TRVONG £lAI HQC BAcH KHOA HA NOI PGS. TS.

NGUY~N DOAN Y

R

TRIBOLOGV

•• f"'; NHA XUAT BAN xAv DVNG 1111 ••

TRUONG £lA-I HOC BAcH KHOA HA NOI PG5. T5. NGUY~N DOAN Y

GIACTRiNH

j , A

MA SAT • MON· BDI TRON

TRIBOLOGV

NHA XUAT BAN xA Y DI)'NG HA NQI- 2005

i.or NOI I>AU

M(jt trong nhilng nhiem v¥ quan trong nluit dt;it ra d6i vm nuoc ta trong thiJi hi tiep cqn vm tu d(jng hoa va hi~n dai hoa la sa dung hieu. qua nhat cdc trang thie't bi hien. co. N6i each. hluic la: can phai nang cao d(J tin ctly va tudi tho cua cdc may moe, duru; cu, trang thiet bi, nhdrn. nang cao hi~u qua kinh te'va xii h9i dOl vm dau tu pluit trien.

Cling vm sl/ pluit triin khoa hoc ki thtuit, cdc yeu cau moi ciing duoc dt;it ra dot vm cdc may moe thiet bi thi du. nhu trong die"u ki¢n chan khong, nhi~t qua cao, qua th/ip, moi truimg xiim. thuc, an mon. hoa hoc ... D(J tin cqy va tudi tho can pluii duoc xac dinh., khi cae thiet bi lam uiec trong dieu ki~n khoc li~t nay. Vi¢c ruing cao d9 tin cqy va tu6'i tho khong chi mang i nghia IJn vm cdc nha may, cong ty rna con La nhiem V(j quan trong d6i vm ca quoc gia va quoc te:

Trang cdc van de chung lien quan den d9 tin ctly, tuo'i tho cua may thi van de" Ma sat. mon, boi tron (Tribology) dong vai tro quan trong nhat. No quyet dinh. den tren. 95% d(J tin c¢y va tuo'i tho cua may va thiet bi.

Ma sat, trion. va boi tran. La ba van de lien quan hia: cd vm nhau, khong thi guii quye! rieng biet titng vi[n di, kh6ng thi choru; moti rna kh6ng quan tam den ma sat va boi tron, nguac lai kh6ng thi chi nghl den kr thiuit boi trati va v¢t lieu. boi tran. neu chua rii ban chat ma sat va mon cua d6i tuang.

N9i dung duo: trinh bay trong cu6n sach. nay lo. nhftng van de ca ban ve ma sat, mon, boi tran, co the'se dap ung mot ph/in. quan trong d6r vm cac sinh vier; hoc uien cao hQC, nghien. cuu sinh, cac nha nghien eta: dang hoa: cU)ng trong linh. uuc nang cao d(J tin qiy, tu6'i tho cua may moe, thitt bi.

Do tinh chat r9ng Ian. cua van de va la m(Jt khoa hoc lien ngimh. nen trong pham. vi mf;Jt cuon. stich. khong the'trinh bay day du co Sd Ii thuyet, tinh todn. va ke! qua thuc nghiem, Ctic ne)i dung tl mi han se duac trinh bay trong cdc chuyen nganh. rieng: Ma sat - Mon. - Boi tran.

Ttic gid xin chan thanli cam an Giao su, Vi~n sf Nguyen Anh Ttuin. va cdc guing oien be) mon May ua Ma sat h9C Khoa co khi Truimg D(li h9C Bach Khoa dii giup aa, dong gop nhieu y hien quy btiu cho qua trinh bien soan. cu6n sach,

Ttic gia

3

PHANI

NGANH HQC TRIBOLOGY

1.1. DlNH NGHIA

Tribology la mot nganh khoa hoc quan trong, nghien ciru cac qua trinh: rna sat, mai mon, an mon, cac ki thuat boi tron, vat lieu boi tron, ket cau boi tron cho may va thiet hi, khao sal cac cau tnic, tinh chat cua cac he rna sat tv nhien va nhan tao,

1.2. Ml)C etcn

Tribology la khoa hoc nghien ciru cac quy luat rna sat, khao sat, danh gia, mO ta cac quy luat do; tir do dua ra cac quy luat anh hirong den dQ tin cay, tuOi tho cua may, thiet hi; nham khong ngirng nang eao hieu qua su dung va t6i lID hoa ve tinh kinh te cua thiet bi.

Tribology vira la mot nganh khoa hoc tv nhien va la nganh ki thuat, va cling la mot nganh cong nghe,

1.3. PHAN LOA,.I TRIBOLOGY

Nganh hQC Tibology duoc chia ra cac phan nhu bang sau:

Cong nghe

Ky thuat

Mon

BOi tron

Ket du

Tribology

V~t ly, co hoc, hoa hoc, nhiet d<>ng hoc

V~t lieu

1.4. KI THU~T TRIBOLOGY

Ki thuat Tribology U. mot phan quan trong cua Tribology, nghien ciru cac phirong phap chong mon, chong an mon, lam giam rna sat, tang hieu qua sit dung thiet bi nham

5

nang cao tu6i tho va d¢ tin cay tren co sa mono Chung diroc cu thi hoa bang cac chi tieu chinh sau:

- Giam rna sat, giam mon, giir vUng d¢ ehfnh xac can thiet d~t fa;

- Giam mat mat nang luong vo ich;

- Nang eao tuoi tho, d¢ tin cay cua thiet bi;

- Nang eao hieu suat lam viec;

-T6i l1U ve kinh teo

Va diroc thong qua cac hlnh thirc nghien ciru, ap dung co ban sau:

- u,g dung hieu qua cac ket qua moi nhat cua khoa hoc ki thuat hien dai vao nganh hoc Tribology;

- Phat trien va hoan thien cac bien phap cong nghe be mat, tao ra cac ket cau rna sat

co chat hrong eao;

- Phat tritn va irng dung cac cong nghe eh6ng mon, chong an mon;

- Nghien cuu phat trien cac ket can boi tron, viitt lieu boi tron, nang eao tirng biroc tubi tho;

- Oitg dung plurong phap do dac, danh gia lien lien va cong cu toan hoc hien dai.

6

PHAN Il MASAT

Chuong 1

cAc I>~C TRUNG CO BAN CUA MA SAT

1.1. DlNH NG HIA, cAe THU~ T NGU CHiNH

a) Ma sat: 13. sir mat mat nang IU<;1I1g co hoc trong cac qua trinh: khiri dong, chuyen dong, dirng.

h) M a sat khOi d¢nx: la su mat mat nang hrong co hQC trong qua trinh khoi dong,

c) Ma sat dong: 13. S1,l' mat mat nang hrong co hoc trong qua trlnh chuyen dong wang d6i tai vung tiep xuc,

d) Ma sat ditng: 13. su mat mat nang hrong co hoc trong qua trinh dirng tai vung tiep xuc co chuyen dong wang doi.

e) Life rna sat: 13. lire can chuyen dong nrong doi cua v~t tht nay tren v~t tht khac, diroi tac dung ella ngoai lire phap tuyen voi duong phan gim giira hai v~t the.

f) Ma sat ngoai: 13. rna sat xay ra gitra be mat tiep xuc cua hai v~t th~ doc l~p voi nhau, khi co chuyen dong wang d6i.

g) Ma sat noi: Ia rna sat xay ra ella qua trinh chuyen dong luang d6i, trong cung mot v~l the.

/1) Ma sat VI rna: la rna sat duoc ke den do anh huang ella cac yeu to tren be mat tiep xuc, co, li, hoa, chat 111<;111g be mat, ban chat cua vat lieu, doc che dq lam viec ...

i) Ma sat vi rna: la rna sal diroc kt den ban chat v~t lieu, tinh chuyen dong ella cac phan til, tinh lien ket hoa hQC va nhiet dong hQC dan den su mat mat nang hrong co hoc,

1.2. cAe D!e TRUNG co BAN eVA MA sAT

1.2.1. Luc rna sat

Cho den the ki xx, hrc rna sat duoc tfnh gan dung theo cong thirc:

(1.1 )

7

Trong do: FN - hrc phap tuyen voi be mat tiep xuc co chuyen dong wang d6i.

o trang thai tinh (tnroc khi co chuyen dong nrong d6i), lire rna sat bang lire tac dung thea phtrong tiep tuyen:

Fms= FI

Hinh (1.1) bieu thi eh uyen dong wang d6i cua vat ran

(1.2)

r1- - - ----I

I 1

1 1

1 1

r3- - --- --I

1 I

- - - - - - - - - -r - - -, I

I __ -!- J

I

Hinh 1.1: Mb hinh chuyen dong tinh lien cua w;i! ran

1. Huang phap tuyen; 2. Huang tiep tuyen; 3. Huang t6ng hop

1.2.2. Momen rna sal

Momen rna sat dUQ'C viet nhu sau:

Mms = Fms' R

Trong do: R - canh tay don tirong ling voi We rna sat F ms

1.2.3. Cong rna sat (nang hrong rna sal) (W ms)

Nang hrong rna sat dUQ'C viet nhu sau:

- J)6i voi rna sat tnrot:

(1.3)

W - E - J FmsdSms

mSt - mSt-

(1.4)

Trong do: Sms - quang duong rna sat. - D6i v6i rna sat Ian:

(1.5)

Trong do: qJL - goc Ian.

Tuong tl! d6i voi rna sat xoay co:

Wm,,, = Ems" = J Mms. do, <Px

(I.6)

Trong d6: <Px - goc xoay.

8

1.3. PHA.N LO~I MA SAT

Ma sat duoc phan loai dum cac dang khac nhau, chu yeu duoc chia ra theo d6i nrong tiep xiic (rna sat noi, ngoai, vi mo, VI mo), thee qua trinh (chuyen dong, dirng, khoi dong, va d~p ... ), thee dang chuyen dong (tnrot, Ian, xoay ... ). va thee trang thai chat boi tron (ran, long, khi, Plasma ... ).

Duoi day ta xet mot so loai rna sat CC1 ban sau:

1. Ma sat truot: Iii rna sat xay ra giira hai be mat tiep xuc, khi chuyen dong tnrot urong doi (hinh 1.2a) rna van t6c tai diem tiep xuc khac nhau ve gia tri va cung phuong. Hinh 1.3 trinh bay mot so dang chuyen dong tnrot nrong doi, co trong thuc teo

F

a)

b)

c)

Hinh 1.2

2. Ma sat Ian: la rna sat xay ra giira hai be mat co chuyen dong Ian tuong doi, rna van toe tai diem tiep xtic cung gia tri, cung plurong (hlnh 1.2b); Hinh 1.4 bieu thi mot so dang rna sat Ian trong thuc teo

3. Ma sat xoay: la rna sat xay ra giira hai be rn~t tiep xuc do chuyen dong xoay wang doi gifra hai vat tht (hinh 1.2c). Hinh 1.5 bieu thi dang rna sat xoay co trong thirc te,

+V,
+F
-v,:o
-F
g) -V2 h) v,:O

Hinh 1.3: Cac dang chuyin dong truot

9

I

\

4

Hinh 1.4: Cue dang chuyer; dong Ian

Hinh 1.5: Cae d~mg chuyln d(Jn& xoay

d) Ma sat han hop: la rna sat bao g6rn t6 hop tir cac loai rna sat rieng biet tren,

Hinh 1.6: M6 hinh dang rna sat h6n hap

Chuyen dong Ian xoay tnrot cua 6 bi huang kinh:

.~ 4 .~

Hinh 1.7: Dung rna sat hbn hqp diln hinh trong thu: t{

I. True lan; 2. True xoay; 3. True ian mo men vong ngoai; 4. True Ian yang trong

IO

1.4. TONG QUAN VE PHAN LOA-I MA SAT

Uin truqt

1-----'-----1 T nJqt xoay

Plasma

Lsn xoay

Long

Khf

-.----- ---~-~

1.5. DO TH~ NGUYEN T AC eVA Ht s6 MA sAT

M

Vms" Mng 50

s"'"

Hinh 1.8: D6 thi nguyen fac ella ma slit truo: pili.' thuoc vilo qudng dlfimg ma sat Sml cLla vat rail khi khJi dong.

Doi t!J<1ng

Qua trinh

T'lng thai

11

0,18

2 p=2N1mm

FN = konst

Vm• = 1,665 mmls

--==~~:;:::::::g,ffi

t 0,14 0,12 !l 0,10 0,08 0,06

15

o

5

10

15

20 S,.;--

25

Hinh 1.9:D6 thi nguyen tdc cua ma sat truat cua vdt rdn - mdu tren dUnf: yen mau duoi chuYln d¢nf:

I, Thep rnai - chat deo: 2, Thep danh bong - chat deo; 3, Chat deo - gang mai

!loO,41-------J:.:;..._----+------I

Hinh 1.10: D6 (hi h¢ sf/ ma sat truat Clla thep - (hip, khi khJi dong

1. Be mat dtroc Him sach;

2, Bt mat co chAt boi tum

o

2 !lm 3

50

100

150

200

3

0,1
0,018
t 0,Q16
0,014
).l
0,012
0,01
O,OOS
0,006
0,004
0,002
0 2 Ii =O,SNlmm

n,m

v_

Hinh 1.11: H¢ sf,' ma sat khJi d¢ng d truot co boi tran

Hinh 1.12: Nguyen tac thudn nghich Stribeck

12

2,0.----------, Jl"""

Hinh 1,13: ne soma sat eua {hep va Indium

1,5

0,5

-10 -a -s -4 -1

o 10 10 10 10 10 em/s

Ve--

H~ so rna sat lam viec khi i:J van toe gi 6i han v gh

F

Hinh 1.14: M6 hinh ma sat h6n hop gim han: kho va uot = f.-1gh"

1.6. TiNH H~ s6 MA SAT

1.6.1. H~ s6 phu kin

Mire dQ phu kin cua cap rna sat diroc viet thee cong thirc sau:

Trong do: Ams2 va Ams I - dien tich rna sat cua vat th~ 2 tren vat thS 1. Nell chien rong rna sat cua hai chi tiet nhu nhau, he so phil kin la:

k - ams2 pk -

amsl

Trong do: ~s2 va ~sl - chieu dai rna sat cua chi tiet 2 va 1.

(1.7)

(1.8)

13

D6i voi cap rna sat true bac, ta co:

k - ams2 pk ---

am,!

Trong do: ~s2 - chu vi cua true;

ams! - doan tiep xuc cua bac,

a"",

a)

aJ Dan truat

Hinh 1.15: Do lon hinh hoc ctta ciJp rna sat diin hinh

1.6.2. Cong thtrc tinh h~ so rna sat

- Cong rna sat hay nang hrong rna sat:

- Lire rna sat

Fms= L Fmsj J

Trong do: F msj - lire rna sal thanh phan, - Cong suat rna sat:

- H¢ s6 rna sat:

14

«: tms

Fms Wms

~=-=

FN FN·vms

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

Chmrng 2

THONG s6 HiNH HOC BE M~T TIEP XUC

Lf thuyet vt, thong so hinh hoc ella bt mat tiep xuc dua tren If thuyet dan hoi, dec va ket qua nghien ciru thirc nghiem vt, chal hrong be mat cua cac chi tiel khi gia cong bang cac phirong phap cong nghe khac nhau.

Lf thuyet tiep xuc nhan diroc tit nghien ciru cau tnic hinh hoc thuc cua v~t ran va tfnh chat calf If nrong, nhung thuc.te, chi ton tai tfnh khong dong nhat va khong If nrong ella be mat chi tiet may. De minh hoa cho If do nay, cac dac diem tiep xiic dtroc xac dinh nho su dung cac Ii thuyet thong ke, tit mo ta bien dang chieu cao trung binh cua cac dinh nhap nho va cac quy luat phan phoi cac dinh nhap nho tren M mat, Cac truong hop tiep xuc duoc bieu thi bang cong thirc tfnh co d¢ chinh xac diI can thiet theo yeu cau thuc te cua ki thuat d~t ra.

II!! ~ .• .....' ....

2.1. TIEP XUC eUA BE M~ T

51,1' phu thuoc cua ling suat trong vung dien tich tiep xuc, vao hai dang tiep xiic chinh

cua v~t ran do la tiep xtic dan hoi hoac deo,

Lf thuyet bien dang tai vung tiep xuc dan hoi duoc xac dinh dira vao cac gia thiet sau:

1) ehb tiep xuc ban dau chi 13 mot diem sau do phat trien thanh mot duong,

2) Vung tiep xuc phang va dong nhat,

3) Trong vung dien tich tiep xuc chi xay ra bien dang dan hoi.

4) Chi co hrc phap tuyen tren bt mat tiep xuc chung,

5) Dien tich tiep xuc nho so voi dien tich M mat cua v~t tiep xiic.

6) EO qua lire rna sat xay ra trong vimg dien tfch tiep xiic b thoi diem tai trong tac dung, Dien tfch tiep xuc thong thirong la mot hlnh elip, nhung trong mot s6 tnrong hop d~c

biet no co th6 la mot hinh tron hoac mot dai duoc gioi han boi cac duong song song. Truong hop elip phu hop voi tiep xuc cua hai vat the hlnh cau hoac hai hinh tru gi6ng nhau, voi cac true cua chiing vuong goc voi nhau.

V6"i vung tiep xuc diroc tao thanh boi hai vat th6 hinh tru co cac true song song nhau la mot dai dai.

Bang 2.1. Mo ta phan b6 ap suat tren dien tfch tiep xuc co hinh dang khac nhau.

15

Bang 2.1. Phan bo lip suat khi tlep xuc dan hoi ella hai v~t th~ co bien dang cong

Hinh dang ban dAu cua vi;\t th6 tiep xiic

Luat phan b6 ap suat

Hlnh minh hO<;1-

Ti€p xuc diem: Be mat cua cac v~t th~ eong khac nhau

Dien tich tiep xuc 1a m¢t hlnh elip voi cac ban true la a va b.

Tiep xiic diem: Hinh cau hoac hlnh tru co cung ban kinh voi cac true vuong g6c nhau

Dien tich tiep xiic 13. m¢t hlnh tron,

Dien tich tiep xiic 13. m¢t dai dai Tib xUe duong ptx, y) = Pm" ~(~)2

thing: Cac hinh tru

co cac true song song

o day: p(x, y) = ap su~t tai mot di~m co toa d¢ x va y; Pmall = ap su~t IOn nhat; p = ban kfnh cua hinh tron dien tich tiep xuc,

Quan h~ gitra gia tri irng suat 160. nhat va trung binh voi dien tich tiep xtic ta hinh tron hoac elip la:

Bang 2.2. C6ng thuc tinh di~n tich tiep xuc, ap sutit Ian nhat, doi v(ri tiep xuc dim hoi ella cac vat th~ eo b~ m~U eong

Loai tiep xiic Cong thirc tinh
I 2
l. Hai hlnh cau: Di¢n p =0,909 J./E1drN
tich tiep xuc Hi hlnh tron
Pmax =0,578 4b
r 2
h =0,825 VEld;2 16

x

1

2

2. Hinh diu va m~t phang: Dien tfch tiep xuc la hlnh tron,

p""O,909 VEtdTCN p~~O.578 ~

h~0.825~

Tc - ban kinh ella hlnh diu

3. Hinh diu 16i v6i hlnh cau 10m (r1 » r2): Dien tich tiep xiic la mot hinh tron,

p "" 0,909 VE td rN Pm~~O.578 ~

h =0,825 ~EtdrN2

4. Hai hmh tru cac true vuong g6c v6i nhau: Dien tfch tiep xuc la mt)t hmh

elip v6i true a, va be.

ae = 131 ~rEtdN ; be = 132ae

dien tich tiep xiic A = 1t~be = 1t132 a;

P_ ~ 1-: ; h ~~3 ~ ~

EtdT

131

1 1,5 2 3 6 10
1,144 1,317 1,459 1,701 2,226 2,740
1,000 0,765 0,632 0,482 0,308 0,221
1,651 1,635 1,607 1,548 1,405 1,280 5. Hai hlnh tru co cung ban kfnh va co cac true vuong g6c v6i nhau:

Dien tfch tiep xiic 1a mt)t hinh tron,

p ;= 0,909 VE td rN Pmax =0,578 ~ N Etdr

h=0,825~

6. Hai hinh tru co true song song (ca hai ~ mat deu 16i): Dien tfch tiep xuc la mot hinh chir nhat v6i chieu rong la 2p.

, Pmax =0,564 [:;1 E1dr

p;= 1,12~E{drNI

17

1 2
7. Hinh tru voi mat ~
phang, Dien tich tiep p = 1,I28~EtdrN I ,
Pmax =0,564
xiic Iii mot hinh chit nhat r
voi chieu rong Iii 2p. h _ 2Nt [ (In 2;1 + 0,407 ) + E2 (In 2~2 + 0,407 J]
- E1
1t
r = fT (rT = ban kinh ciia hinh tru),
8. B6 m~t tru voi mat 16m ~
song song (rj » (2): p = 1,l28~Etd"[ fN I , Pmax =0,564
r
Dien tich tiep xuc Iii mot h ~ 2~, [E, (In 2;, +0,407)+ E2(ln 2;2 +0,407)]
hinh chir nhat v6'i chieu
rong Iii 2p.
vOi flf2
f=--
f1 - f2
9. Hai vat th~ co bien
13 EtdN 3 EtdN
dang eong tiep xuc tai a =n 3-'-- , be=nb V2'~
mot ditm truoc khi e a~2 K"[
bien dang: Di?n tich
[ J
tiep xuc thong thuong 1 3 K"[ b=~ 3 2..E2 K N2
Iii mot elip voi cac ban Pmax = 3 _. -- N ,
1tnanb ~ 2 Etd 2 4 td "[
true Iii a, vii be'
K"[ 1 1 1 1
=-+-+-+-
fll fl2 f2] f22
bJae {2 na nb no
1 0,00 1,00 1,00 1,00
0,8 0,36 1,12 0,91 0,99
0,6 0,64 1,27 0,81 0,97
0,4 0,84 1,66 0,66 0,90
0,2 0,96 2,27 0,50 0,73
0,1 0,99 4,01 0,40 0,59
0,05 0,997 5,98 0,33 0,46
Trang do: N I = lire phap tuyen tren mot dan V! chieu dai; Pmax = tip suat 160 nhft't tren dien
tich tiep xuc; p = ban kinh hoac nira chieu fqng eua dien tfch tiep xuc:
fj f2 1 1 1 1 l' b' ki h d ' b ic ba "
f=-- ,- ,- , - , - a an m eong nrong uang: ac va c - cae n true eua
f] - f2 fll f12 f21 f22
dien tfeh tiep xuc hlnh e1ip ; [ - d¢l¢ch tam, 18

Bang 2.2 trinh bay cong thirc tinh dien tich tiep xuc, gia tri ap sua"! Ian nhat eho cac tnrong hop khac nhau ella tiep xuc dan h6i gitra cac ~ mat,

Voi tiep xiic deo, ap suat tiep xiic trung binh dtroc tinh bang cong thirc: Ptb = c.cry' Trong do: e - he s6 k~ den tinh khong deu ella b~ mat va sue ben Ion nhat ella v~t lieu chi tiet, cry = gidi han ben deo,

Truong hop hinh cau voi tiep xuc deo, c i"j 3.

D¢ cling ella vat lieu co th~ duoc tinh bang cong thirc Mayer:

N = gd'',

Trong do: d - dirong kfnh vet:

g va n - cac he s6 ke den tinh chat vat lieu.

2.2. CHAT LUONG Bi M~ T CHI TIET MAy

2.2.1. Tinh chat co Ii clla cac lap be mat

Tinh chat co li cua cac lap M mat chi tiet may phan IOn khac veri tinh chat cua vat lieu tao ra no. LOp nguyen tir ngoai cung co tU<1I1g tac IOn; ket qua la lop be mat tlurong duoc phu bang cac lop khong khf, ruroc va cac chat hiru co khac, LOp bam tren be mat la lap v~t lieu hoat dong lam giam dan su nrong tic gifra cac nguyen tir tren ~ mat.

2.2.2.I)~c dit~m hlnh hoc cua lap be mat

Tinh khong deu cua M mat chi tiet may duoc phan thanh sui sty' hinh dang, song va nhdp nho, Sui so' hinh dang 13 d¢ khong deu cua M mat, xuat phat tit hlnh dang thirc cua no (loi, lorn, men lech, ... ). Song co dang gom cac khe va dinh tuan hoan co ehu ki, each nhau mot khoang each (biroc song Ss) va chieu eao H, tlurong co SsIHs > 40 (hinh 2.1).

Hinh 2.1: Biiu do ('au true hini: hoc he' milt eua v{it ran 1. D¢ song; 2. Nhap nho ht mat; 3. Sai so hinh dang

Nhdp nho he' mdt la co vo s6 dinh trong mot khoang kha ngan (2 den 800).lm) va cao (til 0,03 den 400).lm). Sai lech hmh dang, song va nhap nho diroc chi ra duoi dang bieu

19

d6 hinh 2.1. Tham 86 nhap nho be m~t duoc eho trong hang 2.3. Cluing dU'<;1C xac dinh bang viec phan tieh cac d6 thi bien dang be mat tren mot rno hlnh khuech dai (hinh 2.2).

ChiEu dai lay lam mau I (hinh 2.3) mo til nhap nho be mat theo rn~t cat ngang va xac

dinh cac gia tri bang cac gia tri gioi han,

Duong fll fl2 ta dirong trung binh.

Al va A2 - dirong di qu~ dinh eao nhat cua bien dang, B1 Hz - direng di qua ranh silu nhat ella bien dang,

Chieu dai mau diroc chon phu hop voi tieu chuan GOsr 2789-73, phu thuoc vao dang nhap nho cua be mat,

a)

,
t'" ,. [Y\ ~ ~ ~ MIl ~ ~ ~ ~, ~ lMII i.Io .. IW. l ~ l.
'ft' [1 ' .. ~.,
b)

_.I--'" r-.. .......
..... f\... / ...__ J-
L
~~ ........ :..r-r--
~L
"'I '" 200j.lm Hinh 2.2: BMu d6 bien dang bemi!t kim loai a) V it theo chieu ngang; b) Vet thea chien doc

Chti Y rang, voi mot chien dai lay lam mau I&rt thi tham 86 nhap nhO be mat co thi duoc xac dinh chinh xac hon.

