S~rntMi1i_~lIl SlI!I.ratKe.

n : U3 Ayat

~D~gtlln tnenyeb"~ ,N~nrl ,A/lab~ 1':11.118' M(lk~~ffflhld~ MrliJ¥Ipenyang •...

~1 ~ .. A.: .. '.".". ~

, .. ,~

'."' .•• ~'.' .. ', '-"..... '.t."'.''' · •. ,rl /" r .;J.d.'. ::;1 J".~ I,..,~.,..<~ .. ·,~ '~,', "''[.' ....

~ . (J.,J,J (. ,~", ~ •• 1 ~,I. ~I

ii::v.,,~ ,-.1'·"""- - U ·_ -~ ..11' -'ii!''''' =:»: '-II'!--', ~'~

~, r:,t '~ ._ ~ " . a ,,!' ,"-~ . :.-:"". .' ..•....• .}J2!'" .' '. !I~ ". ' .'. • l:I!lj ~wm .£11(1'1';, I Ul\"'''~i ,Uin,~r.: ,n;i$lI'!V ya!ig ,ay«f-ll')ifl'myn UI'.!N5UH ,~iIliWJo1n t,t1P~

~'~~' dijt!J~~k..aJl ~!U'd:r;ti' ,t:~:ndj yangdiiumn,itan iJeui $M: (Allah) 16~' M#Wi#~(t1i414g# MtilMttiiJ.fJ" (Q8. ~ ht) tlgd't 'kamutJildk h~r:k;bIMpJt(iI ~dainAllai:l" SesJfn~n':!lt alu (MUjam~r1) ,l1dtdab pem,rteri peri~:g:at,m dan JMm~aUil>1iAtir gembiJ'tt lejJarJmnn d'arfpa,riaW'}!t1. (:1$, '~h2), .l'km h~~d4kJalJ.k«m~ memi:lAA1i ttmp.tin, kft}J'lld.JiRabbmrl dan bmrmhr:t, Itepa~ Nf4. {lika Mmlil m~~1'j; yfl,tlg ,demilftm)~, nism}M~All6I.'h aun !l1'ul'nbtm' k!l'l:!am~a:~:I;I ]"lWIZg ~ik (fttm~!!'Jent',ril~) ~'(ldam1J .. ..amprd ,i~p'jf(ill WlillliI

11, HUUD

yang te1ab diJentuhm d'nn .AHah akan tmtmhm .'ke-paida Uap.dap ,f).rang yang ._pwl)'lIi k~a'll (lM!laM1l)' kemmllOitllihya • .1ifta .kmn~ b~ttg. tllaka .s~'lUI.ggJjJmya aklf" talm miRu akanmtimp.a Mki.l.hiUi J(iamat·, (o:-g. 1.1:.3)' Kep,am AI'laj}-Jah lU!mba.N~. dan lJitJ Ma!fJa.kMslt alW ~par€S'wtu, ~Q!S, tb4}

Men§~.llJ!lru!F".1l1iflaam: mi" D .• 1Ddah dijd:askm .: ~pe~ OIWru] sunt rucBaqil!~ :sehIDgga tiidak per.l!!.l! di;uill~ lagj di sin:i. Hu)'o1i bp"da AJIlib. ::r.::l'~ kUto!. mem.oliLolIJ.tOlJJ:l.iik.

I -. _ _ . - - -, _ :i _ ~ _ 4,'''' ~j ~ 'I':~" ",' a .I' "j' ill .,.' - ~!II .~' .. ~

S~~glI;~ firm::ul J!J1$h 7"1.1, ,:1Ja·,: ."1: .: ~ I/'"' "-'41. ~, L...3" '?' Jmi.:m·

,nultl" Kitah' yang ayt.I',a}'.::lt1~}'i'l dislimn dm~rt wapi ,~ma dijeladw;1J: s-ecal'a W· ~d" "Mil!ksl:l!tin}"ll!. la:l'l!Zi:J..1:u~IlZb.K:Urr<lbm~rsebut ffisumn secarm. iI'.ap.i delJig;m @j$~n~! :!f!l!!!ikfi;l.y~g $!Ill~ i'.l:i'!!t:L Den~ Q,~mi1daaJ' r~ mf~:mJjL!1d k{'-.rmgka d~uli m:Ilm~ y;tIfig: SeID-r~f.It1i. D~liJ ~tul:mh ~kn~ af~ y~g ~riway~!tk~ dlai'i Muij!iliid.. Q,ii!~~dd &:n~ti!!1j~.d:i pUih!lll!]bill\1;I Jmr.

• . .... # ,~~ .lo,'''' .. Ji •. ' ,!." __ JL- •. ,. ·'~.~_.L ... -

_ ,~~rm.u"N~,::t' r-:"- . 'it l' ~ang~':u.rn"X<11H~~n.~~~_A~!~Jf'I1~

M~itij4k4R4 kW~m ... y~, Wri.Si$l!.AJ!Iah ~g Maha!hlj~~ dalalill. fi:rm:I!ljIA"~rmmdm huik)tlm"l:uu!ktm:rNr~,,~ett;t Mw~getru.w !keg,t1dlihm dasi I:U!iI'1b;aga.i. m;u;am.urnsm ..

-t .~ .~ LJ~~t ~ "'Agar k.,.:iial'l .~idakberib.td.th bp#~ s€l~£n A.I!ah .: ~ MaksudD~ :iJ:,Qw:-.an yang ~l:lIJt ~ ie.rreOnci.ini. ~.~ ~rai.· baperinta!h.ilFwmwlt ~ll£iil.i1m}'a. be.riha.Jah lkeproKna, JiJhh ~a, ymg tiad~.5d:uttu h~gi=Nya.

Fitm~.!] .. ·Nya: ~ ~~} ~.iS Z ~ .. ~. )o~&s,t;'.n88-oMh:i';lya JUJ r»r.bam:m~) ad.Whpemheri peringm;an~ dan ~ ia1mfgembira kepoida bfian ~Nya:.~' ,A,n~y~, $~~~!l!~ UtI ~~d p~mbe<rl p'~.mgaTi~ kqll;d.l1i ka]~ d:n adub jib kalil1l:li. meo~aiN~. ,sekaJ.!ips sebO!gai peJiL~ bOO :piffiJ skan pai::l:i<l.ilikatii!liitl!l !D!I~.tli[alld.Ny;;jJ, seha:g<lllmana. ymg dis~bm;km d.dilm !l:!i!&~ $~ l).~.w~y.!'!. ~)l;l1)l;lll!~. £Di.p~~ m¢.i!lHldbuikit ~; a, '8eti~t1 mell'yem ]l;etlllrwJl;UJi hum Qolllrmy ymg P@JJ..ng ,dekat ke.m1l!~ 'f'Uii'l Fi;d~IliE cie.ka~: ],~, ib:ingga <likhi.rn~ me~eb be.fkl1[JJp~,d fleml'UI. Sdmjll:l!lI1lY';l beiliul iJe[5:lllDdai:

, 1j.fW ( ~J~ ,~1 ~'~ ~f ~ ~f:J '~~J~Ji)' ~~ ~")

".. ill

.~ " j~ '~, "',I~""~'- '~,I('r '1!IJ.~.il ~~' .. -: ~ (;!"~--~ "':~. ~,..'~ \it""

.( .I.i!.~, ~.,IS. ~.~..J:! 1""""" jIJ,.~' ~f) ,J~>JS"' '-~ -~,;p

I~" !i!J ..,. or or

Firman Allah ~ berikutnya:

_.i_ r~~ .. ": •• ,"; ..... ~ J ,~ :s: ~ I I" of 1" ~ .. r I ~ I ~ ~. p, r ~ i J.J ~ ~ J ;- 'r r . L.... .. i .. }..

" ~,~ .... W<I I,P Y '::"j;") ~ ~ ..... I..,.,.! 1,:,.....,.- .... ..:.-.~ -YlIJll';t"' ~; \y . ........=-I ._!j_:! y

"thm Mmil1kldh kalio.r1 mem"ima ampun k~IMda Rabb blian dan 6maifbat kep:tda-Ny.'l-. (jih blum mmf!JYiahm. )W'l.g demikitm), nisat'yfl Allah akan membevi kmiknw an ydng baik (tr:mNm:m;t"t($.) k(':/'#da. kalia.n. sampai pada. waktR ytmg leU ditmwLn d.:m Allah dun memben k~ tiap-~iap orang yan.g mempmrp.i wltam{./d7J. (Wk~f,m) kn1tam,umt)i4. "Maksudnya, dan aku memerinrah kalian untuk memohon ~mpunan kep:.uit Allah & aras dcsa-dosa yang relah berlslu serra b~n;luhl( darinya serta melakukan hill tersebut S~ berkesinambungan,

~ ~ ~G ~, jika Llwn men~{!rjllka.n yang demibian), nis~ A.llah ~tl ~l~ ~7f.m~#~ Y<;~~ 1A:tJ: (!t~ff.~m(7wm~) ktpadd k~lian. ,. Y;ilini, d1 dunia. 4: ~ ..... "i.m .... } f U jlj .r-r ;..~j ..jJ f SlJmpa~ raJa W<1ktu ya7.!g ltwb dftentukan. dan All.:ih' lik.m memberi kquula t~p.tiap 0 mng yang mempuny~l keulamaar~ (bald$d7t) kefl(.::ImM.j1I1~'(J.. " Yskni, di alam akhi far. Demikian )'";UIg dikemu.bk:ln oleh QaI.1dah,

D~ dalam hadirs shahih relah disebutkan, bahwa Rasul ull ah ~ p(!rn~h bersabda ktpada S:a' .oJ:

~)J t ,. -, rJ...... r"

(.~;l ~ J. ~1.'t? ~ ~~I ~~~1 ~J ~~~~:) ~~)

·'Sesungguh.nya karnu Udak akaa menginbkkan sesuatu y;mg kamu maksudkan umuk mencari keridh:.un Allah, mebink.m KJ.mU akan diberi pahala karenanya, rermasuk (apa) rang kamu berikan ke dalam mulut isrerimu.:"

Firman-Nya: ~ ~ ,x ~j;. ~ ;:_;,~i ,__1; ,.j} ";:'1) } ~Jika kaJian herpalirt.g, maka !e.UtlggHht:y~ '<1kr~ t<"lkm: /U;lian akan Jd;timp~ sikra hari Kiamau .., Yang demikinn itu merupskan ancamnn yang sangat keres bagi orang-orang yang berplling dari perinrah Allah Ta'ala dan mendusrakan para Rasul-Nya, karena sesungguhnya rnereka pasti .. bn merasakan adzab yang pedih pada hari Kianut kelak. • ~-..-> i,;r, ,j ~ "Ktpadd Allah-lab #mp~l IwmlMli ~/iall.'" Yakui, tempat kemb;Ui lUliin kehk pada hari Kiamar,

4: ~~,~j .~.....:.:. j ~ )j j> "Da1l Allah MaiJdkwzsl1 dW 'f!f.ak :5e51WU. " Maksudnya, l\lb.h Mahakuasa aias segala pllg dikeh!.lndaki·Nya, yai'lU memberi kebaikaa kepa.rh p;l!;l wali-Nya dan menimpakan siksaan kepada musuh-musuhNya., serta kuasa unruk mengembalikan semua makhluk-Nya p.ada h;u'.E Kiamat kelak, Demikianlah penggalan perrarna l';lJ)g berposisi sr.b;l;!}al ta'l'ghib (m.otivator), s(!.c1w.gk~ pengg.~an rang ked~ berposisi sebagai ta-rbib (ancaman).

U.HVUD

~

. ..~ .. :. . ." . ..,.~

... iJ' ...• ,..,~ -: .•... "...~.':"'O;;,..... r.· t •.. ". i'~.i r .. -::: .. .;JJ.'" ~-; r '" '".')!.:.'''''''. r.··.," _ u ~tf

~1..01 !oJ,;.)'. ...), ~J .c... !P-:-~. -"Jj<.J,."..:, U.::L. "":;1. ,,I: ~I

_''!' ~ .,' ~ ~h"'" ,,r _ '~;;.;o .. '~"II 'I l~

¢ I~

J!.J! 'f .• 11.,. U .... _"~.;l· ~Jj.; .. ';,I"'''''.·. <. {.' . .iII"'?:.'

! ~il.li, ,-- _ . ,L:. iU _ :_ 'Ui .J!'~ 1\ --~~, ~ .' ,

'?" >' !JiI-.I;oo' ,F-'.'--":_"""'''!''' --'~ "_' ;t!!

r~al,lab. ~t:fJl~Jlb,,"F4 (()f(lifl'g 1mmaji'k #H) mem.ali~gk(l;~ ,dt1d(l;m~ WJf~i '~en~~~:yiktm liri larip,rtda~ (M~bamm,(ld).l~~llW~ di waktv meTt'ka m€J:!!),!l'limJl't.idirin!}m d~(g;aniain~ Ai IEab m~~et6hw«:p(J, m~ s~rf}:lyi_nd4n ,f.fjJtl ,yn;~ IIl€l'ek4lah,idttm. ~e!i~~~.",;m A

MJJame.ngttaD'/d ~rw~lai&i /tali. (QS. ~ 1 .• :S) -

]b!l],I] fA)~ b~b~ ''M~ tkbk nibmtn~m lWmt~p kl:: Imgit~. ~bel'liwbUill.gambiitdm" MaIm. AiIfuh:~~ a¥a1;.mL"

~mt.lJm. aJ..ilihIU;l!ridatI:iJ i~m ~g ~a.i!l!!l!"am~[lw:ay,a.tka!:l, dad IMu ',Alb'b:as, ~. ~~~ '~:pad.; wdkm m~ ~~mt{ti diri~,&mgpn k.ti:"" ,~, Y.:;!kllli, ;mereka :w.e.n:utu,,p kepab. :mJl<reb. D~m. ,[",i:W:lJ.j'l!t yang bink!~~il!::l, m~i:!'oo:;!f'lrt\ ,n" ]ihl]J~ 'Abb;lll; melligeJDJiwd;;m: "Ymg~d (lfoIlgilf!l hs1! kill ;clab:h k~~~dap1illm ~ ~ lb~bwt~.m~;U;i!, ~ Hi! y:ug; SUl<al. jlllg,a d[dwllil',1,i~k~. dari .MYj!lhld" ;I:]-Hil-Sw d!l.!l! ]aiifi~~, :[:I~~ beta lam" m.ere-ka ~~gbn &:dil ~~ .i~~ m~~~~~!li~ ~~;,k\1!!! Se®lIIRIJI. De~g;lll .wdak:~ b].d-emjld'afi .• ~~.~)U!gj. b~w:a ~ mpilll: mmyanhllD.Jrikm. ,diridui .A1!Iaib. ~ Al.i;!h a meMberi. ~. ~oili.wII ketik.:l: 1¥eren ~en:ye1limull did! plath .. ~l:[[dllr &rap_ :IIh1!1am y~~

~p~t14 -4~ o}~ ~~.. \NiJ.ilIjjmy.m,g~.~eminmJi!i.bn,"

b~u_~~, ~~I.;.H~. .. , "~~)\:Wg~~~~

St1;f,ll!nl&1t!'Ain,il!l'l AIW.Mih~~~~h'"t.~egaltJ, /.dh4d.·~ MIb~y;l!,Al4 ~~, ngw;ili~. ~, .bm.IiI.'!iIJf'.mI daaiL lJ.e~gal ~nhlSi2 }'iiIDg: ~ smUillyt. ha &i!~·dht&a.mer~

Bctap;t b.~~Il~ ;lip~ ~gd:iik~.~:!/I(I Z.Wt:Rf bm Abi S~~, da]~m miU-'aUi!tqa~yaymg s~gall~m:aill;

Jm.~ah .sdm11-k:lli e:t:I.~'I!I .metl!.yembml!iibn ~~mnil.l &in A!l!IiIllilI, ~up ... y.~,l~lSe~yi Dm ~~m"p'lW_eJlninw}'ikm. AIiI.l:Ih ~..m. me:il:get~~"

S~ hudit:l!i!i:l~, ~:du: dlicaw . .;!i dbliJ!aanlci~~ 1m. -dis:im;pm WlI,'l!llk haJl'l pe.rhitrum:g •• ~l!:a.'liI r.i!ksa ~~~'l1I &iseg:~, ]alliu dill:~~:m bp~ peW:.\Ul!~

11. HUUD

Pen yair masa ini telah rnengerahui akan adanya Pencipta

dan ilmu-Nya akan yang paling kecil sekali pun, hari kebangkitan,

pembalasan dan penulisan amal perbuatan di dalam buku catatan untuk

selanjutnya dibuka han Kiarnat kelak

'Abdullah bin Syaddad mengemukakan: "Salah seorang dari mereka

jib melewari Rasulullah rnaka ia akan mernalingkan dadanya dan

rnenutupi kepalanya, sehingga Allah menurunkan ayut tersebut."

Pengernbalian dhamir (kata gam;) dalarn

Ta 'ala adalah lebih Hal ita didasarkan

4 ~ ..

Ibnu 'Abbas membaca ayat tersebut dengan 'alaa innabum tats-

nuunii sJmdJiumJmm (ketahuilah, rnereka memalingkan dada mereka dariku).

Dan tidak ada suatu binatang melata di bumi Allablab yang memberi rizkinya dan Allah eneetama tempat berdiam binatang ill! dan tettulis dalam Kitah yang nyata [Laub

tempat penyimpanannya. Mahfl1Zb), (QS, 11:6)

Al.1ah

mernberrtahukan hahw a Allah menjarnin rizki sernua

yakni mac am binatang yang muka ' baik yang

kecil mauplill yang laut maupun binarang darat. Dan Allah

rnengetahui tempat tinggal, menyimpan rnakanan mereka dan tempat

beristirahat dan di mana "H'hh'~~'

'Ali bin Abi Thalhah dan' ulama berkata dati Ibnu 'Abbas

mengenai firrnan-Nya: 4 G'~~; ,. ~ "Dan Allah mengetaJmi tempe: berdiam

binatang itu, " Ia berkata; ill mana ia tinggal." 4 ~;:;:._;) ~ "Dan tempat

oenvimoanannva." di mana ia mati,

Dm dari Mujahid, mengenai ~ G:~ , berdiam

» ia herkata: "Yaitu di dalarn rahirn." 4 \~;~:J ~ "Dim tempat tenvimpsnsnnva;" Yaitu, dalan. tulmg s!m/bi (punggung) seperti yang terdapat pada binatang. Dernikian juga yang Ibnu 'Abbas, adhDhahhak dan sekelompok orang.

IlHUUD

1b!:l!!iAb:i Hacim :!tI~y.~butk~ I?' i!:Il;H1!~ }'lUlg. ~bulk~y.'l P'~da ~~: .

jJ~fOl. .&ill. ..mu di Wll, seb~galc M1~,ya •• ef5eh11!l:. W7a1lahrl a 'lam.

§ Ilgabi!!h.w,il&~ya !lfmll.ll11Y~ .kl!l[~lah~e~ dll d;l]!am 5~b~ ti~1] dli $~:i Ali1!h .£!$,y<U:!g meffiJ1.!!Il.iII ~~a hal! ~ bel"k.eJIIHlll. de.qan h:aJ.le.rr:sdnl<t.

Dw.tli Di'ai.al} )I\.'i',ll'g me,1lld:p~aklm'4ngi'tdr$1l' bumi daiam (l1J'411;! m.1'j;~da1l: p,'d4iob;Ar~~ di, «J4£ ~rifiT. a,g!1' ,ma (Al'«b) 11Jenguji .si'apa,kilb iii a'l:tam k~:u ya,rJg lBhib, ,baik 4I1laJJ.lJIlIi d/Iu ji'rakl1,m.u b~~ti ~ep4dapendrtilN'" .MaU_);' .... Se:!:u'WKuh~ya ,ia.~ ,akttattlrb'aJ«IM;rk~J:I ~.es.~ mati.» niu;aya ara:ngrOM. yang k'tlJir itu ak41l jI}~J:mit.t;t:"fni Udal ,/d,i'l! ban'1ol1an ,~imr ~'t.Ig nyat'a:.-"'{QS, n.7) Dali fi~U1lggMlmya JiJi:tl.Kttmikl'lldfjfk~itl; ,admb dan Inl(!¥e/M ~aJn'Plli k~pl1,da SIMm W,41rtN yang dJtmtlJR:un.l;Ii~c1t}'l1 jil,lt,re.ka akaillberkata: "A,akttb yttillg menglMla1WJ!yai'" l~gad«JJ. at Wl1ku«dZtlb ttUdat'dJJ:g kqaiU mereka titi"ld"b ,d'aPllt ,d('P.tl1JJJ,:g,fMn d'art m~k.1 tUn m:e,r:elM di#,.ul'i olej,u/za/:J.,ang ,(/t:bNltmya J,P;!·er:tM 'Selilfl'H 1m.m~,:er:OJ(}k" liIlnkkanll.1a,. ~QS. 1 WI)

j.;j 1l J~ ) ( ~~~:.4 t~i f~ ~)f :J- 1.lj._?ti ) _ ~ J.i : IjJ ( ;.;jl

~)J.. J. -:0... _. .. _. ~ _. .. J

-( <;~...,\) '~n Ji,~1 Cj.Ui J ~J <~Wl P. ~'_j. ~~) ~~:;. JS'

0} .- _. • _. ~ ,.

~'$an\hu~hh kabar gernbirs, hai !b.f1i Tamim.' \hkJ. mereka pun menjawsb: 'E[lpO.U selah sncnyampaikan kabar gernbira ~'1)J.~b kami, kareuanya berilah k"mi_' Bdiau &r bertutur: 'Samhml.th bba. );tmhi~~, hai penduduk Yaman.' 'K<J.m~ tchh mcnyambinnya, selaniutuya bc~i1;~h\~.tn k'-'P3:da bmi [emang pt:'"rmuk,ta.a urusan ini, bJ.g.um.:J.ua b1adiannpY S;J;h1,.lt mereka. Beliau menj;);wlb: 'Allah .lda ~~hdHm segala sesuazu ada, ~edaHg 'Ayry (sjl1gga'>;.lna}-).l"r,~ btf'~d:l J.i m . s air clan .Allah telah menuliskan ~tg;:da sesuatu di dalam K;t;lb Lauh n! ~l-M~hfuzh, ".

Lebih lanjut 'Irnran bin Hushain mencerirakan: "Lain aku didatangi sC:'S~o;-~nb. 5emp b~:rb;t~; <Lbr 'Imran, uuramu lepas dari il-=.at<ll'lnp_' Maka aku pun kehJ;j\t !rl~Ilc~~i jeiaknya, narnun aku tid~k meng~~t~hui apa }':lllg r~rJ:.ld.i st'tebhku- ~

H~d;ts ttrttbtlt di atus dikeluarkan dalam kircb SJ~hjb Cl/·B~k!m'i dan SIMhih 41-MIfslim d~ngan bfv.h rang sang;1,t bl.!"r;l,g~m_

Imam Ahmad [uC:!rlwayatk,;tn dati Wak.i' bin Adas, dari pnmannya Ab\l Razin, yang n.~HlMt!,;ll.~~p . .ith bin 'Amir bin al-Munfiq ~l-'Uq..uli, E:a bcr-teriu: ~Ak1l pernah b~rt:,inp,: 'Ya R.v;ululhh, di mana Rabb kit" sehelum Di~ 5l:1C~1' ti!~lakl.n mlkhluk-Ny;l.?' Bditiu ~ rl~fr1j<lw~b:

.. fa of :1-.,. of ~ .yj - -

( .~~J.b ~ ;;.~\ ~ ~ <~\JA, liJi ~J t.1~ ~ \.4,:oW; :) wlS' )

/ . '

'AH;lh bcr;l.da di aras awun png di b<.\wah dun atusnya terdapat udara, dan serelah itu Allah menciptakan 'Ar~:.'~

Hadits ~ers~b\lr jl.l!;,adiriw3:ra~kl.[J. oleh Imam at·Tirmidz; dalam kino >It- 'iilf.h- d~n fhn\i M~j<th dalam k~llb adrman, dan hadits Yezid btrt Hnrun, Dan ar-Tinnidzi mengataknn: "HaJit:t ini Oer.\jaU"l}'a hasan."

- r: ..t. -,1 ;,", - :, - - }.. '"'lJ "J'

;o,.·!Cflgcm.l1 imn~H-Np:", .!.....:! / 0_-" _),S"; r om :lJal~h Arry-Ny~, I

<1.[;15 air." Mujahid mmgat,~k(l~l:-":-"'hbudtl~ v a, sebehirn Alhh n.wllcipI:.-lk.m ~e-g;j.h sesuaru."

Lebih bnj~lt Atbh Til'(tla beriirm."l.u: ~ ),_.:...<. :.:..:,....r J;"J;5"-);, ~Ag;1r AHa]) mmgpji si4pakah di .'P114 J'<l bli:ln. y.'tng M,i!J ruik amalnya. "Maksudn p, Allah meneiprakan langir dan bumi agar dim~l.nilad-[jl1 olah hamba-hamba-Nva ;r:lllg me-reb. diciprakan hanyalah urrtuk btrib<l.d;th kepada-Nya dan rid:J;k !n~rty~kuEukan.Np dengan SCS\.Eatu a~~~ pl).rL Dan Allah l~d=Lk menciptakan .$~n~\lill'ly.t it u se~;.ra si a-s i a, Y a~g demik i ~.rl iru ~{hb.h sepert i firman Allah 'fa 'al« laiunva: k ':;!.;,~ ,..::.+;;c,., ';;,-;-,-, .L .. ~ .. jll:iLo(.·~}I "D~n Kami tiJ<'fk mbu:ipr;1- ka'l Lmgit dan blmii ~n ;1'.: ~~t ;da iii anta ~,;' kedu4nya 5e& m sis-sis. ~ {QSShaad: 27),

1[. HUUD

Demikian jup fimu:tl-Nya yang be.r.ibn iniL;

~ ~r'j>~' ~ ,rL~ ~ ~~ ~ ~l'''Maka'!lp.r1:.JJb1bm ln~~ira iMhwa $1;!;\,mggNb-np Lmi~d'pi;'a~ .kizlian .~emm mam • .tl,ll:im 'Sap JAn.lhJm:ttst11:rp k.1.1i4n· tithk ilka~ dmeMlmmtd,~ ~J4 Lilli?" tQS,. A~·M,..'mri:I!l1;lJUJru 1 15)i"

-'d>_ " . . . ..... .

F.iuD.m. Mib ·~t ,;.s-JQ[I)o ~Ag.:or AIiaJJ' m_'m;guii W~, ~y akni. 'W!!l1!k

m.emberikOO1ll11m dll!l!l.(]oba.m :k:epooa kal!ill!D. ~ '~ ~.~ ~~$ ~ "Si.apaW ,J'; a.mll:ra k¥dmn ~,g kbih btlik ,(WIl11rry'1l, "~Di siai, AlII;d] Till 'a14 ti~ m,¢!1y,~!:Ji;l~ ka:o:: "r~n8 Jebih banpk .ammnya. "' t,et;OlP.i. J!Jlak :mel]reb'!Jt~ ~Y.il~'81e:b;b brti'k am:arn')Nl' ~.D:!m tid:ililalb. ;aIDM it,];! beik sehiD~m:ial!ku didl~~d d!~~. ketwl~1ll:l! b~!I!A1IabJ ~,dilfi !I~den.g-p.Il.s.~·~ R:a8WuiIillaih,g, Jib am ~ S>.1L1li, sy .. r.rr ,Lla1'i dull !l}"!ll'1I'1 diii. !U:as Yilll:~dMk '[e1pt!-1lillbii, .ma.I:Ja. !>w.rn.:lID;l]i. mm m~a. dan ruM memhermaJil m~.

Sooa:IJll~:IJlI f:irm:m"Nya: ~ .,;,.:.;J, i.; <r' ~);.:;. ~ ~ Jj l' "D~n: jiia

L_J" "L __ J.. _'~,' ~~,J"'. _ L .. J,.t C""~. L"~ I, ''''~;:;'''.:'"''''''. --l,; -'_'-".', . ~ ,t: ~.~.:.J..-- ~ . .J'," _ .. _~J.:'.-" j'igU~n fJJ,ff'_", 1""'P"-I'· •.• 4Ulr.UiW .MilR_Jr Ja .. '''a''''''''''~' J;;li""'~' _. o:.urn-n.!1"'''"

kan S~Nd4h ma#. ,,~ Alkh .~ 'b~d.il'm:trrlt '']'ik'9i engkau m~mll:n:!i'j!ti'libu ora!llJg-

o.l"1Ii!lJg mwyriik, hati. Muh:aLwmail!,b.w.wa. ALk .:lka me.mibmgmlkm rne:!',ek1l 5ete!ld! :kie~m::. me.!'ek~ .:l~ sq?~ro!lliJ~~ pii!ri!'ama kill &ldp~1Ikan, ,~g ,m~:!'edu, ~1I!i llllihw.(I. AJ!l~ y;mg: ld.ml;':nc~pnl.l!::a11.1ill:lig~Jt: dm bw. '" Y'!!iRi; ~k:I~ tt;i;l~~ :lJ~.pt;)m!fjrm.~.NJ'Il'}I'lHlg J3hr.

<4i l~ :r(jQ; ~1;,_:; ~t. h~' ~fJatf,~tmpjika~ ~.~ 1~ 'Si4JMklil-h :W,IIJR m~::m mefi'k<t,' nMCIiI)'a ~n~ menj:tt,'W4w'AIMh, "" (QS •

..u;ZWilirnf: 81'). -

DenlillW d!e:m:ik:im, m~:rekOl. u]ah men;g:i~gk.u·~ Mbmglblt;1lif:i. @iI!fi pt..lJ!gemlh.w:.m di • .i merw plO!i&l lrnr~ Ki:!l!!lat ll;~~ ~S:j~ di~ gJ~.p:t.k¢k:w.slWl"Ny<1" ~.00.1 i:W]e:hih ~ ~-?a&f~ci-.?~~ acwal i(p!@ffIl,WUi!lJ)"

~ ".:Ii~,t'~, ,- "'" ~ , ... , ~"",~".r,~: ... ;.!\~ ."'L~I.:..,.~'.,. '. ~-:;;~ .... ~'" ~J,"- lie

S:~jj~~iH:l,;!:i!a~:g WIl['.m;lilLkan·Nya; 'I!; ~ ~.!'" Y':) .~. r' , .... ~ IJJ;,,: ~·.ill J"" J'1'

"~!'t Alhhhh y.:tlilg mJmci:p~akAn mtmmia lh.ri pmnwhMi, ~"d_ mmgemiNdi;, ktm. (mmghid:lIpka.n)nya kemlmii dan. m!mgbiiil~:pka~ kemlmJi fl~ ddnl4h £ebih moddh ba.gt-~,," ~QS. fu.·R\iI.tmlr, .27).

D~I! llI~-a!p'!!n ~t,~ik::l" ii W .f-.-i 1:i;. ~~ :t ''lni ~iJak .lam. banyttta:h ~ihi"l' yang :t;ip'I;!."Ma!k~)tlli, dw.p&jt~djlJ ktiful~ da.tl mengffi:g,kar.i.JfIl.e--.reki me. Il;~t:lli'lln~ ~K~t~tbk m~mp'~!:'~!l)'!lim1[J ~I!l ~dlW.j'.a.teb:m:gkiIWl kemh~i .. Di\1! [f~ .men.yeJnnkailllll!j'i'I. mebffiikm nmya. ~bagiOJ1liL cl.ar~~NJI1l!.Jadi. Dia mengikY!ti <lira }'UIg k1l!!'P!!ll k;at!ik;i.l1. ~

" '" ~'II __ ,L ~ _1, _ 'Ii _ ,Ii .. ,~' ,~,iI,1' , ~ ~" .r~ ... 7i'" ~ b_ f"i iI! tI". ;.. l.. Ln:llIl~

Fnmm. .~aJI;I ~sei:mjl\!llJl]':!i: '" "~y... 1 ~ yl~ ~ Il .,f"'"11.J" J" """'".

~mt;glf~ jlL Ko,mi .~'i1Jntkari: adml/kri ~ $ilmpai ~ m.<lJu w::l'ktll jllail1~dl~~~"" Al.I.W. :nt'alaberl.iit!lUJ]: 'lih .. K.mici men.g;lk]Uihll!~~lJ ~ baJJ:ism dan Qr-iW~or;mg mllSf.cil.~tl! mnplli wi&t1i.l ~fU &n ~a!l w$nt ymg rerbatas dLa!:! ~~;tr.I Mp~da ~[',~a aEicaman sampat mas<l. ymg d!i!tle:ll![1;Iil:an" 1'l1:sc.a.ya dJf:Hganl1il1Ja. mea.dim,takm ·d<lill: mewlJI~:!I ~~eg~~m.

11. BUUD

afOln~'raEg ID1lI5yril itu iiikanbed!;ilu • ., ~ .~ ~ ~.~,g m~~~~';Pi' Mwudufll,ap'~, ~g m~mbll-1lit~i'1l:khirk~!l:[jJY1!, '11I~~b hill ~ri ~mii., Y;t~g d!eootiao .~tu .b:a:e:n;a. :m~ire:k.ll ililhh teribiasa de.olllllll. dUS1i:~, daD, lietlllUm. S~ Slll!l~ya. ti~. jilJan b;l~i .m.el1eka lllltuik me.IlL:~hirudaikm dIiri diitin~ dan tiidak: mBa, pm t~p;ltD~[l:mdU1fl,~ Il~gmy~.

Di ~ alkQ1l!iI'''1lIn d;m~Sl!Mm! k~t;t4Jml~m~t. ~...p~ot!;] 'Wlnik bece-np!ai Petii~nOOJ.DaJ.m111:ym; m,ittillS, ymg~d ~p1,bta ~w~,

)a.l!I!gk.a _tfj. Ma&1J •. , itt! adahb sepert1 mmwil! ymg t~~

-&!Jim, a~t::. ,; .3. JL~~ .0.· . ~"!;'mf,p~i ~. $tlt#~ 1P4'kt~ ~g ditlm~'I,k4n" .. 1Eik::!1mh1ll.flIldoUlm f;mghi, W'akll~De:miki:m. jilJ.$!I, ~~g::m,nm:lm·Nya ~~. Y1;IS1lf berik1!l[ 1m: ~ d ~ )11:;. ~ ';";' ~.JJI JIIOj, ~ orDtm o,mng}t'1n.g sf:fpm~t di ·(,jt.!t<t1u' m~' bmJJJtJd~ fmt.!~t (kqm>fki Yu~tif) $~1f1ip,h MIt!~~ wd:rnlal1'Um'P- "{Q5. Y usm: 45)1,

!K,~lta, ai·Jlm:m.rU ini j1l!.{l;iItipt~~ki.li:l,w:ttuk P ~!:!genii!i!:l. i:m..m y~lli!g m.eJl.... .. jlad.i.fl .. 1m. ' 'Ui. !tom.: H .• od .. ~~. s.d?~. . _.·':mm.;01.-,~g teikmdli!t\[!;da:];i:m.'. fl. [1m1lI!lI. C;.- c.".M.:ra<. i _.'

>( ~ ).!31 ~ .~ ,H:l ~. ,..u ~ij ~1 ~15' ~. ~kim aJgJah

~~rni:g im.iJn )!angd~ 'dfJa,diletm ti' .. JMnif.

~~ ~Ji~l~ bu~~t'g'h' iP. ~~k ~la-~!,~rllil'ilOg )tIl!l'iIOgm;rmye:krfi'lIkt.m ,(Ra'bb). .ss {QS. An,NrlJJ~ t2(jj.

J1I!g:i! ,~~!!k!:W ~i.!!l ,~i~ lIimlilf@ d.iUl a-&~ {!I~J. 1-bl.1w s~pen:i nr.mm Albb ;;Ii ~~.m.D~ritptmt cc ~'§-o~~~g~. di IlWJA me[ie1::ahfrbI:l~ ~ ;0J~ roP. JJ' ~;:",?..p i).til., U,'J;.J (Ij.~ "S1l!',unggnhn}'a~ ~mili1~,uLpflti ~piNJa,paj ~mimOOi/1nJJt' $Natu a~lna, ~~. S,f:1fJ~gglllfr nj!>aia!1lt ~ fMmpmgiju:jejak m~ "(QS" .~Zwmmf: 23:),

Seb:in iitu., bta ",l·t/~maflim. ju:~di'p.e~;dtm w:I,tU'kpelJig,oen:in

jaI~I!j,'J~ I ~)l> ~~ J'liIl!l~oo!kowdWlL;~ d:dm fi~ MLaIJ.Ta'o:dS:

~ ij~ t:' ~ ~J ~":~ .• t;~:;j I!lJ •• "D¥.~ke:riIta~sampa~ dimmber.tir

•• ~~ • ..!l.~ .,.' • ., .I' _~.t •• ,L·'

1Jegm; .~'J""F,F •. il(,I;"l'etljlt_1:tI:pa~"~ S,.wli~ 5:~llm!N/i:m ,rn:a!li;g ~.g ~~~g mmmUi\'nf-

~ (temglmya). "{QS. Al-Q~t .2,3,) •.

~ ~~~&t~.:l,~b~~~;.);~ ~~J;J ~I~~" -

'jf1myalRasJl'· ~ ~ td.th Jafm.liR.ufjrm~ ·'k.t!pll£llSlIn i$'Ii'~m~'~lidii,!hn ~ riii4Jt,J.iltn~.~i*~'pNJ'J;."(($ y~ 47),

Y mg dmaaksu.d den,p:! m"lll'tl:i:m,{lb d:i sini ~ab bilo.mpok QrnNg yang diliutll:l ~eonnl;l RlISlil kep!Oldll me:rel!;l:, i:llllk menik~, Mul:mi:mm~i!!liPWJi kdi •. Selbilg;t1m;ma yatl~dii;~.dmm. kitab ShtrJrih }Ifnslinl .•. di; _a.R~1IIililU 8b~b~;

~~,lt·~ ·:l~Jr4 ~J ,~~'1i~~'1 ,~J:I. \ l;.~.~, ~; "ii~ ~ ~.i.i~IJ ) ..

i~ .... _'.' - F~~~.~ -~" '.')""'" .. - .,.,.,.- W' - ~,' -, .. - ,~ .... ; ~:",""' ... _::_

>( .,j~111 ~J' 1l ~

11. HUUD

"D~-m DZM yang jliw~ hernh dii t::m.gam,-N~ tidak seo~8: pU!l1 dmi 1.ImJl1ii1t: ~j!]Ji, brik y.w.ud:i lin:mpilli Nasr~ilJi, rilll$ men.dr.llS'J!ku, k,emudia ia cidaik berimm. kep:!ldaku m~~ ia akan.rnasttk. Neraka,"

Ad~ juga a[.tlmmah, ymg b,er.!lni pam p engikut. M~Td=::a. inibh ol!'ang' Oflm;g yang membenuk:m p~ Rasul. Seba!1;ai.Jn;m;l, ,'.mg dii:Grrj)!!flkan Allah Ta 'ala" 4 ...r0l ~ ;,.( d:;.. gJ£ , '''Kalian aJalah ,sehtlik-bIiiA "mJ'Ml ya-ng d~· lah,i:4tn 1Mgfllm1iutt ~i#. .' (QS. AlIi 'Imr~ 110).

Kata al·rrmmrth! jU'g;11! dlipf<:gunakm 'UDtlik p.e_[lgen:im :keiOlmrpQk diYl . . gololJi.pn. Hi itu $~P.~.ru Yang, '~el':k>andWIg daliml flmWJl. A.liLilii. TIoi:'.:da;

,; :')~ <,iJ ~.~ ~)~.' ~f ,;...; fj ::r-j .~. "~n: ,Ji .a~Uiirl$lta'j'r~ M1i!4 ,~t« reo kd-'yO~ O~)'4ng' memkrlii/H!ltmjfji: J.engatT! ~4r.1i'j:~. m~~t~. ~ jIJlj>lM\k m~ka~ Iwdiltm. .. (QS. Al!.Nmaf: 159j.

Da.njika Kn.,m :':(;!i',:r~1.i kqJ,aila ma,nUSM S'N4m rab1n«'1 (~) ,Jan Kami~ kem:rl~~ ralnlurl ;if;~ lYl11#" ctibili ditrlp'iuln.n"l~. J1a!_1i~ diamtrjjadi plllilS. asa lagi udakb'e11mma~" (QS. 11 :9) lMnjfka Kam~ il"mak4n k~ k~aan senmab ,~m1a "JlU!l mmi;npan,..,~ mrcaya ,!liaabn ,luTkam: "1':elah m14n, bmlCatlia-bem;:ana itu ,dAripa,da,b,,'" rol1JHltllg;rH.bnya dirs fa.n;ra~ gemhJlilllaBi luI'Ifi'a;. (QS •. ~ t:~,O) ~~ ,~~g-GM.:Jm'ng law.rr ftri:adap b.e.ncflnaJ dan num'ie'Tjakan amll·l·,tiJ:l:ttil,' ihalili; mrre'ka itu il'tJ:fll:l:llj!lelleJgb dmpuntrn dan ptdtdJ'a )'lmghaar. (QS. ·~~:t t}1

Allah iii: m.en:pbuik>1llll fien.t<IiIli& m"I1!J!!i~a dan. $ll\!!t-!!u:it Ilfrrel:a ylllilg 'Iertiap:u dalmi1 d:.i.i merek~ k«U1lil.i orang:f'l!Il!1; d.i:l"a!bmilui AUilh dli uU:;j.i!'\1, lIamba .. biamD<I":NY1!l- Y ~ti!!;iDl!1.i!'eikilymg jilm ten~mpa. b~~~ serehl.illfndapa,tkan nikma.t, meo:rekiil ~el'f~t-u$ ;lSlW1.:r:uk. mendaplilitllun 'kebaik::m pada lIDliSil yang ikm chtmg. $e.rta ingk.u '[erih:aa:lp' ike::ubm ~ telah bedalu, s~·*;m Illf.i!'~b 'r~dM:: perna .IiIil.e:lihat k:ebaik;an ,dan m:dah ill:! mereka tidal men~p 'UDt1ik mempe.rolcli kebenmnl.ngc,ilD.

U"HUUD

HlI }":iHlg :'laill:U. ju.g:a d:i:dai1i:liil.ya ~jjb Ia m.e.lllpemlell. kenikm:!l!taillJ se~!ill:i!h ~(lbclum!ly;t bctotd:l d!lbm kC$~ng;l;l.[,J,1i!Jl, m:ak!l; q: ~~~ ~1 ~;)j J! "Mereka veruta,· ·r~M~bito'mg b1:1mm<f-k!l~n(l .itn darik:l"~ M.lk.sudnya ill lH,:rll::au;;'Se~el:ah ini .. aku. tidak .. akan me.lldJap:atklUl. ibenc31lal. d.m. k.fbU!~u. ~ ~ :;J (";i ;"1, ''ScslmggI1Jm"p 14 ~n~t~n·b.i1'a fag; b,an~ "Anmra. ia merasa !len:mg ilaJ!l oipa y.1!lilg ada dige1!.gg:rnJMil tatlg;rnIl!y;J., serta .. m.e.mbitl1~akan din ~erhad"p'Q'rll.[]Jg lain.

Libih .Imju't .AlJlah ~. ben~m):iI11~ ~ ~;;;... ~.J,~! .~. "l(l!rltilJiaorang.llY; .... g yang sabar. ~ Y ilili, dalaill. herool:gai. b~iIlJC'ilJlH. dMl1uf.Jflal }'\WgrK" Isk oomli::lIii ~ .;..,.;._j~ .~:; , •... D.itn"1~Ln am.al..mMl shatih. "y.~, ]'):1& SUt ~~g dillll'emID.liemtlcl~3!l1L. ~ ifo.~ ~:,~ ,. "Maek:a itl1 tlWnpmSrth .1m'l!un,an:..·~ Y3iknl, ka:re,llJ.3.meIldJip..:rkin tesul;ul:li yoallg m.e.rulll!P'il. .llle'ce];iI • ., _t,$" f-r:. ~ "~.paha.b }!ttng be:sar.·~ y Wllaimapia}"!!i'lg~eI.:all. mereh ketj*1.i!l padk! saar d1!l.a:m .k.ei:nutlhha:n.S~~.agllilm-a;nil. j'.rung di~e.g~km dil:am. kf~ab $.~i;..S.~hihaii'i, di m.;uu;a R<1SWull.ab ~ber:;:rubd!a:

.. _. _'.I' .I'

I( ~ f!' • r' .... .. ~ . II! I' ,if' ~"',iI'_ ~

';';'''li!Jj' - .. _ ~ ~~ .~(.' ._, -' 1:5'" "", .(.~. £:Iu'~ ~M.- .. :i.!(. ..~"" \S' ~.<::.i' • .~,:. r.r=-J ~ - ~~ ~_ ,),,~;I;.rP --,;-~) ~- ~ ~ _ .' _. --

( .~:;:J'~#

"Deml nZ3l~ }'a:t!Ig jhvilk.iLI. be_fcildJ.1 dli l;JJngrull .• Nyn, AI]aE-i. tidiiJk m~mliH:"!J$km S<lJaUJ kep-!lIHiil:3il1l: ba~Slef:IiI:"!1Ig MUkmia, melilitk:l.:l'l. ~e'lal.ti. ~:tik ba~y.t.J:ika ~p;Rk."I!Il hail }...-mg. me.ll!)r"enmgk.an, ill akan be~yllil;nr m. ymgclemThl3!ll in, h.aik b~ya. Dm j:ika &ilOOpa. mtls.1!bah. ~a ia albw. hefiab3![,. dl3!fi ylU1g de.milcim itu. acWruh I:!<aikbaginya. Dan ha.l. .iJtu tiWl Wltuk ~eo'~pun ~daimi

(onmg) M~mrn"" -

Ol.dll 6CCJIlR ]I:IJ. !:hl3!JD .. aurat )'~; bin, Al:lah 'a# h~d]nrum:

4 ~'l. ~:;.% ?JLr (':"~Jl~ .:.o~L!.J! I~J ~~; ~il ~'l .;..:.. ~ ~L:.;"Ji ~l,A ~ "Dem i mtfJrJ. Sesflnggtllmfo: ttiatlmUi itn ben<tr:heMr' ~ J..tl.im kiiwgitMJ, /i:e;ctfo:lli O'rang..cJ:r.:t1llgylmg berirfMn .• me7jgnjati:al1: otmal ~h:<11ihJ' $cdin~ metuuiht1iti de.n~ k~~r4n .d:a~ $~l~~g bet})~}.jI!'~mk .~efl(!l,fti4$a- beT5~ba'r (In.e!,j(i!ebati dft1,I)~'!JkesabaTaJ,l). "{QS. Al' kb(: B).

