v

nase

IV.

__ epSle

39/XVIII11. OKTOBER 2010 I NAKLA050 000 KS I TOPOtCANY, PRIEVIOZA, PARTlzANSKE, BANOVCE NIB + OKOUE I ZAOARMO I

ObcaniaPartizanskeho rozhodujli 0 osude budovy V centre

Anketa 0 vyskovej b'uaove no ndlnesti potrva do p%vice okt6bra. K je] osudu sa moiu Partiztinlania vyjadrit'v troch ottizkach.

~}ZUA1gA

DAY JOJo..20IO

17:00

3 hodiny lumby za (99€ :Host' zumba inelirillit

Jedinecni akcia

zl'avy ai do 50% SUPER TOMBOLA!l!

CSA 1457, Topol'cany (odbocka na Nitru)

Tento tyidel'l dostali cbyvatelia Partlzanskeho do schranok otazky tykajUce sa vy~kovej budovy na namesti SNP Anket u k leilo tem e zorga nizova 10 me, 10, a by zlsti 10, a k y j e nazor 0 byva tefov nil jej d'al5:iu existendu.

V prve] ot~zke sa Parliz~n~ania maju vyjadril k tomu, ('i suhlasia so zburanirn bucovy (:IaWa otazka sa tyka vhcdnostl rekonstrukc'ie budovy a v !retej sa m~j(i respcndenti vyjadri( k tornu, na co by rnohla budova ,Iuzjf po pripadnej rekon~trukcli.

Anke t y j e u rcena pre v! etk ych ob yvatslov P a rtlza nskeho Ita rsich ako 18 ro kov a z dcvod U ocbr any [e ka ;idyl i ,10 k oznaceny poradovym ~islom a petiatkou rnesta, I( otazkam sa mozu respondenrl vyjadrit' na] ne skor do 17. oktob ra,

Pod fa p ri matora Pa rtiza ns ksho J<l n a Pcdmenlckehc by mal byf vysledok anket y od po rLita oi m pre bu d uce meSIS b~ zastupitelstvo ako I budovou nalozlt. Vyikova budova na namestl SNP v PartiziJ n s korn bol a do ko ncena v roku 1963 a s I uzi I a ako sl obod.:l re~ pre zam es I n a nkyne obuvnkke] fabriky .. V roku 2003 ju odkupllc rnesto aj s najomnikmi, ktort v nej byvali v katastrofalnych podmienkach. Aj prerccasto vznlkall problemy , obyvatetrnl budovy,

Naklady na zburanle spornfnane] budovy sll vyc lslen e: na 1 m ilio n eu ra d'a lSi e 4 rniliony by stela vystevba nahradnych bytov. V prlpade rekcnstrukde vyskovej budovy vytislilo rnesto naklady na 2,5 miltona eur,

eANOVCE nIB M.R's.ktfarlikJ! 162Q (pri starej leI<Omi)

tel. 038/530 111 52, .... au, ban"..,.,~.ko-<ikno .• k

VYMENlME Vase 8·r~ a staliie zlato za nove, YpOvodnejcene, ktOni ste zaplatili

~

, [l)::OO]rmi1W 0> Tels/ar

Inovinka najlacnejiia opravy v mesta a opravy .na pockanle

VUAA CORPORATION

YURA Corporation Slovakia

dodavater kablovjch zviizkov pre automobilovY priemysel so sidlom v LEDNICKYCH ROVNIACH

prijme vjrobne pracovnicky / pracovnikov do vyrobnej orevadzky V PRAVENCI-PRIEVIDZI

Poiadujeme:

• zaske I en ie v Led n i c kjich Rovn ia ch (5 km od Puchova)

• m a n ua I n u zrucnost

• ch ut pracovat

Ponukame:

• prije m ny ko I ektiv

• stabllne praeovne miesta

• na stu p do hodo u

I

Svoje iiadosti (so iivotopisom) zasielajte lIa: fURA Corporatioll SloYll kia Piiehovska eesta 413, 020 61lednieke Rovne

tel. 042/430 7020, mobil: 0918/630003, e-mail: praca@yura-corp.sk

Tovamfcka 2104/14 Topotcany

tel. 038/532 58 68 mobil 0907/40 77 66 kupelneto@gmail.com

FINAN.CE CENTER

Vihodmi hypoptiii(li;a - help.la/ne p"r"d~nst¥" . VolajteaJ v p ,;pad", ak:

>. vam ne schvallll uver

> mare ui: uver a sphttka sa vam ld~ VY50'k~

0918949331 0903435564 HtADAME SPOLUPRACOVNIKOV

:-w _ r.:::::

AwBZ

.. • Autoalarmy

II: .~

.... ·Autofolie

.::.= ·Yaine

:.!J za.riadenia

' ... ,

.. • Defendlock

t-

= :C

J. Kral'a 25, Solcany tel. 0903 714 950

TEL/FAX: 038/5321045 TEL 038/532 20 83 TEL/FAX.: 046/542 10 15 TEL 046/54204 79 TOPOLCANV@PARDON.SK PRIEVIDZA@PARDON,SK INZERCIATO@PARDON.SK WWW.PARDON.SK

dnescitajte

Oponicky hrad ozil

stredovekymi hrami str, 2

Kruhovy objazd v Tovarnlkoch bude najskor 0 dva roky ... Sir. 2 Na.jlepsie si pocinali zachranari

z Bane Novaky . SIT_ 2

Zamesrnanie str. 2 . 3

Sl uzby str, 3

__ . __ _ _ str, 4·5

Auto-mote str. 5

K am za kul ruro It str, 6

Lekarenske POhOL sluzby .. SiT. 6

4Q'T"F.glv!t

.

~ 0905/64 02 85

PEN lAZE PENIAZEPEN.IAZE

• profesiomJlny pristup

• bez rucitela

• rucenie nehnutelhost'ou

• .nad'alej zostavate vlastnikom nehnutelnost!

Zap/atime Vase dlhy

www.tatracredit.skinfo®tatracredit.sk

091530 S5 00·0907860606·0910151413·0902555557

o ~ na vsetky typy olden, za we, prekl"j'lanie,

o ~ vYroba sieti proti hmyzu • pevne, navijacie,

EUROLINE SLOVAKIA

Predaj katal6gov a katal6govych projektov rodinn,ych domov 2010

Obchodn6 z8stlipenie TOPL'!.PROJEKT Obo;:hodm'i 1321/6 (b~dova posty, 2.p<lseh •. ) Topol'Cany, lng, Katrlik, tel. 0903/428168, e-mail: katrak@stonline . .sk komplexmi sluiby ·pro]ekcna a Irtilnlel'!lka, clnnosf, stavebn"9 dOZ1l1

I!AHKE STRESNE KRYTINY ROVA

• LAKOPLASTOYE OCEI!OYE ~KRIDLY

• TRAPEZOYE PLECHY

• ODKYAPOYE SYSTEMY

• SENDYIC!OVE PUR PALENY

~(4t Lindab

MIMORIADNA AKCIA!

CENA NA 5YEDSKY ,LIN,DAB (ROVA)

o d 4, 98€/m 1 (5,92 € sDPH) 4,5 8€/ m 2: (5,45 € s DPH) bez preloienla Akda plall prj obJedmivke nad 100 m2 s farebnym odkvapovym systemom.

PredaJ (montai) po celel SR. Doprava nad 100 m2 + vypracovanie cenoveJ ponllk)' ZADARMO ROVA = 5VEDSKY LlNDAB = SVETOvA KVALITA A SLOVENSKE CENY!

I!AHKE STRESNE KRYTINY. NovozAMocKA 104, 949 05 Nitra Tel/Fax; 037/658 48 31·2 0905 577 222, 0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk.e-mall:stresnekrytiny@stresnekrytiny..sk

Distribtlcia novin Pardon kazd9Widei'l do vasej schriinky: Hanolcva Nov<.lky, Bolnice, Jacovce, krusovce, Nemci.ce, tabokreky nad/Nitrou,Rybany, Skaeany, Solcany, M.Uherce, Simonovany, Kanianka, Nitrianske Pravno, N.edo1ery-Brezany, Lazany, tehota pNl<ltnlkom, Dolne Vestenice, Nltrianske Rudno, Zemianske Kostorany, Sebedrazre, Cerenany, Oslany, Sisov. V predajniach polrav(n a PNS kaill, Ivzdeii y obciach: Bojna, Tovamlky, Ludanice, nadlice, Oslratrce, V.Blellce, Radosina, Prazdnovce, Tesare, Uhrovec, Urmince, V.Bedzany, V. Ripriany, Nitr. Streda, Chrabrany, Boilany, Nedanovce, Chynorany, Gigsl, Kamenec pod Vtacnikom, Bystf'icany, Hradiste, Nilrianske Sueany, Oiviacka Nova Ves, Diviaky nad Nitricou, LieslanyVaJaska Bela, Opalovce nad Nitrou, Poruba, Pravenec, Kracno, Chrenove~, Rllztocno. PARDON bliZllie k v;lm .... PARDON bliiSie k yam .... PARDON bHiliiek vam .... PARDON bliz§ie k yam .... PARDON bliiiiie k vam .....

• • •

Z www.pardon.sk

Oponi,cky hrad Dzil stredovekymi hrami

lruconiny OponickrHIO hradu (Jiili POCQS minuleho vlkendu subojmi 5ermiorov 0 bolo pocuf oj strefbv z historickj(h zbrarif. Stredoveke hry si prislo pozriefvyse 500 fiJdl.

Obecsnstvo, ktore tvortlt vo velke] mlere skolopovlnne deli z okoha, sa dobre So bay 110 na us m evnych seen ka c h zo i: i veta stredovekych bojovnlkov, rytlerov a, pa· novnikov,

o program 50 pcstarali serrnlarske skupiny Bergfried z Dubnice nad V;ihom, Are Bata re Prlevldzea dobov y spolok Hereditas patrurn v Topoldan, Urnenie zinE!ho sudka precviedte sokoliarsko skupina Falccnert z Povazskej Byslrice a trencianske zdruzenle Bludni rytieri ", postarelo 0 streleckueshtbldu z: histonek~ch zbranl a strsdoveke jedla. Podavall sa placky s roznym i 0 m a(,ka m I. d use ne

pecienky so zeleninou a vlnna kasa. Podujatie Stredcvek na Oponkkorn hrade sa uskutccnllo u~ po piaty raz a podra jeh 0 org a nizator a Petra Knllika i c h k z a· lozenlu [eho tradkle inipimvala laska k hi storl i ak h ra d u, kto')i spo I ok A p pon iana uz vyse desat rokov opravuje.

"Taketo podujatia patria k tomu, aby sme prllakall ludl, a tym nejrnensim utvortll o braz 0 na sich d ej i nacho Z utebnlc dejeplsu sa 0 nlch dozvedaju len nez!iiivnym povrchnyrn sposoborn, My,lim sl, ie p reds taven ie v a re~ 11 im d Ii viae," dodo I Kralik. joy

Kruhovy objazd V Tovarnikoch bude najskor 0 dva roky

V,vstavbu kruhoveho objazdu Tovarnikoch kraj od/oiil kv61i nedostatku financii.lo jeho zriadenie podpisovali obcania viani petidu.

Pred rokom sa pod petidu za vybudova nie kruhoveh 0 ob jozd u n am i e S \0 k.rlzovatky pred kastlel'omv Tovarnlko(h podpisa'io 825 obcanov. Zaoberal sa liou odbor dopravy na Nitrian5kom silm ospr avno m k raj I INS 1<), no lien ov pelien Bho v y boru i n!orm ova I, ze s tavaf sa zalial' ~ebude, hod '" 0 tom uvaiovalo v bu d ueom roku.

Podl'a vyjadrenia odboru dopravy kvl}li ~ edOl t a tk u fi na ni'nych p romi ed kov bude NSK rie~if v roku 2011 len havarijne stavy ciell a moslov, ktore sp6sobili povodne, il stavby financovane lO struktur~lny lond'ov Europskej unie. Ziimerom

bude zaradif okruinu kriiovatku v Tovarnikoch do invest~n~ho planu NSK v roku 2012,

Podia Clena peticneho vyboru Antona MichalicKu boli podnetomk 5pi,oniu pe t i ci e cas t~ do provn~ n ehod y n a spomlnanej kriiovatke II mnozstvo dopravnych prie,tupkov, ktorych Sil t~m vodiCl dopu!faju .• Su~asne rie!enie krj.;lovatky V Tovarnlkoch komplikuje vjazd do ullc Komenskeho. (ukrovarnicka a do objektov ned'olekej ,trednej lkoly, Okrem loho Je velme obriaine odbocovanie do centra Topol'('ian l Brezovej ulite a d'alsich pril'ahlych ulic: hovori Michalicko. joy

Najlepsie si pocinali z8chranari z Bane Novaky

Oevi:if druisriev ba.nskych lQchranarov s-,,'it'aiilo vpodzemi ina povrchu. V praxi casto pomahaju aj mimo banskeho prostredfa.

Se sl'Clenne d rUlS t vo z I'd.lob neho lileku Bane Nov~ky liarnonil:rianskyeh bani Prlevidza zvir'azilo na jubHejnom X. ro (' n iku m edzi na rodnej sli t'aze do brovornych bonskych ;c<khr~lliirov, ktor~ ,a ulkutotnila v prieltoroch Hlovnej bonske; zilchrannej ,tanice v Prievidzl. Na 2. mielte skoni'ili zachramiri z Bane (igel' " trel i e s I v yboj ova 10 pol's ke dru i s tva z bane KWK Budryk. Dovedna sU!"azilo dev af d wzs Ii ev.

