KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

\ Director-General of Education Malavsia

KP(BS-DSR)8787/008/2( 13) 2 lOgos 2006 .

Semua Pengarah Pelajaran Negel;j

Y. Bhg. DatuI<JDato'fTuanlPuan,

SURAT PEKELILlNG IKHTISAS BIL. 8/2006

Garis Panduan Pelaksanaan Borang Maklumat Murid Bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan di Sekolah Bantuan Kerajaara.

Surat Pekeliiing ini adalah bertuluan uni:uk menjelaskan tatacara pelaksanaan 80rang Maklurnat Murid (BMM) di bawah aplikasi Sistem Maklumat Murid (SMM) bermula dengan kutipan data pada 31 Januari 2007.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

menyediakan pelbagai jenis bantuan kepada murid warqaneqara Malaysia yang.

belajar di sekolah kerajaan dan di sekolah bantuan kerajaan. . .

3. Bagi mendapatkan bantuan ini, ibu bapa murid perlu mengisi 'bor~mg permohonan yang berbeza. Keadaan ini antaranya rnenimbulkan karenah birokrasldan membebankan sekotah serta ibu bapa. Oleh yang demlkian, wujud keperluan penyelarasan borang permohonan bantuan bagi tujuan pengagihan bantuan murid.

4. Bagi tuiuan tersebut, KPM menyediakan BMM di bawah aplikasi SMM. BMM merekodkan butiran murid, ibu bapalpenjaga, pendapatan, tanggungan dan jenis bantuan yang diterima oleh murid.

5. Objektif pelaksanaan BMM adalah bagi mendapatkan rnaklurnat murid

untuk tujuan:

i) Pernilihan murid warganegara Malaysia yang layak dipertimbangkan menerlrna bantuan yang disediakan oleh KPM

tanpa menggunakari borang permohonan seperti yang

diperuntukkan oleh Surat Pekeliling Ikhtisas yang

berkuatkuasa/semasa mengenai bantuan;

Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 8, Blok E8, Kompleks Kerajaan Parcel E, Ministry of Education Malaysia. Level B, BlockE8, Government Complex Parcel E, .Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 626~4 Putrajaya

Federal Government Administrative Centre, 62604 Putrajaya

Tel.:03-8884 6077 Fax:03-8889 4548

ii) Pemilihan rnurid yang layak dipertirnbanqkan menerima bantuan yang disediakan oleh agensi/badan bukan KPM; dan \

iii) Merekodkan bantuan-bantuan yang diterima oleh murid.

6. Dari segi pelaksanaan bantuan, adalahdiharapkan babawa penggunaan

BMM akan dapat: '

j) Mengurangkan karenah birokrasi dan meringankan beban guru dl peringkat sekolah;

ii) Memastikan qolonqar: sasaran yang benar-benar layak sahaja menerima bantuan;

_iii) Memastikan bantu an yang diberi tidak bertindih dengan bantuan yang disampaikan oleh agensilbadan bukan KPM seperti bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yayasan-Yayasan Negeri. agensi zakatbaltulmal dan badan atau pihak lain;

iv) Mernbanqunkan panqkalan data bantuan yang kornprehensl] bagi rnerekcd penyaluran bantuan; dan

v) Rekod semua murid rendah dan rnenenpah dapat· dlsirnpan, dis€nggara dan dimuat turun bagi pelbaqai tujuan yang termasukiah perancangan, pemantauan· dan. pehyelarasan bantuan-bantuan murld di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

7. Kutipan data maklumatmurid di bawah aplikasi SMM dilaksanakan dua kali setahun pada31 Januari dan pada 30 Jun. Butiran BMM murid direkodkan di bawah aplikasi SMM di peringkat sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan. Jabatan Pelajaran NegeriIWilayah dan KPM.

8. Semua ibu bapa dikehendaki rnemberlkan sepenuhnya butiran yang diperlukan oleh BlVIM bersama dakumen sokongan yang diminta sekali sahaja, iaitu sernasa kutipan data kali pertama atau semasa mendaftarkan kemasukan rnurid ke sekolah.

9. Selanjutnya, semasa kutipan data yang dijalankan dua kali setahun, pihak sekolah akan mengemukakan cetakau (print-out; Sahagian A dan B borang BMM kepada ibu bapa bagi tuluan mengemaskini maklumat [ika terdapat sebarang perubahan.

10. Berdasarkan rnaklumat murid daripada cetakan (pnnt-out; Bahagian A dan B borang BMM dan dengan meruink kepada syarat kelayakan bantuan yang ditetapkan oleh Surat Pekeliling yang berkuatkuasalsemasa mengenai jenis bantuarr yang berkaitan, Jawatankuasa Bantuan Mu~id Sekolah hendaklah menetapkan jenis bantu an yang layak diberikan kepada murid tersebut dan me!aksanakan bantuan seperti mana" yang ditetapkan oleh Surat Pekeliling berkenaan.

