NGAN HANG NHA xrroc VI~TNAM

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc lip - Tv do - H,nh phtic

s6:29g1 IQU-NHNN

Ha N9i, ngaYA4' thang,{,L nam 2009

QUYETDINH

Quy djnh chire nang, nhiem VI}, quyen han va coo du t6 clnrc

ella Ngan hang Nha nutrc Chi nhanh tinh, thanh phi; true thuQc Trung U'O'Dg

THONG DOC NGAN HANG NHA NUOC

Can err Luat Ngan hang Nha mroc Viet Nam nam 1997; Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat Ngan hang Nha mroc Viet Nam nam 2003;

Can cir Nghi dinh 178/2007/ND-CP ngay 03/12/2007 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cAu t6 chirc cua Be>, cc quan ngang Be>;

Can err Nghi dinh s6 96/2008/Nf)-CP ngay 26/8/2008 cua Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cAu t6 chirc cua Ngan hang Nha mroc Viet Nam;

Xet de nghi cua Vu tnrong Vu T6 chirc can be>, QUYETDINH:

Di~u 1. Vi tri va chire nang

1. N gan hang Nha nuoc Chi nhanh tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong (sau day goi tAt la Chi nhanh) la dan vi phu thuoc cua Ngan hang Nha mroc, chiu su lanh dao va di~u hanh t~p trung, thong nhat cua Thong d6c Ngan hang Nha nuoc (sau day goi t~t la Th6ng d6c), co chirc nang tham muu, giup Th6ng d6c quan ly nha mroc v~ tien t~ va hoat de>ng ngan hang tren dia ban va thuc hien mot s6 nghiep vu Ngan hang Trung irong thea uy quyen cua Th6ng d6c.

2. Chi nhanh 1a dan vi hach toan, k~ toan phu thuoc, co con dAu va bang can d6i tai khoan thea quy dinh cua phap luat.

Di~u 2. Nhi~m vu va quy~n han

Chi nhanh thirc hien cac nhiem vu, quyen han cu th~ sau day:

1. T6 chirc ph6 bien, chi dao, trien khai thi hanh cac van ban quy pham phap luat cua Nha mroc, cua Ngan hang Nha mroc v~ ti~n t~ va hoat dong ngan hang d€n cac ngan hang, t6 chirc tin dung phi ngan hang, t6 chirc tai chinhvi mo, quy tin dung nhan dan (sau day goi tAt la t6 chirc tin dung) va cac t6 chirc khac co hoat de>ng ngan hang tren dia ban.

2. T6ng hQ'P, thong ke, nghien ciru, phan tich va du bao kinh t€ tren dia ban d~ tham muu cho Thong d6c va chiu trach nhiem trien khai chi dao cua

Th6ng d6e trong viec tlnrc hien chinh sach tien t~ va hoat dQng ngan hang tren dia ban; tham rmru eho cAp uy, chinh quyen dia phuong trong viec xay dung va phat trien kinh t€ - xa hci a dia phuong co lien quan d€n hoat dong ngan hang; thirc hien cong tac thong tin tin dung,

3. Thuc hien nhiem vu d.p, thu h6i giAy phep thanh l~p va hoat dong ngan hang cua cac t6 chirc tin dung va t6 chirc khac co hoat dQng ngan hang tren dia ban theo uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap lu~t.

4. Giam sat, chi dao viec chia, tach, hQ'P nhat, sap nhap, kiem soat d(tc biet, giai th€ d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban theo uy quyen cua Th6ng d6e va quy dinh cua phap 1u~t.

5. T6 chirc, thirc hien cong tac thanh tra, giam sat, xu 1y vi pham d6i voi hoat dQng cua cac t6 chirc tin dung, hoat dQng ngan hang cua cac t6 chirc, ca nhan khac tren dia ban theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

6. Cung irng dich vu thanh toan, ngan quy va cac dich vu ngan hang trung uong khac cho cac t6 clnrc tin dung va Kho bac Nha nu6e tren dia ban.

7. Thuc hien cac nghiep vu va bien phap quan ly nha mroc v€ ngoai h6i tren dia ban theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

8. Thirc hien nghiep vu tai cAp v6n va eho vay thanh toan d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dja ban khi diroc Th6ng d6e uy quyen,

9. Thirc hien cac nghiep vu va bien phap quan 1y nha mroc v€ ti€n t~, kho quy, bao dam an toan v€ tai san, tien va cac giAy to co gia bao quan tai Chi nhanh va khi giao nhan theo quy dinh cua Ngan hang Nha nu6e va cua phap 1u~t.

10. Thirc hien cong tac phong, chong tham nhiing, thirc hanh ti€t kiem, chong lang phi; giai quyet khieu nai, t6 cao theo quy dinh cua Thong d6e va cua phap luat.

