v

nase

lepsie

40/xvIIIIB. OKTOBER 2010 I NAKLADSO 000 KS I TOPOtCANY, PRIEVIOZA, PARTlzANSKE, BANOVCE NIB + OKOUE I ZAOAAMO I

TYP "P" od22. ~D 30.10.2010 TYP "S" Dd15.do 2U1.2010

TEL/FAX: 038/5321045 TEL 038/532 20 83 TEL/FAX.: 046/542 10 15 TEL 046/54204 79 TOPOLCANV@PARDON.SK PRIEVIDZA@PARDON,SK INZERCIATO@PAROON.SK WWW.PARDON.SK

does Citajte

Do evidencie uradu prace

pribud I i stredoskol aci ... _ .... str. 2 Vrahovi a postarky z Kovariec

predstupili pred sud ... str, 2

V PD kandiduju za primatora styria rnuzi ajedna zena .... str, 2

Zarnestnanie sir. 2 • 3

Sluzby str, 3

Byvanie .. str, 4 - 5

Auto-moto str, 6

Kam za kultnrou str, 6

Lekarenske pobor. slutby .. str. 6

Dkresny sud v Partildnskom uloiil podmienetne tresty odliatia slobody dvom 17~rociJym dieveotcim, krore krivo obvinili muio 1 okresu Partilanske z vydierania, sexudlneho zneuifvania a Qbmedzovania osobnej s/obody;

AkoJnforrnoval hovorca Krajskeho sudu v Trencine Roman Tarabus, dievcata v marc! 2008 vypovedali pred polka]nyrn vyietrovatelom, ie vo vecerny(;h hodinach k nlm na autobusovej zastavke prlstupil vtedy 49-rotn9 muz, ktory z vrecka v yti a h 01 ku c hymky n o.z a k~ za I lrn, aby ilil k nemu domov, lebo lnak lch z blj e a do reze.

.Povedall, ie im prikiizal sad rurt' sl do obyvaCky, kde ich nutil cozerat v televlzll porno, pncorn lch obchytkavel a daval im navrby na oralny styk a suloz. Takto lch podte vypovede dlevcat vo svojorn byte drzal of do dopoludnlo nasledujuceho dna," uviedol Tarebus I tym, ze dokazovarne a konfrontada vypovede dievtot vyvralili a trestne stihanle voli obvlnsnemu v roku 2009 zastavill.

Aka dodal, di.evcata, ktore obvinil i zo zlo~Inu kriveho obvmenla, uzavrell s prokuratorom dohodu 0 vine a treste, Okremy

sud lu v pondelok (4.10.) na verejnom zasadnuti schvalll, Obvinenej rnladlstve] Barbo re u I ozi I tres t od riatl a slobody n a dva roky s podmlenetnym cdkladom na skusobml dobu 18 msstacov Obvinenu mladistvu Veronlku odsudll na 2,5 roka s pod mien etnym od k lade m na 24 mesiacov Obvlnenym dievcatam sud zaroven zakazal pocas sk(Jsobnej doby navzajorn sa stretavat.

"Trest pre Veroniku Je suhrnnym oj ,0 prel'in sirenia poplasne] spravy, kroreho sa dopustila v jlili 2008, ked' vc vecernych nodtnach zatelefcnovala zo svojho mobllneho telefrmu na cIslo 150, kde oznarnlla, ie v nemocnkl v Bojniciach sa nachadza born b a. M u,i 5 a pod rob i I aj ochrannernu psvctuatnckernu lie~eniu arnbulantnou forrnou," zd'6raznil Tarabus s tym, ie rozsudok je pravoplatny,

(rasr)

Slid odsudil dievcata z Parti.zanskeho

za krive obvinenie zo sexualneho zneuzitia

K""I.kI: 09113/94 08 17. 113 U6 58 07 30

Autopozico

Preprava osa Letlsko Male BIt'!!lie"j,!!Y--

RartizanSKt;!!,~!1t

I>- 5- a 7- komoro';j IK!meekY profil Brugman :;aI8111atl.tler I>- i'Dla~n~ dVcij a troj slilii $ tepelngu priep~SlnD~rOU

1,.0; 0,8 a 0,6 W/m'k as kov2nim WilikMus .. lam"'1'"ie <I 1'YP''''''<>vanie pon~q ZOARM,A I>- pa'epet1,1:~luile, slefky pmUhmnu

'I>- k118J1t"~ monili.!: a ·servls --' I>- vjlhod~ n~k\(p na ePlillkyQuatro

BJ\N.OVCE 1'1/8 .M.R,S_ilIka 162.0 lpoi Slarej !eke,nll

tal. 038/530 07 52, ......... 11: b'n<)Vc&ijeko-<lkno.sk

FIRMA BIOPLANT s.r.o., OSTRATICE Otvaracle hodlny:

pondelok at pi~lok 7.00 . 17.00

v sobotu 7.00 - 12.00

• profesioniilny prlstup

• bez rucitela

• nu:enie nehnutefnestou

• nad'alej zostiivate vlastnikom nehnutefnosti

Zaplatime Vase dlhy

c

:;;

o ..c o::r N o ."

• Vysusenie muriva bez stavebnych uprav

• Bez. podrezania a injelttiiz.e - Vysusenie domov, bytov, hlstarlckyeh a i.nYch objektov

PENIAZE PEN lAZE PEN.IAZE

www.tatracredit.skinfo@tatracredit.sk 0915305500·0907860606·0910151413·0902555557

AKREDITOVANY KURZ

o PATROVATE [STVO

226 Ho.oiN: 300 e / 1 oSoaA

Kurz zaclna 11.10.201008.30 h a Irva do 12.11.2010 v Dome Cervemiho kriia v Ioporcanoeh, Stummerova ul. C. 327. Prihlasky osnbns, alebo na: hnp://www.sck-lopokany.sk/opa1r.php e-mail: sus.1opolcany@redcross.sk tel. 038/532 10 61, 0903/55 89 15, 0917/54 53 90

~ ~ ~tlJ!kw ~ 11. ebtar

V novinka vjmena stareho zlata

a sblabra za nove iparkY

OPATROVATEI=SKY KURZ

akredjtovany MPSVaR 23Q;" plamy-v SR a EU!. KVALITNE, za najlepsiu cenu ad 2.16£ 'RYCHLO, dMn~ aj yeCem.1 furma (len 24 dnij nove kurzy KAZDYMESIACl

PRA.CA pre opatro'(atel'ky~. . v Rakilsku, Hemed(u .,.

Kumrnemciny .

'~d""' p. ""tro.relky •.• •

trval1ie l,S meslaGI,len 69€ .

Bf!'!~D!t$!e .

.. OYD eEIiERACIE ai I 7 -bodOyjlJHp. iJPUm

Dve,e Montiiz 130 €

od 295 € (aj"na IplatkyJ

ZAMERANtE.· PORAIlEHSTVO • ZDARMA

aft..,..,... -20010· montaze

ALU

. • . • . 0907035 335

:~: www.VaVslovakia.sk

' ..

Banovce n/Bebravou (byYala dyha ren), tel. 038/760 43 11, 0905/88 4162, e-mail: al usolid bn@stonline.s.k

Partlzanske, Nitrianska 1134 (autobusova stanica), tel. 038/74871 96,0917/477223, a-mail: partizanske@alusolid.sk Prievidza, Nam. slobody 34, tel. 046/5427961,0905/929473, e-mail: alusolidpd@stanHne.sk

Handlova, bYvaly Dom pionierov, tel. 046/5477208, Dam kultury, tel. 0915/91 1044, e-mail: dk@alusolid.sk Banska kolonla, tel. 0918/98 05 88

Distribucia Rovin Pardon kazd~ Wide~ do vasej schriinky: Handlova, Nowlky, Bojn.ic€, Jacovce, Krusovce, Nemci.ce. tabokreky nad/Nitrou,Rybany, Skacany, Solcany, M.Uherce, Simonovany, Kanianka, Nilrianske Pravno, N.edoJ!ery-Brezany, Lazany, Lehota pNl<ltnlkom, Dolne Vestenice, Nltrianske Rudno, Zemianske Kostorany, Sebedrazte, Cerenany, Oslany, Sisov. V predajniach polravln a PNS kaidy Ivzdeii v obciach: Bojna, Tovarnlky, tudanlce, nadlice, Ostratlce, V.Blelice, Radosina, Prazcnovce, Tesare, ubrovec Urmince, V.Bedzany, V. Ripnany, Nitr. streoa, Chrabrany, Bosany, Nedanovce, Chynorany, Cigel, Kamenec pod Vtoicnikom. Bystr'icany, Hradiste, Nilrianske Sucany, Oiviacka Nova Ves, Diviaky nad Nitricou, LieslanyValaskil Bela, Opatovce nad Nitrou, Poruba, Pravenec, Kracno, Chrenovec, Rilztocno. PARDON bliZllie k vam .... PARDON bliiSie k yam .... PARDON bHiliiek yam .... PARDON bliz!iie k vam .... PARDON bliiiiie k Yam ....

• • •

Z www.pardon.sk

I

Rfievidzsky primato.r nekandiduje, jeho zastupcu podpofuje flroka koa/fda.

Pre tohtorocnekornunalne vol'by v Prlevld~ \Ilnlkli dve koali(le polilickych stran, Naj'lirsou je koallda, v ktore] su 50KO-OS, [5-HZOS, SOL, KDH a Strana obi' i anske] 50 I Ida rl ty (50S). Za prim atora rnesta navrhla kandidata Milana Derera, v sucasnmli zastiivajuceho funkciu zas tu pe u prl rnatora rn esta a posla nca T ren:;: tlonskeho samospravneho kraja (T5K) ~ Druhou je koallcra Smer-SDa SNS a jei" o kandldatom je Norbert Iuranovk, rladl<;t tel' po b 0 ~ k Y Social ne j p olstovne " Prie-

vidzl,

Ka nd i datorn Stra ny lele nych je post a n ec mestskeho zastupitelstva Ivan V<1~O, n leko l'kona S obny pri mato r m es ta p red rokom 2002. Nenivislymi kandldstrnl sli d'al~i dvaja poslancl mestskeho zasrupttelstva podnlkatel'lg.ol Oetko a pr~vnick~ Ka\arlna Mach~ckova, ktora sedl aj v zastupitelstve 15K

Pot vrd il i sa n eofic! <i I ne inform kie 0 to rn, ie 5 uta s n9 prl mate r rneste Jan Bodn ar (rs·HZDS): ktory bol v predcMdz.ajudch volbach uspesny dvakrst za sebou, uz nebudekandidovat na post prlrnatora, V peslednych rokccb s jeho menorn ruektore media i olicania diivajli do suvisu niektore neuzatvorene sudne kauzy podozrlveho financovania Futbalu v Prlevidzl,

o 31 pcslanetk yell rni est b u de superi I': 31 kandidatov l koallcie SOKO-05, rs-

• HZOS, SD t, K 0 HaS OS a rovn ek y pocet z koalfci~ Smer"SO a SNS. Deviati kandldatl maju podporu man Most-Hfd a Strany lelenYch. Po plarkh nornlnovall 50S a rnimoparlamenlna Zje.dnolena Slovenska narodna mona (ZSIIJS). Traja kandidati sil za os. Okrern toho sa 0 posl"neckl! rntesta ucMdza 46 nezavislych kandidatov, V Prievidzi sa bude voht 31 postancov, TIlSR, foy

V Partizanskom ide do Icomunalnych volieb

10 politickjch stran a koalicii

o post prima.toro piJrfizanskeho sa uchcidzo pat' kandidti.tov, ° miest.a posloncov 107.

Sucllsny primator Partizanskeho Jan Podmanicky kandiduje za Smer-SO. Koalieia troch $Iran rs - KIDS, Strony obcfanskej solidarity (S.O.S.) a sor stoll la podpredsedom Tren6anskeho samos pra.vne ho k raja a posla neom m es ts keh 0 zas t up i te I"s.tva J ozefom Bol: Ikom. Podnikatel'a Jaroslava TKaca podporuje ~oalicia v zloten; SOKl) - OS, 5aS a KOH. Nominantorn KSS Je. podni~alerlubomir Sollk a nelavill~m kandidatom je manonzer Br.anislav Mit:hna<

o posly poslancov sa uch<ldla 107 kan-

didatov. Najviac kh nomi novala >lrana Smer-SO 'S 0' potom koalida SOKU - OS, 5aS <1 KDH n Za LS-HZDS p6jde do voI,eb 13 kandidatov a 12 la SD.S. Oevaf kand,dalov nominovala SOC,les)' SNS. 51yroch Most·hid, po troen KSS a koalieia Zmena zdola a Oemokraticka Ilnia 510- vemka,. Konzervativni demokrati Sloyens'ka pilstavili j.edneho kandidatil a deviif ka n d Id alOv le n ez;!i v lsi Yeh.

V P a rtiza nsko m sa bude vo I if 25 posla ncov v d ev i atit h voleb~ych ob vod a G h.

joy

o primatorovi Topol'cian sa rozhodne medzi Iromi kandidalmi

Zqujem 0 najvysiipost majiJ l'udia posobiaci v kom umilnej politike. Na 21 pos/aneckych miestje 101 kandidatQv.

V Topor{a~o[h bude obhajovaf :lvoJu funkciu primalor Peler Salaz v drese ko· alieie Smer-SD a SNS. Dr~h9m kandida" tom je dlhorocny poslanec. mestskeho zastupitel",tva,. Jliliu\ Krajcik,ktoreho podporuje koalicia SDKIJ-DS, KDH, 5aS 13 Obclanska ,konferBl1ci~ Siovenska. Trio dopllia nom i~ant 5tra~y lelenych Otto Hod<ll, ktor9 v minulo,1I pOsobil vo fun~eli hlavneho kontrol6ra na Memkom urode v Topoi'cllnoch.

o pos[anecke miesla sa bude u[had'zaf 101 kandid<itov. Po 21 kandidatov ~omi· ~ovala mana Sm~f-SD a koalicia SDKlJ- OS, KD H a Sa S. SIr a ~a zelen ych by rada obsadHa 19 poslaneckyc'h m,est, SNS 14 a [5- H lOS S< J edn eho ka nd id~ta bu de ma( SOl:, KSS, Zjednotena SNS a r:udovil 5t ra nil Na~e Slovens ko. Vo I i eb sa. llC.as 1- nl aj 13 neziivislych kandld<llov<

V 5i estlch 0 bvod 0 ch Top oWa n sa bu de volil' 21 pOlla~cov. joy

Do evidencie uradu prace pribudli stovky stredoikolrikov

Maja zaujem 0 prdcu v administrative. Vollie sa miesta vodicov, predovt1ciek a casnikov.

