Katalogizaeija u publikaeiji - CIP Naucna biblioteka Rijeka

UDK 133

DUPOR, Mile

Ne vjerujte : provjerite : 1. teorija i znacaj zodijaka : 2. znaca] polja, planeta, aspekata : 3. dornet predikeija / Mile Dupor. - 2. izd. - Rijeka :

Digital point DOO : Inforrnaticki inzenjering Rijeka, 1991. (Rijeka :

HNeograf'). - 342 str. : ilustr. ; 23 em. - (Biblioteka Dupor)

MILE DUPOR

NE VJERUJTE

PROVJERITE

1. TEORIJA I ZNACAJ ZODIJAKA

2. ZNACAJ POUA, PLANETA, ASPEKATA 3. DOMET PREDIKCIJA

Rijeka 1991.

Uz II. izdanje

Veliki se broj /judi danas bavi astrologijom. No, u ranijim su se vremenima njome javno usudili baviti samo izuzetno smjeli i radoznaJi Ijudi, zedni znanja iz podrucja nepoznatog, neobjaSnjenog i zastrdujueeg jer su toj posebno zanimljivoj i intrigantnoj disciplini gotovo nepremostive prepreke bile nepriznavanje statusa i vi~e no oskudni izvori strucne Ifterature.

Jedan od tih rijetkih pionira bio je i Mile Dupor.

Uz potpuno neshvaeanje okoline i svjestan da ga smatraju cudakom, sve slobodno vrijeme posvetio je astrologiji i filozofskim tezama koje proizlaze iz nje. Do!ao je do mnogih dragocjenih saznanja, pripremio obilje statistickog materijaJa. pokazao pravi put mnogim mladim entuzijastima. a u poznim je godinama dio svega toga iznio u nekoliko svojih knjiga. NaiaJost, smrt ga je sprijeeila da objelodani bar veei dio p/aniranog.

Drugo izdanje knjige "Ne vjerujte, provjerite", tiskano je zbog velikog zanimanja za astrologiju i za rezultate do kojih je autor do!ao.

TuZno je i nepravedno §to na~ otac za iivota nije doiivio punu satisfakciju za sve godine svog upomog i zaljub/jenickog traganja. Ali, kako bi on rekao: "Sudbinu ne moie~ izbjeei, sarno ublaiiti."

Boris, Svanimir i Jan Dupor

TEORIJA I

V

ZNACAJ

ZODIJAKA

=

-

Pro astroJagJa contra astroJogos

[Tycha de Brache)

WOD u modemu astrologiju ~tampan 1934. u Sibeniku pocinje: "Galilejski tvrdim da ee astrologija biti ekzaktna nauka ...• i godine prolaze a Ijudska se uvjerenja mijenjaju sporo. Uceni zaziru od svake stranputice - u pitanju je diploma; neuki osjeeaju da u tami ima vi~e nego Sto jest Morao sam se ponovno odvaiiti.

Za tu hrabrost nemam komu zahvaliti a skoro svuda se potuiiti. Javno podozrivo a sluibeno prezreno ucenje, u ratu uni~tena arhiva a iza rata nitko ne da podataka, pa ni maticni ured. Zato ovaj manuskript izlazi sa mnogo nedostataka. ali dobro iskustvo i novi pogled na ovu materiju mogu potaknuti Ijude novih generacija da smjelije pristupe tamnome problemu.

Vi mladi, ne prezajte od prezira ucenih, smije~ka pseudoucenih i hvaJe neukih, ne robujte naslijedenim ~ko/ama, idite smje/o za istinom dokle su vam jasni puti; u mracnome motu narodnih predanja od iskona bolni biser ceka vas.

Korcula 1970.

PRETHODNO ZNANJE SIMBOLA

Z naci i simboli su naslijedeni ad drevnih naroda, uglavnom Egipeana, a jos su dijelom i danas u upotrebi u kalendarima i astronomiji. Kratice su uvedene u novo doba ad zapadnih astrologa da bi se olaksalo pisanje na pisacem stroju i starnpanle na linotipu.

ZVjezdana jata nose kratice po latinskim imenima:

AR = Aries (Ovan) TA = Taurus (Bik)

GE = Gemini (Blizanci) CA = Cancer (Rak)

LE = Leo (Lav)

VI = Virgo (Djevica)

U = Ubra (Vaga)

SC = Scorpio (Skorpion)

SA = Sagittarius (Strijelac)

CO = Capricornus (Kozorog) AQ iii AM = Aquarius (Vodenjak) PI = Pisces (Ribe)

Ta se zvjezdana jata uvijek broje ad Ovna dalje a imaju kao svoje simbole stare piktograme zivotinja sto jos nalazimo u nekim kalendarima.

Zodijacki znaci se broje ad proljetne toeke i mada se ne poklapaju sa gornjim jatima imadu ista imena i posebne hijeroglife. I ani su nasljede ad davnine i jos se rabe u astronomiji. Kratice se pisu jednako sam a malim slovima: ar- = Aries, ta- = Taurus, itd.

Za njih, planete i aspekte treba vrlo dobra prouciti prilozenu Tabelu kratica, simbola i znakova.

Polja u horoskopu se oznacavalu brojevima ad 1. do 12. pocinjuci od Ascendenta.

Nekad se tim brojevima oznaeavaju i znaci ekliptike iii zodijaka pocinjuci od Ovna.

OSTALE VAZNlJE KRATICE:

AS iii Asc = Ascendent MC = Medium coeli

Z = Zenit

sol = solarni horoskop

rx = radiks horoskop

rm = rodenje rnusko

sign = potentni planet

MD = Mutual disposition lum = svjetla Sunce-Mjesec ben = dobri planeti

egz = egzaltacija

disp = vladalac znaka

DE iii Desc = Descendent IC = Imum coeli

N = Nadir

lun = lunarn; horoskop dir = direkcije

rw = rodenje zensko prom = latentni planet R = retrogradni hod DR = cvorovi Mjeseca mal = losi planeti

aft = aftikcija, lediran dam = u svom sjedistu

I 7

apl = dopunjuluei aspekti pov = povoljni uplivi

stat = stacioniran planet

h, min, sek = vremenske mjere ST = sideralno vrijeme

LT = lokalno vrijeme

sep = odvajaiuet aspekti

nep = nepovoljni aspekti-uplivi f = za buduee

H, m., s., = lucne mjere GT = grinicko vrijeme

M, E, P, V = materija, energija, prostor, vrijeme

evor = tocka prelaza planeta iz juzne hemisfere u sjevernu iii obratno.

DekanBl = podjela na 10 stepeni, Egipeani uveli 36 tjedana po 10 dana, svaki znak 3 dekade.

Deklinacija = udaljenost tijela od nebeskog ekvatora. Descendent = tocka ekliptike zalazsea na zapadu horizonta.

Detriment = izgnanstvo, suprotno od znaka gdje planet ima sjediste (kueu). Npr. Mars uVagi.

Direkt = kad se planet kreee normal no kroz zodijak u pravcu zapad-istok. Direkcija = metod tzracunavarua dogadaja: Primarne, sekundarne, tercijarne, itd. Dobri planeti = Jupiter, Venera, Mjesec, Sunce.

Domicil = sjediste, gdje planet nanace djeluje. Npr. Mars u Dvnu. Dignity iii dostojanstvo znaei to isto.

Dispozitor = planet koji ima sjediste u znaku u kome se nalazi Sunce iii Ascendent. Efemeride = tabele po kojima brzo i lako nalazimo poloze] svakog planeta. Egzaltacija = mjesta u nekim znacima gdje neki planet djeluje izuzetno. Npr. Mjesec 3. stepen Bika.

Egzil = izgnanstvo, suprotno od sjedista, npr. Mars u Vagi. Eklipse = pornracenla Sunca iIi Mjeseca.

Ekliptika = prividni godisnji put Sunca preko neba. Ekvator = krug paralelno sa ekvatorom Zemlje.

EkVidistanc = srednji rez, kad se jedan planet nalazi u sredini izmedu druga dva. Vaino ako je blisko, preko 60° vee jako gubi vaznost,

Ekvinokcij = proljetni i jesenji prelaz Sunca iz jedne hemisfere u drugu, ravnodnevica. Elevacija = planet prema 9. i 10. polju, odnosno prema znacima Blizanci i Rak. Elongacija = udaljenost od Sunca do 180 stepeni.

Fall = casus iIi pad, suprotno od mjesta egzaltacije.

GaJaksija = sistem naSeg svemira sa rubom Mlijecnog puta.

Geocentricni sistem = koordinate udesene kao da je Zemlja centar vasione (Ptolemej). Hayz = Sunce, Jupiter, Mars, iznad horizonta u dnevnom rodenju, Mjesec, Venera, Sa tum , u nocnorn is pod horizonta Gaci).

Hekate = mijena Mjeseca, Mladak.

Heliocentricni sistem = centar Sunce po Koperniku.

Horama astrologija = horoskop za mrtva djela i tijela, dijelom besmisleno. Hyleg = planet koji nanaee zastieuje natusa, najcesCe je to glavni vladar. Imum coeli = donja sredina neba, donji meridijan.

Intelektualni zodijak = prema preceziji i kretanju naSeg Sistema u galaksiji, utiee na sekularni razvoj misli.

Interceptiran znak = uklijesten znak u nekom polju sirem od 30 stepeni. Njegov planet navodno slabiji, dalje od cusp.

Juini znaci = od Vage do Riba, 181 do 360 stepeni. Kvadratura = rastojanje dva tijela za 90 stepeni.

Kombust = vidi Combustus (13 Vage do 13 Skorpiona znacsnje zaboravljeno). Kometi = krhotine nebeskih tijela, strah za sujevjerne ali nema znakova da osletno uticu na Ijude.

Koncept horoskop = po Casu zaceea, Epoche, iii egipatska Trutina hermetis. Konjunkcija = dva nebeska tijela na istom stepenu, razlika 0 step.

Ko/ektivni horoskop = za gradove, zemlje, itd. iJj za jednu osobu po pomracenlu Sunca prije rodenja.

Kriticni stepeni = kardinalni znaci 1, 13, 26, fiksni 9, 21, opel 4, 17, tj. po 13 stepeni Mjeseeevog dnevnog hoda. Navodno ta mjesta pojacavaju znacenie planeta u njima. Kuce - stari i strani astrolozi tako zovu polja horoskopa.

Nar~vno, simboli i hijeroglifski znaci (medu koje spadaju i brojevi) najpodesniji su da brzo I neposredno predaju svijesti odredenu i cistu grupu pojmova, dublje i snainije nego brda verbalizama.

TERMINOLOGIJA

"Nesretan sam jer mi Saturn u Jarcu slabo stoji .. ." to izaziva samilost ne radi nesrece nego radi - jarca. Mi smo privikli na ucene termine stranog porijekla, a astroloska !erll]inolc:>gija je. u~ra~o ~~jna i od!"'1ah odbija. Dna je ostala iz doba kad su se Ijudi izrazavali slikovito I pisaf plktoqrarnlma, lpak, ako yam je drago sto saznati, morate se pomiriti sa jarcima, ovnovima, planetima ... a dobro ee yam doci i ovi "uceni" termini.

Albedo = stepen gdje pocinje Suncev refleks svjetla: Mars 0,12, Venera 0,49, Mjesec 0,04 do 0,14 itd.

Almagest = (arap. Veliko djelo) Ptolernelev rad, jedini udzbenik do XVI. vijeka. Almuten = planet koji po jednom pitanju najvise znael,

Atlikcija = nepovoljan aspekt planeta, npr. 90, 180 stepeni, a kod losih planeta i O. Atel = planet u najdaljoj toeki od Sunca, npr, Zemlja 2. jula.

Ateta = najjaci poloza] planeta, npr. Sunce u Dvnu u 1. polju.

Akcidentalno = unakrsno na najuplivnijim polofaiima, kao i

Angularno = u uglovima: Zen it, Nadir, Asc., Oese.

Aksijalno = takoder ukrstsno sto se odnosi na Zemljinu os iii osi uopce, Ambivalent = dupla vrijednost, tj. svaki planet loSe i dobro.

An~~ = rusila~ Ziv~ta, los planet u losern aspektu sa oba svjetla i u 10Sem polju. Anbsclum = protiv svietla, po nocno sunce, i sl.

Ana/ora = planet koji slijedi iza Venere iii Mjeseca.

Aplikacija = kad brii planet ima dostlel neki aspekt sa sporijim. Apogej = najdalji poloza] Mjeseca od Zemlje.

Arkana = poloiaj planeta za odredeni cas.

Arkanum = isto sa spoznajom dogadaja.

Ascendent = granuei stepen ekliptike na istoku.

Ascenzija ~ uspon ekliptike: prema Raku naviSe, prema Kozorogu nanize, Aspekt = vid, zapravo kutna razdaljina dva tijela na nebu.

Astrolab = sprava za mjerenje koordinata na nebu (Hiparh).

Azimut = luk od juzne tocke do tijela na nebu u odnosu na posmatraCa. Benefik = dobri planet: obicno Jupiter, Venera, Mjesec, Sunce. Cardines geniturae = pocetak 1,4,7. i 10. polja iii znaka.

Casus = pad, suprotno od mjesta egzaltacije.

Combustus = opaljen u blizini Sunca izmedu 16 min i 6 stepeni. Cusp = poestak nekog polja iii znaka.

8

I

I

9

Kulminacija = planet u zenitu, visini neba. Latitude = sirine, udaljenosti od ekliptike. Local time, LT = lokalno vrijeme.

Longitude = udaljenost od a stepena na ekliptiei. Lord = vladalae znaka.

Losi planeti = Mars, Saturn, Uran, Neptun, Pluton.

Lotos konstelacija = dobri planeti u trokutu na 120 stepeni plus jedan izmedu na 60 stepeni. Najsretniji sluca],

Lediran planet = ostecen, sa losirn aspektima. Luminari = svjetla, Sunee i Mjesee.

Lunacije = konjunkeije Sunea i ~ 'jeseea.

Malefik = losi planeti, takoder i Merkur u losem aspektu. Medium coeli, MC = sredina neba, kulrninacija, Mundana astrologija = bavi se svjetskim dogadajima. Muski zneci = vazdusni i vatreni.

Mutual disposition, MD = jedan planet u sjedistu drugoga i obratno, navodno upotpunjuju uplive. Npr. Mars u Raku a Mjesee u Ovnu iii u Skorpionu.

Nadir = donja visina neba, dubina. Donji meridijan.

Node = evor gdje Mjeseceva putanja sijece suncevu.

Nutacija = kolebanje Zemljine osi, uslovljava preeeziju.

Istoeni planet = koji je blizu Ase. iii Sunea.

Opozicija = dva tijela nasuprot, 180 stepeni razlike.

Orbis = krug oko tijela gdje pocinje djelovati aspekt.

Orbita = opaljen planet od blizine Sunea. U sreu Sunea = od a do 16 minuta. Pad = fall, casus, suprotno od egzaltacije.

Padajuca polja 3, 6, 9, 12. i planeti u njima.

Paralela = dva tijela isti stepen ekliptike ali veca latituda.

Pars iii fortuna = krug srece, razdaljina Sunee-Mjesee racunato od Ase. Perigej = mjesto kad je Mjesec najbliie Zemlji.

Perihel = mjesto kad je Zemlja najbliie Suneu, 2. januara. Peregrin = tudinae, planet neutralan u znaku, npr. Merkur-Ovan. prazni hod = Mjesee kad ne eini aspekt prije napustania znaka. Poeetak polja = najosjetljivije tocke, naroetto 1, 4, 7, 10. Progresije = isto sto i direkcije.

Prenatal Epoch = Lunar horoskop, iz radix raeunati zacece po Ptolemeju. Promisor = latentni planet, manje vazan, isto po Ptolemeju.

Radix boroskop = za dan rodenja i Cas, rm = rnuski, rw == ienski. Recepcija = isto sto i MD.

Rektascenzija = razdaljina od a stepeni ekvatora, odnosno a sati. Retrogradno kretanje, R = prividno kretanje planeta unatrag. Ruler = vladalac, lord, znaka Ase. iii Sunea, i st.

Sedmica = tjedan, hebr. sebua, poslije razorenja Jerusalima presla na zapad. Senzitivna mjesta = kao i pars, ali za ostale planete.

Sekstil = aspekt od 60 stepeni razdaljine.

Separacija = kada neki planet napusta aspekt.

Sideralno vrijeme S. T. = prolaz meridijana pokraj neke nekretnice uzastopno dva puta. Racun zenitnih aparata.

Signifikator = potentni vaini planet, kao i Ase., Z, N, - izraz Ptolemeja. Sizigije = stalne konjunkeije i opozieije Sunca-Mjeseca.

Sjediste = znak i polje gdje srodan planet pojacava svoje dejstvo, redovito povoljan upliv.

Solsticij = najvisi i najniii poloiaj Sunca na eklipticl, Stacionar, 0 = zaokret i zastoj planeta u prividnoj putanji.

Stellium = trostruka konjunkcija, tri planeta sto bliie jedan drugome. Cini senzitivno mjesto.

Trigon = triangl, aspekt razmaka 120 stepeni, najsretniji. Tropski znaci = Rak i Kozorog, mjesta solsticija.

Vladar = viadalac, ruler, planet srodan znaku. Suvladar je ruler Asc., egzaltacije, angular, elevacije, i dr.

Tranzit == prelaz planeta preko neke tocke, polja, znaka, i sl. Zmajeva glava = evor Mjeseeev uzlazni. Zmajev rep = silazni. Zenit = najvisa toeka neba nad glavom.

Zodijak == znaci pored ekliptike pocev od 0 st. Ovna, 12 po 30 stepeni. Pojas zodiiaka sirok cca 20 step.

ienski znaci = zemljani i voderii.

TABLICA SIMBOLA, ZNAKOVA I KRATICA

Ovan AR ~ ar l' Sunce SO 0 Konjunkcija 0 d
Bik TA 'If ta 'd Mjesec MO J) Sekstil 60 *
Blizanci GE it ge IT Merkur ME ~ Kvadratura 90 D
Rak CA /j~ ca~ Venera VE ~ Trigon 120 6.
Lav LE ~ Ie Q Zemlja TE (, Opozicija 180 ~
Djeva VI Go; vi 1T\ Mars MA cf Paralel P 1/
Vaga LI n Ii _[)_ Jupiter JU -4 Polusekstil 30 ~
--
Skorpion SC (~"" sc 'TT1 Saturn SA 11 Polu kvad rat 45 L
Strijelac SA ,5) sa I Uran UR 0 Kvinta 72 a
Kozorog CO ~ co \f; Neptun NE f Kvadrat i pol 135 CJ
Vodenjak AQ .lJ5 aq~ Pluton PL ~ Bikvinta 144 ±
Ribe PI ~ pi 1t Cvor Mj DR b6 Kvinkunks 150 '?Y 10

1 1

BOJAZLJIVI PRISTUP

Blizanci: 0 istim bolestima, sklonostima Cak i smrti raznih blizanaca postoji obimna literatura. U Vrbniku na Krku zive blizanci Nikola i Frano Lukarie, obojica cir na zelucu, skleroza lijeve noge, istodobno gube desnu nogu. U Prokuplju braea Milenkovic _rm 10: 5. 1941. zene blizanke rw 23. 3. 1949, iste bolesti i sklonosti i nedogledne sllcnost! dvojnih blizanaca zbunjuju gradane. Toliko je sigurnosti u podudarnosti bliz~naca da psihijatar P. Rajter (Reiter) u~pj~sno bra~i pred su~om .~alla H~rd.rupa optuze~og za ubistvo tvrdaci da je cin ucnuo pod hipnozorn, jer bl mace I nJegov brat-blizanac istodobno pokusao slican zlocin,

Uceni Ijudi (F. Moreau, F. Galton i dr.) lijepo ~u na.m obja~nili zasto se to tako do~a~a.

Em su iz istog jajeta, ista krvna grupa, a u namaruu ruku jednak tret~an od roditella, itd. Dobro je to, ali sto como sa istorodenima? Isti dan su redeni B~nes I Truman, .Pero~ i Zogu, Unkoln i Darvin, Husak i Sehu, Sjedov i Arupe, Donje 11. I trgovac Heming ... I uvijek nalazimo cudne podudarnosti. NaSih 736 heroja rodeni su u razmaku od 1 ~.O~O dana (generacija 30 g.), pa ih je 48 rodeno isti dan. Veeina naravno Oyan. Quns) najmanje Djeva (analize). Heroj Milat rm 7. 2.1914. ima dobre aspekte kao I ROJe 9.2. 1914. Heroji Sakie i V1ahovie rm 13. 3. 1916. (Ribe = zrtval) imase med~tim teske aspekte teskih planeta i podnijese sutke inkvizitorska muc~nja ~ podleqose Ist?dobno na jednak naeln. Docim Milina-Prsona rm 8. 2. 1914. Izvrsl srnlele podviqe bez ogrebotina: osmo polje krcato dobrih planeta, Mars na Asc.

Svjetski rekorder skakanja Brumelj, roden naravno pod Ovnom 14.4. 1942. Obori mu rekord bas skoro Kinez Ni Cin-Cao roden upravo taj isti dan. Krajem 1943. srapnel raznosi noge partizanu Tonciju sa Korcule i partizanu Bonvechiu iz Italije obojica rm 22. 11.1925. Marija Zaknic Peskira zivi u Australiji a Fra.nica Gribin u Blat~ na Kor~u~. Obje u skoli istih uspjeha, Ijubuju istodobno, obje se udaiu 24. 4. 1948. Obje po troJe zenske djece bas istodobno 1949, 1950. i 1954. Zati~ jo~ j~.dno~ ~ina. Iste b~ige i ~dravlje itd. jer su rodene na istome mjestu 21. 9. 1924. I pnbllzno 1St! sat. A koliko bl vam autor nabrojio kad bi matlene knjige stvarno bile javne knjige.

Ucen Covjek ovo mi objaSnjava sasvim naivno: "Igra prirodel" Zasto u.cen covjek ne muene glavom - kad je vee ima. Ne smije. Diplomu je stekao na sasvirn drugom kursu ucenosti i rizik je tu velik.

Recimo i to da postoji igra prirode. Ali sta cerno sa dva slicna horos~opa i sudbine?

Takav slucaj lmase bludnice visokog ranga Nitribitt i Helga Matura. Obja vrse blud da ustede novac za kupnju imanja ida nastave miran sretan zivot. Obje rade pod lozinkom. Obje miluju neku zivotinju. Obje zagonetno ubijene i nadene u stanu mrtve - prva 1957. pored svoga psa, druga 1966. uz omiljelu rnacku.

Sasvim sllcan horoskop trnadose pukovnik Dlmltrijevlc i Margaret Zelle. Oboje uzese egzotiCan pseudonim: Apis i Mata-Hari. Oboje prejake potiticke ambi~ije. Oboje sumnjivi za izdajstvo, oboie skoro istodobno streljani, i oboje nedavno skoro istodobno rehabilitovani.

Halley je u sali predbacio Njutn~ da prevlse simpatise ~s~rol~giju. Monarh astronomije tiho: liNe smijte se kolega, Ja sam stvar proucavao, VI niste,

Ni vi niste. Pocnitel

V arava je nada ueenjaka u rjesenje svih prirodnih tajni i bas zato ostaje vjeeni onaj Car ''tajnih znanosti". Kad uporedimo sva ta rnracna znanja, sujevjerja i predanja, nalazimo neku osobitu Ijudsku logiku i kao da svi izlaze iz neke osnovne misaone sheme. Tako mozerno utvrditi dva najosnovnija, najdublja i najstarija misticna sistema:

1) Astrologija, koja uci koliko vanjski svijet djeluje na Ijude, regbi pravac deterrninlstlcki, u krajnosti fatalizam;

2) Magija, koja uci koliko covjek moze djelovati na vanjski svijet, pravac indeterminizma - u krajnosti cak solipsizam.

Medu njima je i dosad nerjesivo pitanje slobode volje i niz drugih zagonetki, a ovdje stavljamo dva sektaSa licem u lice: jed an hoes da svaki Ijudski gest ovisi od cudesnih upliva svemira, drugi predstavlja da je Ijudska volja bezqranicna, Kao redovito istina je negdje na sredini: Svepriroda je tako cjelovita i baS ovim radom pokusavarno prvi put ukazati na tocku gdje se izmiruju njene prividne suprotnosti.

Proniknuti u buduenost bio bi doista najdivniji zadatak same nauke, i u nacelu nema tu apsurda. U racunlrna rnaternaticara vee je utvrdena ovisnost prostora i vremena pa je irelevantno da Ii se nesto nalazi gore iii dolje jueer iii sutra. Ti neugodni uceni Ijudi vee nam govore 0 putovanju unatrag u proslo vrijemel U isti Cas blefira nas baba pogocima iz taloga kavel Dakle: treba se trezveno drzati sredine ...

Mozda je koincidencija dogadaja ponukala nekad Ijude da traie odgovor na tajnu udesa. Sa malo painje rnozete provjeriti:

U bolnicama: krize bolesti za Mjeseeevih faza, smrtni iii nesretni slucajevi oko Mladaka, menstruacije jasno ovisne 0 Mjesecu, embolije za SunCanih pjega, itd.

Meteorologija: plima i oseka ovisne od odnosa Sunce-Mjesec, vjetrovi isto tako, pjege dizu nivo Viktorija jezera, zenitne kiSs za solsticija, i Vojnovieev "ekvinocio Ivol".

Kriminal: krade za vrijeme Mladaka, pijanice svaki trsei takav termin, atentati skoro svi u dan Mladaka. Pa dal Onda je noc najmracnijal Ne, ne. Sve se to deSava po bijelom danu ali je nasa svijest tada nesto mracnija.

saobracej: Nesreee se gomilaju oko Mladaka jer je painja smanjena. Pomraeenje to poqorsava, Npr. 15. 12. 1955. masa dvostrukih nesreea (spasioca sa spasenirna) u svim veCim gradovima. Poslije toga - zatisje.

Biologija: Stabla Kalifornije nose indeks suncanih pjega, morski jez za Ustapa vise jaja, crvi Floride u doba prve i zadnje cetvrti. I celicni zilet orneksa na zracima ustepa. ltd.

12

I

13

H

H

ZAGONETNASNAGA

Tek 19. vijek razmahao je rad na opservatoriju. Astronom Hale izmamio je skrtorn Amerikancu Yerkesu 20.000 dolara za ogromni dalekozor Mount Palomara. Istodobno bogati Morgan plata astroloskoq savjetnika za svoj biznis, Ucenja se razilaze. Zar?

I nas 20. vijek: otkrivaju se kosrnicke daljine, izvanqalakticki svjetovi, postavljaju se teorije a postanku svijeta. A ujedno osnivaju se drustva astrologa sa eminentno talentiranim akademicima. Sovjetski covjek leti u svemir, Amerikanac sece po Mjesecu, Ijudima staje dah, sef nalvece crk~e i najm.ocnije drzave prornatraiu to s!e~uci Biblij~ ~ krsteci se. U isto to vrijeme bauk Je procrvio gvozdenu zavjssu I same zidine KremlJa. tamo rade 4 strucna astronoma-astroloqa; Sarumkov, Silipisev, Menhert, Loeventhal. Astronomija leti munjevito naprijed ali isto taka leti i njena crna sjena - astrologija. Elektronski mozgovi cas racunaju interstelarne putanje raketa, cas elemente horoskopa.

Teska je ocijeniti snagu i domet obojih: forsira snagu magija buducnosti, tehni~~ i magija proslosti, astrologija. Teska je predvidjeti razvod toga braka. U Francusko] Je registrovano 184.000 pravih astrologa, japanski savez ima ih 200.000, u Londonu postoji privatni fakultet, u Austriji inz. Abrederis konstruise aparat za racunan]e direkcija~ u SAD pored 306 casoptsa. ozbiljnih i jos vise neozbiljnih, rade na tom pos.lu I kompjuteri. Vec tzv. Astroflash Computer izvlael godisnje iz dzepova Ameri kanaca nista manje nego 200 milijardi dinara.

Pomirite se sa tom hlmerlckorn pojavom. Okanite se corava posla da unistite bauka: pocnite ga proucavatl. Junak Vejnemejnen svladava neprijatelja uceci njegovo porijeklo. Eva istraZite malo baukovu proslost,

I z prehistorijske tame tananim putem provuce se krupan bauk u srce savremene kulture. Na nj juriSaju najsnaZnija oruzja uma: nauka, religija, ucenjaci, laici, sluzbene ideologije i njihove vlade. Rudolf TJI (Thiel), neprijatelj astrologije koliko samo Nijemac astronom biti maze, kaZe : "Astrologija je najuspjeliji duhovni pokret svih vremena. Ona je zarazila sve kulture, neovisno a vladajuclm religijama, bez obzira na stanje obrazovanja i stupnjeve razvoja. Ona je prod ria u izumrlu egipatsku civilizaciju, u sazrelu i ad zivota nabreklu civilizaciju Grka, Indijaca, Kineza, u rascvjetanu arapsku kulturu i u raspupali zapadnlackt srednji vijek. Njoj nije bilo vaZno da Ii Ijudi vjeruju u Krista iii Muhameda, da Ii iskazuju postovanje platonlckorn Erosu iii Konfucijevoj mudrosti, da Ii im je zivofni cilj u budistlcko] kontemplaciji iii u rimskoj organizaciji. Ona je ovladala praznovjernim felasima i dubokoumnim mandarinima, misticima u fratarskoj halji i stoicima u togi, cezarima drugog i papama sesnaestog vijeka, vizionarima apokalipse i rnatematlekirn mozgom Ptolemeja."

Povijest je zatice pred 5000 godina u Babilonu, Kini, Indiji, Egiptu, sa razvijenim idejama kozmogonije, u doba kada se jedva javljaju prvi znaci astronomije. Bilo bi ocekivati da Ce ucenje, koje se oslanja na proslost, tradiciju, i gleda natrag, biti brzo pregaZeno ad napredne astronomije koja je prakficna i gleda naprijed. U pocetku faraon u sjaju svecanlrn stapom odreduje lokaciju gradevina a prethodno tiho pita zreca za vrijeme da se ne zamjeri Zebaku. Tales izracunava pornraeenle Mjeseca 585. pro Kr. a toliko le siguran u svoje prognoze da za okladu zakupljuje urad maslina naredne godine. Cini se da bi obje znanosti posle zajedno ...

IV. vijek pro Kr. Aristotel utvrduje loptast oblik Zemlje, Aristarh to lzraeunava, dok osnivac medicine Hipokrat naziva volom lijecnike koji ne poznaju astrologiju.

II. vijek pro Kr. Ptolemej utvrduje istovremeno osnove astronomije i astrologije, regbi da su dvije ucenostt u ravnotezi i da ce taka ostati. U Kini Cu Kong lzraeunava nagib ekliptike a ujedno uci astrologiju Konfucije.

16. vijek: Trijumf astronomije: Kopernik otkriva heltocentrlcnl sistem - smrtni udarac Ptolemeju. I to prezivljava astrologija svojim neodoljivim Carom! Vilfrans (Viilefranche) na Sorboni diskutuje a svojim cudesno preciznim prognozama bas u to isto vrijeme.

Dolazi 17. vijek, uperen je prvi dalekozor na nebo. Gle, planeti imaju sate lite, gle otpadnik Saturn ima vlastiti svijet kao sto porucuie legend a a Satanaelu! Crkveni oci su uzbudeni, Galilej ne maze spavati. Zatim otkrice Urana cudne putanje i uticaja. Uransko ucenje vitezova Ruzina krsta i iz uranske zemlje Helena Blavatski osniva Teozofsko drustvo, kako bi astrologija dala svjetsku religiju sto ju je imala u doba osvita svih kultura!

14

15

H

H

MALO HISTORIJE

Astr%zi na Tibetu i denes unose u horoskop simbo/e Vremena, Prostora, Energije, Materije - ostatak pretpotopne zaborav/jene fi/ozofije prirode

U predajama najstarijih kultura spominje se neki Ijudski Prometej koji je Ijude nauelo vatri, brojevima, astronomiji, uredbi zodijaka, itd. Egipcani pripisuju Totu 100 aforizama, izum broja, igru saha, Trutinu hermetis, Tabulu smaragdina ... Navodno je kralj i zrec Necepso (Nechepso i njegov lijecnik Pe-de-Uziri, Petoziris) ustanovio Svjetski horoskop, racunajuci svaki planet u svom sjedistu: So 15 Ie-, MO 15 ca-, SA 15 co-, JU 15 sa-, MA 15 sC-, VE 15Ii-, ME 15 vi-, i Asc. 15 ca-.lmamo navodnog najstarijeg autora Seta 3769. pro Kr. i Enoha 3270. pro Kr. koji uredi dekanate vee starije raspodjele zodijaka. Zatim slavni Trismegistos 1900. iii 1488. pro Kr., Mojsije u genezi, itd. Docim puno elemenata ima Zend-Avesta, Veda, ep Gilgamesa, ploca Asurbanipala, psalmi 19. i 121, itd.; ali nije ni bio obieaj da sa slave autori kao danas. Babilon je bio pun astrologa ali nemamo nijedno ime. Na vaSarima Atene neki Dna plocama pokazuju zvijezde". Kakve? Prvi nam je poznat Pitagora 580. pro Kr. sa teorijom harmonije sfera, muzike, ezoterije, Antizemlje, itd. iz eega se vidi da je stosta pokuplo ad neznanih autora. Platon je simpatisao astrologiju, ali Aristotel vee ne. Stoici su bili fatalisti pa im je naravno bila draga.

Oko gadine 350. pro Kr. mozemo fiksirati cvrsto jednog autora po imenu Kleantes Oz Male Azije). To je onaj stoik koji je zahtijevao sud Aristarhu - prvom astronomu koji mrzi arheologiju. Teorija Kleantesa 0 pandestrukciji vatrom jos je i danas zanimljiva. Bio je teski radnik, nosae, i umro je od gladi u 80. godini. Iz tih vremena imamo i jedan uredno sacuvan tzv. babilonski horoskop za dan 29. 4. 409. pro Kr.

Beros je bio taj koji je vjestinu horoskopa prenio iz Babilona u Grcku. Najstariji tzv. grcki horoskop je iz 62. pro Kr. prireden za susret Nimroda i Daga na vrhu Taurusa. Posljednji grcki horoskop je nekog Stefanosa 755. po Kr. gdje se tocno vide Asc., egzaltacije i drugi elementi.

Oko 130. Hiparh je silno obogatio astronomiju katalozima zvijezda, paralaksama i njemu se pripisuje otkriee precezije rnada su za nju znali i stariji (Asurbanipalova ploca je stara 5000 godina a original Dendera jos i vise). Otac medicine Hipokrat lijecio je astroloski i tOj vjeStini ucio ueenike. Konacno sa javio Ptolemej koji napisa sistematsko djelo astronomije i astrologije Almagest iii Tetrabiblos carujuci time 16 vjekova u oba tabora.

U to doba su nasi stari Siaveni ganjali soba i medvjeda a ipak urezivali neke zvjezdane znake u zlato, tuc, caSe, ogrlice i gatali po tim rezovima sve do unistenja hrama Svetovitova na Rujani. Zanimljivo je da zapadnjaci notorno potiskuju slavenske autore iz svih enciklopedija i udzbenika, ali ovdje im oprastarno: Historija ne poznaje slavenske astroloske autore. Uza sve to sto je slavenski duh silno disponiran ovakvoj grani istraiivanja nemamo baS ni do danas nekoga da naroeito naglasimol

16

I

I

17

H

H

Rimski osvalackt duh malo je bio sklon ali su poraieni Haldejci uvukli take snazno mrsku vjestinu u Rim daje ime Haldejac postalo sinonim za astrologa. Lucius Tarutius Firmanus vee traii horoskop Rima ab urbe condita i usporedenje sudbina istodobno rodenih. Seneka je odobravao, Plinije i Tacit su bili protivnici astrologije. Rimski carevi prva 4 vijeka bili su medutim veliki pobornici.

Tiberije (42-37) pravi horoskope, pomaie mu pjesnik Manilius. Tu je prica 0 nepocudnorn Trasilu kojega car smjera utopiti a prethodno ga provocira pitanjem da Ii zna kad ee umrijeti. Lukavi spletkar i astrolog odgovara: Cud no sire, kao da u blizlni imam neprijatelja i umirem 10 dana prije njega. Slijedili su mu svakako bol] zalogaji.

Neron (37-68), kao i njegova majka, voli astrologiju. Kad mu prorekose da ee ubiti majku, mati Agripina usklikne: Neka! KJaudije je proganjao astrologe ali su oni vee bili lijepo uhvatlll korijene. Car Hadrijan medutim i sam pravi horoskope za svaki mjesec vladavine i na koncu traii dan svoje smrti.

Saturnilus (rm 24. 1. 76) euveni gnostiear i prvi koga proganja crkva. Njegove su teorije: Saznanje kroz meditaciju, Sedam planeta u jedinstvu Saturna (Vrijemel), Bespcmocnost Ijudskog spasa, Haos Saturna u doba Riba (krseanstvo, inkvizicija?).

Tek Septimije Sever (rm 11.4. 146) car i filozof, postavlja astrologiju na vislnu, ona djeluje u politici i javnom ztvotu, pojavu krseanstva shvaea kao novu gnozu, neoplatonizam. Zatim i Aleksandar Sever postavlja ueitelje astrologije. Filozofi Jamblik, Plotin, Porfirije, Abonotik, bave se vlsorn astrologijom, tj. gnozom vszucl svoje sisteme sa vjerskim strujanjima. To donesose mistici iz Aleksandrije i Atene, kao Filolaj krotonski (Venera ide oko Sunca), Antigoras, Kristodamus, Hefestion, Retorius, a naroeito neoplatonik Proklo (rm 8. 2. 412). Na Istoku je poznat Nikiforos patrijarh carigradski a jos vise Konstantin Veliki (274-337) koji je odobrio krseanstvo ali njegov plast ostaje ukrasen znacima zodijaka, analog no dijeli drzavu u 12 provincija i postavlja horoskop svome Carigradu. U to doba u Rimu je slavan Julius Firmicus Maternus ko]i je napisao 8 tomova "Matheseos Ubri" (prevedeno 1583) jos i danas aktuelno. Ilijepa Hipatija rw 370. kei astronoma Teona u Aleksandriji pise komentar Ptolemejevu A1magestu a usput utvrduje dan svoje smrti 415. Odredenog dana je ubijena od rulje krseana razjarene po arhiepiskopu Teofilu.

Krseani dobivaju krila ali popustaju astrologiji jer im je gnoza opasnija. Tako dolazi prvi filozof krscanstva sveti Augustin: Kakvog smisla ima spasenje ako zvijezde djeluju na Covjeka?1 One djeluju na vrijeme a eovjek ima dusu. Rat starih gnoza i nove vjere rasplamsava se. Rim 409. izdaje zakon protiv maternaticara i astrologa, pocln]e spaljivanje spisa, mlada ideja pobjeduje.

Oko godine 500. Rhetorius, taj grcki Trismegistos, bavi se utjecajem Mjeseca, Cvorova, znakova sre6e i smrti, porodajima. Znak smrti navodno unistava porodaj, 25-30 Vage i Raka duplira gal Nesto iz stare Trutina hermetis i bas ono sto 6e hiljadu i po godina kasnije pokusati hrabri Caski lijecnik dr. Jonas.

Ali gnoza se ne predaje, a astrologija je jasnija od svake gnoze i moze izdrzati duze, Pa zar i prvi biskup-mucenik Dionis Areopagita, ucenik sv. Pavia u Ateni, nije bio astrolog?1 Docl ee doba kada ee se pape baviti astrologijom. "Codex Justinianeus· koji je naziva "otrovorn" zastarit ce, sisteme donose Arapi i jevrejski kabalisti.

Od 805. do 886. radio je najveei astrolog muslimanskog svijeta Muhamed Omar al-Balkhi iz Korasana, poznat vise kao Albumasar. Ucenik je dvorskog perzijskog astrologa Alkendia. Pisao je 0 velikim konjunkcijama (sve do XIII. vijeka vaian spis) ,

pornraceniirna, mutacijama, itd. Djela prevedena na latinski. Jos aktuelna. Teza: svi planeti u Ovnu == pocetak historijel Umro u Bagdadu star preko 100 godina.

Slijedi ga Albatenji, rnaternatiear, teorija 12 jednakih polja. Zatim Abraham ben Meir i Haly. To je doba oko godine 1000. kada astrologija prelazl u ruke krscana. Najp~ije Gijom Dovernj (Guillaume d'Auvergne) uvodi astrologiju kao prakticnu vjestmu. Papa Silvester II, najuceniji covjek svoga doba, ucio je astrologiju od Saracen a u Spanjolskoj i kralj Otto III. postavlja ga za nadbiskupa u Raveni. Doduse jos je jed nom 1108. godine bio uskracsn krscanski pogreb nadbiskupu od Yorka jer mu je pod uzglavljem naden udzbsnik astrologije, da odmah iza toga Majkl Skot (Michael Scott) postane prvi i pravi otvoreni evropski astrolog. Zivi od 1172. do 1231. Dvorski je astrolog kraljeva Francuske, Engleske, Sicilije, studira klasike narocito Averoesa. Bavi se magijom i hipnozom te lijeci siromahe i kralja Fridricha II. Predvidio vlastitu smrt: za vrijeme mise taj dan mu pada u crkvi kamen na glavu i tako umire. Dante ga stavlja u pakao sa vjesticama.

Od 1193. do 1280. evo ga "doctor universalis" Albert Velik; di Bolestadt, osnivac dominikanskog reda, savjetnik Fridriha Barbarose. Univsrzalan duh: neoplatonik, arapska filozofija, ezoterik koj ujedinjuje religiju, astrologiju i Aristotela. Bavi se i magijom, lijeci, zaziva duh kraljice Marije.lzmislja znake za duhove. Mistik. Onomantija. Adam == crvena zemlja, krv. Pravi vjestackog eovjeculjka "Instrument Androide" od metala svakog planetal Pretezak zadatak uzeo na se. Tu vee dogma krscanska popusta: "Zvijezde utjeeu na tijelo, ali ne na karakter."

Od 1216. do 1227. papa Honorije, kao i prije kralj Alfons X, pravi tablice kretanja planeta. Teze astroloske postaju jasnije od mlsticnlh teza krseanskih. Tako i osnlvac eksperimentalne nauke, filozof Hodzer Bekn (Roger Bacon), cvrsto vjeruje u astrologiju, iako dobro poznaje prirodne nauke, posebno fiziku, i prvi je pronalazac optcklh instrumenata.

~eenik.Alberta Velikog je sv. Toma Akvinski (1225-1274), aristotelovac, dugo stu~lra Avicsnu i Albumasara, najvecl je slsternatlzator crkvenih ucenja, ali vee kapl!~lira: "Zvijezde utj~~u na tijelo i karakter Covjeka - a bog pomaie miloscu svojom." Posliie toga se astroloqija otela, zasla u sve domove visokog drustva, astrolozi seeu po dvorovima, daju signale za juris, vise cijenjeni od teologa. Ucenik sv, Tome je i naS zemljak Albert Kazotic iz Trogira, najvainiji biskup zaqrsbackoq Kaptola, ali potpisuje se kao Cassotti, desna je ruka Karla I, Anzuvinca.

<?d .~ 238. do 1 ~1 O. Arnaldo de Villanuova, lijecnik, maternatlcar, savjetnik BOnlfa.?IJa VIII, Benedlkta XI, Klementa XV, burnog je zivota, studira teologiju, medicinu, alhernqu, Pozvan od Petra III. Aragonskog kojemu precizno prorlce smrt za XI. 1285. ~atil!l ga Jak?v II. drzi za dvorskog lijecnika. Uei da se ne smije rezati organ tijela dok Je MJesec u nJegovom znaku.

C?~ 1250. do 1316. Petrus Abanus iz Aponoa kod Padove, profesor filozofije i medicine, proucava upliv znakova i stepena, daje simbole, prevodi sa spanjolskog i arapskog i prvi se usudio da napravi horoskop Isusa. Tako je omrznuo crkvenim ocima da je dobio prisvarak "sluga davla". Otrovao se, ali nezadovoljna inkvizicija izvadila je njegov les iz groba i dala ga naknadno spaliti.

Papa Urban V. ustanovio je prvi kolegij astrologa u studiju. Maestro Gervasio. Ucila se alhemija, hermetika, astrologija; nastupa 14. i 15. vijek najslavnije doba astrologije - ali i najmraenije doba lnace.

18

I

I

19

H

H

Georg Trapezunt (1396-1484) uci astrologiju na grckom u Veneciji i prevodi Ptolemejev Almagest. Tajnikje pape Eugena IV. i Nikole II. Zatim u Rimu ucitelj slavnome Regiomontanusu (alias Johann MLilier iz KOnigsberga), koji utvrduje nejednaka polja, izdaje efemeride, reformiSe kalendar ... Postade i kardinal (radi cega se razvodi od zene-asistentice) i otrovase ga u Rimu. Istodobno je cuven i Marsilio Ficino neoplatonik, sklon dogmatisanju i antinomijama.

Papa Julije II (1443-1513) traZi horoskope za dan krunisanja, Rafaelo Santi ukra§uje mu dvoranu "Disputa" slikama teolosko-astrotosklrn, sto danas razgledaju turisti. Horoskopi doduse ne predvidjeSe pljacku dvije papine galije od Aruja Ridobradog. Gusar je proklet u svim katedralama ali je sretno dozivio 85 godina - valjda je imao debar horoskop.

Na Istoku je istodobno astrolog uceni patrijarh Fotije upravo ucitelj sv. Cirila, dobrog poznavaoca Siavena.

I ~tefler (Johann Steffler) je tzracunao dan svoje smrti. Zatvorio se u sobu sa prijateljima ne bi Ii je nekako izbjegao. Popeo se na stolicu da dohvati knjigu i tako nesretno pao da je ubrzo izdahnuo.

~ener (Schaner) drugi Johan rm 16. 1. 1477. imao je Ijepsi horoskop, A danas ima najljepsi spomenik: njegov lik krasi noveanlcu od 1000 DM. Astrolog, filozof, maternancar velike erudicije. A ni hiljadu maraka nije sala.

To je doba najZescih antagonizama u teologiji pa i astrologiji. Teolozi opet traZe dokaze trojstva, jedinstvo mikrokozmosa i makrokozmosa, a i jake drustvens oscilacije pogoduju razvoju astrologije. Njen najtezi protivnik asket Savonarola udara na laZ i razvrat i pali astroloske knjige. Njega ipak spali inkvizicija. Poet Mirandola ismijava astrologe ali umire u prognozirano vrijeme, od cega ga ne spasi ni Leo X.

Agripa (Cornelius Agrippa von Nettesheim) rm 14.9.1486. prekardaslo je u drugom smjeru. Uci da se magijske snage iz horoskopa mogu toliko razviti da mi djelujemo na zvijezde i mijenjamo sudbinu. Lijeci magijom i muzikom, vjeruje u kabalu, demonologiju, pa stjeee nadimak "davla".

Cuveni Paracelzo drugi "doctor mirabilis" (ill archidoxis magicae Paracelsus Bombastus Aureolus Theofrastus) lijeci slrnbollma zvijezda, amuletima, magijom, alhemijom. Lord kancelar Thomas Morus, utopist, mistik, pogubljen zbog svoje smionosti. Astrolosko-reliqlozni sat u Pragu konstruisan je u tom dobu po Nikoli Kadanjskom. I sat historije vee odbija podne zahuktalog srednjeg vijeka.

Oko 1500. predaje astrologiju na sveucilistu u Paviji na§ zemljak Fridrih Grizogno iz Zadra. Slu§a ga viSe buoucih astrologa i Jerome Cardanus, ekstravagantni Covjek renesanse, Ijubitelj antike, kockar, moralist, erotik, histerik, mag, lijeenik, kabalist, koji cinicki govori 0 sebi najgore stvari a sujetno one najbolje. Slijedi ga neukrotivi i strastveni sin, izumilac kardanskog kompasa, posjecen od inkvizicije.

U §arenoj sviti Katarine de Medici nalazi se i svima poznati Nostradamus (Michael de Notre Dame), lijecnik Karla IX, koji vise radi intuicijom nego racunirna i cije su centurije tako elastlcne da se mogu primijeniti na dogadaje koji su yam pozeljni. Prorekao kugu i poraz Francuske.

Pocetak ovog stoljeea je zanimljiv i zato sto papa Leon X. osniva katedru astrologije na rimskom univerzitetu, a Nikola Kopernik otkriva heliocentrlenl suncani sustav, bojaZljivo ga posvetivsl papi. Junktinus (rm 6. 3. 1523) sa povlaCi "contra tata valent deus", Vilfrans (Morin de ViJlefranche) 1583-1656. je zadnji astrolog po profesiji i

poslije nestaje sluzbene astrologije. Otada pa do danas svi rade odvojeno, bez katedre, bez metodike, sistema, discipline, sve vise ismijavani zbog nekriticka kritike do dana dana§njih.Vilfran§ je davao nevjerojatno precizne prognoze na dvoru Luja XIII, pa sa time odusevlo i sam lucidni Riselje (Richelieu). Spis Astrologia Gallica rezultat 3O-god. rada jos sa i danas cita.

Tipovi astr%ga srednjeg vijeka

Brahe (Danac Tycho de Brache) rm 14. 12. 1546. viSe je astronom nego astrolog, a Galilej pravi horoskope da bi nesto zaradio. Kepler na dvoru Rudolfa II. vee mrzi astrologiju, zna njene slabosti, ali pravi cudesno toone horoskope za svoje prijatelje. Porucniku Valenstajnu prorice uspon i pad. Cak i dan nasilne smrti 25. 2. 1634. (nakon smrti astrologa kad mu je savjetnik bio Giovanni Battista ·Segni"). Kepler nije volio da ga simboli zavaravaju, prvi je pratio uplive statlstickl i prvi je otkrio logicnu harmoniju aspekata.

Jedno stoljeee su pape bili odusevljsnl astrologijom a sada dolazi Sixtus V. i bulom ·Constitutio coeli et teras' zabranjuje mrsku nauku. Ali bauk je ve6 svuda nagrizao duhove kasnog srednjeg vijeka. Paolo Sarpi proucava pornracen]a, radi za vojvodu ad Mantove, miri krSCanstvo i paganske tradicije. Peginus otkriva prefekcije, navodni utjecaj 1 znak za 1 godinu. Tajni red iluminacionista okuplja duboke umove (Goethe, Adam Weisshaupt. .. ) za proueavanle tajnih predanja i utjecaja na vlade. Leovitius je

20

21

H

H

jos dvorski astrolog. Presmjeli Vanini uvjeren da zvijezde imadu utjecaja izvodi na ~at,edr~ za!V0renike i, t? ~emonstrira. Izaziva time neprijatelje i inkvizitori mu cupaju ~ezlk, ~!eSaju ga',spaljuju I pep,eo ra~il?aju na vjetru. S druge strane ta ista inkvizicija u IStO vrueme spaljuje n.a 10,maci domln~~anca Kampanelu, miljenika Luja XIII, nallaCeg filozof~ pantelzr:na: Vazno je spomenuh i popa Gaffarela, savjetnika Riseljeova, koji zna sve orijent~lne jazike, kabalu, astrologiju, talismane, i njegova se djela dugo diskutuju na Sorbonl,

Urban VII. koji daje spaliti Kampanelu, pali i astroloske knjige i bulom "Constitutio Insc!uta~ilis" od ~1.~. 1631. p~okli~je ~a!ileja i slobo~u Ij,UdSkevolje. Nastupa 17. vijek, pobje?uje crkva, jer irna orqaruzacju, sjaj, bogatstvo I daje dobre nade. Astrologija tad a prelazi u Englesk~ gdj~ je ~ise tolerancije. U to vrijeme poznata su djela Williama Lillya rm 8. 7. 1602. koja se JOS I danas starnpalu. Za pobjednike popove karakterlsticno je d~ neki pr~laiu da sa imena zvijezda uvedu po imenima apostola: Sunce je Krist, Mjesac Marlja, Saturn Adam, Jupiter Mojsije, Venera sv.lvan, itd. Astronom Julius Pfaff (rm. 5.12. 1774) ~oslje?nji je pob!'rnik astrologije, prevodi Ptolemeja, pisa 12 knjiga, i kao profesor unlverztteta u Wurzburgu zahtijeva katedru astrologije pothvat

donkihotski. '

U XVIII. vijeku stara neodoljiva magija se ne predaje. Zatvoreno drustvo Ruzina krs!~, u kome ~e pored Getea, wofa San Zermena i cuveni boem i Ijubavnik grof Kaljlostro (Caghostro). On predvida francusku revoluciju i bjezi sa zenorn u Rim 27. 5. 17~. ~u magijom potcini rimsku aristokraciju. Kao vjestac i mason optuzen je po Sv. Uficlju I umro u Castel Sant Angelo. U Francuskoj je ostao "crveni Covjek Tuilleria" padre Bonaventura G~~n, savj~tni~ Napoleona, soba do sobe. Johan, Karl Vogt (r. 13.2. 1~13. 12~24h) ,blO je praktlcnl astrolog. Prorlce Krimski rat, pad Sevastopolja, smrt Nikole II, ltd. all u svom horoskopu vidi uspjeh na lutriji: zaigra i zgrne golem imetak.

Doba ror:n~ntizma ~al~ je novi povod simpatijama zvijezda. Kad je rodena kraljica Draga sluCajnl en~leskl t~rlst-astrolog,prorice joj krunu. Nasi ilirci Preradovic, Gaj, i dr. bav~ se astroloqllorn. Visa spekulaclja prenosi se u ekskluzivna teozofska drustva. Osnivac Helena Blavatski. U Hrvatskoj Jelisava Vavra. Usporedno i antropozofska drustva: osnivac Rudolf Steiner iz Osijeka. Sva ta drustva rade po inostranstvu, a i kod nas.

Ni XIX. vijek,sa naglim uspjesima fizike i pojavom maSina nije pregazio astrologiju.

Jos da~as v~e kao veliki ~~tori d)ela: Alan Leo, rm 7. 8. 1860. ezoterik, teozof koji o,b~avlja politicku astroloqliu: ~atlm Sarubel (Johan Thomas) te njegov saradnik, vizionar, grof Hamong, ko] nazelju Edwarda VII. pravi horoskope kuee Romanov i nalazi da ee svi biti poubijani; Max Heindel, osnivac je Ruzina krsta u San Franciscu. Jos danas tam~ djeluje I?,okret "T~e Church od Light", koji se rnuci nekako povezati krscanstv<?, I astroloqiju; ~~dklel (dr. f;-. John Pearce) savjetnik Maksima Gorkog, mnogo trazen,e njegove knjlge; Sephanal (W. Gorn Old), predvidio poraz Njemacke a 1991-9~. prorlce ,ratov~ ~a Istoku; Raphael (R. C. Smith) pod cijim imenom rade jos en~leskl astrolozi a ~rlnlcka opse~atorija izdaje astroloske efemeride svake godine. Zatlm Francuz Suasnjar (paolo Cholsnard) takoder ezoterik ali se oslanja ina statistike. Miss Evangelina Adams, savjetnica teskog milijunera P. Morgana, a i sama od horoskopa stekla viSe milijuna dolara.

U s,lavno XX. stoljece usli smo prvim svjetskim ratom sto astrologe od zanata silno zabavlja, lza rata naglo u modu ulaze horoskopi. Duceov horoskop podsleea na Cezara. Svijet sa dijeli u blokove. Horoskop Sovjeta je katastrofalan i svi proricu slom. Na Zapadu literatura je opsezna kollko npr. i medicinska. Sovjeti ni slova.

Sve je to razljutilo francuskog psihologa Misela Goklena (Michel Gauquelin) i on se latio leksikona i maticnih knjiga, skupio 24.000 podataka poznatih Ijudi i njihovih zanimanja, da konacno obracuna sa tom misterijom. Na svoje razocaranle nalazi da svi sportasi imadu dominaciju Marsa, popovi Jupitera, itd. pa danas cini usluge astrolozima. Iznosi teorije stelarnog metabolizma, elektromagnetskih uticaja, i povodom toga astrolog Barbo (Andre Barbault) planira sistem "Ordinastral". Po njegovu savjetu prakticnl Amerikanci uradlsa Astroftes, i prvi put zazulase svjetla kompjutera po aspektima zvijezda.

Karl Brandler-Pracht osnovao je 7.8. 1910. akademsko astrolosko drustvo, koje je izdavalo svoj casopts i organizovalo kongrese. Ipak najbolje sistematsko djelo dao je inokosni pisac Felov (Johannes Vehlow) u 8 debelih tomova. Slavna je i Hamburska skola Alfreda Wittea. I tako Njemacka ulazi u rat - opremljena.

22

I

I

23

H

H

TAMNE ZVUEZDE HITLEROVE

njegovu glavu do kraja rata. Dovucen je u Berlin gdje sa jos 4 kolege, radeei odvojeno, daju vodi Rajha savjete. Strijeljan je od esesovaca u logoru Buchenwald B. 1. 1945.

Dr. med. Wilh. Gutberlet amater je ali ima spremu da pendelom provjerava semitsku pripadnost. Kao i drugi dopade nemilosti.

Najdu!e se odrzao Adam Glandeck, samozvani baron Rudolf Freiherr von Sebotendorf, astroloski savjetnik u pucu B. 11. 1923. Ultranacionalist, !estoki antisemit, studirao je u Turskoj slobodno zidarstvo, izdavac i vlasnik lista Astr. Rundschau, glasnik drustva DAG.

Pored Kraffta Gestapo je 1941. godine izvukao iz logora i spomenutog Vulta, ko] 1943. naroelto pornaze Kripo-sefa Arthura Nebea. Kasnije posjeeuje Himlera u Berhtesgadenu koji vee pomalo "moli". Postalo je previse gusto i Vulf je s malo sreee prezivio Hitlera. Ponovno je, prije par godina, napisao prosireno i promijenjeno izdanje Zodijak i svastika.

Sadr!aj knjige je za Nijemce senzacija:

1. U logor je baeen odmah iza bjekstva Hesea jer se mislilo naravno da i on hoee u London.

2. Neki glavesine, kao ~elenberg a naroeito Himler, pomisljali su dosta ranije na atentat preko grota Stauffenberga - ali bez Vulfova savjeta - to nikako.

3. Astrolog savjetuje: Hitler ne umire od atentata vee od neke cudne smrti u drustvu !ene.

4. Pred sam atentat 20. 7. 1944. pod prijetnjom smrti pitan je stari astrolog, ali odgovor je bio uvijek uporno istl: Znam da mi prijeti smrt od vas iii od bombi, ali Hitler ne umire od atentata vee s nekom zenom i na eudni naCin ...

Juna 1942. na drugoj strani engleski Donji dom raspravlja sto da se radi sa astroloskom propagandom. Zakljucak: Nek rade, jedni ee biti za, drugi protiv a Engleska je uvijek bila za slobodu; cenzura nam ionako ima previSe posla. Ipal< je lord Halifax cuo da neki Madar Louis de Wohl prica 0 Hitlerovu horskopu i da on zna sta ee Krafft savjetovati Hitleru jer mu dobro poznaje metode. tercil (Churchill) je pametan: zaMo da pusti neku prednost neprijatelju. Redov De-Vol izIazi iz rova i stupa u psiholoSki odjel GeneralStaba kao engleski kapetan. I on jos Zivi ali ne pravi horoskope.

Godine 1945. panika je dosegla vrhunac. Hitler koji je bolovao od manije proganjanja, vidio atentatore svuda, izmisljao sprave protiv napadaCa, sad je pred vratima imao Ruse i - utopljenik se hvata slamke: Predsjednik SAD umire 13. 4. 1945. i radosni Sef propagande eestita voljenom Fuhreru SaljuCi mu dva horoskopa gdje evrsto stoji: ·preokret polovinom aprila 1945. i uspon Njemacke 1948·. Preokret je bio ali i zadnji pozdrav i zadnja veza nacista sa Zemljom i zvijezdama.

Sovjetski vojnik koji zabada crvenu zastavu na Rajhstag nije bio osobito zainteresiran za horoskope.

Frau Elsa Ebertin prva je dobila datum Hitlerova rodenja i vee mu prorekla po moe zena i opasnost u novembru 1923. Hitler se vee spremao na puc a i zelio se narugati. Ipak u to vrijeme puc ne uspijeva a on dopadne zatvora. Kasnije ga neka zena brani od atentatora vjestinom dZiu-dZica.

On inaee vjeruje da ga je providenje odabralo pa lakse pomislja i na zvijezde. Uzima tajni sveti simbol kukastog kriza i u zatvoru pise "Mein Kampf. Tako pocinje surovanje sa astrolozima.

Prvi je Erik Jan Hanussen, vidovnjak i Sarlatan, intimni prijatelj Hitlera, koji kasnije stice blistavi nimbus proroka. Ustvari je Sin poljskog Jevreja i zvao se Hermann Steinschneider, roden u Becu 1889, artista na trapezu, a 1917. vojnik IV. armije u Bosni. Na nekoj predstavi uspio je zamadijati groficu Bianku Imakulatu pogodivsi joj sadriaj pisma i tako taj njemacki Raspuein poleti u visoko drustvo. U Berlinu je dobio stan od 14 soba i iznad glave stavlja faraonski disk sunca gdje piSe Ich sene = ja vidim. Za palez Rajhstaga doznaje od inz. Bella pa njegov medij 26. 2. 1933. govori: "Vidim veliku kueu u plamenu .. " a ta ga je smjelost pokopala. Mislio je da je zaStieen prijateljstvom i uniformom SS u ormaru, ali ga nadose mrtva u sumi kraj Berlina 7. 4. 1933. Palef je organizirao Gobels preko 10 povjerljivih crnih milicajaca, krivica baeena na komuniste (Dimitrov, Trogler, Tanev ... ) nevini Holandez Marinus van der Lubbe na sudu se ponaSa kao hipnotisan. (Da Ii od Hanussena?) U noei "dugih nozeva· 30. 6.33. likvidirani su svi koji su vrsili palez a kasnije dostignuti i ostali, eak i vaini financijer grof Helldorf. Sad su se nacisti osjeeali jakima i prekinuli su veze s proricateljima. Od hiljada obrazovanih astrologa 50% svrSavaju u logorima, 25% bjezi u emigraciju, 5% nepoznato a oko 20% vrbuju razni clanovi Gestapoa. Propaganda optuzuje tu "mrsku orijentalnu vjestinu kao otrov za cistoeu germanske duSe". Ipak Sef Abwehra SS general ~elenberg (Walter Schellenberg) pita astrologa Wilhelma Wulffa iz Hamburga moze Ii se astrologija koristiti za popularizaciju driavne ideologije. Vulf je bas autor cuvene knjige Tierkreis und Hackenkreuz - zodijak i svastika. To mu nije pomoglo i njega su otpremili nacisti u logor da ostanu samo "ciste duse".

Dr. Hugo Kors (Korsch 13. 6. 1883. 21 h) predsjednik astroloskog saveza usao je u partiju. On i Folrat (dr. Vollrath) namjestaju Hitlerov sat rodenja da izbjegnu Saturn u zenitu - znak katastrofe politicara. Obojica ipak svrsise u logoru.

~vicarac Karl Ernest Krafft (10. 5. 1900. 12.45) bio je najcuveniji. ProuCio je 60.000 horoskopa uglavnom umjetnika, lzvrslo preko 1,000.000 ekspertiza i zelio u Londonu diplomirati astrologiju. Godine 1940. preko dr. Fesela i rumunjskog ambasadora Virgila Tilea traii pornoe Londona, a preko Strathausa daje savjet Hesseu da bjezi. Prije toga je zivio kamufliran u jed nom selu blizu svicarske granice. Vrag ne da mira: telefonira Hitleru opasnost za novembar 1939. Stvarno se odigrao atentat u minhenskoj pivnici gdje se slavio puc 1923. Malo kasnije Gestapo mu unistava knjige i spise, ali treba

I U NOVO ATOMSKO DOBA

Sovjetski Savez: 4 astrologa na 200,000.000 i zatvoreni u Kremlju. Nezavisno Leonid Golovanov proueeva ritam vasione i ritam Ijudskog zivota.

24

I

I

25

H

H

Madarska: Baktari Ervin Budirnpesta. Van Tromp izdao knjigu S6rsunk es a csllaqok. Sandor Raisz ucenjak, diskutuje 0 vrijednosti astrologije. latim dr. Szabo, Istvan Doby i dr.

tehoslovacka: Poznati astrolog Jaroslav Mixa. Ali u novo vrijeme se euje da je 1. 7. 1968. osnovan Astra Centrum pod rukovodstvom smjelog psihologa i lijeenika dr. Jonasa. Clanovi sve sami akademici. Proueavalu sa smodicke lunacije, aspekti, i njihov utjecaj na zacece, spol, rodenje, itd. Ne zovu se astrolozi ali njome se dobro sluze,

Auslrija: Predsjednik drustva grofica Wasilko-Serecki. Inz. Abbrederis Rankweil, aparat ACA daje direkcije kao kardiogram. Demonstracija na kongresu u Munchenu. Casopisi.

Belgija: Institute centre Beige de recherches astro-dinamiques. Istraiivanje na nauenojosnovi.

Italija: Dosta literature, svake vrsti, udrobljeno, uceno, pseudouceno, onomantika, teorije. Poznat Alfonso del Bello, Waldner ... Stampano vise knjiga. Takoder tokom rata.

Francuska: Volguine, Les Cahiers astrologiques Nice, dosta mistike, ali vrlo zanimljiva literatura jer obraduje najstarije spise drevnih naroda. Na Elizejskoj poljani radi kompjuter astrologa Barbaulta.

Engleska: Golema literatura doskora bila pod uplivom tradicije astrologa minula dva stolleca, Sa astroloskim casopisom saraduje ISAR tj. "Society of Astrological Research", koji nastoje naei nauenu potvrdu i stoje redovno u kontaktu sa novim otkrlctrna astrofizike. Najveci astrolog Charles Carter umro 1968. Izdao astr. enciklopediju, 1948. ustanovio fakultet Faculty of Astrological Studies sa 3 stepena diploma. Cvrst kodeks: Obaveza da se nijedan horoskop ne eini bez pouzdano preciznih podataka; honorar uzimati dostojan akademika; izbor samo ozbiljne literature; euvati profesionalne tajne. Jedan takav privatni fakultet sada vodi Jeff Mayo. Casopis Astrologija izdaje Louis Mac Neice. The astrological journal izdaje John Addey sa nauenirn prilogom Correlation lzdavaca Leea Fleminga. Predsjednik britanskog drustva R. Naylor. la vrijeme rata (koga su uredno prorekli L. Blake i De Wohl) nastupaju na radiju neki cigo Gipsy Petulengro i lijepa Adrienne Aden. Mnogo je pisao i brigadni general Firebrace, predsjednik E. Carter i sekretar E. Whitman (poginuo 1968. u saobracajno] nesreci), Zatim C. C. Zain koji nekako tezi vezati astrologiju i religiju u toboznlu hermetiku.

Njemacka: I ovdje je dosegla svo] bum: ogromna literatura i masa akademski obrazovanih astrologa iako je Hitler svu staru gardu unisfio, Siobodnu akademiju za koordinaciju ezoterije i znanosti "OARCA" u Munchenu vodi dr. Jozef Gutrath. Kosrnobioloski institut u Aalenu po koncepciji R. Ebertina usporeduje psihologiju, hiromantiju s aspektima i prenosi na dijagrame. Od stare garde ostali su dr. Lomer rm 12. 9. 77. (umro 1957), Ernst Tiede, Kuhr, Koch, Gollner, Woo Iff, Knapich, Mrsic, Beckerath, Kellner i inz. Pfefferkorn sa svojim institutom u Stuttgartu takoder nekako izbjegao nacistima iako je bio saradnik Huga Folrata. W. Richter se vise bavi zemljotresima. Jos zive neki i od Harnburske skole kao stari Vulf, a u Berlinu radi rnladi i okretni Edmund Troinski sa svojim sistemom tercijarnih direkcija. lovu ga "crveni Segni" jer u mundanoj astrologiji, kojom se rado bavi, vidi neizbiezan dolazak socijalizma, a rnozda je zbog toga onaj Cry i procrvio gvozdenu zavjesu. Ali njemaeke mane na svakorn koraku: previse sistema, dijagrama, upornih dokaza, kao da je zivot geometrija.

Kanada: Matematieari saraduju sa astrolozima na svim elementima trigon.ometrije, parametara, polja, itd. Mr. Axel Hervey u Montrealu. U trezveni_r:n ~kandlnav~~lm zemljama radi se statistlcl«. Kana~ani ispituj~ uplive <:e~tra gal8:k~IJe,.ltd. ~ustr.aIIJa s manje uspjeha, vjerojatno zato sto JOs astrolozi ne shvacaju da na juzno] hernlsteri treba

preokrenuti zodijak. .

SAD: ru cvjeta sve sto se dade unovclti, Najp~ije su uocili ~r~jed~ost ~. drustvlrna ~a osiguranje zivota. lako nepregledna literatura, vecinom neozbIIJ~a, una I .lnteres.ant~lh. tstrazfvacko drustvo ISAR u Oxfordu vodi dr. Fred Sturm. Naroelto su z.alntere~lram.za istraiivanje raka i prikupljaju podatke 0 tOj bolesti. Time pa.~ern lnstitut .yodl ~tln8:

Theodosin. Na glavnoj zeljeznie~oj stanici zuj~ kornpjutsr kOJI u kratko vrlJem~ I~baci stotine milijardi horoskopa tlpkanih na 20 stram~a, sva~1 sa.mo 15 dol~ra. InvestlcIJB:.?d 250.000 dolara se isplatila i u izgradnji su novi kompjuteri. Astrol<:,glJa s.e populans~, nazire se da iza svega ima nesto naueno - ali ~o je Amerika: sretm. znaci se stam~aJu na gace, klsobrans, nakit, puder, sve.d~ sa bolie ~ro~a. Na ~~n ~ellkog P?mraeenJa 6. 2. 1962. mase ljudi bjeze zbog toboznie propasti sYIJeta. BJ~~e ~ ~a ~~v'm be~~ezan datum 14. 7. 1956. Najpoznatiji astrolog je Carroll Righter, alii rnlsticar obnove zivoqa Krista"l U Manhatnu radi mlada Barbara Birdfeather, u Hollyw~odu m.lada BI.~n~ Holmes. Predsjednik drustva dr. Luke Beo~ghto~ ... Sv.ud~ mla~I~, s~anh, ozbIIJn~h, neozbiljnih, horoskopi 10 dolara, 100 dolara, I radnici l blznisrnent, jurruava, pornutnla.

ali netko nalazi i prakticnu korist.