11. Tlnrc hien quy eh€ dan chu co sa, cong khai tai san, tai chinh theo quy dinh cua Th6ng d6e va cua phap 1u~t.

12. Bao cao, tra loi chAt vAn theo yeu eAu cua cAp uy, ehinh quyen dia phuong; tra 1ai kien nghi cua cac co quan bao chi v€ ti€n t~ va hoat dong ngan hang tren dia ban theo quy dinh cua Th6ng d6e va cua phap luat.

13. Quan 1y tai chinh, tai san duoc giao theo quy dinh cua Ngan hang Nha nu6e va cua phap luat.

14. Ph6i hQ'P voi Truong B6i du5ng can bQ ngan hang d€ quan ly, khai thac va su dung co hieu qua co sa b6i duong can bQ cua Truong B6i du5ng

2

~ ..

can bQ ngan hang thuoc Ngan hang Nha mroc d~t tren dia ban thea quy dinh cua Ngan hang Nha ruroc va cua phap luat.

15. Tlnrc hien cong tac bao v~, phong chay chua chay, phong chong chay n6, phong chong bao lut, dam bao an ninh, tr~t tu an toan tai Tru sa Chi nhanh va cac co sa v~t chdt khac thuoc tham quyen quan ly cua Chi nhanh.

16. Thirc hien ch€ dQ thong tin, bao cao thea quy dinh cua Ngan hang

Nha mroc va cua phap luat,

17. Thirc hien cac nhiern V1,1 khac do Thong d6c giao. f)i~u 3. Coo cAu t6 chuc

a) ClI cau ta chuc cua Chi nhdnh' thimh pha Ha Nvi va Chi nhanh

thanh' pha Ha Chi Minh:

1. Phong Hanh chinh - Nhan sir.

2. Phong Nghien ciru t6ng hop.

3. Thanh tra, giam sat ngan hang (wang dtrong Chi C1,1C thuoc Sa). 3.1- Phong Giam sat, quan ly va cdp phep.

3.2- Phong Thanh tra chi nhanh t6 chirc tin dung nha mroc va giai quyet khieu nai t6 cao,

3.3- Phong Thanh tra t6 chirc tin dung c6 phan va cac t6 clnrc khac. 3.4- Phong Thanh tra quy tin dung nhan dan (d6i voi Chi nhanh

thanh ph6 Ha NQi).

4. Phong Quan ly ngoai h6i - Thi tnrong ti~n t~.

5. Phong K€ toan - Thanh toano

6. Phong Ti~n t~ - Kho quy.

7. Phong Ki€m soat.

8. Phong Tin hoc.

b) ClI cau ta chiec cua cdc Chi nhdnh khdc:

1. Phong Hanh chinh - Nhan sir.

2. Phong Nghien ciru t6ng hop va kiem soat nQi bQ.

3. Thanh tra, giam sat ngan hang.

4. Phong K€ toan - Thanh toan - Tin hoc.

5. Phong Ti~n t~ - Kho quy,

Thanh tra, giam sat ngan hang va Phong K€ toan - Thanh toan - Tin hoc hoac Phong K€ toan - Thanh toan (Chi nhanh thanh ph6 Ha NQi va Chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh) c6 con ddu rieng d€ dung trong hoat dong nghiep V1,1 thea quy dinh cua phap luat.

3

Nhiem vu cu the cua Thanh tra, giam sat ngan hang va nhiem vu cua cac Phong do Giam d6c Chi nhanh quy dinh tren C(J sa nQi dung cua Phu luc dinh kern.

l>i@u 4. Lanh d~o va di@u hanh

1. Lanh dao va di~u hanh Chi nhanh la Giam d6c. Giup viec Giam d6c c6 mot s6 Ph6 Giam d6c. Giam d6c, Ph6 Giam d6c Chi nhanh do Th6ng d6c b6 nhiem, mi~n nhiem, each chirc.

2. Nhiem vu va quyen han cua Giam d6c:

a) T6 chirc thirc hien clnrc nang, nhiem vu, quyen han cua Chi nhanh quy dinh tai Dieu 1, Dieu 2 cua Quyet dinh nay va chiu trach nhiem tnroc Th6ng d6c va phap luat v~ heat dong cua Chi nhanh,

b) Quyet dinh chuang trinh, k~ hoach va bien phap thuc hien cac Iinh V\lC cong tac cua Chi nhanh,

c) Quan ly bien che, su dung va thtrc hien cac ch~ dQ chinh sach d6i voi can bQ, cong chirc thea phan cdp uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat.

d) Tham muu, trinh Th6ng d6c xem xet viec chuan y hoac chuan y thea uy quyen cua Th6ng d6c d6i voi cac chirc danh thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c (Giam d6c), Ban kiem soat cac t6 chirc tin dung d6ng tren dia ban va duoc quyen dinh chi cac chirc danh n6i tren thea uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat.

d) C6 Y kien (bang van ban) voi ngiroi dirng dAu t6 chirc tin dung Nha mroc, t6 chirc tin dung c6 c6 phan chi phoi cua Nha mroc v~ viec b6 nhiem, mi~n nhiem, each chirc, dieu dQng, luan chuyen d6i voi Giam d6c (hoac nrong dirong) dan vi thanh vien d6ng tren dia ban.