1.1.HUUD

Mak'a b~leb jaiN: lumw hem/tlk ~r.Jentli~lIM~ s.eb:r:ti)ifg.ian iJnn {~pfJ.' y;(nl~ df:wnltyrilt,l1iR ,kejwiJnmu' dan $ef"PU yliJa' k«1"~iilY4 ,drti.a'Jfm. kt:J'~ 1iJMW:Cltir bahwa mere:ka alulU men~atak(,m::' "Mttngapa udall. Jit.unmluln kepow:n,y'tl perb,e.1Uiaba-,,«a~ (kl:kaJ'(j,anj ll.UlI.I damns bmtlma-s1l1lm de1lgtm llia ~(!f)Tdng U~i.rrika'(." S'{t!lungpJmya ,kamn banyal(!b ~,ronm8pem.bmpmngattln dim Allab P'¢rne'i'iiJatll' seglirla :!',es:ua,m, {QS. l h12} J1(lh,ltan mereka mengml'dUin~ "'MiUbamm~'d ul(zb memtmat.bl'tat al-Q.ur'liij'j it.~~"gt!,l'ttkttJlla'h; «(KAltfu demtkj~~). J1t.(tka ,dtitangkmdah .s,f!jn:ihih 5lIra'l-iurat' 1aJl,g dibutl~b.tMt. yang m'-t"y(li:lj(i~nya ,dan pangOllnhrmlng·or4ng yang IMIJf# sanggup (memJ1lJggiJ~Y4) $i/4in AJJab, jika kd,mu: 1n,e1n~ (If(i1tg-lit'tl.ng yung bem"." {QS" 1l!:13) Jila me.r:eka ya'ng ,komu ~uU' i#t.}iiak menm,ttM ftrUi1itUjUf (ajakanrruy. #'n" m'4ka' (kAt;aka"la'b .olebm1i): "Ktl(thuilah. $~'imggU'h'n'Y'(l a.I-Qur:·~'~~ 'itn IiiUtrtlnlmiJ d'mganill1lu Allab, d~tI bal;wmttnya 'li,ink luLl' l&"b fielaifl. Dia" ma,ka maJtkah, kam:u bmera:b' dirt (k:epilda Allab)?!> (QS. 11:14)

Allah tJJ Iocdimlim se-.ra)'ameD&bl!hut'Rasuh..d1~,h 13 ;<,.;1$ k~l.ili~ yang ditimb1lillb.n oLeh ,ofmg-.o[',ang, mmJi'~~ di ,Q'l!UJ.\l. ~re:k;a telah _eal~'tak:ln p'!1:!:i"h(!.! ~~1ill Kemu.di'all. Allah T:1I"aiam.emerinl<l!hk$l!n Rasul-N}"a .. dan membmi.bingnya u:nt1ilk tidal!: bersedlli had alaS tit1ldlikm m.ereka itu, sena tidak pula ,me-aj~! h~ b~)"a unrok mleng~lk me.rd:a ke jabn ADd! .{@, p,ada ten~'1 malam. dan :s~mg hari,

': ,I,. . -_.. ;1''1'''' to!" .. .... liP .r ;.JI'.r lor" ,- r .. .- ":. I "" .. ,ji::,. =._,.Jf~ - .l..-=--= .J._:t

,~ ')~;j :1l.J~'~ ..:.~t;o...l ..!J,,;J: ,'"'" Ji!'lo ~ ~iJ ~ ~ '~.b /xtlw]1t(u kamn ~

meninKiJlJka~ icbi.gia~~ dtiri apa ym!g dl~lur;J'J; kep4-riairnJ' dan ~mp,iq)'lf.la. dadn.mu karettc#ny,a, ,kanmt;l kl:m.Wtllir ba~ mrifl, dNtm menr,atakrm ... Yalmi, kareaa ru:apan mereta- itu. SesunggUluliya kamuacWah pemberi pe.ill,gaJ;;uI, dlml.W~U pun ada :slJtl 'taulad.1L1l! d~ri s.au.<Ura.·sa.l,ld.u.;Wl/U, di kabngmparn :R,JlSui ,dle.~I'IU!D,u" Q:i mall:a :mer,ekll d!~lu jlJg,_:\ p~r;g;ili: did~t;d;:an dian disaklt~, t1(i!(~P'~ rntr.r.tlk~ ~~I;~:p bersabar se.b:Wgg.a, AUiih ~ me-ndllfu.gkan pertoio[lg."Ln kepadil melle!ka"

Seimjru,tllya, Al!bh ~ 11li1i!1Jj,e1askan itentang kelebihaa a1~Qur·>m. AIabJ jug'a. menyarakan, hahw;ll~d:lik ada ~~Qran:g pun yang san§grtlp mendltan:gi1:m hal y--ang:1lem,pa den:garmya, ann h..'lnC)'l doogan S!epuhili $UGllj saja yang se.mpa: dengUl.m.)"t!j . .atau baiik.<llIll ~ilru, rurM :mja ym:~: serupllt, d~~~.ya, bremlfil'lnm, AU@ y:uilg Mabl.llt.inggi ttl;! tMak S;l!!I1:U de:ngMI perkataan tI1akWuk·N ya, se-

11,HlJUD

Fh!li!U dl ~~a$ dlh:I!J~~ d!i!I:!',iS:lliil AUall ~ n:~I:rn:wIII,pe:rint:;ili,dlUl hf~lIlE~.Nya, ~ ~::.J·n~· ~ bJ~;Ii.ktuny.a ~~ ,d<: &h ~inD&t,. malta .rnaWL),· .Alkth)r

IJm'it1:tJ,gsiap.il ,mltnglNlnd.lliitJ kr!:oidupa:n iDnia dan p~rJJ:M~I1'1m,ya. nisC1.l]d Kam,J liu:rik-ln ,k,epaoo m~re-k4 boalaf4n pe-kerj4(.fR. m~,.~k~ di ,d81IM ~8'ijin

_jO_ ~_c~_ "" ci",' , '_jO_L c~, _ _'.:~~...::'J; IFW ,-" -11:\ »,~cit

fi,mtj'J'Ilrna !Mrtm~ OJ li!~~~ ~ ,JJ_i!'!i o'JKill1! ~,~~~.,\",.". b,:l", .. >t.uWQ

otac"l'g-6W"-a"W y;a~' ti@kmempe1'lile'h.J;,alui-rat, ,kecunJ£ NeTilb ,finn lenyophlh ,Ii: tl1ibi¥(llitNt1jJa'ltmf 'fda/) met:eka mtlbakan.li (Junia dd!IJ S.iaoSMfJ::h ap!Jyall.gtel!th r~lnka krjllNm. (OS., 11:16.)

AI··1\,;uHm~(li;lri'~~!l! d~;!'i Iblll!l.l 'Ab'~~'~ . '!1iy~t: [fit. i:l~hwa

'mDig ~ slib iJ.erilrI:l3!1: ~' (p:uner), ,~ eli w kepadaroe"a

at::!, mereka di d~ia. Dm. ,d:a:I01!m, pc!:i::~~,~, ~'I.l mc~'k .... i.<l!~ dt.:~aJ~mr

~~t p,un. l!J!Id:! berli~: ~B<il;~&i_~p;t ~eihual ;!mil, siliIii:b, denp,wjum WDJtu kepe.D!ting;ln. dnru1, ib;;i:iik ttl:! hemp~rl:!asa., ,sLbt :IIl:iu M.b:lljj1.!ld pad.:! maLtm am, tirl!aJk. [a.ke.r:jak::m~ecooli (b~W'ltil:lk mempf,ro~eb. kedunfum,,~

Lelhth h:il'I.JliJi~ AIJ;th T.~."~.i,J.~:i'fiFln;!!n: "Y~k:iii Q.rnng y!!Iig m~~!1!r iJ~. di dlamiia !iehln~ MI1riI!l! ya.tl!g d!ihJia.lr.ilrnI.y.1!. ]m ~ia..m bt,eJil:j; ~~ydrkiUI @leh[llij~.t.ltIjl.WJll y.t!I'Ig yang; b eT1l4:l'iai~ du.i:a~'i. mata di akbirnlfll!!dal';. ~a. t~~~g~g~~mSi,"

Demiki_ :itiuilal-! yzg d!iri'Wol'f'lltllid.1ici M,uijlahid, ad!h"Dib~ dm bi~enp!!iuill~ bi__mlf~

U.HUUD

S~g~A~!I!Obl!rn. M:dk da.n ~Hil!l3LI i:leJfk~t:t: .. Ayat ~~~bu1l tl.mUiL oeikeLl!aJliDJ d9,gfUllQJ:m~!I'm,g Y MWi, C!mn O~S-Q:mgg; N~~."

Qarndaih .me.llg:emJUikwr:I: "B;iI:I'aE;~i,~p\~, ~ngm~Jdiku dUt'lia in!. s~b~~ wj1l!ll!l!, mi!i~ duda:mb~rn.ya. J!!]!$a AU:aih UiiUl. IlH:.IIIIlberi ib~~ dii dill.ltlliailll:iS hb~r<li yugtehib. ~<I, ~akuhn. :li_ , ketfka ~u!l;l al!:un

ilk!hln.t: keJak, t'iidtll.. ada ];q;~ keb .. i.k:m ~agw}'<l:- il.1l !!lehill~

b11il;1l;;w;. S~~ Q~g M~~, rn~Ie~~ :!!!htn- ;baJI_ ,d:idtl.lilia

:o1!t!lS !k~ba:itarrn. ya.t!1g~e]a1ld;i[u.tlkltl!U!y:a. d!ao. &fberik2:.ll pw:apmila:i~lliylt teikk &i. ~ .. lkhlml1."

full. y:ag 5ienad~.pm:li. te]mm~bllldm &!I;U]lse;bruah hadks madu'. D~ ~~[;lt)'lUlS ]~. AJLili ~ }!)~~

.,. ~~,;~' .I!""~.....! _._'- L .. j "".~, ~ ~I .!II~' .,~ ,"'.I' ..... ' • ,." ~ f: ,~... r::"" iI'.", ,~.! _ ,~ ..,. I,:;' .I' ~

~~ ~. J.: ~ '1,;. j ~. ~J' 9~1 .:,..;r ~01 .,;;..,. ,J' J~f ~ :oJ ~ !~..o:"~" ?> r ~. ~., .~ '1'

~ ,::-_;..:r~ ~IJa'l'(Jjj~ Y"I-ngm~~kffli!1itlm.~ di&lM.t, ~.KAmJ tIlImfu~ ki!ffi!:I;Itlln8~n itllr bagjn~ lJ.m. ba-r-a'nWiapa :yang mmg~riR&i keNJ,tW1.l~:l\I dl ,au:l\Iia, ka-mi ~ .. 1ri~Jt~ ~gUm ,dttri ke.u!1itll!nptl drmia tim. titW .uJa

,1;. ..... : .... ,. ""·I.t.m":~~: 1lU:i'il J." -;u~r."'~ A,.,.LLI "'(Ail, 4,,,",,e''1'i'W\t.i 20'\. .

""".o:-;,ry:a _Ilti.r, ~ ...... 1" ... , {o!~ -~., "'. [~~ .-..r_ ........... } '''.' '''. '. ..J

Alh.ka,b I~o.rtlnf·ora:ng iajir i$,~~ama d€.tj:gm~)~r.ang·(itti:tl!g ,jfiln,g ia .m~. pim]l«i b~kti io!i!~ ;IlIy.«t!"l:i.aieQw¥-airl') ddiri .Rabb-ny:a .,n!liikllrip.kla aIm ~~rol~ ~~~ (MIJhamm4tV dfiri AlJah dmuihiJWI:l a,l.qIlJ-O!i :Ji'N lelrlh ada kiw,l" .Jf~o: .;W~ M;fflj~mp.~~~~ .lianrtlb.mdi: . .Metr~a itu bmml¢~ kfJj!atla .(fi·Q.N.T~rm. l)Y:l~ b'(l:mi~(l:pa dt. tll:i~a,j"4 1het!t!ka (aitang~a:~8' QiIlrltis]) M.:il: ~tlrflJj-sekum.n)ia ,a,~r .Mfir kept1Jfia' al'QNt=-aill~ maka'NeraN'lab temp.o1t yang dMnrumkatl b.-in:l'<t. kttnna itu janganiaIJ J.nu '1II1l'1ragu tuha. • ., al~Q.ul'rli!n itl1, S'eJCU:tl.1/gllJJ1J,ya (a,I,.Q'ur.a,ll) t"lJl brn.a-,:--b,m\rfr ikriR'ab,fNnu. t'ttapt keh'lln:Yt1~n mo:mtlsia tidi1k .b,erimaJ;l, (QS. IhU r)

ll,HUIJD

A]bh ~' met!l)edt$~n t~n~.ll!i1g keadaan o:r.wg-O:rlillg ywg beriman, yairl1 mereka yang: berads rn :ill:il'lfi[rili ll.lih!h Ta'ala yang sernm .ba:rnba.;Nya. t,daFt Jiciptil!km d,eITl.gan. iberclas:a:l'hlil "-t<lliD}':i, .lFi.u:ah loll, berupa poellgikmlll, bib.w<lSiIIlp tida!k ada ]]~h (fmgbe.rb~k clTIbm.!:u) ;Hi]<'Iffi AJ[ah" S~1lIg<ciIDlll!!il ym.{ldifLmlmkan ,A1IIah 'f~,'ab:~ ~ ~l1J1 :1L';'1\~:1>' , .: ~J ~~, .~ kadtlpkanlilh wapi111,IU d~,II§l# i~lrif5 kij'gila 4t4m~ A > tttapiah ~(d# a~$fimth Allahyal1~ lwh1Wmdpti2'kan manu~ia menurmft~'fiJh l't'TSI!lmt. "'(QS, A r- RtiJlam: 30)"

Dalam il:l,t!lil IlJh$l~hihain [eLIih. ,di:r.i.w:aYlllt:an seb1!laih biadiu dan AbIg, H;Ir.a1rnh . ." :ia. hereerisa, R.asul.ullah ~!Jersabda~

J . r!I' .. e, il' _ "f . .;. '.' '.. ~ ..;..,. ,III Ii!! .!II

~.: •• :~~ ,.i •.. ~ ,~ .... ,_~ ,'_ '~-~'r" -: '.' r. '~f"."· ~('i ;f L..I~. L", - :ll~.~' c·J":.~ I'e'", ~ ""'Y '!.>O! Jj~j .:ij ~ J 4) ~Jt.! - Jol- -;- iI.S"'"" -fo :1).7:1'" Wt'" )

,r .. ' .,.1'.... ,,- ,""

~,.r . ..,. iii,": '.iI' _ i .... ~ .. "'ri~' ~ ... ~_., ~ _ ," '.' 1.1."" or" -::,1',' L~,..,. iii.'

( '.~~~ .y ~' ~ ~ sr: :c:-~ .J ".!fJ

-.'" "' - "'

"Set:~llp~ak 1LU. &:laillilk3tll. ~keilda.an. U[!I'.m (Maim), o~, tuillily.a1ah yang .menfadllkautllya SlfIb.a~ Yahudi, N~ lUau, MilIjwi, SlfiibagalimanabwauJJ:g itu di]:!hirk\1i!'l den§3tll. Len~p,. Apa!kah kiliall.mdihili~ 'binnmg.binatan!il:.iJt1Ilihir cie~ terp1.ltUs-pntm {hidtmg, 'iieliD~,d..m n:ill:LJlairn:tp' S~ll te1p~}?" 1(ffiL A~·Bukl:l:lri dan. Mudim).

~~i;l;m kitliib S'hahihMmf[ll1, &In.'Wayru:kan .: dart ]y;ufI.b:tn. H~JmmlJd, t:lui Rmsul,uJ!lall. 5, beliilllllle1\S~lbd~

.I' _.,. . _ ,..,. _""". ,;1,..,. ,_ ..., \. J .:,II

~;. \£. ~ ~"~G-~ ~~i ::.::a:~1Gd ~.~ ~lU.~-,u;:. ,JI ltif .illl J~ )

r'~'".-" ,i;.!'" ~ m ' __ "' .... '"" I~. _;~ 'r-:-- \;,)~ ~ . --, ,., .

.rif! il!1.:~ s +~ ~ .!i"_ ...... tJl .....

.tlW!. ., J. "'~ :_j. , . J ~'.~."'" -' ,., .'. ~ ,'- :1, • '!_>'." ( :__l! ~~ II.'Q ~ '., ~ •. - -

(,I!;i . -' ~ .~ '["'" =: . ~".~ IJ ~,_;r'lJ~ ._-- ... _/- ~~J

~ A1]a&!. Ta.'a1a berfinnan: 'SesWlgg:uhm~ Akuuilah mencipt~ .. h:Jmba~namb!il· Ku dalam b~;!&~"'!1! .I~~·llif($da1~ be:rpeg~:l1g: kepadak.e:ben."ra:l'l.).,. K,f:mudl.3!iI1 m~rtka didlalJ);1!l1gJio1dl sy~t:iUl,Ia1il. $J~3liranlru mf'.llia.uhkil!ll m.e.l'·ek;a .dllri. a,g;wu mereka, OOliIJigharamk1.ll ba.gl.memA l1p~.y;ang K:u~.I:t.!;;!k:LIIlbagi mereka, :D~n syaitm itt! jn.~ men.:fL:!n_diL m.ereka. meIII~l!tWl;;;m-K.lII,}'ll!Ji[! Ak~ tiM p¢mliih meJlurwlkm. k.ekUiilS:tilIl p~}'a.''' (Illl Mmlim),

DmdaL1im kitOlilrkUu!b a/-Mrmwa dan juga.,;rs~Stma1;l disebutlbLIl:

( .~W; ~ Y ft r? aJ ~ ~M, Js. .. ~~ :tl; JS" )

... ;. .. .r".r ,.

"'S,et13rparnl.iitk .Im dLlllihlrkm d:atlam. keadaan mem.ehllk a.g<lillIHI ini (fubm) s;amp.u ]i:;aWlr~. Mp~t b~ibi~>lrn. ~

De-ligan dem:ikia:n, s:eQung MUM itu masill :tst'lliP ber:Jid~ d:i a~as fit;rli!htI!!T~t;-bI,ll.

Firman.·NYlI: , U ~I], !)r.; ,. "Dl:tl1diikutilml~ ~reh F,Ull MkFi dari Allah. ~ Mabud!lY';l,~t'j);r!l; liepa~Yl! $~id:tci AI]!ih ~ y!litl,l. berupa be r-

lLHUUD

ihagai sY~li '<lit ymg suci dan 5!el1lplUItil! ~Jerta~gJlIDig fl1iIg dilll1n1wm kiepada. !r~rn N'w:i, ~ndi"Mi1,!1p QJ~.!1g;m st'l!'n'''t M1J.~fi;,

Old brtm~, itu lib.R1I.! '.Al:ilila.s, MI[Jjolihid,'U!:rjrnaih, Abut' 1I.liyaih, adbDl:lii1hl!L-a!k,[hr~rJm an·Nikll,lI.i. :lli!l-1ll1dili .~. b~bmp\l! ~.I:airu].ya b~l;'b.~ m.enge.IHJli. firl:IDUl].-Ny<1:t ,u:. l.on.$. ~AJ' , "imtldiik1(t,~ pulao1e:h 5~tn mk.lt ,dari AJlo#fJ;' "'~t~ jib.,jj & .

Dm &.ri 'AJli ~ al"H:lSMl d!run Qa~dah, merek.a. m.e:n;gatalw:!: ~Seo.rmg saksi .~tlil, ad1aiIlIh MWlamn'!!ld @I."

Namun d~mi_kD~, kedJu peubi.GIiIiLte.rse.'IJllit memptmyai kedek<lJEm. ~Il!im mi .e<noom, bl'ei[lii kea:umya ij";'b.nl dD MUik'almmllid} :m.e.1l}'\iI!lliJiPai· katl!l r~s.Jaih N" 'fa' •. D.i!n~!iI.Jibcil.ms:D!~,~lkm risdu"Nya, ke;padla M~~ ~ M~ f3'i1EIen)ti!IDlpi!JkaJ!i ~dl~~~~ k~ llm:EI'J;aJ[l1f!Lqt~hk~t~!;i,~~tu An~h ~ bem:r:m.:m.:

~ ~ .lo~ ~~j ~~ J ~ J&> ~~ ~, ~ApaJr4h ({)r.tlJ!t",~;gkttfirit".!4.mli m:mgpn)' :OiC$n.g,~ ~i mm:lfjnN:yai b.ltkt~ }li!tg nya,ta: (ar'Ql~) dan Rtzbb.:nya tiandiihilipfJ!a oJeh ~g s~ri d4ti A{fgh, "'Y~ ~Q,!;!I:-' y;mg~~,u" kmolJeh § lblill hIJack MW.ilLmI!IJ1;l)d 6,kemtK!iiat:l1O~ .. Ib~~~but clli~aika ol.eh beli\1!uk!~tb ~~RP,

serel!aih tw A]I~ ~ ~mi:_rm:l!i!l; ~ .;.; ~~ -©~ .:rJ ,. "Dan jifbelum a'J.

Q~~r-.11~ it.lJ ftffiab ada: KimhMmtl.. ~. Yak:n:1 sebe·[1!Im.' d-Q~, $udlab ada. ~t~b Ml,in~, ~ru at~Ta1MllJt.t i:.;.~:;. t:~1 '''Ya.n;gmmj4dip~tI!I'@l1 d4i\'!' mhnt4t," Mal!:!loo!tlYC;l!, kJjlab!u:i.diil'U~ AJlib. keIJam, lII~t tecEs;ebllt ~Slebil.gM.pt? domm,:1l1r.iit::I!IJ]aalttl fUlgdjjj~Jnk!Ul!pr)g~~ .tb!::!. taibm.ll.t 'Mr~ .Mb.b. Ta';ah IililltWm~i!'d;l" Ekll;lUJ;g:lil::~'Pay:mg il~llaf ilerimm ~epadal:ol!U!fll~ it'U, :~~. haJj :i~u aika.m meaj~yab!l!rim_;ag Lp~d.t a[qull'~ Ohili .k:~re.Dilii:lIl, Alibh

alii 'b-~ o'!'. "'.' '.L ;f":l, .""'.-.~, . "'. ~~j ... ~..r~ ,. n

_ I:'Jtl:l:wm:·'(:! ~ . r: $I ~)~ T' M!~ Itf(; ~,~m,a~;j ''''''w-i ,a;I·',</I'I',.m. "

Setel.ah it:u, Athl:li. T.~'~lil b~lfirm:~!Il! $Ii(rllyol meJilg;tD,c~m Orllilllig--Or::lJl!l:g y~g ~.dI!.IStIlil., ru~1i.!I'"lII.IiI :rt~fi sesm[u y.mg be1'hnaaa d!en~[l'I!ya: (~~ ~~ ~,.(~;)Ii. ~ ~ ~';J' "!mn.bam~~dta~~lW;m~; d#1:t~Jm,. ~tlm;:a~~r~ •. aJQm'''#~~ !nMa;~,ft'mpa.tJ\:Ull!l ditmmmka.n Imgi1rya," Mak:ludillJ"liJ ruap:a .iP'1Wl p~duk IJ~ ~,~.'~ ;musy.m., kafi:r, AlIilllil, .Kit;t~, ma-.upU.R}"lIiIlg Lmwya .d,arib.etihagati. ke.ilomj)ok:~'!; ~~~~, }'amg be!i';t!ncl;;l, ~ Wll.m1i.luwl,. postlIT d!atm l,enis,._eIbt }'an:g i;etah.~amp~ kep!:lM mereka WQW'!';lI!, :Il~ In,~!lt 1iI~rh~rhp ru..QIJ1t'--m,merell;;t dii::mcim ~g~~~!~. 5eb!a~.~~dil'i~:illl J!J1aJ] Ti'.!d$

.~. ~ ~ .1)1 J;':; Jl ~ y~ I;' Ji ; "KatakanlalJ~rHai.~ekrJIUm mOlJ1ttSi4~ $eJ· m1'l,iggll!my/tt:rk~1 ~~Ii;l1San Allah ~~/jgn~#l~'" {qs, . .:\1,..:\' n..-m ] j,gJ',.

DmAll.ah liUgi\ ber.f.ifm:m: .~ ~u;: ~8Jj '""'~~ Q- "4! ~ ';;J' , '~D:ai';! btmmw:iapa Ji.a.nta~a m~.:lt.m '!ekpNl;&ef;wf~ ~g kafiik~ a-U~:u:r..:in. m<1Ra N£craRa-.rtth .tr!:mpa~· ~.nll tii.<lltrotmkan baginya. .~

11.HUUD

·Dlm siapakirh ~_~~ lffhih :'ll),afim AI/ab. M.ere-ka .ibt a~ada .Bah#) m-emka. da.n . ' <lian berkam; ;-rO.ri61~-OI'";ang mi:fnk yang telahhmlwa rerIMdq .RiifWj)mefflm,".l!w{!IWi~ iuaNktm A11@ (ditimjJ~kanJ ata;l1 m:~W:lfngya"g zb.aNm. (Q5. IbW:S) ,(yaWl) ordnt.(Jr',a~g'tini mt~:bliia~;' (mtul:li~id) dan jnw'R Al'ab' dan: ml?ng!Mnddki (~'Upcdya)jnJd'll :ilu b~gkol, Dan. merei'.a 1m. lab Qra~(I'l'ac~ .¥MJ.!g tirhk per:rs~ aka}:! adaJJ.,'ja IAlri ,(ikbfrat. (QS. 11;~9)

_ . _. - _. ~gi AllaJ;f(RtMk (meJlfadMh

_~ in.~:, .d4~ ~_ ... ~ ~trk4p~ $~

i£lilt!;. Sf/mum itJt lIili'Pa~gand(/ka,ltitpllda mer:elM. Mer:tka 5,ela1J:I'tJ,dilk rhpttf ml!niJ~ttr (hbe_ftin)' dan .mf?l'ekll [,gl.JlllitIak:dil]mt .mJilmt(inya). '~QS. 1.1.;201), M:~kd:iluJah' QFo1l'lgoOmug }lIfl~g m"~Wldirinya ~,rndiri,dnJJ l~'Y«pI4b ibri .m~.qa :f'flng -s-elal-u mmka aiac-<rbk:nn. {QS .. U.:ll) ]l~m:i m~ itit di akkir:rtl.me.tJjadJ' 61'a1lg=-oml'lg 14~paling .I:rMr~ri~ ('lS. 11$2'2'),

AIJah. ~ m.enjeliili!ll.;l!l!l iient;aLtl1g k.ead~iW. ,Q(nmg--Q(mag jI"<l!lllij; menga:da. ~d~kl'lil1 dusu tu,had1i:p·Ny::lo dlm.me.n:gungk:;lp;k::I~ r.dlt:l5~1!i ~~b. dll. ~i:t.1~ ke]ak di I::!Wapm. ~em:~ .mdhllilk. di. ,ar.I![~[',1inj''\1 [)1U'Il Malldlkali!,. Jl'~1'a RotsIlL, Na~~ sen sdUrnb.blLllifiS1~. dl:a:nbmp jia, Se~~iI yangdi:riw;qrn,., :k'3!ll. QIcl1 ]~ Ah~d> d~n S:naf~b~1l M1.!11rU; .• b ~e:!',cm~a::;;.A!k:Ii.l. F~ah. memegiUlg f..atI!Lgm]bau 'Vmar" tJ"bll.~ti1Ja ada 5Ieseo~:yall:.me..{)Jgbdanp}';a. Ia berka,ta:'A:pll. ymgkmil'U deagar :betiln, Rl!JS1l!hillab A he(l'nb~belllt::l<llI;g