Uostalom svijetu su poznati zasada: J. T. Chitnis osnivac AD u Bombaju, Fatima Hamam Tanger, Deva Anandra Kama Kalkuta, Anton Gustavson Stockhol!"'1, Cuevas Cancio Mexico, Yang-tsi Teng Singapoore, Mario de Cancetto Buen~s Alre~, Gyula Morton Hamburg, Miss Katschurin London, ~ulien~e St~r~ Oxfor~, It~. NaJ~oIJI su vjerojatno i nepoznati. I u Sikimu na visovima Hmalaja za zemdbu pnnca.1 Amenkanke traii se raeun precizno sretnog sata aprila 1963. sa os am transnspfunskih planeta ...

Jugoslavija: Najpoznatija je zemlja po pogrdama na raeun astrolog~ i a~trolog!je, i na tom radu se isticu Ijudi koji nisu proueili ni dva horos~opa. Ip~~ smo Imall ~ekol~ko zapaienih astrologa kao: inz. Bastla Zagreb (umro kak? Je predvl~lo 19?8. za)esenJeg pornracenlal. Poznat sto je imao nezgode zbog predvidens .smrtl F.ranJ~ JOSlpU, prof. Vueic-fJakovic Split, poznat zbog nezgoda st? j~. imao radi pred~.,~anJa atentata ~~ kralja Aleksandra. Umro. latim prof. A. MUZInIC u lagrebu kOJI Je m<:,rao b~d~ltl doglavnike a umro u proljece 1945. kako je po solarno~ horos~opu I pr~dvld~o. Astrologijom se bavio i knjizevnik Stanislav Simic Umro. lnz. Vavra Je teozof I sasylr!l povucen. Inz. Gmaz povucen jos vise ali trezven istraiivalac. Umro sk?ro. VI.adlml!. Novak u Mariboru, Alojz Piltaver u Zagrebu vise teo~ofi. Anton Starhovski u S~htu kOJ! je imao svoju astrolosku skolu u Pekingu. Nspoznati mor~a~ na nas~m br.odu s~ng~ potopljen sa brodom kao sto je ~ pred~i.da~ .. Nep.ozn~b~ lIl:,amo JOs al~ se sv~ boje nemilosrdne kritike jer kod nas poiarn kritika I IzruglvanJe ImaJu nekak? she~n pnzvuk. Literature, osim vasarske, nemamo i jedina smo napredna zernlia kola starnpa planetare i sanjarice.

Idemo naprijed.

26

27

o

o

Ribe: orijaS lifon zapla~i Veneru i Kupida i oni skacu u valove Eufrata da se spasu. ltd.

U toj helenskoj adaptaciji izgubio s~ svaki trag d~e~~ih ale.gori!a. ~tlanti. ~u dali simbollcna imena zvjezdanim jatima zato Jar su upoznah nJlhov uljecaJ .na I~ude IIJu~ske rase. Znali su da sa suneani sistem Ijulja prerna centru nase gala~~ke I kad naJJa~ djeluje rub galaksije, tj. Mlijeeni p~t, onda je t? Velika zim~ na ZemlJI I analog no n~J zimi izv~ena je sva podjela. Uphv sa odrazio na razvoJ naSe rase vrlo up~tIJI~O. Astrolozi tu podjelu zovu "Intelektualni zodijak". Ka~ je prolj~tna tocka pro~azllCl: Blka vodeea koncepcija uzela je za svoj simbol Apisa. Kad Je prolazila Ovna eto ga J~vreJ~og Jagnjeta, a zatim Ribe - dolazi Krist-Riba sa 12 ~ib~ra-apostola. 0~.1848. ulazi prolJeee u Vodenjaka, a ta godina je rnedas-kamen stanh I novlh koncepclla.

LEGENDARNI ZODIJAK

Pod kojim ste zvijezdem rodeni? Pod Jarcem.

Nemate bradu? I

~aJa kraju. I cuveni autori, kao Alan leo, nastoje pribliziti Ijudski tip tipu zodilacke be~tije. Astronomi se nikada nisu time pozabavili i misle da je to zvijezde nekoga podsjetilo na Jarca. lako jednako lici na lonac, tulipan i biskupa. Davno prije naSe historije razdijeljene su zvjezdane skupine na 20 stepeni jUZno i sjeverno od ekvatora na 12 simboliblih imena, tako podudarnih kod svih starih naroda. Vrijedni Grci su sva predanja tako jasno sistematizirali da se prava dubina znanja cak pomutila. Tako su uz 12 zvijezda vezani mitovi.

Ovan: radi krzna ovnova zaraMe Argonauti na Kolhidu i ime navodno do~lo otudal Tu su i zvijezde: Kasiopeja, Andromeda, Pegaz, Kit, Kefej, Perzej ... sve grcka mitolo~ka imena.

Bik: Zeus se pretvara u bika da tako zavede Europu pri branju cvijeea. Simbol proljeea: Europa kiti cvijeeem bikove rogove.

Blizanci: Kastor i Poluks sinovi Zeusa.

Rak: zagonetno jato gdje je najmanje zvijezda. Egipcani su tu stavljali kukca, a aleksandrinska ~kola raka.

Lav: u Argolidi Heraklo ubija nemejskog lava, to je jedno od 12 junackih djala i uvrijedena Junona stavlja lava na nebo.

Djeva: suvi~ duboka legenda 0 djevici koja ce roditi spasitelja koju Grci nisu znali

uredno prevesti(?). .

Vag a: sprava koju je agipatski kralj Mohos izmislio u poredbi mjare dana i noa. ~korpion: ~korpiona se uplaSi Faeton kad je kusao voziti suneana kola. On je ugrizao Oriona kad je dostizao Dijanu. Kreeani su ovdje imaJi orla, Egipeani skarabeja.

Slrijelac: Hiron, sin Krona i Filire obreo je vje~tinu jahanja, najmudriji Kentaur koji uci Ahila lovu, muzici i Jijecenju zatim Nestora, Es~lapa, Tezeja, Odiseja, Bakha, Kastora, Poluksa ...

Kozorog: nimfa iii koza Amalteja koja na Idi hrani Zeusa da zbaci svog oca Krona sa prijestolja.

Vodenjak: to je Deukalion sin Prometeja i Pandore koji dovede Helenu iz Azije na Parnas. lza potopa spasu se Deukalion i Pira i po prorostvu bacaju za sobom kosti majke, lj. kamenje zemlje, iz caga niCe novi rod.

Zodijacka jats ; mac; u raskoraku

28

29

o

Uceni Ijudi Evrope imaju kompleks helenizma. Mislilo se da je zodijak izmisljen u doba kad je precezija, tj. proljetna tocka, bila na pocetku Ovna i kad su se jata i znaci poklapali. Navodno astrolozi nisu znali za preceziju koja seee krugom ekvatora za 26.000 godina. Hiparh je otkrio precezijul ...

Dakakol Hiparh je bio marljiv da "proniusi" stare predaje. Babilonci dobro poznaju Anuovu stazu. Zapis u Bogaz-keju pise "pocetak prolje6a je u Biku", na kupoli hrama u Denderi zacrtan je u Blizancima (usp. legenda 0 Gogu i Magogu), a to nas vodi u prve osvite svih kultura gdje svi poznaju 12-struku podjelu neba i gdje je uvijek proljetni znak simbolom sllcan Ovnu. Hiparh sam nije ni mogao lzvrsltl takvo otkriee jer se proljetna tocka take sporo pokrene neprimjetno za jed an Ijudski vijek. Znaci to je plagijat daleko starijih autora.

Pravi otkrivacl precezije i podjele zodijaka bili su dublje upueeni. Da su bili oblcni astronomi dali bi lsti simbol prvom jatu zvijezda kao i prvom znaku prolje6a. IIi podimo jos jednu preceziju unatrag 26.000 godinal Za tzv. skandinavski zodijak otkrivacl rekose da je star 80.000 godina!! Iduei tako porijeklo zodijaka bi nas odvelo ravno na Atlantidu.

U starom Egiptu je poznat i tzv. Feniks period od 652 godine u kome roku Merkur po novo prelazi Suncevu plocu, To je osmotreno 2555, 1904, 1253. i 602. pro Kr. Koliko kulturnih generacija treba da prode pa da Ijudi samo to opaze i usklade u ciklus? Isto tako prastare uredbe kalendara bjeze u prethistoriju. Dapace sto dalje to su kalendari preciznijil

Naivna su dakle sva ucena tumacenia koja nam hoce podmetnuti da je proricanje iz zvijezda doslo od peclnskih divljaka tzv, kamenog doba. Astrologija se nalazi vee razradena na samom pragu nasa civilizacije a za nju je potrebna produ hovljena ueenost ta koja upravo manjka savremenim astronomima.

Kako je nastala astrologija postoje uglavnom dvije teze, obje su postavili astroloskl laici, obje podjednako poqresne,

Prva teorija kaie da je nastala iz religije. U pocetku su Ijudi kao rnnoqoboznici pripisivali svakome bogu neku zvijezdu. Zato su imena planeta i bog ova u svih naroda sa toliko slicnosti. Glavnome bogu pripada svuda Sunce, njegov je metal zlato, boja pupurna, sjaj, moe, aristokracija, itd. Naroctto to podrzavase ucenjak Svante Arhenius.

Druga teorija kaie obrnuto da je to sve nastalo od astrolatrije. Svojom zagonetnom Ijepotom i nedostlznlm poimanjem zvijezde su prisilile primitivca da ih obozava, Zatim se rodila ideja da one ravnaju Ijudskim zivotima. Cak i danas ima Ijudi ko] pri pojavi krijesnica misle da se gasi zivot nekog covjeka. Tako rnisli astrolog Lenormand, Zanotti, Edgaro Baldi.

Ovdje istina nije eak ni na sredini. -Svi drevni narodi imaju jednoga glavnog boga zacetnlka svega. Obicno mu je ime Vrijeme, odnosno Zebak, Kronos, Tesub, Kvetcalkoatl, itd. a kasnije se poistovlecule sa Suncem jer je takvu koncepciju lakse shvatiti. Krseani imaju mnogo vise svetaca nego pagani podredenih bogova. Krseanski je bog eak od 3 lica. Nijedan narod nije imao toliko bogova koliko je vidio zvijezda. Utjecaj zvijezda na Ijude kod svih drevnih naroda podreden je strogom sistemu, koji je zaeudo jednak kod svih najstarijih kultura. Okosnica toga sistema je neka kozmogonija cijoj se dubini cak iastronom divi.

Zar su nasi divlji predi tako naglo dosegli visoke koncepcije prirode? Zar je onaj divljak kamenog doba odjednom skocio u Egipat i odmah spoznao daje pocetni princip svijeta Zebak = Vrijeme - pojam koji ni nama nije dovoljno cist?1 Kakvim su to boziirn

30

I

3400 v. d. Zw.

I

o

31

o

o

nadahnueern bez instrumenata naSli preceziju? Da su opazili kako intelektualni zodijak ima veze sa razvojem rasal

Nikada neeemo utvrditi kada je pocela ta diskretna duboka i najsistematskija spekulacija. Prema Ciceru stara je 470.000 godinal, po Hiparhu 270.000 dok je Diodor Sicilski pripisuje prvom caru Atlantide Atlasu pred samo 50.000 godinal Htjeli ne htjeli, mrzili je iii voljeli, oborili njene zasads iii ne, u istrafivanju njena porijekla odvest 6e nas u pretpotopne !kole. Najstariji horoskop Egipta, koji je nedavno objavljen u Berliner Auskunftbogenu navodno je iz godine 3400. pro Kr. dakle prve organizacije driave. Knjige '{-king, Dzian, Talmud, pa i Apokalipsa koja je samo neuko prepisivanje apokrifa, puni su elemenata astrologije. I car Inka i Kineza kao i faraon slu!aju svoga zreca koji tumao stare tradicije.

Ako je pak bila ranija civilizacija ona je moralatraiiti i na6i na!u uklopljenost u opel sveprirodni zakon. Nove generacije iza kataklizme, neoptereeene surogatima zrele kulture, zeljele su provjeriti prva predanja i po novo izvr!iti zalst u spoznaju budueeqa, Vel ike nesrece uvijek nukaju na takva pitanja i rje!enja: potop, samitske ratne strahote, srednjovjekovne epidemije i feudalna razaranja. I sada vizijom atomskih strahota pol:inje straSno pitanje: Sto sutra? Samo astrologija nudi neki kljul:.

GRANICEPROGNOZA

O pijeni l:arom predanja i obiljem divotnih slrnbola astrolozi pretjeruju obmanjujuCi sabe i svijet. Skloni su tvrditi da su svi stanovnici Hirooime imali lo!e horoskope i ba! za dane oko 7. 8. 19451 A l:ovjek je i suvi!e slozena stvarca prirode da bi ovisio 0 tako strogoj shemi kao !to je horoskop, a niti bi priroda uspjela tako postaviti roc:fenja da svi horoskopi stanovnika budu l:vrsto vezani u srecl iii nesreel,

Horoskopi starih astrologa su sa divno ispunjavali. Drevni mudraci svojim naeinorn zivota bili su vi!e vezani 0 du!u prirode, lak!e ponirali u Ijudske i kosmil:ke energije i lak!e proricali. Lak!e im je i bilo jer su sirovi Ijudi zivjeli stihijski, bez autokontrole i vi!e su podlegali sideralnim uplivima. Moderni l:ovjek sve vi!e sebe kontroli!e i zajedno sa drustvom ispravlja svoju sudbinu.1 dok mudrac antike gleda prirodu svom vatrom du!e, Sintetil:ki, nepodijeljenim organom saznavanja, kao muziku stera - dotle savremeni ueen l:ovjek skuplja nepregledne analize, uporedenja, i konacno sa gubi u detaljima da mora sal:ekati pomoe kompjutera.

Uplivi nebeskih tijela jednako postoje danas kao i ranije - kao tendence. Ipak danas uz pomoe instrumenata i efemerida mozemo sigurnije pri6i naul:nom ispitivanju ove prastare i l:udesne grane umovanja.

STO HOROSKOP MOZE?

U 100% slueajeva mozemo utvrditi: karakter osobe naroclto u rnarkantnorn horoskopu i ako karakter nije zbog okoline pretrplo jal:e promjene, oznal:iti vrlo kritil:ne periode u zivotu narol:ito u horoskoplma sa jakim aspektima, oznal:iti harmonil:nost izmedu dvije osobe, sklonost nekim bolestima pojedinih organa, i jo! razne stvari za koje su znaci nagomilani (vidi Aforizme).

U cca 95% mozemo utvrditi: ostale razne bolesti, organske slabosti, stanje vida, jal:inu strasti, lijenost, aktivnost, asketizam, medijalnost, dar hipnoze, hrabrost, usmjerenost pafnje, geste, neke perverzije, uspjehe i neuspjehe u nekim terminima zivota kad su aspekti jal:e naglaSeni, a statistil:ki i masu drugih stvari.

NEMOZEMO:

U l:itavih 99% slul:ajeva horoskop ne6e pokazati: krvnu grupu,sljepilo za boje, !e6ernu bolest, boju kose i ol:iju, duzinu zivota, genijalnost, slavu, virusne bolesti, umne bolesti, trenutno zanimanje, utjecaj sredine, kako su neki dogac:faji izmijenili fivotni tok, vjernost druga, klimakterijske te!ko6e, kidnapiranje, imena i mjesta dogac:faja, itd., a narol:ito i u 100% je nemogu6e odrediti koliko je neki minuli aspekt izmijenio stay l:ovjeka prema dru!tvu i zivotu od l:ega itekako zavisi dalja sudbina .

32

I

33

o

VJEROJATNE MOGUCNOSTI:

U nekim slueajevima u dobroj granici vjerojat~osti da.de s~ odr~diti: sklonost alkoholu, drogama, perverzijama, ambicije, oPa:>nostl,.bole~l, g~bltak.vlda, bogatstvo, nasilne smrti, fanatizam, lutrijski doblci, sreca u IJu~avl, fizleka IJepot~, rops~o! paranoja, papuearstvo,. skl?nost zlo~i~u, i jos masa lzuzetno naglasenlh stanja I dogadaja koji laika moraiu silno zapanjiti.

Medutim, 7 smrtnih grijeha i 7 kreposti u horoskop~ ~e ~idimo baS sigur.~o. i tu je religija pobijedila. Istina, najmanje laZe tip MA, SO, a naJvlse tlp t:-"E, f':IE, plaslJlv Je M~, vi- a hrabar MA, Ie- itd. Ali to je slaba strana noroskopa, Svakl ~ovJek pr~ma danlm okolnostima moze postati laZov, kukavica, nasavjestan ... Ii kazemo da Je karakter

osnova sudbine.

Vee i stoga se dosta horoskop~ ~e ispunja~.a ured~o. ~~ci. za~orave ~to se nije lspuntlo a pamte sto jest i zadovolJnI suo UCenlJI gledaJ~ kn!lckl. ~11 ne ~naJu metode astrologa pa se izrugavaju. Marc Henrie u.r~dno ~ro~~~e Za~II.nI ~~aJu u 19.69. z~ rsksasenma. Udala se za Grka: prvi se divi predlkclJI drugl tsmqava, A ta] Grk I

TeksaSanin u simbolici astrologa nisu daleko.

Pa i nakon 30 godina prakse dade yam neka Mirjana J. rw 2. 4.1942. 10h. Podaci

tocnl, ali noroskop nikako ne stimal Sto je?

- iii faktori nasljeda izuzetno jaki,

- iii upliv nekih kvazara sve poremetio,

_ iii naprosto iznimka koju nam priroda rado podvali.

TYPICAL QUESTIONS -MarrlaCJe:

Home:

A5k any other you wish

Divorce:

Travel:

Conte5h:

Money:

Love:

Career:

Buslnen:

SEND AS MANY QUESTIONS

Other queitlons:

Reklame savremenih astrologa

34

I

o

MALO TEORIJE

WTO CAS RODENJA?

E zoterija to je teorijska astrologija a ne teorija astrologije. Duboka duhovna nauka, mistika, predanja, povezivanje sa duhovnim predstavama planeta i simbola, eudesna duhovna igra sa dubokim vezama sveprirode i teznja da se to nametne kao religija, ali nemoe da se oslobodi dosadanjih vjerskih predstava. U novije doba pokusavalu astroloske uplive povezivati sa zracenjrna nebeskih tijela.

Zraeenja se svakako ne mogu negirati, ali nitko jos ne pokuSava objasniti zasto losi planeti u 5. polju zraee tako da do nose nesrees u Ijubavi. To je polje ispod horizonta. Znaei zraci probijaju eitavu zemaljsku loptu i dolaze do novorodencal Mi doduSe sad znamo i za tako jake zrake, kao npr. neutrino, ali sumnjivo je da bi takva iii sliena druga zraka isla od nekog tijela, probila Zemlju, a zaustavila se da izvrsi neki ueinak u njeznom tjele~u djeteta i nota bene da mu taj peeat ostane kroz say zivot. iii rnozda tako djeluju ta tijela nakon 9. sata iza rodenja tj. kad se pokaZu na horizontu?1

Vegetativni zivot sjeverne polutke poeinje danom prelaska Sunca u sjevernu hemisferu tj. pocetkom prolleea. Sva se priroda rada, budi, raste, da u jesen dozori a zatim ponovo stari i pred novo proljece umire. Da Ii tako Sunce djeluje na novorodeno bice od njegove proljetne toeke tj. od stepena Ascendenta? Ni ovakva pitanja nisu jos uredno obradena a imadu dovoljno jasnu logiku.

Neki se pitaju nije Ii vaZniji Cas zaCeCa nego samo radenje. Ako zraeenja tako silno djeluju onda sa takoeom probijaju i tijelo majke. ZaSio mora biti baS toliko vaZan sami moment rodenja? Prostor udzbenika dozvoljava da na ovo pitanje odgovorimo suvlse skraeeno.

Od zacsea pa do rodenja dijete kao individuum ne postoji. To je jedinstven udvojeni organizam. Probava, disanje, ritam srca i mozga, sve 4 glavne funkcije i sve ostale sporedne djeluju po istome ritmu i jednako podlozni astralnim uplivima. Sve vanjske energije od ubitaenih kosmiekih zraeenja do intimnih psihlcklh sila djeluju kao u jednome jedinstvenom organizmu. Doclrn u fatalnoj sekundi radanja , kada iz raja padamo u gresni svijet odigrava se 4-struka uzbuna koja razdvaja tijelo jedno od drugoga kao Sio se u pocetku zivota jedna eelija dijelila na dvije. To su:

V. Medula oblongata, najstarija zlijezda izmedu mozga i kiemene rnozdine, spavala je a sad je naglo bude da hitno preuzme funkciju disanja (AQ);

P. Druga najmlada zlijezda talamusa treba isto tako da osigura koeenje, da se spontani pokreti ne ubrzaju pa da svi tokovi podu eliptieno poput planeta a ne tangentom i novi svijet da se raspadne (l.£);

I

35

o

o

E. Krv je u sreu kolala prelazecl iz desne komore u lijevu, sad joj zatvoriSe vrata i mora brzo u pluCa po kisik jer je majCina zaliha nestala (zato onaj krik) (SC);

M. Dijete je u utrobi plivalo u moru poput dalekih predaka, sada izlazi na kopno

hranilo se na pupak a sada otvara usta (fA). '

~a pustolovina podslsca na igru 4 elementa prirode i na dramatsku prehistoriju (x)vJeka. Igra svih prirodnlh slla kroz milijarde godina stvarala je sebi slicno tijelo i u ovom momentu sve to ponavlja u sekundi. Citav splet kosmicklh energija, zvijezda, Sunea, planet a, gravitaeije ... ceka sa svojim arkanama i namece shemu daljeg rasta staniea u svjezem tijelu novorodenea. PoloZaj zraceeih tijela, zapravo slika konstelaeija, ogleda se u eelijama koje se pocinju naglo i Cetverostruko dijeliti. Covjek b~ u ovome Casu postaje mikrokozmos slika i prilika makrokozmosa toga casa jer covjek je stvoren na sliku bozju, porucuje predaja.

Milijune godina podloZan je ovaj stvor dnevnom i godisnjem toku Sunca; ritmovi Zivota su sjajno usagl~eni. Zar ne bi bilo jasno pretpostaviti da je prvi dnevni hod nebeskog svoda izvajao Kob, zivotni rok novog covjeka sasvim analogno kao sto Sunee cini godinu: Ovan najavljuje proljeee s jarovitim Suncem i jarim zitom, Bik majski mjesee kad bilje probija iz zemlje i sve bubri, zatim lag ani brzi povjetarei juna Blizanaca julske

noe; Raka i zara sunCana Lava u augustu... '

Mi cerno se kasnije uvjeriti koliko prelaz Sunea kroz proljetnu tocku djeluje na svu ze!'"nu priroclu gOdi.ne. Za~ ne bi slicno na razvoj novorodenea djelovalo zvjezdano jato kOJe se. pol~ko otknva na istoku, Zatim dolazi drugi sektor jos 30 stepeni da obogati i nabubn ~IIJe, analogno kao stc bubre oko 9 sati kad je Sunce s najjacim zraCenjern za razvot, I tako sa petom etapom dolazi nssto slicno kao peta etapa gocline: sunCana etapa simbola Lava. Nije Ii zato peto polje b~ najsretnije?

U nedostatku prostora i vremena da raspravimo ove najdiskretnije ocInose blize prirocle i najsuptilnije organizovanog njenog sina, zurimo jos nssto reei 0 zrakama toliko danas popularnom metodu.

DJELOZRAKA

gdje njeni gama zraci direktno padaju, da razdraie macka i zgrusaju koloid naSa krvi iii zgrusaju mlijeko sto nam zena nudi. Eto tako drevna erna znanost s tom ernom mrljom bueno lupa na sunCana vrata nauke.

Mars odbija crveni dio suneeva spektra i sja nekom ratnom bojom. Da Ii je zato dobio ime boga rata? Ne, nel Njegova povrslna ima veei sastojak zeljeza, a gvozde emituje ervenu boju. Boja nase krvi je ervena jer bas ima hemoglobin, Fe-2. Siabokrvnost lijecimo medikamentima zeljeza. Crveni Ijudi imaju visak: zdravl, ag~esiv.~~, r~~railjivi: .. Zar t~~iko zraka Selje nama Mars? I Kojestal Sunee Selje samo dVIJe mlilJardltlne svoJe energlJe. Pardonl Ne zaboravite da manjak tisueine grama kalija izaziva poremeeale srea. A zraei uticu na radioaktivni kalij u sreu. Mirno spavajte Monsieur Gaquelin, sportasi su dobri ako imaju povoljan upliv Marsa.

Svaki planet odbija drugi dio spektra, odnosno svaki ima i vlastita zraeenla, Venera 3 em, Sunee 1,87 do 10 em, nekretniee 60 i 109 em itd. Zemlja je relativno bllza planetima. Onaj zuti intelektualae ima viSe fosfora, zraci Saturna, onaj debeljko talozi previSe hidrata, vjerojatno vise zracenja Jupitera ...

Biosfera erpi dvije osnovne energije: zrake Sunca i radioaktivnosti. Biljka okreee lisee Suncu, upija ervene zrake da razlozi C02, raste brie pod ervenim nego plavim staklom. Ako je hranimo u zraku okreee korijen zemlji, traii kalij. Voclena biljka ima 100 puta vise kalija nego okolna voda (KunaSav i Brunovski). Doclavanjem radija pospjesuje se prinos plodova, bujanje stanica tijela. Prevelika doza peCe, upala tkiva, nokti ne rastu, nervi stradaju. Srce radi u ritmu jer dobiva udarce radioaktivnog kalija, covjek ima viSe radija nego biljke, mozak vise nego tijelo (Fr. Kahn).

Uceni Danilevski se zatvara u debele zidove da isproba struje Ijudskog mozga.

Njegov multiplikator registruje to na vrpci i pretvara u sum. Cijevski se zatim zabavlja da na platnu gleda Sum svojih val ova pretvorenih u zvukove, a Kreser pocinje iz toga praviti indeks genija.

UjednaCene a1fa-valove od 1/100.000 volti, ucestalosn 10/sec. lspusta zdrav mozak u miru, zatim mongoloidni i nedotupavi tipovi. U napetosti rada ucestalost dosize 1000/see., inteligentni imaju vecu brzinu i ritam. Bez kisika i Seeera u krvi valovi se smanjuju. Bolesni imaju suvise brze iii suvlse spore valove, a povreda mozga lspusta nepravilne oscilaeije valova. Djeca do 7 dana, kao i mrtvaei, nemaju valova, idiot spore, a genij uskladene reakeije. Aktivan mozak u radu, kao uopee i mislioci, ispu51aju vise beta-zraka. Takoder povodom nadraiaja cula (svjetlo, zvuk, painja ... ) poveCava brie beta- zrake. Tonus misica daje vee jake gama-zrake, kao i nesvjestiea. Epilepsija daje vee mozgovne oluje, dok u mirnom spavanju su delta-valovi 0,5 do 3/see. Dolaskom kisika i ugljendioksida u mozak mijenja se elektricni naboj elektrolita u celijama mozga i stvaraju se mikrostruje. Ta najsavrSenija tvorba materije sa nezamislivo finim i slozsnlm elektr?magnetskim sistemom irna sve vasionske snage u malom, usaltovan je u te svemlrske snage i lako reagira na svaku promjenu vani. 'Mozda eerno po radix ~oros~opu ~~dnom u~rdi.ti ta~o.sigur.an indeks val ova davcevpo tome majka naci IzgublJeno dlJete. Kako Je vidovlt blo prvl telegrafski strucnjak Zorz Valensi usporedujue; elektricne instalacije s Ijudskim mozgom.

I~sekti ispu51aju v.alove, leptir po njima nade svoj cvijet, zivotinja predosjeti oluje i z~mIJotr~se, a u .. CovJeka j~ to transfor~irano u bozanski intelekt. Sve je u sklopu dlskretn!h energlJa: kauzalltet karaktera I sudbine covjeka, 510 naglaSevaju Heraklit, Platon, Aristotel, Kant, Hume, indijska Darma i natpis u Delfima Gnoti sauton i mozda ~ jed~om igrom val ova sve biti razj~njeno. Karakter, indeks valova, ordinat~ prostora I sudblna, skJop promjena, apscisa vremena, idu rukom 0 ruku, a nenadani proboj

Savremene teorije uspijevaju kosmicke energije svesti na elektromagnetske. Pri tome gravitaeija ispada van te kategorije i izmisljaju se nekakvi gravitonil Diskretne ener~ije Ijudske psihe i ne uzimaju se u obzlr, Ljudska misao, telepatija, jasnovidenje, teleklneza, to kao da nema nikakve veze sa kosmickim snagama. Nauka je ionako ra~ejepk~~ i. sva~i uc~njak iz~c~va speeijalnu granu. A covjek je sa svim svojim fizlcko-pslhlcklm bicern Integralm dio ukupne prirode, pace najpotpuniji dio u kome se ona ejelokupna ogleda.

Zato je i viSe lzlozen sveraznim zracenjima. Zrace nebeska tijela, praznina ernog neba, radioaktivne stijene, zive supstanee, oci djevojacke, televizor susjeda. Zraci prvotna Energija koju jos ne poznajemo. Svjezi novorodenae sa mozgovnim elektrolitima, milijunima eelija, nerava, tetiva, najsuptilnija je tvorevina casa. U njem se zaci~j~ ~nage koje ce va.ljati kamenje i pri~~liti euru da se okrene ako pogleda otraga. Ne Cin! II yam se da energlJe skladno Idu svoJlm ritmom? Evo b~ ovaj Cas vi ste nervozni, svadate se sa suprugom pa j sam tranzistor kvrCi, jer je daleko napolju negdje oJuja. A sve to zatc;> jer se ~a d.aljini 150.000.000 .km na ~aSem Suneu ukazala neka mrlja, sun~na pJega u kOJu ~I kao ocI sale poletlla ZemlJa sa Mjesecom. Takva mala pjega dovolJna Je da poremetl magnetsku auru Zemlje, da izazove nevrijeme na meridijanu

36 •

• 37

o

o

a~trofizike u ponore makrokozma i nukleofizike u bezdan atoma vee obeeavalu velike ta,~e. Jeda~ g~~ Im~. 1.000.000 lan~no vezanih atoma i prva zraamja usmjeravaju dal,u orqamzacqu cell,a ..•

POOJElA ZOOIJAKA

otkuda i zasto taj sveti broj 12? G. Slegl (Schlegel) tvrdi da podjela poti~ od Ki neza ali ne kaie zasto tu podjelu imaju Asteci. Poklonik astrologije inz. Dom Necroman i sam misfi da je podjela izvedena cisto geometrijski: na 4 ukrsnice Sunca potozen je radijus i dobili smo dva Sesterokuta. Naivnih ima na svim frontovima.

Daleka tradicija tvrdi da je podjelu izvrsio Atlas, Tot, Trismegistos, Kvetcalkoatl...

Toa,o je tek to da sa ista podjela na 12 nalazi u najstarijim spisima koji se bave zvijezdama i hodom suncanlm. Tako je podijeljena Anuova staza za Asurbanipala, tako u kineskoj Ji Din knjizi (y-king), tako u neproueenoj knjizi Dzyan u vatikanskoj bibfioteci.

Neeemo ni doznati koji su to Ijudi mitske Atlantide dosli do tog stepena da traie skladan odnos eovjeka i svemira i oboje podjednako sapnu u okvir 12 kutova. Vjerujemo da su posli dubokoumno:

Materija ima 3 agregacije, Energija 3 vida, Prostor 3 dimenzije, Vrijeme 3 stanja. To daje tuce, sveti broj koji se u starokineskom jeziku i naziva ·savrseni". Ovaj prvi univerzalni zodijak odgovara najnizem Ijudskom zodijaku: ljudi imaju 4 temperamenta a svaki temperament ima dusevno trojstvo: volja, intelekt, osjeeaj. Svuda su piktogrami ti sveti znaci bili sasvim analogni. To muti euklidski jasni intelekt ucenjaka, to oduSevljava tamni duh mistika. Do nas su dosli tek u tom rasporedu znaci ekfiptike:

TElRAGRAMATON

Cetir~ stolleea je stara svemoena nauka i u sve to vrijeme takmiCi se da presijeee sve svoje v~no~ne veze sa drevnim ueenjima: sa svetim brojem Amonovim sa eetverostr~kim ti,elom ~fing~, sa 4 zivotinje biblijskih proroka: Telae, Lav, Orao, Ancieo. Ta sa pod,ela na~eee IZ svlh .. drevnih ~ultura svih kontinenata i uprkos svih analogija sa ~ ~le'!1ent~ prrrode (Materl,a, Energl,a, Prostor, Vrijeme) nitko sa nije sjetio da stvar bol,e ispita ... I samo neka sa usudi jedan izmedu nasll I

Po ne~mitnom zak?nu IjUdSki~. zabluda jedni misle da j~ znak Bika na nebu kao pred~av~lk arh~n~ela I ~eruba ko,l. su u easu stvaranja igrali uz prijestol Svevisnjega - dru~1 ml.sle da ,e nne :7I,ezdanom jatu dao neki u~ni SaljivCina jer te grupice zvijezda

pods,eea,u na vola, zvl,ezda Aldebaran jeoko njegovo... .

. U maju mjesecu pod upfiv0!'!1 rastu~g Sunca nenadano jako buja sva vegetativna p~lro~a, ~aste ~brzano s~~~ cell,a orqamzma, budi se pubertet, otvaraju latice cvijeea ... I IJ~d~ k~" s~ sllko~n.o m,sl", pr~stavifi su to piktograrnom bika, simbolom boginje Neit, kola I n~,e bila bogln,a nego ta rr,ee u prevodu presto znaei - materija. I jos dalje: inicijator sfing~ ,e zna~ da ~ p~a etapa Kavkazaca biti pubertet Egipta simbofizovan kultom zeml,e-materr,e svenrn bikom Apisom ...

Covjek je ~onaeni pr~.du~ sveukupnog napora prirode i njezina sva 4 sveta elementa ter:nel, ~u naS~ sVI,estJ. Tome su srodna 4 osnovna pojma i zato sa na 4 glavne grane redovlto dlJele SVI filozofski sistemi i prije Empedokla i nakon AjnStajna.

l} prv~m re_du Sunce je naHa~ uticalo na cijeli razvoj pa i na formiranje svijesti i kl~lfi~acl'~ pojrnova, ~d s~ ~e~. uspr~vio s~savac i vidio nebo a spiralno produzila mozd,Jna kleme, poe9? ,e. pratlt~ vrr,~~e I zapazati fenomene. GranuCe Sunce je budifo v~sel,e! buden,e, bu,an,e, osleea] I,epote, svojstva materije simbofizovano kasni,'e Blkom I Venerom.

. Za~aze6e Sunceje od~valo t~~u, rusenje, strah, razaranje, zivotne opasnosti, pojam S~I~ - simoot M~~a ~~orplona .. Vlslnsko Sunce podneva dalo je osjeeaj slobode, visine, s,a,a, hraorosn, Indlvldualnostl, upravo dozivljaj prostora simbol Lava i Sunca.

. Ponocno SunceJe ubit,aena tajna, nedokueivo, oeekivanje preporoda, polam jueer I s~tra, nadohvatljlvs tajns vremena, zapravo odaUe i taj pojam simbofizovan Cov,ekom-andelom Vodenjakom, vladar Saturn-bog vremena.

~k~nito~i dnevnog suncanoq hoda odgovara i godisnji: proljeee je sarno jutro godlne, jesen ~e ve~r, Ijeto ~~dne a z~ma je ledena noe. Svakako je moralo proci mnogo vremena do~ ,e Co~,ek a~allzJrao ~o'u ~ijest, dok je hod Sunca povezao sa 4 vrhovna elem~nta prirode I dok ,e sve to izrazio sfingom i svetim brojem 4 A nakon neke katakllzme evo proleti jos stotinjak vjekova pa da na to pafnju obrati~o Ali pardon ne spada to toliko u obiean udzbenik astrologije. ...,

Trojstvo Materije iii zemljano: Bik, Djeva, Kozorog, centralno mjesto Bik - maj kada buja zemlja.

Trojstvo Energije iii vode: Skorpion, Ribe, Rak, centralni znak Skorpion - novembar kada bujaju rijeke.

Trojstvo Prostora iii vatre: Lav, Strijelac, Ovan, centralni znak Lav - august kada buja svjetlo.

Trojstvo Vremena iii vazduha: Vodenjak, Blizanci, Vaga, centralni znak Vodenjak - kada vladaju vjetrovi, element zrak.

Prva 4 centralna znaka Bik - Skorpion - Lav - Vodenjak zovu sa fiksni iii evrsti, a to Ce reei znaci volje iii konstitucije svemira.

Druga 4 su Djeva - Ribe - Strijelac - Blizanci takoder na ekliptici stoje unakrsno zovu sa padajuei iii obieni znaci. Oni predstavljaju intelekt, i stvarno ee vas praksa poduclti da se pod tim uplivom radaju intelektualci.

Treea 4 Kozorog - Rak - Ovan - Vaga tzv. kardinalni znaci 4 godisnja suncostaja, a to su znaci osje6anja kod Covjeka koja inaee i podlefu tim burnim godisnjim mijenama. Ta osnovna podjela zodijaka na trojstva i ~tvorstva rezultat je jedne iskonske duboke filozofije prirode koju tradicija pamti pod imenom hermetieke mudrosti, ali jos nigdje nije odgonetnuto kakva je to mudrost bila.

Za praktienog astrologa je od interesa znati i ostale podjele, koje su rezultat dugog interpretiranja upliva znakova na eovjeka. Tako sa znaci dijele jos na ove kategorije:

Liudski znaci: Vodenjaci, Blizanci, Djeva, 16 - 30 Strijelca, dok su svi ostali znaci (izuzev mrtve Vage) zivotinjski po kojima je suncopas i dobio ime zodijak.

Dvotjelesni: Bfizanci, Rak, Djeva, 0 - 15 Strijelca i Riba. Svi ostali su kao jednotjelesni. Plodni: Rak, Ribe, Skorpion; neplodni Ovan, Blizanci, Lav, Djeva, Vodenjak.

Ujepi: Blizanci, DLeva, Vaga, Vodenjak, 0 - 15 Strijelca; ruzni su: Bik, Rak, Kozorog. Ruiila~ki: Ovan, Skorpion, Kozorog, Strijelac; tihi Ribe, Rak, 16 - 30 Strijelca.

Jaki: Lav, Ovan, Strijelac; slabi Rak, Ribe, Kozorog,

38

I

I

39

o

o

Muzikalni: Strijelac, Vaga, Blizanci, Bik, Vodenjak. Umjetni~ki: Vodenjak, Djeva, Vaga, Strijelac, Aibe. Okultni: Aak, ~korpion, Aibe, Djeva, Strijelac, Kozorog. Magljski: ~korpion, Kozorog.

Duhovni: Blizanci, Vodenjak, Vaga, Djeva, Kozorog. Filozofski: Vodenjak, Djeva, Kozorog, Strijelac. Pedagoikl: Lav, Djeva, Vaga.

Dalekl hladni, iii juzni: Od Vage do Aiba.

Blizi topli, iii sjeverni: Od Ovna do Djevice.

Rastuci iii kratki uspon: Kozorog do Blizanaca. Padajucl iii dugi uspon: Aak do Strijelca.

Ekvatorski Ovan i Vaga, tropski Aak i Kozorog. Melanholi~ni i zemaljski: Bik, Djeva, Kozorog. Flegmati~ni i vodeni: ~korpion, Aibe, Aak.

Koleri~nl i vatreni: Lav, Strijelac, Ovan.

Sangvini~nl i vazduAni: Vodenjak, Blizanci, Vaga. Violentnl opasni: Ovan, ~korpion, Vodenjak, Kozorog. Bik = majska Ijepota, obljuba, za~eee ...

Vodenjak = februarska smrt i porodaj.

Prva sinteza: podjela prema 4 vrhovna elementa.

PSIHOLOSKI ZODIJAK

Bement Materija Energija Prostor Vrijeme
Empedoklo zemlja voda vatra zrak
glavni znak Bik ~korpion Lav Vodenjak
izgled tipa bujan tust koAeat mrsav
miAici jaki slabi zilavi titravi
ramena Airoka slaba jaka uska
rast snazan srednji visok vitak
kofa opera masna sjajna njezna
toplina hladan vlafan vruc svjez
ten zut blijed crven ruzicast
ruka naborana uAtavljena hrapava glatka
grudi zene loptaste mekane napete njezne
u radu metodika zalaganje nasilu brzopleto
u Ijubavi latentan zaljubljen erotican drugarski
uvinu valja se plaCe razbija pjeva
u igri nehajan spokojan dere vjeAtac
u opasnosti iM:ekuje zaobide probija preskaee, itd.
Prvi element: Materija-zemlja znak Bika. Psihologija ni ~o danas, u.natoc poku~ja, nije mogla ukloniti klasicnu podjelu na 4 temperamenta Arlstotelova, Jar bd odgovara prirodi i punoj analogiji padjele na 4 ~rhovna eleme.nta MEPV ~e 4 Empedoklova elementa zemlja - voda - vatra - zrak. A to J9 baA one ~o Je pateklo IZ horoskopa: ako je naglden Bik i njegovo trojstvo (uplivom Sunca, Asc., Mjeseca i eventualno uplivnijih planeta) temperament je neminovno melanholi~an, zemaljski, tip Materije. Najvea psiholog ndeg doba I. P. Pavlovanalizira karaktere i psihu 1) po snazi nervnih procesa uzbudenja i kOCenja, 2) po ravnoteZi ~zbu~enja i ko~nja i .3) po brzini. izmje~e u~udenja i kocenja. Moe kocenja, brzina i '"te':lZl~et e,:"oclonalnlh ~zbudenla svoJstvenl su svakome tipu, ovisni od dnevnog i godlAnJeg rnma Sunca, I pokretlJlvost nervnih procesa mozemo precizno klasificirati znacima:

Sunce u maju prolazi ovaj znak kada buja sva zemlja pa i same nove stanice novoroc:Jenca startaju sa tim bujanjem. Mast sa viAe slafe, okrugli oblici, debljina, cijeni blaga ovog svijeta, skuplja plodove rada, pjeva, uziva, gradi kuce, ureduje zemlju ... i pogled na svijet je materijalistiCki i dogmatski a sabe ne zaboravlja. Mala raznolikosl emocija ali njihova velika snaga i trajnost. Ne reagira na sve ali ako reagira to se odigrava snafno unutra kao u zemlji. Taj tip najlakAe izgradi vladanje sobom pa u zivotu normalno i uspijeva. Kao i zemlja ima on nutamje topline. Naravno da {:ete aspektima nauciti protumaCiti razlike: u tom znaku je roden i Bakunjin ali imao je SO 90 JU i druge nebikovske znake.

1. NajbrZi M: Blizanci, Vaga pa Vodenjak.

2. Brzi (P): Ovan, Lav pa Strijelac.

3. Spari (E): ~korpion, Rak pa Aibe.

4. Vrlo spori (M): Bik, Djevica pa Kozorog.

Drugi element: Energija-voda znak. Skorpiona.

Sasvim Cisti temperamentje teAko naci jer trebaju biti nagomilani elementi u jed nom trojstvu iii glavnom znaku.

Vee u proAloj tablici mozda ste opazili da sve odgovara vodenom elementu ali Ijudi rodeni pod ~korpionom nikako nisu mekani, tusti, pa ni flegmati~i kao voda - doCim onim pad Rakom i Aibama stvamo jesul ~to sad?

Sarno ovdje postoji jedna varijanta. ~korpion je vodeni znak ali kao opozicija Bika on jeznak Enargije i u njem ima sjediAte Mars, to nije mima voda to je rijeka koja razara. Kod vodenih znakova Aaka i Aiba emocionalna je hladnoea i sporost, cuvstva se polagano dizu, uravnoteien i ne da sa dimuti, cuvstva sa uop{:e van ne manifestuju,

40

41

o

o

inertan, stidljiv, mlitav, zapusten i s takoeorn izgradi uzdrfljivost. Tip Skorpiona ima nesto od toga ali na povrsini, Unutra buja marsovski kolerik. Zato nas iznenadi nenadanim prolomom afekta. Kao i jesen on je hladan, vlazan, elementaran, prigusena strast, hladni potencijal energije usmjeren jednim tokorn i ne zna natrag. Tip magnetske prlvlacnostl pritajen i osvetljiv. Revolucionari i stratezi koji preziru opasnost: Alba, Danton, Trocki, Karadorde i slicni. Da se ne razocarate tu je roden i fanatik mira Nehru. I nas Davorin Pelajic sto na svoj trosak nosi svijetom "zastavu mira". Te polarnosti psihoanaliza lako objaSnjava a vi pogledajte aspekte.

Misao: Pokretni znaci ge- vi- pi- sao: naglaSen intelekt koji veie elemente gore i dolje, u poeetku RijeCi, jake asocijacije, nomenklaturno znanje bez snage povezati sistem i dati mu dusu, ako su jako naqlaseni onda velik intelekt uobraien u svoju intelektualnu prernoe.

(Nice.)

Osjeeaj: Kardinalni znaci 4 ukrsnice ca- co- ar- Ii-: bujna osjeeanja, pokretljivost, poliCe duh, uzbuduje intelekt i volju, jaki nutarnji sukobi, neizraien, podredena volja i razum ali, kako reee Rrmikus Maternus, nikad ne biva robom.

(paganinL)

Treci element: Prostor-vatra znak Lava.

Time svaki temperament ima svoja 3 vida psihe = 12 varijanti, Ijudski zodijak, a to nam potvrduje i

Ljeti caruje Sunce na visini i sve tjelesne funkcije su u ravnoteii. Tu je rodeno najvise careva i aristokrata koji vole sjaj, dekoracije, poloiaje, namecu se vladati drugima itd. a u losirn okolnostima prelaze u snobizam, sebehvalu, gubitak mjere i srce cesto afektirano. Burni afekti, iiveani sustav se tesko smiruje, teiak proces uzbudenja i koeenja, tesko izgradi hladnokrvnost, pretjera i lako pogrijesi, narocito dva znaka ovog trojstva docim sam Lav kao centralni uvijek je jaci. Ne smeta: lin je imao Lava u Asc. i zbog okolnosti posao u protivnost ali otmena duha. To ima i boem-pjesnik Josip Sever, ali obojici Sunce u tamnom polju i njeinome Raku.

Treca sinteza: pol ami znaci.

Cetvrti element: Vrijeme-zrak znak Vodenjaka.

1. Vazduini i vatreni znaci: brzi bujni nervni procesi a tesko koeenje, neposredni "beiicni" tokovi misli, tendenca prema izraiavanju, opcaiivahnost, vodstvo Ijudi, znaci iracionalne prirode, rukovodenje.

2. Vodeni I zemaljski znaci: lagani procesl, bez uzbudenja, spor nervni tok, kanalima vezivnih stanica, sporost pokreta i reakcija, slab izrafaj cuvstva, radni dnevni Ijudi, fizicki svijet.

Vazdusni i vodeni odnose se prerna vatrenim i zemaljskim kao metafizicki svijet prema fizickom. ltd. Varijante svemoguCe.

Ovan je strast, Vaga njemu nasuprot su emocije. Bik ima latentne potence, Skorpion dinamiCku energiju. Rak je znak saosleeanla, mase, dornaeeqa, a nasuprot Kozorog tvrdi despot. Lav daje sjaj i visinu, Vodenjak poniznost i odricanje. Djevica je intelekt analize, Ribe nasuprot mistika i religija.ltd. Ogromno polje za simbolicne analize Ijudske psi he i svijeta stoji na raspoloienju da izrazite sve vrste polariteta a u centru je savrseno jedinstvo svega, izmirenje polarnosti.

Astrolozi znadu joS podjelu naizrnlenlcno:

Ovan = pozitivan, muski, dnevni, idealisticki, elektricni, itd.

Bik = zen ski , nocni, materijalistiCki, magneticni, itd. tetakosvi znaci radom naokolo.

Ustvari to je neka stara podjela koja je bila smisljena pa zaboravljena. Prvi je Ovan znak trojstva vatre, zatim Bik zemlje, Blizanci zraka, Rak vode, pa se opet to nastavlja. Hijeroglif od 12 simbola hermetiCki je tako zatvoren za sve vrste kombinacija.

Ta podjela pozitivan-negativan mogla bi jos oznacavatl ekstravertni i intravertni tip naizmjence, ali ako bi se time bavili masa drugih elemenata bi nam sve pomutila. Jer npr. vrlo su intravertni oni koji imaju skup planeta u 4. iii 12. polju, pa oni koji imadu pretezno ispod horizonta, itd.

Varijante uporedenja covjeka i kosmosa toliko su bogate i uvijek vas vuku sve dalje svojim zamamnim analogijama i sistemima da moiete izgubiti konac Arijadne. Astrologija je divna i dovrsena pretpotopna filozofija prirode koju moiete vezati na nova dostignuea nauke. Ali sto Ce yam sve to. Zar se inienjeri pitaju sto je to magnetizam

Zimi vitlaju vjetrovi smjena sezona kao i nasih endokrinih procesa. Hirovita priroda ostavlja peeat na novorodenom koji je najeesce i hirovita karaktera. Siaba povrsna cuvstva narocito ge- , brzo nastaju i bez dubine, emocionalno reagira na sve utiske npr. Ii-. Cuvstva se neposradno odrazuju u vanjskom ponaSanju ali se lako izmjenjuju. Ako je naglaSen Vodenjak to je osobenjak sa svojim pogladom na svijet, vrijeme je uvijek glavni predmet, pojmovi prolaznostl, predvidanja, prezir sistema i organizacija, ravnodusan prema smrti, suptilna osieeania za drustvo, bujna rnasta, pronalazael, posebna znanja i tu su najeesce rodeni geniji. Ali i jedan Matuska sa perverznim aspektima. Iznimke, kaiu, potvrduju pravilo.

Ta 4 glavna tipa po 4 glavna znaka najlakse je u praksi fiksirati i uporediti sa 4 tipa Ducicevih drustvenlh genija. Njih vuku i 4 glavna pokretaca historije: imanje, Ijubav, sloboda, slava. U moru svojih tipova ruski su pisci Casto izrazili sva 4: Dostojevski, Toistoj, Gogolj, Turgenjev.

Ako su naglaSeni znaci jadnog trojstva analiza je laka i perfektna.

Druga sinteza: unakrsna konstitucionalna podjela.

Snag a: Fiksni evrsti znaci aq- le- sc- tao: centralni znaci sfinge i sveprirode, ako su bar dva naglaSena to je prenaqlasena volja, prejaki principi, uvijek tjeranje pravde, silna snaga bez osjeCaja i kontrole razuma, lako manija gonjenja, paranoja, i sl.

(pukovnik Apis.)

42

43

o

Psiholoski zodijak

prije nego §to §alju raketu na Mjesec? UVaZeni na§ psihijatar dr. Ramiro Bujas pada u ateld am spomenete astrologiju. Njegov kolega psihijatar Karl G. Jung, sa Heliotrope Free University plse: "Astrologija kuca na vrata univerziteta." Idite na praksu da pomaZete Stagod sabi i drugima.

44

I

o

BEZ ASTRONOMIJE NEMA HOROSKOPA

B a§ zato je puk sacuvao samo tradiciju ·planetara i znamenja" a rijetko nadareni se mogao upustaf u rnucno sastavljanje horoskopa, Tek prije dva i pol milenija astronomija je pocela koracati: Anaksimandar, Heraklit, Eratosten, Hiparh, Aristarh, Ptolemej, Kopernik pa onda Kepler, Brache, Galilei, Newton, Laplace, i brzo prornace 25 vjekova. Nova saznanja napreduju kvadratom odstojanja vremena - a principi astrologije ostadose isti, eak joj taj citav napredak ne smetal Astronomi racunorn doznaju za nepoznata kretanja u svemiru, znadu fizicke osobine daleke zvijezde Fomalhaut, znadu za nevidljive ekstragalaksije, kvazare, minuciozno racunaju kretanja u proslost i buducnost a suneev sistem bolje je poznat nago slijepo crijevo. Medutim na pomisao 0 astrologiji zacepe usi, iako bi neke stvari vrlo dobro dosle za bolju spoznaju svemira.

Astrolozi s pravom vr§e sve raeune po starom Ptolemejevu sistemu gdje se Zemlja uzima kao centar svemira: mi smo na Zemlji a ne na Suncu i zanima nas odnos i ritam Covjeka prema odnosu i ritmu nebeskih tijela s obzirom na Zemlju. Za rad je prethodno potrebno poznavati tri koordinatna sistema:

1. Horizontni: Sjever i Jug su glavne tocke koje osovinski presijecaju krug na§eg horizonta. Najvi§a tocka nad glavom je Zenit, njemu nasuprot Nadir. Od istoenog ruba racunamo podjelu meridijana. Najveei vertikalni krug se zove Meridijan, M. Poloiaj zvijezda sa oznacava visinskim kutom i azimutom.

2. Ekvatorski: Produzena Zemljina os daje nebesku osovinu a prosiren ekvator daje nebeski Evator. Od njaga prema polovima racunamo nebeske §irine iii deklinacije. Od proljetne tocke racunarno nebeske duzlne iii rektascenzije, sto se izraZava stepanima iii satnim krugovima (satn; krug = 15 stepani). Npr. zvijezda Fomalhaut = 23 h reid. i -30 stepeni (tj. juzno) dekl. Glavni meridijan prolazi kroz Zenit a nebeski ekvator sijel:e horizont u toekama Istok-Zapad.

Eklipticki: Sistem u astrologiji narocito vaian. Sva tijela na§eg sistema dnevno prividno idu od istoka na zapad. Stvarno Sunce sa pomice na nebu dnevno za skoro jedan stepen od zapada na istok. Jo§ bolje to uocite na Mjesecu koji svaku vel:er odmakne cca 13 stepeni prema istoku. Veeeras je u Vla§icima, sutra vee daleko od njih. Ona crta po kojoj prividno klizi Sunce kroz godinu dana zove se ekliptika. Npr. Sunce je oko 15. 8. blizu velike zvijezde Regulus i ne vtdimo je. Mjesac dana kasnije one je oko 30 stepeni istocnije i zvijezdu cerno vidjeti 2 sata prije izlaza Sunca.

Kako je Zemljina os nagnuta za cca 23,30 stepeni toliko je nagnuta ravnina ekliptike prema nebeskom ekvatoru. Radi toga Sunce je Ijeti prividno na visini, zimi nisko na jugu. Najvi§a tocka je solsticij Ijetni, najniia solsticij zimski. Poeetak proljeea 21. 3 .

