GONTHER SATOR

v

Har 6'1 'a ii Iota a byvat. i

Projektovant'e

a z ari a d'o oani e obytnych priestorou

Test:

AkY bohaty je vas b y t n a energiu?

Rychla n dprao a rulivych momentov

~K4R

GUNTHER SATOR

v

FENG SUEJ

Harmonia zivota a byvania

Cmske urnenie zdraveho byvania

• Projektovanle a zartadovanie obytnych prtestorov

• Test: Aky bohaty [e vas byt na euergiu?

• Rychla naprava ruslvych momentov

~J(AR

Obsah

Ovndne slovo

Harmonia l.ivotaa hyvania 7

Co [e (eng. u j? 8

IJrasr.u poznatky 8

(J\pI'Sne v elorn s -1(' 10

ko byvanh' (I plyvi'llllt!

podi bluha II

to chcete IITIl'nlt! 13

Ako sa varn dar!'! 1-1

A"'n byviltt' v sucasnosn. lfl

--...., Z PRAXE

Mridrosf a nastroje

teng oS lei 2 I

Zivotml 'nl'l"Riit ,,It:hi'' 22

Fnergla rna prudu' 22

hmlo; ~1I 'I jt: akupun knlra

v prlestore 23

Rczav~ cell i a lebo

~a-tchl 25

V~l'llw [e sJloil:n~ ~o

vsetkyrn 2f,

Ako vnutrt, rak vonku 26

Vnt.ltl rne ft'ng ~uei 27

POsobenlc na i nych 28

Jill a jang - lhrot

v rovnovahe 29

P~r' raJ' prernlen ~yklu.<. I v lrtly a korurnlv

Aka It' rozdelenti CellP Vyv<1t('oos( piarlch prvkov

[)flldil :

dat nil lntuiclu MaRia mall~ktl\tf

Dev t' ,bl< 'tj' i uta v pakua

ictu clJyba a 11 jC(~O precnleva?

Umy pakua

Idealnv dorn

na Spr~vnom rnleste

.n ma spoloCne dom a p "W Una

st liCka

Optlmaln pozernok Vhodl1Y ravebnv Iyt lde lny p6dur s BiO](lW kit- param 'Ire a kvallra 1.1\'01(1 NCi:iJbudai:

Pr 'do!i.]C' lJdal()~1 J lallradil

Raslliny Z(lroje t:chi

xa-c hi okol dorn I

31

12 H

35

6 17

38

40 ·n

46

50

50 Sl

Woad 'pre "vn(lfomy fivot" 54 Sp:1ii'la v roku partnerstva? S4 N'~byt()k pre pocit ponody SS Vy1.vnfilf"ja:;n~ podrnienky' sS Vy1arujtlCe steny 57 POUzemne pramene

a LIl~ rustve 1.6'11Y S8

Miesto sily Jl1 lestnosrl 58

Pomeid.-y, l(tQre

p05f1i1ui(' Cdli S9

Zvuk i11!tJll SVe! 6.0

Lie~!va slla svetla 61

Rastll ny vnaS'clitl 0(1 dornu

fivOt 6.2 Magia zrkadiel(i3 Splr<UYZV}'~Lljli ;[ivoln(1

energlu 64

Duhove kry~tMy vnMalt!

f",J:li()s.tdo p rfbytku 6S

KrySuHy - trblletavl

poslovla Zerne 65

DeWny - poslovta lasky 66

Ai ObHlZ)' m6Zu lieCir 67

Farby a lch posobenle 67

Vbda podporu]e blahobyt 69

Pohybltve ohjekly

ak\ivizuj{iCcI11 70

Ochrana a srablllta pomocou

t';)z_k~dl objektov 71

Moe osobnych predrnetov 71

Sumarizacia na temu

.Dom a zahrada" 73

Zvcnka dovnutra Zahrada plna energte

Liikanie .

"dobrvch ducbov" 75

PQsllh-ovanle nedostatkovych

oblasu pakua 7S

Vitajle dornal 77

rr{slnpove cesty 77

(~) wbit' pri~<l-Cchi? 77

Vchod do dOl11l1. 77

Predizba 78

Prva miestoclsf 78

Podlaha riaLii energiu 78

Byta poclt blaha 79

S ral i'la - m lesto 1111 zotave nl e 79 Kuchyna - ~ivilel'ka 82 Mie.sto na [edenlc >

bezstresova zona 83

Vol'oust' v detske] lzbe 84

Obyvai:k<! - rniesto stretnutt 85 Zona kreatlvrty - pracrjvflil 87

Iba pre hostf? 89

KoneCne vlastna tzba 89

Chulostlve: kupel'ria a We: 90 Schody - vodtvc drahy {'Ci1i 91 Odkladacie prtestory - zony zastavenia <)1 Pivn ira - "k ralovstvo Ueiidv" 91

74 Register 74

'92

Pod'akova nie

Pravdepedobne sa utkdy nedozvlern, kol'ko nahod a HO;IstiIidl zhcd oknlnosttbolo porrebnych na to,,:liiy sam zavesil nil kllnec

povolan i e technlka a u plsa I svo] pracovrry zivot u men; u [eng .Ii ue],

S vda kou sa skM nam pred tym, Co sa da oznaet i' aka "vy~~ie vedornle", pretoze sorn nenaslel Inevysvetlente premnczstvo uarov, ktore 1111 zivot kazdodennc "("iva. Poznavante feng Sue) mi

v rnrrohych smeroch orvorllo oct, V~etko, co.sa mi prihodr, rQva~uiem za prilditus( ntecomu sa priu('j( V~€lkych ludt, ktorych sl retava m, povazu] em za $V()j ich u Cl telov, I' rostred le. udalosi i I rovnako ako ai rno]l rodi6a, mOjl ucuelta, kl[(,I1II, navstevnfcr kurzov a priatella, a] tl, ktutl rnaju Iny na7,(lr ako [a, maonohacuju. 'ibm pevne presvedceny, 21" katel}' z. uas je zrkadlorn ir<ym tudurn. Ak xas touto rny51 lenkou stotozntrnc a odvazne vyu'Jjen II:' exlstujucl potencial, ocltl i sene sa prl a UJ u prostred praxe feng-.~ u e],

DOleZite upozomenie

Taw knlha predstavuje l'lnske ucenlc feng sue] v podobe pl'i~p(hol:l("nei zapadne] kulture. ['oskytne yam podnety [1<1 to, ako mMete

[ed noduchyml zrnenami v byte a zahrade zmenlfsvo] dornov na mtestoregeneracle. PUkOj<l<1 sUy, am poziuvne ovplyvfl1tl' svo] ztvor. Feng Sue) nil" [e metoda na odstranenle fyzlckycha duSevllych [a2:kostf. Cicl'orn vsetkych oparrent, ktOfE:- pOl1uka urnenie feng sue], [e podporlfcelkovy pocit pnhody a tym priSphd k zdravlu a 5(astiu.. AnI jedt'.n z uptsov nytove] situacie, kiore najdett:" tejto knlhe, nernust bezpnctrrtienecne viesf k naplneniu urCiteho osudu. K,ltdy clovek rna totllvtdy a] vlastnu slob: xlriu vol'u a rnoznosi' stobodneho rozhodnutla, a to aj napriek nepnazruvyrn, alebo naopak napnek

tym l1aiVI10dnt'i~flll vonk<lJMni okolnostlam a zasahoi 11.

'5

Uvodne slovo

\l]ctko so v~etk9m suvls! - nlc aeexlstuje izolovane. Ka.tJa vee, ka1.d9 tlry rvo r~ kaldA ruy~1 i en ka a katd9 pocrt )(1 vo vztah u ku vsetkernuostatnernu. Na rornto prastarom P07;118tnf [e zalozene

U I11l!n te feng sue]. S pO! en i e so vset kyrfl, Co Ie oko I 0 ntis, jt:' mlrncriadne sUn&. rrn~tI'edie ma'v'e1'ky vplyv na to, ako sa !lam dart. A zase naopak, nase prostredle [e urcltyrn ~pf)$()b(Jm,vYTa:wm nA~ho vnutorneho stavu. Zdravte alebo choroba, uspech alebn neuspech, dokonca !Unslie alebo srnola v partnerskorn vz(ahl1 !>8 preto oClt.rk;ldl'uju v tom, aka prcbYViime, ~j.2e na nasich byroch, dornoch alebn I'rac-ovisk;kll- a neprlarno SCI pod lch vplyvom. Tato knlha vsrn ukaze, .1.1\0 rnozete uvedomelym stvarnennn svojlw livotneho prlestoru vziat' osud do vlastn5'c!~ rC!k. lel'om [e

urobij ZO ~vojho bytu rnlesto regencracle a radosti, kde sa stopercentnedobre ('fritea ka1d9 de!'l~erpjte novu silu pre zdra:vy a ~ t'astil5' ~ivcil .

• Uvodom vam v kratkost] porozpravarn to naldO[et.jtei~le o povode uccnta feng~lIei a ieho rozsirenl.

• V druhe] kapltole sa budeme zaoberat' pr""<lkUay-mt otaekarnl, spoznavat' na] rOwej~.ie znaky pouebne 11<1 analyzu va.~ei bytove] sttuacte a reallzaclu lei zrneny. kovnako sa obcznamrrc s vhodlJfm1 posru pm i, k torym i mOzetec I elene .POSllbi ~ 11 a vSet ky (J blast i svojho Zlvota .

• V I rete] kapltole nlijdete viae: aka sto [ad zarneranych

na zrnenu vgho ebymebo prosrredla - od zahrady; cez obyvatku at po ten fiajZastrtene)sr kut un:'en)' na odkladaule vecl - aby nezostalo ntc, cc by mahto prekMal'vtllimu jiocleu blahaa ~l'asl!a ...

Vo svolc] poradenske] a lektorskejclnnostt pOVa2l!jem Z'L d{)ldlte pr:lbluqV<tt feng Siue1 tak, aby toto prastarl'> trnske ucente nezavanalo poverdvostou a aby naS10 svoje uplatnerne v na]cj zapadne] kulture prostredntcrvorn takych pornnco]; a oparrent, ktore zodpovedaju nasim zvyklesttam. lba tak te mOine fe.ng sue], nauku 0 harm6njj }.ivotn a b9vClnia, integrovat do mml0 kazdodenneho tlvota, zai".Ienii [u do nasho myslenla a konanla. Prajern varn ptHnm vel'a radosu a uspechovi

Gunther Setor

Harm6nia zivota

a byvania

7

Cii1ania sa pd stavbach a bYvsni

ui tjsi.:rocia nadia pravirIlami u5enil! fung suej - padra nieh bol naplauovany oj zOiimy VeFkY iHnsky. mr.ir. Skutocnost', ie tieta prasiare poznatky sa daju uplatnit' ai

V nasom dnesnom sp6soba liVDts, moia posobit' ,udivujuco - ale murIrost' skryta za kaidym pomatkom uC1lni.a feng suej je neza.visb\ od casu a .kultury. Nia nadarmu narosta na Zilpadepocet I'udl. ktorf prostradnictvom ueanla lang suej zbieraj,upoloruhodmi skusenosti.

8

Co je feng sue]?

DobrYIli bYvanim Itzdrltvill a Sfastiu

Peng ~uel nas uti, ako mozeme doslah put zdravte a ~t'astie tY.rn, i.e ,~j (Jvti2Uvo budernevyberar rnlesro prewOje byvanle a potorn ho burlerne ctelene stvarnovar. Popisule vztah medzl <:llovekom

a prtrodou, vysvetlu]e, preco su niekton'! rnlesta v porovrtanl stnyml mene] vhodne nor byvanle a akym i prostrledkaml niOZeme r{)sobi~ ria svoje okolle . .Ie t(J prastara nnska nauka, rnozno dokouca povedat, i.e [e takti stara aka I\tdstvo same, pretose [e zalo2en.ii na zoableranych poznatkoch predkov,

Prastare poznatky

Vyra7fellg ~uellll a me n<i (I osl ()V<! "vi eto r a veda ",

Prve zaznamy () tomto polrne so star!" ntekol'ko rtstc rokov. NajstarSia zrnlenka 0 I~om pochadza spred 5000 az 6000 rokov, l\by srne muhll tcnro pojem c1e~lfrova( mustme 5a'<;':I.iI~

do rozpolofeula vt-e,JajSkh ludt, Feng ~ueJ poplsu]e.

a!{() vel'rni srne puznacentvonkaptrru vplyvmi nasbo prosrredta. Preto boll symhcltcky zvolene dva Jl<ljdole!ite.j!iie prfrodn ~ 2.1 v I y: Vietor, zl'fr h ka povieva] uei pose I neb i es,

pnnasa blahoda rne a plodnosrou obdnrene mraky,

.<1 tjill a] vodu. Za Iyrrlito pnrnenuvantarnl [e vsak skrytY dnlM, zavafnelSl vyznam: za ~etk9m, 1:0 na.'> vidltel'ne

By! c.l nevtdltel'ne obklopu]e. [e ~k.ryty nelakj ZdTOj ~l1crgie zatlobl1l Okrern toho tak vletor, aka <Ii voda reprezentuju mohurne

sllrinnhlU prfrt)dne sHy, ktore le niekedy len vel'rnt fa!lw sputa~ - preto 5 nirnl rreba by'( zadobre. Uter:Jie re.ng sue] by narn 10 malo lI0101:I1U.

Toto ucenre poch<ldta z ALie:, za krajLuu 11."110 povodu

sa povatllje (~Il<L.Jl;'ho prakttzovanie sa tam oddavna puvafovalo 2<.1 lakti S<lmozrejmll s6i"<t~~ ka!dodenneho zivuhl, ze sa

nad lym 11 i kto lin! nezamyslal, Ueenle feng Sl1e) vyu~rNaIl

a rozvrlall ducnovnt, [JallovnJcJ rOt.nych dynastif ~I podta

"Vietor 11 votla"

Nlelllll Stllri Cii'ianiakaidii davno\loM kuh{[rs paznala I.ManilalUi prirDdy' Siuneho.,gu vAnglitlwj implllRlltnyrn prikladom zll.l1mennllj doby

Pro stare poznatky 9

neho dokonca davall stavat rozsiahte pohrebisKa, aby t-ym Pozitfvne ovplyvnill osudy vojlch ctsarskych potornkov, Verilo sa touz, ~e osud lud] zavis: od t 110, ako sa vodf lch predkorn rid cnom sveie. V~etkyvcl'ke stavebne diela v ('n ,

ZllIdatl aka naprrkiad Zakazane rnesto v Pekingu alebo Ve,I'ky CfmJ,..-y vSulkych rmir, bull postavenc presne podtu luiu!ril" stanovenych

stil\lh'l~ na zaklade ueenta [eng ~l!el. rakym sposoborn sa Cel~ tiSicw<."13

v efne zblerall a uodnes aachovall neocenltel'ne poznatky overene xkusenostarnl.

\!el'ky 7.10111 zrtarnenal , obdobie tzv, ku lturrie] revolucie

v 60- tych a 70-ty<;11 rokoch, ked' bolo ucenle feng Suej prtsne zakazane, pretoze rakyto "prekonany system z.al()~eny

na poverach" ')3 ud.ajne oehodi do mouerneho siarneho urvaru, V te)t~l suvlslostt je zaullmave, ze saruotny MaLl- clung,

aj napriek rornu, ze zakazal fellg 611ej. hoi v romto SITlerI:' ni!d~eny(ll expertom a tajne praktizoval toto vyspele

umerile.

D6sIedkom zakazu bolo, i.e rnnoh i (:r,'Iarti<l srrartll spojenl€ 50 staryrn pozna 11 ln I. 'Iradtcla vsak preztla vdaka arajstrcrn

teng sue], kl(1'[illtle:k11 do zahranlcla. V Hnngkongu a Singaplire sa ucenie teng sue] dnes hojne uplatnuje ,I odua l' ~d vydalo sedenumtovymi tii:mHJ1lj do sveta.

10 (:0 [e fengsue]?

Fengsue] ie vsade

Mllohe 1, 10110, Cci u.Cf feng sue], \)010 znarne <Ii v mych oblastrach Zeme, Kai.de etnlkurn, j(atcla davnoveka kultura vedela

VSe11\Y o zakon ltostiach prudenla energie y prtrode a podla ntch

'elnlkli lHI sa riad i I a. Tieto veda mosti sa (lZ[\<l('uj(! pOI rn (1 rn ".g~o man 1\<1'''. odl.lfaliilvnll Do lste] rniery [e a] r"'118 ~u(:"i [ednnu forrnnu geonrantle,

z3(1horali vtomto srnere boll praveke narody rovnako senzibilne ako

UBomalltiou vel'ld malstrl egyprskc] antiky; aj v Europe extstovall

vel'rnl hlboke vedomcstl 0 tydttu suvtslosrlach - mozrro sporrtenut Gr~k()v, Kelrov alebostarych Germanov, ktorf pre svoje stavby a cerernnnle vyhladavall 2vlliStne mlesta. V rnladse]

hist6rii to bali "munlrske" cechya bratstva, ktore svojlml vedomostarnl .prtspell prl stavbach kostolov (I k;ltedrl'i I,

klastorov, zarnkcv, hradov, pansk'y'd1 a vladarskych stdlel,

Ich rozmanite poznatky (l pesobeor lokalfr, stavebaych matertaluv, proporcl I, svetovychstran, 0 vcrbe optlrnalneho pbdoryslI a uce.lneho vyuzitla nabytku, umeuia a fitrby boli dosrupne len pre vyvolenych cleriov ryrhto spolocenstlev.

Prust? abean nemal k tYn110 vedomostlarn pristup a musel Sa uspnknjH's dedtcstvom, ktore zlskal z radov sedl rakov a rnestanov, Dodnes o tom vsetkorn svedcra pranostlky, poznatky () faz:icl1 Mestaca a podobne,

Nn rozdiet od efny, v nastch konCinach zosravali vtornto

smere normalnernu smrtel'nlkovi len veJ'mi ohranlcene moznosti a ntet skoro nijakych pf~.anydl a verejne prtsrupnych lnforrnacll. Prete srne odkazau] na vedomostl z Inych kultur -

iI. pri ich vyhfadavani bolo pre Upad ohjavene iln!>ke ucenle fellg $1)(>[,

" .

Uspesne V celom svete

U! ntekol'ko rokov sa teng sue] razantne rozslru]e na Zapad. Z .. mal' Co v laponsku, Korel, na Plllpinaeh, v lndll a M<llajzi.i Riizne ~njdy exlstulo vlastne priidy feng ~uei,. USA, Kanadu, Australlu

u ALii a predbvSetkyl'l1 Ewopu zastabla vlna clnskehofeng sue].

K pnriadnemu "bo(m1u" doslo v Londynea ~peci<llne v nemecky hovorlaclch oblastiach.

V El!rOpU jim aka utaiou8n~ vQdamOSli

Ak() prve uviedllIeng :Ilut'j n21 Zapad medztnarcdne koncerny, potsrovacle spolocnosn a banky, Ahy sa 1..<1 bezpecl I lIr('1 rynaskok pred korrkurentmt a aby

nevzn i kla povest, .it' sa pracuje

.. nevedeckyrm metcdarru". sa vsak V~f'1 ko rca J izoval U spravldla prtsne rajne: Vsetky (lew pndruky chceli z)epsj'( pracovnu annosferu v ra mel budovy prostredmctvorn Tad fen.g- ~ue'i. Ked' [I' prostredie IIV pohode", pOCdUjll to pracovnrcl ;:i i

za kazn (cl. Dis har rno rucke

a stresuluce prostredre vyvolava napatie a zdravorne l'at.kosti. Naopak - lam, kde sa ('i](wek clt l dobre, vytvaraju sa lepsie med;;ll'udskti vztahy, stupa mouvacra, aryrn sa 'zvySuie vykonnost <I klesa

Zll~sDvanie praceneschcpnost',

'i'(1(olloosti I'reto Zdti n a i (I post u pne l11ll18-stllsnCO!J poprednlpodnlkatelia harrnonlzovar pomocou feng S.uei a] sllkmnm,c bytysvOjich pracovnfkov, Konlec koncov: ~t'as;tnr a zdravl zarnestnanci Slt tym niljl~pSrm potenclalorn tirmy.

koncorny prvi uZivatolia

U!)pl'sne v celom svete n

Villa modernvch hudnv in jJO'JtnvD11 ych I)odfa kriterii feng iuejtOlllje .• B~nk o·fChill""'

• ZtilTl!<rom Jeng SU!'!1 te (0 najvlac opnmallzuvar kazdu, ~jtll<kiu. Podcbne ako na'i rnoaog vYl!7.fvame na chabych 7 at 10 percent. '"oi zdaleka rue su vyuzite rezervy nasrch bytov 11 pracovisk, letorn [eng ~\.lej [e zuzlrkcvar tento ladom lezlacl. poteuclat. Sposoby, ako to dosiahriu (, su vel'mi [eclnoduche a vac~jhou.<;\aCia ten nepatrne vydavky na reallzaclu,

jednoducito kopirovet cinsku kultutu?

MyWenky feng ~u~i rnozno vniest' do nasho zapadneho pohladu na veci. Samozretme, 1[' d61ei.ite, ahy sme praklicke Prispfisobif podnety prisposohovall nastm potrebarn. Zijeme v obdobi nasim globalneho prepojenla, no nesrulerne ;;:abddat', ze lam,

pQlruiJ;lm kde 2ijeme, [e in~ kulnira a s(,"asti (Iplne ina predstava

II svete a ko v AriL M.nohe kulturne zvlastnost] nie je rnozne nefl ltrovan e prebe ra ( do nMh 0 z<1 pad n e ho ti vota.

Lente prfm caste sa to robf a vysledok [e taky, ze

l'udla sa neraz ubkklpujtl predrnerml, ktore pre nich

nle S(I VI.10d ne, vyvo lava I (1 sttesn enos ( a za raze nost.

rue :,,11 10 suce prostrledkyna zlepsenle vlastnebozlvota.

Na to, aby sre praktizovali Ieng ~uei, nepotrebuiete niiake speclalne anske pomocky, V ramc[na~ej'kultI1Ty marne kdlspozfcl! dostatok prcsrrledkcv, kt(lre maid p<l~itfvny vptyv nil I1:B ztvot,

Ide to aj bel vajiirov

Q harnhusuvYth (Iimt

Ako byvanie ovplyvriuje pocit blaha

Pcznanie, 2e dusa, duch, telo a prostredle sa navzajorn Dusa, dueh, ovplyvnujri, it:' prinajmerdorn take stare aka u~(:nie

1810 fl:ng ~I.lel' Hurrnonlcke prcstredie, dusevny a duchovny

a presuadla pOC-II blaha, zdravle, dobre vzrahy, Stastn~ chvlle a uspech - toto

- jodnotu vsetko spolu suvist (strana 26). To, ako a kde byvalTle, ovplyvnuje nase zdravie a pohndu, a tyrD <II niB celkovy Zivolny poclt vial', n(;'z sl bezne myslfme - a z rohto poznania 'by mali tazi( nlelen vel'ke knncerny ...

Ked'sa vo svotorn prtbytku citltne bezpecne, ked' z nella vyzaruje pozltjvna, pr.(jl<'mna atmosfera,

nlO~.1! l>y~ mtestom relaxacle, kde dennoderme mozerrre t.'t:rpar novu energtu a nHJo~( I.() t.!v.otn - predpoklad.zdravla a pohodv,

Coraz v lac J'udi sa clll nespoko] ne a ne lsto vo svoltch "dlzajnerskych hytoch" a "uk<1tkuvydl dornoch".

I'eng sue] nils u~f, ahy sme sl vine vsunall nase vlastne potreby, MaH by srne sa zariadlt tak. db, ~il rodlll poclty

to chcete zrnenlf? 13

jst~!:y, sHy a ~tastlil, al:ly sa rnohla vy!var.at radostna. l<lskl'plna a erotlcka mllada - podla mho, Co potrebulerne.

SpotHalte.,1 ntekedy, kol'ko Casu stravltevo svojorn byte. KoVko ta~tl ~tr~'Vtt_e t"9m, :!e sa tam nadn ietlnl f07i!ul'ujetenaprtklad nad nepnrladkom alebo nepeknou tapetou

Ako sa vom na chodbe, hlukorn verrtllatora na we alebo 'Ills TuS:f dad 'Ill stavebny ruch ndvedl'a? AI ked' [e to spolu len S rulrult >

vlliomhVto7 prepo.tltane narok [e to viae ako 30 hodln, pocas ktcrych nerobite n(t' ine, Iba sa [edujete ... Dbalte

ai n<, zdanlivo male. podrw.Jle vecl YO svojoin bytovnm priestore, lebo prave za ich nenapadnostou sa skryva ve.I'ky porenclal, Z ktorych vecl a farleb sa dokazete npakovane te.~it', v ktore] rnlestrmsti sa dlite dobre, len co do ne] vstuplte?

A_1Iko sievlastne ::.p"kojnY/;i so ~V~).irmzivotom·! ;:t",laJi by Sit' 5i v ruekrerych nblasrlach ilvata z!e-p~enie.ako [e to s vasou laskou, krearivlrou, priatel'm i

a penlazrnl?

Praktlzovar fe.ng ~lle} znarnena lI$kuloti'invat vo svojorn obydl! 1I rcite .linen)'; aby ':>il z\epSiJa auriosfera,

aby stezo svojho prthytku urobllizriedlo encfRieaj pohody, aby ste cielerie ovplyvnovali urci't0 oblnsti Zi.vola.'vu vsetkorn, co zmentre, vyjadrtte svoj VkU5

a Indlvldualne pcztadavky, tite srvarnlte svole okolle podla seba,

A ked' m<'i te poci t, 'l1.e: vasa dotera iSi a bY1ov;1 situ aCia it:! neuspo ko] IV'!:

Nlijsf t9m. ze zanadlte svo] terai~f byt rak optlmalne, ako [e to len mo1.ne, it1ealllY bYI umorrilte energiu lJ ~ra~tie, OJ v bllzke] buducnosn m6.zetenji~( nnvy, vhodny uyt.

v _ .. ,

Co chcete zmemt?

Ahy~t~ ruonll vyuzn' mn()horak~ rnoznosri teng Suej.

mala by varn byi zre] 111 a vaSa sucasua ziv\)tn<l sttuacia.

Ved' bu (hl CI1l:'lsi sa zal:. lada na P rtto m nest i. Urobte s i teda [ssno, s (~In1 sic YO svojorn .ttvote nespokclny/a a to by ste radi zmenlll. Lebo: "Len lod, ktora pozna.svo] prtstav, naid", ce.SIU domov,"

Cn dDkilil ieng suei

14 Co je feng ~uej!

Kde si prujete viel:. r.nergie?

Ako sa vam dad?

Svojf) aU'lbf1~ unbl:rc)t:lrl.)tstv[).s ft1)g ~llci Z<1J:'IJlte 11m, fc(!)dp(wl~'tQ~ ped I'a mti1ilreStl p:rnvdlWl 11.1' naSledU!uce otazky, Vy,horlnQtenle va~ IIphiomlna lQ, ktQre ~bla5t1-v~sttD)UYota £j Yxt,a(lulf!61,lv~nle) obohaterue alebo IUII:_[I1O.fllZlldu.

l:Kanem, ftvotn! draha, povolanle tv1't!Ie pOC\'LJ le ~tl;' nit ~pn'iv:nel .. ~stti? MaLe: [<lei/radII ~\'!ilTe pl:lVtllan it!'!

Dosn'lv/l sa :va ru: u-zrlIlITt", l(mre v;i.m pat rf? Te~1 V1L~ ttCl',l!O wblte?

4110 sktIr rue
ano
q rt .0
CI G '0
tJ. IJ- C!
0 D I]
u 0 0
[J n LI
0 [I -I
a D D 2. Partner,tvl!l

ltlet V' ha:rmf)rllckQm' '\7.t~thll? Vych~tlza te l,lob re so SV'o].lnll koJ.~ga,n I? I:':a h ko nauvia2l'te kon rakt?

Mille dobrdJm prl<1tt'I't1IJ~Thi'tl>!l'kl,.l!,l

3.,R:odl~1 raa.ta:e, nadriadsnf M;l'le/ Inal j- ste dobI1"vt.fu h

k wu]tm rodI~tl'm?

Bollj>ru V!I~l stan rodhlta pre v::ls d~letl t r'? Je- va.~ ~er VYl'1lknru:cr (lila rlai1eri~~?-

!VIall fire ucH~l'ov, kt~f51C'1rsl dodnes vi1til~?

1, ~iasti:~ potehnante, boillttswQ

Ci uie -":11 11 i ekedy "bO'",dOvotll1e,l{fastnyl1i? Do:.t-'V<I sa vlim v5('tkeho;~o potTe511~ote-7 I e- pre v.i~ Po Ii kc ;:<1..1'01)1 r penlol'lC' 7

1.lotJ.IHll rl~ sAmblln:la sebn d~hre1

[I 0 0
"IT D 0
1J D rt
tl LI 0
:] 0 0
I 0 Cl
CJ 0 0
n 0 0
IJ Q r;
P 0 n
IJ 0 TJ 5.. Zi1ravte. 'Vn:Qtorn9'-pokol, stahllita :lute sa telkovo::zdrffvyl,tl

J~ Vtil,t_ivot Milbilny a vymYTttlJ1y? DoAA~e~J; ~a\tha.Yll{IJ_i;jkoj til v hckJlckycll clwtl:aoh?:

ti. N<ipQmOQn1 prtatella, Podpora Nl'ld1~dz~Lte \1 1':fI'socn ktf;:.)' pudporu? I'OVillUI te sa za nripomocnaho ~Lovelm? S t Vf;'J'kry Y I a?

[1octPQtUjIHt! Inch l'uul al LI fae proj ktya l"h1vrh ?

7. Vett, kreatfvtta, pd~telli1, ,sve-t ~l(jv Stt'lItc()11l)1l1I1LkoU! 0U\atiH b ,Ie

vZftd1 k Wpj) m df>(om YO vseoheenosrl ~k"r z., harmon! ky?

Narmftc detl, all' deH sa prt v:is

1\1<1 ~1oL1re'!

07;nlla.J11~y ste sa 7.<1 k1:ellf:fvne:.l'l!J 4!ioveka? le pre vas I'uhk> rO'lVljn'~ nove l1ap, d ? t)qpr<;ij >I~ Sj pravtdelne U1S

n: r kne .."Id ~.ivOla?

.8., Vedomle, duchOYll1 sver 1~i1hkm SII u~lte nov~-lIeal?

mh!e,ru~ete svnle] inIUlc,it? lHxllilUle pre \'<l.~ 1I\t}1~lil !'110C"? lJopr.alfllt(' $i nleke<ly chvile rmJ.<IIU hmi.e?

~. Uznanle, poznanle, !mid! Voila i vas lnf I'LjtlJa?

[evnm nazor (Ista-to)' b l'ahos~alny?

Vytl~f'1<1tt' Syoj ~iVOtlUl to, alry Sic den lie I',(Jzvljali svoj'u nstllmmt'7

,fe v<l$ J.lvot n a plllt'.I)'f!

(~o chcete zmcnlf? 15

ana skOr ole anc

o _[)

d rJ

o

o o d

IT o Jj

o

o p

o tJ

'" V ktor.ej obll1Sllste.Jnimor·il1clu(t ca~t ()ln~I!!l1i ~llle" ;lhtho "lik6r. no"? t1~pprl( dillt(" po ,II 'a prio.rlt: Ktoniz devlatlch oblasti

by ste mali zlep iI' ihn.e(J', k!or ~ aSf'eRl J .na ~lrull(IIIl II r(;lfl'lm mil!' I ? C i~\laMrn d I'om.

IJ a o

o '0 u

o fJ q

o [j

o

P D o

o

o

o

o

o U

D

S lenll slIsj milzotl! IIlttivova(

o pOillliiovat kaidli oblilS( 51111Jho livola

[J

o

D

n o

16 Cole Ieng Slier

N8 .. pnkua" (plllri sehemu na k.aRci knflly) RlIjrleto d6viit obll1sli i.i\lola

l{ol'lw 1111 e rgia Ie 1/ am Ilrtidi z tlkolh,?

Napri k I Bel Mar:ia, 32"·w('nii dradnifka, (.;lOra sa n:Cd<fvnCl ro?<i<sla so ~.v()J-iliI(nhi)I("CnYril [JI.i<:U~'tJm, hy.rn{')hlaoi:lpoVeda(t-akIO;· Pre mi'una1 11:1 omen ta.lii(' d_()1_cB.t~ l.la:sl~duftklhi1)lilM i tIV0[fl; ·I{odlci"a:· hiOdla by sum sa s n! m I koneene rn! il!J'it

" -P~tnerstvQ: SHjll ()pidllrrprave'l')<'i.·ii~ ITGvj vMalJatu:l.im po harJ[]llII1~k()1JJ partnerstve,

~ 1<1'1'l!liyhp:.Korlecnr;:.ta61i:ml zrrovu maJ'clvaL QRrem I(>ho m,tm f!,ilcovne nll:p<.tdy,.ktlil\'·by·'~("jm ~h<:Cl'~il Muvrb n une{o.v'J.

Z[~ny 1 .<lzil' wdpaveda!1'L devtattmcblasilam /Ipak.ua" (str_cUlil .3:8)Wd"<1 '~Isr .bytu a+l!lio dmn.u it:-" YO wjl'lh u

~ ~lJlCItQtioblas.rotJ,'ZI.Ii()la, M:,ir'i:ll temt. m uS'1 hln.dat,iI aMj,... It()va( zenu rwd.ii!ov ("Rt>dlllil"j, ,;.l'Io!rt'nl'l"stvu"·.<! kre<1lJvlt)! {"Detl~'l Akl:) .. s)l tOI,h\<h:jSI<l.l"irll!r, Cli!ir.vlt!:ll!!saod st(any Ill.

Ako byvate V s(icasnosti?