SUl~Z druhtiev mala ui tradic~e. charakter ucelenej zilchrannej akcie v podzem;, Zachr.m!iri museli v dychacich pristrojoch co najrychlejsie prekonav.af rowe prek~zky a presne museli zmerat' pritomnOlf oxldu uholhateho. vznikaJuceho pri ba.nskych pOli a meh. Da I si e d i sei pliny a b-

,olvovali lakisto v dyehacich prisuojoeh, ale no ~advori. Bolo medzi nim i ,trihanie hydraulickymi noznicami, vymie~anie kyslikovl/j niiplne. ozivova~i~ zraneneno kolegu a dollie.

Ospech homonitrionskych banskych t~· chranarov nebol p.rekvapenlm, sol !Oti;:; najeastejiie v skutocnych lasahoeh,

Na celom Siovenlku je 32 dobrovol'nych banskych z,khranarov, kto.rl sd organizova~f pri siestich zavodnych banskych z,khr,mnych ,tanieiach. V.ieKi ;0 pr<widelne striedaju aJv tyi:dennych nepretriitym pohotovosmych sluibach, priprilveni okami:ite vyrazit k mie5tu ban;keho nell3slia" Neraz v!ok pom~haju aj mimo bani, najcaslejiie ram, kde je nedychalel'ne prostredie. TASR, joy

Na hornej Nitre sa oplali zbierat' aj lieviky trlibkovite

Menej znama huba feraz rasfie v.o velkych mnoistvach a hodi sa na prfpravu viace.rych chu.rnYch pokrmov.

Hubiir;ka s€zona v lesoch hornej Nitry, klOra rrv;! uz tretl m~sia(. pokraCuje. Sku s e nejsi h u b<i r i vsak nen os ia z I@sov v Slriiiovskyeh vrchoch, pohor; iiar ci Vt~tnik, len najznamejsie dubaky, koza.ky,. luchohrJby, masliaky .:; kuriatka, ale d'o koiika si vloila aj nie vermi zbi.e:rane huby, Heviky trubkovite. Je to tenkomasil'il huba hnedocierneho sfarbenia, (azko ~I ju moiM zamenit' za iny druh, preto:!e je verna 5Vojmu menu", podoba sa ~a lievik 0 trubku.

DoraSI:! do vysky asi 12 centimetrov il ra,lie viiclinou v moch. N~ hornej Nitre v tychto d~och rashe v nevidanych ml1oz~lv,kh. Kruhy lievikov tnlbkovity,h ~u vel1<;e aj niekol'ko metrov. Moino by .sa jej daH nazbieral stovky kilogramov, tvrdl v~~nivy hubar Vladim ir Chudy z Prievidze,l(!Ory Ileviky pova:1uje za jed~y l najchutnejii(;h hub, Pouiiva ich do melencovej pollevky, su!1 ich a pocas roka pouilva pri varenl clnskych

jed a I. ' akreditQvony MPSvaR, platnyv SR a EU

Lleviky In.lbkovite odporu~o aJ v Eur6pe IWAlITNEa.RY.' CHLO, certifikatvSJ, NJ., AJ

uzn~v~n9, popredny slovemky rnykol6g

L<ldi,iav Hagara. Je mu llito, :1e mnoho d€l1naajvecemMorma(len 24dnl)

hubarov 5i tlito hubu ~ev.5ima 0 v le,e najJepsiace~a255-269€

zo,ta,va ai 99,9 percenta lyehto hub. pn.'.hl~5tesa. ,:t .. eraz .. ,a ... Vf ... 1Iiit.·.· e. Zlra'IVY! '. _; .'.

Od poru.bl kazMm u v ys ktiSa t' j u, M a totiz PRAll.

Jem n ekore n i stu h u boy,) viiiiu a c h u f. ' .~ V Ra~uskul Nemecku ...'

Costo ju prip,ayuju no spO>ob husacej KurzyriemCiny . .

krvi uprazenej na m"stl. Mil totiZ podo'b- 'v 'I 1'1",

mi konzistenciu i farbu, Ususene lieviky specia ne preopab"ovate~J "

50 obca; objavia aj n~ pultoch hypermar- tMnfelr5mesiaca,leil69€

kefov. Ak ich namotlme do vody, okam- I ki.sk 090703533

lile akoby ozili a sli ako cerstve. tvrdl www.VaVs ova a 051 77 21335

Hagara. T/lSR,joy

opardon

mestnanie

.......... •

PRVA STAVEBNA

SPORITEENA

• montaznveh pracovnikov -technikov

• supervizorov

• groupleadrov

In 0:

Po\lilZska Bystrica 1)917831 494 Trenfin 0917852969 Prievidza 0905920725

Stante sa clenom najlepsieho tfmu obchodnych zastupcov

- financnych sprostredkovatel'ov Prvej stavebnej sporltelne, a, 5_

Ponukarne yam:

• aaujlmavu a uzitocnu pracu 5 I'ud'mi a pre ludi

• atraktivny prfjem a bezplatne zaskolenie

·zaujfmavy produkt s mnohyml vyhodami

• rnoznost profeslineho rastu a karierneho postupu

• bezplatne najmodernejsie tachnicke vybavenie

FMBr s .. r.o., Partizanska 73,

95701 Banovce nad Bebravou

ravARAC C02

":Z.]~'il:'i&hl

...... tstotu perspekttvneho peacovnehc mesta. mo.mOSl' prores1Or:"l~lnehQ ta$lLi

.,./ financr'lu mcuvaclu pre d oclladizaj(J cictl

p:raCOYTIrKOII

..r p rtspevok zarnestna v ate ra na G.as1roflstky

..... nad'~1;::Jndardn:.g. prrp12l1ty za nadcasova hodiny ,./ bonusy za vyuzi\l811ie praccvnehc cesu

r/ p.r,lplatky L<1" vyu~h/ani& ,kv.aJifikacl-e

.r pr,ipJE!tk'l ze sratene prostreo te

...... prtspevck do aOchodlc:oveli-o systemu .." I'otne n nan ttJe.a $oe;i~lne bene my

Pozledavky:

)io Len Irval~ pre,covny pomer )io Prax vyh odou

» Pri padn a praca nadcas

I>:l BRUSIC ZVARENCOV

Polladavky;

)io Le n trvaly pre ccv ny pomer ).- Prax ,.,yhodou

;. Pri padn a praca nadcas

Slruklil rovany protesionalny zivOIOpis zasielajte na adresu spolocnostl, e-mall·fmb@fritzmeier.sk. telef6n 0381530 07 84, mobil' 0911177 37 00

H Fadate b rigad U na zlmne obdoble, alebo 51 chcete prlvyroblt? Rad I komunlkujete a mate obchcdneho ducha?

Ak ano, pcnukarne vam pracu, kde m 6i:ete naplno vyutll svo] potencial. otvaram e p reda] n est.:! nky Pyrotech nl k - preda] z,~ bavn e I pyrotee h n Iky.

Mlelto, prnce: Banovu nad BebravD", Partlz:uslce

PONUKA PRA.CE ABRIGA.n

Pozicky

aj bez rueltel'a

0900811323

Obdoble predaja: november - december. Info v prac, dnl ad 8,00 do 16,00 hod. Tel. Uslo: 0911 U5 444. 0905 737 471, 044/5522 806

zamestnanie

,.. Firma F.ructop s.r,o. prijme briglidni. kov na zber Jab I k. V lac I nfonmi eli ne tel. 0903/7257 92,0903/249484

,.. FI NORMAN prUme operators do orevarskej vy,oby v Rrevad,ke Oeladin"". Tel. 038/5310134

,.. Firma I BNprlJme Ihned' zam es tnanCOY na slaviJy: mUlarske praca, ,zamkov8 dl a'by. ~etona;:e. p·o mo c n ikoY neberle me. tol. 038/160 03 00, 0911/26 27 40

,.. Flrrna , BN prijm€ 5trDjniU s platnyrn opravnenlm na traktor • beger (JC8 Terex), kol€sove n a k ladace,. paso"}, m i ntoager, YOdiCOV s VP sk. C. D. Tel. 038/760 03 00. 0911/262740

,.. Hradam 2 techolcky zdaloych fudi (el. ene'gla,) • vek neiolhoduJe. Tel. 0905/6~ 3173

,.. H rada m brig.:id u I vypomoc) len n a "ike nd, VP sk, B. zasabovac, Tel. 0910/93 14 96

,.. Hrad,; III p ra cu a ko d entalna !1ygi ~n i c,,". Tel. 0904/92 60 28

,..Hlad;;m p,,;cu. " ad bOle . SBS. Tel. 09~8/74 00 88 - TO

,.. Wadarn slkovneno stoliim • lamino • BN. Tel. 0907/37 27 53

,.. HtADAME SLOBO [lNE 0 I EVt A, VEK 18 • 30 ROKOV. NA OPAllIOVANIE [lETI A VEDE· NIE DOM!i,CNOSTI VPARizl. FRANCtlZST.I· NA A VODlCSKY PRE U KAZ PO I)M IE NKOU. DUIODOBY tlVAlOK. V PR[PADE zAUJMU P[lSI ELAJTt: ZIVOTOPISY + FOTO NA lu ba. m"rkova@gmarr.~om, tel.:+336 08ll 241fi.

:> PQnukarn pnjcu no hlavml a vedrojsiu elnnosl" PO a okolle. Tel, 0902/207949

,.. Age "tura AUS LMIDJOBS p,IJ m e opat,o· vatel'Qv/.k),.ldrav(>tne sestry do Rak.uska a N.mecka. Zal<lady NJ. Tel-. 0948/510116 >- Angl icko, Cesko. H ola n d sko, Ra ku sko: vymba, opatrovanle, Tel. 0911/23 32 67, wwW.EUroPfElCtl.sk

,.. Brigada operatorj-,ka. f-mail: rn.dure<:hova@trenkwalde"Gom

,.. Brigade " potravrnarstvs Y CR. Tel. 0918/98 11 51. 0903/59 68 92

. ,.. Ero~lc sa I on Zi Ii 11 a p rrjm e ~ ievca t8.D a m 70% z masaze a 8 e , drinku. 100 e Mba· rove. Tel. 0948/123256.0911:./250600 >- Erotic I< y klub 'v N emeCku S 25· rocnou tra d relo u ponuka lega I n U p ra cu S prac. po· vQlenim dlevcawm s clqstocnou zl1alos(ou NJ. illeS. prleme' 3 000 C. Tel. 0907/49 99 01, +49160926149 83, e·n,aU: lonla600@ live.de

,.. .FIrma AIR SYSTEM prlJm. mont.roy vzduchotechnlky. Pozl'3dayky: Vodlcsky preukaz sk. e, technlcke a koncepcnemys> lonle, pre.no.f. dfisl&dnost a preciznost'. profes!Omliny a samostatny pris!up. YY"o' ke p,acovne .na • .adenle. prax min. 2 roky. Pomlkame: motlyujolc. financne podmlen· !<Y. mod.rn" a dy"amlc~iI pro.tredl •• Pia· 10v& podmlenky dohodou, Termin niistupu Ihned'. Tet. 0908/71) 13 26

,.. MAN I KU RA . PED IIIORA, N ECHTOVY 01- ZAJN, KOZMETICKA. KAOERNrCKA - orgaruzujame rek"alifikacmi kurzy, Tel. 0905/86 0444

\'Claf. lI"I'OOj inky, T-Mobil •• 02, min. 2,9>5 Eur

,.. NDF. '"'-0 .• Trenclanska Tepla, prlJme viies i pocet VODl.COV no Iva, cusrovsj repy, 0 bd oble seotem ber a" decembe r 2010. Ubytovanie mo'ne. Polfadavkyc \'P 5k, :E. pra., s vykJ,;padm n""9Som. Tel . 0902/92 44 00, p raca@ndf.sk

,.. Personalna, agenrura prlJme do zernestna n ia za m eslna ncov a ;li,vn ostn i.k01J nas I 8:(11:.];jUci ch p rofe sF: lV~ (8 is CO 2, su struin ikov NC, CN C. f:relarD'i NC, CNC, :horil0ntkarov NC, eNe. zamocn,kov, Dalieoy. LlstaYa""cov. Tel. 0911/38 11 38

,.. Ponuka ITI atr aktf" n u pr lie u na 5 hod. de n ne. 500 e. PD a okolie. MJ i I: rnari a Ira n li' sova@gmail,!;om

,.. Pooukame opatrovatefsk6 kurzy. Tel. 091S/t7 64 62

,.. P",ca na dama. Tet. 0948/50 94 00

,.. PRACA v CR • HORIZONTAR. Tet 00420/604/237367

"'P,iioa z k.anc&io!tle, PD, 750 tjme •• Tel. 090557 fiO 02

,.. P,ljm"m magi"tr" do lakarne za vYhod· n9'ch plat. podmlenQk. Tel'. 0940/871615 ,.. p, ij ITlem e "ad'icDY sk ,. D s P' axou. Zn" I DS( AJ vYhod'ou. Nastcrp ihned', Profesny !'ivOIO' pis ,asl elo { 11 a: cskr1 ba@sk@a.sk

,.. Nenil,ocm! pr3ca (elektrotEfchnickeha zamerania) " ell .pre ,eny a mu'ov. moiny [Ilhadoby pracovn9 POOler, ubytovanie a preprava ,abezpecenli. Tel. 0944/02 18 57,0944/5036 10,0944/5036 11

,.. Pardon-TO, s.r.o. hfadO kreatlvnych, amblcl6znych I"udi na predaJ reklamy. 'tvori)u marketlngo".ych planov, vyhl·3. davan Ie n oyych kilo nlov. "tarosltiyost' D .ut .9nych 'k tie nIOV, utas{ na Inoya ell .nacky ald. Region, Topol';;any, Banovce nIB, ParUdi>Ske, Prle~ldza. Bllisle In!. me dova@pardon.sk

Strojarenska firma v PE prijrne pracovnikov na poziciu

OSEBN SK

operator vjroby

- Earn £400-£500 per week

- FREE board and lodging

An excellent FREE lour day Iraining. course

- FL!=.xIBLE patlemsof work that allow you to return .