45

o

o

~~~~:.je na presjecistu ekvatora i ekliptike kao i poeetkom jeseni 23. 9. To su 4 ukrsnice

PoloZaj Sunca i drugih tijefa raeunamo od r t t c

stepenima duzine iii longitude, a sirine od ek,~~li~~enao s~v~ ~ra~cu ~p~d-istOk

stepenim~ ~atit~de. Odnosno duzine mjerimo za svaki znak od 0 ~~' J~~t~z~~~vamo

90d~:~lj~~a~I:!:~~r:~~~':~:Sjecis~e, ekvatora,i ekliptike pO,mjera se svaks 72 U natalnoj astrolo j"j ovo nile • zap~ I prede ~I~ 3sp step en! za 26.000 godina. pOlitickoj. 9 J J vazno air ee nam bltl vazno kasnije u mundanoj iii

z

Orijentacija u sistemima

46

Uporedimo jos slicnost sva tri Sistema:

Horizontni:

Ekvatorski:

Eklipticki:

visina deklinacija latituda

azimut rektascenzija longituda

Najvainiji zakoni Suneeva sistema su:

Laplas:

- sva su gibanja istosmjerna

- sve staze planeta skoro kruznice

- sve rotacije istosmjerne

- sve staze u ravnini zodijaka

Kepler:

- putanje planeta su elipse i u jednoj zizi Sunce

- radijus-vektor u jednako vrijeme prelazi jednake povrsine

- kvadrati opticaja srazmjemi su kubovima odstojanja

- privlacenje tijela je upravno srazmjerno njihovim masama a obrnuto

srazmjerno kvadratima odstojanja, tj. sto je blize Suncu brZe se kre6e i brze ga obilazi

Njutn:

Polovinom 19. vijeka pocinje istraiivanje naSe galaksije a polovinom 20. vijeka istraiuje se vee dalji univerzum ekstragalaksija. I sve to eto nije na odmet dobrom astrologu.

PODJELA ASTROLOGIJE

Pod broj 1. morali bismo staviti ezoteriju, najvisi rafinirani oblik astrologije. To je duboka filozofska spekulacija s kojom teologija nije mogla izaei na kraj. Ostatak je najstarijih pomucenih predanja i u nedostatku raclonalne spoznaje operira dubokomislenim simbolima da ima ear religije, kojoj se zeli dodvoriti ako ne i nametnuti. Prakticnu astrologiju, kojom se ovdje bavimo, mozemo medutim ovako podijeliti:

I. Natalna, koja proucava upliv nebeskih tijela na covjeka:

1. Indijska sa narocttom podjelom zodijaka, suvlse mlstlcna, nenaucna, tesko shvatljiva;

2. Jevrejska, sa oslonom na kabalu i onomantiku, takoder dosta daleko od racionalnog shvacania:

3. Arapska, koja uzima polozaj Sunca kao ascendent, prilicno logicna i primjenljiva na horoskope Ijudi rodenih oko ekvatora 005 vise na polovima) gdje suncena podjela polja ima prevagu nad podjelom po horizontu;

4. Zapadna iii znanstvena astrologija, koja se najvise pribliZava nauenom poimanju.

To nije naS pronalazak vee samo nastavak starih tradicija provjeravanih na iskustvu. Casti prevodi, nepotpuni prevodi i nove kategorije misljenja, ucinise da smo podbacili

• 47

o

u sintetickom shvatanju Covjeka i sudbine ali i prestigli stare na putu empirickih metoda i analiza.

Ova se dalje moze dijeliti na opeu, medieinsku, Ijubavnu, itd. prema tome koje podrucje zivota obraduje.

II. Mundana iii politicka, koja se bavi ispitivanjem nebeskih utjeeaja na mase, narode, klase, vlade, drZave, gradove, zemlje pa i zemljotresa. Omiljela su tema ratovl, a ujedno to je i najslabija strana. Naime savremeni astrolozi previ~ se povjeravaju nekom pravilu iii aspektu a ne umiju posmatrati svijet u opeim dimenzijama razvoja naeija i prolzvodnlh sila, a ne poznaju ni same zakone stinge ni osnove hermetike. Npr. horoskop Sovjeta je tako katastrofalan a horoskop naeistiCke Siovacke trijumfalan. Oni ne vide da je prvo zdravo rodeno dijete a ovo drugo da je - pobace], Komparacija horoskopa vodeeih licnosti, ustava, vlada, itd. daje toliku nepreglednost da andeli ne bi uskladili. Po sao je i rlzlcan: Bastla strada, Vucie- Dakoviea rnuee u Glavnjaci, Hanusena uemekaju, Valder bjezi, De Vol sa povlaci.

III. Horarna astrologija smatra da je svako Ijudsko djelo rodeno pod odredenim konstelaeijama i mora nositi pecat tih upliva, Tako se pravi horoskop brodovima, rudnieima, mostovima, organizaeijama, fabrikama, itd. Pojedini, narocito u prvim godinama, ispunjavaju se na naSe udivljenje mernamo bas dovoljno objaSnjenja zasto, Vrlo je poznat slucaj nesretnog horoskopa broda ntanik 1912. gdje su astrolozl upozoravali na opasnost, Amerikanci za let u svemir konzultuju astrologe.

Videei da se neki horoskopi ispunjavaju astrolozi tjeraju do besmisliea: prave horoskope za izgubljeni sat, susret djevojke, prodaju brasna ... i tako srozavaju svoje umijeee na gatanje iz pasulja. Takvu degradaeiju su izmislili vee praktieari starog Egipta ali nisu pravili teske horoskope vee tarot-karte. I Kinezi su sa neovisno tome domislili. Autor nudi svoj izum: 10 nejednako polomljenih zigica nek vam predstavljaju 10 planets i njihove utjecaje. I mozete gatati bez zamaranja mozga, i na divno cudo - pogadati nevjerojatne stvari. Naravno, ako ste sarlatanskog dara, u dobrorn raspolofsnlu a vas klijent ktome disponiran.

IV. Astrometeorologija je posebna interesantna grana, najblifa nauei a proucava utjecaj zraesnla na vrijeme. Odavna su poznate promjene vremena prilikom prolaza Sunea kroz 4 ukrsniee ekliptike kao i za vrijeme Mladaka. Astrolozi idu dalje sa planetima a u novo doba uzimaju zvijezde nekretnice i kvazare. U dobrom su poloZaju jer sluzbeni meteorolozi cesto grijese za sutradan, a oni daju jadnako sigurne dugorocne prognoze. Seflerov kalednar prlja rata davao je pace tako preeizne prognoze da su Nijemei na temelju njega pianiraJi ofenzive.

Postoji jos tzv. Onomenticka astrologija koja pridaje magicnu vaznost brojevima, slovima, imenima i astroloskim simbolima. I tako u nepreglednost cvjeta astromantija do babina pasulja.

21.3.1530. Ivan GROZ'NI

Znanstveni horoskop (Ivana Groznog):

A) klasicni, B) modemi.

AnaliZa horoskopa na str. 260.

VRSTE ZNANSTVEND.G HOROSKOPA

zaStitnika. To je bio i pridjev stinge, Hor-em-akhet iii Harmakis, Hor zastitni bog na obzoru.

U astrolo n znanstveni horoskop je slika polozaja nebeskih tijela u odn5>s~ na horizont.lz ta~6 komplieiranog hijeroglifa astrolog t~eb~ ~a o~oggO~~!~:n~:r;,~~~~~~~: a dosljedno tome i buduenost. Zbog neprestanog I neJe na. l. ., . te ista slika racunu Haldejaca, rnoze sa ponoviti u toku V~"ke gOOlne .. kola I~nosl 19.000.000' rodina. Tada se svih prvih 7 tijela ~a~u opet u IstO,:" POI0z:JU• All ak.~ uzmemo elemente koji se danas ubaeuju kao vazrn u horoskop. sllka se n e ponovi

do svr~tka svijeta.

Hor, Hrs iii Horus sin je boga vremena i ta se rijet nalazi u svim kavkaskim jezieima.

Horoskop isprva oznacava sveceruka koji kontroliSe mjerenje vremena, iii doslovno "Horos-skopein" gledac satova. U astronomiji danas se tako zove instrument za osmatranje Zenita. U Egiptu kasnijeg vremena to znaci i tocku Ascendenta, genija

48

I

I

o

49

o

o

Solarni horoskop se pravi prema casu kada Sunee na nebu zauzme isto mjesto kao i u casu rodenja, a vaii za jednu godinu.

Lunarni po ponavljanju uzajamnih polozaja Sunea-Mjeseea, gdje imamo jo~ i sinodickt, embolizrnlckl, lunaeije, i dr.

Specijalni za neko posebno pitanje: npr. kako Ce zavrsltl neki spor. S ovim je nekad u vezi i tzv. horarni ne bas dovoljno pouzdan.

Uporedni kad traiimo odnos dvije osobe po pitanju ortakluka, Ijubavi i drugih Ijudskih odnosa.

Godisnji horoskop obuhvaea vise raeuna (radix, solarni,lunarni, tranzitni, direkeije, pomracenla, itd.) da se predvidi sta je sve ocekivati u narednoj godini.

Mjesecni i tjedni su redovito za razonodu i neozbiljni.

Postoji univerzalni horoskop svijeta, Mogu se praviti milenijski i stoljetni horoskopi.

Zatim politicki po ulazu Sunea u cetiri kardinalna znaka, Veliki tranziti, Velike mutaeije, itd. sto cerno kasnije obraditi posebno.

SIMBOLI ZODIJAKA

Znacenje pojedinih polja, znakova i planeta toliko je slozeno da uceni naivci misle da je ta puka simbolika izrnisljena zato da bi se moglo odgovoriti na sva rnoquca pitanja: karakter, naklonosti, sposobnosti, materijalni izgledi, nasljeda, spekulaeije, putovanja, studije, istrage, prijatelji, neprijatelji, rodbina, Ijubavi, javni zivot, uspon, pad, zatvor, progonstvo, bolest, operaeije, rane, smrt, ubistva, itd. itd. Stvar je toliko slozena koliko je samo covjek slozeno bice i samo velika sprema i intuieija mogu odabrati one najbitnije.

Horoskop se ustanovljuje za preeizni cas vremena, i uglavnom imamo ovakve vrste:

Koncepl-horoskop po utvrdenom casu zaceca, sto je prilicno tesko utvrditi. Radix-horoskop po preeiznom casu rodenja, gdje treba biti oprezan od nesigurnih

podataka. Tim vise sto je ovo fundamentalni horoskop vaian za eijeli zivot.

Skica horoskopa iii generalni horoskop pravi sa po elementima koji se na prvi pogled pokazuju kao naliaci i najuplivniji.

Najstariji narodi sirom Zemlje imaju ne samo istovjetnu podjelu zodijaka na 12 nego i sirnbolicka imena su priblizno ista. Razlika je samo sto su na nekom kontinentu drukcije vrste zivotinja, ali analogija odgovara. Za nemirni tip Blizanaca jednako moze stati simbol vrabae, papagaj, majmun iii prosto djeca. Uporedite redoslijed 12 simbola nekoliko drevnih zemalja:

Egipal: pas, zmija, kukac, magarae, lav, jarae, bik, kobae, majmun, ibis, krokodil, macka,

Kina: pas, bik, majmun, ovea, konj, stakor, zmaj, zmija, konj, kozorog, Covjek, svinja.

Inka: sjajece jagnje, jak rnuziak, sjedinjene zvijezde, uspavana bjelouska, povraee] lava, bozanska mati iii more, Ijestviee, svecanost smrti (9. znak nepoznato), rogati jelen, nieanje kukuruza?, cvor svjetla?

Iran: pas, kokos, majmun, ovea, konj, zmija, krokodil, zec, tigar, vol, rnls, svinja. Tajland: pas, kokot, majmun, koza, konj, mali zmaj, veliki zmaj, kunle, tigar, krava, stekor, svinja.

Sijam: duh, start, vrae, vracara, zmaj, pi ram ida, suncobran, covjek bez glave, kralj, kula, bog, kisobran.

Indokina: stakor iii vuk, goveee, majmun, dornaca zivotinja, zmaj, zec, konj iii golub, koza soya iii jegulja, pas iii lastaviea, gavran iii pijevae, medvjed pas roda iii tigar, svinja iii dabar. ltd.

Sve te svete simbole religije su primale i savrseno iskrivile. KrMani ih daju apostolima i evandelistima. Buda odmah iza stvorenja doziva 12 zivotinja i po njima zapoeinju eiklusi godina. Prva je Pas. Sve do dan as to su 1918, 1930, 1942, 1954, itd. sto bas nema nikakva smisla.

50

51

o

o

Ook su Ijudi imali slikovno pismo ovakva imena su bila sasvim na mjestu. Fonetsko pismo donosi nove kategorije mi~ljenja i slikovni izrazi ovna, bika, jarca ... postaju deplasirani. Ma ako se zelimo danas malo slikovito izraziti upore<Jujemo naj~e~6e s mrtvom prirodom. Vatreni ~ovjek Ovna je ·sablja·, ·vatra·, "ostar" ... Poku~ajmo naporedo za 12 znakova dati mrtve simbole:

Plamen, busen, dim, Izvor, svjetlo, ial, lahor, rljeka, iar, alijena, oblak, val. Teorija i praksa potvrduje da znake treba brojati od 0 step. Ovan-plamen, tj. od proljatne tocke. Toga se drzi i astronomija. Ali astrolo~ki za julnu hemisferu trebat ce ubudu6e raamati od 0 step. Vage.

Imena znakova na stranim jezicima:

Sanakrt: avida, sankaras, vinanam, nama-rupas, salajatanam, faso, vedana, tanka, upadanam, bavo, jati, samadi.

Indijaki: me~am,.vri~abam, mituna, katakam, simha, kama, tulam, vri~ika, danus, makaram, kumba, mmarn,

Kineaki: dzu, euo, in, mao, ~n, su, WU, vei, ~i, ju, sjui, hal,

Egipatskl: amun, apis, herkules, hermo-nubis, mofto, izis, omfta, titon, nefte

anubis, kanopus, ihton. '

LBtinski: aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, libra, scorpio, sagittarius, caper, aquarius, pisces.

Engleski: ram, bull, twins, crab, lion, virgin, balance, scorpion, archer, goat, waterman, fishes.

Ruski: oven, teljec, bliznjeci, rak, Ijev, djeva, vjesi, skorpion, streljec, kozjerog, vodoljej, ribi.

Francuski: belier, taureau, gemeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poissons.

Njema~ki: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Lowe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schutze, Steinbock, Wassermann, Fische.

Talijanski: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, aquario, pesci.

Finaki: oinas, hark8, kaksoset, rapu, jalopeura, neitsyt, vaaka, skorpioni, jousimies, kauris, vesimies, kalat.

PROVJERIMO ZNAKE ZODIJAKA

S vima je dobro poznato da Sunce tokom godine prode kroz 12 zvjezdanih jata, ovdje bolje r~eno kroz 12 znakova. ProljeCe oznaeava 21. marta kada one prelazi iz juzne u sjsvernu hemisferu - prastara svetkovina Uskrsa. Priblizno svake godine prelazi ekliptiku:

o - 30 Ovan 21.3. do 20. 4.

30 - 60 Bik 21. 4. do 20. 5.

60 - 90 Blizanci 21.5. do 21. 6. 90 - 120 Rak22.6.d021.7.

120 - 150 Lav 22.7. do 22.8. 150 - 180 Ojeva 23. 8. do 22. 9. 180 - 210 Vaga 23. 9: do 22.10.

210 - 240 ~korpion 23. 10. do 21. 11. 240 - 270 Strijelac 22. 11. do 20. 12. 270 - 300 Kozorog 21.12. do 19.1. 300 - 330 Vodenjak 20. 1. do 18. 2. 330 - 360 Ribe 19. 2. do 20. 3.

Znaci su o~tro razgrani~eni jer je podjela vrsena po trojstvima 4 osnovna upliva.

Astrolo~ki opls tipova dva susjedna znaka ostro je diferenciran. Pa ipak astrolozi su u praksi opazili da tipovi na koncu jednog znaka sli~ tipu narednoga. Razlog naravno

neznaju.

1. SUNCE prvenstveno snazno djeluje na lan~anu diobu celija novorodenca, nutarnji sistami 6elija se pomjeraju pram a hodu Sunca. To se ne dovrsava u sekundi rodenja. TIjelo je SUVi~9 svjeze i Sunce dograduje sve kroz prvih desetak dana. Naravno sistem se u~liCuje i takav upliv naglo opada. Neka je u ~su rodenja indeks 100, prvi dan 6e vec pasti na 70, drugi 55, treci 42, ~tvrti 35, peti 30 a dalje sve rnozerno zanemariti.

Tako ako je natko roden 18. 4. to je negdje 27. stepen Ovna ali taj bi vec imao podjednako upliv Ovna i Bika. Vec 19. 4. ima prevagu Bik.

Sve bi bilo lako kad bi postojao samo suneani upliv ali na mutaciju gena, laneanu diobu 6elija, itd. djeluju i elektromagnetski valovi.

2. ASCENDENT je znak ko] se dize na istoku u ~su rodenja. Taj upliv je presudan prvih pet minuta ali sa naglim opadanjem traje cea ~itav sat. Npr. ako je na istoku izIazio 25. stepen Bika upliv 6e osjetno trajati do 5. stepena Blizanaca i ~ovjek ce nositi pecat ova oba znaka podjednako (vidi grafikon). Ako izlazi 28. stepen Bika upliv Blizanaca 6e biti premoean.

52

53

o

~ I[ I I ! I I I " i r i I
I i i i
_\ I
I \ I I I 1 \ i I I
i I I (
\ I I, i i I, i : ! I !
I I i i I r
\: , ! ! i i ! ! I
I I (
i ~ I I I I I
'\ i I i I
t-, I I I i 1 I I
I I ! I i
'~ I I
\ i I ! I I I I
j
, I , I I
I I <, ~I I I ! I !
i I i I I
I ! J I I ! ~i I j i I
I I I i I \
i
I ! I ! r-<, i., I
I I
I I ,
I I I I I i I r
i i I ! .....
I o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314

Grafikon opadanja up/iva nekon rodenja

54

I

o

3. MJESEC je takodsr, s obzirom na blizinu Zemlji, uplivno tijelo. On ve6 od iskona djeluje vise na ponasanle vode u orqanizmu a novorodenac je ima oko 90%. Da se vodeni sistem smiri u novom tijelu potrebno je cca. eetvrt prvog dana i otada sve ide u krugu. Ali i ovdje mogu se pomijesati dva znaka. Oba 6e znaka biti jednako uplivna

ako je Mjesec npr. na 27,30 stepeni.

Da nije svega ovoga mi bismo irnali jasnijih 12 tipova. Autor Ubra sa postarao da izvede 144 Ijudska tipa kombinacijom SO i Asc. tj. 12 x 12. Dr. Ely Star je narocito p-oucavao upliv Mjeseca i izveo 144 tipa SO-MO.lsto tako je rnoquce uzeti sva tri vain a elementa SO-M-Asc. i izvesti 12 x 12 x 12 = 1728ljudskih tipova. To nema osobite svrhe jer zlvot nije matematika, a osim toga ima jos drugih jakih upllva,

lpak varijante 6e pocetniku biti vrlo interesantne:

a) Ako su sva tri ta elementa u istom znaku vi 6ete skoro uvijek pogoditi covjeku u kojem je mjesecu roden (nakon sto dobro proucite naredne opise znakova).

b) Ako je SO u jed nom znaku a Asc. u suprotnom pogadate mu kontradikcije karaktera i psiholoski tip (volje, intelekta odn. osjeCaja).

c) Kombinacija znakova Ie-pi nije isto sto i pi-Ie. Roden u augustu SO-Ie oko 20 h tj. SO-Ie Asc-pi = covjek ko] gleda svo] posao jer SO=6. polje. Medutim roden u rnartu SO-pi oko 16 h SO-pi Asc-Ie = heroj jer je SO u 8. polju a pi- se rado zrtvuje. (Osmo polje = skorpionska borba, sesto rad Djevice.)

Kada se mijesaju za svaki element po 2 znaka stvar je otezana, neuspjeh brze ocjene siguran. Medutim, uvijek mozete frapirati ako su za sva tri znaka SO, MO, Asc.

znaci srodni. To su:

Ovan: sc-Ie- sa- iii jak MA, Bik: li- co- vi- iii [aka VE, Blizanci: vi- li- aq- iii jak ME, Rak: pi- (sc-) iii jak MO, Lav: ar- sa- iii jako SO, Djeva: ge- co- ta- iii jak ME,

Vaga: ta- aq- ge- iii jaka VE, Skorpion: ar- (ca- pi-) iii jak MA, Strijelac: pi- ar- le- iii jak JU, Kozorog: vi- ta- (aq-) iii jak SA, Vodenjak: Ii- ge- (co-) iii jak UR,

Ribe: ca- (sc- sa-) iii jak NE, ponekad JU.

Podjelu znakova na dekada i pentade prepustite rnlsticarirna za mislene gimnastike.

To su uveli vee stari egipatski teolozi ali u praksi ne nalazimo nekih osjetnih upliva.

Na osnovi tih kratkih uputstava uputite se smjelo provjeravati tipove u praksi, dobro proucivsi sljedeeih 12 studija 0 zodijaekim - toenije ekliptickim - znacima.

I

55

or

PLAMEN OVAN ARIES -ar-

(akcija)

K aralder: Plamen, visinska dimenzija Prostora. Dnevni Mars.

Oajecanja: vatrena, zestoka, patriotska, laka i nagla uzbudenja, teska kontrola, lako padanje u afekt, tesko koCenje.

Volja: rudimentarna, potaknuta afektima, redovno iznad razuma.

Intelekt usmjeren, jednostran, linijski, subjektivan, fanatik jedne istine. UCi svom voljom, crpi svuda, sreduje, sistematizira, vjeruje u Cistoeu i snagu sistema. Radi toga netolerantan, tesko trpi da drugi imaju drukcija misljenja. Tip Savonarole. Posten, jednostavan, odluCan, brzo i napreeac donosi sud, pa stalno i fatalne greSke.

Izgled: vitak, uspravan, zategnut, elastlcan hod, evrst korak, odluean lzraz, energiCne celjusti, unazad koso Celo, od korijena povijen istaknut nos, tanke stisnute usne, sjajne prozirne oCi, jak piskav glas, kukuruzni zubi, plava i casto pjegasta put.

Temperament: kolerican, dirigira strast, eruptivan, bujan, ne zna akademski razgovarati, sve tjera u liniju.

Zdravlje: otporna konstitucija, lako podnosi napore, tesko sa razboli lako oporavi, nervoza zbog neuspjeha, jede malo i sve trooi u energiju rada iii drugo ostvarenje ambicija.

Boleati: nagle i jake temperature, neuralgije, groznica, glava, zubi, oCi (cesto oCale) , ozljede, udarcl, ospice, akutne bolestl, ponekad bubrezi. Ujek: najvise se sam organizam bori protiv bolesti a lijeei takoder sama visoka temperatura.

l.,Jubav: tra.i.i uzbudljive dogadaje, strast i Ijubomora cine to interesantnijim, godi mu odobravanje, brak je bolji ako sa muz ne paea u kuhinju a zena ne prevrCe dzepove. Harmonicni su mu Vaga, Strijelac, Lav, dlsharmonlen' Aak i Kozorog.

Zvanje: sport, vojska, mehanika, industrija, metalurgija, kirurgija, arhitektura, specijaliziranje, inzenjer, glumac, satira i druga razna zvanja gdje sa tra.i.i aktivnost.

U poalu: stalno napet od rada, treba odmor i koncentraciju, prima odgovornost, izvrSava pedantno, primjenjuje koncepte, kratke brze i teske poslove obavi korektno, organizator.

Prema atarijima: zeli odobravanje, dodvorava se preeiznim radom i poslusnoseu, cijeni odlikovanja.

Prema mladima: ne trpi otpor, pretjera jer hoea sve brzo i precizno, dobar rukovodilac u akcijama, lako potcjenjuje sposobnosti mladih pa i drugova.

56

I

or

Prema druitvu: zelja osloboditi druge ali ih lako i porobi, lako vrijeda, evrsto drfi svoje zasluge, teze se snade u kolektivu, u borbi vjeran, prema neprijatelju surov. Prijatelji Lav i Strijelac, neprijatelji Skorpion, Aak, Kozorog, a i drugi jer lako izaziva i biva izazvan. Mijesa se u svaki spor.

Prema aebi: preejenjuje svoje snage, opije ga moe, vjeruje uvijek u pobjedu, strog, presmioni planovi, zivi da radio

Vrline: posten, castan, ekspeditivan, istinoljubiv, vjeran, tocan, disciplinovan, patriot, odusevljen, idealist, zeli podvige, zahvalan ako se njegov bijes oprosti, impuls, rad, po nos, odluenost, hrabrost, lako jurne bez mnogo razmisljanja, rado heroj.

Mane: diktator, bez kompromisa, potcijeni opasnost, istrci se reci svoj sud, netrpeljiv, gubi mir, nagao, jednostran, glavom u zid, ne obazire se na sreeu drugih, birokrat, karijerist, radi navrat-nanos, sujetan, osvetljiv, nema takta, osjetljiv na uvrede, ne ekonornise snagama, ako ne postigne cilj hvali se.

Voli: odlikovanja, aplauz, odobravanja (in ace se umara) , pozu, rad, disciplinu, uniforme, rnarsiranle, oruzje, detonacije.

Mrzi: mijesanje u svoj zadatak i posao, kompromlsa, sutnju, aljkavost.

Viii tip: moe ubjedivanja i vodstvo, optimist, sposoban za nova i velika djela. (Stambolski, bugarski politicar ubijen u drfavnom udaru.)

Nizi tip: svad Ij iv, nesnoslliv, Ijubomoran, egoist, revolt na red, ne da mu sa nista dokazati i redovno prornasi cilj, u naglosti ucini zloein,

Plamena Zena je elegantna, zivahnih pokreta, izazovna, upaljiva ali i oprezna pa ne pada lako pod utjeeaj. Dna ima dovoljno strasti ali i toliko osjeCaj casti. HoCe biti zapafena, rado pozira, ima svoje kaprice, poznaje erotske zone i hoes biti milovana. Ljubomora je rnoze unistiti. Stavlja zahtjeve koje ni sama ne bi ispunila. Uredna i voli sve da sama uradi.

Djeca Plamena su otvorena, cista, vesela, zele sa nametnuti i isticati. Ako su jake aflikcije onda su Ijubomorna, svadljiva, ssblcna i tssko primaju savjete.

Savjeti: odgajati u sportu, u prirodi, uciti se samosavladavanju, razvijati snooljivost i druStvenost, nastojati staviti se u polozaj drugoga. Alkohol i porod vrlo opasni.

Sudbina: zrtva ambicija, radom stiCe sve, nema sreea u kocki, polltlci, sudu ni drugdje gdje je potrebno pretvaranje i velika elastienost. Stradava od prenaprezanja.

Ascendent: vrto je vazno gdje je polozen Mars. Ako je povoljan onda stiCe iskustva na vlastitoj kozi. Sve mu sa moze povjeriti, ali ga nicim siliti, naroCito Sio je protivno njegovim osjeCajima. Zdrav odnos prema zivotu, uCe5Ce u sportu i radu. Ako je Mars nepovoljan ti Ijudi popuste prije cilja iii sve upropaste svojom bolesnom ambicijom. Teske posljedice zbog naglosti i nepromlsllenosti, i sto sam sebe ne rnoza uredno kontrolirati.

PrenaglaSen Mars znak je megalomanije, hvalisanja, a isto tako ako je previ~

vatrenih znakova.

Asc. 120 Mars = studije, aristokracija, uspjesi. Asc. 90 Mars = sam je krivac promasenorn cilju.

Mars 120 Saturn = izdrfljiv, smion, jak, hladna snag a, strateg.

I

57

or

or

Mars 90 Saturn = sadizam i stradanje vee prema znaeima. Npr. ako je to u Blizaneima iii Vodenjaku znak je smrti od Ijudske ruke (pogotovu ako je 8. polje).

Mars 90 Jupiter = sljeparije, obmane, ako je Jupiter ktome u fiksnim znaeima to je dogma, fanatizam, nernoquc covlek,

Po vise planeta u ovom znaku imali su Dekart, Bodler, Rendgen, a dosta pribtizan tip je Guderian, opcenito Nijemae. Tipovi: Bizmark, Grozni, Berija, Kirov, Gambeta, Ludendorf.

OVAN - Vodenjak: nenadani ispadi, hrabar u revolueiji, snaga na krilima masts, pionir, rnaslnskl struenjak, lako se odusevl za narodnu stvar ali i pretjera.

(Cehov)

OVAN - Ribe: teski dozivljaji i sputane odluke, parniee, nadahnuca, bura na moru bura u dusi. i sve to unosi u svoja djela, materijalno ipak debar izgled.

(V. Parun)

SINTEZA ARIES

Sunce-Mjesec

OVAN - Ovan: sam kriv za nedace, slijedi svoj put, svadljiv do bijesa,naprasne odluke, glavobolja. migrena, tast, postuie svoju licnost, ne slusa savjete.

(Kim Ir Sen)

Sunce-Ascendent

OVAN - Bik: silna radna snaga, volja za materijalne uspjehe i planove, stice i nasljeduje, jak i zato veea uzivanja ostecuju grlo.

OVAN - Ovan: kolerik, precjenjuje svoj upliv i moe, ne obazire se na sreeu drugih, slijedi svoje odusevlien]e neoprezno i neprornlsheno, rado pozira.

(Gregory Peck)

(Primjer Berija)

OVAN - Blizanei: bez skrupula, okretan, nemiran, izobrazuje se rukom i rnasinorn, dvostruka okretnost, zivahan govor, poslovan, nestalna ponasanla, eudljiv.

(A. von Karajan)

OVAN - Rak: fini osjeeaji za okolinu, humor, strahuje za porodieu, promjene u kucl, nutarnji sukobi, tsska odluclvanla, napo puta, tromost stomaka.

OVAN - Bik: vulkanska priroda, kad se razbjesni ne da sa smiriti, potenca, svladava prepreke migrena, vrlo tvrdokoran, ekonom u zatvorenoj ustanovi.

, ~~~~

OVAN - Blizanei: jasni planovi i mnogo poslova ali ne izdrii do kraja, borba volje i intelekta, parnici se, stiti neeija prava, juri, opasno osjetljiv, mnogo veza.

(Sal an)

(fsur) OVAN - Lav: erven, veseo, trosi na razonode, raspolozen, voli biti u upravi, hvalisav, baveel se sportom zamara sree, voli udvaranja i dodvoravanja.

OVAN - Rak: borba volje i osjscaja, duznosf i licnosti, politicke iii javne veze, uspjeh u odredenom poslu, jaka volja ali tesko donosi odluke, patriot.

(lola)

(Ludendorf) OVAN - Djeva: njezno zdravlje, nervi, zubi, poslovan Covjek, pedanterija, cinovnik, analiticki intelekt i dobro obavijesten 0 ekonomskim stvarima, slaba erijeva.

(Morgan)

OVAN - Lav: kolerik, amibieije na veliko, strog set ali i birokrat, uspjeh jasno planira, volja nad razumom, rnasta potisnuta, uspjeh vani inace se hvali.

(fogliatti)

OVAN - Djeva: sitne precizne stvari daju mu zivota, sukob razuma i zelja, pedantan, jak u parnicama. odusevljava sa, u politiei separatist, glasno gunda.

(Descartes)

OVAN - Vaga: slobodouman i otvoren prema drustvu, lako se prilagodi, drugi spol igra neku ulogu u zivotu, trpi od napetosti, troma probava vode.

(El. Bjedov).

OVAN - Skorpion: malo osjecaia i lako uzurpator, karijerist, u starosti egoista, bez nacela, sklon picu, bludu i okultizmu, bolest mokraenlh organa.

OVAN - Vaga: vrlo uredan i cist, disponiran javnosti, osje6ajan, ipak sukobi u braku, u starije dane lako bubrezi, drzi do Casti u javnosti, korektan.

(Thalmann)

(J. Crawford) OVAN - Strijelae: mnogo planova i pravi buku, sportski tip ali i nezgode u tome, borba za svoja prava, pozira, zapaien u salonima, rado kiti cizme mamuzama.

(Anica Zubovlc)

OVAN - Skorpion: previse ponosa i lako uvredljiv, voli ratne igracke, netolerantan, tezak za diskusiju, pristran, pozira, voli dekoraeije, strog ali udvara starijima. (Casanova)

OVAN - Strijelae: organizira obrazovanje, traii odobravanje i podrsku, strast i impuls, radi sa omladinom, sport, kazaliste, lov, optimist, zeli sve unaprijediti.

(Arm. Hary)

OVAN - Kozorog: surovo strog, sukob odusevlienla i tatalizma, uvjeren u svoju premoe, ne saosje6a sa gomilom, tezi usmjeriti svoje snage, mjeri novae i vrijeme. (Napoleon III)

OVAN - Kozorog: svjestan daje iznad drugih Ijudi slijedi svoj eilj, osniva poduzeca, trazi popularnost, ipak sukobi i nesiguran poloze], na slabim nogama.

(Kidric)

OVAN - Vodenjak: sugestivan gov~r, utice na javnost, odnos sa knjizevnieima, pornoc prijatelja, voli brzine, osjeca rnasinu, odusevlien za napredak.

(Mollison, avijat.)

58

I

I

59

or

to

CVAN - Ribe: miran tip a vodi neki dupli fivot, mistiean, impuls i osjetaj u izmjeni, ogovaranja, boje, vizije, romantika, usamljene misli, vene, ravna stopala.

(Mirjana Segrt)

BUSEN BIK TAURUS -ta-

Omanje)

aralder: Busen, tekuca os nova Materije. Zemaljska Venera.

K Volja: melanholicna latentna i vise upueena na moe nad stvarima. Gomila materijalna sredstva kao dusevnu potrebu, osjeea posjed i stvara dobra pa makar ih ne uiivao.

Osjeeanla: duboka tiha neizraiena, podnosi mnogo a da ga to ne izmijeni. Ne pada u afekt, namjere odmjerene i promlsllena, ide sa nekom sigurno~u, rade voden nego gonjen.

Inteleld: trom, ne pokazuje velike znati!elje ni ambicije. Rade se orijentira na zapaianje korisnoga i lijepoga nego da umuje. lato sa rade oslanla na autoritete, a u starosti sklon dogmi. Konzervativan, matodtcan, taktican. Tesko se Ijuti a nakon Ijutine teSko smiri (u vrucem brijegu je vulkan). Sta!an i ustrajan, praktiean, tvrd, lojalan. U kuCi radi, osigurava, i stalno nesto dograduje. Zeli imati nekretnine, a u starosti rado kod djece. Bliski tip Baburica.

Izgled: masivna grada, jake noge i zatiljak, zbijen, olovni pokreti, spor teZak hod, deblji vrat, redovito nesto nosi, siroko mesnato lice, volovske oci, siroko celo, sanzualne usne, izraziti veCi zubi, melanhonean pogled, kosa zadire u celo. Zene ne bas toliko lijepe koliko oble i masne.

Temperament: melanholik ali koji rado slusa pjesmu i dobro jede, rezervisan, konzervativan, ali sirokogrud i tolerantan.

Zdravlje: jaka priroda, obilna masna ishrana, piCe, dosta trosi materijala i to ga odrZava u latentnoj snazi.

Bolesti: zglobovi, gusa, grlo, vrat, glasnice, angina, tumor, srce, dijabetes, bubrezi, Qr, leda, polipi, jajnici, hemoroidi, mjehur, difterija ... Ujek: umjerenost u jelu i picu, vino, dornael lijekovi, trave, masaza, pendel, sibanje, magnetiziranje, homeopatija, dijeta, mineralne vode.

Ljubav: tiha potenca, manje Ijubomore, ne prica,9 Ijubavi, lako se odluCi ali kasnije sa zeni, obuzdava hirove, Ijubav ide kroz zeludac. Zene ponekad raskid bez osobite krivice. Vjeran za solidan i miran brak, porodicu, udoban zivot u domu. tosa upotreba saksa sa osvecuje. Treba se razvedravati cesCe u drustvu. Harrnonican je sa Djevicom i Kozorogom, ali jako erotski prlvlacan Skorpionu i tu opasnost od Ijubomore. Disharmonieni tav i Vodenjak.

Zvanje: gradevinar, privrednik, vrtlar, kuhar, mehaniear, nosae, blagajnik, ekonom, prekupac, rad s krupnim ciframa. Zatim likovna umjetnost, kemija, medicina, zabave (tenori - odeblji vrat).

60

61

ta

ta

U poslu: dobar svuda gdje se traii stalozen rad sa robom i nekretninama. Strpljiv, siroko planira, drzi se obrazaca. Solidan, savjestan, mrzi novitete i promjene propisa - zadataka - metoda rada.

Prema starijima: odnosi se s respektom, drii organizaciju i oslanja se na protekciju. Prema mlac:Jima: uobicajeno popustljiv, bez dinamike, radi sa radnicima, daje dobar primjer.

Prema druitvu: gdje je razonoda tu je prvi, umije prastati, dosta prijatelja pa i kucnih, izbjegava susret sa arogantnima, dobar drug, prijatelj i zastitnik pa voli i protszirati druge.

Prema sebi: odmjeren, prornlsllen i ne zaboravlja da je bog bradu najprije sebi ostavio.

Vrline: dosljednost, vjernost, prastanje, metod rada, sirok i realan pogled na fenomene dnevnog zivota.

Mane: tvrdokornost, tradicija, dogmatienost, ne zna presjeci tok stvari ako nesto prode lose, spor, ako mora zuriti zbuni se.

Voli: komfor, kueu, posjed, postelju, uZivanje, kruzoks, kuglanje, djecu, dornaci zivot, glazbu, gozbu, pjevaeka drustva, lutriju, pcele, miraze.

Mrzi: ceste promjene, nesigurnost u zivotu, svade, rovarenja, lutanja, brzopletost i brzinu.

Viii tip: izbjegne sukob zbog komoditeta, pouzdan zastitnik, malo rijeei i 10giCan, sklon muzici.

Nlzi tip: mlitav, neumjeren u jelu i picu, vjeruje kao i masa, provociran pada u bijes, jaka eulnost, tvrdoglavo drzi primljena misljenja da ga ni einjenice ne ubjeduju, zbog te zadrtosti cak i zla drugim Ijudima.

Busen - zena ima naglaSene obline, nesto dublji glas, usta za Ijubljenje. Strpljiva i ne gunda, radi u kuci, u modi jednostavna, voli svoj vrt. Podlozna impresijama i lako sa prevari u izboru rnuza, a kod nje vainu ulogu igra tjelesna Ijubav, ako posumnja u vjernost rnoze doci do svaceq. Dozvoljava da je Castite troskovirna.

Djeca su mirna, dobrocudna, vole izradivati neke predmete, skloni glazbi. Neki vise jedu i lijeni su, narocito ako su jake aflikcije Venere.

Savjeti: djecu prepustiti vise sebi, dati im poticaja za neku umjetnost iii poljoprivredu. Odrasli da se bave sportom protiv gojaznosti. Osim rada uprainjavati sto vise slobodne aktivnosti.

Sudbina: miran zivot, bolesti dolaze od gOjaznosti, koja suzava kapilare i rad misica.

Ovdje cesto vaii: manje jesti duie zivjeti.

Ascendent: Venera koja vi ada tim znakom rnoze dati najfinije a i najneotesanije Ijude, zato je neobicno vazno pogledati njen poloza]. Venera je dobro potozena, a ako je jos kulturno neko nasljede, daje srecu, dar za umjetnost, neocekivane dobitke, protekcije, Ijepotu i ugodan zivot, Ako je lose polozena, a jos uz slabo nasljede iii losu ideologiju, daje zdepasta tipa, banalan intelekt, tromost, debljanje, bracne prevare, gubitke, rado rusenje kulturnih vrijednosti, opasnosti od elementarnih nepogoda iii zivotinja. U vezi Skorpiona tu su venericne bolesti, hemoroidi, sjemenski organi. U ratu maroderi i "mesari".

Venera 120 Mars = vjernost u braku i poslovima.

Venera 90 Mars = jaka strast, nepozeljne avanture sa podredenim osobama, burna rnladost, opasnost od oruzla.

Venera 60 Merkur = ljepota, dar za crtanje, a ako je Merkur u Blizancima = matematika.

povoljan Mars daje atlete, agrokulturu, a sa Uranom jos dobre lnzenjere.

120 Sunce, Jupiter i Algol = uspjeh u politici, moe, poloiaj, a sa Algolom i ne bez

opasnosti.

90 Sunce = marljiv, nestrpljiv i sukob sa zakonom. 90 Saturn = ravnoduSan, mlitav, zalupan.

Mnogo aflikcija = tiranin u kuci (rm.). lena: hoce vise novca za kucu, gubitak posjeda, vece opasnosti.

90 Uran u 4. polju = to je vatra iii zemljotres, a 120 u 5. polju = dobici u igracnicama.

TIp Busena zna driati ravnotezu, ali nizi tip sa aflikcijama uporno se ponosi svojom nekulturom i razara vrijednosti.

Mnogo planeta u ovom znaku imaju B. Rasel, An Margret, Tagore, Gabin, Kosta Nad, Budoni i neki boqatasi. TIp Balzak, Antonije, Brams, narodnost Bjelorus.

SINTEZA TAURUS

Sunce-Ascendent

BIK - Ovan: imponuju mu visoka poznanstva, pod impresijama, nedovoljno oprezan radom stice imetak, shvacania konzervativna, evrsto drii svoj stay.

, (Stepinec)

BIK - Bik: rnelanhollcan, gozbe, nebrige, evrsto vlada sobom, pod impresijama ali siguran use, rezervisan, stalozen, konstruktivan, uzlva u djelu.

(Orson Wales)

BIK - Blizanci: cast u zatvorenom krugu, voli tajne krupne financije, rad u socijalnim ustanovama, iii mnogo imanja iii bez imanja.

(Benes)

BIK - Rak: svoja kuea sa vrtom je glavni zivotni cHj, sklon plcu, drii do rituala i tradicija, dosta konvencionalan, dobri planovi, protekcije.

(J. Kiepura)

BIK - Lav: krupan, teski pokreti, konzervativan, vlada sobom, ne lstrcava se, doqrnatlcan, eezne imati dvorac, dosize visi poloza] u drustvu,

(Gary Cooper)

62

I

I

63

ta

ta

BIK - Djevica: rnelanholican i bezvoljan, duboka analiza stvari, na brak se tesko odlueuje, voli poznanstvo stranih lienosti, kolekcija odijela.

BlK - Vaga: lijep izglad ali ne toliko zdrav, tromost rada bubrega, oticanje, gangrena, viSak masnog tkiva, srnisao za umjetnost i materijalna dobra.

(Menuhin)

BIK - ~korpion: Ijubomora, Ijubavni dogadaji, komplikacije u javnosti, bolesti rnokraenlh i seksualnih organa, hemoroidi, prostata, problem borbe i Ijubavi.

(P. Curie)

BlK - Strijelac: preuzme viSe nego Sio moze, drZi se kao na strani zakona, gnjev i dusevni bot, putovanja, glazba, crl<va i strah u vezi toga.

(Hirohito) BlK - Kozorog: melanholik, fatalist, bol zglobova ali zivot dug, veliki ciljevi i planovi, metodiCki zna zaraditi, rudarstvo izvan domovine.

(Freud) BIK - Vaga: jaka animalna priroda, neumjeren, voli umjetnost a i materijalna dobra, jake emocije i impresije, voll cvijeee, umjeren stil u modi, lijep.

(Marina Vlady)

BIK - ~korpion: istrajna volja, tvrd, duboko dozivljava, cast i uspjeh u javnosti, dobar brak iii ortak, taStina, prezivi svoje prijatelje.

(Salazar)

BIK - Strijelac: otmjenost, crkva i kuca, siroko pravilno glada oko sebe, tolerantan, voll crkvenu glazbu, pjesmu, uZitke, mecena, bonvivan, ponekad i bigot.

(M. Dayan) BIK - Vodenjak: teskoce u pozivu i poloZaj nesiguran, borba izrnadu stalnog i promjenljivog, osobenjak, na strani naroda, principi, uspjeh kasno.

(Mikado) BIK - Kozorog: melanholija, likovno stvaranje, na distanci od drugih, siguran hod, koscat, doqmatlcan, hladno rezonuje, rudarstvo, geologija, sistem.

(B. Russell)

BIK - Vodenjak: latentna snaga volje, sutljiv, lijen, voli radnike, ne odstupa od nacela, jake impresije, veliko drugarstvo, zadrta shvacanla,

(HaSek) BIK - Ribe: gostoljubiv, osjetljiv, mnogo veza i prijatelja, neke Ijubavne veze vazne, nejasni planovi, proslrene vene, oteeene noge.

(Marx) BIK - Ribe: flegmatican, konzervativan, zrtvuje se za porodicu i drustvo, pije i suti, jako emotivan, nastupa smireno, stidljiv, vjeran.

(MaSera)

(A. Hepburn)

Sunce-Mjesec

BIK - Ovan: tesko se smiri ako se naljuti, naprasit, trpi ponizenja, tesko prlhvaca tude misli, radi i stedi, traZi mnogo od drugih, atletski sport.

(Cromwell)

BIK - Bik: zeli sve posjedovati pa i zenu, materijalni interesi prvenstveni, protivan svakoj revoluciji, masno tkivo, delikatno grlo.

(J. Gabin) BIK - Blizanci: poslovan duh koji osigurava egzistenciju a imanje kod osiguravajuceg drustva, pomalo i sebican, sabira i nista ne baca, misaon.

(Freud) BIK - Rak: brige za kucu, masta, oeekuje senzacije, drugovanja sa mladim osobama iii jako starijim, snalazi se u publici, tromost stomaka.

(J. Sassard) BIK - Lav: jaki principi, dogma, jaka naklonost i jaka distanca od drugih, vjeruje u sebe, ponos, promjena gospodara, Siadljiv, osjetljiv na cast, voli gospodariti.

(roso Dabac)

BIK - Djeva: na tude srdzbe zna se snaei i srnlriti, malo tuzan, obeeanla nesigurna, dobar saradnik, oslanja se na drugog, u prisustvu popusta lnace obratno.

(Nikola II, posljadnji ruski car)

64

I

I

65

ge

DIM BLIZANCI GEMINI -ge-

(okretnost)

aralder: Vjetar, momentalno Vrijeme. Vazdu~ni Merkur.

K Intelekt brz, svestran, osebujne asocijacije, bistar, povrsan, duhovit, sila izraza, uvijek prisutne ideje, versatilan, nigdje se ne zadrfi, snalailjiv, kritika, ne prima rog za svijel:u, bez iluzija, priznaje samo cula, rade vrapca u ruci, dnevne stvari a ne duboke teorije.

OajeCanja: povrsna, lako se rasplaee i odmah moli a kasnije ne ba~ zahvalan, rnasta, nema politickog stava, okreee se prema vjetru, sjedi na 2 stolice, zna se odrel:i osjetaja za volju nekog napretka a ne zna ciniti zlodjela.

Volja: nepostojana, kukavica, nema koncentracije, nema ni skrupula, ne vraea posudeno, ne odrfi rijec, blefira, uvijek se doceka na noge.

Izgled: vidni zglobovi ali njezna konstrukcija, dugi udovi i vrat, uske grudi, ~uplja leCJa, nemiran pokret, u hodu poskakuje, mala glava, infantilan izraz lica, eelo unazad, 60sava brada, nemirne lijepe oei, svjeza koza, brz glasan a casto nerazumljiv govor, usnica zavinute na gore.

Temperament: galig-sangvinik, impuls bez istrajnosti, sve hoee odjednom i nikad nema vremena, nestrpljiv, nemiran, brzo reagira, zeli da ga traze za usluge, okretnost bez autoriteta, djeeje sklonosti, rado se prerusava, dzoker,

Zdravlje: konstitucija slaba, neotporan, izgled jaCi nego ~to je, ruse ga nervi, brige, prekomjernost, slaba nervna vlakna, pluea, bronhije, disanje, ozljeda ruke, upale, gu~a, katar nosa, uopce lako narusl zdravlje. Lijek: kretanje na zraku, umjerenost, izleti. Obicno sa brzo oporavlja.

lIubav: brzo se otkrije, iako voli bjezi za sanzacijama, najeeMe i~meCJu dvije voljene osobe, Ijubav dokazuje rijecima, puna sitnih poklona, vi~e povrSnih veza, tro~i da pokafa Ijubav, bolje je zeniti se kasnije i iz daljine, drugarstvo: !ena plus Ijubovca. Ovdje sa nadu i hermafroditi, vi~ aflikcija, uvijek opasnost za uredan seks. Harmonlenl su Vaga, Vodenjak, Strijelac, Ovan. Disharmonicni Djeva, Blizanci, Ribe.

Zvanje: cesto 2 iii vi~e zvanja, advokat, profesor, knjizevnik, govornik, rnaternatlcar, redaktor, reporter, novinar, ambasador, trgovac, posrednik, sekretar, prometnik, kozer, hotelijer, trg. putnik, detektiv, agen!, knjifar, lakej, kelner, uvijek gdje je promjena lakih umnih napora a ne rukovodstvo. Zene su dobre tipkacice, modistice, vez u bojama, itd.

U poalu: strucan, spretan, brzo prozire situaciju, ali na stalnom mjestu neizdrzljiv, dar nagovaranja, ophodenje sa klijentima, vje~to izbjegne dug, sakundarni poslovi i gdje treba nesto izvrdati.

66

I

ge

Prema starljlma: usluzno skaee, prividno povjerljiv, iii im cini ·psine", ogovara ih ali sve polize, place za milost.

Prema mlacJlma: zahtijeva brzinu i Ijuti se ako to ne ide, traii puna poslova odjednom, nema sistema, daje primjer ueenja i informiranja.

Prema druitvu: nesiguran drug u opasnosti i bolje ga je imati kao neprijatelja, protivnika tuce humorom i zasmijava ostale, kad ga pritijesne pravi se nevje~t, ne osjeea duboko ako mu stradaju najblizi, u politici je uvijek na strani rezima.

Prema ubi: neodgovoran, ne cini nlsta ~to bi ga sredilo i da znanje sistematizira, nema samokritike ni introspekcije umori sa ako nema mnogo susreta.

Vrline: raspolozenle, gipkost, humor, okretnost, svestranost, bistrina, praktiCnost, pameenje, zapafanje, informiranost, iz svake k. lzade neoprzen.

Mane: nepostojan, bjefi od borbe, tura svuda nos, indiskretan, zadirkuje, nametljiv, obraea pafnju na tude lo~e strane, pretjera u tracu, neiskren, povrsan, nepovjerljiv, oslanja sa na jacega.

Voli: senzacije, promjene, puteve, dosjetke, pripovijetke, knjige, racune, price, amerikanade, arlekinade, ~trovacki jezik, ~h, kladenje, izlete, biti popularan po svojim umijel:ima.

MrzI: sam06u, strogost, sistematski rad, ozbiljnost, ~utnju.

Viii tip ima interes za sva podruCja, lijepe manire, odu~vljenje, zabave, spreman eak za pomoe, lingvist, matematlcar,

Niii tip licemjer, lskoristava druge, za nekog se odusevi ali ga brzo izgustira, povrsan, nepouzdan, iskrivljuje istinu.

Zena je vjetrena, kolebljiva, mijenja raspolozenla, u modi dobro odabere novitete, flert, fina lai, lako reagira ali ne duboko, aktivna, domi~ljata, a opasno je ako se zasiti promjena. Ujepa je, ima male grudi, malu glavu, vizljasta i sve ~to obuee stoji joj dobro. Vjerna vi~ nego !;to izgleda.

Djeca zivahna, dobra parncenla, dobroeudna, interes za svasta, Ako su aflikcije onda je interes rascjepkan, neizdrZljivi, poCinju sa zanosom i odbace nedovrseno.

Savjet vee izmalena treba odgajati u iskrenosti, vjernosti, patriotizmu, malo tro~enja rijeCi a vi~ djela, privikavati na sistem u radu i pravila u zivotu.

Sudbina: vrlo mnogo novca iii vrlo malo novca, kocka, promjene financijskih moguCnosti, krah i ponovan uspon, zavisi od okoline. Ako je jaCi Mars iii Ascendent, iii ako su fiksni znaci nagl~eni onda ima moguCnosti ispravke karaktera i vi~ uspjeha.

Ascendent bolji nego kao suncani znak. Muzika, mimika, film, akrobacije, dijalekti, strane rijeei, od svakog jezika pomalo, potiskuje osjetaje a oni izbiju u nepovoljan cas. Zato nemir i nesanica. Religije i ideologije drzi samo kao formu. Nije dobro da bude medij i nije ozbiljan za okultizam. Dobro je ako je Sunce u fiksnom znaku.

Sunce u Vagi = pies, ukus, Ijepota, gracija, zivotna radost.

Sunce u Vodenjaku = avioni, tehnika, sve potro~i, gorka iskustva. Merkur u konjunkciji = tjelesna gracija, duhovna okretnost.

Gornja konjunkcija sa Suncem = rasipa svoje duhovno bogatstvo, naroelto ako je u vazdusnom znaku. Donja konjunkcija naroCito aflikcija i u zemaljskim znacima = mi~

I

67

ge

ge

u skladi~tu, potkrada sa mnogo strana a da se tome ne ude u kraj; u intel. znacima = plagijator.

Merkur u trigonu = zdravlje, ~itanje, satira, duhovitost, vic, interpretacije, pisac, crtei, reporter, profesor, karikaturist i sve moguCe ~to sa radi prstima.

Merkur u kvadraturi = lo~i nervi, podvale, krads, trgovina, ~verc, egoizam,

povrsnost, nemir, u rm. neurastenija u rw. histerija.

120 Jupiter u Djevi = probija sa iz siromdne obitelji, nekakva religija. Intelekt. 120 Jupiter u Lavu = iz bolje obitelji, ureduje stan otmjeno.

90 Mars = obiteljske borbe, prijetnje, rane od oruZja, ruke, oko.

90 Uran, Neptun = znanje tzv. okultnih znanosti pretvarau zaradu.

120 Venera = umjetnost vee prema znaku u kome suo Opeenito gdje je Merkur tame

su promjene a gdje je Venera tame je uspjeh.

Merkur u Blizancima = ·Figaro· - tip. (Offenbach, Laval)

Venera u Blizancima = produhovljeni osjeCaji. (petrarca, An. France)

Mars u Blizancima = ironija, polemika, duh, sadizarn. (Drumont, Fr. Bernard) Jupiter u Blizancima = manevar, diplomacija, intelekt. (Richelieu)

Saturn u Blizancima = u mladosti star u starosti mlad. (Durer, Kafka)

ViSe planeta u Blizancima im~e Auso, Nikola II.

Najblizi tipovi su Dante, Copic, Staviski, Sartr, Sukarno, Aadic, od nacija Talijan.

BUZANCI- Lav: sposoban za politiku, neprijatelje obrati u prijatelje, dvostruki dobri planovi, dobro viden u viSem druMvu, uvjerljivo se izraiava.

(lito)

BUZANCI - Djeva: prevaga intelekta, neistrajan, mijenja poloiaj i naj~~Ce dva zvanja, obrana jezikom, humor, uvijek ulje na vodi, okretnost u jezicima.

(MiCe Pansini)

BUZANCI - Vaga: sangvinik, tro~i bez potrebe na sitnice, lako reagira, impuls, izIeti, putevi, ne vlada sobom, duhovit, sreCa u daljini, nervi.

(Eva Bartok)

BUZANCI - Skorpion: okretan u borbi, snaga rije~i i glasa, blefira, sarkazam, mobilan, svastran, bodar humor, zanimljive asocijacije, ramena, pluCa, ruke. (Dimitrov)

BUZANCI - Strijelac: u javnom poslu ne ide do kraja, na 2 stolice, 2 braka, snalafljiv, intuicija, senzacije, dar za jezike, trgovinu, izume, udovi.

(8. Cardanus)

BUZANCI - Kozorog: previSe pasija a da bi sve usavrslo, poslovan covjek, istr~i sa i vrati opet, vrijeme je novac, nesretni kolekcionar, pratt mlade.

(Chasmen?)

SINTEZA GEMINI

BUZANCI - Vodenjak: lijep, drustven, sangvinik, lakomislen, boern, rasipa, voli ga omladina, glumac, prati nove ideje, socijalan, mnogo veza, oblomovstlna, nervi. (Sakcinski)

BUZANCI - Aibe: nestalna raspolozenla, eas tih ~ uznemiren, ne zna na koju stranu, dvojni fivot, 2 braka, vikend-kuca uz vodu, pravi sa nevjeSt, bronhiji. (Manerheim?)

Sunce-Mjesec

Sunce-Ascendent

BUZANCI - Ovan: razdrafljiv nervni sistem, rutina, usredotoeen, mobilan, rad s omladinom i politikom, eklektik, oslon na vlast, usluian i drzak.

BUZANCI - Ovan: natura svoja gledi~ta, poiemiSe, ne dozvoljava da drugi zav~i misao, reagira brzo i subjektivno, nameCe sa, poznat po spisima.

(Blum)

(D. Dajic) BUZANCI - Bik: smisao za velike opee financije a da pritom ne zaboravlja sebe, promet robom, angro i detalj, strast za prikupljanje, astma.

BUZANCI- Bik: zaradi na lak naeln, trafi forme zarade, ne da se odvuci od narnjera, voli prirodu, izolirana kuca, gospodarstvo, tvrdoglav, vratne zile.

(Alida Valli)

(Mc Namara) BUZANCI - Blizanci: sangvinik, slab prijatelj dobar neprijatelj, ne moze ~rsto ni obeeati, informiran ali bez sinteze, jak na jeziku, versatilan, pisac.

BUZANCI - Blizanci: brzoplet, ~arlatan, reklame, dvospolac, coso, ru~ni radovl, kontakti, vi~e stvari odjednom, promjene na~ina zivota, trafenje puteva.

(A. Durer)

(Morgenstern) BUZANCI - Aak: puna lijepih rij~i, Ijubazan preko mjere, na jeziku mnogo na djelu malo, pun ideja, ogovara, tro~i na sanzacije, nasposoban ~initi zlo.

BUZANCI - Aak: bogata masta, emocije, senzacije, karakter say izgraden od susreta, Stedljiv, razni poslovi za uredenje kuCe i kraja zivota, lagane zarade, (Sukarno)

(Stouwe)

BUZANCI - Lav: voli biti blizu vlasti, svestran, pomaze druge, dobro radi i zna dovrtiti, pornaze ga okolina, odvaian u izjavama, mnogo veza.

(Jos. Becker)

68

I

I

69

ge

co

BUZANCI. - Djeva: diplomat, detektiv, plete mreze, zlo svog doba, kontradikcije, sam nesposoban I treba vodstvo, bolest, treba dijetu, tromost crijeva i slabi nervi.

(Eden)

BU~NCI. - va~~: nobl, refleksi, ziv8:h~, vibrira, elegancija, smisao za harmoniju, ophodenJe, slmpatlJe, vedar, filantrop, blstrina, pies, k1adionice, pjesme.

(Verdi)

~UZANCI- ~korpion: sarkazam, istraiivanja, dublji ·6050·, neke podzemne radnje

prezir, lukav, ostre kritike, prozire stvari, jak na peru, osjetljiv, ~ika, nervi. '

(Ha~turjan)

BLI~NCI ~. 5trij~lac: pozitivan, masta, memorija, dvojnost, brze promjene, komedlJe, lakrdlJe, pnkazuje svoje osobito znanje, imponira'zanosom, zena jz daljega.

IZVOR RAK CANCER -ca-

(dom)

aralder: Izvor, gravitaciona Energija. Vodeni Mjesac.

K Osjanja: tiha, duboka, nad voljom i intelektom, pada pod upliv, popustljiv do slabosti, uobrazilja, nadahnu6e, intuicija, predosje6anje, prilagodljiv mimo volje, su6ut, mijenja raspolozenja prerna vremenu i Mjesacu, socijalno idealist praktil:ki doma6in, karaktsr je samo zbir doZivljaja, slab ali pun samoprijegora.

Intelekt intuitivan, pronicljiv, invencije istraiivanja porijekla vrste, vodi rodoslovlje (4), ima precizno pam6enje, vi~e okrenut unatrag - tradiciji, proslosfi,

Volja: pod uplivom svega, dojmovi, irnprasija, nekontrolisana, sadrzi razne kontradikcije. 5toga karakter vrlo komplikovan, nejasan i sam sebi, kroz zivot ga vodi vi~e instinkt nego razum, brizno konzervira, l:uva, neodluean u troskovima, ~tedi, poznaje instinkt masa i u opasnosti prvi strugne.

Izgled: krupan, mesnat, mekano tijelo, lijen hod, mokra koza, kao mjesec okruglo lice, ponekad konveksno, mali nos, male povjerljive ol:i, izgled raka-mal:ke, kosa urasle u lice, l:e~6e tamna put. Vi~i tip ima vlsoko l:elo, ravni nos, zene mekane grudi.

Temperament: flegmatil:an, popustljiv, 'neka ide kako ti zeli~·, prilagodljiv na razne divergentne okolnosti i Ijude.

Zdravlje: ovlsno od klime, l:esto i mjesel:evih mijena, dosta osjetljiv. Bolesti stomaka, pluca, maternice, dzigericl;l, grudi, reuma, rak, ponekad mokra6ni organi. Ujek: sport, planine, rekreacija na moru, kontakt sa selorn i pukom.

4ubaV: voli ali to ne pokazuje, sentimentalan, trpi i cutl, romantil:ar, viri kroz musebak, Zrtvuje sa ako mnogo Ijubi, vjeran, l:esto domazet i dobar brak. Harmonil:ni su ~korpion, Ribe, Kozorog, Blizanci i mnogi drugi. Disharmonil:ni Vaga, Ovan.

ZVanje: pisac romana, pomorac, l:inovnik, lijel:nik, bibliotekar, ul:enjak, muzej, historija, kopije, reprodukcije, muzika, matil:ar, doma6in, hotelijer, krl:mar, antikvar, agent, vrtlar, cvje6ar, kolekcionar, gradnje uz vodu.

U poslu: opsiren i komplicira, bojailjiv, ako ga kudi~ napusti posao, radi uredno i prekovremeno, treba ga pustiti.

Prema starijima: poslusan, rade podreden, prima sugestije i bolje radi dok ga ~f ne promatra.

Prema mlacflma: dobar pa to Ijudi iskoriste i kao ~ef strada.

(Tolbuhin) BLIZANCI - Kozorog: pro!al:unat duh, ambicija, kontrola prihoda, poduzetan, trezven, hladan kontakt, ne oSJe6a se sretan, zlovolja, strah, bolest koljena.

(P. Angeli)

B.UZANC?I. - Vodenjak: darezljiv, simpatil:an, lijep, raspiku6a, ne istrl:ava svojim znaruem, oflglnalan, bogata masta, poznajeljude, obrazovan, kazallste,

(~olohov)

B~~~ - Ri~e: nutarnje kr~e i dlsonanoe kompliciraju poloZaj, teSka afirmacija, ne pnmJenJuJu svoju spremu, l:eznja za nedosfiznlm, malo borbe.

(Bjelinski)

70

I

I

71

I

co

co

Prema druitvu: drZi obaveze ali u opasnosti popusti i poslije zbog toga pati jer je odan zajednici. DrZi prijateljstvo; u lice obsea jed no a kad potpisuje aid ispada drugo jer podleze sugestiji a osjeea obavezu opeoj stvari.

Prema Rbi: nepravedan, zrtvuje se za druge, za obitelj, za domovinu, nema snage da sebe iznutra sredi.

VrHne: vjeran drug, ~asti starije, postule autoritete, prasta, smiruje, tolerantan, idealist.

Mane: ~stoljublje koje se ne vidi, mua sebe, neodluean, pod uplivom vjeruje kao i masa, predrasude, tradicije, "neka ide kako ide".

VoH: udobnost, kucu, djecu, zavi~aj, domovinu, vizije, sliks, romantiku, more, muzeje, bogatstva, romance, ~sto i piCe.

Mrzi: svade, z1obu, osvetu, neslogu, izazivanja, psovke.

Viii tip je orijentiran na opce~ovje~anske i kosmi~ke fenomene, u neku ruku religiozan, crpi pomoe od svoje podsvijesti.

NiZi tip je praznovjeran, povu~en u kucu, pod suknjom, ~rt, rob predrasuda, izvIaCi se od zajedni~kog posla.

Zene Izvora imaju duboke sanjala&e oa u kojima je vi~e majCinstva nego strasti, kolebljiva i zato se te~ko udaje, pada pod upliv i lako strada, zanosi se slikama i krutu zbilju prozivljava romanom, sve intenzivno prozivljava, redovito religiozna i usredotoeena na wvanje svetinja dama, potomstva, rase.

Djeca su dosta troma, mirna, lijena, u ~koli u~ najvi~e kod zorne obuke.

Savjeti: Djecu treba u pocetku wvati ad fantazija, mistike, kriminalnih romana, odgajati da sarna donose odluke, da odole vanjskim uticajima i izdrfe u opasnosti.

Sudbina: posveCen dornaeem fivotu, patrijarhalni fivot, zarade te~e i lake, zavisi od okoline, ponekad lutrije, promjene oko 28. iii 36, drugi dio fivota bolji.

Vi~ planeta u ovom znaku imaju kralj Petar I, Tesla, P. Bak, Jakac, a priblifan tip je KrleZa. Zatim Remark, Tin, Rembrant, Neruda, Pavica Gvozdic.

Ascendent upotpunjuje osje6ajnu stranu li~osti ako je Sunce u nekom jakom znaku. Tako«Jer ako Mjesec raste znak je vi~ energije i izdrfljivosti. Ako opada onda je tip kunktatora koji oteze, smije~no bojafljiv i nepovjerljiv. Ro«Jen za vrijeme sizigija znak je jakih promjena u Zivotu. Mjesec polozen znak je dara za politiku, Ijubimac puka, dobro zdravlje, roman, ali ako je previ~e aspekata onda je zanesen, baem, kocka, a ako su nagl.ni vodeni znaci = pice. Mjesec u aflikcijama znak je zaboravnosti, bolesti ooiju, sklonosti nekoj vrsti kriminala.

Mjesec u 10. polju zna~i oscilacije polofaja, ne izdrfi ~fovati i daje ostavku, izdaju ga osjeeaji iii fivci. Aflikcija sa Jupiterom = trgovac, ateist, sa Neptunam = negativne misli li~ne logike, neeist duhovni fivot, haos ramantike, droge, itd. Previ~e nagl.n Mars = Ijubomora, a na Asc. = ratnik.

Kod prejakog Marsa ovaj senzibilni tip lako poremeti emocije i razum pa u ime visokih ideja iii bolesnog patriotizrna ~ini zlocine poput inkvizitora (pavelic, Calvin, Chessmen) iii patriotskih atentatora (Garibaldi, Princip).

Vi~e aspekata Mjeseca i ne lo~i znaci Jupitera = kockar, blefer, veliki potezi biznismena najrade na bazi tu«Jih para.

SINTEZA CANCER

Sunce-Ascendent

RAK - Ovan: zestoka osjeeanja ~sto u sukobu sam sa sobom, patriot ko] se zrtvuje, mnogo pogre~ka zbog raspolozenla .. cijenjen od svojih, jetra.

(Klchener) RAK - Bik: tram, glomazan, reakcionar, opce stvari podredi svom interesu kuee, imanja, obitelji, vrta, aste i dobre veze prijatelja, stomak optereCen tekueinorn. (Pavelic)

RAK - Blizanci: lukav, kolebljiv, svuda se izvu~e iz stu pice, prilagodi se svakoj situaciji, precizno pameenje, puno zaradi i trosi, dezerter u vojsci.

(De Sica) RAK - Rak: flegmatik, labilan, jaka uobrazilja, vizije, slike, roman, ide za masom, popuste, saosje6a, Mvuje se za svoje, voli porodicu, sklon raku.

(Jakac) RAK - Lav: borba svjetla i tmine, izmedu aristokracije i puka, uspjeh u zatvorenoj ustanovi, trpi bez roptanja, intimni sukobi, opasna slava.

(Tin) RAK - Djeva: jako neodlucan, prima tude uplive, nesigurne odluke, pod papueom, jaka masta, dobri prijatelji, voli ognji~te i skupove, te~a probava.

(Kulidge) RAK - Vaga: prevaga emocija i osjeeaja, malo kreativne volje, uobrafava nedaee, nesebi~n, voli ~uti dogadaje, uspjeh i polozaj ad okolnosti, prornjena zvanja.

(N. Stefanini)

RAK - Skorpion: flegmatik sposoban za kompromise, da se kovati, stvarala~ rnasta i intuicija, uspjesi preko voda, teznja za daljinom, zivci, prostata.

(Pavica Gvozdic)

RAK - Strijelac: puna oprezan, nesebi~n, poMvovan za humana djela, spasava druga, vjeruje da se dobra djela nagraduju zla kazne, strah od smrti.

(Remarque) RAK - Kozorog: pregor, takt, sretan brak, pamti dogadaje, predosjeCa udes, ne voli rizik, kolekcionar, muzej, slike, historija, voli dom pored vode.

(Jan Matejko) RAK - Vodenjak: silna rnasta, dru~tvenjak, kazallste, voli narod, more, skupove, valove, zrtvuje se za Ijude, saosleea, romantik i umjetnik, boem.

(princ od Walesa) RAK - Ribe: flegmatik koji ni~ta ne poduzima, zakukuljen, dobar medij, uobrazilja, intuicija, predvida dogadaje, vracara, dobro primljen od mladih, saosjeea.

(Olav norv.)

72

I

73

co

Ie

Sunce-Mjesec

RAK - Ovan: samostalan, uspjeh u javnosti, previse ponosa, pretjera, unutarnji sukobi, mijenja poziv, dar organizacije, glavobolja.

(Mikluho-Maklaj) RAK - Bik: delikatni dozivljaji sa zenama, jake impresije, smisao za slikarstvo, voli more, promjenljivo stanje dnevnih uzivanja, tumor grla.

SVJETLO LAV LEO -le-

(Hemingway) RAK - Blizanci: nestalan, neodlucan, neozbiljan, nezgode sa pismima i radacima, robuje svojim pasijama, osama, osjetljiva pluta, pusi i pije.

(organizacija)

(Elin Pelin)

f)

K aralder: Sjaj, osnovna dimenzija Prostora. Podnevno Sunce.

Valja: za moe i organizaciju uprave nad Ijudima i prostorima, muzevnost, samosavladavanje, jak upliv na Ijude, prirodno mu stoji visina, vladanje, dobar vad.