Hinh 2.3: Tham so' nhdp nho be m4t

20

Trong tinh toan tiep xuc, ngiroi ta su dung he s6 dac tnmg cling voi cac d~e tnrng lieu chuan. Cac dac tnrng diroc trlnh bay trong hang 2.4.

Bang 2.3. Cac dang nhap nh6 be mat va gla tri chien dal lay lam mAn (theo lieu chuan GOST 2789-73) .

.... ...
,~. .~.
E Tham s6 nhap nho E E Tham s6 nhap nho E
:g ~ be mat E <<q) til b6 mat E
:.2 .0 :a
<0 u -- 00 u --
.c c ~ .c .@ ;:I
= <o:l '<o:l = '"t';I
,g. .c E Q. ..r:: E
c, '<o:l Q.
..r:: OJ) ~;; ..r:: OJ) ~@
= .5 "0 c ,5 "0
OJ) Ra, Rz, :::l OJ) Ra, Rz, :::l
= !:l <<q) §. !:I :~
~. Q (um ) (urn) e Cl ()..lm) (urn)
"0 "0 e
u u
'<'<l U
U
I - - 320 - 160 a 0,160-0,125
2 - - 160 - 180 8,0 10 b 0,125-0, 100 -
3 - - 80 - 40 e 0, 100-0,080
a 0,080-0,063
4 - - 40 - 20 b 0,063-0,050 . 0,25
2,5 11
5 - - 20 - 10 e 0,050-0,040
a 2,5-2,0 a 0,040-0,032
6 b 2,0-1,6 - 0,8 12 b 0,032-0,025 -
e 1,6-1,25 c 0,025-0,020
a 1,25-1,0 a 0,100-0,080
7 b 1,0-0,8 - - 13 b 0,080-0,063 -
c 0,8-0,63 c 0,063-0,050
-
a 0,63-0,50
8 b 0,50-0,40 - - - - -
e 0,4-0,32 a 0,005-0,04 0,08
a 0,32-0,25 b 0,032-0,04
9 b 0,25-0,20 - 0,25 c - 0,032-0,05 -
c 0,20-0,16 Thco dirong dac tinh be mat ella di_ie trung. Bien dang phan b6 tren chieu eao lap nhap nho be mat v~t lieu (hinh 2.4). D~ ve bieu do dirong eong bien dang, ngiroi ta chia no thanh nhieu mire theo phuong ngang song song voi dmmg trung binh, giai han chien rong cac phan chia nay la f..lj cua de dinh a mire p diroc cong voi nhau.

21

Hinh 2.4: Duong diJc tinh lap he'miJt

Phan diu cua duong d~e tfnh be mat co the diroc rna ta diroi dang:

t == 2:>"'lp = Ap = b (_a JV = t (~Jv

p I Ac Rma!\ m Rp

Trong do: :LMp - chieu dai tham khao cua bien dang mile p; Ap Ia dien tich cua cac phan dinh a mile p; tm la chieu dai tham khao nrong d6i cua bien dang a V! tri duong

(2.1 )

trung binh,

Rang 2.4. Tham so nhap nh6 he mat su dung cho tinh rna sat, mon va hoi tran.

Tharn bien Djnh nghia
Nhap nho be mat
Chieu cao ella dinh cao nh~t cua bien dang Rlh Khoang each giiia dirong thang qua dinh
eao nhat va dirong thang trung blnh
Bin kinh cong trung bmh r cua cac dinh bien Gia tri d~ cong trung binh cua cac dinh bien
d~g dang, thu duoc til 5 dinh cao nhat trang
khoang chieu dai lam rnau.
Goc nghieng trung binh cua su kh6ng deu bien Goc nghieng trung binh cua cac SlICm kh6ng
dang q deu ciia bien dang VOl dirong trung blnh
trong doan chieu dai lam rnftu.
Tharn so V va b cua dUCmg dac tinh be rn~t Tharn so cua ham mil, phan mot cua d6 thi
bien dang
OJ) song
Chieu cao 160 nhat cua cac song H, Khoang each giUa dtrong thang qua dinh
cua cac s6ng va dirong thang qua cac ranh
cua song trang chieu dai mAu Ib ella d6 th]
dang song
Biroc song lrung blnh Ss Khoang each trung binh gitra cac dinh song
trong chien dai mftu Is; Is ::::..: 5~.
Ban kfnh cong trung blnh rs cua cac dinh song Gia tri trung blnh cua cac ban kfnh cong
trang chieu dai Ift'y lam mau 22

Hinh 2.5: Cll" loai d¢l¢ch hinh dang he' mill

Nhirng d¢ lech nay lam thay d6i luat phan bo ella chien eao dinh song va tinh lien tuc trong viec hinh thanh song trong tiep xiic khi tai trong tang.

Mot so loai d¢ lech hinh dang duoc minh hoa tren hinh 2.5.

2.2.3. Phuong phap X3C dinh cac d(lc tnmg hinh hoc be mat

Trong tlur tu tim cac tham so hlnh hoc M mat, mot vai doan dac tnmg nhat cua be mat (khong nho hem 5) duoc chon d~ tinh va d6 thi bien dang diroc ghi lai. Chieu dai doan bien dang diroc chon d~ nghien ciru khong nho hem chieu dai lay lam mau,

Gia tri so hoc d¢ lech trung binh ella bien dang Ra, diroc doc tnrc ticp tir thang do ella may do bien dang hoac dung cu rieng.

Viec xac dinh Rmax va Rp, vci It nhat la 5 phan cua d6 thi bien dang diroc lua chon nr duong trung binh diroc ve cho m6i phan do. V] tri cua duong trung blnh tim duoc d~ nhat bang phirong phap trung binh cong nhu sau. Mot duong thang nam ngang song song voi phan bien dang duoc vc va di qua ranh sau nhat cua bien dang, va cac tung d¢

Yl' Y2''''Yn cua bien dang diroc do tir mlli khoang each 2mm tren true hoanh, Cac gia rri thu diroc ehia thanh 2 nhom bang nhau (Yl tai Ynn va tu Ynn toi Yn) a phan ben trai va ben phai ella d6 thi bien dang, Duong trung binh duoc ve qua 2 diem voi toa d¢ (x', yT) va (x", y"):

n/2

LYi

y'=_l_

n/2

n

LYi

" n/2

Y =--

n/2

Cac duong thang qua dinh va qua ranh trcn bien dang diroc ve trong doan chien dai lam mall. Khoang each tir dirong thang qua cac dinh va cac ranh se bang Rmax, va tir duong thing qua cac dinh toi duong thing trung binh la Rp_ . Trong cac tinh loan, gia tri

,

trung binh eho 5 phan bien dang be mat khac nhau duoc tfnh:

23

Tfnh toan cac tharn s6 cua duong dac tinh be mat, chieu dai tham khao nrong d6i t mi ella bien dang doc theo duong lrung binh dAu tien diroc xac dinh eho 5 phan do thi bien dang voi chieu dai bang chieu dai mall, va do do gia tri trung binh ella 5 gia duoc tinh:

1 5

tm =SLtmi 1

1 11

do " ,

Trong 0: tm, =- L,.f..mi

I I

f..lmi - chien rong ella phan dinh tren duong trung binh; l - chieu dai mall.

Ole tharn s6 v va b cua dirong dac tinh b6 mat diroc tinh toan bang cac cong thirc [5]:

v=2t Rp -I b=t (RmaxJv

m R ' m R

a p

(2.2)

Cong thirc (2.1) voi cac tham s6 tim duoc tit cong thirc (2.2) mo tii phan ban dau ella dirong dac tinh tren duong thang trung binh.

Thi du 2.1

Cho 5 mau do th] bien dang duoc lay ra tit cac mau khac nhau cua be mat can kiem tra voi cac gia tri thu duoc:

tm1 = 0,5 ; 0,6; 0,51 ; 0,55 va 0,5 J1m; Rpj = 3,2; 3,4 ; 3,5; 3,0 va 3,3).1.m ;

Raj = 1,4; 1,31 ; 1,30; 1,35 va 1,35).1.m ; Rmax' = 6,5; 6,9; 7,1 ; 6,2 va 6,3J.1.m.

I

Do do ta co:

0,5 + 0,6 +0,51 + 0,55 + 0,5 053

tm = 5 = , ).I.m

3,2 + 3,4'+ 3,5 + 3,0 + 3,3 328

Rp = 5 =, urn

_ 6,5 + 6,9 + 7,1 + 6,1 + 6,3 _ 6 58

Rmax - 5 -, urn

1,4 + 1,31 + 1,30 + 1,35 + 1,35 1 34

R, = 5 =, ).I.m

24

Dodo:

v = 2.0 53 3,28 - 1 = 1 58

, 134 '

,

b = 053 (6,58)1,58 = 16

, 328 '

,

V6'i tiep xiic cua hai be mat nharn, cac tham so v va b dUQ'C bieu dien nhu sau:

b = K2blb2(Rrnaxl + Rrnax2 fl+V2 R VI R V2

rna"l rnax2

(2.3)

K _ F'(v, + 1) I'(v, + 1) Trong do:

2- r(vl+v2+1)

Hinh 2.6: Bie'u d6 tinh han kinh cong va goc /¢('h ella celC (ham so' he' m~'it

Ban kinh eong tai cac dinh diroc xac 'dinh tir d6 thi bien dang va diroc ve lai thea phtrong ngang va dQC, Tfnh voi it nhat 5 dinh va chieu rong d, each dinh mot khoang each hi' bang O,3Ra hoac O,06Rmax (hinh 2.6). Cac ban kinh eong cua moi dinh se duoc tinh:

d2

_1

8h-

1

(2.4)

Trong do: Yd va Yng ~ he s6 ti l¢ thea chieu doc va chieu ngang.

Cong thirc (2.4) diroc sir dung de tinh cac ban kinh thea phirong ngang Tn tir do thi bien dang thea phuong ngang va cac ban kinh thea phirong doc rd tu do th] bien dang thea phirong doc.

Ban kinh trung binh se duoc tinh:

(2.5)

25

Ban kinh r sir dung trong tinh toan duoc xac dinh la gia tr] trung binh hinh hoc cua cac ban kinh thea phtrong ngang va dQC:

r = Jrngfd

(2.6)

Trong do: rng va rd hin 111qt la cac gia tri trung binh cua cac ban kinh cong thea phirong ngang va thea phuong doc ella d6 thi bien dang.

Trong do ban klnh cua mot dinh hoan chinh (coi nhu mot phtin cua hinh can) dung hon la ban kinh eong rna can duoc xac dinh, chieu rong ella phan dinh duoc lay dQC thee dirong Irung binh.

Cac gia tri d~e tnrng eho cac ban kinh eong ella cac dinh tren b6 mat trong qua trinh gia cong bang cac plurong phap khac nhau duoc dua vao trong bang 2.5.

Bang 2.5. Ban kinh cong cua dinh bien dang be m~t khi gia cong bang cac phuong phap khac nhau

Cap do nharn Ban kinh (11m)
Phuong phap gia cong be mat
Ban kinh ngang fng Bun kinh doc fd
Mai 6-7 4-lO 100-300
Ti¢n 8-9 10 - 40 100 - 300
5-6 20 - 40 400 - 500
7-8 40 - 120 -
Phay 4-5 30 - 60 400 - 500
6-7 60 - 80 -
Mai nhan (danh bong) 8-9 300 -700 300 -700
IO 500 - 1000 500 - 1000
Mai nghien 10 - 12 20 - 70 - GaO day ngiroi ta da dua ra mot d~e tnrng 16ng hop la Ll = Rmax/rb1/v de danh gia d¢ nharn be mat, cho phep xac dinh tinh chon cua cac dinh va phan b6 chieu eao cua chung. Cac tham s6 nhap nho be mat eho cac phirong phap gia cong chinh tren be mat duoc dira fa trong bang 2.6 den bang 2.9 (cac hang nay diroc bien soan boi V.S. Kombalov, su dung cac so lieu thu diroc cua E. V. Ryzhov).

Thi du 2.2

Tinh toan ban kinh eong ella de dinh ella mot do thi bien dang d5. diroc ghi lai voi he so phong dai thea chicu ngang Yh = 400 va d¢ phong dai thea phuong dung la Yv = 1000. Chieu cao 100 nhat ella bien dang Rmax = 42 mm. Chien rong ella bien dang eho 7 dinh cao nhat diroc lay voi khoang each O,06Rmax = 2,5 mm tir cac cham cua cluing: dlr, = 6 ;

8; 5,5; 12; 7,5 va 6,3 mm.

26

Dodo:

Do do, voi do thi bien dang theo phirong dirng cua b6 mat, da ghi duoc la Yv = 4000 va Yh = 1000, dlni = 50,58,70,93 va 51,5mm (voi khoang each 0,06Rm~x = 2,5 mm), ta e6:

_!_" d2d. = 502 + 582 + 702 + 932 + 51,52 = 4413mm2

k L... J 5 '

- 4000.4,413 _ 0883 = 883

fd - - mm ~lm

·2'

S,IOOO .2,5

do do ta co ban kinh that la: r = J18.883 = 1261-lm

Bang 2.6. Gin tr] xap XI cua cac tham s6 nhap nho be mat chi tiet bang thep duqc gia cong bang cac phuc:mg phap khac nhau (I. V. Kragelsky).

Phuong phap Cap dQ nharn Rmax, r, b t<.
gia cong be mat (urn) v
(urn)
--_. i
I I 2 3 4 I 5 6 7
. _-_. __ .- ._-_._ .
7 I 9,4 8 0,6 2,0 ! 1,6x 10-1
8 4,7 12 0,9 1,9 -,
~~IIIU_. 4,lxlO-
9 2,4 20 1,3 1,9 9,6x 10-2 ,
10 1,2 30 2,0 ! 1,9 ?
2,8x 10-- ,
6 18 5 0,6 2,0 49,6x 10'1 1
I _. 7 9,4 8 0,9 1,9 13 Ox 10-1 Mal trong

8 4,7

9 2,4

5 37

6 18

7 9,4

8 4,7

9 2,4

Maiphftng

8 4,7

9 2,4

10 1,2

f--------- ....

Danh bong

13 1,1 1,8 ~ 3,6x 10-1

18 1,4 1,7 11,lxIO·1

--"35----·--0:6- ··--i;i------;--!:24x 10°

]00 0,9 1,9 2xlO-1

6xlO-2

.?

1,3x 10 -

2,64xlO-3

5---

1,4x 10-

3,Ox 10-3

7,8x 10.4

180 370 550 230 450 670

1,0 1,6 2,3 2,0 2,5 3,5

1,8 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5

27

~- .. !

,----'

Ti¢n

Phay mat ph~ng

Mai nghien b~ mat tru

Mai nghien mat ph~ng

Khu6n

~ -r' :7 Ip IH S 12,507;IOO!

6 19 20 1,4 1,9; 7,9XIO~: I

7 -+-9,4 35 1,8 1,8 j' 1,9x 10

8 4,7 +-is nt2,0 1,6 6J_XIO_-~ I'

------,--- 5" ! 37-- I :;0 "" 0,4 - 2,2 l,4x 10 '

6-1' 18 ,900 0,5 1,6 3,OXI~~2 I

;0 '1~~~T~:~-" ::~ - i\~~0-2 .

II 0,6' 40 I 2,6 1,4 7,7xIO--~

12 0,3 55~1 2,6 _ 1,3 2,6xIO-:"I

I~ 0,15 ,_7,5_ 3,3 __ I 1,2_" 7,4xlO-4

--l-~ I 1,2 300' 2,4 H,6 2,34x 10-3

II ; 0,6 500 3,0 1,4 3,5x 10-4

12 0,3; 1000 3,3 1,2 1,2x 10-4

13 0,15 I 3~ I 4,S 1,1 1,35x_ 10-5 __ :

8--4,71- 15------r 0,7--- 1,8 0,37x 10-21

9 2,4 20 1,0 1,7 1,2xIO-1;

10 1,2 35 1,9 1,6 I 2,26x IO~: I

11 0,6 L 70 2,5 _~,6~SxI0_' j

28

Danh bong bAng kim

cirong .;

L____J

-_. ~l~O ' -',
2 3 4 5
_, ! 1,15:10-3
1,50 1300 0,25
9 1,32 1300 0,22 2,1 1,2 5,4x 10-4
1,20 1230 0,20 0,9 1,2 1,0x 10-4
-_.- --- .. --.~-
0,84 . 2300 0,14 1,0 1,4 3,6x 10-4
10 I 0,72 2200 0,12 1,0 1,3 3,3x 10-4
0,60 2400 0,12 1,1 0,5 2,34x 10-4
--- --- . _ ~ ---------l
; 0,32 2400 0,066 1,6 1,5 1,15 x 10-4
"
I 1 0,24 2600 0,058 2,0 1,0 1,0x 10-4
0,39 2800 0,040 2,0 1,2 6x 10-5 <
"._ ... , --
0,22 3100 0,30 2,5 1,5 3,9xI0-5
12 0,17 3150 0,029 2,0 1,2 2,9x 10-5
0,21 3200 0,025 J.,5 1,~ 2,4x 10-5
- -- Bang 2.8. Cac thong sO nhap nhe b~ mat thep duc duCJC gia cong bang cac phuong phap khac nhau (I.V.Kragelsky)

_. --- j
Phuong phap a d6 Rmax' r,
p . b v L'l
gia c6ng nham be mat (J.U1l) (J.U1l )
I 2 3 4 5 6 7
~- ~~ -------- ... _
6 11 50 0,70 1,9 2,7x 10-1
7 7,2 85 1,20 1,9 -?
6,5x 10 -
Mai mat tru I
8 3,5 150 1,25 1,8 2,Ox 10-2
9 1,8 190 1,55 1,7 7,5xl0-3
--_ 8,Ox 10-i --
6 11 12 1,6 2,6
7 7,4 16 1,75 2,4 3,7xI0-1
Mai trong 8 3,6 25 1,95 1,8xl0-1
9 1,7 45 2,10 2,2 7,7x ID-2
Mai 5 23 40 0,42 2,0 8,9x 10-1
bt mat 6 11 60 0,70 1,9 2,3x 10-1
7 6,9 90 0,75 1,8 9,5x 10-2
_. - .-
4 48 25 1,10 1,9 1,85xI0-1
5 21 37 1,20 1,8 5,4xI0-'
Ti¢n 6 12 60 1,45 1,7 I ,54x 10-1
7 7,4 130 1,50 1,6 4,4x ID-2 29

Phay mat ph~ng

I 2

._---+-

4

5 6

'-

,

3 14 5 16 7

-2-9----;- --'--1-7 - +--11-,,-46- '-H,2',68--+-2-,54 x 10°

23 20 I 2, 9,6xIO-1

II 25 I 1,7 2,4 3,7x 10-1

t-:1':1 ~ 0\12 ~:: l;~:::~ll:

13 1,00 2,2 8,85xl0-1

6,9 15 1,15 2,1 4,3xlO-1

3,8 20 1,75 2,0 1,41xIO-1

-

15 2,00 1,3 3,9x 10-2

Miti 1 1 ° 42 20 2,30

I, m:~~~':g I 12 --10:23 40 2,40

13 0,18 55 3,10

-... -- -' _. ---+---

,4 48 18 0,75

I, 5 22 25 0,90

, Ren khu6n

L' . 6 II 100 1,20

___ __l_? 6,9 150 1,6

Tien trong ;

7 8

1,2 1,05xI0-2

1,1 2,6x ro'

-~

1,0 I ,6x 10 " _ _j

-----t----

2,2 3,Ox 10°

2,0 ~1~:5Xxl~011 I

3,5xl0-2 J

._- ~ ~ - .. -

10

0,98

Bang 2.9. GUt tr] cac tham so nhap nho b~ mat giira cac chi tiet co chuyen d(tng tuong doi

Cap d<> Rmax r Ra
Cac bo phan khao sat nham be b v D.
mat (J-Lm) (urn ) (J-Lm)
1 2 3 4 5 6 7 X
Philo tiep xuc gitra mat 9 0,72 180 3,1 3,0 0,13 2,7 x 10-10
thep voi cao su
Vong hi - ngong true, 9 0,84 58 1,8 2,0 0,15 0.2
mac 2X13 I, I x 1
Xec mang - xilanh II 0,15 85 1,8 2,3 0,03 1,4 x 10-:1
True di~u chinh ella II 0,15 100 3,0 1,8 0,03 1,1 x 10-3
may tien ID63
S6 true (Bac - Ceramic 0,09 'l
7 5,40 77 3,5 1,8 35x 10--
chuaM~)
Mi.it ngoai Ii hop rna sat 10 0,60 46 1,4 2,1 0,10 -2
- May tien I A62 1,1Ox 10
Mi.it trong Ji hqp rna sat - 1,8 60 2,8 2,2 0,32 _'l
May tien 1A62 9 1,9 x 10- 30

I 2 3 4 5 6 7 8
Duong dAn (Bua thuy 8 3,6 19 1,0 0,1 x 10-1
lire) 1,2 0,67
Ranh vong trong khoi 1,5 x 10-1
banh rang 7 7,3 35 1,6 1,4 1,27
Vong dem va gu6c ham
trong phanh may bay,
diroc lam tir: 74 x 10-2
- Retinax 7 4 30 4,0 2,4 0,70
- <t>MK-ll 7 6,5 120 3,5 2,5 1,15 3,3 x ro'
- MKB-50 7 6 15 I, I 2,1 0,91 3,7 x W-I
-HMX 8 4 76 1,0 2,1 0,65 5,3 x W-2
- Thep mac 30CITA 7 5 82 1,0 2,2 0,78 5,5 x 10-2
Bac lot 9 1,2 WOO - 1,0 0,04 1,2 x W-3
Xec mang 10.11 0,48 270 - 0,4 0,02 1,7 x 10-3
Ngong tI1JC khuyu 9 1,6 500 - 1,2 0,05 3,lx W-3
Bac ngong true khuyu 8.9 2,6 300 - - 0,42 86 x 10-3
Ch6t tru 11 6,7 300 - - 0,11 2,2 x 10-2
Bac Cel true dau nho tay 10 7,0 250 0,112 2,8 x 10-2
- -
bien
Pittong 9 1,1 220 - - 0,18 5,0 x 10-3
V oi phun dong CO' 0,6 35 3,8 1,9 0,1 1,7 x 10-2
Thanh n6i true, trong 6t6 1,3 54 1,2 2,0 0,
VolgaM-21 - - Goc <P la goc nghieng cua tirng thanh phan nghieng so voi duong trung binh diroc tinh toan bang cong thirc:

tgrp, = hYi Yvxi

Trong do xi va Yi la cac canh cua mot tam giac duoc tao thanh (a) mot dirong vuong g6c (Yi) toi dirong trung binh, ve tir mot di~m tren bien dang each dinh mot khoang each O,06Rmax (O,3Ra)' (b) mot phan dirong thang (x) song song voi dirong trung binh qua mot diem tren bien dang each day mot khoang O,06Rmax (O,3Ra) va toi diem giao nhau voi duong vuong goc, va (c) - duong thang n6i cac diem k~ tren cua bien dang (hinh 2.6).

(2.7)

31

Troog cac tioh toan, ngiroi ta sir dung d~ d6c trung binh cua cac ph lin bien dang:

1 n

tgtp = - L tge, n

(2.8)

Trong do: n - so goc do diroc.

Ole tham s6 d~ song duqc tim tir d6 thi bien dang dang song.

Phuong phap thu diroc chieu eao IOn nhat H, cua cac song va buoc song trung binh Ss' vt co ban Ia tim cac tham so nhap nho ~ mat Rmax va Sm' va do do kh6ng dn thiet phai giai chi net. CAn chu y rang, chieu dai d6 thi dang song phai bang it nhat la 5 Ian ~.

Ban kinh dinh song thea phirong ngang rs,ngj duoc tim tU mot c6ng thirc nrong tu nhu cong thirc (2.4), cu the:

2

~ Y dds,ngj fs,ngj ~ 2

Y ng8hsi

Trong do: dSi - chieu rong cua song tren dirong trung binh;

h s: - khoang each tU dinh ella song too dirong trung binh.

I

(2.9)

Trong cac tinh toan, sir dung gia tri trung blnh:

rs,ng = ~ ± fs,ngj , dtroc xac dinh vOO it nhat la 5 song. Ban kinh dinh song theo phirong I

d~g cling diroc tinh nrong nr. Va gia tri ella ban kinh dinh song duqc tinh thea c6ng thirc:

(2.10)

Ban kinh dinh song thay d6i trong day tU 10 den l000mm; cac tham s6 d~ song cho cac phuong phap gia e6ng tren cac may khac nhau diroc dua trong bang 2.10 va 2.11.

