~s m,IOlQIJ ~p -ePn:JS8 ns U~ A ,,1"B~!snrn Rll!;)!parn" OpOl~ ns "B Bqm1IRl'} "U9~8BUBS RI arsd opnros p A W!SI)Ul BI Rq1:1Z!

ITlll (";)""U IA oT2!"s) S&lO~ :mh oqss as

,,"BSO;) BJos BUn uo :;}Sl!1-I8AUO;) uopond fRIQ!1!ds:;} of A ~ 0{ :;}puop 1r.J9U?n:> B;)!SY 13{ ap fa onroo S~{Bl souanoi SOllO op 8l-IBd ranror R 0p&IJII8 m::r SRJP SOllS811U Ud oros onb OS18A!Ull PP uorsuaidmoo Bun ap BJUaAOld UJIDP!CJRS ns 'SOO!l?lOSd somomnoouoo no u9NUIRl SOPUS1:;}A ImqB1S:;} 'SRIO~l}l!d otnoo '~ B( op sroID1U:;}!:1 s~pImffi SOl ep soq:mw "SO:J!SQ.Ul U9!quml mua SO~tmI sOl A salo~ sO{ 'so!JalS!W cp sBpnosa SBl129U13 SRI uo., 'uouas snb sOPluoS nrqo us ua ImUIploD URlflwof B{RY8S "omoJ "OSl:}A!Ull lap 13AHBsnRo RZlaty {RdrJll!ld 131 ouroo uQ!oruq_IA BJ ap olu~!illrPualua ra uo RpuSBq RpBUY81 ATIm Bpuap Bun ma opnros pp OlU~!ID!:JOUro p afuzwu81dB 8p SOllUa:1 SOllO A BrPuI BI 'R!:J::::llD 'RUI01I 'old~.3tI ~p BpnP!qRS op SB"(3n::>sa ~!lIm SRI utI

"R!:1Ua!Ouo:1 ;;)P sopmsc S0110 U;;) traqanuo f.. S::::lpRpaml;;)JU8 usqamo 'S-el!IDlal SRI rod J1:1mlW 'BillloJ ap A 81U8uqRll!pnn.3uoI RPB!OBA Oldrruon::::l 8p surar Bun U::::l 81U;;)lS!SUOO 'OlU;;)!A op onroumnsm oiso ;;)lUB!paW 'SOY13 000'017 8p pBp8n~!ltm 'BUll ooptrofiptp {R uaAnq!.Q.B B!JB.Q.SllY ap s8ua3Jloqe so'}

("UBP;;)jB es ou alu:::lUIfRUIloU onb orqaroo PP S8:1plOm A saJ1:1poStIas sBall} sBq:~mm U8 PRP!A!PB BI UB181IR soroqtirsr U;;) SOp~:::I1SOS sounu soisa onb opnqordtrroo Rq as) 'U9!OBtmS 0 Brmp!qRs JaUalqo ap olafqo P noo lBluaru afR!A tm ropuordmo A B!OUapUoo ap sopelalIR sopmso tto mllua nmd SOA!madaJ A s:}uug: SOUI1P rrnznHn A U13qRZffilll s:}UBUI1:1qo s01 'SOYB :;)p saI!ID :;)OBq epsop ms rap B::>P9ll;r\f A t1::>HJY

BlSRq Rpaq!s opsop 'opunur p OPOl ;}P SBO~ymuqO samqno SBI U8 opszqun Rq 8S '

':}Jqmoq Ia onroo O~!lUB tml sa ::::lluapua6sRll A R::>nn9dRJal pRPTIRITY mm uoo opnros P A B::>!SQ.UI RI. ap osn m

'ZOA BT ap 0::>!ID} ropod pp t1P!A BJ trcqtoar salRal sarqmcq soronnrd so] 'uAmn U9P!PR1l t1T cp quA rndod P ua }" ''Bp!A Rq'BP sal A 'Blla!l RI ap st1pmrqutm! sm.u.roJ SRI t1 uoroscro RI ap U9!OImO Br 13qR1U130 onb 'RYB.ry lafnw RI ap URNBq t1o!l9UIRallou 8p rdoq SO!PU! SOl 8p SBpu8Aal St11 '"opunm la UOm::::110 'onrso rap orpom rod 'JSR {-SEOOJ 'SRltmld 'SGfBUI!U13 'sOJRfyd- osnd us 'B UOJRIlUO:JUQ onb Of OPOl op orqnron fa optranrao soyans SOl ap odman ya oirramp :Jluall!luoo Ig rod uO.m3)punqR~uA son!U!9lol SOllSg:JIm" sns onb uao!p 'soyn 000' O§ I !S13~ 13 mnuourar as U9!ORalO Rl orqos sorapr SOAn::> '13f[t1llsny op saaa~J.Ioq'B s01

'"t1JqR[13d t1T ary o!dpupd TR }"" ::;)::>::::lmdt1 I: I tmUf Ut1S tro 'lRrrru!S arouan :;)0 'OSlaAtUU ra QaJO as pmo plod orponr f8 WO (arnrsur) opnros ra aty A 'c,RlqBTud R{ Rqmsa uomb troo 'RUIqRl8: ary ordrouud. {R }"" :umurg:R n!puI RI ap svpa A sorxor son1JHUR s01 'asaHs!X8 onb RIORt{ JSt1 A Ol::::lfqo un op crqnrou ra RqRpunUOld"01d!3tI On.3!lUR P U:;) lOlf.l sOlP ra 'JRrrm!s RlawUI ao °zn'} BI R~)J6 JSR" A 91qUIOU ya t1punu01d lOpnal;) ItI ',,0Z!1f as Zl11 BT A. '.,Zll'} RI B~'Bq os anD" :oITP SOIa }"" :somau~l '£: I S!sau9D ordord p utI '{B~PJouqld uropaoro

RZ18ty Run omoo OP!UOS ra transcmrr onb opunnrjo uo souorotpan S131 saqonur UOS 'Pl1PTIt1:J!snm nrom BJ ap YUB Sl}UI oq:>nm RA onb pRPnoog: Run UO::> S8IRPOUI~lIlIJ! sodmon aps8p dpezmtn uq as opmos IH

.(' ,

SP:JlRLU op Rln;)JlJBd nun gp .mJquq ;}{q!sod S:J on UA onb tmfaAal (~4}lBqns I. oonnom osroxmn p u~pnlS:J onb u~!s!J nt) RogU?n'J U'J!S!J Ug SOlII~rosdp s~1W SO'1

''RJij.!;':)ua oms nos on ~:JlIRl.SIl!' ~ na ~ 'seso:) S'Rf S'RPOl U :Jlu:J'JUAqns lU!'Ju:JS;} OlUQLU:Jp P onroo ITJ!lJd'sg rmqwmn SO(P ;rob oT IrnqRl:Jp!SITOO 'o:JYHuap OlU:J!LU!:)ouo~ [op SQ~UBAR souropom sOl R mI!X01<iR as osroxnm I:JP uorodoouoo ns "Q:j.UQumSO!IDJ" 'nlPJdsQ ns ITOO BpmIopeJal euOSl:Jd RI ap RJlJlau:J RI ua RJUOUUBS:JP mm sOIP umd Rl~ pupaIDl:JJUa R'] 'RJXDYoJd Sl}W Zf'll mm UBJU:Jl odrono pp s:Jrl1UI sOT onb URJal;) 'otrnumq las PP U:JHsrroq u9!~oo ron URJUa~ 'Innl!l!dsa OrrOJ.I'BSap A IT9!:Jtnrns ::>P ofP:Jru OSOnRA un DUleY.) opmos P I. R:J!~m RI ap .ropod F" oproouoo UBI[ onb opnnur ra opoi uo s:JuO!'J!PRil A StUIQ{tl::> SRI suq::mm 's:Jnd 'uoS

, OUR'JP:JUIR oxmnr 'ROURIS: un0.2y op SRlqulud uos '"SOIlOSOU op 0IlU:JP Ylsa onb sora ap opmOS fa uoo SJUOUIl'B U~ rmso souroqop pRplaA RI ua .rnUO~1 R.md 'pRplaA RI' U:J .rnUOS;;).I souropod !S .mqorduroo urad u:Jua!A uJP R uJP P U:J sonnqroor onb s:Jdlo~ SOl I. 'SOl{R syLU SOUBId SOl U:J RU:Jns nlJJJdsa tu ap R10U u']" 'uzaftllflltm RI R S:Jlual:J~ SR'JpSJUI SnZlgry: SRI noo oioanp Orn:JUJA un 'JRnlPrdsa pRptA!l~R TIS op R~:JSUJlll1! oirad mrn '"RP!A RI gp 0luaTIR" p sa sorsnur sI 'soUB:)paum SOA9RU SOl R.rnd '"RP!A RI lafnm arounrd RI R J.. crqmoq .rourud. ftl O!P onb P otust« ra" all] onb U9!qurnl musno :JS OfUARU RJ~OrOnm RI uti

,;Of01UB ns R l!TII1S:JP A reoro ap ropod Ia augg oP!lloS gp sodn soqurn rronpord upend onb lU:Jrnbftln;) ';;UlJalursap :JS BP;"}:).BUI t'r onb u:J::)l~q onb sOP!lIos U?rqurnl At'q 'SOAH!1~}1::> sOPfUoS ualspta onb Iun2r J'R A ' .. 'U9pUB;) R!dOld ns aluaum:JuRsa:JU! UlUR::> OUIO:).y UPR;) 'otpaq llRJqRq onb opmos JaP .ropod jop S9ARll R SRllO trorofnpord 'aSlaAom fU 'SR:j.St[ 'SRUllO] SUI UOla!~lama opuop op 'B!la:J,uUI tlY A RUllO] tl{ omqnroo ;;):).s'.3: 'oP!lloS un OfTIPOld onb 0!1O:).Ul!~ onromnaom tm :JlUB!paru opunm orisonu gp sosnq SUI ooro otust« P onb oorp as 'so:J,ua~AOmSTIS uoo sopmos uconpord A trnrruq onb sonroia op onmfiroo un U:) oisrsuoo opo~ 'O:J,al:JUO::> O:J,uallIOUI npso uo opnros ra oonpord onb nsoo ~I ap A las lap opmso rap opnorpuodsp UJIBA 0P!lI0s orso orad 'opmos ordord TIS auan USOo UpR::> A las BPR;) , "Oll;;)nru 1}:).Sa onb oT n rmronsar A aArA anb or R m:).1mI opond, 0P!lI0S lap orisoan tm sorrg RI13d 'opnros Jap .ropod pp OlUg!IDr~ouo:J :JUUOU:J tm oosod Ol.lt1la~l oUISHmq PP uororpau Ui

'fUTIl!l!dsa R!:)uasa spnnrord syw BT ltlZlIR:JfU A odrono Ia lUURS amd O!paUI un onroo SBJOUOS sau0!:Julq!A SUI ep ropod ra opuZffiln URl[ (opmos rap sonsoeur) S!n~OA PBN SOl A '"sauopulq!A op OUB9:Jo" un ooroo oronrc sotnsoo ra arcptstrco t)Pll!l[ U9P!PUJ:).

, U[ glJl1d ns lOcI '(.,tm:qR Ia uiRd OlU:Jt11!fU,,) "qru- I-BZ!lJD" sa sorr:J tl.md A fRItj.Il!dsa A o:J!S!J' .m~ua!q fa umd opmos pp sauQ!:J8:JTIdB SRI puP!f;"}[dwo:J A uZ:Jnbp :JIDlOU:J RUn gp UBzo2 gTIS rrorotpan RI llt[ 'odrona lap SO~!:J,9~laua sonuoo so] .mlqmnbagl !.. mllads~p nmd 0P!lI0s rap roped ra - .rnzm:).u oiU9:J Ut1J'Jouo::> o:J,d!lJa O~!lUB pp scioprsons soq

(upuns

snb SOP/uoS "trBtupIOD'f) ,,'.mUSS' Ulgt:rnm u:).S;} ap 'A nlPJdsa ra A odrono {a reznromrs urad uzJaty: fUdpupd 1.'.'[ RqUl;}P!SUO::> os RO!S9-UI BI onb SOl no U(j!:JtlUBS ~p sOIdUIal RJqBH" '1ffi!'J!p:Jm Rf op !.. sorsnm uI op sorp ra Ula OIodV ur:JalD un~r:j.UB tlI uti

,,'PRPnYlOl RI U al.nq!l'luo,:) 'lal:J?lU:J A ugpmy: n!dOJd ns roprod II!S 'o~p speo ~lJ.b R[ U:J 'fUS.raA!lffi RJUOUll'R nun rrstroduroo saUOpu.J(UA 0 sopnros SO:).S:J sopol 'U9!':JU.Iq!A 0 onnu ns 'olua!Jl1!A0m ns U op!qap .mJR~d opmos tm ' oonpord 'ourom Rpro oq~ ap lR!lSgp::> odrono UPRJ" 'OSl;"}A!lITI rap JUPu::)sa o:J,u::Jmap onroo opmog [a uqtm:lP!SlI0J 'R:J!SQ.ID RI J.. oP!llos pp orpom .rod u9~:)nuss uI op !.. uornbrsd U9!':mullllSURJl R[ ap sojaroos SOl ooq1?Qasu:;}

..


..


.,.
till
..
..
..
...
.,.
..
..
..
...
...
...
...
...
..
...
...
...
...
..
.,.
...
..
..
...
...
...
..
..
..
..
...
" ..
..
..
.,.
>"" ..
...
..
~l' . ..
...
...
.. . <t '


~
~
41
41
t
41
411
t
411

411

411411
\ •
..
..
\ ..
"
..
..
..
"
'"
'"
..
• 'U9PIJa.lJ vI JP seuoumstnd sm mussesd»: anb 'msipnq oouuan V,q.UVlU IV .lJ)[!Ul!S MUll Ua2VU1! nun U3 'opa].md omono un ap OllU::>P SOItUJut}!1l f.. SOp'BZR[::uwa SO:)~lml:3uD:) SOqUIOl op ouos Bun oonpord WO lUlUBW I::>P opmos I::> "::>lUGUIBs0!ln;),, 's::>JB1!ds::> f.. S;}lOg 'aAG!ll ::>P sodoo OUIO:) 'sojarnreu SBUllO] uoonpordor sopmo S'RI 8p S'RtItUJI'R 'sR:3!d9:3soP!afB:3 sauo!:J!SOdUIO:3 sansmbxo uspronoar opnrrom R Sauall1}lli! SB1SH 'oP!ll0s jop. s;}ua.iJt}ll! S'BI' oonpordor onb 'BU!nb?UI nun I!rulSUOO urad XX 'S lap 'BJlJolounal R{ 9Zmln 'ozms o!)YJ:j.ua!:) 'f..UU;}! SU'RH 'la IH

''BIBpumll un 'B snproarad 'SB0!119UIoall SBUllO] sesoioard OPUBUllO] 'Bq'BdrulJU as mram l1I a:j.ualliIlaUl}lUR:j.sUf 'Ol'BId pp oproq r~ .rod UJIO!A op OOlB un ollanI 9S'Bd f.. {'Blsap::>d un ua 'oPU:J0I0:) onqd un ua 'RU::>l'B 9qoa ''B!lal'BUI 'BI l::>AOUI tmJpod opnros I::>P SaUOp'Blq!A SIll onb ap S!S81 ns ransoump 'Bl'Bd '6081 U8 u9alodBN ordord 1:1{ f.. sasaou'B.g: S00g:J1Ua!n so] ~ 9UO!SQldUl! "Bo9sf):J'B 'BI op arpsd Ia OlUOO OP!OOUOO 'IIAX ·s PP UlJma[B oOYH-U;}!:) '!llpRflI:J lsru3: 'w,!!91'Rm l?l arqos opmos lap lnna1!P U9!!JI3P;}J'B 'BI alq~rrnl lU:;)U'BUI op U'B1:j.SanUI onb sOlu:;)mpadx;} soutUJ{'B oqocq ulnf ;}S

'OSlaAfUn I:;) opoi U;} omesord fU!ou::>sa 'BJlJ1:;)U8 'BI 'Sg1).P~ SOl U;}:J!P OUIO:) 'qsmrv

. 0 ,PPUA" op opal erqos soisondnroo U1}lSa onb 'l!:Jap sa ':;)uuoua 'alu:;)Ul[l?uO!nlodOJd 'sa olafqo rombpmo ap SOUIOll} SOl uaUOdUlO:3 onb sononoap SOl f.. O;}I:31).u la anuo 'BPU'B1S!P 'BI osnptq 'u9!snn 'Bun 'P'BPrl'B~l U;} 'so oPH9s OUlOD SOUl'BllZnf Glu8ur::>:j.Ual'Bdu onb or A 's'B!nuama.g: s81u~u:;)J!P 'S8P'BP!OOI8i\ Sg:j.U81aJ!p 13 opuarqp, 13JlJ18ua op Op'BjglliQFiuo::> un onb ssnr so ou somcoonoo onb OSJaA!Ufl {a ''BA9!uyap ut[.

