'~Janda leJ,'i cste libm, Socia stereo ya no vaa estar ma~ rtr on un estudlu, rll en un ese.

enarlo, I'll en lin I!"e,pbrtaje.

51 r.onlpl',ml' '~te llbr o, 10 rI'1C1S probabl1!! es que \10'; ten'g.as "algo" tnn ~.,. 1 b(Jnd.l) A lo m~or el sim!=lj.e he~ho de que ~a':fa e"rtaob jUHr:l cu.mdo ves eras ado,I~.sGent!!. (] 3 10 me-jar, 'SU muSic.'3 te sirvic rJ!.\ Jlqo-_. UJ10 Hunta sabe par que se hl20 faf'll~1:reo de ~r'li:lI h~tndfl, saJo "'LK~de. 'i cuandc Ie anunti::.n que 5£ Irian a 'l.ep3'<:lr ~l'111j~ coma qUE' Oligo tarnelen te pasa a V0S. Ser~n las E!tatJ:liilS que s(> ~e(mln~1n, u ilnd~ f! saber ~lJl§i.

Vlvl can S~dB gran parte de sus c:orrilenzes, hasta liegar ,]I 5LJ ((!md9raclon. LOi Soda fuerQn los. respDflsaOr~~ de que Li1trno~· rnertce 'drlt1)r~ rock' en 5U iclioma, y a 10 meJ9r .-e5tQ te Sl..l!'~na es"tupitlnj pero v!vlmos en un pais; con traoki6n ro.eKeca- Esto 110 fJata· ba nl en C:h11Q. n~ en Mexl~, nl en f'eni.

Creo que en dlgIJO punta IClli VQY a-eiCtranar, Pers,on:a!mente he-' crecldc cornpartlendo gfras que Ilegaron.l\! durar 3 rneses, He pasadc cosas incontsbles que quedal'aJi'l e,n nuestrs raja de psndot'IilI, he IIlsto condertos horrcrosos, los vi trlstes; £ootentc'(s, ~I') fln.; Ie,s he vlsto V 10 he vlvldo,

QUE'dara 5U rnuslca, 5i f'SO te conformal II (reo que dEberfa conforrnarte. La d~(iSj6n de suos rue ba§tante bUElrl,a'. No hay ql1e, deja!" que todo pase en fa tri)nqulll~d ... hay qu~ arries.garse V hecer, tes Soda Ie hl(lercn y 10 dlsfrutaron,

FUE1 bueno haberles cenedde .y fUE! divert1dQ \I,ajar con elias· en mas de :3 grras latlno-americanas.

En e~e llbro en(ontrarEis Q.i!!t05", ~n~(dCl'til' y tcde la crcnolegla de !!.Ina batld,a que hlzo hlstorle, mas alia 005V mU51~a y muchGl mas alia de ~u tierra.

GUa·(dar@ !ilJS dlsc.05. Los pasara. de vez en cuandoan la radio.

Los dr6fl'~tare, .. Suerte l

Mario pERGOLINJ

"'lo!i ,aut0res acleren que .soda Stereo no e;~t§ lml,oluc(,8,do en ja elabora(lol"l de ~50da S1ereQ~ lill historia", .11 p~5af <te: heber r~c.ibid~ 'me material, EI ralato de esta hfnorla Jo realizaren los OlutOI\eS.

!iod. !itereo

_. 19B:i! ... lglg7- LA, Hi,ISTOI:RIA

r I

Galerna

-- IHfB,i!, .. lgg7 -LA HI~STORIA

Dj seli!) !Ie t~:P{t

__ ~ _ ___J·M{lIltl'. Oilul

Dise no in[e.fiof ____ ~'\llftU r\ftllmJurl1

ifFD1D~; de f~~iJ " . ,

----_l!,·rdlll.'IJ de 1~~I1.~! Sl~ .s1~TL!'1J

I S.iB,N.:_g50·'5$IH75-0

® 1997 B'I' Egi~iJ'ri:il1 G<il~ma'

C;hilroas :1141, .[1415" Buenoo AFrPlls, Ar9rel1lil1ii.. [l(j,recihQ~ re~:eflladl)s·Fta'H' tlldos tos Pili5itl5 e -idi.omas_

Proilibidllli! rlr;lrl:)duco,ilin tiJi'ill I:) 1P.'Luci"'~1>111 alltllrli:aciOl1ld~ I"~ i.ldit[]r-c~. Q u'llda 1'1 e ch 0 81 iilElpoorto ~,lde d'I.(;,ptln ~ 'Iii Ie:~ 11.1.2:3.

Impr!!~ll efl Arg entillrll 1IJ'I e~ lIMes, d'e ,SS p1tfal'lDbre. del 1997, !IOn rill jm,p ler1'til ella 1'1.. P rjnoolil in ftlLr ~,eln'ifia.

INDlC,I:

Prolog,!) 11 IDjiilogo, I r3 li,.'I:IS ;PHrsOiulje& r4 l~ Pr6'·His'tori,!j 17

,82-83 W 8'4 29 ss 39 Rli 47 :11:7' 51 IlIl' 65 89 85 9D 9J 51 99 9'2 UJ7 ~!ll 117 9'4 121 95 127

!!!6-:97 rJ7 A;fl~ 1'1 dice r 4fJ DiiilQga ~~ 143 Agr~dl1Jclmlemtos 144 Bibliognl"fill 144

}"

lr:t

Ellibrro ,que teniis: OIhora entus manm regi5tfa muchir>ima informacion 12 intema brinG"!' rode 10. :H.!Ic@dido en la carrera artr~tk<l de I.J:rU~1 de I~ ba.nda$ milJ!> 1mportOlnt@s, no s:r)IQ de Arge-ntIIFl,a, !>i,no de Amlwic;a latina.

Aq1.J f a'sUfI, gJua rdados. en f orrna rron D!O~ i (c. los mornentos mi.i~ VtlUa- 506 yde5t.n:ildio~ de Soda, Stereo. A Pdvtir de la' IJnij~cad6'i1 eI!i1 cadOli hechc" se va, trazendo tin camino. que Il'sta ordl'lJflaao efto a afio .. De! Eisa man.er.ilJ tr a nscurr i mlJ~ £01 tlernj',li;l qJ~e va, desd e 'l 922 iii '1 '9g, 7, eMrpa e!fl ~a q~e se d~ salHolla toda I.., musi(i\!" I;hd 'g'f"IJPO. Son quince an.o:;: Ilenos de dat'05 'Jailer· diot:ass'oor'Elsa I Ilenws:.

Coin.::i,oQ con !'I1.L1i1;;h,o~, crTtkos qLfe epinan que los "Fr,O's '8:~ pitrtl9m~~ie· ron jI. SQ-d.ol St~ F!E!0' A9 re 9 0 OJ P<ltl'11Clo ,R,ey If sus Re-Qf90d ito!: de RkotaL, ~ 5 iJmo 'i Vlru~, p'a.r~ cornpartir t<l!!distinrr:io:n, p.~(9 @rl ~I prirn,en" h.u~tro de los an,a~ '510, SClDI .. ha IcglradQ OilglynQSl hitos innpoi1;.arri.o@5 'q]lIfl: ~~gur.a,men't~ qu eda ran en 'I til rnemeria d~ nuestro IFOc:k. Par e~11 0, e.5,ta ,Eigrll.iip<'Icion no .liO~ 10 es,t<i, dn:un5cripto! a los 'BO, sine qLH! ha sabldo ada.p"t~1" :IOU lll!usi':;;3i 1;1 los '901, "Cancro,n, Animal;", y ~specialmente' "1D~t'l£lmoj" nOlda ti~'I1(!lo!" que \I'llii' (rrJ, d So'lila Smreo de I;;; dBCOio.i:l p'mioi:l~. En ~5l.1efil;l '.Stereo", el trio, mues' tr!l una e-volrudol1. pere mai'"itiene miJJ~ CQ:nta,;;tQS' 1:011 SUS I"fimeros dj$co~. si 10 cemperarnos ron 105 clos i1,lb'lJm~ ant"i!ZS: 5!.lii~lados.

La mayo'r vi:wd de Soda SteTeo es: solbt"r cambiar a rielnpc ~In triiltlilr de 5!rJopf~r la OJctiitud ("omoGa y faclfiSta a,e hacer sfemprIi! 10 m'fmo. gr.ad,u a Que algtl!'1a' 'L!'~l' dl,Q rewltado. La 5·tlbidurfa de re'f1O",.,H'-SE ~5 una c.u.alid;ad C1IY~ ti~n~ ~~ trio y tarnhien UrJa de las r,iOIZ01':!'fi!::! qUI: 10 man:t'Uoo vi'!.ll[) chl!rOlnti:! tarttc tiernpo. hi'lle~tjg:ar 10 d~~,onm:id9 y ~1<plorll!' nuevos senldos, ~!itllos'l Iormas, S()'1i ~as prefi\is'OI~ b~st~a,s. ComJu:f0 en que Sod a 5't~ roo ne mIJri6 ({)11 101 '80, sin,o que una pord6n import-ante de $U bbra se desarrollo en los; 'g£l. "o.ynamCl" dej-6I.a,s puertas ab;erta.s de't.m nuevo so< nido para rnuchas bandas acwales; "S"basornireo:;". Mf:elig-rosos 'GgrriO"" nes", NRe50Illant.e·s.", ~J'uana lEI 'I,oca", !J ,[J,lgunas mi'is. Y "Sueflo Ster.eg" C'Q;r1v.end6 definitivameln'tI!' a todos que Soo;;w, (ada vez: que se Ie antoOl" edltar un disC:'IJ. IIifIlJJiM~tra iF'lElludijbl€"menile un avattce .artrstko.

5i 111.05 rementamcs Ell orriyi.'il'l dl<!l glrupo. d'0DemOS ubie~rn[l5 en el (0- rraienlo d,e. la G!.ierr,aJ d~ Malvinas. l'Flme:rsoen WI'] mmrimi'Emto lnusuilil en nuestro rod;; Dlamac:lc "port-Mal.vlmlJS."" Soda, propene una idea, contrillrlii! il 10 que se venra hlll:ien~o en Arg~ntunil" Muy di!t;a,nd<ldo~ de la .. Upicas. letr,;H t:amprome'tidas dO! los '70, 1-0'.5 prime'ro~ paso:; estj)l"I' ~n'fC{ad(l5 hacia una 're.aHdaci m~~ a,gradabl'e y diverticl<l. No desdenan del consumo, oi de los placeres 'mrpoi'tll~~. 'Gu~ta.vo t;l2ra.t'i, !a !.I~in<l ereadora, cornpone en una forma or~g;nal para lil '~p.{}(a. s~ 1€:ITasson vislenes' de la ir~i1I,id,a.d pere en forma fotogriific:a .. mediaFlte imilgenes sensuales, m~fOfl(,iU. colorldOls, enfocn ta 'v'ida d·es;de otrll punto de: \/i,st"_ No. es W'! ralator de histori as; tI de situadones raales, va i.':llc,uJenanciQ piEilabras belli)~ 'I seducto(as que pln't~11l 10 rotldlane en forfll~ de' fi.guras, ~rmI:iQI'Qs .~ l,m,a,9!ene~.

Iflem riO 5,610:se t:r~ta dE! Gmta'"r.a,. Hay U.i'1. sondo apoyo del tandem Zeta Bosic- - 'Ch.arly Alberti. Ambos han crecido notablemente y co.mtitu.ven su colili1plement.o ideal. E!> diflr.:il imaginar if S.oda' Stereo sin <liguno de 11'11.05 b'~. f.1 ha:jista {Zeta) Junto" Cerati, hi:ly par hoy, torma,o elfHtm per ~o'm1e pasam>Cio 10 praducidQ por .Soda. A estc h y que sumsr L;!I potencia y la ductii'ldad de Ch rly, un blll'teri.u:a de excepdon.ccms1derlld{) PQf PlJbJjca~lones norteaMerican,",;, como uno de ios. m:i!!j(l!r~s del rr1Lmdo.

'SoIJcla :steri:l:o, e'n I~s,tas qUilnee olftJ1ElS. Ite:"(I.bi6 el .. porte de. gt;:lnIc<!mlh::iao d1i!mllsioos.. pem hubci tr es, magnjflco,~, que' ~!1cajaro!"l de modo eerrecto en el' IiInc!'a-miaje de Soda, Enla p,rimera et.1pil e5In·e<'es.lrio nombrar<r'gi..lltarristaJ Ric:ha,rd Col~rna~, l,oV lider de Los 7 Delfine's; Tweety Gonlalez, qure cantrlbuyo 'eo el ultimo tramo; 'I Daniel Melero, qulen r~~lto Ft!.I(!vante dUl1iIrrte toda la tr'olyectol'la del grupo, por dil!janu se'~lo personal en

'(ada Ulna de U!S, interveneiones, 'F,ue (Orne uT"i Soda mas. ..

POF 10 t nto, el 1~~J.jiIdo de SCld~ Stereo ao.,rcal P'<lI'tJ~ de 105 '80 Via PrJml!lf<l etapa de los "~Q. y en todos [l~OS aries tU'\l'O at,ribytos que to difen:~nclaron. Ef"IlaslJ-fol(nflla:a-paglnas OIparre<:e,n II'os.logrus del trle, alrgl.mo5 condeF"tos. $I)~ trabajos tflscogra iCQs. p~q~ul~Fi~s hisoor as; y d<itt~ inediitos. No es 1I'I1.!~~tra iflt,efld6n lod03gar en los aspectos piSlcol,ogkm, pr'lvm:los y plilrJio,n,ales- de los i!)h~!ilt'ante~. d~'1 trio; ~ino. srrnplemlilht~. ~n!Wme~~lr en forma d,ijlra '1 CfOrlol6gicll, 105, aconteclmlerrtos \ll\i·ido~ por el gnJpo,

GlliIll!llJtIiIW

Gus-tavc;r. Clilrat.l: ., I¥umero uno 7 i. Qwa es E'itO[' Hay argenti(1)s qUE' viven en 011 exterior y nOmbra'fl .fa ,s"9'Lifi os pcr.sonajes para Jidrmtific;J fj~ eon ~f pals . .A S(J1/:;at'ni, Mar.adona, Soda Stereo ..• p~[{'J d,E .aHt 1:1' ,l;fJ'r NunreFD uno •.... ApMte:. no :sE:lmo~ UIf) ntJmero. Yo, p01" ~jemp/lJ. en mi CD~,r;!'lJ' mi famWa, (JO> s;'oy Uti' f'lUrnel"o. Ball, 54 iOY el ru1mero cefO.

·(ENTFtEVIS;TA i~I\.i1If1M PO'RTElEFE. EN MAR o.I!:L'PJ!.ATI'I, EN ENEAO 0f'1~S31

NQmbrQ' 'If ~ptUido GI!.J£t.l1;'lj AoCirijl1 Ce-rOiti Fe-oCh~ ,~ Il'lgar ; 11 de Ag'OSt6 d-e 1 £1551 df(! Ntldmi!ilmo ' ta pitall F@'d~iF .. J

PrQfe~ion CompQ.Sltor. VOl Y glJi'l:<lrri~ta de 'j,pd!.;I !it'f'feO' ~lgnQ del Zqdi!l~o l,~Q

E~ujpg .weri(rlJbo~ ~a"lfi:g

E-!!.~® (i~ul DillfirClado, A,ctl!'illm~ rlt@ ('as~do W!1llol mod@!o ICh~lef!a (l!d· I I.:il Amen~t.ar Gr a r1elliil. Sea;'lsar.on, en 'S<lnt:ia'ge tie Chi le en Iii jlI<1lffQ'qtli~ l<I S;ilgr,~di! hrriTlia en ~I tl~rrio !!ieoll.i'>l'ist;ill, d~Safi· l:i1l:£)0 de Chile. lo~ 'Ca~6. el pi3theAma,ldo Ca,!il:ro

ffijm 2.- S'I;!l'Iito 'I Lisa (t1!rati

(ol.ab{]r~ti:orne~ , Grito en el ci~lo II (leda V.all.u;l;lr~l. T,mgC! IV ({i<lr{j~.Azn;;)r)" Na1i<e ~B'le, 'oojv.o,., (A.. ,caJaf'!'li'l ro,h ,C~m:af.a ~Melief\l))', Algp mejor y Golpes ill vad~ ,!~. C<lFitl:I~_). ffn d~Sl!m~Hl21 $'OIlya]~ (lo~ 'Btuj'os)" A.g'LJilff\E!! (Aguirre), Pasta (l3:abiSIDn iem),

Pm~t1 [:tk:lrle~ M~lTIa P !Jlp';;!, F rlt~l6rj. limo r'.alilla'ri 110, lm 7 delfil'1e.:;, N i'mie 'If ItlI~fI V, Con M>eh~ror, COklr€iS SlIit'lwd:o t'! Zeta· CO! nd·6Th<lfJ imal; ReOl; mix, D~narnD ']/ ~lje!1o 'Stenm. Coi'l ~Qda: Niiu:la P'i!l5;O'na~, 5:igMS, 'Ij 1L,1E'!,guli:s,

Tral'etlof~.a Mu~i~al Patlici p6' en ET, Ko.da, :S<'i"'a;g!~. Tl'i~jc~o. ~t~~~, Los 'Este re<ltipO!!:, frf.cICion. en d~o (On 1D,,j,nu!1 M~le~{lJ, '~oiiMil, PI:~rJ V ." ~fl Soda S1i:er~().

de ~t.rba!!l! ,4"glild'a il'il-J'mi'o L"Kud~(1 ~fi.W1: ,m-d lJJDWtl;N '{JfN pr1ro!1ra vel y ~mpelci !l' [ml~ tar afire Se'a'~~l1 ~otlldQ C'tJrrne 9uiWilfrot UI'l1! ~q;Jbil, To.('I~ 1[l;'9uitO!f'<! q;J'!1Jll i,wr;k Ii' ~ , ~11 Je'CTJnl'htlo e'll ,~mJ:);di~ro.. U1'J primetw. dfiO~ .;ieHJ viti:!!' vivlo en!l'a!f\FilC.;i~ l.ll!!'grJ {Jiilc ;}:~ ~ Co.t~~~le~" h~~ta ,11e.iI'~'lrr-e ~f'l 'Ii,llfa.l1rq,ulZll',. '!?1I i" calif!, Jfer<i!dID. '" f;J, vue1ta de ~w ~ 'i"<Drk CiJ~ trJ_~6 ~ %~1J1'1!ItMl'jJ M tel [m\e.gio 5~n iGloqtre. 1"li1oojd ~11 a!ll~.I'1(IJil ao! p~1J1id. i dfJd t~er~ '8( F!eJf(j!I~}. [.a.oo.re~ (~fk ba~, -e.n Ylilil YlI'iI~il'J'<i' gri~gij, eon l!IfI loIbo.ra] tori!} Y fiJ~ 'fJfi}fl'fr;:trorr1~ ~·,re-¥Mt'<l C;!'llil<ilr,rxIr, L"" 9~~il Jg '~OOI1il Ui!~'~m~ 'i ~p' 1O'l'!~;l1]Wl' @ , aibciJ1d[U~1l" qt!'f fe' ;:::Ir~~ ~!.I madf"E'. UliM cr,ut'/.;e!lie ['er.;l:!i, Tambi~n e/ ~i.rn~ OI~"9Q.le;M(I)5fMmdc~.r'I' ~! ~ C~iJlg, Ha~ ~fr,o;t ,qUi! 5!? liM ,~ peMl, y ~rn;:! .til$ OIV1!r;)MOI\~ d~ [~eDdB f f/¢an" clM;1u.frrt y f~F rnm;~.~ flis:rOl{~'~ I' f.!il) sop~ lru ~';id~o~IJP~ medl~fl'il',!'.

N~r'nbre 'Y Apii!:lliollJ : H~r !Pedro Juan i['l:oo,1'Q (1I'lt:!~ pecha y IU~"f ; 1" ole O{tllnre d,~ 195B

de: 'N ~tlmtlil'lt(l , S:i3 f1I Fern<lltdo. Pd1ll. de6s, Ai-

Pfaf.e1IiC1"l _ ,r~a~nO! diil ~(lda st:e FED

'S:i9f10 dtl Z-od1;tco 1 ~£bra

Equlpo de~utbo! ' Rildllgi

E~t a clQ Cillill ! (as<ldQ 'Dr! SiJvinii Mahsilla.

H ii(l~ 1. Hac.e des o:li'i;o~ fiiJIled6 IJn 0 de Ii: Ilai.

PmdlUtdal'l'f! ' Agoj ree (A;gu im~)', 'P~~i g'r1;)sQ.S Goni 0 nes (feligro~os,g~ rnoi1QS}. [em Ce:r<l'ti~ {ailc:iofi ;;Inknol,l. R'~x IFm:;:, Dynamo y Si,Jello Ste:re:O. COil Sod.:1l: lN~d.1l pefs!JOIul. SigMS yl.Ii'lguis..

Ti'a~ctorja Musl:t:ill Agua, l.a bali.d~ dl'!! Sa", Fr<!m~~~, 1Fr3gata Il.:Iben.adi lCIe I~, Ar· FIi'!~,da,1'tI~ Mmg:iJn, S'l:H~55, ~ E~,ter-eotip05, St.:r!da, Ste.;fO,

eJ,c _ Demr(O im;t~b.a -a ~!!, Idr)ro P;;;:uf M'fC:~rvll!:'~ ~fl wr:eltl.m!YO ;' mots [&rde' (itJf! ~1'1ii r;1u/- rarra iC.r;a!'ld[jiUl~ Ie reg<!'!'Q HI ff!adrl!.

; OJill!'IM ~~, eml:;!OirrQ ",Ii) l~ Pr1tg~M Ul:!tl!!rl~d',~i'i ~!l'78,. ('C)~'6~ J:mm~r ru~ldo dlJ m.lril'l~'ro, , WJftp'm e;il P~fMl Ril'"O\!!llI!I)oqrle f~i'1fO aml!-el.ma' ~r'ULl t'l1~ll?;

~S~ I'icQlly ~s ooJ~({;i:Jfila..-I/~,vej rie ro.[l!6 tipo.. MUIl"I:ii05 if) (!itkorf't PfJ' fi.j bni~ d~ otlli!la· dlro ¥ pm ;.Jerde. If)rfti tipD ,df! ~rll~roJ[oj.

, T~fNij.di de' ,"adete etl (-'oibl'~L'i.~iii/l, Ii'!l,f m~~~hQs ana~_ La ~d~ ~r.wft.j1ka ('1[1", m~ Ie §'tl'na" e~ i~1 j~qL1ij~" JUl'talTi'ellte ('oil ir'l't ('.ori{~!!",r~,(i~ .iI(u\d'~ Oli l.o~ costilclQ5 dcl ~~O'i'tI .. rio

': dD",dl!~~m\I')Jl"! fa el)Defij j,jn UOll1D rk c/.{m lJelJ{.d;;\ 1411~ tc<rJla Illojada if at,a ~ril. '{"@~ru) ~biillil ~~CI ul') iIJ,tfl~!lI(l faio ~t"@'1;1 oil ~~ lllr:Jfje,:;a.

, BellE' pr(..\1J.1Ml~!!" r:!.~ iltfpira'(ifm ii'1"! la~ dlJlJ-ar!e$ 1I[11! !eo !!JKllMtrii n a mlNoo~ me rrrf.l' d~ , ai[t;lr<! ~J'!? ~I J1i1rei d.,!m.rr,

; l,j:«j, OOJ1$i&~;;Idtl ~' ~I ~'m.bi'MIi~ rt1(l!:~rp ro.rr!a' LIn l'I'Iuy h\l]~' dpu, :rr[r.if"flH) i ~e:n.i!fQ.. , HOy ore r:i~dira ,'I d~~;!,I!lrir ,~a'rllJm ,Ofl f>!JvidCo5 /UlIe~l:)s. d~ lo~ ·90, Y te5IJrQ,dll!'~ f-!J~ r!i:!. - (OJ; -en s.u:rerrol'ill~(I-

I i:lmbi'~ 'Y Apellid;o j Cartos A[b-m1o, FiciccJ.'1ia IChafly Alberti) r;~(~B y It!ij<lF ~"l.7 '~e M,lrI:O de 19ei4

die: Nail'irni'Bllto 'Calpitill F@d~ra!

p;QT{!si6n lfiIate>ri~ta de -scHia Stereo

Signo d<el Zodra(Q , ArIes i:q'llip;o d~fUtbQl ,Rhrer 'Plate' E5~do Civll ; Soltero

~I <"lIPodo de Zeia 5ul""9i6 en Scm Fernando, al pr~Clk[!r n.rtadon Y ramo, E50' d.rigino.qlJJe 10 Ilam~riln ~cetaceo", ma5 i3ioeJ.i!llite "ceta", y la.l~go, per Ilmlar ultl· me a tlOdas partes .. 'cleri",6 en. ;'.let.;~, como la (jlr'tlm~ letTa del alfulJet.a.

A 'fines de! 19.6'9. {illstavo. ron cHez anos .cump'lido~, ya estudiaba guita-rril Y f,laS"ab<l SUI tlempo dbllfando wmiG.

EI27 de Marzo d~1971l', un nii'lo Ilaiil'iliJdo Carros Fkicchial, hrjcr delll!;gem:laifio beterista de jazz. lito AI berti, cumpJi.a seis O!fio~,

En I~ de.(ad.a del/YO. (many tQrrlaba deses de baterla. Zeta i:ntBgraibili "La ElandOl de San Frands:.;:o", ':I Gu&tat ... o Iermaba SoU primer 1Q1Indlll, ir<lmad<'4 "ET~, SIcl slSl1UI~n~ 9JUpo W <lTil"iC en ~! CorEg:j.r:!S~(l,IJl;darJ.o San ~o.q!,le, dill Vnla, Urqui.;:i;t, 1j :5~ lI~m6 "Koala", Con esta ag,rupad6n, Gu;,ta'Ja ganc un cemmBlidQ' Ii)' c<lndo,n f\twidenil que org'fln~;oo Cal~1IJ19" ron Carlos Cutaia ~ Leon Gi@co en ~I Jurado," Ze~ ta tDciII!Nel bajQ ~ eo l~7 a:se em barca, en ttl FiI'agai.1 Uhe rta d y !,rjaj6 per tode eol mUH'ld>Cl hrte:iJrand(l' '111 a.rq!J~;jI, AUf a~m~nd~o a: toe .. r dIT\I'efSO$ rJlittrllml[;)n:tcr.;,

!J n Mild m<ls tarde, sa procluc:irla el primer conta{to entre Zl§!la y G'IJ~1aV'l:i. fue en una de I'as aulas de Ii'! Univers;idad d@1 Salvador. Ambl:)s" (Ursaban la rarrera D@ 'Publiddad If l-a musica fue eltema que flJildono d'~ nsse entre ro~ dos, A Ifar! die ,~1I0, ernpe:1!amn 0: rllt!lr(OImbi;!f discos "1 cassettes..

Los "n.oS" '80 ,er:fClJe.ntran a Gu5talj'o (ero;)rti en dos bilIH:las, a 101 vez. POt U'n lado., partkipaba, en una agrupalr.:i61'1 de ,US!6flillal'nadiil' ~Vb~arrOn", junto a. Pablo R,o(higuez, MartelQ K,apI1a!J!l '" S!;!ba~ti,tnS~f'!Qn; 'Y !lOf Qt~o, tQCOIb<a wn ~lgruPQ "'S!OIv,<lige'" en un ca baret I!amado "E I Area ·de Noe", iUl:':i L.:::ado en '0} A'IIIi;! hida Ga~~a:rdo, fre-tJte til par-qjue Ce.l"lt1iIFi;;,rl,Q. M;l5 adel~ntc, con el trio orTricido~. ,grab6 un 'rEggae 1I00rn .. d!o"Ay flena, ,idimg 'IllS· il: ha(er7~, que ~I@ emi io· en el progr.i!ma "'fl'Cl!1'I ran'ti!5ma,", de ~adiD Riv,:Jda'lli.a.

Pm.a.le-Iametlte" Zeta Ire~ib-e 0'1'1 Ofreum.iento Pilra ,In1egrar "Th~ Mcrgg1n" , olll(lda form3d~ por Ch,istian Hanse-n, Sal'lctrill Bayla!:,. OSII.aldo K<lpl~n. HlliJgQ lOop y Ch:;;lIrl~ .l.".!l.tO. Toca,1'l en Feliz DQmll1g:Gl, y m~ tarde Ancbi!s C'aila.rn.aro resrnplalli g' Os,\lard-o fCEplan!fn tocJadQ~, lueg~ aE' enos m~eSr ~iiI bsnda 5E! dksll~lve.

Gw:t~V(l. que 1/" ili!ibja .a·bamJonlldo l!liS f1och.es de ,1Ib<are-t, dedde' p~opOllerIe ·a S'lJ c;Qrnp.<!i1No d~ hence de I .. FaculUio 10 fOfmilooll de ~5'ress". Se comsctoilTlI con i(1'i~rly' Amato 'I @I batli!rlis1::a Fiablo Gli)aclill'up~. Debutil'll en la eaja de Aho.rro lI'SegLifo ilIlli~~ un pli!:llic..o de a~-cianos q~.e, equlvocadilrn:erJioo, flJeron oil presendsr un,", ,o!bra de'teatro. finalllllli}rlte !>Us~ndida. :Fu,[! debut y de5~edld .. _

Chaily Albelti tocab .. ell fi~a$ p ivaclas, jurlto.,1 NNegro" ( .. rim (l,a,reid L6- pez~ re(n~!1dQ Muscolo. A fines de 19in, ton'\(') cJas5 con Willy l·tl.lHi ~ df6 una. pr1.I!;!Qa [liOir<l Tn~r~s3lJ a !.In.;'! biimdOli ne-w walile dec! morrl!eiflto. "R,a,ddO Crvj"'_

Miiirnr1i; tanto, Cmo:!tl 'if .z.eta elalHJrablln otro, prg.~ectD; la m!~don de una ag,enclil' di<! p\!lblidcl'ad propia dOl'1de Gustavo diseiiaba; Los; Qrtglnal~s y Zetll,rediil" taba, .EI fracas{l ,del il1t~ MO, '!J las gaM~ de fmma F 'Un firro, ~e:S!en("deI"lO: en la bus~

qlled<l dQ l.!IFI bOl,t(!ns.ta. -

ProoU(tiori5 : los Silnt(}~ Ino(~lltIi!S y Plum {duo con Debofah de (orr all.

; Con SodOli; Nad:a p.er.somll, S,igl1oS y Lang.uls. Di~en6 !ill trac'k

: irlte~Olcti'll'O en CQrr~'Q~ '!I Music", pera 1o'olar y.@1 Web ~itt' d-e : Soda el'l Internet {!.i\I'l,i\FIN.sad<t~tf;!l'£cu:;llmt qlle 'I fec::iciQ dos : pr' mios i,!'Itemacronales.

Trayett(lria. Moo.ic<lf hll'!JdII1 con F'~ rna'ndo iMuswlo y Ca:rlo~ G~ F( Ii! l.i6pez, Rtfldi,o C'lt;y, La'S Ertereoti,j)o'£;., W'il.Jm 'I Sod~ Stereo.

~[C:,~e MoI;an!an /o$i fl1C1H"tW, 's"u fl®c.y f;j" 1;;1' rnr:rJpu~[fCln :v paS<'! /arga! l1(Jta~ frei1fe ~ 5U - Apple Madll:!rult Odi:J ,d loll! PC. En ., 9113 se ccmpro un Sfmlnir C2, del(JlJe! pa:!l5 par la~

C(lmtncdom ¥ Ull" QUiidro 950_ Hoy r/f!l'J~ una pt;.1'~f PC 8500, LIM Mll@ibooo: Y UM _~~lfriWp d'IIewtflJ], EJ: ~ im~f)'~1l y Ia< prerui:l,t:f~ Appl;e {'arnpui'e.rs Ary.erl'ti'fi~,A~~fl'ltij rue n~mbl~·do· por ta firma ~omo moaaer Or meaIP, gafllr:d.dn .qu.~ ,co.i'l'lparte t.:)rl ¢ti"aS 3IJ penOThi. en EI munua. 5LJ Qoona e$e;'l·~ .Ia .cane C.wel/g, en P'a{.effilV,

SiJ padre Ne el film~5'() bat&'~std' df! m&1s1'ca1a'ZZ" 77to Alberti. $Ii nelTl'l'illl'1'Q' l\mly 4~be(· [1, ~5 f!:J glJ'~<lIflm .rJ.e Lw Sam". Inq.cellff'j. 10' Qi!I(! l~ dire ,Un>!lf~fl'HIJ';J de'mli.[ros.

Err Soli I']lih".~· se OWPQ tie (llIllnwlr e,s;rrtt«-iIl!'~~ ~mpti{~dl1I fmllir:ad'1l5 1m ~fIIlueg{j !)te;feridCJ) EI ~ego< hll~f<! qu~. mas loilffl!!, en la adore~r'rd01, ~Vf!l';() /:p kt:jC!/o~lij ,,amo ;!,Wf!iva pOlsi611'.

j Adm!r!! tift iOl1i\!il <l S~Wi'd. C~pelOll1Q', It<' f~Kina til' e..t(l'(trOl'!fc;] a,prlciida .~ lii'mu,rj@. iff! i SrJ ~iliej! ~~;fi 1!IjI l';,Iurill\!!:

. 'r' en Ye(i!\I'1{l tt:J /l'i}del'lJO'f IJ1'IWrJl!'£If en PiJ.n~ del .t:!tP._

, Prdximarn "1'lts If;!," r'Jroduar a los 5ar.ws /OOCe.ntM ya/ gmpo '~et:~[» Sitplll,

GUSTAVO CERAll

ZEliA BOSH') t (HARtl AlB,ERTI,

""'~

E.T

AGiJA.

J!U~TD II Mus!;mQ 'rf C. G, L6fEl

lA BANDA

De SAN fRANCJi5CO

FRAGATA ussar AD DE LA A~MADA

PfiUEJ[lA EN RADIO CITY

T"IClo.O

., z~ra int·egrilba "Th~ Mo.tgan" ii.07M d~ ,llj fCrm<iliOfi diJ ml JI.'3 al! Sadri St~il'Nl" j!lf~[iJilrt1\t;'"~~. a::r!:ten~ baflda ra de~~p~f~((,d8 pmdl,ice 11111 :ttumD wrinm_ ~ pre;lffiil:a en ~J prc!ilr:ama ",Fl!lil DomU1gou• efil Colnai ~ y ,~:fe ell;;;, '*'~' ldwmei ri~,f.(ort.rJcitfo) ct!fflp;!rtIall la nl!Jf~;i('j~i! "p~rld~fI ~.n t .. I<!~j"6n: It!!t/] >1m fJiJ1jD Y Anc'IH (illilmara en teEtll'lJ'o~

mjlftt4~J I

lEn 'Febren::)' d'e 1!}$2i Gustavo y Zeta by~~ban hlllte'r;isi!i.; POf entonces, Ma'rial laulra Cera'!:i ~hermal1<l de GUiSllaVQ·, c.OFiOC.~ a Cnarly All be l1:i en el CUub River PI<OIt:e. (harl~, enter,ado. q,ue Gustallo Nil muslco, decide lIam a r- 1.0 para formar una b~.n:l:j;iI_ Creratij 'Ij Zetall£mlan la~ mi~mB!> irrtenciones y <rI;!suelvlln vislter 11 Chari)!.

Coinc:idem 1211 sus glistm muskales -Pclrce, Se;.:: Pist'ots, The Sl1eCi<l~.5. 21- v~s Costeno. entre etros- y r,d,et;rdEm formar un trio·, Par,a ~O~ p'l'i'fTlefQi!; ensa-yos U,tlsl<,!g03,n 1 es ~q U i pos a 1.81 COil s:tI de· (1"01,,,11' que, ell! FOliliitte ~Q~ tr"e~ anos s191ul~f[1~5, se (onvtrtio eo ~'ll ~illl~ de em,ayo dlil,lgnJpo,

i!.Ci m .. yorf<l d(;! los; hillDTttarne:s d~1 suelo Olr1g~ntino no, lma.ginaba Ii! apm):.nmacion SE1 U!11J d@ los absurdcs ma's gral1des d~' nuestra histone: el !Intento de rflGJ!Jer<idon til! las Islas; Malvl1'lilI5. Pacos diru· antes d~ aquel triste episodio e-s la fucha tent.:!' iva de la I;oH5titud6n del trio.

Durante la busqueda del cuertc integ!"ante, declden tlamarse Los [ste' eQ\t,ipQ$- r:1 nornhre 5urgi.o delitu,lo de un tem<l de los Spec:ials_ Graban un dem.o en los: estudios IBlJel'lol5 Aims Records COn '1m tamas: ~ J@f Set~, "'Dinne Sebas111111w y "Deho soPlar", Junto .. Darri'el Melero " Ulin~s Ou.tran -autor del ulttimo tema-.

Rlr::hard Colernen fue unO de ICI.~ t<lllltqs jrJ'IIJ'Sko~ CllJe el"l~Eiiy6 'Of" ~I gmpo -come Meler,ol,. Bi.iItrDAl '! etres-, Va1!'iOl's :!;ug~e!1da~;, ifl(lufda rill ,(I'll,1 mh;mo C:o~eman" moti';i'OlfDJ1I 031 grupo a seguir como trio.

'Ncn:l~'1 todo.s"rl:i"51)e·d'lO~ {!In eJen()min.a,rse· L.O!: Estereo1!ipo.s., revis-an UI1<lJ vieja llsta de fliombre.s en las qu:e' se ~ru;:Qrrrtr<Lb';;Ifl'; P;1;l.Qlye10rt, I!.Or~ Pelltos, Aeroso~. Sod.a, l;,rr<l~ Ou,lbi'l, Estere<9 'J otros. Unill!wr; d.gs de' estos y nado Soda Stereo,

tidlld dol S<Jlv<lidor,

En 19,83 se re'i3llh.ar la prlrn'er gra,bacion prnfesional de Un dena con les temes: "OfeteticpW, .. , Set;' 'I "lie ha,(@r'I laltO!! vitarl'l IR<I,s" _ Est~ rn .fte,rilll I'leva a Sod a ~ ~pn,ar per prlmera VE:Z (llJ"! las rarll r;JcS d e B.uI::'f1C1.5 A 1 re 5.

Do.sC:ierlt<l5 personas hJIIN'"ot1 (estigoSi del. primer ~how [l1ic:i;al cI~'50,q~'£tere(l, E.'fl julio de 1983 .en la discotece Airport de AvenT~ dEl Cabljdo. Uin,oo ciras ales,PUes tocaren en el Stud Free Pub ant~ no mas de "reint" :p~F5!)n'l5, Sigwieron r ecorrlsndn -el underground pOi tei'lo. lim Il.lgafe'S como Bar Ze,ro 'i Cafe E1.nrtcin, len un OJ de esss pres@l'It.H:iones een Qdem,1il .11 produ~tor Herado Mar" t rn~z, .prod u(tor d I.sm'griiiico d@ t, B. S'" q L.J ien ~e 5 ofr&f!. 9 r~ bl.l r UT1 LP, ql!Je se diilntarl.., hOlsta media-

aos del'S4. .

En el mes de Dlciernbre, dond~ ~'a 'Sf: 10 conslderabs -iunto ,a Sumo- el conjunte !:;'I1l.J~ mas adeptes arrastraba en el rin::uito lmeler; Soda Stere,o filrno el vid~o· dip del terna "'DietE!tko·~. los equlpns los w.nstQuio Alfre-do L.o 1" q IJIE! traib tlj.aba, ttl n' Ze''!:l1 en tlible'l;'ls~en,

Antes q]ue' Ileguli! ]964. So-d!a S'e:reo ~pi;l'rec:'1l' por primoelfa vez e.ni t·levis.f6n, Fu~ en Canal 9 en el program<l •• Muslci! Total" ~,[.mdf.! realitaron Yin play-back de ;'T'E! hacenfalta lIitarnlmi~", "1:1 regimen se a(.ab(L.~, entcnaean en ~Di'etetico''', lEI 1 (} dE! n idem brs, de5pIJes de. m'bICr.o tiempo, ;,iolvfa J;;, democrada ,01 La Argentrna.

LOS ESTE.REOllPOS

Ant'\?'s de la Guerra ~e MaMn:as, se !l,orm<ifl Los Es:tereotipo-s_ Con ,e!>'e lIlomb.re du.ran I.II11Q·S mes~$. naS1a dlllspLies del Mundial de E'5~i}f1~ ',BJ .. Queda lJl11 demo (,a~l!!r'Q como ulnico f'1t!'gi'stw, tClflt(e.] temas, 1Es. el slgtnHii· cado dre 121 p~I;a,bra 10 C11,1@ asusta a Ce·ra,tJ), '!I deddl1! (<Imblar~o por otre, Junto <;l Zet,jl, (harly. Alnooo LO'is y otros,wmpan.ero5 de 101 Fa~u;ltad,.d!~elden llamerse Soda StereQ',

L.jll in.quiBt:~d sebre la modificadon del t"iOm!::w,e 11ab~a s.[JJrg'ido en Gustavo. Nlo des@ah a que el trio se c01l"lvi~rl:a En un e.s'l:er-eotipo. AI.i;ontl'.ari;o. la idea baiSica 1:0!i'5i5'tiOl, Ell un ('ambi·Q constante, huscar 10 disti;nto. r'I,uevos nori;W!1t'ES_ Evitar el sburguesamlento, la rrutil"la, ,e·1 est~n(amiei1to, 10 repetlcio 'M vu'l,g:ar.

Soda SterB!J toea, p,or primera veL, el 19 de OkJiilmbrl3 d'B' 19&2, en e,1 clJ trip I eai'i'oo d"?AJfredo L(),i~, c.ompa.rlll:: 1'0 die ~e:tat lI' 'GIU stalilo en ],a IJUlive r·

..,....,

• .lwilO ~DIflo.l.'fl.~ d!al'1~ Cia'li'l erll,~ mrlt'r@ril' .d~ Eipl!!:'r.oktlI'ru; pdglna ~ tkf f11~ ,,*,JJ!rJ 5'

de :£P-~eJ]'Jhr:e, ~r ann '~1i',\'

mnedltD5

Uamen a 1111 rJOIT'fl(,· L~ calle .. n:;e;j~ - Perdon ftle ,4'1} fY'TifJf' • £1 h~lO@ de fa sene Li~(W!.rsj6n d~J!<le'ftJ~ J'WtJru(iIlJ - Di'm~ SebiJrtian • l)~!',N:ri~~ - Della Wrl'o'r - M'i !)logo - Tr~g-cqlfl • D.l!!'-mJ<go-go

primera," pfl'eseru.ac.iruJ 0,"'8 _

fec:llGi Lugar'

Di.rieli'rlb re ':82: (1!l5<11 dl(! Aliredo L.,o.js. .l1,J I io "83 Ai.rpo rt

Stud Free Pu b

SODA V sUMO

fu una de fiJs' p'1g!E!Hi,J[ione<s Qua 50dii1 SC€'rw rffi,r.z.o en ef Bar le.ffi. a f,;rres eN}! Igal. $", fJfodlJjo LtrJ fieroo Darn;] tilfo Pdf,/)) 101 (OOColJll"eJ'ICfa: LI !r~ fi'md;IfI C<lmo fiji un 0!I:Ii'et de The Palice que iVl ('f;Yp.reW el trio. p;iI.I"C rerra',r uru 0'12 .sillS Ji[(lt.;)cion~.

PlN~'I' ~UPJ.·O

fxi!re: dUU mmha [ooddn e'lllfl! :Pifl~Y t Stxm ~feo £1 fl'lQ1"MJ Sf:' debe fl I.lI a~ ttl;!! lna;nr,(OJ"1!M uriC d~ tl.i~ hrlos. L.ec.'1i!10'o 5atragl'lo, Y Cl1<ir/v Al!Jer'rr ~ M,~ 1'fI!..r~hp ~icmpC .. ~r~ mas d<lt¢s, eJ dobE'rm;m (:orr arl rE!"oJOS [oJor.r:Ur.lqu.e ap~ftKe IEI'! er "JriLoq..d.Ip.·t:hi?t~rjco'·. ~ pfl!'dsamatj,tto de LfoOiI<Ifdo Ademj-s.. iJilglllleli ~Cel'las r;:I'i?- dfmQ Io'idoo ~~rfi;'m.'''.::~rl, iJ ,Jtl dep.,.rt'-'~l'I!a rue ~III. e1l I~ Cl?mlf:'tmlli,. Ulaffl"N;l kJ .. (hlCm rli!. 5aiJ..l< flLli~if(M tOfl\lelrJrlQ ull It.I~ de P.flSOlY.u del gfl f1f.l.. p€1D f111~ky !it' fif!IJD.

• .II~1W oiiId .... ..l,1'r.u O;t,rjr'l, (..1ttl'If'fi1 !'II!- etpl!'(r.Kylol. ~ 1<1 p.!!jlinJ ';;

d'~ tii(! 1i3'baob ro rS!1. $e'!ielll'bru m~ '~BJ

La vida, de o i1fJ Lei Melero jurrto iii I,. de Soda 'Swreo half qUr,1l dividirla ,en do.s etapa'§> En una primera imtarlc'ia, 11.11 IQS ini,i,Q~ die'! grupo" D_!arnlel eri.l urt inv1tado millS; que 51:: jl.Jf!tOl'pOl a, zapar 'n Ia casa de Olarly :.o.It!t!rtt lEi ~egundo (~Io E5 IfTIUO::1'lo mi!~ po;lj,fl:h:.ipatiivo, CO~ mill P~!lCl Y (.i'IIr;a_cte.~. L11 ideo!ogTa de. M~I~ro 'tiene. en E'rt<i fas,I!,. Ulna mih..J~n(la d:eClSlvili en el t'f".;ln5,cul'"S(:l de- Ia lrli}'@'tttlfia. di~r.:ogri .. fi,ca de Soda 5tere.Q. A tal ~lJnto, que e~, dctcdes los m:U!iiCCl~ que trabajflfol"l ,-!J,n ~I 'trio. ~I q~i\l melor $e! c:alza.

el t r ajli4l ll' d.e I 't:lJ<lir1:.o Sod a ~ . .

'De'spues de ~cmHlr Sia,m ~cofll Butr6" '1 Coleman) 'Y a,lgul'lo,~ ens.ay~s

,C"oq Metrc,po!i,. Melero funda el primer gwpo lema d ~r~_entlna: Go§. Enr:;argildoiS". h muy re-(o,rdad" la famO$il ped,rad"i, ~Ul;i rii1(JbIO . ~5U agru'p;{l,(i on. en el co tlC IIHto ~ IlI.Hmo!> .A.~ r-es R!:l~". en DI cl~m brr'li- de l~al. U~-EI ~;I!. pre~i6n do rernalo par peart!! del publika, que IlQ .1c;~p_taDa.~n. e's~lll~ de musj(,a, diecididamerrte flUeV!] Con lO"5 E:ntal'gilld.o:s: edlto 'Un' dl~(Q ", 5~ll!nc~ 0' ", ~Il 1 9'BG. All 'Va a i» red .. n (aracti~d~ti ca:~ d e! sello ITud~d .. nco. S!I!,~~' eie" es un di,sco e;d~tt(O. ccn ra'sgo<S de mu§iril a'r!'lbLel1'l;~'i '!I 'Ulmo, La hlstOrla de LO!J Encargados estuvo signadLa !par F@!pul§'ilon'es. rechazcs, p~rt£lr· g~cione!>y a.lguflt!sfrustuH:iones; peru' hOYSOf1 censtderades, a trav~~ del

t~!ill!'l'llpo. v-e~rdadl!r"O~ ~allley!)rdisfas. . '1'"u ro~tmo', !Il'Iu1j elo91~dCl, _

Altemalndlo con to. El1Icarg,l:IdQ5,en H.H~2. Melero em,a:yo al·gun-os mases. con Soda s,tereQ. PerIJ fue en uri CO ITO plazo. (ulanoo Ilego el mO~I!~: to de'a edi,!:J6n d~' pdmer ~Ibvm de SOdOl Stereo, e' .... 1984, Cerat~ _'fl Pidlo al !kl~1I" de l..o!5 IEn{argados. e-I tam" "'Tr:i;t,ame !l.Ia.ve'r'n·lJ2li!te". 1.01 IdI~i3I de GLl~'taI{O radh::aib:3 ~Il r:.omiF)'I!J1ISlIf el deficit: que most[.arltia, en CLla.nt~ ~ compQisid61'1, ellilbum. debut. (01'1 Ii!! letra de Oi'!mel M@lero "I 51.1 p"'lrtl~l-

parci6n en tecladO'S;. Sf' ~1i.Ib;ria ell pa.rtE!' d~dha d~uda. "'. . ...•

EI re;eFlcuentro I~ego 'sei~ <!Ii'Ii;;l!!, ,cI'espl.I,es" c.u~l1do Mele.ro ",·0I1\;,!!:) <li lI,abGl!

jan:::on S;odll. flue e't'IIl1;! preparadol"l dl!.l· rap~cEI~a, "Candbn Ani;rI'H!,I"', cloni:le'" junto a 'Ce,a:tl. (,bmptJ~o tres caeetones, LoS" EnC:iI'rg~do5 h.a.bl,an cles051pare~ LIdo, y Melero tran.sftaba su carrera '50111~~. Edko, en esa (Ol"!.dici()'ll, ~COi1- 901", en 19138 'i ~Cil,mafa", ell "992.

Cem'!:i 'j Meierg.sl gu i e ro f'I ii:! rrtrel a:l!iiI d01 Cl rtirttcame nte un tiem po m~ i.

En 1 ~:t!'. i'ill"l urta EJl.perlel1c1a ,<I duo" Ci"eamn ~(olare5 Soa-ntoS"·. Abrierol"! lin CilI.lTilno sonorc que' se cerro coon. "'Dyna.mQ .... otro all:lum del trio" (on g,[<l11 p~nklp~don de· Daniiili. Aqu.j trall:i.aJ.o en e'l t'Fijit<lmie-n-to de varrar;I",tra~ e ji"l'fh..iyo d1ecu::iidilr'rU:linte en la renmJ.aa"" ITIU5 I COl' de Soda. En loa co.m~ p-osi(iol'l dt;l. UDynamo", salvande las distanti,a,s, Melero tue OJ! Sojja S,ter'eo, 10 que Brian Eno a Ul. E:sta, vez LIe lIamadD para anrarecer Iii nrllLl~ka.

De 1IT1~~ ~st~ dedr que to<o (:01110 i'n\ti~ado de lulo en \1ariQ~ co:rv.::u,e.r:tos dol! Soda, [ndudablernente. h~y un Ollt'lte1'I IJn desPlres erL I a v ida de SCld", Ste,reo ,a partir de DaJti:iel MellM'.o. Donde ~i.JS id@asmuchas ... eces se ejll;!'t;:y~ taron, se ;]Wlni!3, I r[es90 que las misma!i ac.al"f!'Ie<1,lialll.

EI"I HJ~Ur!lie dedico iI p:rooludr lHll1lda~ nuevaS como Juana La LO(:iI. leu; 8rujQs y Tra NIi'!\llftoo_ [-I'II::e pOCO:'i 'meSes; .:Ip<llrncr6 1U '01 imo trsba]o 5.olista; "Travesti"

Parill 'finalizar, es 1"I"i'l'c:'esariCl ;;Igrf!901r un deto v<I,lliIDl.tslmo en ~I curriculum de Danf,el M~lefO: dUf.lr'l.lE!; una i!pC~il fue el t~~Ja,cI~sta de P'ffirldo Rey'i 5U5 Redond~tm de R.ieota

IiIIfise--s_Ah:1 Bpcooul

E.ll(o'nt'U:1Cl de Ulises AbellElutron parillocar ert Socia Stereo, 'fue Danlel Meolero. Ulrs'E'~, que naclo e] .u de JuUo de 1963, pasaba largiils hor.lis ~r'!5ayando en la ~m1i qu<!' Mralt!fO ten~a en Flores. iFLJiE! .. lll, don.de apare· (i.o IJI"l dia R:i.d1aJrd CO~elll~.n 'Y entre ~os trIEs tormarol'l Siam. primect bah-

da que int@gro BUlrOrJ. . _

Chari)' ~lbet1i es I'!I prlmero de los Soda, que Sf! ccrrtacta, enprimera in'1l,1ao~ra, con Meh=ro. Loj'rwh'.l oil un ~llsayQ. y [),aII:IlTil!1 ~o lJevc -a UIIL5~~ ~~" ~~ memento Soda b~~~'ba un guItar.rlsta},

"""brl~ qui! aclarsr (;,lYle UHses .Butron I'll;,) toco eon Soda, St~~Q" 'J it con !Los E~l,ereotipm:, antLgLlo nombr del trIo. Fue aUi' Wi:lndo, JOJ'1,to a (eralt BosjQ If AIb:li!rtl, UII's;e~ partic.ipo. cen M!f!I~.r'O como Il"l"IJitado, en liii' pl"OD'tlCd6n de un demo que iilcluja tras t~ma!i: ~Jet.et •.• ~i)lme :S:l:!b .. ~tial'l~ y f'C)ebo sonar"; e~ite ~himo. doel canc-eriilFlo Uli!<!;!s Butr6!"_ PoOr entoiice5, el fla.m .. nl~ de-rno de !Los EstereQt:Jpo-s frU'fl' en\l'i .. dlQ~ variOl§ radio~ de (a~;rh.OII FederaL

Poco .antes qlue Lo~ I:stere0f1i~05 camliJrel'l su !"Icmbre pOi' ~I c:lce50d!!

S't@mQl. Ric..harrd Colemilm 5,e cof'liviertfi' en el nuevo g.uit~rris:t"~ que reem" pla2a.a Ulis,e$ Butrol'l_ AUr1oQU!a-, en 1<1 mlnna 'e'pocdl, yll,formaba partE! dl'! M~tr6poli.

Va ~~It'! Mel,ef~ V (~Ieman. S~JtI6n (;ofll'fciFm1lba ~1.!lyrtE''ntrJ creati\IQ da MetrQPO~f" un,1i banda qUe er:np-eZQba a ha('~~:e COinO'C~r y trllill!jijtOlbOli con ijI5idiUi~cI '12,1 drculto !;h~ lecstes diil Su>@nos ,lli,j,ras;.

"Ehxhi~ o "et tio", (milO 10 Ilaman ~m lntlrnos, ,~,iEl'LllE gt:lst.lfIdo 'd,t;l kl'5 tra\,l~5lUra5, dill' "Los TfI~5 Chif,liH;lQ~" ('Omo wando nH'Io, y s.i'empre re(:ono~i~ .qUieeJ artEl ce CQmp{lFlI~r no es una tid:esl:lon tlle't&f1k,(;I~_ A \i't:~e!l. hart:;:] ~Il Uri coll@'~tivo S'~ ra: 'puede ecurrtr a ~!J<llqu'era un.;! melodi~ 0 un ritmo, ~a5t:a.Ufl a le tr:i3I, Afi nna que~:5 'n EiC8Si3 ri g, Wl1ta,r COI1 <!J g!U flQ]; rwu~todes, pere en 'forma relat~va, ,pU(,,5 I"!Q es Ibu~no i:j'I;Ul! sea ~~q]ljqmattco.

LYegoiiJe Me'trO~olifS.'tO"rj con Luis Alberta 5pirn!;1ttOl~ 'Y mi!i5 a.de,I'mti~, rnhla1!l-, Con esta ;agrlJ:p,adliln, reallza gLII";;]5 ,,/ ~fl?r;(!' pr'oforaslon<l~mente. 'fil ~!"I J~ d~c,,"d'lI de-I I'I"O.'iiI!:l"lt<! 'form,"" "!"i.l GiJ;tmiia del Fuego", deride s:obr~· sale, en 'NH:Jla ls '~rayectoria de ia hi:illnda. 'el tern-a N~rw Ma~o,j_ P,EI'FilldpOl en I a pe~il[l,Ila "Tal1l{[o' FeF'OllOJ, donde I~ pO[le 101 vo.'l a IQ~ temas cantedos Dar 1~ ng uito, E ~ rei clJn;jac(l, " E I domo~ i!~ ma~ fijerte", SIf! £0[1v1 erte en @,I hit tie, 19'.93_

Deln i~i M~,~m Vi 0 un. ~Vr5~ I!!n I 0'1 re\l!~ta IE ~ ~",pr:es:Q. I m<!io;lii n arlo 'de Maf~ &.0 de; f9a.l. p!.!bn~<ldQ ptJf' un chlm tile 1 ~ iln(l~,qlli1 buscsba un tedEII:iroli,w tal~qlJipO!dQ parOl haeer ITibhs,ica,. he l1iil!e, era, Milia rnenos "1ue Rlll;h.m~ Lolen,,1Q1, 'l!"ImediatO!Mertte, M~I@n;) conte~t6 el ,I!;VISoD ~e {Olemi1ifi y se "'Clfll~[.t.ilrto~~ 'U ~il ~'fH;;h c. AII.i e s'ta,b01 t'II. ~d@m a~, ju n to 01 Dan~ el, Ritk:li £i.! e!n;<! Paz y UHS'L?-S Bytn6f'1. Ensegll,ldlii. MeJer,o, Butnll[l Y .(olemtil1, CO~110 Yi:I menclonamos fotmtilrcn S1~m. A la flamante oarH:I<I, dfa!i m1:i5 tarde.se: sumafen l!Sabel D,~5~balrll:jtf'! '(mils t a rdl;! ~e ~n~Oirg"fr<ll. ~e la leotr.al del ternS! de. Soed!~ "'En umif1o"J y Ce'I!;a, Me'l 'Gowland pam '~ormar Metro.pol.L Mel~fGll no c1ur<l!r~a my,Il:I'ti.o, en -el giFUpo, 'i Col~n'1an tambie-n ScE:l i1Ibrir~,;;1 !TI!~~ tarde,

C{]i'li'!lma.11I no ,5'En;emRoi c6moodo en 1.3 cflgmpad,6n. Pi!:! ~O1> winte tema1> que 1l!F1!5 "YO) kI'Hl, ,sa~ 0 do~ er.m de e L S e s.emja !!:Clii'!O P OS1:er.ga do. Pm una jLlgarre'fa clef d,ertin~, Wl5~ ai mis,motlempo, tllarl}!, ,Alberti ~!J' lIamo para proPQrleF'le que .slBa el w.arto ~n.t~grarrlll? dill 1.<1 ~<ll'Ida., Lo~ 5'G1ciil b'U1"ic<lbOiI'l ~·trQ 9 u it;! rr~~ta. I:HJcf~S U I i s,m IB Uotro!'! yal noto~ab.il ron ei los, if G UtSJ:aVo Cerat! lloquE'rf"GI ~'QC<li1i' y, ~dem,as, cantar. I-Iadai una 0 10'1 atra" aml:Hl5 r~5~1,. t~ib'al'n dle'm<l.!ii~do ~lbnJ'ma.dlJr;a5' ~ar,a, e~ (ol~m<lfcl (OT'rl'i!llb,a con ia f!i!Cc}me,f'li2Iadoii1 de Meole'o. lEmiendo en cuentil f.'no, Ch<lfly I 001"1 tOI1IJ~'!JI"m· c,i!lCO Y piZldallit>e ~e il1VltO ii Coi em 01111 <Ii pa rti ci P fir d Iil i 9 rUi po: ,. ~ QuO! re5 00- (;{lr -con .;:1 m~jor gu'it,mist@, ~~ m~j9!' b~jJ':lt.ol, 'i el mej9f b,Mem del 11<1[$7' :iomo5;·I,a banda mils m~de~lfl1i d~ Argent.ifla"", E~1:.aJ,~ paj,iSlbrO}~ e5pllntar~1"! .<I. (;olem~n<

A 11,a :samanO'! siglu~erll~, Charly Aliberti vollJit) a 1<1 cargO! con e~ Qfr~e.i· mie:rctto. E~:lI 'II,,;a~,hre W'I poco mils l1urulkle 'I ~!;!n[mO_ l .. p05ter'9c<lcJOflen

M~;,lr6~oll y rCil .cgrtii! distima<t qLl~ :iep .. r<l~.an ~~ c,;,~Cl CQn ~I iU[!;ar de r!J1-

qyb, m.claieron p~f'i!l6Il!e (alem~i:n ~~ 5umI;! a tas zap,jIoas" .

IE n .d efin iitiv<I., no r udQ 1imp I OiI,fS,1! Y le s.u:glirio ~. I (')IS, Soda qy~ sig uieti:1n • 'JITIl!) tria, .. le98iI'lQo que, d(2! e1>'Oi Manera, s<(;ma,ban. como un '5,6~ido bl'oql!1:l. Sin Me1:l"opoii n] So~ja :!ite:rcE!O, Cole:llurl se de-dh:o ae:Studiar Fillil!:01, I'rl 101 F!ill[ultad de Cienotlii5 E:){~C'taJ.'l. .

Dra to-dos modes, [iiI Hnea LOn. Sod£! M habra (:tesi!lpa.re~Jd(J> Rknard tor W tnmo in'\.i'it~doell el tetlt!"!;! Anro~,~n 1985;e'1 Qbtillis·lI:ie ·19ffl6'; ,Y En OJ,j •. 8b1'rlO;!l cluaes '!i pubes, Ademas, I,izo 1<1 Il!!tr'll d~ '''Azu.I'l{clo'' P<lOO e] album "~a:~a Pef'SQn.al~ y ~O'O !j:I g'Uit~fU f.'lfl 011 tem~, "No. IExis1:~~~, rte la pl<llE~

~ S 1'~IliJ3" • .

L6f(;':itudios: d~ F[rska qued.amn ,01 un i,[!ldo, ''/ CoLeman vool'\llil' a inte-grc.l :Una: b[l,mla: La NUl(cL 'Sitl!1.ilj~'5 en 1'98'6, p.~!"ITdp.g dE',1 S:!ilguf~clo album ~olis.ta ~e Al'ldf~$ Cal'.II:rr~wJ\ "Vido Cruel", junto a 5~m .. l.h3 y (,i;lno~ E51.!'! fld€HI!"J Oina ba~1i!mll m01l1dQ p,af'ijl Hic:h,aln:1 pD'rqlJ~ inteQ'ri:lbi! d05 banQ<'i~ 011 rnlsmo tiof:mpc: Frke,10n, ron Gu~t[l,"'o Cem'll, 'CrTst:ian B.diS,SO y Fo:rn.<Indo Sarnillell; 'J Las Lig.a!>, m., Charl,y Gardi1l" ['riS'llaj'j iBj3Is!lg, Fer-n03ndoSoama~O), Daniel Mefingo y Mdre5 CliIl'O!Im.:3ro. Con La.:; Ligas i1:cn;aln;lIiI en Chile, Fr.mcitl 'Y hp<lt'iil,y recibleron 101 <l(e'pot.aldQfI Qt;! los eur0iP'!l!Q~, En ese tom p or ~I II iejQI m bI noi:dQ, fitQ P:il~!!: r e~m pla;;:o <l And re-~ C~lillfl'l Ollr-o, Mas:,ad~I:J31"1-o E~, p'~I~~s lnt~ITla~ y 1;3 ~riQr~d.ad qUit: S.i:!m."lea, ~as$o ':I Cfol,leman le-daban OJ FrlcCl1on. di!!a.lvI!'lI'On " La!> Ug,ar;,.

fr~(]cioFlIli!gO 01 ternw un wronocilTllento I::!I"i todo e:1 p'ol!r:s, COrn(l UI1'1B de ia:i b.<lodaii< que mfl§ pmgr~roil: mo5i:rElbi;ll, Un par de' alhum~ edit<ldo~ 1:0 o(oniirmafOr'I, y lao fig LIra die Cole:m.m, "ri'irmad@ (omo -eo! !rIder de la band;;" .;,r~c.i,;l y grall'l.t;rb<1! !IlrHlrmem'll'f'rlle.l..a t,raclLll::do'l al "iilsrre-~IOlno d,e! tema ~ H~ree~ '" dill l)a\J~d @oilliie. y owa,. comJllQ~ici enes die Rrchard. ex,alti1lb~lF'!e I l:j:l'pugUo1j e ,CNHltiVQ dEl'! IlillU h::o,

A·r.H!~iill del (:<lmbio de tormadan, J<l! eVQiIJooll'del gi'upo hm netable.

Los mLJ.~lw!i er<!r1 o:trCIS; Rid'liJrd (0 I ern 011'1 , '"E'I (3,Qnzo" i'l.ala(l.os., D"'nf,!;!~ ,CElitr'U, C:[lj:!i~ Mel GrIJWf<ll!d, David "VII1!!1ira" Av~la y R:aH Unat<l. 1:1 aspecto, m~U~CilI. r::bmp en todd I" r'i"ilIyectClrl". de: Co,leman, \'~"Ia ~-all'!;l:ad'o de <ii'lgC d~ frl ... olldad V d~ !i.lnaprepo~d~r"'n{i'ill <! 1<;1 imagen y ,,. la l!rtetica. Pa-M C:Ot!a:man, 1['1 lmagen ro~i1bOI'O!C:Ofi ~I m~,m~l~, ~a letta, ~0iI m~s,ica. lira!> ~\Jces:,. fa fotogn'fl.lll, e~ LIm dil! ia,$. poilIOiI:nills_ 5iempre tratiillOO de ne'll~r 1:0'£10. all @:idlr'emo, tantEl ~LJ a~lOerta m[l.derno c.omo SlLI mLUsic:a. Reca!1iod6~i1 'i.I<lrias o<port u nid.ad,es [flJe rio 1@5<1ie e'5l(ri blr 50b f@ la NMlliiJ ad ~ociail. q'lJi e ,~ ~t~05 I~ ~~Ie rnefor lO$,vyotie,ne qu~ lD'N ,on lEI bel'le:li:l, 5'e ate'fG<I .d, .. compo~ Sil:Jon dE! 1f![r,o!S tI~ ~nta.gEn~~,. !E~ Una de la:;; 'i:iJlriKterht[(",s, mas sOlff~nt@~, qu~ ro Olrri;man mas 0'1 GUstiliVo. Ceratl.

De:~d~ Nol/il:lmbnH:ie> 19M. Rlch<ll"dfCClTe'ITIa,FI ifllt~ra .LO','i 7IDemne:s, EI rmmb!'Ia d~ la banal<l fu~ ideO) dee R;icha.rd, Opl1'!6 qu:~ casl todos irg,s gn.Jpo£ denen nQrnbrt:!s de 'Clinfm<lil@s de potquer!a, En cambio, Ic's ,d'!1!lTines,

sen ma5, i.,tellgen1liH ql..!~ ul.alq:uier al'llm.lIl. pnr J9 tOir'lt1J anldil!;!ron ~ U:amal'$@ de t!So1 manera, argrcg.1ndole un 'r;imnero' ca.baHstico, como ef 5ilete_ "fa e:ditaron Va,rl05 dISW.~, El primero. donde s.obre:S;\'l,le el temal "Dale SaHda", fu~ pnJdilll(rdo P(lf Gust~1I0 Cerati, Ie"5up~s6nko, JlJntQ ton Coleman (!Ide!', vez y gu.hafia); frrtegr,arn lal band.a, en: e'ttru mmi1EntoS' Brayllc AguirrE (baterr~) 'V Rid:y Saenz Paz (oajo)-

--1----

• IFRAG M'E N 1010 E LIN ItEPmrr"',JHlEI\LlZAI}O A SUDrA. STEREO PHil 'lR£IIISIO N.

HI EL fl'f!UGf;iAMA "OPEN RQC';;" , ATC. J U"llD DEI'9ll1i I

GUSlANQ C£JIA'I1: - ·Emp.E'-i~ cun fiJ 9r .. Ht,ma (rro/Ja, [) 1f.i~', LQ!l ,u-eraa de ny,trm ~n~iCdmE'l'tl~ yo ~oy zurdo de' afl~:J'~n, 1[.1(.'90 m~ (vrronV'lrnend'o en i'IDlbtdiE/stm I rl ~rfM'W.:.1 ~ QU,t' afli!rr~ 1.1 {jull.arfj3· i~ mme (1,,1 n:~s, Qi;IlptJe~. Pf,Jr Und WJi"S- 11(,)11 l11er~dk·.;I, Q jjmq~e fill nrimE'rif pm{;;;mm dro b'-lmrr r1Uf! i(,(VE', rrtf:' a-rol1:5.epj ~~ofl~rr/7e,i~ del 01f(J 1O{j'n frto ful" Q ,'0, nr.I[:,VE.' IiltiOS EI pnmer remil QrJl' <JpfP(jdi lut' "t'a lengo ulll7j c;jrn 1lf'9i'L!5'

f) Jyjrner _ rlJPo QLJE' tutt:' lut!, WI tn'o de 9!>n/e dE Floras;. A ('.Ii 'rif) r fk.bifJmos PLJe~t{J f r Slgfll'f!CdM t~i~/en('a ff'rteniif, un nombn;o tflNlll".fJd'o· y rome nu fl'JreciiJ ve.rgonlolO y muy idrgo, Ie Quedri E. r HiIl;iamO$ rock '~blu(Cs £n 1?'S(i' tn ITm~n(.'J, flSCI Kh,:ib,:,imos S:;:M'~ Jil. qtm hiltJi.iJ pasaoo par Buen[}~ Airel.

A let:t fo CIJllrlr/ n!OJ Fm::ul~d d",i 5~t\.',:1(.:IIJt, wdndo ecs,fudlijlJij CamlmiracrQn 5[1aar .At t.f1,.rl}l rosmnrr d~'IJ~~ e« e1 '82 Fue ril !ra\.-ltl de mi ~l~/mn\lliil, Que to hd{'lJa conOLirfa E'11 Uri' rlt.,l!J ,II (h1'lriy ,If' habji') W~l'dO t!1 {J~r:l qr.l~ e-ra hil't(Ni~l<l PNn /;f JfJIEn"r{'Jrl rJ~ P.l Eli'] M.slc,lm('.nte BCo;'n:a13[,J eliOl (I ii1I.Hl~I~~. ml qu£'rio m.UY c/d/'IJ a qLJi~fi Mi h ~m.l,nEl me dfja qUE' ml10da j IHl ,~r:m, ;;:}tlfE crt.! b~JlF'fin~, Oil!'! 1<1 5Egul<l Y ''l'ue Ql.Ifi'ia mllQo;:.'l"mt' ~{Jrqu~ yo Brd m.u.lfirn, £l1tQnW .. liDS ((]n <I.cmm05 (tllll~Ju Ie (WinO!. W?f NIJ5 JIJt1I<lfTlm, E:'li?! ~zam(l~ ~ IJ'Cifr f $[10 .ada vez rnejm Pem tl1rrnrnos 1.111 ,lila f!11"rrlPelil' a rocar M ('islllllOS IJj~re:;.