Bang 2.10. Cac gia trl tham so dQ song theo phucmg ngang

Phuong phap gia cong va Hs Ss Rs Ss
cj"p d¢ b6ng Hip ~ m~t (j.UTl) (J.UIl) (mm) Hs
1 2 3 4 5
Thep
Mai trong, 6 - 9 0,6 - 4,5 500 - 1400 10 - 80 100 - 1350
Mai mat tru, 7-9 0,75 - 3 250 - 500 10- 25 165 - 400
Mai phang, 5 - 9 1,2 - 13 750 - 1400 15 - 50 100 -700
Khoan (doa hoac tien trong), 5 - 8 12 - 3,5 1000 - 1500 15 - 55 300 -750
SI! tao hioh ... , 4 - 7 2-6 400 - 1700 10 - 30 200 - 350 32

1 2 3 4 5
Khuon, 8 - 11 0,1 - 0,8 150 - 700 2,5 - 40 200 -7000
Doa, 6 - 9 0,5 -4 300 - 500 5 - 50 100 - 1000
Danh bong, 8 - 10 0,3 - 1,5 150 - 350 10 - 25 200 - 500
Mai nghien mat phang, 11 - 12 0,1 - 0,35 60 - 100 5 - to 300 - 600
Mai nghien mat tru, 10 - 13 0,05 - 0,15 35 - 120 2,5 - 10 400 - 700
Cao ra 3,5-6 5000 - 5500 600 - 1000 800 - 1600
Gang
Mai trong, 6 - 8 1 - 3 450 - 1400 5 - 400 120 - 450
Mai mat tru, 6 - 9 0,5 - 7,5 550 - 1000 10 - 100 80 - 1850
CaD ra 8 4,5 -7 4000 450 600 - 900
. ,
Mai phang, 6 - 9 0,8 -4 500 - 900 20 - 80 200 - 800
Khoan,5 - 9 0,5 - to 400 - 1000 5 - 50 40 - 850
Phay mat, 7 2,5 800 85 300
Ti?n,7 I 1000 50 1000 Bang 2.11. Cac gia tri tham so de) song theo phirong doc (E. V. Ryzhov)

Phuong phap gia cong va rr, (J.Lm) S, (urn) R, (mm) Ss
cap d¢ bong lap be: mat -
Hg
Thep
Mai phang, 5 - 9 1,2 - 12 2,4 - 3,5 30 - 350 280 - 2900
Ren khuon, 4 - 7 1 - 12 1 - 5 40 - 100 320 - 1000
Phay mat phang, 4 - 6 7,5 - 40 1,7 - 3,4 5 - 45 60 - 270
Chu6t (khoet rong), 7 - 9 0,4.3 0,7 - 0,9 20 - 80 300 - 1750
Mai nghien mat phang, 11 - 12 0,25 - ·0,5 1 - 1,5 150 - 850 2000 - 6000
40 ra, 8 3,5 -6 6000 -7500 1100 -1700 1000 - 2000
Gang
Mai phang, 6 - 9 1,3 - "9 1,8 - 2,3 40 - 200 200- 1770
Phay mat phang, 4 - 7 7,5 - 30 1,6 - 2,5 10 - 60 83 - 267
SI! tao hlnh, 4 12 1,65 20 140
C<:t0 ra, 8 4,5 -7 7000 1200 1000 -1600 33

2.3. Sl)'TIEP xuc eVA BE M~T co DO NHAM LON

2.3.1. St,r tuong tac giira cac dinh cao nhat cua be mat

Khi hai be mat co dQ nham IOn tac dong voi nhau bang mot lire phap tuyen trong vung tiep xuc, cac dinh d6i dien nhau cua cac be mat tiep xuc dau tien thi se co t6ng chieu cao la Ian nhat. Khi di trong tang len, nhirng cap moi cua cac dinh d6i dien co tong chieu cao nho hon se tiep xiic nhau. Trong su tiep xuc, cac dinh cua b~ mat se bien dang. SI.! bien dang dfiu tien til dan hoi. Khi di trong vuot qua mot gia tri gi6i han, su bien dang se 18. bien dang deo, hoac Ia bien dang dan deo, .

2.3.2. Dien tich tiep xuc thuc va dien tich tiep xuc duong bao

Trong nrong tac ella cac chi tiet may, co mot phan dang H ella cac be mat nam ngoai vimg tiep xuc do dQ song va sai s6 hlnh dang gay nen,

Hinh 2.7: Di¢n tich tie'p xuc thuc (At), dien tich tiep xuc duong baa (AdJ, di¢n tich dank nghia (Adn)

V6i If do nay, dien tich tiep xuc hau nhu khong phu thuoc van dien tich hinh hoc cua chi tiet,

Cac ket qua nhom cac vet tiep xuc trong cac vimg khac nhau la a cac dinh ella dang song (hmh 2.7); t6ng cua tat ca cac dang dien tich nay la dien tich tiep XllC duitng bao,

Adl), Dien tich nay co th~ duoc dinh nghia nhu la dien tick tren toan h¢ cdc song trong vung tilp xuc. 51.! tiep xuc nay hien nhien la khong lien tuc, boi do cac nhap nho be mat,

Dien tich tiip xuc thuc, At duoc dinh nghia la dien ticlt trong pham vi cae d¢ khong phting cua cac nhdp nho be' mdt trong vung tiep xUc. Dien tich tiep xuc thirc gan vci gia tri dien tich rna cac nguyen tir va phan tir cua mot chat nao do nrong lac voi nhau, tuy nhien hai dien tich nay khong dong nhat trong mot s6 tnrong hop, Dien tich tiep xuc thuc thuong nho; no co gia tri khong vuot qua 0,0 I % den 0,1% dien tich danh nghia, Thirc te cac vet tiep xuc phat trien het ca vung bien dang, trong titng phan rieng biet tir 3 toi 50 11m.

Tai trong phap tuyen tren mot don vi dien tich tiep xtic thirc la tip sudt thuc P" Dien tfch tiep xuc dirong bao thong thirong chi tir 5 den 15% Adn. Neu dien tich Adn khong qua rong va dQ song eo th€: be qua, thi dien tfch tiep xuc dirong bao co th~ cho la bang

34

dien tich Adn" Ap sust phap tuyen tren mot dan V! dien tich tiep xiic duong bao la ap sud! duong bao Pdf)"

Mot anh chup dien tich tiep xuc cua 2 mau thep, cac dien tich tiep xtic thuc va dirong bao co the nhan ra TO rang, duoc chi ra tren hlnh 2.8.

Hinh 2.8: Dien tich tiel} xuc giiia cac chi tilt bdng thep

2.3.3. Tinh ap suat va dien tich tiep xuc thuc

Ap suat thuc co th€ diroc tinh tren co sa cua mot mau mat nham trong mot tap hop cac ph fin hinh cau co ban kinh r. VI r diroc xac dinh la gia tri trung binh hinh hoc cua cac ban kinh thea phuong ngang va theo phuong doc, no phil hop cho cac dinh cua hlnh elipxoit keo dai, Cong thirc thu ducc voi gia dinh fang tiep xiic dan hoi cho vung bien dang cua cac dinh rieng biet tuan thea tiep xiic Hertz, trong khi do, d6i vOi tiep xiic dan hoi thi img suat tiep xiic trung blnh bang d() cimg te vi H (d6i voi mot s6 vat lieu, d() cirng te vi co the duqc eoi xap xi bang d() cling Brinell va Vickers, cu the, H ~ HB ~ HV). Til cac gia dinh nay va thira nhan fang v~t lieu trong lap nhap nho dircc phan b6 phil hop voi cong thirc (2.1), chung ta co gia tri lip suat trung blnh tiep xiic thirc Pl theo cong thirc sau:

(2.11)

Trang do: a - he s6 d() vong dan hoi;

co va B - cac he s6 dac tnrng cho tfnh bien dang cua v~t lieu; gia tri cua cac h¢ s6 nay diroc eho trong bang 2.12.

35

Bang 2.12. Cac gla tr~ (0 , B va a doi vm cac dang tiep xuc khac nhau

Loai vung Cac ~ mat (0 B a
bien dang
D~m h6i Cae be mat kim loai vo;
Ra~0,16Ilm 0,5 0,43/E 0,5
Cac vi).t li¢u polyme
DCa Cac ~ m~t kim loai, a H 1
Ra > 0,16).U11 Bang 2.12 va 2.13, gia tri ella a kh6ng chi d6i VOl cac loai tiep xiic dim hoi va deo, rna ca d6i voi tiep xuc dan deo, su eho phep nay de danh gia do lech cua cac dinh trong khi bien dang deo eho cac be mat khac nhau.

Bang 2.13. H~ so a eho tiep xuc dan den

HB Sn/Rz
1 10 20 30 40 50
50 1,0 0,85 0,75 0,65 0,55 0,50
100 0,90 0,75 0,56 0,50 0,50 0,50
200 0,80 0,56 0,50 0,50 0,50 0,50
400 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 H¢ so K3 duoc tinh toan bang cong tlurc:

K _ r(v+l)f(ro+2) 3 - r(v+ro+l)

MQt so gia tri cua K3 diroc dua trong bang 2.14.

(2.12)

Bang 2.14. Cac gia tr] h~ so K3, doi vOi mt;t so gia tr] (0 va v

v
co
2 3 4

a 1 1 1
0,2 0,91 0,85 0,81
0,4 0,83 0,73 0,69
0,5 0,80 0,69 0,61 Chu y: v == 1, K3 = 1 cho tft't d. cac gia tri cua (0.

36

Bang 2.15. Cac eong thirc xap xi eho tinh toan ap suat thuc

Loai bien dang Cac be mat va C6ng thuc tinh toan Ghi chii
ap SU:1t
(R f43
a 014
Hai mat nharn Pt = 0,61 rE2 Pdt,
Dan hoi rlf2
f=~~
Mat nham va mat (R r,43 rl + r2
a 02
phang Pt =0,8 rE2 Pdt,
1 Ptr;::H Cho dc be mat tiep
Pdb <-
-3 xiic tu cac vat li¢u
Deo 1 ~ khac nhau, gia tri dq
POOb >'3HB cUng t€ VI nho han
Pt r;:: Pdb -0,4 diroc dua fa tinh toan
b
Tai trong li;ip lai d6i Hai hi! mi;it nharn ( N )1/3 cac c6ng thuc chi
voi cac be mat bien ptr;::H N dung neu cac hi! m~t
dang deo o khong bi dich chuyen
Mi).t nham vOi ( N )1/2 sau llin tic dung It!c
mat phang p;:,;H - dj_u tien.
t N
0
Chu y: No tai trong phap tuyen 0 Ian tac dung dj_u tien Khi bien dang deo xay fa a tan tac dung tM lhd nhat, thir hai va cac Ian tiep thea rna kh6ng eo su thay d6i vi tri Ian nhau ella cac be mat, se dan den bien dang dan h6i cho toi

khi tai trong tac dung N virot gia tri ban diu No' Trong tnrong hop nay:

( N )l/V

Pr = H No (N < No)

Trong do: H - de? cirng te vi.

Tiep xtic deo a ap sU<'lt eao Ia mot tnrong hop d~c biet, Neu Pdb > ~ lIB, ap suat tiep

(2.13)

xiic se vUQ1. qua do cirng cua vat lieu, vi su wang tac cua cac dinh bi bien dang se d<ln den gay tro ngai cho bien dang deo,

Sir dung cong tlurc (2.11) va (2.13) va thay the cac gia tri xap xi cua cac tham s6 hinh hoc M mat va v~t 1 ieu, d¢ Ian cua ap suat thirc co tht dU'<;1C tinh cho cac tnrong hop khac nhau. De don gian trong tinh toan, cac cong thirc xap xi tinh cho ap suat thuc (trong bang 2.15) co tht nhan diroc tir viec thay the cac gia tri d~c tnrng cua cac tham s6 van cong thirc (2.11).

37

0,8 tt+-I-+----:;II-"'---:;;;O",,"----ir-------t----I 0,4 'IHI--T!"~~I----_........-j-----+---___1

o

2,5

5,0

7,5

Pdn kGlmm2

Hinh 2.9: Quan h¢ giiia dien rich tilp xuc thuc va dp sua! danh nghia

2

->: ~
/ V
I
If ;1
-- 1,75

1,5

1,25

1 o

2,5

5,0

7,5 P,*, kGlmmL

Hinh 2.10: Ap sud, thuc va dllang bao nhu mot ham cua dp sud' danh nghia

Dien tich tiep xuc tlnrc co the duoc tinh bing cong thirc:

A -~-A Pdb

1- - db

PI PI

Quan he gnra dien tich tiep xiic thuc va ap suat dirong bao cho cac kim loai khac nhau, v6i Rz = 40).!m diroc chi ra tren hlnh 2.9 va 2.10 bieu dien bang d6 thi cac ap suat thirc va ap suat dirong bao nhir mot ham cua tai trong phap tuyen.

(2.14)

Thi d':l2.3

Tfnh ap suat thirc cho sl! tiep xuc giira 2 be mat thep gi6ng nhau,

Raj = Ra2 = O,08).!m, rog = 160j.tm, fd = 800).!m.

E = 2.104kG/mm2,).! = 0,3; Pdb = 2 kG/mm2.

Theo bang 2.12, tiep xuc Ia deo,

38

Cong thirc ga.ll dung, chon trong bang 2.15, ta co: r =: ~rnr,rd = .J160.S00 = 35S .... m

R, = RaJ + Ra2 = O,OS + O,OS = 0, 16 .... m

1 2 2 2)

0" =~+ 1- .... 2 = 2.(1- .... =9.1O-smm2JkG

c: EJ E2 E

Thay cac gia tri tim diroc a tren vao cong thirc Pt

061 (R )0.43

p :"-! _' a po,14 :"-! 73kG/mm2

! EO.86 r db

td

2.3.4. Tinh dien tich tlep xuc va ap suat duemg bao

V6i cac dien tich 1>6 mat nho rna dang song khong nhan biet diroc, dien tich tiep xuc, duoc coi gan bang dien tich danh nghia, nrc Adb = Adn.

Dien tfch duong bao diroc

tinh voi mdu dang song 1a chom cau hoac elipxoit. Neu dang song gan gi6ng mat tI"\I, a day ban kinh cong then phuong doc co tM duoc xac dinh, ta se thu diroc ban kinh dinh song, va cac dac trung cua dang song trong tnrong hop nay dtroc tinh then cong thirc (2.6).

V 6i nhap nho b6 mat thap (Rmax < 0, I Hs), dang song co th~ diroc coi U ... phang va cac phep tinh diroc dira tren co sa cac cong thirc Hertz.

Bieu do dirong eong eho ta thay sl! khac nhau ella cac dien tich tiep xiic dirong bao gura cac be mat call thep nhan va g6 ghe diroc chi fa tren hlnh 2. 1 I. S,! khac nhau di;i.e bier Ian khi tai trong me dung nho va be mat gia cong Ian eu6i tho. D6i voi cac b6 mat co song 100, sir tac dong cua cac nhap nho teen dien tich duang bao thuong 100 hon, VI khi me dung tai tren 1>6 mat, luon co mot s6 song ti€p xuc lien tuc,

o

100

150

200

250 N. kG

50

Hinh 2.11: Quan h¢ giila di4n tich titp xuc duong hao va d¢ nham he nu'!-t

1. V6i m~t nhiln; 2. M~t co Rmax = 4f.lm; 3. M~t co Rm .. = 40f.lm

39

Bang 2.16. Cong thirc tinh ap suat va di~n ttch tiep xuc duimg bao

A, Rma;.:: < 0,1 H,
so song
tham gia Cac dieu kien Cac cong thirc tmh toan Ghi chii
tiep xuc,
nh
Dien tich tiep xuc danh Adb = 2,8n!/3(EtdRsN)2/3
~3 nghia Adn nho, co the 0,36 (N)'/l R = RslRs2
s
so sanh dtroc voi S2 Pdb = (E R )2/3 - Rsl + Rs2
s
td S Os
( )""'3
Dien tich tiep xuc danh A =22Ao,14 Rs (E N)o
db , dn H td
nghia Adn, co ban lon s
>3 ( )"'J
han S2 p -0 45 ~ pO,14
s
db -, R El dn
s
B . Rmax ~ 0,1 n,
SO song
tham gia V ling bien dang hoac Cac c6ng thirc
tiep xtic, dieu kien cua be m~t
OS
{(3E R NY" ( N fr'
Dea Adb == nOb ~bOs s + 1,8RpRs 0sH
..-;:;3
{('" R -r (r"( rT"
D~m hoi Adb "" 1mb - ~n.' + 2,6 RpR.:p E~.N
M~t song Vs = 2 {eR'f ('
vOi mat Adb = AaKbKffi
phing K, = 1,8 H EtdPdn
S
>3
Hai Vs=3 Vs I)
1 ( H, )2(,,+8) " +1
m~t
song Kw= 2,4 Pdb = K K 2R El P
(j) s s
1
Chu y: Gia tri xap xl dau tien R p :::::::"2 R max Cong thirc tinh toan dien tich tiep xtic va ap suat dirong baa duoc dira ra trong bang

2. 16 va 2.17.

40

Bang 2.17. Gia tr] cho cac h~ so trong cac cong thuc bang 2.16

1 R.o."Hs
Loai vung bien dang _- H¢so
EtdH 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2
K.l 1,05 1,15 1,20 1,35 1,55 2,1
01 0,60 0,70 0,85 1,15 1,50 2,3
50
K,2 0,95 0,9 0,85 0,&5 1,10 1,5
02 0,7 1,05 1945 2,15 3,15 3,9
K,t 1,10 1,17 1,28 1,45 1,75 2,6
Deo 100 01 0,65 0,8 1,0 1,3 1,65 2,0
K,2 0,95 0,88 0,85 0,9 1,2 2,1
O2 0,75 1,10 1,60 2,4 3,4 4,0
K,t 1,13 1,20 1,35 1,55 2,1 3,3
200 01 1,70 0,85 1910 1950 2,35 2,0
K,2 0,90 0,85 0,85 0,93 1,35 2,5
02 0,80 1,2 1,7 2,6 3,6 4,0
K.I 1,05 1,06 1,14 1,25 1,5 2,1
Dan hoi 01 0,65 0,80 1,05 1,4 1,95 2,4
-
K,2 0,88 0,85 0,80 0,85 1,1 1,8
O2 0,75 1, I 1,7 2,6 2,6 4,5
Chic y: Chi so 1 cho quan M giiia hai b6 mat g6 ghe, va 2 cho mot mat g6 ghe va mot m~t nhan Neu tinh toan bang cac cong thirc trong bang 2.16 rna diroc Adb > Adn, dieu do eo nghia la cac cong thirc tinh khi tac dung life len de be mat khong eon dung nira, va i:J day Adh chi co th~ JA'y bang Adn,

Thi d1!2.4

Tinh dien tieh tiep xuc giira 2 mat chi tiet bang thep:

RaJ = Ra2 = 1,6J.!m, HSJ = 1O).Ull; HS2 = 201Jm; RSJ = lOOmm; RS2 = 15Omm. E I = E2 = 2.104 kG/mm2 ; Adn = 2500mm2;

J.!J = J..l2 = 0,3 ; HI = H2 = l00kG/mm2; Pdn = 1 kG/mm2, Theo bang 2.16, ta co:

v = 3 . K = 238' R = RslRs2 = 60

5 ,. S ' , s

RsJ + Rs2

Etd = 9.10-5 kG/mm2

Ta co: E~ = 111; RmaxfHsl ~ 5Ra1IHs = 0,8 (lay gia tri 1611 hon).

41

ro bang 2.15, KSI = 1,8; 01 = 1,7.

Thay cac gia tri tren vao cong tlnrc Adb (bang 2.16), ta co: Adb = 420mml.

2.3.5. Tinh tiep xuc gifta cac be mat

Qua trinh xam nhap, nghien mit, va bien dang dan h6i cua cac be mat g6 ghe dum tac dung cua tai trong len hai be mat tiep xuc nhau, trong vai tnrong hop, gia tf! gan dung xac djnh dac tnmg qua rna sat va mai rnon cua cac be mat; VI each thirc nrong tac, dien tich tiep xuc thuc, va kich tlnroc vet tiep xuc phu thuoc chieu sau tham nhap. Ba dang tiep xiic duqc phan biet nhu sau: tiep xiic dan den bien dang lap g6 ghe h, tiep xuc dfin

den bien dang cua cac song hs, va t6ng su tiep xiic cua ca hai nhan t6 do hL = h + hs'

2'

o

5

10

15

p""kGlmm

H inh 2.12: Quan h¢ giiia tiep xuc WI lip sud: duong bao I va 2 Ian tac dung dau tien giua 2 mat nharn (1),

va ml)t mat nharn vm mot m~t nhan (2); l' va 2' - lap lai tai trong voi cac b~ m~t d6

Cac cong thirc tinh gan dung sir tiep xuc dan den bien dang cac g6 ghe diroc dua fa trong bang 2.18.

Bang 2.18. Cac cong thue tinh gan dung

Loai Dieu kien va pham vi Cac cong thrrc eM y
IX m~t ling dung cua cong thirc
( )I/V
C6ng thirc tcing quat h=Rp Pdb
atmPt Rp, ~, v - tinh toan
[J'" tren phan 1.2.3;
Hai IX mat nham h e 3,4 n, Ppd1b Pr - bang 2.15
Khong
eo song Pdb - bang 2.16 va
Mgt mat nham ( )1/2 bang 2.17
h e 4,1 n, ~dlb
Mgt mat nhan
Lap lai tac dung hfc cho I 1/2 [2 )'/3
h= -a R ~ a - bang 2.12 va 2.13
tOi khi tiep xuc dan h6i a lf2 P H 42

Bang 2.18 (tiep thea)

Loai Dieu kien va pham vi Cac cong thirc Chu y
be mat irng dung cua e6ng thirc
Mat song voi m~t phang hId = h + 3,83H?·8R?·2 (EldPdn )0.4 Gia tri h diroc tfnh
CO song h = h + 1 8Ho.!l5RO,15(E p )0.3 atren
Hai mat song td , S s rd dn Hinh 2.12 dua ra q uan h~ gi ua tiep x uc va ap suat dtrong baa trong Ian rae dung tai dau tien (1, 2) va Ian (I ',2') tren vung tiep xuc.

Thi du 2.5

Tinh tiep xuc giita 2 M mat thep co: Rzl = Rz2 = O,3).1m, [= 300).1m, E = 2.104 kG/mm2, ).1 = 0,3 a ap suat Pdb = I kG/mm2.

rl[2 2 (1_).12) -5 2

R, = Rzi + Rz2 = 1),6 urn, [= = 150).1 m , Etd = = 9.10 kG/mm

rl + r2 E

Cong tlurc tinh diroc chon trong hang 2.18. Dau tien, Pt phai duoc xac dinh nho sit dung cong thirc xap xi trong bang 2.15. Voi R, "". 0,2 R, = 0,12 urn, ta se co Pt :::0 4,3 kG/mm2. Thay gia tri xap xi vao cong tlurc tit bang 2.18, ta duoc htd "". 0,25 urn.

2.3.6. Tinh the tich tiep xuc

Tht tich phan tiep xuc va khe h& trung blnh gitra cac be mat trong tiep xuc c6 tht duoc xac dinh bang nho tinh chat dAn nhiet tai phan chung ella 2 mat do. Tht tich nay phu thuoc vao dang duong dac tinh ella 2 b6 mat tiep xiic va t6ng gia tri phan tiep xiic gitra cruing khi chill tai .

.J 3 V x 10 .mm

8

~
"- r-.
~ l<-
I----
r--
--- 1
i-- I

, 14

12

10

o

0,2

0,4

0,6

0,8

Pdn' kG/em

Hinh 2.13: S¥ thay do'i thi tich phdn tiep xuc dOl VOl cae be' mdt IMp 1. Khong c6 s6ng; 2. co song

43

Cac dieu kien tiep xuc

Bang 2.19. Cac eong thtre tinh the tich Vs va gia tri trung blnh khe ho hm

Chuy

Cac cong thirc t6ng quat ap dung eho hai mat nham

Cac cong thirc

Tiep xiic giiIa hai mat nham

v, "{I- 3,3 (P;,b ) 1/3}(Rp, + Rp, )Adb

hm ,,{I- 3,3 (~~ r}(Rp, + Rp2)

Tiep xuc giira mot mat nham va mot mat nhan

Tiep xiic giira hai ~ mi_it song va nham

Tfnh roan PI xern trong bang 2.15, Pdb - bang 2.16, 2.17; v va ~ xern phftn 2.2.3

Tfnh toan hid xern trong bang 2.18.

Bang 2.19 la cong thirc tinh the tich phan tiep xuc va gia tri trung binh khe h6 trong tiep xuc cua cac M mat. Cac duong cong cho biet su thay d6i the tich riep xiic khi lac dung tai eho cac chi tiet bang thep duoc chi fa tren hlnh 2.13.

Thi d{l2.6

Xac dinh the tich tiep xuc gifra hai be mat, v<).t lieu bang dong eho

Raj = 5 urn, Ra2 = 0,3 urn,

HBJ = HBz= 70 kG/mm2•

,.,

Adb = 100 mm", N = 100 kG.

Tir RaJ/Ra2 = 16,7; mat thir hai co th~ eoi nhir mat phang, ta eoi Pr = H;;:: HB = 70 kG/mm2 ; voi d~ song dtroc bo qua, Adb = Adn va Pdb = Pdn ; Rp ~ 2,5Ra = 1,25 urn.

Do do, theo bang 2.19:

v, ~ {I- 3,6 (~7)"'} AdbRp ~ {1- 3,6 [100 1(70 x 100],/2} 1 OOx 2,5x 0,005 ~ 0,71 mm'

44

2.3.7. Tinh s6 vet va khoang each trung bmh cua chung trong tiep xuc thuc

Cac vet tiep xuc thirc la noi xay ra 51! nrong hie co ban giira eric be· mat, cac 51! tuong lac nay se sinh ra rna sat va mon. Dien tich cac vet tiep xuc xac dinh kich thiroc cac manh mon fa, thai gian tirong lac a mot vet tiep xuc va nhiet dt) sinh fa tir rna sat. Khoang each trung binh ella cac v6t tiep xiic dinh ro tan s6 cua cac Wang tole do. 56 cac vet tiep xuc diroc tinh roan tren eo sa mot rnau hinh cau ella nhap nho be mat, ap dung d~ xac dinh luat phan bo cac dinh g6 ghe tren suet chieu eao ella lop be mat, xuat phat nr dirong dac nnh phan b6 ella be mat chi tier, Cac cong thirc tinh so vet tiep xuc diroc dira ra trong bang 2.20.