Trong tnrong hop cAn thiet, c6 quyen kien nghi voi cdp c6 tham quyen dinh chi cong tac, xu Iy hanh chinh hoac d~ nghi truy ciru trach nhiem hinh sir d6i voi can bQ, vien chirc thuoc t6 chirc tin dung va cac t6 chirc khac c6 hoat dong ti~n t~, ngan hang tren dia ban c6 vi pham phap luat v~ tien t~ va hoat dong ngan hang.

e) D~ xudt, kien nghi voi cdp c6 tham quyen v~ nhfrng vdn d~ c6 lien quan d~n t6 clnrc va hoat dQng cua cac t6 chirc tin dung, cac t6 chirc khac c6 hoat dQng ngan hang tren dia ban.

g) Duoc quyen yeu cAu cac t6 chirc tin dung, cac t6 clnrc khac c6 hoat dong ngan hang tren dia ban cung cdp thong tin, bao cao dinh ky hoac dQt xudt d~ phuc vu cho viec thirc hien chirc nang, nhiem vu cua Chi nhanh.

4

~------------------

h) Dai dien phap nhan Ngan hang Nha mroc tnroc co quan phap lu~t tai

dia phuong theo uy quyen cua Thong d6c.

i) Thirc hien cac nhiem vu khac do Th6ng d6c giao. 3. Nhiem vu va quyen han cua Pho Giam d6c:

a) Giup Giam d6c chi dao di€u hanh mot 86 linh V\lC cong tac do Giam d6c phan cong va chiu trach nhiem truce Giam d6c va phap lu~t v€ nhtrng nhiem vu diroc phan cong phu trach.

b) Tham gia y kien voi Giam d6c trong viec thirc hien cac linh V\lC cong tac cua Chi nhanh theo nguyen t~c t~p trung, dan chu va ch€ dQ thu tnrong,

c) Khi Giam d6c di vang, mot Pho Giam d6c duoc uy nhiem thay m~t Giam d6c d~ di€u hanh cong viec chung cua Chi nhanh, chiu trach nhiem tnroc Giam d6c v€ nhirng viec da giai quyet va bao cao lai khi Giam d6c co mat,

Di@u 5. Hi~u ll!c thi hanh

1. Quyet dinh nay co hieu lire thi hanh k~ tir ngay 0110112010 va thay the Quyet dinh 86 31691QD-NHNN ngay 22112/2008 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nuoc quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cdU t6 chirc cua Ngan hang Nha mroc Chi nhanh tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong.

2. Bai bo cac quy dinh tnroc day trai voi Quyet dinh nay.

3. Chanh Van phong, Vu tnrong Vu T6 chirc can bQ, Giam d6c Ngan hang Nha mroc Chi nhanh tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong va Thu tnrong cac dan vi thuoc Ngan hang Nha mroc Trung irong chju trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.

TH6NGD6c~

No1 nh~n:

- Nhu Dieu 5;

- Ban Lanh dao NHNN;

- Cac dan vi thuoc NHNN;

- Uy ban nhan dan tinh, thanh

ph6 true thuoc Trung uong; - Cac t6 clnrc tin dung;

- Liru VP, TCCB.

:It v "

NGUYEN VAN GIAU

5

NGAN HANG NHA NUOC VI¥TNAM

CONG HoA XA HOI CHiT NGHiA VI¥T NAM DQe I~p - T\I' do - Htlnh phuc

Phu lue

NHItM VV CVA cAc PHONG VA TUONG DUONG THU<)C CO cAU TO CHUC CVA NGAN HANG NHA NUOC CHI NHANH TiNH, THANH PHO TRVC THU<)C TRUNG UONG

(Ban hanh kern thea (JD s~;2II!QD-NHNN ngay 44- 1 it. 12009

cua Thong doc Ngdn hang Nha nuac)

I. DOl VOl CHI NHANH THANH PHO HA NOI vA THANH PHO HO CHi MINH 1. Phong Hanh chinh - Nhan s\l'

- Xay dung, trinh Giam d6c phe duyet chirong trinh, k~ hoach cong tac thang, quy, nam cua Chi nhanh; dAu m6i phoi hop voi cac don vi lien quan t6 chirc thirc hien sau khi diroc phe duyet,

- Xay dung, trinh Giam d6c d8 trinh cAp co thAm quyen phe duyet hoac phe duyet thea thAm quyen v~ k~ hoach dAu tu xay dung moi, nang cAp, sua chua Ian TIV so lam viec, mua sam, thanh ly tai san. T6 chirc thirc hien sau khi duoc phe duyet,

- T6 chirc quan ly va su dung tai san, co sa v~t chAt ky thuat, bao dam phuong tien, di~u kien v~ co sa v~t chAt phuc V\1 cho cong tac cua lanh dao va can bQ, cong chirc, vien chirc Chi nhanh.