11. Del'1gan pelaksanaan BMM ibu bapa. tidak perlu lagi mengisi borang permohonan bagi mendapatkan bantuan yang dlsedlakan oleh KPM kecuaf bagi bantuan Biasiswa KErCiI Persekutuan, Biaslswa Kelas Persediaan Universiti dan Biasiswa Sukan yang perlu dlproses di peringkat KPM. "

12. Sehubungan itu, bersama-sama ini diserfakan "Garis Panduan Pelaksanaan Borang Maklumat Murid" untuk diqunapakal di bawah aplikasi Slstern Maklumat Murid sebagai panduan dan untuk diedarkan ke Pejabat PeJajaran Daerah/Gabungan, sekoJah menengah dan sekolah rendah di bawah kategori sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan· di bawah pentadbiran masing-masing.

13. Surat Pekeliling ini hendakJah dibaca bersekali dengan Surat Pekeltling

berkenaan bantuan murid yang berkuatsuasa/sernasa,

14. Y. Bhg. DatukJDato'fTuan/Puan ada!ah dlrnlnta mengambil tindakan segera dengan mernaklurnkan kepada sernua peqawai di Jabatan Pelajaran l\Jegeri, Pelabat Pelajaran Daerah/Gabungan, sekolah rnenengah dan sekolah rendah di bawah kategori sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di bawah pentadbiran rnasinq-rnaslnq mengenai perkara ini.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

'-......\l t

"""l •

DATO' DR. HJ. AHAMAD B. SIPON) (etua Pengarah Pelajaran Malaysia lv1erangkap

Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru.

s.k 1.

YB Oato' Sri Hishammuddin bin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia.

2. YB Data' Noh bin Omar

Timbalan Menteri Pelajaran MalaysJa.

3. YB Dato' Hon Chaon Kim

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia.

4. VB P. Kamala Devi

Setiausaha Parllmen, Kementerian Pelajaran Malaysia.

5. Ketua Setiausaha, Kementerian Polajaran Malaysia.·

6. Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia.

7. . Tlmbalan-Tlmbalan Ketua Penqarah.Pelalaran, Kementerian Pelajaran Malaysia.

8. Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pelalaran Malaysia.

9. Ketua .Jernaah Nazir Sekolah, Kernentertan Pelalaran Malaysia.

10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pelajaran Malaysla.

11. Pegawai Perhubungan Awam,Kementerian Pelajaran Malaysia.

GAR!S PAN DUAN

PELAKSANAAN BORANG MAKLUMAT MURIO (BMM) 01 BAWAH APLIKASI SISTEM MAKLUMAT MURIO (SMM) BAGI TUJUAN AGIHAN BA,NTUAN KEPADA MURID WARGANEGARA MALAYSIA 01 SEKOLAH KERAJAAN DAN 01 SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN

LATAR BELAKANG

1. Sumber kuasa yang mernbolehkan Menter! Pelajaran untuk member'kan bantuan kepada rnurld dloetuntukkan oleh Akta Pendidikan 1996'di bawah seksyen 64 yang menetapkan kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk memberikan sarna ada bantuan kewangan atau selainnya berkenaan dengar. murid atau mana-mann goiongan murid di lnstltusl pendldlkan kerajaan atau bantuan kerajaan dar bantuan itu boleh termasuk •

(a) pemberian dermaslswa, blasiswa, pinjaman atau bantuan lain; dan (b) penyediaan -

(i) tempat tinggal; (ii) pengangkutan; (iii) buku; dan

(iv) perkhidmatan perubatan dan oergigian.

2. KlJasa yang diperuntukkan kepada Menter: Pelalaran di bawah seksyen 64 ini adalah bagi maksud membolehkan seseoranq murid menggunakan'sepenuhnya kemudahan pendidikan yang tersedla bagi mereka atau bagi maksud memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidup mereka.

3. Sehingga tahun 2006~ terdapat sebelas [enls bantuan yang dlsedlakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysla (KPM) kepada murid warganegara Maiaysia yang belajar di sekolah kerajaan cian sekolah bantuan kerajaan. Bantuan tersebut adalah:

i) Pinjaman buku teksdi bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) kepada murid sekolah rendah dan menengah;

ii) Bantuan makanan di bawah Rascanqan Makanan Tambahan (RMT)

kepada murid sekolah rendah; .

iii) Bantuan SI,lSU di bawah Program Susu Sekolah (PSS) kepada murid sekolah rendah;

iv) Bantuan biasiswa kepada murid sekolah menengah yang meliputi:

a) Biasiswa Kecil Persekutuan;

b) Biasiswa Kelas Persediaan Universiti; dan

c) Skim Biasiswa SiJkan;

1

· v) Bantuan kemudahan asrama bagi murld rendah dan menengah yang tinggal berjauhan dari sekolah;

vi) Bantuan di bawan tabung Kumpulan Wang Amaf\ah Pelajar Miskin (KWAPM) kepada murid rendah dan rnenenoah yang rneliputi:

a) Bantuan Persekolahan; dan

b) Bantuan Am; ,

vii) Bantuan tuisyen di bawah Skim Baucar Tuisyen (SBT) kepada murid rendah; dan

viii) Bagi murid khas KPM menyediakan Bantuan Pendidikan Bagi Murid Pendidikan Khas di peringkat praseko!ah, rendah dan menengah dalarn

bentuk elaun bulanan. . . .