We ar-e looking for responsible Individuals to care for elderly and disabled persons. You must be sympathetic to 'their needs. Would you consider working

in the United Kingdom as

a live-.in carer on a flexjble baSis?

It you are intere$te<I~ please contact us 'on:

00421 903882 127 or 00421 949256616

len ka.p resnalderova@chns!iescars.com www.cl1rlstlescare.oom www.lawbook.com/care rsaleh rI stiesca.ra

,

OPATROVATEI!SKY KURZ

Ziadosli s protesijnym zivotopi.som pO,sielajte na persomilne oddeleni.e spolocnosti:

Na Prlehon S.o, 949.05 Nitra, tel, 037/656:9211,$569212. fax 037 6569300 a'iebo 'osobne .kazdy deli 0 9:00 e-mail: personalne@sebn.sk

l.ia'isie informacie najdete na:

uzby

Montaz satelitov

lk tel, 0911 277 199

www.marvi .sk 0905277199

~.I\,n!V· V NEPLATENE PROGR.Al'\'IY ~- ~f~· I" STV 1 srv 2, STV 3, M.~rkiza, Doma, tv .IOJ, .JOJ PlOd,

~ TAJ, trl, en, CTlA, 6~k.o, ZI, Nne TV, Puhllc. TV, CT4,

"'cr--~'" Nova, Nova CInema, Prim. tv, PtiIllllCOOL, Barrandov,

M 1'" d 30€ Do d 3Skm d ~ I'c· zd

, ,

Sat. kompiet SKYLINK pre 1 TV 120£ pre 2TV 235£ Sat. komplet CSLINK pre I TV 1l0€ pre 2TV 220E'

PE0904/807 132 kancelarla pri HI. poite PO 0910/145479 BN 0904/346 221 kancelaria Radlinskeho ul.

)- P.rUm erne Co 5 nieku ~ k ruple,ku. P D Te I. 0944/51 97 72

~ Prijmel11e krupi.eroo/-ky na kartoVe ·hry. Tel. 0944/5197 72

)0- P,ijmeme rnurarov, zatsprovacov.rnnodoboo Zapad n~ Sloven sko, re I.. 0948/05 50 90 ~ Prljmeme p,ljfmacreho lechnlka do eutod lelne ~o loa los(a m] sP C. Pot'ebne s uedoskol ske ~~del ani e s pra~. min. 2 'oky, komunlkalivl1ost a Oexlblilla. Tel. 0905/450573

~ Pf~jmeme s'ikovne dfevca, na pozfctu CE3Snlcka v BN. tel. 0905/42 03 83

~ P,lJmeme v 111'1 p,acovnlcku brlgadn" !~j pop ,1 stud tu VS) "a pfa eu prl PC, do bfa matosf Ex"", I. Wo ,d Vyh 0 do u, U pre dnoSlnfmeuoh6dza<lky z BN a blfzkeho okolla. Tel. 0911/33 66 06

-;a.. PfUmellle vQdiCO' sk. D, znalost M alebo I'll vyh co ou, NasWp do 110d ou. P'ofes 119 (Ivo· ~opis ,asiela! na·: partizans",,@aeolus.sk

~ PriJmellle vycapnika/-c'ku - Hostinec Velke Dvorany. Ihned'. Tel. 0918./56 75 08

)0- Prijmeme ,amEfslI,ancov n" CS Shell v To PO rca noch n e po~i clu • obsl U 11 OJ t s. Zl~· dosti z""ielajle no adresu POSIOU alebo osobne na t:S She II, M a runa R illusa 50, 955 01 Topol ca"v

~ Res ta u rae I 0 V TO p,IJ I~ e ob slu·h uNci pe,son;j I na POlovlc"y ilvazok. Po - pl. od .10.00 ·14.00 11. eel. 0907/66 U 86

,.. S polup,,\ca s kOLmMlkou. 0 a ,til k pre kazdeho. Tlil. 0905/ 86 15 58. 0902/72 9272

)- We-Ilne-ss a mness StiidFO v Bojolclach ro,·slruje svoj praecOvny kolektlv 0 <falsiu sikpvnll ma serku. Podml en ky: ku rz kl f) slckej mas'; le. p a SIV na lo" losl AJ a lebo Nl, fl€x~ Mila a p,ijemoe v)'Stupovani.e. T~I. 0908/30 9354

~ www.praca.aolllova.coill

-;a.. REDAKCIA PARDON'H~AOA KOLPOR1E. ROV PR~ NEOOZERY.8REZMIY, LA2ANY. POD MIEN K Y: iii" denlj ka,. vek od 15,., byd· U"ko v daneJlokallle, ~odpoved"y, co.lnY, so lauJmom " dlhodobol spolupracu. Tel. 5421015

VAI,r:

SMALTOM~

MAREX: 0905272065 '

-"" www.PRACUJDOMA.sk Tel. 0911/36 08 51

~ Zada,'mQ IIUrz nechtovsno dllajnu (prl M,· kupe n echtovej, 'Ko,m etll\y v 11odno te 210 n Tel. (l905/86 04 44

)0- REDA K CI A PAR 0 ON H tAD.i KO LP ORTE· ROV PR.E BOJNICE. POOMIENKY: Student; ka, VB k od .15 r, , bydlls ko Y nan oj 10k.llle, zodpovellny, ~eslnj, SO zaujmom 0 dlhodo· .bli SPOIUPfi!CU .. Tel, 542 :1.0 is

~Oosekavanle dalum.ov limrt.la,obnova ptsma listkovYm zletom na nahrobnych kamenoch. Tel. 090S/48 8164

~ OouGuj€m anglicky jazyk. vsetk~ iirovna, 6 €/hod. Tel. 0-902j69 47 57

~ OVER E ZBO R OVI COVEHO MAS I VlJ nd IJ9 C. Tel. 0903/27 0152· NR

~ Ekologlck<i autoko'll1etlko. Tel. 0948/50 94 00

~ Firm a Plo e.m onl po nuhol skl.om on· b'tne p.ace: elektrolns:tal;icie (dam)". byty, "'my, sklady· "Ief), Qp.avy starjch eleklro· I nstallioH. slabop,ddo.t\ ,olvody. Konl.k· Iy: 0905/72 42 90, 0911/78 77 54, e· malI .ce Ibe "s@yahoo.com

~ FOTOG RAF www.m·gall.ry.sk To I.

0904/990441

~ KACCP, PREVAOZKOvY PORIAOOK. Tel. Cl!I:L5/58 90 22

~ H UO BA. Tal. 0904/33 21 72

)0- Po,adlm s d.p •• slnu. Tel. 0905/57 5002 ~ P6-:Wikypre zamastnancov SZCO, aJ db· chodecv, Te I. 0948/08 85 35

~ POlicovila Onlsky. Bnjsenle 8 lakovanie parklet, Tel. 0905/812190

~ Poruikam sluiby malotraktoru Kubota - orce a rotavator, Tel. 0905/83 83 86

~ PROFESIONAtNE TEPOVANIE A UPIIA· TOVANIE.Tal. 0903/23 47 91

)0-- fleft~xmi masil; cllod i d rei - TO. Tel. 0910/9455 74

)0-- RENOVACII\ VANi SMALTOM • 50 C. Tel. 0905/359906,031/1888130

"" Servis Illastovych oklen a d~eri. Tel. 0915/72 63 52

~ smauovenie vanr Tei. 0905/38 1556

~ Sp.acovao Ie uel OV" i 01 va ,. ml ezd a pe ,. sonall.liky. Tol. 0903/80 13 11 .. 0918/11 7270

~ TE.POVANIE KVAUTNE.LACNO. Tel. 0948/22 27 05

~ UPCHALOSA VAM OOPAOOIfE POTRU· BIE NA WC, OIiEZE ALE.BO UMVVADLO? SME TU PRE VAS NONSTOP. Tel. 0902/38 4668

~ Vestenle a ezotertka. Tel. 0908/5132 63 ~ VIDEOPRODlIKCIE TeL 0904/33 21 72 )0-- voda. kanaazacta Bytove jad,,' 170 €; (aj 5 rna til ria 1M]), r. d omy oc 200 e. Tel. 0904/13 32 88

~ VODA. I\URH~IE. KANAUzACIE. Tel. 0910/904329

~ Vodolnslalaterske p,;i~e. Pohol"vosf. PO a okolle. Tel. 0944/23.141.8

~ Vilanle sludnl. Tel. 0907/G5 36 71, www.hyd.osll.Ol.sk

"" Vybavlm Ii.e, pre ~ameslnanich a dB. chodoov. Tel. 0903/48 79:1.4

~ I'YKONAVAME VYRUB OBZVLAST RI:ZI· KOVYCH STROMOV. Tel. 0903/36 12 32, 0907/74 7041

~ Vyko nava me Wstav by a rekons trukcle RD. zateplovanie ai"e p,,"c,,. Tel. 0948/52 1777

)- Vymalujem corn, byt. Tel. 0904/02_ 43 46

~ Vyucuj ell' slo"en s~9 a nemecky 10 ~y k - rnaturtta, p'ijimacie pohovory. PE. Tel. 0904/410284

"" bih ,a dy na UfOV n i. ,1 s pome. Tel. Q 908/15 99 15

~ Zalu;rl·e. U;:o!Vafonre balkol1ov. Tel. 0905/16 n 17

)- Zatepl "je Ill. Tel. 0905(94 42 30

@i) ---------- www.pardon..sk ~

@

-

Z

• Rychla pozicka do 3 000 €

• Manielska poiicka do 7 000 €

• Rucitel'ska pozicka do 7 000 €

• Hypopozicka do 50000 E

1

8

o sluzby

~ 01 AUTODOPRAVA • SfAHOVANIE BY· TOV· S MOZNOsfou VYNOSENIA A MON· TUE BvrOVEHO ZARIAOENIA . TO. Tel. . 09G3/96 57 11

)0- A·KOPANIE A CISTENIE STUONI. Tel. 0903/584311

)0- AAA KOMPLETNE STAHOVANIE BYTOY. Tel. 0902/76-47 04

~ AB m ont;;,ke ra m Ickych obkl a dov a ~Iaile!l·, vymena vani. Tel. 0917/821196 )0- I\J VaSa kuper"am die vy;'er"tlnaGI Ko mplelne stave bno ·'0 konslrukcne a bu·· racia prace, Ifodol"stalacle •• Ioklrolnsla,· hicl e.P 0 a ° ~o lie. Te I. 0944/23 14 18

~ Autodoprava 20-miestny bus. Bojnice. Tel. 0905/3150 09

~ Autodop reva S hid ra ullcllotl ro~o u. Te I. 0948/03 8333

)0- Atltopoiitovlia + prepra.va o,ob. Tel. 0905/8121 96

,.. BN ·PE!)IKURA". MI\NIKURA. Tel. 0901/986304

~ 8nisinl. lmel'm. lakuJem parkell'. Tel. 0910/90· 17 ~2

)0- C.ALU NN I eTVO • PE. La.cno. Tel. 0903/24 88 28

~ C he ta d O~vU ky na D u chooke. Tel.

0905/85 9369

~ Chata na Duchonke p,en~jom. Tel.

0905/859369

> CI1Ce\e sled·ova( slovenske ·oj ceske Til p rogra my? Bez. pop la tliu? Ceoa 1<0 IllP letL! S ITiootaiou 140 €. volalte \el. 0911/2J. 1818 > Cl1ladnicl\Y, m'"lOicl<:/ - oprava. Tel. 0903/94 82 94

~ C Istenfe a il d rZba Mzenyc h sed <I clek a koieneho sutocalCineni8_ Opr~vy sk,r:!;:IbanGOV, dier a os""hanej fariby. Tel. 0907/68 0521

> C islen;e od pa d OVel1 0 povubla . k'tkIJvaIlie .. Tel. 0905/10 9908

."" OJ IXO - (OOio"(\ oslovy. podnlkOve akcle. svadby, s(ul.kov". Tel. 0905/27 14 66

~ OJ MIMO • HUOBA NA VASE! SVAD8E. Ta I. 0905/32 48 10, 0948/12 32 24

~ oouotm anglicKY Jazyk - 'ZS. Tel. 0908/35 9583

)0- Jednoduche a podvo)ne"CtovnicIVo, mzdy, OPH, porauanstve, Te'l. 0911/75 9482,0908 759482

"" KRBY lacoo a onborne. Tel. 0911/22 8369 ~ .KRTK.OVA.NIE· tlsrENIE OOPAOOVVCH POTRU8i, TV KA.MERA, MONITORING. Tel. 01102/330580 - NO~STOP

~ .LYONESS • konzu II acl 0.. l.l. 0907/15 6595

VftanieRezanie Drazkovanle

Brusenie Bu:ranie

~ Zr"by A.+M '.'.0 .. uubo •• ch"ty, d,.· vena stlpy. po.ez krovov, such .. lor5ne. Tol. 0908/7155 27

~ rozne

)0- AApredii rn 0 igilalny sate IIln9 ~om pi et £ D "lebo H Dna priJe m 23 sloven sky,:h a e6skYGn pmg,amov 4 NOVA. oj 300 zahr3- nli}nVch. ·so i;lovens~ou aj ceskou kartou " d.vom i ·konve rtorm i. B ez <fa Is ich meMi coyah poplatkov. Cena s manlil10u 220 €. Tel. 0905(27 ·54 35

Nakup vyrobko;'·na ~lafkY~ zkatalogovTRIANGEL \~

- ... •

Regi ona I na ka n(el~ Iii] TR tA NG tL

Nitria·nska cesta (hlavna brana ZOA), PARtIZANSKE 0908 776 719, 0910 947 312

vselkYch slavebnych malerialov.