00 evld enei e 0 rad u pr~ ce, 10 ci a 111 ych vecl a rodiny (UPSVa R) v ~rievidzj so v septem b r'i .aev Idov ill 0 784 il bs OlyeFtOY strednych !k61, ktorl si po skoncenl skoly nenasli zameSlnanie.

Podfa riaditel'il OPSVaR Jozefa Stopku je pilradoxom, ze ~ajviiCsi 2aujem maju o pracovm! pozlcie v administrative, do· vedna 170 absolveritov.

Orad prace v su~a5no5ti ike ma od Zo" rnestnavaterov nahl~senych 178 vornych pracovnych miest, nle sli to vsak miesta, v adm<inistrative. Najviac poiadovane sd momentalne profesie vodiC memkeJ hromadnej dopra.vy, predavacka, ca$nik a kuchar.

Pre qbsolventov shednych sk61 je locda rI1 al a pia ~d epo d obnost' u pia tn it' sa n"

tth u pra ce v 0 R res e Prf ev idza, aj ked' v ,Ilcasno m obdob I vykona va p I ate mi a bs 0 Ivents kli p rax v r6.~yrn i n~titu ci a c h a u r6znych zo m estnavole fov 104 "bsolventov. Problemom je, ze z koncepcii S kol S1V a cias tocne vypad lou [i1 ovs ke :ikolstvo, klore prlprovov~lo pre nh pr~ce kvali~koval19ch remeseln'kov. 0 t)kh prejav uj U lam e s mava tel ia laUj e m n ielell na dom~(Qm trhu pr,ke, ale .aj y lahraniCi, kon!tatoval Stopka,

Mi~ra ~vidovaneJ nezames~nanosti Y okrese Pr,evidza je 12.1 %, dovedna ide 0 9 303 ucMdza~ov 0 Zilme;tnanie. Najviac nezamestnanych Ie v spadovej oblasti. Handlova, kde miera ~ezameSInonosti predst'lVuje vyse 15 %.

TASR,Joy

Vrahovia postarky z Kovariec predstlipili pred slid

----

Byvalf man zelia rtlaJu na sveQoljJi eSfe jednu vrrlidu. Hrozlirh 25-rocny tres.t.

P red , ~n atom ~pecia I izova no! h 0 Ires meho sl1du v Pezi~ku (515) sa tento tYidei'i. pojednavalo va veei Likladnej vrazdy pol tMky v ob ci Kov a ree v 0 k rese Topo 1'cany, <z ktorej sll obhlovanl byvall man, .zel'a Mirmlov a Mlro,l.ova O. Muz ~avyse ~eli oblalobe z vraidy svojho byval~ho svokra - nevlastno!ho otca jeho exman" zelky.

Obialovany Mifoslav o. sa v prvy deli proees u v p ondelo k k 5p~cha ni u oboCh vraid primal. Vyhlasll, ie je .vinnY·' a jeho byvala manielka, ;poluobialovana M i rosla va D<, ktora ho po d I~ obla I oby mala n a vraM y navies 1', za se ()pak

Pli viac ako troji1od.inovom vysluci1~ vySv€tl'ovaI Miroslav 0< detoily a okolnosti ,pachanla vrilZd svojho svokra a postarky. "Povedala mi, ie ho mam zabi!'., lebo je n a, prl(a·/: a bud e m mal' p enl a·ze: vy po· vedal obial()von9 Miros'lav O. 0 svojeJ drui:ke. 5voJho svokra J;lna Koh!'il.a, ktory 1'~ It o· vra j pljava I, za d u s i Iv ,eptembri 2007 vankCHom. Potom mu vzal z peliazen k y asi 6000 sl ovensk yeh koru n a te.lo odv i ezo I z dom u. Vra zde 1 vokra pred(hiidlala bit'ka<1 >polo~ne popljanie alkoholu.

06vodom na vra.zdu poslarky milll byf ~elhody s partnerkou Milo~lavou D.,

pretol'e vraJ nevedel zabezpe(if penia~e na z:ivobylie. Miwslav O. v osudny lebruarovy deli ,Iiikill polt<irku do svoj· 110 dQmu. Tam ju sotil, spodla na terTI a udrEla II hlovu. Obhlovan9 d'al~j sudu rovedal, i.e Syoju obet bil pasfami at do· vtedy, kym $1" nemyslel, ie jiJ mrtv3_ Potom telo zobral do bytu, vZol jej peniaze a mavne listky.

Miro,lava D. k vroide Ivojho adoptivneno oteo vera povedaf nevedela< Poprela, ze by na to niekoho nahovarala.

K vrai:de posl~rky povedalo, ze este mali ;polu s Miroslavom O. rozhovor 0 je] olllpenT, al~ nle ° vratde.

Podl'a obifaloby vlak Miroslava D. svoJho exmaniela Miroslava D> na vraidu nahovor[I~. Obom hrozl v prJpade dokiizania viny 2S-rocne v~lenie az do:livotie. Podra znaleekeho posudku mol Mir05lav D. ps ychi cku po ruchu, Obvfneny a Ie n Ie je psychicky chory, a teda je lre~tne zodpovedny. Mirollav D. bol dolera. tri rary ,udne trestany, po prvy raz v roku 1999, vtedy mu bolo uloi,>ne ochranne psy[hi a tri eke Ii ect'ni e amb u lanino u "form OU. Miroslava D. bolo v minulo,ti dva razy odsudena, ZlI knidel: a porusovanie domovej slobody.

mestnanie

• montaznvch pracovnikov

• tech nikov

• supervizorov

• groupleadrov

Imu:

Povai.ska Bystrica 0911831 494 Trencill 0,17 852 96'3 Prievid:Za O!HJS 920 7.25

zamestnanie

,. 01.COMfORT REALITY s.r, Q. 1I,ljme reatTtn!ich maklerov pre PE aBNB. Tel. 0905/510322

,. Agentu.a AUSLANOlOBS prijme OlP alro valel'o'./ky, I dravolo e nstr~ do Rakuska a Nemeeka. Z~klady Nl. T~1. 0948/5:1 01:16

,. 00 studia vltality hradilm 3 rudi na . hlavilu I vedrajSlu ¢illnost. Zasl<ollni. Tel. 0907/8452 01

,. [rotic~y klubv Nemecku s 25crocnou tradtclou pomlka legalnu pracu s orac, povclentrn dievcatiim s ciastocnou Zl1Sjosfou NJ, moos. prisrner S 000 E. Tel. 0907/49 99 01. ·,491609261 49 83,. e· -malt: to nia 60 O@live<de

,. FI,ma AIR SYSTEM I!rljme montero. vld uchote en nlk~. Poil a davky: Vodloski I!,euka~ sk. 6,technlcke a koncepcllol my.telll·e, p,esnnsi', dilslednlls~' a precilnosf., profeslona!ny a samostatn9 pristu p, 1I]'S ok;; p. ~ eoy" e flasalle file, prax min. 2 rok y. Po n iika me·: mo tl."jiJ ce flnanene podmlenky, modame a dynaml ckeprostre die. Plato." po d ml e nky d'ollodau. Termiil mi.stupu ihned'. Tsi. 0908/10 13 26

>- Hi'adam 2 technlcky ldatnych ludl lei. energja) vek nerozhodl.jje. Tel. 0905/61 3173

,. HI'adame Mmunikatlv.ne d6chodkyne·. Tel. 0915/13 57 63

,. PrUmeme kr~pje(ov/-ky na karlOvJ hry. Tel. 0944/51 97 72

). Prlj m em a prlj i ma cl ello tach,,1 ka do autodie!ne ZII .nalosl'aml.': PC, Potrebllf; st.e doskol.s ke .zlle Ian I a , pra" .. ml n. 2 'Olky, komunlkati.nOls( a I!exlbilita. Tel. 0905/4S 05 73

>- Pardon.TO. s.r.e, hl'adakrea<tivnych, a mblclotnych I'ud; na p.e daj .e k·1 amy. IVDrbu ma rketl ogay)1<:h planav, .<yh l'ad ~van I a novye h kll entov, starostllvos ( o s ucas nych k tie "tOY, !least na 100' vaeil zn a cky atd..Regl Oil: To po I~ny., Da n O"C e <1/ B, Pa rtltin 5 ke, Prl eyl dza. Zi.otop;s~ zastelaf na e-mail: madeva@pardon.sk

,. ;Polln I karn 16 r. v zdrayi, regu I ole Ii vihy, krase- cez'kancela.rlu. Za.skOllim 6 1\1 di. Orl e nta.cllY prij em 100 at 1000 ~ . VDlaJt~ ilmell' tel. 0903/40 5738

,. Pr:ilca Ces~o a Eur6p~. Tel. 0917/30 0067

,.Pra ca 1 kaoce I a.ie, PD, 750 Cjmes. Tel. 0905/57 5002

,. Pracovna pn~leli'tost na VPc, 250 - 400 e, HPC: 400 - 800 e. ZaskolTml Tel. 0903/36 18 94

>- ·PrlJmem brlgiidnlkaj·Cku <Ie p.edaj • szlm ne he lova ru v PO (pr;!jea von ku], Tel. 0915/38 4141

"PrIJm~m maglslru dQ lekiirne za vyh Ddnych pi at .. p Ddmie ollk. Tel, 0940/87 161S

). Pfljmem p~acDv"ika na obsl:uhu pasovej pTly. Tel. 0903/67 17 60

,. Prijmeme casniCku - krupier"Ku. PO. Tel. 0944/51 97 72

,. Prijmeme do zamesll1ania muriirov, praca v 8A a· OlkOIL Tel. 0918/14 48 30

,. Prljmeme vodicov sk< O. lIlalos! Al alebo NJ vYhodou. Niistup dohodolJ. Pro· fesny :!ivotopis ,asielai oa: porti·zanske@ aeolLls.fik

>- ReStour;;c,ja v m prijme oDSluhujrlci persOlna I nap olovicny !iva <ok. Po- Pi a cd mOO-M.OO h. TeL 0907/662186

,. 2adarmo kurz necl"tloveM dlzajnu (~rl nilkupe nech\ovej ko.,metiky v hodllQle 210 €). Tel. 0905/86 0444

Trenciansky samospravny kraJ vyhlasuje

V slilarJe so lalron~m l, 596j 2003 2. z. 0 5~tnej spr.ive v 51«ilstve a tkolsklll' $3I11oSl'nlvc

B 0 zmena a dopl"lllni nleklof\lcil, oreIronw v Zllenl nesklrifGll ,predpisov a z:!J<onom t. 5<;212003 Z. 1.

II wkDoe pr;ice w verej~om lilujme v ZIleni neskor~icll predpl>Ov

vjberove konanle na obsadenle mlesta tladltel'ov skul

Strednii odbornU~ola, Farslr.il7, Banovoo nlBebrilvo~, w sldlom Farsk:! 7,. 957 20 Bil.nOVGa n/Bebravou.

Stred na Old bOlrnli skala stavebn Ii Emlla BelluSa, Stan I en:! 4, Tren ern w sililom Slanicn,t 4, 911 50 Trencin

S.kOllii v prirode 2Hochov 5O.idlom Zliechov 47,018 32 Zliechov

D :itum uzavierky prijlmania liadosti 0 ucas{ na V)ibBrovom konan i je 21I.IO.:!nlO.

Blllsle informat:iebudillverejoene nil liraft~ labull Tren~ianske~o samospnl.voeho kraja, na iolernetoyaj str.l,nke _.llk.u a na 1jlUki pri.luinaJ i~ly.