Con S{1Qrj ~f' rJio U1I8 M~!Jla d~ 'alit Q fJrapnflef musiC"alm'mfa F!Je un mOlTi'erJ (0 IU .. f6ri{!J.. aan.Je, rtO 5(511) iI lJ(JJrWU5: flru ilp.:lretl() e:!!.[iJ rH.'Cl3idad. .5im) qUI? a Wm'os grupos I-IUhiJ un~ $i(lji'if.io.n P0/!'lic(J·h;sr6ri.:::.:.! e~fJe!JtJff TodD torm;;iril:p pa~ quo Sf' w:m la!> CO!:.!i'S" (G;lj,~mVO (er .• ·lII. Pf'f.'Jflf~mrl tt~ nl 'Ol/err ROCiV. AI c: fl..~II'itl d~ r99U

" D'jilln r!<!·llIId 1Jl' I.'~ "",,tll'[lI1' de :l:til'1)t 'rue'Io(Iri.) UJJ.!I M I ~

Z.iEm BOSEel.: - "UI1\:.I ~z li1i a comprilr Lm eqwpo de ;;JJ,JdrD S iIe'IltJ~ paso un CJ'i:9to de La .. Beelles,. y 50 fr.J!:! fo.rUS1I11Q. A pesar que /1,~fa flsnKh.1,oo /l«<bl'!fr rle e#o5 PGf rnis amigO's,. que: ierrl.an band85. PI;fQ !'lunG!! ~hli'11;Dnt<l'tado '0111 5(1 I'Tlt_,'slca, .as!' tdn cllfeCt.a ]I COr! Ion bLlEn audio. De ahl E:.J1 ffl~S, &mp!Il(e f.1 ('omprclrme (odo SllS di~ros

MJ prrmel' f:erJ~aJ too 1:Qf1 llf'la btil'100 .semiaa1s!ic'iJ, ffI.LIn conC;U~1(;I QI.P,;i' se na.:fi,l en eJ miS_rno coiegw !'·t'wtl{.ia.rtv. err d fCiJrro D,OIl OO!l;co, tr:!mplD df!..lo ZODi) nQl'IE' Alfl, el'l.rquelto:; df'iOS, 5f' pf"EsE'rJtaban Aqvei¥te, p~{)po fjJM~'i, I.wlfild~Ji gr.:.ln~

ales /!rmiirnm ur~ gWpu N~IT'Iilclo NAgL~·, Y Ci'f!O que ~11!"1'!(lS" ':;~9[Jnda'£, Fi~uel"· dr;i qUE' e;J 15~ crn6E'rlo cerro TrOOil ArrgW:la. que er.] et Trodla A,1r5l(J!ita previa, aI Tror;;_f:rij /lflg[l>U.;o m~t(Jdi({),

£1 prim''!' dla rot'! d""se; eJ'l eJ 5;IJlvadar ilf!91:Jf:. Mroe, Mr2 ,'~flN erdt:!,;mte, emoece .3 iter las CileJ'a5 de {ru; rlUeVC5 ydefecfG Uf! gwpo fir:! 1)l1llanguf!m~ "11 d frmdrJ fILl!':' m~ [allan oosto"Ji'I~F. [JIM, Ta,de un p(1,r de me~~ 'ffi piilSrJl" .W1'J11,. :>ent;;r[l')re ron elJru :rt oompmJ~i'" que iO',.rucMbamo5 fij mi5fl'l;7 mlJ'SI«~ Glrn<lV9 me a/ucrno ['n unO de E'.i{l5 .iI~,;jdu5 de unJ\ters~'d~d. (UMcro W(,a la gur[tJ',(i A{jerrJft,'j, f,;li'JID trwy bien 11)gglJ, ra ~ en sus pr~~FrMIQGlf]eS ron 5LJ" b[Jr'.dfJ~,

UI,it~Il:'i' AI1OEJl'fI: - ".Mi papa ~1:eris("~ OOV!ijlffllffi r!!!l diO'Sr=db~ qtJa 51.! h~o ID fuem En q,uinw gr.a:LJ'D emped~ a CUrn,:l.f ci<lseJ df/! ll~lE'ri[J, [j1:e'i 1E!ceg PDr 'scmal1i:i. k,,cO ~ ese ,fl'1lMl ~n fD mil g~MbarJ milS to-S' wche(J (0]'. tOG 8;Vi{)m,?$. [If I:ego. \livla i1lrl'n.1ll'lrfo ro~!' 'I dlsefi.:!lr;l!:;t'o muy proljiamffi~e "

(,(ll)rbci[J II

EI 20 de Enero, Sidd!a Stereo hace la primer pre~emtacl6n del ano on Pinup. lEn allglrflfl.~ cllsW5 de Buenos A'ires,! Punta del bt@empez:aiba.a sonEIl" "DiI2Urt:icQ" 5,oda pertenecia ill Iii mrsma mgen'ia Que habra C'ontratado ,OI VinJ!i., Rodriguez AresF'rod~c.don~~:

.JustanneF'l't~, gtr~~i;l~ ,011 ~~fuerzo .de IFi:Odrig'IJe:l! Ares" en M-arzo se ifIi2!o un imjporta.nte cklo de redtalas en MarOlbu, dondE! el maestro ode: cere-mol"l ia'!l elr~ La I e M II~, 'If f.il!Ir~ti. el ;ill !.It,o,r de 1001> .alien es ,ca Ilejero s.

En ~ortalfuetai11'1'11 ~echai)" diondG Sioda ~~UVD eli 8. E~rnpe2ar(lr'l eeme ~OIporte ~e Virus" ':J i:'!l!rmiln1llmn rnrno una de lasatracelerres, Pm1h:::lp<lrolll en asta sene de shews: Lm Twist, lLos Abuelos de, 1<1 N.ada" l.os Heiic:6p,t~ro~,,.' ZOl~"

Gracias a 100 e,>;Fiiblcio en Milr:aDu "i <I, Roclrfguez AItle5 .• Soda 5tereoE!iI'fI' Ipie:ZQ a tener E'sp:ac.ioii en los meclios de! [Omunllcu;io:n.

A m~diOldo!i d@ Agorto sale a la callie I primer ;:'iJbum. ~Soda Stereo" (on la pr~du'C(i6f11 ;;ilrtis:ti4oi! EI~ Federicol MO'l1ra - Virus-, 101 -Piirticupi31dcm de D,Jinii21 Me:l-t=ro -en 'fJ:se mOMJ1ef"lito. en to~ EmaF!il1IdQ;5. ell te.<:Ia,t;ios, y Gon~a'IQ ",1:1 Gom!o" 'PijJado~ en 5oic:>:O, como rm,U~dl;'O~ iirlVitill!105, Ell futuro orPerador d'e' sonido, Adrf'~n 1:1I'i)'ema, recrEi6 soroidos de gimnasijo, pateando pili!s de. mkroftH'I'l:)i5 .• eorl "Mil 00'01'1,01 ti em:!' ,hkep5" . Alfradl;o tets I'1!Olliz{i 111 tap'a 'i ~llogo, De a'lrien mas, Sol;! dedk6 a hi imagen y erlletica dell g,r,ypo.

n, ir~ADI!,JO O[ CERllin

Adem;]! de /i,JbeJ' ~ido .,.i!.J'UidfJf medico, mCil,' e<:l cilrnretJ Q Ierler ~ f)IQp~ gB1001 de pl1blkidad pqr u~ d',;F., G.us-tairO CfYilt.' tfaba,\Q ~n fa nMSg C'~fI.~f[lct. A f}lil1rlp1OJ de 1.9&l, J/lli.\f11aba 1115 P~f""l'Qf1es de Soda Co.n SIJS rJi~ ~~s Co.r.rJG IJfflmatw ptlbl'[ itill1U d~ fa pi1llllG:idgrP

",." r,;.:- • 't,,;, I F'.i '."Ii:,,",

,oft1ilJ!'li!l"I':Ni",oo~ eI cliBI.tIGoNif'. ~t!J~ .1:, ~ ~ 'O·~ Md1:.!I:l 'ik Hla<t,

Sea" ,%.iftl:l, ~J/i"l ""~.!OO ~Ji ~~u.

1 : olJ'1or'Cllle fja p~do jEf rid Jet-5f't? {Ct=,rafi-fidr::rnraj .2 . 5ob.redo.ts de N (Ceratj)

1 - Te l11'Ken fil1tfl ll'itacmrtI.TI ,refilti~illj'Q}

~ rl"oif<'llrnii $tl<l~rI~ (M:f!ff!<DJ

5 [ D.ieMt:Ilo (QI'-'a11)

'Ii . T!i!~.JtiJ '(~r4'N'

7 M Lin segundo rCm~ Bos.io) ,Il ,- Un mM en mi pfiiirnrd ((~nr6} 9 . E.iiemp'() 1C5 d;Fl~O (Cer(ltl)

10 ; /:4f(Odfslaros (Ciera-t!.,sosklj

11 . Mi navi<l tif!ne b{[;~ (C~ati-Bruro..F(r;;(dJf.aJ

1.'r~.Jl1(r~JiL aru.~[II:o..I: Fcd)~rlm MOoIl:ra ArregllldQ per Sm;llI Stereo

TJfllhll'· lito HI.IQi!r, O!~rli~ LOpez y OR:ol!f Gimellfl-<:

Gnabado !!f1 Estlilli os C. B.S, r l'i.'L'1\o:J: Alf;redo Loi1

Nj.:,· AifTOOO lLoi:'i \} lFemll'nda Cohen IIhhi(ClI IILdf4Tod'i;l: ~'~j Gon2:0" '!5oaI1(o).

Dill niel Me lerQ ('tedadod IlLlI • .'r(J.! CJ;.,a rr.)' Alb-erti \,i.n ~Iil.m\.'l! Gustavo C(;!fati II.~H) ~Wii~; lm;y elU.

• AV:lI>IlJ,tUirtlrrt.l:l L\~ et ti\;trlGl CI.t.'I\;, t'l1 Joj ~lIp.iIof e,

~ Il'etrmBd~M-ol1Ii!'IJ lie lirM.!t:drl }tl!J'~ ei'lt~rattr

!£Ems

UN MQ$Ii.. Et4 Mi P!.A(l\fWl IJro miSii M mi~d Refu.giadof ~i:IrP r:I.;:Iiltan. b.uf(~f.IdtJ.!lC~

1l(1lr.;'r.4:J~ ~ n~lr,l'i t;...rm~ij I')I~~ rJrlfk¥J()j..

.argo OCIi'ffclQ. jfl;J f!~rofi'il ~!idL.oo, ~rr f11El"t'fljll'lliE'llm, 1m/(;" IN€' de]M ~ h<iCff ;:» ,"",hT. t·n 1'( l1.om;,.l'lltJ\

Fu,. er. M'~ . UO ')1,,"1'<1, it&W (!'it,.

I!I'kerlri. lRl Ogclml,'( lEnia ~ r alii 10 ~'I un I'lITlclr! ali "" ".IOCNoi t!f1 rm pli!earo.

,til mxt</fl P;3~ ~rll'l<t'. (!""-I'tl"'Il;'-"""'r.lI~ma'"

;r", 1'fI1{t! rm.r~iIlt).fir~, m .. t.QJiIl(1'1 r{~ I'IoJ ilay iTIiI~ ti(lIJIfI(J I,M! t~ ~[rll""'5tf", L::HJf.l.J ~rll ,

1Jrl1lrt;l~ e,lj mI r.r1il!J,I('l:

E'n rru pi.Kd,-d:

1:1" 11'IO".iekJ /JIiIr~ ilrl'1lM, perr;. 11'!NJ("" ;jdroi ~ r

Aquf (,]Iin~n (11 {l'P.I\,lS "uri

2Sla-bas Jeips'1

t,lll NOVlIA TI EiNe- BICEP.~ G,mn."osIa par tl1; r.w;1es. S",'i1~ (1~ ~lfa! "

~f ~Il' Ifl'lrien~'rr.JW,', st¥'» ttJllV ~AJtj,lb/(i;

~rlJ' tl", pu..:rJo do::;L[j~" ("t.\" 1...Ji,I, to !olE\l'lm y ~ .lfK'Pi:IY.J.

~1O!lJe,J IWI tQl710 IlnlTgal,

5I'gWr if.!;J 1!5 JIIXIII./.

iliIJi;lI'Jtro ~[ildtJG

1l1li' ~.~r.o iJ"ofl',,]fir,l

t: !'1iri1li'~"!'l~lIi11 .. , V rrn ffl,)l£fJ es Q.'i1r; .. 't~

Si!gWu que ~i!' ~'!JfWI'IWia:

rTlj nrN'loi tIrYM r.ll!:E'ps.

'*' W'1 kll1lJ~ ~i

Mi I'lI!lv!<f e5.Ji.'l.:lfM,I,

r{lte rJiJIa!: [n'ariJr~, t'~rriJ'{o!tl ~b~Yo.~

uri ~ra ¢e' 9/.)' pes.;i11 ~l!E'~ (Ie 1"<¥",ir-il(l';il, ,rJ@Oi'JhJr.J ~ m~1JJs.t

DIETUICO 501rJCI> ifl .;:cr.,~m;b n'~t;o::o.. tkilr]')tJl. !IIi:! (!fIc'iiI gie@ir:a,. <"i1.IJO'crfle5 de ar'F1Q( (On .s~.mfia (00 mena5 Fku.f1oJ (~.

JOOlOli iJI'l coo}unltiJ dirYo!o/II{Oj m~r,)!n!)S fits mE'Jl!i.'&t-~ IFnelt= o;a~·w ((Jf!J/)f}o Iible {tJfi~l.rrJ1~ ~"'lJ!: fIQ hay pr;;o!fy'f) 5(m~ UfI oonjutJi'!l dieol';'"II'w.

Ml'ili}IOO d ~f.:;tt:;.O ~te~JW. m.I~~ ffll!!1~~ Q'(·.lti!llmi'lrJ'Bl; ~iIti~ ~ g.Yfll'l,l:N ~l7 ""~iCMrfflI:'Jl 111'1<1 nail'" Q'ie[c'flCi), ~'Iffl"ro. e.fj ",nil r,:a.ma 5N1!fltrcjj, Ie qlNE'ro pi!.lO ~l~ faf! gQr:d~

prl!SiMl.o qu ' "o..w:s ~liiiI ;/ ,,;;ig.¥nl;l!l se iIL.JI14:il2' oc~

TRAlAME SUAlIII'IOImNTE A/g.:.Iit;l'l me ira dfdlg q!.le' ~ 5DiPda;jj !(! E'~aantJ\'.' I,~~ ~U5 '!f9S. y~!Je'hl~.1'.3 .;'lrlli'J'l ~firnlE'h~. >]TJe feWrr.l,i '/i;f.Ies qtJE' a:I.rr'.pre{le.1er .j;Jl:il\"-m:r prtS~ fil!; (ltiedo~

d()(lEJe f'SJ',,'n gu.,i.ra1ill\)p;.

Y Qtle no p.rxjiF! quTl~r!(~ ~I' <II !'til."&:! mE ~tl~:" (I,\:) qrJJeffJ ~rmil~

J..iS fI'h'SmaS w~u M j;[JfI.!I'rrl,Dl ir:as ~im1en reo Quit!.,; ~ mE' llil1f~ ~Uijl,!f'mt;'ft"re Ie ror1'lpOt1<fS dv !It;UfI'WJ ro.rJ ID quP. dicta QO\j rlll't'lWfI,'(l, Y f.'5t~ V1(Of;!1',111r.'~ ~ "" .r!g.c t:ielu<cil' I!\ t{,lo'l<; lJ,'",n ~ .M(~mlO

n:U-:I{A Oe~m ~c VF,'dIQ ~il(lJdiise JJie.." 1117 hay frD~ etI esrD. 1fll 'fQ.Ii a~coolc.! flJ fJJeffJ'O se.~ flO ~~ Imt~ df! ml l'M'- .t~Jdn€5J5, y tOO~ <lli' pie!.

Aunl@flU!.n *,:::Irlele:i. rP qt.lletit<arlllJf 1').lrede5, ~~~erf1.ilS" writ;) 00tI ~.3nta ft.rE!JZol, om ~arltl:! elN"jr.'dp'co:t r~(li; OlE (:f!r.et:'!lJer. .

EI primeralbum ccntlen !.Irnll gr.an rarrtldad die hits. y ~SD detNminc una ,e~p,l\lc1e de "boom" para ia ep,oc.a. E.~a.lls la tendencia qjue ~e evidend",; I~ bu.'Squ'ediac de meloofas peglaolZ .. ,S y de un es.tilo dlfen:!I1N~, .original.IE'S un preduete I'l!:sp~tabll2, tenlendo en cuents que fue un disiCO de.but EI tratllmienUi en 1,(I,s letra5 es 'bastante pobre, 5011:';1'-0 en ~Un mi'sil 'en rrd pJacard" y "Trbt~mE1~'u@V'eme·nte·". 'ElS':t.e ultimo, de· Danh~il Me:[ero" "S.O!darSt!il:r~Q'; "lS. U.Aa in v ltacio!'l .,1 bal1e. a la diiVersl&n, Idea.l pdica.1o ClilJ@ 5.e es.· cucnabe a pri'ncipijo5 de los 'sa- en 1<15 discos pertanas. R:itmos gai"Lcheros, mu~ica a,legre, d'iE::tetica., light Y f@liz; para u disco que rue ilu!ptado, .. [1 pesar d:e I,';)' pocs populati:dad q:ue: iposela 121 trlo hasta ese lnstan e.

La primer-a, prese-.r'I'tacf611 del album' ;8. 111 prensa fiI.l1i el 1 de OC'tubre -Zata !:uillllPira 2-El Olii'iOS", ·l\ln el .suJbsue!o diel 10c<l1 di!' PtJmpe<rr Nic de Suijpad'lOl y McElUPU, Am los jn:vitad{l~~ diilgUS.-

~, .. ron 9,r<i1l centidad de h~mb!Hguesa$1j PljlPa.s; fdtias, Oural1lt!e lEI l"eYn~Of1 se '~xhibi6 el vidaeclli;p ~Diete-tim" .. (uanda se il1tenM rnostrarlo por s.egll.lf'ld a I.mz, i morwemieril'tes t!fl;cn i cosfrustraron parte del audio, Los i'isirtent.es f@cibie- • ron .!ld,emas de. una gaoetiHa. un" copia del ~i~ bum, y el ,ll)gar estaba adom.;l!do por un flip'per~ y una Vttwla"

Ern M('!tro, '5uipad'1<l 927, i3otOan 'e~ 7 ~II~ '5~~ demore_ Dieron 'Urla se·guklliHa de r&ita~e!!S: en laE.s.quijnOl d~~ Sol, hast~ l'l,e.glar ~t primer escenacF~Q grande. En Di'[ilZ':mbre se pT~dul;!i! ~I, prlm-f;lr corrtatto mOl$iV9, cuando cOnripa~n el e~,.. p.~C1i:a(I,Jc!{l, en el Fi3S1:I\I~1 de Los; LagoJS,. (On .z<'!~, Vifll.lS:. los AblJe-lo~ de la Na.da, GJ.r., M.emphis, Sueter, Oveja Negra; Los T· ... ds:1t,. Marllina RO!5S 'J ·otr05. EI <ionderto se de.§BI''WIlc6 ~ntre el l' y 2: de Di.c.iI::!mbre en el PalrqlJe de I.a RecQnquist;a, ell Panameri(ana '!I Ctimili'O' de.ll3uen Ayre, 1:'(I!'l la (Qnd U)c,"io!1 d~j,u is! n Al be rto Ba dia~

1. .. gran l\)cf'n.[;id~ Ui1lg6 e,1 14 de- Diicie-mbr~, ~16i.alf'ldo Soda Sten"1o JPreserrtd su dis;cQ ern Ima fum:l.6-n t ealiz.adla Ii:! Ii, el TiEii31tro A'ttros •. A P€scatr

d~ pOCt:Ji ,es:p<Jciel br'intlado par l(is me-dio'S. ~I rugar reb-also. La puesta li.:n ~sc.enBi (011lt6 con 16 t.;alevimn~s prestados por amigo5 y hmiliar~. Las aparatos lesl-a-b1lr! en el fondo del escerlOIrrC, todos em:,I,mdido.s. sa-<;:O!dQ§, de sinton fa, ~(jn ·e,1 hori~Qnt~'Ij 'V€rtka~ modificOida.

A~tLJal'ol'l come muslcos jnv~t~.)c(iJl)s. rredernc.o MQura .!ted~dos-. ~1E1 ,GonZQ" ,501:':0- y 'Rrct1ardl (o~@mi!ln ·~g!u~tarra-. 1:1 '5howfu:~ s;oHdo,a pes.ar ~le la (:lO"C2I e)(p~rie-nda en este tipo de "U:Clnte~im[entos,

DI~CIEM8:REl Y2 olAv NOCH~ '2~ ~ .

~p~'

o d ,/,J~

. 4Ein$ ~ ~ ParqiJ8 [J~ I~ i91!t:.nnqLr.stJ,

((J-di! rorn~ r);r :)liANA1..f£i\ffiBADI~ MMII.jNAlflOS5;("~I.IESIE CAllBAiUlI' S~NOOA MI'HANOVlC lC.alUJUEl1fO·l'lroPA,u>Nm;)'MBTI!:~ : Roc,ur NARVA..IA I ~05I1BuaO$ DE 1..0. NAOA;10S'fWlS1I' .

!LA TO'Jl'.IIi<CHI, PURf·W!P..!:.A 1I'Im::_"-VIWS ·SOlDA5TII'I:tn SlJrneR.OVUAN(GilA~GABRIElcioA....,t;ci;VANEMIHANOVIi:H·

~i'lIAIm5AYOJiKNltE.M[>:HI~ ~¢r~o.s,· .... .

, Panamerican."I 'Ii :~aminlJ! 'l~1 EluIlJlp.'lre (! t~,a D.9rrel!:iJl't.

Em~aoos e1I'tellla en .

. etlt'lllG:Di:.;i:r~ 1Jl;!Ei],.['I)rrienle.l:ylliwo .

DlintllJ CtJllu'iIl cl:-lDisro,,Ilhlnn 17.2ll. Sia.Fela18.CAb~r')24·11 . C~b~I~~: Rf~3doii.;a52113 .

5ffr;rma. :liil:f.~iiL.~lr.ijri1r~

. itl Pl;:ill!48 Ji !'ii,1

CO;n)J~ciar:

".:,cn~0)t:~r.;~~&l~~~I~f~~1~~~~:~~~~~:I~;r.~ ~w.: 1!.>4'>''''':':'~ "l~""r;f~~'~ll.~ff.:,';:!:,A!;; e ... ~ fM'''''~

A W. ,(,10..;1 O::f:till!'!:",d.e~f~i'!n.~.~_~~ __

• Al1!o <l)liIR>tiIJb t?II/:1 WLlllt.:l r"'lI~f(I(JI. ~ 18 01' MJ~l'emb11! de 19!i'!l.

So.::.I<:l i!l'l'm EYI .,) ~I/ r/r ,'tr:-; taQ\1'i

fill UN SEfiI.JlI)H~Q ~i£K\.q!l~ rw ~ .... "'ifI. lWlidll.. m:J IE-q~ flaplOO,/"!iq q~ Qai/ar:. ~.J.Pia\;.I/.:adi! vel mJr<:

(','IHe 9dIO.1 'iO tefl(ji') /di:1I dilltt:JrJ ~~.'i1 mB doI:J.lilli!"ir;;; II,~ fl3YlrnS ~r lMf.lid(l:,i:)~o",,_~rl"'r. li'.j,:m:kp::~lil:ra.

~~'E'3a. de i'vlo:llJad.

Nr,. ~ doc(;:lr: riO ~f1'fjJy ~1

I~ f2J ml ff!IJ~~a ~ ml rOOJ .. .~Jrtl.i.rh{lw IJttal eJ If('fl ~rro.lj~ ya ~[JI'l1MM. P.ilpido,'m mI'rNffiocl!lr;

J¥p!dQ, tit;;;! d'-lies hQl'l

Nfl5P, fI'Ii~

ril) t('il~ KIf:jI Qn~ ,.1'1' aJl"e p.ua r~~I(Jr

SOlO tfoiJ"lE'j s 'Jm1 ~Ii:! S.Jca.!l2 Im..U d.1! Il"nJ Wo'l.

OJ dilniP vas? f'if' M, ml ,\\'111.),\ riC) ~'" IT:tIy "'M 51 e~ flUL'

IE' <;;lIJ,Il'n:J (I E'~ qi/!!. 'i'il pg I'\tI:S ~ rn f,Ii'1' ~ILI1do ynclle hil~ cfe;l~ ~Nl

IlL TIEMPiiJ E$ il'INERiO LUVaOO WJ'l tJtII'i,l.Il !jf!1Jl Y ll.l ~ feUtM.iQl';

su esp.il~1i df!! l':ertl1E'5Sf; mit-am ~ fr¥M

51 no arn::Ial d5pi" !fl.

~E" laOa ~u rqJiI i~re>Tl;:1r BI:ag~r~ ;rJjjE'friP..,

oa J,r11pt;lffa eJ: oofru;

~1~' ~ !;11M d.;: aroo.r .. Ie! r'/j;fil iocanrltilN~1paIJ\ dWJde' r.f(;~ekg;.r (~'i(f,rdf} mIl Qq,r.:jl'l t~ ell~lI,oo ~ i.!N"Ii.'ft;! M.:1Illienf' :ru-~1~'(I ~~n~ pl1(iE!rjfel1t~

((l1'nprilo'o (!ll ~,m porr1D"$! lOP.

Alff!lJ(lISiAtO

OE>-.iperCf;-c-or1 l'os pies he.!.'Ch.l. doode e'Srat q.oAI pJ.l'/!J IJr IOCItto' ~ ~'.lfrOO b..~r.

wi{] IlI'i ~'aga alar;

rrrMldli6 e~ ~ re;;1iQ

6'iI!I~J!I1g /",-~M ('J/Jl.ll.!ill' I~ {!ir!!. .:;1Ji"tJier]~ Mil f!iOritm !.J~ Afl.od;j~;;,. af,ci:dili.-lcM;

'!;!C"1 m n.r ~LY10 M rPtl' ~

S()BIi!EDO!;J~ J:)'EW bfi!llfd~aer.Jli't>, illy lim WJ.mE'f~ a su a11i!Jr !!Iii ,,1 W'la .m un hfll't'O en 'fp 11J.b,[.J«I~.

MY's !.rb1li1 ~'I1'P''''j IfIfIl he peruldu ~ f'J:.>:.11OIU1n !i'u:o; 1'i15!1Ul W'1 t>.In:J'fil/r'"us. r"It>Ilt'flt'll fill f(:'l{l,f;iQLIrI AUI",~rill'J!. i.P\"ffl'I.)r ... '~~!;I1l1'trl e-<rrlli:.~cr..rIr, ~~dOII~r:Jen~

M(1"OO fJ«lf:r r,:'I~tlr y r,m .111\Htl"1i.J~'»1 ~rl'l\I" 5i "Ii'1'lt'flD$E:'IJI~.l~ BllIJi M/ cuerrpo p.rocl'sur:kJ. al rtlmo r:k- I.LI rnmlrJn ~j.Qy~~adD.. 5Oii1i' r, fl VI ,IttPr;;ItI,'" ,I W i!fflrJf MP ~}f;edr5,. r;n-r~'. rlO~ ~irm.Jf;\UlI'li<r,t"ml'

TE HA·n:N: FAUA VITAMrllIA'j fl.1rll'l,l;"'LJ"Ei!.r~ ~ I'niulfll'1o?£<S'a.I Jacn, ~>;tiW~*,flf.oIo W.l 1'f!E'l''''Ui'LIncl~ :l<illl/iI'ld" fnl" ... · filE I'imd. ~ m,1J {ll/ii' jlJrrmt~5 l'.lIJ~}'"oJlIo:I ( -n ,1"¢/'l ~ Ilay~, QI.jI;' te f~y,_\ ,,,,llIJ\) Ir~, ~Igg ~Iii> Odnd.:l 1IWIlil~ rtf. IrJ (!1.rtr~ ~1Ii !l(;¥t11<1O. ~Jn orlgu'l ll"ItIIJ'fI.l r IIi:iI "",§it 'liIdo.i O~, te haem la.iJ.;J ~IPilmoYt1l:l, O~, tf' ~ tatfol "'ti'll'lFolll..l~, PelJ'!Ul~ ~~

~1, ... 'JtI (1!,)i){r'Q·~I .. r.tfl rt'1~liI!IldJ!'~.~~ e ~' Qw ~w~r.iI,5li\3~~ ji!it,me ~.i ol!fl"n"iiil:' f a .JClP'(JneHi~ u.y1,\l00r'i ...... .ne it ~eflafll~! 'r" Lo:iI OJ ser I1"f.l'I'r QLle Ie ~"'~ rl(' un<!' .=

Li'iOFl' Q'UE ~I:O i'C,J ~IiJO SEt:! !lU JlIT S'E1i7

re'1~ Int ,1II?t..,o.I<1 ~h.'rtLlItlLIih, rllli'.Js rrll~ IIQ;. lo!!l NflfjtilrlliKl11S, I'Uf ,1 ~', o'< • .lles re-r.'ll!f.:KP:l5

V rilE' alJlo!ilrtI, •

un ((Jrl oe'fl,hk> c.Dlalado

~4'l ~'HI'Ffllf'o!l'if~"oE'l'rr!', l!rI'h'·~"'k'f.I

QtIt' r¥Jri rJ'I1aliQfi~1'('

i'P.I1~}O I!I iJool/kldifllJJ!lrol'\Jdll, psrr:) .,il rrlrY'~ ~ ~"nO"} rfl'l t1D1r'Y, (0 Ii~ ~-;Jfjr,;yju

kI.-'5i!'~ d,.'OI' trW noJl'l:.-;clo ,_ deiler-sea

.$ 10'1 .nt~jJo rIi: n» WOO. [file' Llflil mu}er

mr!,! ~-I)r;:re E1fI fa taiirtq_ •• (liAiRO' JFT' 5 ET IfJIMH f1l1lfl,1:r1das,

Uno de 105 hits que m.is.su- ~r.at'l IrrJI;l(l!'},

",",fUO dF;f ;iloom "Soda 51'e- ~ ro'j /ffI .• Mo..

fOO~, fl1~ ".let-~r"_ No IDfG rn vrdtII~ UIIl_p.:lf'ioi\l",

C.t."--!t, rfl,m~..!il~ par/,] milsh, 5100 pur 1~ I~ llfl ~r;:.u (/._, M~ ~'~ ... ~I

lfo'l, /..D ~lefltl 5 '1m' G~.wo Y!"!il plf'i, qL!r n.IW1\ Ilt/,'pm rrr,~ Cerilr'\1, t:tl~r1cl'o ~st:rrlJf,1 roo- 'I"ffi~. po' 1'iwtY. L~ rM ~"ria/ !rm ~ mtJrJo\Q de agend,;t> EI ~I;I(lw~.Je'!l'I'I'l" prrlumiJINi y dlJlre.:; tr:-p.~- l"!I[<I tr~ Olt:.

I"Cid(,J~, /Q ft,~;ro !j;tJo1ltJrD 'II~, JQ!fur;'Mr.JI ambit e~ W.P.iltritrl', Bmltlll y ('tll?n lil 1I'11l'va f!'Ii ~l,1\"a IlWfI) m rfrk~l~l

wa I1Ll' IJQtSIQI?€'5.

• !"'I~l' Llr~'I1'*! ~!~~I mill,,'1 f l.:.t 1>'", ~, .. ", Jr. J~~l

.__.7;i'I ... ·I\ ... '.·llllTtill..' "'''''1m

irmc;ciim

GldrTuchagi'l "'/ Gllatemala

SC)[)o,lI Y' VI RUS

EI fJ!'r;JdrJt;ror IJfliSti-rO dl!l p.rII't't(![ discQ f)'1!.! XArht Slf'reo 'Lie Federrro MmlTiil ~. I IJl<l un t"wlii Q'L/P J'lQ 10 t-rJ1'f~rci<! ~/ fJ'~FffIdo qUE' te~1a ·Ull m~d efl Illl' pJ~"ud' '" ~1'fu.xa,r1l1(1" ciS: TIle Pa[lCoIt, pr·(!'ocup<lb.J Qi e-x·lid~f d~ limn:.

De' burbujas y ~plasticos

;j!.;r 11m' t.llI/m<,dll ~i'1' tid jri M'J~ l}rc1:;o.d:5 (:,Hr! ,itlll'ITlIgllllt4" TlIJ1Ji~ ell L'i dni~ I ltV ill!. $111J.t1 \I11'.'rl. ErH L!I m~'ll'r QlO[~' C~I~of/1"Ulfm i.t1/"lYf'dlH ('mrc ra il~t~irlll ~¥ 10 rertIpl.l.nd.~ WI L~[]~![l'i;ltl uh,('rintiCl ~m'~'4~1'1"'lU' jUL'bl;l!nlr tnt bll:t~lC[l.icn !"lJ!orlHl<, (11m,.. I'I'~ (h! Ull C~IL [trj l!Hj~oI('(1I'-C'~L ... r,1i~"'1

AillWWL'J,1 dJ" ~t:S tmna~ d(',~~lmHJd~Ju~ 1111'1 kl~ r!,l,".n!t'~ldml:Cs r!lldlj);I£1~~ ~Je enn m~~'J ,. :-;r~1,1' ll,(,'V'L,,!,~~"' rm nm{I' IT[m I tt' I~ 1J,,"I't'dlt·IH~' N .~u.!: ~~"'-"~'jlL!ltd~ mcs rn t'ltlu; J'a esI,I! r~;~I, 1Lr nl1~'11 L'_'lO,[(VIltL ! \'ijl(ld~ ~~ iu J] 'L'rlll~(Y,I .>; ~·dml.'1(,L'" 1)".I:~·l4i.r.rj:a.~! ~'Il ,(:1 imM· IIllfl~~l I'lm Lm.1 ~l,-;l~ ,IL' jle[u~j(',~ •• n {ll~rlJ~lw·tn, Il+lil:~fII q1L!.' L'!!)!ib[i.:u f.jlm:,d~ 1l11gil tjIJ"'f(")U~.' 1.'11 .Itt C~"L'JW di!ilHC.k j~h."{IJ ~k'llnl1l~lm~ jl.(> IR~ 'JoIn.

t ;tJnlH 1II0H llmu}jrU, t-ml"j CUl~ tlrl,'t.rrr,l;o' (k~1'actHn'~, l..tJ~ iK~i{ltiJm-ey (JL"mflS~ rr(lhim :~u ~1(-I!'I't'ln(hl HSI~jh'ml() tJ ,~JlCl; '-fl'Klt'l'iHl) is'ni.t! riil-II t't!n:t.Itm e:!ia~ ,Ie> f./Ill! 1'1'11 {1;j'mlil~lh.lII L'~f • .[ l'I;!11t:'1'I.1 !ll,Itlii:r1I, rl[J~.1lrlllil!s Jt' ".I,/rlstiws ~' ('<ltru:rrict~,~;, ;

Lri d'>;;L'ltj,~ rk rN ('~l~l!,!t"«, fJijl41 ~vrnllrllWJUr; JlmJtmlt'I1W!, I.'~ i.·mt:<i"C'ojC'n~·l(1 ~1'~ 111~rr ,L 11141' JI: ~rrUHt.'I~~w~a il.ilUtlU'I.I Ct:r~lti. Z!w B,,~III )' ,-\Jjttd~j l(lll~, Ltc tllIJ·- 1.1'T~I(l..foi;! 1~'1 :-;",k~,rdl1t, j1Nu.k mr,~!h"ljl !IIfMidJclil1{tmM,rtl 'lrlrt+lJ~'"l:I! d" Stulll'li" I~,\~~lll y IfI~ IrIL'Ll~~'~ mlrJ,:ort'i"~ rlL' ri~~~~~ om jr!~ [/" CI,r1rJ}, ,;;~ht1'tT, 11!SUUl']t!'~1(r.:'. t...m ~ If I (UtI J ... k1S r!::tm(1~ rITr:1ri.JT(.l,f dd """1!~t~1 i, ,~,' [I~II. (Jd tl'~' 'L'l L Ir.l..'f jmm:I:'I<{)!'i tJt."'"lm~

EM um h1l/i'liYItliutl' j,j bnl*,,"11 ~,l,(rfim' Je S~Idt.J ~tL:'re~" qut mrmlH:m d v.rm.'od~, "Uj(,tt!~i"'Lj'; J (.tu1l,,·dl'rml ~'11 Cm141t ~, ,mi.;;, rJ~ Illn;;ur.fit! jrri"ln,,,..liJfu<!1i.

LIn rn'tIIJ(llb UUIII~i.L!n. i Ik'lfll'l wrnuuu:'i en d tclTi!HTl f1 ~'I'I rLWnl l, lhltil. 'Sjlc.'l.<j,' J. !,rl.J.11ifjCiU'J.~lI 11l'Cl'I'jI HIU.c)i tk mlir .,/ l'lj{~tlH. Lin (ll!l) at' t'I1MlyHi~ I!rI kl 'D..1:ll til! t ;h(rri;.: Alhl.'fri ,rm:TrJit!l'tirl LI r(ll,rim,1t Im.·~,,'1ttll~ 1(1'1] ''11 "WII. 1'1.4& rank·, lll~ I. ndl..·r"l~ fJl Mmllr1r'i, [! IJrill-rt'fil~'~ Jd R.ol, Jc$""lIc~tJO!lH[nlH klJIHIln-r!idml. tk grdlj[IT d l'rllll("F tli~nl t '[m~ Jpf.r.~ Imj'lIntUl to::~ L'" d Wli i (r!L'nm /''''i n'dwli:'~ b'n Lr.1 £'iqlfil1t1 Jd S[II trll ."I/4'h' Ulj!H' i' l.rl r'jl(rrtll1lt .... ~IJ! dl' Jt~r w, dlHW ru d Ti.·mm A~utjS,

Ef ~q('d111 l1I4L~ JJ._~~~j£t.lJJI ru PJ0"l1, 111(1H'I ~L'ij,~4, [I'll' 1£1 L'~!~{,~in lid ,db:~lJ dL'im.c F'I.''h:~il'r' MOJlrt! jJ,fJ1 d jl't~tUU_(l' ii' tId nrisrlm, l~ll11'H·l101!~ ~11 Mrlttlilll,; d Clct'n·tnl1kn~· i.i-Htll(qjuH·lm~~ I.:u mmdro (~,dil,.Virru';, ~I ~1'mdJ~'nd.~ r.J~ p..~d~(],"III£L m,is· 1TIl.l.lm,tll!1lCW. (lfI01'ig~tL'; A.C'.~ il.mcl'rlcdmc.s), (HWTWU_:."t'lililllls 1tJ:n.~ qu.e OC~farmi'l II fl'llcTIcLl M'IUl'fl,)' ."irllltl St.'!'an "mri d {InrI!. !'m,1 (lil(lCWl{{1 tk :SUM qlllC' ~' roar tliitiLl t'1'l I'tibt1kl~ tll'lll."S I.L: 'ltilir ~! we,l'!' r:'11 ~I A~.rn.IS', ,IH.~ SIJda C$[,Iu:illlmn I'liin. 1'1~ jl,Jt 1m !KrrlmntJ5 IJI lli UCCUl: ; 't i, iT !'I"~, L.'I m"rUlrIcin,". S, l'I.'kria [t Irna tk lus 11111 NU:iJaJ&: qlll." Ci~ahr'm [~ !r! Cl1rt~~I;W Jd IL.'H!)'lJ. Lnt m.'~. 1IW''tldIJ~, 1:'1,1Norttl"f1l'l ell ,('at(t]}~hi.!.'. n~ It!lr tl1 IIILi:I, lmu:~ dc' ~'(!d..j LlJ:rKi9:riD, [ill :Suan t1!j)lll!" (~ UJl[,~U111 g "Gri· l~l, d JllL'tittlLj,," N~I srPl.c) (lImn~ CoWl kL 'Illisil.'i:l;' ~l image!'!, ~~ ~'I."('t'1 "('ICI(' rtI~ rifL'J1. Jmn .tl.o~1s di' :;t,~1~"f'!iICllhi.·

Sf GiU~1!:a v CI Cer<lt:i coml~::irtl1! CM tilgiLiien d sltwal·de· kOM del ro<:k Md0!9<11 de 1101] ocherrta, es~ iI'~guie,n es federrico Momll_ Los elm 3porl1a.mfll toda SU cJ>e"t1vi,dad f),art! se'rQu\a~ de esa (Meada IliI00rfl';:)I'OSH. MQura'i ~E!51io' homb~~ ,;iI~d!Q •.. .", wmo aiguirlil vez 10 llama 'E~ m~5-mo Ce!r<rtr.

EI ~ [ttier h i~t;~rl~o die Vi rus, ;;Q F1 su b.=l n da, fw·'l: Yli ilIe$pe.r;i r<! d!l1 Ii errr! ;If'!,!) m<llyof dill S"odloi :5t!er~o. Abrlo puertas, nodel todo-, pero a~m:no's'.It!~ de~6 enctr..eabjerta~. S:oda J:eclbl6 una a yud~ e:.;:t,Ol de Virus" el 1~~I#m;o I;IY~ ihabia heche un par 01;1 anaS ames la banda d~ Moura. Los v!rus: fLteronl ,ltlS piJl'j rm::!r~s. l'fR'! r;le mos, Er sn ml rados CO'f'110 b tell D'S rares, 1:::1105 ! nte "tamil, :s~ loe n 1'0 rma parcial 'i no tcOln pe rte\':do!'1 OIdO! ~O!nO 50dOl. St~rElCI. r:rro .. t~flr IU ne pi mura "'isi.la I, lid hlil Tllll.tlg eill, Monta rc un s.llow ron. \lano:; ung re'choente5,

al9'r~g~ndQI~ i1lg'o de ~omlciclad a todoel bag<l.ic~ mlls.,i>;:a'l .' . ,

Nlo v,amos OJI il!ffrm!!f que 'SodOlSter-eo HI flU,"",I¢ OCl! l~ musl;;;~ d~ Vrfu.S, II'IEra si !i!l"is1::ra urra ~~JI<lc;i:on en el ~.stllo musica,1 y e'lil 10. rori-eorldo· a la, rnau-

ifl1@rr.'i1arif! '!J <II arte-pop. , _

Claro qil,;de. loll'!! par de i!ntl~ 0'101$ t<lrdo."loda Ster~Q l;l .... oI1;l(:lono.y!;e p.u. :50 a lor lianoguardia de los gnl.!po:!> que COflwrdOlbar! cal"! W e.stertl,Ol. la cLle~fion se ~rnvi,rtiQ, VI FLJS qJue:d6 ~etr;is. Para d 6jicamellt.e, fUl~ el qu'e: se fu~ O1Ibdend.tl pmo,a tr~\le~ dE': 10:> SUFCOS qUE! dej~b,:l Sod .. 'llos'"CIb~ac!lJlos .que volt.l'r~b;.q_ La b.lnda plat;t;!flS!=l, .. p.fOVi~~h6 t".ormtb.,en '181 alg~fabl;::! 121- ·ti'n'o.amer,i'iCalf1<lJ que !labia generado Socia, Vir~J~ toea enel extenor; come otrfl'S: biiind<ljs; 1F!liildollales.

. La <lfirrrdad no s:o~~ f:fi'l artr.~tkOl, adernas segur,';! fuera liI'EI e$cenario.

IPra~tic~~~t~. -.;n aq'L!~II2I. ~pOt;;",I,. 11i!'llgL!1'I0 d~ lo~ grup~ de ~Q~'k ~~ 1-<1 €os, ...cC'i.na I oc.<i~ ll'e bOt n~a btl .a los Vi nfll' Y 01 los S.o<d~- E.sor' ()Hd,a, m~ij.erna rep!.Ig· naba ", 1:011 mi3~Qrrc;;r de ~.as bam:las de fOl(k ::!n~ mil. mro,hi~o (Qnt<lcl::i:i:~,~ '03 las dos b.;lrad~~; ~!mh<!~ pl(!rt~necjiln ;;r ~a rmsrna ilgenGI~ de pmdu[c~or:1. iF!odrTgu;ez Ares. En cOr'lsecI,H~rru::i .. , laoS COf!""g;S"CiOr:IiI'~ _~n~r~ Gustava CB!~B!~ ti Y Federico Moura 51e repetlaf'l cada vel, COr'! m:as a'S~dUllljJ<l·dl_ E~to d'er.w() ~1"'1 q~~ .!W~ p.rDdll.Jctor i3lrtl!5fita DE:I primer album de ,S.o$"fue(~j precl;.~mef'!f!:ec, Fi~dei'ko 'MQyr~. EI ,1;IiPQrt~ dt:ll or~d()lr dQ '''E~ n:r.c;k e,~ ml Forma de 5er~ e~'lJ''''o li:g<rd!c' OJ ~os arre-!!I~os de los tll!!i'ifIO!Is. agre·~ar sUltlle-:;:as l!I as.esoIraii' e.1 rl2dondeo de a,lguln.as raf1[kme~,

Sua .. rlJ:O. ~orel,emp 1,0, ~ ~et'!5~t", qu I? ~ta Il'rnJ cfm mil;s pun~ de I Q qu i;! :muertra .:1 ~llJum, Mes,e::s miios tardle piai'tidpo,oomQ In,vl-tado e~~edat en 'iil~ prim~r mnc:! eliio qu ~ him ~ I trio en iii I Tre,;rtro Astros., (!.lando pnt;'5i11 !'lta-·

Fan L<ipla·c:.a "Soda StereQ~ . .

A princi:pio"ll aB 1105 'IlO, Federim Moura 'haIJ.Li:I F:UI!111h;I.~d Vm.l~i e'rrla 10- ;(a~id:.!ld. dte City 18'e~l, La E:<lTld" fU'~ ,(!J r~.LIltddGl d~ lafu.5loCIH de ao'!; g,mpm

fJI atens·es: M 6!ni Dunt<l y ,ki;riS; VI o~'~t.as, Aig u.nG!illflos antes. eli 1<1 mlsrn a ;;:;0- tIEl, l'laic:[a OiItro ;gfUF.I" qure.l,iz·o hi:S'l:ol't1ll; p,,.trrcuo Rey '1t iUS l'!eclQndito.s die Illc:m,a.

La 'tr,~yecto.ria de V~r!(.lS ftl!',;! memorab:l~ y m'w)" r,fl$rdfad;:r PO'f lO\lene~ que. hoy o5&il;;,!r! (Intra 1 B Y 30 arim. "R:etf'lJde.ce",. "W.aciu.W<ldu~, "Lccuru", $Orll I!0:51!J~PUI1il~5 m~~~~lebF.iO!(ls de 11a! OIogfupad6n. C<rnd0I1€5. como "W":fQiJ·Walil::h.!~" ~HO!V que5<1H~ del ",gLlj~m ~nit~rior~, "LlN1Oi de- mle-Ien la moSirlO~, "lEI probadQr". "En ml .g<irage". "A:mor de~c:art.a,ble·\ "5"011' mo~I'err'lo, nofu mo", ~ iP:r"Goflta e ntFegai' )! dlllrna:. 'iu~ron ie st~ij"ldar:5 h il;(;e u nos; m~s~"i ~I?I un c.omi.eli:o glfaturtQl 'G1," t.tI P~ata, ya ~rn Ferclel"ko., perc COl"'! An-

tJl ~e'H:a 1-'1 rnaro .mmoltrlvita diQ. .

M~tJraJ @.r<!i :1,;1[101 peir.~on<l de (otlvil1(e:nt.e mora~'I&Vc.a. S;e Sefl'tra perten d.@·tmt:E!a una mJle-Va Lelm~da de arbsta!i, de cria,ador'e~. die mw:s,i-cos; q'!..o!e Irfilp'Olrrj',an dertas mmez<li:;e flltetrl'tClbilO simpl i'ficat .. On i t:I(l~, matiz-alt" !i.uta meLG_qi~ a(il') ma~, y con'rler'l:id<r en una ·sirru:e$hcgr<l!Ei'Olible '!j el(]gi.i1tble,

En Didemllbre de ~9B8, F'iiderlcQ MQu!ra T<1:II!2-Cio> Y como no podia ser de t;l'[r['l ma,nera,. 5.aoa Stenao Iii!! br~i1d6 '",rio pe~ue'l'iCl 't emotlvo homenaje, CU;;lnO.Dwcarolii "Wad U·W.U1 UI", en La ·Ca!:on.ai d~ LanO~. Para "e!iEl hloll'ib:re: a lade .. , "Tambi~n ~n 19915 en La F'1~ti] Ce!r~tiinv,it!6 a ~e~ haes, M2~,r~ 'f kFJe1ilmn I.a b~rld.a (VIDa) Y l:m:;;r,ron al.gyl"liOS hit~ d<~ Virus.

• f'A!IMiEFl :ENl'mEV~srA IC(JN CIEIJI!JA A. tiN Illt!.flm. iPUBUCAI[IA, EL 2Q DE MAfiZQ OrE 1'194. PA'H~, SEf£UlN iES·P£CTACUlll S, I)IMrlIO GlAFlI M. A!E:AUrADA FI()IHIOaU~ I)!;: f:'EEl ElR

~J~DMO lOS E':S'D or;: LA, MO'!>J.u. Cotol ·8,LlIr;t~U'JAS·?

~a In frl1r=fJd~ ,d~ JOl flf.'W waJA:' en et me/.;. JJI ~Ij tur:rt~ t:atga ~ lronf!'J y (1umQr, 9BJ'1ltJ teni.endo t;;JOO fIeZ m~s (ulloms. ate.~ .f'J caS't) de 5000J :HflIW, ~m f]H.(pO GU~ ilUn n~ ha cumpJIOO un arl<o perc qtlE' IJ~va Imill .;Icfivlddd de'!>til@df], con (J1'le! mUs/('[l tie iUfm~lm1»r;ro rflmfro pese a tra ~ar:;e' de un trla. nTe!l€'Ii'TO," LlI'lI'l . mG:oN<l pata ad~Jg.f3.EArOOIJOI,j~rJ,o ", atirmfJfr.

flk~ diG~n quees rmJsk:a Cdrr o[J,bIJj21s. tero,M IU!1a'f d,<, ~J<l'tar:se ae (as tujofii!J. l:Wf~N:; del r;hompagne. a-fifm~n hiJJber Di5urr.lhio /a mpme.ma~i",J(fa.fj rotidia/"lil 'I pppvlf)'( tiel Sifr/m, Claro qUf?, r;!e SI1 jooirJo. ni!Jte-rl r.rl'llbr#J un cufto aQua'flildo J mutlfritre(:CI-Mar.,.;i pifir{.rr rft2f mr::k. Parr:o.5'o, Charty ~i=lteria), (Jw;ta\ll'J (fJ.nmera voz· Y!Jl1itrura) y lerg. (b~/oJ, ,a.% 5irrape~{do que los reiaoorre fl1mifitittii'lWl,re paja ef p(!bilC(I, c..UfJfmm.-Jn r:fGs~ie }tace Ul1'Os 1'n@5;@~ el grvpo SMa 5rE'f&J. t:lio!'JSoiam qu~ es muslca con iJ[Jrbuj.:Jr.,

,Teoia osto a 1,!;I'o qu~ ver ,con Listede-s:1 Ah'ioJlltam~lre mrda. Peru III mirJb<'Imas .l!uOlr, -lComo d,~fjlr'iif~an 10 qUE haCefir

- I'1.'LteS·(/N mj)(rf,,"l 8, d(prrJtIG~_ H'an:' adelgalM mmIEf'lc1q pero ame (IJ:3/quJl'U

duda c:orrs!)lf~ oJ .w mi?dir;o li'"oiitar.rrm de I'nanterler /05 ClJerpos. senes y J~s me..rues rJesar;e!rtl'".,r);:Ji.

-l'Cual Ill'S 1.1' fOrm ui.a magic",!

-.La L!tJplta 0'11 o'CIile PWprJn(Jmr'lS no dejaf maS las wt'rpos ~JIliabs d {.;los stlfas y lo~

pies Q"-u"iel'm

-lEso protendeSodfll Sttl'r'l!o!'

- "''0 10 prerenoomas, eXlgJmos (dervescenC/iJ, bai{e y diversioll if grcme!,

- ~P,odll'ian c~tar los nombres de al'9!ulio5 de- los temas q'Ue to(::II"I. sabre

todos. los que E;x..plkitiUl tal iJez 10:> irrtendcnes del grupo]

- .AfTa Lf~}rI, rlf!Sde ,elsiir!m. prep-el,ra ellfils{); Vitamlnas, Jet 5~.(; reielw"l~$~!;_ D€Jf"lih'l G,lY (0;0, no Gra~ m- Gardly), AfrOOj51,:KO~ Nfl gGgG, Soy ~o .detect/V@,

· t Y qu.1i! dlcen en lOllS letra:s,?

- PtifTop3fmeme· wn INriil5 UOIlKDS qlJe' trOlf<;jn j"f'tlM''s mmQ eI Ilrtlor. I.iJ !/Ida, 105 il L'l5m cJaslfi.(ado"5, r.a "5OJhld d!!) ntll(;!st"fOS t1rj05. ia mayor parte d~ /f)j f!l'fl'lrI5 pel'rM~CM.iI GuslaVO y ~ pane Is VOl Y fa UJrii ~ra [anr~ ,fm,

- [Como ven 'el furtum de ta mustca que hllc.el1. ml?"Zdill de pOP. rock V otr.-:.JiS ondas mas 0 men'01 new'Y reggae> a, l~ pol,<Ic,~.(om() ustedes han dicho en algwtl momental

- rVer-a de broma a iJi)ror dlt 10.> monmjlabos que E'lTIlre fJUe5rm ptibnm c!u,r[1nte I'aS present.:l,iOnl?:S de 5ada jctEH"O, PO{ f!,JJ'NflptO: glop, ar1U). rwr, epa, ~tc" aeemru que Iii $oda V'd a prouw:.tl elea,,~ JrKol"ltmliJbks (on ~ rock ires- 00 .'1 mrxillfl~o Po,. f~5 dw:k!i p,repal'"<IJ'lW5 UI I par de polkas y vaJ5es v.ialir,l~st',5 'lIl~ rngOC1l.'}mn <J todo·s tos qUE' 'l't'ng.ilJ'l los lilies de 5f.lmij(hl Oi ~5ruchama$ dO'nde aci!U"mo~ dfi5.de hiM.""B bin lilieS y p&lS<1rJ'NJS seguir.

• ,lDond~ es]

• Urro Oe' /os pf.Ke(e5 Qu~ hay an eSQlcnamos esta en' haDer resueltD fa rnc6gmta de cU'ai E'5 eI kJgdI donde eIl'CQI1irT'lm;;lS .. Le ria sabQt' dJ'femlitea Ia bebiria~ fJJ bi3d~ y ~1 rork'l'l roll

l:tlpfWW 1!1

E I prj-mer ~as;o que re-all·Zi3! Soda, !ite reo" ~n HiSS, es C<llmhi;ar de algen~ d~_ De: ",:.001 r~'8lJez Ares " Oh~n1.1!1 n Prod U'cGj,ones, qldl1:le, jJ-rg:anl.z1! S~ prlmer g~r,a 't_0fll 14 S.hO,M incluidos-, 1::121£ El.eEriem, "Soda S:tel'~9 ~e 'pFe~e.~n;t~ En el Fe8tilV<l~ Rock rn lUll ante 5Jl{lO' personaLS, donde ilIdefll1tS attl.la~pn Fnto P'ilez, AlltobGs y 'G" 1 T, entre otres.

EI t6.!tHilIdijs-t~ f;;lb!~rI V!5F1 Quinl:i@ro @i5 [a nueVili iTlOOFpOr<lidon OiE! $QcloJU~g,ol d~ Slul~t~r 'YI!lL.l~d~ ~0fll;Q !nvrt~d1';i I:~t.;!bllll: '~n ~<lo!;!I~ pr,~~err!;<J:dg.fI, En rebr~rD fueron O'\i~H:iQn~dos lIElor 15.g00 asistentas en ;e,1 r!ilnn\li!il Cn;:l!te,O!u RQc;i, an ~Q!"dl;:ib<l" i;lloif'lde a~tlJl<lr~;ln ctres b~!'1d'<ls, nii!l~"l)rlOl:~e'.S,

Per errtcnces, ~m detractore~ I;o~ d~nQ"rr!ino1llb~n pl;j!!!itico~" antibo,l(;ihe:5 Q (apift<llli~tOls. A ,pes~r de tedo, S10da erofl el grUl'lo'de 1"lD.,1( 'qlJ'e m~s, Sf'l"OW5 OIwrdraoa derluo die:! I p~lllt:1rama !H:lciOf'!aJl, Pot '0 tarue, I~L fO!Im';):!i~ aprexl!'1:rab<'J1 y t'ir!1bi~n I'O~ fepQt1'ollJ,,":5~ I~n ellos, 1C:r;!1: .. (11r10 Oi'dmhr .. 101 Iryt~n~,de cu~no:s l1f16sj~o,~ pm ccq;llar o re:p~tlr.s!e f'n IOll'!!stTlQ, ~ampo~o los pr'I!JUII(!OS nlE 121 iQ~,eIlT!1k:l .. clL No, s.~' s<~n'H<! un artlsta, sino UI"I nlB(iio para qL.le un sec-

tersa id~'r'!tHlqlJ-e. . "

'Soda! S1;!:lIf€O VldelVI! OJ pf~"efilt,;j,~e snei Teatm As.t'f{)"$, ;;I finr::s di1! J1unio, ~eLlI~lza 5 funciones de:rno~tr.Ell':ldo su I::TEci'ehti:1! ptld~r de mnvoc;rt:oria. A IO!i ~lP'l.ii';"ti(q$" 1110 se le QCUFTYO rnejor idea quI'; morrtar en el escenerlo IJna: i2s:pe:de de pi1iYE de pt.astn:o_ DI:! es.~ lT1~rrer.l. 50da ie pane fin 01 la .. e-ril p L§:stiGtl", btl ~Ll!ind!ose de laJ (l'itltaw'Jl iJQ nia, lo.5 mU5,~m,; i nvitad os fuemn: F abi ,1111 Von Q'ldintiero, "EI GomiO" }I' Rh:h1lwd Coleman,

E"I de5empi9't'1O ~m el Ast res foe (ump;acto, E I mu Y buen -£0 nrdo, JO;S ~rregIQ£ elliii' primer nive.1 if 1!.!1'lI0I perfom.mce~il1 fr~!.!lrOl~" ~Qt:1r~ElI~e,!,oOFI< Oe la rnlsrrra mane'f,1.(;l1 <tcaplr<! d~ IQS ffili'iOicos in"litado~ y ~I ~fljt('mdlmijooto ~l1tri;l CerOId y Co 11li.l1l.3JI1 •. Irr~~rl1lrt;t§! rQfI' <'! IglJ ('1·0. t~ln<!:. crill I prim ~If' ,Mb YffI ~ hkleren UIi'I ilclela FlJto dl!l proximo.

l'l)(;

: Pdt ~qL.l€'I,1.o£ ~I'a(}\

en liU pl~!i@.nt;r· ciol1rf.' q~e hrld~ _ e)' tdrJJ; e.n rugi:lrf'~ j peqlJ'eiiQ'5. IOj :S:(I~ ! a'a exi.gl,;m CUI'!'1'-

plfme, romO' mini' ! 'mo, t,r;e5 tfiJm:Jick ... ! nf.'J' Illn(l 6-arandOl; Ull oiljOn de: "'5lua mrl'l>e(iil y trej wh~b~,

-...

ib'~~(1~

ifl,M:\.G~NES, FiETRO

Deln:( rrJln.'lr er.a"'J~rlJ;. p.:ifil H)f'I'l!7I:1J'"QJn !~ ~Igirm:

Vi!ITI ~dlM('l ~m w.amb~oI:i, l:.I;s.;:al'i'GiIlIJlit.y)ufJ9 e.~ J;3 p~ I'et...--oJ'1.3'J, ft1'J~rI f.Q'1 t~~ ~Ift!"':j,;o.s;· qLl~ CU-L'I\"JIlfi rfr: mI .filII} Ik]FI!\t:~ 1»1 m:m .... cir ~ IJiI ~il'tjCc>::ro denJii!''lltkJ 1'!'.1) DQ® en~o.'~Jlar

-iIo\>ICorl .£il~' ,1fUel~, r1poo<;,-Ir,,(,i,)J'"

.1 "_JE~k'· .. '}~ ... r\lyinl!iel1o ri~c:ladQ'S) fa t'!5CC.fl,), Cl'lr(f'

I' Ir~~,~~ mL'[tIU[J~.; rdDlll" \!"tJ';,' ""," ., . ,'I·' '. Tl'Jarniill:;, ~l!~"')C osn m!;I~iiS-

Y NEI GOI'IZO - (sa*~)... T~~tla~ r;.ue n;Qw;m ~ rril

GrtJJr,I!;I$~1. y 'nw~d~ E:sttu:Jlo5 Ma-ebk, Mis $~~rt!.oofl -

ATlX'gJrn "J ~ll'I".d!lr,(:WR: So dill St~,rt':O prfil' -.er, 1fll..'i(ll!ri~HNffl

N91ittj~Il!","I'aI'Irld.1fl: Maria1'l0 lopoe:z. AJi e>;.1a t~arrtiI tRoe~W film

. w/jIUj''''!l[~

. [one I I a rile m ief!lto die· "~<:!d .. Pe~.ortEllj,. el It .... Vti~~. __'CHU"lg~:ii

tjlrw pfi se mrisol~do d e'1iin~il'iv~m~nte en el mer~Ol·~1!faJ1P5, .~~~ I;U~!r df.!: Ill"';

.1 "'M . d .- - ,- "'I'" .. ~, d . -P .. Mr. 0,k15 Pf'Ji:IOerI Ilrfii w,{

17.10 ..... U~~. 0 pase e~ L"<em:-.Qr X ~"!,OI <1. ,er~o- IIr;;j~ rerl'P.-

nill~'. "ue,ron ~o$ t~rtIas m<li~ trechdo5 en I:al; t M I'E'pr~t\!)l'Jh'!,'1,

rJlllrteM~ diJr~nt-e e:1 \I~r~no!lS..g6, . d~J.o}j~r1Q UII'Ii0i.'lr. i!':1]1l'P __

. ta c <ll udad. 'Ii 'Ell, !:orlldo $.00 0. ifurerl~iii~ neto- ~f,d~Cl~ ~Ur!J'I!H~'.1 t~~arloil

.. " .. ' .• '.' . .'. n, .... ra".3.\. ~ ['(i'{'""iI.JJ """ Hll

fin C!fJO r'G:sp@cIlo al: album debut. M.eIQr.;ij1 tas ie-- .

Ira,s, la .... 0:1: de Gy)ta\lO 11 5(~ veuna E\lolud6n in- ecos

clilvid ~~al 120 11m; m~$~1);'s, !.o;g f;:il rOI1 ~<Ii eill:p:ilnsl.ol'l UIk'{, kJ~ mlsm:ts !TI5l.1n!l"f,

~L0.!.."1!>'lf~(lIc ml JlIJli;d;!d

'pKe:i:eFldk:loi!! yo;;:rearolll lei n <I pla(<I Qontu!'1{!le nte. E:;flly mu0ffl~

ean I'rm. jWfopi<lli I\l~ Ee.~D 1,1"'(10$

rprtn P!i toJl';o 19.1JiJ/,

UlIJ {Jl'!;'l,rIjlolf'. ran trill

f~~ ~na;: que ~I? P1!,ll,lb'Il, E({[li, ·$JrijFijrl m(or ,illE'liar.

~iliJY' [llUlfi'&naO<1'le (l),I1lrtfi pir/1<Of. r=rio:lm, iIo'fl,j.lW Lr;!dn~ fOOJ l:'. ~ l~urJdo If8(fI:l'.", ~ t!l- j,1r~ rlQfm;l~ fan ff/tj

" N,;)da Pe~pna I {C~,;j'ti)

2 S(~.r;J,~,f!ll'.!J pof, .. (Cr=rari·jJ,osro·FJr.ia.hta) ~ (u,i'H1do piil'~e ·e_i temblor (Cerafi)

,/I IEl<iflZ,,3 ,Rota (Cera W'

~ Ei lUer,pod'ef ~e'ito (CefOl<tl·8!Cisi',(}) a Ju.ego.~ dIE: seai"'ucriGI'l (('erati)

1 f1lito,'ii' ~zvl.,qrl rC:~ofOiti.,rjJl'em,",n)

A, bbS:E'N~l'h'1onot ·SOlt~li" El2s· (Cer;:ltr-Bosio) 9< IItIii,jg'€iI'l~'l! refro (Cer<Jfj.ficicr.hi,iJ)

I 1:1 ~a~ l'Ce.riilti)

M!LEMOS OJf\I LA OEli'lR:ES!OIN

A P<!nJl.r dlA 8 f1~ Sr¥lliemtm;., F."FI ~ f,~!~J(/K#i Moebra, \ '1- ri?f~ '" 1)r'iJ1':i1l1'S€' "Nit!l& Pffigrp;al~. f~t~ 10$ ti!rri.-1'i t·o;.r;jJS· tr;,db$ 4~~bli1 UflQ, Tttrile!nro WIT /a dep'f!s,jI~rI ", CiI[J~ rlQ flJ~ li~lffilMl~ i{l~luii:Jf:J._ OfrO Itlm /JoiI'n<ll.ii.lO (I,J~ liJ jJosible (Jf&. rl," '&\-11 (:it! ''NadiJ PQrnmat ptJ1 jMtlr:!' dl] CfflJiy G<lI:t:lu. I ~ro 110 :s:e ~Of1UwtQ E11 ~I /lA1l/tl.. OltO ~-5>d'I) Girilrl p.at(I'ti~,ja ~n !.It) ni'tbrooh ;jiown rk Iw 5"orlll

NA"A ~"R!iQlrfAL ({lIIlW?.If;<lQQn $Itl ,'t!«J4n.

U1)il11'!"),j' 'e-n CIt' C[!fI O',;!"J'lI"E'SI'Ii'I defOfme.. i9U!i.«'i'.~.qm!' ~ ~V<f:f>,'f! man.".." bUIaI l"iIlIlf M tID

"'f1~~rl de IIiii'oo NarJa, ~ pefV!fl;li Niil%I'~~®"!l!l J[1/,9 "()~~r.IJdl

qll",·~]tIJ ,~r~ du f.I<It:Oo :b!11Nlf,jr Ir~'!'l d1lrrntd'iiI S;.>m~N ,1o\]1lti mf'<1.li1)1'! t'lltn.! 1Jl~u. ~('(2 ... ifirA~l t{tI'e r::ui:t~ 1m ['ptif.'ta, j! 110 1!fIt1M#rm nRdil Nadot f!~ ~I'if!Il<ll Ni!dil. rl<lo'il pro.fttJn;li ~ 1!'5p£-';JI $,'.>.;:,.,.,11 "p'I'>re, iilNirllM .IJ[&'IIO l".x.,t..!~

pero es /I1JiM' W !:ILIE'i'pIl .£0.1 d~ !<i1'e'f, ,.. {;o:, =f!~a m1dil,.

N.odit lIil~ p.."'fr,lIn~1

CIiJAttlOoO AAS£ ~i. lliiM ~LQR «j,

c.wrl.n.wl!- ... 4~te 1.:1~ ~ odl'il~, il(l1ti! .Wfi~';" ;:llrJln/h. en rn'~ P.WfNJ!>.

II ~'I!~ -'1"!!'lO. rEl'r1n< {In R!!~ a ~ lIW:9ll1!'ll(il Est",.

Se~Jado en rm .mIIl<!' desi?r-to, ~1'gC agl.'~'I1a'n® ~ 'rAA1~obI:

O\'lf7frLtHi';fW foiittiJ<' mE' ~"l pant( (re, 5/J), ti.;Mfoe.lme· ~".,..l, N,~V ufl.)~..ef .. .., rl'l, O:;TilJ'i1il, U.I1 pi&fle!'.<'! eQfl eiI'..lilw;,L~l se ....

Qt."' !lO' !!!i'Ia:I'lt:.r.lli!-. 'M ~ rtll.fla'il.. y.i'7I:O ,rl;\'ld~ Ill!!'i' fili!AiJ.r1 /l.;!/Ji.;I" ~()~lQr rr: OI:.llJr,~. ~ i!ll(>(!'plO (k) ~.l 5o'9r<l UR ~ l1'IO'1'1ent().

HaX rlna !Jl~a. en rnu W~ WI J:lI<!I1f'i'i. ,00 ~il\,FjJj''t~ gl/('rn~ , ~rjoPtrt'. wMdia t.Lil~~ ~ !i:\mDibt ClJ'iInoo poise eI te.mbhr

lEI Oomin!3o 13 de OctLlbr@, rai agn.lpa.ci6,r; 0 pressnto Olote 13.000 espectado're:5 'eft ~I iFestival Rock &: Pop, que S€! fe,(Jllizo ~H'I el Est,a,dio de Wlr:~ Sarsfieid, d'urante tres di.as, En I!'I mi~mo act:uilron INXS, John May'al'I, Mini! !Ha9Jen, Blitz, Ch ... rly Garor;ia, Virous, las" S'!Jm~. fita POle:;::, tes Abuelo!t de 1,13 Nadiii, 11 oif:r.o~.

La iln;tervefu;;ion dl! Sod,,. StlH'e'o en I", tercera jomacli<! de~ Festilv<i,1 fue meriterla, Sod'a, junta a Virtls If Sl,lmt!!. f1J~ron les Kmicl(l$ que ~e :s~ll;'i;m:m de' los pmyed.iles, y de IOI~ agresicm.e., del publiCO. Mlilrcleda la @lflIilrgJa; d.esatadla en el ~SOi!lnario. el tdo ,calJotlvo ,il la coneurreneia, A pcesar de 1<1 l'Iuvi.iil" las cam:11Q"~ fueron festejade'i pur los espectadol'les.

VANDiI\lOi EN VEliEZ Durante fos rfes d~ a'ai F8!l'il>'<lt el (!ifr~ llJ'Tm;w.so rif?i f'5'tadlo de lI~il se efi'll'fldla ~Ol'l Ur1il J;eyel'l-rk: ·-GlJ~~,'1 ~ i'e:f.o}e:s. CMf~1l.I!S Y ~~OS de valor. ~y pUngtll,~tiilS" HI!- 00 indt'ieme$ r r!g1f4/Qnes at!! tlJao tipo, E!/ n~ fI!COfdtKkJ, ffft!' e/ pfIJyeetiI "IU~ 11m. f rrmTCl d,f! Mis;r.te'I /I bue.lo. Plese ij oorJ, Ja bil'llW mmgrMfa PlY ~f, Anr]rJ.s CaJilmero y dem~t sigui6 .0- DJOOO. C.a.tJ!!' .s-eftdtaf !l.t1:£' Soda SiEfeo tv!;, !:JOO de IDs flQ-

C.os qUi' ilO OODirllllr::g.llf!' al~(le. . .

E~ arm d,!_! d@-.s~egue Ii a'flan:::amnernto, twlO un ~nr.ar90 V ,angUr5,tlg~O final. EIn 1111 m'EII;lrlJg'~· dill del OQmin,go 17 de Nloyi~mbri2. IUIEi'910 dl!! tocar l .. n:oohii! alm:ll!rio" <In el Co'egio Wa r'd de R iii" mos Meji;;)" el carnien deli grupo ha,b1a sldo roo bade con todo.~ .sus rn~trume:n.tos, equipo d.e 5001ido e llumioadim. Feese 211 delPresivo estad'o de ani,mo de I" banda, las ad:UacionES pre!-es.t.-:!iblec;lda's se cl:Jmprieron WI1I im.trumentolS prestados pgr ami.gos.'I rnuslces de otras agrurpaciones como Virus" Sumo 'i Fl'iccion ..

E.ri Oicie:mbm, Sod~ Stereo es, el, primer 'g!r'iUr• ~C) de i'Qck nationall en laiiiila'r 'Un mal!:i,:'s,i'mpl@ que tOIi'l'te,nta nUElv:.!1!;, 'II'~r-~icnI!!S (l;.'Ilterll:lkll~;s de

I ~ bree,Qsiis'd'e TV" y ~Nad<l Pe~(lnOll"·.

~odOi Stereo, .lI traves de ~UJ pers.ooalidacl. derno~traba una Tuerte (0111-

I! I itJl"I Il!l'ltll'e tantes logrQs. No hebia prejUliaos. y ~i sol1.d~.z, prafesianaIll"lo. :o~i'eti!JIooS concretes, Am-alban 1.11 populal'idad y q~erf~ul g~mill" dlneIII, \}j\lir de 1<1 miJsi,c,;)l. POI' e:£I(l', la ml'Fa para 198.6 •• u:licaftJa en 1IJn,iiIi inrne- 11i!1~ expan;shln ilil elrt.~rh:lf.

ub.'lic,o

J1,JIrnO$ .DE SiEDIJCJCION V!.rjl il s.t;r ('II lnC!yl:lfdomc

y ~~ 11a1U~ p( fru' dE13PIJCra ~, ti- ~ ~t" fu ~1~I'~r. rrlil~~i'l

(1.5(,1 1'T(X1J~ .roob In ptl~. ;Ii: J1io>.,~I"', .11l1SIii eI ~tiE¥flO\ i~tlf.'wP

Atlr.rlill'l!!L

at'" e; i!I Jr1Q1O 'r ,;11J'{iQ.t:J. £Slil/l'i'O,\ !!.!lobs e<J .', :,tl1l.iJ,

p.;ld'E' ~ ve'"!'.J 1'E!)('](JFflot e:~ ;FIW~ne.rJ~!i£!(J

Y ()J CU pI'.o,rlli'l ~ l3,'quE'

rt~ Ir.il'/!' 5ef1J..r em" ,T1fit;omo. 1'\Iu'<!:i!F<l) 5at1!b.r,~~ (l5{JliItl', "uel!r~ tLle!i'JOO fI'I~,;;f(.i:larl.

r~ ~.e, ~li"sr~ oft 'f'oI'r'mto, WIJ'E'L'.W£'.,

Afirm11"1e.

