Jerry Wyckoff, Barbara C.

Unell

rrEle-APXIA

XW~ L<; IY f\O ~()_L. q>Q N El.

OAHrOI: EnIBIOI:HI: ME nAIAIA npOI:XOAIKHI: HAIKIAI:

Ilpoxnxes Mons am npopxnputn oDpm:pHpOPGS nou rrapODOlGZODV tc rrQlOIG rrpoOXOAIKrlS nxndos

Il poxovos 7

Eiouvcovn 9

To vo eioct YOYIOS rlYQI uno tn ouon TOU Ilpo~/,njlOTIKo 10

01 ~aolKoi KaYOYES ms nerficpxnprvns aY01p0<jJllS 11

01 <j>WY£S KUJ 01 SUAa's eivu: uvnnupuvorvixes 13

H onpuoio TOU vu jllACltE otov £OUTO ous 16

01 OIU<j>0P£5 cvcueoo ow a)'oPIQ KQI to xopitotc 16

EYXAPIITIEI:

H jl£1ci~aon OTO Snuouxo ylO eods KQI TO nuifii oas 18

Opoonp o xo tu my cvunrutn 18

nwooelPIO oloaCJKo/,ius tns IlEI8upxias 21

ea 8£AapE YO £UXOPIOTDOOUPE OAOUS TOUS voveis KUI TOUS unoxomous KnO£pOY£S IlOU ouvexizouv va rvouyupWVOUv my niotn pus CJTO vcvovos on n Il£18opxio xopts <j>WVES KOI €UAO orv eo nell\1rl nOTE vu riVQI 0 IlIO cvflprornvos KOI unoT£1,£OPOTIKOS tporros viu va oloci~£! xuveis am nQlOlel nos vu vivouv e1v8pwnol outdpxeis KOI urreufluvor, ue OUTOfA£Yxo xui ouvciobnon vtu TOUS e1AAOUS.

Ilros va xpnmponoreuc TO ~1~~.iO QUTO 22

EIlI8£T1KD oU)lnrpl rpopu 24

To OUV£Gw/,P£YO IlOlOi ..

.................................. 27

o «oK),ci~os TOU xovcne» 30

'Oruv TO nuioi YOYTZWVfTQI OTOUS voveis 34

'Oruv TO nmoi xcoouepu 38

'OWV ollond EAcu8£pia 41

Orcv uno nci vu KclV£1 rrpovputo uovo TOU 44

2mv KQTOOTpt<prl npaypQTo 48

'OWY nvnfipd am npovpcppc Ku8uplomms 51

'Owv nnyaiv£! £K£i nou orv npfilEI 55

-

'OWV onxtovercn uno TO Kpr~an IOU rn vuxru 58

ympKIVnlIKomw 01

H ouvolQ)).ayil p£ UyvWOTOUS ..

. of.

'OWV yivnal EVOXf,nlIKO 69

Znxio 72

np6AoVo~

'OWV ",eEl 1jJepaw """"".""""" .. """""",, .. ,,"""",,.,,""",,.,,""""""""" .. """"".76

'OAO TO nalo!(] -KGI rorcirrpo oou ~pioKoV1al ornv npooxoxixn nAIKia- Snuioupvouv npo-

~Anpma nel8apxias, 000 «T£A£la» KGI av ElVGI w iOIQ n 01 yovris lOUS. Tooo TO rrG!oHl xropis xcvevc urroxurros npo~),npa npoouppovns 000 KI excivo nOD nupouoiczoov U'TOIOD rioous rrpo~),npQ1a, uno onoio KOIVWVIKn-OIKovopIKn T6.~n KQI av rrpoepxovtur, exouv aVOYK£S KGI emuuptes. onos aKpl~ws xcn 01 voveis TOllS. Ilpo~f.npma npoxumouv Ko8E rpo po non 01 aYCiYK£s xru 01 ernuuptes TWY nurdnov Sev OUYTOlplOZOllV unoxurc pr eKEIVES TWY YOVIWV TOllS.

Ta npo~/d'lpaw nou uvnuerconizouv 01 YOVElS, npo~Anpma nou xdnoies cpopts urropsi va TOUS Kaw~oAAoUV, QUXVO prropouv va rAaXIOTOIIOm80uv, upxei 01 voveis va po80uv nos va pufiuizouv TIS ovnopuocrs TOUS cvcxovo ue TIS cvcvxes TWV vnniwv TOUS. To ~1~Aio non xpordtc ow xepio oas npocqrcprr KOITOla npuxnxd «viutpoooqnu- viu tnv enisuon TWV DlO ouvnurouev.ov rrpO~Anllorwv ouprrepirpopds ITOU rrapouOIOZOUV 10 ITGIOIO ITPOOXOAIKns n/dxins. Ilpoxerror ylG YIGTP£ll.'S nou 01 vovcis xcu 01 xnoepoves prropouv rUKOAa va eqxippoOOUV ITOVW otnv evtuon TWV ouvxpouocov nou npOKllTIlODV am OlopKela tns ouvnurouevns zrons pIQS OIKOY£V£las.

Flpotleon pas EivGI va odEouPE OTOUS voveis tporrous va ovnuerconizoov TO npoBAiJ.pa- 10 nel8apxias ue npeuic, oovermu KQI anon:AWIlGTIKOmW - xcn xopis cpwvts n ~UAltS. ErnGupoouc va ~on8iJ.00upe lOUS voveis va yivouv voveis «ITeI8apxnp£VOI», vovets ITOll 8a ctvoi OE 8£on va EMyxODV TOY euuto lOUS TIS otivues nou 10 rrQ]olo lOUS XOVOllV TOV EAEYXO. L11Gtnpovrcs TOV Gl)tofAeyxo TODS, 01 voveis prropouv va orrotpovouv TOUS xrvouvous T600 1115 crpuppovns 600 KO! lfIS Olle!/JJs UlS ~ius. 01 qxoves KUI TO ~UAO EivUI popqies (3ias nou 0106.OKODV ow rrG!olo ou IlE TO va npoxusouv cp6Bo xru novo OTODS OAAODS prtopouv vo dEY~ouv tnv oupnepupopd LODS.

H cino qm pas nrivro ow zutnpu 111S nciscpx.cs -011 aIToT£Ad oloaoKaAia KQ] 6xI T1PWpia- elver cnorexeopo TWV oupcvrc ODVOAIKO £1WV cpneipius KUI TWV OUO pas ros mayyrf,purtcs KG! voveis. 'EXOllPE onouduoer KQ] 01<50~el or naVEITl01111llaK6 ernneoo eC£AIKTlKn 1jJDxoAoyia xot norfioipuxoxovio. 'Exoupr rpvoorr: ros 'llllxoA6yOl O£ pIa xporucn rrmolKn KAIvixn KQ] oc pia ueizovu oxoxncn nrprrpeperu. Exoupc eKowo£l nevte evruno ITOD uneuduvoVWI oe voveis.Tixoupe 01t:D8uv£1 rroAllopl8pes opuoes ouzntnons KQI ~oiJ.8£lGs YOVEWV, O£pJVOPIG KG! epvoompio. 'ExODIl£ 6Im£A£Ofl OUp~ODAOI OXOAIKWV ncpirpepeuov xui xevtprov 1jJUXIKns uveics, 'Exoupe YP0'lJel nOAM op8pa OX£TIKG pe tnv Knoepovia vru 10 pufnoqxovo, viu nepJOOIKO xui £cpnpepi5rs, Ka8ws xu: vru TO olUoiKWO. KQI uxopu, exoupr ayu8pt:l\JEI ODVOAIKO teooepu rruifini.

01 upxes pas viu tnv enlxuon rrpo~),npOTWV KQI 01 orpumvrxes pas OX£1lKci pe 1I1V nei- 8apxla ~ooiZ{)V1Q1 om copncpnpopronxn q.uxoxoviu, n onoia )1£),£10 t n oupncprrpopo lWV nGlolwv ce «npovuuuxo» ITepIBoj,Aov - oro onin, 010 oxoxeio, otnv nmolKn xupd. Avuurou OIG zrnnumc ITOD E~£Tozovml ~piOK£1 xcveis 8£pma ITOD aVEKu'lJaV P(}AIS mv T£/,£l)TQia crxoocctlu, oncos:

• H oxeon petQ~u 1I1S (3ias 010 orrin xui rns (3ias oro oxoxeio.

AKQTClOwoia .. " "" " " " " " " " " " .. " " .. "" .. " .. 81

KOOpnTlKG mi8na "" " " " " " " " " .. 84

'Oto v OEV unuxourr ons 00I11'iE5"""""""""""""""""""""""""""""""""""""."""" 87

'Oruv OEV porpuzcrcn to npdvp o rci TOD """"""""."".,,""""""""""""""""""""""""" 90 'Otuv OEV 8Et.£] va cplIEI"""""""."""""""""""""" .. """"""""""".""".""""".".""". 94

Ao rpupvia ." .. "." " " .. "." .. " " " .. " "" " .. " " " .. " .. " .. "" 98

'OWV}.££1 «oxi. llrr£p~o/,IKO OllXVQ ".""""""""""""""""".""""""."",,",,""""",,.,, 102 'Otuv nuizer pI' TO cpaym6 1Oll"""""""""".""".""""".""""""""""""""."""."""". 105 'Otnv npOOITOl£lTm 611 xpnoruorrorcl orrz.c """""".""""."""."""".""""".""""""."" 1 08 'Otuv OEV 8EI,£1 va ncr: vrc unvo "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 113

'010V opvefrci vo un ei 010 nu rSrx o Kci810pa TOU aUTOKIVl11OU """."""",,.,,""""""""" 117 'Oruv uvndpu 0115 01,/.,ay£s""".""""""""" .. """""""" .. """" .. """".""""".".""".,," 121

AoeAcplKn uvuz nj.iu .. " " " .. " " " " .. " " " " 125

K),£1jJlel ." " " " " "., ." "" """" "." " "." .. "" ". 129

'Otuv avnplf,ci """"."".""""""""".".".""".""""""".,,"""",,.,,""""""",,.,,.,,"".,," 132

N EUPIKES KpioEIS """." "."."" .. " """".",, """ "'"'' ." ""."." .. " ". 135

Atuxnuutu tounserus "." .. " "." " " " " " "."" .. " "" .. ".139

IIpo~i,npmo ora m~io]Q "."." .. " "."" " " " .. : .. "." "." "" .. ".143

'Otuv a.ropuxpuvcun EVW (3piOKWT£ oc onlloolO xopo """""""""""""""""""""""" 147

E6w KG! TWpO! """""".""".""""".""""""""""""""":""""""."".""""."""""""".151

Fxpivic " .. " "" " .. "." " "" " "" " ""."",,",,. 154

Ilupdptnuu I: Aioro aocpa/,£1as vro ).IlKpci nalolo"""""""""""""""""""""""""""" 157 Ilopnpmp o II: Eivci TO rrQloi uoo un£pKlvmIK6:"."".""""""""""""~""""""".""",, 158

Iluponounes.. " "." " "" "." "" .. " " " " .. " .. "." " .. " J 59

I>

• H axson l1£Tu~u LOU nurxvrorou EVClS ncu Siou npOOXOAIKns I1AIKius 111' rpcvrcotrxd 6nAU KQl rns xpnons 611AulY ow OXOAElO KUI OA/,OI).

• 0 npOilAI1I101IOI10S nuvoi 010 ZI1TnPU TOn ~UAOU: EiVQI 13Ao13Epo, UKOPI1 xut UV 8ivEIm oc ptlPIES 800E15;

• H EI1IPpOll IWV I1AEKTPOVIKWV Pf20WV (unOAOYIOH'S, o108iKTUO, tnxeopuon. I1AEKTPOVIKcl ncuxviorc ) om ouuncpnpopd.

• H uvnouxic OXEnKO [1E tn oloyvwon unrpkrvnnxornrcs n AI010POXllS EAln[1[101lKllS

TIpOOOXIlS - Yncpxrvnnxotntos (ADHD it AETI-Y).

• 01 pUKponp68£OpES urries KUI cuverieres 111S nuidixns nuxuoupxics.

• H Suoxoxio tns EI1I130),Il5 lJEI8apxias non uvnperrorrizouv 01 OIQZEUYPEvol voveis,

• 0 xploruos PClAOS lWV YOVIWV am Snproupvto xcu Siumpnon Ins lKUVOWWS TOU nuiOIOD va OllVUI080V£L0I TOns OAAOllS.

H npooxoxixn n1,IKio ol1OTeAl::i rrcpiooo nprotupxncns onpuoius vic tn otouutrxn, OUVGl- 08nl1011Kl1 KQl Siovormxn cKnoiocuol1 TOll uvdpcortou. Ewv KOAun:pn I1CpII1HiJOn, 10 l1alolo tns npOOX01-.1KllS n/dKIos eivur I1Aoo[101a veudro ncpicpvciu, E<pEUPEtlK6Tnw, zilI,o KCll ClvE(Clpmoio. Em xcipotcpn, pnopouv vc yivonv OTO[10 E(QlPElIKO I1EIOPQTOPIKO, «E[1lJO- 0Iz6pEVO» KQl E(opmp£vu uno TOllS voveis. Tooo n EU[1£Lo13Aml1 npouoruxornrd TOns 600 KOI 11 aVIKOVOTnTO TOns va xpnoiporroiouv tn AOYIKI1 TWV £VI1AiKWV OUOKOAEDOUV TO epvo EKEiVWV nou 8EAOUV va 1U EKflOIOEUOOUV Otl1V orormt oup nrpirpopd. To nU10I0 1I1S npouxol-.IKnS I1AIKios zouv 0' evcv K00[10 rrou ClITOTEAEi OUVCXll npoxxnon 1600 yIU TO iOlU 600 xcr yIU TOns vovris TOllS xru n oloaoKOAio 1I1S nCI8upxias -ylUTi ylQ oloaoKot,io lJpOKCHmxdnorcs qiopes uordzr: viu TOV YOV10 jlE epvnoi« oc rfUlpmKo Kopn£pn yn, fVW cin£s ElVQI oa va xrundei TO Kf<pclAI TOn OTOV roixo.

AU[e) OEV elver KUl1 nou 80 enperie va pus npoxcxet tfituitrpn tKnAI1~n. TOllAUXIOTOV £IKoOJ XpOVJQ xropizouv ouvnflcos TOllS vovcis C1ITCl TO «cpu u<plx8tvw» nmolo tous EVW OE 6,11 uqiopd ep ncrplu, AOYIKn IKOV01l1W KUI ouvm6mw aUTOcA£YxOU, TO xuouu aVOjlEOO TOllS 80 prropouor KC])\AIOTO va pnpH'1U1 Of Em <pWIOS. 01 OUO nxcupes OIU<ptpOUV EnlOI1S 0115 10E£S, W ouvurofinpnto , tis npooooxics, lOUS xcvovcs, W rnoteoro KUI TIS O~iES nou tXEI n Kaflcplu vic TOV EQUT6 1I1S, ylQ tnv 0),1\n KUI ylQ TOV K60po. flu nopdoervpu, 10 nQlOIO YEVVlOI1VTOl xwpis va ~tpOUV on 10 va YPU<Pfl xuveis OTOUS roixous OCV cnorcxei UnOOEK1I1 OUPlJEPI<POpO. AfV npoxcrrcn va p080uv nOIOI eivcn 01 8EPl1oi tponor tK<ppoons TOU KaAAITEXVIKOD IOns W},tVlOU napa povo av 01 YOVEIS TOUS 1Q OIOU~OUV uc ouvcn eiu KUI orotlrpotntc to nOD crntpcncWI va vpurpouv xrn non 6XI, WUlVWVTClS TO 6TQV uKol,oll80uv tis ofinvies TOUS KOI oKlaypa<pciWTUS lIS ouveneies 1I1S nupdpcons TOn xcvoviopou.

Tuuroxpovn, TG nmolo exouv lIS olKEs TOUS OVOYKCS, enuluuies KOI ouvuI0811P01Q, TO neproootrpu uno W onoic OEV EivUI ne 8eon va OIQIUnWOOtlV nOAD KUAcl. Ee oAn tn OIUPKflQ I(,lV nEvIE nprorrov xpovrov tns ZWI1S TOns ovcovizovrm va yivouv ave~opmw ovtlpwl1Iva n),clouuto KQI OEV nuuouv va cncvcctcroov cvuvnu otis npoondueies TWV PCYOADlfPWV va 10 «cvotipeipouv».

01 cnotepoi 0l6xOI lWV YOVIWV oxeuxd pE 10 rrcrord TOns OWV OUTO 13ploKovWI 01l1V npOOXOAIKI1 I1AIKiu ocv eivci elf,Am uno TOns clPEOOUS croxous nou exouv 8£ocl 01 10101 yIQ TODS £OUroU5 lOUS: aUTOCAfYXOS KOI OUI0pKEIO. EiVGI oD[1aVlIKO va KaTGAo130UV 01 vovels on 10 nurord TOUS f£llOUPYOUV jlE f)oon tva xpovoomvpcppo fYTfAWS OIQ<popETIK6 uno EKEIVO TWV iOIWV, Ka8ws KOl on n pU8nOlQKI1 rxuvotnrc UlJ01£t£1 ~cxwplmo xupuxtnpiouxo vic TO Ku8c ncuoi. H xurcvonon lWV OUO OUTWV cpxov 1301180 lOUS voveis OTO va xpnorponomoouv rn ouvcnoanpunxn TGDnOn, rnv f[1I110TOOUVD KUl TOV o£~uojl6 cos 8£jl£A1Q yw pre UYIIl ernKOlVWVla ovdueoo om PEAI1 rns orxovevrros.

To npono-npoto K08llKOV lWV vovitov nou exouv nmolo npoOXOAIKI1S nf,IKius EiVQl va TOUS 010a~ouv mv KmaAAnAn oupnepupopu or eninedo I£TOIO, warf vc eivcr oe 8Eon TO nUI- 010 vc KmClAof)onv nsp! tivos npOK£HOl. 'OWV yIQ nap(io£lYpCl KaJ,OllVTClI 01 voveis vo aVIJprroinioouv EVo ~fonaopCl VfUpWV TOU nmoJOu TOllS, otnv npcvucmxotnru OCV ClJIX£lPOUV

Xpnoruonoioupr TOV opo I1pOOXOAIKll nAlKia vic vu ncplypoqJOUpf 111 8au[1001ll, vcpcim pCTU[10P<PWO£lS, exeivn xpovncn rrepiooo xutu tnv onoiu 10 nurdi E~£AioOETQ] uno f)pt<pos fVC)S ctous Of prxpovpcrptc fvnf,lKa I1AIKlas nzvtr etrov. Tevtxci ~lIAcilV1OS, nmoi npOOXOAIKns nt.IKias eivci £KrlVO non oev tXCI UKOPI1 <pl00el ornv KmUAAnAn nAIKlu yJQ VO ~EKlVnOEI to oxoxcio (vnmuvoveto 11 811p011KO). 0 opos ncpO,ajl13dvEI TO vnmo nou upxtzouv vu nrpncTOUV, 6xI optos W 13pt<pn. To veovevvnto , K08ws KCU TO nwolo nou exouv llAIKia prxpotrpn TOU fVOS erous, eivcn POVOOIKO IIAOOPQTa, nOD xatd 1300n KUPWPXODV1OI cno ovdvxes (tporpn, unvos KG! av8p<DI1IVI1 enuqin ). Avovxes nou YfVIKO KaAUmOVlQl uno 111 <pn01K11 KGI ouvcuotlnpunxn rppovtido T<XlV yOVIWv. Arro tnv uAAn, 01 UVUYKES lWV lJUlOIWV tns npooxoxiKIlS I1A1Kius ouxvd UnUI10DV xcrroro tjJUXOAOYIKl1 orpctnvrxn. flu TOV AOYO aUTO, 10 nap6v ~1~Aio CTIlK£YTpO:W£1U1 Of nQ]olo nou exouv nepuori 111 13pc<pIKit nAIKia KClI lWV onoicov n <PUOIOAOYIKll E(<'AIEn ol1plOnpyd npo13Al1pma OUjllJEPl<POpOS non aVOYKUZOUV TOUS voveis KClI IOUS KI10£pOV£S va U1ofl£LODV xunorcs orpcrnvnces «cxnoxmo pou», ero: won: va napEXOUV ow nmolo W c<p60IQ non XP£lOZOVTGI WOlf va yivouv fUTUXIOP£VOI KClI UYIEis ov8pwnol. H 1300lKIl epvuotu nou yiVEIUl UI16 IOns vovcis om OlapKCIU rns npOOXOAIKI1S nxucius eivni n OIOUOKUAia xut n KOIVWVIKOlJoiI1011, nou npOETOIpOZ£I TO nmolo yIQ tnv OXOAIKll exnuioeuon. (BMnE TO KE<pOAClIO «H pETclf)aon am Snponxo ylQ £005 KC1IlO lJQ]oi OOS» om o£Aioa 18)

Enpeuaote: Ilopnxnxouue OJQf)OOT£ TO Ke<poi,alll «Opoonpu xo io tnv cvdnrucr» (acAiOU 18 EWs 20) xut «01 oll\<popes UVUPEOU ow uvopio KOI TO KOpiTOIU» (o£AioES 16 t(uS 18) nplv ernxeipnoetr vc eqxrppoocte lIS onjl13onA£s non unupxouv ce Ko8f Kf<pUAUlO OXCTlKO pe TCl 6011 npcnci xrn OEV nperrr: VU KOVEn:. ME TOV Ip6lJO UUTO 80 pnopeoetc vu uvnAn<p8cITc TO YEVIKU XOPUK111PlOlIKU tns ouunepupopds lWV nUlolwv nf,IKius fVOS <'ws nevre EIWV, KaOws KClI r nv Ku8oplOlIKIl onuuoiu rrou EXEI n 00pl1 TOn fYK£<pup,on, 11 XI1[1E1U IOU OW pUlOS KOI 01 opuoves vru us OIQ<popts oupricpupopds uvdueou ow o vopro KUI 10 xopltoui. H KUTOvonon tns ovunrutns evos nurfirou npooxoxixns nAIKius 80 ous 13on8110El va unotpuverr A08n orrros TO va 8fwpnm£ OplOptVOUS ronous ouunspnpopds O<pU01KOUS n vo KUTI1YOPllOE- 1£ OOIKO TOY eouro OUS C.1S unuitio viu tnv OOXl1pn ouunsprqiop« TOU nruorou OUS.

onAO VO rrrovurprpouv tnv npepiu KCll rnv Totn 010 orn nxo lODS, alef,O OIOOOKODV enions OTO nrnoi nros va ovnjl£TwnizEI lOV EKVEUPlOjlO xrn tnv opvn pE TOV OWlnon:po tpuno. 01 YOH:i5 npeITEI va anOTEAOUV npOWITa vru TO £1005 rns oup ncpupopds ITOU EITIAUjlouv va oIiSotouv. Il penc: uxopo va jl£TGoioOllV OTO nQloi TOllS TIS cpxes TOUS jl£ reroio rpono, 0.10T£ va yivouv OJ opxcs cures TlJOO onuovnxes vru TO nurol. 000 rivrn KGI vic TODS iOIOU5.

tn oxornu TWV iOlwv TWV vovnov TOU, cite ana tn cxornd TWV OAAWV vovirov. To rtorSi , uno tnv o/,An, o£v f)Atn£1 tn oupncpnpopo rou ws npof)Anjlo. Anxouorutu, Of V eXEl poArl QKOjlO va znro ixcvonoinon jlE tponous KaTOAAn/loTEpOUS KOI pe jlt:yap.lHrpo ouroexevxo.

no VCl ovnperemioouv onOTEA£OpaTlKO 10 npof)Anpma nou npOKllTITODV ana m oupm:pl<p0pci T(,lV nCllOJ(DV TOUS, 01 i0101 01 voveis nperrrt vo vivo uv nepiooorcpo ITEI8apxnjlEvOI (orrou jlf TOV opo n£lAa pxia evvoritcr n oJQoIKaoio EKjlciAnonS-olooOKOAios nou ofinvei ornv TOKllKOrmQ KQI toy QUTOE/I£Yxo). Tiu vu unup~fl mflcvotnru va a/IAo~EI n OUjlIH:PI<POpci TOU nQlOIOU, ITpenEI nproru va aAf,ot£! OUjlITEPI<POpO TWV YClVlWV xrn npotou unopeoci TO nQJoi VCl avamUtEI uiotlnpu outoneiGopxius, rrperrei va vfvouv nerflupxnprvoi 01 iOIOI 01 voveis.

XTi{OVTac; Xapa.eTr}pa I-'E CPUX'Kr} Ouval-''l

To nQJolo ITOU ITIOTEllOllV on civcn KUPIOI tns poipns TOUS, nou VliilAouY CHI aV11KOUV xo rtou xcn nOD alOAcivoVTClI ixuvd. EXOUV nEpIOOOU:PES m8aVOTmES vo E~£/,IXTOUV OE OUVOTES KOI fUnpoociPflOOTES npOOWITIKOTnIES. Flpoxrrrn: vtu 1110 f)Oo!Kn opxn 1I1S ZW11S, nou nOTE OEV enaqJE vu lOXllEI. 'Eves uno lOU5 oroxous TOU nupovtos f)1 f)liou river va ccs f)onBnoEI va KQIOAOf)£Tf OT! TO nQlolci eunuepouv O£ Kf.ijlQ ow orroio 01 yovris:

• otXOVTQJ TIll' £jl<pum npoororuxotnrc KOI 10IOouyKpaoia TOll nQJolOU

• TO l:lon80uv va uvcntutei PIO uiofinon llnEu8uvom1Os yw ns npo~£ls TOU

• onl-lloupyOUv Eva nEpl~cif),OV oOlpa/l£s KOI y£}lciTO ovdnn, f)OOlOI1£VO otnv Ojlolf)aia EpmOTOOUVI1

• TOU olocioKOllV oE~loTm£s !,ntjms cnorpcctrov xrn £l1i/,llons npof)f,lljlcilWV

• TOU 8£ixvOllV nos vu uvnperomlzei TO rrpof)j.npma, cos npoKAno£ls xu: OXI os xcru-

OTPO<ptS.

n6ao O'uxvci napouO'lci~E'tal "to aUYKEKpl!.ltvo Ei60C; ciO'X11I.I1'IC; aU!.InEpICPOpciC;;

Kui nooo £V1OVO eivci: Av ylQ nopcoeivpo 10 rrutfii ous 8UjlWVEl EUKOAa, iows 0 8U}lllS unou:{'£1 vic exeivo Jlta <PUOIO/,OYIKll cvtiopuon omv anoyonrEuon. Av WOTOOO 8upwv£1 TOOO nO/,ll (DOTE vo KIVOUVEU£l vu tpcupuuotei TO 1010 n va tpouuctioei clAAOUS, npenei onwoonnOTE va f)peiTE £VOV rpono VO PEIWO£TE TOU/,ciX10TOV TIlV cvtuon TOll Buuou lOU.

To TTp6pA'lpa T'lC; TTE.8apxiac; y,a TOUC; o.a{EUYJlEVOUC; YOVEiC;

H uvcnpoqm EVOS prxpou nalOIOU eivui £~QlP£l1Kcl oUOKOAn OOllf,EIO uxop n xcn ylll TOV ITIO ncovo YOVIO. OXI pOVO npOKEllOI ylQ pru OOll{.EIO nou OIQPK£1 eixooiteocepis WPfS TO £IKOortetpdropo, errtd I1jl£PES tnv Ef)001100a xcn anClIT£1 mEAflwm unopovn, aAAo eivcn KCII OXESiaouevn EIO! WOlE va cnotexel OjlaOIK11 epvcoiu. Tiu VO OlCljlOP<PWOOllV EVO nOloj jJ£ npootornxotntn uvefuprnrn, «utopxn, pe ovann KOl xutuvonon vic TOllS ci),AOUS, TO KaAUTEpo ncu pnopouv va KOVOUV 01 yov£is £IVQl vo ouvepvdzovtui, va OX£OIOZOUV orputnvixes uno KOlVOU, va jlOIpaZOVTQJ TO Ka8nKOvTO KOI va BETOllV uno KOIVOU TOUS xuvoves, Kun 1ElOIO opros Of V civur nuvron; E<pIKTO.

Emv ncpirmoon TWV OlaZ£UY}l£vWV YOVIWV, 0 Ka8Evas uno TOllS OUO, uvti vu EITIKEvrpcoveroi otnv npoondeero EAEYXOtl novo OTO u xcvci 11 OEV KOV£l 0 aAAOS YOVIOS, 0 orroios pnopei vu Z£I O£ ciAAO on in 11 uxopu xu: O£ aAAn nOAI1, Kal.o Bo £1VQl va npoormtlnor: va aVaflTU~EI eve 000 TIlO unorexeopcnxo OX£OIO rrerflnpxios unopei. 'Eva oxsoro rrou 80 0100- OK£I 010 nmoi UllEU8uvous tporrous ouunrpupopos, nou 80 cvflcppuvct Til AETlK11 o roo n KG! nou 80 TOll ncpexei 1jJUXIKn 6uvajln. 'Onois OUjlf)alvEI ue OAOUS TOllS voveis, 0 vovios nou avmp£<pEl povos 10 rrClloi TOU Aa npenei cnions va uvo ntucrr tva ouomuo unocopns nou ow KEV1PO TOll 8a f)piOKETOl 0 nQJOIKOS orctlpos, 11 uncrprn OiTEP xu: n Boriderc uno TO uno},OlTIa jlEAn tns oixoveveios.

To vo eiom yOVU)C; Eiv(u

0110 1:11 cpuol11:0U rrpoIlAruu:r'tuo:)

EnEI011 n nQlOIK11 I1j,IKia eivo: uno TIT <puon tns yepom npof)/,njlma xrn OUYKPOUOeIS, £1VCll Cll1apOITl1TO 01 vovcis va 8fOOUV orous WUTOUS TOllS OplOjlfva EPhlt11PClTO npiv ~lOmouv va xupuxrnpioouv xcnoro uno TIS OU}lTIEPl<pOp£S tou TICllOlOU TOllS «npof)AnjlaTlKll».

01 (laau(oi I{QV6VEt;

lTIC; lTEIOapxruntvq<; ava'tpoq>~c;

nptnEI va ovtXO!.lOI "tl'lv aaxl'l!.ll'l aU!.InEplcpopa eeu n0161011 !.IOU;

01 npOKQIa/,111jJElS. 01 aVOYKES II 01 o pxes ous i(6)5 005 £l1ITP£[]OUV va aVfXE01£, J1 cxouo xrn VQ ~piOK£r£ OlaoK£OUOTlKOUS xo noious tportous OUfJnEpl<pOpOS nou ylO ai,AOUS YOVelS elver anapaOEKTOI. Me TO va uvoprotnflette «TI 80 OKE<pTOUV 01 y£11Ov£S;» nutopuru jl£Talptp£T£ TO np6f)l.lljla EKIOS 1115 OIKOytVElOS. Av Evas vovios oDvElomono1l10El on 01 0/1/,01 voveis OEV cvxpivouv xdriorc npa€n TOU nuiorou TOU nou ylO lOV 1810 elvci anOOEKT11 )1£00 OTO nrpif)a/,Aov TIl5 oucoveveius. laws unoqicoloci va KavEI xon vic va ovnpenonlou tnv uoxnun cum (JUl1n£pHpopa.

H oup neprrpopd EVOS ncroiou pnopei va vive: Z 1111111 a, n uxouo KGI npol:li,npo, elte ana

Iluvco uno oupdvru XpOVlCl eprrerpios xcn rpruvas tns aV8p6lTIIVnS oupnepnpopos, ~OOlUPEvns rooo ern 8cwpio 600 xcn am ouvepvuotu lIE XIAlao£s OIKOY£Vel£S, pus ojoa~av OTl riVQJ onpuvnxo viu npuxnxous a/,MI KCll AEwpmlKOUS ),OYOllS va OlClXfllPIZOllP£ TO nQJoi uno rn ouprrepupopd TOU orrote KaAoupaOTE vc ovnpetroniooupc xunoio npof)Al1jlO om oupricptqiopd cum. M£ TO va cnoxoxoupe «aV£TIpOKOnO» tva nuidi nou a<pJ1VEl TO rrurxvidiu TOU £ow Kl £K£1. Sev TO nupokrvoupe va TO jloze4JEI, OUTE xrn TO oloaoKollpE va £1vQ1 TOKTlKCl. To POl'O nou prropei va xctcqiepoupe )1E TOV rpono curo eivcu VO oUV£lO<ptpOUJ.IE OTO \10 vivr: nEplOooTEPO npof)Al1jlaTlK11 11 EIKClva nou EX£l TO nQloi vio TOV euuto TOU. Ynopxei aKOJ.Il1 11 rnfinvorntn va npOKG/,£oOUfJ£ QKplf)WS exeivo viu TO onoio TO KCl1Il~OpOU)1£, ouv ilia n poqintcio nOD £[JaAn8eUEtCll. To KaAuTEpo 1'10 TOV aUWOE~QOJlO rou nctoroo dVOl VCl EI11KE-

llJ ElOoywpi

Vlp<u80DP£ OE OUyKEKPlptVOUS, £nOIKOOOpnIlKODS IpOnOUS O)",oyns tns oupnepirpopos IOU. 100D 01 BOOlKOi xcvoves, ODP<PWVO uc tnv upxn OUTiJ.:

o. <pwvtc; 1(01 01 ~uAltc; Elva. aV1:lnapaVWYII(E~

Ano«paaicn:E nOla ElVal I'j aUVKEKpIJ.lEVl'j aufln£plcpopa nou 9a 9iAan va allali£'t£ Av £OIlaOElE Of OUyKEKPlptvO YEYOVOW KOI 6XI Of uqmpnpevc zrnnpurc, So EX£IE neproootepn crnruxfu. Mn iltlf vrc nupdocrvuc OW ncnoi oas va elver TIlO TOKIlK6. Efnvnote IOU 6Il SEA£TE va paztljJEI IOUS KDBous IOU ITplV By£] E~<U vic ITQ]xviOI.

01 opxes ITOU OlOmITWVOVTOI OTO BIBI.io aUTO ovOcptPOVIQ] ow 600 ITptIT£] Vet KclVOUP£ cos voveis orcv BPE80DPE OVIlptr<UITOI PI' pruv coxnun oupnrpupopo £K pepous IWV ITQlOIWV pas. AUl6 ITOU optos OUXYcl xdvoupe, EiVQl va qxovczoope 010 nuioro pas n o xoun KOI vo IOUS OiVOUPE PEPIKtS ~UAIES etc moivd, £]OIKa ov eiuootc KOUPOOPEVOI n EKveuPIOPEvOi EITEloiJ. OEV pus UITaKoDv. 01 <pwvts KOI 01 ~Uf.lts EivOI cpxetd CPU(J]OAOYIKES cvnopnoers aITEvuvtt Of P]([ KOKn oupnepnpopd IOU ITOIOIOD -IOIQilE:p([ uv npoxenai yIO P]([ ouprrrpupopo OlI1V onoio to nOloi EITlptVEl- tnutoxpovo oucos elver KOI ovnopdocis £tOlPEIlKCl uvnncpuYWYIKES. TIOTC KQ] pE xovevov rpono OEV oloaoKouv rtoiu eivui n KUTclAl,nlm oupncpnpopd, npcvpu nou onOT£M:i ITp<uWPXIK6 K08iJ.KOV viu IOV YOVIO. Emv npnvpcnxorntu, OIOclOKOUV OlO rrurfii W OKPIBws cvrtfiero ([IT6 aUI6:

Na snalv£i't£ 'tl'j aUJ.ln£plcpopa 'tou nal610u aa.;

Mnv enorveite IO ITOIoi, oAM aUTO nou xdver, Avti va ITEit£ ylO ITOpaoEIYpo: «TI KaA6 xopiWI ITOU £10m, ITOU Ka8Eoai nouxc», rreite: «TI KaAa ITOU eivm non Kcl8EOOI nouxu». EoriuOlE IOV tITCllVO n tnv OITOOOKlpaoio nos am oup neprqiopd TOU ITmOIOD oas. Aum eivci 010 K(lIW-KaT<U ITOU oas £VOIQcptPEI va pu8pioEn:.

4Ia'tI1Pl1at£ 'tOU'; Enaivou.; Via oao 61aatl1J.1a eXEI avaVKI'j I'j vea aUlJnEplcpopa eeu nal610u aar; ano 'tl'jv unoatl1pllil'j au'tl1

M f to va EITaIV£iIE ns ITpat:E1S TOll nOlOJOD ous, IOU UITEvSupiz£IE ns npoo Soxies oas an6 OUI6 KG! EvouvapWV£IE IOV EaUT6 oas OIG puno tOU ros nporono KaAnS oupnepupopds. 0 tITmVOs aITOIEA£i xivnrpo yIO va Et:aKOAou8£i TO rrmci va oupnepupeprtci O<UOIa.

• No cpwvazEi

• No xruno IOUS clAAOUS

• 1'.'0 EiVQl DITOU/,O

• Na <pOI3CllCll

• No vtpenctui

• No tEoITa oro us a)),ou5 orov civet 8UPWPEVO

npoana9Ei'tE va anocpEuvuE 'tOY av'tavwvlafJo fJE 'ta nal61a aa.; Via 'to nOlo,; 9a EnJPAI19Ei atOV alloy

XpnOlpOITOIO:lVTOS IEXVIKtS onros 0 «Avrovos 5p6pou PI' IO POAOI» (o£Aioa 21), 6lOY yIO nupddeivpu 8EA£TE va £IllOITEDOEl£ ns eroipcoics IOU nurorou yIO unvo, pITOPElIf va PE](~OEt£ tnv evtuon tns ouvxpouons pazi TOU, P]([S xu: pEw131130zETE rnv Et:ouoia O£ pia OUOtl£pn qnvoupu: TO xpovopctpo.