Tel. 0905/822166

~ Mas .... u Vas doma. PO a o~olle. Tel. 0915/26 94 92

)- MS INSTAL SE-RVICE: Voda, kli,enie. plyn. projekt, fealizacia. Tal. 09;10/151272

~ Murarske prac€. bytove jad,,'. s1ierky., plavajiice podlahy. Tel. 0918/72 2169

~ Murarske priice, obklady, {Ileiby, ZaI11KOvii dlaib)'. Lacny stav. mater'iiil oj S do~ozDm. Tel. 0904/6155 45

~ Narliiame studn9aj v pivoiciach. Tel. 0910/36 3438

~ Na.streky TEMAL no bytove jad,". ma· rovao(e. "tierky. TeL/fax: 038/760 18 54. 0903(7.5 50 91. WWW.temal.sk

~ Oprava autoplastov. na,aznikov, svetiel. Ghladicov - f\uKuelnova 19. Mexiko. Teo. Tel. 0907/432211

~ OPRAV¥ PLOCHYCH, STRIECH. Tel. 0905/307638

~ PESTOVATEtSKA i>ALENICA MOTESICE .ZAWILA SEZONU. Tol. 032/659 42 04

~ PLOCHE SmECHY - OPRAVY a IZOlACIE. T iii. 0915/47 52 25

~ .PO" r;ika m dl h 0 do.be ubytovanl" v no.oot.orenom pe~zl6n8 v lehole pod Vlii-enl kom, aJpre doch 0 dc"v, slr;wa lab •• p ec."". .BI igl. Into '" d P oskytnem na tel. 09G7/41 7041

~ Pon il ka 111 Imku n", p ,etliica n i e otVQ rOv preini. ;;iet'3 ad: 80 mm do 400 min. Tel. 0905;47 9592

~ PQskytujem uprat""acle sluiby .. tep""arrie au~ sedaciek. oistenie ioterierov. Tel. 0905/9936 37

~B!11 sen), TATRAN 5 111 PR 0 FIL predb rn od 2.70 €(m2. aj s dovo~om. Dov,,~ do 3 dnl. Tel. 0918/84 30 66

~ DVER E Z B OR OVI COVE HO MA.SiVU od 99 C. Tel. 0903/27 0152-NR

~ Glazilro"8nre vanl. Tel. 0905/98 3602

)0- P - MIESACKU,. DRVIC ZOo ROTAVATOR • KACHLE PETERKY A SPORAK NA PP Tel. 0908/58 33 66

~ P red am 2 koclky •. mal 0 po ~"V"" e, Ln. Plccollno, raeno.jet, 09()3/96 57 11

~ Predam bloK~ na s\Ovebne sporenie, Tel. 0949/6350 35

)0- Pred,; rn chi a peens ky bi!l\lkel M erid'il UM F Srad 3, 180€ + uohoca, Tel. 0944/521458 )0- PrM",n clr~ulM 1500 W. povodne 199 e, lera.100 E, novy uakovy cistl/; BOSCH. vftaere :klaulvo BOSCIl, benzmovu a el. :kosacku. krovlnQrel. ohrleuac vzduchu- pryn/nar!a aJ eleklrlcky. rezacku no ~Iaibu a p'ere~avac travni~o. Tel. 032j743 02 72. 0904/22 80 94

"" Pre-dOll) cirkular. Tel. 0918/78 3442

~ predam CLARINS. GlIE'RLAIN ,a pOlovicne ceny. Tel. 0911/40 21 09

~ Predam dets~i' kocrll Peg·Perego. ruM· vo"hneda farbs •. 3·k))n'Dinacla. miilo pouif· vany, cena 300 €, fus-ak a detsk~ Nlke nQve gratis. Tel 0904/87 55 JO

"" Predilmdlevceoske veei od 0 - 3 r. Tel. 0917/59 99 89

~ Pred;jll) dlglt~lnu vallO d·o 30 ~.g. Tel. 0907/43 22 11

)0- Predal11drevo vl,odne na KrOll . 7 m3 a srotovnlk na ooilie. Gella dohodou. Tel. 0904/133969

~ P,.dam .1.ktromoto,1' od 0,55 ~W· 5.5 kW. Tel. 0911/97 5121

~ Predam hlinlKovli we,no] kryUnu, 3.50 C/1ll2. Tel. 0902/30 41 89

~ Pre-dam jablkil. Tel. 0907/5999 89

~ PrelJSIll klavrr. lalacIlIl<. IlOvy ~oCik. dre· vem; sud)'. Tel. 0907/72 02 09

"" Predam kOCll< Olllcco Mulrlwy oBrveneJ farlJy + pr(s.lus enstl'(). "erml '"GhOv~I&. v ,;;ruke. poumelrr,i "j v ,ime. Predajna C-ella 166 C a te ra I la 100 t. Tel. 0903/22 67 97 ~ Predarn kotal na tuM paliliO. vhodny do vl\Csieno objektu. Tel_ 0904/064065

)- Hladam na denne doucovarue i[oka 6. rotnika 01>. Miesto d·ouc'ovania Cliynorany. Oen ne od 16.00 • 18.00 11 .. TeL 0905/15 2348

"" H,usky 0.70 e. Jablkil 0.50 €, lUJe, tvar, krusp.. ok!. dreviny. s8f;ury.LaCllo. Tel. 0903/407073

)0- KUpim fotoaparat Pentacoo Six. Praktica .. Kiffi', Exa a ine + Objefdvy. I\upim karneru na 16 rnrn fllm. Tel. 0905/37 1595

"" Kolplm Haklleseni". Tel. 0903/792198 "" Kupll~ nan 'a dn e die Iy na 'bin e typy ua Ktorov Zeto' Tel. 0903/29 51 15

POZ. COVNA.

Prfevldza Kalla ra 20 z..a dB om

EI. wen Eo ntlradie, brus ky na parkety, bElton, vys~vaCe, !epovaqe. miesacky, kosacky,\lTla~n Ii stlpi Ky, drviCtl zahradneho odpad U, elektrocentraly, mala slavebmi me~hanizacla a ins.

_ .. FlIt. -=: ~~_. Tel. 0461540 5747 09051473845

)0- Kup">l ,8 najvysille Moy obraly od vy. Zn8111nych 51 oven skyeh. ces kjc tl S I nydl ITiallaro\J. stare obrazy 13 SlofOlllnQSU. Ma.lnlillna plawa v 110l0vostl. prlcestuJell1. Tel, 032/652 84 92. 0905/40 99 72. 0907/07 1077, naJ"yssie.eeny@gl11"II.CQIl1

~ K,'plm ~va",cku TRI.OOYN, aJ oefUnkCIlO. Tel. .0907/6120 11

"" 08RAZY tm ERDELY. BOKSIIY, BENK A, M OUSSON A DALS I C H S LOV ENSK VCI-!. UKRAJINSKYCH A INYCH MALIAROV - "UP.IM. SE-RIDZNE JEONAN IE. Tel. 0905/65 91 48, a rt@degas.sk

)0- Odp,edam obcl10olle zacladenie, cen" dohodoH - Obchodnil ul. 2. Tapolc~IlY (byvala bUd",," Vwrodevu). Tel. 0907/115302

)0-. Prooam bloky Ila staveboe a k DPI-I. Tei. 0907/227353

~SEBN SK ~

SE Bordnetze - Slovakia, s.r:o., je prest/ina firma spadajuca pod japonskY koncem Sumitomo zamestnavajuei 125 lisie pracovnik.ov v 2.77 z.avodoch po eelom svete. Ako jeho sucasf sma oelosvetovo tretfm najvacsim v9robeom kablov)ich zvazkov a predslavujeme v)iznamnu sueasf automobi,loveho priemyslu na Siovensk.u.

Specializujeme sa na vyrobu a predaj automobilovych kablovych zvazkov. Vysledky nasej prace mijdete v autach znaciek Audi, Volkswagen, Skoda a Porsche.

HIJadame

- ----------- - - - - - -- - -- - ---

MECHANIK a NASTAVOVAC STROJOV a ZARIADENi

Naph'iprace:

'" nastavovanle, lnstalacla strolov a zarladeni vo v)irobe '" pravldelna udrzba stlOjOV a zarladenl

'" dozeranle na bezpecnost prevadzky stroJov a zarladeni Poladovane vzdelanle:

.. stredoskolske s maturltou

.. nadstavbovelvyssl.e odborne vzdelanle, zameranle: elektromechanlk, technlckeho smeru Poiadovana prax:

• mlnlmalne 3-rocne praktlcke skusenostl 5 opravou a udrZ'bou stroJov v prostredJ

V)irobneJ spolocnosli

Osobnosme ptedpoklady. dalsie poiiadavky: ,"zodpovedny pristup

• tfmova praca

• ochota pracovaf v 4,zmenneJ prevadzke

., znalast PC ad skladania pOlnstalaclu SOftv8tu

.. praktlcke skusen ost! 5 nasle dovnym.1 strojm 1 a zatladen lam I: . strihad automat KOMAX 411, KOMAX 433, ZETA SP

- SCHLEUNIGER 9500, 9100,3500

• rucne narazacky MECAl

• Gte rm inator .

.. ultrazvukove zvaracky STAPLA, SCHUNK •• KABELBINDER pistole MK 3

- skrubkovacle zaradenla GEORGES RENAULT TWIN 5200 Po:nlikame vam:

,. pracu v stabUneJ spolocnostl,

• pravldelne vzdelavanle a iikolenie.,

• motlvuJuce flnancne ohodnotenle,

• siroky premloV)i system,

• zabezpecenu zmluvnu dopravu,

• permanentky na kulturu a sport

- dobre pr8covne a sOCliilne podmlenky,

MECHANIK TESTOVACicH STOLOV

Napl" p.race:

'" vystavba elektrlck)ich testovadch zarladeni '" worba sku50bnych ploglamav

• uvornovanle testovacej technlky a skusobnych programov '" vykonavanie udriby testovacich zariadeni

'" obsluha videosystemov - Servis T5K. BRIAN WARE Pozadovan.e vzdela·nie:

• stredoskolske s maturltou

'" nadstavbove/vyssle odborne vzdelanle. zameranle; efektromechanlk technlckeho

smeru Poiadovana ptax.:

'" minimalne 3·rocna prax v odbore

Osobnostne predpoklady, d'aIJlepoiladavky: '" zodpovedny prIstup

-timova praca

• znalost PC a programu CS WIN '" driitel' platnej vyhl:l:S'ky 71 B Ponlikame yam:

• pracu v stabHnej spolai':norti,

'" pravldelne vzdeliivanle askolenle, '" motivujuce financne ohodnotenle . • siroky premioV)i system,

'" zabezpecenu zmluvnu dopravu, '" permanentky na kulturu a sport

• dobre pracovne asoclalne podmlenky.

Informacie 0 vjberovom ko nan i: Pred pokladany te rm in ukancen ia V)iberove h 0 Kanan la: 31.10.2010

Do ..,yberoveho konania ana 050bny pohovor budu pozvan{ len uchadzaCi, ktori budu spInal naml pozadovane kriteria

Ziadosti .5 profesijnym zivotopisom a suhlasom na spracovanie osobnychudajov pos.lelajte na personalne oddelenle spolocnostl SEBN:

Na Ptiehon 50,949 05 N.itra, tel. 017/6 569 211, 6569 311, fax: 037/6 569 lODe-mail: ,personalne@se.bn.sk

Dalsle I.nformacle naJdete na: www.sebn.sk .

Tichomf .. Virlig Pribinova ul.11061B (uli,cka vedra V§eobecnej

z.jjravotne.i pOi.sro.vne) K4~'" m~,-JiY, ojdcmQv

955 01 Toporc!any -. " A '

: 038/532 77 00 ,OD system : 0907 . 1 156 Oplati sa navstivif nels.

• • •

... _

z

www.pardon.sk

'<t

kna-dvere

Gvanie

e ka Le'tna SLit'az

k 20. vyrociu zalozenla firrny

Objednaj okna a vyhraj ....

150. NOl1!bookASUS PROSDU·5X294V

1 SOx LCD TV SONY Bravla KDL· 32EX302 150x Domace kino PHILIPS HTS 337~

1 SOx Videokamera SONY DCRcSX33 150)( FotoaparM SONY DSC-W320

S1ov~ktu.1 rente rok osl.vuje 20. v1ro~Le 'I/Ojiij existencl e a spolus MeKed ... Benl Slovakia, takl,lei lG-roi'nymJubllanlUrn,

p rlpravill pre zakazn fkcv ~VelkU 'let nu ,utal". Oblednan!nl macko"!/,,h okien Slovaktu.1 za zvyhod nene ceny

V termne ad 1.7.·30.9.2010

sa >(,1vm:e Liblstn il<om 5tJta,,, a budete

5'iOVa'kt'iiar

20 rokov

1 9 9 0

1 01 0

Roman WI NDOW' PLAS'T

Mal~ek . . .' ...

plastove okna

·5 - ti-komorove nkn" a dvere ALUPl.AST - stavebna hlbka 70·80 mm, SALAMANDER 76 m

vjroba a montaz plastovjch okie

• nemeck.y &:kom. proft! Gealan

• 5·komoroyY profil, SALAMANDER, BRUGMAN

• vonkaJsie, vn(itome parapety

• s ietky, ,~a I (izie

• prerab ani e bytoyYch Jad ier

• zateplenie budov

Jet/fax: 046/5441582 0918/63 3978 interplast@mail.t·com.sk www.interplast·l.Jd.sk

www.anteokna.sK

• zameranie

• odvoz starjch a dovoz nOyYch okien

ANTm

OKNA

[" '" green UJe

vYfoba • predaj • rnontat • servis plastovvch okien

-

TROCAl

ToI!<>Iii"") ·Ot>ohodn." ur. C. 2, tel. 0905/605547, te./fa': 038/53261. 73. e-m all: anteol:<_na@@rueo'k:n<l_sk

PB,IiZ8n.ke . N~draZn~ ul. f. 2/891 (Oom Obuvi), tel. 0918/93 49 58, 038/531 33 1.1 e-rne i I: p.'~zanske@anteokn.,.sk

Zavolajte, s narnl sa dohodnete!