4. Bagi mendapatkan bantuan," ibu bapa adalah dikehendaki mengisi borang permohonan bagi setiap bantu an yang disediakan.

5. Bagi memproses permohonan tersebut, pihak sekolah menubuhkan [awatankuasa bantuan yang berasingan bagi setiap bantuan.. Selain daripada memproses permohonan, tuoas rnenpurus bantuan yang dilaksanakan oleh [awatankuasa-jawatankuasa ini termasuklah mernilih pelajar .. yang layak, menyalur dan memantau bantuan serta menyenggara rekod bantuan-bantuan.

6. Pengurusan dan penyenggaraan· rekod bantuan di peringkat sekotah, daerah/gabungan dan negeri/wilayah buat masa ini dllaksanakan di bawah Sistem Maklumat M!..Jrid (SMM) yang telah dibangunkan bagi memenuhi tujuan pengurusan hal ehwal murid yang juga meliputi tujuan pengagihan bantuan

kepada murid. .'

.'

7. Penyenggaraan dan penaiktarafan SMM dilaksanakan dari semasa ke semasa

melalui mesyuaratlbengkel yang dijalankan bersama oleh Bahagian Sekolah dan Jabatan Pelajaran NegerilWilayah.

8. Sehingga kini, SMM yang menjadi pangkalan data bagi pengurusan hal ehwal murid dan penyaluran bantuan kepada murid telah meliputi murid sekolah rendah dan akan diperluaskan untuk meliputi data murid sekolah rnenenqah.

OBJEKTIF PELAK~ANAAN BORANG MAKLUMAT MURID (BMM)

9. Objektif pelaksanaan BMM adalah bagi mendapatkan maklumat murid untuk tujuan pengurusan hal ahwal murid atau tujuan lain seperti yang ditetapkan secara bertulis oieh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia atau Pengarah Pelajaran NegeriIWilayah atau Pegawai Pelajaran Daerah/Gabungan.

10. Dari segi pelaksanaan bantuan murid, objektif pelaksanaan BMM adalah bagi mendapatkan maklumat murid untuk tujuan:

2

i) Pemilihan murid warganegara Malaysia yang Jayak dipertimbangkan menerima bantuan yang disediakan oleh KPM tanpa menggunakan borang permohonan seperti yang diperuntukkan oleh Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa/semasa mengenai bantuan;

ii) Pernilihan murid yang layak dipertimbangkan menerima bantuan yang disediakan oleh agensi/badan bukan KPM; dan

iii) Merekodkan bantuan-bantuan yang diterima oleh murid.

11. Dari segi pelaksanaan bantuan, adaiah juga diharapkan bahawa penggunaan

BMM akan dapat: .

i) Mengurangkan karenah birokrasi dan meringankan beban guru di peringkat sekolah;

ii) . Memastikan .golongan sasaran yang benar-benar layak sahaja menerima bantuan;

iii) Mernastikan bantuan yang diberl tidak bertindih dengan bantuan yang disampaikan oteh agensi/badan bukan KPM sepertl bantuan daripada Jabatan Kebajlkan Masyarakat, Yayasan-Yayasan Negeri, aqensl ·zakatlbaitulmal dan badan atau pihak lain;

iv) Membangunkan panqkalan data bantuan yanq. komprehensif bagi merekod penyalur all bantuan; dan

v) Hekod semua murid rendah dan menengah .. dapat disimpan, disenggara dan dlrnuat turun bagi pelbagai tujuan yang termasuklah perancangari, pernantauan dan penyelarasan bantuan-bantuan murid di sekolah kerajaan dan bantuan keraiaan.

PElAKSANAAN BORANG MAKLUMAT MURID

12. Dalam mentadbir dan menyampaikan bantuan-bantuan yang melibatkan murid yang ramai dan jumlah peruntukan yang besar, KPM telah mengenalpasti beberapa cabaran yang periu ditangani supaya bantuan yang diberikan benar-benar mencapai 6bjektifnya. Ini meliputi aspek mengurangkan karenah birokrasi, meningkatkan sistem penyampaian dan pernantauan serta pembangunan sistem maklumat yang. teratur.