!'~te e:; ei )tIeyIiI de lOOlJCU(l1ll '£.5'<;Iy lIlLJneI1[]bm~ (Ji.!. serl.

Y e;i' iu propfJJ p1eI ,\.i qUI:

Me 1'J1DI'Ii'.f, me fl.Ja:o mQL'tI'; "PO' J;ac~ ffiQ-. EI" e.l!1nYUOl. ..

IrESiiVoI\l ROCK & PO'P EN '\lEIJEZ SA.RSHIElDI

Sum;;;;

Soda Stereo l~, Uni'6n IUitil

Cflarly G<lfciii

u, tits rilUo~ 1 rWt'imlfHM i lei JI rml.(l tie tr~L·.rr, 1;1 blfas:i:s 1..11 k1 !m~'" :~ d Indl)~~n~c ('.xj~rJ a:mdaT'lm al trci.S,f)'[!sl) dt, SnJIl (I dIlaTllmD fruutiCrl{m(':j;, UII" tLgL'I.l-CJ{I' rurP'ill:'iW' h'*{JC}M'm::il11m q~te !~~ alltt.')'iVr, R.fldl'l~~e-~ ATC'~ PrHJHlXi~ws.

U! nllli?l)lI jLgl!ULi~L ~(! fila ('U,ru,lljh~lI1lo:~ ~"'J~l.~t'J~id.rI' ~, puJlwarttkrd de! ,!!l$J' C!l] L:f11Jir~ F~'£i~. las- f.esj ~.r~~-WS i.i1 .klmeM fijn:dn jL~mn jus ~Ii~)w~ t'1l. ,d r~CiLlnJ A~·

_.

I W'lrO' SS

r Iq~H'~m· -tIS! '~jnioBS

III tul:)r~ 85

Floock in B~ Ii 5000 Ch.ar~eau Ro{k {(~l' ~SOgO

Teatro Astr~ saoC! (5, 'fur!{;.)

Fest!,.,. Rod;; & Pop 13000

Hto F>3e'% ert

V[nu

LOll Abuelos de la N, N~l'la !Ha.gen

L .. I'orf~ John MOJ.~iln B,;;:J.gliiI''l:to Z.1:'S

liN )(5;

S! NO FIJ~1tA fo'ON:._. /i't"./C}tiitI ilA."-";Jff{" (offi ptXo ffl.!h).

I't!lJr'.\l~ dei,uarfl!' (.m Ji'OCt:I mal}. ~/,3,df'~,o:j'l" (rmwrofilo~~ Pbdri.:!.) ,gFr~nt:' ~il(jjlmiJ~ Mffd5 l-Jik.('~~[<;" (,'@l!I<l '-1i!;) A.lI,M{J~ ~m.ttt~ ralgu.'113 ~ r'i'.lil'nij.~ diL~rlll'a I'oon;t$ ~iJfTl€"Il.in'.;' f'uIJr4111!.r,'fl r~kl /J(,rifl,)S eflf41I'!OO'.Io 5inuluercl{XJl'..

Ptidr{as OO"IqUl!itJl'TIlP l'Qdn1ls ~fa~1lJm"rm~ POOIi". proL'!:!I:iJ(ffie

( ... i to (llJkif';'P.,y.

P<X!Jii'!S mf,l.'ivarJlll1. Prj*!;o~ 'H~,'id','rm~. 1tl(l'~~Cl ~1nlV',]I'[{Iil

~' ki .tiLlM1''<!!V De \lei' en r;1Cif1\1a LW1E' ~ &;0 L!i:!I! ['!};]..m L'Ii:\f1!! /tItTn.

OMUAROiA I ,l~ h,'f'~S me qlJeffiao'1 Ia I;imI:, 00 re p'J'fI'da h<rllar.

Q:o.rno Sii1fN 00 ("ire ('~figa~ 5o)'{'!TL~ (/t- 1]11 frtmQ m!'>i. "'QUI ,moy r5(r 'bi.m{~, Hd;.'Ll"''!I1ILlr~ ~,) I'I"~ ffltl'titrliMre:; y ;pi ffll.l[OO n'~1pQ Ll~Uien 1000mnlroJa.

Si!v.m~ ml'l;f'Y"'ll!'I'1fm, rot 'It.! I! uro., 5eJ jJj re l'ift ~m, D..JI~ wf'1t' w1) p.il.J(!. .lIfgJln r~Jlrop.:lr,1 h.rI!arH~. tim}! l:!i#,\;irr® .una ilinT<l" mra,. {,w~ ~~.<rne ,(,D lure!. rfll! ql.lbli'l'UI r.. Cl!(i!. rof1 Ia dc-p~ l)adi~ PLlf'de ~f'l1l". St;lr IJI'I,~ nw~ a/iw.ro:;l til)rj).if:.?® o'i~rr..-jfl,

d&~~~'i~

l1My en d Fe.~,[i""u l:1od, & POI) en el e~l~tJ de VLt. !L';:, J::]lI.'S'OS cmlde.nl:l~. Stldrt SC'''!'(ll Wit'i6 £I U!liI:~ur UI!.!I c.l~cle dt' tlnhlc I1rmll.. Ntl 5(110 .I(! fl'IItI\1f1 !lm.si· m1Trwil~, Silill [Gmfflen.m.:;u Ene [Cll, £~w ·xpl'esirn~ .:il1tuk:a IuoI' sr fillJll~ cLtuntrmtt· en t'tlLhl rmtl de. hr I'r~illtrc~rr~.', BDI'L1':'[lI(f:5 \' ~Gllm![\"tdf.;l~ ntlgm~. ~. at;.I.IIIJa:J\t4! mru;JniUrIji~; .srm ,raj mmhirJi~ 1iiI@ ItrlW1'I'o~ ~n d W~ ~~ I kJo~ & Su:m, La jnJlm::U[1~1 lfr t',~W ll'Lw diitcrlt"ifi1l' 1,.'i~l!:iil &1 nL~.:IUitm!1 tk Th~ Curl!, '11tr..: ?I!' ~.iJ11 mdJ{rj tn IL! masi[ii,

UhSUUtl (;r1'i!d:l !~~ ~l1ill" en lUfUt'~C1S [j~1!tpl}$.

UlIR lAf.lCl~ jj L ~k' (lidl! g'rJ con la lUltUi?llt(j1, D' wdn.> Illl.l:rll • Sl,u'l $ 4,.'TI'1i crll ac:~1*14111 E'lr.Ut I lil.'r I1ItlS. L rn ~i""lllpl.o L"1~riIJ~I~ Fre d IJcurridfi t::1'1 l'~ Fr3li.t~Ll Rlidt (# p(!P AtrL, JlltillW' [rES Jf[ilJ r~ raLYrYl'I 111 udur.s 1~(j]JJ£l.5 ne.lC~ilIl<l:ll!!l )' (Ijgrmru dd €l:ti'{llljertl. Si.tdtl jih! .Wlill: ,tit:: 11.[~ J~l(:a~. ~Ir~ ',w {lie llgn,JjWL

"D.anw '~r.!lll" y "A:;:J~kJJHn < ~C' Wlliru1 trln'm&1 l!11 t,i~~~ mU'e! ~I.e 1f! ~"Ii.t1n.d.c.! j~~mdr; disc,}, <l1\hJt1.J P'cllnml.l". pnr .~u.g~!I'~£.iil ill U[~~lllan, ~rH ~j;J.l ~ll. f'1ruln'flil'l kllU fll+trUJ:! 4;'fl Polrr(jJUO! Ldoir, [M' J(J~ tm':!2,~. f)af[J ,l(llJ,: 11Uaf d CHUill "1ii1'I,i(id!J ~' kl Uallqlll!irlm} ill:rt.cUlrr.a IljW!' Tf~H1:rrfi lei am 'f!CMi I &.!!I fU(t't'q rna~'l'iq r 5,1 1m,' ill!!! :nnm rr'l:l'rtf.! 1I1J.:t!l'1 ~rri!{;il, u I.'stos ,1:(1- ~udQ~, Jdlrmas lljlt.Jin; u !o..~ r.irmi)$ de The CUTe, Dl'r"'!'~he M!.)[~'I f)2?1 Da:!.~t1 BCIWi(!,

F.:1I r Qr'i5 ~Ilte ,r./ ,~llimj!'r llUIxir~il'flJlk 1:" AI~.;:miI'It~ ~I mrg~l d,~ ~rjiL:L ~' III furm.ocwn Jt .Frkl;i(i". Il;tUL® lnw:grat.!tL .pnrCi!lSh'lW CI..'rmi ~ litWrwlL i'(lf loti· ch<lrU C~IL!mml ,IIlUj! ti~, ~J lY{O.

Mkniam 1.1I'j ~ll.El.OO~Iil.~ &. Itu Tl'vlstm ~spetialira-JtJS [I JRlIO!lll mm(J gi:1J:lfl:i.r..JIi'~! e11 OOT,J:(I'! rubrm , "/\faUn r~T.s(Jm:lL" [tum Iltuilm ~w; l'l!mas ,1m ~~hicm t .. nnt!'llitlfxm la 11adlrkl Lk If}~ in.suurrwnws <ie si .. .,njJt't· qt.II?, ademJ ·dd \lr:!1m' E'c.rm.i1m /ct), c.(JI1[ll11C!~1 ,can !11m gra~1 cargll. OJFlVClrntaL E[ mbo d!! Irl~ (!qltijJ(J~ et 17 ~ NDpimllh'(o!, !il! (um.!ir(M ea una d.l! I!'f,~ Itf~)~:r mill tlW rf~~ qtii! ~"I!'cllhiD SCIlln SIl1!W! ~n m t'~l]&toritJ m1istt~ ca. Sj ~lH f21~ jN}f ~l rubrJ ...

I.OS IINiVITAI:lIOS

Cierta gente, :$e 1abra pregunta.do en rnu,;,h3!s, ()'C.;)$pone-s. de dande tllPiuedt'l,el NVnn". de! l-i)hj,3f1 QUlifiti'er0, ted;adi.sl'a de Soda .stereo rJ ~5,d e HIS5 hastiiJr p rlndp i 05 de 1937 yo so rpresl\'Lllnlente, rnQ~ic() .i'nvillOldo en 1'Q1~ c!I:m;;l'ertbs -de· 5cd~ ef! el Gran Rex, CIA.mdQ pr~~,ef'lt<J,ron "Sue- 1"0 5~.e reo" . E'I apcdcse 10 '(:0 lo~.o Mig u e ~ Zava.IIl-.ta, IIdier de S!.!~ter. cuande Qurrrtieru ern ted~d:r!ta de Elsa banda. De all! pas,6 a .sodOl S,teree. Co,n ql,li~f1 vivio dos aflO~ 1I1tei'lSlsjmo~, ill rulr_

Aq.ui tambien el QUIil. monltor'eo su entrada .::II tr[Q hila CheJrly Alberti, (urtiO con t:Bl'lltos

r~'5 {ME'lero, Coleman, Butron, Tweet~ (ionJ.a~~l)- EI batertsta 110 vlo tocar en tall Testro Co· l1·~eh. en Wltoil Ohct;L1<1dcm de' Su.eter. Ext$tra 1<:1 nel:eslillacl: de ~Q'l'liItar cQl1tedadirta pe·rman'eMe, MeWerQ ya I'lQ cola,bcrOlbCl, 'Ij Ch'Hiyopinaba qL,Je fa6i.§n V6n Quintie-ro, erala me:jor opl';J6n ..

[I "es-,jlo medle hippy de- F<lbl~'I"i hi,zo demo· rair 1'01 d'edsiQn de Soda para lncorporarlo. Zeta

m -el que mas 10 reslstfa pl;)r es<l m,eSltion senalad",. Fin.almente, lu~gQ de una gfoll1l ~al'ltidad tl ei'l~"yQs. S~ lIcoplo el'!'CepciotJairnen'te 'I paso liqJi"ueba.

La perfomence del te(I'Olciist;a en e!1 album " NOlO a lPe rson iii I" sup I1!r6 ! [IS upectati\lOl S I2spe· r"II:1Ois. Adema:s, dahemos ;;)gre'~ar, el e...:celeme oip.orte que brino,OIbil' r;!1'1 leU; pr!2'5erltadoil1ES del trw, To d () esto, SUI p'Elrsonalok};;u;l forttsh:I':I1.1, s.uJ ~a(~cte{' o:;;orwincentE! '!I temperamenta'~!, 10 {~s1ahan m:mllirtiendo en lin sod;;! m;li!!;. Un warto rocla. HiMt<JI el lo.sentfa <lsi,

f,'NO I,al id,p.a, de? marltenel" i:l I~ banda como tr.io. de -afitmar 'en 'cada uno de ~os re[f.lo>rtajes NQuiil lal imill91~n de Soda .5terE'o 'lGst~ c.ompucsta ror' ':tre~ m.u5icosu, prDoh.Jda 121 cl1ioQltll:!' entre el grupo 'I el tedad~Sota. F3hial'l df!$@.alfH'I !5E!r mm,Laerado al mi~mo niv,E!1 q]lIJe Zeta, Chady 0

EL CUE:RiPO DeL D~Uro

&1 LIFT rn5l'all~ eI mfll.l ~Sial&3. ~"'Ir;lS ~ mI. derl<i.dfo vm S(lfI'l/Jf,I~ df' "'~9~ d<..'l~lf":5

que proiflUIM. Pll!.m;[€i~ N(J 'ri'rmM p(EiE'.bffi

~ .i:df.'ll11I:ir:.,

~ e.I ~ 1[j~i'iI'ltfC'Io!lIJ W~.l¥f~3

r.!ldo vestiglD mll(lI'Q,lr'id{~1 I"~mflnm',

j,-J[zal'l1;J> 4P ~I'I Ilal'lltri:ou, B(""~s!o ell 4/g111l J;;lgiIl' Iti:!Vlo,JltI i!Jr;l bien

IoIIla CIA no t, . GIl m < . ..J tl'll. nol:!Sra'~

no paf~ E\".ImJl.lrur

r:T C!.llJlO- t;}eI difftlD-fil, (ac£n.rll{l e!i >;Ii t.Jropio de~lao; jj,I 'Iropa !ilf~[! inrJrt..vd.,l.3i 'o:!,l wnf,((j J m;;;r,m

rr1i ir!J'!!l'rtIPrw.

~CO!l1tfb .. urili'ci,;o.l

E511TN Al.'liJIJ!cOO SQ/p. WllO a m; (",-uM,

~f1' r:hxiN; 03 ~rl~ S/grIm 'lin UOIdI1co:ln,

si ..... IOO lfI!j<JpJNab/e, Crt<!i'tj(:il hiihle t:amll!adq, flJ,mtfllt' fI,'lo,;l f)i!t$ti1dDJ PtXJIIJ f{ .... ~""mli',

Pl."" IIf1'tjrJ r.lnr~~1 f'fQsiQ-1 ClMto! de. ~ll LI~(;o((i&-1, rlUp.I!.!o tGll' ifill rn.,lrh}l, 5:(11'6 ClJr.~ ,"",1~JCIIiit

un ~oJo.r ~it~, i\i'g1:l!l!ir.il~cwilllillkl f>.5J:q)i a' ~u 1i1OO.

OLJI['ID lKlIJ,l"J'i!/m~ R W !ada, ,Hu IJau

A .:i'!J ~ ~~ .. Ie t:r.'t);_ !JO f.Ij futJU. oJ

",!W l.ldG~ria dE' cuitY,. iH.jj.tada, LIft

A;iOmte ~I~ .. ~iI J.og~J~ wanoo I!$ttW !ilJ IWo. Qw~rtl' rKLI]:..""'t<l' ~'l·

e[py ... !iLI~

OBS ERVAffIDONCIS ('S,Al1i:1._Ill:5) IFwfiI! ffit'ra iJ~ 1111 Orfi,la, apllgwrl (1);(' ",un-ir<)r JMt.te.r !m~i'I,I'J ~~ tk t. .dflrimh'h1 ~ ro.'1KJ rne~ljlll'1'!E'}O':

I~,,~i 1~1~'/lJ!"'t fil~ml!!'ll'll;tlu!.l1" '" 'Owt.,.rrn~+ _'5lJO_.IIL~;t,ITI('1 t;:IoJlt'ffi (itjf lit'! jf,l)!>t.'I.

SI, ., rrtlt'lfJ" 'I/fecMr-JiIl', s..r&i~f~ !<!I~r,,~" 5'1. ro~il'ldtlo' 'l'\, u".-flrr F(l/~, ro(,l'o~ r;flO ru ranlri ~n (.~dn ~(\¥Ut3Ctln l;}\,r~~I', iru iJa;;;-r iii' nf'll"~, 'r~ dill iii C'tI/.t.l(O.'"

GmtOlvo- UtOIIr'LO 'Podi'a S-E!r. V 1:01'10 termi"o (0- mo se rpr ''II',eia, U:n bu,~;n dia, despue-s, de rnuchos ericontlfen<!zos Y dl5.cusio:nQs, Fabian V6n Quintiero, deja Socia Stereo" Su Iultimo show junrt-gl trlc fue en ProJI:!:(" a mediadc:> de: 1981,

Sigui6 su (iinl'1~f~ @I! l(!Ilbandia d~ C'harly GarC:(01 hai~1to! Ii! acrlJtiHdad. 5~t10 dOl1de' pmsig'i.l!io su e'lloh,l'ci.o'i"I '(omo Mu:~i(O. LIJ~g'Q deal,glllll"lo.s ai1o~. EII1 UIlICi entrevi~ta 'l!f'I Pagijn<! 12, se acordo deSoda Stereo, pem no CO'II buenos term'inos. Los -1ita(O dY:rO'mel'lt@. rI~:lIeI6 iiI9u-na~ confkhmd<li5'd y censure OIc.'tltIJO 'S y acclones de los tres. Ouizt)! fUll en un mame" '0 de d~s.ahogo. de,baiciill1 de su fl.fl2rt~ tl:!mperamento, Pues, hoy por hoy, 1<11 reladenerure Fabian y 'Soda, es !'!11)$ q,lI.Ie optima '/, adem~5. 50f[prend:@nt@ C:uando '0 liamaren an "995, I'll ~Zorrvto"" pa,fiJ qu.e palrtncTpe de lias \lelad,,~ ~11 el te.a!trO GrOIn Re)'., I!'n prime .. !iJgar ahno a respom:::l'@'r 0011 una ,e<lrll:aj.acia. "J IIJ@go a;cept,g y v,olvi6 .a t,O(illr 'con Soda despues l;!erru.JoI::rms ar:m3,

l<l QQIil~!D'lid<lckm deJ ~F'UPD fue en 1 Si85,. Su imEi['J~OI' artMdal!;!, '!:uyos piw:li. ern:Llmbra.do~. fl;.!'!~TOI1I'o~ re~h:~~e~ ~n e'l TI1-\i!lro AStros 'f [iii itl'te-Fi.lendon en '11!IIFeSft1\f·a~ Rock 8: Pop,. 1lD- cert:~tt(d, "Nada Pers:ona!IT, se cOrl\llerte en el prifnE!'· drb::io O@ ero d~ ~iJ hhtQrl03 de I", i31grIJP;3G~gn. 'EI 2; de Ene1fO cl~lTan, el f~Hva~ d,~ I'lii FOI,ld<i!t Y iiJ liltimo1:~mOl diE la Floc'he, ~JelSll'!t", 10 totClI'll jumo O! (h~r,l)i Ga!'[lcfI mmo tEd;ad~5;t~ f!1Vi.tado,an:t:e eI 'Glendo de m.{Joo E:5pet1!'H:lOi'e!l., Una gir.,; PQr 101 co~ta, ~tltll"!fi~ V re'~ ~nteriClr, pT~cedien;)1'1 1.111:<1 fCirm~d,i3bh1: act'lJ;;;u::h:'l,n en 121 ChateaiJ Rock, el28 d;e F'ebrew.

E I 1 ~ , ~ ~ y 1.11 de Abril toea rO!1 en ~I E$tacho Obrc;l$, <:00 1;;;1 ;;;:1\(I,J$.<I d'E preSlt!l'!larr "N';;lId.a !PlersonOlI", Dieron 4 'Iuil(iGne5 ant:~ ma~ de "'6.000 plO!r" 5:OJ'laS·. L05, mU'5~CQS i!wit4dQS fIJQfCH'I, Rkh;nd Cole:m.[Jn, Fabian, Von OlJlntlero y "E.I GOIii,Z'O". Alf'T'e do Lars i@ IE! n Cil'rg't'i d@'1 d r~ ~no" la s I uces, Ilos, ai~· ches, \l'e~lIU ario,est@rJQgr"fi,a y de I I.Ircleo, "Sud", en Vi'\i'OM ,

. E;:;t.;! RP~S.i'H'JJtolld9!l .slgnTfico

mas qUi! ell <JJScenO!'.!nto!l! ti!:dto d~1 ~fljp.o. ftt'li ~m.eonte> ~n er rc~k a,gent] no, iCIlgQ po.~i.ti\lo ests biil ocurri!?f1c!o. UnO! Oirq!ll~5ti1 de merdlfls pr;oal1:r;Qafr~g~m er; 0!1'9'uno~ ;t,Glma~

La. ill,lmlni!d6n y Iii escelio.gr.dia era toenade mu:y ell ~ue'r1ta por los S;OdOl, a prindpi05 dii! I'DS '&0" La

l;i I

e,ner'g[a, co-mo susti,}!'ttO vrt';)'1 d~ I~

actLlaC1611'i1, ias ganas, el E:S'fluerzQ, Uri m~yoir ,;;I~t'rcOlm'i'~l1tQ <i! I,~ t:(;il:nolegia, dibujaba ~ambio.s,.

Ell conderte de~ viernes;' 1 de Abril i~Lleo'~ r~gfftr,:jo;:lQ en un video "~a· did, P~r.sQn a !1 €!rJl 11'1 Ertadio Oot,,!)., So,dla en Yi,~t5", ,d'E;: Un<lf hOr"a die dLl!'ia,cloI'L Fue- gr~b .. dtG!l porr IUTI equlpo de'4 dmO![!3S y 511' IIJtiiiz:o una COI100I<i I"g,rtiltil de 1 Q ,[ana'le~, com<ltldadll por C:i!llI'lo~ 1P1rb_

DI!'!ipu'es de Obr;a$, \)'i5itarro:n la regJ6n I~toral ce,1 pOliS, conde I .. m;!l:l(i~ m,llc.onr:;l,wFendl.l se r:r:!g~rt.r6 el ]8: de Abril, en eol E~tadio de l:\loe"",e~I'~ Old Eii,eU'5 die ~(Y~<l:r~l;), F~~T(l1"I ~$~,IOlIiI~d(} nada el norte, 'I IU'E1ga de tocer el 29 dl~1 rmsrno mE5 ~n el S.a,lta C~ub. sc! diri:::]iaf'of1 Ol JujU)', AI d:j.m ~,igulfmte ccmerrzafon 1!1!fi!lmilclo1fl eel vicl.eo-cHp "Cuando p.[I!;iI! eltembl()[f". (:GI1~a£!l:ado 'IinOllIsta del 12 W'Orlcl1 F-miV;;;l~ of Vide~ and TV, Acaprurw.

LLl~gQ de presentarse en Meodoza, StilI"! Lu~s 'V crtl:as, prO\liflcia~i Sod ..

Stlereo t<l(;:Q, PQr Pt"il'l1fH:~' v€:z, fuera de il,Ue.stro 'iI:-errrtJQ60" Es en (1111e, ~n f:'i ,I;tnJg!rama de 'tJEi'llev~h5n ~M,;jIrtq.s. 1 3~.

En J:!,.ll'io, GLlsitavo, ZEta, ClIlo;i:fly y Fabian V8!'i Quintiero vi<lj:an a Eurupa p,al'<i de~uns,u. Ell"! SIl,I '@S1:Old~03, LE.ne I_a,vic'h grabo. .. J!,J~gm de S,edllt:don"', ~OFl Milna Hagen en ron;lS, Adema:s, Chris 'S.mlth ~Il!xole't!f'i~{a dis Van de.r Gra<!lf 'G@n:enl'l:or-tr.adujo 'ill ingie.> "(lJanda, pOIse el ternbl'dor"

.. EI 1 ~ de Novi€:m~l'"(l! (l'parec.l1! @! 'te!"1~!Er a!blum, "5.1 gl'!O$" , r!1liJoE':lie cO!'lv;iE!!,l~ tm DI5t.O d~ :platinio. EiFitfif: kl:o; mu:s'iCio5 ifllvit,::Idos se enc:yenhan P'abkl fi!:o~,rrg'l,Jll!i! '1 ~.ebOls;tiiin SChiQil"antjguc,s mm~afiero5; de Cerati efi d!q~811a. \11{iJ~ banda, d~ pri I:'1Icjpios fJlIl' I a de,C<;i,d;;!i tiel 'BiQ, Ha mada .. VG2ari!'Qr)"; Ei P'Orio ]Raffo ;<;eencarg6: de los arregle'S ae Vi@l"It05 en eltema 'l.Sin Sob~~

~1"t:Ois,~" 1::1 dJ:'Oefiod~ 1'01 'tap.a~stkJ v-o 21 ~ar~o de A~if{e de 1..0 ls, - .

":Sl91nOl,;~. g!,~b,<ldo I~n !os: enLJdi'O~ M'I:)'f!blio, s,e ibaa JI;:l:rmH de.otr;l.ma,.. rrer-ar. IEr ri'O'I'flIi:ue quema~ (oIllVt~nda a ,CetOl,'!:il2)r:a ".FirJta~ Caja: NCilgr:a", ~@rI Fpn"~ de tapa. de ese .color. FinO!'lmE!1It~. :Soda S:t~n::c:i s'e, geddto POt S~gT!JOS,

j~m1.i

1iIN~(!I~i'!iE~Al!ms:

At;-,;I~~5,lO&S~ll&tlie'

a \t.,\o,I' ~l IIttwa dQ !'1'!fl'(:'Q!/kl.!: ~Jfk' 1li cam;t'~

~ iJ\]p.;ra.Wd!! rmm~~ iI/gtJ de !i\I:3~i;;,'" atga de ta,'r.;ii 8 iinlrtl !0I~&1~ en .sM!;II !tr~infl QUi!! ~~l'1,['fEo

1!.1y IJ1] re,r'i[) ~ ,~jf~w y lLiI!flQ~':~ p~j, Peou.(!on griWl~Il'ff, 1Iar,j realkJ,;}(/ g (iITi6r!~

~~ ",f! ;j~~lio'd.!J

(MP,i){o ~ ~i!"nt~

11IIbeI rd>:ic,i,~ $in a.r~.oon. ~~ pemrr~!'il

ttl.): }~M<x;.qUffIrJD; ~~WQ,fJ~ ""lL'11ibFa1lb .tl('fr:J\:lrt_ PeI'p.,3r~ !Pfr.t~WI ~rU; ~f}tir:dOO.. No~S:t'E\l1i11:;mtrJ'l;l(Jli~ n~~.:i!; flJ:fif tLI d/rJosliDll If.fj~O::;_

MJ~ mDLil'o'"= molfJd! Wll,1 uY1ir.~

10 ~ V;;!r:W ttl ca~

~ S8frn?~Ii~, '

IC::«$tii3' lIf1'O! ,real inci!;!rtrdl.!!mbi'e sobrf!i!' 'ei contF:nido de,1 nuevo mate ri·a I tl.~ SlJdi;;!! Stere.Q Y LJlrlI.;j 'E!irllOrm.E. pr~jialflidlel pYb~1co"ex.i!ii(j!nrQ\Q Ed f:x;Tto, aCQis~ Hlmtm;!Clo,. o las car;al!:terfst·kas· de los dQS Ori:ei,mos ,;iiib.umes_

"'r;jil9WIO~.~ es m,j:s l!I<ltl.wa!" mils m~rOdi05lO,~~Olve. ~(u!tt~c~', mas b~ro en 103" l~r~iS, (01'1 C'Li"2I.lkjacias df!~mOQcnda," Ihflst8i ese' mO:ITII~rrt(L

__ ,E::(!s.te Un~ (i;1sper::~~?~ fl~novtldon por piarte d,~ Imtin~s., hay Un cl'"ec~mJerlfto, IEl!'Ila,sn'Comf;Hl\SIC!an~!; d'r:i Cer.ati SB'!,!fe J:Jn.a e¥Qi:I.I!!::i6n T]~bile.

1 iSi!'l sqb'lEsijltQ~ (Ce,/"at}-IJ_Q;io) 2: ~ El RHo (Ce'rol'ti)

3 ~ Prorugo5. (Ce'(<lU-Ffdcrf'l~'a; 4 j NQ e!Xi51:e~ (Ceraf:i:·!"Ji~);sio)

.51 PenMl:I8 ,4m~ricatr.a (r~F~tU)~ff,l1r~'l1joj 6 ; E,n Col'lmino (CeFatl-D1l' S~.asti;j.f'I) - 7 - ~/gn.!iJ'~ ((~.rpti)

R i Fiflfjl raja NefJF~ (Gerati.lJ'QyiCQ-fickchia)'

V~, ~]cr,r:1J3!rn''j [~f.lr~!]IJ 707; GL!~'O'o C~f<liti B(~~ Zm

_ £J{[,!(!Fi'~ :I~,rlore~j~Wn~ C~~,ar~yA I bl'l,!ti

MIi.IJI2J~ i,wif(rJ(J~, IFOl,bitN"I Von Q u:.intiero (Ha:mmm:n;I\, piano 'Y elY!'L,,!!a'tor},

(e,r.~a M~' i(~owland (voces), R!rI:;hiilrcllCo lie rn.H'I {g'~itan.<l), Pablo Ro clrfgueZ' .Y 5 e"oCl!itia!'l Sc!mm ('~r~mp;&iis:ta~), Am.'i1JQ.l' 'j dil'dcet..m ~ t~etHll\: Pt),~~·o Raffo T.!~:iIlr.~'J pmdt1Cd;i!]: J~ 5llilWlu; Mi;lrl:a,no L6p~.ll Pr~.idi.o:'9m, ~HiHL .. lI~ 'S(;lodOiI Ster,Eo

;~(!ru'o Ji~~{l;I:r~fr~ll; C8S.

Ertllldi,o'~ Moebio

m CA'MIN:Cl .La lardl.l ~r,l ("ay~ 'lilj ~ r.m atrro err r..~ !!"..do :I /IJ ni2tJ,'a olrll i'f'l, IdI flJl'llGl di:.~ de Ia iJ/c4 ~. ~in fIU'I!"~ ~~I.amG:!" m 01111 rlt) f'J'ltre Ios~-

fl'e51l>Mndooo!! My j(i!I1'lt!!'?l ~'~p~f I1'1MrIJl'la~ de! ~tii.,l fltr~ \lei fl/:j/ .fa"", 110 ~j .gJ wre.i ffl an~iCs dI2"~ ~ jI:IiJi"'1'(] erperurIC 'wI" Iln .:W Sig/t) ~ . .\LifljlI' ru ruI!T;ItI JOCl{a~. ~LLI;'tO!>MI1 un plHili!l! r 'lI) rOOaH: un n.tm(II" rlebajI1 di!' ;oJ p~ Cas! -5irl ~er E'il'dF'F!a c I Clifflina entl ' lr~~ 1l'i!lE'ji;,'liruM.l IToi' ifm"lMn Ir,ij di!nim,

m IIPlmrrt sQkJ QIM'fIllleg'J[f iJUlrt,;.ro(iiJ,'l1f'~ ,lrL«{&-'!l'tlIl'll;'. PiJeiOO ~1'f~~TiJr E>~'~'~ iiIf.ffiii~da.r»l'. aref[aFl~.

Pr:il {,II,'C1>' Il(J l'i?3s ,f!II r,lr~~t '11m C~ ~1i'I f,f4~ ~rilJ\r1t)'r ,,'-1 carruiwll,ljr.) ron <ie ~1rJ

'NO ~)!lSn:s AIgui'I.J tl.f'1 ~ qlJi! tI.(l~, ,i'Jalll'I'rr)l fOlio eI em dl!: Wt.'l ~

lk~ unae~ rJp k'I'lI,etDa ~}f.Lm[ ... ,,JQ ~~. 00 ~.f1$1"5, 00 ~~.ures:.oo Ma~eS

l.ajOO.l'.iWJ'Ii $OlJi'E Ii} Jill,}, 1J't1 on 'n~~ ll'to{O iP <¥'';II1;:N!(l\l~\ III pro;l~~ (!l "I]",l ~5ilrJr!ia ~i'o f!;l'f-iWI,llQ B01~r~ IIID ~~ !l,1'TO e-.w~P;j, COI"Tlti 1111 o";;lmtio rir ~f'f"oIb.5Q. a~up.."rJ,;il;if~~ Ilill rm cooU-.lI kl p\Ol~. 1i;Id!I urn m,1>;'"1"ie f'I'!'1h<iliar~, ~ 1M i'fli~~a~[j5 Wlii 'I aIr.! W!L [eml wtml.t~.tp~ i\'I'I urra fiiim:l ~r.

QuizQ5 ~ romwrr.e rJ~ r2l1alJ(1'Ig. atl1'l iE'IJemC!! Lul!llla Q.UE! !a.1d.:Ar. ~"iwt!lli p.!I& f)i7 tu espiflda ,0/() p"1(1~r~ntJ rYl~ws. i'rnOl'i-!,;i~l;:,naE'.i:!Sral

~ARADA.S 5l1ERitAS

P~'a el C[]flr.i~m d'~ QO!~ :iiQdil Sreroo i\lI'f!SE,ovtO 1M. ~mm;~ MpBladi1s de p~~ Tanw $;;' I'I.J f1atkr1fJ de eses l'ij{{},S p Inad0.. I,P! cir?(to es alle !lJroamJ'l una />Dr.J j n'l>iik1ia f!fl saNr Oil esrona, I'J[!'" f,iin fr<Jbal'a;;!a "lilflS ra -l'$r~GJ, Mvdlo ,pta , f5F1~ f.m.age.n y mqqLJ)/faje.

P:RINJjIERA GiJIi'tA LA"nNOAMERI,CANIA,

lE.I 6, de INo'IJ1lemt)re, e,n 101 dismteca "I<~op~ (!uo" d~ BQ~o1ta. ante b.Omi pi'l'~"$on<l$, 't:omen·' z:6 1011 primer gh'~ por Lat~no~me:rk:ilII ,de S'[}cia S'I!E!d'fHl, qU(i!' tran51('yrlril60 duri'lln't~ tode El'I mas,

Tocalrol'l I2n (o~ombla. fie.nj y O'tile, e hlrterO'1"\ promoci6n en Vene-ZLl"e I.;! , EI t01i1l" result-a espectacular. DLlrante las F'resel"ltill!:iolies, I~~ c:hi(EI,stirabran ij! escenerle COnarc5, tlInillo!i., y hesta., . .corpinu5 'l Qcnnbach<ls! 'Un d:e1lirio inusuel se desaM En los tr:es palses para 'lill;" 01 '50· dOl, donde los f~flBe agJomE!'raoafl en los hotehH r:icfI de' ~e Oil Ojoil ba if I 9 rUJJ:O, 1P<l,ra pode r .1Ilun· que sea lo[;tr~o$. GrilcE!l ihi!lt~ri«l'5. reacdenes al mas pure ·estWo Beatle5, rope inte'rlor 111 e~~"el'la.· rio. 'll'entili'$ mOOl'~1\i'\jI5 de J!bum~S y S{,!U"Hi!J1~~S. •• " e'mpe',~i1lbiil la "'50da:marnfaN en Amer~ca lOltijnlll.

II-I,;!I.STA 'L.UCA fFlODAN f>E FlUANOS H 1511ERKOS

I BA Pi VER A. SODA Cua.nOO fi!J I'rl'o @ljtlliIQ en

Para tlKo!i PfOO"Il (SUmD), Peru SiP prooujo lin rnd-

el ,nej'cr show en VlV!} de d'eI1L m't'll'i'Ql'ilble en untJ

;86, fiJ~ eI teaJizaoo por emJ5tJ~ rJ~ e.~ pa!i £kor-

SElda Stereo./i'n ObTa~ :Set· 00 a /II pfIIljiOn Q~ eter-

l1ii~. 5C'i\'1irr to iOu01ica· ~l.ir' las 3, 000 rE!~'i)lliIS en

r:l't! om fa fntolI@5fi1 A.flwl .IJ: eM/ad", ri~ I;) mis"m;J.

del SUpleJ'1'lei'l~Cl del Di.j.rro I<Jfi ~ .fIJWBfl)1i qm' .~

Clam'l, rM 25 de DH;il1i'r.l·~.j!lB'" rffi!spif'.'OfidD& po!' /{)5

, bro!!l de r 986, r.BriKJ5 del WjfJci(J,

E'II des,cubrjlQJienlQ de America,

EI1 J:ull.f.l dt J 983. (n.'S j,jt'i.'lli!'S iI1lJx[t<.'r[~}~ inh.'l'l~ll" htlJ1 r-1l.(.11.t1tlf digM'l'l'ieH.rt.' lit frnmCf all r.rLi.'1'W bajti d l'ltJl!1J'JoTI! tk Sadn $11!l"ro. rriro IMs.dA! tfl!"~ mlt~ 'I!l'\ll' till" par", ql«', . .;~~ ffi[gJll~,~ lTIl'S Lnicu!l, TI.'£H1T1'Maii rri'~ ~~f.m ~ AI'1'l~tku Latimi .!ll..'11CI'(I"wJJ Wd.ti l~J th!' fc .. - ~iIf~~, nU~l~~ ~ i:;'nrwi.ruI1'1~, rW!." CR' Nr.n'iemnn! ",'

IJI'de.mI-JT(' (lr tWf6 NrH·l fill [m:.btd~·H).."lm~, ~il1d una jjll..TdMl' maliclaJ j,"il{lth:L

fir.:h. ill.' nil.' nij'.ritlf! y mrtt;: ('II ,k.< 11r&r1 th~ 'sada A lUI. TIrInG I ,reT1lgil1llSIJ, ~~lflmJf'" I'L,llJi. lllJefl!cuhic- IrI~IU:~ ~II!iLI t'SW lJiLr ~'-\i!II~llllf}Jrj~n) d ,lsl!ti'a'j ["'Inr~~imJ t'II!"~ tliiH &' 'I jlmtU~ I, Ze-w .." ( :~ftrl .... " fmrl~]"

d(~~f1', b:lto 'I' tIIJI)'H'ffI'~rd. - .

l1i!l.~' !rrlll i1\!.'jHlcl!Lr.lriJutj tim' (.lj·Mn~llinli t! !'H~t(l' ~."tL'IJ 4'1~ fdJa .111 L tUn'Tll. ~J 1)11 J31"l,I,~ E n L'~~II~ qlurru tll1ni hl~M.m ~Mu 105 l~U"k<nl~ ,'1'1 ~'ilr~rt.~ ~n'· r-Ulld"'l1t'lns. ~ J ~ IS rintHI~ tl)5 dl;'~dt.lH,I, Ell Ili.~ ajiH.~ ');lrrL'fI:lli\',~; t{'mhr'~l ,',{' n'f!t·nr~[, (.l1JtlH HIm Juke rr!!k'ctl tid J.J.'s tlJlIP

Sl tmflll!!lH,~ [I r mr'i f!l"_'j n,/eH'nnll, liPS l'lInm[rt1'illtJ~ ~'il1b d!l'~~r lYI1'4r(4"f(~~1.n!. Sll(~r Sh'1't'c,ir "ltll' rf!i ~I I\m.fm'.r l..lftmX! d ,,-urk, llol.TlJ cu ,.L~ldlmirl, ~" H ml'init:mll ell If"I~ 1Irim.rn!<;,> qla' JH 1ntlL'n m. I'll hUt'" wI·Pl'tPnd A1~J U"I,~'lt~)' ~,!rjlrl!s[~.'(r(·~! d m~.·urHm{l. ~ /,1, l'Ht~LI~wrul:' P~'l"ji ~w .~dtll aIle t':m ~1IiL'rUlI 1I ra t'ml·,!,,'~m.fl1u. .-\ IJ IH.:11 i ~lpLJt~rio, IUJi-U i rf t~liln i,w (l /m IfJili~ L~'Trllil1 ~rJlll:.s ~fJS!"(.il·ti.!'ila.~ 11fl'U ~r!it' :\'i.ll(.1l1 ~I.o IJfthll~ 1 l'crrtl ~IHI' ,·r ruck rmciulHlI im!(tuit'fd h~ 111'rmll' n,,~ lJaf.<ie~ J~. L(1l1 If Dnmnl. 'r~1 ltt1 sdirJ Sellin ')[{'Tl'rJ ,'I,irtllJrc (;111k, P,onj, Cl·H~I1""It w'lI1:dJ' WI ~ nmu-

(WI [t \'1'TltS, Ztis, (:Ilm'~ l j~Lfu, t ;rr. E1Hll1ll!l~ V~'rJ.'~./1t~~lrI ~lm'lI:iT or !.'~I~; lwr, mil il",'iW qlrL' IW:I !l~" '1i'n VI1~rl,j Pll[iiW ~ \/!IHU~J1M, LII~ FlL'mlrJ~I.Js Crull. 'r~I{"~ ",' LI J~ PI '1' it:'r .~ ell.!'!! I t.:,~t~l. n t~IWIJl't (j 111 d rm~ j!I!(tll ,I., S~,dH

Uih..lj_l~ I.urr.b, u~ndmmi1(L ILL ~ ~~iJ,r!iil1lu ~f.I r~J ItrhT~ eli' ~rl!l.tr S[~I'{'H, II Ilcla AIJ1LiriCt1 l .. mjn~t, d~' ill(~'m~I'i' 11U!.'~'rrul * .' I (,'~/Itllll~!. En H~Il(i {tit' d jUIIHlil,i.1 tal· n'ul J." lisa IiIlllrl(l!Li. U~;1J(! t";!, /JHlHtl ,~, lla:1'!iuu, HII(I l.'>'il!1 silJII de 11(nl~I.~ mi.''''''rnN So;' 1.'fL'rJ1'4 II, \'11 6CUUJ'!,I', "('lid. eM", (;ulllm!l1ll. V(:'II~~U.d"I)' 1',"!'Jr lhl iJ(df 1.·111111); Hills hmumJl1 /lt1.ri.l 41ijl' ."i'uJ~J tClll1bjl~ii !,j~nill imt~Int.'l" .'lll Ullj,rc~! ,in Me ... il-~j. f)~" tlJll, ~l 'Iwfrl,·. ~'id'i~ d,! O..\..'1"H!W~'I~ll!r,~ Ti'L~.,i('lm(1,1 iuti."I'Il.rmJII fu~~ .. lUI'!' 1·1 l'iJ(-k (:Im '1 tH".'~·tt'j I kUIIt~IfI,

~L ~Ji'I'O

Soy uri wc.f';fo'li!dw e-!IIW Oe5i'llli'(ltirJ ;]1 riE'l"m'JO. .

):! ~ ifli Iram!l~,

e!o fJ'!i'l.lHiff (f'flf,l'"j'F' EI,l£'IpeJj~ defl~ ~~, ~rJ ~n"" ,1 ut1 "'flile

E1 d@<et"j(~ oIJI n11!111111'icy,

no .oorO'ft'. f1'G ~f.! ran, $.i.~'l!'.!-en='Wlf'

.:!Il c;,~fqlJi~ 1I19'lt;

i"y,~ 1ct5"~ It,Jn\ol i!'i(<1lT.WIidad ~I i'l1~mt/o::!:l.,. fotfIlii II'!!! al~ ~F(Ji iJ e..d ~t1!;I C)l'are· m.J~ IT'rul, m.tl; mill ,

~~ ·carldi:! illll~1:\ &'iUUj'f·"Id!1.lfrll'Oi

Df>MiIl.ii!I,Ju oJ rim.

~'!jlf'l}'ffim 1'1'111m: p;;t,lh,t,m(j'JT1V' j~r;

()('liji 5.p!!IfiJf"'.

Y <II:! !imJ;!!J qIJf" P1IJ('J~1

tm 00 ilfJarw .h'il'rl'/i( 0iJ

5&.'b rne!~1J'l',l(:' IJJ"I ru !"r~u.il y ~!rflf 'IJ ~m'ii,

torllfe,i!". fro J~rrd<' rr~ E'i~e'F,I('lI.I ,..., I!I JiEI'~i::t1li~. ~f\'K'''''li!r.IR11I?

err (W~ ,I.J1jIiII; Y.'1"3 ID v/.)('J. n.:I&J~c"~.

!l.J 11IGI6r~ fnr~ II1P. ~t.~ "'-'I o ,'l l-.!i1.a ~~!iI1o\1 esrtirt1

rr. j [l'J"ra, ~ ffllW tlI.':lillrilll(l'o I'll titrJ, Ibt~llftI~

FINAl. CAM. NI5"RA )"~m~ll'lIJ;'rlt;J["I~ rITl!' m;lIltl'WJ'ds ciJ,5'J'll'l~'~,

It WI ~nb.:i"P oiIolHI J'll~ ilf.II';,rI.!, llKrl r~lo'IlO ~a!iI::l

f¥lf;,; !ma mr.oP,f"~ e/e!),ifll'te "$J,rJ~I"!J'C',.IJ1fl!'i.

.\:in p~!j aON/,)

Y'5!'1 ~t~ iNEl'A!'..i.

DI" fa ["!;IlTif "rlet IliEYII2l,

'( Jm ~"gi). atm~s .. !L~'1ii l1!j'Clf<lS 10 tmpre.qol'i!o

1~1IfL' rm M'lld~ UOIlO5,

y 51f1 ~gO. !Iiw f.1Sl'l'ru. .J1ir~~" •• ~,I,l,fli'lJ'_

l' = f">7tOOI"lJO E'~, !IIl1..1OC"'",~1't.J siD m.rprer~ ¥ 51i"1 O\l1t13Ff1'P., a.I;\'l {J1JP!&a ;Jbrlr tw ('lP ~'(1o'il

[.:lW c(mquisw: mtwrican£l mw ~VS rill!dith:1es O!Ji.IofSIClif fJ~~C, II pl"T'lr de dJ(), lIidertm /lOsiole l{lgr~'ll' t'! m~)edl.JD ~If 'etWl), IJ]1j¥l'mriroft.cWrl! y plamjlcm::i'QJt.

AW1.11'1tw. sean (1m jJeWbr1lsm:n. cru.arariru;, ~ .5:itH,m~lrm(,h.lW?rcmfrnTl'Illl'I III ~~ iit.'!k1l1o, Soda Sre-re(l JcsrlCg6 dJ! E';::dZY4 ~wa .j'l,'mana df!:atJ~b d'a Illiabn- ma!i~trd4i Sl1 [,~~;t1!:I' drsCO' "Sipws", i'Il~~~I?f(dda, TI'llf'rlili~(TIll.el'lU'. Tarts ruf, ,q!.j.e ~ j~~~(t'tI~1 {;~~fj~,i esmJ\(] [mJdl.j;L-lmdQ e! p'nm~r dllmjfl de ,Ffi('drJll, 'j mu() qUA!. JoEj.aril' r(l tLJ,m:r 11 Nidurrd Coleman, pur ill u:rgt!lUf', ,HI'I}Tt'SIW~ 'J rul'lhidtJ~" Jill l~aj~, r.WI wm~' C(J11.1f'iitj'ltJn,ida. Ollll:nIait ')' I{]~ ~~Ji:.!nU$ 1 lii.':k-os de SaM., dHirl.it!lI;! d ['Uli) , lil!l1f'nll 'lri~ :.i[Cld.G mrro,s £,>",'];fses en canku."r de l)fomcJcM1l,

A.iltt:5 d~ ClUl"C41" Q. bHS[:tldi,mMf!.e:blj~ I~rrll ~~J:'r{jr " S/glitl,~ Ii , Co!!T.{~fi, A{I\Il!I1, Alher.ri y Qj~il1(l~m rt: orri~!,(ln 'um,f!£l, ,UJlu,W mistit:nll'l if 1IU1f:n('amos t'VILdel'~ W.s. p(1i' ~'tqJW::SW 'It«', 1II~~()11a d'd J~{'''flS!', I,] mml)nJl(Jr;iIJI1I ek dowl,,' ~~I'I~ll r.MIT;{U .. /I1S. ~"(jkibaT(j a ~'Il~ !LlyrCC[c1n Jc> _ 'j ,1~iU~'~i:"W,~ li4fl.! 1m dIa~ ,Imr mnjl' VieroH II Si:mp e Mmds, Lrvd 42' y Tk (:rlT~, fJlIT\'! 0I1'O'{, Lhlll111jt'11C! fkt~Jt(!c.[it"~1 mmitlo el m~o (W (lIJmt'eci1(ll" wJI<! I:BC jnml.;'t rtl\.It:'~ inr"'1f'lill-imm~ [>;:mr etSim~Im'to '!I ~1JJ1'OIL '(:'c~"rJ'u eft to,s f(t~t~T(}~ ~Oru:'rcrtos dl! St"lct.

Es peresc JlJOOO dmlde mt(J i("l1 ~~Il a (1~m-l1'Cl!r ~~lULi dif~ri?l~~·fa:. con .f abi411 Win Qlilf.itkro ~m J d~ [fidu,f mf.!dt!:i. f jl1_(f_rmf.J1r~ (;~hm-d en ~'SigI'LIJ~". fil Letit'l· (lism deSt'[lht~ HIla IIltl)lur .Il(rn:icijltlc1£ln CfJ1ftu flJlt'l'Ilhrn UL!l W~~lll. PaD SCliIi., 5t!!'~'e(' marLW,'1.\'fl I[] Im~n de !r1t'l, qw~ iG1Tr~ mt,tdifiai

Et .[r(m tra!4'mn dd ro4.{1 fIle: 1(1 g]"~lddn .af' "S@ICJ3" V~rias IHnmt'Y.'ldcH[QS rewrtlarrm rn jlAAli:{C;lCiIoo dd l11i.:;mlJ- HI dfJIYt'rferw ~i~. !.eI, tt:!JiL:OQfa de gJ'Q[mr:iQIl, kl. pruibirh!,!t:rd de Tca.fiwr rmfl ,IlinI !.IfI1" Lur.inaarrllriCtI, ltl. urnl(JI"a Je (]ilS(1l\.lil en fl.JnljJfJfll!r l.a~ ietnT.li, ;lul'l'tudo (J ~H oct{t~dtui {'1'1i Ftic:'oftin. r.~l1~H d UmltlmiL11· ro d~ fa' tJ~t1

Saiwl em "I'"r~ialm }\IJl.;;l'imIW" y "En camil'lD" (u.m'l,s ,li: r)tJfJullc:.h~i· J Pi! .':ieM>~~,itiu, t~*IIc:.~itiftmt"1L!:d, GH:lU1\'IJ 't'Limp~I.W ~lXIa'! r~,I; fetl'lll d,d dUll-n'i b'll ~mJ:! solG 1W'1('11<!, de 1m un1,!.~d~pen6t1Ia.:~CUtH.l'lHreJ.Cllrhlj1aJlu.i !nlSQdrt~SL~l[eL'Qn l'llllUl~lm 'j lt17n6 trJt~1J cor Ji:sC(:i. £11 tltl~ld llt:mfJ'O., 01!-~Wl~' l '1:1 l!d ~()!fl ~':ll Hn ~t.ct1ar. rrnT14.'fI!iCI en At'::~j(!i'I~~ga ., J UliC&" 'Y U yJdl1 ~rtond HfJ (lLnl~'e'sCJba [nl)' W1 {di.<; mo· lilCllflJ" De lilJl Itl j)tlslhiGthrJ d~ d~'1'}tJjnirut'f ,rll1'i11'HlrI c:nmQ "Fi11fl1 ~'£ljt11t~a",

QM~4:m l~tJ~ reCl,tel'lltlll, l'n cl. ~r.rcM1.ia L1 ~SjlllCUIcr.iilllr e'lc:cMWGr/M de! shl'il~' 'nindt.1® en (bras; mit (}{fu Ie 'lUI! sigmjil.".t.Iha. U-'Cllf' jlOf J]l'im~'m w:: en ,fiSC mdU! - to, mmtr1in® ~till~JPI"i:~~f'l:'I'jb.) ~mnl roc-til y ~lmJ!~iJi'll' ,fOil In p'FIlsrHwi6n, de ~Nt1tUm ferwna[". El rJrrn e~ ~d ~'inCldaJtJ mTI ,fir "1"0'11 Irrrlh.'iUca qL tl! cmu'gO OmrJy (i.tm:i'a a S(Jdtl J~~CQ, til ElleJi.l lk .1981), SI~JiQ L'1HiIl,lLiD emO, ~,tI1l:IJ af Ma, d Festit.i(tl de ~,~ ;P~kh. '~mnrlGl &C(I4d.o~ ~l Ii,par 'f~t.6 111J IT.! [['{W ~L'r t&oI fm~sl!.rr'

+CerllY;~ /1l"11tin L'SUl lema ell 1m tlJllillutSt3 JrganitaJ!J jwr ej jn'Dl"ama mnfcl ~ Sldm1il;rln,[l Atfl4(riiirl'" & RG.:lJ~ &d Pittm.

_.lrasc~

811 .. 8D,

.' '.Y.(~ CIT.I'J "iJjL:" IikI ~~ III ~1'{1.:! ni nI Ll'1'iU~, qu~ &1 m;J.sICl1 de i{j )11 re ~ !..'It'flelTl<:~n .;put! lU'I"J'lW~ I Pml mll1 q!tl! rn~lliOO:. , ,<')mrii t'(JIJJm!j.I{'{t:.:LJT''':~. C5, fldJhlt~, (!I-It' un CoI1tl1WliiruJ.Jt· [I' dlJloit.tL til ge.m~ C(.Il;fl.f qnl.! fu ~m.Lt." n~l ~~jll(~~k, Tr{J1wjlit~l'l"rLlJfI ,cl.lJiJr(l~ ~l.I.C ~r1J111iJ .Ii! unu ,il'<!Iic'W.;:J11n LJjj~ ,rJd~rl.'r' )l!J 11'Imr..:n'lj.l,"

ti!lll~\lD CEIWI, NLMEi.1I3RC DE 'laBll" I'IIBlit!Il,I)O EN EL "ALBUM PC,SlaM STEREIl", [)~ LA FlE\!tsr.o fileD '( 1:!»4TQ" Mti.IIl~ n&1900]

~ "[11 {ilml1fra {Itt! .I.'tlt/1I1 ,,~ !;it} (Jburrit:c l'amlJlar oojl!l:r..lJ1- l'4lrr1L'!lt£",

lZFr ... , I\lEVIUA P~L~ I\JJ :ar, Nl1I'lEMI!U DE '191MJ

• Ahll~jJ d j,UbI!rll Jd",! dol!J:ir , dar/iL uJlim.1 I,",,~~i ~I'11r" ~, que cs l'II4'I]!1 ~ 11'1 qUi.' IlrJ es. '!'iI, iltltUCU/tJ:<)fWltr.. pJ('l'I!>(J £Itt<! mJt::.ltl'iJ u'ilc;L! Ij'Ii!.1 W].tl tli(L~ klTt1(1!"!Ui'i, pefT~ /,,:Jr ml~I~!!~W tpit' Ill'_) .liD) IJ~~I .... " (ChllTly AIkm, ~~i'1:!4~ Pdr~ nm. D?; dt, Nr}clf.:mi.rr.; r.I!: J 98>l J

tG IAlliY Al!lEim,. RE'I'lSJI\ Pi<uJ N~ 'l,u, fiJliI~'I~MDRe IifIS8~'1

~ ''(.;-1:1) q~1t! d f~Hin!l Rna.: &'l'I~J In(! /Jo;iilil'(.l, piJii' Irc~. Irrr rW(1 ~ l~limerl! tq ql~'" J~ t~1!J, I 1WlJ.r.ir d nil L.J deC bI IfT!D/lJ'J;! l1.:Id(J'n~ Ctlfl ~JJ do: OljlrmL I::~ I:Ucll1lftl tll!.I(1, r(J /I!~ hr.ci,rmdoo fN~;'C~ II ru l.jl~1 r~~tIl1 de tnllW d~~ lrI!j~I}coIt 1I1l1!TU,11tJ ~rri~(~ de! {'sC!!l1{m'(!" .M.: dr~W iliKJm I.a '1W,~f~, II MiJrI:li'I AI1D~.JiIl LJ Sl!'i!.~rk.b;J 1c:.lJ1(1nJ;/i(5 rn~,

MOHJG:O~

5o,r17l.J5 rompll\:l'!s i~ til'l5, 011 mi;'ilOS l!1-qUl\' rnol]ll!lJ)<:)l'qIiE"~mQ r.'f1«(1!ilKJ d&I~Il"''(j.'l est[lr~i ~ieKl[J ,

~.:o; un de~'riG rJe n:lI~.Jd!ii, Com!} 1m M!r;~ (5(l.!Ml

,VQ 'SILW7~'e ~r, e de~ ?Us ~ ,'lim"" mBFTliriln. ' ~CJ 'E'Je (.u/do:l OI'aflC'O.

~ una i!toJrlflil M mil (~ No -leas ~<I!I op:Tr"':

11(" /;uS(fUflI [fIJS fJ'E'Ie;dQf, rom seas t:.1.:J (ll}<!l,

5r11!'li1prE' !iqff..'IOOs {:W6f1./()<li NtJ r~)rx tfallde jg ~CIi'n~ wmo I ... , lire" fi\f$L05tolcr!i.. (arffli 'r.u tin ~lM .TIigioNI;!:. !ITn mutlYr~,

t(;:';It:I:I:;l ptll:lh:1mos ~'vIO M:J JE'ill' tarI r/llt!.(

fir.! Oi:J'>qI.tel {rta~ f,"WC,.I'II05. f'(JjB~j;tiJn~ ~E':S'B'1'1D;!, $lei'f1J"{~ YVWll:'!S

protug(J~ Ins. a'llS

S'iiiNO.s Noltyrm~

Ill'] Ilily ~'I ptl!'l(O bJcm. m- day locID,

llir!ii'tP.t'£' g'Il",r~ algn.

if eltill; co/Jr" COOle

5.if.riP qUlt'''fi ~. {!£,

Me ,ur~ II O;:'CUl35, rJoc.,m~ f'rII;"(A."I'ta M f~·tim, ~D5. ml ,carre I/~l.t!snwd Sap jlnlJ fjlflOl OO~rl~ ~nD5 ,~"'rJr.. /~

r1tI C<l!'r, en 113 rl'ill'lliJ<l tli!n:lo.'!mE' pr~lfl(Q. >'!Cf!fj\liaJ; iraia 1II.!y]Ua, Si .;J.go cecfroJ,

(',@nr.;~ hi IIISlPfiOl,

('Oli liZ l,!)i:'nler (~:srraf[~. rus: med,'J!j_

Si\;mill: '. mi p;lrft lI1l.egi:lI'<I, flBJD lInd Iu(:-" t.05~ ~nas,.~.

S,gn[]~ ~Ylda ~(I'a5; f.i:1ur.ilS sm li'elirrir~ :S1'9f!Ul,.

f.~f]r:lL

L'rJ!l C'XL:';!'!I!lJS d;: JllI~I~, !"-!fi' ul~ll\il!'l JII ~nrt J e flll'IJlrtTIU mu:; mnl. 'lti:l'1I,~L¥ liLfiEfflI, li!,iiVlsr,.. Aw:I N'i ~~1. {i'CTUBRE D~ Hl'Mlj

'. "Teo;~I.\'Ih n" fillY l.'mlillliJ, ~I(r" 1,J~lIdr, unu jl11jill:li'tLliih:1 t>m'I~r

x< ~ L"~tI~, Ha:;iJ1L1Jr<r!1 p~ 1)111)1'I.~~u .'n d IlwJi'" ,I..u ~ :,1,',1 'J 1111 lit ¥lt1'~ imr'~I't.!.iIlli~I;I1iU. tJ litH.1i iJHl' d.J~ MC;tp'r,'r~NI, y L,J~ En. nll:~Ja~; '",r'll ,@~II;lfJ~ tJL~ 'l'(Jn· .!.?,utrlbrl, Jl."1/j ~"iI jlO)I'IIJ •

1 FtlI:Ii17onii CUtEII!!AII, RfYlSls., P~~B NI 25"1.I:IIllI/eRE llE 1985/

.' "~h ~klf~ll'r~ ~mt' r'li':lI"'I~lIL' d.rm' h.I,.:t<l (~II'I~ik q:11~'rlii ir, II" ml ((I~r, Ilj I 1101)' llillJllllUl trill, dl;l'~ 1.1 ~I li~!1.· .~tL't.nl~.' r~'.i'J~':: (:tm ,q~"J~ !;'~~nllilil,f~ e 'I' ~1JUl mll'11.cillrLrt!-J.. en !Ill m..'TCtrdl.l, ~B1iI1f~lIl1m (l hllMtrf J.: t'H~,M ~ili~ ~.UI"L'L'!mr~nilj!!w f.'1~!<!~Wd'.IUl<.I1. rL!:~J, J:: mrJt~J,i. JIlMI'lL1J!! (rr,w en. ,ol!.r!ljll mr''Ilt'11lotJ ~I.< tJlr~S tl t!nftlilr L.!n rm. qmlr~1II1r,~ W"i:md't:, ~~bmqI11: ri!!'l!J.C:.mIKl qw: l.t vjlL'li"';'/"': 1.1I~_~c~l~Jj. "uk-

p.."lL<Ji.l!iUIt~ ~~ I' ... ili.1«,. " .

16u~,f"""!1 C~IWl, '1lM>"Sf~ Pwl 'N' l~4. Nm'''E~IIE IDE. ~i1I&iiJ

~ UBI ~,',rW &'t.,[I't'·11 mll£oiw( 'IfrIJ~ erfllrl."JllllS QllL""l>ILJHI 'W ~ IrdlL'1'l L"Il 'lU!'11W Prtrfl ",1' Iv~:t grIr/Hl!; trUL! J~IU !4\,,;:n1j~. <!lItl!.!l!J1!' l~tl-l.tII~ll~n '"!!tJii1ti!dllj.O~.