Bang 2.20. Cac cong thirc xac dlnh s6 vet tlep xuc thuc - 0t ,

dlen tich trung btnh cua no boAt va khoang each trung binh giUa chung, St

Cac be mat tham gia Cac cong thirc Chii-y ,
tiep xuc
Hai be mat nharn n ~ 3,IAdb (Pdb r66 Cho tiep xuc (fan -hili (xem bang
2.12) K, = 11, va cho ticp xuc
r KrfRa PI deo, K, = 21.
( )"3
s, = 0,57 (K rrR)O,5 Ppdlb
( )"3
~Ar =0,33KrrRa Ppdtb
Mot mat nham vOi mot n ~ 2Adb (Pdb r' Xac dinh r va Ra xem m~e 1.2.3,
m~t nhan v~ xac dinh P, va Prlh xem trong
r KrrRa PI bang 2.15.2.16 va 2.17.
S, ~ 0,7 (K,rRl"'( ~,b )""
()"
DAr = 0,5K ,rRa Ppdtb Thi du 2.7

Tinh dien tfch trung binh va s6 vet tiep xuc cho cac be mat IMp (R, = 40 urn, r = I OOj.tm, Adb = lOOmm2, N = 200kG, HE = 300 kG/mm2). Do do R, :=:0 1/4Rz = l Oum, Pdb = 1 kG/mm2, PI = 300 kG/mm2, va do tiep xuc la deo, K, = 21. Thay cac gia tri cua cac tham so vao cong thirc tiep xiic d6i vai hai b6 mat nham (bang 2.20), ta co:

200 ( )066 .

n I = 1 /300' = 641 vet.

0,33.21.0,1.0,0 I

ilAr = 0,33.21.0,1.0,010/330)°,33 = 0,001 mm 2

Ban kinh trung blnh ella vet tiep xtic: d = ~ilAt = 31,6)..Lm

45

2.4. CAC TiNH CHAT trm BIEN eVA TIEP xuc

Ap suat thirc tren vung tiep xuc rat cao lam bien dang deo cac dinh ella ~ mat, va trong vai truong hop la nguyen nhan lam cho v~t lieu cho tiep xuc bi xo lech, tnrot, Ket qua lam thay d6i cac d~e tnrng tai vung tiep xiic khi Hie dung tii lau hem. M6i quan he giira bien dang vung tiep xiic va thai gian diroc xac dinh boi cac tinh chat cua v~t lieu, nhiet dQ, dQ nham be mat tuong irng ella no, va tii trong tac dung.

Thea thirc nghiem, t6e dQ up suert giam trong vUng 15m khi mot hinh cau cirng tac dung len mot vat lieu co tfnh deo trung binh, la mot ham mti cua ap suat toan phan thea thai gian; iJ day, ap suat tiep xiic se duoc mo ta nhir sau:

Ptx = HB(tHlJt)m

Trang do: tHB - thai gian gilt tai khi kiem tra d(> cimg Brinell; m - hang s6luu bien cua vat lieu ki6m tra.

Cac cong tlurc tinh toan dien tich tiep xuc thuc va tiep xuc cua cac be mat lit mot ham s6 theo thai gian diroc dua ra trong bang 2.21, va cac gia tri hang so Iuu bien eho mot s6 kim loai va hop kim duoc dua ra trong bang 2.22. Hang s6 m co th~ duoc tim bang thuc nghiem, sir dung cong thiic tren. Til bang 2.22, st,t tnrot ella cac kim loai cirng la rat thap iJ nhiet dQ thmmg va danh gia tac dong ella tiep xuc iJ nhiet dQ cao, gia tri m d.n thiet diroc xac dinh tnroc i:J nhiet dQ do. D~ tinh gia tri xap xi dAu tien, gia tri m i:J nhiet d¢ hru bien thich hop, diroc lay trong bang 2.22, co th~ diroc Slr dung d~ danh gia dQ nham trong tiep xuc,

Bang 2.21. Cong thirc tic dinh dlen tich tiep xuc thuc eiia cac be m*t kim loal

Cac dieu kien Cong tluic Chu y
tiep xuc
Mq1 trong cac mat A = N (t~ -t~)
tiep xuc bi bien rt HBt~B Dq cirng cua v~t
dang deo lieu mem hem va
h, ~Rp( ~ r {(~ r _(_I .. dg nham cua vat
lieu cilng hem
tmHB t), tHB diroc su dung eho
Art/Art = (tlt!)m - 1 tinh toano
h]!h! = (t/t])m - 1
Trong do: Art - SI! tha y dOi dien tich tiep x uc th uc trong khoang thoi gian t2 - t!; tm - c hieu dai
tham khao tuong doi doc thee dirong trung binh; a.. - sl! thay dOi tiep xiic trong khoang thai
gian 12 - t]; Ar] va al - lfin hrot dien tich tiep xuc thirc b thai diem tl. 46

Bang 2.22: Gia tri m cho cac vat lieu khac nhau (P. D Netyagov)

Vat lieu T;! V<)t lieu • HB M
HB m TH
Sn 0,56 5,5 0,096 Ag 0,38 33,2 0,049
Cd O,4R 28,1 0,066 0,44 20,0 0,085
Pb 0,48 4,5 0,065 0,56 11,6 0,115
Zn 0,42 34,5 0,056
Mg 0,32 34,8 0,026
Ag 0,24 66,0 0,014 BTl-l 0,14 101 0,021
0,35 37,5 0,031 BAO-1<D - 118 0,0076
Thep mac 0,17 280 0,0074
20X13
Thep mae - 257 0,0067
35
* Nhiet dt) 11m bien, ti i¢ vl!i nhi¢t d¢ khi thi nghlem ndu chay Thi d1J, 2,8

Tinh bien dang ticp xuc ella hai chi tiet duoc Him tir thep TI5 (v = 1,5) a nhiet dq phong, trong 24 gia kt tif thai diem d~t tai. Thai gian rae dung lire t[ = 1 phiit.

Tir bang '2.22, m = 0,0067; voi hai mat nham vr= vI + v2 = 1,5 + 1,5 = 3, l2 = 24.3600 = 86400 (s),

Thay the cac gia tri tren van cong tlurc trong bang 2.21, ta co:

tn] v 0,0067

~h, = (t2 J -1 = (86400) 3 -1 = 0,0163, tire Iii d¢ bien dang chi tang 1,6%.

hi t[ 60

2.S. PHUONG PHAp V A CONG cu NGHltN coo B~ M~T TIEP XUC

2.S.1. Do dien tich tlep xuc thuc

Cac phuong phap hien dai nhat dt xac dinh dien tich tiep xuc thirc co the diroc chia thanh 5 nhom trong bang 2.23.

- Nh6m I: Tinh dan dien, nhiet duoc tim bang cong thirc Holm. Dien tro tiep xuc tong cong bang t6ng kha nang ch6ng lai su phan b6 vat lieu, d¢c lap tren dien tich tiep x uc duong bao va dien tra drroc xac dinh hang dien tfch va so vet tiep xuc:

1 1

R=--+--

2APc 2Apnr

Trong do: R - dien tro;

A - dien dan suat ella vat lieu, Pdb;

Pl- cac ban kinh ella cac dien tich tiep xiic dirong bao va dien tieh tiep xuc thuc;

n, - so vet tiep xuc thuc.

47

Bang 2.23. Cac plunmg phap xac dinh dien tieh tiep xuc thuc

Nh6m phuong phap Phuong phap thu Uag dung Ohi chii
cac thong tin
Bang tinh dan dien Cac v~t lieu trong tiep
xuc tinh va ricp xuc
tnrot Gin thiet M xac
!. Dua tren co sa Bang tinh dan nhiet Cac vat lieu tiep minh bang cac
dAn xuat tiep xiic trong
xiic tinh phirong phap khac
Bang situ am M<)t s6 vi).t rin trong
tiep xuc tinh va trirot
Bing su tiep xuc bt M<)t s6 vat ran trong tiep
mat xiic tinh va tnrot, Ra ;:::.:
O,6j.illl
2. Hinh hoc Bang du lieu thu Mot s6 vat r:in trong tiep
diroc philn 16m xuc tinh, Ra z O,6j.illl
xu6ng cua b6 mat
b6'i mot hinh cau co
ban kinh IOn
3. Dua tren co sa su- Bang 51! gian doan M<)t 56 v~t ran trong tiep Oln thiet de xae
dung cac tam film tfnh phat sang tren xuc tinh tai, Ra ;:::.: 1,2llm minh bAng eac
m6ng film phuong phap khac
Bing su gian do~n Mot s6 v~t ran trong tiep
cac dong vj ph6ng xiic tinh tai, Ra ?: I, 16j.UTI
Xi!- thu duqc tren
film
mng viec gian
do~n cua cac tam
film cacbon
4. Quang hoc BAng nhieu phan X.l Mot trong de bt mat la
toan phan trong suot, drug va nhan
(ph~ng); tiep xuc tinh va
tnret, Ra z O,6.um
Bang thieu slJ cae he mi;i.t deu trong
khuech tan a cae su6t; tiep xue tinh va
-
vet tiep xuc tnrot, Ra?: I ,2j.U11
Bang 51! thay dbi Mot trong cac b6 mat ta
hinh giao thoa a trong suot, cung, nhan
cac vet tiep xiic (phang) va phu mot lOp
film philn xa: tiep xue
.'
tinh, Ra ?: 1,2J.lID
5. Thay d6i tinh Rio khac axit va sl! cac be m~t v~t lieu Olc phuong phap
chft't 11 - hoa trong lang dong v~t li¢u trong tiep xiic tinh, dugc phat tri~n
dien tfch tiep xuc, tai cac vet tiep xiic khong day du 48

Nh6m 2: Phuong phap co ban dira tren do dac sir tiep xuc cua cac M mat trong quan h~ giira dien tich tiep xuc thuc va tiep xtic, 0 day, d6 thi bien dang cua be mat nham duoc ghi lai sau khi cho tiep xiie voi mat nhan. Nhfrng hlnh anh nay Ia CO' so d~ xac dinh cac tham so cua duong d~c tinh M mat,

Nhom 3: Do dien tich tiep xuc thirc voi viec sa dung nhtrng tam film mong diroc irng dung rong di.i trong ki thuat thuc hanh. Trong twang hop nay, dien tich tiep xiic thirc co th~ danh gia dQ nham M mat bang viec do dien tich hoac tinh chat phat sang cua mot vet thu diroc tren mot tim giay eacbon dat a gifra cac be mat tiep xuc.

- Nhom 4: Cac phirong phap quang hoc cho vise do dien tich tiep xuc thuc, can phai kiem tra htnh anh ella dien tich nay thong qua mQt (hoac ca 2) v~t mfiu kiem tra diroc lam tir v~t lieu trong suet. Lien quan t6i cac phuong phap nay, cho mot M m~t nham tiep xuc voi mot lang kinh (hmh 2.14), dan den su dao Ion su phan xa toan phan. MQt chum sang song song huong van M m~t tiep xuc ella Bing kinh voi mot goc 160 hon g6e gioi han. SI! phan xa toan phan bi lat up tai cac diem tiep xuc, va cac dicSm nay duoc xac dinh la cac vet toi tren nen sang (hlnh 2.15). Phuong phap nay diroc ap dung eho viec xac dinh dien tich tiep xuc thirc gitra mot mat nham va mot m~t nhan trong dieu kien chuyen dong ding nhu tinh tai.

1\1 b
/
,/
yI'
./
,1
,j'
/
/
a/
, Hinh 2.14: Do dien tich tiep xuc thuc theo nguyen li quang hoc

Htnh 2.15: Vet tiep xuc thu duac hGng phuang phap quang hoc

49

II

Hinh 2.16: X:ic djnh difn tich tiel) XUC thuc bdng phuong phap truyen dnh sang

Do dien tfch tiep xuc thirc cua hai v~t mau nham trong su61 nho phuong phap quang quang hoc, la dua tren co sa su xuyen qua cua mot chum sang song song di qua M mat chung. Khi cac tia sang qua cac di~m tiep xuc thi khong co khiic xa, anh sang bien mat tai nhfrng cho khong tiep xuc (hmh 2.16). Ket qua, cac diem tiep xuc dtroc xem 13. cac vet sang choi tren nen xarn.

- Nh6m 5: Bien dang nhap nho b~ mat tiep xuc va rna sat a cac vet tiep xiic la nguyen nhan tang mat dl) chuyen V!, lam tang qua trinh khuech tan va phat xa electron lap ngoai, Ole hien tuong nay co th~ diroc dung de xac dinh dien tich tiep xuc thuc, Trong tnrong hQP nay, ban khac axit thu diroc khi axit boc hoi va SI! ket tua vat lieu, co th~ duoc sir dung de xac dinh dien tfeh tiep xiic. Tuy nhien cac cong nghe nhir the da khong duoc phat trien VI han che v~ mat kinh teo

50

Chuong3

H~ s6 MA SAT NGOA.I V A D~CH CHUYEN BAN DAU

3.1. KHAI NI~M CHiNH

- Ma sat ngoai cua etie v~t ran la mot hien nrong phirc tap, phu thuoc cac qua trinh khac nhau, xay ra tren dien tich tiep xuc thuc va tren cac lap b~ mat mong khi cac vat th~ co chuyen dong tiep tuyen wang d6i. Luc rna sat F ms diroc hieu la IVe can tro di chuyen wang d6i giira cac vljit ran, co huang ngiroc vOi dich chuyen nay. Cac life rna sat ngoai phu thuoc vao khoang each rna cac vat ran dich chuyen,

- D¢ Ibn eua IJ!e ma sat ngoai diroc xac dinh mot each tOng quat bang su dich chuyen ella cac vat rim tren hirong tiep tuyen; phu thuoc vao su dich chuyen nay, ngiroi ta phan biet hrc rna sat tinh ngoai: luc rna sat tinh ngoai rieng phan va hrc rna sat tnrot ngoai,

- Life rna sat tinh. ngoai rieng phdn la hrc can tra trong chuyen dong nho, cac di chuyen tiep tuyen thuan nghich rieng philo goi la cac di chuyen ban dau, hrc nay xay ra tai vung rna sat chung noi rna khong co sir tnrot xay ra dmri tac dung cua lire roan phan len vat th~ tiep xuc. Luc rna sat tinh ngoai co gia tri cua lire rna sat tinh ngoai rieng phan wang irng vci gia tri Ian nhat cua dich chuyen ban diu.

- Luc rna sdt truot ngoai Ja can tra chuyen dong tiep tuyen cua cac v~t the tiep xuc, khong phu thuoc van gia tri dich chuyen,

- Ma sat khong hoi tran la rna sat gifra 2 v~t ran rna be mat chung cua chung tuyet d6i khong co mot loai chat boi tron, Tuong tac cua cac vat the nay duoc goi la rna sat kho.

- Ma sat gim han la rna sat gitra 2 vat ran rna tren mat chung cua cluing co mot lap chat long rna cac tinh chat ella no khac voi cac tinh ch<ft ella chat boi tron,

- H~ s6' rna sat truat la ti s6 cua hrc rna sat tnrot voi thanh phan phap tuyen ella cac ngoai lire tac dung len b~ mat rna sat.

3.2. su TUONG T Ae eVA cAc v ~ T RAN

Li thuyet co hoc phan tu trong rna sat duoc nhieu tic gia nghien cuu dira tren If thuyet bien dang - bam dinh, Ian dau tien diroc dua ra do I. V. Kragelsky a Nga nam 1939, va gan day diroc dung de giai thich cho tiep xiic gitra cac vat ran. Cluing ta eoi cac diem chinh ella If thuyet co hoc - phan tu trong rna sat la cac khai niem co ban, hien dai va tiep xuc giira cac vat ran.

Sv tham nhap cua cac dinh nhap nho cling van b~ mat mern hon trong dien tich tiep xuc thuc giira hai vat the dUQ'C giai thich cho co tinh khac nhau ella cluing, thay dOi de

51

tfnh chat nay a cac phan khac nhau ella vat th~, va su khac nhau trong hlnh dang cau true cua dien tich tiep xuc,

D~ giiii thfeh eho If do nay, su tnrot trong quan he cua mot vat the voi v~t the khac se tac dong lam bien dang lop M mat mem han bci cac nhap nho cirng han. SI.! can tn1 bien dang cua cac lop be mat trong su tnrot, diroc goi fiJ tac dong co hoc ella luc rna stir. No duoc tfnh toan dua tren co sa co tinh ella cac lop ~ mat, cau true hinh hoc cua de dinh nhap nho, va cac dieu kien ap suat trong dien tich tiep xuc, sir dung cac nguyen 11 chfnh v6 co hoc v~t ran.

Cimg voi bien dang ella cac lop be rni;lt trong rna sat ngoai, tiep xiic phan tir dircc tim thay a cac phan cua cac vat fan tiep xuc, diroc phan bier boi cac khoang each nho 1O-7ern. SlJ can tro tnrot urong d6i trong ket qua cua cac tiep xuc nay, diroc goi la thanh phdn cua lift' rna silt phdn ttl.

Nho co lap mang mong cua cac be mat vat ran, co chieu day, cau true phu thuoc vao vung bao quanh, no co the hien tfnh thanh phan ella lire rna sat phan tir theo Ii thuyet voi cac dieu kien thuc teo Tnroc kia thanh phan nay duoc tinh toan HI. thanh phan phan tir cua he s6 rna sat ngoai, duoc lay tir thirc nghiem va gia tri ap suat phap tuyen trung blnh tren vung dien tfch tiep xiic thuc. D6i voi be mat duoc gia cong Un cuoi sieu nhan, nhap nho be mat til cap 13 va eao han, thanh phan phan ttl phai diroc xac dinh va eoi nhu khong co urong tac tiep xuc.

LVe rna sat ngoai t6ng cong se bang t6ng hai thanh phan: - Thanh phan phan tir Fmspt'

- Thanh phan co hoc F rnsch '

Fms =: F rnspt + F rnsch (3.1)

Trong tfnh toan tier xuc giua cac v~t ran, phan cirng han se tham nhap vao phan mem han, va SI! bien dang tnroc do se khong con quan trong ntra, mot trong cac vat the co the diroc coi la cirng tuyet d6i, den mire su tiep xuc cua cac vat the diroc quan tam. Tiep xuc cua mot mat nham va mot mat nhan se la roi rae. SI.! tic dong qua lai cua cac vung bien dang rieng bier co the diroc bo qua khi tfnh toan luang tac tiep xiic, sir tac dong nay la nho trong cac bien dang deo voi gia tri urong d6i xap xi E 0:::: 0,5.

Thf du: Mot ban d.u mrot tren mot mat phang, bien dang toan phan xuat hien trong qua trinh 13.:

~::;_.!_(1_2"tnJ

r 2 crT

Quan he giila chieu cao h tiep xuc va ap suat duong bao Pdb:

(3.2)

( )I/V

h = Rmax 2Pdh

bUv HE

(3.3)

52

Chung ta Sf! thu duoc bieu thirc sau eho gia tri 16'11 nhat ella Pdh' khi vuot qua, Sf! tang len lam hong cac dieu kien rna sat ngoai:

_ HB (1- 6tn)V

Pdh - 2v+l /'),. v HB

Gia cong tinh Ian cuoi, pho bien nhar voi b = 2, v = 2 do do:

_ 0, 125HB (1- 6tn)2

Pdb - /'),.2 HB

Do thi quan he gifra Pdb va ~~, theo cong thirc (3.4) chi fa rang, ap suat tiep tuyen la nguyen nhan gay ra tiep xiic phan tit trong vung dien tich tiep xuc thuc co ban, tac dong den Pas- xac dinh nguong cho rna sat ngoai. 0 'tn = 0,4crT, rna sat ngoai tren be mat gia

cong tho lin cuoi va phai ke den ap suat vien (Pdb > 0.04). Khi 'tn tien tm crT ,nguong

HB 2

rna sat ngoai thay d6i thea lurong nho han gia tri cac vung ap suat, va rna sat ngoai co tht chi la phuong phap gia cong hln cuoi tot (dip d¢ bong 9 - 10, cii trong nho),

(3.4)

Ap suat tiep tuyen 'tn xuat hien a mat tiep xuc chung, vl tiep xuc phan tit la mot ham cua ap suat phap tuyen:

(3.5)

Cac hang so 'tn va 'to' goi la cac tham so rna sat. phu rhuoc vao cac dieu kien cua ket cau rna sat. Gia sit rang a be mat tiep xuc cua hai vat rlin luon co mot chat. goi la v~t th~ thii ba, ket hop chat che veri. rnang chat b6i tron, oxit, hoi mroc, chat khi va thay rang, doc thea kh6i bien dang cac lap be mat, rna sat ngoai bao g6rn mot lap sen set nhu vat th~ thir ba, cac

o

0,05

0,1 O,15'trfHB

Hinh 3.1: Tuong quan Pdt/HB va r,/HB

bieu thirc cho cac tham s6 rna sat 'tn va ~ co the tinh: fL

'tn = A(T)cl ekT

~

A(T)c ek.T

p= ]

kT Trong do: A(T) - ham so cua nhiet d¢;

dv d· 'd f.I.

e] = dz - gra lent toe <). PI;

y - cac hang s6 a nhiet d!) khong d6i; k - hang so Boltzrnan.

(3.6)

(3.7)

53

Tiep xiic tnrot ella cac vat ran se anh hirong r6 rang bOi loai bien dang trong dien tfch tiep xuc va mat d¢ tiep xtic. Bien dang dang hoi, dan - deo, va dec co the: xay ra tren cac vimg dien tich tiep xuc thuc. Bien dang dan - dec la co kha nang xay ra nhieu nhat, Tuy nhien, trong mot vai tnrong hop, cac tinh roan co the duoc gia su rang chi co bien dang dan h6i (C1 ap suilt dirong bao Pdb:-:::; lOOkG/em2 eho gia cong tinh cac M mat co cap dQ nham cap to hoac cao hon) hoac bien dang deo (6 ap suat dirong bao Pdb:5 lOOkG/em2 hoac cho cac be mat gia cong tinh Ian cu6i, co cap d¢ nham den cap 8) xay fa trong dien tich tiep xiic. Tiep xiic cua cac vat ran trong tnreng hop bien dang dan - dec thirong khong diroc hieu fO rang. Chung ta se dua fa, tru6e tien la cac cong thirc tinh h¢ so rna sat ngoai chi cho bien dang dan h6i va deo.

Tiep xiic dan h6i xiy fa 6 ehb ap suilt 160 nhat 6 di'nh g6 ghe da tham nhap sau nhat, la nho hon de:) ctrng Brinell cua thanh phan mem hon trong cap rna sat tnrot, tuong ling v6i:

>2,4(1-1'2)2 (~ J

(3.8)

Va ap suat dirong bao:

2v+l

< 2,4-2 v(v -t)k1HB2v+1 (1- J..I?)2v

Pdb - 5E2v I:l. v

Trong do k1 - hang so tich phan phu thuoc vao v.

D6 thi chi fa k I va k! V (v-I) la mot ham ella v, diroc chi ra tren hinh 3.2.

-1 10 f---_"_~~-+--+----+------f

£.
0,8 :>
;;
0,6 0,6
0,4 0.4

0,2 0,2

0 Hinh 3.3: Quan h¢ giila P db va L1

Hinh 3.2: S/f phu thuoc k] va k I V (~'-l ) vaa v

HB HB

1- £=0,01, ).l=0,3; 2-£:=0,05

HB

).l=0 5' 3--=001' ).1.=0 5

''t E .,.,. ,

Cac gia tri thmmg dllqc sir dung nhat cho d¢ nham be mat trong cac chi tiet eo khi v = 2, b = 2:

54

1,4 HB5(l_~2)4

Pdb = !J.2 . E4

Su thay d6i ap suat duong bao Pdb Ia nguyen nhan qua d¢ tir bien dang dan hoi toi bien dang dan - deo nhu 1a mot ham cua dQ nham M mat i:J cac ti s6 HBJE khac nhau, diroc mo ta tren hinh 3.3. V6i cac v~t lieu co modun dan h6i cao (Thi du nhu cac kim loai), tiep xuc dan h6i i:J hie tac dung tai ban dau chi co th€ cho cac M mat diroc gia cong tinh tan cu6i t6t v6i !J. $ 0,005, nghia la d6i v6i d¢ nham ~ mat dip 10 t6i dip 11. Voi vat lieu polirne, tiep xuc dan hoi co th€ dang ke voi cac gia tri PdtfHB va cap d¢ nham M mat thap hon so voi kim loai,

(3.9)

V 61 cac bien dang dan hoi trong dien tich tiep xiic, thanh phan co lire cua rna sat ngoai xay ra til tiep xuc dan h6i khong day dll cua vat ran. £M giai thich cho li do nay, bien dang lop be mat cua v~t th€ mem hon bang su tham nhap cac nhap nho, lam can tra qua trtnh tnrot wong d6i, lam mat d~c tinh tre. Cac cong thirc duoc dua ra diroi day de tinh roan M s6 rna sat ngoai cho bien dang dan h6i trong dien tich tiep xiic.

Tiep xuc rili rl}c xay fa a mot s6 dinh tiep xiic, nr - nho hon s6 dinh trong dien tich tiep xuc dirong bao, ndb' nrong irng v6i ap suat duong bao.

8.10-2 !J.l!2E

(3.10)

Pdb < Pgh = 2v+l

(b1/v.v)2V-l .(1 -" • .1)

hoac, cho cac M mat chi tiet co dip dQ nham binh thuong v = 2, b = 2:

P ;::: 6.10-3 !J.1/2 E

gh (l_~2)

D6 thi quan h¢ giira p .db( (1 - f.l2) dircc tinh theo cong thirc (3.11), va ti s6 !J. = Rb~~~ ,

E r

diroc bieu thi tren hlnh 3.4.