,. Real I tna !P 01 0 itn O!~ AAA· rl!a I, s. r.o. • <lIen NARKS p,ijme ~vDi:h EXTEIUrI'YCH 'R E A LltNVCH MilK LE ROV pre j ed'notll.;; re glony Slovens ko. St,"C n9 ilvot opls laslalajte na adresu:peter@aaa,!eal,sk, Tel. 0910/:19 9166

>- lime d p rij me m e: Svarec s EN na C02, ~Iektroda a TtG, Palic - ol;lsluha palicih.o stroje-, Z<i m ecnik, potru ba ~ La k9m i k. Valac bremell. Jerilbnik A2, A4, Obn;bei: - l<ar~sGlaf. hor.fIOlnlkar. Obraoec na rucnf vrlacku. U vsech plofesf mJlny \jucni list, profesni zpusobllost (potvrlenlo lkouskach na 18kl. :kurs neoo EN), p r axe mrn ima I nii 3 rGky ve stmli ~en stvi. Dlouhodoba perspekliV~r spolup<riice la \jhod nyeh fi na n cnich podm illEI<; < Va iejte v pr~covni drly 8:00 - 11,00 Ii a "1.2:00 • +4:30 h na t:ek 0042.0/585 34 1:9 90

,. Letu sky pre Air Ara Dla (UAE < Sha rj ah, pri Oubajil_ Nabor 11. a 12. 10.2010 o 9.00 h. V Bratislave IChopln flotel). Nastu p n a I1mfa: 1 400 € netto. Lelenk'u, lrlimng. vr,a 'hrad; Air Arabia. Viae Info na:

WWW..dol3hranlela.sk.s lova k i a.@mecablncrew_com

,. N en;§ roena praca lel·e kIlO tech n I ,,Mho ,arnerllnlS) v CFl pre ieny a mul.ov. mol noy d I hodoojf pra covn y po mgr. 90-100 Ckjhod. uDyt()Vallie a prepr9- va u!be,p,ecena. Tel. 0944/02 18 57. 0944/5Q 36 10,0944/5036 U

'). lIonukam p.;icu. v PO, vIII'na praeovna dob~. 600 ' 81J0 c mesai5ne. Tel. 0903/1-47839

rAS/l,ioy

,. Som. sama na err>tfc'kom private v SA. H i:a dlim kamaratku, Vo <1.0 ji 01 vi~c .arobime. Po .. 11 SMS. ZavOlam t1 spiif Ihned' ako budem mccf. Tel. 0903/62 1007

,. :s laveb na ·fi (m ~ y Pa, r lila n 5 kom prij· me stavebnyoh robotnikov. murilrov, tesarov. zv/iracov a strojnrka na obsluhu stay. stwjov 5 vodicskj1m Preukawrn sk. C. CtE. CE. T. Tel. 0905/32 50 58

,. Sukromn1i firm., prijme ~re p~acu v C R - <va racov so statnou sku s ko wEN C02 135,136 lultrazvuky, dralkOVanle) a z~, moon ikov so ma I os teu ij Ita nla vyKre sov, 18kl. kurl CO 2 s pra>ou, lakovacov. Tel. 0905/24 9548

riadkovu inzet'ciu nam mc..fete posielaf ilj na inzerciato@pardon.sk

). P rll m eme vyea pli ika/-c'ku - H osti n ec Yerke, Dvorany. Ihnecl'. Tel. 0918/56 75 08 ,. Vjznamny distributor tJa(; ... na Siovensku hradi!· p'acovnlkl)v na dorucovanie dennlkov ~ i;asopisov v 90jnic1ach. Vyh9- dou je byd Ij sko V a klUii I n ej oblasti. Vho d· ne aj po~ri lam~slnani. pre stu de Il\Ov, mamicky na malerskej. dochodcov aj ti"p, Pod mien Kou .sp 01 U P race j e ,odp ove dnos! a seri&nosi. Tel. 042/442 01 32, 0903/75 52 55

,. www.za.rabaj.dllmu.skjremota

,. laujlrnavy kolo16govji p.redoj (OEORA). Tel. 0948/50 94 00

,. 2vilrac C02, iitat.na skusko., 700 (/mesiac + prl~la!ky. 2 Slali. Tel. 0911/202254

PONUKA pRACE ABRlGA» 0900811323

..... hJl8l'llllINl" l~i02.III~. 2JdiEllr.OPH

Poiad"jeme:

• strCQoskolsk6 v.1.delo nl e

plom6 vyhl6sk.Q <'.718/2002 z», § 22 (sam9stomy elekrroolk) min<lm6lne 2·[0<(1'; prol(ticl<0 si<useno5tl 5 opravam[ 0 Udflb.OU stroJov v prostrecr vvrobnej spolomosti

schopoost scrncstc tne] orr ent6,i .. v technlel<eJ do~ument6'ir 5trojOV

pro k{i{ke. sl<us"nosti so senzorovou techn i kou, pneurno b kou 0 h~draullkou

• sornostctnost, flexlbillt·o. scbcpnost (OlpoznO[ 0 ,resil probl';m~, zodpoveonost

• ochoto procovot no zm<?,ny vadii'sl<y preukcz sk. B

1'llionsl,V clebo 'lngl i'k~ joz~l< v9hodou

~trukturovo nv ~iVOtopi$, ilodos~ spotu '0 sOhlosom So sprccovcrfrn o$obny(h udojov lOsleiojte nojnesk6r do 30Jn2D10 no odresu;

MTA SlOVAMlfls.t.o., Ho'''' Ozorovce 261,957 03 86~0\I(e nod liIebtovou, kontoktn6. osobo: I ng. Svobodovo

Do V\ibefQv6ho ko 10 bud" ""codenll.;n uch6dlOCI, k torlspli'roju pOlod0\l9""" podm<ieflkv Q V zivotopise lJ\fediJ whlos.S{) sprocovanlm osobn~'h ~dojO\l. Flmio bud" I,ofltoktovotlen vybronych l,oJ1dld6tov

firmo M11I SlOVAHIR $.(.0. Hom," OZOfOVce

hl'ode. ko~dide.tono polii:iu

mechanik

V Prievidzi kandidujil na primalora styria muzi a jedna lena.

- -- - - - ----

o sluzby

,. 01 AUTODOPRAVA - STA.HOVA;Nti;" BYTOV - S MOZ:NOsTOU VVNOSENIA A MONTAZ:E BYTOVEHO :tAIlIADENIA - TO. Tel, 0903/96 57 11

,. 01Siahovanie bytov. domov,~anceliirli. Tel. 0905/51 03 22

,. A-KOPANIE A CISTENIE STUDNi. T.1. 0903/584371

>- A< MONTA.Z pLAVAJUCICH POOLAH. Tat 0903/11 7292

>- AAI!, KOMPLETNE: STAHOVANIE 8YTOV. Tel. 0902/76 47 04

,. Auttodoprava 20-mieslny bus, BOJnice, Tel. 0905/3.150 09

»- Autodopravo· s h.ydr"vlicko~ r~kou< Tel, 0948/0383 33

,. Brusim, tmellm, lakujelTI po.rkety. Tel. 0910/90 17 22

,. C<A LU N N ICTVO - P·E. Lac nOl. Tal. 0903/248328

>- Cha{a· - dozvuky na Ouchon~e. Tel. 0905/8593 69

>- Ch.cete sa 2ba~lt' bolosti krb{)~, S.a· .10', ch mia, n6h1 Info rmuJte sao vYp.e· daji magn eloter apeutic kyeh plisho j ov. Tel. 0908/71 79 <59

,. Chlacnlci<y. mn,.micky - opiava. Tel. 0903/94 B 2 g4

,. Cis(en i e ~d pa doveho ~oirubla

krtliovanie. 1el. 0905/10 99 08

,. OJ IXO - rodinne aslBVy, podnjko~e akCH~. svadby, stulkave. Tel. 0905/27 1466 ,. DJ MIMO - HUDBA IltA VASEJ SVAO, BE. Tel. 090!V32 4810, 0948/:12 32 24 >- ooucrm anglick.y jazyk - lS. Tel. 0908/3595 38

»- Ooucrm angllcky j8lyk na urOVfil' z:S a nemeckji j8lyk na urovni ;:'5 a SS v BilnOlvclach n. B. Tel. 0911/88 10 O~

,. Oaucfm matemotiku ~ BN, Tel, 0908/811963

,. Ooucujem AJ. Tel. 0903/683283

). Elekl.nkarske pr;3Ce. Tel. 0903/03 86 49

,. Elektroinslalacne prsC'e, rek.onStrukcie. mazl<ovanie_ Tel. 0948/299965

,. EIeU,romontaie, bleskolvoqy, pripojky NN, lei. revlzle, projextove dokumenl;§cie. Tel. 0917}73 84 75

,. fOTOGRAF www.m.gaUery.sk Tel. 0904/990441

'). HACCP, PREVADZKOVY .PORIADOK. Tel. 0915/58 90 .22

,. lil'ad~me pitcika na opilenle st'Olmu. PD. Tel. 0905/50 71:11

,. HUOBA. Tel. 0904/3321 72

>- .KRBY locno a odborne. Tel. 0911/22 8369

• murarev

• obkladacoy

• zatepl'OyaCOy

• elektrlkaroy

• sadrokartonistov

• stavbeduceho

,. H~potekarny rlve •. na .yplatenle dl h 0., exekrl cil, loych uvero., n edoplatk ov. Pe n'aze ok a milte. 0 k am ,I ty vykllp zadlienych nehnuterno.ti 1'8 llaJll!p!llu eenu. P·elllazl! okamilte, Tel. 0944 243012

,. HYPOOVER Tel. 0902/36 5664

,. Ihned' vam poskytneme penlale os vyriesen ie va s~ fi na ncnej situ;l c i e. Te I. 0915/79 99 99

>- led nod uc he .a po dvojne iliito.nf otvo .mld y, OPH, po radenstvo. 1e I. 091 759482, 0908 759482

»- Kame-raman. Tel. 0908/278630

<,. Kon I ec .i ~hl enlu VIas ov ~ 4··mesaiin" kllr .. bel up. a.yl 11!1. 0903/70 25 55

)00 KRTKOVAIltIE CISTt:IltIE OOPAOOvYCH POTHU8f, TV KAMERA, MONITORING, Tel. 0902/33 05 90 - ,NO NS<TDP

>- Leklorka 5 VS dout! zial\Qv Z3 a S3 anglick.)' a slovens!W ja;;yk. Prepisujem na PC rOme taxly a pr~ce. TeL 094<4/29 0695

>- LVONESS - konlutlaele. Tel. 0907/15 6595

>- Mas~ie u Vas doma. PO a okolle. Tel. 09:15/269492

,. Montiil: krovGV, klampiarsk" a pokryvoc,k<i peace< S :nami ·usetrite! Rozpocel rna teti alu. Te i. 0910/2.6 83 54, 0944/15 3528, email.·lubOls<gregus@grnail.com

,. Monuli plilvajucej p.odlahy. Lacno. Tel. D904/03 78 94

>- MS IN STA L SERVI CE: Vod a. ku ren' e, plyn. projekt. realwicia. Tel. 0910/15 12 72

,. Murarske :prace, "bklady, dla;oy. 'am~kOve dlaiby. Lacny Slav. 1118 Lerial aj s dovowm. Tel. 0904/61 55 45

)00 Mu rii rske, obkladacske ,p r il ce, ()mietkyo lamk_ove dlazby. Tel. 0908/7417 98 ». Murarske. ob~ladacske pr~~e. Matov:anie. pl~vajlice podlahy. Tel. 0905/84 3462

,. NarMame stud~e .aj v pivniciao~. Tel. 0910/3634 38

,. Niistreky TEMAL nabytove jadra, maI'ava nle, stierky. T~I./fa·.: 038/760 78 54. 0903/75 5091, WWW.lemal.sk

». OSKLADACSKE, MAUARSKE, SAOROKARTONARSKE PRACE,. JAORA, DLAi"', KUCHYIltE. Tel. ()907/89 ()S 3() :>< Opra~ autop'las\ov, Mramikov, sve· tiel, chlBdicoV - Kukucinova 19. Me~iKo. TD. Tel. 0907/43 22 l1_

,. OPRAVY PLOCHYCH STRIECH. Tel. 0905/30 76 38

:> PLOC H E STREC H y' - OPRA VY a 120 LACIE. Tel. 0915/47 52. 25

Firma Sohled, s.r.o.

Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizanske

prijme do , pracovnic

pracovneho •

pomeru spodkoveJ dielne

Zaujemc:oVia 0 pracu sa mozu prihl;i~i( osobne dna 11.10.2010 v case od 9.00 hod. do U.OO hod. ptiamo " ~ ~ .Il:~e (·b<d Ci 1· 22 Vb·c;.· .... l ",1, ZDA)

V nasej I-lllU . U ova . ~S 0 . .. . J •. _om are<m ... ..

FMB, S .• .r.o.,. Partiza.nska 731

95701 Banovce nadBebravou

IPQz.i,:u::IIav1<Y;

:;.. Len trva Iy ptacov~y pomer T Prax vi'hodou

:- pripat;Jna prile>a nadOas

~ZVARAC C02

Poz;adav'ky:

:. Len trvaJy pracovny pomer ... Prax vyhodo u

r Pr[pad na. p nka n ad cas

(!J BRUSIC ZVARENCOV

I§lU·UI·"!!J6131

./ i$!olu pel'$:pE! h:llvneoho praco'ffl e.h 0 mi-e sta. mOZIlosf :profe.sf.o:nalnctJo rastLJ

0/ nna.r'Itnu moUI,I'~t;lLJ, pre docn<i!id%.a.Jl:I(:iah

pra!:tJvniko.v

./ pd$ps'I,I'ol\ ;,temaslMII.a ~i:!ora f1S .(;;9:;1 r'q II stky

,/ l)adMElindardne pnpl.a.Ucy ZJi! Il$lCas~:;iya' ,hodillY ~ biJnl:ls~ ,za vyutlvanie pM .. OO ..... Ii!G!1o ea_sll

., pri.pla~i::y za V)'u.i.i'lallie k--valilj-kacie

.,. p~rplC!liky la s1L.ahnQ ;pro.![J;"9_di£l

.... p~r spsvol-; do dooh-odI.:Q\,I'~t-l(] s:iSL~miJ .r rb.zne .financrll::~ a socia Ine ben LJnly

,

Struktlirovany profesionalny Zlvotopis zaslelaJle ~a adresu spolotnostl e-mall.fmb@frltzmeier.sk. telel6n. 03815300784, mobil: 0911177 37 00

Montaz satelitov

lk k tel, 0911 277 1i99

www.marvi .s 0905277199

, ,

Sat. komplet SKYL1'NK pre 1 TV 120£ pre 2TV 23S€ Sat. komplet CSLINK pre lTV 110€ pre 2TV 220€

). PESTOVATEtSKAPALENICA MOT:E· SICE ZAHAJILA. SEZONU. Tel. 032/659 4204

)0 Pol<liidl<a zamkovel dlazby, Tel.