(IJI~!I, MElilHO, F!1;'\!IS!J1I Pao NY l~. NOi;'mt.!!ilR~ !!I'l!l~51

~ "En d lin:!O'fI ~! l1'I~tllLt.~ i...'lliln:i 'rl,IL' .~('r rn[i~ ~Ti"<.j!il"L. Nill=,~rl!x U/J(I.'i"~I't,1 jl~1 r'T~m"T"~ . fii1!M"'.I~ ~!,. ~~!~t 1.',tU'W,:·(,·ri,11IL'LI r!~ ~ t'~';L'~ia rl'L·J~f.~1 m.' ~Jela~~'t~ \/J1"I~~. 8!lt.rj~ St.,Ut~'! Cll~j, .r!rilCl:idll ':1 Arplllm~!1 :;".r.;:·IL[1L·,i!lL 'I'I~!~ Jit'L"rilJ" 'jUl!' [l'IliiCcltUc'lWt

IF","'1il111 VIlI'I 0,11101 rIOlO, Aa.'ISi'''' Plto N9 Z54, NDVlIil.ffiIit.IlE ~OO51

~ "liuy UII fn:t~\..w:'~(J ~s .. "lkr~1rnlL"1'lk:' (lgdiHIT,mClJ, L'rl!lllIJi!lb! Ill;!. de~tlm)r4!Jiu 1'[11 lif[;, ~'lltAdjl t11Uo,', II,: m! 1,L'rSI,tlTlr", I!Sn dl! «I.I!"Ij'll~ lIlIml!'f(l ~ a"litiltIll rn,rii.!tI]l~r lmtl blU!JliJ tl IJ,,!!;ill "lIIlflll"~" ~IIl'J, A~~ ~m~"·11hr.:!t.ljI L;'l1.d!~:.ilffljO! I;'f~mll~ ~I"'nllcl, ,lflrmhj~n J'l1il.'!dU' ~lr~I!JLII~ F· Int' l11 ''4'lI.JS ,Ic:' 'Im !li,';I:,I~J~~J, ;~ lI'i.!JJIW ~rl411.:' '!lmiL'I1,tH ,d b.in!' t[l(m~&in o,!!I; ilW),rlT d cum" j1n 1m tHJ crm k'llM! l~lf'I'li h!ll~11H1fIWru, J il.t!c!d ~1.r..'rIn:j. Eft ilI'r<llij~ r.r#II.Ar~'f.'/, $~ !! l.r 1111'" J(J~ I!J!J.L Sl"ry Lr'ru:r.:.',n.: 11,' din 'J C.'111111ll<:flml fIlt.~~I(&i iTh! mdw;~1. Ptrm rlll<IJiTcl' 0 !11~~ lj~!il"'i<l Ji,tumtJ jll Jt l't?~tlil'?tl.l'l (I rl11lrj 1ti1$ t ... ~!ijllll~, r. ~ldjlPJmW t~m1~! fMJ5 .t:i'~I'I'4l. CUfl(,~r· '~""J,< d ~~l411iW'd 'fLOC la~wc"lnnJ wmNen prrr ,~~ ~L~I l!J<iJti"v. ) aI J't!d41 Il~~!rU ~'f"'! !ll'lL[ [:l~"w·