Inteleld: ogranieen na formu, sistem, statiku, nomenklaturu, vrlovjerno se izraZava, logika iznad srca.

Osjeeaji: krecu sa u krugu poslova, rnasta sasvim potisnuta. Epimetejski eovjek volje i poretka, su~erioran, sam~svjestan, ja~ih n~~~la, on preuzi'"':la kormilo iza revolucije kao Zeus tza neobuzdamh Titana. StuJe rehglJu formal no, radl poretka.

Izgled: dostojanstveno drianje, uspravan, odmjeren lagan hod, u sredini, desno iii uvrh stoia, kvadratno lice, otvoren uplivan pogled, gleda ravno visoko, lavovski krupne sive bezdusne oei, neodreden izraz, govori polako neusiljeno sa stan kama i nesto osoran glas, jak istaknut nos, zatvorena usta, siroka gornja usna, podvoljak, dupla brad a, podoenjaci, redovno velika glava.

Temperament: kolerlean ali stabilan, reagiranje se ne vidi jar vlada osjeCajima, nastupa tek kada koncentrlse sve snage i tada ne odstupa.

Zdravlje: nikad umisljeni bolesnik, ne obraea painju na slabosti, otporan. Sklon bolestimasrca, leda, kieme, rebra, bokovi, oei, groznica, bubrezi, ponekad reuma. Rak takoreei iskljueen. Ujek: uvuci se u kueu i prepustiti domaCici.

l..Jubav: slufbena i poslovna, realist, ne obazire se na ogovaranja, Ijubomoru sam lijeei dientlmenskim potezom i radikalno. Harmonienl Strijelac, Ovan, Vodenjak, disharamonieni Bik i ~korpion.

ZVanje: direktor, sef, organizator sektora, lijeenik, glumac, vajar, lovac, kuhar, trgovac angro, itd. u svakom zvanju sa nade na vodeeern mjestu iako strueno nije na visni.

U poslu: bistrina sagledavanja, tacno ocjena vrijednosti novca i stvari, uvijek evrsto na obje noge, organizator posla i vada osoblja.

Prema Btarijima: udvoran odmjareno a ne snalazi sa kao podreden, njegove su sposobnosti onda kao zarobljene i lako napravi banalne struene pogreSke.

Prema mladima: protektor, pravedan, bira sposobne struenjake, ali traii pokornost.

(Utvinov) RAK - Rak: voli govoriti pred masom, mir u kuei, priroda, more, putovanja, teskoce u porodici, zablude, strada osjetajno zbog dobrote.

(Kralj Petar I) RAK - Lav: pompa, rado bi se okruflo lusterima, draguljima, omladinom, zurevi, prijemi, drame, imponovanje neam, kritika kazalista i manifestacija.

(Neruda) RAK - Djeva: ekonomija, trgovina ziveznim namirnicama, einovnik koji radi kao Cry, ured u kuci iii stan u uredu, slaba probava.

(Kapica) RAK - Vaga: drustvenost, upliv na okolinu, ocinski dopadljiv mast, uspjeh u trgovini i politici, tromost rada bubrega.

(Majakovski) RAK - ~korpion: magnetiean, uplivise carom, prozire stvari, dobar lijeenik, uspjeh kroz sarrn i tu(Ji zagovor, opasno od droga i alkohola.

(lJ.Jmumba) RAK - Strijelac: izvlaa sa od velikih dufnostl i nije siguran u metezu, bolje radi kao poteinjen, nemir, podraiaj zuei.

(KIara Cetkin) RAK - Kozorog: na putu izm~u kuee i radionice a ovo oboje trpi jedno radi drugog, komplikacije u braku, oticanje nogu.

(Lollobrigida) RAK - Vodenjak: povjerenje, oprezan, zagonetan za okolinu, dar za prognoziranje, strah od borbe i buoucnosn, osabujna rnasta otezava jasne odluke.

(M. ~jivoje) RAK - Ribe: medijalan tip, slikar, voli novosti da euje i vidi a sebe ne otkriva, zakukuljen, dusevan, Ijubazan, predosieea, opasno od droga.

74

I

I

75

Ie

Ie

Prema druitvu: uvijek za hijerarhiju, malo prijatelja, kao prijatelj ostaje vjeran. U opasnosti sabran i ne bjezi.

Prema sebi: strog, kontroliSe sebe i druge, evrsto gleda okolo i situacija ga ne iznenadi.

Vrline: otvoren, cist, darezljiv, protektor, castan, pravedan, slobodan, pouzdan, bez iluzija, samosvjestan, dovoljno tolerantan.

Mane: precjenjivanje sebe, ponos, oholost, teznja biti vaZan, diktirati, troSi na sjaj, pozive, party, magazine i sve sto bi mu dalo prvo vidno mjesto, gnjavi svojim principima.

Voli: sjaj, salone, pompe, visoka poznanstva, odlikovanja, palace, lustere, sportove, lov, puteve, prirodu (vee prema vezi drugog vatrenog znaka).

Mrzi: sve vrste rnraemh klika, dinamiku, promjene stvari, nove propise i sve sto poremecule status-quo njegove okoline.

Viii tip ima prirodno svojstvo superiornosti sto zraci u okolinu i Ijudi mu se povjeravaju na upravljanje.

Nizi tip se hvali koliko ima visokih veza, kako svi rade po njegovim konceptima, kontaktira politieare, dosadan sa svojim principima.

:lena Svjetla je kolerlcna, vatrena, dosta strasti, ima ostar hod, nesto opustene grudi, ambiciozna, impulsivna i nametljiva da lako osvaja muskarce, No ako se razocara energieno prekida i njeno srce neee dugo trpiti. Smiona u poslu, gazda u kuCi, mnogo inicijative pa muz eesto mora da sluSa.

Djeca su smiona i cesto se vee nameeu svojim drugovima u igri. Ako su aflikcije onda lako i prekomjerna i moquca gOjaznost.

Savjeti: odgajati u sportu, u prirodi, u zajednici sa drugom djecom, privikavati na kolektivan rad, jednakost i sto vise demokracije.

Sudbina: ako nade mjesto u vodeelm poloZajima dobro je, inace je nesretan.

Sredinom zivota obieno neka promjena. U penziji se osleea nesretan, zato eesto umire na poloZaju, i ponekad od kljenuti.

Ascendent: dobar upravljac i roditelj.lzdrZljivost, novac, industrija, poduzimljivost, dekoracije, visoka poznanstva. VaZno je pogledati gdje su veliki planeti narodto Jupiter. 120 Jupiter = daleki putevi, postepeni uspon, narocito ako je to sa Suncem u 10. polju. Ako je s Venerom = spekulacije, lake dobiti, manje rada, a sa 5. poljem = lutrija.

120 Mars = vojska, tehnika, industrija. Mnogo upliva Marsa znak je tastlne, dogme, despotizma.

90 Jupiter = prekomjernost, lov, sport, igra, demokracija, karakteristicni vicevi na racun gospode.

90 Saturn Sunce = gubici, smetnje usponu, teske prepreke. Opeentto ako je Sunce u jakoj aflikciji sa dva velika planeta taj tip ima vrlo malo od Lava, pace ima naSto suprotno. Danju rodeni vladaju sob om i drugima, nocu i sa negativnim znacima, narocito Ascendent Ribe, Rak, Djeva, mnogo mijenja stvar i tesko je davati analize. Kod ovoga znaka posebno je vazno analizirati i nasljedne osobine porodice i rase.

Mnogo planeta u ovom znaku su imali Franjo Josip, Apis, Mata Hary, a najbolji predstavnik znaka je Luj XIV. Zatim Cezar, Napoleon, Kastro, Rokfeler, Aljende, a od nacija Francuz.

SINTEZALEO

Sunce-Ascendent

LAV - Ovan: plavokosi mirni kolerik zeli biti zapazen, otvoren, optimist, aristokrat,

rado nareduje, utrpava se na prvo mjesto, akcije za privlaeenje pa!nje. °

(BIsmarck)

LAV - Bik: teZak, komotan, borba cast iii imetak, glomazna nacela, u kuci sjaj, vlada sobom a to smeta drugima, dosta masnoce utiee na srce i hod.

(Alfons XIII)

LAV - Blizanci: okuplja oko sebe prijatelje i veze, sretna pisma, poznat u drustvu, organizator ceremonijala, utice pis mom i govorom, politiear.

(F. Castro)

LAV - Rak: voli se nael u skupovima dogadaja, unutarnji sukob u odlukama, iii akcija iii povlacenje, zrtvuje se za tradicije iii politiku.

(Moser, komlcar)

LAV - Lav: ravnoteza duha i akcije, aristokrat, otvoren, konvencionalan, slobodollubiv neovisan vlada svojirn nagonima, nacela, sjaj, dekoracije, visina.

, , (Luj XIV)

LAV - Djeva: neprlstupacan, ako nije na vlasti onda je defetist, specijalna logika, Castoljubiv set ustanove, bara, sverc dragocjenosti, srce.

, (Jigal Alon)

LAV - Vaga: zustri pokreti, strast, tezi biti uravnotezen, prijatelji iz visih krugova, centar pa!nje u drustvu, brz i jasan u poslu, lada.

(Karlo IV. Habs.)

LAV - ~korpion: prevaga volje, neprikosnovena sloboda, poloZaj posto-poto,

svojeglav, sjaj, samoziv, teski principi, paranoja, srce. °

(Jacqueline Kennedy)

LAV - Strijelac: kolerik, uspjeh u inostranstvu, visokoi stil, medunar?~na priznanja, idealizam pravednost sklon dogmi, crkvi, ali ne mracnjastvu, ekspedlclje.

, , (Felung, klizac)

LAV - Kozorog: vlastoljubiv, ukoeen i ne klanja se nikom, osoran, na distanci, opasne

ambicije, opasnost za cast, poStovan ali ne voljen, miopija. °

(AI. ObrenovlI~)

LAV - Vodenjak: zasukan karakter, uporan, ne odstupa, jaka i cudna nacela, ortodoksan, viden u javnosti, ne da se kovati, heroj na duznosn, nspocudan.

(Karl von Rosen)

LAV - Ribe: sukob tradicija i dnevnih zelja, dobar biskup, kardinal, skuplja

dragocjenosti, bisere, intuitivna rjeSenja, ideje dualizma, ceremonijal, limfa. °

(Makanos)

76

I

I

77

Ie

VI

Sunce-Mjesec

LAV - Ovan: planira rad, dobro raspolozenle, zna tocno svoj cilj, jak, zdrav, rado u sportu, samosvijest, aristokratska oslecanla, dalekovidnost.

(Magdic, atomist) LAV - Bik: borba za odrZanje stalnog poloiaja, osjetljiv na ponos, konzervativan, dogmaMan, tvrdoglav, teska cud, sukobi zena-ouznost, probijanje.

ZAL DJEVICA VIRGO -vi-

(Repin) LAV - Blizanci: masa veza i prijatelja, jaka inteligencija, parlamentaran, okretan u politici i organizaciji, oscilacija ideja.

(analiza)

(Jakir)

K aralder: Plinovito stanje Materije. Zemaljski Merkur.

Intelekt osebujan, introspektivan, cuti mada se zna izraziti, hladno rezonuje, s nesto nutarnje nervoze, skeptik u pitanjima bez dobrih dokaza, pod starost svoju filozofiju primjenjuje u zivotu iii ide uciti po inostranstvu.

Osjeeaji: hladni, neee da ih izrazi, uvucen u sebe, trpi i cuti, podnosi nepravdu, prima nize poslove bez protesta, zena odbija i kad joj je drago.

Volja: slaba, pod uplivom intelekta kojemu treba vremena i iskustva ~a sa u~tabili.

Bolje je rodenje kad je Sunce iznad horizonta iii kad je Mars naqlasen, jer to ojaeava volju i sposoban je stvarati slsteme, IIi ako je Mars sam u Djevici.

Izgled: suzdrfljivo drfanje, hladan diplomatski sarm pa cesto uzlva nezastuzenu reputaciju, koscato tijelo, suplja leda, duge ruke, lijep, njezna koza, okrugla kosca~ glava, glatko lice, hladan ispitivacki pogled, rezigniran izraz, glas tanak, ZVUCI cinovnicki-zlobno, tanka i uska gornja usna, noge cesto na 0.-

Temperament: tih povucen melanholik, zlovoljan, rjed~ pomalo sangvinik, h!adni humor, fini instinkti, otmjen ukus, pazi na odijevanje, rezervisan, povucen, podozirv,

Zdravlje: slabije u djetinjstvu, lako uobr~i bolesti. C~ijeva, stom~k, nervi .. s~ delikatniji organi, zatim zuc, bruh, zubi, cir na ~elucu, .. defekti, ~onek~d hll?ohondnj~ I fiksne ideje. Tranzit Mjeseca poqorsava zdravlie, Za "jek redovlto uzirna dijetu, Setnje u prirodi, magnetizam.

Ljubav: ne prevlse duboka ali vjeran, Casto vise od jednog braka, razvod radi duz~h veza izvana, Ijubav djeluje na crijeva, nezgode djece, nesloga s domazetom, a ako je drugi bracni par Lav iii Skorpion normalno je papucarstvo.

Harrnoniean je Bik, Kozorog, Ribe, dlshermonicni Blizanci i Strijelac.

Zvanje: analize, kritike, jezici, stlhovi, filozofija, profesor, sekretar, pronalazac, diplomat, kurir, cesto odjednom dvije stvari ~ i na d:v'ije ~toli.ce, ~rgov~c .hran0"!l' vrtlar, knjiiar, krojac, izdavae, arhivar, kelner, rucnl radovi, najbolje clnovnlk I rsdovito rade kao podredeni, najrade honorarno,

U poslu: marljiv kao crv, cist, uredan, sted Ij iv, praktiean, metodican, instinktivno osjeca kad ce se neka stvar pobolisatl, ekonornise svojim snagama i vremenom~ upotrebljiv za mnoga radna mjesta, poslije briga umoran, izbjegava odgovornost I vjeran u radu cak i kad su prema njemu nepravedni.

Prema starijima: korektan, dobar sakretar, ako nema gospodara onda tako sluzi ideji, djelu, javnosti, politici.

(Ubknecht) LAV - Rak: na odstojanju od svojih voljenih, brige zbog Ijubavi, zatvoreni osjeeaji, osama, rad u nekim ustanovama, slabosti vida i stomaka.

(Fana Kooovska) LAV - Lav: prirodan autoritet, zelja za vlaScu, ponos, zeli imponirati, borba za visinu, krize, tragedije, osjeeanja iii porodica trpi.

(Franjo Josip) LAV - Djeva: tocno procjenjuje moguCnosti zarade, vrlo praktican i proraeunat, poslovan i ne zavarava sa, redoviti prihodi.

(puhiera kand. Miss) LAV - Vaga: zivahne misli, prijateljski tip, drmusa ruku, dobri kontakti usmeno iii napismeno, jake veze i pobjeda preko veza.

(Haile Selassie) LAV - Skorpion: potreba viSe autokontrole, strast koja rnoze prijeei u pohotu, nutarnji sukobi, dogma, tjera neku pravdu, neovisan, svojeglav.

(Punisa Racic) LAV - Strijelac: zdrav, optimist, disponiran za Ijubav, omladinu, zadovoljstva, igre, zabave, rado putuje, uspjesi u kartama i spekulacijama.

LAV - Kozorog: nesporazum s okolinom, nepriznanja, zavidnici, poslovan, hladan prema drugima i na distanci, reuma, stomak, srce, trpi.

(CermiSevski)

LAV - Vodenjak: popularan, javni nastupi, neovisan, nesporazum u javnosti, svojeglav, samostalan, zena slobodna, slabije srce.

(heroj Srdic) LAV - Ribe: nezadovoljan jer se osjeea prevarenim, iarke boje, strah od utapanja iii trovanja, neprijatelji s druge strane vode.

(P. Lubarda)

78

79

VI

.

VI

Prema mlacJima: ne zna se vladati, manje sposobnome otima posao i sam ga uredi i mladi tako prevaljuju na njegova leda.

Prema ~ruitvu: gU~dalo, Zali sa da drustveni odnosi nisu uredeni, ne spominje tu sabe, sam je u uredu birokrat, a prema drugu je obazriv, Ijubazan i zna tjesiti.

Prema sebl:nepraveden, Zivi da radi, metoda vainija od produkta, otefava sabi posao, komplicira da bi udovoljio propisima, ne uzima sva prava a uzima sve dufnosti.

Vrline: oprezan, tacan, pedantan, temeljit, egzaktan, pouzdan, rafinirano istraiuje do sitnica, svaki ga povoljni aspekt inspirise.

Mane: defetist, pesimisti~ke prognoze, odlaie, kunktator, popusta i kad zna da je u pravu~ gubi se u detaljima, ne vidi sumu 00 drveta, tudinac mu imp on ira, ideoloski oporfunist, malo pouzdanja u se i lako osjeeaj manje vrijednosti.

voli: knjizevnost, puteve, filozofiju, farmaciju, otrnlenost, bon-ton, ukusna OOijevanja, lijepa ponaSanja, uopta drustveni kodeks.

Mrzi: ne(:istoeu, prostakluk, nemarno ponaSanje, nekonvencionalno odijevanje i drfanje, (:ak i nemarno jezi(:no izraiavanje.

Viii tip je duboki intelektualac, svestran, radi do iscrpljenosti, dublje zalazl u mat~r!ju, l~ksi~kO zn~nje, enciklopedija, noes jake dokaze a ne glupe (:injenice, analizira, rrurno sakuplla podatke, dokazuje analogijama, statistikama a rado se poziva na autoritete.

Nizl tip redovito nezadovoljan i to prenosi na druge, nista mu nije kako treba, sve treba srusiti a nema nikakva plana kako bi sa to novim nadomjestilo, ~asti strane veliCine, poslufi lako neprijatelju, teZak snob a drage su mu i pare.

Zena iala zna sitne i domaee poslove, prakti(:na, racionalna, mnogo analizira (a Ijubav se ne smije analizirati),ima dobar osjeeaj duznosti, prefinjen ukus, otmjena, nenametljiva, tip-top, kao djevojka sa obuzdava Oer misli: ta sta ta on reei!) , duga kosa, hladna Ijepota, beizraiajno glatko lice, grudi male i tvrde, prava pupa.

. ~j~a prOOuhov~ena i I.ako ih je v~pitati, ~klona u(:enju i shvaeaju dobra, zapaiaju Sltnlce I s lekocorn rjeSav8Ju testove III Izraduju rukorn sve sto im je pokazano.

Savj~ti: odgajati izrana samopouzdanje, osjeeaj li(:ne vrijednosti, ja(:ati volju, dopustati tude stavove, za uspjeh odmah pohvaliti a za greSke ne kainjavati jer se previSe trudi i zato kazna ima obrnuto dejstvo.

Buducnost: borba na dva opreena podru(:ja, trpi od moenih, uspjesi obi (:no iza

pedesete, testo penzija premalo odrec1ena. _

AscendenL Vaian je izbor zvanja i treba odrnah gledati gdje sa u horoskopu nalazi Merkur. Inate drug.i kor!ste njegove radove i ideale (najprije nizi tip Lava). Princip je posao. T~ko da stjete Im~tak. Od starog uelni novo. Sklon higijeni. Posmatra mnogo oko sabe I od toga moguel kompleksi. Pretjera i lako uobrazi bolesti, naroMo ako su jaki Rak, Vaga (:ak i Skorpion. Losi aspekti iz fiksnih znakova donose rnlsli 0 ~m~ubi~u. Povoljan Merkur znak je za studij, filozofiju, antikvitete, jezici, putevi, jaka Intellgenclja, metoda rada, vraea se na poeetnu to&u, obraduje strpljivo, egocentri(:an ali misaon, .anali.ze. i sin~ez~, ina(:e do~r.o zdra~lje. Nepovoljan Merkur znak je n~pr~n~stl, trplje~ja, prljetnja, straha za IZjave, all I mogue dar za trgovinu i varanje. Taj duh je ipak praktl~n, okretan, neiskren, iskoriStava situacije, traii potporu, egoist,

nemiran i lako najvise sam sebi naSkodi. Ako je Ascendent Lav iii naglaSen Mars otresa sa stidljivosti i oja~ volju moguCim vje!bama.

Merkur 120 Uran = hipnotizer.

Merkur 120 Satum = obrada zemlje, trgovina namirnicama, zalihe robe, istrajan rad i nakraju veta zarade.

120 Merkur-Saturn-Sunce = govor, dikcija, kritike, uspjeh u pismima i u inostranstvu.

ViSe planeta u Djevici ima kapetan potopljenog broda "lisa· i nasa pupa-Ijepotica Puhiera.

Mnogo planeta u tom znaku moze zna(:iti i oblomovsnnu, tergarsko putovanje, a maZe i duboki intelekt koji ·ponire· sto sa vee vidi na licu. Vidi primjer rw 11. 9. 1920. uz ovu knjigu.

Tlpovi Djeve su: Ciolkovski, Dalton, Gete, Lok, sa primjesom Marsa Derzinski. Od narodnosti najbliZi tip Hrvat.

SINTEZA VIRGO

Sunce-Ascendent

DJEVA - Ovan: radnik kome nikad nije pravo a uvijek dobro radl, pedanterija, minuciozni radovi kao npr, ru(:ni satovi, statistike, kontrole, ispitivanja.

(Derfinski) DJEVA - Bik: tufan izgled uca, melanholija, analize, ekonomija, diplomacija, skole, OOgoj omladine, poljoprivreda, dobrovoljni radovi.

(Freud) DJEVA - B1izanci: intelektualna podvojenost, mnogo stvar(:ica po kuCi, angaiman na 2 strane, trguje galanterijom, slijedi autoritete.

(Sofija Loren) DJEVA - Rak: sporo rasuduje, u furbi se zbuni, njefan, fin, ne zna kako da poene, pise dnevnik, vOOi dopisivanja, romani, statistike, povu(:en, predosleea uspjeh. (Agata Christie)

DJEVA - Lav: ozbiljan, nenametljiv, hladan, uziva dostojanstvo, rezervisan, otvoreno sa ne suprotstavija, uspjeh u poslovima s robom, tekuei prihodi dobri.

(Cuvier) DJEVA - Djeva: eutljiv rezervisan melanholik, analizira sve pa i Ijubav i otud nevolje, umoran 00 briga, rad metodlean, povladuje starijima, nezadovoljan.

(Alfred Jerry) DJEVA - Vaga: sve dobro zapaia i prosuduje, vrlo uredan i Cist, uspjeh u zatvorenim ustanovama, rade fivi povuteno, takti~n, nervi, medikamenti, dijeta.

(Us. Pulver)

80

I

I

81

.

VI

.

VI

DJEVA - ~korpion: politika i drustvo, rnstodicki i dubinski prouCava, planira, dobre protekcije, voli nauku i ruene aktivne radove, droge vrlo opasne.

(puk, Lawrence)

DJEVA - Strijelac: mir u obitelji, loiije na putovanju, furba, Ijubomor, nastupi u kn..ifocima, kontradikcije karaktera, intelekt blizu i daJeko.

(0. ~hova)

DJEVA - Strijelac: inteligencija ga dovodi na poloza], lukav, diplomat, suzdrzljiv, tajnik ambasada, zna se staviti u poloZaj protivnika, uvijek kec u rezervi, nauka, put. (Richelieu)

DJEVA - Kozorog: melanholik, obrada zemlje, rude, historija, suzdriljiv fatalist, cutljiv mizantrop, najbolje vrt, voce, povree, antikviteti, dijeta.

DJEVA - Kozorog: ledena dusa, nije prlstupacan, Ijubav nije sretna, iseekuje, specijalizira sa, nesretne spekulacije, dobra ocjena vrijednosti.

(Laird, min. rata)

(Ambarcumijan)

DJEVA - Vodenjak: melanholija, zapreke, izrabljivan u poslu, te§ko ga je shvatiti §to hoCe, radom povlaci i druge na rad, slaba cirkulacija krvi.

(G. Titov)

DJEVA - Vodenjak: zna da nesto vrijedi ali ne pokazuje, nehajan za akcije, promjene zbog bracnag druga, mrtav-hladan, predosjeCa dogadaje, cutljiv.

(Dreyfus)

DJEVA - Ribe: prepu§ta pravo protivniku, radi za sabe i cute6i, marljiv, mazohizam, bigot, nesporazum zbag religije, alternativa vjera-razum.

(Ciolkovski)

OJ EVA - Ribe: mlaka priroda i ne koristi svoje sposobnosti, krunica u.dzepu, povladuje protivniku, nejasni odnosi sa partnerom, razdvojene sile, posner,

(Gronchi)

Sunce-Mjesec

DJEVA - Ovan: zestok jezik, preostra kritika, bespomoena borba, jak ako ga drii masa, bori sa i protiv sebe, bolest glave, oCiju, zuba.

(Savonarola)

DJEVA - Bik: duboka sjeta, misao za daljine i inostranstvo, snosi dnevne brige, vise popularan izvan svoga zavicaja, mnogo pica kvari grlo.

(Greta Garbo)

OJEVA - Blizanci: prirodno nadaren, dobra kritika, sam osjeca podvojenost intelekta, poznaje tude slabosti, brzo reagira, redovno ima dva poloZaja.

(Lola Montez)

DJEVA - Rak: obiteljski egoizam, oeekuje promjene okoline i podrsku prijatelja, dobro parncenle dogadaja, slaba probava, tromost rada stomaka.

(Kossuth)

DJEVA - Lav: teske Ijubavne epizode, cvrst ali su teski zahtjevi zivota, strah od zatvorenog prostora, bojafljiv i oprezan, od briga oslabljuje srce.

(Radakrisnan)

DJEVA - Djeva: talent govora, jezika, pisma, pouzdan, prvi dio zivota nepovoljan, zdravlje njezno, tromost crijeva, nepopularan, rnoquce krivo oko.

(Toistoj)

DJEVA - Vaga: urnlesnost u pitanju trgovanja i novca, redoviti izvori prihoda, sjajno parncenle malih doqodovstina i stihova, slabost bubrega.

(poeomkin)

DJEVA - ~korpion: tesko zaboravlja uvredu, prekaljen, licni magnetizam, demonstrativna plsrna, uspjeh u tajnim vezama, obmane, spijunafa, gonjenje. (Nkrumah)

82

I

I

83

Ii

Ii

(Ijepota)

Prema druitvu: socijalan, cijeni druga, zna se staviti u polofa] slabijega, u opasnosti procijeni snagu neprijatelja, razoruZava lijepim rijeeima, povu~ drugove u spas. Srdacan, skroman, Cist.

Prema Bebi: tezi usaglasiti svoje pogreske, cuva svoje intimne stvari da ne doelu u

javnost, muci se ako koga uvrijedi.

Vrllne: takt, pravednost, pristupacnost svakome, higijena, Cistoca. Mane: kritika, sitniear, rasijana pafnja, uobrazavanis nedaCa.

Voli: harmoniju, stil, ukrase, cvijeCe, parade, kavalir§tinu, djecu pa makar i tudu, umjetnost, poeziju.

Mrzi: surovost, svaele, prostotu, uzurpiranje prava, neslogu.

Viii tip je umjetnik, sagovornik, smisao za.ples i muziku i to vise kJasicni, ima odmjeren stil, prirodnu eleganciju, Cist dusevno I ijeiesno.

Nizi tip je masivan, gurman, prost, samoZiv ali i za druga, u masi iskaie barbarske tendence k vandalizmu.

Zena Lahor je plaha i tankoeuma, ne trpi grubijan~, cijeni ~oju ci~O~, ne baca ulje na vatru ali zna dobaciti kritike, mazi se cak i ako Je bludn!~! ~ert~Je l.kaO easna sestra, volja slabacka jer nema koncentracije, ne zna se opriJetl jer ~Jer~Je u. do~re namjere. Pri hodu malo leluja, elegantna, graciozna, Ssrm bez afektlranJa, pristojno nenapadno odjevena. Ako je vrlo cista onda je i vjerna, ako je vise zamazana onda znaci naginje bludu. Aedovito nisu Ijubomorne.

Djeca ovog tipa su vrlo zivahna, ne propustaju nikakvu igru iii izlet, pamte i paze odlicno, u skoli medu boljima.

Savjeti: prepustiti djecu sebi, paziti da se njihovo povjerenje ne proigra, uputiti ih u opasnosti u druStvu, pouCiti koncentraciji volje.

Sudblna: moguCe depresije, ako krivo zapoene neki put te§ko to ispravlja, u. staros~ povueen i fivi sarno za djecu, cesto samo radi njih iii radi umjetnosti, obieno rmran kra, zivota tek sto se vu~ sa uobraienim teskoeama.

Ascendent Moto je: smjeti biti istinit. Borba za ravnotezu u druStvu. Lako troSi, posueluje, a svoje vjerovnike ne goni. ~arm i slatkoCa, vise t~hnika iIi.umjetnost. nego fiziCki rad. Sredinom zivota moguc krivi potez. Ako su dobn aspekti Sunce-MJesecSaturn-Mars brak je pun Ijubavi. Bolje je ako je Venera u vatrenim znacima. U~lavnom ako je Venera u dobrim aspektima sve ce biti u redu: brak, Ijubav, Ijepota, urnletnost,

Venera u aflikciji = brak los, vaian ali duze vremena nepovoljno, dosta troskova,

nezgode s nasljeelem.

Venera 120 Sunce = slava, east, kasniji uspjesi. Venera 120 Uran-Saturn = genij i stradanje.

Venera 90 Saturn = nezgode, razvodi, te§koCe zbog smrtl starijih. Venera 90 Mjesec = nezadovoljan sam sobom, depresije, razvodi.

Venera 60 Merkur = crtanje opaianje, rukopls, umijeCe, a ako je Merkur u 3. iii 9. polju to je u pitanju uspjeh od ucenja. uopcs kod ovog znaka se naele najfinijih i najprostijih tipova pa se time valja viSe zabaviti.

LAHOR VAGALIBRA-li-

aralder: Minula dimenzija Vremena. Vazdusna Venera.

K OBjea.ji: dominiraju, laka i brza ganuCa, sve bazira na emocijama, ne da nicim natruniti svoju ezotericku cistocu, ako se razocera ide u samostan, ako iz povjerenja izgubi djevojka nevinost ide iii u easne sestre iii u javnu kueu, svaka provokacija remeti ravnotezu i tjera u ekstrem.

Intelekt upuCen na Ijepotu, estetiku, stihove, price 0 raznim dozivljajima, podloZan raspolozenlu, vremenu, nije objektivan jer sve sudove donosi po emocijama.

Volja: dekoncentrisana, nema evrstih odluka unaprijed vee sve prema osjeeaju i dozivljaju, reagira brzo na svaki prijatan iii neprijatan gest.

Izgled: vitak, elegantan, njiSe se pri hodu, glatka njezna koZa, ovalno vla!no lice, prozracan ten, napadno debeo iii tanak vrat, bijela koZa.l!. izvajani kapci, oei iskreno otvorene, obje strane u proporciji, prirodan, bez afekata. ~armantan, lijep.

Temperament sangvinican, teii balansirati pa varira od valcera do pogreba, izmeelu nastupa potistenosti i jake veselosti.

Zdravlje: ovisno mnogo od raspolozenla, dnevnih dozivljaja, cesto i vremena.

Osjetljiva koZa, bubrezi, vene, jetra, leela, mjehur, ZUC, svrbez leela, migrena, nervi (od emocija) a cesto i umisljeni bolesnik. Ujek: podnosi sve medikamente, treba urednu izmjenu materije, vazan je nastup lijeenika, dobra rijec iii sueut djeluju Ijekovito, ima kucnu apoteku a i cetkicu za leela. Ako zivi u skladu zivi duze.

L;ubav: prije etika i osjeCaj nego strast, vjeran cistoj Ijubavi, painja va!nija nego eros, saucesCe prije nego seks, opasno od ekscesa i razoearanja, tesko se opire i rado prihvaCa ruku, brak preko veza, prijatelja, umjetnosti; brak harmonican ako partner nije previse osjetljiv na kritiku. Harmonicni. Vodenjak, Blizanci, Ovan, ali se saglasi sa mnogima. Disharmonicni Kozorog i Aak.

Zvanje: glumac, ekvilibrist, advokat, trgovac, rnuzlcar, dirigent, sudac, trgovac, i sve gdje je potreban takt sa publikom. Pies, cirkus, sekretar, bolnlear, sijuard, lijeenik,casna sestra.

U pOBlu: uredan, solidno planira prihode i rashode, lako troSi novac ali uzima vrijedne stvari, smisao za kupoprodaje, srebro, tombole, lutrije, posut1ivanje.

Prama Btarijima: taktiean, odmjeren, uredan, ali ne poltron.

Prema mlamma: korektan, ugodan, taktican, ali je u opasnosti da iskoriste njegovu dobrotu. Ne zna kaZnjavati, a voli pravednost.

84

I

I

85

Ii

Ii

Mnogo planeta u jednom znaku imao je Ajzenhauer. Najblili tip Marina Vlady, zatim Verdi, Pupin, E. Duse, Buharin, ~eper, Fermi, Hokusaj a od nacija Kinez.

VAGA - Ribe: duboko saosjeea, poznaje odnose stvari, vizije I slike, trpi za Ijepotu, bojailjiv na strani slabijega, volja potcinjena osjeeajima. zeli sa popraviti.

. ~~

SINTEZA LIBRA

Sunce-Mjesec

Sunce-Ascendent

VAGA - Ovan: hoce da vlada i ~teti brak, lako vi~e brakova, mrinja opasna i ~kodi mu, braeni drug iii ortak utiee nazlvot,

(Mija Aleksic)

VAGA - Ovan: osjeeajan, istaknut u javnosti, zapaien po svom stilu, lako ispadne iz takta i opasno je provocirati ga, ima svoje ekstreme.

(A. Besant)

VAGA - Bik: te~koee zbog neke smrti, nezgode sa zenama, otezavanje harmonije, strah za miran zivot. infekcija bubrega, blaga smrt.

(Heyerdahl)

(A. Hepburn)

VAGA - Blizanci: zivahan, dosta znanja, umiljat, sretan na putu, pravi velike ciljeve, bogati dozivljaji, bistra inteligencija. dobro pameenje.

(Buharin)

VAGA - Bik: jaka animalna priroda, jednostavan, lak nastup, dobar takt, senzualan, estetika, vaZno regulirati ishranu, ne preijerati inaee bubrezi.

VAGA - Blizanci: sangvinik koji brzo vidi svu situaciju,lakouman. brzoplet, igra karte, podlegne u prigodama, razonode, trgovina, veseljak, balet, laptlr.

(Do/fuss)

VAGA - Rak: sposobnost za javni zivot. vaino zanimanje. neuspjeh zagorCi du~evni

Zivot umi~ljene bolesti, treba vi~e samokontrole. .

, (Farah Diba)

VAGA - Rak: redovno uz ognji~e, osjeeajan. voli lokalne hlstorije, bazare, djecu, versatilan, dobra maste, zbog razoearenja ide u osamu.

(ljermontov)

VAGA -Lav; va!ne veze prijateljstva. polozaj u parlamentu, poznat kod aristokrata, korist od polozaja, brz na poslu i treba oprez za srce.

(pr. Marimae)

VAGA - lav: zahtijeva pafnju medu Ijudima, osjetljiv na nepravde, luksuz, takt, ravnotei.a volje i osjeCaja. aktivan, viden na bazaru, brzo rje~va.

(EI. Duse)

VAGA - Djeva: proraeunat, diplomat, nepovoljan polozaj, ogranieen razvoj, zivotne borbe du~vne tragedije, komplikacije u abdomenu.

, ~~~

VAGA - Vaga: dobre volje, voli Ijude, rado suraduje, lijep, zivahan, da se zavssfi,

lijepo se nosi, razumije se u umjetnost, zna za zadovoljstva. .

(Bombardelll)

VAGA - Djeva: ugladen, profinjen, lija, ukus, pazi na Izgled I takt, zapai.a duboko. preprieava vjerno, mijenja raspoloi.enja, oprezan i previ~e.

(De Valera)

(L..Ubke)

VAGA - ~korpion: nevidljlvi izvori prihoda, bez stalnog zanata, radi sa i.enama, veze zvanje i eros. vi~ opreznosti u kritici inaee gubici.

(Manuilski)

VAGA - Vaga: sangvinik, bojl se kritike, a ako se razoaua ne mari, voli domaee historije, osjetljiv na lzazove, emotlvan, voll pravdu, dareZljiv.

VAGA - ~korplon: mazohizam, voli da ga drugi Zale, uvjerava saba da je sretan kad nije i obrnuto, opasno od provokacija, ekstremi, bubrezi.

(Lj. 6erina)

VAGA - Strijelac: vedro raspolozenje, optimist, spontano srdacan, zakonodavac,

pl~e drustvene rasprave, lojalan, mnogo veza sa bliinjima. .

(Vaupotic)

VAGA - Kozorog: sukobl sa roditeljima, te~koee u dornu, dusevna disharmonija, naglo hladan, te~koca sa nekretninama. manje dusevan,

(paulus)

VAGA - Strijelac: muzika. harmonija, stil, ukrasi, kritika dru~a, uvijek na strani pravednlh I potlaeenih, procjenjuje protivnika. uvijek nastupa taktiCki, uliva povjerenje, zakonodavac, podraZaj i.ua.

(Gandhi) VAGA - Kozorog: borba da odrZi ravnotei.u, srnjena tuge i veselja, ~f manekena, orijentalac, fatalist. smatra livot podvalom prirode, kamenci, javno poznat. (Wiesenthal)

VAGA - Vodenjak: lijepi veliki sangvinik, simpati~ I tro§! bez razml~ljanja, stradava jer ga okolina ne slwati, avijatiear. ide u inostranstvo. luta.

VAGA - Vodenjak: prijateljski, druievan, simpatiean. originalan, poznaje Ijude i tro§! na drustvo, rasipa, umjetnost. boemsnna,

(Sorge)

VAGA - Ribe: sanjar, malo volje previ~e osjeeanja. zrtva sebe i drugoga, i.ivot nije dug, bolest donjeg dijela tijela. slikar.

(5. Rubdov)

(Zeileiss)

86

I

I

87

sc

sc

(dinamika)

Prema ubi: strog, kafnjava i sebe, izlaie se i bez potrebe, sve da bi oja~o iii skrenuo pafnju na sebe.

Prema drultvu: pomaie i odbija pohvalu, za prijatelja gine, za neprijatelja opasan i osvetljiv, zlopamtilo i neee da se pomiri, zapaien na mjestima opasnosti i u salonima.

Vrline: vjernost drugu, upornost, prilagodljivost, kompromis, hladnokrvnost u opasnosti, impuls u radu, mobilan, prevazilazi sitnice, uproseava,

Mane: sarkazam, ironija, osveta, Ijubomora, samovolja, skepsa, netrpeljivost, gordost, naglost, teinja k popularnosti.

Voli: tajna oruija, pokrete, uzbudenja, stalne promjene i nove sisteme, opasne misije, da mu se potajno dive.

Mrzi: uernatost, konvencije, trgova&e smicalice, sjaj aristokracije.

Viii tip: faustovska teinja za saznanjem zivota i smrti, jaka nutarnja disciplina, samosavladivanje, hladno dostojanstvo, koncentriran duh, stvaralac, nemoquee obeshrabriti ga, simpati~an i neki strah nas sili da ga slijedimo.

NiZl tip: mefistofelski, ~oravo mi~ljenje, pod snagom nagona, ru~i sebe, Ijubomora, osveta, netrpeljivost, rad iza leda, tesko m~ izbiti iz.glave ZB:blude, eQoizam, zelj~ uzitka~ sadizam, koleba za i protiv, podlegne uphvu, PUStl da sve Ide kako Ide, a u bezlzlazno] situaciji ubija sebe.

Zena Rijeka je vamp kojoj ne mozemo predvidjeti kakvom nas odnos~ vodi, privla~i pogled i glas nas vu~e, smiona je i prefrigana, eudan temperament I strast nude nam poseban uzitak iii - prezir. S njom se nije igrati, rivalku izbaci iz sedla, mu~arca iscrpi i odbaci.

Djeca su kapriciozna, svojeglava, hoee da se nametnu u igri, odlieno nauee danu ulogu, izdrZljiva u naporima i bolestima.

Savjeti: ve{: u djetinjstvu treba razvijati tolerantnost, samosavladavanje, cijeniti tuda mi§ijenja, shvatiti slabijega.

Sudblna: ta~i planovi i frtve za njih, puna snage za malo uspjeha, zeli slavu i isticanje pa ~esto i naprasna smrt, uspj~h u druQom d~!elu Zi~ota, pon!.kad n~ad~o. Oni koji previ~ apliciraju marsovsk~ slle str~daJu ranl~, u'!lJ~r~1 d?~ve pnznan~a~ a nski tipovi kao rijeka na izvoru ostalu hladni na sva zblVanJa I Zive tlhlm a osebuJmm Zivotom neprimijeeeno.

Ascendent. Zatvoren i tajanstven, rd~lanjuje ruda svjetska, idealist i materijalist, na granici dobra i z1a, siloviti temperame~t koji u ~oji~ dubinama. i~~ izvor za .sv~ pregnu{:a. Odan cilju, ali prevelikom aktlvno§(:u Ih paslvno§(:u naJpnJe naskodl sebi, Burni doZivljaji i putevi. 69sto zene igraju neku ulogu u Zivotu.

Nocni tipovi = fantazije, magija, vide stvari koje d rugi ne vide, smrt uti~ na sudbinu.

Zene moraine, slikovite, o~avajuee.

Previ~e upliva Marsa = megaloman, uveli~ava sebe, traZi aplauz, sukobi, naprasna smrt.

120 Jupiter u 2. polju = dva financijska izvora bez muke. Ti tipovi obi~o nemaju sre6e na lutriji, sve treba mukom zaraditi. U mladosti obleno umre neka voljena osoba iii neki pretpostavljeni koji mu ostavlja poloZaj. NaroCito ako je u vezi vatre, istraZivanja, vode, gvozda.

RIJEKA SKORPION SCORPIO -sc-

K aralder: Rijeka, dinami~ki oblik Energije. No{:ni Mars.

Volja: koncentrirana, magnetska, dramatska, svuda tra!i na~in probijanja, goleme rezerve snage, ne preza od odgovornosti i rizika, nezadrfivost u ciljevima bilo da se probija iii samo posmatra.

Intelekt svojevrstan, u svakom sistemu nade ~upljine, upusta se u svake teme, smiono objavljuje svoje sudove, ~tampa stvari sumnjive i brani se s mnogo samopouzdanja, ponekad i blefira.

OBjeCanja: duboka, uvijek mu se hoca uzbudenja, osjetljiv na izazov i kritiku, pomije~na mdta i energija, jaka podmukla strast, snosi mirno dramatsku sudbinu. U opasnosti hladan i sabran, ne traZi milosti niti bi je dao CR. Kon~).

Izgled: srednji rast, mi~i{:avo tijelo, uporan ~rsti hod, tamna kosa i put, kao mrtva~ka glava izrezano lice, orlovski mesnat iii uzvijen elegantni nos, taman ukoten pogled, sjajne vu~je o~i koje bodu, mala usta, usne crvene stisnute, kosa ~ekinjasta, prodoran glas, {:utljiv da se uza nj {:uti strah, madeZi, magneti~ i privla~.

Temperament spolja flegmatik unutra kolerik, kontradikcije Voda i Mars, na provociranje nenadano plane i odmah djeluje, mu~ljiv ali zestok u debati, ne ispravlja ako ga krivo shva{:aju, subjektivan, ima snage da se kontorli~.

Zdravlje: sna!no, jaka nutamja snaga koja sve kuha, zeludac vari svaku hranu.

Bolesti s jakom temperaturom, groznica, be~ika, seks. organi, zaraze, trovanja, nos, o~i, afte, zubi, mozak, bubrezi, udovi, prostata, napadi Zivotinja. Uj~i se snagom autosugestije, magnetizmom, molitvorn, ne voli medikamente.

Ljub.av: prejaka strast i pogrije~i, na prekinutu Ijubav pozeleni od Ijubomore i radikalno slomi svoja osjel:anja, gazi ideale, magneti~an i osvaja s lakoeom, vi~e odnosa, te~o mu je udovoljiti, ipak ~sto sretan brak. Harmoni~i su mu Ribe, Rak, Bik, a apsorbira i druge. Disharmoni~i Vodenjak i Lav.

ZVanje: strateg, kirurg, pomorski oficir, policajac, tehni~, vaspita~, asket, misionar, revolucionar, govornik, ~ef ateljea, glumac tragi~ih uloga, kemija, vi~ zvanja.

U poBlu: ne zna za kompromis ako je u pitanju odreden zadatak, in~e svugdje sposoban za rekonstrukcije, reorganizacije, tra!enje novih puteva.

Prema Btarijima: korektan, tacno izvr~ava, nekada i pretjera, prvi otvoreno opomene ~fa ako je posao neizvediv.

Prema mlacflma: strog, kaZnjava, strijelja, sve mjeri po sebi, sam ide prvi u borbu, te~ko izdrZiv pa se protiv njega bune kao ~o je i sam dobar pobunjenik.

88

I

I

89

sc

sc

Mnogo plamena u ovom znaku imali su Karadorde, Marija Sklodovska, kneginja Olga, a najblizi poznati tip je Sv. Pribicevic. Zatim Brutus, Obilic, Luter, Robespjer, Konear, Romel, ubica Manson. Manson i kradljivac H. Mehmedovic imaju tu cak 4 najbolja planeta - porernecenl Skorpion to demonski izvrne.

SKORPION - Ribe: problemi religije i drugog svijeta, flegma, mirno koraca kroz opasnosti, uspjeh preko mora, izbjegava nepozeljan susret, skrivena strast. (Stauffenberg)

SINTEZA SCORPIO

Sunce-Mjesec

SKORPION - Ovan: snalailjiv, odtucan, radna snaga, strast, Ijubomora, silovit, neuspjeh radi prenagljenosti, sam sebi n~kodi, trpe nervi i glava.

(R. Kennedy)

Sunce-Ascendent

SKORPION - Ovan: bolesna ambicija, tvrdoglav, osvetljiv, zlopamtilo, samovolja, stiCe neprijatelje, ne mjeri rijeei, cuti, riskira, neCe se izviniti.

SKORPION - Bik: dosta ovisan 0 okolini, tssko uspijeva, u braku Ijubomora, sklon dogmi, dosta veza u javnosti i sa zenama, strast.

(K. Ladik)

CR. Kennedy)

SKORPION - Blizanci: lo§a kritika, intelektualna sprema, nevidljivi problemi, cinik, zagonetna ironija, opasnost od intelekta, §pijun, pluea.

SKOPRION - Bik: fizicka kondicija, volja, ne zbuni se u te§koj situaciji, kontradikcije karaktera, brak iz erosa, jaki bezopasni neprijatelji, pozuda,

(Voltaire)

(Lagaillard)

SKORPION - Rak: svojstvene pasije, fantastiena zadovoljstva, lijeenik, kirurg, srcem u tudinl, pomorac, jake nostalgije, rnasta, rezignacija.

SKORPION - Blizanci: nepovjerljiv, ironizira, zajedljiv humor, smatra da bolje radi od drugih, ne prima savjete, talentovan, radi a planira ne§to drugo.

(Rodin)

(Pu Ji?)

SKORPION - Lav: vi§e hoee nego §to moze, hoee vlast ali je ovisan, disharmonije, dogma, shizofrenija, skriva svoj karakter, nesigurna kruna na glavi.

SKORPION - Rak: flegmatik, bavi se neprovjerenim poslovima, trubadur, vi§e djece, sretan u spekulacijama, za sve kompromise, prilagodljiv situacijama.

(Suslov)

(Greta Garbo)

SKORPION - Djeva: prijateljstvo s piscima iii polltlcartma, dobri planovi ali komplicirani, Ijubavne brige, smrt prijatelja, dobit od polohja.

(0. Cernik)

SKORPION - Lav: jaka volja a drugo apstrahirano, rnoquea paranoja, zasukan, gord, bezobzirno tjera neku pravdu, samovoljan, usudi se na sve rizike, osjetljiv.

(Puni§a Racic)

SKORPION - Djeva: misaone sheme i sinteze, uspjeh u putevima i pisanju, suzdrfljiv skeptik, hladan humor, malo vjeruje u Ijude iako ih pootuje.

SKORPION - Vaga: tajni fen ski neprijatelji, opasne teinje, kasno sreea u braku, forma nekog kulta, stihovi, komplikacije sa bubrezima i ledima.

(Aga Kan)

(M. Sklodovska)

SKORPION - Skorpion: strast, Ijubomora, skandali, perverzije, pretjerana tefnja za preokrete, revolucija, bolest sekrecionih organa.

SKORPION - Vag a: neposredan, osjetljiv na izazov, razocaranje ga ijera u ekstrem, kontradiktoran, voli velike poteze, strast, dziu-dzicu.

(Luther)

(I. Loyola)

SKORPION - Strijelac: razuman u teoriji i praksi, financije, dar za filozofiju ali i lukrativan, licemjer, nije trgovac ali cuva svoje.

(Sun Jat-sen)

SKORPION - Kozorog: dobro shvaeen od okoline a ipak te§ka mladost, lo§a painja, lutanja, spletke, egoizam, volja za otpor, reuma nogu.

(Georg Biot)

SKORPION - Vodenjak: ekscentrlcna djela, divergencije postupaka, nutarnja disharmonija, shvatanja vi§ih pojava mute volju, paranoja.

SKORPION - Skorpion: sebeisticanje bez bojazni, smiono daje na vidjelo svoja opaianja, ne priznaje se pobijedenim, nutarnje snage, pridrZava slobodu djelovanja. (Dr. Jonas)

SKORPION - Strijelac: borba za izlazak u svjetlo, kontradikcije karaktera, nevidljiva snag a, skrivena ironija i strast, bavi se mistikom i naukom, groznica.

(paganini)

SKORPION - Kozorog: koncentracija i neiscrpna energija, sabran u opasnosti i hladan, ujedinjuje struje, tvrdoglav pa uspjeh zakasnlava, uspjeh na moru iii u daljini. (Halley)

SKORPION - Vodenjak: hirovito ekscentrlcan, revolucionaran, te§ka saradnja, glava u torbi, nepopustljiv, tast, megaloman, bez predrasuda, morski vuk,

(Moltke)

SKORPION - Ribe: bujan osjecajni zivot u mladosti, snovi, sreca s djecom, komplicirani dogadaji ali dobar lshod, sklon pieu, drustvu, drogama.

(Karadzic)

(frocki)

90 I

I

91

sa

sa

(poredak)

Prema drultvu: korektan i sposoban za zajednicki rad, vjeran prijatelju, popusta radi slabosti svoje okoline, osjeti i dobro procijeni slabu stranu neprijatelja.

Prema sebi: strog i pailjivo vodi nadzor nad svojim postupcima.

Vrline: saradnja, tolerancija, protektor, mecena, drii obel:anja, pomaze humana i muzicka drustva, po~tuje zakon i poredak Ijudski, optimist, idealist, stalno podjednako vedar.

Mane: ceremonije, konvencije, bigotizam, licemjerje, bonvivan, dezerter revolucije. Voll: ureden poredakstvari, slobodu, mir, stalne zakone, hijerarhiju, sportove, konje, lov, crkvene i drustvene tradicije i ceremonije.

Mrzl: nerad, nered, raskalasenost, brzopletost, poremeeal stvari i poretka oko sabe. Viii tip je otmjen, plemenit, odan nauci i muzici, lijepim stvarima, dobrim obi~ima, viden u otmjenim drustvirna i procesijama.

Nili tip jelicemjer, bigot, samoiiv, konvencionalan, banalan, trubi u neki instrument iii orgulje, na repu napretka.

Zena lara je lijepa, iivahna, pokretna, sa prirodnim zarom strasti, sklona sportu i s1obodnom letu u prirodi, a od muskaraca joj imponuju redovito intelektualci, i to vi~ oni povrsni nego duboki. Ima nesto svojstveno, ne pusta se i dobar je gospodar svojih zudnji.

Ojeca su vasela, prijatna, dobro uee i treba ih normalno pustiti da sa razvijaju bez velikih ukora i kazni,

Savjeti: dovoljno je kloniti sa losih dru~tava i dati kao prva ueenja nauku 0 razvoju i sociologiji.

Sudbina ovoga tipa je normalni iivot gradanina, bez velikih potresa, naravno ako aspekti ne govore nesto osobito.

Ascendent. Samostalan rad, lojalnost, mecena, dar za jezike, planovi za inostranstvo i studije, gubitak snage u sitnice, skrivene ambicije, konvencije. Najbolje je dnevno rodenje, a naroCito ako je Jupiter u 9. polju dobro aspektiran.

120 Jupiter = filozof, human, velikodu~an, sretni putevi.

90 Jupiter = licemjer, farizej, ceremonije, konvencije, bonvivan, ali i pobuna protiv licemjerstva i lukrativni poslovi s crkvom ako su ostali aspekti u redu.

Jupiter 120 Sunce = opeenito vrlo dobro. U 4. polju Jupiter donosi sretnu starost, doduse cesto sretnu zbog religije. U 9. i 12. polju znak je religijskih sakti.

Od nekretnica sa Jupiterom je ovdje sretan Antares i znaCi osobit uspon u iivotu. Mnogo planeta u ovom znaku su imali: Spinoza, Hajne, Ikeda, VezaJius a od kepeca Leo Butorac. Pribliini tipovi su: Luncarski, Plehanov, Fr. Ferdinand, Tjutcev, D. Pucar-Stari.

ZAR STRIJELAC SAGITTARIUS -sa-

K aralder: Dubinska dimenzija Prostora. Vatreni Jupiter.

Inteleld: religijsko-filozofski, sklon pantelstlckim koncepcijama, uvijek traZi osnovni zakon u kome sa sve ima kretati, dubok, smion, planira, predvida, zaJazi u ispitivanje svom vatrom du~e i traii dublji smisao.

Osje6anja: humana, protiv tlacenja i okrutnosti, moral i etika na prvome mjestu, velikodu~an je kao pobjednik, idealist, optimist, uvijek u vidu neka moralna zakonitost medu Ijudima.

Volja: psiholo~ka sa dobrom zalihom snage, koncentrira sa prije dono~nja odluke, predvida sve potrebno, ispituje teren i nastupa na sigurno. Neko vanjsko dostojanstvo dominira na lieu takvih tipova da nam daju povjerenje aida mi sami u njih imamo jednako povjerenje.

Izgled: normalno visok (ali ako su veliki planeti u aflikciji, naroCito nagl.na trel:a dekada znaka, tu sa radaju kepeci), lagan odmjeren hod, blago visoko eelo, povjerljive mirne oCi, plemenit pogled, staloien ton govora, duii pravilan nos, utisak povjerenja mad a je pogled uperen nekako dalje.

Temperament: odmjereno kolerican, kontroli~e sabe i svodi impulsa temperamenta u koloteeinu, umjereno se uzbuduje i umjereno stisava,

Zdravlje: opcenlto dobro, funkcije normalne jer se moral no drZi u harmoniji a rado sa bavi nekim sportom. Bolasti su mogu6e: ZUC, bedra, reuma, tumor, udovi, vrat, ilijezde. Dobar lijek daje sport, lov, jahanje, preventiva, a treba cuvati fivce od brige i Ijutnje.

Ljubav: sklon za jednu stalnu Ijubav a ipak se desava da budu dvije, vjeran i zeli imati harmoniju ali ipak ostvari vi~ veza, u braku dosta popustljiv, strasti dovoljno a zene ne~to vi~e. Harmonicni su mu Lav, Ovan, Blizanci, a disharmonicni Djeva i Ribe.

ZVanje: ucenjak, pravnik, diplomat, konzul, kolonijalni s1ufbenik, inzenjer, vanjska trgovina, banke, muzika, tehnika, medicina, kemija, sport, religija, rad u humanim dru~tvima vjerskim ustanovama i sl.

U poslu: ekonom svojih snaga, radi umjereno i solidno, vjeran kolektivnom naCinu rada, uredan, taean,

Prema starijima: lojalan, nikad se ne buni, nije poltron.

Prema mladima: vedar i uplivan i ophodi se sa vrlo umjerenim odstojanjem.

92

I

I

93

sa

sa

SINTEZA SAGITIARIUS

Sunce-Mjesec

STR~JELAC - Ova~: marljiv u radu, traii kontalde, strasti, optimist, brak ne b~ ~rst, dalekovidan, zdrava IJubav i seks.

(A. Rankovie)

.STRIJ~LAC - Bik: .uspj~si d~evnog zivota i stalni tekuel prihodi, ne ostvari sve ideale, ne izraste iznad okohne, zeravica pod pepelom.

(plehanov)

STRIJ~LAC. - Bliza~ci: .razni .putevi i planovi, jaka inteligencija, brak ne jako ~vrst i lako prorruene I razvodi, pisma I razni uplivi okoline stete nervima.

(AI. Karadordevie)

STRIJELAC - R~k: ~ radionici ~ezne za kucorn a u kuei zuri k radionici, nezgode i rnoquca smrt u kuel kola porernef red, svrsetak miran i u kucl,

(Troinski)

S:m'JELA~ - Lav: veliki pO,nos, probija se u visoko drustvo, ~io i zdrav, debar nastup, kolerik, nasrnqan, sport, proslrenje srca, konjske utrke.

(Ben Zvi)

STRIJELAC - Djeva: proueava i dobro poznaje sitne stvari specijalist zavisan od

drugih, tesko ide naprijed, oklijeva, rnoquce bolesti. ' ,

(Koch)

STRIJELA~ - Vaga: tezi k p.opularnosti, traii put preko veza, sreca u braku, dobar trgovac narodto u ortakluku, pjesrne, harmonije, tald.

(AI. Block)

STRIJELAC - ~korpion: rekonstrukcija, ironija, strah, nervi, nesreee od intriga, loseg karaldera, nutarnle dusevne teskoee zatim porernecal zdravlja.

(AI. Dub~k)

, , STRI~EI:A~ - ~trijel~c: zivahan, nemiran, dosta promjena na putevima, dvostruki ClIJ, znatlzelJa, lndlskreclla, opasni procesi, pravne promjene.

(Martinovie, rva~)

STRIJELAC - Kozorog: osiguran ~vrst posjed bez rizika, ~esto kriv sam sebi

nezaposlen, varira izmedu tradicije i napretka, stvori opozicije. '

Qvan XXIII)

STRIJELAC - Vodenjak: originalan, dalekovidan, dobar odnos sa klijentima pa dobar trgovac, dosta veza u narodu i sa zenama, dobit od poloZaja.

(6u De)

STRI~ELAC, - Rib~: nutar~ji nemir, povjeravanje religiji, karitativne ustanove, zamrseni odnosl u kuci, gostolJubiv, nesreden, komplikovan.

(80 Yin Ra)

Sunce-Ascendent

STRIJELAC - Ovan: plavokosi optimist, kolerik, s oduSevljenjem za velike stvari vrlo

posten idealist, voll sport, konje, inostranstvo. '

(Marija Kilius)

STRIJE~C - Bik: voli veselje, glazbu, pjesmu, fanfare, ceremonije, ritual, naroeito crkvenu rnuzlku, strah od zakona, boga, daljine.

(petain)

STRIJELAC - Blizanci: onjusi ja~ega navrijeme i strugne, inteligentan i snalazl sa u svom krugu, voli lak zivot, crkvenjak, licemjer.

(a~erin?)

S~IJE~C - Rak: f?odloZan impresijama, smisao za higijenu, moralan, neistrajan u borbl, navrqerne uvidi opasnost, rado misionar, lojalan.

(Rokosovski)

STRIJELAC - Lav: kolerik-optimist, pslholoska volja, Qst moral i eros, dobar dak

sretne spekulacije, opipa protivnika i dotuee na vrijeme. '

(S. Dab~vie-Kuau)

STRIJELAC - Djeva: intel~1d koji poSiuje uredbe ali se sam u sebi gusi, u opasnosti brzo podlegne, dezerter, drZl do formalnosti u religiji.

(Milka Trnina)

STRIJELAC - Vaga: veliko povjerenje i otvorenost prema drustvu jak moral

plemenit pogled, lijep, votl muziku, stuje zakon, odan, pravnik, fu~.' ,

(D. Ibaruri)

STRIJELAC - ~korpion: svojstven moral, promisljen u borbi, istrajan odusevljenje i

pokret sto ga drzi u snazi i duzern zivotu, zdrav eros. '

(Franco gen.)

STRIJELAC - Strijelac: 6udoredan kolerik, stuje poredak, dar za pravo filozofiju

financije, inostranstvo, farizej iii filozof vee prema aspeldu. "

(Gustav Adolf)

STRIJELAC - Kozorog: is~kuje dok sa protivnik ne slomi jaka volja vjeruje u

zakonitost i sudbinu, astronomija, mitologija, filozofija, pjeSa~nie, fu~. '

(Bjornson)

, ~'!R'J~LA~ - Vodenjak: human, raspolozen, povjerljiv, lojalan ali za volju druSiva UQnI I protiv, IJubav za rnuzlku, roman, nove sekte, boemstvo.

(Krisnamurti)

,S~IJELAC - Ribe: dvojaka priroda, vjerski sukobi, ideoloske nesuglasice, poloiaj u vtsoklrn ustanovama, sportskim i dr. udruzenjima, muzikalan, slikar.

(A. Musatt)

94

95

co

co

(tvrdokornost)

Prema ubi: odmjeren, kontroli~e svoje postupke, dozvoljava vrijeme za razonodu i zene, ali vraca se poslu, introspektivan.

Vrline: istrajnost, izdrfljivost, ozbiljnost, vjernost drugu, ~vrst, konstruktivan, ~tedljiv, rnetodican, taktiean,

Mane: melanholija, apatija, zatvorenost, prezir, zlovolja, fatalizam, agresivnost, despotizam.

Voli: tradieije, historiju svog naroda, obozava intelekt, odu~evljava se Zivotom puka, eposom, pastoralama, kultovima.

Mrzi: poslove na brzinu, neukusne Sale, podvale, izvitopereno pondanje.

Viii tip je miran, sabran, takti~an, ski on visokim zvanjima i zanimanjima kao astronom, diplomat, preduzlrnae, konstruktor, organizator.

Hizi tip je ortodoksan, mizantrop, mrzi sebe do podne ... to se vidi vee na bezvoljnoj ~upljoj zjeniei, lakom, sarnozlv,

Zena je prije slrnpatlcna nego lijepa, ~esto dosta oblina ~to zavarava jer nije strastvena, ponekad eak frigidna, ina~ smirena, ozbiljna, dobra drugariea u te~kim trenueima, sentimentalna, pada u depresiju, sto zavisi od dozivljaja i stanja zivaca.

Djaca su oblcno povucena, tiha u igri, ne nameeu se iako imaju tvrdu volju. Savjeti: od poeetka treba razvijati u djece ~to vi~e smisla za drustvo, zajedni&i rad, igru, veselje, ~to vi~e rada u prirodi, lirski ~timung.

Sudbina: zavisi od kruga u kome se kreee, 10Sa ga okolina ogor~i, dobra poti~. Ascendent. Obazriv, hladan, konstruktivan, osjsca udes, uspijeva postepeno upornim radom i prijegorom. Ne demoralise se ako je sve poruseno, gradi strpljivo iznova. To je ina~e sudbinski znak najdubljeg ~ovjekova pad a u materiju i vaZno je pogledati aspekte planeta. Povoljni aspekti unapreduju silno snagu i preduzsca, nepovoljni aspekti daju mizantropa koji bjezi od preduzeea i rizika.

Ovan i ~korpion u dobrom odnosu = patriot, heroj, borac za drugove. Ojeviea naqlasena s njim = jak intelekt, industrija, u~enjak.

Bik naglden = istrajnost, dogma, zen a-kip, agro-poduzeea.

Mars u Kozorogu = snaZne noge za pje~a~nje iii planinarenje, a previ~e naglden

= eangrizljivost.

90 Saturn = apatija k odgovornosti, nece rizik, depresija. To sve vaZi iako je ina~e mnogo aflikeija.

Mnogo planeta u ovom znaku kvari karakter, previ~ je hladan i be~cutan, osoran egoist i dezerter iz drustva, Kod vi~eg tipa djeluje bolje, npr. vi~ planeta imao je Saturnilus, Paster a od politicara Maljenkov. Ina~e politika, astronomija, geologija, svojstveni su ovom znaku. Njutn, Kepler, Lagranz, Fesenkov, A. Karpinski, Vitman i dr. Po~to je to znak petrifikaeije politi~ari su normalno konzervativei: Adenauer, Gledston, Botev, Naser, Goldvater. Od glumaea tu su prema tome tragieari. Cuveni Talma. Zbog velike hladnoce tu se rode beMutni zlo~inci: PJ Kapone, Caruga, Ajhman, §to sve zavisi od drugih aspekata,

Narodni tip na~ Oinarae.

STIJENA KOZOROG CAPRICORNUS -CO-

K aralder: Kruto stanje Materije. Zemaljski hladni Saturn.

Osjeeanja: hladna kao kamen, za sve moze otupiti, svojim hladnim stavom impresionira masu i nameee se, patriotska osjeeanja, za zrtve i pregaranja, sirovo, surovo.

Volja: ~vrsta, prodorna, konstruktivna, kad sretne ja~ega i~ekuje, opak protivnik, zna svoju snagu, ako mu masa povladuje postaje despot, ne bjeZi ni od ~ega, fatalist, fanatik.

Intelekt dogme, uvijek gradnje i oeuvan]e izgradenog, dobar za industriju, rudarstvo, birokraeija, anahronizmi.

Izglacl: ko~at, jaki kostur, deformaeije kostiju, paZljiv hod, zemljani ten, napadno jak nos, bradica, lice krivo, o~i sive, kola hrapava, leden pogled, ~Me ruZan.

Temperament: melanholik i flegmatik, kameni lik, ~rsti pogledi, nostalqleen, neumoljiv, impresionira, hladan, rezervisan, epski oovjek, brdanin.

Zdravlje: u mladosti slabije a poslije bolje jar dobro ekonornlse svojim snagama i uzima preventivna sredstva. Bolesti koljena, kostiju, zglobovi, reuma kostiju, svrbez, prijelomi, prehlade, ~ija, noge, pluea, udovi, miopija, strabizam, hipohondrija. Ujek sport, igra, kretanje, smijeh, narodne popijevke.

Ljubav: realist, vi§e postovan nego vOljen, malo polaZe na vanj~tinu, manje arotike, ponekad i frigidan, vjeran kao drug ali udaljenost ga izolira i ohladi, strog, ne trpi nevjerstva. Harmoni~ni Bik Ojeva i Rak, disharmoni~ni Ovan i Vaga.

Zvanje: gradevinar, rudar, inienjer, astronom, politiear, diplomat, bankar, glumae, drama, tragedija, komedija, egzaktne prirodne nauke, optiear, mehaniCar, farmer, vrtJar, trgovae nekretninama.

U poslu: §tedljiv, istrajan, proejenjuje vrijednost novea i vremena, prodoran,

konstruktivan, u starije dane redovito popravi finaneijsko stanje.

Prema starijima: odmjeren, pedantan, ne udvara se.

Prema mlac:lima: strog, ozbiljan ~ef, odrfava ugled, drzi u ruei.

Prema druitvu: dosta izdvojen, prema pojedineu dosta na distand, kao drug u opasnosti vjeran a kao neprijatelj surov, za kolektivan rad je uglavnom u ratu.

96

I

I

97

co

co

Sunce-Mjesec

SINTEZA CAPER

Sunce-Ascendent

KOZOROG - Ovan: patriotska oslecanja, despot, opak protivnik, hoes diktirati, satrap jaki sukobl zbog drustva, u ratu heroj, politicki poloZaj.

, (Primo de Rivera)

KOZOROG - Ovan: teski radovi, mnogo truda, uski krug prijatelja, tesko iziCi i uspjeti, nije za javni zivot ni politiku, bolje doma.

KOZOROG - Bik: fatalist, melanholik, sebiean, zeli imanje i zgrade, arhitektura, arheologija, mrtvi vulkani, planinarstvo, ekspedicije daleko.,

(Goldwater) KOZOROG - Bik: sirova animalna priroda, mnogo veza sa zenama pa i starijima, trom, glumac, eesce i bogat, spekulacije, zemljoradnja.

(Jan Kiepura)

(Onasis) KOZOROG - Blizanci: dosta nekorisnog rada, oscilacije misli i ideja smetaju, podreden i nezadovoljan tako, previse podredenih smeta.

KOZOROG - Blizanci: nepovjerljiv u okolinu, vanjske opasnosti u casu

procjenjivanja sebe, politika, matematika, visi raeuni, prsoptereeenl udovi. .

(KovaiJevska)

KOZOROG - Rak: sentimentalni fatalist, uloga u javnom zivotu, arhivi, muzeji, historije, metodicki rad, pretrage starina, kontradikcije izmiri u sebi.

(Naser, Fesenkov) KOZOROG - Rak: oslanja se na druge iii na javnost, losi dozivljaji, dobro u braku ako rade na lstom poslu, patriotizam, tragedije.

(Nat. Wood)

(Lj. Davidovic) KOZOROG - lav: smioni podvig i uspjeh ali ne bez opasnosti, dobit bez napora gubici bez krivice, nesretni slucajevi, zapreke, ropstvo.

KOZOROG - lav: glavna pasija je organizacija, voearstvo, cvrst i bez skrupula,

vjeruje u sebs, ravna masom, hladan i na distanci, jak protivnik. "

(D. Casanova heroina fro pokr. otpora)

KOZOROG - Djeva: melanholija, inteligencija, u poslu tocan i oprezan, u politici

defetist, uspjeh u mladosti, spekulacije sa nekretninama i Ijubavi. ""

(Dama s kamehJama)

(Eva Milavec) KOZOROG - Djeva: jaki kriticki duh, trgovac s vanjskim svijetom, javni uspjesi, dosljedan intelekt, politika, prodor u javnost.

KOZOROG - Vaga: u razmjeni dobara zna tocno vrijednosti razne robe, uspjeh kasno zbog razoCaranja i apatije, sreden kraj zivota.

(Nixon) KOZOROG - Vaga: dostojanstvo i populamost, osjeeanje veze, politika, reno me, poezija, javni lijep polozal ali zavisan od publike, dusevne nesuglasice.

(Wilson)

(Petofi)

KOZOROG - Skorpion: jaka koncentracija mlsli, uplivan, hladan, vjeruje u sebe, usredotocen, fanatik, despot, upliviSe na svoju okolinu i uspijeva.

KOZOROG - Skorpion: tesko ga je uplivisati i ne da se kovati, originalni planovi, prozire politicke dogadaje, teski dogadaji s politikom.

(Staljin)

(Goring) KOZOROG - Strijelac: okolina ga vuce natrag, smetaju stan grijesi, sumnjicav, voli osamu, prijevare, iskoristi rupe u zakonima, slab u pollticl,

KOZOROG - Strijelac: rado ravna poslovima a pritom ne zaboravlja sebe, proracunat, obazriv, dar za historiju, geologiju, astronomiju, slabe noge.

(Karpinski)

KOZOROG - Kozorog: hladan, rezervisan, evrst, konstruktivan, volja koja iseekuje na mjestu samouvjeren u pobjedu, ne bas lijep, reurnatlcan,