- Xay dung phuong an, k~ hoach va t6 chirc thirc hien cong tac bao v~, phong chay, chua chay, phong chong bao lut, phong chong chay n6, dam bao tr~t tu, an ninh, an toan co quan; bao dam canh quan, v~ sinh moi tnrong noi lam viec va khu V\lC TIV sa Chi nhanh,

- Thirc hien cong tac hanh chinh, van thu, luu tnt thea quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

- Tham muu, giup Giam d6c trinh cAp co tham quyen xem xet thanh l~p, sap nhap, giai th8 cac t6 clurc thuoc Chi nhanh.

- Giup Giam d6c trinh cAp co tham quyen hoac quyet dinh thea thAm quyen v~: Quy hoach, b6 nhiem, mi€n nhiem, b6 nhiem Iai, khen thuong, ky luat, tuyen dung, di~u dQng, luan chuyen, nang bac, nang ngach, chuyen ngach, x~p hrong d6i voi can bQ, cong chirc, vien chirc cua Chi nhanh; lam thu ky HQi d6ng thi dua khen thuong va cac HQi d6ng khac cua Chi nhanh.

- Tham muu, giup Giam d6c trong viec quan ly, b6 tri, s~p x~p can bo; quan ly h6 sa can bQ va thuc hien ch~ dQ chinh sach d6i voi can bQ, cong clnrc,

vi en chtrc Chi nhanh theo phan cdp uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat.

- Tham muu, giup Giam d6c trong viec thirc hien quy ch~ dan chu co so theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat,

2. Phong Nghlen cuu tang hQ'P

- Giup Giam d6c trong viec t6 chirc ph6 bien, chi dao, tri€n khai thi hanh cac van ban quy pham phap lu~t cua Nha mroc, cua Ngan hang Nha mroc v~ ti~n t~ va hoat dQng ngan hang d~n cac t6 chirc tin dung va cac t6 chirc khac co hoat dQng ngan hang tren dia ban.

- Giup Giam d6c thuc hien cong tac t6ng hQ'P, thong ke, nghien ciru, phan tich, du bao v~ hoat dQng ti~n t~, tin dung, ngan hang va kinh t~ tren dia ban d€ tham muu cho Th6ng d6c va chiu trach nhiem trien khai chi dao cua Th6ng d6c trong viec thtrc hien chinh sach tien t~ va hoat dQng ngan hang tren dia ban; tham muu eho edp uy, chinh quyen dia phirong trong viec xay dung va phat trien kinh t~ - xii hQi 6 dia phirong co lien quan d~n hoat dQng ngan hang.

- Tham muu, giup Giam d6c trong viec xay dung bao cao, tra loi ehdt vdn theo yeu cAu cua cdp uy, ehinh quyen dia phuong; tra lai th~c m~c va kien nghi cua cac co quan thong tin bao chi v~ cac vdn d~ tien t~ va hoat dQng ngan hang tren dia ban.

- Tham muu, giup Giam d6e trong viec yeu cAu cac t6 chirc tin dung, cac t6 chirc khac co hoat dong ngan hang tren dia ban cung cdp thong tin, bao cao dinh ky hoac dQt xUdt d€ phuc vu eho viec thirc hien chirc nang, nhiem vu cua Chi nhanh.

3. Thanh tra, glam sat ngan hang

- T6 chirc, thirc hien cong tac thanh tra, giam sat, xu ly vi pham d6i voi hoat dQng cua cac t6 clnrc tin dung, hoat dong ngan hang cua cac t6 chirc khac tren dia ban theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

- Tham muu, giup Giam d6e xem xet, quyet dinh viec kiem soat d~c biet d6i voi cac t6 clnrc tin dung tren dia ban theo uy quyen cua Th6ng d6e va quy dinh cua phap lu~t.

- T6 chirc kiem tra, giarn sat, xu ly vi pham trong viec chap hanh cac quy dinh cua Ngan hang Nha mroc v~ liii suat, tY gia, du trfr b~t buoc va cac cong cu chinh sach ti~n t~ khac d6i voi t6 chirc tin dung va t6 chirc, ca nhan khac co lien quan tren dia ban d€ thuc thi ehinh sach tien t~ va hoat dQng ngan hang nham thirc hien cac nhiem vu do Th6ng d6e giao va phuc vu co hieu qua nhiem vu phat trien kinh t~ - xii hQi cua dia phuong,

2

- Thirc hien cong tac phong, chong tham nhiing, thirc hanh ti~t kiem, chong lang phi; giai quyet khieu nai, t6 cao thea quy dinh cua Th6ng d6c va cua phap lu~t.