EE 6ITOIO 1308po evtaons xcn OUXV61l1TOS xut ov eoopuozoupc ns <pwvts KOI ns tU/\I£S ois Tp6ITO olQlJQloaywynons TOU ITOIOlOD pus -EAacppa, pcrpro, ITepIOlaOIOKa, orrdvru, TIavw- to crrotexeopo eivci va Aapl3avEI IO nmoi tva w<pa/,pEvo £ioos npoooxns, Av npoxrnrn paldow vic IO povooixo eioos npoooxns nou IOU OiVOUpE, ioros ouvnatoei vu OUPITEPI<PEP£WI uoxnpc povo Ka! uovo vic vu pas xdver va IO npooefooue. Enmxeov, 01 YOVE1S OEV pnopouv rrdvtote va vvropizouv ov 01 ~Uf,I£S ow ITI0lVU exouv cnoreseopo, uic xrn OEV PITOpOUV va nupctnpnoouv IO onotexeouo ITOU EXOUV am OUPITEp1<popa IOU rrQlOIOD tous pE tnv nupofio IOU xpovou, 01 ~U),ltS <Us npoiplc aITM oonvouv IO ITOIoi oro va «8aljJEI» tnv uoxnpn OUPITEpnpopd TOU: va tnv otopurnori pnpoorc OlOUS voveis IOU, xcopis opros va tnv olaKoljJEI EVTEAWS. MclAIOTO. to ITQlOlcl OUXVcl aITOKtoDv etOlpfTlKiJ. pnoropro OIO va xcrorpepvouv va pnv ITIaOTODV vu OUllITEPI<ptpovIOl ue TOV unuvopeupevo Tp6ITo. MIQ KOuBEvTO nou aKoDYEtOl uno to xeixn OPIO].IEVWV vovuov etvci: «KOI va pn 01' Eovorndoto va IO KclVElS curol-

Emv iepcpxto rns ovorrrutns tns nfhxns, 6IT<Us tnv OpiZEI 0 Lawrence Kohlberg, am xopnxorcpn Ba8pioa BpioKETOI n «160 OIOUS xuvoves povo KOI povo yIO va crrorp euxflei n np opio». AVTi8no, n u\jJl1),6n:pn 1308pioo eivur «n UITOKOrl 010US KOVOVES EITEJOiJ. civui otooroi xcn KOAOi». 'Oruv 01 voveis Sivonv ~U".ltS OIO ITmoi rous EITEIOn OEV oupnepiqieprnn KOAcI, orupuroov tnv nfhxn IOUS cvdnrufn am xcpnsorepn l3a8pioa tns: TO ITmoi VOJclZ£WI va OITo<puYEI mv nucopio xcn 6xI va KaVEI TO otooro xni IO KOAO.

EUXVcl OJ ~UAIES anOtEAODv tnv ITPWll1 Bicm eprrerpic IOU ITOlOIOU. To nuroi uuflu ive: va OUpIT£pJ(ptp£WI ue BiolO rporro OKOAou8wvtQs IO ncpdoervuo T<uV evnxixtov, npovuu ITOU uno uovo TOU aITOTEAE1 encpxn A6yo ylQ va aITocpEuYOUPE us ~UAIES. 10IOitEpa crpou n EK8Eon TWV ITOlOIWV am l3ia 6IT<Us ITapOUOIclZEtOl pEOO uno to unvuo aucavnol OIOPKWS (BI,Em oddofS 109 EWS 113). ~EV civcn £DK01,0 va OIKOlOi,oyiJ.OETf tnv EVIOAn «Mnv xruncis TOUS o)),OUS_)), tnv ropo nOD XTUITO:r:£ TO nui Si ous £TI£10il £K£lVO xtunu TODS clAAOUS.

Na £latE Kov'ta 'tOU

AUl6 OEV onuuivci I3tl3Ola 6n Ol voveis OEV So rrperrei va unoxropizovtm OUIE AEm6 TO ITmo!. AUIO nou onpuivri E1VOI 6n TO nalolu EXOUV OVclYKn an6 OIQPKrl nnorrtrio . H EAAfl tim npoooxns EK ].l£pOUS TWV YOVIWV EXEI ros aITmEAWpa nona ITpol3AiJ.pma OUPflEPlCPOPoS va ITEPVODV uncpumpnto KOI KOHl OUV£ITEIQ va unv 0Iop8wVOVIOI.

AnO«pEUVE'tE va Kolla'tE atO napd90v

Mnv cvorpepeore OUVEXWS otis doxnpcs ooprieprqiopes IOU ITapEA86vTOS. To povo nou 80 xororpepere pE m OUVEXrl unevfniuion KaITOlOU o<pclA].lmos tou ITOIOIOD ocs 8a eivui vu IO KoVETE va ous cvnncaaoei, aut:avovIOs ITapaAAn10 tis m8aVOTl1TES vic ucxnpn OUJlITEplcpOpd. 'O,n EYIV£, rYlv£. To va KOIIlaz£TE ylQ tva KOAUTEPO ptAAOV EXEl ncprooorepn AOYIKn uno TO va cppevetc ow nupexfiov. M£ IO va UITEv8upizEI£ OIO ncufii ous TO ocpuApmo IOU, TO uovo nou xcivete eivcn va tou un evtlup iz erc 11 ElVOl EKE1VO ITOU OEV TIptnEI va KCIVEI. ~EV TOU O£iXV£lE n nptITEI vu KClVEI.

12 EWC/)'uJPl

Ewaywyri !3

To ITQJO](l I3h'nouv TOV K60po pf OUYKEKP1jH'VOUS 6pous. Av OOUV ou rival rrutperrto yw fVUV EVT!AIKa VU XTUna [VO nmoi, unoflerouv on 8a npenei vc elVGI crnrpcnro KGI yw fVO nmoi va xtund evuv evilldKa n tva ai,l.ll nurfii. To ~UAO vevvd ~U/,O - pczi pe rnoflnputo opvns, EITI8upia vro eKoiKnon KQJ tnv OIUKOITIl tns emxorvovius ovupeoo 010US voveis KQl 10 ncuorc.

To ITPWWPXIKO unvup o nou oivouv 01 yov£1s ornv rprovdzouv n xturrouv eivrn on 01 evn- 1.IKEs eivci p£ya/.uTepOl, nIO ollvQ1oi o no 10 nmola xtu 6n prropouv vu npotcvnooov novo KO! cpol3o uv ouoapEom80uv. AUTO cxc: U)S anOT£J\EOpa TO rro tfii va vlw8EI 8upa, o Suvauo prrpOO1CI am pEyai.UTEpO owpanK6 pEye80s KG! m ouvapn TOU ci/.AOU, npovpu rrou pE m ocrpu TOU onplOupYEi cpol3o KQJ uvxos OTO rtuifii. pe unroruro CHaOIO t nv EITJBujlia va xpnOJponomoet KQI TO iolO l3ia av cvuorutcotici.

To ~u".o OEV ExEI xcvevc unozntros fl£TIK6 anm£f.fOPQ. AVTH:lEw, n oxecn pEW~U t ns xukouetcxr.iprons TWV rrmolwv xru W npol3AT!jlQW 0lw8tTnons TOU flupou TOUS nou cvnuerronizouv cpvorepc, orreos aUIT! E~£Taz£Tm ctnv epyaoia TOll Jay Barrish KG! aj,AWV,' unotsAd a/.Ao Eva crnxcipnpc un ep tns noxmxns pndrvucns ovexcics oXETIKa J.lE TO ~U/.O OTO orrin, OTOV nQ101K6 o108p6, ow vnmuvroveio KQI OE noucixu cina m:Pll3af,AOV1O. 001600, n onploupvic pIGS T£TOIOS nOAl1lKnS J.lno£\'IKns ovexcics Sev nprrir: non' va eXEI ouv arrmD,fopa tnv EITI130f.n upropios yJQ TO ~Dl.0. AVTi8ew, n f10f.ITIKn OUTT! f1PEf1EI VO EiVQJ J.lla EKcppoon tns o noipns on n nciflcpxic upenci va anmEf.£i Eva ouornpu OlOOOKaAias pe tnv onoia xriZETUI n ococrn ouuncpnpopo.

H £rriKTI)TI) CPUUI) TI)t; piat;

ITO/,AfS epeuves £XOllV vivrt pE oxono TOV Ka80plOp6 TWV urricov vrc tn l3iaIn OllPITfPlCPOPO ITmOlWV KGl svnxixov. TIap6/,0 rrou W cnotcxeopctc nou fXOUV va ncpouotcoouv eivui uxoun upxrtd apCPl/,Ev6peva, n rpvaolo TOU Ap Lonnie Athens, orros avacpfpewl OTO 131(3),.10 TOU Richard Rhodes ue TiTAO Why They Kill (Ficti OKOHDVOllV),' ITapEXEI roxupd anOOEIKTlKa ororxeiu oXHIKa pe mv E~r),l~n TWV ITQlOIWV Of Evn/,IKES pE Bioro xupaxmpu.

o IIp Athens olE~nyoye ouvevtzufers or l3a80s pc nvdpcorrous nou rixov (pllAaKlmfl rCQllias tns I3lams ouunepupopds TOllS. O[ OllV£VTfDCElS cutes anOKa1uljJQv on TO ITUlOla nou xuxoprruxeipizovrci ouxvu orro TOUS voveis TOUS, nou urmxouvtcu ue KOKop£1axciplOn n nou vivovrui pripropes xcxopercxeipions anwv, OIQTpeXOUV Of pEyciAO {)a8p6 TOV xivouvo vu pa80llvem n l3ia Q[1OH:A£l Tp6ITO EITil,UOns npo13J,npOTWV. proo yIQ va anOKTll00UV uuro nou 80.ouv n vru va npooruteudouv cno xcu ITOU EKAap{)avOllv WS onEl/A 'Otuv n l3ia xutorpeP£! va ITETDXEI TOllS m6xous amODS, TO nQloi anOKTa Tn cpnpn roll av8p(onou ITOU «Kav£is Of V 10 l3azEl pazl TOU». KepoizEl W 06~a PEOO an6 TO miypa TOU OK/,npou av8pwnOll KGl n l3io yiV£Wl VI' am6 TP<')[!OS zwlls. TIlOTEuoupe 6n EiVGl ZWTlKnS onllooios Y]Q Ka8E Knofpova va OllvElomonOlnoEI 11S ETIlKivOllVes omEs ouvEnflfs ms xpnons l3ias oe Ka8E Ilopcpn, elTE np6- Kfl1Gl ylQ anflt.n, £irE Y]Q aOKllon Bios Of tvo ITQloi n OE oITOlooimotE ([/),0 npoowno. EipamE m:m:lOpi:vOl ITWS OWV 01 KnOfp6vfS KQ1OAol3ollV TOV Kivouvo nOll o1OrprX£l TO nmoi, 80 apvn80uv va unomnpi~ollv TO ~u"o ws EnIAoyn yIG mv nEI8apxnon TOU nQ]olol) rollS.

mv xurrioruon xcnorou aAAou ovflpcorrou, TO ouvciounucru KOI tc xivrnpd TOU. Kci8E ITQloi YEVV1ETQl pf mv ixuvotrno cutn. 01 epeoves orixvouv on ITp6KElTal yIG xcpuxrnpro nxo nou OlQCPEp£J uno ITmoi or ITmoi Ka8ws peya),wvEI, KOt)WS entons KGl 611 TO xopitrnu exouv J.lEYOAUTEpn ucavotnrc OTO VO «o]Ql3azouv» TO ouvcnofinpurc nov ciAAWV an' 6Tl TO ovoprc, Tevovos ITaVrWS civcn 6n uno tnv nl.lKia TWV ouo £TWV 1000 10 cvopic 000 KOI 10 xopiroru eivut OE 8Eon vo avn"ncp80uv W ouvurofinpcro xdrrorou aAAou. M611S qrruooov ornv nA1Kia trov rcoocpcov £1WV, Tel [J(uola exouv ovcrrrutei tnv rxovotrn« va aVTl/,ajll3uvoVTOI TOUS A6YOllS nou unupxouv nioto an6 10 ouvcnounpctc TWV aAAwv. Iru va ovunruxtlei ouos n rxuvorntu uutn, 01 voveis npenu va 130nflnoouv ornv f~EAI~n rns.

o onucvtncorepos nopcvovrcs y10 tnv ovdrrrutn xui o1Ornpnon ms ixuvotnrns tns ouvuiotinons TOll cinou OTO nQloi elvci ° oE13aop6s ITpOS tnv npOOWITIKOTma TOU Kal 0 p6AOS TOU voviou os npotuno tuonons, xctuvonons xur rppovttoas - coxeto ue TO f1600 060KOAO pnopcl va eivui Y]Q KaITOlOV vovro va tu l3yaAEl nepu ps m oupnepupopd TOll nuiOIOU TOU. A VTIOPWVWS viu nupofiervuo OE p10 aKmaA),nAn ouprrrproopc TOU ncnfiiou ous PI' us /,t~E1S «Aurrriprn ITOU 10 exoves cutov... TOU O£iXV£TE 6n voidzeore vm to ouvrnoflnputn rou xui 6n TO ouvcnolldveorc, trope rrou I3pioKcT£ am «8EOll IOU xc mvopoupevou». 'Eves uxoun rponos Y]Q va ovarrrufouv 01 voveis TnV EV ouvapel IKav6wTO TOll nuioio» TOUS VW ouvuioflnon, eivru TO va unovpupulzouv ns OllVEnElES tns OUPITEPICPOpOS TOU nQ]olOD novo OTOUS a1Aous.

AVTi8ETO, 01 qxoves KQl 01 ~UAIES ros TpaITOS Ekyxou TnS ouprreprqiopns TOU nurorou exouv ouv onorcseopo rn olcil3pwon tns ucnvotntus TOU vtu ouvuiofinon TOU a110ll. 'Orcv ovnopop£ opvropevo am oupneprqiopd TOU nQlOlOU, TOU pa8aivoupE va rrpcrm xopis va oiv£l onucoia am ouvuiotlnputu TOU a1Aou - pro OUVEITEIQ nou elver ovovxn va unorpuvouue. Tu anoTeMopma TWV epeuvoiv 1115 JoAnn Robinson, olociKTOPOS TOU Iluvemornuiou TOU KoxopuV104, unoornpizouv rnv rirroum autn. Avorpepci On oe nepJITIWOElS ens orroies OJ pnrcpes oeixvouv nepiooorepn Z£OTGOIO am ITOIOla TOUS, n ixuvotnro oovcioanons TWV nGlOIWV ITapouoidzr: ou~noll am Siopxerc TOU oeurepou etous 111S ZWllS tous, Ano mv a111l, TO nalOla non ()] pl1TEpE5 TOUS tn xeipovovouv ue TOV Buuo nupouoidzouv pciroun tns ncovotntos. Xropis lITV rxovornro OUIn, eivut oxcoov a06vmo yw TO nQJoi va paBEl va poipdzero: 1Q noixvtoro toll, va nulzci Ka},a pE 1Q ci),),a ITQJOla, va orroqieuvei 0PYIOPEVES xci Bicies uvuopdoeis OE uvti~OES yw exeivo ouvtlnxes KQl vo avaAopl3avEl tnv eu86vn rov npa~ewv TOU.

H xpnrnponoinon TWV orputnvncrov 8ETlKnS 0loaoKa1ias ITOU uvcrprpovtut OTO 131l3j,io GUIO OX] p6vo 8a oas Bon8no£1 va owmpnoETE llljm),6 TOV 0lK6 oos oeiKm ouvai08nons TWV ciJ..I,wv, a/\16 8a l3on8noEl Km TO ITmoi oaS vo ovamu~EI TIS ouvm6mn's tOil va £~£1lXlfi or [VGV £VnAIKa YEpaTO oyann, Kmav6non KaJ cppoV1ioa ylQ TOllS aAAous.

H uI)IJaaia TI)t; uuvaiuBI)uI)t; TOU 6AAou UTI) 6.6auKaAia TI)t; rr£.Bapxiar;

Luvaio8non TOU a},j.ou OVOllaZElG! n lKav6mm va avayvwpizEl KQ] va aVTI"ap~avHal Kaveis

Luvn8izoupf va evfluppuvouue TOUS voveis am xpnon auTOU nou OVOpUZOupt: «PlhW otov EOUTO )lou». Eivo i xdti nou tons pon80 va unorpeuvonv Tl1 ouvuElfla va Aevf nupnxovo npdvucto otov £QUTO TOUS. ME TOV opo «PIAW orov fOUTO pOU» evvooupe TO npdvpuro fKdva TlOD Aeve 01 ov8pwnol orov fOUTO TOUS KOl eivcn K080PlOllKO vro Tl1 oupncpnpopo TODS. Av YIU nupdoervpn KOIIOIOS YOVIOS ncr: «Arv TO ovrcxo orcv 10 IImoi pOU KAa1jJoupiz£I!», TOT£ n ovoxn TOU voviou OUTOU unevovn ow KAaqJOUplOpo TOU nQlolOU 8a p£Hu8£i opopanKO. Av coorooo ncr: «ll.ev pUU cpeoer OWV KAOIjJOupiz£! TO nutfii pou, OAAO 8a TO aVTe~w». TOT£ OXI uovo 80 prropeoei vc oVTe~£1 rnv vxpivr« vro nepioootepo oloompo, anci 80 eivui xrn ITI0 £UKOAO Y' OUTOV va oX£OIOO£l anOTt:A£OpOTIKOUS tportous WOT£ va oAj\O~£1 tn ouunepnpopd TOU rtrufirou.

To orooro EivQI va an£u8Dvopome orov £OUTO pus p£ oxorro va TOV npoetorpdzoupr vru tnv ennuxto KOl OXI vro tnv anowxia. Ta oou Aep£ otov EOUTO pus anOT£AOUv tc onpuvnxorcpo pnvupuru nou Aapj)ovoup£. Enopevos £1VOl ouvepo 6n pe TO va PIAO 0 YOVIOS evos IIQlOIOU npooxoxixns nAIKias ctov £aUTO TOU, unoxm upeoros eva nOAUlIpO fPYOAdo. Av jmopci 0 vovios va npcpci tov fOUTO TOU Of: cnvues dvxous KOI niuons pIAwVTas orov raUT6 TOU, tote au~civ£l ns rufiovotnres 01 npdfsrs TOU va eivui AOYIKes xui unfu8DvfS KOI xoto OUVeTl£1a va tov oonvnoouv otnv rrutuxiu.

Kcnores qiopes 01 voveis OapnOTapOUV TOUS £OUTOUS TOUS MyOVTelS TOUS npdvpuro nOD TOUS fv6appuvouv va «aKoj,ou80uv TO nAn60s». Av viu rrupcfiervpc 01 voveis TOU <jJiAOO TOU nGlOIOU ocs c-pnvouv 10 nOloi aas va xpnorponorel eva crro TO Kpfpona TOUS vio rpuunoxtYO, prropei va Qlo8av8fiTf onoxpecopevoi va KOVET£ KI eoeis to iOIO, AtyovTOS 010V £OUtO OUS on av oev TO KOV£T£, o£v 80 u neitr am «Aeoxn tWV Ka~wv voviov». AUTOU TOU eioous 01 KOUj)EVlfS nOD At':p£ aTOV faUT6 pus ros cnotexcouo tns niecns TOO rrepivupou, p nopei va riVGl anoMnws cxivouves: AyOPOZfTf as noupe plO OUYK£Kplpevn jlOpKO j)ouwpo £IIoon tnv uvopdzouv xui 01 OAAOI voveis. Mnopd oiorooo va yivouv fIIlKIVOUVt:S, av aas oonvnoouv aTO va qxovdzerr OTO nOloi oas n va TOU Sivete ~OAles fn£!OU TO KOVOUV KOl 01 OAA£S jlOpoo£s n pnapnuofS. Avri va OKOAOu8elt£ 1O np,n80s, 80 ous aUjlj)OUAfUOjl£ va OKOAou8dTe tnv KOpolei 005, tnv xorvn AOYIKn OOS KQ1 trs YVWO£lS nou olOflEl£U: aX£T1KO p£ TOUS anOIEAfOpOllK6T£PODS TponODS va <jJpoVTiO£T£ xrn vo ava8peljJ£lf Eva nmoi ootc va vivei evus Dnfu8uvos, uutdpxns xcu YEjlOWS xcruvonon OV8pWIIOS.

0; OIOCPOptc; aVOIJEOa 0'1:0 ay6plo I«(U t:O xoprcorc

Tin vu xcrcvorioetr KOAuT£pa tn aUpTlfpl<jJOpO IOU nmOlOu OOS xutd tnv TlpOaXOAIKn I1AIKia, fiVQ1 xpnorpo VO KOTOj,a13£T£ us olQ<jJopes TlOD nrrdpxouv ovdueou am cvopic KQ1 TO xopiTOW. 01 nAnpo<jJopi£s cutes llIIOPOUV va aas 13on8naouv va OIQXWpiOfTf tn <jJUOlOf,oYIKn oupnepnpopn 0110 exetvn 110U 80 npenei va xcpuxtnprotci cos Tlp613Anpa neiuopxlos. H yvwon lWV <PUOlOAOYIKWV OIQ<jJopwv avoproo ow OUO <jJuAa pnopd £nlon5 va aus 13on8iJOcl va ano<puY£l£ va onYKpivfTf llfTQ~U TOUS "'[0 rro!o1Cl (Jas, av £X£T£ ayopIQ KCl KopiTCJlG (YlG

16 ElOaywyn

ITfPI0061fP£S nxnpotpopics OXClIKO pc rnv ovcrrrutn lWV TlOlOIWV TlPOOXOidKUS nAIKios oEll!: rrrions TO Kf<jJUAOIO «Opoonuu KOTU mv ovcrrrutn» 0115 oEf,ioes 18 rws 20).

'Epruves cxouv Od~fl OTI W ovopru olQ<jJrpouv on6 TO xopitoru otnv oOjln TOU EYKf<jJO/,ou. rn xnpciu TOU oW)lQTOS KGl l1S 0P)l6VES. KCl8ws cnions KOI on OJ OJQ<jJoprs OUTES r n npedzouv onuuvnxn my ~fxwplOTn oup ncpupopd TOU Keltle <jJui\ou. 0 EYKt<jJO/\OS lWV oyopIWV, ylC! nopooervpu, cvantuooctct ITI0 upvd uno excivov TWV kopuouov. LW ovopio, 11 uprotepn n).,eupcl TOU £YKf<jJli/,ou. n onoio f/,tYX£1 m OK£ljm, ovarnUOOETOI ITI0 upvd OrIO t nv ocElli. n orroio d,EYXfl t nv uvt iz.num TOU xopou, To OTlOID,fOpO eivci n ouvdcon jlEToEll TWV Buo njn oqxupitov TOll CYKC<jJO),Oll va CiVUl i,ly61CpO nxnpns 010 ovoprc cm ' o.r: ow xopitotu. KI elOi TO nporm vo rropouotdzouv OC YEVIK£S ypoppts peyoiluTEpfS ncovornres ow !J08npolIKO KQI tn /,OYIKn an' 0.11 om yt,WOOO KOI tnv uvovvoon.

o fYKEcpaf,os TWV KopnOIWV nupouoiozci TIl0 opo/ill ovdntucn, npcvuo nou TOUS erntpcnci VO xpnoruonorouv KOI 10 Buo njnorpcupio oe opoompIOTmfS orrois fiVQI n uvdvvcoon xcn n oovcrounp c nxn ovrfsn q.n. H Spuornprotnro TOU 6n),OKOU CYKE<jJOf,OU eivo: oxcoov oovcxns, rrpuvpo nou enrrpenci oru KOpiTOiO va aVOITTUOOOUV nEplOOOTfPfS OEEI6TI11£S OTIS no}J,OrIA£S epvcotes. Enions 0 EYK£<jJOt,OS trov xopnouov CKKpiv£1 neplOOlH£PI1 oepotovivn, PIO ouoia \,£upoolupipaans non cunooizcr tnv fITIflETIK6TnTO.

Ano tnv ann, 0 eyK£<jJo/,Os lWV OYOP1WV rxxpive: rrepiooorcpn trotootcpovn, pIQ oppovn noo 6iv£1 w8non ornv f11I8£TIKOmw. To vevovos OUI0 EXE! ouv anol£l,ropo TO OYOplO vo ovuznrouv tnv dueon ixuvortoinon (lpWVE ITI0 vpnvopu. rmoouv OTlO tn plO opaompl6Tn10 ornv Oi\An), jl£Topaivouv ITI0 vpnvopo ornv ernsuon npOpfJJjlalWv (cxoun KOI oe ouvflnxes mxupns ouvrnofinp o nxns rpopuons) KQl vu OOXOf.OUVTQI p£ Spuotnprotntes nou Snp ioupYOUV evtuon (08t.ilpCl10, cvuprrpnoeis KOI nuixvioro ). 01 100EIS OUTES en.rpenouv ow oy6- pre vu onf/,fu8£p({lVOOV tn ouooropruprvn EVEPYDU.

MfPIKES oK6!Jn OUvn81OjlEveS OJQ<jJOp£S* ClVO}lfOO OTcl oY()PIQ KOI TO KopiWIQ eivcn 01 fEns:

• To uvopio npouuouv va EIIlKE\'1PWVOV1Ql Of )l1O Pl1VO Spo otnpior nrn xcn aVTIOpOl'lV pf !JEYOAUl£pn cmtlenxotntu OWV tu OIOKOmODV.

• H KIVntIK£S BpClompl6TntfS TWV xoprrcnov KOpU<jJWVOVTQl IIlO opvo , rtupouoruzouv prxpotepn evruon KOI OIClPKOUV ncpiooorrpo.

• To uvopro on!Jloupyouv Kal noizouv nutxviotu nOD ununouv PfYO/,UIEPO xropo KOI exouv p£yClf,uu:pn ovovxn VO ~piOKOV1Ql t~w uno TO orrin.

• H npoooxn rIOO oivoov 10 KOpiTOiO ow cvnxciuevo £iVOI )dYOIEPO <jJfUYOt,£O KOI nepicoorcpo n08n1IKn.

• Ta xopltorc ~OOiZOV101 I1EPIOOOt£pO OTIS nevtr uroflrioers tous on' 6,11 10 OyOpIO.

• To uvopro oVT£n£EEpxovwI KaAllT£pO OTIS OmIKE:S nxnpo-popies nou t,ojlpavouv uno TO uprorepo pan, to onoio ouvoccrur jlf TO octi nurorpu ipio IOU £YK£<jJaf,OU.

• L1IlV n/dKio toiv rrevtr cnov, TO KOpiTOlO nponvouvrct xutd £(1 I1I1V£S TWV OYOPIWV ornv aUVOfJKn cvdnrufn.

• To cvopi ITOD 6fWpei OTi 0108£lfl ooipcuxn ouval1n, uvcz ntd nrnxvioro oK/,npa KOI jlf fVTOvn owpmlKn opoomploww.

• To OYOplO nou Qlotlavov101 oa<jJa/,n KOI IKavo, aITOzmOUV mv av£~apmoia TOUS vU)pi-

Tfpa on' 6,11 10 KopiTO!a.

'01 olQ<popes ames OUVlOTOUV YEV1KEUOEIS 13oolO11£VES OTIS EKTETOllEVES £prUVES nou EXOUV vivrr OXETIKO pe rnv cvcnruf,n TWV ovopirov xrn TWV xoprrorcov. To Ko8E ITClIoi, os Eexroprorn npooromxotrrtu, pnopei va nupouotdorr olI6KfJOn 01I6 TIS rdccis nou cvcqirpoups.

H IJE1:cipacrll 0'1:0 Or]fJ01.:U(O Yla Eaoc; xcn "to ncuoi O"oe;

H n/,IKio uno to nproro eros to neprno £105 rns zrons evos nciorou OVOllOZETOI npooxoxixri. vru ti IIp6KEnal vro to otufiro ow orroio 10 nOloi onOKTO nf18apxia unevovn orov euuro tou 11 «EKlIof,nizElOI» uno rnv npo-EKnOIOEUTlKli EKElVn OIUOIKooio nou IO npoerorpozri WOTE vo unopci vu j,ElTOupynoEl OWV opvovopevo KCll repupxnurvo KOOpO rou onpOlIKOD oxoxeiou, £10101 eivui f.omov EKEivOi nou oVOAoll13ovollV rov «EKnOAITlOpO» OUtO; 01 voveis, 01 nQlOOKOPOI, 01 vnrncvcovoi, 01 nporrovnrcs, 01 <pJj,OI, 01 oUYYEvds, 01 ydWVES KOl 01 01'/,01 EV[lf,IK£S. '01.01 coroi naizouv onuovnxo p6t,0 OW va 0100XTEi TO nOloi IIPOoxoAIKns nxixtus cpetes OIT(uS EiVQ] 11 OllVOI08npOTIKli tcuuon. 1I urropovn, 0 cutoexcvxos, 11 UnEtl8llV6mta, 0 OE130- opos, n ouvepvcoio, 10 8oppos, 11 EuyeVEIQ, n crnuovn KOI 11 evupotnro.

H unupfn piUS Ot08Epns 1181Kns «nlltioos» cpcrov oonvel 10 nurSi am prrcuopqxoon TOO on6 «1lIKp6» vnrno OE "llEyaAo» lla8mn TOll Snponxou. Eivcu EtOIPfTlKO onp ovuxo vu ETIlM'tOllv 01 voveis npOOEKTlKO tous rrpotous oouKaj.,ous rou vnniou, 13oOlzo11EVOJ ornv IKavornto trov npoororrrov uutrov vc OIOQEOllV lIS 110P0l1QVW uperes. To I1Clloi I1pel1£1 va pa8EI va nuiz e: pE nvruuu ouvepvuotus KOI vc 13on8n8Ei vc olltnofl mv ouropxcrd TOU OWV unoxo ptzcrcn tn popo. KOI TOV prm pno TOU ylQ jlEyO/,UTEPO XPOVIK6 ordotnuu. H npooxo/dKI1 11/',IKio ClnOTEi,ei TO 8EpE/dO rns ixovotnrcs xru tns ol08Euns ylO 11(18nol1 nou 80 nupouoidOEI 10 nuioi.

LTO 13113/.io pas The Eight Seasons of Parenthood (01 OK[W £nOXES ins natpotnras KGJ untpotnras) nepivpdrpouue TO ncos 11 oupnepupopo TWV rrmOlWV 110U ~piUKOVLal ornv npoOXO/\lKI1 nxncicr OVUYKOZ£I TOllS voveis vo aV(!f,O~OUV toy poi.o tOU «OlaX£lpIOTI1 TIlS OIKOytVEl US» oloCioKovras ore ncidid tOUS TIS UWOT£S pOp<PES oupnepnpopos. Ko8ws TO nOloi I1EWpOP<pWVEIUl ant) a13oiIflmo, «oPIZOVTlwl1£VO» nxoopu OE ov8pwno nou nepncto. KIVEiTCll KUI 8£AEI VO W KOVEI 6/,0 povos TOU, £101 KQl 01 YOVEis pcrorpencvtoi 0116 OIOXElPIOt£s tns zro ns TWV ITCUOIWV TOUS OE pdvous TIlS opvcvoons nou o vorvlzovtcn vu rooppormoouv TI1 oouAEla, TO puveipepu. tnv Ko80PI6T1lTCl, tnv oonvnon KOl TO ncuxviSi. nupuuevovrns nuvtu 01 nproror KCU onpuvuxotepoi oaoKo/Oi TOU nmolOD TOUS. To va yiVEI xuveis pntrpu 11 nctcpos onpuiVEl 110n,a n£pIOO<lTEPO ana TO vo <prp£l OHW K<l0)10 EVCl 110101. £1P<lK£IIQI ylQ ~1I0 olOolKouio cvcrrrurns 110U UUVTP0<p£U£1 TOV vovro vrc o/,n TOU 111 zron.

o nupuxcuoi Kata/,oyos nEpl/lojl13C\VEI pepu«i OlIO TO opoonuo yw rn zron HuV nCllOIU:lV urro TO I1PWTO tws TO neunro eTOS tns 11/,IKiClS tous, Ta Op6011110 aUTO cvcqiepovrcu p£ tn oeipc xutu TIlV onoio OUVit8ulS rropouo.czovtor. ova/oyo )1£ tnv nAIKio TOU 110101OU. Arpou ouos TO K08E nOloi OVOrrTUOOEI OlK6 TOU, tEXWPIOT6 XPOVOOlOYPOjljlU, pnopci xdnoio OUYK£KPljl£VO nmoi vu

1~ EwaywyJi

~piOKE101 jll1POOTO it nioro urro 10V UWnOTIKO pEOO opo. LUp130UAEur£lTE TOV EIOIK6 ous or n£pirrTu)On nou TO rrrnfii ous ernuevet va nopouordzei K08uOTep11on 010 VCl <pTOOEI KanOIQ uno TO opoonuu ouru, 11 av ous anaoxoki xunoro aD.o Z11TllpCl OXEnK<l pE tnv uvcrrrulri TOll.

HAIKia

OpoalllJO

1-2 ereov

• Apxizrr va E~Ep£llva TO nEpl13ci/{,ov, unuivri ueoo OE npdvpuro

• Iluipvci eva V nnvo jl£yci/,ns OlapKEIQS Ka8E p£po

• Lluizri povo TOll yw PIKp6 xpovixo Sioctnuuro

• Apxiz er va £~£p£uva IO otopc TOU.

2-3 cuov

• Tprxci, oKop<poAwvt:J, onpoixvri. TpUf)U£1. IIOPOUOICIZEI prycit.n

evepvnnxornro

• To vovuru TOll nupouoiuzouv KOjlnU/,Wun npos IQ peoo

• Tproei uovo tOU xpl10'llOnOlWVTQS oo.xw/o, KomaAI KOI nornpi

• Mnopei vu 13yoz£1 povo TOll Kal1010 uno tQ PODXO TOll

• E~EPEUVo. La vevvrmxu TOU 6pyavo

• Koipuun Aly6TEpO, Ennvd EUKo/a

• Tou opeoouv to npovpdpputu

• AVOuTClTwvETm oruv n pntepu IOU AEinEI tn VUXW

• 6eAn va xuver rrpcivputn povo TOU

• Arotuze: KQl £lVOI uvanorpdmoto. AAAazEI EUKol,o vvopn

• Ilcpouoidzci ~EOnaopOTo £KVEUplOpOD. Ilopouoidzri ouxves

o),I,aYEs am 0lci8run

• Mipritrn TOUS EvnAlKEs

• I'loizer KOVTa at: nmOla rns nxixios TOU, <lXI opws paz! TOUS

• Arv tX£1 cxopn tnv ixuvotntu vc porpozrrcr. va ncpipever, vo rmvuivei jlE rn OEIpo. TOU KOI va unoxtopri

• TOll apeoouv to nuixvidiu jlE 10 vepo

• Ilpoonuflei va nnpurcivei tnv «1£pmEAEmio» tOO KOAnvo-

xriopcros

• Xpnorponoiei prpovoipeves IEtElS KOI oDVtOjlES rrpotuoeis

• EivQI ouxvc opvrmxo. AeEI «OXI»

• Kato/\a13aiv£1 mplO06TEPO orr' 600 prropei vc rK<ppaofl

3-4 ereov

• Tpexei, rr1106 KQ] uKop<poAWVEl

• Tp61E1 povo TOll. mV£1 xwpis np613Anpo OTI6 TO notnpi

• Mnopei KClI pETQ<pepel npovpcrc xoipis va TO pixvei

• Mnopei va 130118a ow VIUOljlO KOI TO Y01)OlPO TOU

• Mnopei va pnv KOlpaTOI 10 p£onpEpl, nulz e: opws nouxu

• Avnfipd cnevcvn orous EvnAIKEs. Anozntu tnv EI1l13E13oiUl0I1

• Elvut £uuio8mo am ClpVnTlKO ox6AJ(!

• LUVEpyo.zEtol, TOll (lPEOEI vu KaV€! on/,a 8fAnpmCl

• Bpioxerrn 010 OTOOIO LOU «KI evor!». Emtlujlei va IO oup ncprAajlpovouv 01 o/,AOI OTIS opcornprornres TOUS

• EK<ppcizfl nrprepvero vru uvtlpwnous KUI npovpo ru

• Emo£IKvU£1 vovipn <pav1Ooia. Mnopci va <jlOPOWI TO OKOIOOI 11

10 zwa

• Mrroprl vo onplOupyrloEI evov <jlav100lJKO OUVtPO<jlO

• Mnopri va OIlKWV£TCli uno TO Kp£pon TOll In VUXTG

• EivUI OjlIAIlIIKO. L'llmunwv£I ouvroprs rtporuorts

• Mnopei va neptpevei In OElPO IOU. EmoEIKvuEI )Iiyn unouovn

• Mnopci vu OVO/,Ojl~OVEI KonolEs w81JVEs, onois TO vo 1OKTOnol£i 10 nClIxviolCl TOU

• Ilctzci nouxu orcv £iVCII jlOVO toll, OTO 0POOIKO ncixvifu 6pws

pnopel vo IIPOKOi\Ei cvcotororm

• L'l£iXV£1 npooxoxxnon OTOV vovio toll oVTi8EIOU <pu/,ou

• ZnAeuEI, IOIQIt£pO av urrripxr: YEO popo ornv OIKOYEV£1Q

• Ernderxvusr alO8npaw evoxns

• EK<jlPOZ£1 ouvcuofinpunxn cvuotpoxero KAatjJOlJpizovws KOI K/,aiyovtGs, ZllIc{WlOS emfl£p(Jiwon on 10 ovunouv

• Exrppdzr: IO dvxos nou Vlw8£! mmAwv10s TOV ovnxcipc n oaYKwVOV1OS 10 VUXIQ ron

4-5 etrov

• Luvexiz£1 va IIaipVEJ u\jJos xut /3apos

• LllVEXizEI va cvornuooo tnv ixuvorntu cmV10VIOjlOU H,)V KlvllOe({)V tOU

• Jlupouordzei OjlG/,ts ollvfI8EIES OlQlpO<PI1S, unvou, oupnoris xcn a<pooEuons

• IIapOllOlUZEl jlEyQ/ln EVEPYllIlKoIllIa

• 2EKIVU va KaVEI npdvp o ro. xwpis opros cnopoitnro xo: va to

arroUA£lc{WEl

• EmoEIKvu£I IUO£IS uutnpxiopou, xcruxieto: vro TOV euuro lOU

• Iluizei p£ IOUS O)\AOUS, npooncflei OjlWS va Em/3An8£i

• Ejl!IMK£tGI O£ /3paxu/3IOos TOaKwpous

• MIAo Koflapo KG! ue OiOTPO

• Amveirtn iotoplss, ll!IEp/30j,IXI

• Xpnoruorrorrj trs l\r~£IS !IOU OVO<jl£POVIQl OTIS OWjlGtIKES avo-

YK£S jl£ xuzo tpono

• Ernvoci f.r~£ls Sixros vonuc pr llo/,j,rs OUA".O~tS

• n:AO£I, xaZOY£AO «KOKopizOV1as»

• XOOOjl£PO£l

• IIf,eV£1U1 orrotr TOll [JOllV

• BpioK£101 OLO OTUOW TOll «IT(;lS:» KQl TOU «Trcr i»

• EmO£IKVU£I £~opmon uno TOUS ouvopnxixous tou

20 EwoywPJ

01 1l0POKU{W OPOI OIEUKPIVizOVTOI ouprprovo jlE 10 ITWS xpnorportoioovrcn 010 /31/3f.iO uuro:

Aywvac; 6poJJOU 1'£ 'to pOAo.

