Sei sulla pagina 1di 4
2 haara yang beikut, yang manakah yang merupakan Kass bud ces ej yas 1 Melantk AdliARli Majs Mesyuarat Kerajsan Negeri ‘Melantk Pengerusi Suruhanjaya Perkbuisitan Awan Nege “Menoiakpermintaan untuk membubarian Dewan Undangin Negeri IV. Melantkorang-orang berg dan pemegany-peetang panghat Lekeeran neg A dean e & hidostt € taunt © litledanty We EU Mi dan tv | 2 Amara yang tert, yang manakah yung tena entang Yang di-Peruan Agons? 2 es ' erate : ee iN Seeeerl eee 422 AL Sebagai lambang kedaulatan negara SEz42 IV Bertndak atasnasihat Perdane Kener : PELES A Udan ti Sets paraai 8 Ries € 1 ttdan i SU EEE D stig ainié E11, it, dan tv a j 2S qiqs Leer meaiatmasinimnaaimcime — LEE tha Pie be 1 edt Meer geaal | WW Seta Petimen Zagat | aa i Matt Negeri etka BEGee 1 Timbalan Yang 6-Peuas Agong : giiiias My preeeil 5 tam i Ge © tamatv 3 > ttdan tv Dee 3 i 39) Cauikan Dilan oleh Vang dvPonuan Agong Tanggungiawah ~ Menyciatanlporan untuk Yang di Feran Agong. extn _~ lol dpceatbodsilan alas yor sua Tne Pomyatan di aa mej kepada jaan ‘A. Pordiva Mente Kes Pois Negara ctraalige 9003 eras Seiasaha Negara 28 Yang manakah tera tentang Penyimpan Mohor Best Raja-Raja Mela? 1 ARI Majlis Raj-Rajs TH Juueakap Malis Raja 1 Seuss Maj Raja 1 Pongo Majlis RaarRas A tint B tdaniv © taint 2002 © itdietv q i pemobona membybarkan Dewan Joh Malis Raa Raja “Merupan sebabgian dsripada ban erenangan nog 1 Mempunys uss bud bce unuk enol 2 Asura anger yang manaah mera tt Yang Pen Agong? 'A. PemeriahTetnggiAngkatan Tentere Malaysia B Pengerusi Tetap Mesyuirat Majlis Raja-Raju Pengerasi Partimen Malaysia Doo yy I. D_Ketun Agama Persekuman UUndangne Reger ; i mg macalah yg beaten dengan Raja dn Yang Dip Ne 1 Mend ken agama negeri masing-maing a fa B idm 30. Antara yang brit yang manshah tueasVang 4Perssan Agong? ‘MclantkTimbalnYangd-Peruan Agone 1 Beck sebagai Ketus Angatan Tener Nise / I Menpeaein eiy mea ie nine 1¥ Member pron ads emi taan pembubaranPatinen y Alda C ldanty 1 Brae Bitten 7 24 Antara yang beshut,sapah! Sing bern fungiawab memablamlan keputusan, pom han Yang di-Perwean Agong kepada hese dius Mas Parimen? 1A Perdana Mente B Ker Hakim Negar © Pengersi Mas Raj- Raja : D Penyimpan Mohorerar Raja Raia 2050 tang Kaas Yang Dipertus Negeri } ~ Dilsnk oleh Yang oh-Peruan Azone sas nashat Perdana Menten slopes berunding dengan Mais Ras Rais, +_Dipecat tas soe Tribunal Ks Penyatsn datas mersukepode ‘Av Aksuntan Negara B Kerus Audi Negart © KeruaPois Negara, eed D Gabenor Bank Negara Hakim Mabkamah Syaah 1V Pengarah Jabatan Tanah dan Galion Negeri | i i i i :. 4 i é 2 A z i i i 3 2 i i 3 © tainty D tdantv 136 Antara yang beri, yang manskah tena tentang javatan dan ea plain? 