0910/26 47 54

)oP"nol kam d Illadob,; ubytovan ie v novo otvo ren D m penzl6 ne v Le~ote pod Vtacnikom alp,e' dDehodeov, strava zabezpecen<i. BlIl'Sle Info "jd poskyt. nem natel, 0907/417041

>-p", ad im s d ep res. D u. Tel. 0905/57 500.2

>- Pbiloky pre zernestnanccv szco. aJ do clio d""v. Te I. 0948/03 85 35

>-Pren aJ me m 8·mi estn .. auto Fi al Sell' do.l.acno. Tel. 0915/250606

>-- Pre,a b an i e vody II ad pad II ,. vy m ena vent a WC. Tel. 0905/10 9908

>- Prera bate byt. ens I u pu ?Rych I", kV,Ilitne. Rozumne ceny. Tel. 0917/63 7~ 89 -EIN

>- Prenl b ky bytovYc h j ad ie r, m u nl rs'ke, obklSdocske pnlce. Tel. 0902/23 0069 >- Pretlacacie pnke pre prrpojky iniinierskych s'ieti. Tel 0905/6221 88

>- Preven ci a 'Srdcovo ciev nych a 0 nkolo~ickych ochorenl' Specialny analyzer: me· ranie + v'yhodl1otenie. Pre prvych 10 klie~tov lS 3 €. Potom 5 €. Bli'zsie informiicie na tel. 0907/84 52 01

>-PROFESIOIIIAtIll:E TEPOVANIE A

UPRATOVANIE. Tel. 0903/234791

>- Beflexnli rnasaf chodidr()1 • TO. Tel. 0910/94 55 74

>- RENOVACIA VANi SMALTOM • 50 C. Tel. 0905/35 89 06. 037/788 81 30

).. Spfac:ovanie 'uctovntctva', rnlezd a per.onallsllk~. Tel. 0903/80 13 11, 0918/117210

.>- VODA, ,KUR~NIE. KANAUzAcIE. Tel. 0910/9043 29

4uzby

>- SIs h ova n le • Auicccprava do 3.5 l. Tel. 0903/44 !'J7 71

>- Stop plaanlam a v!hk.osli v bytoch a domoch. Tel. 0917/49 47 14, \il'ww.la· nl~lrade. sk

>- TEPOVANIEKVAlIIN.E. LACNQ. Tel. 0948/22 27 05

>- Vesten i e a e zote rll<.a. Tel. 0908/51 3.2 63

>- VI'DEDPRODUKC!E. Tel. 0904/33 21 72

>- Vl'tanle stucn], Tel. 0907/05 36 77, WW\il'. hyd'<>st'oJ .sk

>-. Vybavi m olve, pre • amesl nanyeh a diichodcov. Tel. 0903/4,67914

>- VYKONAVAM£ VYHUB OBlVUISf RIZl· KOVYCH STROMOV. Tel. 0903/36 12 32. 0907/74 7041

>- Vykonava me v¥sta.vby a rekonstruk· c;e RD. zstepfova.nie a, Ine pn\ce. Tei. 0948/52 17 77

. >- VYlllena :prac. dosiek - Klich. 1;l1ky. TeL 0905/1099 08

>- lshrady na lirovni, lisporne. IeI'. 0908/15 99 15

>- Zal'uzie, uzatvaranie balk6nov. Tel. 0905/76 77 77

>- lateprlJjem. Tel'. 0905/9442 30

POZICCJVNA

Prievldza I KoUara, 20 (za de om)

EI. rutne naradie.brusky na parkety, beton, vysaval\e. tepovai':e, mle'§ai5~. Irnsacky. V.r1Il ky na scl p i kyo dIVlcll zahradneho odpadu, elektrocentraly, mala stavsbna rnechanlzacta a ina.

- .. Fl:.E:: IE»~_' Tel. 04615405747 0905/473845

~ rozne

>- K L1 plm zan ajvys sie ceny obralY od v9· znarn nych s I ovenskYcn. te skych a. i nych rneuarov. stare Ob'SIY a srarczltnosu. Ma· xlmatna platba v hotovostl, P.ricest~jem. Tel. 032/652 84 92. 0905/'10 99 72. 0907/07 1077. najvyssie.ceny@g'l'nail.cQm >- Kilpim lv;lracku Triodyn aj nefunkcnil. Tel. 0907/61 20 11

>- Masafna· ,~oduska, dvojkotesova hariC· ka, 20 I bandasky plechovs. Cena dohodou Tel. 0903/01 91 41

>- Male n ad",ih u1 'l"el. 09:1.0(12 36 51 >- OBRAlY 00 £RD£lY. BOKSAY. B£NKA, MOUSSON A DALS!CH SLOVENSKYCH, UK'RI\JINSKYCH 1\ INYCH MAUAROV· .KU· PI M. SERI6zNE JEDNANIE. Tel. 0905/65 9148. art@degas.s~

>- P - MIESACKU, DRVIC ZO, ROTAVAwR, KI\CHL£ P£IEHKY A SPORAK NA PP. Tel. 0908/53 3366

>-- Predaj znackovych vchodovych dverr z hllnika za cenu plastovycn, Plaslove okna, I neon • I tava 50%. In teri e rove cvere a za·rutme z masfvu. Tel. 0903/6369 09

>-- ,Prada m 2 koclky, malo p ouiiv.an e., In. Piccolino, laeno. Tel. 0903;j96 5711 >- Pred Ii m 501 m raze k. novu en la dn i cku 95 I. odstavova«, Tel. 0908/348020

>- P,ed am bloky n a s tavebne a k 0 PH. Tel. 0907/22 73 53

>- Pred il m bloky na stave bne s po re n ie, Tel. 0949/63 50 35

>- Pred a m ch lapceo sky bicykel M ertda UMF Brad 3, 130 € + dohoda. Tel. 0944/52 74 58

>- Pre dam cirku!ar, cena 60 C. Tel. 0904/198559

>- Predarn clrkular. Tel. 0918/783442 >- Pred a m Kon sky VOl, kole sa. f Il riX. krosna, drevene sudy.brany. pluhy. Tel. 0904/46 86 70

@i) ---------- www.pardon.sk ~

@

-

Z

1

8

>- Predarn CLARINS. GUE!RLAIN za polov;cne ceny. Tel. 0911/402109

>- P'eda en dets kil pestle rku od 2 . 6 r .. d etsku sto I icku ,oh r ad ku. anti a lergic ky paplon + vankils + obliebky. Cena dohodou, Tel. 0905/11 n 56

>- Preda m d i gita I ne pia no Korg S P 250, cena donocou. Tel, 0915/72 62 71

>- Predarn digilalnu ~ahu do SO 'kg. TeL 0907/43 22 11

>- P.red am elekl.ro mota r y 0 d 0,55 kW • 5.5 kW. Tel. 0!tll;j97 5121

>- Preda m hi i nikovti stresn il krytl n u, 3,50 €/m2. Tel. 0902/30 4189

>- Precam izbove africke fialky. Siroka palata tarleb, Tel. 0902/35 58 63

>- Prediim koclk, cena dohodou, Tel. 0914/10 3287

>- Preoam korene 6ipo~ych ruli. velkokvete1 tah ave, min i ruze a m noho kvete, Tel. 046/54952 42

>- Pre dam ~fmnu repu • 20 q, Tel. 0910;9835 44

>- Predarn XU"U Crossbow + Sipy. Tel. 0918/60 91 03

>- Prediim k~31!In~ talra~sky profli. dlaiko~.lc u, II sty ... h ran Diy $ d ovozo m. Tel. 0908/93 67 OS, 0907/825447

>- Pred!im latrinu na stsvbu, Tel. 0904/65 09 58

>- Predam J11ak. Tel. 037/65147 84

-~ Predarn moridlo na zrno, vlecku za traktor. rozrnatadlo um. hno]. a el:ektro.mo· tor 4 kW 1440 ot, Tel. 0908/436139

emu, zavolaJte

PE 0904/807 132 kancelana pri HI. peste PO 0910/145 479 BN 0904/346 221 kancelaria Hadlinskeho ut

>- A-Kopanie, cistenie a prehlbovanla studnf, Tel. 0903/ 57 20.20

>- AApredam digits'lny satetitny kornplet SD alsbo H D na prijem 23 slovenskvch a ceskych prcgramcv + NOVA. aj300 zahrani6nYctl. so stovenskou a] ceskau kartou a dvomi kcnvertorm i. Bel d'a Isich me sacnych poplatkov. cena s montatou 220 C. Tel. 0905/27 5435

>- Cere alna vi ii kn I n a • skclal 're I. 0907/892246

>- OVERE Z BOROVICOVEHO MASivu cd 99 €. Tel. 0903/27 01 S2 .t\lR

>- E! ekl ric ke a kum ul a i:n e radi MD' 'Y • lacnejs!e kolrenle ako plynom. Tel. 09:1.7/494714. \il'WW.fenixtrade.sk

>- Hfadam na denne doucovarue fiake 6. meA f:ka OG. Miesto do ue ova n la Cnyncraoy, Denne 'od 16.00 • 18.00 'h. Tel. 0905/15 23 ~8

>- Kto vyk~puJe s,pky? Tel. 0915/42 91 95

>- Klipim loiiskii. Tel. 0915/64 6565 >- Kupim mens: 5usLruh. Tel. 0903/94 3764

>- Kliplm nahradne diely rDme typy traktorov zetor. Tel. 0903129 57 15

>- Potrebujele sohullnrl!,? \iI'\iI'w.<lob'yshop.eu/romlk

Vftanie Rezanie Drazkovanie

Brusenie Buranie

vsetkych Slavebnycll maleritilov.

Tel. 0905/822166

p;.a. sa vam zreISi. ieny. kIi;ri I.I! m~" nie¢l Zil.sebou, ale ~ sa " selia starnjli a jll<> .j "" nicl1 W;f~!'I 80m jedi\:)U ~ nidl a truto ""'tou ,I· hr __

I1<I'>'i'dl zn,rnych, prarn$ p!<IOO\'I"Ol'l')'IMenos! 1<1 r!ffirn m.rattn. Bud,m i:akar "" vaOO leIeftm1\y .

Ikl~jte 098H12 001

A ked' chceil ai, nieoo vidiet, lak poSii sms: SXH na 7505 Pozri si ma!

- Dobrod lUistvo v kine

- Neskuseny praktikant

• Amilne dobrodruistvo

Zavolaj na: 09865122.04

+

rle

• vzdelanie - stredmi obuvnicka -skola

prl)me do trvalaho pracovnaho pomeru zamestnanca na lunkciu

Ponlikame

• vYhodne platove podmienky

VyhodV

• znalosf nemeckeho alebo anglickeho jazyka

• ubytovanie

Vasu ziadosf s uplnyml kontaktnymi udajmi a strukturovany zivotopis, prosim, zaslite na adresu:

Rieker obuv, s.r.o., Personalne oddelenie Rol'nickej skoly 1, 945 01 Komarno

alebo mailom na: kn.sekretariat@rieker.net

modelar damskej a panskej obuvi

• •

'"

''''"_

z

I Po IS. oktohri zuiinome p'redoj Qyoen' ch stromiekov

www.pardon.sk

..,.

m I:

~ iii

kna-dvere

s

x

-c-;

o ¢

OKNA

5 najlepscu tepelnou izolaciou

o k n ~ a d v ere

tel; 0381531 5879,0911 311; 220 e-mail;tl)po.lc~!ly2@slovaktJJ~I.~k

BEZPECNOSTNE DVERE ~,' . '.~ .~I , .' ~Xk.UZIV

hkl~li~ - bezpetnosrn~ dvere Skull~ty no 1597

95501 Topol'iilny

tel: 0905 242424 www.exkluziv.~k

INTERPLAST

rozne

» Predam nakovu. Tel 0918/7834 42 ). Predarn nove vonooove pia stove dvere 2 ks. 5-bodove uzamykanie, nastavitsrone panty, zateplene, ~valitn&. laeno. Tel. 0908/20 07 42

»- Predarn novu orlglnalnu francursku krbovu VIOZKU InviCM 14 kW. 5·r. zaruka, 339 €, Tel. 0918/05 9498

,,.. P.e d am pallvovi! drevo, 30 t:/m p., aJ 4 m dlzky. Tel. 0918/391126

» Pred~m pa:livovli drsvo bukove, 40 em. 40 e/m3, Tel. 0944/39 58 4·8 - BN

»- Prediim palmy. rozne verkosti, Tel. 038/52241 76, 0904/10 52 53

,.. Predarn pekne srncle paro,ky, Tel. 0907/79 47 42

>" Pledam pelino tmavohnedti koienu bundu, vel"!<ost' 40/42, strln "A", dlika na d :kQ len 01, ae no s enli. C:en a 'po'Vodne .150 s, teraz 90' C. Tel. 090'5/50 7l.11

). Predanl PQsilnov,aeiu veiu In. Lsubr . Sport. nepoulicta, cenS 250 €, Tel, 0905/79 9601

>" Pre dam sejacie mMiny, 17·riMkovu nesenu a 11-ri"dkovu 'Cahami ns gumovych' koles i1 ch, val ky 3 ku sy ,k u Itiviltor 5 vslca In i. I's h ke bra oy S vil7.iskom, laike brilny na hydraulil<:u. Tel. 0918/0634 89 ). Pred~m srotovnrk na ovoele. Tel. 0917/27 2163

»- Predal11 slav. bLidu 5 , 3 + BC, Tel. 0905/44 35 79

»- Pre da 111 'ta lJa n S k,y profi I - la CM. Dove.iem. Tel. 0905/98 24 13

» Pre dam tuje na livy plot. cen" 1.50·2 €, Tel, 033/537 3162

• nemeckY 6-kom. profil Gealan

• 5-komoroyY profil SALAMANDER, BRUGMAN

• vonkajsie. vnutorne parapety

• s letky. fa lOll e

• prerabanle bytoyYch jadier

• zate p I en ie bu dov

Jel./fax:

046/5441,582. 0918/63 39 78 interplast@mail.t-com.sk www.interplast-pd.sk

• vyprac. pracovnel ponuky

• zameranie

• odvoz starjch a. dovoz novych okien

www.anteokna,~k

ANTm

OKNA.

green II ne""

ZALUZIF:

ZAHUMENSKY

.PONUKA DODANIE A MONTAZ

V'i'roba _ predaj _ montili_ servis plastovych okien

--

TROCAL

T"""lllaRY - Ot>chodna yl. c. ~. tel. 0905/60 $$ 47. te./j~x: 038/532 61 73. .... mall: anteokna@arrteokna.sk

Portizb."" . NOd."", .. "I. ij, :</891 (Oom obuvi). tel. 0918/93 49 58. 038/53~ =>3, U ... mall: parlloanske@aMteokna.sk

zamme, poz.'irui'11e . aj produktov kton~ sme nemontovall

UDRZBAR§KE pRAtE V DOMACNOSTI

Za,vol~jte. ~ naml Sil dohodnete I cenoW pon uku spr.CJ cliJjc me na p.ockan ie aj telefunid::v

".=

o IIITIlIID'IT navSetky typy okie n, za we, prek,yvanle

Q~~

KONTAKT: 0907/559 895

Tichomir Virag Prlblnova ul, 1106/8

(ulic'ka vedra Vseobecnej ~

zd ravotn ej po isfovne ) J Sill"'lina)!l SIIOJ dam"", - ~. A"'t.:IA

955 01 Toporeany K~O DA AKCIA N.i. TYPIZOVAHE CINZlAKOvt: OKNA

- (5-- 8 II-komorov~ okn8 eUlI nebolllacneJila)

'. 0~8/532 77 00 " . system 2 .. AKCIA

. 0907 1 156 VSETKY OSTATNE NETYPIZOVANE .BIELE AJ FAREBNe: OKNA ZA POLOVICU CENY.