ce 1l0'll'U pOIi uku 5:p~a(:~elTle ,r'I:t! potkanle -aj telefo.nid:;v

""'TOben e. v 10",,10" noch

BelDeinos~ne

super dv,re' MOYEI GEMERACIE ai 11-lIodo.., ....... spill,,"

Dvere Monti;;: 130 €

od 295 € ,(~ p. 0,,1.11\)'1

ZA.MERANIE • PO,RADENSlVO • ZDARMA

-20%

.riA" h".ri~e", mont~ie

4) r6zne

)0 Preol'i'" 'kor~~e Sfpovycnru1r. verko· kve\~. (a have. miniru!e a (l1nQhokvete. Tel'. 046/549 52 42

)0 Predamkfmnu repu, 5 €/Q. TeL 0904/35 2375

)0. P r. dam k.autny ta Iran sky prom. dla.· 'kovlcu, 1Iilty ah.ranoly, S dovozom. 101. 0908/93 6105.0901/82 5447

,... predam lacrlO nove nerezo'IJe hll'ove cerpadlo za 50 €. vodaren ze 130 €. kultiv8tor. pGvodne 449€, tef8Z 300 e. generator, stieIlac~ u d reva, b'en;!ili ov U kosac ku. krovi no· rez, mo torovu, p il u" ei r kular <I hUn ikovyre b rrk 3·dielny. Tel. 032/743 02 72. 0904/2280 94

)0 Pr.damllatln""'; radlat<lry. pracku a je""I""sky set., Vjhodn •. Tel. 0915/9121118 )0. Predaln mak, lacno, Tel. 037/65147 84 )0. Pre(l a m moii d I 0 na un o. 5 t vleG'lIu. r(nm etadlo u maleho hnoj iva, post,ekovaG 400 I, eleklromotor 4 kW, 1440 otacok, Tel. 0908/436139

)0. Pred a m m atom"" pily H usq ua m a 365 pro~ za 400 € a 162 za 200 €:. Tel'. 0903/27 1885

)0. Preda,n m;kovLl. Tel. 0918/78 34 42

)0. Pred a III noV" origl n a I n u !ra nc u,sk u k'bo'" ~Iol'ku Invicta 14 1<W. 5·r. 1aruka. 339 1:, Tel. 0918/05 94 98

Osl avu jte "1IiII.. Navstivte nasu vzorkovu predajnu a informujte sa ; e eu , , , • s nami ....4"fii!P

TOPO[CANV Csl. armady 32 tel: 038/ 531 58 79, 0911 31.1 220 e-mail; topoleanY2@slovaktual.sk

zaraden [ do zrebovan la (II \lySe 1 ODO den,

. Vysusenie tnuriya be~ stavebnych uprav - 8s.z, podrszanla a InJektaze

- vysulenie dornov; by tOY, historlckych a inych obje'ktov

-AKCIA: Prvti maranis vlhkosti a navrh riasenia zdrama

....

Pioche strechy

~~:~M~;~~~J

GARAZOVE BRANY!

)to Pmdam na pil en e, orec hove d fe'IJO, ce na 00 node u. Tel. 0905/35 48 60

)0 Predarn nOVE! VCllD[lov€ pia stove dvere 2 'ks. maju 5·bodove uzernykerue, zateplene. mohulny 'lloderny dlzajn, levantn", iecno, Tel. 0908/200742

)0. Preda m nov Ii. este za ua I en il mhovu variu, pOvod n e 250 C. te la z 119 €. D ovoz, Tel. 0910/60 54 27

')0. Predam OV05, Q kr, T opal Co ny, Tel. 0917/4583 15

)0. ,Predllm pa'ilvove drevo, 30 t/mp" aj 4- m difky. Tel. 0918/391126

)0. Predarn panelov(i radiatQry, m~IQ poutrL vane. Ial, 0908/805946

)0 P,ed1im ;plastove o~na. pou!itli. zacnovaIe. ,6zne rozmery. Tel. 0905/15 54 14

)0., Preda m p lechOv,} b"o u 6x4 m . 200 C. Rozv. Skr. AntonfCBk ·20 e.nonode. ,BN. TeL 0907/793851

)0 Predarn pluhy: 6·rndlicnY za 800 1:; 4·radlio..y za 550 € a za majotraktory 2·md· licny za 150 <2; 3·radlrcllY za 200 €, a] jed· 00\1Iv6 dlel)'. Tel 032/779 24 22, 0908/12 1382

)0 Prada m iP rosa. cena 0.5.0 £/kg. Tel. 0903/48 85 71· PE

)0. Predarn ronovu k>Jchyi'iu, blelu . dvlerka l1Iiede. plynovy sporak 5 nlrou, digestor a anliK, drez. Vsetko za 250 €'. Tel. 0907/16 7053

)0. Preda m susene drevo du b . dosky no vy· rohu mlbytko~. iecno. Tel'. 09'05/92 02 70

:)0 Predilm tatra nsKy prom. 10 eno. D o~e· zlern, Tel. 0905/9824 13

)0. Predam vakuovil susiaref rezlva 'komplel 5 kouom a Vi h kO merom. Tel. 0904/22 80 94 )0. P'edam ;:ilmocnrcke ponky &0 lasuvkilml a odkradacou poucou Tel. 0908/3609 91 )0 PrMlim zarfadeny ,obytM O',ves, Tel. 0902/2133 66

)0. Predam ZEM lAKY na zimne uskladnenie ·0,43 C/kg" CIBUW ·0,50 €/kg. aj s dovo· Will, Tel. 0904/339301

)0 Predam ZEMIAKY na ,imoe U5klonnenie, cena 0,42 C/kg aj s dovozom. Tel. 0918/93 6399

)0. Preda m l n a ckQvy koClk Casua'i play 54 VO vynikajucrJlI1 slove. 5 kompletnou vybovou La 350 C. Tel. 09'05/79 7127

)0. Predam zvaracku pre vodoinstalal~r"v M plastove trubky, 7 nadsta.vcov + klleste. ctlno 90 C. nova. laruka. Tel. 0905/6190 09

')0. Preda m zvar a tky CO 2 a elektroeen tn; Iy la bezkonkurencne 06ny, oo"e. laru'ka, 5e'· vis, d'oveziem. Tel. 0903/03 3930

)0 Privyrab16 si s kGZ meti kou AVO N. I nfa: 0908/74 54 09, 0911/55 60 51

)0. SCH!NDELEHO MINERALI. Tel. 0907/89 224'6

)0. TAlllANSKY PR'Om ZA NAJNIZSIE CENY. DOVOZ ZO!\RMA. Tel. 0903/06 88 70, 0907/29 07 40

)0. TATRANSKY PROFIl: 00 2,60 00 1,50 C. Diliz~ovlca, .rubo"} ob'kl a~, r~z Ivo, n· lallo"1 Slnd.I·. Tel. 0949/03 8516

)0. Vykupujem predVUJnove kasmirove satky IlV. duprovky" sukne. Tel. 0915/83 75 59

VlAC AKO 4500 V PO,. PE, UZAVRE1YCti TO, TN, BALKONOVNR, B,N

4}i~~J.

• uzatva ra n ie ba Ikon ov roleta m i

• zallizie na vsetky typy okien

, • siefky • oken n e, dverove· do 24 h st'ahovacie,otvaraci e

'Iamelove dvere • aj drevodekor 'plaslove okna· Salamander

090& 412 43& 048 &49211&

, jan.hudec@stonline.sk

)0. Tl"iipla Vas klby? Tel. 0907/89 ,22 46 )0. www.o 0 bryshop.e u/ra" ata

» w I\'W. u prava·vahy.e u

)0. Za s pol upracu s AVON OM • n n ancn,; boo nusy.lnfo: 0908/145409,0911/556051

~ byty *kupa

)0. 01 Vykupujeme byty a RO v 'hot<>vostl . radl'ene. PO . PE . TO . BN a okoll0. Tel. 0901/891416

)0. B N, '0, PE • kup lrn akyko1"\'e~ au. DOM alebo POZEMOK, ,pripadoe dlhy vyplatrm. 'el. 0909/39 93 29

)0. Byty vykupuiem. platba v notovostl, PO a okolle, Tel. 0918/4721 84

)0. 'Kupim 2·3·i..o, surne, alebo dorncek, Tel. 0915/27 92 23

)0. :Klipi'" 2·lzbovY byt na starcm sfrllisku v PO, d'o 1. poschocla alebo s vylahom, notovost, TeL 0907/55 30 06

)0. ;Kllpl'll 2-llb. I,lyt v centre TO. Tel. 0907/64 5546

)0. :Kl1pim v BN 1·2·iz'b. bvt prlp. aj vaGsi. platba 11Olov05( Tel. 0903/92 70 24

~ byty *najom

)0. Darn do dlhcdoheho prenajrnu 3·.izb. zariadeny byl v BN. Tel. 0905/86 84 08

)0. :Da1l1 co dlhodoMho ,pren.ajmLl 3·il~, byl na snu, Mexiko V TO, cena 350 €/mes. Tel. 0905/449524

)0. Dam do prenajrnu Hzbovjl byl no Svato· plukovej uliei v BN. Tel'. 0911/22 87 59

)0. ;Dam ~o preMjmu 1·I<bovY byt v rentra BN Tel. 0908/40 44 00,091,5/76 6503

)0. Dam do pren'~jmu Hzb. byt v TO. Tel. 0905/40 11 01

)0. Dam do prenajmu l·lzb, zatiMeny byl na. s!dllsku Sipok v PE, Tel 0908/17 2747

)0. Dam de prenaJmu 1,5·lzb. zarladeny by! v BNB· Zima ul. Tel. 0903/55 6566

)0. :Dam do prenajmu 2-ilO. byt v TO. Tel. 0908/758849

)0. Od 1.11..2010 dlhod'obo prenajmem 2··izb. zariadeny byl na M0510vej' ul. v PE. Tel. 0915/1295 00

(eJ

Husqvarna~

Inspirujte sa jesennou akciou Husqvarna

raJ Husqvarna

HUSQVARNA 236

Vykon 1.4 kW, dltk", Wiry 14" 135 em, hmotnost' bez Hilty a retaze <1.6 kg.

Silc<1!('ou ponuky je dvoj!oklny olej xJ>'!' (1 licer) v hodnote 8,70 €.

Ald:mi cena: 21 5 € 8eino cena: 235 € Mesa.i'n6 ,<p!<i1ka: 10.15 €.

, !alHUSqvaTna

H USQVAR NA 440 e-series 1445 e-series Vykon 1.812.1 kW. diika listylS'''138 em, hrnotnost' bez listy a retaze 4,4/5,.1 kg.

S';cost"ou ponuky 5il dvojt<1ktny olej XI"" (1 liter) <1 z6hr<1dnci pllka Go roeno v cefkovej h adn ore 3 7, (, 9 €.

Akcna cenai 369 € 1419 €

,Seincl cene. 409 € 1469 € M.""n'; ,pla!;ka; 18.45 €'120,95 €*

!IDHusqvama'

... 1Ii AN C OVA"'."

'1'ri, rn , pl,w. 10 %.'1''''"' spunok 20, RPMNod I).ol II.

PrE!claj na splat'k)' len V predajnlach oanacenych 'Iogom Huaqvama ffnancovenle, Htls.qv.LI.m<i n n.<:J.nlO'lilinr~ JI!!I tilbi:!2pE1CF.:!!t'IIe '!;po'locl'llo:sfou Essox SK,-S_r.6. G~)' ~u I~n: cloPQn.Jlflf'lt. 'vral:.if\oC D PH.A'kc:b plad <1'0 ao. 1'0, 2010,

SfJO'locnosr Hl.lSqvann n~IG ;ptac. (1121 V',fvoiJ vjm'bIm.i: a ~to .si 'iyhr'<ldiujrL!i pr'l1ivo :tm~r:lir dll:tjn, ~peclfllddu, a vyb:I..-erill::. bet pre.d~h;!ic;lllll~l):I upoomrn,cnr;l, Husqv.Jmale rcgf~M <><hr",,"; zn;m'~. COl'lrigh, © 20' Q H""I"'= AS Ipubl~ V""'I~rj" ryh,,<!e"';.