WIGHT 11

~~~-~~.~

I "11 "I

~. (!T~r m, !IJ rml~,lrnul'l~ ~'il ~I!tl Cllrn,~Jflid6J1 ~'-i'i

d L'J/fi'ITfi! qJiil Ita:> crt ,~l.u .. Cl{l nJf:J h~'cr~5tl~ l"~~tirL I~~.I~~ Jur~!Jir1Wf1!!,C', d C'.Ij,l'rililj ,e'l jll~~riJ, Ilil ~i~t',

[51f~rJivo IC~FliI,n. fliNlSl",I! EL Ml!.SF.lIiJElill N'i6.

Si;f'TTR4I1I'if, i!lE' 1l1tlGI

1P,~R"SIIlN.II. AM ElIII~N." ;r~ pte'f"jf'fQ, ~ cfr> ~~ in81'G8n$<l~

lt1 t>i' tN:e/1f!ftJ .w~ (,l;ilrll~,

TiiS j'ql,1t5- Cdoe", I';:\;1r-.l'l"i'iWl1e

f.O]r' rtI1' !!.!p.!'iP" ,In f'5p~ct~ Yf!II'WlMI~OI" !'.iI?ll.J'4li'oloiliJbrlole,., ~ q~ !e-e.t'\'<l'Ol'p!iruar

basta di1r'tr:k ""Itf)a~.

£> dIfIr;/I' &! rro~ CIB!J qlJ"!i" rnJ C.iI kI pgFlrt!! sai.!f!,'; ~I'o-.esi,' J,:'CIle 1'E'I'f a truveJ, dit· m. ~iII1iII B.lT'l!'r)(,w1 I, El: :UtM (r."y~ a J!Jr>JrtrJ1J /r!" i!'J rm.t"J1!f!pr"'~h

es ((lmo un m-~ajr~ !'i1S! que w-n, remeJ.'Ij B.rami:lS .~I O~

dP fa t;'W!'lisa

~~ il p:mw de c..a<!r Ml ,Il¥>!j((!j tI'r/Edi:;!, ~'~sam-~ iil}rrueB-'lD1il P~5i1f Illila rMn~ ~ii~. 00 Qr:te' {J1.It'W M'M'EI!; mIl ,1;1,5 I~ (ti£!\'.!'3;

1].:1"a (tll'fip~BI'1o!er...

.WIo !JJ(. yo '"' Li!lf"~,[1 ~r.!lY!;!5 dE! mip8'"$/jjn~ H;ii!!'/CaniL

~ "A "ii.'I!~t's kr.l Ol~ que ,Jifl; ~n. Ull rep.-1ml#!; :J T'le l~tlll£l IJ~~~ ~~!lim.'lL .. PI;IT.:.l iiar ~M~l P~T'51~if~", fl Idl.db:m I III!I " , C"l!l) ijrK' f~il: dlil ~~'ry II ~r OOm.[1r~r ~CJ~mcs 'IUt!. l.Nirdlml1 en d fit'mpfJ, Sj'~rnpN t!LI1 d! k.~.~ un tl.ilsu ~"'!~1 .IT 10 .~umo nt;l 't~ a [("I'!Ci" ~ .qtre ·~cir 'J ,il5(J (';I, ~"il'j~. '""'I TIft', mmir{",. P~,t.I ,"0 ,~,<.! oIiI·1k,iWr, mll}l[OiI. j~J!rf1ll ."~~ ... "

" . , .. [I' .~,)'(;I

t'~ 't mlml!ftll'(" C(l~~ lij~ ~ntc~ A",:ti.~l~ 'ttl nil .lmr;;t/Q

'~I~ljqtraffllt: 00,," 4.0Q0 j'!tor&uruu; '~ij ~J' in~ b~r 1m rl' J.(J.lPll, tiri~ ~~~ (,( I~truliltf~nl~l PLlftl ,r!.in~!r ~'4'! cl~rTlf:n,III JfI(IC.La wl,&rl/o 0 1!1U."iu tnIJ .. '1'1'1 '11" Jl()J:rw. kl!nO~. fhe' m(:~"

j /Ntml'Ti{~~ HtJ, ~'l'lr.: q~;;.' Illic'tk t!.:Tff 11Il~rj"l1); .Jill! WI! "',. ~~I" (JIiIlIJlP.(.~; "0 im ~lf!j~j 1t't'C1Ut"l1""mm~"'O jJr1'Utn~mlf. [J'iI'lItW lilJ It omrrn;IJ.!If! (,jJ l!ll!iL·I'ltbi. rl~,." toll' Iltrl~rk' (,r ImWia, • II' ImJ!It.!~ tl !~It I j'IJ~' '~:f"$r.miJ.; ~'J}.~, eiJ 10'lI1 ~~cilirli, /m lAlit, rl'II'~t:l! d uru ~i1l.m<l, tlllintl ~m: ~ll,'t!(~S i\~I~ Ci!m~ 3C a\f~ .(~I,~qIi!, " n tIL'tu t~ .. ry, j1j]l1,1 ~jR!J m~!Jt'f, (.l I'~L'>;~ ,11!llJlj UI'lItj'llj l.Jlilo!.7I~ qtw. JILl.: 1ll'11ic-,lIdtl. Y 1:I.I!clJi I ~'11'[': ,,/If.{· .:.~uf uhf W]fI e'J • 'I 'I~e: ~~OO, ,Ilt!TIJ m!~~ !::t'i'lCL!)I'. I..u f'ftl'flIJ d~ ~.hJ ,t" q~ II lid le~oru /JljOCI.;, iiiW'41rllT rrul ·CflN,IJ dJ..J... d: II.(~J~ d.,: dada IIIIIl, /:in tktlnltrl.!iJ. nrl h 1;<' J~I ,i.no U!('EJ ,l\'l"Jmem P'~m mll~ 1J1j);Il(.!,

16lIST):[WI CEIII!.TI, flIE11l1W, 'Rll~ &: POP. :gEPl"IE~~E IlE 1!lOO~

'.' "CtaJ '11 J'I~ rrllf'nmcrll~ {W.i pIA.i.:r II)Wf .ttrrdl'iI<l lttRlrtl .. 'l1 .'\mlil'l(tl.ltl~LnI1. C'[[j:llldt~ nl~ ll!' j,lt'!:C'I,g-iJ "i Jftl/ll,L~. 11lI~ 1m/dl'l I~t?f~it!' [I. hI: qiM.! nu Ii! jm.IOOHn jn 'JlI~ dL:'Lls. L: [l'U,:t~S,1 11!1rIt! ~ ~!Ii! .w mILl~~i' t y '11!~ l!d"~,,! ql!;: d ('ot1(I11'['J I'fIIU lill'l'!i."'1l I!l1 d rii"~I['t de. LUITt1i"IltmJria.1 CJjf! d l1It1il<!jl}'d;! ru_~ lIutJlI.I!; es (~feTll!'lk ilir JL' ,[IIILL SJ ~Irfl :a' 1n-u~"HIl l:lUlu".:' I,. Itnj('lj 'lIrA! ,r.lJlm c,:;. !Ill j(Jw, liC:rta,l, ~ re III 7'i' I 'Idlf .• .t!l j~Jl ~ I fL~LrL 1tl'1t1 bil"l' f~l~ m'lIl1Ji,~itIDt'i f'IIT dti;:,. E"l'II1'CIW~T U.I f~JJII , "'~OJJUI~ 1~1l,:l f!r)l'Li J~ SfJlW Sk1'L"<). t:~ ·Wltl oJsr"'rj~ ile J~'1'fIl, rrlr~JL"rl1jllt~, ,':11 ~hH.: IltC"mtll$ ,~ .. tltnJ liL:[U,Il;)I~Iru!~,"J ,"I[ (~.ultl! ,I(,I~ ~h(lll'~ "n.;;L1n~ iii mitrll!1 tnlr,~tjl\. Cmr.r~Ii~lu!l crm LIH ;\1.n~i riIlll'llis U": 1ocrn:ll" ,i<lClh:,Ji!l, LjHr::: t,' iTmlll.lJ'tt d urt![]. ElIC'JfLOlS nLc J~L'!i 1:, "IJ.eI,rlliJ, :-;v., ml "J:.I:'III ~.,1_'T ~rl['ilr IlL']. ~~~. ,i~ LJJ.l\ DL~~tJ!-!~ i!n 1-I(l1'Ih1nl'~n", ~il1 L'mh!IT;~I" .l ml!'r...L:t qu!: r.rlDl ~irl'i"ifr J rL!L'ibll, ~ ~L"Ll~ ih • .:;nt1LlllJli ':!' eomj;;Io!""i'!\u" TC,iiCLI(1iI!" rulllU!llUID mrc J'lIltk:, (I tr ~ Lllr~n.jC'r. L~'l'[LI W~I~ /IlIC1!1'JII, .. ~~h1 ~I

tllflLri t.L!1 illmp.

'~jJinJc.; V

£1 prim~r she,VII d~1 <ina se r"a,IiZii:l en elCentrQ de EspecMclIJlo·s d~ Pun- 1 .. c1el E~te. lin Uruguay !'lLllii:il habr"n actui'ldo, 'Y <.II dla siguier'lte 5e presellta,1'i1 en e'l Fi!1!ado P-ei'ilarol dhi'! MOi"ite-'!;I'idt:'o. M,a;s, Mrcie'. el ']6 d€ Em2Hl, 'ern Mar de Aj,e. y. iIi115. efl el. fe~i'IJ'a' Rock in Bali. Fu@ aUI donae ~()da mil,' litJ6 un 0 d@ s U'5, mej eras :ShI'JW5,

En Rock in l3aDi, JIJli!!go de! las actuadones de CalOlmafQ, los Vk,),I~dor'f!S V Los Enal'litm; Ve,rde~. tedcs esperaban a Soda, Alia!> 21.30, el'tr,jo a~a,j'iecio ~flEsc!erna' y se (liJ.ed6 en el e5'.c:Efl:<I~iQ dl.m~rlte UI'I<lI hora, Fue 1011 ·actua· cdon mas,fertejada die RQck ln Bali. Celsa Mel Gowland, F;;hbjiln Von Q'UIf1- tlero Y "1E1 Gorv~o;;j fy~ron ~O!i ml':r~jcos Il'\vitadw EI fir1lall~e-Ql6 ((If! un estru~,!"IdQiSO bis de "PrOfugos" V "N;:toa PeP-;Qnal~. EI1 Ulnill playa, de no(he' y JlliJnilO ilil m~r, y C10n loii'!, nrnJsi(lI d~ 'S,od~ .. _

IROtGK INt BALI 19&7

_Iem IS, 24 ,d'l Ener,D

3000 pt-'TSrnms LOi Argle mifll!lS C05meticc

f ru,(( [On ttoco or at]) 'David Lebon

Sumo

. Virus

. llbado 25, de, Ene-to 5tX"Q [Jt'1";'''llit~

(lase ~

Ila 5,opre(arga ,Arldresi (all;lmOi ro Los Viol,adores

Los Enilinitos V't'rdes Soda Stereo

mas m~.s taf-de. moviiizan _Rosario, r en I!'I GI'gOlflfe 00 Arroyiro IJlmOan Lin ~6iidQ 9;'lpecMkulo anre 1 A. 000 as'i5tE'n~ce$. P~teriolTI1e_nre .re pre;:;~n can en WaI,E'ri.;J:nO: Milr del Plaid_

GRAN GinA i(lrULENA

Es~O:I ve:z 'a ~!,i r:u 5~ IT'ea,ii:z6, po I' (h'i Ie', oQllde c:Qrll;:rlO!1:ij rrm 12 v;:u'IderWs, lricluryenda las d05 ipre'Sl;!tntadofies eli al FertiViliI de Viliia del Mar.. 1.<1 50 clarnanla clr~c:I,O! I'm Blvec;lno p, .. i~. Un F,erflejo de elb. son 105 m~i d~ '1'00 cases de hirtel'la araecldcs en, Viinil, del Milr.

Esta fue !a £lira ma~ ·@:rtIer,sa qYe hiilYOli realizado un gn.Jp'O de mr:k ,II"s,entiriC! en otro !pals. hast a e:se momente. En Argentina. a pri,n(ipio5;.de 1987, e,xis.tlo yrU:I ~spE'd~ die reprobadon hacia la ,Br:utl,ld de Soda 51'area de 'to.e:ar NI ~I \lec:in,o p a j~, ,por emonc~, [r~C"ati ~e5pondiQ S~ totall desa(Ulf!rao (on ~I espectrn polf1t!kCl' chilena. de alque,llm dlas. P'e"O elllQ OQ ,imIj:ledl~d' qU!@ Io:§ r:hileoruJ!i se prrvarCln de WI' a Soda St~reQ.

. 1i:l11 Y rz de fe'br.ero hkleron IC'iO$ 5hO\\f~ en el Festi'valll'1t~m,adon'al de la Call,.i6n dh~ Vin!:il del Mar, ante 3111.000 e-spectoloores 'E!J'iltrEl las do~ preisefitaclQlles. FUll· a.1U dondlE ganaron 1<1 Amorcna de P'l.ata,

D"espu~s de.~ e:.:.ito ,t:hlieM se dl1.'!Otac,a,n do~ recJ'tales- lEI 8 de Mar.zo ~I'I Paladiurn y ~I 23 die Abril @n el Yacht .& Golf Club de A5um:.i:6n. ~ Pa'rc.-

-. ""1;''''

~u<!y. Es ,aqlUl donae toea per pril"i'ltEl'lra vez D,a'n~el Sais, nuevo reclaf.ljs.t;q lnliitadQ do!:! I grupo.

Una semans ... .rites de la presentoildon de "Signe5" en Obns, el grujJo vilfio IjJflIO de ~m. mom~titm m.~~ ama,rgO§ des U 1:rilytl ctoria. LEI ilnuad6" e-n 111 disr:otec1! Highland Rba'd de San l">JicCl.I~~. €" t de MOIYo. d,etriv"'; e"1'II !!.In~ tragedi.a que trunco 1.:1 Vida dill Limo personas, Un bo:iI-

con d'@1 local !Ie desprefld:i6 'r- arres- 1i'ud: 15(U]OO eSl}ectadmes

tro un'a mampos:terra, que ~epultQ ENiIlEFEB,fIE:Jio.MAIIZC!1 DE 19B1

iI \iar.Q~; jOl.lenlH, E510 ocunib C:U.;ll'1- '------------ __ _j do tee .. b~H'I ei segu'M,d'o termi de 101 r1uoc-he. "PelfSi'crla Americana",

No recuperaetos di! ;aquell'a dolorQiS;OI Floch!::!, I!H~ Ii 51 de Mayo presentatl "Sigi'los" en el fstadia Cb<r-as.. dOU1d@ hacerr trss rul"l(iOI"Hli~, ,spmal1do 15.000. personas. POl' el fI;f'lirT!Q quebfadQ, 101 pie~en'tad6r:1 e'ri OIbrllJs no 'ti.J","o la eS(!Enografio\l, l1i la puesta dell ano ,~ntc'ri'flr_ Fueo tin Qesiii!mp~tlo~obria. y hasta dolo-roso. ~f1 il;!'11 serrtimiiE'nto, de ,lg,S rnusl~Q'. HI.,d::H::ll una seccJ6n de vierrrl!OIS' a L~f9O- de~ Polio Raflo, aunql.lle Ill, F'IOv!I1dii!d @'!i'!::UVO ~:Ii e~ r·eemplaIo de !Janlel Se,is POI QLJlfi~ie{o. EI nuevo terladista no rnostro lit tf;a,s(endlln~ (ia' que te nla @I <int.e rio'r. En e I future e:st" a('titud 'se modiith::.afia.

P'''ESIENITACION

D'E SIG,NOS EN OEIRAS

I.l'ego e I l'IfIornernto, dfil una (!:t!~ tefl$a gir~ n.adc'!'1ai. aunqus se j,1-· or;leron '1:Ie,rrIlpo para 1''''~,liz;;l1r dos ft.lllf'l~lPI'ili!' en IPunt-a Are-n01,~ -·Chile-, A media.dos de Junia. Soda §tereo Mi,d", s,u sf!guflld1J y mOlnS'tr'uos~ gir~

!IURA CHILENA -XXVIII iF,estjval VINA DEl MAR ·XXiillli f'i.tstivar VU\IA, ca MAR ·PUERm MONTI

i "VALl) IVIA

~CONiCEIP [;l u 1'1:1

·InIILLAN

;;1lEMUC[]

"VINA DHMAR ·SANTIAOO DE CHIIJE

par Ami!ri~ La.t~i1<1r dilfld,da en do!; partes. IE ntre'ambas, vi 5 itafl 7 pOll. Sees, Pe,ru. Bol,ivla, :E~u·ador. Colombia, VI;!!I1f!':IJ~la. Mexico y C!:lstol Rka,

lEI tour launo para flFl'!.semLir "Sigflos" (.ometlzO e~ '1B de )unlio, en el COilioeo AfI1,dlU1:~ deF~ru, y 1ina.li·zo el s doll! Didembre, en el Ertll~ dio (lo'nanza d~ San J[]-5~ dll' CoRa Rk-a. La E'xclJrsh"in tlJ\J('l, IJIn piue'nte~f5 de m!Of do; mes,es -SetI2iT1br:e y Oaubre·, lim que se pre-pare la grabad6n de ~Ruld(ll BlarJco"~ prim,!!" placa, en Viiol'O, E~ b'aba,jo H reil,"iz6 I;,'!I'1 BaJhado~ y rllg~~!'<l!rOn tema.5 de vill"ios [punto5 de Latir'lOamerica. D,iverses mOmento'S de !iiI gir;'l!, Aft"!dl'el"lcic 10j ODS tramas;, .. S@ cond'uye qlJe- 6'te fue ell recClfII"ido ma~ largo til u e' haY<I retll iZiil do, IJ n 9 rupn <! rgentilio de rock" h .. ,st~ ~s;e l'fIomento. com::retilrori mas de eu ar-enlla ·concioenos en si,ete pa,f,s:e~ y iue'[ol"l olliadiollli3,dm pCII' (·.as;i 350.000 lad~ nO;llm.(!rkallios:. ",.'.,

o

1 J $lgJ'lO'.:o

2 t J,uego de Sedwxidf! '3 ~ Pf;'5iana Ameticana 4 ; SIJbredosi5 de TIf

5 j Ertq.y A.zlJr~db

G l Fmii4 r~Ja Nf,gfa

1 ~ [u~rldo Pfi)1f/ el temblor

g ; Vi~ - SEt O~t Se,~ T~ hii'cei1 fatM W!"amlna5) 9 ~ Pr6fugru

;

Jln,.:il'lC\h)n j,lTtl\..~f['~'" 'Soda :St e1'l! 0 rmdl~~j(j~l ~#:~ldti~~i A~ be-no On a.ni~f1 V~'!' 'j gllrl<J;:n~rI; Gustavo Ce,ratl ll,rju, ,I!lil.£rntl ocli:1[ic-fI1' (Oi"IJS: 'Z~~ l3~c.:'~ilt: Chari:! A~i:rerti

Nlrfii'tm tnt,oi(OOi)!l; DZ!ni~li S~is (te(l<'fldos, corosl The' :$;;.a:pq"e:mes;. M,anica Gre~fI, M~lb.;; Houston '~ Anit,) Ro,biMQn.

Set:dcm,de \i'ie[lio~: (iU$t .... /P A ang'llren, (twmpeta), R;;Ifn&n. C!rranza l,5~xot Pepe Ver~ (~a>(o ttmor), Rodri,go SarboiZa (tI'Clnflib6f'1)

J\TT~~ d'~ Uit'111D; PoliO' R[!~TO

Mez:clado en si'u;e Wa¥~ sbJcitCN>, 8¥cilck~~ i\i[~ ) Di~~oo de k$.'I; Ca it;o Lo~nzQ

y Mrw:;~l~ Etarrelro

FrIWS; Raq'Uel [itsi11ero<> ':1 Mario Per~f(liini

T JOII),;lA .d,~ ,f;!l'(lbor:ii:i~ll Adri.im Ta.,remiJ 'j M:3ria Breuer'

VENii.AS (J E mSCOS EN A'RG ENII NA A FINIES DE H"l1l:7

SiglilQS W[liOO{J

En ~IJ1JiO lL ,k~. rn Chit:: :31: ~1t1~;hrln t ~~dm ~ 3D, 000 u fij~ ~!9ill. IKI.L(:IL1,t'!l Pcni. ~ 2O.OC'D L'tl :t)l'JlIU]l1J "'11,/.:rtI?ZllIIl!e t,

"Rwt!n tllctneo" , f5 IjJ~ mid) j)!ILll! 1 1w,,1iV !C!l!jm(lfj~ a.: lit WrjWI!IiLk'll!(' iirll rmrrliJiJ" nlL'l:kwl1l re~Wa en r 9, 7. Ali:T11j11J! tmnfl. di.!cti:flI05 ~~I~ res, c.ambi.;I1'\lI;i.¥ urnb;~rlW'$ :! Jnlh!ro£!!)~. e~~.:! lma illoJ/!.'- 1,,,[Jt.cl ~["ml"t!p[~?lL A j)(lC1l t,lt) 'rf~fr<l.C'C'I' en A~,:'\t~l'UL ,.II! "m'l~li!nc Cfl Di~(O ik [l'r{~Fttlt ~!lJ~i(.! !.':ft lrll'1j~n Ap j.."-1'Itjml, C:hf.Ie • .Pltl~, 1",I":'riro 'II Vt~q;llLd{cl

En - [oj t,~~s '"3r:oJ.~)sis tico nr "i '''flrol~s" (h.:,cnm en M,; ,ILV'. wr~*':t" "The S1~Jl'T\:me$" I

U. W"atl f1"IICi[w66r1 ild mm fl1<!. rIO p. i:lT,t!liIi~1trr 1l!!U ut '~iflf!l ft'lEllritud!l'ltl.if.l ,1!1l Br!('Il!J5' p,i.T.LJ;.. C 1 elllmt.W Ii! I't' ..,. '~llliJrlcwn [I h::llC/l('f(j r.k In:~nm eI1ll111td":,1 de PJ!i!n J'LV~ku TTI,il; tm<l ~<I!1'j~ J? {:(Illii;r{:!~u m;;:rr-Jd.o'rm~'~. el pi'" dcunnintt :llLfl}(;'ruk1" lfll uctl1lliritm, Jib!l::~ j1!11"(1 t~t lfl de D.i{4emr"",ll. ~1\ d IjT(!~ dw I!b.iatdo en 1(1 i;Jl,ro~CCI:vn 0:::: lr,u ,rH'et1i&!i Llilef1,ador , 9 d(! J t1~".jj, $:in sabL'dl1, d 'l.w!ii(J i~ ltallzari« ·n 1~9J- ••

PlUSES EN urns QllI E ACTUO S aDA ,STEREO [EN UIS7 ___ __:CHllE. PARAGUAY, PERU, BOLIVIA COlOMiBIA.__ __ ~ VENEZUELA, MEXICO, cnsTA RICA ECUADOR

CiHllLE

Ufl!l grrnl l'Cj'1el'Cl. ~~6n lfi'll'" SCltW Ste.rI:!a en GlliJ!; _ SMS yrunv se lleMbc.ul ele: ~sl)(!{> wdorC5 'j sns eli (,t~ '~l'C'I'I4lbfl .silt resfir;, .P.ew 'tt fJ.U!TIS,(l wfIlbi61 11llda de .las ~u)'a5, AiI€md!l de lo~ elo-gl Iii I af1fi1l'CCk'i'cm ios ttJl'r1f!mll'ru:lj; t1egl1!iws. E1''l. ~IM low 1.iub.!lwdll do:" ~O,dli SlEtf'O eou S~'t ~tit:~!:kJ,' loot, en d i!~~fed>t:cj~; i' iUS~~'tr, tk.jarfa 41~ ':;~I Min' ~rdgl am ~,!gl ~ll ,as.(! ". £1'1 ()[.'III!. fifro i J;.md,~ L'lf.tdre6.a Cemli Xit'll(!u~ru1I) Ia AIWlJ'd)a gm.~l en el Fe~[i~,'(d de Vi'l'ia LId Mt1f, e;5:cribirnJl1: "j1VH .. T,f1'1 C!IDw La <!~£lrral. i1;'5t(J C~ liLfl nwcho.? ,i r

En !em hotel de 'rll1e, rtes p'e-riOOi~tru ,S'r:! dl~fi:'IY'l:r(llt ~ ll'li'l nmru yl.e llclt:rn:m d d£:;a~lm Il G~l5tl.lUJ Certl~i, {~~(l J{m::O!'lorltt la, t,lqMrll ~JllUf'Csi6n.(1« e:ttru m&v cmnlt'l rm.~r(jll~!a&a~, .4£ ala sigHtC'me! tm Pt.>rwaiCll a:rl'lmdh "Er dllwy! m,(.j Ill!' Sodfl Sr(;;'fi"O·'. TwnM!m en'un hotel dlili:!!ilJ'll, IUIil dti(il de ,.~ aifos S!::! 1K't'i'LLJ' Jw~D n.I rDIllelJI! !.Ie' l~md.. il. Ins Soda. ,!OiillQ ~ab(a ingresm.1u ~rta fl1l1Litkn. duieMl.

.p(lrr!L11 Ud1'll dt~ ~'I!I~[jJ.m::ii::b' dd hO[~L. A e!i~a. histtri~, -:1 bc~al!.~iI, Ger~ti !(l i!'ti:marn !'5,odoil1nnf!~, mWl.l d.:! griro~",

PERU '

CHun4u lkgan,m t! PenJ, 51[ (]Ceo ltn Cllib de Fillrul de IIO.can m{)ciados. 1..0 peor es qtt.t se.IJI·I\I.t~ ~t1'U! mmi6n entJ,e lill mfu'ims)I h5 5dElr.)!), Lo.s Soda, ,!.los qUI1'lce m~l'J.l~ras hU)'e1fDiI1 ~ pm U<I. dc:sfum,,dc general dl!! las 1)I2'IiW:ilm~.

'~ENIEZUELA,

Un peri6~C) local ff,ufQ d lL'nioo ,de SDd{;l Ste:r'(!tJ ~ "A'"$ntiflDS I prn;l 'siml~ico.~ ". Ell Vtna;lle'l'l. [ru J!~~ld{.ll),cs: !tlt"rUPl (;UtttfO, CVil !tdla tuttiL

E!CUAOOR

LJoo cLmft1rCl'Ida de fml'L~'1 ojido ~ lN~~1/I;t1tda t41rll los,tl.rgendnn" En Iil m!.>I'J1.C1. ~~1'Iti: t~l!fim1i~ W~ j)i't'f:WW1; IIj q'ut ~(mtia.n i>d pi.~,[ir S1{f~Lo lad:noo.'I'nerIqa~1tJ Jl[Jf pn.m~t l.\L~·' ••• Un ~ibmQ de ~!I.tdos segttndbs fINe ~tU(!o par las Hr:rG(li&.lrr~ de Cerrui, q'l.U'nu se s(.>;ufa lloltO[JeU' £II!' i~il\[~mu menem, De irl1ncdiaw, se tOfl.tl'elrlla. I1lltot;:QI"iccddn de-l~ chvda, llmodi.sul ,!!VUlltMlll'lll.

IC:(lUJ;MIBIA

La, :lfJErr~1il At;m:e:miJ1'a. de fat.!.JQi lwb(1ii ~'didr:l {rr:lU'r:: t' :!;r,!. ~jtlJi!m: de Colo.mbia! pUr .3 « .2., A. fa noeM ~ S~Jdn Stereo s:e' :p:r';e5£I1~1IZn IaPIll,w de Ttrrus, e11.&gcml DHmntt cl 'mK'!["l'W I h') t:Olmnbi.tul(JS griraOOl1; !tlaij~s 'lUes tros" .lIu'en~ Ius So' ,dd clunpl'(an Imad'· JUl~ majores acuUl('ion.e~ en cm4 a.mt:'iC'Q1Ia~ Pero cd cerrtl!T 1!l jM.w, con ~l1nejar m<fiC,ne;<iw(l jlOil'WIW, eCTad d1j~: "Chatl, Ar,wntina"cdmn· bia J ~ .3". Y de:ilJ,TQn .e~ ',f;;:IU'flll'fitHltldo ...

~Se 1~IU'd(' $~ [mel !'J.~mdn de! ooJtlS ~Id(J8!, in tJ~ rliH,!.!l.tIw! E~t'lS ll!ITi!!iI.1'lC~~ se !ns hi;lJ' a Smuj S~Cl'1.:-'l~. j'H(j,l1rAl!leT,[!:I l3{ltlta, L,l" th'S, ~m].[e.Hdflrrl n~LU.t,(lmm[A!.

thlS'[lWU C~'mr.i J' It)~ Sl.(\!Q~ p11sillw1l 'maS H~tftl)O en [,'i:'I'Iru ,mru.'ril"(lIid, ql,' .... <"II m'~?IIrm~LS. E'I JJi'.IJl'-lJc mrkl11~ jUitW (C ~j~ &~dmfJ:; ("l'fldei"to!i, 1 m j1wm-'·'S i ,t(l!i h'Fr.dt':f! 1m dllilade~. LflrnbiJtl. flllillnu "~lIii 1.'11 C'nClI, fluL'l'cjl Mon!C, "~(mf.ll :11(:: de fa Si.emt n UIUf}tlqltil. '1:loi!.T'lIll UlHy oL'(irIC'l.iJ,lji 1.,,1 CllmaIS, MI'l!~~'IT(.''Y, M1II1. [~"1'iLkLl, A(tlJJ!.I.tco. A,Hllcicitl, PuC'hlA.l. l iuoo!1llljilm, '1/ IlU{('iHI;; III ts ,mw:~, ~) 'sPC..,."WI5 t.·rJIHll~le,,&1d C! i1.iS[L'1'itJ L'" Lbni~, S~1l'ItllJ~1l tl.' Ulil.,, /'1 "bl,.l. d DillllllJ Fraera[ &,. Ml':lt.1CH f! 5(111)' t~,f de C;Ii~M [{h.;,l1

J )t!'ciJidtll~lrnh.', S[Jw Stt'rt~1J a!lunlrthtJ a a ~if1al1 Mwi,.'m~J I:JU A ul.Ih'i((I ullh Ill.

Htthill (amhiwltJ tIl i':CeJtidrs fl.l, !J([Hlt,l ~u.o;: ~ra d ,.e~Hl}i{J.:i'mw .. • Ji' P{J~f~[1t V~jll Uuitlllt'r~', Ei WL"JpUlli'litnw f~ ':{IIi'(".~'" yo ~J t1;wt~j),tiLiillou ~~TJ.!:t'i1,~r!Q~1 ~j'ltd;l(1 c'n !iH rrii[!J1lfud ut1 rn.)}rCluJ:o mmm fUUIb',~ c."IA{I[m:1rj. Much'~lm~Jo.'" clu'ftlh1II~, "nf!il(l!tic1I\IJ~, '1!~'ne~~~,nuL~, L""lmn!?ittHU:" ~rl;l~"1mn:m, (,llum.ll~l1tn IA~ fcm!.r ~k (~',£ur, qm ,fa nli.~'!Tin J;"dl.idlw t.ij.t!.' mm.·.!j ~ mIles di_, arltt''I1rir.lm (C(IIJl,I.l sltcediti ell <"f E:1WJlll 'JI:rrru (L f1'l.::!d!mlu, dl." 19~i, m ~ !.tr':l{'Hfl.!d~~1 ill_. "S!~IIm:"J ";Actl:UIIW'I1SOlu'j: ~e,.mrt"a 1."''T Ia l[tl1.,ia dt' Im.'~,·rll'<irw Jc~dc! II1 eUIflG', ;UttCTli'U Hn jJNl'tllrn ,elf ILIJ'[,,~ ImJ'glQs, ali:!~p Jc MdI'1('(!., olt.:!,!..k frtmtl" , Ill:lLLlhra:s de "Sin Sll.hre1iMlm". qUL il'mulllerahlt~ ~!;tiJl{J.amerU.'a.llU5 ,~mr~"(,FldGMll 4"'1 IOJ f<!riid!C:> ~ SI!tlo. Stf'l"L"I.I, c(mm flfi.SLJmn.

5orW; 1!11 I C)Ri. M! ~"tln.~agru C4~lllIJ cI gJ'IIP" NQ " tk t.ru:iIllU'Imtrh:a. AWlqM rt~ 'I'Qil('d(lIlC~ I.'l1 C[u&;r 11d.~ fi.~~"mn di.~nfiU~,~. pl])' i!)b'mplv, t'lt P~l'ti "I: Chill', III lu!~:.. r.e'ria lid julihlico Jcsbrm.kltj,~ en Cllliol j",:;.~e~mrdth~- ! l;filfl r!U'II~ $ith.l$ i."1il. qr~i' 1lo se C:5jl'l"fttlM mw 1:U'l1l rml'l.'{.lCa~!.IY!a, )I rel'TJ'ti1'ttlftJn agntgt.illlJJJ !;h~ltL~" \' 1.'[l~gJ~ruJlJ~' I'lj.ff k! p.t"ll~(1., ~':,mniJ .~i,tCtoJld ""Ii D~rrlml'll(.l, Vt::I'le>~"He'rd. 8~fJr ~ M~'\Klj En 'iJ,rn~, k. rel'L'fj::u.~iO:rI JIM!' m.i:~wr. ~,)I;.'ro rl"jcrL·~._~~arj ul b." E'~ d t'd~~p d,' H,I'I\,ja, I rrugu(~y, 1'~~~l,r11:"1 :"i CHSt~l Rf4:ll.

"1mL.. in qcl{' /ti(;imp" h{i!}' q~j~ dt)C'i1H1~;~wrJn" .. Em' ,,"fa iiI !JCn;ilnlll~:?lto ~t"llt'~ ml ql~C i'dnrlh~L en kl. 'ml.l.'}~ ltrgcntni{L, ., h'lIi(1J [Jbnc(l" CS J I!..~'a'i rll?m al rt'(~wrJI1, d [ClI1 mrl1wdu JOGHmCnW {It: t'~ti i:r'fllm' rmlmHt' l!~,l;Ufld.~ _¢i?,:{t Je j Y.'il qw.' fl'IJ,/j· ~~l SH,iuqmr iii! Wl'ltiiltt'nW oli1.(.'ricuf1fl, Ull!~ elc II}~ m~jol'C~ {ilscos en t~1.!f.i "dir;wo[}s en Ar!l,'erltiTI!r. ,A.11l (,lCu:'U,{f[JJl l'lujl1~, CGlllcltJrlrS lnoh'JdiIN.::,~, L'l'i ,csPt.'dt..t jJtl'rcj hI' b~in.()(Il1Ie'nt"al1o(I)r. 'iiP"l'llan~1 .amffiCHn.(l". ~{;wmdn J'¥ISC d r!'m/llm"" "S'ifo!lW!i", ... sorJl"l.it.liJsl$ ,J!! TVU con L'I.i1JIr1!l ck TnL' SHj;m.mli'., "P,'lifr~~I}~" ~ d "Vi!a·sct"'; 11M, me;cltJ de £1IlS tirjm; hit\: de :'l0i1I: "1~1f qU:lllH jlt!l,'dll ~~'r 'del iC(~.ier,'·' ~ '"Te liiJ.Ca~. f£lll:(! q.'[rall'1.!n@!· ..

A.I~lIJtl}~ .IJia_~ ~lU~5 J~ lit Na'li'~, tk Nfl 7 , {d!!ccjo d ri4t7 d,' Surncl', Lttm

.130t'l.l1US 1RAC:K CINTA.S PU3!A 1;4;5

19,B5: l!O1 Pil't<fOi:>e [)iscothequ'El'. T9'8St ~Wd Fre~ Pub

19&6: ObfOliS Ma,diSl ~orvij,r 1987; fl",l,adium

1987: (]i!Jta5" Sj;gf'l'O~

1987: Crown f:alacc; M~xj':t:o r YJ'88';- B'<J!d{.dY Compt'lfila

:[9818; COl 1'1 eh", df!! NprGkey Obras 19'8'8: ,~a Q.stltll.1il, ,L3nu'l:

H189; S.t:iP~f#fflt"Milr del Plal-a t 9;9G; v;eJez

T 99l: T'eatl"\:lI' Ciirol.r1 Iih~X

'l!;r9~'; Av, 9 de Jr.Aio, y ESf,;,KJO$ unido5

1991: Fax, de N. Repetto

~~ 994~ PM '1 00, C~r<i ri so1i5101'

S!E L.L:OS; IOn:5COG~"Af![OS CBS'

SONY {ex C8S) .SMG:

• LI~"'II""""_II' I. . ,." ._ .. 1".,··--_·,

AHENCIAS PIR:O[lUCTQiRA5 R.(Jdrrguf!!~ Are~ ohanian

'Fhpie

,cfA!lftu!rj VI

Erl: ~J~~i:!'! r~l~mlJ,;"!1UJ. ;;rl •• ~m ~LI$oLf tU' !,m \;'1l'f![irlL,'I1!C "Lli~n IloUr ~~IU~ ClIL~i \'~~ Tna~ ilc!!..r~i J._, It'n.KII~~l'~ m!L''1'~J~. m ~~'ililb!l;i~I'1 'lIiit,wri~ldi:l om 1."-"W.r,ft!:!,J tmdr.:.~~j~lrJhkts. ~l! ~~. JlL~n IlI.<I,3 Co!.in I'! fm<l!tr.:.: iI"itr'Llll~' ,G'(.mII~[IlJ:W Ij ImfL~tr fum", U)l r~n ':"'IX~tl ''Vil1."l!n4.J. en ~~j ~fl.~mk I.k ,llUlI1!ll'l1. en (~!l:1.a ~h:t~ d~ ~ljtJ. ,~t~ ~';',itk.! TJ;'.d.Jhlt· d..: j~,U.('j:~l Jt' ~sl'!: JJk!!-'ll,. {,j t'_"'" JtJ'i'J •. 11 .• ~U1!ll~i,md", mltrJ fKl[ de .\!~I \rl.'ff:O-. El Proyl."{'!f' WtnIJ Jtm1rB "J Stl dkwn~. ~VI rm ,~",~"wljclLtd, rx ltlL£ VlDA,

'SODA STEREO, PRES!EN,TA(ION DE: DOBllE VUC3A,

A ,pri ntip i o~n;h~ ~ no, Sod ~ St~rlli:o ~ 11:: pf~sent~ en POl!f.!!Igl4! illY, tccende e n eI f'eitivo;!l d~ Reck Sal'llher: Redben 1J1ll' p'fQyect:o de Rodri,go fil'~~a~ ~~ra reaHlla r un 11.<lr'9·orrretr OIl e 11:~,mado "'5 Cidf.! Sitere-o,·La Pel! t:uhr;'. 1c:1 I~rgom etraie rie~a~ada, !U'lia hil'5toriotl i!!,Poi.;;f1fO! d:e:lgrIJPo, ,on hurner 'e ·ironi.a, V 1f.H1 u III (;o·nte:..:tora FI't,iHiilOcso,se III bicoi1ll" I OJ e~ 'S'b.lrgi mJ entiQ Y doe!iatro,I~1 0 cl~ I m I smo. Los erl(ar$l1;ldos; de~9U~Qn S;!l!rfal" Rod,igo Fr~s;~m '!I Juaml Fon~, y el dl- 1'El'(:t.OJ' cll"!e-mato!jjr.afiko, Alfredo Lois, Mas itarrdl!:lie< fn.tstran:21elllPl'~y,edo,

En Mayo, AHr.e,(jo Lol'5 'fil"lafiza e<1 'oi'~de'o de ~;]rrila durCld6n.~Ruid·o B~anco~. que fI1ue~1:ra 1:0) 9'~f~ r@~!Fzada POl" .La;ti:n,o<lm,er'i'c:a al anal .mt,el'"~or,

La p.mducci6n del nu@'vl'il tr~.ba~ol discogrlifico recae' eJl'l(~r'lQ.s A[orrHH, un g'urrt<lirrrst:a !11tH'!. ~'I .. bor6 'con David 6owi1ll. John LElrlrlor!o if Mid, J<I~~ g·e'I", entre etros, EI contalcto can Alomalr dateba dEl febrero de 1988. clianda C!i1.r.lti 10 (OnOQ~ enli.!n!1ltie!1d~ de- gUit.uras d>e Nueva Yo:r!-; •.

50d,ii!lSt~rt'o vi:~J" (l e~a miS-rnOiI Clyd,!;!d 'Y se tm'e!m~ can 5i~ rqU~O prg· auctor srrlcs !:$1:!.ldtos D~ 'SQI.II;:~rer, Allr~d~dQr d~ ,y~nl!"t~ 'i c1'i''1!l;1Q dr~~ (l emora n 'para c:f~t! r .... Do b"i~ Vic a" .

Ap en as ill rrib"!!'fOl"i a fEU U, I i1I.f~mo:Sa cad'@<n;a d@ tE!I~V~~i6n MTV' S'e con- , 'tada ecn -ellos p"ua hOl'Cerl~!:" un r@PQrtaje: E'lt;bir1li:1IUgurO un1j 5ub~id;i.1.'Itii:i i n1ern 81.( i,o,n oil' dE! dkh ~ ca diE'nat~. e~ 15 (:h~ ',hJI,io" lu@g 0 mo~tr;;! ~on I~I vidl5.(1- cJil"l ~Cu,a!1dQ p.a~'el eltemblor" 'Ij i31'!:]:!-Jniil~ ::1IctU;jl,dQn~sen y~VQ.

EI 7 d,e JuHos@ nabla r~~lll;:;l,do una fl@'rt~ sn Ii! oIi:s.r;O'wca i'Tunnel", d'lil~de las ~O PM hSit& I~s -4 AM, ;;::orne est~b.;t imp!'esQ ~n 1(1 invit<u:ioJ1l ,";I~ elU'ento, c:on motivo de Iii\! tTrlI·a~iz:ar;:i61!1 d~ ~CII g~ibelci6n. oil[! "D1IJbh: Vi.cIi1!": 'Sal,e. a la :v~ntil! en ~ pOlise~ die Arcrl!idcr;! Latina, e! 15, de Setlernbre.. y s-e 'i.llcdrpo1ra !:J,n n.WlVO m(l~rW InvitOlQO; MaJE"el:o ~a.nche:z: ~$,"xo".

"Doble Vjd~" 'e~ta dliS'efi<H~Q p'R<l! ~ ... 'inlle.n::iOn e:J"!, oUOS' mer<;<;!gQ~. En e5ti3 p I,aea,. 50 da. Ste;r~Q S!.J en,iI ,orne: CifJ alqu~~r ba nda i tliter:nadona,l· ode pri· mel' nivl1;!t En .erto ffluc:no tien.e que ve'f Ila impec~b:le plradm!J:;~6nl de Car& i,(J.s AIQmar.S):l oii!!::JE:if"ti1i) aiSiOiJ:1 y ,i!!It funky, pO'~~ndii!1 e.l !i;onlc!(I, ali,i1iq~e ,re$ul· tal demas'iiild oproHjo Y pUlltlllrO'So. h ~stJlenl.;li~ c~nnpo ~rdoJ1l i;!~,de t~rilltL [I 't::,rtulo del alblbmi e~pr€s.a hi dobl~ vida de· :S9d'lil Stereo pur eSQ$ tili~s,. Pa,rtid~·al'!. (.;3,1"105 A~Q'f'llilr, L,t'ln:r.:y Pkk'ett" O'l'llisBottT 'I Dan~@1 Si1li,~.

EU f!lImo DI'i rus o.ms ~W<l.mP.r!J' aul

P.f (1'mm· do iUl" Q)~.

50s PiJrtr:"fle rm ,imrlfl

q.!J(,! m~, uI"", ~ t);;r~ rr!lmdri ·.:lQ'!'Ji Jlo qU'f'd;;: ~l;W1iI rm pje ron:l!.1.m~r~

~,~rrGlne ru 5fJIll

J.' .el ri.ImO de- Wi tIim !l1.!1mot np ~ Mll C£lfl~o

!'le (Q,intl r,o.lite f!l"11'1,I"io\I ~firll,1;'GI .a/gWl !:DfI'~ ~ ~r ~iiI:{o\!ltl

re 0Uy pi!Ja~5I'~ cIe ¢fJ[& bi/.lJiai't<' sr&io JI aiOO r.®~·~i~llI

qtll] i!\C;il'@n~~rLi,r,;j mi ~ Un If~ sWrf! tLl ~~' y"(}1rtrmo·w W~qw impufro IIG\i1I.(,~ ~F;\I'I,1'~.rlf1ol

aqui "tl q~' Maa ~1 pl'e

[njlL"~~~m; An,dy Heermans COVllQ lill (aSri~

.'IWl1 f~ i A+I.~f~tHI;': Sh.3iwn~ 'stoble .~j'f"y ~~ Y (0" mI~ ~a:;

Todus los temss publk'tldmpol' Edkj~l'Ie~ JJ( lit'nas ill! 1IeM~

i1i)l~ ~' .nL~~lln ,(lr I.iiAllt!; Alfrcedp Lois 'Y TIt'e JJ3arbuzzi!il y ..u~' m~\PoMlirn Coo 1ii5 mf\l'lll~

" J' "" 'I" 1. . . Imm 1iJ~ rcldil&s

rmJ~. Wl'j! ,!j; ,",'an! e" ........ 'c""erm.'" n. cz: "" .: :...,,""". "- I

f~ .. ,.I' .• ~ - j"; '" - d ."""'" "'" iJ"rid...,..,u Pf',,,,.J) <'I IToIrida

• rfJ!.:!IjC'il.'Um I"'tj(llJ,!ril~ri.'\!!~'l'l! fa :il,am!;;ir>i;li'la ~Io fa IWffie ~t'F!llef

h:HI!fmrl; Pedro Zambf anj3i y B'~'I'f!n ELlw<rrrds mt ~,)rii?'m ~ ~;,Jf<l.:!

M(Ul!til/l.l,F<'! AI I eranLir Si S,:()qu91.e .l~.' rth.Tfjrjo no\'f!llteJ

Mj!n':J~r 11t.·r.rl'~rJ.' M.u·oCeio .Ang,~olmi .~ trJm.'l{!o diJt1.iIo1

CI~m~m~li.'j'tlll (I., Ji"tJdj ~tCJ'tl~~' OSL'a r S-ayaililedra r'ff![~ PI oCl1..;fpj' ~j1,'

JJ .. I '. .:'.' b. . . .. ,. l'I]W'!i'{I'J~il rill' ffi't.\f;1Jd

. n~i!Ulm~ ~1L!~1.1!J I'~'~ A! ·~rto 0'" ~.n~an riMe! ef 'rkff'1 ~[' r'lI~'1ijf,~

~~1I1 r c.J1~LTl,I.!rlipm: CBS :I' er I:i' fIr!no til;' rbls Q,iC>3

~ ~ pfrnk en 12'41" B' (CfJ1'~tHl'o'SI(j-F;dcot:tJi.a)1 Z ~ En lil ciudad eJ'e 'a fr.)'ria (Cer..;l,tf)

3,1 id q'ue ~~f1'£u·~. ta r.:ripula(Cerati)

41 En ,el.oorde.' (Ct;r~tj~{}ONioj

5 l.Lai!'l;9f.l'j$ r(enH.i~l!Jo...<;.f(J'-F-i.ric:C'hi~ .S~;sJ

,f) . fJ(a c.omcin- Do.bj~ vida ~(erati-F;d[cf'lld) 1 ,. (olfo;l,zdn deratOF (Cer.atJJ

S : EJ df.mo de WS" ajos (Cer:atH3'C1sio) ~rei':<!Jpia de afil'JJ;;ll'" inrenS(I;!;ll

(Cef!:l a·Ca/emil'I'l·Flciccl"iia)

~ru,lrl'l'ld~l t CjjJ rl o:!!AI'oma r

Vrl~, t,.;l.(JUtff'!l T r,~~['rlsirnl: Gustavo, CeHrt[ jl(~~J "'l C(il'll~; Zilzt~

. Bml'l{u~' r'~~t!lSiUfl; Charr:y Aliberti M1\i~iom ~~t'iwl:Jr'~: DO!!l1ie ~ :S,ll j~ ('ted ados), lenny Plcike1!t (t'l~l1;O tenor), (h:rbEtotti (l:rOliilp~ta.), Carlos. AIQrr1ar {g.!iJrtiilrrii! Y VOiZ) G ra.~ do y rtIE1',wl a do el"j,

$of.o(erer Sound., en Nueva, ';r'ork,. ,EEIJU,

0,0:;; pre!>ent~d'ones: ell B olirvtOl,a I'iItt'!-'S q uetermi ne ,ell afj 0, 'Y lIn~ deroomu na~g rril po., M4x-ico y CQIQmbia, 2: T condenGtS !ell'll M4:i1to <;Irite 1 (]!O, (lOiO p,l!l;S'tiit135, <'Ipiroii':im.adSim.~nt@, sie cGri1Jirti~efon enl :1ii1! gira cl~ r,'Gck ma:s im~ p~;!'r1:ainte en e,1 pi'lh de lOCi m'i!iIrl.;chi~ con record de publicQ ~n tod<:lt> Ll!I.~ (ltu:dadies. lEi fLJmr les tod,O!'Io'LOl, tan gr~nde en M~)(Jco, q'!',Hl Ja soliil me!ld6n de lJtn ej El-mpio ~o (e.r~if.I'i;"': enl:a wt~ q'lil~' u,liIe Ttj uanil 60trl M~.\I; i(ll!~i, 9'J'I! i.liF] p;eqrtlE!nQ plIe,bJ!ito, $:(l IIilIV!1I!'1till UJIi bar I lali"Jli!!I 00: "Soda Ster~o !Dr.hJ!£! ~ml", AI,I!" uno ~u:ecle CQI'!"le~Ulna "hamburglJf!'Sa .Soda $terce.o". 0., ~n clJ2II'cHJifllr "'liscD m:exkalfi.~, p-edlirei t:ralgo "So,O,31 ~ter~o".

1)111 (;OMILIN DOi!!.[ ViDA r.aW!i'Jttar.3'5 eI pj)/gijr tl! mos.t.rar~ mi glrar'id.iJ no Ie ~rfeg.M~ 0Jffl!J pi'bo ~ pntel;ta1 hoy I'W ser<is ~~ I'P,fll!.n de e.sOO rllrl']!.:Il'ill. af' ~fil ""id&;el'T1Q:I I;) fb M t1.iTJ;' ~ilne~ 00 .)!f'na !s .rn dlJ OOmWl LII~ (RiEl CCill!;!n lE'r~ Jd !JI.jperlll':iQ d1ilm~.ul'l d/f)' wrlWi fJin c[)m~i1 1if1~~5Im~l :StlIiJ ~e~l ITIJ.3 do.~ ..:kM ~Qrlr'il!' PPi rr.u' 00bie vida D6rJdi.'> "l!sta e5i:! f)<;:rfie ~iii!1 p.~fa 5~rll' rkI .t~t;lli~fO' 'r :r iii df.'~~ ~~ p!!fnblof I!a sokJ ~oca~ mini!5' 'f r·u ('!!f11@n1ad'&l iropeZ<i!I10D ~ til ,a..enrd;i SoiJmlp pitlf rril !>OkJ le.!lI1rrl05 1iJ'i9 dll'bfe ~ naoo p!lr m! dOOle \!l'eb $CIllroNJ(lf mj ({;Ii'fa.<;: IM!S'mm !.Ij'J\!f ~_le· 00iJ n.g,lJb ~Of' rot m!mp~ (Ill/tID-nos a;t<l doole vidal !tilz!Qparml

fLC NIC i:t4 ~IL 4 ~.

H-c;r una qI.JE' rlll ()l)E'dt! par;;; de ihlbrar de g!ijmD[J[ y eJ ~QIo piem'" En tomer SL.I ifrutal pf()hiJ;1id<! ml m.~lfeot'l'!l' ~ Ilil' pIlirMrJo ej'IU~lilJ'laf1')!jf.lfrl.J'd rrI~ndD IiJ Illfnm.l:irJ ~ SIj~.,~I~ ell! dj1fJiY.

PIC !'riC' ~ pi 4\!1! ,P.l !lila (Uf'S[]Uil fie ~Jf'" Pte I'I~ ell IH 4~ ya me .ijm.$!f.I{n!i;J1~ GPl'pi?MI 1,;1, I!"LMYUl POf ~rioo \'JI1C f!f ~E' fart.lJ' :J~11!en por JI'¥Iir1 wanoo I'rII;' ~1/!1a f',:;ta c: .r.J Of! ~rf! y m~ bail:' ~ almhal !!rllie f:1 "Iud padre _a<.l{ifl'Iaf I]IJJ flariz y 'Sakr ~ fa ~fe Pf~(if!ro va!1Bl'" ~ _s.en ri!kl .d ernpiil~.mi f;a'Maor:iOrI trel cM"iJJ'oiIf ~'ijlueI 3'QJ]!do },;JQvJ !:'sl:Q!' ballar!!l'f:l ~ .. Iino1Jdili! c-ancil){l ll'j I'Id.t .E'5;f:~ no e. ml l'Ioc/1E!H

por esta ~PO(;~, Soda lleveba \Jendid.a~ , .200.000 'p!~cas en todo el continente. Un dl,~. de's:pues del regresD a. BYenOS A~ir~s, e~ ::;~bado "9 de NoV'iembre, reallzan un nl1n1-re-(lt~1 ella te:levision argentin,a. En ei progfama "BadIa 'I C~a" ,Tocan cuatro ternas; ~ EI rltrrrc de tU5. o] os", II ,Di a com U f'I,Dob!.E vida '\" D'~ rita rota~ y

"l.o que ~aiigra ·101 cupu1a-"' '.

Ant'!:! tal'l'tO fer'!IQr po pu la r, rea lin n, un ,~~:m'c:itlli!1.Ci especta,c:.uhu e.n Obr<ls, perc a~ illrre hbr~, eli II(ilSC:lInc:ha'!: d~ Rugby '!I Hockey,. el 3 de DI~ dembre:, ante 25.000 t%p'!!:dadoFIll!'. En esa ~p~~ ea 'se c.onstituyO en ~a preserrtadon tan mas 1P~lbhc:o qlll~ hay~ realizado ~., conjlUliir~o :d@ rm;'k atgentLn'o en nuestro pais, Un aut;l2ntico record, un legvttmQ 50cfGl~o. A pesar d~ Y;J melestla OCGls,iQfiada pDr el alzamiento mllitar CBrapintacia, al mando de Seil1eldull. De Ii'ing.u~~ rnanera el es;pectaetJlo prevlsto se su~pemJIOj en una. ml..ie<stT"ol de no claudlcarente ~m aeont~(ijmient.o~qUle atentaban contra I~ dEmo~rada. Fue-ron des hor",s de mus~~a, en un conerertoo de. n ivel ; nternacio na' nUI1Cfl antes logr ad 0 p or argentinos. H ubo 5 pant~Has ',;1(: video y.tLicaron da:s rnlis~co.s inilitados~ el muy e.sperado (arlos, AlomaI' en gultarra '!lei (ada '\Ie!. mas des;envueUo cD'aniel 5ais en teclado,s ..

TlJvierol'l q~j!i! pM~r 14 di~c) parOl vTyTr IJI~ I;~ple!c1:a(.uio f'Ilot'llble. EI '27 de Did~mbre._ ~oda ~tereo tierra ~I FeS:tivCl~ par los (Inca arlos de Democrilcia. ,aJ'\te 150,(}OO personas, en 1,01 inter,;@cd6n d€ la!~ A\i~rMI.1Is 9 de JI\Jllo, y del Ube'rtador. 511bil~ron <I ~:;cena pa5ada ia medianoc__he ':I ~arg<'lron1 con"Jl,.u~gQS de Seduccu6nN, Hubo UI"l3 exten1~~5ima, espel'~ ~'L,Je lmpusieron. ios pr,~~<1- rati!;''Os;, pre\i'i,o~ .oJ] 1'03 actuaci6n. E~ trio modlf~'(Q toda la: e.5-'(;.el"logll'ii'!f'1;l, ~l!Ct:-$ 'i sOflldo qLJ'~ liaOH!i!!

~fWi"a do h eras a l'lt.eH ito Pa·ez,. P'a ral a mas, .sprnetta" Ratorres Paranoi~'Os. M.m Ray y otrcs, E:;-.tos movimi:entCls, 'J ~I lndudab!e talertto de SQ.cla SteH~O, ,m·oS'tl'arQt1 etre tipo de c:onciert:Q difel'e'il1e allrans:cu:rrido hasta ese instante, Clncucenita minutes era @I tiernpo prevlsto p~r.ll la .:u::tuaci6n d@! :Sodia: ... PerD 10 hideron durante una hora y euarerrta mir;LJtos, donda la l'i"Iulti· tud $:12 cntreg,6 al del!f'i"()' hastaelflnal, Lueg,o d~ '5elj"J,el,mte '" iObiiifbl0 desernp·efio, cel ,pub'lrco 105 c1espldlo",11 qrito de: ~So,da. queddiJ, el p ue b 10 esttJ contig 0>". Era n las] de' 1£1 mClrh"lo<t._.

tas 2500 perSOI'H~:S qlle fueron a ba.il'ar (!II •• ~[I Casorta", en Lei m,h. la neche de N avid':! d, ,eguramell1lte no o'vidanJ!Il el hcrnenale brindado por cSoda StereQ iii "ese hombre eladc que fUEl Felclerico Moura" ,t~1 ccrno anuiido Cergti. Fue am wOindc GiJI~tgVO [flvi16 OJ lOIS il'1ltegi'an-tes de v:i I"LlS, a ,mbi r a I escenario, don de Sad a Stereo E!S1"abOl fi:rra~Lzii3Jm:ios-y .;;I ctu acl on. Pal"", ceg·i!lf; re.ii1·Ii:zan}1i11 Llll'id vl1:!F.si6n eli conjunto die J'WoiIdu:-'WO,l,du" ,

bi!frt.i W,A:"OU·WADll EN tA DOIU~ VIDA

""rs~ (!5 un oorn(;!rlf)i~ a ese /'lQfi?Qre IWado q'l.;'e fuJI! Fede-

lim Mou(as» i;! f'rtlJ."€ es de Gustavo Cm:ati, # /IJ.t)3f' c/!;}fjdO' (!If! 'I:mt)rn:i"dD: Iff dism U:! GI>OfI~ de Lanus Un 51- tT"o dorrde soda y Virus camp;srtif!rofl vClri.:rs'pre:-senmdQlle-5 HiJ(J,a poms dE.!!! Cfllt' fl<iD/a fafJeddo e,l/ldIi~.r de 1.1f'i<!J tJ<lnar} Itwy I.e(f~r?d il /d v~'da d~ Soda, H!rmri(o MOUlii\ erJ- (Jirudl1CtOf rk fJrruei pdmer d.fsc;o dt!/ 1rlO EsC' flOCfre, fr:)e!}o de 103 de:f)JCiI rnrii) d-f CE'r.:ItI, $LIb.it?!'Olt Iw itlt~rJm'!1!' (A! Vlrc.n; ~, ['t,i~'I' 'I[ jlJnto iii Soda "VVaodtJ"~!,Iadul" Fu.e' ejC !Nome de oro ii' un [iffl;! en eJ Q'IJf:' fmQo de luriQ; afianzilmiiimto C'1l Arg@.nina ~ Ir,'1IM de r;: pectocu/aJ5 ron· ('krf'os, Jili. f:ol'1qtJi;!:r<~ rj~!irtiliW~ de tJii tel'l!:<lcror merc8do (01;10 eJ 9ft Melllir";o, .1fiOfl~S mflitares y nueVo cmm.

lEN IlA 1(1 lJ'[)A'Il[},E !.A FiJllUA M!J ~rJ:;; ...mar

TJlJf ~a riurJ.Jd do JJ, lurla OOl'1llfp ~'e 5.Jl/.;lc dc' In! 11 ftl ~ I:I'Irfe dE' I'r>d:ll n.:ldil c,m-~\ '({iI11J'1111L'i~[l d1!.crJI"I"U

eon :>l!'S (.Ir.'il"'I vecJ d ~tiiJl{)'(o Y;l·ntl h~, f~'jo;!"

('1'1 /a (jUfJed flf1 I\! flJria Mil~cr5r~

f'\ilIl'ltl un iiiit' d~fY . 5' ~VoI:ml:'aer

.IDtJrl? Il"rmz..s doSirMtiU ~fJ.esn~e

par Ia~ calle. ;J;WrH mr? ffff!Jgia\·e

aI'l~ TW'" 1l'Jll'i» deSIJif!'te~l Me dE\l.l'"a.t dOI1,,]'r .aJ'0i1nj!.l'~

€iJt/p 1;.!5 piwlliJS'

rf'!'lt,C' IIl'5 (iIl.Wjf1~

sab.rJ5 eojlt.tr~ !;lrCJl J'd~~m!rn.l;l ~1!j en~ la ,,-:ebla jJrJhom~~1)

e.rf~ ,~ I.®f;:J me~~mfiitr

oor Ia ood.."d' de lac n.lrii3 OOnde !!iJrPe S<J~ d<! rnJ y :..u!iqy P;;1I11:' dP ~ i;Dl1 1\;1 h1;ffJeI Jol

~ dsrtIJe.."l r:rr~ .. rn.

St!.rlo C'\',c~"'.H'11'D ",.r.I,(aQKt.uir::t1!d

It! rf!/E'm£' LI~

({ttl 4 cfOO8rJ r:l!! .tJ fLlria me~.k(8f'J

oornQ illfui Ikl'la Sai'viljll' m<'w",,*~ (1tlY

BrI!~ ~~Ii fug.x-e:s !Wl~ru AIfl~ tE ~.e trm 5IJK£l]rlblf!

Ie-sIre fle$.ffoo, W> fmill

cf~ /() Q'U(' efl $u$l;ilra~ pero:.if1 I)'I'f iI{<r.i5 i!fJJrtf!f

q l<I_('I~ de IiJ luna

mas del npteJ y habiD o'J;cena5 .rie period!i!JlaS sacando rows, Em clgQ muy FarO en ~ddo.

(HtARlY AUlEI'IT'Ii: HilY UflCI Luestk'm de ti>empo. NoSGtros hidma.'i" (Me a' C0ITI1m· zo ~ 1<'1 glf~, y desPl!th. tuvlmt'l;l! que n[Jeer un mflrltOn (j~ ~1IiS5 Y.c:vaf;td'o r:efmjnd _ef ar}Q, nos: dim05 CU8l'lta qu~ JilO padfamo:s vol'tret ~~S CJ{fQS proyec~'Y re'niill'OOs que iry pFe5etltar un nU~VdespectMtJJo_ LO m.fsmo que (Ja&1 SI!1 A.rg(llnftfl<l. r que lfl()lf,OOa'lti", no esta ~f'ado .

. ZfTA: to de~&:;rtJ.~te.r:'i'Q es fa g~nie, ni ICJ~ gritos, Es;tas ~rie~do par todos: /0.5 o'IwrlJm de ditud6n. ESMn [(JrJ una act/tuG df ta'Mt<lr ,"05iJ5, conde !'1l0 h~y. GunAi\io '~Ri\n; A m1 m~ :p@so. En tfal'prJ' rff1'S rllUWIniJ!5 .iil fa habf(a(i~, y aI qrm dla 5aN~ tod'o.!'o Q.1J~ de~aw~, .Est.;lbpmO!J ~ Uti h,otel en 5@n;tiilgo, \/fro una cftiQ~ftifJ r.:M '1'2 .;:inos {jQra!'ldo, y eJ ~i;oo QeJ hotel que vef;lt~ (00 eJJa 110'5 <ike; '.EfJ~ G1dJ1iE'te LiMos iJ LlSi~Met aI'O'lba d~ en W3f wr los 1t!'11OS00 ~ti~ooan', ESE' tfpa r:Je CO'5015 oa.rrrlan, rGlrfsimas" [maNtas", En general En Wdo!]: -OO~ paJEf!S, ]1" pl'(J!. (j(jr/tt una ('{)Sa fuette_(f'rile Bra ~poo~1. Qui.<::M nabla c;rue l~nWldel'o f)01i el te-

de s(x;ifi)} y poNUco.

DA!f'o!iEl'GAfM"tiNIM 5od.a es eJ p(im~r grupo q~~ .~roJ<OQi ~t~ tipo r:f,r:!. farJIJ t,bmo pro"lin{f1mdo 00 rock NOmJi'ltm'rflnte;. en latflloecmeric8. e'5fo ~ro'Vl\ene de 10$ so/;5~:; me/t)(!Ums.

~§f:.A; Jv~~m·t:nte fX!r~S'Q no vo1~~ rurr sf!!Jufoo (iJ' (Me, 51 fr.resemDs un gl.'u~ po taqullJeroies rJJ'I fel'lOmMCl ru=gOCiLi para GP(tJvl~dMJ:lo .3 nuestro fa"l'f)J: Pero, INJ re.afidad; lflJo.s sen!;/mo'S mLly ul'ilfzrl'lios_ No 1'10j ir:rte~ eses;S:fema.

MJ!J1I'O rE!RtiOI!lNI; ,Uegar~ 09 .PeftJ .y res .PEIsa t!>i'acremen~·e' to mimJO_ A Pe'SfJ( (j~ qu~ MOiB un tOqU'l" dE' quediiJ!, A 1i'J' ""f1il 00 lil' m~ti,:J,I')ol!', hOOi<'l gmm en er <1&0- p'~r:fi) f!HPe:mnr1:oJ?J, imPGmnrlol~s f,l"t:'$ pitil'I si es~aoo J~ '(an.!! Sf fmll g Cof.tmoJ~ bit'L (es r;asOJ'oo /0 misrl'lo,

~AJI,ICH"GRIIMI!A;N'll,: Me r~tieFfJ fU'J(j~fflJH'Itfjtm'i!n f@ .3! 11m iilf:fl''fud mm::ha ~ ~.rvii l)'Uf' r.i-etfEl'l al);!u.flQ.i: ~n~tM CD,r:! el p.ribllr;:o Muchas VE('€~, !l:e< /0$ CClmpf@fI muc" ~h6. ma;~, JlOO}Cl del oIli!i(/flrwno,. y ml?rms C(:)11 Uti dLo::to, s;,'[o am una actitud de. qiJ~arse cinr;p h~f<ls (irm;mdo Ittut&grafus,'

'GU:5,ifAVO, C~MTI: (J marteNr{ LJna fmarl! POiltiCfl'., ,

I(iJ.lAAIY A~gE!1n: Im;,{U:ir..te Ii'SO $!?, r;;ritil;6 en ,~ti/J rHOOJeIl'tgen (hi Ie, porque eta fml'W e' asedia de los penodi5toS,'lU€' fllJ.:l'otm5 no. P£fdiatoo$ diN [lQQ:o;trJ P<J,ij nQ'CfN no t~5' indllJlJdUiJlfIls. fnfX]nc(Jj, c.t.:Ic\lfN1Q rJ:~g!Ilmos ~ ll1ti.:! d~ f.!Aa" hkmrJ~ t.I\l"Ji3' con~.,.en(jliJ de pterrsa en tJ~ ftJgat' especial. cr~o q.ue ~;.'i en Ii! dJ~(mii!lC@' dfl1 ooteL DB5pI.ufis hubo afocifs de liIJl prB"I5d;. pOFque flO dj,bgmosl'lot.3':S imiilddlliltes, decmn que' ,~;;';tJwmos ~11' f:'ttrer,~. •

'6U511'A'!JO f_lj;iliiAir.l, Es i'Ifuy o!;.~r¢b:o, m.uy 9racidsc_ POOf{.c~filn' roW ruMoo e1lto, i1fji3ff,ilmdo {B amoJ'th1l, y ~ epigrafe en ~ diana d:erJifjl; , 'USlOO ikj(Ari~ quesu f:I"~

jU5TA\!iO UMT;i~ Arora ~ mba e' hotel, drrectament€ .. ·, (!1:;as)

.!EfA: No, eso no se dice'. Digamo5 que si, es mi wieman pnvade. A ml m~ P3- :so, oivid.a.rmeia5. Un di;7 pen~ que no tenia hobby Me 911staba v.er radii:!; [as {}ttves JUf1'iitds, .!r' empild a jUfltarlaJ.

GUn'A\10 (BtAn: Adf:m~s. aD.l12n VrJno.Ji autos .... (risas)

Zm~: Las Jla ves, reflr:jan fi)$ giras, VeSi un poco e1 Fe(omd-o, cusnaa fJoris el Q~ Jon coo rudas las Jta 1/f!!!J.

DA~~ l. GiIiliIMBA?jU:;: Va/vamos a 1i:J pr~tJ ta q,u,e JeS 11rt~ an tes,

_G USiA'liO IC:~ItAil; f'.;i;:;;Q eso, etJ argL1tiUS ft.Jg.:lfE's. Pot ~jemp/q, en C~ril~s, en W1 tiJ.'ario. pubfi(.arr)(l. 'Arg@fltino;>, pert') Smlp.30nrns·

MARlO' PERfiOUNI: Of't.:! en ECrJ~dor. Cuando Uf7ii1 PrNiOofsta fes preguMcL 'com~ mV$jcas. ique Sf! siente pisar por ,{If/meta vez SudtJmetic.a?

Cl'llAftL'i ALIIEfiTI: DesPtJe5 de" niiJCf!F promodon ~n MeXJw, se ecercs una persona de fa CQrl'lpanliJ, y nos dire srllac.1u fa't:J qU{' dljf:,IJf] Qr;~ erama5-il( entitles. !5lJ1STA\I\O UF.tAJi1: lIno IkwI lmd poroon de su pais, de 5U ambito, QtJer;s noroi"tafl'1ente Clf.JJefl'tfno,. y fa (lellas EI todo« iedas. [a' gentt' queda impresionada po.rqUE': Vilfl'l'l.:tS a MCE'r 'as CQXi5olen, ba:5tav11~ Oi"g8rljzada;, y sciper-orgu/'osD5, ~lEl Gf1HMBAf'j](~ ,![tMr es fa r~j'tlfl<l de !'!st~dss en gira? UI; dl'~ que O"() EJctUan. G:li~iLA!jO Ct;flPlTI: En generaf. :Sdl"l [;(frrerfa~ po!' et horel. Atguna ~.r{da Depel1de di!j lugar. Hubo fugarll5. Que no nos co.rma<Jrl Ei'd mas simpi@

~,:!A: Nay 11J'lJ!f!S Que- fW 11m conacen y pod:E~ anci;Jr mu'f tranquifo, Pero generafmenle fiO~ arreglamos parol siiI'iir Pol" ejempfo, manda flJjmQ5 a vet las p;IiImicJes de Mexico,

GU!I,TA'ilO (EMfI: En li3 Cfrf)fffiRJ. en fW(ld6r. es uno de /05 anfitea.tros m~5 fin~; (:'(1 qUli! [(lC<lmos, TenliJ !loa ",i5Ul impresionante. 8a$tant@ alto, ~M iii' 3,()Q()' me:f05, /u waf ~1:' mtre dif(r;.i' to!:"o1lf ij esa artura.

IO,i\Il[IEL GmM~ANK:· ! QI1E' pa5d COfl el.:lire"

ZEiI"A; P.:mxrdb iiJ los mtoo/lstils Yo piJ'ruwlafmf2n[e-~ que :soy uno de J()~ qr}E m~ .sufren lar·alwra. aumdo lBf1.e.mos .shell,n,ota mk .. dr: 2.500 metros de 2.lltur-a., tee- 1m un;;! Pff!'p"UJcrOn ~ra Tecrlllo que esl8r tr9nqw10, prJrque si safl.:'1 mLly fW;:Jr'-

e: te quedas 5m aire en rEf wa,rto tfMTIB, y estas pd,fij tlra!te Cl fa basur..a.

CiHAIlLV AU'Rn: En Eru;ador. 1'la50 alga rara, H~bi,am(;)~ pa~d.."', srYs mfJses antes, Imr:iMdo p,ommjon. rDei!) esto que pi.UO en f!S!I'J pa/'1:'e de la gira r~O 10 es.perabamo~ No sablamru q~ E-f.:Jltl¢$ tan paPIJ1~r~~ fu~oo~ una sorpreSiil.

DiJl"111. GR'lMB:l\'Ni(: .f. Pol' qu.e, "evan a Mario Pergolini a las giras? .

GUS::rA,VO CEM;m furqIJe fa f!'5.fjeciiJlJ1dari de. Mado es hacer rap (risels).

DANlfL CiiI=lIMeM'rIK~ De Ewador pil~an a (oJomhi~.. .

Gl.iS,if.A'IIO O;RA]I: ((jlombi~ es [ifl IU9EU' tE'¥lffil'lf.'iimQ, jJsKfxlidfoo,

:i!Je"f,Q.: CI..raJ'ldlJ IfegZJmos !iill aE'ropoerto, nos: pas6 [J'r:la COY-i mL1Y comic-a. Uegamf);i

y la~iriP Qoohab1a Or:l;lilN'lIZlriCl. ~enfQ Wli3' I'E(~'fdn Plepill'i'J.~, y ~~5 (DJQ_ta~ roll 111'1 MMI?dtl:'!i Benz de ~pOcf.l, bl~rrcD. NQs ,Soblef()n ani, y d1Jlfrt05, Guau. que

niv"ei' fsr~mo~ 1"11 eJ Mt!lfiedes, Jo mes trBrJqlJl~ 10 m;js cunchew, cuando. ifpa~ un.l .camrofli"t:i .c,0i'I un ~r de ",{rawCfils, ,oon U\I'l tipo deqn~o qw;, grlti~~" <l'nl ~tr65 van. !os Sod"" Stet~(f·. B3Jamas g Ja c.aJ1e, ptI~ f?nrrar i!ll hot~l, y,e' tlDO segu{a g'rii.anUo desde ~I ,camr.cmeta. Por toda5 laJ1 cmles de 8ogot~ st' enter.'!·

ron' quI:' Ile.gamo5 (ris(Js).

'MJ!!.m~ ftlitG;OUlI,Il: En cotomtila, tGca.ml'l en (res. lugarl3'. ~n un;:. PtaZl'J d@ Toms,

en un "ugar cerF2uio, Qmwf en Elogolii<, y despues en Mffd~ll(lI, qUE' 'ue Uri show

baswntE! Ii"speCJaJ ., , .•

'GUS'll'hi\!'-o(~~A"I'I; I:I~ IiJ PIaZd de TorO$, en Bogo ~', f'Se' dia, hiibiiil perrJrdo <ill ft,lt-

beJ AlI"g~tlna, 3' iii 2 con COrOmbJ,ii Nos. gr/r-aQ(Jn, 'loiS fenemOS de hijo' liidmQ$ uno de los mej01.f5 shows d~ Ii} giroL Y wando (erminafflO$, COil eI meJOf ran(ne(ismQ por~1ro tJ~i'mo5' :A(g~fltm[l~Co!0I'71b.ta. 31l 3"

iDiIir.'NIEL GitlMEiAfIlK': Us~dES plJeciM h<l(!'! plfl..rJ8~ de ~omdlJ

GU5tA.VOCEM'Hi S~ ao('mM 1::1 ,_mill'mndidot1- A mJ f1'](!' ~ret ' '1ut> hercer una

gira de' este rrpoy 119' p,al):!lIr, eli basliilt1"ti\1' demenrf1.

DA'riI'll:l GRlMM~K-: U;agal"l a Vii'flezveJa,

GIJ~'1iAVO CIilRA.ll: Era fa 5i?QLJ[]d~ vel, JI erlil ef lugil'1 cm!]i;f@ :menm: (loS c4)t1odan. Ah, lOcamos err 110 lugar que 5E lIamilba 'Mafa d (oro', en (.ari'i{Ci'lS_ fOC.JIm05 E'nV{l/enoa GrafT parle del mi!teriil' de 'Ruido Blrinm'. ~.$ta gr.abadoaJ#. Fueron muy bueno55{1oW"S.. per'O como t"vemo En fa pa1r1"E' popul;atr. nD fue: m fJiJre; eldo.11I /0 ,que pll50 em CDiornbi~ 0' en Fleru En ~lf'nf'Z[le(a ~amos me(1QS ronOQdo , JI son como mJs dUJellr..-:. De,all{ nllmo~ d Cosfa RIca, un I~<'lr f£,fI<Il~~a.I .ts el Un.i\':"·o iugar. cerno.en A"Ilen tm·{l, que 1;IQ'c!i'lf~. Ti'erren un Cii(I~O f'Sf-Jecr.J1 ,[pQr

'0 ~rgM rjflo. .

(tlAAl.'I' ALI!!~i'fTr. SabNl toda ~a hisWfi del rock naCJO'1ar. Es mmo BUenos Ailr"e.§.

~e 'IO[IfOlI1 de \lOS, te n.."o/all de loS ga.l'&5.,.

Zn.: Ad'ema$, flllO!l" no tJ~n presupuetto milftaf' til ~n1e' IJene una maner-a

de· ser ffl{lY fjpedal, . .

GUSlfllifQ, CJE:MIT. Ani: .~CJmos ell una Fiaza d~ rt:Jr05. ta mayo~ r:Je los Jugate!J

dondp! I'rl!I:iiimos e; ,E'J1o pfaza.~ de TomIT, &:l ~x-r~zas d,,:, T~ lnd!.:l5o el1 Peru mi5mo_ DAiNIEL. G'~IMgANIC A fartl..maoome.nft>, Argen£ina fit; tlE.'!"tE': rorrldiU de 10/'05, Creo q:ue la' r.'Jnica cost! qVe fellCato Ii'! /.n P1aza5 rJ~ TQf03, f'"~ qo-Uf'SOi'l JUfJ&'11s lin~

af ar~ libr.e par;;} I'ocal'~

CwtRlY AJJ.'i!E~if!~ 1,8 de B'Dgo~ 1:'5 mw linda. esta muy b~n widcda.

G.U§l"A\I\O (lORAn: Vimo5 urus corrjoos de toms, !If como que mE' a !fag,:m re (U:m 10-

do 10 que reofd. is: P'i'Ot qu~ el box_ ..

l!t,lli;: Df' allr a Me~ioo Habiij ()~.r.il e;.:pe(f.:ltiva' NabJamos reo a hdc~ (jnQ pm-·

modOn Y vo/lliilmos .01 ,rl')Cu( para ia genw. La prEnsa wd at grupo, y opin6 sobre fJfgo conue'tc

C~~li(Ail.IH:Rlil~ Las me.~ic,:mos f'St;;1n rlco5WmbTQdQS a que Ie W!ndan pror:Jw:res, COImo es tin m~r(ac;J" ml1Y grande;. !'Odo ,espafIDJ qu.e qolflfi1l'fatar de entror en Amerklli Lafil'la, i',j! prime-ra.a ~i(ico . .tmran pew l;Iidros, /lJor {Yrpgram.;s. P'refff/rimf/:5 que fa prfmera impresiim qv.e se 1/f'l/€fl 105 periC!dist35. Q }fj gente .me· xicanQ, ftlera to(anoo,

ZiE'tl\: AdemJs,. era mas comodo para nomfros. Uno de los peare!i mdrtlflOS que ~nemoS' s.1J,~ loJ. fJ'ay-biJcks N(j~ 5w.Itlm0:5 j·/,cOmodm porqut! no podei'nos w.:~ pr!:'5amoS mucha. fl p'ily·biJd: E'S muc:ho may rJpitfo, menas CO!toS"o, Mci(ma.o. promodot'l r].()sotros trIO'S solos.. e5 fflr.Jrho mils barato ql..re /levar vetrticincQ perj"(Jn~l como tJlrtmr;s no50rro:': I"tn /J rita

IGmuvo (liMn: Hicimo~i f1'l<ucM m!ffJ01i pr<1y-J4Jck-s 00 las que nos pidlfr.ml'1. M:(€5Ifa.s de un estado, esper:i~1 para hi>c~kl (uanoo 10 fulcem.as qll~remo5 qf)(;I' fclgente 10 sepa r 5~a nalura'_ Cu.lIndQ 1.J'i10 flnge, no l1!:n~ r"l<1JrJa f~ue V@I'; D.A'NIEl 'G(lti"'~K: Es't~·QS en M/:xiCQ"

,6 !ll~,1fA\!\O (~RA;f1~ En Me-rico h~r;;rroos !JJ1a pl'l':5entaciOn' en ufl (~Obd. Cowlctdid c"u,[jndQ 1Jf;-gilmo5 a lillexito, ,EsMwn 2;J'i, La UfllQn. RMiio Ff1('tJrtJ, Que wee con no.soti"os &1' Ar;iJpulr;D, e-fl' un strow oornpii!rl.rdo (anr,clli;tlCo. No habhimas .f!Si:ll· (/I~da aemasiarfo de ~JJm, peto @rrreflol que t'raln pers{)t1~e$, ITItJly resp'fltad:Os en Espan~. muy buena genre.

l!~: Nr:Yiotfm hidmas dos !11ras:, Una fu~ a pf'ino,pios_ J' .orm <l fines d~ 8'tlo. E:!ird' rue m~s !iJrrI~ eo 11')CJiJyO fflOlyt"r ci!tntid.f'ld M<lCru:aClQIle:S. En M"x{co. en ~ffru 'ugiJr€5 del rntttrmr. J\famem"j£ Acapu'ro,.etc

CHARLY AlBElIln: Ell eI mooia estU\o"Cl f.:j mez.da.' de 'Rufdo Blaf'!(.o', r un mes de pa[;jiIfe

'MAIUQ PERIOiOLi.Nl: tos mexicanos ~starl aC05lumbriildos a (an~umi,· torM JiiJ' mfJ.s'i· ca tlpo Marfa' Ma,rtna StorriAI Lima (No es: dificlJ no coer en esB' ilorJglne' de ffi· t\r~r en ese eomfirndQ que t:lene mont<Joo e5"iiI genre, eJ fjublko no Je CCJnfurWle. 'qt.l1E' to Q'~e ~st.lln hacimoo, f!O IN:ne' nrma que 1A:'f CC1f) fa otriil musied r G'i,I:Si1:AYO CfIitAJP: En esa lOnrJ dcnde se mezdfNl fas cosss, como 'fin ArgMrin~, nay personas qut' ronmmen rock y 1'10 son 1ilXkefm de itsplrltus. En M®<fCO ,es eJ p.'l'Js (/.r;nde hay mb iiJcr-f!lfdad rocKe:-fa. despwe5 d€' Af9·enrlf.l~, ell America !.atfna. La qw 110 sig""fJea (j'U~ s.€a vi~il;J'fl. Es mMOS visible dp fo que ptJede or!.!· rfir en Chft~ A jJ@sarde Id semi·demOCf.;iOO que t:ir!nl!f'I, los eMenos .son i"reme.t:lmmii!fi'te repre-I1WJS con eI me/.;:.

'DAN!Il~ G'ftIMBAN:X: Vsml).s <'l f.J me2d~df]f album ...

GU!iiTAVa C!1RAil: Cuando fl~lIa'mos las cintes Barbados, pen5atnOS r!n o'~$('.ansad al.mlsmo tiemjo. nacf!rfaos ,oSQ~ COli relax. En tlse E'.srudio habla (ermi~d de

mezckr (.in ",fblJlm Mir:11: filggEl!, 'I t~mbi.m5tmfl· :[)l!illIIi.1. G'W';\MNIi:~ i Clue buen lIk:i~, fit fembltJr-._1

a~ARL'f .AiJURT!: E~ I,Ilmo,o de{ temf1fo/ m"l5 did una gran sorpr5a OJ.:IflOO menos 10 es'p",rJb~mo!s:. nos' rJlJeron Que n1:lbJan en,[moo elW~ 101 dm:t) rnejCilf'85 I/Id&iS en '0 rufl<epW~lr. en 1& Re.s;en~ que se l'1ac,e anuarmerlte E"fll Acapolm. f5t~ hechI} en e:t Norte de Atgertt.lfl'iL En ~I PU"CD:r~ derrhra Lo h1[jmo<S en mMfode las mrridas, de' una grfQ mac:ianal. £1 que merJ(l>:i"10 po.di~ creer. era Alfre(:!i.!a Lo.l~, eJ arrector. Er~tr"E' /rll [inca !Iid~<; Sii'/id gB.r:JOOQI ·eJ d.e- DJJr.-:ln-1l~n EJ 'l'lcip,o ~e Soda compivb, pnmr;;:f"o. rnrrlra (J!tm~ ClJiIti"oLlenros IlirJ~os laril1o~ Y ~~pLI~ par otrn /-ado, I¥JIJia oua .. lam'!) de ~bl.e fr~J~sa. y till fWidl. Soda '11.)'1;00 enUf'

rm mejof'e'5 tinr:o.

DANiEl GRlMllAWIl:: I:. 8i:t31'1 pur w <11 cine ? .

IGuSTAVO C~ltA_n: ESf..3mot pm ru)(-er IJr'I3! peUcula_ E~ una idea que. vefllrTl.Q.S U:IlI-

rio rl;;JceLJf1' alto 5C1bre nO$Otffi5 mismo-, .room S'Oda StereD. A$i rumo 18 1#5-

:;;a n,~gr:,j) de SOOiJ. Sr~[I EJ guion e;s;ta cargo de RQdrigo i"tesAn .•

,Z'aA.: E,..,tamru muy enru5las.madO~ ("on en~ proy'E'ctu. Des-de I", 'eparn Of] D!etetim', que /7h:imm ~ iI~deQ COIl f:'1 d~mQj antes" rJ~ rmoilf en il'fg!)n /iPdcJ. £f d"'~ E'5 1.!'rl'4'lde JItlt,; C0$7S QUll! mac[ nos _gl1:narl,mrn£l medlo d~ ,expre'!iirm. CI'!:'O Q'ue nos

va <it ref/ejiilF de od/gumJ m~I'I8f.;'1'.

MJll!i1a PEIt(lIO~!NI: t. Qrle iJ(ros 9I'1.JPD5 SOI1 ml.iji fJ1J'{JJ.Jfares (lin America Lati()EI yqjJe'

'e hay,9t~ gu£tddo! . . ..

O-l,MIiL'i' ALElERl!!~ Hey un gf!JpO m~ly popt!J;~tl; qU-tl1110 me gusM, Y es I"ombr-e G.

ZHA~ Mecanri t.diffiDiBn es IrIUY po(~~~~r.: h~y ?!lgun@ bUMOS y mr-os rm ta'Jt~CI MAIUO 'p~ll.GaU!llI:: ~E1!' QW~ ~r:o dej?J.ron InUI)e.ndar; CQ,Il If} i1Thl9et1 rk!' grl1p;:;Jr G-YiS'T;"'o1C C'!:R:Pm; B m,~'.!i Mo't hahIar dll lias .1~tluet'1'CI<J~ mUSl(,;lr~ Y attn <l5i flO es ~an ftldJ Y en imilgetle5, es i'I7<ls di(Xcil. En realidad, ~rrlU hiil<:e 10 que' ~e Ie: can- 19 Ie {)Qf)es fa qL1~ f~ gLiS:r,;:J. Sublr ~i esc&raria rmf,/iG! tin .sllOw vr:;ual De he-

(/)0, Alfreda itli~ tieon!:' q~lE' i/e!r CM toni:! €.'ii ro

ZllfA: fodo IrJ ",uee5 nlJest«1 ifrla9"n, es wst-.=Il"Ite e5iOontli1eo >!'k Informal. Ql1l?

.e:> !Un paw /a eSMdo:l de Sader .

M MID PIjeIlG.Q,UN'; iPfJr tql.l€> r!\.l se ''lac-en bUMO:'; lIidfE!GS f\ll la Af!1€J1 rJiilB ? .

Gu~tA:V.o UM'Il:: lil'5 9'R!badar~s no 1[~r;'nE!i'j dif1~ro. j1i(i~5 ml,cnru F1(OyeCtos b"lnC'tGri/ll" POf I'lOlS"orros. Sin dut1['J.) promclI;j'orlafmt2tl re, el IJir:Jeo ~ UfW he:rlil~ m~.I1ro. aW'Lq~ n.ru;otifo.s ro C"0I1~idt'rlE'miO's por F.:.! lado ii'tlisticQ- Pem .(·~S dJ'ffc)/

L'1J,jhl1db no My dillef"OlOilll'tf har::er/o- .. _. .

D'ANIf-l GilIMBA.N:K< igul'Ilmenre. w.!!'de£ son una e.xfefJ0Gfl en m~t~i"'/a de video,

(an mpeClQ iJ Jjn)pos .3'c.rg€fl fino$.

GlIH,II,\lO CfJ~n: E~ perQ par 'I'l'lQ NJS' .iOl'OpID.

MABiIO P~!li"'GUNr, iQIJ~ PQ(irar t/enli:' (irlti.a una €fl of::l gnrpQf Gust~VO, ,(te COl1:SI-

der:.at lfriftr?

GUSTAVO C!;!lAll: (riS<JS) / i!l:') ,~~,. ~ mafl~n ~fltte rmrorf05, p,rineipatmente pr:J!' al1li:;!l!lri, MlJ'Chs r1~ itJg c.osa!> que rnnsmra S6d.a S~r~a y {rue- haom qi.J~ ~/ gru· po sea fum~ mas afia de su m.u.s.k.iJ!, @s·l:a amisradq.ue el'lOI UIlE'. 5M dutiaJi i'Jat pE:rsoni'lrrd<J~. 'ro te.ngtl ~}f1'.a f6rtlla de .ser y ellfJs tj,:n~n {l~~ dfStfn'W, y ~~~I1' ubionoo los roIe5, :segthl e50. Es a/go .aL\Sofur.amente nBtLlI'.aJ_ En. mi casCi. q~ pue.dfJ apa'recer como un tldef, no In (milO fener ~lnil ar::Hwd aurorital'ia "0 drnrlim_ Cf.lMlY Al!;!l"~": Seri(J impoJsible .,~gucl'1taf dUrante m!.J("fro tifilmpo, y miil5" .(Ii!ni~~ do girils rIluy kJfga1 aqllo:i'e i'itl)efriOS qUE' V€/YlOi las caras todQ ~I di.a;. sf reaJmrefl'" te flO mertll'l105 ~migQ5, (!BO qrJ€', manor; ffititi· Usrrrpo fJ8Si!J. mas am1.go.s- ~"D-'. f"f!'OS RfMimen~ cl[~fJda flO ~'))i.3rl"!'o.iJUf!to~ .;I mi ITI€' PftSil, Irmf2 clrfl vac~>C/OJl~S yextraifa.rkl:I •. 0-"80 que Gj,.M03VO y loE/lta, 50n m/.s df)s OnrC-05 8m/90s,

2!lT,A: Creo qu1o" n01 some: tan b.v;:fflos pf.oksrontJIes, rom" <l!~::;.

Gu STAVO (lE,~A·lt: Ames que se fo~me 5od~< primew "fuimru comp&lieros .en- 101 F.awJ~ii1d. ,II IUl!'go e.mr~Q (;omo IJna iltffllS(ijd por ~'to de r~ l1I'JvsiGl, Ef prQyecto ~m~z:6 [ffI poco como U/1 ju.er;l(J, y sigue ~do un iuego_

Z~A: Prepr-ir.j.oomDl!): WS mo:rtP.ri~ juntru, F en e'5c'l.:l rKKlies- dee~~mene-5. felli!os ~a.:'l JjfHJSOl:i, e.si.?S f!>.L(t"O.,t y re p(mesCl hab{a~a escur::har m~iaI, y em~~a"lTi'OS ii· co:mp~rtir Llofl mlJll'tol1' d~ prOY!X'tos.

MAllrO PIHRLJOUNI: ~. (omo t:.'om,rJ(!tf1E'1'1 ?

J';W~A1,I"O c.'E!'!:tI,'J~ La mayorJij De 1m; t~$ 'of; wfi"lp.;:ifIgo ]I'CI. All ffirlomJE'flfe kJ'5 "pff#)ataba riel prin r::tpiQ :at ffn. Em res"I;1fri'lbEl un porn dlffril ~{a· ,IE} gmf)O, POf~U~ l1",ttIa que 3COI'Jl'tQt./af$>E' d !J[Ia ir:fe~ Y es dlffr:if famb.i\M pam mi aoop~r ottt'il Idea wando WKl y;;l ViMI!1' muy ccmc;eb(dQ. f.r! to,Il{'eS, mmbia:mo!i.url IX)J(.D eJt:'5- q~ln,!;l- En fW/fh;ia{1. t.as m~\~:; 5t1fgefl del gfr.Jp). All!, yo ~~ ~ d~r1~s fo.rmtJ'" iJ "lmrglfl"ri'1J L.ur;'_gQ, !I~n !'Jf gru{XJ Y 5oo;J S(,~rw Ie [mp-rlme e:J 5e!fo. En elOItil no rJ"I5CO de es!lJd"~> ""$ £'J que tlene mJ.s p.EJrticijJi;Jcl6tJ de ffJ:; tre~ y e,sa f;'$ ,Iii' rendenclil. fste m!'e~ dIKQqUe' e'5tafflOs prefMranrio, mUfho maswciFwJa. Ca{Ii 1000.5 fos ,(eXlliS que eswn saliendo file ~uel')an ,exrt:1l'fJO$_ ME pJ!ls(3<i;)a (,on 'I;I tifimbfor'. Da ~ lmpFe5101l que IOJ ~E1ldlN1ctil 155 alfJo mas s.ouL TMemos giJlUiS de mf!!!r'e:.r mucha p~.rcusi&r:I, fXtsi1:ij.em~nlE: tMgililmos aJg~in pE'rtuSiaJl1S t;;t ofi'n vWo 1080 de.ne ~~"Q de firma latlrl{),

