Prakata

Pengarali

'Bafiagio,n SumEer Manusiil Jan 1(fjid1nat Pengurusan Ja6atan Perl(fiit£matan 5J..wam.

Assalamualaikum wbr dan salam sejahtera.

Saya ingin mengucapkan syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpan kumia dan izinNya, Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan (BKP), Jabatan Perkhidmatan Awam dapat menerbitkan Buku Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun.

Buku Panduanini diterbitkan dlantaranya untuk menjelaskan kepada sernua pegawai JPA tentang tatacara pengendalian dan peraturan yang perlu dipatuhi dalam Pengurusan Kewangan dan Akaun. Justeru, buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai JPA serta memastikan semua urusan kewangan dan akaun dilakukan dengan tepat, cekap, teratur serta berkualiti sejajar dengan slogan JPA "Kepuasan Pel.anggan Keutamaan Kami".

(MOHO

7(anaungan

MUKASURAT

1. TUJUAN

1

2. LATAR BELAKANG

1

3. PROSEDUR PEMPROSESAN

2

4. TINDAKAN I PROSES KERJA

4

5. PENUTUP

7

6. INDEKS

8

PEMBA Y ARAN G.AJI PEKERJA KHIDMAT SINGKAT DAN SAMBILAN

1. TUJUAN

Buku Panduan Pembayaran Gaji Pekerja Khidmat Singkat (PKS) dan Pekerja Sambilan (PS) disediakan untuk rujukan pegawaL

2. LA TAR BELAKANG

Pembayaran gaji pekerja khidmat singkat atau sambilan adalah tertakluk kepada peraturan dan pekeliling yang berkuatkuasa seperti berikut :

BIL. RUJUKAN TAJUK
i. Aida KWSP 1991 Jadual Carurnan KWSP.
ii. Pekeliling Kadar Gaji Harian, Elaun dan
Perkhidmatan Kemudahan Anggota Sambilan Dalam
BiI.3/1994 Seldor Awam.
iii. Pe.keliling Skim Bayaran Upah Ikut Jam Bekerja.
Perkhidmatan
Bil. 7/1999
iv. Pekeliling Pindaan Formula Gaji Harian,
Perkhidmatan Imbuhan Tetap Khidmat Awam,
Bi1.4/2000 Bayaran lebih Masa dan Cuti Rehat
Bergaji Penuh Bagi Anggota
Sambilan.
v. Pekeliling Pindaan Formula Gaji Harian,
Perkhidmatan Imbuhan Tetap Khidmat Awam,
Bil. 17/2005 Bayaran Lebih Masa dan Cuti Rehat
Bergaji Penuh Bagi Pegawai
Sambilan. BIL RUJUKAN TAJUK
vi. Pekeliling Penjenisan Kod Bagi Hasil dan
Perbendaharaan Perbelanjaan.
Bil. 5/2004
vii. Surat Pekeliling Pindaan Kadar Imbuhan Tetap
Perkhidmatan Perumahan (lTP).
BiI.4/2004
viii. Surat Pekeliling Penjelasan Mengenai Peraturan.
Perkhidmatan Syarat dan Prosedur Skim Bayaran
BiI.6/2005 Upah Ikut Jam atau Kerja. 3. PROSEDUR PEMPROSESAN

a. Setiap bahagian hendaklah mengemukakan bayarangaji PKS dan PS berdasarkan penyata-penyata seperti berikut

i. Jadual kedatangan bagi PKS dan PS ii. Penyata pengiraan gaji PKS dan PS iii. Penyatapotongan KWSP

iv. Penyata bayaran gaji PKS dan PS

- LAMPIRAN A

- LAM PI RAN B

~ LAMPI RAN C - LAMPIRAN D

b. Senarai semak yang digunakan untuk pemprosesan seperti di LAMPIRAN E.

C. JPA talah menetapkan di bawah Piagam Pelanggan supaya menyediakan baucar bayaran bagi emolumen 1 bil-bil tuntutan dibuat dalam masa 25 hari dari tarikh penerimaan.

d. Pemprosesan pembayaran gaji PKS dan PS memerlukan dokumen sokongan seperti berikut:

i. SalinanKad Perakam Waktu

- LAMPIRAN F

ii. Surat Tawaran

-LAMPIRANG

iii. Surat Perjanjian

-LAMPIRAN H

iv. Perakuan untuk ditandatangani berkenaan Penjawat Awam dengan

Akta Rahsia Rasmi 1972

-LAMPIRAN I

v. Salinan Kad Pengenalan

- LAMPIRAN J

vi. Salinan buku bank

- LAMPI RAN .K

viLSalinan penyata KWSP

- LAMPIRAN L

e. Pemprosesan pembayaran gaji PKS dan PS diasaskan kepada Notis Pergerakan Dokumen e-SPKB selaras dengan P.iagam Pelanggan yang ditetapkan seperti di LAMPIRAN M.

f. Pembayaran gaji PKS dan PS akan dibuat terus kepada bank melalui cek.

g. Caruman kepada KWSP juga dibuat melalui cek.

h. Laporan Pemantauan penu disediakan untuk mengesan tempoh pemprosesan baucar bayaran mengikut tempoh yang ditetapkan dalam Piagam Pelanggan dj LAMPIRAN N.

i. Carta anran bagi pemprosesan pembayaran gaji PKS dan PS adalah seperti di LAMPIAAN O.

4. TINDAKAN I PROSES KERJA - BAYARAN GAJI PEKERJA KHIDMAT SINGKAT (PKS) DAN PEKERJA SAMBI LAN CPS)

TINDAKAN BAHAGIAN TINDAKAN KEWANGAN DOKUMEN SOKONGAN ARAHANIRUJU KAN
1. Semakan perkara-perkara 1 . Cop tarikh terima 1. Surat Perjanjian 1. Akta KWSP 1991
berikut: 2. Surat Tawaran
i. Surat Perjanjian 2. Agihkan memo dan 2. Pekeliilng Perkhidmatan
ii. Surat Tawaran penyata kepada 3. Salinan Kad Perakam BiI.3/1994
iii. Salinan Kad Perakam pegawai mengikut Waktu
Waktu Pusat Pembayaran 4. Salinan Kad 3. Pekeliling Perkhidmatan
iv. Salinan Kad Pengenalan 3. Semak perkara- Pengenalan Bil. 7/1999
v. Salinan Buku Akaun perkara berikut: 5. Salinan Buku Akaun 4. Pekeliling Perkhidmatan
Bank - Surat Perjanjian Bank Bil. 4/2000
vi. Salinan KWSP
vii. Borang perkiraan - Surat T awaran 6.. Salinan KWSP
5. Pekeliling Perkhidmatan
kehadiran - Salinan Kad 7. Borang perkiraan Bi I. 17/2005
viii. Tandakan senarai semak Perakam Waktu kehadiran
{No.2(a) - 2(h)} - Salinan Kad 8. Tandakan senarai 6. Surat Pekeliling
2. Sediakan jadual kedatangan Pengenalan semak {No·.2(a) -(h)) Perkhidmatan
Bil.4/2004
berdasarkan kad perakam - Salinan buku 9. Setiap dokumen yang
waktu
Akaun Bank dilampirkan hendaklah 7. Surat Pekeliling
3. Sediakan Penyata - Salinan KWSP disahkan oleh pegawai Perkhidmatan Bil.
Pengiraan Gaji bahagian 6/2005
- Jadual Kedatangan
4. Sediakan Penyata Potongan Gaji
KWSP - Penyata Pengiraan
5. Sediakan Penyata Gaji Gaji
untuk dihantar ke bank - Penyata Potongan
KWSP TINDAKAN BAHAGIAN TINDAKAN KEWANGAN DOKUMEN SOKONGAN ARAHANIRUJUKAN
6. Sediakan memo untuk di - Penyata bayaran
hantar ke Seksyen gaji untuk ihantar
Kewangan ke bank
- Boran$J perkiraan
kehadlran
- Tandakan senarai
semak {No2.(a) -
(h)}
4. Sediakan daftar I
baucar bayaran
berdasarkan Notis
Pergerakan e-SPKB
seperti berikut:
i. Daftar bayaran
- Perakuan 1
- Perakuan 2
ii. Baucar bayaran
- Perakuan 1
- Perakuan 2
5. Cetak Baucar Tetap
6. Lengkapkan
Laporan
Pemantauan TINDAKAN BAHAGIAN TINDAKAN KEWANGAN DOKUMEN SOKONGAN ARAHAN/RUJUKAN
7. Catat No. cek dan
Tarikh Cek pada
buku rekod bayaran
8. Penyerahan cek
kepada wakil bahagian
9. Sediakan surat dan
kepilkan penyata
bayaran gaji
beserta cek untuk
dikreditkan ke bank
(BKP) sahaja
10. Tebuk 'Oibayar'
pad a baucar bayaran
dan dokumen
sakongan di sudut atas
sebelah kanan
11 . Susun baucar
dalam katak 5. PENUTUP