1 '0 torn, Cli j; 1 :vyj as n ih:! ~~'oi ~ os 0 b:nc (vn ilt OID e;) feJJlnin, main by vdru uusledutoea prech:idtka V1lSIll1 I)Ylbm pomOc( <Inal~tlYa( rtf Vf.Jl1!.'iij3:i.eptoslredle

Okone

Je v;lJe pro:M.l'edit!7..afafe.tllil wll]\(ym i 1l'plyvnl'i, illko sn hi uene n:ryll.rne al~L?o rUSI1()~!U(;e?

]G! vti.~--v,th lud l~!ok('}vnIl-Y?'

O"Ifb<1 V;l~nltr u01tltl l)C11 rllm'll' 6{) !)tr6ri alt:-i)o·zQY.ad:u \\m~eJllirnl butlm~ml, ~lroma.1Jj! a:lebt. yicb.qm)?

Chyb~ budove zahrada alcbo aspofJ nelakit:z~len!l" rlOol'ia?' l'\3 eJ11 :it'l: tiM am yvyh l'a:d 11<'1 ~ 15tu vodu

Gull. ro, .1''Ie:fm aieh{) rp·ElI1 fIi:1?

K!(')J[ v)iS do.mrurkoncl slepe] ullce alehe vedl£'eesla, ilri.iu.rm k V~§It'll dr.nw?·

Dom ap$!.Up

Je Ilre.n:ilI:StevnlktlV (a~ke nMs( va!: (lorn?

J~ I~rv)\ (lojem 2. dQM.W sttne poznacep1 gartU;(,'I1J 1 f'Qsohl "l'll.idOv<1 celkose spustnut Fm dOIJlIorn]

J e J)liSllI [)OV~ v'Cl>t iI ~t It! sn en .1:iI1c h 0 pnilll JlT C rna 1· Zilsd,'1{v\l :sa zahradlla brana a\.!?ho :;:1 ra I kl~Jt' ~tomoVf teJCf6f1 !.YrI tlvemcft?

0 u
=1 1:1
0 0
[j t:
0 0
0 ,[J
0 D
n t
0 n
0 0 (:0 chcete Im~1 il'''! 17

ano ole.

BJok\~j(I $u(:)rl~ v1hrad 'J dornu

iI . .til tleI'JU!:U til iest1\Ostl1 0 0

)1." p(~d(H5' [lutIOy)' st<6r Ill'ptlJi.(~119 all,!1kl vyr:lltl1(;! cJ!:>ntW"(vyklenky, vymy17 LJ 0

V~d QO Qyfu alebo qomu

le vchod zauencn9 ~tlpml. rnurmt • lei fI ~\l'omllh1r( Vchodove dvere rrie ,,(1 eeprezeutalrvne, su l.1,stn:tloc a llrlpadu ~te a] ide 5VCt! ne?

NJe t' ]!Inl!, i{tQre itdvel'i·su nhfv-nj vcbbd1

()tvaraju sa dvere smerom von tak, ile prl vstupe, mustre u~\\'iplt (). krQ.k dot. du?

VycI11£!V'ajul'<lh'Y S'1.l~dnych dVI1\(WIIJebi'J Inc ()str~ prv'ky opretl ",ifrmu dornu?

V prfpade, i.e mil dom verandu; pOrobf a,ko stud 'ny .1 neprlll:mn)l.tic,)diltok k but!fi)VT!?

Predslei'l

1'.rVe •. 1l3 CI padne pohJ"ld pe prtchode dnu, [e ~\eii aleD0.t ref'lnenj'~<lm(k~'

J' pretIliha nnava a oeyl'Udna?

Ul'adLte ad vehedu prlaruona dvere do we al:e!J6 odk Iiltlacej mi estn osti?

Vedu schodyJiti~lrfb k);'tJ]eQQyYm dver,am'/

tJI6ie e V idie~ 2. vehcdu priamo t\(;)711(iu d 7.1 brady? Aleb );a prlamo llPWU vchcdu.zadne dvere?

je rn le,lnos(' ktoru t1alJ pli Villi (0\1 veho Ill, splilt\aJ kuchvria nlebo prl'lCOVl'w1

Spaliia

J spafi"m brJzkt) vchoclovy.:h dveri?

Niidia{~Z<l Sa postel'medzi dveraruldo -p,illlll;: II OkMf117 Je .~o splllno\J prlamo ~pl)lemf",-(~pI!UUl,aje1)O We?

so 'l m restnostl vldke zrkadl a • ktore od r<ifni a splaclC'h? Vi~l{I nad pestelou (a~k larnpy aleb snlle

pod hradaml?

Nuch<1dza sa nad cclcm postele polka s knlhaml?

n 0 Aim l;ilmvo
posobiv8S
0 D vchod'
IJ D
0 JJ
0 D
[1 [] Q _c
C 0
0 C
Q 0
0 0
D W
0 0
0 b Zobtidz8t8 sa
o U rann
0 D lotBIIllnv fir.?
0 [J
[I IJ 18 Co [c feng sud?

JOUII815 nibylOk rUlosllIVDIIY IlIk, illJ~ mDhla BnllfUIII lIorno pnidit'?

Kucllyfla

51011l~ p[r VllI,WI ch rbnn II k d\'uri\11I? NacllllJI'.a ~:I flod _)pm:,i!l.Qm I'~,"ky digcstm .11:eb(J 11: nm.! nUn hrn¢la?

~toi15ImGik ... rohu?

N;'I.chi\~"l ~u vet! I'll ~Jl(jT<i kil. I.1mYV:!l~I~i,! rfad\-I a [\ilm'l;b10ldr'll~k" i Il' v km:hynl d9 \'-l-Uuch?

Jeda:ll!t:i

)u i~clj!ei'l: dlllcl(l' !1ld J{u~h:YIH'?

J'~' {,lIO mresmoss' zdobcua mn()h~1I11 starvml ,IId1Q lll"'iV'yii11-r)[l',lmt!tn,li?

Ma, l,-,tI;.iI.tlf1~k:V .s161 ~kll.>l1!l, (.,hlll'u? Mi.J ,!>tol medzeru

qt' rm'.I'o1JmvadH

MJ:.ui[ ZIcl".I...'m,' ~dh~ 7'

JI' \,','!,tll uhyvn(k:l 'w.I'liu pnlcl'1il rn nllfi n 1I'f)t'l1~i ~ N;lt'hat!r-"I .>I.1t "~aC'l,1 Sllpr,w<t 11 ~L:n:Jt! mfi.:-!rtT1Ci~lj? JL' C,l!KnU nWlw Ql1rull t.IvC'rilf1:l1

~1J:{'lj~il sn rodina \' ob9"~k(' h:n zrl(>dkn! N,ll:h~d:t.lj ~illU krb, Ittnr~ ,S'llliOIVllk{"<lYll0td.I¥a ~

Zlmnrt zAh.mda

('it]l!!' -,,1 ~'O wn(~ .t11TJ11!!,! iJhr.ade- nl 'kt'dy necln.mene II: (i.tzkt.:· rllt-b" (11:11 HlJ,nl! Y pI jPdd~ !I!ll tt; tly ... ,nlvor( r .11el>l) zarem nil 5kknt!- plOl.:hv ~

Milln n,Lum hy(vr.-.c !a.IUn?

\~~'tnlt;\-.IlJ1I1-lld l.1hr,JlJ.uJ'ah:kp I pi'ldolystJ r.Udll~ '/'

UetsIm l2:ba

"}pI:v:gc dlo.iW "b1t ... _kt'~tl dv\!d, r.Jltw tr\edxl\.h""tIlUll.1 uklowm;> le ptsact.stol uruiestneny hlk, t.{. sa diem

mUM utj ( .. II rl,tot1'l J,;. d\!eTilm?

ute sa. \t!(~e dIC(U rIll! rntU¢j v po:ltr:llah'!()o ;'1 ]«u;h}'llsl{;yrll ~tolmn? 1i"'ioh(tdz,1 dldu (:al1,ed' [e u2 ,do,,!, vcl'kc).,ptilvi,rlel rre

!.I6 Vi\~eJ [!fI.$tele?

I<u~ij'WC

Bj''tilJU u vlfialv~r.e r,l1J l{rlpel'li~ l>'~l~lnllli1l,)tVoren!r?! Je 'IBsaiulretna aieh'o WCb&(l1o: n:<ll

U!-S!ITSif rilekedy- f(:lZC u 1'0 WI I i, ze I e V' ku pel'n i

n~al 0 5 vet];'fl

~ sa v~m I.llO'k~dy vilc.~II!"~r.J(iitllt>?, Ie 'kryt no we vae~i nou ntv'Orl', rl1

Praoovil:a

je l~r.,,zt('!vnll rf~l1.I'wnd [)ll.plermfa knlbaml? Vidfle .l.JJ !iv6Jlltl p.raeQYrrt!l~o l\!llo:.$tii 1'1t1.d">'ere?

Illadlte prlarno d.c,·okna a.leJ'lo l>aY.vnl~1 ~eu 111' na ~t~ ~l!!? .leva; Tl,1$\It( .li161 pr,cplneny a ien e<lzko ta III

ud[j.~ Je1:l>. 'ROri-<ldO.It?

Qdltladad kumbM

Ic VllS.odkladaQi KL1InbM skGr-i:le: os-telIw}"1

Je preplneny mnol:Ijml nepotrebnynu vecaml?

PovaIa a plvni$l

J~ nil pow,11l iI· "JI pi vo'id wl'a barabu.rdia?

NcdoJ,t<l~eeC' sa r(\llJ~(,H'.5' tymJt~J V&amil i?relo!c ~]ti\'~l:; nLkdy nevte, & iell J, Le~cly n ebude po-troboval?

.. Cfm caste~i~-5t.e [1t}\o(l!'dall "an.IY', Ijlm vlal.;,a:spcittov vMho ,bytov!!hO prrustmru byi<te malt' zmentt,

I'l'It'I.,jp)' r~n!::§uliisu vel'mJ-ja5n€a jednoduche, l'ri d~B(J1I1 Ntlln, t~l 1"0 krilhy~Jl obo~:n;l:mlle 1\ pOi re-UnY111 vfl:d adorn d md'JlOsfami oUprtrl!y, Nil ZillilildE toho hu dere vedte l. kCDre 2. meny

by sleomol't II 1II'·onl(

Vela z.:I ba:vy pTI c~te va,liol1 p~ObnCllJ krlljln(,u Vtil ra iI Vfltly",

ell chcete zmenit? 19

tao nIe
Q D
0 C1
q CI IdlllVHKII
o 0 'llorgia Aolu
vutlou~1
IJ rJ
Q 0
d 0
0 C1
[l []
Q D.
[I 1:1
q n lilllY
"lH h stan in
0 tr
0 D
0- 0 Kroll lil krokom 1\ ciel'u

Mudrosf

21

." .

a nastro]e

feng suej

A teraz to laCntr.

Najlepsie bude, ked' si zoberiete ~Iun svoiho bytu a zakreslite si don vselky kusy nabytku a do planu zahrady 18k ju mate) zakresllte lahony aj v§etky viicsie rastriny. Olaom loho potrebujote prio:svilny naert pakua (priJoieny nu konei knihy), pnznamkovY blok a porn, aby ste sl mohJi poznaCi( kde sa nach8dzajir probhimovo oblasti vasho bytu 8 co cheats zmenrt'.

P,RAX 2.2

Si13, kl!lrli !is a-tle a tlviidm do po~,bu I. niillUjll

v .

Zivotna energia

. (Chi"

"

Fe-ng ~ueJ vychadza 7. postulatu, zevsetko, co 113S oukiopu]e, pozostava z energte. Tymto pojmom sa nernysl! energia

v zmysle elektrlriy Z~) MlstrCky, ale unlverzalna slla, klora h1be svetorn 11 ktore] povod a podstatusa sna;:<:ia

Co najusilovnejSie skurnat' najrnoderneiste centra [adroveho vyskurnu, V stare] TndJi sa taW energla naz.yYala prana, v japonsku kl av CfnE' cch),

Taro [ernna substancsa, z ktore] sa sklad<'icely vesmfr, pradl aj v nas, Neustale [u prljlrnarne dychan Irn II potravo\1. Aj ntl~ ducbovny rozvoj sa rladl t-ymto univerzalnyrn prudom energle. VSetkr z<U:Ja(lne-I<1lkY, vseiky ~lv~ objekty, ki\[dti"mrtn" hmota su

rinden e toutu s llo u .

• rato nevidltel'na zivOina energia mote zacat optimalne (Jr~idi~ pornocou ferig sue], V nasorn vnutri sa to mOle (]jar prosrredntcrvorn pozlttvnych mysllenok a pocitov

a prtamu to ovplyvnule nasezdravle. Opttrnalne prudenie energie VO vQt)kajSorn prostredt, naprlklad v byte

alebo na pozernku, ovplyvnuje osud a pohodu v ~ir~Qm zmysle.

Olltimalizovaf IInjdenill energi8

Energia rna prudit

Prlroda pozna len prlidivy, splyvavy pohyb. Naprfklad potok sa vlnle krajlnou a my sam! sa nikdy nepohybuieme pozdlz

Printip priamky od A do 13. Prave naopak, taketo dokonale C)s:i p(lcl~ujetoeprirOlhaneilo aka na.mahavej~il:', viae zat'azl.lj6ce nd jernne, vlntve formy

PDhVIru Pozorutte ~a pri nalblitSej nedel'ne] prechadzke PI) luke. Akolahko a svizne sa po ne] budete pohyhovat' a aka drHlvlI~ [e v purovnaru

s t)\ffi cesta za nakupmt 'V strede rnesta, ktora [e zdanllvo bez

p re kat.() k .

Ka2clf pohybv rarnci vasho bytu by mal podfa tonto princrpu

PRA,oc

Energia mil pnhJil' 23

prebtehar' mlerne a plynule. Mlestnostl a nabytok by mali byt' usporiadane tak, ilby splnall vase po:tladavky .• 1 zaroven by ka?da olJlas( mala bytrovnnrnerne zabezpecena l.ivotn()lI energlou,

Feng sue] je ekupunktiire V pries tore

V rom led!! tkvle [ednoz tajomstlev feng Suej: dobre zabezpeeenle vsetkych mtestnostt zlvotnou energtou Cehl a lej vot'na

BIQkadv ci rku Ukia vedu k zdravluruspechu II blahu. Zablokovane trasy IInlirgiil zaprlCjl~.l1lu j,el zastavenie (I na kopen ie, Co spesobu]e zabrany alebo spilsulmjll chorobu.

probll!mv Princfpy prudenla a zablokovanla energle su uzdlhu dnhu uznavane v relostne] (hollstlckej) rnedlclne. MedzitYrn LI2: a] klasicKa,Skol.5M medlcma akceptuje akupun kturu, ktora

sa zaklacla 0(1 predpoklade. ze nevidltel'ne energetlcke pnrdy sa teloru pohybuju v po tzv. merldlarioch. Merldianrni SOl v ('[n.skej medlcfne rozumehl vodlve drahy );'nergle, krore prehie-hRla po povrchu kot.e a krore S~I spqjen€ ~ organrru "Cast'ami tela. Ak nernoae ilvotna energia pnldl.t' v tydltn drahach he? prekjzok, naprtklad v dosledku nezdravehosposobu 2.ivOI<l aleho vplyvorn zd ravi II ~kodHveh 0 prost red iii, odzrkad I r sa to v te lesnych

a dusevnych t'a!kostlac.h. Na rnerldlanoch sa nach.:!dzajii

Pri vornom [lrutluJli so cchijnmllll vi-ole mleslnost"ou

PRAX Z4

Zivotna cnergia 'ICdli"

stovky bodnv, prostredructvorn ktorych m()~e kval i fi kovany I\~kar nadvtazat kontakt ~ chorou Ea.~t'ou tela. Vel'ml [ernnou ltiluu pichnedo takehoto bcdu a tym vyvoh11ietebny lrnpulz pre prisluchajuci organ. Vdaka tornu sa uvol'nt blokada v merldlane, obnovi sa tok energle.a rnozes;1 z<!cai ozdravovanle,

Male zasilhv • Vo {eng ,~Llt!J exhttljl15pedal ne pornocky (strana ,59), krore

s vel'llYITl podobne aka aku punkturna III la rozprudia tuk cchl, Ked' sa pntorn oLfuJknmvho(]I)e aktivu]e spr<'ivne l.vol!:'IIY bod, tedaked' urobfte rnalu, ale spravne ctelenu 2..menUVO vasorn byte, mOze to rnat vymkajuct

a ohromunic] ecmck.

A vo vasom byte?

Lllohou teng sue] [ezabezpeeh' obyvarerorn kazdeho prostrsdla Co lia!lepS( tok echl, lANky dbktlte oblasti v rarnci hytu

1I1I'b() huduvy maill byt dohre zasobene energlou, llleal ne lei

ked' i[V(llny prud Cell i cirkuluje z rnlestriostl do mlesrnosti faj, ko a bez preklltok, povedzme tak, ako sa pohybuje taneeny par pri valciku.

Cehl vstupu]« do rn lestnostl Y prvorn rade dverarnl, lzby, ktore malt] len [edny dvere, ~U tecta nevvhounu, preroze I1laYn9 prud

Viuupy energie v nlch IJmsJ rsi' smercrn dnu avon na jed.nom m teste. a vjSIUlIY To brzdf vaJ'ny pohyb ~chi, ktory ie a] bez robocasto za~ateny

iichi prebytocnym zarladenlm rniestnosti. Z toho dovodu by v takychto miest nosuacn mal byipri'lviclelne zahezpeceny dostatok vol'neho mlesta.

Mlmodwdom, okna ulllof.iiuju prfstup dodatocnejenergie a nlrnl pred nost Ill:' odteka opot re bova nacch i. Ked' su d vere prtamo oprotl oknu, vznJk~ ,;priev<1l1" ,I cchl vyleri von oknorn ,

.... Ako vlastne prudl energia v rarnci vasho bytu? V ktorych castrach sa vy a vast hostla zdrzravate radl a. ktote mlesta pOsobia aka spiaca MpkovA Ruzertka?

Ally ste rnohll pmsne ttrC"it, ilky [e tV<H prudu ~clJ.i v rJnll~i v<tMdl )llymcb stlen", porrebutete koptu podorysu alebo sr u.robl€ ~

-l@t;:lneflueIH~·sk-l U -iI.ulue.sllt!:..na rfUilifbyt<)k. Podobne ako na

--_ -

nasledutucorn obrazku si do tonto planu tarebne za kresl lte

.. Valcik" prudu CGhi OJ mlastuosliach

P RI\X

Rczava cchi alebo ~a-cchi 25

pruden ie energie. hfl('nite pri vchode a sleduite kn1!lve (,;valC'lkove") pohybycchi Z mlestnost i do rniestnostl. Kde sa nachadzaiu "ner02tanCOV(lne" uhlv alebo kuty,

nil ktorom mieste blokule cestu nabytok I ktoru mlestnost' by ste 11RIraClSei celkorn 'vynecha II? VSat!e tam, kde prl

. kre~l\:!n~zbadate. ze ceruzk a "neprita ncr" sarna (.J~I seba, mustte NtldDstalOk ocakavat' nedostatok cclu, Nadmerne prepl nene casti bytu, ';chi? ~niestn05ti bez o!u~ (od1dijcUiciaJTITi;'stll'ost alebo kumb~

K (I pe 1'i'l <1 , wC) I t rnave kut y a rna 10 vyuz [v 11 ne m i esta

llyt u by prero III a IIT)yt'a kti vova n e. Nitto su vn ndn ~ v~.el ky ~opalrt>nia podpoTulllce aktivaclu (,chi, ktore najdete ). knihe od slran)1·.~9.1

Rezava (chi alebo sa-ccht

Energia rrle je·vtcly lha utho('na - za urC'irych okolnostf mf\Ze posobitilj negatfvlle. Vo fe.l1,g .~Ilel sa \ak.;iw ellergia nazyva ~<1 alebo $a-C'chi.

V prrrode, ktora pozna leo prudlacu energlu, ~d dlhsle prlarnl .. :y neprtrodzene, a pozorovania liokal.all, 2e vsade tam, kelt! l'udska ruka taketo prrarnky vytvorlla, vznika negattvna energia. $,\-<,'ch!

Zakre:;lile 81 prudsnie rmargie do jJhi.ntj ~r\lolhl) bVlU - llfIt:haito j1rilom 110m

.. lanCO\la( 'mlcll'"

PRA·X

26 1.ivotna energia "Ct hi"

vznl kfl.·!l a prfklad v d6s.l eel ku pot ru h iii lnych veden I, kan illnv, cicst, .. AutostrAdV kol'ajntc, rnostov, ic na koncl slepe] ullce, .... ·dome s dlhou chodbou

anerlJio" alebo tam. kde sli schody alebo ckrto rovno nprot I Llvenl In. Tam ~(! energia - podobne aka na autostrride - prfliS zry:chl'uje a posobt zdrvuluco, V rnlestnosti ria k(\r1cj d IIH~i choclby by preto nernal nikto spa( a lebo pracovat' oproti dveram.

Energla ~a V7.llika a] prostredntctvom nran ml1r()v, rohov dornov, hran smech, pOUI il!nych filmp a vystraz.rr9'Ch .srlpov. Ka7.dY vycnlevajucl Sj1icm9 jiredrnet.v rntestnesu. ako a] osrre rohy ,krili a stolov pos-obla ako nabruseny riN: a produkuju sa,

Tala o:;.tra alebo rezava energln by na CJaveka nemala dlhodobo vpI9va~. Nfu;ledkOIll by tmizmohla byt' rrvala pod r<I!oen osr, Napriklao di!'>~a, ktore sa lICI pred nejai<ol! hranou, mtl vilcSle. problemy so sustredenlm 11 ucerurn ake na nerusenom mieste. Predov$E'tkym 1111esl~ 11<1 spanle, varenle a sedenle hy mall

byf bez rezave] Cell i alebo prf.najrnensorn v patrtcne] vzdlalenostl rxl [e] zdro]a -IlCinQk sa l.nizuje proporclonalne

k vzdtalenostt.

Co morne ... N 1lj'J ravu pri ,,,<I U tnstrade ('[It'rgie'' prj n <'iSaj U opatrenia, k tore

IIfQbif' brzdia a rozvadzalu energiu ('chi - podnety na to m1idete ad srrany 59.

Tlpy na ochranu pred rezavou (,chi mijdete na strane :'3. Naprfklali v byte. mi'lZete kuty a hrany nabyrku zrnlern I( vel'k)'mllz.bav"YrnL r!!:~t L!_!l a m I. V pill1.:;-H>J: S:1l rtr.uze:-goi1Zffklltdj p re4_m~ktoql [e dostarccne ve]'ky net 10, aby zakryl roh.

Vsetko [e spojene SO vsetkym

Aka VI1ulTi, tak voaku

Rel3\Hi cehi

V starorn duchovnom l1edlJ:":stve sa opakovane objavulu zmlenley UnivorzilJufI

o lorn, 2e vesrnlr [e vyrvoreny [locll'a exakrnych z<lk!llci'n9<:l1 dlu;JnrlDsti

prtnelpov, OI.II<\k~:iva sa tyrnitn 'Suvlslos(ami zaoberalt veVkf

rnyslttclta, medzl nlmi IIj Lao (" a Konruci1.1s. Hermes Trisrueglstos,

iJc'ijna POS\iIVa "herm.etickych spisov", ktore sa povazutu za t.1.klad

zapadneho ezoterickehn rnyslenla, dokazuje, ze kaid<l utl<.ilost alebo

PIU,)(

V~e ko ie 'irojent~ \0 vsetkvm Z1

vzor, nech sLi liadjako maLe,mtzrh,adl'uju sa v ~ir~lch suvlslo"tlach Ako h ore, til k dolu ,<I ko VI1 U trl, fa k von ku, aka v malorn. tak '110 vel'korn - alebo ma~ vyjadrene: ako

v mlkrokozrne, eak vmakrokozme. To znarnend, ze nase rnyslente, nasecftertle, nasa vychova, nasa kultura, rl<i~ rsychlckj "ooral", skratka vsetko, (~sme a~o sme, m~ svnJu analogtu '110 vOI]",JI~om prustredl.

Prostrodio • V duchu roho [e vas byt, ale a] vase zdravle zrkadlorn va~ii:j nllo zrkadlo osohnostl, A naopak, prost'reclnlctV(}m svolho bytu mO~ -:uvp_!yvnnvaf svo] zdravotny stay a] osobny rozvo],

B loche m j k acyto 16g Ru pert S h eldra ke to rrn u lava I pred ntekol'kyml rokrnl rezu "morfo,genetickt1ho pora"

a svnjlml vedeckyrnl v)lsled:kamJ dokazal, preco [e

feng sue] uClnne,

Dbsvecl('iI,.l':e vsetko Je so vsetkym sl,olene, preco nl'iak~ zrnena v [edne] casU (naprfklad bytu) musi posobn' na in.y system (s osobarnl s tyrn spolerrymi). Feng ~uei tunguie preto, lebo [e postavene na trehle) unlverzalnych zakcnitosttach.

VnutOl'1le {eng sue!

Na~e ~rostredie rna na nas pecstarny vplyv, vloy sme s nfm

vo vzlahu.le obrovsky rozdlel, elle dam postaveny uprostred IClky a lesov alebo prj nejake] rusne] ul icl vel'kornesta. Vysktr my

vsak i.jstili, ze p6subenie prostredla I.e v konecnom.,

dOsk::dkt. urcovancnamt samotnyf~ l!_a~o~1 my§lienkovQu energlou, Ukazalo sa, 1e l'udla, kiorf rnaju radosme a pozittvne t11}'~le!11e,. meue] vnlrnaju ru~i~e vplyvy, Os!a1)ul(JCl utln()k

nim I neprenl kii vobec a lebo iba vel'nu slabo. THo !'udia

utvaraJu svole prostredleakost sarnl. a to nie preto. ~e by predstlerall, ze wet [e v poriadku, ale preto, ze.sa svojim prirodzenym narurelorn nauclll nepodporovaf negarlvne vplyV}:. Narnlesto who vyuZ.fvajd vsetku svotu stlu na to, aby f)(lSII r10vali pozltfva,

Pre~ne tak, aka svetlo premoze imu, rnnohemeze zrrrenlf radosrny a optlrntstlcky tivotny peste]. Mozno 51 na to

F(lnnov(lni9 iivo1a :;;ilou myslillnok

28 Zivotna energta "cchi"

spom e n i ete, ked' sa bu dete n abud II ce h n evat' ua susedoval eho !HI hluk 7. okolla,

• V~e-t ky von ka j ste feng~uels ke 0 pa 1 ren ia teda III ozn 0 rresrnierne umucnir spravnym postojom, Va~e poetry,

Nilslrlljo myshenky a predstavy su nasrrolml vnutorneho feng sue]. K'I.?de IIllutDrneho uvedomclc a s radosfou urobene.zlepsenl« v rarncl feng ~ut!j bude

lu..,U suoj pllsol)it' napornocnetste, ako ked' zmeuy vvkonavarne v. strese, hneve 3Iebopochyhno5ti.3(:h. J;cng ~ue! sa snazl 0 uarrnoniu vn uto r neho, iemnt>!1 u (mySI i e n kaye no) svetas von kais tm I fyzit;kym prostredtru.

MyWenky ~U mlmoriadne (ICinlle stly a vel'mt ovptyvnutu tivot. Uspe.sn[ ~[)ortovcl su zaroven "m,ajsm sveta v pozlttvnorn myslenr - pred ka2.dym triumforn [e cieleny trerilng <I predsrava buduceho uWe.!l:hll.

Symbolv podpomjli [IlySlienky

V pnnctpe by bolo dokonca moine reallzovaf fenghlejs).:e rlesema

i L13 DJy~!ienktlv(ju cestou, 10 by v~ilk predpokladalo vefa skuserrosrt, susrredcnla a vmrtornehu presvedcenta - bel akejkolvek formy puchybnostl o sebe, Ahy bolo feng sue! j1r[stupne kazdernu, ako pornocky sa pouZfva)u predrnety, kture mail1 5i 1i,J symbolov. Pl'lpomrn<j.jl1 nfim :;tMe h), 0 ('0 nam ttle .1 ('{) "I !el~]]:ie, a p6:wb!a

a] v poll ve do III L

Posobeni'e lila. infch

Vzdy ked' prestavujete ndbytok, vestate obrazy alebo mal'ujete lzbu, vykonavate vlastne teng eue], Menfte $),'uj<" prostredle,

a tym al prudellie energle a vibraclu 'I fame! bytu, Ovplyvnu]e to J(aidV v~ctkych t"Jl:!noV v<I.l:1:'1 rodiny, av~a_k (de rovnako sllno, prctoze

ro .. oujll knC.tly C'lovek rna svo]« osonnostne vtasmosti a pre.plli.)("

plJ ::>vDjDm zrneny eel. SVO! Indlvldualny "fI]tt:'r". A 10 [e uobre, pretoze vdaka romunto srne rak lahko rivplyvnltcJ'rll a mClz.eml! konarrak, aka 'sl sarrn urcrme .

.... Ked' 5<1 opatreuic ty~il"Y!uene len vas, m('j~tl.7 Sl naph'inovM B u robi t' ztnen u i ba vo svr>je i I,)sob [lei o blasti alel~u v zone, ktoru uprudnostnujere, aby sre rym nenvplyvnova]! ostatnych.

PRA:X

Jill a tang - iivot v rovnovahe 29

Jin a jang - ztvot v rovnovahe

Aby sme doslahll v tivote rovnova hu, malo by byt' Co

na [viae vyviizene- [ednak.vonkejsle prostredle, [ednak

tOme aspekty osobneho tJvola.,Napnklad rozurnne srrledanle aktivlt a Odpocl,nku ponraha podnecovafosouny

Prim:11l rozvc] a uachadzar uvol'nertle <l ruoaaosn regeneracle, rrol ari tv raketo pro! i k I adn e lrn plIl zy sa v In e (JZrI acuju "j in"

!l "lang".

SUy jill a [arrg narn ukazuju, !e \§eLko vo vesmfrf Ie tiadeo~

t,ym ito (]yorna protlkladnyrn.j, ale TLaYZajOJn S'1 dopll'ht)Lld mi prlnclprnl. TaW [lodVbjnos( alebo ]101a rita S<I prejt1Yljje naprfklad Y strledant dba a noel alebo stedom nadychov a "ydychov

u ~Ioveka.

Jill a jangexlstuju v paroch a spotocne sa staraju 0 harmonlu a rovnovahu, Jln nem6ze hy~ t>ez jang, svetlo hez tmy,

teplo le len pretn, lebo exlstule a] chlad, kJauny,p61

baterie vyzadu]e zapornya pcdobne sadoph' a rnuzske

so 7.en~kYm.

$lov<l lin a jang st1 lba pddavn€ mena, Nit samo osebe nle 1e lin

a lang, len vo vdahu k nleCO/J1u inemu to ma kvalltu iill al~ lallg.

Jill ajan!ldill! slnillhy jedneho sII81a

JI1n r~:g Jijl: lang
Takto sa ~b.lll~~n: ' IeI'I r (h'lrocl) ~~!11 flhlplia.
jallill[trincipv Imm>}" sv:eUy pr0rLl~~n:f sLlvls,lV
[in a janu fTI~kk)l rvtuf !IKer IoIrnk
vpnrtldn (11Z[t}1 Ihhk dt~Ih"t hom
>!Iftky. ~u(jht sporlok 17mb
~tt{ll1 OJJ .tv rOl':tlflhuLl~ VJ,Ir:iIVI,' v,1'Ill,>o
m.uiny CH;I~ V1t<l~ti.l Ylmldu
zem:l:i£: DllJ"tskt dOle h.urt!
-
ml1R.!SI smf~f tJrHI V<lli'
lIegtli1VrJ,), P:r),l(1 tilrl1Y nartl)' oqp':'.rl1~
rea kcl II lI:kdll rJt 11(;1 r-en t ltlllvtrHy
pfll(nlllj\lJ.:] r\~\';"illll!i ()llI~ rovne
,1~ du~a Ilenl$J~ .. tmn!k~~ 5'~eU~ slfll:uku PRAlf 30

Zivolna energia "cehi"

Vo V,1>'[OJhtlm sa sl.(ryvalu. sl"it'aslll;' vlastnostl [In a lang, Ibaze \('11 vziilort:my porner [e iakllzdym illy' a tak ako jaZ9l'ky vah [e iLh v/.i1iomnY vzrah v neustalorn pohybe, Turo skutocnosr znazon1uje ich symbol:

Kecl'f.!.' jin obsahuje kusok z vlastnosri [ang, [e na :\yrnb(~I",' hii"ly Iwll v cieme_1 ploche, a kM'le vo

~~.Ieli,a [a vlastuostl l<lng [e zarodok vlastrrost] ji n, nachadza sa "'Y\l~b:llo_:ii l':ierrlY hod v biele] pioche. Kazthi zalezltost' sa stava problematickou vtedy, ked' sa jill all:'bu ilmg Z<l<.'£na _ ~X!(!'Itl'lJle ZvyraZl'toVat' nil ukor roho druheho, V~etci to dohrr-

~ -.____, - -

.poznarne 2_ vlasurych ~kli~enost[: Om via c [e naprfklad VYllranen~'

ntiS lntelekt II tIm val'~i!;' Sa n.<\Se vedomostl. tym taBi!;' sa obyGijn!t rozvlla partnerstvo. II lebo 8mintenz[vne!1iie' sa zallnajllci

Pt~'1 n j kate I' :matf rychl 0 p rfs ~ k pen law rn, tyJIl vlacchyb naro bi a tym viae straca.

• V'::Clky dlsharmorue vnvasom :!iv('i\(', ('j tlz. ide () zdravte. parrnersky vzt'a h, povolante a 1 ebo hyvarue. sa da i(! v poclstate odvudit' ud Ilt:H)Vnr.lmefneho zastupenla jin a iang.