,(PlatlS.jedn.o dosta~aii

, .

varue

Oplati.sa navstfvit'mis.

I!AHKE ~TRE~NE KRYTINY ROv.A

- LAKOPLASTOVE OCEI!OVE ~KRIDLY

- TRAPEZOVE PLECHY

• ODKVAPOVE SYSTEMY

• SENDVU~OVE PUR PALENY

:~ Lindab

MIMORIADNA AKCIA!

od 4,98€/;m 2 (5,92 € sDPH) 4,5 8€/ m 2 (5,45 € 5 DPH) be% preloieni<l Akcla piaU prl objedni.vke nad 100 m2 5 farebnym odkvapovym system om.

Predaj (monW) PI) [elej SR. Doprava !lad 100 m2 + vypra[ova!lie [e!lovej pO!luky ZADARMO ROVA '" 5VEDSKY LIN DAB '" SVETovA KVALITA A SLOVENSKE C:ENY!

NOVOZAM.OC:KA. 104, 949 05 Nitr., Tel./Fax. 037/65848 31·2.0905 577 222.0905 598 924 www.suesnekrytlny_5k. e-mail: stres[]ekl).1:lny@stresnekl).1:iny.sk

,.. PREDAM TUJE. Siroky sortlmerrt, TeL 0905/10 8062.

). Predam urnele kvety na vence, Dalia 50 ks, Gala biele 230 ks, Orchjdea i'kaml 60 ks, Oren idea biela 118 ·ks. Chryzantii· rna bledomodra 118 ks. Gena 0,15 €/ks. Tel. 0911/42 03 11

»- Predam vyso'kozdvizny vozik po GO. TeL 090S/114113

»- Pled am 1 avitolte We pscie 'ku 'lei ens stiepanie dreva. Tel. 0949/329405

»- Predam ieleznu klietku na prevoz OSI' panycn - 33 €, vyhrievace pre praslatka - 15 e. Tel. 0815/51 6137

,.. Predsm ZEMIAKY na zlmne uskladnenle - 0,42 €1M aj s dovozom. Tel. 0904/33 8301

»- Predam ZE'MIAKY na zrrnne uskladnenie, cena 0,42 €/kg a] 5 dovozom, Tel. 0918/83 63 99

). Predam ,v;lracku pre vodolnstalaterov na pia stove \I'ubky. 7 nsdstavcov .. kli€s· Ie, cena 90 e. nova" zaruka. Tel. 0905/61 9009

» Peed am z vii ra c ky CO2 a e I ektrocentraIy IS bezkonkurentne ceny, nO\fe. zaruka. servis, ·daveliem. Tel. 0903/03 3930

»- Predi111am jsblka na zimns usktacnenle. ikg!0.45E:. Tel. 038/538 2907 - okr, TO »- 5ie(ky prouhmyzu, 5ietky na plastove oknii, a balkonove overe ,8 n"jni1§ie ceny, Tel. 0903/63 6909

»- TATRANSKY PROFIL: 00 2,70 DO 7,50 C. 01 aikGvi ca, uub ov~ obkl a d,re.i· vlI,asfaltflvy sindel'. Tel. 0948/0$ 85 16 ). Trapl. Vas p'flstata1 Tel. 090'7/89 22 46

»- Vyku puj em o redltoj nove ka sm r rove satky tzv, duprovky.a sukne. Tel. 0815/83 7559

» wv;w,p"cochne'pricesky,sk, tel.

0905/93 10 36

» Za spetupraou S AVONOM • fillan;;ne bonusy. info: 0908/74 54 09, 0911/55 6051

-0 byty *kupa

»- 0 1 Vy ku p ~le me byty a R 0 v hotovostl ·.zadli"n",PD ·PE· TO· BN a okolie. Te.l. 09(17/89 1416

). BN, TO, PE • kupim akykol'vek BYT, DaM alebn POtE"MDK, p.ipadn(\ dlhy vy· platim do 48 hodfn. Tel. 0908/39 93.29 ). Syly vykupuJem, platba v notovostl, PO a okolle, Tel, .0918/47 2184

»- Kupim 1-i,b byl v Parti'il~skom. Tel. .09.03/398743· RK nsvolatl

» Kupim 2·I,b. verkornet, byt 5 balk6nom v TO. Tel, 0907/64 5546

»- Kupim prerobeny 3-i,b byl v ToO. TeL .09.07/84 5546

»- K!ipim v SN 1·2·i,b. ,byt prip. oj vacsi. platba hotovost Tel. 09.03/827024

»- Kupim v TODOrcanoch 3·4·i,0. Iterko· met. by t. nep rerob en),. v piWod no m S La ve. s balk6nom, Od 36 .000 - 40 .0.00 C. aj po neplaticovi, Tel. 0910/9274 12

»- Kupime BY! v BN Tel. 0903/82 17 2.0 ). Kup im 3·il bovy by L v B N v .oV. Tel. 0948/03 2787, 0948/0.0 7119

~ byty *najom

»- 01P.renajmem 2·ilbovYbyL vaN. Tel. 09.08/22 25 82, 0902/30 12 00

»- Oil m do d Ih odobeho prenaj mu 1,;zb. byt nil Mex,iku It TO. cena 220 €. Tel. 0944/3044 26, 0915/20 72 77

»- Dam do dlhodobeho preniljmu 3·,zb. byt v T.o - 4/4, od 11/2010. Tel. 0907/77 8511

»- Oam do dlhodo,beho prenajmu 3·ilb. lariadenj byt v SN. Tel. 0905/86 84.08 »- Dam do prem\jmu 1·ilb. byt v TO. Tel. 0907/64 5546

»- Oam do pren<ijmu l-ilb, byt v TO. zaria· de"y, Tel. .09.02/71 66 12

»- Oam do prenajmu 1-ilbovy byL V centre BN, Tel. 0908/5193 37

»- Oam do prenajmu 2·izbov) byt V aN na Severe, Tel. 0904/229394

). Dam do pren8jmu 3-izb. nezariade~y byt It TO na sidl. Mex.iko, 32.0 €/mes. Tel. 0905/44 95 24

,.. Dlho<looo pren"jmem prerobeny 3·il· bov9 byl v BN !lao OubnicKe. Tel, 0908/79 5919

»- Pren aj mem 1. 5-iz b,ovy ko m pi et prem· beny nelari"denj byt v SN, Gena 220 '€. Tei. 0911/97 .5255

Ro"!an WINDOW'PLAST

Malcek .. -

plastove okmi

.:; - 6·komorov~ OLl~ a dvere

II LUPLAST - st.avel>lla bibka 70·80 mm, SALAMANDER 76

o ~ vytob.a sreti proti: hmyo:u - pevnl!, oav.ijacie,

o~~~

,.. Darn do prenajrnu 2·izbo..y byt v SN, Tel. 09.04/246448

»- Prenajrnern 2-i'bovy byt v SN nil Gorazdove], Tel. 0905/2243 10

» Prenajm~1l1 3·i,bovY byl 65 m2 na DUbniiike, Slatlnska ul. Tel. 0908/30 70 11

,.. Prenajmem 3-ilb. byt It rod. dome so sarnostatnjrn vchodorn, Gena 340 e. Tel. 0903/47 13 09

,.. Prenajrnern 3-ilb. by! v TO, Tel. 0905/15 3965

,.. Prenajmem 3·I,b. ne,ariadeny byt na Juhu v TO za 310 € vratane popl, Tel, 0915/1888 40

',.. Prenajmem 3·i~b. by!., Nam. 29 Os!a· ny, na 3. pesch, Mesacna platba 285 €. Tel. 046./549 52 12

»- Prenajmem garsonku na sldl, F v TO za 180 €. Tel'. 09.15/18 88 of 0

,.. Darn do prsnsjrnu 2·izb, bY! v TO, Tel, 0918/9946 01

G byty *predaj

» A.BYTY - PD, TO, 'Bill, PE, www.ulllreality.sk

» Na predaj 3-izb, byt v BN. Tel, 0903/82 17 20, www.KUSICAreality.sk

> N'aJlepiOla ponl,lk~ realit na www. Il1greal'.sk

). Pre dam I-izb. byl V TO, Tel. 0903/76 059.0

). Predarn 1,5·[,bovY kornplat prerobeny byt V BN. Tel..0911/97 5255

»- Predilm 2·ilb .. Sumperskii • .15 000 €. Tel. 0917/05 8119

> Predarn 2·izOovY byt v SN, Tel. 0805/75 28 19

,.. Predam 3-iz.oo..y oyt v OV. komplet prerobeny. 3 km ad aN. Gar;]!' gratis. 50 000 e. Tel. 09.07/74 74 52

tel

Husqvarna'

Inspirujte sa jesennou akciou Husqvarna

\

HUSQVARNA 333R

Objem valca 34,6 errr', ..ykon 1,6 kVY,.hmotnost' 6,1 .kg (bez pris.lusenstva) . Sulast'ou ponuky sri no~ada a lopata nO sneh Gardena v cdkovej hoclfi!lte 36,48 €.

Akfmi cena: 579 € BeX"O ceno: 615 € Mesoma spJdtka: 28.95 €*

HUSQVARNACT126

Motor Briggs 8< Stratton. objl!m valca 344 em'. manuilna prevodovka. slrka kosenia 71 em, zbemr k6~ 200 I. hmotnost' 190 kg.

SIli'"ost'oll ponllky je z6hrodny drvic Flyma v hodnote 354,99 €.

Akcna cena: 1.760 € Seina cena: 1.840 € M esnrno $l>ldtkn: BB € *

QjJHusqvama-

*Pttillm prOL~b:J 10 %. ;pOc@~ :$p'l£tok '20, RfMN oil '13 ,02 ~.

Proo~1 nO! spl:.itk}' 'len ' ... 'pre-d':,'Ijni.lld, o1rl:ll~nr~l'Il0t0m Hus-q:f<I.rnill finillnCciy,ml e.

HU50'q,V<i ma fi n?l n(;O .... ;IIn[e ]e z!lbe:.1.-pecelle spo'IQcnos~QIJ E~ox SK. S.f,Q, CerT)' Sg len doporu~P1Ie vt'"iE..a.rw;! D PH_Akdi!. placi .do 30. to. "1010.

Sp0'loon.os-r Husqvillm.1 neusli<.Ue Ipnc:~ ~ vof"rojl-1'rcibiro'l'. i3 pn:ro sl vyhti:ldttlJe pr7""O ZfrIeni( dizoljJl, ~pe'ifild.du' ;) .....,.w¥enie. be:z pre .. kh:ilmjUceho IJpozornenia. HI,l~rm je FegiWO'r.L.rU ochr.mnii ~n:;iml!:a. C0P'trighc'~.'201Q Hus-q;varnil AB (PLilI).V1e.dr)l i~va vtf'lr;tdel"li!.

1"fflW.1 estech.sk

URBIS P.RIEVIDZA 5umperska 50 046/5430728

lESTECH TOPOl:CANY Tovarnicka 2047 038/532 03 80

G.vanie

inancie

------ www.pardon.sk

Naiviiiiie interierove centrum v regione

Najviicsf vyber

1

8

kuchynskych drezov a bcterii

Granitove drezy

• 10 rornli .~rukD

• 8iorieo

• nlra hlbokd vaniCka 20 em

• sil6n; odbo1kou

no umjvoCku riodu

• prad'fDlena 01'101)' no oaleriu

V,AC AKO 4500 y PO, PE,

UZAVRETYCtt. TO, TN"

BALKONOV NR,BN

.tit'.

PQ£Or..tII NOVE KUCHYNSKE LIN K Y

RO.HOvE AJ ROYNE • 5 UPRAVOU, PRE5N.E. NA MIERU, ZtAVY 40 %, TREB.A VIDIET

Tel. 0903/92 55 29

~. uZatva ra n ie b al k6 nov rol elami '. ialC!zie na vsetky Iypy okien

• siel~y • okenne, dverove • d 0 24 h

sfahovacie; ON .iraci e .'Iamelove dvere • aj drevodekor • plastove okna • Salamander

, 0901 492 435

0481492111

ja n.hudec@stonline .. sk

,... Pred'am 3·izbovY uekonSlruovany, zariadenj byt aj so spotreolcrm a plvnicou V B. Stisvnici ~8 sidlisku Dr.fenova. Tel. 0903/78 56 60 . po 16.00, mlriaIl1.oli@ p05LSk.