, JBUO!SU~UI!P!q BUJlO] op U'Bp8UOO as SOIDOll] sns Olg:RllJ I;} tro onb S'Bllua!U1 'fBuo!SUaW!P'!!l' 'RP'B.I!l~:j.U! JRynoalow anuonnso Run aU:;)9 ::)lU'Blli'B!P I:;) onb uo tlq,!!lSQ tlpUal:;)J!p ns 'ouoqrso J:;) :1mI!ld ~lmII sursnn 'BI .rod ;;)lu:;)ump'BXa soisanduroo U1}lS:;) 'aoouo:::! as onb OPU'BIQ S1JUI fB.JOO!DI P A -<>SJaA!Ufl lap omp Sl]UI oluamap la'olyeJ.iJ [a OIDO:) alImlli'B!p Ia Oltml 'OIdImf.J lOd '.Il?[IOOIom 0 B::I!UI9l'B unuonnso BI ap U9!:)'Bz!U'B1ilO til uo anuanono :)S sasR.iJ f.. sOP!TIbrr <SoPH<]s allU:;) 'B::I~sg: 'BpUGJ:;)J!P l1i ''B!1:;)lUUI' nJ u!Jns anb a:mq "B!!)rr::m:Ja..g: 11110 1? l'Blq}A fR ',~~l'Bsuapuo:)" 113 onb opnurqu BJlJ1gUG 'Bun ARq gob '1!::I:;)P sg '1?rro~ ~d R{ :;)gms "a~UaIlfRaU1J1Hodsa" onb [:}p ,PJotlA" un op ours 'OpPJO l?Jqt?q os aroqs l?lS'B1l QUIO:.) :;){q!S!A!PU! a [R!OUGgg

• • • • • • • • • • • • • •

" " •

" •

" •

• •

" " " " •

• • • t

• ,

• • • t

,

,

t t t

• • • ,

,

• ,

,

• •

'lOld~:Jal{d A OPU1UBJdsu.n ouefu9 p;mIld ~osal suonq mm .malO U oprrepnss 'SOUBlll9 ap :::qU"BrdSU1l [a ua UJ~ DpOd ~ arodso as 'SdiU~~ sano A sosonq op U1m::>u.y:

UJ 'SH~ll-fB uT 's:uBITl:)snm sorrefisop SOl '~smuOO U{ ;~ P .m:pu:J nred opezqun uq os I.. soyg ulUP1l conq sOP!Ul1 sopmsq uo UJJ!onpOIJIl! ;xy 1r.)~:J U!dUl~l Ul

"OUlS!W JS U osmmo U odrono JB.mpnAB arsd 'lP~p sa 'OO!lY1SO:::lUloq A oO!1IIJnb opqnmbo op OPUlS;;) tm lU!O!do.uf tuBd ~ B!dwal OUlOO ooonoo as onb 01 uZ!TIll1 '"SOUB~19 SOl op sasonromra sa.mJIl~om saUOpBpl SUI op uorodruronn mm., OUIO:) pUpaUIlGJU8 UI aA AnD '{wP! JB oceoroo opmso tm ouu~19 n BlnI9:J Bun rro l!n~asuo:J ap ug: ya noo '0!ID:J.!UI1l.IIU! mIIalS!s la oP!llP1I! 'SOO!~910!q SUUI;;)lS!S SOl lU{nurrlS:::l arad s:::lJq!pnu SBlOUOS sapuo 0ptrZffi1D. sq snb oO~lPq ulud9GlSO 'I..rro l:::llad '10 lap ofuqull fa sa ordrotnrd alSa gp BO!P1}ld u~p1r.)rrcfu BI op oIdUIafg un

'olua!lli!'AoUI ns JB'Z!UOlO1I!S rod Imquou SOlOS JS rod A rsd 1?[ U uuI!0so ou sojnpuod soxno pared op safopl sop .mlrrnf JB 'o[dmafa rod 'mAlasqo sonropod or ULID!P!lO:J BPIA BI ut[ 'ollo ap 0polulq!A ounu JB aldtlpB as oiolqo UTI :::lp ouomrqrx OUll!l P anb ua oisrsuoo o:J!sg: otdromrd alSt[ -ouorandser A O:JBJPlUO 'IB.I:J'EsoaUBl:J : odrono Tap SOUI1P SOllI!lS!P SOT U uljaJB oP!llos fa onb 'S1}llIdPU 'dqBS as

'JBnl!l!dsa I.. [B1UQlU 'IlmopolUa 'OD!Sg: ouqqmbo {:B Ulland BJ rrrqs dP ZUdUD oDpn9dlual OS;;)DOld un tro opnros IU allaIAuoo onb 01 sa OlS3: ·sB!:Juanoa.y: sano ap ug!S!WSUUll Bl ap S?ABll U SUPU1alTB SlJpuanoa.y saiso lUOmpOlU a[q!sod sa l:'l!:JUUUOS::U ap otdtotnrd Ta lOd 'pUpaUIlGJU;;) OUIOO somooonoo onb oT a:':la.mdu I.. BJUOru.m Blsa odnror as 'Blal[U QS Bpuanoa.y ulsa opuun:J 'omano Tap oisor F'l UOD BJUOUIlU tro l}l.S;;) B!lOlulq!A BpUanO;;).y, ns otras ~rl.S'a oUBibg un opuun;) 'Bpuan::>a.y: up'BII~UUal;;)p sun U 0pUUlq!A amounmunnoo Ylsa odrono pp OUB~lg Bp130 I.. BInI?::> BpUJ

"NQIJVNVS = NQI:JNt[l,NI + (oP!U0S) VIJN3:11;)trn:d"

:oP!U°S pp Bopn9du1al U9PB:J!IdB BI urad B:J!S1}Q ug!ouno;:'l Bun opuardscp ;;)S opuop ;:'10 'Bq!:!>al,oI onb BUOS18d uI 13 opsisa oso ap u9pmru0JU! Y.mAarr als9 'opmos un U;;)l:J optrano onptsrpu; pp B~:JU;;)~:JUOD 131 13PBnl!S 918a apugp ap opua!puadao ,',,~:JuapuoD QP 13l0PBllOd nptro BUn sa OP!llOS Po. onb sa umono uo laual 13, JBluaumpmy oioodsa 0110

,,'U9pUlqIA ns JSu OPUB:JOAOld 'ItllSpD pp RpUBuosal ap B~OU~mO;;).y 131 mJBn~I opond onrenrao pp ZOA 'BJ onb S;;) armco onb 01 'ZOA ns uoo ndoo mm oduror 81UB1UBO un Opl:JRnO 'ofdUIafa rod 'aluamrroYJ a~lUA.msqo opond OlSt[ 'OlU;;)rurrAom tro UB~uod or I.. 0110 B uaOUBOJB odrono un op SgUOpUlqIA SBT onb grq!sod sa B!OUBUOS;;)l UI cp orpour rod, 'UIJUVS enb SopluoS Olq!I ns U;;) UmIIpIOD URqiUUOf aqpDS:;}p ouroo [ul, '8lualIIJ'Bmluu SYUI Rlq!A Olgfqo unonb BI tro B!:JU;;)nO;;).y B{ so B!OUUUOSal 131 'U9!OUlq!A ap opmsa tm uo Ylsa oSlaA!UU p uo OPOl 'roqss UBJDamd SOMHIm SOl 131.. OUIOO [ul,

'S81U0pud ap somoro uo SBlOUOS SBO!ll:J?l SUllO I.. ozrsno ap SOOU:::lno SOT ap opmos P Ol!X9 troo 0pu~ln ~q ')flO.A BAQnN op lQOUY:J pp ug!:JuaA0ld BI urad rraq.ro:)-q~UBllS OllU~O Tap BAHBmaluI a uOI1l9IOouO' BlI!0IpaW op OlUaUIBl-fBdao rap .roioanp 'lO~BD lOPOp IH

'S661 ua "omd onoi, tm al~m U?!qmul Jaouy::> rap u9pluno U[ oITPald snnrspansojq o1IJS!UIfSV 'XX Or~!S rap 8al1ID!J B u9pmms uI urad SOptlzITHn UBJlas "somd souoi; onb neqesnod 'tr.JY9SodollUV BJan::>st[ 131 ap lOpUpury U1]UIaTB O]Osgm 'JalI!alS Jropn'll I.. 'gOABJ .m~ omr.J!la~llVU OO!SU I3:

.:; ,

, ,,011U8P S OlI.lUAarr onb .roparss f8 'O!lgl!UflUlU! mualS!S p .nqn2al U UV.mpnAU zaA ns U onb 'sopudodornou sOT ,.( sarosmrsuanomou sOl ua u8AnIJU!"· onb sopnrorooma sopa];) aua!:). A ~odram Ia orra uoo A cnrour uI UUIfu:J :S!sulsoaruoq sym noo uauopU11J sO:J!l:1'9IoN smualS!S so] onb oosq ~SOO!wl:1'l:ma sop:;;!]a onrerpcm samrnrao s:mopU11J sUI Blallu :SUlauuru S13rmA op UgpUlU8 ap osooord p ua ;'}Anl.JU! opnros Ia" onb UfRY8S JOuAuD 'lQ ra

'u!:Juap U[ ap somonnpqnosop souropour sor A UMHU13 13JlllP!quS 13[ allua uonm mm optroronpord Y1S8 as oood 13 o:Jod 'ooHsgwU!P ap A 13o!ln~dulal ulua~llaq onrmrodnn ntm ouroo sopmosanpi so] BZffiln f13uO!OUaAUOo 13Up!paru uI awaW[u)1p\f

'ZOA 13!dOld ns rod 813p!l!illa sU!:Juan:Ja.g: sUT 13 roped 10AUru un 01U131 or rod A u!ouapuoo O!P 'u9!OUlU:J ap osooord ordord ns ua s13pluonloAU! 'SalUa!oud s131 op ugpualU! uI ugUJBW 8p oiusunrodxo [d no onb op upnp aq13::> oN U9p13lado ur cp sondsop OPOl rap orodnoar :;IS dlUa!oud tq '"ooas alUalliBlgldruoo uq13lsa onb A oP!:Jnpal13JQ13l{ as onb ap" 13luano uororp as troropqa opuuno A 'o[mdr!pm srad U9!0131ado sun 13 onouros as 13110 13'1 ·9pa.mdusap ar romru ra 813rra cp mm Y 'op!nNas sam un onmmp RIP 113 u!pam A SUIOq san ZOA U!dOld ns ap op!tI0s P uorssn onb mum.u ap la:JUV:J 8p S~lU8!:Jud sop uoo 9lualli!ladxa UBUIBW 'sonrommqnosop SOlS8 ua asopUl}s138:

,,··ouumml oms!U13l:1'lo rap ITlus syru olNruy ra U8 cnrounnoanp U9P13 onb 13A 'lBInp::> nrruonnso t11 ap U9!Omu.rO]SU1311 ul ua alUBufuualap radt1d un 13y~dmdsap op!tIos rap U9!Oulq!A uI onb olsaIJ!1l¥UI op onod oNzufIBl{ alsg" :aoW U13W13]i\l ordord ra 's"B}TII?O SUI op sonorooacr 8131 aluaWt16!Wni U13llSnrr onb salU13U!:JsU] 813_g:BffiolO] aAnpU!. UBW13W 'to.n;ua:J IS.!.Y -tCtuaMJ azp ui :JJsnjl[ /0 3W8" alfJ, Olct.q ns ug ·:;)s.nuNalU!sap 13 U13JpU:;)l SR1S9 suual:1'p:;):JU13o sUfUr90 arqos 'Onp!AWut 13pUO amd salualaJ!p 's13puan:Ja.g: s13puU!UIl::nap 0puu:J!Idy '13pRaIdm:;) (mon) B!OUgnoa.:g: BI U92as BllilO] ns A IOToO ns U13q13lalrB SBIOUOS SB!OUanoa.:g: supmJ!UIla:J_gp 13 S13p!:J_amos aniims BI ap SBm!9:J SUI onb orrqnosep pn1lliI!"lD ;'}UgPH BZioI9N 13[ op BPnAB BI noo 'sy:mu.:g: oop9l:1'lgUaorq A oorsnm 'lmu.rBW U8!Q13d

'OP'Bl!ID1-lllLlI 13rualS!S rap sgyqBsuodsal '.1 sOHooJUH sor op SOAHl;lo!J!U3!S alu::m:mopSJp131SQ sonroumn UB:J_uall!!.Iadxa os SOPB1S:;I SP1S:;) m) onb Op13qOl~O:J mr gs 'u9p13mo 13{ 13.md pBp!Anda~.al JOAtmI stm opnnaio 'tI9!0131!pgm A U9pBfura1 op sopulsa sopnmord Ug oaqaroo [a al~ onb sspuo S'BI nos onb '13~az A UJI13 13!OUauo~.g: ~p sRUl133 no safBlq~)Jao S13pUO SUI lBlal{U oprpod 13q op!tIos ~OO s;::)uO!OUQJ\.lglUr sns utI ';::)f13z!pualde op Sgp13l{nO!p'p A U9!:J1311ua:Juo~ ap 13l{13J 13{ uo SgUgp19s;::)P "l;?!X;::)IS!P 13{ ;::)p 0lua!lII1311ul p . no S(}:J_u~p:Jxa SOp~l op~asuoo uq 'BpJlo~J ~p 813::'1!:).Sl,l:JBOlll:}N sauo~:>u3ns;::)AUI op ollll!lSUI Pi> 'uosdmoIU T '-TO 19, •
-
,


,
\ •

\-. •
., •


"":-.• ,,·Dp~ ~:)u:;'~Dd onsonu .nrZ!11~;:)l B SDlllBPnA'B urad S'BIU;}rurnLmq uos ozreno op ~ sO'} ·"D~!U!J 01 ;:)p S9A'Bll B oproouoo QT9S res opond Ql~ 0''1" ::;'~!P onb m;~sa.Idxa tm1fqU'B snn A'BH :u9!SBdrnQ:J BI A pBisfU.IB 131 'SDI1D SDI B!~Bq roura ra lBlID.rmsap urad onroo JS'B ~D::>!~9ID::>!sd A D~!Sg rmscuarq fd A pnps BI laaAD1d urad SDP'Bsn zos onnn 0'1 10d uopond A -sonronnasnod 'serrotoomo 'sosooord- onmnnq ortromresnod p .mo:uDJSU&Il A mqmrdllB 'mzruoU1.I'B '.mua:J'BurrB '.~q!~al ap pBpmqBq By uau:;'Il ozrano qp saf'B~::> SD'1" :mrugB '51pBU'B:J tro Jaqanb ap IBIsp:::> ap sllli!W A DIJ'BnlU'BS lap IDP:;'l!P 'PU'BU11DN A1pnBD

( soposodeiuo SO.J.}.S"JnU ap sdJoA 'QoqBM._A. !lfBAqa) ,;sapAIll saldm~rn uo U9!::>BmJQ]SUB1l cp QS:;':)01d tm oputqnnmso 'prumqd 131 .mZllB::>IB ap ptnrrrqox 'Bl p: uo BJDAU! 'DUlDIua ill uo Bpuasald 'BIOS ns UD:::> ·las ap ooscp Fl 'P'BlunIQA 'BI :;,p f'BlS!l::> p sa ozmno ;:)p fRlS!lO ra .. 'sarqo A ssrqnpsd 'somenrrasncd sns U;} BUIT"qSpo omour 'B{ m;)A!lIno sopnpcrdord sns rod S,OPJ'BIW opntros llBt{ as souomb onb JqB aa .. ·I? uoo U'BUO!::>'BI91 as onb sorqmoq SQI ap setrotoouro A sonronnasuad S.DI t:?:JgndllB ozrsno :;,p f'B1S!1::> ra" :ua:JIP 'IB1SPO PP "UVlpmM" P QUID::> opnroprsuoo '( SDU'B::>!lallB SOAI1'BU) rnOD1aq;) orqond PP S'BZllByasua S'B'1

-omomresucd ordord Ia rod U9P'BU1BJ~Dld ns onuncd onb Qr 'ozrsno rap .m{U::>aIDtn anuonnso BI ua 'BpBllilDJ zureur t:?l UDJ B[t:?::>ua DU'BUInt{ omomresuod rap QUTSn;}U~mrrDIPQla ra cnb ornrootra P~D 1\. ozreno ;}P saf'Blsrlo SDI ep sapBP::>!dOld S'BI OpU'B~!lSaAll! sOgB 9S'Bd 'WHI 'BJ ap U9PB~!lSgAll! ap aJaf A D::>YHUgp 'p~D A p::>.mw

·Sg::>gA OOO·~I B1S'Bt{ SD1Ug!U1Bsu;}d sOl .mlU;}U1llB cpond ozrano ap I'B~sP::> Ig onb a::>IP as ('BIpUI 'SI ap svpaA soixor SO~!lUt:?) SVUlJ.J.nrl SO'l ua ·osrndUI! OfP!P cirodsnnn onb f'B~UgUI 'BJ~laUj ap odu .rombpmo 'BOgndllB A {'BlSIl:J :;,p 'BS'BUI op Dum~ rod SDoNQ.o SQ1laUIJlua::> 'BlUaSaS sorsqn onb 'BJ~laua ap odnmo un uoimro (oouono nn op DPIllDS p;>p orponr rod l!ll~asuo::> opond as U9!OBAP::>B 'B{) SQPRA!PB Sgf'B1SPO so-j ·u9!Sald 'Bl A 10'113::> IQ 'DPIllDS lap otpour rod U'BA!PB os ozreno gp safB1SIlo SD'1

·Dfaldrnoo ~ ropenopro p no 'BlSBt{ DlP'Bl ap orsmds :;:)Idlli!s un u:;:) :;:)psap onrcscrd ~nsa ·'B::>!~9IQuOal psporoos t:?I gp D::>IS\1Q onromop trn A roionpuoo Ut:?111 un ozmno pp ooeq onb afa ns op ol1.m1 DT 13 BJ~lgUa ap osmdun un a~pua 0p'BA!PB IB1SIIO un

·znI ua OPIllD'S 'WI tro S'B1DUDS S'BpUO l!llGAUDQ nopond onb 'B::>~!S onb oT ·"salu;);)srurumI-9::>!lS~~'B" ros op pspordord 'BI uaugrl ·pBPP!llOGIG B{ OUID;) 'BJ~JGUG op 'BlI'B s~ 'BUllD] 'Bun UG SBIl!llGAUQO A 'u9!SaJd ap S'BpUO s'Bl DmD;) ''BJ~l:;:)ua ap BUllD] suu reuroi gp P'BP!;)'BdB;) 'BI uoosod 'l!;)ap s3 'BJ1jJ:;)ua 'op saroionpsuan DUIO::> UBQ.PB ozrsno ap saf'BlS!l;) sCYJ

·sa{'Bls!lQ SOl UDO B!O'll"BUOS:;:)l Ut:?~ 'Run soum~U:;:)l onb a:mq olP opol ·Q1qalGO lap 'Bp!flbJI {'BPIDlod-0{'BlSPO unuonnso 131 u:;:) GlUasa"rd \11S:;:) u9NUIBl A 'SBJnI90 ssnsonu op 'Bun BpBO uo (ozrsno) aoms op S'B{tlO?IOUT ornmo ARR ·Dz.mn::> gp f'BJS!.Io JaP 'Bl B m~s Anm IBl!ds:;) GNOP 'Bun uo snuonnsc os NOV' 0lls:mN oJ·SQllJQIP 'sey:n SRI '{dId'B{ 'orrgqB:J Ja 'a~Ut:?s tq 'sosanq SDI utI ·DUI~~lD· rg DpDl no sonrosaid IllJlSa ~:JUBlsns S'BlSa ·S'BU!fB1S!l:J S'B!OU'BlSnS rod sorsonduroo ~lsa soqurv ·a1qmDq fa uoo pBp!ll!JR ~ 'Bun oosod DZ.mUO Ia,

,

,

411
411
41
41


41
4
4
.~.
4 •
..
..
..
..
..