, (Karlo Veliki)

KOZOROG - Vodenjak: nepovjerljiv i zivi povuceno vjerujuci u svoj udes, fatalist, ravnoduSan na dogadaje i sudbinu, simbolizam, zglobovi.

(lady Hamilton)

(Kat. Valente) KOZOROG - Kozorog: izdrfljiv u radu, stedljiv, proracunat, hladna srca, nesreee zbog fatalizma, despot, birokrat, ne vidi nevolje slabih.

(Ben Bela) KOZOROG - Vodenjak: dalekovidan u politici, organizator, trgovac na veliko, bujna maSta ali kontrolisana, ravnodusan na dogadaje.

KOZOROG - Ribe: from i zanemaren, radi sporo i ne uzbuduje se, tesko se priblizi iako je parlamentaran, nedostatak odusevljenja, astronomija, slike,

(Husak) KOZOROG - Ribe: velike brige za buduenost i okolinu, okolina smanjuje energiju, trpi od blifujih, iseekuje preokrete, kratkovid.

(Adenauer)

(Canaris)

98

99

aq

aq

(humanost)

Zvanje: pronalazae, prorok, elektricar, aVijaticar, tehnicar u novim pronalascima kao radio, rakete, atomistika, kozmologija, prirodnjak, umjetnik, kazallste, romani, socijalne teme.

U poslu: nema osjecaj za posjedovanje i ~tednju, tro~i lakomisleno, potro~i i pozajmljeno i ne osieea duznost vratiti, daje svoje i ne tjera povjerioca, dobiva pod cudnim okolnostima ali to ne traje.

Prema starijima: ne b~ korektan, ne voli one iznad sebe, ne dolazi uredno na posao, svr~i u kratkom periodu i kad ga ~ef ne vidi vi~ nego u radnom vremenu.

Prema mlacJima: dru~tvenjak i nakon rada normalno na kafu iii vino, ponekad teZak zbog nerazumijevanja njegove prirode.

. Prema dru1t:'u: izuzetno prilagodljiv, drusfvo osjeca kao porodicu, ne trpi uljeza, glne za drustvo I za drug a, najbolje 59 osleca u kolektivu gdje su svi jednaki, nema smisla za hijerarhiju piramide.

Prema ubi: nemilosrdan, trpi sebe i svoje nerve, podmeee 59 u opasnosti, podnosi muke bez rijeei.

Vrline: voli Ijude, spaSava i gine za covjeka, saosieea sa slabima, ne udvara jakima

smisao za kolektiv, humanost, naprednost. '

Mane: nemaran u poslu, ne vraca dug, nemir, nema osjecaja za imovinu (svoju iii tudu), boem, raspikuca, kockar.

Voli: drustvo, slogu, muziku, teatar, roman, zadruznl zivot, sah, igre, elegije, pjesme, koncerte, sastanke, kruzoke.

Mrzi: .. surovost, nadutost, uzurpiranje prava, nejednakost Ijudi, snobizam, konvenciie.

Vi~i tip je g~nij, ~tvaralac, filantrop, za napredak na svim poljima Ijudske djelatnosti, sada tiP buducnosti (precezija u jatu Vodenjaka) i sve ce vi~ biti genija ovog tipa.

Nili tip egoist, vulkanski razdrafljiv, jako samoljublje, prevarant u poslovima, poke~~,.egocentriea~. Srednji.tip je povuCen, ali cesto svi hoee da imponiraju svojim specilalnim poznavaruern stvan.

:lena Oblaka je rnuslcava temperamenta, obicno je odjevena na nacin kao nijedna druga, ekscentricna, bujna temperamenta i seksa, zna lumpovati ako prevari zna i priznati, ali ne trpi muzevu surovost. Redovito lijepa, prozracni ten: gracija meka put slatka rijee. ' ,

Ojeca su lijepa, draga, nestasna, lakomislena, saosjeCajna.

Savjeti: odgajati pojmove toenostl na radu, cijeniti tudu imovinu, raditi i Zivjeti normalno po jednom ritmu.

.. Sudbina: cesto strada za ideale i za druge Ijude, iii za opeu stvar, neznani junak, kOJI sam stradava zbog svoje cudne prirode, redovito nerazumljive okolini.

. Ascen~ent. Ute rat, dobra navike, pies, rnasta, avioni, studije, inspiracije, dU~9Vna Ijubav, uspjeh krozzene, u borbi castan, predosjeii dogadaje, voli muziku, glumu, price, sksptican i b~ uvijek savremen, cudan, stran, Dnevno rodenje bolje. lip Vodenjaka redovito trafi grupe iii osamu, a to nije jednostavno iz horoskopa odgonetnuti. Ako je nagl~eno 9. polje to je bogoiskanje, ako je 4. to je licni magnetizam i trafenje uzroka.

OBlAK VODENJAK AQUARIUS -aq-

K aralder: Buduca dimenzija Vremena. Vazdu~ni hiroviti Uran.

Volja: hirovita i uvijek djeluje novo i neoceklvano, nenadano razdrafljiv neocskivano tih, na razdrafenu gomilu djeluje mimim pogledom, rizikuje livot za spasiti nepoznatog iii eak bez ikakva motiva, revolucionar, bez milosti za one koji ga uvrijede.

Osjecanja: cudna ali humana, prefinjen, direktno cita tude karaktere, silna intuicija, instinktivno predvida dogadaje, udaljuje 59 sa IjubaznoMu, zgrafa nad surovosti, bogata rnasta, iznenaduje svojim postupcima, nemilosrdno obori covjeka da ga spasi pred autom, komplikovan i nerazumljiv.

Intelekt osebujan, dokazuje igrom teza i antiteza, ingeniozan, originalan, skeptican, "a da Ii je to b~ tako", strane i nove ideje, napredne novotarije, otkrica, elektrika, rakete, socijalizam. Koliko je Rak bogat mastorn ovaj tip ima silnu ali ne tamnu mastu, pronalazaekl intelekt i cudljivu prorocku volju. Pod ovim znakom rodeno je najvi~ genija.

Izgled: dominiraju dva tipa - bozanskl i demonski: lijep, prijazan, mali nos, Ciste otvorene oci, iii ruzan, svojeglav, kukast veliki grebenast nos, krmeCe boduce oCi, iii kombinacija oba tipa. Uvijek osoben, obieno malo vi~i, kad ide kao da se ~ulja, pogled iii kao lotos iii kao crna tocka, prlvlacan iii boduCi pogled, prozracan ten.

Temperament: hladni sangvinik sa primjesom melanholije, cudan, kapriciozan, razdrafljiv, ~utnja prije bijesa, ravnoduSan na sve vrste prijetnja pa ina sudbinu, svoje nerve drzi u vlasti ali redovito neznamo kako ce reagirati.

Zdravlje: otporan na promjene klime.lnklinira bolestima srca, nerava, mozga, zatim koljena, limfa, kljenut, noge, psiha.

Ujek: dobar san, dovoljno odmora, dobro disanje, odrzatl normalni miran hod zivota, uredan rad bez prenaprezanja, cuvati se studeni (zbog reume).

Ljubav: Iiberalan i tei.i slobodnoj Ijubavi, nema Ijubomore, lrna nostalgije, drugarstvo vafnije od seksa, promjena bracnog druga dogovorno i bez potresa, sklon i pornoci zeni koja ga je ostavila, priznala i po~la s drugim.

Harmonlcni Blizanci, Vaga, Lav. Dtsharrnonlcnl Bik, ~korpion.

100.

.101

aq

aq

Povoljni aspekti "" vrijedna djela, nepovoljni "" nastrana djela a bez aspekata "" obtomovstina. Naqlasen Lav iii 10. i 1. polje nije sasvim ura~unljiv, Mjesec u Skorpionu "" veli~ sebe, vise fiksnih znakova "" psihi~ki upadan.

120 Uran "" dobri snaini nervi, djela trajne vrijednosti, genij, a ako je to aspekt s Merkurom = matematika.

90 Uran "" slabi nervi, paraliza, nemir, nastrana djela, tesko podnosiv u druStvu.

Uran bez aspekta "" uvijek tendenca k oblornovstinl i nerazvijen iii nehajan tip.

90 Merkur = utopije.

To je najljudskiji znak u zodijaku i zna~ajni su tipovi koji ovdje imaju saber planeta:

Proklo, Lesing, Vajshaupt, Gundulie, Mocart, Hekel, Mendeljejev, Strosmajer, Pasternak, aupaca, Dalji tipovi: Sinan pasa, Koscusko, Capajev, Bajron, Saljapin. Od narodnosti tlplean je Rus.

Mnogo planeta se zateklo u znaku i 5. 2. 1962. 0 ~emu cerno viSe u Mundanoj astrologiji.

VODENJAK - Vaga: lijep sangvinik, Ijubazan i previse, trosl jos vise, zgraia se na nejednakost Ijudi, uspjeh u Ijubavi i igri, drustven, originalan.

(Piccard)

VODENJAK - Skorpion: jaka koncentracija misli i volje, zasukan, hladan na napad gomile, paranoja, nemiran revolucionar, dobra starost.

(M. Brando)

VODENJAK - Strijelac: human, iskren, uspjeh u okolini, jaka intuicija, dzentlrnen, pravnik, poznaje Ijude, muzika, putevi, politika, zu~.

(Erhard Ludwig) VODENJAK - Kozorog: vrlo cutljiv i suzdrzljlv i napada samo nakon duge sutnje svom rezervom snage, trom, skeptican, debar inzenjer.

(CI. Gable) VODENJAK - Vodenjak: hirovita karaktera, nastran, human, osobenjak, svojstvena rnasta, mrzi surovost, ali je uCini ako ga se izaziva, srce, nervi.

SINTEZA AQUARIUS

(Pasternak) VODENJAK - Ribe: vjeran ideologiji, povucen, intuitivno brzo prepoznaje neprijatelja, rado u osami iii zatvorenim ustanovama, humane akcije, rornani, srce. (Segni)

Sunce-Ascendent

Sunce-Mjesec

VODENJAK - Ovan: svojeglav i stremi svojim putem, diletant koji voli blamirati strucnlake, sili druge na svoj sistem misli i rada.

VODENJAK - Ovan: lako razdrailjiv u drustvu, dar za nove izume i maslne, dobre protekcije, planovi jasni, kazallsta, parlament.

(McCarthy)

ty. Korbar) VODENJAK - Bik: neharrnonlena mladost i nesuglasice u domu, konzervativan i napredan, sukob zelje imetka i drustvenoq napretka, staro i novo.

(Brahms)

(frpimir Ivan~evie) VODENJAK - Blizanci: pliva u mnogo rnladenacklh i Ijubavnih veza, nestalan, reklama pa uspjeh, dobar u igri i rnoguca dobit na lutriji, pokeras,

VODENJAK - Bik: lijena volja, dogmatik, bucan, konzervativan, forme, skulptura, muzika, svojstveni pogledi, problemi zemlja-ideje, hipohondrija.

VODENJAK - Blizanci: pokretljiv, nevezan za domovinu, brzo proota eud stranca, muzika, podozriv diplomat, bjezi ad surovosti, filozofira za i protiv.

(I. Robie)

(Vilim II) VODENJAK - Lav: zadrt karakter, u opasnosti hrabar, lako razdrailjiv, za nj radi braeni drug, traii da mu se odobrava, uspjeh u javnosti.

VODENJAK - Rak: slab jer previse rnasta i ne shvaea dobro stvarnost, bezdan osjeeajnog zivota, neocekivane promjene, ovisan, slabi nervi, trom stomak. (Cangalovie)

VODENJAK - Lav: dosta javnih prijatelja i jakih protektora, uspjeh u Ijubavi i moze biti sretan, neprijatelji vaini ali ne skode, slabo srce.

(Cojbalsan)

(c. de Murville) VODENJAK - Rak: silna rnasta, plemenit, skitalica, opasni radovi, komplikovan i tesko ga je shvatiti, povucen zivot, tragi~na east.

(A. Stevenson) VODENJAK" Djeva: ~udesne intuicije, analiza karaktera, usamljen i neshvaeen, igre teza-annteza, sjetan, ~udne nade i pasije, muzika, roman.

VODENJAK - Djeva: svuda tura nos i prozire tude stvari pa otuda i opasnosti, premda ima uspjeha traii suradnju i na drugoj strani.

(Chopen)

(Del~ev) VODENJAK - Vaga: umjetnost, Ijepota, veliki putevi, avijacija, veze na daleko, teznja u visine i dubine, filozofija, poslovi s inostranstvom.

(Zaza Gabor)

102.

.103

aq

VODENJAK - Skorpion: instinktivno eita tude misli, zestok za dobro i zlo, pas i Covjek, svojeglav, za krize polozaja kriv je sam, veliea sebe.

(Eva Braun)

VODENJAK - Strijelac: mrzi ogranieenja i neee biti vezan, masa veza i prijatelja, vise zelja i nada nego moquenostl, simpatije u drustvu.

(p. Nadoveza)

VODENJAK - Kozorog: mudrijaS rnlsll da ga svijet ne razumije, nasilno osamljen, neproziran, malo prijatelja, nesreee od politike i fanatizma.

(D. Rusk)

VODENJAK - Vodenjak: zna biti voljen, neovisan, za sve novo, dosta poznanstava i razumijevanje za druge, slobodni nazori, opasno od pretjeranosti.

(TuhaCavski)

VODENJAK - Ribe: slaba preqnuea inaee bi postigao novcanl uspjeh, traii osiguranja drustva, stipendije, darove, nema stalnosti, nekad potkrada.

(Gomulka)

104.

pi

VAL RIBE PISCES -pi-

(dubina)

K aralder: Difuzno stanje Energije. Vodeni mlaki Neptun.

Osjecanja: bez kraja, kaotlena, difuzna psiha, osjetljiv, emotivan, saosjeCa, tjesi, receptivan, pod jakim impresijama, sve u vizijama i bojama, rasplinut u sirinu svijeta.

Intelekt podlozan osjecaju, kompliciran, mnogo govori, nema mnogo logike, nema samopouzdanja, drii prirucno obrasce, ne cijeni dovoljno svoju sposobnost, rasplinut.

Volja: podredena oSjeeajima, prilagodljiv, plaSljiv, stidljiv, nenametljiv, povucen, tih, radi intuitivno, prihvaca sve poslove, zatrpa se, a ipak ispliva iz svake komlikovane situacije. U najburnijim revolucijama ovaj tip pi iva kao ulje na vodi, iz svake kaSe neoprzen, snalazi se, govori nelogieno eak i nerazumljivo eime nekako tiho blefira, ne odgovara izrieito na pitanje nego nekako okolo i nerazumljivo, ustrucava se eak i svoju mekanu ruku direktno pruziti.

Izgled: srednji meki pokreti, okruglo mesnato lice, riblji mesni pogled, bezazlen, mirne vodnjikave oei, podoeniacl, slabe noge, neeujno ide po strani ulice kao zamisljen, Casto zakukuljen ovratnikom, delikatna kofa, slaba cirkulacija krvi pa eesee blijed.

Temperament: flegmatik s malom dozom melanholije, samilosna priroda, samaritanac, Ijubazan, miran, lako praSta, lako se oneraspolozl, drii do svoje ideologije i podnosi sve muke a u opasnim slueajevima sam ljera druge na muke.

Zdravlje: njezno, slabe noge, neuredan san, ponekad nemirni nervi i srce. sreeom ne traCi previSe energije i zna se odmarati. Bolesti nogu, vena, psihs, giht, prehlade, histerija. Vaino je da nauCi vladati sobom.

L;ubav: platonska, vise voli dusu nego vanjstinu, duboka tiha Ijubav sa CaZnjom, romenticar, dugaeka pisma, tesko se stvarno zaljubi, Covjek porodice koji voli miran brak i zato lako prasta nevjerstvo. Harmonienl Skorpion, Rak, Djeva. Disharmcnlcnl Blizanci i Strijelac. Sa Lavom i Skorpionom lako papucar,

ZVanje: pomorac, slikar, muzika, arhitekt, viSe zvanja i svuda gdje je potreba da sa zrtvuje, ruene vjestine, preciznosti, ribar, sluzbenlk-crv,

U poslu: zadovoljan sa srednjim prihodom, radi neeujno i dovoljno, vise truda nego prihoda, oslanja se na pomoc starijih drugova iii njihovih obrazaca.

Prema starijima: pun respekta, vjeran poslu, radi i kad ga sef ne nadzire, ipak eeka odobrenje i pohvalu.

Prema mladima: popustljiv do krajnosti, pa je prirodno da ga iskoriste i uvuku u nepoieljnu situaciju.

.105

pi

pi

Prema sebi: zapusten, ne cijeni svoj talent ni svoje diplome, potcjenjuje svoje sposobnosti, pa ga lako drugi preskoce.

Prema drustvu: uvijek saglasan, povodi se za kolektivom, vjeran svojoj okolini, prihvaca sa eudesnom mrnocom najopasniji zadatak, vjeran drustveno] ideologiji.

Vrline: zahvalan, marljiv, sagovornik, ne zali se, tolerantan, povjerljiv, ako od nuzde ukrade opet vraca na isto mjesto.

Mane: indolentan, necist, spor, nemaran u adijevanju i javnim nastupima, oklijeva, povlaei se, nece da reprezentira.

Voli: prirodu, boje, tolklor, tradicije, slike, stihove, predanja, ceremonije, crkve, more, romane, tajna drustva.

Mrzi: nadutost, aristokraciju, drustvene torme, vojsku, sisteme, nudizam, cakule, Visi tip je lstrazivac, slikar, bibliotekar, misionar itd. koji se zrtvuje za opeu stvar i za ideologiju, fin, pornazs, ide preko mora, pun nostalgije.

Nizi tip je neuredan, bez inicijative, zajedljiv, bigot, laie, krade, farizej, vjeruje u gluposti, pun predrasuda.

Zena Vala je stidljiva, nesigurna, zatvorena, ponekad namrgodena, naizgled malo pristupacna a noeu sama dolazi pod koprenom, tesko se zaljubi, gode joj Ijubavna pisma (Aak, Djeva, Lav), senzibilna, vise se.daje zbog dozivtiala nego iz strasti. Mirne oei, taman pogled, debar medij sa rnuzsrn Skorpiona telepatski kontakt.

Djeca su mirna, tiha, poslusna.

Savjeti: treba odgajati hrabrost, inicijativu, odgovornost, samopouzdanje, koncentraciju volje i mlsli, logiku.

Sudbina: zivotni put pun truda, ponekad pada prljs cilja, ztvot bjezi, nade neispunjene, ako nade odqovarajuce zvanje say mu se posveti, ako naide na zahtjev da se zrtvuje on daje zivot,

Ascendent. PodloZan impresijama, slike, pjesme, romani, vizije, nezgode posjeda, religija, indolencija, psihieki njezan. Ako je naglaSen Mars, Sunce onda se otrese stidljivosti i lakse dosegne cilj. Naroetto dobro Sunce u 2, 5. i 6. polju

120 Jupiter: U vezi 9. polja = bogatstvo preko mora.

Venera 90 sa losirn planetima = slab moral, bez volje, histerija, nevjernost u Ijubavi.

Venera na 27. stepenu Aiba = dobar znak i dar za pjevanje.

Jupiter 120 Venera, Merkur = umjetnost, muzika, Jupiter u 4. iii 9. = prorok.

Puno aflikcija = lai, krada, bez inicijative, sa Neptunom, laii, neiskrenost, nevjera. Po vise planeta u ovom znaku imali su: Petar Preradovic, Mirabo, Kliford min. rata

SAD. Inaee to daje tendence indolencije, podavanje religiji, povucenost, samostanski zivot, asketizam, ukoliko drugi znaci stvar ne ispravljaju.

Tipovi: Smetana, Masaryk, Multatuli, Molotov, Alojz Indra, Uz Tejlor, a od nacija Portugalac.

SINTEZA PISCES

Sunce-Ascendent

AIBE - Ovan: ne veZe uredno kraj s krajem, nutarnje nesuglasnosti, alternativna borba iii zataja, voli zarke bole neba i mora.

(Van Gogh) AIBE - Bik: miran, gostoprimljiv, neuredan, dosta pije, Ijubazan, pod impresijama, crkva, tradicija, slike, procesije, bratimstva.

(Tagore) AIBE- Blizanci: kompromisan, diplomat, kurir, povodljiv, pjesnik, njezan, ne cijeni polofa], prilagodljiv, oteZano disanje, sukobi. .

(D'Annunzio) AIBE - Aak: prevlse osjetljiv, flegmatik, medij, telepat, nepriznat u domovini, uspjesi preko mora, robuje nekim tradicijama i impresijama.

(Montaigne) AIBE - Lav: borba da prikafe svoju vrijednost, naslede braenog druga, human, strpljiv, darezljiv, hrabar, sklon najeesce zapadnim koncepcijama zivota.

(Masaryk) AIBE - Djeva: fin u susretima i nikad ne podize glas, u braku obieno papucar, oklijeva, nerazumne nade, stidljiv, njezan intelekt.

(Kekkonen)

AIBE - Vag a: psihoneuroze, previSe osjetljiv, dobartakt, nenametljiv, konzervativan, skuplja slike i ukrase, voli stihove, gostoprimljiv, vene.

(Seper, nadb.)

AIBE - Skorpion: flegmatik, tamna put, privlaean, zavodnik, nadahnuee, okultizam, uspjesi u spekulacijama iii skoli, osjetljiv na barometar.

(Aimski-Korsakov) AIBE- Strijelac: diplomat koji usaglaSava protivnosti, prasta u interesu mira, rada iii religije, vraea ukradenu stvar, receptivan, u odricanju.

(R. Steiner) AIBE - Kozorog: poseban takt sa rodacima i susjedima, konzervativan, kuItovi, tradicije, skulpture, starine, zapuSten, kolekcionar, nekonvencionalan.

(Michelangelo)

AIBE - Vodenjak: mirno i ugodno opel, gostoljubiv, naizgled pasivan ali sposoban za opasne podvige, dobrobit, tradicije, muzika, humanost.

(Mac Lean) AIBE - Aibe: miran flegmatik, oslanja sa na tude nalaze, ne drii do dostojanstva, istiee druge, potcjenJuje sebe, receptivan, prilagodljiv, popustljiv.

(Galilei)

1061

1107

pi

Sunce - Mjesec

RISE - Ovan: dusevno trpljenje, glavobolja, nemir, pleuritis, borba osjecanja dornaeeqa i covjecanskoga, jake odluke i naglo odgadanje.

(Pilsudski)

DAUE BOGATSTVO SIMBOLA

RISE - Sik: misli na blagostanje pornocu bliznjih sa kojima korektno kontaktira, cak lskorlstava bliznje, prijatan u sluzbl, strpljiv.

(Soby Solo)

RISE - Slizanci: nemir i promjene u kuci, lako ga je uplivisati, nesiguran u zivotu, intelekt pod uplivom jakih emocija.

(Kreuger)

aneseni predivnom simbolikom astrolozl su razradili cudesne analogije

Z zodijaka i vaskolikog svijeta. Sukvalno shvacan]e dubokih drevnih slrnbola tako dovodi do smijesnih uporedenja bez razumne veze. Naprimjer:

Ovnu spada kamen dijamant, utorak, boja crvena, uniforma, gvozde, ostri predmeti, takt marseva, itd. sve sto nekako odgovara dnevnom Marsu i ranije opisanom tipu Ovna.

Skorpionu onda spada malahit, utorak, tamnocrveno, mantija, magnet, potajna oruzja, predmeti prodora, itd. dakle simbolika noenoq Marsa. Postoji tzv. prastari Veliki horoskop koji je u 12 znakova razdijelio say svijet.

Astrolozi zbilja misle da je tim Ijudima sretan utorakl IIi nositi prsten sa dijamantom, odn, malahitoml ltd. Moze se Ovan uvuci u vrecu dijamanata, sa losirn aspektima njegov ga karakter goni u naprasne dogadaje. Aleksandar je imao Asc. Skorpiona i bojao se utorka. To je uobrazlo i baS zato je lrnao nezgode redom u utorak. Cak i atentat u Marseljul

Astroloska pravila uce kakvu odje6u treba nositi, kada treba rezati nokte, sisati kosu.

Sve to ima neke veze, eak i nekog upliva. Ako prema tome sisate kosu samo kad je Mjesec u Djevici rnozete tokom zivota ocuvati citavih - 10 vlasi.

Dalje srozavanje cine astrolozi dajuci analogne sretne brojeve za znake i planete i neki tako igraju na lutriju. lako s malo log ike i malo iskustva svaki astrolog rnoze biti siguran da bez dobrih aspekata 5. polja nema premije.

Analogija kovina nije bez svake osnove. ljudski karakter ponekad privlaci posebne predmete. Ovan ostro plse, cak i nacije toga znaka (Asirci, Nijemci...), voli oruzls, ostrlne, gvozde, gvozdeni kriz, sve sto ih uporeduje s tim ratnim elementom. Tako odgovaraju: Ovan gvozde, Sik bakar, Slizanci ziva, Rak srebro, Lav zlato, Djeva magnezij, Vaga platina, Skorpion sumpor, Strijelac kositar, Kozorog bronca, Vodenjak aluminij, Ribe radij.

Prijatelji, neprijatelji, susreti itd. u horoskopu ponekad su oznaceni analogijama:

RISE - Rak: jednostavan kontakt sa zenama, sentimentalna Ijubav, trpi u Ijubavi, predosje6a, gostoprimljiv, prijenos misli, zna se zrtvovati.

(M. Morgan)

RISE -Lav: zivotne disharmonije, narod iii visoko drustvo, jaki zahtjevi malo ispunjeni, bolest zbog nagona, spora cirkulacija, slabo srce.

(Motolov)

RISE - Djeva: iskoristen od drugih, cesto neodqovaraiuei brak, popusta zeni, drugi vode brigu 0 njemu, osjetljiv, podloian, ovisi 0 javnosti.

(Grotewohl)

RISE - Vag a: nosi bol za koji drugi ne znaju, kao karakter posebne vrijednosti, strah od zivota, neodlucan, gubi uspjeh, slabi bubrezi.

(Mengele)

RISE - Skorpion: saosjecalan izgled, borba ideala i dobrobiti, bijeg iii umor za dosezanje potozala, snovi 0 inostranstvu i moru.

(Sara Montiel)

RISE - Strijelac: uvijek u nekom poslu, promjene zvanja, put na visoko, casto jak pocetni uspjeh, prijatan, pitanja religije disharmonlena,

(Gagarin)

RISE - Kozorog: melanholija, miran i kada gubi, vise veza sa starijima, polaze vise na sadrzmu nego formu, popusta djeci i prijateljima.

(M. Corvin)

RISE - Vodenjak: konfuzan, umanjene vrijednosti, trpi od kritike, slaba cirkulacija, dusevne prepreke, nasilje, perverzije, tjelesno njezan.

(Rudi Dutschke)

RISE - Ribe: masta, nesiguran, sucut, manjka mu stimung, roman, slaba volja, prasta svoje greske, pice, opasno od trovanja, popusta,

(papandopulo).

Ovan : rnrsavi Ijudi, plavokosi iii vojnici... Sik: debeli, pjevaci, mlade punaCke zene ... Slizanci: djeca, trgovci, intelektualci...

Rak: narodne mase, mati, starija zena, dornacica ... Lav: sefovi, ocevi, kralj, vaine licnosti uopce ... Djeva: pisci, ekonomisti, cutljive osobe ...

Vaga: lijepe zene, casne sestre, djevice, ortaci. .. Skorpion: fanatici, stratezi, atentatori, zavjerenici. ..

1081

1109

Strijelac: bonvivani, popovi, licemjeri, stranci ... Kozorog: stari Ijudi, djed, egoisti, reakcionari... Vodenjak: inzenjeri, otkrivaci, osobenjaci ... Ribe: ribari, vjernici, lutalice, we, zabludjeli. ..

Jos vaZnije od ovoga je srodnost znaka sa dijelovima tijela. Ako je neki znak jako zaposjednut losirn planetima sa lakoeom rnozete pogoditi koji je organ tijela afektiran. Srodnost je:

15. stepen je toboz kraljevska grupa, 22. stepen odgovara visoj znanosti,

29. stepen je grupa duboke mistike, objedinjavanje svega saznanja.

Takve koncepcije rado podrzavaiu ezoterijski astrolozi, a u praksi cete malo imati koristi. U svojoj nernoci da sve podrede stelarnim uplivima astrolozi ce naei sve vise takvih pravila, koja ee unijeti samo vise zabuna. Zadovoljite se time da svaki deseti horoskop ima odstupanja. To se deSava u svim nauenlrn sistemima koji se bave tako slozsnom materijom kao sto je Ijudsko bice,

Anticki astrolozi su se rnuelll sfernom trigonometrijom. Danas imamo gotove tablice naSih preciznih opservatorija. Za pocetak se malo ipak promuctte da jednostavnijim racunirna nadete polozaje planeta i njihove medusobne odnose. Poenite na samom sebi.

~ glava, jetra, ~rv .. ~

Sik: vrat, grlo, tonzue ... ~' - "

BIWUlci; ruke, ramena, pluea, dusnlk ... ~ RaIe stomak, grudi, zlijezde .. ,». &lil»isrce. lada. kicma .. 4e

~stomak, crijeva, nervi, veze ... ~ " ¥aga; koza, bubrezi, leda, glatki organi .. X S~: seksualni orqani, sekrecije ... '"f:' Strijelac: bedra, ZUC, sjeme, krv.~ I<oZofe§+.slezena, koljena, kostur .. j( V~: list. grcevi. psiha.~ aib9;istopala, nervi, psiha ... ifCf:,)t

To cerno detaljnije obraditi u medicinskoj astrologiji, a dotle oprezno prouCavajte analogije da ne srozate svo]e umijeee na obieno vracanje.

POCNITE NA VLASTITOJ KOZI

KONAC PRVIH LEKCIJA

Tako se najbolje uci. PrilaZemo jedan prazan obrazac i malu tablicu polozala planeta na 1. 1. za term in 1920. do 1980. Vas vee zanima gdje su bili planeti u Casu vaseg rodenja. Recimo da niste "svaki peti" vee upravo 20-milijunti Jugoslaven PejSa rm 29. 8. 1967. u 4.30 Pakrac. Izracunajtel

Sunce: znamo da 24. 8. ulazi u 0 step en Djevice. Razlika je 5 dana a Sunce dnevno prelazi cca 1 stepen, znaei bilo je na 5 stepenu Djevice.

Mjesec: ne trudite se, taj ima rnuslcavo kretanje. rade pogledajte neki kalendar te godine. Ako nije naznacen poloze] svakog dana ipak cete naci njegove faze i po njima se orijentirati.

Pluton: 1970. stoj na 27.25 Djeve iIi 1n,25 eklipticke duzine a 1960. na 6,01 Djeve iii 156,01 = razlika za 10 godina 21 ,24 stepena iii za 1 godinu 2,08. Za 7 godina = 14.56 pa ce biti negdje oko 20.57 Djevice.

Neptun: u tablici je za 1968. uzeo mjesto 25,40 Skorpiona a za 1. 1. 1967. na 23,33 istog znaka. Razlika za jednu godinu je 2.07 stepeni. Znaci za 8 mjeseci 1.25 pa ce biti negdje oko 24.58. Ali stvarno je bio na 21,451 (Bio je sasvim retrogradno.)

Podete Ii dalje tim racunorn greske ce se gomilati, naroclto radi retrogradnih kretanja. pa eete za poloZaj Merkura trebati pomoc Ajnstajna.

NaSi opservatoriji Zagreb i Beograd izdaju godisnjake gdje su cesto naznacenl poloze] planeta (doduse po ekvatorskim koordinatama), a postoje i nautieke tablice. Sve to rnozete koristiti dok ne dobijete prave efemeride.

Polja (kuce) vee racunate sa vise sigurnosti. Znate da Sunce kulminira oko podne u Z. oko ponoei u N. (Zapravo u februaru cetvrt sata kasnije, pocetkom novembra toliko ranije.) Kod Pejse 29. 8. Sunce je na cca 5. stepenu Djevice. Znaci u ponce kulminira 5. Riba. Svod nebeski se okrene za 24 sata, znaci svaka 2 sata jedan znak od 30 stepeni, iii za 4 minuta 1 stepen. Prema tome za 4 sata od 5 Riba doci ce na 5 Bika a za 30 min. jos 7,30 stepeni.

Buduci car Japana roden je 23. 2. 1960. 16.15 LT. Nikad ga niste vidjeli ni na slici a vee pisete studiju njegova karaktera: sinteza SO pi-, Asc. le- i MO co-. Mariborski cetvorci 8. 8. 1963. ad 6.15 do 6.45 SEV. SO Ie-, MO pi- Asc. dvojici Ie- drugoj dvojici vi-. Nijansirate karaktere. Da Ii 6e oni biti svi zadovoljni vaslrn studijem? Da. Do 90%.

Sta ce reci Belmondo? Rm 19.4. 1933. Sunce u Ovnu, ali njegova tromost, melanholija, mesnate usne ... pa to je tip Bika. Vi se prisjeeate da konac jednog znaka lici narednome. O.K. Ali i Asc. na 28 Lava. Jos jed nom vatreni znak, ali od plamena nema rusta. On naginje Djevici. Pa i Mjesec zavraga pri kraju Vodenjaka, ~o mijeSa ve~ Ribel Kako izvuei sintezu 6 znakova?1 A on, Belmondo, pokazuje izrazitu Ie!ernost Vodenjakal

Ovan daje heroje. Ali najstrasljiviji partizan A. V. rm 15. 4. 1912. roden je tu. Frano Filippi rm 15. 8. 1911. nema nista ad Lava jer su mu oba vlad. u kvadraturi. Manojlo Dupor rm 28. 9. 1922. nema nista skoro od Vage jer ima premoean aspekt MA 90 SA. U kozji rog Ce vas zatjerati protivnici ako ne proucite dobro planete i njihove aspekte.

Jos uvijek postoji prastara podjela znakova na dekade i pentade i misli se da planeti po tim mjestima imaju posebne utjecaje. Jos misticnija je grupacija po stepenima:

8. stepen znakova je premoe zemaljska,

12. stepen pokazuje strast i trpljenja,

1101

1111

Zenit js 12,30 Bika.

Ascendent za srednji horizont Jugoslavije nademo ako od Zen ita odbrojimo kod:

OOvna

o Bika OBlizanaca

o Raka

o Lava

o Djeve OVage

o Skorpiona

o Strijelca

o Kozoroga

o Vodenjaka

o Riba

112 stepeni 104 stepena 96 stepeni 90 stepeni 84stepena 76 stepeni 67 stepeni 60 stepeni 63 stepena 90 stepeni

117 stepeni 120stepeni

1000= 13,9 900= 9,5 20 = 18,6 IX= 17,0

(1920 : 4 = 84 bez ostatka) korekcija 0,0

Zbir 59,0 za ispravak sinod. Mjesaca minus 29,5 Konacno 29,5

1945. 4

1923. 8

1921. 7

3 7 26

u 24 sata bio na 22,48 Strijelca (tj. dva ciklusa)

u 24 sata Mjesec na 20,35 Ovna

tj. taman Mladak Iz horoskopa znamo da je zbilja uskoro nastupio Mladak. Kod ovog sistema naime moguce su greske od pola dana iii cea 7 stepeni, ali evo vee ovdje imamo veee odstupanjel

Korekcije sa racunaju zbog prestupnih godina. Ako je u ostatku 0 nema korekcije, za 1 = 0,2 (za proslost 0,8), za 2 = 0,5 a za 3 = 0,8 za buduee a 0,2 za proslost. Za mjesac januar i februar uzima sa godina manje. lzraeunalte za Temudzina rm 11. 2. 1155. pa eete dobiti Ustap 8. 2. 1155. iii za Platona rm 27. 5. 427. pro Kr. pa dobivate Mladak 22.5.427. kad je upravo bilo Suncevo pornracenle, Marljivi astrolog Alfons Baumagartner sredio je tab lice koje smanjuju greske do desatine jednog stepena, a postoje i specijalne efemeride za tog nevaljalca The Ephemeris of the Moon 1800 - 2000, pi sac Mac Craig.

Drakonski ophod traje 27,2122178 dana t.t. od evora do cvora. Sinodicki ophod (0 OS) traje 29,5305881 dana (29d, 5s, 5m, 35, Bs). Tropski (Od 0 ar- do 0 ar-) 27,3215816 dana (27d, 7s, 43m, 4,7s). Sidericko (od stajacica) 27,3216609 dana (27d, 7h, 43m, 11,5 s). Anomalisticki (po perigeju) 27,5545502 dana (27d, 135, 18m, 33,1s).

sa prosjeenim dnevnim kretanjem 13 step, 10 min, 34,89 sak. Saros period su stan dobro poznavali i Grci su to zvali j~ epalda iii z1atni broj, kojim unaprijed doznajemo kada ce se poklopiti ophod sa evorom i Suncem te nastupiti pomracenle. Najzgodniji je zlatni raeun;

242 drakonska ophoda x 27,2123 = 6,585 dana

223 sinodickaophodax29,53OS = 6,585 dana iii 18 godina 10,3 do 11,3dana kada sa ponavljaju pomraeenla na taj dan, sa malom razlikom od 8 sati kasnije. Ako uzmemo trostruko dobivamo 19.755,97 dana iii ravno 54 godine kada sa jos tacnije ponavljaju pomracenla na jednake datume.

I zasad budite zadovoljni sa toliko raccna,

Znaci kod 12,30 Bika treba odbrojiti otprilike 99 stepeni na istok i dolazimo do 21,30 Lava, gdje ima biti Ascendent. Sada povueerno dva dijametra kroz krug zodijaka i dobivamo 4 seldora. Svaki od njih dijelimo sa 3 i dobivamo 12 polja koja nurnerlsemo od Asc. redom od 1 do 12.

To je priblizan raeun za pocetnlka, Zaboga radite mekom olovkom. U vaS oj ce praksi naiei bezbroj lspravaka,

MUSICAVA VRLUDANJA MJESECA

Mjesec je simbol udate zene i oboje su Ijudima zadali podjednako jada da im se uhvate puti. Ako nemate fotografiju odnosno efemeride, tssko cete izaci nakraj. Najnovija metoda Ferguson nalazi ciklus Mjeseca od 11 godina 10 mjeseci i 4 dana za koje vrijeme on dolazi toeno ne na isto mjesto nego toeno na 4 znaka i 1,06 stepeni dalje od prvotnog polozala, Uzmimo dan kad je Branka nestala 3. aprila 1945. da vidimo gdje je bio prije dva ciklusa dok je ona bila mala:

dodamo 4 x 2 = 8 znakova dolazimo na 20,35 Strijelca

plus korekcija 1,OS x 2 = 2,12. Dobivamo poloze] 22,47 Strijelca.

Sistem lak ali zato ne i dovoljno uvijek siguran jer je to kapriciozno tijelo. Bolji sistem su konstante po godinama po kome nalazimo sizigije. Provjerimo za Branku rw 11. 9. 1920.

CIKLUS VENERE OD 8 GODINA

Za 8 godina Venera nacini 5 zaokreta RiD i tako na ekliptici ispisuje petokraku zvijezdu. Kretanja su pravilna i za blize rokove vrlo lako izracunavamo njene polozaje. Npr. bila je:

1934. 16. 1. R 23,38 aq- 27. 2. D 7,58 aq-

1121

1113

1935. 19. 8. R 22,45 vi-
1937. 19. 3. R 5,48 ta-
1938. 31.10. R 4,53 sa-
1940. 6. 6. R 13,18 ca-
Poslije 8 godina slijedi:
1948. 3. 6. R 11,9 ea-
1956. 1. 6. R 9,0 ea-
1964. 29. 5. R 6,52 ea-
1972. 27. 5. R 4,45 ea-
1980. 25. 5. R 2,35 ca-
1988. 23. 5. R 0,27 ea-
1996. 21. 5. R 28,19 ge- 30. 9. 0 10. 5. 0 11.12. 0 19. 7. 0

6,33 vi-

19,27 ar-

19.34 sc- 26,47 ga-

RETROGRADNA KRETANJA

16. 7. 0 24,38 ga-
13. 7. 0 22,30 ga-
11. 7. 0 20,22 ga-
10. 7. 0 18,14 ga-
7. 7. 0 16,3 ga-
5. 7. 0 13,55 ga-
3. 7. 0 11,47 ga- itd. Pluton i Neptun idu retrogradno eea 157 dana pocinjuei cetvrt godine prije opozieije sa Suneem i zavrsavaluct za toliko iza opozieije. Uran se kreee natraska 151 dan analog~o t.om pravilu. Saturn 139 dana: npr. poceo je 11. 1. 1951. na 2 Vage a zavrslo na 26 OJevle~~8. 5.1950. Jupiter eea 121 dan, npr. 1951. po ceo je R na 14 Ovna 3.8. 1 ~51. a zavrsio 29 .. 11. 1951. na 4 Ovna. (Provjeri tablieu). Mars vee pravi vratolomije ali svake druge qodlna za 73 dana nekih 19 stepeni razlike. Npr. zapocao R 25. 3. 1952. na 18 Skorpi.o~~ a zavrslo na 1 Skorpion~ 10. 6. 1952. Venera slicno eea 17 stepeni ali mnogo pravilnije. Npr. 23.3.1953. zapoeela R na 1 Bika a zavrsila 4.5.1953. na 15 Ovna. Od Merkura se prekrstite ako nemate tabliee.

Posto je na zaokretu redovno razlika 2,08 do 2,12 stepeni zaokruzirno na 2,10. U

redovnom ophodu oseilira ta razlika od minus 2 stepena na iste datume. Npr.

1. 6. 1972. VE = 4,16 ea- a 1. 6. 1980. VE = 1,33 ea-

1. 8. 1972. VE = 26,30 ga- a 1. 8. 1980. VE = 25,53 ge-i sl.

Oakle, kad vee imate efemeride jedne godine lako nadete njen poloza] za svaku osmu godinu, odnosno za eilus 8, 16, 64 ... godine. Razlike su mini maine, lakse nego eiklus od 24 godine (3 x 8) a mogu se oba nacina i naporedo raditi.

Venerin prolaz preko Sunceve plohe dssava se svakih 105 odnosno 112 godina u ponavljanju 8 iii 8 i pol godina. Do sada je posmatran 1761, 1769, 1874. i 1882. godine. Slijede 8. 6. 2004, 6. 6. 2012, 11. 12. 2117, 11. 12. 2360. i 10. 12. 2368. U uzastopnim konjunkeijama ovoje je jedna gornja a druga u roku 8 godina donja.

CIKLUS MARSA OD 32 GODINE

Svake 32 godine Mars prema Zemlji dolazi u slican poloza] ali taj je ciklus za njegovo lzracunavanje malo koristan jer je njegova putanja jako ekscentricna. Nalazi se kao zgodniji eiklus jed an i pol, tj. 32 plus 16 = 48 godina:

1901. 14. 1. R

1948. 9. 1. R

1995. 4. 1. R

12,32 7,36 2,45

vivivi-

5. 4. 0 30. 3. 0 25. 3. 0

23,4 18,6 13,50

IaIaIa-

Taj nacln premalo vrijedi i stoga jer nemamo uvijek pri ruei efemeride za pola stoljsca, pa Mars valja trazif na drugi nacin,

114 •

• 115

SUNCE
0 33 66 99 132 165 19B 231 264 297 330 God.
O,1B 0,36 0,54 1,12 1,30 1,4B 2,06 2,24 2,42 3,00 step.
MERKUR
~ 79 15B 237 316 395 474 553 632 711 790 God.
1,27 2,54 4,21 5,4B 7,15 B,42 10,09 11,36 13,03 14,30 step.
VENERA
~ 24 4B 72 96 120 144 168 192 216 240 God.
4,37 9,14 13,51 1B,2B 23,05 2B,42 33,19 37,56 42,33 47,10 step.
MARS
cf 79 15B 237 316 395 474 553 632 711 790 God.
1,33 3,06 4,39 6,12 7,45 9,1B 10,51 12,24 13,57 15,30 step.
JUPITER
-4 83 166 249 332 415 49B 5B1 664 747 830 God.
0,04 O,OB 0,12 0,16 0,20 0,24 O,2B 0,32 0,36 0,40 step.
SATURN
11 59 11 B 177 236 295 354 413 472 531 590 God.
1,52 3,44 5,36 7,2B 9,20 11,12 13,04 14,56 16,46 1B,4O step.
URAN
d B4 16B 252 336 420 504 588 672 756 B40 God.
1,05 2,10 3,15 4,20 5,25 6,30 7,35 B,40 9,45 10,50 step.
NEPTUN ~ 165
PLUTON~246 6. B. 9. 10. cikl.
CIKLUS 2. 3. 4. 5. 7. Planetni ciklusi

1161

1914 NOVEMBER

l)

l.I

o

lDn~

. . .

I )4. :'!I i:l fntl 13 ::I~) I"!oil,", ~;!V' .1S~; 121"1 .. ¥ U .:\ 40 U 1:10 3H 1\ :\:, :ns :):\ .\ ~~ H. f,t'. :I Ii "7~6 to J342 ....... \ I.') ~.i ,,4'1 :ll M

.. Ii (,1:\:1 11 134!J I:; I~ et :I!I t, tl ~" :11

b 14 f,:;2tl 12 )3 M' L.:n ~1I':\7 , [,~I !.'O [,0 "6 14 '-£fr~tj 13'-- F", I:, -In 21 ;w · .. ·4/. 27 [,(; ~ 16 :\:l:J H 101 ~I Hi 7 av; ·1'", ., 1'1 21 4~'

tot HI 7)Q I~ 1\ :~~) In '.!!i 1\1 {\:\ ;,~. ,'1.; 1

U J.S II 16 16 11. bt 16 4:.! 'Lij :l"l ~ 4!1 ~;I 1:_J

](J )6 J:')J2 11 l~ 10 Ij' () ll~':!fj 1 4~' 1!1 , fJ 10 19-9 )it--)~(-l 17 I; z-,,-Mi' 0 4:t J4,-O

12 16 23 C. I!) 1:;!.3 Ii ;1:1 Hill) ~ 01-':10 H ..

13 16 '2.7 ~ II. I: 17 4U 24! H J 4~ l~"

14 16 aU!,~ '.H 10 ,,:t \Ii (I (if!, l~) ~ (.,(1 bbl:t 16 U 3" r,.~ "., 1712 18 21 21 21 :1 4~ II ~13 fa i:f~ i1--i~·1 ili-jii Gft13(i ·,-:11 17-69 17 I~ 1~ 114 'H HI, 13 18 C.l 21 M"j ·a MI 2:1 0 18 J~ 411'~!1 £f. IS 4(i 19 fi 7./ itl 'I MI :tfi 2~ Ht 15 60"1 i?ti 1!l21 19 2tJ 2~ l~ .. 4' 21 t,.

20 1~ ~":JtI %7 lSI fl"; HI 31 (i/. &1 40 fJ ~e7 2~

ii li-"6i:i31 2S--:i\)"·i4 W-oUI ~I-·--i ~~~g 2g--2 22 18 2 31 ~ :t I 1 J 20 1 4 =- 4ll "I I ~ :/1 I ~ 23 16 627 (1 .... 2162 20 Ii 17 fll I 10 If) :Ii

2. 18 10 2i J 2:l aa 20 'n U If 38 (I • II ~:'O

2h 16 1-421 2 %3)6 :KI a:J 13 4) Dl:l ~ 44

26 Hi--fs·.-, Y·23-68 20 61 25'- Ii ;---;:l 0-" 2? 16 ~2 H -1 2~42 21 2 7v ~ ., r,i fa~;I:t :!JoI 16 26 HI ii ~6 r. !!I I:J HI ~1(':1 4:1 10 u~

29 16 ~J , (.J :.o{) J:l :tl =-'4 jiM ~:l 40 ~o ).;, .HI

30 1U :" !I 7 '27 U 21 :11 I :! ~CJ i 4~. ZU II,

\.jJ \.jJ It I

Let O.clin L<.II

)If '?

O~din lc),

0.,

1 tJ~:t3 I\lS-12 OB:l1} 1tJ~::'1'I I ~iJCI ~Nlfi flS[,h Ii ,s4[1 -4 0 4'3 I ~I 4-2 0 i!* 18 [.7 1 111 'l'i III II (Ih 17 ~I 'I 0 ~3 Itl .. ~ 0 :I~ l~ Mi 1 JO :..'~ H.l U ,;7 17 :~h 10 0 :lJ H, 4:.! U lU I It (,:, 1 10 :n Hi 0 :,~. 17 30 13 '.! ~3 10 ~ (l.""';!!' lK 64 I l(J:n ttl (I 11' 11 ll[1 16 U ~J ig-.!! U 31" l-Ii"-r:3 ,,---ji) ~2--iej IJ ri6 17JS I" t) ~:, I~ ~ ~J 3~ I~ :,2 I 10 :n IIi IJ r·b 11 I:! 22 U cJ Iii "':t u ali 1M flfJ 1 1O:.!2 J' IJ r.n 11 • 26 0 2:1 I!I ..:J 0 ali 1M 4~I I JU ~~ 17 0 Ct{i 16 :,~ 28 0 :t:J l!) 44 I as I~ ,,; I IU 2~ 17 o :,6 10 ,'''

NOVEMBER 1914

),,,1 iJ.l I }J;!

'Cl"fJ ,_onQ

I 0,1 n 7:"3. i(: ~(:01 ~ );1-:-: 1(1 nltl ~,., 11'/4' ,p" 2 :r 0 ::7 7 U :.!Ii.:.! l:i ON ',r.\ :n 1\ r .. !'lu\t'1\

:, () :t7 7 4H 2 U 1:1 :W~" I~ I"J. ? I!) I,

• (I J,I:.o7 7 4ll 1 r,H l:t x I 'l5 2 Ii! U 1 Ii :!

f. 0 21 7 r.o ) U 13 :W 215 1.!l 12 14 In 6.0 'I O~1 ·7 -·MI ""l6J jJ"""""4-' ~. iTloi J?;"-J"~ , 0 '17 7 61 I 61 13 49 '!'t 10 1 ~ 17 I.. I:, .. 0 '11' 7 c,a , ~K 13 (,;) 17 f>3' 2\i 1 It I ~ b~ ~I (I !.!7 7 M I ·\ti)" 1 ~'" 30 I"J II II 3!1

10 (I :t7 7 ('~l I :1:1 I·" 7 ~H IY 12 4 10 30

n ·ij- ~6 7--6Ij 1 -.MJ J4, .. 1;\ 0./ 2: it At !i 2~ It' I) .20 7 b7 1 :n H J!I 0 ~ II 4.1 ~ S[, 1:\ 0 :!t! 7 flU 1 :1-1 I·l- 2'\ I ~ J 1 214 7 M a 0 ~5 ti {I I 3\ ,,, 3"l 2 12." 11 7 : ...

Ib 0 2:' 8 I I 2B J-4t :m :,: fllt 10 63 7 {,

iii U ~6 8-·~:J I -.~,~ f~-- 41; ~ -::iK iO-S3 ~·"-69

17 0 2.. 8 4 1 ~I H (,] " :.t:~ W II 7D 3

18 U :.1:4 8 u 1 IS Ir. II :'I fa 9 4:1 7 1M

It! 0 ~3 8 7 1 1-1 16 t4 :) ,,!, 9 16 7 -t:!

'l(J o 2l 8 'J 1 l t 15 Hi 6 aa 8 ,,7 g \6 ., -"-22 -.·-,i "",-" 7 1623 . f"Ttl -~-W T-~-j ~:l o ~I 8 I:! 1 J I'; :n " CJ 7 4-3 9 ... ~ Z3 0 21 I!I 1-& U fiU I:'. 31} 8 4-·1 7 10 10 39 :N It ~O K Hi 0 66 U -t7 Y :""7 6 ~6 II 3t.f ze, 0 IV B JH U bt 16 bO 10 11 6 0 12 .... 2e -OW ti~ ·-0--18 i6---~ 10' 16 -6--;[" 1:1--"1

't'7 0 IH 8 ~i! 0 4:) 16 lJ II :S!J 1 47 I!"I "

~~ 0 17 8 U 0 :I!J 16 ~l 12 2:l 4 I' Ie 211 ~W o J6 8 26 0 J.-, 16 so 13 7 S J", IT 3!4 10 0 It» fI :!."! 0 al HI :W 13 rtl :t flU 18 68

L.'

L.t

lOi

18 S~ ::,};;H 21 f.ll~ HI 19 ~,'t7 :0 ~u 19 ~1 r, 11 !!j :11 2U ~2 [I J ~7 I;, ~(!_CI_~ ... 40 :m __ " tl 18 ~--13 26 n

:n 4.a ~ 11 ;.;r, ac,

2jl 7 ~I :1 1\ ~Ib

22 2~ ~ 4'~ :.-0;1 i.iU

22 4!! 1 ~7 :!~ ;.14

, OB'6 , u lS , 0 20 10 II ~, 1:1 (L._~l 18 0 t:,

1St IJ 27

'l2 0:'::9 2:) n 31.1 ~b u:n

~8' '9g"" I II> '8 2, o 101ft Ii' IIN40 I ... l~ 1 3& 12 :~(j .. V 11--.u ~ ~.. II -to 'I. ~L 11 ~(j ~ I~ J3 :!H ~ 4 I~ ~

Izgled njemackih efemerida

D.' Ii",

1117

2* 17 ~ 1 '58 I tb

, :19

. ...---.0

1 Z() I ,0 I , o ill

n M

,-------------------------------

1.l. 0 J) £-. 76~_j7 _ ci!__. lL _ _"12_ 0r _'M_
--~~
1920. 10 no 47 9 \(" 1; 20 -"2') 16~5 16J\. Sil 11 "t ;6 29 -== ' 10 1\)'1 &
1- 10 33 14",17 1 11.;6 23=46 27::::: 3 Ill,::,.. 24 46 2><.5. 13 12
2. 10 19 16=A7 13 11 1 JI. 2 3,,"\3117",,17 7 .... 23 6 38 I;, 28
3· 10 4 20 x 17 24 38 29", ~~ 15)( 24113 ~ 1 e 1') 25 10 27 17 43
.-< 4 • 9 "9 0",,58 2(J 20 7=-40 18"')15 b .... 13 0'1 ;.6 14 15 1') 59
._, 5. 10 35 4....- 56 29'" 11 13;1.6 7 r<% 3 f\ 16 12 7 18 r; 22 13
"
.. 6. 10 20 6",,41 17 50 21"""12 3 ...-l 5 2U se 22 51 21 58 24 27
rv '1. 10 5 10 -"26 24 39 19 o; 5B B 1>19 26=24 3-" 19 2> ;'0 26 42
~ 8. 9 50 23""- 19 5;" 2'-' 27"'l_ 3 17-" 11 26 Il 36 13 2" 29 "3 28 56
9. 10 36 25"'237 18 49 24=L2 2) lL 27 o If" 30 2; 46 3't' 38 1.,-",9
.- ----_._- ~,--,-,-- r---- ~
1930. 10 22 26n.48 28 47 1,"1. 42 2 f\. lCl 78.)0 31\47 7 3; 3 24
l. 10 7 0111'1 20 17 28 "\31 15J\.~ 16(,'io 113 46 11 50 J 38
2. 9 53 15<,")9 20 ... '~ 8 8=18 17 I'. 21 ~48 23 49 15 2Cl 7 52
3. 10 39 15K41 20 21 1) -"55 Hl'"'1,6 23""1.12 ,,= 6 19 27 10 5
4. 10 24 17012 29 55 20= 2 3::::25 21<'" 9 14 27 25 28 I? 18
~ 5 • 10 9 20"1:35 101\ 591 20 (1,40 9.;;55 16'"156 25 327 30 14 31
._,
"
.. 6 . 9 55 8"- 8 22 39' 2'/ "t 32 19=·6 11-"46 5)( )9 1 If' 35 16 44
(\J 7. 10 41 5~31 29 52124::::;9 27 £!: 37 ') 1. S 3 17 23 :; '41 18 56
... B. 10 26 17'" 16 4 '50 2",23 Ij)l. 9 2 -=:46 2';1 11 tl 50 21 e
9 • 10 11 10 I<" '12 17.-'! )4 27"')38 12"'\"9 o ~ 32 11", ,;1 14 1 23 19
. - ---.-- ----- ---- I-----
194-0. 9 56 o.!l>-'I5 22 54 8 ::::56 28R18 I'e 13 2" 56 III 15 2) ;1 2.
l. 10 42 25:::29 4 ,\,)2 1'1 -" 53 27 ..... 47 ~ ,," q.l 7~ '-'7 22 30 2'1 42
2. 10 27 27J1. 311 16 ;6 18:::041 25""'- 'I ~) ~ r~2 22 ~J.., 4 26 49 29 53
,. 10 12 1"t 20 27 22 211\. '20 111';i~ L 1~.J _)o 6 n. 44 III 10 2c 4
.... 'I • 9 57 22 k 3'1 24 ~3 27,,,\ 59 5][ 2 261\30 21 'I') 5 33 4 Ill-
._. 5. 10 411- 15s\' 9 22 ... :, 5 2;'= , 26/1 48 27 ~( 19 7.., 2 9 '5'/ 6 25
'"
" 6. 10 29 17 -"43 19 8 ~,... 3 28~\ 24~'/2 22 L8 1'1 25 tl 36
(\J '1. 10 14 22 -r- 29 27 37 26"'\52 1111. 27 20 "127 7l1. 21 18 56 10 '.6
rl
B. 9 59 14-." 3';1 fl,'!, 48 9-==33 7'''t18 15 ",15 21 ';,0 23 29 12 )7
9. Ie 46 5= Cl 22 Jl 1~ -"11 2'7 f\ 28 10 f\ ~o 5"t~9 28 1 1~ 7
.- ---- --- ----- - ---_"_-.- ----"--- 1'7 -16~-
1950. 10 30 71! 33 29 59 17 =;9 2:£-:24- 6 -:::3il 19 26 2~ 39
1- la 16 13~5o II 722(\ 0113=26 I.,. <+8 2 !:-16 7 20 1') 26
2. 10 1 5)f. 53 1'1 ;'I5'i28"'l29 20:; 55 6 ,""'r ",.0 14 30 l~) 2 21 3)
, . 10 48 251& 18 22 'II 2;'=29: 1 ~ 15 11 ~ 0 26 16 1(, 44 2, 44
~ 'I. lo 33 27"'\35 21\,47 311.4-<1 '1"'\14 1811. 57 7"1: 31 21 ;'0 2~ 7'
"
., 5 • 10 18 5"<''''' 1'1 26 26"\13 20)\ 10 26';'<1'1 18 2; 26 10 28 1
..
rv 6. 10 3 261\42 25 40 10 =ll 21"'1'16 1 ""110 20 57 1l\, B o 'ti\ 9
~ ,7. 1. 50 151\.19 27 "26 15__"~0 13r(' 58 1~2'1 9.-.22 5 56 2 9
B. 10 35 17 r- 7 26 ;'126 15--=::-26 6,.>1'33 21:) 39 19 ,0 10 4,/ u 27
9. 10 20,28..." 'I ltl 11 22fl.'H 17'(" 31 24,"\- 4 29 32 1~ 39 6 ;)
1960. 1. 5 17-:::29 25 'I; 28 i59 co'" 41 18 _" 51 9 n. 31 20 31 Cl 42
1- 10 51 5 ~4B Cl (\,14 25 ~~j(! 760";,6 14 " 1; 19 39 25 22 10 51
2. lo 36 6").58,20 2 4 (\,.24 ':in" 52 10 ::::5) ;!IJ 44 0"t14 12 51:1
~ 3. 10 21 20}( 9i29 20 25~9 2'1J\. ~ 6)< 6 10= 0 :" 6 15 5
" 4 • 10 6 7!1-38,17 '-.11 10 - 7 10"'- 4 20 5 9 57 17 12
., 201\, )
.. 5. 10 53 26..>1 1 1';1)1 2l1- 16 "'29 23",57 16 d'.t5 1 K 20 14 47 19 20
o, 6. 10 38 26"('56 21 8 13 =29 7-::::.17 24 a 22 12 2 8 19 36 21 27
rl
7. 10 23 12"'1.46 0(\44 25 I\, 20 14 "'--21 1 S\ 52 24 3 2 .. 25 23 "
Cl. 10 8 211 IV 1 12 l4 29 --.y9 23 ::::50 5'Wl4o fl .... 1:1 '9 B" "1
9. 10 55 16 n 12 2) 20 26 ::::14 1'126 ')~2'J ltl 4(J 3b59 27 '18
19?Q. 10 40 17,b- 1 29 17 51\ 6 12 ~ 37 2 "\-24 .._ 44-!29 ?4 2
2 ... 4tl Cl
1. 9 55 27-::::31 2 ~o 2'1~e 16"'t 4 27 35 15 57 13 25 2..>r 0 1
2. 9 40 11037 1771 7 10 =-""7 3'" 23 ;:>2 _" 21 o IT 25 18 546
~ ,. 10 26 0-"133 2'1 37 16-" 30 o",?4 1711.49 15 18 22 45 6 14
" 4. 10 11 1 "'('17 5 11.17 11~6 2 ~~3 14::::25 00,2 27 20 Ij 20
'"
., ~. 9 56 19 J\ 11 17 3 23 <\ 25 1'1 ",,5B 13)( 19 15 52 1",53 10 26
0 6. 9 'II 2 ,\, 6 27 27 29-'\23 17£~2 15 '-'-32 1 {\. 4 6 23 12 32
7. 10 2tl 2015"16 21 ';'5 26= 1 29 ..... 59 21 ~32 15 50 10 53 14 ,9
Il. 10 13 ZZ""t15 21..1'1 9 5;. 8 9J\. ... ' 29! ,22 0"110 15 19 16 45
9. 9 58 10-.::::44 19 7 2<+,,,\24 141'.42 7 n. 0 13 5; 19 42 113 50
'-- -- --. 1
1980. 9. 43 23]1. 9 27 57 11 :-~_lT~ ~o"f 12 26 59 24 3 20 55
-. -.---- -_______;;_ --~ 1181

Za pokusni horoskop ucenika

1119

v

l~ArM ~~LJA,

nA~~rA, A~~UUA

12

Dogadaje milenija raeunase Atlanti po 12 zvjezdanih jata, pocinjuci od zvijezda Ovna.

Fenomene godova tumacise po 12 nebeskih znakova, pocev od proljetne tocke, nultog stepena znaka Ovna.

Dan podljelise na 12 dvostrukih casova pocinjuci bas analogno od izlaza Sunca. Natus je kopija tih fenomena i njegovih 12 polja jednako tako pocinju od granuceg stepena ekliptike.

Nebeska tijela u tim podjelama daju tonove u prostoru iz kojih cerno cuti muziku vremenskih zbivanja.

1123

12

12

PRVA ORIJENTACIJA NA HORIZONTU

12 POLJA HOROSKOPA

V et prl prvoj pojavi svijesti covjek se orijentirao na Sunce. Sunce je izvajalo nasa oci i zapravo od njegovih zraka je i satkan organ svijesti. Cetiri osnovna pojma oslonjena su bas na tu prvu orijentaciju i u fundamentalnoj su vezi sa samom osnovom prirode i njena 4 elementa.

Visinsko podnevno Sunce dalo je pojam prostranstva, sjaja, slobode, velieanstva, visine i sve drugo sto spada u analogiju Prostora. Jos bolje: Sunce u zenitnom polozaju nekog horoskopa oznacava yam upravo sve one sto i godisnje Sunce u Lavu. Sa malo maste mozete razraditi znacsnje simbola Prostor-Visina-Lav-Sunce- podne ...

Sasvim suprotni je dojam davalo i daje zagonetno ponoeno Sunce koje Jest i Nije, gdj~ se vrijeme mijenja, Dan prosli i buduel, dubina, tajna, strah; smjena vremena, simbolika Vremena. Slicno je februarskoj smjeni Vodenjaka. Uporedite simboliku Vrijeme-Vodenjak-Noe-opozicija sjaja-Rak kao 4. polje ... i dobit ceta sta bi znaeio takav polozs] u horoskopu,

Sad vet znate da Sunce na zapadu ima treei poseban dojam. Sva se priroda povlaci, zivot ustupa, to je rusenje, smrt. Uporedite sa znacajem Skorpiona-Marsa-Rusenja-Smrti...- Energije.

Sunce na izlazu je rodenje dana. Sve se budi i raste. Od toga Sunca su se razvili pojmovi Materije i svega sto je u vezi s njenim sirnbolom. Tu Sunce djeluje kao one majsko u godini i rnozete uporediti sa znakom Bika koga ste vee olako naprijed naucili. Sjedinite znacenje sirnbola Materija-Bik-Venera-Rodenje- Izlaz ...

Kolikogod to u osnovi izgleda prosto i jasno ipak ee vas praksa pouciti da ima odstupanja. Razloge tih iznimaka pradavno su tra!ili Ijudi i horizontalna podjela horoskopa na 12 kuca postojala je vee u starom Egiptu a rnozda i prije. To je blo glavni problem astrologije u srednjem vijeku, koji nam je ostavio 14 raznih podjela kuca: topocentneke, stereografske, prirodne gradacije (vertikala kroz cusp markirana na ekliptiku), vertikale kroz MC i Asc. a ostalo dijeli na 3, od Asc. dalje podjela po 30 stepeni, od Asc. po dva vremenska sata. S tim je tro glavu Firmikus, Porfirije, Ptolemej, Placid us, Regiomontanus, Morinus, i konacno Felov. Ostale su glavne dvije podjele na jednake i nejednake. Te posljednje su zasada pobijedile a da Ii je to konaeno vidjet cerno.jpak se svi sla!u uglavnom da Asc. znaci novorodeno "jaM, sto je lako razumljivo, ne samo radi simbolike iii analogije sa jutrom i godinom, vee i zbog nastupa novih zracenja na istoku izlazetih tijela.

H oroskop godine sa 12 znakova utvrduje se danom ulaska Sunca u proljetni znak Ovna kad se naglo mijenja disk elektromagnetskih i gravitacionih odnosa Zemlja-Sunce. Ujutro se vidi kakav ee dan - horoskop dana pocinje izlaskom Sunca. Horoskop licni pocinje od tocke gdje se zateklo Sunce u casu rodenja. Odatle se dijeli 12 jednakih "kucica" iii polja. To je arapska podjela, koja ponegdje zadovoljava. Najva!nijaje podjela koja poeinje sa stepenom granueeg znaka ekliptike. Postoje takve dvije podjele: od granueeg stepena stalno dalje po 30 stepeni ekliptike naprijed, iii od granuceg stepena uzeti po 30 stepeni horizontalne podjele. Ona se u praksi pokazala najispravnija, a kasnije cerno je braniti i teorijom. To su tzv. nejednaka polja, modus inaequalis IIacidus iii Regiomontanus, dok su prvu podjelu drfali Ptolemej, Firmikus i dr., modus a equalis.

Cetiri su glavne toeke: Ascendent, Descendent, Zenit i Nadir. Zapravo ova dva zamjenjujemo i uzimamo eklipticki meridijan koji sijece ekliptiku u tockarna Medium coeli i dolje Imum coeli, sto se oznacava sa MC i IC.

Ako imate sfernu trigonometriju u malom prstu mozete 12 polja izracunati, inaee postoje starnpane tablice, zasada najbolje Raphael's Tables of Houses.

Prvo polje od Ascendenta, iii stepena granuCa, oznacava se brojem 1 i tako dalje sve do 12. Moramo napomenuti da ta podjela najvlse lrna srnisla bas u umjerenom pojasu gdje je upravo vegetativna priroda poctozna najimpresivnijim utjecajima suncanoq hoda. Na polovima, posebno u dane oko ekvinokcija, ta podjela nema nikakva smisla, a vrlo malo i u ledenom pojasu. Ne zna se kad je takva podjela zapoeeta u praksi, ali se vidi na nekim prastarim horoskopima i vjerojatno datira jz doba kada je astrolog uvidio analogije godine i dana, covjeka i kosmosa. Danas se Covjek rnoze roditi i u vasionskom brodu i tame dolaze posebni zakoni, ne samo astrologije nego i fizike uopce. Pedantni Troinski napravio je horoskop na Mjesecu za cas dolaska prvih astronauta.

Prvi !judi su se radali u februaru Oer je prirodno parenje bilo u prolleee). Jos i danas glavnina rodenja pada oko 3 sata ujutro, analogon februara. S obzirom na Sunce i blize planete, za rnuskarce je dobro rodenje prilikom granuCa Sunca jer ti planeti daju vise ambicije, prijepodne takoder dobro jer ti planeti stoje prerna Zenitu, 12-18 sati vee su vise zadovoljni da rade za druge, dok 18-24 vise covjeka baca u pozadinu. Daleko smo od toga da bismo takvo pravilo uzeli kao zakon.

Vrlo je vazno pogledati gdje se nalazi planet srodan znaku Ascendenta (ponekad su i dva) , to je suvladalac, kao i planet srodan suncanorn znaku, tzv. planet vladalac. Ako nisu u losirn aspektima oznacavalu prema polju:

1. povecanle znacaja u smislu tog znaka i planeta,

124.

• 125

12

12

2. financijske rnoquenosf narocito dobri planeti,

3. ophodenje s Ijudima, literatura, itd. narocito Merkur, Venera,

4. kuca i domovina i sreca dornaca,

5. uspjesi u Ijubavi, sportu, spekulaciji,

6. sredstva sluzenia, rad i posluga, zdravlje,

7. javni zivot, ortaci i brak,

8. akcije, borbe, i nacin smrti,

9. daleke stvari: putevi, filozofiia,

10. polozai u drustvu i njegova cvrstoca,

11. veze, djeca, planovi, protekcije,

12. socijalne ustanove, ropstva, kronlcne bolesti i sve sto je nepredvidivo. Planeti u aflikciji znak su neuspjeha, kocerua, bilo sam sebe bilo od drugih.

5 : 11 = Ijubav za odredenu osobu: Ijubav za drustvo. 6: 12 = vidljive zapreke: nevidljive zapreke.

CETVRTA:

1 = glava.

2 do 6 = desno, donja strana, iza leda, odricanje, slava. 7 = noge, abdomen, javnost.

8 do 10 = svijest, srce.

11 do 12 = lijevo, gornji dio, prednji, dnevni zlvot, ali 12 = tama, zatvor, ropstvo, bolest.; Kriticna polja 4, 6, 8. i 12. Polja afirmacije 1, 5, 7, 9. i 10.

Planeti imaju srodnost i sa poljima mada to nije tako izrazito i tollko opravdano kao sto imaju u znacima. Tako vise po analogiji najjace djeluju:

1. polje Mars, 2. Venera, 3. Merkur, 4. Mjesec, 5. Sunce, 6. Merkur, 7. Venera, 8.

Mars, 9. Jupiter, 10. Saturn, 11. Uran, 12. polje Neptun. Ustvari analogija ne rnoze biti potpuna jer su velike razlike dnevnog i godisnjeg upliva Sunca na glavnim ukrsnicama. Npr. Sunce u zenitu godine tj. na 0 Haka nikako ne sliei uplivu Sunca u zenitu dana, oko podne. Sunce ima najjaeu snagu u 5. znaku zodijaka, lavu, ali u 5. polju dana tj. oko 21 sat nikako tome ne sliei. Razlog eerno uociti kasnije. lato je moquce analogiju polja i planeta predstaviti ovako:

Sunce 10, Mjesec 4, Merkur 3, Venera 7, 5. i 11, Mars 8. i 1, Jupiter 2. i 9, Saturn 6. i 10, Uran 4, Neptun 12.

PED\:

SINTEZA POUA

1 lienost, 2 posjed trudom, 3 lieni duh = liene moqucnostl,

4 majka mr, 5 posjed od oca, 6 nasljede oca = nasljeda razna.

7 zena mr, 8 posjed od zene, 9 nadahnuce = sve od javnosti i zene. 10 otac mr, 11 posjed majke, 12 nasljede majke = sve od blagodati.

Dnevna polja 7-12 su znak sjaja. Vise planeta u tom predjelu ima Nils, Bor, Unkoln, Frojd, Musolini, Viktoria engJ.

Nocna polja 1- 6 iii Hayz su znak odricanja. Naglaseno u osoba: Sokrat, Kromvel, Nehru, Benes, Marija Sel, zena Fr. Josipa, ljermontov.

12, 1,2 odnosno koncentracija prema Ascendentu = samosvijest narocito ako je jak Mars: Dante, Karlo Veliki, T. Hobes, Karl Maj, Eduard VII. engJ. (10-12 ima rumunj. kraljica "Carmen Sylva")

6,7,8 odnosno sve prerna Descendentu = lzlozen javnosti, popularan, sa svakim pod ruku: Lenjin, M. Stuart, J. Kardanus, V. Vilson, Aleksandar III. ruski, astronom V. Hamilton.

9, 10,11 iii prema lenitu: sjaj, visina, slava. Muhamed, lola.

3,4,5 iii sve k Nadiru = posmrtna slava, odricanje ... imadu narocito naqlaseno asketi, proroci, sveci. (Svedenborg)

Planeti unakrst ma po kojim unakrsnim poljima znak su teskih nutarnjih borbi, tragedija, vanjskih opasnosti, zrtvovanja. Tako sto imaju Matos, Barbis, Kosigin.

Studij polja i aspekata spada u najdelikatnije analize i najbolje je procl duzu praksu na horoskopima dobro poznatih osoba.

Kao pravilo vazi: gdje je masa planeta na okupu tame je natus jak, gdje je hrpa dobrih planeta tame je uspjeh a gdje se gomilaju losi tame je stradanje. Imalo jaci planet u ma kom polju poboljsava znaeenje ako je dobro aspektiran a sve pogorSava ako je lediran.

PRVA:

1, 4, 7, 10: fiksna polja = volja, djelo, nacela, pocetni start ...

2, 5, 8, 11: sljsdujuca = materijalno stanje, proizvod rada, bogatuni. .. 3, 6, 9, 12: padaiuca = intelekt, ueeni Ijudi, filozofi ...

DRUGA:

1, 5, 9: fizieko, astralno, pneumaticko tijelo, "ja".

2, 6, 10: djelo, zarada, radno mjesto, polozal u drustvu, rezultat rada. 3, 7, 11: okolina, rodaci, prijatelji, zena, sve izvan, "ne-ja".

4, 8, 12: rodno mjesto, mjesto smrti, svrsetak, jedinstvo s vremenom.

1: 7 = borba lienosti i javnosti, opozicija ja ne-ja. 2: 8 = dobici od rada: dobici od nasljeda.

3: 9 = bliski rod i putevi: daleki rod i putevi u inostranstvo. 4: 10 = rodna kuca: radionica iii kancelarija.

1261

1127

12

12

Sama Venera na Asc. ublaiava agresivnost 1. polja jer daje umjetnicke darove, muziku, slatkoeu, ritam, veselje, indolenciju.

(Sergej Foretic VE sa-120 SA = pjevac, elegije, klasika)

Konjunkcija Asc. sa nekom nekretnicom je vrlo vazna i to eerno naknadno opisati.

ZNACAJ ASCENDENTA

D a bi se toeno utvrdio granuci stepen ekliptike vazno je znati sto toeniji cas rodenja; to je one sto je nekad i vrsio zrec zvani "horoskop", prornatrac case. Ne samo teorija, nego vise praksa, dokazala nam je da je upravo taj stepen vazan u analizi horoskopa - i bas najcesce njega ne znamo. Ako se na samom Ascendentu nalazi neki planet iii neka zvijezda nekretnica onda to ima odredeno znaeenie za karakter natusa. Srazmjerno uplivu suncanoq znaka, granuceg znaka, obrisa planeta i ostalog, polozen! na Ascendent znace:

Sunce: jasan i samosvjestan, sposoban organizirati. (Neron)

Mjesec: raspolozen, prijatan, njezan, sklon promjenama. (Washington) Merkur: mladenacki, pokretljiv, dar govora, pisac. (Anna Frank)

Venera: lijep, veseo, emotivan, ugodan, njezan. (Ljudmila Cerina, Softja Hotek) Mars: evrst, agresivan, energican, privlaean. (D'Annunzio, Foch)

Jupiter: zovijalan, veseo, optimist, zdrav, punacak, (Terjeskova, Eden)

Saturn: cvrst, pesimist, tezak, mislilac, teska sudbina. (MatoS, Gandhi)

Uran: ekscentrlean. revolucionar, originalan. (De Valera, CI. Gable).

Neptun: medij, spijun, narkoze, cudna moe. (Heisenberg, Geesink)

Pluton: davolji momak, drii se otraga, demon. (Landrou, von Braun)

Emil Krebs, poznavalac 60 jezika, ima Asc. u Strijelcu u konjunkciji Venera-Mars-Saturn. Raspucin u Biku konjunkcije Asc.- Algol-Pluton. Poglavnik isto Asc.-Algol-Pluton-Neptun (haos). Fon Braun Pluton-Mars-Asc. = maher za ubijanje masa. Slicno Landru Asc.-Pluton-90-Mars = masovni ubi ca. Silv. Matuska Asc.-Mars 9O-Venera-180-Neptun = haos erosa. AI Kapone Asc.-Saturn u Lavu = kolerik ledena srca. Kicener Asc.-Saturn-120-Mars = hladni ratnik, sretan, ali sudbina?1 Matos ima Asc. u humanom Vodenjaku konjunkcija Saturn sa brojnim lostrn aspektima = razapet na sveljudskim idejama. Posljednja ruska carica ima tocno na Ascendentu pomracenie Sunca = pomracenie svoga zivota, preokret, posljednja carica. U nase revolucionarno doba zapaia sa na samom Ascendentu revolucionarni Uran: De Gol, F. D. Ruzvelt, De Valera, general Franko, Iva Lola Ribar, (samo sto je njemu Uran bio u opoziciji Marsa = nesretan slucaj u ratu).

Mjesec na Ascendentu daje i neke Casto crvene fleke po tijelu, a i njezno zdravlje.

Mars redovito skupljanje pigmenta, upravo lijep madez, bas na on om dijelu tijela koje je u srodnosti sa znakom Ascendenta. Jupiter daje dobre protekcije (Terjeskova, Naser) ali i pad ako je u izgonu; Djevica (Eden) iii Blizanci (HrusCov). Saturn daje neki izrazito sivi pogled, ledene zjenice, nekad deformacije lica iii dijela tijela koje je u srodnosti sa znakom. Uran daje redovno zagonetan stran pogled, oci pune zanosa za nekim vislrn sferama (von Braun). a Neptun upravo neke lazno povjerljive oci spijuna, neurotika, cinika (Sukarno, KUrten Heisenberg).