WIYW.I eStlml1.sk

URBIS PRIEVIDZA Sumperska 50 046/543072,8

lESTECH TOPOI:CANY Tovamicka 2047 038/532 03 80

Gvanie

byty *predaj

,.. D~m do preniijmu 2-ilb,~yt v TO. Tel. 0948/62 53 13

,.. Dam d'D prenajmu 3-i'b. by! " PE na Sip",u. Tel 0905/352453

,.. Darn do prenajmu 6 km ad TO garsonkLJ, Tel, 0905/40 11 01

>- Dam dQ p,enajmu, ga,50nku v TO. Tel 0905/10 85 93

.>- Dahl do prenajmu garsonku " TO Tel 0905/40 11 01

,.. DIMOdOM prenajmem prerOMny 3-izMvy b\'l v BN na Dubn'cke Tel 0908/79 59 19 ,.. Pmn"imem 1-i,bo"" ,ariad'eny ,byt v centre BN_ Tel. 0912/857331

.>- Prenajmem 1-i'b .. byt" TO, Tel. 0904/99 7891

,.. ~ren aJme in 2·lzbovy by l v B N na Go 'a l. dovej, Tel. 0905/22 43 10

,.. PrenaJmem 3·llbovy I:lyt v 1'0. Tel. 0918/313722

,.. P.reMjmem 3·izb,. byt v rod'. dome so samostatl1ym vchodom_ Ceoa 340 €_ Tel 0903/47 1309

,.. P.renajmem 3·izb. 'by! v TO. Tal. 0905/15 3965

,.. VyhMne ubytovanle pre stu~en!ov v T~· nave Tel. 0905/50 06 75

,. l·llb_ byt, p6v. stav, prlzemle, 35 m:/, Ku,manyllO ul, V TO, 22000 L Tel. 0907/34 9900

,.. 2·ilb. byt V PE. 56 m2, 3. posch./3, reo konMrukcia, 28 660 €. Tel'. 0917/63 8556 >- 3·ilb_ byt v P£, 65 1112,3_ posch)4, pOv. stav, 26555 C. Tel. 0917/638556

-,. 3-i'b. byt v PE. 89 m2'. 2, posch.j4, rekQnstrukcia.. 44 660 e. Tel'. 0917/6385-56 ,.. SHY· PO, TO,BN, PE, www,unlreallty. sk

>- Najlepsla. ponuka ,ealit na www.mgreal.sk

,.. Predarn i·izoovy byt v aenovcracn, Tel'. 0915/11 70 73

,.. Predan1 t·llbovy byt v N1)v;JkQcn, Tel_ 0907/697270

,.. Predarn l-izb. byt v TO no Juhu, povodny Slav. nepre roben'i, bez b a I kona. Tel. 0904/1408 51

,.. Predam 1·I~b. byt v TO. VYhodne. Tel. 0905/92 82 07

,. Pr ed;; m 2-ilbovy byt v BN IlO Ow b n i cke. Tel. 0912/84 48 2'1

,.. P'edam 2·I~bo"j by! " Kame"ol pod Vhicnlkom v OV, komplet prerobeny, 20" tepleny, aJ so ~a,lad"nim la 34 000 C. Tel. 0905/10 26 83

,.. Proo il n1 2·i; oovj by!. p ,[zem ie n a. Dru!· ste"nej ullcl,komplet prerobeny,11ned' po kupe vorn)" ce na 28.500 €. Dohod a m oina. Tel. 0905/241035

,.. Predal11 2-i'b. byt v TopolcanOiih. cella 35 000 e. Tel. 0905(3640 52

,.. Predal11 2·l'lb_ byt \J TO • Trlbecsk<i uL, 860 000 Sk, Tel' 0907/64 5546

,.. Pred,;m 2-i'b, VM by! s balkonom n8 sidlisku Jul1, Cena dohodou. Tel. 0905/47 9602

.>- Predsm 3·lzbovy :byt v Pal·Uliillskom. Tel. 0944/09 5220

,.. Pr€daln 3-L,bOvybyt, 72 m2. n8 HU5itskej v BN - DubniGka. Cena dohodOU'. Tel. 0915;74 53 40

,.. PreO@Il1 3·lzbo.y ;kQmpletne pre'obeny byl v OV na Severe. Tel. 0915/73 44 60

,. predaln 3-ilbovy zrnkonstruQvan'i, ,ariad€ny Ilyt aj so spotreblcmla jllvlli'cou V B. .SUavnici na' sfd;fisku Drierlova. Tel. 0903/78 56 60· PO 16_00 h, mlrlarn.QII'@post.sk_

,.. Preda Il1 3-ilb. byt n a Stred'a nskeJ u I i cl v TO TeL 0917/83 2122

.,.. PrMam 3·11.0. byt. vyvysene prlzemie, p, O. Hvlezdoslava 2262. TO, 36 000 f_ Tel. 0902(4122'48

,.. Predam 3-i, .by! v TO PO re konstr., p rizernia, bez balkona, Tel. 0918(8197 02

,.. Predam ,3·1>11. byt v BoSanoch. VYhod· n e. Tel. 090~/92 82' 07

,.. Prediim 4-i.". byt v BN - Vi'strkov, nov'; plastove okml, cena 37000 €, T@I'.0903/82 9605

,.. P,ed';ll1 v PE na MO 1-i,;0. bye Tel. 0948/513438

,.. Pred;) 111 v PE na SId L l u Ily 3·lzb_ VM by t V OV na 2_ p./5, ua I k¢n, vyta 11, cias\ocne pre robeny, 79 1112, Gena 43 OM e. Tel. 0905/29 9284

,.. Predam v Toporcanoch 2'·llb_ prerobeny byt s balkOnam. Tel. 0908/80 59 46

,.. Pred~m v tooorcanoch garSOnkU, 1·1zb. a 4·lzb lryt. Tel. 0948/09 89 81

,.. Predarn/urenajrnern 3-i'b, by! v OV v BN - Stred. Tel. 0908/88 6061

G domy-pozernky *kupa

,.. 01 Vykup uje m e byty a RO' v hotO"'ostl - zadlzene. PD " PE - TO ~ BNa olwlle. Tel. 1)91)7/897476

,.. Domy vy,kupujem. plaLba v nciovosu, PD a okolle. Tel. 0918/47 2184

,.. Kupim stars! domcek na vikel1dDve pou,i ue v okoli PE do 10 000 e. P,latb a v hotovostl. Tel. 0903/0154 39

,.. Odl< "pi me za n aJvyhod neJ ,flu cen u Vas byt • aj <adl ze nji. Tel. 091)5/92 82 1)7

ft domy·pozemky V*predaj

,.. Chata Duchonka" preda]. VYhodne. Tel. 0905/9282.07

,.. creta V Norovciach ze 21 500 e. Te!'. 0915/754341

,.. Ku zm ice - 4-ilb_ I}O scnod, d om. pOI. 26.9 a, 48 500 €. Tel. 0915/75 43 41

,.. Predam 30 a pozernok - v. 8ed!any. Tel_ 0917/599989

,.. Predam 4 - lz IJOvy R 0 v D e;eri ciac'h. ce na 35 000 €. Tel. 0915.170 2'177, IVww_unireollty.sk

,.. Prediim 6-i'bovY RD v Chrabral1och. cenJ 53 110 €. Tei'. 0910/44 1948

,.. P'edam 6·1 ,b_RO v Ka m a" ovej na 13 oj po,elllku. Tel. 0905/78 58 29

,.. P red" m 6 'Izb. novQsta"b" Y nbcl' 8osa· ny. Obytm\ plocha 160 m2, pozemok 726 m2, cena 12'8000 C. Tel. 0917/24 52' 21 ,.. Pred;;rn do", v Sv.inllej. cena 50 000 C. 'Tel:. 0915170 2177, www.unira,'llity,sk

,.. P'edilm dom 'V Podlulalloch. Tel. 0908/6836 89

,.. Pred;;m laono RD v TopOlcanoCh. Tel. 0949/87 9333

>- Pred,; 111 IUkr ativny stavebny po,e m ok b.lizko c<3ntra BN s rOZIohou 1680 m2 124,70), s d,vomi star,fmi obyvaternyml RD . po 0 p ra,ve stud ne, vsetky IS. cenil 50 €/m 2_ ParU,anska ul .. BNB. Tel. 0905/24 ~7 56

,.. Predali1 ni,koniikladtlVY RD, 5km ad Topolcian. 15 000 f. Tel. 0949/36 32 67

,.. Pceda m pOlell1o'k 1683 m2 a 2454 012 v Merllsiciach. Tel. 0948/50 1538

,.. Pred~m RD· Dvo'a ny n/N itra u, ~ 11 od n'i na prerabku. cena dohodou. Tel. 0948/91 9737

,.. Prediim RD v Dvorc; pri BN. Tel. 038/749 4984

,.. Predam RD v Nedanovclach, cena 13 200 t. Tel, 0910/44 1948

,.. Predli m 'R D v Pr as iCia eh • Budovate IsM, cena 89000. Tel. 0903/82 96 05

to-moto

----- www.pardon.sk

*osobne, *pristavujeme zdarma II PE,P,D, BnB, TO *orlglnaln.e autodiely

*t'aine zarladenla *kllmaliz8cle *Stvorkolky·predal/po2IcllVnal *stavebne stroje ·premUom

:~~~I:o-:;::tnOSllka •

09031725 580 0381740 19 00 www.lubocar.sk

I

1:1,

Tel .. 0903 829605 0918030033

,.. P,.dam RO v !ilmonovanoch. T.I. 0915/97 20 18

,.. Pred;jm RD V Tovarnlkoch 1950000 Sk), Tel 0907/646546

,.. 'Predam rod. dorn v Nemclclacll, 10 a poz., rekonstrukcla, 52 000 C. Tel. 0918/81 9702

,.. Predsrn rod. dorn v sotcanocn, 10 a poz .. 55000 €, Tel. 0918/8197 02

-,.. Predam stav pOlemky 6Km od TO_ Tel. 0917/832122

,.. Predarn stav, pozernok v P,E, 6 oj, vsetky IS su ta111. Tel. 0944/908864

,.. Preda m ~,;h r ad" 6,5 a vhodn 'i'n a ala". puzernnk, IS vedra. Maly domcek a hospodarska b"dQ~a na konei pozemku, PO' 5 ,km. Nie RK. Tel. 046/548 53 76, 0904/4297 79

,.. Prena rn e Ihned' aby"a telnY. 2-gen era';n" d om 12 sa rnostatn e by!, jed notky s osoblti1y In vcbodo 01), pod plvn Iceriy s dvojga r;J:!ou no. vetko m pozern ku (930 m 2) mlm 0 zatopove] obtas tl V obcl ZI ate :K I a sy, 27km od S'ailslavy, Dom je lrmed' oby-,-alerny_ cena nononou, Tel. 091.1/71484<0

,.. Preserany - 6·ILb. 10,o9 dorn, pal. lehla.13 a poz., ga,a;, 30 000 €, Tel. 0907/34 9900 ,. Stay, pOL. ,Krusovce. slete k dlspozicll, sirka 18.5 rn, 21 000 e Tel. 0907/34 99 00

ft obchodne ..." priestory

,.. OdSllipiln obcbodne priestory aj so zartedennn, Obchod'nil "I. 2, Toporcarry Ibyval'a, bucova vzorodevut. Tel. 0907/115302

,.. Oolst,;plm labehnutu ka"latejj v Nova· koch + p'lestory. Tel. 0948/48581.1

,. Porulkarn na prenajom predajr'iu 40 m2, v poly!" n kc no m ob jeKle na d obrom m le ste pri sta n i 01 v Nova koc 11 vedT" k vetiml rstva. Tel. 0903/4,4 24 03

,.. Predilm (odstupim) bar v TO Tel 094Q/31 90 33

,.. Pren3jrn em " ce ntre Hand lo"e] 00 e~od· nepnestory s v:/kladml.klima, alarm. 2x 100 m2, prizemle a sute,.n. Tel. 0903/82 7622

)- Ymos s,r.o. ponuka no dllJoooby pre "ajam 'budovu na tJl. Odboj,;rov 297 v Toporcan oen Ite <ajs I a p red.l ii a is lelia rstva 1 vh od n (l no komer';ne (lcely, Da'lej:' skladowi priestory • 1. hala 300 m2. 2. /1ala 700 m2, 3, hala 150 m2. Cena prenilJm" dollOOOU. Tel. 0905/20 84 62

,.. Dilme do prenajmu MrlcelMle v TN • Br· nianska 2, Tel. 0903/76 52 02, e"n1ail:ele.ga nti nvest@gmail,com

>- D a me do pre naJ rnu kanoo I a rs ke a oMhadn€ plieSlOry V TN . ForsKa 2. Tel. 0903/76 6202. e·mail,eleganLinvest@gma· II.coln

£ elektro

,.. www.eplcom.sk

r€}auto-moto

,.. DAm co prenajmu garaz na Gorkeho v TO, Tel 0910/6113 22

,.. Dam do prenaj"," ganll na UI'. t.omonosova v PE, Tel. 033;749 13 50, 0904/74 2940

,. Dilm do prenajmu geraz no 1'_ Okru!oej v PE Tel 0908/40 5325

,.. Dam do prsnajmu gar", v centre mesta PE. Tel.. 0908/82 28 96

,.. Kiiplm autovraky bez PP a SPl, Tel. 0905/2'7 14 59

,.. Kuplm Aviu - sklapao, bez T1': Tel. 0905/20 91 02

,.. Kiipim gara, V B<'ioovciach, Tel. 0912/15 6734

,.. KOpfm garai v Partl,ojn5k0I11. Tel. 0915/17 98 24

,.. Kupim gar", v TO na Mexiku. Tel. 0907/13 1551

,.. Klipln1 ga'a;; v roporcarccn. Tel. 0915/67 9193

,. Kupim .Ilavarovaml: Octavia, Fabia. Felicia. GOlf. Passat 0 lne. Tel. 0903/278250 ,.. Kiipi rn NOne S i mea 1301. Tal. 0905/75 82'40

,.. K!lplm ND .oa Skod-o 1000 MB. 100 a 110R. Tel'. 0905/75_82 40

,.. Kup 1m 5 Forma" v za cnevatom s tave, Tel. 0911/965712

,.. Kuplm 'Stars auta od r.v, 88 do 98: Toyota. Honda, Renault 9. 11, 12. 18, Dacia 0 starsle Mercedesy + dodavky toyots, Ma,da. Nlssan. Tel. 09.1.5/67 5259

,.. Op'''v~Jem babety_ Tel 0948/635063 ,.. Predam 2 hatarie t80 Ah, z-rnesacne, m'j,,,dene cca 100 krn, so "'rucnYm nstorn, fJ 1.25 'E. Tel. 0908/725286

,.. Predam zx Renault 'Megane combt, nlkdy neI1avarov.i)oe, on DC!. nove mod~ly, r.v, 2002" oko nove. Ceny - 2 790 € a 3 150 €. Tel. 0907/44 3120

,. Predam 4 plechove disky na Citroen C3, cena 60 €_ Tel 0944/27 69 10

,.. Pled"m 6-mlestny HyulJdai H-l, vjihad'ne, Tel. 0908/93 23 88

,. Predilm AUDI 80 vajicko,1.8 benzin, r.V. 95, STK + E'K do 2'/12,bordova I"eleil,a, servo. oenlr<il na DO, ,adnekridlo,eleklroIlY, ;jIber, ABS. be, l<.or6,II, po,inkovaml karoseria, garazovElne. iniBrrer zachollaly, aka nove. Ca~a 680 ,€. DohMa ista_ Odchod do lallla· III cla_ Te L 0944/27 83 48

,.. Pred,;m BMW 320 I, r.v. 98, striebormi metaliza, seda". 177 000 :km, 100% stav, 4 200 ,€ + dO hoa a. Tel. 0915/78 93 87

,.. P red a m DaCia Loga n, 1.4 • f r.aoc"" se· dan. rv_ 5/2005. STK + oK 10/2011, nlodn; I1letalr,a, zachoval~. Cella 1 890 € + dohaGa. Tel. 0903/40 29 75

,.. Pred a m Da c ia Logs n Mev Co m~l, 1.4 • rrancuz, r_v_ 4/2'007, STK t EK, L majlLer, 90 000 km, f. i)e rvena svetl';, lac hovalii, servi S. kn i h a. A8S. ,i m. pneu n a d iskoch, folie, "udba, atd'. Ce"a 4 900 t + dohoda, moinos{ lilingu_ Tei. 0902/91 11 81

COOP Jednota Prievidzaj spotrebne druistvo

ponuka do premijmu

~

~"DLJt.

nebytove priestory na obchodne a skladove ucely

---- - - -

o v nakupnomslredisku v Novakoch na Sturovej uL 101

na 1. poschod i, rozloha priestorov 55 m2, 45 m' a 55 rill

o v obchodnom dome Jednota v Nitr. PrEiVne

o v obchodnom dome Jednota v Handlovej

o by-vale potraviny v Oslan_och, na Zarnovskej uL214, rozloha 145 m2

o by-vale potraviny v Kania_",ke, na Bojnickej ul. 75 (pod cinziakmi), predajna plocha 2.13 m', skladova plocha 173 m', ostatna plocha152 m'

o v nakupnom stredisku vo Valaskej Belej, rozloha priestorov 106 ma, 32 m.z a 15 mZ-

Info v pracovnych dnoch na tel, c. 0915 766 068

• • •

Z www.pardon.sk

PENIAZE JEDNODUCHO A RYCiHLO!