...
..
..
..
..
...

..
..
..

...


..
...
...

..
......
...

, .. ,.~ , •


..
..
..
..
..
• ·UBIQmnba 01 A omsIUBzJJo onsonn .miq!A ua:)t1q onb SR10UOS SR!::>Ugn~ ~od ap u9!~ RI oznmo fap sR::>aSIIJ11ll! sapapotdord SRI B apBYB {R1S!J;J cp SOOOdI1:J sO{ troo OfBqt111 £3:

·"uc;>!~ op .romp:) msondscr mm op u9pt1ZffiA.om aJq!sod' t1I oR::> uoo A '.mrnI~ <?UJ5!I()({lnaW opsoram un opnnsour Bq 'opnros ap Bpm~m:X).g: B[ cp W?P1?.rq!A tq 0ptm'ZH!lIl '0A!A .mrnI~ OP!fal lap oroanp OInUIJ1sa EI ·.mInIa:) pA!U B OPOl ;;uqos 'It1101 fl1lOWOO U9!~1:r(TltIi!lsa ap ZB:Jya AnUI BlUJO] Bun sa BlOUOS B!::>uan0a.l] BI ap odrono fd ua U<,>!~~ tq 'al!B fa rod onb Bnt?1? [a rod rofotn sa:)aA oomo t1f1?!J\. oP!Uos P onb OP1?a" :~!P ~01!flD' cp smnruIIlH s1?!:lua!J :;)p onunsrq p tro SB:J!lsl}:JBomaN sauO!::>B~!lSdAUI op Ollm);) pp 10~p 'uosdmoq.L A;:lIJJ:;)[ ·lQ fa opuuos alS8 ug ·BnZi1? rod %OL un op S?ffi ua opmIIloJ YlSa sOUIaq1?S OUIO:) onb 'odrono Ia no sornoumnsm SOlS:;) uoonpord onb opa]a PP Bap! mm up sou Olsg

·B!:Jua:JsaAJ:;)j:;) ua Ul:;)!1\.nlSa !S onroo 'u9!:J1Uq!A t1{ op Ol:Ja]a rod oonono I:;)P Bm!::)U:;) rod SOUlf1?d SOp1?A :;)luaIIl[t11am "Bl{BS" TIDt?B P psprsrroun us .ranromne IB 'O:JU:;:'n:J fap BpuBuosal GUIlOl;Ia BI BpUa ·B~B p uo SB::>Pl9mo:;)Zi s1?mZiy U9!qillBl lBA.1dSqO uopond GS OP!UOS ns OpUBAp::m A Bn~1? uoo OZlTIDJ ap oouerrj un 0pUBU:;)n

. ." B:)!Zi 9f O!sy U9!:)BZ!UOl:Jll!S BI urad OUIO:) fBnl!l!dsao:)!sd OrrOl.mSdp Id arad OlUBl 'SB:)!U<,>l:) 0 sdTRllorn GluaUlfElI:)udlOd SgpBP:;)UIlg]UG UO:) s:;)lU:;)!:JBd ared odruf uo sauopUgA.I:nll! ua sonroumnsm SOllO A fBl8p:) ap soonano., so] Gp.osn [:;) lB~nI laf.U!ld tro Bl!:J BlSHoq syur 1?ll!:J!pgUI Bun urad gm1j!PBlBd oxonn un ronodord [B 'OUB:JFgumGllOU oZiop}:Juo OSo!~n:;ud 'lOuA1?O ·lQ m

·BOnn9d1?lgl Blu:;)!illt1liaq alUBllodill! mm OUIO:) UBZffiln as onb 01 rod '0:J!l9~lau:;) A o::>!S'Y odrono fa ua soonborqsop sonnnrodun noonpoaj ···pfll!UaTd 'lB1SGUarq'lBlog: cp uorossuos 'IBluaUI A R:)!Sg U9!:)BfuPl UB.rlJ Bun ouroo upuapadXd ns uaqp:)sap OZlBnJ Gp SO:lugn;J SOl ap sOl:Ja]a so] Bluaffi!1adxG onb ;:)lUali t11 ·U9pBl!palU mrores A npmuord nun B o ITlns onrourourrous afBSlmI tm B lBf!Ul1s Bpuapadxa BUll opumrororodord 'BIO Bun OlUO::> odrono ra aA[:;)TIA.Ua OP!UOS ns ·las onscrm opol UG a:j.uaurnpury:o.rd uanorrad A S'BmI?;) sansonn U1?A!PB OZlBn:) JP I1?lSpO ep soouono sOT rod sspronpord sorroroarqra SBl

·.rolq!A aonq sou A odrono onsonn ap s9At1ll·B sssd 0P!U0s Q1Sa

·pmmuoN.f:..rpnt1D g:)!P '"jfBlnlW Q1ITaAIoAUa opnros un sg! ·opns rap aUG!1\. onb ooarad gPlBl syur 'sy.qap oganI 'ella I1? o3anI 'opro nn 1? UA onb ooorsd 0P!U0s Itr" ·asJ!TI2upxa QP SglU1? sommm SO!lBA .mmp opond onb A uPUB1S!P cp OllaUI9fPf un BlsBq opuedxo os onb ImIop:Jal!PHInlU oP!Uos un trsoro A smd lBp!OsnU!s BpUO 1?Un ua:Jnpo.rd ·SB:J!llI} SlUOUOS sapspordord SBUU U1?2u:;):j. ozrnno ap soouono sOT onb .a:JBq olsg ·(NaY [ap 1?I 1? .mf!ur!s Anm) fBl!dsa ITa BWglll! lBfll-:1aFlUi BID:j.::>TI.I1Sa BUll ugUaIl A .mI11Zial BUIlO] 'BUll op .rorroso n mlq!A uopcnd ozreno sp sa1B1S'p:) sOl

·o:J!lt1ydt1.rallgpod A BFlUJ3uQSal eunouo us spsp smoqoo s.oys sot 8p sapIDg: B gs.mznnn '1? opezneuroo U1?q PPPHtlug:: 1?Sg ITO;) ··U9Fl1?UBS 1?1 A U9!~1?1!pglU 1?I urad soyt1 op SOlUg!::> a:JBq gpsap alUg!.IO gp s:;)SJ'Bd sorio A: u<,>dUf 'uU!IIJ 'Bwur t1{ '~L I~ U8 {BlalU op sootrono ¥O:J opmos rap osn rap U9P!P1?11 BI UG sopsssq ~lSg ·oP!U0s JG A U9!:lUlq!A t'.f :;)p OpOOUI Tap onnop U9!SU8ll!P BAanu gun u:;)AnmSUO:J OZllID:J gp pnsuo op soorrono SO'1

··8·

sopB1Ins:}.l opmsosooo -el{ 'BIIDoJTIB;) ap SW~::roomd.s. ~~AuI cp O.llU;;l;) rap .lopaJ!p 'uosdinoqj, A8.YPf '.lQ I3:) 'S8{'BU0Jn;}U Sau~dUO':) SlM.:IDU aSla~8rqBls8 IU 'so:Jr1!9fom~m SB[u8IqOld zenoromos 8IQ!sod S8 '~l ldz~ U <U?!qunU

'8pUa!:Juo:J 131 ap 0lloJJ8sep 113 A leJqaJa:J pepoedeo 131 us sAnijU! pmo or 'sctrorxouoo sns .lU~al B SBUDIDau S'BI Blmnpsa So:xIGn:J SOl ap U~~Jq_IA oiuciod ur onb raorpm soorad DP0.l 'DpUl!ID!TI a~U8[UB::l!l::lVld sa D.Iq~ 18P {U!:JUalod fa onb .l!-oap upend as onb JqU ap :sanDptaUo::> op S8UOmm 00 I ZGA ns a ~ opond SUUDm~u ap sauDmq 01 SDl ap mm UpB:J '( ozrsno) ao!Us op ~om orrsno .rod SBpBmID] ~lSa "'saIBUDlnau sauopmuDO sur UUzrIBal as GpUDp sa onb 'st?l!lPUdp .0 sauO!~l SBAno 'SBUDmau sUI rod soppmrsuan SOO!lP?p soqndun SDI ~p S5'AUll tl tl2arr ar onb U9!omIl0JU! til ap D!paUI rod B1).ptl orqaroo rg 'SDuaUI osnptn .0 %0 I un ap ropopaqa =rruq:ua::> psprosdeo ns op afulua::>lod oy8nbad tm 0I9s uZffi1n pUp~B tlf ua oummq las fa' onb 0PNuS sg

'SD110SDU uo Ul!qIlq onb orrotsnn UU~ asa U 'opudsg UU.l1! asa 13!::ltlq Ofll::lJIPA las 'opa2aT U131l} ns ose UaS zaA WI 'opruos pp oursnn ua2pD fd U1S13q sourairodstran ap paproedso 131 uonou A 'oonnodaro; DdUIIlO fd tro DUfUIUo onnnrodun un ualq13 ozren j ep {IllSPJ ap SD::lUanJ SD']

'SD:J!Sg: SD!:JIIds8 op Bza!d~ Bl tro uBZ!I!ln as A safB!::luasa Sa1!80B A sarB10g: s13puasa U9!Otllq!A ns UO::l U13!oUalDd A uu2m;) 'sBpualDP Saldp{1).UI SBllO A sonorsardcp 'U9y!1 {;;l tro sarpord 'souonqnono seurorqord 'SISDllJB op SDSBO ua SDA!l!SDd sopa]a uau,:}!.l 'Dlapnbsa onsonu ua U?!qUIBl oiuosord uUf{B1S!l0 arruonnso BT nzmourra A ,~uuansal" soouanJ SDl ap U9!OUlqIA B'] 'sDas9 sanojqord SDllD A sarruor 'samln:Jsnm surruonmroo op SDSB::l ua trnZffiln as .oz.rnn;) ap {B1SI1;) op sootrcn j SD']

'BJ111aua op sormoo SDi ua Dogpads;;) sVur DfBqB11 un arsd sBDlmp salUa1a]!p UDO trsprrodsorroo as SUlDU sl3An::l sootrono ;;)la!S .0 san ap las un UO::l mftlqBll afg!sDd s3

. 'SDurrnosuUI

S1]Ul UDS. ~SDSU;;)lur S1]Ul 'SDPBZ!{BOD] sym SDP!llOS UDS ;(Bzaq~::> A Bluu2.rn11 'oqocd) odrono pp scrotrodns SBUDZ SUI rro trenonscr sopnss syw: SD'1 ·sDUJU:}m~J SlJUl UDS 'SD::l!U9UIm ~UI ucuomroo 'SDrrdUIB ~ru uoS 'BJ111;;)Ua ap Sa1Dp;;)]U! so.nnoo sOl U uup~ onbrod suosrad BT tro "DlU;;)!UlBZ!BJU:}" un uoonpord SaA.13~ SlJUl SDP!llDS SD']

'SDPBug:B U~nS;;) onb SDJ U;;) SBlOU I.. SD!J:eUIBl SDlurlSIP SDl U oprouoa ~P OfBqB1l ap S?pBpmqrsDd stI~urlS!P U;;)Oa.g:D oz.rnn:J :}P {IllS!lJ QP soouorrj SD']

. 'souul1l9 A SOP!fal 'SUJllT90 S131lS;;)nu 13 DSD!AlaU lIqIalSIs pp S?{\.t:ll II apncnxo as A·' 'B~::lUUUDS~l op DJllo.rqaA osoropod nn DUIDO l31).pu onb 'mrn.rnI.oO Bl uo omoredar U9pU1qIA u'] 'oo!ID? DdlJJ.t:J TQ Dpuu!durrr A (13J31:;;)U;;) ::Jp SDllTI;;)::l) sB.DJ.mp SDI I.. DO!1?2Jaua odrono ns D1aUI!ld optrarqqrnbo 'DnpIAHJU! fB ruQoIl1 B1;;)UBW mrn ap ymp;;)Ju DP!llDS ns

'BOOS sym 'U::l!ll9UIm SlJUl 'J!oap sa 'au;;)rg' sym sa onb 'B~B1$:J anuonnso Bun uo sDIlBzruullmaJ I.. sDmDl'Y SOl lUlqIA reosq op ropod ra auarl SDou;an:J SDT 100 npronpozd W?!:JUlq!A U'] 'mDS1;;)d UJ op Bl A U9!::llUqIA ns QllUa U9!:)BZ!UDmm BUll uoonpord ozmnV op sO::lu:mJ SDr 'OP'!llDS aOO uztTtla1 as onb B!dB.ral npor ap oseq 'upmmDsal ap o!d!o~d J8 .rDd

-oduror os UOlUIOlB

'. '

u9psZ!U132JD U1S;;) orouaiop op sDu2~s uansonin onb sOl ua onb SBllU~ 'Ullll::ln.Tlsa ns uo

Rll!fIIlS!lO u9P~~ho JOl..mu ron ImpmnZl odrono ra ua SOImS SDP!f;;)l sor onb lBAlgsqo oprpod llBlllpS;;)){!N PmmuoN Ii.. pffilD A p:>lBJ'\f S~:mmgllDU SD:lYJlU::J!O sOl
I


t, " •"',-·,1 •
~~",: •

\. ... •
');,." •
\'4." •
\,' •


• ,.~ ,

,,'SOUBS odrono trn A nlPJds~ un ~p tllItl slJUI Ug!Otlznt181 tiT 11 'tl!~U;)Sd ansorm :)P 00ISfUI o.nU:;IO fB 'J:;IsYI un onroo 'SOIUB!M apand OP!UOS r~" 'S~l1I~!oe<;I sns noo oz.nmJ ap so~anJ SOl troo UfBqU1l alU:::lU!JtllllNuq onb 'OUUO!laum::l:J.IOU 020IooU9 'J(){rABf) ''}'l({ rap SRJqtlfBd UtI

'dlUdUI tI :::l~u:;)rn op 'UgZU10:::> B ugZUlOO ap" [BUOSJ:xI" U9!Oepl mm SOrnal::lOarqBlsa ootrono fd UO;) 'Optlzmln las urad u9pualll! a U9P!S0<ls!P moanoo T?( op ouroo oprqtorcd las urad onrorosuoo umuodn unsomr ap onnn :;Il~!llJx)l onb A PtIV!{Bo!snm nrour 'Bf op YUB s~rn oqonnr tlA onb roped un IS op Ol'JU~p U::lU8!lUOO oznmo op soonono SOl 'wv

'uOIod::l:Jlad

,.

nno uoo soms!lli SOllOSOU tl Ii. opnmn P laA ap papnnurodo T?( souoptrap 'nlPJdsa onsonn ap tlr:)uapadxa uI Ii. BUr[u pp zsd U[ tro soursnneps urad opaplU! pp sal!lliJl soqoanso sor op lITtlS roped onb p ua owaluI O!ouarrS ra U!oUI{ noonpm SON '"Opt?A ap ~sltluarr" UtlUItIIT UgZ sonsoan SOl onb 01 'OJ:::>tlA Ii. pmnrord ap omsmmnos un U 'lOpalll! aftl!A tm tl upuarouoo ur tl oonpnoo sootrono SOl op opmos ta -ouiopom ~uqmoq ra ulIsaoau OlUBl onb uU!Juo ap opmsa un U emonr B[ U UBAaIT ~(maz Ii. BJrtI opaiso) m;>!:Jtlfur::l1 tmm Bun gp opmsc un tl uoonpur ozrsno ap soouono sot rod oppnpord oppros pp snpuo sUl