- Tham rmru, giup Giam d6c thuc hien nhiem vu cap, thu h6i giay phep thanh l~p va hoat dQng ngan hang cua cac t6 chirc tin dung va t6 chirc khac co hoat dong ngan hang tren dia ban thea uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat.

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec giam sat chi dao chia, tach, hQ'P nhat, sap nhap, giai th€ d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban thea uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat,

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec trinh Th6ng d6c chuan y hoac chuan y thea uy quyen d6i voi thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c (Giam d6e), Ban kiem soat cac t6 chirc tin dung va dinh chi cac chirc danh noi tren thea uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat.

- Tham rmru, giup Giam d6c co '1 kien voi ngiroi dimg dAu t6 chirc tin dung Nha mroc, t6 chtrc tin dung co c6 phan chi phei cua Nha mroc trong viec b6 nhiem, mi~n nhiem, each chirc, dieu dQng, luan chuyen d6i voi chirc danh giam d6c (hoac Wong dtrong) don vi thanh vien dong tren dia ban.

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec d~ xuat, kien nghi voi cap co thAm quyen v~ nhiing van d~ co lien quan d~n t6 chirc va hoat dong cua cac t6 chirc tin dung, cac t6 chirc khac co hoat dong ngan hang tren dia ban.

4. PhODg QUaD Iy ngoal hai - Th] truong ti~D t~.

- Thuc hien cac nghiep vu va bien phap quan 1'1 nha mroc v~ ngoai h6i tren dia ban thea quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

- Tham rmru, giup Giam d6e chi dao, quan 1'1 hoat dQng ngoai h6i va kinh doanh vang tren dia ban.

- Tlnrc hien kiem tra dinh ky hoac dQt xuat viec chap hanh ch~ dQ quan ly ngoai h6i va hoat dQng kinh doanh vang d6i voi cac t6 clnrc va ca nhan tren dia ban.

- Trinh Giam d6c cap cac loai gidy phep va gidy xac nhan lien quan d~n hoat dQng ngoai h6i va kinh doanh vang thea phan cdp uy quyen cua Th6ng d6c.

- ThAm dinh h6 sa va tham rmru, giup Giam d6e trinh Th6ng d6c cap mot s6 gidy phep lien quan d~n hoat dQng ngoai h6i d6i voi cac t6 chirc tin dung va cac t6 chirc khac.

- Thirc hien nghiep vu tai cdp v6n va cho vay thanh toan d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban khi duoc Thong d6c uy quyen

3

5. Phong K@ toan - Thanh toan

- Thirc hien viec rna tai khoan, giao dich thanh toan qua tai khoan cho cac t6 clnrc tin dung va Kho bac Nha rnnrc tren dia ban.

- Cung irng dich vu thanh toan va cac dich vu ngan hang khac cho cac t6 chirc tin dung va Kho bac Nha mroc tren dia ban.

- T6 chirc thirc hien thanh toan bu tnr giua cac t6 chirc tin dung va Kho

bac Nha mroc tren dia ban.

- T6 chirc thirc hien thanh to an trong h~ thong Ngan hang Nha mroc.

- L~p va t6 chirc tlnrc hien k€ hoach thu, chi tai chinh cua Chi nhanh.

- Thirc hien hach toan, k€ toan, thea doi va phan anh tinh hinh hoat dong

cac loai v6n, quy va tai san bao quan tai Chi nhanh,

- Thtrc hien cong khai tai san, tai chinh thea quy dinh cua Th6ng d6c va cua phap luat.

6. Phong Ti~n t~ - Kho quy

- Thtrc hien cung irng ti~n m~t cho cac t6 chirc tin dung, Kho bac Nha mroc tren dia ban thea huang dftn cua Ngan hang Nha mroc Trung irong.

- T6 chirc kiem tra viec chdp hanh ch€ dQ an toan kho, quy va viec chap hanh quy dinh v~ quan ly ti~n m~t cua cac t6 chirc tin dung, cac t6 chirc khac c6 hoat dQng ngan hang tren dia ban.

- Lam ddu m6i phoi hop voi cong an dia phuong, bQ dQi bien phong, co quan hai quan trong viec ddu tranh phong, chong ti~n gia, t6 chirc giam dinh ti~n gia, tien nghi gia.

- Quan ly, bao quan an toan tuyet d6i quy du tm phat hanh, quy nghiep vu phat hanh, tai san quy, gidy tcy c6 gia tai Chi nhanh, khi giao nhan; thirc hien nghiep vu xuat, nhap quy du trii phat hanh, thu, chi quy nghiep vu cua Chi nhanh.

7. Phong Ki@m so at

- Xay dung chirong trinh, k~ hoach kiem soat nQi bQ thang, quy, nam trinh Giam d6c phe duyet; chu tri, phoi hop voi cac phong lien quan thuoc Chi nhanh t6 chirc thuc hien.