Buku Panduan Pembayaran Gaji Peke~a Khidmat Singkat dan Pekerja Sambilan diharap memberi mantaat kepada semua pegawai untuk memastikan semua penyata dan dokumen sokongan di sertakan adalah lengkap. Ini membolehkan urusan pemprosesan dibuat

dengan cepat dan teratur.

Bil. lAMPIRAN TAJUK
1 LAM PI RAN A Jadual Kedatangan Bagi PKS dan PS
2 LAMPIRANB Penyata Pengiraan Gaji PKS dan PS
3 LAMPIRANC Penyata Potongan KWSP
4 LAMPIRAN 0 Penyata Bayaran Gaji PKS dan PS
5 LAMPIRAN E Senarai Semak
6 LAMPIRAN F Salinan Kad Perakam Waktu
7 LAMPI.RANG Salinan Surat Tawaran
8 LAMPIRANH Salinan Surat Pe~anjian
9 LAMPI.RANI Salinan Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972
10 LAMPIRAN J Salinan Kad Pengenalan
11 LAMPI RAN K Salinan Buku AkaunBank
12 LAMPIRAN L Salinan Penyata KWSP
13 LAMPIRANM Notis Pergerakan Dokumen e-SPKB
14 LAMPIRAN N Laporan Pemantauan
15 LAMPIRAN 0 Carta AI iran LAMPIRAN A

JADUAL KEDATANGAN BAGI PKSDAN.PS

JADUAL KEDATANGAN PEKERJA PEMBANTU TADBIR SAMBILAN JUlAI2005

Bohagian Latihan

Jabatan Perkhidmatan AwamMaZaysia

TIDAKHADIB

Adalah diperakui pegawai-pegawai dl alas lelah dalang bertuqa s pada larlkh-tarikh yang dinyalakan di alas.

Olsahkan Belul :-

Tandatanga: _g)h:-l~~ ..

Tarikh 10/8 / ').OOs

T andataJ1g an

MGHO ,\F,':'Z:~ at:: It~S:}<I' P1(L) .... 'S

SY .... ustn, .... Mill BIt! "WA'IG !(.Eel!!!!.:

Pf'rIL)A

LAMPIRANB

PENYATA PENGlRAAN GAJI PKSDANPS

Skim bayaran upah ikut Jam I kefja mengikut PekeliHng Perkhidmalan en 7 Tahun 1999

Kadar bayaran sejam adalah berdasarkan kepada jawatan Pembantu Am Rendah N1

RM1,IIS.10 (Pt T22) + RM24S.00 (ITP + ITKA) = RM 1,361.1 0 I 27 :::: RMSO.41I 8:::: RM6.30 •• ,am

Penyata Pen~lraan Gall" .

PENYATA GAJI BULAN JUN 2005.BAGI PEKERJA KHIDMATSINGKAT SAHAGIAN LATIHAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

JUMlAH KADAR JUMLAH KWSP KWSP JUMlAH JUMlAH
Bll NAMA NO. KIP JAM BAYARAN BAYARAN MAJIKAN PEKERJA PENDARATAN BERSIH
BEKERJA SEJAM (RM)' (RM) (RM) (RM") (RM)
1 NORMAH BINTI KASSIM 770610-11-5376 ,/ 75/ RM6.30 472.50/ 58.00/ 53.()()/ 530.5V ,. 419.50/
2 SITI HAZAR BINTI JAINAI 840628-08-6586 / 99 ...... RM6.30 623.7Q./"' 77.00/' 71.00/ 700.70/ L_ 552 .. 70/
3 MOHO KHAIRUL ANUAR BIN MANHAT 841217-01-6203 " 110/ RM6.30 693.0(1../ 84.00 /' 77. ()(}-"" _ 777.00L / 616.00/
4 AZIRAH BINTI ABU BAKAR 820708-02-5072 / 100 ...... RM6.30 630.00/ 77.00 ,., 71 .0tJ...--"" 707.00/ / 559.00 ........
5 MOHO SAIFUR BIN BORHAN 840606-01-5461 , 34/ RM6.30 214.20/ 27.00/ 25.00/' 241.20,...- / 189.20,.........
6 ZULASYRAF BIN ABDUL KADIR 851215-14-5975 ,. 10a...... RM6.30 648.90/ 80.00/ 73.Q()../ 728.90.........- r 575.90 ..........
7 ROZAIMIE BIN ROHIM 841106-06-5643 , 40/ RM6.30 252.00......- 32.00 / 29.(}(}./, 284.00/ ,... 223.00""-
8 NORHAFIZA BINTI ARIFFIN 840705-03-5812 -' 110.....- RM6.30 693.00/ 84.00/ 77.00/ 777.00/ ./ 616.00 ............
9 NOOR HASYATI BINTI MOHAMMED 830526-11-5680 ,. 105/ RM6.30 661.S()/ 82.00/ 75.00/ 743.5V ./ 586.50/
10 MUHAMMAD FAKHRURRAZI BIN SARANI 831030-08-5007 , 70/ RMS.30 441.00/ 56.00/ 51.00/ 497.00""""'- .....- 390.00 ............
JUMLAH BESAR 5,329.80/ 1657.00/ • 602.0(Y' 5,986.80/' 4,727.80/
I /
Di-sahkan b.!lul :
~ ,
!
J P~".rI NorMn bl fd"hd Tahir P.nolon.oP. "9" •• h

Un~ P4"Yal.,,,,"_ d.., I(nldm.1 Sok""II.n 83.'1.111." L.llh ...