Thong thuong, bien dang dan h6i tren dien tich tiep xuc co the dftn den tier xuc day ~c chi tren v~t lieu mem hem. trong cap rna sat tnrot co modun dan h6i thap. V 61 v~t lieu co modun dan h6i cao, ap suat duong bao Hun tiep xuc day ~c cao hem. ap suat dirong bao nrong img voi trang thai qua dQ tU bien dang dan hoi den bien dang dan - deo tren vung tiep xuc,

H¢ s6 rna tinh ngoai, fa tl so' giiia life rna sat va tai trong phdp tuyen, va bang tOng hai thanh phan rna sat co va phan tit:

(3.11)

2 polIt(l-J.! )IE

.J 5xl0

.J 10

--
-:
I" ..; 5xl0

o 0,05

0,1

0,15

Hinh 3.4: Tuang quan giila

(1- 2)

Pdb 11 vd Ll

E

55

24't (1-J.12)rI/2 040. hl/2

J.1= ' 0 +P+' f

v(v -1) k.Eh 1/2 k. V(V2 -1)rI/2

Trong d6: af· h~ s6 k~ de'n SI! mat dac tinh tft~ trong cac dieu kien plurc tap;

Pdbl - ap lire duong bao khi rna sat tinh,

Voi mot mat hlnh cau 16m, af = 2,5ah trong d6 ah • he s6 ke den su mat dac tinh tn~ trong dieu kien irng suat nen dan gian. Gia tr] cua uh duoc dira ra voi cac loai vat lieu khac nhau, trong bang 3.1.

(3.12)

Bang 3.1. Gia tr] he so d~c tinh tre uh

V~t lieu uh Vat lieu uh
D6ng cirng 0,04 Caosu 0,09 - 0,13
D6ng, thiec, ph6tpho 0,04 G6 0,2
Hop kim Dura 0,03 Da:
Thep toi 0,02 S6ng 0,06
Char deo 0,08 - 0,12 Sue vfl.t 0,1 Cac be mat diroc gia cong Mn cuoi thong thuong v :::: 2, b = 2:

2 1/2 ( )1/2

= 3'to O-Il ) r P 0 17 ~

Il Ehl/2 + +, af r

Tir cac cong tlnrc (3. 12) va (3.13) cho ta thay diroc thanh ph tin trQi han trong h¢ s6 rna sat t6ng, phu thuoc dieu kien van hanh cap rna sat tnrot (cac gia tri 'to' P va chieu sau tiep xuc h), tren cac dac tinh nhap nho b6 mat r va v, va tren eo' tinh cua thanh phan mern han trong cap rna sat tnrot (E va J.1). Bien dang dan hoi trong dien tich rna sat, thanh phan co cua h~ s6 rna sat ngoai c6 tM duoc b6 qua, so voi thanh phan pharr tit, cac vat lieu voi modun dan hoi cao va he so mat dac tinh tn~ thap, va cac vat lieu c6 modun dan hoi thap (dong, chat deo) khi d6 gia tri cua thanh phan phan tit 1611 (u > 0,3). Neu cac v~t lieu tnrot voi modun dan hoi nho, c6 hieu qua nhir chat boi tron, thanh phan Co' khong the bo qua; trong tnrong hop nay. Thi du, xay ra khi cho ei_ip v~t lieu dong tnrot nrong d6i nhau, rna chat boi tron la mroc hoac trong qua trmh nita tinh eh€ da thuoc. Cho If do nay, trong mot cap rna sat tnrot, doi hoi he so rna sat On dinh, cac dieu kien dat ra de thanh phan Co' chiern uu the, d6 ta boi tron toan phan phai duoc thirc hien.

(3.13)

Chu Y rang, tiep xuc kin giua cac be mat, thanh phan cua he s6 rna sat phan tit ngoai giam, khi d6 thanh phan eo se tang len, Su thay d6i ella cac thanh phan chi ra rang, chac chan anh huong cua he s6 rna sat la nho, Sit dung khai niem eire tri cua mot ham toan hoc, cluing ta thu diroc tiep xuc phil hop voi gia tri nho nhat ella h¢ so rna sat:

h 61:0(1-1l2) (v+l)

= -"'------'-____:'--'-_-'-

r Ear

(3.14)

56

Ap suat dinmg bao dan den tiep xiic se 18.:

(3.15)

5

= 2,2.102 .{<oO-I-.l?)3/5}2"

Pdb /:12 a E3/5

f

Phan tich cac cong thirc (3.15) va (3.16) eho ta (hay rang he so rna sat ngoai nho nhat voi bien dang dan hoi trong dien tich tiep xuc chi co the xay fa voi v~t lieu co rnodun dan hoi thap, Vrri kim loai, thanh phan co cua he so rna sat ngoai, thong thmrng co the bo qua. Truce kia, voi su tang d¢ Ian gia tri tham nhap, va do do, ap suat dirong bao he so rna sat ngoai tinh cho cap rna sat tnrot kim loai giam trong tiep xuc dan hoi.

Quan he giifa Pdb(~ ~2) , nrong irng voi gia tri nho nhar cua he so rna sat ngoai tinh,

,. <"O-~2) h ' ., i kha h' ,Rmax d 'h'h35

VOl E c 0 cae gJa tn ac n au eua af va fb1iv iroc mo ta tren III . a.

Voi M mat min han, gia tri ap suat cao han da.n dirong bao den gia tri he so rna sat ngoai giarn Pdb nrong irng voi ~min' Tang modun dan hoi hoac h¢ so mat dac tinh tre tam giam Pdb wang irng voi uroin' Tang rnodun dan hoi, tuy nhien hau het lam anh huong su tang

h¢ so mat dac tinh tre. .

I, 5'[~!2a~!2 (1- ~2)1/2

~min = E 1/2 + J3 (3 1. 7)

(3.16)

, ,
p",(1-).1 )IE Pilb(1-~L VE
10 10
-1
10 .J
10

-2
10
-4
10
-J
10
-5
-4 10
10
-5 ~
10 10 -3 -,
-4 -J 2 -1 -4 2
10 10 '0(10).1 )IE 10 10 10 '0(1-).1 liE 10
a) b) 57

Do do, tiep xuc dan hoi du de h~ so rna sat ngoai nho nhat khong phu thuoc dQ 100 ap hrc phap tuyen: H~ s6 duoc xac dinh bang cac dieu kien van hanh cap rna sat tnrot ('to va ~) va co' tinh cua vat lieu thanh phan cling hon trong cap rna sat nay.

S h d6' ., . h' hK h" 6 ' ,. ,. ·00-1J.2), , ._ . kha h

l! t ay 1 gm tn non ... t e s rna sat ngoar val E a cac gra tn ae n au

cua M so mat dac tinh tn~, duoc chi ra tren hlnh 3.6. Htmg so rna sat ~ eo hieu luc tren gia tri h¢ so rna sat nho nhat (dang ke).

EM dua ra cong thirc thuc te cho he so rna sat ngoai tinh va cling eho he so rna sat tnrot voi dieu kien: toe dl? tnrot nho d6i voi cac tham so dua vao cong thee.

Tiep xiic dan h6i day d~e xay ra a ap suat dirong bao eao hon, nhan diroc tu cong thirc (3.10), urc la, khi s6 dinh tham gia tiep xuc bang so dinh trong vung dien tich dirong bao. Voi cac dieu kien tiep xiic thi tiep xiic khep kin la nguyen nhan dien tieh tiep xiic 100 len, phan Ian 13 do tang s6 vet tiep xtic, ket qua tir sl,I tang dan cac dinh trong dien tich tiep xuc, va tro thanh cac vet tiep xuc rieng biet Ian han; trong tiep xiic, duoi cac dieu kien tiep xuc day d~e, dien tich tiep xuc tang chi la do tang kfch thuoc cac vet tiep xuc.

H¢ so rna sat tinh ngoai:

o '-;-4 -~L-,-4.-------L-,-----'-_-'--3 -__..J_2

10 5x10 10 5x10 10

l

w(l-1--' VE

't Hinh 3.6: Tuang quan ella Jim;" va ___£..

E

1 "lXr = 0,/; 2 -llj. = 0,2; 3" lXr= 0,4

2 1/2 ()1/2

_ 2,4'toO-1J. )v 0,2ar Rmax [_( -1) ]1/2

IJ. - 1/2 + 1/2 VE V Ed

v[vE-(v-l)Ed] v r

Trong do: E - tiep xiic co hieu lire a thci diem tat ca cac dinh tharn gia tiep xuc. Gia tri Ed phu thuoc cac tham s6 duong di;ic tinh M mat, diroc tim boi cong thirc:

1

(3.18)

(3.19)

Ed =-------,-1-

(bv)":"

Trong dien tich tiep xiic day dac, gia tri h¢ s6 rna sat ngoai se la nho nhat voi:

hm = 1,2·00-1J.2)

r arE

Trong do: hm - dQ tiep can trung blnh, duoc tfnh bang:

R

hm =~[vE-(v-l)Ed] V

58

(3.20)

(3.21 )

Ap suat dirong bao Wong irng vci he s6 rna sat tinh nho nhat trong dien tfch tiep xuc dan hoi day d~c s6 lit:

( ..., JI/2 ( J3/2

= 0,25r 1-)1- ~

Pdb 3/2R E

v max crv

(3.22)

Voi cac bt mat co d¢ nham thong thirong, nrc lil voi v = 2, b = 2;

Pdb = 0,09_r_( 1- )12 JII2 (~J3/2

Rmax E crv

Cong thirc (3.15) va (3.23) dan trri ket qua tiep xuc rai rae so sanh voi tiep xuc day dac, ap suat duong bao nrong irng voi gia tri he s6 rna sat tinh ngoai nho nhat, phu thuoc nhieu hon vao dQ nham M mat, cac dieu kien v~n hanh va co tfnh cua v~t lieu rnern hon trong cap rna sat tnrot, Quan he giua ap suat dirong bao wong irng voi he s6 rna sat nho

nhat, va '[0 (1- )12) voi cac gia tri khac nhau ella a trong tiep xiic rei rae, diroc chi ra

E

(3.23)

tren hinh 3.5b.

Trong tiep xuc day dac, gia tri h~ s6 rna sat tinh se la: 15'[1/2aI/2(1_,,2)1/2

, 0 f r: + R (3.24)

).Lmin = EI/2 t-'

Theo do, cac gia tri he s6 rna sat tinh nho nhat (theo cong thirc (3.17) va (3.24) trung nhau voi cac gia tri gi6ng nhau trong tiep xuc day dac va roi rae, Tiep xiic deo xay ra khi ap suat phap tuyen trung binh trong dien tfch tiep xuc giira bt mat go ghe den cac gia tri d¢ ctrng Brinell larn vat lieu bien dang. Dieu kien nay se dung a qua trinh tiep xiic:

~ ~5,4(1-~2)2(~r (3.25)

Slt dung cong thirc (3.25), cluing ta thu duoc dQ 160 cua ap suat dtrong bao dan den tiep xuc dec:

5,4v HB2V+10_)12)2v

Pdb ;;:-: 26 v . E2v

Cho cac bt mat gia cong tinh diroc dung rong riii trong ki thuat:

1 HB"\I-).L2)4

Pdb ;;:-: 14,5'-2 . 4

6 E

Q h "_ Pdb 'A' .(. , • HB(1_).L2) kha h d d A hi h 37

uan e gnra - va u a cac ti s6 ae n au, troc ua ra tren 10 .,

. HB E

eho ta thay rang tiep xuc deo xay ra iJ ap suat dirong bao Wong d6i thap cho cac b~ mat gia cong cuoi cung co cap d<) nharn tho hon elfp 8. VOi cac M mat co dQ bong t6t hon, ap suat duong bao dua ra dan den bien dang dec trong dien tich tiep xuc tang len dang k6, den cac gia tri 16'0 cho cac be mat co d¢ nham cap 10 va cao han.

(3.26)

(3.27)

59

2,4(1-~')2 (H: r $ >5,4(1- ~2) (~ r (3,28) bien dang v~t lieu dan - deo. Do do, khong co khai niem tiep xuc deo xay ra voi cac vat ran xu xl, Tuy nhien, trong tinh roan voi cac be mat co cap d() nham thap hem cap 9, bien dang deo xay ra tren m6i chi tiet trong dien tfch tiep xuc, bien dang ella v~t lieu dan - deo trong nrong hie giira cac vat ran Ia. vo nghia khi dem so sanh voi bien dang v~t lieu deo. Phan tich de chi ra rang (xem e6ng thuc 3.10 va 3.11), cac be mat duoc gia cong hin eu6i dat dQ bong cap 10 lam viec binh thuong trong pham vi bien dang dan hoi va dan deo, trong dien tich tiep xuc. Tnroc kia, de tfnh toan xap xi dau tien, no diroc ket luan rang: mot trong cac gia tri ap suat duong bao diroc xac dinh bang cac cong thirc (3.26) va (3.27) da diroc nhac den voi viec xay ra tiep xiic deo 11 tuOng. Tiep xuc trong bien dang deo co the la roi rae hay day dac,

VI chien cao nhap nho khac nhau, mot vai dinh nhap nho tham nhap sau hon theo cong tlurc (3.27), bien dang vat lieu cua cap chi tiel deo; tinh khong phang rna qua trinh tham nhap co chien sau nho hon, diroc dua ra bang cong tlurc (2.9) bien dang vat lieu deo, va tinh khong deu cua qua trinh tharn nhap trong pham vi.

·2 10

~ 10 I-- __ -------l----

-6 10. 1----------=1~--.,,______i

-s

10 L-- __ __j __j

o

0,1

0,28

Hinh 3.7: Tuong quan giila [Jdh va Ll HB

1- E=O,1;J..i=O,5;

HB

2-- = 0,05;

E

HB

J..i = 0,5; 3 - - = 0,01, J..i = 0,3

E

Tilp xuc deo rai rae xay fa a ap suat dirong bao thea man dieu kien sau:

hoac, eho cac b6 mat co dQ nham ph6 bien nhat:

(3.29)

trong khi tiep xuc dec roi rae, luc rna sat tinh ngoai bang gia tri can tro tir M mat cua thanh phan mem hem trong cap rna sat tnrot bang viec tham nhap cac dinh nhap nho va hon ntra, su can tro bat ngu6n tir tiep xuc phan tir trong dien tich tiep xuc thirc.

H¢ s6 rna sat tinh ngoai khi bien dang dec trong vimg tiep xiic la:

(h)1/2

J.1= ~ +P+O,55v(v-1)k1 --;

60

(3.30)

D6i voi cac be mat thong thirong trong co khi:

(h)1/2

11 =~+P+O,44 -

HB r

Do do, voi bien dang dan hoi trong dien tich tiep xuc, thanh phan phan tir ella he s6 rna sat ngoai khong phu thuoc vao qua trinh tiep xiic gifra cac be mat ella vat ran. Thanh phan eo ella he s6 rna sat sinh ra til su tiep xiic.

(3.31)

Tnroc kia, tong he s6 rna sat tinh ngoai tang len cung voi su tham nhap tren dien tfch tiep xiic trong qua trinh bien dang deo,

Khi tiep xuc thay d6i tren dien rong, he s6 rna sat trai qua gia tri nho nhat, V6i vat lieu chi bien dang dan h6i, gia tri nho nhat nay phu thuoc vao ti s6 cua thanh phan phan ti'r va thanh phan co, V6i v~t lieu co ca bien dang dan hoi va deo, gia tri nho nhat cua h¢ s6 rna sat la do qua trinh chuyen tiep cac bien dang dan hoi trong dien tieh tiep xuc thanh bien dang dan - deo va bien dang deo hoan toano Hau het de vat lieu, thanh phan eo ella he s6 rna sat la nho khi bien dang dan hoi trong vung tiep xuc, trong khi do thanh phan phan ti'r, ding theo cong thirc do, giam voi su tham nhap 160 han. Thanh phan nay van khong thay d6i trong khi bien dang deo, ngiroc lai thanh phan co lai 160 len. Do do, trong cac phan dien tfch tiep xiic, ehb bien dang dan - deo xay ra, nrc la, trong dien tich tharn nhap xac dinh bang cong thirc (3.28), h¢ s6 rna sat trai qua gia tri nho nhat va 160 dan vci su gia tang su tham nhap tren khap dien tich bien dang deo, Gia tri tham nhap ehinh xac rna he s6 rna sat i:1 gia tri nho nhat khong the tim thay, VI tiep xtic cua cac v~t ran trong qua trinh bien dang deo trong pham vi dien tich ticp xuc khong diroc hieu ro rang. De co gia tri xa'p xl dau tien, SI.! tham nhap nay co th~ eoi nhu gia tri trung binh so hoc ella gia tri tham nhap tirong ling vm qua trinh chuyen tiep til bien dang dan h6i tm bien dang dan - deo va til do den bien dang deo, tire la, gia tri nho nhat cua he s6 rna sat eho v~t lieu bien dang deo xay ra i:1 qua trinh tham nhap:

~ ~3,9(1-Jl2) (~J

v 6i be mat co d¢ nham diroc sil dung thong dung nhat trong khf co thong tlnrong, tip sua""t duong bao tao len sl! tham nhap se la:

(3.32)

Pdb = 7,5_1 {O-1l2)HB}4

HB /).2 E

(3.33)

PdblHB ..--,-,----,-----,----, .,

10 1---'10.--+---+-----1

·1 1 0 I-.......,.,,:t----t----""""k~___j

·3 10 1--+--+"""-0--+---/

-4 10 I---t----t---+------j

-5 10 I---+-"....,.......-t---::----r----j

Hinh 3.8: Tuong quan giiia P,lh HB 2

J- Pdj,(l-I:l );JI=O,5; HB =0,05;

E E

HB

JI = 0,5 .. 3 - - = 0,0 I , JI = 0,3

E

61

Hinh 3.8 eho ta bieu d6 su thay d6i ti s6 Pdb voi tJ. a cac gia tri HB (I-1I2) khac

. HB . E r-

nhau eho vat lieu bien dang dec ella thanh phan mem hon trong cap rna sat tnrot a gia tri he s6 rna sat nho nhat.

H¢ s6 rna sat nho nhat diroi cac dieu kien nay se H.:

(3.34)

TCr cong thuc (3.34) eho ta thay: vci v~t lieu eho chi tii!'t rnem hon trong cap rna sat

" d d' h" Thi d ". I' ,HB 0 01 h' h h'

tnrot rna co mo un an 01 eao, 1 u, val vat I¢U eo E::::::' , t an p;"10 co trong

h¢ s6 rna sat nho nhat co th~ luon luon bi bo qua khi so voi thanh phan phan ti't. Do do, gia tri nho nhat cua he s6 rna sat trong qua trinh tham nhap diroc xac dinh bang bieu thirc (3.32), dum cac dieu kien nay, la bang gia tri thanh phan phan ti't cua h¢ s6 rna sat ngoai.

Trong mot so img dung kh6'p rna sat, no la yeu t6 can thiet de bier slJ tham nhap va ap suat dirong bao phil hop, a do thanh phan tu h¢ s6 rna sat bang thanh phan eel. Di6u kien nay, thee thirc cong (3.31), trong qua trinh tham nhap:

h

- = 0, 23!lmi (3.35)

r

Tuy nhien, gia tri thanh philn phan tit ella h¢ s6 rna sat 1&1 nhat co thi! khi tiep xuc dco, !lml = 0,2, se bing gia tri thanh phan co a ti s6 h:::::: 0,046, nrc la a chieu sau tham r

nhap nho.

Ap suat duong bao a dieu kien nay, diroc tinh bang cong thirc:

Pdb _ { !lm/ }2V

HB - 0, 55v ( v-I) k 1 tJ. v

1

(3.36)

D6i voi cac b6 mat gia cong thong thuong:

Pdb 2,8.1O-3!lml

- = ------"'''-

HB tJ.2

(3.37)

Cong thirc (3.37) eho thay rang ap suat duong bao thee dieu kien )lm/ = !lmidb phu thuoc rat nhieu vao dQ nham be mat, no tang len khi nhap nho be mat giam di,

Tiep xuc deo day d(ic xay ra khi ap suat duong bao virot qua cac gia tri thu diroc tir cong tlurc (3.29). Tren dien tich tiep xuc deo day dac, he s6 rna s,11 tinh ngoai duoc dua ra bang cong thirc:

62

To 0,54 (hJ1I2 { hd }1/2

11 =-+1)+-- - V-(V-l)-

HB VI/2 f h

Trong do: hd - chieu sau tiep xiic nrong U'ng voi qua trlnh bien d6i tu tiep xtic roi rae sang day dac,

(3.38)

3.2.1. Cac tole nhan anh huang den he s6 rna sat tinh

H¢ so rna sat tinh ngoai la mot ham phirc t<;IP cua cac dieu kien van hanh cap rna sat tnrot; n6 phu thuoc vao su hien dien hoac khong ton tai boi tron mang mong, gia tri ap suat dmrng bao, co tinh cua vat lieu diroc su dung, d¢ nham cua be mat rna sat, ap suat duong bao xay ra giira cac v,,"t th6 CQ xat phu thuoc nhieu vao khop rna sat diroc thier ke. VI vay, thiet ke' nay cling lam anh hirong den he s6 rna sat tinh ngoai,

3.2.1.1. Ap sud: auong bao

Ap suat dirong bao trong khop rna sat phu thuoc nhieu vao tai trong phap tuyen lac dung len khop. MQt so tac gia cua mot s6 tai lieu cho rang M s6 rna sat f giam khi tii trong phap tuyen tang, mot so lai clio rang ngiroc lai. MQt vai nha nghien CUu cho rang, thay d6i tai trong tac dong tren mot rai rong, he s6 rna sat se thay d6i qua khoang nho nhat, SI,l' viec sau cling 13. mot luat t6ng quat, va Lin thii nhat, thu hai la cac tnrong hop rieng biet.

Phu thuoc vao khop rna sat duoc thiet ke, de ap hrc phap tuyen gi6ng nhau se cho cac ap suit dirong bao khac nhau; dt r5 han, ta phan tfeh su thay d6i cua he s6 rna sat tinh ngoai voi ap lire phap tuyen thfch hop, thirc hien bci sir dung ap suat dirong bao, la ti s6 giira ap lire phap tuyen voi dien tich tiep xuc dtrong bao ...

Theo Ii thuyet co - phan tu trong rna sat, su thay d6i h¢ s6 rna sat tinh ngoai vai ap suat duong bao diroc xac dinh bang loai bien dang tren cac vet tiep xiic thirc.

Tiep xuc deo. Thay the vao cong thirc (3.12) gia tri tiep xuc, ta thu diroc quan he giira h¢ s6 rna sat tinh ngoai va ap suit dmmg bao tren tiep xuc dec fbi. rae:

2v

2 4T { 1-)12 }2V+1 I

, 0

Il=--I- 1/2v ·_-v-

-_ v(v-l)k\5 E --

P2v+! 6.2v+I

db

(3.39)

I

+P+ 0,4f.{ 5db(I-1l2) }2V+! .6.2vV+1

v2 -I (k, vlv+2 (v -l)E

Cho cac ~ mat dtroc gia cong thong thtrong:

{ 2 }0,8 { 2 }0,2

= 2, ITo 1 - )1 . _1_ n 0 24 0,2 (l - 11) . A 0,4

Il 02 04 +/-'+, arPdb Ll

P' E 6.' E

db

(3.40)

63

Neu ap suat duong bao tang len trong qua trinh tiep xuc deo, thanh phan phan tiI ella h? so rna sat ngoai giarn va thanh phan co se tang len; do do su thay d6i h¢ s6 rna sat t6ng cong trong tnrong hop nay phu thuoc van su can d6i chung ella cac thanh phan nay.

Gia tri nho nhat xa y ra a a p s uat dirong bao duoc xac dinh bang cong tlurc (3.15). SI! thay d6i h¢ s6 rna sat v6i ap suat dirong bao a p = 0,05; /). = 0,5; v = 2; b = 2 va

~

'to(l-J.!-) = 10-3duoe chi ra tren hinh 3.9a va cac cong thirc (3.39) va (3.40), cho ta

E .

thay ding gia tri nho nhat cua h¢ s6 rna sat chi co thi khi cac gia tri 'tu va p nho, va cac gia tr~ Uf ella thong s6 t6ng hop /). (xem hlnh 3.5) 13 dll 100, tire la, khi cac gia tri cac thanh ph<i.n co - phan tu ella h¢ s6 rna sat la gan bang nhau. Dieu kien nay thoa man khi boi tron day dll (toan phan), thanh phan mem han trong cap rna sat tnrot dua ra eo rnodun dan hoi thap (eho tnrong hop, duoc lam tir cao su hoac vat lieu deo), ngiroc lai thanh phan crrng han eo mat nham phu hop. Neu nhu thanh phan mem han eo modun dan hoi eao, khi do dai ap suat thap han nhiIng gia tr! diroc xac dinh bang cong tlurc (3.33) hi; s6 rna sat se giam. Khi do ap suat dirong bao vUQ1 qua cac gia tri nay, 51! tang he s6 rna sat eo the trong mong van qua trinh tiep xiic dan - deo va deo, V6i viec tang ap suat tiep xuc, gia tri nho nhat ella he s6 rna sat thay d6i ve huang g6c cua he toa d(). Trong vimg tiep xuc rai rae, tuy nhien khong eo su thay d6i r6 rang trong he s6 rna sat va ap sufit duong bao xay fa.