£l~lbic~!!'.u.· .~ KU!lm~_t'?' Jlb!liti "UQr ~!j\t!W!d;i~ 'Aku :p'e~ah

mellcieng)l!f Ras,w . ' ib~ahdOl.i

J~ ~:I~ ~,j~ .~Q~ .~ .~~~ ~. ~. ::r:W! rJ;~ .~;~Q!!:>

o!] ,!; ji""'~i" -~,- ,(t;,r .. -".~~-_-." ,r/', "1':1. '!JI~ __ -, ,r" __ ~.,. ,t, .. I .... !i!lJ{, _ -.., .... '~., ~_,.. "It.. !f)l ii~'

~~~ ~'.).)' i;;I~" . .,r ,?IJ$' ,~~, ~'!,1i~1J$" ,~J, ~~!,I 1!:~JS" ~~, ~!t'!~'

;:uf~p~ JfJ '~.!iJ~ J ~:~ ~? ':dJ~' Jd ~iA, ~ .L,if ~ J !J'tJJ

r!' i" ". ~ .. . .,. .,."r - ".

kI!i _ _ ~1Ii _ IJ .,~'". .LI _ - ,.J _ - ,;iI.Il_ -~ ~'f _ _ _ ...,. _ ... .Jl '.

'. "'I <;:,"'" ~. - ... : I. h. • !,'.~'" •• ,~. ,~.~ ·h~. '~ .. " ..... ",. '~"' .•• ~ ~ . '"..... . 'Il.:'~ '.:..l" , ~ .. ·_,-I" ..

v~ ~ ~p ~ ,.. .foJ~ O""~'J' J~' ""'J ... - ~~ ~ r ,r~'

r' .. ". ;f,li'..,. -

(.~. ~I J:.. ~b ~~'r ~"j J;. 1ffi$

"Stl.:l'w:liplJ!~ iIl!.<!llt ~ meR.d!¢k:a~i Q~g M~n"lall!. ~d~ da.!:!m~ nut:l:lp~ .u'bnya. dar] _m.til seeta memhu:l!mp m:telll!~lIIi d.o.s:a",dQS;mlf~' Dh bertmya.l:!iep~p.:'Jli:pti:il:t kamtlme[l.~lIli dooa rait.~ bm'lJjme. ': dOs~ ini? Apakm Imnu m~~w dosllinf?' S~ihi:n;~~p~!b.i1a ia -n mplrui htl.d~dm memmdmg d£r.iny.t '~e1ilh. ·~ .. mab.~ be.rfi:rrm:arn: ''S~Ji'lI l\k:u, tda.h me.nlJl"lJ!p~ dbsJr~O~mIiU ]w di. dmU.a cl!ato. s!likar'alliJ Ak'll.l .. m~tl!gJ!mip'll!1:l!W.J'a.' Se!t:e]ah hu dilb~rlk:ilIilk!epa>diUl!ya l'J~1O amal! k~bUl!:wya. Se~an oraJIli~'.H£lgka£uf dm. o:rm~o.rmg mWJIafUk" 'f'-a-r.a $4~4~~~t4.~'Or4~'OWt;iit'8 ~i1gj~~~;8 w!.th betd1!#4~d4p~ ~" lngtttlih. kutui4n Alk'" ,dirimf'4~n atM01Ul!!'l!gotlll"tmg y.:mg ~im. J!O

11. HUUD

Demikiarl]01h :hotdi~s p_n_;g dlriw~y[lltki!in ohdl "H'IlLll\.ll:J:ri dan Muslim d,J~.lki)t~b .r1$~~/~~m.

F• A·L1·· L ""'" ..0:.'. ,.',r' ~ ~" ,. ,'.~ "" :~.:l..""", •

. 1:ffllaJiJ. . <t.u. """':'{ """yo ~ ... _) "", ,,""" . .;,~ ""'~ .;;.0_ '1' ~·a,!l11 orang-

@ltl1lg ytlng m~~tgi I1l1u:m~U! d:.J:tj farm 'A.1ttlh dan r:fl~ghmda1ti fllp.'lrya ]alan £ttl lml~ok. "M"hud;n.ya, me'le:E:a rne'110tg.ill. .11lJM1IlS.I:ame..l'l.:r)kud kebeuril:!'l. d~[lmentD'!l!p~11t j:a];i!II. p~~j!,l.k y":rilg: m.¢!tg1'l!(l,.~tk;1,I'iIl:!~:~~~ $;i;mp+l! h~.p'!!;~~ MJih ~ serta .lllenjalllihkm mereka &ui Stlrga. ~ li.:p. ~;;;~ :~ "D .. mtlJ;l!'ngh!.'"I't,d4ki jJjptrYa. jatall itWb,ellgkok'~~ A!'ti:ni'.~' ~r.¢li:,:!:in!;in ;1!g~r j:al!m !:'!'!e.rtka rn.elJl,y~~;mg, cid;tk 1"W'UiS. I( ~"j'::"1S' ;;, .:,,-1'~ ~~,) "Thm m~reka ,i:wl .. l,orllng; arang .ptn&; tiJa'k pe7(,2J'a .n .:1d:i.~'fii han a.l!him .. ~ MaksuM.y::l. m~:rcli>;'! :m~w i:nSk;~~ny~ ~~. ~.~~~ ~~d~~_l';e.l~~~~~.~~~;'!~~t~~~fu

~ .9)1./ ..:L i.Jp ~ ~ oil,{ Ii,.J .f';'lIL j L;o!Y'""" 'j~ fJ ~jl, ,r:b:an:g,a'ra~:!l,y"mg ,w mluJlPil ~,um8.lkiJan'g>fJaImgi A}ldh 11,l;ll11l& (mgn~'tWb tJ'lri'1clta) ai tmmi ini, JBn sikalMfali ~iJa1t aYia~ ba:gi mM<1i peJ1(Jio,ng !t/ain Alt.JJ. ~. A.rdn.ya, jU!ltru

mlln-k:i b~t .. d.l:dii:lill!wah t~kan~, kwd!iJli. ' . tID kJeklJ~<lOll.!:l"Ny<l.

Dan Alhh m:JJID£lu umul. me!l,Ul:lnlit babes . mereta. di alam ,d.unia se-

bflum. dialail'! ilil~tll.It. i :4'fs'i .lJ ~ ~':J ~~:;c, q '''Sail~,ggiiJm'P AUa1~

m~bm1 p itgptlda mere!4 $am.ja,~ bali )&~8pada 'l.Whu itu }J.i.<i<a

(m~a) r· . "{QS. ]b~m: 4.2) ...

Di!!Ia.m. rut"a"b IlShShiJ.JilMin dliisebutkw,bahw:a ~tdlli]a!h . be~bda:

~.~: .• "...1. ' &1;1 {~. ~ . .J.. ill... ," >t . ~I'~'~.

( . '~-"'I"" ,- ;;: r.F" r,-~~' O~)

"'S~i!.i.ili~ya AJ!hh,~ m.Matn~ (!I~h)~ii;tb(ir.ki~ ~~ hinav :!1p;l!biil@ A~bhme.mruLtk,!i!}""l\i, ~b,tid!k ~an H1ielerasll;;mIl'ya~

Ol.eh ka~~i~iiAU;l!h ~ bl'::ril.~: • Y1:di I~ ~~ t ~~cn: itff di#prttg4f1:ld.4kan ~rp'4d4 tIW"tei?4." M~i!,I~y~, ~!~AA!! t!W~~, Q\!lJ:ptiltP.I!Mrul, Y:ikni~ahwa A~~ih T~';lbtfd~ m~mb>Gci .!J~~g:arm d.u!. pe~;um, seeta lUlIi Tetapi.pende:Dgaron, peagGihilun dhn.bi INft"ebl.iru drlak her.mwaaJr hilgl m.ereilu, bilikll;n jU$!ru. m~T~k'll mal.~ nL!~j~di uili &ri ~~g~( !kebe:[m~.n, bUlto! l;!l]t:uk mellltikwtl kehelJ!>!'filI! tersebur, sebagaimana flll1g dir:e.ritwll l!Jbh ,~ teDi~ilIlg di:rl mereka k,etika. JlIlO1lU. Ner.tka. MisaIn~ ada.i.U. hi!'flS\·

L~'_ • '" j( ~J ~ ~,,j, • ,~~ ~ ~ ~ '. e • r ~'''! ~ I~ - ! ... .~.; :.... __ ._1._

Nya. lJ'eruo;;nt :11m:", .~ ",,!;...;...1 ~ ~l,.. .... ~ j e--' 1.'5 ') IJJ'Iij)' "11nm~a

~kuta.~ ':5ekira'~Y4k,1m;t ;ff~detl.'ia:fkdn dt,m memikir:ka~ {peri~t;atan U-/~, ~li!;my:a ka;:ni ~idilk alum ~ertn:iI£llk pmgl}1tn~~ N~rllkay..<lng tlJ~ls.nyala.·~ {QS ... jJ·Mtllli:: lO}.

Oleh k~:reJl:~ !,t1,I, rn~rd.;! dJi5~ks~ ~,las5~~pperi.mm }'";U],g m.ereka .. ;;i!'lIikan d;il!ill. !lethp lm!l1i.g;J!I!i y::tllfj mereka ~.lfiwr. Ole.h. ~ebabjltij,u.i'1t:1aI?'Jj~ r<m;g; prJ;li:ng benar ad:a.bh, b:Jhwami!fdka dib~iI;mi d~ng~ c;'!b;t:ng~c~b~!!'l!g sy~[~'at, pennrahma_upun hr.tllt:,ar.lny:a sampl~i. ke a]am :akh.ra~,

-,'_ f" '-,' -'IiI:....J.. 1\,:;'" 'ill .!b,..;.; ..... j t s ~ r' .~ ~ or. ,~ );.

D~n lrmm.-Ny:ot:·~ &:)~~ !j~ I,;.,~ ",I,:;.; ,~~ ~,::, _ _", ..:.,~.jJl ~'j 'i"

"Me,.eka illtia8'rl'r.-mg'&mng )lltng mf'l'llgikan d.irinya~ .~!?ttdirrJsl.~ fm}laJ' d,:l:ri

[LHUUD

m~rek.:i:apa y;mg sdalu m~~ aia-adakan, ~Maks!l.ldny9, mi!lreb. m.erugik9.l:li dirt seIil.d.iri karena nlereka ,doo~lIikbUl. ke Nernk~ y;m:g m~yo1ila.oIJ!Yl1ila. Di ~~y., rnl.~'~~ ~~llIS~_~ ~~"l!]1mmM> lmp<lli 'Deibe~ti. Wa];1J1J! smji1p .mat;} Jlrw:l. ~ ~ ..,Po:; .~. ~j)~}'t j,~~ Mr.i m~o:t" ~, iinl.3.ya hi! ~~11 ]eplQ$ ~am~

sekali ,dati ~a. Y~i, ~ ;,,~ ,}~t! ~, ':A~ ·td.th~ m~'~,'"

YallIll.S1eik:IJJ1;U.-sek:~U du j~~ b~'~,llllb y~ di ;tll ILiili ;5'e.kiriD A]]ib.

SeITIiU;ttlYil,~tu tidak. Ilremherilim ~;Ht sama SlekaJli kfJll",d~ ~k~ iet.lipi ~I.ab. m..enc.elaJ::aikailRl;e:i'!':~~, :s~bagllij:!1;,tfi~ p!1g dli.1-itlffi.liJ!i;k;tD.·Ny';1;; ~ ~~ ,~~~~~:.~, ~I~~~~~~ 1~~J,~"D$?a~~bUanumwia.diltu.mptiJkaJ],,~ ~n .K~!limgtl. n~~ dakWIJ ttY! ,mmjadJ mnsllh .~dsn mruginPrl ~j#!Pr.~"fo~ mmJm," (QS, A1.·AO.q]i!J.J:,6}.

M;1!S~h b~l'Iy~k ]~gi ~y~!Ny~1 bin y;tn;g .I]J.{llltmjlJikkm. ketl't1gi:an d!;lilDi keb,i[l~aan mt:f¢k~, OJ~:reJl:a :YliLl i\liih 'beru:rmm:

~~",:~~'i r; .• ,/~ ~ :;.:'1 f ~Pl!/,Hi mtn'ti:a ltu ai aRhira: mmfadJ i!lr~ ~:ra~ ~'d'~$fJ41ing mem,gi. "A__U_~ fj; .me.nberitlihukm tHtmg tempat .• ~~ nI]"1!ln!erekm, b~wa ~[~!li;)~ u:rmg yaIJIg p~iq rugidiilkliliint, UreIDli m~a me:~-gg;mti kebailllm de.ng<ill~~blJlli!'U!km, k,e!libliu:¥ Surp ci~pm ~~tn8-%tflt:a!n Ner.hlb. Me.reka JiUga .. wf'IlIggandmhl,tlilllU'l y.a!:!ig mm.yegafl'im detli~. :rllltun d!:m :!!i:r m.endidili. Merek:a .: ~ £U;;s~ aup yii!1g .am~ p;ttl;lS; un ;ij;j:r y:mg p~.meJididi.h,;serta .dabmll:lti1n:1;U ~\1!f rmG I:1!i,t:lm SeJ!Utt .~ru me.rekll ]uga meil:l1gg<lLllci bWilirlIilI1!'l d@lgllD I:irn.u~ dui ,d.trotl] dm. IlimOlih. JIl~ m.e-ngg;wt:ikiedelat:.m d~l1gatilR.l,~b ~@; MalJ~p~~ ~ me.mmdmg k,epadhll-Nya. d,e[lgm. keom.l!.I1!'ku1!l datli $i.b~·N'ya.DGl:H&;l!1!. dem:i!ki6, tid!~k dir,~gW!:.itlll:l!g.!lbah'i'i'~m~f('!t~ :!Ijj;lhlh QiI':lJllg ymg E'~g .me.m~ dli althil'M. NiJ'1uizubi.{J.W min dmlik

S~"1!ggtfb.Il~"~-.I"ii~J'tifng .~an .. dan. m~alMtj .(tIR.(JJNulllill ~bafih dan :rnetmdabka;rl ·dJri k~~~ R4hb m~clM~ mm:kaituad'ilabpmglnmi;. p~;bmzi ~, merelM k:eJttrl dt, ik.fmnn}'d, (QS. 'l1ltZ.1), .Ptffb¥ijl,(ltn;g~n ktdsa ~long,'ltn flu (o.ral1;g.om;~8' .Itaforhn ,omngofJr:-aTJg M'¥ilmi1l). ~!?pe'ti9.ra1W .b'llIa .attn .. ~ulj de~g(Jn(!t;ai(ig ya,tl(g datmt lndilmtdan iJapdl m~nd€ngar. Ad,tkab k~lf4g-ql(J.~~ i~~~f!'m(l!il!fld(um ian $:iJ«ttrpt, Molm rMltlekall ko.tll;'U l1~eng,ambiJpelajar/llt {drtri/J1ida peth.{(ndi~n itil;:! (QS.l. h2'4),.

lLHUUD

s~~ A.llli!.6f.l\!l'!~1,1e~akil!nk~~ .. "! @:~g.o~gy:a.nghldtlp re!lp;!:, ~~1li!1U~ Anal::! ~Cel'~toakil!ill go.ll)n.gat:I. !l~·Gmngr.wg beillhaihagia,. pirn ml)~ :v.~g b~l~ dkm men~~ IIll!l.al! siha.l.lLl1 .. Hat!. m.t'~ i:lelil;arJDeJiliI:r b~~ d.ai ~~~ ~ggQ~a. tJllJbruh m~rel!:a iber"bwt: :a!ffiaLdmlih,b:all b~mpa ucapm :m1mp'1lW pedn!.a~. yakllii dmg;m :m~@ge~akaH !;'~bag~ k~~~ ,dan .mca:jau!hi b~l1bas-:u ~s~, D~ns-an dmliilci~.mt!~ gt~Jildi 9~!U'fu De.rmeh r~g;tm Sutg;l.ymg m~~Dmyak l~~g tLnw,.. p~ yang berdJellE rnpli, meka l:mm.blli3!bm li'lIII~ sBgm',permadam. ymglebl1l, gem b,~"bta:gil1 J..,~m.d~ yang .m.enYfo:llw,gl!:ara, lJeJioitg<lli .lIDlcam. maik<l!.lIUIMI :rang

l~~ ,d.;l!l! .OO!ilJ,l;l~il y~g. i'It';l! k~emp;l!~~. mem~dltllg I Ra!olJ

PeJiil~~pt;i. l~t .&iJi:l!-~i;!im:i. - .~~. ~~uk!i! 1;i~~t-'b~!ll!ui,WI.ti1k

!l~i,b~p" .~. ak~m.tIti,[iilid!::hIlI,. ~ ]11!lg;;l! !llkill:. ridak ddw:, d&li:hulnit ~~~tidak ~d1!ld.b daJaridak b~ooM, m~an :131 :sela!h], .mmge1iuiil'kan. ba'1!l y.~1j s~gaIt l!.a1'll.Ll]j).

KMliud:hwAllah. ~, ![nlemhCll'ibnpf-1':t:II1lI . . 'aD. :I!W-arrn 0G!!I&,,?~~g

.k.tE:~ ~~.o~~g:}'il1l:~ b~, dl .. ~ - ':berIi:mlii1!llLi'~" J:' ,.

.. rn:Pm'jm~<'Mn k'd~ icJrm.iP~ :jlU •... YilikW,. golo.mg;m. o:r:mg;-D.rm~ y;mg

disi:iit.i CI!!!Il,g:tm kes;elligs~]I:;Ull dlmgaLolli~. o~g..oll':mg Mm.min ymg .m.e.m"

Jlero.Lt!hkieb~giaa,.K.eJiJ . .' g pe:n<l!m.- i~u<1drum ~epenj Oil'mgbuIt'llJ

daH.tlldj $~aH k~~. ad~_ah $'~p~w Q!!"ow.:g f!l.!:'!ill; d~li!~ m.e~.

,dalIlJ .mm.dl~ ... D:en.ga. d1em"k,y, ·onng ka:flir irn.bmi'l. d~ .. hifuen_ ~sd!amil

Iiliiatlpdi dU!", ·Un.·m! ~ ia iiM Ik~~e!fnhlimlllmp~t ~lUk ~~jll kJepua k~ cl!m tidak pui;J mmgetuJUm:fi:,. !il~tt\i trulli em. berb<ll.p! bJJm ~~.ia ii'idalii. da.P'4' rn~!Wm.p..r i!P~ yq b~~~b~~Yl!·

SGb!lg~im.Jl.1Il;l, ~g dl!rm""!l'l';~ J!J1.ah.~ ~j1:~,~·.~I~ ~ ~ ~. jiJ, '~Kawrj' k~~n~ AJIW mm,~latmJ k£baikan .~tUP-ii .. ~. m~a, ti1rrulaE AiM}.' mmj:ttd~n m~ ~ m(fJ:l~Ff:"~' (Q5. .M-Amaal: 2'3).

Soo.glbm. Qr.-aalgM~, ~W1I.yaIkier:e.mil'lan. d!~i!li.pjkir'il!lll. ~g

CemelID. 1l'5lIl .. inJ ~il~~ ~~;lt ~betl"~<m, at ,mem. ~e. M.m. -. 1m." t~ Pill\ j;'.'

h<llq aein .. ,. j'a.III!ii: bHihil, ~S'ehfuW ~a. mm m k.elhaikan cim ~.

!ran. . . . .ruk. Dan .ill IiRga dl[lat melil!de:ogu .h1l1Jiijil!b. dian m.<IimplJll,

me~b~~~ l::Ial.~hail y.~g .syubk# (!s=~]''''!lam~r).,~dlwgg,a l~ d~

:lk!UttJ~~i!llb~k _~,~m bbad~,n\1!OJ. D~!l~;t!ld!l:~iki,~,. :t]?@ku ~~!n:iii .~t;l,,,a !I!i~lompokl?~~ ~{;1Wklilom.~ok ~g kOO.

~ ~iJ~ ~1 ~~Mak4 .~i~Atah· kalitm til.mgfJmbiJ.p.r:J..tjal'tm (da;7'i1!"~.

ita'.· ii'll)r Ti.dd~h bU,~ ro.emp~rl!!~d~!ii1l -. $~hi!1:gg!!. k~U:~~ d:ip;).t

memb <IiIIlt<ml ~lIIIgcm:iI.!im.g k~omp'IJik.d.i :Olitas?

H.HUUO

Dtm ternnp~ Kamitel.ab tnengNfm NJJh itepllttia kaJi!m:nya • .(dM berkttM):

"Sesuttggu_bn:¥aaJ~~-r1da'lah pembenperin,:rftal1'Yang tt_yatli brtgikamJII. I~QS. U;2!i) li!gar kMnu tiJ'dberibadmi kqmda m(liR Allah. SesunDHOn}i',;I' a~~'Wltir Iwm~tl~~ 4#i!t'N~.rUt~f!b 1(P~ !mri ~tli8' ~!l~mlmyedw..W,III." (QS. ] 1:26) M«,ka b~taJtl;_bpem:im1!i'!l~Ie1ui"ffJin)ltl;"g hljir dan .kaJimnya: "Kami tidak mtiib~'IM!tlIl:,mdt:ti1tkaJ! (~d!ltg:ai) ;f~' manMrJ (b.ilua) Jepmi i.fmt dim kamJWJ'ai .me1'i1J't11 ,ariii\'lg.arl1!ltg ;ra,iI'll nJ;engilmti kamu .. meminktiJJ Wfang.;()iJ'a,!'l;g 1«,1;18' bina.-dI,l'1a ,dj ant'a,m kr:mi-yang liktU ptTCltya ~11~ ·ria.iI'l' kotmf itidak mdibllt kamu memiliki Jtswatu kdwi!J.arl apa p~nll'll1:S: kmni •. UhWii\'li iM~i yakinhdbwa kwn~ addl«ho.r!1~ng :Jdng mta/' (QS. U:lf)

.A.WI.ah {; ~e~ ~g NW:I.~b.WlI.j;t~.~,·~pen~ LIiIli ,di1(!~,m olen .AJlL1!h Ti!.'~~;!. Mp'~h .lPmdW!J.~!.J~,. ,d.1;cl kd~s~ j)[~g':' owmg mU$y6_kJPel;i,~!fJ~hb~i']m.~~ IW!w~ya Ja .P~mlJU b~l'ht~ hpa.da hiImWy.aJt ~ ~ .~ ;JJ ,r.fj '~Sfmmt&fJ.imya au aiUl.th pemwi p~~tan ~l'l!' n}'<!tIl bail Mii'an.. "M&udny~, .~emheci permWltll.1i1.ki!lp~.l'ilili:HJI ~rol:!. li~r'!Wi~~~g~ d\1iri ~b Allah, !~a bllil1Jl b~riba>dah k,epa.dhuddmAJilah. Oleh k;lreJl1ai. 1m Al.Lah In~m.~; ~ ~I'll 'J~~ JI , "tiglllr kali.:m tUlak ~

1 __ .:1'_ I' _' A· .!L~ " •

""",,_...: i€1d:J1 . Ual':1 ..

[)mfl:l1Jilm"Ny~:·4 ~ t; ::...L.# ~ ~. ~ "S~.N~ggllhlllya a~rt kiNl,'liVdtirktJ'ian~' ,rJiri~~ ~gb pia b.t,ri Y4~ .. a~~f ~~~n."Y~ jw 1aI!lrrn. tems-.mf,lJ!MIDl dan. twah: hergening !:Ini <lip<I }'OWg ka:l!i.uIl kerjH.<m .~t;'u, mLsC<Lya AlJlab TlI'~a.mm m.mga&lID 1~iu ~~~gu - J~_g.J?~j .mtmYl1illillk~ ~ 11l~, d11 ru,~ ,.a.hirllt" ~ ".Ji ~ ;jfl ~ ,JW .~. OfMak:a .~ jJ'em.impin ya.ng kafir uri katfn.m,ya ~atii. "Sedmgllm rag; b:!bud

~,a!~m~~;' :!;~.ilim p~r.eml:!b '~.pem~es~{ b~ "'~f. '. _

.~. ~ ~A 'fl. ~I::,.._x; ~ "K6UlIl tidttk mt1blM~ kalUm, mi€Ltmk.m 5i€.Ya,;gm . .li\!l~ng

m4J1jllsia .v{~retmi hllmi,.;; MWy;d41~.k~\I. j:I!l bw.:;ltISleQri1l::lg Mi1~at, ~ljl,il1;l:;iltl! karaya mmusloa 'bi;liSl, Muh3ipm:!J.m.u.lJg~ di;t;Il!:n.mkm. wahyu kcpadamil]tmf~ me'li~ilf-k;ttl. kmll..

K~vdii!lfi ~ cldak m,di11!;u: o~g'Q~g }':tIllg.m.englliutllm.l1keCllilll Q~·Q.raailhil:!a d!i. mt:u:a kami, mis:aJIn~ pelllge.Om.~gw.n .. (bn yMg $~b~pa!ilj'll.l. I>o1lil tidaik. adIa.!leQr;mgpWl. d!arri o~1":m.g1liel!ib.o.f:I!rult d!m:plaU

U.HUUD

p~rndm,pi!! dJj ~~;1,r~ hln!!. Y'~:gi'il~gJk!,lclm1!,!.. ~fi'!W;.m 'Olrong:-Ql'~g ]MS me.Jjgikutip-!,\ll "ttl, oI:'$!4-otmS:~trn_~gm~1 ktipu,'l:USm tmp;j p~(;n~1i cl!:m. ]le.rn1lcirm .~ m.e:JJldiI!am, te1:ap~ mereik~, ibmp :1l~eda:r .lliIelil.:liDgg~i;;!p:01

ran;gks,m1!J ~rnkan .kep~ ~a,~~elf'~at;m , .. , .",\ Ol~ ~~~ Uli! melieka bro:rkan: ~ o:;~}l ~;>~ ~~I} ~ <.o!,i,!! ':lI.~ ~ J ;. ~l:hm ~:r. "idaA fneiihat(lcmng,oil"'lm.gy;:mg 11len~wl'imt{ nJ~in"n orang:am!1!&:)"a't.I(S: M._d;~ dt d1l!4tti' ~:~;P""iig te:Jw~ .~~ .. Y tfru, padii, a~ pe.tmJuilltimI.

~ j;ri .;f' ~ i-s.J ~~ 1;;.:' ~. "~ k'a1ni tMak 1n,diha'~nu rJnmilild $!lSJJ.amk~· W~~ ptma~ ~i." Mereka boerb~il:, k~ ddakPl!lliliiil>li~ :aduY"l!!k:~

nebiuID ]Ji<J;u ,di~1I.! OIJW m.i l~b,a.ik, da~~m . " mm:a1... . ~m

Jililga. keadaaD!, ser.ekb. k:rl:i!m . __ .k-e dalIIam. a~ , .~ ~~ . ..II ~

"lJ.akk..sm ,~ml' Jlldifl! ~wa; kama mbW (lmng.~ )'a"1g drM$d;. ~Qdil.:ya, d~:a dIM!~tfiajJ;a yq k!IrnU 5lL'!rukm, '00ik; lb~~,kehman,. peiJlfIoUlm, ~b:l.d!:ili ~~~abagj~. &1 ~am :a!khili'i3i~k~bk jik(l ~.tl~·di-gi~g; Ili!.en!\l!j~ !k~ $~,

.[mi~tbiI:di.pen,p.!li~1lilIn y'~; diLtkMk::m,·oieb !I)~rm.g hiir terbadap N:ilibi NU!h. '~. dm )Jan p!MllgilrutuY';1!"lD.iliI11lal yang J~l'I'1IiI.:'i1m iT:i.ll ~d;~ blJlbi yang men'lIWflllik.km keb>odQhiUI me.eb diU! _ntl!l1lliy.a pell!~~cihu.\t!Il!

yang mereki\ m:ili.kiSJel'it"lL lemaibDi}'<Iak.d ]lwr.m me.reka. ..

Btlikm SII<l![1:I :tib bagi.k:~'be...a:aJrm. ]i1blJ ymgmfo:l!lIDkl1twjfIl! rtu addu o.~t<lI!lg ~.~.brm;!ll~bm!l~ iw swdiri m01i~mi!lf b_ i ... ~ti oh,~ Q~~I!$'()~g .~J:G:!O~.!lI:!"itm;1;~WJ!: Qf~~S~i!'lm:g ~n;[lhm<l. B~h1l;m Jll.'Hi~ wbo()ii~·~ ti<bk &i.;l.!'!I~gf b~~ .p:IDl. pe.!'!gikm be1:>~ itu ~ah ormg-...oro[lg; ·tubO.I:.IlIiI;1;t mes:lci. merelbi iitu oraDlgc"DUJlIIl: mis1ci:a .• sedlmgkm merek;ll. ya.IIIg mello~:Ik kti~e.nw;m. iru:1m jllSttrn. yml/: b.W;I..~, .me:mme!leb ,dim g9!ong<m. oil';1II:\g"O~ yllIii;g by;t"r.tya.

Kemlilll.i .. , .hien.yal1aMl ymg:dom.imn adM baihwapam :pe.tl~W 'k~ 1lI~~ if~ ib~ru;al &iIi bum dhtl'~i. M!lyoritlL'S p!l~ :Pemruk~, &!:n. p~m'l:u1;sH tmlm yang.[I)fitlie1:lilwg k.eoe!l!;U;a:I!l" Se"hag;lim:mil. ywg ·dt:fillman!k!Ul! Pl!lbh~\

h. '~ .. ' .~. I .~, 1,('''''''''' jj1,~. ' '. ,~ "' ~' •... =" 'J .. IIJ~ ~". . "!' • ."....; ". '.~... ,+ ~ - . '.,.,y; 1I. r-

,._.- "iJ ~1 .i.F ... "!'<. W""",.1 w~ ""JiIJ'" , '~F:': ~' "jJ" .~ ~ .:,,;:' ...." J~ "" ~ )1 yo

't~·~~t'~

"'11m tkt¥liki4n.I"d" Kttmi tidak 1nlmfPEns sWdWntnu ~g pembe.ri.'p.~~ prm. dahm maW n~ rmi.t.inkan .ar.:mg-m".mg yang hitLtp JJ'Il~ di ~ it..u

berlt,:tf,;t: 'S~~ngg,uJmJ1'4 ~<2mi mmJap4~~ . . ~t!,~ l'lNttR

~a Mn: ~rm:ggtth.nya ~m:iada.14~ tJ~gr·n~' . " .~.~ ~QS, M.·

Zukhmf: .2:1). . . .

K,e~i.l!:ll! 1'1i;1! Romll.lw.i. H.e.r.tt:LlUil boe·l!tll1'ly~!k~a.6 Ablili Suf~~_M biD Hm;.renlm;g:illat--5iiiJIi NoiD~ A. i~. 'bmmya: ~ A:])~ } .. g. mengjlrut~ it~ dni ~i!In;~ Q~'9~t~d!;O:~4"t'_il.m.U .d;ui ka~~oo;mgco!l:mg

]I~~~'F-~~' A·Io.,,, c., . .c..,": ' .. ", r;;o"'1'.·'~"'-,"'·~I ••. "-M.I :~~b~. ~~I~I~~'" ,-,L:" '1. • ..:1 .... .;, ... , ... ', '.~. ,. " _~~.f __ I'h ... ""."1 .... ,...""'J."~,~!.). _._~~ _owm. nan .rJ;""",-,,<pB Oifa:l1&~~llIiLg

JflU!!.!.1~." M!Ik~Hmcl]l.!!!ipw:t bei.k:ar1l~~ "o.(;li!It;'(I;r;Wg le.mU ~tl:l! lillU!lliIilIlig r~gik~ p~ ~i",I."

lLHUUD

Ucapm m.ereJk~: "Yang Iekas peOC1~ s:::tja, "buk:I.IiLlah Sll!ili!ll, kal png ter~l;t d!m ~. scerta tidal!: puLl sehag::lii ~b" Ka:r,eoo :b'bennm .im jlb ~, ben~:r"lheRa:r je]~B, makat~dik meme.r][Jk.-.n ~gi kepada p'em:i];~ran d:Ji1l I?~ ~,un~, lGt:apt l!w::!~ p~rb"~11ti ~. d"t~ti.. D~m.illci;lJll j~u11llh yan_;g ,dllI!i!k1[l, ~1lJ oi~:h !!O~tliP On.E1l y;lil:lJg me'.mpilJinY,i!lt i1:d:l,er.s~ihan llwia Jam Ji:,tl~:I!:dasil;lll, ~~m (!'~n:gy:~g b~rpil;if l!:~b,~1:i "YltiitUk ~ .. ~:!'ooa kd¢ll.~ '1il'f.$~b\I,t men;lpakatl oran§lboclob. dw ti.d.cakberpilcit;m,

,Para ~ AJ]:d! ~ ~r!ii.I!it15i1!u~~ ~ooh. ~t!l!lig ~~ memI:l~Wll p~l~,b y:Mlf! 51i.1(hh jd1!::O ~ ~y!Ua.

:r[~~~ll A[lab 'fa·al; .. ~ ;;:Dot..n :k .. nd tidaik m~h!ltm1i,l m~llill!ild :lesnna keltihiban !lIpa, pu:a lIl:ilS kAmi." Me.rek~, ,icl.ik .. mrnpm!i.!i ml im kouem muek,_ ~ut:lli" ~ &:p~t!:!1!di.h;ul!J~b~ ~.lkW; -.&ngamy.a,b&u l!I:l.@.~ ~~hJ!iilbl!a:ifi!k~-i'll.guatl. dhlil. :S!l,tl!:Ul!~iJu:ll. t1e:!'t:¥.iHhalilg:-.3fDJbiitg d!a.L.untehod!ohu m.e--reh. Mereh~ttl.;ldaJ.Wt O~rimg }'Mlg d1JJ!I'hilu :"W. Jlem:lW;l, 'y::wg. picik. ~~gl hlRa. DM d:i ~t k~,.!lrI~~ jru l~l.ik. o!"W~~g 1f~g!l!lMrgi.

1Jtf.iattt .NNlJt ·"Ht1i. ktlJimku'. ba,g(titM1M' pillifcolnmu,.jfka .r1ieut~.emjJNJJrygj bui:ti .ya~~' nyam tla.ri .Rabb-b. (mndriJm7Jyaakn r:abmcat· (l'arisi'!i~,a~ t€j,(lp~ J"~mlU i'tll ,~ttmW'kttnlmg!.mJI .. Ap.a ttUJi:i lM:mi paWiumW kama m'enerj;ma1f;)IlJ;,padahalkmt.l:l!! .~da menYllkmnJ'~. '" (QS. ']'].:!2:8)

Allah ti1ibeffi.mI$.ri $i~taya. MeilJcffi~~[et1tarilg~~pm )'Ja!hi Nm ~ ferh.g_Jap k~l.Imnya. Di ~aia m.el]~t:lb!a:~ . .;'".JJ :~,J.<. ~ol ~~~'; "Bagrz.iHlaNl pmdapat ka~ian~ jik4f1im r,~emf#)1.yai !mAtl yJ~g~:ta ,d4n. hblJ. ku,'-'~ya.~e~~~~p~rin~y:tng.i~·~1\:f:I!Ilthlm ~g.·b¢!l;u. JI'lUlg~~Si;h:1l. ~ru;. m:ert!.lp~rahmat dian .A.!llil.h~ billgWya. cl.<m jup ~agi merem,'~ ~ :" ... ~~_. ~"r~Mtpt f'4hn;,,;~ ## ,di>~Y~ brzg; kali.m." ~uOOy;a. di5~~!,!nyi]:ail dari laJ!hn, .S1eb.IDgga. blian tidakmendapiaip€' tw'ijuk ki~f~dm:ra ~ tid!akju.~;1ik!ill~~em:ge~:iliu1il1Uo1,iil1ya:. b~ l!:l!1i!m. O~FtaNl;)p\lt mtln.du.mkl1iuya.

J' ,2-," ol!':l. "A ·.L_- .~.- '..1.. "k"mLl" -. . .... - ~" A'

"(. "'"......,#1 '!' npa· a_7\ll'I;;N1J:.tJNt~ c_' _ 1ilO!'! 101!!1;~mm~:l!c'4' . [UlJ.}':il4

~patah. k'all:lli I:]am$ w.ewile.s:aik kaJim. 1I.IIItuik m~lJierima, Sl~daw:g b!:im l~d.lli meB~_nF

It HUUD)

D\Tn ,(Jia berk4ta);~.wi kaJm~ku" 4'bri~d~ J11f1ninr4 b"!$.(1 beniJa kep!1aa k!iimJ!! ,(nbagaJi ~b)' btI~ ~V"H4MiU, ,UJmbk'u h'(ln~J(:b uri AlJab~.dan ,€liu fd41i~liiWak~($lMn m~irQra~'filJlg'teiab btrim'tln, Se5R~ 1;I~~Jm:ak.1,ubm~dengp,1l: tilm~.4.wn·'tfttllPi iIlku m~ndallgmu seiJ-a:gni k.li\lfm ."Iil,~.ridnk m~~'m . .>I' (QS. t h2!l') .Dtm (dia 'b.er:kmuj: 'Wa~ kll"mkll.~":j(l~kah )W~8 akal! menoli?:k~d(l;ri {trd7.abj! Al'ab jikaa,ku mMg~ir l1.!fTeb"Ml1h.ridakhllbmJ!:m~~mmlpi/~,,;il~QS. 11!30J'

Nub :!fa b~bt~ ki~p~u hll.!:ltmflll. :U:ul~dlIk. .me.mmt:J, IDwt:[II benda kep~d:l:ktdim. :!Jt:lS :pebjinm ymg kwberil.m bep.~cll:!: kilim,. pI!rn.i.ik1l:l tida!k

~~a upah, liIamb"il di¥.I. ¥iiWJ. T~Il:Jlt, UU .h!lli:!ya :!l!l!~EI~aW!pk<ilifi

balasaa ,d.rci ~. !A,~jJl~..:i~ 1j,1 ~j ~. "~n <Jim iM.Ji4wJi ,lwl: ~n

1R~p.liir otang-o!rng yang tJ...ih ~mm. "S.eo]ah.,qb;k .merw metllGiljUkam ~l!WOO~~ !kq:;~~ya agu' ia ~~iii' O~~8~ btliilifi~, d!~ri sisiiJI~ .gai bennlk pen~:mlilif1 'terhawp m.e.re'k!l. duo ~I1PlJ"lll merel!:a (.or~~

!ll~ y~@; ~~cid;tk,d\!dul ~m~ mereu. Se~ On1D -

yang 8enl.p:a detJi.g;w. m:ere1a ju,gil.mmgail!lkan[~1.!Il:W~q;J\tda ~ agu' .ilrellgmU' sdrelompo!k. ormg ·dhu,'af;l' ,dan m.~~ewlildlan, b~1!I, d~l;IlI;, b~~ mcr,ebJ. ,d:aliaJm .. m:l:jd~I~~rllicl.

M*<I, A'lilalh ~ RH,B;1l!iI'Wlk:m :(j;r.mm~Nya:

i~J ~'j~J' ~!J .~~ ~"G ;)}'J:; ~ ~,jJ~)~. ~llmjan~nhhk<wm'1ncn~ omn.!l~iI'l:lng pn:g m"myim .Ra~ya foJa PA8,J .wn d::m fJrIlh pet~.h4ri) "'z, m~a m~~i 1ttmd~·.1'fp,,"'{QS. AJ].~'~: S2} •.

J:! ~~ '~ .. 1. J"'. '.:-.~' '(if .;::. ':... ":':. 1.1' )o~ "''''i ';..1. .-: l' ''' .. "". i~.:r.., ?Jl. '. 'j '''.'~ "'.\f:;:J> .

~j l ,_1,,0.11\ l'_j. .'~ i)'. ~~, _·;!;f ~~ .. "._ hit oJ'

~ 'T ~ ",... iJ~ ul-'" ? L~ -.J ~

' .. 1 •·· ~.'~' "'''.~1''.·.~ · ,,:.'~,.,.".-~' _." t.' ?!4."' ..•..•.. ;,'" +~. ". , .. "'''''.~. / " .. '.;. f '.~~' ~ j' .. .e, .. ~~."" .

'"l"",i.I.,I<,~~~, ~41~~ D" .'_ f~)~~~ ~, ~.J

~ ~JI." _ - ~ r II ~:;,. ~ _.' - 'It; "?" , - ','_ F ..

~.. ~.. . ? tzJ··· .. ,;! e , ~ -!'~1:.

' 1 " '>' -.1 '-U'. "=" . .' ~. ' .. r'fttAMI

, '. _ ,!,,!!!,~,-- l~ ",~" I ,~.~

Dan aim tiddk mellgatakan kepad« kmnu (bahwtJ): "'Aklt mem.puuyai gudaug· gudang rizki dim kt!kaytl(liJ. dan. Allab dan: ak« tidak juga mengrlabEl; ya~g gbaih,'" dau tidak (pIlla) tlk# mfflgatakar~; "IM}/Wa ~eilmggnbnya. ttklJ adalab Malaikllt) j) dan tidak jUg(l ak» mt:ngatakan kepada (}Tang-arang yang dipantian.g bina meb p~!glibatamnu; "Sekf,li-ktfli Alia)} uddk akau mendntnn:gkan kd;,rliean kepad« mere-lat." Allab lebib mengaahni apa yang ada pada diri mereka; 5emngguhtlya ak«, kala« begitu beuar-benar tennamk orangorm~g Y(t1lg zhalim. (QS. 11 :31)

Lebih Ianjut, Nuh ~~ meraberitahu rnereka bahwa dirinY<l; ;tdalah Rasul utusan Allah yang meugajak mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata, yang cilda sekutu bltgi~Nya. Dan dalam hal iru, ia relah mendapatk;u\ izin dari Allah ~.

Selain itu ia juga memherirahu mereka bahwl dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk meng~mr berbagai per bend ahara an Allah dan tidak juga ia menge'tahui lui-hal }'ltlg gh.tib kecuali sedilcit y.mg Allih perlihatkan kepadanya, juga bahwasanya ia bukanlah seorang Malaikae, retapi ia hanyalah rnanusia biasa yang diutus dengan diduk ung oleh mukjizat,

Ia juga memberirahukan, bahwa dirinya ridak mengatakan, bahwa orang-orang yang mereka hinakan dan Wit itu tidak memperoleh pahala di sisi Allah atas amal perbuatan mereka. Allah lebih mengerahui apa yang ada pada din mereka. Jib. mereka beriman secara bariniyah sesuai dengan y.1.Og .ada. pada lahiriyahuya, maka bagi mereka adalah balasan yang baik, Jib ~.eseorang memutuskan dtngan tuduhaa yang buruk kepada mereka yang telah beriman, maka orang tersebut telah berbuat zhalim dengan mengatakan apa yang sebenarn ya tid.a.k .ia kerah ill.

MeTeka berkata: "Hai Nub, se"SutlggHhnY(1 kam« telab berbmltah drogau kami. da» kam« telab memperpatljang bamabaumu terbadap k.tmi~ malw d(ltaugkanlab kepa.da kami adzab yang kamu ancamkan keplldll kumi,

11. HUUD

jik'li ka1lltl t.eTllMsrrk am~<6lfang ~1lg b{'l:!(1,r:, ,. (Q$., .~ 1 :32) Nil/) me,~j#waIN aH~1lJilJah Allah jM~g aka'll IIJe:lldr,rtangk.an adzab itu .k.epad$JJm jika Al'ab t~dak.i dt.rn ktltn"$€kaJi~kalJ udall d(;fPiJ~ m{!lepaskrm diri. fQS. 11 ;,)3) l)a,n #daki4b btt1'm:tJlIIi14~ .li:ejNldamn 11(J~eb.rltim jikll akn .hlmd:ak memiJ'erl 1:aJeb,at .kep.ada ktIUl.ri. ~{'kirfmYfl Allah b~uiak JnetlJ'~atkal:l: k~m:u., Dia adall1b Raf;b.mu d'tUl kepfl;aa,.Nyoi.!a;!J .kcam:u dik€'miJl1fikn.1l,i'J (QS. 11:34)

Allah ~bem.man dengom lJil~biU'kan tenting tuntuean peny,egt::md.[]J sik.s~, runah dw. mtlrka A1!liili. o],:;:~ kll1l,1:1fi N~ ~ .

./.' dih -_·:<'tl Gh;"':J: '. ~t:,}':::.. '].If.~.L1"",t,~ " 'u~ ~I.i. . - .. -- f .. -.,. L_ '(. : ~.r . -" . CJ" -. ~ y . _t:"l~ K'_tli!~ ~ .at ~ 1""",, Winggr.!'lm]i:il! .fI'liif~U

~ilgh l?erba~tgbrJf1J~WI~ Mmi .~ hu1mmem~"jang .b.inl4kt.i:nmlJ rer~ ~i 'J' MW!!Qll)".t,f!ugkiliu t~Ja!h melo:ntlUbnb:Wil:.mru.m ~ep;Ad~. kami -secan, bernl;mg. k:di cL:m bmi li.dial :tkam mengiiku'l:1mu. 4i l;;;loJ (." u,i; ,~MrJM:d4tang: kmlah, kepaJaib:.lm:i ad--tab J>IlIr.!g kllmn anmm~!1 ~.Iia;'Ji. J> Ya.krn. berupa !I!U.!'b·cbx! a&.l:b" Kutuk]~ I:!::lmi:;;e.sill hacimU:, l;11u ootD:gb.n1ih k[lrtukm [eElehliit.l!:epil:dll hmi,

.t.l' .. .I' LI.'l,....,~ "r-, ;I.. .'(r)" ~,~,~ ... -.. LiI I .. " ~ )... ._r.::1. _ 1. ,_

.~. <J.~ F~ ""j."'" L.1.1l~ "-! l.;....,;:~ "";J JIii . .:;j~~1 L:!' ~ o\l!" 'JUUI; l!\IimJl

1:€t1l1:1iU.k oDran~rnng}WngbWar. "Nuh mtmp.~: "Ho:tnyi AllaJ, iangr1~. m.et.l· dtttangkan atizttb fiu k~~Ja~ jik4 AUih ~g~!kk.; ~ lt~~ fJt~I~i #dair ~t md~1$ di'n. n'M~y~ S~lIl!l.ggnJhnJ<l' ~ memmFi~m $Wwm ,~ mmr~yaw;Ihlkk::di.;l!:jj itu ::i.diI;ili A..Milih u'aia, yang tiM

~ p~~~,dip~akm.Q]e_h s~atl]ap •

~ ~f-' .J ~; ;p. 01;( ~I ~:JJ ~, L:il ~S:J ~ ~'. 'lj ~~lhn 1zmilmkn lW

bm~rif.a.:rt ~gi kal~fikallk.~ ~ m~M nmiha~ k~ k.tlfalt. S~imtI}ltt A.llah hmdttk .!"nmyesatkan htlian.·~ Y:ab.i, lr.llka AJ!l.all. Erem&3Ik rIW'IyllSiI~· hn k<!!l:im, ilIpa!kah m.asih bisa be!gUliLa. ba.:gj l.:a.lian. ,aikw pertl!l.gill[amik~ t"!U1

n=i.hatkl.l.~ -

.~ _ ..... ! ;l.,,~ L" !I' ~-"~." .. ~ ,._!;Ii', ",', ' , ' _.,: - _ :' _ __ '_ _ _ '_ ' '_ _ - _ '_ , _ _ , ',"

l u;-/ ~lJ;.£:; ~ ~'AlhhadttIJJRahb,17m thn keptuia,Arya-lah kai!:4'n

dikemlntlik.atJ. ~. ~ili.dJi'i.r-.1!, A.Ua.h :l;flalu R.:t~~ p~fig~dI!i1i s~g;U:l. ~~l;I;nu; Hakim yang ~dil yilllg ri&ak ~.pf!rn:ili. j}erOI:iJ1l1ilim. Hik r~cir'll~:m ~. Ile.r.lmairt im.han.ya >1!lbptlld.t·NYIl.,Ai1~·h.l:! y.~g!l!tit!g;ilw~i srl"ml.!!a ,i.ptalm dan Allah. pw;a,y;mg :ak:m menge.mbt3!libndllif[3ml :!ietdabJ han.(:1llrny,t.. AI.]a!b adalah RJlla d.umia. d.!:n lIkhi;r<Ji1j.

'~LHUUD

Malahan krilum Nflh i'fil blrrk.ntt:~D.j.a ,(:'/una m€mbrurt-bu,a~ 1,!!'tseba~'n1a' mjli, " EifltrzkttrilaIJ; ,rl«alu llletnhrftlf.oUi,1!, tl$SJJ~ itJ(. milia!' Imnra rlklrJalJ yatJI ,mem:i.'k4l1' drualtu tlanah b~ep~ diu daridwa "ang' ,ktimuINJrlulltt'." (Q,S. 1 h3(5)

A y,~~il!l~ ml!li'ii;!Jl, .. l!;~~;iJim;l1i $i$~p<!n ~itoe[lg~hi.ti~Dg,a.D. k:isahin:i, seL1i~ m~tk:m am. mei!l!egas_bn kk.th. teI!lebl1t •. A.iN.ili. iti bo~ I!;qJada Muh:tiln!f:!l!~d &\1" Ap~m. Oll';m;g.otr:mg l::mr: .~tl1 me-D;g~~ bmwilSt;l!ilY!l allQUf-.tIII. mi teil:ili. diad!a~ilddm. da. wbll!l~dtluali): ~~iW·.a!ilbe~llMi din Mu!hamnuG, iI. OJ -t ~1;"l ~~I ,~ J , ';L~kmJJ};1ika:~ 11lembHat-'maJ ,!W~ihP.$ im, t.i\1l:1~ IM~ ;'WmJah 'fr'ang~m,emikf,jl' ~1. ... "fa ""lIl, d~ ~ .. t W it)\! kemlbaLi pw,diriku seadiir:i.

_ ~ ~_;;J~ ;~j",1~; ~1Janaku~~Jta~~I'1;'dmdo-s!!!jIltI;igkJian F~.·~ M~1I!~y<!::Ir.m~ mil. irn ~ s~mb_aJil ,ilili:mat-bwl! .~. tiJak p'Ub d:i.ad:li~dailbill .• ka[;e[la akn 1eb:ib.. m,f:(I~llt::!!h\l:i QP~ jI'1l!II~ ,:Wl~ di :!>~t AFlda Ibe.rup.aadzab llilgi orwg-OrMIg yang!.l:l~~~·N~

lJan d'iWlfby,uko: kep'tldaNtJb, b~tlnya s,~h1t..W ~ ,a_n: bmm.:f'8 Ji .~:t!~~t:4 .• ~\I!l~m~.~~o:U qr4~ :J'4'.~dah .bmm:a'J;!, (:$flja)~. kl1fm4 iM jan:Kiti1i.l.ah kt!:m:u iJ'€fllliJil bat£ ~€l;Ita:!l!gapa .Jmng~d(lI'U m!l17~k~ k~akl1n" ~QS.,].h]Ii)1 LM,nhWJillah bamer'a iJ;u dengd,n .:IU!llg4~1a'n dan p(!l'~njUk wahyu Kdmi dan ja1llI~nl~b Iw,mu bimmktmdtngtl1l! .Ak·,IjI tfnta~' omng· iI1l'ittW 1"1'1&' .zNalim if"''; .r;f5~n.ggulmY'Jl ln~kaitaa:I!iN di'l€1l!ggdam~'I;. (QS, ~ l~Jn ~ m"1I1fhb ~ m'ftHh~ bah/era, .lmn:S'efinp hli.,emimpin ~:l:iJl'tl1Mffjalan .mel~ti NRh. merek'it .m~Wi'dnya.1Jetk'ti,t(il/ib Njfb:

It HUUD

';j'ili!:a ,Ii!:a~tt metJgejeJt kami. Ml'llia .s:e:!u~,ubft)\l1 kmni (pu~~ .me:ngejekm:Jj sd~,wim'a,n~ k4m.useJwliat~ .merrgttitk ~m~.(QS •. 1 t::3g) Eelak ,Ii!:amill tikr1n mengelah'lli~ia-pa yang ali!:a.n dJumpao,r:m adz!Tb ra. mengh.i"alMn(n'ftl) dan yang akltR dtJim.fJrt ai.I:mb ~'kekal.'" (QS. ~ 1=39)

AU.ah t!I member] bbar.j balwa ~<e5u~hIi1ll Diatdal! m.emb~d wlili}'1ll.kiep.ro1l Nu, yang lJ.arkair;m.dlID.gm :5iks~, dm.~wl:JoNyl1,ym1gdimmt;t oleh bI[J!JWj[ya, 1JDJtuk .m_enr:rw~,tt1et,~b, ,mnk~ Nub.~e~'a to~i!'aa&p, m~~a dien,ffilJlI dQ'my<JI~g }....J~ T~'!:l'~ ~1lo~~ ~~ :6~.N~

(~1.l~ ;:,.. ,.foj,r,p, 'Jf. :;u ~ :,.,~ , "Ya R4hb-JtJJ, jan,ga"nlah

.f~:r"lll!'llgp.im: d~~ta o<rgjtg-otWJ8k4fi-l' (mrir;.gggl Iii a~ bumi.·~ I ufu. 26).

M:ak~ $if.ll~jb i~ l\JIid~b~ mm~ kepadUYiI:

~ ~. ~, :; ~il :u.:,. i/ ;:",j; J t~~, .. ~~ .~IiJMJ£ ridtJk.t.bm: .berimtm. di ant~ ~tliin1i,,~ O~i:tUlJ:ytmg tm ,h.erifMn (S4ftI),.'~ m*iI. jmgmbh . .kmm b~~~ili!h~hl4cltt:l'h~d.a[)m~,ek~ dan l_ganl.ahlrmnli ruraFJJiliiIDw:n:tSiID .. me:lleka.

~ ~::'I~,~ '~Dan hn4i~hbaht~ im, ~. . , 1Ii ~ ,~. '~gan;

'Pm~~" "[IIlks1!j~ d~~;m pen;aw~.K: ' . JJ t foIfanpemnj:uk

wJJyJJ&mi.·~Mili~,~ d~ ]Jr.ll;g.tj~ Kamt ~~ayan.g~ ~"u perb1JgJ I~a~a ~ngk!l!u.m~ilwUII·r,1iJ,

£. ,-1·j ~:~ L' il!. ~. jjJ , ,"loW ~i- :l. ''',"L. ". ,~ __ .! Jt ~" ,1. •.. -'" c . _1. .. _

't ,;),',t;r ('T~ ."...... i,;F t.# .1;:1'""'"">; T ~n ym,FH'(J-", ..:..;mn DlC<t._n=gan

A:i-eJ.! t'ent.angrJ<f:::m;g.or.ingY<:tng .zhaJim itu; .[e;rnngguhnytl m>&rffl'a in'lakm ai·

t;rm,;Pm_kitm." .

Dm.f~rmm"Nytit:·t; ~ ~~ ... 'iJ ~ ~ , ~,8Li~ ~j .~. "Da~ truu1tJWh Nuh memblUll mmOlJrn:. Dan "5eriop' k.~lf pemimpim: ko:Hm:tJ:'P~a!1 .melru;a,ti Nuh, merek'a men)gqektt~, "Milksu.d!:!ya" ~[,~kal!E!~.goLoik·oJok daD m.enQUstman mCllm.aQylWg,ootyjruk;m~ilt~,_C ~Id.ii Dlilihw~.m~, ;lil:>;;m ditli!i!jjg@~mik:~, ~ ~ 1lJtl t:., ,~,,~ ,JIjj), "B.&rJ:atai4h Nub: 'J~ k#mn m~ .k4mi. maka~~ul'J:ggitMya .iami (ptm) mrmgtJjektnu."~ daa ~yat ~~~!!lya.

In:.t .me~aI!:an ~iI~ ~g:ke1lU duj;mji ~,kQ.koh: ..

~ Oi!;.1: ~cili· ,<J~';' ~RSl4pa~g a~ditimpa oMh athab~)g ~~~i~1li. nya~ '~mib~n~ ~~al1ah ~eng,hrn~mf:l!YOlJ &I. d,~~" ~ ~ ::"'I~ ~ .~ ,. ":D.tn ya:tigakan dtUmpa: a-a=b yang kekal, "'yakm <1ib;l&i:.~te.I"US,"mellJe.I'1!.!'5 d!;)i!]I, 8ei::l:lllla~yil, d.i. ;1!khi:rat k~

~11 . .1- .. ', " .. ·."'1 f.··F,," '.- ' '. "'.'.'."'. ·' ·.J~ L: '.~- .. W'I.·' .~. ," . .r ~.~ "., ." ""., 1 .• ··1 ~ ~ l.·~ .. 1' .• "' ....• ,'.- :~

1t.1 ;f ,!3'!I .. 'U .J,lJr'I'~I.~J' . ~I~ .. ..;:': ~,~ . .1.' ~~,~I

~":' jJ''''

1.'.:.'.'.' . ~. ~.-.c"

"",~,--: I_.~

ItHULJD

HJ~1l atm'bila pmnztib KaJm dtua~ dal1 dap'ur tiran mem,a:nMrkl'll:n a;ir~ Kr.rmi lmfin"~ll::' ';Mff(f$l~tu~i4b he d(f,la~ b,abt~'(f i~l'f dan ma'fi.~C".maf.Jtlg bin:ata~ sepasatll: (fomumdan b,t!liJur) d{flt il,eJu~nmu k«unii .oTting yang teJ(1,hceel'dablilu ketetd{NftJ t:erb¥Nkpuyadrm (itJ'~'at.kfm puJa) or01J;f"omng ,an.g htrimtm. ".Dai\'l tfufak benmftn bena.ma fl~gan Nub fm kecHliJi sMfRit. (Q!S. U:4Q}

kit ",d~hb ~~t Atloah lIl'k~pil:tb Null. ~. keclka dat .... g per.li:mm.l\l1Jah )';l!Ii.g b~fiiip\l! hi!,ij~.~Ql, ~~1'1W.m:~il~if1!.i$ d~:!.i!I~~r ;!it }".¥!g ci~~~,t~ ~.

~~~ ~ru::~ .~.~ !Z.~ S~.;~:I;~~~~f~~~'~~'~;i, :~~~~~~'I ' J'" ~.)" ~~..(. _it'.'. _

'"Ii; j"'=> ""jl~,.""" ~:I' u~ o;.J"j)1 "~J _ ........... "<&j'''''-' _.)!I. ".'1' m~

iWm(ll YltJWe.rn pmtltJl~r11U langa de7'gatJ (ttl;~imrnm;.m) air"Png termrtZh dati:

Kami;iadihn:vmni llJemlltl"llrMn maw o'iir~matil.lili1". maL ~f!ll,JU,W1 a:ir'lai-r un ~m'NJr. Sf1lU .ilinMan: )/41:li: rjj~.f!hreJa:h .dii~apk!lJJ,," (QS. A1~Qll_m~_'!': 11-12),

A~pw ;f.i~-N}i'iil:" ~.)riJJ:; ,'-ilhl~ itapuntl~hmfmn~r~;.~i1.·' dan. Ibnu ·Abb;l,5;b.ahw~{~:rtij ~ ~j4I , ~da1:ili pemluk~~n ~MJmi~Maksudny;ll ll:rnw'it dIlYumittul 'l:e'lj~dJj maLi!. rur-Rlilt,\li :tit y:mg bergoL'.1Jk, ~1l:l!ting~;1! alit iw mtmml.C;ar dar.i d1pIll1>(iJilIjlllll',. ~liI:I[eJ!llpat-'[emp.i1[ apiY,illlg beruln:n:lll!l~I1jd lDi;lltll All:, :h:lli ad.ui~.pe:rli.na1llliL ~ebllgi~lJi-ooa:ruJIami S.daf dm. Khodal. M:a:h:. Ji~ waktu ~wJ!;ili Allah T~,'ah. ;IDe.merin~ Nul ~ ~u bel!i;iu men'l'baw;i ,d:d~ p~[iilihu ~t~ ~~~~g'~~:u!S: d.t:ri 1Dgrb<il.;~~~ makh]!wk }'Ul!g ['!.!fn~:i!!. P,e!J!dap"Jt hill! me!'l!g:aub..n.. ]Iu-ga ter~uk tumbmHumih!l:!mliari jerus jmt<I!D. dan 'bffi:IDa.

~' ._ ',' _ ~~.-:"iI' r+:"'..,."_"",,.'r'~-"'_""~r:,.::....,-,- -.L:.~~.-~ __ ~_Jr!

:",u',un-Nya: 'It J~ :~ c:F.' ,;." 'i! ~J r 'V4n_ ... ,.!?"nJJI" ~1lOm Or.it;l~

ya!Jg ~lah mJ4hlliH ~,~ .. - --, _:::.y;a. ,~ bil.iW:~1di I!!~~-

;~ ke~~~:r~, m~.~k~, iL>d~. . ;.-. '. -~. ~Ji,ernb:ol1lnY<l,l:!ieruMi Q~g :~gt~ oord:ahul'lllke!!tm~i?~ b~i:l,:ya umiUtk·Whk, be~ kq?~.AJJ'ii_b, d1 rulltarl merek.Ji.amlab. :mwyJ.}'JJIlg mellg;Jl!iingk:w. din S!emiS't.ern NIlih yang; k<rlil; ~ea;hOil_db'p AliM dbn ~.asul·NYI!i'

Dmfjml:lJlil"Nya~4: .)!; :;j '~Dgn. tJnn.at-klltJ imllil)(iyang-Q~.:w~ y.:rn.g berima~, '"M.alW!d.aY<I, dlui k<lumm11!.( JJi. 'lI1 ::;,; ,;;,~\t:; :~. ~lJtm tiM.k bflrim.rm ,Vtmlf,m,:ll ,rJe:rJtp'n Nrlh im k«JMJi~eJik#."~~~Y:i!!' :s>cMI(!!:!1pok;. !I!;~j $;t~~, sethogku 'W~ik.tu tU!. 'm:!!]) dm .. ·.kelbend~<!nlly~ heiuma m.el~ka s;UiI,gildi:lh p;mjMl.g, y.mm sesibu [:liIl:Illl klllf.ilI1ll: :lIi.m..t pl:lloo (MUll,

Sa'W r.i.wayal dan ]bl'lu. 'Albbil$, "'Me-cek3l. aclWall ,(bel'jum1ah) &el:apan

puluh or;mg, tero=uk. w.mit;;Wj~," -

.1

U.HUUD

l)tm Nllbberktftr<: 'W(likl4iJ ktzmrf wkaliall !if; dalamnya mfmy.rot4

.!ldm:a AIllt}' at ,waktlli!1erl4)'tl:iI" ,d:anl1m~Jfbn:J!4.;'; $estmgg, . _ .R!1hb-k~

'bmnr.'bennF Mah.'aJlmgampurt ~i - (QS. t 1~4~) .Dan lMkma

#~ bm~,r fm!t~~ mellua daM. . pll.[f~g" !)Nl'I Nub

m~~ !1i!!i1kn.ya .• $,edaJJg .;1Mk i~1;; bfflld<~ di temp-at )'flug jallb terp~J, "Hlfi «1l1lkku. wn:fidtJJ (k,e' kapa;l)hmmD'€t ki1mi Mn.jd~gtlnlah .lutm.lI: ~ bfflama (I"~1W"(iftl1Jg yaiflg kdpr.,.'" (QS. I i:4.2) A.naknYd 1Iuf.'+i'tIWafj; "Akrl a:kalJ t~cl!;:!Mipmi1tdJi'ng{lI~ kf1 g,'llJlJutl8 ytlll'g JnPiJt 1J!~htlJ'll}mhri. ,air ~ab!'" Nub bttrkaia: "'lidll'_k (td.~ ~ng ,(.id1!at) .m,elind~flgJ (di) hlfn inidari auab Allah ~,t!lain A.ll'ai (Mja)'yangMdba.t}enyaYI1:~g. "li,ulgM'omb4ng

. m~n:jadi p~:ghalt1. anMm .~tlMn1a. m:aia j.fldlJao olNak ti'.1j! ler;m,rf;t,rtl om~~ln:!1ng jlatl:g d#~:utlMmka~, (QS .. ~.~ ~~J)

Anah .~ ibedirman se:raya J][Iem.ber~. kabal:' teDJtaDg Nuh~, bdr.wa ~~i.I.ilgID!t!rn.Ylt AiJdt bef:firlltUll k,ep:ad,.:i Qrang-oN.t:lg. yang dI~erimll!h mem.· ~1W~Yl (sill:) t~, ~~am.PMahl] b~nt.WlmYiJ ~~~~,)ur;.; ~I 2~·,ft.j·J t "'N~~ le.tmu 5tiJi:al.r.an ke:.daJammygden:gan rm!tlyehut 114m"" dilib tU ~u ~laJ>ar dan .bfflnhulmp. ~ M:3Jtiuilir-ya, d.eDgjl!il {memyebm) !!ll1!iM. AlI.:m.imri,ik p~aJ1i!Wl!i'!irl d!i .ttns p'8i'm.ukam air. dJti!1 deng;;w (moty.ebm) .tla.m.lJ A1I.dI Wl.mk ali::ibi:l"P'frlaJ!~a!:l1ll1fll,,: yafru w:ilkn~ pe!lidarn~Mlinya.. Allah T~'abberfLrm_~i

~. ., -. J '" ~~. _ .. '~ ... ~f' !.!I! ". _ f' If . f!' ..

"';/1 y~ JiJ .~ 'rj:;) 0; ~~~ ~ l:.;J~ J'i ~ ,fi ~ ';j ~ G,;}£:-I' ,~? ••

t .~p #- ~~ ~~ ~I?

"A~4 k-.am& Jean .uran~ora.ng }t<tlig .hrma».anm l'£ld:h M'f,jY1a J.i alJt.! bahl'(;r4

#u. mttka uca~t1l11h.· . uji hagi Alta» }I:Ing ~-d{Jh u~atk.!m ~m~

iiariot'atlg..a:rang~,g Dim. bet:ii;laUi:J.~ 'YaRa:bb--ktj~ temptt_ia1J am'

p4J4 tempat }\:lrlg .di~-ti. da~E!igka" aJglah l~hi~~b.tik P~mberi: ttmpat. " (QS. AlMu·.mIDlllll1: 28-29).