• all 'ok1ii:¥ck do 50000 Ell.

• beuledowonlou1clu II bc~ ... llIero¥

• peVII.e mesaine .pltitky

III prCllamatitnanjcb" iivaostniltoY, ddchod,av

• pre kllenlow .poIoinosll Triang.', Qual.o . oj bel do'klado."" i .. priimu

\lolojO;,;

0918709 046 0902203297 0903958759

auto-mote

o

.,..

o

N ,. Predsm FordE.scort, 1.8 TO, r.v. 95, STK a EK_ do 5/2012, precne okna v elektnke, ~ymenene rozvody, generstka bf.d, cena 1 400 f pripadne oohooa. Tel. 0948/10 16 63. 0907(4908 10

,. P red am Ford Fiesta 13 a 0, ,.v. 200 1. tierna rnatatlza, "ajazd'6nyoh do 47 500 krn ASS, ,"SR. cervo, ai,bag, elektrioky giber.

CO cena 1300 e. Tel. 0907/77 2309

,. Pre,dam ford rocus COmbi, I.V. 99. 230 000 krn. 1,8 TOI. 61. okne, 2x alrbag 1,5050. men. klilfia. rild'io + ovladanle na vol ante, ce ntrill. 'a'ia rm, I a k (ova op Ie rkil, hmlovky. 5TI\, EK pla\ne 4/20U. Kontakt: ras\is'lav.adamus.@gmail.com, t€1. 0918/78 7697

,. Predam Ford Focus. TO, r.v, 00. ,;lu~IlY, Tel.. 090:>/8.5 93 24

,. Pred"m ganli v Bosanoch, Geoa donod ou. Tel. 0918/56 75 08

,. Predam gar.H ~ TOp'QrGBnoch. Tel, 0918/74 DO 88

,. Predilm m~lova'ktor AGZAf, VARL Tel. 0918/783442

,. Pred,;m mot,ory na AGZAT a VAAl, Tel. 0918/783442

,. Predsm n;lru-. dlely na 5 FeliclB. Tel. > 0915/212648

ttl ,. Pred1im n""ladao Hon liN 053,2 Tel.

0915/28 20 05

o ,. Predam Peugeot SW2 HOi. Oig. klfma, r.v, e; 2003, GIlna 6700 e, Tel. 0948/15 12 15

C\I

r:!

.c '0

- .:t:,'

o

OJ

-

OJ

"'C

.~

,ttl

C

o .c

.c (J m: .:t:,

c

'C'!l ...

.c (J CIl

ttl 1..,

.0 '0

... .:.:: o

to

OJ '0 :::I .c

~ Z,

o o r:c

If

ttl C CO "0 >. >

o .c (IJ

;fij

:;

"'C CO .:t:, ... OJ ·S ·ra N

:;)

,. Predslll OPEL'lSTRA. 1.S l, naja,d.. 112' a a 0 krn, ';iae,. con tn; I. za cnova 1)1 stav, Cena HOO C, Tel. 0905/52 37 91

',. Pred"m Peugeot 206. stneborna mstauza, 5-dverovi'. cena dohodou, Te1.0905/93 5085

,. Pred a m pooilte pneu rOmvch rozm erov. Tel. 0918/493918

.. P.redsnJprevodovku na Ag,al ,6 Vart Tel. 0918/7834 42

,. Predam Renault Laguna·, 1.6 henlio, 80 kW, s». 10/2000. 1. rnajiter, kupovane v SR, kHhm, ABS, ssrvlsna knilka. 125 000 krn, nebilrane, 101}% Slav. radlo, alarm, zlrnne gumYt stresny noslc, CD menlc, STK, ~I' EK 8/2012, 2950 €. Tel. 0908/73 95 70

,. Predilrn Renault Laguna • 500 G. Tel. 0904/064065

,. Preda'T1 seneuu Megane. 1.6 ccrnnt, 16 "enUI. t». 01, parlhka modra rnetanza. nej 149 000 ~m orig)mll, nove gumy na elektronOCh1 ASS, central, servo, iklimar 4x. el, OkllEi - spa Ine, ,h m lovky. STK + EK do 2012, velm i pekny, dobrY stav. Gens 2 890 € + cohoda Tel. 0915/73 1114

,. P.redilrn 5 Fabta, 1-4. ts: 2000, cens 3 oeoe Tel:. 0948/15 12 15

,. Pre{)sm S Felicia, 1.3, r.v, 99. servisna kn[1ka. zachovaly stav, ganlzovaM, L maji • ter, cenaL 770 e. Tel. 0905/31 04 .1-4

,. Pored"m S Felicia. 1.3 LXi" LV. 98. 89 000 krn, gariliovaoa., nebrlranii,. motoriG'ky vyn i kaj uci· stav 1 ~(a roseri a bez ko rozia, bord, meta lila , cena 2 300 C, Tel. 0905/40 1664 ,. Pmdilm ratru 148 - !hydraulici<;l ruka S TP a SPZ Tel. 0915/28 2005

,. Pred a rn zanovne 15. e I ek\rooy Enw, 5·lricovli. 4x100. vhodne na. Renaull. SkOdu, Hyundai, sll obuto\ 08 pneu Pi,elli. 195/55/15, 80% delen. Ce na n ovych 480 C, teral 230 €C, Tel. 0905/4 a 16 64

,. Pred;;rT1 limo," gumy 14. na F1illiu, dabry Slav, cena 70!:. Tel. 0905/40 1554

,. Pmdilrn limn" .gurny 15!;i/65/R14 oj s elektl'Onml. fozte;: 4'100. zochovale. c-enil 100 €. Tel 0905(15 54 14

,. Pred;;nl ,il1lOe pneu Matador na dis· koch Felic[a, vybolny slav. cena 120 €. Tel. 0905/401664

,. Prenajrnem gar"i na Mexiku v TO. Tel. 090 5/94 4230

,. P",naJmem g.rai v PE· Sipok o·d 35 C! mesl.c. Tel. 0944/03 2024

',. Vykupujern S Felioia. Fobia, Oc(avio. - aJ 'Iahranlcne, a,l firemne. Tel. 0944/45 54 75 ,. VykupuJe,n stare outa ,\1 bel5TK, oj SKO" rodovana. Tel. 094'\145 54 7S

£ oznam

,. PreoaJ kvaillneho sudcveno "In. PEZ· .INSK.E ViNO, vyoer '0 6 druhov . 4 blele, 2 ijervene, na Tovarnfcke] ullcl v Tojjolcanoch (vo dvore pod nadjazdom)

~ darujem

,. Darujern psika a fenku oiernej larby. M a tka • cis to kr vnY B r<BOaC m ElIY. 0 tee- kri'&· nee Vlclok • Labrado(, Tel, 0908/73 01 37, 038/769 52 21

tD mitbytok

.,., Pred,;m 2ks jednol61kove Gal'unenii vala nd y S "Ioiny m p nestororn, spolu s ce 10 m, stoll.k pod pOCitoc, delsku hnu, vseu<o v tao chovalom Slave. Tel. 0905/847123

;,. P red'; m nave roh ov,; I avl ee, Tel. 0903/29 51 06

,. Predarn sedactu supravu, 3-, .. -3+1+1, zeieno- hheda,. Tel. 0944/01.1004

)0- P'eda m spah'iov\j skrl nun ov il . z dOvod u s to hovo" in'. Ro< me',!, " • 223, S • 210 + 72 /72 Ddnimalernil ~nihovnicka. Geno. "390 C. foto no, e-mail. Tel. 0903/46 2159

£9 zoznamenie

,. 40·" I k hl'a dii gym patlckli, Se r! 6.· nu zenu na spalQGo,) cesty " do"olen· ky, Unanone vypomiiiem. Seil6zne. Tel. 0944/41 6 B 11

,. 50~nik - lenatyillada moletklJ na mskrelne stretnutia, Tel. 0915/06 68 84· SM3

Skuste to prosti'ednictvom nasej agentriry.

Zaregistiujte sa a s'kuste mijst' svoje st'astie,

Registracny poplatokje 10£ na 6 mesiacov

"Willi,t!

,. Citls se O$o,.,lelo? Rada tancuJes? SI nefaj¢I,Wka a mas od 44 do 47 r.? Zavolal alepo napi,; SMS 50-nikovi. Tel. 0949/88 9333 - 8N

.,. Pinnate peknu 17'1. pO'lorlirn"u Natalu F. z BN? MOie So loak volaC. pgl,e ~o podvod@ alel.sk,

~ eroticke

,. B8culka - Parti,1in,ke, Tel. 0944/17 62 75 ,. BN 5Iul~y. Tel. Q904/5143 76

,. DISKRETNA NA,TALKA, 22 r. PD lu mna), mam aJ kamaratku. Tel. 0908/570992

,. EROT1KA DANIELA V TN, Tel'. 0910/32 6038

). Modnl sil'a· 100% erekcia pre muzov. TeL 0944/3690 16

,,. Skutocna a' silna podporo nluznos!I, dlh'i' rJcinok.· Tel. 0944/05 1278

,. SUPER KOCKA 'lUCKA. AJ U MNA, NR. Tel. 0904/031792

.:.- www.seJ<ka,,1< € rouc~a 1OIOe!11 ka

:.- www.se"osky.sk. erotlc'k<i. ,oznamkQ

:.- ~rel'ii ""culka - Pmti·,ilnske. Tel. 0944/17 6275

Parlizln,~, oe.1lI14~, 957 D1B'"'it<! IJlIcB,brav,u rvo m. p,onu!ta:

• kul'l'! Ilrad nich MIa&W pMta srn EN 281

• ~i~l"d~1i kilm' lViir.&I,

• kurzy Are nG Iysranli!

• periQdici(e pl~skliSani8' lVilrsw,

• ,aka,1«Mi tvilrani" belJiitI1 a spec, m;rreriilIO'lI"erez, ALJ

Tel. 0908/12.7 148

., zvlerata

Rozpis lekarenskych pohotovost.nych sluzieb Prievidza

LeSPP] e pOI kytov~ nil Po • Pia do 20,00 h, sobota: 13.00·20.00 h. n~d~la: 8.00 ·11.00, 13.00 ·19,00 h

27.9.· 3. 10. It;k;!reii Na Bojnkke], Bojnicka cesta 19

4. ·10. 10. lekale~ Prievidza,

5, Kral ika 26

TWILIGHT SAGA:

ZATMENIE

JE CAS AOZHOONOf SA ...

II)manti~1rY hOl1)r' USA' 120 min,

!esk~ Ii lu IkV

V tretom pokfatavanl TWlllghl si-gy J~ Bella opat v 0 h raze n I Iiv""'. Seattl"

p usto~i sena vrJ2ll, 1\1 KIa I)1m I stoJ I

, en ladn ol<rvna Vlkt6r1a.

Vslupn Ii' 2,.20 {

7, -1 t Ig\lltQk- paooelokl 0 1700 h

TOY STORY 3

NAJS l.AvNEJg If FI LMOV~ HRACKY S u SPAt S .NOvYMPR is EH OM animovami ~cm~dJa • liSA' 114 min.

sl oven.skr,ilfa bl ng

Ivorcovla obrritJ,nych mmov "TD~ 5to",upatGvne aMraj" !katuru" hml;~ami

a l'ti~uJu ~Ivak~v do napaditellQ sveta' naiobrtlb"n'is'i partlehraeiek.