0,1,----- ...... ------;------, fI

0,1,------.-----, fI

2

0,05 ...... -----'-.----- ........... ~-2----'.2 0.05L.,,J....-----.L.,,---z-___.J··\

10 10 10 p«1-fl)IE 10 10 10 p,(1-~\)1E 10

~ ~

Hinh 3.9: Ttlanx quan Jl va Pdh

a) Tilp xuc dim h6i; h) Tilp xuc nhan phiing

1- lX[= 0,4; 2 -ar= 0,25; 3 - fJ= 0,05 ; 4 - fJ= 0,03

Trong khi tiep xuc dan hoi day dac, h¢ s6 rna sat tinh ngoai, thee cong tlurc (3.t8), thay d6i voi ap sufft duong bao theo quan h¢ sau:

14't(1_112)213( r JI/3 035apI/3(1_112)1J3(R )11::1

=' u r __ +p+' f db r: max

!l E2/3p1/3 R El/3 r

db max

(3.41 )

64

H¢ so rna sat nhu mot ham cua ti so gifra ap suat dirong bao voi modun dan hoi duoc dua ra bang do thi hlnh 3.9b. Cac tinh toan p = 0,05; P = 0,03 ; uf = 0,4; 11 = 0,05 va

'to (1 ~ 1l2) = 10-3 . Trong tiep xuc dan hoi day dac, he so rna sat tinh ngoai thay d6i cung voi ap suat duong bao manh me han khi xay ra tiep xiic deo rm rae (hlnh 3.9). Truong hop t6ng quat, he so rna sat tinh ngoai trong tiep xuc deo day dac se chuyen qua gia tri nho nhat khi ap suat dirong bao tang.

Ap suat dirong bao phu hop voi gia tri nho nhat cua he so rna sat duoc tim bci cong thirc (3.22). Gia tri he so rna sat nho nhat trong tiep xiic deo day dac chi rieng d6i voi v~t lieu co modun dan hoi thap. V6i vat lieu co modun dan hoi eao (kim 10~i) trang thai tiep xiic dan hoi day dac khi bien dang dan h6i la khong the voi tai diroc (xay ra).

Tiep xuc deo roi rae xay ra voi ap suat dirong bao da xac dinh bang cong thirc (3.29).

Thanh phan phan til cua h~ so rna sat trong dieu kien tiep xuc deo khong phu thuoc vao ap suat dirong bao. Thanh phan co, theo e6ng thirc (3.30), tang len voi su tang ap suat duong bao. H¢ so rna sat tong thay d6i voi ap suat dirong bao thea bieu thirc sau:

( )1/2\,

II =~+O 55v(v-I)k 111/2 2Pdb r: HB' I.HE

(3.42)

hoac, voi cac be mat diroc gia cong Ian cuoi thong thuong:

( )1/4

fl = ~ +0 44111/2 2Pdb

HB' HB

(3.43)

Trong tiep xuc deo rai rae, he s6 rna sat tang len nhimg nho so voi ap sm1t dirong bao. D6 thi cho biet quan he giira he s6 rna sat va ap suat dirong bao dtroc dua ra tren hinh 3.10a.

4

3 O,141------+---"""7""'f-----::;r-------1 2

0.10L-5.-------..,_--------'-c,------___=_=_' 10

a)

0,4 b)

Hinh 3.10: Tllang quan f.l va Pdh

a} Khi d¢ nhdm thaI'; hJ Khido nhdm coo 1-.4 = 0,02; 2 -4 = 0,05; 3 - L1 = 0,1 ; 4 - L1 = 0,02

65

No diroc trinh bay tit cong thirc (3.43) cho cac be mat co cac gia tri do nham nho hon, h~ s6 rna sat trong cac dieu kien gi6ng nhau thay d6i voi ap suat dirong bao la kern manh me. Thong thuong, v co quan he nghich dao voi dQ nham be mat; do do, h¢ s6 rna sat thay dOi tlurong kern manh me so voi ap suat duong bao.

Tiel) xuc deo day ddc xay ra a ap suat:

Pdb < __ o_,5 __

HB~ (vb1/V)v-l

Nhu voi tiep xuc day dac, su thay d6i he s6 rna sat ngoai 13. do thanh phan co. Quan he sau gifra he s6 rna sat va ap suat dirong bao co the nhan duoc tucong thirc (3.38)

fL~ ~ +0,76 (R~" r(~~r

v

(3.44)

(3.45)

So sanh gitra cac bieu thirc (3.43) va (3.45) cho thay rang: he s6 rna sat thay d6i nhay hon ap suat dirong bao trong tiep xuc dec day dac so voi tiep xuc rei rae. H¢ s6 rna sat coi nhu la mot ham cua ap suat dirong bao duoc dua ra tren do thi hinh 3.lOb. Nhir da: trinh bay, trong qua trlnh tiep xuc dan hoi cua cac thanh phan CQ xat, trong do thanh phan mem hon co modun dan h6i thap, h¢ 56 rna sat thong thuong chuyen qua gia tri nho nhat voi viec ap suat duong bao tang. MQt quan he tirong tl! thuong xay ra voi thanh philo tiep xuc mem hon diroc lam tir kim 10~i. Trong cac dieu kien nay, h¢ s6 rna sat giam bci vi thanh phan phan tir cua no giam trong tiep xuc dim hoi va tang la do thanh phan co trong tiep xuc deo. Do do, trong rna sat ngoai cua cac vat ran, luat tong quat bao trum su thay dOi he so rna sat la VI chuyen qua gia tri nho nhat sau hon voi su tang ap suat dirong bao. Cac dieu kien rna h¢ so rna sat ngoai tang len hoac giam di diroc xac dinh phu thuoc vao cac tharn so khi thuc hien cap rna sat tnrot,

Nhu vay, mau thuan giira cac rae gia khac nhau trong viec giai thich quan he giira h¢ s6 rna sat va tai trong phap tuyen diroc giai quyet bing If thuyet co - phan tli cua rna sat ngoai dua tren C(1 sa urong tac giira cac vat ran khi bien dang cua cac loai khac nhau trong cac dien tich tiep xuc thirc.

3.1.2.2. Nhdp nhd be' mij,t (dtj nhdm be' mij,t)

Khac voi dQ cling cua v~t ran trong tier xuc tang len trong qua trinh tham nhap cua mat tho cling hon vao bf mat vat th~ mem hon, Bien dang cua vat the cirng hon, v6 can ban la nho hon vat the mem hon va co the diroc be qua. DQ nham be mat cua v<:tt th6 cirng hen, tnroc kia, diroc dua vao tfnh toan anh huang cua d¢ nham trong nrong tac cua cac vat ran.

Dieu khac biet diroc tao ra gitra dQ nham diu tien va dQ nham diroc phat trien sau do, hoac dQ nham co trang th~i 6n dinh. DQ nham dau tien duoc hieu la dQ nham be mat vat ran, thu diroc viec gia cong CO'. Trang thai dQ nham On dinh phat trien tren cac be mat cua cac thanh phan tiep xuc cling nhu kha nang chong tnrot len moi thanh phan; no phu

66

thuoc dieu kien van hanh khop rna sat. Xet rieng ki thuat tao thanh trang thai 6n dinh dt} nharn, eho phep ta rfnh toan dua tren co sa rn6i quan h~ gitra he s6 rna sat va hinh hoc be mat,

N6 e6 the diroc nhan manh rang ket qua phan b6 vat lieu qua lap be mat ella cac vi[l.t ran tren h~ s6 rna sat ngoai la mot loai dt plurc tap, Phan b6 vat lieu tren lap be mat diroc danh gia bang phan b6 chieu eao nhap nho (dac tinh b6 mat, cac tharn s6 b va v) va

bang kich thiroc tuyet d6i ella cac tham s6 nhap nho (cac tharn s6 Rmax, r, Rz, va cac tharn s6 khac). Quan he If rhuyet chat chi! gitra cac thong s6 ella dtrong dac tfnh lop b6 mat va cac tharn s6 Rmax va r chua thu diroc. Vi. clning thay d6ib'inh thmmg d6i voi mot dai du 16'0 cac phirong phap gia cong tinh b6 mat, cac tham s6 b va v e6 the diroc thira nhan la khong thay d6i trong danh gia su thay d6i he s6 rna sat voi d¢ nham M mat,

N6 diroc dua ra moi day de danh gia d<) nham M mat bang tharn s6 t6ng hop 8, no diroc eoi la mo ta hinh hoc be mat thoa dang han (Chuang 2).

SI! thay d6i he s6 rna sat voi hinh hoc M mat bj anh huang 100 bci dac die;m bien dang trong cac vung dien tfeh tiep xiic thirc. Cho phep ta hieu ki hon ve quan h¢ giira he s6 rna sat va d¢ nham M mat eho cac loai tiep xuc dan hoi va deo,

Tiep xuc dim hoi. Trong tiep xuc dan hOi roi rae, he s6 rna sat dtroc tinh toan bang cong thirc (3.39) hoac tinh xap XI bang cong thirc (3.40). Cong thirc (3.39) co the; diroc viet diroi dang:

A' _v_

)J. = --+ P+ 8'.6.2v+!

v

(3.46)

6. 2v+!

R6 rang tir cong tlurc (3.46), khi tang tharn s6 t6ng hop, thanh phan phan tu giam, va thanh phan eel tang len. Vi the, viec tang tharn s6 t6ng hop co the; la nguyen nhan he s6 rna sat, phu thuoc vao ti s6 cac thanh phan, tang len hoac giam di, hoac khac the', trong tnrong hQP tong quat, n6 qua gia tri nho nhat, Cac tinh toan eho thay rang, gia tri tharn s6 tong hop phil hop voi gia tri nho nhat cua he s6 rna sat, diroc tinh bang:

15t~/4 (1-)J. 2)3/4 .6. = pl/2E3/4u5/4

db f

(3.47)

D<) nharn be mat phil hop vci gia tri nho nhar cua h¢ s6 rna sat diroc xern la dieu kien t6t nhat,

Gia tri tham sO' t6ng hop phil hop d~ co he s6 rna sat nho nhat bi anh huang eel ban boi cac dac tnrng xac dinh dieu kien van hanh khop rna sat (Pdb;to) va co tinh cua thanh phan mern han (Uf, E, )J.). SI! thay d6i tham s6 t6ng hop, lam he s6 rna sat nho nhat, voi

,

• ," 1'0 (1- J.e) " . d' b kha h d hi hi h 3 11

tt so E o ap suat irong ao Pdb ae n au, iroc e I ra tren In . .

67

a)

b)

Hinh 3.11: Tuong quan .6. va ~ a) D¢ nham cao; h) Dr nhdm thap

J- ~ =0,1;2- ~ =0,05;3- ~ =0,01

p~ p~ p~

Thay the gia tri tham 56 tong hop van cong thirc (3.39), chting ta rhu duoc he s6 rna sat nho nhat du6i cac dieu kien van hanh kh6ng dOi cua kh6p rna sat va hieu qua cho d9 nham M mat t6t nhat cua thanh phan cirng hon,

(3.48)

Chii Y ding, cac bieu thirc nhan diroc Ia dung adieu kien ap suat dirong bao nho hon cac gia tri xac dinh bang cong thirc (3.22).

Gia tri he s6 rna sat ngoai nho nhat nay trimg kh6p voi !-lmin xac dinh bang tai trong, Tuy nhien, !-lmin d6i v6i kh6p rna sat thi khong phu thuoc vao ca tili trong va d9 nham M mat va diroc xac dinh bang vat lieu cac thanh phan va dieu kien tnrot, Trong qua trinh

tiep xuc dec day dac, he s6 rna sat, nhu til cong thirc (3.48), phu thuoc vao ti s6 R;ax ,

thanh phan phan ri'r giam va thanh phan co tang v6i cling tl l¢. Trong tnrong hop tiep xiic rai rae, quan h¢ do dan den tang chieu sau lap bien dang M mat a mot gia tri ap suat duong bao khong dbi. J!tam so fl., tim diroc nrong tv cho tiep xuc roi rae, duoc tfnh bang cong thirc:

_ 15-c~/2(I -Jl)I/2

.6. - El/2 3/2

PdbUf

Hinh 3.11 b dua ra cac gia tri khac nhau ella fl., phu hop v6i gia tri h¢ so rna sat nho

(3.49)

nhat, irng voi ~. Cac tfnh roan diroc thuc hien voi )l = 0,5; uf = 0,4; b = 2; E

68

V :::: 2. H¢ 56 rna sat a dieu kien dQ nham be mat t6t nhar trong tiep xuc dim h6i day dac trung voi gia tri h¢ s6 rna sat nho nhat da xac dinh nhu mot ham ella ap suat dirong bao va chieu sau tharn nhap, S'! thay d6i he 56 rna sat voi dQ nham IX mat duoc chi ra tren hinh 3.12a. Cac tinh toan duoc xuat phat tt.t cong thirc (3.40) voi cac gia tri:

~= 5 10-4· Pdb = 10-3. a :::: 0 25' 05 n. 005

E . , E ' f ' , ~= , ; .... =, .

I.l
0,15
0,12
0,10
10 10 10 0 0,1 0,2
a) b) Rinh 3.I2a: Tuang quan Jl wi D.

a) Tiep xue dan h6i; h) Tiep xue deo

1- Pdh :::: lO-l. 2- Pdh = 10-2

E ' HB

Can nho cac cong tlnrc (3.48) va (3.49) dung khi thanh phan mem hon co modun dan hoi nho, Neu thanh phan nay duoc lam tit v~t lieu co modun dan hoi cao, khi do h¢ 56 rna sat se giam cung voi dt'? nham, V6i cac be mat duoc gia cong tan eu6i co dQ nham nit nho (R, < 0,21-1)' tuy nhien, he sO' rna sat co the tang len, vi dien tfch phdn nrong tac ella cac vat ran lam tirong tac phan tit vt can ban se vuot qua dien tfch tiep xiic thuc.

Tiep xuc deo roi rae. Trong qua trinh bien dang deo trong dien tich tiep xuc thuc, thanh phan phan tit cua h¢ sO' rna sat ngoai khong phu thuoc vao vi tri M mat, Thanh phan CO', theo cong thuc (3.42), 160 len eitng voi tham 56 t6ng hop D.. Do do, trong qua trinh tiep xuc deo roi rae, he 56 rna sat tang len cung voi dt'? nham bf, mat. Quan h¢ gitta he 56 rna s~t voi tham 56 t60g hop D. a cac gia tri Pdb knac nhau diroc minh hoa tren hinh 3.12b. Cac tinh toan -duqe thuc hien bang cong thirc (3.43) 6 Ilml = O,OM. Trong khoang dai ap suat duong bao gan voi cac gia tri xac dinh bang cong tlurc (3.33) eho cac vat lieu co modun dan hoi eao, h¢ s6 rna sal co th~ trai qua gia tri nho nhat neu tham s6 t6ng hop thay d6i dang k~. Gia tri nho nhat nay la ket qua ella qua trinh chuyen tit bien d<J.I1g dan hoi sang dan - deo va deo hoan toan voi sir tang dQ nham be mat, Cac quan h¢ da noi

nhan diroc voi gia thief ba qua anh huang cua dt'? nham tren co sa hang s6 rna sat 't" va p cua be mat la xap xi. Tuy nhien ngiroi ta dii giiii thieh bang ket qua cua nhieu thi nghiem. Do do, ngiroi ta co tht sit dung eho tinh toan h¢ s6 rna sat nhu mot ham cua dt'? nham be mat du ehfnh xac,

69

3.2.2. Tlnh chat co hoc cua cac v*t lieu tiep xuc

Ole lop ~ mat cua thanh phan mern hon trong mot cap rna sat tnrot bi bien dang nhieu hon so voi thanh phan cirng hon; d~ giai thfch eho 11 do nay, thanh phan mem hon diroc eho rang d~ xac dinh he s6 rna sat ngoai. 51.! phu thuoc nay la nIt phtrc tap: co tinh cua thanh phan mem hon co the bi thay d6i hoac thay the hoac xu Ii dac biet (gia cuong, roi cirng, hoac cac phirong phap nrong 11!) voi vat lieu cua n6, e6 th~ thay duoc se anh hirong den cac tham s6 rna sat 1"" va ~. Quan h¢ gitra cac tharn s6 nay va co tinh cua cac vat lieu khac nhau ciing khong r6 rang. Trong vai tnrong hop, (Thf du cac dieu kien boi tron gioi han), sl! thay d6i co tfnh cua thanh phan mem hen kh6ng anh huong r6 ret den cac tharn s6 nay, va ngiroi ta co the xem nhu Ht hang s6. Cho li do nay, quan h¢ giira h¢ s6 rna sat va co tinh cua thanh phan rnern hon trong cap rna sat tnrot sc diroc coi nhu dieu kien tiep xuc dan hoi va deo adieu kien cac tharn s6 rna sat (r; va ~), ap suat duong bao va d¢ nham be mat khong thay d6i.

Tiel) xuc dan h6i roi rae Dac tnrng dem so sinh Ia modun dan hoi. Thanh phan phan tir cua h¢ so ma sat cho cac be mat diroc gia cong bin cu6i thong thuong giam voi sir tang modun dan hoi. Dai thay d6i cua fml phu thuoc vao gia tri tham so rna sat ~.

JJ.ml ~ p~~~.4 (' -;' r + ~ (350)

Neu ~ nho so voi thanh phan dau tien trong cong thirc (3.50), thi thanh phan phan ur se thay d6i nghich dao voi EO,g.

~» 2,ho (1_~2)O,g

P~Ll°,4 E

thi thanh phan phan tu cua he s6 rna sat thirc te kh6ng thay dOi voi E.

51! giam thanh phan phan tu voi gia tri E 16'0 hon duoc phat tri€n theo ap suat phap tuyen tren vet tiep xuc, ket qua tit viec giam dien tfch tiep xuc, 51! thu nho dien tich nay voi chi co m6dun dan hoi cao d6 giam sl! tham nhap, va VI vay giam thanh phan co cua he so rna sat (h¢ so mat dac tinh tr~ con lai khong co hieu lire).

JJ.mJ ~ 0, 2uf p::;;' ( I -; 2 f2 f1 0,4 (3.52)

V6i viec tang gia tri mod un dan hoi, h~ s6 mat dac tfnh tn~ thuong giam. V6i If do nay thanh phan co cua he so rna sat se r~t de anh huang den su thay d6i modun dan hoi cua thanh phan mem hon, M s6 rna sat ngoai giam bing sir tieu hao (giarn) ca hai thanh phan co va phan til. Su giarn nay trong he s6 f nhu mot ham cua modun dan hoi diroc thu duoc bang tlurc nghiem.

Neu

(3.51 )

Tiel} xuc dim h6i diJy ddc, Quan he tuong tu ta nhan duoc & dieu kien tiep xiic dan hoi day dac (3.41). Ham s6 J..l = \fI(E) cho dieu kien tiep xuc nJi rae va day d~c voi cac gia tri

70

~ thay d6i, duoc vi:: tren do thi hinh 3.13. Cac tinh toan voi cac gia tri kheng d6i: ~ = 2 10-2 . Pdb =002' 8 =012' II =05' a =03 Ti s6 E/Eo trong do Eo la modun

E . 'E " "r" , ,. .

"

dan hoi tham khao, diroc vi:: tren M toa d() De cac.

0,05

o 2 4 6 8 EJE 0 2 4 6 8 EJE

~ ~

0,2

\
1\
\ ['\
K ' .....
......
..... 1--
0,15

0,1

0,05

f1 0,2

\
\ K
<, r-- .,-
K -
......
- 0,15

0,1

Hinh 3.13: Tuang quan J.1 va EjE

a) Khi d¢ nham cao; h) Khi d¢ nham thdp ; 1 : p= 0,05; 2: p = 0,01

Tiep xlk cleo rai rae. Dac tnmg 00i su so sanh d() cirng Brinell va thanh phan phan tu cua he s6 rna sat:

(3.53)

thay d6i nghich dao voi d() cirng vat lieu. Su giam duoc de y neu tham s6 rna sat nho hon s6 hang dau tien trong cong thirc (3.53). Khi ~» ~~ , thanh phan phan tir hau nhu khong thay d6i so voi d() cimg.

Thanh phan co giam vai su tang d¢ ctrng, vi. chieu sau tharn nhap cua cac dinh giam.

Do d6, gia tri he s6 rna sat t6ng co quan h¢ nghich dao voi d() cimg cua thanh phan

mem han trong tiep xuc dan hoi roi n.IC. Ham s6 ~ = \I1(HB) (hmh 3.14).

).l
0,15 \
\~
0,1
-~
0,05

10 20 HBJrlB 0 10 20 HBJHB
a) b) o

Hinh 3.14: TlIdng quan f.I WI HB/HB a) D9 nham cao; h) D9 nham tlufp 1- fJ = 0,05; 2 - j3 = 0,01

71

DUde vi! trong he toa do Decac theo ti s6 HBo., trong do HBo la do cirng tham khao phu

. . . . HB .

hop, Cac tinh toan duoc lay ra voi H; == 0,1; Pdb == O,02HBo; va l'.. == 0, l. Gia tri ~ cang

o

lon, he s6 rna sat ngoai cang kho cam nhan duoc su thay d6i so voi dQ cling.

Tiep xuc de'o day ddc. Trong dieu kien tiep xuc nay, h~ s6 rna sat ngoai thay d6i voi do cling v~t lieu (xern cong thirc 3.45).

3.2.3. Nhiet dQ cua cac vat ran khi tiep xuc

Dieu lam cluing ta phai suy nghi HI. sir thay d6i he s6 rna sat theo nhiet d¢ cua cac v~t Ih~ trong qua trinh tiep xuc deo.

Sl,I' tang len cua nhiet d¢ dAn den thay d6i ca thanh phan phan tu va thanh phdn co' cua he s6 rna sat. D~e diem cua su bien d6i thanh phan phan tir duoc xac dinh bang su thay d6i luc dac tnrng eho SI! can tro su tnrot (do la, ung sua:t tiep tuyen 1"n tren M mat cac thanh phan co xat) va bang su thay d6i ap suat phap tuyen trung binh trong tiep xtic, Sil dung khai niem v~t th~ thir ba, nguyen nhan hOi tinh sen set cua vat the thu ba, giam voi su tang nhiet do:

(3.54)

Trong do: T] - h~ s6 nhiet d¢;

1"'10 - gia tri 1"1] a mot hang so nhiet d¢ tham khao nao do;

l'..S - khoang thay d6i nhiet dQ.

Trang qua trinh tiep xuc deo, ling suat phap tuyen trung binh bang d¢ cling Brinell, phu thuoc van su thay d6i nhiet d¢, thay d6i thea:

HB = HE e-al'..9

o

(3.55)

Trang do: HBo - dQ cimg a nhiet d¢ tham khao; a - he s6 nhiet do ..

Cac gia tri a va y duoc tim hang thirc nghiern, bing cac phirong phap diroc mo tit. duoi day.

Thanh phan phan til cua h¢ s6 rna sat tinh ngoai thay d6i cling voi nhiet d¢ van hanh ket du rna sat, phil hop thea quan h¢ sau:

1"1]0 (a-y)l!.9

Jl I = --e = Jl I (a-YM·S

m HB m o,c

o

(3.56)

Trong do: Ilm10 - thanh phan phan tit d nhiet d¢ tham khao,

72

PhI,! thuoc van su thay d6i nhiet d¢, thanh phan phang co the giam bot, tang len, hoac giu nguyen khong thay d6i.

Theo s6 lieu cua N.!. Arnosov, dum 51! bao duong binh thirong trong khong khi, rna sat ngoai trong ket cau rna sat kin (he s6 chong cheo len nhau la bing 1) xay ra i:J nhiet do: -150°C:::;; 9 :::;; (0, I -=- 0,3) 96 trong do 9f - nhiet d¢ nau chay. Cho cac ket cau rna sat voi he s6 chong cheo nho han I, rna sat ngoai xdy ra tren dai nhiet d¢ -40°C:::;; S :::;; (0,2 -i- 0,3) Sf' iJ nhiet d¢ S :::; (0,2 -=- 0,3) Sf' rna sat ngoai dirng, VI xay ra su nam gili manh d6i voi cac vat the co xat trong vung tiep xuc,

Phan tich cho thay rang, anh huong cua su thay d6i trong hinh dang hinh hoc be mat voi su tang len cua nhiet d¢ tren thanh phan co cua he s6 rna sat co the dl1<;1C bo qua. Trong tnrong hop do, su thay d6i nhiet d¢ se tac dong len thanh phan co thong qua sl! thay d6i dQ cirng vat lieu. SI.! giam cua dQ cirng voi sl! tang cua nhiet dQ tao len sl! tham nhap Ian hon cua cac dinh nhap nho va do do co str tang len cua thanh phan co:

a~3

I-lmc = I-lmc .e zv °

Gia tri h¢ s6 rna sat tinh ngoai t6ng, phu thuoc van nhiet dQ van hanh, se la:

a~S

I-l = I-lml oeM! + I-lmco e 2v (3.58)

Ke ttr day, nhu mot quy tilc, thanh phan phang cua he s6 rna sat tinh ngoai giam, va thanh phan co tang len voi su tang len cua nhiet dQ. Tong quat, ham so I-l = I{I(O) trai qua gia tri nho nhat trong qua trinh thay d6i nhiet d¢ van hanh ket cau rna sat trong mot diii urong irng vimg rna sat ngoai,

(3.57)

3.3. TiNH H~ s6 MA SAT TiNH

Thanh phan co cua h¢ s6 rna sat co the diroc tfnh toan du chinh xac tir cac dac tnrng co hoc cua thanh phan mern hon trong cap rna sat truot, hinh dang be mat thanh phan cirng han, va d¢ Ian ap suat dtrong bao trong ket cau rna sat. Cac phuong phap tinh roan thanh phan phan tir tir cac d~c tnrng cua v~t riln co xat kh6ng duoc phat trien; voi Ii do nay, no diroc xac dinh bang thuc nghiem.

3.3.1. Xac dinh thanh phan phan til cua h~ s6 rna sat ngoai va cac tharn s6 rna sat a va p

Thanh phan phan lU h¢ so rna sat ngoai t6ng quat duoc tinh bang:

hoac

'['1 I-lm/=-

Pt

r

J..lml = ___Q_ + P P!

(3.59)

(3.60)

73

Thanh phan pharr ttt cho tiep xuc deo (Pt = HB) phai duoc xac dinh bang thuc nghiem.