ITpOK£lTal ylCl pIa T£XVJKn nou Sivei xivntpc 010 nmoi xpnoipononovrus my nvtnvcovrotrx n <puon TOll ylQ va cv80ppuv8d vu eKTEAeoEI KOIJOJO K08nKov nou TOll tX£TC oV08eUEl. Aciroupvei ws c~ns: PutljliZ£I£ Eva xpOVOp£IpO aUjl<jlwva ue roy xpovo PEOO OTOV onoio tlD,£T£ va oAoK/,npwo£l TO nGloi ons pIa cpvuotc. To pcorore: «Mnopcis VG T£}IElc{10EIS nplv xrunnoci TO pOA61:» Mias KQI O£ OJ\O IG nalolcl OPEOEI va KEpoizouv, n olQolKooia cum TOU CnlTprITEI va /3YEI vixnr ns 0' eVOV o vrovn EVaVTlO OlOV xpovo. Keitt c xoun ITI0 onp ovtrKO: ro IIOlOi oAoKAnpwvEI mv epvcoic nou TOll EX£I uvuteflci tYKOIPO KO! xoipis va OVTOywviZEIUJ was. Tluvro uno OOpOYW xpovro epvccio s jlE XIJ,.IUOES nOlOl0 KOI OIKOytvEI£S jlas EXOUV Odl.:El OIl n T£XVIKll lOU aywvo eVUY110 oro POP,OI jl£IWVEI l1S OUYKPOUOEIS jl£lO~u YOVlc{lV KG! nOlOIC0V, orpou jlE TOV tporro onto n E~Olloia jl£IO/3I/3ciz£TOI oc ptu OUO£TEpn <jllYOUPO: TO XpOV6pfIpO.

o «KaVOVac; 1:'1C; ylaylac;»

ITPOKEJWl vru jllO ouprptovio-cupboon IIOU OKO},OllflEi TO £~ns IIporuIIO: «Otuv KOVEIS TO X (EK£1VO non 8EA£1 ° YOVI05 va KaV£] TO ncrdi), IOTE pIIOpEiS va KOV£1S TO 'If (cK£ivo nou 8rAEI vo KGV£1 TO ioto TO nurof )». 0 KOVOVOS OUH}S KOAllT£PO eivui va OlQrunwv£ral jlC TPClITO 8£nKO napa jlC OpVIlIIKO. ITorE unv OVlIK08IOTOT£ TO «o ruv- jl£ TO «ecv». KGTI TI'101O flo fvtlappuvr TO nurSi va pWlnOEJ: «KOI OV O£V KOVW TO X:» 0 «KOVOYUS tns vruvrds», 0 onoios npoEPX£TOl uno 10 ol.:iwpa «Otuv OOllA£OCIS, TPWS», exn E~OlpEnKO OIIOTEA£OPO om OUjlII£PI<jl0PO, O<pOU 6nplOllpy£i Ko81EPWP£VCS OllVOjlEIS evioxuons TI1S ooiotns OlljlITEPI<jlOpOS (OV1OpOl/3r5 KOI ElfTIKtS ouvencres).

o OUOE't£pOC; xp6voC;

EivOI ° XpOVOS EA£u8EPOS uno OUYKPOUOEIS, OITWS 10 01001I1jlO nou OKo/,OlJEld PETO uno EVa ~EOIIOOpO Bupou, orcv 10 !lOloi nuizei npepo. 0 OUOET£POS xpovos crrotexel 1I1V KOAuT£pn xpovncn onvpn ylQ OIOOOKOfju veeov tporrrov oupnepupopds, jllOS KOI 10 II0I6i /3piOKETOI O£ KGtoOTQOn npcuius KOl eivrn IOlQiTEPO OEKTIKO 0111 oloooKo},io.

'Ena.voc;

Ilpoxerrct ylQ 111 A£KtlKn EllI/3c/3aiwon 1I1S ouprrcpiqiopos nou 8EA£T£ va npocotlnocrr. 0 enurvos npeuer nOVlO[E vu uvu<ptpelQl om ouuneprqiopu KO! OX! ow iOlo 10 ncn Si. '10 /bE, vic IIOPUO£lYjlO: «TI KOAO riou TPWS», KOI OXI <,TI KOAO mndi nou eiorn IIOll TPWS». Av neire TO OEUIEpO, KaY£T£ KUTI nou OEV Oo 8tAGte: ouvo eete TI1V oEio TOU IIQlOIOU pc m oupncpiqiopd IOU. Aev EivGI ooioro vo OIOO~£I£ 010 IIQl6i on 000 OUjlIIEPl<ptp£TGI OWOTO river KaM, 0/,/.0 ov KOVEI xdrroio /loElos yiVETGI KOKO. II IOtEUOlljlC 611 6),0 10 nOlolo eivo i o no cpuon lOUS KU},O. AUTO IIOU xpivouv 01 vovcis KOI aUTO IIOll poxflouv va OAAa~OllV npos 10 KOAUH:PO, etvci n oupncpupopd TOUS.

EWQyu)l'rJ 21

EninA'1~1)

Miu ouvtopn oIlilwon nOD m:pl),aJl~av£! W fElls: I) pro EVTOt,Il va oruputnosr tn OUYKEKpIJl£vn ODllnEPHPOpO, 2) ilia cruoxovnon TOU YIOTi npenei va TO KOVEI KOI 3) Jlla EvallllaKnKn ODJlnEplCrOpO. Mnopstte vtc napaOElYlla va nenr ow ncndi 005: «LWjlaTQ va xrunus. To XTUTIITlla KavEI xuxo moos 0111,005. ZnmOE EUYEVIKO uno tov <jlillO 000 va 000 OWOEI TO ncrxvioi».

Kav6vac;

MIO npoxcaopiopevn npooooxopevn OUllTIEPI<jlOpo IT onoia nEplAojl(3oVEI tva OIQTDnWjltvo onotexeopc xui us ouveneies lOU. 'EVQ rropdorrvpo: «Mo/,Is (3yal,oDllE TQ j3P<'Jllll(Q pouxo pes, TO (3azoDJlE 010 Ko),a61, ylO va KPOIOJlE to orrin pus WKTOnOlITJl£vO xur va Jlnv npenei va puzcooupc OoVEXEIO npdvp cro. KOI av 8DJlOOOl lOV xuvovo ouro, OE 8a xpcrucrci va EEaOKEiOOl Ko8E 1000 va (30ZEIS TO j3pOJlIKa pOUXU 000 010 KaAa81». H 6torrlOIT KUI IT Em(3oAil xuvovorv anOTEAEI unotexeouo nxn lExVIKiJ enixucms npopxnuctotv. H eprrerpic uus otnv epvcofo Jle nOIOIO KQl OlKOYEVEJt:S Jlas £XEI oEiEel rrcos 10 nrufii oupnepnpepercr mo ocootd otnv 0 K60Jlos TOll EXEI ourpn opio xu: OWV EEPEI 6n prropei va nEplJlEVEI ODYKEKplJlEVES ODvErrEIES on6 rn ODJlI1Epl<jlOPO TOll.

TllJwpia

To va 0I10JlOKPUV£1E TO nmoi oas an6 JllQ Spcotnpiorrnc YIO Eva ODYKEKplJlEVO xpovixo 010- oTTIJla, ouvnuos EnElOn OUJlnEpI<jlEp£101 coxnuo. MIG xupnxmpronxn Trpropiu pnopei va eivrn 10 va 10 (30),ETE vu Ka8ioEI oe JllQ KuptK',O 0' Eva oWJlono vrc 0PIOI1EVIT rope (nepinou EVa f.EIn6 vic Ka8E nAIKlOK6 £1OS, pE I1EYlOlO TO rrcvrc },Emci) KQI va WD ncire on npcnei va llEivEI EKEi JlEXpl vu XWTInOEI TO pOI,61 nOD EXE1E po8piOEI. Av <jluy£! npiv XTDI1I10EI 10 pOMI. puBJliOIE 10 Eo vd KOi nEiTE TOU 6n npr nrr va nepiuever tovci vo XTUllIWEJ. Enovo),aj3E1E tn OIOOIKooia ocnou vu 10 Kmo<jlEpETE vc pEiVEI Yla tnv xo Gopiouevn O!cipKEla. 'Eva an6 TO o<jlEilIT tns Tiptopius eivci TO cu oas cnouoxpuver uno TO nuifii oas EVW j3pioKEmE OE xatdOTQon EKVEDPlOllOU, oivovws E10i Kala' was, of,l,O Kala' exeivo, tnv euxurpic vo uvaxtnOETE TOV uutoexevxo oas.

no vu xpnorponomoere 000 10 Suvutov onorcxeouu nxorrpo 10 (31(3Aio nOD xpntcte ow xrpru ous, OKE<jllEiU: mv KciBE npOTQO!l OXEl1KG I1E W n va KOVf1E ocv EVa YIOlPlK6 evuvnu OE xunoro OUYKEKplJlEVO rrp6(3Anpa ouprrepnpopds. Kpivrrc llOVOI oas 10 nooo 00(3ap6 civet 10 rrp6(3)\nJla KI enenu EEKlvnolE JlE TO Aly61EpO uuotnpo uerpo nprotrov j3onfJE](~v. H 13aOlKn cpxn vrc va aA/,atETE tn ouprrepupopd WD rturorou riVQI IT EEns: 60KIJlclO1E nproro tnv 1110 nITIa orpurnvixn. AU1() onpulvei ouvnfxos va odtE1E 010 naloi oas 11 npcnci va KOVfl xcn va 10 evflcppuvrrr va 10 KOVEI. Av 0010 OEV <jlEpEI unotcxcopu, npoonctlnorc ue tn orpornvrxn nOD ~piOKE1Gl pia ~a8l1ioa nrnornrcs mo KalW KOI ouvexiotr C;)OnOD va (3PfIT£ xuu nou va Ae110DPyri. EtiOOD onuovuxo civet va YVWpiZ£l£ 11 OEV ripener va KaVETE Of IlJO xpion oup nepupopds, 1'1' uuro npoorfte IOlOlTEpa tts npotdoris OXEnKa ue exeivc !lOU OEV nperm va xdvet e nOD cvo qiepovtor O£ KciBe KE<jlaAQlO. AlHfS flo OCIS ~on8IlooDv vo unorpcipcrc rnv cp<jlaVlon OplOJlCVWV npo(3Anllalwv oup ncpnpopcs. n va TO cunoolocte va vivouv oopcporrpc.

Mios KOI Ka8£ ncnfii, 6l1WS EtaAAou Kal Ka6E YOVIOS, anorcxei tEXWplOln KG! povoorxn npOOWITlKOmm, opioueves npotdoeis yIO A6Y]Q KQl npa~ElS nOD 8a ouvcvtuoeu: nus OEAiOES lOU 8a oas <jlOVOUV ITlO <jlUOIKES an6 aAA£5. Mnopeire va aAAclEET£ KanOIES AEtflS CIV TO aKpl~ll MylO nou napa8EWDJlE OEV j3yaivoDv oveto cno 10 XEiAIT oas. Ta nuioui nOD ~piOKOVWl ornv n/,IKla llETO~U eves xu: nevtc nC;JV napODOlclZODV £tOlpEnKn aVTiAITljJ!l KOi euci- 08noia unevnvn ow ouvcuofinputu KOI cxopo KGl unevuvn 0115 ITlO uvcnuiofinres ovnopaOeIS lWV YOVIWV 1ODS. Av OlYODpEll1EITe nos 0,11 Af:1E KOI o.n KOVETE yiVEWI ITlO1ell10 an6 TO nOloi oas, aD~ovEn: lIS m80v61ntES va OEX1OUV tnv rrEI8CIpxia nou npoorrofleite vn TODS OIOatEIE,

To «Y!OlpIKCt» nou 80 (3PEi1f 010 (3113Aio auto eivur OXEOIQoJl£va WOTE va oEiEOllv OTO naloi oas TO £1005 IOU oEj3aOJlOU rrou 80 Seixvurc cocis 01 lO101 orous KakoJlEvoUS oas. To nrudi oos flo pafl£1 va oEiXVEl oE(3aoll6 ov TOll oupncprqicpeorc JlE OE(3aOjlO. Avuprromiotr TO 00 va ntuv [vas KaAEopEvos ow orrin 005. All16 Of cnpuiver ncos OEV 80 npcnei vu aKO- 1,008£1 Kav6vE5, oAM on 80 npenr: va 10 olOat£1E neos va lOUS oKOAOD8Ei, pe tpono nou va OriXVEI KaAoouvn xci or(3aoJlo.

To 13113Aio auto EX£I an01EAfOEl KOI ouvexizci va urrotexet eva nAolOio OIOCIoKo),ias tns rtciflupxics ylO EK010VI00ES XIAIOOES YOVEIS KQJ vnmcvovous. 8eWpOUJlE EEalpenKn nun TO yeyov6s on nnlzoupe tvav 1000 cnpuvnxo pol,o om zron l(lOWV OIKOYEVElWV. To TO~i51 lODS, TO lOtiol ous, eiVGI xui 0lK6 pas lOtio! otnv cvatpoqm lWV nuiouov tns npooxoxucns nxncius.

ElOaywy6 23

nw~ vn JUJCJE1:E "to 11'p6f3ArJtJo TI npette: va KOVETE

n 0/-1.0 IIQJOIO npooxoxucns llAIKiGS }lOICIZOUV flE ruupous or UOAorrW/\elO, tIm 6lIWS £E(uIEPIKfllOUV rnv £VfPYI1TIKc)IOlU IOUS, rxorprvoovizovtus IQ nrn xvifit« n ux oun KGl IG icilCl TO KOp~JJCl rous orov DlO KOVIIVO oroxo cifTOIE O!lOYOlHEllOVTGl, BU}lWvouv n rr£lofl6lVOUV. Iruti: AlI},OUOTGIO, EfTflOll 10 OKOllPOOW mnll jnxpci rrACIO!lQIO o£v eivo: Ql.~6pn Of BEon VG xpnoiuonorouv In /,oYIKn n VG oUflBIBozovwl KOI 1:0 VG rrrrouv BIBf.lG ri ncnxvifiiu oev IOUS <pOiV£LUI OIOJ.OU OIQ<popeIlKc) uno TO va nerouv fllG unuzu. Titioosuotr TIlV ffTlBETlKn OU~lflfpirpopd TOll lTlllOIOU oas fEny6lVTllS TOU opxu«i OIl to xrunnpuro , 01 oaYKw~!Unts, TO IlEWyuo cvnxcruevoiv KOI TO rr£ipoypa HuV ciicAwv o notrxouv npc\E£JS un a!lOOEKrfS. 'Em'ITa od~IE IOU K(!J lIEplypUtjJIE TOU (oxopn KI uv TO nmoi cos eivu: !l6f.IS evos erous ) TO £i005 TITS OUfl!lEpl<popcis nou 8EAnE vu uwtlETllot:J: <Pl/,IO, aYlwAlfS, KouBevIes KUI tu I,Olllci. E~nyf)(JIE IOU uxopn TOV /,oyo rrou 01 rrpaEfls cures ElVUI (1ll00EKIES. Em pui,fTE tov xuvovo p£ o uornpOIl1Ta KOI OllVErrE]Q, ero: (~OH: va prropeori 10 no roi oas vu pnEI OTOV op6po rns (JIJlOTnS ouuneprqiopds.

n£l't£ O''tO naloi O'ae; 'tl aAAo va KclV£1 av'tl va x'tuna£1 'toue; aAAoue;

M6/.ls ep<pavioel £ll18mKn oupnepxpopu, rrrirr rou II 0/\)..0 unopei vu Kovel exros uno 10 vu XTUllUEI IOUS O/,/,OUS oruv rxvrupizetur. Mnopcnr vro rrapaoelypa va tou ncire va Z!1Tll ~0l18elQ uno eods K08e oopd nou vcopmzrt PI' TO ana llQlOICi, vu tous l.££I: "ll.£v rruizro cif.t.O», n arr)..u vo EYKowl,e1nEl 10 norxvior Kal vu <peuy£J uno rnv O]1uoo. Znrnote TOU va rret InV nopunovro qipdon nsvre oopes viu E~ooKnon, worroll va ouvnfiiori l1S ),t~£IS KUI TOV Ip6I1o nou 8a TIS xpnorponoiri.

Enalv£O''t£ 'to o'tav 'ta nl'Jyalv£1 KaAa 11£ 'toue; aAAoue;

EEnynore IOU II cvvooupc pe TIT rppuon «IQ now KaAo pe lOUS onous», t,EYOVIUS IOU rr600 eKlIpciI£ III ouunepnpopo IOU oruv pOlp6zEIQ] W npcvporo tou, OWV I1EPI]1EVEI va Ep8E1 n orrpd TOll, OWV zntu ~(liJ8£1CI xo r TO ),(lllla. Mnopeir e yIU nupo Servpu vo rreire: «Eivu i KO/.O V(1 porpdzeorn TO npuvucrd oou pc TOllS <pifOllS oou, uvun n uou». Nu rime nuvrorc ouvxsKPIPfVOl oxeuxo ue eKrlVO rrou r nruvritr. '000 neproootspo cnurveite TOV tpono ollprrrplqiopus IOU I1U1010U ous, 1600 TIlO ouxvd eKeiv() 80 TOV cnavaAClpBcivel.

LllpE'J(;)(TfE: Av n f1ll8EIlKn ouunepr.pop« IOU 1IC1i01Ol) ous onorE/\ei Ko8npEpIV() KOpPCIn TOll ncrxvrfiiou IOU KQJ <pIUOE! VCI yivEl EVOX1JlUKO YlO CjliAO\lS, (}IKOytvEIU KOI vru roos rous iOIOUS, znrnore TIT t)oiJ8fla TOU EIOIKOU yJQ va avaKot,u4JEIE noro unopri va civo i n orrtc rns oup n epnpopus lIUTIls.

XPI'JO'lfJOnOI£I1:£ 'tl'Jv £nlnA'1~1'J

Me 10 va rrnnxnttete 10 mlloi (JQS, 10 Bon8aIe vc Kmaf.CIBel TOUS 1·.OYOllS viet TOUS orroious o£v cvxpivcrc III OUplTEPlCjlOpci TOn. Tou oEixv£1 en ions OIl ott)Eore t nv IKOVOTIlIU tou vo KOIaVOei TOllS A6rous curous. Ta rpio oruo ro urus unotrz.eoporrxns errirrAnEns, errflOI1 yiG llapuoflypa EITIp£Vt:! vu XIUI1UCI IOUS a/\AOUS, rivo: TO fEns: Ton ,bE VO OIOPGII10£1 (<<LWpotu vo xrunus!»). TOll eEnyeirc vrut.i oev £yKpiv£TC tnv npdfn (,(Owv xrunuue IOUS O/·),OllS, IOUS xuvoupr KOK6!») KCll rEAos LOU nporeivere pill o noficxrn EVaAAClKTlKIJ I,UUll yw 10 XIlJnnuu (,(Orav fillpwvelS, an/,ll <pe6ye uno tnv 0[100a»). Av eEaKoAoutlei va no poumdzru ern- 8EIlKn ouunrpupopu. fllavClAot)EIe tnv miII/\nEn, oUprrCpl},apBavovws KUI ]1ICl Tipropiu yw va eVIOXllOEI£ 10 pnvuuo rrou (JO,EIE VO IOU nepdoste.

Enorru:u£'t£ O"t£va 'to nalxviol eeu nalolou aGe;

l ic vo epnofiioere TO rrOloi ous vo pa8£! rnv £lllfiEIIKI1 oupncpupopo uno rous OUVOpllAiKOUS TOU, oapClKop,ouf:lnme OI£VO rous tponous nou a}.f..nA£mOpo pe TOllS <pip,ous IOU Kafi(;)s Kal TO nooo rppovtizouv TU ncnxvioro TOUS. Mnv aqJt10£IE rnv em8eIlKornw va yivfI arriu IpGUpCI1IlJPOU n znurcov. Enious, ovnurrrorrtorc rnv uoxnpn ouprrepupopd IWV <pi/,wv IOU rrOlolOU OOS pe TOV iolO tpono nou 8a uvnprrconlzotr KUl mv cioxnpn ouuncpnpopo IOU iOlOU.

::EXclO'1:£ 'to n£pIO"tG'tIKO acpou 't£A£II;)O'£1

ME 10 VCl UTI£v8upiZEI£ 010 ncnot ous 115 nponvoupeves eKon/,c;loEIS em8eTlKClmWS eK p epous TOU, OEV IOU OIOOOKEIe TOV uuotirxto IPOllO ouprr£pl<popUS. AVIl(JfIWS, IOU 8upiZEIC TOV rpono Y]Q VG ~aVGyivel £1ll8£IIK6.

Ml'Jv yiv£O''t£ npo'tuno £nlOnIKI}e; O'uJm£pupopae;

No oup nrprqicpsorr ow npuvpo td OClS pE TOY rpono nou (Ja 80,aIE va ouprrrprqieprtrn KGI 10 IImoi ous ow OIKO IOU. To vc xrundre us nouue, n vo nrrdre rrpdvpuru orov (JupWVElC, oEixvei 010 nuroi aus rrros va oupnrpnpepercn pe em8£I1K6 tporio otuv rival 8UpWpEVO.

TI OEV ttpette: va KOVETE

E~'1YrlO''t£ 'tou Yla'tf 01 6GVKwlla'tli~ Kal 'ta x'tunlll1a'tG £ivai npcl~EI~ III'J an06EK'tEe; no va Bon8110£I£ 10 ITCuoi ous vu KOTuf.ciBel rr600 OUOOPWIll eivu: n £mf:leIlKn oup nrpupopo xcn ylC! 115 060 TIkupts, EEnyllOT£ TOll TIWS vlw8el 10 8UpCl IWV OOYK(uPCIIWV KOJ IWY xrun npcircov.

Ml'Jv £mx£lpI}O'£1:£ va O"tal-la'trlO'£'t£ 'tl'Jv £nlO£'tIKo't'1'ta 1-1£ £nlO£'tIKo'tI'J'ta

ME 10 vc xtunore 10 nuroi (TQS, TO povo rrou Kow<pfpvere civui vu IOU OiVErE rnv ua£la va xruncei xcu 10 io to tous 01)\Oll5 KOIW uno nopopores ouvunxrs.

Ml'Jv ~£ana't£ 'tau'toxpova 11£ 'to nalOI O'ae;

Av yIU rrapooelypa 8Up(~V£Ie OWV IO ncudi oas XWrrUEJ IOUS cif.1,OUS, TO povo nou xuruqiepvere dVQI va IOU 5d~f1£ o u prropei va xpnorponoiei r nv rm(JEIIKOUIlO yJU vu OUS KUVt:! 6, n 80,£1.

14 H CITI6nlKIi 01l1IfTL'pl<popa

H crunctsxn avpnEpl<popa 25

26 H CnIfiCTlKn aU)1ITcpl(popci

To m_'vEOraApF.vO JTo}()i 27

To GuvEG"taAfJEVO na.Sf

Ettiv nJdKia rwv cixooi avo p nvtov, 0 Alo1K 1I1e!PYKav CYIVE yvware!s am YE][ov](i cos «ro nattii nov oaYKWVE1», cxovras eiaoxntic! KQJ pE ro nopanavta novw arovs avo j1cya),VTrpOVS aO£lJpOVS rov, 01 otioiot TOil tieipazav avesenra. H KvpJa MOPYKav ctptaoc aro onueio va aneisnoa TOF p ucpotepo yIO rns yIa Fa WV KOFr1 Fa otauattioet rnv EJTIfJ£T1Kn ouuttetnoopt: TOV: «A FOrI' ouuiatnocis vc oaYKwvEIS TOil KOOPO, !'vIoIKI, Ba oe oripw» , !TOTC TIlS oucos OEV cixc aKone! va ttpavp atottouioei triv atteir.t: aVTn.

To YEYOVOS ciTI TO aocAcpw TOV MOIK, nov riruv TPIWF KaI ttevte £Tel)\', OEII oTOj1aTOl)OaV va TOI' neipazoov, OEV quuvotav va EVOX),ri tn untepa reus. Mar.iota, n OIKoycvno tns ovn'o Q\/[/j1£T(,imZE no}),o npavp ata j1E XIOVpOpIOTlKn o108Eon xat n iota fJEwpovaE ciTI 01 KOpOYoJES rwv avo j1Eya/lvrEpu)V ttpos TOV Jl1KpciTEPO aOEi,cpo TOVS OEV riruv iinou: napotuivw anci j1/Q etappoon rov nVEVj1aTOS nov cl:Eyr iuos OEV ttpette: va naipvei «aveis roy Eavro TOV KQJ no),v ora oobapa. 0 avzvyos rns £iXE Suupopeuta: vvioun. «LKECPTEirE n6)S ttpetic: va VIWfJE1 0 1I1a1K iu: OI:ES aVTCS [IS sopoibies», TOVS eitte pto pcpa,

JTapol:o nov OEV n8EI:E va TO ttapatiextei. n «opia M6pYKav nOTC OEV £iXE OKEcprEi TO np6f3),npo am} [/J axon u: roo Jl,,101K - 6rI p c TOV tpotto aim) EKi5IKOl)VTOV ra ao£},cpJa TOV ctietot: OEV pnopcnioe va ra OVI'aywVlar£i OTIS ),EKrIKCS Em8c0£1S, Artotpootoc vc ]l08EI teat ora tpia avopra ott 01 Savsao p atres, ra x tntuipat a, TO n£1p6ypara x at TO netaviu: npayp6- TWV zircv npaE;£1S nov i5EV 8a aVExorav' nseov. Iliotene on avros rircrv 0 uovos tponos va i5106Eri (nOVS OVO p evu siitepous I!a yil!ouv npotuna xasns ouprteoupopa« teat (nov Moue va ttpoottabei va tpabtie: mv ttpoooxti TWI! 0),),(,)\1 j1E JTJO au)OTOvs tponoos.

TnI' enop evn p epa, 0 1I1alK apx ia« vo i5aYK6JVE1 TCl ai5i),cpJG rov, POAIS cxeiva rolf anoKa),raal! «P1KPO Txptvuipn 'Ocncap :». Tlpcata n Kvpia Mopvtcav rncn),nEE TOV Ma1K: «Lrap atu va i5aYKwv£IS, Mcu si. Vrav oaYKwI'£lS Ka11o/Ov, TOV KOVElS KOJ nOVaE!. llaYK(,)vovpE [Q p n).«. ciXI rovs avtipconoos», 'Eneita En£nl:nEf TO ai5cAcpw TOV MaIK. «Etaucu nau: vrr TOV xopouiciicre. !ln' KopoioCVOVPE rovs O)},OVS. 'Etoi rovs icavoinu: Ka1 otcvaxcoproovtar»,

VpWS 01 Enm),nE£1S Sev arapamaav TIS ),EKrIKCS Ka1 aWparIKCS E1118ca£1S TWV avopuov. 'Etot AOWOV n pntepa rovs rovs cine: «.IwnOPQJ 110),V nov oovexizete vc oaYKWV£T£ KOJ va KOpOYi5EV£TE 0 cvas roy oil),ov. Tuuopia, apeoos!» 'En£ITO oi5nynaE ro K08E TTQJi5i oe Eextoptotti Kap£KAa KQ1 rous £i11E oxcqnoov avr6 nov avvtf3n, Ka8ws KQ] tpottoos iu: rovs onoiOVS 8a j1110pOVaav vcr anocpvyovv va [avaaV]lf3Ei.

Ka8w5 n Kvpia M6PYKav Cl110£iKVV£ aVV£TTEJQ arn i5Ji5aoKaAia TIlS ttcitiap xias, cnaivcaHas napa),AnilG rnv ooprtcoupopa r6)V )IJU)V ms onote ra l11jYQJvav Ka),o J1£TaEv rovs, TO tpia tuntiui EPCl8uv' rI VCl nt'P1PEV'UVV [auu ano !DVS IUaK6)pOr)S, ouo KG! utio [[JV cplAlKUrnru p£TaE;v reus, 0 A101K OPXlOf va oayKW\iEI j,ly6rEpo. ui a «at Of V rircv JTJa aV'ayKuoptvos va ClvtX£TQJ TO neipovua Tu)V ai5E),cp6JV rov, EVW w pt'YCl),vu:pu aviipta tp08ClV on to 17Clpay]law KW 01 Kopoi'oiES n),11YWVOVV rovs 0),),OV5.

~ uvtuoreitc nws pia uepc, eV6) 13pioKW1£ ow oouncp pupxer puzi pf TOV tpixpovo yJO '" OOS, ouvcvtdre tn verroviocci ous, Eorpvixo , 0 p ixpos opnoz ci TO n60l ous KUl upvelWI va OWO£1 cnuvtnon 010V cnxo xuiprnouo ms verrovioocs, nou lOV prorucr: «Tero OOU, LOjl, n KclV£JS;» Meverc KOlclnA11KWl uno tnv nopufrvn OUTil ouprrspupopo lOU YIOU OOS KOI tov portnte: «Me u encGes; H Ka8l dVQI! A<jlOU tnv uvunus TIlV K08!!»

Aev don: pOVOI. EKOTOjljlUPIQ vovrts Vl6180uv ouvxuon 13/1£novws W rrOlola TOUS va «nuvrovouv- orrote 13pioKovlQ1 unoxpeoiuevo va unuvtnoouv Of plO ep WTIl 011. Evoi xdnoic nuroid rrpom:yyizouv TOV KOOpO yupw TOllS p£ piu uxuxivortn nepiepveru, eIA/,a TIlV KpOTOUV oqnxui oEpev11 xni oWAeyouv va «KOITU~OUV nplv n11on~OUV». Kui 01 ouo rcocis 8EWPOUVTOI unoxutos <jlUOIO/'0YIKES. H K08eplel K08pe<jlliu:1 tva evveves XOP0K111PIOTlKO,

Me 0/'/'0 MyIQ, 11 OUOTOAn K08eoulIl oev urrotexel rrp613/'11pa. Mrropei va vivr: WatOOO rrpo13A11pa uv vivr) tooo ioxupn 6)01e va eunoolzsr 10 rrrnoi va suver <jliAOllS n va oupuerexei OE xorvovuces eKo11Awoels rxtos ornuou, OllWS TO nupn yrve8Aiwv n 11 1l0l0lKn 13l13AI08nK11. H oloaoKo/'io KOIVWVIKWV oE~lOlnrwv KQI TO nurxvioru POAulV KOTeI TO onoio llpOOOpOlWVOVTOl ola<jlopes KOIVWVIKES ncprordoeis 1301180uv OTIl peioon 111S ouoroxns KOI OTllV Ctl)€11011 111S ourorrerroi8nons reov nutfiuov TIlS npooxoxucns nxixics.

AvalTtu~'te peaAlatlKOUr; a'toxour; Kal nPOa60Kier;

o tporros nou neprucvctr va ouprrrpupcpetcr TO llmoi ous OWV 13pioK£TE pe aAAous OV8p6lIJOUS pnopei vc pnv eivor PWAIOTlKOS 010 o£oop£vo otdoro TIlS ovdrrruffis TOU. Av ylO ncpoduvpc EiVQl ouo ercov KOI OEV BE/'El va nucr 0' EVa ncpu YEvE8I,iwv, pe TO va TO ITJeOETE va nU£1 TO POVO nou 80 xctcqiepete 80 eiVQI va ou~no£TE TIl <jlo13io TOU vrc TIS KOIVWVlKES £KOnf,6)0£IS. To ncrOlel npoOXOAIKt1S nxucius Ecncpvouv III OUCHoM! tous KoBws orroxtouv eprieipies uno T!1V OA/,n/,£lliopoon pe TOllS UAAOUS. nap' OAO aura, jlnv rreprpevetc oMoyes ono tn pIQ pcpc cmv elf.i,n.

An06£xui'te 'til aua'toAIl 'tou nal610u aar;

To []Q]ola Y£VVJOIlVlOI pE olo<jlopellKES IOIOODYKpooifS: xdnoio civcn <jl1/.JKO k o t £~WOTPEcpJ\, KUllOIU EllI<jlllAaKTlKa KGJ vtponuxd KOI KarrOIQ rmvorvoepxovror cvdueoo 010 Suo uxpc. Avti vo OWO£1E ow OUV£01OAP£VO rroloi ous TO pnvopc ()T! Kat! OEV no£! KOAa puzi TOU EnEIoil o£V oupncprqiepcrcr OUp<jlWVO pc TIS npoofioxics OOS, OITOOEXlc1U: TIl O\)OTO/ln lOU WS [VO P-EPOS TI1S 10lOOUyKpooios ron cos ~Ex(')plOro KQJ POVoOIKO ctopo.

": Oscnt the Grouch: q)J}"('lJpO TI1(" nOl01KI]S rnj..fODTIld7S Ut'lPt.iS jli' KOVKi,£"I "Sesame Street", Zri JdoL! o· ,h'(!v OK01JT71{)Orn't'KC K(11, {)n(s)s fidX\.'£1 K(JI TO <1VOpa TOO, }'KpH1ld7C1 DWpKuJ ... (E_ LJi.)

EnGlv£lu 'to nal6i aar;

'Otcv KaV£1 KanOIO OX6AlO om OIUPK£1Q pIGS ouznrnons, enOIVEOlE TO. Mnoprhc vru nopdOElypU va tOU ncite: <,MOD OPEOE OUIO non cines YIO to OKUAaKI. Ilpovpo n, TO cionpo 11060- POKI TOU eivOJ rro/'u 00\)v68101O».

To OVV£O[u/,p£vo nodi;

To ouvcot arucvo nod;; 29

Na ElenE KaAo npo'tuno

i\(;wu: nOAAES fUKOlpirs 010 ITClIOi OCIS VO (JOS nopOKOAOu8110fl KOHl r n ouvruprrrn OG5 PI' ovflpronous Of KOIVWVIK£S fKOIlAWOEIS. Enions, nOiZ£1E OJ(l<P0pG Of vu pIa puzt 1OU. oloaOKOVT(IS TO n vo At£[ Of cuvxexpipeves nrp: 01('101'1 S. M nOpElTE yIQ ncpdocivpu va nEiTE: «'OWV PI' puHaEl KanOlOS " Tt xdvcis:" Luvilflws OTIOVHlw: "Kuxo. £UXOpIOTW. Eou:"»

Ml'jv 'to napaKaAa't£

AK6po KGI uv 0 ncipuouos va IK£T£qJET£ 10 nmfii ous vn «OITOVTrlO£1 OTIlV KUAll xupiu» civo i pEya/,OS, TO VG EVOWOETE 0' OUTOV 80 £XEl ros unoicxropu my evioxuon TnS cnpouuuius TOU nQlOIOU OOS, nou 80 Ev80ppuv8d £101 va OUVEXIOfl va GPvriTCII KGI Of napouoics p6),oVTlKES ncprornoers.

T. ttpene: va KaVETE

Ml'jv eeu KoAAa'tE E't'Kt'tE(

Me TO va OIKatOAOYEItE to nOlol ous OE OUYYEvElS KOI <pi},ous /,tyOVTClS on riven «V1:pOnClA(\». Snproupvrire PEoo TOO plQ flK()VO ornv OTIOIO unoouveiontu vlw8EI ou npETIEI vc cvrunoxprue]. To OTI080PPUVETf OKClPO OITO TO vc npoonoanoei va OOPTIEPI<p£p8Ei OJCl<P0PfTIKci ow pO),ov.

naptXE'tE O"tO na,ol oa( tva nEp'13aAAov EAEU9EPO ano Ka'tl'jyopIE( Ka. V'tpont( 'Orcv TO TIOIoi OOS VI&18fl on prropri vo KCIV£I A08n xtopis vu TO xutnvopriorr KUVEIS KOI xropis vu VT[JOlllUlH£i, p noprt £UKOA(Hfpa va ~£nfpuoEI tn UU01O/"1 TOU. Av ylU nupuoElypu XUUt:l TO yUf.O TOO, ITdTE TOU: «E, Of V tylV£ KQJ tinotu, "E/',0, va TO Koflaplooop£ puzl».