1281

1129

12

12

PRVO POLJE "VITA"

DRUGO POUE "PORTA INFERNA"

1 Opce dispozicije i tendence, licnost, karakter, tempera.ment, individualnost, "ja", vrline, mane, vlastita poduzeca, osobni uspjeh i neuspjeh, sposobnost, nacm djelovanja, fenomenalne pojave te neke nasljedne tendence sudbine.

Grada tijela, zdravlje, zivotna energija, dusevne dispozicije, inicijativa, aktivnost, borba za egzistenciju, dinamika, latentne moqucnosn, osnova zivota.

vazno je u kom se polju nalazi vladalac, pa i suvladalac ovog polja.

Dalja znacerua:

2 Tekuci imetak, dnevne potrebe, hrana, bogatstvo, vlasnistvo, financijske moquenostl, dobit od rada, koristanla okoline, uzivanje, veze, promjenljivi posjed, obrtna sredstva, sloboda, sreca-nesreca u materijalnom smlstu, odnos sa posrednicima, kraj kojega sami uzrokujemo.

12/2 kasa, neprijatelji srece,

11/3 prijatelji brace, bliznjih, ministara, nade brace, rodaka, braca prijatelja, bibliofili, 10/4 baba oca, upravnici, stari grad,

9/5 put djece, njihove manguparije, susreti am basad ora, snovi djece, putevi razonoda i skola,

8/6 nasljedne bolesti, smrt podredenih, epidemije, oporavak, narodne tradicije,

7/7 upliv zene i drustva, ponovne veze, pacifisti, zene ortaka i protivnika, neprijatelji neprijatelja,

6/8 vrijednost starina, akti uspleha, autopsije, koze,

5/9 zadovoljstvo puta, misionari, radost ucenja, jeresi, sportske igre, mornarske skole, 4/10 otac majke, kraj situacije, mocl drzave, Casti, polozaja, mauzole],

3/11 braca nasljednika, publikacije, pisma i putevi rninistara,

2/12 dobit do tajnih neprijatelja, bolnica, kainjenih, i sl.

NAPOMENA: 12/2 znaci da je prvo polje dvanaesto drugome polju, i sl,

Mnogo planeta u polju: koncentrisan na sabe, ne da se poduCavati, indiferentan za druge, namece svoju volju. Npr. papesa Johanna JU-MA u ge- (SO-Ie-); gigant Bellisford ME-VE-MA-UR u ge- (SO-ta- korpulencija), Ciceron ME-VE-MA-UR-SO u co- (upornost).

NaroCito je ovdje uocljiv Mars, a tipovi sa mnogo planeta u prvom polju mnogo podsjeeaju na tipove Marsa (Ovan iii Skorpion).

Primjer tumacenla: Ako je vladalac 1. polja Mars a nalazi se u 12. polju: Covjek ce biti sluzbenik bolnice iii slicne soc. ustanove, iii (ako je horoskop kriminalca) svrsit ce u zatvoru. Ako je medutim vladalac 12. polja Jupiter a nalazi se u prvom polju, to pored ostalog znael i dobitke od bolnica, zatvora, kainjenika, tajnih neprijatelja, brodova na moru (Ribe), itd.

12/3 neprijatelji brace, braca neprijatelja, epidemija, zabranjene publikacije, sudari veza transporta, napad zivotinja i Ijudi u transportu,

11/4 prijatelji oca, otac prijatelja, uredni planovi, zelja pamcenla, 10/5 Sefovi skola, mode, igara, cirkusa, impresario, cast djece,

9/6 putevi podredenih, narodni mudraci, Car mase, uspon bolesti i pasija, 8/7 zenin testament, ostavstma ortaka, tatovi testamenta,

7/8 ispunjenje oporuke, skrivaci testamenta, cina, leSe, mutlkase, lijeenici urina,

6/9 neostvareni putevi, filozofske sumnje, kolonijalni robovi, bolest popova, magistara, 5/10 posljedice akata, osobna zadovoljstva, moral majke, rehabilitacija,

4/11 otac prijatelja, prijatelj oca, kruzok, lshodiste nade, nekretnine prijatelja, ministara, 3/12 braca neprijatelja i obrnuto, lazna pisma, elegije, oplsl kriminala, itd.

Masa planeta znak da je Covjek od biznisa. U genija to je polje redovito prazno, odnosno prsslabo naglaSeno. Dobri planeti u ovom polju znak su sigurnog bogatstva, naroclto u dobrom aspektu. Karuzo VE-NE-120-JU. Ako su u losem aspektu takoder bogatstvo ali sa mnogo napora. Ako se to tiee Merkura onda je casto padanje i Casto veliko uspinjanje. Dobro drugo polje smanjuje uplive drugih losih aspekata (Kosigin). Najbolje ovo polje naravno ima - Onasis.

Losi planeti u polju, npr. SA-MA, znak su velikih napora za ekonomsku samostalnost ali nikad uspona. SiromaStvo se ne da spasiti ni pornocu prijatelja. Pejsa 20-milijunti Jugoslaven ima tu Urana i Plutona.

Glednite si brzo: Ako imate tame Jupitra, Veneru i jedno Svjetlo u dobrom aspektu - bogatstvo yam ne gine. Jos ako su dobri aspekti s nekim iz 5, 11. pa i 8. polja, i njihovi vladaoci u povoljnim polozajimal

1301

1131

12

12

"

TRECE POUE "DEA"

CETVRTO POLJE "IMUM COELI"

3 BraCa sestre, rodacl, susjedi, okolina, krvni odnosi i srodstva, bliZi prijatelji, Simp~tije izvan obitelji, naein misljenja, saobraCaj, kra¢i putevi, izleti, ogranieeni horizont, pisma, dokumenti, jezik, praktiean intel9l<t, inteligencija, potreba stvaranja.

4 Rasa domovina kuca zavieaj, nasljede, nekretnine, stan, tajni trezor, ognjiste, karakter, nasljede aca: preci, nasljec1e predaka, zgrada, poe~tak i kraj Zi~ota, embrio i grob, kolijevka, atavizmi, zelja sigurnosti, nasljedm talent, mBjka u muskom otac u zenskom her., sudbinsko polje.

2/2 banka, sadrZaj sadriaja,

12/4 neprijatelj oca, parazit, konspirator, bolesti oca, seftrezora, zatvor tvrc1ave, 11/5 prijatelj djece, druStvo zabave, diplomatski kor,

10/6 akti podredenih, agitatori, naporedne bolesti,

917 put zene i drustva, slava zene, pretskazanje rata,

8/8 ruSenje, anuliranje, kastracija, . 7/9literatura izdaleka, pravne diskusije, vjerski rat, pasosi, dzeparosi, skleroza, slozenl procesi,

6/10 mutne easti, zdravlje podredenih, policija, pomoenicl,

5/11 djeca prijatelja, posljedice zelja, igre i spekulacije ~ veZ! djece i prij!itelj~, misge, 4/12 kraj smetnja, neznani delikti, nekretnina neprilatelia, utemelJlvael bolnlca, zaduzbina, i sl.

Mnogo planeta, narodto Merkur i Jupiter u srodnim znacima, znak je jakog intelekta.

Pasteur 6 planeta, Blavatski 4. Gleda se u vezi polja 1, 6, 9. za domaCe a 9, 12. za strane puteve na daleko. Vladavina Asc. u 3. znak je intelekta a i putovanja. Jedno drugoga inaee i unaprec1uju.

Uplivi treeeg polja su inaee dobar !inalo.gon tre~m ~a~u BIi~~ca: intelekt.b~, svestran, povrsan, komunikativan ... all teskl planstl srec1uJ~ I uozbllJuJu. ii~an Fi~I~~I, esejist, poeetnik pisac i kritiear ima tu SO-JU-SA, 3 teska tlJela znak buduCih ozbllJmh uspjeha u literaturi.

LoSi planeti daju takocer okretan duh i jak, ali lako upravljen na zlo, Za Ijude k~>ji upravljaju saobracajntm vozilima tak~v Z!'a~ je vrlo opasan .u. moderno d~b~. ~vlm Soferima loSeg aspelda u 3. polju bolJe bl bllo odmah napustitl volan. Pavellc Je imao loSe treCe polje = nesretan saooraeel u drfavi, bliski neprijatelji, itd. i kamo sreee da volan nije ni prihvatio.

2/3 dobit brace iii puta, plaea zaposlenja, trgovac filatelija, dobit od duha, pisama, ruku, 12/5 zavidnici uspjeha, atentat na misije, azili djece, sal a discipline,

11/6 pomoenici javnih sluzbi, podredenih,

10/7 akti zene, aktivan period, s1ava braka, east pobjednika,

9/8 ekshumacija, promjena groba, zazivanje mrtvih, autopsije, narikace, znanje proSJoga, tradicije, sujevjerje, arheologija,

8/9 svrsetak puta, anuliranje nauCnih radova, slom religije, 7/10 otac, kraljica, uzurpacija poloZaja, napad na east,

6/11 bolest prijatelja, vjernosti, nada, sluge prijatelja, ....

5/12 djeca zavidnika, posljedice bolesti, razonode u zatvoru, ognJlste bolnice, maSlne poduzeca, studij okultizma,

3/2 novcanl odnosi, mecena, velikodusje, itd.

Masa planeta = asket. Vafno gdje je UR i SA, ti sudbinski planeti. loS; planeti znak su domaCih nesreca kuCi, roditeljima. Makarios tu ima Saturna i Marsa, sva zta u kuCi. Saturn oblcno znaei pustoS i rUSenje ognjista (carevic Aleksej) i nesrecs ocu bar do roc1enja drugog djeteta. Neptun planet zagonet~i znaei zagonetn? roc1enje i gr?b (Himler, japan ski princ i 20-milijunti Jugoslaven PeJsa). Svedenborg Je toCno u Nadlru imao MO-UR = jasnovic1enje, Drajfus UR = nenadani udara~ i razor d~ma. U~~ ee~o znaei i vatru, zemljotres, i slieno rusenje obiteljskog kruga. All takoder I laku oriJentaclJu na opeelludske i kozmiCke probleme.

1321

1133

12

12

PETO PODE "BONA FORTUNA"

Otac i mati vunderkinda Kim Un Gonga imadu ME ge-120-JU = divne sposobnosti djeteta. Fransoaz Sagan MO-SA = roman a i kompleks Ijubavi. Kristina Kiler NE 120 U = fantastlene Ijubavne komplikacije Profjumo. lnace kod zena NE u 5. polju, sa imalo emotivnih znakova, znak je da ne mogu ostati vjerne. lato cete ovo polje uredno prouciti.

Ipak treba ga uporediti sa 7 (zena), 11 (djeca i veze) pa 6 (mogucnost rada ako je MA jak a ME dobar).

5 Potomci, djeca, seks, eros, zabave, vjezbe, skola, odgoj, mladost, Ijubav, ukrasi, darovi, veselje, zabavna mjesta, talent zajavne nastupe, veze mladosti, lagane zarade, lutrije, igra, spekulacija, sport, odljela, otkriea, preduzeea, ispunjene zelje, daleki preci, rasno porijeklo.

4/2 kase sigurnosti, rudnik zlata, oclnstvo dobra,

3/3 drugi brat, kopije rukopisa, stanice saobracala, izdajnici, 2/4 bogatstvo oca, grada, trezora, rudnika,

12/6 nezgode podredenih, bot crijeva, higijena, teskoee naroda, nezgode velikih radnih mjesta,

11/7 prijatelj zene, vjernost zene, ugovora, drustva, neprijatelj lopova, drugari sumnjivih radnji,

10/8 fizicka slabost, upliv tradicija, groblje, Cast iza smrti,

9/9 dugi putevi izazivaju jos duze, vjerski pokret, snovi religije, utopije, navigacija, 8/10 smrt majke, vladara, nasljede poloZaja, polltlcld testament,

7/11 sukob saveznika, neprijatelj javljen od neprijatelja, ugovor na povjerenju,

6/12 bolest neprijatelja, neurastenija, pomanjkanja, narodni elementi, bolnice na brodu ...

Mnogo planeta = kockar, spekulant, Ijubavnik, glumac, sportas, uspjesi s lakoeom (Takac, nogomet). Upliv iz ovog polja dade se sjajno provjeriti. Prof. Jarecki, koji je izvukao milijarde iz igraenica sigurno ima ovo polje jako. Astrolozi u Argentini naSli su ga jako u neke ulicarke i dali joj novac za lutriW. U drugoj rundi dobila je premiju. Znacajan je vtadalac ME Milke Trnine; VE Marije Sel (naialost 90 SA-); VE-SO-ME Sirli Tempi; MO Ane Frank; SO Oz. Kraford; ME Grete Garbo. Marlena Oitrih ima SA-JU-MA-U. Nogometas Takac MO-SA-NE.

Saturn daje tu kompleks Ijubavi (Henrik VIII, Vera BrOhne) iii seks. Ubica Veinwurm 180 MA, 90 ME. Avanture jake VE-UR sto irnass Gambeta kao i E. For (Faure) predsjednik Francuske, koga zatekose gdje umire u krilu Ijubavnice. Ljubavna tragedija Marije Veeere oznacena je u SO-MA 90 SA.

5. polje pokazuje i pasije (hobby) analogno planetu: Rudolf MA = sakupljac oruzja, Berta Sutner VE = pacfist, Menuhin UR aq- = muzika, Molison UR = avijatlcar,

Eros odavde potjera k slavi Oamu s kamelijama NE-UR-SO. Ludvig Bavarski ima tu VE-NE = Ijubavne bruke i komplikacije (afera Lola Montez). Ana, kraljica mad.-l:eska MO-VE ali 90 MA = plodnost ali opasna: preko tuce djece i umire prilikom porodaja posljednje kceri.

1341

1135

SESTO POUE "MALA FORTUNA"

12

12

SEDMO POUE "OCCASIO"

6

Zdravlje, bolest, komfor, hrana, odijelo, namjestaj, staje, doma6e Zivotinje, sluge, pomoenlci, zanimanje, sluzba, dio tijela koj trpi, potcinjeni, robovi, rod zene, krug kolektiva, radiona, krize sadanjeg zivota, daleki preei, poznati neprijatelji, nizi neprijatelji, starost, praostaci, kraj uzrokovan rasom i kroz Iicnu

7 Zena, brak, ortaei, javna east, otvoreni neprijatelji, konkurenti, protivniei, odnos sa stranim osobama, drugovi, konkubinat, sve sto je nasuprot lienosti, procesi, rasprave, pravda, diskusije, kupnje-prodaje, zadruge, sudlonlstvo, predi, sudovi.

borbu.

5/2 stednja, posudene pare, igra parama, trgovacke skole, 4/3 strieevi, tajne brace, autor, garaia,

3/4 ujaei, tetke, gradski saobraee],

2/5 do bit od misije, skole, igre, prvog djeteta,

12/7 neprijatelj zene, izdajnici, arsenali, vojni zatvori, urin. kroniena bol zene, nepoznato u razvodu, ratu,

11/B pomoenlci smrti, nasljeda, testamenta, smrt neprijatelja,

10/9 svrha puta, filozofije, cast od umovanja, sef kolonije, broda, erkve, visa inteligencija,

9/10 djela majke, duha, kralja, san u djelu, put mijenja poloZaj, 8/11 testamenti ministara, prijatelja, nade srusene od njih, skeptiei,

7/12 proeesi lene, neprijatelja, smutnje zatvorenika, krada zivotinja, kupoprodaje stoke ...

6/2 finaneijske krize, loSi susreti, pokvarena hrana,

5/3 kratka vesela pisma, djeca bliznjih. povrat braCe doma,

4/4 pradjed, utemeljivaCi grada, nekropole, katakornoe, utvrda, graniea, autor izvrtanja poloZaja,

3/5 mali teatar, odnosi djece i Ijubavniea, erotske knjige, komedije, pokreti srea, odgoj, 2/6 dobit od balesti, narodne banke, pomoc sindikata,

12/Blijeeniei, agonije, kome, tajna mjesta smrti, krada testamenta,

11/9 Ijubav za velike puteve, filozofiju, veze,

10/10 prababa, cast od poloiaja,

9/11 put prijatelja, domet zelja, prijedlozi prijatelja,

8/12 smrt neprijatelja, kraj bolasti, nasljede od kriminala, nasljedne kronlene bolasti, itd.

Astrolozi su previse naglasili da los planet u ovom znaku znaCi i odgovarajucu bolest, Zdravlje vise zavisi od vladajueih znakova a ovo je polje tek dopunsko. Isto tako jako Sunee iii Mars oja~va zdravlje. Jupiter ovdje u Djevi iii Blizaneima znaCi lako poremecal uma (ako je slab MA iii SO a jak NE).

Inaee ovo polje je zanimljivo za Iijeenika. Dobar lijeenik bi morao to imati naqlaseno, ali nam nedostaju podaei. Opat Bulanze imao je UR - lijeei magijom: cuveni Cajlajs ima UR - lijeei slicno tako; Sebastijan Knajp ima VE i lijeCi vodom; neki ~robnjak ima MA sa Blizancima i dijagnoze daje po kosi. NaSa domaca Ijekarka teta Dulijeta ima ME i usplesno lijeCi travama. Autor ima SA i na vlastito zaprepastenle izlijeeio je vi§e djece u Drenici 1935. i to sugestijom i magnetiziranjeml

Ovo je takoder polje zdravlja i rada. MA = previse rada a manje zarada, SA = kompleks rada, ME = poslovi veza, itd.

Mnogo planeta znak je osobe naklonjane javnosti, dobroeudan tip koji drmusa ruku, s lakoeom otvara prijateljstvo, dozvoljava ici ispod ruks, uspjeh u javnom livotu i trgovini. To polje pokazuje gdje je braeni drug i kakav je. Ako je vladalae polja u vrlo losem aspektu savjetuje sa celibat. Ako je u 12. polju braeni drug lako ode u zatvor iii zatvorene ustanove. Ako je u B. utiee na bolest iii strada, u 9. na pogled na svijet, iii je u inostranstvu. U. 1. iii 4.polju znaei da utiee i gospodari u kuCi, naroCito ako je partner Sunee, Mars i st. Tesla i So imadu vladaoca u kvadraturi = nelanje.

Politicari imadu nagla§eno to polje. Robaspjer, Lenjin, Trocki, Staljin, Zukov, imadu ovdje MA 0 NE. Uran u 7. polju, naroelto ako je Venera iii Mars u losem aspektu, znak je nag log raskida braka. Paviea Gvozdic ima UR, a MA i VE su u opozieiji.

Saturn u 7. polju, naroelto ako je bliZe Descandentu, znak je jakih, reakeionarnih, starijih, otvorenih neprijatelja. Takav znak ima lovae naeista-kriminalaca Vizental.

Sedmo polje je naroeho vafno prouCiti u vezi Ijudske sreee jer se odnosi na brak a to je vaZan moment sreee. Usputno treba gledati i 4. polje, tj. kakav je mir u kuci.

1361

1137

12

12

OSMO PODE "PORTA SUPREMA"

Ovo najzesce polje vrlo je pogodno za prognoze. Ako su tu losi planeti s losim aspektima nemoquce je da promaslte prognozu. Tranziti taskih planeta donose redovito period krize. Vrlo je naqlaseno kod ratnih kriminalaea: clanovi SS, OAS, ali naravno u vezi polja 1. i 12. i losih vlad. Ovo polje vam pokazuje koga se treba euvati i kakav takt s njima imati. Slieno je 8. znaku zodijaka, Skorpionu. Svaki start na osmoj stepeniei poteneira akeiju i lako stradava, dijete rodeno u osmome mjesecu lako umire, u osmom je pjevanju Gilgames jauknuo ...

8 Smrt, stradanje, teske bolesti, rane, operaeije, fatum, strah, sudbina, udarci, testamenti, velike promjene, gubiei, nasljeda od javnosti, zene. ortaka iii mrtvih, duznosti-prava, baStina, otudena djeca, moe partnera, okultne stvari, velike opasnosti, prilagodljivost univerzalnom zlvotu, parapsihologija, erna magija, drugi svijet.

7/2 pljaeke u ratu, ugovor za pare,

6/3 bolest bliznjih, pomoene veze, agencije, 5/4 zadaci, mali vagabundi, igrace sale,

4/5 odnos oca i djece, diskretna vrijednost zadovoljstva, djecja soba, mjesto rodenja, bar, utemeljlvaci zabave,

3/6 vagon-restorani, brodski zurnalt, registri polieije, traktorl, 217 imanje zene, ortaka, rezultat razvoda,

12/9 nejasni rezultat puta, sukobi religije, vjerske pomocl, delikti na putu, putuluce bolniee,

11/10 prijatelji vladajueih, akta majke, veze na vrhu, 10/11 cast prijatelja, visa sila protiv nada, iluzije,

9/12 putevi neprijatelja, nadahnuce od kriminala, proroekl snovi, prava filozofa, itd.

Mnogo planeta = velike akeije i krize. Mars je ovdje naroelto jak i znael jake borbe, rane, opasnosti, a kod drugih marsovskih upliva pad na bojnom polju. Jupiter ublaiava to polje i vrlo je tssko takvom natusu davati prognoze. Vladajuci planet polja pokazuje kuda je usmjerena akeija: 5. prema Ijubavi i igri, 6. bolesti as Marsom i operaeije, 12. razni zavodi as Marsom u aflikeiji kriminal, u 10. polozaj u upravi i ako je to Mars u aflikeiji = naprasna smrt. Mars je tu najuplivniji i dosta je samo navesti imena:

Valenstajn, Slajher, Eva Braun, Sadi Karnot, Musolini, zatim Aleksandar Obrenovic MA-UR, Kardanus MA-SA (posjei:en), Dz. Kenedi MA i jos 4 planeta, Harding MA i 3 plan eta. Naravno i Saturn je tu los ali djeluje sa zakaSnjenjem, tek s posljedieama:

Dzonson, Krovli, Landru, Lajd Dzordz. Skup dobrih planeta daje hrabrost i veliku srscu u ratu, zatim nagrade, ordenje, nasljede. Kenedi, Prsona, Dalje vee prema aspektima:

SO = zivotna snaga i svjesna sjajna smrt, MO = strah i dusevne tragedije, ME = prijetnje, VE = slatka smrt iii uzrok Ijubav, MA = fanatizam, netrpeljivost, ozljede, smrt naprasna, JU = miran Zivot bez uzbudenja, porodicna smrt, SA = nesretne akeije, tuzna smrt, UR = paraliza, kap, nagla smrt, NE = zagonetna nerazjasnjena smrt, i sl.

Kralj Petar II. tu ima ominoznog UR 180 SO = nenadani gubitak trona pored mnogo drugih dobrih aspekata, a konacno i nagla nenadana smrt. Hitler vlad. VE 0 vlad, MA = slatka i naprasna smrt sa Ijubavnicom.

1381

1139

12

12

DEVETO POLJE "DEUS"

ZNACAJ ZENITA

Daleki putevi i znanja, filozofija, religija, predvidanja, kult, boianska mudrost,

9 bijela magija, strani poslovi, snovi i vizije, intelektualni zivot, socijalni poslovi, driavno pravo, publikacije, metafizika, apstrakcije, odreden pogled na svijet, put u inostranstvo, naueni putevi, promjene misli, istraiivanja, evolucija, otkrlea,

odnos sa daljinama, visi zivot, slava.

Z enit u jednom horoskopu jednako je sto i zenit danu iii godini, pa bi analogno to trebalo predstavljati vrhunac ~ovjocjeg zivota. 0 tome su napisane vee i posebne knjige. Radi nesigurnosti ~asa rodenja tasko je utvrditi da Ii je tijelo bilo u zenitu iii tek u 10. polju, a jedno i drugo je nekako vrhunac horoskopa,

lijela u zenitu uglavnom znaee:

8/2 konac prihoda, greske,

7/3 napad na bracu, snahe, gradanski rat, konkurenti prometa, izdava~ki ugovori, 6/4 losa podloga testamenta, psiha oca, epidemija, policija grada,

5/5 posljedice zadovoljstva, neduzne igre, necaci, igre spekulacije,

4/6 roditelji podredenih, javna sigurnost, jama, naradni oci,

3/7 pisma i putevi saradnika, paSanci,

2/8 dobro ad ne~ije smrti, ad starina, zene,

12/10 neprijatelj poloiaja i roditelja, polit. zatvor, uticaj zena na poloiaju, bolest majke, vladara,

11/11 prijatelji prijatelja, pornoc planovima,

10/12 polozaj neprijatelja, tastina kriminala, uloga zatvorenika, dugova, bolesti itd.

Sunce: ~vrst poloze], volja za upliv, renome, moe

(C. Borgia);

Mjesac: dnevni uspjeh, aplauz, popularnost ali naj~esCe ugrozen polozaj

(Briand, Selasije, Boris bug., Karlo IV);

Merkur: uspjeh pisca, trgovca, putnika

(Otto Hahn, Eden, Ivan XXIII); Venera: optimizam, umjetnost, diplomacija, zen ski poloiaj na visini

(Soraja, Selasije, Ivan XXIII);

Mnogo planeta znak je visoka duha, srece i dalekih puteva, naroeito povoljan Jupiter. Tako npr. imaju Vivekananda, Ruder Boskovie, Frojd, Rudolf Stajner, Van Gog, Nils Bor, lin Ujevie, Sartr, i dr. Uran sam iii sa jos kojim planetom daje talent ~udesnih otkrlea a i talent astrologa: Fon Braun, princ od Velsa, Frojd, Nils Bor, Krisnamurti, Septimije Sever. Vladalac prvog polja u 9. znacl osobit uspjeh u inostranstvu (iii filozofiji): Zvonko Medovie SO, P. Morgan SO-VE-ME. Mars sa odnosi regbi na politiku (K. de Murvil), a Venera tu znael da se ~ovjek izlafe Ijubavi s nekog viseg stava ali se tesko iii nikako zeni. Mata Hari VE 90 UR: udana na silu. Takav polozaj imadu oblcno striptizete i sve one koje vole javno pokazati intimnost.

(S. KoSCina, Ladik)

VJadalac 9. polja u 1 O. znael uspjeh u inostranstvu iii nekoj misiji, kao i filozofiji.

Jednako to znaCi u 12. polju ali onda je to tajna misija. U 3. polju zn~i sveobuhvatan intelekt. Naravno uvijek treba gledati odgovarajuCe aspekte. Deveto polje je prozor u svijet, pogled na svijet i ponekad je tu skrivena slava. To je polje religije. Zna~ajno da Ignacij Lajola tu ima Plutona - fatalni planet.

Mars: poloiaj u upravi, pionirski rad, ne naroeito uplivan. Jupiter: velik poloiaj, obieno ~Ianovi kraljevskih kuca to imadu

(Georg V. engl., Harding, princ Akihito);

Saturn: sudbinski politi~r bez kompromisa, koga rad ruSi u bezdan

(Karlo IV. austr., Cezar, Napoleon, Hitler, Himler);

Uran: diktator, organizator novih shema, reformator

(Mussolini, Lenjin, Marconi, Mata Hari);

Neptun: vizije, utopije, ideali, zagonetan poloza], muzika

(Loyola, M. Heindel, Menuhin, Picasso, Ludendorf);

Pluton: fatalni upliv na mase, fatalna popularnost, despotizam

(Draga MaSin, kraljica Natalija, Fr. Sagan, Majakovski, sin Undberga, astrolog Troinski i - autor).

Opet naglasimo: jed an znak malo zna~i ako ga drugi ne potkrepljuju. Aspekt planeta u zenitu iii zenita sa planetima, nam daje orijentaciju. Kraljica Natalija ima ga u 90 sa Saturnom (zla sudbina, samostan). Draga Masin 180 ad Saturna. Sin Undberga 90 ad Urana - ubijen iako dana ucjena. Kajzer Vilim ima Neptun s Marsom u Ribama = kulminacija s podmornicama i haos na visini. Saturna u zenitu imaju npr. Platon, Sven Hedin, Menuhin, Silv. Matuska, ali oni sa ne bave politikom. Ima ga i Raspuein i da nije zagazio u politiku druk~ije bi rnozda svrslo. Takoder lose stoji Saturn engleskoj kraljici Elizabeti II.

140.

1141

12

Teska tijela u zenitu manje su vaZnosti za natuse koji su rodeni daleko na sjeveru.

To vise nije zenitni poloza], niti je neka elevacija, naroelto ako je fenomen na juznom dijelu ekliptike i latituda. S. Marsal Manerhajm je imao SA u takvom polozaju i nije mu prouzrokovao mizeran svrsetak sto obicno prouzrokuje politiearima.

1421

12

DESETO POLJE "MEDIUM COELI"

1 0 Uspon i vrhunac zivota, poloza], dostojanstvo, cast, renome, upliv, slava, dovrsena djela i iskustva, karijera javnih licnosti, djelatnost i uspjeh, profesija, ambicija, zvanje, iscrpno djelo, dostlqnuce drustvenoq polozaia, otac i vladar u rm, mati u rw.

9/2 moralna moe, promjene dobra zbog puta, promjene mjesta, 8/3 kraj literarnog rada, smrt brace, unistenje spisa,

7/4 rusenje testamenta, procesi oca, podloznost zeni,

6/5 venerlene bolesti, bolesti djece, agenti igara,

5/6 spekulacije djece i podredenih, narodni teatri,

4/7 solucije u sukobima, javni biljeznik, cukundjed,

3/8 kopije starih dokumenata, pisma okultizma,

2/9 novac okultizma, strane banke, novac iz daljine, 12/11 nezgode bliznjih, neprijatelji veza,

11/12 prijatelji nevidljivih neprijatelja, itd.

Masa planeta u 10. polju znak je uspona, sjaja, visine u drustvu da presto nije rnoquce srusitl covjeka ako nema neke druge pogubne aspekte. Jako polje su imali:

Sulejman Velicanstveni, Zola, Paganini, Ciceron, Menuhin, Dzingiskan, a vee je notorno poznato da Jupitra u tom polju nose aristokrati i kraljevi. Jake ali s opasnim aspektima planete rnanje-vise irnase: Lenjin, Musolini, Dzonson, Gebels, Cezar, Napoleon, Kenedi, Hitler, Kors.

Oznacava i zanimanja, tako npr. dvojni znaci kao Blizanci redovito znace duplo zanimanje iii dva poloZaja. Vladalac 10. polja u 1. znak je uspjesne akcije, u 2. sticanje od polozaia, u 7. veze preko zene, u 12. uspjesi tajnim i tamnim kanalima, kontraband, zatvor, robovi, i sl. vee prema znacima.

1143

12

JEDANAESTO POUE "GENIUS BONUS"

11 Plodovi poloiaja, planovi, nade, zelje, protekcije, vjernost, povjerenje, simpatije okoline, neutralizacija antagonizma, korist od prijatelja, s1uzbe i zvanja, socijalni poslovi, vaspitaci, djeca, veze i svi koji unapreduiu lienost.

10/2 bankari, djelo preko novca, moe novcana, 9/3 moral bliznjih, plodovi duha, putevi, novinari,

8/4 ti~ina iza bure, kraj protivnika, smrt oca, pad grada, 7/5 protivnici u igri, lupezi u zabavi, sud u spekulaciji, 6/6 bolesti podredenlh, ekipaZa, servilnost,

5/7 antagonizmi, djeca ulice, jayne igracnice,

4/8 uzrok smrti i testamenta, mjesto groba,

3/9 duhovni napredak, knjige, susreti intelektualaca, 2/10 imanje vladara, jayne banke, majke,

12/12 zatvor neprijatelja i obrnuto, njihove bolesti, itd.

Masa planeta u tom polju znaci ateizam iii posebno gledi~te na svijet. Kulidz je imao 5 planeta. Inace velike protekcije, veze i planovi. Neptun najvi~e pravi haosa u planovima. Vladalac 11. polja pokazuje mjesto gdje se kreeu nade i planovi, gdje su smetnje i pomoCi.

Adenauer 2 planeta, Gregor Straser 3, Alfonz XIII. ima~ nepoiozen Saturn = I~i prijatelji (savjetnik Primo de Rivera).

U naslm uslovima to je polje penzija, ij. drugo od desetog = plodovi zvanja i poloZaja. Ako su tu lo~i znaci tufna Ce biti i penzija. Ako je aft. SA t~ko ce se do nje doci, aft. UR zakon Ce je ukinuti, itd. A ako su benefik dobrih aspekata znaci velika i nezasluzena penzija. NE ovdje znak je lo~ih planova, konfuznih plodova rada. I 51.

1441

12

DVANAESTO POUE "GENIUS MALUS"

12 Najgore polje, tajni neprijatelji, nevidljive prepreke, ogranicenja, kazne, zatvori, ropstvo, kroniene bolesti, divlje zivotinje, izgnanstvo, napad mase, kriminalaca, tuzbe, podvale, brige, ku~nje, procesi, psihicke komplikacije, bolnice, ludnice, prevare, samostani, socijalni poslovi, zatvorene ustanove, strah od Zivota i smrti izaziva mucenje i sebemucenje, nostalgija.

11/2 imanje prijatelja, cuvari kase,

10/3 zanimanje brace, trezor pisama,

9/4 putevi oca, kucni moral, panteizam, 8/5 posljedice testamenta, stradanje djece, 7/6 zene podre(Jenih, domovi zadruga,

6/7 nezgode zene, javni radovi,

5/8 smrt djece, konac spekulacija, nezgode u igri,

4/9 psihicke tendence, okultizam, preseljenje, emigracija, 3/10 zanimanje brace, uspjeh pisama,

2/11 planovi zarada, zarade prijatelja, itd. itd. Kao za sva ostala polja i ovdje se moze navesti j~ sva moguca analogija Cim poeetnik ovlada glavnom simbolikom.

Masa planeta: povucenost, odvojen zivot, asketizam, misticizam, poezija, kriminal.

Landru 6 planeta, Raspucin 7, Tin Ujevic 4, gerl Kiler 4, Alan Leo 3 dobra. Hes je tu imao SA-90. Helga Matura MA-180. Merilin Monroe MA-120-SA, Kepenik vlad. VE.

Nije dobro ako je vladalac 12. polja u 4, 6, 8. jo~ sa lo~im aspektom jer je onda i lo~ moral i I~ ishod svega. Ako je u 1. polju znak je dopasti zatvora bez mnogo krivice, a ako je vladalac 1. polja (narocito MA, SA) u 12. to je lako dopasti zatvora i duieg ropstva i sa krivicom iii bez nje. Mirom i suzdrZavanjem lome se i najgori aspekti, uci kineski Tao.

Zimski natusi oko podne imaju ~iroko polje 12, pa ga t~ki planeti spore prolaze, zato ce se upliv tranzita uvijek manifestirati.

1145

12

12

OPREZ SA POUIMA

ANALOGIJA POLJA I ZNAKOVA

Za poeemlka je nesigurno da lupa naglo po znacaju polja. Prije svega treba provjeriti da Ii su dobro lzracunata po sigurnom Casu rodenja. A zatim se orijentirati na tumacenja kod najsigurnijih, kao:

- losi planeti i losi aspekti loslh polja 6, 8, 12. i onda prognoza losega nece nikad zatajiti;

- dobri planeti sa dobrim aspektima u dobrim poljima 2, 5, 9, 10. pa i 11. i prognoza dobrih izgleda neee iznevjeriti.

Jedino ee sa pocetnlk prevariti u dobrom preciziranju ali ee sa slqurnoscu odrediti tendencu zla i dobra.

U pocetku se takoder treba orijentirati na glavno znacenje polja, tj. one sto je navedeno u pet pocetnih red aka za svako polje.

A strolozi su praksom provjerili znacenle polja i znakova i zbunjeni su zasto nema potpune analogije. Prva 3 polja imaju sliena znacenla kao i prva 3 znaka zodijaka. Pa i 4. polje ima dosta od znaka Raka .. Ali 5. polje nikako ne lici 5. znaku Laval 6. jos nekako Djevici, ali 10. polje svojim znaceniem vise lici nekom znaku Lava nego Kozorogul Sto je to?

Ako bi Zemljina os bila okomita na ravninu ekliptike nitko se ne bi sjetio dijeliti polja, a eak ni znakove. Svi uplivi Sunca bi bili jednaki. Nagib ekliptike od 23,27 stepeni daje sezone a time i podjele. Po ekllptlckom redu toplina Sunca je najjaea u 5. polju, tj. oko 15 sati danju iii u Lavu tokom godine. Tako se ponaSa svako tijelo koje nakon sjeverne ukrsnice (usp. proljetna toeka) prelazi u gornju sferu.

U horizontalnoj podjeli Sunce zeze naivecorn toplinom u 8. polju, tj. oko 15 sati. Ali ni to nije simbolika Laval U natal nom horoskopu bitan je moment rodenja i tadanji poloZaj Sunca. Sunce u 10. polju je na visini sjaja i tad a utice bas onako kao i godisnje Sunce u Lavu. To je one Sunce koje nam je iz Zenita dalo svijest 0 Prostoru, iz Nadira svijest 0 Vremenu, sa Ascendenta i Descendenta 0 polovima fizickog svijeta. BaS tako kako tim ukrsnim tockama odgovaraju i fiksni znaci. Kod sporednih polja prevagnula je analogijaznakova. Prevagnulaje eak i u 12. polju, jer nije u pitanju samo sjaj i toplina Sunca u odnosu na horizont, vee je u pitanju sva analogija mikrokozmosa i makrokozmosa 0 kojoj cemo uelti u narednim publikacijama. Dokoni astrolozi koji prave horoskope zivotinjama mogu okrenuti redoslijed polja i u Zenit staviti 4. polje analogno Raku itd., pa ee sve biti u redu.

Podjela polja prema polarnom krugu nema nikakvog opravdanja. Tamo je Dan = Godina, jutro = proliece, Ascendent uvijek i samo 1. stepen Ovna. Tu se treba drzatl samo mundane podjele na 12 znakova zodijaka.

Na ekvatoru je vazna jednako podjela ekvalna i neekvalna, jos vise podjela polja po suncanom stepenu ekliptike. Arapski sistem je tame sasvim primjenljiv.

Za umjereni pojas, gdje se i odvija sva bura vegetativne prirode, najprirodnija je i najvainija Placidus podjela. Jedino nismo rijesili da Ii kao konjunkciju s Ascedentom racunati tijelo koje je taman na istocnorn rubu horizonta, iii koje je na istom stepenu ekliptike na kojem je i sam Ascendent. Za ostale planete konjunkcije jasno nam je da ih ne smijemo raeunaf po ekvatorskoj podjeli, nego bas po ekliptickoj, na kome se putu oni i mimoilaze i odakle stalno zrace, Medutim takoder nije bas uredno rijeseno kad je neka nekretnica, kvazar, iii druga pojava u kvadraturi sa nekim stanjem na ekliptici. Mozda bi bilo vazno proucitl horizontalnu podjelu na 12 polja, racunajuei kao Ascendent istoeni rub horizonta (ne samo stepen). Na to nas goni i misao sto planeti u visokoj elevaciji imaju daleko jaci upliv nego u niskoj.

1461

1147

7

7

PLANETNA INVOLUCIJA

Treat dva su umjereno topli, neobleno skladnih kretanja, ugodno sa pona§aju u prostoru, paralelno lemlji svuda odaju sklad a tako i djeluju donoseel mir i ski ad Ijudima.

6etvrti su ekscentria,i gore~olje, vjesnici svr§etka jednoga i pocetka drugoga, brzi i obimni kao rijet, a tako i nesigurni pa djeluju i lo§e i dobro u horoskopu.

lemlja je upravo na krilu raspeta: Prvi susjed blaga Venera M, s druge strane zestoki Mars E = princip zensko-mu§ko. Dalje je Jupiter (vrlo sli~an Suncu I) majestozan simbol P i dalje u studeni Saturn simbol neizmjernosti V = princip boiansko - demonsko.

Ne samo planetna zra~nja, ne same odnos lemlje k planetima sli~an odnosima ~tiri godi§nje sezone ... nago ~ovjek kao istinski sin bOZanstva vremena mogao se javiti samo na lemlji da odgovori najintimnijem i najpotpunijem liku Svevi§nje prirode-majke.

I z vira galakti~kih energija stvoreno je Prasunce i pry. i sa kristalizirao Saturn, V. On je sad najja~ ohladen a sjedi§te mu je u hladnom Kozorogu januara. Kad je say silazak zavr§en Sunce preuzima ulogu V, one je porijeklo i Nula, V, ali kao jezgra toplote sjedi§te je u Lavu augusta. Oba fenomena veZe Horusova linija. NajbliZi brzi planet Merkur, okreCe nam ~ vrucu ~ ledenu stranu, veze dva svijeta. On je agipatski Dot iii Tot §to zna~i rijet. Odatle ona lagenda: U pocetku bija§e Rije~. Ali 0 tom, potom.

Na§e rodenje pada u jedan termalni termin godine kad je Sunce u znaku analognom kao i neki planet u odnosu na Sunce. Mi smo daleki sinovi Sunca, stalno podlolni svakom njagovom ritmu, kopija smo toplinskih, svjetlosnih, gravitacionih i drugih sila koje su u zodijaku ekliptike igrale u ~u rodenja. Sunce sa milijun C i izvan Saturna minus 273 - pa da nema nikakvih drugih okolnosti, vee nas ovo nuka na ideju da unutamji planeti podrfavaju zivot, a vanjski da ga ruse, Davno prije Titius- Bodeova zakona Ijudi su primjeCivaii skladne odnose sun~nog sistema:

Planeti vanjski:

1. URAN, ekscentria,a putanja skoro leZi na osovini, malen, radioaktivni zraci.

2. SATURN, leden, gust, masivan, u lakoj elipsi, vezan uz lagendu 0 palom bogu.

3. JUPITER, impozantan, krulna putanja, majestozno svjetlo, uzvi§ena Ijepota.

4. CERES, i ostali asteroidi sa vrlo ekscentria,om putanjom, bez rotacije, raspr!eni i maleni.

Planeti nutarnji:

1. MARS, ekscentri~na putanja, crven, malen, zestoki zraci.

2. ZEMWA, ledena, gusta, masivna, eliptia,a putanja, stvarna domovina palog boga.

3. VENERA, impozantna, krui.na putanja kao da ple§e valcer, zemaljska Ijepota.

4. MERKUR, vrlo ekscentri~ne putanje, lagan i brz a uvijek okreCe jednu stranu Suncu.

Prva dva su vatreni, zustri, ekscentri~ni, neposlu§ni u prostoru a tako djeluju i u horoskopima.

Druga dva su tromi i ta gusta materija predstavlja Samsaru, dolinu suza, spori ubita~ni zraei, petrifikacija rnaterije, studen i sve trpljenje palih andela.

1481

1149

7

7

OTKUDA SVETI BRO] 7

Mjesec = rodenje, Sunce = svijest, Merkur = prva igra, itd. do staracke usamljenosti lj. Saturna. Zatim faza Henrika VIII. praskanje Urana, povlacenie iz obiteljskog kruga Neptun te konacna faza ravnoteze i smrti - Pluton, svemir.

Najburnije godine izgleda podriavaju sveti broj 7. U 7. godini padaju mlijeeni zubi, od 14. eto puberteta, u 21. ide u vojsku, u 28. zreo je za stalozeni rad, od 35. ide i u senat, itd. Mozda 7 etapa daje i nasa rasa: Bik egipatski, Krilati bik asirski, Orao rimski, Krilati lav venecijanski, Lav engleski i sada doba nove hegemonije lava-Covjeka?1 dok se na kraju ne zavrsi civilizacija simbolom svecovieka ...

Ali da ne zalutamo. Utvrdili smo domicile planeta u znacima zodijaka. U 12 znakova palo je 7 pojasova i ma koliko novih planeta da se otkrije svi moraju padati u tih 7 srodnosti sa znacima. Broj 7 se nametnuo iz drevnog poznavanja prirode. Intuicija jednog Sekspira je to samo ponovila. Pa valjda i 7 etapa postoje.

N aivni protivnici misle da sva sistematika ueenja pada jar viSe nema 7 planeta (Sunce, Mjesec, plus 5) vee 10. A navodno su Grci opazili zvijezde lutalice i nazvali ih "planethes"l Zreci Egipta i Amerike ovdje vise imponuju. A ima cal< znakova da su znali za vise planeta (kao sto su znali i za tesko vidljivog Merkura).

U glavi 125. Knjige mrtvih, Izidina barka ima lik Mjeseeeva srpa na kom se vozi dusa i prva knjiga Poimandra opisuje tako viziju Hermes-Tota:

SRODNOSTPLANETAIZNAKOVA

1. Najprije nastaje rastvaranje tijela, prelaz u mijene rasta i pada, prvi krug (ocita simbolika Mjeseca),

2. drugi krug je prevara - evo Merkura,

3. u trecern je zapravo strastveno veselje (Venera),

4. eetvrti krug daje zelju za vladanjem (Sunce),

5. na petom je nemirna i nesretna smjelost (Mars),

6. na sestorn je Ijuto poticanje na bogatstvo (Jupiter),

7. na sed mom krugu je lai - zli Saturn. I tada dolazi osmi krug koji ima vlastitu prirodu i svi se tame vesele dolasku duse (Uran - 11 polje?) i kada sve prode cuju se mutno glasovi bozanske hvale (Neptun?) i tek tada ide dusa u jedinstvo sa bo~anstvom. Pa ipak nije postao svetim brojem 10 (osim u Kabali) nego bas 7. Zasto? Zreci nisu bili samo duboki vee i trezveni:

Prema astrolosko] tradiciji svaki planet ima neki znak u kome pojacava svoje pozitivno djelovanje, naroelto ako je u direktnom kretanju. Neki imaju takva dva znaka, dnevni i nocni, Kaie se da je planet u svojoj kuci, tronu, domicilu, odnosno mi kazerno u sjedistu. U znaku nasuprot irna svoj izgon iii egzil. Tako imaju:

Mjesec nam daje faze u sedmicama dana, Saturn prolazi kvartaJ zodijaka za 7 godina, Uran se u svakom znaku zadriava 7 godina, Neptun 14, Pluton 21. Krize bolesti su Casto po 7 dana, menstruacija po uplivu Mjeseca, i praktickl su podijelili radne dane na 7 sto se odrzalo do danas. Na prvi pogled imena dana su bezvezna, ali pogledajmo:

Domicil
dnevni nocnl Izgon
Sunce Lav - Vodenjak
Mjesec - Rak Kozorog
Merkur Blizanci Djeva Strijelac, Ribe
Venera Vaga Bik Ovan, Skorpion
Mars Ovan Skorpion Vaga, Bik
Jupiter Strijelac (Ribe) Blizanci, Djeva
Saturn (Vodenjak) Kozorog Lav, Rak
Uran Vodenjak - Lav
Neptun - Ribe 1. Ponedjeljak dan Mjeseca (mamurluk od razonoda),

2. Utorak Marsov dan (snaga za rad obnovljena, napori),

3. Srijeda Merkurov dan (statistike dokazuju da tog dana najmarljivije rade tipkacice i dru_gi merkurasi),

4. Cetvrtak je Jupitrov dan (najjace sredivanje poslova),

5. Petak Venerin dan (popustanje napora, dan gatanja, crne kaye, dogovor za nedjeljne razonode),

6. Subota Saturnov dan (sredivanje arhive) i

7. Nedjelja Suncev dan praznik.

Nakon 7 dana embrion je gmaz, nakon 14 podsjeca na Covjeka ... dok sa tijelo oformi prode 7 mjeseci i rnoze vee da se rodi. O. Hertwig je 1898. utvrdio 7 faza razvoja isba, a psiholoski strucnjak SAD dr. Arnold Gesell oznaeio je etape razvoja po planetima:

Praksa stvarno pokazuje da Mars u Ovnu pojacava impulzivnost, aktivnost, jarost, itd. nekad pace djeluje na citavu marsovsku naciju, a u Skorpionu ponce pritajene energije, osvetu, ironiju, i druge osobine podvodnog nocnoq Marsa. Astrolog zanijet simbolima, tradicijom i ezoterijom nije ni imao vremena da traii uzroke tome. A stvar je prozaicno naucna:

U augustu je Lav, Zemlja je najjace ugrijana, vlada vatreno Sunce. U julu je velika elevacija, opjevane julske noel, vodeni znak Raka i mora, vladar Mjesec. Od ta dva Svjetla, dva oka Horusova, i pocinje Horusova crta koja dijeli sva sjedista,

Iza ta dva slijede zemaljska Djeva i vazdusni Blizanci sto slijedi Merkuru. Zatim ad Horusa vee udaljenija Vaga i Bik gdje je sjediste trome Venere. ltd. Po gradaciji temperature, odnosno suneeva godisnjeg pada prema jugu, zadnji dolazi Kozorog

150.

• 151

7

ledena zemlja i Vodenjak burni vjetrovi, ~to je sasvim srodno dalekim ledenim planetima kao gusti Saturn, iii Uran koji se spontano raspada. Vegetativna priroda morala je odgovoriti tom termi&om odnosu nebeskih tijela i njihovih zraka.

,1"/

'0'

- -

:: " ~/' \\'

Srodnost planeta i znakova je termi6ka

Svi ti uplivi na jufnoj hemisferi padaju u suprotne znake, ali astrolozi se tome jo~ nisu dosjetili. Ipak su za Neptun i Pluton odredili najja~i uljecaj astom empirijom.

U svim slu~ajevima ina~e, kada se obrru dva tijela jedan prema drugom a os rotacije nije okomita na putanju revolucije, mora se d~avati da, od prelaza ulaznog ~ora (u ovom slueaju proljetni ekvinokcij) nakon pet znakova iii 150 stepeni, hladnije tijelo primi najvi~ zraka toplijega tijela na doti~noj hemisferi.

152.

7

U suprotnom znaku naravno stvar je obmuta. Mjesec u Kozorogu je ka!emo zarobljen, u progonstvu, izgonu iii egzilu. Sve intimne darove ~o ih Mjesecu dobrome mjestu daje ovdje su ohladeni, smrznuti iii ukratko bar - Ijudi bez mdte. I jo~ ne~o: dnevna sjedi~ta su vazdu~o-vatrena, noena su vodeno-zemljana - iracionalna priroda prema fizi~kom svijetu, osnovna polarnost Mikra i Makra.

Astrolozi su naslijedili tzv. Veliki horoskop u kome bi svaki planet pao u sredi~te znaka svoga sjedi~ta. Kompjuter bi molda mogao izra~unati takav datum - ali to neeemo ~ekati.

A kakva Ii su sve umovanja pro~la dok su Ijudi otkrili tu srodnost planeta i znakova pa da pretpostave samo takav tzv. Veliki horoskop?

EGZALTACIJE PLANETA

Tradicija pripisuje jo~ neka specijalna mjesta u kojima poneki planeti imaju izuzetno zna~enje i izuzetan utjecaj. To su tzv. egzaltacije iii ushi~enja. Na suprotnoj ta~ki ekliptike je njihov pad iii casus. Tako imaju:

Ushicenje Pad
Sunce 19 Ovna 19Vage
Mjesec 3Blka 3 Skorplona
Merkur 13Djevice 13 Rlba
Venera 27Riba 27Djevice
Mars 28 Kozoroga 28Raka
Jupiter 15 Raka 15 Kozoroga
Saturn 20Vage 200vna
Uran 11 Skorplona 11 Blka
Neptun 21 Vodenjaka 21 lJlva
Pluton 3Skorplona 3Bika Te~ko je u praksi provjeriti da Ii ovdje ima sigumosti. Predaja egipatska npr. kale za 20. stepen Vage da je to onaj ·koji ~ nasuprot kralju krunjen biti·. Taj stepan imaju kao Ascendent Hitler, De Gaulle, J. Kennedy, i jo~ neki sli~ni, a Satum su imali na potentnome l'Qjestu. Najla~ se opazi na tipovima marsovske prirode, tj. kod Ijudi upliva Ovna i Sk6rpiona: ako oni imaju Mars na 28 Kozoroga onda ~e se tu najlak~ provjeriti ima Ii to nekog bitnog utjecaja. Ozdrfljivost, pje~~nje, i sI.)

Zanimljivo je da su egzaltacije jednako tako ratunali i na drugoj strani globa, u staroj Americi. Vidi ·pictographic representation of the exaltations· u knjizi Astrology of the Mysteries by. W. P. Rigg, London 1959.

Ako bismo istralivali i tu neki stvarni stelami utjecaj onda mole biti jedino u pitanju brzina i sporost kretanja Zemlje, odnosno prividno kretanje Sunca po ekliptici. Odnosno nagli porast Sun~va upliva u proljeee i nagli pad u jesen. Ono se bd najbrfe krete krajem aprila oko 3. stepena Bika - mjesto oslobodene lzide, egzaltacije Mjeseca.

• 153

7

Nasuprot oko 1. novembra kod 3. stepena Skorpiona krece se najsporije. Tu je podzemna boginja Serkit, Mrtvi dani Evroazijata i Mrtvacki plesovi starih Amerikanaca.

I ovdje se vidi analogija. Ova svjetla su ushi6ena tamo gdje je brzina, te~ki planeti tame gdje je sve usporeno. Horusova os to dijeli na dvoje. Za filozofiju veama mnogo, ali za prakticni horoskop suvise malo.

Dr. Uhlmann je lzracunao da su navodo svih prvih 7 planeta bili u egzaltaciji 10.5. 871. prije Kr.

Teozofi, masoni i razne sekte hvataju se tih egzaltacija kao visoke upucenosti, ~to je nekada i bilo, Za prakticni rad moze se ispustiti, a koga vi~e nesto zanima neka trali rasprave 0 Hermetici.

PODJELA I ZNACAJ PLANETA

Kao dobri se racunaju Sunce, Jupiter, Venera pa Mjesec.

Kao losi su: Pluton, Saturn, Neptun, Uran, Mars pa Merkur. Mjesec i Merkur su inace ponekad povoljniji ponekad nepovoljniji, oni imaju i svijetlo i tam no lice, i zavisi sve od polozala, Vrlo su promjenljivi. Ali i drugi svi mogu u danom casu imati i svoje suprotno svojstvo, tj. biti ambivalentni.

Planeti volje i akcije: Mars, Sunce, Uran, Jupiter, Saturn. PJaneti intelekta: Merkur, Jupiter, Saturn.

PJaneti osjecaja: Mjesec, Venera, Neptun (pluton). Kolericni: Sunce, centralna volja, Jupiter - intelekt daljine.

Flegmaticni: Mjesec, centralno osjecenje, Neptun kaonena inteligencija (bez srca i volje).

Sangvinicni: Merkur, povrsna inteligencija, Uran demonska volja.

Melanholicni: Venera, materijalni blizi osiecaii, Saturn daleka ledena inteligencija (bez intimnosti).

Kolericni joi: Mars, muska udarna volja, Pluton dateka i razorna sveunistavaluca snaga.

Pozitivno znaeenje svakoga planeta kao Significatora:

Sunce: Cast, autoritet, vitalnost, stvaranje, muzevnost, otac .

Mjesec: Ma~ta, osieca], nestalnost, put, majka, zena, kuca .

Merkur: Znalacki duh, okretnost, brzina, govor, pismo, trgovina ... Venera: ljubav, umjetnost, gracija, zenski seks, cistoea, djeca, odgoj ... Mars: Impuls, snaga, moral, zdravlje, tehnika, mu~ki saks ...

Jupiter: Moral, religija, mecena, muzika, sreca, plemenit...

Saturn: Nekretnina, dubina, koncentracija, metod, tvrd posjed ...

Uran: Elektrotehnika, reforme, pronalasci, intuicija, iznenadni preokret... Neptun: Mistik, medij, inspiracija, histerija, tajna posla ...

Pluton: Kolektiv, sinteza, rascjep, masakr, sve transcendentno.

154.

7

LOO polozs] planeta izopad vrlinu i pokaze sa upravo one ~to je suprotno. To daje latentni planet iii Promisor naroclto ako je lose polozen i u aflikciji.

Sunee: Snobizam, tasnna, nametljiv, promasen, bigot, birokrat ... Mjesec: Neuredan, lo~a uobrazilja, nemoral, udovice, nadzak- babe ... Mekur: Cinik, povrsan, bez odgovornosti, trgovac, lal, podredeni ...

Venera: Putenost, indolencija, lal, neeist, zapusten, glomazan .

Mars: Sadizam, svada, raspre, nasilje, nesretan sluCaj, sukobi .

Jupiter: Bigot, bonvivan, nerazborit, spekulacije, protekcije ... Saturn: Hipohonder, hladnoca, spor, ~krt, prirodne nesreee, bolest...

Uran: Buntovnik, ekscentrican, eksplozije, asocijalan, nerealan .

Neptun: Indolencija, manija, lal, otrov, kletva, izdaja, sartatan .

Pluton: Masakr, zloCin nad masom, fanatican neprijatelj, ubica. Oalja znacenla vidi uz opis svakog pojedinog planeta.

Ostale podjele:

Muiki: Saturn, Jupiter, Mars, Sunce. Zenski: Mjesec, Venera, Neptun.

Dvospolnl hermafrodilski: nizi Merkur, vi~i Uran.

Vazduinl Uran, Merkur, vatreni Sunce, Mars, Jupiter, Pluton, vodeni Mjesec, Neptun i zemaljski Venera, Saturn. Najmanje se trpe vatreni i vodeni narocito Jupiter-Mars. Te~ki su planeti Saturn, Jupiter, Sunce, laki Merkur, Uran, Neptun, Pluton.

Vrlo je vazno ocijeniti vladajuci planet horoskopa, tj. onaj koji ima dominantan upliv.

NajceMe je to planet disp. Sunca, zatim disp. Asc. Jako naqlasen je onaj planet koji je u svom sjedi~tu, u egzaltaciji, svom polju, visokoj elevaciji, u nekom od 4 glavna ugla, u direktnom kretanju, u jakom dobrom aspektu. Ako je to vlad. planet eto sreee, Ako nije vlad. onda je ipak njegov poloze] posebno vazan,

Moze biti i obrnuto: Planetjako nagl~en u losem smislu. Npr. u detrimentu, u padu, u suprotnom polju, niskoj elevaciji, u lo~em aspektu sa lo~im planetima, u retogradnom kretanju i sl., i onda njegov upllv je utoliko gori.

Nafalost nismo uvijek u mogucnosti da dobro ocijenimo dominantni planet i Casto sa pomafemo empirijom. Ako dobro poznajemo sve planetske uplive, donekle znamo vee proslost iii polofaj odredene osobe, lakse cemo sve deMrirati pa tako i lak~e davati prognoze buduCnosti. Slueajevi:

1. Sunce lAse. u istom znaku = prernoe ima srodni planet tog znaka, Npr. SI.

Tojagic Novi Sad Asc. i Sunce u Lavu a drugi znaci manje-vi~e ne ponistavaju gao Lako je dati prognozu da ce to biti organizator, kolerik, moguc infarkt, itd.

2. Sunee u jednom, Asc. u drugom znaku = jedan vladajuci i drugi suvladaiuci planet. I ovdje nije tssko prognozirati ako su oba planeta jaka, Primjer: Beatrisa holandska rw 31. 1. 1938. ima Asc. Ovna. Znaci vladajuci UR a suvladajud MA. take je deMrirati njezin ekscentrlenl karakter, hirove, itd. i vrlo lako prognozirati 10m u 39. godini Zivota kad oba vladaoca po direkcijama dolaze u konjunkciju.

Ako su takva dva vlad. u dobrom aspektu licnost je harrnonicna i lak~e ce pobjedivati. Ali ako su u lossm aspektu on sam sabe lomi.

• 155

7

Planet 0 » ~ ~ cf ~ 11 c:f f @
Udaljenost 1 1/390 0,4 0,7 2,8 5,2 10,0 19,6 38,8 rrs
Ophod 1/13 0,24 0,62 1,89 11,86 29;46 84,0 165,0 249,0
Masa 330000 0,12 0,02 0,82 0,11 317,7 95,22 14,58 17,2 0,9
Dnevni hod 0,59 13,23 0,59 0,59 0,31 0,05 0,03 0,02 0,01 0,005
Direktno dana - - 93 542 707 278 239 219 210 209
Aetrogradno - - 23 42 73 121 139 151 158 157
Broj satelita - - 2 12 10 5 2 -
Gustina 1,41 3,33 5,6 5,06 4,11 1,30 0,69 1,56 2,29 ?
Ciklus godina 33 19 79 8 79 83 59 84 165 249
SjediAta: r2 IT ri T I ~
- dnevna P-V
- no6na M-E Oc 11\ 'd 111 1( V1 1( 111
':..Y
Detrimenti ~ VJ / "(' .n n <8> ~ 11\ 'd
* '"1. '0' 11"\
-
Egzaltacije 19"(' 3'0' 13'TT\ 27* 28 V) 15V 200 11'"1. 21- 311"\
Pad 19:0: 3 '"1. 13* 2711"\ 28~ 15V) 20"(' 11'0' 21 Q 3'0' Held vainiji e/ementi planets

1561

7

3. Oba takva plana" treba dobro osmob'IU, naroato ako su na valnome mjestu.

Ako su npr. u svojim znacima iii poljima iii ako su oba u izgonu iii padu. Npr. marAal Manerhajm ima vlad. JU i MA i oba su u svojim sjedi~tima. To daje snagu. Docim Pavle I. ruski ima Ast;. sa- ali vladar tog znaka JU nalazi sa u vi- dakle u izgonu = kralj-slabi~.

4. Kad ja SO pri kraju znaka a takodar Isto I Asc. onda imarno vi§e suvladara i te!ko je ocijeniti koliko koji preteZe.

Nije poznato kakvu jaku li~nost daju 3-4 vlad. u svom sjediAtu jar se to suvi§e rijetko d~ava. Ali znamo drugo: nekoliko kretena koji imaju po dva vlad. u izgonu.

Kakvu Ii~ost daje ako su oba vlad. u egzaltaciji iii padu to neeemo lako doznati jar sa de~va suvi§e rijetko tokom historije.

Reb'ogradno kretanje redovito umanjuje vrijednosti upliva ali nije toliko zlo ako planet ima dobar polo!aj.

Elevacija, tj. kad je planet Ato sjevernije od ekvatora takocier djeluje povoljnije. Ako je to lo~ planet onda polaeava zlo, npr. dobro poznati Saturn u meridijanu Ijetnih znakova.

Recepcija iii Mutual disposition je slu~aj kad su dva planeta u reciproenlm sjediAtima. Npr. vlad. ME u sa- a suvlad. JU u ge-. Ako su oba vladaju~ to jo~ neAto zna~i. Astrolozi pridaju valnost i ako to nisu. Tvrde naime daje to kao kad bi oba planeta bila u svom sjedi~tu. Autor ne maZe potvrditi valjanost tog pravila. Naro~ito ako su lo§e aspektirani. Npr. MO co- SA ca- hladno~ jedna na hladnoCu drugul Jo~ opozicijal

Teozofi rado tvrde da planeti pri kraju znaka daju visoke talente (Blavatski i st). Kad bi oni poznavali spiralni hod E, spiralno formiranje mozga i ekstremiteta tijela, kao Ato znaju da planeti pri kraju sa- i ge- daju mal en rast, male prste, itd. oni bi to tvrc7enje proglasili zakonom. Genij pam~enja Heinrich Heineckar rm 6. 2. 1721. ima skoro sve planete u treooj dekadi i skoro sve oko 29. stepenal ME. VE, MA, UR, NE pa i PI. - 6 x 29 = indeks 174. Dubiozno je ovo, dubiozno, ali provjeriti te~ko jar nema dovoljno Hajnekera.

1157

Asp

Asp

POZNAVANJE ASPEKATA

90 iii kvadratura redovito je los pa ako su u pitanju i dobri planeti. Znak je nutarnjih iii vanjskih borbi, sporo do uspjeha, nlsta bez borbe. Molotov, Kosigin, Hasan II. Demonski aspekt.

120 trijangul: Uvijek sretan, sve bez tsskoca, narocito ako su to dobri planeti. Ako ima marsovskih upliva onda ide jos uz borbu. F. Kastro, Jelena Puskova. Dupli trijangul je kao nepobjediv. Staljin. To se zove veliki trijangul iii apolonovski aspekt.

180 iii opozicija: uvijek lose i nesretno pa ako su i dobri planeti. Trebajedino obratiti painju da Ii je opozicija potpuna Iii se po sirini ekliptike oba tijela razilaze bez loseg upliva.

Mnogo jakih aspekata znak je jake licnosti, naroeito ako to potvrduje i poloza] SO, Asc., MO. Kant i Ajnstajn imaju po 20, Gete 22, Paster i Cerci I po 30 a rnladic roden 27. 2. 1948. 0 kome jos nemamo podataka ima ih cak 50. Najmlada nasa heroina Fana Kocovska 24.

Medutim, mnogo aspekata sa Mjesecom nije baS sretno imati. To je tip nesigurna i promjenljiva zivota i karaktera, lump, boem, kockar, va-bank, oblornovsina iii cergarska priroda.

Puno trijangula daje tromost (ako nije naqlasen Mars), ali Covjek sa lakocorn sve ostvaruje pa ima nenavidnika. vorosuov, Staljin.

Mnogo kvadratura znak je velike aktivnosti, borbi vani iii unutarnjih sukoba, stradanja, a moquee i bogalj ako su drugi znaci slabi.

Puno konjunkcija je znacajna licnost, jaka individualnost vee prema znaku. Ako je sve u jed nom znaku nije sretno jer je tip suvise jednostran.

Nikakvi aspekti znak su tromosti, osoba stihijski radi, vegetira, itd. naroeito ako su slabi znaci Sunca, Mjeseca, Ascendenta. Zivot je monoton, bez uzbudenja, nar. ako je Mjesec u pocetku znaka. Zato su uvijek losi aspekti bolji nego nikakvi. Ako se planeti krecu sporije, iii su u zaokretu tako da aspekti duZe traju, to duie djeluje na prve formacije organskih sistema i takvi aspekti ostavljaju snainiji peeat onoga ito oni znace. Staljin, Hitler, KoCovska.

Ostaju jos kompleksni aspekti, tj. zbir svih aspekata jednog horoskopa i njihovo znacenle te podloznost uplivu slijedeeih godisnjih aspekata. To je materija za vrsnog astrologa i za dobrog slufbenika kompjutera. Opeenito mozemo primijeniti:

jaki aspekti i jaka polja i znaci = genij, licnost,

jaki aspekti a slaba polja i znaci = zloupotreba,

slabi aspekti a jaka polja i znaci = dnevni Ijudi,

slabi aspekti i slaba polja i znaci = kreteni.

Osrednji aspekti i znaci = razni mediokriteti. Introvertirani tipovi ispolje sve unutra, ekstravertni van. Jaka polja iii znaci su 1, 4, 7, 10. i planeti u tim uglovima. To su oni po Rrmikusu 'nikad robom". Siaba polja i znaci su 3, 6, 9, 12.

Oba Svjetla i jaci planeti koncentrirani na uglovima 1, 4, 7. i 10. polja djeluju vrlo jako. U sleduiueim poljima tj. 2, 5, 8, 11. znak su bujnijeg zivota, a u padaiucim 3, 6, 9, 12. znace skucen zivot a ako su jos u kvadraturi sa losim planetima moquenost je teskih ozljeda i zivot invalida.

Kepler je pronalazaekl prokuzio da se aspekti odnose kao proporcije cijelih brojeva 1 :2, 2:3, 3:4, 4:5, 5:6, 3:5, 5:8 ... sto potvrduje harmoniju prirode. Zato je dodao polusekstant od 30 stepeni, oktant 45, trioktant 135, kvinkunks 150 stepeni i druge.

Inace se ne zna kada su aspekti prvi put primijenjeni. Svestrani Pitagora zna za njih u svojoj numerleko] viziji sveprirode i njihov odnos traii u muzici stera i duzini Zice na harfi.

Svojom setnjom kroza zodijak planeti stalno mijenjaju odnos jedan prema drugom.

Mogu se poklopiti, mogu proel jedan mimo drugoga, mogu biti na rastojanju sto se izraiava stepenima kruga. Tu se stalno mijenjaju elektromagnetski i gravitacioni medusobni odnosi i svaki drukcije djeluje na Zemlju. Njihovo poznavanje spada u vainu oblast astrologije. Vain 0 je jos u kom se polju horoskopa odigravaju, na koji sa dogadaj toga polja mogu primijeniti, da Ii Ce se odraziti u vanjskom iii unutarnjem svijetu osobe te da Ii ta osoba ima lzostreno samosavladavanje da uplive aspekta iskoristi odnosno preboli.

Glavni aspekti su:

Konjunkcija iii rastojanje dvaju tijela 0 stepeni, Sekstil iii rastojanje 60 stepeni,

Kvadratura iii rastojanje 90 stepeni,

Trijangul iii rastojanje 120 stepeni,

Opozicija iii rastojanje 180 stepeni,

Postoji i paralel = 0 stepeni; tj. jednaka duzlna ali razlicita nebeska sirina.

Ostale male aspekte, iako ih je Kepler dao, ne preporueulerno pocetnlku, uplivi su slabi a horoskop ionako ima nepreglednu seriju elemenata. Harrnonican je i ugodno djeluje trijangul od 120 i svi njegovi dijelovi, disharmonican 180 i sve njegove podjele, a konjunkcija je dubiozna: zavisi od polozaja i prirode planeta.

o stepeni, konjunkcija je povoljna ako se poklapaju dva dobra planeta, nepovoljna ako se doticu dva 10Sa planeta, a ako je jedan los, drugi dobar stvar je dubiozna i ovisi o daljoj prirodi znakova. Jake konjunkcije dobrih planeta silna su zastita. To ima belgijska princeza Beatrica. Konjunkcije sa pomracenjem su dubiozne.

60 iii sakstil: redovito jak i dobro utice na karakter jer se spajaju dva znaka raznih grupa. Ako sijece horizont opet bolje jer mijeSa dnevni i nocnl tip. Cvrsta osnova karaktera je garancija evrste buduenosn, Dupli sekstil iii magicni kvadrat ima Blavatski, Mesmer, Han, Sopen.

1581

1159

Asp

Asp

Konjunkcije su osobito va!ne. Totalna, npr. kada je jedno tijelo zastrto od drugoga, upliv nevidljivoga se sasvim uni!tava. Takve okultacije su u natalnom horoskopu vaine i oznablvaju redovno te!ke prekretnice. Merkur i Venera kod gornje okultacije takocfer gube dejstvo, ali i donja konjunkcija sa Suncem nije povoljna jar nam ta tijela okreeu svoju tamnu stranu. Takva konjunkcija Venere u Vagi potpuno oslabljuje svoje pozitivne uplive. Usp. pomraatnje Sunce u Lavu.

Jupiter i Mars u aspektu su dubiozni jar sa uplivi ta dva planeta ne trpe. Dostojanstvo Sunca i Jupitera takocfer sa ponlstava ako su ta dva tijela u jakoj aflikciji.

Tradicija takocfer tvrdi da svaki planet u blizini Sunca gubi dejstvo, biva ·izgoren·.