Trong qua trinh tiep xuc dan hoi, giri tr] P. thay d6i. Cac tharn s6 rna sat tu va ~, khong phu thuoc vao ap sm'll tiep xuc phap tuyen, co th~ tnroc kia da duoc sir dung eho tinh roan thanh phan phan ttt. Biet rang cac gia tri '[0 va ~, tinh toan theo cong thirc sau:

Cho tiep xiic day dac:

( 2 JO.8

2, ho 1-)1 1

)1ml = P~b2 -E- . ~0,4 +D

va cho tiep xiic roi rae:

(3.61)

Trong viec xac dinh thanh phan phan 1tt, cac yeu cau sau phai duoc thoa man: (1) cac dieu kien phong thi nghiem thuc nghiern cang gan gi6ng voi dieu kien thirc te van hanh cap rna sat; va (2) ap suat phap tuyen trung binh voi mau thi nghiem va voi san phflm thuc te phai bang nhau, vi thanh phan phan ttt phu thuoc vao ap suat phap tuyen.

MQt phuong phap thoa man cac yeu cau tren, v~ co ban la a su can tra str tnrot tuang doi, nguyen nhan gay ra bien dang cac lap be mat (do la: thanh phan co cua luc rna sat), diroc loai ra hoac rut gon mot luong khong dang k~; )1ml tim diroc sau do til viec thu duoc gia tri thanh phan phan tir hrc rna sat. Phuong phap duoc thuc hien day du bang su ep vat 1 (vat in) co hinh cau (hinh 3.15a) giira hai tam phang, song

(3.62)

p

-

3

b)

Hinh 3.15: Tuong quan j1",1 a) Kef cdu cdu; h) Ket cau tru

song ella khoi 2, quay vat 1 (v~t in) xung quanh true doi xirng cua no, va do luc rna sat can thiet cho su quay nay. D~ tien loi, no duoc hlp d~t trong chi tiet 3. Cac tam phang ella khoi diroc chon phu hop voi yeu cau khoang each cac ma.u kieu tra d¢ ctrng Brinell, phu thuoc vao v~t lieu duoc nghien ciru va duong kfnh cua v~t 1 (vat in). Cac v~t in duoc lam khac nhau dac bier d~ kiem tra hoac Iva chon, co th61a cac vien bi cua 6 bi. Be mat lam viec ella kh6i dtroc gia cong thea dQ cirng Brinell ella vat lieu, Neu dQ cirng HB < 35, cac khoi co thS diroc gifia tnroc khi kiem tra voi mot cai giiia tot. se mat cua khoi voi HB > 35 can thiel dircc danh bong.

Vat in hinh cau lam tir v~t lieu cimg han phai duoc gia cong tinh voi cap do nharn cao (cap 12 hoac 13). Lire can tro su quay gan bang (khoang 0,5%) thanh phan phan ttt ella

74

lire rna sat. Tai trong tac dung phai dam bao dirong kinh vet in: 0,064 :-::::_ dID :-::::_ 0,6. Dua vao tinh roan dai dirong kinh vet in nay, ap suat tiep xuc trung binh khong thay d6i va bang d¢ cirng BrineIl, va hon nira:

(3.63)

tai trong din thiet de kiern tra trong dieu kien tiep xuc deo se thay d6i trong khoang:

(3.64)

Trong do: Rsp ban kfnh cau cua v~t in.

(Tng suat tiep tuyen (nguyen nhan b&i luc yell cau) d6 quay v~t in quanh true d6i xtrng vuong goc voi cac be mat lam viec cua kh6i diroc tfnh boi:

(3.65)

va thanh phan phan tu cua he s6 rna sat (xern cong thirc 3.59) duoc tfnh bang: 3FRs

~ml=-4N.

rm

(3.65a)

Trong do: R, - ban kinh cua vat giir vat in (tren hinh 3.l5a); rin - ban kinh vet in.

Ban kinh vet in co the diroc do voi su tro giup ella mot kinh hip phil hop voi thiet bi do d¢ cling Brinell, hoac voi su tro giup cua may so mAll Model MI1P-12 hoac kinh hien vi.

Cac gia tri thanh phan phan tir h¢ s6 rna sat d6i voi cac vat lieu khac nhau trong tiep xuc voi vat in hinh call duoc lam til thep mac WX-15 diroc dua fa trong bang 3.2.

Trong vai tnrong hop ~ml co th~ duoc 11m til thirc nghiem bang viec sir dung vat in hinh tru thay cho viec su dung vat in hinh cau (hinh 3.l5b). Ap lire phap tuyen tac dung phai diroc Jay d6 dam bao ap suat tiep xuc trung binh bang HB. trng suar tiep tuyen tren b6 mat chung gifra mat phang mau va hinh tru, va do vay thanh phan phan tu ella he s6 rna sat diroc tinh toan bang cong thirc:

Dieu tra ngai la phuong phap nay co d¢ chinh xac thap, co the xay ra sl! lech giira cac mall va hinh tru.

Cac tharn so rna sat to va ~ co the dtroc tim phil hop trong su CQ xat cac vat lieu, img dung cho cac g6i tua khac nhau. Bang viec xac dinh gia tri cua "til va gi6ng nhu cap rna sat tnrot cho it nhat hai dQ Ian khac nhau irng suat phap tuyen trung binh va d6 thi "to = '-V (p.) nhu tren hinh 2.16 chung ta tim diroc cac gia tri "to va p.

75

Bang 3.2. Gia tri cac thanh phan h~ s6 ma sat va cac tham so rna sat 'to va [3 (theo K.S.Lyapin).

V~t lieu HB, J.1m/ to' i3
kG Imm2 kG Imm2
I 2 3 4 5
Kim loai
Ph 3,3 0,140 0,274 0,057
2,8 0,155 - -
Ag 55 0,096 0,77 0,081
23 0,124 - -
Cu 28,5 0,139 1,68
40,0 0,125 1,8
0,080
52,0 0,115 1,82
0,85 0,100 1,70
Ni 70 0,123 0,49
105,0 0,130 1,47 0,116
180,0 0,095 3,78
Sat Armco 70,0 0,139 - -
130,0 0,097 - -
65,0 0,\60 - -
Va 110,0 0,103 - -
Ta 78,0 0,115 2,42 0,084
Mo 110,0 0,105 1,87 0,088
186,0 0,095 2,79 0,080
140,0 0,128 - -
W 285,0 0,082 - -
Nh 32,0 0,142 0,896 0,114
Re 105,0 0,095 - -
Cr 200,0 0,095 - -
100,0 0,135 1,50 0,120
Cd 23,0 0,096 0,943 0,055
Zn 33,0 0,088 - -
Mg 44,0 0,082 - -
Ti 128,0 0,100 2,82 0,078
190,0 0,085 - -
Zn 74,0 0,121 - - 76

1 2 3 4 5
Co 130,0 0,092 - -
83,5 0,082 - -
Sb (Antimony) 27,0 0,127 0,73 0,100
Bismuth 7,70 0,175 0,454 0,116
4,40 0,170 0,449 0,068
In (Indi) 0,80 0,200 0,107 0,066
0,60 0,260 - -
Plastics (Theo K,S. Lyapin, V.S. Paramonov, va A.I. Smol'yakov
FI uoroplastic 3,10 0,028 0,341 0,017
Poly-Etylen Grade f19B 3,8 0,080 0,114 0,050
Poly·Etylen 3,70 0,380 0,011 0,035
Pol y -Caprolactam 7,5 0,088 - -
Caprolon 12,0 0,091 0,372 0,06
Comrnerical capron 13,0 0,065 0,195 0,05
Poly-Etylen Grade 68TI 7,0 0,063 0,161 0,04
Plexiglass (thuy tinh hitu co) 16,0 0,085 - -
Phenylon 16,0 0,220 - .
G6dac 31,0 0,065 - -
G6 tham diu cong nghiep Grade 45 - - 0,050 0,061
G6 tham dau - - 0,100 0,080
G6 tham fluoroplastic Grade <1>-4 - - 0,025 0,076
G6 tham ceresine (xeresin) - - 0,70 0,074
G6 tham ceresine (xeresinjva - - 0,07 0,038
ax it stearic
CaOSll - - 0,135 0,028
Da: 0,250 0,010
- SOng - - 0,22.10.4 0,016
- Dehaired - - 0,20.10-4 0,014
- Da thuoc - - 1,7.10-4 0,080
Hop kim 6 true
BH
B83
ACe-6-5
A-20
HQP kim D6ng-Beri
Kim cirong tong hep tren cac loai thep khac nhan (Theo A.I.Ershov)
30xrCA 340 0,125 20,06 0,066
45 270 0,119 20,39 0,044
08X18H9T 159 0,15 3,18 0,130
40X 341 0,109 18,41 0,055
45 324 0,112 12,96 0,072 77

Khi plnrong phap chuyen d6i g6i tua diroc sa dung cho viec xac dinh 1"11 d cac gia tri khac nhau Pr tren cling mot v~t lieu, rnang mong v~t lieu diroc kiem tra, duoc ap dung cho cac g6i tua co dQ cirng khac nhau. D~ thuan loi trong viec do dQ cirng cac goi tua

cao hem hoac bang do cirng cua v~t lieu. MQt gia tri cua 't11 co tht! dcoc tim dtroc bang mo ta d tren, bang viec sit dung cac mau mat phang lam tir vat lieu duoc kiem tra. D~

xac dinh gia tri thir hai ella 1"11' chu yeu sit dung cac mAu composite, nrc la, mang mong vat lieu kiern tra tren mot g6i tua, Tai trong diroc sit dung dam bao bien dang deo trong dien tich tiep xuc, Chieu day mang mong kh6ng nen vuot qua l Oum, d~ ngan can gia tri ling suat phap tuyen trung bmh, tir viec bi anh huang dang k~ bOi. co tinh ella vat lieu kiern tra.

Cac gia tri 'to va J3 co th~ diroc iroc lirong xap xi trong each sau: Gia tri 'tTl va Pr dau: tien (tit cong thirc PI = ~ ) duoc xac dinh trong qua trtnh tiep xiic dec; tai trong phap

1trim

tuyen thi nho bot di kh6ng dang k6 (tir 15 - 20%), va cac tham so nay diroc xac dinh nhieu Ian. Tir cac gia tri 't1'] va Pi tim dtroc, hang s6 rna sat 1"0 va J3 dU(_1C lay tir do thi 't11 = Wept) Vi cac gia tri PI tim duoc nhu da mo ta la xap xi, cac tham s6 1"0 va J3 se nhan duoc do th] 't1'] = W(Pt)) co sai s6. Tuy nhien, no co th~ diroc sa dung d~ tinh toan h¢ s6 rna sat d gia tri xap xi' dau tien,

Trong vai tnrong hop, phuong phap tren de tim 1"0 va ~ kho tlurc hien, Do do, si'r dung d~ lam cac cap rna sat gorn mot vat in hinh cau (hoac hinh tru) va mot mat phang, hoac hai hlnh cau co cac true giao nhau. Tir thuc nghiem voi cac mAu nay, 6 hai di trong khac nhau trong dieu kien tiep xiic dan hoi, thanh phan phan tit h¢ s6 rna sat thu diroc tir hai phuong trinh sau:

1"

IJ.mi-, =_0 +~

- Pr::!

(3.66)

Tren thuc te, thanh phan phan tit diroc tim cho cac ket diu rna sat thirc, 'to va ~ diroc tinh roan voi viec Slr dung phuong trmh (3.66) va cong thirc ap suat tiep xiic Hertz, hoac cho be mat nham bang cac cong thirc Demkin (chuong 2).

Tai trong phap tuyen dam bao tiep xuc dan hoi cho m¢t v~t in hlnh cau co xat vao mot mat phang, tit c6ng thirc (3.8) va quan he Hertz:

N2 2 2

h = 0,83 3 (1 - ~ )

RspE

N ~ 5R 2HB tB( ~ 11') r

(3.67)

se Iii:

(3.68)

78

Cac v~t lieu co modun dan h6i cao khi rai tac dung cao, duoc tim trong cong thirc (3.68), thanh phan co hoc cua h¢ so rna sat co th~ diroc bo qua. Tit cong thirc (3.66) ta

thay rang voi )..I.m/] > )..I.m12·

26(LL -IL )Ez13 ( Nl/3N1/3 )

t - ' r-mil r-m/2 1 2

o - (1_)..I.2)2/3R;~3 . Nl/3 _N:f3

R _ _ 6, 6()..I.mi [ - )..I.m/2)N h/3

t-' - )..I.mi1 - Nh/3 _ N:f3

Trong cac cong tlurc (3.69) va (3.70), chi so 1 va 2 cua cac tham so 13. cac gia tri thu diroc trong Ian thf nghiem thir nhat va thir hai. Gia tri to va p diroc xac dinh bang cac phuong phap khac nhau trong cac dieu kien lam viec khac nhau duoc cho trong bang 3.2.

(3.69)

(3.70)

3.3.2. Phuong phap thuc nghiem de xac dinh cac thong so be mat

Chung ta da bier, cac tham s6 b va v la yeu t6 dn thiet cho viec tfnh toan he so rna sat ngoai, ap suat dirong bao, quan h¢ giira tai trong va tiep xiic bE mat ma sat, dien tich tiep xuc, va cac dac tnmg tiep xuc khac, Mot phirong phap xac dinh cac tharn so do tir d6 thi bien dang bE mat (chirong I). Mac do phirong phap nay t6n nhieu thai gian, han nira viec tim cac gia tri b va v can phai phan tfch sir tiep xiic cua cac v~t d.n, vi cac tham so nay tim diroc boi chieu dai ph fin b6 mat tiep xtic, ...

Cac tham so b va v co the tim bang thirc nghiem, sit dung quan he giua tiep xiic cua v~t rAn voi tai trong phap tuyen trong vet tiep xiic deo:

h _ R (Pdb )I/V

- max bHB

Neu cac gia tri h[ va h2 duoc tim bang thuc nghiem urong ling voi hai ap suat duong bao Pdbl va Pdb2 phu hop voi vet tiep xuc dec, (xem cong thirc 3.29), do do:

(3.71)

19 Pdb2 -Ig Pdbl

v=-~==---..:...

19h2 -Tg h,

b = Pdb] (Rmax JV

HB hi

De tim gia tri b, can thiet phai biet Rmax' Rmax duoc tim tit d6 thi bien dang ve mat hoac duoc chon tit bang 2.6 va bang 2.7, tham khao phirong phap gia cong tinh phu hop.

(3.72)

(3.73)

Ben canh d6, Rmax va b duoc xac dinh bang tlurc nghiem.

Bang thuc nghiern ta tim duoc b va nhieu d~e tnrng khac cua be mat, Phan tich cac cong thirc lien quan den tiep xiic ella cac v~t d.n bao gom ca tham so 11. Neu cac gia tri he so rna sat tinh ngoai )..1.[ va )..1.2 thu duoc bang thuc nghiem a cac gia tri Pdbl va Pdb2 cua

79

ap suat duong bao trong vet tiep xuc (xem cong thirc (3.29)), sau do sir dung cong tlurc (3.42), tham s6 /'),. c6 the duoc tinh theo:

il:::: ()l1 -)l1)2HB1/v

2 ~

[0,55V(v -1)k1 ] (p~~~v - p~~~v r

(3.74)

Thay cac gia tri v, tim duoc tir (2.72), va k1 (tll hinh 3.2) vao cong thirc tren, ta thu diroc il.

Khi dii biet il, ta can xac dinh ban kinh cong cac dinh nhap nho, Slr dung cong thirc (3.71):

( ]I/V

r=~ HB il Pdb'

I

(3.75)

Trong do: hi va Pdbj la gia tri chieu sau tiep xiic va ap sufft dirong bao Iffy tll tlurc nghiern, tir viec tim v,

Gia tri r d5. biet, chieu cao nhap nho lon nhat Rmax co the diroc tim bang tlurc nghiem.

Cu6i cung, he s6 ma sat )l3 va )l4 phai duqc xac dinh a ap su.1t duong bao Pdbl > Pdb2 trong

tiep xuc deo day dac, do do dai ap suat dirong bao cao hon cac gia tri xac dinh bang quan he (3.44). Viec ap dung cong thirc tinh roan h¢ s6 rna sat tinh ngoai, ta thu diroc:

~

R = 1,7 RHB().13 - ).14 t

max (1/2 1/2 )2

Pdb\ - Pdb2

Thay cac gia tri da tim duoc van cong thirc (3.73) ta tim duoc gia tri b.

(3.76)

3.3.3. Tinh he s6 rna sat Thi d¥ 3.1

Tinh he s6 ma sat ngoai:

Ap su.1t phap tuyen p = 4kG/cm2; duong dan bang thep: HB = 250; cap d¢ nham: 9.

V~t lieu lam chi tiel: Fuoroplastic voi: E = 1O~G/cm2; a = 0,15; HB = 31, va )l = 0,5. Nhan xet: Cac tham s6 nhap nho b6 mat can phai xac dinh cho dirong dan, VI d¢ cling

cua thep cao han rM nhieu so voi Fluoroplastic.

Tir bang 2.6 va 2.7 ta tim diroc: 8 = 2,6.10-3, b = 2,3.

Va Rmax = 0,004 . Tu bang 3.2:

r

( ]OA

rdb :::: kED,8 :: p~~ , gilt Slr dang song co hinh cau va chon HJRs = 10-5 cho b6

mat mai, ta c6:

80

Til cong tlnrc (2.9):

2v+1

PJb = 2,4-2-v(v-l)kl (HB(l_~2»)2V(_!_)V =

HB 5 E A

Ap suat duong bao can co dIS chuyen til bien dang dan hoi sang bien dang dan deo phai Iii Pdb = 28 kG/cm2.

Til (3.10):

2 2/3 ()1/3 1/3 2 1/3

--+ = 1,4'to(l-IJ) _r_ +~+ 0, 35urPdb (l-~ ) Rrna~ =

J.1 E2/3pl/3 R EI/3 1/3

& rna r

= 1,4.0,032.0,75°,67 + 0,02 + 0,35.2,5.0,15.10,41/3.0,751 /3 ~ 0,044

1011/3• 10,41/3 104/3

tt« du 3.2

Xet cap rna sat gom: <5 tnrot Hun til thep 45, dQ cirng 52 HRC, dip dQ nham be mat: 9.

Mang lot 6 tnrot Hi thiec BpOIIC 6-6-3, rna dun dan hoi E = 9.103 kG/mm2, dQ cirng 70 HB va cap dQ bong be mat: 9.

Ta tim cac thong so dc.i nham ella true thep, Til bang 1.6, chon b = 0,6; v = 2; A = 9,6.10-2, Rma~ = 2,4J.1rn, r = l Oum,

Trong dieu kien co diu boi tron, til bang 2.2 ta co: 1Jrn, = 0,06 va 'tTl = 4,2 kG/rnrn2 Theo M.N. Dobychin, irng suat IOn. nhat cua 6 true phu thuoc s6 h¢ so xac dinh hoat dong ella <5 tnrot.

D6i vci vat lieu da chon:

IJ = 0, 16J.11 + 0,554 = 0,16.03 + 0,554 :==: 0,6

4( 9.103 )

Co = - (1-0,9)+0,91 4 = 1,65

1t 2,1.10

81

a' = 100.0,91 = 20.10 = 0 2

0,05.9.103 103 '

40 = 0,32 (1,65 + 0,12 )0.6 (0,2)°·6 = 0,32.14,7°,6.0,17°.6 = 0,57

0,12 1,2

(Jng suat tiep xuc trung binh a~v cho dirong kfnh true HOmm la I ,2SkG/mm2. Do d6 (Jav = 2,6 kG/mm2.

Dang bien dang tren dien tich tiep xuc diroc xac dinh tit cong thirc (3.26):

Pdt> = 0,S.S,4v [HBO_).12»)2V = 0,S,5,42 (70.0,91)=5.29.10-11.2,4.103 ;:::::3,5.10--6

HB 6. v E 10-2 9.103

Tuc la Pdb = 2,S.IO·4 kG/mm2,

Ap suat dirong bao virot qua gia tri Pdb thl phil hop voi viec chuyen trang thai tit bien dang dan deo sang bien dang deo, a day, tiep xuc giira cac bo phan CQ xat se la deo.

Tit cong thirc (3.4), voi dieu kien til gia tri fml, vat lieu va hinh dang be mat cua true:

Pdb = 0,1;5 (1- 6Tn)2 = 0,12S.100,0,642 = 5,1, do do Pdb;::::: 36kG/mm2

HB 6. HB

Gia tri Pc tim diroc virot qua gia tri If thuyet, Sau do no se lam viec voi rna sat ngoai, Mat dt) tiep xuc tim duoc theo cong thirc (3.29):

Pdb=~~O~,S __ = 0,5 =021

HB v (0,61/2.2) ,

(bl/vv)V-I

Ap suat dirong bao cho tiep xuc nho hon Pdb dJ. tinh, do do tiep xuc se la deo va rai rae. H¢ s6 rna sat ngoai:

~ ~ ~ml +0,44t-112 (~d~ )114 ~ 0,06 +0,44(9,6.10-')'1' (~~ f4 ~ 0,12 ru du 3.3

Cho khop rna sat dia, ap suat danh nghia Pdn = 4kG/cm2. Banh da Ia GXIS-32. Cac tharn s6 cong nghe: b = v = 2; L\. = 5,3.10-2 (bang 2.5). Dt) cirng barth da HB = 250. Tam

H2

lot la v~t lieu Compsite, HB = 10, modun dan hoi 370kG/mm2. Lam viec a nhiet dQ ;:) = 60ue, Jlml = 0,15 (bang 2.2).

Vi do cling virng cua tam rna sat thap, nen ta gia sir ap suat danh nghia bang ap suat dirong bao. Til cong thirc (3.26), ap suat dUCmg bao lam tiep xuc deo, se tim diroc:

Pub = 0,5.5,42 (10.0,75)4 = 0,6.10--4

HB (5,3.1O-~)2 370

=> Pdb = 6.10-3 kG/mm2

Til d6 ta thay bien dang deo xay ra trong vung dien tich tiep xuc thuc ap suat dirong bao phu hop voi dieu kien rna sal ngoai lit:

Pdb = 0,125 (1- 6111 J2 = 0,125.0,01.104 """ 0,45

HB /12 HB (5,3.10-2)2

=>Pdb """ 4,5kG/rnm2

Do do tiep xuc deo rei rae xay ra trong kh6p rna sat voi cac dieu kien da dua ra. H¢ so rna sat ngoai se la:

( )114

II =0 15+044(53 10-2)1/2 0,04 =018

r' , ,. 10 '

3.3.4. Chuyen dich ban dau

Ma sat tinh ngoai xay ra trong vung dich chuyen ban dau. Dich chuyen ban dau la mot hicn tuong dich chuyen nho ban dau cua cac vat ran khi chuyen tir trang thai tinh sang trang thai tnrot.

SI! khac biet giira khoang dich chuycn ban dau a~ la nguyen nhan chu yeu gay bien dang cac thanh phan rna sat va tiep xuc dich chuyen ban dau a~. Tiep xuc dich chuyen ban dau dan toi sir thay deSi dieu kien irng suat tren dien tich tiep xuc cua cac vat ran a thai diem bat dau dich chuycn, phu thuoc vao 10~i bien dang rrong dien tich tiep xuc. Do do, dich chuyen han dau t6ng cong se la:

(3.77)

Dich chuyen ban dau, duoi tac dung cua tai trong phu hop voi str tnrot tuang doi, Gia tri nay e6 the duoc tinh loan bing cong tlurc:

(3.78)

~3

Trong do: hi va h2 - khoang each rieng tir be mat nham tci phan do a~ (hinh 3.2); GI va G2 - cac modun dan hoi su tnrot v~t the thu nha't len v~t the thti hai;

t - ling suit tnrot 1&1 hem.

Dich chuyen ban dau tiep xuc xay ra trong qua trinh bien dang deo, nguyen nhan tang vung tiep xiic khi co mot II!C rae dung theo huang tnrot.

Trong qua trinh tiep xiic deo, ap luc phap tuyen tac dung len M mat ehung, rae dung len hai dien tich. M9t dien tfch eo ban kinh virot qua p' la dac tnrng boi sir chong lai su' tnrot khi tai lac dung; trong dien tfeh thtr hai, ban kinh eong nho hem p', su truot khong xay ra:

, (I Tj)

p=r -fNj

(3.79)

Trong do: T, - hrc keo tiep tuyen.

Khi T tang len thi dien tich truot cling tang len, va voi T, = f.N, thi p' se bang khong, nrc la su tnrot xiiy ra tren roan bo dien tich tiep xuc,

Trong mot qua trinh, dich chuyen tiep tuyen:

(3.80)

Dich chuyen ban dau cua cac be mat tiep xuc se bang a~ i:J dinh nhap nho eao nhat, Ke tir day, trong tnrong hop nay, dich chuyen ban dau tiep xuc se phu thuoc vao IUQ'l1g tham nhap va h¢ s6 rna sat b dinh cao nhat, kho xac dinh, Tuy nhien, tnrong hop tiep

xuc, l-1i max = 1-1- he s6 rna sat trung binh.

Trong qua trlnh tiep xiic deo, dieu kien ling suat trong dien tieh tiep xuc se thay d6i, VI v~t lieu se bi cao xuoc boi cac dinh nhap nho a thai diem dich chuyen, Neu chi eo tai phap tuyen, mot dinh nhap nho se bien dang vat lieu nhu chd» nhat. Liic nay, dien tich tiep xuc se la:

(3.81)

Trong qua trinh tnrot, str cao xuoc Jam dinh nhap nho ch6ng lai 51! bien dang phan tnroc cua v~l lieu theo phuong chuyen dong. Dien tich tiep xuc cua dinh nhap nho voi vat lieu bien dang la:

(3.82)

Do do, voi phan 1&1 tiep xuc rna phu hop voi cac tai trong khac nhau, dien tich tiep xuc thuc trong qua trinh tnrot se dirng lai - trang thai nghi, Trong tinh toan tir cong thirc

84

(3.81), dien tfch tiep x uc thirc d6i voi mot be mat tnrot nhap nho tren mot be mat phang se 18.:

I b v AT 51 = - Ac Ekin

, 2

quan he giira luong tiep xuc tong cong a trang thai nghi trong qua trinh tnrot se phu thuoc vao tirng vung dien tfch thuc tiep xuc rieng biet. D6i voi bien dang deo trong vung tiep xuc:

(3.83)

A=~

r

Pr

Pr,st = Pr,kin = P.

