Sei sulla pagina 1di 16
: ene , 20 E y % t . U { THU HAI od \ ran MAY Ti NH - ' TIPS twss207 07-07-2008 DE DOC -DE HOC-DE Voc So sdnh ~AC TRINH DUVE E 2 bid: CAC TRINH DUYET WEB phé bién TIE, WUT HR _ 1187 m2 be trinh duyot Web dive sit dung phd bidn nha vin ee Firefox (FF), Opera (0) va Internet Explorer (IE). Bai vidt trén trang 9 vao Slideshow PowerPoint PowerPoint la phan m&m tao cdc bai trinh chidu (Slideshow) rét duoc ua chung ‘ola Microsoft. Bai viét én trang 5 hudng dn céch éva file Flash, nhac va video vao ‘i rin chiBu 68 ching thém sinh d6ng. so sinh mot sé tinh nang co ban ca ba trinh duyét nay dy trén ba jphién ban Opera 9.5, Firefox 3 va IE 6.0 beta, CON NUA. 3. Dich trang Web sang ngon ng@ kha. 4. Bo mat dB dang moi dtr ligu dang gia. + Cong coy lay thong s6 mau, 5. "Tuyét chidu ci dt cic Add-on cho Firefox. 6. Ty tao menu lyva chon cho dia DVD. + Meo ding Microsoft Word 2007 nhanh hon. 7. B6 céng cu don dep “tan tich” cla virus Autorun, 8. Soan va doc thy Yahoo! tir Gmail * An hay hién account trong man hinh ‘Welcome cia Windows XP/Vista 41.,Al RoboForm 6.9.9 ~ Ty dong dién théng, tin khi wot Web, Xin nghigm 43. Chuyén dinh dang 8 dra cig tir FATS2 ‘ »AD sang NTFS, L ONG CAO '* Thay di File Types trong Folder Options. ‘Sy ra doi cla rat nhidu trang Web am nhac voi « Téidriver cho may laptop Compaq rnguén di liu phong phi da khién cho vigc “ty tim” 44. Cach kiém tra link Rapidshare.com nhteng ban nhac trye tuyén tre thanh dibu khéng thé nihanh nh. thidu d6i vi cc than dan mang yéu nhac. Bai vi trén # Thi thud Buzz ¢& dann sach trong Yahoo! trang 2 ting hop mts kinh gi tim kibm vat Messenger. hing ban nhac chat lureng cao trén mang, 16, Oat anh cia ban lén bia tap chi ndi tiéng. Tr it — PCTS No A TH SHU Hs Tun NHAXUAT BAN LAO BONG sIANG HOT My.opera.com/quocdunga' V6i sy ra déi eda rat nhibu trang Web nghe nhac tryc tuyén, vigc tim nghe va tai nhac trye tuyén 48 tré thanh didu khéng thé thiéu d6i véi céc thin dan mang, Tuy nhién, vigc download mét bai hat c6 chdt lvong cao thi khdng phi lic nao cing thanh céng. Bai viét sau tng hop mét sé kinh nghiém duc két durge sau mot thoi gian dai bé céng tim kiém va tai nhomg ban nhac chit lugng cao trén mang. Kinh nghiem THM KIEM NHAC CHAT LUONG CAO ‘SIEDUNG NHUNG TRANG WEB CHUYEN VE TIM KIEM NHAC SO ‘Voi nhdng trang Web nay, ban chi can nhap cac thang tin va bat hat cdin tim vao 6 Search (tim kiém), nhén Enter 18 che Website nay cung cp cho ben link download try tiép cGa bai hat d6. Lac nay, ban chi vic nhap vao cac link download ma khong phai qua nhigu bude rom ra (dang iy, dang nhap) nh khi download nhac tai nhing trang Inghe nhac online. Két qué tim kiém cén cung cp cae théng tin hou ich gidp ta d& dng iya chon link download. rong 46, dang chi y la céc chi s6:nhur bitrate (cac ban nhac chat ivong cao thi bitrate thuémg tir 192Kbps tre 1en), dint dang, dung lurong, thei gian... Sau day 1a cac trang Web chuyén va tim nhac s6 phd bién: * Trang tiéng Vigt werw.mp3.zing. vv, wwrw.baamboo.com! va. www.7826.com. + Trang née ngosi: Trang co nhiéu do liu bai hat nihdt 18 http imp3.baidu.cony (trang nay ngén ngd mac in a tiéng Trung. Muén sir dyng, ben nén ding cac cong cu chuyén ngtr try tuyén d8 str dung - thong dung 1@ Google http:/tinyur.com/spp hay Babel http://babeltish altavista.com). Ngoai ra, cén hal trang tim nhac cing kha 16t nhurhttp/skreemy.com hay www.mp3-center org. Baldups [mii] ‘© vars © ince @ Aimane © mgd © m © wns © OFw © wom © CRT sn cannenmeah ent ae faa n Aras Mot sd uu y: = Trong vb. van két qué dugc hién thi, hay uu tién chon céc file nhac dinh dang wav, wma (vi cing dung luong thi nhding dinh Gang nay cd chat long tt hon dinh dang mp3). ~ Néu két quai tim kiém khéng hién thj birate, o6 thé biét chi 56 nay thong qua thot gian