Ak ntcco brant rornu, aby sa jin a [ang dostall do rovnovabv, ll1Cl'-:e to rna t ka last ro rill ne nasleuky, .a.k sa takato rovnovaha nakonlec preusa 11m navodl. Pneu mati ka nil IJicykli plnr svoru funkclu lba vtedy, ak tlak vzduchu v pl~Sti a hrubka p],gfa vvtvaraju harrnonlcku rovnovahu .. Ak Ie tltlJ.~ v pneurnatlke prllIS nizky, pnournatlka Ie nepouzlrel'na, a ak [e Ila!( pr!li~ Vd1<y, doslahne sa vyvJ2en()~r Iym, ze pneurnarlka praskne, 1]( vzalornnei preurene lin a jang dochadza torrnou katastroty, ~ Unrverzurn stale vytvaru V}'\'c\tt:'l1o~f. Feug ;~III}I vyu}:iv« pozna n!e tYchtOlAkon!tnstl pre 11«_$«hlaho.

Princip

vy rlWl18 DI 0

~ lin vserkorn, C"() I~)b(le, by ste sa mall ~naz.lf u vyv:l.'-entl Olln.tlvlI st rledan te protlklad n ych ~ IT. Ina k dOlIl<hlziI k Jed nostran nosilam

rovJltlvDhv a o vyvilzcn os (~<l III U~ iH pOSta ra t' 11 n i verzal Be zakon i tosti,

na prl klatl p rostred ructvorn choro by. Jleng~\wj$ k~ oparrentu mezu pomocr pn znovuziskani potrcbnej rovnovahy, pretoJ.e na tilklade princtpu vyrovnanla t.a.11ezpeCuj\,j v pokojn9cl1 zonath aktjvHu ana druhc] srrane posobra slal,ili.wlln::o Will, kde It' prfli~ vela Jynamlk'y.

'P'B A x

Par biz premien $1

Pat faz premien

V1cholli~korn ~fmkeho myslenta ie uce ue taulzmu. i"lHo

ti loz(lfi(l je vybudovana na pozorovant prtrody a sposobov iei fungovanta. (~fmkfl veda a predovsetkym tinska modtcina

sa vo svojich vjikJadoch opier<ljll o rrttmtury z prlrody, Najzretel'nelsiv sa to preravuje v systeme " I)lailch prvkov" aliHm ,,[1Ial'lch ra z prem len".

cr r'ld n la dospell k poznan i U, l':e dynamlcka zmena [e VSadflllri· n I eco, co treba povazovaf za vsade prltorr I n(>.

tumna Siatlna (jin) rustle a rnenl sa na rastllnu ([,lmg), kwn1 hynte dVllamicki il rozpadava sa na p6du (jln), 'Ioto vserk.i sa de]e suCa.,~ne

pramana so zrnenou mc:'n1ch obuobf. Zlma tiln) .~iI prechodom

ccz jarne obdoble men! 1111 kin (iang), k wr~ sa pubis [esene rnent na zlrnu .

Syrn bolnrn pre takcto procesy, funkciea vlasrnostl. krore sa dale! pozorovat' v prrroda, [e par;' prvknv:

ta[{2VU; rastLlI>e. "Ql3ddajlle, .lll,IWfl:ne:nl.!, :>flll~

'Qbci'l~ 'SUdly,Jlur1JCt.~tliPiJjtJtt pohyoUvj

;!'Cm~ vydatnll" urodna. goten.t·'I'i( prl! rML

kov: OSIl)'T, Im.f, vorli-ry.

vq!;!u:: n1t1,kr.:1" ~'hliildna, padruiu:::a~ f'!l:YlnYca, prisp05t!Jhiit,t4'

Vsetky tieto prvky obsa h u[u v sebe tnk aspekry [in, ako III [a ng, Co svedct 0 10m, 1.e vserko i c zmcn a a vSel ko Vbtlm se jt'! vo vza in m nom vzfa Jill. Pretoze rec je U 1'1 I:'U.!) 1 ;l..!el vSRlIlym prerne 11e ene rg ie, [1(llltlva m a i poi em u fa;>,y premi ell".

suvisi ~YSH~m plat lch taz prerulen oplsule, uko sa k sebe navzajom spravalu lednbtlive prvky a v akom vziijnnll10rn v:dahu

sa nuchadznjtl, pretoze sa navzarompodmrenuju

a Ilvplyvnl,j(L

Naprlek tomu, t~ kre (I vel'mi ~tal)"" system.Jcho a III i i-,Io..:ill v praxl (eng ;U\!j [e rn I rnuriadne ak,[u(i 1,1/1. K.edYlwl'wk Si1 pozerate na nejak-y pozernok dorn. kancela rill alebo lzbu, vedorne iJ lob() nevedorne VII urrar« prvkv !:ikr}'ti! v rnatertalech, formach a farbach, ako a] 10, tI it' lch kumblrracla vyvM'l"fla <lle\10 ci [e nieklory

~ prvkov domtnautny.

Svmllllll~a 1111)111:11 IJruktlv

PRAX.

32 Zivotrl<l energia I,cchi"

Cyklus tvorbya kontroly

Muz.no S,I pamarare n.r-posUnk(lvl1 hru zdsistva: zovreta ruka znamena "kal'nelL", vystrera ruka "papie.r~ a roztiahnuty ukazovak a prestrednlk predstavlljll "t'mzn ice".

Ak padne papler na nozntce, poiorn su noznice silnejW:" zatial' ~o prr karnen i straca j u nozn ice svo] II ostrost i~ p reb rava iD. A k vsa k kamen padne na papier, vi(aZ(1nT sa stava papler, preroze obalJ kauren ~J 11m l1atl nlrn zrskava vladu. Tak sa ut mill" dell h ravou Iorrnou ucla. ze (Ici nn,f)Sf _!_liecoilo sa illl z.ijJit' at vt~y, ked' poznim~ suvlslosti. Niekedy su noznlce Vi~azom, lnokedy zas porazeuym.

Hovnako [e til ~ piatlrni filZa.m.l premien, pretoze na to, aby sme rnuhli ztsU~ ucinok nejak6ho prvku, [e potrcbnesledovaf tenro

l:1olillll ja prvok v konkretnorn prostredt. Strucne il lasrie:treb<i si vSfr1iaf vyvaienos( vzalornne vztahy [ednotlivych prvkov,

prvkoll Naj,f(')Znej~ie vzrahy sa YO Ierig sue] oznacuulako kolobehya cykly, Ak sa _2vll'iuse.dne pr~lgt harmon icky po9_pon.ut1 nazyva S<I to "tvorivy cyklus" alebtl ,,('yl!lu~r~)~V prtpade, ze tento

\'za [ornrry vzfah rna tlrnlaci cha rakter, Ide 0 "konlrqlny eyklus" all'bli=~u~'K.Q1j'£illiY" ,

Cyklus rvorby poplsule.ako jecinotlivef;'lzy premeny harmcnicky prechadzaju '! ledne] do druhe],

ako sa navzalorn menta, Rovnako ako po naredenl nastava rasr, ako po [ari prtchadza leto, nasledute po vychode

[uh, po dreve prtchadza chen a podobne, Energia b~' mala neustaleprudrf Odje_QJ1~l:!.O prvku k druhernu, preto7.Qo k harrnonlt dochndza lba tam, kde 5<1 t:ykly harrnontcky su·ledaju.

",lJziij 11m 1111 u Nemvnome!'.Il}'l....kl..llobeh [l1i)2.{'VlC5t k chorobam alebo ptldporOLl nejakyrn problemom.

'II kcntmluu -0 ru hym d61ezi 19 m kol obe hom j e cyk! us kon t TO I y, Ten posk ytu [e ill 10 r III acle 0 prvkoch. ktore

pDs()bia na seba navzajorn utlmuluco, reds su v kontrotnorn alebo dozornorn vzrahu. Aj v ram¢l tohto kolubehu must vlatlnut' vyvazenosr. Dochadza k ne] vteoy, ked' nejakY prvok dostatncne kontroluje to; ~o prlde p() tvnrivom eykle,

a ked' sa III lenin prvok [e zaroven dostatocne korurotovany predchad za i uci m prvkorn.

Akn ,.ItJ1meii, papier

a nomics"

P~AX p~d f;:iz pl'cmienJ3

Cyklus tvorby= "drel-"o iilri allen"

Drevo: [e vytivnvililE' voduu (s(rnm potrebuje pre 5vol rust votlu} ,I kontrolu]e zein (~I rom OUl1hl'rt! 7.~·m I

tlvinyl,

"

Enl:'rgla dreva It: Z<I'Il1erilll;\ srnerom nnhor a von, I expanduluca

Ohell: [e 'iv~ny drevorn (.t.dl'l;·va vznll(a .,111;1\1

a kontroluie kov rohcn mCl;),!:' roztavlf \:.()V ;.I iym zruenltlch« tvar).

P..nl·rl:i~ t:lhn,~ [e ~ kttvn n,

ZeIn: dnstava VYZiV1.t od (>111~'1 ( ~l1er'\ produku]e popol) a Ilia koutrulu nod VOUllU (11 r{\dzt:~l)t.it'l\'ajl:i vodu),

Energia zeme.siueruje dovnutra 11 j zhromazdujnca

Kev: jl.' ~.iveJ1~ Zt!0I0U (v 1.t'1111 VZ111 k:J. a Z 111'1 puchnuza) ama rnuc

nad d )('VOIll (sekera 11'11'_,11 drevo).

EnlUlo:!il kovu [e pnfahujuca, ZIl).lti'1l,l111(~ ~ srncrujuca

lin Illi! ra,

Cyklus tvorby - "voda bnst obeii ((

vod:a kaw

~

Voda: i . tiveml kovom (na vonk<li~ei strane R0Vt)V('i

nr (I1'llIy vl',-nik:\ v ~1.(j~J '11 ku chlaclne] nar1n(' kondenzovaua tckutlna, rnztaveny kuv 1(' It:kll19 J~n \tuckl) il rna korurotu nad oluwm (vuda Ila~r ohen). r:(1e'I',t.!la vody 1(;' plymlCi1

.PFtAX

34 2Jvotna cnergia .,(chi"

Aka je rozdelerui echt?

V~etko, co existuje vo vesrrure, [e energtn.a preto ~ada optsat .pornocou piatlch prernren. Na zaklade toho ztskavame lnforrnaciu (1 (chi nejakej krajiny, budovy "lebo cloveka,

Kazdy tvar uudovy alebo krajlrry, ka2.dY organ tela, bzd<l

choroba, kalcle 1~(Ho. kaZda cad d.i'ia alebo noel, k<l?da farba vykazuie nej:aky dorn lnantny ej slaby prvok. Zospravarua a povahy cloveka sa dausudir, ktory prvok prerneriy [e unlro 7.astupenY~K"6r

Ak(lsa prejsllujil prvl!y

<trevo ahem ze:Di J«lV ~da
Diileiilll S}'mbQl It ~ .... '\....J )"Y' ~
lImky piatich t
fal pramlan tvar ryS(Jk)t sme- ~h:<Jt~ n(<tl:)' ilJ.:nll'llv ~IRlJntf
~umc! IJ~Q", n S!W1H.:lllrtP, II ku pllf'6lI'J'1'$ n i?jl ra ... r ~,ii!
Viilt0Vity tro] LI h",~I.MkON¥ nt
tyar D n 0 ~
pudovy L

fllrba 7.eten<i &rv·en.1: 'l.lt~ N!!la tll'rnili:
(Yin,co !l]fJiti<:fl !1dld~fi;< 'f1,a s~m: 6'7/ lUoo_r!ni
otil~'e 7,tl~~k{lye ~fr"'m1t(T!,;k~; !~tlTlii:;, 41~1e:.iy, lVClI'M.
k11ihiHIY. n{illIJilIn~ rmhNII 11'e. blJ'mll1n~ ""mrol~;
pUM[.zn:e v1ml.lle- !iPl>i'I(WI&
p~l.ky ;f~t1',1-: L.Il)')'
:em (;de ilobrolEJ T<ldQ~' pnkl}T i}lt).Y;!1n!fi mlerDl)~t'
.thiili!\: ;J ·l\!!EI«VISf n 111'j»mi n,jj <I I' "'if S'\nJ.cb
zAkiad f1ex1htIlJa, vy~tU (l9\"ln it» <l.~lIiie- htw,'j~l'1ft! :o:mdnmosti,
va, \,Illmavtl"il' ~rl''-'~T''nO:i " rrrijlrrwllle, '[I p.otrJ mm k. lUlldro,\tl
vz:iahoch ull~lii'irms.f 'P rilV~iJII,'lu.~ f khnlilkly
,smeiO'lafife <J)lC'!l(~H r\lh ~t~,J. )'~iP:.lli \1.''Il!t''
v pdt-store
t\'ca,zy J"iIbu\ce. k\lltnA1ce flr: il(.'i!I!l"1e(! \!lp:h:aJ4. \·nHtC"
,.rnsWb dJ'~ky ll:i1I!)JT1.IH!
plantay ]l,JpJI<m W:;,n ·SilVUHT Venl'iS'" Merkl.'r
e.v P R:A x

Pat fal premien ,36

slabSie alebo naopak prtl i:S: vyrazne. Noll zakla(i!:" taktC'hOI!) pozorova n Ii'] mozn o odvodl t cielen eop,ltfen i a na harm nil izki u toku ~chl.

Tabul'ka vtavo obsahu]e nald()lezjt~i~.je znaky platlch hlecilln8 ie. lied· prernien. Idealne by holo, k.ehy sa vo vas a va~or~ 9)'t~~_ SU l8slliponc dall rozpoznat v~etky.prvky.Q:~al[lJ!.,,-.:;akjedt'L~ -

vSfllll.y prvky 1 n ich "p.re~nleva". renin prednosrrre prvok sa nesrnie prim ~raZi'io~preI07.e m6?,eV]e;;(k nejakej-

nevyvaZenosti. -

Naprtklad osobu, u ktore I' dominuJe prvOk "onei')" , rnozno spo7.noi p-o'ffi'ilto'mi;)e-zvyeajne rnava dr3.lmiucke, ba dokonca excentrtcke vysrupevanie, byvil nalatlava a krincka <I rada sa oblleka do cerverieho. Aby sa tento znak nezvyraznoval este vtac, bolo by vhodne, keby v byte neuprednostnovala ohnlve rOnTIY (~piCale a trojulwlnikoveJ ,I 11 1"111 <1.1 a by nadmerne-uzrvai' cervenu tarbu.

A zasa naopak, d.eficU ohna, kto!"y $(1 m62e prejavovaf rredostatkorn radostl a sell op nosti prejavrf sa, by sa cia 1 ods ITa II j ( naprfklad t9m, ze by sa do bytu alebo obleeenla vnleslo viae tervenych ronov aleho inY<"hvyr.az.nYc:h prv!.;nv .

. Ked'ze II 11 i'I U Iq_pri 1"(1 den <1~etovi'i strana j uh, !reba l U to Sk..:!:!IO~l1 O~ ( bezpod III i enecne zohladn j t' v jUZ11!j «;lSI j l?Ytu. prjl is Veri;! tm <Wyd1

'Ilebu \r(ld1,!1~h JIr2t<l.v ~ z<~~us i !~ :n er.~u 0 h ~TI, za :ia I' ('0 rna 1)7 prfd~1 vody, predovi etkym v komotnarti s rastlinamt a zelenou q:~rvok drevo), mClz€ ahen poS!potft' (V.{lJ,! vyzivuje ([revo a ono vytvara ohN't)~

- -~

Zaujemc()vi~l()astr(J16giLi najdu okrem roho v tabul'ke 'II planetu

pri radenu [ednotlrvyrn prvkom - ai z horoskopu rnozno zretel'ne vycftat sla lle. a silne stranky.

.... Ake farby i:l tvary dorntnuju V() vasom byte a oj lellO

A co vase okolf? Ake emocle a vzt'ahy su II vas zastupene skor I

silmi a slabEi slaboaleuo naopak S(I mtmortadne sHne? - Analyza

51 ranky? va III u k<'ize '. kto rt_prvok \I_eb<lvo vasom byte posl J nit' a iCb.91 porlactr. Ak nernare tsroru, k1Qre prvky s(i u Vas v},razne, ---' sPYt1lj Le sa radse] svojlch pnarelov, 211m lrh vn [mall'l 0111, ako sa pozeraiu na vllg byt a ako by hoopfsall. Na zaklade takejto cha ra kterl stiky mozete l'al1 ko z is.t i~, I{ wre prvky treba pus] 1 n l ( alebo naopak stlrnit.

OdstnUiov.anie Mvyvalenosti

f 7

I

Pfl4X

"36" ZivOll,t:.i energta .. Cd1 i'-'

Vyvazenos t' pisttcn prvkov

Tvorlvy a kqntrqlny cyklus (sf rana 33) ukazu] u, ,(11«,) s,a-1'Il0h'le vyhnut' wl'kej [eel nostrannustl vo Wl1jOI11 byte a vn iest do svo] hn l:ivota vyvazenosr:

.. Dr(lIlOlIVI ..... PQsll,1()Vatlie pni'kov; Pr[Ji!.nizky fH1le'lci'$JoI1I,"i~,tda posilntr' ohen"' naprtklad energiou dreva, deftclr zerne moznn vyvaZit' ohnurn - zodpoveda to tvortvernu cykl u,

Oslsbovnnie ptvkov: Nad m lera ur(,HelJO prvku sa dj vyvjZj( [eho "Voda hasi

kontrolnym pr~iillmjp'QZiTkontminy--:-CYkJL1s.), __ . __ ohen'

Nil£.rf~ladj@ . j ~,~':_:e-. "i:,'!:'~ OTUl.&""iiiiJili&i'OID-"<- .

. ,Dhoh ii'll Dom!Il~.!2~Kt£JllYO~(I_tK_(J.~JIDil( tim, z,," ~w.i!;~j,lnebQ

zam" il tYm prvku prevedfe n1l n<lsJeiluji.1Q__Rrvuk y tvm:iyoTJl.1i1QgJ,_ To znarnena, sa oslabuje ~~ _prfli~ sl Inti energtu ohna rnozno odcerpafzernou (ktorrl vzn i ka posoberurn ohna).

\ I Ak E~prfk:!~d_v(l$'('pri\"510ry <1 nabytOk tiathi takrner vylucrre

1/ lllelobQlI a xtrtebrorn, 11(11(1m [e vo vasorn byte §'C:razn ... ~'flli}"lft~ __ J; Zredukujteenergtu kovu tym. te odstrani tl' .'?"'"""~~ preclruty, ako a] okru h Ie a klen lite tvary a miesto toho

-=--- ~rl).,

S~I postarajte OJZP!!.r~e::~ - ci liZ. pm.~tredn fttvom

i lzbove] rnrW'blky alebo akvarla a rnalym, doplnkami

tmavornodre] a (leme_l_f;ub all'\)() l,acl~q prie~oru \rlnt)vkove vzhry atvary. Tym sa Licelne p'fel:'leT~ma~&-er.-le&!~\<l,~ ~1Q!Qd:y:

Dolezlte: dar na intuiciu

Vel'mi dOle7itym aspektorn ucenra feng sue] [e to, ze treba viae doverovaf vlastnemu vnlHorn~nlu hlnsu, svole] intuicii. To,Co marne "v rnaltcku", svo] vlastny cit pre vecl, by srne nikdy nernall ebetuvar' nejakym dogmam. Ukazalo sa rouz, ze clelena zmena

<I zlepsente prosrredla mozu posohlf pnzitfvt re i ha VIN!)'. a k

11 a {(Iva rilt' a i vnutorn ern LI I J1a:; u.

Vzdy teda treba brat' oh l'ad na vlaslT1Y- cit pre estetiku

n krasno, prctoze v dosled ku pre mien, s kroryrn i n esn h lnsflc,

fly SIC trpelt, a tyrn by ~iI nkarnzltc ~[)(lchyhniJ zrnysel akejkoJ'wk rengsuejskeJ premeny, (LL~(a\}y ~i Hfmg,mlzilt"le. Smero(1i1il1~ jei

fiQlhollujllci ie IIAi poe]t

PRA""X

Dl)le2,j Ie: dati na in 111 kill 31

PrisiupnOs( ruiHllilkolU I1I1DUI.hnki'lm

~o' vy ~nlmate_:ak() pekne a bla h oda rn e,_a rue to, (0 je TIp prikJ1!d

momentalne v Jn6cl~ _ .

M Imochodorn, vel'm i dob!5'n~ 11 lakrn u';o-VYJll__[)_![lleri, kom '~~.f~J~ pretoze reaguiu -;;tvmene <l bez priknHl'llvania, ked' sa tm nleto-' nepozdava,

Ked' "<l domace z:vier~lt<\ za<:n(1 spr!'ivat' Cudne a lebo SI'I

---

nezvycajrrc Casto chore, mozu [ym bezprosrredne davat'

najavo, ze zlvot nlekroreho CI!)Vek.H, prtpadne energia v byte nie Sll vyvM:'eni5,

Nlekedy celkoru bezvyznamne kazdodenne prthody a Ud~lloiOtJ naznacu]u, a ko by sa malo v ntekrorych veelach rozhodn ut',

Vo vsetkom, co SLIViSJ S f~ng. sue], [e d6!e!i te oslobodlr' sa ad

dogtern II od sposobu hodnotenla 113 prtnctpe "spl'ciVri('rtespravne". Ak [e c!ovek prj posudzovant llptll1lny, vel'rn i rycl1ln ztKtI.},i;! neexisrule n ie, 1"0 by bolo vyslovene lba dobre aleho i I)a zJe. Vl;elko rna Vi,J('NO ~Tr,jm'\k alen (lei okolnost! z~vi.SI, aka sa d,1n-i\ vee mote posudzovat' (pozrt [in a [ang, straua 29).

Mii,gia: mal:ftkosti

Pri rit!;S(mh'ozh~yc.t\ glr{)bl&uov:p.r:Ui~ ta.su,) T.{~;r;~!l'iimec..:el'ml kornpliM.~)..van.e a _poton:q:ttehl[;'t!.111.(!lIJ,l." tu,.('(1 [e llir1bli~le,

co Ie Iltljiednodut'h!H't'.

Uliad't-jl·s~ na (I'lekoJ'k9 nQ\:lfn fill ~~Cln~kll vtil:'bo ~mesh'lanca ~ r1clll:~m!Ifi!.~lE:. ~ s~~ltoCri/!' 11Qt'rel.lujl!. $pJ'litj'te SOl hOl;tl. fu si \VM.tfi1iLiIkO- pnre:, ke(l'vlitilplll

d{) vl!i~tTO IiJvtu. Up02!OmiB W1SII<I Li,plne beZoc nUIUll'kostI,

lttore vy ~dB"'IH)' n:eregtlltrt1lct{!·. n~re ::Lilkam'_I}f.B?!j'l~aVi f!!i!/s1l7.etf! 'l:7-r!~o 6', nast~ ,I <I rl~)aro ~~-V5~, _I~ '1'lJ'!fumCI~." )i1WI i~)k ('noe:rgl&~lutjirl'; ~Igv'k'ii ~I<;n - _hltY.I-V~n,'1~e 1.~Ij~~t:ka'\'Ijll(it:esil. dRre:- a ai toll)

=-pti.~"ii!VJt k ~b~nj;cl1.

Pti v~etkortl ... C:O r·dhft'e, $120 7.<tStl_p.. ;polmZl"t.! ~lt1zku,

tl neexhlufe nej,llte ~edllOdu<,':b~h~, a:L~ rQvl'lil1k(rw.l'Yl'I"~ I"J~!~A"Je:. ·~aprlk.lild nan' r~stg [0 l1O, 'ab'Y 51e sa siaf,4vali p~cL!f J_11~dli1U tnel 'Ie w:J .... d~~I~bY'va('k~.-by sre tn<Jl1 <:\}}'1n_c-nJ:! ltl:!)<lk1t~1'rul aarOVl!ltl.1 a !ebcrtTak-onc<1 ptlmysl te~

~ - . -I

nilTH;lV}lJz(ltrij:;we. 1'i. -

(] iii D bodj( 'SII mI ciemiP -bialuhn IIldenili

PRAJ(

as Devat oblasti

zivota V pakua

UHtocmi pri analyze v<iS"ho bytu, dornu alebo praeovneho rntcsta l1omocka pri varn mo:':e by~ doh rou pornecko U osernu horn f kava

analVle bV1U schema zvana pakua. Doslova preLO;l:e.nc.znamenapaku(I _ "telo(lraka"; dam mOt.e bytobraznyrn sposobom

chapany ako model jf.jvehu tela a jehu funkclf. Pakua

priraduje kazdej ohlastl bytu ~pecia.Lnf vyznam a po.sobeniQ - prave tak ako rna kaz.da'L'asl' lela urctru funkciu. "!_jell) ()bl'!§,!l~ nachadzalu v kazdom byte, na katd_om pOSellOdf rodinneho dornu, v ldlzdej jedu~ izbe; ba dokonca 'ilj na p,[sacOITI $to~e aJebo

~Lrru:le

-Vy:skumamj sa dokazalo, ze"il ];)lld:flvae~.~):r<Iv.:ide}ny;rn:i1ft±eh@

...wrliZD..B..j.l;:i~metrlGkYp.1i p-dfklR¥sm.i bo~L-aSttd¥ -iceD O~?'f\'AmI.~'

.ulW'\!i~i:lne..""'V~eiilen ·:tJ\ifl \laI1o/. Z toho dovoeu 0(lpOf\10ajO

odbQrnlcl na feng l'iuej sFa~~~lOr.met:ri£kY'inlW17Men:e', akaJ;eo'ft'l..:iim -mom~a&¥..s~ezp_e_6.I.<I,mstenel~ v~trtiky.ch:i".CastL:,...-- _

_ 1:'Jaa;cl.~" .

• KaZdy usek ci oblast' pakua symbollzu]« [ednu oblasf ztvota. Stay vase] rzby alebo nejake 110 ro 11 u !zl)y odukad I'll j e aktu ~ In II 5i tu;kl u vo vase] karlere, partnerskom vztahu atebo ttnanctach, Cie.len_9mi opa tIen r ami m6zet~-it~ti~6I~pBkua __ ",(~tIan a 41) a tyrn citel'rie ovpl vfiov~ ~Qi .fivo!.

Prillstorl;lVV projokl ihr(ltll

Poroulmief Ked! U v<ls v "rll b u pa rrnerstva "Stbj f Sp i nava blellze i'i.,

symblllilco kedtam visf kUetkas jeon'Ou .all(r~~~

ulo2.ene Pllt~ ako pozo~tallSi:lln$LclnenolffiiThal'flBm plesu, vypoveda to 0 rnnohom, Ka~d5' p't:edmet v sebe skryva Osobitll symboUku, ktor~llnte.tp.ret.acia zav:isf od o.koillOst[ a ~L'iy_lsll)stf. Polll'a toho nr6Ze [eden vtak \' "robl.l partnerstva" sym 11o!l:wvaf osamotenosr a zIvot !Jet. pa rtn era, zaual' tot~. b;ta. klletka ~wh~ vedornostt" mN.e naznacova{, ze'stel"lowk, ktory sa rad uzatvara do svojho vnurorneho prtestoru mozoo k medltacll, Vzdy treba vjdlef celkovy kontexr.

P~A)(

Devaf nhla. ti tivota v pakua 39

lnterpretacla pakua ~<I I11Usr rohj( oparrne a s cttorn, leba exlstuju ( a] r62.Jle4IliIT~naprfk1ad nejaky parziievn vyslovene narmon1C:kom nfahu. heel aona partnerstva sa podl'a

kriteri! fen~ ~uej [avl skccako katastrofalna. Len my sarnl

_ .Qiileiito: tQti2 ovp [yvi'luje me a tyro ovladame vo] u .rehi! Nas ledu] dee

_ pakuD nio l! _ vyklad y treba p reto vlcUet' oku llarm j [asnost i a zdrzanlrvos U - vo1teckli zladna Z OplsaT1jcJ'l bytovych siru.:icH nevedie nurne k t1(tltt1IJlU - kart,) osudul

Rozme,ry poli 511

prisposobia konlm:lInomu podorysu - ci III izbv. hyw.

zahrady alolto pisacioho stela

~ Pakua .sa vz.dy prlkladA tak, ze pikladnA "!lIas obla~(am.i I,vedomosti Ikari~ra_/

_prJatelia" le2( prl vSt'upnydl dver.;\ch. 'rsro Ifni,H je "tI.staEni cchl" a mfuje d'alUe rozdelenie energle. V rodinnom dome sa orientujte podla hlavny~1 dveri, v (:illziaku alebo v lne] budove podia vstupnych dveri do byru, lebo tam [e pran k ukromnernu zivotnemu prlestoru, Ak byvat nad dvorna alebo nad viaceryml pcschodlarnt, pI tf ako vstu{iSC1 od:1Ste. prj i2bAch 1> vlaceryml dY~z:!1mi sa za vstup povaZufu najvlac

- JlOL!~fvil_ne dvere.

bo/ratstvo slivcJ /lcJrtl1emtvo
rod/ltd tcftqj II det/
flrij?oJ-'40Cl1f
vedol11ost/ /::tIrlera V f1fif:tte/la
j_ -
IINeT- ~
Priesvitna schama ul'ahci urcovanjo oblasti

PflA,X

41i Dcv~it' oblasti iivota v pakua

Niece chyba a nieco precnieva?

P(,)(ll)ry~y 1.1llilV ~_rJ(:,p!aviclt'lnym tvarorn _ (10 L, vikler il 1l1e ",ystupky _ W<ljli. ~ p-;;-k~"nedostatkove.

NoprHllidelJly _oblaSif" aJebo .,_QJJli.h;;iTJl'_HlbyLku';.j'o<:'itajCi sa l2!LLQ!.~Il_

pndorvs OhX!_n (' ~~t I, (fl.e p nstava n <\ ga I'af a r ebo sopa !l i e.QkLe_

o_ ~dosta-tk(lvu obtasr alebo ohl<:lSfl!_aVYSe, ukM.e jlllrner Vl'l'ktlsti k Q_lmlei_ruti.:

• Ak vyCnlevajLIG) ?ilsf li(lhlulLLjl;!J!,o;POD polqyitu+i verkQilw~~~ i.!J.a dlzk,u alebQWk4) 10 vCtel'll!i~

Si('I'i) pak~!<1 - t2m S-<l ~tratf n~~lrnll'.l)~j -edll<'l bJa,s.(lLYZ.JlLk.tianL lleDOr.

! Ak vyCnieva.jLita Casf !!$f~ull:.,s.Q~,@ynei castl, nllcl1llciza

sa mi m 0] pakLl-a a 1I moc~ e z6 ~L z ktt! ~ ~cn Iev'!..:_PEedstavule_ a~RQn1C)crul..roz.llh:sn\.g':-

..... ~etl6lint~JJ~S,·HiHl1i;IJ~~h~~ym.i- I

QPatrg$-n1;i_(,st£an.~::.~~J~ v opacuom prlpade ~<1 m(lze 0'

prejavovat' ako deficit v urcirorn aspekte zi:vota olryvarelov.

~. rOl!i.ffrerrymi oil ty,J.n lill.!'tl~e~1mr;z6fllfml )la"2~G<tj A.eHeH~J_ zaohemi,:.

;---
POltdt:.stw 8!tiV(3 I'drtl1CI'2tvo
rodilld tc#@/ detl

vedol1foztl }yJn -:'-tt flt1I'OI1l0CII/
jJl'itJte!id RozhoduJUI:II: pnmet

vel kosli

V dcisJedll1l t\lllru Lie l~

.J1iI (lll!lli!!= Ili IlIi1Ut1Ii p" oodDstatlu)VlIU uhlasteu ~ o$tabena i~ _lIjz:d1l1l

aka

~ tfUskcnlfl_

fRA"

Ldny pa kua ,41

Zonypakua

V osemuholntku, klOrY [e syrnbolorn vnutorne] a vonkajsc] harmonle, sa zoskupu]e osern zen pakua okolo cernra.

.Ksriem"

Zona karier y sa nachadza v strede zakladne] Ifnle pakua. V:Hly,

ked' sa zaobcrzlte otazkarm svo]e] ~Uivoln~drahy" mate do ("ineni/! s toutozdnou. Syrnbollzuje tok.!':-Bhu1.ivotQ;'[JQ, do ak~_ m tery ,!'Obft€ 1(),__2J Ie vasrrn ~kut_.Q.g19nl i;j'Yot)lYll1 poSla_o!.Q.1. [)l'l]ezHrlu sferou, v ktore] S;J to v_~ed.:o prejavuje, je povolanle, Zodpovcda vasa praca tornu, na Co sa vo svuiorn najhlbsom vnutornorn presvedceni citite"povoiunyla"? Doici.itc Jel ("j viis

_I~a bavi a robue ill zpresveceenta a~!!..a i'i~ d()~3Va1e Iste Llzn~Nu ked'ze il\"ol zd'aleka uepozostava leo z prace, reprezentu]e "kariera" v prenesenorn zmysle v.a!l-t¥e!i:kevt): ldv·illElJ.l (,~;a'iht+. Zamysht« sa niekedy a spytajte sa, ~i ste verny/J svolmu vndtornernu hlasu, Ak ste sa rozhodli roblt' vecl nlebo akceptovat' !.)I ... olnosit, klOCI;l vas ndvacizallJ odosobne] cesty, treba proit IOInU meco podrukuut' .

.... Pokialsa vchod do v<l!lh(l dornu alebo bytunachadza v oblasIT"kMlera~ oukaz.u·eto na mimorladny vyznam-

tei~r~ vas. a vasu md.inu. Sclmdy v Leita 9bJaSU m:§2.u sym ])01 izova( un avM il vrt()~ I ve V?((yvy a 11 erokoj, preto by sa mali vyvazi V do bey]]] osvet lenirp, ako a j povzn<i ~a j uct m i obra~. Obla~t karierv by zasadne mlda by~ stvtirnerl.<'i tak, aby podporovala jamosf pOlrebmi na zivolnej ceste-

~. znamcm\ svetlg a pnXlMLvo 11l~

<I (!_Qesttarme.