2 = — 1V | Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Kabinet a A Idan tt * D ittdaniv Ro, Mente 239 Dibawah perembagtan neers pers bein eng nasa A Mais Rae Ra B Dewan UndangtaNepr Seah Keyan Negeri D_ Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Ioey 24 Antara Yang bens, yang manahah ben tentang Yong Diners Negen? Dilan oleh Yang di-Pervan Aone Tidak bole idakwa tas siti pei Ih Mestlahwarganegare Malaysia mela kuatuas uadang-undang Ket Stinsaha Negre 1V_ Kens Hakim Mobkamah Peseutuan i z 4 4 Petuotn jin hanya sas aor samba 1 Seam dperangeungan oleh Kumpulan Wang Dieta z 2 i 7 Dilan och Yang di Porton Agorg tases Pos i 3 i £ | i i i i : IV. Boh dipecat dengan nd da harang darned do penis al Patimen == 1V. Bote peat den i; Adan : ia B tant LU xed © Haan tt D tdaa tv 2050 o tainty Kuasa pengampunan sesuatu hukuman mati ‘mandatoriterletak pada 1 Yang di-Pertuan Agong II Sultan-sultan dan Raja Perlis MU Yang Dipertua Negeri TV. Ketua Hakim Negara 'V_ Perdana Menteri A. 1M tL D. LIV B. IW MIV E. QI IV C. MAY, V (STPM 1987) ‘Antara tugas-tugas yang boleh dijalankan oleh ‘Yang di-Pertuan Agong atas kuasa budi biearanya termasuk 1 melantik Perdana Menteri HI mengampunkan pesalah yang disabitkan kesalahannya oleh mahkamah tentera IM menangguhkan permintaan Perdana Menier ‘untuk membubarkan Parlimen IV melantik Pemangku Raja atau Majlis Pemangku Raja di negerinysa A. Lt D. LIkIV B. TLV E. Wav c 1t {STPM 1993) ‘Antara yang berikut, yang manakah kuasa budi @ L Mengisytiharkan darurat Tl Melantik jemaah menteri IM Melantik Perdana Menteri IV Menolak permintaan untuk -membubsrkan Parlimen V Memanggil persidangan Majlis Raja-raja ‘mengenai hak keistimewaan raja-raja, AL TMV D. TINY B. LILY EB. IVY, C. Mtv (STPM 1996) Yang manakah antara yang berikut bukan kuasa ‘Yang di-Pertuan Agong? ‘A. memperkenankan undang-undang yang dilu- luskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara B, melantik Perdana Menteri_mengikut budi bigora sendiri C. menjadi ketua Islam bagi negeri baginds senditi 1D, mengampun semua Kesalahan ya rakan di Mabkamah Persekutuan 1g dibiea- Yang di-Pertuan Agong ialah seorang raja berper- Jembagaan kerana baginds ‘A. mesti bertindak mengikut nasiat Kabinet B. tidak mempunyai kuasa mutlok C. menjadi salah satu komponen Partimen Pindaan tentang beberapa pefkara tertentu di dalam Perlembagaan Malaysia hanya dianggap ulus jika ia mendapat sokongan 2/3. suara Parlimen di dalam bacaan kali kedua dan ke- tiga dan juga persetujuan Majlis Ra ‘Yang manakah antara yang berikut yang tertakluk kepada pernyataan di atas? 1 Pindsan tentang kepentingan yang sah bagi kaum-kaum bukan bumiputera di Malaysia Tl Pindaan tentang kedudukan istimewa orang- ‘orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak HI Pindaan tentang status kewarganegaraan pen- duduk Malaysia IV’ Pindaan tentang peruntukan kewangan untuk Perbelanjaan negara Ll D. 1a HL, Ut E Mtiv MLV FP (STPM 1987) Antara yang berikut, yang manakah yang memer- lukan persetujuan Majlis Raja-raja? 1 Mengubah sempadan sesebuah negeri MH Melantik Perdana Menteri dan abli-abli Kabinet TIL Mempersetujui sesuatu amelan atau upacara agama Islam IV Menggubal tatacara yang berkaitan dengan raja-raja AL LI D. 1,1m,1V B.ILIv E, 10, MhIV C. LIV (STPM 1995) Antara yang berikut, yang manakah yang ber- Saitan dengan Raja dan Yang Dipertua Negeri? 1 Menjadi ketua agama negeri masing-masing I Dipilih secara sulit It Merupakan sebahagian daripads badan perundangan negeri IV Mempunyai kuasa budi bicara untuk menolak —permohonan — membubarkan