13. Antara cabaran tersebut adalah mengenai keperluan untuk mengisi borang permohonan bantuan yang berasingan. Keadaan ini antaranya menimbulkan karenah birokrasi dan membebankan sekolah serta ibu bapa. Oleh yang demikian, wujud keperluan penyelarasan supaya satu sahaja borang digunakan bagi tujuan pengagihan bantuan murid.

3

14. Baql menangani keadaan tersebut, KPM rnenyediakan Borang Maklumat Murid

(BMM) bersama aplikasi SMM. BMM seperti di Lampiran 1 merekodkan

maklumat:

i) Sekolah;

ii) Murid;

iii) Ibu bapalpenjaga;

iv) Pendapatan dan t,anggu{1gan ibu bapa/penjaga;

v) E3antuan-bantuan daripada KPM; dan

vi) Bantuan daripada agensilbadan bukan K_PM yang diterima oleh rnurid.

15. Butiran BMM niurid direkodkan oi bawah apllkasi SMM di peringkat sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Jabatan Pelajaran NegerilWilayah dan KPM. Kutipan data maklumat murid dl bawah aplikasi SMM dilaksanakan dua

kali setahun pada 31 Januari dan' pada 30 Jun. '

Tangguilgjawab Ibu B~pa/Penjaga

16. Semua ibu bapa. dikehendaki memberikan sepenuhnya butiran yang diperlukan oleh BMM bersama dokumen sokonpan yang ciiminta sekali sahaja, iaitu sernasa kutipan data kali pertama atau sernasa mendaftarkan kemasukan murld ke sekolah.

17. Selanjutnya, sernasa : kutipan data yang dijalenkan dua kali setahua, pihak sekolah akan rnenqernukakan cetakan (prini-out)B2hagian S borang BMM kepada ibu bapa bagi tujuan mengemaskini maklumat jika terdapat sebarang perubahan.

1 D. Sebaranq perubahan hendaklah dikemukakan bersama dokunien sokongan yang

oerkeuaan. '

19. Kegagalan ibu bapa/penjaga melengkapkan BMM berserta dokumen sokongan yang diperlukan akan menjejaskan pengurusan hal ehwal murid, termasuklah bantuan yang layak diberikan kepada murid.

Tanggungjawab Sekolah

20. Berdasarkan maklumat murid daripada cetakan ipttrn-out; di Bahagian A dan B borang BMM dan dengan merujuk kepada syarat kelayakan bantuan yang ditetapkan oleh Surat Pekeliling yang berkuatkuasa/semasa mengenai jenis bantuan yang berkaitan, Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah hendakiah menetapkan jenis bantuan yang layak diberikan kepada murid tersebut di Sahagian C borang BMM serta melaksanakan bantuan seperti mana yang ditetapkan oleh Surat Pekeliling berkenaan.

21. Melalui pelaksanaan BMM bagi tujuan agihan bantuan murid, keperluan untuk ibu bapa mmengisi borang permohonan untuk mendapatkan bantuan murid dipermudahkan seperti berikut:

4

KepertuanMenqisl Boranq
Jenis Bantuan Permohonan Bantuan
i) Skim PinJaman Buku Teks Tidak perlu
ii) Rancanqan Makanan Tarnbahan Tidak perlu
.-
iii) Program. Susu Sekol2h Tidak perlu
"
iv) Skim Baucar Tuisyen Tidak perlu
, .
v) KWAPM: Bantuan Persekolahan Tidak perlu
vi) KWAPM: Bar.tuar. Am Tidak perlu
vii) Bantuan Kemudahan Asrama Tidak perlu ~
viii) BiasiswaKeclt Persekutuan Perlu
1--. -,
ix) Biaslswa Kelas Persedlaan Universiti ' Perlu
".
x) Skim Biasiswa Sukan Perlu
xi) 8antuanPendidikan Bagi Murid pendidiKan,. Tidak perlu
Khas' ..' MAKLUMATTAMBAHAN,

Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah

22. Bersekali dengan pelaksanaan SMM, [awatankuasa-jawatankuasa bantu an yang berasingan di peringkat sekolah hendaklah disatukan sebagai Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah (JKBMS).

23. Jawatankuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh PengetuaiGuru Sesar.

Setiausaha JKBMS adalah Guru Penolond Kanan Hal Ehwal Murid.

24. Keahiian JKBMS hendaklah terdiri daripada kalangan guru, wakil Persatuan Ibu Bapa dan' Guru Sekolah (PIBG) dari kalangan ibu bapa dan pihak lain seperti yang dltetapkan oleh surat pekeliling yang berkuatkuasa mengenai bantuan yang termasuklah Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Karnpung (JKKK).

25. ,JKBMS hendaklah mengadakan mesyuarat secara berkala bagi menyelaraskan tugas pengurusan bantuan murid yang termasuklah memilih pelajar yang Jayak, menyalur dan memantau bantuan serta menyenggara rekod bantuan-bantuan seperti yang ditetapkan melalui Surat Pekeliling/Surat Siaran.