'sopury:old li.nm U9!OUUBS ap Ii. U9ptll!P::lUI cp sopmsa ua Optll'JUOOU::l rrsq as Ii. optrnrord oyans rap SBI tros (ZH £: B ~'O op) rnTap sspno stll 'oyans Ii. tlprn:y:Old U9!O'Bl!parn op sopmso Ug sonrasord StlI UOS (zH L U V op) uljz saptro SRl 'tlputlJOld U9!OUftlfdl .Ii. U9Ptlyosua :::lp sopsiso sor ap SRI nos (zH £I U 8 op) tlJIB SYPUO SRl 'sollards::lp 'u!oua!ouoo dP ItlUUOU opmso onsonu U::l trarmenona as' enb S'BT nos (ZH OZ tl 171 op) tll::lq sspuo Stl'} 'opnros P ap!W os OUIO:) tllaImUI tlr S::l onb ~(ZH 0 sororoq) opunsos rod SOP!:l ua sspesardxo S::lftllqala;:> StlPUO op Stl:)!SVq stlJl03a+tl~ onsno li.tlH ·tlpuapuoo op SOp'B1Sa SglUQldjfp UD:) UtlUO!:JtI[::l1 as saftllqQ.IGI~ sptro op saplllI'Buol S:::llUala'p'p Stll

'"olafqo lalli!Jd rap SOT two SOUllP sus uao!Uol:)tIIS onb laOtlq Ji. Ol::)fqo, 0110 op sonroiod soucm sET .rnrqurn:) urad olafqo un ap salualod ~ ~auoptllqIA SUI gp paprosdeo ~r" uorrdUl! a "UP1:lZlOJ B!OUtlUOSal" OUIO:) oootroo ar as oiso V 'U9!:Jul!dsaJ ansann A U9ZtlJo:J onsonn ap oPHtll P onroo JStl 'safB1qala:J SRpUO sansorm ;)P sountr so] lB!qUItl:) ::l{q!sod sa opnrog PP orponr IOd

'saftllSfJ:J sor ual!llia alU:::lU!ftlUIloU onb (so:J!llbJsd sopnros) sopnros Sal sarq!pntl l::lORq ftl 'so!:Jyds:::l sotso ap grqrpny U9PY:J!ffidUItl mm nos soouono SOl zod sspnmro stlptlano:::l.g: sul 'u9~:lda::)Jad ap SOptl:jS:::l SOllO tl sopmoose 'SOppiOS. ap odn alSQ ap olua!W!ootto:J OrrdUl.U un uauan uWUI tlT ()P tl~!lli19A U9!:J!Ptl1l BI ouroo tllS!pnq U9!:J!Ptlll tlT onmj; 'sarnus Sl]UI sourom; sOP!U0s op "opunm un opoi; l!q!:)Jad ual!£IUad onrour tll ap OlU::l!llitlla!nbtl I:::l .Ii. U9!:JtllWam tlf op tl:J!p~ld tll 'saftlU0maUljlll! sauorxauoo st?[ ap u9Pl?fl1l.iIpsa tl{ uoo 0pwoI:Jura.l alUam:::l{q!sod ~1S:::I {tIno or 'tlpua!:Juo:J :::112 SOPY1S:;) SO,1:).o 11 sounonpuoo ~P ptll[UOU] uI uauan. oz.mnJ. op so:)u:::ln;) so-]

·otmUml.{ OSO!AlaU mualS!S ftI Olua!1ll!:Jouo:J alsa ap U9!:Jtlorrdu arCf!sod ~I alUtl oognu:::lr:J odnmo Ia ua s91alU! ounotro un opmradsop tll.{ OlSa ·Olqa.IaO {d uo SYAanir SY{ll[;r.J .mrro.rmSoJp ap sa::mdu:J nos S;:JI01Ut!:) so.rnf?d SOl onb 'umcqoo SoytJ SOl ::lp sordtomrd 1:1 uOlapqn:)s:;)p :::l:J.ION yap B;:>P9lUY op laIPJQ:p0}I ptlp!SlaA!Un Ul ep SOlqUl::l!ID SO.110 A urljoq::l1l0N optreuraj

(StllOUO~ Stlpuan:xJ.Y 0JXIUZml1l af-ezwuaJdu ap Saptll{n:)!p'p

A UOIOt!llII:::1:1TIOCl ::m p.1Jv.r P.T IT!3 ~!3TTan Tl\~n 'vlY!:lTc;:JTI pf an nlTT!31Tl1U'1'D T1 T,", rro <;,,,,,n,,,\y,,,.,v"l

4
4
4
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,

t
l ,
t
-, t
t
i.,_ t
',. t
t
':'.,-. •
\. t
'.--. t -01 '

I • • • • • ..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

'OpepE'A ?Jqe4 'peprsusiut el Ii.. OP!UOS Ie 'epnp U!s 'sotuareediof A sopep sop uoo 019s SOW8J850::l 81 ',8:J!lJ8A uopjsod ue 8l8nbeq 81 opU9!Ueluell\J 'oousno 19 uoo eqsrud eW1W) A ellen:) el soweJez!leetf-"17

·sopeJ.l80 solo sOl uoo 0P1UOS Ie U9!OU8lB 81 epoi 0PUBlS8Jd 'oousno lap ap!J.ladns 81 souraraedrof 'JEDjnd j8 souaw sopap SOl sopor uO:J eIOpw~!6o:J A Bile 9JqOS cueui 81 sourarauso 'le:J!lJeA uopjsod ua 8~anb8q 8, sourareuroj 'eqanJd auo eJOLj8 soweeJ\-'£

'SW9J91!P znatu un aU8H 0PlUOS 18 anb sowaJa/\ 'Jeed,06 18 ep!B}J ?Je:J9ueWled oueur el osso else us orsd 'uoptsod ewslw ej sowalpue+uBIt~ 'pepHBpow 9XfO sourareqorc BJ04V-'Z

'OPlUOS 18 SOLl!8JBLpn:Jse f.. sofa sal soweJeJJa8 'O:JUEm:J lap ap!J.ladns 81 9JqOS edlo6 9Aens un sourarep leperelSJ 9iuaWBialdwO:J ouew 81 opuelap A 18luozpoLj uopjsod ue apanb snb eUJJoJ sp elenbeq el opuaspej 'oiund Jewpd 9:J.se u3 ·e:J.enbeq EI souiarpueisos ouew eno EI uo8 'OJlSenU 9luelep o oueui 131 ap auqad BI aiqos souraranus 01 1\ ooueno un souiaieuioj -' ~

"u"

soousno so] uoo .ua~uaw!Jedxa A Jefeqaij e soweplu! e"Had el!J9!~!Jns anb sew 8JaS D8DllOlJeW8 UOJ SOOeLC soiund so: Jeledse~

• ..... ~ I 1 J. • • J'. J J' I'I:...J

·8:j.8 'osuapu! 'ssuisf 'SOZJEiKi 'sepussa OW08 tofeqeJ.l ep lepe~ew Ie JeplenB arsd ejj9lueJsa 0 o!JeWJe un Ut;J9S so~uewele SOllO 'ue:>!IBUA8J sou enb JBlJO~ U!S S9JOIJ 0 e}Ueld Bun /t O~'U9Wle S04:)8l A sspaisd ep rojoo un 'Jopa:pc:e ugpeu!wnl! uoo eU€l!-.Ie/\ Bun :eJ9!An:j. snb S?W sp ep81se OU orsd 'eZalBJnleU ns e 0lUpeJ 19 ?Jenoape euosJed speo 'otssndns JOd 'ss!6Jaue 581 J8Z!fBUB!) B uepnfB sou snb SB~!S!)LU S81lanbe oiups, else ue SOW91!npul 'JofeuJ oyonw JefeqeJl 1SB rspod arsd orans 19 I;uqos epe~oioo ef8uoli:)lo~ o Bluew 'elipelse Bun ap sourarpuodsip Gldwe:} ouenbsd o .. ussnu U3

'el~Uel!)UO:; e,' en uOlooeAclJd en sel' usrounn

,. 1- I • ,... I. I t

o SBA!leJnQ 'SeA!~el!paW sel ouioo saouoerd ep od!l one .lBIIOJl8Sep f.. Jeluewpedxe rspod Bled res onssnu ap epuese el isesod snb eU9!l 0lU!::>eJ eS3 '!!18!::>edseu ees snb e!:JueJse eun 'JsBn! un rsosnq souieqarj 'olsn6 e SQWBlU!S sou snb 18 ue 0lupel un sp t?JBS!:Jald 'oousno 19 UO:J se:Jl~96Jeue 0 S9Iem!J!dse SB~e~eJ seunfqe .mfeqe.q o .l8lUeWpedxe rspod 'paw\ sa d:r.ue!qwe uenq un JaUSf i\ ONJ!sod .lSS !S

.openoepe JeBn! un ap .HH~ods!a-·t

'peppBApd e+Jep uoo JefeqBJl ep ssoedeo souress opueno ~lBa.l~ as alQepelBe e~ue!qwe ,e orssndns JOd 'se~!S!J\ seunuodout ° souoJ91el soisetoui rod SOp!dLUnJJe~U! SOWa.l9S ou enb souredss opueno 'pepmnbUBJ+ A o6s!sos 'zePP8ld e:tJodeJ sou elue!qwe Ie opueno Jofaw oqoruu sow9Jefeqell 9Jdwe!s 'SOllO enb soordord seui sEueBnl Ae4 oousno un uoo reiueunredxe ered opejdorde res spend oms J8!nb,en:> enbunv

'SO~!S9dOjd sns ue e:)ol\!r.be as 'oiei 19 resed Bled OLl~!Jde-J omd rod o~uen~ 19 esn us!no 'jowe lap f.. OAlHsod 01 ep onusp aquosunono as peP!I\!lde:JaJ el snb 91UellOdw! S9 OAllOW lel JOd -oparedss Ie aiss au oousno lap 18UOpeJq!A opsunsei 19 'sow!n6esJad enb er e eusnuoo Sae!OJ8Ua aasenu !s

.epsnoepe pep!And9~aJ rei Jaual=·~

-11 .

·!BUU IS IDSeU aU9nS8J A auens

I-_'; ~ _ J - - -

'sowaasap owo:; so~uej_ 's,?w OJlo /, 0110 s~mdsap oisn] " oouano Ie us sianbeq ep sdrof un rep souieqap OP!UOS else JpnpoJd eled 'esUalu! e ep!d?J eWJoJ ep epuapuoo el ap u9!'=JeJaJle ap 0 OA!lel!peW opsisa un ue epsnus 131 usrq 0 'uopuaia ap sanboi uapusiard as opueno uealdwe as ssdrof ap odn als3 ·oP!UOS ap u91s!we lal eqe~e a+s~ snb sourefsp OU f.. o~uen~ la ua e~anbeq ap ed!oB un ep seui SOLU8P snb 81 ue 8i1enbe OUJro pep!lepouJ else souJeJepuelu3

oaldwn>-lCf31NI 3dlOE) -·8

'pepW~Wl0U ns e eUJOl61 OP!UOS ie opuen:) B6UH sun 1!n6es 8 181\jO/\ BJed seuopoanp sepal ua spuedxe as u9pelqv\ BI sej~ A opuuss un ue 8AliiJ ej6J9Ue ef euuo; else eo 'ejD.i9w3 ap eeuH el ap u9pdnJJa~u! ap sa snbo; ap odu a~se sonpoid enb opeJe 13 .0.116 Ie enS!s as sauusnu I~ a epef3ed e J9AIOA 9luawepln6es Bled 'oousno lap a!o!j..Iadns 131 ap elanbeq e! alUaWeJa6!! opuaiedss sa U9!~eJq!J\ 131 reooxorc ap papqapour eJlO ·8Jq!/\ oouano Ie anb elseq rsiusume epend as peppOl9A el JefeqeJ ep Je6nl ue 'opueuos ?~se e/-. ooueno 19 opUBn~ olad 10peluB 18 owo~ a~npoJd as snbrod B1QWOU alse eqpe?j

NQI!JVH811\ NO!) osio -·8

'Im~uq!A 0 aropauojsioisip U9!OBJq!A Bun raaio soursupod ouanuoo 01 ep snb ef.. 'peppOreA e oiusno us oppnpa, sowapod orad !pep!sua~u! e oiueno us 'eianbeq el sp 01!0 sp ow~p Ie rsueiueur souisqep 'reuos e 9:Jue!WO:J oousno la snb op!nBesuo:J ze« Bun enb JBllBSeJ eqe:)

·,se aas soznpord as anb OPIUOS

~ ~ . .

Ie anbrod au 'S0116 ap apes Bun uo~ oousno lap sproq Ie opua!/\Io/\ua

eonpord as enbrod 8lUSAloAue ep eiquiou Ie eqpeJ 0P1UOS 13

·ap!J-Iedns 131 elqos elenbeq ep se:ueni\ S?W opuep soweAeA snb ep!paw e 0PUS!OSJO I_?J! enb efq!ldaoJedw! !sao 'oprqns OJ95" un ep ,?JelBJl as ·OP!UOS un J!l!we e eZU9!WO:J OQU9n:J 19 enb SOW9J9A oood e oood

·o~uenQ lap elJew~das U!S A Jeln::>Jp 0PHuSS ue epezsjdsep e soureiezueuioo (JOpalX9 la rod) oouano lap sproq Ie 8pefied sell A oueur ano 81 uoo elenbeq 81 SOW9Jewol·jBO!+I9A 8luewIBlOl uoprsod 131 JeU9lUaw " 'onssnu 9lUBISP oouen:> 18 Jenl!S ap JfJJed e aonpord as 8lU8AloAue OP!UOS 13 'OUOl ep eJnu!J ns rod A a~uapaj~ opow ns rod ezpapelB:I as

3j_N3J\ lOAN3 DOINGS-·V

..
..
..
..
..
..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
....

..

..
..
..

..

\ . ..
" • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

'ozJei18 sp o:Jueno •

Ie uoo sowezpEmwel e razadura ep pep!leuy. el eUe!l o!oplsfa als3 "- •

- £1·

'Oji1:fi1j Ie areo ap OP!UOS jap U9!:)~npoJd 6j 'liopuelsnfeu SOWal! srsuaur else eo 'pspuouos A epuanoaJl ap SBWJOJ SBp8A ususu soouano SOl snb aiuano soureo Bled eJIAJas sou rousius 01010J9f9 1=1

I.. : .4 Is· ~. • ==d

'B::J!P,?ld BI epeZ!II~U!l Jod SOWe.lBp s?ndsep A IB:)!SnW 0!llsue~11 Ie uo~ SOWEZpBmWBJ ared se::J9A ep JEd un ossoord jS SOWeJ!ledeij 'epuen:J91J ns SfUeWei\!~!pne SOWSfOU snb 'souisideo 01 enb A OP!UOS ns U81!We anb sp alu8w8uBif i\ 8ldw!S 8lBjl as 'pep!AenS uoo 'oousno Ie eiepeiu ep BlEmbeq 81 uoo lBUOS SOW8lBI_f 'SOpBJ19::J sofa SOl I. u9pefel9J 81 opusrusiueur A ',epuepnld edwall un opesEd -09

'e~ue~slxe BA B! JBoYlp0W. sp 0 B!61eUe rapuardsap ep peppedB:I 81 USUS!l enb ai-send 'SOpeJ58S uos sOluewsls SOS8 snb 8p Bpuepuoo J8WOi soweqep 'm.~?+ uoposdsur 8j sew8zHeeJ enb edwall Iv -oF'

'solle ap oun epee spuardsep snb rorso ,e A elnp<e~ el souraiuues Ii. SOfa SOl SeWeJBJJeO 'oxenu eo 'souew sel aJtue eluewa~lnp sourareuro; SOl 'OZ8IS!/\ Jawpd un S811 'epSJ!W 81 UOO soiuaureja Sal SOWeJ9JJo::>eJ A solo Sal souiaiuqe opeojpu: odursu Ie opesed -0£

...... , 'e' uejmbua n '~C'" u· ... t:'("l'! ''''!~ lint:' ..... ,

e:f;....i WOo i ,- ...... ..;t ~i;;u...a i~ .i;j~\...i...u~ ... o: .... ~.;ie:.a

T • " •

SlUeW9jdwlS 'epeu ep. sourarednooard sou oN '6Jq!l en5el\!p etuew 131 enb sowaJefap odwe!~ alse SlUBJna 'solnuiw ap Jed un elUBlnp siueuiepesned f.. EmnbueJl SOW8Jel!dseJ A sofa SOl sowele.1Jeo ·oG

.( Blenb8q 'oousno ) 'soluewel9 SOl sOPOl souiareoojoo SOJlOSOU e e~ueJ:.:l 'u911!S un us 'ofeqeJl ap u9pel!qe4 enssnu sp otans Ie us aJuawepowg3 soureiuss rod souiaiezuauron -0 {.

orov lNO!) 30 mOl.

.~.

',__ .