E~aOK'19EI1:E O"'to va anav'ta't£ OE Epc.n:.,oE.(

Av TO TImOI ous oupnepupepeun ouveotuxpcvc. TO m8ovcHfpO civet nros oas AE£] pE TOV tporro TOU ott ex£] ovcvxn va TO OIOO~£1f nros vo OTIOVTaEI OE eponnoeis. E~ooKnfl£lT£ pozi TOU OTO cutox ivnto n xutu rn olcipK£lO TOU ncixvrorou ornv p no vrrpo. Mnopcite va nrirc, vru [WPciO£IYpCl: «Oruv OE porcve: "IT61S Of /,£VE;" No AI'S: "LTil-l1". "EWI 80 ~EPEI 0 oAAOS TIOlOS ciorn. 'EAO 1(;)PO vu E~00Kn8oup£. 'Otuv oou nro: "Ilros OE AEVE;" Ti 80 TIElS rou:». Efnoxn- 8riT£ p e TO TIoloi OOS upxrres <pOpES tnv nprpo. 6lOTIOU va qirdoer va 6ivEI QUT6pma ouv OTIcivrnon 10 ovoud TOU.

o EVTOUcipVTO MTIOPT6vf ntov EVO vrponcxo ~pe<pos, riou 0:1OTE ~plOKorav xovtd Of ~EVOUS EOTpf<pE TO KE<pCIAl ana TnV 0/),11 pepui, n tKpU~E TO npootono TOll OTOV &lPO ms pnrepas TOU. 0 uno pnns TOU, (1 MIYKO,. Eix£ unapE:fl KI 0 1010S vrpormxo ncu Si. H YlOYIU TOU EVTOUcipVTO, n AE6va, O,ry£ 6TI KOV£IS EKI6s OIKOYEVElOS OEV eixe note TOU aKOl10EI TOV M1YK£l, va !llMEL WOITOU va !lTIEl OXE06v ornv £<pn~ria.

H pntcpc TOU EVTO\lcipVTO, 11 Mupio. nJ,TIlZf peyOJ,WVOVWs 0 YIOS 111S VO XUOEI tn OUOTO/,n TOU. AK6po ouros KI oruv 0 «vtponuxouxns» EVTOUcipVTO, OTIWS TO\' nnoxcxouor, tylVT TIeVTE xpOVWV, OEV EOEIE:£ xuvrvc onpuo: f~WOTpe<pEJOS. 0 MlyKU Kma/'ci~CllVf unozum TOI' YIO TOU KOI TOV TI6vo nou EVlw8E oriotr nruv OVOyKOOPEVOS vo ~llf.r\OEl OE EtvOUS.

"EWI ),omov 0 MlYKEA EI11VOnOf Eva OXEOIO yJO VCl TOV ~on8{1O£L ApXIKci TOU ernuvr rnv KOU~EVW, flETOVTcis TOU nOI,i,es fPWTl10EIS oris OITOIES 0 EVTOUcipVTO flo nrcv cvuvxnouevos vo aTIOVlnOEl ue xdu TI£PJO06TEPO OIT6 tva cnxo «VOl» n «6Xl». Tov PWTOUOf yJO nopdfieivpu: «TI E<paYES onuepo Yla PEOllllEPI:» n: «Ti nOlXVIOIO naiE:OTE onpcpo ow vnn.nvrovelo:» "OTIOT£ 0 EV1OUL1PVTO anOVTOUOE uc nOpClTIOVW OIT6 PICl-OlJO /,tEEIS, o ncuepus TOU TOU [I,EYE: «EVTOUcipVTO, rrOAU xu ipoput TIOU pOU TO sines auto», n: «Tloz» WPOIO OUTn 11 101Opio TIOU pOU elnes, TIOU nuizute 10 OEpOTI/,avo ornv TIQ]OlKn XOPO,}.

o MlYKEf, Ef30ZE cnioris TOV EVTO\JOpV1O va I'EOOKEiml 010 VCl xcrpero K60PO. 01 OUO TOUS EnOIZOV ncos ouvovuovtuv OWV Spopo KOI 0 EVTOUOPVTO cnpcrre vu ncr: «Teru. n KUV£lS;>} Ken 16TE 0 MlYKEA OIlOVTOUO£: «Kuxo , EUXOplOTW. Eou; » KI ETIfnO t£onoll(Jov Kl 01 OUO TOUS O£ yEAlO. Texixd 0 EVTOUUPVTO 0PXIO£ va riVQ1 TIlO xcxopos o tuv ~pIOKl'lTOV ovriucco OE KOOpO nou OEV vvopizr KOP,a KO! 01 cuvvevcis xcn <piAol UPXIOOV vu OXO!,lclZOUV OE n600 EUYEVIKO nOlol E~E/,lOO(lIav.

H papcI KOI 0 prrnp nds ou EVTOU(\pVTO nrov rroveur oxcis. Ilcplprvov va ClKo/,ouflll0fl ow XVaPICl TOU VTPOTIOAOU nutepc TOll KOI otuv eiouv nros fiXE upxioet vu OVOiYf101, Tp£l,afl11KOV uno tn xopci TOUS. Il npuv 6pKO vu unv Koi),noouv notr (ovci xup io £TlKeW orov vro TOUS.

El;aOK'19E1'tE lIal;1 liE OUYYEVEl( Ka. <pIAoue;

tl.WOTE OTO nClloi ous EUK01PIES VO OIlPP£IOOXEl OE ouznrnoeis, ITdTE vrc rropdocrvpo: «Tt /.,es. va qxipe TIiTOa vtu f3POOIVO;» 11: «DES orov Tz6vI vrc In f30),IO ow Z(,10),0YIK6 KnTIO onprpo ».

ZIl't.,O"tE 'til 130.,9E.a Kano.ou E'OIKOU av Elva. anapal'tl'j'to

Av 11 ouowAIJ TOU nurorou ous qmooizEl rnv ruruxiu TOU, uv TO rpTIooizEl vo OUPIJEH'XEl or OITOPOiTnTES Spuotnpiorntes KOl uv OElXVEI VCl 10 KavEI oUotUXlOptvO, nprnci onroofinnotr vu znmocrr tn f3oMlflO xunorou E101KOU.

T. 6EV ttpette: va KaVETE

MIlV 'to 'tanE.vWVE'tE Ka. III'jV 'to 't,,,,"'P£I'tE

AK6po KQJ uv n OU01OArl TOU nuidrou OOS ous ((lEPVfl 01' OOOKo/,n 8Eon, n T1PWpio KOI n 10I1ElVW(Jn Uu PElWOOUV uxopu TIEplOOlHEpO my KOIVu)V1Kn TOll uuro n enof Gnon. ME to va zrrrrirr ouvvroun uno TOUS 0",),OU5 ylQ rn oupnrpupopo TOU AtYOVTOS TOUS vru ncpufiervuu on «elvci TO VlpOIlaAO nrudi pOU», 11 on «OEV PIAQ,EP), TO povo nou 80 KOTa<pE'pETf £IVOl va a 1)~n m:TE tov <P() 130 TOU n pOS TOUS O/,AOUS.

o «aKAal3oc; ",[OU

,

KaVan£»

orpctp ero r Of Spoompiorrucs nOD cmcnrouv m:pIOOOH:pn oro p c nxn O(JUOTnplomm n '

0' X ' , , . El Ef

TO ,« uipoprn lTOO eKA£W£S t nv mxcopo on KOI nulzers OXOA£lO TI 80 'e '

, . ]lo £IS on ]lepa

moos pa8nn:s oou;»

~lOV ouvxpovo KOOj.lO TUlV 000K£l)(0V KOI nOIXVIO)(0V 0\j)ll/J1S rexvoxovics KOI XOj.ll1/,OU £.O£iKTll ey£pymlKlHlHoS, 10 nOloi oos unopci £UKOf,O \'0 rrnpuoupuei or pia Ko810TlKTI zUln xcopis owpmlKn Spuomprcrntu. OpUlS TO j.lIKPO nOlolo cxouv cnoxurn ovovxn uno tn o£ot£pn 1'10 vu pnopcoouv va ovo nruxflouv tOOO 01 pu£s 000 KOI 10 j.luo/.o rous. AvtJOIG' 8EitE 010V ncipuouo vo ~p£lIl:: /,iyo £iI£u8£po xpovo ylO toy euuto ous 8POVJ(:1z0VTOS to nruo i ous OUVEXWS pnpoorc ana tnv nil£Ktpm'IKr1 pneiprn oitrp. Ko noro 11/,£KTpovIKa nmxvifiiu IWI n £KnUIO£UTlKD mseopcon pnopouv vu on01£I.£oOU\ onjJIOnpYIKo fpyo/,eio £KI1oio£lloris. Av OjJUlS xpnOlj.lonOIOUVTOl Of r108j.l() un£pBoilIKO, unopsi vc 01101£1£oonv 8£j.l£lda 1'10 cvuv ov8uYI£IYO, KOeIOTlKO tpono ZUlDS.

4d~'te a'to nal6i aar; 'tOY 'tpono va napaIJeivel 6paa'tl1plo

To, llmoHi ,dVOI m~yy£Aj.lml£~ uipnres, ylO vu 100S oEiE£t£ t.om6v ncos vu nopupcivouv opootnprn rrp:~£1 vu erore opaomplOl KUI 01 iOlol, Av ous ~AtITOnV va puverpeuere, va Ko80piZ£1£" vo ITA.£vnE" vc y~O<p£tE, va ucxelotc, va EITIOKf.ntEOT£ <pi/,ous, va nznpovere /,OYOPIOo pous, va oouA£\Jn~ E~W KOI va noizcte uuzl 1OUS, 80 Ev80ppuVeOllV 010 va XP1101POll010llV TOV xpovo tous EPXOj.l£VCl Of cncqm p£ TOV KOOj.lO TOns uvti va ~t.£nonv tnxeopccn.

EnalVta'te 'tlr; 6paa'tIlPlo'tIl'ttr; 'tour;

OITmE ,TO ncroi ~~s, £iVOI evepvo nuizovrus. unovpcpuicte TOn to noon UYIDS elver 11 oup nrpl<popa :OU cutn, A£yovws vru ITOpaO£IYfW: «H KOllV!O £iVClI OIOOKEOCIOIlKD, KClI ~ol1l:Jafl KG I to KOp]l1 xu: 10 PUOAO OOU va j.lEyaAwoouv KOI va vivouv OOVClTQ KQJ YEj.lQTQ uveio».

T, 6EV ttpette: va KcJVETE

KAeia'te 'tllv 'tIlAeopaall

01 n£pIOOOtEPOI naloiCltpm OnylO1OUY va IT£pIOpioouv 01 vovcis TOY xpovo KCltQ tOY orroio

to ncnoru tous ~),£nouv tnxeopcon O£ /,IYOtEP£S ana ouo WPES t nv npepc. 0 nepropropos tou xpovo o TI1f,E8toons u/,ila KOI Q}),C')V «opaornpIOrDIUlV TOll «cvcne- Ey8appI)V£1 rn 011j.lIOUp-

vnco rnto ton ITOIOIOU KCII pflWV£1 my £ITI8EtIK6Tma tOU.

KlvI'Jgei't£!

01 <pUOlKES opaompJOWrfS tovcovouv to puoil6 KOI tnv Kopola 1600 TOll nototou 600 KOI tov

YOVI0)V, To Olo.<popa OIUOK£OUOTIKa nOlxviolO non nnurrouv OU)j.laIlKD opoomplClrmo. ortois dVCll TQ «CI/,OyQKICl», ClXI povo ~on80uv otnv nvunrufn j.lU·iKOU rovou oj·.f..Q KCll xoupdzouv WUS j.lIKPOUS ous onpnClixTEs, j.lE anorE/,EoPO va KOJPOUVTOJ 1110 Ko/,a.

MIlV XPI'J,?,IJlonolei't£ 'tl'Jv 'tI'JAeopaal'J wr; Jltao e~avoPGr; EAf:u9EPOU xpevou

'tOY eau'to aar; Via

:0 pov~ ITOU eo ~om,<p£p£t£ ~.£YOV[QS 010 ITOIoi oos va nu ei VO OEI TllA£6pCI0l1 KCll va ]ldVEI E~Ul.Cl,no TIlV KOUZIVCl 000 £OE.IS eo £tOIj.lOZEtE TO qxivnro, eCI EiVQJ va to evfloppuvers va vlve: «O~Aa~os toll KOV~IT£». Avti va to .£~OpiO£T£ uno tnv xouzivu, pUDOTE to 010V KOOpO TOU P~f£1 p£pot~S, Z,mUlVt~S ron va £KrEA£o£1 £PYOOlfS Kata)').,l1/,£s 1'10 tnv 11/,IK10 rou, oruos va nIlUV£1 nctctes n YO KO\jl£1 pf to xepro pupouxi.

KaAAlePVI1a'te 't1'J 6IlIJIOUPVIKo'tI'J'ta

Ani va orp no ete 10 nOloi ous vo O<pOpOlWVfl nuunnxc TO 000 £KnEj.lnovtol uno TO unvnu,

EOtIOOTE to Evow<pEpov 100S 010 xriorpo KUOTpulV. ornv EI1IY0110n KGlVOUPlu)V naIXVIOIWY, om ZUlypO<pIKD, otnv KOWOK£un KO)),UZ, n OE o/,/,£s onplOupYIK£S opamnpIC"nmt"s nou 80 xputouv O£ rvpnvopcn 10 CIVantDOOOpEVO xoppl Clna KOI 10 j.luo/,6 IOUS.

MIlV xpl'JallJonolein 'to <paVIl'to wr; av'talJolpll

Bon8TIOTE, to ITmoi OClS va pu8£1 on to qicvnto npenci vc xpnorponoreirot ros tpoqm, 6xI UlS Clvwpol~n, YI~ KOl\r1 (TUj.l~£pI<popa n UlS p£oo non onOt.uvEI my orevoxopro. Mn\' pnrpoElletc to <p,a) nto moos Enol~ous npos to nOlO] OClS, EWl WOTE vu unv ouvxeci r nv npoorpopo qxivnrou j.l£ tnv npoorpopo tYKplOns 11 cvo nns.

MIlV 'tou em'tptn£'te va 'tpwel IInpoa'tG a'tllv 'tI'JAeopaall

o ou~onaopos T11AE6poons KOI KO[QVQJ..Ulons ovux p nopei va tX£1 UlS CIITOt£/,£Oj.la 01 p ixpoi «OKACl~~1 ton K~vanb) va ,«<pOUOKWOOUV» j.lE cnoxutros uvtluvrervo tporio! KllI oxopu, ClV 10 IT,OlOl o,as IP~El EV(,) ~)'En£l mxeopc on, orv 80 ElVOl Of Oeo n VCl £I1lKEVlpUJ8£i OUloro OE KCIplO uno TIS ouo Spuotnpromt cs, p£ cnotexeopo va XOO£! O,Il p nopei va TOU npoorpcper n Ku8£pIO.

T. npene» va KcJVETE

Ka90pia'tE XPOVIKO 0pIO a'tll xPllal'J 'tWV IlAEK'tPOVIKWV IJtawv

Tiu va unorpuvcte r nv Kma ouvMlrICl KO[(lXpn011 trov p nvnu uno ~1£P()US TOll T1ClIOIOU ous. pu8j.liotE to pOt,61 VU X(UITil0fl KUT10IU OUYKfKPlptv11 ro po , WaH va KOla/.ull£J 10 nu ro i notr np enei vu nmnofl 10 xouurti nou K/,EivEI TIlY mxeopucn. ET10IY£Otf TO orrore

o «OKAU{30S roo xavanr» 3 J

np6f3Aru.lo f3apou~

Tlapor«: nov n Tzave). eixe 8vOJ(ioEl TOV Ei,EV&EpO rns xp6vo VJO xapn TOV Xp6'iOD nov aqnepciv« atnv OlKOyE'VE10 ins, ovvclonronOJOVOE on n aA},ayn rircv KaAIl y10 o},ovs. HtEPE on 01 avtauouses nov t'nQJPVE ana rnv KOVf3t'VW. ta yt'AJO, rnv ayonn xcn TO 6t'01PO roiv PE/,c;JV t ns oixoveveias pErafU rous rircv nOAv ruo onp avtncrs ana rn 8voia nov eixe KOVEl.

H ovannpcvn aoxosia tns /woiw Trovoov nrav va /Ui:nEl tnr.eopooti. Aueotas urt« i:pxovTOv TO nl,CKrpovlKO naixvitiia OWV vnoi,oYlOni. H utitrp« tns. II Tzave). EVPWKC TO VfYOVOS, on 01 OUO avri:, aoxosies spatoooov Tll plKpll otiaoxosnpevn }"lO WPES O),OK),npcs, 8frlKcJ KQJ apvntixc uazt. To KO;,O tit av ot: cto: pnopovuE vrr eroniaoct to f3pa01v6 pU)dS rupvm')(Jf' atiiti am) rn oov/,no xwpis va rn oWKorrrEl n «opn ttis, n ottoia rtpt:»): va naiir, pc ta n),CKTpOVlKcl ins ttatxvitiia aueocas p6)dS rupvouoc atto TOV TTQJOlK6 owfip6. To KOK() ilTOV 6n 01 urrcp{3o)dKt'S Sooe:« n),EKrpOVlKIlS onoox6),llons cixav OpXiOCi va yivovrCll CJTlKiv-OtHES pa rnv uvcia ins ,1ooira.

H tetpaxpovti Aoaira 6X1 povo ),cirpEVE rnv rn),c6poon. o}),a KOI W qiavtttc: Karo rn OlapKflcl rns. Lvvcxws napoxasouoe rn untepa rI1S va ins ayopozCl onoio ovate i:{3),CITE: vo owrpllpizEra} am,' rn),c6paon KClI Il Tz« 1'£1. , un 8(:),ovras vc [JlV oievoxoonoei, Kafic (jJopa tns lKUVOITOIOlJOE rriv ett tilnp ia. 'OWl' oucos 0 ITaloiarpos ins avt'!pt'pr tuioa f3ap!), dXE ruipct n pIKpn on6 tttv tc/.rutaia !popel not) WI' EiXE [[craoEl. }] Tzaver. apxiae va VlWt!fl rU!jJClS.

,1vorvX(;)S, n uitcpt) /loTiuCl OE\' Mal' n uovn rrov ;,arpEvE rnv mr.copacn, KOl ra ovax. 0 AVroV1, ° unauno» ms, tirav I..:I ourelS atiiopitcotos «uKi.Lif3os ro» «avane», }'v16)ds eqnavc uro oniti (lTT6 in O(JI)) [Icl, flP0\'f(1ZrJTOV unpooi« ornv rn},[()paoJJ «a, ITapaKo/,ovflmJoc TO\' <'VO\' aywv([ pna rov cl})O\'. 0 A vrovz avn},ap{3ovcJrav IToi.t) Ko)d TO rrp6{3),npo ins «oon« TOU. uta KUl 0 i01O'; avtnietiomrr oj,oi:va «at pcVa),lJrEpn oV(TKoi,ia V(J KODpnfrJOEl rn zwvn WD yupw un6 rn otuiicpt: 61EDPV\i(JpL'\'n TT/:"Pl!pi:pod WD.

'Eva {3paou. rnv capo nou i:rpu)}'av, Il Tzave). eittt: «,1orioCl. oyciTTn poo, 0 uttcuuuis (JOD Kl c}"w motruoinu: cJ[J 6);01 pas {3),i:rrouJlC napa no))n t nr.copaon o ' avrrS TO onitt. TJ' avro KW qntaiup»: TpElS K(ll\,OUPlOVS xcvoves. [JpWWI'. &a f3}t'novpE tnseopaon uovo pICI ({)pa rIH' npep a KGI Ha anocp aoizoope 6),01 JlClzi noio npovpap p a tla rrapCZKO)ODeOtljlE. A£IJTEpOV. aa xononionoicnipr rov vno},oywrll povc. IHO wpo rnv llj1i:pa. Tpitov. Ha iocaiu: otttv souziva /1 ornv tpanczapia KOJ Kara rI1 OlapKEIa TOV rpaynrov n rn),f()paon na pE:vn K).Ewrn»,

«Ma pOD Opt'OEI n rn},E6poon!». K},al/fOt'JpWC Tl /uiiiau. «Tt HCl KLiV(u OV O[V f3)ETTU) rn},/:"opaon KI uv Scv naizta tuuxvi Sia orov vno},oparri;»

«Ext» p10 loi:a», eitu: 0 A VTOVI. «Ttati 81'1' qntaxvouut: TO OIKe) pas rn),[ormK6 o6ou; ea {3pouJlc KOOWVPlO, 80 rpna[oupc JOWpiES KOI 80 vivooue niionoioi».

«Nul. vcu '> iptovair. cvtiouotaoucvn If /vatiaa. Kt etai. TO 1610 f3poov, i:ljJa[ov OE 6},o TO oniit Poz[uovras TTO)lO pooxa Via vel !pmi[ouv KO(J[OUJllQ KOI i:rpna[av eva 0),6K),npo «OTOt)VTlO» UW vm5ycJO, ,1ou),fljJav r600 rro),u rrou 6[(1\' i:CPWUE n ({)pa va naet ylQ urrvo n Aarioo. rircrv f[an),npi:v}]. Kt arr6 rorr, acxioe \'a KO)Ei KoBc Ef3oopciou rovs !pi;'ovs rns atto TOV TTOIOlK6 ora8Jlcl yw vo rraicoDv «rn),eclpaoll» ow tJTT<i}"ClO.

H Trove). rrp60E[C on TO rroxou),6 rns KOPITOOKI 6xI uovo OpXWE va atiuvaiirrt, a),),d Ka1 ou n onjlJOvpYlK6rnra tns /l.Clrioo aDtav6wv pavoaia (II' ITo})OUS OWrpOPErlKOtlS top cis. DpOTIpoVOC enions vo rns o1Oj36z0[)v napauuina ttptv xoip ntici, tuuu) va f3),irrn inr.eopoall. To onpIOupYIK6 tunxviti, oro OTToi() oouueseixc 6),1l n oncovtvcia eixc &CrIKcl anotcr.«. ouata «at yw TOV A vro VI. H ncpupeoeu: wu apXJ(JE HI aoovatizct aIT6 in otivuti rrov i:Y1V[ napoooioottis OE p10 «cxnoutui» YlJpVaOTlKns oro OJK1OK<l «rn},corrnK6 «avtist»,

'Orcv "to nalSi yaV'[~WVE"tal crrouc yovEiC;

H eixovo EVOS TIQJOIOU TI~00XOAI~11S nA.lKias nou, Kpa:o OCjlIXTO ,Tn CjlOUOTa rns unrcpos :OU, oa vuuuvos non Kpan ETa I ano ooviou OWTnP]QS, OTIOTE excrvn ETIlXEIPEl va !laYElpE\jjEI n va 13YEI ana TnV nopro , aTIoTE/,£i npcvpunxomrc viu TIoi),ous vovcis. TIpOKEITQI ylO eva KO!l]lOTI tns Ka8n!lEpIVOInTOS IODS TIOU IODS unopuzc ouvcrobnpunxo. TIap6/',0 nou unopei va eivoi 060KO/,0 vro ous. npenri YU uvnOTu8ElTE OWV ncipcouo VU pnv UCjlIiVETE OUI£ ouvpn TO ncnoi oas uno 110VW ous. Av 8£i.E1E (n uv np£I1£I) va aCjlIiOETE TO ncifii oas pE ptu pneiurn OlTEP, Ev8app0v£1£ TO !lE cnoxoto a}l},o TPDCjl£p6 TP0I10, OiV0V10S TOD vu KmaM13£I on £IOTE orrrpnrpovn YI' am6 110D 8a Ka8ioEI pazi ue rnv !l11£Ipm OITEP, Ka8ws KGI on OEV 8a upvnortr va I'I1IOTpt\jjET£' TIdT[: TOU on eiore xopoupcvoi 110D 8a £XEI tnv euxcipio va l1aiE£1 !lE TO I1p6- OWI10 nou 8a TOV I1POO£Xfl, 130Z0V(QS OAn tnv EI/.lKpivl'la orov rovo rns qxovns oas. H 8ETIKn moan EiVGl urmoouxn (ornos aKpl13ti]S KQl n opvnnxn). TIapoH.n/,a 8a anon:A£O£T£ KaA6 np6- tuno vru TO nurfii, oEiXYOYTQS 611 OE vlw8£TE coxnuc Yla TOV unoxopiopo xui 611 prropeitc vc nEpaOE1E Ka/.O ue a),/IOUS ovfipronous. 6iv£[£ TOU nOAAu CjlI/.IO xui aYKa/d£s OE ODO£TEPO xpovo, £101 wan: va pn VIWOEI 6n 10 cvvoeitr KGl ylQ va pnv TOll on!llollpyn8Ei II aVaYKIl vu vnvtzroVEWI ndvro ocs Y]Q va TO npoorfrrc. To vdvtzoip c, OE uvtifirrm pE tnv aYKa/-,lo. OEV eivcn napa p iu £K<p[laOIl rneivouons ormimons ylQ CiPEOIl npoooxn.

J:uv'19iau va acpl\vE't£ 'to nalSi aa~ ... £ 't'1v ... nil ... nl aiup

Tio vu ouvnuiocr 10 nurdi oas ornv lo£a on prtopei vo pnv eiorr OllVEXWS KOVHl TOD, orpnvsT£ to n00 KQ] n00 11E pia uneiprn oitrp Y]Q plKP£S XPOVIK£S nEpl600D5 (i,iYE5 WpES) uno TOV npono K16Aas; xpovo tns zoms TOll. Ta OlQf,Eippma curd KclVODV KOA6 1600 mODS voveis 600 xcu oro iolO TO rrcrci.

Na liu cn:o nalSi aa~ 'tl 9a KaV£'t£ £a£ie;, aAAa KI £K£ivo oao 9a A£inE't£

To vc TOU /,£TE n 8a KOVETE KOTO tn OlopKEla tns unouolus ous urrotexei KaA6 napao£1ypa npos p ipnon ylU vu OUS OlllyeiWI nws nepuoc tn ptpa TOU otov 10 pcorore. TIEplypciqlTE TOU n f1a KcivEI exeivo KQl TI 8a KcivETE rods 600 AEinETE, £TOI (~aH: va !lnv uvnouxei vro TOV euuto TOD n ylQ ous. MnOpElTE V(] nrire, ylO ncpddervuc: «H Aopc f1a OOD CjlTlci~EI TO Cjlaymo DOll, 8a oou o]Q13ciO£1 eva napapuf11 xrn flo 02 13ciAfl ow KpE~cin. 0 pnoprrris KI EyW 80 13youp£ £Ew vrc rpcvnro xru 80 vupioouue ens evtrxu». 'H: «Ilperm vu !l0YElp£\jjW tope. naiE2 £0O ue tnv n/,a01EAivll OOll xrn p6/lis TEi,EIWo(u fla 6IQ13cioODPE puz i P]Q 101Opia».

Na nail;£u «KOUKOU»

To anA6 aUTO nmxviol 13on60 TO nmoi oas va ollyn8ioEI amy lo£a on W I1poypma (KI ro£is 01 iOIOI) KonOIES <popes «CjlE0youv» Kalan, npoY!la nou elVGJ Kal 10 1110 OnpaYTlKO, EITI-

34 'Oral' ro ITO/oj yavrzwl'CTOJ arous yov£is

mp£CjlOUY. To vnrnu xo r tu nQlOIO npooxoxncns nxrxics naizouv «KOUKOU» ue Olc\CjlOPO\)S lp6nODS: Kp0130VWI nioco uno TO X£PIO rous n nioro nno xcnoio ovnxeiuevo, nupuxosoof10UY TOllS aAAoDs vn Kp0130vlm Km (uno my nAIKia TWY OUO £WS n£Y1E xpoveov) ouppetrXOUY am nutxvifii TOU xpuqnou, nOD crrurtei nEplO06TEpn ocouuuxn Spc cmpiorntc.

J1lap£!laIWcn:£ 'to nalSi aa~ 01:1 9a £mcn:pElJIn£

Mnv EEXYOU: nOT£ YO TOll A£lE on 8a vupiocte xu: OEiEE1E TOll 611 xpcrure TOY Myo ous, EITIO1PECjlOYWS my cope nOD TOU eixutc nEI.

J1'1",IOUpvl\CJ't£ £ISIKE~ SpaCJ't'1PIO'tIl't£e; Via 'tIlV «wpa 't'1e; ... nEI ... m aiup»

To «owpa» Dn6 poprpn EIOIKWV Spuotnpiotntrov 80 KOVOUY TO I1Qloi ous VU neprp evei pe xupd my ope nOD 8a peivei pE tnv unerprn oitcp uvti vo cvcotutcovetm uno 1I1V unouoic ous, BOAIE otnv uxpn ~IYTEOWIYiES, oaXTllAopnOYH:S, ncnxvlorc, 13113Aia pE ncpuuuthu xo: oAAa, nou 8a xpnOlpOnOlOUYTOI povo 610v npoxenrn va £p8EI n prreiprn oitep.

npOnOI ... aCJ't£ 'to nalSi aa~ Via 'tOY anoxwpla ... o

Ilrlte 010 nGJoi oas on np6KEITai va Aei\jj£TE xu: KclV1E TO va KmaAo13EI on ITI01E0ETE I1WS ]l110- [lEi va avu:nfEfAflfl ornv unouoin oas. Mnoprtrr yIG IIapooflypn vo TOll nritr: «Tropu ITIa eiom PEyoAo ovopi. 3£pw ncos 80 eiour ]lw xupd 600 f1a AelI1W». Av TO alCjlvlolaoETE rpeuvovtns xropis xupic npocioorroinon, iaws YO TOV KaYE1E va aVapWU£TGJ OWPKWS n61E 8a l'~a<paYI01£iTE Eava.

T. lTPElTEI va Kc1VETE

nponolpaCJ't£iu Via <paaapia o'tav npoK£I'tal va anoxwpla't£l't£ 'to nalSi aae; napa 't'1 9iA'1al\ eeu

811Pn8dTE 6n n rpooo pio TEAIKO 8a KawAaYlooEI, PO/dS p08EI TO rmrfii oas TO rroxunpo p08npa, 6n prropei va Elll~I({]aEI xropis was yIG OUVTOpO xpoYIK6 Siaotnpo. TIEiTE orov eouro ous: «Kxulc: YWli lIE uvnncei. Ilperrei opros va pa8E1 on av xor OEV 11110pw YO EipGI rrdvtu EKei Y]Q va rraizw puzi TOll KQl on PEPIK£S copes 8a npenei vu AriI1W, ndvtote 8a ernotpeqxo KOYTcl TOD».

Enalvicn:E 'to nalSi aa~ o1:av aV1:£n£~ipx£1:al KaAa 'tov anoxwpla ... o

KclY1E TO va VIWOEI unspnqicvo yw tnv ucuvorntd TOll vc nuize: povo TOll. TIEiLl' vru napaoEly]la: «TI600 unepnrpcvn eipcu ylO ocvo nOD IIaizEIS nouxc ]lOVOS oou EYW Ka8apizw TOV rpoupvo». Kdn l£TOIO 8a EYIOXUOfl uxopn nrpiooorcpo tnv curonenolunon xcn TO u ioflnpc ovefnpmofos TOU, npovpu rrou 8a U1Cjl£AJ10EI xrn 1(}\)5 ouo ous.

Xp'1alpOnOIEi'tE 't'1v «Kap£KAa 1:'1~ VKpivla~» (aEAi6E~ 154 tw~ 156)

KUVTE TO nmoi oas va KmaAo13fl 611 OEV unopxci npo13Allpa vu to Suoupeorci TO vevovos CHI riOTE anaaXOAnpeyOi n 6n np£llEI va AEl\jjfl£, aK6pn Kal yw 00V1O!l0 xpovIK6 olaoTn!la. 61£DKPIVi01E TOD 6jlwS 6n TO KAa\jjouplOjla EYOXAci TOllS ol,AoDs. TIEiTE ylO napaoElypa: «l\Dnopm nOll OEV OOll ap£on TO 6n npEnEI va payElp£\jjW lwpa. TInyalvE Km K08lOE omv Kap£KAQ

'Oro\.' TO flO!!)! yavrZ6JVCraJ arous yo vel.'; 35

36 Drav ro nadjj yavrzu')vewl orous yovcis

'Orav TO nad;; yavrzwvcrOl arous yc)"vcis 37

{OS YKpiVIQS pexpl va OOU nrpcoe: Kal va pnopsis va nai~£Is xcopis YCl YKPIVIOZ£IS». Av EX£I 010- 8mn yw KAatjJOuplOpa, urpnote TO va KAatjlOupio€1 - opros )laKplel uno eods.

:ruvsI61)'tonollla't£ O'tl 'to nal6i aa~ £XSI avciyKI) ana xpeve J.laKpla aa~

Tu oIQAdppaw uno tn ouvexn ouvrpoqnri eivcn anapaimw 1600 vm TO nmolo 600 KQl vic TOllS voveis. Mnv ClAAOZfI£ /,om6v TO KCl8np£plv6 OClS npovpoppu, cxopn KCll ClV TO nClloi oas OIQpapTUpfIm anon: K(IV£H: xcn elAAO uno TO VCl nuizete puz! TOU, n ClY onlllOupyd cvcordroon otcv TOV couvete KelnOI£S oopes am qipovtiou rns pnerprn oitep.

H Naias: KaJ 0 P1K TK6pVTOV aranovaav noAv us f1;650us. 'Onou: 0 trtpaxpovos YIO, TOUS. 0 T01/,fP, yavrzwv6wv evtpouos atio ra aaKoK1a KW roiv auo TOOS t n otivin: rns ao»:

Ens ins JlIII:'1j1II1 oiicp, KaJ 01 500 rous enexptvav tn aroan rou: «EAa uapa, TOII.!::p, aronn j1ou, p nv KOY£}S oa ptops)! E' avaruipe. Eivat xaz6 va otcvaxtopteoat. Acpov fcp£ls tuo« j3yaivoupf KoBf Eoj3j3aro».

Opto» ra },6yw aura tiev napnvopoooav rov TOIAfp. OVPAIGZE: iu: 6An rnv t'vraan rns ipcavn« rov: «Mn qJfvy£rc! Mn p ' aiptivctr! Tlopte iu: p azi!» H oroan rou avrn OCV fOCIXVC va a},AOZt:I «at W ZCUYOPI Sev pnopoooe va Kara),dj3cI ti ildBos fKavav ware va rous «rIPWpei» 0 y/Os rous p' aur6v roy tpotto onoie nBe),av va j3yovv ano ro oniti. A vaptottovtav: «Tooo [[oAv p as pioci oau: vc pas vtponiazct j1[[POOrd ornv uneiuru citep «at va pas ;,cpwVC1 W Ka},a pas pooxa p c ra j3p6pIKa 5dxwi,o rou;»

TCAIKd 01 Txopvtov 5myn8nKav ro np6j3Anpd rovs orous cpiAOUS rous, rous Pal;' I, 01 onoiot npoonatinoov va rovs 5waovv va Kara),dj3ovv ott 0 Tdl},cp yavrzwv6rav ndvw roos 6xI cnt:Jon rovs pI0060£, aililo enetot: rovs ayanotJac. Tovs OIfl)'fJ(}nKav axoun ticas eixav «auupepe: va j3onfJnaouv 01 f5101 rnv xopn rovs va npooappootei p e ro y£)'ov6s ms ticpioraotastis attouoias roos.

To enop evo Dij3j3aro. 01 Txopviov Soxipooav va eipapuocoov tn otpatnvrxn rwl' Pai)». [JPIV cpu)'ovv, ttpoetoiuaoav rov )IJO rovs yIG rnv ettixciutvn avaxtbpnoti rovs I,froveds roo: «Eioat peyd),o tuuiii nia. ea xaiiioets va naiiris JIe tn 1i6pa KGI 8a rtepaoete Ka),a 000 euei« 8a eiuaote aro aivcpo. ea vopioooue atpo» 8a CXE.'lS KOIpnfJei, a)';,ci 80 eiuaotc eow ro npwi j10AIS Iimvnocis. H 1i6pa fJa aov cpndE;o non KOpV ue tnv KaIVOVplG pas utixavti. Oa aov ITeJ fva napapv81 Kl eneuo fJa oe j3cij,f:] y/Q 6nvo. AHC, va ttepaaris Ka),o!» Ll£v xaiiuoiepnoav rnv avaxcaption rovs ue 5aKpuj3pexres aVKo),IfS, ai,/ld tuptioav rov Tdl/lfP ttiv tapa nov OpXIZC va «satpoopl a:i.

Meu: otto mv ttptatt: avrn cnttoxia. apxioav va enGIvovv ro )'10 rous yJQ ro ttooo navxos nrav Kd8e ipopt: nov rov efnyovaov nov rrn)'GI\iQv, ti 80 £KavaI' rxr! KQl noon wpa eo esemav. 'Onotc n prtetprn oitcp rovs COlve Gctua: avaipopii ylU tn oinmepupopi: rov PIKPOU, rov filevav tiooo uttcptupavot EVlw8av nou euevr navxos 6ao exeivoi eseinav. «E' eoxaptotoope nov naovv r600 navxos «at nov j3onfJna£s in /l6pa va qJnofn ro Y},[JKcl xfJes ro jJpoov», rov €i.eyav aYKail](lzovras rov.

01 Tsopvtov 51ffJerav apiceu: onouovt). Hirpav tuos pnopei vc cttpetu: va ttepiuevovv apxctes ej350pd5es nplv xauupepoov VO 50vv to 1'10 rovs xapoop cvo ottote fcp£vyav atto ro ottitt teat 6xI va mv aKOUV vc xmnael ra rro5JQ rov aro norwpa Kal va OVp},IOZC1. Ev rw j1erat:u 6J1ws, araporIlom' ns eITIKpiaCls aX£rIKa pe rIlY "pwpov5forIKn» avpneplcpop6 roo Kai KouiqJ£pav va j1eu,wovv rIlV ivwan roo KAopar6s roo pc ro va w ayvoovv.

:::£Klvau apya 'tl) SlaSIKaaia 'tOU anoxwplaJlou

AI' TO nOloi oas uncnei napa rroA6 uno IOV xp6vo oas uno fIla nAIKia Kl eneno, rrai~IE TOV «cvoivc op6110u pE TOV xpovo». tlWOTE IOU rrEVT£ A£mel uno TOV xpovo OClS xut nEVIf I,Elllel VCl rrCllEn povo TOU. LUy£xiol€ vu a\)~elV£TE TOV xpovo rrou noizci povo TOU y!a KelO£ nevre Afmel xpovo nou rrepvo puzi ocs, P£XPI va <pTelO£] va pnopei va rrnizei povo TOU yw pia ropu.