5

S~atus Kewargnnegaraan Murid

26. Satu daripada syarat yang melayakkan seseorang murid rhenertma bantuan yang disediakan oleh KPM adaJah murid tersebut hendaklah dari kalangan murid

warqaneqara Malaysia. .

27. Status kewarganegaraan murid hendaklah disemak . dari dokurnen Sijil KelahiranlKad Pengenalan atau Sijil Kewarpaneqaraan murlo atau berpandukan kepada dokumen lain seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Pendaltaran Negara

seperf di Lampiran 2.' . . .

KESIMPULAN

28. Langkah penggunaan BMM bagi tujuan mengagihkan bantu an murid yang disedlakan oleh KPM untuk menggantikan boranq-boranq permohonan yang berasinqan bagi setiap bantuan murid adalah diperll1kan bagi mengurangkan karenah blrokrasi, bebari guru dan memudahkan lagi proses pengagihan bantuan kepada murid di peringkat sekolah. serta mengelakkan pertindihan bantuan

danpada pelbaqai agensi. .

29. Pernbanqunan SMM sebagai pangkalan data maklumat bantuan murid bagi KPM adalah wajar derntkeperluan yang termasuklah perancanqan, pemantauan dan penyelarasan oantuan-bantuan murid di sekolah kerajaan dar. di sekolah bantuan

kerajaan. .

30. Melalui kedua-dua langkah ini adalah diharapkan sistem penyampaian bantuan murid akan dapat diiaksanakan dengan lebih mudah dan sistematik.

6

lampiran 1

BMM11SMIv1106

MakJuman:

KEMENTERI.A.N PELAJARAN MALAYSIA BORANG MAKLUMAT MURID

Bagi Tahun .

,

(i)

, '

Borang ini diberikan secara percuma kepada ibu bapafpenjaga murid sekolah kerajaan dan

sekolah bantuan kerajaan.

Maklumat murid lalah untuk membantu pihak sekolah dalam pengurusan.berkaitan hal ehwal

mund. '

lbu bapalpenjaga hendaklah menyertakan sssalinan Penyata Ga1ilBorang J at au bag; mereka yang tlada Penyata G~ji, ssrtakan Fenqakuan Pendapatan (seperti dilampirkar:). Salinan Penyata Gaj; atau Penqakuan Pendapatan hendaklah dlsahkan oleh pegawal kerajaan dar! kumpulan A (Kumpulan Pengurusan dan Profeslonal), Jaksa Pendamai, Pesuruhjaya Sumpah, Penghulu,

Ketua Kampung, Pengerusi JKK Kampung atau Penyefia Pembangunan Mukim. "

SUa sertakan juga sesalinan dokumen Sijil Lahir/Kad Pengenalan rnurid, Kad Pengenalan ibu, bapalpenjaga, Isteri penjaga, Sijil KelTlat'ian ibu bapa dan Kad OKU Murid (jika berkenaan).

Penjaga yang mengambil anak angkat hendaklah menyertakan ,salin an Sijil Anak Anqkat yang

dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara yang disahkan. ' .

Kegagalan Ibu bapalpen;aga'melerigkapkan borang Inl berserta dokumen sokongan yang dlperlukan akan menjejaskan pen gurus an hal ehwal murld.

(ii)

(iv)

(v)

(Vj)

Sahagian A: Hendaklah diisi oleh sekolah dengen berpandukan kepada maklumat EMIS

l' Maklumat Sekolah
..
a. Nama Sckolah I I I I I I I
C I TI I !
b. Alamat Sekolah I I I I I ]
! I I I I ]
Poskod I J
Bandar ! I I,
Negeri I
No. Tel I I- I I
No: Faks I I - I ,I
E-mail Sekolah I I I I I I I I
1 !I I I ! I ! 1
c. Kod Sokolah
d. Kategori Sekolah D
, e. Lokasi Sekolah o Bandar D Luar Bandar
.f. Grad Sekolah 0
g. No. Akaun KWK Sekolah I I
Nama Bank dan Cawangan I I
I I
Atau
No. Akaun JPN/PPGJPPD/PPDK I
Nama Bank dan Cawangan 1
I
7 Bahagian B: HendakJah diisi oleh ibu bapaJpenja9a. 1 Maklumat Murid

a. Nama Murid

I I I,

I I I

b. T ahun/Tl ngkatan 11-=i==:;==i==*==::=::I~1 =:----L---:,,--l,----,---,

, , c. T arikh Lahir r 1 . I "

d. No. Sijil Kelahiran :=[ =*===*==:=~~:=:;:;;;!===:I='~' ',_:__',--r---.--, ----'J

e. No. Ked Pengenalan =1 =:=:=:===:==1=::'==1====::=:1 =1'

f. No. Kad Orang Kutang Upaya (OKU: .. lika berkenaan)-,--r--r--r----,----;---r--,---,