• •

• • • •

• " ,

• • • •

'epeljOWIB 81 9JQOS e+ueWelaj8UO~ 'e..l8:l~~ e! ap auoz el us OpBn+!S •

souisqsp oouano J3 'ewe!) el epelj sandsso souianfnnp SON -'S •

-171-

'OOiUOS o:Jidil JiS siueioeio ue

r. .~, T.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

" •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • ,

, ,

'(ofeqe e~e4 eq!J.ie ap) eSl&AOOlA A eqpJ13 e ofeqe ap e16Jaua ep U9!~AOJd Bun opusoeq 'Jpep· sa '0!1eWJ8 Ie 8lueJJ se!e~!:jJaA SOlUa!W!J\ow 19 uoo ooueruosjs ouasdrof e sourarepaoord oueui Bun UO:J OOU8rt.J Ia opueuioi a~U8wep!nBes -'Z

'uoises 81 ep ssndssp osnpur sel-'e!qe uerq Ul;JOOeUBWJed anb sousuua SOl ep e! ou orad 'epsnus ap elJ8nd 81 A seuelu81\ sel JeJl8-::> souierpod alia sell 'somutur 08UP soun ep opsdse Jod 8.11B 18 BJ.lO:> snb sow8Jefaa 'U9pe~!q84 81 ep B.}Jsnd at f. SOpaWJB sot sp selland sel 'eue:p.1Gi\ sf UG!q soweJpqv ='/

B zer. Bun SQuaw 0,,' lod 'Jeldwli' OW3S8!)8U 8J9S-

• •• .JI

'S9IBU!pJ8:> soiund 0)18110 so] B sOUOPW;W9!JO SOW9Jep SOl sedjoB oneno SOl 'eluewlefo~ 0P1UOS is e:;!we oousno 19 snb opueu.uuad 'sooss sedl06 oneno soiuareruosja DUa sell f.. U9pBJq!!\ ns e:>!Ieu!J 08uen:J ,e snb sourarelsp 'somuuu sp Jed un sopesed-'v

opueuuue reuos e e8U9!WO~ ooueno 19 snb SOW9JBJnOoJd e~U91\IOAUe OJ!D un opuaruosja A eursuu el ap OJlUeO Ie ue souiaierurs sou oP!n6es 0l!JV '(U9IBS 18 8IuaWBJewpd)'epUBlS9 131 9lU8WIBlOl 18J180 SOW9Jeqap apsons alia anb Bled 'oousno lap epnA8 181 UOO 8JUOWJe euanq Bun reaio sp oiuauroui Ie eBell 'rousiua Olund Ie opez!lee~:v£

'odwall OlUSIW !e Se!DlaU8

• • ~ • 1 I

ep saroidsoei 1\ S9JOS!LUe Jes u91ans sofedse SOl anb 81. 'uojes Ie ue

oredse un SOWBJ?!Anl !S OWS!W 01 soweJell oxenu ap A 'seu8lu9/\ sei ep eun epeo ep elU8jep souopu~nl!s O!dOld 01 SOW9J84 9lUewep!n6es 'oousno Ie e~enbeq 81 uoo ssnboi S9.o,. rep e sotuarspeoord A ews!w 81 ep epauus ep eusnd 81 ue souiarsoojoo sou 'e!:)uBIse el spoi aiqos peP1UaJ9S A zed J!l!Wa us souranueouoo opueluelul-'Z

'OlUpeJ lap seuelu9A A seuand sel SOW8Jpqe elUaWep!nBas 1\ oppepaumq souiarqeq eluaWe,,,aJd anb Ie 'SBJ04 sop sp uotoemp ep -leJnleN- eqes !es eAles ap osusput un sow9JepueJd-'!

"~I "

• • 41

• 41

• • 41

41

• t

t

• • • • •

·OD!1!We soursu enb OO!UOS 18 oiuaurou:

., .,. I I. - - ~ - .

anb odwan Ie 'pn:muaj UO;) souraietdos alUaWEi\anU /\ ';;MBns oousno ap sdrof un SOW8Jep 'sseo 0 os!d lep e}.Jand e, sow6upQV-·9

·eSe8 81 ap Iff:j! as 00106 ounxord je us anb soweJez!lenS!A f.. eseo ap BJ9nJ epefele e sourex anb us sow9Jesusd ·epUa!A!A 81 us ranuooue opipod soweAe4 snb pep!A!JeBau el 0 lew Ie us souraienusouoo sou 'ojdos 18 san orad 'eJauew lenO! ap 0ppJafe Ie SOW8JelloJJesap epuelse else u3 'JOPlqpal lie Je6ell siseu Bun .rod Bun !SB A 'uozaroo 119 OpOTl UO::> leo eo ssoedeo sourses

, ~ ~ ~ . .

snb sel ep sauOpeJq!l\ seuenq sel f.. Jowe Ie 0po+ 'Jpep sa 'SOWS!W SOJlOSOU ep Jofew OJ JOpef)<8 Ie epeLj sOWeZUEj sourejdos enb OdW8!1 Ie anb opuesusd 'ojdos un uoo oousno lap 0PluOS 19 soweJeyedwo:JV 'Jouaw ass U9!::>8Jq!1\ ns anb eled eAens S?W oseo alsa ua '8d106 oxanu un souiarap 81 A eooq 81 ep 8::>JeO O:JUEm:J Ie SOWeJeM311 sou 'OP!UOS ns eqeoe opusnrj ·epuelsa B! spoi rod spuedxa as pspuouos ns snb opuefap oouano Ie 008S adtof un soursiap u9pel!W34 e~uernB!s el epelj soursrezejdssp sou rousiue osed Ie OP!J.Hl~SUeJl. _.p

·SOPEWJE sOl ep seusnd S8j raueo A u9!ses 81 epeZ!IBU!J rod rep SOW9Jpod eA sendssp 'oousno sp sedl06 ep led un rep l .. apueisa 81 sp onueo Ie ua SOWB::J0IOO soursqsp olfe eW~d ·U9PBl!qBlj ef .epoi ue jeJ9uaB eWJoJ ep SA s,?w saoeA sp Jed un oousno 18 rsuos soweJ?!:J!4 enb S?W sp elJelse au 'epuel.se el sp u9peo!Jpnd 81 epeqeo\i ·SOA!l!Sod SO!AnlJa SOl ap OJedWB Ie souiarsu 01 OW!UjW CWO::> 'rasueosap arad souiequnu sou opusno 84::>OU el rod snb 'suieo e!doJd anssnu ep e~eJJ as enbune eJnfi8Se sou '04:181 Ie aiqos eJB.!9ua ap OdU,lB~ un sowl3JeueB enb oduisu Ie 'zed BJqBIBd 81 Jepunuo.ld ap 04!J84 13 'se:)aA 8a1:;' souaw 01 rod U9P:JB else JliSdeJ soursqsrj ·uzzzeeeedil epe!ounuoJd euuo; ap sounoep f.. sPS40WIs sl e soureorsoe sou snb odursu Ie oousno sp adlOB eAens un SOW8Jep 'soisendsip soursiss opuenn ·lIzedll elqeled el Jepunuold e souieipuodsip sou 'u9pefel9J us opuanus A eooq el ap eJnlfe el BlSBli oousno fa SOUOPU?l\ell suieo el sp euoz el ep U9!~~y.!lnd e! souiennpuon -·9

·se::>8J\ san uoperedo else lnedaJ soursqerj ·elanbeq e! uoo sed,OB S911 o sop souisiep 'susns senuonu 'f.. oousno la uoo 9luaAloAue 0PluOS un reao e souierepsoord Olla Bled 'sdnoo enb euoz e: spoi arqos 816J9ue 13'1 opusouund f.. opueA~pv ·rouan~ lap OP!UOS Ie JeUJ9lJe sowaqea -'17

- 'J.I -

-..

..

~

....

..
' .. •
- •

e., •
..
~v, •
», •
';" •

'_". •
l. •
\--;- ..

t:;, •

\''> •

'i' , 'eJOue~sa 131 0 aseo 81 JOd U9W!l lap u9pelq!A el apuedxs snb arsd sedjo6 sell 0 sop elopu~p je:J!snw oiueumnsu,

19 l8UOS sOLU8Jell opmfias ope f.. u9wH un ap ownz Ie oousno lep JOpelU! Ie ue SOW9JB:J0I0:J 'eseo 131 us ass anb od!l lap u9peQJnfjed Bun ABll 0lUOJd ep en b souieieorsuoo !S G

'<:!o'nulw ep red !In ep ooedss 'On

W' +. ..... LorIi I \J!'IJ~U_""'-"";

oousno la J8UOS SOW9J8L1 esumu snb OdW9!l iB A IBJnlBN OSU8!OU! un SOWeJBWeno 'ouioius

Ie epeJe enb ep!lOu elew eun sow!qpeJ!S €}

'pep!A!l!Sod Jez!leue~ ue opuasusd sed,05 sop SOW9Jep f.. BlS910W suosrsd lSI openiss eq as snb 18 ua .IsBn I 16 9.1QOS oousno

19 SOWi3JBOOIOO 'pep!A~le6au opeae EH.~ sou enb eumrodou. t:mS,A sun 0Pluel sowelj!S <0

'ofedse le.9lu91J eueduieo ep sad,oB se.1l SOW9.leo 'u9!snos!p 131 oppnpord e4 as snb e, us suoz 81 e!~e4 SOW9JeJuapo snb ofedse un SOW9Jenl!S 'U9!Sn~S!p Bun ap oiru; 'Je504 onssnu ep onuop opejus 0 Op~Jel,e un opospad soursu !S 6)

'soweoe~sap anb sel ouroo epua5JeUl8 sp ssuopoe Jen:pa}e oussaoeu ?JSS snb SOl us SOSB':J soun6je G-sJep uapand elue~sqo oN

t • • 41

41 t t t

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

" •

" " •

• •

• • ..

..

"

'souniuss SOU zed us f... s04::>eJs~les 'sopefelaJ S,?W 'sar8Jqele::> sspuo sel uos se~uel S?W 0Juen8 'SO!4J84 £ A s'o aJ~ua UBJq!!\ snb 'eJlap sepuo uaonpord epue!osuo~U! ap opeiss Ie A epunjoJd U9!::>Bl!pew B! 'opuruord oyens Ie ~so!Z'+-le4 L I~ V a_que ueuoso enb 'eJeLH sepuo rod uezueioerao as ouens [\ U9pel!peW 'pep!i\!:}.esJo aw!X?w ep sopousd sOl 'sO!Z{Jeli £; ~ e B ep 8i\ B!!Juen~eJJ ep opp DAn!) 'eJIB sepuo lad U8ZP81!)BJ80 as epuepuoo 0 uoodsorsd JOAeW el A BWIE::; el 's9:Jjenl Sei\!le6eu seuopouie soureiuaunrsdxa opuano U9!QWBl A 'ouisrxa opunw lap sauetp sapep!J\!l::>e sel ua sOpeJlU8:JUO:J soursisa opuano usonpord as e~aq sepuo sen 'SO!ZV-8l{ 0(; A v ~ anue ueJq!/\ enb taJsq sapuo us 8lS!SUOO IBWJOU epuapuoo 13l 'sBIBJqeJe!) SBpUO s81 JBO!J!POW uopend soparsusfome SOP!UOS SOI,\ ro!SVW el snb Z9i\ ano A eun opausoursp By as 'ssllSJqaJ90 sepuo saj S9WJOj!Ufl 1\ salusl s,?w 90134 eoismu el

'SOJlO ep en6url-S!p 01 snb OlUaWnJlSU! 0 ZOJ\ Bun sp papueo 81 'Jpep sa 'aJqwn ns sa OP!UOS lap aluSlJodw! e::mspepe.Je~ ellO soqaqoap us epnu as OP!UOS lap 'uaiuruoz 0 apusiod 0 'pep!SUf3lU! el

·o~!SU olue!w!"\ow 19 us u9AnIJU! (SO!Z't-l94 OSL e 9Z~) sofeq sOPluOS SOl 'seuopouie sel " ssuouqnd sot 'U9ZB.lO~ Ie JeloW!lsa e uspuou 'eo!p '(sorZlJall 000'£ a 09L) B!peW epUen09JJ sp SOP!UOS SOl 'epowew 131 A lepedse u9!::>de~:ued el 'oiusuuesusd Ie ouioo SeA!l!uBoo sepep!I\!~oe sel ue ueAnllU! €I orqarso Ie us ueuensai leJ9UeO 01 rod (seui 0 SO!ZlJ94 OOO'g-OOO'£) epuanoau ells ap SOP!UOS sOl 'SO!Z1,J9tj oao'oz else4 9~ spsep SOP1UOS Jepelap spend leWJOU oP10 un

'apuo BII3Jq!A anb ua opundss rod Op!O o u9pel!~so sun e 8leA!nba O!Z1J84 un ~SO!ZlJa4 us spuu as f.. 'opruos lap OUOJ 0 Blnue &1 ep snb 1::1 sa (odwa~l ap pepnm .rod ouoiejnpuo oiuaiunxou, lap SOP!::> 0 seuopeposo ap orsumu) apuanoai; eq

'sepep!SU9lUl ua 1\ sejousnoaq ua eP1W as A ana la rod sepuo ue efe!1\ OP!UOS 13

O(HNOS 1~

- g I -

·f Vr-.W:" COI ..... n SO 'I"U!:)!'"' 501 IOrf ~p!'3""'u!'~!\O cPW t:'IBO!O!I ..... !:)1

\ V~VI\i VI Qr-' !:tJf ...... 'wI I"' .... y y,"'- "",t ... "''';' .... J I .... ...,v;-

8i UO~ seprpsui SeU018eUeWe ) 'OUe1n ep SOliiue SOl ep j8 !OUOl 1\ epuenoau US !elqejedwo~ OP!UOS un usonpord S9JOlU8!) sooueno SOl

.sopeuep soP!fel SO! JEueue6eJ so Bejel e! oqeo e uSl\ell A S9JOSSAU! souscoied sawa6e SOl BjlUO~ uaqoru enb oueuuruuu. ewelS!S lap seroiosiord selnl~K) sel 9JqOS OA!l!Sod 1\ osorspod OPBJB un BUe!l 'U9peZ!lenS!A 81 UO~ epeurquioo opnueui e le~!SI)W 81

·odJen~ /9 eJed saropeues se~ua6e ep OLUOO SOUJelU! SOO!S?OleUe ap oiusi uel)Joe enb soueoopua sosostdo ue asopueuuojsuen 9lueweO!wjnb uezqoqsisui as soouuao SOl

·e!\!l8llpaw A 8llnbUB.q S?W 8!\!ioedsJad 8un epsep Sep!A seJ~senu Jeluesqo el!WJsd sou snb epuspuoo ep ope}se un ue SOW8Jj.u3 ·U9P81!dS8J 81 ap IBW10U OWl!1 j0 e .. melS91 as i, O+U91 SI_?W 9t'lsnl\ as osmd jep oWlP j9 'les ollsenu 0POI ue aaousd 'S9JOlue::> soousno SOl sp OP!UOS 18 uoo opeztuorauis 'S9:>01\ SBJlSenU sp OP!UOS 13

411 411 411 411 41 411 41 41 41 41 II 41

'odrsno onsanu ep Blnl9:> apeo ep S9AeJl e u9!qwel OU!S 'SOPIO SOl uoo «sOWIO})O! 019s au 0PluOS Ie snb rspuaius operseuisp ?J81sao sou au 'OCl!S!J ras onssnu ap elJed apao e:>ol u9!:>aJq!A a,. enb souieqes A 'u9peJQ!f, se OP!UOS ,e enb souiaideoe !S

·ew.lajua 0i-UBi- OJ rod /\ 'eO!u9UU8U! odrano rep 8:j.Jed af sp Sej8W..IOU se!l0J8JQiA se!:Juan~eJJ sel opueJn~Sel asl!n6asuO-:J spsnd u9peues fn