TI 5EV npene, va KcJVETE

MIlV £Kv£upil;£a"t£ av 'to nalSI aa~ yav-U;wv£'tal navw aa~

TIEITE OTOY eouto oas on TO KaYE] erieion nponud In OIKn oas ouvrpoqnd an6 OTlOnrrOT€ OAAO,

Mllv 'to 'tIJ.lwpd't£ £n£16ij 6EV ~EKOllc'i ano ncivw aa~

AVTi Y' aur6, aKoAou8narE 10 PfJpaw nou ovorpepouue nupcncivei yw va IOU oloaEEIE TOV unoxoprouo.

Ml)v eeu Sivsu allI1AoauYKPOu0J.l£va J.ll)vuJ.la'ta

Mnv TOU A£lf va <puyE! £vw to xpntdrc n TO xa'ioEu£TE, Auto 80 IOU onplOupynOE! ouvxuon OX£TlKo 11£ TO av 8EA£TE VCl IIdv£1 n va <puy£!.

Ml')v xpl')alJ-l0nolEin 'tl)v appwa'tla w~ 'tpono va 'tOU SiV£'tE 16Iai't£pl) npoaoxij Mnv TO KelV£T£ va vop izei ott TO vu eivai oppoioro dVClI IIEPlO06TEPO OWOKEOClOIlK6 urro TO va elver KaAel, otpnvovtds TO va KaV£] npcvuorc pn orrofiextd uno KavovIKES ouvtlnxes. 01 ncpiooo rrou IO rrmoi OClS 8a eivcn elPPWOIO 8a rrpErrfl VCl ovuperrornzovrcn ]Jf euorxomru KQJ 11£ £MX]OT£S al.l,ayts OTO npovpupuc IOU.

'Orov 1:0 nalSi xcoopepn

<jl1£O£TE eroi my aVOYKn vic j3IQOUYn. Mnopeite yIG napoorlypa vu fv80ppUV£tf TO rrmoi OOS va etoipuotei I1J0 vpnvopo yIG pIG enloxeipn am yIQylo zmWVTQS TOU YO pOYH'qJEI tt !:'xCI n ylQYIO oro orrin rns. 'II, OY 8EA£tE va <jltom:n: III0 vpnvopo EK£I onou EX£TE nupxupci TO uuroxivnto oos, ZI1t110TE tOU vc tpt~EI otnv aYKaAlo oas.

E neion 0 xpOVOS OEV EXEI KaYEVa vonpu vru 10 nGloi nou £XEI n/\lKio prxporepn TWV E~I ctrov, TO va TO DIEZETE va j3Wot£l OEV <jlEPV£l no/.A6 OI1OTri,tOPOTQ. MEIap<jlIEOTE TIS napGJVEOElS npos 10 nuioi OOS vo KOV£! vpnvopo OE aY(DYE5 n OE EUKOlpiES va TP£~EI or nv aYKa/1l0 oo s. M£TQ1pEqJlE i rs uonyit:s or oluoKEoaon, ClIIO<jlEUYOVIQS 115 EKVEUPWl1KES EVW/.£5. A<jlnOTE TO va VIWOEI rrws £XEI exeivo WV El\Eyxo ncvo ow rrooo vpnvopc n upvo EKTEI.Ei l1S ola<jlopES opaOmplOTnTES, ETm (DOTE va ).InY £XEI tnv uvdvxn va xcocuepc ornv npoorraAfla TOll V(J rn nprriorr TOY pu8po TWV yryov6twv.

nai~u 'to nalxvitSl 'tou aywva OpOJ.lOU J.lE 'to poAol

To rrGlOla nuvrote KIVOUV[QJ 1110 vpnvopu av rrpoonofionv va vixnoouv TO XpOVO).l£TpO (nou riVQJ ).Ila ouoetcpn pop<jln e~ouoias) ncpu av rrpoorruflouv va xuvouv (JUTO nou tOUS zntutr. Mnopei[C vic nopoocivpu va TOU neite: «Fro va ooupe av prropeis va vrotleis nprv xrunnon to PUAOI».

npoacpipE'ti 'tOU Kivl'J'tpa Yla va aul;l1aEI 'tl'Jv 'taxu'tI'J'ta eeu

Mnopeire va TOU neite y1Q nupofiervpu: «Av VIKnOElS TO POAOI, TOTC unopeis vu rrai~£ls ylO oeKa Aerno nprv <jlUYOUPE yw rov nQJOIKO orcuuo». Auto OEixVEI oro nurfii ocs on onoios rnpei TO xpovoordvpcppc EivQI KEpOIO).lEVOS.

npoana911a'tE va Eia'tE npw'ta EaEie; nav'to'tE a'tl}v wpa aae;

Av EI1JOIW~nE EOEiS nporu va eiote otnv ropo oos, to rrrnfii ous 8a j3on8n8ri OTO vn ovnxn<jl8Ei tn onpuotu tnS tnpnons T(i)V XpOVIKWV nepiopropoiv, a/.J\a xui OTO va uvarrtufer ouvuioflncn ylQ rous OAl,OUS. ME TO VO neirc: «TIpenEI vu ETOlpa01Oul1£ ypi\yopa vrc va eiucotr otnv wpo pas ctov nQlOIKO o108po KOI va pnv o onooope TI1 oaoKciAo 000 vu nepiprvcr», oivt:te OTO nuroi oas eva xivntpo va KavEI nIO vpnvopo KQI tcuroxpovo TOU emtpenrre va OOVOEoci TO vo eivcn xcveis amy oipu tou p£ lIS ouvensies nOD exci yIQ tOUS ciAAOOS n apyonopia.

Av'taIlEi(3E'tE OXI IIOVO 'to ano'tiAEaJ.la, aAAa Kal 'tl'Jv Kivl'Jal'J

Ll6)(JU: oro ITmoi oas xivnrpo vc oAOKAnp(DOel tnv Spuornpromrd tou, pc TO va TO £v8appUV£T£ xurd tn olcipK£W IDS npoonoaercs. ITEin: roo ylQ rropaoElypa: «Mnpupo noo VIUVWUI tOOO ypfIyopa», uvti va neptpevere pexpr vu n:AE](_;)O£l xcn [01£ 110VO va rrene: «Mnpcpo non vTu8nK£S».

npoana911a'tE va eeu owauE xpovo

Av BlazEoTE, n uvo povn TOU no rfirou 005, nou xiveircu ).IE pu8p6 xei.wvus, p nopci va oas 06nvnou oro va xdocre tnv t¥UXpall1io 005, ).1£ cnorexeouc va Ka8uOTEpno£t£ usoun l1£PIOOOt£pO. Kma~aA£t£ Ka8E npoonufietu vc TOU oivet£ cpxeto xpovo prxpl va EiVOl £tOl).IO yIQ va ~yeiTE uno TO onin. Luv£lomonOlnOT£ on TO YfYOVOS OTI xuooprpo OEV ElVQI nape pic xopoxtnpronxn cvnopcon otnv xivnon, uno xunorov ITOU oev prropei va avtli.n<jl8ri tI onpuivei n j3IQODVI1 KOI nou civui t:rruYYE/\)latias £~Ep£UVI1ti:ts TOU KOOpOU vupto TOU.

OOI'JY~a'tE 'to liE 'ta xipla

Mnopei va XpEJQOT£i va oonvncctc pE to XCPIQ to rrQloi ous oto va £KIEA£OEI tnv rrpciEn rrou ernxsrpei (va )lIlEI Oto curoxivnro, va vru8ei xui to i.oll1a), £r(JI coote vu ).Ici8EI 6t1 0 xoopos yupw tOU npoxropd av£~aptma ono to 0lK6 tou npoorornxo xpovoorcivpcppo.

Xpl'JallJonolllau 'tOY ({KaVOVa 't1'Je; YlaYlae;»

Av to nOloi oas XaOOJlEpa mClon 8D.EI vo xdve: xuu aAAo ana exeivo nou 8e{,£t£ eoeis vo KaV£I, xpnorponomorc toy «KOYOVO tns viovrus». Flcitr rou yIQ 110paOEIYpO: ,,'OWV lEP.£l~)otis )lE to VtU(JIPO OOU, TOTE pnopeis va rroiEels p£ TO TpEvaKI OOU».

TI 6EV ttpette: va KOVETE

AI'JIlIOUPYI1a'tE iva xpovoolaypalilla, 'to onoio 9a 'tI'JPEl'tE nana

To nurfii eXfl nvovxn uno OUyKEKplpEvO npovpoppc KOI cno om8Eporma amy K08npEplvfI IOU zron. OnOTE to npovpupuu aUTO o£v tnpeitui, exa tnv teen vc xcoopepc ncpiooorrpo. Kuflopiotr i.om6\' XPOVIKci opic, K08ws KI £VO otoflrpo npovpcpp« qiuvnrou. noixvrorou, prruvrou Kal unvou, etcn WOt£ vc to KaVITE VO ouvnfiioci TO xpovnco ITAaiOlO ueou oro onoiu 80ETE va A£HOUPY£i.

Ml'Jv xav£'tE 'tl'lv 'iluxpaillia aae;

Av eoeis ~lcizeoTE aAAa TO rrQloi oas OXI, pnv viveotr n unic va xcfluotepnoete KOl 01 OUO oas oK6).1n nEplOo61EPO, unovpopuizovtcs TO vevovos o n xooopepc. Mnv toU UT£ OUVfXWS vo KaV£! nIO vpnvopo KQJ pnv TOU <jlW\,OZetE. To povo nou 8a KatO<jlCpete 11£ to va 8upwoete 8a eivcn va evfluppuvete TOUS upvous puApous TOU nurfiiou oas.

TI ttpette) va KOVETE

Ml}v yiV£a'tE nlEa'tIKoi

ME 10 VO TO mEZf1E ouvexros vu KavEI mo ypiIyopo, qxnverrn on TOU oiv£t£ onpuoto ).161'0 ension Sev xrveitcr. Mercpqncotc us nnpmveoeis yIQ ~lQODVn oe ncnxvior.

AIEUKOAuvu£ 'to naloi aae; va KIVEl'tal IJE 'toue; OIKOUe; aae; pu9IAOUe;

Ocrere spornucro nou tOO oivouv xivntpo KOI no izctr puzi TOll arrAa nurxvifitu yIQ VO ).I£tap-

Ml1v xaaOlAEpa'tE 01 iOlol

Av £TOll1aOEt£ to nOloi OOS yJQ va nate poz! xcnou Kal om OUVCXEIU TO ovcvxdoere va rrEpI-

38 'Ora\' TO IJOJof xaoouepa

'Orav TO naitii xauoj1cp6 39

40 'Oral' TO ITOioi xooopcp«

'Ora\' attturei L'AElJi!cpia 41

l1£v£1 P£XPI VO croruuorelte KI £O£1S, lOU OEiXV£T£ OT! O£V EVVOElTE npovpn nxd cute rrou A£T£. Mnv lOU avaKOIVWV£T£ y10 nopdoervp o OU £IOU: £lOIPOI va nrite om ylQYlci OWV o£v ciorc.

'Orcv crmrrei EAEU9Epia

AAIOOV, I') XaOOfJEpa

Anaoxo),np£va Ka8ws EivOI TO nOlolci tns npooxoxncns 11/,IKias pE 10 va avoiyouv op6po npos tov KOOpO nou TO nEpl~ciAAEI, ouxvc ncpouoiozcuu n cvdvxn vru TOV vovio va TO IpO~n~£1 n ioro ornv ao<pcii,EIO, pIa KOI OEV eivcn TOOO ouropx n. aVE€cip1l1TO xo i ixovo va E{.t'y~OUV TOV EO\HO lOUS 000 VOpiZOllV TO iolO. Ka8ws 10 nmoi oas pEyat,WV£l, n rdon TOll vin uvrfrrptnofu 8a auEcivETal uvoxovros. TIp£nEI OpUlS va TO orpnvete va nnvuive: povcxo UlS £KEi orrou EtPEIE OT! 8a eivcu ao<pal,£s. Ivropiote 10 OPIQ lOU nOlOIOD oas EEnclZ()VlOS tnv ropruotnrn xcu tnv orreufiuvornt« lOU, nprv KclV£TE TO }\cl80s va TOU ernrpcu.crc nrpiooorrpn El,w8£piCl an' 60n pnopci va xouuovtopri ue ao<pclj.EICl. DPOO<pEPET£ TOU Ei.EUSEpiES uvu z.oy£s roiv IKClv01nTUlv lOU, puzi )lE OllXV£S cuxoipics vu oas anooEitEl on eivcn upxetd WPI)lO WOTE vu prropei va OVIEllEt£PXE1Ol 01lS £I,Eu8EpiES ClUT£S.

H A/,JaOV, iva «opuotix, nsucias tpuav cubv, CnIOciKVUC 10wirCPO w),ivro oro vo napatnpei ro xoptopi ri va tiaizei pc ra Kop06v/Q rwv natroinoubv ins avti va KaVCI es eivo not:

ErTpEnE va KOliCI tn aVYKEKpIj1ivn ouvun. H YIGYlo XOPIS, IlOV rnv npooexe Ko81' p epa, wo8ov6rav ooxnua nov veooiaze KGl avaYKaz6rm' va aEpV£J aXE06v rnv l'y}'ovIl rns UlS rnv ttopta rov n(JJoIKOl! otatipo». «Ktivr vptivopa! Etap ota va XaZEVEls!» rnv ttpootazc. H A},I- 001' 6JlUlS rirov o;'6rt:ila anatlns anEVClVTI Of Kci8e nopotpnvon vcr KIVn8cf vpnvopotcpa an' 6ao Il8cAI' n iOJQ.

NJ(;)8oVTClS avtiunopn KOJ pE a10811para 8vpou KUJ (JyavoKrnans allEVaVTJ arnv aveninurvn rns EyyovIl, n }'JQYlO TC},IKci OiJ},u>GE ottiv «opt: ins 6TJ OCV ovrEKC ina va tnv npooexei. H xupia EpiB avpf3ov),ujJc rn p ntepa rns va KOVCI p ia npoonatleia vrr CIlQIVEO€J [JS an6- rtctpes rns A),JOuv vc p nv «aihiotepei, ayvo(iJvras rnv IlapciA},n},a onou: xaoouepoooc. TIll' fVH6ppVVE ettions vc npooipepc: otn jilKpri avrapOlf3is KoBc rpopo IlOV eseivn EKaVE' }PI1- yopa, «an nov epxotav attosotcos tpuon«: om YWYJ(i XOPlS, n onoia },cirpcuE va tpepvc: tiiopa ora t'yy6v]Q tns.

«Mttpalio nov ErpWOES otnv nopto ttptv am) ueva», eitu: tu« rpopo otnv EVYOViJ TIlS, oral' EKcivI1 rp6VIlKE va rtpoxcopa IIlO ypriyopa an' ott ouvriHws. Oral' n A), 100 V EIIlf3pciovVE rrrov oovniuouevo ins pu8po Ka8ciJs risnoiazav WI' rrwoIKo atailiu), n YWylO anoqraotoc vc t nv Ev8apptiv€I ani vcr apxioes va ttapariovterat EilEIOIl n Eyyovll ttis XClOOpCpm!aE yI' oil/,n iua tpopti. «AI' npo)'6{3£1S vel cntioets aro uovotuitt IlOU tuiet UfOV' Il(JJ01K6 otailut) ttptv uetptioco (JJS TO nEVIE, 8a oou xapioto cxeivn rn xteva IlOV dOES oinv wavra pov». H AJ,Ioov opp noe unpoota, oa va pI11' £iKE xaoourptioet nOTE otn zWli ins.

H )!wyIci Xapt« «patnot: TIll' onooxeon rns KQI ins XOPIOC rn ,nEva. Eiiie «at n Jow ta anoteseopata nov eixe n vnrJoxcon avtauoiini« otnv £yyovil rns. H AI,IOOV c[aKo/,ou8ovo£ vo xpcuizetat E:cy£J,aopa yw va vtuiic! EyKOIpa, 6p6.JS II YWYiO TIlS ciPXJOE vc xaipctai E:avci to £yy6vl IllS. 'EVlWBc tuas uopa eixc nepioootepo E),£YXO n6vw oro xpovuco tti.aicno uroa am onoio enpen« va ilEITOVpyOI!V «a: OJ OVO IOUS,

KaOoplO"u: 'ta apia Kal m:pIYpci'l''t£ 'ta KaOapci atO nalol aae;

To llQloi oas npcnri VCl vvcopizcr 10 opic rou npiv pnopeoei va KclVEI curd non 8tt.£T£ va KclVEI. Axopn xcu nv OEV eivrn pEya/,(l1£pO uno eves flOUS, npcne: va TOU ncirc n eivrn «V6pIpO». EWI 6)Ou: va epnofiiocrr 600 llEPlO061EPES «TIapclVQPES» opaompl6TnlES p nopeire.

AIVUE 'tou va Ka'taAciil£1 nou J.lnopd va napapalv£1 'ta apia

M(16)olE tn vonrrio oplOprvwv ciuornptov urrcvopcuocoiv odxVOVTGS KGI i.£yovLOS OWV PIKpcJ «E~£pEllVll1n» oas ncJIE KClI TICDS p nopci va KOVEI unto nou SU.El xcopis va pn/.EKEI Of pn£/,oo£s. TIEil£ TOll vro rrcpdocrvuc: «Mnopris va ncpuoets unevcvn OTOV op6po. a)),cl nprnc: va pIC xputds uno 10 xepi».

Enl'tpinni 'tou 'to noaoata 'tile; dEuOEplae; anivav'tl a'to onolo q»alvnal a'tl J.lnopEi va avun£l;ipx£'tal J.I£ aaq»ciAEla

Av TO nOlol oas firiEfJ unrufluvotrno £1'16, T(,)V xo Goprouevcov OpIWV, PTIOp£ilE va EnEK1Eiv£re )',IYOKI 1Cl opio uutu, Evnprpoiotr TO ylO noio ),6yo o/'/laEav, £TOI coote va vnoor: Ka/,cl yw rnv IKOVcJ1l11cl TOU vu aKoAou8Ei 115 oonYIES KOI vic to YEYOVOS on civet cpxerd uneuuuvo WOlf va KEP010£! uepicootepn EI£ll8Epia. DdT£ TOU yw ncpcoeivuo: «Ell£I6Ii ndvtc npiv nos 010 orrin lOU cpi),Oll oou oinAa pOD 10 :;',E5, uno lwpa Sa p nopeis va rmvuivers KQ] mol' <pi/,o oou nou PEVEI OllO orrinu rrupuxdtro. TIclVTQ 8a pE ponds av unoprfs va nus, ~t~aIQ».

TI ttpettet va KOVETE

npoaq»ip£'ti 'tou aV'taJ.lolpie; av napaJ.liv£1 J.liaa ata Ka90plaJ.liva apIa Ev8appUVE1f 10 nOlOI oas va rmpo pever Enos rrov opicov pE 10 va 10 GV1ClpEi~£1£ yI' aUTO.

If eitr TOU ylQ napaoEIYlla: «Mrtpdpo nou epEIVES o t nv KOUVlQ uvti vu nas ornv aoM1 TOU veirove. Fr aUTO p nopcis va K(iVEIS KOUVIQ uxopn tpio AEnlCl».

Eva atto ra ttpavpora rrov enpcne va pde£[ n Aa),6, 11WV to tttas va Siaosize: roy 5popo. 'Eun I.omov, n utuepa rns TIl V tuivt: am {iIdf3aan KGl apxioc va rnv E:KnaJoClIE:1 arnv aoprrepupopa ins Suioxions rou 5p6pou: va otu p auici arn 01 of3ucJ/J , va KOITOZE:! opiotcpo «ai 8t:t;J(i. KQJ ox: povo va KOITdzC1, aAAa va f3Urrcl KleJAas. H xupia Xtunsrov ztitnoe E'nE:ITO atto tnv «oon TIlS va nE:pl)!paq!E:J it E'f3)'.crrc or' aoiotepa «at ora 8Et;Ia TIlS.

AqJOU OI)!OVPE:UTIlKE: cl[J 0 5popos rircv aOE:JOs am) oinouivntn, Il xiipia Xiuur.tov E'5u)u£ o5n)!ia otnv xopn ins va Siaoxioci roy Spopo pazi ins, «oauovias tnv am) ro xep). Kaikos nepvouoav artevavu, xonoooav oct;nz KCJJ opioiepa xcu nepievpcupav 6, tt E'f3);E:nav. H xopio XClplAWV ctiaiveoc ttiv xopn rns E:rrn5il cixe aKoAoverion mora TIS otinvies. Meio atto 5CKCI «ooKIpaorIKO» nepaouata, n KvpfaXOJII},WV eiae: «AOAt:i', VI(] va ot: ow uopu n6)S Ha nrpaocis uovn aov cmrvavti».

AqJov n AOAt:i' cont;E: on zircv IKan1 va aKoAovHef TIS otinvies ins p nitpas TIlS xtu povn. n «opia Xtuu/aov ins ovaxoivcooc WI' KCl/VOVPlO «avova: «Mttopeis va nepvas attevavti )I1a VCl nnvaivcis oro orrin ins qJi),ns aov, a},I,o ttpette) ttpcata va E'pXE:Oal teat va pov ro },E:s. KI E:yw l3a epxouu, pazf aov va oc f3Urrw».

H xupia Xtuiisrov (JE:u)pouaE: rov oupf3lf3aapeJ avro apxcto somaoiixo VIO tnv 10/0, avvClonrorrolOVOE: oucos on Il p ovn ncpitttioan va vJ(M)E:! aVE:ra Kdvovras m opia TIlS E:AE:V(Jcpias rns xopns ins ttto esaanra, fJa titav av rit;E:pE: 6n n plKpri pttopotscu: vc avrmE:t;t'Aet'l otis E:VI3UVE:S nov attaittnicu: II E:AE:v(JE:pia avrri. 0 KaeoplOpoS xa) Il apoppov» ru)V tipoiirroecacwv ms E:Awl3E:pias enetpeuu: teat OE: pllrE'pa «at oe xopn vc V1WOOVV aotposeis «at txavottouip evot uc to opia K01 tis npootiosics rou aA/,ov.

Ka90piO"tE: GuvtnE:IE:~ Via 't'lv nE:pimwG'l nou 6E:v 't'lPE:i 'ta apia

Mci8El£ TOU OIl pE 10 va nupupu ivci tu opic. 11 OlQOK£OG0l11OU uTOIlOlaEI. Il cltr TOU: «AunuPCl! nOD tqmYfS uno TIlV cuxn, Tcopc nprnci va PEIVEIS ptoo 010 orrm». 'H: «Aunuucu nOD nepoors pOVOS 000 orrevcvu. Tcopo npeITEI va pEiVEIS ornv nio«. cuxn».

EmSEIKVUE:'tE: GuvinE:la

Mnv rropo xr.inrrc va Empci/ICIE TOUS xovoves KatJE rpopu ITOD TO nurSi ous nupopcivei TIS EHOds oas. Auto 8a 10 oloaEEI on (VvOEiTE 6,Tl /I£1E. To 13on8a enlons va vlw8El pEya~,uTEpn orvoupio ylO liS npaEElS TOU OWV eivrn pcxpro ous. yIQTi eo Etp£l rrepo uno Kel8E uurptpo/do 11 nrpiuever« uno exeivo va xdvei.

M'lv eeu 6ivE:'tE ~uAlt~ E:nE:16J1 Via napa6E:IVf.la PV~KE: f.laVO 'tou O"tov 6p6f.1o

01 ED/,I£S Ev8appuvoDV 10 nOloi va xpuqitei uno Eoas EVW KaVEI EKEIVO Yla 10 onoio TOV cixcIE uporpnorr. 0 xivouvos vrc TO ITQlOIQ ITOD 13YOivODV orov opopo rlVQI rpuorxd no/,u uevd/,05, y( uuto I,omo\' unv XElpOTEPEUETE tnv xutdotuon KaVOV1QS 10 nQloi ous va 80,EI va ~YEI orov 5p(Jpo ow xpuod.

H nevuixpovn Aaj,cl Xapl),TOv rirav ro TlIO onpoqJIUs KOPJ[UOKI am VE:lfOVIO tns, Kon TlOV avaproa or' 6}),a eixe ws atiotescoua n ouunepupopa rns va attotesei ro p£),'aUHE:pO np6f3i,npa rns O!KOVfVC](is TllS. Mia uepa. rnv capo rrov etpcovav ttpcotvo, n Aa},£i avoxoiVWOE: om untepa ms: «Etipepa eo now aro OXO/lt:iO ise m LOUZl. peta, ro PE:OllpE'Pl, Ha now oro orrin tns Ntova KaJ peta ea ttaiiainu: iu: TlS KOrJKi£5 pc tn Maoia». Omv n pntepa fIlS ttis eine on on' p nopoooc va nnvaivei OTlouorirro[1' onote tns CKOI'C KCqJI, n /\aj,6 OPXIOE: rc napasasia: «Tsatl: Ttaii Bt: u' atptivcis; Eyw l3a tuua! L1E:V unopeis vc iu: arauottiaets!»

TCrolOV eioous aviapoies eixav ws anotescop a avm}),arE's 13vpwpcvwv MfE:wV avaproa orziv Aa),t:i' so: rovs }'ov£is fIlS, 01 otioiot OE:V unopoooav va ancciaoiooov cas rrolO onueio Ba ettpetu: vc cmtocipoov tnv c),E:vl3cpia tns xopns rovs KaJ non aKplf3(;;S Oa ettperu: va Ueooov opta VIa vc npootaieoooov ro «u caoo. TOUS aTl6 wus KH'OI!VOVS ano rous onoiOVS OC\' PTlOPOUOE: I/O npootcueooei axop n n low rov CCllH6 ins. KQ1 atpo» n Ao},cY zimv rooo KOIVWVlKfl taou: oE:Xorav 510pKWS npoaxiaiocis. 01 )!ovt:is ins Ot'V p nopoooav va ayvoI100VV TO Vqovos ott rimv avaVKaopcvOI va anoqiaoioonv rrou Ka1 note 8a fIlV OqJJT\iaV va rtcrt.

Anoipaoioov vo flcooJ)\i OplOpE'VOVS KaVOVE:S nov fla eixav rn ovvaromm va a},),ozovv, avcUo)'a iu: TO tubs na Biaxeipizotov n Aoj,['Y rnv E:)'wHE:pia ttis KQJ ava},oya pc rnv vrrE:vflvv6fIlm nov Ba E:mot:fKVVE:. Tns E:t;rivnoav olcfoOlKcl wvs xcvoves auwus, Kl cxeivn KaraxopnKE: p6),15 t:fBt: tln E:TlptlKCIW )'W tpotious rrov fJa TIlS E:faaqJo),lzav pE:),a},urE:pn 6w8E:pia,

42 Orov on(}Jrri c/,t'l)lh:pia

'Owv anOlr£i E/,flJfh'pi{J 43

'O"'[ov crrcrref va KaVE.

, ,

npaY!Jo-ro !JOVO -rou

T. ttpene: va KOVETE

EYW va KOVW!" Autri riVQI uru uno IlS q:>POOEIS rrou 01 voveis TWV rtcufiuov n po o xo« AIKns n/dKios ouxvd OKOUV uno 10 XeJ/,n tWV nGIOIWV 1005 jJ6!.IS OOTO K/.Eiooov to 000 tous xpoviu. H OlaKnpuEI1 cutn 1115 aVEEopmoias unorcxei povuoncn cuxuipic ylQ TOllS yov£is va enupcipouv 01005 plKpOUS tOUS Soxipuores tWV nuvrrov va tE/,£lOnOlnoouv TIS IKUVOtl1T£S to os peon am n),aimu tWV KUVOVlOjJWV toll OITltIOU. 01 vovcis OEV npcn ei vc ITapaA£iITOllV va Bup izouv orov euuto tous tOY untotuto otoxo: rnv KaJ,AlepYEIG 1115 rrpoOulITIK61I1WS tov rrm1316lV TOUS worE va cnoxmoouv uoronenoilinon KOI cutdpxetc. BO/,TE l,om6v to ouvmo oas va ECOrr/,l(Ju:itE JJE 60n nrprouotrpn unouovn xot uvroxn cnevcvu uta l-elfin TOUS ITml3IOil oas u nopr in: KOI EclOopponnotE r nv avoYKI1 va KOVEU: IlS 130llAEI£s IOU VOIKOKUPIOU pE tl1 onuuoio Tl1S I3loaoKa/,ias onpuvuxcro uov oEEIOTriTWv r ns zro ns am rrml3la oas.

nail;'tE 'to nalxviSI 'tou «aywva Evav'tla a'to poAom

ITEitE oro ITQll3i ous noon wpo rXEtE am 13108wn oas vic K08E opaomplOtma, e101 WOtE va pn vop ioci 6n n I3IKn toU aVIKOv6tl1T0 rival ITOU qnuie: vio to YEYOVOS OT! avaAap~ovETE va o/,oKi,npwo£1£ eocis tl1 130uA£la. Pll8jJiUT£ TO XpOVOjl£1pO ylQ 60a AEfmi 8£1,£1E vo 131G8eoEH: ornv of,oKAIlpwon tI1S epvooics KQl nEiTE: «Fie va OOUjlE av prropoupr va vw80up£ rrplv XIUITI10EI TO poxoi». AOTO 80 ~on8iloEI TO rrGIoi oas vu cvorrrufei tnv uiotinon on ITpeIT£l va eivm otnv ope IOU EVW rrapoA/,nf,a PEIWVEI rnv cvruvoivrouxotnru ovaueod 005, pIGS KQI I3EV TOU "elE eccis vu KaV£! xcm, a/,p,o 10 xpovourrpo. Av {.lIOZEOIE KUl nperm oruooormote va tE/,£IWO£1E eccis o.n OPXIOE exelvo. nprv ova/,o{.lnE va TO KUVETE, EEnynOTE TOU viuti TO KOVEtE, £101 WalE va pnv urtofieoe: 6n n ovixovorntd TOU inov 1100 ons aVOYKaOE va ovaAo{.lEIE EOriS.

npo'tEivui 'tou auv£pyaaia Kal IJoipaalJa 'twv Ka9I'JKOV1:WV

EITElon TO 110013i cos OEV eivui uxopn OE 8ton va KowAa~£l viuti Sev pncpei vu KOVEI xcu, outs KOI yo ouvEll3mOI1OlnOEI 6TI IfAIKO KOITOIQ 0IIypl1 80 rc Kawq:>tpEI, nporcivere TOU va uorpuorci pazi oas 111 OOUAEIO. {.lOZOVtUS to vu KOVEI exeivo nOD p nopci, EVW xcvere EOriS to unoxomu. Av Yla rrapooflYPO I3£V£1E to Kop136vlG lWV nunoutouov EVOS ITQlOIOU evos £TOUS. pnopeltr vu TOU neire: «Tio KPOW EOU my KO},1Oa pcxp: va oou {.lo/,w EYW to nunouror». 'Onou: ctvci ouYmo, urpnote TO naioi ous va EKT£lI£O£1 eva pEPOS PIOS epvocios uvti va PEVEI etIT/,o xcu va oas xortuz ei. vlw80vlas Oxpn010.

Ml'Jv uno9i'tE'tE au'toJ.la'twe; O'tl 'to nalSi aae; SEV ... nopd va KclVEI Ka1:1 ITOPClK01,ou8rilf orevu 10 en ineoo fITl13EEIOTIl10S TOU nurorou OOS K08ws al).uz£l. LlyOUpcutr.ir c on tOll Siveto i tnv euxmptc vu 130KlpOO£l 10 il3l0 va xuvrr KOT! n piv 10 KOV£1E rods ylU l,oyoplUop6 TOU, £101 WOlf va unv KOV£1E TO 1,080s va unonunorre lIS IPEXOUOES IKavotnres TOU.

EnlppapEUC7'tE 'tI'JV npocma9Ela

Os 01 nproro: KQ1 01 on]lQVllKOtEPOI oooKa/lOi IOU ncnfiiou 005, KaAO EiVOl va TO evflcppuvcIE va Soxruuzc. OIOq:>OPES epvcoies. t.loa~£t£ TOO TO a~lwpa «n E(ooKnon q:>£pVEI t nv tE/,£I0- tntu». Aevovtus TOU ylU nopddervpc: «Mnpupo ITOU npoonoflnoes vc KUV£IS KOtOIoOKla TO )la/,Alel oou. ITOAU Kaldl npoonouero. Mnopeis va ~aval1poona8iloEls ITO/Ii opvorrpu». 'H, EITalVE01f tnv npoorrribeiu rou va q:>OptO£1 to nunouroru toll, oxoun xui av TO KOVEI I,080s.

Ayopcil;ui 'tou pouxa nou va IJnopEi EUKoAa va 'ta Ka'tacpipEI

Avopdzcre TOll pouxo nou aVE~OKQT£{.laiYouv fUKoAa 600 {.lpioK£lal 010 010010 tns cxnc il3£uons TOil YKIOyKIO, Yla rropoo£lypa, Ka8ws KOI pnAouzEs ITOU vu ~yaivouv fUKof,a xu: vet unv OKO/,c;lVOUV 010US wpous rou.

EIJnoSiC7'tE 'to va EKV£UPIC7'tEi

Ilpoorrounorc va I3IEUKO/,UVEIE TO nutoi ous 600 pnopelre I1£PIOOOIEPO va xutuqiept: cuto ITOU 80£1. 3fKOUPI1(DotE yw ncpoficivpc TO ITaVTEI,OVI rou n upxiore vu KCI1E~6zEIE TO q:>EPpoucp TOU pnoixpdv TOU KI encnc orpnorr 10 vu lEf.£lWO£l excivo tn 130u/,£Io.

napaJ.liVUE naV1:0'tE oao me ~PEJ.lOI Kal un0J.l0vE1:IKoi J.lnop£i'tE

Av 10 ncu Si oas 80,EI va 10 Kavo OlIO ]lOVO tou «<Eyw 8a {.lOAW 10 naVIfAOVI», «Eyw 80 cvoilro tnv IT6p1O», «Evco 80 K/,riOW TO ouptripr»). 8upn8ElT£ 6n OUI0110U KOVEI eiVOI va 131UKnpUtTEI tnv uvrfnpmotc TOU KOI OXI 10 nriouc TOU. Arpon 8£AEtf va PUSEI vu KavEI npnvperc povo tOU, uqinore 10 va npoonuflnoer. Anorpuvcre vo EKVEUpizEOIE Olav TO npovputc I3EV vivovtcu 600 vpnvopc n ornos QKPI{.l6)s 80 8£A01£. Avti Y' 0010, cnoxouore 10 vevovos on 10 110013i ous KOVEI to I1PWTO tOU ~ill1a vio va £EEAIXld Of tva cutopxes nAOOjla KQI VIW- 01£ urrrpnqxivor ITOU ITOipVEI ITPWTO{.lOU/-IES.

An09I'JKEU£'t£ 'ta pouxa aE J.lip'l ",E £UKoA'l npoapaal]

Bonunore TO nuidi oas va ovantufr: mv IKov6111TO UUVTOVIOPOU lWV KIVIiofWV TOU orpnvovtos TO va ruxrorrou-i TO iOlo TO POl)XO TOU' Bnzrrr ro Of KaAU81Q Ii ouptcprc oriou 80 urropei EUKo),a va to q:>TOOEI.

Enl'tpinUE oal] nEplaaoUpl'J av£l;ap'tl'Jaia £ival Suva'tov

Aqmote TO ITOIl3i oas va KOVEI uovo TOU 600 I1EPIOOOTEpa PITOPEl. £101 W01E va pn q:>100EI va uvnxutcotnoei n unovonreuon tnv q:>UOIKn TOU I1£PI£pYEla. Evto ylO ncpnoeivpc TOU I3tVEU:

44 OWl' artcutri va Kav£1 rrpdypaw uovo rou

Orav aitauri va xdver npcvpata uovo roo 45

MI'J vuiJG£'t£ anappnlJI'J

Mn vIw8Elf CIUXIljlO Ef1ElS!1 TO f1UlSI ous SE\" EKlljlU In !30IH'JElU ous. Emv npoollu8ElU IOU

vu KUV£1 npdvpuro povo tou, n !3on8Elu oas p nopei va vive: cvnxnnrn cos qIIT601O. Av ncr: «Aoc )1£ va ovoifro £Y(~ tnv nopto», urpnore TO va to xuver. 3tp£I rrws eocis prropeire va xdveIE npovpcrc vpnvoporepo xcn Kma!30nOvws pncporcpn npnorrufierc. opros aU16 rrou 80.£1 xcn EXEI uvdvxn vu xdvei, eivo i vu ovurmxe: us odJ61m£S TOU. Exupncte 1IS npoonuueies rou va KaVE'1 npovp o ru povo TOU .

{3aA£1 TO ttasio rns OAoou)OW. «Mnpa{3o nov tpopeoes rooo topaia ro nasro oou», ins eirie aueocos. «Lr' aAIi8£w saveis vpnvopa ylQ va ptiv apvtioets oro axoseio! Eip at no/.v vnEpIiqyavn yw oeva!» H Tzaopiv cupnoe in p niepa rns va anotescuhoe: ro scniprtcoua rov qytppov6p rns xiapis mv ttapapucpti a vrippn an, K6n nov Scv eixc ovp{3ei c/)({) KaJ c{3oopa8es.

Kaikbs ITI1YaJvav p£ to QvwKivnro owv ttattiiso otatipo, n supia M6vlVYK oovettimonoitioe oe rr600 avetapmto nAdopa £t;dlOOOWV n xopn tns. H \!nJIlaywyos ins Tzaop iv eixc npooeu» Kl exeivn on n Tzaopiv ri8e).c n6Ha va anavra OTIS eptouiocis KaJ ve civai 0 «Bon- 80S» ms ornv rat;n ttpotoo ins TO zntnoe). H «opia Mavtvv« attoipaoiae va npoanannaet va npooappootei ue rnv axatavisrun etuiiuuia ins Tzaouiv ylQ aotovopla.