. 'lODD' ... P.rI<'"dm"'"n Aw.",

PENYATA GAJI PEKERJA PEMBANTU TADBIR SAMBILAN JULAI2005

Balia!Jiau 4'tiliall

Ja6atall Pe,.J(fjidiIiRtali Awam Mafll!Jsia

Kelulusan Perbendaharaan : (2.20)202/1/2/-1 Jld. 9/(5) bertarikh 7.11.1987

Kadar bayaran upah sehari mengikul Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2005

RM 656.30 (P1 T1 )N17 123 = RM 28.53 sehari

RM 80.00 (ITKA)N17 123 = RM 3.47 sehari

LAMPlRANC

PENYATA POTONGAN KWSP

PENYATA POTONGAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KHIDMAT SINGKAT

BAGI BULAN JUN 2005

CARUMAN CARUMAN
BIL NAMA NOIKP NAMA JAWATAN NO MAJIKAN NO AHLI MAJIKAN AHLI
1 NORMAH BINTI KASSIM 77061 0-11-5376 PEKERJA KHIDMAT SINGKAl 005746868 15042793 58.00 53.00
2 SITI HAZAR SINTI JAINAI 840628-08-6586 PEKERJA KHIDMAT SINGKAl 005746868 16662159 77.00 71.00
3 MOHO KHAIRULANUAR BIN MANHAT 841217-01-6203 PEKERJA KHIDMA T SINGKA 1 005746868 15946152 84.00 77.00
4 AZIRAH BINTI ABU BAKAR 820708-02-5072 PEKERJA KHIOMAT SINGKAl 005746868 15370969 77'.00 71.00
5 MOHO SAl FUR BIN BORHAN 840606-01-5461/ PEKERJA KHIDMAT SINGKAl 005746868 16318125 27.00 25.00
6 ZULASYRAF BIN ABDUL KAolR 851215-14-5975 PEKERJA KHIOMAT SINGKA 1 005746868 16641575 80.00 73.00
7 ROZAIMIE BIN ROHIM 8411 06-O~5643 PEKER.JA KHIDMAT SINGKA 1 005746868 15907830 32.00 29.00
8 NORHAFIZA BINTI ARIFFIN 640705-03-5812 - PEKERJA KHIDMAT SINGKAl 005746868 15894593 84.00' 77.00
9 NOaR HASYATI BINTI MOHAMMED 830526-11-5680 PEKERJA KHIDMAT SINGKAl 005746868 16290433 82.00 75.00
10 MUHAMMAD FAKHRURRAZI BIN SARANI 831030-08-5007 IPEKERJA KHIDMAT SINGKA' 005746868 15667393 55.00 51.00
.
JUMLAH 657.00 602.00 PENYATA POTONGANKUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PEMBANTU TADBIR SAMBILAN

JULAI .. 2.005

Ba6agia'l ultiflall

Ja6atl111 pCI'~flidinatl1l1.Awl1/u Ma(l1!jsil1

8

SI!IJinan Diakui Sah

"""'::::::::~---~~/- ).--

$VAMSUl AMRI BIN AWANG,KECHEK PPT( lJ A

LAMPlRAND

PENYATA BAYARAN GAJI PKSDANPS

BAYARAN GAJI PEKERJA KHIDMAT SINGKAT BHG LATIHAN JPA BAGI BULAN JUN 2005

ISILI NAMA NO. KIP NO.AKAUN I AMAUN(RM} I
1 NORMAH BINTI KASSIM 770610-11-5376 0492000000004997 / 419.50/
2 SITI HAZAR BINTI JAINAI 840628-08-6586 0492000000004193 /"552.70/
3 MOHO KHAIRUL ANUAR BIN MANHAT 841217-01-6203 0492500000038628 ... 616.00/
4 AZIRAH B!NTI ABU BAKAR 820708-02-5072 0492500000044554 ,.559.00/
5 MOHO SAl FUR BIN BORHAN 840606-01-5461 0492000000004801 ./ 189.2cY
6 ZULASYRAF BIN ABDUL KADIR 851215-14-5975 0492500000044613 / 575.90/
7 ROZAIMIE BIN ROHIM 841106-06-5643 0492000000004815 .,. 223.00/
8 NORHAFIZA BINTI ARIFFIN 840705-03-5812 0492000000003304 / 616.00/
NOOR HASYATI BINTI MOHAMMED 830526-11-5680 0982520000421930 /
9 .,. 586.50
10 MUHAMMAD FAKHRURRAZI BIN SARANI 831030-08-5007 0142500000343543/ /390.00L
JUMLAH BESAR 4,727.80/ Di.SlL'll:lIn betul

~~l1

Pul.tI Nr.I,un bl MohoJ Tllhir p"nr.ll0:0"9 pOI'<J"r.h

1.1..,1\ P,,,,,.I.rMan d.n Khldm3! Sol<ongan S::Ih'<J,")n lanh."

J.;bl'." P.,k_hidm3,.n Aw-arn

BAYARAN GAJI PEKERJA PEMBANTU TADBIR SAMBILAN JULAI2005

Bali "9i" II utili""

Jabtltau Pe,./(liidi"atau Awam Mara!}s;"

1 RAZALI BIN ABDUL SAID

800918·12-5727

0492000000003750

'RM 539.00

2 NORIZAN MAHMUD

840410-11-5364

0492500000041979

RM 597.00

4

3 NORZAINI BINTI MUHAMMAD NUR

830124-03'-5428

0492500000033350

RM 51.2.00

5

6

7

8

JUMLAH KESELURUHAN = RM 1,648.00

.____----=----_ .......

S",lInao Dla!<ui S",h

c:::::::::_

- r· ..... 2--

.SYAMSUL AMRI BIN AWANG KECHE'( PPT( L.I "

SENARAI SEMAK

LAMPIRANE

SENARAI SEMAK

MENYEMAK. BORANG TUNTtrr AN GAJI PKS DAN PS

Bil

TINDAKAN BAHAGIAN

TANDAKAN

Terima borang tuntutan pegawai.

2 Semak Borang Tuntutan:

3

a) Surat Tawaran Perjanjian Kontrak (Tempoh)

b) Pengxaan masa berdasarkan kepada kad perakam waktu dengan memastikan kehadiran 5 jam sehari dan sekiranya kurang dari 5 jam akan ditolak sejam (PKS).

c) Semak bulan dan tahun yang dituntut, gaji pokok, nornbor kad pengenalan, nombor akaun, nama bank dan nornbor ahli KWSP.

d) Sernak tandatangan pegawai yang mengesahkan.

e) Semak kadar bagi sejam mengikut surat tawaran.

f) Salman Kad Perakam Waktu perlu disahkan oleh pegawai

g) Catatan waktu dengan pen di kad perakam perlu disahkan oleh pegawai.

h) Kod Objek Sebagai untuk bayaran gaji PKS dan PS:

GAJI - 29301 ITKA -29302 ITP - 29303

Semak kod aktiviti yang betul bagi bahagian: 010201 - Bahagian Penyelidikan dan Perancangan 0201.01 - Bahagian Pembangunan Organisasi 020201 - Sahagian Perkhidmalan

020301 - Sahagian Gaji dan Elaun

020401 - Bahagian Latihan

030101· Sahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan 030401 - Sahagian Pencen

030501 - Sahagian Teknologi Maklumat I HRMIS

Cl

Cl CJ

Cl

Cl CJ Cl Cl

CJ CJ CJ CJ

CJ CJ Cl CJ CJ D

E3

BIL TINDAKAN KEWANGAN TANDAKAN

1 Cop tarlkh terima D
2 Semak penyata perklraan dan caruman KWSP D
3 Semak kod aktlvitl yang betul bagi setiap bahagian D
4 Jika bayaran untuk tahun lepas perlu dikepilkan Sijil AP5e(a) D
5 Jika bayaran melebihi dua tahun perlu dikepilkankelulusan khas dari D
Kementerlan Kewangan LAMPlRANF

SALINAN KAD PERA.KAM WAKTU

r -
I Am 493-C ('P1<~~)
8.15 am·1.15pm
I(AD MENCATAT WAI<TU
I MUHAMMAD fAKHRURRAZI 8.
A No. NAMA: SARANI
I<EM ./JAB.I JPA, LATIHAN
BAH AG lAN/SE!(SYEN: PENGUATKUASAAN
PERJANJIAN (K)
A JUN 2005
BUL N ............................................................................
r
--I TIT
> MASUI< KELUAA MAS UK KELUAR KENYATAAN
lJ KETUA