.. bl -

~~~ (~ 'SOZDJq

:~:-:;;r; 'SOl ua 0pUOSUDJ 1'0 JO+~Ao DJOd SOll!pOJ sol arqos SOp OJ so] onbolOJ ~~o "e A sofo sal aJJap 'or·,JOqoJd OSC3Jo.f.U! 01 IS '«SOUO.f. Sal aJ.f.uo OUO.f.

Ar",.d 1'0» JD4JnJsa OA!.f.afqo OLUOJ ouo!.f. 060,,( rap SDJ!UJ9.J. SOl ap DUn

<--VO) l(_~y::.~x:>:>

/~~Yj -j

, '''~-'\

'A",> CC;£"f"jc"" (J

- .... C'! ~~..---' -r-,

~7 .

\>/~-na ~l

OSJa/(luf} lap opruos /a Dlf:Jn:;s3

0N( o'J':JJar~

a.. "=.1

.soutnuas SO!JOA 'O.J.UOJnp O!P 10 ZoA DUn souaiu 10 OJ!UJ?.J. O.f.S'O JOZ!f!.f-n s9Jaq'OP 'OJ~U9WJO u-aPJO 1'0 JoJolqo.J.saJ op pop/un.f-Jodo 01 o.J.uaw 01 0 A od.rano 10 JDp A SOA!.f-DJnJo.f-no soz.ran] SDI JDlnw!.f-sa DJDd '£

'JO!Jo.J.U! popWnbuo.,tt. UDJ6 Dun JDZUDJID ua S9JOPJD.f. OU 'o.f.uaWo.f.oldwoJ SOJ.f.UoJUOJ o.J. !S 'SOrrnLUJnLU A sc.unsns 'SouopD.f.!dIOd 'soprqumz S9J!0 'JO!Jo.J.U! ru .. muonosa .iod alq~sod 01 ZDy A OlUJUJW OWOJ S0.J.nU!lU OJUp o.J.UDJnp unused osa U'O 'OJaUOlUJod 'z

'Jo/Jo.J.xa laP saiuapzoo.rd sopjuos SOJ OW!X9l!.l 10 .. IDn6!.j..JOlUO apuarard as orsa UO::> 'sauars 501 oJqos sopap SOl ap O.J.$'OJ ,0 •. msoda, DraG 'opUOJ to op04 uo!q SOIOA?1I ouad

-- -_- ''O.J.uaU!oAons sOfaJppoJ.f-UI 's'OJ06,nd SOl UOJ SOPJO 501 a.J.Ddpl 'r

't:<-e "? :7 I I; ~:> ?

j

·(.loJ1a~xa) 0P1UOS A (ouiaiur) opuaus :esaJdxa u?lqwe~ oJuan:J 13 ·.lo!Ja~xa uoisaidxe sun A ouraiu: Dun 'OJnJSO opel un A zru aual~ aun] el ·sall:j.ns eJ5.laua ap sojqureo 501 ue{a/JaJ sareun] saseJ sel 'Jeunl eJ5.laua 121 UOJ sozej SOl ap 'imbJod la sa a4sa 'epl/\ el ap 12J!PP ej51aUa er eZl/oqwlS o:>ucm:J 13

'OlnJJp lap uojsaidxa el ap J!5.lns uaqap sojoquqs 501 'sepIA se.qsanu Jepyauaq eJed o.rad 'u9peul5ewl a 'ugplnWl 'u9peu!wnl! ap ojoquns 113 s3 'opualls la ua e:j.saYluew as snb ejJnplqes 'leuI5!J0 eu!uawaJ ejJnplqes el sa o.rain 13 'sapep!l!q!sod sel sepo; f... ope~saJ!uew ou or opoa e~uasaJdcu 'U!J !U o!dpupd !U auap ou 'efaldwoJ A eJ!w,?u!P sa OJuan:J lap cpuopai auuoj 121

'u9peues A u9pnloAa eJ::).sanu eJnBase anb 113 sa 0P1UOS o/\anu la <soouarrj soi ap osn la u3 'eplA e/\anu 81 aJeu anb lap oja~!) lap ej6Jaua el sa r:qs3 'OSJaA!Un lap eU!/\lP eu!uawaJ eJ6Jaua 121 ap ojoquns sa 0/\eJu9J 01 opoj

'onpl/\lpul lap peplIenJ 121 uoo epuepJOJuoJ ua ljuefeqeJ4 anb 0P1UOS 'opeJ6es 0P1UOS lap o::).ua!wpeu la sa oseo a::).sa U3 '04Ua!Wpeu oxanu un aJa:j.UOJe 'eJaq!l as e/\qeaJJ eJ6Jaua el 'uaun as opuen] -ouunoseui la sa eJe/\ 121 A 'eu!uawaJ eJ6Jaua 121 ap ojoqurjs la sa oJuanJ ojdo.rd 13 ·e{ualWeJ.la4 eun CWO:) ojoquns un o:j.ue:j. 01 .iod sa le:j.sp:J ap oJuanJ 13

'OZJenJ lap !:W!le~SlJJ eJ6Jaua 121 eJl!peye as oJad 'soue:j.aqq sOJuan:J A seuaduieo sel e saJellw!s soppoui 501 eJJln6as soueoor Ie anb 'ozJenJ ap 1':~::j.S!1:J ap soouarrj SOl ap eap! 121 9!6Jns anb 01 .wd sopaJa soiss Jod an:!

·epe...lq!l!nba u9peJq!A ua 'ewwnsns OWOJ le.quaJ aJneJ ns ua OppOUOJ 'leJqa:)JcM auumjoo ausanu uo sopeojqn 'odJam o.nsanu ap saleueJ 501 .1Od JelnJJp opaJe4 A '(le{J/\ eJ6Jaua) eueJd Jap eJ6Jaua ap o{njJ la .ruqa 12 alQeJedwoJ eJJas o.isa e60A U3 -so.uosou ua seu!uawaJ A seuurosaui sej6Jaua S12j ap ojJqwnba la JeJne~saJ e uepnAe soaun] sop sal 'euosJad 121 arqos ajn::up eJ6Jaua el onb aJeLj anb elauew /l2=l ap opesn sa a{JOO F~ 'auans euedweJ el opuerrj

·eue:j.aqq uopjpan 121 UOJ opuaintirs 'uojsaduioo ap ojoquijs sa (eJe/\) afJoQ 1<3 sanuanu 'epnp!qes ap ojoqurjs la sa (euedweJ) e:j.ueLj8 13

-/1' -

'J!:juas ru ussardxa A W?Jijlldwe Jse!6Jaua S12!doJd sru ap uojsuaixa eun Ual\lanA as o:man:J 18 A eJ12A 12l

'Iepadsa Anw 12j6J8U8 eun ?JPua~ eJ121\ els3 '/eJnl12u oziaro ap 12:jund eun 12JOIOJ OJ:j.O 18 U8 A ISOWaJ:j.X8 501 ap Dun opuauso 'saisnf anb 1010J lap la!d UOJ eJ104 'arqco ap oqru eZH!ln

o odLl

'OP1UOS 18 safiurp usrno e sauosrad sel ap S8JqWOU 'sauopuad 'saucpuro 'eJeA el ap o.nuap .raucd sarpcd arauaui elsa ap 'JeJJ8J A .iuqe epand anb 'uoda; un opuaouqa, A 'o+Ia!qe OW8J::jxa un opuafap 9 odq. lap u9pe!Jeli eun S3

:J odij

':):ja 'Ia!d 121 ua ejJE'J50J!d 'uaisnf al anb sarojoo a5!1a e!5J8Ua 121 ap Jo:pnpu] uanq sa 8JqOJ 13 'oJuan:::> 1<3 ua U9pJ!JJ elleaJ:) Bled 12::jI.mli laId ua 12:jlanl\ua 8JqOJ ap B!JaqnJ.

80dU

'SOJlOSOU eJed 8lU12::jJodw! OOp? uarussarda, anb sojoqtujs 'sauopouasuj S8JOIOJ ap SB::jUP 'saurrud aSJlpe!:;le uapand oqaneo ap ouranxa UOJ eJapew ap OJPU!ID ~~"*ro.-vorS~Q.~ . r.

~-ri~ , ::%V(/'JV(j r ~_/

::: M'.)__"-t ~ 7J. cr 0

a od~.L

a od~.L

V od~.L

-tc -

'U9!:lBl!pam BI13.rnd oiraradsrd sred 'sspeznro smnord SBI troo 'OpBlUaS B'[RlU9UI!l~KJxa '-ea!lla9l msa uoo opomoo SB1U~!S :~~ll opmmo 'zaA apao somurur oomo B:l!Wu::rn'13.gB!P trotosrrdscr BI B~!PBld

-sonoroandsc SEI I\. sanotoandsm S'131 allUg arrudru BA'Bl{ OU snb arad 'ramorto uotosrrdsar ELm rouanrsur Blualll1 a 'U9!OBl!dsll! Ef anb BEi.mr sym Eas uoroandso Bf anb srnoorg 'OPJ1311uo:J ;;,_ ousjdopenb uonropqa III onb B1S'Eq alp~ 1a opoi rqss zel:{ 'saIBqxa opmmo

'B[U:lJABJa 111 ap olfB sym 01 B ml1an m~mq 'sauoUI]nd so] ap YlfB sym a.rre Ia S'Esrndm! anb B~tnlI! 'saIEqll! opUBnJ 'opUBfBqxa A OpUB{Bqur 'z!lBu B[ zod ;;lluau.msO!:Juags A sprrruord B.I!dsalI

'uaBlluo:l A UBUB{dB as uomopqa ru A Ba!aYlol B fB:) ITJ. omoo onrors Bloqy 'a~ ra opoi BIBq"Xa 'Sana!l SET apuop SOtIBW SEI uOJ 'oqo[l1 un OptIBItU! sasa!AfllSQ IS ooroo 'aJq!sod Bas otnoo OlITe:}. oqonrq as uamopqB Ia anb Bfap !arrB Ja troo rropusdxc A UBAara as SBIl!lso:) A W;)UlOpqB ru onroo alUa!S 'Z!JBO Br .rod SB'[El.ITl! sBllua!W

'S'EII!lsoa SBI ap ofBqap rod ano 131 A oqoad III ap ornrao Ia ua ountn ELm ap· BUIJBd BI nOd 'odrana m ap u9Isual -ar troo onm]' alIB ra l!IBs .mfap IE oprru laaBq ua sapnp ou ~Baoq BI rod 'BZlary troo w[Bqxa SlUlrr"'~ aluaumpu11Jo1d RI!"dsns

'SB[T1:lJABlo SBl 13 E~an al glIB fa anb .rnnos arad Z!.mU BI lad aluaurepUllJOld 13~ a sofo SOl B.I.Ia!J 'olans Ta us 'BlqruoJIB snn 0 aurao HI : S'Epredsg sp fI:j.Im{afl apuop opomoo lE~nl un -sosna

--<;.1 '

'opanueotroossp A 'OP13SlIB'J SylSa opnsno 'f1uoqEI EpBlllOf BI sp psmn uo 0 'n::>Y!P B'J!ll9Jaral BpeUIBTI sun la~,.eq 0 13{lBq'J Bun IBp sp Sa:j.UB osrror smuafs a1 onb zaA atmxord til 0P01?W alsa 113::>9::>Bld B somtmn soon al13'JJpaa 'so!Alau sal ranrpso Bl13d ZR::>ga aluaUf[Bpadsa sa BPBUIalIB U9!'JBl1dsa1 B:j.SH

's~as BlSB1{ ssiuono SBIJ.Ua!ill UI?!'JR~dsa '131 laualUBID sopond IS ~}A o~anf 'san lJlSBq 131uan:J SBI13lfU! SRijua!W 'uoronndsm

.J. • •

'8{ onb '88..mr sym Sa::laA sop Bas onb smd uotoarrdso BI .re'aUOIOld BlualUJ

'oWa!AU! ua opoi orqos '~uuou Amn sa oiso ~sopBuoHsal1Uo'J UVJ.sa -sop Sal 0-- IBSBU O!'Jy!.I0 trn !S senmrescp al ON 'alqrsod Bas a1 DIDO:) SB:J!llIlP h S8S0~'Juans mq trees uotoandsa 131 ouroo u9~::rn.rrdsur Bf OlUB:). onb RJualuI

" -; :

'sop a a:JllU!ID un cnrarnp ofZEH 'oq'J~uap O!:Jypo Ia adB1 .ltlllrnd Ia onb ared '13!qurn'Jo A BIEqxa 'oqoorap of'J!t!l0 fa lad BIEqtII BlOqV 'a'Jo!POJ fa uO'J OIalBdYl Qli~mI A oprambzt o~'Jg:!l0 ra zod BfRl£Xtf 'opla!nbZf O!'Jg:po ra rod B~tfU! a .rn'aJTld fa uoo Bqmuap fRSBU BSOJ BI a:j.Bdy.L ·a:j.uaurnpuryold BJEtpca ollanr/. Z!.rnu BIB Bq::>alap otreur BI areA9I,] ('Bp~la 1I9!'Jfsod ua 'sepa.l Ulj?l1UalUBID as mrmrqoo f.. BzaqB'J 131 enb srad u9pBlfPam ap UJ[O'J 0 13p-eqOIII[B sun RZTIIlru 's-ePBZIUJ ssnrard SBI noo 'ojans fa no ° 01::>a1 opjsdsar ap BillS Bun ITa ~lualIXBpom9~ alRJu9!S

{("u9f~),BUO:}.Ug ap SBUUO] OWO~ csrooouooar uopond raarrrutruo J.. lfwa'i3 'lBlfdsns ·Sa:j.UalaqO:) SOPB:)Yfu'i3fs rmdopn urad SBPBZfEfn uos OU onb trc Bpfpam 131 tro 'SBqBHs lBULlO] B1Bd sa:j.UBUOSUO~ ap osn Ia rarodroout opond cnbunn 'saIB~oA SBI trc aluaurIB:j.UaUIBpury: OpBSBq 'IBqlaA on 0PfUoS un sa '''aslluaqn f.. aSlB!AHB ap rry Ia troo sOPfUoS rasordxc B1Bd ZOA '131 ap U9pBz!E:j.n B{ sa uotoauonre B'1)}

«todreno rap S9AB1l B BpBz!EAom urad BJ'i31aua ap rBlllfBU orng ra a:).!UIlad f.. luaqn onb PBP!A!PB Bun sa uorosuonra B'1)}

'«ZOA Br BPf'i3f.:Qp Ylsa sopmo SBI Bf:)Bl{ 'odrono rap sB~ypadsa SBalY .rsuosor la~Bq ap uy Ia UO~ SaIBnp!A!pU! salqur!:). ap BPfualSOS U9pBZHB:)OA Bp> sa U9f~BUOlua '13'1

«-ostocrd opB~yfU'i3!S un WJuap OU J.. trorsordxo ap SOPfUOS uos U9!~BU01Ua BI ap SOP!UOS SOl 'ouqqmbe un lfn'i3asuo:) ap uy fa uoo saIB:)oA sOPfUos la~Bl{ ap osooord Ia sa lBU01Ua»

ZOA BI J... uoronndsar BI opuezqtm 0P!ll0s un ap alUa!:)suo:) u9f~B'i3uoIold BI sa uU9f~BU01UHII 'OpB~!f!luap! las urad aluarayns odtnou ya opsfhrojord 'aIqn>nB opnros un aluauraldw!s sa ouoj,»

«-odrano lap BInI9~ f.. Brn:)9Iom BpBa ap sauopruq!A SBI lBlalIB nmd saf1~:JOA SBI ap 0PfUoS ra BZ!mn onb U9!:)Bm:J ap anroisrs un sa U9f~BUOlua 13'1»

NOIJVNO~N~ V'I

• • •

• • •

" •

• • ..

• ..

• • ..

• • • • • ..

..

• • • • • ..

• • • ..

• • • • • • • ..

• • • ..

..

• • ..

• ..

• • • ..

..

'SUUOSlgd S~UI sBll:JnUI 0 orreno 'SOp gp QlUBPP IBlUU:J B oiuod 'S818rnb IS '01S8 01l:J811 Z8A BUn 'ZOA BSO!UOUIlB f.. B!dOld IT}. 8p 0PIUOS r8 S81pn:JS8 orqUIB:J U8 f.. samep SOl gp W}PBqOldBS8P BI lJO 8p S8fgp onb BlsBll 0IOS !l nmd BlUB;) 'RgBluom op 0l8PUgS un ° 0PBld un 'onbsoq r8 .rod ssesad SBllUgrUI BlUE;) 'Ol!lOAB] oiunfuoo ° U:j.S!}OS TIl UO:J '811:J0:J P U8 'ull:Jnp BI U8 BlUE:) 'ZOA stdord ITJ. sUlqn:JS8p onb 018!'Bns 8l 'onnn OT lOd

" ({BlOU BIOS Bun lUlUB:J 8p ZBdB:J S8 OID> '«oPJO rBUI 8U8!P> '«uJpoI8m Bun lfn'B8S 8p zBdB:J S8 OID> onb gp 'BUI!lS801nB f.. OB8 S~UI uO:J BUOS18d BI B osnI:JU! 18:JU8AUO:J urad lBlsBq opond B!:JU8:JS8rOpB 0 B!:JUUJU! BI 8p SB!:JU8!18dX8 SB1S8 8p BI8fnb{Bn:J :OlPOABJ 0;) ° o:JS!P onsonu 8p B:J!Sl).UI uI SOUIBJn1l8s onb 81dm8!S BUUUU8q Bun ° OUUUU8q un 8p u9f:JBzfln:J!PP 8lu8prq BI 'or'B8I0:J I8P 010:J I8P 811Bd lUUIlO] urad ssqcrud SBI U8 10S8]Old rgp opr:Jun.:g: Og8:J {8 'sourejoaq 01 opUBn:J S81pBd sorisonu 8p BIB:J HI U8 B:J8nm B'1 ·IRj.UE:J SOUIBJq8p fU sourajpod ou onb 8p -81U8UIB1!:JHdx8 ° Bl!:JJ{dUI!- 8fBSUgm 18 SOUI!q!:J8l SOllOSOU gp soqonur 'sogonbcd go