va dung lurong ban nhac. ‘Mot ban nhgc c6 birate 128Kbps thi 1 phat nhac cb dung lygng 1MB, nén mot ban nhac dai 4 phit ma 6 dung lgng 6MB thi birate $6 la 192Kbps. ~ Ban tim kiém bai hat bing cic tty khéa la tén ca s9 98 8 cé két qua hon fa diang tén bai hat. 2 EAMES ae Se = Nén si dyng céc trinh hb trey download nhu: !OM, FlashGet dé 06 két qua tot nhat, Si DUNG GOOGLE Ban cé thé tim bai hat try tiép trén Google v6i ct phap “Tén bai hat"s"download”. Google 88 cung cap cac két qua la nhing dign dan, blog, trang Web... cd ndi dén bai hat cin tim. Bi khi nhing bai hat, album hay, chat lurong -ea0 duge dura ra thao lun trong c&e ign dan va duoc cae thanh vin chia 88 voi nhau qua eac dich vy upload file nhs: Rapidshare, box.net. ‘SU DUNG CAC PHAN MEM TIM KIEM NHAC ‘CHUYEN DUNG ‘BOI Khi tim kid trén Web khdng higu ‘qua va tén kha nhibu ‘thoi gian. Luc 46, bben cd thé chuyén sang sv dyng cdc phan mém tim nhac whuyén dung. C6 thd kB adn hong phan mam quen thudc nhu: Gooogle Hacks (tai mién phi tai: http//code.google.com/p/googlehacks/), Bearshare (ai mi8n phi tai: wwr.bearshare.conv), LimeWire Turbo (tham hao thém tai: http://tinyurl.com/S8vw3y), TUYET CHIEU CUOI CUNG, TIM NHAC TRONG “THE GOT TORRENT” Néu nhu edu cla ban ta nhang ban nhac oye ky kno tim hay chat lurgng cue cao (nhu nhting ban nhac dinh dang way hay dts chang han) thi ban nén tim trén mang chia sé ngang hang (peer to peer) Torrent. au tién, ban cai dat cdc phdn mém tai file Torrent hu: BitTorrent, BitComet. Sau d6, ban vao cac trang tim kiém file Torrent nhu: http:/isohunt.com, www. mybittorrent.com. Cach tal nhac hot khac véi binh thudng mét chit. DAu tién, ban tai mot file Torrent (dung itvgng nhé khoang vai KB), sau d6 mé n6 bang éc chuang trinh da noi ¢ trén, Khi do, ban 8@ thay ‘mot list rét nhidu ban nhac, hay chon chinh xac ban nhac dinh download, rdi nhdn OK va cho dgi. Téc 46 tai sé phy thudc vao ti sé Seed/Peer (dac trung cho s6 ngudi dang chia sé ban nhac) KIEU QUANG THANG (Ha Noi) My.opera.com/quocdungabc . DICH TRANG WEB sang ng6én ng khac ‘hoo! Babel Fish cb chite nding Y Bc dao 1a dich doan van hoae c mot trang Web sang nhiéu ngén ngi thong dung nhu tiéng Anh hode tidna Phép. B& sir dung chic nang nay, ben truy cAp vao dia chi hitp:/babetish yahoo.com, Babel Fish cb céng cu dich v6i giao dign don gidn va cach sir dng cing khé don gidn nur dur6i day: Ben copy doan van can dich, rbi dan vao khung Translate a block of text, chon ngon ngd abc va ngén ng cén chuyén sang trong khung Select from and to languages, sau 46 nhdp yao nit Translate. Néu muén dich ca "YAHOO! BABEL FISH eee ‘Transiate a web page trang Web thi ban nhap dia chi URL vao khung Translate a web page, rdi lam tuong ty nh trén, Ngoai ra, Babel Fish cn cho phép két hp vao trang Web c@ nhan a8 ngui xem ob thé d8 dang chuyén ai ni dung ta trang sang céc ngén ng: English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese. Cach lam: nhdp vao dong Add Babel Fish Translation to your site, ri lam theo sy huréng din cila Babel Fish NGUYEN VAN TUAN (Ninh Thuan) THONG TIN DOANH NGHIEP CCR LL) BYTE] Tee Mo a Gan Buse Ghia 867 Chi cin soan tin: Yout_1990_Nv_HOH) oi (Ta era ‘anh nim 190, hi dag sng 6 TD.HOM 7) Tiong Foul = WO gt hang th Sie H/o Trung Tam Tw Van Sic Khoe & Lam Dep soontn ou Some300 ong iv pn ip hy aN SDHC Mg go nd co cn S509 Th coh hu ga ke SORTS ti pb rab ig nd, 00435) tg 90 na dn UST hy ote pin ch iu a. Cac ca khiic Hot trong fin boinc sso rams ce a tS. gran aes wisKe im mem zien ‘New - Hanh Phuc Cudi ‘tin oie CR $3600 2240830 8m Lang Thang ‘4139R _Z79H. Hanh Phe Cul W130 214K Xe Dap Teen por ‘18960 244308 Bm Nm Mo Prd 413890. ZteS9H Th YOu Dep (Tim hig gil phdp Cia 2 dita! 500466303 500316303 500181303 500274303 vase vee vee 5167303 2 the thugit|> 3