1
2
3
4 CUIlAM
5 AiMD
6
7
8
9
10
" c\.mSfo.mU
12 AIiAb \
13 ~n;l";i; ~·OC !: I ~ ?O b"'rt; nJ:I~ I>L
, . 1 A' ::: I ~ [7
.... , ..
1:e ., ., ~ I ~ In
AMARAN
Sesiapa yang didapatl mengetilc I(od orang lain,
tindallan talaterllb akan dlambll ke ala~nya.
- ---- -- •. _ -.-- - ..... -~. I _._._ ... .. -- .. --
8.15 am-1.15pm PKS
[(AD MENCATAT WAKTU ,_
I MIJHAM~D fAKRRORRAZrTi.
B No. NAMA: SARANI
I(EM.lJAB.: JPA, LATIHAN
BAHAGIAI'I/SEKSVEN: PENGUATKUASAAN
PERJANJIAN (K)
JUN 2005 :
BULAN ........................................................ ·· ... ·.· ..............
~ TIT
> MA:>UK KELUAR MASUK I(ELUAR KENYATAAN IIETUA
lJ
16 ~ 7 GI ~ 1~ H,
17_~ 1 n '= I( 0
18 C\lUShRTU
19 AHAD
2~ 1 5~ ~ 1'1 H
21 , 1 49 ,:t 16
22::; , 62 ! 1 'I I~
23~ , 1 40 ~, 1 ~ 11
2~ - ., si .. II\_!iO
2.5
26 AHAD
27~ : 1 56 '1-011 "
28J 1 43 ~ I ~ 11
29 ~ too 7 53 :. 1~·14
30 ~ ~ 1 ~1 ::. I~ la
31
I'NMII .. K.I. I
AMARAN :J
Ses;npCl yang didapali mengetik kad 01'8ng taln,
tlndakan lalaterlib akan dlambl! ke stasnya.
....._----- ~._ Cl-IE SU P. ,ITI LAZIM A II' clua P.:mbnr .. u Tlldbir (L)

J(~llla r'cnglfah f'crkhi.1mlltnn Awn,"

b.p. Mill~y:;i;\

"

Am 493-C (Pin. 1f8S)

PT~ KADMENCATAT WAKTU ·WP.2 ,: P'I'~ " KAD MENCATAT W.AKTU ~lP2

I-------r------------~.;.,-!-.-~--e:-'~(' ..... - r.R'" t"

oiNo! ;? i·: N~MAi ,p;fI':LI ABD SAID

A No.' 5 NAMA: ,.·RAZALl ABO ~AlD

KEM.lJAB.i JPA . ; KE1V.:-A'E:I:;: , , ',Jj)A, ,",,","'-

r-----------------~;r_r:'_+;-+~~,~"-- ~I ~~l~· .~'~' _

"1 '1.... I., -I l ': • ' , ~ I' 'j )- , i \,.,") I ...

.. BAHAGIAN/SEKSYEN: LATm ... N

BAHAGIANfSEKSYEN: LATIl'lAN

JULAI 2005 I JULAI 2005
BULAN ............................................................................ - BULAN .......................................................................... - ...
-i TIT -i TIT
» MASUK KElUAR t.1ASUK KElUAR KENYATAAN » MASUK KElUAR MASUK KElUAA KENYATAAfI,j
JJ KETU~ XI KETUA
-I· 16 CUTlSASnJ
1... 1 18 - 1735 17 AHAD
2 CUTlSABTU 1s.., 1 22 ~ 17 ,.
-
3 AHAD 19. 1 1& r-1783
4.0 1 21 .. 1709 20~ 1 31 F: 17 OS
--
~. .~ 623 <ill 17 O. 21c 1 18 ~ 1703
',. 6 ., 22 ~ N 1 a, ~~ 17 LA
"
'i- 1 3. .. 17 i9 23 CunSABTT'
,_ 1 3S • 17 0; 24 AllAD
9 -t- CUTlSABTU' 2? ~~ 1 '18 ~~. 17 U
..
10 ···-AllAD . 26;':· 1 3' ~ 17 QI
v
11 ~~~ - : ,,_" " 27 = 1 n ~ 17 os
.. .c : .,
'-.
-1:!: 1,12 '!: 17 07 ,- ~I f _L~ 28 : 1 16 ~ 1781
.. ... ' .
. ··~:i·:f: 1_ 'J .£ ii 92 . ' -- . : ,;~' ~9 ~ ..1 33 : 1723
1<C ·1 40 ...... I ~-~ 30 CU11SABTU
~~.17 I~ , , -, '.
",\'~ 1 u .' .~ 17 iI , 31 AHAD
1'10110111.. K.I.
AMARAN AMARAN
Seslapa yang dldapatl ine.rigetlk kod orang lain, Seslapa yang dldapa.U mengeUk kad orang lain,
tlndakan tatatertlb akan ·dlombU ke atasnya. I IIndakan tatatertlb akan dlam.bll k.e atasny-a. Salinan Diakui Sah

SYAMSUL AM~ AWANO KECHEK ) T(L)A

SALINAN SURA T TA WARAN

LAMPIRANG

JABATAN PER KHIDMATA N AWAM MALAYSIA BAHAGIAN LAT[HAN

Pusal Penmdblrnn Kernjaun Persekutuan 615[.0 W.P. PUTRAJAYA

MALAYSIA

~

JPA

Ams 4·6, Blok C I, Parcel C

Tel. : 03-8885300{) Faks : 03·88892176

Web: hUpJIwww-lpa·gov.my

Ruj. Kami : JPA(L) 180/19/1-88/1 KIt,3

Tarikh

: 10 Ogos 2005

Norzaini bt Muhammad Nor,

Unit Penyelarasan Dan Khidmat Sokongan, Aras 6, Sahagian Latihan,

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, 62510 Putrajaya.

Tuan/Puan,

TAWARAN PEMBANTU TADBIR SAMBILAN 01 BAWAH PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIOMATAN B.ILANGAN 17 TAHUN 2005

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas.

2. Suk.acita dimaklumk.an bahawa tuarrpuan . telah ditawarkan sebagai Pernbantu Tadbir Sambilan untuk tempoh 1 tahun mulai 1 September 2004 hingga 31· Ogos 2.005. Dengan kuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun

2005 pada 1 Julai 2005, maka kadar gaji Juan/puan telah dipinda dariRM .26.25

sehari kepada RM 2.8.53 sehari berkuatkuasa mulai 1 Julai 2005.

3. Tuan/puan hendaklah mematuhi segala syarat dan peraturan yang terdapat di dalam Perjanjian Sebagai Pernbanto Tadbir Sambilan yang telah tuan/puan tandatangani terdahulu.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARAw

Saya yang menurut perintah,

(SARANI .BIN DOLLAH ) Ba.hagian Latihan,

b.p. K.etua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malay.sia.

Disahkan Betul

~

SY,d..MSUL AMRI Br~/ANG KECHEK PPT( L) 1\

(Silu cuuukun rujukan Jabutanini npublla berhubung) "KEPUASAN PELANGGAN KEUTAMAAN KAMI"

PU8LIC Sfi:IlVICE OI]:I'AUTMENT Of MALAYSIA TRAINING DIVISION

62510 IN.P. PUTR:\!i\Y:\

.~.. l' .. "emell!lIl.~ AIIl.rg{·W/1 Klw/ili

I • Perdmm Melrlcd 21)1).1

'--~ ~,

Level <1·6. Block C I. Parcel C

F~dernl Governmcn ( Ad minislraci ve Centre

MALAYSIA

JpJ-\

Tel. : 0')· 6B65 3000 Fax: 0')·0110.92176

Web: hUp://www.jpa·llov.my

(]{u/ 1:(ftmi : J PA{L) 1 80/19/1-88/1. KIt. 3

tfariRJi : (0 Jun 2005

Muhammad Fakhrurrazi bin Sarani, Unit Penguatkuasaan Perjanjian, Aras 4, Sahagian Latihan,

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Putrajaya.