DANtE'L 'GiR~MaA,r.!!<: 'fj ~rnbJ'or' flO ~ jt] ffn'8ii d~ L'ompQ'}iciCi111 :tuy~, I'li til!! SM-a. Perc s-e mE' orurr;e que es UriC' de los r.emBsqulE' mas fes g'u.sl;a-

61J51A\lo C~ilATri; S'. pf.:JtqUf!' f~pre:;(NrtiJ .en Lin '-Po f(J1 RQsibitidiJd d~ .5er heteroge" l'IeQ .. La mLi.si'ca moo'&rid' tiem:i~ <iI acaoor con esos LPmOf')ateffi'tltir;os y rer(il)fe-s. A mi me gw;tanij prod:IJerr iJlgo mmd' hij(@fI Las tJearJes err Lll1iil epocB

DAJNI!:t. 'GmMi~A:NK; GtJ'StaIvC'. icomo n}e ru~;rperienci~ de' piOdudr algo COIl Frk~ ,d6nc

qJHA.10N DEItATOR Uns""iLJil/a, HiJ~'3;'go r.1fiIirollll'fl ~I.l j('rIUldDrr ~ p.;~«'''~ ~t.1r. pa~ dl!'5CrJDW ,en m-.t

- oI!;>h.lhd:l!d

Tri;Jb;JJ~.a fuJI. m.~s a/ls qtli!? .'il':ly Qmigo, de ef!()s, 1';'5 un Qrupc que meenca.ntd liilmbf.ei"l ~I';,n.lr. ries:go, pmque muc:n.a Qt;'rJ te ,compa-tabia fncd6n ((limn/go COI"'I fa vm;, ,~r'~ (J1l desatlcL

IlANltl" IG~MBilINl!:: Z~, lque gt:lJfIOs re gtl">f.31l Cit' ac-.4~ lETA: M~ _gL15taba Sllmo. Ahm~ DQnl>f?} M~e-ro, Los fWic.as, ri'f! Wdo W'J p-O'{.;o_ 513 e5i~ m'!imartOO mtJCho, I)~~l GRIMBAIN!{: i A \IUS ~rly ?

a4AR~V At:Ell1iflTiI; Me gr.i.Slan Fricc.r'.Jn [05 vroMOOre5 y Dame/ Me-Ieto

,M4kl:O IPEIU.iiOl-l'l'IU: PattI fBl'"j'T;linar. , ,qu~ dil'e1eJ1ciOf IMJI en!lll' el 5-odf'i St@~o de klS- comirmza.<:, aJ d~ 110Y I

~ l;glilWili de UoIlO' II~~"'" o.IJ rrn EUf;u6lj 3e' "'1~1v<! d2lil~or rml!:JorlJII(/l u np rur~lMC1 I~ji w.llflJi'I tho 1!XJ;~ oilf9!Pr,J '>@l Eilil Ie p~13 {J~f!:jljN f,3 n-IIo.'l pur\IJf' Ir~rJLdf e11 rr II, 'h<tg.lidrJrj Ii:!; ,~I Wr~-[l rJ .. t,ll {~II:5 .. - o~) ~ir.'J cw,Y.6r! Sf] 1ll!€f1iP," t!e.l.aJ~,", SeoilM'fI!'l'h'l~ u'1, :ou~ r,'I~ ffo')fl fIf~'r@ w:!di'i, (J'i1Ju!.lfI [l'aJ'1li~ C'fI jin 'flo3llW..

UflOOFr.>- p;t~IJtJ, ~1 da'O'e Jil¢i'/nd', !If' ~1Ill tA~"_-'fldl'J' de rru:i 'l'!illli- 1)1 I ~r]{IueI'r),_.J-li'lj!" ~I.:Ju or.r.rfm en G,1~ .~tllll'l ~P.il(K" smp~L1W: iI1i:lii?('" dp,.$(u/.m( 00 mi" qlE' .IIjIIJPll.lmaf QS W!TIP IIIi t!":i~11Q r:iEo lD\?ga" ~ft !l'iJ .ri){~lQf! ~p. 1{I...eIL'P. oo)ra'fr ra (i'<:.oJir~ !r':l~~~ df! j'I~~..a.

Un llJi\'e t.il!lgl:\\ UA.:! ~JlilOIilll:i&-~ ~~ 'IIa-f]~' M!.l,~ miliKiS, un rilJoce p~.ptt[J,. iIJ ~~. "Mirt1l1 ;5f) V~1J l;>Jyt!I"IIID d~ ml.' Ir.ib.m. (OJ'Il(J1!IJJ m.mrra:dP, ~ I.J.tuO£ !$t",--

E'n mlenos; d.e I,..In .F'I"I!?:>, ~~ publico, capTtallno se di6 'EI lujo d~ 'J,1!i!!,r a sedi1l5t~,fiJi!:1J piFeSerit~r "Doble Vkla" E!JIi dos' CJra~iones;. Y (O'1i! ma,5; salbmtoda'fJa.p.Qrquee en tli'i~ 10 hidrilr'ol1,E!;1'I f,r:nl'l'l'a gratuita. rUE en el}F,t::stival die :1 a De mcr:l'il,da, W'O'Jndo ,i!! I trlo~e"'m 116 a~ n rnM q ue~n el IreallJO!:a.doc ~l'1e I, ~:!:tadio O,br<li~. odf~,~ al11le's., en I~ La,Mh,,, de' R.~gJby 'II HOo(k~y, ~I oiiJIP~ hbre, lal!'iltJo 10 'he(ho t!!Il'1 la AvenidJO!J 9 de- J:u iio iCO~O ,en ob r~j" ilfia.llzO 'Il: I pod er dL"! ctOflivocataria d!:~ g.rupo _en ArgentioOli. qu.ee51aba un POtCi! Qlvida,da I~,e'g,o de dD~ afios ch~ tours liiltim),a ... mf.Z(h;;~.nQ~ a~fi,lll, POIF aq_uel el"lt.on~es,

fESTIVALICI'NCO AN'DS [J:lE DEMDCRAiCIA MAN RftVJ1lJAN CAFUI S BAG lJlElrm

KGB WIS AUlIE!fIif!O SPllNEltA

flf!;TON.ES PARft,NOICOS f~TOI PAEZ-cofl [';hulrJy Gardiiil·

lO S INTO CAI8lES, Os: PAR~LAM:AS·ca n Ch"(lrill' Gfrrci<l"

b.A .ZIMi8ttB'WiE FtEGllAE MHD D.A TOI;iHlIIE

lOS 'ENAN'l.lOS VElRDES SODA STEREO

~ "'!!"';"

t1Ju 5-r,tif,VI()' (_1;~AiJ1: Otm $i;:',r,Ij'1'JI'l'05 como Wle au topa-- 5rOJ'), ~ro [Jara !iQ'JJrel!!.'l!iJrla, t~em-,aS fa emergfa rle'I pri'Jdpio. con IfI qUE mfm"n.l~mQ5

lE'T:A:' Yo (1,~O que :se ri~'o {OfflO ijnfj marJe'ra ,~~ idfN!lf, tra!aru:io d~ ptDVOCa,f fa p.rti)1rrJi!iiI foUlPi'! Fue como' QUE' 'llvim01 r'Od".;J-.s: Ii!lS ~tap.ll ef]'~f'r.t:l1iA05 ideaJrils, Sf hrjbiktamo~ fiiaJido ae e!i8' MOLd de pufu, r 11Ubit&SEmflS ilpat@r:I(l'<l de gol'jIJf', y nos h~,l't#lJr,5ln PVfJ:I,;1!t,J .En un ~r(ad:io con ~ 5,.()OO plZ'r.50niiiS, (i!"e(l q~e teJ'J'flin,;!oOitOOS deitC!rMfos

DAN!e'~ G'i'lIM--s~~K: ,~s1Q Q.;rb~ ptIJ<3 muc~ m~ ~ j!l1J ,t\%lemas: mas !fempo. V tes agrf!~ q.UE' h<l~n ~rJldo

r::on(iel"l:,Q;~ de e5,ta ll'l1var-gadufO<! !J ~I!e\ladgs, ~ cabo poi' .agib"upaciol"'l'~~ iac:-ales. no er.;'}11l OOS.Hi de todos I,(los d~.I;iJ$ para.I~'~ ar~ei'!ldn@s. OpU'erto era el C'Ol'SiO d~ II~s .j3$Of'i,;:Ida!> mjllj1arE!$ de Aldo rtiiea 'l S>!!I,fIIG!ldin, qu~ S,! (ilbr ... n comiC nprmal eli 1 '9:B ri, Ii I"e~u~taba easl (otl!l:ili~riJo @1!l:t~!Fil!n'€- de aiguf:lOiS de es~o~ ,atentar:i:05 oil la I iben.;Jid.

Sod;1l 1Il::st;OJb~ CO.rrH~ pel'seglJ~do por esto:'l I!?VOl mamiemos; t.a'[ ap IfJti3 das, A principIa, de a no. cu<!!~~d!'J se p:re:5e",1artll"l~fl pl<lragILi<ll)i',en ,e,1 Fes~ tival de Rock 5,.mb-er~ sie en1e;rO!roi"!. hot;]!':!> .a'!1Il~'S, de ~£ilira escena, de lilI 11I.b5I:Jfda, jij:oc:~b.1 d~ I'Hco '~n Mt;li"fte Ca~e-m:'l, tlJg,l;lr' fe'I<rI:i\l',amEnt,~ cerca del ParOlig,tI~,y, '\( Ie iDtta asenada, 011 fines. dE!! afio. pu~o eo pi!l'1TgJ'll.llla reali":fldO'rn del com::ierto, e.~ ObHI5 Sil3irlitiirl<lS, E"~1:<I VE:l!':. el~e.spol"1i~able del i!pi,sgdi~ fue rnre: 'Seil"!e-ldiJil,

,;; D',l~I@' \I1diJ~ nacio ceo Nueva York., wn la prodmuon de 'rL1!irh:;:os A!omar. quien estuvo junW ,~ Sod~ell OlbrilS, e] 3 de blic:iembre. ;~50-te .11- burn l1iI;)t~;,;:o fill Am~rlco;l latlnEi de' uiI"II.:I nueva "i m}n; penetrarrte inf~llenr::ia. Bil:s,Ic.<imEJlt.e, eI obJ,eti,\lo fu@ ese, p-al(a l.aoons-ar~d$d6n doejf-ii'litivOi ~eltlJ'ro en ~I ,~x:[erior. AUrlQilJe. en aqu.el memento C!ai"i,!!'ti 10 l!'\egD. pi3Jr,~ d{!'namtrrarl~o~ un ntl!iaVO des;.!l'fio- P~F-" 'E:!I. "Doble V~dal" e!~ ls rnezela entr1! el ~f!nttrnirell1to de "'NlIda Personal~ y 1[:1, l'T'Iu5ic.a~ndi:ld de "Sigr!(:l's,", ingr:~'5andQ en el- . terreno delfunkf Y el $Oi,;l~, Lo die-fineco,rno tener vll~iQ~ 01 suntos ~ n I~ ~~ 1;)1; za, \i'i1'r~as vid$.5~ e s la idea de ilIcept~" ~.3lir d~ gii'~I. gt.abCH; tefi,l2r UifPeirt.aje-S como CI!go i)1orm;:JI, 't esto ha(!2 qu,E' sea Uri dfa, c::omun.

lEIUIPdA DE AMO'R !'N.TENiSf'!ll'i,

~ !(IN IIIt'LI~Cl rD'i1~ la V-lo!iil ~IjI(1J

io' IQ ilL'P. r,~ .;;:s/lroo no p.I.Io>da "",Ja~1r fro!;! mtW'lt,1

Iro CilLi'> ,m;~L lUil'1l'IIN!r ~1 ,1/1\"1 Wfn'l[oJJ~ &_, ilmor ~pr'iJll~~

5.1 ,ir,w ffi.l fillf""nlf:J

Il~L,I ((lfl 1i[p'i3

Y In q.u~.Ut~ 1.-11J1Q5 no ~U...:H!l !r~.:tf ~ ~'lo(r."'l".;w

~ rlfj (>IL,jll~ll,,~

rFLJf p,>.\,.j]!"(!!i lil~~9j.

en ~"i rf'r;;ll)o\;! cl<>otml¥ "M~~n.;", ~[J '"fl0L.' fl<l.'I I.;r~r'~t.:I 'illl!:lorrU I '-'!KHl', J ~ 1Jlid<1

r rl J I, lJ' CfPJ!(/Jj/itJ<1(i

!,!'J,\1 P!wJjl;» ~o4rEVI~'f

rIJj~'~I[tJ ,~rJ1f.if cIE,

Il"r..~ IIJ (fIWn!o\' r, _er"f1""1 /lim' ~ ""~!'Il1:. iP'd,~ Ir_l'Ii" ~ I ~11II" rli'I!'prdd'\,

En 'J:~ IblC'l~o p·u:er1:o ~ic[J, e~ (1 de Mayo de HiSl, rlOld6· I.Hl!:! ~'I,.lelie detail· e:ntoSOQOT1flHJ!din p~Hamuch~~. a,glrupadOii"'les de'l mundc;: ~m negrG! rfI!,o!!l" s~mp.ath:.:o, s~·empn: !;;·o,n lJi~1l! s:Qnd~<l dlbl)jaa211 en ~u rortm, ( .. rlcs Alomolir. Va de jO'!,i1en ~mFHl:Zo a .".lvll' 'ilr'l Nu~\liii YOfk~ fuga" a~tual dom:ioJ;! reside.

~Por ,que romocH Fi 7 No SOrQ [)a'llid 13 owi.~ (;.'011-::6 I:CIr'i el t:<'!,lento y I,a, 0 FgaJ" ni,zad6n d~ ('5te. ca~ismil1ko 'II muy ch.tuliiltall porti;)rriqu,eno, ~ifla qu~ tam· bl@fli r@dbierofl S-t.!r iI!p-ort"' yoo!abora.dofl Ilnuc:hos fI'la~: Jo:l'!l"I L@"f1lflon, Mi;ck:

Jagg:er;, Chud. Beny" [Paul MLCa:rtney • .Iame5:

BrClwn,.1'[19Y Pop, la b~nda jaiPolnes~ (<lslop~<I yo nlie'Stro Soda Stereo. iiempo aU8!s, el mcreno glJi't<lli'Ti~a trabill.}o 't,amblel'l en el aitllJm "'Go~pes a~1 v,ado", de Fabiana Cantllo.

C.arriOs. AlomaI' rio demoN en tomsr ta deri,s;i6n de preducir IE,I r::LI~rto~lblim del trlo ;:I!rgellti.no, "Doble Vida", en "9$it ApEmas, come'OZQ iii ver, jLllritD a 51.J mujer:; un video de' Sa~ da sobre un,a ac.tuad6n eli Chile, 131 Ilegar al tercer terns, pare L~ videoca:~seterd 'I ~):dam6: ," A.Eli debe poner rnis u'n~s.". R~pid.3m~nt.ei los [lame .paf~a.ceptar la propuesta.

La Idea de Alornar consistla en reprooludfr ~O»l~1II!

. .a:ltl::~~·1~~4:-'·Y.·'

en, e~ e"tlJdio, la' fuerza de la,s actuadones de los <-"_,_ - ... _ .. -

1M ~ r,I:.-cX'"l'.~~~1I1

8,.fone:s en \live, ~[, p erl'iaba, 011 e~ct:JIcharlos por ~~_""!"

IQiIoII .. T"~j-.:'.:Ji,~l:.:Ir

prlmera vez, 'q,lU€ t~nJ2In la fuerza de Simple -t+~~~l:-~:~i ~h:

Minds, 0 de cUBI,lquier gr'upp de Est61do:;;'Unidm. n;''''~£l

La pruducdon de Carlo~ Alam.w Ie otorg~ ,:}j_.~-

~'1 ""l'V·;"ti ., ...... e ~n,ado",al a '''Doble Vi,da", qUr<l' reo, lHIi~L'I~T.IUL'l' ~.~~

'I.:.. II r>;J1 IU.,~. 4'~1'1\r"'.""',;;:t.£~~

quiere cualquier al,bum Iql.JI;: prstende asentar- ~....,.~: I~-"'~l~

se EHl varies men:ados e);tranjer'o:o. E'I rap ~anta- --,. __ .. _- ---

do per el moreno, ,eonvirtto al tama "En ~I borde", en Ia primera, (i'!nc16n en illgh'i~ q'ue ed'ito Soda Stereo. Vale al;larar; CjllIe .una, ~Drcii6n del mismQI es en 'C,ast~"a.n(i. y. que ~Ii ra.p en ingle,s es un.;! perla IUlosa die la placa,

'Eo 101 wesent;;lI::ion, de "Dobl,e V~d1:l", reali:zada en Buenos Aire-£, el 3 de Did~mbre de' f9.SS en ~I fstadlio 00,'<11£, al ,eire Iibre, Carlos Alomar parct:idpo doe' rnismo, 'Fue un eonderto que disfrut6 rntJchi.simo, Hart~ ~'Itime rnomerrto. una real incertid~~mbre- enl)lQlvia su anlmclada! actuacron, FihCllmelllrte, tatiJ en1;.res t~ma.s, Sin llaberlo5 em,ayado., Ipo,r 100 que ;;1.,1 esperad;;i' visita tue un ad~rto de 'Soda. L<1I imp~e-s.i61l1, q.Uill se lIev6 Afoma.r del tlrlo fti~ excalente. PM ello, antes de parttr ~aLla N.ueva Yorrk. deda:!:'O que deseJiba tll!ner Ulll~ banda, com'9 .soclia, Stereo.

____ IV~_

• ElSA8ADlJ 19 DE "Ml'JIEMBRE m. 19B1l, JUAN f,J,UIE'fITl) BAOiA flEF'OiHfO A .

SODA STEAHI PARA SU fROGAAMA ~BA[liA'~ GOMIPANiA", Y FtlHMITiiHl fOR CANllLl Ul.

JUAIN AI.II3!ElRJO 'BAOJA: Ew de iIlndar darrdo vuelta5 por (!'J m wm'o ..ignific,jj ql'Je. ,en cada ![lgor, hay que comprdr un rnstrtfml\'nto n"i'iis,

leT:A: No, ~() 1:':> asL No hernos <lg!egi3® moc/w ;f1 '0 Qll;Ie '[enem05 en el eKe-

nstio 1..0 q(Je piJSiJ f'S que ya te:f1r.JmQs oorame JUAt4 AlBiER,TQ RAtl'll\: tstuve coo RaCt{ W.:tzw. Me ((In ro que los: de!pidio en M~iCO FIJI Ull fa tito rOOD; al Direcmr MU!ical de ,I'l;;rragu.:iljl, y me dlj~ "'!LIceso- Yo cre@ que 5' (nliJi5€ rocibir/o iii America Latina tDGa. me> hubfl2!en dkho II!) mis-mo .. , GIJSTAVO C~~t;T!l~ 5{]nioS' los verdarffND5 monltlJf'e'.5 cif! Americo wtini1 .. ((~as)

JUAN' ALBERTO BADIA: Yo ereo qu~ Ja cosa ss lin poco asi., ,COm" $;'9UE' fa (uE'stion? U!10 PUOOf: esrar imaQin.ando que til ,osa. rnrrm etilr~ a/JQra, no Pflfi;1,

GUSTAvo CERATI~ \tl treo que ctJanoo noe Firw;Jtrnran S1 ~'aroo5 a rOcar<i ff.UU. a Europa TWo esc Esta tHen. pfitrtJ me da la flnpre:si6n de CltJ{_> e'I'J l.at'noomenc<l flav muchCJ iu-gar {JiIra t'CIcar

~nA: Er. como dice Guslavu. N(j~ pfftgLmlim mLl~ coo si V<lmos iJ tocsr a ffiJU y t3 Europa yo 5" proruNe que (0 hagamos, peru no es una iriea qu~ !"lOS onsesiant', rri qUr! nos qUM!. el :suei'iCi. l\=rQ ren~mO's Mll{,I'm tJeCiJD, 'I" mucho po. dfsfrurar tQ)[/d'via, d-e 10 ~P hir:irno;,. que 1?5 ~i1l1diJd, es ba<;t<~(ll' '~Ido, Y flO hubo mucho tiempo. A pesar que

IUE! un f]mn fra/;J.Jjo. (Qs1;q ntucha. Pe.ra sf i'r;; v" mos 01' nacet; fgUil'1 ClUE el mst{J, COill {8 mi~ ~_ SIan, ~Dll' las mi:smas ganas, .Ii' diJrJoo lo mejQr; (0- mo Jo I'Iromt.Js aGl, sin rega/;)(fJo5, m w=:mdemos (aCiJfTN!!flt;t'!

,/U:AJtII AlJIlfJr~iO iBI\QjA~ en Iii prmDpa:1 teleVisor", de [q}(1l1oamtiricCl. romQ Je'~tlisa, mmCao ha-bia tocado. U'11 9(UPO en villi'), fl.NIertJll Que r;anlbiar Jlinta m!i tases efearia;!; de Telel'isiJ pi!)rqlJC' 1m S()riiJ dqerPll; "I/O IJrI moroenr((o. :si tOCiIfflUS oE:n "8adt'<1 y cra ~ !or,arrnQ,S!W'I viv.o OIC.a" (ri::;q~-J

(;HM['!' AL.B'E.:fln: & u.s.f Si' ~.~ Y<!5; "dCe!; mela 10 p05ible ~ra mmtrarte mmo $0$, V SQd<:J f5 em vi-

lla, 5f iJ veeiS' tlimes qlle hiJeer tin P!d'!-b.ack., aQ\diij'menrt' es a!go qW; qu,zas no Sf! pve:de evft;,;pr. P;::rO rJeme 1.3 pr/mera vel' Q'LlE' fuirnos c MexICO, el /le-

Il.ANGlII~

511'0 1J:1.if I,~ao mal' en !j~iQ, PI '1I'ffl{IIJ {W,1ilrm.2(

f)'jf nam~ en I1J {lJeJl<1

rif;rJrt-.:> 1.111<1 rrmrra lil1 t~a!it}e ~tL\'''lQ. cmrl'~ ql~ tl:ldru- WJE'w.m a hiihlar d€ dirl/E!t'l

ftlrqu~ ruanda ~e <'{i.loe

L, l:it!l,fl.~, iii itillll esSriJ reGleiim, 5l.¥i1 eJ m::ll1'ien i'!;!

d9.r il'aiF d"- iG.l lill'l)';lUN HiW,S6.tJ WTil nara IMf,3, Cl/rXl prch,tJldu, 1m rif'ITlpCl

r1e bhndas. 1iI'I 0011:0:1

00 ri9rOO~ qtll;rif:ffJ en(arfmJr el 9O(ot> rKfi.t.JSl.~ ,£\I h rg..~f en IU ,rJieI w-rn hirl(<Jr ml!. to.l'J)iI!Q l\Jrqup rwtfll;lD ,I<' ilG~be-

tp: ,'ie!;RI,_ Id flibu ellara ~nt.l, :;eIli 1::'1 J1i1J1'11('nr~~

eMf 1IJ1fi:,!.Mea ~,' mD(l'7£'I'7t17 d~f baJJe ,.Ie Ills -'!J!rr... hJ rlgun::/o:J.L_

La QUE S.ANGRA.

ll...lt (UPULA)

'r'b ((l;'lWC() ~.H' wrfijr Danar. rE'1iF'n1',m ,'iJr e!iti1:'JirlS,

}19 Ca~ r~ P..~a!~r.;o

en e5pIf"J liCClJ II! \tfpuk

~ ra_';O.'; X no ~((lJn, los OSt1.Iro.s: Wl:/l1I,I!. rAJ til"" 1/ffiaIJSlne ]Eo re5L_'ir.nr~, te re)(iJ~,;Ire

.L&.: g;}:utJIoJrIfJ~ ,P'I'rJen FI ~r I'T.Iiev:Jrra~ ~l;JfI, ltit! ril/I [0 Iruuli!!: d nUf'l'rro air~ ~dffa5, '

f5 emor 10 que ~iJnal'i'

r.!e".de d ~b en 101 lUpulu,

E't .3mfll Ie Qui!' s.m(l1';]

5(JliflL' ell~'!llu !;I"l J...1 cupula

Y(J J:ilfl();XQ f'SI" III9'lf dOI1d'iE 1if..'dJ1i :>t, 1.1 r:n:"'f~. ,~ mnt'llm

.til ffjlit}g do t:Y111:'1!)I)'IClir qlE f.Ijll.!litl'var;J, C'nl/f: III f.ll",ffllil'l'

1!!} ~.~ tJ.Il~>de"_ ~,: -0 qlIl.'>

~rn5 "J r...:I11ll.'. dt!rfU"f.

Te w..r:atan;l (EI fE'S.,Hwe

Los Qliu(d,a.'1E'~ p""Ji:ien ('/

honQl; il'f/ftTV".(f'I!ert1t}:), Itar I.n'1W

tal')'l,3 <i nf, mtJ ~(,~. y

1{t'f"<I.!;~ .

tl [lrrtQ.r ~7 q.u~ Xil'tgr.J. dr!5iJe '!'!1IJp{~ f'/J ~ rljnula es M1CY' (01 qu~ S<Jli'gfa rolJ((' (11 I!'Cho!!'n I", r..i/puliI

fNIlL !SO'A:U~ An!l'iBd.!:Jei. !"fI1.I';;di3 .iiI.lMfi'N:, 00 d€bell~ r;tS;Oer<!r, ,r)D IN'tr sruie'9D M i<ltf' f~ cie9m ,~<lrrmI: de <lmOl': ,Otit!o mt<i errel btinJe.' $$,(' drrroo ioIjIpi, OOifil €I h~l1rf<". qill! ardff;l en S!:l p~.

M.\0tItr.i!~ @n.~ un~ .~Irei'la I/iQlil rm c.r'r.5t2l1, iJll ai$l<tJ. "'wf}W~ ~I...s ilnlillJ~ lfIlIj« jill pl~ad, ~in pf"!'Cf;IQ Ell eI j;,(l'I'de.rubr ' olIi¢n W1.JI, -M,,. ttl r=brE d~ 1l11.\Pfl tJ i'lo1te Ill'iiA

No tI.lt:;I;.l"I~ ,;j,.~ Irl'la'~

00 hi,lt.;.!i1fl~. rL".I flM 1ll)'J ai:'o~rumh.r,,.dQ j!rl~~"l~fo. tria mll)lll'1l!J;j/. )JT1p1lr.JUilI

En eI ~!1i.1f (~!r<l !!I ~kI. ~ ItJ cue Otledf> ",maC

pLier1e ..!rflaf tiJ e.r bol'O'P . r'liI'l;mi'tle~1'!. but r :OOn '!~ ,are, yoo (jfId me J~ or yOlI ftnd me l:IlIy". r.aIiS~ ihlrll'JS ~re($lfy ~Jl'Jl'l9' INti, ;l1I11'I .,n!lf 1 jilfJ ~·t kmm' if j' v;"ll'l ~,m.

So (ijox>e a look irurdfo .IW oee aNt Y'll.l vwit 100 rJ1~r jItllire'l11'1 me, .so t3ke U e<I~Y and thln't be 30. ~CI, .M')., on too ooaa. ~ IJ,I'J 11~!!!dge Th10e Ir'&I'!i}l, q.url dEJ~;.;t~ snd ~'H ~ r.tif'ff ~ n.CO J5:;r-!aff(lf1o..

HI.<;lCWI (Jr Iffi'!: ~'IIIi1fEf' .[fY,. l'his ,1f!d Iltiilr bur. mos~ly I~$,. w I ~lU Wolnf 1m' 10 be (hilt Wdij!. ~ say, "Ie nLl~ ~ lIna~

pCJI nirl,~ma r~n En' ~""'llria de~,1X'i'Mas. de! t.l,l1!J1H!!I'\I;!o de ~ (uMiOOit/~~ a/ m.N,

lOIS r:E!f1I • .,3,5i de fa p.!SJ(ion. no.na~'rt\ ~ rmat ptJ[ ~~~ raroIl,

que /lQ pifSift (.smto por Ja hJ5tooa de J'a fXJPUIMldarJ. Sin ~mb~, M algull momMto r1e nue5l'r~ tn1yecron" nos {)icO Un PO(f} fUr:lrte. nos hiw t~mba!l!1fjf, Ahora}(l' estamas aLQsrumbr.ad05. (reo Q'ue hoPy que e.st.:lr un porn d~kl1lte (if:' rodo e!'SQ_ Y IE'~ foclo (.1:1'.30; se ha t('ansmrmado mf Wda. en f!1 ne(no que' me h-ace rorztJf a hater (osas C«i~tjVi'iS" que de otroJ manefiil~ ql1@S' un poco mbs fi.arlHnel1te.. ~riiJ qu~ OC!Jrrir;:ffi. Me gU5t.<l ttabijjor un poco bi3jo PflJ5'ion, La mfsm;;auropresl(m

.~uP,NAl8Emo 8~IA; Charly. t como se ve df:sde fa Qi!teria, Jos aiS#t'ltos auditonos, tan difeWJflle:'i en C'ada lugaf? ise pu~ uniformar. a p~rtir d€ fiI mt.'isi{a' q!le uno Mr:e. fa getlle que to e'sta £l.saJchooUo 7, o ! sI;ml5 qtiff to(i'a''fiiJ {JOt {os ~ise5 d.rmdf? onoiin, 113 COSa' flO tIMe eSe> mlSfli"l.D jrj.Oj y vt.J.elta en toOO.li 'os IIJ~ gares?

Cht·AIWI'A1.~ER11! Si es por vet. no veo fflU(;ho .rn.a.li de ia :segundit fila, des-de donde es roy. Sf, S'e sl'ente_ Yo ereo que es una cuesti6t1 de 5fff!sibilir;i.ad, tllilo erto_ A, 'vec..es, fa gefj~t; tt' pregvma, cd-rna re parKe e! puMca m.exk;mo, {:'DJ'r respecw I$J dliter-J'o 0 al argf]mfno~ Es muy diffG1 de :iepar;J.r.

JUAN .AUi!mTO IB;ALlJ.~.: t./"rtf() es rifS'ti{'lto?

CHI!JIIlll' AW',[Rrfl: Pm- ah!., OJ veces, ~5 distirlt.(J la l'espuesta a diteferrtftS tem~s, JUAr..I Al,§,llilrro' i:h'\DIA~ E:; (.00)0 q~le Sf:! elig:e diwrpfl.te.

CM'ARI;.Y AL!ilEfU~; En 5( C!JijnOO I1n recital ~, bien, wando hay tin Ida y VUI3J.ta, cuondo ~ 5.l:n£ls lfilli'llr a la genre~ y<J'.~'n 5,000, H'JOOO;'o 3'.000, r::wndo ~XI"'te eSD, '115 rnE.TifJl,litroSG_ Exist!:! M Afg.entina y en MeXiCO,

.lI'1IJI'AN AiWIIl:O BJIi!D'''''; Ze~ .se sUpone qve £>I (Gck naaooal estil en una [area dt! COfI.Qulst.a_ Cua/es SOfl 1,3~ iil.rmas de ,..~Ca pumii que ~slJ naclenda Soda Stweo~ Mateos, y podr&l ~Ufr nomofi'ndo algunos m<is, tCwles $.011'1' e-sasarm9.l;

que 5e 5upone, est;lin ,rkndr; fl"JJs {,~·ujrad<os que "'nre~.? (, Es G'ue fHJIlCa linte5 {l05 f'riifbiamo$ ~1,Ij':vad'o, r €5 ~hor;:J eJ rnomento?, les que r}O fhlbfa esre tipo riff! 'CiJlir:Ja11 musKa/'?, ~que or~s vas ?

ZiETA.: Ya creo Que I~r roct nor:MJnal tuvo muchos mom!:'oto~ ffltJchos puntas, fUI;.ies en donde pod ria hOOer ~cha cot;as arne/a, Y fI'O' :i.e- hicit~roo. qUi?iis por ,obaraia, tJ· fJOfYJUfi! (1.0 s~ h.3bfan rbdo (;'JJf!n:ta, 0' pmt:J'I,Jt;' de repfmte n.Q se reo habr~ dar:kJ J~ tm-ponanc;a_ pi (Jim 'ue :en ei conderto "Adios .sui Grmerls» Oui:.as no ~t? amesg6. HW)(} gwpru qUI!! pPdrian hgber hecho algo afuffiJ' .. OE hectrQ, na.mrflO5., (0 que estl!!'l'?OS: n¥~nd(J ,ES vaffda, PDrq-ue tfenre un back~ ground, [Ina' rrayectoria muy grande de atra goo:re q.ue' na {r~jaoo COl') no~o!m.s, q'Lle de o~ra manera na to podf'famo-,s haber hl!tM. cntendlmoj d~ ehl· cas que el'81' h~Kf!V' rod. Mucha'S del EqI,Jipc que' son tikmcos, ingeniliros, ,remp~s de :ronido, genre que se rue ([iElndci (Qnmaoe$ito, y que iue d~~f'r<:JJf.;!JnOO un moot6n, .II m~s que un estllo mmrcal. es ~na f'f'J'Mf£Jlida·r/, Fiia r:e qw

En e.I negQ'cio d~j espF.'C'Mrulo. I1UKnOS E'fflpI"eSl3rioS que nas mntraial'l, l!al'i apren r;fiendo de nasa MJ5 casas. furque esm de hater rock. no es fa. mi!l'mo que hater otro ripo de I'l'specttkufos. fs Wla !;QSCi mllJl particular..

GIJ'!trIlVO CERAl1: LDS f.1ctores mJ_.; CIMtifIWS, en EI hed1rJ que ve{]UeS UM cantk};ad de (O.oio:;, y esa t.e {J(?rmite que esa vay"" Ileg&rJdo al S!<tranil2ro. Ell ei [iT,0 nW.mo, 'i/JJrias vaes (0 ,emarcam05; nUrJUi p€t'lSaIITlOS mas·alldp'<! lIn estifo, de lin e5p,rrlfu aWflWrero. Fil/mo! a ml.lchos i"U9afes, prJr ellle(ha [Jue 5e f[1e p.""J5iJodo la mlisic.Q par las; front:eros, QWZ,}; {o qlle mas n0'S amm~, e>quc: jus· tamentof aundo tocamos. no semirnos las frcmteff1s. Lo qUE' deda~ Char!y an- 1~5, de te 5F!Rs!Dlfidad, es unfver5al.

ZETA.; Hay LIrP ult!mo (-actor del que yo q.iJEtn.J agregalf, que e-s reJ que' ma-s cvestao deri r: Ade:mJ5, porque somOS una buena b,maa, ,no?, (risas)

JIIJAN ALIflE'R1U BADiA: AiWfa apaIT:<ce. )'f:II"lO r:iigOJ que' es un df:tsaf(o. :;inD qUfI es vnDrJ~ los m&s linGos mom;;fltos, Cuando una vueillf' a rasa, Y Sf' pme ~H ~L.&b~za qll~ va e il:' a ObfOll5 5al'litafla5, en la CiiinCha de rugbM dondrJ C'8'biNJ ]fJ 000 e5Pertariores, .11 !lOy a torar pilra ttxk» 105 que quie-rafl' ir. N.r; .sera urj momenta ~ra ustE'd~df!s.r::(Joo(idD, oeso debe Jer fenomenal. C}tA8iLVAi.8EfiJl: ~ftf(l..Iiarment~ B5 mu,Y emo(ioname el /1echo de haberentUKio aqur a{ eSli,Jdio. encQnifarrne con esta :tribtJna esra gem~ qLle segura· m18llt"" no COI?OZW a mOie. Pwro e.stan aqul, @SMit vos, E<; /Qual y €'s disfinto de otms progmmats de te/&I.,.jslon, fI he(ho dIE· ~l:ar <tquf, en mi pct~,

GUSTAva (!;RAn~ ~~ majloriCl del mamria1 que oompusimos 10 hlClmo.s aQ]J/, len Buenos Aires. t» 90'pe, !'lOS fuimos a NlJev" York, fa !JllRimmos '(0.(} G:ulos Alomal:. DE'spU®$ de I3!SO, pa .. "mas rnuy br~vemente pM BtJfflm AIleS. (jIsi un "'holij. msu". B:rnba-mo:5 Ell MeXI-CO, toc.mdo ya "Doo,Je VId;;", luego CO/(.mlOJeI, ab"'I~mi!'f"Ite, ,~o draja de ponemos ~n1'e;s IlEiMO$OS vrJ/~r at ,atazQn d~ la co.~a, .3 fJl1f'Stro pals, iJ to(;.;lf los t~5 que fUe({)n he..:hos ii;lqU[ mlsmQ JUAN Al'ElERTO [BADia: .!:5~ pLiedi:' ssr rmemedoniJl. se puede II~ar a ser musicalmente de I1lrJgun lado?

'SODA STEREO (LOS TRES): Nq."

':iltliUdCJ V1 i

En prol;ura d~ I a ,;;II.1t,og~5tlonl Soda StefFe'o de1a Oi'Hrruiillri y fun'da Trflpile Produo:ioi1r:~,. La intregrran ellos mls.mos cen amig'os 'I urn gl'upo de familiares, bajo ~<r direc.d6n de Dranhrd KDn.

En Ener'o, en ~I!.:a flilir'isRoc:k" de Mar del Plata" (erati y Zet~, p·artijc,i,p~n en UIfII,O! ",rtutlciCin donde los Twist artundan SU rregr~o.

. Enli!':Sofi, duas" Soda eornlenza una serie dli:! redt~h;!'S en el Superdomo. donde den:m~5tiaTl como :s.iempre. sou at!'501lJto:! :entmga prote-~10,FIt>t E.!ltfJ:i ,~'chJ;<idonrE!S fuerorr rtiuy celebradlIS, Por el1o. en una de- E!'Sta5" ,al 101 horlil del bls., tuviemn qu~ tOCOIf CLJa'tro temas antes de despedirse definftl1varnerrte: "Lo que sangra (la djjpu !ar,) " • "Profugo<5", "Ter2ip:ia d~ arnor tntern!>i'lla" y Jlf!1 viejo 'JI mitko "Niida, IP~F$tJ'nal" .

SO,DASIEREO EIN ,AlC,

Un mUrY buan tr,abajo hizG rei eQutpo thnko deAle que gJIi'lb6 el recital! de Soda Stereo I'E~'!i;z.a,do en Obras Sanitaria!>; e! 3 de Dk,;embr~: de 1988, y que fU.iS· p'u.esto en pantalll~1 I~n ~05 prlmercs dis,~ d·et989. La dlfl!tcJon de '10..'5 efi(iil'C;~~ ca,m,j;i(as f:5rtuvo iii carg,o de !'semae:1 Salgado. Me·

ma,!>, el :SQnido fue optilmo. .

Ge~"il de las ElIe.cciof1ra~ p~eside"III.:1'''''fle$ del 14 de Mayo. dirt~ntas ban· das 9ir~ron por e·ll pais. Unas apoyao1H'IIla cand,oaturOli de An9'eloi. ".OItT·iiI" li;i de Me,nem,. nn.ilI'l1fl~nti!' trillnf;adorr: Soda no partidp6 en nln9IJll"la de I!~~ t.CI$ campattas. "SlJ1pongo que ,atgUI'lQi de los mlJ~it>osql.le haten iagli!ra par Angr~lo;z eS'tEH:'i (~)n'!l~nddo,s polfticamellljte,. pero rnuehes Jg deben 0,11- cer par nece'sidao de lab""f.i:Jr; Es . .gnr'llce la 'tenla.Ci:6n d'e podlar hacer un .. glr::3 nac.ionillil per prhnera vel' p'ara un 9,HipO 110 demarSlado' grande. $. noshubleran invftadOr, ne hubresemOiS participado. (reQ QI,II€ hay queestar ldi.mtifh;;a~o con l-a propuesta, (j,an;J., uneno es qulel'1 para jU!zglar. S"i nos Qfl'edan unal gira asl tua,nda Soda I;:lr,ilI un gttJpo c:N~Q. a 110 If'iI'ejior hubi,E'h;emos fHlrtidpo'ldo"'. s,05teniCl: Ceratl prOr entonces.

MODERN DRUMMER

lEn El'lero de 1989, la r'e!viSi:a ,@s'Pec:lalizadal~!f'I bate:rla.s. "Mod!!!'fn Drummei''' de EEUU, publk6 una errtrevista ill Chal"1y Albe:rti. dOl'ide CQ'I1- to a!\ll exit,!.) de "Dobli! VidaN II de :5USfUtIJIF9:S POl~E1~(OIi"l S'oda 'Ster-eo.

En la 1:err<lZ:OI del She:r!;itol"l, S-oda St'ere<o "omiei1~a el 9 de Mayo la fi,l-· milu:i61'l del ..... ~i'deo·cllip "En 113. Cillda,d elf! I.a 'FUl'ia~. Un video redadc en d-· rI,e rprara, m@,jor.ae la, calidQid, delj:Hrodruct;o, Dura dfl(Ci mil'lutas y cu.arenta .S~9ullldm; y w:~t6 akededor de Ui.OOO d61ar95" La idiea, que fio1la, "En ~a dudad de liiI furla", e,~ !ra cot't-trapos,[dol:l. Ell1tre '101 noche- y ,e,j rtfi,,,. 1<1 creatlVkJIii!d y ell ~9Qtamiento, entr@ '1,13 juventud 'I trill lJIejrez. 5Qda. 'Stereo apa,rflce como ~I tel"ool" p.er'Stlnaj:e. 'los narradcras de. la h'j,storia.

til I!llbfm l'I1'IIJl!:;:'4i (A ~r:{Irlr' ~m CllHTiy {;ML·rl.l :t !\'4iIlJ A~~ lh!ll". U! cs[:as ·rI.1mir~5 queIl.!j (""11111 IJr,u'l','C:r..r 1111 Lr, 1Iillgll. \'tlJ~I~i:i ;; l'1r)..IHLIJ..U ~ •• r;;l.J~mJll ,I (:'·Tr!'~1 mL'Sc i tkiJ'1'l~i.~ n~ tdli, ~ljL'rJ!I.II:o.:J'rilL'4Ihl. Ilmtit II FWI ,Ihi,--y. [','dr.1 A~,~.rI". eu d ;ill'~r!m d:: u.'iLJ V(rJ~rJ(lrt'~' "~jfj~r~ ~.,'~ d (:11.'/11 11"_

GRIffOI i~N ElCIEl'Cl " 'Virillia i"ntErgrt:l"dil par Cf':.~IH1 y knraf") Ell ,[)tro "",rj,f!r . Elf ,IJIJ.T Farae ;e"'efl.il a qUI' me vrr,:h rmuir

((In liiI sal1!!l're {Ie' m~J il'e!mlJ !'UJ p!.il~!as.Ie .hP"l'l de tentr

I'

loa fIOkmrJrina d;'.1'l of! Clf1'I1'J b!!':i("d nlrJo dooof! !!sfarr rnmQ IiO he.r aft bliuar fU ,tmi'~O~ dOild'l! desc.afilJJr

Vi)}, i.I (Jejat (Je qr.Jerer Lin aml]"'l1'1~ II,"! <![,IJ!xm:1,ado

r.1on~ ,lJr.m'90 Iii; a.fid(}r; f@ sale Ol.r'O 1'n'lf~';J'Q

AlMqlJi? ~ me q-lIr~Fd~ ~'er. il'l!l~ta. rfn [Uro ,f:JQdel' ' pur £'$il C"il'vra

110 !roJ de IIlJA'eJ:;

ZUA A LO'S 311

El , r:if.> Q{tWJrE de 1989 Zeta tftSte,o SUs J 1 <ln~ en piMii1 gira PO! W.J:lcO. Des. pw3s dl:!J r;ootierto f"€il1lz~fIo en ~J Audl'ttlliQ N~r:io~ ell ~ (ilmaflfJ. e~' IJaji.sta redbi6 Llll ti!f'Middot jNJ5re1 @I'I p!MO r~tm

[A.NGEnS

1 MUr! do d~ O'l.Jtme~,{J~ (Ce-(ati-8wIQ-fk.icr:hfa~Ganz;jfez.piJIJa d01i) 2. . lOS t_a'l'lguis (CetatHlos';o-Fidccfl,ia-5als)

3 i En e! borde (r~mfx) (CeFd·ti·go5io-(o'email) 4 La que sangra {la' t:IJpl1la) (remix) (Ce;r;ati)

EI s:cxW dI171Li7! ill III fk!nd.t~, "WllJ;T11IS" {!.) Hll m,r:n que fr~dl~'I'~ ~I'J!. ~'l!r~itlllL'l rI1J1C~' d~lS; "En Ji'[ ~nt','ii." ~' "W,,"U: Suagra -Ja [j.llllila.". 1i!l1lN.,!1! L','mt..'rIL' j" lCl'I1U "wnytds"'. mifl;1'enlJl'alID '\' rtllll'llIl-L"Io'Dc "Mwtdn dcWrjlmE"l"~~' E,w Jl1tc d ,en'ttl :roni.dus sh'l1/!(e.s, ,rugUTW£ ~fJ!l rw:rodol '!llr~ LfmrmmaY'lE.lllm'('llJl~N Y':lil'il}lU'''reJm!1.

E.I "89 se cierra en htados Unldos, donde SadQ) se. presents el jueves 7 y el vlernes 8 de Dici-embre. E~ en el ~I-'ollvwood Patace" df' Los Angel,es Abrieron (0 n ... J 1I ego de Se;ducti6n", "1 Coer atL an kll1(.1:6: .. Buell as; neches, tos Angeles". EI trto redbi6 "felidtadonEf y saludos porsu primera i,r'lcur-· si6n en elgigante del None. Carlos Akonnal". Miguei Mateo~. Martik,a. s.·t~ ward Copeland, entre etros, hkiercn olIegar sus congr.aitil)laciQnes. I:J lugOl'r uhicado €n Vine Street, ceres de HoHywQQd Bou.lev~rd. i;:xplotCi defeikiw dad, a.legr'fall rock, E.n u:n pr~mer momenta, e'!;taba pactada !l.olamen,te i<ll actuacion dal vlernes. Pero sa debio, agregar la del [ueves; En I .. prim~'ra hora del concierto deJ dia 7, i~ .vemilieron40 dlsiW5 mmpiil!Cto:s ~ 'r,[lzon de. ;20 d61.;Jres cada uno, 1200 ;Ubumas, de vrni'lo y 300 remeras de.1 grupo,. 10- do fue un e:(ito. LJ'il<lS .5.0IlD per~anas 1'1~dero'n que mu" feliz los soda cerraran la dEcad.,,- jY de CI!.J,El formstl.

REVI.STA VARmEiY

"E~ grupo arrg,entino Soda. St~n~o hizo SU$ prim'Era1 ~·parkiorioel~~ en iQl~ Erta.dos UnldQ~ en un par de a,j\Js1ado~5hoW5 que ;)bi'en p(1~ibili.dades. para el rock ~;at.ino 'i la ,consagrafl. wmo UIiCl' band", para 1:eoneren cuel1ta en cualquler idiorne.' TextU<l1 de 121 revi.st,a ncrtearnericana "V,ariE!'ty" sobre 13 actIJaci6n de Sod~ .Stereo ern 1..0'5 Angele's.

CtUB DE LA. fURtA

A mediaclos de 1989, S'E! fund6 el Club de Fans Ofida,l doe 'Sad/a '5ten~:o, el denornlnadQ "Club de 1;;rITUfl;;;l". Eo alglD!ll momentc ~legr5 21 tene,r mil asocledcs 'Y ya lleva orhe ai'Los de vid",.

Y SODA TOCO 'EN 'EEUU

Un par de mr=s.es di@ descanso sirvi-eton 'Par'a totna.1' una dedsl6n q,ue

I,

MIU~PQ ,D,E OIJIMEIlA,S ~~(lUIT

1lQgt.'Sr:;;' 1'Iff'.J Sin IPJJlI'If. Prl!fld'il'l 1K!!)'o!!.f'J<1J '

al dshlo ,riO Ie ,(,t. mejor. £;7ns "'" I1Qfflill; en ",''''J?rlrl, al'fk: mr ~~,. ,'rd. mf (ifffo\.L vqrJefl'1ol

~ [.'l'Ia llef~i:J, sto ~e<n.'\ .. (Q,rro Irri~ 1'f.\~V$,

('Off{) lYiil ~'I;(l.;t$.

n» !iailrt1r';~!J.

PrJ;>rllkl.'1 Iffli~''{!r'''\' fJogl/el'lIS tt.en.;I ~i!; Win.:!]" (~'PJI,.i-7IJ 11(.I{i1.-,;;:,

al.dlJtllo t.!!J/.t! rr,j ;"t,')1¥ La>lf.rl,jI.l~) !emil!, ~'t' IIliEl'i'li'l

1<1 PDcl<JfJ !11l~ t'm~}€Y~ PDoo.. ',11 (ru~ E\f1~i1'JB'p ~1""

.,_' , "" '"t-' ".

nH(iT IU d.il~ se (/Uf!I,r);;;,

ml.lri»'Dl riP 1Liill'lerM'i,

ffI'!.\ljfk! de- q'uirner.):l; f1<' ,1,'et'i<J

Pr!'tI;:;Q.J IIOIJ'I.'ffiri .

'''~~I'''' nfflq Jhl fl;\'T,iQr, tNei1dmllt.;'i'!lIJ€f,r,;.

ill d/J[,!a nn Ie II'J lTi'P/w 103' genre: {It' O"C'{',

!/ll cUf!f,110 'hfl,tmab(~ CHJ ('(''{''I10 l.riiMm.1IW.E',

es prE~ t;kil, pal\'! ilrlllJ~ /'rrorirYlrnl? fU<'9'O.

tm cam.:: !.j\!.;iEIF~.

rill ~dme qt/fr1'cl€i:J

!!~ ~r.. ITdr;]!1 '

/-I II IllJ~ ,;(/I),!di qll!' ff((j WlIM, yO "%}iJ,f1?

:,,' I.J ,l'{PVf,' II~ J1'r((1,,\,jl~a m;.- J J'(,I[]arr.r,oe

... m'_'lllt¥,lf~~~

he.rla'rlll llf'l91tl!\"o3',,IlIl9U"'(u's Ilf'J'la !mo 1",\'lAJT {llenddfl "r:<jr."Ya5,

~I' tI,'"iJIa, rIl'J Ii! rril crJl:'!I'¥ Prmrlarl IIQg!J~ri35, , mt.mi't:!(/f: Cj'(JIJ'nF.fil' I'tPflllolrl 1ii')fJ1J{¥.tS, l:03J'm.G 5l.J iefllil,

ml'~ dI: qu,rnms Prf!m/an hn!}ulYliiJ,

Ptfli<l fir dld<\",

1~1oufldr; rk quill'l6'.:rs,

La Esqulj,1a <le,ISol fWi! el JI!!!(ifl'IIiO dond.~ Tw'eety Gondlez p:res~nei'o pOI" primenl! vez un 5.MO'W de 'SodaSt@reo, A !11 salida del rnisrnc, ,c:oment~ba a quh~1'I qu~sier<l escucnarlo que el trio, del que ya derta canti-ckn1 d~ g'em~ c:omentab;;t, no ~e nabia gust.a.do.

iP(}(O tiempo de$pues. tras escurhar por 121$ radios, 1.1 '~afido'n;e'~, "NC!d~ 'P:ef~on!ll,I" '1 "Cu~ndo pase e! tembtcr", cOfi,s.-iglii"& !31 ~egundo a~burn de' ~Qcb. fue a partir [d@ d.h::ha plOl'ca, "'NaoCli Pers,onElI~, q,Uf!' empe:z6 a di~· fruta:r d~ 101 'rrHlsica de los "~lfo'lle5", D~ todas miln8ral'l" @:~ "'Doble Vid<'l," e,1 ~lblJm q,ue atrap~[ 1!1 s~n5Ibilid~d d~ Tweety 'Y 1o conVierte en un Irl,l::,Qndidon~1 d!~ I,e banda. Twee-ty. 'Ii!Fl eSd epoca ya pertlc;lpab.a dE' 1050 tra~ b'aja.s di5,ogra[ficos, de Fito Paez,

j,usto antes, de la$ elsccienes presIdem:ia!e5 d~' 14 de MJOlyO o·e ~9S9.

TweetyGonz,alez'maneja;ba, coma pO$ibi1ld<Jd cr::.rf.era, la ldetl de f~dLcerse 1~11 iE:spaiia, fue e.n resQI§ di.as qUE, de pur,a {i'!~ua'ldad, CQnoc€ a. Charly Alberti. A TW',eety 'Ie lie romlpia 'Lin <lpoOirato' que Cha[rly tambien tenia, y d:e tanto ir a su cssa a pedHrs.ecio pre~tado, se rud~roll <'irnig,o:5. 'Haeia P'O'o tlempo Que l),i!lnj'el $ais ,1'1 bIG: dej8idtl a Soda. 'I Ii! .agn.lJ;!Gicion necll'!>tta,b~ un te:dadirtiJi. Charl'y Ie ~~z:o [I§! prOpllestay lwei\l:ty empez6 a t;Qc.ar Coli ~Uos '1211 ensayos, 'V m~~tard~, en ginu per Latirmamel"lCa. 'La primer p;a!'tjcipad6n de iweety GQn:zahlz fue ~1'1 el iillbum "Lai:1guis"', Que ~'p;u'~j6 1:1 fines dI€: 198~li.

Sa.be adaptar5,e a liili5, dlfen<l{lc] as, que exirten entre to(2lr COil Fito PAez: ''/ COil Soda Stel'eo. Adaro" ensu memento. CJlW Ir,to prependera loHecla· dQs, y encambl0 Selja, I <ii, guitarra. Reconoc16 'toambien que, ccn Fi~;O, 'SU labor es ma~ (;omp1ementa[ria, 'I [en Soda, es M.'ii r'~'e\iiante ruanda e!e.s el, unico teda.di~till'- C)pin,Cl! q,ue ecsie 'final de Soda e$ un necno hirt'orico ,,!lift! E!.I rozk ll.::Jciona' y qu,!! llGis shows malf {ali'~nte!i del ,grupo fueron en E5;;1'll!na ,!in Ia S'ira de 1992~ s.egtiln e'l. fue alii fUiU~do ElIParsd6 tll ternperamen'!to dela banda, Ademi!!S define a Soda como ILlfl<i monc,rqtlia en dtl'mo(l',j;cia" ••

C11i){tlflo \/1 r I

La iitisJoliI de toc~r 'i!!n.el Te,atro, C'ol6n 'era una de las tantas if.mtlJl'Jia;; y e')<i?eci'ati~las que rondahan e!1lal'lienle de Gustalfo (erat" Pero las 'ga.has de los SOQ.;lI, en tamo ;;1.1 te'g,endaf'iD (i!mpU£li de Buenos Aires, ouedarof'! truncas, No pudo ~er ..

SODA, EUROPA, A.ME5UCA V LA CO'PA. CBS

En fn ere , Gl.J'stavo Cerat~ redbl0, en una filerta OlniJal de CBS, etas (jis,ces d€ oro, tres de pIa-tine; y I~ ('opa cas, per haber superado el millon de- copias vsndidas, todos IQ~ ga;lal'dones ~eier1dQs ;oJ, America lirtina_ 'P.~ral,e/a a astc, la MTV' New~ Europea re:allza ·un.a oob_~rt.!.Jra especiall schre So.cia Stereo, en un e~p'alCio dedic .. do 011,1 rod esp?lnpl.

'DERBY fROCK fiESTIVAL

l.uego de presantOlrSe do'S vaces en e15upe.rdor!lo die Mar del P'ata. 21(~ tUEln el 23 de Enero j,umto <! Tears 'ForFeillr~ y Daniel Melero e'n el Estadro de V~I'E.Z 5ar~fiel~. ante 30.000 persona.s .. Eo! D~r'by Rod,:. F~si.tval tomem:6, a ~~S ZO,i1S wn If) actuad6n de Daniel M~lel!'D,.I,!:'ompanapo par Rlc.ky S.a~:nz fOal {~tick~, H!.JErO Foigelman (t~clado'!>} 'I FI'lVIO Etd1eW ,(!..a)(o). A las 2 J ,3Cl/lego el turnc de Soda Ste:rt'!D, que finOl[:lz.oa 'as 2l.1!! pubtico. capltoIlino, ql.Jie II ey;gl'!iJ a ! . .In ana !Ito ver Uri show d.e 1 os ~ 5; fones", se rn 05116 mlJiY ruidoso y df5fnJito rada rnomerrto del (onC:ierto. En especial .. [asorpre~'iva apii'lrTc'i6rl en el sscenario de D~"iclleb6n en "Le queSangr<l -Ia c.iJPula~" ,"I en ~Terapi.a, tie: amor Irtte'f'lsiv:a" _fscoltaron a· 'Sod~ ·Stereo. CO~ OlIO invitatlOi'S, "Ei GonzQ" Palados {:54](O}. Andrea Alv<lrez. (iperrusi6n) 'i/ Tw.eety GOI1,za,I.ez (ted[ld:o'~). EI f,nal fua ccrmmdente con I.) s.l\.Jcesion de .. Cu~,ndo pase el teT1Tilbfor~. "Sobreao§is de TV~! "Persian3 A.mel'iciiI.ne'" y ~ Mundo de Quimera>;~. y Ie delal'o.n Illgar ill 11j~ tJ'timo~ p~rsonai,e"S. de la neche: Tears for Fears, La sorpr'esivo del fil:;;l:iv~1 fI.iIiE [", acti1:ud de 1.03 rnayaria. de los asinentes, qu,s se

re-tiraron ill concluir el espectii- aACQl\llECIMJtNID I'JiUSI.CAlIDEt:90.

c.ulc de Soda Stefreo_ ta agnj-I; pac;i6n brit~F"iicCl conto CO_t1 ml~~ . ",,' "III~ .. ""ti..J nos dlTJ loa mlud d~ la dudJenclol _

origi n:a.l. .Lo'~~;

lAS 'MA~A5 V LOS ~USTO)

l.Q~ i;JrganitiJai3,.tts d.eJ .Rock Oerbj' w

f~s.r:ivat i'U't]ielIH1 que< iir.mdp.! 1iJ'!l --~:~-;-~~~-

net:f!:5idilJdes dE' SOO~1 5~feo.· Qflar::lI§S fEi';1l'S JiCl!\l. FEARS

de atdl'J. 'fino' bl'imco orgentinCl] rYUlas ~~.

Se[,lS. r.r1mt'f'ldrJ:l, torta>5 de qu~o, - ~~=~ ,,:'::;:::;'miel, /ij,rrn im.Egrar, entre otr~:; ;~~";':::;":;"'" ItO oe1l'mls.

UN MIUON DE M.oS ltJIZ NIJ vul?Ji!as. I"!.I ~U~I\tu.s JIll r',llt\n, riO \I41.aJlI'~ G\l'r;w~ .. un n:1frt'i<1 de "ri:)S ~"r. t evamilJ,£\1 ITlI1ndQ~l1rr.vo"ec~ f .las pr(;!(rJE'~ CP.qaiifffl !'IiJS ff'l(C/rolI'tWS e.'l pi./.!JY(}.r!, lJ"tIr OOOO~ ~E! P,)'jiI, D~ 'I~ ~"rtCl foci ~Jllt.IJIo"(j .fa .'laV(> I'~JFiW! J p.;tftlr, Y fTU i)/(I1i'e>'UD, ~l;Irr 1.'1, LeWn<'; dl! [J(la rlOC11l!;' IiJfg" .. 1\1{j ~1'Iia:;. llU Vlt;;>,V,aS .>JI'J rJJ&?, nil ~lJalIt.1~. rlsr.;.re.a f)1J Iilill/fln de .t'JlUl Ivl .. -

De .fa$ histo.rfiJ~ PiI~iJ~.

Vii· no m.l} ilf.JHi::ie' r;:12}b(ll; ~j,;J' eJM~ m .. pPrv~. (l"J IIl£Ill(Xtr.!!' /a"lgij .. , Y e$td I'I<Xh~ f'5 ial9a No 1'UC11'iJs, 00 'l'lJet.·,;JS '1'irl ''''2M.. ,"I" ~IJEIVJ:s, ;yo. ~.Care iJ U'n mf~li[J rJe jiI~ filL ·rfto Gl~

EN EJL Sl;MIMO' 1)'111 Odio E'H~ dool\\i'lg'O lJ/J:Jrio1o- dE ritVllpl'E!' me fft! !Qual "'Ii' rfil, ~l! es lin b.;':110 teYl III D<lrHiil'lil rkJ ~lliXlfle ~rn ,gtJlar 3m !Jll~iI" el ojfF uIe l1I-aguja lao l!:!iJnta (}t), !711 Lt-lAgl1C1 ru /gIIi'l! a i'gua:l ~J cOO1,'et:>2'O ff.N! uf! blQ' ba~ ~ tile (.;Jilemto' fe>ilOlo"ljJ ft'.,lJl'flf mQJ'f I'lli lJIlJl!.:15 'Ii ~.lE'r rlt 1,(J,'P1l<tt' ~";)([rorl • !'t'<lC'(WJr]e ID.l;! D,;;.Ju.:!Jx' q'!J8' es 81 ~t'l'rrml'J di;;J rJ abCS'l'Ic), 1,) lun;1 en'!li':>E;iO!WWJ d.~ 1)1] d(lKMSdI'ti ""u'.Jr~ tll'lm,r.o:o <tllfibm l.ema fJerr1~r'f f)tll ~iJ.tiw.PLM'>'Ilirlr ~I ltiir!'0 diJ! los (ft'lf0:;, ,~ J~Vi.' 'rre1 ;h'e.r1lO -es :qua! B I!W<}) ~ ef ~f\!li,yOO d",l (j ;;obis"lllJ }' @ 1tJR~ en et' 5~~l[Y,O dk'r .!SoiU DID.! o;a!li?

Q!,JEo es ~I ~~pli~nP dla {!I a(;li.lrml V id li.rllil en ,~r .It!1iktoll dip no ~(,dn~

,~ .. ~ ..

lEn AQlo~to se NHta "Camion Anim.al". Los tem;Js fUt:!'ron reglstrados en losestudlos Crrteria d@ Miami, Estados Ut:!idos. Alii gl'a,hamn fo1lll'iO:5015 banda~ coma B'e·e Gfte~, The 2. LfVi'! (rew, Mrami 'Sound M~,hin~ 'Ij dem.65. En este material, se itl,tensifica e~ esquema origlmll de trio -baj,o, baterl~ . .9uita;f'a· perra elifninaf, ca<;;Jj en 'm tQtalidad, viE!I'IWS Y pE!fCU~,ion&&, q.ue apare(en i;:0mo wmpllementilfios. Pedro A:zll1':lr t14¥O lJfI, pj;I'pel, prepanderal"lt!2 en I" p"!f!!"prod'uCc1t.\ll') del' disco, tr'ab~jando junto a Cer~ti en 10 referelnrte ,Cll)rnoe{1los tloules. Dalnhd Me:leto intentino en I,a ~'laIbOfad,6n de J'1I'~ IWiI$ el'lli1'e5;toemas. Ademas-, partidpawn Andrea .A1varez ~pe'rcusi6n· 't Tweety GOl1zil'le.z -tadados-,

En ~'I ~Ibl,!lm '~xi·ste una uI'lidad, '!Ila mi:sma eRa, oolldJUcida por algo 1n.)tlotilJo, prcimiilrl0, anlma'l. Esta unidad e·§,ta contJ'apLle~tiil (;01'1 la m~"ymla de 'iO'.l1i:r<l,DiSljOS CllnteriQre-!> del trio, qlle se 't:il!ra.cteriza:n pOl' e'lwnt.farte (j,ure malr'lheJilren fm 1101 miS-ina pl;;jGa. ~n la~ letras de "(;;!fTlcion Al1irrr",~'1 se busca emb~llecelF I,;,U p' .. labri\'l,~, m~ !!irlloi de 101 que sqg:niHcan~ Durante 1<1 ultima semana de Se1:iemim.' re.l!I'1i:zan el video-dip "De' mUsfr.,,· ligera", girig,ido pOF AH'feao Lois, su ultimO' tra.bajo (on Ii.! banda. lEn ~1 misrno, 51: mu'ertra al '9ru:po sUSipendido en un ~.spa!:iQ imagir;,a,riIQ en e'l. qUE!. mllcf'lo; o.bjetO!l se acartan ~mr d.os dimEIl~ioneli de tolo'r 'fj mOlli.m.iento.

EJ LIl[t"lwr li' mjt.'~n'u j)e[[t flie sil:niJiJo IJ1~ S:oJtI ,'}ten!1! duwnte hI; tH!irrlfl~ rre'~ rUf~£S; ,f£[ .t1'lJ) ur "lHr Anil'l'lld" ('(mUd") 11 Hi~ls dl! H'O,OuO I:'S[lrertl!:llinre~ _ A Inim-lJ del ilil1L'I"(li'tU. t(lmhl~ll x hkm;.rml tWIrlI'u para IjlCar fll A.,'lunL'ilm. -rt!ll'a.~~'~, el '} de N(}l,·il.'!ll.hr~.

El Wa.tr· 1."111' el IfHc-ri~It' f[I.t..' ~l (1Ilb.'11a J't'l .~n:m J,:oneirfl'w n'(Ji~&lo er1 Cl1/1iwl F.L'd.rod. Flit' d. s..ah:~lll .2.2 de DkI(tf!l1ne, rl,ll('t',Ulh'lIlr eN d B'i!adiu til' Veb. (f!11U 4LO:JO e""1C'Lrrldi~rL:ii E' ~~IJt(' ,,<~,

s;uru~ fjEl~IlNlI1:: 50W.

Nl"ncl rJUtl@ 'U:r OJ Ja ul'1 <;iJfl.>i /I(wnfil'!1 :J/.lcW &',iL!rI~IE' ~l QSmV atll'l(.mln ~r Ill' " , !!II hlr'ijQ ei('(I{)C14 ~LIf'if'~ rl:'pll"'t'- 'itl,~) .i,' '{:1ffl.J~!,I elr~l ' '~ldlTltt prl.,~ Irlret1'~

w +~ r1~ 11'" wlo J(\l~a 1'/ lIirt ~prt\m~ ,;t/'!I1I111"" w,JUyl 5UL!1i.'S ~(", • .-.:;tl,)

n,'I'T;j tJUP1Ii:J ~I'" .r 11..'1 11'1 ~1l;1!~ r.11rt1!!r,.. >~jl.ri' d"laltme ~~

II,' 1"1,11 un al.lll'id"o. Cra{ati, con r-op:a:s-nlL1ltKo,i!J'r,E511 r~yadas. Co-n un pei~ I I.!Lll LluproiijQ V c~6tico, que ·asombn;J a muchos,. Pari! i;lcompafiiilf, las fOII I I~ j )l.tl<!ndida.Si hasta ID~ homores del' b-atcero, Charii' Alberti. Con tocla su rH'itU,f1ciOl, ~I,.I g'urra Y su ftt'l~-rla desatada en (ada :show. Ic.stas l'11'o'llimiei1tQ'~ " operarorl para que r~ popiJl,artdad crede.r~. FuQ. el Soda .stereo de ~QdC)s.

La- ,mLJsj(;[I d,e Sod .. se mOlsrfi(o aun mils i1iCjui, La lonna vivid a en lmtil'lo1'lm'IhieiJ. conta·gl6 tambien a. Arg~ntjna. No 125 Cj've no tuV'[.~rarl eXfb:l aq!\Jil" iii I (o,n'tr;;1,io, 5i~mpFe contaren corr una 9r<31l convecetcrla. fiero,. ins611t<ilme'ntE!'. en el extrOlnJero r~ ebuHid61l, ed ta-rnatiSmto, -era s,uperior. "Cancion Animal" log,i.;l eSfl'efedQ ell Arg,-entina, 'I eCjullibr61-os, fervQlrl:l.!i en ei contin~nrt:e'.

lEn 1990. Soda Stereo re~llza dcs con(,,j'ertQ.5 en Ve'lez. EI mismo rl.,lgai' que lor. CO~ bii6 lim el Festival Rock & Pop, de 198'5. CinCo aiiio~ despue:s fue tornado per Soda, en des o.p(jlftiJ,ni~ade.s.

J:n el p,rrrnero, reallzado a prlnciples de <11],0 .• ertuarcn ante 30.nan espeCf.ildo.fflS. S@ d.eb~ adafOl,F que, eu neche OFa Enta!ro, fueron los, soportes d-e Teal':) for feaf'5_ Pero, si n e\ila'gerar. los telOl'leror. del show fueron 10$ oritanicos:. Cuando t~rmjFio oj tUI'I'lIO' de 50- "dil, S-¢~Q-!ii;l quedan:m 10.000 pe'rsOfla~ a mlrOIl' a los extranjeros: AI dfa ~,iguienteL ell diario (ioml'ltituI6: ., l" gtdr1te fue a,veI' ill ~od'iiI StE;lieO",

Prece-dld'Q de IJnO! menstruosa .gira nado· 1"It111 ("Ia gtr2i animar"}, se de~i3riOllo eol se'iJu.n.do H.H;:aal En Vele01;, en Dkil!lnct:)J"I:!, arrte 41 . .000 ~!ipeGadore§. Fl1~ una fiesta total, tiilfrt,Q ,para 101 audje'ncia ccme para er trio.

Am'Sl! coaaron gralndes I:andones que (OrII- ~SIaS,In\l1iltlS

~ fab!!1it;'l1 CirltnG' II.Qs SieIe ~

tital"lE' "Ctl!1ci6n _Anlmar~, y ql\JB hoy, siete

ane-s d't:!5p'U~h, sesigul~" (ele.branda ... Un milion d~ afios luz", ~ En el septima elia'" "Te p<)r.e ires"" ,. "<ie 'ifl so I"', .. E I'Itre can Iba les ''', "Homb'e a'i iligua''', ~I' e's.pectac:ular "Sue-Ies cl'ejarme scfo" )f el mas: festejado "De musi(<II Hgel'a ..... En el derre- dd conderte, los fuegos, artifid.ales 'I e,1 de.5I.':~ol naVidefio de C(!rati C'enaron una fJlruma,lada de Soda,.

~NJiFlE Ui!lll BJILE~ .L!ri\ll'l!l!'I~ ~ !:'.ill" "i~rill'lrp 'i f1f} I<). rA'f<l'i!! rA'}.\'Lal E'II ~~ qLlj(,r~ I'll ~~ b,~I.:i.~ ra~,1i(lres·l:I'.[jf' lnil',Vl [DInf'"fk ml NI'iI1lr QE' fflI ~nl?

Bl'1.rifE' (,)fj,tM~ I\tl"l'l'.!!ro!'! PlIIli!'~J ",rI' deo~~irl!! !!t.rr~ {",J~il:I):.~ ellllp(~,~ oJ cSoktr· EO':! ~ "('!'Il' " r10 kl ifflNifi .I"I!!~~ ,ef lin .Fl're,'Hfa;l' to!;' mu~~~~~ ~'ii'i~[).

YI.;i~ ~ I'lMl.Offq<1!' m.'lf~ (f,II1'1~w.mi~di:-l1'Ir ~JIIl~0'I1re <:;JI~ie~ ,t~M ~ r1!;'ll\'~ err ~~IWolll"!'~ oI;'I'Iin:> r~i@! 11"'"'" efiimfdad 'f'~,p '€:lIt! IlPSr.t~~

TE PAM rnss td)l f;J)1'1l~ ~v 'eJ 1I1'1i1l'1rer ~ I'Im$ ~M3"fmoo.

WI j!:!OC~i .o'eIJ'!IBI !Nl ~ ife: ~ flP I»a:lta !!1' ~lii YI!Il {r~ !J.I1t".., Y'.~ ~~fi;l;S mtff,ltkl; re Ill' que l'I'LlfdOO~ ~~ II; (ji!o!G rtoril'bM jOOf .el Je-p.;Il.'I" m'~ ti!l~ !.I.e' i!iIi"frr!)tt"~)r1 I,iLIK~dt!dl?lltf(oJffIto} nlC I'rll]' nildil trlf'JJJf rl(l1.~'l,f.!J",m"lJUr -qUf! {oiSQ

l~ IW~Il'l"S

'REFLEXmNE.8 TC!MAM~ iJlE LJ~ FlEPORTA.JE (] ~ MARiClIflEFi GOLINI f\;GU"$TA,VOI;EMfl. fMl\, SU PROGfllAMA. "fIEMPO PEJU):IIJO", '[IE LA FlO CK &I PO P, .g1Ei"n~·M'E!AI ~E ]!9S0

• ·'CUUb'!Ail~ r"'1'~trl'i.~1 L'''lr)I~~II, d 1~I'I,,:r~rro,;c' "'r~ lnl "'"JI~"Li. tm 11i'~'1 ":IJII I'U iJ<!tl,k !ljJl'~~r l~ttHl~., simpJI.:,"m''''II~. 1",1'1 ·,d,~! ~~t:tlf ,~!!~,rnw h!rt'l! 1', Jvl~' Im.l~ lA ~(m.'I' U;m!)~. ii'lt'l1~~,! 1r~L~~~ ~ll~~' 1,I.!. ii )tltl1.:!.."t.'i"l dllJs, & ~)~ !,I'(>l~m': bI dr~.~ y J1~l!'rl", lil~h.,' W~'I L't~"~1i [ltJl-I!'r~'"fl[,"t.I ~11tr.r !,J,I, ti'iL·~, Ei ~m[''''~I.i.~~~w"rr~lI; .tld Jf$L"H Jd'l!! 1~!ll~r 't1t~ ~nm t1. nrll.""lJ lJ:!~'~~. E~ Jr~~'I' f'\ lJlch ImtlUitr"!I, '1'1 e~hl Urn ,~d~ll"'jwdtj flt11W ~w~ L.I~ c ,jldn1!~.' ~('II m(~ ~lmN.'~.

," 5i,lI'I' l!h~dllt.l,!l1W1'l~ j\:.""~'J'H!I! ... !..!, 'Nfllm~.~U"!f)aI11~ni~ L'1l ~15 t;:trjLl •. \:Im ~U.ll"I~l~ q~"l1PlrI 'lil"L~. It'Hi,1 nlU~' ,d'ILI'fII,~~,

··Si.~! J'1i:ntl~M~~r!.~ i,!i~Jjl Jt: jol':;il<!ra&l elm jlj "!jl.u:'~i'I:~,

"f."n~ d SL~)Wr,,! Jr,1 ' • ~~~ (!I f'l1«! ~11~L:oi;..u, TlWjI!.rt' d (rum, Mil'" ~~I~.Jnl:t,,],LH: ClJrllifi'~l~ & nodlr ). ir,:.km..i1.nl'! ~ m,&; J'~ iii",· dit~. [)i!.'I.J"l~~ ~ tfi. J 2 emJfk~j lq~J'1;~,~r ~l'Illtr.~ ~(rn~~!rJ!~~.

'I' ;Ell!i~m .q~~ mew m~ ,g!~~w,'. ~)~I".~1<'l.J cij."i~~ J'j'wi~,;~ d/~11iij III' ":);l'1Jir~". Hidm".~ l.1'1tl'tLt{JcI @n .in)[J,!.s. Pur ejL.'liI!J~ '1~J' ~E! f~iiJilWm", "}t~";.,!!f):j", f.IJ$<.1'l '~li.r am~~m h,IMVl1FiC ~!i-m. ~!t,.:htL~ _ ,fii~'1r.> mt c[o!!J~m ,:i!c ,WI'1<Lf111.C ~;;"1(.Ii'f~!l;. )' ml Il1!f Clmt .... 7It~l, t :r~11 !V"-~ fiU:~~ r~, Ij!.~ q1~al1'ilo~ AI.Ie,!!'rlldN<l'''' Irm.t. hrt'l~r ellf,r.tlI,j.li'J 1i'~~~~~ Ih'~~iMl'~. ,~J J!;;"1"i" 'd~j~' t,!,"" diilJ Iljbl rm"l L'i ~1~mtlr"!1!1 I htrli i(E~IITJIJ. T~11.1T4·'I:!1l'.~ qll!! rLl~Mllidf L~ ru"'-'~,

,~ BU<!f1m ,t'\W':H'~; UI1(j dud.w~ tlt.lI! J:ll.' Il~t trll~[:M '~I (11 ~j ~'ll J91'!!rnm A:rr~.t, Mi,; c:it~y n.~r!.[(l .~ I!'il~ •. ~ H() di!~ ,.Ie J~ tmJm rrJ'(! en Ill:! I!;r~a.~.

!ii, P·mr".!1\! d ~lrli"""'r.~~l-1.~j Jd OI~J1 dI! 11.[ Fnnll, P<!dJi~'!t!'~~ Ir wra ri),). h.'I"jl;;~ dd i1i.1Cu, yri'l',I'rfiLl.'l'.J' s.C' l.u~ ~kl1lll)' f!SL:lj~ ~'~I1~ I~ dli~i. !m:~~~1J h~(t:l J1ll!1.i! i!l.lt!Ld6n ~ ~):l ,[;;'tnill.

'" Ltv !(.Ikj ~~ nu:r~mi~!, ,.. 116] ~~)S ,r~lm"'~ /nnutmmlh r-i:.a~' ~!truJ; .i.<!~~'ii d~ ~i'mbl ~rlj,.i 'J ~r C:icub), "C~f!~C~~J! A.1'l.!ll~td~ E~~l~ 1l.i;J:j;lmL~L: tb.Jl~J.!\IiR~~. 'j ~!c,!TLi)' m~~d!lJ' pp/r1l"',

cajl[u.J'o I ...

Las am mas farncsas pl~Y~!l rloplatenses tuvieron i3 SodCl 'SterEO ell sus ent.rar\a.s,_ EI 1.9 de Ene!f'lJ. ~n Pl.Jnt~ del, 'ErtE, "J el 24, ~I1 MOl.r ~,~i, Plata', Tl"as est-as, presentaeienes, '5,oda Sten~Q reaHzQ clJMro fun'CiQne's en Ve,nez:uela, aO!ldl;: "C,anc.iOn .Animal;' se ubkaba entre las; cleee placars: mois vemj,idas dela tempo,rada. Lo~ v~nezolillnos r~t]ficaro,\ Clm !lU prl!.~enc:i.fiI ~Il ~1]5, cendertcs, ~I e,x.ita que' ya !leo habia \l'is'lumbr<ldoenotJrii~e)i(U'rsl'one~ del trlc a ese pallS.

D,e VenezlJel a paSiJHlr"! a Mex~m. e~ pais. de ,Am@fic;'iI Latina donde 'Sodal Stereo eua ma con rn a,s- a deptes, ClU tzas m~s: q'Uie' ~.r1j A.rg en'tl ns, A IH re,alizaron doce redttlles y se vendieliOli 70.mm ccpias de ~Ca'l1dQ.n Anin'l"i'i:l~~r 'en solo des messs, VUf!llIen 031 Estado!> Unitios, '/ s:e pr.e!;@ntan lEn :San Die.go, San Frand:5co If t.os Ang'eles.

A rnedlados de ill n; o, lo~ 50di31 ya tle film pia neald 0 pl.asmar .S'U rei "Q animal en UI1 teatrc II preparan sus velaclas. en ~I Rex',

Entre. el 1.4 d~ Junia 'Y el 9 de Julio, Soda Stereo rum1i1 aUD rbrord E!I"I S'LJ trayeoctQria, HI!;;J11 i za 14. run,ti on es en e neatro G ran R,EX. ante 46 .000 e~peetadorss, Fu@'ron muchas neches frenetkas, anlmales. de e)(1:-a~F§' y deiii rio cle multitudes_ Soda Stereo se propuso un show difierente y el)tregQ tadl!) para que ~sihJera., e:5'pe.(lalment~ ell la I.Htdma noche, 1.<1 de 1001 despedid~, 101, mi1l::; emoflva, Monti! un es:pectawlo de a~a niv'eJ artirtico, dende r:;ubri6 toMlmente las axpeetatlvas. FUE una centlnuldad d@l notable cencierto ElFl: Velez, en Oide'mb;re de Ig90. los mUl>lcos Invit~dos efta. vez fuercn ,Amldr,ea AI varez, D<1ril1iel ME:tel1o y "J:\;v,e.<!'ty GOl"ll;:iI,~~.

L;a, excelente ,a,lloO'ld de [as 14 p.resen'taciQf'le'5 PlQ :56~o '~ont~rol'i' cenel telentc die los muslces .. S,obresalieron otros detalles 1l!5tetimli, Imagen - URCl constants en la vid.a de Soda-, ... estuarlo. iluminad6n, lleiser, m,aqwnas de humo y burbuj'~~. pantaUiil5 de 'I,I'.id'll!Q" (\sc'eflog.~afr,a li' dema~. todo die nival lnternadunel. Hasta el Himno f\l.a(lonal, se E:scucti6 en 101 f'lo~hedel 9 .de JLlli,o_ !Luego de aqueJ.1a despedida. IO!i .Srida fueron ,a fes-tej!1!r' [a segu~dill" de wm:i'ertQs a 1;;1 D'iS:,p Mi>;. HaDlan superado las '11 rP'res;Pomaclones de (harl:r Garda en l'990,~n Ell. miSinD H~iitrrO,.

Prornediande las actuaciones en el Rex, ex.actamenteel 2. dl:l Juile, Soda StereO' hiza un viajle ndampago a Chi[E para grab.ar un eSillecial en el program.a .' Marte's, 13:". E'I ~ia que ~~ah6 al i!Jire afUln~o 6~ PIJrrtn5 de ratiTJ!::J. En dich.a p.rQgra1T1~, roedbiemn el "Ca55e1:te de Oro,'" per ~01IS.' \,Ientas, de ~'anci6n Animal".

']9'91 dej6.mas eencisrtes y mas viaJes sri exterior. La ell rgia desparramad .. en e~ Gran R..e:x ya habla qU,E;ciado ,[n:r;§i~_ Era heea de \l'O~Vef <11 tOC-'1r en Americal Latina. Colombia fue ~I pais elegido. dende hscla bssterrte tiempc qUE' no viajaban. Otro P~$O per Vene.zuela y una gh~ de promodo n iii 011' hpan a. En Ve neZUi:l lal ,~rrara FI un festiVCl I III I as fi de 1;jI m .. na nO!" ltllHtiFni' rtanClon fue "De m~5ka 11ger<!"._

.~ ':lOm!Jt:e' (3r agua (Ceratl: Mek.m) .~ No ,exi!:r&s (Ceralf)

3: En camino - V-oo la Parrja mix(Ceratl, Fiacchia, De SOOastian) Q - No ,,~ito 'vett~ -para -saber/a. (Ccef:,rtt Melero)

~ : No nece5ito Imrie "P<'HiJ sa.bMo-. -Krt.:JfYd i'tIIX.-

~ (Ceriild, Melefo) .

,6 : En camino, -5.l,.{etQl1ek mix-

f (C~ratl:, ficirc:hi>i}l, De Sebflsl'ian),

Es (nHlproducd6n Sony M LJ-Sic Reii1'ijzad~ pOI' GUS,1'C!1I0 Cera1!j 'lj Ze-1a IBlCiSio Con ta piirtidpadoOl de Twe-ety Gonz,aleo-z (tedados y guitarra arulS.tica). Dani'el Melero ('teda.dos, COI"O~ y \102: en "No ne>\;e~ito VE[te p<1lr.:i !!:abel"lo"" y An drea Alvij rez

(percusio,n'Y core ri!!iI1"Hombre ar a9I.!a~). Regfstr,m:io en lI,ivQ en el n~~tro Gran Rex, B uenes PI ires, '9" de J uHQ de 19<9'1,

T9db:s Io~tem~~, gl"tlb;3dos, 'I meiZdi!ioo~ en :EiupeF:!iofliro, V(f;:, fll.ir.:Jrru; !«I.OOO$ -, In'IJ,IlmlllacWi'l: GU'5ta\'o r€!r~ti &ju ) wms: Zeta

llilttt'l'ft!, (ho'ir[~ Alberti

li]~pyJo.'I'i.I dl:' ;I;'1n~:?4n J ml!'~lr!i; 1M00riano L6pf:z, Ed'ualrdo l8er"gailo -H!inixes;- y Adr:ialPll r~ ... erna A$m.tn~c!S: E"duardo IncelileU<J:, IM'arUIli IFebre fot~rd.illllIOl~l: Ed'uardo I)>eWoro y Mall:iL:elo .AngioHni M!i:I'~Ciwil1g PQr Michael fuller.

Full,ersound. Miami, USA

,Oi~dit) ~ w~: 'G'abriel;:!l M.llerb a y A'lejamlro fW.s P~fQ; G.ii1bri~la Mar erba A,Jiiiml!iill'tJ:l~n j PllllllJEOOn i!J'L'(1.r~j. ll:

J.J.Cenllti y Daniel KQn Co'~,bor~d6n d~-Trir,le ,~roducdone~

lcn;ro;

NO ~ii:(IESITO VERn ·PARA SAEE~,",O.

501.1 qlJ t':5faf~ CrrlJ.1ifJOO fa f'uI.cl

de Xii M1I!f(,'lIj

QrtrlE! I'ii~ f,'alO'J'>, nndds_~f'qt}i'iJ.

(en fjI,jJu~ •

r.'lIl ~a.W,l~

/.;J;!,S[,[trl~ .;t'ndr

i3 Lfll hG\'nbre- el)(err.;rd'p, v:) la ~mpe!i!aa

No '~,~5JW ~tE', rw.~ Iab..<rrlo. Soy e! CJlIfwo

de ILCi ~..ei'1[l$,

y en mi cWl;j)f!ftar. ~'uil~'j;oi'Q~ ffl~l'fliIbfflOS

1l1~ mil'l1Iir~ qLn'd.1r1 .No flr,>t'~i'Q ~,;.'rJe, 'P<ImillerlO-

No ~er'm '~'fre -p.afJ .:.ct.!:lf.'Ito.

i'JQ ne(E'!;Ij'(;!, '~, -p.¥oJ ~ll /;ieo.kt-, jlMa 5<1.bE'nh.

5dcJIrII'.1' {Me Julia lfr/'aJ'I!ia !hfrtJlIli~

Jitdt' Jrmm tSiJuJrlllb Ilirfu-JJrlrffJ lSI d.a' .,IJfIl[o 1'6dtl J~JOO J!JtiQ,,jrlIliD ill rJrJJrll1iD ,22 riB J!t~10 :i.3de. .)mlfD .~ de jr!.I~!I

• E NiiI1IlOE\{1 gTA REAUlA:OJ! PURSUSA:I\I.1l!. GIMENEZ. lEN EL PFlOSFI:i!I,MA "HO LA" SU!'iA.r:4A", [Mill 1):[1 EN C.A~.At 9 U BERTA;[I, [N U MIES e [ .II LIllO [:IE l S~1

SU~A!NA GIM~~Z: '- DJafltQ h.<lc~ q-ue 110 [ocan ~n L1n t'B:I~to" I(;)USTAVO CEAA,·n: !-la« ~ef;$ at'j,).$.

SUSANA G!MEM,Z; i Cllill ~.s ,ijaifi:orC'ncia qiJ?' hily emre 1,1[1 E:5ti!KI(C} .y un l&!tro ( (lfj,,I!(Rt'i' ALBEfliTi: SDn Ci'im'a~ dilerellte.s. Son W.:Sa5 t6ltelroel'ltE' dl::;(tnra5. l'iaciii ~ato qU€ renlamos g.m· .. as d~ harer O'llgo en un Wi/!ffi En [!J1es~adr{! lod'D uene {lLle ser mJs grand~. en w, mtro las 005i!1:s·t0I1 mu~Jro mas InlimJs~d<_

G~~IA,m CEl:I'IIil1!~ LOiS' fecmrfl$ varian m{.l~lli'slmo.l.o~ espectaro/{Js- Nusorro.s qwYJS !Qa!lm05 Erl un giilWJon, en fitgui'",l lugarr, y las wrniiOOll@deJ sOl1ido no :!i(m la:1' mftJ}~s. Y. 5m efnwfga ptledt? rli!sul/~l till buen 5MW PerIJ en ~f l~9 un roma rerintQ, wno puedr: iJfffi,fJr 6coe-ntbgl"dfia5..,

.ZEf.it: Te C'Jl'IfUeivw, ~tamQ5 tQd05 en un mJ'srno fugar. SOt. :3 :soo pe-fS'qI13!1 La o tw, es w~ trI?Jg(J rk It/diil' '!leite. 12':J un"" eKClt<iCidn.

S!!J5A!NA GttME~N£Z:: tQue .smfr,elfOl'i' ell 'llBiez-, que' habt~ 4ll1,1(lD ~[5Mas?

l~A.~ a: LJf1,J to:S.i1 f!J€'r~. ~I ifparre. es umca, f]'1) ese mo~~- Err ,el te'q:tro, (0,das fa:; nocn.es SS' ((&.1n como climCl5 [#~trf!to.$, ta q;lf1l'MJ'.rJKaDOO "Qf,I Ia g,E'f1t-e' ~.f! v:a haciEficin serrUr CQ"'j.~ ciiflm=m!i3'~ que: ma'ta'fl

CtlM!.'!" .AillERlK Aparte_ fa [0'Si\! ~ ~()[ .. r ffi B.ueJID$ Aims.. 5,~ ~O!\I'!M tGIM~~E2: ~ EJ(rfana~1l~l' ~ E,>~LlIIi!':'mI'! d'J1 gira?

CH MiL'I' AUlI,Jrri: 5J, s~ e'X ~Jdl'¥l. Y oE'S disTinm toc.ar BIl' ,o.tws {Ugefflii?5