To se zove 'combustus' a vali za udaljenost do 5 stepeni od Sunca. Zapravo Mars 5, Venera i Merkur 3,5 ostali 3 stepena. Jo! je sumnjivija tzv. 'via combusta' iii izgoreni put izmecfu 13 Vage i 13 Skorpiona, aje se znaatnje zaboravilo. Vjerojatno se odnosi na podzemni put lzide na najsporijem putu Sunca na jasanjoj ekliptici.

Opamito po znacima imaju tendencu:

VAZNOST ORBISA

uvazdu!nim u vatrenim

u vodenim

u zemaljskim

Povoljnl aspekti: prefinjene telnje impuls, idealizam romantika, snovi realizam, poslovi

Nepovoljnl aspekti: malo osjeeaja zestoka strast indolencija, histerija uiivanja, blud

K ad se svjetlo prelama u ledenim kristalima oblaka pojavi se svijetli krug oko nebeskog tijela koji sa zove halo. To nas podsjeca na orbis astrologa. Promjer orbisa je za: Sunce 15, Mjesec 12, Merkur, Veneru, Mars 7, Jupiter, Saturn 9, Uran, 7, Neptun 5, Pluton 2, manja tijela 1 stepen. Zvijezde nekretnice do 2 stepena izuzev onih jako uplivnih kao Algol i slicne,

Primjer: Ako se neko tijelo priblifava Suncu do 7,5 stepeni kazerno da nastaje konjunkcija (narocito ako ide ravno na njega). Ali jednako tako i dolazece tijelo ima svoj orbis, npr. Mjesac 12, polovina 6. Znaci prava ee konjunkcija nastati na razdaljini dodira polumjera orbisa 7,5 plus 6 = na 13,5 stepeni udaljenosti. Potpunu konjunkciju iI Mladak racunamo kada dodu vee u blizinu 1 ,5 stepena (vidi dolje). Za vrijeme Mladaka sa casto mijenja vrijeme i praksa potvrduje da je to ba! u casu kad su se dodirnuli orbisi do 13,5 stepeni (a toliko priblizno Mjesec dnevno prelazi), tj. promjene vremena nastaju dan ranije uoci Mladaka.

Moze sa desiti da sa dva tijela mimoidu po !irini udaljeno skoro koliki je i zbir orbisa.

To onda nije konjunkcija vee paralel. Upliv je sumnjiv a ako su se mimoi!1i nasiroko uplivee izostati. To vaii i za opoziciju.

APLIKACIONI iii ulazeCi aspekt je nallaci ba! zato !to je tijelo podlozno aspektu ne samo prvi dan nego jo~ do sedmicu dana, uz prirodno naglo opadanje svih upliva, jer poattni start organizacije eelija postepeno dobiva sve evr!ei svoj konscnl sistem.

Aplikacioni aspekt nastaje ba~ onda kada se prvi put dodirnu orbisi i traje do ekzaktnog aspekta. Naravno ako jedno tijelo ide retrogradno na nebu stvar je obrnuta.

EKZAKTNI iii puni aspekt je kada su dva tijela na geometrijski toeno] razdaljini 0, 60,90, 120, 180 ... stepeni.

SEPARACIONI iii odvajajuci aspekt kada od egzaktnog jedno tijelo napusta puni aspekt i ide prema odvajanju oba orbisa. Npr. brie tijelo odlazi: Sunce na 10 Ovna, Mjesac 13 Raka i kako je Mjesec brii uskoro ce aspekt proei. Oprez i ovdje ako se jedno tijelo kreee retrogradno.

Praksa je pokazaJa da puni aspekt pripada vi!e karakteru i sudbini, saparacioni pokazuju samo teinju, neodluenosn, odugovlaatnja tako da one ~to nam zvijezde nude moza i propasti, a aplikacioni aspekti redovito do nose ispunjavanje onoga !to znace, To su opazili astrolozi posmatranjem, dok teorijski to nam mole biti jasno: Aplikacioni traje jo! toliko dugo dok se tijelo novorodenca ne ucvrsti u svom sistemu mikroorganizma.

Grofica Vasilko-Serecki sa mnogo bavila aspektima i prema njoj u razdaljini do potpunog aspekta djeluju aspekti:

Aspeldi vladajueih planeta mnogo su vainiji od svih ostalih. Jaki aspeldi dobrih planeta mogu apsorbirati I~e uplive drugih aflikcija. Ipak nismo sasvim sigumi da neki vrIO loi aspeld u nepovoljnim dru!tvenim dogadajima ne izbija. Princeza Beatrisa i Onasis imaju masu dobrih aspekata dobrih planeta a ipak po jedan lo~, ito ba! uranske prirode. Tako i Petar Karadordevie ima sliean slucaj i nenadana priroda Urana izbila je 1941.

U posabnu vrstu aspekata spadaju srednji rezovi iii tzv. ekvldlstanc aistem, ij. kad 58 neki planet nacfe na ekliptici toblo u geometrijskoj sredini izmecfu dva druga. To je nova !kola, i to njemacka. Nijemci i astrolozi rado natew da sve ide po koncu. Ipak da biste mogli provjeravati, evo primjera:

Sokrat ME-MNSA Gre&o SA-MNJU Kosigin SO~ElJU G.Kuper MA-URNE A;hman ME-MNSO Paulus MC-MO/SA

Suslov UR-SAIME Hitler ME-MO/SA Kenedi ME-MNJU 1<1. Gabl VE-UR/ME De Sika ME-MNNE

B. Bogi!ie SO~E/VE, iii na! primjer Branka MO-NE/SA, tj. Mjasec na sredini izmecfu Neptun/Satum !to bi otprilike zn~ilo konfuzna stradalnicka psihal, i MA-UR/MO snaga uznemirena dogacfajima psihel i joi ima SO-SAIME recimo kao slava pisca zakasnilal OVo ja puko i naknadno natezanje. Potrabno ja vi~e stotina preciznih proublvanja i to u onim sluCajevima gdje nema drugih uplivnih aspekata, vee uglavnom ekvidistanc.

1601

1161

Asp

prestaju
potpuno do: polovicno do: nakon
Sunce-Mjesec 1,30 7 14 stepeni
Sunce.Jupiter-Satum 3 7 12 stepeni
Sunce-Mars-Venera-Merkur-Uran 4 7 11 stepeni
Sunce-Neptun-Pluton 5 7 10 stepeni
Mjesec.Jupiter-Satum 1,30 5 11 stepeni
Mjesec-Mars-Venera-Merkur-Uran 2,30 5 10 stepeni
Mjesec-Neptun-Pluton 3,30 6 9 stepeni
Jupiter-Saturn 0 3,30 9 stepeni
JU, Mars-Venera-Merkur-Uran 1 4 8 stepeni
JU, Neptun-Pluton 2 3,30 7 stepeni
Mali planeti rnedusobno 0 2,30 6 stepeni rasipa nov~c i ne moze odrfati mjeru. Precijeni svoju m06 na dvoru, sukobljava se sa zakonom, tJera uporno dok je neprijatelji ne istisnu. Sad vee djeluje i manji aspekt VE 90 JU. = taStina, prividna sreea, rasipanje bez veze ... a po njenom osnovnom ME 0 MA dolazl premor, 10m nerava, igrarije strasti ... i konaeno put u Ameriku gdje Ce igrati pred kopaeima zlata - JU co.

U prognoziranju buduenosti valja imati na umu da aspekti vazousnih i narocito vatrenih planeta djeluju brzo nakon aplikacije, a Mars-Uran u samom casu dodira orbisa. Zemaljski i vodeni planeti zataje i nesto sporije se ispune posebno ako je aspekt nepotpuniji. Aspekt sa Satumom eak zakasni i ispuni se one sto predvida nekad kad je vee sam aspekt i prosao, Separacioni aspekti ponekad produ sa malo a ponekad i sa nimalo djelovanja. Samo duga praksa i solldno proucavanle na karakteru i dogadajima dobro poznatih osoba rnoza dati rutinsko znanje. Oprezan treba biti kod flegmaticnih tipova vodenih i zemaljskih znakova. Ne vjerujte previse jednom aspektu Ozuzev vladalucib) i cekajte da ga potvrdi drugi.

OPREZ SA ASPEKTlMA

Svi su aspekti opisani za po par plan eta. Tako ce sa desiti da yam neki natus istodobno ispadne genij i budala. Nemamo prostora da unesemo dvojne, trojne, cetvorne ... aspekte a to bi vodilo predaleko. Zato moramo prepustiti sve vasern iskustvu.

Uzmimo sluca] slavne kurtizane Lole Montez, rw 25. 8. 1818. Oba vlad. su u konjunkciji, ME 0 MA = ostar duh, snalaZljiva, agresivna, odtuena za put, jaki nervi, koristi tude slabosti, itd. To je osnovni ton uza znake vi-se,

Ali ima i drugih jakih aspekata. Npr. ME 90 JU = greske sudenla, precijeni sebe, sklona vise novcu nego intelektu, zrtva podvala ... Zatim MA 90 JU = nezgode od zakona, precijeni sebe, hohstapler, lose za novac, zaigra u nepravi Cas, jarovita kao MA.

MO 120 VE = Ijepota, rnuzlka, nocni sjaj, buena zabavs, itd. SO 120 JU = spekulacije, novae, zlato, utoliko vise sto su oba ta potentna planeta u zemaljskim znacima. !ita ce sa desiti?

Lola je zbir svih znakova i svih aspekata, treba sve to sinteticki uzeti. Ona ima Ijepotu Vage, VE-li 120 MO ge-, Ijubieaste oei, proziran ten. Osnovni aspekt ME-MA Ce nju potaknuti da potegne ravno u Njemacku gdje ima najvise knezova. Agresivna je. napadno pokazuje draZi i igra dok ne zavede Ludviga II. Koristi tude slabosti, zgrce i

G/avn; aspekti

•. U~ratko na djelu. su bil! svi j~ki a~pekti.' oni manji jedva su sa primijetili. Na kraju zlvotmh snaga dJeluJu vee I manJI pa I svaki tranzit.

Ako m~~ v~se aspekata ima Slic~osti ~aCenja, npr. ME 90 JU (precijeni sebe) i MA 90 JU (preclJem sabe), onda smo srqurru da ta osoba ide bez mjere dok ne precijeni svoje snage sto je mora poslije kostatl.

162.

1163

Asp

Asp

so

Ali ako jedan govori 0 ostroumlju ME 0 MA, a drugi 0 greskama sudenja ME 90 JU, onda treba prednost dati vladalueern planetu. Dakle ona je ostala oStroumna, nisu je mogli smesti neprecizni sudovi nego njena usilna vjera da joj sve mora poCi za rukom, kvadrat JU, naqlasen poloiaj MA.

Njezina dusa MO 120 VE zahtijevala je buene priredbe i to viSe na otvorenom li-ge-.

Tome sa nije mogla oduprijeti jer MO viSe djeluje na zensku psihu, VE viSe djeluje dok je mlada, a vlad. 2. polja JU zakopan kao zlato u ledenom CO-.

U horoskopima gdje ima mnogo aspekata a nijedan nije dovoljno jak, stvar je silno oteZana. Za kompleksne aspekte nemamo ni dosad strucnjaka. Jedino u slueajevima gdje sa desi da se u buduenosf po vise planeta slucaino nade u istom iii obrnutom aspektu, ad onog u radix, vidimo da to jako djeluje.

Svaki aspekt necemu uci, a svi skupa - Upoznaj sebe.

POBOZNOST TEL-AMARNA

D ivno sjajis s nebeskih visina DajuCi livot od prvog pocetka Na istocnorn rubu budis svjetla

I sve zemlje Ijepotom svojom milujes Zrake tvoje grle sve zemlje bez kraja

Sve sto si stvorio

Daleko si ti Sunce a ipak tvoje zrake su tu Ti si lice Ijudi a ipak se tvoj ne vidi put Kad ides u tamu zapadnih plan ina

U smrt i podzemni svijet...

Jedini boie van koga drugoga nema Stvorio si zemlju iz svog srca ti jedini

Tvoje ruke brinu za sve: biljke iivotinje Ijude Cim sines oni disu rastu i live za te

A sjaj tvoj je daleko daleko i ipak blizu Ti Sunce Svjetlo Ljubav livot Istina.

Drevni Ijudi ispjevase velicanstvene himne Suncu. Kad su ireci ubjedivali faraona u tamne nauke stvorenja a pritom pornenull transformacije kroz Sunce, praktieni je faraon uskliknuo i dao sebi teoforno ime Ehn-Aton. Suncana energija silazi u bilje, pohranjuje se u skrob, masti, bjelancevine, hemoglobin, krv ... i konacno u energiju Ijudske misli. Citava vegetativna priroda, Covjek eak vise, stimuli rani su na njegov dnevni i godisnji hod. Jutro i prolje(:e bude iivot, vel:er i jesan zatvara latice cvijeta i Ijudske oci na spavanje, ta one je i uzrok da su se jednom prvi put otvorile i latice i oci.

~to je boianstvo Vremena u svejedinstvu svijeta to je Sunce u nasem malom sistemu: 4 elementa u 4 unakrsna mjesta dana i godine, bozanska svastika, bog Svetovid sa 4 lica - iskonska predaja koja cuva prastara znanja i 0 l:emu eemo kasnije vise govoriti.

UPLN SUNCA (STALNOST)

Centralno tijelo oko kojega se ostali kre(:u, srediSte, Ego, sjaj, svjetlo, toplina, impuls iivota, davalac drugima svjetla i topline koju je odavna sam sabi prigrabio, razdaje dareiljivo ali lavovski dio zadriava, bog na visini koji se ne da zbaciti. U tom smislu svi smo vezani za Sunce ali na koga vise util:e ima svojstva njegova:

1641

1165

so

so

SUNCE U ZNAClMA

LAV = superioran, nezavisan, pravedan. Ako je naglaSen Mars iii Skorpion = despot. Realist, rnasta potisnuta, sklon dogmi a nikad mistieizmu, jaka nacela, lojalan, ponosan. Mjesee u Biku iii Skorpionu = treba vise autokontrole da pobijedi nize tendenee. Bik privlaci na luksuz i uvrede. Najbolje Mjesee u vatrenim znaeima.

(Napoleon, Musolini, Rokfeler, Srdic, Apis, Medovic, Makarios ... )

OJ EVA = analiza, nezadovoljstvo, gradanski poslovi, intelekt. Ako je Mjesec u vatrenim znaeima iii takoder u fiksnim znaeima to ga onda olacava i daje dar za govor, pa i vodenje mase. Pazi na odijela i forme.

(Hegel, Gete, Ciolkovski, Kutuzov, Svet. Markovic, Bergman ... )

VAGA = ravnoteza, stil, festivali, narusi sreeu a poslije ispravlja, pogled upravljen van, kupoprodaja, pornoc slabijima, posmatra oclrna protivnika, povrSan, lijep vanjski izgled. U ratu sretan. Ako je Mjesee u Raku iii Skorpionu treba puno kontrole za obuzdavanje kriticke naravi.

(Buharin, Bezan, Gandi, Seper, Verdi, Andric, Nobel, t..;ermotov ... )

SKORPION = rnaqnetlcan, netolerantan, ne priznaje greske, rusi i gradi, reorganizira, podnosi, tasko ga prozreti. Zagusene strasti = ide u misionare. Los sud, slusa ulizice, sklon spijuna!i. Uvijek nove spoznaje. Stoik i zagusi osjeeaje. Uspjeh u fiziei, kemiji, na moru. U ratu isto, ali prelazi iz hrabrosti u kukavieluk. Strastven ito opasno. Mjesae u Raku = dobar lijecnik.

(Danton, Kamal, Karadorde, Trocki, Njegos, Nehru, Volter ... )

STRIJELAC = lojalan, intuieija, projekti, religija, jeziei, muzika, mnogo planova, tolerantan. Voli sport, ne voli previse napredne. Pa!nja razbijena na vise stvari. t..;uti ga neeiji prkos iii odsnrpanje.ji sam popusti u opasnosti.

(Zukov, AI. Blok, O. Pucar, Ajfel, Pasic, Betoven, Cartoriski...)

KOZOROG = rezerviran, konstruktivan, uporan, fatalist, takfican, cesto uloga u narodu, velik uspon i pad, pobjeda u ratu. Mjesee u Lavu = dobre spekulaeije, u Strijeleu = ski on legalnim poduzecima iako manje koneentraeije. Historija, astronomija, minueioznosti, veliki racuni,

(Kepler, Karpinski, Staljin, Caruga, Garasanin, Naser, H. Botev ... )

VOOENJAK = dusa iznad razuma, strane ideje, skepsa, povucen, mnogo prijatelja, fine zabave, originalan, humana cud koju je tasko shvatiti, pokazuje cudno znanje. Mjesae u Skorpionu = intuitivno cita ideje, zestok na dobro i zlo, velica sebe i ujedno sa zestoko steze,

(Bajron, Landau, Pikard, Ckalov, Gebl, Capajev, Hekel, Mozart ... )

RIBE = stidljiv, strpljiv, Ijubazan, ne mrzi ni neprijatelja, ne koristi zasluge i talente, pretjerana osjecanja pa bi trebao koneentraeije, zapusta sposobnosti, rasipa sebe. Mjesae u vodenim i zemaljskim znaeima = mirno opcenie sa Ijudima kao da lijeei. (Bebel, Sopen, Smetana, Kosigin, K. Maj, EI. Tajlor, Bakarlc ... )

Smisao hijerarhije, prirodan osleca] biti iznad drugih, darezljiv ali distanca, vedar i vitalan, aristokrat po pririodi, dostojanstvo, moe, vlast, poloZaj, cast, prestiz, dnevna slava, velicina, renome, ugled, autoritet, stabilnost, rnuzevnost, zrelost, otmjenost, dekoraeije, sjaj, dvorei, saloni, lusteri, individualnost, osobna snag a, slrokoqrudnost, zraci na okolinu ekspanzijom.

Nepovoljan polozai i losi aspekti daju obrnuto: tastinu, oholost, snobizam, prezir mase, aroganeiju, prekomjernost, bolesna velicina, promaSen cilj.

U Zenitu i ftse. = kraljevska priroda, cista otvorena duha, slobodan, protivan rnracnlrn klikama, evrst, upravlja drugima, tezi odrzati status quo, covjek Prostora, Visine. Primjer Luj XIV.

120 aspekti = aristokrat otmjenih manira, ne zna za nisko i podlo, podalje od naroda, zahtijeva slobodu u drustvenorn svom polozaju, svjetlo, dekoraeije, sjaj. Objektivan, dobro sudi, sintetlcan, stvaralae, osobni magnet, upllv na druge, ali i nesto opasnosti da pretjera ako nije u skladu sa javnim potozalern.

90 aspekti = glomazan uobra!enjak, snob, taSt, egoist, hvali sa, hohstapler, rusi sabe, drii sa usiljeno, rob vremena, nesiguran, nedostojan, veliea sebe, arogantan, prekomjeran, prornasl eilj. Ako su drugi aspekti dobri onda je znak duge borbe i tesko i kasno dostlze eilj.

Mnogo dobrih aspekata = velicina s lakocorn, mijeSani aspekti = borba i uspjeh, losi aspekti = rusenje zivota.

Sve je navedeno va!nije za one koji su rodeni pod uplivom Lava. Redovito je vise vaZan u rnusklrn horoskopima.

Uglavnom sve one sto smo va(: rekli pod uplivom znakova:

OVAN = oduSevljen, nagao, diseipliniran, borben u ratu, terorlsa neprijatelja, cast u ratu. Ako je veza vise vatrenih znakova hvalisav je. Mjesee u Vagi == slobodouman, u Kozorogu = neosjetljiv za druge, u Skorpionu = opasnost. Stamboliski, Berija, Bizmark, Gambeta, Ludendorf, Morgan i sl,

BIK = konzervativan, protektor, tvrdokoran, voli nepokretna imanja i osjecaj posjeda. Ako je Mjesec u zemaljskim znaeima hladan je i uvijek sabira plodove rada, Ako je u vatrenim kad sa razjari tesko ga je stiSati.

(Baburiea, Marks, Kromvel, Brams, Truman, Balzak, Markoni, itd.)

BLiZANCI = neistrajan, brzoplet, dar jezika, slab u borbi, zadovoljan i kad nema, zloupotrebljava. Ako je Mjesee u vatrenim znaeima rnoquca velika odvaznost i prevelika razdrazenost nerava. Ako je u vodenim = senzaeije i nuzna borba. Bolje je ako je u vazdusnim ali da je ftse. u nekom jakom znaku,

(Dante, Une, Sakeinski, Stravinski, Idn, Ofenbah, itd.)

RAK = neodlucan, fin, mekan, saosleealan, slobodan humor, sport, zene, voll skupove a najvise svoj dom. Ako je Mjesec u Djeviei iii Strijeleu drago mu je govoriti pred masom. Previse aspekata Mjeseea = boernstlna, rasipanje imetka, neodgovornost. Ujep unutarnji dusevni izgled.

(Remark, P. Bak, Tin, Garibaldi, Krleza, Radic, Prineip, itd.)

SUNCE U POUlMA

1. vitalnost, east, upliv, hrabrost, velikodusje, licnost, darezljivost, 90 igra licnosti, fanfaroni ...

2. bez finaneijskih brig a, razna poduzeca, uprave, zlatarije, tekuca primanja, 90 troSi bez racuna ...

1661

1167

so

3. raspolozenie, putevi, znanost, pisma, kontakti, dar opaianja, braca, sve to usplesno, 90 osrednji...

4. dobar kraj zivota, dobro za roditelje, nekretnine, nasllsda, tradicija, uspjesi i cast pri kraju zivota ...

5. drustvene funkcije, kazalista, zabave, dobici od spekulacija, utjecaj djece na buduenost, u{:enje, 90 poligamija, abortus ...

6. smisao za higijenska i medicinska pitanja, uspjeh u sluzbama, u upravi, 90 Ie! upliv, tiranin u sluzbl...

7. dobro za trgovinu, brak, popularnost, drustvena uloga u javnosti, 90 procesi, Ie!a kritika, braenl drug tezak iii umire ranije ...

8. dobici od braka, saradnika, smrt u srednjim godinama, zeni udoviStvo, spoznaja uzroka i posljedice, konj. Mars, Saturn = naprasna smrt ...

9. uspjeh u religiji, filozofiji, nauci, putevima, magistratura, polltika, 90 Jupiter = licemjer, 90 Uran = crna magija ...

10. visoko zvanje, odgovornost, renome, sef uprave iii poduzeca, politi{:ke veze, sjaj, dobro za oca, stil, otmjenost, 90 bizarnost...

11. uspjeh kroz veze i prijatelje, politlcke veze, pomoenl prijatelji, jasni planovi, ispunjene nade ...

12. teska prva treelna zivota, uspjeh u povucenlrn i mra{:nim zanatima, hotelima, bolnicama, pornoe od mecena, 90 samostani, i sli{:no ...

Opeentto, bio vladalac iii ne, rnoze se reci da u kome je polju Sunce tame je au.t, slava, sjaj, itd. a kakav - to ovisi od njegovih aspekata kao i od aspekta vladaoca Sun{:eva znaka i Asc.

SUNCE U ASPEKTIMA

SUNCE-MJESEC CZIVOT)

Pov.= ravnoteza, zdrava erotika, vatreni = filozofija, zemaljski = manje skrupula, uspon lako nizi tip, vodeni = slab vid, kratkovid ... Nep. = dalekovid, slab vid, bolest krvi, egoizam, nesloga, inercija, zivi vise kao satelit ...

o = teska mladost, brige, muenina u glavi, bol o{:iju, MI. put: sljepoca. Sunce sign. = voli velike stvari, ali ne prati. Mjesec sign. = nesreee zbog moenlh, nagao, defekt vida, uz Plejade, Hijade, Praesepe = sljepoea. U 5. polju = nesretna mladost, nestanak, u 8. polju = opasnost smrti ako Mjesec nije separating.

Ako je Mjesec iza Sunca tj. padajuci, zna{:enje se pogorSava. Parala! je uvijek povoljniji nego {:ista konjunkcija jer je Mjesec maiko odvojen i reflektira neSto svjetla. Ritam 19 godina,

Potpuna konjunkcija tj. pomra{:enje Sunca uvijek je loSe, zivot u opasnosti, obi {:no kratak i oznaeava svrsetak neke zivotne epohe. Za vrijeme takvog pomra{:enja rodena je zadnja ruska carica, Joze Derganec (otrovan od zene) , potpisan Be{:ki pakt, a zadnji car Franjo Josip imao je pomra{:enje 4 sata prije rodenja. Sve prelomne epohe: Platon, Marks, Fr. Josip, carica Rusije ...

1681

so

Direkcije = zivotne krize, bolesti, promjene, vatra, vid. Muskarcima moquenost braka (ali zena zapovijeda) iii uplivni neprijatelji. Radi po zeljama, ima protivnosti, fizi{:ko {:iseenje tijela. Pomra{:enje = neka zivotna prekretnica (vidi Solar).

60 = east, sreea sa zenama, aplikacioni aspekt bolji, narocito dobro u fiksnim znacima.

Dir. = zdravlje, zaStita mocnih, publika, zene, dobra zenidba, prijatelji, duhovna disciplina, dobre promjene kroza zalaganje.

120 = ambicija, sreea, uspjeh, harmonija, ja{:e nego 60, put, Ijubav, djeca i prijatelji, zaStita, itd. Vatreni = klasicna Ijepota npr. R. Podesta. Bolje je u istoj grupi, losije u dvije, npr, pocetak vatreni konac vodeni.

U direkcijama uvijek sreca kao gore.

90 = teska mladost, ograni{:enja, tesko sa zenama, disharmonija, tastlna, sukobi, promaSen cilj, slab vid sa plus dioptrijom, ako je blizu Mars iii nebula = defekt lica iii ociju, bolest na tijelu koga pokriva sun {:ani znak, jaki neprijatelji.

180 = sli{:no kao 90, dalekovidnost, krize, odvalanje, rastave, ja{:anje neprijatelja, prelom starih veza, ako ima drugih dobrih aspekata dobro je jer ja{:a nutarnja snaga. Obadva 10Sa aspekta s Uranom i transuranima lako znaee smrt u djetinjstvu, a u 12. polju tendencu samoubistva. U 1. polju = nezaposlenost, itd.

Dir. = kriza braka, nemir zbog roditelja iii djece, njihovi gubici, prehlade, upale, slabi popularnost, slabi vid, uz Mars i Saturn = teia bolest i izgled smrti - naroeito ako su ta 4 tijela na losim mjestima unakrst.

Ina{:e aspekt 180 nekim osobama jako ometa san i za vrijeme mjese{:ine se bude. To su dva naja{:a tijela, dva svjetla, ali aspekti nisu jaki proporcionalno tome jer radi brzog hoda Mjeseca traju malo i utjecaj prolazi brZe.

SUNCE-MERKUR (GLAS)

Pov. = govor, masta, upueenost, nervoza, sretni putevi, kritiziran ali njemu dobro ide, pomalo laSt, kod nizih tipova = kriminal.

Nep. = nervoza, nemir za ostvarenje planova, nesloga s nizima, izbrblja stvari koje treba tajiti.

Merkur nema ja{:ih aspekata sa Suncem osim konjunkcije, a ta je upravo veoma zanimljiva. Ako je opaljen to je u pitanju tip lukavosti. Preko toga pa do kraja orbisa {:ovjek mudar i osfrouman. Ako je u Djevi iii Blizancima znak je uspjeha u nauci. Od 6. do 11. polja viSe naginje introspekciji, filozofiji, a od 12. do 5. polja poznavanju vanjskog svijeta, trgovini. Tako je uglavnom dnevni tip vise prakfican, govornik, a noenl los, subjektivan, egOist i zamuckuje u govoru. Ponekad i ogovara. Cini se da je najbolje imati ga sto dalje od Sunca jer onda reflektira vise svjetla. Ako je potpuna elongacija ME tada daje {:ist intelekt, dar govora i pisma, a prema polozaju ca-MO dar pisca. P. ~egedin

o ina{:e slabi ako je bliza, a malo dalje popravlja Merkurov karakter, odgoj, pisanje, govor, trgovina, putovanje itd. Ako su u radix aflikcije to je znak gubitaka zbog omladine, daka, tatova, u{:itelja itd. te promjenljivost duha. Uz to retrogradan u 1. polju = govor, trgovina, diplomacija ...

• 169

so

Dir. = dobit od poslova, knjiga, pisama, nar. ako je Merkur jaci. Sklonost radu, mladim osobama, rasp rave itd. a ako je slab Merkur = prejudiciranje zbog lainih izjava, a kod drugih losih aspekata = promjene rnaste i druge merkurovske bolesti.

60 u dir. = mentalna aktivnost i poslovni uspjesi.

90 i 180 = sklonost laii, nezgode za pisca, losi putevi i okolina, podvale, gubici sluzbe, narocito ako je u krugu Ijudi Merkurova tipa. Zdravlje isto tako trpi od znaka gdje se Merkur nade s njegovim losim aspektom.

Merkur uvijek Suncu okrsce istu stranu, i zato bi bilo zanimljivo prouciti upliv gornje i donje konjunkcije. Izgleda da gornja konjunkcija daje rasipan duh, koji svoje znanje pa cak i mat. dobra nudi svakome, naroetto ako je fenomen u vazdusnorn znaku. Obrnuto, donja konjunkcija znaci sebican duh koji plagira iii grabi sebi mentalno i materijalno. Naravno utoliko vise ukoliko je ME vladalac. Ako je u 12 polju i u zemaljskom znaku znaci npr. misju kradu robe i materijala, sto se tesko otkriva. Nekvalificiran, sujevjeran, sebican, ali je ulje u svakoj corbi i isklizne kroz rupe zakona.

Gornje konjunkcije imaju: M. Monroe Blizanci apl., Zaklina Onasis Lav apl., dr. Drag.

Siljak Djeva egz., R. Podesta Lav apI., Eva Milavec Kozorog apI., Sava Kovacevic Bik egz., Vizental Kozorog sep., Landau Vodenjak sep., Zoja Kosmodemjanskaja u Djevici.

Donje konjunkcije: Sagan Blizanci 9. polje egzaktna, Staufenberg Skorpion egz., Sjedov i Arupe takoder, Komarov u Aibama apl, Taj slucaj jos nije tretiran u astrologiji i prsporuca se to proucavati prvenstveno na tipovima Merkura.

SUNCE-VENERA (SlAT)

Pov. = ne sasvim povoljno za seks, zdravlje, popustan]s, erotska navala nar. u vatrenim, manija, estetika, pornoc drugog spola, slava za umjetnike, lnacs sjaj, Ijepota, bijela put, veselje.

Nep. = zbog seksa nemir nerava i poremeCaj zlijezda, nevjernost, nepostojanost, gubitak publike, prijatelja, popularnosti.

Od jakih aspekata i Venera pravi sa Suncem sarno konjunkcije, ali razlika gornje i donje nije tolika kao u Merkura jer Venera ima rotaciju. Gornja je svakako povoljnija ako nije opaljena, naroeito od 6. do 11. polja. Od 12. do 5. polja je manje povoljna, vise teznja luksuzu, naroeto zemljani znaci. Ako je jos izgorena onda taj "goni suknje", a ako je sa Saturnom los aspekt to je zenidbeni varalica, moral no neodgovoran.

o = sreea, zabave, luksuz, eros narocito u vatrenim i Skorpionu, nesredenost zivota sto kasnije zalimo. Uvijek donosi ipak lijepu popularnost. Konjunkcije imaju: Draga Masin Vaga, So Lav, Simpson Aak, D. Jaksic Lav, Masarik Aibe, Pasic Strijelac, Mickijevic Kozorog, Vagner Blizanci, Fos Vaga, Knez Pavle Bik, Stambolic Aak, Tebaldi Vodenjak, tako Kolisevski, Avbelj, B. Krajger. U Lavu je narocito naglaSena strast, u Biku novac, u Aaku nemoc obrane i podloznost erotskoj masti, naroCito zene.

Direkcije = nekorisna magnetska moe nad drugim spolom, brak iii romanticna Ijubav, srodna drustva, komfor, muzika, rm rodenje zenske djece, rw udaja. Ako je VE rx slaba = trpljenje reputacije zbog venuzijanskih dozivljaja, trosenje novca i vremena na zene, slikanje akta, nudizam.

170.

so

60 i 120 = razonode, uspjesi kroz prijateljstva, preko zena~ spekula~ije, ispunje~j~ drustvens ambicije, dobro obitelji, dobro djece, Ijubav, brak, zene, urnlemost, doblci, ali dosta zavisi od osobnih napora.

90 i 180 = nezgode zbog zena i djece, necist kontakt, skandal, diskreditiranje, pice, gubitak angaimana, nezgoda zboq neud~te kceri, 7. mogu~e i sud, 5. i 11 .. neredovne veze i pice. Ako je SO hyleg = trpi bolssf od znaka u kom )e Venera. Ako Je Ve hyleg = svada sa zenama, kcerima i sl.

lpak opcenito valja reCi da bi bez Venere zivot bio pust, ona poljepSava Zivot, i bolje je njezina aflikcija nego nlsta: tko ne Ijubi on je egoist = Ijubav i novac dv~ su pol~ nase lijepe Venere. Vladalac u aflikciji s Venerom = boemstina, lakornlslsna ljubav, umjetnost, veselje, pice.

Superiornu konjunkciju imaju: Lolobridida Blizanci, EI. !ajlor Vodenjak, Belmo~do Ovan, Mar. Hold Bik, Beatrisa hoI. Vodenjak, An Margaret Bik, dakle sve same glumlce, a slavna Ava Gardner na 26 Skorpiona u sporom kretanjul

Inferiorna je kod Sirli Tempi Bik, sa najboljim znacima 5. polja i bas je tu nenadano zatajio prvi trijumfl I rade novac nego umjetnost.

Ni te konjunkcije nisu dosad proucene, a mora biti neka bitna razlika izmedu utjecaja gornje i donje.1 kod nje vaii pravilo da je najbolja u elongaciji i najjacem svjetlu. Gagarin = najveei sjaj u Vodenjaku; cista ruska dusa, svijetla nebeski lijepa pojava (VE-aq-).

SUNCE-MARS (Vitalnost)

Pov. = dusevna i erotska vitalnost, neumoran radnik, odusevljsn, strast, hrabrost, odgovornost, u mladosti ekstravagantan, udar u glavu, lupanje srca, znojenje, uspon kroz energiju.

Nep. = energija bez discipline i istrajnosti, sukobi, tragican svrsetak, rizikuje, neuredan, rane, upale, prejak puis, groznica, lako naprasna smrt

o = moe, volja za rad, energija, jako zdravlje. Berlioz Strijela~, Jelacic yaga.:. Ge~i~k dzudo Ovan, Sv. Markovic Djeva. Opasnost upala, vatre, rnasina, elektnke, zivotinja, Marcijalnom tipu normal no uspjeh uz pratnju opasnosti, ostalima prenagljeno~t, svade s visima i otud nesreca, neumjerenost u ophodenju, izaziva nepotreban nerrur,

SO sign. = uspjeh u vojsci, debar, svojeglav, rane i rnoquca smrt na bojiStu, od oruzja, groznice iii slucaja, nar. 8. polje.

MA sign. = opasnost vatre, groznice, rnoquc uspjeh ali preko opasnosti.

Ako je MA vladar 4, 8. iii 12. polja iii se tamo nalazi to je hazardno zanimanje, opasnost nagle smrti.

Dir. = sukobi, agresija, groznica, ali i energija. Zavisi od rx.

60 = energija, zdravlje, snaian glas, preduzimac, sretan podvig, vojni prijatelji iii unapredenja, prekomande, inicijativa, aktivnost, uvijek dobro izuzev ako ~e Mars los prema Saturnu. Za zene je 60 oblcno brak ali ne posebno sretan. Brams Blk-Aak.

120 = oduSevljenje, egzekutiva, uspjeh od dobro planiranih napora. Marsovcima unapredenja, lomi legalne teskoce, Ostalima takoder okrunjeni napori kasnije. Slifen Vodenjak-Blizanci.

• 171

so

so

90 ~ tiranin u kuCi, groznica, srce, oCi, teski fizicki rad,jako zdravlje,loS ishod borbe, nep~jlv govor, str~t, svade, nesrece, vatra, zivotinje, otrovi, opasni izleti, opasno od pretje~a~og zadov?ljstva, smrt u djecjoj postelji. Ako je Sunce u Z iii N = napad na cast I pOlo~aj, skB:ndal I samo promisljenom borbom i taktom moze proci krizu. U svakorn slucaju ne~:"r, raspre, sud sigur~i su u doba dir. U takvo vrijeme ne vrijedi novi ~ng~man III novo poduze~ kao I sve radikalne promjene. Inaee srusena cast, ubica III .ubljen. St. Op~enlca Skorplon-Vodenjak. Ako je MA sign. = nagli Ijudi velikih ambicija, all ~pasna,sudblna: Akutne bolesti, napad zivotinja prema polozaju Marsa. Gen. Franko Stnjelac-R~be. Ak? je Mars u Strij~lcu sigurno upala iii podraZaj zuCi. Takav tranzit Marsa kroz 8. polje znaci opasnost smrtt, Mars vlad. rx u svakom slucaju Zrtva vlastitih ambicija.

180 = slicno kao, ~ 90 a stv~ra mnogo jakih neprijatelja, ozbiljne bolesti, a ako je Mars vladar 4,8,12. III se nalazi tamo, moguCa je i smrt.

Ako je radix S~~ce u uglovima to su dir. opasnije: svade sa marsovskim tipovima, sa zakonorn, ,gubl~I, pa~ u ,!",emilo~t, syoj n,eprija~elj, pretjera u naporima, bol zbog neumlerenostl, srdzba, tiranlia druqlma I sebl, Radix Nt. Dodea u Biku=Skorpionu.

, Za,~ve opasn~sti ,vaino je najprije analizirati polozaj Marsa u rx, a zatim poloZaje u dlrekcljama, tranzitu I drugim pomoentm horoskopima.

90 = izgleda ucen, svet, neka tamna cast, opaza dobro negativnosti, borba protiv sujevjerja, lainih nacela, dok je miran taj aspekt je pritajen a cim stupi u akciju ispoljava se. Trpi nepravdu crkve i zakona. O. Vajld. Gubi procese, drugi mu ruSe cast i kredit, nezgode sa zovijalnim tipovima, podvale i hipokrizije, nepovoljno za ostvarenje planova, teskoce sa privilegiranima narocito popovima. Inace demokrat. Bakaric, Makdonald.

So sign. = gubitak od zakona i pretjeranosti.

Ju sign. = tastina, arogancija, mnogo zelja za javnu cast.

180 = antagonizmi sa zakonom i Ijudima, gubici zbog visih i podredenih, slab uspjeh na polozaju, vjerski nemir, jak ponos, slijepi optimizam, lakomislen, eeznja za inostranstvom, sujevjerje, hvali se, laini prorok, asket, iii obrnuto od toga. Henrik od Navare.

Jupitrovi ekstremi su Ijubav do kulta i ceremonija, igre do pretjeranosti, opasnost velike srece, luksuz, debljanje, previse optimizma, nezahvalnost. Njegov tranzit preko osjetljivih mjesta rx moze biti opasan, ponekad cak smrtonosan, ali svaki dobar aspekt Jupitra u rx prijeci Marsovu naprasnu smrt i nesretne slucajeve. U poljima 4, 8. i 12. on prijeei inace astralne zle utjecaje i redovito nosi bezbolnu smrt.

SUNCE-JUPITER (Cast)

Pov. = legaln~ b~gatstv,o" slava, optimizam, najbolje u prvom dijelu zivota, kasnije opasnost ad debljanja, kapi, ltd. uspjeh u financijama, putovanju, sudu, filozofiji.

Nep. ,= greske sude~ja, n~trpeljivost, povreda ponosa, gubitak novca, demokacija, u starosu narnoc zapovljedanja i upravljanja.

Jv~piter ne rnoze biti opaljen u blizini Sunca, ali iako je to silan aspekt ima tendencu za uZltke pa se nade ponekad cak i kod kriminalaca.

~. = j~ka sr~{:a u svako!"" pogl~u yel: prema,znacenju polja, naroeno financije. studlje, djeca, Ijubav. U vezi Marsa JOS I dobra sabra. Ipak taj aspekt ne zasticuje od drugih losih aspekata.

~u ~ign. = n~zgode od visih, lose zdravlje, ruina, prastanje po pitanjima za koje nije kvallficlran, servllnost.

So siqn, = ~pliv J~pit~a jako smanjen, utjecaj religije, hipokrizija, fanatizam, prot~kcl~a smanjen~. Sin ~nd~erga. Na Ascendentu = stalno jake financije, sretne studlje, I sve dobro I nepobjedivo u vezi Jupitrovih upliva.

. Jedino rnoqunekl ispadi stvar pokvariti nakon sto prode upliv konjunkcije. Ako je taj ~spekt u ~glo~lma = unapredenje, rodenje sina, nasljeda, dobar brak, jake simpatije, velika poboljsanja za ubuduee, sto zavisl od polozaia Jupitra u rx.

. ~ = mora,I',.uspjeh u casnim,posl~vima, dobit od drustva, vaine promjene, ispuruene arnblclie, nema nemogucnostl ako je radix do bar i za jupitrovske poslove i zovijalne Ijude.

120 = kc:>nv~~cije, konzervativnost, mir, uspjeh u spekulacijama i svakom poduzeeu. Djeluje jac~ nego 0 i 60. U ~e~i polja 9. i 12. financije i studije, 2. i 10. uvijek neko bogatstvo, 1, 2. I 12. cast kod krirninataca, Lola Montez zemlj.

SUNCE-SATURN (IzdrZljivost)

Pov. = ambicija pod izgledom skromnosti, zatvorenost, osama, ekonomija, astronomija, matematika, duznost, kasnija slava. Kod niiih tipova vrlo los upliv.

Nep. = osama, egoizam, fatalizam, malo prijatelja, lutanje, bujno nesretan zivot, kasno ostvarenje planova, skleroza.

o = istrajnost, studij, stednja, dufnost, malo srca, oprezno radi, ogranieenje u okolini, ceste fatalne kronicne bolesti, reuma, Ijubomora od nenavidnih, ruina imanja, taskoce roditeljima, teskoee prema polju gdje je konjunkcija u radix a zatim u pornocnim horoskoplma. Ipak ako Saturn nije opaljen, u padu iii izgnanstvu, ta konjunkcija daje upornu snagu za probijanje u zivotu. To su imali: Luter, M. Stuart, Sun Jat-sen Skorpion, Direr Blizanci, Poenkare Lav, Stamboliski Ovan, Kurvoazje Vaga, Sopenhauer i K1iford Ribe, a navodno i Romul na Ascendentu. Redovno je duga strpljiva upornost u ambicijama sunc, znaka.

SO sign. = uvijek gubi zbog osobnih spekulacija, podvaljivac, nesretan, oslanja se na vlasti dok konaeno ne ruinira i sebe .

SA sign. = dosize poloZaj uz nenavist drugih.

60 = studije, arhitektura, pornoc rnocnih, castan, izdriljiv, duqorocnl planovi, odgovoran, dobro za stabilne karaktere, zemljoradnju, investicije, vezu sa starijim Ijudima, strancima, ozbiljnima i ad velikih poslova.

SO sign. = nasljede, farmer, investicije. SA sign. = velikodusjs, trpljenje.

120 = sretan aspekt za postepeno uevrscenje polozala, za dugoroene investicije, stednja, korisna uporaba fizickih snaga. U zemljanim znacima = evidentniji uspjeh. Krup Kozorog-Bik.

172.

• 173

so

so

90 = jedan od tezlh aspekata, osama, krontcns bolesti, opasne zapovijedi, fanatik duznosti, krsi tradicije, disharmonija, sam snosi sudbinu, zastoj sekrecija, nernoc, reum~, zubi, kosti, vise sinova i tesko sa starijim, razlike u porodici, gubitak strieeva, rusenJe nada, teskoce ocu. U kardinalnim znacima = kronicne bolesti, u fiksnim = dugo vremena teski dogadaji, progoni, rusenje nada i ambicija. S. Karno, Suvorov, Staljin. Teofr. Paracelzus. Za diskreditiranje, pad nada i nesreee ocu karakterlsnean je aspekt Orlica sina Napoleona: Sunce 28,55 Riba Saturn 26,30 Strijelca - iza rodenja odmah nesre6e zbog oceve nesrece, Sunce bilo hyleg i eto brzo bolest i smrt.

Dir. = doba izravnavanja odgovornosti i licne vrijednosti, napori ce biti procijenjeni od drustva, nije dobro stvarati obveze, lose za velike promjene, bolesti predu lako u kronlcne, kontrolirati vise sebe, ne pretjerati u hrabrosti.

SA sign. = kaznjava podredene, necasnost, teski porodaj, opasni neprijatelji,

tragicni dozivljaj. .

SO sign. = malicija, izdaja, losa osjeeanja, nehumanost, izgon, ropstvo, smrt u zatvoru iii osami.

180 = manje los aspekt, nedostatak prigoda, teska zarada, pornoc oca, u uglovima = lose po zdravlje i poloZaj, gubici zbog smetenih slueajeva i licno opasnost, depresija duha, skandali, pad, ukoliko je veci poloza] utoliko veei je i pad. Nizima manje skodi. F. Koburg, carevic Aleksej, mar~1 Birjuzov, B. Pecotlc,

SO hyleg = fatalna bolest, kronlena melanholija, srce i dr. vec prema rx, a u 4, 6,

12. rnoquce samoubistvo. Pornracenle u blizini sve to poqorsava,

SA hyleg = rusenje kuce, smrt oca, gubitak imena, raskid s ocem, tsskoee sa cudljivim saturnovskim osobama.

Dir. = treba biti oprezan kod davanja izjava, kod sudova, miran, sto vise stalozen. 180 = jos gori aspekt, ruinira sve projekte, u 7. polju = gubitak bracnog druga, zeni umre muz ranije, u 8. polju = udarac groma, zastoj srca, i st. (K. Marx)

Aspekt Urana op6enito daje ooqrnatlene Ijude, nediplomatskog takta,.dramat~~ne prirode, huskaee, filozofske antinomije, i ako nema povoljnog aspekte Jupitera s nnrna je tssko izici na kraj. Tipovi: Marsilio Ficino, car Selasije, junak Srdic.

SUNCE-URAN (Svojeglavost)

SUNCE-NEPTUN (Vizije)

Pov. = posebni univerzalni pogledi, fantast, poseban moral, bez snage, bjezi od konkretnog, hohstapler, vizionar, filantrop, ideali~t, m.uzika, zrtv~ drustvu!. ~asta, okultizam, vizije, snovi, daltonizam, slike, predvldanJe po snovirna, soclializam, samoubllacke misli, zeni brak s intelektualcem.

Nep. = nerazumljiv, medij, spiritist, sarlatan, laini medij, droge za budenje emocija, opasnost od osjeeala, cesto se ne zna je Ii kriv iii nije, stete zbog tastlns, djeca skode ocu, lose shvacen, premalo oprezan, narkoze, halucinacije, crna magija, nepovoljne seanse, "alkohol, zivot-smrt mala razlika.

o = idealizam, vizije, nadahnuee, rnuzika, pjevanje, mistika, skandali, sumnjiva slava, ocu: sumnjivi poslovi, zeni: gubitak muza: drama, poezija, clanstvo nekih loza, entuzijast, narkoze, say zivot podreden psihi. Visi tipovi neke uzvtsens rnisll, nizi tipovi pijanice, narkomani, itd. (Hegel, Kant)

~ = entuzijast koji pretjera, estetika, dobar aspekt za rad u psihologiji, duhovni rad i st, Zeni : brak s intelektualcem.

120 = intuicija, snovi, pjesme, planovi, roman, trainja zadovoljstava dusevnih, duhovne egzaltacije i satisfakcije, oslabljena znatno volja.

90 = lazov, podvale od drugih, narusavanle vitalne i dusevns harmonije, naroCito kod neuroticara, skandall, sarlatani, mediji, crna magija, narkoze, obmane, lose seanse, alkohol, ali sve skupa fizickom tijelu ne nanosi toliko stete koliko psihi. Schubert.

Dir. = ovakav period je nekad znacalan za borbu protiv duhovnih prepreka i analiza puteva k uspjehu.

180 = senzualan, osjetljiv, fantast, zablude, iluzije, egzaltacije, antagonizmi ideala i dnevnih zelja, skandali, trpljenja, trpi pravedan i nada se, zrtva ideologije, tesko razlikuje javu i san.

Dir. = najfiniji duh prebrodi ove opasne aspekte, naroelto ako su rx musk! planeti jaki. Treba sacuvati mir i tako se dadu prebroditi krize. J. CVijic Vaga-Ovan.

TRANZIT SUNCA nije vazan jer se ovo tijelo po nebu kreee jednolicno i uoblcaieno na ciji smo hod i jednolicnost vec stimulirani. Neki tipovi ipak osjete da su podlozniji bolestima kada se Sunce krece u kvadraturi svoga radix mjesta. Npr. rodeni pod Bikom osjetljiviji su kad je Sunce u Vodenjaku iii Ijeti kad je u Lavu. Takvo pravilo malo vrijedi.

DIREKCIJE Sunca u svim slucajevlrna su vrlo vazne a isto tako vazan je njegov poloZaj u svim pomocnlm horoskopima. Jedan od vainijih pornoemh horoskopa za prognoze dogadaja je tzv. solarni horoskop i tu je polozs] Sunca vanredno vazan,

Pov. = maqnetlean, bez kompromisa, ekscentrlcnl planovi, izvan svoga vremena, uspjeh zaqorcen borbom, neovisna volja, nimalo takta, zna sto ho6e, rezerva zivaca, politika, reforme, pronalasci, udarci srca, nenadano dobre promjene.

Nep. = krize, tezak karakter, udarcl sudbine, ne vlada uvijek sobom, uspijeva sve do svoje katastrofe, izolacija, opozicija, bundzija, laska svojoj tastinl, rusi sebe, izaziva katastrofe, jaka mrznja, sektas, napada u neke dane, grom, srce, zenama histerija, lose za zelje, brak, spekulacije, nar. 5. i 11. polje.

o = svojevolja, tip svoje vrste, nerazumno trguje, talent, pise cudne stvari, neocekivani nastupi, nasilne promjene, nemir zbog casti i oca, opasno od sanetana, neobicns akcije, nekorisna djela i otkriea, nagli nekoristan uspjeh, kratka east, gubici, zenama raskid braka, nakon svega stalozenost i nova gledista. (W. Disney, L. Pirandello)

60 = cudljiv, popularan, metafizika, sjeeanje na minure dogadaje, naqla sreca, novi prijaterji, nove okolnosti, nauka. (R. Diesel)

120 = jednako, dobro za nove puteve, osobni upriv, neocekiveno dobre promjene, zenama ponekad nasilna udaja.

90 = cudesna tvrdoca i svoleqlavost, nezavisan, kritikom poqorsava odnose sa drugima, nagro oqorcenost i uznemirenost nerava, otudenje, erementarne nepogode, grom, opasan izlet, saobracane nezgode. (S. Dabcevic-Kucar)

174.

• 175

MO

UPLIV MJESECA (Promj enlj ivost)

O Sin koji s neba sjas,

Ti koji Ijudstvu Ijupko svjetlo nosis, Haskosno svjetlo ko odsjev Samasa,

Tvog prvoroc:fenog sina, pred tobom u prahu Bogovi leze, 0 Ti gospodaru sudbina ...

pjeva tako jedna babilonska himna. Sunce i Mjesec su u drevnom u~enju "oCi neba", boga Sive, sla~i ga sa~skrt i hij~roglifi,. jer j~ odB:vna njegova dramatska mijena po,":ezana sB:.mIJ~n~~a IJudske psihe, S nJegovlm miJenama remeti se Ijudska svijest i savJe~t, zataii pazrua I sebekontrola, dolaze nesrece, krade, ubojstva. Atentati su bas redovito u doba Mlac:faka. Na Aleksandra, Dolfusa, Dumberga, Hitlera, Oreskovica, Glu~ci~, ll;Imu~~u,.i dr. Pijanice.~e ?pijaju svakog treeeg Mlac:faka. Nomadi koji !ive u prirodi oSJeeaJu Jaci kontakt s nnm I redovno se sele kada Mjesec promijeni odnos prerna Zemlji. U doba Hesioda sizigije su bili ·sveti dani". Stan Germani su zborovali u te dane. Izida nasi barku Mjeseca na glavi. I slavenska boginja NoCina posveeena je njemu. Krseani grcevito drie kult Marije Djevice. On djeluje na plime mora i na plime morske vode u Ijudskom tijelu. Prvi praorgani prometa materije i zaeeca zivota (danas vee stomak i maternica), stoje pod njegovim uplivom.

. TipoV_i. ~oji su mu ~I~ze im~ju b~jniju cirkulaciju vode, ovise 0 vanjskim utjecajima, pnlag~.dIJlvl ~a sve, nJ~zan mJ~hur I stomak,. disponiran susretima i impresijama, jaka fa~tazIJa, pslha, snovi, prorruene, putovarua, more, oSjecaji, zene, narodne mase, ovisan 0 svemu tome, lutanja, promjena poslova, njelan, simpatican, tih, domaci zivot !radicije, romantika, publiciranje, rad tekueinama, zivot na moru, temelji sva prava n~ javnorn glasu i h~m~nim Ij~ds~im instinktima. Prima tuc:fe sugestije, asimilira, radi za popularnost, subJektlvan, vJeruJe kao masa, nestalna sentimentalnost kao cud gomile iluzije, svim srcem za intiman zivot sa djecom i najblizom okolinom. '

U d~brim as'pekt~ma to je Ijubimac publike, umjetnik, pisac dogac:faja, dobar do slabosti, narodnl covJek, moreplovac, voli narodne pjesme i obicaje sve dobro pamti

i cuva, dusevan, '

. U losim. aspektim~ je n~postoj~~, bez rep~tacije,. pr~ta.sam sebi, zudi promjene, Ide za gomllom, plaslJlv, ne iznalazl I ne preduzima, hlmenckl projekti, nezdrava maSta, nepraktlean, nazadan, neaktivan, zivi po sentimentima, nerazvijen i pusta da ga valovi nose. Ako nema drugih dobrih aspekata onda se ne rnoze afirmirati nigdje.

Mnogo raznih aspekta sa Mjesecom znak je zivota punog senzacija, nestabilnosti, promj~na, sposobnosti za okrenuti tok rijeke, iii Cas gore ~as dolje, prema tome kakva ga velika struja zahvati. To je ina~e tip boem iii kockar koji sve baca na kartu neke grupe svojih Ijudi i veza.

1761

MO

Napusten Mjesec tj. kada u prolazu kroz jedan znak ne ~ini nikakav aspekt do kraja znaka to je onda monoton zivot, dosadan, bez uzbuc:fenja, i utoliko dosadnije ukoliko duze traje takav "prazan hod".

Do sada se nije proueavalo kakve utjecaje ima Mjesec u sjevernim i juznim deklinacijama, izuzev nesto RO pitanju zemljotresa. Isto take prolaz kroz ~orove vjerojatno ima neki utjecaj. Ce Gevara ima ga u perigeju sa Venerom = ~ovjek najasjeeajnijeg srea? ZloCinac Kopun u Celju ima ga obrnuto u apogeju = ~ovjek bez srea? ... Ali ovo su prerani zakljua:i, treba ispitati stotine slu~ajeva.

Polo!aj Mjeseca vaZniji je u zenskim horoskopima.

MJESEC U ZNAClMA

eVAN = zestoka oSjecajnost, erotska toplina "plamtece o~i', odusevljenje ali energija ovisna od osjeCaja, treba autokontrole, od previAe rada trpe !ivci glave, previAe pica opasno za bubrege, pritisak vode na mozak, oa, migrena. Djeca se brzo razviju i treba im rastuma~iti paine funkcije na vrijeme. Losi aspekti = nezdrava erotika. Neron, T. Morus, Henrik VIII, Zola, voj. Misic, De Gaulle, Fr. Ferdinand, Savonarola, Goldvater, Rankovic ...

BIK = troma putenast, nemaran ali pazi 51:0 0 njemu govore, voli pice i kola~e, traZi zadovoljstva, pafljivo odabira, duhovno trom, manjka pokreta, masivan. Uz aflikcije = brutalan, IcAi maniri, gurman, nepaZljiv. Ako je slab MA = flegma, VE 120 = sutljiv i telak. Pavelic, Saht, Hekel, Dizel, VlZental, Lafonten, f. Braun.

BLIZANCI = voli promjenu uZivanja, znatizelja za erotiku, putevi, fluks misli orneta ozbiljnost, majstor da svoje glediste dokafe, previAe pusta djeci, jake pasije, masa puteva, !iva inteligencija, akademac. Aflikcije = povrSan, rafiniran, sitniCav, nagonski zivot, smanjen utjecaj. Proklo, Regiomontaunus, Galilej, Kepler, Frojd, Tajleran, Combe, Musorgski, Pasteur.

RAK = senzibilan medij, boemska narav, voli vodu, romantiku, noe, pavla~nje i depresije, promjenljiva raspoloZenja, labav plan, tromost stomaka, kornplicirana psiha, previse voli djecu. Aflikcije = hipohondrija, histerije, onanija, halucinacije, brblja, nezgode zbog kuee i djece, zloupotreba medija. Sokrat, Njegos, Gambeta, Potiorek, Sukarno, Tsur, Sasar, Petar I, Farah Diba.

LAV = zelja vlasti, veli~a sebe, voli dragocjenosti, nije intiman sa masom, zeli da mu se dive, jaka erotika, mnogo promjena u mladosti, hoee jayne a ne privatne satisfakcije. U aflikciji = razmetljiv, igra se asjeeajima, kucni tiranin, dramatizira. Srce radi tromo. Platon, Ciceron, Fridrih II, Trocki, Fr. Josip, Rokfeler, Duse, Apis, Staljin, Nehru, Ludendorf, D. MaSin, Louis XlV.

DJEVICA = dubinska melanholija, ne zeli vladati, ne o~ekuje mnogo od Ijudi, rezigniran humor, sebe kori kritikom, nema smisla za povrSne razonode, analiza, kemija, medicina. Ako je SA 90 = dosac:fuje predikama. Bolje je akoje SO..ge-. Sa viAe afl. = kritika, IcAa probava, zenomrzac, egoist, mutan. Spinoza, Sopenhauer, Kant, Dzonson, Kenedi, Karlo Vel., Temudzin.

VAGA = disponiran druStvu, esteta, ~as hladan Cas prijazan, zakaSnjava na pasao, voli zabave, cirkus, Carobnjake, vofnju. HarmoniCan i rafiniran, protiv svake brutaJnosti.

• 177

MO

MO

Irornqst bubrega. U aftikciji = teska rapoloienja, depresije, jayne nezgode, brak po vezi. Zana d'Ark, Sopen, Suman, Ljermontov, Tesla, Stajner, Menuhin, Verdi, Direr, Ana Frank, Dz. Beker.

~KORPION = hladna njezna osjeeanja, sukob s voljom, povlaci se use, voli tajna i vojnicka zvanja, previse se istakne, lako rane i tragicni dogadaji, sudbonosne Ijubavi. Aftikcija = Ijubomora, tastlna, brutalnost, perverzija, bolest mokracnih organa. Kromvel, Berlioz, £)eriinski, Dubeek, Harts, Nkrumah, Faruk,

STRIJELAC = pristupacan, brzo se odljuti, otvoren, voli sport i fivotinje, pronalazacki duh, velikodusan, dosta strasti, simpatije, religija, duza putovanja. Aftikcije = sklon formalnoj religiji, optereeenle zueL Mocart, Ajnstajn, Brams, Budoni, Bor, Undberg, Gagarin, Terje~kova, Podesta.

KOZOROG = premalo strasti, hladno srce, nije za drustva, vi~ za zrtvu, izuCavanje pro~losti, stan u polju, manjka humor, ambicije veee nego akcija, njezno zdravlje, ne saosjeea, 90-SA = ruian, lakom, lo~ brak, 120-SA = marljivost. Aftikcija = bez srca, ~krt, neprijatan javni poloza], bolest nogu. Hitler, Gebels, Hes, Kajtel, Paulus, Napoleon, Sirham Kiler, M. Stjuart, Ben Bela, Caruga.

VODENJAK = genijalna rnasta za stvaranje, voljen i kad je zao, disponiran pronalascima, mnogo veza u drustvu, ne drzi do novca, masa mu je sklona, lako da dusevne strune stradaju. Aftikcije = du~evne teskoee, oticanje nogu, osama. Dante, Molison, Lola, Zorge, Cu De, D. Rask, Tuhacevski, E. Tajlor, U. Tant.

RIBE = pasivan, Ijubazan, medij, romantika, nesretan ako mora uvrijediti, skuplja kamen po kamen, pasivan zivot, rezignacija, slab osjeeaj odgovornosti, muzika, zanemaren. Aftikcije = ne postlze uspona, prepusta se ezoteriji, u kuei gostoprimljiv. Drajfus, Brian, Ckalja, Masle~a, K. Maj, Papandopulo, Gete, Sagan, Ciolkovski ...

8. strah smrti, dobici zbog neke smrti, miraz, dotacije, stipendije, aft.: slab u opasnosti, smrt keerl, vraeanje miraza, i sl.

9. uspjesi preko mora, dubok duh, psihologija, religija, nauka, sa Neptunom vizije, medijalnost, aft.: psihicke te~koee ad ucenja ...

10. uspjeh u javnim poduzeelma ali promjene poloiaja ce~ee, uspjeh protekcijom publike iii zena, popularan poloza], cast od zena, promjene u sluzbi, opozicija Merkur = ucenost, aft.: 100 poloiaj, 100 stil i lo~e vizuelne impresije, utice na psihu ...

11. popularnost, masa prijatelja zenskih iii u organizaciji drustva, humane ustanove, psihologija, aft.: smeteni ptanovi...

12. proucavanle psihologije, romani, pjesme, narodne tradicije, poziv u izoliranim ustanovama, laboratorij, ludnica, loza, zatvor, humana drustva, aft.: domaee Ijubavne afere, psihicke smetnje ...

Nt:.

Gdje se nalazi Mjesec tamo se nalazi i du~evni interes, oSjeeaj, aifiYStabiinost. U dobrim aspektima svakome polju donosi masu promjena i lakih prilagodljivosti novim situacijama, a u aflikcijama nelzbjezne i neugodne promjene. Covjek ih cesto predosieea, vidi unaprijed, ali ne rnoze protiv sebe ni protiv okoline, vee pusta niz vodu.

ASPEKTI MJESECA

MJESEC-MERKUR (Ma§ta)

MJESEC U POUlMA

Pov. = privlaCi druge dobre aspekte, u 1. i 10. duze zivi, dobre ~aJe i drustvo, uredno disanje, aktivnosti limfe, inteligencija, logika, igra sa intucijom, telepatijom, profetski snovi, svoju sudbinu lijepo u~altuje sa zajednicom, lijep rukopis, jedan brak, 6. dobri nervi, lukava zena.

Nep. = suvlsno disanje, nervoza ad stomaka, lo~i nervi, sklonost padavici, moe za sruMi tudu inteligenciju, neredovan fivot, masa moquenosf uspjeha ali malo ostvari, nestalan, sklon i lose razumjeti, izjava u lo~e vrijeme i na losem mjestu, nutarnja ravnoteia ali nedovoljno odlucan, ostar jezik, znade uredno obmanuti, lo~ nagovor zena i losa kritika, brak lo~, uzaren pristasa iii patriot a trpi nezahvalnost, nekada neprijatelj domovine i kaZnjen, osjetljiv na nepravdu drugih, obziran prema strancima, u 12. sklon samoubistvu.

Dok Mjesec raste to je praktican talenat, ako opada to je vi~ lazan, pesimist i neproduktivan.

o = ekscentriena inteligencija, masta, higijena zivaca, MO sign. = literarni rad, ME sign. = mnogo uci i zasluzule reputaciju, Dir. = dobro za trgovinu i dornaee poslove ali raslpa snage. Ako je rx Merkur dobar = sretni putevi, uspjeh trgovaca, plsca, saveznika, tekliea, javnog radnika. Ako je rx lo~ = krada, gubitak popularnosti i veza.

60 = popularnost kod mladih, zadovoljstvo sa zenom, rodenje keeri, poznanstva, ispiti, putevi, fiskultura, trgovina, dusevna aktivnost, prijatelji, agenti, sekretari, tekliCi, sve uredno.

120 = isto, uci bez ucitelja, nasto melanholije, rezerviran, nauene spekulacije, uspjeh sa mladima, pismima, sretni izrazi, tumae, korespondent, muzika, matematika,

1. voli promjene, puteve, poznan stva, stidljiv, skroman, pod uplivom okoline, kapriciozan, aft.: pleurita, nesamostalan ...

2. novcane ftuktuacije, trgovacki putevi, uloga zena u tome, ako je Mjesec u aftikciji dobici nesigurni...

3. aktivan i promjenljiv intelekt, vi~e manjih putovanja, romani, zene, pisanje, rnasta, u aft.: anonimac, kleveta, laZ, smetnja ...

4. promjene stana ali domaei zivot miran, okultizam, roman, nasljeda, majka, intimnost, prl kraju zivota popularan, aft.: lose promjene u kuCi, zloupotreba medija, lijen, vanbraena djeca ...

5. erotika, vi~ veza, zabava, Ijubavi, djeca zenska, spekulacije, hladno srce, promjena zena, aft.: ovisan 0 Ijubavi, pije, lo~a erotika, sentimenti ...

6. promjenljivo zdravlje, sluzba u gradu kraj vode, dobici od podredenih, poslovni prijatelji, aft.: nezgode sluzba, prehlade ...

7. popularnost, sretan brak, ortak i javnost, zeni udovicu iii ostaje udovac, aft.: nevjerstvo zene, nezgoda za javni glas ...

178.

• 179

MO

MO

k~jigo~ods~~, .sa. VE = dobar humor, sa MA = sretna borba, dobar sud, logika, dljalektlka, jezlCI, dlplome, dobro za sve poslove u vezi jezika i pisma. Najbolja intuicija vodeni: Aljehin Ribe-Skorpion, najbolji maternatlcar vazdusni: Gaus Vodenjak-Blizanci.

90 .~ av~~ija prema ucenju, nepovoljna pisma, radoznao i mnogo odnosa ali trac, zavodljlve lazl, nezgode zbo~ popularnosti, skandali, izjave, prevare, nepravde od agenata, tatova, zakona. Ako je ME vlad. 4,8,12 = rasp rave , gubici, zatvor.

. Dir. = isto, Me si~n. = s~soban ali ne ispuni obaveze, malo skrupula u metodama, nelskren u poslovaniu. MO sign. = malo sposobnosti ali si6ardzija, i sam trpi od podvala mladih, skandali, lose za dijete, a kod vrlo loSeg rx = delirium.

180 = sHcno, reagira neobleno, misli protiv osjecaja, drugi mu ruSe ime laii aforizmi, pretjerivanja, lain a nagovjestanja, prenapeti ciljevi. Ako je MO u 10. a ME u 4- = neki bipolarni intelekt, ueen ali steti sebi, u zvanju ga drZe cudnim i nerazumljivim.

Dir. = trpi od podvala, izuzev ako je rx uravnotezen, treba oprez za sabe i dj9Cu

paziti nerve, paziti na sadrZaj u poslovnim pismima i politickim izjavama. '

gubitak casti, nezgode zbog nepainje, brak zakljucen u ovo doba nema dobra izgleda. Ako je VE u vodenim = venericne bolesti, maternica.

180 = lakomislen, pretjera u ophodenju, ne moze sam, traii dopadanje, sanzualan, nezadovoljan sobom, Hemingvej. VE slaba = bolesna Ijubav, skandali, kontroverzije, sukobi sa zenama.

Dir. = brak u tom terminu sklopljen nije sretan i ne traje dugo, nema saradnje, manjka painja, u vezi 5. skandali, u vezi 1. polja seksualno zdravlje.

Ovi aspekti su vaznl nerocito za zene. Konjunkcija je narocito kerakteristlcna, U Zenitu = brak kao karijera, ali i nevjerstvo muza, U Nadiru je znak kucnog mira i sreee, Za rnuskarce ovakav aspekt ponekad znaei evnuha iii bisaksualca, dok u Vagi moze biti i sretan vojskovoda, politicar koji cini poteze u pravi cas.

Ovo je znak Amora i Psihe, eros i majcinstvo, Ijepota i plod, djevica i majka. Bolje je ako Mjes9C raste = ideal u Ijepoti, dok ako Mjes9C opada = profanacija Ijepote, perverzija.

MJESEC-VENERA (Plodnost)

MJESEC-MARS (Ozljede)

Pav. = harmoni~n. i svakom slrnpaticen, bujni rad zlijezda, okrugle forme, debljina, plodnost, komotan I rmran zivot, korist od umijeea, favorit zena, voli Ijepotu i umjetnost sreea mu sa sama smije ali zbog previSe jakih emocija moguCnost psihickih smetnji' naroclto ako Neptun tu ima prste. '

Nep. = g.ubi~i zbog ~ena, n!*lretan brak, taStina, putenost, nebriga, propale nade, borba porodlce l javnosti, loSa clrkulaella krvi, neuredna menstruacija, mlitav, anomalije u z~ns~i~ organima, rm = hoee visi zivot a zena ne, nezgode za znaCaj 7. polja - Vaga = rivali, Bik = novac.

~ = lijepi maniri, Ijubazan, optimist, smisao za lijepo, luksuz, umjetnost, naroeito kad J9 VE vladalac. Kat. Valente Strijelac, 6e Blizanci.

. Dir. = .uspjeh po~ularnosti, brak iii rodenje, dar od zena, Ijubavi, prijateljstva. VE sign. = vise obeeanla nego izvrsenja, promjenljiv, nepostojan. MO sign. = sretne dispozicije, zabave.

60 = takt, gracija, umjetnost, zaljubljenje, brak, dijete, uspjesi dosta ovise 0 a~ivnost! natusa i poloZaja V!nere. Venera sign. = dobro imanje, m~ogo prijateljica, Mjesac sign. = oboZavan od zena.

120 = mnogo legalnog zadovoljstva i uspjeha sa lijepim Ijudima i stvarima buene

zabave, muzika, rana udaja. '

Dir. = uspjesni projekti, sve kroz Ijubav rnoza da preduzme, mirno napreduje, dornaea sreca, itd. no naravno sve u vezi poloiaja Venere u rx horoskopu,

Ovaj trigon sretan za umjetnike. Maria Alasio.

90 = dosadno djetinjstvo, nezadovoljan sobom, previSe oeekuje, santimentalne neugodn~sti~ porodiene svade, nered u kuci, vanbraeno dijete, prekid zaljubljenosti, seksuelni ubica, strast, bolesna Ijubav, skandali, los angaiman iii ugovor, nepainja, monotoni zivot, ekstravagantni gubici, menstruacija poremeCena, bol uterusa.

VE sign. = p~'?"ljenljiv ~ivot, nemir u b~aku, loSa buduenost, MO sign. = siromaStvo, ekstravagantan ZlVOt, nerrur zbog zena. Dlr. = bolesna Ijubav, kontroverzije sa zenama,