Tuan/Puan,

TAWARAN PEKERJA KHIDMAT SINGKAT

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas,

2.. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah ditawarkan sebagai Pekerja Khidmat Singkat selama 6 bulan mulai 13 Jun 2005 hingga 12 Disember 2005 dengan upah seperti berikut-

(a) (b) (c) (d)

Kadar Upah Jumlah Jam Masa Tempoh

RM 6 .. 30sejam 5 jam sehari

5 hari dalam seminggu Tidak lebih dari 6 bulan

3. Sebagai Pekerja Khidmat Singkat, tuan tidak dianggap sebagai Pegawai Awam sebagaimana mengikut Perintah Am Bab A 1973. Perlantikan tuan ini adalah berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 1999.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA·

Saya yang menurut perintah,

sannan Dialwi Sah

r:=;:::..., . - 2-

SYAMSUL AMRI BIN AWANO KECHEK

. PPT( L) A

(RU lAH BT HJ SHAFEI) Sahagian Latihan,

b.p. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia.

(Please quote our re Ference n umbel' in future correspondence) "CUSTOMER SATISFACTION IS OUR PR!ORITY"

LAMPIRANH

SALINAN SURAT PERJANJIAN

JPA

8AHAGIAN LATIHAN

JABATAN PERKHIDMATAN AwAM MALAYSIA

PERJANJIAN UNTUK PEKERJA KHIDMAT SINGKAT

PERJANJIAN INI adalah dibuat pada 13 han bulan Jun tahun 2005 di antara

Kerajaan Malaysia (selepas ini disebut sebagai "Keralaan" dan sebutan itu

hendaklah termasuk mana-mana wakil Kerajaan yang diberi kuasa bertindak bagi

pihak Kerajaan) sebagai satu pihak, dengan MUHAMMAD FAKHRURRAZI BIN

SARAN I selepas ini disebutkan "Pekerja" atau "Pekerja Khidmat Singkat I PKS·

sebagal pihak yang satu lagi.

BAHAWASANYA :

A. Kerajaan ingin melantik Pekerja untuk berkhidmat sebagai Pekp,orja Khidmat Singkat (PKS) di Sahagian Latlhan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

B. Pekerja bersetuju melaksanakan tugas sebagai PKS tertakluk kepada terma

dan syarat-syarat yang terkandung di dalam Perjanjian ini.

Salina" Diakul ,Sail

SYAMSUL AMf-l1 BIN A'NANG KECHEi( PPT( L J A

4.3 Pekerja hendaklah mematuhi sernua syarat dan peraturan yang

diarah dan ditetapkan oleh Pegawai Penyelia rnenqenal pelaksanaan

tugas Pekerja kecuali dibenarkan oleh Pegawai Penyelia untuk

melakukan tugas-tugas lain.

5. Bayaran Perkhidmatan

5.1 Sebagai balasan kepada perkhidmatan yang diberikan, tertakluk kepada

Fasal 3.2, 5.2 dan 5.3 Perjanjian ini, Kerajaan bersetuju untuk membayar

upah pada kadar RM 6.30 (Ringgit Malaysia: Enam dan sen ti9a puluh sahaja)

sejam kepada pekerja. Bayaran upah dibuat oleh Kerajaan mengikut jam

sebulan sekali sekiranya Pegawai Penyelia mengesahkan Pekerja telah

menyempurnakan tugas sebagaimana yang ditetapkan dengan memuaskan.

5.2 Upah tidak akan dibayar bag; tempoh perkhidmatan yang kurang dari

satu (1) jam.

6. Akujanji-Akujanji Pekerja

Pekerja tidak layak:

(i) mendapat apa-apa elaun, kemudahan cutl rawatan perubatan dan

kemudahan lain yang diberikan kepada seseorang anggota perkhidmatan

awam, selain daripada yang dinyatakan dalam Perjanjian lnl;

4

SYMvlSUL /\MFlI r:m'J ,\WNI(i ;<r:CI·Ii:Y PF'"f( L ) ,t\

(ii)

l11enggunakan

rkhidmatan ini sebagai as as untuk menyokong

permohonan supaya dilantik sepenuh masa sarna ada secara tetap,

sementara atau kontrak;

(iii) rnernohon supaya diberi tugas baru selain dari apa yang ditetapkan

dalarn Perjanjian ini; dan

(iv) memohon perkhidmatan disambung semata-mata atas alasan Pekerja

pernah berkhidmat di bawah Perjanjian inL

7. Tanggungan-Tanggungan Peke~a

Pekerja hendaklah dalam tempoh perkhidmatan

(I) menjalankan kewajipan-kewajipan tugas yang ia diambil bekerja dan

apa-apa kewajipan lain yang diarahkan oleh Kerajaan;

(ii) menumpukan segala masa dan perhatiannya kepada tugasnya dan

berusaha sedaya upaya untuk memajukan kepentingan Kerajaan;

(iii) menurut dan menjalankan perintah-perintah dan arahan-arahan yang

diberi kepadanya oleh Kerajaan;

,,(iv) tidak boleh membocorkan apa-apa maklumat berkenaan dengan hal

ehwal Kerajaan kepada sesiapa [ua yang tidak berkuasa

menerimanya.

o "I"

')cllfl::'I' D;""'I'I" ';'''1'1

...., I~""'I '\ ,. ' .. )e. I

8.

Bukan Anggota Perkhidmatan Awam

5

-::===;, I -- 'l-

SYA~ .. l:~iJl. /\t'.ilRI BIN AiI''J'" r\!I:" 1.',-" "'j!"'(

/ .. ,1, \,.1 t\L":I .... 1" .:, •

PPT( L ) i\

9. Rahsia Rasmi

9.1 Pekerja hendaklah mematuhi dan menandatangani Borang

berkenaan Akta Rahsia Rasrni Tahun 1972.

9.2 Peke~aadalah dilarang sarna sekali dan pada setiap masa

melibatkan dlrl dan akses kepada apa-apa maklumat terperingkat

yang tidak ada kaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

10. Penamatan Pe.rkhidmatan Oleh Kerajaan

10.1 Tanpa menjejaskan hak-hak Kerajaan di bawah Perjanjian ini,

Kerajaan boleh menamatkan Perjanjianini atas sebab-sebab berikut:

(a) Pekerja didapati meHbatkan diri dan akses kepada maklumat

terperingkat dan disyaki membocorkan rahsia Kerajaan;

(b) Pekerja gagal hadir bertugas pada masa dan tempat yang

telah ditetapkan;

(c) Satu perintah kebankrapan telah dibuat terhadap Pekerja;

{d} Kematian Pekerja; dan

Salinan Di.:tkui Sail

6

SYAN~.SlJL AMRI BIN AW,1I,NG KECHE1< PPT( l ) A

(e) Kegagalan mematuhi sebarang terma atau syarat dalam

Perjanjian ini atau mana-mana peraturan atau aral1an-arahan

yang dikeluarkan oleh Kerajaan.

10.2 (a)

Penamatan Perjanjian ini mengikut Fasal 10.1 (b) dan 10.1(e)

hendaklah dibuat dengan memberi notis bertuis untuk

tempoh tujuh (7) hari kepada Pekerja;

(b) Penamatan Perjanjian ini mengikut Fasal 10.1(a), 10.1(c) dan

10.1 (d) tidak memerlukan sebarang notis dari Kerajaan dan

Perianilan ini akan ditamatkan dengan serta merta.

10.3 Walau apapun peruntukan lain di dalam Pe~anjjan ini, Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan Pekerja pada bila-bila masa tanpa

memberi apa-apa alasan dengan memberi notis bertulis untuk

tempoh tujuh (7) hari.

10.4 Sekiranya Kerajaan menamatkan Perjanjian ini, maka:

(a) upah untuk setiap genap satu (1) jam kerja yang telah

disempumakan dengan memuaskan akan dibayar selepas

tarikh perkhidmatan Pekerja ditamatkan;

(b) kesernua upah yang belum dibayar Qika ada) perlu dituntut

dalam ternpoh tiga puluh (30) hari dari tarikh perkhidmatan

7

"."/\ ..