, : r I 1 , I I

g. ' Kateqori OKU (Jika borkenaan) , :1 L- ~I ==-1 ___,_I _.......!---'---"-"----'---'--'----'-----',

h. Jantina (L = LakHaki. P~ Perempuan): 0

i. Keturunanl r- ---'=, -=T-I --r--,----,--r--r--r--,

j. Agame :=1 =*' ~I ==:=~:::=f~~~==;;"-.--,.-.,----,

k. Wargai1egara 1..-1 __j_1 .. ..,L\ _L___j_----I...-.-I..-.-I-.l_l..-.L-.l---.,..L___j

I. Hubungan denqan rnurid '--'--'~-Fj ===*' =41 ===i=1 =*===l=~~l=~=F==t===F=i1 m. Alamat rumah. I I! I I' I I I

(~ ~~I ~1=*!~j~I~~~~~~=*LJ~

I ,I I
I , 1 1
i ! I
I 1
1 ! - I
I I !
r I I
0

I ]
I I I
I I I !
! i CI I I I 1 I I I I I

Poskod No. Tel No. HIP

11'I,j

I , I I - I I

, , I I - I I

n. Alamassurat menyurat , . ~1 =i=' =*' =*=1 ~, =*1 =i==i===F~=*~====*=i===j:==::~'

1 ! II! , ,

I 1 I I I , I

Poskod

No. Tel 1- 1 I

o. .Jarak rumah ke sekolah ;=1 =:=, ~I ~1 k::-m_.__....__-'---'-........__-'----'----'---

p. Tempat tinggal murld semasa bersekolah: 0 Rumah (Sila tandakan X di kotak berkenaan)

o Asrama

o Rumah penjagaan

q. Namakar. asrarna/rurnah penjagaan badan kebajikan kerajaanlbukan kerajaan serta alamat (Sekiranya murid ting9al di asramairumah tersebut)

, 1 I I I, i I I I 1 I I

I 1 1 1 I I 1 I I I I

Poskod No. Tel

8

2 Mak!umat bapaipenjaga a. Nama:

I . I I ]

1 I I I I . I ..J....I --L___J__...l--...J

b. No. Kad Pencenalan:

o 1 [.1

. c. Wargailagara: .

.I~I~!~I~I=Y~~I_ ~~~J

d. NO'1:Rumah dan HIP}

1 I i - I· ., 1 ~ ill =rJ

! ~ ~1~1~1~-~I~I·~!~I~t~~.I~~

e. Peketlaan:

1 1 I 1 1 I I 1 I

I I II I. 1 I ,,'

1. Nama dan Alamat Majikan:

I '. I I I I 1 I I I

I I I I {I i I' I

I I I I I !. I I· I

I ·1 I I II l:r [

I ,.

g. No. Tel: .

i' 1 I \ -! 1 I I· 1

o

3 Maklurnat ibulisteri penjaga

a. Nama: \

I I I I I I I

I I I I I ! I

I I

b. No. Kad Penaenalan:

I! ITI J 1 I

c. Warganegara:

I I I I I ,.': I I' I

d. No. Tel:

o

I t I ,-,

I I

I t I I - I

e, Pekerjaan:

I I I I ! I

I I I I r I

f. Nama dan Alamat Majika:1:

I I ,j I I I I 1 I

., I I I I I I I I I

i I I I I i I I Cl

I I I I II '--- -,-I _....__I -L...-..1-D---J

g. No. Tel:

1 1 1 I - I I

h. Pendapatan sebulan: RM h. Pendapatan sebulan: RM

(Gali p?kOl<danelaun tetap sahaja bagi yang bc~gaji bulanan) --,----r---r---r--.,

, I _L I 1.1 I. I ! J . . I ! 1·1 I ! l.

4. Maklumat jumlah pendapatan dan tanggunganibu bapalpenjaga dan isteri. a. Jumlah pendapatan ibu bapa/penjaga dan isteri sebulan: RM

I I II [I I. I I I . .

b. Jumlah tanggungan ibu bapalpenjaga dari isteri:

I I I Orang .

9

1---------11---1 ~ t--- '----' L_--'L- __ J f-- f--- I-- ,___

-<

(t! 'q; 'fa I- ==

E:l-o."'O ~o-cn (t! 'ti .s: '-=: I-

ro Z~~~o. I

...... _0-

ttl' :s::: I

E:·'I---------n---I~--II--- r---O---II"-""'" ,,........-........, >--- ~ I--ID Cl.

Cl. ro

C It:

Ol C

...,

..0 :l s:

~

0) .0..