.Psrtnerstvo"

Roh partnerstva sa nachadza v prave] zadne] Cast[ bytu asyrnbollzuje vas- vztah k i nyrn 1.'lId'om. Nlllll!;~l.JJrosm~dllejSie

sa 10 tyka staleho partnerskeho vztahu, aletyka sa lu all'ubo~lnyC_h afer a y;tahov k dobryrn prtatelom, kolegom 11 prki alebo sLiseclolll.

Zilltltml driih8. fivotnll l)oslullio

LHsl"! a: mn vzt'ahy

,P'R-AX

4Z Devat' oblasti zivota v pakua

..... Vzhladnrn na to 5] zadacYte tuto citllvu oblast' bytu tak, aby co najviac podnecovala parrnerske spojenectvo a harmontu. Nalprv In oslobod'te od takych kusov nabytku a rloplnkov, kture mMu negattvne p6S(1bi( .l13 vas partnersky ntall

(a buduce vzfahy), a zbavte sa preclrnetova obrazov

s rozderulucou symbolikou. Vnodlle su ill l1;lO,tiW'::-puspolilosti, aka

-----ajdVOij~dOh .1 dopinkov. naprfklad dye ~erstvc ruze, fotografia zalubenel dvoJice alebc pam d:elflnov.l Del flny su mlruoriadne vhodnym syrnbolom parmerstva, Ieho srelesnuju lasku bez hrarnc a nekonecn'f potencial hravostl, pO:te~eniaz kontaktu.a radostl

zo ZiVO!<.I.

"Rodj_oa ((

Vlavo v strede sa nachadza oblast'rodiny. Skryvaju 53 za tYm - n,~H(ftapStan.rodi@a"a d'aB( p~edkoviai'V~s V-J!..(ahk:ni:lXb

Okrern to 110 sa tu p rejavuJ'<! a j vztah &"\!ll?iim..:UG le,to rn a na-dHaEbeny:m.

KeeV i e vil~· ko n takts rod i Cmlalebo so setaro na pa tj,

sa narnleste oparrenla v 1.9n~ rodi..nYI5.9nnU~1 sa tu

v:l&inQu ukazev podobe chybajucej oblast], chaosu a!!b.£_ prinajmensorn n ... portadku ('i zleho o~eHeni<::"" Ked'ze

t~:tC'J zOna odzrkadlu]e vase rodlnne .korene, teda vasu rnlnulosf [e v ne] skryty veJ'ky potendlil- buducnost sa rozvqa na zaklade mlnulostl, Vastm cielrirn by preto OBIa' bYI' obnova prudenia ('c:bl.

Radinnti kcrane, Ilci,telia, nadriadeni

..... ~:dln'tU! fqtogrf!Ii!J a fotograJie prel1kov S[I v te]ro

oblasti vhodne a napomocne, ale iba vtedy,ak preht:idtaju [Jrfjemne spomjenkv. [na~ momo HUO oblasf vyalka i(lco aktivOvaf pomocouliii.liWy¥h faYttq..a predrnetOv, ktbre nejakym sp6sobom symbollzull1 tlvOt a ra~t.

.Bohststvo"

Ked' chcete vnlesr do svojho tlvot;l vtac h~linosti a blahedarnych

- zazitkev, t.a~leralte-~(I ~a l'aV9. foil bytu alebo ~<lnc:elarie, Ta.to obJa:;t' korespondute okrem ~o blahobytu <I) so ~l

~ OOIRi-m-. Ohern loho pretentuie obohacujuce

PIl.AX

Zony pakua 43

<I ()b~(astiiJJiu~_.I; l.Lt1alO.slLitlikus,~ ktort! nas zvycajrre dovedu v 1Jv~)te- ovel'a d'a lej nei! vytuzen ~ vyl:l [.1 v I ote [I i.

.... Prete sa do rohro rohueasto umlestl'lujt1 symboly tJ~I'ac-b.t i I O~ II a nezvycaj nost i ,teu;) p red me! ,/, krore

(Ivve-kll stale pripomlJ]illd j~ho vnurorne a vonkaji'oie naplnenle, S hlahobytorn sa spi"!ija <lj veda, a tak rnnfnn POIUO()OU izbovei fentAny, akv<1ria ".lebo llbrazu vodopadu vyrvorl t' sUny. '/ na bo i" v te] to ob lasti, Fonta nku a lebo - akvariurn pravtdelne Cist!!e a starajte sa (1 dobru kvalltu vody (srrun.T 70)-. - --

Do I'<iveho zadneho whll fsaCieho stoia je vhodneumiestnil

J" U - ril2(lnu- mlsKu zlad .1" 10 [.[1 ale-bo in(r

:l1~i';lmtillLlli1_dobu ([[by zachytava!a hoin(.)sn>~Je 10 stce

Iba symbol, no bude varn trvalo prtporntnat, aby stev buducnostl zaobchadzall so svojimi zdrojrnl uvednme1elS'le a mozno a]

~ v~¢Sou vdakou,

Hojnos{

II plJzeho.nnl! udalasti

" "Centrum" (tdJajli)

_ Stred (10m u a lebo byru repreze. n t u I e sr re.d ludskeb C) t. e I a a. zastupu I e zdravie,

Tato oblasr okolo solarnehu plexu sa v Azii nazyva hara alebo dantlen. !u sa nachadza centrum 'ivotnei 5i~y, odtiaf neJ?rctrtite_

terp<'in:!,!'p_r~.svoi ka.~dod.rnnylivot ~rel9 by 1!:1~1 byt' srred tela taky vot'ny a neza(azeny,21ko I.~Jo len rnozne, zaludok l:ry nernal byl' blokovany lJrivel'ky1]"J rnnozsrvom potravy,

..... Analoglcky by nem"JI stj~v centre bytu sterr}', krb aJebo i'azky nabytok, pretoze to by zbytocne za(at.ovalo vK ~ C:ehl by tarn mala ctrkulcvai' vnl'ne a bez prekaaok .

. ~ Pokial' sa vSak v strede vaSl1Q byru nachadza schodlsko,

11 pravde~odobi1e male vel'rnl dynarnrcky, moano dokonca nepokoj fly 2i vot s neprerrzi tYm i vykyvm t. Takto os I a ben~

iileElo nestabiln~ centra mozno postlnlt' nahradnyml

o 'illedob-odElli 7.islite p;es~s: streEI.QiWd}4v~hn:jj~tnostlacb bytu

~uJte ieb. pOm6CI~?ml pr~strie~ka_ml, akos(~I1IIOVts k1~H11Y) -

hrotltecire j( riltal'OVe ~,(lJl:iJ~.t"Ja:k Ie nil 1:Om1~~t'6TMrr$p]3!t-

-D~ (.')trmi<l 64). --

PRAt(

44 Devaf oblastt zivota v pakuu

"Napomoclli prin telis"

"Akn ~a d~) I!;!$a VOid, tak_?_,!_z Jesa 9pa." Ked·Ci n fme

dollr!;! rnym I'ud'om, aU!()mallcky v!;t(lpido ake!!:' un iverz<II nv ZIl1<011 vvrovnania, Na zaklad nell ln i i vpravo, lv;iC'S1I

~ bLrz.J(OsfI vchodu, Sa nachadza .;:61111. "napomocn9t:h prtatetov", letla elwrgla~l'P£ll'¥~e~ ihO'crr~ Ut~IiLo..1b.lld)l.. ~.,[IilhQdne m:rulll!ia_: a le bo

prtslovecneho ' ;:kwry nas zasa raz pred n ieCJm

uchranll.

PodporlJ a ()nilrnllll

.... lll[(I-k;valilu ilail"pSk aktiviZu1tleJ:YU1, 2.ua 11l!_(J~t:L!!fl_(_ vel'kl)ryS~I~ Stara i>k(lsenoSt 110VOTi: cern viae clovek <lava, tym viae <;3 I]lll dosU\va.

Nil pudntetenie leito zorry mozno pouztt' v~elky aktivlzujuce

rlesen i a, rm~dov~et kym take pornoc ne prostrled ky, <Ike) s Ll min e fa ly, po[odrallOkamy alebo kriSHil'ove pretlmety (stralla (5).

"Deli 'I

Detl vnaS<lju do rodlny neobycajne veia dynamiky II zrvosn. V prenesenom zmysle mO~[1!l uero irnpulzy hodnottf

ako vel'rnl kreatfvne.

PrNo zona "dlitj" syrnholizuje nlelen deem Ci syna, ale a\ nase duchovne deli, to znamena tvorive prolekty, napady it tnsptracie.

I'a rna se rn 11 aprt klad ,I) "deU podntku ~,ti?e fi I j~1 ky, Tti to 0 blast' - vpravo uprnsrred -je vel'rni aktlvna, preto sa tam tletl rauy hravaju,

Naopak, v leila ('aSI! bytu sa I'aiiw upokollte, uvol'ntte a u1 vobec nedokazete meditovar.

A xeby v te]to oblasti lezala vasa spalrta, nesrnietesa di"",I[, ked'sa vam deli zavcas ranI) objaviil ruzradostene \; hrornadou hraclek pn postell,

I{flla tivit a vkaidul Iludobe

IIJat-- I'd aktlvdcl i tejto zony neobyca] fie p01fi<fllajli obrazy

a predmety, k1;O(C pripominaju poii tkya krasne vecl :livotH. ldealne s-Q a] umeleckc dlela, harrnontcka hudba alebo kvety

(strana 62,67,71).

PRAX

ZOIlY pakua 45'

. ... _.-._ .IlVedomoso"

l6na vedornostf letf na .ziik!.adnej llnll vlavo. Nevypoveda

ani ta k n 7.n;al()$\ia,ch "if tstom odbore, ako skOr I) hlbokorn vnurornnm poznant, 0 dare lruutclo a 0 prlsrupe k "vy~iemu

vedormu", Na pne k to m u mOle byt'." te] to zone umiestne nl;i oza] stMi JU.l iZIl lea. Pd. z<1I·1 a d'o\-<I nl (I vyutrV(I n Itoh to priestoru by sa mal klC"ls( vel'ky dOraz lUI poko] CI lI~t:<'ili:':nosr. lnformacie drfernajuce v hlbokej tajnostl za ncha [ernne prenlkalu k povrchu vcdornta. Ked' $1 pravldelne vyhradlte C'a:o; na odpoclnok a l'IIt;l1erobenl~, doldzcte ovd';i l'ah~IJ' !Idh<ll'ov<d ~v()iE' vnutorne gtruklll ry ako v zhone a zrnatku v~edneht,\ dna .

..... Ked' sl chcete z1ep~l~ schopnosr. ucenln, rozvija~ Intutclu alebo cheer e svo] loM)t nasmerovar-viac nil dUt'iwvny

svet, mali 11Y sre M.ivl( tuto ol)las{ Na III su vel'ml vhndne

(1~a rnotene umlestnene pred mety, Vyrukajtlctm] rekvlzitarnl pre z6 11 II vedom osti S(I a i prazdne nado by a poha re <I Le bo obraz vrchu,

.suv«:

Va~i:l una a to, ako si v,h vazi<t inl l'udla, 5<1 cdzrkadtuje v zone siavy - vzadu v strede v,BJJO pakua, Prunarne ide 0 prClce~ VI1 U tvrnei xrelosrl, lebo von k:lj~r lesk mti trvacnosf len vtedy, ked' zaroven .s rum preiJlebl'ld'alM rozvo] 11("1 l'uc!sk.eI1)rcivni. (:li)wk, ktmf'si<ilHl

po vel!o!'nmti:Kh a rnudrosrt. m.l silne .vnutorne sv<'I1(1", ~osi z nella vyzarulc. laketo osobnosti sa naucill prehn( ai vsed nost <In! aka naplnutucu a I nsptratlvnu.

Kto tije v byte's nepravldclnym pOdl)rys()ITI, a ktorernu pretochyba z()n;! sljivy (strana 75), mil pravdepndohne sidon k prohlernnm

~ irnid?I)ITI aleho k nedostatku optimtzmu .

.... Zvla.~{lh~iJl nc na posilncme [c svetlo. ale ill take prodmety, kmrycl1 syn I bol! ka "YZi1 ruje [as, sverel rlU sil II" podnet nl1~f.

I ),I!JrYITI rtesen fill su ,II malstrovske dlela VI: I" 1-::9 c 11 urnelcov, ako ,II bCi1 davka tervt'tH:Oj fartly.

Pnz1IIlUie alnluicia

Ur-ta, nsohne IIVZ ar 0 VOl I i'6 1I vmitorna 1iOlos1

PRAiX 46

Idealny dorn

na spravnom mieste

Co Ina spolocne dom a pohodlna stolicka

"Iol!tka spevnym zadnym operadlom poskytuje iclE"<!ilnu cchranu zozadu a umoznu]e opurnalne uvol'nenie. Bol"ne opierky .z.vy5ujli. pohodlle .

.. Prinroip Daune tnmu, zesedrte na wkeito pohodl rte] srollcke - na co este

operadJII" budete kl.;is( Os(')l.lHY dOraz? "Musf p~\'IW stat, Nesrnle byt' prllj~ tvrcUi,ok"re m toho IJl usl zodpoved <I t vel'kos Ii IN OJ 110 tela, M les to

d prostredle, v ktnrom sa nachadza, must uyt' slnecne, harm om eke <I vablve. lIolo by mi nadovsetko mlle. keby sa pohlad zostotlcky mohol.zarulat' nad [azero ... "

rresncpoota tohto "prlndpu operadla" sa v A.".i i liZ po tisicroCia ana lyzu] U stave bn e p()ze m kya sta va i ~i oby me do my. p retoze Von kajsie.rilll pm$tr~diu sa prlplsuje taklsro vel'ky vyznam a ko interleru clornu.

ldeainy durn lei.( srnerorn k slnku, je mvoreny srnerorn dopredu a I" z neho vyh I'Cld ria V( H.lU. "Zadne o peradlo ,I pradst fJVU I e kopec a lebo vrch, Dva vzdlalene vrchy vlavo a vpravo sa !;t;'lriliu

o potrebnu oporu zo ~tr311. (..Predok" nemust byr strana, kde ie vchod: ~"sto Ie 10 strana zo zah rady s vel'kym presklenyrn prh·telJm.; l'avu "<I pravn stranu .predstavujll bo':;n~ Casl.i I'd puhI'adeZI:In(ltIiI smerom k IIpredku·').

Sti'l rf majstr] fcngSuei lJaV"!! f()~nyl11 prvknrn v krajl n~ obrazne pomenovenra - naprlklad drak, tiger. korvtnacka, tenix:

Othrsnn

a PClllivna ollnry.i<l

Drak,lI!lUf Korytnecks: "Z<ldlle nperadln" poskyru]e domu ochrarru ako

11 ~IIUI, korytnact pander. M5h' ntrn bytvrch. rad stromov, susedny dom, DJ:hraillJjti [,l(11 a le bo 2.i vy plot.

tJom Fen/x: Pred dornorn by mala byr vol'na plocha. uzavreta naprjklad navfsenym kopcekorn zerne, krorn alebo plasll kou. Na rozdlel ad ntch R<If{l! pred dornorn blokuje tok C'chL

PHAX

(~o ma spnlotnc limn <I puhodlna stollcka 47

Diak.:Je rnocnyrn strazcorn ravel st'rany dornu. ldealne by bole), keby bel vat'SI a cklliliiul.!ltnejSI ako tiger, Mus! by( dostatorne vzdla len9', aby dam nevyzerai suesnene,

Tiger Nachadza.sa na prave] strane domu a [e krot k.ejS! ,I niSI nez drak, Kazdii VYVYSenlna, kalcly kopcr,;-k, ka.zuy predmer mOt!:" by{ drak alebo tiger - 2.<.1V.151 to ~)d reratrvneno posobenta \10 vztahu

k dornu, V (entre verkomesta, kde dum i nantou nie- su ani vrchy, :111 i .kopce, anl stromy, vel'micasto predsravuju draka a tigra susedne budovy,

Optimalny pozemok

I{eby sta mali Obyi n<i budova by nernala 5til[ nerhranena !HI vrchole kopca,

to. sfflstie lebo tam [e prostrednfcrvorn vetra vystavena riepokojne] energu. a nmhli by Zlvot v rakorn dome by sa vyvtjal skClr nestabilne a excenrri, kyo

sta $1 ~lIilljr., Ked' dorn stair ceikorn dolu na o.p"titf kopca alebo vrchu, lch tlak m('lze plhobit negatrvne. Okrern toho [e takero rn iesto ~k0r vlhke II v 11 rzkychpoloh<.'it'll sa dil castejSie ot'aM.vat' hrnla. Iderll na

[e YO vacslne pripadov poztcla niekde medzi tyrn, ted,1 (!llj celkorn hore, ani celkorn dolu.lciealny pozernok by mal poskytovar dabry vyhlad, n<'1jlep~le [1<1 vodu, 11 mal by rnai' harrncrncky posontaceho (Ira ka, ngra,fe.nlx<lll vzadu koryuracku,

Ideelny dum lezi 110 hlirmflilicky IIDsobiacom miesta.ja

d(l 0. 111.1 la chriinenr, jc l mtho vYhl'!Id smerom na 811111(1 <I yuIlu

Idealny dotn na sprdvnom ruieste

Keel' rile jespll1en9 [eden alehn viacero z tychW zaklad nych predpoklauovaleho <;3 vyskytutu TH.'i<lke ult"1.2:ujllce taktory tnaprlklau rusrvo pl'l~obia("i prlernyselny podnlk), potorn sa treha postarat' tl nail radu alebo o<'lprtlvu .

..... Na viastnorn pczernku 1111')1.ele pomoccu m~tJin alebo iJJym r opatrerrtarnt vytvorif naprtklad "nahw(ln.ehn draka". Keei' tile!e v byte hez pozemku, mazele urobir' symbcucke

rlloflm opatrerne na oknach. Pekn6a zdmva l7:bova, rasthna na Mm," 8olJiu.icfrran· moze symbol izuva( chybaluceho dra ka, llLl hnvy kry~tal

rrYch jlrllkov (struna (5) nil predne] ~I rane fenixa,kOvory objekt ii-gT<l a karncn korytnaeku.

Okrem optlrnalne] polohy pozemku j,i~-d61ezjty a] [eho rvar, ldealny pozeruok rnd ccllstvy, harmOI'lIc'k5" z<\klai.lny lV<lr"vt0(ly nallepste pn.ldi~ivol n~ energl~ (ell I.

Odpo n;iCa i d S<I preto ~t \'orcI.lve a j n~' pravou h h~ poze m ky, zatral' CO nevyrnetrtcke, trpiuh()l'nlknve- parcelv a lebo parcely v tvare I. motu zapriCiiloV\'l~ nerovnovah u.

(~!m it' toti~ telo IV rornto pnpade pozernok) uzarvorerrejsle a ~tnlktlll·ovanei~l:l). tym ~tablllleiSf ap.loCl'neW ;!ivot

sa vyvtja.

Idealnv tvar poZumku

VJwdny s~lvebny sryl

Ai prl projektovaru .stavby tte.b;l postupovaf '\ rozvnhou, Dorn by mal bit' ('fl rHr·ihi1l'm()nl(:kl'I~le ).Z,lS<lueny" do prostredla, Typicky stavebllY styl Llrei teh9 kra iln ne-ho celku sa vyvf]a len z dobrych zakladov,

Oplatf sa starostlivo prestudovat' tonto ~tyd,aby sa spravrie StYl dnmn zvolil tWI r za In ymm e] b u davy. A i ked' to 111 ozru: 1..11 Ie

"pmstrlldifl neuverltcl'no, vorha nespravneho St<;'l>I mt)zf.! mal'

d1aI ekolii.rh le nzisled ky, Unrc sa mozu prejavit' na praCOVIlUH1, osobn I ml alebo zdravo mum os ude. Aby ~.~ r\;"L~i el optima In y ~tav(;'bny ~tyL treba prthlladnuf na charakrer okolitej kl'aliLiY a polohu pozcrnku.

KfI~dy kraj'lno}' celok, ka2.d(O prostred le mil svo]u usubl 1\1 charakterlstlku, ktora sa (1;1 u ri:'i (a vyjadrit' pumocou "piatich faz prernten",

JIRAK

Co 1II<1 ..,poloclle dorn a pnliodlna stolicka 4.9

• V duchu lV()ri"d~hn cyklu by mal byr' tvar budovy AnoJi'za v harrnonlckorn vzrahu s prosrredtrn. Kehy prvok IJUJrmCOLI prosrredla korrtroloval prvok budovy, osud I'udl Zljllddl piuich v b uduve by bol [Hlznac<!ny fat.I((I~(am L a prl fa hoval by prllktl\l problemy .

.... Kedi chcere a nalyzovaf svo]u bvtovu 5i I ul'l ci 1.1, rnuxite ni1lprv ur(i( charakteristlcku onergludancho prostredla. Naprrklad ketr sa durn nil~had1.i1 na rovlne, tak [e prevazujuclm prvkcm zern, hornate] krajlne dlehO krajlne s bOh<it}'m r~llef{lm ~a prirad'uje energta vndy, prnstredle

s mnozstvorn strornov vytvara energlu dreva, vrch SOl $piciltym vrcholorn zabezpecu]e kmltanie ohna a osarnoteny obi,?, kopec alebo kopu la aktivule energiu kovu (pozri 1<1 bul'ku

na strane H).

Ked' zlstfte, ktory prvok [e prevladajtlcl, na zaklade tvortveho ryklu (strnna 33) rnozete odvodlt' vhodrry tvar stavhy, Prostredio;: by malo ,,:Livil'" (kill), lak:!e napriklad II J rornatorn "lIounom" prostredi by bnl Opt lmalny "clreven9" dum, povedzrnes vezou/ nat rery Oil zeleno alebo dom, kt<)reho sravebnym matertalorn Ie ,5kutnC[1e

d r,V(I .

.... Stvarnen it' lnterleru Ily til klsto malo harmon ixovat" Harmmuzaeia s cncrglou prostredla. Ked' tato ha rmonlav uz e)(tstul~1c(}m nnmncuu dorne nle [e, rnoze lu pOO1,l'KOI,I zodpovedajucjch matertalov, lRliolUjUCII;h Iarieb a rvarov navod it'lzv,zrn leruluri alebo sprostredku] ucl

IIlvkov prvok. Je tn prvok, k!Ory ~;I v tvnri vern cykle rrachadza rnedzt dvomi leontrolujuciml sa prvkami. Naprrklad prvok drevo zrnlcrujc vodu sohnorn, prvokzern zrnlerule oliefl a knvorn (,!nma 33),

ldealny podorys

Podobne oko pozemok, a] budova by mala mat "z.dravS", In UlIlIl1 en<i vyvazC'rt9 pndorys. I'd anal yze tva roy sta rycll

builov sa zisrule, j.e vttdal§l stavttel la v~tlell 0 dikol1 ttosnach toll ti~ druhu a projektovalt domy na zaklade pravldelnyeh p()dtlry~ov, Sarnozrejme, kvoll ozivenlll prldavall vlklere.a mille prtsiavby.

Okolie mil

.. wM"dom

PmvidulilV, uplny Ivar

pn·AX

50 ldealny durn nil spravnorn rnieste

P('1dl'a sl.;.useJi()~lf feng ~U('_! po,>kytu1 (I harmonicke rvary p{,)dory~ov obyvarelorn viae stabUit)'. Pretti by vi klere, ztmne ulhnllly

Pildorvsy. d podobne pristavby nemall prekrocir urCitu vel'klN' (pozr:

Iltore v~dil 51 ranu 40). padorv:> S 111 nohym i roh rut (1 11 raua rn I, rovnako

II prohliUlJOni ako tvar do L, moze vlest k roznym deficlturn a proulernom, K:~zdy archlrekt by sa mal mil2it'.aby S<I tomu zabran llo - ved' idl.! () prrbytky pre ~el(' generacle,

Biologicke parutuetre a kvallta iivota

Spravne zvolene marerlaly m('Z_lI rozhodne prispie( k puctru blaha. Tak prl novostavbe, ako a] pn prestavbe <I roznych upravach Sa cit! prcrnyslenyrn prlstupnrn so zohludnennu btologtckych kril~rir

zh:,p~it' kvalita Zivota. Okrern redukcie ~kod!ivy{:h I<iH)k tuide a] Olltlfllalny

I) sna h u .~tavat erie rget icky nt;'~ l!'i.roCnC burlovy a by!)' a 0 vS!,)obel,:!l!i knneapt

opurnallzactu kJimy. matlll'ialov

rH()st<lv(~hnrcl Vi) [e prcto iuc<l!nym dopl nko.l11 k feng sue] .Zi.al', it Hner!lit!

Iludov;! In posr ave n Yw. vy h rad ne P("J j'<l 1)10 I ugil:k YChk ri t~ ri f (a~ to

chyba VI1 U1\1 nul har 111 0 n ia, ktOfll my l'u dl a ta k na II ehavn

potrebuterne, aby sme iLiI radostnym a aktivnym zlvotnm.

ObyCajne zoskupenlelednotltvych aspektov blologlckyeh

pararnet ro'l este neposkytu]e zaruku, ze vznikne harmon Icky

celok Pri r1(;'~eni problernnv " rornto srnere mMe prBpild prave

feng $uej, lebo ~a $(Istrecl'uje n3 d.lIH)s\i prostredia <I pri .cel k1)VOm

pMnOVil1l1 zohladnu]e zakladne potreby, ako a] ~!<lbe a stlnc

stranky ru.rr.

Ne-zalJlldat': Predosle udalosti

Ktl1.de mlcsto mil svolu prehtstortu. 1<1 zvytalne byva 6\5 od Ca.,'1l II \~rtH lost nj, ~I p retu n i (' kto ri scm~:i: b ll I'll l'ud: 2l lldalesti.sa hovorla o "cull rrych pocuoch v nleklnrych byioch

"u:o!d"dlluiu~ 'a domoch

Kaida IJtlalos(', 'ktora sa n te kcdy st aln v n el a ke] hu dove

111",1)0 na nejakum pozemku, k tarn zakotvena v pt1dube (llllng<;,!i("~llo pol'a. Sarnovrazdy, nehody, vlamanla a ille rlrarnatrcke udalostt rnezu mat' uokonca lakY' sUny vplyv, 2e na rnlestuch, kde ~!:i stal}, e.'lte' a] po cl esatrocl ach vilzf "tlI:VyS lnb()defla" n~gativna euergia.

PRAX

Zahrada 51

Kcq'S'<l na ureuon: llli~lc t.1]()V1I .<1 znova vracaju zle sny a poetry srrachu, mali by ste nll"1"o p()(h:tikllLd.

... U robre tzv.cere rn 6 nlu sfahcvarua, prl kto re] sa syrn bol icky Prp.hrntip. rozlucue <;0 'lSetk5iml sraryml duchml, a potorn prebcriete

uemu tltl loti' nzem ie do ~vollm vlas tnfctva, Moze to osl obod if budov ~I S\lOjhD od ie] prehlstorle a rnozno vas prekvapr.ako [asue a vorne bude vlilstnictva odraau pOSOllif vase bezprestredne 2iyoLne prosrredle,

Navrhy najednoduche moznostl Q"I~ty energie mijdet\:,

na strane 56 a 7.0,.

I\od' lefJkoiie domu bujnll luk wi to u tii aporas\.lIne. cchl jn voJ'mi silna, jJlldpOfUje holno'S!' Bllrudenio

Na~i predkovta vo vsetkych kuttu rach mali melody na ocrstu

en erg i e v dC11TI e. Vykonavall ri tual y pri nas tahova H fa pravldel ne robicvall "h1bkQv~ energelicke ('istenJe" • jednym z pozostatkov lydllO praknk II;;'" j'ilm~ upratovanic: i'1i)vek chc~,aby novy rok beta I yo I'n)r ,I 11('1.<1 t'atel1~' "tlstrety [a rl, obdoblu cast u

a rozvoia. Na stare] tradfcil SH .zaklada a] tzv oldm'la~, ked' ~il na krov hruhe] stavby upevril strorncek. (IllY sa dubre darilo ludorn , ktor! raz.budu h9vn~ pod [e] strechou.

Zahrada

Zlirave rasulny reprezentuju VaSil IHasnll vlrallru a plnest' prfrody. 8Ilergall~"l11I Svll':2.a, harrnonlcka zahrada sa eArllne.III m()Zc 5ta.~ vasou osobnou

stanice oil;' nerget rcko u cerpacuu stan icou".

Kazdy kef, J<ddy kver a ka.idy strom pornaha ZVY~!lV(lr Cc.h i

v zahrade, Prete by zahrada mala byt' pestra a bohato porastena rastllnarni. (Tipy na vysaclhu najdete od strany 74.)

5:Z Iclealnv UIITTI ria spravnorn miesle

PCllnocky lYlaslnshu dllihu

niilciitu UJ,lOlOlT!8l1jll

R~1>tl i Tl" sti ti vii lrytostl~ itlsH 10 '>'<\" i~ d1'l k(~ mC<ldlluIru

btl} furmu 'I1e{JotUie. M.oz.no pi' ,to ''"I n i~.l<lt,uI I'l.l,dj<'l ~lb"':V-:t.I, v.YIY().rI( k nllnne~~h)l~a in~-sl~ny ,.,ilfhl,. nclf !;'<\ QPl'fil:tt;' milo\!"nr~~w l'll$tHn tHl lLh laldlll~lvo.l v~,etd-Inl'(rrr

P('IU kaZJ!I'I!'<lI' ml, Itl. ;£'s-a',(;ls:voje (1'IS1 11ny;:stara:juIYIl'1 -U:! sa s rrirrttbavla.

Kt'd' r-ast1iny dJl~rll~HleJU

hltav,t! hl.sHl.ny,z.._vyll-ulu ~li'I ,\)l~t'hn pwstredllOl; kYIl1 chore msl i i n y: p C)s_(} hi" Ill'):! ('U£. Eh(j1'oba Z!"ilme-rni, Joe C~h I, st-llgn uJe,

1~"[lln¥ ~Q YI:n.I')'()II:lHl rqsl~l, b!iIlO\;y.';~ly a-vit~ll-ily. '<a'I]: ul'll0rtlll:l, jl'!~1 ttm ~."dy I !I;!jke p()s~jlst:Y6 pre l1C~\.il\'flCN!ij. Prermt'! v~lko- [e 1J'ilV"~iomspajenQ.

netnOZ", sa rulhill. vyhynllr-Te, rluprlldatistromn, ~diar bez pT'ltf!l)'-iij.keby ste'Sl na~ll :pr.i,fatt"I'tn! v~~lG,ilile vysvall\[f!it! (ky!>I'(1 da!rl' lyt.:~~k;i2. (Jb~1ijnf, J){IlL '\ Ifr;.e pp1H§.n1Mo) v(l~ky, rnmml!fi~ l\urentl) .• -l" I !t!~ ml:elf! pr~hIHldn 'I~,

te In lc hm kdn(t ,eas~ lJiJ1ei re.t<lie pri(:in,ktCf@ tel-fllJUllt .~ v,a-mi fJ;1I:<1JlaI261" K-onl~c koncoz jCe If!) VIlli'po7.'I?ITIok.

Wj~ tty t -a Y<'If\-1'1 pm til ml_Och~l'r,mje- ~'I!l-LI I n~.I'l! O~\ s-lMr1J IIt.qv'l ~ vilC~lc llL'v51V<ii.i:!JJI..llUi v ~ilfO{e ni),y-vIl.til' Vl)OH1U ale~H1 v(izl1('l~1 lJl'(J Je11lj' e r<lmtl [Wyl'l1ku-<l,tu j/:l: ni\sl-e;ttO'k stqgmll;'il<' ~Chf.

l'rl:!h sa Or1a! r ru;esn~8:a r1tar a p;.'itr,d. kedY. kde, v a'k~l ~lMsl:o~t i kr{')~fll'ilSillruL:l'WlS9X1ata_

Sl~gn!ljlu:a cclJi

LietifLji'dtU rils\lIrH1lc .I.~S!', ,ila:fyth di{ 1td

I(ln ~a 'itci.ta ) ~C1jf: filM Ilny ilj I~Q{'H. dwmbv. prll~el>lT

mu nlelen "I! 'ra ,t;:ldulilll ale: skc!lr sl ud!')a .11 :i~flblUlu

Y,O!'>, njnm zlvnle: Jc(l.uvcliuJlO povedarrd. \I¥hilJ1,tW"-~ chol'~ r«sL!rny It: w¥nako krJl1itlzJilk ~11lk,1I k\!by &~l~l ... uta vymfH1UW .. tll 1;01'11 !'lllkli Llka,zli-'ta!lilill ~I<lVll (tl~h J kl!tlf

. ..., ~Ots\';lI!L 1.

R itlfs~j HoiH( 11ft! vylrodifl

PRAX

S<1-cchi oknlo dlHUU! 53

Sa-cchi 01{010 domu?

Vsadc, kde vladne podrilkavosf oC3kavfI sa vvsokv energetrcky

Cchi uliea nabwj. Ci .1(1 p6sohf prospesne aleho negaUvr1';, :rilvlsi od kvallty rohto n~l)ola, Me.~tskii dlal'ntca ovplYVI''1L1IC prostred if' I nac, vyz.artlje viae nepokoja Hlyrn Sa-(;cili (strana 25) ako Ilelak.;\ [ern ne sa vi uuca vldiecka cesta.

Dille willJnky, ako [e uitca alebo kanal, ako a] slep~ tllli!'kaveduca PI'irl!11() k vasrnu dornu sposobu]u. ie nan nezadrzatei'ne naraza

Si roky prLll! encrgie. AI rezava <."1 pret fnajLI<.."<l. CL'h i ZI'l ~pi('()v a h r;i.n susednych dornov pbsobllH:'priazlljV(J.

Zm1my II:' naprfklad prfbeh zneuJ,.i ria pretrrw.jucej: Cdrl v prtpade "HiHlk of Cli,i nil" v Hnngkongu (strana 1.1 i.Samotna budova je dobre zascbcvana energrou 0\.<01 la, ale povIilva sa, .:2~ zamerne naplanovane ostre [oily lil(:IZtljO okolie, 1)<1 hudovu angltcku] spravy priam "pretiniliu" -pn"dp()SI.edny guverner zomrel pocas stavby, posledny mal vel'ke pl1Jbl~my ...