Uaruk ~t1i.!, ~l!XI__l].k:l!l mern.b;lit;;1, D:asmaiili d:lI,bm permw.:li;w s~

~rtl)l, i:llI!i!k k~tika mtn~l?~r.a.l1u~~un lil~tik~ ~ lbm;u~ . "

:t:I!laiila kernei'.iW.:~.y.a. akan dii[emw d:llamSi!lr;l!~ az..Z~~, ~.y~ d!eBgilD 'pem:Jlo.Rg1IJ-N~:ili .lcirta. y.akin.

F.I]'m:m-N~f:iI:''''···'· • ~!i .. ~;,1 'I. "_1;', Jl1.l'- -nn ... ~ _,LL~ L~"r_t-- r _ ... _ .. _.'. ) .. '" ~.) )r- r,;f.J "j. T ~a ... 88"1.. .;va Ji!<!!Wv- .. _'U ~j~.Il'~Ii!!.

lI1PJ~mplm lPglMt4:~~"~~·~W inibe.rhy,'bungm ~ pm,yebllmin t¢l!lt$B~Pilm.b:rl~~ ,~tli;ii;~Oit;t(jS~~g. k!l!filt',~t~~~ ~enEii;"iJ;Un"

U.HUUD

km ~ ~e-m.tla.!lJJ'S!, .Alll!ilimetJy~bmku babw",:;~~Y:l!Djli. adlila!h. M. '~Ja.,g}~~lE~y,~~~eb~Mmm~f~Nya~ . "

~,;; , ..".,u.J1 ~~.J~' 9> -Senmgg1Ilm~ klr~.I;m ama~' aJff1~' siJ&a.Np,

da~~ f#!$'I(~'WiMY4 -An~w ada1ahMabapeng.;m:p,'J'rli la,gi ,MIiI1~~ng." rQS. M:A'~ 167).

FiImJUl.Np:~ ~~~, c,; J ~rJ~ ~'J' "D1,!'t ln1J~W'4 it~· kr~r m~nba'1lWlm~ Jplgm id()mNtI!~"1Ji9ttna glmtl:n~'~ M::!bu<lnya, .r~u~tu l:!e~;aililIJi .memb!llwa, merebcli aw rlitrmukaan alry:mg (tmgg,iaya) telah melebmi ,~~mJU!l ()]!Ul!!t~.n ~11mJ. I::D:gg:a .m.emJt'!l!p~. pUIl.cakll~!:l!~ ~~g.,DI~i!li p~~1!J ,1rUJ ~~ & ;11~ ~ deag;m izin.AIIah, peagi1'¥o~NJA ~~gam. Np, lPelWloili~·Nra diIP!Q1tii~-1'..w.·N~,

F.irm.tI!l.,Nya: ~ :!",j1 [_) u:~MJ '~, "l:'Am NfW ~l'Jgg-j:Ja~ .. Om, .<l.pt; s~t~iI'tI5l1JiyO!i,A.n<likn7[l i!ri <!I~~ ~~ ~ii;k!e e.mpll ~1il"eil'.llI- YaDlll, dlia ao!aJah :bFH. a,~,p.m~~lny-a ~_ 1'Iahl!~u. darm baritJmn 'be.r~ s::lIIDIacf>;Ilma, me.f~b '00n 1I!!;u"l~~ i!J!ID_wJ!,!lm.$~b~g,a,jmaJillO'r.mg-o!l',iWg Ltfil t~~,~.~(.JI,~' '1#~~.aE .p- ~t ~i£..J~ ,~' "A!U~ ~fa'wt!h: '~u ~ mrmlC!(lnpet/lmJrmg,m ,!$e ~t{J'iIlg Y:4~g ,~~' _dfhaMhl Jari ,an' 1mb. '''',Du yikm ,ka:rmilk!libQd-oJ!i~jjjy!l." babw:li:Ui' bmddak I!k~ ~p;Uke ~I.mcd

. - ,. jib dia bern. di p~ gtWW.Dg. tenwdill: ~~t!l~

. 'aJl!'f"~ b~ " . n 'I!;' Mti;~. a.ya!lm.y;:. NlUb ~ !Jtl:r:katll. k.ejJilI~H~'

~ E~ , .. r--~~ ~ "TuId.aJayan(gmdi~gi""ii~id.m,~ AU!thmQ-j;£Al1aJjt~~.·~l,< ,M::"~' " "M~,', ..... "w'·",( ... U1ai ,~'; .• - ;I'''I'''{~, --...=~~g., ~~, ' .~ ~,.

nan ~~~ya atI. b~, uw ~,!ilesw.1:iU ]lI1JJ!1 piIlg m_Pilt ~l!mgt Olin m

sbJillM,

Dilataka:ll ~uwa, bta ·.;:.....w .. (PiLl~d, m~IFMMII;':3i mi H~~~

(y~i!: Jililndilllil!gi). seb~~m:lditM!Ibn"~,ii. lberl m<l_t~) ,dant~llWr

"':"If" (pemben p<l.k~;m) ~~m-p_]I"a!i :ani ";:' __ !L.'" (yang dllbe:rl mahn), dm. "';:.£:;" (yang d!ibil'ln p@l:jl!jm).

,~ ~~ ~. ~~. ~rn ~-J';':; '''~get!}mbang me'IJjacf£ prndm14JJg at,it;:;!ift.l ,~~nya;~. jad(j~, @Pkftff t~k oran:g.>(ll\"ai\1.~JI'Wl!g dJfSn~.

kJ1." -

DlfJ:! m:firm,anlt(J1l.: "H(#iJrlmi,. .ldttnf.1h .aim'll j ' !itrn ,h4'i l«ngi;t,(bllj'fln) herbentiM1J~" .dan air pR'n disurmka-n.pmllJ4iJp.1#) di5tl~jta1l.~R hab.tertt 1m pU'Abmafmn dJ a.tafNldt'Ptdiy:,~ diu{fIlMm ~i!m'~@ ''''':1!~4~

~1l,'g zhalim:" (Q8. n~44}' . . .

lLHlJUD

A11.ah~' mern!beri biJ:tr,. babwa Se.s1Jllgg~J.lm.y;lJ ketilm. AlIili me<lJ:ellW gril~Ui!p~lldud~. bumi $W!:nrlllr!tYlli. keDllillolrang'onmg y,3!Ii'!t:~ernda ~ p~rall1,:l, .\lJOih memr;::rim~li::an ];,urci.1;m!~uli:met1:ehfi aimya ywgberzl.:lmber d:u;mp dan beik~_JMJl dli a"'~.y~j se.!1a AI[~ m~cir.mdl_l';;tgll!Ul;gitWltuk m.eJil~haa .l:!l[IjaJil.~.;ti ~J :; '~ba1l air pun ,di$umt~1~. ~ 1liI.ak:sudIiY'~ mubi be'It:l:lrallg .: ~ ~~'I ~j ~'''Perinrtlbptmdi£dfUliktm. -~ mwoollp, bernihlil!t pe[lJl1duk i:I~ml dar~ Q['allg·oran~ r-;a; ~~fir kep.<!dla. Allal;. rlJma.h'~II;lD!~ !:!'!~rru p~ p,~ ~m:~~.s~.~~. ~¢',r-'I) [II "'Drill: brtJn~~UlpUJ'l; beif.dnih,:' p¢rah!!.i .;kgg;i!!'J, O~~i1Ul:@; Y.ll"Ig, 2,d!l. di tW!IffiE}'a. .~. :"':;-~ ,~ t"Di afa"!i bttltit

~~~ .

MJ1;Ljiliid hei'btlli: ""'{,illiru, ~srn.t1lJ ~Wlg, yang beeada d1 :tl,Jazir.!!h (11.ra'bi:l) l~tl ~~S~~~ya~~~ ~ . .s~~11i:!'w w,aku~ iUI:cidJk WlWhtm dan ~1;Jngir1;l nmdtlik kep~ Allah ~, .r.tulm .. is. ddak[e11Jgf,e<htin dan perilihu Nm ~ b~d.:aDuh di atasnya, ~ DID Qandah berkata: "Perahu :il:l]h~:r;ad<l!di gJ.IDunglle:rsebut SeL'mlIl:l5~"ru bub._~ lem1J~ m~re'la t:u.:run. &ciny~:'

Qaud!ah berhu: ~ l\lIliI t:dili IliIfi[lg:l~wjkm JJif!WIl Nlib :'EiID di :l.t:!iS gwlung. JmLiy dibumi ai~J.w.roili~ ~ ]JeI~.mm d;m sl!OIm pen::.mda. s~ ~t4.l!D!:l;!1!t pm~_~ ·&;ri.~t !:Hi. mdiih;l,t,I;)Ilb';'ll" bmp~illUl,~ p~rahl;J· pemhu s~u.odWrn}'HelID .rus:al d:a!ll te1:t!h. m.e:t:lja.dli. tsnah,"

Dan H.mllill.·N",.: ~ ~~(pili,:;;; J,o) 1 ~1)~~ diklttltMm 'Bm~tg* 111fltngoOil"img j'<mg .zlJalim, "-'Moiliisud'nya. kebmasua, l'ro.e.rnp WD. jil.-rora d!il'l rutri .~t AI!lilih meWmpili .. melle.b,kilrf"f1ill Sf~lII!1ggulmy:t m.erel::a.. ak!himya. telilhbims:! daa cid.ak t~rns;l sam~,~alli.

D,\11t Mil; .bmero kepmia R.Wb-.~J'd .s.arnbil berkau:"Ya Rahb-.kn S~lmgglihlIY4 (lIudb $ulI~ajuk kduargab, d!l11l }~u"uubu~j'!l1nji Ellgkl1u i'turab

1], aWl)

:ftltlg betl"r:, .Dm~ .Efl~g.kmi i1d.afilbHr;rkbn Y41f.g set1dt:l-adj11l;~. ," (QS. ~M5) Al1«h b.e:rJinnan:~iat NIib~semnggNJ.m!Y11 dill b.JIwnlab ti'ml{ullk kmmrg(lc mu (yang ,(JijatJjiJtan akti,ij di~etmnatkan);; ~esNng;gRhn1a (perb,u:ttblnnya «~alr1b) perlnMltt:myar~ tidak lmtt. Sibab i~u ja,!I:gflfll'lb ,Min" mem;",hoti: k~parla.KtISelkai!U yang knmll aJa'k lnemgetabni th,;tite~,tly,a'.SerNngg!lhn1t1 Aku: m>empm~ll7d.tm ,lirep't1i1amu St1:p,aytl ktimN tidak ,MmwuR ,!l!':ang.o,rang ')lang tidak "berpengetailnum, '-' (OS, 1'~ ~4&) Nub' berkata:7a Rabb..sut~ ,S~ :t,ungguhn)\Cl akn berlindur.ig .i:.epn.da Eng,kau dati $~Jla.t[{. ylfng .lilt JiaJia mtfngetahui (bdkckat)nY4. ,D4:n ~ekinu~ya El'lgiat,l~tdtIk In",mb~' amp,un kepl1Jab .. ,dim (tifialU rtH'!namh bel#f·.1uuiktt:n kepf.tdaku. niscaya aJbl aINn ttrm.ac~uk arang-otang yang 1IltttJgi." (QS.E, b47)

Ini,adal!a:h. perffiohon;lR ,dUi Nub. ;!j£!lIi untuk kei;~,,~ .kdepasaEl daD' b.~1tya yang meOOnp~analmya ~g n~l1~hm; ~,'~t ~, ~ ~,~ ~J' , '''Ya

JH.t'fb~~!,. . _ fl,~g~" Mtm!if5rtJ; kelm';:'{'rlJm, p~~~~ E!'l!gh .. n:!

telillh '6erjanj ul:1'mk.ll:e8!lil..arnMil!il. kelwrgaku, seJatlg jili:lJjiE:m~acu

~dabl:l ... Dena .. r y<L1ilg. ti.da. ld:i.'ingk~.ri" • .Ill1ka. b ilg~i~a.ml ,d!~ ;[~.' " 1~ seda.[Ig

E'!1~ka~ ;iJd~L~~ D~.tJi"ll. 109 Mah .. ~.lbo .. '·~.Jd." .. sana._ ~ •. ~.".,. f.:.r;. ~ ... ". '.,"1.C.'i'!iJ.~ ~'.R.trdlo'lh

.lMtfirm~~: 'Ha.l.Nuh, 'ft!jJungguhnY4 J.ta /;uit'fm/iih tenna:!1IA~d'N4~.~1I

dipnjUu:n aibm. tllw~mmitan)'~ Mikstum}.il, .~gguIm}'o1!. yang &~, . "'epild~mJtl deitlgan ~~sehmll[:3!n, 1uIlJl'illah. orang..of'.1lPg y~g'i:J~:!'i:ma!!! ~ri

M!!W!rs~~ . _...

;.!I di " Ii! "_.:i f..,

U:nt.uk it'll, .Alllil!h ~~rllrm:mt , ,r¥ Jj:.'l. .~ :r .~;;. '1] ~ ... ~"D4;g: (jN~)

kdtfacrgmnu, .. hc~al.i llcra1tg)m.ng t.~fJ. i~,bih Jihulu tiUfttajJi:,;m (ak4.n J#imptl

adzab) J~ oIll';lt:i.lj':liI m~ka.," (QS.A:l,MU'mWU1lW: 27). .

.hn .i:ni ad;1,bn. tefilil:liSI,1il:: orang. yamg d1iputmk::m tenggeh.m nr.eiflil k~~)'l)j d\m :pmw:li@Jk~y;I, wrhada;p ;l(yodmylli" N~b.i.i\1Im Nuha

!E!ukg ~.~ tatu Otmg:s~::l ,dan Ibll;;mg)lD 'Ul:llma pm41lIle]:OJ!l!~r:k:m p~1U '~.J ~~bh dlal!~ m¢~:msirbn ap1tini, (m..eI'tk:lbelFe.Il~t)b~.wa 1i1. hnkmmillkll.y.iJI, ak:an,[e'Lapllil i!lda]ili In. d:ui p~~p~

Ibnll:l <Abb:asdm. beberapil. Ublllil! Sa1dber:b~: ··h~eri seQ~g N;ilii

tidal-: 31o:u bef2:11l;l, S~ .. rekiH." B~i~u berk!l~a., dan f~l!mm-Nyll: .

~ ~f ~ .. ~ ~ ~. "Sesun:ggu]mya ,did hukan.la,b t,i!ll"m<l$I1' Itcel!!fl"~~~l {~,g (/1.i.lttj;~~: ~. Ji5dam'<ltkan,)," M~m:I!.n}'lli,y<IJlg EIIl~"1J! jtaDji:km k.es.el.Watm" ElY:!!. D~p'~i'bt~ Iblfl,u • Ab!b~d.aJ!~m m;;i$~bh i.rri adbl:Ji yang: ben;;!:!' y~ cicLtk. ;tm penyimp:tllgID (elJ!lmg :il:u,

~ ~ ~ .. ..:: "'. . A ~ . .t' ,"" .c:..1 .•. &.·.· .. i..~ " ...•• "'. ~.;::~.~~. A. ;:_.'~ ~_' p, . 'il ~.' - '''. '''.' ·,J.:i.1~.

~".~ "'_"11"II,"'" - ··,"i~ .. ,l<.u;."',·, , ,.",..~ ".

- - Iu=-=-"'-:r- _ .' ~ - iIil' ' ,-~~. ~" -- ,j.;o ~ - ~' . ~

... . . . . '. ~"

81,t . '''.:, ~ ...... ' ...... i~."", .'. ~ ~ .,.)I~.: .... ". '.', ...... ».' '", .; .... ,

I ~~,yl~~ "~f' "1,-." .t~~I"

~ . _I r ,_.- ~.,. ~

U.HUUD

Dijinll(i.lJ.kat1:: "I14i N~h" t~m1dah ~g4n~damat •. sejabtera ,i.m pe1r.ub kW~~{atl: d(,riKtm~i(ft~~1!m ·@n #"l'?I~·ltmm~l"m~NMt (YI'l'I'Ig' MR'klniuJ dnn '9mng-oratl:g y(/itlg ,brnmn:tl1J;!;IlI. IJan~dg (puJa) um;ma~",",uUil:lat14i1l:g Kami b:€rl keslmdngnnpada 111ereta (drda.m keh.idup'dtJ: tiJlJJi'(l)" kfftnffdir:m tnmklll' akilllmtimpa a~b )I~mg pe:dib dMi,' }[ami Ii! (QS .. I h48)

A1]ab ~ m.e-Il1bll-fi kmar ~entmg :apa.Y'"allg dill;~tn:m I!:ep,a:da Null ~ keriks perID:l.I1Iya. i:le:r.lab!:ih digunil:illgJIIJ'iy, i:lfnlPilI.UC3iJli1Ili!l selsmat 1I1ssI!J.ya daaatas oung:-otallg ymg beclu.m:mya. dad Q~g'Qmllg MUk:wi.n. dim ;ilil:a:!l se[i.JJp O'l'itlI.g MlI!kmi.n. d!;u'i keirI.U'Illllalltlyll. .kIDgg,a. har.i. Kia.m:llI, s.eba!plm'3Jna. M~ binK.:li':rh t.e.I'bt'ol! ~K,ese1;l.1l1atllII ini: melipl.lU £etillp mmg Mu:kmio. laIci"iLaki dkuJ.p~~p'lJJla hingg,a l:I~ri Ki~;begitu iUg;l daLm:i. Sfflsillin akhiG1Jt d~ .k.e!;el1mgatl!.d,tl!i!Il'l~ei':ii!J:li3!!li;ik ke daJj_~ S;t~iap o.r;mg hrl'ir J;OO.-L',l!kJ! .d;u!I. pe;rem,plil$,m!:!.~~.I-!~:!'~ Ki~t. ~

ItH tt,dalabdi o1ntata beri:a:.v\mJ:t1 pem~~ ten:ftt~8' yang ghtlib yang lC'ami U't:i'kynkti,!I kt!j.!tUMmu ,(l\fJlati'.m:m:ad). ~i:pllrll.(ih' ,k'(lmu J'lu~nge,~h~~nY4 dan rldak (p~I(l)M"mm~ febel~trJ; i~i~ M~~ b,"~~bm1ab.~ ~es~~IIJm."j<4' ki!:$ufltth'liii }we. hfiik ,adald bagi oMng·O.t'litig ;tai'Jg bmakwa. (QS; '~bol!9)

A~::th ,~ hemrmo k~~u Nabw..:Nyi!l.~. kisah im dsn Seje.nislly:t ada." ]ah: ~ ~,.t;;~~. , '''Di ant~~i::i .bi!riJ;a.heril~ penting l,m:!ang ~g flJaib.. "'YiImi\. seb:tgiin Jan kabal'·kd'!',ar ghaib yarag {elah lewiU, .K:aLmI wilh.yukm kepilthmu de.nga.tll jelss ~eo1ah.~l.ah kWlIl .meiIJI~laJks.ik;mnya, ~. wM.yukillG. kepaothmu, =ksudaya K.a.mi.i!I1etlgllj~r.im::ljj,d,eng.w. kin!::! im Slf!bcagai wahyu odial'i K.il!lI::i kep~~!1;!.

, , - " f' •

" .ll J.l. V' ~jJ/f) ~1 ~ ~~ ,. "T~ ~kmntl mrmgetltJ11lJrf:JI"t

dan ~idak (jm1a) Jianmm.us~beitjm ini. "Mil!btld.n}'~,1=n1l..i 1111.[1 !lOOf:3.ilgpWl. ~fi

blliWllll1!I ii.tlhll:. mtn.g~!l.thui ~f~e'l:umnya, S!ifui.ngg~.,. mmd,ui:!!k.:mml1

~er.k:ata bahw,ilI.k:armtl .. m~lc3!MJfi1darl dia.ak:a:tlme[ap.i .. ~ 'JI'llIlgmem-

i)~. I!:ab~ kqa.~1!l den~nya." }"IUl'g Sf$il.l.b. deng.~.liell}'''[.~ $eb~~m~ ylUlS d'ilMbotrkm ~ ki~~Mcit~h pa~, N~b~ ~be.~.um:m'1;!, m~~ bm~lbjlJlIh ;IUS p~n,dl!.l$t'<!~n, Jbli!.lmmU ~!;! pt!1:~ni!lir~;ln m¢t~kat~rbad!i[lmlJ" ka!:'~i!'!j), s~s~yaK!Imi!ikU! w~~.oll1gWI,l d~ m.clind~gi!t!lJU!d~S;t.Q i;..wtu!U! K.il:ml" Dan K~mi j~d!~krii1mQ;UI~ 1.Il'I'[~1!l ~. pen;gf!k:!1;i~.p¢n~kl,1tm'],l did'Wlia ,~ akhir;l,~, $~~'\~~;ttd!ah K!Ii'!lilik\lll:at!l ~dl..;),cbp pU!l ~, 'rai~11 KamI 'w]ong,wereli:il. aJ[ii!l mmu.l!t-mUSlil.b. mareka.:

~'iI~ ~ ~#!; ~ 'd!.~;..,i (,~,. ~&s~nmrlm)RIKt:m,i 1flenolrmgR.=l'=1tiKami .da~: ar.mg-r1itllli,g:~ngmi';u:_~~ "~QS:. A1Ill;'liu:'.m: :!i7). daJiL ~pt sete.ruslilya.

. .' __ .-.' ,_-, __ -.~ """ __ D· "',-"",~I Ii ~ o!l-""r,._ i:I! .. ~_.-' _' __ ,- __ .-_'

D~ AjJ~ 1a'iI~, bC~;l!;]; ~ ~~I <ll ~ J! .: ~ ~NrfA.;

~J.i!!t8&'f~ ke$Jj~: y;m,E: ~m adalah~big~ m-a:ng.orang ~g bertak_ '"

1Jr:m~da bSfm'~Aad (E.,uni JltJts) ,slillJdMa m'l!Nita Hu,tJd~ 14 btl'!':b]'a: "'Uti; k.aJ:lmb.. /)fnh.adakiao ktp'ltda A.llah .• ~,MtU;kali #d'ak (1iJa bagimJl Hab sa«in AIJab. Ktfmu lJa1>]fJi4b Jnffl&'(Id1f;c-adalun~s(lja,(QS. 11:50), .Hal kaumk"~ .1ku tidak' memintaltp«..h ke:pa4amu .~ r~nb 1;1;1',1. Up@kst tlilak .fain .1M'iifJiWi dari .Allah 'ya;~tt'lii1J .mmcfptak,an~N .. Makti tidaH,wli

i'·-_'"IHe_'',:j;i .. r'~'H/ .. _""dc,''' tn.c, 1" ,,":'1) "'-." .. l:l"" L""""j'_ ...... I. ",u",. iI.~ ..... :r., .. ~:.r£~ __ !!~ """"iFli:::_I!' ~a,~, ... ,",,!',"'t'~ ~ ~+ ,~!~,~, L.JIl;tr.l!' • a:";N QI&;~ ,,"l;ltFt'~' 1"ll~;I;; ,~M~n~~~.jil

mobo\Pl!l!ab amp,un ktpada Rdb.bo!l1Ju.l'alfl ,taw.ada}} Jt.epadtIJ.Nya. :I:I#Qt)\t1 Allah mmW'"nia:rlblljdTl)Vl'llgso1'1l~at &~as al!:l~mu dtrn A.CfllfJ .a,i'IlR meMmilal,kankdmatan keprziLt le'_tlifnmu dilR j<1~!filrJ~a!J iw'mu lJetpr1img iJ~an: beJ;bRftl d~',D (QS, 'U~5:2J'

Al!Ia!h. Si' :be.rfirmm: 'tj , "Dan~ sW!lgpib tel!iI!h.kil!lllli mIllS:

1Ii. ~; r;JG:,r,~ J! ~ "'K~k~'1l1C1~ 'A.atl (K.am~ .mlrs) s<1l(d4ra m~, HJfud." SWfilllY<lm~~:ri;"tmkw :!I),ellf·eik;ab>e~iJD;,tda_h Il!anyakll·~lll. :5:lij~, tidlilk mMYl!k1,!Jtuk~!li·Ny:a. du m.el:anuJ!g: ~~:!'~ di!ll'i I: . kqtada bew.haili ... • ~(bai;i!: y;trig ~~_;t w.~. ~ m~m'D~.lliom;m dmgm :lill.m:it-'IDlJID'lii [l:iJ1D,. mem!beJ:it::ditulrm hepada .m.e{l'~ka. ilmwlIciia. ~]tliud ~) tiM me'~til dm m~rm.I!!!p.~ ;U!I!O·~.si!l!i~u ,~:p~~~ dmAI~:;ll!! ~ akm 'UllQi & ~ya

[]J~g]!~pkot!;!.~ .. &ci AJ]!lih '['~.'~ .. }'~. . .

kiUUU cidak b~lkll'; 'O'~g yamg M~!l§~~~iIli:!,1;I, k@pada dot!;!

~nt ~~, meB;~~km up.m, k:elIl1lidi= .~ menyuJJOO merek~. 1Jmt,'!llk m.emoJir.o[l. ;mp'!lllJ1il:O. ~Il: d:;,p:lJt: .me.mgkapw dosa;",[I!osli y:mg !;ebh hiudlarn hen:ll:~bil!.t ,~ dbs;t Yallig :se~g mereb h~B'ii.

liLHUUD

:&r,<mgsi~a m;eil:llilik:i.m<1Jt: mi, mwAUa.i:I m.em,mbhkm h:pm;uJ.(}'llJ diklm}iai jl:lg~, me.®.gg~w[)UJ:gkUl!lrp~~a¥a d!Ull1lemdtlaar.~ kead!l;~~~Y'" U~t_ ,~w }j]ahbetfrrmm~'~ 11..* ~ i.~J..-:;'~'W~~Allilb lJJfffmmmk.:m lmja'lil yom,€:.l.imgat tief'~ a~:s:. ;. D:ilium hffiw oot:butb:

~,i'j)) ~~ ~' Jr ~~~:J ~ ¥ ~ Jj ~~ ~, ii'k· .. "J11 ;~j ,~i )

... ,~.I'." ...,. .,., ....

_ o!' jl

m(~.~~"~

".. r H" .... ,." .•.. ".(""'.·.····.11.1 ~ "" .. ' {,~ ~ .... , ... -.- ..... , •. '."'. l~':_. I"''' '." "" It;l' "' .. '.'~~

r:..F' "}_Ii"" 'Q_ju, ~'!(,.iII::J ~;.. _"~. 'LI, ,;,l~ IIIU

_- 1.- '_"" .-.~ =» '_" ,,~, .. :.,... ;" - .. i&

K4:um ~~d' b~f4: "H4~' Hilmi, k#mu Iid(1kme1!:da$a~kllfcll: k:ept/Jalu:m:.J sttaJ~ ,b~Wi ~' nY'llItg~ dan htmi JIJIMfi..kaU ti'dak"ian ila'b kami IiMena p~:nm:u. da.'f11 ,Mm:i ,Jd1t!li-i<aJ~ , ~mJPflr. ~im.". (QS.,n.5J) Kflm:': -ad4k ,m~/gm;ataJl: J1l'tJfiinkim b,l'1hwa,s'ebagi'arJ1 ilff:h ,~!!# tdah m~~impaka;~'Pffly«!.r:i~giir1 «.l(l$ ,dirimR, " BIIlld mrm.jtlimtb:

A;Se:l~Rhij~ am bm~ kquJJa Alltlb dan saksiJamftiIJ oldl,mJt JdM11an, lmlJWIl ~'~WJggu}}nyaakn fj,ttl,e:pm.diri Jari apa. yerng Itw.m:rf. pm€k,itI~h~ I(Q~L 11:54' dan ~dflUl~Nya, ~dJ.abiUj ia14~b~l(1ib .ti~·daya,m;" Se1fi1ItJ.!'n]4l f~d4.'Pt~ d-rr.n jarrgrml'ab kam~ memberl i~,u~ .kflJMdtllm, I~QS., U;5s) s~.,mnya alil,~~kal.hpg~.Alkh.R~f,~~~ ~~'H" :n:"'k a. irll$lbzn'all:l~ lI~d(l)M Im~ md4iJJ'kat!li Ail(lh.Jab ~i!l!K fn~egiUtg JW~"" Nb.Mn~:YIl. Ser~1IftJlbnya &bb.ku .dj atlts }alan ,.a·~·lunis.'" (QS: W'Ji:56)

lLHUUD

tJl<th fil.membe-ri. killbli:l':, b:mW::lI.mllrd!:~ b~rk:.!tlli kEp!ld:! N~hi. mer-eka., ~ .~. ~, "K.trtW ~_ ,mmriaumgki1u ~.k_swtfJ buki'J!1~ ~t4. ~. ~llIdfry;l.;, d~g;m ruJJJ dan. ~ti. ;ltM "Va ymg DmIJil. &!k~~"

~ ~.; ~;.~. J.)fif ~ Go;" ) "Da~ kgmj i~atUit41i .tidakaka~ I!I;Mn~~n il.th:iJ4h k4m:i ki:ien.a perkataanmfl.·~ Milkr,uci!o.f'l!, haya deag~. \j~p,;l!tfi;mu ''tID;lllIilkmb!hbe.rh!ab~1:I!'!~1'wih rrn," ]a11!lkaml m.enmgv]_k:um~?

~ ~~.:i!:JI:;;S~) ~"Dan kami~eknli·krlli tidaA .akan miCmpemjy~~· m«: "T:h:laF~.i!Jj~~~eIl!~km" ~. ~.~ 1S4!~.~·:lr}11 ~I.I. J)~~ ~ "Kam£ tidok m~.ga~' meiainkm .~ :rmgfuitfiih it4mi~,Jdh m~im.~~ptm:pkit gi~4 <tim dirim~.~ M¢ttk~ ~er:k~'1HI: ~K~. tidm melily.;mgk~ l!::ecu=1i hahwa ~eb",gim ilu ikami. telah ~am.l1 de[]Jgas ~1l! !9!h~ .ttlemDUlI.t keru.s_an pW:li.akalm1;ldi$~·b;tb~ ]~f~U 1II[l~ul ibemaOOk &epadan)l1l! d1Ul 'p~g~mule.rru..bpnya."

~ ~ J~.y -~ J~ t!J. :..;; J ~#1J :1n ~ ; ,. "Se:itmgguJmya: ahjaJi. ko1i~: A1JJ/s.eba'g{fi slt.k:niku· daii ~~!I:5ihtnlah olihmrl ~it;m. bah~ ~"~.h' tiJlI!I .M1iI ktIepas-diri.dari.~ ~g k{;lm~ ,meku~~hlm daTi sdain~Ny-a, .. Dia Q:I1laud! ~)b~rkata:"~sgWm.y;jjak" :u:l!al1!h. ormg}~ be.r.k:pas did ~ se~ ;ektIJ~ek1!ltr!ll.dJl!l.ber:ha:l1·ile.it~~u." ~ ~ .,;.}'4J., "Sebah itli pLm. IMnLm ~iplj,~U ~~wJ~.", "~iidn~,Lti:J~ clpu uy.!! lruu ole1m:lill: d!iI!ll aleh[~~~J\l!, jil~ !l!:mmbend.1l di rjhak J'IIIgbe:mu'. tlJ~1 ~ ~ "'Dlro jan:ga:nf.dJ hamu m~rctmtJ!1(h~Ii'''~Y'',

~!ip rn;tt;l . .run. ~ ~

F~fm~D·Ny~: .;: '~~~I; :ft'~.~ ~~. ~~~j ,Ju Al J;.. ~} II~." .~£e.. 1ti1n~ t&.~ lmta~lipRiitJ AJlqh,.1tlbb-k~ dim:.R:aJib.mu. 1'it.I4i.a:dtt 1Pi'.;tm.loi:\l4~lli.)gmJ~.~", m~liM:n .d~>Jab~· ~ .. rllnm-N.fnm~" Mwud!Ill}"ll.. dJ I:law~ k~k~~.Np .~!i! pe!:'rn~o1h~Nya. Allah~bh HaH;~w. Y~8 MaI:i!~~ ymg ~~d.ik a,{ljI kieiliha!limillO daLm. bUk~NJI'll!' ika~ .$~ ~)un~y.t A1imb.eir;:llM. ·di~t~ jiIJan y.;mg Il1:1fw.

Ai· W1!J!i.d. ~m M~l:im berk~a dI~ri Smm.:mDill. 'Amr. cliaJr.li Jill:t' Mill ·.AJhd,u:l!.KiI~'r., ~~~}'<li .tW.~ £innm Aliu Ti>~ ,

~ ~,;;L! ,M:;"" ,.) it"; .~ ~~ :t...,~ ~.~~'i~ ~ ~. ) "Titkk:.<td4 glJ.atll binaratJog mkta't# p"rm.'~i"'~' At1im4a§ yangm~m~tlg .It!biJn,lt!\bunnya. ~It!nlmuh~ Rafib.Jmdi; am jMM. jlllI!1!g .llt1'm,." diabe:r.b'[},1J,·M~ AUal! ~aril.~lJ'!m'u'b!.!.H. h;mlh~.hamJln.Nya> Mu ~m~tl!Eltml o.r;lIi$MukmilJl sdcio~ AiliIah !ehih

1!;~~4mp ~ripo!~;5,lI~~U"!.~ ~;w~ <Lph[er~dap ~all![lra, daa a, aih berfifmarlll~ ~ ffiJl ~."' ::II .. ,J,IG .• ~. 'ApktPJ yarr.g: te:!aYJ m~mp~~k.;l11i .bnnu ~Jf4~. dJt~ terJN1~'P R4bb.mn ya~g.Mahapemtmth. " (Ql. pJ. I:lUl,d:l~ 6).

D*wilit dmuilliullgm. HUlIIcl Y tiffhadap bei'h:aJra:-h~i!'h~~ me[\~k~ me.liDoot "'"jjab ('6'11!ktijl rmll ~y~~ d!iI!ili d!!lH~ .~@; F'~ti ~t::llS ., kieibenat:jnapa yang: diqb~~ lep~da m,;e~ dm:uas l.e:IlamilMJ. Jlif:l'bwt~ nle'-ldrn. ymg

lLHUUD

Ib~pape.ribad;ili;m lkep.ada berhala·bethailla ywgifjdak meIEIIbe!l'i~a;I!~ dan ddak ju.:ga, .membu~n hahaya,.a. t;map~. bei~.a!la.be-tlala itll~ab b~ mati r-g tl.dalk .llleJlidea.p dan ti&k .m.diliilt" ~idak mel~UD:gi, ~ tiOOk m ..... an, ~ng b~<lik, um~lk diilbltcliaW .Iltanyailm. Ma.h S~J'a, ~d_ ads, .~ek~t!;l ba_gi-N~.

rag ketaj:it1!l1l acilla.,clli. _ 'Nr""~ ~JdJ, ~g~g\lIt~:. tim! ~ seswru

ap'" p. I~~·~.. bawah ~Ji;lM!.-NJf\\ m~~n-:N:ra dan ke.k;uasaan." Mfa .. :m.d.a ddlakada Ibll (Yrulg bei'htk. dilhadlahli) .Ii:.e:tJI]idi AXIah dQ t~ ,ada R..libbs~m-N".~.

Jib hmll be:rpnling~ mab $efllnggibnytl4JtIl: t~/ah 1JUmyamptilWm ,~ mu .ap.tJ (tfmA,wtj ,:)'lUIg ab dljir'it~ I(Un,ttik ftt,fflyamp4i'lM-r,)itya kej;'IIdtimu. lUn Ra1JbJm awn Ifumggtrnti (Mmu) dmgitR ka'~ 1itiW' Ad~ ,(dd~ .bmUj da,,,, ,kam.u tidal dap.(lt memhllAt mudb'(lr(lt' iepa,tM-Ny,a ~edtkJt p'H#. Se,r:unrgJllmya ,lhlbb",lur.MaiJapemelihara ~eg'altl ·~,e~'IIat1i. {QS. ~. ~::57) Vail> tathla daI(lJrg'i;ulzab &'u:nf,. KllnUfelamal~Jj HII~' dati O'fmig-orang 1a,~ henman. henamen:l"oI1d~n;g(ttt :f'a/J.m't1td'ari K((mi;d'a:n Kltmi ;ietamaf.ka~ (jnlln) mler:eka ttli itlm.iftfl) dariadmb )lemg be:rdt. {QS. 11;:58) Dan itula'h (kiS'aiJj'kaum: (Aad'Yang'meJlgin;gltim ttrn~ ~'(}a~ Rlfbb m~~ ,rIa,,, mmdfnhalMipartl Rm:ut.A.llah dttJI! me.rekti men.u.rnli'perl1J'Mb~~w ptm;gutlliJ "lfn~s\!Wmlfn~e:jM~g lng; ,mmmta-ng (kei:M!lkJf(in)'. *'QS. 1 '1;59) Dan 1nler:eM ~'.glal~tliiklfl:i Je~an kJil.ttk4.tt dJ d.t(nia itli da._ii (hi!g$til pilla) dt had K:ia,mtu •. 1ng~l/1lli:,.$es.tmgglilm~ kac;;m '~ifJ;j: kttfir ktp'(i(fa .&bb mereJr.'/l' •. lngtu.Mb. kebinttr44n14it .b'(lfliMurn 'A4d (mmJle.: adal4b) kifMm Huud tw. (QS. ll:6Q)

It HUU])

HUl1!cll'::® lJe:rk"la epad". merel.1I: '1i1b: kmanberp<ili:og uri .1"~Ma y~!Jjg ~~ ~g~p;!i:k:!i!!!! k~~~l!!!\g~[ :k~~ ~~b<~d~~ !l!;my;tk,:¢'p~ AI]~, R'3Jlb~ ka]illil jI"o1!ilg [i~~& :!lelkftjiEi1 Oap.Nya,itl:tka.$W1gguhlda!h. ada. jj~rl (y1ng memb~k;mkaJ!im dJeag;m.p~~~t1 >l!llih!l .miliilih tDers-ebllt kepada.

L -111') _1l d" . _ .. 1.. ' A. ~ ..... __.:. ..;. "- ~ ,J~~ 7" :i. or", .... 10: .• ,-

!l!iiiJ!~iID', }'me: .iil:'i.1I.I. " rUl!1lS 1!.IllIUt>: lEll.., ''1:; r./ {o.-"" .\P.J ~ " ... ul1n .RQr;I(>'·""U

ak.m men;ggtmti. (ham'll) rJ,m,lpn .bwm: }'<VJg lain: (dan) kimtl, .. m.e.mib be.a:ibamh

!k;~.p'iIl:da·NYll sl!Jja ~ ti. ._ ~·N)";1. dllR ?Jbh ti(lak; ru..~ p~ul!i

I!:ep~danu:l~ak~ _ ' ..... iJ[ membe~ balla}~,1!k!epWs;;N}';li dengan

:>eD1I!o :l!ilikmfll!WllJlI.I, ;L;n t!lt3ipi ba!haY<li.:kelW:ir;mm;llIitl.l .. l!iemb_ :Lp~dun1!b

~ ~ .~ :~ ~ ;J. ~ , ·"SI!slm~.iYh.h--ktuui.iittlJ<Mi1k:peme1iham ~~Sf!S«ati~ "miliMdn}'S!. Siihi J.m.~em~m~t\lucl~lIDi.ilW mn. perbwt-an. b.tmbilihO!mlh~."Nya, kemOOim. AllLib. mem!b~ 1JC~p;m .dan pe,rbU,jIJtlW iw ~ p.il.da mereka.. Jik;llJlaik~ milbl ib~ 00ik. Dm. jlk". hlllmk.,. mlI!k~. baJ!~~ l!!.yl!i!.bll!.l~. ·E.I:;?f .:;;'L:Jj, ~~J)pJJt$t.kPh~ ht4~g4tkibl(gm; "]'llit1!1 !U1gW.~g

s - kietll.Cil!iI:g, Uti. iIIkklro.y.a.l\..l!l.ah. ro;~11lIbhii1S:tk.al!J. IDe- .... eh. dim A11ab- :Ill~

II}' . an Hll!wd dan.pengikut"poengiklllct[l!ya. {I~:ci silkslL '~5~t lie{l'as

d!en~ l'~rI);,~!,.~ du dle!ll~k~bu't\1.!n..Nr.1! a'ij. . .

~ .~~ ~~~ I~~~ ~::; )0 "D4'1. fJpjla"b (kh~d~) k4~m 'Aa"d yomg m~' .~ taiiJp4anf14 kekl#l$a4;1:!;'RaM m~~~'~ M~f,t)k~. kafir kqada :l,y!U-a~ ,dm dlJll'h:rl!:ilk!epada ~:lm Ras!l:ll! A1.Ia.b,brerua seru.ngpliw.ya. bar.;mg;si2pa

y.il!iilg hlilr 'me soo'rnrag Naw, mak:a SI.W.gg:u:h d£aJ. trelhw. ikml' k:epa& ~uru:l:l.

N·lL··· L __ L..L J_ J~ L .ll._L._1' :::k .~ •

:;I<i}l, .1i.:~ire.D0!. ~ pe.rue~iUiL '1J,i lW!t:;mt ~I:'J:'j,A U'iWllIi =w;IJ,....m 1Il~

hp;tdmra, S.~.blD'~ m.etell;:j.hfu teihada_p H1l!ud, .~.: " . hll .k!e.btf:lnm. merelba im 1bagllikw oJll1lg ya.n~ bifll'rrf4'haiClap !01eID.1li1

..l ' ...,' " .. ,,' '~']I..... ~.. . .."nt.Jh

"' ~ h § ..... 11j"'f,J T '~ __ ...• m~trmUPffl·····$r!I7UI~p~

Y4ng.~4ng~ng ./g;g} .mmffltl111:g (k~4"~ "Me.reka me[Jthi~b.l:lJ ~eritotilh) IMI!trl.lk: mmgilrnEi Rasul meeeka yang m~Wil p~liik dim. me.liW :men.gi1bl~i ~~ .. intah setiatp o.rmg }'lliIIIIl'be,r-kuali:ol .d.rm kel<l!SkepaLa. Umuik 1t:Jl!, me.rekadilipuciWm.at A1IIah dW kllld.:m .. 000000,hamlbarNya.ymir,: MllIm:Wt di

duma im,. dJe.miik:iim )iLlglL ketik:lm:~~a ut '. . . •. "

n\1!lr~i.di a!r;l.$k~al!ap~[';lIs.ooi, ~ ,~I)' ~b ~! , Lllm 'Aad' it.JJ Jinfirl~ ir§bb !l;j~) ""' &maim ~mm!liIllJi'1-

.As-Sl1!ddi 'b,eik:nji;: '''I'ida.l :lid.:! ~I!ii(l({lllg N:lb~. pun y;u'lIg diutlLlli sete1a.h 'AlIiI; .m~ mewi;;t 'tklliw::n '.':\ ... 0) di~al 6Jeh [i5m .pit". Nabi ilu""

Dan kepada Tsamud (Kami HUH) saudara mereka Sbalib. Shaiib berkata:

"Hai kmrmku. beribtrdablah kepada Allah, ~e-k.ali·k.tlli tidak ada bagimu If(lh ~dai1j Allab. Allah ldab mentipUlkan lamw Jan btnni (tmwh) dan menjadikau k(lmu (.~magai) pemakmumya. karena itn mobon ltlb a mpwU1J1..Ny« , kemudian bertauballah kr.pada·Nya. Smmggl(hnYfl Rflbb·ku atnat dt!kat (mJmuu.NYll) lagi memperkenankan [do'a h«mba·Nya)!· (QS. 11:61)

Allah %' bnfLrm;J,u: { : f "D,.,l1, H ~i.J.nggu.h K;,1mi lehh m~ng'i\ti}, -4 ;;5 ): :;:. "K~ lAAmfld. ~Me-rebL.h pllg dahulu b~n~mpaE tinggal di korakc)~<l. ;u·fhj~:r :;l,n,a~ Tabuk dan Madinah, mereka adalili gen.f!~ serclah 'Aad, milia AUah mengutus Jar.i mereka, ~ t::.JG .:J.sJ ~ "Salldar-;:1. mm:ka SlMlib." D ia merncrint ilik an mereka aga r h~nbldah ·kep<l.da Allah sa.j a, untuk itu ilia hcrkm.; ~ »s : .;H_~\.} ~ ~Allab tda:h mencipatakan kamu dan bm·n-i (w·14bj" Maksudnya, Allah ruernului Pe~~ipla;l.a kati:.ttl ~r.i tan;lh (butni}, ~krt rauah ituM~ dicipt::~k,t'I.·Nr:a Ati;uh, b;lJ)ak kaliaa, ;( 4-,i ,~~.::2..\j f "Dan. menjddikan kamu (sebagui) plJmahmm·"'J1:)'d, ~ Maksurlnya, Allah m.tnj:ldibn kamu s.eb~g.ai pe·m;U.;_mur, peaduduk yang merarnaikan bumi dan mernanfaatkannya..

ot ; J:.l.:::.U ~ "Karena rUt mf}h,or;/ab ampunan kepada-Ny a , "unwk dosadosamu }';l,llg u~hh lalu, ~..j~ I;'; ~:V ''Kemll,d£lln.hf!rtaub~t1l.!h hepmla-Nya," pada apa y.ang akan kamu l::iallapi. ~ ~ ~~j J"j '-'! ,. "Smmg_;gtfhrqa RdM·ku amat &1w (rabm{/.~-Nya) Jagi memperkenanhm (do 'a Jmn/u._r ..... 'ya.). ~

Sebag.uman;i Allah 'r:a' ala berfirrnan:

~ ;";!;.~ ',11 :> ~:,..~\ ~J~~ ~-."! ~) J; .p. ;;:~¥ :;J_lL. l~]~ ~ "D;.m ~p-abik 'Ji1mW·1Mm!U/_· s; bm;';Yfl htpaMm U wltang A ku, ma.ka (jo.wahl:th). bah~tly;1 Ak/{ r1.:Lllah deLt. Aku mrngnbulka'fl permobonen omngyang bmJo~, a~Mla ia memohon kf1mda-Ku. ~ (QS, Al-Ilaqrn-ah; 186),

KdlJm Tsamnd be,.kata: ~Hai ShaM, spumggulmya kunm sf.bclum in£ adnlab ~romng di antara kilmi yatig kami bamphm, apitk.ah bmw melamng kmni

U.MUUD

Itnmk bmbadah k,E:pada apti y,tltlg dirlltMam Qleh ba/mMap.rlk .kIllltr. dnn senmggu.h,tly;« ,iami b~~'ar·.ht:'llliTdaJam ~,r;a~;I!!ll,tl: yatlg fnen,g~eltsabMn ,ter1i.aMp tiga1nti yang katRNseflllkili'tl kepl'I;d~kami.n (l:JS. 1 W:i&2} S:1Jall11 ~ka~': "[laikaSlmb,ha-pimttRti pikiranmujiRtJaAi'N MWl!p.i!ltt;l'lfi buJm

nyata dan Rtibb-.b Jan d£hffl·.N~ a:kurjJhm!'l~ l(kmabiai!l~1 t'/,arbNya. :tiiapalxib ytf~.akifn mmgltHlgalm JtU~ ftilazrm) AlfttIJ.jika aka ,mm.,rillrhflmNya. Seba~ ~uu ,kamu t.wE mmiJJ.,b .. ~p~ .i.ej#lduJm $elain

dtiJipndn .itru,gi'dn. (QS. ~ h&:J) .. _

AI]!IllI S'm~y~b-utkm, '!!RUtiit pemb~canma[JJi:= Shailih ~ .d.m

k~lmlllIya £e.rta ALi l:ne.{l!ya1:mJt::kante keboooili!im •

.I!;~,1Jm1IY", d~ilm :perbuu.llll!e-1i'e:ka~ ~ .:;; ~ d

.~ mclum mi adtIlah !~~~rli ,:11;l_o:iikarni. y,.:mg ktm~ kmrpbm.·~ MikswJ.!., ny.a, ko1!llli dah1;l~ii :!1tl~!ijJshmpkill!l k;am.u ($ , o~ y:mg lbe.r:akal ujillm) sebea1!U!I! ~u b~rbta de.~ ;!PIl' )'.lIIIg 'ua it~"

4 ~\1; .J;;;I ~ 1;:.! .)f TJI:P"I .~. "Apaka~' lta'/11.tl md4rg,~g k.tmitffft",kbe~Jah hpala apa }'L1ng diiltr;dJd deb ~b4p.JJ kttmi'~-[)ll.liI ;qJ!1li yang~e~ oIehpewhb.uh;ibiml\

~ ~}.;iJ, t ;~ .I!; ~ ~!JS]J' ~ "D.ttn s€S'm1,;gg1fimya ~:~ benaf'benar wm kehtrJuin.Ywtg m~ita~ l~ • .m4l\mg~~ IrepaJa

katni," M:.t&1:IdtJi,.0l., d~ ke:n~m ~,~t~S~~'

~ .. • .. h •.•. " ' , , _. ",'.' ~ 'l.. L~L _<.. • ." "~ ,. r. . "

'!!:i;;.¢ ... ,;;t'.~ ~ ~ llJ ~} ,~J"l,! JU: "'. ~.'Hm.-~tl,uawn~

tl'ikinmwiJjjib <I',tn 11iempmwpti ~ yang~ ,a.m .Rabb.:ktf. "p:'l& ~l'!l y~g J!ill.:llIiJ. IiIl6fIgutUik'!JI~fJlad!atmlllliiebllg~ d~ ar y:mg ~~ .: ~ ~

ym;~kJtl'.l.'I\. .

~ .!';Ii.r .., '" - 'i,,__ ~' ~cll_.u ... :;' ro!" • .., .!!. ~~~ \" n::-:-",JI'-~ - ,1. , ,p,-

~ .~ lil~!if ,;;~ <r ~.~ ~';Li.,j ,.l),mfilr;tm,Np:Il~u rIlD~t

~bi#.~) dart,Up,. ~~'ya~g a~n m~otong~ hri{~l1b)A1Jah jib ait:1ltnemJM/r:b~Jr4i·Njw. .~ Y mrru, <!k.~tid.1k meJJlg;1jm blli::w k~ biJeD!ilCilD. ~ ~erih~ lepada.Allih saijia,.mab sekir.ancyaaku. arenIDg;gillk;il!Il-N}'il;,~~.I] kam'l] tiillak n:H~'mberjktl mamaat dan tkhk. ~b~ ;l.P!l. PWR. ,; .~ ~ ,

~Sdamda1'ipiula lrek~ya\l1pi\i. "'M • .u:oo~"'ll. ke~ _ ••

!LHUU~

llai kaffmklt, inilah ffnm baina tim! Allah, sehagai rmtkjizm (yang memmjuk· kan kebetumm) mWlkmu, sebab itl~ biarkanlah di« makan di bumi Allah, dan janganUlb kam» numggtmgglmya deugan gangglUw aptl plln yang ttltan mimyebabkan kaml1 ditimpa ddzdb ytw.g deka«." (Q$. 11 :(4) Mereka membUJU!iJ U1H(l itu, maka berkata Sbalib: «Bersukarialah kam« uk.aliail di so, ... "u .• "U 5/;hW!ll tig(l ban. it« mwfoh janji }'ang tid(lk ddpnt diduuakan. " S. 11;(5) Maka tatkala d,udng adzab Kami, Kami selematkiu: ShaUh heserta orang-orang yaug betiman bersamanya dengan rabmat dan Kami dim dari kehilraan di bari im. Sf.!.uiJggu/;nya RdJlJ.mH> Alfah.Jab yang Mahakua: laXt' MabdPr.rk((~(l, (QS, 11 :(6) Dan jam suar« keras )1<mg menggrmwl' menimp« orang-orang yang zbalim is«, lalu mereka mati bergelimptmgtt11 di Ulmpat linggal mereka, {QS, 11 :67} seolab-olab mereka belutn pernab betdiam di tempa: itu.lngatkh-) ~~urr.gguh""ya kmml Tsamud mengingko.ri Rabb mereka.Tngatlab, kebind~tlan.ltlh bagi kiU<1t~ Tsemud. (QS. 11:68)

Telah lewa{ pembicaraan tenrang kisah lui dahm Sunil a.l~A'ra.tt: yang mana sudah di~nggap cukup tanpa mengulangn,.ll, dan kepada Allah.·bh kiut rnemohon taufik.