'ZQA BI10 I.. Bun BIBU91U8 f.. '81sn'B 81 onb BlnHB I.. BqBUS 8p u9f:JBU!qrno:J Bun B:Jsna -

("VB 0 WV'1 'wo BU01U8 :oIdlU8[g:) 'S8:J8A SB!lEA 8lfd8(l 'UlnlIB BUlS!ur BI B BqBUS Bun BUOlU3 -

'S8:JgA SU!lEA 81!d8(l 'OlU8r!B P 8Inp onb odurou {8 81UElnp --OP!'B818 SBI..Bq onb mou B{ W:}-- {B:JOA Bun Buolug -

'8n'BIgn:J BlnqJpuBUI ITJ. cnb Bf8p 'opnros un SBl!ll8 0plIBn;) 'BrnqJpUBm 131 BfBf8lI 'Sgrd sru 8p 8U8!A opmos r8 onb 8lBUJBBtITr 'otd 8p sWS8 IS 'U8UIOpqB {8 tro IU BtIT'BB1]B!P I8 U8 S8UOP:Jilllsqo I..Bq ou onb 8p I.. 'U:j.:J81 1}1S8 strrrmjoo BI onb 8p 8lBll).'B8sB 'BIns Bun U8 0 'SBPBZTIl:J SBU18!d SBI troo opns 18 U8 0PBlU8S 'ord ga -

'SB18rnb onb S8:J8A SBI SBPOl sosud SOlS8 8nd81I 'OP!U8lSOS f.. o'BlBI opnros un UO;) 'B;)oq BI .rod lBIBqx8 13 I.. Z!lBU B{ zod lEIBllll! 'B 8AI8nA 'OlU8!JB urs sopcnb 81 OpUBn;) 'OPfU81SOS I.. o'BlBI opmos un UO:J B:JOq BI .rod 81fB P JITBs 'B [8Q 'Z!lBU BI rod BIBlJUI -

o "(M .

(eza1BJnJ8U el us OP!UOS ep SBpUen09J.J. sel sspo; apuarduroo )8I1lUOJOO 81-

SOOINOS SOl SOOO.1

1_ (0[0 ~e~lal ouioo oppouoo U9!qwel) sefao S8, 81lua--I/\IO ~ - ~l

D~ -:a elUe6JeB E!1-1AI\iH.

-§; - 'YO

U9ZEJOO 18--11\1'1 A lelos oxsrd la-II\IVC:J (siqnd 161 Ii. o6!1qwo 19 a1lua) 8JlU8!A la-lI\I\f 1\

SeJ>jBL(O ale!s SOl a uapuodsauoo erib SOlPOSU,?S soqeusououi ala!s

e.l'>jey:J 4:lea UI JaO.i9Ua ua>jeMe y:l14"" (spunes-paas) se.q.uew eRa

.

leo

C'

r ,..

-t? -

·u9peJn!Jolne 81 ep ruujdss Ie opueusdssp 'a:j.uew el ep ssprusmbur sel f.. sel8nl!Q84 ssuopednooard sel ap ~lIe seui apuspuoo ap ,el\!u un J8eJO aied 'roiuso oouano Ie /\ ZOI\ el esn enb u9pel!pew ep ose80Jd

·sol\lpnpoJd seui soiueuuuuas f.. soiuenuesusd e opedsa opuefsp 'eJuewel\ens ueOZeU81\Sap es sOI\!JeBeu sojueuuasusd so] enb aJ!wJed soueiaqtj /\ oZJen8 sp soouenn so] uoo u9pellpell\l el aJUBJnp 18UOSJed 0P1UOS Ie JeJue8 ·e18uese ns uoo ausnsar anb 'ella Jod soissnduroo '8qel!S eun ep sootunu SOP1UOS ep 'sauueui so: sp ol!Jse Ie apuenoss eun 'OO!UIJ sa 'auosrad apeo sp 18uosJed opiuog 13

.sopeuep sOPlfel so] J8JeueBeJ sp eeJel el oqeo 8 uel\ell 1\ SeJOS8I\U!. soueB9Jed seJueBe SOl auuoo uaqon] enb opeJlunwul 8weJS!S lep saropeiord s81nl90 sel aiqos OA!l!Sod /\ osorspod oJ8e1e un euelJ 'u9pez!lens!1\ el uoo epauiquroo opnuew e 'e81SIJW 81

'odrsno ,e aied seJOpeU8S seJueB8 ep ouroo SOUJeJu! SOOls96,eue ep 0lueJ U8IJpe enb sousfopua sosoeido ue ssopueuuojsuau elueWe01W!nb uezuoqsieur as s081Ju,?0 SOl

·el\ll8+lpaw A ellnbu8J+ setu 8AlpedSJed eun epsep sepIA sanssnu Jel\Jesqo e:J.!wJed SOU enb epuepuoo ep opeiss un ue SOW8J+u3 ·U9p8J!dseJ 81 ep 18WJOU OWlP Ie amaisai es /\ 0luel seui el\lenA es osmd lep oWJ!J Ie 'Jes onssnu OPOl ua aneusd 'saroiueo soousno SOl ep 0PluOS Ie uoo 0P8Z1UOJ8U1S 'S8001\ sanssnu ep 0PluOS 13

·aluew 81 J8Wl80 f.. eSJ8JJU88 e uepn/\e enb seleluewepurlJ SOPluOS UOS 'S8S0PUel!S seuojoanpsur S81 eJu8Jnp 8Juewlenl!qe4 sopezuun 'SeJlUBW SOlS3

'SB!lB!P SB~}JBl SBr uo ~Jll!l1lalUns 13 laAIoA A mzond 131 l!lCTH ap soitre sal~sa:x:m onb odurou Ia OPOl a1anuuad A awaurnluaI sofa SOl alqy 'salUars al ouroo ap A OUJOlua ru ap B!:Jua!:Juo:J aluaIDfBnpml1 0PUBlliOl' aA 'mqB:JB op onmd 13 S91sa 0pUBnJ (rorrattr B fopl un Bfap 'salarnb !S) 'uorscs BPB:J tro somurnr alU!aA A za!p snuo U9!:JB1!pam 131 0PUB:JP:JBJd BZUa!llioJ

'U9pBl!dsal BI tro A anueur ru uo u9puaW ru reoojue B aAlanA 'l! SBIBf9P A sBfB1lsJl1al 'scuorooansrp UB:JzalBdB 'aluam TIl uo 'l!:Jap sa 'BIIB1UBd ru uo opUBn:J 'OlUBl o] lOd -osmrordnroo A Bf:Jua!:JBd arornbor U9!:JBHpam BI ap B:J!p1?Jd B'1 -oursnn ol1nuo:J oxisuarduioo 9S

'aluaurnlaldmo:J uBl1fBllUO:J !i._ trepuadxo as tratuopqu TIl !i._ sououqnd sm onb opom ap uotoandsar BI ap OUll!! Ia opueznunnsrp 'U9!:JBIBlpm A u9pBIBl{Uf BPB:J ap sandsop nsnnd Bun ZBH l, PTIl qua I troo alfB p opUBfBqxa !i._ anroureputuord 0puBIBl{Uf slllSa? 'BllUBUl Ia ua !i._ troroandsar 131 ua ciranuoo aAlaTIA '::>luamIBUO!:Joma uiourorduroo al onb omamrssuod 0110 .rombrano no 0 'ofBsodsa TIl UO:J Jaual ap SBqB:JB onb BAfPnpOldUI! uorsnosrp BI uo 'OfJ01P:Jsa rap BW!:Jua JBqB:JB zod opafcp SBq onb ofsqnn p uo 'BldUIO:J 131 op Blsq 131 uo opnssuod slllsa onb A 'BllUBUI ru tro oiranueouoo ap opafop SBq onb ap mnono sap al onb zaA BpBJ 'U9!:JBHpaw 131 ap ::>fBzIpualdB pp allBd sa oiso opol, 'ZpBU 131 allB:JSBJ ° uorotsod BI lBlsnfB onb souau IS OPUBSB:JB.g sYlsa onb oinourour UI).]Jll!u ua sosuetd ou X. 'allaAOW U!S rurusod BWSrUI BI rouanmm Blualll! 'sard SOl l!WJOp B UBA al as onb sciou 0 'Z!lBU 131 onbrd al 0 'oIFIn:J Ia uo 0 BPIBdsa 131 tro lOIOP SB1Ua!S onbtme .A

'YlBSBd al 'aslBllua:Jsap 13 BZUa!UIO:J U9!:JuaW ru !s sournresap al ON 'onq un OUlO:J 'aluaumsoI:Jualfs oprrandsor Z!lBU 131 rod BIBqxa A BIBqITr 'saIBqxa 0puBn:J 'qBS A 'sa[BqITr opUBn:J UIBH ua .mstrod A otranncouoo Blu::>lUr 'npmuord sstn oqocq !i._ 0pBllifB:J Bq as uoroarrdsar TIl onb sB1Ua!S onb onrourour fa ua 'qBS ua opUBI13qxa !i._ UlBH no OpUB[B~ '«osa AOS» B:JYfu]J!S onb lfBS WBH Ol!l:J~S BllUBUl ra lBZmln sapanC[

'allBllua:)uo:J 13 apnAB ;::ll onb BAPB:Jg:~!S aSBl] 0 13H!:Juas BlqBIBd Bun B11UBUI onroo a'i3na 'lBzuaWO:J ap soiuv 'loPBlsaluo:J la !i._ ouoJ9Ial Ia Bpauo:)saa ·IB.IlUa ou Bl1!p onb Pl1B:J un B]Jran:J 'oussooou sa IS '!i._ mrend BI anoro .somurnr ooumb somrxord SOl B'i3!RQS!P al aWBu onb ap alBll).l1asy

'UJfo:J 0 arqmojje Bun orqos S13P13znJ:J snurord SBI UO:J 0 opal oppsdsor ap BmS sun ua 'opoUI9:J lBl1nr un ua alBlu9IS

.-
.-.-

.-..
..

..


..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
--.,
..

..


..
..
..

4 • •

'" ~

~ .. ..

• • ..

" •

• • • ..

.. .. .. WI

" ..

• ..

.. .. .. ..

• ..

.. ..

• • • • ..

.. .. .. ,

, , , , ,

• • 4

• t

t

'IIBUT(tl~ ap A U9ptlftllal ap Opt!lS~ un llW P OPOl QlUtllnp rouaiqo 13 l}l"epnA'B sou 'OlUQI nnuatu un B sourumoar !S 'B!P!sap"BI lQ:)uaA A BJl31aUa .Illlauafl urad l}J!Al:Js sou 'oprdar somrZla(a oT !S '"BllUBUI lap BpUap'B::l 1:11 11111!1:1q OPO} ~oun!J oxonn tm 111dop'B Pl1PIAIPl1 111 'uopro ra A "BJUOUIlB 111 laAowOld ap opuuos P ua 'IB1UQlli 01 ap OUIO,;) JS13 I1uodio::> 01 QP Bl11lXQ} 131 QlqOS B~'BUl '131 BmUQ:)'B 'Bl}U'BUl ra 'o~a spso troo onb QQ1~ as ·opl1nYr.r2rs fa A ual1"BUl! BI 'UI?PBlq!A 111 op B1UOldm! BI SOllOSOlI no Bfap A ''BPl1WOf111 spoi alU1:1lnp 'aluamll1luam 'O!:)uans ua opueraqrcxar apsnb ZB'Jya 'BllU'BUl un., 'tm13YUUI 'Bl op aroq arourud "B somunn sounZlIB onramp 'BlfB ZOA uo opmounuord anb oorp {{lIpnr 'Bapouy

'U9!'J'Bllua:mon ap 1l1l'BJBI f._ SQUO!"Jtll3tlA!P Stll 'SOmdU1! soiuomrasuod SOl 0pU'BHAa ouromo onsonn .IB::>mmd A 13rdwn onronr ansonu lamlU1:1UI arsd 'U9!:)ua1"B ansontr spoi arsrnbar onb Of'Bqtl1l un uo 'BpBI1Ua~uo~ ?lsa ou onraur ansorur onb 13ptl~ U?NWBl SOI.IB1!"Jal UBfasuo~ll sou Salut1l!l!dsa SOllsa13UI S0110 !,_ uUllIf\f

'IOS rap msend III R A BqfB Ttl soiouxa SOl::>!:) tro U11U'BUI spao lBl!::>al urad smtrono 80 I UO:J OI.IBSOl QP oroodso Bun 'tnndmu un uBz!I!ln sa9-pu!t{ souotorpan StlUnZlIV

'a1ua:J'BAqns pnprun 131 sotnanqtorcd A oiucrosuoo alUaUl"BI ap sopR1uaur3R.y: soioodsa SOl souraroprroosan JSB 019s sand 'oPIluas ns arqos lBUO!Xayal aqap as ou onb ua alS!SUOa Bl1UBm rap BIl3tlUI BI ap oirad 'oqocq ao 'SOUl1!! SOT 13 y.mpaJB 'zaA ns R IBn'J 0T 'S;;llUa!:)suo:) sonroturasucd SOl ranuas rod l}mqsou A alUa!::>suO:Ju! OUB(d fa U;:) l}l'BUOpuIlJ OJOUOS ounp fa 'S01l0S0U arqos soiocjo sns BZlafa opmos ns onb nrsd BllUBUI FlP BJZlOroqmIs BI 0 uOpB'Jy~!Su ra mZHBlll::>ara1U! ouasooeu sa ON 'su'JY5luaq ssm oqonm scuotouciur uoo onburm 'SO!-IDl!'J!Iqnd sototrntrs SOT A notsnur Br onb safBtI!lliHqns S;}f'BUB::> SOUIS!lli so] U1:1Qldm:::J sammur SOl

;, 1Il!1lHmpUD.j om9;:)?

'S~PBP!ll!A!P ;}P sorqurou U'B::>OAll! onb S"BllUBUl soqonur SOl :::Jp oun sa '"BA~S:::Jp GlqUlOU l~ ua" B:)Y~!S :Y;"'_ YAIHS HVWVN WO

'IBS1:::JA!UU 01 UO:::l fBnpIAWU! 01 otrn wuH JSV ·JtlnpIA!pll! lGS pp sal!lliJI SOl ap ornrop 'BPllTl.m::>U~ sal!UlH ms PUPHBal 131 tl1m~S~ld~1 UIDH :::Jnb sanuatur 'BU!A!P Bpu:;}sa BI 'SBlS!pnq S'BZUBY;;)SU;;) S'BI BUl'B'Jua onb fBpu:;}s:::J BJIDPNBS BI 'olol I:::JP BAOf til muosardar groptld ~W uOlluap ap!Sal onb oio] rap BAoful" wy!roi!S :WflI-I awavd INVIi'J WO

'sonm] sopIUoS so] sOp01 gp oP!llos rg 'osroanm r:::J 9;;)J::> as IBn:) I;;)P lp.rnd 13 o~!l0 opmos ra 'Jtl!PJOlIIpd 0P!ll0s UBlZl I3: :WOV

'19 tro SOUI!ll;;)AU! sonoson onb or troo JQA onb aUgn R11U'BUl tm op opunrord sl}m JOfBA P onbuna 'fB!l0mmrll! U9!::>9-:)<ful ul Gp ordord ropod P UBZlJOlO GI onb U9!'J'BzH!lU op SOP!'J soa.rnr U;;) 'OIDS!ll oj rod A U9-UJo:J UgZl!l0 un UQ rssuod u:;},;)'BlJ sou onb U9P'BUOlU:::J A ounu ::lp tmmfamas mm 'BAlasqo QS soun2fU utI 'opunm IQ opoi op sauo!ZlHgl A snnumo StlSl;;)A~P SBI dP S1ll1UBID A sauopB:JoAll! ap S;}{!UI ual-S!Xa

: .. 3· ?!lM!d. 1I'!.3 I S

V~Vd ZI73d V3S OQNnW 73 3nv VQISI:.:J. ZVd.

7V1N3.W Z'rlfd. 7Vn..LI?:I.Id.S3 Z'Vd.

OInHINVAVH8 HONIH~nS VH1SV~VS VH~Ol

IHliNVHS IINVHS IINVHS WO

. ~) I rr:

~Sa~aA £

~-l VA VOOH5Vtld HVNOA 011 HO IHvnIHO VASVA3a OSMVH'S ~VA~3HVA ~niIAVS IVL

VHVMS HVAOI-f8 tH1H8 ~o

IH=iVAV8

'" ..

.. .. .,

.. .,

.. ... .. .,

.. .,

• • -. .,1

.,

.. .. ...

'" ..

• ..

..

• ..

.. 41

• ..

.. 41 ..

..

• 4

..

• • 4

~

.,_.,

· ?'~ ..

" ,_.

·,OW J3 01104 as apuop D~J3nd 01 3113s A. zm DI ap A JOWV ap uord f3 3J HD3J 3S aob '53Jqwo4 501 ap OZDJ 01 SOWDWDfI -anb OJ-I-U2J, 13 apS3<J

'U3AJ~S A U300UO:> SOJ-I-SaoW so] anb o+!S9doJd 13 '53JqWOY 501 ap saplO-I-LmloA sDyanbad SOl}) 3Jo6 ousodoad fa ant) 'oppouo::> sa SO!CI -ap p0-i-unloA 01 apuop OJ.g.ua, !3 3PS3Q

·DJJa~l. 01 0 aUJO,4.3J O./l.S~J:J ant) I S3JQwo4 so, 3p S3UOZDJO:) so, 0 JOW\( eMllD 3n~ 'SO~Q 3p u9Z0J0;J ,a U3 JOWV 3p orund ,3 apS3()

DDJJ3U. DI 0 Dpuapsap Z1I11 [)~ anb : S~Jqwo4 SOl sp sa.J.U3W SDI D lnf eMIl" 3nO 'SO~Q ~p 3-1-U3W !D, LOa znl 3 o./l.und I~ 3pS3(]J