Tnv enopevn nuepo, oticos avvllf}u)S, n Tzaop iv £E;tqypaa£ tnv enuhiu!» va otpcooci p ovn rns TO tpattezi. Avri vc rns /)(;)0£1 ro p nvoua ott Sev zirov lKavil ylQ avn] TIl oooAnd, n pnrtpa ins ttpoonatlnot: va eviiappuvct rnv ovciaptnota rns KOP11S rns, tnpiovtas nap6},),n},a sat w 01KO rns xpovotitavpaupu, nov fnt{3aA£ va otpcaiiei ro tpattezi oe oovtouo xpovo. A vIiyY£1}J£ amv xopn ins: «Tzaopiv, uttopeis va otptooeis povn oov TO tpatiezi caotiou va x tntttioei TO PO/,Ol. MOAls xwmlo£l, otuiaivei ott dVQ] copa va O£ {3on8ilali!».

H Tzaouiv OCV xapnxe lowir£pa ue rnv dita vzr rnv {3on8na£! n pntepa ins, t;np£i,d8nKC opto» OTIl aKtqJ1l on pnopei va V'IKOVO£ ro pOAOI. 'Htav noAv ntteptupavn yw rov caur6 tns orav sauupepe xat oAoKAripwaf rnv epvaoia ttptv otnuivet w pO},OI. To 1010 «at 11 prnrpa ins. «Tt ouoptpa nov eotpcoocs ptrvn oov w tpatu:zt», oxosiaoe Ka8ws t{3vaz£ atiuupopa raxa TO KovraAIO an6 ta mara tottotietcovtas ta oinAa rous.

H «upia MdvlVYK oovcxtoc va enaivei [JS ttpoattaiietes ins «opns ins yw avriuptnoia. 'Exave aropn 0, [J pttopouoe yIO va OI£vKoAvvn TIll' Tzaouiv va o},oK).npwv£1 ta Ka8riKovra rrou avaAdp{3av£ KOJ OlJvropG apxioav va ouvcpyazovrQ] ylQ rnv OAOKAllpli!(m «cinotas epvaoias, ottote avro attotiersvuotav ancpaimto.

TO nunoutor, pnv erupevete va uonoc: TO O/,AO IOU rtunoutoi cno 10 XEp!G IOU av 8£A£1 vu TO KpaH1EJ. Mnopei va ous TO SWO£] pOfJS T£f.£1WOn£ 11£ TO SEOlPO TOU nprotou.

ZI'J'ta't£, J.ll'Jv anal't£I't£ ana 'to nal61 aac; va Kav£1 npaVJ.la'ta

Mci8ETE 010 rralol ous va z nto npdvputc jlE £UYEV1KO rporro. Tl eirr lOU: «Av pou 10 zn1110EIs fUYEvIKa, 80 OE orp nor» va TO KOVEIS». 'Encnu £~nyn01E' TOU II £VV0r11E' j.l£ rn ),£~n «WYE'VIKa». Mu8nE lOU ylU nupuoervuu va h'EI: «Flcpuxuxr», p nupm vu ncpr» Eva mpouvi;»

T. bEV ttpene: va KOVETE

MI'JV 'tIJ.lWp£I't£ 'to nal61 aac; Via 'ta laGI'J 'tOU

~EV urrdpxei xo pic a)1cpl13oi-.Ja nws 8a rmpoooruorouv xdrrorcs ovonoorcs, yl' aUT6 va eiorc uriopovrrtxoi. Av TO nurSi oas npoorrutinoer va f)OAE'l )1()VO lOU TO YOAa 010 rrornpt TOll xui 10 XUOEI KUlU Aa8os, !3on8ilU1E W t nv cnopevn qiopo va 10 KUVEI IIlO npOOEKTlKU. MIlV flEPI)1EVETE enrruxio uno rn ilia rrnvun 0111V O/.An.

Ml'Jv £nIKpiv£'t£ 'tIC; npocmaG£u~c; 'tOU

Anoocoverc va rovizetr 10 ocpaj'j.laTQ lOU nurorou oas. Av CPOptOEI vic llapaS£IYlla tn pia KOATOa nvo nofio. arrM ncitc TOU: «E),a va pa/'OUj.lE TnV uncxn )1EPIO TnS Ko/.was uno peoc, yJQ va nxouunuei 010 rr601 OOU, E\,10~£I;»

Etti Sropxeia rorv tpuov npcotcov xpovtov TllS zwns TnS Tzaouiv l'v16vlVVK, n unteoa ms fIWV£ ia rravm yw /,ovapwCipo rns. Tiapo ttta. n «avciiiptntn Seoncnvis» Sev rie£/,£ ITIa vc KOV£1 tinote ano},l)[WS 11 uutcpa ens ylQ exrivn. EnpGKEIro yIO JIIa a},},ayn ot nv npootorttxotnta ms jIlKpns nov npoxosouoc ouyxvan «at CKV£UPJ(Jpo ornv «ooia M6vlVYK. «.1£v avrtxli! 6}'},o va oc neprpevio, Tziiopivl» rns t;,qE onou: apyovo(Jv yICl rov rrmoIKo ara8po [nooiI n Tzaouiv enepeve vc qyopta£J uovn ins TO na},f(> ins. <<.1£17 ciooi GK6j1a apxeta p£yaiw yw va TO Kdv£JS pOl'n aov aur6».

Ta K1JjIara r6W cruutnarcov KW ins apvnons va vnaKouo£1 6pxloav va IJnOX(l)POlJV poi,ls n xuoia Miivivv« ovv£Jonronoinac on TO rrpo{3},npa eixe opxion vc TIl V «avei va avunatiei mv fow rns rnv «opn «at rnv Ell/Gvpia TIlS va ra KavEI 6},a pGvn rns. Eva npwf, Ka8ws n Tzaoplv vwvorav yIO va thovv tE;w, n Kupia M6vlVYK np6a£t;£ nws n Kopn ms yIO npwrn qyopd £ixc

46 'Oral' arranci va KaVe] npaV)1ara )16vo rou

'Oral' anal[d va KaVeJ rrpaypara p6vo wv 4i

48 Owv xataotpe.pe, noavp ata

Orav Kawarptcpo npuvpciu: 49

'O-rav Ka~aa~picp£1 npaYfJa~a

EnOlnEu£'tE 'to nalxvi61 'tOU nal610u aac; Kal EnI6EIKVUE'tE a'ta9Epo't'1ta a't1C; 06'1yiEC; aac; Mnv npOKaAdu:: ouvxuon OTO nOloi OOS KQl unv 10 xdverc va OOKI]lelZEI TO v0[10Hn1Kel oas opru ~ava KOI ~ova ]l£ 10 YO 10 U<POY£T£ yo xcrcotpcqiet xut: nou OfY npcnci. Ll.fY 80 ~£Pfl 11 flu nperm YO nrpruever KOI OCV 80 oos KQTai,a~£l, ov IOU XUAclOET£ TIlV euxupiomon £ITlnxnrrovrcs TO Yla KaT! non ptXPI nplv uno i,iyo OCV (1[1OT£1,OUOC nupujloon.

rIa TO nOl81Cl npooxoxucns ni.lKios 8rv undpxei 8lQXCOplOnKll vpupun OVCl]lWO OTO KOTU(HPO<PIKO ncixvioi. uv 8ev rnv on]llOupyOOOllV KOl OV 8EY rnv KClVOllY OTTOAllHuS KOTOvonui or voveis. I) OUTCl, npiv OKOjl!1 10 ncno: ous Kf.Eim:r TOY nproro xpovo TITS zrons TOU. nrite KOl 8Eihc TOU K080pCl T! pnopsi KOI T! 8EV unopci YO ~a<pCI, vu oxizr: n va 81C1AtlEl. AUTO 80 eunofiioci TOV p ixpo EKKo),anT6]lEvO KO/),lTEXVn ous va llPOKClA£OEl o8£),ma znprrs otnv l8roKT11oio tn 8lKo TOU. O/,/,Cl KOl Tu)V al./,cov. E1l18£i~TE OIlV£!H:lO 010 va TOll Jlo8oivETE va £lVQ] unepnqxivo ylCl TO npdvucrro TOU KClI vo 10 opovuze: KCll EnnpbjlTE ornv £K<PPOOll rou va 01OXETEOETClI OE Koni/,l,nt.o onucio, OllCOS eivui TO xcpti zcovpcqincns (OE uvrifleon IJE tnv runerocpic) n 10 ouvuppoxovouprvo mf,f<pwvO-llOlXviol (OE cvtifleon pc tnv aAn8lvn Tn/,f<p(uVlKn oas ouoxeun).

eUllil;ui 'tOU O'tl npin£1 va cppoV'til;£1 'ta npoYlla'tci 'tou

All~OOTE us mflovornrcs vu Siutnpnflci n «uruotpo.pn OTO Ei,ClXlOTO, [1E 10 YU tovizrre OTO m118i aus 10 YEYOVClS 6T! npootxei TO nutxvifiru TOll, 611on: TO xdvu. AllT6 TOll 8upizEl TOV xcvovo KUl TOV KClV£1 va vlwHcl KUI,G pc TOV ccuro TOll KOI uncprxpuvo ylO TITV 1010KTIToiCl TOll.

T, ttpenes VO KaVETE

Yn£ppciAu£ crt'1v anoKa'tcicrtao'1 'twv l;'1l1lwV

Av TO 1l0l0i eivc: llGVCO uno 000 £TWV, OIOel~TC TOll va <ppm'1iZEl TO npuvpurd TOll ]lE TO va 10 f3elZEH: va ous ~on8a otnv ClnOKQ1ClOTQOn TCOV znuicov rrou KaV£1. Av yIQ nopdocivpc zcovpc <pioEl otov roixo, ~Gf.tE to va K080pioEl ClXI JlOVO TIS zcoypa<pl£s, a},j,c! 6r.olls TOUS toixous TOll owpUTioll. Aurn n I)JlEpf30AIKl1 EllIOlop8coon TOU npof3r,n[1OTOS 80 ]l£TOOWOEl 010 nuifii TO oiofln]la TITS 10l0KTI1oias KOI TITS rppovttocs. (Enions, 80 toll pel8EI nois va K08apizEI WiXOllS).

AivE'ti eeu nalxvi61a apKE'tci y£pci Via va 'ta £~£p£uvci xwpiC; va 'ta Ka'taa'tpicp£1 Eivcn <pUOlKO ylQ 10 nOlolCl ms npocxoxucns nldKias va npoormflouv va olOlIllOllV KOl vu ouvcpuoxovouv ~avcl to nurxviotc nOll npooqiepovtui YI' uutou TOll eifious tn SpuotnprotnTO (OAAO KI EKelVO nou OEV npooqiepovrui). flo vu co8noEt£ TO nOloi oos ow doos exetvo tOU onplOllpylKou nUlxvI810U rrou 8£A£TE va toll KO/,/.lEpyiIoEt£, Y£]1i01£ TOV xropo nuixvrdrou rou ncufiiou OClS pE ncrxvtSio pc tel orroio p nopci VCl xdve: Kelt! (oricos EK£lYO 1l0ll onmEAOOVtQl 0110 xoupunu 1l0ll pnaivouv TO Eva enuvoi 0TO ano rl TO rturxvifiru ]l£ xouprnri 1l0ll unopei vo nuro ) uvri vro ana nou Oll/,Cl Kcl80VTUl xcopis VO xuvouv TinOTE (onos TO novivo zuidxro ).

Xp'1oI1l0nol£i't£ 't'1v £ninA'1~'1

Av eiVQJ ]lIKp6TEPO 0116 OUO erov, £1l1ll).n~TE 10 ouvtopo (netre TOU u o<po)..po [KOV£. YIOTI Sev cnprrrr. va TO KclY£1 KOI ti 80 cnpsm: YO £iXE KavEI uvri Y' am6)."ETOllO ~on8atc vo KaTOAa~EI vier! TOU xoxuocne tn olOoKEoaon.

Aivni 'tou anAox£pa npciYlla'ta nou npoocpipov'tal Yla cpeopci

Tetoiu EivQI tu nuxro pouxo , TO UAIKel uno ouprneouevo XClPTi KOI ononnore u nopri va xpnotuonomflei ylO petup qrieo n n zovpcquxn, 'Eroi 8EV 8u ~pE8ei otnv OVelYKn va xpnOlJlonOlnoci KUlVOUplO 0 llOj,UTlPO nvnxcip cvc ylQ TIS KaAAlTCXYIKrS TOU cpyooics.

BciA't£ 'to Tlllwpia

Av ouvexioei va xoroorperpei npovputu KOl a<pou TO £XEt£ EnIllAI1cEI, £1loVo".a~£Tf t nv enillAn~n KQl BaAtE TO Trpoipio.

8£anio1:£ £16IKOUC; Kavc)v£c; OXUIKO 11£ 't'1 cppoV'ti6a 'twv nalxvl61WV Kal 'tov 'tpono nou ea npin£1 va nai~£1 II' au'tci

Ta JlIKpa nuiord OEV OlQfl£TOllV £]l<PllTn tn vvoion ms o~ios TCOV llPOy]lCLTWV, cure vvcopizouv TOY KatannAO tpono yw vc 1l0i~OllV ]lE 10 ncvtu, Ll.loahE j,olll6v oto nOloi 005 va xpnOl]lonorcl 1'10 ncpudervpo tIS pnovies TOll ncvro O£ f31f3t.iu KOI tetpuorc zrovpcqnxns uvrt yw TIS £<pnpfpio£s KOl TO pll81OTOpnpma. Jl eite TOll: «To f31~I\io 1115 zrovpo qnxns oou eivui 10 uovo nou prropeis va xprouut izrts ]If TIS urrovies 001l. 01 prtovies 8fv ITaVE noutievd anou». LE aD.n nepirrrrocn, ]lITOPE!tE va tou ncire: «To ~1f3'.ia OE\' civet Ylo va TO oxizoupe. Av 8£5 va oKioEIS Kcln, 8Cl oou OWOCO EYW xuu el/,AO». 'H: «Auto TO KEPIVO ]lnAo OEV 01OAUETCll, oure p nopeis va TO <pas on os tc uAn8IV(i. Av 80,£15 va <pas pnt,o, OE 1l0POKOAW ZI]1O pou eve Kl EYW 80 oou OWOCO».

TI 6EV ttpette, VO KaVEn:

M'1v av't16po't£ jJE 'tpono unEppoAIKO

Av onuoei xdn TO nuidi 005, pnv CeollClOETf Of <pWVES. 0 8u]l6s ous 80 IO xovu va llIatf\jJEI on VOlGZEatE TTeplOOCltEPO yw to OVTlKeiPEVO all' OT! Yla TO iow. LlyOllPE\l1EltE 6T! 0 f3a8Jl(')s TITS cnovonreuons oos ylO o.n KUT£OtPE\jJE OEV 80 EiVQl OllOaVel/.oyOS JlE tnv npcvpunxn onuuoic TOll Ollp~ClVTOS.

M'1v un£ppciA£1:£ crt'1v Tlllwpfa aac;

To vcvovos o n TO ncu Si ous npotrvnnr f3Aa~n OE xo n rrou civcn noz.unpo ylU was OCV OClS OiVEI TO OlKOicoJlO va npO~EvnOETE ~),Q~n OTO 1l010i (lOS. Avti va TO TlpCOpilOETE 00 vu EXEI OjQllpa~E1 tyKAn]la, KpU\jJTE TO nozunpo OVT!KeI]lEVO rooriou va <pTGOEI ornv nf.IKia va KOTClAo~aiv£1 mv o~io TOUS.

'O-COV ovtl6pa a-co npoYPolJlJO Ko8opIO-CI')-cac;

o Tonor.t KOI n 1I1.n£KI A1np£IVrI nE;fpov on 0 }'IOS rovs riruv oiccm «ataotpoipn rrOAU npiV n I'IlTJJO}'uJyos too WVS Ko),£afi yIO vcr rous piAnae!. Eixav ate/.croncs rcnopics VO tns novv }'lCl po{3 prtovit» ornv xitpivi: tatietoapia rns toonezaoias «a: ylQ qmqJIr5wra qJrI0YP£va OJI() TIS ac)J6t:s aKpI{3wv {31j3),iu)V.

M6).Js TO zcvyapi )'UPIaC ottiu an6 tn am'aVTnan ue tn VllIIlOYuJV6, JJ uneiuru oitep rous OV£qJfPf 6[10 TIp eixc zw}'paqJioCl JIf tt« pnO)'I£S rov ota n},aKaKJO rov 6on£oou. «Tlott: 80 otapcutiocrs £mr{:),ovs va «atcunpripeis ra rrol'w:» OLJP),IOZf 0 KUPIOS A1npt'IVrI Ka8ws t'pIXIT pCPIK£S fV),I£S ara ntotva rov }'lOil TOV rtpiv TOV oteise, Tt p copiu ow oWPeino rov. Ai}'o apy6rcpa, excivos xcu n yvvaiKa wv oVQKai,lJ!/iQV on 0 YIO) rovs cix: CJKioCI ipia ano ia encovovpcupnueva {JI{JJJa rou 6ao {3PWK()WV oto Sioucuu: rov.

o KUPIOS «at n supio Mttpctvu cutotpaoioav va a/lJ.ofOilV WKrIKr1. A Hi va orrCI/lovv IJ vo [1pu)POUV rov TIP p e E;u}]£s, oPXJ(Jov va rev onoxpeovoov va CfI),c6wcrm yw mv xaiaatpertrucn rov oinmcpupopa. TnI' fJI()pCVn tpopa nou rov emaoav va CJKiZfl pIa orJJoo atio £VCl {31{J).io, rov einav: «Tcopa npenc: VQ TO oIOp8wCJClS, TIP». Tov n npav ano ro XE:PI KOI rov oonYllCJav uro aopiapi pe ta Cp ya), eia. EKCi rol' {3oTJ8naav vc K6qlCI oan Ko),),nnKn WIvia speuizoiav yw va EmolOp(JwacI ro j3T{3),io.

o TIp OCV unoxpcwvOWv povo va CIIlOTOpBwVCT W {JI{J),ia nov xO),OVCJE, o),}.a KOI VO nr.eve: rous roixovs, va sanapizei ra n),oKc1KTa atto tis unovies «at vo Ko)JcicI TIS «apies nov EOKIZC. LTya-mya apxioe vc napatnpeitcu Kc1n CVOlCIqJ£POV: Eiuivio enavasauiiave iua aUVKCKpIp£vn ZIlJIIO atpo» t nv eixe fIIloIOpBwac!.

Katie qJopo nov 0 TIp xcneotpripe Kan, 0 KVPJOS «cu II xupias Mttpctvt t rov Efnvouaol' [J emtpenotav va (JKizCI xat tt 6XI. Tov evtiappova« axoun vc Seixvei rnv itiia uncvf.lul'ornra attevavti ornv ttiioxtnoia rov ontos xat 01 ibtoi. TCAIKO, 0 TIP apxioe va 6fiXYCI on avtii,op{3oI'6rav rnv uncv8uvornw aun]' Aotpatpu: atio utttptupavcia 6no[c 01 )lolicis rov WII rnoIvovoav )lw to ttooo vncv8vva rpp6VrIZE ra {3I{3)Ja rov, ra tuusvitiui wu KOI ra noviva 7(vclKJO rov. Kat OCI/ Siaraze sanoso» va KOVfl 0, tt rrrov avavx aio ylCl va CE;IACW(Jci onou: enavepxotov VIa }Jyo CJrIS ttponvoiiuevrs «ataorpotpuccs wv oovmleu:«.

AI' «at Jl ouutt ep upopt: rov TIp pv6rav 6},0 KW },Iy6rcpo «ataotpoip ucn, 01 yovcis rou Bev nepiuevav {3£{30ICI otto cxcivov va tppovtizci ra traixvitiui rov iu: WI' iOIO tpotto nov rppeJl'rIzav 01 iOTOI ta OIKG rous, f\iJ])J!KO «ttaixvitiiu». Ilpooexav outos rrdvrorr vo eptpavizovtat ws nponma Ko),ns aUPJlL'pIqJOpOS, yIO vcr pnopei va 0C! 0 TIP 0[1 £KOVOI! npain ta 6aa oIaKnpvrwv CJXErIKG pc rov OE{30CJpcl tipos rnv itiiotcincia.

Ano rc nUlOIKeI onunoouv turton «OXI 1110 OOKPUO» os ns unEpODYXPOVES naVES, n cvopd riV(JJ vcpurn npoiovro rrou oxorio £XOUV VCl KelVOUV ns OIQOIKooiES TOU prruviou, rou /,ouoi).lQ10S KOI tns olliloyns rrdvus 600 W Suvurov 1110 WXelPIOIES, 6xI uovo yIG W f1U1- Olel npooxoxncns nxucius, ollM KOi ylO rous voveis 1OUS. Eivui UVCl).lEV6).1EVO, rrpo~i,ETI6pEVO pellllOta (orrcos yvwpizouv rro/,6 KuM 01 xctcoxcucotes IWV npoiovnov OUH.0V), on W vnrnu 80 cvnpctconioouv ).1£ uncxfleru 10 npovpcupu tns K080pl(nmOS tous, Fi cuto AOmGV, rnv wpo nou npooncfleite vc nElOE1E TO nuidi oos vc unoxuqie: 0111 OlQolKuoio IOU pOll/dc\opolOS KOI lOU ~fl3yai,pQ1os, pnv EExvcm: on ot:v unotexeitc t:EuipEon orov xovovc. IlpoonutinOlE vu xdvetc rnv K080pl6mm /,ly61£pO OuoopEom unoonovrns tnv npocoxn TOU naloIOD ocs uno uurnv (pnopeire vo toll IpUyOUOCl1£ n vu TOU },EIE IOwpiES) KUl rrtmveovto s onOIQ- 01'11101£ 0lci8wn ouvepvuoios (oxopn KGI 10 va ons OiVEI 10 oo nouvr ).

LnpElwOTC TIptnEI YO KelVEIE OIelKpIOn ).InoEl) HIlV nporovtov nou npoxoxouv OU»).IU1JK£S evoxsnocis OW nOioi oos (vio nopcloElY).lo 100D~II'0 010 pono) KI £KElVWV nou 10 cvoxxoov tjiuXO/,OYIKci (olio 10 PIKPc\ noIOlel uVlIn0806v TO ourrouvi, eire £iVOI nGlOIKO Ehr OXl). Auto 80 W KmclCpcp£I£ U~lOj,oyW\!IUS npoocxnxd l1S Srcpuprupics TOU. 01 nEplOooH:P01 voveis unopoov vu ~£xwpioouv TO K},Opa lIOU rtpoepxetm uno novo uno exeivo non rrpoKolI£iTOI uno TOV Gupo, TOV EKV£UplO).I6 n mv ernflup iu Ylo npoooxn. To nproto OEV oll),clZEI 01' 10VO n ollipK£lo 6wv nupepjiuiver 0 vovios n xdnoios onos neproncopos. To OElH£PO eioos ouvnficos orrOIEj,EITOi uno ODVTOPOUS l,UypODs n (jlWVES, PI' nuuocis, 0111 OIelPKEIO 16)v onoirov 10 nu ifii npoonofiei va Sci 115 cvnopdocis IOU YOVlOU. Av O\QI1101WOfIE 6n tu nporovtu prmvrou nou xpnoruonorefrr yIO TO ncrdi ous TOU npoxoxouv OW).Io1\KODS £p£81O).IODS, oXMSl£ TO PI' oj,lIo, EIOIKcI (jll1oypevo yIQ nruord, nou OUVIOIWV101 on6 TOUS £IOIKODS.

Kay'tE aUllfllflaaIJoue; aXE'tIKa liE 'tI1Y wpa Kal 'tOY xwpo 'tile; Ka9apIO'tI'J'tae; Ilpoonuunote va oup ~l~oOlEhE ).IE 10 lImoi OOS viu TO zntnputu TOll XwpOU 6lIOU TOU ui,lIuZ£1E tlS ndves (OTOV «uvune, n 6p8IO) n YiO my rope nOD TO lIODZ£1E. No eiote Ej,oOtlKOi, fWI rocte TO nuroi ous va pnv cvcvxcotci va XUOEl pre ovormpevn TOU Spuornpro mrc uovo xru povo EI1E1oli 8tj,£1£ vc to AODO£1£ ).IJO oUyK£Kplpfvn cope, n xcnoio EI1E106oJO tns uvonnuevns toll lIGlOIKnS tnxeorrnxns O£lpOS encifin 8£1,£1£ rnv wpu exrivn vu rou onelE£1E ndvu.

ACPI1O"tE 'to ya aUIJIJE'taaxEI O"tI'JY SlaSIKaaia

Bon8n01E TO rrOloi ous vc noi~E1 EVEpy6 p6l10 om OIOOIKooio TOU prrdviou Ii 1I1S oAlIoyI\s ms

50 Oral' KOf(}(J[PC<PL'/ npci}para

Drav aVTlopci oro np6ypuJlJlu Kul1upui[IJras 51

nervus. Znrnore TOU va ous cptPEI o.n prroprt va Kou~aAfloEI (uvdxovc p£ tnv n/dKia, TO enirrrfio of(lOrnrhw KOI rnv ixovotnrd rou VCl UrrClK01J£I O£ oSnvies ). Aqinorr to va ow/,EEEI Eva ovcrmpcvo rruixviot n p ic cvcnnuevn nerorro ylQ rrapaoElypa, yw VCl TO Kav£1E VCl VI(00fl nois EX£! xunorov tAeyXO rtdv«i am OIQoIKooio IOU prrdvrou.

nponoIJ.uia'tE 'to

Ilpoeioonomorr TO npiv npoxenrn va 10 xovetr pnovro. yw nupdocrvpo, eroi worE vu P£lWOETE tn oqioSpornto tns PEHiBoons crro TO ncnxvidt ornv Koflopl6mra. Flelrr IOU: «Otuv xturniOEI TO pOA61, onpuiver ott riven opo ylO mv uncviepo», 11: «Lf !Iiyo fIrma 80 oAAO(OUllf mv rrcvu (lOU», n «M6Als T£AfIWOOUP£ 1:0 ~IBAio oU16. flo eivci ope ylQ ro unovr« oOU».

I:UYK£V'tpWa't£ 'ta U11KD nplv ~£KIVl1au£

Av to nOloi oos eivui nOAl) plKPO ylCl va oos Bon8nofl ornv npoerorpoolo, OJyOUp£UTrlT£ on cxetc etorpu 6AO TO U),IKll rrou 80 xperuorcitr nplv (fKlvI1on: ro prrcvio lOU. M£ TOV tporro uuto ClIIOCPEUY£1E uoxones xuliuorepnocrs KOI PEIWV£IE oro ff,axlOTO roy rxvrupiou« KOI vru tis OUO nAfUpes.

d£i~'tE 8UIKI1 a'tclall

To nOloi oos 80 avnAncp8Ei cpcocos TOV rovo tns cpwvns ous av TOll avoyyEif.£Tf on tCPlOOf n rope IOU pnuvrou 00 va EnpOKE110 vru avoyye/lio Gcvunxns xutufiixns. Av uxooveorc uvnOUXOI n oyxwptvOi. TOU Pf100io£1E TO unvup o 611 unto nou TO ncprueve: ripener va ElVOl T600 IpOPEp6 600 qxivrdzrrcr. H otcon ous eivrn pETooonKn, YI' auto Aom6v rppovriotc va eivci cum rrou 8tAnE va p1jllT8Ei TO nOloi ous,

nwc; vo AUCJ£1:£ "[0 np6f3Al1fJO Tt ttpette: va KOV£T£

napa ... dvu£ I1P£",OI Kal ayvol1a'tE 'til cpaaapia

H npcpn olo8eon efvoi pnaOOTIKn Of Ka8E OUVOIQ/,Aayn pf TO nUloi OOS otov auto eivct avaorOIwpEvo. Av OEV OWO£TE onpuoio am cpaoapia nou KaVEI, 8u paflfl ott pf tn cpooopia oev tXfl KOPIO ouvopn rrdvo ocs. KOI uuro OKPI~(0S £!VOI nou 8EAEI orov OVIIOTtKEral OTOV Ka8aplOp6. l leltc 010V £OUTO ous: «3tpw rnos 10 nOloi pOU XpElaZETOI o/.Aoyn ndvcs, Av o£v OWOW onpaoia oris qxoves TOU, 80 KOVW auto nou nperrc: va xdvro vpnvopotrpu KUI 1Tl0 onotexcopcmxd».

dlaaKdicla't£ 'to

Arroo ndcne rnv rrpoooxn TOU jllf,WVras, nuizovtus, MyovTas IOU ITOllTpOTaKIO n tpuvonocxin. ITPOtEiVEt£ TOU va rpcvcuonoci puzi ous n n eitc TOU: «Tio vo OOUj.I£. prtopeis va ~OU)dQ~ElS TO BaPKaKI;» Av TO nuroi ous elver noJ..u pixpo ylO va ouppetooxer, upxcorrnr otov povoxovo.

Ev9appuvu£ 'to naloi aa.; va pOll8l1a£1 Kal £nalvia't£ 'to

Zm norr TOU vc nAUV£1 povo TOll tnv KOlAlcl TOD, va tpiqrtei pr ounouvi n va OVOi(EI tnv nuvo (av 0 xpovos TO enrtpcncr ). errn WOlf va TOll OWUUE rnv uiofmon o n OUppET£X£1 KOl 6n aOKEi

52 'OWl' avtitipc: Of() np()ypappa K(((JapJ()wms

xunorov EA£YXO 1I0vu) ornv npoooirnxn TOU uvrcivn. Encivcitr oK611n xrn TO ncpuuixpo onpaol ouvrpyaoias [K pEpOUS TOU KUI fv8uppuvut TO va ouvcxincr. '000 TTEPIO06T£PO TO £lT1~pa~£ufrE £IT£IOn ouuneprqiepcto: orrros flu 8D,GTE, rooo mplOoOTEPO 80 £IT(]VCIAa~£1 m oupnrpupopo TOU ylQ va KEpoio£1 tnv Em~pa~Euon 005. IlElT£ TOU: «TI «ipoio non ~aZEIS 10 ocunouuv ora paA/,la OOU», ri: «TI wpaio nou Ka8EOCIl OTITV pnoviepo», n cxopu: «Mnpu~O nou ~anAwo£s TOOO nouxu vic vo oou aHotw tnv nova».

Ecpap.,oa't£ 'tOY «KaVOVa 'til'; YlayID';»

Ilxnpoqiopriore TO rrcrSi oas on p6i\ls KclV£1 KaT! non flD.fTE va KclV£1 (j.IITGVIO. viu nopuoElypa), pnopei vu KOVEI xun DOU flD.EI TO i010 va KaV£I (va TOU OIQ~OO£Tr uic IOTOpia). IIEirE: «M6Als TEf.ElWOOUpE TO prrcvio, 80 OIO~OOOUpf plO IOTOpio», n: «M6/dS T£t,£IWOOU]1£, TOT£ p nopr is YO nos va nai~£ls».

Em.,iv£u a£ O,'tl ixu£ ~£Klvl1a£1

~ri~T£ OITocpaOlOTIKoTmo ornv oAoKJ..npwon TITS olQoIKaoias Ko8oPlOjlOl) napa TIS Kj,OTOJES, [Q Kl.CtparO xur tis cpWVES. '000 ~f,En£1 TO rru tfii ocs on 6),a uutn O£v np6KEITQl va 005 curiooioouv orro 10 va TO xoficpfoerc, 1000 DfPIOOOT£P£S 1T18av6TmES £XEI va KOTaAaBEI OTI flo TEAElWOETE vpnvopo repo OV npo~af,£I },ly6n:pn ovriotcon.

Enalvia't£ 'to ",011'; 'td£lwau£

IT£ITE TOU n600 ouopqio rpuivctcn KQl n600 ouopqic popizrr. Zntriotc TOU va nuei va K0110- XTEi OTOV Kaflptcprn. Auto 80 lOU 8upio£1 roy i,oyo nou rive: anapairmo to pnuvro xut n o/'Aoyn nevus. Av p08£1 va EivOI urrrpnrpuvo viu rnv EpcpavlOn TOU, flu ~on8n8Ei oro vc flEWpnoci npotcpcrotrnc tnv Ka80ploTma.

TI Bev ttpene, va KOV£T£

MIlV anal't£l't£ 'til auv£pyaaia 'tou

M6vo KOI uovo EDElon aITOItEITE on6 TO nmoi oas va pEiV£! nouxo 600 IOU aj,J,clzETf nova. OEV onpuivei KQl on 8a ous unaKOUOEI. To uovo nou 80 KOTOcptpE'TE av 10 nOitE'TE OK/In poi, flo elver va Wi8£I KOI TO i010 VU TO nuizci oK/,npo.

MIlV KclV£'t£ £nwouvll 'til ola61Kaaia 'trJC; Ka8aplo'tIl'tac;

Ilpoonutinote va KaVErE TIT Siuoixuoiu TITS Ka80plomras ClOO 1II0 EUXOPIOTn vivetrn. 'Exctc rrpoxcrprs nEwETEs vru vo oxounizer TO pduo TOU, cptprE TO vepo om 8EPpoKpooia nou npenEI, TUAi~T£ TO p Eva prroupvouzi p61,IS rEAElwo£1E KO] 10 i,olITa.

MIlV anocp£uyu£ 'to npoypa ...... a Ka8aplo'tIl'ta.;

To vevovos on 10 nuioi 005 aVTlorEKE101, or onpuivei on rrpenci va onoxmpnorrr. H o vtimoon 010 npovpopuo Kaflaplormos p nopei va KOTono/'f:)1I18Ei w: r nv rrnpovn. r nv ftaoKnan KUJ tnv unopovn.

'OWl' (Jl'fJopa oro np6ypapp(J KQ(Jop}()rnras 53

nOlxvl510 crrov WKEOVO

'O-rav nllyalvEI EKEI 6nou 6EV rrperrei

H Kapo). Ka1 0 <PI), Iloptcp En),cvav Ka1 Oovzm' rnv xopn rous /\6pc\', nt.IKias OUO cttbv, J1c W\' 10/0 aKplf3ws tporio nov, ati' 600 iJfcpav, 10 EKuvav KQJ 6A01 01 yvwaroi reus yovcis, <Pof3ollvrav ojuo« 6[J KO[} on mj}'a1VC Kai.d, viati n /\6pe\! ooosioze Ka1 ndj,cve Kdfie ipopd pEXP1 vc teseuoooov W npovpauua rns Kafiap10rnros ttis. To ZCUydp1 Srv eixe aV[Jpetcottioet tiott: [EWW np6[3),npa uc rnv dj,j,n rovs «opn, rnv Erieaprtci), ourc KQJ «aveis ano rous ipi),ous rous cixe note ttapattovcilei pa KGn napouoto.

01 yovcis pi/waav p e WI' niuoiatpo rous, 0 ottoios rous oJQf3ef3aiwoe 6n ra oanoovia flUU xocoiuonoioooav. ro vepo KQJ 01 ttctoetes oev rircv oure f3},af3epd, Olire evoxsntu:«. 0 KUPIOS Iloptep rircv rns vvtop n« 6[1 aootnpou pn ttcidapxia fJWV anupaittitu, opws rc).IKd oinuptovno« pe rn vnvoix a rov on n x ar.irtepn TOKTlKri Ha rircv va petatpcipoov TO PflOVlO oc Siatituaoia ttto eoxapiotn yza TIll' «opn mvs. H uovobixt) opamnpJ()rn[Q nov eixe oxeon ue [() vrpt) xcn nov n i\6pev anoi,dpf3ave, ntav ro KO)lupm orov E1pnvJK6 [2Keavo «ata TlS Ka),oKa1p1v£s OWKOflES ins OIKOYCW:IOS. ErOJ, 01 Iioptep ano.pacnoav vc anOKa/IOUI' TnI' topo IOV pttavtou ana rare xat oro c(iJs «Ilaixvitiia orov []KEov6».

To iow [3p60v pu8plOav TO xpovop etpo va xiimnoei ora\' FJa ccp tave n (iJpa va priet n J1IKpn oro\' « (1) KEa 1'0». Ens Ssaeone: rous otnv Kasupopvta, ndvrorc Ej3azav zvc pOi.61 va xtotttutrt oral' utropouoav ta nU101d vc urtouv orov ttpavp atuco coxeavo, viati n i\ope\! Se otauatouoc ra napaeasu: va TnV aiplJOOVV vc unet oro vepo. Hr.ttirav ro tcxvaop a avro va anooe1Kvv6rav xptiouro Ka1 oro oniu rous, orn Miveanosn. «A161dS xtotttioti to pOA61, Ha naiiovpr tuu xvibia orov wKcav6», cine om i\OptT II u mcpo ins. «'EAa va rt:/lCiwoOVJ1C avn) TO f31j3AfO Ka86)<; ncptucvooue»,

M6),IS xiotuioc ro poso), uazeipav netoeies xat aarrouvI «as II i\6pev, OAO CVfiOVOlUOp6, apxioe va pcottiei yza ro «atvcnipta natxvibs. To ttpooiotto TIlS aotpaipte an6 xaoo Ka8ws TnV OOIlVouoe n p mepo TIlS oro pruivio. 6nou doe rov mo ya/ldzIO «taseavo» nov eixe on ttou: []]S (anorc},copa cv6s ~'al,dz]()v aq;p6),ovrpo), pe xapoourvrs f3apKov},es va apucvizonv vup«: atto eva Kapa[3dKI nov peiopcpe Eva tpoptio ue oanouv1 (naixvitiia nov eixe npoJ1nBeotei 0 KUPIOS Iloptep )'Ia va KdvC/ tnv euneipio axop n fTIO cnxaptotn}.