~~~~~.~" .. ~"""""""",,~

• Ay.<t 73-79.

[LHUlID

.lJan £e5uwm.nya m.m~~tl1 ~m(Jmra Malt/that}.wkb d41wtg ltq;oHJa· 1im:tbtm ,(/~aR.~~ .kalmtg~mlnm, M!~ ~NC(rp.Lm: '$eI~fUft,'" Ibmbim m:en.jafJ},'IIb" "SelamJuldh ..... i\W:aR:a Udttk lama kemlliJiltn /hrtHJ.im -ka_'l!~~~8' tml1k :iortJi.i ya~ (liP:IJJWgHng. fQS .. 11..6') Mala talknla t«!:;ilR rner.eka ddtJ,i menjl1.mahtry.~'.Ib,rahim m~~. !liill!Clb pedi.Ut1la,t1; tn~a. fh~ I1:IIe1'a$g'taf<NJ, kepada merilw·, Malarkat :ri.JtI.M!rJitata:

"t:~ kamu MJw4 :!'~~lhnya . .

kllj}.tld4i'.auml.J:ltb, .... (QS •. rn ill:70)' D,IlfR istmnya -bmti did tmrnyuw, maim Anmi ~(l1~Mihm:iepadanyakab:arg,emltlrtl lmmng ~m"j ldJaYJ ,dan mudaiJ lwq (labirpu}a)'Ytt'qrWm (QS. t b7~.) b~}'l\l berkaia: "S-unggu!, tn~gh~.r#~k~~ •. «.pakahaJm ,gka,~ melab.irkan ana,~ paMJm~.lifbarMZab ~mrdng ~n,.n tiui. dan ini .$ml1RJhi4wn keaium ~.lfl!lnb .ma·PJlla. f~"R~hnya imbe:JJ'01c-lJenar fat« ~'I'lg .~~ andi ..... . 1:72) .Powa MalNiial: .r:m·lUt;kailta,: "':AjJ<1k.ah UM mli'F!lfah~ I':tJlung . Aila:b, (l!umWab) mJJmat.AllalJ daR .~,Mhm:l~tl. 4i~llhlwn aw mw.AhllJb.ailJ S~1l'ggld>n~ Alfab.M.:tbaterp. l4g:i.Mrllmpt:tmmib.'" '(QS" 1 1:73)

.,AU .. ,h .~. b~ru_:tm!m: .. "tt~ ~t;. ~~ ~ "Dan~I?!~t1im~ ttJ.~~~~~

Kami (para Mafaikat; ~4th, MJ:4~" Mer4a i!.<bL~ ·a. MaW!k.:tt yall:dmn.~

Upill:b [bfAAll!m1 d~s;m ~ID~:! bb:if g ., II I. mo, .nW2ry:atr.mf. ~b~rik;~bW" g;eiillhi:rllleJlJlDt;,[ib.aqp diIDl. riWilYill: ymg Jaitm.merf,h ~~m· ~e:ri k~ba:f t:e.ataag~e1b~~il!l ka~.ltR~h.r~~F~pC~ 1iI~1D, (J)]p~.rk!'lt denga f~.NyaJ ~ J. . .•.. 'Cb~ ~~IW.~J. t)~ ~~~l:; ~. ~:. or1Wa ~~ka1g, 'f:11!4 ta'kNt .da!-:i lln:dim: d.m. beri~ gemhiri titih tiatang ke~1J'JIli,d:iAptm btm~b ~<ln (par.a .Md)14~l) Kam~~en;ttil:f.!g bnru:

Ltftk. "(Q.~.[-D;U'Ud:74). .

, J~. ';~I"ru .~. '\M~ mmgji4~;" 'SIt1t;Jmlffl'(td~m.Iit). Ibyothim mrm;p:,'SaJamuu' (sdamatlah),. ~ m~ya ~~ k~

m~,1! "~i nj!n~ ~l~~<l.1f<litlb~ •. ikiWl!i' "hIi otdahb .~ehjb.l:.rik dadp:WiI, p~gw:u:matan mereb (dengm,.m_~kw, • .. S~·'). k~ mA' ~~. deng$!l ~:I1lIi! ~m!.I'!J") ~tb, hit:! "S:a]mtiUl1" meJil1lUJij~am meupm. ,dllJflJ b.~bllmg~,.~

of .~. .'. ~ :L...;.. ~~ ~ w; "Mg,bti~ .lafW kffiJudian lbralJim mg. ~igtlhleitl -- MJli~g di:plm~-nt;, ~M!lk:!:~Y'lI,mb~ g pe.r:gi d,eng::l!1!l C'epll!l,. kem.udiillll di'lll data.!l!gl!:~a& ml!l;rd~ dSBig:w. .memD~W:il sa:p:i

!!_HUUD

r.::mJ~, .~~pi iN uhh dip(ln~g(lng di ~t(l..'i blCU },(l.Ilg t~hh (hpJ!l(l..'ik4~- hll adJ~h p~rL~t:!1Ti).l"l y;.Lr~g diri w" r~(bU":!. tAd! ibn u 'AS bas, Q~t add.\ dar! b~kr,jpa ~khkf.H;lS~~,b;~p;I~~;l(lj.Al],dl 0~,d;nl:,'11.J.L a);,n .pnF b!n:. .

"- ,1.'., •. '"" ,. -, • .. ,. ::. ,nf I. I· - )

""<:: ::..;2. ,_, ',:, .. 'j o-f"; ..... -~~ .. _--, •.. - :- ......... < \"' .• ';'h·, .~, .", .t Y ,.,. ;Jo;a ~ u {JI/:tp W::t~~iFI

di<J;~ ·diam -m~·7;;~~ 1/;' k{);·lrJ ~i..{(rya; t:·m udiim" dji~~.<'~np Jagi?) g (mal: s.;.pi ;'f:'~ U}2 (png dihbrj, l..dJf JiJ.'idim<~bm~p !'~'Prdr mr;n~b_ rh~;jhim I)o'k.w,[: '.)'ill/Jk,m ,mdii m~k·m. "'(Q:S. A.dz,Lh~t~!)Y'~;L(: 2{,-27), ;\pr ini mt'mb~~.ri pd~lj:LJ:'.w d<1,; h~~rblgtl :o;q:;i {~H~<l.ag ~~{<{ kraoia bl',;.tinnn~ dab daL{m m~'[~y~ahn ~·wm,

.-~ • ..::~~ _i~ ~ ",~~ I)~"'-'~:'~ "i~.I)' I~-'· r::} (~i"j 1.

Firman-Nya: --=::: il;"_ __ -, ~,;, ..... + ..... ~)-. .... _~':: .v;: .. ;:.r.,: .... : .. J _.I-N.v ~ : ..... ~;Ii...:: '::. _: :~"" .. -:-i..~;I' .. ~ .ali;(~

t.-ukda J£lih.mlp UlIW~7f ';M~()k·{~ f.id{d~ mr.'~}FhJl{}hnF' IF.,.,ibi?ij m!~m{aHLmg ,mr:h p~'.7fW,Wa;1 m!~Yfj_·,r_ Um ':·"!H.'1{1~"[ ukut kep,tdit m~~A~:t. "Icu i~ hkabn k.1H'H;l \L\i~jLH tidal hermin;tl· kq}ild,l rH,d~;H·I(J.H, ~Ld;~k ~~~[tMLl~ .J.;;Ll tLJ.A makan m~bn,w, m;~b. ,b-L iru kr.~jk,~ (b {1k:lhim) md;h;u m~!(:'b El.(·nghindar ,~;;m;~ ~d-,;1,1; d.;;l'; m,tk,(J.1(L )'Hg d;hid,t_fq~b_n kepda merelia, m:-tka dt<!: raem i~.:Ild)ng an~~h ?trb uai ~r. rae reku:

4 '-'-.-:'" ~+: >,<!~ .. ) r 'Dan mer.::lS;l !a.ba kf.'[Y.d. mach-"

AC.-SHddL krk..l~a: "K~~!b All sh m~H[:;mu~ hL'lh!b_t kqn<_b Kauw Lmh, m~:rek<t bt-r~t"g~s k:r):-ti<!:Ll Jen\;;~m p~n~mpihn :-;1;"h<.J.t;~! L~k;.U ... ; l!~!..ld:!., kt'mHJi~lll mn<.d'(l .~ingg:;!h di n.J.m~h ]l>nht~ll d.an krY.1],lU hp:lJ:,lny~, rm.k,\ kctib Ibr~lhin1 rndibH n~~rdt~, &::0: [!~~l~gh()l'Hl;l~; m~["~'b.

4 ."~:J ,'.,_,.-v ;·f .• ,,;"__; ,~i ~: .... i .... j f "'Jfid.:,~ di:{ taii d<:W/.liij dimN·diam Nwmomrri k;f~;;1+1~i:~'1, j_'!~t!;;r(L~m ;f1j}:'~.~',m)':{ ~Lf..i}jg ,Jn~~h ~·.r!~i g('lIjdr (y.'mj~ d~F;o;kiJlj-" (qs _ _r).&",-l.h,w·;y,\aL·~ ?6), \·bb di:t m~'nrc~mbd;hq-;I bnn~d;<Hl m~m:;l.(Jgg~.'lk nya daLm baru b'i.·,~;~' d~.H m~~Hgh;d;Hl~ktn!!y.t, 1;d\! d'Ld~Lk b¢:r~.1ma rnercka, S~mh pun md~~"01.n; Lh('!l;k;~, m;"Lb k('"lLbimlah Albh 1~Ia.L[ kdi!m~n~ "Isrcrif1Y" hfdiri 1~d;~r*lC).[~ (b ~h.!.d,dc.~

. ~ e ~.~ ... ~? ~ . ,~ .. : ~ :-: ).-:-.: ':-.. (I -k I·J.·!

D~hm b~n~w bnu \·b~ LI{~, 1 ~/i ,; y, , .. " ' ... ..,:.: ", . .'ij r K(.f.~ (.! ('!I ~!twltg·

_t(.{/'"~liY{( h'p~i(LI me?'lj,;{l, l!mthim }I//Ybu.- 5,·i1:lMa.~/Jnd,t malasn." (Q$, AdzD?,t:<.tiY~H: 2/). Yk'r~b b~duu: "lh~ Ihrahirn, bmi ttdak m::l.km m;~k,m~n ktcuali d~:ug<.\.u m(~mhrih<::n h,ulFxrY-<l," Hn,lhirn k:.-hu.: "JnL ,lJ~\ lLtl"g;l!ly;l." \kr~b krlo(x "Apa ;(\l kl1'~~:"I!,l?" Ihr;Lhim h'rkL(~t: "/I.dxh ~!Wnyd)Ur rWH,j i\1hh dl aWll m±J.ll {.b!1 <l.[)J.t ;~l~']HUi;Yl\"p d; ~tkhimp." \hbFbril rmJjbL~ ~d~JHlh ·MLki!, b!u btl"!(~\U:: '·~·kHW!Y, p,\nr,b m~ad~ of~ng i,1i bLl\~ R,~hh-nY;l !U~~Hj::diLt~"JHy~ h:bsib."

4· ~.<S:.; J; >...;.0.;'; ~'·Y(! <.; ,~~j } "M~k1 kdikOl diMm[~,·;t W}r./~~i tiJ!'Yl.'.kd f i&lk mmja}t~{(hJ~ },{(, 1 b r.-d/im tm~I!Jimd;~ ~!g ;J rffi) po}m,:rkP'~ m ('n·b-" A lJ uh berfiml,u1: ".K~[ib ihf~bim mdih,~~ m~;n:h 1 ;d;~k n1Ol.k;w, c"vLkJ l(:J'p(~r~()h~hh i;L d~H L·akLj~ h'p~cb m~'rt'h~, mOIL) kct;b S,~r~b mdih;l', b,~b\';, rb':lh;rtll~bh mesnuliakan Hwrd~:~ d:m ;,~ p~m m.d;I~":U:\~["l~.'.', il \r.r~~'rl.r\~!lt d_tn L(:"rklLt: "Heran wrkd,~p \·,~mU-\;:"L-:!l\J. k~,L"JL, kami ~d.1h ,YJf::b:y,tflirl"}'-t unrek m~n[~hOfm~tin~n, ,~\~d~(J gk.1f1 mt!!'(:"k~ ~!d:~k !IL:.!.U nukt!l."

da;

.'

J~ ~J ~Q! ~ .~ (j; J:_t.J, JT ~J ~, > ~ ~:I :1;)):)

~ ~ L" ,. ~ k!I

U.HUUID

f.1ml.f3!l!i..N}'Il: •. m.e:Dg~~]'kanl~l'lJ[at'lg,.Ma],lIIkat, 1: ~-'i 1.}Ii ~~MalaiiM~ itu h~ka,a; '1~~. kam,~l tab" .", Mmudny:~, m~{I'eh b~ibta:~]i!l[l&~n~.tl:i k.;lii1l:1Il,lI ~;l!k:1,I.1i; k~.iP!!d~ k<l!lllJi, kamiad~l!l!~l Mal~h1; }'~.g dil,l.if;~k~ada hlll'l!IiI Lmh lIDtruik m.emthin=km m.e.reb. "Maka Sa~. re.rt~~. mena. s_g,~ kllb~ ~~ ~S!~~'~~'~.~.~~~~3Ik~_!",,~!ir:m. ~m, pembmti,kmg)ttl, yom,gl~t smg,u" mtka dengmkesell;~~ :iru"di/. btJ).iabiliih {mll.~ d!eng;m ~eo:nng:m;ik hki"]iki5~1a!b.i<l 'IJeI!IISU! ]~j~t.

AJJ AW'i b~!!'k;iu ,~, i!b"u '.Abill~ "'"d..;;J:" .mak5'1J~~ ,~daJ!!ili ~d1b . . ~ <.,..~ ~~ .~j, V-J ;l';':'w ~1il'_)4~ ... MithK4m{~~ ~}'a,berii:a gembim ~nmg {Mahi'tal1)':rd-~q ddn ~ri lilmq l(dkan ldirr Pliw~j, Y~'qh'b. " M~, dari ~aklJ!~~~ m~mpU#:l,yai ~..k, w~ ~ ~an.

~. y ~qllh ,arla]ah :mal:. Ml~ mr.!!ka d.ni. ~ahada. sebagilmulam:J! heMalii dmg:m 2~:im" ilahJwasmy;t yatag~h~l.i!b .. ~.d!:!liah hm:!i'il" di:mnM &3!P!a!~ ·dlk~Ilia!k:m b:iliwlI ill! :ilidaJ:;}).l:sh~% ~ I:sikm. reb~ pe:og®~ j!.!§J.k_~,~.,~ .. !;!i!J~.mpWl.y;il ~ ~_ qlllb. ~.b~mllQ.a Ml!IDfikin lli.rahim dipflrmtiiliklm Il!IM'I:Ik meoyembdihnry2, Sledaagkm ~:Il ma.s.ib ~~ ~J'i'>'i}: blcil ~ y~~ :?Ug diii;W._f~iI_~~b~fiI!dati!ji1J'il, b~um dPahirkan., l~[ Alld ;t(bl@b~.;l!'~ tiM~n. ~;t ciIhk ~ d£per.wuhll::~ oomk mea}'!~wbel!iJhIu~, :sed!armg~eada!mya ;s~erti d.ew,iknim, mikil 11m ~~enI:lI:I.km. ~ili.wa yq wem.Ib!it:i:h itllJ~~ab !sma·it ~,

ldah ~m.;~~ ,tWiI~~p~g:~.~.,t:limj •.. ~~.mmt AlWlUm ~e.pil puj~.

, ~ .,F '~J j~ ~ ur;. J;J~" ~ ) ~lsrerin}'ll!hmw 'SR~ggHJ.l' ~~-~. ~A.th,rtAu ~ miJ4hi:£kg~.an4k.,pa:d4haJ JtN ~fah·~~

~. • .pun tMMm kea~n ,)'l'lng ~Niab Ultl pula. ,m

, In j1li '_"Pa:I'R Mtdaik4~ i~u berkata: 'A~ .ibm.fJ memsa beran

. . . . . -~. Mdhlk~! b~~~k~~ S~.mt~j<w~'

tall.kmw heran re.rhadap urns b:remI iru .AI.lili. mIliIJir;w~ ~eslJ!itlLli.

D~~.lwm~~ "]~di~~.Ji."', ~ j~~ !!'~~l!Ii~l,L ~j~~ .• ~. he~.terha:rh.p ,1m. ,meslip!.i.ti.I!:~t!~'lIIt:bh~f¢!lt~.~~!.il.~~~ :s,uamimuy.:mg :s.u:dd 1t1ll~.l\eIll:U,. seslrng~y:a Allah. Ilddu MU:W:Ili;lSa iltas ~eg,ah ses'IJ!atU yang Dia.~~liJJe]iLdak:i .

.I. .• ' .• '. - .~~,.jI··I~'# 'ru-.- ~ , ..•. 'l., <'fl' . "IL',;i1 .. A. . AtL:!. "'!. ~ .~ ~ ~ ,if- '.~' c .. ~ j.;) - ~ J 'T !,ru ~'IW!~ :r@.11II'{;fl.-JiiW!.1

k~~~~~~: (Ji:ctrt.4~jj {/ta!JJm",'AMitllwit!''StfH~lIhiJ:ya AIl'tlh M~~ ~# l.igi~emu,.iilh." M~flli" ARabi .. ;1~, Mm~elJllll<ji ddam • .a pe~tm &n fi~"NiJnl.,; SWin &a DZllt"Nyol.

UIlII.uk: iltlll,. '~~lilib. ~e,fap' ,dilltllll ,.u,h.Sh,ghi1Min,. bUwameu,k,3. (uibllbl!t

~1!J!Iabn¢J''k~a: ":K~t~ b ~ silL

malu 'bag~:li!!;li sha:J!;rw;u .;ua;;. ~gbl,]!\lIl!I:ili?~ .~~.'

lLHUUD

~n",cal~ih oleh ka1:ialil~ "Ya AU''!Ih" belrj]~J!! f;lJ~,mat k~padl~MilIll'iun:mad dsn ke1u~:!'~~ Mu.hammad, :!]~bav:'m~i:1Ja Ei1t~;iJ.1lI tehil membe-rl .rnhm.'1l1 kep~.[Ia [1J:n.'bim. d~tt:I l!:le!.~arg;jJ. Ibrahlea .• dian. herkahihh MllIh[lmm.~d d~:Il kcl'l;!~rga M~d, .s:eb~Elli~aJU, membeikahi ]1bmEIDn,5~~~nyaE~1il ada,]a.i1 Mmal1ierplJ:j~. Lrugi Mm[lagJ.W~;.'''

Ma/.!;a Mfk![a raJ:.a' $ajw~ hihfl~g tkri .lbrajim dttn b,erita gwMru tild ,fiat,mg kepadrlnya, ,rita 1""11. bm>Qfl:/~jw{mrb de:nC;tlll! (par« Malawat) Km.lIi tJerltl'mg R,t,Ulm Lmh. (QS. 1 W~f'4) $~/~'ngg¥h1lyrr. Ibrab£1fl ilJl bemtr-b~tJ:aT soora:ng y1liig pfmyanJtfn lagiPffl.gib~ d.rtJJ ~j~ kemball: (bttrnri'lllnit) 1tepada.Alla:h. (QS. U:i5) Ita; ibrabhn~ tin:ggalk41~iah ~fiH11-ftiilWbini. ~eJ,il~gg.uh,:ti;Vdteld dtua~ kelettlpan Rab.bmt~, dltn ~es"nggtlbnji'il mtre~a i'lU aatll'1Jlldr'i'lalrttl,g,t a~h ;ygWl tid/ll,/; dtrPtl'l diwlak. (QS. tll.:76)

~. ~~1et1i~k.m (~ fll:mm,Nj'~1 t~g Ibtahffi::! ~, hllllwlt ~'1It;1,nasa ~tlimya ~elm. hilmg, yaim ,rn;ll me.raJi::l l::ikll.!t ]l;1'til.~ :pan, MaJI!liht t~W!k mau mMi;m. Lliu :setd.al:li ,it.u.me1~k:l, l(PaFll MaJlai!ka[} memlbeil'iik.m iherii~ :~'e'm!hi:l'aiJuwa ia akm .mem:h.patk::m~,j~. msitda ~g:l!b~k:w 'l!'nrEatllLg ~~ btml Nab:! L.ilIh. Fi:r.millll=Nya: iI: W,~j'~~:JI1J,:~ ''Sts/i1@:JJ,. np Ibr:41jim irn benoa¥·bw4T .:Ie-Ql7ing ~1';Igpe:nyan~rl~ .lagtp"en:gilm dan !>uka kemk1l'i kep..t<da Allah', " wemp::lik,m, ~'~[Jj,i1l!.I!gji!:i!.k~p~d ... Ihr,,,bim. ~ d!engan ~iih.Nih.1; ~gb\1.~ini'J dill::l~a£siiraYEl. tel!ahdi.iel!askm se.behool Wi,

r T ~' ,-- ": ..., '~~I~'~' ~ io,~JI~,-'~: ~.., ~ .~,j, .r"l. ,,~, ", r

Dan FJJrmm~Np aaLm 4 ~~, .,.,1 • t,. ;1:0';1 ~li ./ ,,jo /~ ,r-I_jll I; ".' "ila~

Ihrabim,tingJ§ttk4,~lah soat }aW4b i~i>w~ngg~IJinya .telt:h;-ltrtan,g ,metap,an ll.ahhm~~ "d:l!lil ayal1 5le1i!l!.l'llSHy:I. Miliooll'ylI, M1allil! ~ .~l~ m~beJil.uk\1lmt ru.:)Jt.11!. k,~,put~:;I!!l, ~~th~JiI!pm.e:l\ek:a, 11ehn. p;asti kflhi:mltslI:MiL a1i;lS melleika d.1lin d~[1.Il!ga}'~. ~swill.yrung tKl!alk dapat d:iliind;tci, Olebki!!WH ym:g b~brljll!t d~.

n,HUU'D

,~). ::;'\~.i'f{~, : ..... ~-: ... ~. ';.II~ S& .... ~~ .. ···o+ .~ .. --';~.- ,:". '5;~.'... ~.~

. @~. ~U'.~.;s~-! ~~'_II. I" ""J' II!' 'ft~

1j ~{~1i ~ A£~~, ~J~ .~~ ~.J~ ~~l ,~j]~6 t1t1

M.... . ... -:::: M~.· .. ~ ... ~ ..••.•. '. ". ~."" .... ~ .. t·· .iIiiiI.' ..... ""." •..... ".~~:

i "., . , .... ~.. .- .• ".~.~..

~.I· .-- .. --I_I.---,_----_-I~',I!I-

~ ... !..J ''':;)' .. - ", ... ~; ,,.:.~. . ... :. _-

.. ". ~.'~""." .. ~. t" .. cl1fi"' .. ' ..... ''' ..... :"" -:;~ .. ~.... . ... r! .... ~ ..

.L,~u .. el' ,J •••. t.9-J· ~~ di.!J

,~-, .:.' '_ - '- - r' " 11¥iI\,;P.I' - oj!/: - ,. ""~~-

Th1H tlililMla da$O'lrl!g utlJ~"'~.·.rdl18a1lKami (p.~l'.a M,daiklit) #u kepa.dtt. Lu.tb, .did mffitl!!"o:l .~1l$i1,hdau .mlf\r01JM· !;-emp# ai1,fliJ1lY'lIkarelJ'd ~J.2ta,~au m:e.r:e.ka. da.!'i aM berblia,: ... tniadot14h btiriya.«mrtl ,sl'flil. »(QS .. t 1::17) tM'Il al1liang.&tb 'kepttdanya i-d,Ilffl1lJlll de'U~n wrgg;pli"ge,gas. Da:!! ~ejttkJn,hlrl" 1nt1'n!ia .seWn memkum!iperbuttli1!'i~lItiia!'i}'i:t1ig k:eji~ l;mh ber:MU: Wtti .kaum\b, u:wh pu:leri-p'lIle:n (n~)ku, m~ khib ~uci bagimu, ,m\ll\a h~kwawh '~P&t*' Allah, ,~n ja~8flnJan k4mu me,nmnWkll!'1 ,(IMrma)lN temadap tamJ.lku ini. Tid.:tk aikl'kab iRantMamtl ~,OFal'igyan8be.r;akaJ?- .. {Qs. 'l'h78) Merela mtllj4f1mb: ·$:e.iiIt~U'b~ kdmu t~lah t~IJJt ba'~ kmi ~k .i7t.emptmpU ktill;gil!(litt t'Crh~J4' ,u~'t'i~,'U~eri,m#. danst~n;rr~,nbnya kail'i!Ultentu me. ~hm I1p<a )'4n,g ~n~}'4' it4mikehendaki,"(QS, U~79}

.A~I,;li11 ~m:e'lule'I][:ilJblli dJalam.aytlt iai telui:mg ked:t~ran:g~:Il ususaaUllIIJ5aR.NYl! daei Milaik,u kepadll N:lib] LIIl~h _~.etfMJJ pa:1':lI M'lbiibt ]t:u memibttt'.il:aI!1l1l:M1! ktp<1t:ia I~rnihtm ~ te[l~Stt'I!g o1!kan ~:e~ad!p!ya~,ngha~!I:!u~ kaum N<lbi. b~h ~p<lId,a . .mOll,un Dar! ieu, :Me;l:1ekiilloertQ]ik (lu.i tempat lbrahi:m ~ glUll!k ,dal~ kr!'un)li!.!!:li!!; k~pli& N~lb:i L1iN~h. i:Iia!, Se~.1!gk~ dill!! lne'-fIIJ.I'IlI:t Stli;lJ~il penrlapact ber;ad:t di k:.ehlll:lJiryll. dallpeJ'ld.<l!pat ]ai.n. di!a!)er.a:(b dii rumiJmiya, .mereh d!llIt~ll<~ ke'fHt'd;my::ll denglllil :pilliIJI~~jl:;m. yOlIli~ S;lH,g;1Jt ilild!~h~ daJ!am. be.nIM. pern,OOili j'~nl'l :sangartt mmp:m., ~e~ilIi IijWi1lil dillr~ AIIailiI.da:nl A~lm m~mpuilJlyai hikm .. lb:dm i1a>J.llJRyang nY1l!ta, makil. kie .. d;ilml. ,mereklli .memblll.ili~ 1:1!uh ,~ r~~h d~l] !.':[haw,1!~ir .Hl!:a d!~ did;ak, m~~l!)r~!II~ 1:'!'I¢f¢l'::~ ,~~IP~§I!.~a!m!liI (rn.efljllR.1!I:I), rnereka ak~ill &irerlcma.oleh ,silllilh ~rltllg dul. kmmnya, lail:~ .mereka mendapllt ~rWilllllll Imrnk .. ~ ~,~r:;; Ii. J'~') ~''''JAm dia berRatO:l: 'illi; gJa1J~

Jm:n JNn.g ;:l$a~ ~ulil·. ,,~ ,

lOllit'l 'AM:lOls dian. binn:y:a.oe[kill,ta: ~Co·oa<llll!!liy3. ,S:ilil1g3[ b~'mtt,. y;al:ttu, d~kiet::lJh:Yi. b!lhwa lut:Hi ,i:llgin. me]in,d~n~~ mer-eka. d;ll:rlllllliluk me]akuk~lJi lJial itil:l:,ler.:lJsl. ~I!IUl1Hlagitl!J':ili. ~

it HUUD

.fi~mal1l~Nya: <{ ~,t ,,;:~ ~ "Dfnga'n kr~~&riIS, ~ . m .. ksudnya mereka cep:n-oepat d:a!ll.IJ.e,~kaiellrili !i<l!ngat gemb~rany,ukli1§~.lli3!l!i~I!l.Danfi •. m:ul· Ny.t: ~ ~~I ~ j.;.; ~i'iJ' J;i .:r'J) ~Da11: fiepk d4buiu m~re~ .datIl llJela.h,kan ~tAn.peyhrJafijn''angkej"i.'' M<J!k~tl.ya, sepe<rtl illil:.Mi .si£alt .nre~:eka.:. se'Jrhngg<ll !lle~ll;:oa}jjis[ks.1! daJl~m keil9Z1Jn.~epe:rd !~iU"t'irmiW,oNy~~

~ ~,~1~.;";.''tt ,~.'~~~ r~~,J~ ~."lAo~b ~:~t.a: 'flo1i krt~mJm, inilac~pu.tt'ri' paten (nf'#l'~:U m~ "'leU),· sua itagmm. " . Dia .m:engsnhkan. meit\ek<l kepada

.p~I.'Sm.p~;tll"~[,sm:pua_!t rnt:nlk~. k~:r¢,J::!;t ~olral1g N.illiJi terhadlal?!,utlttl;1ltllJHl b~k.m SllC!\m:JJg llyak •. Inab d!i:a mell~rahkiJjlli .mereh .kepad:t hil!l yang lebih. rergulli.:aJ !JIlliHlk me-nJh dli. d!!Jmill damak.hi.nat,

I' ,- __ "'.'~ _.~_ • ,~._ 'if ~~, '~,: ~ 61' .il_., ~' .- __ ~' __ '

D~ ~!!'~."Ny.t;~ ~. ,J'''}!f'''~J .iill ~,...~r !W'4~ ~J~.k~~

A,lhd}"rJlI.'n .i~~j~nlah kamu· men(;,el,1i'(!jrkan (lJal1~~)k~ ler'~'arJap t~m!N,h~ i~i. ~. MaJksUldlR}'~,~e:rim::ll.:1h.ap:l ymg:1k:u rell'.illt~h:lI;;w kiepad~ kili~!IJJ, yaitu .mem· bat'as.~ di:ri Ft:aJllya deng~l:lJ .mecnual.l]i perempliJiall.·perempU<1J1l hl.ialli ..

.L ,.",' ••.• ~, _. .~ A ""'-'-'.it ... .I..1. .. r. rJ' . - - ". L~P" ·.L d " ¥) s;,J~~'Y' ~'~'~~, .l:oftlMrnnm:iUI1'''1:ig)\l!~R',~ .... ~ M~I/.!_-

IliYll; di. d:lt"mtl~[IIdt.lle:baikm,. y:illitlJ hi~.<'l mener~m~ lI:pa yantt dlip!-rinJt~k."liII dai'li!fie!i1jallll:ti 3pa J':I:~t clm~~ai!i.t .. ~ ~ ~ ~~ ,,j a~ ;0'1:", ~ !}to ~. aM~kt mt"f!~k''Se$l~~~',j:I;!;}'4 k4mll tejt1hr~l:"u b4J)wg kdmi titktkm.empll'!1.yai keil'lX,inaIl: terlJadgp'ptlmi,ptlW'.imll. uMrubudn.)"li, se>'lmgguoo.y<ll kilmu m.e.r\t;etahMi ballwa.pe.r~mlPl.lm1lellem:p~;1in kinlli tidals :m.elur.ik~ruJ. ka:mii[i~k ber.h~S<I'at k~pljjd~.merek:lII. 'E ~..;..'''L ~ ;'!ll.~) ~, ~Dt1n YJ!iI~uhnya umu f~!:I~1l _ngJJMhui t1I4 ,'4~~~mi~k "M~y.l., ~mi·tmk ~ ~ntkGcU!ln !lieI'm ~ dm Ibwm m.eng,etahlLl1i hal It!l.l!, moo Irnmi~ooak p!'.dul.w 11IInruk Dl.eoi.l!lig_lidangi. per1\:~lil.<lJn. iIel1Mng hil!lUlU,.

ru..s~dilb~rk;~rril:( ~}'G.,~ ~~~!J:;, '~Datl~~.rI~kgmJj~m:mtn~fithll~ apa: .... mg 5!l!hena~ 'k.tmi JJM.hdaki,.~ kHnili hilllliyal.<lih .melligi]lgin.km. [-3!kl·I!ll~,

lLHUUD

ltt'kuUn)," (QS. ] 1 ~:80) Pitta utltsttJt (Milla/1MI) htril1ta'; "'lIail.ut1J.se:fun'ggNh~ k4mi a.khm~*fi~{l1J IMld;-m~,~ekalr,.lNiZimerektt tidak ak:m datJllt 1m!~gg;ul'lu/~ rikab i~u ,~I(1b ik'1Igi1JJ: lI:~kiJtw~(f (Jan.ptJsgiln1i.pengikriltnu di ,al\b,itm:attmdan ftt~'~aniZa~' ! ,a~la .~ro di 41llf;1m ~/~~ }t:!1J:!,8' tffflm:K41. k~~ZJ' i.~ttfri~~" ~~.~JO J:!:

di~imta ildzab.,a~' metri1np.1 mmka,. karena sesu .... ylt .maf'i~iJnJll

admb ,kepadd m~ ialab ,Jj _1U:I.I SJj,ffbUh,; ~1J Sb_,uJ; itJi urdtt1J

.~r,r' {QS. n.8t)

AlLah &:b>l!~ ~,mr.mhm,~'bll!t~~~g Nab.F£",.a .. ~~,. ibUWilSa.f'! l:uichwe~'ilm .me-J'w. cl!flllgm. IiIcapam,liY;:: ~ .j!, ~ ,) Ujl , "Seandain;ya; ,000Au memp.lJ.nyai kekJl.il,tan {untilik mf't.lolaktn~> "' d.m. aPt ~~:rw:nY;Ii·Mak!:u&p. ~I;~y~ .• ~s.ib~k~!.l~. ~ :p~~k~ (Jlmt.~ .&iciikJu :£~di.Jl, ~ ,k;elulllitgilku

U!;i,wk; m., wlili ~W~ ~ llllmM~biD.'I!.mtWrn 'A1q,~.

OJan Ab1:Siah.m.a.ll,. d:u-i AlblJi Hwai:rab, hahtW.il!liIDyi;ll.R;J;suillU!lilaih.b~bh .

~-~ ''''._''~' ~"_1 ...... 41 ~i_!.'.""~"""" Jr.I.'.~~.:-~ ..• ~ __ 'Ir~-cj ... • ~'I'~ .. ,··, .. b' :~Ii'" ":'~~~ '~.!I!~.·.':U"".". ~-:,j'~- '~'II. :~~,_,.. ~ ... '

~ ~. -- .~ ...... ~ .~ - ,~.)r,s. !lJ~ "" - ~.p T IS'"'" .~. ~.) }

- , .'. " (:,~ji~. ~J) JI 1~ ::;~, ~~

"Ram.a'l: .A...I.I:.ili [elm. dillimpaihkmk!ep;ldta L~iih, h;;a:a ~'[ell~ iber'~I.la:C: ~~ma NaJ:m:g}'~ kQkob.-yakm AM ., S>ejak it"liI. .Allah tiM me:npll.l!l; N~b.is>~.ya I!:~, &cigolo1ilg,mtem.<mn:n &ci .k,umw.y::l."·

Maka. se~etru itu, p:a<n ~at iiilu 1lIlflmherJ.tllihukanbaJ!twil me.mJl ;iddliih~,l.'!::u5m."lI!twm A1II;tl).lep:il~"dan*~m~'":Ii :~p ti.dak abo, H.I'lIt :m'il!B;g~lDiy;;J: ~~1 ~M" J~~ J.-!.'~. "'~ J, )~" 'I)\i ~. ~:P';l:a ,ut1tUt.i (Mtdai:kat) ~ 'llai Iuth..f~un.~lmya k.tmi adtiltz.h, .KlUJ'li!l1I'\U~umn .R4hh~_r,j"t~Jic~li m~ t1Jqk,~ .~m~gg,:mlggBkamll. ;;:Dm,pulI,Malail;u. :iw m,m,yu:wim.Yit ~~p""yit dill: ,m.emJbotWllkeJIlU!a;q;~ya pm, ikhir.~Wm ~ SIIIJ":I"Y;li dia m.e.a;iadi ltIemm.dll, d!i. ileilaJkani!:m.e-rel1. ~ l;.r~:~ ,;;i;: ">jj iJ "nm j4.~~",14h I'1J4 W)ran.gpiJ7jdi ti'~.aTa ka-mu yan~~tinf$il, .. M*si!J!oo:v~, J&k:a ~'U ~&mt-p5~Uiil.W~p;i .. m~~k::!, j~.lI~rpali~ 6Jel!I,~· Sll.1tfa, Y<mf:ge.mlllrnh :1m, akan ljeta/pw liemsl!;th brniu Fe.rgi •. 4; ~{~ 'll) ) ~

~ ~" ~ ...

,Iltennuf,

l\JClb!lllfJ'llkan uJ~ b~fb!l b$w!llk~t !i!ru~thd!l1J p~~~ru:!! ~ blOO..;n yang itdUwfim_!Jkm"y;Uw ~1)tra: ~ ~~. ;':1Ii. ,";&:bab .ft:~ Fgi, MJ JetlP~ miftt.l~ WN<1!~m,U,~' ~-r;.1 ~ ~ "K,m.d/f,inent!U(,"

I:!e;giillli. jlilg,a. Ibnu MlIiS'l.Id memha~y~,mer.eka m<@llIjb:l!Ci~ (d!lrtpn.j fi:Mi!J:;lib ··~l"f;r mru:l iru .. cW:mps.ngll~m dm ymg tebh dJit:et~bn.. ~ 'w.J.~h dlb:ilJc:a'[Ii1!!laib, memll:rttll m,e:l::eM, ~ebl1i~ll!lll u.n qji:rn'il!~ da.a ahU lil\1!hwl;I 1~!!I.E!,~]!)~m~!!' 1b~'\V~ ~m ~.~.p~~~ ~ £t~.·N~

liLHUUD

~ J.l,'f)1 ~11t;.' r-L ~ ~j , "Dan ja~,g¢ntah (ita$. feoraJ:lg ptm dianir~Ta k,g.mN< ~~ WItri1w{,l;;;mmli iiJtm!!~~,,·~ milk;l,mew;l, !llembo.lebkwn r~fo'~Amnmm) dan t.l1lSb.& (ftil.t'"bmL~. membrll.C3!lll.p, Mereka meny,ebutl.m,. buwa iisteirl'

I!}'c3!kcluar ~~"!N m'~l!'d!:~ d!aBJ:,~dk~ f!lm rn.!'!,ia m~nokh

tim b~rk:an.: "Wdt b!l!lmk1!1," maluia dWcimpa ~. nulUlah. i\1l.

Kemflldian p.am. Maki!b:t .. ittl.iI:WlI!lyeg.ernkill1l. adzaihil1!:il!l ikllumnp. 'lItlt1il.k . hiu!k;iJm1'll> lrnre.rut dia teLib. 'bei:kar.! lepa;d.J, .m.e.!'eka: "'llm~ah , d~gan ,sdrecib," ~ me!!leka be:l'kil!~~:

::~~~i~~.£'!~~:~:~t:1~:::~~1t~~,:~~

w:aJk.tlll. ini,killWil ludl ~erdjri dilJl:lJ. be'-.I'diam dli. illI!l:lEJa.1!:poi.il!t:u •. me.reka d~g te.lg;e!l:t"&esIlJk:ep;Ja bd1 dtliri;ip p<iliilljuru d1ilJ.lud:1~e:t'd!ifi di .iiLtib;mgp.i!iJ!~1JJ men;ili:l!1 mer¢ll:l, .menol!:lk m.etd~, ~ :md~:rlUl:l'I me.rwd.lri:!lr~, }"lIiL'Ig ~~, s~gkerj.ww. Ak.m,tetolpi, me.re:arn tidak mene.rimm)nl. b~ IDe.Ilg:mc;llill daa m.e!lIakuleIl!ak:UJimya, .ma. sekietrika.1!t1!lJlbri!l ~ .lllfJ.[laaf'.ap .m.ereb. dan. rn~ukl!.d :m~ooka d~!1;pn $;I}'lliBJi!1y~, maln, k~~Jlal!t p~p~lm. O!~aj il:liI,u !l;let',t1k~~~bd d~~ rid;!! ~~d,\!Iijal!~.

Sebil!l1aUm.ma AJLili.1il'rua, betrfifBlll!ll:

oJ. L';. t~ ~ ... :.' ~ ~,~,~ Jl~ ~ ~ "jJ "...... L· L!I ~ ........ ~:~~. ')j. i:aI'-. _ . _ tt_._..n_l._

"" ;~J' ~I,:J;.-.I~JR ~I '.. ....... 6f' .J~.lJ·);;,t-"'l":lhm:i~1{l~~m.ya~IN:t'~

.tJah lne»llmjffby,a raga,. .m~l\l1n) t41wun~ (kgpada .m~a), tail}. Kami .bl}.~ ~nAltJ: .~.bt, m.1ia:!'~n.l'ab, aha1J.i{udan anrum4.l;l>anCil!t~.Ktl." (QS .. MQiWW': 37);, dsn ayat r.;el:m.l!l.O.ya.

Maka taJkt1Ja ,dalPirlg mr!h Knmr~ ,Kamtj.adfkm "teem mm l.rrJ'bUIl ]alliS'

lIS. ata:!; ke· b'tt,wab (Kami b!aN~IM' •.. ~ Xam'i hujani .mllmeb ~tUt .b<lltu

dari ~ ~. t€fb\ti"kar . ·-mbi. (QS. 11.s2) Jl'4:1!'g diberita1l'da

olieh Rabb·mN.d(msm~!!1'n i'ttt. ti'ad.lZ.rb jmJi d.!rri ~.rng'9.1'11~J'l'lil'lg ~ti}lm,

I~QS. mBJ) . ...

AI.1:th.1a'illiliJeaiml<l!lil:( I'l~' ,~t.1!1i ,. "Mala tat/eaia ,dat\:;lng tWzalJ, Lmii, "wmtu itu ~ snt twtnfll mM,Wli 1 ~~ ~ ~~1W.m:ijtuliJum . ka~m LRtb i~u yang Ji a.t:a'~:' ., r.a~tu. Sadum.. ~ ~ ~"KI!! baWl'liJ {Kami

~ ~..,.