Pav. = ne misli na sutra, prvi bjezi u partizane, uspjesne avanture, strategija, rizikuje za pobjedu, uspjeh kroz obostrane udarce, impuls, aktivan, udarci, tana smrt, upale, nervi, sprema za rad, debar hirurg, nezavisan, nssto fatalizma. Zene: jake i bez njeznosti. U vazdusnim.= inteligencija, u vatrenim = energije i vrline. Nizi tip = lunatik.

Nep. = traZi borbu i neee ogranicenja, daje teskoce roditeljima, velikodusan s tudlm, napad strasti zbog Ijubomore iii ravnodusnosti, los brak i borba u kuci, kontrast karaktera sa voljenom osobom, dubok ali voden emocijama, kroz dugu sistematsku kontrolu uspjeh i oporavak od gubitka, probavne perturbacije, gubitak krvi, operacije, nesretan slu~j vec prema znacima i poljima. Ako je naglaSen MA = ozljede, nemir, nesreCe u vojsci. MO jaci = buean, djetinja igra s oruZjem, nesretni slu~j. U 6. teske krize zdravlja, u 12. bira opasne metode i sredstva.

o = groznice, mrinje, nesreee, depresije, opasan put, neuspjeh u zadnji cas, reformator, pucki tribun, ekstremi, revolucionar, zrtva, razbojnik, opasno ako nema odgoja, western filmovi, rw lako lezbijka.

MA u padu = ludo hrabar zbog straha. U Biku = korpulentan, u Kozorogu = jogunstvo, u Strijelcu = hipokrizija, a los aspekt VE = teiak porodaj, opasan put, trovanje. MA sign. = lutanje, favorit zen a, smrt u inostranstvu. MO sign. = smion u opasnosti, svadljiv, naprasna smrt, kirurg, rw bit ce zavedena. U vezi Urana = ekscentrienost, egoizam, prometne nesrece, buena nezadrfiva strast, vatra, upale, lomovi. Los Merkur = obostrane podvale i prijetnje.

60 = uniforme, energija, sport, uspjeh, vjezbe, konji, prijateljstvo vojnika, odluCan zdrav, pustolovan.

Masign. = mnogo radi uz pornoczena i usluzan, MO sign. = promjenljiv i pasioniran duh. Ako je MA slab pije, MA aft. = gubi zbog zena i konja.

Dir. = sretan period za poslove, vladaru pobjeda i pove6anje armije.

120 = vojska, konji, uniforme, vjezbe, sport, kuea, uspjesi, zdravlje dobro, uspjeh u tajnim Jakim snagama.

180.

• 181

MO

MO

90 = upale, ozljede, opasno od drugog spola, pustolovine, oruzje, neodgovorno mahnitanje, nesreee, gubitak iii amputacija organa, vatra, otvor, glava, zubi. U 1. indisk~ecija i c;>pasnost smrti, 9. pi rat, 12. sklon samoubistvu. Rw raspustsna, lo§e zdravl]a, MA sign. = bez nacela, slabo drustvo, smrt od oruzja, vagabund, van kuee i prijatelja, s neprijateljima. MO sign. = izdajnik, dezerter, sluZi tudinu, smrt od gvo!da dizenterije, epidemije. '

Oir. = kontrolirati svoje strasti pasije i dokumente, inaCe jake svade sa zenom radi tro§kova i moguCe sve gornje nezgode.

180 = slicno kao 0 i 90. Ako je MO kod opasnih nekretnica lako gubitak oka, aktivni neprijatelji, lopovi, zatvor, upale, itd. Oir. = uz nagla§en MO lako vatra iii ujed zivotinja; VE = izdaje, otrov, svade sa jakim Ijudima i zenama; lo§ SA u Lavu = smrtne opasnosti. Treba vrlo mnogo autokontrole pa da se umanje krize. Kao i kod 0 moguCe je izgubiti dObr~ ~~~u, oko, .~z!jede lica~. kamenac iii angi.na (u ~il<u) itd. Aspekt 180 imao je MakslmlllJan mekslckl a 90 kralJlca Antoaneta. Ovl aspekti naroeito su opasni za fiziCko ru§enje tijela i to silom: sjecenja, trganje, gnjeCenje, 10m, vatrom, zeljezom i sl, vee prema znacima zodijaka.

180 = tesko sa sluzborn, crkvom, zakonorn, stete od pretjeranosti, neuredan krvotok, sukob sa daljim silama, trpi previ§e povjerenja, nezakonski ~obici, n~vac teCe ali se ne zadrzava, fiktivni uspjesi, nepovoljno za legalne stvari, fantazlla smeta rasudivanju.

JU sign. = oskudne misli i logika, vi§e na rijeei, gubici zbog mase, falican.

MO sign. = podvale najblizih, stete od licemjernih i fanatika. Oir. = slicno kao gore, a uvijek vi§e moral no trpljenje, zatim materijalno a fizicno neznatno.

MJESECJUPITER (Prihodi)

MJESEC-SATURN (Povucenost)

Pov. = voli vi§e Zivotinje nego Ijude, psiholog iii ubica, siromah u mladosti zdrav u starosti, neslmpatlene bolesti, melanholija, tbc, skleroza, depres~ja, pr~hlad.e, reu.ma, egoizam, osleea odgovornost, ozbiljan, hladan, nedemokr~tskl, naslJeduJe sluzbu, popularnost kod starih zena i te§kih radnika, rw obicno bez dJece.

Nep. = sterilnost, kronicne bolesti, gastrik, tbc, senzorne funkcije, strah, depresija, zene, putevi i brige ruse zdravlje, zaglupljene akcije, Si!nicav, ne vid.i bit~~.stvari, os~ran, nedorastao duznosti, glomazan, sterilan, nevoljen, tezak pocetak I kraJ ZI~Ota, srnuu ~ na njegov raeun, dobro se odnasa k majci koja trpi zbog njega, malo dJece, rm gubl zenu, rw bolest seks. organa.

0= dusevna depresija, kronlene bolesti, rak, vjeran duznostl, teznja usavrsiti se, sa Marsom = spartanac, izdriljiv.

Sa sign. = nezgode, promjena mesta, malo srece preko zena. MO sign. = siromah~ gre§ke s veeim posljedicama, bolesti prema radix Mj~sacu: 6. r~uma! 12. dusevne ~ teskoee s prostim i cudnim tipovima, 2. bankrot, 8. iem.no. dobro I na~.'Jed?, 7. zto r~dl zene i javnosti, 9. vizije, melanholije narocito zemlj. znaci Orr. = deprasija, hlpohondrlia, brige, bolest sa posljedicama.

60 = vjernost u poslu, uspjeh kod zena i puka.' ~ed~zan, sigura~, tak~ic~n, koncentrisan, uspeh kroz starije Ijude i strance. Saturn Jaci = IJubomora, MJesac Jac = uzaludni napori.

120 = trajna osjecanla, ozbiljna odgovornost, stalna s~~zba, ~olekcije, '"':I.~eji, uspjeh u poslovima sa starim Ijudima, pukom, zemljom, studlJ botanrke, geologlJe I sr.

90 = neplaeenl radovi, zapuSten i privlaCi mrinju, gadni doZivljaji, §ikaniranje, brige, osama, strah od zivota, reuma, tbc, rak, gripa, prirodne nesreCe, pad, bankrot, smrt rodaka, apopleksija, prehlada.

SA nagla§en = dusevne rnuenine, trpi od inferiornih. MO nagla§en = pad Casti, 12. zatvor,6. bolest, 7. Ijubomora, 10. rUSenje reputacije i sl.

180 = kao i 90, neiskreni stariji, fanatizam, bez kompromisa, oslabljena probava, bolest nekoga u porodici i moguca smrt, rm teSkoee s familijom, rw te§koCe s djecom.

Oir. = uvijek donosi dusevne te§koCe a i tjelesne boll s posljedicama pa je potreban oprez sve dok traju aspekti.

Konjunkcija u Raku je koliko opasna toliko zanimljiva j~~ naj~¥e d(:>n~si rak iii tbc, i vjerojatno je ta bolest dobila ime po tome znaku. NaJIJep§1 trigon Je imao Rudolf Habsburski u Raku-Ribama = najveCi poznati kolekcionar oruzja.

Pov. = aspekt andela Guvara, dobri putevi i poznanstva, aktivnost tiroide, izdavac djela, put popravlja polozaj, sretan, vjeran, voljen, vitalan, diplomat, nekad privrien nekoj ~ivotinji, pomaie si~o.mahe, aplikacioni aspekt bolji = dobra zena, dobro u 9. i 12. polJu, nekad put u mast!; u Raku lako bogatstvo, harmonija sa zovijalnim tipovima.

. Nep:. = do~raduSan, protiv konve~cij~, jed~ premalo iii previ§e, slaba krv, anemija, ~IP?knzIJa, voll paradokse, ner~ u Obit~JJI, gubltak u lo§im poslovima zbag zene, puka I 1821; s novcem vrlo tesko uspqe, put u mostranstvo nepovoljan, procesl, bolest, Stete od spekulacija, promjena religije.

o =. uspje~ d~u~ih pute~~ i ~p.ekulacija, dosta prijatelja, put, zabave, unapredenje u ucenJu, crkvl, vJen, sabe cueru vl§e nego §to jest.

JU sign. = vrlo sretan i s lakocorn dobiva, obogati sa zenidbom iii vezom ortaka iii presto javnosti.

MO sign. = crkva, opcina, dobici a moze izgubiti zbog licemjernih Ijudi koji koriste njegovo velikodu§je.

Oir. = uvijek se nadati pobolj§anju u vezi rx.

60 = veze, financije, vizije, diplome, ezoterija, strani [ezlci naroclto engleski

zdravlje, cast, simpatije, vladaru mir. '

JU sign. = voljen ad zena, postovan od puka.

MO sign. = velikodu§an prijatelj, tacan u obavezama.

120 = sreea u casnim poslovima, spekulacije, investicije, duhovna ekspanzija, zdravlje, ezoterija, jezici, kontakt na daljine.

90 = nesporazum s crkvom, mladima iii starima, spekulacije bez mjere, sumnjive igre, lak trosak, lo§ ispit, pustos imanja, teskoee stuzbe, neprijatelji zbog licne vrijednosti narocito kod klera, tjelesni ekscesi, ekstravagancija, treba higijene, loS sud.

1821

1183

MO

MO

MJESECURAN (Prepad)

Pov. = isprekidan fivot, razna zanimanja, §pijunaZa, spiritizam, lrtva dulnosti i ideala, ~udesna inspiracija, intuicija, fed noviteta, manije, ekscentri~nosti, psihi~ki poreme6aji, ~rst i ne sagiba sa, fascinantan, orginalne reformisti&e misli, globtroter, nomad; s Merkurom = intuitivna matematika, ~to aspekt kod genija.

Nep. = nervoza, romantika, perverzije, svojevolja, talenat, du§evna aktivnost, ne slu§a savjete, svestran, podloZan astralnim uplivima naroeito psiha, Io§i putevi naro~ito vazdu§ni, nemir zbog mna, seksualna neurastenija, nemir ~nih fivaca, gubi novac umjesto zene, rw te§ko rodenje i brak,

o = opasno i tragi~no naro~ito u vatrenim, paraliza, odlu~an za pametno i za ludo, ako nije upu6eni astrolog mrzi sva pravila koja ga ograni~avaju, teznja fantasti~nim kultovima, seksualns anomalije, s vi§e Marsa = krvava id90logija; ezoterija, neobime promjene, prirodno lije~nje, nova dijeta.

U Zenitu = gubitak poloZaja i raskid porodice radi svojih gledi§ta, 7. nesloga, 5.

Ijubavne afere, boem, 2. ne~ekivani dobici, B. operacije seks, organa, 9. neobi~na sprema za ma§ine, posabna logika, impresije, vi§a gledi§ta. U vatrenim je opasno, u Ovnu npr. ~esto op~eno lice. U vodenim ~udesan upliv, npr. Paganini u Raku, u B. U vazdu§nim skoro ne djeluje, Ajzenhauer u Vagi.

60 = orginalan i nezavisan, naprasne nove ideje, inspiracije za nauku i pisanje, vidovit, instinkt, svojevoljan, rad u humanim organizacijama, putopisi.

Oir. = razvitak inspiracije i inutuicije, interes za astrologiju.

120 = reforme, rad invencijom, popularnost, spekulacije, va!na poznanstva i putevi, neovisna mi§ljenja, odluenost, prekomjernost. U 7. od neprijatelja stvori prijatelja, MO u B. neo~kivano nasljede. Ja~i MA = tribun, Stamboliski.

90 = vagabund, cinik, bandit, perverzni osjeCaji, lutalica, ~ni promjene pod Io§im sudom, indiskrecija sa fenama, vi§e nenadanih prepreka, uznemireni instinkti i Ijubavne brige uti~u na lo§e nerve.

180 = tvrdoglavo brani svoje gre§ke, nagla§en MA = nemoguc tip, lo§e rasuduje, protiv svih pravila i konvencija, nenadane nesreee, lo§e shvaeen i zato raskidi, lomovi, nemir nerava, lo§ put na moru i spekulacije, ozljeda oka, nekad smrt u djetinjstvu.

Oir. = sanatorij, bolnica, zatvor, razvoj duhovnih sposobnosti, meditacije. Ojeluje sarno na intelekt. Paralel djeluje duze nego sama konjunkcija.

Uvijek je u pitanju neka intimna prevara: u 1. sam sebe, u 7. javnost, u 5. psihijatar,

12. diskreditiranje tajni, itd. Berlioz to ima u ~korpionu - blef snage, Hasan II. u 9. vara ideologiju, 10n Taden "novl Adolr u Lavu = obmana vladati.

60 = nevjerojatni dozivljaji, ispunjene nade, istiniti snovi, interes za duhovne projekte, mistik, vizionar, intelektualne veze, snatrenje, za materijalne planove malo odlu~nosti.

120 = slimo, sujevjeran, medij, parazit, zaljubljenost obuzima du§U, moZe naru§iti nutarnju harmoniju, umjetnost, estetika, tendenca za ~ist zivot.

90 = spreman za prevare, zablude, manije, izdaje zb~ ~revi§e povj~renja, mentalni poremecaji, ne~istoca erosa, seksualni ubica, gubici spekulaclla, nemoguce savr§enstvo.

180 = isto, podvale narodto u okultizmu, zbog razlike planova s drugima ru§i mentalno zdravlje, fantazije, zablude, naro~to u idealima religije, id90logije, dru§tvenih na~ela, sam vara i biva prevaren. Slu~j Kazanova.

Oir. = prevare od §arlatana, medija, hipnozitera, trgovaca, popova, zavodnika. TRANZIT Mjeseca nije vaian jer brzo prolazi sanzitivne to&e pa i sama polja. Neki su Ijudi vi§e osjetljivi na njegove mijene, faze pa i prolaze kroz z?dija~ke zn~kove. ~pr. najlak§a poznanstva mladih Ijudi sa de§avaju kad Mjesac p~olazl Vagu, uSPJeI.e ~osJete priredbama za vrijeme U§tapa, slabiji rad gimnasti~ra kad Je Mladak u Raku I Rlbama, itd.

U direkcijama je poloZaj vaZan, naro~to kod zenskih.

MJESEC U FAZAMA

MJESECNEPTUN (MedijaInost)

Stari su mnogo vi§e painje pridavali Mjesecu n~go moderni. Mozda .su i~ali i razloga jer je drevni ~ovjek vi§e bio vezan 0 du§u pnrode. Vec u san~rtu Je ~J~ec ~ndra ozenlo kcerku Sunca Orhas i on dirigira impulsima du§e, osje6aJlma, motlVlma; uvijek elemenat nestabilnosti, oscilacije posl~va i sentimenata i sli~no. Simpatija i averzija bez razloga; neumjestan humor; bez sistema.

o sa Suncem tj. u istom znaku = velika oSjetljivost, posmatranje i opaianje, koncentri§e se na vlastiti interes, nalazl neku osobenost svoje limosti i poslova, od ~ga mogu6a tiranija.

Pov. = duboki sentimenti, vanredna oSje6anja, obmane, iluzije, halucinacije, muzika, estetika, nadahnu6a, vjerni snovi, neobi~ni metodi, haoti~, medij, trgovac savjetima, bezobzimi ciljevi, Ia! iii parazit svjesno iii nesvjesno.

Nep. = ma§ta izaziva gre§ke §to remeti strasti i donosi skandale i lake izdaje, trafi ideal i ne nalazi, romantika i nutarnja lukavost, intrige u poslu, fivi od maste, rw Iafljivo, osje6aj za vezu, opasno od prevare za muZa i oca; rm slimo, u 12. lafni medij, obmane, manije, lafni hipnotizeri, iarlatani, narkotici.

o = lain a dobrodusnost i kad se otkrije ide u samostan, nesavjestan, cinik, sarkazam, nutamja fed za priznanjem, tina osjeCanja, §arlatan, pSihometrija, medij, impresija, umjetnost, astrolog, itd. vee prema radix.

U rastu:

30 tj. odmah u narednom znaku ispred Sunca = preja~e i~pr~ije ~ez r:mo~a .vod~ u depresiju, naro~to ako su znaci vatra-voda, problemi oSJetlJlvostl, vazno Je Ja~ati razum i intuiciju uz oprez da sa ne zade u svijet sanja.

60 = poti~e na djela neumjerena, brzina misli ali manje upueeno na materijalna zadovoljstva, manjak moraine snage, posveta nekom rovjeku iii idealu §to se oatuje u

184.

• 185

MO

MO

pitanju slobode, gordosti, vjernosti (nar. receptivni znaci) iii snaga nezavisnosti (ako su pozitivni znaci).

60 - 90 = ambiciozna licnost koja se hoce afirmirati i traii uspjehe, manje se obazire na pravo vise na cilj, mladost koja se bori za svoju zrelost.

90 = dobro disponiran duh zivahan i diplomatski, dar asimilacije, Ijutnja koja utice na nerve, provociran od nestalnosti okoline i za izbjeci teze posljedice treba se driati makar i niZih poslova.

120 = uspjeh u poslovima i upravi vainih odnosa, moquenost da se realizira svaka ambicija, cuvati se previse oprastanja samom sebi i koristiti moralnu snagu i duznost za termin ovog najboljeg aspekta.

150 = lukave su zamke ovoga aspekta i treba paziti takt prema finim i delikatnim Ijudima i stvarima, znati shvatiti i oprostiti pa ce se doa do harmonije i dovrSenja zapocetih planova.

150 - 180 = posljednje bure borbe i ostvarenja planova, aspekt odgovornosti i zrelih plodova, ali se borba rnoze okrenuti prema sebi (Ijubomora, strast), a rnoze i prema vani (sukobi i uspjesi).

180 = nemirna priroda za neki izbor, zelje za uspon su tu, poslovi razvijeni i rnoquca pobjeda teskoca, ali ova priroda na krizu dva svjetla ne dosize veselje, izuzev ako su ostali aspekti sasvim dobri.

ARAPSKA MAGIJA MJESECA

Stara tradicija dijeli zodijak na 28 Mjesaeevih stanica svaka po 12 step, 51 min, 25 sek, dajuCi svakoj neko znacenle, Dosta sumnjivo i neprovjereno, ali dajemo drugima da se zabavljaju i provjeravaju. Uzeto po raznim djelima, najvise po latinskom Ephemeriden (rorun 1532). Pocinjemo od OOvna-Ariesa:

Upadu:

150 = izrazita licnost i razllcit od ostalih, originalan i brzo prodire, ali realnost ne shvaea normalno, cudno porijeklo, izlozen riziku stradanja i degradacija radi velikih planova nadahutih ponosom, treba da nadzire svoje nerve.

120 = cudni ukusi i emocije, fascinira okolinu sarmom i idejama, intuicija i percepcija, a nutarnja slabost i nemir kao da su skriveni.

120 - 90 = zavrsenl poslovi i prebaeene ambicije, zatvaranje u svoj intimni Sator, moe dusevne kontrole i ravnoteze, ali nema snage za stvaranje novoga reda.

90 = licnost je markantna ali su prepreke jace i zelje sjaja nernoquee zasititi, ima licne snage ali bezrazlozno ostaje u defenzivi.

60 = dusevne pasije iii rad sa masom mogu ograniciti slobodu, potreban jasan cilj i izbor radnje sa neprestanom kontrolom svojih osjeeaja i zelja.

30 = teznje su lijepe ali su u sukobu s drustvorn i vremenom, prijetnja sa suprotne strane, nestabilnost i bliza mijena upueeju nas na veliku opreznost.

Ovi aspekti se daju teorijski opravdati ali u praksi nismo imali dovoljno vremena da i to provjerimo pa se ozbiljno preporuca studentima kako u radixu tako u solarnom i dr. horoskopima. U naSem primjeru Branka ima bas ovaj posljednji poloze] Mjeseca, za koga najbolji autor Mjeseca Dr. Ely Star kaze one naginji se previse jer se od nestabilnosti rnoze pasti". Ona je bila u nestabilnom poloiaju jer su je pratili a u zadnji moment sa previse nagnula i - pala.

0,00,00 - 12,51,25 ar- Alnath = zanimljiv zivot sa snagama u sukobu, promjene, putevi, dinamika, estetika ...

12,51,25 ar - 25,42,50 ar- Albothain = beznacajni snovi, putevi morem i preprodaja stoke, ropstvo, pobjeda bolesti, sreea sa visima ...

25,42,50 ar - 8,34,16 ta- Alhoraye = nezavisne misli izazivaju borbu, arbitar sudbine, ekspanzija, zrelost, lov, alkemija ...

8,34,16 ta - 21,25,42 ta- Aldebaran = rUSenje kuca i rovova, sukob u rodnoj kuci, nekretnine, domaCi ratovi, magija ...

21, 25, 42 ta - 4,17,8 ge - Alhataja = studije i putevi, isprva stidljivost, senzualan i bira drustvo, zdravlje ...

4,17,8 ge- 17,8,34 ge- Alhanna = ponos na svoju vrijednost, losi snovi i poslovi, operacije, protekcije, zemljoradnja, lov ...

17,8,34 ge - 0,0,0 ge- Aldimiah = Ijubav, znanje, prijateljstvo, studij u osami, kratke bolesti, kazne za greske, dobici ...

00,00,00 ca - 12,51,25 ca- Alnaza = ropstvo, more, prijateljstvo, velikodusje i surovost, opasne deformacije, voli dom i lijekove ...

12,51,25 ca - 25,42,50 ca- Arhaan = romantika ali put nepovoljan, zeli vlast ali ne odgovornost, lose za psihu, treba vjeru ...

25,42,50 ca - 8,34,16 Ie- Ageliahe = diplomatski uspjeh, tem bolest, santimentalnost, velike gradnje ...

8,34,16 Ie - 21,25,42 Ie- Azobra = snobizam, hazard emigracija, opasnost od zena i zatvorenika, rUSenje utvrda ...

21,25,42 Ie - 4,17,8 vi- Alzarpha = dobri nizi poslovi kao zemljoradnja, teske bolesti, robuje Ijubavi, pronatazac ...

4,17,8 vi - 17,8,34 vi- Alhayre = sracunata dobrota, oslobadanje podredenosti, fatalnost drustva, savjest ali i biznis ...

17,8,34 vi - 30,0,0 vi- Azimeh = isprva 10Sa poslije sretna Ijubav, lake bolesti, analize intuicijom, bez hrabrosti...

00,00,00 Ii - 12,51,25 li- Aigarpha = sukob s drustvorn, izdrii u opasnosti, polomj u starosti, grobovi kuee ...

12,51,25 Ii - 25,42,50 Ii- Alzubena = protivrjecja i kompromisi, nepovoljan brak, oslobodenje radar trgovina ...

25,42,50 Ii - 8,34,16 sc- Alhil = zivi daleko od zavlcala i kritiziran, duga Ijubav, polozaj na brodu ...

8,34,16 sc- 21 ,25,42, sc- Altob = spijunaia i konspiracija, oslobada sa rada j rana smrt, otkriva neprijatelja, otvoren ...

21,25,42 SC - 4,17,8 sa- Allatha = dobro za usamljene ideje i daleka prijateljstva, igra s politikom, tragedije grada ...

1861

1187

MO

4,17,8 sa - 17,8,34 sa- A1bushaya = lo! vid, brak i imanje, sUi oovjeka doei na odrecieno mjesto, dobro za Ijubavnice ...

17,8,34 sa - 30,0,0 sa- Albeda = infekcije, elegancija, otkriva kriminalca, voli djecu, ku6u izetvu ...

00,00,00 co - 12,51,25 co- Sadalacha = opasnost u ratu, rana smrt majke iii zene, dinamika, oslobocienje, ozdravljenje ...

12,51,25 co - 25,42,50 co- Sebadola = duZe Iak!e bolesti, deformirana djeC8, gubici pri kraju, odvajanje, vojnici, lijeooici ...

25,42,50 co - 8,34,16 aq- Sadabath = pobjeda vojsci, Io!a sudbina vi!ima, putevi, §tete od ne~g suprotnog ...

8,34,16 aq - 21,25,42 aq- Sadalabra = !kodi koitusu a dobro za dvospolce, uspjeh vojnika, lijeooika, papa, veze zena ...

21,25,42 aq - 4,17,8 pi- Alpharg = pod papueom, lakomost, V9Ze sa zemljom i te!kim radovima, taZe bolesti, Ijubav ...

4,17,8 pi - 1],8,34 pi- A1haria = nemiran zivot, psihi~ke studije, razne balasti, idealizam i romantika na moru ...

17,8,34 pi - 30,0,0 pi- A1bothan = sigurnost u opasnim putovima, rani brak nasolidan, siroma!tvo, rad sa trgovinom ... itd.

UPLIV MERKURA (Okretnost)

Navodno Mjesec djeluje ja~e u 1, 8, 15. i 22. stanicil Svaam sa mu~e bijedni astrolozi.

P'anet najbliZi Suncu i kao da mu udvara uvijek mu okre69 isto lice. Na jednoj strani je stalna zega 6,5 puta ja~a nego na Zemlji a na drugoj strani stalno minus 264 ·C. Od Sunca sa moze udaljiti do 28 stepeni. Putanja je rastegnuta elipsa vrlo ekscentri~na. Oblije6e Sunce za samih 88 dana. Takvi su upravo i njegovi uplivi na oovjeka. Za§to? 0 tom potoml

Brzina, okretnost, Zivahnost, elastiooost, brz saobra6aj koji upotpunjuje intelekt, V9Ze gore-dolje, tamo-amo, trgovina, razmjena i prenos misli, putevi, jezici, analize, govor, povr!ni a svestran intelekt, obavije§ten, eklektik, svega po malo, matematika, nauka, knjizevnost, brzo snalaZenje, diplomacija, o!trina i zelja u~enja, spretan duhovno i tjelesno, za sve podredene poslove ali vladati ne zna, sila izraza, lake asocijacije, zelja upoznavanja, jak na jeziku slab na oruZju, gura drugog ispred sabe~ prakti~an, versatilan, dijalekti~ar, formule, novinar, reporter, advokat, trgovac, u svakoJ potrebi i laZov.

U dobrorn aspektu je pisac, reproducent, glumac, posrednik, tuma~, pr9Vacia~, agent, transporter, bankar, kompilator, restaurator, falsifikator, saobraealac, kelner. U lo~m aspektu mnogostruk i ciavolji duh koji spretno podvali, majstor, nosae, lopov, podvornik, plagijator, ata~ kurioznih sitnarija, trgovac galanterija, me!etar, zongler, itd. U Blizancima realist i prefrigan, u Djevici mislilac analiti~r. U nekim slu~evima skoro uop69 ne djeluje na oovjeka. u nekima vrlo jako. svuda zabada svoj nos: evo ga tu, eno ga tamo ...

Na;le!69 povr!an, nedovoljno ozbiljan ne shva6a i ne doZivljava dubinski ali najbolji za komunikacije.

MERKUR U ZNACIMA

aVAN = agresivan, lukav, brzo ulazl u stvar, nezadovoljan, okretno radi s instrumentima, krade, zongler ...

BIK = indolentan, ·,ako 6emo·, prakti~, spor govor, ua vizuelno, te!ka logiooost, skepti~n ...

BUZANCI = reaUst, znatizeljan, zapaza, karikaturist, osjetljiv na Ijepotu, kriti~ar, prefrigan. Astma, bronhije, alergije, nervi ...

RAK = mangup, voli pi6e, hvalu, kraciu, raznolikost, spavanje, muziku, mitologiju, nasiguran, medijalan ...

LAV = nemiran kolarik, buka~, vika~, pravi poze, povr!no zaljubljiv, vidi saba u svakoj poziciji, klovn, izaziva svacie ...

1881

1189

ME

ME

DJEVA = svestran i dublji jer analizira, psiholog, biolog, racionalist, ingeniozan, logican, kritican. Crijeva, skleroza, mucanje ...

VAGA = svjez humor, stihovi, kritika, pazi na jelo, dobar njuh, estetska cenzura, lako uCi, lijepo sa odijeva, uredan trgovac ...

SKORPION = koncentracija, satira, ostar na peru, zajedljiv humor, problem smrti, skeptik, cinik, metatorlcan ...

STRIJELAC = vise spoznaje ali opsjenar, bez cvrstine, ne vidi detalje, spotice se a ne vidi kamen, nabasa na neprijatelja ...

KOZOROG = stavlja stvari na pravo mjesto, politika, diplomacija, problemi zemlje i opipljivi studij, ide k cilju •••

VODENJAK = human, prijateljski, psiholog, za razne znanosti, teska koncentracija, voljen od prijatelja ...

RIBE = opaza one Sto zeli, vise slusa i propituje, dupla dusa, indolentan, teze se izrazava, rado na maskaradi...

MERKUR U ASPEKTIMA

MERKUR U POUlMA

MERKUR-VENERA (Gracija)

Pov. = spoj korisno i lijepo, intelekt i strast, umjetnost, ritmika, pies, pjesme, vjestine, rnladenackl ideal, diplomacija, zavadanje rijecima i gracijom, vjeran ako voli, kompleksni seks, rijetko bolesti (venericne), harmonija.

Nep. = tesko realizira umjetnicke naklonosti, netrajne Ijubavi, brzoplete izjave, muzika, nevoljene osobe, venericne bolesti, nizi: prostitucija, histerija.

o = mtadenaeki izgled, lagan lijep rukopis, dobro vaspitanje, raspolozen, prijatan govor, povrsni interesi, pies, pjesma, veza s rodacima, crtanje, literat, dobri nervi, povoljno za umjetnosti, manje povoljno za djecu.

U vazdusnim i dobar s Jupitrom: kritika umjetnosti, naucenjak. VE sign. = drustvanjak, voljen od zena, literat.

ME sign. = pjesnik, slikar, rnuzicar, rafiniran, elegantan.

(5. Tempi, Sil. Mangano i Berta Ambroz Bik; Mikelandelo i Kroee Ribe, 5evalie Vaga, Puhiera Djeva.)

Dir. = povoljno za studije, put, umjetnost, drustven duh, dobro okollne i rodbine, iztozbi, pisama, prema radix.

60 = lukava inteligencija, veseo, uspjeh od veza u blizini, bol zbog djece, uredan, 5ekspir Ovan-Blizanci.

Dir. = dobit od drustva, znanja, urnlleca, angaiman, put, promjene.

90 Dir. = agresija, histerija, prenagljenost, prejudicira iii revidira glediste, odvajanje od prijatelja i bliznjih, moguCi i gubici.

180 = isto. Hellocentricna opozicija takoder stema dusevno.

120 Dir. = izlozbe, pies, literatura, umjetnicki ideali, sve dobro kroz veze.

1. ingeniozan duh, voli govoriti javnosti, posrednik, snalailjiv, alergija nerava ako je aftikcija, lnace dobar aspekt ...

2. dobit od intelektualnog rada, apsorbiran svojim financijama, pisma, knjige, imanje u papiru, aft. = nesiguran novac ...

3. vrlo jak intelekt, dobit od brace, puteva i pisanja, aft. = prgav, slabi nervi, opasno za sofera ...

4. promjene stana, vise stanova, duhovni uspjeh pri kraju Zivota, instruktor, konj.

Sunce: radi do smrti, aft.: nemiran kraj.

5. spekulacije, pozoriste, mjera, vaspitana djeca, konj. Sunce: literata Ijubavi, Matos, aft.: povrsna erotika, bez raspolozenia.

6. dobre sluzbe, vise zasluZi kao podreden nego kao sef, brzo reagira, nervi dobri, rad sa sitnim stvarima uspjeSan ...

7. brak sa intelektualkom iii rodicom, konj. Sunce: govorljiva zena, uspjeh u merk. poslovima, aft.: kriza nerava ...

8. spiritualizam, tuga, nervoza, smrt rodbine, dobar matemattcar, iii hlstoricar, konj.

Sunce: smrt pri svijesti...

9. knjizevni poslovi, filozofski duh, sposobnost za razne dublje studije, du!a putovanja upotpunjuju intelekt ...

10. originalan talent, uspjeh publikacija, govornik diplomata, javni nastupi, zastupstva, stampa, konj. Sunce: slava pjevaea ...

11. razni prijatelji povremeno neovisni kao plsci, trgovci, itd. redovito mladi Ijudi, koji mogu mnogo pornoci. ..

12. gubi se u sitnice pa dosadi, ima sposobnosti ali nema prilike to plasirati, tumaei nadugo lako zna da je to jasno ...

U kome je polju Merkur u horoskopu tame radi nBS prenos cula. To je mozgovna komunikacija, asocijacije i od polozaja i aspekta ovisi kako to funkclonlse, Ima medutim dosta horoskopa u kojima se njegov upliv eak i ne primjeeuje, a s druge strane ima i takvih gdje na tipu vidimo jasno upliv toga planeta ali iz horoskopa taj upliv ne razabiremo. Merkur svojom hitrinom i ovdje nas zbunjuje.

MERKUR-MARS (Spretnost)

Pav. = dobri nervni refeksi, ostar duh udjelo, snalafljivostu borbi,jak u rijel:i i pismu, oduSevljen, duhovno zraci, putevi sigurni, naglost, zajedljiv humor, oStrouman, koristi tude slabosti, odrjesit govor, nagli sukobi, tehnika, hirurgija, sklad intelekta i ruke.

Nep. = rasipanje nervne snage, opasna nestrpljivost i sarkazam, visoka inteligencija ali despot, pionir, nemiran, pobjeduje i prkosi, ne mjeri rijeci, djeca bezobrazna, mladiCi nagonski otvoreni, protivrjeean3c.luda ostrina, gnjev, satira, izazov, lai, krada, plagira, teskoce djeci, nizi: kriminal, sa skorponorn i seks, ubica.

o = agresija, sarkazam, impuls, brzo misli, traCi snage, satira, dijalektika, polemike, previSe rada, nezgode zbog pisama, nekorisna painja mladima iii starijima, premor, strasti, 10m nerava. Ciceron i B. Breht Kozorog.

1901

1191

ME

ME

MA sign. = mehanika, matematika, vojska, Vtva, skrupulozan. ME sing. = ~vindler, izdaja, furija.

60 = prakti~an, elasti~an, precizan, pedagog, dusevna energija, smion za istinu, uspjeh sa vi~ima, klerom, sport, tehnika, fizika, kino, matematika, medicina; fon Braun, Suslov.

Dir. = ~as za popraviti uspjehe, kontrola u~enja, ulaz u nove akeije i studije.

120 = isto, takoc:Jer stratezi, Petar Veliki konae Blizanaca i pocetak Riba, ~Iifen Vodenjak-Blizanci.

MA sign. = vrlo ~astan, upli6e se. ME sign. = hrabar, mehanlear,

90 = nezadovoljan intelekt koji traii novo a otud i opasnosti, nepromi~ljeni afekti, prijetnje, sarkastiena pisma, agresija, opasnostza nerve, lo~e drustvo, prometne nesre6e, sam kriv svojim nedaeama, gre~ke u izraiavanju, re~ vi~e nego sa smije, protivrje~n, precijeni sebe, hohstapllra, plagira, pozajmi i ne vrati, nezgode u sluzbi, opasni dokazl protiv, podvale nitkova, zbog provokaeija prelazi i sam u prijetnje, podvale, krade, lafi, ruganje, provokacije, sofizam, histeriju i gubi ravnotezu; Tiho de Brahe, Berija, Gromiko.

U 10. polju = gubitak polomja, diskreditiranje, u 1. izdaje, u 12. ubistva, l sl,

180 = sli~no; klevete i podvale neprijatelja, odvajanje od prijatelja, opasni dokumenti, opasno od vatre, rnasna, elektrike, stampe ...

90 i 180 su ru~ila&i aspekti, ~sto u horoskopu militarista i razbojnika naroCito u fiksnim i vatrenim znaeima, ugaonim poljima i sl.

90 = psihi~ka depresija, zrtva podvala, gre~ke sudenja iii govora, precjenjuje sabe (nar. ako je jak Mars), problemancan, hohstapler, nesabran, unakrsna pitanja ga smute, ~udna teologija, lo~ prorok, ne drZi rije~, ne vraea novae, spekulaeija iii koeka, egzoti~ni jeziei, truje nerve.

ME sign. = sreea, JU sign. = nauka. Hegel.

Dir. = oprez u izjavama i pismima neroelto pred podredenima.

180 = pretjera u oejeni svojih prava i dUZnosti i prave vrijednosti, nizi su skloni podrmti njegov interes, skrene painju drugih na svoj egoizam, hvali~a, laini svetae, predrasude, indiskrecije, nedovoljna koneentraeija i autokontrola, nepotrebni oprez rnladlh, ako je prejak Merkur = lakej; zablude, kr~i tradieije, hvali se onim ~o ne razumije.

MERKUR-SATURN (Kompleks i)

Pov. = etika estetika, sinteza intuieija, laki uspjesi, lak zivot, moral, literat, nad prosj~nim, optimist, dobar sud, dobri nervi, religija ali ne more ga problemi, bezbri!an, vaZniji intelekt nego novae, ali za razonodu uvijek nade para.

Nep. = vi~ novae manje intelekt, misaon ali gr~ke sudenja, zaboravlja imena i rij~i, rastresen, skeptik iii sujevjeran, ateist iii razlike vjera, razum kao opozieija vjeri, daje pogr~ne savjete, lo~e predvida, unakrsna ga pitanja smute i te!ko sa pribere, provociran dade krivu izjavu i zbuni sa, ~kode mu n~asni sluZbeniei, nije vjeran u igri, njegov op6i ton je neki lajtmotiv u filozofiji.

o = neoblena inteligeneija, eventual no genij, uspjesi misija, i puteva, ravnote!a duha i intuieije, filozofska pisma, lakom u finaneijama, rad u inostranstvu, uspjesi gdje sa traZi povjerenje, Aleksandar I. u Strijeleu.

JU sign. = diplomat, u~enjak.

ME sign. = bogatstvo, protekeije, informaeije, erkva.

60 = dobar sud, pravo, filozofija, religija, ezoterija, teologija, jeziei, arheologija, lojalan, normalno zakonit uspjeh, vjerni su stariji i mladi, ima vaZna prijateljstva.

120 = preeizan du~evni tok, uspjeh investieija i spekulaeija, sreea u izboru posrednika iii posluge, dobro u vaspitanju, filozofiji, istraZivanju, jeziei, ~ast, publikacije, uspjeh ad dalekih puteva, filantrop. Ov~ aspekt proteZira. Ima ga De Valera jedini ilegalae koji se spasio iz grupe. Ima ga i Ckalja.

Pov. = melanholija, sujevjerje, egoizam, sitni~av, pesimizam, manjka tehnika rada, paraliza, arterioskleroza, autokritika, logika, organizaeija, koncentraeija misli, diplomat, dublji filozof, dogma, kompleks, moral, pedantan u kucl, osjeeaj odgovornosti.

Nep. = paralize i kompleksi, slab moral, I~i instinkti, pesimizam, nepovjerenje u rad, kritika, kleptomanija, moral no ropstvo, intelektualni bol, nesretnazvanja, neugodne studije, komploti, intrige, laf, nazadan konzervativae, tiranin koji zna samo jedno pravilo, tiranski strah, depresija, indiskretan, povlacenle, sltnleav, gre~ke govora, neurastenija, erna magija, nizi tip = parazit.

o = istrajne ambieije, trpi od starijih i konzervativnih, dubok, indoleneija iii koncentraeija, smetnje krvi, neuralgije, neurastenija, rak jezika iii stomaka, gluhoea, afazija, u zem. = depresija, egoizam, u Lavu = samoubojstvo, u Ovnu = hoce imati pravo. Razvija se spore i ne treba forsirati. Zorge i Jesanjin ~korpion, Mesmer i H~ek Bik. Ascendent - koncentraeija, vi~e jezika, matematika.

SA sign. = proueava starine, hladne geste.

ME sign. = sumnji~av, sraeunat, literat ali nezgode zbog autorskog prava.

60 = povjerenje u odnosima mladih i starijih, koncentraeija za dublji studij, daleki putevi kopnom, ozbiljnost rada.

120 = isto, marljiv, ~tedljiv, lskren, ispunjava duznosti, pisma s podredenima, osigurava budu6nost, investira u nekretnine, jaka logika, sretan u diplomaeiji i politici. Kukuljevi6, Ha~aturjan, Blizanei-Vodenjak, Ni~e Vaga-Vodenjak, Caplin u 5.

90 = melanholija, depresija, halueinaeije, kleptomanija, letargija, krada, prevara, lo~e drustvo, nezgode u poslu, sukobl, okultizam, intelektualna laf, pesimizam, sarkazam, ogovaran, lo~e za pisma, konzervativan, zna samo jedno pravilo, borba sa jakim preprekama, sarnoubuaeke ideje, erna magija a sa losirn polozalem Neptuna lako halueinaeije. Petar Veliki, £)udi Garland.

180 = sli~no kao i 90 ako je potpuna opozieija: nemir, podvale, izdaje, skandalozne vijesti i ogovaranja, nezgode sa dokumentima, neiskreni prijatelji, lupezi, sukob sa tradieijama. Nikola II. vlad. ME u 10, SA u 4. polju.

MERKUR-JUPITER (Gomilanje)

1921

1193

ME

ME

90 = originalan, neprornlsllen, nutarnje ucenje ali vi~ reakcionarno, gangster, ekscentrlcan, lukav, ogovara, dusevne smetnje, napad na nerve, srce, kap, ~ok, epilepsija, eksplodlra, "prorok" bez takta, cinizam, sarkazam, sudar sa zakonom, neocekivani gubici i udarci, nelogicne i lude odluke, odvajanje od prijatelja, nepravde (vee prama poloZaju Merkura u rx); rw = te~ka histerija. Ambracumijan.

180 = opasni ekstremi, nelogicni zakljuCci, antagonizmi, neoblcno vladanje, fivot neovisno formiran, odvajanje ad bliznjih, teia nasljeda dusevna, zivi kao poseban svijet, bizaran, ~aljivcina, itd. kao gore. Nice Ovan-Vaga, HruMov i Kenedi 8. i 1, Lolobridida Ovan-Rak, Mira Stu pica Djeva-Ribe.

Dir. = oprezan valja biti i dobro kontrolirati svoje strasti jo~ vi~e svoje nastranosti.

U ovo revolucionarno doba ovi aspekti izbace covjeka na povrsinu ba~ u najtezim situacijama, ali ked sa revolucija smiri onda oni plaeaju racune, U svako normal no doba ovi su tipovi cilj nap ada okoline.

Aspekti ME-UR najceMe mogu dati genija.

~ep. = diplomatske finese, prividni planovi, neoblcna osjeeanja, prozire tude n~!~r~, luk~v, k~? stidljiv povlaci se, rastuzi sa zbog nepravde, jako uobrafenje, iii gemJ III praktlcar III nebulozna romantika, uz Saturn 90 u Skorpionu = bomb~, uz Neptun-Uran-Merkur = slava pisca osobenjaka, rw zel'le morbidne, ludo rornentlene.

NB uplivi Neptuna mnogo zavise od znaka Ascendenta.

.. 0 = ja~novidenje, predosjeeanje, idealizam, umjetnikova masta, mistik, umorstva, ~plJunske I ?~ult~e sposobnosti izv~nredne ali za niZi tip opasnost: nediscipliniran duh, sam .sa t~PII ru~ sa.be lak~moMu.1 t~ti~om, p~sto~ du~ ako ne nade odgovaraju6e zvanJe: Dlzel, K. ~aJ, Lsdbiter, StaJner, Pllsudskl, Remark, Keldi~, Bah, kapetan-~pijun Vauhmk, Pogorehe.

60= umje~nost, veze sa Ijudima idealizma, estetima, ~pijunima, graditeljima

Clanovima lcia, itd. '

120. = i.sto, pjesm~, metafizika, estetika, muzika, igra, sporazum s drugima, igra na gudaCklm msnumennma, carobne veze, nekad epslenan, prevaranti. 6kalja.

90 = gubitak spekulacija, boem, podvale, droge, intrige, veze sa samostanima ~Iud~rima, easnim sestrama, nerkomanlma, pu~c, kleptoman, abnormalan, a ~ skorptcnorn mogue sek:sualni ubica., Sin t4apoleona, Balokovie.

180 = sllcno: lai, lo~a inspiracija, nezdrava romantika, manija; izolacija van stvarnosti, udaljen od rada, kriminal~samozi"l ~~rkoman, kJeptoman, itd. Marlena Ditrih.

\' ;

Ova su dva p.laneta podvala pa zaadu podvaJitii astrblo~u. Neptun~uvar spava, Merkur-Iopov radi, obmanB; proti:-, oomane it~ba dvostrukC! biti oprezan.

MERKUR-URAN (Intuicija)

Pov. = misao, pronalasci, aforizmi, originalne studije, brz intelekt, direktna spoznaja, otkrlea, kritika, ezoterija, astronomija, medicina, astrologija, neovisno i precizno zakljucivanje, intuicija, ispadi, dramatski klasican govor, utice na ma~tu citalaca, parneenje, brz pokret.

Nep. = nezavisan duh, smije~ne manije, cudne ludosti, cudan nacin za pobjeei od nekoga, tiranija, poreme6aj zlijezda, renegat, nesretni procesi, indiskretan, nevoljen, talenat velik ali lo~e primijenjen, godi mu ako ga se slusa, ne prlhvaea drugo mi~ljenje, dade ga se nagovoriti da je prorok, svojeglav i uvijek nameee neke ekscentriene mlsll, "zna ~to nitko ne zna", slabi nervi.

o = fascinira pogledom, hipnotizer, zmijar, otkrivac, astroloq, grafolog, dramatski zivot, ekscentrlean, izdvaja se od okoline, posebna zanimanja, burne promjene, ne uvijek uspjesna originalnost, bol ociju, srce, uremija, nervni napadi. Svengali Skorpion, Vizental Kozorog, Faruk 5, Verlen, itd. vaino za Skorpiona i Vodenjaka.

60 = intelekt, politika, umjetnost, fizika, kemija, astronomija, elektrika, teorije, intelektualna ekspanzija, specijalist neke posabne struke, ponekad genij.

120 = slicno, neoblene studije i putevi, okultni rad, nagle odluke, pronalasci, elektrika, astrologija, kosmologija, avijacija, vizije, integralna matematika, teorije, bijela magija. Markoni Ovan-Lav, Budoni Bik-Djeva, Sikorski Blizanci-Vaga, Dilas Bik-Kozorog.

TRANZIT MERKURA

~alo upli~an, br.z: i djeluje samo:poneki put. ~da dodirne Asc. pojaeava dar govora, na Desc. tretlra politlku, MC me~etarenje u vezi sluZbe i IC u vezi ku6e.

f :

o Mjesae

o Venera OtM .OJU

QSA OUR ONE OPL

= svestrani interes. "

= interes za' Jijepo, posj~te djevqjaka,

= syada, prevare, prijethje, 90 jOs Yi~e: '

=sdobro'sa pismir'(la, ,""vcern, 'ban'kamalkarnate. = prevare~ ugovorima,lkradeJlslfibhumor. '~

= o~tre polemike, gubitak takta, opasno uzraku, 90 isto.

= razn~ zablude i predrasuda, put morem, droge, spletke, nesmotren. = nekontrolirane:rijeei mogu donijeti zlo,

MERKUR-NEPTUN (Izvidanje)

Pav. = ne ba~ pozeljan ~pijunski aspekt, manje slmpattcan, poloiaj pod stranim uplivom, ponekad politicki korumpiran, lai, maska, osje6aj za boje i zvukove, prenjeian opip, otorinolarinks, emikranija, dobri nervi, humor fantazije, osje6a puis publike, fino6a, intuicija, kompozicije, pjesme, nadahnuee, boem, sanjar, idealist, okultist, film, vizije, obmane, iznad dnevnog zivota.

~o~to ?vo najbolje osjecaju merkurovski. tipovi,koji inace ni~ta duboko ne prozlvlJa~aJu t? I sam aspekt pr~lazi povr~~o: Deset puta rnoze da se ponovi dok sa Jednom ispuru I to u onom slueaJu kad suodgovarajuC$ okolnosti.

194.

• 195

VE

VE

UPLIV VENERE (Ljepota)

BIK = vjeruje u zemaljsku Ijubav, pozna erotske zone, dubok, robustan, vaine veze i dodiri, voli i kuharicu, dobro od rada ...

BLiZANCI = graciozno izraZavanje, flert, pjesma, knjizevnost, sofizmi, otvoren u drustvu, darezljiv, kontakt jednostavan ...

RAK = mekan i sentimentalan pa se ne moze suzdrzavat' i otud erotske krize, rm stari jarac, rw podatna; muzika ...

LAV = goruea strast i zedanljubavi, nemiran, pozira, jake zelje, kocka, pozornica, lutrija, briljanti, osvaja lakoeom ...

DJEVA = pristupa polako s mnogo obzira, reclprocno saosleca, ozbiljan, misli na posjed i porodicu, lukav, erotska lija ...

VAGA = cisto otvoreno srce, lijep i vjeruje u Ijepotu, nepnstupacan uvredarna, elegancija, pies, valcer-muzika ...

~KORPION = manje gracije a vise podmukle strasti, privlaci teskoce okoline, putenost, privlacnost, trpi donji dio tijela, Ijubomora, eros vrlo vaZan ...

STRIJELAC = predaje se otvoreno Ijubavi, strast, emocije, nudizam, sport, priroda, impresije, moral, Ijepota se ne stidi...

KOZOROG = hladna raeunska Ijubav, sukob Ijubavi i duznosti, zelja i ambicija, kontrolisane emocije, ledena Ijepota, kipovi...

VODENJAK = drustven i prtstupacan, slobodna Ijubav, bez Ijubomore, humana osjeeanja, praduhovljena umjetnost, balet...

RIBE = predaje se s lakoeorn, vise veza, lako se iznevjeri, more i mjesecina, ne pravi pitanja od Ijubavnih odnosa, fin ...

L ado boginja krasote i raskosi sa zlatnim vlasima do koljena, bijelim tijelom kao snijeg a 00 sijaju vatrom i miloseu ... tako otprilike stari Slaven zamislja simbol Ijepote i zvijezdu Oanicu. Venera je najsjajnije i oku najugodnije nebesko tijelo, obilazi Sunce u savrSenoj kruinici kao da pleSe valcer, sija mirnocorn i Ijepotom, najbliZa je Zemlji a ad Sunca se moze udaljiti do 48 stepeni.

Uplivi njeni su: sklad, Ijepota, mir, Ijubav, veselje, plodnost, milosrde, obljubljenost, plemenitost, prijateljstvo, umjetnosti. Tip na koga djeluje je sladak, Ijubazan, elegantan, kulturan, rafiniran, socijalno disponiran, voljen. Oaje djela koja uljepsavaju zivot, nema neprijatelja, uvijek dobro primljen, ne mrzi a praSta. Averzija prema fizickom radu, senzualan, altruist, sentimental an, proteZiran od zena, prigode za luksuz i bogatstvo.

Inace ovaj planet je sa najveeim odstupanjima: u aflikciji je neeist a u dobrom aspektu vrlo cist. Aflikcija: nazadan, indolentan, trom, naklonjen niskim uZivanjima, banalan, lijen, lezeran, servilan, neeist, bjezi ad obaveza, ne stvara lijepa djela vee ih zagaduje.

U Zenitu i Asc. treba Veneru posebno prouciti i nael Sto prevladava. Masa aspekata sa Venerom daje Ijubavne pustolovine. Rasna nasljeda igraju ovdje veeu ulogu i svojim adstupanjima izmedu prostote i kulture mogu nas grdo prevariti.

Venera je u egzaltaciji na 27 Riba i sa primjesom Neptuna u tom mjestu daje razne umjetnicke darove, egzoticnu Ijepotu, dar pjevanja, i nesto tamniji ten. Primjeri: sv. Tereza, Evita Peron, Karuzo, Helga Vlahovie, Oz. Beker, R. Valentino, Mario Lanza, Sonja Heni, Kazanova, Van Gog.

Venerin tip je masivan, eesce deblji vrat i zdepast, trom, celo siroko, mirne velike cei, mesnate usne, a postoje dva ekstremno razliota tipa: barbarin i tenor opere. Venera ravna erotikom i emocijama i kod malo porernecala aspekata tip ne rnoze svladati erotske krize. Ona daje Ijepotu na Asc., popularnost u MC, stvaranje i mir u IC, ali ona je i planet degeneracije, Zivota na racun predaka, lake zarade na raeun popularnosti, obijesti zbog obilja, kocke, dembelisanja i svega sto neosjetno vuee u mekoputnost pa da novi barbarin srusi dugo stvarane Ijepote.

VENERA U POUIMA

VENERA U ZNAClMA

1. drusfvo, muzika, veselje, umjetnost, raspolozen, voljen od drugog spola, ritam, Ijepota, nep. = indolencija, neurednost.

2. financijski uspjesi, dobici sa brakom, trgovine dragulja, ornamenata, parfema, protekcije, nep. = umanjuje uspjehe ...

3. estetika, umjetnost, vaspitanje, obiteljska harmonija, sestre, receptivan duh, prijatni putevi, izleti, nep. = tastina ...

4. miran kraj zivota, harmonija s roditeljima, nasljede, lijepe kuee, ukrasi, dar za umjetnost, lijep grob, nep. = stari jarac ...

5. mlade zene, djeca, gluma, veselje, spekulacije, uspjeh u raznim javnim priredbama i omladinom, nep. = nezdrav seks ...

6. poslovni uspjesi, Ijupki nastupi, zdravlje, lijepa garderoba, simpaticna posluga, namjestaj s pumpama, nep. = venericna bolest...

7. popularnost, uspjesi u drusfvu, javnosti, ortackorn poslu, lijepa zena, sretan brak, zapaZen od javnosti, nep. = Ijepota nije sve ...

8. miraz iii nasljede, putenost skodi zdravlju, slatka prirodna smrt, avanture, nep. = neuspjeh s nasljedem iii mirazom ...

9. ugodna putovanja s avanturama, prijatan duh, jasan, filantrop, religiozan, poetlean, iskren, nep. = celibat, nudizam, golotinja ...

OVAN = voli naglo, kratko, strast, erotski kriticno, prenagljen brak, topao kad zna da je voljen, nesretan u akcijama ...

196.

• 197

VE

VE

VENERA U ASPEKTIMA

Dir. = defloracije, Ijubavne muke, trpi sve iz polja Marsa i polja Venere. Tipovi Riba i Raka lakse ovo podnesu. 5a uplivom Neptuna i 8. polje = sadist. Li Osvald Skorpion-Vodenjak, Eva Milavec Kozorog-Vaga, P. Preradovlc Ribe-Blizanci.

180 = slicno 90; burna mladost, jak pretjeran seks, antagonizmi, Ijubavni nemir, rivali, Ijubomore, opasno davanje povjerenja, trafl uzbudenja, tesko drzi sredinu, ekstremni ispadi, skandali, nesigurne zelje, zeli spontani uspjeh, itd.

Ovi aspekti se burno ispunjavaju kod mladih osoba. TipiCan sluCaj Milavec. 90 i 180 nekad trapist nekad vegetarijanac, ali i regeneracija. U Skorpionu lako fanatik i perverzije. 5vaki aspekt, pa i oni dobri, donose Ijubavne muke slatke iii gorke, borba za Ijepotu. U direkcijama sa mladim osobama divno ispunjava.

Uplivi su jako umanjeni ako su ovi planeti u izgonu iii padu.

10. dobro za umjetnike, popularnost, mecene, uplivni prijatelji, poloze] s veseljem, sluiba s osmijehom, dobro od roditelja, nep. = smetnje ugledu.

11. mnogo veza rnedu mladim zenama i umjetnicima, usluge od prijatelja, veze s politiCarima, nep. = smetnje prijateljica (ma) ...

12. tajne Ijubavne veze, malo prijatelja a malo i skode, dobici od humanih djela i socijalnih ustanova, nep. = venericne bolesti ...

Tamo gdje je Venera vlada njefnost, slatkoea, mekoputnost, lijenost, udobnost, gomilanje, umjetnost, prema tome kakav je aspekt a i sam radix uopee,

VENERA-MARS (Erotika)

VENERA-JUPITER (Ohilje)

Pav. = vodi duhovnoj degeneraciji, seksualnost od umora, skandal, ekshibicije, say Zivot dirigiran erotikom, esktremna velikodusnost prema voljenima, putevi, luksuz, slava, umjetnost, pjesme, zabave, slatki zivot, sve zavisi od uvoda.

Nep. = rnoguenost suzdrfljivosti za ne pasti u skandal, volja afektirana, sigurnost u zavadanju, prilagodljivost, priljubi sa s lakocorn, ekstravagancije, igra protivnosti, cinik, jaka strast iii frigidnost, financijsko rasulo, opasnost od zena, veneriene bolesti, ispadi Skode urinskim organima, rm = eros, rw = cesto usidjelice.

Prevaga Marsa: ometa svaku Ijubav sastre, zene, majke, strast, taStina, nebriga, los moral. Prevaga Venere: nezadovoljan sobom, prsvlse ocekuje, kritikuje druge, nepovoljan brak, put, zdravlje, premorenost, seksualni nemir, putenost, Ijubomora, nesretna Ijubav, raskidi, rastanci, smrtni sluCajevi, manje djece.

o = jake emocije, strast, svade, raskidi starih veza, Ijubavni i moralni gubici, osjetljiv, Culan, Sarm ali ne salonski, energija ali Casce nepromisljeni akti, neoblcnl razvodi, Ijubav hoCe po svaku cijenu, crna umjetnost, stvaralacki sukobi, morbidnost a ponekad i biseksualnost, eesto duZi Zivot. Hitler 8, Kirten 12; Van Gog Ribe, LJermontov Vaga, Balzak Rak, Gandi Skorpion; zatim Markoni, Mopasan, Nelson, Kazanova, papa BordZija, Pavle IV, Ivan XXIII. Pjevacice balada to imaju u Biku, Marina Vladi i Gerlinda Lahar u Blizancima = djetinja emocija. U 8. i 12. tendenca seks. ubice, ali ako je MD to ga vraea k normalnosti.

60 = jaka animalna priroda, ekstravagantan, zaljubljivanje, MA sign: sklon zenama, VE sign: lijep, rasipan, prostitucija.

Dir. = nove Ijubavi, zelje se ispunjavaju, socijalni uspjeh, mrzovoljnima nezgodne situacije, stimuliranje zelja viSe po instinktu nego razumu.

120 = slicno kao 60, harmonija, iskreni prijatelji, slmpaticna priroda, poznanstva, domaCi mir, djeca, dir. = sretne veze, lako brak iii rodenje djece. PreSern Bik-Kozorog.

90 = ekstravagantan, koketira, skre6e painju na sa, nesredena mladost, agresivan u Ijubavnoj ponudi, nezgode od drugog spola, pokvari svoje uspjehe, neobljubljen, Ijubavne afere, eudan atentat, Ijubomore, raskidi, skodljiva pretjerana uzivanja, nezgode zelja i Ijubavi, strast, ponekad lezbijke iii pederi.

Pov. = tezi luksuzu, sjaju, otmjenosti pa i degeneraciji, moralna ravnoteza, uspjeh od formi, intelekt kulture, pomoc u pravi Cas, fin, miran, popularan, duzi zivot.

Nep. = fali diskrecija, taSt, hoCe dramatske scene oko sebe, nemoral, gubici zbog zena, Ijubav i novac trpe zbog putovanja iii ldeoloskoj; stava, kocka, trom iii revolucionaran, rusi sebe brojnim pogreskama, naroeito 9. i 12.

o = sreea u svakom polju gdje se nade, 9 = muzika, teologija, pravo, jezici, putevi, 1 = finoea, mislilac, govornik, harmonija, mir, 12. = crkvena muzika, Me uspjeh od popularnosti, polozaj od zen a, itd. Trajna Ijubav i idealizam ali ponekad netolerancija i egoizam protiv volje. JU sign. = sreea od zena, lijep, VE sign. = bog at, obljubljen Ozuzev Skorpion i Kozorog). Molison, Musolini, LJ. Davidovic. Ovaj je aspekt dobar za lijene Ijude. 50 = emocije, MO = impresije, ME = cula.

60 = sretnije nego 0, veea sloboda izbora, viSe prijatelja, povjerenja, zapaianje boja, dir. = poveeanje dobrih veza. Radmila Radunovic rukomet.

120 = isto, odusevljenje, veselje, moral, financije, sreea, dembelisanje, dir.: period bogacenja, meditiranja, spekulacije, naravno ako to dozvoljava rx. Marko Aurelije, Kivie, Durer.

90 = ekstravagancija, luksuz, lakomisleni troskovl, laskavi uspjesi, brze spekulacije, nepozeljni procesi, gubici u igri, umjetnicki neuspjeh, domael nemir, sreea samo na izgled, tricarije, uobrazen]e, odvajanje od poslovnih veza, tastlna, sukob sa pretpostavljsnima, susreti u drusfvu u Casu zlovolje, spekulacije s ikonama, kopije slika, itd. Galilej, Seper, Smeling.

180 = isto kao 90, odvajanje, luksuz, pretjeranost, napetost, uobraienje, povjerenje ga goni u otvorene komplikacije sa zakonom, nije povoljno za poslove religije, filozofije i visih koncepcija.

Ovi aspekti nikada nisu opasni po zivot. Osjete se dobro kod Ijudi koji se bave umjetnoScu a i u financijskim poslovima. Ako su u dobrim poljima onda nas zasticuju od ostalih losih aspekata. Trijangul u dobrim poljima znaci lagodan zivot. LJudi i prilike takmice se da mu prirede postelju za dembelisanje. Npr. u 5. polju osigurana je do bit na lutriji, lagan uspjeh u kazallstu iii povorka Ijubavnica, i sl.

1981

1199

VE

VENERA-SATURN (Kameni cvijet)

Pov. = Ijubav za duinost, tragiena Ijubav, poirtvovanje za porodicu nekad do stepena manije, zivot pod uplivom Ijudi i ideja, dublja filozofska otkrlca, umjetnicka kritika i sistemi, koncentracija, duhovna Ijepota, ozbiljna dublja osleeanla, ideal bez impulsa i strasti, Ijubav za stare i staro,lijepa fasada.

.Nep. ~ .suro~ ins~nkti iii h1adni.nenormala~ seks, hladnoea, neeistoea, perverzije s dJecom III stanma, zrtva duznostl, kontrola vJernosti, Ijubomora, tlrantse za sitnice, sumnjicav, asketska filozofija, ruinirane statue, neeista venozna krv narocito rw, viSi tip: ponekad ge~ij, povucen, asket, duboke boll, melanholija. NaglaSen ME = usamljen otac, ne da dieci slobode, rob tradicija, majka snob, zabranjeno viditi sreeu, ohladenje

u braku. .

0= frigidnost,ljubomora, sebeljublje, kompleks vjernosti, nasilje nad Ijepotom, brak na silu po nagovoru iii kupovina zene, najcesce malo djece, loSa cirkulacija, prekid starih veza, razllke starosti drugova, ako je radix dobar brak sretan. VE sign. = smrt starijih, gubitak. simpatij~, n~po~jeren,e vodi skandalu, trpljenje zbog samoljublja, odgovornost. Dir, = kra] zaljubljanosti, ohladenje, osama, nekorisna simpatija od starijih. T. Braga, Toistoj, J. Kadar, E. Rnci.

60 = ozbiljni poslovi i duznostl, duboka trajna Ijubav, korisna trgovina nar. voeern, uspon kroz nasljeda i prijatelje, licna moralna snaga. Dir. = slicno, prekidi za nastup jos boljih poslova i veza.

120. = slicno, .~mi~ao za legende, kemiju, virtuoz duznostl, klasicna muzika, Ijepota rada, ciste ernocqe, I skromnost u naklonostima, iskrena painja od drugih, Ijubavne veze u kasnim godinama, skroman zivot, brak bez pira, dusevna harmonija, tradicije panteizam. Zorica Mihajlovic Strijelac-Lav, Tebaldi Vodenjak-Vaga. '

. 90 = lijepo neclsto, cvijet u blatu, cekanje kroz patnje, saueesce, fetisizam, malo oSJeCaj~, u~al~ se da je nije dc~m~, vj.ernost lako trpi, u pubertetu opasno od perverzija, dornael gnJesl, beznadne eeznJe, ljubavne teske brige, neosjetljivost nar. Saturn u Skorpionu.

. 180 = ~lieno; Ijubavne .~fere, velike razlike bracnih drugova, raskidi i gubici iene, djsteta, rodlce: vanbraeno III mrtvorodeno dijete, detektna djeca, hladnoea, progon od domaelh neprijatelja, gubitak glasa, nezadovoljena culnost, mizerne veze. N. Hugo "Las miserables").

VENERA-~(I>egeneracija)

Pov. = morbidna strast, fatalne Ijubavi i pustolovine, cinizam bizaran talent privlacan i originalan, glumac-skitnica, rornantlena prijateljstva, javn~ drustva, cuda~ ukus, gluma, vic, muzika, fascinira sarmom, ekscentrlcno ophodenje, romantlean trubadur, rasipa novac na Ijubav i drustvo, '

Nep. = preijerane pozude, Ijubomora, nevjernost, slobodna iii neprirodna Ijubav vanbraena djeca, idealne veze ali tesko brak, ne preza od skandala, uprkos log ike tjer~ sVOju,. br~k ~~. moi~ t~ajati, neredovan zivot i tesko djeci, ielje utieu na nerve, ~m9lJublJe, ~lzlJe, ?SJetIJIVOst, nsoblcne i opasne veze, zavadanje, defloracije, silovanje dJece. afere 'Jubavi. obrnane, lutanje od jedne drugoj.

200.

VE

o = kratke brze Ijubavi s pustolovinama, slobodna Ijubav, perverzije, spoj na prvi pogled, biseksualnost, neuravnoteien, traii savrsenstvo, zivotne opasnosti zbog Ijubavi, nesretni slucajevl i nenadano in flagranti, rornantlene eplzoda, nemir i rastresenost zbog ielja, zavadanje i silovanje, zadovoljenje emocija, originalne invencije, genij, cudak, divljak, tesko zelji granicu postaviti. Dir. = redovito nenadan raskid Ijubavi vis major i bez krivice. Narocito se ispoljava u 5. polju: L. Gambeta.

60 = ilegalna Ijubav ali dobar lzlaz, eros na umjetnickoj osnovi, viSa spiritualna Ijubav, u dobrorn rx zadovoljstvo uz originalna osjeeanja. drugarstvo. erotske situacije, rafinirane draii, filmski i modni susreti.. ...

120 = romantleni dozivljaji, sreea u invencijama, spekulacijama, pustolovinama, nekad iza nagle srece nagli 10m, uspjesi u prijateljstvima i uranskim poslovima: avijacija. astrologija, otkrlea, film, nova tehnika u vezi erotike i Ijepote. Lola, AI. Blok.

90 = vanbracna iii slijepa Ijubav, spontani kontakti i zla romantika, opasan porodaj, odvajanje od voljenih, besane noel, nenadani gubici, neoblcnl kratkotrajni uznemiruju{:i dogadaji, snobizam, nervni nemiri ali zivot duzi.

180 = isto; vise nesretno za zene, odvajanje od zene i obitelji, skandali, nesto van obleala, demoralizacija, obmane, zavadanja, atere, tumaranje od jedne veze drugoj, defloracije i vanbraena djeca, opasnosti u naklonostima.

Direkcije i tranziti se frapantno ispunjavaju kod mladih osoba narocito kod vatrenih temperamenata. Svako polje u kome se odigra ovaj aspekt mora pretrpjeti nenadani preokret u vezi erosa. Rm: zene ga mrze ali tree za njim. Rw: zavodnice koje odrie vjernost jedva, tj. ako su naisle na jos nemirnijeg muia. Pod tim aspektima Ijudi se odluee na cudne prekretnice, kraljevi se odreknu prijestolja. Princ od Velsa. (lzgleda i sv. Sava je imao taj aspekt.) Kvadratura sa dodatkom Saturna nosi jos nasilje. Ovi aspekti su bili cestc prisutni kada tokom ratazena nenadano gUbi rnufa, iii kada vjerenik nenadano gine pred vjeneanje .

VENERA-NEPTUN (Izdajstvo)

Pov. = caroban upliv na drugi pol, misticna putenost mijesana s idealizmom, egzoticna noena Ijepota, suzdriavanje, impresije, vizije, muzika, put sa ekscenfrlcnim lzazlvackirn osobama, ekstaze, droge, more, noe, umletntcka intuicija, poezija, indolencija, vagabund, opsjenar, varalica, cudna inspiracija, spijun, pometnja osleeala, Ijubavi bez svrhe, platonska Ijubav ciji je konac naonean.

Nep. = umjetnicki misticizam, topljenje radi spasa drugog, trovanje sama sebe, sentimentalna masta, neprirodna putenost, tesko ostvarljivi ldeall, izdat i izdaje druge, oprezan ali zbog ekscentrlcnostl pitanje novca i umjetnosti uvijek vuce u 10m, neprirodna zadovoljenja. razocaranla, dekadenca, zeli biti vegetarijanac i vjeran a ne moie, treba dijetu, rw vara jer ne srece svoj tip, goni na droge i pice, zapetljane odnose

erosa. (D. Maksimovie) .

o = eros i utopije, fatamorgana, sebeobmana, zrtvuje se za Ijude, umjetnik mistik, voli iivotinje, nerazumljiv idealizam, Ijubavne brige zbog bolesti, finije umjetnosti, osobita platonska Ijubav, estetika i egzotika, tamni sarrn, protivtradicija, naelnom zivota oslabl nerve. S. Loren Djeva, Dz. Beker Rak, Karuzo Ovan, I. Grozni Ribe, pijanist V. Bakhaus; lijepa Ana Hogerova (Vaga-Djeva) zvana ·erni tulipan".

60 = egzaltirane emocije, dusevna harmonija ali smeta praktienom zivotu, krade.

.201