L-- ___j '--- '-- I..-- ........_ L- L- 1....- L- ..___ ._____

o

T""

·0

,.....

..c :::J

;Q

C ~,I--------- t- I---- I___ t--- I-- I-- __ H __ --Il--_.J I-_...,j I--

c

':::J 0> 0> C <tS

--

ro 0>

.' OJ

~~

...........

:::I.e E <tS ~E :::12 "'CD ~ ~ 1----------1 ~ f--- f-- I--- f-- r--- f--- f--- r-- I---

~ ro

0)-

::::.- co

C'G ro

0) 'C'

C'GCD

.. ~~

- Q)

~.o

(ij'c o..CCI C'G CD .J:).-

:lOJ

:fa~

c>' ('t!::.t. OlCCl C C :JCCI 0)' O)..x:: c ro ro c

f-5L......... __ .........., _

I t-t---I---I---I---I---t----f---I--I---

ctl E ro z

I I

a:

c:<O Q)~___~_-+----+--I--1.--+~

Zll) I

~I---I--+----+--I--+--+~ Q)

C/')~ c:1___I_-+----+--I--+--+~ ~-t") ~~+-~~-+-+-4~ g>C\I

~~-+--~~-+-+-4~

z

c:
ctI
::J c:
-
c: ctI
ctI ....
en ctI
. en Oro
·c CD
Q) 0..
J c:
ctI
0':
(lJ
-
c:
. Q)
..
:0 E
.: Q)
::J ~
Z c:
ctI ctI
E ::J
+-'
cu c:
Z ctI
!D
Ci3
- 7., Pengakuan Dan Pengesahan

Saya mengaku s~ala butlran yang diberik,m adalah benar dan saya boteh dikenakan t1ndakan uf,dar.gundang Jika didapatl memalsukan maklumat yang dlnyatakan dl etas.

(Tandatanqan ibu bapa /-penjaga)

Nama: .- .

No. K.P: ,

Tarikh: .

Saya mengesahkan rnaklurnat-rnaklumat mengenal jumlah pendapatan dan bllangan tanggunganyang dinyatakan adalah benar.

(Tandatangan dan Cop Rasmi)

Nama: .

No. K.P: , .

Jawatan: .

Tarikh: .

·Pengesahan hendaklah dilakukan ~Ieh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan & Profe.sional)lPengerusi JI<'.KK /Panyelia Pembangunan MukimIPenghulu (bagi. negeri Kelantan ialah Pe;'1gga~a)/pemanca/Ketuct Kampung dan yang setaraf dengannya berdasarkan Penyata GajiIPengakuan Pendapatan yang disertakan

bersama. .

* Potong yang mana

berkenaan.

12

Bahagian C: Untuk Kegunaan Pejabat

Setelah menyemak Surat Pekeliling/Buku Garis Panduan terkini tentanq syarat kelayakan pernberian bantuan-bantuan di bawah KPM dan agensilbadan lain serta setelah mendapat perakuan *·*Mesyuarat Jawatankuasa Bantuan Murid Sekolah .yang . berlangsung pada ........................................... maka dengan ini disahkan bahawa kelayakan murid untuk

.menerima bantuan untuk tahun persekolahan adalah seperti butiran berikut:

(a) Nama Murid . Tahun/Tlnqkatan: .

(b) Jumlah pendapatan bersama Ibu bapalpenjaga sebulan: RM .. ~ ; .

(c) Pendapatan perkaplta sebutan: RM .

(Sila tandakan ./ bagi layak/rnenerlrna bantuan dan X untuk tidak iayak untuk menerlma

bantuan dikotak berkenaan)
Layak I Catatan
(d) Bantuan Kementerian Pelajaran Tidak
Layak
i) Bklrn Pinjaman Buku Teks {SPBT)
ii) Rancangan Makanan Tambahan (RMn I
..
iii) Proqrarn SUSIJ Sekolah (PSS) ..
iv) Skim 8aucar Tuisyen (SBT)
v) t<JN APM: Bantuan Persekolahan
vi) 'r<MJ APM: 8antuan Am
vi!\ Kemudahan Asrama (KA)
viii) Biasiswa Kecil Persekutuan {BKP)
Ix) Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU)
x} Bantuan Pendldikan 8agi Murid Pendidikan Khas . .'-
xi) Biasiswa Sukan
xii)
f-- xiii)
xiv)
Jumlah bantuan

(e) Bantuan Daripada AgensiIBadan Lain (Sila nyatakan nama
I----- bantuan, nilai bantuan setahun dalam RM dan agensi penganjur)
r i) .
I .
ii)
iii)
iv) ,
Jumlah bantuan
Jumlah besar bantuan Tandatangan Guru Besar / Pengetua dan Cop

Nama: .

Tarikh: ..

• ** Keahlian Jawatankuasa hendaklah termasuk wakil PIBG.