.... Crrn viacvonkai~fch rustvych a stresovych takiorov 5<1 nachadza blflko obydlla, 0 LO d6Ie~itei~i0- ~CI oparrenla na zmCJ1U

.1 uchranu, K tOTnL! parr: 2vyCajntl dekoracia vchouu ~ och rannym I symbnlrnl (strand 77!. ako di 1:vy~enk cnergre v byte pOLTIOl"(lU

a krlvizujucich p01l1()CC1k (~.Lrana 5Y).

Rusive vplvllv Ka:td:l stavebna zmena VO vasorn ~LLwdHVl" zmern cchl tejto

U slIsflrlslUP. qblasli Prel(i ked' VQ vasorn okull vyrasta nejaka adrnlmstratfvna budova alebo ·lnY objekt, J.:tmy pocifuj~tc osobne ako ru~lvy, mala by sa zabezpeclt naprava. ObleiitC' [e, ahy k varn neprerrika!l oslabutuce vplyvy - bez ohfadu na 10, aka rLl~ncl [e riaprrklad <;taVeblHi {in 11 OS i'.

..... Postarajte sa 0' priiemne zariadenie svo] jell vnutornych prlestorov a elbal le nil to, aby fin j10h 1',!(le r: ukna uputall vasu pozornosf potdllj lir,;(! veci. Tn odvedle vase vedornle ad vyslavby ~I 111h2e vas pozttrvne ovplyvnlf

Pokial' k strate eJwrgh: vedle (I jzat'ateilif.' 111 ukorn, 111(1H by ~i;1 zabudnvat' Oklii1 S()7.VU knvou 1201acl()lL Okrern toho sa V() svojnm oby(!lrpo~iiJriljtc Il prfjt"mne zvuky pornocou zvonkohry alebo prijemnebo zblnkania izbove] tontanky,

En fir {l.o tIC Ini diliinice, prstinojucB cchi

Napravapn lilfahml hlukom

PR,AX fi4

Zaklad pre "vnutorny zivot"

l'odobtte ako von ku, <11' vnutri domu Inl1 encrgla prudlt' tak J'ah ko a bel. prekazok, aka [e len moine - od vchodu chodbou a potorn z mtes.[[1o:;1i tlomiestnosLi. Pretti rnusia byr 1~'dn0tHve oblasti

ErlllruilJ mil navzajom .zlauene, Pornaha prltorn predovsetkyrn dubre osvetlenie verne (strJr"lol 61), vhodrry rulhytt\k (strarra .'is 11 ad strany 7Y /' vol'nost cirkulO\l3lpobybu, puriadok (strana 56l, aka a] ~prjvnezNQlenefarby

(strnna 67),

Spalria V rohu partnerstva?

Pakua neureu]e, kdc sa rna nachadzat' urctta mit'stnc)s( lba poskytule informaciu 0 existencu os lab1;:'lleJ, vyvazenej alebo zosllnene] oblasu (<ilTana 40).

Podl'il toho mO;!.e byt' v roh U partnersrva rovnako dobre dt'~·~kCi 1 7. I'll , o[Jyvacka a lebo <Ii kuchyria D61e2.htl Ie- len.to, al)y sa miestnost, ktonl sa tam nachadza, harmorucky a konttnualne vyuzlvala a aby bola n;llei:Itt' udrziavana.

Ked' Pfl1l10COU vhodnych (lpilW'n! prudi echi v telto

,I blastt deb re, i e r ri fad!;-na zo nav nasorn prfkl ade zona part nersrva, ()~()ine aktivova !la.Slo by 0 nespravne pocbopenie fen.'\" ~lI.ei, keby ste rnyslell, ze muslte

v zone detl UtI iadl (detsk t'i 17.1)1.1,· v roh LI ho I. ta tstva [l racnv i1 u alebo lam dat' I rezor a v ()l)la~ti rodrny !.1os·fov.skll lzbu pre-

Iliilllule it! m'iv~tevy rodlCo'V.

pr8\1irllllntll Po kia I' m ate nuesl rl(lSl i, kto rc SlL p razd nea lebo rna 10 vyuiivauiu vyuzrvane, oplatilo by sa vyuzfvat' lch ca.~tej~ie, lebo

predstavujli do urcltc] miery va.$ladom 1e2.iaci poten CI.iJ.

Idealne rozdelenle priestoru hy si vyzadovalo uplatnlt' d'al'sle, kornplikovaneis!e metody <Inaly--zy, ako sd uvedeuc

v lejlo ~r'li!lt', a bred do uvahy okollte prostredie, svetove strany it erierglu zlskariu prj naroden f dorycnych os5b.

Pakull nouri!ujo polehl.l missrnesti

PRAX

Vvtvarat' "j(JSIlC podmienky" 55

Nabytok pre podtpohody

Katdy kus nabytku, !taM:? predrnet zarladenia <I killde osverlovacte teleso sp(i'la ~voi ti~el leon vtt:'(tYJ ked'optimal'ne U$r~)kolui(:' potreby ,I pnz!adavky obyvatelov .

..... [10 prve: v n!mci byur by mala by! oprlmdlna vol'nosr pohybu. VI" n:~ III 11 ozstvo ni.1 bylku bra n Itt, k u energte I:ch L I')a lei mus i PrAlil rraden le vy hrivovaf III k pr<t kt I ckym, ,I kn a I es tetl ~;kym

olltimlilny J)o2111dav ka m.

10k celli Okrern rozrn !est!1cni:J, tvaru, larby, rnatertalu alebo ceny

II prlimdlj(J treba brat' ohlad predovsetkym na o~obJiC prtanla, Ked'

ch note ma ( su perrnoder ne zariaden 1(;" no pota [orn k y sa ViI m l..iada .tullt:'~i1, porum by sre sa mall radse] zriect rnyshenky na sklene

d ci1romo\l,me dizajnerske vytvQry. Narnlesto toho sl zvolte take tvary, farbv a materialy, ktore Valli poskytu]u rnaxlrnalnc pohodlie.

7.aolJler:le tvary nribytku umo2.1'i.lIjfl (lhi lep~jt" prt1dlt'

~g vvt v3taju harrnun it:ku n(ila,d_u v rntesrnosu. Posta rajte ~/J, aby ~)stre h rany !1 aliy! ku nevys i ela li pretina I ucu l"el1 i rstrana 25)

k mlcstu, kde sedavate alebo splte, pokryte Jell rrapuklad rastlinaml ci (I e_ko ra tivnymi predruet mi.

Osvet len i e nlli zod poveda r' I'll n kcH ! ednotllvycl: m testnosu (rozrl stranu 61).

Vytvarat "jasne podroienky"

An i Ii e n fl) I cpSii:' o pa L ren I OJ !H' III (iZJJ fungov<1t', ked' [e byt vel'm] zilt'ate-ny, K1izdy predme] [e nosirelnm (chi a mOil' prispievat k jl rep! nen! u byru .

.... Prete by ste sa pravtdcl ne mal J zbavovat' srarych D6IBzh~.

il r,)]101 rebovanych veer - pal rl a scm ~<lty, Ca.~opis.y, obrazy alebo rnzhicif sa

r l ad, a I t' a i n epouzfvan e kusy n :'ibft ku ttl ebo za praSe-ne. seven j ry. SQSlilrYm

Vg-t'tky nero pred metv reprezentulu WI~U. rn i nulost'a blo!<uju

prltomnosf <Ii buducnosr, (~im Viae lid robnostt" v byte stoii. vls!

alebo le1 . I, tYIll viae s(aiu!ete cesru v~elkemu novernu, Cu prichauz,l

do v:HllOZ]vot<l.

JiiB:A)(

66 I;, klad pn' "vmiLOruf zivot:

• Zachovale ,il pouzttel'ne ptedrnety dajte k dlspoxtci i nelake] dobrocl 11 nc] i [lW tucll <J lebo ICh prcdalte. Dbajte prttorn na 10, aby 51(.' n lokoho ,,11('nb~t'a!i1 nl II" protl jehu v(lli

In:jak,'111 prcdmctorn len prero, ze vy 110 u~ neclicete.

Ai prj aktlvltach toh to clru hu j\'11iIjvyS~lm prikllzilnlm pri nLijl dl ibrovol'nostt.

Sti:lruiitnosti • Start nabyiok m.~'io la xebou zvyealrre vel'ml pohnutu, moiu 116~llbj( ruekedy a] neganvnu mlnulosr. T;i ie z.akotven<i IlJlprfklild

{auvo v 11 l'v'id.ite.1'n e j pa rn a Ii d reva a ovplyv 11. u] e III I evt n ost, Prero p()~cjbla IJ ilikt,ore sta roii tn'e predrncty v(,I'mi (<l1ivo a negattvne napriek ich lllll.ol'uhm.ln";illu vzhl'adu Sn l'ud!a. v tch bllzkosti n!:'l·{ti<l dobre,

• Aby snnabytok oslobodll od bremena energie m i nulost}, II le a i p ri bezno III II pta tova n f sa odpor liCit L: i $1 en it'!. \lcl()VOLI alene citronovou vodou,

Jed noducho zm i da I te ci t rom ,vIi ~(<lvl1 ale bo ocot s vodo u, navlhclte handru a vytr ite nOli starosulvo nabvrok zvonka i zvnutra.

• Vel'mi vhodnyna harmoutzaclu nahytku a ce!l1'la)

byru It' a] etericky rUio"y ole], lebo svnjim jerunyrn vineruru mlmoriadne puzitlvne (lvplyvi'l uje kva lit.u energlc v [Jrit'~lt1re.

Zrniesa]te m i I ltitcr toO'h, ('lsteho. ctenckeho ruzoveho oleja vo fl'asttckca huedeho skta s 10 ml ~i~teho 111 koholu a daite z·I'oh,.l 3 <12. 5 kvaptek do vedra s ('istl1U vodou. RUZ,-)V(jll

vouou sa rll(\:Le \:d)' byt pravldelne l'hU( od ml10hYdl nanosov, J...tore sa c'l..)om rrazblerali, Tym 5<1 odsrrani nasiaknura "lepkilvf1" a TLISlvti encrqia zo st ren, obrazov a kobercov,

• NeCistota v kazde] forme, .:'.1 u~ ie ttl neurnyry dad, prach alvbn ~pin<J.vc oknu, vrahuje do "ruho zIVOI<J neCj~tli ener,glu d 11 eprt] em no;;; prfhody, 7 tiltH' df1vodu It' tistlltnOSt

CistDla [1rO~pe.~ll;'l - ale tu neznmriena. it' by mala vtest' k pcdanten i a f1orladok a upratovacske] rnanii.

almiia • K clsteruu energie prispieva .11 portauok, erm it' va(~r pDzillllnaj rrchl'ild vu vasorn prostrcdt, 11'm hlatlSle rreblwd va~

e"Rrgij zi vt II. Jlj'v n ei vee i n i eka m u l,nZLte, rna II by ~t t' Sil .~ pyt<l t, Civ(jt)t'~ rna zrnysel !It'chtillar ~i Ich. VeJ~l preclmetov zostava neraz v byte len preto, lebo clovek sa ad nich nedokazal odlucitv pravorn case

CistBtlle 01101910 octem, Clluillum Rlelln rUlIIWYl11 OIOJDtl1

• I'otle€' na knli11' nesmri I1lje~lr'1usf ubflaf apo] rebujtl miesto na "c1Ydl.nnle"'. Rau~~j

II robte na ft!g.'Uf valine rnlesto pre in~ povzMiSajucc predmotyuaprtklad ngtirky, v<izy, kvety, kryl\liily a podobne. Va'akan i 111

Knihy pHI lea s knl harnl vyzera livSie a IIbrazy a ndvy~e rczprudla stngnuruci JllltratJulu 10k energic,

lIorny • Obrazy by nernall preplrur unestnr stenu, [10])re vyzeratu lba vtedy, ked' It' rnedz] III til i odstu p

a vo rne III iest!'.

Vyzaru] (ice steny

Vyza ruju ce Sh:.'ny

Za i':l?en le ohyt ncho

a pracovneho priestoru

prost red ructvorn elckrrosrnogu, tecta p rost redn ltt vorn elekrrornaguenckeho glareaia, t"lektriL.keho vedenla, z<Lsuvit:k d<tll"ktrospotrebi.Gov treba brat' naoza] vazne. Hrornadra sa upoznruemu, is: prlstrl1[e rohro druhu mO.zl1 ~k()ullvo r()sOblt'

na lud]. SymptClmam:i toho n16"i.lI byc· pmuchy <'panku, oslabcnie imuni tl1(>ho systernu alebo l)tll.bli h I <Ivy. ]to .~livb.l( I~ti

~ elekrrosmogorn sa dav: mnoho d'ul~kh t',1zkost! a chercb <I \. ~l!(aSJ1o~ii S,l In <ljskti rna.

Diileii1a js uchrann l}fed eluhro smDt!lIm

Najlepsle sa InMelc l"I,ranl~ cym. ze sa vyhnete tak(lmuto 2iarenl u a budete drzal' odstup od Stif:1 15 elektrlekym verlerurn a 00 elektrickych rrbirojov. Mje~lo n<l spume by

111 i:1I (I· byt' bel prudu, preto sa do spal nl (orilZ l'astl:'jSie Instalu] u ~prn'lc<;: ml vvpnutie si<:h'. Ked' S,I vece I' vypne posled.l1Y prtstro] alebn sveuo, automat icky sa pren.,ls:r cclkovy

obvod pnldl1,(o urnoznule takrner ,.l)(~71)fud(l~'Y" 1l0CtlY poko],

PRAx 57

\lzdusnfl \fYlJA V81111 pulien

s kl1ihami (liiVB IJriQ~lur Wllll BIIBf!]1U

PRA~~

58 Zaklad pre" vnutorny zivot"

Podzemne pramene a ine rusive z6ny

Coraz viae sa veil ute pnznrnosf pouzeurnym prarnenom

a ruSivym zonarn. Niekedy sa prj prehllaelk« stavebneho pozernku Lnkalizilcia zul'astilulllsenzJbHI. s. vlrgu lou alebo kyvadlorna prutl ka ri, aby "lon ruiiiv91 urclll, ktore rnlesta SeL bez ru~iv:ych vplyvov,

ener!lie V uz existujuciCh budcvach saskurna, (i rile Sll llejak{)Z1dllzel1e mtesia IJ<I sparue a sedenie, a po take! to anaJY7,e sa Casto presuvaju postele alebo p!SfldE;! st'oly, Neraz sa tym

zlepU poctt pohody a prest;ivajti a] problemy so spankom. Naprtek tom II sa momd sku man le takychtn rII~ivycli energi I v byte [e prinS malo, pretoze (1m sa sleduje len jeden nepatrny aspekt v,B:boziv()tn<illo prtestoru. V kombi !lad i

s poznarkaml feng ~uei [e to vSllk idl!<llnl.?, pretoze tym

$<1 pdch <'Id'za na osobne mit's ta stly - '-I to it' vel'ky rozdiel oprot] konstatovaniu, te S<I rreba [edrioducho vyl'm'dn'~ivym vplyvorn.

Miesto sily rniestnosti

Na~i prapredkovla v davnych casoch zrelrnc vel'rm r~'chlo Zlslili, z·(! jaskyfia [e vhudnelsfrn rnlestoru nil span II;' a oddych ako utvorene plane. ULhyl'oval1 sa d~) vnurra jaskyi'l a /:lIrZiavali $<1

II bltzkosr! Skid net ~lt'ny, aby mal i chraneny chrbat a dobry

vyh l'i:H.1. na vstup do [askyne. Tuto prastaru skiisenosf.s!

nesterne my, rnodernf l'udla, ako podvedorny vzor spravan la. Nie llaho(h~[J s\'l napnklad v re.~t<ill rat i;ieh n<lji'lhl\'lhenei~ie rnlesra prl

Chrfmcrry stenach, zartal' CO ~1()lnm~tnjfJCtm vol'nl? \' ]lrie5"i()rt' S3 l'udla skor chrbtil vyh9hajl.L

ll'Jilltkf) PQII 0(\ tohro spravania <;,L oovodzu]e Ide;\lne z.ari;~denit' Rattle I komrolnu III 11":;1110.<;11: nabytok nHi hy( urnlestneny <1 usporludanv tak, aby dornacl malt vzdy k dlspozlcll mtesio "naivy~~e,i harrnnnle", teda In r esto .Si ly III lestnost i_

~ Nail("p~jnnl(:'Sto v rniestnostl: chrbat [e dlr~n(tny 11 ZarOYl'l'I je vyhl'ad ua dvere a ok na. Ta].:!o sa rnti ~]Java~, tak ~a lu~.i" uti{dt'ti a takro sa vyhtaoava nalsUnelsie mlesto v.obyvacke, prl mdlnnom jelhHemkOm stolealeho v pracovnl,

"Jasltvonv prmc_jp"

PRA:X 58

Pomocky, ktore posilnuju (Chi

Na vyrovname en{"rgl:'tickej nevyvazenost]. slabosti alebo ct\~'bajtickh . .<:6n v rarncl dornu alebo bytu rnozete pouztr' najrozliC'llejSie p.om6cky. Ka.tdyr(lbl'L1henY predrner,

ti liZ. [e m obly karnlenok alebn lrstpaplera ~ nap tsan ot'l

lulnil IIj nil ba~(lol!, maze prevas predstavovat' iclerllne riesenle

vlIsaj problernu - poktal' knemu miitf' z;vIM:t.l1y vztah preto, <Isociiitil ~.e [~ret)1.'idzap diem n u sporn ien ku.: a I ebo sa vdrn jed noducho p<"lci.W.dy, ked' Sil zahladite na takyro predmer, sprostredkuje varn pozl rtvn 11 e nergi u .

... Hlada ire teda fe"l1~Sl.ll"j~ke ppmot ky predovserkym vo svotom vlastnom prostredi - tie malu najsilnejSl uCinok, lebo k n lID mate ernoclonalnu vazbu. Exisl \1 ie vsak a] niekotko Special nych predrnetrw, ktore

" a heine pouttvaj(1 a maj(l ml1(ll1mtrat'lne upl;lllie:tlll'. Pomocky optsane ria nasleduluelch stranach su mlmorladne uCinne, takze snim! rreba zaobchadaat' rozvaane a s citom. Pokla]' neruate istotu

(il tak [e na 10m spoctaiku

skoro kazdy), kde a akorobn' zrnenyvduchu (eng ?;uej, pororn m6zeie zbterar prve

~kll:;(,l1mtl prave S tyrmto.

Sleduj1o, co pornockarru. ReSpektujte alsvo]«

sa stana

poclt y a sledujre, (\1 sastanc pocas realtzacie lIrCII}'t'l1

opa I ren r a I ebo po ne]. Kebysa varrr nepozdavalo 11m iesmen le nelake] pornocky, tak ]« [ednodurho dajteinarn (l zacrute

ntll'\<WO ~ pozorovanrm.

Vera uspech uv I

Slnnliardne pomo-clly vhodnil pill nd·u kulbiru

Tipy na Jiak;up

V 1'11znyc.11 I)CfitH..IOU1, a ko ill

v: Whl.l;u 1J,~~'1 vacl~ sa. Ot)til\t1;lie tOTltt 'lIRe predmelJ;l.l,:, In'fQTun'idf nriG,HQWlU9ch na zrnenu {:!netgle

v mieS'\ r;l.olitiach. I'r111~ ('<IS ttl tde

Q pjll~(J~r"ty $tary;t::11 ~i);l!r,l.tYt;Il:!kf.IJ,) ;aka ~I) Ultun g DJ1 tTl hU~.\;I, ,ve.jan' a ft'o.t.nJ.i a 011,.1 I el y; 3ij,ll) vsllk pr;o,slTiet!kyvzilla'len", 11a~e,i kulHire. flre.lo sa .rnd$ej orI".®nlujtemfl "zupadnl<IIJktl" p"llJllfldg' Qr-ti(h:it<lven·~

v tejtpknilll·.

PRAl( aD

IvunkolllV l~~S'~U ~ ri a~iil celli v mics-tm.lsliach, (:Im viicsill ill mi~stnost alabo OknD, 1Vm vlicsi<l rna byt"1l) lllonkolua

Pornocky, ktord posilriuju cchi

Zvuk meni svet

T;Jk ako p()~()lij hlahol kostotrtvch zvonov )1(1 Stroke okohe, moze domyselne insta I uv a nie hu r rnoulck }~( h zvon Roll ler rozos pleva t zlvolodarm1 energtu v byte. Urcite SIc sl vsimli, i.e

v 11 lektorych obcbodoch sa pri Il\Y1Hent dvert rozozvucr akusuc.kY sign:!!. Na [edne] strane it> na vsrupujucleh posobt ako "srclecne vi,tajt0- srne radl, i.e stc tu ·/a na druhe] Silane EO I )?Jlaml.lje, ze tam

11 iekto vs t LI pll. N avyse ro pO$(lb i ako prcdel rnedzl vnutornyrn <1 vOllkalSlm svetom. Zvuk zvyrall"iuit" vni knutie do noveho arealu.

• Zvnnkohry a ill\~ z(jrofe harmoriickych ZVll!,:OV (rtaprlklad budobne ntistroje) z~'Y~ul0 ('chi rnlestuosrl. Mall by wier [asne a crsto, preto sa uprednostnuju zvon kohry 'I. kovu, Zvonkoh ry

!o rnuslurn l, zu skla, dreva alebo keram iky vyda:villu va<:'!iinou lury ton.

• Ked' zaveslte zvonkohru k dveram, dbalte na to, aby do ne] dvere prl otvarani ncudlerall hlucnc, lebo to by vyvolavalo

stres iI harmuntzujuce pesobenle by bolo prec, Zvonkohr'u treba na I n ~ta tova ( ta k, a by 1)1.11 zvuk vyvola nf (i111OnJ vzrl u c hu pn

otv<l [<1nl dvert, Ako altematlva $U vhndnetakzvane dverove harty, ktore sa upevriia priamo na dvcre a uvi:\dz<1ill sa do pohybu spolu s nirru.

• Vilc.~jc:zvon klllHY pomaha] II pri nadrnernum unlku tlll i v zirn nych ztib radilch <I na dve.radi balkonuv <IleI1~) teras.

• Zvonkoh ry suvhodne d) na (JddeJenii': r~znYLh zon IJ1 i"Slnl)~ti - naprlklad ked' 5U v ne] viacere, navzajornsi odporuluce oblasti, reprezentovane povedzrne ptsacim stolom a posrelou,

• Zvnnkollry bezpodmtenecne [reba "lldSktH.I('· C)~o1.)I1e, lebo ka2demLi cloveku 5<1 p~~j lnyzvuk .. Objednavky ZIJ aastelkoveho klltaJog1J preto rnalnkedy U5p(lk()ja.

Z\luk ntit byl Jasny II cisty

My l'udla '\lllc .,bYIOsti svctla", (ienenide pred naml 2i!l (lIl1I10!iCI s[1iHejSle s J)rrl'n~I<,IIJ, .. l}'m ill boll viae 1,ndvplyvtlill,lnka, ako srne my dues. lb" ~t' till< Vl"I,~1 Stredoeurnpanov podlieha v pochrnurnycn drioch [esenea zimv depreslam. spoctva predovsetkyrn

v extrernnorn rtedostatku prl todzeneho ,Wl"tI,I.

Vnl'b:1 spravnehoosvetlcnla [e \'0 [eng SU.ellednYm

Dollfodanie z na i do I,eil, tejSkh epa tie I \ f. :r'rije 111 neil svet 10 zarta.len a nuesui ()~t'

[Jill rJU5U priazntvo ovplyvnu]e Il~SU psych i ku, zatla)' co prllg rrnave prostredle posobr depresivne, riavodzuje zadum6vu~t',t'!1lkopj~imlld <I lenivosf v tukorntu prostred I Cchj viazl\{· " posti.ljlOnl i."a$lJ podobne ~tagnuj!' osud I,'ud!, klol'i lam flj\1 <l pracuju.

• Zakazdyrn, keel' vyhort zlarovka, na 11 rad'te I U 5!1nlOISou - aby huI <:el}' byt hadatel'ne wellej.H. Akozaklad rH~ J)T<lVilLl\1 plati: rlljt:stnl)~ti, kto re $(i ,wrjaden t! tmavo, vy7.a(lu i \l pri h II1:n e U vo] 11.'1 soh Lie ~i !JH' i ii~ svetlo J ko tie. ktore sit zartaderre svetio,

• Esterlka sarna It' .prirl1l110 - osobrtne vtedy, ked' to ide nil ucet wctl()~tj Sv\etidl;1 hy ~II mall

vyberaf p(l<.Jl'a lch schopnost I ow .. ! l'ova( Uzavrete lilJ11PY mtljLi sidon k preh rievamu a v-iiB:i nou ncvydrzla stlnu narovku,

• Pukt'J$t(' sa pozdvthnur' naladu In ie!:i,llln~tl [Jl)l\lOCOU rOtnyc II

UeBV8 stln svetlu

zdrojov osvetlerua. Sto!;H:e larnpy, Nial<!dovostropne osvetlenle "lebo nepriarne [ISIIII!hllllill svetlo mozu.vel'rnl zvyslt' hodnoru miesrnostl. Pmnll(ou rb7 .. nych sviettdlel sa rhl miestnost' osvetllr podla potreby bud'~,tarivo, alebo Inurnne a utuille.

• Rohy mlesrnosti by nernah by!' prfll'i tnHlve, lebo 1mie" vedu

k l>lnkade energte, co rna dopad ua <:e19 byr,

IY Transformatory ilalogell(lvych systernov by sa mali drzat' ad obyrnych mtestnosn.

PRAX

Pnm6cky. Id( re IlosilflUjli (chi 6,1

Cll11l1iut SIIHlhl, IVIII l!lpSitl

Vel'h ~Vell<l sfQC iJ1<rtfi'Nt!i -v-lI(':1;lu ~p('fr~hll I rodu. ale l'!lq:~ll1:th.l't stmne it! te rra pnnsp-",\·h. M<Ii Il] u:;,veticIlc pII!l~tre:dle vedre

II. (!I.tIIclL U 'etu~r-g i e 7.I:(IJ~ C I

pra I't] erJj I i1~h{ll'Q nDllr<l,(~ll1?)11 U~I'Q kOib~<l!,.1 sa V(qlll 1'1 ,kt'~ir5'c1:1 V}~wba 'iI U~W dkfa tltl rildtl

z niGh VYrazu.t!l.<fi!(ti;uJU zlvutne ]lro.stTeJr~, A Ilapolmn: nlikupy. l'1.1'e1 e{i:l)l i il sa a) eb l \ l:Iz(i a

Tl.U t'I1ll(ttrlre a podfl!.m!€ kon I.e*.)'

s~l ~l1l.!:r~""l'icky nar0c.IJI!I~I.{:: ako dubre s vet I ()'. La I "PY set ria Ct"(' kI 'I!rg. i 11 pW([~UlVUr(1 r),rflbl~ma1ick9 odraLi 30kc.em whl' nevllo:dnii' ovplyVi'Hlji'l

PRAX

82 Pmllol'ky, ktore pnsl 111 u] (I cell i

P05tarajte SlI, IIby II vJis vitly niec(I kvitlp - i.llli

vmne [onie JI!!I tialMn Jlloblorn:

Skl1810 1.0 s amarylll..nni. illoikollli alelm orchrdoOIlII

• P,lDlOCN! stropneho osvetlenta nasmerovaneho hare mozno zrrriern i( stiesnHjuto posoblaci strop alebu neprljel'mH' vycnteva Ilki tram.

• ZvJ;Hr d(lleUtt! [e dohre osverlen i~' pi.·j dornovychdverach. pred vchodurn do bytu a takisto II predtzne, KlJh() lilhe roky vltaj.ll rrnave prlestory, redukuje svo]« naroky nil Zivol d uSP!Jk(ljuje Sil

s prietl1ernymi vecarni.

RClstlinyvnasaju do dOInU zivot

Zdrave ra::;tllny sYl1lI'H)lizui(1 vltalitu prirody, ZvyS\Jj(1 (chi v rarnci 11ytU .a] na ukolitorn puzem ku,

• Vo vnutornych prlestoroch mo~u rastllny akttvovat' nezive kuty '<1 harrnonlzovar' DSl1'e rohy,

• Pnm;l:l1al(! zabnl!iaval1strate energie prl okna('/i (srrana 24). Z ich prltomnostl i?nergeticky prof'llu] Ll nalma zirnne ZMl rady Rd)tliny by vsak nemal i vel'ml hlokovat' 01<;110 - rym by trpel tok cehi.

• Rnsrliny so ~pIG1tymi listarni aleho pichlla(ml, ako su [uky

a lebo ka ktusy, by nernalt byt' blrzko mlest na seden le alebo

lnych Casto vywUva nYl h (Jlll'ISt!,.l by nevzruka la rezava Cell i (srrana 25)-

• Lipka africk<\ vel'rnl hlabodarne pOsubl aa energetic!(e pole cloveka. "Vy?'(vuje"<1 posllrtu]e auru.

• Zelenec d'1()chl~lty,

valrna pUrpUT(\V~ (cyrrantus), fHtlut'lllirol1, aloa a brecran 6sIia vzd ucha zha 'Ill jl i

he ~kodlj'lfych Iarok, naprfklad h)rmal.dl!hyJu, benzolu a tti~ 111¢ft'tylenu .

• Kvitnuce rasrltny ~ymboliwiu pi nost' a bnhatstvo prlrodv

::'':1 idealnyrru pomockami na okamf.itE! pozdvlhnutle cch r. Prete sa. usll1.ljtl', "by LI v,h

vfd~' bolo nleCo kV'11J1ui:e,

Ci til v crepntku alebo

,",'0 vaze.

Villllila pllrlltlv IlroSlliella

Mimoriadlln blahlldllmil rllslliny

PRAx

Pom6c]!,y, ktore pos [hl u i li cch i as

• elm z.urilvSle sa rasulny, I}'m Iepsle 'Ie pVSrill<l.111J 0 CChi vasbo byiu (jlnzti stranu 52) .

• Suche kvety predstavuju \'Yhasnuty zlvota mall by Sll§eIlO sa p'111~rvaf len ako ujeuinel<l dekoracta. Urnele kvety

B IJmale z hodva b ua lebo Z III a lova n f: h o dreva - pokral' "u vytvO rene J{Vo ty ta k, il: posobla do konale a presvedclvo - ~U vhouno 1I symboltckou nahradou lzhovych kvetov vsade lam, kUIO'Sil rastllnam nedart,

Magia zrkndiel

Zrkadlo1m _~J mlliJk~va priphlljLl i~te magtcke VidstrW:rt1. tJz tl'il~1 prapredkovta pnu:t(vaI i nko N ref'lektory" vSNko

IlgNav€ - cl LLZ 1(1 boll rnusle, kamerie "lebo kov, Oblasf vyuzitla zrkadiel Ie vel'mi vel'k~ iI mozno ich prtsposobtt' kal.d<:i prrestorove]

~i tuaci I. Ocliranll

Odtes: Naochranu pred ruslvou energluu ~a tsrrana 2.5) S:J VYU:t':h'H plod SiI-i:chi

odrazat i,l vhi:'olnos< 7_rkauHtlLich plt'\CI"l. Za tjmto ti~e.lnrri .,a

zvou ku 11.\ fasadu domu, nat! dvere dlebo pred budovu v zei hrade cWvajli rozne veci z rdlektlllu.ckh matertnlov. [1atl"l sern naprfklad kLopal:' na dverach z le~l:l'[WI rnosadze, kQvov.e menovky aleho I!gotav(: ruzove gule na pallclach v z<iiuad(:. Samozrelrne,

2.t' odrazeny ld!.': errergle nesrn le byt' nasrnerovany bezprostredne 11<1 p6VCldL-U. ]1) by podY<i princrpu prfCi ny a Ila.slelLku 5rlisobllo lba nove pruhlerny. PrelO su natento ucel idealncvypukle, ti:1;1;' navon ok zao ble ne zrkad I a. J.lo:q)ty l'u i u energi u Sa, a ryrn

MDi:nosf ill robin neskodnou.

~[dJlJf krasu J'rNai/iT;O.'it; VZlll"ldol11 na to, tl' zrkadlo zohrazu [e tu, C'll Ie oprntt, v u reltom zmysle prlt'allllit' eriergt u. Preto rtl6~e priJlle:;(dn by ttl pndporne mottvy, naprfklad energiu pekne] krtr[lny. D61e;!i!~

[e predstava spojenas rnonvorn (srrana S9).

Rozitrenie: Uzkr.: mlestnosu a steny blokuiilce ceS11! sa tlajt'l

,,01 vod(" P(lJ1WC!lU zrkadlel. T;Jl.:l~tu sa mOLtI euergetlcky napln d chyhalt.'a:e ublast I - Ie' ttl vyznil III ne li<iprilvut rie~elii~ v ramei' fio!l1g sue].

:Pohla~1 Koutrots: l'reI11'~HJ u oblasti 2,1 vam I vam sprosrrcdku]e t male) zlll.adlJ zrkadlo, podobne a ko spatnezrkarllo v aute. k!OrCumo'.[~uie pohrad dnzadu. Takto nauobudnete mozrinsj' kontroly a pocit hez] le~n(lSI l,

Pri uzkyr.1t

iI chvbal1icich

obla51iar.h

PRAX'

64 Pomm.:ky, krore rn'lililuju Ct.·hi

• Zrkadlo v kupel'ni by malo by!' dnsf vel'ke, a llY v nom bolo vidlct Vhodlll'l h 0 r n II ~a sf telil at, po hrud' a nuvyse CillO k('11 <l P riestn r 10 ill "'0 [Ill nlflllllo pre nevldl rel'mi.nuru.

• Detl sa rnd y pozo rill t1 v zrkadle, Prete II rni estnite zrkad 10 n a I'ah ko prlsrupne rniesto, naprlklad v prlrnerane] vy~ke na dvere v kupel'nt, • Zrklldlove obkladacky;l delene z,katJJov;:;~kril1ky v kupel'n! <;tl rnenc] vhodnc, preroze n)zdt!I'tilu v<j~ uhraz. To ovplyvriuje podvodomu UHJVl'ii sebavednrn ia a .stabl lny.