H /lopev niJonl;c ornv ptraviepa xcopis oeurcpll Kon[3cvra xcu apxioe va naizei pf TO natxviina rou «WKCOVOU» TnS. H uruepo ins apxioe vc rpavouod Eva rpayouol nov JIl).OUOE ylQ Eva «apcula«: KG/ pu ttptotn tpopa vepioe TIS nai,dpes TIlS i\6pcv iu: aaunoiniv yIO va }.ouOCI II 10/0 ia pai,AId IllS. To utuivto ouvexiotnxe xwpis ro napapIKpo K),dpa - ue apxero outas nsataoupiauota. Ana rorc II sopia ll6prcp EKave pnov/O TIl\' «opn TIlS OW\· «WKW\'6» [(JI)),dxwwv JI/(l ipopd TnI' np epo. cra] wore va iXCI T/lV ClJKaIpi(l va pdFJCI va n},araoupiZ£I AIy6rcpo, va n),cvt:rQI mo npOOeKTIKd Kal va allo/,apf3dvCI TIll' epnC/pla,

BOZOVTQ~ )l6AIS «rtprotn toxurnro» IO~ np~IO xp6vo "" zw~s "" TO nmo, «Soveitci» uno In xapa InS E~EpEuvnons. 6EV 01Cl8£1EI Ell<puIll vvoon IOU n ervoi unuvopruprvo xui 11 6XI. aAAo uno InV nxrxiu lWV 060 E1WV KO! novro rlVQJ Of 8ron vu KCIV£J oloKplOn uvdpcoc ow 000, qrrdvei va LOU 10 OIEUKPIVioETE eocis. K08ws nepropizctr rnv £KTQOn TWV nepmetcnov TOil prxpou ous E~EpEUvnnl. EX£1E nOV101E ow punxo ous on ripener vo npoonounoerc vc 0PEITE tn xpuon LOjlI1 cvdproo otnv £K<ppaon tns <PUOIoAoYIKns, UYIOOS nepiepvrros LOU nuidrou xui tns o!oaoKaijas tns KmOAAnAnS KOI jln oupnepupopds.

Kavu: 'to onl1:1 I'j 1:0 SlaJ.ltplO'J.lC1 O'a~ aO'cpaAt~ Via nalSla

Av xputdre KAEJOt£S lIS IT6P1ES, lIS OKO/£S <ppaY)lEVES, TO VTOUAUITla KAflowp£va KOI TIS ernxivtiuves ITEPIOX£S onoxssropeves, )lElWVETE TOV apl8p6 tWV ITEPIrJTWOElilV nou 8a rrpenet va ncne 6xI ow nmoi ous. To nOlolo nou cxouv nAlKiu urxpo tepn r ov rpuov etrov KUPJQPxo6- VWI uno tnv £1TJ8upia vu anoK1110oUV tnv aVE~apmoia LOUS KQI vu j)Ut,ouv to onpuo! rous otov K60po, YI' cure OEV )lITOPOVV vu KQToMj)ouv viuti va llnv erntpenztcu va nove 6ITou 8E/,ouv. H tonofletnon <pUOlKWV epnofiirov 8a oas j)on8noEl va aITo<poYETE coxones uvnnopa8EoEls. (BMm: Jlapcptnpc I).

KaGopicrt£ 1:a opla 't"l~ anavop£UJ.ltv"l~ l;wv"lC;

Anorpuniote noic 80 eivui 10 6pJQ tns nepioxns peoo ornv onoiu 80 KlV£lTQI LO nQloi ocs KQl ).IETQOiOEtE tou tnv nxnpotpopic cum crro vropis Ka! ).IE )lEYOAn ouxvorntc. I1EhE LOU ylQ nupdSeivpc: «Mnopeis vc ITO]ZEIS OLO ousovr Ka! otnv KODZ]VQ, 6Xl opros 010 YPQ<pEio rou prruprrd».

Kpu'i'1:£ onola noAu1:ll.Ia aV'tIK£iJ.l£va Sn GtAu£ va Ka'tacrtpacpouv

'Eva rrmo] evos, OVO n tpnov nwv OEV KQTOAaj)aivEI III OJQcpopo cvcpeoo 0' Eva aKplj)6 j)ozo Kl Eva nxcouxo. Ilu KaAO xrn yJQ KaK6, unopcxpuvrrr <lAa tu noxunpo OVTlKrI)lEVU prxpl vu qrrciOEI 10 ITCUO] OQS OE nAIK]Q nou OEV 8u upndzrt 1Q ndvru, cxopo KQJ uv LOU AtvE va pnv TO xcvn.

MaGu£ crto nalSI O'a~ nw~ Kal no't£ £nl'tptnual va n"lyaiv£1 crtl~ anavop£uJ.ltv£~ n£ploxt~

E~nynOTE LOU TOUS anoo£KT01)S Ip6rrolls TICllXYlOIOU Of nEpJOxrs ITOU Dn6 KUVOVlK£S OUV8iIKES dVQI anayopEup£VES. '000 YlO ITapOOf!ypa OEV lOU EII1lp£nETE nOlI' va plTaivEI 0' Eva OUYKEKPI)l£VO oW)lono n vo n£pva QIT£VOVll rov op6)lo, 1600 Qll~OVnE mv EII18u)lio rou va 10 KOVE!. MnopdtE va LOU ITEil£: «Mnopris va )lnuiV£1S oro YPQ<PEio ms ).Iopas. )l6vo 6pws ).Iazi pE TO )lapo 11 KonolOv GAAO )lEyOAO».

54 Ora" aV[1tipa aTO npoypuppu KaliapJ[irnras

Orav nnyoiv£l L'Kci onov Dev npin£l 55

T. npene, va KOVETE

«H IlCpll:P)'CJQ OKorwoc tn )'dw». 'Htav PJQ rppoon IlOV n supia Lrdlv IJvpowv va Tn, },En n uutepa TnS orrore ocrv plKpO xopitcn mlyOlvc cKci orrou OCV ctntoettotav. KQl ttapa, avtuu> uotnze n iiito TnV Il£PIEPVCW rm) VIOV rns Lap, OCKoIlfvrc pn vr{) v, ° otioios c[cpwvovoc aOlCl«otto QnczyopCUjlevcs },OjlIlCS Il qnn«. 'Hirpr on 0 jlll(POS OCV exave cnitnbcs oxovta/.ies. H OUjlIlCPlrpUPel wv riwv ovpncpJ(puPel rpvOJO),OYIKOV Il(]JOIOV . .oarooo, n «opio Lrolv eIlPWC \fCZ napaticxtci tuos 01 OIKeS rns ovtuipaoess ottevavti ornv nepiepveia wv ylOl) TIlS Ot'V COflxvav itimitepa tpUOlO)'0I'IKeS o!!rc KOI IlnlJapxIljlEvCS. "OXI! Mill' ro aniZ£IS auro!» cptbvazt:

Sivovttts xinnnnataxio am xepia rov YlOv TnS. ri pCplKES E;vhes ow niotva, onote 0 pIKp6<; mlyalv£ at: uepn not) rlE;£pc on onor£Aovoav anavopeoueves 2(;)1'£5.

TC/,IKO n «opia LTel/V onveiontonoinoe ot! ro uovo nov «auupepve pc WI' tpotto curo. ]J[[)V I'll paitaive: () Lap va titanpcui«: ta «CYK)'llpani» rov rtiot» aIT(} tnv IT).UTn tns p nreoa« rov, eto: won: va anorpcovei TIlV Tnuopia. Ancupaoioc 1'0 K),£/06Wn ()),a ta avtixeiurva non OCV iJlJc),c va avvizfl ° uucpos, va f3el),n ottotntotc c(Jepavoro Of onueio 6ITOV DCI' eo pITOPOVOf vcr ro qnuoc: xcu vzr rov IlPOOCXCI 600 nepioootcpo ylv6rav.

«Na OyyiZ£J5 pc ra uatia, 6xI ue ra xepia», rov ciITC eva npcotvo ITOV I1WV itiioitct«: opaottipros. aticuizovtus to nepiexoueva p ias KoupnparoerlKlls not! Il pinepo rot! eixc E;CXelOCI va f3o),cI oro n6vw-nelvw ptupt, Tot! rtnpe TO Komi am) TO XCPJQ KQJ WI' oorlvnoc niota ornv xouziva 6not! 01 OVO rovs nrpaoav pCplKO xoponueva ACIlrd. f3v6zovras TIS «cioopo/e» KGI ra rnV6vIQ ana ra vrau/,om. 'Enaiiav GK6pn p e Suupopa ruuxvliiia TOll plKPOlI not! npoorpcpav am tpoviaoio K(IJ TIlV neorepvera roo rollS anapoitntons cpcfhoj1oVS - naixvitua Kar6}').llj,G yIO TnV nr.ucia fOU, ra anoia pnoocnun: va ow),von.

M6).IS ra enucivtiova KGI GKplf30 ovtixciucvo attop as povtltucav aITcJ TIlV asiiva tipaons TOO LGp KW aVTlKamorciBIlKClv pc npovp ato pf fa onoia unopouoe va ITCli~Cl pf aorp6)'cw, TO otutuco fWV Lf61v anOKTnOC j1la ttto enxapratn atpoospcuoa. Ilaposo nov II «upia Lralv I1E;'fpc on ea rnpen« vc cE;'aKo),ot!eci va rrapGKol.Ouecf art'vo rns cKonj,wocls ins neptrpvc:» as rov YI0l! TIlS, tiapa tua. not! TO ontti rimv ooipasns tteptoxt) ViG exeivov, rot! napeixc nFpJao6rcpcs c/lfvBLpics an6 npl\!.

MIO pEpa. a Lap C&I[C on esove ttpootioos ornv cK]laenoIl rcov Kav6vwv: B6cIE;c pe ro XCPI eva OGKi iu: Cl)fljPl TO ottoio 11[fpC ot: l1WV anavopeupevo xat cine: "OXI! Moua' Mnv u}Tizn.'» Tic V(1 aviauciipe: rov YJ() ins Via TnV KG},ri rov cnninepupopc, n «opia Lrd!\! wv CO(,IOC eva cuppavtouevo xout! PVZI, rroo 0 j11Kp6s ),orpcvf va XpnOlpOfJOJEi oav P(lpciKI:S.

XP'1alllonoIEiu: 'tI)V EninA'1~'1

Emnxrmere TO nOloi OOS navTOTE vio KelSE nupobuon xut E~OKo/,ou8non, ETOJ ~lmE va !la8EI on rvvocitr o.n f.f:TE. OdTE TOU: "LW)laTO va rrnvciveis 0' exeivo TO Oul!lauo! ME OH:VOXWp!10ES nou nnYES VCl noltEls EKEi )lECJCl. ::tpflS on ormvopeurrcn. Av 8E1,Els va nos o ' cxeivo TO oW)lcmo, Of rrupuxnxr» vu zmnOEIS uno In J.lOJ.lU vn nUTE puz i».

Bc'i~E'tt 'to Tll.lwpia

Av E~OKOAouSnaEI vu oKapqJai,wvEI ow tpcnez: tns xouzivus rrcpon TOU TO ExETE anoyopeUOCL CnInAn€Tc TOV t:ClVU KOI PU/,TE TOY Tiurupio yw YO TOvioETE TO pnvuud ens.

EnalVEiu 'to o'tav aKoAou9Ei 'tOUt; KavovEt;

Mnv tEXVaTE va rou i,tn: noon unepnrpuvot vlw8ETE nou 8U)lCITo! va KCIVCI oprouevn npuvpuTO. 0 enruvos OrrOlE{,E! EnIj3paj3Ellon viu tnv Ka/,li TOU ouprrepupopd. OdTE tou: "TI Kaf.a non no izers EOW nou oou fXOUPf nEI». n: «Mnpujio nou Of V OKapqJaA(llOES OTO TpOnfZUKI»,

Ma9ui 'tou va ayyi~EI I.IE 'ta l.Ia'tla Kal OXI liE 'ta xipla

DEilE TOU vrc napaoflY)la on urropei V(! KOnutEl tva xoopnuu. aU,a OXI va TO oyyitEI. 'Eroi TOU OiVETf t nv fAfU8Epio va ftfP£llVllOD TO UVTIKEI)lfVO p ' tvay nrpropiopevo KOI EAryxopEvo tpono.

TI 6EV ttpette, va KOVETE

Ml)v acp!lVUE onAa !lllaxaipia GE G'1J.1do onou J.lnopouv va 'ta CP'taGOUV 'ta nallila '000 K(!ACI KOJ uv EKnaIO£IJO£1E tu nmolQ Of z nrnp o ro UOqJUA£JQS, TOns rival aO\)V010 VQ uvnoroflouv ornv yom£ia TWV 6ni',wy. Av fX£lr 6rrJ,Cl OTO onin KpOHlTE TU novrotr KAEIOC,Ipevc, TO KaStva PI' m olKn TOU K/,Eloapla OKayOaAns. <:Do).(n£ lIS orpuipr.s Of tEXWPIOT(J p epo«. CKl6s o xtivc s opuons TUI\' nOIOIWY, <:DUt.UTE cnicns 6/,0 TO po xcipro KAflOWPEVU OE J.ltpos onou Of V p nopouv VCl qJTO(JOUV to rrOlOIO. MIa CPOpCl yivETUI TO KaK6.

M'1v avaa'ta'tWVECJ'tE. 'E'tGI Kc'iVEU 'tIt; anayopEUG£It; me yO'1UU'tIKtt; Yla 'to nal6i

Av 8u)lwv£TI:: 610V TO nOioi OUS nupcpotver KanOIOY KUVOVQ. TOU OdXVETf on prropei va TpUBlltfl rrovro TOll TnV npoooxn (JOS p£ to yo OllpnEplqJEpSd ooxnuc, npovuo non SO TOV EvElappUYEI 1'0 OllPIOUPYfi npojixripuru OUXVOTEpa.

Ml)v un£ppc'illuE a't'1V TIJ.lwpia

Ani va lI!lulp£iTE TO ncifii OCIS EnElon elver tva qJuOIo/,oYIK6 nOioi YE)laTO neprepverc Yla TO npuvpurc. )lU8£1£ TOU riois yo IK(!YOnOld TnV nEplfpYEla TOU PI' aOqJa/,rls rponous - uru of~I6mTO rrou 8u TOO qJuvd xpnoipn YIC! 6),n tnv unoxotn n ZWI1 TOU. AYT! va npooncnlenr va Etu/,ElljJETf oJ(l InS j3ios TnY uoxnun oup n eprrpopc. lOVIZfT£ OTlOnnOlE 8nlK().

56 O[Q\.-' rt nvtiivet £1\£1 cJnou o£v n{Jf..-'nn

Oral' nnvaivet exei 6nov Sev npetts: 57

58 'Orav OnKWVE'ral otto TO KPE'j30fl rov rn vt)xra

'Orav OIlKWV£[Q] and ro KpC[:JOfl rov tn "(IXW 59

'O-cav 0I1KWVE-cal ana

-co KpE(3crtl -cOU "til vuxrc

T. npene, VO KaVETE

XapaKnlPlOnK6 Tu)V nciorov n/,lKiU,S JlIKp61Epns IWV E~I ETWV eivui 01 (acpvIK£s VUXTEpives onorrnccis Y]Q f)l~AiCI, cpI/,lci. YOAa, n TO va (arr,,6100uv 010 Kpef)on TWV YOVIWV TOUS. Mnv (EXVOTf 6n n ovcvxn TOU ncioiou oas ylCl unvo EiVQl 10]QITEpa onpuvuxn. I118avorcru OAG £KElVa TO IlapaKOAIG yIG f)1f)/cia it yIG vrpo oev e1VQ] nopo npoqico eis yIG va ous £X£l 6in/,a TOU, YI' GU16 ",omov 6100(1£ 10 ou 0 UI1VOS Ka1 10 tUI1VTIJlCI 8a OUS <pep£1 ypnyoporepc KOVI0 TOU uno orrOWOilIT01E npoondfierc va IPCIBntE1 ncvo IOU rnv I1pOOOxn am xc ru In OlopKela InS VUX1QS.

KpG'trlen£ 'tOY Aoyo aGt; ax£'tIKG J.I£ 'tIt; auvin£I£t; 'tilt; napopaallt; 'twv Kavovwv KavIE TO va vI6wEI on TO va ncpopulvei TOUS xnvoves OEV atiZEI 10V xono. Av yIO ncpdOEIYJlU rrapaf)ei TOV xcvovc K(]] zntnoci vepo I1(lVW UI10 OUO rpopes, nnvnivrrr 010 KpEf)cin TOU xut neite rou: «Aonduoi I10AU rrou onK6)8nKeS crro 10 Kpef)an oou KQ] nupcxouocs lWV xcvovu rrou eixupe nEI. Ttopc npcnci vu KOlpn8Eis pe KA£IOTn tnv nopro, onos 10 cixupr ouptpcovnoe» (av cum ntcv n I101Vn).

LIljlEJ(;WfE: LE nrpintroon nou OEV ciore otvoopoi av 10 rrOloi cos 01' aAMleI(] xpriczerut KQn n av arrA.a 8tAfl va OTpe1{JEI nuvco TOU rnv npoooxn ccs (av Bptoxetoi Of n/,IKia nOD OEV p nopei oxopn va 1l1/,nOEI n av f)yazEI xpcuvcs cvti va ncr ti 8D,el), nnvcivere va Eh'y(EIE 11 oDIlf)aivEI. Av oev onupxci xcvevc rrpof:\t,npa, OW01E TOU Eva YPl1YOPO cplAi puzi }IE pIa aYKa/do (TO no/,u IPIOV1Q ofun:p6AelJ1a) xci cnoxropnorc. I1EilE IOU tpurpepd, a},Ao IlE tovo nou 6ev OnK(;W£l ovnppnocis, ou EivQ1 wpa YJ(] unvo KOI OXI vm rrrnxvidt.

TIJP£i't£ anoAu'ta 'tOUt; Kavov£c;

Eouppozcte 10DS xovoves aveA".IITWS xcn ouppopocoveie TO no idi oas Ko8£ qiopo nOD lOUS rropcpuiver. Fie nopcocivpo, otuv 10 f)ciZE1E (avci 010 Kpef:lcil1 uoo» onxrofinxe 8t/IOVWS VU ep8EI va KOllln8ei puzf ens (av npoKE1101 yw nupdjiorm}, I1EilE rem: «Aundpci nOD fIp8ES va xorundeis OTO KpEf:lcin pus. eupnOOU 10V xovovn: 0 Ku8Evas xoipdtcn 010 KPE(3011 IOU. E' cvorrro. ea 10 noupr TO npoii».

T, BEV ttpene) VO KaVETE

Mllv all£A£I'tE va 'tIlPdu 'touc; Kavov£c;

An6 tn 011YlIil nou 8WI1i001E OUYKeKp1}lEVOUS KavaVES, pnv 10US aAAa~£1E xropis vu TO ouznU10EU: rrpotc ue 10 rtuifii oas. Kei8E qiopd nou OeiXV£1E uouverreio ornv erpupuovn TODS, TO ncnfii ous llu8uiv!'1 VU £(aKoAou8d va npoonuuei vu ndpri OUT() nou 8£'11£1, napa 10 yryov6s 611 IOU 10 cpveiore.

I:u~Il'tl1a'tE J.la~i 'tou 'tOUC; Kav6v£c; ax£'tIKo J.lE 'tOY unvo a£ wpa i;lacpopnlKrl ana 'tllv wpa 'tou unvou

Koflopiorr EVO opio 010V opiBpo lWV notnpuov VEpOU xu: EITIOKtljJEWV ornv TOuaAElO IOU rrQJOlOU ous mv ropn TOU urrvoo. Avoxorvcootr LOU lOUS KOVOVES OUWus OE P]Q oufietcpn otivun, [101 W01E va YVUlpiZEI 11 ncpruevetc urro EKeiVO va xovei 61UV tp8E1 exeivn n cope. Ilcitc IOU: «Mnopcis vu nupers OUO ~1~Aia 010 KPEf:lclU oon xut va IlI£!S VEp6 pIa rpopd Kal eu OOU nul OUO 101Opi£s npiv xorp ntir is». Av lOU OPEOE1 va EPX£101 xcu Vet xorp dtm 010 KPE(3ein OOS, cnotpcoiotc rrplv ep8D uv OKOI1£U£1E va £nnpt1{J£1E xnn ItlOIO. An6 TOUS vovcis E(aplcllQ1 uv 8a orpnoouv 10 nrndi lODS va tanAwOE1 pozi lOUS 010 Kp£(3eil1.

M'lv unoKunu't£ enll cpaaapia

Av 10 IlUlOi oos upxlorr W oupxicxrd ErrE10il cqiupuocorc evuv xcvovo OXEl1Kei pE lOV tlITVO, urtevflupiots otov eaD16 oas 611 tn onvpn cutn pu8oivE1 Eva pei8npa onpcvnxo yw tnv uveiu IOU: H vuxru e1VOl vro VO xorpctcn. Kputnote xpovo Kei8E oopd nou K/,ai£1 Ketl cp11eitn: eva OXEoleiypappa pE tnv npooco nou xdvete 010 vc 10 Kmocpep£1E VO pnv cvnorexerru va [lei£] vio urrvo, Av ouvexioctc vu pnv oEixV£1E KOP10 uvtiopcon 011S <pWVES KQ] 10 KAapmO TOD, o xpovos ms qmoupio« owolOKa eo p!'lhl8£i KOI U:)dKcl 8a rraqJEI £V1EAWS V(J CPWVCIZfI.

Ynoax£edu eeu O'tl ea 'to av'taJ.ld'i'£'tE av unaKou£1 enouc; KavOV£t;

""wmE 010 rroroi oas va Kmo/.eif:\EI on Be oVlOp£Jcp8ei av \)[JOKOUE1 mODS KOVOV£S KOl OX1 av reus nupubuivet. Mnopeitr va too nEiTE: «Av OEV 01lKCIl8eis uno TO KPEf:leil1 OOU 6),n VUXlQ» , (uv cutes riVQ1 0 KOVOVUS non EX£1E 8£0£1), «161E 80 Of acpnou) va OIOAEt!'1S 10 nop(Jpu81 nou 8a OJQf:leiOOUpE TO nproi». TEI0l0D dOODS OVWIlOlf)ES pnopei VU E1VQl to ayannpEvo IOU np.orvo, f)0i,I£S am nupxo. xdrroio cvnnnpevo nQlXVi01, 11 oudnnote a/),o CP£pVEI 101Uil£pn xapci 010 nOloi O(JS.

M'lv XPllaIJ.lOnOIEi'tE anEIAi .. Kal cpol1o

AnE1AeS oricos: «Av anKUl8eis uno 10 KPEf)eil1 OOD, 8a OE rpove 01 O(JUPES», 11 «Av TO t(]V(]xdvcrs emu) 80 oe 5eipw», TO uovo nOD KaVOUV civet va outeivouv tnv £V100n ron npo~AfIpuros. Exros KI UV mpeirr my un60XWIl OOS, n annAiI OEY EXfl KUVEVU V()]]PU. 0 cp6(3os prtopei va xpo rnoer TO nOloi 010 Kp£(3aU, a/1M 0 <po(3os pnopei vu PEYOA6)OEI, KeivOYWS 10 nurfii oas va CPOBeilU1 nOA/,ei npuvpuru.

Tovia'tE 'to YEYOVOC; O'tl npinEI va KOIJ.lI19£i

Oup iotr 010 nuidi ous rous K(Jv6vES OXEUKc\ p£ IOV \)TIVO, ylQ va enuvuqicperr am pvnpn TOU ns rrporivoupeves ouzm nnets O(JS yupw uno 10 znrnuu outo.

MlJv 'tou I'IAo't£ ana anoenaall

01 pEyaA6cpwvES On£lJ.ES K(]] UI1Ev8upio£!s xcvovov uno TO eiAAo owpeino pu8uivouv 010

60 Drav (mKC:JV£WI 0170 TO KpefJdn roll rn VI>XlQ

YnEpKlvnflK6rnru 61

nuifii ous vu <pWVOZEl Kl uuto. Tou o£ixvouv aKO]1n 6Tl OEV vorczcotr yIU aUT6 apK£TO (001E va TOU ]lIACITE rrpoooino ]1£ npoororro.

OTZOV eivui un£pKIVITTIK6s!» aV£Kpat£ n YIUYIO TOU p erri uno OUO ropes ~aOaVlOTl« KOU ]1IT£I]1nJ oinvvx TOU ]11 KPOl) evvovou TITS. «OUT£ llJU cpopu OEV Ko81O£ K(lTW ... OlHE yw vc <por!!» Li.Ev I1WV n npcotn qiopu nou n umepu TOU Tzov clKOUYE vu rrrpivporpouv TOV vio TITS 11£ TOY opo «unrpxrvnnxos». Tov eixc llei/dOTU xpnoiponoinoci xcn n iow. 'Oruv 0IlWS n pntepo InS upxioe va napaITOYH:TQl vio tn ouunrpupopd TOU llIKPOl), o£v prropouoe napa va uvupornacl: «EivQI opove 0 Tzov tva <pUOlOf,OYIKO, YElloTO eVEpY£lQ o vopdxr 000 errov, n prmcos nOOX£I uno OUVOpO].lO onepxrvnuxorurcs:»

no va OIQYVWOT£I tva nQIoi icnpixo cos um:pKIVITTIK6, rrpenn va napOUOlOZEl rc EEns ouprrroporu: vu KavEI olQPK6)s vcupikes xrvnorts. vu llnv pnopei va Ka8ioEI or Eva uepos, vc tpexe: KQI VCI oKap<pCIAwveI OE unep~o/,IKO ~a8]1o. va jmv p nopei VCI nnizei nouxc, va xrveiWI uOlclKolla uno TO eva ]lepos 010 aHo, n va civcu UnEp~O}'IKO OllIAnTlK6. Ancvrd xcopis vo nrprucvci va oAoK/lnpw8Ei n eporrnon. excr np6~),nlla va nepiuever ornv oupo n ]ltXPI VCI tp8EI TIT oripd TOU xur olQK61lTeI n evoxxe] 10US onous. MlQ xru n oupnepnpopd uurn OUXVcl OUVCIvnercu or nO/lAo l1lHO!C! rrpuoxo/,IKns nxixfus, eivui etmpeTlKa oUOKoi,o va onorpcvflouv 01 voveis cv 0 p ucpos 1OU5 oiqioovus eivcn npdvpuu unEpKIVITTIK6s. [1Q va unopt£1 oW01n OIclyvwon nprnei vu yivouv iorpixes EtnclOeIS, 6]lWS cxouo KI ero: eivru OOOKOAO va exouue p ru oprotixn anOVTTIon 010 eprotnpc, av np6KeIWI vru rtoroi npOOXO~.lKnS np.lKias. Av TO nOIoi ous napoUOIOZCI tcoocpc uno TQ ncpo nuvro oup.ntcouo ro xo.Gnp eptvd vrc OIOOTnlla TOU},OXIorov ttl pnvov. npener va eITlOKe<pT£ITE KanOlOV ElOIK6 am oIayvwon rns un£pKIVITTIK6Tllms. EK£lVOS 8CI ocs ~on8IlOEI va KQ1aVOnOET£ TIl olQ<popa ovcueoc o Eva nuttii nou £IvCII an/,ei opamnplO xor YEPOW EV£PYEICI KI tva nmoi unepKIVITTIKO, Ka8ws KQI va TO ~yO/'£T£ nepc pr rn oupnrpupopd IOU, vio onoio ana us OUO m:pITITWOeIS KI av npoxerrrn.

An6 r6rE nov l1rav CC;I p nvcav, n TZCVJ({JEP AOVYK «oniotov o),n vuxra xcopis TO naptnuKPO np6f3Anpa. M6AIS etptaoe op cos arnv risixia [WV OVOPIOI f[WV, apxioe va C;vnva wvs yovds rns ueta atto pEPlKCS WPES UI1VOV ue ipcoves «at o DpJllaxui . .Ernv apxn, 01 yovds ttis etpexav va OODV tt I1pof3Anpa dXE n KOPIl TOVS, yIa va eptioov avupeuonoi p e napaxraioeis VlG vepo, crYKaAla Mil El11oxb.pEIS ornv wuaAcw.

MIG vuxra, PETO ano opxeies Ef300pooES rfTO}(vV c'Vox),ljaEWI'. OJ yovfis tns TdvlrpEp.

KarOKOI1OJ 111a, artoquunoav va Scaooi»: TfAOS ota VUXU:PlVO ttaporo aa ttis xopns rous. «A v allxwficis atto ro Kpcf30n oov Ha tnuoptiileis, xupia pOD», ins einov pc rovo cll1WKrIKO. EnEIw cneotpru.ov oro owpon6 rous. Ap eocas oKouoav rov rixo atto ra l1()OIQ rns xopns rous va «atebatvei W axaAJ(1 Eotticuo rous. Ilpoortatlnoav ue E;VAU:S vc neioouv mil TZeVlrpcp va emoipeipe, oto Kpcf30u rns, aA},d xcapl« anoteseoua.

o KUPJOS xcu I1 x opio AovYK npoatiatknioav va aeiooov 0 evas roll OA/lOV OU ra ~'Ul1l1ripara ins Tzevupep ueoa am vuxra rirav rpVOJ()AOYIKO rpWV6pEIIO. 0).01 01 avtipcortoi oro KorW-XOr({) I1fPVOUV neptoiioos f),arppou J(QJ f3afi() urrvov. 'Hirpav 6pws enions ott n KOPIl TIlS unopoooe va {avaxolpn8Ei ottou: E;VI1VOljaf, avti va TOVS rp(;WOZEI. Eixav ettions fP111- oroouvn ornv ixavornra rous va C;Exwpizouv [1S npavpottxes ETTlK),llOEIS yw f3ol18E'la (rpwvc's CVWVES «at xwpis olaxorrri) atto EKeiVES ttou eOElXVaV on arr},o E111Z11ro()OE mil npoooxti rovs (oovtop a c;wrroapaw atui xAOpaw).

Fia va A()uovv to rrp6f3it11pa, npooipcpav avra},),clypara rrrnv TZtVlrpEP av EPfVE oro Kpff3on. «A v OEV otucioilci» atto to Kpt:f3an XGJ DEV pas rpWVOC;ElS», rns einav xa8C:)s rnv OKCnazav W enopevo f3poov. «Ha tpas ro avannprvo aou I1PWIVO aopio ro ttpcoi. A v opros apxicets us rp(,)VCS ueoa am vuxrc, fia oou «scioonp e rnv ttopta, fia ueiveis oro XPEf30U «at ro nptoi OEV 8a CXC/ CKnAIlC;n». cJ>p6vuaav va oJQwrrwoovlI iu: an},ous opous ro veo xovovc, etcn ioote va rov xara}lof3E1 n tcopn rous xtapis Buoxosia.

Exeivn rn vuxw, n TZCVlrpEP rpwvaE;E rn pniepa rns: «Bc),w VEpO!» 'Oucos exeivn KpOmOE rov A6yo ins XW CKAElOE rnv ttopta WI! Scatuttioo tns «opns t ns xwpis va avumotcpitici ora rrapaxo),1Q TnS. «AvnoPaJ nov OEV CITEaES c;avo yJQ ()nvo, TZCVlrpEP», iris eirie. « Ttapa 8a ttpenei va aov XAdOOI!Pf rnv ttopta. Ba ra 110()pf W nptoi».

METa atto tpeis v()xrcs pf K),norn rnv tiopta sa! OlGKEKOPPEVQ ()IT\lO yw o)ln rnv OlKOYCVClG, n TZCVlrpEP cj1afic OU 01 rp(;)VCS Oc'v erpEpVaV rovs yovds rns Kono rns, Kafiws Kal 6n av Ka80rav riOVXlJ ow Kpff30n rns o}n vux[Q, 01 EKrr),flE;EIs noo rns vnoaxovrav I1paypaw- 1101OUV[QV TO CnOpE\lO I1p(vi. Tc),lKO, 01 AOVyK pl10pEaaV F'.II1ro'oos va KOlj1neOUV avt'voXAnrOl Kal 11 TZCVlrpfP aVQKOAuqJ£ 6u 0 crraivos rwv YOVlWV rns 6rav KOlporm' llovxn 6),n V1JXra rnv CKaVE va vlw8El pEyaitn KaJ orrouoaia, rrpaYPQ rroo Q110rEAo()oE Qno pOliO rou aKopn plQ avrapOlf3ri.

.Enpflwart': H oncpxrvnnxornro El£wpelrCIl tpnpo pres p£ya/,uTEpns Smtcpnxns nou ElVOI vvcoorn WS Arutupux n E),I,[IllllanKns Tlpoooxns- YnepKIVITTIKOmm (ADHD - Li.EI1- Y), n onoia euqxrvizetm 01' TpEIS popqies: Li.EIT- Y turrou llE KUPIO xopcxtnpicnxo rn oloonaon tns npoooxns, Li.EITY - Y lle KUPIO xcpuxtnprouxo tnv unepxivnnxn KOI nupopp ntncn oupncpupopu KCII Li.EI1Y- llE KUPIO xupuxtnprotuco TO\' oovoucupo TWV OUO nporivoupevtov runrov. '01,£5 01 poprpcs TnS Li.EIT- Y e1VCIl OUOKO/.O vu OlQyVWOTOOV nplv TO rrcroi unci 010 enionpo OXO),IK6 npovpoppo yupw ornv nf,lKia TWV rrevtc £TWV, TOTe nou VIC! nprotn <popa unurteittn ano EKelVO va Ka8£TCIl KaI va npooeXEl yIQ ll£ya/,UT£P£S xpOVIKes nEpI650us, VCI OOUAEUEl Ka81Ollevo Kal va CInollvnpOVEU£I UP.IKO navw 010 onoio 80 £(Elu01£i apyoT£pa. (Bf,tTIf ITapcipmpa II)

npo't£iV£1:£ eno nal6i aac; va aaxoAl'I9£i J.I£ I1P£J.I£C; 6paG"tl'lplo'l:I'I't£C;

Av TO nQloi ous OUXVcl TPEXEl aVIi va nfpnmci KQl OUpAHizfl aVTi va 1111\0, npDTeivnE lOU

62 YncpKlvnrlK6rnra

Ym'pKlvnflK6rnm 63

i111I£5 Spcornpromtrs nOD 8a fAanwoouv t nv TOXlnmCI TOU. Iro nopnoervpu, nciftc Eva 110DXO ncnxvifu, olO~elOTf TOU IlIO IOTOpia. n KotJirpwOTE ilia rope «ljJl8ilpwv KOI ncpno muuros OTIS ptH£S TWV noouov», vio va pa8EI on n ~paoumw xcu n npcp iu unotexouv pia TOVWTlKn aAi,uyn puflpou.

Awcn£ 'tou 'tl]v £uKalpia Yla aWIJa'tIKIl aaKl]al]

To veprito rVfpYEIQ rrmoi ous xperdzcrcn Snptoupvixes olKAiors vio va ucovonorel rnv uvcvxn TOU Y]Q xrvnuxornru. Aqinvcn: TO va rpexer oro nnpxo Il OInV OUAIl onOTE unopeltc, n rppovnore n vnmuvcovos TOU n to orouo nou TOV npoocxci vc IOU oiv£1 Aiyo xpovo vru VO TptXEI. Av KOI prtopei va uneite OTOV nerpcopo va TOV ypoljJ£Tr ornv a8ATItlKfl 01'000 tns nepioxns ornv onoio eivcn o),a TO <pIAoPclKIQ IOU, npooecte va pnv TO E£KIVIl0fTE noxu vcopis pE onop non lotos exouv oav onmrAropo lOV rpouucmouo TOU ovcrrruooopcvou owpmos TOD n rnv xctuonurcxnon rns evtpYfiuS IOU KUI TO otepepu trov O\lVUPEWV IOU npiv qnooci otKa xpovrov, To plKPU nmfnu exouv uvdvxn ana EAw8rpio viu va «otpeioocv- ns npooocro tporpoootnprvrs unxoves TOUS xopis tous nepiopiopous IOU opvovropsvou KUI uvruvoviorucou 08AnnOpOI).

npoatx£'t£ 'to ~IKO aa.; £nfn£~o ~paa'tl]plo'tl]'ta.;

EivGI dpuve n unrpKIVTItIKOmTO Kt.npovopIKn; 01 tpEUvES torlEov CHI ClV EVOS YOVIOS 010- YVWOTEi on nuoxci uno unepxrvnnko mru. unupxouv nupc no},M:s ruflovotntes TO ncrfii tou/r ns va rrcpouorouer KI EKeIVO rnv olOwpoxn. Etno01E rn olKll ous z oin: 'EXET£ oDoKoAia vo p£iv£Tr o EVo onp eio: MIMtE YPflYOpO: EivUI 0 pu8pc), OUS povipu ~loonKos; Av eiorr; dtopo YEpelTO rvepveru, nou orv !lEVEl I.EnIo uxfvnto, nou opros n «unepxrvrrnxornrci. TOU OEV p no ivet ep no.Sro ornv crntuxiu Kat r nv fUTUXiG TOU, lC>H: 10 ricnoi ous pnopei onl.o vu bel K),npovoprlOfl tnv iSioouvxpco!« ous. MIa Kal 10 PIKPU nmolo eivui £~mp£TIKoi P1!JTIres. npoorroflnorc va KOTE~UO£T£ TO cnincdo ms olKlls oas Spcompiornros, vic vu o£i~ET£ OTO nmoi oas ncos va anOAGP~aV£l r n o nvp n.

AI~al;'t£ 'tOU 'tI]V xaAapwal1

'OWV TO nmoi ous !lu8E1 va XOAOPWVEl, 0 «xivnrnpus. TOU xup:n/lwv£1 otporpes KQI n pavio TOU EAanwv£TclI. Bonflnote TO va ctuuurnori vc ruezn OIOPKWS va TO KOV£! c>Aa ITI0 noxu, rno vpnvopo KG! rno OllVTO]lO PIAQlVWS TOD p£ qxovu onaAr1 KUI npcprcuxn, rpipovros TOll my nMnn KOI /\£yovH1S TOU nooo npepo KGI xcxcpo vlw8ETE 10 owpo TOU.

Anocpuyu£ 'tI1V «un£pKIVI]'tIKI1» 'tl]A£opaal]

Av TO nuidi oas j)piOKETOI OE OOIUKonn xivnon, OEV 80 npene: YO ioxuei TO iOlo KOl yw rnv qJ\lxoywyio tou, 01 oypl£s KQJ Ip£f.ES cxrrounes rns mAropoons cnotexouv nporuno vrc £ion oupuepnpopus nOD OEV 80 8el-.mE va pl1l118rl. Ki,eiOTE tnv t11A£OpaOn KOI OIW~I£ errn PIO lOUj,OXIOTOv ana TIS rmves 80PD~OU xru aVaOTCltWOnS ow oniu. AVTi yIQ mv tnxcopcon. j)OAtE npcpn, xuz.upro nxn pououcn KOI Ev80ppuv£Tt TO vu ~).£n£1 omv tnxeopaon povo exnojmes xcpnxcov rovoiv.