,""Sehag~Q.fij;'mu-NJ'il.t t ~. IJi.I1ili 9 "J41rlAl1ah mmi~n

1]. HUUD

at~ ~e,gm itt~ g!i'Jab Uem,r y41.!!g mrnim~' (Q& 1!IJ:J.N@jm ~)o M1Ikliudtliy:~!

Kami m..rijilll!.Wya ,deolJj~, hiUII:I· y.a!illllben:o:aiI, ibr~ bahssa rersL<I!,

~niny~ ~d:aJ~, baw darit:;mal::! llili~, Lnladaliih p~:rb~!!i~n llm.u 'Abbas ~ L~· llIya, dm SeD:lgim ub:ma, ibe'J"kll!u: ~Maksl:ld:n~ cbri batu elm unai:JJ lin ,dan ~gp1!h ~ ~a!h, b~cl'i~ &;I;am :,i-}~t ]ai~J' ia acWah, bi!!~ ~lanall,G!U, mWudaya. }'U1g ~jeiaJiL membilllU kuiit dm k.er,ilIs." DilIlJi, sebagiw YilIlJirg, la:iu b>erkiit:a:: "'b. adM bat'll. til!lil1h~at yang ,dibilkar:."

1'J,"Bukl:iia:ri i:!elf'brn: ~Siijil, adal::th ymg teras ,dm~esu. ~ :K:ilimat: "\iiijii dsa !l.i.ij,m." ,adaJiah ,sat1!l uti, T.mm bin Muqhi[ berktltlti

',?~ . ~.~ •. L~~ ·,.L~ ._."~ - .. 'i".'~ '.''''.~'.'. ¥ ~." .. '." _.' , •... ,. "' .. ,J \~'.' ' .. ' .' •.. ., ~r '.

~ ~I'~~I ~~IJo" '''I.,~ v-~' , ... ~,~JJ

... i" ... .F

:D~~~~tlln gprak ~.,,~~~!tm:muk~ '~opi Nj-~ dt ~g;lhbm~ Mwg y~ke~p.lli!l.a5 ~1J!l!!i!} }'Ol!'lIgdip~ oJ~,~,r~~·~

F:ir~.N]':il!~ ~.~ , <TDmg.m 'benlmi,w'bi. "'Sebili~ Wiama, berbif'..a:

"Mab\i.dn}'tl disiapk:(ll[i' tIIIrrU rrrl:li,," Dan seb~Jlll1, }'atl!g ]Mn b~rbl[~: ,~ ~.~. , ~De.ngan ,herwbNiiU, "Illilks'lldnya ibertu:b.l4;l.Ibi ~amhIiya~ep<lid<l. me.fflK<I.

-F'''' -'-" ."'Ti._rn, ,'" i:;,. '_ ~ ~Jo.. "y;- .. - .JI~'L~! b:i . s: ~,~~~~-~- "-'fC-.-, ,lfiIt~·-'f ;~~~,~ - ._,

~ ~,'!I .. - 'll . r= l' _'~B"!l!~ ---1jl- ~~Wl!!J!~, -_.~ ---S@

teq:l~t dl. Gla!luy.anilIDa·itl!ilma or:Ullln~. :setiillp. huu le ... rlmilIs .di anmay~:IlII!IDJ.iai o~g~g aikm. d!!lti.mp~ ~@l!finy~. ~ta<bh dlm .ri..m .... ~~i!'hu:a: ~ roj::J , "Yang d..ibm tan&; .~ dikeli!1:ingi. dieJlga.lll.pe~iJ!ilir,a, meroek:<II. menffibuthn

~W:~~!!~~ t~~mrmpn", p~nd!jJ:~: _~. !P'~d~~1!iky;1!fig ~~1Jl~~F d!i

b.e[ib~gru (j)~a sdcit~ $1IJ;iliLl ;s;i;1i . sedimg herfuic:mt di oo.~.

t~~atnl~~ ti"bK!?a~.'~a "b~n,] ~ .' jlliTltllb di !Ul~m~"~

kemudim ~1l!I iJerruht-m~l ~gb~Jm!I merek:i ~, . .re1"1lU:'1Ji1:tlJiegem".~ .me:I'eb. mAt;!, s;e.DJ!!IWly<l,ndak .ersl5<l seornmg roo. oor~ me~<l:.

M1lID:iliiid, be.rikll!t:lJ: l~bril! .me..mgamb1ii. k:ru.mlurt\h dui tflDlPll!t gemlh:lb elm dati rum.:ili me.reka. Ia mem!baw::ll me~eb d1en:g:m. biwl'!img:'b:io~tug C'i"I[I lu:l:'ta ibe.m:h IDe'lW, Ik.emllJid:laII ~a. me.Dgmgk.~1i;llIy<I hill:g:ga pelJicludiuk.l;m,gl1 m.m~~r j~ru:t .mJ~llig m<i~~, bIt! ~rnr,lrnh __ g~y~,"

Fi~~N";1!Ta'!da: ~ ~ lf~rJ' "Da.niUtmVmjdRi ei~tljI'a,~'" Mili,!lICifl"~, didfsa--dffi<l. dmgan. b!ilJtudal'i~mrah liar, de.milWm. YruIg dik ... ~ ~5I.!1nJdi.

~fi~·N;nii: ~ ~ ~l1i i.;r. ;jo~J' .i:l)an~n iJ:h ~JJJ}lflih ek'l'i Q:rang,um:lng ~ng J.mifJ1J:.ol< M:hoon~ ti:dML-m W;;l, W j~}1Jh (brei OmIg ymg m.etI.yerup.~. m.eli~b ,d~ ke:zihillwm (k<l!Il!m . .IJlIllIS'Y.lrikin Mdkah)" Han t,ermpa.th.mi.t5 yaIil:g di.iwotYlll~ dililml :kut;l!heki!lab Srl:tW\lI} dari 1m1/! 'f!:bbas S!lC31!'.a.mari'u':

( .~ JI~~j'~~'I' ij:i~ :1' ~:J J;J. ~.~YJ'.a.7:J ~ )

~arlW;~iil.p;t :me.njiu:mpaii:w:sootlJng 1f'1L1LI-$ m~l1ilkukan pe!:bu~t!Ul lb,rJ!!m. L~ (oooomi), ooa l:nmWlJ!ahymg md~Yk._"UlL .d;tn . ymlg .:f.ipm@1Mm, ~

ItHUUD

Imml.1Sy,Sy.w.'i d1il1am. s:aillalb. f.'a!ITI, p:er:kn~ilruI.~ d~ ~ lJ,erpeillld::!p~t:"!"~W;ll o~Iil:1il y:;m;!1; .mdaluikm li=tb 'sod,o," umill!ll!ll!ya djlolJ1llJuh, balk i;\~mlbsb~n (s'!luil;lih. memkab} aEilu tidal\:~ d!e:Il~ be-lPe~oog k!lE'~ b!;lldiw D. [ma.m AbU! Hmili:l!J. hecl!:ata: ".B~.W'1 orm~ itt! diiLeru.p:ll'kan &in. tJSIDp:lttiHggi b]u dJilemjlw dJs~.b!M;U~elll']aiP1 y,;mg1Ydah diW;;uan ol!~ /IJIah ~-P k!lu.!l!;I luth. Mal1lli5l!Xci daa M.mll.rting&U AllIib. Yng lebih metli.~w '~~nr[:wg kebetlJar,:l!IW.}':il!' ~

"' .. " Fl'· ..:: ~ ""." t f .!J' . ." .. 1 .. ·· _"' ... J' i: 'y .. :Ji... J>. , .... 11 ". "'- ~-:'!J'''' .- .

• ' - ..... - '4l'i ~~I ... ~ • .,l \i' . ""'.lI;,i.,;,J (.jJv. .~, .. ' ,

~. - .. __ .. ,--!_J,-.,- - ~'" ",!,~_' _~- I ~_-"_' __ ,,_:_,,,. __ J

- ~ ' .. ' ",i '·'!:.l '~~."' ·w J-1 ~. ~ ,.I •.. .J'.' ,JIo .• ~."' ..:1., ". .. lIoo.~~ .. _ r _ ........•. i .. -

."'~ . '_ '~ll-', ,ul" ,1'1', l ~n . :-_.~ 'lI: .. .e'i

'1::-:' _. ~ iJ· ._ ... ~ ~- ~ -!:)~ .. '_,

~ '.l·.· '. _ _l~A,::;~(S;;~~ja~~.·~ .. l .. :_..,

~ ~51'"J:.. ~ t - ~/:!J

Dan ktpr1da l(pmdkduij lIJadyan (K«mi iftU£) ~a:udam :tl11l'T,kti S),(n'diiJ'. l-a ~,~,: "H_en~H-~h!. ~~Wd!kb ,Alkl!. fektd~b,li M~lJgb b~'M sdail'J:

Dla. DaR pn,g'!11tfah .k:trmu kllrangi .takm't.tn ikR ti.~g!t~., .~I~·Hf:~ggW:h.:!!'''4 li.kJl melihttt. kamu dalmlik€,ukifi!.1dN,g b4ik ,Cm(J,mp~ dtm$~"nggdfJ'''I:a (l'kM kha'mtir t:erwd-apmu aWJI aJ:Mb btm f4ngmembimiStik<ifJ (Kittmal}'." (QS,. 11:841)

AilJa!h. tIlbemr.ma;n:"K;i}m1 1Ddu. meI'I&ti'rUS ke M\1idy:!ltl! -S"!iilib, S.

Pe!:1:du.dUkMad~, .~~ ~$:!lru s~ ~D.~ AribY1lliii; m.en>e.mp:J~i dae.iilh <!!'!1Yi!':lIHijOl.\!i .d.u:! S:y-;m. ~elldek;l~mdeng;m M;;l;'ilIft. $ebutllnrege_ri y;mg diikeilJial deiIJigatlIl sebulm. Mild}'lW! .

. AJilah ~me-JIgut1Ll~ kep<l!d!ili mle1:'e:ka. :5i}"1l,'3fb ~, ~elia.tll:I!~[;;1iS~I. d\1ifi ketmlwllllt'e.rJ]oMUJt'. D:rn. W1t1Llik.im1laJh A1iI.U be.dirmant ~ ~ .r-::-';':f" ~n Itc.M<l'J}'<lin)-iGtmi tliw .. sar{da'ra m~ 5r')~~ib.":Syu·lllib ~ .mem.eci:llJt~hJbm m.eRika iIiil!~ul~efiJb;id:ili .kep!il;da J\].ili ~ delilgan IiieJ]t~llIhi.dkm"Nya, .• i.d!ak menyrdmUkan.N,'llJ rl!:m. me:lu.m:g m.ereka meagtlrzgi. t~ dan cimh3.i!L~.

<Ii ~ ~l:;!t J1. ""~Ji\i!1:W\lhn:Y4 a1tu mtlihalkdJiart _Igm k~-iag~ yang !Mik (~piJJ."Mw~y.~,~<liil. dalam .km:idll!pllI:ll &in pengJlillSil.m :k.;Wi~I1. Alu menliWmwatimm kaifum,. oiih.W<l aLkru!t diang)ffit .keba.ikan. yang ada (ucla kalli;l,ll. d~~~!i~lth kOlljg ~OWiU-lITI.u.wsm~.luilll;pil. ;JIB..

~ .~ ~:; yili: ~ ~1' ~:, , "D;,;~ :~f51muuh~ a~'lf.kh,g'tmtir terh~J~ k.il~n akan atkaCb.f"t:da ~Y$l!~~g~~4$~(K~~ .. ~dnr]f;1" [I~t! dl n~ a!l;:lbir.tt,

11. HUUD

.Dan Syw'aib btrk4td1"Haiktul1nktl~ 'C1Jktlplumlab tllkM:an hn timh.a-ngaJI dengana,d1l.dIl1R j:a~!~nlalJlMmumerggiktl!tJ: manJi!siatwbliiMp iJa#t.bak lneJ'et~ dan: j'lllJganiaiIJ ~~mu m:etnlnl~t kej():blJ.f.r1n at m,uka bJ!lm:ii 'den:ga!J ln~mlt ,keTmakl'fn.{QS. Ili$:5) $iEa'I~~J;!tlm&"(fn) tk.~ AJ~'b(l.J(Ib lehib b·(I:fk, ~.gim~,,#k(j;k4mJjl Ql:tU!I'~t4'.1JI(l~ b~ri:ll:l~:n. ~'Il ~k# b',I!k~~klb' ~t6Tr,i1tK Ptifiaga 6ru:~ dlriinu •.... '(Q8. ~ ·~.~8o}

D~a.(N"aibi. Syu'ilIlil ~lpfnIDlMll!ma .m.eh1':\tD.g mf!;\eh I;l.I!I.t~ ~i.dlak ~~r,lmgi takUlUli dI!lil! '~i:rn!bar!~ jiika P1~::l! m~aka:r '~mk ol~g L~ kernud!i;~111 di:;i, .meIli.~i:lme!reb, u:IiI1iuk meD.e_P;;).1;lt:ak:a:ra:D.cbn timhmgtfi ~~!11i~ jillijlJr, balk sat :me:uecima ~l.J!pfjjfi ~;aJHi:l!le.ililJberi(me:lay.mij d:tl::l. d.!ia m.da['iUl!~m~;!lki!ll.mlrn: ooilkcwt~ den~.~m!lmbililill .I!!!l'~~ dI muk::t burai, ,dow .me.l'l.lka, w~tl1! ~t11l meIJIjadi. pl.lmbe,giI. Dm £irDl1liL-N¥l!l:

,~. ~ #' ~ ~}I. "Sim ~~ntrl1tgtm) ,d4ri Al1~ ftda"hh lebi}" baik bitgjmrl. JO

]h:mll. 'Ahbss berhta.: ~ruz.ki. A.ItIah a.da.IaI:JJ ]gbilh bail!: D~.L~ Ac-Rah~.' '000 ~ berkll"Cair "W,millA!ll<lh ~<lh le:b:lih baTh. bagimu." M1;Ijahldl beik"!i: ~1'Kt k~p!itm Alli.I:!~~' Qil.Ut&llh 'b~i:k<ll;~; '''.B~'~ d!o!.ri Jill!M .~.AIm ~bih 1:!:Mk b!il!gimll.~'Abd!~ bin :Zaid bia Asl= lle.rkat.c '''K..ehirulsam imcLU!am ~~~ d~k~l~ku d~;l,tf:!;)j ~~m~~". Dan A.b~ Ja'£\1ir b:i.r! J'~rirb ~i'b~: ~ ~ :;.;;. iJ!i ~ , "$':is.a (ktmi:~U!"i:g-i.m) dacri Al1l1h lId:iiah lebih bIi';k:b,ltgjit:ij~." MahMnYa. aP1}'M1g d!iaauger;ibkm ADah. k.epUJam.t1 y~: herupa.~ s~~~kaml,] ~~~ri;l:rll$!U',3!n ,~~~lb;l,]'!~~ilr:Wllih leb.ib baitb~t1 dari· p!a:d~ men.:g;mIb!llJ. D.:In;li Ofa![l~ b:iIJl,. ia he~.ht\;l:~.h:ri :il.{la];I!h.riCw~ry;w dm ]ibllu 'AbD~ .• " U,tI be.[ikH:li:~.reik:ajE;liaIl.iniil!dl!llm .mf,IlIyemp:tru Krmm .. J!\!IIiIh.T'i:iliI: ., ~j, ~:;s- ~i~Jl ~!J ,~j I$~~ j )I. 1{1;I.ai.ii~lgh;·7fdl;l"k 5llnla yang b:Unik den.!gtJrl ,).'tl'1Jg haiJe;. m~~ip1nt binyJmya yang burnk itu m~rik Imtfmu. '" ~QS. Aj-Mw·khl;:]OO),

D:urt ifFOl"'" -N'Yo'l' ~ ~~ ~..L:# iI 1:;.) :~. "Dan ah-u h.uha~iah .~'q(Irang .penjtlp .ata'S m:rl.m:u:." Mwu"daiiya, D'!iIkm seb~gai pl.llllig:li.w::lS dm,b'!l!!ll;m pwa p,~m~B:ll~l~piD~~~ btw~}IJlM ~g M:lih!)lilJ1rWJ!a ~ M"h"lil~~ J~i!hlk:am,u !!:l'ldaik~}':1!"~ dll~. m~..'ll!l;I!l;!!l,. ik~ t~~p~b[.!lIl!bb. kareas AIath Ml\,

H.HUUD

.Mere/e;a' berk.1t1l: '''1ola; Sj!ti':..ubo., t1pI1WagmnamJI nl'l!1ty,rmib kmnu agar kttm.i In:mm~lklW apa :y~1l!g difbaiuibioldilMp.ak..bapak kitJld dil:aM: me1ar:a~g mJl# ,b,erbtlttl «lIZ yang ,wmi keJk,tldaki ,~m.ta.l'Jg Dl1rt.!r iMmi. Ses,tlnggtlh~ ,kam.fji adaJ«h ur.tng' y4l1t81r1ng.1t'pmYtitmrln lag/; ['t1iti!ul,'" (QS, 11:::87)

Me.m:eka be.bt<l aetllgan 1iujllm!ll • , ,semcga. Albb. mem'6eriik:.m

k~l!l~~~ k~il;da !n~~, ~~~, .~, n" ;; at·A·!]I.Jl$f ~"Ilk;na;

~.Ma!k-S1!Idn.ya. ba.cam:mu," .!( tj~; .~"(. ~;r Jf :!l~ , ~"Y =s menyllm,'f.mm ~41'

kti .,ikLm.aF4~g ,diih,d~ifJ:ieh ~Jt"'l:a~ kttmi~ "M~.y:ij

be _ ,~ Bl@til.mt'p.twng, ~. ~jc.1;: GJG;'~J ;..::' .;;lj'l } ':AtiiW m~m'7tmg

kami ,btl:rbuatafm )k1Itl!g,ka"ni ~i O€I1l~g laffii".bJn; ~.1:a!l1Ll.lbmi. meai:ngg)l!1. w keatl'llIl.gmt WfQl IJCilflii!ruUiI!I. !i:e&.n~k.l:i,~dalahh!ln;l. bQ. kamI~rat melak,~ ~pa sil~a y:wg ~ kehend.aki

AJj·:E-bsmb t1eJilJillng .fmnm.Nya:

~ \;11;1;, l;~ 4l;? .. J ~,~,~I , . yang mm:j>lJ1tthmu ap-r IMmi m~ir1!gga/'ktm~Jm .Yfm!fJ'diiw/M Jmpak Mmi. ",Mal:-.uil.n}"I, d~ AJ!I,m. ~Il!al~t!liy:a hu ~~Jfl'lml~g-~~ i!.I,jj!~ul m~Jjji!i]sg:dI!;;t![l :;;Ip~ y:m;g

. 00.' .. ··b~.".·._~ .• pK;.~.;!~ .•. '." _mere:b ... ' .. " .Pt. tsrT.·5::I1.· .. !!JI.:I'i lJ.e~li:., .... ~t:I., ... '.t,m.·.. t:m... g .. r..I.T:m ..•. ·.m~ .. ~. ya:. . _. ~ ~lL:..'t: rJrT~.J ,Jdl.~~;1 ~ "ArmtmkangL1:mJ",,,bll.li1!~yanEka~ ~J4k£

tent~ harm Iiam~, "rangd1mcaibudlm~~~dJiil,drt z:a}.u. -

~. 4' ~! ~~ :::LJl. , ''S~tmggllb~:ya :b.mt~ ~'o-mng ji'aiWg' sanppl'

ptm~-rtm ~i ~k-a~" - . - - -

1Ib[l!u, <Abh18, MaiIllJil!l!l bw.lIJ:lliui'M1, Thitl!liJJ Jl;Iri!ij~. AsJ!~ ~ f~:i!!,i;!.]~ ~erbat ''Mefda_ ~tili·!!!li~ J!J!I!lbj~~kat:a (jI~~k:iiIil!11Mwl mempeiolokc

Q/1ok. I weo:J'l:mil'uk!kam ~ dan.m~t: ~ d.1!ri !!'!lllmu·

NYi1l· ~ wb.h membe(~;llil!ik;mnr]'<I:.~

lLHUUD

~,~~~b bUktl1l1,,"llai ~lImkfjjlmg(li~mpiki~~~jiw aku "!etntJun~ ,b,rfku ]'Nllg l'.;ral~" dau Rabb-ku dan dla,mJge,,~b,.N)l« (lJmd4np.~drli"~ ri~ki jml'l.:g lmik (p'a~,"$k;ab akume1:y.<ir:rbi pmntah-Nya) .. D:an (lh tidll,k be.rR:wtndttk mengttj.ai.alltJtpa Ji,tfng ni~ lartlrl!g .Ji'tlmudtirip'at1,an)'4 .. Ak:u l;i;d4k bt;TJ1J4ksudker;;m~li (m~ul~J41lg.lr'm) prilfikan sdama aku ma:s:i:h beriesangf.upan., lJ~Jltida,k ada tan/ik b'agilm mdainklf.n: dengan (p~ .w1MgatJ)' A.o. Harryak.ep'{fiJa AIMb ak41 bmaliltakkal.dnn..ulffiJa hptiik· N~fab aku kem'hwli.{QS. 11:88)

. . Sl'l1"~bh~:I'~at:a kepa.d!a. :meilleJka'.:"' Aifla peiCJd_~p;lli:m1l.l w:tb;ailu:umku"

~ .)~ J ~ .,.p. ~ ,j]. ~ 'jilJm aim n:lemplmyai blilui ~n~: n~ rhri Jt..tbb.kp.'"

~tyt dl,~,~~ P~~~;'~~~fit~~:~parg,~VJ~~~." .; ' .. u.

~ J?;~.J)jr~~.,~,!L~h~ JN~ <i.!~~n ~~~IIU~zAl,~ngb#~k

(patn~ak~ ~m~Al~~ pmTj.~.Nya) ~ A& yang mmgata:km: ""Ymg dimaDlui

oil!etIJIg,m .. rizki ym;gbaika.dal:ili. kemlJbi.m.~ Dmilicia pu]a ~g :m.engalEal:t;m, ibalil'WlI yang cil:mWllIdk:mu.ya adaIah rizki y<mg baJa!. dan brn.1w m,mgmd!Wg Jua DlaC.o1!I!J::I pe:tll§llvrla.!lJ.~er.sebllJt" - ~

lL - .. T ".IL .. ,.L .. -. ""' .. '''" • ~."""~ .••. J~ .. J.' (:' .... ~" .. I' .. ,1", ~, '(".' .lO. ... "''"' .. ''_ .' .. ,~ "".~' - .'-.'

fl1i:S, saun ~eJti::I,~:I: . -.;~ r:- "",I'" , r"'""' ~.l,i..l L> j" ~ .t1.II:U .'~

berk~ mm}.J.abu~u (dmPl m(!Jj,~) apt:)'If1:li aiM l4rntllgktz.m.tlUri~.' M:abu:dill!}"a, tidaW.i!h iil!k.u. .mfiiaJI:'4gIl1t1am Se1l.tli.1i1::\!, ~1id!!ilI!! oak!.] m,el\1!llgpm,ya,de,npt:l.s~m·bUllY£"Il~tl'IbWlyi. ~.~.seb~~ Q.1~bu

,_ ~. . ....... "it .,,, .• (" _.f T'" ~ ".('" ".1 f. l'-::" 'I">.~_ ~.L :J~L ""au. ~iiljjJt!Ulf:l; nrlB~·!"ylt: .~ ~ I:'"" ~~ '" .l5j rl;¢.! ;;'~~,:il ';'j r '.Vtf1~ .fUiiff t~

h~rk'e/)fI'ldak meruryalilhimu (d~ffln m:enge?~) apa y.in,i!r",A1u i.m:J:I!g Mllal'l',.' Irll!k:lIlJlili :aku m.d!U'.~gmJti. ·dnri.SeiO'U!i1It!J ~rg.d:hmdl,um~1iIk!i!lm.Y1t ..

.i".'·L::- 'iL ··• .. • .. '1 ~i' f:·}. ""L, . ·:,l'~.iIlL~ .a , J l,-. .,', to·· . jL .

'{' - C ~ ,I' ,11.~4!.I J(I T ofiIiOJill' ,'~-!'I': il:'li'!.m\;:l~~f~, ·",ml"!'l I mrn_mng-

1taJl.} petbtJM .. -~,udB)'\:lI,dda'lIil apa yag

~~ rerm~ib.km k!liP~mmu.dow , :ilI:JtI!myai:ah mgin m.em,.

pefibaWlJ1IllIi de.n:g<m kemilmpl:liwkl1 dan kdlilillaniinll, . .; ~:;r.j .~. '~)a~ #da~ 41!k~ t4f,ijiA ~"gikff. "Mllk5ludnya. &Jam. :meraiJ...h k:i~~',aiLaH1L Il.pot y~ ak~

• .~~'I.' "' J ~."' • .:" ':;,' ). .~' '. I' , .t _., . .1 '. I"""", I',. .,I'll·· .~."

m~~~, '( ~J' .~ ~~.j~~ ~.'MeutI3MC<i7{~ limp.n .~r .l)~~~~! A ~ar;. Banya

~A1rAbakn ~Jial~ ~s~a_~, ~ ~ ..;!Jj' Z4n lum}'a: k~ch·N~a'b ak'f ke.1:ll:hal~ ~ M~ikll1;l.d!!l,l'a. 'iltmib"'a:n:;l!l!!'a~~~uk~~m, mi !ldalJa:h ferk3!l~ Ml;I!j!ihid,

~t:!.dahbeibt~ ·'Seo.rmr,; pereJ[IJp'I1il1JJ .~glr~ ]ib:au hfu'\!Id, ,dan bi!l!dl;~t:ll~'.A:pakahbmu .meL:umg ~ilab (meiIJI:li'::Imib'lmg umhurt/.aemill'a)?' ra melljltw:tb: 'Y;t,' .[lerllmplllm ieu berk.l!(ilI: 'Sebagim. i£,ti~fi·as(erlim1!l.l:ifchil::l

meiakJtOOmnY:iIIr M*1II.i3.ber.ka~;ac: 'K~a:tl be.~. . . i~ mAmua:ga "W:lI!;l'li!tny;t

h b t, 1"1. ,.~ .l ,,, '.'" .•..• ' T' •. r .', r ..... l. ~I"\ _ L

~~Q,t'M1:g. !!!fie ~~g :ll,ga ~n,' "<: ..... ,~ y~". c "'I~,} '"' J!" '~f~!I"m

.tidal!: btrTk~kl1.tfak tmi!n'!PJ .. 1Uml~ (dtmgm.l J.l.ll?ng~~ii(z,"1)1 ~pa Ja~g .alm 14·~~fI~. '" '1l'~1!tl$[lI bin Ali;iS~b;d:ll)~tli, ]$tii ibin A~i:S11ll~~dh"[)IJ!I~b~y be~l;t .kiepa&Jk1l!, ~a, bei!.<lJUli: ~Suut 'UliIJl<I;f hiD. 'A'bd'lJil·Az;.iz; .datHljg lqadlakilllI:li, &i .~ya ~ perwJtI!It dan ]&r.w:gm,l.iemOOi.an be1iaf!il. meDW~ ,diaikhlr SURt itu.hu S1eJ!tl!UJl :adM sepei'liiapiilJ yang dWt:ak_ soo]';:mg b.~ha railg !ll:laa:lih,

lLHUUIJ

':1,; .. - .. ~~~ .. ;:..:;,~,Ci t ~~::,~-:.~ 6lll6.!",~~~-: .. ~·L ~.,{~,~,

"#le~J~· ~,Y .. _~~ .;#' ~~~ . ..,;~#

~, _._.l..- •... ~.,., •. :~ .1 ,1 ~,~ai ~.~.~.~.-~.!:: ;7J; J~l .).~ ~.-,

~ , _' ..... ~;. ~ ,r#' ,.~,~ ~' 1"." ,.7 - ~ ~,7

~ JJ. ~ .... "'" ~"',-:; ~ ~4 t ... .J.# '! J, ~~ .... ~.J- .... ~,t ..

~ ~Jl",.~,.J~o,"~;lLt1j'IPr"'~~~!J

Ha~ ~kU~jl1~1ltikb belld«knya ~tlHI~rm antam dku ,(~tlJ.lkt1m'1f ,!i1lftr.iyW;ab,hn kamu lnenjadi j«hrll h.mgga gmll drtimpa at1m~ :repmii)'lmg mf!ni~n.1J(J,k4:1111! N'llh aJ:li8ldium Huud I1feti'4:1t~um ;81JetlJb,. itd'ang .i->l't.i.l:rn U#J Uda.k .(PJlla) jrflb (iemp'lltnyaj' ,doarim'll, I~Q5, [];:&9) Dan ,t1l;Q/:n:ml'ah· d.mp'w!tln ke:pfl,t1tt R:ahMtt kan'lJian bwt~ahlitepnda.Nya. &!u~l1-, iU,ya R~bb·ku M{fb:ap'en~ll"g lag; Mi:!'bapf!~aJih,:"'lQS. 1I~;i901}

S}'li·id!b ~g~!ltak:~~da mereka; ~ ,J~ ~~., f~j t"&i ,;!!aultdiw, jg.~g4nlahlnmdaimY4 pe:'lNmtoangan 4nta:ra#kij (Jei:gan kamu) menyehabk~ k4mtl menj:4d£ ~1M~ ." M~r~, J!U'!~lnhdn!ll'!~~~~lnU ,~~m,k:~~~!la ~erm~uh.u .d:m k~i'li!l!h w~tbp kda£i:!',an·dan k:.eE!l!l$W]i"m,gk'amlli laik~il!Il. n<mti, kiWl~, :akiW.di1tWJpa sesliauu: y;mg ~;ejib. mew:qIiI kail1W. N'U!h~ b'lml Huw:Ii .• p'llilD~hat1ili d!ru:Ji.~.btk, ~.sibam daa;ldzah .: D.m.f~· Nr,;l~ ~ ~ P 1. J' ~:,ir:.j [JITSM.:.r1;g k..;ffm: .bt'h ifl!tk (ptlla) jimh ~l!tnpa~~ darim"."~m;J"LIJIg ~d~, w,wrute.:iadimyOl. Q1I1dili be:rhm "'YaImi, .me.re.bJ. =wt~Y:l biaass di .b.adapm kilim.keilm:rm.~ Danpeado'lp.[lt .~ ~run. meJi$;!iubm;: . ~.M~lmdtmgIDf-!I.emp~t ~tem,~my~.tidal!;. j~lili' daa .. l!::ed1!ltl. {maksml}Il!F adiWt mllimp lleJl'Jadm}!1. L~

4i ~,~ s ~1) ~"~ mopcnJ,J,~ Je~ ~'I!!W,JOdari,d(l5a,dQilIl, JIlLl!I!l: ~I!lLahfewalE. -t 4'J ~;'j ,~~, OT1(emudian bl1',.t;a~~tw, kepa;d4,.Njt'.; "d'aJri

pe.dl'li1l:tm-peclJnM:rnmu" y~g 1:J~1"!Jll .

Dm, f~fIruLIlFNya: ~ .~ J~':;' ~) ..,......;"; ~J,t "Se.rungg1rhlliya Rlfbb-kn ,Maha~ ~~ ktgi .~WlSih, ~tWr:tlk ,Qlt:lI:lg'~'"Il!ftg be.n:'l11!lbl1i[.

11.. HIJUD

Merckttherkata: "Hal Syu~rdh.k4mi tid~kb.:!~.Yfl"~ mf:ngem ~m~. tfj)'a w,ng Mm.", k'fJt(fk.:!~: ft~ ,H$i: m~~,m)~ ~tm h~r-b~:r;!i!'F~~~ &t~~ f~,~g 1Il:fngfema}, di ,atI!4r.a .komi; k{fhH~"r/.Jk k.Jr€1l4 ,kdmf'Ni"'I':n.Jf. tt.!i$1llah kamJ telah meraj4m.!:!Q~ s~1~I1't1imu p~~ bHka1lllab~imT~n:r ygng betwib:a~ dt mi .kflmi. ~(QS.U;!m ~u~aib m~: f'Jlai ,Ii4NJnlf4 ,apai,af} kelJ!.'a:~h .l.ebih ter:}J,r,;nnaf m!'m:umtptlJ.i.i!l!gum~ ~riMoo Allah. ~,eilt1~8 Allah kfl;mJlj'adiiMn ~~1I4tll ~~. ,l~R«ng iii' bel'al.tlng,.r S'rI$mJgplm)'lil" .(prm':K#!1hw4n)R'tlbb-i~ .mmp,rtli; ,(lj}w. yan:g ,lam", ,wjj1k""n, .. '((28,. t h!l,2)

M~r'flikab,e!!'k31[lli .: ti:.~ ~~.). "H~i Syu "",i" ,;t.alni t:I'liak m~:g.m;~ " is:nm li~ £lll@m,ii~, ":84~k.,.~4~ ..~ A:~.T!l~rt 'P~k~~~ "1~ ~:ebllt geh~ jlJ!rn hica:rca. p:a~ N;wbii. n'ber;k:iU~ .( ~ ISJ ZI1;l~) " "ll,;a!n~t~1lnya ,~i~bena:rmeiihatkaJ'lm ,~iI"a~~~g7~'Ji,Im_a k4mi.. "'~ adai:;II!!$tmdht A!b!1R.oog_ bel'btc "Merebber.mmttd, me:re.odm" k~, I!;;U\~. kd!.l~a:mlit cldak. oomgiW:l.lt agmw:w:l. ~