»- Pred"m 3·i,b. orulstevnl' ~yt v povodnom stave. v TO na sidl. Mexlko, csna 39 900 €. TeL 0 9 OS! 44 95 24

»-. Predam 3-110. byt. vl'vysen~ prflemie, P. O. HViezdoslo·va2262, TO, 35 000 €. Tel. '0902/41 2248

»- Pred"m 3-,1,b. oyt, 62 012 na 3Jlposchod], " PE • Horska, 30 000 C. Tel. 0918/43 2316

,... Predam no'll' a rnoderny 3·lzbovy ten 10VY by t V 1 a b)iva ne] n avos tev be v TN - nle somRK. Tel. 0903/26 6770

,... P rscarn V BN 3-llbovy byL Te I. 0903/23 72 38

»- Predam V PE 2-izb. VM byt V OV. cena donodou, Ireba vidi~i. Tel, 038/749 68 24. 0944/00 84 15

»- Predam v PE na MO 1-i·zb.oyl. RK nevol·ai. Tel. 0948/5134 38

>- Predam velkomet. by! na Mrovenisku v TO, S gan310u ... zanrsce, eerie dohodou. Tel. 0915/7784 46

»- Pred'~m/prenajmem vel'ky 1·lzbov9 byt ~ BN. 22999 € / 210 € Tel. 0915/78 25 24

»- Predam kornpletne prerooeny 3-i.0. byt na pr:i1emf. orlstavena loggia. v PE • 'Lesns ul., 52 000 €. Tel. 0911/144122

Partiz<i nske:

Gen. Svobcdu 1845 (oproli VDBI

tel: 038· 749 32 08 pn rI izu ns ke@castill .. sk

o domy-pozsmky

*na]Om

,... Diim do ~ren!iJmu bufel aj, s 'kuchyn· kou, dohcda Tel. 0918/54 48 41

,... D~me do pren!ijmu RD v PE. Tel. 0918/5460 31

»- Odstllp,m najcm zsbetmuteho DISCO CLUBU v okrese PB Tel. 0911/29 6255

~ domy-pozemky

*predaj

,... 01 www.columba.sk- PONOKIIME NAJ· VIlle N EH N UT EtN 0 STI NFl SLOVEN S KU I

,... P'ed a m 3·iz ])ovy 'R D V Dolnych Na Wclacn. Cena dohodou. TeL 0910/66 37 08.0914/14 57 10

• Predarn 4-ilbovl' RD v Dezerioiach, cena 35 000<:. Tel. 0915/702177. www. unireality.sk

»- Pred a m 4-ilb. RO 'I B rodaa noch. Gen a dohodou, Tel. 0903/40 60 73

,... Predam 6-ilbovy' HD na 13 a pozernku v f{"lllonovej. Tel. 0905/78 58 29

»- Predam 6-izbovY RD v cnrabrenccn. cens 53 110 € Tel. 0910/44 1948

,... Predam dom " SvinneJ. cen'a 50 000 €. Tel. 0915/70 n 77. www.unireality.sk ,... Predam pe~ny posch. 6·izb. ,RD, 12 km od TO, 17 km od NR. terasa. eurookna, vyboma lol«olita. gan!Z., 2 pi,vnice. Gena 81000 € Tel. 0917(05 54 29

,... Predam pozemok 1683 m2 .8 2454 012 v Mera5icisch. Tel. 0948/50 15 38

,... Predam pozemok 424·0 m2 • Belince, dohodou. Tel. 0903/02 62 33 - od 19.00 ·20.00

»- P.red;;m RD 12 km ad SN. Tel. 038/768 71 32

,... Predall1 RD pri TO " spOiocn0l11 dvore, cena9 000 £. Tel. 038/522 41 76, 0904/10 5253

»- Predam RD 5 2 samaslamymi bylmi, 12 km ad BN. 64 000 €. Tel. 0910/51 44 06

»- Predilm RD v BN. Tel. 0905/64 39: 82 ,... Prellii m R D " Ha ndl ovel, 110 rny ko· nleo. Cena 16 200 C. Tel. 0918/73 lI1 62

,... P'ed Il m RD V Neda novcia c h. ce na 13 20011:. Tel. 0910/44 19 48

,.... Predam RD v Ni,trianskej SlIede. Tel. 0904/88 6299

»- Pred;jm RD v Prasicia.ch - 'Bu.dovater· .Kii, cena 80000 €. Tel. 0903/82 96 05 »-Prediim rodinn~ dom ~ Kamencl pod lIta on I kom po kom pIe tn ejrekon iltru kc II, 55100 €. Tel. 0915/25 06 06

• Predam SP v M. Uhercioch. Tel. 0918/45 25 39

• Pred il m Sla·ve bny pOlemo k 20 a v B N. Tel. 0905/84 3982

• Pre dam SP 00 V. KrSteiianOCh. IS ~a hranicl oozernku cens dohodou, Tel. 0908/28 00 17

»- Predam stav, pozemok 1748m2 v Tovarnlkoch. Tel. 090S/62 67 46

• Predam V Rybanoch 20 a st. pozemok s vel kjm R D, vhodnjm pre ,Roms ke i nic ia tivy. Re ko nstru ova C Tel. 0908/24 3500

• P:redam zallradu, 6,5 Ii vhodm, na stawpc aamok, IS .e dfa. M aly do mce k a haspad;ilska budava nakcnel 'p,,.emlru. PD 5 km .. Ni.e RK. Tel. 046/548 53 76, 0904/4297 79

• Prediim zahradu v zahradkiirskej oblasti STOPA Blodza~y. Tel. 0918/57 8845 • P led am uekollst.ruova~.j1 do m v II p. niku. Cella 44 147 C. Tel. 0915/25 06 06

• Pre da me ihn ed' 0 byvo te Iny, 2-.geneI'acny cern (2 samosia me by!. jednotky s osobltnyrn vchodomj, podpilfniceny, dvo]g"nj,lou. no, vefkom po,emKu (980 0121 rnlrno zatopove] oblasti v obcl Zia tli Kla,sy, 27 km od Br~tislavy. porn je Ihned' obyvaternl'. cena conodou Tel. 0911/7148 4,0 • PredameRD v Celadincioch. Tel. 0902/52 62 42

>- Predame RO VQ, V. Dvoranoch. lei, 0918/5~ 6031. www.Mreal.sk

»- Prenajrnern atebo predarn zariadeny au tosarvis so strtskaclrn ooxom, spolu 260 m'2, od Novak '7 km, cena nohocou, Tel. 0905 21 54 94

• Prenajrnarn budovu v PrievTdl.i 500 m2, na nozernku 1050 012, nakladaela ramps, ceria dohodou. TeJ. 0905/21 54 94

»- Pre n aj m em obehodne p r i esto ry v Ma· iYch unerciacn na ntavcom tanu. Parkoviskc, skladove priesto,y, toa·lety. alarm, konstrukcia na vefkoplosnil raklarnu. Tel. 0907/36 17 98

,... Pre n aj 01 em prte story 0 BN na Fa rs kej" Tet 0907/57 55 28

,... Prenajrnem zabennute zanaoeoe ooIraviny v BN s, mofnostou vyuzilia oj pre inu cinnos(. Tell. 0918/49 38 23

»- v zabahrurtom kadernfctve v PO poskytnem prlsstor na prenajom '9 zriadenie maserstva: ·kozmetiky alebo pedik~ry. Tel. 0907/3407 1.1

).. vmos s.r.o. pon(ika na dlhodoby crenajom budovu na UI. odbojarov 297 v Topol'· oanoch (terojsia predoji1a ieleliarstva), vhodnli na 'komercne liCely. l5alej skladove priestory: 1. hala 300 m2, 2. hala 700 m2, 3. Ilala 15Q 1112. Cena pren;;jmu dohadou. Tel. 0905/20 8~ 62

• Pled~m 2·I~bovY by! v "entre mesta, Marianska uliea, !love pla.va)uce podia· h~, p las lova 0 k n ii, ve l'!Iii p Ivo I ca, calla 39000 C. Tel. 0910/94 2246

.• Pradarn 2-i,bov9, 3-ilbovl' by! v BN - Dubnicka. Tel. 0910/6008 95

»- Pre dol m 2·ilb. by t v Top Qlca no en, ceo a 35000 €. Tel. 0905/36 40 52

»- Pr.ed~m 2·i1b. byt, vyhodne - TO. Tel. 0903/18 07 54

»- P'edlim :l·I.b. "el·komet. by! ~ 0\1 v TO • luh, 3. p., balkon, loggia, pi~nica. Tel. 0918/17 46 03

,... Prediim 2-il1:>. byt s ,ba,lkonom na sialis· ku Juh, Cena dohodou. Tel. 0905"/479602 ,... Predam 3·i1bovy byt v BN. Tel. 0905/143140

• Pred"m 3-i;:bovy by! v centre SN. Tel. 0910/60 08 95

,... Predam 3--.i11:>0vY byt " Pa,rUzanskom. Tel. 0944/09 52 20

• Pred" 01 3-lZt>ovY byt, 72 m2, n a H u s ilskej'V BN • Dubnicka. Cena dohodou. Tel. 0915/74 53 40

• Predam 3-:1<1:>. byt v TO, vybornalokalita. Tel. 0944/94 03 32

Pioche strechy Izolacie a zateplenie llmJi~,tml!W_i ,,_,

G byty *vymena

»-. Vymenim .2·ilO. byt v TO za l·lzb. by! 0 TO alebo verkornet. garsonku Tel. 0907/64 5546

G domy-pozemky , *kupa

,... 01 Vykup uje me byl y a R D , holovos Ii - ~adl1elle. PD· PI:· TO ·8N a okolie. Tel. 0907/89 7476

»- Chalupu, Tel. 0915/44 5266,

,... Domy vyku p uJem, p I alba v h OIOvos ti. PD a okolie. Tel. 0918/47 2184

ft domy-pozemky ~ *vymena

»- Vymenfm RD v Tavarnikoch ,a, 2·11b. byt v TO, aleoo predsm Ila 950 000 Sk). Tel. 0907/64 5546

-0 obchodne

priestory

• Dam do prenajniu are,,1 na Stummero· veJ ul. v TO (dve haly, kancelarte, soc. lariaoenie'" dvor). Tel. 090.5/~3 14 02

• Dame do prenajl11u obchodnl' proestor 35 m2 na namestr v Topolcanoch. Tel. 0903/~.2 07 84

• Od'.stll pJm zab elm utll k.8' I are ii " No,· viikoch .. prieslory. Tel. 0948/4858 11

,... Predam lodsLUpim) bar v TO. Tel. 0949/3190 33

CD mibytok

»- Vy,kuPlIjeme 5tar~ domy, 5lav.by, cha'IUDY, pOlemky - regi6ny TO. PE, BN, NH. Pia loa v h.o lOvo s ti. To p€u rOpen ·s .r.o. Info na tel. 038/522 21 22, 0905/49 S5 21, 0904/4103 40

,... Prediil11 poschodovu poster· TO. Tel. 0911/19 50 73

,... Pred~111 3-rocn,yvel'l<l' rohov)' gauG 8) s Laburetkou, ma'io pouz/van),. orsnl'ovil, farba, PO, cena 275 E. Tel. 0905/49 45 10

<') eroticke

»- BNs'luzby. lei 0904/514376

,... Sku totnii a silna podpora muinosti, dlhy uclnok. Tel. 0944/05 12 78

,... wWI'I.sexo5ky .. sk· eroticM ,oznamka »- <:rei" 00 cu I ks - Pa tti ,<lnske. Te L 0944/17 62 75

nebytov~_ pries_t_o_ry na ~b_~hodne a _s_kladove ucely

o v nakupnom stredisku v Novakoch na Stu rovej ul. 101

na 1. poschodi,fOzloha prlestorov55 m', 45 m"a 55 m'

o v obchodnom dome Jednota v Nitr. Pravne

o v obchodnom dbme Jednota v Handlovej

o byVale potrav'iny v Oslanoch, na Zarnovskej ul. 214, rozloha 145 rtf

D bjlvale potraviny v K&nianke, na Bojnickej ul. 75 (pod cinZiakmi), predajna plocha 213 m'. skladova plocha 1 n m', ostatna plocha 152. m'

o v nakupnom stredisku vo Valaskej Belej, rozloha

priestofOv1 06 m~, 32 m1 a 15 m2 .

0905/58 11 83 0903/28 75 62

Pt~(2..~Elm ~ ~i.3wrrl ~anb't • .aQ!nl pie sp:oL;in~r F'ralitlEOi: S:lt!.ij~a u 0

2 • izbovj byt 5 komorou, centrumPD, 58 m21 28900e 0907314333

PENIAZE JEDNODUCHO A RYCHLO!

www.alexreality.sk

Info v pracovnych dnoch na tel. c. 0915 766 068

• n"ivk .. rvek do 50 OOOE",

• beJ ,Iedo~~ni" iilel ... " &.,,,,111.1' ...

• pewne m •• aine .pl .. ,.y

· p'" lame,tnaaj,II,iiYtoo"nilto", d8,hod'"v

• p •• ·ldinhl •.• polainooti T';ang.l, Quolio· oj b •• d"llId"."ni .. prijmOl

Vol~ J

0918709 046

0902 203 297

~~82'~

.. ..

... _ www.pardon.sk

.Z

to-moto

J. Krafa 25, Salcany tel. 0903 714 950

"osobne, fIll.ll(ove ·:prlstavu)eme zdarma v PE. PO, BnB, ·orlulnaIne autodlely

-!'aine zarladenla ·kllmatlzacle "sivorkolky1lredaJ/poilcoVlia

·stavebna strole· prenalom

"ser .. vi.s. ' .. d. I. aD. nostika..a "STK komplet VIllI

0903/725 "580 0381740 19 00 wwwo.lubocar.sk

q} zozmimenie

)0> 70·mCnj, vi la.'lny .. uprlmny. abstinent, nefajcia" hlada pre Dekn)i ·0 trvalj vztan

o uprirnnu p8rtoer~u. Tel. 0905/78 48 33

T"" >- Powate;p e kn U 17·r, polOT61n ku N 6 ta I u

o F. l BN? Mille sa ina," vola C PlSte na pod. C\I v.od@alel.sk.

m 10...