• lrkad!a !'; dyrnoveho skra kalia. obraz, a preto 1>U pnuzitel'ne leu nil. vecll'ajSie llcely, Pochopltel'ne, xrkadla by mall byt' vidy clste.

5piIlHy DNA zvyslljt"i1ivotnd eaergiu

lnformacie. kt!~re Stile zdedilt, i'I 'ym celkove (hlajedOlez!te pte tivot. 51] uloi!('oe v DNA (ky~t'lin'l dl"oxyribnnukleova).

vyzera ako dvouta prekrizena .~pir;'il<J a [e rntltonnasobne zastupena v nasotn tele. Je obrazorn II nlverzalrreho pri ncipu eneegie'

if skr~'ya cllt" v(>I'.1 neodha.lenYLh ta;omsti()y.

Ziednt)du~eny moel", I iejtodvo] ltet Spi rilly spCi$()IJule v mlestnosn

,!litho vcelom byte euormne zvvsovanle energte, Zdanllvn Ilekone(ny pohyb, k\ory n;"iVcirJ?lijC', p()~ob! na rn nohycn J'Lldivel'ml fas<:lflujt'icO avyvolava v nich plnillvlili rezonanci lI,

• ~pil'1l1a DNA. v centre dornu (<;trilIU 4:1) zvysu]e energlu

<l pasohl stahlliZUjUl·o.

Spirala zavesena nad f3St!!nllrnl predlfuje ich iivohlOS(-

vyskuS<I [te to 1

• Spiral.a vyrvara Iwlmp rue, ktory sjJ<lia nebn a Z.ICITl a r('I1itiha na m uzern 11 i ( sa a l.ii rovel~ sa

Splrlllv DNA annrmne IV"YSujiJ IlI"Il'lrniu

OIJrill

j I niv una!! lye 11 prim:ipev onolIJ16

PRAX·

Pornocky, !tore posiln uj Li cchi 65:

Dtj.l1ove krystiily vnaJajti radosf do pttbytku

f'ri dopade na ~klen~ hranol ~Il svetlo r()ZlotJ do farteh spektra cJlthy. Tell I~ty efekt vytvaraju Speci<lLnl' bnben~ th:i hove kry~uHy, faz~IOVflL1e sklene gulc, ked' na ne cez, o.kno svletl sin ko,

• 5vollm dokonalyrn geometrirkyrn tvarorn harrnnntcky rozdeluhl

Pasilnanls vzrnkaiuce svetle body onel"!Jie po celei Illie.~tn(lSII,l'"fm

w mios1noslii.vySUj ['I enetgl upriestoru d vylviirajCl vel'rru [ernne. radostne vlnenie, Najviac sa pou:tfvaj,j gul'at~ a kvapkovltc tvary, ale obi'ube sa t('SI a] pa(c~pa hvtezda, srdce a ovat,

• Sklenyrn i kry~1 ,II ml rnozete aktlvovaf nezivekuty, preli()v~erk9!ll v kornblnacus dubrym osvertenrm (srrana 61).

• Duhove I<:rystiily sa vynikajllcn hodla na brzderile .1 narrnontzactu negattvne] l'11("rg-it' Sa v dlnych chodbacl: a p.ri pfiE'van~ mcdzl

Brztlonie .dveraml II oknoru.

so·celli • Na iUi.I1)'ch a ?..<IpadnY,'11 oknach l<lmu ~l1Jle<;1.\~t('lne tuce a pOmahajll ciminiI' mtestnost' pred preziarenim.

• [MhoV'~ kryq<lly prin.rt$.ajLi maxhualny prospech vtedy, ked' stl 6su:! a ich povrch nie Ie pCiSkrabany alebo inak ro.~kod0119·

• Kry~t;jly upevnlte [ednortucho POI1TOCOU nltc a pnpmactka

11i1 okno alebo lch l:<\vesle nil !'MOp. N('in~taltllte llh (lad ml('<t(), krle sedavate.

Krysttily-

trbiietnvi poslovie Zeme

U~l'ttcllUlc karnene :'(1 [lOV<lZl.llli za energlzuluce prostrtedky. KrimU', ameryst, ruzerun II mnuho inyth z."btupnw rBe mineralov sa odjakziva puuzrva za IJ(PIOl n 1i1'Cl'nm,

Svel.lu pri daplH]o lUI sldany krysl!ll IIYeari ztiplavu pestrych SVQli!lJlYC~ 5kvm

v miastnnsti

P'RAX

fiG Pom6cky, ktore posilriuju cehi

K<iZ(ly rntneral spcsobu]e b>te vlnenie - zavi'~f to od jello Pros[Ju§mi larby, tvaru a typu kty~t<lI~)Vei rnrieZky. Tfm mlneraly BRlIfUizujUctl ovp I yvi'llli Ii na jfOt:ri ei.Sj~C;l sti nash 6 te I a i nase [e In ne vrst vy,

pale 11 as L1 au ttl.

Kta sa vy:z.na v rnineraloch .aJebu ilia aspon dobru lntutctu, 1ll6i:{' P(J11l0COLl nlch a){ttvovat'liKite obla .. tl v ramd bytu aleoO pracoviska,

• Solit6rne §picat~ kl'y~taly pw(]ukui\l kolmy JuC'

podo bne aka ~pj rala DNA, a p reto su v h od n (: n aozriacen i e stredu dornu.

• Vz.h\,ad(lm na ~!lm~ vlnenle by nernalo byt' prJliS vela kry~ti11ov v spalnt, 1elJo by to rnohlo sposobovat nepoko] it s t1m spojene problemy so span korn.

• Kry~t<ily IJl usrre pravldelne <'is!i!', i nat sa oslabl a otupt ich sihL Polozte ich rta d ve-trl m Inu ty pod ~I uden (I teCticu vod LI.

De/tiny - poslovie laS] ... y

Cistenie kryStlilov

liudia po dovolenkach pri mOT! neraz hovor!a 0 cituplnych zi'izHkodl.~ delf mrni. Kto mal ~I',!stie ph:\vaf sdelffnrni, vie, <'k<l dojfmavA [e tcb prttomnosf,

Z delfmov vyzaruje cos! Jtiskyplm~ a o~·hral"luidce, taki('

su odlakziv<l povazovane za lnkarnaclu l1aivy~~ei a bezvyhradne] 111::;k)'.

• Obraz alebo so~ka delfinov mOic.cnonnne

zhodnotrt obytny prlestor, Vyi:arujll

Par i1eltiflOv - z nlch I em nt a vysoke Vi bracie I schop n (1sf idoalny akcepn'icit',Oc] iota otvortr S<I iI .lilskyplnE> symbol njpomocn~ spravanle,

parmsrstva • Det i m A i u. in tu i t1vny vzra h k tyrnto krasnym i:iVOClCh urn r wIde dl;!t~kej izbc-m6te vel'mi P rosptet' plagat ~ .del f1 r.l In I.

PFlA;X Pornocky, Iclore posili'lU'iu cChjli,1

Aj obrazy motu liecit'

K<lzd~ fotografia, kazd<l kresba a kazeh'l rnal'ba vyrvorena rukou urnelca rna v sebe ~osl neopakovarefue. Nil jednej Dolellle: sirane dielc rresie I)] formaci LI 0 urclrom motive,

,u'tmemy Oil druhe] strane 1. neho sala osobnosf tV(lTCU. V9bt'ru

...ybor obrazov treba venovat vel'ku pozornost' - negattvne mouvy by za{aWvalitivot.

• Obklopte sa len laky-mi obrazrnt, na krore al vii.~ ,,2:ahklok" povle lin!). Pochmume a stlesrtuluce

moHvy by ste mali Co nalr~'t'c111el~i'" <:I,d prec il, nah radlt'

[ell radOSl"r1ei~nni. Takero rustve vylvory by nemall byt' predovsetkyrn v spalnacha detskych izbach, teda v 4(~na(;h odclychu.

• Obrazy porrebuju dostato], rntesta - lnak sa mind (lon1<om. To iste plati a] o rarnoch: ne3011l ohtaz zvieraf. SIt-nil nerna by!' prepl nena obrazrn i.

• Premyslrte st, ake vtbracie a celkovc ladenie mil mat' l,zr~lt<i oblasf vasho bytu, a hladajte monvy, ktorc sCi pre nu ldealne.

Farbya ici: posobenie

Farby malll nepopieratel'ne verrni sUny uclh.ok Spravne zvoleue farebne t6ny mMu zhodnotlf miestnosf a neutral tzovat' nevyvM,.eno:>t'. MnobC! rnorterne forrny terapie vyuztvaju tarby Oil vyrovnanle

H oji ve ur<:'Hellil defici Il.I. ParDY maid Speciflcl<e !!eCi\l~ LlClnky

8 "IIV,zivno" ria tela a dUS~I, Feng suej vyberatarby podla iell ptiraderua k [ednotlivym zlvlorn Cize prvkom (drevo atd'.) s clelorn dar miestnosti patriCn tJ vlbraclu,

• Dole-tHe le,al)}, bora m iestnmr urnocnena farbarnt,

ktore zodpovedaru tel svetove] strane, na ktoru [e ortentovana (strana 34) - aby ru lestn-()$I'id~aJ fit' vyhovovala svoimu

(li'.elu.

• Pri vybere vhodrrych rarieb si rnozete vzlat' ako pctnocku farebny kruh platlch prvkov (strana 31).

Nezabudajte na pnnctp tvnnveho kolnbehu:

[eden prvok VyZlvujc a podporu]e naslecnuuct

prvok,

tU"adlljle motIvy, IdOra J10~Oblll positliuj(u:o

PRA)(

,&8; l'omclC.:ky, ktore pllsilnujli '::cll1

..... Ked' dlCI?LI" iJkllvoVilt' nilf1dkhtd hylOV)~ prk.:tlll", kinry [c 'iillWV::!rly hl1.nt,. vycl1(\dza\le "l toho. Jt'-I\lhu pnslncha prvok ohel'!.

AklivHCili Prvkom. kt"r-Y posllnuje \lher), it' llrevo - drcvoj plod!" ohen. prillstnru Farbou drevu if' leiena, farboll oh"a t;('[Vi!n<\. Preln sa v lomlu prtesrore nbklopre hujuYl11i <I l.dr.1v)·mi i)',b(lvyml ra'l.ilnllml (z.del"l}, n,ltrill' sienu ob'9va<;~1 izby prtlern nou svetlozclenou ulch(l/..<l()de!le S'V(1je ubl'u\)cne kreslo l' .. Ienuu a ~rve·t10l!.

Nils 1<.'(1 Ujt'll d l.lbl.ll'k" u kazu ie, ktore til rebn e korn htnac lc po\lJ1orujll IIn~ilr prvok:

Flirby;, More posilnuju p(Ttky
.ffCVIII 011\'1'1' l.t'lll1 lIu",' rod", Farbv
'i'khlld lub l>mu ~ap3lt ~e~~'1 u :SYTItOY~
r"rlr~ z.'I~n;L ~t!f'\VtTl lit'll .hIt-I,1 ~SI'tlY1 slulII"
.lnpu!ll
IlmtJ1nnl ~a/ dt(!11./ lilwl1J J~JljJ I't~\r'
11(, \hl\ (111,' tltltn;t 1\'!\(1101 ¢NVWtL ·tl!!l 111(11[1
n ldlO' Jflodt';l
'Vljntlrt:r (,1"I'nll illt.!Ju 1~h.!II,1 c)(1rWM~ 111.\' 111010 s e~"r
r .lll .. llrl;\ 1"IIildm ~ ~1!r\~"u\.l ruJ.llu\l ... blllli"1 D,)uJ.h:h ..
'k\ilnllll1.u 1,\ \U:U!I~UI'" I1IDf!Iu1i ... i\:ko kntenum pre vyh -r farby mMe-Il' hrilt UI" uvahy aj Iurrkciu mle.~( nosu Mlc\tnm( vyulrViln<l \k6r,lkIIVIlt'I~it' (naprlklnd

Vlmdnli nhyvaL'hl ILI1<l nlebn pracovna) znt'si(" vlac aktrvnych farebn9l'h kDmbinAc:itl \I'imw 1,lng, ,11m i~ [II)Vetlzrnc' ~('rvl.'n;'i, oranzcva ;1 llu'i farba. O]1roll

lmillh II '!llll pre pokoln ejS1c nhJasl i, n a prlklad prt' spa I fl u tl kn 1 1.n leu, sa od"poruta pokojnelSla f.lrt'lm,1 SkaJ<llln: l~mnJ milrhUr~lV~. ICI'I<i ruzova aiel ~) ouuene h~~1.Hvet

Vyvazena kOIl1I" n.h:la rychro faril..'h (~isll (,L1N,',rJtl v mlestnosn

rt I.vy~ull' je] vlnente, f1olc,tlte [e vytvorif pnjern nt1 .r.mc!', f:.lrlehlnyrn! :;IOVi:nTI I. vyhnLi{ S<I [cdnosuannosrl.

• CC:rVt'III,i .. ('icrnu bv sre mall n<isad.!Ovu( Zlh1.:.ilnlh'll, !dm p re ~i1il ccrvenej mM ..... vle~I' k .. g(('$l\'II~·.a hat.!ki.lm, prm~ vera tlcrl1ei

k. Irudnllm>,~el'Il()\1 i iI [le~JmjZJ1"L

Cerw- nil H ttllrllD

• v kudel mlestnost! InlljO by!' zastupene rozne prvky a farby, Okrern toho mil kaldy t':'lclVek svo]. Obl'ld)<!Il~1 tarbu. Ked' okrern Vyuiivilr c~l£i "ldeaJnych farteb" prldarc a) sttpku farebnych mnov ln9ch prvkov,

sfI1!ktll1m tiZl" uplatnlte cel~ spektrum, prudi C"chl od rednebo prvku K druhern u a vytvara kornpletny tvOrlvy cyklus ~(athkom na hlavnom prvku,

• Ctm va':~1 ruch [e v miestnostl, tyrn odv!l_~nci~ie rnozrro narabat's f,Hbami, ktorc maid signMny ucinok - (,ervena, ora ni'iANI1 i1 ,lariv.lll:lta. Tteto <;ll ne aktlvizujuce farebne tony vsak treba vyrovnat pornocou pokojnych

farh:::h, i l1aC by doslo k nevyvazencstl snadmernym nepokojom, V prtcstoroch urCenychna odporlnok by mali hyt' upokojuluce [arby - napriklad v podobe zelenych, modrych, okrovycn toncv - a k tornu akuvna Iarba nil "okr~rsu".

• Farby rna] u specjalnu .symbollku, ktnr<l [e vS"i1.t:_ v katd~l Symbolilm kultilre ina .: Vn tmanle tarieb je YO vseobecnostl indtvldualne.

"uiab Tu jl' niekol'ko prtkladov zai)adn~l kultury, ktore su bltzke C'inskemu poll I'arlu; (Jjema Ie farbou prvku vody a suvlsi

s pen lazmi. ~ervemi plalf ako rarba prin<lSaju(,;i! ozdravenle, htel» je (a.rbou crstoty. ziu. ktora jl" larbou SIJl ka, predstavuie d I h (j ZiVlltllost'. ze[enifje Iarbou [ari, symbnl lzuje rast. wie!o~t'

II pokclamllovnosr.

Voda podporu]e blehobyt:

Klastckoua vet'ml rozsfrenou pomockou

v rarncl Ieng Suei stl akvarla. Na ich opateru vsak rna cas len malo I'U(U, a tak sa uprednosmuju. lne vodnc pornocky, naprfklad izbov;'i fontana alebo obraz vodopadu. A) tre ~tati<l na M.lve.nie telli a mozno tch pouti·t' Hi! aknvovante t()K.U fi na n ci r, poci tu pl nosti

a poze h n anvch udalost].

PFrAX 69:

VOdlJB IlDmikkv. nOJlrllclod obrnz vodopildu, (lfi\! u i Ii cellI B ehnd udnlosli

PR-AX

70 Pomocky, ktore posilnuju cchi

Aino wzp(vloII i .. sa-Cch]

• Obl'ubenesu vndne pomorky v rohu bohutsrva - 'Syrnbnllzujfl vecne vyvlerajucl pra men blaha,

• V lzbovycn Icntankacn a akvartach by nuda byr

veda !)ajV%--~ei kvaltt y: I"im menej.oziarena UV, chlnrovanaalebo mac. "spracovana", tyrn lepsle, Pl'ednmf rna oztvenavoda (naprtklad rnagnetrni), zatla)' co destllovana -voda by sa mala. pou:?Ji'fI(len v nudzt. OdleiJte-le prllvidelilC' ci~teille,

• V sptlll)i maze pohyh vody zaprfclnit nepoko].

Preto tam fontankuradse] vecer vvpnlte, Mlmnchodorn, vod nl§: postele sd vzhtadorn na ic-h nestahllltu

d prtl i$nezdOrazi'tclyanle prvku vody z pohladu teng sue] probl em", icke,

Iemu lIy stu mali VillIlJV<l( PlllllrJil(lSt"

Pohybliv« objekty aktiv:izujri {clJi

V~adeJkde sa meco bybe, uputava to pozom.os(Akliviz:uj(kt> p()~()bia v~elky pchyblive "veterno-vod ne" prostrledky, vratane veternych kollesok a vlalok .. Tenio licdspit)a ka:my objekt pohat'lilllY vzduchomajebo elekt ri nou,

• Mo hi Iy nesl u.:Ua len n a pcvzbudenle toku cell i, ale .<1 i na rozptylente negattvne] energte Sa (strana 25). V dlhych chodbach, medzl live ram I a na (I pti If schodiska alebo pred ostryrn rohorn mOtu vel'rni dotrre brzdlj' alebo rozptylovar energtu .

• Detl rnaju mtmoriadny zrnysel prekreh ke rnobtly a pestre vetcrne vr+ule. NJe je nahoda, ze rnnohi rndlcla ve~iliu- nil detsky kllCfk mobllne predrnety,

• Podta toho, i1ke syrnbuly zvcltte pre rnobtly, mO!ele dodatocne ~peciJ'ikova( vlbracle v mlestnost I. t.etlaci vttci navodzuju naprlklad vzdusrrost' ft l'ah~ost, deUfny nKh,'lst'

a srdiecka I;l:SkypLnosr.

PohVhlivD objektv povmlisAjti nailldu

\I minstn(lsil

PR:A.X

Pomocky, Idl)n~ po~i1nuju cchl 11

Ochrsue a stabilita pomocou t'afkYdl objekiov

A~D skala Kazdy (atk.? predrnet it' schopny brzdit' .sllnea neskrotne 11 ptIbali prudy energie. Vhodne umlestneny k{Imell alebo socha

lfrchi) moj!:u pOsobi~ ako skala v pnbtlji. Na tenisty liCel mozrro pOllti~ t'a2ky n:tbytok,

• T<.,ralnym pnkladorn pre taketq rlt'!lenif2 i,e pczernok

na svahu, kde sa energra takpovediac leotufa dolu kopcorn.

Tu sa m6ie narnlesto terasovanla alebo ako doplnok k terasovanlu doslahnur slablUz.aeny aleho brzdlact efekr pornocou (azkeho predrnetu.

• Perfektne sa t)'m cia brzdlf prud energie na ~chodl~tiach prl vchode alebe na terasach,

• Ked'ie va~ .!lvOt v urcitjch oblsstlacri vcl'ml nepukoill}'l' alebo nelsty, cafre objekty v aodpovedajuctch.zonach pakua mOtu poslulliako stabll lzator.

• Detska izha by mala by~ usetrena od z.ar'azujucith predrnetov,

Moe o~obnycl1 predmetov

Vzhl'adorn na 10, ?..e vserka materia [e zhustena

energla, n:la katdy pr~dstavite.rn)' predmer svoje liJdl,VldLlalne Caroia'lIo vl nerue.Preeo sa prlnclplalne mO;!e kaMa vee pouzit'

IIBCiiJch, aim nastro] feng ~U{' i -<'lno, m (lze to by( aj kam{d1, ktol}~

k.tnre malo ste naW na dovolenkcna pla!.i, vaza pOdmllni.lj(tcej farhy,

IRdi obraz .• ktory symbollzuje ne!ak(r ruzbu. .. Neraz 1'11<11(1. taketn osobne sa vzrahujuce.vectpre tel' uzhlalel'a oveta vyznalllMi~iu vypovednu stlu ako tie (I.?"asne "Stalldardne nastroje"

kupene vobchode. N\:'bojte sa povectat ano VIJ5tn!..:j kreattvlte <I In~pir<1cii.

• Hladalte svoje vtasine rlesenia a syrnboly, Nadovsetko ddleZite le, Cn v torn vldite alebo cttire. Prl katdom kontakte S 1I rei rym predrnetom sa podvedorne vynavt [eho.vyznarn, a Iym S!I akrtvu]e IItl n ny rnecha n tzrn 1.1),

• Nez~lezl na tam, co in! pokla!,l,:lju Z<1 spravne, ale na vaSom nalvlastnejsorn pocite. Doprape si preto tilll a prlestor na

experl men rovanie. Zi.slile, I';C vasa I ntu fei (I, vaS 'po,ci t., v h ruchu' 1l1<i spravulla pravd u.

Pre pcrr;it iJelpllfill

Nrijdile slIDje vlllstno svmlllllV

Sumarizacia

na temu

"Dom

a zahrada'

Je vasa, pohovka a postel' na optimainom missta?

l(do by sa zislo dafviac rastlin? Cornu trebavenovot' nezomusr na pisacom stole?

.AI(o sa posilnuje chybajucaoblast' pal(ua?

Tato zhrnujuca kapitola yam pomoi:e bod po bode prebrat'slatiiny vasho byfuo lahrady. A ked' sa potom pustite do zmien, me-uta jedno

po druhom, bOlchvatu II straehuv, Iak sa krok zakrokom bude manit aj vas iivot.

PRA~ 73

Zvonka dovnutra

Zahrada

p Ina energie

V idealrte] zahradernoze ecru vol'ne "t<IO"i~lI:

• Pr[stupS' k budove

a v~~etky tne cestrcky

v zanrade majLi hyt v!}l'n~ a vabive. Rastliny

preen leva i LIce nac hodruk, ~pedalile rtniste kriky,

tretia zostrihat, aby nebranlll v()J'n~mu toku .('cilL

• l'rlamo precl vchodoin

by nernal byf strom, pretoze p.ri vychadzani z dornu posol5f ako i)aTie.l7I. Ked' lam predsa len II!, mala by sa PleUl"'1'l pOSlaVii pekna laviCki'1 alebo by sa mal "Qzdobl(" niecfrn t)bla.Hlluclm.Mal by pOsobi~ ako Npriatel' a strazca".

lahrada upravena podra princtpov [eng ~llej [e rozmanlta <l pestra

a poskyru]e pdest:Or

hlavne uomactrn drevinarn. Je v ne] ru testo aj pre nerusene l.:itotiStia, v ktorych nernaju I!{) hladar kosacky

a int rusnclta pokola.

Cesticky vetlu pozvol'na a plynule cez zahradu

a sired je vol'ny, Toto v~etko platf pre zahradu kazde] verkosn,

• SjJaliere rlltr d zarastene pergoly sii o!iven(t prtechody, povztla~aill echltono, kto nlml prechadza. Clovek a.koby prechadzal harmonlzujuclm filf_rom a zii.rovei\ sa nabIjal cnerglou,

• Ra'itliny s rtIlml.(okrem ruU) sa hodra do odl'aJ].lej~fch oblastt, makke,

vlnure tvary prednosme patria do blizkostt chodnlkov .

• Vzclyzelentl rastllny symbollzuju dilly !ivat

a kontirtuitu, zaua]' co opadave drevlny zmenu

a prernenu. Prete by

tTJO'lII byt v zahracle zastupene obe k<!tegDrie.

• Prfll.3: vysoke kriky motu pbsobH' aka mur, Ked' mate poclt zVY~l.Liilcej sa tzolacte 11 dojem, ze tivol" bezf CoraL viae mtmo vas, fe najvySH ~a:s 051 rihat' kriky.

PlIAX

P{)~iliinv .. mie nedostatkovych oblasti pakua 75

• Pne zrezanych SITOmnv treha vykopa(, preroze

.. ymt)()Uzuju rozpad

II s-ta~n;klu. NemajL'r ("0

h lada ~ v p tostredi urcenom na byv.anie.

• Ked' ~to)a strorny bHzko dornu, trpf tyrn 10k (Chi.

• Porasi brectanu alebo pavlnica na dome m6ze pozrtlvne ovptyvnlf

energlu budovy - pokla]' nim nle;~u Z.1kryte- okna, prtechcdy aleho dvere, Prl osobrrei averzli voci porastu !TIMe byt posoberue opacne - akopr] v~elkych tlohrfcl1 veclach,

• Kompcstovanle zvysu]e

u rod 11 os ( pody a preds I avu j e 110d notnv prispevok

ku kolobehu hospodarenta. Mlesto prekompost

uy v~ak nernaln byt'

It zone "bohatstva". {(eby predsa len bolo tarn, potnm 111 Me s i tuaciu SUI bllizova ( (\()brA srarostlivosr 01\

a k() a i p¢kn e .clon j /II.;\:' rastltny okolo.

Lakanie "dobrych duchov"

Na ,)tlstenie nudovy aleuo jed 1) otllvych III Iestnosrt od energertckych "star}7ch bremien" (strana SO)

e.x1stu[1l rezne rnetody, Tradlcee sa v na~kh konCin<'ich pouzfvalo kadldln - dezlnrlkcvajl

sa 111m nove prlestory pred nasiahovan lrn.

• Kadldlo zv:ySule a zjemnuje vlnenie y miestrtostl. Oslobodzuje aj cod neprljemnych pachov

a ~isti atmnsferu mlestnosn po hadke alebn

It n(:,fllocntcnych izhach, cakarriach ti skUS:obnych m lestnosuach .. k tore

!ill pcznamenane ~tatos(~lmi I'ud L MOle

[111 to pOs-WiJt' prenosna m iska so '.e-.r<lVym dymtacim uhlim alebu kallidin <;OZ!vtcovymi zrnkaml,

• Deztnfrkovai' mozete

a i ~'llvi OU: ZVi ilZte u susen e vetvlckysalvle (prtpadne doplnene vetvtekarnt horlevky alebo rozmartnu) sit nou bavl nenou nltou tak, aby vzn ikla as i i 5 a.Z 20 ern dlhtl tycinka. Zapahe [u 30 cbvll'u [ernne stuknne, Kym tolari i1~iri

sa z ne] vonavydyrn, prechadzajte nou

m lesrn ostarnl.

• Neobycalne riCinne [e C'istenic domu zvukorn:

V rechadza [te sa bytorn anechajte pritorn znler'

zV(ln{"eky alebo cimbal - tak dlbo: krIll zvuk neznle v priestore )<1.511(, 'l·tjSlu .

• Davka rutovellO oleja

do vody ur(~nei na cI-;tenie (strana 56) pornaha ud-r?Javal vysoM vlnenle.

Posilnovanie nedostatkovych oblasti pakua

Ked' nie ]e pakua vasho bytu uplne rpozrt stranu 40)/ mo.z.ete ten to sdmLlok vyrovnat trorm sposobru]:

• PQklaJ' ste S~astll1m mallrerom zahrady, mozete to uroblt priamo

v c1l'ybajucej oblasti:

Upeynlte do chybajucebo rohu pakua tlilTlacu Iarnpu, zasad'te lam ileiaky kef alebo strom. prfpadne tam umtestntre vltalnu rastllnu

v pevne] nadobe,

./I,(J. lQ
\fJ ~


f1 I '11 Zvonka dovmirra

A] ZVOJlkoLlfJ v mill! alebe ru.20V;] gUl'il mM"l,1 ozlvit' tenro bod,

• Chybail.kll II!ilas( mozf'te aktivuvat' ~i z vnu tOTnt:'j

strA_! IY, V 11 odn yni i pornocnym I prostrled karru ~w duhnve kry~.tjly v ukne alt'hO~EUQ! ktore opLi~'ky otvara sten u,

• Preroze a] kat,da rniesrnost' mil vlastne pakua, qlOZllU

na h ra(iny!ni V l'_U_5_tri ed ~aJ.U1

a k t i Y(b'Cai l<azdu4Q_t1U-.

Ked' vo 'IId~()I11 byte chyba n<lprf~<ld_z611a "pal'tnerstvo"e_.lllf!!{'!("

\ /

[l
:=r-
L '- '-0..
r ~ !_'d.!. aznlf a Qtt v _y TO h

partnerstva » spalnl,

~~. v~lI'1ll~icl') ()blasmcb, V <Ike) ~U odkladacie pttestory, I ku£el'n~, w_e al~Jll ~atnrky, ~---by ste ul~adl1(! n~[Jall

o a ktlvova ( chY~<1iuce zony,

Na. 1111 rm 011 !!J.-ci 1I 0 [)Iast!

_')!.¥-.!.!iU>J.lY.hu.cl.n.e.&---

~ a kt1yptb-'fY.u1lya rit ..Jlligtrl05ti, to ZJhllOClll1

~palne, obyva~ky, [edalne,

praCOV1l1:' t:l. kuchyne,

V defSR.~1't1Y--saffialO OZiVOVilt'~-

/lila \,.I'!~C,riajI ~ie z6n l!_ "u~

Rozdelenie zon palma

je ll.pln€ [asne, ze devat' zon pakua v byte !ia n ezhod u le exaktne S vJ.:'l'l<ost'ami [ednotlrvych rn lestnostf »Ci~:€ m()zu by!' mtestnostt, ktare sa tykaju dvoch, rroch aleho ~tyrot'h ZOt1 pakua (llbr~1.ok dolu). To vsa knit nernerri nil posobenl [ednorhvych oblasti pakua. NIl ked' [e [edna oblasr' predelena viacervrnt stenami (na~ledulfICI t>br<lzok) alebo ked' tam lelia neprlazntvo rlescne ('j zriedkakedy vYlItfvane In ie~t nosrt

;J It> taru nedosrstok prlrodzeneho svetla, mozntl ol:a k<l val stagn ujucu ene rgi u. Fakato zona _ podobne

ako chybi1j(tGi onlast' _ ~a povtlt~tle za oslabenu.

• Ollvle problernovu zonu _ postavte .tarn rastl i ny, zamerne 111m caSte-j.sie

chou i eva I te, zle ns i re

osvetlenle, alebo ich [ednoeluvho zucnite vyu.ti\7a( nelako i nak. VlaJeyciJto mlestnostiach nesraci aktlvovat' ncjaku z6nu, treba posiln i (pote ncta 1 en erg: e cele] mlestnustt.

Vitajte doma!

Pristup cchi:

Ptistupove cesty

Cluwk by mal mat' U Z cestou k dornu poctt usporladenostl priesroru .

• Na.jlepS'ie [e. ked' sa cesta

k uornovyrn uve ra 11'1 rnierne s raca, SaUd !HI {Ira zba lernovana vhodnymi rastllnaml vyvolava dojom stability (straua 74). DClhre robin a] .za!H!ldn~svietjdl:r poz&z cesty v pravklelnych odst u P(1cl1. S If! fa i u sa

o pre h I'ad vpeer n v nod

a aktivu] II vasu "jJU p(ltmi ~11 U ru" k vortka I~j ern U wetll,

.1Iv(11't1t:'"ne dluzdlce na chcd n rkLi <11('1)0 rOlkyvane schody zvycajne svedcta

o n esrahll n ej ZivQI ne]

.~Il uAc:II. V niektorych prtpadoch sa dokollC<I cesta

rnenl nil Sl1lyklk .. y chodntk, U<1 ktororn

treba na In 11 sova~, Okarnzlte [u upravte, leb!:> lnak hudete de nne vykracOV3 ~ dosveta a vracar sa

2: neho !HI vratkych nohach. A 10 by neprospelo vaSmu podvedornlu.

• Dopralte sl pevmi, 1l1?~!ll'ykl'av(1 cesru, aby ste mph Ii a] v nepriaznivom POC<1sJ pevne krac<l~ [ivotom.

Co robit' pri ss-ccbi?

l:ocrglu ;;-" (strana 2'SJ treba hrztll( <I nejako zrnenu'.

• Ke(1' roh durnu alebo llnia strechy vaSho suseda .,ostrefuje'· vas dunt,

rnozete U robj( rrapravu 15'm, it' ua dot ycn~' rn teste zasactrte strorny alebo krtky, Aj vysokyzivy p I (II h ran i prcnl kanlu energle od susedov,

• AI)Y <lgTI's[vna energia Sa z etektrickeho vedenia, kanalov, ultc <1 podobnych zdrojov (strana 53)

11 es.p{lsol)()valil ~k{')dy,. mal j by by!' vchcch )v(" overe

d okna d rranene: Vel"l

I'udr sl celkorn instinktfvne

PRAX

Vitajtc duma! n

d<!V8 dll v~lLlp1iydl prtestorov podkovu

a ine symbol}' St'asUa. nlt.nve gule ('1 kamennyrh levov - rna to uch 1'<111 i I' dum pred skodami,

Vdwd dodomu

['(Kit pri vstupe do dornu rozhoduje 0 tom. aky drun c ne rgie "lW;l1l ie" vas aleho vaslch host], Vchlld Ie rnimorladue 110l(;;!l!it9, pn>tule pTv}' clojt:'m [e C'os.i ako peCal' - [ed uoducho vlzlt ka .