.;; ~I ~. " . .. . . : . ' . - '_ - - - - - - - - - - - __ ~ - t. ,_

, EJ~J ,~JlJ.~ ]Ijl') .~ "Kmau ,tidak ka;re'l"l'ol keJua~m1l!. tmtuJah' kami

tddJJ mera/am wmJ!." M~$~dnyl!,,!I!:d~-a~g~l1l yal~1!l bumrmll, S~alnY:<l ~ll! bl:likilll OfilLn1g-or;m:g itie:rbormn ,clli hOiupm .. klwi] .. 1JIi.:scay ... ibuiDli .ddl ~~mp!U'l1 ~1!!. ~~ 'bar\!!. Aib. ywg ,,000000ya hmi meaeaei-

~~~t~~:~~,t:::~:~runyai ~=fa!7~

-.E ~ :; .~.~Ir ";';'J (;~ J\i , "5yn'aib m~~b.· 'I:J.tj Iltmttrkn, ~~ keSN-4rggW/~ lebi/~ .r.~~g.mia~' m~tlr,ll~ ~1uim.lig;tnm;~ daripada Allah, '" Syu'aib be~kat1: "Apolbh. hE:w ~m ab (ci~ m.eIJ!.yaicitik~ .~. bl~mJ!"Yl" b~brena .meofligagwt~ Rabb~ku ymg ~u:ci.·rum ll.o:bb:il:glIDg, hmu ~eJi:!~p!b~utd!l!h .!!I'I!l.Il:j~. "K1t:tlhtI!1Iab" dI belakmg Pll!IlggJHlIgDlllIII •

.! ,11';1)' ';:.."~',-~ l!. .rt'~_" .,,' .• _.1: ~ ~ ~,J:L'"l;oii ·~.·it .. "M·~I" __ ,L,c·:. k:unu ~I& .'!; "'''''- r"" "J; '?''''''' ..... n ~g ~r:-,t>'Ml!!n:g i!'J~c. n:gm... __ ~YJ;!!.!,!~ _ .- .•.• ~ .• ~ .

hu.it:i~Nya ,m 'b~ae,gwllll, tidik .. mellt;w,'\C~N}'ill, dan tJi,~ merJi~g~Nya,

,~ l...! ~ P ~ JJ&l ~ "Sr!Jrmr,glfbrJ}'lI ~pJJmm) Rabb-kll meJipu'l (!M.~~ k4~ ~*i.~."~j';1i, Mall. _~~~ahw segil1pettl'l.l3.tanmllll dan AJ!I~ ~m m~b;d~mJiJJ .

.:t:;;" .

.. , / ~."'".~. '''-':' ~ j. ~ .. o;'.:,~. '"'."'.K~. ~.~~.' '.;" ~.#. ~.'.': &:.1 :~.' "'''' .

~~", ~·u....... !-.;lil '..~ o· ,~ ~ .• _ ..!, "fo oil

- .,-.' ~'--';i" ~fII" ,'-- ',' .~ ... ~

lLHtnJD

""" ,0 ~ '~" j." _,. ... ~ ~"'.- ..... ~"", _,;,,,.~ .. 1;'

'. .' '. Ii, .. '.. "'.. • I "'". - "". ".'.' J;:.. ~'L i .... ·.· yt '~. ,.. 'f'l'.t ,~ ·i .. ' ,.... ! .. ' ':: ......

~ ,!,J,!).II! '~~ " -."'~' O!:.A:!II I"".,:I"'-!j! ~

;;Jl!1 ~'~ • ~,"'~ 1IIIiI\I,i'" ~ J --,.-r !JIIII '_ -~I.r;il'" #'

@. ~ ;J."" "','"..'.(V.·.····" '.-- ·i.", .. tF.·.,.'~.J.'.,d, ~~"."' ••. -!:-', ...•.... ~ J b, ¢l' .•... ~ ' ,

'';:UA.~~_\~'l..) ,U'...t..li ~,~J ~ "\':"J" ,Ob' ~ _ '

~- ~ !!"!' ,,.,, '" .;o,r.',J-~ ',.i(1

. .

DIm (dia ha,kata),otHai katl:mktl,. bwuatl~h melUifllt' ,~mllfmpJltmmn. $~UI:iUtl'lm}'4 ak~p.Jm berboo~ (PfJ{oj" Kdtlk ktmm .a~n ,t1f,~rgel(lbJJi' JirIiJ,tl }IN'ng ,ak-d1:l Jitimpaaaz«b ,y.ll:ig m!f'1~h.il:i'akflil:i:P;lya 4rlll. fiajJ~ }\~llg btl'4lritlf. Da,~ In1l!ggliMb aihab ,(RaM), ~e'filmggulmyntlkup,~rn ",I~~~tl:Bgl~ bffl4'~~ ,i-d1R:n.'" <QS. 1 ~ ~91,5) Dan tatktda ddMllg adY4bK"!:m:i" K~1Ri £oJditlJli'$k.an S)fu~d£b ,~~ oil:ang-eFtmg yang .beftr-n«n, b~l'Stlm«.~tlm4 d€~lim~}I'a' d.ejj';~Wiij: mhmnl finn Kamz tim: ,f)!:~'11:~aR:g YflJW,zJ'mlimdibi;ntlfi€l~1l: Q/~' sa-J:u f\lU.IJ:,w. ya~ ,lm:'nggtiJM,Ur.laluja,tiifd, m~dta be:rgelil-npa~in di ttll~jJ(l~ #n;gail1.jl'a. '~QS. u :9.4) S~(lb·ril«h lllier~k4 bdmn pcrlltlb b'fTdi(Jimm fiem:Pff't .il-n. Inga~ .lab. ,kfbill\(J.saa1l.1a,h lMg,ip.t:;lldJl.dttkMlfha1l. .~dmglJif/~tll1a Icdab b;in~:l'fl;~,}'41 ,k~mlli1T~am:nd, (Q$ .. ~ ~ ~?~)

K.¢tika N~~~ .'\[lm 5}'lliaiib ~elm be:rp}'!t~lli; ~~di1;ri .mwpm me:r~iI, 'trJerlll.:u:lapnpJ' d!i~ ber.ht;a: "Hai .bJUimk:ULJ, ~ ~ ,p .• ".1:1; ~"JkibRatM) meijtmll ~211a-nt1Ui" '" Mw.tidirya df,ilJgM (:Uatill!i.L Du fnJj ~dal!ah ~~ YruJig kew. ~ J.o~ J1 ¥"'Eesnc\ll/g&rJhn:w.;l a'ku ptm beriml11 (pltJ.ij, "dengan c:!ililku. -ty;~ :J., ;;J'~~~ <?~ .;. o~;:.;:;.. ~"K.el4k Mm~f ,;1ka~ met1gftlliJu£ ~¥ JIlmK akit£ di.timpt: a:.m.b ym:g mrng,h,innkcannya dansiapa ~gherJn.fl1L" M1!~lII~~p" S~llIPi;!. m ·1!m;1,f<! iL.111! ~'-:!l k"ml!!, (!;.rJl:;,~';D.u1 tlmggukrb aazab (Rabb) " Maksoo..mya, .Dlanilikanl",h o]e:h kaliaa, ~. ~ ~. <i~ .~. ~S&wngg:rthn)\:t

akn rim mewml'lggJJ bena:m:a kll!mr. " "

All!ili Ts,'ail,'3Ibe.rum'la.!lii

' .•.. '.~' i'~ ~.' .• I. "."1~1;.· - . ,11 • -·c._!.' .~_ •.•. ,. ,_ '''·1 ~I-' ,r... ,'~' .. , ':"". r ... ·w -,.... " '~. ).

~ ~~..._... 'r- ~-: ~'""""!J '": :--~ ....... p .• ~-:!:) ._ ...",.,., "y"'.b. """)':1'"

• '~~t;' ~ 1J;~

"Dan tath/a: &al!'arrg lI.hab .JDttni, Kami stdama~i~-n SJiIU ~aib ,Jan ~~g'!)m!J:g y.:mg b,llrim:a'"l:hernlmll-Jtlm~; dmgtm: di~ Jeng~m YIfh~J~a~ .dari; Ktlrni ,d.tn: OrRrl!g'

!(l.rq~g.) yri~g ~!:l!.lim. ',;d'lbi1Wsaia? .iJleb. - ._ " . la~~j. jadilah,:"

m~m"t~$ b.'m~""pn d~ 'mmq~'p~ ". ~~¢i_mFang:;m.

~~r=a.mt.tri.likillii:n_:as'i\. ~iJ~1:'l'&;" Dm ~ebiJjftki!I!J, &i m:fM m:i!, ~m~ mereka di"biR\1!Sakan rllengw 5Ua,r0l !l'!elllgg,wrl1Ir), ~ p~$1;!'!U a!·A j~ Il:ru.,

ILHUUD

$01!(;i!(l;g:!~,. $~1l!ngk~!l, pad ... ~_H.!t asY{'))'li" .. TII;lIi' adil, :5:i1ksa~J]pa.d~, nafi }"IE;g bef:l.w:ti:l, mercl::l. :lJ~ t.a.tlJ. u~t, r~d.a b~ri mei!',~b ,disik;;a (fuJ!:Im~

berkumpllJ •. Se.m:IlIl!!l!,'=!, .

~ .. _,I., .l~"IL.L ".!I_ "- t-~~,~ 'I __ ~:'_.. • •

... ~~...ru!IP; Wl>e~U~[Ii!], .p=5et~ l!Iig",,¥"'"" .rJJiU1ilmt ~m<lSmg

kat<l ~e~ yi!1n._$ ses~ ~g~ny,~, rnat~, [l'~d.l,~t alLNri~litimik .. mtltw

"- ~ - ' , ...•••.•• " " . ..: • .(::.. ,-,-i _ .. - •

berkua.. >: ~~"" ~ ~rl. ,;,Ol.'i1i J ..,..,...... ~ ~..-....:I:r' S,~ $t,ngglfimp ~~ #Jwn

mc:ngitst.7 kamii j~i $-yN'aib~';" Q~1;I.g-'m;lln"g Y;;~g bmm;l~ ~.1rlm I4ri lWt~ k-ami. " {QS.M-A'l'dj ~8). Sa;i,i.:li, ~~ dl.~ {prii:da S,iiJr,u ~-A'~ di!l~d~$i!. '~~(l'fI!Can~an"' • .m~:a b~.r:gP.fiC:ttt~ihbiluni :1'1:11..$ me]'~k:l,~gm!tlik,tlk:ll:l! h· zihawru_u daa :IllffigW~ '!lIIlrnk me.ll§dil:ilukm Nillbl1tre1;'aa &.m: I:rll.lll!lin.]':aJ. Om. PW<l slIJ1rat mi •. ket'iih mereka .melaklll1km ketidsksopanaedalam I:IiGa!pm mel'e'k~, 1ie(fbad~ N<lbi mereka, .mata. iillili menyebutkm.ash-sbai1mJJ {suua. ~~~!,lr)]';1,flgm~~~~. ~AA p;l.~~~t ~-S}"!.t~'.lI;.gi~~ ~.~e~a: ,~ ~,~ :,.. ~ ,~ .~i J u:.s- ~,J:£:~, ,.'~foJt"~ldh ~t'~ kami gmnpaJftfl': Jari ldngit,.jifu katntl terinasl,i~' O~an8<tl~~oang lmMr."' (Q5. &y-Syu':!~'~ 187).

,.. ,~... _ ,~I f!' _ _.r i'"'

A[la..h ~ b editmJ1l!ll; ~ I~ r-; ;;,..~. <lIS" ~l ~ r"i c_,1~ ,~~"_ ? "L41M

~"L" J" .:1 .r. j _ i. • ,- ~ :L J' '.~ - '" J' :J' I:

mt'~ll;:l!;lli ~lW~~: /.ill,jmv jnI_ .c~:rJ rnereo'fii j;.!:I'~Jj7il:g~ aul!t.,j~rj:liiwonya .<!"I!~'"

1m 4~f~ ~~b ,~~. Y4~g;$4~1gt-1~ ~hryat." {QS. M}'·S)"'J·~~·: ~S9},

lru ;ij,<Jal~t¢!:'m~!.ik :!,;il-la,$ia·t.1Ji,~!i 1ill::!ih r.m;~ hajj\!! ~ hiln~lia~ AJIlihl.:m !pucj;im MIl mln.geral:l-5eh~ny-llkohmyilmp!i, sepmj;JJ;J;(l; mas:J.

Dan fimwl.,Nya_: ~ 4J 1~ ~ '. ~'ts-, "Swiah,(jlah meYeRa b~um perntth berdiamdi t&Npa.t lrn. JOM.aiksil.dn.~, f>IeObh"'l)iah merw belum. !per.n.aD. bidup

':Ii:' . ".L . -. __ ". __ -. 'IL', . •. . "' .•.. ' . ". ,. -. • '~-.'- .. ' - " .... ('I' 1. "L~ •• E.·.S. .. l..l.:" - .

w NJ]];g~ mel.!:'ruI ~~i!e .l!1l1 mI!.'! ;'_r; ~ W 01""" !~,. T .o!lW~-:. "1£4il!~-

lab wgi ~-dmJitk Mg,J~lldJag'~im~w cbmm na"mNd triak bmasa,"me~E!k::! :l.d:l.naht~m- dd:~ lbhtm. :5ll!ttl. t1:egeifi. &11 trun}'eti.1j:lni.rnetcl\:a .~kiekaf~, pemhegal. &lli tnel'eh adaJ:a.h OJ;'ailig-Ql~ Af';JJb 8epecni memkiit.

U.HUUD

Dtm '5~RnggHl;n'JW Kami td,ffJ me,tl:g".t"~ Mm~ de,~:g;~nf4JZd~tlinda ,tho

I!. ., • ,,1 'P' - -, ~ ~-- --Il.:~",,,. 'Wttl'17 '-'lM." fro>::', I' ,-0"" ~,~~,l", F.~'~'"'''' ;lai!l ,,,,~a.UfJ,:&«l.!n !~n ,mu"'l'~" "~'>!!> n .. ~., ... , '-.-"::"" ,i;7'l!'/""''':jf''''''''~ ~ u "' .. ~. ~L'_.;

pemJmpin-pemimpin kalmm'f1l~ 1f((J# m~t'k~ .mfflgjQ'f. pm~f~b'.FiT'!1,~!n. fM;~INtE periRilllJ F.trann s<ekaJMudi hul.m.ltlh (pmm«JJ) yangbeJlar,~QS:. '~ h97} ,lit 'berjalaJJ;di m:Jikiaka\UtltInya dib.:f.nKiama~,lalu 'Jlletn(iS~Uan m!mb: i.e d'alam NerdJA • .Nmlht WI Jd;,lii'li!WIfmlJi t;emp«J yang'di.$angi~ '(QS,.U ~98l ,Dill! mer:c:1m :rd~ltl dilk'llti ~gmJ, obruhz:!l m dooM dm:l. ,(b~1l p,rtla)dt hart K£«ml1t. ,Labl1t'jJ'M seb~!"Rt4J"ruk pemheriau ::VJ.1JWdjbffl:fm.J;j~ '(QS. i ~!'!I9)

A1]ih II be.f£ifmD~e't;tj';tmem;hl!til!;~~rti~:i],t:~i'l!g l!;'¢i:'~g Mli$~ deng,m aryat~Nya d!:mbmti-~:uh.jyan;~ :istime:w,:! (mukjizat~1 keF~ta Fh',~ ~;t Qibti cl.tmtp@[i~fit~1!I1ny;.'~ ~~):;r 1;"4,; ~ "T~i;,~m~8iA1ut perim:ah ,fir'~w.,""." m.\!!~OOya. ,:s;Istem, (i~ d~ jall~!l!Y", dalll!m ~esf~(I1~. ,~ ~:.r ~,~:J. ;ift.j , '~-Padawl jBr-infiW Fir'arm ~maU.·hli bffM#iah (perimahj 1".fnf ben,:i" :Mabl.lAi!m~ .• cidd~M. ~etlig<llr.m.m ,d.UiL petwiJ:jllikw dal!amny<l. da tetOl:p] i~, memp,~kagk!~b(ldo.h:!m. t~~a~ll!, k,,~a:Fli~ duk!~b~~, seDagllmillJiil hamy", m~ir'~ka mea:Ji~iik~trn.1f"I ,didwria dm l:lll ~!l:jOlidipgm~", ~~~,~~, b~tI p.1ii m.eIl~ petlda!hti!l:u. .m.efeka. pada.1riau1 Khu.at llI.enJ1J!j~ N.ef.m;!,Jm~, m~~;a IllJ ~!!Ii!~~~ !1!W[,eil!:;l, ~Cl' d!~~mm,y;t,~ m~k!! ~i1~ d!!.ri ~~(!. y~g i~ jliWlJmemm,1;UD.I!l'P d1;m i:a.wendap~ baba.g;my:mg palffig he.su &ci sibl. yang pallin;g ~fM'

~'ILL T.-'"m~ 'Ib_~£-.'-- --.,.":' ",._,~ .. , _.~' , '. "'~ "'-"'L,i' -'ci '.'.' " .... : '."'" 'j.

, . nJliUll ,UI'illl~JUJIWlm '" ;>.:1..1:..=" ;oJ?, ~j", ""'~M ~"r~ .,. J'" ~ T

"la be,~jaJar7! d~"mh kalJm[l';i~ dilmri Kiamat, lalu mlli'}i,'M'shiitibl'ji mmlw, k,e ikl.t.m NemU Nw~ im ~eb.umk~buFuk m:J;'j'flar yang d.ida~:gi, '~be~1i:~ jl.li.P k~ 'O<:I1Ul-g-Q.flafiIll; yang tllikm:i" l1dJ!r!Ilik.'a.mettl!daparr&:.an;~ ~il.b~flk pa'Cb. han Kbmar, :seb~;ma.A1.Ialh TilI'il!l .. hmtmlii'l:lCt ,:, ~"i ,jij, ~. JJ', "~mg'llJitii~g memlapaf{5i~!W),.~mg b:tJ-iipalg.anrk,.ak~ ~etaPikamu ~ rnevt.get4lm.~ "(QS, AI-A'~i 38)1, .

. F:ir~Nya; .~ ~~ F~j :~ • .i.'i. .,jI._;.;fJ 1 "Dart mll!n84 ~r:,r~hl; diikffd Jenp;m krlmL~di dtmiil inirlim ~7.mpilw)di~ri.Ki4mat,.~&:n. ;ty:llt S~~ illya. Kaml. iiklitk_ hpatl:a m.erelb.,. tambu.a sib, N~~ de.D~ ]~ dol dtiilJ~i1i. ~ ~):,J! ~" ~ ~ r~ , "'Van d~ fnlri Kiama.t.. .l.MtWlt illll1!:!bll:rUJi. bMmkpem:~n y..mg'Ji~~~ "

M1lI.J'~. b,eli'kau~ "D£~~mhaihkw bll!~ .me.reh 1w.at di hari lGam.llitt, m;l.k~lbag;i ~ <td::dah dUi;1! kdl.1a!kn\1!r"~ 'Ali ~m. Abi I'~ahber'k::lfa. dliliri nliRu ·A~iIJa..;: ~ ~):;J Ai) ~ ,. "Lakw~ ir~ seb~rNJ;;'~wm~pembe1i4", Y4'iliI:gr1~ bmJr(,l~. ~'.~~. btrkll!~at ~b:u:l!dl~[ dl1:Dla drua.kbir;;l1l:. ,oo B~nl lrllg-aaelllgm pe.n.dap~;," .. A~D.h~hl:Ja!k &n Qatad.!m.,

lLHUUD

It'll arlai4"h ~,eba'h.~gian la,n ,berita~herit(l negen ('1'1'11g t£l'a}, dlbJnl7$4l~ ;va.ng [{ami omMia!t ,kepiMmll (Mm,a.tlufI;lIilh di antQ1"a negeri.tIJ~m it'" a:4a ~~ m.:nm tmittJNit b~s-bflwil:lp dmr. ada (p,t/in:) 1R"Wtwh m:IISWh. {QSi. t ~,::tOO) Lm,~: K!1I1;!;i tidaklab m~,l'tnia:v,a: .metfk~J' ~fapi mettJtalah )la'ng ,me:l~a'lii~ diri mereka se:n'lfjri.,lMretlii ,tittilall1n hm~a,Njaa$, j'td~kk pun kepada m~ ilnb-i£Jnytlng,~seru ~'dain Alld. di '~' a~ Ral;;!blomill ilata'lZ,g,.,Dlin ;ikih·iifab i't~' t.i:iakJa,b menambab kepmJa ,mlil'tfka kff~likdJitlwa'ttnhel4'iM,(QS, n me I}

:~k~AJ!;th ;tlttdab l1letJll'eDlldbw, kiJOOc PiU'iilI, 'N'alb1 d::w ,:1111 ~g dj_pi.m~rk~b>~~tll:rad:!inb~ Mab. mem'hinr~~,~g- 01':mi k:d!:t d;m,m~i1reJ!;mJ;:il1k:m. orag"O~mg MIllkmin, A1iI!aih, '1m liIw~ ~i.>~1.1;i':::r,~' ~ <'I~ul1.drJ14h~~gia~ ,dari b~ritacMita ne~'i,~g tdod (Jjb:ina.i~., "~~iU:dn~, kll:D:trtern:mg mereka.'I1: ;"iii ~ ~U ~ "Yang Kami ,r:mt.1J It~u (Mul),~mmaJ); di ant~:r:a n~gt!ri~egm ii{j ,ada jWl1lg 11l~ib,,~jMt~~1.Ip;,~M.,u.dn:Jt.1. ~ib. a&, 4 ~J) "imn ada

lp~b)~' ~'t!lah mtfmgh.," Mak5iUMy<4 ]ieLa:h, hmcm. •

ot ~c.ili,c. j ~"IJ~n K~,"~:i titiaklilb meng_iaya m~a> " ~al:$~~r,;li .iili:a Kami ~lbm~ merek<l. 4: ~<;r i;i.~J.~ "J"~i m~dh')o~ffi mengll!n~ din mereka $,~diri. ~D~ koouSt~m d!ml!:ebfJmlI me·1!:en

'. ~ il. ,~',&i.r •• a ·~'oi'.r iI ':'I~1I' ~ ~, ---- I,'

tefhadap' lIt>\:Jt'lilD?ut:usarm KilImL .. ~.~.I'+'" ~IW" ~K,,:IUl"Ja, iwnadalah' h~

m41;1foat.~~it.p.m. kcpada tl!:~ .f:Lh-ilaA I1U!t~ "l~Fh.1Ja-:ltIe[Ii!al!;! m.elika Y'_g.!ilf!ll~ !ll~b;wodI cl:mb~.ilo·<t hpadlmY<li.,~ .• ~ ,)" 11 ~J~ ..... 'II.SesH~n PN'~ ~w1.girt AI/db. " Retb:daiJ;erhili ~t!lI.1tid*.b~~.·d~ ~~. ~~~;l,!]

me~ ~. :mei'eka ,diJh~Mid~;S!Q.. .

,~ . ._lJ :,_j. ,r;. J~l) 'Gj , "D:an ilar...ilab it:ll ridaklah n:umamhah k~da mftrekamwU MmfMtfa~ .~"M~j!M:id; ~u~ dm.ymil].Dm:f1i ib{,l'· ,kll.'l:~' "M~,Yoo~, b..cuii!!li.~erug'.m, i'E_~'dIab· bh~!I!l~ &.n~di<!illlwtm nl!(l:!'da, y;tll~ I!:;tten;a, meroeka melitgiikuti iM:li.-1ib!l:l. i~i,lJ., mah@g~~W ~[W mgidl ,d~ dlliiakhf""t. ~

nLHUUlD

.Dilnbq:tttjla_b adtmh R«b.~m~ •. a.tNibfla Ana:& m~..wpffldml~k ~ tuge.ri<yatag {)emUiil' ~.a1im. St;.t/clJ.gguhtl,.ya aiizab .. N'P fIJi adaJalisatJ.:gtl!t ,edtb lagf keras.I('QS. Ih~a2}

AJiloth T~'~ bm~rnml; sm:r~a K~ bim.siltm ~e~g!Ulens~ len:llahl:lillll. rug zih::tllm. dinlJ. :l1Ilfil:lJiftwlukm 1:JI[ll1lm"'uit:ll:Srul Kilmi,. b~~1:JI )i!lf,:aJ .Kmll.beitim;;!,t kep.tID~, o:r<m~rang}'MIg ~:rnpai, :rne1"ekm ~ ~~. ~~ ~k! ~ 1

"Sf':!lll't,ggnknj,'a .:uimh-N'j~ it'll, . ,periih ,fag; kerm, ".Da!L!W.,II5~in

dari Ab'l:l Musa., i!~. berlkMa,'Ras ~ber,sabd.1!:

( .~ ~~~f k~~.rfo- .~.~ ~ lil :Ol~ }

~Ses,~~bYl!, J\.J,~ mel!!~~fi (~[)} liwp~~(l~g ;;:~!l!;Itl. :li~~gv, aJi~bi]~, AJ!b.lli:i m_eni;n~Yii, maka Di.~ 1iiclhlr. iiikail! m~~'p.as~r~,"

• , KC':mll}!i~ Ras,n1~ «I. ~bacar:

~ QIilio ~j. ".(,iil J.>-~ 14 ~ ,~f~(j,. ·~Dmi. ~&flllWh,admbfJ.alJlJ..mJf> a.pxtbifa AII.il'1J.mb1f?imb ptltd!#i:M:g~tM:gm~g,W/~~ zlMl~'~."~ ~"i!~ ~~ .. nya.

SesJf1~ggubRy.!1pa-y}n:f~ dem£ldflntfn benarc-ben1U ,t'Ml«j)'llJ. piltlj«.nm: lm;gi Mat~ffl ~lfl~l:!;N$ kefNtda abiJ alWim$: FI-ari Kiattl#~itu adtt'l.tlb .$:N#t;tI IMri J(ltJ"g ~€'1luril mam_ui~ (/iium'P.'fik411l u~t"ik (11U!~hadapij'ny.a dan htliri i:t~ (ulala:hsuam b.ari ~,:tng dU(;fbiiMn ((jieb ~~alo'1 .I1I'aliblllk). (QS,. ll~ 1013" Dtt:nka:lili tittdr11ab mengJj!ndurka'nJl:JIi1~ "~eJ,aink~Jls~mlud wwk:t:u ytmg ter~tu. {QS, U;10.f),lJiiulltt .dd,trtng b:m itu.ttrlAk a'da 'Soom;ngpun ,a,itlg b.erbilw;ra. mir:l.:ti!'l:kJi,tld~gtl,n .mn"Nya;. mak.: at atlil'am mereR'tlr1da yang ,cela1ladan.:dll1.yatl,g beihaNgia, (QS" 11:;11050)

IlHUUI)

A]bih. ~ ~edi.murtl. ~~liJ~ggu1__:nya d.~bm. pembiliL~fla:tD. rang Kami hkWi::an '[~~~9c~g"IJ[f:mg kafi:r: d:m peo:ll!ydill!:llatll!ll KnW.~~il)aJ.:l!' or~" or~g MukmiJ!U,; ~ ~lJ ~"T~pda:jttri:1.1'1. "Mabti:M!]"l\, ~d!~gai ~tl:h"l Un peLijiilirap iLms kebe~~r;tl\ j~J~ KIliIDi, dli akhirat, :DiWlfmnillll!'Nj'<l!::

~~ ~11J! ~ ~ t); ~~ ) "'H!triKlttmat itcU ~kzh ~~~y<!tt.g~ttI1W~~ diJmmpulk.m tm;tui'(m{fl'Jjg,Md4f.f)~~'~ M~ibu&:iy;i, d!ikumpulbn dari .mWal

I'I'hl:J1\1Sia ymgpm:JIllilad:icipEal!:=tIiL..;.S;~ 'mI1!I'l!Wl~a )":il~g: t:~rdhl •. S~b~gn·

mill". fm]!I;ll1~N}'~: oi 1J.;.' ;.¥ >11f ~,' ,J ~ .~; K(m~i ~ $drtmh

l1l{fm1SiaJan;,~Kmni ri.Ln~wr4ngpw~~ d~rim~" ~:, 47).

~' .~ ~ ~.:,; ~ J )~Dan hari .it:u .:::uiah $Uatu hari yd,~ ~~ (OJih 5~ m<fWnk)., "'~udloya.hll!ri j'lmg b.~rur,ym;gdilii:!;[liri rueb. ~. Mil!l:DkM dan. bfrku:tn[lW! s!~[1;ItW'! R.~. dii 1]WI.adi'kllmpullkm ,';dllliruh ~'ull:. clui m1i!lai ID;ID\!Sm, jill, lrurung,hw:litmg btli1!i: .• j)abk:m ~Iua ~!ul ~tI ,meJau D:m flrmlilJi:<-Nya: 4: !> ~ s:. ~IJ ~!/jft:J! ,. '~l)~}~ ,/{ami tiadaJaJ~ In~!wmJ.ru!an· ;l\'ly<; melainLn ~~i ~'kUj j~m!g tm~~t". ~. Mak!iuooy;ll, .K:ami tjll!akm.et'lg:~dJJ;I!:"km .e:ril~d.mY". il;ui Ki:mJ.J.t .• .k:aJrelll1 'oeWl. lenWttd.1!lkl~l~tll.[)~AJJ~ ·iIl· dhlotm mewIl!j!Jdkm.lJilmwia. delllgat1 jillllllila.h y.~g !;Idah dlIt~t;~n &r~ aask CI1!CU Ad!arm ~ d.m d!aJ!am .in$ll!.y;ttIg ~~ dii~~!l!]. ]~y,iI. M:l!kllllJpoiliil!a w.tii:.f!tiJ W!>dJliJt~~Lolh hihis ~ya: dm .b::berada.m _ehfl1Elg;~d~. llJ"il!inl~elah d!n~~runll~ <bl t¢lIm .eoo:msa5'j, lruka t£ljadhl a:ui Kil:atm:l!l.

liIll'tuk. hl.iL Ali\1ll TiI!'al~ I:H!d'rnli:Im.~: ~;;:. ,fr., ~.~ ~;'};\~j ~r<:tmn .Kami ~HJalah mmgu.I1dN.~@i~Yrf, me:!~i~J;J .f([mpa,i ~li:wmg tromm, "M2!sud~

IlIY'I!,untuk .m~sa t!:e,laLhdJ.tefllrd:u, '~i'" diwdur~,udak baijuilbm.

'E .::~~ ~ :;£ ~~ . . .la Jaung 00;' itll~ ~iIidk.aM $~mngpun~g

bi';blm.,tt.~ ~inlt;t~ de~'Cltn hf~"'Nya. ,. 1\:bksmi:np, pada hui k,edaiIWilig~ hut Ki;~mat~t~dak5!eorilllil:g pUll da,piiltb)f:rhic~ra b~J· .... ". ' . Al1ill. s~'1:II!I)g-,3!Jimm~r.tn:I!!n~NYi~: 1 ';1:':" J~J ~ ,! :j ~~r ::;.~ ~' ~Mwa ~'iJAk ~ra-km:tt."'mmI,i 5iiaptlyatlg tdah diM .kin liepJ~ deb R@b ~g~~'Ilrnb;'tidn fa; Ulmgt~rtlpkan k.tmyang btmaT.·~ {QS" An·N~~'~ 3:8). '

[)'llll!am a1!h-whm.rlUJ dal;:)Jw. hadi!li:~ teomamg s:y>U1l!'M:

~ .

,. !iii' ..... ,;." _ _, iii ~..' _ I!\r_ .r

:. L : L'~ ~, ~.~ i·,·~111 ,~h"~ 5·~·1~ "lI1)~ .J.6.~ ~·)r

( .~ 1[""""'" q'T"'. J'i. foJ""" J' !J,JI"~ :Jr.r,]I' • .:..~, ""J)

_. ~ .; "" ,;." ~ "

'''i[i~'k berbieaea pada bar] ]1'111. kem:li~i. pari:li. R:asllil,. ~.M·iUl'Y"I?;!:.ra K!lS1icl P'~~ lIm ~IU .;!idtAlah: 'Yilt AJ!Iah, ,s.e]amlt!kw!ah. s~'I\UIl!Lt~~',;

Dm. fir;mm"Nya: ~ ~.:' ~ ~~~ .: ~ <r~ di al1r;lt"~ m~ gi/¢yaiti

cdttka ·dtffl,m y:mg berWagii.~MilIh1:J:mi}'<l!. dIi <I!!lUm m.ereka bl!:!'k,urmpui.

j[{1;. rilllIl;g~,~]~:- ~il!l S!d~~J!l'I~~erun,toog,~~b~g~im.m~ Ali ... -. berl'irB1;!I1: .~. ~I or' Jj:J'!j .u;..Jj ~ ,Ji:.)" ".longan J1:I#llk S~rg4 .~ 5egiilIQn.gan 'fJlIl5'llk

u: ~,~, "1!'Q· "," .. ~ c .. .. 711 .l'!:er~" \''''' l''''r"'''ytL1Lir.at 'J"

Kemuil!ian AJibh 'fa';da me.lle.l':'mgka k~. Q;~~..g~g C(l]~ d.m k~ O'lilllig-.D!I';m:g Y!lD!!; be~lWlg, [JL)Mil. A.Ibh ~edir~ ,

U.HUUD

Adap.rtJ;l 'Wllrl!8""(ilrang y~i:ig cd'aka. maia {'te,mpdmy~) iii dakm N>er(l,~(l,di daiamtl,yamer:ew tlUi1lJ],efmrWcll ~mJJtH. d"UI: menarik._IlJd dt~IJ,(/n ~neril:ltih)j' '(QS. "11: 106) .m~ kdaJ ,at imlamny,t .:tela.ma ada ,lil~gir dan hllmi. k;~tl jt.ka R~liINm~I'1l:f!ngb>!1ful{$ki {'}lr.mg .fain}. S~'~"WJuh1l:ya R,abb."uJ; Ma,b,;t. pd:ahrmtt ,tt!'rl.ladnp apa yangllia kehendaii. (QS. "] 1:1(7)

;JIM, T~,'aJa beml'~ ~:W) #0 ~,~ ~ ·!D,idala.m:l;i~ m~ 1mJ- 11g,-tll~yk.tm da:n. mllmarik n.4~s (denian.mmnJih).·~I!Jnilli 'Abha,s be!l'blEil: '~A!1I'

Zafii't, - ' . -rokom. ~ ~~#qt~PilJmra d.i dlatb, ~ud,

:Ill)!'1" • mengt>Eu;3![iaDna£as, d!emgm mermriI:J. dll1l me:ow nab dengm

~~ak., k;U'ei'ias:iks~r:;m.g: merumpa metlleb, ~emogil!.MI~ meJmclJtl!iligiki[lai

,dad si~ irl:l,," .. . -

~ :';"'j.r;.j ~I~~ ~I~"; ~ ~jJ~ ~ "Mt:rieHa ,~cekaldi dn.lamruya ~'elAma al.:!·wlgirt!irJ ,brIm;, ".hna:m A!bu § :i'Ia:r bin. J ;;lnr be!.l:k~ta: ~Kebi:a5:a;m ODn:!1; A.~b •. ifk~he:nd!ak ~~beri sl~~ t~iui'illSies,tIt<I!~U ~ilg1l!ilJ sM'.1!~ abadi, J~~l'dil sebliu ooJbt~ 'h::!;i bkaJ 5qJ~ilti kek:wry-;t mgil ~.b~; b~w i~ met,ek~ bukil.tI.: "Ia :il!ditllilih. teup' :;eliilma mai~m dan s~:mg.!i~Lih llergmti; diUl'~s.e1ii1:111J!a OlWilg ~glJ.~~da.!J;g ~~b~c~@ sOJ.J~j;!.!:!!g m~am.·iU!ga '~~kidt<bi ~S·' :~e!l'a!kk;m ,ekof[JJya,' hdwa. ymg dimalb;.llu:l. d!e![lIi,l[liIJJ :;:e~m.llI;l :i1t'!JI. ;ad:aJ2h albilidi, .A.lruh y:illlg Mmneo1puJ! b~.l'bi.cM:l.kiepa& mereka. dengatl ~esUil!rru j'iillg .we1'€h S I·l!:inya. malbt Allotbi ~Dem~!rm;U]:

~ ~ J' . ' j' ~G~ ~, ~~ , ''Mmka kehJ di Jalam~jy{uelama. atU "mgil. ,~ imn#, " AiI!;,l;l TIlbii'i!.J K~$l!tf b~1'li:!l.:t<1!: "D.!!fi ~i2l.il;l~ ~g ,di~~ ~gJ!fi 'se]iHllla .. l.mgi~ ,dan bl.l!.m!imasi!h ada' ad!alah.jerllsJ!I]!'11, brefudi ruam.akhint ~ W:Jgi~ dm.1bumi." 5e'6agaimma.flrm..m.-Nya: <Ii ~Pl:; ,,/~M :;i :,..~'~iJ~ t:i '" 'j1"gjru}/k1tM .han (itlfli1M.), ./mmi d~gatlti dmg,a:n bttm;iyang Ia."in Jan {d'e:mikitm pn,faj lalligil. "(Q5. lib1rilhlm: 48)"

. .1[J:!],tuk itt! ;d·H:I5m al!·B,ashri~e;r.k:lit~, t¢~t:::li!i:!g mttl!ilJ.!1·N~:

,~ :;"J ~~j~JOI .;;.;~"'. ,. ''Sd.vna mJai/ang# .daJ;j.btlm~" .~be.rhtil: "wrPymlg bulm ];mgYln (1m bumi ylllJigblli.!k .. Di bumill ini, k:ar.en.<li ];'JJj].t ciru:tbmk11! ~.~.·~~~~k,'ll!!o~

ID!!IuAb~ ¥htim be.l'killta.dis~hutl:aJ!l ,d~r] SWY:m. bia Husain ,djl[] ~" fuk.:mL, dm M1I.Ijihid, &ri [bin1J 'Albb:!ili, bahw;:dimllan·N:ra;

H.HUUD

~ ;;.~.f.ilj ~iJ~i ~;J;. , ''Siiama ad~ /a:ng,u .d/ii1J lmm:i, .~ Jia beibtoc ~Seti. Swp ~. :Imgjt dim. blllmi. ~ ·'ADd'!Jf~ 1J.iu Zai:d hin .&~~erkiIE "BmWi'! serumtjas:il bumi. ~.bumi .w.n. bagit ildakb. ]an~t,,"

flirrn:;tJ:!.·Nflli: It: ~; dj~ ~~ ~Id:, ;U~m ~ "l(e(IMlijikll Rabb-11m me:npmdaJd (yang .lain). ~fjnggNhny,:t 'R~lth.m.~ M~lt:tkJttJ]a t-erhak;p ~

j'o'tng Allah ~~4ak~~ S~~n:i :firm\!!!l'-Nf;1:. .. . ... -

( ~ ~. ~3 ~~ io! ;U~ ~. W ~. ~.JG j~ ~. ~N(!Tl:ka .fl,l-iiab tefllpa~ .di4m kt:miJi~ $"eti.mg IMtmt heLl iii Mktm~ya, kemd.ti jik'd. Alla:b m~~gi (}!ang 141'1). SemnRJJpb~Y-4 R.:tb:~ll.lJJ Mtthahljgksa~u~ l:a,,gi jI!JJRtmen.g.er:ilmil;" tQS •. A]. A:!:!.·!IMl!:]2S),

Pa;ra ak11 t\~(s~r bf'~ffla peooaparre.mU!!lJg ~btlcl. dari I?i!m!!i~i~ i:ni. ~rekili meIDpwty::cibm,up~.I1&,p~t, .b:!1, W melJJW1Illl S~ Abtalf';U'aj bin;:d.]ami dahm .ki[aool<li Zadm.Masir d!a lJIl!ama~il!IDa Fmi. J.wmYil.[llilillll Abu J~.'fa:l': 1li:IilJail'i:r _ [jela~ bany<!!k m~n,ulkilnyadlliblli:l. kJ[:~tJ!Ilys.dl!!El. 1\11 memiIili pell1dapat dinuldlnya ,dad. Kh~~d i)rn. M".',d;m, ;1!d~.~ni!l~$"

Q~!t'.a:dabJ drill. ]ihmtu ·M. .

J:bi!lU Abi H<i1iIm.IiIil>e.iwa.ynka.d.!ri n,'Lllti 'Abbas doLn jlJ:g:aaH11Sm,

h.aikwil. pe:!l~~~caillimif;u.i1ds]al:lkembdi a~ ::d:!Ltlllaksi;li~ d.aci aI:IU ~;l;l.!!ll __ id,

yai,m ,o~-O\rmg ym.g d.ilkedwilm.oJ,~h I ,daJ;i Nu.dro clen.g;m sym'amya.

,o.rmg yang memhen syti'a'at. YaHlll pan MiliI:.rikam,pMa Nab~dm.QU.I1g-omag M~, h~llJ!!glll)ils~~kam.e!!t1!be:l'is:r;1if:a'(I!t k,~PI!l!~ pll __ r,l, pdiku dos~. besar, K.~, ,Ut~ rahmat .A1Irili }''q Maihapmy:aymg, walla dikdak:mJJah ~}'iil!Ilg cld!i!!kwfilakJ~ bb~ :!lama. :!le:kill. namctWl &ill. pemall. meG;gUCt;pk'a1!l. pad a ~ilir1lJ lhiUi d'sbrn. ~tI1li~ii ~. '£44 J~, IJlaJJaPh·.~ S~Ji,~~1i ·tekJih dlff'W~.yllllliu ddatm. h~.d]t5;li:JlldlilS :s!lnhib yang .lm5yhtlU mr~ R;Suilll[l!ah ~ t:mtmt;: hal:lm d!ari hadits M;!lS, §aibir, l!JbuS::i'id, A!lImHlJirai:.m dm Smn· Isilirbil!L :Il!1w!rya yaIUij "Ttdak ;3)dil·~ Ner~a set:d<1!ln.lttl,ki~~1. oraag yang .h!U"l;l!lkdal d!i~y;1! ~ y~d~ a&! k~~l10 s(lm~.:s~bIl b~~}~;"

Q:l~dah i:lel!'bJtta: "Milh 81 lebili.menget::rllw.akara bld/lllllgaELllya.'"

)i. .. ;.~.-:~1r ~ ....... ~ .... r."'.· ~/ •.. ,... •. !JJ .... '.~.? t1:r .. ,,,::,. '._ .. "' .. ;A. ""' ...• f. t ~r.:f ........ - ...

,~II __ ~'1 ~"l·U _ U! ~. " - .. " II .~ ~ •• jn y'!J,- __

i'" I.~;i#' -~ ...... " ~',. ~ - wi" . --~ -'.

- :J. ..... "'""" ~",. ,... ..,_" ..... ~.. -" .. -: Ji ....... :1 ..

!!:_ I. __ .... ' _ ~ .... ,'~" ,i!"l-:a; ~"'_"tIL _'-_ -t'i~-

J"'.kI..IP: .: ~,J'" -~ u JI~uPJl !J!

Ada..,",,! orn~omng ya~:g IN!r'balmgt!l. #Mka telnl'wtnyaad:aJobdi daJam SNrra~ mtmeka kk41 dt ,tlnJamn1'l ~elamallda liIngj! ,da;iI'J humij •• k«JiIiJi fila .RaiJiHrUt m~btmi«ii (Ytl1Jg ,lain); nfb,a~i .ktim!lM' }'l1~. ~i,ad4p~p~ nya. (QS.]hl08)

l],HUUD

Allah·~ ilerfirmanI;: ~ Ij:"':" .~li1 ~~ 9' "'Adl1pm·trm;t~g·mr.mgya"glmlm· gin," .mt.w adalah j)eJlgfikm'!pengiikut pan. Ra.stlll "!1.tJ1 ~ !>' ~ ,te11~pat" nya adalah Sur&rl, " MWlJ!a;aya, tem:p<llt merekai ",d~MlSUrgot. ~ ""', ;:..,~ , "Jtfonka kdMl di "makSllIOO.y<I, me.l'eka.tWggal di dl'lll.mmy;i :seJ.i.«m,.

]:lJDitlllya. ~ ~, ;~,; . 111'j ;;".!:;~~!~~ ~ "Selamililda illngit dim bli'm~

~·ttali jina Ro:tM-m.~ mmFJmtdaki (ytmilain) .~ Artip.en~~ di s.i.ni adal!ah., boUw:illi:,ea[)~d!i.:l!il .merua. da!ll11l ketnikmau.n!Juk<lJnl..lli sesuatu yatIJJg.lbiilrns dilibk.1;i!kam Q!eb Iillall. ,~, akilllll:lnpi. ihalim, ad\rlah . .dise~ kep~,a kdtendak AUili Ta'als, maks !hal AI.hh~Jahpf.mlbe.r]:m ilJIllJ.genth yaogteru,s...menerus ktpada. rn.ereb, mrlra dill.] itu mereka diiil11am1 U1Jittulk beetasbih d.1Dbertilhmid s~~~_mamt![J;~w.a b~:rr!l.al\t$,

Adh"Dhm..hg ~ .d~Has~ ru:-&ashril;u~rk(ita= "'Apt ii~~mmj¢I~~ t:ell1im:g b~k or:u:"!g"or~g ~_li m,;&;si;:);t y:m:g b~!'t~II,lh:id T-!Ilg 5¢m,u]a 0iWrd>:;! b~v.Kb di N¢:!1I!k~} ke.m'IIJdi:m clIik~~l)Inkia;r!l.d$dl:li}'[I" m:tll:a An~h .1]tdWil:ju~kaD (i:rm<IIT·Ny,~, ~ ;"J;' ;.:, ~ :ij,;, ~"Sf!b~gai kommiayrt1l!R MaJa pn.tJi~'P.uHl$n~." m!ll.wdn.y.., d.&k~~IJl'l,ll1llS," .Mujahti:l, Ibnu fA1'lbas;. Ajyill 'Aliyah dan y:ang lakmya .menpilkan 1eW:3IiIg ini. ~l'ii,3y,U: 'Wanmi;a ~ tiaJ~ ptm~pUl~ )1 ~_ dJiak :tnefIj~d.i.kJw k.engum {muuk. meyakmkilill}bagi. Qran.~r:rn.~ yang l'agu, S>eTJeh.h ~p pengecw1ian. kehe.mda!. AlLah, yillItg :Dlana di saaa me.mggambulbm old!a.llya .. keterput'wiul, llu11J.ada.l:ly;t l!:!!5;l1m~~ .. UIL] S!lSUillt'U p~ Ilgel'it]m ymg llllin, Akm tmpi de~ ~ . .!ttJy;l :k~lIHg;w :l')'luy:aI!g wrllkb:i.( in..!, m.m;eli;!5m bc.llihw~ A1li~h menek;ui_k:'!i!:! ~y;t kesm:trn~ &:n·WlIk ad@ ooe~uMan; $eb;Jj~~j'l! p. A~]>Ib m~je:l;;!$ku di $~<!;.bill!~ ;);dz .. b h~gi dtlli N~Rib di. ~M~:ID_np, kd",l ~elIa_ITI!~.·]~t!y:;i!.itu!~rs~ra_b, k¢p~d ... k;~~N~, S~~~U!y~ AU~ T;i,"~;1i .: ~~. ~~"di];!lli.Ny~~. !I::~!!j~. ~~.·Nya m.iM!~~~bl:!l~rda.ituiab seb<i,b~ra iillm 9lberf~t

,~ ~ ci J~~,.~ , "Sesn:nUlJmtYdltibb.m:ttberiNr:lt teY.h:d@P itpayang Di4 keh~tfaki ~Seba~m:ln~ AI]ih ~ beni:rmm::

~ ~)24 ~:.. ~_j; w ~ -. ~ 9 "Allah t"iMR ditanya tf1Uiltlg liipi: j'ttrl!,g ,dip~rb.uaf' Nya tbn. metl!lm..Jah, yang ... *4n JUl1n'fo1"~ (QS, AI.·Allb-J.}'Ibl! '; 23),.

])i .$I!t'iJi, AUah Ta'o'i:la m.¢i1l~!t'iJ'ti~r:lml\:,a;il hat:i J.3;fim~!t'iJ¢t::liPlkan!1!i~ud "L~. ufirmiUi.N· .;ii: .1. ; .... 1;.:;. ,.~ ; ij,:;. :I., i''S~t.''',,:a.i ko:tmnia "'''ij -. l'ia'titt.fifji!t~l.IijtW~

~g...... .. y. 'I: . J r- .,. -~ ;g 1", 1' '"

rlytl;-~ T>ebh ada h.adits rdM:lm Ilsh-SbaJ~ibai'1'J~; ..

~~ ~f ~:J1li ,~' J~(,~1' ~ ~jj ehf fi SJiP ~J' ~~~, JJJ)

... _,.".. - jil' ... ...... ...

rI' ~ ,.11_.. i': ....,!II

( ,.~y ";Y 3p llD~ J1'~. '~. ~~~,$p

- ..

~K,e.maWndidla~m dakm beatuk lbun!hing Yil.!I%I ]lntiHt c:ruI!IpMl' Juj[am, ~em~ i~diSoemhdllib::Ji!Jt~u:s1JJWI clan Nenk:a. bnmdilwak..m; W~ pmgbu.ni. SiIll'g;J!, ke.hJ!IaJ!J. &idahnmy:t., tidlik. :td~.kieljlnli.m !ld~]ammp, D:am w.m.ili reash..mi Ne.~..,.kcl;iLI~ dli~p~idak ~. km:!;ui;U!5~~lamanya.,m

U.HUUD

D~JJi dil!am. asb-Sbahih juga:

~,i-"!f'''~, ~ ~ ... ,~ f~ ~!Pet ~ .. ~ .. ~ ~I~, ~ I' .alli;,iIi'" '~_iii ~<1' ~-- ''i::~~;t- '''~'l'.; .. .alJ, -:'JI'{

~J",A '5Ij'~ 'iJ~t"""'" '~b {.:l,!1 ~J",_"" ~1'~Ul F'U], ~II ~III!: :'L¥)

( .!~11;'1i;f ~I~' 0f ;JJji!~I~ ~#.j ~j, ~~~I~!~ ~~ Ijft

~Mik:~, diik:l!tabtIJI:'W u<lJi U11. Stifgil, $esi;ifi~~f:iiJ kml!l] ilm b~~,up' d:m. rjclik illkillIlID;l!llI, :!le:lil!1lla.']l'ItllWllYIl. d~ [karol)! albtll ~1il~:;Ilu mud:! ,d,:w_ ilidaJk.akm raa Sldsma·]a"D~ra dan ki!!ID~ Ilku smart ,dm.li.d!alk saiki. mam.;..lamanya dillll ka..mu al\:o sehihi seIDJllJJg,tidalk, akan ,meM~,j!'hll. sdll.m~.I~~~,·~·

,(mid kallnu beratia rilaJam kfT~gu-r;.U't1i1l tentang (lp,a y~ng IJM, m~ek.a. Merelil'lf tldde,," berlbada.h .melatrukw.n ,~tb,«gaimtitJa nfmeJe.moyall:g mer:eka berllMdakdahtlJtf;, Dart. ,~~$~~ggfflm,~ K~m~j!4~# «kacll /ne.1!yem'j}llrtmian dli!ng,Il'/J ~€CJj'kJI'JN:uk~p,nya pemf)~l«mfj: (tcrb~d4p) llU:rttka ~Jjridak dikmllJlgi; s.edimtp1m. fQS. ~ t~I09) Imn. ,5~mwgubIJjVa

K~mi t'w}, tntmberilum l!Uta'b,'" ItijJ'I1itlaMma. lair(; !mp'ffleli~ibk41~

tmrang Kim]; im •. Dan feffndai'li,'Y« ,ada k~~!1p.~~ Jr,f1W tlllr.fu t<mla:hu{~

dll'ri .Rabb-.mtl.tl:i$C'~ fiJab ,ditetapkan bUiw.lllf11l ,(lj an~:Ifa mer.e:ka" .lRm se.HI,tl~gJ]bn-ra merek'll(ara];lg"(J.rlt~g R:ttjir Mdki4hj dafa111; k~m~".anyang metlggdi~-a'hkarl; ttr1J.adap .al-Qnr-.l~. (QS. 1 h1.10) Dan ~f'fiN~NJm~ kepada mcm'Hg-1n.Q,~illg ,(mer:eka J"tl1tg bmeJisiht£t~''lJ,ril"tl'i If:tiJib-mu ak41l mtn_veMJ. p.~m1M:n. deng:an ,rnk1lf.J'. ~r%l.nan)p,ekerjM1lmf7"f~l'i;. S'~~bt~1l' ,A.nah MaJiUll:fUmttl'abul aJM yang 111;erekd ,k~,kal:1, (QS .. I hi 111)

J\Jblh ~ ibei:'lii"]fi;lfij ~ .)1}!i 1;.;; ~ ~/ J:iJj ~;:~ "Maka~ngm;ddb ktJm1llMr-uL ,d.a1a·m k.ei!'!I.gJ:j-~.t1iNtm tet~t4~:ga~ jaiig dllibaa:.rhi o.r& m~ " - - :mill!5f'f.ik. sesooggllhnya.apa yang me.l'ff:.b iDll.&1ll b .m~pd!ln _k;f\booohm,da~ese&atal::l, karetlJa!:mll~lUn~ b~rib~