',:' ;: .. ·\::;,-H ;.il!! ;:,:,·.;t,f·:~~i :-.~-:t ,;·1'::>.

;' '::""1'1 I. ) /".

Pekerja ditarnatkan. Apa-apa tuntutan yang dibuat selepas

tarikh tersebut tidak akan dibayar oleh Kerajaan.

10.5 Penarnatan Perjanjian inl tidak akan menjejaskan sebarang hak

yang telah sedia ada bagi setiap pihak di bawah Perjanjian ini.

11. Penamatan oleh Pekerja

Pekerja boleh pada bila-bila masa berhenti dan perkhidmatan dengan syarat

member; kepada Kerajaan notis seeara bertulis selama tempoh empat belas

(14) hari.

12. Kumpulan Wang Simpanan Pe.kerja

Pekerja adalah dikehendaki menearum kepada Kumpulan Wang 8impanan

Pekerja (KWSP) mengikut kadar yang ditetapkan oleh undang-undang.

13. Undang-Undang

Pihak-pihak kepada Perjanjian ini bersetuju untuk mematuhi segala undang-

undang. ordinan, peraturan atau undang-undang keen. arahan atau

Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan.

14. Notis

8

SYAMSUL i'MRI i3IN AWAi'IG I(ECHEl-< f'PT( L ) .1\

Apa-apa notis yang hendak diberikan kepada mana-mana pihak dalam

Perjanjian ini hendaklah secara bertulis dan mestllah dialamatkan atau

ditinggalkan atau dihantar dengan pas kepada alamat-alarnat berikut :

Unit Penyelarasa.n dan Khidmat Sokongan,

Sahagian Latihan, Jabatan Perkhidrnatan Awam Malaysia, Aras 6, Blok. C1, Parcel C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 W.P Putrajaya.

15. Penepian

Kegagalan Kerajaan menguatkuasakan pada blla-blla masa atau untuk

suatu ternpoh atau lebih mana-mana term a dan syarat Peljanjian ini tidak

akan menjadi penepian kepada. terma dan syarat Perjanjianini atau

haknya pada bila-bila masa seterusnya untuk menguatkuasakan semua

atau mana-mana terma atau .syarat Peljanjian ini.

16. Pemakaian Undang-Undang

Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan mengikut dan dikawal aleh undang-

undang Malaysia.

17. Pindaan

Sebarang pindaan atau perubahan .kepada PerjanJian lni hendaklah dibuat

secara bertulis dan disahkan oleh kedua-dua pihak.

9

SYI~,MSUL AMFII BI~I A~V"'J"'''''I''I-G'.'I''''~

• ,', .""\ 'i"..l ~\:a:, -I~ .... i\

PPT{ L ) /\ . -

18.. l.ampiran

18.1 Lampiran JA hendaklah dibaca bersama dan menjadi. sebahagian

daripada Perjanjian lnl

18.2 Dalam keadaan dimana terdapat percanggahan di antara Lampiran

lA dengan Perjanjian ini, maka terma-terma dan syarat-syarat

Perjanjian ini hendaklah mengatasi.

19. Masa

Masa bila dirujuk adalah menjadi asaskepada Perjanjian lni,

20. Kos dan Perbelanjaan

Kos-kos dan perbelanjaan bag.i penyempurnaan sert.a dutl setem. yang

berkaitan dengan Pe~anjian ini akan ditanggung dan dibayar oleh Pekeria.

21. Ketaksahan

Sekiranya terdapat mana-mana peruntukan di dalam Pe~anjian ini

diputuskan sebag.ai tidak sah atau bertentangan dengan sebarang undang-

undang dan tidak boleh dikuatkuasakan, maka kesahan peruntukan-

peruntukan lain di dalam Pe~anjian ini tidak akan terganggu danakan

dikuatkuasakan dan dilaksanakan seterusnya.

10

PADA MENYAKSIKAN PERJANJIAN INI pihak-pihak kepada Perjanjial1 ini

telah menurunkan tandatangan mereka masing-masing pada har], bulan

dan tahun dan mula-mula tertulls di atas.

Ditandatangani oleh: ~

RUl..li\}l nr HAJJ SJ-t.o,PEI bagi pihak KERAJMN MALA YSIA'b1UA PENOLONG f'ENGARAH

pada 13 hari bulan Jun 2005

Dan disaksikan oleh

Nama:

SYAMSULAM ,lI BIN AWANO Kl?Cf~f.K Penolollg Pegll .... ·aj Tadbir

No. Kad Pengenalan: 7"1I11-0S.~O"

Ditandatangani oleh Pekerja: ~ .

pada 13 hari bulan Jun 2005

Dan disaksikan oleh: ~ .

Nama saksi: SARIPA RABIAH BT YUSOFF

No. Kad Pengenalan: 740511-04-5168

11

SYAroiJGUL AMBI DIN ,,\W:\;·JG I<ECHI:J< PP'f( L ) A

LAMPI RAN I

SALINAN PERAKUAN AKTA RAHSIA RASMI 1972

T arnbahan kepada Perjanjian yang telah dibuat pada 25 Ogos 2004 01 ANTARA KERAJAAN MALAYSIA sebagai satu pihak dengan NORZAINI BT MUHAMMAD NOR. sebagai pihak yang satu lagi (selepas ini disebut sebagaf "perjanjian tersebut")

De n 9 an berkuatkuasa nya Peke I i ling Pe rkh idmata n B lla ng a n 17 T a hun 2005 pada 1 Julal 2005, terdapat pindaan kepada pengiraan gaji harlan .. Maka dengan ini adalah dipersetuJui walau apapun yang terkandung dalam syarat-syarat Surat Perjanjian tersebut, upah padakadar RM 26.25 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Enam dan Sen Dua Puluh Lima Sahaja ) sahari kepada pekerja adalah diselaraskan seperti berikut :

RM 28.53 ( Ringgit Malaysia: Dua Puluh Lapan dan Sen LimaPuluh Tiga Sahaja ) sehari mulai1 Julai 2005 hingga tarikhtamat kontrak pada 31 Ogos .2005

Syarat-syarat lain adalah masih sarna seperti terkandung di dalam Surat Perjanjlan yang dibuat pada 25 Ogos 2004

bitandatangani oleh Pekerja :

Untuk dan bagi pihak KERAJAAN MALAYS I)

(NORZAINI BT MUHAMMAD NOR. ') No.K.P: 830124-03~5428

(SARANI BIN DOLLAH) No. K.P : 581130-10-6849 b.p K.etua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan perkhidmatan Awam Malaysia

Disaksikan oleh :

Oisaksikan oleh :

(SARIPA RABIAH BT YUSOFF) No. K.P : 7 40511-04~5168

(PUTERI NOREEN BT MOHDTAHIR) No. I;<.P : 810110-08-5688

Salinan Diakul Sah

-=

...

SYAMSUL AMAI BI~ ~Z KECHEK PPT( L) A

PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI1972

Adalah saya dengan ini mengaku bahawa perhatian saya telah ditarik kepada peruntukan-peruntukan Akta Rahsia Rasmi 1972 dan bahawa saya faham dengan sepenuhnya akan segala yang dimaksudkan dalam Akta itu. Khususnya saya faham bahawa menyampaikan, menggunakan atau menyimpan dengan salah, sesuatu benda rahsia, tidak menjaga dengan cara yang berpatutan sesuatu rahsia atau apa-apa tingkah laku yang membahayakan keselamatan atau rahsia sesuatu benda menjadi suatu kesalahan di bawah Akta tersebut, yang baleh dihukum maksimum penjara seumur hidup.