• vchod by mal byC [asne Tozt)zni\~eJ'ny, vei'kostou

I tvarorn [1TiI1Wfi.111}' budove, ldealne [e, kedsa dvcre otvarala dovnutra. 1:'0 pOs()bl u~tretoveJ~it:', ako ked'

l'low.k rrnrst UShipif 0 krnidozadu,

• NajdE11ditejSoli ulohoc osvetlcnla 1(' ukazovar cestu

a pumahar' pri orlentacll, To(!) rna sv I iI~( ve I'k Y vyzna m ptA;:c prj Vcl10t!C Ull d (\111 \ I. Osvetlenie je ucinn~ len vtedy, ked' sa prl nom da prCCfl(ll' menovka, ked' dobre v i eli eI' kl'lU,,\ly(1 dlerku a kltd' zvnutra b 'J': problernov vkllte Mho, kto k "am prlchadzn,

pau

18 Zvonka dovmrtra

Predizbe

AI tti najrnenstu predlzbu rnozno s malyrni ntikladmi upravtr na peknu vstupnu scenu,

• DoJezilt' je, <thy priestcr nepcsobll prepcharo

n neportadne: topan ky

a satstvo patrta do skrine.

• crill je predlzba uiSl<l,tym d()leJ:itel~ie [e, any nebol biokovany 10k energte, HX;lIlY nabytku by mall byt' zaoblene a pomocou zrkadiel a obrazov by sa mal vzbudzovaf dojem Sirky

11 mvcrenostt.

• Ked' sa vchodove dvere orvaraju oprotl stene, syrnbollzuje to ohranlceruo. A] ru pornaha zrkadlo alebo obraz navodzuluct

perspek t IVU.

• Dbajtena dohre osvetlen ie: naprtklad vlacero bodovych svetlel nasrnerovanych nil satnlk, zrkadlo, teleton tl obraz.

Prva miestnost

M lestnost, k1 ora prtchadza po predizbe ako pm do vasno vedomla, mlrnonadne ovplyvnuje priebeh vasho iiVQtil, Keby ste chcell zoslabtt' jei dlin<>k, mall by ste mar' do ne] zatvn rene: dvere il zvonku

by ste na ne vo vy~ke zraku mali upevnn' mall" zrkadln alebo nei~!ky leskly predrnet, ktory odraza cctu,

• l'rvy pohlad by nemal padar na kupel'nu alebo we, pretoze to niOzE' zaprfctrrovaf zd ravot fl~ al ebo fI n a Ilene problemy (strana 90).

• Ked' [e routo rn lestnostou kuchyna alebo jede'l.lei'i, potorn zrejme bude vo va~()m Ziv(lte dOleZitoLl ternou v1tiV!I - nieco ako raclonalna strava, n;,'jktadn~: varenie, ~aste pozyvani e hostl, ate ai udpor I< )ecJlu ci problemy S hrnotnostou.

• Ked' [e prvi\n(l rane ~pMna, «asom to m6ze viesf

k latentne] Ul)<IVC a porrebe (1(IPOClv.at',

• Pracovna pri vchode by ~,I mala sk6r zatvaraf, pr<:!lo~e Ilia k sa mO.2.t' sta I', ze builete travit' nadrnerne vel'a Casu pracou. PiJZOf, lebo al to [e [edna z moznych podOb

xii", is I ost i.

• Detska lzba prl vchode otvara cestu k vlade detf v dnmacnosti ..

• Aka prvd mil:'stnvst [e idealna obyvaC}.(<l: reprezemuje utulnost'

a otvorenost; nabada

k uvnl'nernu.

• Takto situovana hostovska izha nazrracu]e "i I Ill) orteruac!u srnerorn VPI1. MOte znamenar naprfklad to, ze ~(J prtvel'rm riadiie nazorom druhych,

PQllaJJa Fi~di mugju

• t"l u Z; Ie LC) krJbsa~ec, parkcry alehoIJla;Mlce: dbaj te JLa ~lneJ' ~lJQihllikil Lel ~I \'l,ar rla(U !,uk e,eetgle. Naptiklmj

v [like]; dllrtl!j dlodhl: tiy be.hun illMrmi prl~Jl:ktl'n i i;'::re J,lu!>l.h'lfJV<lJ ML-l'ch i, preto sa ocJporot'ia.VZOl'l,;Ilf')[e1'l91~rb~~lll;:" Ttl'7..ml.erni tOR ellli!l'gte II z<\rm.lci'i lep~j(:' zilbezpI1N~m'IW'tlll vt(U'afjli' mlestnusi].

.l1dlditrl~ ill srner tkirnfa' k(l~erco'i!, l)l~dotlS:Il1kyln !.u~rut 2ht*)veny~h knher'M'·:-. MllfJ'rll vl~nL

Kehycsll do rruestnostl ~tup.uvallJ [JI'Oti srneru v}almij, s p6SQ!JQva!o by tv VIlli to.r11 ji odpor. Srner rkan i<1 u rCfLe< jednoduLinl! ke· 'JHI::!idet' R(). koburci VI :Sll18HI vllkell, vt.1kl1~1.1.ral.l nn, kt':tf ~nitI ~rnil:"Ll 91ARen

tlik sa pIJ!itrl.Vla.

Byt a pocit blaha

Spali'ia - miesto na zotavenie

Dobru tretinu svojho iivota stravlte v posteli, I'r~tu [e

.s pa I I) tJ <I zda na'j d61 ei:ilei~() u rnlestnosrou byru, Tusa chcete zceavtf z ra rchy vserlneho d na a ttl sl znuvu l.hJhYja!e svnlu batcrtu 1jvot~l, • Spalna [e rnlestnost' [in (:;trana 29), preto by mala byt mensia ako o!)}~ilck~ <lang).

• Akq J11 iesro pokcja

a I.1St.U{JlI mala by by( poklal' mozno Co najdale] od

h lavnebo vchodu a nernala J?y 11 ra 1'11(1 t" 5 ku peJ'lllI 1.I. arebc we. To totizmoze viest' kzdravornym t'azkostlam (strana l)O).

• Dobry spanok pouporuje predovsetkyrn hanrnon icl<~ stv(jrmmit' 11 7:a.riadenie

rnl t'S! r1 osri.

POStel'

J)6te:!Jic je, aby sUlla podra rnoznosti ria ,!m teste naiVY!:S~i harmonle", Toto

mtesto sily rnlestnostt (strana 58) "pto-stredklJVll bezpccnusta napomaha nplnernu uvoi'nernu .

• Mala by byf CD najvlac .vzdlalerra od dverf a okna, Jel Cell) by malu Spt)(fVaf na uaavrete] stene iak; aby 5tl' mal i prehlad 0 miesrnostl. Ked' paste]' stoli podslkrnou st rechou pod k roy i a, m{);te to posoblt' tiesntvo.

• Postel' by nernala stM' medzl dveraml (I oknom « mkto nespr ral1. n,1 "autostrade energle", Niisle-(lkuOJ by rnohla

byr nespavost, zle sny

a ranna vycerpanost,

TYka. sa to predovsetkym

paste le lJ rniest nene j bl Ji.S!e k dverarn. Napravu iakejto sHuti.tle mozno dusiahnut'

PflAX 11'

predelenrrn rntestnostt, Vll'Qdn~ [e stredne vy:'>oka kn I tnl ca, parav;1 nalebo [cdnoducno laVeS, ktory sa vece r za tlahne.

Ric:Senfm mOte byt' a]

duhovy kry~t;\_I·l.avesenY pod stropom rnedzl dveram] a postelou .

• Ked' mat~ Z,] postelou okno, mill! by ste ho P()e'ih spanku zastrief zavesmi aleho roletarnl. V opacnnrn prtpadebudere mat

Byt a poclt olalla

nechranenv ch rbat: en vedte skor ku krrovlte m u stlahnutl u ncz k dobrernu uvol'nen iu.

• Ked' v(l~a postel' ~tojl v mie.')loosl1 priecnc. rna Ii lJY sto prest a va t' vznlkn U l1 [raj u holm k. NevyufltCi orvorena oblasf Lullz vnasa do ;>:ivota nepoko]

a nesrabllltu.

Daisl tuibytok:

• Uprednostnlte nabytok snzachlerrymi rohrnl,

alebo prtnajmensnm

rrlkqrte osrre hrany

l1o(ny("h stoltkov deckou, postsvie dtl kuta alebo nil rob skrme rastllnu - "J1evidILel'rl~ ~jpy" OSl rych itl'.in toti2" m{)zll rLl~It! ~1)<1 nok (str3n<l 26).

• N:!:llylok nesrnie ,,(IllS if" ."'i pCi I nu. l'reto

by III a I !l1 a f svcelu tarbu

d nernal by :~tM prLllS blizko postele.

• Zabudovarie skrine

protl reti.a 1'1iLiskej potrebe [)Q zrnen e a casto IJ 10 ku i u oa i tep~.1 t< z(lI1Y rn i estI10~·1 i. Kto mil v izbe malo nabytku, s ktorym sa d,l Irybar', [e IHt Will z po h ]'mhl lepste ("eng Sue]. 'ikrl na

!> posuvnyrn: dverami

jl redstavu [e $<101 ost i:I t n U

rn il.'s\ rI ()~~ (pi:! kua). N esrru e sa s [<II' ko 1ll0fOU na harahurdy, main by by( dobre osverlena it pl'l v tdelne verrana, Odporll("a sa levandula a Inc prlror:!ll,e vOI'tav(llatky a opatrenla, ktore d<ivajt.'i cch i du pohybu - $taci f1e!aky rnohllny predmei.

Rusive enetgie

Vyvarujl€ sa zrkadlel

v spaln i, Casto SCI prfCin(Ju problernov so spankom.

lebo U mocnu]u fuSlVe energie, Ak mate v spalnl zrkadlo, skusre 1"10 IHi not zakryr; aby ,>le ztstllt,

t:i skutocne nepCJsohi rustvo .

• Ked' nernate z postele vyhladna dvere,

put rebnu kontrolu

mMele tiskat malyru

zrk idlorn T1<1 spravnorn mlestc. 'Ju sa tl;'da

mM.e zvoln' malt! tin (zrkad lu), <thy S<1 zabrantlo viiC'lienll.! prohlemu (ueistote).

• Itticlia\)udlk so

svetlelku] uclrnl L'l.sticami m{)~e spClsohnva( ext rem ne za (I~(' 11 i e. LepSI e urobtre, ked' budete ol~las(

spfl n ku 1I d rztava ( Co

nnjdale] od takehoto ruscnla a elektrlckeho prudu

(strana 57) .

• Ked' st neviete odpusut' televlzor v spaln i, tak 110 rnajte tak dalekood postele, ako ie len 1l1(J~n!J, a vol're rnensr prrstrc]. Na not:

hn schovalte do skrlne

a I ebo vvri a h ni te zastreku, Dhajtc na to, aby vo vedr.aj,~el Izhe nespal ni k.1n pri stene sruerorn

k tcievfwnt.

• Z611,(J nud Ptl~td'nll

by mala by(l"o najrnene: za·ra1eml. -ratke lamp),

nad va!!fm telorn aJebo pol lea ~ kntharnt

nsd h lavou x.aprJ(1)uILi tlak a naparie. Mall

by ~te Jell co nilli~kor Odstranlt'.

• Trarny vyentevajuce nad postelou 7.U stropu motu pod bne ako pudzernn pramene vlest k zdravotnym alebo cltovyrn porucharn. Prekryte tell neja ko (hod a] latkou) aleho opatti'tE' postef baldachvnom, Tyrn si vytvnrite akusl [askynu

a raiive: brvna zrnlznu

7. v sho vedornla.

Farby

a obtezy

Na .kval i tu spanku vpltvaju aj farhy v mtestnosu.

• Vel'rnl dynarnl ke larelrne tony, pov dzme cervene alebo zlte

(strana 67), mozu V "pain! il.:'dnak rozptylovaf [ecnak tak 'J I ne nahtte prostredle skor ,dmr511je spanok, ktm)' Im'i shi7J t l'La zotavenlc.

• ldealna mlesmosr' na vpanle I>y ma~a mar dostatck vlastnostf jin (strana 29) - chcetc III

Spalna ~ micsto ua zotnvenle

predsa rnat' naplno "otvorenll" doveru,

aby ~te mo 11 ll regerrerovat. Vol'te tepl~' a ht;lrmonlz\,ljuee farebne tony a upokotujuce vln ive 'lZury. Modra sice posobl upokotujuco,

no mali by te <;<1

vyvaro a( U11aV(HllO lrej farbe na vel'ke] ploche, lebo potorn rnlestnost poscbi chladne.

Neobycaii1t'dlJleZity [e 0'11 vyber spravn 'm obrazov, Ovplyvnuiu vase prostredie dnorn

I notal! - vyherajte 'il kh naoza] starostllvo!

• Zai'a)tuju e mot ivy, naprlklad obraz cdumieraluceho

lesa, fotografla neobtubeneno predka alenudeprestvna k.rajjna v hrnle mozu trvalo ovplvvntf naludu, a ryrn <II pohodu, 1\ ked'ie vsetkeho vela skodl,

a] takzvane posvarne motivy, t1, prtklad obrazv

v~i!1cl1, mM.u blokovaf vol'ny osobny rozvo], zvl;l:;r v sexuaine] ontasu.

• Do vase] Inttmne] obl: sti b sa mali dostaf len take obrazy, z kiorych rns Ie. vy

a va~ pa rtner/ka dnhr9 rtlcil a lch energra vas neubtta.

Rast/ilJY

Ra~lHny v spalnl predstavujU osobun ternu. Symbollzujii zivot a rozvo], i"im enormne obollacujo nase prostredle, no rile kazda miesrnosf [e pre ue rovnako vhodna,

Tleto "zelen~ pluca"

totl2. produku] Li eel. den kysllk, ale v nOti 1Q

to opac.nl'- stavaju sa [eh konzumentmi.

• V rnalych. zle vetranych spalnach by nernalo by!' prtvera rastl rn, pretoz€ ukr<ljlllC 7 mile) zasoby vzduehu.

Rob pertnerstve

Na len treha v spalnl mimorladne dbat. Lez! vpravo V2i1(h I

od vr.:hodu a vacslnou hyvil zaplneny kruharul, kllrt6mn i alebo nevyzeblel10u bteltznou il ~Clt:;!vom .

Urobte <; tejto zony [edlnecne mlesto, ktore bude symbol! ky vyjadr vat' to, ('0 pre vas znamena

.. flAX

82, Byt a pocit blaha

vydareny parrnersky vzrah,

• Skurocne jasne posolsrvo prrl1a~a [u predrnery,

ktoriE vy osobne pocitl.ljC'lC' aka vynlmoene a vyrazne vyrnbollcke (strana 71)_ Kol'ko dubre] chi utkvi va naprfklad y nenapadnom okr dh lorn kamlcnku,

ked' yam pnpomtna rornaurt k(1 nee lasky na grecke] pl,m?

• Keby ~II! W chceti ~ku.~HJ $ rastllnarni, potom by mali by!' naoza] zdrave

a ldealn • by bolo, keby

a] kvitli - \dl v.c I1<.O l)rekVlla wI] vzrah. Najvhodnelsle farby su cervena a ruzova.

V pripade, Ie I'Oh partnerstva hy hol II vas zdobeny prevazne kaktusml, []('m6zete ~a cudovar,

ked' vase kon Iii kty s i ny rnl Iudrnl su sku! neosobne, bit neb! daj este a j

.. pich I'ave" .

• klealnymi pomockaml

v oblasti partnersrva su okrem dobr 110 sverla

\"Ias a radosr") ill dvolrce predrnetov, Takze obraz osarnote n~ho st romu radse I nahrad'te mottvorn Ilc)<lkel1(l spolocensrva tsirana 42).

Kuchyna - zivitel'ka

Kuchyrra [e popri SpM!li d ruhou n1l1d6Iez.jtei~ou mtestnostou bytu, Pnpravu]e a III [edlo, ktore svojou kvalltuu

11 vlneuirn drt.f exist nciu a zdravie vserkych clenov rodiny,

V prvom rade ~i treba posvietit na urniestnenle sporaka, V stare] CII1~

sa kornpl.ikovanymi metodamt prlslo na to, akyrn srnerom l!y mal

. ~pOI ;110: slat.

Sportik

Na spuraku prebleha "ohnlvy proces",

ktorym vzrnka ieOlo. Tento del podstarne meat ·Sr1) kturu potravln, a prelo via aka cokolvek

tne ovplyvnu]e rO:;obeni potravy lele "Rodino)' kuchar" I sa pri sporaku mal dtd to najlepsle

a najbezpecnelste - potorn budd vlbracie, kture vyslela do [edla, naoza] pndporne

cI [)O~IIJ~ u[UCf!. ~ U~ka

prech adza cez za I udok" -

II naopak, ludla sl zlou ndladnu a vrtochrnl prenal)ajtl svoju fru uractu

do [edla. U~mok [edla ovplyvuu]e nlelen celkova nii lada, a le a] til, Cl sa pri vareru cilite bezpecne. alebu urcitym sposoborn

v ohrozcru.

• Sporak by rnal byr'

urniestn >11)' ta k, ;tby ste

mali v kuchynl prehl'ad,

Ked' za .ebou mate stenu, posobrte dojrnorn sily

a centrl fV!'lY, Jedlo stce nehuue chuttr Intic, <lie

bude mat" lepste, iemnej~ie kvalrty, '1'0 prlnMa harmorrlu a stablllru do rodlny,

co [e nesrnterne doleiilt'! . Mrrnochodom: rYchlo zohriate [e llo z. knnzervy alebo z .ITIIazn icky nCli1{Ue nieco take peuuknut.

• Spurak, prj ktnrcrn pracu jete chrbtu rn ku

dvera m, mr..z.ett' ta hl UZ.()VI:lt' pornocou zrkadla (na stene nad sporakorn) alebo krehkou veteruou zvonkohrou na kucllymkycL1 dverach, Zrkadlo Llk,ite

dver • t In kalde potenclalne prekvapenle, zaual' co zvonkohra

I nfnrrnule uSl, i.e nlekto vstupiJ do mlestnostl.

• Sporak a drez - teda ohen a vuda - by nerrial! star bezprostredne prt sebe, fm1C voda zahast energtu

Spora ka, 1::0 by moh lo.viest' k problemmll S penlazrni alebo k zdravotnym t'al_kustiam. Prete anitemeilzi tyC'IHO uvoch

"ko h utov"- <.l revo - u pevrrite na stenu neiak,y dreveny ozdobny predrnet alebo varechu, Chladnlcka, rnrazntcka a praCka taklsto re prezen tu III prvok

vndu, preto by mali byt'

()(J spo raka rre] a "1m sposcborn oddelene.

• Ked' Ie h 1!1 ko rnlesta 0;1 varenie okno, m();::e sa kuchyna prlrodzene vetrar' je to harmon!ckei~ie

,I fll.nl<ct1ei_~i('_ a ko rl igestor:

r-...._ /'"
In 1
0 0 0
V <, Mic.'iofO nil jClll'nil..' - bezstresova zona

__ ....:0:_ ...

odhlladnu c od hluku pteb'iza vsetko i!atke

a mastvne stu.pajli.cej Cehl nad sporakom a ka!de) osobe, ktora sto] f pred sporakom,

Svetlo a tnrbe

• Kllcbyng bymal] byf prtestranne.xvetle <'1 dobre verrane. Miesto nil varenlc a pracu L1Y malo by!' dollT€ osvetlene, 061ezite [e sverlo pod 7..livesnymJ skrinkarni.

• Svetle Iarby, ako ;e:1.H::I, a,syte oduene zerne nahqa jl1 ,jedloprijel11f10ll a zivotu prospesnou energlou. 00 kuchyne ievhodnii a] lahko LOnoyan~ blela Iarba. lebo znarnena C'iI;totu a [as

Miesto na jedenie - bezstresova z6na.

Je ldealne. ked'xesta od rmesra, kde sa varf,

k miesru na [edenle n ie [e ell ha - preto [e rrajlepsun rtesenrm stara dohra obyvacla kuchyna, Vat5inou [e prakl!d<:ejSitl

a a] utuhH:.i~ia itku vzdialenejste "reprezentarfvne" [edalne,

ktore S<J caste vyu!!vaiu len prl navstevach,

• Ale ketl' predsa len

ste za jedalet'l, ea k by

mala byt'l. praktlckych dovodov umlestnena hned' vedra kuchyne,

• Ak je mlesto na [edenle

v I)b-YV<lB<e, malo by by" priestorovc oddelene -

tj Lil'. neja kym kusom nabyiku, rastllnuu alebo zvonkohrou. V opacnom pripade by sa oblast' [edenla prfllS spojila ~ obyrnym priestororn a l'lovek bysa rnohot sta~ "Irvalym jN1!1kom",

• Vyiarnvanie oblastt,

v ktore] SP j('(!<iV<l, ovplyvfJ uje rodmu zvycajn€'. n lekol'kokrar denne. Prete [u zari,uJte tak, ally dopornahala

k harrnonti a pociru bl<lha. Vyvaruite sa dekoratfvnych predmetov, ktore navodzuhl nervozltu alebo napaue,

Hyt a pocir blaha

Nabytok

ledalen by mala vzhl'adom na 5VO) ucel pcsobn' [asnc

a zamven utulne - .1 nl prtl i~ st rnho (skl(l ,I ('11r6m), ani prehnane h ravo,

• Naid6lelitE'iSf [e :>t61. Odporucaju $;1 vserky uzavrete tvnry - okrllb ly, (w,\lny,~lV(lrLovy, pravouhly a I ebo osern II horn IkOvy-, Nesymetrlcke <I neukoncene tvary, naprikiad pravouhly st&l Z() l.O~ i krnenyrn \

rohrrri, pOsobta dlsharrnonlcky a sk6r

(';i nesknr vedu k.hadkarn. V takointo pripade pomoUo [ednoduchy obrus.

• ])0 stredu okruhleho stola If' vhudne postavlr' nieco

h ranate, do stredu h ranaieho stola nleco okruhle - naprtklad rnaly aranzrnan

z kvertn, vazu alebo ~Ideneny tamer,

• TrhHny na roztanovactch stoloch p6sobia skutocnc OdUel'ujlk'o, CillO'

n e podporu 1 (I korn UJl i Kaci u. V takornto prtpade taklsro pomoze obrus,

• St61 by mal mat pevnu, rnasfvnu dosku. JE'd<l.lcnsk}'

~ t() I <':,1' 5],:·] a alebo ple :<iskJ a vyvolava dolem, akoby ledlo lieralo. ()dhlilldnul" od fa ktu,

it' prl takorntn stole vidno

a] lllihy hostt, vyvolava poclt "lietall i,l" n e i stotu azma tok, Z tohto d6vodu nernoze naplno vyniknM kvaltta ledl,l.

Vol'nosf

V detske] izbe

AI deti Coral. viae poct(ulu narastajuce po!iildavky lla~ej uponahlane] doby. i\ pr~VI." 0 to viae potrelruju zazern ie~

ktoi"c IITI poskytrre ~t11 b i Ii t u C1 istotu,

Nesrnlerne zahudat' na tn, ze tane dt'tske roky

rozhoclu] U 0 spravan f I.'IOVe!,.:a v celom zvysku [eho .exisrencle. Vera dobreho rnozno mobil' HZ vyberorn mtcstnosu na detsku lzbu.

Priester a nabytok

• Detske izbv maj~i mat dostatok.slnecneho svetla a poskytovat'dos-tatocny

p rl ester 1l.1 pol, yb. Deli by mali mat k dlspoztcll vaBle prtestory. pretoze

nil rozdlcl od dospelych

v nich den nodenne travlu vera casu.

• V zau) rneoprlrn istickeh,n .1 zdraveh 0 dospl eva n ia by

vyhavenie (\e\skej lzl)y malo pozostavar prevazne zo svetleho <I J'allk~h0 nabytku. 'I rnavy a ta.zkY nabytok 11e()~()lf kJ('hk(l$.ti d]I;'('lt'a. Ml'lz(' to vlest

a~ tuk d',llt'k(), "ede(i

stlno trpiace obruedzeniarni (6 uz prostredructvorn nabytkualebo v d(J~ledkll· rod in nych vztaltov)

S(I nachylne na poranenla 11 zlom .... nln y kos n,

pretoze podvedorne b()luj(1 protl pocttu .srtesnenostl

a neunosne] III tere z;)(aze, ktore] su vystavene,

• I)etsk~ pasrno sit nachadza vpravo v strcde prl pohrade od vchodu, Akna tornto mteste stCljf skrlna aleho Iny maslvny kus nahy Lk.1I , rni'lze

sa sta t. 1.e v<l~e d \ eta bude trplet' vyvojovyru: prchlemaml. Lcp~i{' je nechar' te n to p riestn r ~·o ntIJvoJ'nef~i a narruestu nabytku ho vyzdobit'

ob raZITIJ al ebo JJ1 yrru predrnetrnl, kl(lre ~U dlefa'l'u p rospes ne.

• Ppstel' hy ,3 111<11a nachadzat' v sllovom poJi rnlestnosrl, i'fj,e ptlsuvislc] ~l~nc Co naldale] od dvert

a okten, ~Ikma strecha nad postelou mel rovnaky ui'lnnk a ko tra 111 (sHa n ,1·81 ).

Vol'rmsf v dctske] izbu/Obvvacku - rni 'S 0 stretnutf

• ~t()l na prcbalova nle dieta!'" maze hyf u rntestneny 1~IH~i(;! [1ri dverach,

pretoze s-a 11<1 norn odoh [<iva krat~f, vel'ml akuvny proces a dhda Ie tak ti onak chranene rnatkou alebo otcom.

.1.:.1 krrontck vplyvytelevizor, stereovcza "lebo j1ol'ftal' vyvolavalu naparlc. cl preto hy mall byt'

II rnl e~t ue ne C'r) n ajda I e] od detskc] lzby,

Miesto na ucenie

• Pisa I st(,;ll~ 1ll.11 byl' urnie: rnen < rak, aby mill dupadalo dost' svetla

(5Lrana RB) aahy dleraru ponukal optlrnalny poctt lstoty a stahlllty (:;tr.lIld 58). • Ak [e St!)1 v,Hho porornka umlcxtneuy rovno oprotl oknu, [e to vcl'mt ncv}'!1nuna pnloha, pr toze nell rnozn ute diet'at'u vyhlad na dvcrc

d 0"r1:;'111 tnho to niek\ore deti zvadza k rojceniu. Nevhndne urn tcstnenlc pracovneho stola va mOit· prejavlt' rym, it!;' d ict'as<I vyhyba svo] III U

(sla bemu) m i estu n <I UCI;l n i 1I a urieka sa lnarn, Naprrklad zclrzuje sa prevaznc

v kuchynl, kde ie JNUn}"' puhOSlillll}' ~tr,1 v byte, alebo S<I nairadse] uti \' postell.

V takornto prtpade

IWpO 111 011.' n adava n ie, DVe I'a Ii!p~i 1I napravu dosiah nete prernlest nerum !l.abytl{!l

v rietsker rzbe. Ak pracovny ~t{\1 (llocll!:' ta k, ally ~,I dil1't'a Ilclrh,hlzalu v poztcil 'lily, bude robi!' uornace (ilntw 0111110[,0 lah: ie

a efektfvnejSie.

Obyvacka - miesto stretnutf

• KlO prl prtchodc 1.k1)TIOV vlcll akn prvll rniestn sr onyvacku, mMe ~~ povazovs t' za ~t'i:lstn~ho clovcka. okamzhe mystr na uvol'nenle, a preto l'ah~le zanecha za ebou \.1etok zrnatok vsedn ho di'la. hll1ki:ia tohto prtestoru [e I!lSnll: nil I,cunej strarre

sluzl rodine (Ik~) rnlesto

stre nuu a (1.1 rlrulre]

trane III ~vycalne prijlrnarne svojich host].

• Atmosfera tejto lzby Ie vel'ml d IIe2il::i - mat by v ne] panovar' PO it blaha

,t pohndlla. Potnrn 5<1 tu hud\'1 radi /.drl:hl\r<l( vSel.(j clenovta [Odin)" ~illl sa podporule ajrodlnna harmon ta, < krern tono

S,\ tu budu dobre dlif <lj vaSl hosrla.

• Ak je obyvacia rntestnost' vel'ml vcl'ka, mall by sre ill n'>zdelil! pornocou vliL'Sfdl rastlin aleho dellacich stlen na vlacere ohlastt, preto',e v rozfa h Lei rni estn ostl nloz-e dochadzaf k strate ~clli.

Ak jt' i2M,! \'\'I'l11i n1<II!I,

mall) by v [lei byt' lha zcpar kuso verteho, ntzkeho nabytku.

BI Byt a poclt blalia

• PrIst roil;!, uapriklacl relevtzor alebe srereovcza, zostl riu] u aktlvttu

a dynarniku v mlesrnostl. V~I'ke rastllny vnMaitt (10 prlestoru vital it u,

Pohovke

• Obyvacku 1.i1riad'te tak. aby bola najd61ei.itel~ia cast nabytku no sedcnle urnlestnena prj uzavreie] stem! ~ vylll'admn n a pekne vecl v Illil.ko~ t L Pnd l'a moznosti by mill byt' v tornto srnere balkan s kvetlnarnt alebu .lilhrada, pretuze _P(JL11'aci na ne navodzuje

pt)1;.. i I tl lal'ky ,I 2JVlJ~li.

• oAk it:.' rl.llllWkd umiestnena v strede mtestncstt, mate "otvoreny" chrbat.

V rakornto prjpade rrmiestnite za pohnvku vat3iu izblJVu. rastltnu, poprlpade tam skusre daf Iarnpu, dellacu stenu alebo ni,eCo podohne

• Kresla vyjadrutu sklon

k lndivkluallzmu. zarlal' <.'0 ~i roke, prlestra 11 ne po novky naznacuju, lee vo svojosn svetoobraze mate miestn

a prlesror pre viae ako [ednu nsobu 1<1 tyma] pre viae ako [eden nazor),

Svetioe teplo

• V lei to miesrnostl je rrurnortadne dC.lleLile f)e,:\.ibjJne a pesoblve osvet I en ie. Aby ste podla kon krel ne] situal~ie rnoL!li vnres r do rnles most J vlac WCI] nstl a i asnnstl alebo lIO~ii'ih Iii II t irn neis1u armosteru. mali hy ste

v oby,:atke urnlcstn i l' viacero zdrojov svetla. Ako doplnok k stropnemu lustru ~li vhudne nastenne svrerldla, St!.ii~lt"e lampy a systemy neprlarneho osvetlenta. Mysllte na to, ze .pn li~ tmava micstnos( rnoze sp{)~ohl~ .zasraveri i~' tnku energle

(SI rana til )_

• Nac!tanie v kresle

a spOhJ(~ne posedenie S,l nallep.~ie hndia swlnvc:

a stojace lampy .. prlamvm, neprtl i~si.lnYn1 svetiorn zboku, Svetelnv kruh

by nemal byl' ohr,wiCeny l)fili~ osrro, pretoze

v tom IJrfpadl' vznlkii

pL"Jlj~ vel'ky sverelny kuntrast rnedzi kriihou a okoltm .

• Okna d dvere na terasu predstavuju vel'ke otvory

a ryrn a] vcl'ke ('Berge-tickc Jl rlepust y 111 ed 71 VI! 11 t rom

a vorikajskotn. V zziu] me harrnonizacie d siabUiz{lcle energie [c vhodne umlestnlf ria.ne duhove kry~taty. ()bral.ky alebo zvonkohry. 1< po ko in e]

<I vyrovnane] kllrne

v mii:!~tlmsti rn6Z11 ako "slrllzcnvia" v obla~ti okien vyrazne prlsplet' ell okrasne rastuny,

• Taketo sprlevodne opetrenia maitl vdk9: vyznarn najrna v ztmnych zahradach $ vcl·k1mJ sklenenyrnl plochaml, Pupritorn by ~le rnall zabezpect t III lint l,ust n:ti e oklen kv61i ochrane pred prla 111 yrn 5J necnym

Zia.re-n lm, ako ilj ptc)1i repelnyrn .c;lralam v zlrne

• Kachl'ove pe4.:e 11 orverene krhy vylvaral(1 prilemnti atrnosferu v rnlesntcst}. AV~<lk mali by ste si jell PUS-!ilVi-( Iba vtedy, a k predpokladate ich hernt,> vyuztvarua. V opacnom prlpade by bola nezrnyselne L'lokov<l11a cas( rntestnostl

a okrern toho by korrunorn z, do m u s t1stavll e u n i ka;[iI energra cchi. N!\pr<'LVU

v takornro prlpade predstavujri dva I'azko posobiacc, stabl I izu] ure

predrnet y po prave]a lave] <trane krbu. Na vyrovnarue mozete pOliti! a] tTl zclrave rasti1ny (vtavu, vpravo dnu. rfrnsekrbu) alebo.zrkadlo na stene kouuna,

• tdealnym! farbarnl d.O ~'llYvaCkysli2.Jlai zernlta, krernova, 11(~2.ove <1' teple jJa~tel,tlve odttene. aka aj svetlozclenc alebo ryrkysove odtlene.

P'''AX

Zona kreativity - pracovria 81

Z6na kreativity - pracoviia

• Dnbre spravypre l'u(lf posaunutycb praeou - a] varn 1ll07.(! v dome CI v pnki pt~ni6ct' feng sue].

Priestot a ruibytok.

.MiCStrl0S(, ktor(l ~.i v byte vyberlete .1 ko pracovnu,

by sa nernala nachadzat' hued' PrJ vchode (pnz.ri a] stranu 78). Vtedy tLlU2. plynle prtl i~n;:\ pozornost

a energta priarno do pracovneho pl'ie"toHI (1 [e vel'1111 t'a2ke. uZ.fvat' s.! sdl(.rumnY llvN hcz toho, aby ~t~ nepornyslell na pracu, Prete tok energte clelene odved'te rnirno dverl pracovne. Tu sa ztada napaditost' ~ nlekedy ~tat:J priecne ulclll~ kobereralebo u mrestrnt atraktlvny obraz, ktllry.bude putaf pozomost. Pornocne posobi duhovy krySt<lI, umlestrteny rneclzi vchodom a prao.;ov(jou,.klOTY 6dkli\i't<l pnld energle o~1 prarovneho prtestoru. Dvere pracovne PI)(,[I'<I moznosti zarvaralie .

• Nabytok (01.102.10 tak, ~I!)y SIc 'led!:'li na sllovcm mlesie v ilbe(.'itr<ln<l 58 I.