- Giup Giam d6c thirc hien cong tac kiem tra, kiem soat nQi bQ v~ moi hoat dQng cua Chi nhanh thea quy dinh cua Th6ng d6c va cua phap luat,

- Ki~n nghi, d~ xudt xu ly cac vi pham diroc phat hien thong qua cong tac kiern tra, kiem soat nQi bQ.

- Thirc hien bao cao dinh IcY va dQt xudt thea quy dinh.

4

8. Phong Tin hQc

- Lam d~u m6i quan h~ voi C\1C Cong nghe tin hoc, cac t6 chirc tin dung trong llnh V\lC irng dung va phat trien cong nghe thong tin.

- Quan ly cac thi~t bi tin hoc; chu tri, phoi hop voi cac phong chirc nang thuoc Chi nhanh bao tri, bao duong va xay dung k~ hoach trang bi moi v~t nr, thi~t bi tin hoc nham phuc V\1 cho cac hoat dQng cua Chi nhanh,

- Ti~p nhan cac quy trinh ky thuat va cac chuong trinh phan mem irng dung nghiep V\1 cua Ngan hang Nha mroc d~ trien khai tai Chi nhanh va co trach nhiem quan ly cac ph~n mem,

- Thu thap, xu ly, cung cAp, bao quan, hru tru toan bQ s6 lieu cua Chi nhanh tren cac thiet bi tin hoc d~ phuc V\1 cho di€u hanh cua Giam d6c va cung cAp cho Ngan hang Nha mroc Trung irong thea ch~ dQ quy dinh.

- Quan ly v€ mftu in, rna trong thanh toan d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban.

- Chiu trach nhiem ph6 bien va lurong dftn nghiep V\1 tin hoc cho cac phong thuoc Chi nhanh trong pham vi va quyen han dircc Giam d6c giao.

- Quan ly va v~n hanh h~ thong thanh toan di~n til lien ngan hang trong pham vi trach nhiem cua Chi nhanh.

- Thirc hien cong tac nghien ciru va phat trien cong nghe tin hoc ngan hang; l~p, cai tien, b6 sung cac chuong trinh phdn mem khong thuoc pham vi quan ly cua Ngan hang Nha mroc Trung irong phuc V\1 cho cac hoat dQng cua Chi nhanh.

II. DOl vor cAc CHI NHANH TiNH, THANH PHO KHAc 1. Phong Hanh chinh - Nhiin S1f

- Xay dung, trinh Giam d6c phe duyet chirong trinh, k~ hoach cong tac thang, quy, nam cua Chi nhanh; d~u m6i ph6i hop voi cac don vi lien quan t6 clnrc thuc hien sau khi diroc phe duyet,

- Xay dung, trinh Giam d6c d~ trinh cAp co tham quyen phe duyet hoac phe duyet thea thAm quyen v€ k~ hoach d~u tu xay dung moi, nang cAp, sua chua 100 Tru sa lam viec, mua sam, thanh ly tai san. T6 chirc thirc hien sau khi ducc phe duyet.

- T6 chirc quan ly va sir dung tai san, co so v~t chAt ky thuat, bao dam phuong tien, di€u kien v€ co s6 v~t chAt phuc V\1 cho cong tac cua lanh dao va can bQ, cong clnrc, vien clnrc Chi nhanh.

- Xay dung phuong an, k~ hoach va t6 chirc thtrc hien cong tac bao v~, phong chay, chua chay, phong chong bao lut, phong chong chay n6, dam bao

5

tr~t nr, an ninh, an toan co quan; bao dam canh quan, v~ sinh moi tnrong noi lam viec va khu V\lC TIV so Chi nhanh.

- Thuc hien cong tac hanh chinh, van thu, luu tm theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat,

- Tham muu, giup Giam d6c trinh cAp co thAm quyen xem xet thanh lap, sap nhap, giai th~ cac t6 clnrc thuoc Chi nhanh.

- Giup Giam d6c trinh cAp co tham quyen hoac quy~t dinh theo thAm quyen v~: Quy hoach, b6 nhiem, mi€n nhiem, b6 nhiem lai, khen thirong, ky luat, tuyen dung, di~u dQng, luan chuyen, nang bac, nang ngach, chuyen ngach, x~p luang d6i voi can bQ, cong chirc, vien chtrc cua Chi nhanh; lam thir ky HQi d6ng thi dua khen thuong va cac HQi d6ng khac cua Chi nhanh.

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec quan ly, b6 tri, sdp x~p can bQ; quan ly h6 sa can bQ va thuc hien ch~ dQ chinh sach d6i voi can bQ, cong chirc, vien clnrc Chi nhanh theo phan cAp uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap lu~t.