Ar,kin = Ar,sr M2

hkin = 2hst M2 hkin = hS( (2 Jl + f2 )l/v

1

h., = h (2 W)':;;;+v2

kin 51 ,,1 + 1-

(3.84) (3.85) (3.86)

(3.87) (3.88)

(3.89)

hk' JVf

In r ~.

aC = f -z z dz

t 2

hst

(3.90)

a~ = J2rhsi [(2Jl + f2)m -I]

(3.91)

aC = (2-~)(I+~)fir[ 5Pdb ]2:+1 ~2~:1

1 (I _~2)0,6 Ev(v-l)kl

aC = (2 - ~)(l + ~)fir (Pdb )0.4 tJ. 0,8

t (1_~2)0,6 E .

c = 2,4(2-~)(I+~)r( (HB)2V

at 2

(2v~l) v(2v~1) 2

(1- ~2)·:2.v+2·- tJ. ~

(3.92)

(3.93)

(3.94)

c 8(2 - )..l)(l + ~)fN2/3

a = ~::-:-:-'~'--...:....:_-=---:---=-

1 E2/3rl/\1_~2)1/3

Till' xu!" deo, rai rae. Tit cac cong thee (3.33) va (3.90), dich chuyen tiep xuc ban dau

(3.95)

se la:

(3.96)

85

Tiej> xuc day dt;ic:

Clio mo: vet 15m:

86

(3.97)

( )1!2[ 1/2]

a~ = 1t~ ( 2 ~) -1

(3.98)

Chuong4

TiNH MA SAT TREN co so co HiNH

4.1. TiNH MA SAT KHO (khong co chat bol tron)

Vao nhirng nam 1450 Leona do Vanhxi da ket luan rang doi voi cac cap rna sat tnrot

thuong co he s6 rna sit ~khO = 1/4.

Nam 1699, Amon Ton da dira ra hai gia thiet:

- L1,Tc rna sat khong phu thuoc vao dien tfch tiep xiic;

- L1,Tc rna sat ti le voi 11,Tc tac dung phap tuyen voi M mat tiep xuc, cho ket qua ~hO= 1/3.

Ker qua nay ton tai iJ mire dQ chinh xac thap,

Sau d6 cac Ii thuyet v6 rna sat phat trien tren co siJ cac If thuyet sau:

• Li thuyet an khop,

• Lf thuyet bam dinh

• Li thuyet bien dang (dan hoi, deo)

va da diroc Paron hoan thien dan vao nhfrng nam 1740.

4.1.1. Theo Ii thuyet bam dinh

Khi phat trien theo Ii thuyet cua A mon Ton c6 ke den luang tac gifra cac phan tir.hrc rna sat duoc tinh nhu sau:

Fms=k+!1FN Trong do : !1 - h¢ so phu thuoc vao 11,Tc phap tuyen FN;

k - gia tri kt den anh hirong cua cac yeu to khac FN.

Theo Boden, h¢ sOIJ. duoc viet nhu sau:

(4.1)

(4.2)

Trong d6: 1'c - ap hrc cat lam rach m6i lien ket;

Pnq - ap 11,Tc phap tuyen lam ngat quang s1,T chay.

D6i voi kim loai co: 1'c = [crJ/2 va Pnq = 3[crJ

87

Trong d6: [0" c ] - irng suat chit y cho phep cua v~t lieu va ta c6:

Jl = r 1" ° 1 = [0" J = 0 17

P nq 2.3.[0" c J '

Khi kl: d!!n cac yeu to vat lieu, khong k~ anh huong cua kich thiroc hinh hoc, Boden

(4.3)

va Tabor da dira ra cong thirc sau:

(4.4)

Trong d6:

k _ rh ,

-Fcl

ex ~ { 3 lao l/[ '0 ]} 2 ~ {r.:lf

(4.5)

voi Pnq la ap hrc phap tuyen lam ngat quang su chay, Gia tr! u doi voi mot so vat lieu la:

Ulndium = 3; uP1atin = 12; uDiaman = 25

4.1.2. Theo If thuyet bien d .... ng

DVa tren If thuyet bien dang cac tic gia Leslie (1804) Gumbel (1925) va Drescher (1959) da dua ra c6ng thuc tinh he so rna sat sau:

. 'I • ( J2 2 + TO J ( H)

Jl = 11\ tg arcsm _. + cP vms'-

4 I +To E

(4.6)

• voi 0, I :5: A :5: 1.

- Khi bien dang dan h6i A ---7 0, I;

- Khi bien dang deo A ---7 1.

• T" la h¢ so k~ den anh huong cua nhiet d¢: - Neu a 0° c6 T" = 1t/2.

- Neu a 45° c6 T" = 0

• i - k~ den su khac nhau hay giong nhau cua cap vat lieu tiep xuc: - i = 1 khi hai vat lieu khac nhau.

- i = 1 den 2 khi hai v~t lieu giong nhau, cluing phu thuoc vao ket cau cua cap rna sat.

Ham <{Vms; ~) k~ den anh huong cua van t6c truot va dQ cirng be mat H, modun dim h6i E cua vat lieu.

88

4.1.3. Theo Ii thuyet bam dinh va bien dang.

Theo cac rae gia Kragelski (1939); Kampbel (1939) Ernst, Merchant (1940); Goldait, Wilinan (1962) Rabinovich (1965) va mot s6 tac gia khac, thi ket qua bao quat cua Ii thuyet nay, sau khi dtroc Kragelski kiem chimg la h¢ s6 rna sat ke d anh huang ella bam dfnh va bien dang diroc viet nhu sau:

Trong do:

).1 == ).1b.di + ).1b.dg 'to A ).1bd· =-+,....

. I PI

(4.7) (4.8) (4.9)

'tc.di = 'to + PPI Trong do: 'to - irng suat cat khi PI = O~

PI - ling suar thuc tren be mat tiep xuc;

P - he s6 ke den anh huang cua hieu ling ap dien.

va

).1b.dg = k a /¥ Trong do: k, = 0,55 d6i voi bien dang deo;

k, == 0,19 uH d6i voi bien dang dan hci;

UH - he s6 k~ den anh huong d¢ cirng v~t lieu.

Theo Kragelski, gia tri h/r phu thuoc vao bien dang nell bien dang dan hoi co: h/r < 0,01 d6i voi kim 10~i den, va bien dang deo h/r < 0,0001 d6i voi kim loai hiern va nhe.

(4.10)

Nell chi chu y den bien dang, ngirci ta con phan ra cho li thuyet bien dang dan hoi va bien dang deo cu tM hon va co mire d¢ chfnh xac cao hon,

D6i voi bien dang dan hoi, he s6 rna sat dan hoi diroc viet nhu sau:

(4.11)

Khi v = 2, co:

(4.12)

89

Trong do:

va

K = 15 rev + 3/2) = _8_. rev + 3/2)

vdh ' r(v+2) 3.JTI r(v+2)

rev + 1)

K, = r(v+3/2)

(4.13)

(4.14)

t1 = hmax r. b1/v

D6i voi bien dang deo, eo:

(4.15)

Trong do:

K . =133 r(v+l) =~rn. r(v+l)

v deo ' r(v+3/2) 4 r(v+3/2)

Trong do: r - ban kinh eong cua dq nham be mat rna sat;

b, v - cac h¢ s6 ke den anh huong ella cac phtrong phap cong nghe, Etd - h¢ 86 rna dun dan hoi nrong duong cua vat lieu:

(4.16)

(4.17)

Trong do: vp - h¢ s6 dan hoi Poisson cua vat lieu

, r( ) l' h' G 'r( 1) (20)! JTI 0 2

va x a am amma eo; n + - = 2 ; 0 = , 1, '"

2 n! 2 1\

rex) = rex + 1) x

rex) = (x - 1) r (x - 1)

Khi 1 50 x ~ 2 gia tri rex) duoc tra theo bang sau,

Bang 4.1. Gla tri cpa ham I'(x) 1:.:;; x :-::; 2

khi x < I

( 4.18)

khi x > 2

x rex) x rex) x f(x) x f(x)
1 2 :. 4 5 6 7 S
1,00 \,00000 1,25 0,90640 1,50 0,88623 1,75 0,91906
1,01 0,99433 1,26 0,90440 1,51 0,88659 1,76 0,92137
1,02 0,98884 1,27 0,90250 l,52 0,88704 1,77 0,92376
1,03 0,98355 1,28 0,90072 1,53 0,88757 1,78 0,92623
1,04 0,97844 1,29 0,89904 1,54 0,88818 1,79 0,92877 90

I 2 3 4 5 6 7 X
1,05 0,97350 1,30 0,89747 1,55 0,88887 1,80 0,93138
1,06 0,96!P3 1,31 0,89600 1,56 0,88964 1,81 0,93408
1,07 0,96415 1,32 0,89464 1,57 0,890,49 1,82 0,93685
1,08 0,95973 1,33 0,89338 1,58 0,89142 1,83 0,93969
1,09 0,95546 1,34 0,89222 1,59 0,89243 1,84 0,94261
1,10 0,95135 1,35 0,89115 1,60 0,89352 1,85 0,94561
1,11 0,94740 1,36 0,89018 1,61 0,89468 1,86 0,94869
1,12 0,94359 1,37 0,88931 1,62 0,89592 1,87 0,95184
1,13 0,93993 1,38 0,88854 1,63 0,89724 1,88 0,95507
1,14 0,93642 1,39 0,88785 1,64 0,89864 1,89 0,95838
1,15 0,93304 1,40 0,88726 1,65 0,90012 1,90 0,96177
1,16 0,92980 1,41 0,88676 1,66 0,90167 1,91 0,96523
1,17 0,92670 1,42 0,88636 1,67 0,90330 1,92 0,96877
1,18 0,92373 1,43 0,88604 1,68 0,90500 1,93 0,97240
1,19 0,92089 1,44 0,88581 1,69 0,90678 1,94 0,97610
1,20 0,91817 1,45 0,88566 1,70 0,90864 1,95 0,97988
1,21 0,91558 1,46 0,88560 1,71 0,91057 1,96 0,98374
1,22 0,91311 1,47 0,88563 1,72 0,91258 1,97 0,98768
1,23 0,91075 1,48 0,88575 1,73 0,91467 1,98 0,99171
1,24 0,90852 1,49 0,88595 1,74 0,91683 1,99 0,99581
2,00 1,00000 Cac h~ so "Co' [3, Uu diroc cho theo bang (4.2), (4.3) va bang (4.4) cho gia tri ham rex) de xac dinh de he so. Kv, KVdh ' KKvdco'

Bang 4,2. Bang tinh cac h~ s6 HB, j.l, r ... 0

V~t lieu HB(kG/mm2) j.l "Co 0
I 2 3 4 5
Blei 3,3 0,14 0,274 0,057
2,8 0,155 - -
B~c 55 0,096 0,77 0,081
Nhom 23 0,124 - -
D6ng 28,5 0,139 1,68
40 0,125 1,8 0,08
52 0,115 1,82
85 0,1 1,7 91

1 2 3 4 5
Niken 70 0,123 0,49
105 0,13 1,47 0,116
180 0,095 3,78
Armcoeisen 70 0,139 - -
130 0,097 - -
65 0,16 - -
Vanadium 140 0,103 - -
Tantal 78 0,115 2,42 0,084
Molybdan 110 0,105 1,87 0,088
18 0,095 2,99 0,08
140 0,128 - -
Wolfram 285 0,082 - -
Niob 32 0,142 0,896 0,114
Rhenium 105 0,095 - -
Crom 200 0,095 - -
100 0,135 1,5 0,12
Cadmi 23 0,096 0,0943 0,055
Kern 33 0,088 - -
Manhe 44 0,082 - -
Titan 128 0,1 2,82 0,078
190 0,085 - -
Rikoni 74 0,121 - -
Kobal 130 0,092 - -
83,S 0,082 - -
Antimon 27 0,127 0,73 0,1
Wismut 7,7 0,175 0,454 0,116
Zinn 4,4 0,17 0,449 0,068
Indium 0,8 0,2 0,107 0,066
0,6 0,26 - -
Polyetils 3,8 0,08 0,114 0,05
2,0 0,08 0,044 0,058
2,6 0,09 0,13 0,04
Kaprol 13 0,065 0,195 0,05
7 0,063 0,161 0,04
Caosu 16 0,22 - -
- - 0,25 0,01 92

Bang 4.3

V~t lieu uH
D6ng 0,04
Ph6tpho 0,04
0,14
Dura 0,03
0,06
Ther t6i 0,01
0,02
Chat deo 0,08
0,12
0,2
Caosu 0,09
0,13
0,35
G6 0,2
0,7
Da 0,06
0,1 Bang 4.4

v 1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
kv 0,76 0,67 0,6 0,55 0,51 0,48 0,46
kYeJ 1 0,9 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65
kYpJ 1 0,87 0,8 0,74 0,69 0,65 0,62 4.1.4. Thi d1;J tinh he so rna sat

Xac dinh he s6 rna sat cua cap rna sat a trang thai bien dang deo, eho cac so lieu sau: v = 2' b = 3' r = 2 Smm: r - 0 9rnm

, 'x' 'Y - ,.

, 2

Ap hrc dirong bao: Pdb = 11,32 N/mrn ; C = 3

r Gc] = 2 To = 2 . 165 (N/mm2) ; ~ = 0,05 ; hmax = R! = 0,611m

Giai:

Ll = 2,3 1.10.4 Tir v = 2, tra bang eo: Kydeo = 0,8

93

,= 165 +005+005.08(231.10-4)112.(2.11,32)1/4

f.1ueo 2.3.165' , , , 3.165

f.1d':'" = 0,22

4.2. MA SAT oror HA-N

Ma slit gidi han lil ma sat xuy ra giiia hai h{t mdt co chuyd'n dong tuang doi, mil xii/a hai he' mdt flay co lop vdt lieu hoi tron. Hinh 4 chi ra SIf phu thuoc cua h~ so rna sat vao ap lire va van toe, theo nguyen tac cua duong cong Stribeck.

Hinh 4: DI/lmg cong Stribeck dOl voi rna scif truot

D6 thi nay duoc chia thanh ba vimg:

Vung L Vung rna sat kho, chua co vat lieu OOi tron tharn gia vao qua trinh rna sat. Vung II. Vung rna sat gioi han, v~t lieu OOi tron bat dau tharn gia vao qua trinh rna sat. Vung TIL Vung hoan toan rna sat ucit, rna sat chi cua cac lap chat long cua v~t li~u boi tron, TheoVogclpohl, he so rna sat gioi han duoc viet nhu sau:

( F!d) F[<!

f.1gh = f.1khi\ }- FN + f.1lfOt FN

Trong do: f.1khO - h~ so rna sat cua be mat hai vat d.n tiep xuc co chuyen dong tuemg doi, gil thiet chua co v~t lieu boi tron.

(4.19)

Flu - luc thuy dong tac dong len phuemg lire phap tuyen FN, hinh thanh khi co chuyen dong nrong doi voi van toe vuot qua gioi h .. ;m.

).1tr6t - h¢ s6 rna sat u6t, khi d6 tren ~ mat ngan each, tach hin hai vat ran, chi con cac lap chili long cua v~t lieu OOi tron tnrot len nhau, xuat hien rna sat cua cac lap chat long nay.

Nhu vay ta co th~ xac dinh rna sat gioi han thong qua tinh rna sat kho, rna sat uot va hrc thuy dong F!d hiuh thanh trong qua trinh chuyen dong, tuy nhicn cac ke't qua tinh thea (4.19) de phai thuc nghicm cluing rninh va hieu chinh cu th6 cho titng tnrong hop,

94

ChU(Jf1g 5 MA SAT nor

5.1. XA Y DI/NG CONG THLtC TiNH MA SAT UOT

Ma .W1/ 1/61 Iii mu sat .ray ra giila hui bl mdt chdt lJIIg ehuye'n dong tuong d6'i vai IIlw/I, nlc ung sudt tiel) 1'f0 ra file can chuyin dong. Co sa xay dung cong thirc tinh h¢ s6 ma sat trot Ii If thuyet thuy dong, d~ giam bot kho khan va chap nhan mire de) chinh xac hop If, nguoi ta dua ra cac gia thiet sau:

- Dong chay la dong chay tang giira cac lap chat long;

- Chat long khong ncn duoc;

- Lap chat long co chieu rong khong gioi han;

- Ap lire cua lap chat long la hang so theo phuong vuong g6c voi lap chat long do;

- D<) nhor cua chat long khong bien doi co tfnh sau khi Hun viec;

- 80 qua lire quan tinh ella chat long VI rat nho so voi hrc tiep tuyen.

y

"1~;)dY P+(~~)d~

-

t

x

Hinh 5: M6 hinh tinh ma sat IIIit

Hinh 5 mo ta qua trinh chuyen dong cua lap chat long vao khe hep, ap lire p se bien doi theo phmmg x mot hrong p : dx va ap lire tiep tuyen Ia T + ~ dy theo phirong y;

phan tv chat long diroc can bang nho cac ling suat tac dung len be mat, khi dii sir dung cac gin. thiet tren ta co:

dp m

-=-

dx Dy

Til dinh luat Niton irng suat tiep trong chat long diroc viet:

(5.1 )

Ov

T=T]-

Oy

(5.2)

95

Trong do: v - van toe tnrot cua lap chat long wang d6i voi nhau. dp a2v

dx = 11 0/

Tich phan 2 Ian (5.3) ta co:

v = _1_(dP) y2 + CIY + C2 2ll dx

D~ xac dinh C1 va Cz ta co dieu kien bien sau:

y = 0 co v = - Vo

Tai

c2 = - Vo

y e h co v e O

C =~ __ 1 (dP) h

I h 2ll dx

LlIU hrong dau la;

Q =- tv.b.dy

Gia thiet rang, tai vi tri co ap hrc IOn nhat thi dp/dx = 0, d~t vi tri do la h + Liru hrong dau di qua tiet dien h+ la Q+ va ta co:

Til dieu kien lien U:1C, ta co:

Q+=Q

dp = 6 (h+ -h I dx llVo hJ)

Chieu day h co th~ viet thong qua gia tri h, va ta co:

h=ho(l+m7)

voi

96

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(S.H)

(5.9)

(5. to)

(5.11 )

(5.12)

(5.13a)

Sau khi tich phan 03a)

= 6TJv 01 k ( )

P 2 r x

ho

(S.13b)

LA'y gia tri trung binh CO:

(S.14)

Trong do: k = In(1 + m)

Ptb m2

Tren vi phan dien tich be mat tiep xuc dA = b.dx, co:

dFm, = ~bdX(: J

2

(S.IS)

m(2+rn)

(S.16)

Ket hop (S.4) co:

bdP[ 2TJVo]

dF =-- (2y-h)+-- dx

ms 2dx h

(S.17)

Tai Y = 0, co:

(S.18)

Trong do:

4 6

kF = -lnO + m)--2-

o m +m

(S.19)

Tai Y = h, co:

F msj, = TJ b 1 ~ 0 k Fh

o

(S.20)

Trong do:

6 2

kill = -- --In(1 + rn) 2+m m

(5.21)

Tir phuong trinh can bang sau:

Trong do:

Tu (5.14) ta co:

(5.22) (S.23)

(5.24)

H¢ s6 rna sat vat lit:

hokFo J.Lu6t ="(5&

Ptb

Vi thong s6 h, kho xac dinh, nen co the tinh thee lire FN:

(5.25)

97

, ::::04!¥Vo.b . kFo

~lfOt' F r.:-

N ....;kptb

Trong do gia tri k Fo /k Ptb va k Fo / F;::: diroc cho theo bang sau va phu thuoc vao m.

(5.26)

m kFo/kplb kFo/ F;:::
_.-.
0,6 35,15 5,39
0,7 32,79 5,15
0,8 31,22 4,98
0,9 30,04 4,85
1,0 29,17 4,75
1,2 28,20 4,60
1,4 27,77 4,52
1,5 27,72 4,50
2,0 28,33 4,44 5.2. THt DlJ

Hay tinh he so rna sat trot, cho so lieu sau:

vo:::: O,Sm/s; m = 0,7; 11:::: 19,4 Pa·s b :::: lS0mm; FN:::: 50 . 103N

cu: Tit m = 0,7 Ira bang tren 00, ~ = 5,15

kp1b

f.1UOt = 0,4

19,4.0,5.0,15.515

SO.t03 '

f.1UOt :::: 0,011

98

PHANIlI MON

Chuang 6

MON C~P MA SAT vA CHI TIET MAy

6.1. f)~NH NGHIA V A PHUONG PHAp TiNH MON CO DlEN

6.1.1. Dinh nghia

MOil /d mot qua trinh tliay dbi hinh dang, khoi luang, kich thuac cua be' mdt vdt the: lam mat mat hod: thay do'i vi tri tuong do; tren be'miJt do bien dang, mdt lien ktt, hong tach dUlY deo , ion hoa trw ra vllng v~lt lieu mai,

MOil COli IJ mot qua trinh thay do'! hun chat vat lieu t]"(!11 be' nui! th;j, .H1c do hien tuang khuech tan, I/(ll) phu, h9P kim hod, an mon, xdm thuc.

6.1.2. M(lt so tong thirc tinh moo co dien - theo kinh nghiem

Trong mot thoi gian dai, cirong d~ mon duoc nnh thea mot s6 c6ng tlurc kinh nghiem sau:

(6.1 )

Ttrong do: Pd" - ap lire danh nghia tren b~ mat tiep xuc; H - do cling cua v~t lieu ticp xuc;

m - chi s6 mon phu thuoc van ban chat vat lieu.

Cong thtrc nay thtrong duoc sir dung khi bien dang dan hoi, Pun nho gan bang 0, 14MPa, do cling Ion:

HB;;,; 8500 MPa

TIl eo mot so tac gia khac, cirong d¢ mon diroc tinh thea c6ng thirc sau:

Ih:::: 209E-1.31 Trong do: E - mo dun dim hoi cua vat lieu,

D6i voi mot so vat lieu phi kim loai, cuong do rnon duoc tfnh nhu sau:

(6.2)

99

Ih :::: 8,4 . 10.3 Hy°,27

I -172 h:::: ebh'

(6.3)

Doi voi polyme:

Ih:::: 1,42.10-3 HV·0,27 t, :::: 8,6.10-4 eb~/2 Trong do: HV - do cling Vich-ke;

(6.4)

ehh - nang hrong boc hoi cua vat lieu.

6.2. TONG QUAN VE MON

6.2.1. Khai niem chinh

- Ct;ip ma sat: Hi tap hQ"P hai chi tiet lAp ghep co chuyen dong nrong d6i.

- Ket cdu rna sat: 1a ket cau may gom nhieu cap rna sat.

- etta-fig d¢ mon: la ti s6 gitra luong mon cua chi tiet voi quang duong rna sat thuc

hien duoc, hay mot khoi luong cong viec thuc hien duoc,

- Toe: d¢ mon: la ti s6 gifla luong mon voi thai gian gfiy ra luong mon do.

- Luang man gi6"i JUPl: la hrong rnon cho phep khi sir dung cap rna sat do.

6.2.2. Co che' mon cac be mat kim loai

Mon la mot qua trinh, cac lap be mat tnrot wang d6i d:in den su cat, be g:iy cho nhap nho, tao thanh mien co nhap nh6 rnoi, lam nhan dan be mat rna sat, mon con do nen cp cac be mat nhap nho do bien dang dan hoi, deo, tang nhiet, va dap, do rnoi tnrong kh6ng khi, 6xy hoa ..

6.2.3. SI! pha hong be mat rna sat

Do cat te vi, tao vet xuoc, bong tach, troc, nut sau,

6.2.4. SI! van chuyen v<)t lieu gifi'a cac be mat rna sat

Trong qua trinh rna sat, do moi, do nhiet, cac be mat co SI! dich chuyen v~t lieu, lam mat vat lieu, co khi lai lam tang kh'6i hrong tai vimg tier xuc, do co hin hoac bam dfnh, cac lap vat lieu mat di va hinh thanh khong ngirng,

6.2.5. Cac dang men

Cac dang mon thuong xay ra tren be mat rna sal nhu sau: - Mon ox y hoa.

- Mon co hoa xay ra khi:

100

(6.5)

Trong do: Hk - d¢ cirng cua vat lieu rna sat kim loai; Hm - dt) cirng cua hat maio

u

u

II

!II

a)

b)

u

u

c)

d)

Hinh 6.1: DuCtng cong mai man

a) Duong 1: hie'u thi luang man; Duong 2: hie'u thi lb(' cit) man;

h) Khong co thoi ki i/n dinh; c) Kh6ng co thoi kl chay ra; d) Ung v6i cac chi tie! chill ling sua! tiep xuc, thuc teO khong hi man trong giai doan I.

- Mon co hoc xay ra khi KT < 0,6

- Mon troc xay ra khi van t6c tnrot nho, ap We cao.

- Mon troc nhiet xay fa khi be mat bi bien dang nhiet.

- Mon moi do bien dang bien deli l~p di, lap lai nhieu lan.

- Mon fretting la mon do chuyen dong tinh tien khu hoi nhieu Ian lam dich chuyen

vat lieu cac be mat tiep xuc khi tai trong dong sinh ra lap oxy hoa dong.

(6.6)

- Mon con do eo hin, an mon, xoi mon va mit te vi.

101

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.