Vslupn Ii 2,20 €

Pohrebnictvo

komp Ictne ...

pobWlmis.1Ll2l.l;V Dvonc O(IVOI Vl'mnci okJ.'esnlndIlI'WO

a })O dohodt ai do 20 kml kornp.lern e sluzbv pr<'ll~l ~11Ja 'pl~lky· HOME CREDIT

MOJ~tQv<'t ~'i6, PrntiZAllske oproti obeaod. dctllU LId I Gen.Svobodlll461!75

1)90535465 - NON STOP 038/749 0083, 0381 49 2954

,. Hotel" uycvlk psov Tel 0915/ 78 2698 ,. PODKUVANIE KONi Z1I TEPLA_ Tel. 0917/29 9144

,. Predam 10·l)iidiiove nosnlee ISo Brown H 6 kg rnortakov, mozny QO"Ol. Tel. 0907/79 8048,0918/5129 56

,. Pred~m koruitov chovanjch bez zmesky, Tel. 0903/04 26 62

,. Predarn nadlterrnl ciVovu. Tel. 0905(30 4601

,. Predam costavca 18, eena Ii 50 e: Tel. 0907/34 6029

,. Predarn oSip3m!. Tel. 0904(339355

,. Predam ps rzske b le'le IT' a ~iaLl<a zeie ncore. Tel. 0904/35 31 39

,. Pred.,]m stsruatka NO. Tel. 0915/78 26 98

,. Predam vletnamsM odstavt8la, iecno. Tel. 0904/57 8187

,. Predam york,hlrov, 8-l)iidiiov(i, rnaleho vzrastu, cena 85" C. fel. 0905/84 67 67

Top 0 l'iany

leSPP]~ poskylovana v meste kazd)i d~i'i do 12.00 h

1 ,10. It;ka lell Ka m il ka,

U I. 1.7. novem bra 662/3 2 10. lekarei'i Medea, Bemolilkova 4207/19

3 10. lek<lr~n Melissa, Iovarnlcka 1029112

4, 10. lekaren Karnllka,

U I. 17. nove m bra 662/3 S. - 6,.10. lekarell Meridies,

OlS. M. Benku 4016/23 7. -8.10. Lekareii na korze, Skulteryhc 5

riadkovu inzst'"lciu nam m6iete posiela~ aj na inzerciato@pardon.sk

Pa rtj%an5k~

L eS PPj~ POI kytova n oj v meste k a zd,y den do 18.00 h

27. 9., - 3. 10, lekarell Harm onla,

Nam.SNP

4. - 10,. 10. lekare.i'j Kamella, Nitr. cesta

Biinov(~ nail BebravGu

leSPP ]€ poskytovana Po ~ Piil od 15.30 h do 18.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 h do 18.00 h

2, 10. lekarell Ku gymnaziu, Radlimkello 577/9

3. - 8. 10. lekarell Lipa, Slildkovii"ova 24

TAXI NONSTOP Partizanske

0905/10 ~50 60 T8iin ... v...: 0914/10 10 10 ~pOkojllOStl

Kam za. kultlirou

PA RTIZA N SK E Ii'vezd~l'e.ii

1. 10, od 16.00 h - NOCS JUPllEROM, 16.00 h • pl~ mfla Jupiter - pop u 1<1 r no • vzdel.lvad film 0 naJvat~ej planete Slne~nej sListavy od Galileiho at po naj· nov:iie poznatky, Vstupn,W,66 €.

a 18.00 h - JUPITER ZBLJZKA, Multlmedialna prezenlao:la z<lkl. i nForma(i/,

a 20,00h • POIORIIVANIE /UPITERA ~ JEIIO 4 M ESIACOV. V akom postavenl budu sa m6iete IJmi presvedcit' pohlild'om eez I1lavny d'alekoiliad. Vstupne 0,66 €

4 • 10. 10, •. svnoVi KOZMICKV mOEfI "ZAHADY VESMIRU". 6· 8. 10. od 16.00 h H ~ bb love 0 b,o, y, video p,ojekc i a. v prl· p ade jo s neho poc., s i a pow'ova nie pia' nfty Jupiter a leleskopickjich planet. letisko Male: Bielice

9. 10. od 13.00 h· ~ARKANIADA 2a1D. Info: www.cvcpa.rl.edu.lk

TOPO[CANY

kfno· Spolocen,ky dom

1·· 3.10.019.00 h· KICK - ASS, Americky ~iro~ouhly ~kcny film. Film je nakruteny pod lil rovn om e n n eho ko mi ksu. ktory sa vo svete stal d:oslova eez noe best;~lle· rom. MP15.

5 .• 7. 10. 0 19.00 h (utorok a stvrtok), stredo 0 20,00 h - ~ALT.l\merkky ~irokou hi y a kc nji til riller. E vel yn Sill wva ]1" ag entkou CI A. k to n] ru SKy sp i 6n oznacl za spia cu agenlku a obvi ni j u, ze ch ce po~as ofici~lneJ navstevy USA ~abit: 'us· keho p'ezidenta. MP12.

S. - 10. 10.0 19.00 h - LEn {lANCE 1. AmeorickI' tanetny romantick9 film. Luke, tanetnlk telom aj dusou, ~ije spolu s kamo~mr, lanecnlkmi zo svojej sku piny v dome na okraji mest<l. MP12.

0905/58 11 83 0903/28 75 62

Prilll:jeffi :;..'IIl'mBrri tir.anfnl ~ pre 5pokimd F'r1irmed"~ S"JmI~, 5.r 0

OZNAM

Meslo Topol'Can.y, Mes(sky Qrad, Niim.M.R.Stefiinika c. 1 v TOporcanOch organizuje akciu

JESEN.NE UPRATOVANIE

V dfooch 27. 9_ 2010 - 24. 10.2010

V jednotl ivych tasliach m aSia bud rl podia harmon ogram w pristaven~ ve i'koob jemove kontajnBry, Klare budu sluiif obcanom mest<1 na odpad z dom:knostl, udrl:~y nihrad a po d obne ..

J ese~r1e u pratovan ie sa ne vzfl.lhuifl "1.1 likvidflciu nebezpetmflho adpl.ldu, ako napr. ne6nove trubies, chladniOky, televi;:ory, a,utobaterJe a pod. Nebe,peOny odpad je maIm! odovzdaf o8zplatns po cely rak v priesloroch nrmy Schwarz - Eko na UI Pod Kalvariou 2616/32

Elektroodpild sa bude J:.bi era( potas akci e J esen~e u pratovan ie na s p eciill ne ozna· cenych tbemych m i estach v sobotu d~a 16.m.20W .

2iadam~ Vas, aby SiB vyllzili vytvoren~ podmienky lQ slml1), mestskeho ~radu, Akakol'vek poliadavky a pr.ipomienky IlahI iisle' oa Mestslqi urad Topol'can)!, odbor spravy majelku a sluzieb p. NovotmJmu. Cislo telef6nu 534 01 42.

Harmonogram pristavenia, a vYvozukontajnsrov: 1 } 27. g, 2010~3. 10. 2010

M ests ke vYbo rye. 1,2,4 - t. j, si dliska J u h, Wanod, SIred 1. all. , -Sid I ,F 21 4.10. 2010 ~10, 10. 2010

Mestsk§ vYbor c.5- ohraniceny uIiGa.mi: Rod KaMlt'iou, Odbojarov, TovamicKa, Pu§ki"nova, Kalincla.kova

31 11,10 •. 2010 - 17, 10.2010

Mestsky vYborc.7 - Male 8oozany, Ve[ke Bectzany

4) 18.10 •. 2010 - 24.10.20'10

Mests~ vYDor C,. 6 - ohranicenY ulicami: Tovamfcka, Bre'zova, Malinova, A. Hlinku, Jilemnickilho

1\!1 ests kY "yborC, 3 - 0 h raoiee hy ~ Ilea m i~ Stu m me lova, zan radni$ka. Pa,vk,lvova, Fraha KniJa, Sporlovcov" Dr. Adilmiho, 6s.1. armacly

Stanovlstla kontaJnerovl

1} Sidl: JUH -UI. M. Be~ku - prl novinovomslimku • UI. FUIIU· vedra ZS pred cinz .. 2699

Sidl.VYchod - UI. P.O. HViezdo.slava - pri llokejlJalovom ihriskli

- UI, J, Malusl<;u - stanoviste smeln',ich ~adob vedra oint. 2178

Sidl_Stred I. a 1/. - Paiir ri kava u I, na ra hu .s U L J. !Baltu ·B.emolil.l<ova ul. - p.ri i':inZ. 2037

- Gog%va iiI. - pred _garMa[l1i

• UI. Podjavorinskllj - pri cini '1942'

- 2 kS kontajnerqv, ktoi'€! budu PO:> 1 ks na kaidom konai ulice a budu sa kai& den k sebe pribli:tovaf - 2 ks 'kon laJ ~ elOIl, kton~ ilu du po 1 ks. na kaid om ko nc1 u I ice.a b udusa k_aid~ de i'tk sebe pribillovaf

Muto Toporc~ny a kulturne stredilko V;j~ pOlYV:ajU v dno<h 7. -9.10 • na Velky to· pol'(iansky jarmok, pestry vyber tovaru, obcerstvenle zabavne atrakcle ...

IIARDLOV.A

POlvanka na ONI SPORTU 2a1D, Melto Handlova a eve Relax Handlov;l pozyva· JU' 9.10,2010 nll OI:~OTVORENEJ STRHNIC.I: od 10.00 h - k'yt'" strelnfca, verejne pri· swpn~ strelni(a pre deli. mlad€z a do,pelyeh s roznymi Itreleckymi aktivitami v pri.estoroch ",elnice Handlova.

Dom kultrlIY Mesta Handlova Vas Po.zyva na vystavu folografii Klu'bu fot0.9ra· fov pri rody H om ~ N i Ira pod nih vo mF O· TOlOYV. Vernilaz vy.llavy sa zacne 1. 10. o 17.00 h v I:itarni DK Handlo.v<l. Vystava potrvli do 19.10.

NOVAKY

KCMN kino

3. 10, ° 1800 h· Z.AlOINY PLAN. Komedia_ Po. roko.c h ra n den ia sa Zo e (.len n ifer Lo· pewvii) rOthodne. ze takanie no, IOho p r.weh 0 trv<i p ri d I ho..

Niim.SNP

3. 10. 0. 15.00 h • KU110RNA JESEfl. Vyltuc p eni e su bor u maio,eliek TR EN D l P lie· vi dze ~ zal t~vn ik_ov Sb~nd i e raw ri M u sid, (ilta. de Amelia, z Taliamka. Futbalovy :itadion 10.10. 0 15.00 h. Sarkaniada, IUtal: 0 najklaj:iiello sarkana. V spolupr.!ci I Me Nova~lk.

Priptovujere kulriime fllJdlljotie? Ozvile Ill, v rdmri molnol1i Vdm /10 5pmpGgujeme ... lOprJlfany@pGrdon.,k, prievidlil@pardon.lk

Sldl.F

2/ Inaver:kii ul.

Jase/skii ul.

Bvdo va fe/'skilul, - 2 ks kontai n erO\l" klore bu!ilu po 1 ks. na kaid om konci ulice a bud(l (;la kai@ den k.sebe priblizova( - zaslavM MHO

UI. druiby Taparovaul.

, 3) Male Bedzany

- roh s UI. A. G ~lqara • pod cin lonno m

- parcik

- ZiI m ostorn

Vel'k6 Bed,zahy - po%iarl1~zb.rolnica

- Ceresi'tbva u I. - KubricM

• Brosky~ova ul. -oloe aUlobusu

4} Sedmik75$kova ul. - 0 ploti obcho.d:1i p n tr-alostan 1c1 Ras.tislavo va u I, - na roil u so Siad kovicovou u I. Mal/nova ul. • na tohu s Brezpvou ul, N~,zilbvdkovil vI. - pri tenjsovYch kurtoch

MojmirovB vi. -;2 ks ko~lainerovpri garazach nil rohu

s HastislaliQvou U I.

Uf. T;;nravy ~sidlisko "Topor" Stummerova ul, • za. autoserviso,r11

TBnlo r~lplS wis1avenl~ konlajn~rov plali vil/y v WlIe 2 d"i ]I rytdai. Nieklore kQ"lajnery h~du pa/om pres6vane na me mies/a pGdfa pO/feby abeanov, a/eha na zilklade p$ilada· vtek MeslskYGlI IIYhofi/v.

Mt:Jnsccp. CSIn4I~ ... '. 041. .• 0040 19.00. h~'.OOL

/:1:1 mSIn4D I V nimri mesfa PE ilJ 70

I ~

0911 616 2126

0911·' , ~ ~ (

WWW.mfali.szM.com f!?48 I n _. I _ >'________!i I

pardon'

- Inlen toy a iufonna?l1y I;yJdeuofk: T{cdakd;y Pardo" - TO, .I.r.o .. r,acii Iei' L1aniela Mednvi, c,mail, nlecim"a@Jpa,rdoll.5k. l'rUcm Juzercit: - M. (::afikm-a. pr'~Cln pJo'nCj Ill'l<:cric •

J. Sipi'iak.ov:l, Z. Beiiovi - .-eklamny "mnaMr 'pre PLC a Bn B -tel, 0804/40 !l2 83. c'l11~il:: olx hodl1 iklo@pardoll.s:k, korekcia • I. .fa:n0 u;;kmtl , sadzba a g.-aIk krl .• 1prava· J ItnU Ve11 d"Un , Peter Vaiio. Adn:"" redakcie: ileniol;lkova J [14,6, 955 (I J. Topolfant, 'WII'W. pardoll.sk, .c· 1 uail: IQPolcany@pardoll.sk, leLjluK: ()38/532 J [) 45. lei, 532 20 83, Ad ,"esa prcvadiky:

T. V~n"O\'~j 17,07 J OJ Pr1e\1dza! teL/fax: 046/542 J~I 15: plijen:l inz<:rci",: II. ~?lT>-iskS;"" "cchi? ~rc\"klzkr"' l)'I~rkcling?vp pora.de", -!:Ie. E. Vaskov.!, prl",:rjdza.@r",r~loll,ik. Vydm .. I."g, Jozer Kum k, Pol, ramce 62, EV 28b6/()9. Z pnnesen ~h prcdloh t1acla il.aClame VERSUS, BnHlsl3\'a. Redakna nezodpovedi 7.R oh,,,11 a pravd",os[ I11zcralov.