.c -0

-

~

o

Lti

T""

Q)

-

Q)

"'C

.-m

c

o

~ )0> Slobodny ,"Iady "wi MrElda slobodnu

.c 0 lebo fOlvede n u beld etn oj 40 -tlUoku na (J sp{llocny iivot Toporc.any a okolLe. Tel. m: 0904/55 97 58

.:.:: >- Syrnpahcfla vdova sa rada 10miimi C s veseIYm .. pohodovym mu,zom do 60 r. -~ Ityslla Md 173 em. ktory ma "ld prrro·

~ duo tU'i5tlku. hudbu, laMe. kullulU. Tel. (J 0914/10 80 39

CI'l

PritilasKya info: wWW.zkmariOD.SII.' 0911 145740

~ auto-mote

)0> Dam do pre~ajmu garaz na GorMho v TO Tel. 0910/6113 i2

>- Dam do prenlijmu garM v TO. TeL 0915/0625 28

>- Dam do pren,jjmll garrii, S~mpe~ka. ullea, PD. Tel. 0910/12 50 80

>- 'Kupim autovraky be, PP a $PZ. Tel. 0905/27 M 59

>- Klipilll gar~z 0 B,;novci~ch" Tel, o 918/1S 67 34

>- :Kupil1l gar,;f v Partizanskorn. Tel. 0915/17 98 24

>- Kupim gara;!' v Topol·oanoch. Tel. 0915/679193

>- Kuplm hMarovane: Octavia" fabia. F~licia. Golf, Passat a lne. Tel. 0903/27 8250

>- Kiillim S I'o,mall v .acl!avalam stave. Tel. D9J.1/96 5712

)0> KUpil1l stare auta od r.V .. 88 do 98: Toyota. Honda. Renault 9. 11. 12. 18. Dacia a sta rSie Me reed esy 'I- dod Ii v ky Toyota. Malda. NI.ssan. Tel. 0915/67 52 59

)0> Predam 2·rYchlostnQ Babelu. Tel. 0904/17 '89 64

>- Predam ~ bat$'ie 180 Ah, 2·mesacne. n a] azde ne eta 100 krn, so ,Ii ru cnjim lis· tom. a 125 t. Tel. 0908/72 52 86

>- Pr€ de m be b etu • typ 210, Vyhod n e. TeL 0.907/86 6699

>- Preda m BMW 3.20 1, t». 98 . sm eborns metalfza. sedan. 1 rt 0.00 ;l<,m. 100% stev, 4 200 e + dohooa Tel. 0915/7893 87

)0> Predam Felicit!, 1.3 LXi .. model 99. na], 89 000 kl11, prvy majitel'. povadn)' stav. n6bilran~. C€na 2 200 e. Tel. 0902/11 7388

)0> Predam Felieiu, tv 99, naj. S9 000 Km. ak.o 110V~. cena 2350 € + dohoda. Tel. 0905/63 63 53

>- P,ed~m FIAT· Selcento. 1.1 MPI. I.V. 5/2006. STK + Et\ 10/ 2012. Cena 1 500 €. RlL 0902/91 11 81

>- Predam Ford Focus. TD, r.v. 00. sruBn),. Tel, 0903/85 93 24

>- ;Predann Ford Mondeo cornbi., 1.8 TOi, T.V. 96. cervena farpa, :2 000 €. Tel. 0904/2208 01

>- Pred;;m .garaz n~ SfpKU. :RYc'hl.e jednanje· dohoda .. Tel. 0908/28 00 17

)0> Pledam. gad .. pri tenisovtch kllrlGch na Mra.venlsk·u v TO. Tel. 091.1185 88 48 >- Predli m ga rat v B O~M oCh. ce n a dohodou. Tel. 0918/56 75 08

>- ,predam garsi v TO. Tel. 0904/21 40 66

>- Pre dam garaz. v PD na Severe. Tel. 0905/6190 09

>- :Pred"m malotroktor AGZAT, VIiRI. Tel. Og:L8/18 34 42

>- Pre dam na .FORD FOCUS 1,8 D 6(lkW motor: h ravu m arora ko m plet aj s tryska m i - dQbru. Tel'. 0905/26 97 77

> C'II o T""

o C\I

m 1...

.c -0

-

.:.::

o

M ...

Q) "'C :::I .c

::I Z o o 0::. <C D-

C'!! C C'!! "D >. > o .c Q) ;;;

.to "C

CD .lLC:

I.. Q) . :;

'CI:I N :::l

OZNAM

Meslo Topol'eany; MeslskY Llra~, Nam. M. R. Stefanlka c. 1 V Topol'Canoch organjzuje akciu

JESENNE UPRATOVANIE

V dnoch 27.9. 2010 - 24, 10. 2010

V iednotlivych caSl1 ach mes la budu podl"a harmonogram u pris taveno!- verkoobje-move kon!ajnery. ktore budil shiii!, otitanom mesta na odpad l domacnostl, Udrzby Z<l)1rad' a p 00 obne.

J ase nne up ralovanie .sa ne vzfahuje na Jikvidaciu n8bezpecneilO adparJu, aim napr. netinove trubice. chladnitky, lele.vizory. autobatinie a pod. Nebezpecny odpad je mozne odovzdaf be2pl atn 8 po cel y rok v prlestoroch lirrny Schwarz - Eko n~ UI. Pod Kalvariou 261W32

EleklroorJparJ sa bude ~bi~ra( po~ akcie Jeseon~ upratovanie na .Specialna Gzoacenych zbem9Gh mieslaeh v sobotu dna 16.10.21110.

Ziadam e V~$ .. aby $Ie vyliii I i 'VIva re n!j pad m iank y >0 S1,aoy m'estske ho ~r a.d~ AkekolVek pozladavlly a pnpomienky nahlasle na Mestsky ilrad Topol"Cany. odbm spravy Ill.ajetku a sluzieb p. Novotnemu. cisl.o telef6nu 534 01 42·.

Harmonogram prisl;avenia a vivozu kontajnerov; t I 27. 9. 2o.m - 3. to.. 20.10.

Mestske yYbory~. 1,2,4 • t.i. sidllsk8.duh. Wellod. St:red I.e II., sidJ.F 21 4.10.. 2o.to. • 10.. 10..20.10.

Mestsky yYDor c·.5 . ohraniGElfI~ ulicami: pod Kall'ii.rjou, Odbojarov, To.varnicki>. Puski nova , KiJ,lin'C;iakova

31 11.10..20.10. - 17.10..20.10.

M estsky yYbor c. 7 - Male Bedza.ny, Vi> l'k~ B ~dza IlY

41 18.10..20.10. - 24·.10.. 20tO

MestskY'yYbor C. 6 • ohran[cElnY'ullcaml: Tawmick8., 8rezova. MaJino· va. A. HII~k.u, Jllem~rckehb

Mestsky V'jrDor c. 3 • ohraniiS'snY ulicami: Stummsrova.lilhrad~icka. Pavlovova, Frana KIllJa. Sportovco . .v. Dr. Mamiha, Cs!. armady

Stanov.iilia kontajnerov:

• UI. M, 8a~ku - pri nallinovom stimKu - UI. Fullu· vedta Z$·pred clnz.. 2699

• U I. p" o. Hvr ezdoslava - prl, hokej OO]O\IQ mill rlskU "UI. J. Matusk,u - stanovi~le smelnYct1 na,dobVedl'a

cini:. 2178

Sidl. Stred I. -a II. - Pal;ijrikova ul. na rohu sUI .. J. :Bottu - :Bamolakova UI. - pl'i 1:ii1.z. 203'7

• Gogofova ul. - pred garai(lml

"UI. PbdjavorinskeJ - p~ tinz. 1942

- 2 ksko~la]n er()\l. ktore bu du po lks n akaz.oom konei~litea budu sakaZdy den ksebe Driblf;tovat - 2' kskontajn!>[()\I, Klare Dudl! po 1 ks na 'kalpom ko nc1 U] ice .,. bUd il sa kaz~ den k sebe p fi blitovar BtI(/ovaters/(a til," '2 ks ~onl<ilrierQv. ktorebudO po lks na kaZdQr11 konei uiiee a bLJdu.sa kal:dY den k sebe p.tilJlil:ovaf

• Ziist<\vk,a MHO'

1} Sfdl. JUH

Sfdl. V'jchod

- rohs UI. A. Gr:zllara • pod dnlorinom

" pardk

-za mostorh

- DoZiarna zbrojnica

- Ger.eSno.va ul,- Kubnckli.

Ten/u rlM~'s ~rlSliJvem~ konliJinerov pl~lf vlrJV v prvil 2 d"i v IVidnf. N,~Ir/uni ko"lajnery budti p%m prosriva"i! ~a jqe mieslo podl a ~ Olroby obcanov. aleho na l;jkl~de ~oiiarJil~iek Meslsky,:h I!jihurov"

AWBZ

= - Autoalarmy 1__ - Autof6lie =-= -faine

... • d •

= zaria. en,la

CD - Defendlock ....

= liliiii:

.>- predam nakradac 'HOI1 UN 05-3.2. 414. Te L 0915/28 20 05

>- Pred"m Peugeo! SW2 HDi. dIg. ~Irma, roJ. 2003. cena 6 700 €. Tel. 0948/15 12 15

.)0> PrMam rnotory na AGZAT a VARI. Tel. 0918/7834 42

>- Pred a nl po u ,ile I'm eu roznyoh roz rn e· rev, Tel. 0918/4939 18

>- Pradam prevodoltkU ns Aglal a Vari. Tel. 09j_8/78 3442

)0> Predlim S Fabia. lAo LV. 2000. csna 3 000 e. Tel. 0948/15 12:15

>- Predalll skuter Clea 50 cm3, LV. 6/2009. 4 850 krn, vyMrrw 5 tav.ce n a 480 € + eohoda. PD. Tel. 0918/448 662 )0> Prsdam sportovLi Maldu MX3. zaohova I a ,5 r. neJa zd ena: 1.92 000 krn, Gerve n ~ reroa .. streehovy stahovacf otvor, elel<trO .. nove dis kyo ra d i o, pol o ko le nkove pots hy. benzin. Cena 1 500 €. Tel. 0908/55 67 33

>- Prediim Tatru 148 - hydr~ulicka ruka s TP a SPl. Tel. 0915/28 20 05

.>- Pred'a 111 tra kto r Z Majo r 40. nove g\!I'JlY. bater ka, ch I 0 die. belS PZ. Vie oku 3 I. ruene vyxJapanie. bel SPZ. Tel. 0918/06 84 89

>- !"edam. VW Pasa! eombl - madry, 1.9 TD.I, r .. ~. 2002, 169 000 km, 11" disky, nf~kop'ofl!ove pneu, vel'ml pekny .. VYbo,. nii cena, Tel. 0903/9099 SO ~ PD

)0> Predlim z GAZA n3Dlavy. orsvodovku, motor 2-valec. Tel. 0907/11 87 40

)0> Predam zimne g\!111Y na dis~och na FelicJU. 1301£. Tel. 0905/636353

>- Predam limne gumy na clskcctr, In. 'KIBber 175x65x14. n8J. 800 krn (Cho. Thalia). Tel. 0903/21 75 13

>- Predam ztrnne pneumatlky 165/70 R 13 'I- di sky Fe I Icia. Favori t, dvere Fe I i Cia, eeny d on ad au. Tel'. 0903/60 02 60

>- Pred"'m .im~e pneurnatlky n·a dlskoct. na S Fabia Junior" Cena dohodou. Tel. 0905/84 3462

>- Prenajmem gar"" na Mexillu v TO, Tel. 0905/944230

>-PrenaJmem !larai v PI': . S,ipok Gd 35 C/mesiao. Tel. 0944/03 2024

>- VykupuJe m S Fe II 01 a. Fa bla. Oct8vl a a] zall,anicne, a): fi,emne. Tel. 0944/45 5475

)0> Vykllpuje rns ta rIO a uta a] be!. srK, aJ ska'odQva ne. Te I. 0944/45 54 75

PE,. BN Scbwecbat 8.3 € PD Scbwecbat 90€

0908524 697

-,' zvierata

')0> OarUjem dospeni fenku zla leho retrtevera. Te I. 0904/65 09 58

>- Hotel" Vj1cvik psov, Tel. 0915/78 26 98

)0> Jack 'Russel· . prsdam stenlatka. Tel. 0903/39 8744·

>- POOKOVANIE KNIT ZA TEPLA. Tel. 0917/29 91 44

>- Pre()a m 10- tyl'd n OVEk u ri cky V Kosi. Tel. 0907/02 63 Tl

)0> Predam 6.mesacml kozu, bel rohov, cella 60 t:: + donooa. Tel. 0905/-58 96 74 ')0> Predarn dornace maso~e osfpanci. rnoznost vYbelu. TeL 0903/46 9232

>- Pmd!i m "" d he rn (j civav u. Tel.

0905/30 46 01

)0> Prediim odS'tavcat~. Tel. 0904/65 45 74 >- .Preda m 0 dsta ocata Te I. 0908/43 61 39

>- Predam oSipane. Tel. 0908/0572 48 >- Pre dam osfpalle. Tel. 0904/3393 55 ')0> P red Ii m stan r at ka bigla. ocko~am\, "diie,ven;;. Tel. 09i8/1S12 53

)0> Pred" m st. novofu ndla n skeho psa, 8-1)'fd, 2x odeervene, ockovane, Tel, 0904/19 17 56

>- P'eoa m vietn" mske ocs ta.veat". lacno. Tel. 0904/57 8187

)0> VYKup 110VS dzi c h kOl i u vii s do 1110 • cella 0,45 €/kg. Tel 0948/70 07 11 - a] SMS. vykupkozi@gnJail.com

TOY STORY 3

NAJS LA VNEJSIE FllMOVfHRAtKY S U SPAt SNOWM PR fBE HOM 'animovan~ linmedill • USA' 11.4 min. slovenski da bl n~

eel ;vl.1 o~n9 villend sa po 30 rokoch stretmi "a pohmbe svujhn b0;al8ho basket ba lo"~ho I 'e n e ra pial! i<am O~ll d etstva ~Adam S,ndle!. Kevin James. C~rls ROCk. David Spade a Ro b Soh n eider).