13

80rang Pengakuan Pendapatan

8agi Ibu/ 8apa / Penjaga Yang Tiada Penyata Gaji UntukTahun

(Diisi oleh ibu/bapa/penjaga)

1. Maklumat Murid

(a) Nama Murid

(c) Nama

Sekoiah

(b) TahunfTingkatan : ., ..

..................................................................... : .

............................................................................................. " .

(d) Hubungan dengan murid: ..

2. Maklumat BapaJPenjaga

3. Maklumat Ibu/lsteri Penjaga

(a) Nama:............................................... (a) Nama: .

(b) No. Kad Pengenalan:............. (b) No. Kad Pengenalan: .

(c) Alamat:

(c) Alarnat;

......... '~ , ~ ...

Tel: : .

Tel: ..

(d) Pekerjaan:........................................ (d) Pekerjaan:.,., ~ .

(e) Aktivlti Pekerjaan: ,.................... (e) Aktiviti Pekerjaan: .

(f) Pendapatan Purata Sebulan: AM:.......... (f) Pendapatan Purata Sebulan:AM: .

4. Dengan ini kami mengaku bahawa pendapatan purata bersama adalah sebanyak

AM Sebulan.

(T andatangan Bapa/Psnlaqa)

Tarikh: ..

(Tandatangan Ibu/Isteri Penjaga)

Tarikh: .

Saya mengesahkan maklumat-maklumat rnenqenal jumlah pendapatan dan bllangan tanggungan yang dinyatakan adalah benar.

(Tandatangan dan Cop Rasml)

Nama: : .

No. K.P: .

Jawatan: .

Tarlkh: .

'Pengesahan hendaklah dilakukan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A (Pengurusan & Profesional)/Pengerusi JKKK IPenyelia Pembangunan MukimiPenghulu (bagi negeri Kelantan ialah Penggawa)/Pemanca/Ketua Kampung dan yang setaraf dengannya berdasarkan Pengakuan Pendapatan yang disertakan bersama.

14

(sa rEJA'.':"~T.

JABATAN PENDAFTARAN NEGARA. MALAYSIA, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI. BAHAGIAN KEWARGANEGARAAN

ARAS !J LOT lGS, PRESINT 2,

PUSAT PENTADBlRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. 62100 W.P. PUTRAJAVA.

Lampiran 2

Tel: 03-8880·7<HlO Fa):: 03·8880-8185

Laman-web:www.Jpn.go~.rny

Ketua settausana,

Kementerlan pelajaran Malaysia, aanaatan Biasfswa,

Aras 12, 810K E 12,

Kompleks kerajaan parcel E,

. pusat Pentadbtran xeralaan Persekutuan 62604 W.P. PUTRlVAYA .

CU/P.: Enclk Abdullah suhalmln bln Md.Yunusr

RuJ. Tuan:

RU].Kaml:JPN:WN163/1172612IKIt.4S(BJ Tarlkh: 27 septemoer 2005

ruan.

PENENTUAN. TARAF KEWA-RGANEGARAAN MALAYSIA

Dengan horrnatnva sava .otaran meruluk kepada surat tuan 811:

KP/(88)900-1 .Jld.26(37) bertarikn 20 september Jural 2005 menaenal perkara dl atas.

2. aersarna-sama Inl. dlsertakan tamplran A berhubuno . dengan penentuan taraf kewarcanecaraan murtd-rnurto yang telan dlkateoort sepertl dl dalarn tamp iran.

3. Plhak tuan boteh bernubunn densan Jabatan inl Jlka terdapat seoarann kerasuan untuk menentukan status kewarganegaraan murld-

~u~dte~ebut . .

. sektan, terJma kasln.

'BERKHIDMAT UNTUK NEOARA'

sava yang menu rut perlntah,

Ih-L

. (AINUN ~H B1NTIMOHD SALLE H) b.p, :Ketua pengarah,

Jabatan Pendaftaran Negara MalaysIa.

-0
·c
:::t
::?:
~
Z
.... ---
~-
CJ
.~
D
~
<;
-~
~
~
(I)
I -0

::?:
$
-
~ -- --

-- -- -- -- -- --

__ --

·1

-------------- .........

{ ._ --

__ .._

-- -_

__ - __

.~ .. , J

H

o

Z

• '! ~ I'!

I j ~ j J J i J

~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~

I
" §.i.a§:
til ., .~
~81g
• Po .CQ
::=i!~
~ ~
~I]!
-e i:a~
"a f=~3
~
od==~
~~
. .,
~~1"
~ .... -.. -..

-. -.

-

.... -

-..

....

.... -

- -..

iSU
~I -- --
~f I 1
.g
Bf-r
C.
~ id
~:~i
~
~. ~ ::So .1

1

--I

-. .._

.....

-.. .....

.._

--

..... -..

-

J

.......... .__ -- .........

'; .'