U.HUUD

lk:~Pll:da ~p:a y;mg di~bs,d. o1eh "~'ib~ ~b. sd),~tmmJl'llo maJi:Stltiara m.e.r,~k .. ,ddak ~U!Hy;U P"ili!li~ dahm. "Fa YM.;g mema. !k:aj*>l!l!k~ bmyaLume1llgjiklllti t,lI1pOl!k."bilp~. me:l'ek~, ~M~m keboc'!ohm dm A~M ru..:m m.emlbaJ!;;!;S, p'~1b!,l!;u~!l; milID~ka derng~ "btd~~ y.~g ptiilil!l!g .5l~mp,*miljm~ Al];I!b.::!ikltllJ. me.nywot .m.ereka, d!!l:r:lg;tn ;SW1:l!J:i ymg;tmk pe:r:rum disihakn I!::epw:b £leOmllgpun,llIlfS:kip.tItll! merek:aJ mempu.n.yai. i!:eb.aril!::m diMI. MId 1lf1!1!1l mi:mlb*sl:'l1fll'df d~~:sebdl!Wil dJ! aikhri:ral.

s;lfr~ ~t:s-I'S:iI1l1ci b@ikata d.:lJ!i§abi:r ~.-Ju'fi., ,dui M!,l1jaEdJ, mrl.IIlMJ!g

• '!Lib· s:: • - .. ~, ,- ... '-,~ ,~- J.."~ ... ·,L --" . "_L __

}!tllli •. 1I!i~. "" oJ"'" ~ Ji'. ~ ~ Ji';,J oIij.JT .• ~ samlg§'fll'lI'.I'lji'lil Kilm:J.!Jlml aium m!t"

nygmpU~.~sffllkrJ1l,rnkJlJmyapm~lln (~)~ ~n ~i dl,"tt~a'1gjJik#Pttn> ~'.I:t b~Mil,!: "Yal'f..tl$¢$!.un:uyaag d11!i!1l!jiil::;U!·.~~a&

me!'d;;~! i!)~ ib~~~~;l!iik~~1iIp~~~b~!W!." _ .

'Abdutrilim~ DI::!:t Zaid~in,As.bm,b~rkil/t;~:"'SI!mP Kami ~a> km si!_s;tt..n seb .. wu ,~&tab b~gi. m~t, .... tmpillJt!iku:tll!:!gi"," UJw,Anllll'1 ttl m~ ~~~ ~~;lngdIb~~r~·~~ ~[{i~b, rr~l. ~ ~~I!!~.:b. il\1II S;lJif~gb~eih. P_P,l11 ihfum. .m~gg;tpi a1:.Kh:all~f,rs.e'b-aU·, !O~1;!~ O.t;l;lLg

.iElJ1 be ' _ - ]:W m:eaclwY:a~DeDg.m deml!d:tl!l. :hal! 1m ~eb~.~

conrrlDa blligimut~.. . keJi~di;;m.~ki~~OId.:im EJ!3ilCa Nalhi ~eDe1.llImmU (IDe.rek:~.

j~ b:m.y~ ~gmm~'~ ~.pm~'fmiwta:m dar.i.~tjb '~. M1!Ih;amm~d, j:lB{;~ ~'b.1!!;U~1l F~~~k {~m.QSi) dlIiIl!ii!lfi.~ !!IW~mu btimb:armg.

(~.:~ a:. O;'.~ "~:Jj ~ "Dtm~m:yatiiak.Ja~. }!tIng teUh t~JiJmlf~ d4ti'R.d.b.mil. nis:oCajll:l teJah iIi~fUpkan hlluman.di. a~ra m'er:eka. ~·]ib.n1i.!JWberbrtl!:"S~y;lli.pe~~ ~ib:a bd.ll!IDi dip1ilt~ ,daJa.m wllikmyang t'dah. di.tmruibm" ~ Mtab m~~an sibadi :Bilrnrn m~f~a·~ dimWJSki1'il!:w.~w .. , y.mg ,~ud~g;m: kat<li. ;;.a[~k:al.ilwm"j hahwliSaI!lYli. Jo..l.6:h. tid6k m.cD~ $e!;I!Q.~g k~ ~Jel!;:dm JJI@ a_~_:_~

h~l~~;<~~~~S~~~~~: ~eb~~~~ A]I~ ~m-mD~l,

, . r) ~ !.F ... -... ..' . ,) ~ 'lAm K~~ .~rd4_akgi~ m~l~l.l ~H"m: K.vm

~~JItNJ .~~~<1J.,;I,I:" {QS. A1·]'$['~·i i$).

• "~ 1lei#b. bem~~ di ~t.I~,. ••••

~ ~)~r; tP :';"l:i' .J::j, ~~ ~ljI ')15:l4tj v:"%: .. 4lf 'f;H ~lJan se:ld~~~ tidtm"d.1:~_ .k:aempan daTi Afltl.b yang te1ah t~klilu ata:u #d4J: ada ajlJ Jtlug,~'ditmtflk.:.!n.pam~h) .ftu menimpa m~ ~taNrirJh ~fI <tOO apa~g menka ~takan.~' (QS. n~: ']l9-nO)!.

Kemudiw, ~ TlI'aLli .me[]jg.a~lI1'kanb~a,.AI1m liIkaJiL m.9iL~pl:ll\. kru:J,.~ m.m.u, m.m~~. ymgpeiWm:li3, ~~ .. maUSl<l: yag tJ~rakhir: dUll. AI.llaih *~ ~il!fibaJ!~ ~.~ muika. J~;t biili. dlibaJ!as ,dem;~ kebtilkn .~

J.'w ... b~.,I ... ,d~ba]!IL'l. c:.~iW .. ,.t. .... '.' ~. ~.'-.' ... ' Ali._.·_ .. _ .. 1ih._~ .. ii1. bm~." ... '.:

,,~ .)M~ l1i ~~ ~~ • '~". ·.;:6 ~"Dan~Mt~~~~r

.tI'JWil1!g{~jang lJmJis&:)ptmi Ra.l4Mnrt 4kaili ~PIiI~,dmyJ.J; robp.(ha~an,} p~ m~a. Seswn:ggIlJm'Y~ AfJrth' Mg-iiamrngftaitll,i itpa

11.HUUD

)'dlIl!!l m~ ker-j.:tJum. "Mm.s,1!I-YIlJ, Alld MOl!h'~~~gt'l):abw'r)~~~~g ama] p'elb~~.;m~~k~ ~~~, ~~!;: y~~!!; b¢Hlli];titi1ilu[ m:.t\l!p., ~fig be.rmhli ]',fnclah, h<ai.k, l:l:e:ciiI, Ei'!i.:l,~b~!iii:'.

r./··.J.·. -::;. 1/ ,Jo.'·~'l .. '~.'Ji 4 ~.(-=. - 1::' ''''' -:. , •.. ~.t"",- , :: jf'1 .• '

~" __ - .~,..y, k '.i A, "" ; UII;l >Ii i..J.A~ ~, ~'Ii

~ ~ , _c' 'J - '!' ~'~J -:...r:",.,.. ~". ~-- --

1 ..... ' ..... : Ji.ru~.·~.-.,'l'.' .J.~,.!.':-.; ..... -:.'! ,~'.'.1.·A.'" ''''':'.Jt.~.~.:1 J.1.'l·. l~···:-.·rtl .. -,., ..... ''iJ.A s:

'i..II '*' '. '11 -'. - '. .~~ II'{ ~".:I'

- 'J' ~- ,- _ - ._. !J~_. ' ;_r.!J

Maw~-arl/Jl#h kamu paw j'lilan ya~' ,~r?-nal. sOOagaJIn'l1n:11 diprNintaJikt.fn ~J.gmJlJ w (iugt!J ,f}!fang: rllllg .r;e:/fio bmmdm-t ilefmamiN! ,&/n:jal:llanfab kmn:u .mJampn,~i batil8. ,S~~;1lh,~ .4IJ(rb Mllb1f1neiiJuM' 4fta' 'jUngktl'Jt,I;NI Mjaun.1tQS. I 'kU2) Dtm jn~niah kmnu am~trg ke..P«ih QT4~mJlg ytl:rw ,'t1mli1n :)td:!'lg mel:l~babktrnmu di'~,fm.tJIb api Nf!t'ak~ ,lknsdilli<-hij ,,mmH tida1t mempNny:«:i ,sm'tan;gp,eJjlmitJcngprm $eZain datijUida A,IZab'. bmJli&n ,iam;N! tidal: ,amn Jibtti pm:61fJ1Jgan. (QS. 1. h~ U)

Aillal:!! 'rll' m~WLkm R~, &nhllim1J,a·bm:bot·Nyl, yq be.imm

_ruk "" ~~t!I~-P ,cWam. istiqJtma'.h. itu ~UI;5e1n'b 'yq,daPfl

J1!l;, . -'~~rtlOio!:l~ JI'i41!S. ~~r, &!lam. m.~ k~mmlWgJD;uas~·

mwuh data cl!apaJ: melll~ Ilemmkw ~flrn;\ll d~'p~ ~~IWn.&~ ~. :P~~'~ mehmpaw. ha!F<l1!l, 1i:::ll!'f'...D.a m.eLmtpaiw bart,;!1l itl:! memp~ bhn~rim, m.eski-. pM ~rn!ldl~,po~llig m:lIIsr.rm ~ Al!lab membe'.ritau~~h;'W;t )\I1u~&ilu ~;u;. k!~~'p~!:blllltnn h~~,OOnElb~N:f:li. AIlI~ t.id.t:k.:L1LU·dm·~ .~~~( :sedillJcit .pw;I (dari"Ny .. } •

. f.i:rmarn·Np~ ~ i;J.1.)1J11 J. ~7]~j .~. "Dan ftmgtmw, kamw ,am.tJ.emI,1),!l ~ O~~~~ii:,:m:fyaiijg~im.~· '

'J!Ji 'bm, Abii!~;db .. ,bbe(k .. t;t &ri[lmu • Alli!b!lllli; a§~ lbmiu. ])et" ~. mWlI.Ilt." .Ahu[·I!Ji,'ll1l:t berL.", "Jmg.mi.m kame reh d!engiJlD, pedvuna.m me-..rrda. ~[b~iUI.J ~r b~i!'lbi,ta dlui n,!D.~ 'Ahbll:l':"l~g!l_nil!!h ~~ .~~:~ Oll'ilDi~OODl~. ya,g zhillm.L" UC:lpm inia.d!ailii!!b.b>aJk, maiks!ltld!o.p; ~]~ k.aI.im. memmt:l~CI~. deo.~ wbalim;m, mu!k;l. soolah-"'OI2!h. hmo, rek ~gm. pe1i'b'1.:lilnn .. m_e~,,"

.til. "; _ ...... ;~' ,i': "'li""'l,I_I,h _ ~- ~I ~ _,~i' . ..,\~' ".,i"l jI,~j ",::i ~ ~11'V"'.. "'i'.iJo.~J~.i!.

''1; <.i'J~ '1 r .... ;1 v' .<lI! ~)' j)" F ""J J""I r~ ". :t4ng ~:fw ... ,~:r.;1lin

kamtltiWlt.rih api ].;.'cmJea.tUn ikd'f,lr.tJ~ Mt1!l.U ~ mempnJ:t!Y1;i.~~~I~i. ,un cH!ltlinJa:ripada Allah, .. hmudiatJlil,.nnu t:iiktk .. kiln Jrh,e.n pmi11ons-. io

ltHUUD

Mak5l1idn}l\~, kam\j: dd!d .m.empilllyari. Jl'~iI:lJoLollg; }'"Ug .Illll1!lye1:;l!Ill,ti1k:w. ,d<l!l!l Dre:IJIo]O'.Rg ikamlil &:n s~Nra-sel.D AiEa

D.aTt ~n.Jab 'th:alat tmpt1da' kedw tqJt ,~MlJg (~~ drm pet~' ,ria.npmla bt1lmgja.n,erm:Jlftllln Jaript1damrriam" S.el~y:(:f ,erbUl1~nrperb~n 'F~ bmk ifJ.Im~Jmp.mkg~ (dos(l)p,erb.ua/(lc'!rjJl!rima/ilin :y.mg·lmrnk.lWkrh ,'eNtlgtltrlnb(lc:i Qf:(;fn:g>o.rtmg: ~ng i1,i:gat. (Q'S. 1 ~!U U) 1)a1~ b'tt's($b'arla'h~ ~!l1: ~~1IU#bnY4 Alfgh tiada men~.tj,yi'flk4n Pd~OOf~. ya'~ h~fjw.t kdrlliii'~R, '~QS. Ih1!lS) - _. -

".' . .:~IMiI:lJAbj "fJJ~llhs,bbelJkau. dm .~~' Ab~~"~. t~1 i,i.,,~1 ~t ~ Van Jfri1f.t1~' sJulai ,1m psda Wi .. t€J1'~ sl<Vl!g 1fP.w: dtm . ~ .I>li be:Ji'lMa: "1',*~. Sh],l~,uh .d:ul. Ma~pl,," ll~ j,ll§~~g dllbttaku "Jell il1~H~ ~.

'Abdm-~.bin.Z;liIi~ hin AS~ M"Hasm.be:rbt:! (bJam riw;Ol,pt ~~, .a.d!h.Dh~ ,djlf}.bW_,;.WiID.]'.ilJ: "h ldlaih.l:l Shubu.b. ibn. 'A:shM."~ Dl!J!l. MuJahld! berbu "[il arWah Shtulmb. pm ,;r:w.aJJ :siaag d:m. sellatojump ZJiw.biW' dan '.&hr."

~ ~;; iijJ, ,""~p,. __ . _pmnt'~ d4~¥i4~~ "])b!!!~

'j\Jbb~" Ml!Ij~, ~·Has3LJfL dm] -ya lfieklit:i: "ya;:tlil $,h.sht 'kra" .. ""

A[~·fhS:ilIJJ be:r-k:2!t~. d!almI .rJ.w<lIy;n Iib!llu~ Muba:rali;,. ,dar] MlIhl1U bm Fadh~,d\1!rl!l!Y"":" ;; UjJ ,""Dan l'ari4 baJiagi4~ pemmJr1$J:l d~ripada

~n;,.~~ ~ •.. d~'b}'~.',

Ket!ilungki~~'Yll.t :mi.1iW:'U1Jj ;!i~~~um. diw~,ibk~YlI,$hiI;{11 Jim:! wUm pada mii:liWl hm', rueDl~. ~efi1Wil,ggnIm}'<ll. sh.n<IJt yang d:.iw:~fjbkan h;m~aI:t dl'll<ll:. y<llil'll1. :shailaiJ! sebel!wn ['mil!: mamh:u.i.am, ~halilt s~:tekb, twbeniWlllya~, !l'ad:! pert;enga.!J:am. maJiml, wajib:rtaslilyot dm l,ug,a. 'lumm.tnya meLaiksaom.IID. mil~t qliymn1l1 lril,. ]ak! dihi1pusikm kewllijJbm OOmlibllt ·mui mIilIJilaI!flly<ll, a!k;m tempi teEap'~ew'3!jl~biID .. ieu IlIlltru:k l:lei:i:m, juga ada }'mlll ilerpe'!ldapill:~ ,.p~

k;~ ,p!.!l!~~w'_.i~~..m, :i:1rn ~mb~i;l,1I! 5mJ~ ~~W41:l.tM ~'t~m, -

!Fir.oun.NYll.t·~ ~ ~.~ ~~ ~ "S~1mgglth,nya ~u<'#an-'P~ b1~WI;i yang ba.ik mmg.~~n '(dri5a)perlmi.~~ yatll!l bm:r'lk. ".l!.ill!ah ~ ~enirmao: "SesWlgplihnrya mebkukm 1I;~bailanada]i!h. meJll!~;ipll!'l dio~ OOS!ilJfl1!l1g tellJah iew:a!tt. ~.

U.HUUD

Sdbagaim.ma Clallam. ihadlrni y<m.g diriwa,yatku (lim Imiiim.Ahmad daJJJ :ahiIi. w.&irtrs dan Ami:rul Mukmi.nm' Aili bin lilii 'T.ha:llib, .la beJi'btt: "Dwu, jika. ~ rn¢i;'!~~ stiat'ili :badllS ,dafi.~,trltillil!lil ,g".il!Uh Afuh memberlkli ~iUlI:

Ji;urwy:a d!f!lli~gan seha:lbbi'l:ik .1II~nt, ji:ka. ~;egeOmIllig memhicamkm .l:Iad.iu klep:tdak1;l, Un.murruima. it tilll!l!ik j}er,s,umpaJ1I. Dan j1b 11 t.el!ah ihers'lOOlpab,1ku, m~mpe:rcapiH.y~ .... ,Ab~ :~<ak~~ m~bk~~~ h~dlt$ ~adaku d~ ~a ;l,dail:aih 5eOirmg ymg ~j~f,. biliw~yi~ 1.<'1 oelah me;n()!snpr RasulildJmh 8it ~~llhda:

.I' ~J '" . ll!il ~ Ii __ .I' _ ,,," oli'_

.a; .. ;';'t.··"!i1 .~.::&;", J":,,~ o,-'~Ia~ wolf r::"'!' ~- '. ~,

(. _;-.,,~'J,~J .~, .• ~ ,~)

.r. .r" .. r" , ,.F r

"Tidal!:. seO-.l:1Il:g MwiLlim .. ~Im. yang me1a!knbn dos~. ke.mud.im_ lia lbeTWudhiu' d:m shillarr d!1!Ii! f,~'I:, .me!hlmkil!l!l iii! dliillIlpllfli,"

DaI;W].w~-S_h}ft_hikain dali Am:mi Mukm~!:lJ~ ;U't5~a!Il. b~ ;Affum,

b~~~ dIl",!;J~~dh~' ~~~ql wl;idil:l~·:i!l.y. RiI!$l,Il)WJJah ,li ,dikad . pam

S.ib_~h1i!t, k~udi~~ di~ i[ierbl;l,t "iBe,giniJ!u .tku i!!lfeJliha~R:uuJJuilrn I , ber-

W1lI;;llinl ,danbdi~1,l!!;J~bdal -

'B;l,~g~jjapahf!EWl!id!hu' ~epe:i'd wudhl!l,'ku.., kemllrliillfl ia. sbrlat: dua Gkaa,t y~giadda!k .meJ!1l?6.~ dliriny,i'I_ ,Lia.LmI~ilit!fl'ya, liWika,~ Gm:l:ll}'ll y.mg ~:el!:ili.lewl1t. '"

DiriWllyatkillll.o]eh ImillIIl.1\!hmad dm Albu § a"b:r·bit! Jariil' d.tri.llladlits .Albu'Uqail Zaub bin~'b.~d, ~aibw~ya ~Dl~~~ ~H~, .~. )'~l:!g: dim~'M~tak~ 'UIllDl101W, m. j}erkatiaJ: 'Uts.IDaiIlJ. p:l!d~ s;~t:u h~Ji £-edlmg d1J_!I:!Uk.keJnI~m h:rni dwaullb~~y;!!, loliu ~s1ah !'~gmtl~dzJdzm ~ep~.p!:. ~. ,&a ~ta air &1. ileJilnil., saya kiliill .ill. mil. ~y:I!k. S;R'U mud, h1u rna. De.J':WlI.d!i!wt, b.mllnlim.beik:Olit~:~ &!lM.elan ~ ~~,i\ bern"Udhilli' ,seperrrj.wudhu!lb:liw" kem1!ldim bel:ia!!J &\ bes.:ah~

... .;"" .... iI! .... .II ... ..." .. ,"

( .~~J! ~~ ,~u:..:.Ji

''Bai:':i!:E;gsioap:a lJerwudibtl' seperti wlKlhu'kuim, hem1.'!(i);ia.n betd:ici ib~ fiW ]:di,l.!.km5:l!:!!'!.l!:u Zhuhur, nl!~a fa d!i;l,m_pw!!I:I dlc~YI1 }fil!I!il {dUl'l!klilblJJ) ant:arn (WWJLI) shal."lrt\ ZhiU:Th1J:r~, sh:d1.rt Shub!.!ll!. K.wau~ .~. ~Ih.t'.~r.mu.k:~

'~.l,HUU.D

diamPm:lL dlm:a!lllfll y'lI:Ilg {dilakJtlkall!l) aatara {w:aki:Il} iHIi1!ili: 'i:\sb:atr dm, s.h.:a1:at Z1J"m~'"Kemudlan i:!,shillil~ ~,Im~" -.~m~wM dosUl;'ll! ~g (~~ mU.~ {w::ilrr:u} iJJilin M~gbrib dm,s1tM<I;t 'Ash~T, Kewu.dii:lIJ1 ~;t sbalat 'by;t",

:mab, cllli ' do~ya y .. g (dllJak1llkw) ilB!Wil! ~,d;.w) :'l~t; .~. ,dimS'~t

M~sbnb lim bOlr.mSk;t]i :illlliMl:liScOOOiri kel1,Qf.m'_lt~OOr~, ,~ada ,l1IJial~m

:uru..y~. klf!.mwllim, ji1l:.1 :ia. ~ blu berwudhlLli' dlan, :s.ihaJ1i: Shlfllbllllh. mcaka ,ia

dI~p~1 &0 .. $iID:~f~.' (d_llil~u. _an.) !Un;1j~.1i, (wM:., _'~ru;J.~b~t :sJ.!woo ~"[sf~' Jan 1J[;USeJill1llil arnJili k~a:l!km l':il~g meogha,m k~btlrnkil11!1.

Dalml asbS .. halJih dDi A~'l1H1l1!r;il!irah. drui ~1il~t:t:Ihh EaJ,~ahW~Yil ibel:i!atl~e..n:il!1bu:

(J1iIl 11'-1;, .~'~

{\~~~'

"AP'l' p~Q( b.Ihm" jibdi Fi.nrr1;l~~i:'@g di ~~ :k!!.li~1i'l ~~p! ~g b1i!!l!yoak ~mr@, i~!lfiIDdi dJi &iI~ya~'p' I:i~ci lima kw, :!p.abiBt lI;ot:o:r:mlDya iI;IiI~J:i ~ ~t!:lmis~?'"

~;l: ~b~ ~!ii.(W~m ;;l'idall> w.ili..a;l builulllodl,~' beE~/J ~m~b~::

( ,~ij, ~.JJJi~ ~ li~ M ~i ~~,~~ ~lr),

"Eeg:]t~ j~g<l: ,$h,_[~t ~i:m'_, wotk.w, ,AJblb,~lkw M'fDlgliLa,{?m:k<li1iL d!C!\s~diw<l, dim ,~e5~ah~,kiesabh_m del!li~'~

M'Udi~ 1;I~b.~!! ~"!!J!J, Sh:db.ih,~, &!in .A1b!J Hmm:lh, ,,,,!,uwillSmY:I. irttIlwuill$, •. p~mal1!, b~I$tllXb:

!II,.,. ~ ..,' .il __ , 'I' r!" • .i __ ;!!. _. if! _ ,

,~, ~:!' '!i4l ~11)SJ ,J~,' ~iL u~":~ ;;:~~.!'iJ . t~ ~I~ ~Ii »: t·I" .. I! ,~ .. - ' ..... --J ~~ ---JJ - .... ,- U'~ .. - - - JI ,~- - ;,;J:r- )

.... o;!' ,.. - oi'

""."-,'.:" " •• ~" - '.,-"'". 1,1, ,';

{·I~il~'~

"Shaiat li~w.f~,.]um,'Olit I1inwJum.'at, :~db::m ,bmgg:lil~dhm & 'lib, me .l~')~a, y~g a,da,Gl,;mctna, k1fll:!u.m,ya ~:e1arw;li, d05la,aOS;lJ bffiil!C

. d:min:d;ui auhi,'l.'"

IlJllmli ,A.hmad be:l'kat<ll, d.a.i Syltlr~1h him 'Uh~£d~ baEl,wa[b:rah:lm Sl!;.

S~rn,'~ pemilb be:l'cmtol, bilibwlI: Abu: A~nlilbai[.iwsihiUI Deroerltiilibp;a;dany,a,

baw.a.smy;a..iRrumJ:iillah!J: pe-rfl.m he.maild3! '

.. III! ,,~ iii' I •

( .W' 0- 'it";); ~ ~ i"iW J! ~~ )

.... ~' - ,.,

"Ses1JID~y:ilJ :seti=lp mlllJal: m.e:tlg~p'lll!ll!:es.aJm;ml!Jlmg ,mda &l,lII~.daF~r.1!.~ Abu: Ja'far biD §!ilirir belikau. dial'i Abu M:~Uk aD.·Asy·ad, ,dJ" ~e~~;lita;

"RillSWUIlliah • irle.msabdia: "

o· ~.'.~ ,~ I.' ,~~ ~ ,<1"" ~I_ L~

( .~ .~ ~~iw.;JIr--1 ~ )

rl ,. .,. ...

U.1.HUUD

U. HliUD

Mala m~tt:Jffl Udttk min dari .mn~n"~IIJnmdJ seheJtl!!~ kam:tJ (I1:ang=-(Jlrang yang '1n€mij!.~ny,a.l R:eutamaYi'JIl. y«ng mlrfMf<llllg drl.--rlpailn (mengerfoikan) ,~ ffl.l'~J.i'O\tli ,d~ I/~uk!f b""I1:j:~.·, ,~~t;",!f# .~!~{f;;'~1l~dl dia,~~:rtl oll'"nngo;(l'Fnng ~,l!lr~ t'tl!!fh Rami jer(lm~l1:andj dltlta'r:t:i' tneJ1~ @1l OI!""",ng-6:ra~ ~zhil.lim b.a-1,i",a "~€IMt1l;~ingki1,~'el:ik1n(l~t1,rJ: )mIll: m€Wl<i!b )"Ul:g a,da p~da m:il'ffk4 tia1t mereka ald!;,'. Qtltno"Otilitl:g ~~g l1eJ'(I(J$~, (QS.ll; 116) .D:tm &lfb,.miU $eik'nJp,kn~i ti:4'ak a.km:i mewviwtHa.ian: n~·ll&gmi~emtd .zkallm. setill1ng ~.~fmya (l'I:al~'l!!ra'~:;ang bfllitlw$ kw.aik.tJi:. {QSL tht 17)1

A]l~_h ~ hel:"r!_f~!l. ~p@_k~:b ci~ak d'Jt,~~~;i~ O:!'liJJS.'<lwliltls Ib~ik dl~ri Sis;l.~:;! geaerasi lIe.r:dU.1lIlu y;mgmeb:r:mg kejwtm, ~elIlJtl!ll:gbnD ~~Jl:~ .rtI!l:ikallJ dlmrMkah'lmni Yiiilg ada dli :i!II!!:a!t'.1! merek~. D:an.iln1lliim.N}'ii: ,0( ";Mli~I.~' ·'Kect4Ji.~ebtJ~'lt- Jr,~l."~~.y~, tei\1!l!t dlJ;~~~ Q.~i; Y"!~J;rn~~~ :liifu $!!llpert~ filii. iledik~ .~ '~~~b$l:j':!Iikj!1'lJ~~ ~daJ!~ Q"<lUl-:g-.ota!;!S;~-$ rue1mH!tkm. Al!Iab. di iiMlit dlatmg k.eJD];llfa.llaDr-Np. dallJltililmY;1i. iiiks::t'iln~Nya, milia all!n. il:iI:I AJtili. menyumk!llm:ru~t f'lllf: muli~ .in:i,S;1!IP'~ ildla. d:i aml~r.~

. 'Il; menrero ikapt3!d!l. ke:b3Llkili' cI<U!lI[l)e1~.il!l'!lg k~l;!!!'!.~. $~b~·

ma.lI T;1i'aiL! Dml1mm: - -. . -

'4: b~I;;. ~j~].:J! ,;}> ~foO .J'j~ ~J~t,..;;.i J ~AGr ~ ft ~ "Om .he:tlttdtJn1, ada m tml:il'm kamil MgfJl~n .~nuNl'iang~1 k~ k.tba.~ikd;1j, m,~yurllb kepafi }\li1;lg 1IUi 'r:li! iiu'n ml~.Jce8td~dll:ri )'l'l!1g m:rinka:r,: m~l.th ~~41/~-~g ~, .. m,g .~trmg." {QS. Ali.']mr-an: 1.04),.

DIlt:ut: .~tU Allhh Ta.':ililb.ei'fii"l:lliW;

.:!" ~_. " .... 1, .. - .1IP. iii! ,r '!i • (r.~' I'~ -~!" .. .2' ..... u ..... r~. k'~!!~ _ c!I ..... ~ ... ,.;;...,~ .• '""';;':).

,<,~ V-~ ,:;- ~ 'lI.l·/~~ ..F "'~ ,J"' <J.~ ;i;k ~.;I':)l ~, oIr' .Jj.J!1 if.,j", 'lIJ.!,!'",

HMtka m .. . d41r(I;m,mdlCwmma1 $ebdtfm. ka~1iJ (IT,;:fflt'~!'iiIng }~tt€ n,lrnpurryai kem4~,j.r~Jl, y.:mg Jl.leia;rfl'!1gdrArif,Nld4 (m~'gt:t:ia!mn) ktmil5aNm: di mlJ!:tal .b.~t~i,'ketfJR1~ $ebahagian kecil Iii ltl:l:ta-ra o:rtmg-o~g J!4l'l!.[. tl!'~ ]GVlI'-t ~~amal"f4in Ji itn~'m !W~eka"'" DWl! firm:w.NYQ;~"'1;)I 1> 1~~jJ1 P:i,' "1.'Jw ~~·o:rarfg:J4tltg1:halim &~ .~~tiJ1g~n kin.iimflta'l!: 'J4;~i:m~ ~U\!g o1Ja; pgd4 fflmka." M;ak~udfiJi'<l" m.e:re.kll 1Iel;rlll! be.Uidad.i!<IlIi[I. fe.ihl]atu m~ks~;ot (I:m l?e:!"~I,l!!i~;mm.!.n1\gb:!" (I;ml~di_k~d.a c'=g;"Qr:l!:lg. yang m.ell;e~\llf pSJib~~,t~l!I i!!!~;trme:!'da it!!! 5l!t!I!.I?a:! ~~lIb dbt::l.fl;!): I:!:epada mel:el::l i1en~ Sl~rel1)tM:.

~ iH~ ~;\Sj, .~. ~.am mfN~~ or<=n.g,omng ya~g berJ(.I!I1,"'lk.em,tldi'il!lll A1~. T.a.':aiIa. ilIml]Iber.intikan., ~abWlll!:1.Ilrya A1IU. ooakilJj~!ilfIhjiilJa.s.ap ~tu H.ri kOO!J!lJi !'l!~ti itlil bl;)wbut ~mimle.db:;ld.1ip dliMyiJ.~eJi!idi:['~ (m~ M~uk~ m!l!biat} D~D ~~~"Ny<lI tidal meni:mptO!i :'lll!atll! llJeg~[~ }'lIiDi~ bail

H.11UUD

(ptlld!l:LliUik!tl!y .... ornng·,cmtn;g ~g b!l!ik}, 1I:~~li merek .. {pe!ldoouru..ya} ~'1.Kbh me.njadi Ofillfig-Gr.atl!!l }~g,zIlalirn.

~ , '" .,.... "" '.." _ ~ . A , ~. ~ .~ ,0 '. ...

,,.. '~'~~.'.' &.F' .1;"",." T'. I~~~ .. ~.' ..... ' •. 'r",., .• "'.L .... '." _Ii.#".f""j!'. ,~,~, ,.r:. ;# '!", '~,/' . .Ii' ~,._". "Il'.

.. . ')U""" ~.,t·p· ..~.r - "!l[," ',,~,~" ,~ ''''''1

'~il"':::1·~.-"·"· _.'1 '~--I -." ,J .• --~ - - "' ... -'ll' ...

~_ -_ :-.) .;0" ~ '. - ... - ~ ,~J u-- -

'$.... ~ "'''1 :" ,,~'" .. ,. _,.

' .. ' .. ~ .. 91.,.. ~. >11 . .,.,Ql!J· ,:;.1...Ji, ....

• ' '. !N!.... v;;. . .; ~ !\;,;r.".;r.'

JikalallRablNllu m:tmgh;c,nda.k.i" tcntlj Allah ul(:nftldik(l~l manmift tll1lma~ )!!:l1lg: ~·l1tll., tftaJ,i fl!erceitJ ~etl.atl'lii1$ti bersai~fh.PC1ukrt)(lt. ~QS",WU8} kmulli urnng·ortmg jIElJlgdibmmbw(1$ Qleh IMb~rlm, .1)(m "J1$1I1 ituid;h Al1!lb me1~ cipu~lmti ,mJf'rlfkiJ. Kali1nm: RIl;b-b-Wtl (kepll:!liStl.tJ,·Ny,:I) tela}; di~~4pkallj; ft'> ntJ~lthnyti" Akai: aka'lz m'€1I~~"bi NfflJ.f.m J(lb.r:~nam: derlg.auji~ d#n- maflusir:!

'()I(.!trg,durh'alM) SfflU'tnya, (QS., 11:1]9) . .

M1ah ~~~ri b,b<lif; WhW;1SOUl!y-..AJI a h mampu wnuk mrnjadili:aIiI .m~nusia ~lJaIl}"l] .me.l1j~di ~S,,['lIumm.li1i, b.aik J;ilam, kelman.1a arau da.lul1 kekufur:itll, ~b~~"I:Ila.!JJ'l Al1ili Ta::aJla ~!I!,m:i'.maJ!1;

.~ ••• 'Ne do: ' ••• {, ",LT·, '.1. }" ~nL --L_j, .... 1.1_ . . "I._, __ LL"'l ....,_. ~~ J> J ~, ". cr.L,~ ~. ~-'.'_:" .r y,.. . LF.m .J~- :aJl",a~mR mmg=rlna,o:;l.

re"'t~lahboirJUm ,fim.I'fa oytmg di m.:llLbr·ml't .rebJ'Ytllm)'a.'~ tQS. Y WI.US: 99) ..

Hr~.NJI$ ., .2Jt r-~ ,; ~,~~, ~.):; \') , "'fer~pl m~~f.!· $Clj,:.!IUiMio! b.tf!rsi!lifi}jp.entia:p,'d, kBClJttl(,tJr=g-·ora~g ]l'dJ1.gJiitl!:.ri rothma~ oich Ra.jb.m.u. ,.. Miilk$ud:ny:t. p~}rimpan~~~~:I!p ~h tri!~ad!idl :<!!l,t~ man11L5ia d*.:.rn a.vm~ .m~i!'¢bl, dbJ!~k.ey~.m me:rd~_, dabm ikl/!ul!l! meook~. d.w. &lampand;wg;w ,meteb,

Dm. fj:i'lM.:til.~Nyl: ~ ~ i- ~ .:) ~l ~. ~K.Bcllttli Of"ang,l'l'rang ~gdibe'i'i raMn'tlt fiJi,)) Rab.b-mrl. U M~ud.n~ km]i orang-'OUlJig y:mg dinthlIla~j, ymru pell,gjkll:Lt-pet:lgiikmpan. :Rasul YlWgbe.rpeg<Ulg leguh hpa:da pe·ltt:lltah lII!;,am:a, :PlIf;l::~ .Alla;hl'ru;mb~ri t:ah.1;I,m~rcl':a; hb)wa~:Qlg:k.:ahm.¢I',~km~!h :i)~p¢n; •. iru b.ingga d;llt~ngRy-:a N~bi {Muh;~m:m~d! e}, peliLun_~ pan R1l5ll.il d~jIJj r~TII, Nab.i, laln .Illeu1\:a i'Il.eil.gjhtlir.itliy<l, .ill6iMhei:JJ:tl'kaiilll}P'll. dill membejrulr~. i'Ililka m~:rtka *~.iI!;~kelb~h~gi~ht~ di dl,utia d:m akh'Plit ll;.1l!r~1l! mew.::l! Wi;l:!M k.l.. ... LQIIiPQk yot_l]g s~[<m1Lat. ~eb~g1lIimam ~]ah ado! Ilil.rnts y;wgdiiriwaya~b.lil. &i1m:l kitah·~t~h M,u~nad ~. Srl~ dial"'] b!t~b~p j ~Im ylUil5 Si:liDl!I~ m.ctIPJatkm:

'<." ." ~_'.'~:;'.-!.' I .. ', ~'~i.1 '~i k- ib ~'.' " ~-. ,,3,;.1 .. ' [;;,,'8,.;:. ~·~~·~1 ~~ ~:J ~ r,r' _ .:F !$ ). -' -~:J ... '.;; ~:J' 1.$... ~ ar> .r. -.?r.'-~ )

,~ ;!. =. ... ~.. ,,.... _ r'...... ~ .M'ii .. - !' ,,r.,~

( '~~~J;ij) .~~ j1.1l1 J '~aji, ~).:.t'» ~ .lj"il ~.v.. ~~J .\II)

f!' f!''' .. r" .;.. ~ r"f!' f!' ..

U.HUUD

"SesU1ilgguhIilYll •. Q:ril[Jjg~lI'ml5 YiI:lilJ:di lm[6 l1eliPlllcili. meJJI~ad.i tuju.hpwuh sM:Ii! gp]Q1iI.gan. Dan gf:!l:lI!1:liggllll.nr~J' Qit'il!I1g:-ormg N1i!>f.1!Il:l '~elm eerpecah menj:ld:l mjluhpu]ruh J1!!$: g~i();ii!pl!l, Dil!!li 1I!IDrn.a. i!Jii: 'O:li~l!im) .. h.!l t)erPelC~n me[JI.iad.i: t:1I!.i'lJ!_hpI.!ill!.!h· t:J!g<1: gO.!Q.!l,~ ~_,g; :W!!!ll~}'''. di Ne.l!ib~ec~. Slit\! gokllJig;m-"

Me'",k~ wa~ S~l!llart) b~·n;1i!1·y::)~~Si!lfi~ ~!!"ebw;ili;;Q~1lIl'U]i!ili,~" Be~i<l!1.I. e melJlj<1w;;tb: ~y:tiit;U, srnpOi. y:I!Iiljij; :l!h dan p<trn S<tkal'l;lll:tl:li be-mil cli al:lI!Sllryll {}I;l!n:g IDeJ!lgilutiikl:l dim me.ll!giik'll.ti ]J<n- Sahahilld .. l1)',"

A]·Ha!kim ml!(lTi.war~,tkalid:~I~m. M:ri~taJr.ll_&1Ilp, de.ngaa t~mhaiball illlL Q.il!la,du.~>!l['k!lJ1.~t"'K.e1omFo!k !'!Ut~m.a:u:I~p!Uka:1!l r!ihm~t A!lan ~.dJid~h. lrelompol.al.JOl!lllil'ah (me1"l!Jkl iticlilk.beNellisili), rue.skip1!lJ1 l1.eg~]':i dsn bad!illll !li1~,f!k:a be.l]letlcal"'penw. D1W kdompok ranJ.; bem!!lks.!;u~p~'&·Ni}'a ~ah !k.~~mpQll;, y~g~~~"1?~~ah,.![fi~kipii;j!j!'l !!:!Il!~!l~. !;I.-~. :mg,_~'_. ib~"tSil41i!,"

D<m.fil'm;m.Nya: ~ ~ ~ ~ .... ~n Jmr4~kitllJ.tJh AJla1iJ~d:ptllkan

m~a.'" -,

A1.-lia.sm. aJl"BMhr~bet-kata dabm s~mu nwaYllJtnya: "Mkb m.e.acipcra, kilOm~,e:k~ii.mJt1.!k be['b~~beda. " ~:ib~Ahi'I!bail_;_ha_h. ~~kiiU. dati ]!biiiu '}!J)b!l!l ~: ~AJJllh m~c'ft~mm~t,da d~~nn dUll. ki~Lompok, ge'lm~:.trnl frrmo"Nya;'« ~j '~. ;,..,;.'; l' ;M.:lkadi lI~t~rtl :memt1;t1;,@ yag (f:ufi::a Jan _~, ~ lwrb:d~i4. ... '(QS, .. H~tJ~:h ~ij5). D~ d!il~"ll!t~: 0; A~].d! m.~ir'4m mereka Wli;u!k d!ir.~i!:i."

~ _ _ - '" ", _ ... ,:" ~ ...... '" _ PI'" " & or ~ ....• ~I~ ... -:l!r. ~..,..... • _ II! Ie"" ~ .(JJ" ,fLO _ _

FJr.IDill1I.'Ny;!;: ~~. ,~I:.l ~·.,II . .;r' r"t"" 0) %]j J.li", US ~'J" 'K!1~tml{'

Rabb-m.u (hputman-Np).riJa), Jiteiipk.mi: '~~n,ggtl~ Aku.ah;n mrnlrnrlhi Ne.rtIk4 Jo'1h.mlMm &~~ jm ~ m'aNPJi~ Or4i1€ dtirhuk4J St.i'i\Itl~-nJ\ll. ;,~ A~,bl1 Ta'aLa ~gaba:rb.rn.bMWlliSmYl!' .A[]m leiah ~.nM1I.!hlk:m hpl1t=m,Nya dml. r~j\\oNy~. J,l:ar6ilJ3pe[l,~.tJiU1-NY.iI.~ili~(lmj;iri!JtiU dim ~bij~m;t;Ui.· NY·9. y.mg ~dallll.t.eJla!k!1.l!, baw:.t !lelbagi::mmmgy.mi Mal:! cip!alk:m, :~da y.m~ b.erhl me:IJJd<l!]Jil![blJJ 5urg:t,dm ada. ymgbezrhakrn.e.Dlda:pS!tkan Neraka dillll. b~w~f;l. ,i\.~!~h i:U!~t~!ri!~!.Ii~~ii. N'_~ J~h:;ml1am. d~lJi~ ~rn!i m<1lkhluk IEli, pcitu ji.!:! ~ mm1l!5'illJ, A.l!.!ih. ~1.l!.lily;U ~~ pIIi~ t:ep<Ml dan beb]ja!km y~g $i~m'p1;I~.

D:al~m. M~J'Sba;~~m, dati Ail:1I1 BljJ~l'.iill, i.~. i)e-ik~ta: "R.1I>5~!.il~~ .8 b.er:sahdra:

... "-. ,~,,," . j.l' ., j. ,,," L~!. iii .I' JI'.I' . ~ _ ill

~~'J'pihS'';J 7'"1ll! ~~ 'll'~ ~li ~. J" ~ ~.~ ~W )l1ilj .~~ :':'Q:a_::fo.~)

~ .. ~ ,~)f #J~t:~: ~~iY .~~ ~ili ~_;'~1,j, ~r~ ';;,lJ)f )\:J1

'~~~:t Iilr~ ~ ~~ ~ .. ~ ... iI!.,C:~" s ~ f 'I! ,,_ - s -:",~'Ii: .r .. ,:" 'I~ il"i-- '""'1: ~ ~ j - ... '~

~I U~ tiJ.,J1; " . ',' ~~rJ~J ~ ~,II ~ ~~! .u:.~~ ~' ~~ '"'~ ~.1,:0~

'J' .•... ~. J'. '1" .. ~ ~ ".~~,"""r~~~ '. L' .,~',-i 'J.:.-J .i.ii;. N- •. ~' ') .. ~ ..•. - •. " ."" ~I·' ... ~ r::'·.~ J'. -1.'-' ~ . 'YU::Y .... JJ ,:" ~'-"- "It'..,u ~ r.?".~ ~ .!j!; ,:..

-, .• .0: .~ ~I-' "L~; J"'-'.'- '~~<:.r: ~:~.~.:. :.i;·.Ji:~ , ~.'~'~ '.-:.' '- .. ~. i.~ ,' ••. ; ....• ~ .... ~ ... , ( . ~'f' J .R!I! - ~ 1- ....,0!01 "r- ~) .. ~ .. ' ~!P ..... ,JI! .(;A IF

.., .., ... ~ ._ ",.. L"

[I,HUrn

'SlllttV dlln N~~ :s:iling 'Oe;s:t'lHdh".mab. Swp ],ilil'_ ~gajJilJ yang nlli;1iIk: :kepsdsk:l!I, nany:a.o!!',mg-OBiDlg ymg lem;b dm'Q~ang y.w,I1l-bei:k:edudtikm ~,' Ihn N~ ber.b.tc 'A~!tI d.ipel:uu.bi dmg,m o~r;mg: }"<l.!DE;som:bong dan. diki;rto!r,' mika.AWlab.a be.dirmm k~~,;b,S~'EngLw;:j;!hLtIli ~~ K,I1,dui.gmmu Aku m~!!'~!b!m;tti. ~ia!PillJ ~lliji!!i ya!'l!.g. Ak:I1 kM.m.dalkii. ' D~ A!llL:iI!!. ib~:rk:l/t;t k~p~&' N!l!~ 'Engkalll adidah $fha·K~ dmPJ!m~ Aku ~y~ba siapa .~ja yaltg Aklil.lkehe:tli~. Ms!sing-m~mg dlaJrl ~. bem., aJ~. Pengo :h.,.ml~ya.. Ad!W'!'w Surga .• l1IS$ili teE'BIpadia di dal.amny.ili. temp~~ y.mg ber]ehlli, ;sehin.~AUa:h-IJil.encip[.abn ~::tam. WlltWwya, rmi!:, ~ri kelebm lempal Surg.'1 tel:Setmt. A{bptm Nel.1llill, ,~ :lienmt.iasll. ~bei,btll.: • Apabh ,rmsillil

adatmlb~ ~~ ,fulhb ·,.·apetbs;t,mtil!~. wllir~ ~·Np,

mw Nerw.belibtt:t:'C!likup - , demi .l:iepe.rkasGn-M;I:I.""

Dan ~er.ttMi:i,£(lJJ iMnp,(!t.a Rtit,ul yang Kia'mi omtalan ,iqMda»J:J{. i«lab ,ki~alJ-ku.ab )'IiIng detlgannra K4mi ,tegtJJkaj'J ha,tim:M. dill:! !lMl8i:n SwMt' tnt ~/abMmng ~epialkl1ntl kebenar:«n smapet.i:g-aj:fltr.itJ ,da"" prnngalatJ Ngi· ,arang'6MI'l,g' .yang. bliTiman. '{QS. t ld.:20)

.A]l1lih ~ b~n:i.m.;m:, :Kami .k~lbalihl'l: ~e.hl~:n~-h ki$ak k~lIiMrnjli!,~fi tJenta.:beJita para bu[ y~ te:rdailu:UlIIsebdlL1!.mm'l:l be[Sam~. ~1.!II!III.IIl1Imf1 d~b,~~m;l!El~ f)lf'!rdebiaJ~atl d!mpeneil'[W~;llly:mgte--.fi:adi prada m.ereh, pe:tl = d,U!Sta;m j!Jg~, s~k5'~m. yang dlrill5'~"':lIi1ll o~eb ran, Ni~i (1m, h;ls;ci~a J\..I[~ DJ:eJID.lol1ElPa8ukm.~ Or.il!ll~flmg. ~~ be~ &0 mel:'en~ m.usU" ~!iStiIfi..Nya y;jJn~ka£k, Se:ifiMia ~nl. at'Ialah Uim:al!lu. :!l~a.nj "mg OCami D'IIIal ~1i[I~.~)t.I. .m'eD!j~d';iksi'l.kae:guhill'l . .tW_.~}";!! MuiliJ~ ,dengmbe~.iit~ohe['~taiu!" ~f :mmJi~d:i OO!l'l!tQh. ba.g,1_mu. ~~ri kiod $~\!!d.t!';tl:l1l!!. :pltl'll Rili!ltlil. yag n~]ab Mil.

n . ~_ . M. '. ~ ~.:.~.1. . -i(r;:,:~ 'l.. "'"L._ L1"--.'---. ".'-.' . ..!.1, dat~~ jo./m w,m;m",I,,,,ya::.., iT"".' .. ~ '..!~ ... ) "~H'!"'Uil1l\IIf{I7liI.~~ _',., .. __ ,&

~t~k~r4~ "~~, @~JI .. mMb~~~.iruJ (~.lJ.} ;\1~~:~,,~ ~,tIlr:art:ini., :[ni. ad,ala pe'.I'ikau;;m Th!D1tI 'A!bhalS, M1.!Ijahid ~wim. Si1!bJf. ''rebh ,datu!!;, .kepad!armtu. mah·Jcitla!h }'<llD;g ~Wl~}':a ,cLm.befiu'YlllDl::b>mlLT, lilJEiI . . ~i]j~t y~ memb!.iat: 'O!tll@~~t li;:~f reiJ1l'~w~. ]'~a.i!I'~i'l: 1lI;ti"i,l$ ,dW:~tll::m ,ol!eh o.:rn;g--Qr~ y:l!Ji(!; ~eri~"

~u ka£i1k'ln~ab k~~ !!imll'g'<~1lgyaJ;g.~;'dd: bmm(m: "Jj'eri),flJltl##) rn'f" nurul 'kJ!nI'(illljUl<liUIJIIl' ~iJjN~h~ Kami ~1~ brerbM1't ,(jmlrt). fQS.]]~ 121) 0411: ,fll1Zggul(rh {ll'kJba~p~IJOi'ta8ill11'(d'~ .st"~""Nbn,ya Kami pun .l>!len:rmggU (p,rd4j".10 (QS. U~12::!)

An<l!h .~. ~mirffil!l.!1 :li~:y1, ,meDi~_h Ranl-]~Nyot, SlllP~ d.li~ beikata

kepa;dill. or.lllg.or:MIg }'aJItg iiitdak he.' •. :kepa>d~ iI.IM yanlldI~ ilaW'l'L &a!fi lUh!h.,

tly;!" d~~g!u!!l~(I;!m~V:.jM~~.m: ~ .,"~ ~. ~.p!, .• :Br"bnat.iaP I~,jenur:m k£.. ,nmnplJan'l11!U.. ~ Milb.oolllfl1, MIlS j~" d!lfi 'CiI['i1!llt1!l1. ~ ~ joJii, q .~, ~1]n~Hh-1,!~~ ,Kamipm~ berlJJw(pnlaj "'1IIilIksudufll n~ i*n d!aJ:JJ C'A1'i1J Ir.imi ~ ~,;)~ ~N~~' ~D.:t1> tJJ¥IIggt,Jahj~'~Jt4t4nm'~SI!$fmJIP~&mJ p!j.~ mwiu.t.lwfl (jrj~" m.ak,~l!Idn}'a" ~ ~piJl, ~'1 U _}~~.~ ~~}J(; :~~;:Jl;.J,. 'TlIt~/pA k~rJ .ak.-m I!~m~ni. Sla~ (dianiar:a k~m) )I.1!!1!g,ak.:m ,m:e:m~.bas.fi }'anxruik d4rid~1f,ia f~i. Se$N'~Wlhn-ya Dntn~O~'lln'll!n€ zlmli'm i/:u tid'akakan m~ kl!bernn~~an. ~'(QS., AL.An·aaml US).

Mill. tlfl11lih .llu·ll!ep,adi:iliill:jl [~dn,-3idaf) R'3!!ltd.Nya, Ai.hll:!. meR'Olot!~]nl!. dan meDp1il!kmny;;i dl;m, lI.]];d] M>ell:j~djikm kmmiilit"Nya adoUim YiILIg:p~ Imggi! .~ killm~fOfiU'!g~Q(~g ~gbGi.' @t!;Oi.1,,;k ~~, Al;lJhiid:al!~ Mahra."

mul!i:t d!.m Malmbrujaiksana. .. -

Dim ktjJ.unjk1;r1R Al1'afMlfb apa '!Yang gblftih (It liInzjl' .finn tii h,JfJnitLt~k.e· pa.4fl •. 'Nya.Jab .dikembaiikm~ Um£tm""¥!MI:1~ £e1l1lllan.ya. m.ata .b.fN'fllarinMt1h' k~ada Allab J'<lin ,ber:f4'lD4kk:!lllab kepm;h~"Ny.a. l).~n~'ek.11j,lMli R.fl~m!1 tidak fdfaj .dati flla y,,::I'~ kflmu ~firk~n. (Q:S. lh12l)

Al!D;~h ~ m.elllgi'llbaik:!lli, 'h:d]w~ AII~ :lidilah m_engetablJ.i kegb:liih:liiIJi n~[ d4m.lltlm!l di.rnlb:thwi.l!lilfiY."· bpw·Nfil'"b~ t~;uwiJ_.~ 1J.~1lliIJun.~ DOliIil setl<lpr Q!f3!1il!1j .aik;md;'d>1:~iWgj.;;an .alDl.ll!fuya pada bani. per.kiJt:lJJng<Ul!"ll'lakil! 1j<1.w·~Y''''..J!~· cil?~~n d~.!l, p~I!'l!Ii';i,!h, k~m'1J~];iI.![l A!J@h m~m~mbk:an ~Ji!tllik.

ltHUUD

be:riib:td!:ili dm beniJwik.k.u~ep~tb"Ny~. k:!.m1l! $~g~nya AI]!lh acI~d1, Dz,art y!l!lS rn~o;l.k;lI[)i kepada Q['o1!ng :yangbe.n:awillill dmke,mha!li. ke,pw.. Nya.

. I' . ..' _ ' "'_ '~.r.i:l _il'" • f .~ J.. _.'.r ':-. I~:" _ . -. _-_ .. ,~ •. n • -.-

D~[I f]fm~JJ·Np~ I{ ;:,p L,s. J>~ ~,; L- ,) ~ . lNl';I~e:h:di·Jtm' .Rtlbb·ml~

tidnlt 1nktidttri ti:pIl yang .bmu ~: "Maksuil!ny:a, tidaik t>ersem:lnmr~ h~~" Ny:t~p'l]~~ d!ibkukm oI.e.b, para p~~dll;!cl;l;l. wmru Mul!!~mm~d, .. ~~[~~ilpj Dill. MlI..I1:l:m.ell~g[ah.ui. denf,:aJilkeadaan dail'l UClrpa:n merelb. d~]l AUah. <lli:;Ul. nu!mb~ mt;reka, d,l.'ngillnibal:i1san. ywg sempl!llrn.a di Junia dm akIDtirat, Dm A]~a_h~k!!n rn~O:b~SP"i,] dan. p:l$ll.kmunctt .ru~8S .mereka d!i Junia daaaklUrat.