Nernalt by ste sedret prlarno pred oknorn, pretoze to ndvadza pozornost

a rmr.ptyl'uje (lhl, avsak ta~iSW nit" resne pred stenou, pretoze to! pi.hobi ako

\ \ \

.. __ 4j'

-_ - &

[rnentalnaj bariera. I'd priechode dvero-okno (tarn. by sa si6J raktsro nemal vyskytovat) pomM:c dunovy krySlti I nil okne, kt(lcy 0<1 r.!1.a ech I \]Jat' do mtestunstr.

• Oblast' Z~t varni predstavute va.~u mil]III11Sf. T<\ by

mala byt' uzavreta, Cif.e

steria La vaml by mala byt IlCZ obrazov, spi~ov alebo zrkadlel.

Byt a poci L hlaha

Pise cf stol

• Pis-ad", stoly by mail

hyf to najrnene] zapratane

11 Co nalupratanelste

U$pe_~t1f obchndnicl rnaju upratane pracovne mlesto aj naprtcktomu, i;e sli vel'ml zaneprazdnenf. Ntkto me Ie sdlopny vybav,wX\(

deslatky z<1le2ito;SIJ nann

" hrornady nevybavenych t!ok~lrnentov odvtidzajll poznrnosj ad podsratnych veer Skuste, akn oslobodzuluco r()~ohl

u pra tall~ P racovne m i es to, Predpokladorn [e vSak dostatok prlestoru

v skrln tach a regaloch vo va ~e_1 1111 zkost I

11 prernysleny sposob uskladnen ia,

• Vhodny tvar stula m(l~e znamenaf podpuru urclte] ell! nost]. Pre ludl \ prevazn ekrea t lvnyrni

a kcmunikacnyitn uloharnt Ie idcalny okruhly alehn llv<lJny slbl- naprtklad rntmorladne dobre sa pri nlch dart tvortvyrn vymenam nazorcv, Naprotl tomul'udiu, ktun "praCUIL1" lavou polovlcumozgu a vyuzrvatu prtarne a analyttcke rnysleute (naprlklac1 ul.'ttlV!1lci), pr)CMvajl[ najJepSle vykony

za pravouhlym! stolml.

• Pr" prncovny s!OJ nle [e vhodna ani bird .. , ani rlerna tarba - predstavuju bud' ~jaden, alebo prfliS ostr$' ken trasr.k bielernu papieru, Sklenene stoly rnozu sposobovar ne.,lllhiliLu

a neportadok.

• Db,jite na to, al)y pracovny :,t()! nebol umiestncnv na prlarnorn slnku, Mohlo by to obmedzovar vusu schopnosf konrentracie ;1. predcasne vas unavovaf,

• Ak prt prsanr dopada na ,161 svetloz l'ave] bocnej xtrany, nevznlkatu

tv prtpadc, ze ste prOlv;ik/Ckil) n!~lv!" ndrazy II tiene . .':Imina larnpa by mala Ilyt! nastavitel'na.

• Ai pracovny stol ma svo]e pakua, Talll, kde sedfte, sa nachaclza I, karl eTa" > vluvo vzadu lc zona "bobatstv(l". !\k it' toto In lesto za pin ell e nozaplatenyrnl lictaml, nedokonecuou pnknll alelm nevybavenou P(\.~tou, POWIl1 11adHIei (as konar, l3(Jhatstyt) sa In62e zhrcmazdovat iba lam, kde jl1' prefl miesto. Preto rnalte roh bnharstva vzdy vol'n yale 1)(') eLm' postavte m']aku orvorenu rnlsu.

• Poi;.ilac casto hlok1.)je vel'ku Cast' pracovneho stela a 11m a] viic~inu pakua. Experti na

reng sue] pretO odponiClljl'l unuestntr pb(ftac 11<1

sa lllostatny P(lSI ran ny stoHk alebo 'i~pon postavif monitor ua puhyblrvd -rameno .

• Telefon rna hyr !HI pracovnorn stole II111 iestneny tak, ahy vyhovoval vasim potrebam. V zasade by telcfonnn S.!U1ra nernala

pre tina t' p ra COYne In lesto

a tym I)r<'i!li( v pracl. Prj pracl, ktora i~ vyrazne orientovana navonok, napnklad pri starosnrvosrl

o Z;1 knzn fkclV" by mal by!' telefonurnlesrneny v ohlastt "pllrtnel'stv<l" alebo

,,11 i:I po mocnvch pri a lerov" rlJ!yu-i nticrt na tejto strane). Zona .Jiohatstvo" [e vhodrra v tedy, at [e Ll!lch~ll pre it<l~ urClljuclnl prfJmnvym Iaktororn.

Iba pre hostf?

• Hostia vntHa! (I ~vlh a istri davku .Jnakostt" do vasno i1vota. MMe to predstavovaf vel'ke nboha ten le <I rrieketly to otvara I) ra I' >' ·k novyrn restarn. Napriek tornu vas rnozcrn lba odradlr od toho, aby qt" v rnalorn byte

\')'11 radzova II ~ peel <i in u

rulest nnst' pre pnpad, ze

"v decernbrl by prtpadne rnohla pnsr' neta kti Iljv~I'eva" .

• Ako katda Ina rntesmusf v byte, ajizba pre Ili)~11 by mala hyr.pravldelne vyuzivana (stnm,1 54),

• Nerobie z. hosrovske] lzby sklll d i sko, ka m Sfl. lIoslava v!\et ko, ('~~ ill de v byte nt'ml~kl rniesto. Ani 11<1 sklad ovan i e nevyze h II' ne] biellzne sa I~Ho lzba vel'ml nei1odl.

• Pozrire sado pakua,

v klnn.·j zone sa '1l\J$t'()Vsk~ tzba riachadza, a podl'a toho zisUt~, ktory zivo(-ny aspekt Ie si lno nvplyvnovany mlt'nk(lll [ny('11 (.:'i7.I' mienkou ok(llitel](i svera). Casto sa hcstovska izba nachadza v eblastl "sl.ava".

lila pre hO'itI? /Konecne vlastna izba

Konecne vlastna izba

• Ka1dy clovck potrebu]e sukrornnu sferu.n lstotu .. [Yi.2ha po n i 1;':)(01' k)icli stvorcovycb rnetroch prlestoru, v ktororn by srno nlekedy rnohll nechm' veci len tak, II~Clk byva prfllS castn pot I jta ria. ! 'ri ro m vlastna rniestnosf nech

[e uz akokolvek mal<\,

nam m()'-c porncct' nfii~t' vlastny stred a zotavir sa Z(~ ZI1l)l1U v~t!dn~h~l.dl'l<l. l'redovsetkyrn pre rnatky rnalvch dell a pre kazdehu, kit) lc vel'm i za (~I2.en y

ua pracovtsku

il v domacnost], [e vel'rnl dOI.t!iite 111 ~ r.' r(}('a~ (11'\<1

n lekol'ko poko] nycl1 min LIt vylucne pre seba,

• Deli Il1D;tnll vychovai' tak, aby necha 1.\ roulcov u rcil y (as na P()kOjL Zvysuje

to jell sarnostatnost' a okrern toho Ich [0 ucr poznaruu,

ze a] orec alebo nratka

OIIC,L') petrel ltlj\.l oduych.

• Vlastna izhu hy sku (i}Cnr: mala mat' sukrornny charakter, ('i2(, poklal' mu1.nu, Ilt'n1;1la by ~,I vyuzrvar na t'lk~ruti nne dumace prace, ako IE'

zeh len le alebo pranie,

• lzbu si zarlad'te pcdl'a svojlch o~olmych prl:'d~tav a tak, aby varn umoznovala maximalny oddych,

Tu sa rnosete (}(ivlltit' vystavlf pred met y a llbrazy, kU)re vyjll t1 ru [u vHSe

na] h I b~ie vnurro,

pretoze spolocne

P riestn ry 1'11(.1 Iii)' lo I"asto nelhlvol'Liju.

• Ak mall:' nCj(1.kY kollfc(tk, tJw izba [e vhodnym pnestororn na [eho vykonavanle. MllZcle hoclkde nechat' farhu,

sterec III din ne15 t raj e bel. 10110, aby 10 niekornu vadi 10, <I mate JepKJe predpoklady venovaf sa chvrru svoiei zalube.

• Vlastna mlestnosj'sa vyoiRaiur() hodi na mcdttaclu, p~e!o:J:e akn .,Ileverej 11.1" zona prospteva u[lokolenill a zalilbeniu.

• Ak )t' vasou vias! nouIzbou uornacepracovna, vytvorie .~i y ne] malu z6nu bezpecia alsroty, Bude varn neustalc prlpom [nat, ze zivOI sa m·skl.illift iba, prace, Pn

kr~( ke] uvnl'r'tujflcel zmcne rnicsra v kresle alebo nil pohod!nom rnatracl ubtcna praca ovela lepvie.

P]lAX

Btl: nyt a pocit blahs

Chulostive: kupel'na

a we

"Mllkr~" rmestnosu

pred stavu j, LI 11 eraz

na] prob lerna ti eke j,~ 1 c oblast! hytu. Z,iobchadza sa v nlch ~ VYS()kl) aktfvnyrn prvknm - vndou, ktora (lpIHt'a domacnost'

v SpllllI\/~OIl1 stave, nei sa dn ne] dosrala,

Priestor a energie

Ked' su spomenute

III lest nosu ~!l uova ne nevhodne, n i()Z!;' viljr<'l(..I'J ;:;neCisienei V(HJy vlesr' spolu s rezonanciou obyvatelov

k zdruvotnvrn alebo

i i !1<tnt""nym prob lenwm .

• Ak sa toaleia a kupel'na Ila("ha~tl..ilill bezp n 1St r~11 n e v blizk.mli vchodu,

vstupujucacchi sa cez (1dradtJV9 kanal oka rnzite vytraca. l.epstrn prlestorom pre tie to rmestnostl Ie kornec toku energle, ci9.{' '0 naid'a'lej od vchouu, abv

l! ni k,tl<l vyl uc 1):(:' opotrebovana cchi.

• Dvere 11a we vzdy zarvarajte tl takisto nczabudnlte zakazdyrn sklopit' kryt 113 mls«,

• Ak·ctwr~ ,.uzamk.nete"

z vonkalse] strany zrkad IQ~n alebo in9m predrnerom, ktor~' (id_ra.za svetlo.I)Omoze vam to k va(:sej st<foilile

it zdraviu,

• AI< Sd kupel'na nacbadza veclla spalne, do izby prenlka prrll~ stlna vodna energta

a ..:~t'atlilc celli spiacich

csob .

rvlfJ1.l;' to poskodzovaf regeneractu stl a zdravie. Priarne spojovncie dvere

111 cdzl s p<\I nOli,! lui pC I'no\! ~U nanajvY5nevl'hQu-ne.

V t<1.\.:OI11\O prrpade f-Io$J(jli ako "n.11<l1.nik" posuvna sb:ri na, LepM je vchud dtl kupel'ne z chndhy,

• Ubajtt' nato. ao)' tel(l vase] postel€.' nelezalo pri stene so za budova nym i odpadovy rru rura III l, resp, \ld.tl'iavajt·t> od taln' i to steny ods tu p, P(J.hl0<.i' m\')te.:i I l'lela k<l izolacl a.

Svetlo a Isrb«

• Kdpehl<l a rcaleta by mal i jJJilf okrro. To hy 111"I.a lryf [edna zo zakladnych poztadaviek pri kazde] novostavbe. Ak to nle [e reallznvatel'narreba vnurro dane] ruiestnostl errergetlcky postl nil'. jasne svetlo,

prfjern ne larby, th:1I\()vy kry~t;jJ' (plJ!)()I~I a] bez \lnk<l, avsak rnustte [HI <'<tst(:iSh~ t'i.~tJt), mobil alebn ~plrjja DNr\ porrrahaju skvalurur ~laby prlester,

• DIJajt€' nil ((I, aiJ)l 11010 zrkadlo v kupel'ni d,)stat()~1I1' vel'ke (suanc164). Svetia pri zrkadle nesrnu oslepovar alebo vyvoj<1V!1t' ti~l'l, Filrili! sverla Inl1 by( lep!:! a btela. Ak urniestnite sviE:tidl<i po oboch stranach zrkadla, doslah nete OVd'(1 rovnomer neiSic a prtazn ivelSle

(lSV~,t1 en I e tv;! re.

• Dobrym i farbaml pre kupel'nua toaletu Sll kombinaelt' blele] [I l'il'rncj v spojeru

S urerakmt syrych Iarieb, ukrem toho rutl,)ve a 1 ne pastelnve ocltlene. nil.:'k.edy a I [ern rre sttHJen~ic odtiene z('l~n('j a I yrkysove] farby,

Schody - vodive drahy c:chi

:-':Lho(ly 5(1 spujovaclrn cl<inkum medzl jednotliv9mi poschodlaml. V sulade s Iym by mall byt' vol'nc

it podporovar' rail ky rok energle. I"rim uzke 5cllotlHti'l 7.viizuj(1 energtu vy/tMtl1 posch cd (.

• Ak sa schodisko nachadza presne oprorl VLl1no;JlI, rna to .za naslednk strarucrlu. Torrurto efcktu zabranl duhovy :krySf<iJ aiebo veterna Ina.

• l1olel.lte [e osve t11' 11 le. Schody ~(j dobre osvetlene vtedy, kedsa sverlosf voumovnydl /1 ;.:vis19<:h ploch zretel'ne odl i~lIi(!. Nesmu vznikat' rlene,

ktore ~p6'\jbuJlj. potkyrrarue .. prj dlhorn schocllsku pntrebulete vtacero lamp. I'rve svietkllo s,) lim lestn uie spravidla Had vchod

a d'nlI:ie nad prvyrn odjl()cfvmll om,

.OI1r;lzy mM.u )innl6d prj ri aden i toku ene rg ie. lvo I'tt? motivy, ktore obsahulu symbollku stupamn.

• TOClte scnody b)' m,111I'ly( energerlcky ~to:1hi I lzovane, Na tento ui:'e.lsa dobre

PRA-X 9t

Sch ody /Odk ladac it' II ri esl {try (Pi vn i ca

hodl larnpa U rmestnenana strope priamo nad schodlskorn <I zdrava

C repn tkova rus tl i na na zacratku ~('h()Llj_~kfl - navndl to stt:J pall ie cchl,

Odkladacie priestory - z6ny zastavenia

V~etko, co j~ (";I(j lo;'l:t~rje. predstavu]e vlazanu hmour a od urc1te!1o mnozsrva tq nevyh nutne vedie

k zastaveniu d lebo ;r,ZI hatarii u - to ie vYZJ1 a III vy razu ,,0 bla.'>t' zastavenla" .

• Plccha lmm6r a ~krfn by rna I a hyt' v porn ere k ce I kove] pioche dornu mlrtlmalna. T(~ viis Ill~ nuut k ukamziternu zbavovanlu sa vsetkeho nepotre])nello, poclobne ako prl (lcl.Slp lela zh<ivujete

OT!f<1 J II zrnus .nepotrebn ej ziit'aze este predtym, aka sa ne'-ia([1.1(,() nahrotnarn, Udrzule 10' vi tal itu a )JtlITl:iII(l lpp~je sa udrztavat' v chode, Zivot sa stava l'all5!.m, prebleha s rnenstrn poctorn [m~ka?:ok a blokdd.

.Odkl .. ldacf prtesior by mal obsahovar llJ(I skutocne p\)trei)n€ vecl a okrcrn tOlll) by nemallly!.prili~ pi ny.

• Osvetleri le must byi'$illll~

d iasnt~ IIi vpripade,

Z(' sa pouzfva i ba zrledka Sve 110 d opo mil ha

k (llliaO\, nem u pohy bu zastavene] eel'll.

• 0 Z vy~en II dyna rn 1 ku S<1 moze cloc1R10CIl~ postarat' mobll alebo spirala ONA.

Pivnica - nknll'ovstvo tieriov"

je priam neuverltel'ne, kol'ko ibyl-o(nydl harahurd ~il nachadza vo v~icS:i[]c pivnrc alebo 11.<1 povalach. Mnozstvo rudf mrl sklon na [edne]

st ra ne ud r1.1'lVat' l')yl <.,'{,; iSIOm CI upratanorn stave, no na druhe] strane casto horlrvo prcpchsvs plvnlce a povaly, Mnohf t1(iJeSln!ci mollch kUTZOV hovoria. ze upratovanle lyClltO

Ilrk.'>W rov i rncasro pad n e fU:Lko a nkkedy it.' dokonca nabue ernociarnl. Sved(f to

() 10 m, i.e p.lv 11 lea

T12 prezenru i t' poilvedom jt:'.

1-1 povala znarnena .. stare brerneno", ktoro nesiete so sebou.

• Dllprajte <.;i t!1l~tat(lk casu, i;lvsa.k nepresraine davajte do poriadku usklednenu mtnulosr, Ze.l,:jm vam rnnoho uspechovl

92 I{eghler

Register

aknvnvanle (chi 59 akupunktura 2)

.J kva rl lim (jl) .irnnlet y l2, ;'i9 anill('glc 26

l\nal}'Z~1 sucasneho ~1;l.VtI [.I, l2, .18

nrchuekturn 4X atmosrera 13

- vvjnsncn!e 7.5

h~mhll"IV fI,wt~' ]'2, S'I BanI-. )fChina II, ,,;:I h\!ZP\1UH)'ir. pml! 71

\, lahobyt ~2

bohatstvo H,-42, 69

byr 12, '''-+. 7'J

h)'lL'Vit srtuacia. annlvza If>

Il:r rnonla Ilci!i\y dnlllll :'iJ, 75 I"~I~ 74, rr

liIT(~mWa (hl.l'IG' vnd;" ~11 r.it 1.">. -{<I, 'H

Lrklu~ l«lnln,ly r

Lyklu~ tvr)j',t'nIJ JZ

cyklus ~ rvcrna J2

ceh I 22. :H (pozrl a]:

[(!WV,l cch L sa-cchr 1

.ikrtvovante 59

- m;,d")U1ttlk 2.'1, {; I

- ~UlIlT1,\d~ 52

-vasravenle 2J, r.l. 41

{~Inil K

,'Ins!;" medictna 2J r":fns,ky rmlr 9

C'Jstl'n 10 energi s«, 7.<,

tklfl rry <12, (,r;

d ~ign-b}'1 12,:'i~ d~tsk~ Izha 7R, 8<1·

dezi n fikllvan te 7,~

- salvlou 7S clla1.rtlc()v;) podlaha 7H dUIII

- ~ rastl: rry 75

- CJstl'nile energle 7 S

- dnrnace "wleralll .i7

- ii.!eall1y-46

- ~t<Hy SO, 7S

- stnvbu U. 46

- ~Ll'ed43, 64

- veri 0,1 77

- vnutro 54, 77

,Irolk ·.7

drcvena I ,'.1 Iii 11,1 78

II L'Jll. >V~ kLy~l::I ry 1;5 lil'l".rt' 24, pO, (is, 7(), fI(, - uverova hurfa 60

- vsrupne 77

clckrrrck prrstro]« 57, gQ, ~5 elektricky ~mo~::,1 elcktrorozvody 'S7

~'m,ki~ 15; 34,44 l'nl'IKi,l22r

- bl"k;ld)' 2;1, t'il

- dlfll'JliUJ 2&

- k(}nn'pt SO

- odstranenie ne;l;' uvue] e Sf>

- SVQ1Jl~ sorrlace e. 61

- tuk 21

- zastavenle 23, 61

en 'rgia dreva .~ 1 energtu kovu 3 I enl;r.r:l.~ rny~lil'nl'1" .H <'lItirgi~ ot\l"tal

en .. rgia vt>\ly 3] energla zvrne 31

<'srl'll ka 3h

Eur6pil, !(,11)1 ~lH~1 v 10

lurby (,7

- pi<,.tdd\lJ stola 88

- I'r kov ,'14, (if!

- \I kuchynl 1)3

- v kupel'n] <l nil we 'l[)

- v Dbyvacke R7

- v spdlnl Rl

Iarebna ~ym hol] lea IW r; Z'y' prerncny JI, 4<; 1<,.,,: ~lIel

- pClvt!d ucenla, nazov 8

- rI17_"lrel1l' III

- vuutro 17

fllnix4(i firma !J, 4~

~eomilnlia !O Rule. sklen« 65

halog Tl(>V(' w'!)1i fil harmonta 7 r • 29, ;12 hurmonlzncla _W 11istorln R

- clorn U S()

tileuanle hytu n hluk 5.{

Hongkoog I I h,btl?Vska V)JiI 7!j, HY hrany rnuru 2.6

I md(,l1m' nilst rl1it" (,(1

(lleI!ha, Lllha 2.6, ss. 70,78

dlyb~ilka ohlast pakua 4\.1 -vymvllarlll' 59. 0.<. 75

Imi(l.t 45 In.\l,ink'ia -14 inluk'IIt ~6, .01::; fzb,l79

- ron WJla v I. fiO ,m~L1iny vi. fi:;!'

vlastna I;

illd!lll'11 78, ~3 ietWensky kut H3 jln a lall~ 29

k'll h l'ovj pe..: Ill, klln~ly 26 RUDef!;!; 78 klllll1Y rega I 57 1«( 'll"govia 41

j t)I1'1fll·B kornora IJ] kunce my I \

konrrol ny CVRI LI~ ..12 korytnacka 46 kl'lijlm.l48

krasa [2, ~h

kl'll 4:1

- otvoreny 1'16 kre!lIjvju144 krysraly 65

kuchyna 7M, 82 kulrurna revolucra y kli pei'na 78, 90

- ukadlq r,4, 9(1 kvallta vody 70

l:lllljl.:l 113 (IWllie' 1;)6 larnpy - p( zri osverlen it' lask:l I

merld iiin 23 rnesto "7 miestnovr'

- akuvovau!e (i8

- uddelell j ('l)l~h tI rn, of)

- jl'v;\ 7H

- rozdelvrue S4

- vcl'ml l11<1iii.i).j,. 77, I'lS

- vel'rnl vel'ka HS

mle ... tnosri 79

- lI~p()utivat1t -"4, 71,

- ['oloh} m, 5.t

rnlesto, ldealnc .te,

Inlt',tll, nH ucenre 26

rruexto n.Ii\'Y~~~1 harmnnte ~.'I montly 70

mosI2(,

mudrosf d S

mlhytllk 'i:'i - J'()~I'Y 26

- 't>lry .s6

- t'alk~ 7\

- typy S5

- It del'ikel lzbe 114

- v obyvacke tW

nadnildenl42

nakup pnmocny II prosrnedkov M,:i\'

napady -Ii!

11, ~t rote, feng ~uel Z 1

n:151 roje vnurornehu r .. ng §UI:!I lEi.

novosurvbu <16

ubj<d<.ty

- r(1hybliv~ 70

- ra2.kC 71

rjh1;,s" vchodu 7-1, 77 - osvetle 11 le 1)2 (lllla~LI hYlu J8 obleceule :~..:I

ohrazy 57, 67

- na schorttsku n

-v~pAlnI81

nl1\'wl<:l,a 7B, l:!..'i - kll;jll'n v 0, 83 "(lrW)! vudu 56 (It'll rana 4-1 -lIllfTlU 4(., 77 I)k!lil.e' 41i

a{ll1l. W 16

-ruSin' fakro[y 25,27 .. 'd

- vnlvv 5, 2.7

(11.: TlO 24, 26, 6Z~ 65, ::;6 - puhl'cld na 87.

Regi .ter 93

nWl.:llelllt! 6\

- km.Jrymk.:' 1'\1

- ol>YViH"ky R()

- pl~ar:leho ~1(lln MH

Sd'~ldi~11I 91 -VChlldu 7$

pakua 16, ,HI

- ! nterpretdcla :is

- ])1~.,deJHI ~Iljla !is

- zrkadlo 12,59

= znny-l l, ;'\4,76 [1E'n raze 14, -12, 611 P1S3<:l s t()! 88

- pakua 4,~; Kl'!

- v <h-;,!,kej izbe 85

r lvrucn ')1 pl.111 ;t) J4

pL:1n 11))v,lIIia -, 1,24, 18 plauovan le-41>

podl y ~\1'M II LI ~\ p[j~Il"'" R5, RH'

podlahy 78

ponovka !lh

pohvbllve obiekty 70 polarltn 2~

!lololHl, hll"~1n;1 41i poltll1tl SVl, h II 71

PCJIIl ()C ... 4

pomccne prQ\1 ri lid ky 2.4, SQ - ('I nskei z. ,W

- voda bY

pal'l adok ,~:;, .)(), 'Jl pospul jlu~t'.j Z pnstel' 79

povala Y 1

povery oS

povolarne 14,41 jl()l.l'l1l( k .. 6, 47

na svahu 71 pnlhivnl.': rnyslenlu 27 [l[)ZIl~llle 4,'>

podorys 40, ·ISl

.94 Register

pOd(lry~ny pl;1n 2.1, 2·1 p:os,)b"'nk 11U iilY.,:}1 2!:1 pQV41U 8'

prncovna 7H, i'l7, R9 prarovna klima 11 predlzba 78

predkovla 'il2

predrnet, (alky 70,71. preclm ('1 y, pornocne 59, 71 prernen«, dyn~miek~ 3.1 ]lr~ITII est n rnlio' 37

prlarnky, III h~ 23

prlanta n, 2.R

priatel ia i q, 15 .. 41. 44 prlnclp operadla 46 prIS~IJPY 77

problernovc zony, ~kllv;i;da 76 prvky, pM3J

- pli\11lIVllr'ii!! t!om\I 48

- ~pl'()~1 r~d ~lIi l'n.'P 4 Y

- vyrovnanle :~(i

rasrliny $2- - Itlnily 3-4

-<;-hor~S2

- v dome 62. tl4

-vspalnl ~I

-\ z~lIrl1d~ 51,74

rI'ZJlI'(!I.".:h I 2.S

- ukolo dorn u Sol, 77

- prostredutcrvnrn ra\Uil1 62

- toz[llyl<:llip .~g

- Z1\eufitle S:i

rtcscrue proble mnv :0 rodicla 42

:rndlnny ZiVOI 26, 85,89 ruhy 26

roz~h'{' Ill!! I 0

mSivt'elle.rgil' 57, 70, 71l, sn, G n (puLlI a I ~ reza v iU'cl1l, ~ll-(clll)

ru~jv<, (aklory" uK(,H 25, 27, :<;3

fuSiv" z('lny S8

~a 11.;;icid 50 sebahodnotente 4.1 ~l'l1l'.lhnl 58 Sheldrake, rWjlerl 27

Sd1 (HJy 20, 41. 70, 71. 91 sc ho pnost' uti r £<1 45

sila svmbolov 21:1

stlove mlesto 51;!. skladovacle prrestorv 91 ~~rli'HI 91

- pohyhll ... ~ 80

- zahudova na 80

~ml)g 83 sr.-ill'!:! 79

- ruslve energte 57, 7,1, 7a, 80,90

spolubyva[uc] 28

srtl.t~k 86

'rolr"b u prudu 61 ~lagnjc.i3 cehl S2, 61 jr~h,>vani(' 7$

'Iiltf rocl ielil 4.2 ~larot! h1wstl S6

stav blaha 12 stavcbny materull 50 "tavebn'y~tYI 4l;! stavby 9

~teny zs, 87

~Irpy 2:6

",h)nehellg.\: 9

\1<'>1 1M prehaluvaruc Ii."> strvd by,tu·n

SI resnc h IB ny 26 st ret n u Ii II 4.~ ~'mmy7<lf

sl upnnva rue vykonu 11 -uche kvell' 63

~lI~edi8 41

~\l~l'dstv"

- ru~jvy p rvnk v sused stve 53 suvlslostt 26

.Wf'tlo61

syrn holy Osnlll'" 7 I ~lImb(')ly partnerswa (;1\ <yrnboly prvkov .14

~il-cd112,'i

-]WH1(JC pri 5:1, SQ, 77 ~ej 42

~ikme stony 2h S:plr<!la DNA

~tasll~ 14,4.2; 4-1, 6<,1

1'H)IZITIWi :11

1e.]rf6n R8

rctevtzor tI!.), ss, H6 terasa 71

tiger 47

toaleta 78. YO

to.::lte Kl1odl:;ko \lJ tradlcla, I~ng Sue! fl t.rar'IlY, Slrdtl~ 17,31; 83 tvar IJIJd(Wy 34

tva r ~ 1,)1<1 64, 88

ci.cta·IS utl!ei'.:j:Z

udalostt, pozehnane 42 urnele kvetlny 63

u niverza] ne z~kQny 20 uprurcvante 55, I) I (i,dv.;mI6In(JS!l(d, n

vnrl"llie·1:I2

Vl'lIl':li~ie mlestnostl 76 vedornosrl 26

ve-)ilr 12. S<)

vchod 77

vlkicr 5()

vkus, lJ>t\hn~1 13

vnutcrue fell!: ~1I('1 2.7 v'mi.torl1e mlestnnstl 54, 77 vnutro ucrnu 57,77 "VOll.11I vietur' 8

vntinc- postcle 70

VOUI1() ;:Ivly SR VL)(jopnt! 69

vOI1l<<li~ja ubll1'lr -16, 74 vvrovnarno polov 29 vvrovnunost' 29, :I(J "YUl'llk rnlestnosu 54 V}"JlnlViIl1Jt'. oS(lhn~ 45 wlJhy 14,-11

we 7i~, 9Cl

znblokovante energre 23, 61 zahrnda SI, 74

zrihradne osvetleruc 77 t,~riadet\i" SO, 5S

1.<1Slavy 7_()

zasuvky ~7

zdravie 'B

zlmn:' r;llll'ada .'iO,IiO, 62.,86 tic sny SO

zona bohat Iva 14,42. MI zona centra 14. ·n

l.(ln.! dt!ti IS, 44. 84 zona k<lrhhy 14. 4 ! zOna nii pornocn >,,1.'1 I rrliltl!ltlv I'i, 44

ztlll,l parrnorstva 14,41 - II spdln: RI

zona rodlny 14.4.2 zona slavy IS, 45

zona tcb~I-(1 tcernrurn i ,13 ,,61"1<1 vednmosu 15,4. zon)' I'dkuu 41

zrkadlu 17. 6,~, SO

zvuk eo

-Ilryli(l

-,)~blenle ~rl z. 75

'IlIrel1ie, "lektroOlilgnelh'l<.<' 57 lJ vetn a cesra I J

t.ivnt na ene r)(1 0, Celli 22 llvotn;j ,11<1.) 3

Zlv{)tl1;J 1il.1:k1:1, aktualna 13 ZiVl)tn~ !It la~ti '-1

tivlltn' postamc 4'

Zdroje obrazkov

f<sesby; Martln Scha rf

F(Jt~Jgn! fie;

Ba u rta ISS) ~, 69

Ikl',1 Edtil~g x, 57

,1alllg s. '~, 71jn Maurillu~/VI()I r \.2, ()j7 HJHIS Relnhanl s. 51 GUnther -"'HOI 1>, 1 J, 66

ReIner ch rrutz, Srvl) ng Jaenettc Hecrwagen U.J,.o. 20/21 .W, j)O, 04, 65, 711

'i'1)11Y ')t(}IlI~/Tnrn Till \. I) 1'r.le~lriUl "Iiall~'j ~, 62

Copyright '.0 1997 by (,rille UII<J I.Inz<;r Verl<l){ t;mIJl'J. Ml'lllChen Tri'1f1S 1,1 tion It:, J LJ9H by KI ~ rn Sen CS i()vj

Sj"v~k ~dill(ln 9 19<;)8 b) I kur

GUNTHER SATOR

v

FENGSUEJ

Harmonia zivota a byvania

l. nerneckeho orrgtnatu l-eng Shul, Leben lind WObJ1en [,) H.<I.lItitlIIHI (lJ.r!r[0 und I)nl...er Verlag (,mIJII. Mbn.:hen \':197) pri'.Jt)1,-il~ Killril SCrl.:SI"V~

li.~dig(iVd:.ld A.lI'ill~ (;,In:k\~<)I/~

V Y1Vllrn,1 red,1 k 1(1r~'1 Vi era Fabiim<.>vd

r E'( hn i t k,j redn k tu r ka Rio' na t a H ra hLcliLkli. Vytl<\ lu vy{I,IV(l'ld\jv\) I k,1 r, .1. s., ruku 19')8 ;lk() '11.(1111 ~f>S. ]lUbUk,klU

,~ailill.l a atom enle ITEM, $PU I. ~ r. u" Bra LL.s lava VvtJa~111 'I'la<'I,<lrnl" 1m, spol, s r, 0., Hanska Uy'llflca

I ~·a1N RO-711S..'W4-Y

akua miestnosti a budov

,'- - - - - - - - - - -- - 1 ...

, ...

-

1

, ,

, ,

,

, ,

shiva

... ..

...

...

partn8J'stvo

...

...

.. ..

, ~

rodlna

..

.. '\

...

...

... ,

vedomosti

tehaj"fi

kllriera

-.--- .... ------~

deti

napdmocni priateliB

, ;

,

, ;

'I

,

FENG 8UEJ

R rmen!

iuot a viva" fa

Zdravie, blaho a uspecny pomocou pozlt!vnyeh energlf

- Cltlf sa doma dobre, by\' zdravy a stastny - to su hlavne clele feng 5uej, prastareho cinskeho ucenta, ktore nachadza eoraz viae obdivovatel'ov a stupencov,

Praktiky feng sue] su jednoduche:. podla navadov v knfhe s1 zmapujte svo] byt alebo dom I JednotHve mleslnostl a potom nekomplikovane as maJyml vydavkaml Z:lepSile kHmu svolho obydlia.

Jednoduehe nakresynespravne/spravne - yam pomozu nalst' vhodne miesto na mibytok

8 rastliny.

Jednoduchyml pomeckaml,

ako su naprlklad rastliny, oorazv, farby alebo zvonkohry, docleUte, prekvepujuee ucinky na zdravi

a poeite pohody.