"S~IEflQSU~UI s~pE.HnJy~p .tC OtU~~~IJ-sa 'sE~s9 SE.rnpelJ 'SO.I.IE2S~p 'OmSREmn~l 's~lqUIe1eJ 's~.rE1nJsnUI .tC s~1etu~m SOU.I0tSEIJ- 'e~sd~nd~ 'smnbuOlq 'eUISB Ia .IEtEJt ared eZHRn as OJ~sJJ IaA~ V "EP~ EI ranro.rre arad lOIEA Ep.tC SO!qUIEJ so] aJa.rOAEJ 'U9~Sl~AOIJ-~ ~p seurajqord 'u9pE1al ~p sapenmmp 'Ep~p.I?d '.res~d 'U9PJ~If8 E1 E:Je.:q OJ~9IOJ!sd OUE1d 1~ Uti "O:P~I~lll! r~ .tC eJ~sJJ PEP!IE1~ 81 U~ ~.tCnUUI "PEPPH~J.tC EJl2~Ie 'EP!A 'PE1S!UIE 'u9pe~D 'e~uaUIaJ EF2.r~u~ eI ~p oIoqmFs I~ stl

'e f uere N €!

. :t\~!~i!'~f~"

",

.,. fJ fJ

• • • • • • ..

• ..

.. .. ..

• • ..

• ..

..

• • ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

" "

" " ..

" " "

" " ..

"-

" "

" "-

,

"lElodrq OU-",:OlSEJt .tC 1~rd EI ~p s~uor:rel~HE 'OUIsprr!:s~d 'U9PE.:qU~JUOJ ap EHEJ '~.r2UES EI ua sezarndun 'EZ~qEJ ~P sarojop 'S~IEurtS~l~ sonsared 'opE2lEJ~.rqOS 0pE2J1l'lEmq ElmrsaA .tC SE~JJU1j!d I~P sOI2~l.rEsap 'IEU!UIopqE U9PEUIE~ 'EJ!ll9lJ u9HSa2!pu! 'Olua!UIp]~.:qsCl '.IElnJsnm OUIS~reUIn~l 'SIS~lEd ~p SOSEJ sOl U~ OPEJIPUJ: "u9PEfEI~.r EI .tC u9HS~2!p EI 'solu~mHE so] ap u9pEIIW!sE E1 'EP~A EI E 0PRu~s ap 01u~!ure2.rolO I~ B1HpEJ 'U9!Saldap 81 E.rID 'soparm raradns .tC SOAHCl(qO .IEl~lJUOJ E EPnAE 'SOf~rrd.I sOl E.rof~UI 'U9PE.:qU~JUOJ EI EHUJEJ 'oso~Alau EUI~lS!S Ia 'o.rqal~J Ia ElnlllRsH. "opaI~lur [~P .rOIO:> I~ Stl

omnmry ~~J.\ . ." ... ~r-

lit .f

t

"E2REJ.tC u9pElr.r.rr 'pEp"f.A~Sal2E lEJOAo.rd apand osnqe ns "U9ISl~AE.IlX~ EI E1HPeJ '~lUBlnUIRs~ S~ o::>r29Io::>!sd I~Aru V ·S!S01ID.r~qnt .tC E~~lsE1n~u 'U9!SlIdlOdp-I 'pEpml~lS~ 'z~P~PJ 'EurqoI2om~lf ap E-lIEJ 'SOllE-lEJ 'soPJoIEJsa '0J.Ij. ra .rod OpeSnEJ eum~.r 'reURsal~ EARsa:arp BJUOF! rod olua!lll~IJ-S~ 'sRrnbu01q 'EfUIaue 'EJ!SJ}' EJtede OUIOJ SOJR?2.I~lId souaprosap so] ~p onrarureran I~ ua OpEJ!p1l'! ~lS~ olor ~p osn m '~luelnUI9s~ 1010::> un stl OfO}!

o

'Buqal ap onraturrpuardsap A souiinraq saismb 'sopjo ap oprqurnz 's!t!snl1!s ap SOSBJ ua 'Buoslad BI ap sapnroooura sojoadse SOllBtBJt Ele:j. urad opezrmn ,TItPJdsa A atUaill 'OdlanJ arqos el)·pv 'UaAl!S ou EA anb onrarurasuad ap snmed A SBi3p1lEpeJsap amnrad onb 'IBm1l!dsa 1010;) un s3 "Equa~1!W

., .. ..

• • • • • • • • til

til til til

'" '" til

.. .. .. .. ..

" " "

" " "

"

" ,

, , , , , ,

'vnrs A laJUYJ 'SalolliD:j. 'alihres eI ap U9pB;)rXOtU!sap 'pEpaillnt{ Er E 0 OPt ye soprqap 'sauoYF SOl A ozeq rap 'BIIDJsaA el ap 'SO;)qlj?illnal seursjqord 'EllorualU ap EPIPl?d 'EJuorunau 'sm.§uruaill 'O.§BqlUnr 'rard 81 ap U9PBHll1 'u9qsa.§rpU! 'O!UillOSU! 'Ersdarrda 'S01A.Iau soj ap U9PBlUBUU! 'opnrraqEJ oraro rap sapBpaurlaJUa 'ElaI9J ap sopE1sa 'sqqsp 'SE1BlB1E;) 'opoq 'BlUSE 'ESnB:> U!S sopann 'OlUS!S01AlaU 'SE1prAua 'SoraJ 'sayeuopoura SEqSn.§ue arad apuannooar as osn ns 'E;)qlj?P EI A sauorreurejnn BIn;) 'SEU!XO:j. mmrrqa -sorpoonar ap U9rJBJpqE] EI Elnurqsa ~E!Ua.IjoZ!nbsa EI ouroo soombjsd SOW01SBJt SOl A 0!Ulli0SlI! Ia lB:j.BJt 'oso1Alau Ema1SrS Ia .reurpo arad e!dEla10UIOlJ ira EZHqn as 'u9P!rllU! er A paprpsrurrrdsa er EZHoqlU1S 1!lalo~A

'SBlnpe;)!d A SOpn.§E sayelqapaA sarojop 'sBlnpeurcmb 'eJoq er ua sE.§err 'Ersdanda 'SarBJeUI01Sa soursadsa 'seranlU ap 10IoP 'SBSOIOloP ser.§al 'so~o ap U9PBillB1JU1'sauop;)aJU1'Bs0!Alau S01 's01rrn9A 's?ltsa 'u91suapad14 'SB!iJEllourat{ 'BzaqB;) ap salOrOp 'SBInpBJ!d '0!Ulliosli! a sauopendpsd 'opapn 's?ltsa rap A oornbjsd OPUBSUB:J rap oruanrreran ra -odraro lap salBrnra;) sonprsar sOl .reururrp 'so:JqyJUH sorrilUB.§ sOl lBlnurqsa 'a.Iqau Br lpnpal nrnd i3Al1S 'BtueillBil A sOPJo ap seruarqold sOlo 'u9P9uap BI ouroo BpUBfU! eI ap sBpualop SEI '0!Ulli0slI! Ia 'sauopBUIEIJU! SBI 'B1;:mauquOJU! Er 'oHaID ap zap!2p Er '( opoq A smyep21UIB 'Sm2upBy) E:j.ue2le2 EI 'SBap1019BlBd A seaprorn sBlnpUlj!I.§ SBI lBlBJt 'lBZ!Hnbuelt arsd ealdrua as -pnpqmbuan A zed BI eZ!Ioqurrs

r=v

'erqoJ0ltSnBP ap SOSB:> sor ua osopjjauaq E:j.{llsal A ope2Jt{ ap sBurayqOld SOl uco BpnAe 'BzaqB:J ap sarojop so] A OpueSUB:J ra 's?ltsa ra B!AITB 'B:J!f!1101 aplaA rap osn I3 'B:J!XOlU!Sap A sB:Jqd?sqUB sapapatdord aua9 'eJ!sH u9PB~Bla.I BI aJalOAEJ 'U9PB1dBpB ap peppadso eI apuaiod 'pmoporna peprpqeisam BI 'oyans rap sourorsun so] 'sErilIBmau SBI 'EzaqEJ ap sa.IOIOp soj '0!.I0:j.EIID1P BUIa1SrS lap seurojqcrd sOl 'SEJeJplE:J sauopoare SEl ua 'o1JElfUIlUIlI! eUId:j.S!S lap sEsuaJap SBI .mnrauma ared 'sou2HElU saroum; dP onranrraran ra ua eZ!ffin as 'lBlnla:J u9pElau<J.§<Jl oonpord 'sEppal{ SEr A OJ!SH OpUBSUBJ la lEte.Il 'EJUOllilB El A ouqqrnba lap 10rOJ Ia s3 ap.IaA

VleJOj_SfH V1138 VNn

., ., .,

elf ~ .,

., ., ., ., .,

.. .,

.. .,

.. .. .,

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

'II

-

-

" till

.. .. .. tI tI .. tI .. .. ..

" ,

,

41 ,

'B!PU! B! Ii.. ,edeN '+aqu_ lap s8pssewel f.. SOP91SBUOfl\J sot SOPOl us '!enl!qell eO!l-:lI?Jd OWOO 'sopezpun OP!S ueu SO!UeIlLU e~e4 epsep '/~ soueiequ

s" • '''''0''' 0",' Ill"; l .... • CI' ICI'C\ 'onU~il "'! 01' OiU' .... 1')""1 u'n· A~S

v u;;:;>" ..; ... v '-'v .. Q! u J ... .:; .... ("" ..., \QI ........ 'j" 01..... ... i.,i ....

'lIuQzeJo:) ru w~!qwe~ f... eWle m J9:JeW9JlSe ep zadso 's9IQJ9J:JU! sstu seuopesues s81 J!~!WSUeJl ep zadao o~erqo elsa ep e5sJ{ue 06e4 9l [o4Ue!W!~ouo:J lap sssojp SOl ap 9JqWOU ue 'olle JOd 'zol 131 A pepunoso e! ap 'lowe 19 A O!PO lap 'e:Jjenw el A eplA el ep sOPluOS SOl Jope~u! ns ua Jeplen6 op!qes 84 Jofew enb euosisd BI sale DIll .nz] e onp aj U90eJO j8 8luawleui::J

'lel9w oPHnd ep elUe!d!091 un ue 0IOPU9!1JIl\uOO f.. opaiop op!nlJ un ep ojopueusu 'rsuioo A rsqsq srad eqeeldwe nZI snb eJepew sp ooueno Ie 9JQOS o6anJ 9ZUBI uQ6e.lp 13 '9!AOW as au opsuu Ie rod opazuared 'nz] 'eJJen Ial ep e!6J9Wa snb 0llpelue ugBeJP u8JB un jS e 8lU91J 0lA 8IQe:jJodosu! !seo ala JOIOP Ie opuano A opuepan BjnOaS u9!Sa.ld 8l

'oun5iE OP!UOS 9if!We ou B:;.ue6JeB ns SF?W '.talPo ersd eooq el ouqe 'oJJ!~s!sa.J opusipnd ou 'anb Olue~ 'odwe!~ OWS!W Ie eSOJOIOP orad 91QepeJBe elf) 91 sno U9~SaJd eun enuas 'JelOS oxe,d ns ep opuruord seui 01 us epaJo U9zeJOO ns anb 9!~U!S 'ueqespoi 91 snb SOP!UOS SOl sopor uoo u9!:JeJBe~u! er e opue6eu f.. uooaausouoo ep opeJ6 Ofll.~ un opezueore opuerqeu 'nz] 'ejp 0llS!!]

'so~uewala SOl ap selq!s!;\U! SBjqeled sel eqs:j.lpaw 1\ aqauoross opusus u3 'soVe osnput 'ssssur ossd !sV' 'eue~iJeo apeoseo Bun ap senoe sel ap l!On; 19 Ii. SOlUS!A SOl ep OP!UOS 19 'soJef,?d SOl ep SOlW~:J SOIOpW§H.jOn::>se solo SOl eqeJJ90 'epeuBldxa epPl? Bun us 'HI"

'eAel'aW!H lap eJaH!pJOO 131 sp seYSluow sel us e!)!W)l efs!1\ eun A elB4ono eun 'eJepew ep oousno un UQ!) 9Ie~su! as 'OWS!W lS e esrenuoous e opippep A opunw lap sezsnbu sal e opuepunuai 'anb e~e::>se un eJa nZ11I

" 'jf. "

«'znl 131 8JqOS ofeqeJI la OWO:::l osorspod UBl A ouB!p UBl ofeqeJl uJ)Bu!u als!xa oN 'eU8 ap UBueW8 anb sopeumuad sO!Anua so] S!t9JeJldsaJ odwa!l OWS!W 18 A ~osJa,,!un la us elS!X8 anb 01 OPOl ap oiueo la 'SBJSlsa S8r ap B;)!SI)W 1::1 apeunuouap eo!ws9:::l e:::l[sJ)w elsa 'B:::l!SI)W eun sa U9!qwBl anb J!qpJ8d 13 S!t9JBzedwa 'pnuuard A zed sa 0POl apuop U8 'el!dled anb 'BJq!A anb epuelS!Xa eun OWO;) S!t;!lU!S 131 opueno 'znl 81 ue sorauueouoo aluaweJapepJaA s!~dss opueno 'o[OJ lap ows!weu!p la f.. eZJsnJ 81 'sfueJeu lap J06!1I. la A pnl8S 81 'OIlPBWB lap 0lua!WpouoO la f.. Bpnp!qes 81 'aplaA lap oursis OllJa!wpeuall.nfaJ la f.. 8zanbp 81 'Inze lep pepJaA 81 f.. zed 81 'e1eI0!1\ lap osorspodopoi 01 aUl)8J .sarojoo s?wep SOl sOPOl ap S!SalUjs 81 sa oouejq JOIO:::l la snbrod 'aousjq 8p8U!6ew! elQpalaJd sa orad 'epeaJOI0:J BIlBU!Bew! s!7Pod 'zn] Bls3 'olla ep BJelPuadap Bp!" 8JlsanJ\ epoi !S oWO:J znl 81 ue sOBJlua:JuO:J 'sauotoednooard seursp S81 sepo; opel ap pefep 'oiuauroui alsa ua oJad 'sarenl!1!dsa sOP!oJafa sarolsur SOl ap Dun sa znl 131 arqos Jel!paV\J»

« uliua::JaJedesap soiusuuoi sonssnx 1\ sapnla!nbu! s8J1sanA ',,8016!s so: ap SOIO!S SOl Jod oppapueq Bas aJqwoN 0lUeS nl enb 'JoyeS" :81nwJ91 Blsa opnuaw e J!ladaJ ue pesuad 'BlP la alU8Jnp 'olla JOd 'u9!:Jedn:::loaJd BJ8Wpd BJlsenl\ ua aSJ!118AUOO eqap OU!A!P opunw Ie uO:J 0lnou!1\ als3 'seuoojpusq U?Jellode al 019s anb sesounuru sepepnus e 8SJ!Un ap pep!I!q!sod 131 aua!1 ":Jla 'eoismu EI 'O~U8:) la 'S81BnMJ!dsa sepep!J\!l:JB sano n 'U9!:Jel!paw 131 'U9!:J8JO 131 uoo :sauOpBJq!A SeJlD 17 ua J!:JnpOJlU! aqap 'sauD!BaJ seisa ap J!IBS eJed 'apelUaWJole 13 uezajdwa anb 'seueSIBW 'SBJn:::lSO 'SaJOpalU! sauD!Ba.! sel ap sapapuua S81 UO:J U9pelaJ ua 'rarsnb U!S 'anua arascuf f.. ,eW!UB epII\ sun rod JeAall efap as anb 13 'solUa!wjJjns sonsanu f. s8p6ale SBJlsSnU ue:::l!ldxa as oWQ:J sa !sV' 'uapuOdSEUJD:J sal anb salas SOl 1\ sauo!6aJ sel opedsa la ua ezueolB 'OlU8!WllUas epeo 'onrouuesuad BPSJ})

«'50.l8AI8S &so.l8!n6 &SOJ8U!Wnl! apand .las 9Jsa eniuod t/~ e soJ.Jqe laJuanjBUn ouio» 8:J!SI}W ~oPJ.lo/J uJP./e! un otuoa sawnpad apuedxa anb .las un e a~ua.JJ. S!<}lsa opuen:J 'ezaleJnleU 81 s9uas ousoa soueusnq 501 e J!IUaS e .IapuaJde Uf}!qWBJ s!'J.lpod A "'e!uoWJe elsa e A' zed Ellsa e soeuopueqe 'euoou 81 tSella.llsa s81 S!i}J!W opueno &a!eIlOJ lap 0l/nwJnw la 'so1e!lJd SOl 'en6e /9 JeJue:J slf}Lf:Jn:Jsa opuen-a

'e!:Ju9./edsue./J 8/ :JO:JS9./J la IO!:JU9I!S ... ,..... ...._.. ..

,a .Iod .J8-48Uad soefap ISS/IA9WU! !lIe pa:J9uew.lsd '06e/ un ap ap.loq Ie laluanJ eun ap 83J9:J tanbsoq un us S!rJlsa opuena 'SClIJOSOA ua aSJ!:mp0.Jd uapand so/qwea sapU8JO 501 anb tzr./ ~I ep 'ezaJnd '31 9p '8z9l1aq gl ap t.Jowe lap OUBS Ie UB 53 ·so.leWloJsufUl. e 'soJBliaJo.ld e 'so.Jepnife e uaualA anb SB/QjS!IU.8! SBJeS Jod epeJ/S!A sa eUlle e.J1.sanA anb s!l}.J!lues 'O:J!U9W.Jesap 0luewalB opOJ ap epe:JY!.lnd e.Jaj.S9wle eun JeB.I:J e OP1Puwde SlVA8'1 opuen:J»

:.'

ttO'lUDtt.lY /?v'I'I!N UlUD.4U1O OJlsalJW Iii .JoJ

WJ:JBS81W Vl A VDNO"- ~V V1 3};H80S

4 4