V stupn Il a.30 €

SHREK:

ZVONEC A KONIEC

anlmaisml k~mrldi3'USA'92 min. s lovens1l'/ da~1 ng eo n as !;aka vo ~rrQ m ~lele S h IIik~? Om n "ho drsnejslaFI ona, obtlsti Kot~ I v ~ll.m !ch a 0 moo h 0 zm3lenel!f Osl!k. A kr,l"vsllra Za sienm i ml nora ml here nohaml. :Na svedoml to m, SI"ek. IMn} ~pustll do sveta leone "arml nerozumne prl."ro. Vstupne 2 €

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• I.· •
•• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • 15. - 18" (pialo~ - ponde!ok) 019.30 h

KARATE KID

ro~ innv dob rodniinv' USA '140 min. tesky d~blno

. I'rl p mille s.J na V'/bQ rn9 re make sM.v.neho h iW ·KARATE KID. ktQ rY b lIli e I nsWacio u . pro Inl"" ,/ po celom ·sv,t(! .• V!Jupm! 2,30 €

~ prf.J.'emnv za.i.iiok so .!iIilkDU. hiI'm ~ obllllOm a lvukolrYm i ele [(Imi •.

. ,-" www.klnope.sk

TAXI NONSTOP Partizanske

Sidl. F

2) Ino'fee/(a. til.

Jase/ska ul.

UI.dr'tlzby Toporova til. 3} Male Sedzany

Yerke Bedzany

- E roskynova uL • oloe au lob usu

4} Sedmikraskova ul. - aproli obGho.du p~·trafostan'ici fI astis.la ",ova ul, "na mil usa' Sladkovitov{lU u L Malin ova u I. - n a ro I, u '$ B rez:ovou Ul. Nezabtlqkova u/. - Dri ienisovYcb kur1oc)1

.Mojmfrova ul. - 2· kskonlajher()\l pri garMach na rohU

s Rastislaysvou u I.

UI. Timravy "sid!iskO "Topnr" St.ummerova til, • ZiI. autoservisom

Mesto Topotcany - Mestskyurad Namestielvl, R. Steffmika 111,95501 Topoteany

sobota 16. okt6bra 2010 od 8..00 do 16.00 hod.

bias! popis zberoe/ro miesfa - roh s UI. A Grwara

- chad n ik D ri bWalej materskej skal e - op roli d om u c. 1957/9

- roh s RasUslavovou ul. prj garazach

- roh s J avorovo u ul. - pri lenisovYcllk.urlocll

- parkovisKo pre d zakladnouskolou

· na roh .. s UI. Zilhumnie- pod clntorlMm

· C e resnoVii uI. za m ostom pri pozi arnej zbrojni c i

· na tni'lJliku medzi cinZ'. 1299 a 1457

• stanovi !ite separovan~ho zbe ru pri ti Ill. 2699

• vedra predajne chlielJ.pe ciVil· pred. 1:lnz" 24 6 2

• stanovt!ite komunat a separovanrlho ztleru vedra cin;'. 2178

• pri stano\li~ti komum\l. a sepaL zberu vedra tin;'. 2262/32

• parkovisko pre d garaiami v~dra ein;'. 1 a 88

- stanovi ste ko m u~al. a sepaL tlJeru vedra cini. 1 9 42 • parkovisko pred obchodom Coo p Jednota

ele!ktro

)0> .I. T. SERVIS - opr avy n Oleb ookov. PC . lCO, "llolne ldrQje. tlociarne - elektronl· ka. Rychle 0' kva I itll e o,p r avy ~ il s para a i: do 70 % oproU lnac. servisu! Pri' oprave odvo, - dOVOl 5 kurremm UPS v SR laarma. Tel. 0849;40 05 52

>- P'e(jam TV Pana50nic. uhl. 82 em, plo-eM obratavka. S:lrieborny. DO. aile novy. cena 170 €. play station .2 kompret, s:tsrsia verzia. cena .5,5£. Tel. 0905/84 92 69 >- Se rvls PlayStatl 0 n2, XBOX36 O. Tel. D905/iO 1583, www.kasala.sk

>- I'Iww.epicom.sk

0905/10 50 6()~"'inli.va.a 0914/10 10 10 BP<lIWJoodl'

Ka.m za kulturou

PA RTIZA N 5K E

P·~n ora m a-\icke kino

lB. 10. 0 15.00 h . BOROVfEN.KA" Program prj :prlleiito,ti Meslaca ucty k starsim. V,tup volny ..

TOPO[CANY

krno Spoloi':eo,ky dom

8.· 10. 10.0 19.00 h ·LEn !lANCE 1 Ame· rkky lanetny romanti(;ky film. luke, tanecnik. telom aj dusou, zije spolu s ka· moimi, tanecnikmi ZQ ,vojej skupi~y v dOmE na okraji mesta" MP 12"

12 .. 14. 10" 0 19.00h . lAHAr SPOLll. lA' TlAt NAZIVE, Americk:a STrnkouhla ak~na ,komedia. June sa v I'ieradle dil do reCi s oku zru j U ci m spol u cest u j uci 111 Royom. ChviIIJ. nato .18 .ltetar;Ho wlti do kukuricnello pola a okrem tychto dvoch nikto havariu. nepre~ije. MP 12.

15 .. 17. 10.0 17.00 h ' MACKY A PSI: POM' STA KITTY GALORE. Amelick~ animovan~ komedi a. V odvekom subo jim aci ek a PS{lV zo!la jedna slalena ma~itko so svojou tlapkou priliS d\lieko .. MP 7.

15. " 17. 10. 0 19.00 h ·POCIA10K. Arne· ricko - an91icky !lrokouhly mysteriozny thriller. Dom Cobb je ,klheny <Iodej, absohltne na)lepsl v nebezpel'nom umenl extrakcie: cenne tajom~tva krodne z I1fb, k Y pod vedomi 11. p{lcas sne n i a. kedy je. mY5el: najzranitel."nejsia. V hlavneJ illohe Leonardo DiCaprio. MP l'2.

PRIEVIDZA

6" 10 • 5" 11. v prac dlioch od 9"00 • 17.00 II . ZA OPONOU. Pozyvame Vas na vYllavu maliarky a m!nografky Emnie Jakubilovej. Obrazy n<l vy,tave ILl i.nspl" ,ovan~ ,vetom divadla. Vs!upn~: deti, d6chodcovia . 0, 33 €, do,pe I f - 0.50 € . Organi.l~t{l" Galeria REGIONAHT pri HKC

"ANDLOVA

ki~o Ba~rk

10. 10. 0 18.00 h - KICK' ASS. Teenager Dave lizewski nevynika ziadnymi zvla~t· nymi' !chopnosfami. Zije priemernym zivolom stredoskolaka. PopoludnJil trilvi poflalmvanfm sa I nudiacou 1.0 partiou. ledine, co ho naozaJ bovi, sO kOrl1iksy. MP 15.

12:10 0 18.00 h • KAJflll!K. Celove~ethy hrany <'elky film, 0 mjmamejsom odsli· denom. vaznovi ;u~a;tn05ti. Film nie je zivotopisnym portretom J1iiho K.:ljinka" MP12.

n. 10" 0 18.00 h • DOSPElAo. Komedi.a" C ez s viatoi'ny v leke n d sa po 30 rokocl1 stretnu nil pohrebe svojho byvaleho b a I kelbal ov1iho t ren era pi. a ti ka mosi z detslva.

NOVAKY

KCMNkino

10. 10. 0 18. 00 h " 1l0SPHACI. Komedia. (ez Iviatocny vlkend Sll po 30 rokoc:h .trelilil nil pohrebe svojho b)'valeho b<lsketbaloveho trenera pioti korno;i zdetstva.

fMbk<)va ~~Ia K(MN

12.10. od 9.00 h do 18.00 h !l.IAGNOSHK.A' KOM PLUN E VYS ETR EN I E STA VU 0 RGA N1ZMU (napr. heli(obaCiera, boreliozu, onkolo9" och oren i e a d'a II ie ... ) Je n utne va pred s~ objednal' na telef6nnom 1'lsle: 09171250 455, podrobl1ejsie informacie na: WWW. (B1trumdiagnostiky.sk

Zber.

~ oznam

')0> Aj za Teba umrel Sy~ Boil Pan Jelis Krisws - ECM ParU,anske - p Sk·lenil,. Tel . 0918/323148

TALIANSKO

preprava osob

.1:1:1:/:1%_ Kailta 6 cesta

ZDARMA

www.slovensko-tallansko.sk

~Rff!gl""3%i

Po hrebnictv 0

kOO1P I e1tle- .

llahr~L'n~ 5h.l.±lzyDvonc odVQZ V r:imct d;;re~ll tadm'mo

:t po dollode :d: do 20 kin! kompleme sluzby )lpE<'l!J ~pla .SflII_lkY· Hm~ Ii: .C RED IT Most.oV<1 3)6. Pmtlzmlske Opl\lti obcb~'\l dOlllll Lldl Gen,Svoboriu1461J75

0905354657 - NON STOP 038/7490083,03817492954

Ro.zpisle:karenskYch pohotovost,nych sluiieb

Prievid'za

leSPP j~ poskytovana Po ·Pia dG 20.00 h, sobata:.l100 ·10.00 h. n~del'a: 8.00 ·11.00. 13,00·19.00 h

4.· 10, 10. lekare~ Prievidza, ~.Krjlrka 26

11,· 17. 10. lek~reli ALTHEA,

Fiindlyha lS7112A

Tllpa rcany

leS PP je po S ky!ov a nil v mes!e k ddS' de" do 22"00 h

9. 10. lek~reli No kor1;e, ~kultetyho 5

10. 10. le~aren Novll, Ilernolakova 2476 11.10. lek<ireii Na, korze, $k u Itetyho 5

12.· 13.10. I .. kil.ren Nova, 8emolilkova 2476 14.·15. 10. lekafefi Pilulka.

r. Podjavorinskej 2120/1

Partilanske

LeSPP je poskytovana v me~te hidy den do 18.00 h

4.· 10. 10. lekaren Kami'lia. Nitr. c<"ta· 11. - 17. 10. lekareii Verbena,

H mer ri kova u I.

8iinov(~ nad 8ebravGu

LeSPP je poskytovan~ Po - Pia od 15.30 h do 18.00 h, So - Ne - ~vialky od 8.00 h do 18.00 h

9.10. leka.ren Valika, Nam.5NP638

1.0. 10. leka feii Ou bn i fka.

Sv~!oplukova 1602/14 11. ·15. 10. Lek!ireli ku gymnazlu, Ra d IInske:ho 577/9

. illzC!"UlY a ifl:formM"1 (fldeuofk: Redakd" I~.trllo" -TO,'I.r,o, ~;ad.iICr l)aniela Medo.vl. {"·n,an, 11iecto\',,@Jp"J'(loll ... k. l'rilcmJ.I"':e,",~e- M. (:arlkn"". V"OCIIl plo'ncj I ,,'lercic •

J. Sip;:;~kov:f, Z. Bef,ovl· reklamny "m"~zcx pre PI.': ... Un B - :tel. 0904/40 92 83. ('·",ail·: nIx hod" ik!O@pardo".ak. korekCi" • I. jall0u;;km-;;, ""dzba a gran, krl llpra,." - Jun\i VendeHn, Peter V",ju. Adn:",~ red"kcic' IknlohtkoV11. J :'iMi. 955 0 I TopulfilnY. \\fww.pardon.,k, ",. , mlil: Il)po!cm'y@p~xdu".,;I(. [d./fax: II~S/ 53~ J I) 45, lei. 532 20 ~3. Ad I,h~. prev"dlk~':

T" Van<ov~i 17. 07 I OJ l'rle"ctza. teL/fax: 046/542 ](1 It), prijcm im~n:i",· H. PelTL,kov,.. "cdf.ica prev1nzky a: markelingo'1' poo-adca· 10k. E. Vasko"", pl"levidza@panlo".,k. Vyd'i,r~ I ng. Jozd Kur.ik. Po], ",nice 62, EV 2S6(i/()D. Z pri'le,en 'd', prcd16h tlai'ia 'il.a,'iame VERSUS, Braasl;wil. Redakda llezodpoveda za 01:0.,,,[, a p"",,<1,,'O'[ i nZCnfIQV.

Zako~ 0 odpado!:h. jasne hovan. ie stare al e DO n efunguj lice ele'ktrospot,ebice uI nie sO be~llym komumil~ym odpadom.

a preto sa n 85m Il vyft adzovat' .spol·u S bezn)om odpadom.

Mestsky lirad v iopol'canoch v spoilipraci so zdruienim EIiVIDOMpl'll viis priprlIvil zber eleklroodpadu. Vaiu domiicnosf lbavne nepatrebnych eleklnrspu!tebiGuv a larcveil pumfii:u!e iivu!nlimu prustl'lldiu.

Vel'ke damace elBkIrospotreblce su napriklad: chiadni!:ky, mraznicky, pracky, susicky, uml'vacky riadu. elektrjcke sPQ[llky a rury na pecenie. grily. mikrov:lnky, varn~ dosky. elektricke spOliebice na vykurovanie, ods.ivace par, mObilne klrmy.

Zber sa tYk~ ~i malych .dQmlicich Hleklro~pDlrelliCnv. su 10 ~apr.ik.la.d: vysavace. zehli5ky. hriankov.ace, Kuchynske rODoty, mixelY; fritezy. ml,ynceky a. kavovary. elektricke noze. sttihai':'e vlasov. hoJiace strojceky. kulmy. fellY, hodiny ci vahy.

lberne miesta mobilmlho zberu elektroudpadu v meste Tupol'cany. k10 Ii sa bud e kona!' v SllbollJ dila 16. 10. 20 l!O

Utica Topol'ova Jaselska Mojmirova

N ezlibudkova Lipovii

Male Bedzany VelM Be dlany TImravy

Fullu

M. Benku J.Matu~ku

P.O. Hvi e zd oslalta Gogol'ova Podjavo ri nskej Janka Kr.ira

Slitazna otazka na tento tylden:

H lavn a postava Ii 1m u Po clalo k 0 om Cobb Ie sk Lis en y zlodei, a b· 50 I (j tne ~ a j (epsf v nebezpec nom urn e n! extrakc j e; cen ~ e tajom· stva kradne z hrbky podvedomia pocas snenia, kedy je mysei' najzranitel'nejsia. Klo si. lahral bl3vnli poSlavu?

A. Russell Brand,

B. Catherine Zeta-Jones

C. Leonardo D).Caprio

pardOD~