- Giup Giam d6c trong viec phoi hop voi Truong B6i dirong can bQ ngan hang quan ly, khai thac va sir dung co so b6i duong can bQ cua Truong B6i duong can bQ ngan hang thuoc co cAu t6 chirc cua Ngan hang Nha mroc d{lt tren dia ban (Ap dung d6i voi nhiing Chi nhanh co co sa dew tao, b6i duiing can b(J cua Ngdn hang Nha nuoc).

- Tham muu, giup Giam d6c trong viec thuc hien quy ch~ dan chu co so theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

2. Phong Nghien cun tAng hqp va ki~m soat ni)i bi)

- Giup Giam d6c trong viec t6 chirc ph6 bien, chi dao, trien khai thi hanh cac van ban quy pham phap lu~t cua Nha mroc, cua Ngan hang Nha nuoc v~ tien t~ va hoat dQng ngan hang d~n cac t6 chirc tin dung va cac t6 chirc khac co hoat dQng ngan hang tren dia ban.

- Giup Giam d6c thuc hien cong tac t6ng hop, thong ke, nghien ciru, phan tich, du bao v~ hoat dQng ti~n t~, tin dung, ngan hang va kinh t~ tren dia ban d~ tham muu cho Thong d6c va chiu trach nhiem trien khai chi dao cua Thong d6c trong viec tlnrc hien chinh sach tien t~ va hoat dQng ngan hang tren dia ban; tham muu cho cAp uy, chinh quyen dia phirong trong viec xay dung va phat trien kinh t~ - xii hQi 6 dia phirong co lien quan d~n hoat dQng ngan hang.

- Tham muu, giup Giam d6c trong viec xay dung bao cao, tra Uri chAt vAn theo yeu cAu cua cAp uy, chinh quyen dia phuong; tra Uri thdc mdc va kien nghi cua cac co quan thong tin bao chi v~ cac vAn d~ ti~n t~ va hoat dQng ngan hang tren dia ban.

6

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec yeu cdu cac t6 chtrc tin dung, cac t6 chirc khac co hoat dong ngan hang tren dia ban cung cAp thong tin, bao cao dinh kY hoac dQt xuAt d~ phuc vu cho viec thuc hien chirc nang, nhiem vu cua Chi nhanh.

- Tlnrc hien quan ly nha mroc v€ ngoai h6i tren dia ban theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap lu~t.

- Thirc hien nghiep vu tai cAp v6n va cho yay thanh toan d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban khi duoc Th6ng d6c uy quyen

- Xay dung chirong trinh, k~ hoach kiem soat nQi bQ thang, quy, nam trinh Giam d6c phe duyet; chu tri, ph6i hop voi cac phong lien quan thuoc Chi nhanh t6 chirc thuc hien.

- Giup Giam d6c thirc hien cong tac kiem tra, kiem soat nQi bQ v€ moi hoat dong cua Chi nhanh theo quy dinh cua Th6ng d6c va cua phap luat. Ki~n nghi, d€ xuat xu ly cac vi pham diroc phat hien thong qua cong tac kiern tra, kiem soat nQi bQ.

- Th\IC hien bao cao dinh 10' va dQt xuAt theo quy dinh.

3. Thanh tra, glam sat ngan hang

- T6 clurc, thuc hien cong tac thanh tra, giam sat, xu ly vi pham d6i voi hoat dQng cua cac t6 chirc tin dung, hoat dQng ngan hang cua cac t6 clnrc khac tren dia ban theo quy dinh cua Ngan hang Nha mroc va cua phap luat.

- Tham rmru, giup Giam d6c xem xet, quyet dinh viec kiem soat d~c biet d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban theo uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap lu~t.

- T6 chirc kiem tra, giam sat, xu ly vi pham trong viec chAp hanh cac quy dinh cua N gan hang Nha mroc v€ un suAt, tY gia, dir trfr b~t buoc va cac cong cu ehinh sach ti€n t~ khac d6i voi t6 chirc tin dung va t6 chirc, ca nhan khac co lien quan tren dia ban d~ thuc thi chinh sach tien t~ va hoat dQng ngan hang nham thuc hien cac nhiem vu do Thong d6c giao va phuc vu co hieu qua nhiem vu phat trien kinh t~ - xa hQi cua dia phirong.

- Th\IC hien cong tac phong, chong tham nhiing, thuc hanh ti~t kiem, chong lang phi; giai quyet khieu nai, t6 cao theo quy dinh cua Thong d6c va cua phap lu~t.

- Tham rmru, giup Giam d6c thuc hien nhiem vu cAp, thu h6i giAy phep thanh l~p va hoat dQng ngan hang cua cac t6 chirc tin dung va t6 clnrc khac co hoat dQng ngan hang tren dia ban theo uy quyen cua Thong d6c va quy dinh cua phap lu~t.