S~.;S A.iNAG IMB.lH: ,G(~e. IILlf.dfGin donr!e eswvi~o(J? lDonoo e.§~u .. ieron? GUSTAVO Cl;~''il!.= f.:;t I.Wi/il0i5 en tuLia L<ltif'loarn~n.[a, en HUll t.3mbf~.fl_ Y u/rrm.gtn~ntt' ell hl~fkt qrJE' no fuNtms ~ t(X' ... ~ smo a promodo/!'a.r ef cI'iroJ 'f noS lra4- lClmil Pi'lf'" ir aiM. Ip "Ll.:il rue m~y bUE'flD. PQf ~ff la prlmt!'td' !feZ que lI,jm05 en ~ro5 t4'mlinos Lo t~lfrN~ qwf' 111c~mQs fue Ve~ZlIf'I<J. M?d~o, drfmdfi ~ir'»05,; mear_ SwSMcA 6IM~t!lH: [n IQrj6'S I~doj m.1ll<lI'Ofl ,!Ij

GUS1"A!I.10 (ERA.U 11, fue fjil?mf'nd'o

SU~ANA, GIM 8r.J'E1: Mp' ror')t,;,Oil quI!' tJenen en eJ $row dfEJ tNu·o iJlli'J\i~rE'J'I'O" g[~iia5 impr)!S:r{j113Mes. OU!?' no .~y nmgufl"j d;ferf!nc~ de !leT 1111 gfuPO hrg'e~ ci <lImeric'affl (on usleo'eos .10 cuaf me' :h<iI~ 5E;'rU'lf m~ly Gtgulrosll

Go:;rAVO UM,n:.La buetlo, e5 que h;1lY d;fere!Kj~~-."

'liuSMA 'G~M~ru:l~ t th~y dife,renfi~!>. ?, ~ a lllv.el rU!£), .I~ 1. ~ las ~$. de dim·

d~ la s''i'(arr (I

GII.!~fA'IIQ (EAPin: ,(;,:;; n:oa'l'rleM'e imiJflinacirm N05 rorfieamo.s: de gC'l"! teo Q(,iE' rferle t:g~s.. {I..1J5 que Id~~ IUj(l" sa5, SOli! Idf!2ls rmJ}1 (klr~$; IqU~ '1.3'('00 (j1~fe redUf1delJ ~i"J iJ'I¥l ex.enograftiiJ coma rJ quI'!' dl5t!nrj td dtqLli.tf;'(lCl MVgw;J Ang,ej af'~~, fOOfce -~

- . '.

11t:f<li lfJeaWJJir::i.J 71te fenia-

mos n050tr05 [Jfd e!pff"t<J- 1_

wk;, ..' . __ "~ 'r"'- ,

ZHA: Apanl; f'J ner::htJ cf-earivo IJe es tarrrawjal1dl:! pOt E!1~erMwJa. Es UJl e{erCIr;;io mil}' ~'I''Jdo. y difml.Jmos fflucho rirE larit! f!i mome'f1ttl dlf.' n.nC:.f2rftJ, Si'IJ~A~ Ililfi'lE~ (llafida P5~rI fie 91f8, iqlA' es to quI;' I'l'l<i;:; e:(;tr.lllaf~, t fa cQm~ ~ ZO~; -f_.a r:wnrr:M .E:'" to qUE' mJos SE' extrana

(H!Mili{ A~8,~R~1: En E~r,.a /q j:l<i!i.[i(tm5 muy hlel' coa te ~rJ'1idll!, se rome r~Jr:Mr:o 5;USA!\Iil! IGIMil"E:l!~ &J fWU; c como ies IUf;!; qolJ!j! ~IJml2rofl. "lprend[~ oij</Qo 7 GU5TAI!O (EllAin~ 'n PI d'S,Pe.rlo tknIH;!, o/l.a{. (~nEn rodo mtfy OIff,5l!lizooo. fs,'j 1:''; kf, r;lifrJ.rellGiJ twxttJmen tiiJJ De§l1~ hay LIn (lrnmo de gruPtJ$ r'Gc,;J.!1dci (antiflUB.' men te IlTg!esfiK. ~meNC:aI10:i, iit!1ermnm;. en I )Ue:Hru (';];';0. y @'e Woo e/ mun.r!b, ZFl=I!: Por f!!lempfo. ~n Numlnador .Que esta frnbiljilndo. hi!re 500 (oncie.r1\QSeoi1 eJ -a'M. A(1'l 'as n:;rmpamas tr.31arl r:Jf! .~r;lb.rewllir como pr.tOO('fl

:S'U~ANA GIMBi.I:;e'Z: U!tt;!(l'e5, C'U.;IrJ!do €'otp..e.lamn, ~pensaOarl qu~ i~n d' ~k3nzaf tfJOO eS'to] CIJl1l'01me. Charfy

GIoIA_I!L'l" AiIJlHITI; 'f, taos ~'M~ e'sraban Una $jr.'mprp ri&ie muc:h,ijl IE'. y suenru_ La imparrante IF!~ maM' de hany qu.e f.,.lS t;O!.;IS paSEi'1 rratafl:705 de fNo1lolXar ijl.i0i3 las ms.as .sucenf.ln DeSpu&s €srj /if SllE'fff1: [W~ fOJ g;E'n'e 1.ambie.n qUJefCI

GU!,icA.vo CH:Af!~ EJ gr"t1po ~/.j p,'ls.flrJOrJ par 1m blJl~fJ rnO(,llE'rllO, En refJliood, es~~ pd5iim& par .b.~{{'fJm mQrnel'Ho-s r:1~:;de hfJce r;c!J(j 1j{i05

S~:SA~j\ GIME·NjE;Z: GU!l1dil'O, ,( n ,,,efta que <f1 kJ5 '5' o'jnos qand:5 ~'e un COr;lWfSO de< ~ina ~ai'7cicin rwWdOO21 f?n Ctlrtdi £i?

G!lli!I~m .... o' CERATn: GaHe un ~g jJffmlCl\. to ~hgJO i,eOf) Gj-€'CQ, ~.1 f'/J .)e 03C~da .. '5;lj1i!W4A GlMf:l\I'El: ~ U:ltHO efiJJ ttl (&noQn ?

Gl'I!a~.V:O O:I!AU Dena:, ~too'~ m diilr. E'£' flJvidoo". H~o& hasta }jacet fa I~fra., W'tJ1;W rue Ma dsmostrari6.n ,11e irrocenOfJ!,

S05AW!. GIMENEZ: l8/a._t como fJiMe~ am t[J~mifl,3f, .M (as gitas )

:ZnA~ No lrem a mi familia a tooos fddQS pOEqr.J{' es Ill"!' fiffJlO aJoc.~d(j. .SU!iIilN:A 6!~N~.~;· ... CiM:e pferJsatl .ail'res de 5a~lir il esr:l!fUJ, tJ'e.rJ"2Tl cJooms ?

~,

'G.LJi!ITAVO QRI\:rl! ~nsamo~ ,E'i"i CO$QS di\!efS;ts, Puooe' 2ie>f que if;. proestE arenOOll iJ '05 c$tloncifto5 (ris;aS),

SUI5~~ 61IM~tlJEZ: i!;n qrJ~umri II

GUSTAVO CEjtAn~ (lam. pue.ck fJcurrir que LllJO tenga unCi (aba-tii Pr:ro no es muy

Lt5uaJ ell mi.

l!ElA; NO' es una religi6rl. p1!m ef pant,mio wjo flO me' to 1o'o!l.Q sacar ha5is qrJ~

termilTf:n fa5 ful"lotJni\'s ,en ,~f f5HFO, (lis-as)

S~$A,N:A GIMEru~~ ,E$t~i' prepar:!iindo un I"IIJ\eIiCl disro?

GUStA\{O CIEIRAil~ No ~odlilv~. Est. mos: armando flu~lro es!udio de grlilberi{m, ~mo para poder prndut:ir nl.1e5tro propio m~tE'rial a finf!'!'. de oll:'i,:), r,rUiZ;;B, Y pa-

ra prar:iuor .3 arras:

SU$AIM "JiIM~fIl~: letfll, riES aerto r,U"e toca.sle en I;;), Ofqu~ra de: m Fra!Wro tib.eltad? Z!ET:A; .9, E!S- V@fd.ad . .Era iJna urquf!;'sta que 5E' fwbiil d.l'i1Ulda en ,I(rs ,a(;jasajos que llacB fa Fr{.tgau~ Lib2rtiKI, CUiiOOO Irr!fJ~iW a los p~os El grupo se lfi.lrMba Aque,larY'e,

SmANA G'IIMENE~: GfiiOClS (.lor h~~.r lIenioo Que s/gan con todo eHf! exlro. que

no es: (a$jJi!J!idad; y los admm, mucho

AV'ENIDA 9' D'E J'UUO

Sa,lJado 14 de Dic:iempr@ de 19m, Clclc org'!n1·zado par IIi:'! Mun.idpalldad de B~e-nosAire'~. "Mi Buenos Aireo5 O!..Jolij:rid,o~. Mias. de ']00 persones traba,aron e~1l U!1 estenarie d~ 2:6 x 18 metros, p,lant-ado ~ 3 me1:ro~ ch~_ ilI~tura, mdimildo en I'G lnterseccioi) de las iilvernida:s 9 de'JullQ y E~1:ados UI"II~ dos .. se prepannolf'li las iII,lI!;;e5 !:On 220 bo~a$. 6 5,egu.idoi'1e!ir dos doceflils de viiI'rl'llte:s y !.HUI docena Cl;t lntellabeams, e'l iLlege laser, cuatro gene:rado.I"eS de ener'gl.5i. roda Il.!H'I,CIi (!suiC'ta. ol'gOLnll:;;~u:.i6'1'ir gent.'~ d~sIi!9!Jrida,d para e~vitar desmd,nes ;y tumulrtos .

. A las 22.03, C:O'fl! un firaglmEmto de "[lil· i'liLJsi,c:a llqera" y veloz (amblo de d~rE!!'cd6n para arrancer COI'1l ~'HombrE. al ,i'igl!JIa", UFia ~piCiSi61"1 de glri. 10S: cort6 el ;[lire callente 'i pes.ado que gobefnaba en BUEnos Air. 1\, ,~n la duda:d~dE la furla, Mils fufiCi~a l:I]ue nunca,

EI ~how duro des nOfas, la entrada rue grati.!litil \j ~.!!IJ ~antid.ad de p(iJ~ blico lm,Pfesi-onante: 250_000 pe;rsona:s (tres RilJie'f Plate repleto:s), is pesal' que C011'1 01 I 13' traf15'mitio el cond-erto!!'l1dTredc.

A veirne cuadras 1:1 la redoiillO.a de'l lugar el movimi~l'i!t,o era in(esoOlnt~'ImposibHidiild para un normal trMk.o i1lutOiTlOUi.z:, g'fUpOS de jOVEU'U2'S< COllm~ii,aiido ha;da el pun 01 diE! IE'nc.!.umnQ .. S~llt,;"if'ieHoj cOlffi'fi!r1do ycan'tarndo. VOl:es Que SlJl'cahan la dudad .anutlc!,ando el ar.on'tedmiento, GO~'liKtl\!'0I5, Jlll!P'letois. taxis:t:a5 (M atdu'O traba'jo Y i;'H'rirnandose ,[I habllilr d~ algo~ue' jam;iis 'n]c:.ienm, 50br~ Sod~ Stereo, ~ara eiIIOiS~ la !al'ltal~rl'l d~ prm'lOstlcar que un gi"UpO de roclit local11eg,ijlse al rna:> ilIltQ I"l!\!\el mundlill. Otr05:, 105

,pesimis,ta:'l, pr~'!.I~ij'il!!n inddentes" 'l(al1dalis,nno 'It d'el:incuencia jUivoenil.

. ,soda Ster~.o. descoUo 0011'1 5Y5 !::~;ils.icos, Cerati pUSJ> ~1I m~Jor voz.y s:e 10 dllll'>aba, a 10 lli::jos, PO! esa ca,n'ii~e b lan:qu!sl mal (en un dav'i;1l de scl estarnp,ada en celerss, Las pan,t,OiU,alS de video. scercaoan mi\~ ~ lo[ Pf(;)tagonis:ta$~ s~ e~ClJchaba,n grito$ hi.steric;os, cfirtticos Mboh'!FQ), ple901iri":I para que 'llrnJ'Jl1w i!!gUi!. mhetes:" IPe:tareias, beng:a,I'a:'l~ l.llfl<ll autimtica fie'Sta,

D'aniel Melero "J Tw~,~ty Gom:ale~ fueron los m~icos invit,,;dos. Toesron cssl todos. los ternas de "Cantlon Anima,I" y ii!~guno5 de ctres dis(o~. lamb-ierl se anfl'hii!tol'll CiOn ·~She·~ so Heavy" die los BeatJes, qUI2: va flab'an pms'emado ~n el Gran !Rex.

Miles '/ mil~s de ence'rJdQre~ adernaron altranscursc de 'Tratarne 's.!:Ja\lem!'!rit@~. "Con nosotrcs, al Clutor de es;t.:1 bonlita pagil1a, C.al1h:!l1 Mehi!!n;i en tecledes", rue la presentac:i6n d'e Gl..JIStallo Ce]!dti,

La srrernetlda tTnal e'stuy'O compuesta po·n-"CuanC':io pase e~ ternb]'cr", "'de mUlSikoli lig,era" -shora cornplato-, "Persiana ameri,eana" -para (1:l'otr el tema d~ lias: '80, para let<l entre 105 clnco meJofles de la 1,Is.-toria del rock arg e'lltinc,', "P(cif\Uigo~"; "No n ecesite V~ r1:e ~ ']I "Sob redesls de 1V" .. "tSo:corm, tcs smc", 'grita laJnza,do par Cen~tr a la muititYd. demuestra ·e,1 des;bord e ~I'ifi1QC k.l1"lal de ~c.ari::; m,ltito' C<lllltante.

14 de Dkk:m bre de '991. l1iicQ!'o en ~r~ ret'om ... en la hi storla d@ ny,estre rock • .lamas un gt'llJ'po nadonall"eui'1i6 <I tsnta ge'nte ~Il un s;61o conderte, Este eveonto mulHl1urdlnalr:lo de-~pa{h6 el mejer .ana Olj! 101 ~r;:jye.ctoI"ia de ~ada: S1:elr~o'. 'En (U<>in'to i;t log-1m, e.xI1:o y cont::lwIaem:if.l masiY<I, esr;ledalment~ e,n~ nuestrc pais:: 1991 fue era~o, de Soda stereo, S~bfilll'l qu !ill~ neche ItHlbliJ'F'I protagcH11zada y '~;i;'j;lenlmer!UdQ5ef'ls",cior!le5 ql,le no

·OC;;Yfren to-dos 110:5 liIlas. 'r esc queciari(i!1 marc do __ . .

I'l.CTU~C !ONES BE :SOOA STEREO EN LA AIJENmA gOIE JULIO

• 21 de [l1~ iembre de 'I !iiB8 fJ.~ 9 de Ju110 If LibeIl~ dar ffSflVAL P DR LOS CINCO A!i)O S DE 0 EMoe AAI:.r A. , !;m.OOQ .Esll'llct!lllare61"

• 14 de mCIBrntJ.r.e. dl! 1991 A.v'9 de Julio V EE lIU mete M I BueNo. is AlftES CJJEFllIln

~:!IllJ.il'OO Es pm·eli! cloms~'

'5iad~ Stereo ro,d ren firms a.r1fUpJ:l:!IIlm~&, 1lIltlQ(lIi' .C't>'rra eI t:tmiCior't't;t.

·"SodfJ Sca'fOO fir.e Ja lilrica ilc!lsaci';ll,aB lit jji7~lre,

pel Rex a I,a 9 !de .Eullift

"M..: t'cnioi 'L'(llar, I~Jr !~t ~hrllc!d did la fm'ilt", cnwlUl.hlI lh'l)ttlVIJ (;ef(l:jJ', L'II kz f'WL'TllJtf 9 ti" J[llill, tmrC .:iDa _Ct1(l Ilttlllll,\ [ll'r~l(Wrl.'; !JHt· 1m jf£m:ill(LU dJ? sallulHrlo, rntll ~ji mndutj{l,\.' wdll~ l' SflS I'I!IljH~, ,r.m. .. 111·'lN'\£dwJt~.~, en nltlr l'ff Item. i, Ifllt.' orre,['11th! nnUlL, lit-l"'- ill1.('l!Umd!ll~lml rrr,~ "!I u!,_'1.'i1rillSC II Ius; lJ'ulli~~r),~ _j' \!(I;Wl ~f. l'IJ't~,

~'lL !,IL:l1f1 CltlJ£.lti m!l<l,(j:nt~ dc' L"\'Jl('C!,mh'C, ('lilt.. r.'ma J'el (,141M. ~l1! j·.~ll '~U'l'nJJ:; Ain'.~ W1'l lJllt'TIJn, c'l1 10. Imm~-'tWrJ_ __

! 1,1 r!fin dt'~jH.i~ d~'lliXj[~ ~ tit· "( :~ll1.~;~;1'1 An mwl", s~ Ioi.~ ':'t<."'I'n ~ I ~I r ~q~rij~j TtXIIf[h'~~,dl) fo.s fmlll~ ~IL' WI d11mHl r,m 1'!l'll l";t,:nl- _,

,

dH, F11~!~ J~ (rli.' Ik!...'rm II! l 'II ~nm tm ~)~' rr-

(-iflll. t,mto J,' lr~ bTI!i,~[ '·~/1I.\ j,dk'tlJ..l, UiTrlr. (jL' 1<1 .&:t'1i.ll· l"I~m:l111, f 'I J;' t.:;.TLlmko'i IIW111· ..11,% fU(,H 11 I Wl.ti.(:1 I~ IlL' III L'.\{i-,lt·ll!~' n1l11~ '(rJ(,'rilf tlllL' fIl.l'iMl!l'l. 1m ''I't'<.Iilllt;.'N ,h' "Nli ?1~rc'.~il'O lXTIC" , 1)0.<' .iI',-,tiA.(.I.~ l Irh>jli'J,~ nm rmHd ~1~f'mH, '-'11.H~'iL'T'ln L'.m- c dul1lf'lltr reradftrltJ,rc!~ t'~1 IL.WI. cm1 n~cl~t!idahIL'!; a.Cn-Ldd(JII.~S Jd trfrL Ld iltl"'lilt~f Com(_"JJ[~s h~ r.ilfl"~lj l'rI tl1'l pC'qtll"lu n.~iu,c~ IH, fJrmJ~' [tffi1'(1tl '11~\' ~rrlil1 ')' (·.til. t'1.~r.JL d mwb Jt 4;'~V,~ dl·!'ifl.:J~'Ji J.a lr.(ce..~ ,[kl'r;rrJa,f '! 1'la:i(tLirl~ CIJ~jll'~ till(' l\~dr .. r(·,tf!(~H r'l d t('(lml Cimll ({t'l;. F!~~'nm nHtm .. > J)re:tC~lr r~('~~lme.~, Ell h m:'L'riida}) ddulirl ~(lbl'a m,.L~ la!nl' tt j)[jch'h. fA !Jo{luwr. tllmtdK'drmJbr~', i3(1jn ,,~ ... di'1') (.-,h~[I~, Ctm la wm ~ ~ iarJd'~l(llJ!'JunlIlu d ,L"I't'fitu, 'I miRr dHlc e! [filII" fl.l ('Id" "Nil B11:.:'lm!i A.ire~ lrJWnJ(j~. Fti.crffil 250,000 Im:l'MluL

:X[{'I i iJIFut 'Cf,:Vio dt, ttl nf~tt th!t· L:('[J[ocilln 'I' tIiflHiou Ih' ~!~ lilli.1UtS ~lP"1ciDJi£s, Y lWf dJ" StJr.J'tl (l.ml,i, en 1m mi.~lrullU'i:IJ, ,JIJi ril'IJS tit· DIIICi..'t{US 111ft di/L!TeLl!i.!'I>. tan 'mnlifmf<!-", Pt'l'J lj"IUh~ (,f.riJ wl'molL1alstral j_'nt~ t1~h' Ji/~IJlie,rra d J,,'il4jJtJ eli triM;,

.!I"m [tl1J Ji~ mil i. eli ~I (,il,~1 in~~'lll iUil.Il!,' ,n'lL' c1.!·IT'-l:i'tal.('~' en d ~i1rn'l Grm, lk;\. E'l:fL'[~'m~' ~mILJ.o, ~"1ji~kltJ j'llltg"li. ~'HI t'(IIWdttd d" ,tlt'~r!b, t:5ti/i5tim~. '\h~~ dlr~ T~lfh itHr»li.~w_ E~w fij;'Htmj~!d.;rl d~' ~~~ll~;S, sc Llttl'l·irl[]'~'mn ~J1, r&'m"l tL! J~i'i!'~ ~·(.'tH(l.(i'JlrH!'~ ~~l Hli tc.lLr'H.

Sl'i,~ mL!,I('~ LI'·~j!H"$, rw I d un ~!~kw ill: ia Mmii.::iJlCilidLuJ ,k I~s. A.)I" s~ /.lf5f'il.· riIT'rJi'l mHt' HIm mui.ritHJ <"11 /r1HrJ,1 gnl.lutr{l, /\t[f!1 h~ tllilliJtrdes jrt£"rrJll; ,r:rarra. Ji!L ..... 'I, ,h'IUi1fti~,~ru, J~~,,{I, tl',nl crrul1~iIr'! wll"IHu, t""'trdli.rnJ~; JII."I'~ml1lLt[dtrd.

Allt1itU JeL crl.-jrJ "MI Ht~l~nn,~ Ajre.~ r]trCl'hlrJ". dLJmk If 1, ml;f.SJcm :;.: d r:l.l1fl'il((j CIIII~HJ..·nlrml lflut flHchr." inoh'rtb.1MI!. 2'~J]t-,w dL' it'llill artht:nH' S c:tlmu. semtlt"kJll(" ~l.!!Hdljln.' s nlml;?:abtfll d !JhllH dt: (mHm ~ I Co. 'f1.l!i. Lt.l t1·W.U1:ta.dll L'llft'il'l'lt!ill:ul i1~ ,'!.4' I tt~Jn' 1J1'{[fl!lxi ~l 4h1:EJJ_~ J~a ("(mt,in:rr'lil d. :!tcb~'", ql~~ SrJJ.ffi S ~T't'~j c!~[tIlli! ML1("I'Inli h~L'O~i,\ I)dl.m. PtTlq·IIIJ, 'lI.fe~·L1lr.tll~ Ii~J l''I'jl('rml,A~ru, Pl!r!1d~~p~,Jir"" nmhj •. ~,Ih!:le-' ill:l' ('~'r I~I J C.rrlos U(trJd, .... Mi H~li.'~·'L'C1].!I)S • .!\~'kli.r'-·l' ~. ~ ... bilX'C'~I'ririiirridJ 111_ .• "

~CIN'E GRAN ·~RE.X 1 "'JI_'~li!flrl5~~' - .,' OOQ

'PI!..ATEA

Qi'ij'

'f!.

'!

• ENffiEVU;TA F1E'AUZADA POR lAilJA BELEN ARAMBllflU Y CAlAUf>JA lilLl.lGUi~ EN A6RIL DE. im.. PARA Ei PROGRAMA ~3,!!D, TUOO PARA \I'm·, POFI CANAL 13.

MBA: t Hai;e vf1 p¢,q:) .11 J3 salud del g(jJPo. ~ri?lr y detpjjdJ: mxi(· "'1IIt'nimwo r rooMvam,os rodo ~]

CIiA: {~ gent€' en Argel"ltlna, 10 'lIE' q~/, foe-as. des.aparer::€'5, !}(JY IiJfras ("05.3<5, .sarrs Q to[il( af!,J~, No e.s:(a:;; €If! ~[J paY'S. y eso fe or::upa tamlmin g'.;l:rt p(l.rtIP eM B~O. I~(Je_;; q1Je matH"J~( un pam los fiempo$, para que lodo lMg,d su fugal:

M SA: UstMf'S, t;r-echazan de plene hacer pJay-back,~

Z: No. NQ es U.l~ fniiJnift;s:t?ci61i qlJ nos hilg~ ~{'mi( mvy comodw, b.id{<Jm~Jflteo Pew ell (efJJidad, frafOlfYl0:5 de FlO haed'fo. fJregor.rt05 porlratar de rocar ~ vivo en rJond~ se jJ'1H?da. AUrlque' siempte' es m.js difidl en relevi5lOn. wear en viv·O .. Es un ntmo diSJifllO. 5e l1ecesi!:a de und Pl'l1eJJa, de una inst<i'.fat:'i6n, w~ UfM ,(nsfr;ws(fl)(1urn (lltJ'1? "~va sut1'emrJIP. y qlJ~ fa telE'wsion n.o .fa permfte mucn"$ v-ec.€s" ;oeto h~~ hecho pJ<ly.tJa.cf<£ E'J1 i"OJ"ises de Larinoam~Jfca;. d(ll)(ie, d.e repente, uno va, y s;e tif!rle 't;llJe qued.3r veinte tJf:as, y ten~s que pre5E'fltarfe ~n ,teJ>eJlI':iiQn, y no h~y nir(gun jOl'llg,ra-ltia en qUE ~ lJl.Jr!!d~ ~O{"<il.r en vim, \41~ y Ilares tyf8¥-L'2I[k, PMO vi v i'endfJ ell Argemiha. y reniemJ.o ,[0(10 el i'i~mpo, (J'atamas rJ~ lQc;ar ~qlll, wandQ se plJede n.aeer €n Vivo,

MBA: ·,Qui~es 5O!1 105 fir%s de Soda Stereo?

[GC~ Partkukwmli'lntt:', ~vid Bowie, LenrrO{l, As!: gr~nd~, ContintiamfNrtil! va ~7- giell'dlJ gfYI1~ quI':' me bsce £emir amOf por Iil' mUst"'OI', 0 me !race fE!CUpera. eJ amOf" por Ja mUSI[,,3 A. pra~iJr flue uno e'"5til en cOfltln~J'G rontac:to mn elM, hay. momenws efl qlJ"t;' tamhien ,e sawrJs de la' mimla. 1 de to que pa,~. y t:'s;AfI esos momenl05 ell lOs: que uno 1'l0 ve Ilooa I1UE'm. que a u.rw Ie hagil saJiref espiritu de lIu~fl;J. D@' go.fpe _>Olkn esos g.r.a'lltiE5 dJsco$. 07' V(i!C~S de g@llffi< deso:Jl"JD- 6da. CO(J[l(iJ.Jdlrnenre My gent.e qut.' ,eslili haciMdo eosas impresianantes: en fa mrJsiU3.

MBA: lY en fa musica naclonal?

CHA.: Creo que hay mucha gellCe que- hare casas ree:I,nentli: muy buenas. A tnf. me am t~ muchlsimo Diyididos; Spinetta. HiiJ'ITilstintas rei1dencias, di5tintCJ1s ciast>s de mL1S~ qt..J~ SOf! bu.J:n.a$, y que,. cada vna ~n Ie suyo, rnme ID lugar. En mJ caSGI no t~nga· un gro,rJo que pveda dept qJ..re me fa~oh,!ll, Tengo rem};;I"CJr;;lda"$. quiz-..'ls me gmra un WUfJO, 10 esrucllo rJlu'riI1isimo, y de~pu~5- .rreja, y ·esc,rJ-

"$t:!r msas nuevaS",

1MBA~ Yen eli€, irJpso que u51edes rJejiN) de tQea." y ~parf!Q!n eN: nu~. lev;}} es eSd fuefllie de rnspiriJd6n, par.;; fa renolo'i!loOn de fa miJsica? POl ejemplb, que dJ'giJrJ' ~a/lOl"~ aparroo Soda '5t~eo, ¥ ~t~ gofpea,n do CQfl todD "', G;n. QeD que en JjjnlO vaf1"1'!);!l a en'l~zar 11' g7'/!jbar eX proximo dfsa;, Generatmente', cu:ando ii.ilJ'Tl(lS; d fflm(Jfe1"jd'ii'f un nuevo rrabajo, (lO'S pm.itpmoS" ilacer rrecesariamenr.e una rosa l!,feJf.YllePero un poco to qJ;!€ propon'F.! SI!]mpro Sod(j Sl'eleo es una C05Ci di erMlf:'. £50 trene que ve: con que fl'QS gus :a saltr de fa:; casiNa~ /0 q~ (lQS e.rn:on(ramos pOr' a{'l', Nos nutrlmos de fodb· /0 que 'pas~ [('ill'! €:'s~ ptiXE5Q, im;:f[)so en fa mrs· mill grallMriDfl, GellE'falme.ntE' muci:r:as cosas no l?.stan es.f~bJ,e.c:jt:hs hiiJSlil qu.e lJiflOemrn ai e"SfLidio. y {as car;ooneS' se tr.ansformr:m en olr~ C'C'fOJ, iiKfuso a til que uno if'f'l8ginoba

'CD:: i Como heom, rJr:spves de tan o t.iempo, pafa ~r.3r ju1ll:OS y Iteilar:.e b :en r Po:rque ~50 e<S '0 dfflr:ir (riSiJs) GO (1105 rf~'I!a'mCJS: brerr, 5irm, creo qu~ flO PQrJrliNflfJ!i habet" estad'o flUE'1Ie i:'inO!iijufJ'~

CD: ,Naya/gun secreta, hece« alguna ~e:r2ipiaf

Ge (riS<'JsJ HF.mOS iregado a LIt]'" eeto'.f:tapia, prooi.icta de los goJpes JI orm lipo de lErnK:flS (d~'j). tlernos te-nido muc;m~ m(;lfm'nfm rI~ emis, de algurlfj miil{lG<l esto es camo una e5pooe de matrimonio, 5erf~ como ~lna wm4nag!O' a r.,ms" (risas)"

no va ma>;D

:Z; Creo qlJe. aIQuna vez '0 dijimos. pero n-o /0 JwbrefTlQ5 :;eotido.

MIMi: {_A1guf'lo se qu.iso rollar solo? (ifc; No i':'JriSfe esa idea_ 5f exi5t~ :5.3'fUM(Ion Nay mOi'nE'J'lfo.s·e"1l dood.e es buena j¥ltar y qrJE' [add uno haga sus m ... sas Adema:>, es'ti'lmo~ !'<Into (rempo aruerd, girdndo. que w.amJo IIOlitemQS h~y urm rJefF!siriurJ de 1j{1ij1 aJJijj ~s tndillidrJi'Jt,

CD: Hay grupru que dicen, por >jemp!o los fJo/r;f1g StonE'5. que '0 mf2jor es ~S!i3'I en gira. fP"ara uSfMe5. flimbfenJ G(: Yo rl.Q se 51 e]fos·dlf8ll esc PrfKlS£Jmente, Porql.!f) tambr~n ar mismo tiempo, CClllviven. POr ~1fI 'ado, piJ50 l.IIl,3 rosa tin ra grm qlJ~ es tfpico del cir· co, es W'NJ' l/irJ.a '~5f.Jecta[1. ESliliH Yf'fJdo q (0$ harefes todo ef ti~mptl, wcam:lo, ss un {lYrIC).

MilA: i. Por que rlroS" eirel.) ('

GC:. Porque es como eJ dr-co. van vcolFlh:' ~$(lfl(Js.. y I/(Jmos iJ todos MdDS Gir.a-s anima/es ..

MBA: Rero deb~ ir a bUfiifl05 note'/es. ,como viI/en ?3W, a tddo rrapo7

GC: 51 50'1 bl1€n05 hoteies, fJero S(],fl' rcxi(;ll Ian lHH"!2.r;;lr}()5, Q'I.JI; i'fl/ fi(!t;li uno no 5~be 51 ;ion lw en O:S. •• (risas)

[lIt ~ (]tel!? r:w~ cwnc10 Sf! wrmin.> IiJ gila, ya rm ~ tjUieren lIel ma's'? (!i5as) Vas, Gustavo, eenf'S proyecws indillirli..1iitJE"'S, .{CJ5te(ies f~mbien?

Z: Sf, eslarnos hadem:Jo cosas. Yo ac~"· bode pf"[y(;jucir lin disco par.a una band~ II'ltl~, q..u-e en ,eaffdad flO E'$ ta/i HueJAa. perqll'e vienen rJe '0 qUe e~n

fllE ~~/r:I,U~e-Itll1 .;ryj V5 £ir.ml5 C,)fl~ fai'U(!o} I,!Kf!S fto oW Srim!1iIn~ til.l. qlvtao F ~Q ~Id Mf!!,~(.1~ 11..!~M eJ L'iiitKl l:,{ln rol.l mi& W!1~I1~, fubf€ ~r"'tn,'l5rl\;J /'lOS I~~ al.:'le:~mgmiD; y.~ pilitl. 1iJ~ 5IJ<J1ie! wk.l5 roIlfc ;!/ {J6(J, Wl;i' ~fi! *'~ ffif~!'1,l Y /iO fnd$lE!)IJa1aOilm i!1i" ·~1105 ~if! I1'IBl:rWl'.'"J.

VE).;:g NW Fi.Ie. Y lu~. y 1)Je

!5!E',(UEN CI#\, INLGAIL. 41 =.!€'!'l'{!;l' lfIidai &:1'1'<', rli~:;:, ~~r::/rJ!i/P/~~rl.';!iJ\ Mir.:rilrriM)' ~'li! fal _rfJLd!'. f]!JYICi! IIJJSr e ~ ,,~n~ ~(M)'.) m.Il'",- ¥ ~di"t.e'WI~i'~';Iil B=IiIgtl.ol.~fJ'9.\ t.l11i1."l rnr Wfl(J!itr1.W E>:5 m.4 gf'l!'1~ q,t;;p ru rrow..

MsbiMI!. QIli:M ~'b~ ~ sir] ~rEijlJOO lotiya IOfI(l"af,

.~,raao: t.ill.'J'C_ . rva ~~-,) NM'ar~~!;]OOsi' Wr.>m M4a'~ ~ 1,;i0>9.l' y l'i'~

!".F!!M,AI,I'E~,ili. Ci R't.iore.5'~,e azul, 1.1< ooe'oorM mis sooti&:J!., dJJi'lJ:k -fvdtJ M!pi«,~:a w rnal SIm1¥Jr!! ~~. ,~ dar" llre!6oi'5 chilnce.l, Ur~ ,,",Ur;'l'l<l' tI),!i'5, ~lJi!!'fa ~ l;t/ Vl!Z flJj un ,i!.i~tI d!! ll1fa. urI rumbo rncrerro t~ WF'.diJd ~ l'Wt' ~ VIllE s#1 ·arM~'" " A~fi'(iI r~!:!Oy 8oQuI. ,r~nblamll:i, fr~Gi! 1m 1i11fKIili'lwi y!ll~b ..

Pri'l'1ldTI'1'd (),_ PrIJ'rl.&~~ 0 fl' ~,~~ se !fflI. 'l«.rJf!!rdiJ:> ekl hir.1iItO ir.I'Il~!;l;l, ~ S,",-,'iWl [J 101 <d!s;ra!l{~, re e.s,r;mw,., 1llTma~(l a, ~a'i'efa 0

,los !o1iUs_AdfJJ'1'lJ~, proyedO~ ,ct'J'SDIlI£IJ5 q.ue' no mVol00f1iJlt:l direaamente '0 aftistico,

CO= umtav::o, .~c6rno tmtleJs,> ru tiliitnpor'

Gt';: M&f'J~r;;d;)ilf\'l ml' tfempo . .me ef]can(", qCJ~ biW~ mnf[aSle err mi ,~, Ha.~QamtJ.('l :de proyeclO$. p~:;(Jfla~e5, eso r-i.eneo fj'U.@ t.'W CO'll Sort" y no. Fs coma ()n~ rlfar::e~kJild pe.rs:llJ1'B'. p~fD Il'iO ~stJ ~rJ8 i3' M ranS,;;ii11(1D (Oil eJ 9ff.iJXJ. AJror~ flice uri disco' con Daniel; Mr;;J&'O, l' er mtmerrte una moti\'atiD.il aNl:SI'ka, de flecesiJari rJ~' har:~ WS'o1:S-. No estJ Jig;:Jd~ (Gin eJ he.hQ ail falnsqnrj'o, 5rno,F~lm~1ite' con Que UoI"IJ) ['i'enegqnJS t:k fmr;;e~ oasa .. mrJo ,E'J tietnpll. '( 1m IE'S~ riitm~ ,E',1 rn:trtO que ~tClY. 5ii!lcer:amE'fl f€!, 110' s~ cOmo me ffliJMljo. oftlh'lO i:'.5'r:oy al mangorooo eI dia (rj'g&s),

MI5lA::: iff'! ~ mnsi5~e .fa l1'llllgl.;l de .sOrA1 Steroo? Z:: 5i LIn ffl,ElgQte mun:tra ,',(l£ i'11tcm; deja' de tenet I!Ife;tro. ~a w:'ie de fa mEl9~ es ,10 mist,enaso_ Har aJ-· go mr:S'~}('rfG5o. Quiz~~ G'5l'.am05 diez mi(]uto~ e~i~ (llmio atg.rJ .que 5/, q,ue t&afmentll' ~5iJ Uno prJede .riecff ~ S.i;l pu;ede hiJ.sl:l.?i!" par moffl't'lil~QS ~n Ullfi !}iroJ pero prase eJ il'f~l'l:P<l: Y Wlotiet1e 98005. dE 'lO1- veta I;'tp~flmef1@[e-s(l Que pa1;-6ln'ilii,rJ~d d~ ~ec~,s-, Cbtdndo nos, 1ro/ve.r]l101; e j'urr~f. a tJ'~,r m usica, 0 Ut1 rJis(.o, sill' .~. muy ,(~m a fo m~r un o.bo.fi:tfvClM ~onaeto, brOOM tina mU,o;i(a d€ fiJ o(oniuru;i&l de {os rres QtJE' fla:i enciint.3'

CIIFIA: Pew r.ambielil ,yo se que la mggl8 qill:' 'IId~ d~ ds, gue rfid.be ei piltJ/ic:o, es ~ (n9giiJ quE' ,dice Ze~ ta:. es-liJ q't,J~ h~ q~ fW50rros egt~mos jf:Jtrtios- piJa 501! 211'90" carla ve.rque nos }untamos y empez.;uno5 a roc",r, HijY ~!gCl Clue ,CIS l'Thlgim.

GC: Yad.e,mas r.am~g~ f!S f)um (OMfO_,_ (tisa~) CD: No s.~ .si ,f!J; pum CtJ.eflt:o, porq.'ue USiOO-PS VBI! .a !n(;;Jr en I.a ExjJQ·-$e¥ll~, que~jj; un poco ~ exfJlQ'Si-ciOrJ ff:'RJ:; UNpor.tatlte, 1~.r1 este nlb!mMto; en eJ m.ufloo. GC: Me pare.reijue !;la' a Sef impartijnte. to Q~e e1" toy vilYl'do rom.o iW.8l'l(ce~ es (~mo lIna I1U~ Disf'Jsyfitncli.q •. 8 in'~fbJe, Mucha mAs qu'e'E'so. ,No!!.

':i"lIca,rl'ta la idea de wear ,atfl. Ariemas., es ntJP_,S,lm [CI<Js:apMf'{lar.l I'.<imi 'f;.fr;Jf que ~ITI'O!O ,13 ;lfl(rt!.t "alla_ ~D;; V.lif@d'es:, ,{ 'ri'JirJ ~ c,onqv~j,ar fspai'is--,;i.( ese es e! ~imo fJIflso?

GC:: ~mo5 a .h~OE'J' OMO ri.[Jd~df?j ~iI1 E,!;p~flaI: qtl~ .:'iDn: Oit'ledQ. .rvt-adrid, 5~wJJ~', ~~n(jQY alguna qr;oi¥ me !:7!{'o1de par am: !t.i<. a 5'f'F ~ ptir1Jera veZ que rora!1!W ~ 1!'i1Kl. lntwi!'~J'J !~. po1qiJ-e IlDtatWSr25tUiA~ at" eI 'il~ pa~r1o hfJcifNJdo j9r~6r!, r;!Jil'YtOS a 'iiJ'j raoms; ij'iUe rms (Onoz(~ (~ ~nlE' de pre:n:;a. #lilo/ij 'va a af)f1X:'2f f!iCOl1taCl[;! COIfl fa g.erUE'_

MBA; "TI~n alg,ll,n~ eJba'a r

1, 't'b t:ef1fgG cJ.bala:'l,

~(; Hay v~ g~nffra~ q(1e €€'l1emO$. Uoo flEz, en eI M1f:ru. Elil eI pl'~mff :te'atroq.tm flt([l'tt05. (ll1te." d~ :sa,lff a esc:;eniil, ~. oi:5Cl~(J;lIj, pOI' los parJitf.l res del teatsa. "GOme'2. ~J mediill1all", JI denje ,gJf'H:on(~s @.5 n(fa frdSf!!' que nM.P.mOs cmjd V€'.l: ,qu~ rQr:3(J1QS.

,Z; 5e fef'€fi;} ,al medi'JrtQrr de fa publicidild. QUE! h'&bid' en eI' m~io d~1 tekin, qu~ !i1il' dd;j~.;J subir p3fa .5a'i • s e>~('lffi,fJ' 'r' ot:tllri6 ¢inco mil'luti'J'5 al1ti?s d~.5'a· fir Iil' i'Ornr Y r'iJOS pr,egllfHamos. qlJe ~ "G6m~ el mlNil~IQrl··

fie; Par.a m~ QU€, ,erG un racrrfa''sl''mIrk un vmia h~ppie, ~Vl? dec~E'ro, .. (riS(f$)

M,[!iA: Z:e ~a. i cuaJ es ru ~oola?

2:: Tengo V<f!ri@s:, ,50nrnmq media' ~rer",.5 ell: Cotr'i€!;~ argo, DorJ Ze~ ,

Z: .f5 que nl eNos, (Teo quI:' to saben_ 10 sil, .. IMlRA: [fflt~, 00111'13f.:l,r!t.s1elfuf; JE' Mteran."

.:.4: Hay un pafluela rota; QUt' hN'lgo Ol?5'ae fM: pr:im!:''d's, ~OCt15. Me fO i3'to~n d,[s;J:!l'Ilil.!l ,pane!; ·del weI~ ¢ M.e da .~u~rre, En MQmen tQ:'l imparl'ill1 t@s ~lem-

pt.e 'e::;t:B aNI (fisa5) . .

MIBA: Chico~ mil gf';Kia~ pot ,~bet es~ (M ,rIO"w.rrcs,

(JUIIJ;iD5CLiOO Cuari1;I'Q frO f:W ~,;;",;

r tn(l qUL-Of/to IDIfi w.~r<)fldo I~~i!r~,

rule£' {r;tirLtI'.::I,

f!f1I1t:a f'!)fi5' ';eg.'.J1'OI y~laJj~toe

de W <}If""":;

NrJ ITh' si;;ra~ ~ ~i' !i'dndL" WJy.-

.lil~-(&lI"J5 W&oIIrt i?I'I ut1 .

cl.;;r&.!;lioiu r rn'i! ~wbJ;;m_ I'<ll.eIIJ lron-~J

EiIfi dc-;\or ~11,!;;;tQ'a,

AIm.1i flIgitMt" l!lit'!mr;)1!! (rJ..lootJ e£Iet,· OOrmi\'M. f;('.IM?r~.0I Joc,j~1t'. m;!(QI1/Ia<H,e M/F W,·<i1lgei, AUi'lque;

chlt~ 1!',I1CiWJ,~

nll~", I'}[~~ ~."gt.'r.I.

)\~ 1'10 1e!1g,3S dUf!1~

;I}.l' rolIl Oi"Pf'nc!iElnt!:'

d~ r.t.r D!'IlO~

'roM4 LA if!,W1i'A /ib~~ mJsp{;!f m1' ~~~ !,,![J-E'smp)I('OC!;p.:!da }'tJof:'i,a..~1J;'efi,

Oe~~s di~ mtll'llJ'~; ~il1'I~I'~

o.l't65 &l' ei/li!"!fI'Irl'Ull'qr I~MJIifoV ,f'm~el\JI'I,iI yb~~('jeffi

y ~SoL~(OfI~· .J f.rJj,' ~~'(jjU~' b!~ liooolJ)m ~!iiilIM rkt-oi!1~(j i1fJI.1~' r:iIDr~ ,11i'Iil'Jr

I?.l!!i:l erI J"t flY5rl'lO ~( I'rl!i!i'oo .I.I.g~1.

$$i d.?/ CI/l.1l1um C(:i'~~ft;!~,

";i!>la· o'iJ8FE'~ r:life<er:jr,p, dlk:fenre

y :ii~.i-e; d!l ~m.-:JiIt; tanro. ilf!da1'

.r<>kt;·,f'-' ei f]1]~ Ir$.w illWn::r .r~r. ,.

SaldE\! c;Ji'Ji'il'nQ

}' tom.¥. M Moll.

j~'~ ~1~lflrQabwt la,s ~·U~ljgml.Cj, ~I~ .s~1JS(Ic[0'IiC~ _~!:'guf!:lnillrtl';;UL~ _ tit!)' si[uadmH~s. m-"taIUC!, .Qt= !c1 ~'i.daq~:rt.' no ,~~ nl.,,!idi!m. y ~.n~ 15CUJOO lJIl-rS'l'JHf:l:); amlj},:.dtt.~ r-n !tJ At~11dtl9 de ),!iirJ 1-'f(Hil IJmlS tmuru hb;wl'I'(!~, rtld'il.s diJ~'terml~, ~thf. Y WJIJ, !JDr j,ma omn Wlrtaci6n 1] t'J'tlvrls d!! l(r lJ!Lj:~ir.:'l, Jd djf~L'. TI",dtI L'Jn <.!tIL'(g~ '-'Iatt~u, [0" tW. it] jdirrdtiJ 'feI:i[Jimi. Ex,[(tsi.!l, ~p.n~l!f!;~i:~, tt!gotH(!." d~ W.s INltiJlmt~ ,qil!~ ~jlltetiJ;~~ 'r.0n ~) t1t,JdJ} v qllC qrh .. '.t.ltl ("ml'iJ] !nIIMdtJbl~', Etw!'1li:,'-c~:" ial~ltml rjJI,L!'~".

Es 'I ll.Crnir J~ !!~ &~. ll.!..:Iw Jt)H~t.c 1'foiJit(j un U"l:n~~i() ,if csm (I'm ""'1 It]; t ~JtI de SGWi. Un"mdrll dol!' ~l({;'1'C1.l. os llt:'('~:;arir~ Him ~'e'ul'l.'a'-iI111. De rll'ti('r(~1[j3; J~ IJJm"O,~. Er ~l mffljH" !llCl de- rJaf~I!" d~ m1rar L!.~ ftlW!'il ~iH 111t"!ru ~hf;ncdl[j (orr.:;, [j,. gfl((iT, drsc:cmJI.1:f, de' lwLi!if Iv qu£ nno (~delre ctlooa(l hJ c1e"$ti', dr rotfn fl' di5e'Iii(Jr Hit a/hEn'll nr.dmlu ~J'.q~c.o.

En kl fWH:{6n d" )m~,n('l~ ligel'(l, q~je-~!a ~A1)lfwl1l~ /l!!ioi:i!,'tl ,,111m d ~'i£jo S'ada ~ d q:1.C ~'I:£'.c~ en D~'l!tlHW.

El17 _J£ EHel'O se lfff'i~tnlrn en d E.!'ilatJ1'! t NhmJf(.ljfs!R d~ MiN ~! Pia~1l1, dT[~ r;c. W .OOOPt'r£IJHtk~ - SU.dtl hiltJ su ilP.a'l"iLj~'iri ". kl~ iJ,20. ':I tI pr.:I1t!.J' {II' fa r~()lJi~.:I l;l1'!1~Wnt~, ~! /1~b{~-~\j ~rllm~ wn ('l ~Y'fJm! Jnl j, C'-ri'I!iCil Vi u ~{)nlri' I' ,",h.m1 ~r{: ell ~!l.!~1 , '~(fI ... [)rtrt's1l1tlks'· 'Y "U1't ml~I(~lI d~' IfI1'~,I: irq'" C{!l'at:i, ajl~'~ ~rt~'{' clJm!it~t' "tpql.w ~alIW(! ~fu ,"r:i;Il~ikl-'i , Ili.c[I~riIJl'r:!n('ill tU lruci !ifmJlr~i "eMm)ln,'; nrlJrf, ~1~ll'l.!tm4rJ· ta ~£RlTIe'tIQ. D'ilW en !t:rltl oi~mk!". E{ rmlC'l.ertu (rmlih:d t1!,j J de b madn~~ (inn "NlJ TIf'llL'fi[tI t'f'ne", ']I fH~ ttJM ~!ped.ede. k~f*dIJ~I, dd fin de' I~HflI (:if1/M~, s~ cerW" d ddr~ ·'G(;!ndrJ.n h~im(l~",

U~ c! /Jt:iiI1Jn dl; Ins !ll)(j~'(!C"(m J)"'T!wH~k,~. Z'"r'l jmtdu('(::![ Lu.s A.gt.l.Jrr~ )" Chtlrh AUJr::ni a Lu.\. ScmrrJ.l: JrwCel.tffie5. A firr.(t~ cI~ MCJr{Q sed" 1;1; 1t! t'<!tnn "Gnll}res S'anm~". 1)]ud.L(c[() dt' kI tm.:ilin ~mre U Msl (l'LStJ L'1:7W [ '¥ DlinidM dcro. E~ lrmu ,L/u$,1.d,[ qUE' Gmt£l.<"L\IJ r:~ItE~III~da tic·mp.J d~5iulml crrswli.'(l1l'. Esw ~Ut~rlll~io;:g:W'1~J ~t mM,:htJ~ fans di! Sm/a .slert~LI. Inw.s ['I!lti{tm {adifsrn~d6J'~ de ~ ha!'llla. SimJhl'e~ .rIE!~~ei,...;

l'rlffit[l" eJd~dt; Fma rl£cct!:d.ud d~ [ittl'tl.! d~ ~lmlx~~ e.L.' t'd~'['I'I' tm IltrlH'l'trd l'iL LiJ.JJjrmr w, !Kn' l~.riaj 1:l,1;::mu:.s, tIl 1FIUILI~Hldmtr"llcidn, lo.~ l.lJm(Q~ J"" c~n!ac:'!o ~Tll~.am~ .hQ'; na),oclUri[;Jj y j'o-'1 a:liJ'h,~l.;!m::!a$ y ,etlS['QS ITIH;\·(,ta£eS, R~llmlr~ J(}-~ 1..J1~(Jr dill.ii~ "VIU!!i:a POl' ~l ~mH1fflr)"y PHrry 18 00 Sn)' ~(j",

CrJUJI RES I.MID S. EN 1li!~OUNOiS

Pol lBI/t;/, tMArrre 'l'Mr'im'C' 5ue!io

1 'lfuelt~ por 111.1 Univet'lio ff mf!{Qr 'i'-~ ht!' ~M.loo.

:2 MafWi de;~iI1U's [Jnrr tim t.!!!<t Ikic' lItt'a !fur.

3i 0_"''''',,,. m ;. ~ ~ Ulil mfil~:;tro. ~ti «!wa,

...... "' "I IlIiI e-febiu

~ GliJ~trliJ ,Q.u.IOn~<l8r~

5 P'U:c/o !!ief (/It UJs ~f .1Ouier1.~bta'~'

,S Hoy,a' flO $oy y;t;i' (lif,ij ~I ~

:1 ~_ La mema p. ;afle~;atJ:a.. gir,l e)' 11'1~ildQ, .gIm i:ll'!n

:8 - Madre Tierra ~gifJ (j"lif~

9 : It:! mefHcinr!l Rf'SWanrifJl

10 ; Alb!!:J:rada! ;l.fl w!fi.l"f mI (!.rVf,D!:I ,M ((.Vt.0Ii"M5.

11 ,"orates S,anro~ r:e~9'~IlQ'Qr

j,Jp,"C· {jr!l' L_ J. j 'G" . - G ., rtl'lrli (fOr...'

. _" l"",. ~wttm(.i. pt(J:J, '''';;WLH.~ ") W1:: , Ulstavo .,e~atl' ~~raJro, ZQ"1\il pu~, ~rlW;i6fL

E"IlIHlt:JGi", ;';I~roll!:!~ff:! m~.DiilliI ~e~ Mell ~rQ ~ mrr.WJ:dmf'~' 1m Oj~.

Tn1rnJ~1Li 1.'fI MCldT~ l1~IT~: FII avie ~:hie1'!O PBtIEoc~idr1.

VIJ~ L'lL fill.dQ' m jf GtJ![WtlS S:~0\5 , : Ca rela B O!f"ljY fkJror.t'f_ rl,ir.mrJpte a ~ 'J/Q'

Toejollla5 ternas ~ompU~~~[l5 p_o:r C@'rCl~i·Me[em', ::!!r~~.

~ce~t.Q ~'iJ"u medu;;ijl'T~" (Cc:nrl:l,) FIO."OC~ ..

Y "l.:l .cuel"da PI~.a!J'I~tar'i:a~ (Me~',=ro~. ~mdi1l:

JJC .I::O:ICIDNES, MILII5!(ALES, ~fJr.

Gri!!!badlo' y l:r:reZ!clCido en Estudi()l~ Su,pill:Ho!Filico' e:~ ~'I"I!OI proauC:ll::iol'l Sony Musi.:::

En Mayo realgZ1llrqo una Ifl~quen~ .gira per lE:s;pai"iI'i;l" donde iCli,eron oil t()rwciof!l'I:.o~" !$il1i IQgr~r !O~ Ir~sultados e'SpC'lr..ado.~.

"Untruo (on 9 <lnos de hh;tor:i~f ~id@r~dQ por un mltlee gul'l!:a"rr~t,a ~~amadQ IGurt~\lO Cr:ratij,. aITop.ado' pen un hafis~a y un b.aterirt~dii! ~epc:.ion. sonanac ~QmQ L!JaliciFU~'Em 01:) l1;!s rnejores bandas o;Il'I,gh:):ll1ljol1C1s, po,l" 1 D vez~ i!fQ· cjijsc;!J!:i bJemeliitie en I(:<l!stel ~aln 0., ~'Cand,6!1':1 All v· rn~I"', es !li'n;;! C!brOl mae~tra que i.e .deja d~ p'i~· dr~ drl'i!sd~S'l!I~ IfuimecrOoll c~mpal'le~ ~ ,demu~.stto1ll c'omo ,1:C!I:s~if!JItiles podriOl,n ser fin.a'liml~rH!E;! frl~lm~ ~ol en nuestro pais"', n,ota die 1<1 rer\.list~ ~SP-i:l·

nol a POpUhlf 1. -

,EI 23: de IMB,YO acriiJan en Itxpo·.S_~'Ilill~ '92. ~·on al.'9unos: prrobJlemas Mc:ni'Q~_ Pydill:if"Olfil h,,c.er el shdw por tenet e;qlJipcis J;rrQtplos. EI 28: 11:0- ccaroi"i en Ji!;(;!\!'!f)JVii:!r, farmQio I"ltductiO madril,eno E!U Iil glus:t6 ~. Cell'.ML lEI 29 en {i a lI'a,je, Va h:!lr'u:;ia '!I $1 3:0 @,fl' Z~:I~.s,w, SilIfcelc:I1io8i. Ern E~p'<IIfial Ilevalban V1endid:.;u 10,.000 cOprtdiS; de ~Ca.!1Ia16:nl Animal"'_

(!i!i,"liCi,UON CiN1Il3~rl.

.I.ii! ar17Oi:l la l'~na ftl$l~ 1tO.l"¥~

llItltP~ SOo'rlQ,!i C:Qmfl ,!:!Yl mmph. ElroIa!

1'l~i'11lmei~

yfdf~nMi

fIow.i :iVe1e lIr.."'fJiJr j): rlBII'I,(iQ',

~·Insnfl .

'" ~ !It!p.Je ~fQ, P<If(J'iJUil!

larn;li; f'UY' il ~r\mE', !<J~

Mi WefOO ~ MddN~rkJ, ,.;,rIW flab!olr

dr!i.rtI jU-Ma.~!Jr!'lmI~. A!~ma'iliel"

(j1J'e ~ t:I&<N e) ~amo. ~~(-dl~:

FJbJ:15 filirltie ~~Jie.

¥ Jr'~ m:J' IijqJ!)(l!'ilJJ SIlbel' eJ fww, ~.iI.m~!e ~ (nrl<1fJf!ti~~Ll. Y'OOm6s~~.

y ("000 ~fo(! ~m~ ~tl,

no;;: ~!!ediifflQ.li 5JiJJos, ~n,

jrmtos 5C'1t'!'O.tl 0lI'1iQ ttn ~ff\Illtl.

UlNiA IRiO~£!.

Iii ~MM f i;lf'~ IiI C:dM ~""!Jri St' M~ ,;If \J.!.M' w~~ IM(;!.?.I;i;~i1f.1, )' ~1,j(~FIr:c'} III \!IO In ~"I).il iI1lj'", ~f)1xfo ~ m<W'I!~

,"-ti/ij f1ltr I'tII1'!L'[1) ~"lt:Ht, ~}~~ IT.I\I;'gr.! .,Ii DIG;,

~ dolE\f~dul,.O_-'m", diJ'iiAi 1'/lR!' ~.Q, rii.lI1l:lii~ ~rJ.b;re ~ 1t.\,!Y" .r'PgfIl !t.rl;J., ft~'o1' CLJ'.iil'.:Tffif,', V>D t~ nild;.r~ .m til<l't.'JJren, p.!gU(', ,.rIu'ffi~~ ~t 1m (ll!!1'fO I'P[ ,r~ nJrfol fi¥l ~(lINf. fJIlll'I",r!!~ umaRw.'l t,iJ,'l<1' Rbi&E~.I1~~~.- E'£ pelifP;"BiI, CS P~"'i(iJ\U.l.il;"(1i fI!?I'~.rQ<;a r ""'lraU' 1r.1lJFfai

SWEET SAHUlM'ER~ Hlil"~~ ~I e</. ~Ikifi.

I'iiM ,rIt'~r{;lIli!, JJ;;jt'!l 5[J~rl'!'''''1fufal, J,~ df'.5,I!I..UiI fJ~"I(.' l(!r~l~f 00 C."lPiM.i' ,,/f","1 ~~ I<lill!', ,3{T~~ ..II.1P!i.!.WJ~ r.u.Lr(~l ~LI <llilM' f;Q~ ~fI(.~lil~ 1~Z;.e"lJiKJ\;l ji;llmo:tO ~lE'fi,j do ,,«(i!

O,Wl'j!t!.i'1O'J:Il;f' tV1 0/ maf' (r1[]1(l ~~5 rr] el I']']Ojf ("0f'1'I"{) iltgcl~ ",11 et fli~f. Coroo ;il1g,,~ E'II ~I rrldr_

La nOlm,Uy fr~ll~ ~tll'liOJul,na d!l! IEspa,r1l1 habia q]l.Jedad'o ,~tr.€is, SYIP-Iilrt· '!i61l11i::oflJ!E! e~ pu nto de r~IIJFliQItI de lo.s; '~ad!il p~ral'@liliz(lf;' !,;In nue'V(] rlr!.atedal!,"Dyna,mo ~. qUe! H pi:m'ldi6'~n Ne-

vuembre. '

la prE:~e:n.ta(i6n rue

en 1'011 1:Je'I'e1i.i'i~~61fn ClwgeFl,· I U u~ U ! C' U U i: U IU

tina, De::5iPu,li!.s !l'e- ,w~-

tlr-o 1ijrnOIS r~all:izar'Ci.n un e'~Jlecl~1 JiHfll"<I :llili N. La !illltjli'rlilJVe:z: habfi3! skJotm1988, an el pl1oQf~rn<;l "9:~gi .. 'If (:r~" _~n 1992" el Els,prado itU,een el_pro~ gl'almal tonduddo por Nicola~ R~peU:o. § F~)I; ~ • ;c"J~i tecan c~:~i tJ!;lide~ los; temas ~I"! vl\!'o, de ~Dynamo", per,o el l"<I"ti'nrg lu ti!. dema,sia:do bajo, RlePt'tto ~eS" hizo Yn~lI:,t!en~o !I~'port;;sJ'e y ~e m~~ tlF<il!'.o.iIi ~ffiagen,es. ~ffi,jf'!"lado'l,s par 80r1 Oolm! dte'Sl!!pen©Flko, @lfl loa g~st.iild6n del f1!,JI>:\I'O d;~(:.o, .

. AiIlte~ de Heg_ar a las djsqlJerl~~r "DynalTi~'" 'S€! (of'lvi@i1le en D~~rco de PI,iilti I1P, Ei ill bu ITl fUI!! !;lI'Qdli,.iulO de i n.term~n a bles za pada:5l1:aserals en 5;uper~6nklO. AIH ~~Q·ffldQ tiiintil rnu,s~ca, quear .. m~ron ve:il'ltlll!' t~m,a:5y solo do,e illJ!H'Ofil ill parri:u ala I'IYe'\i'i3I placa. "Dytl!,~lmo'" I~~ €;.:'u'€mada,mefll~ ilJe contrai>i[;.liIlt.e., p,el"O 't~el1,e otras {ua'l.idaides:

Ol!br<lJzadiol!f, C'xp'1!-n:!OiV.Q 'i con murttiph::.S50!iij'Cla~ S,UperpIJ9.;;toS. ~e cOli1tlra:p~ne Illin "!ilr rrusrne, Cuento:! eon v~lrl~:~ ~"'P~:ll 1;i.Ej! Ilnlfl1Jl rl1f!,[I.:;:~6.1i! de Lln~ lil'Iusl·r:a glH? de ~anrBsp~ra ~~ torna sU'aV'!'1 Ltli~ lelrOl:5 dli! Ce.ri>tll 'ion deM3StOldo IFr'lletarf(l,rrcas, SLlaV'El~, mel'ma]l, rfmy dukes, "1l~!'1iW ql.:!:(! ~mpa· lag a, E 1,~liblll m es 'E;:clect:icID y contliJ'l"Idente, ~ Oyji'j·amo."r't.ie difi'Lil de asiml'~iu para Ilo'S l1an:Wt:ico's deJSoda. (.O!i1 otro mO'!l!'illTl,iel'lto d'E dntura, '500- da Stlerolll,alW'lo Ira atendon y l'!'io~tr6 al:g-t? dife~ r'lllnte a kll q]u~ )_e esperaba,. lao i~'fUuer'l.Cia lUie

My 'Sk)d;y Vi3JI'entil"le. "

'Es:taJ '@xpiiirTerrda €in bU$iLiiI' de ilillJe-VO& sorudos., fue p'ir,el~:e'otad ~,e:,!"l LiI'n lu~ ar ,OICO rde",lare~ n.o\lada mUSICia! d@1 trlQ, R~'al!~.uQ!"!6 :5Ietu,;II::I'O~ nes ~r1i el ~En~dio ObrJ!l~, De5d,e el118 <II ;~5 die Di'(lENTlb~~. rue ron virtos, por 30',000 ,~spee~;iirdoI'"lI.!:'5. E ~ dda de rel:it~ I e-s, ein ~ e~ te mp~ 0 dle~ rOick ~ , ,or':it.o" en ca.da JOrl"lada, con l!J'lgfIJ,pp d'E! '~,oport·edis1:in1tOr." .A~_r pas~:ro~ Lo~BoiIp.a!iiQ~,i.[otS;. TI,~ N~molfl, Marltes MI,entay IlRe$pna"''te~·, llnt~rpre· ltarol'l. la~ t~m.tl" mas fli!Crentm.oil,l,:mqII.U~ t{lmpoc.ofa!tarcm IQS c;l.asko5 'i Yrla nUe'V<ilVe'fS;l'9f]d~ ~ Juego deSedLJ~ci[in~.

o

~J'DMO

'1 ':5fKuil>rlaa Jniciar (Ce.rati:: Boslo)

,2 • Tom.il 18' ruM (Cer"iiitj; Mr!!N:.ro, BtJSio.)

3: ~ Ef]' remoJ7n~. tlCer3!tO .

4 ; Primavera .0 (Cera!i)

S ~ Luna .Ro/., ((~rii!ti, b/o) Ii j SWl:'t'f sahumerifjl

1 (Cer:ad.. 805Jo, ~'(J. F'1l.:lcchl~~ '7 'C;;J,r;nafeOifl (Cerdtl~ Mei-ero, .8osjo) S - Ame'ba (r(~r,:j'ti. Mei-cro)

9' ~ N,fj;ff!M'!a fe (Csi"ari Melero)

1 fll CJ~roSLI.[.rO (Cera t~ Mtd(Jf(o. BO:l1r'o) 11 : fiIJe' ((:C'ra!'~

112~ Tf.lduras (Cerari, 8W"lQ,- Fir::;i'r::fri~)

Il'IM!lIBA.

T(Je/,3 e.iiii' 9WI~ diet> qLl!' Il!>arn~

todd "'5;1 ~~""f(e Q~f! qV~c);'~

yie~, Y 1~ va~ y fl} ~a~ ~iJilfrmr:t~.

f~ mm~ 5.;'F tll'1'lf'bll l'II.jrJ~~T1I~Q.

~iI ~ g~t'lf!B rifJ Q'olJ~ fe 1f<I~ Yfe'li".J:. ((!fl\iriiJ.tJd4:L

(tIif.i5 re oftIir;!ilt ~1~tIb~~

~ es~~ ~f.'IlrN~IW Sry; JjUElI101 !afl.JJ' (dina

TodlO'iiS las IdHIJ.s; :SOl'll de Gusita,vo, Cel"a'ti. ~'~a'Ot!1;·~t!,ln Sf(\'I;'tO

. 11\l1it.a ~1~br:tJf rILl W~/:IQ,

e:!i;~)l1liPtD ·'lom.a ,'at11rutll,"', pOl' C'~rO!ti y Mel'~'FQ, y'~ \<b$. r ~e' ~ai,

~ony MlJiSic" rAid~rrW.

una piI'od'tic.dornl de IG'Utt~\l'OI 'Ce,ratJ "lett! BQ5I(;l ~,ji)1rud~!lc~ 11(1 ~.~ la liridiJ

(.Dill Iii'! col:~bor,;)d6n d@lJan~el Mel~m 'rb f,;'JI~e~!'db,

V~;::, Gl~i~:rrilol, MrC·lW y Baj(!ld, C~I!IJll!&.'i)Jl; hQ:1y &.!d.!. t.!if7~ooa,

IGt.!:!i!!:ili~O' (~r~~ r rn~ ~:;,. f me.",iB., ~arJQ,/errdq, Mil] I~ O!!dt..~·,t

BajrJ, Gui~.ruri'(,11tr1 (AI;t~t~b-m ... Gum~; :let.. ~~. m&' ~!(&1.ll,

&tJ;'rt(! )' P'L,rn!.~ir·hl; Cha~IIY A~beFtJ 11' 1i\~[~'~tiimFMEl..

MI,fu;ivu~ ,111:t irar.~J~; ba'f!i ~e~ Mre ~er(l' (Mas rTIl? Dbliga~ (£' 'l1I~iIt~

(S11IlmpleW" 'i siM~tij?;adot), lwettll G,Qm:ale,l de E'~U" Sf:1ltfmirMrn) .

(Samplery asiS-1l:l'I"II(i<'i de ~ro!JIram;3idori) NY'ESiil'I'i:A FE

flo1!'II'ie Eter-eta O:rompet.ar) ~ .. ~Ia ~I

Sa nlalY B hadQriya (t~·bl';:l" P'aclal1ithvoke) 'atiE' t"lf"V J'mic'QJ'1dt;l

Ed'u,<lIr"do BI.ac:ne~· (li3mbura) .rm«;1ldilffl ~frlar:.e~E'I'

R.'ob@rto Kl:! C:l!.9'f ("$it~l') tjt1e riP p<Jr.J W ~

G ra bOl!de, '!I me.:clad'o en ~rtuo~o~SU!per!>on,i~Q qtJi!' ~ ,D'a"<' ~.(,"l!(1'J.

, . {t;lf! fJ,! sol cte abril

I~Jti!:"RI. Mal'~a no l(lp!!JZ y :lirl sa£1.."{ {JDf,fJtte

M,L".~la: M a '~O'lifiO lo'pez "I G LJ~ttlVQ Cer;;lt r Q5~ ~Lodilf](ftl f'!'I ~L!~!r.:l fJ:

Nlllt~l'ltli":l7 fd iJanikl ,.. B,airaku"~ loll F1(~neilla IIlI.NHl.:;!,(Mr.I c1H~~

'I ~a,nd~ 1~,Pirrj-~ leil<:ano, !!llre_ ~lO p.;ir<J~ ~r

Ar~'" 'I J'jI~~irJ. de flU{~: tli,ahl'~t'!I~' M.II~rb~v Aill~jilndro Ros ::: :~:! (ji'~~-raJ;

l"~lJf(lj~ D·1:l!"wril' ACiI(e:rm!lln yQ' 50)' ~!XIl:I tNi ~M

ffililrj3!fAl[~: Nie:n,~e'!j Paola DI~ Souza tIU!l' o?Q pat;) afi ~t:'et

~'!'tl{hIiL,IJ~1!'\ ~'Ui:.t~IH' IO-arniel KOfi! qw.~ para 00 'fec~f_

Con I a (t')!a!lor,ad6t1 d~~ Sitalfif dli1l1fIII!;lr,Ii'l' P"rod~.I!::.ciQn~ 'I'1l1 fI,o pari! deUlE~

,Y ,;!Ii m!i~k!3 dOflid~ e1itli:i? <.E.n!o.s cab'~~7 ~i:':;~Il=,

UXrHIl:AS; ~QI'! rBS~ao. rlJ5 rollc~ mE! df.:;vie.rii3JI de!;pW5 d'~ [OlJllO ~can5.jlr,: t~ al tilNnpo df! .voJver iI~Jfil~ NecrnJ~ ill mu.nd.:;l po~ ~mw (U<MIil, mpha~ f~1l, rle5,r'Ju.e.~ a~ tOOo

~ LlCliT10S.:i el.'CCI'Ilrar fb:'I(1{~ .. fe~flJr,rs COJ'l~e~

FIli medida enru m~ aqw"lMoo. dlrer'erJClil'>, ~h!rr.pre vilmoo a efi'(OO.r~ar f'KWrii~.

Necenw al rmilJoo piNi1 d<lrme truf!itd.

Mas CO{lS~!;' rmIs 1;r1P.J7:'l5 T,ll ..... npcrB·/ ri~ rJfJ! !;lOWer a-{Bi'ebrM SkI i:'JJWa. (lJisparEl U\'lI3' fJq.~ ~f vrenf(l t;l)f1B mtlJer !:a,.O .. -J

Morntaron dQS pcantall'ii!~ de \I'dec,. una sobre ei publico 'i1 etra al "tendo del escemifio'. Un juego dEil' laces p~icood~licas imp.ec~ble;~,. 'd'fllI;:OF,lfQfI Ja a"i[ueV'aI eta1p'iI dl,rramica. Como miJsi.cos invitado§ participaron 1weew Gon,zall[~z -tadados "Isampl,ersr y FIa:';I,io E1:cheto -trempeta '!j ~lJlitan:ah

lEn "Cu<lndo pCI['s:1! ,el' tembr.or"', 5.l..Ibierol1 ,iii bai ler 'I a tece r Ilos h'lt:egt'an.tE:S del ;g rup.o ," Los B'aba.s;6nicru" _ Todas e~t.a~ oal1das, que fUiEfOn soperje -e·n los ccndertos en Obra'5. sen (On [as qu~ mAs se h:kmUfka[50d.a S:tt>e:reo en [los i;1lfim; n oven:ta.

IJ!;.S 6 PP1ESENTACIONES

V~li\til-!!S' ~j)~riD DominWl Mart"''' MMrcuIe-5' Wami1.ll

111 !N' o..Ci Itmlivs' r,\l fk D.r&ll1i'n.Ii~'B M fie O~f.aml.ifi! U/k i:ikilJmbfB ~~1;Ifc.ro!'1i'l/.J.re ~ ii~ f!!Kismlwe

---..... .'. d.'-. _.-A.,"

so_a

s'ter'[eo

I ,'IIHI,J, ~ ,~t

LCI <lcth'l~d~d en 1'1193 de s;oda Ster~.o se desar~IJ~~6 oi\Ipri!lcipios. de a,fio.

En!lal restc) <fue pr.actk.3irneITl:e aula, . . . _

• _~P~ ad~~(k;l"'Ies .el'!. ·r:1 SlllperdiQmo d~ Maw de~ Pi<:lta, en Enero, se cen\i'l!'rt~en.·Hl en II~S urtiim\~sactLil.;~ion·es de Soda: ·~t<eltt~a !'il1'1l A,nfjentina._

E,ntre ~I 22 aE! It !'1~n:)· ye 121 d~ Marzo, e~ "P:fI1<ltno TOll,u '~B:"; a.cap<l- 1'0 ri5 at~l[c:iol1 del publ'il:1o d~ {ihile, Pal(a<glla)l. V~nez.IJe.r<l II Mexico. A raiz: d~iLan.sam:J05; r s~'b:JiI'acJgnes.h.iI; en M~!(ko dende, ~:bn:lptamel'l't:e, .~.~. pC!rM~'~f'n a la g~!~i. E~ w'~rt~f'1~a una ~~gt~nda ~tapa par (oJombi:a,.l"IenJ,. E!LIi<l!dor:. C!o~ta 1'I,1000a, Pal'!l.:!lmal, Il'o.ndurao!: y E$tillckl~ U,hidQ5:. Peroel nart;;l~. .gio, ~ihJyo 101 idea y abri·c,UlIil interrogante sobre e~ futuro (:;Ie SOCii! Ster~o.

EI mes de AbrUi fl,llfii: un.t! awmiUracr6f~ di2' IrUmDW'e~ 'e inf()rmadoo.n~~ seO'Yli! I~ ~osjbie rup1:iJJr~ de 50001 Stereo.Se hab~6 de- plrob'ema.~ im~rnOis~ peJl@iEls Y (rt~i~, Pe:!"oto do qlued6 5~ n fill nd.!1! IThE:H11:0S c1!J<lIl1IdQ eltrte Vii rl"!'Jo6 un (ontra~'I!O PoOl" tresOI_i"!los y .tres dist:los Con IUM Il'Ilif:!v.<:i (,-omp!llftlr~ dJ5lc.G.gl!".i'ifica, BMG. Ant!es: de,1 pasaje, Sony Mus:i.;: ·antrgL:l<llmente (,.B.~ •• , raiF!z6 YFI "(irall'u:l,e's ~ill:itor~ e'n do-oS. tan~ ... s, Uf1la '~n 19'9.3, ~20.nla d'~ Pf·(}me~ a :s". Er O'tro en 19'94u "'20Gnil!J'!(:lec~ !:§~dtw~. .

.~ Llana Or;) Prf.Jme~5 (Cef~til

2,: Ptimd\A'era Q -bonp miJ{., (Cerati)

3 : fn {~c'ud!'ld de t3~INm -d~llCf;! mo« (C€tmtl) :4 ; N:~diJ' ref'5dti{ll ·remfx-, (C~rafJ:)"

~ .. hJn~ Floja ~501;,d mrx-, (('er;'l·t~ BoJio)

6 : CUt3r1(Jo {NSf' eJ rem{Mor "f}id morta/~ mix-, : (Cerd'i.l)

''1 i Mundo ~, Q[jlmer~s (CerillJi, 8o'£irJ, ff(;icrniifl.

Gom8/~, Pii)}aoos) .

e, I No mK~;to ~rre (p.ilr~ $~berJo), -krrupa miJ(' ,(C~atl. M~ferg)

9 Sobf~dOsrs df} nr .. ,:emm~ (Ce1'13 t:V 'Ii

'10 ~ t.o q.~ 5~n[Jra (/;" cupu};J) -,Vjj1rst'6n temr,)(.· (Cerati)

... Amb[1.j: k'ffi~kI tm!!1,7rm d ~.rn!.l~·J"!i:rm~ Im~:;'l)I-,ijl ~i~ !9~5, d ,. d~ ~St~ !~u!vk .1:\!1 d rr~k nl"-it~"Il_jL ~En 1;;[ rli:~.jJ d<'.I.:JJ~~t&tl!. Ti2i!lr.,i;<Nli~ ii'fJif Z~, f! t:n Dmhlt!ldrt1'f ~;1 ~r 9',12. "( ~lImll~J' It(I~t'· d r~llIl;Jm". r·l:'mr.~jdl' /!'c Iii" N ,UlIrrrert, Ett'q~j~llll:!rfj)' T.i.JittttrJ).;:t.i-, ~H il:kA:li, IW3.

Dj~~'illJ o!!'lr~l~ii~ G.M1jbh.&r.

ZON\iIl,. :Clie rflo.M~s.AS f.tNtJJ S<!1;Ie b..~, ~1rJ\'l.:ib;:Jr"lifI, qI;\\ero rwr~

:rNOJ ~ar.t.]·.

we F"tt<l rMdl

WI till dl~~i']\'J ~lrU' ....:.; '11 (i..,.~ qtre ~ iJb xlrTgfE" r(',jtjm~.

~r [Of1\rarl'e r!I~, pl~gar~~, riiird~ ~. rhogaf,

J' o'Jl 'm~~ iii /ITIdI .. JI8y t"ea;fIl';e.rlia. ~mJ-~rtiE' .0$1, p!'QLJWo""" m~'/(:e~. nr.J\iJ~ n;og.r.e~<t rf.idilltlJ&l1!1ba.

M;J ffld mal ~~!)T'ml' !J!rJ.~, ~_t&~ quee'i r,Lj Ll'l:!1fe y ~<lrrl'l?, seb.w~r€'I'J~~ 1an::f~I!!fJ/~

l' iill/if:;~I, a1 fmaJ .. l'li3j1 /"@(<H'li'jlBrJU . ,

!!!n 1,3 ~(l 00 ~(lfrI~S

Un aop p,ractinm;ente· Elf'! blal'liLO rlq impidio qlJEl ii,Jna n~tidJ lIeg~d.:l alfa:.: dleTirlpl'e IProducdM'e~ Ue;r''1.ara dE! Ofgu'liO g 'Oili irrt@gr.:u'rt~s ~e'!i(n:;l:;;ll sten~o. E.i 'baJi5t~ dE K irl~'.t Gell'l e 5i m m g r'l~, invIto OJ SOdiil 'Ster!!lo oil 9 rollbar UJlII CO'l,ler d~~ grupg neollorqUi[lQ, que mils t!i1lrde serta induido en !,In fut,ul!"o t1lbum de Ki:ss. La prQp~!;lrtgl!il1 trio .. ~·~eni!JflQ mastro ellY9.[1r que Qcciupan ~rfl €! I m~r~ ilIdQ 111~;Pi;II'1 oarn.eTk~ no. IE ~ H.alrni!fQo de- 5~ mm!'.HlS, CQ·il'lcicliit") 'eof'! pl':ovect()ls. pe!fSonah:!:!i de~ gr~Q y un pa~·efltes:is ·de descanso de :50da, :pOI" lo qlJe la idea o.rr!1jinal. t1l.ie:d~ trunca, !Ji1l<l pena.

Eft ~l:l1,!'i~mbre,SodaSter8osegIIJlia ilr"liElct.iI\i'Q. R.'i3dkadQ en eremD.rnrUill'ii· 110 ·~Il ~af'!tia,go de (lilii.E1, GU5Jtavo C""rati reaHzoil 5L!1 prim~r ,mrUm~QIM"S!"' t<l," AmCi,r Amar~~~a';.

'\A.mOf A'm!'Hn:IEI!~ I~ Uf'I OiI~b!Jj'lTl intimi.s,U, ql!le l;Juelc<1·todo 12'1 a mer yo 1.1.5 ~e-n~arjone$ q'IJ~ PUIeIJIi: tener ~!Ifyturo p!l!dr!?en la esp~ra de su hij·o. En este Cii!~Q. el p'[ijd're !;;:s IGu~tOi!VO, "l tod'H· IO!~ calndOrrlil'S de amor ~:>tJ!1 dest:ll111.adas a su tdj-o 'Jf1rt qfr,.,ino-, 'Y al vi~~tn~ de su mlJjer. Hay una e~p~~ral reJac;ior'li E-l"'Itne II~ gert<ldon d~ ~!U pl~c~ 'I c<ell hnjo que espe.r-a. Cer;;lti tOc:iO ,tCido~ les lnstrurnentos ytr,;Jto de rfHllnlt@oer 105 tema~. como haibia!l S'Ufgi.c!o en '10il .go@sto1l(16r1.. "Am at Amii rWo" ~still dedkOl d ea I.d! cnl!ado!"il{ :se m.aiilif~e~t.a I .. fu~idd~d to'~~1 dl\ll ,)!lutO:!' per ~a v~nida dill un nuevo, ser, A,de· rna!!., c;:ueJl'ltill'COri d'o~ ~orprt's<l.~. l.ri1 H!~err c,i@: ';',S'"ijan" , die Luis, Alb@rto' S'p]. netta, de !i.U di~(o' "A,rt.sIloJdi'· La etrs, ~pil'Fec~ @r! ·~I T'if1OlI. cl!!olliFIdo ~ub]t'1!j· mente suena Uti im1'rumell1lul fe<llm~!1'1:@ ~)lIJ;·I:d:~r"itlii!. ~I cual no estel: .~nIUH1· ciado en fa p orta da de·1 (IT),

r.:.n el filfla~ de 199.3, see.~p-e{ul·abta COIll u·na FE'L1ni6n d~ :5.Qdsl 'Sit~r.~(). perof~na~m.en·b:! n(J oClml:6., La ldea de IGUrlilVQ (eratl: era p:rlEsent;;ili' "Am~r Amar"il:~.o~ '!ili.1'I algl!Jf'! It~·atro" P''efC el necl10 de t'~ne!, que al"fII"Iaf' 'iLJlliia banda n~eval po1ra. qu~ 10 acompane, ~tue 1:"100 seasoda Stereo, 110' hi20 de!~ '5,~~tir en lOll ej'l!cut<Ji!:iOf'! IlIEl~ proyeclQ.

IE~1 <;IquelfOJ;. dhls se senalabaa Abrilll de 1994, como 18 'fecl'ia! ten'tal,dvill paf~ IOJ reaW1uda.don dela t:arrera d~1 t!f"~o. lI.il~e)(p'ectatival~ e·.,tabaJ11 situa" das p~f a I;l'se Ill:Q 1"!'1 iiln'Co,

,AM'OR AMA!R1[[O

1 Amor amiJtilfo 2: USiJ

:3 i ~ lJellO paRl que me IlfNes 4, , PI:1lsar

S, C:abezlJ de rnE-dl~s.a 6 : AvenroOJ Akort.a

7 ; fJaWn (Luis. AtOerlCJ 5piVletr ... ) 13: I RtOmbD:i

9 : Anora es nI.JflC~ (C~rnti-Amenabar) 10·1'1 m~rcff!d

I (mslrummtai .s[jrPf€5~)

Todo~ los te,n'i'Oli:i c'ompu~sto'5 1'0;[' GustavO' Gerati,

~:>J;.c,eptQ "Balll1lQ~' "1 "Ahara esnunca", .

He Edl,dones Ml,lskal~e's\ ~x(eptl'l ·'Bal';:l'!lt• MPC,60, pmm"td. ~w, l1ccjl,l~j, ~d~, ~uhLl ~~ llil'mo, tit"!'W,l', ,~li:u:!:ioo "J \Ht~ G!J$f;aiv'O CerOlti

T .. 'Cr·r40~1 jlt:!TClI!!i1on'J h'lll) L'l'I }\mor AmcrriJII~' Zeta B:o>io fu!~i'a-n.oL.o:r ~n JnnW~m(rcj(11I1I y .tlno$!tltor tk ~~~w Tweety G,o!f'izule:z

'1100:.1, ~1J-O en (1\ m!!rr:ed~ C~(iflia Arnenabar hIZt'Tctcro: M'III'iano lope.z.

A~llt:lmtc.: Edlua rd Q ~,anc'Enell,a Gr,aibado e,n estudio5 Ambat {rChile} yS,upersJOllh:n (Ar;g.) M€2dad.o en Super'S:. &I~C1t1n: Edu arde 8 errgij~ 10 producid'o per Gi.JS'tavo CerOlti: s" Zeta Bosio, 6MG

M~riI'Ig; [Fuf~'err- Sound, Miami, USA

At!!: '1 Di!l!nli k ~(r (j.ai:ll!1ie'a M.;t!lerbct ':I Alf!jallr!ro Res F w-t['Jl'!"~jf/~: ESt wla r()' Koro,p~a' Cnmdil'\l~Jrtr till: I~jJjr.c(jr;F~: Eduall'do Del~'Or!J AammmlltCUll\: Ricardo Kon

1'rlXfrlcdrfn ~'[~f:j~'{~, l'),Cli.nilel' Kol"I !f~Jlm.r.:IfLM!: dlCiltil1; rrrp.leo Prod'UOI;iones

l.uI~~r~rdo :W

__ Esos comlem:os de ai'lo YOII .,.0 est~n" COil Iss 1 plcas prest:!nta'ciones; !l':n Mi1!r del Plata!, en Punta 0:) a,lgl.olna playa de ArgentTIii<l. 1110 eXIS"ten, q'u~daron atras, i. y~'I'v.er.anaj:g,u'lI1 d,iaJ, a,lg'un prin~ipjo de ElIiQ? Ni haMar de girss pm Amcl'"lc,<l Lallr'ii~_ fi',lQ selo e-n .Arg~ntma ~e E!xtJrana a S>Clda, Me>:ko, \l'eni:'lLu~d~" Chil1e 'if P,enj' si'enMiil e,1 am~rgo!Oabor de ~,a nO"lta,lgliil.

HCibra que ~~o~tlJmbf'ime a I,~ modalidad Hste,Fl@o", plensan algunos f~m, U~,OI ,ap:aFlclorl (ada par d@ ,;:!)fio~. extenSQ§" de'5C.3lnSO$, pocas gireas':~ ~hQW5. D~$PU~ d~ "adQ, el publico no debe, nl tlene derechc .a ffialnejar Oil, sU' ilril'~oJ'o ~I grl.lpo" (',oma !,ma veo: [JIijO (erati" "que s.o!da Ste,feo no sa debe asu publico", 'if t,tem;! 'fil:zon,

,En Mal',o s-e produjo Ufli fe-enClJentrQ de los inte.glf'arrt' 5 de ,Sm:lal Stereo, en, ell (1IJImpleai'ilos de Charly A,lbel'f.i, hstejado e.n Ii! Dii'O 1:::1 Ci'elo, Perc tode qued6, ell una. reualcn d@ amigo~

EI 15 d'~ Abril, GUUava C@ratl !higuE" .. delante Con su proye'C1o solista, aunque el jure, par aquello'S ti,empt]$., que 1110 se propu50 realizar una carrera ,!i~n ~u banda de toc[~ 1.:1 \lida, tas WSi1l:S ~.ri! dieron a~i. V as! hay qlJ~ tCH'I'Mlas, a.cl~r.:!. Ese \l'ierne:s- ~ la neche se p.resenta en @'I Audlt'orio de F'fVl H)O". p<uadJr"iI"Hiar LI!1 co,rl.'l::t~rtQl aeustlco La 1i!c~mfJananm Z~tiil en bajo 'lj Flavlo Etc:lietQ E'mguitafff'l. EI ruger estlJVQ r~PO!iI:liadQ. 'II gr<lda:s OJ lEi in idati~a de 101 emlscra de eeleear des pan.talla5 af! video en I~ "dhi~ Mansrll;:!, S@ ~grupa!",oilll.llli 3,OO~ lJ1)ers,onas.q]ue pedlan e:1 regrEiso lIrg,r,mte de SQo.: .. Stereo'. 'Gustav'.[J C~rat. reaHza un es:pectacui,o descoUank!. Abrio ell red· t-a,1 con "(abeo::a de Meduza" y ILJ~yQ paseron; "Am-Of amarmCi~" "Lisa", ".Pl1,I~,@r", "Aveniid'", AkQl'ta". ~ra ... [an" (el rover de Spine'ttaj, Y .ilnte eli In~ slste,nte pedido, de los iI$istentes, unterna de Sodlil!: "Errtre canrba,le1i,'J, M~~,"ta,rde: aparede,!'ofl' "Pt. merced" 'I. pa a cerr~r; otra vez "Pl.!isa,[f''', qi,j~ ~ahQ rnuche mejur qlU!l ta vel' iiir.rt@riQr, ,LlJeg'i;)! de YIM hOr',Ol d!i! mu:skfl ~amiilrill~~, 'GustavQ y Zma sali,et,on a saludar desd'e: un b .. 1c6n <II publkl) que estaba en 1,['1 c<illl~. Gustavo Ililinzo la lirta d;e: temas ~tUe n~b~<!J'I :>ootlla· do; el publico se I.an;!:'o en busca del "tasero", producle'iiido,se un desborde que valtep un-a de I~f panra,lla~ gfg.antes ~ las v.aHa:!i de [s plJ'frta del edif'icio.

IPiOIt.a la prom,oci6n de su ,primer material soliitill\, Ce,rati ,re.a,u,z6 trss video-dlips: "Te llevo par~ qua me He\l"esri, j, Pt.i,ISii,f" 1/ "'Lisa", A m~dlados d'e :NO'l.l',r~embf1!! :lie pres-er'lto eli! el program" "Ri'lmo de la Noche" de Man:ero TIf'l1i;!'IIIi. "Lisa" y liJego "P'lJlsar", las candones d~ 'Cer<!lIIi, que e~IJ'lio aeernpaflado por Ricky s'aenz !Paz (stnd<), Tambi~J'1 tOl:,;O I n el Teatro Santa: Ma-

ria d'e Capital.. C-iOma ml}s:iw i:nvirtdldio en u~ ~Ilow d e Lo~ 7 Delf.i ne-i. .

Parilil,eclai!'i"liImt~, So,ny Music lanza OJ la v@ota ~a segunda p.a.rte: d.e Iii retCr;J~lac.i6i'i! que hk:imos mendon en , 993. (on el rlombr,@ de~,2Q 9'Fiimde-i el(iii:05''. aban;:oiI toda I'a 'tJ""!:IyeCloria de Soda Ste.rE~a. niJvjando§u ultimo, a~bum "Dynam'o" ·can el'!i,;,'elPd6n de ~Primavera 0 .. ••

1 ' Sobredo51s de 1V (Clf!'fatiJ 2 _ [Jj~tettLO (CE!f';W

,3 j IraMme suaveme>" t... (Melero! 4, - N6da P{;"J'SPf)<)J (C.ff!rari)

5 _ O;Bttl1C p1JS~ ef temblor (CeraW 6 ,f5(01 dllJJa.ao f(e-uw~ Coleman) l' . Prowgos «('eratl~ Fiaccoia)

8: Persian.:l am@Ii,;Vl1l (C'er:arl, DafiLItJcilIO) 9 ; 5iQnm. (Cera "1)

10; \,({ta-set = Ie hac'&n fiJrtiiJ vitClmrllBS

: y !Por que no pueooS-er del jet-setl l' i Pimlc€/I eJ 4 B (Ce.ri1tf~; &r.i',;jo, frdc'cn.ia) 12; En 'a ciudadde Ja furia (C rati)

13 ' La que s:Bf1gl:i'iI' -'iii r.UPU/d- ((.e'Enl) 14 ~ Mvndo de {jlJimems (Cerd(,: f1rulo,

; Ficio:l1ia, GOflzalez, P.afaQos)

115 Un miUo(i de Ci/1m luz (Ce.ra I) tiEi 'Dt! musica #gera (Cerafl, 8CJSfo) 17 . Cae el 501 (Ceratl; Mf:!erQ~

11':1: Homb,~ a/.agui! -E:!n VillOr G_R,ex-, ~ (CW.l! it Melero)

19 ~ Nn ll~:::e:;ita wrte -para satJe-rirr : (Ceta 1'1; MfYero)

20, 1 Primtjverd Q (G&<l.t'i)

GUSTAVO CEllAn, lEN IEl m,ll_RIO

fi'iG.t.JA, l2; as DEA'Bf!IU1E U9~,

,. Il(S~tj (It! ' ,;i!.'1n[t:r., 1jlll"C II!~("IT Ull diK,j !:1m f)(~nl"r ,,,",,l'dC:f.1 1'ks4! e j ({lmU.'tl~r.l hJj~ r"., I!'trtr~' 11'~ rlv~ rm~:, rn,ft'~ld~ Sml<icjr11i~~ mttsi.:.Jb I ~ jmll ~1ml!'(!l ht, 'IIllliHl!!zJ de (rI4~ u ~I!;,~ I" JiwJtI.'Tl'il rOllt.f.:rr l'rl,lu 1:1.'(1111, 'I (Il'IH lljilunr!!.' m.h ill IlI.:k, Amllrli k'rlt!nlll~ L'ttInlTij m:;kl.'T~ ~ , Jiil'Ht! 1.1JI~ I m.1 rn 1t.~iL,lI, ,;:;mc q!"d~111"t (1M,' ~ 1<."1 cllh'rtu t'£mIlN.:s_ l,tl j)j"()rU~fr.u~ II !~: J!lj1~rl'ljJi'ftrJi I~ ;.~:rmrl'il]Jl,'r' 'J illCrnr qut!, lukl'lt£ti. fu r~II~ll1:Ii} rite!'l, N1H t.llw~dtl r .. ~ljl1i"itfi~n.:. IrloiW Ir2 que tlj1(lr~u<.'·

Tod!o.s lo.!l.1:em,as publlcados par JJC I:didoilE:S MU!iilc,ales excep10 1 ,,l,3,W publJc1!dos

par Rcu:ka,re:s Me!,ggraf (OompilacI6n-19:94 Sony Musk 5J1lU, Srt·r('.!. ~S; 'Gunavo 'C'l!!raU,

Ziiita 80&i 0 'I Charl~ Alberti Ht:j:r~sC'tHlm~ CX(:tll~tl[_(, Tripl:e Produ.cdoneJl Mltll{!,I!:t!': Dan iel I(o,n

An~ ~ Dit~1tIJ: Ca,i1a l1.olf~nllo, Sergio II1lIstrebfM!If'i Claudio M,alrquez:

COl'lfie~u~ 2 CD, (0(1 to ttilm~s "l'II.:i~ uno.