Saya faham bahawa segala maklumat rasmi yang saya perolehi dalam perkhidmatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agang atau perkhidmatan mana-mana Kerajaan dalam Malaysia, adalah milik Kerajaan dan tidak akan membocorkan, menyiarkan. atau menyampaikan, sarna ada dalam masa atau selepas perkhidmatan saya dengan Seri Paduka 8aginda Yang di-Pertuan Agong atau dengan mana-mana Kerajaan dalam Malaysia dengan tidak terlebih dahuJu mendapat kebenaran bertulis pihak berkuasa yang berkenaan. Saya berjanji dan mengaku akan menandatangani suatu akuan selanjutnya bagi maksud ini apabila meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan.

~.

Tandatangan : ~~,*-~------------

Nama dengan huruf besar : "" ~ ttli- rI"l /'f)n 0 FITI' ItA" P. A PI "7-\ ~ A- A A '" I

No. Kad Pengenalan : 9~ \ 0"30 - '08 . S 00'1

Jawatan: P~J(E.Rjf+. IA fH!>rt.p?T 'SJf\ <,...W 1':1 (f> " ~)

Jabatan: 'J" r f'r

----------------------------------------

Tarikh: 1'3 :s ... rI 'Z 0 0 t:;

Disaksikan oleh : ~

(faiidatangan)

SARIPA RABIAH BT YUSOFF

Nama dengan huruf besar: __ ~:-:-=-:~_:_::_::_=::__------ 740511-04·5168

No. Kad Pengenalan : -=,..,....,..",...,....,...."~"....,.............,,,._-----

PEMBANTU TADBIR

Jawatan : ~~~_:_::_:=_:_~,.".."..,..="'"'...,.- -

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Jabatan : __

13 Jun 2005

Tarikh: _

Salinan Diar,ui SaIJ

12

s.... ..... ""l-

SYArvlC01 'l '\~ IRI

.. ;;)',J • u. BIN A1NANG I(ECHEK

PPT(l)A

LAMPlRANJ

SALINAN KAD PENGENALAN

SaJinan Disahkan Betul

~

ZAINON sr J\.1OHD IDRlS KETUA I'EMBANTU TADBIR tW22) b .. 11. I(clUll r~nsnrnh Pcrl;hidlll31;J.11 Awam Malll.ysi ..

SALINAN BUKU AKAUN BANK

LAMPlRANK

.- AFFINBANI(

AFFIN BANK·SEA.HAD ~5O+6-Il

SALIMAN DI~H SAH 'tWAN BIN-MOHAMED PP (H) rC2

Projek HRMrS Jabatan Perkhidmacan Awam

A.CCOUNT NO.

0112500000048016

XX/XX/XXXi(

TARIKH PENYATA TEAOAHULU. 1fiI.fi.as.

PREVIOUS STA. TEMENT DATE

X'J..jxx/xxxx

BAKI OIBAWA KEHAOAPAN iJclllJ.UII

BALANCE BROUGHT FORWARD

111.67

Tarlkh

Sill

".t.

Huralan

Ii!!:

SO.OO SO.CO 0.00 100.00 500.00 1.00

Wang Kaluar

nlJl

""b.lt

W.nIilMa.uk

i!IIllft Cr.ct/r

Bakl .fiG

B.' •. nc.

111.67 61.67 11.67 626.67 726.67 226.67 225.67 125.67 124.67

504.67 748.12 Q4S.12 647.12

6ALPt!CEEiROI.GIT FORWAElO ATM CASI-t WITHDRAWAL FROM CASA OO-US492S ATM CASH WITHOP.AWAL FROi'I. CASA ctI-IJS 4925 LCQ 000000796016

ATM CASH WITHOR.'IWAL FRCI'ICASA CI'I....I....IS 4925 ArM CAsi-l WIC fRQllCASA REMOTE ArM CASH WIC .F'FQ1 CASA· ATH CASH WID f"RO!1 CASA ATM CASH WID m:t1

T,;rt..sl c- it

2

lS0<3.45

10

0.00 0.00

':173 •. 00

Pa.- Il.t

Aogka·A!lgka dllfl bakl--bald yang tersecul dl. at!l;$ akan dianggap bawl kecuall plhak Bank dlberilahu tentang secarang kelainan dalam lempoh empa! belas hart

PI~ ~.$ •• Z4liIR&1i lUI. !O~·5.!liI!tEtl!!l~~~m.$fi .

The Hguras and balarw:s$ s;,own above will be eooslder&d eorr8ft unl§s the Bank Is "OllPed 01 any dis~anl;Y wiltlln iourteen days.

SALINAN PENYATA KWSP

LAMPIRANL

I<UMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

PENYATA KIRA-KIRA AHLI (E-KIOSK) (SETAKAT 19HB. JUL 2004 )

NOMBOR AHLI: 15894593

RUJ MAJIKAN:

NOMBOR KIP: 840705-03·5812

NAMA:

1.BAKI PADA 1HB.JANUARI 2004 2.PENGElUARAN/PENYELARASAN 3.BAKI SETAKAT 1HB JANUARI2oo4

4.DIVIDEN KE ATAS BAKI SETAKAT 1HB JANUARI 2004 5.CARUMANIPENYELARASAN BULAN BAG I TAHUN 2004

RM 65.77 RM 0.00

PENYELARASAN

JUMLAH

DIVIDEN BULANAN

CARUMAN MAJIKAN

CARUMAN AHU

JAN 0 0 0.00 0.00 0.00
FEB 0 0 0.00 0.00 0.00
MAC 0 0 0.00 0.00 0.00
APR 0 0 0.00 0.00 0.00
MEl 0 0 0.00 0.00 0.00
JUN 0 a 0.00 0.00 0.00
JUl a a 0.00 0.00 0.00
OGOS a 0 0.00 0.00 0.00
SEPT 0 - 0 0.00 0.00 0.00
OKT 0 0 0.00 0.00 0.00
NOV 0 0 0.00 0.00 0.00
DIS 0 0 0.00 0.00 0.00 JUMLAH CARUMAN/PENYERASAN :

JUMLAH DIVIDEN BULANAN

0.00

0.00

6.BAKI SETAKAT 19HB. JUl 2004

AlCIl 19.73

AlC III 6.58

AlC I 39.46

(RM)

65.77 0.00

0.00 0.00

65.77

PENYATA AKAUN AHLI YANG BOlEH DILABURKAN DI BAWAH SKIM PELABURAN AHLI

... r '" '2--

SYAMSUL AMRI BIN AWANG KECHEK PPT(L)Y

"'" AHLI TIDAK LAYAK UTK SKIM PELABURAN· AMAUN YG BOlEH 01 LABUR < RM1000'"

* Penyata Pelaburan Inl Adalah Sah Selama Enam Puluh (60) Harl Oarl Tarikh la OIKeluarkan

Penyala inl dlcetak oleh komputer, oleh flu tidak perlu dilandalangani

Tarikh ceICil" <: 19/07/2004 - 10. KIOSK: x10438 NegerUCawangan: Wllayah Masa celakan: 11 :25:36 AM

lUMUR : 20TAHUN

TARIKH PIN DAHAN PELABURAN TERAKHIR ..