7

8

- Tham mtru, giup Giam d6c trong viec giam sat chi dao chia, tach, hop nhAt, sap nhap, giai th~ d6i voi cac t<3 chirc tin dung tren dia ban theo uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap luat,

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec trinh Th6ng d6c chuan y hoac chuan y theo uy quyen d6i voi thanh vien HQi d6ng quan tri, T<3ng Giam d6c (Giarn d6c), Ban kiem soat cac t<3 chirc tin dung va dinh chi cac chirc danh noi tren theo uy quyen cua Th6ng d6c va quy dinh cua phap ludt,

- Tham rmru, giup Giam d6c co y kien voi ngiroi dirng dAu t<3 chirc tin dung Nha nuoc, t<3 chirc tin dung co c<3 phAn chi ph6i cua Nha mroc trong viec b6 nhiem, mi~n nhiem, each chirc, di~u dQng, luan chuyen d6i voi clnrc danh giam d6c (hoac tuong duong) don vi thanh vien dong tren dia ban.

- Tham rmru, giup Giam d6c trong viec de xuat, ki€n nghi voi cAp co thdm quyen v~ nhimg vAn de co lien quan d€n t6 chirc va hoat dQng cua cac t6 chirc tin dung, cac t6 chirc khac co hoat dong ngan hang tren dia ban.

4. Phong K@ toan - Thanh to an - Tin hQc

- Thuc hien viec rna tai khoan, giao dich thanh toan qua tai khoan cho cac T6 chirc tin dung va Kho bac Nha mroc tren dia ban.

- Cung irng dich vu thanh toan va cac dich vu ngan hang khac cho cac t6 chirc tin dung va Kho bac Nha mroc tren dia ban.

- T6 chirc thirc hien thanh tom bu tnr giira cac t<3 chirc tin dung va Kho

bac Nha mroc tren dia ban.

- T6 chuc thuc hien thanh toan trong h~ thong Ngan hang Nha mroc.

- L~p va t<3 clnrc thuc hien k€ hoach thu, chi tai chinh cua Chi nhanh,

- Thirc hien hach toan, k€ toan, theo d5i va phan anh tinh hinh hoat dQng

cac loai v6n, quy va tai san bao quan tai Chi nhanh.

- Thuc hien cong khai tai san, tai chinh theo quy dinh cua Thong d6c va cua phap lu~t.

- Lam dAu m6i quan h~ voi C\lC Cong nghe tin hoc, cac t6 chirc tin dung trong linh V\lC irng dung va phat trien cong nghe thong tin.

- Thu th~p, xu ly, cung cAp, bao quan, hru tm toan bQ s6 lieu cua Chi nhanh tren mang may tinh d~ phuc vu cho di~u hanh cua Giam d6c va cung cAp cho Ngan hang Nha mroc Trung uong theo ch€ dQ quy dinh,

- Chiu trach nhiem ph<3 bien va huang d~n nghiep vu tin hoc cho cac phong thuoc Chi nhanh trong pham vi va quyen han duoc Giam d6c giao.

- Quan ly cac thiet bi tin hoc; chu tri, ph6i hop voi cac phong chirc nang thuoc Chi nhanh bao tri, bao dirong va xay dung k€ hoach trang bi moi v~t nr, thiet bi tin hoc nham phuc vu cho cac hoat dong cua Chi nhanh,

- Ti€p nh~n cac quy trinh ky thudt va cac chirong trinh phan mem irng dung nghiep vu cua Ngan hang Nha mroc d~ trien khai tai Chi nhanh va co trach nhiem quan ly cac phan mem.

- Quan ly v~ m~u in, rna trong thanh toan d6i voi cac t6 chirc tin dung tren dia ban.

- Quan ly va v~n hanh h~ thong thanh toan di~n til lien ngan hang trong pham vi trach nhiem cua Chi nhanh.

5. Phong Ti@n t~ - Kho quy

- Thirc hien cung irng ti~n mat cho cac t6 chirc tin dung, Kho bac Nha mroc tren dia ban thea huang d~n cua Ngan hang Nha mroc Trung irong.

- T6 clnrc kiem tra viec chfip hanh ch€ dQ an toan kho, quy va viec chfip hanh quy dinh v~ quan ly ti~n rn~t cua cac t6 chirc tin dung va cac t6 chirc khac co hoat dong ngan hang tren dia ban,

- Lam d§u m6i ph6i hop voi cong an dia phirong, bQ dQi bien phong, co quan hai quan trong viec dfiu tranh phong, chong ti~n gia, t6 chirc giam dinh ti~n gia, ti~n nghi gia.

- Quan ly, bao quan an toan tuyet d6i quy du trfr phat hanh, quy nghiep vu phat hanh, tai san quy, gifiy to- co gia tai Chi nhanh, khi giao nhan; thirc hien nghiep vu xuat, nhap quy du trfr phat hanh, thu, chi quy nghiep vu cua Chi nhanh.

NGAN HANG NHA NUOC ~

9