"La mejor de 19914, Ell, qUlie ya Si~ tetmiflla" (Gustavo Cej',ati..

Diidembre de 1994)

PrI!!I'I!L' L'7-f) mCHrr~'C"U1, l~i{'wJte,ut' ~"'UJ'I:iU 1'x.r)c'I1"'~~'tsr ,1(mJ>PI.I_ dC(l~n-~~ SmIW5", W, nlII I)~r,e<u !I'JJ~j ~ ~Jo..aif~ qu", es, [low,IJiJ11l)' 1bl 't'llljlt! r,'lIT ,rti. h",hi'ur.:-u1n, ,.

jiGUS1AVO (EMU, EN AEVISrA PELD'

NF.1(]t $SJ:.I]JE Ol:rUBRE ,!liE 199.2~

' ... )'0 ereu (;I1lJ.l h~mtl~ fl!tll (ifl'l '1''fIrir~~ Jilr· T!'1~iU~ qI • .! ~cltLfiiml~~: En; 1'~,Jd[~d. ~jL'fi'IJllI(' 1!~Jlu~ ItTutmi!.~lrI rtm'\'f~~ mtJtrhd.:W~~, 1l1.'TrI m'llJ. ~~' j;il~' ~ lairnll'rci:lir}n.4H~ ,jmillml1!l IMl'll.'-,n nu:J'lIf' FlIAll'mU Jlw!i.SlllfJ rnn~ ,~! ~tulCL' y f!J ~mql"r~a I I!i sf ~ ,d lit!, d yiTL,i! J d

:~ll!ilg .•• Em. D~'lldmD. (!I1'iELgO ,fIt ~~m.m::W1l' tk qU1!: hemm lJlooidv.t~jq'lkIT fic'l'j~ dis.~r:[iiil de C'so; Ct~(}·4U~ ~)llJFlI $F l~oo...'ITlt1s"rnir.:l:r ctimu ~i~ll~~"C'nki.~ ~(IS ·!l(l~~, p;refa-ir d f"trol ~H ~I h(A'~,b!fJ, $~S tl!j.:ll~ ~irwJ ~1·1 ~I ~ t~~'Il" 6t.io, 'I ~mW,~Jr w~ hnp~~!,~,. j<'~~ilmd,.'rI~~, rorn.Jj· .im.~rmllti,! qrl.!:' CTmSI!'l{Un'lw~,

IGUSTAVQ C£F,iATI. ~f>J F!~\Ji!STAIfI~W

NnO. 4a3. 'DIE OC1UIHlE lIE 1~2~

iI' "b:!ll~ R(li~.( es ti'~li C!l!:r!.tmt flU;:;' ~k~ dcl pcJigru, dd ~iJu J lk It! r ~l~f~'Tmedr.rde~ l;Iue ilTi~c!1"tn H1YJ a«;,nt,t'm i'n1}~(~·. Es. ,""fJmf] I.fnfi ~bJ{"rtL"l'tr-i.i·t, dtJ~ ,1/wr';cE ,_~t.I !Jl"iI[~~!j<~ m~~ [MRcoi!. [.~ 'l~ nillJ qrw $cJm:Vl.'lli1" .. "

lGUSirA.'!I[D CiEA,.!!,H E~ BElliSTA "IFIOCK EN 8lt!.N.crJ V f1E GiHI" , N'flJIHlffi,

[)~L HI OE NI(llilEMBRE" 1JE"1~~l ~ '~'~Sl~~ !;!ill;L[l.al~ J~~t, i;:U,crtt!o ~mlll!:;v;rrfl'.uil, 'lll~"If'~T.i;Jm qt!C ti')'[!!'$t1'(J ~Iltl .~b1.d mt'jar dt!.1111UNlu, ;j htJtt!f laJm1:li'II't::~ diSCffi ik !il W~r~11: • D~s~)l.:If..s, ~.lJ.C1'.1!: d 1.1 i:lt(MIn~UH;b; , '-1rondo 'l\t~b SI:l !t111p~rr.t:~J(t dl!!!' clil't"nU! qJi~ mMcMns ca:;1l~ k.J..~ dri(l, ert ~I ~'OO. "} (f1~l' tI ,,'~ces, c(mfl\mi(~ l~C~W (iQ$jlJ '* .~(!::rPOlJu4rr eon 'rerlr!l'Wl'te t~l1£T .:.u~ll Il(;T.~J!l!IJr Un 1l'Jl:;m.plp e;!S 'WW!D lfJuJ.TlW~Iffl. t<.1l ~ ~Jljlm. fs:e df~ .~;uul1!:! .~!,iftjt::i'ldr~ j.lr:lfqu~ mf t'li!:}i.1 01.\"tl!1m muy TT1~. ~ .tr1 mr:£tl'ljJtla"nllL.l ,ffilS .[;jj. .~~i:S ~~ttd!o,:m ,tlUlU1t!tL'1tdtJ, tSC jl!IDdt' IurMar ,dt! i:S';'irlJ! w. f£l!1kl, d ~XIHl pr.lJll~ttl4" M t!5 Slt~ Iki..':I'Impul'l~ ttad'ie :!I, ~~' mmmritJ. (~ ~'f'.[es ,.$ JIo!l~aL esd.Uilltl. 3t:mkl q:I'~ me (li~f1T~!hII, mi ,~ ~Ie. d~~[nfJf]. en mqj ~1,fdm:m, r:;mpJ:!W'" ill J{I:I'U:! CI~~!1.tri f!ej~ r£ i~,n;:h (¥Cj~jl® C"a~ <q,I,j!6' ~1a ~otI. ~ l~i> a JlI ~tlu~r.~t"MI!. Vt.tf,tI,~~ d1Ji!5Cl, jli') qtR''r~j $!i'f S~I SWI1!tj I.!flll' un Ncm,rX'_"

{G USTAVO CERAJi,. EN LA l1E'i!'iSTA "I1DC~ EN 81J1NGO Y NEmm", NflO.9S, O~1l. 18 [IE NOVIElMBflE DE 1911121

.• "la nl..'t!!idaJ ell; f~n m.a)1lfI"lHl /'LIi! cm~ 5'1~

.Cftl

!liD. '! no! .ooP"ilOC'[i!IIM.t u.:l.us. j' .brcll snbia 11 LLmrtir. ~ .lus RWoIiI:;ti;!¢ de ,!irati] 110 m~ .ID~fOClJ1 • .:i'LtS nm(iOr1ill j prmw. Pal'~ mr SH '!.LctI,[II&C'~Ltt ,~n. ~hl ~. COrtSeil'e'll J' qtr.c {ul.;ftm 1J11!~!~ ljlljltmll. r><~ S11Jtj(j 1'1'l!! 1~~H~Ill(!t! )1 ~~~l ~'''ll11!jl1li) ltfffiihi,fil ~'rmi'iIA!: rit-ab ol'J'L M1grm wmLdtL Lfru:r. 4;~<; ,Clm r,mtilJ~!ll ju~ili. {~:mm ,L ~mt!' i!:r1~H!s !.liS i~!tucln, :r d/vl" W~ !l:rfIUtJj! Str'ilM.'i_ $I~ml,,,"t': .l:i1.I~m·iidr' r!M riK"{Ii{I'Jlll(L, r~1'oIJ dr.; ~41(.L1 ~:r.5't' ,~~ 1~~I;]'1V. 0 jl~~'!' 10 1ThIlt'iI1e, yll t'ii ... mll row 11'"Iiil; (kmrl. Al. mi5mo tr<!mrfl, [\:'t"lR-t~ I!!JO' decrf que eM Los I'loocmtmm.c:k mrottl E'J'tL'1"!n.O$ rnJll£i('(If ... 11lc:'1l tt en r,. "'l.'fd>l:1 .tIt: rnfrnlw.

[GI~A.FlLY ,!!i.LEi1!1:l11. REvrSTA "EL MUSIOOE·

Be", NFlG.76, M ,D[IDlCIEMBFlI [I E· 1:m1'

• ;'Dy~m.,;l" tt~nl {j~H ootlil~ de; ~"'~rW~, ''fI'i:c ~~ JJilttlna.;f1,Ji CU~1f!!~ EI fa:!~!lIL'fI: ~l."'T~I~l'1r, fUl!. d tQ~.u ·'S'li.'t!N SttMUf1'Il2'i'11rJ".

W:-rPl, EN" 1lE''iJ1STA • El Mi.!811f.lljlERQ· ,

N!Ul 1.0, Q[L 'l411iJ E ~ I.[;IBM BRiE IDE 1 g_92~

'. "E'flu1l1 d df"mj] ill! ~ad.:tq!1I!! tlilllf"4, cW,co de rfJ)tmt4!. c.lIII.n4J ~l'l1l.iLEWb.aI ~ gra!;I(i[1' 1111 ~mn, /'I'll'!' fllli, ~';I;I ~(ocawl!l (!tnt (:1lS;ll J ~ ,Ill'l~biJbt1L C{!;<I I. ~.i ~n.r£ ~Qfit" r~j~(! (~lWJ Ptll'C" otU, W ~d;;CIII11CJ~ «cdo ~~E ~mf! """t~I .. 1 ~"I'~ .im([ au-:m m.!il ~tWri~t..,

1~I.JS,TA\lO CER.~lI, I'MIGFIAMA DE TV FAA.

Ii) E NlCOLA:sREPETIO. P>OFI. CAI)4M 19, EN DIe IIEJ1!IJ;REDEIS9l.J

,iO "NIJ 1e-l ~!'tl1~l11irr.i olj 1(1$ Tlk!qu;inas·, 'li {~. kL ~l\Crl~'I, ~$t~ I!.Y W v~rdc.d".

~C·HARLY AILB'Efln EN R:~'I{!STl\ ""GE~l£'"

r>HI!l l.,&t, DiEt fl. ![]lE AGO STI[I [H! HI~aj

'", ''De..iI1~Js de: a~.:< iI,lfiu..~ ~utim.l". d Jj(~lf!1.l'lCl! "~IJ<1~ll;it!jL ErlJ~mr~J.~~, ~~fl:.l!!.d, Cll~,nn~UI1 d.! G~ tcl'l.'iI, UJ~-umu~ I!,t f.:l. fl;!.J'W "l nEll ~cm:inJD~ ~m lIiCfl, Cl1m1,l d ,mID!']' d4:~. S"iJ:tW.l= TI!iLtlT!I:m1!4: ~n~~_ Lu roCtliU1 ~~ Qm(lL,~i'm~ Ivi~n l"l1!~.NtlrF 1't~!:r(1.~ .iJi{lrn<iIl-

... ~W;. Grum.1'~1 a ['!)E~!mrnUg itf'lltil:. u;n cXQe:,h~~ ~"lJi~Lp.!!lIlU, PoIJ.'I'(1,m.(, ~ffWJ!4:r.:f, es d Pi£~jr cmrnllu.JI'[llIr· .t]!tt.c' ~aj'~ m~.y diantt;. ULI! t!l;.~mt.l a~rit1 rk ilijulllbritJ t·nr:t~· Gus· f;lllC~l y ~u. E~ 14'1 ptrsorw mill wlwJrilr J 'l"~. ~~~~l Jc f~ l)tmJ~; -nl>1i!'.!tm [tiJl~ a [mTIll .. 't;h ~iljMin $1ry ~m jlOC'D dicEm:~ Say d~ 'I· ro rct! ~!">ITt!- (~_~~ I~TLU!.iL~ ,'i11S·1'(j~e:s:.

mUSTAlJoCl GfBlATI1, EN IELI:IIAFlH.,·LA ~~C~ON", [l'~L n es NlliVfiEMBFiE IlE 19mJ • ;'A$lt .Anl:(tJ'iiLP a ~tl1n m.l(!:J d~'lde ik1 ~11I1l.$1.¢"~ ,. J;'Of .sIM, J,&~a illad.~'i1l'II!.b tll1 d milliIl~ij1lf,U..~n tr~[I! H'ill!lla ~s.c'",1(h(l, jJel"O.qtilL? qil~dtt ~~~~ttl(~ .crl (J~I~.l1 1I111lCd~1 J1!' ~. liIII':Ij]m'rg. El.:lm:tJri!ia es l[fl C'tI~ C!IJ1!. ~! qm: rn,,4"~I1· tfJ1w. hi ""!>DelLI crm r~ kl IlM;Wr'(.I, .fle wrttt.'~it t'l'dtl !.'ll ~J Wi!lW .fu ·1'1I!l'Iluj';T": Nl.!!· ~miH" LlLsiJiJ IE tl!mm7i~tD, "'j':vEfJ ~~y n~4 qr>t ro ftlj.~.:M :\.1)~l(.'\f[l:r etl.~~~Ik.Wd- Srem.11i'C ¢.~[ltC ~'e filii! urw. ~.r ~~~I Jf: la.~ In.U\::~lIIes ~~ ~ 1m; ~. ~-cJna-~W~~ m~ d.ttRludlLi fnllh rtlli;'fWi)I ~n:i ,!!~criI:HI'. Y :nn)'Rt! litni.~tI

'lI5:y;,sliAVU I;\EFlAlI., DU IilII\Jl1U)' "l.P\. ~~(:U)M~, IlEL 21 DE ,N0VIEMIEIRIE DIE l'993.] "(kIATl'e' ijOit Jjm",I.'Il~-fuJ ~L!t, o:J t'i_'Ctl~, es iflm l~!W ~!tr::rnlllti'l.ltl i'r a !.iii! Srn~lJlii!lJ;: ~1!g!]!1l!lo £~j ~\Jo o!mtJdllJruJ e';" ~illJ1rJo wmM.~. Jill. N'i i ,l'I~trrll;JMn. 11U! ~{! pm["~, t'~l (l~~m rMt1IeilID tk ~ni "'I.~M~ Cf~ N;[) ~"n/i:!;, tur:nJmfJ: I"U(!ltrl.~~ ~. ksdt' ~~X(l Jmn~ tm akc!roo!1ll14rl~o- ~

[t3U£TAV8 CIEHA'TI. EN. iiiADU) ~M 100..

EN DIJCHIEMBtRE IJ.E. lOOaJ

"Si !'Cl'lll'l que' degiT 14fI. 'fI..':fm!1l do: t~JISW de Soda, digr,l; dd fNn~\t:ri}, ·T7~!,ne n~·' 'll'I1tI~[~"; elf "N~ PerroMl", m.e qw:M r.t!!ii "Ej f~m~r" ; ffi!. "Si~~", ~'C!kakJM ~ "'Er Ri~J"; &- '"Dtrhl.!! ViJ.:t, II "w.f~U';4~a. "NI) ~U~~~~1i ,flO lJ.'I~.rW'5", C"s d ~. m4!;. m~ tWr'llwull! "Cru1ci.6n A~lImtr1", "CTI ~ti:~ murin-II.!."' • di! ·'DjlutfNClv".

~ 11HJ8TAVO CiliRATI. EINJ lEI mAR 10

-PAilll NA. 1'11:", tlll"! ,Ill: OOi1ll DE 19'!Ni1

• "Como ~~ se 1'1;1tlIlHlI!I':'{l ,em; 1.1. mlOP~ ~11!luJtl IttW d!1' JQ!l ~~ mill iJilj':i'(ll'ffiI"l(C's, !j~'tIl~nc ~~ ~rtlfarotl l'i~Md~~. D~ ~mw L...ra $WJltj; U j1~ R~t>!aitJims, dc.l:Jl"l,(& O;t'idido~. ~~'lTIjm; Srxht ~!1j~ ~~! ~ !t!frTtoo .. Pm'O .:l'!.'i!11> ~~:rItc!, .do!! ;]tin;l(lma J1i!<lt1!Ctll., q~e tlr)~ ,&S~moo j)f~ore:r'lti(!1 !Ill d Ofr'!) ~ Cf}lt~o wrderos, 1.0 de it! ~W, lu h~ lwbI,rQtJ ~!dr~Q I:QII1. M r}l/Q, t"O.mo. mll \~, "S m 'p"'~ l"'.{('g m'~~'bk q~ ,l;L\tY!f~. E4 1m t1oowd().

!IilOST,L\VO ClE~A.Ti. DEtI]IAIHI(j'

"f'AGI~:A. 12", E.Ll~ IJE ABfllL I)f 1994,' ~""Mt: 4ocr6 WimW kl de KUN GOM[n q!ll:. ~olo un .PQw 1:il\.i."!W~ 'lilA': Iv ~ Le:!'lIoorl; t)l;rt<) J!g&~ m,,"'ei.. - - El T";Pn;'O~nt(ilI/lli! !t~ ~ifJe_n1~· OCl-rfl.;:k, 1 ~4 t~~~k:r\tr;! ~~p-j(vr ik WI'I' rit~]oL'.I. Tumll {,I dL>d.~ir5ru !k tirlJ!i''£~ i!fi t/tt<.l, q~I1 fl!111'1l~ m!JefW ~l)mltl1!!l1 [;:! d:lfL·l't.'il~ ~ ~!l dt! NOl-ltl'iX i} 11.1 tM turuql,li~~ orro. Tcmli(l U! deai~ f6rl, 'J ~ ~ft(). " 11.0 I!S ql~ ;Ie In.cfl:6 1Jl! ~cld )! tiuedo 1l:..iC .. , 1'Ij5ll'i~~ie~~ Illida 5(!1' /lor €Sli... UI"!(J' ~g ik:dr~ q~t? tFe<JH~fl>l4f. wherend{~I.I. d. ¢Jj)Q JiW. .jli.dD ser ltE.. M _ , ~Lmr.:t :~~l ~j)f.tl:[U I;!rt. j][r~ ,,"Jsj]~ y ,!if:, Jm!Ht~j'. ) ~.;J.~1;L} £i! ~Il ~~cili."

[GU.STAVO CERA'Ill llEllllJlfiMJ

'pAG,~MA 12", El H 1JIi: ABI,m_ [lE~994J

• "y", n!,! I.IllIjJtr!1 ~L ~ riJ 1I~f.im.~L (:\rl~"gJ:l! .tpM .ltl1!~. f1illlqlli~r:tI. ~ m~silU(I. f.1.fimiJ~. 'Jl;J J'll U(lI !c~ i~l~~Il. Arn:~ :sadt.! ~m mr rt.oi,Ja. A'IDM ](J.,m. Almra ill PM~~ ~~ 'fj!i ",~.dl'll !!PlI,t /J'(fH"f de m,1 'jM;I1a.:i1.g, )\ prol:~.tNeril1"''1lf6 [k ml~/wu;rO'.1 d~ mi ~~t:n[e, fl~~[l1k IiIna-m~ !1t~)-'1; Jifer.enr~, ql~ jtl no ,P1Mdo -t'tlr'(.-on t(mr.J, c1.arldud. C~~ ~ p.m'~ Il:iilo~ ~s rg;L[{jj, •• , j ell ~a .fj\WiJ. sf mdL'lvili rli1:'i!.'t1los·a~ q'1,~ l!rul~ L(rla: ~J~ImklJ mH.!iruL y obl,fG,r ·~R~H~[I! l:II,L1iff1.m.;> q~u~ I~t[('l~rmlfimm.r."

,~

E~ :ml.dti"tudinarlo &s~ect;;;'iCI,d~CI de mdi3,mibre d~ 1'99', en 1,1'1 9 de Julio. cerro' I~ briHante e1laipa d'e "Cancr6n Anima·I". Ueg6 el memento de Oil d'~$c:ansO' que elimiine I~ satura,Ci,OIl qu,~ e:i tecar sjempr~ 110:5 m;s.!TiO!' tsmas, t~ece'!lit.aroll1: distam:i~aJrnlemo, descanso '1Ulno!lad6n, Egp prlO'I.I'Gc6 ei enClI e ntro <llrtir.i:ko, de d05 peFcsortQ!:id~dei avida!5 po,r eenocer nuevos (~!'IflirT1C}5. N(pr'ol"'e"l Santos," rue er resuttado de' la uni.on de Gustavo, "er'ad y Dainie,r Meleco'r estuvo dediiCaido a !a memoria del padre de G~'5t:av,o '!I !rIlInag!i!'r de·' trio, . ..I~iiln JQ~e Cerati, q~fei!'1l hO!~ral fa,lledQo m~$es atras:. EI disco marc.6 un acer~ami!1:lltQ a 1<1 mu'sh:a tecflo COn Lin enfoque dance 'If a Ia exp.lorac:i6n d Ii! nuevos aspectos mu~iCahl!!i·. Urr jlJ~g,o entre im.tmmentos" peesla, ma,quifla~. @Tiiif"C.tos, VQ(:'e5. 'II serudcs.

Sin heber itermil1<1dQ 12'1 relax, Soda St@n"!!'C! volvi6 ill ponerse IEJil martha ot'i'"a \i{l!.Z: n~IO'drtiilje§, 'LOl'lrJliO!rtos, mi(Ir'Oionos. aut6grarfo:s y gira,~. En una d,e ,e:st~$ .• la r~anl9,da en Esp~i" n.a, 'empi,eza <II n a:eeif U D'fl"lo,mo"., IE! I

nuevo CI~, del grUlpo. .

N Qu~ a,I,e,gria me d:~ vo~'Vefa' v,erJO.5 d~5pu'e:s de Oyrr~mo;;. pronund6 CeoJrati. enel 1" de, .I.oS$>f1!S ccndertos de'> ObrM, .21 f~n·e:~ de 1992. Esto hilbla d,e 10 arri,e5gado del' nueva rlniil.tel'i.all, y la o\llciEl'ptacio.n de' SLI p!J~ b'lico(a p'~><l:r de s~r el' cambio 6ierurnbo m·il5 br:u,~co del trio,}.

La g.l!nte que ;s1:g'lll"lo is:ieriliipne ,;:ISOdafrue caJpalZ de ban car 'Y dar ,n~rj'ito a' c:u"rlquilsr carnjno iie:$lgos)O 'queirnent6 la banda" aavenn>!'ra~ artis;-

t[c.<!§. qUf!' se I!e a:ntoj6 al lid\'ir'. 'Se ,nota el fiOlF\atis!I'II'iKr 0' el!>errtimieFlto prmundo que $rent:en por Si;ld""

La u,llit:rrna prril!5entadoli'i de ,II ii, !;lana a en Arg'ell'ltma. ante·s, de e:st~ rle'gn~:!:o C:OJ'l ~:Suellio St.el'1l'l!'o~. OCLlffio !i!,ru iErnern de 1993, an Mar der P~ata. tn una girO! par Melliw, lI'cgo la di'!lCiludoll tempor.1l'i,a,

len lIna ,iJr9s,entaci;6n casera, 1111 'fin~11 Of,! I a 1'i esta d,eJ EiillS,am i e·l'lIm, e niI:]"@ GII.I$'tavo Cer~iy' (ed~ia Arne· nij,oar tocarol'l" "CuilndQ paie ~II t:e,mbl'or'" "Sobre'dI~ni~ de TV~. "'1'r~tame StlIi1Iveme'I1U:"', ~En Remulines", y una nueva version de "T~ ha.c'en f~h<ll vh:ami.fll<l$'''_ A GLIlSeavo, Zet;;! "I Ch"rr'ly se Ile;5 ::;urno Tweet)' Gondlez: en teclados, Y esa ml'll'll:lci6n deb~ !:~alr en a~'9un rioconci 0< de ta casa d~e Gu.!l:ta"'ilO ••• D~5,pu e.s. de e~1tOl; sepal'ado'n, dieron a i'Ul~ trabajos .~on~ta's: de C, rad, Alberti, y pro.dul"Jdones dlis.cogriiicBs dE1 Zet ... a nueva1; band'as d.e rock. La vlileha d ~ Soda, :5t:eJ'lIt!'Q U'egQ' en 199:50, (on "'Suel'i'o Stere,o" r deSep'lJl3-s de mas de 24· meses, lDesde· ya qLi~' 50d,~ se ha modi'llic;,ado. Porrqlue .5U$ mismes !ntJegrantes 10,1;1;811 hecho. iriu.s 'l.l'id~i~,. sen otres, Han redb:i'do algunO"~ golpe~ duros y alegrias profu'ndi3:S~ N,C) se encentraren en ioa misma, (Qlidl~i6r'1 E!lpiri'!!Uiiill' y ~nl,m1c:a que till par die .lllas ,CltralS;, Segura,i'ii e n.te, ~0lIS, cre:e neias, I!OitS. ,11!J:;i,l;lne~ y viv'entfa~ 'Son di~,dmac~ 011 las del' 'Soda, de los; il'lkibS,O a~ d~ "Dobie Vida'" 0. "Caru:i6n Ai'ltiTi!OiI". L1!, ,ruestl6n es 5abeor como y en qu'~ nivel lncidio tode este fin el, I"IU!:vo' ~1O'l"Iid~], de Soaldl 'Ster-,eo.

~i::.r.uj·k~ xm

.ft; pri~cjpios; de an'o 2lparedo Plum, un album r~,~li:i;()!dhJI per Char'ly AJbertI y :~eQ~r<1lh de Con."l, En el mismo pa,itidparron rome inv;it,adas Andy AI~~r::'-herm"'l1o deo Charr~y-, Ulis.e~, DutroI'"! y Z~t~ Bo£io. A pesar die los pre]WCfOS: Cju'!calblan sobre la pare!'Ji:i, eJ m~t1eriil!1 no, as mate, 1<1 voz de' De.berah as ma~ qu,e interes<.Illt.e, y 1<.1 mu~fca d@'1 disco, a C'ar!;fO de ·Charly. conform O.

PLlJM

1 ; '-ad-a \feZ (Alberti, r),f~ Cotra/..v Gu.rras) 2. .' Pl~rreta Ciego' (All:?errt De Corr:a 'J . 3, j (ora'~ofJ,es /1u(Q5 (Aib~ftl. De Corr<fl) 4 : FOfmtls tAfboertl: Curras-}

g; ~ Azu} (Alb~rti, fie Cr:Jrr:~I)'

6 ; Hada mf (Alberti)

7 '(Jenera'dol (Albe.rt,~ De eoual)

g C1h;u/os -(Arb-!?rt~,De r;orra!, Cl1rras) 9 Ausendiis (AJbert~ Bosio~ De Corral)

!?tt( 'mo, ftt'TQI.:lioo, ["[:lC~ru )' M(l'Cfl"!~lHlt.: Charly Alb er1i VnTy CQm~! De'oolfan de Corral

GuiUJ:rra {JOIirtlr;:c!; U;I is:e"s B utr6n DI!1I0"l(wt(jrm.: Andy Alberti

Blijo e~l At~~iltiru: Zeta, 8,a5~O

Glrab~da en Digital South15upers6nico_ ME:z,l:;l..,do en EI Pif. ll1j!}c,-;Jll1;m: Eduardo Elergallo.

E"did61t Di.gCc(U': .Edu,3,rdo B{!fglaUo y (harley Alberti.

Pr~prrn1~cci6n t'Ol."YH: C~I~il 1'lfIe!1: Gowland f're~!I: A;flaUa 'G.ome.z Frnf1gTl1{jf,f;,I!l1C "j d:i~ello: Gabriela Maleto a, PriDdl-OC'"jn.n ~rtI:ftir"il: Cha fly .Alb lEnt .Ptudll~,idl1 fjc!::iU'I<L.'II: Da oi e I Koil'lt.

. Yill .en Enel"O, los, 'Soda registf~ron ternas erl '5upeuonico, Luego de cOHeebir m!JchJ5i'~.lS canciones, vfa.j!ilfOn a lomlre:., el14 de' Abril, par,a meaclar &J mater-I'll, ell los e5'b:Jdio:s Matrix. En un primer rnornente '5e p@nsab~ ed~tar 'U11 ,Mouml dob-I,e per?, funalm@liw, ella, no :sw::edri6.

H. 21 IDlE JUNiOr EMP~O UN '$IlJENO

~EI 2.1 de luniG no SQlo. (omilenzill al lifllviemu ... , ernpieza till SU€1110.". 5ueno Stereo, el rH,J€VQ allb!Jm de Soda Stereou• IE$tiU fuercnlas p,,,l~brars del comerdal q ue rei rcu tar.ba par tcdas las rad &01:, pa rae liaT'llamienW de II nuevo disec d'1: .Soda, a m·a:s de des a;11;;:).£ '!I medic d·ell LlI'timQ, "P'lI'Il.o!nlQ",.

[l'espue'S de Ia i;ragledia que 5yfriera Ze'ta, yla separadon de- dos:·afios y medi,o d,ei trrlo. c~l:bri~ron de iflc:ognH:.as el futuro de .Soda" Trabajos soIjS'~as de pm media: Cf1arly Albell'ti y Gl.1stavo·Cl2ratl y 12'1 espad05l"do tiempo nan,swrri:d'o sin j'untalrs.e a to·.car, eran las pdru;:lpale::~Hlud.:l:) que rezaban I'as cabezas dill' los tres sodas, lQue oc:urr'irli:! cuande se juntasen? iVo.l"'efl,a~s", mag'ia.esC) qUlmka. e~pecial que IQ!i t.UVO unidos dUi"'flnte .tant!o 11empo'L. tes pri'merras za,padas ne LOnv~r"Id,e,rtJlll, las cosas no '5<;1- liai'i. c:rol rnlJlY difici'l emamblane emre los tras, pues a~ estar tan-to tie 111- po separados, radar uno hsbia incorporadc S:tI> propios sonidos y nuevas forrnas d@ trabajo, 'eon. 10 g,raJJado ell .Supers,cillko 5~ flJe;ron @ .Londres" a los estudles MaUll( (ijlquf gr.abalr.on IBJork, 1M<l~~ive Attsque, entre- otros). N£'{e'.sitaban [llej.in~e de' tcde 10 ql"l:e los. rodeaben 'I s~ ~dI'1cent:raron €'nil ~f'!'gllilt~rr.3. Am lI~ildiza r on la rnezela y Gus:t.;;lViJ Ie lneorpcro las \f"O'C€.SCompuls,ierro,n muchisimo material, como para un disco dobl.f1. Com.Q slernpre, 10' ul1t:fmo- qUI@' ~,e hito fuaron 'I<ilS tetras. Segun Cerati; "10 prlmsrc queme fluye ·es I .. mlI.~i(a. es conde e;.:,pre-~(J m·as las ceses".

.Se.gurame-nte fueron dias ernotivos, donde estal1do, los tres soles, 10- 'gr<IJr'on. tarrta fuerza para seller e~,te disco. Y el s.ueno se hizo Tea~~dad,.,

Ell dia qUE! II'Eg:6 e'l Invierno, 1I1'101 enorme e~pe.cta.tl\"'il r.ubri6 a. America !La.tina. lEn Carpi.t.al fl!deral, casl mll ~d::icliies: (on I!a. tapa del nuevo disco, de;w~.artN1 la (i'IJ'dad dE!' ia furia, en ~a madl'u.g~I;Ka, dE!,1 .2't de Junlo, 'En les dli~qlll~ri,1t'5, desde las nue\re, de la mainaiiia, se empezaba avender "Stien·!) Ster>eQ". a un ritrrro atel'e<rado "i Marro P@rglolini, en SUI proprarns "eual 'e:lOHci@ J.EI, "Rock '& PiiJIP~. pr'€'~0ntaba la IliU@\l1! obra.

S~manas, mals ta,rde, ics Soda brindarcn una o.:l<nrerencia ~e prensi:3 p,j,mil e,11 p,e,i od ismo especiollj,z-adlo. En ~ a m ism a, ~05; 'Sod;;! d ejaro n ~!1 cJi,eu"o qll.l'i1! ssernpre buscan:m el cambic, la re.llo.y,iilc.ion, '!Ito,", est~, placa !ie' busco un camino mas sutil, tener ujia~ust.1nti, .. pop il1ti'Jc:lla-. pew sln r'e,mrrdr a un E:!~ttibmCl heroico, En dkh<i cOf'lf'eremia, t.Qcaron en viv@.,. pfe~eli1tan,do tres temas: "'!:II.a m6 rni cabeza come Uri revolver" .• "'DISCO eterno" 'I "PacS,e.ando POll RomaM• A'lli rnlsmc se pf'1Oyect6 OIl vidl~o-dl,p qe,1 teoM<i:

NEil iI 1.1513' rn.~ ra beLa como I.Jn reve ~\i'er~ ~d i rig-ida ppr 'stil'nll e-~, 'f,i I mill dQ en Hi mrn., eif"t'SOil!f'lti~go de Chile) que a 1<'1 Si@mana .siguien e s-e emQ~tr-aba entre IQS die:Z,mejore:s vetados en el pmgfOlma "Top 20~ de la caiden[l; in'tema.c:io'r1;a11 d", tei'!@visi6rn MlV, 'if mas ade!lant~ ~I.e.garia 0311 primer' IUgJ;:Il"M.a'~· tarde. e-s~ mismo di1l29 de Juoio, en un hatel cel'l1rko. rI:cibieren. a

medics de Colombi~ (nile. Me~ito. UI"U-

9:UiilY, fierO, E5p,ai\,[1 Ij EE.UU •• paises donde ~Sue'raQSt~reo~ se ~tlnz6 :sirnu!taneaml2nte. Ma~ tarde se hiz.'o el videa Zoom, en e,1 Pianetario, cen Iia <iC'tyadM de rnuchos de _JU$ fans',

EL D'ISGO' IEUR:NO •..

LiJn!!xpe~atiya!li fuerof'lc:t.r.bT~rt~sJ y h~sta Sup@filidas, per las ii'liuews cendones. VUlelve a m.stral" un iilipeaO distilj,to asu anterior traba:jo. C:aracter!tsti~a del trio q'ue, M e.rte caso, no, 5@ deja d@ I'ado. A diferenc,iO! de otros tra.b~jo5i ,antE!tk)lres mU~'!itJa tres diferenclas dsras: ,a,) las candenes no euentan COn estribHlgoli, no resul an her'Oicits,. no son pcderesss, 'I estc las hac@ muchss mils IF\t~resafitJes. b} Este disc.o es iIlu,tolrre're"t'll!ndal. c:ada c:and'on tiene a~go de los 'trabajQS anteIi'rQIP~S, ,A~ 1i'1li'I;;Oflrerr "S,~,iI~ri:O 5ilt~j'eo,". uno ro va I'~radonando con ;"D"ma~ rne", cen "N~<lda Pe~onEl~. "5,~gno;o;" 0 "Cand6n Animar~. c, Lo~ ,arre9Io.~ !;CHl mas e.)(c~h~Ii1'te:s' .q[ue ,I'lUI"I(ii, !realiz<tdQ~ par GLl)1avo Cerati.

iEste m~1terial1!j,ene mas, ungrealente-s, a saber; j~ vuelta de !':nf'lteti:zadares •. una miCIs,ji,.£'j, f'Ii'i~5l1!1oka,da .j!'1 f'JOp ... Y tambien a 10 ingl@s. lEn algunos trozcs de Ila.sciJl\1cianes. se nolan I~s influendas de Soda. l<l~ latras d@ c:erarti, como :;lem:pre, remilten a imagerl'!:~5. pel:"!:! e~ en e:stetraba]ol 'sii 10 cornpararnos c:o!llos discos antelfior'E!!l} donde menes s·e notan, 60 que s! es liIotmi9. y SUeOain e~tiLIp!!,ndo5. scn les viQiil'1es y ,10:; arrregllDs.Y ademas-, cuertta con hermosa s candcnes: "Ella usa rni csbeza ... ", "0.5.!;0 EterlflQ,R, "Zoom", NICfudtO, dop,pller~, ~PMea.r1do POi Roman" "Pases", "Al1!gel eh~l;trlco " , "Uflmal dem:r'e~las'" (loal a '5'l!r inclufdo en HAmor Amarillo") 'II "Pllilnt~H (Ii! prime' r pa1rte de !a ~UitJE, que, ad~'miis oontiiGI'U!: HXlPlayo" y ~Mo'lfE}",).

o

S:OEJIO STEREO

PR(jijAAIiM r

, r=Jt~ usQ' mi cabe'l~ tt)(f)O un n!vQJ'ilei"

I: (CE'I"!l!'ltf1.()$to, Afber:tii. _ ,

11 Disco efemo ((emff, (J(ISIO, ,AJbfdff)

4 Zoom (Cf>rafi)

P~OGflAM.A 2 .'

5 Ojo rje f;j (:,Qtmenta (C_f!{'lJ'(i) I

Ii ffecto dop,rlf,er (Car-nO ..' .'

"1 PiJ51~ando par Rom!!J (Urari, 80.!lio. Albeftj)

PIfOOMMtt 3

:s P~50:S (C.erati) ," , . , '9 .Angel e/,ectnCo (Cerat) .. ,8OSIC), Alberti)

, Il ~ Oema de ~stref{;as (C~tO '

~ PRoGAAM,A .4 (Sl..II'r<')

'1 ~ ~ P{.IJnta (Cl:'t~ ti • .fJo51:Q!. . .

U [X·,Priffl¥~ (Cera'(U y 1'2 MOJre- (Ceroti) .

ELLA usa MI 'CABElA I2OMO UN Rr:\I'OIt,VHIi f!l:il OliO "PI calJel .. COI'M III~ lE'Litjrv.?,t t? 1!K~n(li'D mI '~1II'lCJt.>llti<1 [;D.rl ~r.rl (fen;1QlJJm mg I" ffEgilllL10 liJrc . r?J~.,r[tJdd

~iJtIo! iJf!> Iif1 ti.Jllo (['fcluJ] e:i't<1tlll fmil) ~d. , __ ;;tIJ/iMJo

P<i'5a el rmllN il'JICJ(<1 rfPQ

'I'Lli' IJJ 1iiJO"t) E'S lin l!.I!1ar IlQml.JJ' eJ/ij trro , nr (il~ t'lMJC1lifl (ctruttl(-'I

NiJ t~f<fJ> la~ C(lS;JS q lIli' h<: N.H:.IMi par ella [al:ti3rOOl~J1~e' (Jt'!fCI ~I 'o'Efgliel1ii:iI' ,I!f~ !mil p.~r," t~ J9!JJ ~.l par dmtFi1 o$J.w~~1'I1 cuanda fa WYd<lrj. es t" ,pa-k!ht~1 ~~rlit.ii fiJ, lBfl dCx.il (OfI;GI IJi'j grjiWl~e }' r= sirt!:ew (OI'rl'O pude fJliil [150 mi ([llioet.l cwnoUJ1ff!IIDWPr NGi C~niIS ~ Cru.,)!; q(l'e II!!' h!.>r. m pOl' eiI;t

I'A:'>O' 5 SUEN#I 1~I.,M!AR F'fofit'flJ y~r,tN" IUS f.IDW ~iJENA tL Mtljfl p~ s..":!1I1ir,'(1 •• ri'nl;.'4J rlw/ de ~/rum.' y i1qtli rue1.1!'J po!Jj;;m;Jj de- f)((J

:iI"'..e~ ~ pDI' ~1IiX'*,

.i'J:l pre~rr.l Je9UiI' rll) ima5 (.'$ irJtfflf" iJJi /i1j!!'f r" jW'l..or1 [1~r.lIil j'IOf 'eit'jfJ 00 1.12 de2i13 )D prd~ro ~f'gGiJr iilUJ ~asar suanil et mar nrro.J rI mat Y ;11:1 p~f~o sguir 11.(> ~

• CO N'FER~J1~CIA ,oE PA~NSA ft:AESrmACmN O'FICI.AI. Of. SUE~O STERm

J UEVE.S, 29 Il[ J U ~I 0 D'E1995, .cAP ITA~ FiEnE HAL EXTRAL'f11l DE ILA CO NF£REf!4C,IA.

IE~ IR:EGfI~O!

"Ap&l'l'e 0'1:: IfJ5 gal18~, 10 ()rlf)clpal E'rl e~ ~ !ll;\11Va efiJoe: 0 en E'5te ree.')conlramos, iue lIer qtJl? nos pasabe a 110.ID11U~ despues de ese tffJmpo de e~r~f separados. Y If) hkimos pruque realrmuw~ ~e.n{amoS' !1iInas de estilll'" juntos, y flo.S iUfltr3mo~. foci3m05; !Ii.mos qlJe pdSaba, y dra d dia rue credenda ti!50, y ~f:"rrrllno en '0 que flr:ry es e/ dlJco qUI: eSramos presentrInoo, ~ro 10 pfinr::lp.jf f!f'<Jn lois ga mil 'Sj y llel" que PiJSi1W entre (Io.'lotras" (Gmrfy Alberti)

[)IVNlAMoJSUEti.!O SnREo:

"Yo {t'M que sl NDyri'i'i'roo" no hLloJera exisifdo' ·con:1'O exp(:_riendi1, ilsl cornu 10 enc:aramos, porque es M.sk amW1~ an dIsCi') doncre le fo'm?il nos flie cond.ociendD har;;ifl fas. canaon.J'?$, bastan'te ddl2(ente .SIv que hlCkoos en i;',5le diSCO. La fOm1iJ .soni9f8, li,l' in~ w~tlgari(m. d€lti! experimentiJdon (Di1 fa Idea 'at!. uabayiJ[ ('em flJ pf'opio 'e5tudiCJ~ todo 50 nQ~ r'QmllJ- 10, en "Dlnnmo~, a' ~s umciones. fr1 afgrjn iem1dd, a mt me gust.6 mu.chQ et reSl1ll:i;1do. y yo O'I:!O que SJ' ~.Dynatno" no hu/:Jil£!'ra existid'o. 0 sl profulblem~fl' re no fiubJer8.!!ldo UI1 disro, rfunr;i-e no nO$ ~rJblffi!· rnos 2,n(mado iii !laCer otra cosa hrJY ei f]f!lpO rJQ .~x~tlrfa Y .oro~bf[]mente!\'t1 ~drla semido h~r arm di~ Pl'iWJ "ay~mo" deia t.irn1 pwrta abtertfJ para se!!uir fvu,;irmdQ CDsas, f5.~ es fa Sen!if.l{1Orl que ,tl.)'I'imo5 rodru ~ (Gr.I!ii:t!!IO Cffi'ltIJ.

UI.5 CANClONES:

"5Uf'no 5l'eteO W e.s Lin disco O@ OlIno(mes Adife-retIna dw miD, liJ:; G.lnCICUWs rJfl!'hn.l~rtm Ie formo, c.omtl eMn int:efpr~fada5, La5ustB!1cia rie ras COItIdOlles eran mils impmtan ~s que fa f[)tm~E'i1 qUi!

e[l{dfabamo1 esc. y ,~ pfOrJurooo q"U'e se I~ adoptcl diferent~ moment05. Ht.iDO afgur;os .~~ dilnde rQd!bilmos 1m tenws e(i {;ormil de tHQ bi3Sfco, COfflO una especie d~ power pop, como r=! raS(l de' "Pa£,e&lloo pof Roman, En otroS f~.m.:I5. 1l0:i SU'· mergimos en 1l1J(;'$11OS ovm.s; ro/1 teelados, Y l'-nel (as" d:e ~ X-~/~yn ~ .£'5 ramo Ull,;! espeoe el@ JU~O'. fs L1fI temall!!!c.lI(} con gult~\rF'.as tratddas ron wla forroB e~pe(@J, pero I:;J filM nUE'stril'. 5Obt.e e5re ~j5C(l, es que 11lcimas 1.111 i'fJiHenai miff grande, rliilblii 25 ClIl1cionE's y m;i~ momentos qUE car:rOOI1Ii:'S. fnl':'OtlC5 hJ1bll que hiJl:'€'[ como un bO~do y un .. seJe{"CIon en la awl ~X-PJayo" signifk3ba mosfmf 1I1"1"il parte 'Ill£' ~r grupo f1.'J(e, que rodal/hi IE'S ~~S a.m: piJ;!, [:, l\J(j momen to espeti.d como rua'qw~f Q tm

(G I15t~VO Cera!i)

Ell (J,MI>IO IJE C:OMp.ANrA;

kept! UDyn",mo" nOS; s€ntimos ~jerflpre ml.lY bien. de:soo e.J momenta en que 10 hlcimos. Nuest.il ssrurari6tl !;Iino, mas que nada, par JQ que {lOS QC[1rrl~ en la ([1 rem.a. Lo que 1105 p.asab.a en VIYQ, mw:::h.o gr-. wr; mtKllOS ono~ dando vueltas Y eJ hr:r;;;ho de' Cambiii}E de CClf1 jpania ell medro de t>5<:1 grfa pnr MexicO', de atgun~ /1Wnl?r.:3; tue como ~f r::a'filJiz:,;;eior P!!J(.a pf!n5~W anura es f"1 rnome:>nto de pi'lr,;j'r On p~w y de ~uperar redo nuestro en(orJ'l.(]. Un mon-ron Of; n?,SdS que noil/;,llamos d~iiJcJc de laelo ffiJra.nle 10 ii1noo; riP nUH:;lfiil" virlils. FliimD5 un poCJ .a ~a. ftJr" /0 que hicfmos duran('e E'stos do!!. .mos. P£!.ro eM teS(Jff"[O (J 10 olrlisr/co, n Dynamo J' rut! ~~ nosotlds Uj1~ ITlcwrda muy pl{J/.a Yo 1i ® Ill'p"me, nQfufi.' mL1- rJm mtlS <J,lIa, rlleporql.1l! tOCi:I/TlOS un PiJr de meses y d€:s,pl)~." flOS relJ((JmO.l, if la compa(l/ii ilnterior nQ hbo nad:a ptlfCii 9ue el di5CO perdurnra, Yo Cf~ Que PO! esas If2Y£!S @f disco no fue mal mIlL [llt'fO (finemil> un gran co.ntaocto y eI hocho de habemos Jl.Igado eo" "Dyll~mo"', him que ruviefMlClS ganas df!! Wlf\ler ii! ~efJl1lt; a I/er qu~ p.1l:;a ~ (l~la Bosio).

EfEUO IOQP:P!.f:m

GIrI'l' 1'tJ Frf(VPf1'O::ict &ca...r QOOI WI Jll/~ rrle ch..lj.u

~ pi!'f~lJil;~ 11.J5I,.. eJ ~pr pelQ ttal' f'"5 wIo tIlertia

'II' 1/'1 l'!Ti/eI'II'o pJ!i!i

O.l'",f>I rn

;;t.\E'J1Q .. ~fi!lU~

wdil K'l "lIP" ~ rPflSdS

Y oye t .. ~ $I.l"BrJOIS M .. " mar ~ 1;'$ tjLl~hlUtfI

~ fa &ltlef!d~~

e f" efKl'!:l rkJpplei <JJ,3fldll' Ie .a,1cfcti de 1'1'11' e5 t.~ elKfQ ~Jet M,rid" t1' ~.!i·de rnl lI!.oIffll't'., 1t\_,,;:,,!l'C'., 5'(l'lj~nJ,d'(I

IiIIlr tf{lil ilt."s.'()f1 ~ 1.1 ff~1!'I'lda ~tLIarnDI.

MSM.NDO I?OIt !!IOMIA AhofD es hQJ1~ de m'rpl e~r(J!f pml11liJ Ji!l1' kllll~M 5Il1'I1i3>5 I; y ,Ii::' 1Io'"'/l!i'e ~5Pero

pero es mefOl

edI' ;;difJ~

e IIlle.r?I,;l'( :tJ'l.-..r:t3f1i1' A/lifa eJ fJo.r.:;

~ 'lO(~T

!!Jt.J tjOCh~ ~4J1~1r:0I;! hKftJ. I!\! [)(Impo

II, ~1l{(l1'1I~ dlwllro 1Wr..1l<

Idl L"JijMJl~ Po!il'<l ClUOOC

Q VCI eMtly IueI cir:: {,"<l1<I A/i!t:Ird (!:. J'l0fill

i' I'KI (tie "J'"

mf;; all'ligru

lie cambladcJ

plN"Q .:lIm fill ~tlr.Il!fIt1 pe.rr1"JIIl'-'CIe Il1t~1:Fl GIll il'Hdcl'a

rllfl rn t/iCftl CO'IRD "~.,. nafl<! Hla~ ,o,lra dt>cit ~ h~sta mnilana

'mt

f!;fIIG'E'-!.lUmICQ! Ani v~ la' ~wml Jil ~fece ~}I'!~h~l1ir tu! afoot w/ol mlQ llili:'ll~ 00 wr ~r1!.!e.I ~fim fMgljeSt.iirita lI'llQ ~m'I'll'iI f.t,S:rJm~

- d'E'f.IWIlil

LJcrw s~, y ,;wprki IXJr la carda dr! aIm ilTfgel efocfrirJJ ~Mk1~l;a~ I15[:Ojr d'J (ile de< IQ migNc:iO.n debe set'" el Mbfrl.l1 ~ £'~'Il!.lli' a,lgO q~ e.!ur./1ooo I.JfJII~~ t~ jl~i£' mifa!'me "los ~ dI1n iMga 0'Il s(JJ p<Il'<! [U;'5ilf ,ru J~r.i! IIC!il' c,!j a1 delarr.e- rota yapagt~ pat qLleDT,;rr 1iI GI'!FIm.

(REMA, DE IES1iRElLA5 i=--o r]1!J2 ,Ir(adi~ e!k!ilt IJOCh~' 0~!<11 5O.ore el ~JltJ f&lll,~fmtw espwqba iifld t~rl~ apari.;~ l1i.!OLi1'l:l;la Cdl'i'io ~~re mggir)tl ill m:.tr~} V!~ , ';lIii!foI!:I'l'leffij ~I'!J rWDf~la

II ~~t'lffl:I el1m 'Qrt'li~. ,~t!!:~ ,t~ !W-JI;a~ ((.I)'Ilwmo'oo if:>l,.,.!

t~ canumo-s f1Ul!' ~fIi¢$ }' wbl ,5JJN. u

ILM VIi'NTIiS:

~NOSOtf05 no romos grandes venOOdores de 1i,J/sr;oS" no flay di.srns exct;'siV;'llmente eWkx;ii/OS," a fa .rfl'€jor Wada Pef50nar signifiCiQ una CCSO'l rmpoJtaJ1~, /XJl'que ~aJiamos afiJera' del pais, y Sf!' empf.?.laba' ,D '!i€'fi.I;l!'er en O~fQ fiJd:o, Pero €n term/nos, d€! .cifriJ'i. NDj'I1,j1mo~ no e-5t~ fJOf ,rJeoojo de otms di$-(OS que 5'Ofj' ap.;J(~1"!fefl'Jente m,:l<s ,e><hosos pofJulatmente. En c-ambio st Ia propu~ta df! ~Dynamo~ c~Jo mas herroelJ.ramen te ,!1fl /a gente. pienso qu.e pu~de ser eso jI' proba-bJemente no tenia eJ form;ato f.;!dialoptimo par~ es@ momMto, • (Gustavo Ceroti),

tAs: NUEVAS BA~Jl,i\S:

"Nr;so(rr;)S fulmos muy infhIen'Ciados por ~ !UfgimiElll{O d~: griJp05 n uevos qlJe nm g[jsl~'b<l'fl y se\I"J,ramos .que habta a/gurl parenresco coo a/gubas coSdS q-ue no$ goust.aban <l rJQ;SotmS" tM'lbji2_!]I YO tte'o ,qUI;' hemc:fs tefl/do (JllBI relaci6nr)n poco lI.ampJrk.o, HefrK}$ab$orvido mas dffJ 10 que eUa:; to han irecho de n:osO'oos_ F-i'<i5~ q.f1E' mucn.g: grof:;o5 flLl'ems V€n a Soda Stereo corno lifl8 punta partJ hac&' una cant idGd de casas: q:w:o en es!e momento I'lD S'E! hacen denim riel POP. 0 par lo menos no .son popuJaros, y SQtIa Stereo estci ~n eel centro Sf, a fa mejoL eM es to QUE' flOS ha p~~ada,GLlI"!' ~tar tamo l~n e-J Ci@ntro !lOS asust,j) un pdro, f1ntonces fros mrremo~~' UTI' c(Jf~rIo. 'tt) cr-eo que- con "DyoClmo~ pfna eSQ, fue rnmo COI'r&J.~ !HI p;;Jt:o de fa mlrlJ,Y reto,r(I~ ~ nOSQt/QS n'l1'mlOS a 'lief que pasaba '00 eJ juego, gfabifH:lOO. ure d~srn e'S un poquiw cOfltr~(io .iii' e:ro. ill act/tUG es mas madura. ,:k, em&!ror, por 5!JpUes· to .. mn Ia expw/enda anterior. ~ como qu.~ nos ~tlmQS 011 grabar, y rieckiimos ha-C/2r!o erl atro pals. En rlft1fidad. deddimos Lond'f;!;, en oftima lnstancia, La cuesti6n mas imp-orti'lntie era j:Ufl Mmos ros tn;s y ~isramog d~ medio flab/waf que tenfafl"l'O:S; ,nlle5 trn5 :famlifaiS y wrJQ eso. y roncei1 tr.i!ffKJS los fres como lo~ofcl.mo:5' nocno M ~(ga{l mnrnMro.. De lOtfa' fof-

ma e! disCt;J ,Poa'r.ir:;. fJOlb8r sidoere-mo. y no To hubiei'ilItflOS ~xxiid() lerro/nar (Gustavo Cerat-J).

IELPOD'_ECliI:

"1:.0 qt ~ q1J{z~s 11uhleramm pod1riO !lacer en es re disco es rep,re1ef11'i:lr nuestm miliicQ 11 mne de imag6l1e5 de podfN coniir'!IJ<1miE!fI .t:!l_ (Of] e51.o)'o es(Oy Memf5tado en eI as,tJ12cm mr).sk:al I lay atg-uflos tllJE'flQ5 ~XponMtes tjf!! la mUH01 pCJderasa Soda S't~rE'O pOOr;~ hi;lber adQ{J tado es-ffi C mt,nQ, terllamOl Lin n'JMtOn de (~rrdOn~5 ~lJ~ i!;r<1t) padefOH!i, pero wefenmos IJn (ClmlnD m4s 5utlt no es wr 1I(fvar fll contra. Sino que ret3Jmente@'J r-esultaoo arelSrko 1>'-' mejor. E5 mejof p-t3r~ 110smroS, l'er-le.r IJrl'<l sU'>tancld POfJ mrar.ta, y no tener que recumr-,;i 1m es:tribilfrj hetOim. Eso yiiI I() HI~I'i'O$. De goJpg. como tornlas, a o£>.5a,r ('jUri: est1:' disco M mucro mas emoclon.llnte. y merlO, fOrI'TIatiro qUi:' atm. nOS' fmpalt~ menD'S la I"mmem ~n que ,erlC'aram05 e! 1'e.iTIP" sino f!1 tema en sl mismo_ Deadimas WCijr esa imagen Of:' Nata' ~ta Soda SterEO. y pl.Jede fracer ~ y to o frO", y nos me-limos: ma5 en las (<ll1cfones De em habl~ t'_,~E:' rirsco: ahara. si r;;,,1(;J E3'1 la genrE' G no, E!5(l: es kli'l relfJtivo, en pr/rK'Iplo ej'ramD~ mLly roniBr'tto-t PGlql-lf2 /jay c-omo una fece/X'ion err primer'} IfI~taJlcla nnw bl1en~. ,~-" piiim 5i'lbOlmr e} r;fiyoo, f-ray qlJl:! IIf!f (rUe ocurre" (G i,JS tavo ~ftl r),

LAG WAClOI'K

NV01vimD~ a ~ rBrga. en [nero dfl estw <:1110, con Un.:I aCllwd murhdi J"tliP.; n!/~frKlJ. in-r1F!pefldieme de ';oj presi{:m 'lUll' y ;€'J'ltiamCls,.As( como mi dist:Q ~Amor AmarllJo~ fue IJrJ disco fntimo. rorrcebido. eSff;' Mmbie'n(ilVne ~/gQ de Inrimldad en fa bandaen!ii misma, Un reenruentro fiJiiHr1 ha-bfar de clmQrE'!i }I' adlm M dichos, dur~ntt: fflucno tfElnpo_ Es

, ~5 de:scamado, peJigrow pOI' m6rl"lE'I"llo.s, pero f1- na{mente rue como rna nl1T1NJf1Q. EncontRl'm05 'C0:0I1 e5.fJ pe1S(JI1 Ci qJH'-' se- fe8l'lCOIl tro can S'J misma,

PlJ!!.NTA

~ia >nL'b.! P ml ruelp.!'} r;omo ell) de AC.Jplllro Eo~I~p~~1f'

flO se ~Il"" m"," pa_li!

i'i'lJf.' fil no Pl~ ~ At r.IIl. <II oJF

jur.!u irme plY /it." I'<tm<t~ a-ilQra reoorc ki fJElI'II:::I'ib 00 flJf! llifii:ieIlie ~

IHIiI veJ_ IlI:1i11' ~fla

Y yol I'W paeOO rol't;a-

A.t Ql.t{ ALOJ.'" mi vrx ~ill n~ a My renY JmI1t do i\:tr pi~ !!It f!>1 air<!

5e alii" ~ay ~-Jda; ~1fT1A' m~ de' kJ fJlJe PDdri;l 1iY

Pm;' rMislD! a ~jjarfe

a mm /lJf/f)!l riB <tliIT <'l'1~jJlf~'~"

~I drl'lia de 1m rol

1'.1 ~1:1'~ L'II!J~'<Jl tlnl'flf ,,~~~J

MomE:

'off.o~ro I'<In ~ fDl'1.lS'1t;a oo\~ p.tir..~IJ~ de-1em ms-tan ra-roe;) (iJ1'mi!ll mI oed

ef 00inr d.w~[Irro ~e Q'e.51!'O!1i'f'(,'£' lMy~(l~l'E'

JI,t;Mz5 mi K'Z_ ,SLI'dL'IZ;J 1111 !/IM~ Ct'frJ ~ ,e5<:i)-j'JIoI fl~

{llj'llf no fuiYYf.n<E'ddU

i'lwa oigo r.rt.ll::1WS ~i.3~ j~jmP'ldP~llE!,/l?l'

onrru ~cr Tf AI'I.IIO

lJH lJf(lS', rE' AlMO

ZOOM

~ff'ro I_~ ;."'IXlf'l'l' arldlqrfll'l:D qlliIND el lin dQf l.OCI'VlO oolre fU11ablo:; rita ptatij I'ml ~IV JIlQlwdaJJie qtNelf.) un ~ piviJglli1.W l"rud'blime y ~!!

QlK' rodos ~ adlttt15 iI £'~:rw MOgru (II:! iNtlfioo \.bV ~ Ila.:t'f'W

bI1iI (lJi!lt1"tl ~l;Irli1O I\'lIe.nSO

ttl qLlI? ~ rI-llfidi ~mJro eiroIr doMoo ~~ pterui?J

loam

PoI~)'iI~uvt! ii'1!'11If(~J'~ Enlllf.~ ~II.Jl-.room

l.L1<; cJm'Jr.J y 11CCiOO,

rif25PUf!5 de 11'0 haiJJar de fil:nlas COSi!I'5, piJrqll9< en fp.ifJlidad s.iempr~ tenJa<s un W~ tiD. E1 ,!:lara/eta es qUi' @5tO era mrno un matrir1llDrliO de;m€'mfJr~o. pew que tenia OOBtl :5~O efl ~J 5cenari(;l Freruerdo de LlTia pas rOIl i3f1fEJ/'kil Roo_tperar e1 afflor mbff' €ISO no fue tadf p~o Jempo, Cosas p~f50m.le5 de Cdda 1)110 luen;m fNIgan:r..hfjrrdo, prffO .';lrIceramente harta prmr:lptO$ d~ ,s.sro o1fiiQ no ,tenf..ilmos claro si B' te disco ;b~~ ,,3 SifJlJw 0 MJ. (Gustavo C~a(iJ.

EL N'OMBRE:

NEs i'lbsolut!3m~nte' ror1JJir'O e-I h«ho del' namorEi, hOlY qtJ~ {Ul'f1.rtde w~ rlombre at dis,r:o, en rQI'l'FeS yt.I e~tCly l'IaciMci'O I1ml fetr;il, y dft gCJrp~ apaf'iK~ fa ftka del sLIt'f~O stereo, Y SI: (as 1m:'! y ,'Il t1ejamos al'li repo~tldoa II'!:'( q~J!? surndja, ~s .simple E'n este asper!'n,. ~SPl,iE:$ ~m:-M!To!!mo5 que fEnia rr=far:Nm U (GuS1:(j'l1{l Ct'([l rij

IN~WEHCLi5,:;:

"Este E"5 el discQ [/Lff.' te 'Stgl.1ie no 56ro a "OYTIamo', !l1n0 .11000 el procreso de dIs· h:ini:.r.am.rernto nt1~$tro. no pt3dria haber saflrJr:t anrn>s. JnfJuel1(JiJs hu[:{). S~ habln mucho de. ls mUStCCi 1I1glesa: como unIC3 iflfiuencia. En est~ dio;r:::o nUDa ,g'fgUM.5 pi3r6mS'~T05. un asco comq"P'r:!!t Sellllds" de ~h 8DY1, amBr'ic.:;rnos eJloJ, Et1! fue un dlsca pdfakfo t;'an 1.9 ftpoca UE ~ReW)Nei·", Tile Se;lrfr:), Y Era un.a In vestl9oilCIon mu;y toes que hada illt rn~i(p, q~ bisf{:amen:te nQ tenia nmrx:imi;mt05 frJilliCiJfE~ daSi('D~ sin embargo Juga6iJ cO.11 tof,lw tfS'O'05 I1?/erll'errtos. e sa idea de m~tMlQ5~n eJ ['e.rrl2.r1Q di1Mto vine' un iODeD par ese cNsco. Par' J;'lNo lado, lHt.r· chQ..5 di5ros de tend nCii15 amb{eri'H:s-~a$. fijmbien rt:i rod: nacro!'kJ! ~"casl!iu totaliriati. nm sus di1f:~nteJ. f.EfldOOCin~ desde Spinella d' 'La Bibli.f~ de !/ox {)Pi Hay. tant.;!s ~. qu(\> Ii.a(l ndo J'lnPOfUlrm,)s ffi la fOrf'ifJ(i6!.~ de W10. EI mr,sr1"1~ gl11po ~n 51 misffJQ tdmbien significa i.ltgo y adopta,mO$ pr;r5Qnalidade5 mU)r alft.'rf'nt!'s De go/De Zer3 rkjaw 131 baja, Y:i.e rr<Josformaj)a en till gErr~fador de IjjJr!10S 0' per(U1idn, {j5! me pdS<l'OO a rm II a O~rly. fll;tQf1'{~'> el gfUpO terda rUerente,) matKes. per eSQ eJ d/sa.J r~mbi.@n ss Irll1 1~t'Terog&lr?(]," ((iUS~VCI Cerau)

LII U NI(:I;N DE S004 ST.tfliIl:O:

"A difen!(lc1il de otro mome-n to, mJJ1rie Jas 3 veniamos I'#t gira, dE! ~Sf:;lr todo eJ trampo Juntos ,II tener una fnformaoon slmrlilr pameid;=J. porque! uno mmpr.ab;i un diJco, se 10 pa~hil ii' olm, y toab!i lenfamru maS ~ mE'IlW la misma inrnrmild6n Ac¢i har::la mucho riempo t!om:le no I~(JS L~famm y dQ'f)afl QcJ<J uno enttlf1tf~b~ (;Qia:S djstintas. uno ,escuchaoa un~ music.;!, CHIT! atm, ~r!)l1ces eil toll" cor'7tramQS~ we db'tirrtQ, A IIer qUE! p~laba cad.a 1.if10 Toam ven;amos con eoses distim.as, (on IHlr1lQ5 de' con tad'O, otwJiamMf~. ~ero to~ tTleJYOi'l.?5' PLlnfOS de mn~arru t?;amas tl05G~lOS mismos WGlndo OIJ.estr'Ol5 rosas, ~ (Chafly A!beni)

P:LANBlDOR Gir:a eI.~ leJ'liQmatl'/e:; fJl!JI'1a~ SOJ'POOIo JejUglIl;~S eo~~oo~ L'i:lY atJte ~ IiaJk E!tfl mi fi7igiI ~ ta [e.rrjlJr.l dP. 'Sfl di.Ioo, ff1i ft<Jbiltsi 00 ~ J'l'J.¥wmQ .~ m'O ofr iLl' 'L<liZ q.!.JE' ~, UlRit ~llIlil/e ~UBIlas tragi! ""'1'10.'10

'COR:A~ ff leIcJj marcola hl'Jl"a del final de 00.3 ~~ v.'lC'Ja ~~ ®'lrl,De"fi.iJn::!.i:T~~ dE' ~ SL rJtJel@ VIill ef {MfSilJli! alrede.v:Jrx .mnr{' ~!re' IJ ~!.!Nb~J~ tct'~ili'e~ de agUa pi&tsJ (¥, f0£ma5a Cf)fai 1'j'O·(.QI1ocid- orrn ritUtf1 ~i12 rJi~ rdlrirl PCJr (;..m dIa y ~ balalia por las rrodl<5 (dtl1' Y !lJefla /liIjo e!Sl:)! -detl1t! Qo:#! /Q .abtt= I~octa tM JfII'.ll'O"~ ~J' <!'casoil fun~ forl~ rk f;~ rodo .a:welit) o/liUJrtjo 5£'gLIH'1I 'E'i'llna~ ~ 5I;'(l"ffQ 1!\I'J!re ID!!; t!r7s I!!l'quen[i\'lGI~

~I;j:l"ElllS'lAR se todD !r:iilll$ yo q~~ .rrE'E',~ ~o {1I.!isfer.a O'OO'l.<i1 ~nCim~~,Il;;o.r;;., 1'.I'!;;t5 p(Or~ pen::l.dio..r ~ . :IOlb IMt n~ .ef &tJ ;n,u;;tl7le' Y 'la~ r}a~til ~rdf {1~ SiJ{1 IlII'i>r tcr flO hay m'lis.~SQ set J;l!;!r<l~1 _1M lIdr'Ul1tn:tl5 sLtel'ios ..e rrunc~ IDJ'.Ii Jgua!

YCifia~~arwo 5 que y;t no puetfi:J·~wre rnirame: :;vJo hay n v.':e .s-n mi cli2fIJ Jl1~E' Y fli?bbs hiNI<i IJJ 'I{)(!Z[Jf de IXJE'IA.1

!iutJW:;:rIlt .lI'i ['I'(J h;J~ rrJal; '~em I"i,iIbkl/lli'[a ~ de OOPI'O

C(jplr.:w.lo-XlV

E.n el ciei"J"e' del '99S, Soda efe.d;1.llQ ilIlg1uf'!QS (Onr:d~rtOl! p.U13 permane('er en ~a memoria dE sus Sieg,uidores, N.IJ@<'I.I'I!!' reLit.ale~en e~ N!<lItirc;, '!5ri3lrl R~.x, durante tres 'fines de se:manei ,ons~cu1I"'o$, en Telefe, En _e.~ ~rogr;nlla Vide,omatcn 'I en L:il PIMa, ant~, '150,(100 'esped:a dores (~ill.l bieronal escenario ~~gunos in.teg:rantllf5 de Vim!: V tocaron "Amor D~~,artablif''''). EI trio iC,omenz61995 COil entlis:ig~m(). Ccl'racterfsth;a lesta. dt-ff(f~ d@ hal"af en los ultimo:s tiempos ~11 el glrupo. Un~ g:ira POT Lali f'lo!llmeric,'1ll {Hond ILIf oil!;, Pa,narm~, Co:S:1a Rka\, Mexico 'i GuatemaI1a)yU.SA. prec.eQli~r"Ol11 a la grabadon dll1! cO,fI}Gierto plu9'ged pa,rill MTV eel n de Malr.«l,.a1e~ cUBi saed vto ~n a I'bum denomin ado "Carrion 'I muslca p-ar.3r-v6Iar~'. Las iliUindot1i!B en USiA fueron ,e i'ogEadB6 por la ptensa ~orti!amerlcana. As,1 10 derntle.str'iilin 10:5 rornentanos epareddo:sen la 'Opin:ion de tes Angeles, los Angeles: 'TInlE~:S. The Miam'j Hera~d.r Vmag,e Vo;ice y The New York T1 rnes, Soda taco. iiilnt~ 5.000 pei"sonas en e' Otympic A'l.Ioitortium de 1-. A", 3,(m'O ell ~I Arag,ol"l lheatre de CI1k-agio y 4.500 en el Palladium de. Ne\l'!f V:orl!;,

E I' show en MfV 'hJIE! gr!3 bade pOT '5 Qlm OJ ras 'Y en un .. consola de 32 iPista<50. tes mlir;ico:s inl:,r]. rados f~ero'n: Tweet)' (joJlil:a,lez (t,edatlos)y los ,hnos: Dleg;o, P~r;lfO '!I Ez.e.qRJliei ~,inguers;ch ((iE~ 110, viola y fagot re-.spect,i\,lamente).

1:1 nuevo disco fue pre:s,en1",do en el sou~ CaUl (dIE! F'abian Vbn Quii'lti~r"c). Presenta CUla," tro temas l"itH!\I'OS: ·Cor..al, Planeador. Supers1:ar, Sonoman Y lin track interactivo. "Mas que acust1c:Q es. un disco (001. die (a,nciorl~s ,~Qmf'Ol1a-. bles. Te iMl5talil,s, ." @iclJC!harlo e'n un, Ilu.g.ar de I;:onfort, ,pero pasBiIl oo~as que te saco!Ir! de-I te. rrli1:node~ aburgLle~~miento. Sonoi!'!l'!'I1l est~ (QIl'Cebi~oco-mo 101 banda de ooi'lidQ die ,aqluel p~f!iOif\aJe de :Ia revi$l;<I Anibeojii'to, Un sUJJfi!irhe'roe de 10:'> mu.sic::os que Ilw:::haba mn S;LI~ p.odere-s rnu£ico-mentales". afi'l1J1o Cel',atL D,jer'ol1t un mini-'OOncierto en Pfomu~ica (loc~1 de ~a mi'le florida) que fue th3!l"lsmitJldo pOl" Rock &: lPopel"ll

~~ piroglFilnlill "eu 111 c'" '1/ t um b I 'f1 Il , luti II I' , h II do, el loil g-rliJpO a'rge",'~~nQ i\111 d.1 kit ~ nw .. 1 HI u I ,t~1 II red mundi~1 mas impo tal'll. d UnlflU ' Jdr III I'. 'V '10 tranlsmFtiol en ,~merirnlo3i<tin~ con audio (} Il1in 1~'f!1 ~

lEn. ·e'll 96, "l:0C.9 rOn e-n Ewador. ell II e, \fIC'n .zw ~ 1.:1 Y Mexico 'I 'SII 24 die IN "wiembrl'l' e~11 BUeno:.5 Aires, en "I !Esta.di.o die F@Ho,. cienatfll la .prime:t<li [orrtada de~ IFesthrall .Alt:em.nivo ante 20,nllO' person as,

Ila .s:epa,racion

Un siIcnc:i!ll {Jm!Ol'I'gado '1 !klma1iw t:xi.'i~i6 en res prlmeuJ.£ meses k '~97, Htlsw q;ue, a jilltS de. Ma':t;Q. !m rulnore~ & r~l]aaIl:i1m qtle £:mp,I,r;ramn.::i dtC~l,kiT Sf (,anfirmaron (! trwlis .de I ma 1'lotida OJf::rtilda en el Diana UJ. N'rn::icin. Lus m.oti11ill ~O'll ~a1'io:i:. pero £'1 ,nJs imp-,nll'li'i!)£es £S£l f(:I~ & qr-lrlJiJrn de 1a. qrre .~j'e.m.J.lre J.rahldt GeRlt' 'J ulnta h-ubo tlug esJortarsc.[.Iara roll.se-w~i.,kl CfIll:uda ~ eaitt5 «SIN'~ liu Stereo" _ Qt~i:t'as .st nDz6 .en Gl~,m.tlt COItIc..~~'ros, 'It' SOli 105 mi:;~nQs [I'rOb[emru,

,los ql.l~ fluJei1 tWill. que t1pilre:tim:m Jespufi d~ '~D)'ltL!,rt!(I"',

Emu.! lm ~~dw !TrucendeThte EI~ fa ,viM dc., Soda S ;:m!Q, Ei. 14 de Diclembre de 199 J , Soda ~~ $tIl wcho en CJ.lantQ a pop1,!fuirlJitd "j tl'I.aSwidCIc;l, CChliLiem~ d~ I!iio, $~anwu;ia como :nn grupo ,que InwnU! SeT' ai>!ern~dll'O" ya ~tI VUSCiIlos gJ'1I1laas €SJ~rm. fli los wande.s acm~[&~lmiew.:(.I5 •. Nr) q');~ieren .que !O~ de;nol1'linen !tlS rnejotEs,. f~fnlkm d mooimiwro Wlliro en Argcn~hw" 5C ~p,art(l" .del Ct:ntffl'; ~C' d'sl1'{oo liIaol!1 tm ICOStwlo)' apmtce11 a S1t) a.fr"dedt.PTlt's, tmno sar~'itil:'ii grupm; .(."0.tl!IO ID.s )(1 ,~cimiada~, w t'€GdiOOd mo't~'ItI un .largo para~e de oos{ J afUJ.5. jil&l,~tlt J' 995 _ Las gaThs15 tl'~ ltr gj'!'Jtfe. IDS tecWttrdos" ,In$: ilIijon:m~ )' d pe-dioo ddlJubllCO, ttUeg.m:1Cjj '!til ~ocu:n- de !a /)ren.:;"" h:a:ao j)o£ilJ!c !a Vl.li.Clw cs.p....'·rada, Fem fm waD fiAt! r mHll'IlnHcCl. L:!. r.a!idiul. "j ht ~xqr.dsi.tet sigu.i€"rmi inmctllS 0 Illl5iC' 'JIlej(Jm~ Ton- £l hm'nw 1)011 ~;;rgorn- SQ[.tOi"U1.:ruW ref s(~ 5w:rc:Q ''id se cUlIt.!)liQ' .

l1egrY 1o, cl?~t~i~, El Z8 y 29 tieAgQsw 32ct.'O ~ot;IJ~c~adores en d rtiltlcia d~ depol'ms en t:.t DF lrt.eXkoof} b aileron adios. Toea-rOrI el, 2 de ScJJ~embre ell d E5l,~di.G L1 tU'naid(.l'l'.1.l rn Mbl'lrerrey, el 6 en, el EslacioMmienw del. Polle[il'D, ell Camc(.l,;~ I Venevtekt, ye! 13, eN d Ertadi.o Nac:km,d de Sllml~ de Chik

E'i'1I R·[1Jef pfare. e~ 2000 Sepciem..bre, Bul'mo Aires: los tJio 1)()f IHtt'n1£i tit.(.

Df,farc:m ,11 eS('I.'1Iilrio, m"gitUo.sO!l4i Sf". Soda Ste1:t'O, ~ de fm:m!l.lf ~'m P[l;fte: de. m hi~wriA ,d~! :rodt. lUIdo1W 'j df Ambica lo~i'[);g:, ••

~, PALAIDI UMI

B de Marzo de 1987 'PER::!:I ANA AMEIlIIc.AN i\ 1 Mtl.G ENE S IRE1R(J mas

SI NO FUEIAA POR" FINAL CAJA NEGRA JUE6D OE SElllil:CIQN a, FllTU

DAMZAROTA VITAMINA.S

A1UlMO

SIGN D,S

EL TEMBLOR 30BAEDD31S DE "IV JET ser

PIilORl60S

MADill PERSONAL

EN EL B{]HDE

El CUEJlIF'O !DEL DEllTO LANS'IJIS

CO RlAlO N 0 ELATlJR

EL FUlMD IJiE 'IUS {lJ!Oli PICNIC' lEN fl." B

TEFlAPIA ,I)E AMOFlINTENS~VA IfITA·SH

ELf1ITO

P,AGFUG,!)S

f ERS'ANA AM ERIICA NA S.1i(iMlS

FlIN/U I;;AJA NHlIRA EL iEMBUlfl soSFImnSIS !J1:1V

EL 11 E'MP{) ES, m N Hl[l LA C:U P>ULA fB IS~ NADA :P,EFlSONAl

~CBO:W,NlE PAU,~ ~ HOTEL

MEX!Ca NolIl'embre!;i.e HJS? t;;~lJlAOO IlMAGEN1:;S RUFICl EWS

£1 NO FUEBA POIiL JUEGO 1:lE" SIEElUt::E;ION SATILITES

'PERS IAf'."lA AMERICANA. IEl TEMBLOR

:oANZA ROTA 'SOBjReD(JS~5; DE"j1jJ VITA-SET

NADA PER50r-.lAL H. rEM BUJf1; l81S t

-IA CII~NA

liOMENlJE.A FElHlRlW ,MOURA 25 d Vlctembr€!'df!' i5hlf8

lJ, CUPUI.A

AlUlJi,OO

pmrm:; lEN! EU B EiN ElISO'FlIJ E DOBLE liIDA. OA.NZA. florA

co RAlO N c!'ELA.TilR

a !!lTMO DE TUS ()JJ).!l. FI NAL UldA mi RA EUIEMP(J [S DINERO SIG:NlCH;

El TEMI3 LIlli SOBflEIl (l'SI 3 DETV LA CliPULA ~BISl

WAD U WArlU WOiN \frAU SJ

·,ES1ADIO IIlBRAS SAN'IU!;IIIAS

CANICH'A:S DE :RUGBV '( HII'CKEY ) d.e Dk"Jemof,;:t de 1 988

·JUEiS 0 [lE.'5 mu~c rlil N

LACIUDAD !lIE LAEJIl:IA

LA C.UPULA

lJoa'LE VIDA

A2UlJill(]

-AVlEif/UOAS '!I'D:IE JU ue Y IlLlIii EIffAOQ'R

RESTIV:AIL!ii ANDS I] E Illll'U} tR,AC~l n de Ditl€mbie de ,19.88

JUIEGD DE SIE[lUCCIDN

EN lJ\ CIUllA!) DE LA R,Jl1iA, LA. CIlIPULA

IJDBlEVIDA, S(l8REJlOSIS :l)E TV SUGNOS

ANAL CAJA N 1::(; RA PIER"SIANA AMERICANA EL TEMBl'[HI

DANZA IFlJtrr:tI

PII::NIIC EN EL 4 B W!lAllJ'N DIEiLATO fI

Eft. FUTMrJ OlE tus OJO~ TIRAP[I\ DrEA.Mt) AI mENS IVA L,tU!lJIPUlA lBrS)

·IE:StA'DI'O IDE VELEZ SARSFU~Ul 22 de rJiC.lembrfJ em 199-0

EN EL SEPTIMC DIA

Jumo DE SHllICCION

UN MIllON UE AN 0 S lUZ CAN I::liD N AN~'MAl S.[!JIELES OEJARME SOLO DE M US,!i::A UJ:lERA H[)MIUIIE At AGUI\

E NmE I:ANI16ALE5

TE PAM TIlES

CAE EL ROL

PICNIC El'IIiEl4 E!

E:N1 LA C~'WlIJIAD [JIE LA FUflfA, LA c.uPULA

EN EL BIJR[!'E

CClFlAl0N I!JElAHlFl

:P'ER S lANA AiM EFI'I'CAINA SIGNIOS.

fiNAL CAJA NEGRA Ell'EMSWR

SO B FlEOOSIS I)E TV

UN. r~mm .. EN MI PLACMD n E MIJSICA L1GEftA (13,ISl

"GRA,N! REJI

'5 de }lJfllG de 19tH HO MB,HE AI. AG Uti sn-: SOIilRESAUOS

UN M I LLD N DiE A.rilO$lUZ EN n SEflilM n III PI. DANCION ANIMAL

DE MI;J::m::p.Il.IG~AA.

TE .I"AftA TflES

CA.E E.L ,s,OL

I 1,1"lhlll

I (n 111111

I WI 'I1,nJ_,lIJIII III I 1111 ~~

()mIlI:lU J IIII ~'J'rI

II 1111 I

f'llDJ lIU(l~:

NO EXISII ,9 PEfilSIANA,AMlllltflNfI EN CAMINO

SIG,t'40S

FINAl [;M,o, NEGRA

SHE'S SO HEAVY ITHE E!EAnIS~ R TEMBLOR

TRAT.A M E SU AVIEM[NTE N [J ~m:fmTD VERTE S:O!:J.liIE.008IS ~E W

-AV'ENIIDAS !I DIE JlJlJIlO Y'EE.UIfJ.

IMllUlIl:NOS AIFn::S IIlIlJEfUDO f" de Dici..'¥tIbi'f! de' 1 99~

DE MUSICA LIGEMHJI~ l1A:AMOI HOMBRE ALAGUA

SIN g,QBRES,IlILTDS

IilM MIWlN DE l'Ii\los LUl EN H SFfJrJMD mA CANtlON AN lMAL

[IE MlUS'1 G:.A. UGfFlA. ~ES!S~ TE PJiiRA TFIES

CAE EL SOL

lEN EUIOAIJE

IJ\ CUPULA

'EN LA CHH.'!AD 0 E LA FURIA r:IJRAZON DElATOR TR.AJAME sUAVEMENliE PROH.JtlOS

NO EruSlES

PEflSIA~A AMEfl.It:ANfI. EN CAMINO

51GNDS

ANAL C:t!Jl1 NESRA

SHE'S SO HEAVY m~E BEATLESI EL UMilLOFI

NIC N ECESnO V8FITE SElBIl(Do.sjS DE TV

·ESIIUI,1!I MUNiDlALlSrn, DE MAR VIR PLAIA

27 de' (;,~ IN: 1.992

HO MIElFl:f At A6UA SIN :SOBRESAl.iOS--

UN Mll.I..lH'4 DE M10S L!Jl C'AN,c~ (lIN: ANIMAIL

EN ElJ!EMilMO IDUA. 'FFlA1A'lMIE SUI\VIE:MB4fE: ~N ELROIUI~

FI Nll\t CAJA tll~I3R;I\ r:;OlRAln N IJ:EtAlOf! lJI;. cupULA TEPA~,I!i, mes

EN GAMINO

SHE'S S'Q HEAVY IniE B~TLI!S~ Et TEMBLOR

DE MUSICA, LIGER'A PEIilSIANA AME~II GA:NA NO NECESll'C VEiRTIE'

,UTIlIUI rDilUUUi SAN IJARIAS 18 de lJiciembre de 199:1

EN REMCJll NOS

SE'CUENC1A IN,ICtlll

TOMA LA RUTA

f'~IMA\I'EMal

UJfIIAIUlJA

Cf,I,Ml\lElJN

AMEBA

EN [;AMINO NUESTFlA.fE E~ lEMBHllFl IFIJE

EN El,s!EPTIIMO 01111. DE MUS-leA Ui!lE'RA

EN LA ClUIi)M BE: LA FU1NA SUl,NOS

~UEGio DE SEDlIC'CHl M fEX1lJR.AS

COM'ZON [IELAlJTI R ClAflOSCURO HOMBRE AIL ,A3UIA PAIMAVIEilA,O~BI:S)

'~EsrIUliIO ClIB RA5 :SANlllIIUIIA.S 25 dE! DrciemM efe 1992

EN REMOUNQS,

SEtUEIIJC!I_A !fIlIICI.AIL

TiD M!A IJi, !RUlTA

PFlIMlIIlJiEll.l\1J

WNA FlOJA. 'I;;MJlALE.(ir\l AMEBA,

EN CAMINO fIIUESTFlA. FE EI. TEMBwO!PI PUlE

EIIl El S,EPTliM6 DlA, DE MIlJtSICt!. l.HlERA

EM L.A, CIlJnA~ 0 t LA HllUilI, smNO:S

J'U EtlO IDE S[QUI:: 1::1 Q N TEXTUFtA·S

CQRAZON DELATOR CLAflOSCUfilO MOMBRE ALACUA pFiIMAVE:M 0 jBIS ~ ~!lI(lFLJ'I3(1':3

!!ESTADIO JUAlNIIlIE LA !:IAIIRERA,

MEXICO M;;l"ro~ 1993 EN REMi[llLI'N 0 S IIfRIMAV:ERA 0,

JUeGOo DE :S1E1l U GCIO N

UN MILlON IlE. Ati'JOS lUZ CAMAl.EON

SIGNOIS

!!.!J N1A. ROJA

EN'EIL Sff'lfIMIO D~A HIE

EN CAMINO tJiUESiRA. FE EL liE M BLOR AMEBA

'Cll:IDA[) DE LA fURIA, DE M U1SH::A L1GEiAA Ii'EFlSI~A AMEJRICANA HO ;'1I3RE A1 AIiUA P~I]rFUGElS

- ~1 rmreIi tk ltJs j'el71~ ,flO e.s cCltre.r:ro..

- 1.a' ptimer21 c<J'IlCia,1l JI I<l (jJtfm<l meJt{iofM'

da ~!rI ~ orden de cada rer:1ti11 51 es CUrrKt1l'. tas O!pertura~ 'I fQs cierrer'1 efta!'!' prNfoc. til'J'l'lE'fl'te o{(jen.ados,

Diiscogr Nil

t 984:: Soda 5t "'re 19,85; Nada Per:son I

19085: Sodill ~tertlo (Ma;l(Hilmpl ) 1 Sl!E!6.: S,igll1oS

1987: 'R,urido !Blanco '1988: Doble Vida U189: Languls

'9.90~ CaficJ6n Anir'll~1 1991: Re.:I( Mpx

1992: Dynamo

19~13:; Zo,na die Prornesas 1994: 20 Gr~i1d~5 E;.;itQS 1995: Sueiio St@reo

19S1'G.: Con fort y M rJSlc6 para volar

CLUB Dti LA IFURIA

Vldl'(j~ I" 11 II, II a', 'I 11111"111

Buenos Aires: C.C.524~ (P:11{}O Pte: ,Pablo rNlOiE!!11 Armesto l'e~: 248·,9:86.2 Ro~ar'to: Ituzaingo 3]37' Depto. D Pt,e! 'Carl,!;! Virt lel~ ~041) 1;1:-4585,

(Qrtil oba;, Car'c.mo ,422 Harri 0 Los PftatanQi ~e: f. GomEz Tel: (Q'511) 66- un.5. Mar d~1 PI~ta: E~tr'ijda 7400 Pte: Claudia Etthredhuri lie:l: '(Ol3) 79-112.3 Entre Rios: A.vda. de las .Am,er[Uls 2!BO CIP 3100 I?'''fam~ l~l: (043) 35-1976 Santiago' del Estero: Av, Rivadavi:a 10M P-tJe: IDaJn1iellJ'nz,ilI);'a {0'85,} 211-317'4

eWIl, .AN'lMM

E5par\a: Floli'e>s 2. Esc, 2 2do.l[) Las Rosas ,l82~O M.adrid

DhUagD IIII

Javier f.ndrade: -"Ella 1.15'0 mr cabeza como !In .rello/lI,er", me da I~' fmp'.f sidn que ei unafrns~ de p~:s(), de c,ar,j·CWr: ",

·IIENTREVI STA EN LO N [] RES, POR, MlV EN ,El PRO GRAMA SEMA!NA IilOCK EL 12. ns MAYO I[)E 19951

,gracias ....

A Gusta,\to Cer-arti, ZEta, C!iOlrly, Daniell Kon, Mario Pergol1nl, Nicoril'$ N6blllE:-, Tere:sa A)bornoz 'i HU9<.o L!i!'vin, A l,a coilabot":3ci6n periodf,5:tic:a d~ Fab"ilin Afie.1 Robl1eda pur la r,eprodUJ(d6rJ de los repcrtajes. A Dlol1na V&- 910, Arrlta Alrm~nd.nij1: "I Mana~ Gltlfo, Cristiniil -la !jllririia de 2:~a--, Ablb~ C~tl" EdiJIardle)· :Fa:brll!g>at; CYi11thia y IRQxana becretarias de Curatro Cab@z.a.s), CAP'IF, Bj~ljoteca N,acional. :Dial'io La Nlad6n. Gar}, iCastro, EI Club de la IFurla, Robert'O '!J Stell,a Ma~is Cu(dolett~. D.uro De Santis, R.uben JI~melnJ, Irel'r"n<:lt"ldi') Sa:b<;l, Payi (se tipeo todo), Cds.tjrla 'i Carlo~ 'Gat.ti, Ana (i~rda Martinez, Catalina Hartle; Marfa y Natal·j:a, Mo:scnettol'1li. F·ede, (iUls;,te!'VO 11' Diego PeFr~, Alfredo Roland,o, <I www,50dastereox.om,a J01>e y G~by Robjedo, a Si~\liniJ, luis Fr'egd; Gla.dy, Lalssue, Fernanda Gerv.moni y .Jorge, Ricardo. ·chi~Q" i3 Jorge de vtHez.., a Gi.J~ii1\1'O '!J Matu Io;:upm:ski, ~IGa~~e'9lo MQnt'~sjn.o~ 'II a rUJi'~s·tf'.a abueHta Mar!;:!, y a "i:mj·06. lB'IBlIOGRAFJ,A

-S·oda Star('l'o, Iia biografia,-, M.FemanO·ez Bittar, ed. 'Distal.

-Luca-, C;:Ilrlos Polimell1i, Ed. AC. •

-Cor",-zon·eos ell II",mas -, Laurlll iR.amos, '!j 'Cinthlll I.·ejbowk:o::. fd. AguiLar.

-tndc;IQpeula Hiis'toiria,del RQck. del ID:ia,rio, Ls N,ar:lon

Ad~ma.5,. archive personal que contiene nota's de:

IDI;!<RJQs: La, N13Cioli"l, CI,arin,Pagilha 1:Z Y lEI Cronirta .comerci.al.

'Sl!PLI<M~N'fOS I'JE Roct::: Rock de La -Na~j6rn, !)1i de (Iari:n. y INa dE PilIgfna t2. RJ:VISTA:S: PIEla, Rock 8. I?~op; .A.16 Cl'iicas, Ct:!rrt.1lroc.k, 1312.0. Pan & Cjrtjo, IE'I Musiquero, lwi:s.t:ll <kito!: .• Rock an Blam:Q '!l Negro.

Er,Il:il;E:VI5.T;I!!S TEL.EVI5.IVA~: Badia y Cia, Fax, Ca!"lO!lI 13; a~pen !Rock. ATt; MLisi,a irotalr, 'Call1oll.2; He.la, Susana, 'G,nal 9; Jugat,e Conmigo, La CE.!""~VOl. ftFtma de 101 Nochi'e,!!i!lefi:.; RCH::anr'o!, Musie;; 21,. 'Y M"rV.

VJtoE05 ~ONis.u LTADOS: S oda en ObI' es, RllI i do EUanw '1' Ca,ncl.on Ani mad a, todes de Soda Ste.rec.

ENTfiIiVI'SfA$- RI\DfAoLE5: M !iil11~S Cump a illd,5e y 11 em po piI!fd udro • .!I rnbes d e R:o(~k ~ Pop 'luna entrevlsta realizat:;la: OJ Gustavo C.~D"irtien FM HlCl .. en H193.

Co,laooraliori indliifl~ctamente: RQ.q'Lfe De PedrQ. Ci'.1iII1Ii.el Gr:"imhank. NiCQlils l!tepetto, JI'l:Ian A!i:Jerto Ba,d[iil, C<litOl~illla Dugli. -If\A:a,ria B.eM::n A.ramlby· ru, Marcelo TineliH. Javier Andrade. Daniel D~l[Ila. Ruth 'Infarrin .. to, Eduardo D~ 1<1 Puente. L;a'lio Mir, Baby flores, Rodrigo F~e~n, V les pwo,tillg:0!'11~ta$ de esta hh.tjori~: S.oda s,tel'e{j,

Foto'S: Arfchivo prensiiI S'oda Stereo y 'HItQFe~.

Gradas .... ,a Ursula, Mosdll@Uonl Y Tom~~ Gaspar (iucdolli!ti;;;l.

'4P'