JUMLAH KREDIT DALAM AKAUN 1 : RM 39.46

AMAUN MAKSIMUM YANG SOlEH DILABURKAN : RM 0.00

SaUnan Dlakui Sah

LAMPlRANM

NOTIS PERGERAKAN DOKUMEN e-SPKB

NOT1S PERGERAI(AN DOI(UMEN e-SPKB (UNIT GAJI)

T ARII<H TERIMA:

JENIS BAYARAN:

NO.IN80IS/Bll:

NO. SEQUENCE DAFTAR BAYARAN:

Bil TlNDAKAN DAFTAR BAUCER BAYARAN CATATAN
BAYARAN
1 Semak Boran~ Tunlutan Yang Lenqkap, I,
NAMA PENUNTUT;-
>-
2 Semak Perkiraan
,
3 ·Pick-Up Form" (Kew.321)
4 SEDIA (Daftar Bayaran) .../
5 SAH (Daftar Bayaran)
6 LULUS (Daftar Bayaran)
7 BATAL
8 Nombof Semen tara Saucer Bayaran
9 Nombor Tetap 8aucer Bayaran
10 Nombor Kelompok
11 Daftar USPK
12 Nombor CekJElectronic Fund Transfer
13 SAD-lengkapkan borang (KEW. 322) Akaun
- Subsidiri unluk dapalkan Akaun baru drp.
JAN, Pulrajaya
- ......
14 Pegawai bertukar masuk ke JPA yang
ada P. Kompuler/l(enderaan serahkan
pad a PT{U)Y10 LAPORANPEMANTAUAN

LAMPIRANN

SENARAI PEMEROSESAN BAUCAR (UNIT GAJI ) BULAN OGOS 2005

NAMA: NORLIZA BINTI SHAHARUDIN

PT(U)K7

0904

Tarikh No. Amaun Hantar Tem Catatan
Bil. Terima Nama Bhg Baucar (RM) AG' poh
1 04.08.05 A RAHMAN BIN MD YA51M BTM 5N26 68.26 12.08.05 9 OT JULAI 2005
2 04.08.05 AFFIN BANK LAT 5151 4936.10 05.08.05 2 GAJI PK5 JULAI 2005
3 04.08.05 AFFIN BANK LAT SI50 6833.80 05.08.05 2 GAJI PK5 JULAI 2005
4 04.08.05 AfFIN BANK LAT 5136 5S41.50 05.0S.05 2 GAJI PK5 JULAI 200S
5 04.08.05 AFFIN BANK LAT 5137 6673.90 OS.OS.OS 2 GAJI PK5 JULAI 2005
6 04.08.05 AFFIN BANK LAT 5149 6361.70 05.08.05 2 GAJI PKS JULAI 2005
7 05.08.05 SITI ZAHARAH BT OMAR LAT SK35 636.12 10.08.05 6 ETK
S 05.08.05 ZAIDAH BT ABU HASSAN LAT SJ39 386.38 09.0S.05 5 ETK
9 05.08.05 ZAINI BT EDRIS LAT SJ40 859.25 09.0S.0S 5 ETK
10 05.08.05 SHAMILA BT KHALIB LAT SJ41 291.11 09.0S.05 5 ETK
11 08.08.05 MOHO RUSHDAN B. HASHIM BTM SK32 1743.85 10.0S.05 3 GAJI JULAI 2005
12 08.08.05 ROSMAWATI BT BAHADIN LAT SN34 571.20 12.08.05 5 PLRSN ANJAKAN GAJI
13 10.0S.0S SARIMAH BT ABU BTM SR83 94S.34 19.08.05 10 ETK
14 10.08.05 MASHITA BT MASTOR BTM SRS4 1540.34 19.08.05 10 ETK
IS 1O.0S.05 BURHANUDDIN B. MD ZAIN BTM SS54 918.65 24.08.05 15 ETK
16 10.08.05 FAIRUZ AFFANDI B. ABDUL AZIZ BTM SR85 637.92 19.08.05 10 ETK
17 10.08.05 MEOR ZULKARNAIN B. MAT ALI BTM SRS6 2007.23 19.08.05 10 ETK
18 10.0S.05 AB. RAZAK BIN SAFII HRMIS SR87 676S.33 19.08.05 10 ETK
19 10.OS.OS WEE KWEE LAN HRMIS SRS8 6054.24 1.9.08.05 10 ETK
20 10.08.0S RAIHANAH BT MD ZAIN BTM Sl62 1080.85 11.08.05 2 GAJI PKS JULAI 200S
21 11.08.05 MOHO RUSHOAN B. HASHIM BTM SP13 1743.85 16.08.05 6 GAJI OGOS 2005
22 12.0S.05 FARIHAH HANUM BT AHMAD PPs SN39 1652.91 15.08.05 4 GAJI JULA.I & OGOS 200
23 12.0S.05 MUHAMMAD KHIOHIR B. RAZALI @ LAT SV84 539.12 26.08.05 ETK
SAIOINA ALI
24 12.08.05 MOHDTAJUDIN BIN DON LAT SU41 IS33.90 25.0S.05 14 OT JULAI 2005
25 16.08.05 LENA BT MOHO SAID LAT SV22 164.70 27.08.05 16 OT JULAI 2005
26 16.08.05 NORUZA BT RAZAli LAT SX75 116.27 27.08.05 16 OT JULAI 2005
27 16.08.05 MOHO NOOR BIN AZMI LAT SV23 90.09 27.08.05 16 OT JULAI 2005
28 16.08.05 ZAIDAH BT ABU HASSAN LAT SZ48 555.93 29.08.05 18 OT JULAI 200S
29 16.0S.05 HAPSHA BT HAJI DON LAT SZ50 571.69 29.08.05 18 OT JULAf 2005
30 16.08.05 MUSALMAH BT ISMAIL LAT SAF7 122.94 30.08.05 15 OT JULAI 2005
31 16.08.05 ROHANA BT AHMAD LAT 5AW6 513.71 02.09.05 17 OT JULAI 2005
32 16.08.05 HASMAH BT HASSAN LAT SAY7 570.79 02.09.05 17 OT JULAI 2005
33 16.08.05 MAZNAH BT MISTAM LAT SAV8 404.08 02.09.05 17 OT JULAI 2005
34 16.08.05 MOHO AFFIZUL BIN KASSIM LAT SBCS 280.18 03.09.05 18 OT JULAI 2005
35 16.08.05 MOHO IZAl BIN ISHAK LAT SBC6 86.08 03.09.05 18 or JULAI 2005
36 16.08.05 MAS INDRA BIN MAHVIDDIN HRMIS SBC2 145.62 03.09.05 18 or JULAI 2005
37 16.08.05 HAMEZASAIREL BIN ABDUL HAMID HRMIS SBC4 126.51 03.09.05 18 OT JULAI 2005
38 16.08.05 SITI ZAlINA BT BAHARUDDIN HRMIS SBC3 235.00 03.09.05 18 OT JULAI 200S
39 16.08.05 MOHO FAIRUZNIZAM B. NOR RAZALI HRMIS SZ47 389.61 29.08.05 14 OT JULAI 200S
40 18.08.05 NOORAWATI BT ALiNG PPs SV26 1310.00 27.08.0S 10 EPW CARTA ALlRAN

LAMPIRANO

CARTA ALI RAN KERJA MENGURUSKAN BAYARAN GAJI PEKERJA KHIOMAT SINGKAT ( PKS )

Kemballkan untuk pembetulan

Rekod dalam buku Daftar Bayaran

Menyediakan Daftar Bayaran

Kemukakan untuk Perakuan I dan II

Buat pembetulan dan batal Baucar Sementara "'_--.-_-'

Tidak

Tidak

Tenma dokumen

Cop tankh terima dan agihkan kepada Pusa! Pembayaran

Menyemak perkiraan

Kembalikan untuk pembetulan

PT(U)K terima semula Daftar Bayaran yang telah lulus dan calatkan nombor Baucar Sementara

Hantar untuk Perakuan I

Hanlar untuk Perakuan " Wujud Baucar Tetap

Cetak Baucar Tetap

Terima cek dari JANM dan agihkan kepada Bahagian

Kemasklnllaporan pemantauan bulananllebuk 'Dibayar'

Simpan Baucar Bayaran mengikul Nombor Baucar dan bulan dalam kotak penyimpanan baucar.