MI] ~Ia'tal;£'t£ va l;I]'tlla£'t£ pOlle£la

Av n «unepxivnnxornto. TOU nororo» oos 8ttEI Of xivouvo mv uveiu HlD, EvoxA£i tous aA/\ous KQl epnooizei 111 !lo8non TOU, ODp~oUAEUTeiIE Kcll1010V flOIKO, nou 8a OVGZmIl0EI tnv uitic cutns ms ncvo ana TO ueoo opo evrovns OpoOTnpIOmTOs. (BAtnE Ilupdptnpn II).

T. OEV ttpene: va .COVETE

T, ttpette, va KOVETE

MI]v 'to 'tIIJwpd't£

Av TO «onrpxivrmxo- nmoi ens ouvxpouotci xutu Aa80s pe TO 1lI0 noxunpo puzo OOS. ndprr j)a8lo cvcou KUI nElTE: «Aunripui nOD £TP£X£S (lYTI vo ncpncrus. Trope npcnei va f~Ooxnaels OTO neprrutnpu O£ 01,0 TO orrin, xeopis va tpt~£IS Ko80),ou, ylQ VO Ohl OT! unopeis. 'Enerro 8a Ko8opioOllpE m znjnu». ME TOV rpono OUTO neruxuiverr ruoroxpovc tpeis oroXOIlS: OIOOOKfTE OTO nClloi OOS va nepncro OVTi va tpexei, va ot~ETQJ rnv 10lOKInoicl KOI vc ayoAop~Ov£1 rnv Eu8ilvn tov npuEnDv TOU.

E~aaKl]eEi't£ cnl]v £Aciuwal] 'tl]'; 'taxu'tl]'tac;

ITpOOq>EPETE OTO nuioi oas EUKmpiES va £EaoKn8Ei OTO nepncmpu, xrn OXI OTO TPf~Ip:O, uno TO onucio A OTO onueio B. ITEitE TOU: «flo oei~E pou nros nepnctds uno my xouzivu OTO Ku81OT!KO. Stpw on pnopets vu TO KUVEIS. Av nepnctds uvti va rpexeis, npoOTOT£u£IS TOY euuto OOD», AU(IlOT£ OTooloKa TOV opl8po IWV nrpmctrov E(aoKnOI1S OE otKO TO noxu viu Ko8£ nrpioSo E~aoKnons.

Ml]v 'to pal;E't£ a£ n£pIOpIOIJO

To umpOpOOTIlPIO nOloi OOS xperczeun xofmpeprvo IIGlxviOI £KTOS ornnou. 0 Ken' OiKOV nepiopiopos unopei va TOU OI1!lIOupynOEl OUO npoj)Anpma: ITpWTOV, n «urrEpKIVITTIKOrmo» TOU pnopei va oyyi~£1 cxpnxnxd enin£oo xrn O£UIEPOV, 80 pa8fi vc eivor unEpKIVnTlKOS peoo OTO orrin uvti yw EEw.

npoacpipE'tt 'tou nOIKIAia ano ~paa'tl]plo'tI1't£';

Ta nQ]olo nou EXOUV Tl1V KIVnTlKOrnTO ow ctpo reus nnOUY OOV !It/,IOOES ana m uiu opacrnpiornro ornv onn KGI EXOIlV npoj)Anpa va PElVOllV viu nOI,An wpa OTO lOlO onprio. !lwan: oro YEPUTO evepvuo nurdi oos Eva o),oKAnpo PEVOU opOOmpIOIIlTwV. Ileire toll: «Mrropcis va xproputioris TO pl~/\io InS zrovpuqnxns OOD, va nui(Els p£ TOV nn/,6 otnv xouzivc, n p£ TO TOU~/,OKIO OOU. eo pu8piow 10 pOA61, Kl cou prtopeis va l1al1:£ls to tva ncrxvio: PtXPI va xrunncci. 'Errertc p nopcis YO olat,£~£IS xutt aAAo, av 8EAEls». 01 nonts ernsovrs ~onHouy TO nQJoi va uccvorromoci tnv uvovxn TOll vu e1VOI ODVfXWS onooxoAITptvo, xwpis va oas EVOX),ei.

Ml1v paail;£a'tE anoKA£latlKa cnl] cpaPIJaK£U'tIKIl aywYIl

KOT! TfIOIO OEV npoxemu va oloa~£1 ow nClioi ous TOV uutocxrvxo. <l>povIioTE vo E~fTUO£l AcnTO]l£p~)S to nOloi OCIS xcirroros EIOIKOS £KJ1010WptyOS otnv a~IOAoynan TUlY nOloJ(0Y pE ouprrtopcrc uncpxrvnuxotntos npiv onoqiunioere nores ouunepxpopiouxes TUKTlKtS KOI noio rpnppuxu eivni unapuimto vic TnV oveto lOU nmolOu OOS.

'ISav, 0 aEIKIVrrtOC;

«Tiati W rpt'flpo ueoa ow on itt anavopeueuu», anovmor:. «To rpt'flpo civai yw t'(w. nOI) t'XE:1S 600 xtapo fJOns yw va tpexets, xwpis va neqncr» rrcivw ora enut)«:»,

H Tzeiv Irxivnor rnians pia Or:lPO XaAapWTlK6W aOKJlCJr:(uV ow Kpr:f30Tl ue WI' )'/0 ttis.

TOll t'rplf3r: mv n},drn. pl),c;)\!WS TOU t autox pova pr: ana},n cpwvn: «NlIlJ8r:IS npr:pos KaJ xa),apns. Ta noiiu: oOt) eivai f3apJ(j «at xaj,apd, n KOI)1I0 0(1), n nsiun GOU, ta xepia O()U, OAO rivai xosapo KaJ dvr:ra. 0),0 TO otauo 0(1) eivtu xOAop6 «at zr:oro. To pvo},6 oou eiva, npqlO KI vlw8r:IS ovr:ra KaI veu atos )'alIlvn. Kat uop a ayofln uoo, oKfl/JOU 6[1 dow ow KPt'f3em OOV. I)(J!)XOS «at KOUKOUAU)]1['VOS KOI VJ(MIr:lS tipeuu K()] xaAapo.

EWOWKO 0 'LHav xo},cipw(}r: KW f)'/ve IJ/O Ilouxos KCIl Il KIVIl[lKcJrnra WI) pr:J(iJOnKE «atuos. ,1fv TOO rircv rrovro r:VKO),O va «pata TO ooua TOU axivnto. aA)o 8r: OTOpOWVOr: mv npootuiiieui, oc ooveovaoia pr: rous yovr:is «at rn oaaKaAa rov. Kt aur6 WI' f30I1fJIlOr: va pr:raf3r:i opaAd (JTOV hycJrr:po 8paarnpIO xoouo roo «P['YOAOU OXOAt:iOV».

H Tzt'IV KW 0 Food Avrr:poov or:v t'vlwoav «auia t'KrrAnEn ornv ncurottiption ins vtuuayu)Y01! rov ttrvraxpovou y/Ov TOVS Ttlav, cJ[] enpoxeuo yw t'va napa rro)d) bpaompto naitii. «AK6J1a KW orcv tuiouv t'YKVOS awv 'ltiav, ue spatoiioe t;aypvrrvIl tts vuxrcs, reloo cvriouxos KGJ KIVnTlKclS nmv», ririe 11 Trr:». «Orav 0 Pdor:A /3piOKr:rol or: rofiow 1'10 OOU),£lt'5. cuptivco roy 180v vo «oip auu uaz! pou. KW r:iV01 aKplf3ws ro iolO. ,1r:v xouuuuu oxetiov Ka(6),ov, viati Sev peve: semo 11ouxo5. Flou: TOV Sev ncpnaraci. TTOVTO ipexci. EivQJ axptf3ws oav wv ptiautui TOV». ME TO ),61'/0 ourd, n Tzeiv t'f30)r: ro Xt'PI fIlS oro y6varo rou Pel OE/l , nov OCF eixe otauu uioei va «oovieicn am) in onypiJ nov Kofiloc oro KcifilOpO rol' oruv apxt: rns ooveopias.

"NClJ. tiuouv nnetnavntna» ruutii», cine () Paoe), xapoyr:},wl'ws n),C/uo. «H p cuu: pOl' GvoYKaz6rav Gvvt'xr:w 1'0 epxcttu oro oxoi.eio KClI \10 znrci otto rovs oaaKd)ovs va ue atpnoovv va cpvy(v, ottotc pr: f{3ozav Tuuopia eneitit) allK(vV()POVV atto in 8t'an pOD. PI),OVOO Ii exava xazop apes: AvayKoomKo va tuipca cpciPPOKO 1'/0 va npcunoco. Iluueoeu: 6T1 078017 xpeuizcuu cpappOK£!)TlKIJ o}'wyli;»

«No oas tua, Sev anoter.ei atcop n KClI r600 pr:yci},o np6f3)llpa )'Ia fIl oininepupopo rou oro npovtutto. KI etcn Sev rucneoco eln n cpoppaKwflKll aywyiJ eivai attcpoitntn. Ka)16 8a llroV oiua« vo roy nopoKo),cmHdrr:. Tou xpovo» nov flo ncir:1 oro vIlmaywydo, Ho Gas OUVIorovoa va j3pioKr:arr: or: arr:vn etuupti pr: rn oaoKclACl fOO, yJ(J vo Beit« III]nWs xpeiaotei va Vi~TI Kon. Ev [(,I pr:rafv, oas t'xu) etotuaaci PJ(J Mora iu: npavuata nov pttopcitt: va xaveie yiG vcr roy npeunoen: Aiyo, «atkos K01 pt' TO Ko),vrr:pa pt'pn 6rrov unopciu: HI norr: yw pIa ofJO),6ynan TIlS KarOOWOl)S rov. Ilioteuoup e 6n ta nO/oJ(i nprne: vo vflof3ciA),OVWI or: }tE:rrropcpds r:t;r:rcians nplF Er:KIVI]UOVV onotatitutou: cpappoKWflKl) Oyu)yl1».

H TZt'lV «at 0 Pace). nnpav roy KaroAoyo KW opt'ows PU),IS eruun pcuiav ow orrin cipXlaov vo eoappozonv [JS OOpf300A£S iris vnmoywyov OTOV TfJo\1. ApKr:rfs tpope« otti OIOPKr:za ins nuepas KafJlt'pwcrov nCPl600vs nooxias, otts onoies olcij3azav iotopies ri XaAOpU)VOv. Etnv apxn, 0 'Itiav tiev ptiopouoe va «ailice: asivntos 1'/0 nopatuivta orr6 nevnvrc Il riiivta Seoteporcrtra, oiuos myd-myci fcpmoc va K6(JcrW cos KGl Scsca ),crrro tti cpopa. Enions orapainoav va f3Mrrovv «at TO pr:yaAIJrr:po pepo» rwv tnseomuaov r:KIIOpn6)V ttou apeor orov J8GV va napaxosooeei KGJ va unicitcu - supicos oy(iJvr:s na),ns KOI no),['pIK(;)V TEXVbJV - plCl sat 0 ncoiopiouos rns t'K8r:ons rov plKpOV oc rt'wlOv eiooos pavlw6n Oeauata anorr:)ovoc pw atto f1S npotaoeis tns Moras nov rous cixe 6wOE:l n vnmaywy6s. 01 yovr:is TOl' Tnav Ueoruoav ettions evcv KOIVO!JplO vouo oro tmiti: «'OWl' f3piOKr:OCll pt'oo oro ottitt, ttpcttr: va rtrpttouis. Tpt'XOUpE uovo orov f3p1OK6paorr: t'fw». I'ia va Kdvovv roy YJ() rous vcr r:pnr:OWOE:l rov KOVOVICJp6 ovr6, roy t'f3o)av va r:faoKn8r:i va ncpupepcrai ow orrin ncpriattovtas. Avr6 nrav Kdfl KWVOUplO yIG tovlbav, nov pt'XPI ttptv J:fyo KUKJOCPOpouor: povo tpexovtas.

«A),Ad av f3l0Z0PW; Fiaii Sev pnopw OnAaO/] va tpexto dJia 8t:Aw;» KAOI/JOVPIZr: 0 'leal'.

Emil epdnnon (!Un] TOV YIOl) rns, TZt'lV envti» evo xauoveso. ()VpiJfJllKr: ttcos cix« f30nenar:1 roy ouzoI'd ins vo pcifiEl va r:)CIfrWVE:1 roxvmro, JlIO cpopo rrOl) eixe pifr:l PI(! sauna ncivw omv ttpoonatleu: TOU va naei arnv xooziva KW va r:morpt'l/fn unpoota otnv TIl),r:6POOll nplv rr:),r:zwor:l TO owcpnpJ(JflK6 old),E:lJ1J1a.

64

YnrpKIVl1flX6rnra

Ynepxivnnxomto 6S

H uvvowAAap'l'c ayvwmous 67

H auvSlailaYrl

,

J.lE ayvwa~ou~

V£IE Til OUPIlEPI<POpO IOU, A£YOVTGS: «Mnpdfso IlOU eiour 1600 EUYEVIK6s. Trope nES uon nos flo oupncpupcpcoo r OtOUS ~tvous orcv OEV eip cu EYW puzi OOU». 'Encrrc cnurvcorc TO rrou 8upoWI IOV xcvovo.

M nv nclpvcis note YAUKO uno cvvoorous I» Aurn £iVQI uro npoeroonoinon KOIVD Of « fKGlOppUPlQ voveis IlmOIWV npOOXO/\IKDS nxrxius. Ko i rival arroAuH0s OIKGlO/,Ovnuevn, Tu IlQJOJO npsner va p080uv ncos va OUlJIlEPI<ptpOVIGI unevovn moos ~tvous, 6IlWS aKpIBws rrpenci va p080uv IlWS va OUVOJQj,tyovwl ue mv OIKOytvEIQ, IOUS <pi/,OllS xui IOUS yvWOlOUS. Excxuuonomorc TOV <poBo TOU IlmolOU oas unrvcvn orous ~tYOUS, ].JQ8aiyoVH.1S TOU va riVQJ <plf.IKO pE av8pwrrous nou OEV vvcopizei amy IO OUVOOEU£IE. I:uyxPOYWS, OIOO~IE IOU 11 ripener yo KciYEI oruv TO nAil moon KciIlOIOS ciYYWOIOS my cope IlOU OEY eiore puz i IOU. Tooo eocis 000 KQJ IO ncnoi ocs 80 Ylw8ETE IlIO ao<paj,Eis ~£povms IlWS KawAaBaiv£! 1I npenci yo KOV£! OWY dOTE KOVTO IOU KQJ OWY eivrn povo IOU.

EvGappuvni 'to va £Iva. cp.A.KO

Ta rrciord nou orixvonv (PIAIK6Tl1Ta vivovrcu ITIO rUKoAu UITOOeKTO UIT6 tons o]\AOUS, VI' aUTO n OloaOKaAiu tns <pIAIKDS oupnepupopos eiVQJ noM onpuvnxn. Efioou Ol1paVlIKO wOT60o eivm va £~nyiJaETE 010 nrn Si ous, eire eivm p ncpo dIE xdrros PEyUAUIEPO, ncos va eivcn <p1/,1- K6, npOmGlEUOVmS tuutoxpovc TOY ecuro TOU. Av ylQ nopofieivpo IOU npoteivete VCI xcrprrc {(lUS EtYous oruv eiorc pnzi TOU, IO ev8appuvnE yo <ptPElQ] <pIAIKO, EYW cv TOU cnovopcuere va plAO OE cvvroorous OWV orv £iOTE puzi TOU, TO ~on8ciTE va npOOIGlEUEI IOV eaUT6 TOU.

Gicn:£ opla oaov acpopa 'tOUt; ayvwcn:out;

EiYQJ aOlwGTov vro evo Ilmoi YCl Ecxopior: cpeocis rous EY OUVOPEI eITIKivOllVOUS uvveootous uno EKrivOUS ITOD eivui ai3AClBEis. Ir' aura npenu vc 8eonE evov xovovo CTXEl1KO pe TI1 ODVoIQAAayn TOU ITQlOIOU oas pE tous ayyWOTOUS 6wv OEV eiotc KOYIO IOU. Efnvriore IOU on n <plf,lKOTl1Ta npos IODS ayY~lOTOUS, eite eiote puzi IOU, EiTE OXI, ITOTe OEV npenei vc ITEpIAapBoY£I tnv unoooxn owpwv, YAUKWV, f36Aws n f3onflEIOs ornv uvnzntnon KciITOIOU xouevou xutondfirou.

Gicn:£ KavOv£t;

M08Eu: OTO rruioi OOS TOllS xuvoves tns OllVowp,f,aYDS pE ovvoiotous. 'Evus BClOlK6s xcvovns eo pnopoucc va eiVQI: «'OWY eiurn p cz i oo u, unopeis vu 1-11/,65 pe OYVWCTlOllS. 'Oruv opros Sev ciprn pczt oou, Of V 8u PI/,OS Of 6ITOIOV OEV vvoiplzcis. Av xdnoros cvvoioros oou ZI1T11- OEI vo nos uuz i 10U n npoonounoei va oou OWOEI orionnote. m:s "'OXI», Tpt~E OTO xovnvoTEpO ornu xrn xtunc to KOllOOUVI».

T, BEV npettei va KGVETE

Mllv 'tou £I'CPuaqa£'tE 'tOY cpopo npot; 'tOUt; avGpwnout;

Ire yo f3on8IioETE to ITmoi oos vo cnoqrover TOV xivouvo tns oE~oDaAIKns xuxorrolnons. poflat TOU TOllS KOYOVES OXElIKO pE tnv aVTlpETWlTlOn IWV cvvtoouov. Mnv TOll pa8ETE ouros va <pOBOIQ] TOUS ov8pwnous. To povo ITOU xover 0 <p6f3os, eivcn va epnooizs: tnv nccvotnro vic ocoores onoqxioeis, uvefupmtros nxncios,

E~aaKtla't£ 'to cn:o va aKoAouG£1 'tout; KavOV£t;

Flpoonomucrte IlWS ciorc xunoios dvvcooros KUl Zl1TnmE ana 10 ncrSl ous vu oupn!:pl<pEp- 8el oUP<P(VVO pE TOllS KUy6vES nou TOll EXEH: p08E!. KOVIE rrpopes OE OIU<pOpElIKO OEYOplU, roorrou va eiore OiYOllPOl on ~fPEI nros yo oupnepl<pEp8Ei.

MIlV aVllaux£I'tE f.ltlnwt; 'to nal5i aat; EvoxAEi 'tOU~ aUout; f.lE 'to va £ivai cplAIKO AK6pn xat av KOITOJOS 0YYWOTOS OEV TOU aVWITOOWOEI tOY XmpE110pO, KOYEI KaA6 oro nmof ous va sepEI note xu: ITOD nperre: vu xcnpern TOUS OAAOUS.

Mllv 'tPOf.lal;£'tE 'to nal5i aat;

ME to yo toll £P<PDOOT£ TOY <pof:lo npos TOllS cvvoorous OEV pa8a1v£T£ OTO nmof ous TI npen er vo KOYE!. To POYO nou xu tuqrepvcre, eivcu va TOU onplOupyEhe ouvxuon. I1ptnEI va !lOflEI ITWS yo oKe<plETGI AOYIKO av xonoros dvvcooros TO nz.nordoci. 0 <p6~os Kuwmpe<pEI TIlV IKaV()WHI lOU yICI p,oYIKIi OKfqJll KOI OU]lTIEPI<pOpci.

n POO''tO'tEUOvtOC; 'tOVKEf3IV

T, ttpette: va KGVETE

«[J6)S pnopoupe va patlovpE: oro yIO pas, rrou EiVQl tpetotnntn xpovtov, va civai wYE:VIK6s KW q)J),IK6s, a),),6 ovyxpclvws KW va roy ttpocnatenotnu: 6rav OEV eiuaoie Kovr6 rem;» To eptatnua aur6 arraoxo),olloE roy KVPlO KG! mv «opia NrclYKIVYK, Katlw.' npoonanoooav va ),voovv TO np6fJ),npa rrov cvttpcuomzav pt' roy vm:p{3o),lKG q)J),IKcl yIO TOVS, roy Kt'fJlv. «Kattota uepa, KarrolOs unopei va E:KpEra),),EvrEi rn qJl),IKclrIHa OOV», rov E~nyovoav. «Ti' aura va pn j1l),as ttott: oe ~t'VOUS».

o Kt'{3lv aKo),ov(JnOE r600 mora mv obnvia rovs, rrov £<proOE va ipouoxpateiiat ano rovs ayvworovs, ~eorrwvras pa),JOro OE: <pwvt's KQl K},apara KatiE: <papa nov 01 yovEis rovs roy rrnywvav oro E:j1nOplKO «evtpo I] QKOpa xai oro ttovtotuoseio. E~nyoVOE am p ntepa TOV

Yn£vGuf.lll;u£ 01:0 nal6i aat; 'tou~ KaVOV£t; £nalvwv'tat; 'tl} awcn:tl aUlln£p'cpopa 'tOU Av TO nuifii oas XGIpETiO£l xunorov OYVWOTO TIlV ropu nou dOTE puzi tOU, oEi~H: TOD 611 EyKpi-

on Bcv flAde va j3}.enEi ayvworovs, viati flrav r600 «axoi KI crt ncivtinvot nov oun: va TOVS xoipeuioei Scv pnopooor.

01 yovcis rov t'PCIVOV cupiovot j3},t'novros [IS obnvics nov pE roao Ka},ri np6f1Eoll rov eixav 0(;)00 va t'xovv rooo an poop evo apvntucc, anotrl.cap a. T6.IKa onvcttintottoinoav on o Kt'j3lv OCV '_WOPOVUf 1'0 ovnj,llcp8t:f rn Suupopa avtuieoa orov xcupenouo, npavua nov iJflc},av va rov eviiappuvoov va KaVCI 6rav rov uvv6ocvov. KOI ro vo natpvri npovp aia om) ruvs ft'vovs tt ro va nnvaivei p azi rovs, npavua nov 118dov vc anoilappovouv. K()] 0 ),6yos nov OEV «atasabaivc rn Buupop«. rircv ott 01 yovc!s rov OEV rov eixav 06)(1EI rnv einccnpia va fill' Kamj,aj3EI.

«01 OyvWOrol unopci vo oov K6vovv KOK6 Oli tias paz! rous Kanou ri cv ttapcis Kan nou flo oou (6)OOUII». cine n xop!« Nr6KlI'YK oroll ylO rns. «0 xcuvoopios K(1VOIIOS EiV()1: pttopri« va pI),ns OE orrorov 8(;),£15 orov eip at uazi GOV. Drav op cos OEV ciPQJ p azi oov KQJ «attotos oov npooipepc: Kon I) oov nCI va rias p az! rou K6nou, 80 roll OYVOl)OEIS «at 8a tias ow ttto KOII[]vci onitt Ii ow nJO xovrrvo uovaz! KO] flo ro nets OWV ttpcoto pEy6},o nov Ha OEIS». 01 Nr6K]vYK ef3o},ov ro yIO rous va EE;oOKIl8cf otnv npappovt: rov xcvovo tinvaivovr6s rov 0' evo cp nopixc; «evipo KO] Kovovras npclf3cs, ue rn utitepa TOU oro po),o rou ('(ftvQv».

'Orov yiv£"tol £VOxAl"J"tIKO

En£lon TO noxunuotrpo aya86 vrc Eva nOloi npooxoxucns nAIKias eivtn I1 onpoo!u ncu TOU Sivouv 01 voveis LOD. flo KavEI 10 nuvm yIQ va TnV ndpei niow on01E TOD tn OlEPI1- or: TO mf.t<pwvo. LO KOUOOUVI tns £~wnopws, n xcrroio aAf,o npoocorro. llepiopiore TQ KOAna nOD KaV£1 TO nalol oas WOl£ va unotexei TO povipo K£VTPO rns npOOOXI1S ylO ous. oivovTas lOU KanOIQ ncnxvioro nOD cpUAalE £IOIK('t viu TIS onYI1ES nou ciote «ncoxoxnuevor va KOu13£vndzcre j.lE KanoIOV uno LOUS aVWYWVIOT£S TOD. AlITa flo «pcmoouv TO nuidi oas unuoxoAI1I1EVO xeopis was, rnv topu nOD rods eiote unuoxoxnuevor xropis €KEivo.

H «upia Ntoxivv« Sev nape},EIITE v« BupizC/ orov )'/0 rns rov KOV()Va KoBE Ef300PaOcl, c;wnov rot! t'YIVE ouvn8EIo. rJQ VO rov evtinuotie! Ko;,urcpa ro p6BnpCl, n «uoia Nr6KIVYK apxsoe KI ovrn va XOlPfTO rov KeJOpO /TOI) ouvovrouoc. 0 Kef3lv ro npoocic KClI tnv enaivrOE. otuas aKplf3ws rov EiXE enaiveoei KI exeivn EITC/on OKo},ouBoUOE roy xovovo.

H avnouxia roiv Nr6Klv)'K yJO rnv aoipasr:« rov Kt'f3I1! ttott: OCV eof31l0E tescuos. Tov t'j3azov vo ciaoxcitcu atto KOlp6 oe «atpo orou, KOVclVCS OOCPOAEios OXETlK6 p£ ions ayvworous, Yla vo OlYOVpcuwuv ou 0 J.1IKp6s rovs YJOS Kora},oj3alvE «at 8vp6rav [Jl ovpnEplcpopo aVTl) /TOV 8a p nopouoc vo WV otooc: «atiotc rn zio»,

nEplOpicn:E 'tl} OlapKEla 'tWV aUl;I}'trjaEwv liE aUouc;

To naloi ous ex£1 nrpropicuevn ixovornrn vo (]Va136.A/.fl rnv ncnvonoinon tns anaiwan, va civcu 10 xevrpo rns npocoxns lWV YOVIWV lOU. fl' auto ouvropeuere tn OlapK£1Q 16)V OUVOj.lII,IWV oas j.l£ al,Aous oruv eivm xovtd ro IlmOI ocs, 010V o£v EXEI va aoxoAn8£1 j.lf xcn xu: rrnznrd tnv npoooxn ous.

E~aaKrt9EI'tE IIal;1 'tou nall;ov'tac; «'trtAicpwvo»

L'l.loe'!~1!: ow nuidi cos 11 EVVO£IT€ otuv AE1£ «Sev olaKOmOl)j.l£ OWV plJ,a 0 c'!J,Aos» I1E TIl 13011- S£lQ OUO IjJCUtlKWV Tnt,ccpeuvlKwv OUOKEUc,'W - j.lla viu eous KQI pIa vic EK£lVO. D£IT£ TOU: «Errn j.lIAa(,) 010 mAE<pwvo KQ] ELOI 8a noizcrs evo flo j.lIAaW 010 mAE'cpwvo». 'Eneuc 1'16.),1£ TO va npoonomnet on j.lIAa£I oro TnAtcpwvo £Vc,'l £O£1S Kav£1E nros nulzcte nouxc, xropis vu TO OlaKOmHE. 'Etoi 80 O£I noiu £voA/,aKTlKn I,Don tX£1 uvti vu oas olaKoqJEI.

Opicn:E opaa'tl}plo'tI}'tEC; Kal nalxviola Via 'tl}v wpa nou IIIAa'tE cn:o 'tllAicpwvo

LUYK£VIPW01£ £lolKa naixvioic xrn Ut.IKa 0' Eva ouptdpt xovrd ow mMcpwvo. (A V TO naloi ous ei vcn j.lI::Ya!,U1£PO uno OUO xpovrov, otpnotc to va 10 6IUf.t~EI j.l6VO lOU). Buzete 10 va nuiz e: j.l' uutc tnv wpu nOD £O£lS j.lIAal£ 010 Tnf.t<pWVO. Ttu va I1EIc,'lO£T£ uxoun ncplOOOICPO TIS ruflovotntrs va ons OIQK6qJ£I, non xrn nOD OiV£1£ TOU Aiyn npocoxn xaj.l0y£AWVLQS TOU xu:

J,£yovlas rou n600 opopqxr OUj.lIlCpl<pCp£1Q1. Konorc uAIKu unurrouv tnv enonre!o KanOIO\l evnxucu (T£TOla eivui 01 OaXTtlAOj.lIlOYlts, 01 VEP0j.lIlOYI£S, n Ilj,a01f.AivI1, n Kp£j.la ~upioj.lmos KQ] 01 pupxucopoi), vr ' auto OiVE1£ 10 ow nQ]oi ous uovo 6lQV £X£1E 10 Suvctotntc va 10 nupuxoxouflcit» npOOEKTlKa. <I>pov110lE LQ norxvffuo KQI 10 llAIKa uuro va OVTQIlOKplvOVTClI 010 rrtirrefio ixuvotnrrov LOU, £TOI WOl£ va 11£lwa£1£ us m8aVaTnT£S vu 13pE8d otnv ovovxn vu ous olaK6qJcI ZnHDVTQS va 10 ~OI1flrlO£1£.

68 H avvQw).),Q),rl pc Q)'vc,)arovs

'Oro\/ vivrtut EVOXAf)rI}\'(j ()l)

T. TTPETTE' va KOVETE

T. 5EV TTpETTE' va KOVETE

'Onote Il «opia TOVf).KCVS CKOVC va pIAnon oro mACqJWVO, n rpixpovn «opn rns, 11 All', coneooe va tnv Stasontct znuavt as xvpo Il naixvitiia ana TO «lj!11A6 vroVAafII», Ef3PIOKC enions rn otivpt) exeivn va ins KaVCI Btatpopes CpWrflO£JS, otuas: «Iloir Ba tuuu: OlJPCpa;» H xopia Fouisxrvs npoonatioooe va spatnnei iipeun Ka8c ipopa nov Il «opn ttis rnv olcKorrrc: «Ayctan poo, n papa plAon oro rnACqJWVo, Mn u' evoxscis, at: napasa/«;», OJlWS II A1I' cE,OKOAovHovoc va rnv Buuconu»,

MIG p epa AOWOV n xupla Tovi},KCVS OpXlOC va ooosiazci: «MIlV p e olOK6arns ovdXCIG! EioGI KaKo sopitoi'» KI COWOC ornv KOPIl ins uta acraxnj t;'V},IO ora fIlOlva. ylO va TIll' «tivet va oomaon. OXI uovo OCF ia KuraqJCPC, a).Ad cqJcpc to aviitieu, aKplj36J'i 0[[Oro.£oJ1O: 11 ]lIKpn apxtoe va KI,ain KOJ va OVP},IOZCI rooo ovvora, aov n utitepa [1JS OCV unopouoc vc (}VVCXiO£l [1JV OVVOpIAIa aov eixe ow rn),cqJwvo. 000 tteptoootepo qJ(bvozc n untepa [1JS. roco ncpioootcpo Ct;'OKO),OVOovoc n All' va tnv cvoxsci: [na Statincaoia aitiou s at auiatou, rnv ottoia rcAIKo ovn},nqJHnKC n xooia Tovi),KCVS KOI attotpaotoe vc avttotoeipe). Aau CO(iJ Ko/ oro ct;'Iis eo COcIXVC ttpoooxti ornv KOPIl ttis caCIOIl Sev eo mv cvox},ovoc, avti VW TO avtitieto.

To etiop evo ttptoi, n LaAI, 11 qJiAn rns «opias Tovi),KCVS, ins mAcqJ(,JVIlOC Ylo TIl ouvntnopevn Kovj3t'vra rns Acotepas. Opws n «opia TouiAKEVS TIlS cine ou OEV p nopouo: va ut» ]l11,/jo£I, vtati enatze Jlc TO naICha. Ko13ws cEIlYOVOC otnv qJf},n ins rnv KoraoTOon, ttpoocii: 6[1 n Azv CiXE opxioet va nairei pc TO ttaixvibia nov eixe oovxevtptooe: n pntepa ins yvP(') ano TO ttiserpcovo. «L' eoxapsotco nov OCV PI' (llt'KOljICSI» eitte 11 «opia Tovisxevs OTllV xopr: rns, oYKaAlozovros [1JV otpixt«.

Oral' t'KAE:lOC TO rnAt'qJwvo, rnv ettaiveot: a),},n uta qJOpO. «L' eoxaptotco nov on' pc Olt'KOqJCS rnv tapa 170lJ t'},cya am Lo},I YIO TO j3paolvo p as qJaYllTcl. Rf)CAC va rns tuo rn avvrayn yw ro POJ,O. Auroi cow 01 papKooopOI civai ym vc naizeis cv Ht'},CIS, 600 cyw f)o pi). 0 6.) oro rn},t'qJwvo». Ta naixviota ex eiva aOKouoav plO .Suiircpn vonteia O[1JV All' vtati n utiiepo ins ra oaOKO),Ol)OC «rn},CqJWVIKa fIOIXvfOJQ». Tns eneipetie vc ra nuivet pOVO oral' n itiu:

JlI},OVOC oro rn),cqJwvo.

TIlV enouevn oop« [[OV TO rnAt'qJwvo xumnar, rooo 11 All' 600 KOI 11 utitepo ins xauoYCAaoov pc npoopovti. «A IV, xrvnacI TO ttiseipcovo. Iltuu: va naiioinu: pc ra m},cqJwvIKa ttatxvi Sui», HAll' t:'rpct;'c va qJt'PCI ra ncuxvitiia. '000 }) xopia TOVi)'KI'VS pI/loVal' oro m},t'iptovo, aopaKo},ov13oV(JC 17POOCKflKa mv K6pIl [JlS, cV13appuvovras nov KOl nov mv IJPCp11 oinmepupopo rns p ' t'va «Ti iopaia rrou naizeis!».

Enalv£lu 1:0 01:av nai~EI 1100uxa xwpi~ va aae; 61aKonUI

Av OiV£IE 010 nuidi oas npoooxn (xcpovexc, erruivous KQI W I,omu) eneion ncizct xopis va ems cvoxxsi tnv ope nou KOllBEV11UZ£1E ue xdriorov e11,II0, flo tou jlEIWO£1E TIl 0J(]8EOn va jln oas acpIiOEI ornv nouxio ocs. ZmIiOTf ouvvcoun ylQ pia otivun uno rov ouvojnz.nrn ous KOI nICIlE 010 nuidi ous: «Mnpo po nou nuiz eis 1000 wpuia pc TQ nurxvioro oou. Eip o i no/,u llITEpnqxivn ylQ orvu nou unopris KUl OlQOKEOelZ£IS TOaD Ka/,a jlOVOS oou».

'Ono'1:£ Eival 6uva1:o, acpl1en£ 1:0 nal5i aa~ va aUJjIJUaaXEI cn:l'Jv KouptV'l:a O'a~ 'Oruv ylQ nnpdfieivpo ous £mOKen1OV1QI cpillOi. npoortuflnote va OWOE1E tnv cuxnrpio 010 rrcno i ous va oupprrdoxet KI exeivo ornv KOllBrvw. 'Etot jlEIWVEIE 115 mucvorntcs vu OUS OlQKOIj!£1 zntrovrus rnv rrpoooxn oas.

Ml'Jv 8UJjWVEU Kal IJI'JV cpwvc'il;u£ eno nail .. O'a~ £n£1511 aa~ 5IaKOTn£1

ME to va CPWVciZ£1E 010 ncnoi oas npourrufirovtus va TO OllV£1io£1E, onoio KI av EivQI n doxnjln ouuriepupopd nou 8n£1E vu 0IOp8(00£1£, 10 jlOVO nou Hu xcrutpeperc 8a EiVGl va 10 Ev8upPllVETf va <P(uVeltEI KQl uuto.

Ml'Jv 5IaKOTn£1:E 1:0U~ aAAou~, £151Ka 1:0 nal5i aae;

Axopn xui av OEV BelZEI o nvpn yi.wooa jl£oa, OEitTE rou 611 mpeire aU1e1 nou OIO(lOKE1E: Mnv 10 OlQKOnTET£ tnv wpa nou jllAelEI.

XPl'JalJjonOlllenE 'l:OV «KaVOVa 'l:1'J~ YlaYIc'i~»

Xpuoiuononiore eve xpovoperpo yJQ vu OWOE1£ 010 ncn Si ous vo Ka1Clt,elB£l on ITOf.U OUV1Opa 8a avnKETE tavel cnoxxeionxd 0' £KElVO. Mnopei va K£poioEI TIlV npoooxn oas xcn vu OIGOKEOelO£1 tcuroxpovo. Ilcite rou: «MOt,IS 8a £X£IS naitEI ylQ OUO f,£I11el llE TO noixvioru aou KUl xrunnoe: 10 PO/,()], fla £xw T£I\EIWOEI jlE 10 TIlAt'cpwvo xrn Hu ep8w va ncifouue».

Ml'Jv 5Ienc'il;E1:£ va xPl'JalIJonolEi1:£ 'l:l'Jv £ninAI'JIiI'J Kal 'l:l'Jv TIIJwpia

Xpnorponoinctc £Tllnt,IitEIS enos: «Etuprno va ue evoxzeis. L\EV pnopro vu jll/,now jlE tn <pilln uon av jlE oIGK6I11ElS ouvexciu. AVTi va jlE olaKonTEls, O£ napaKallw naiEE pr 10 uutoKIVTI10Kla oou». Av oovexioei va cos evoxxei, Bal\IE TO Tipropio , £T01 WOTE vo TOll otrpnoere tnv ruuovornro va oas KelVEI va 10 npoorfctr ETlEIOn oas OlaKOTlT£l. Il eitc lOU: «Aonupui noi·,ll nou OllVEXizElS va jlE olCIKonlEls. Trope fla priers TI!JwpiCI».

70 'Ora,' yivnOl fvoxi.nnKeJ

'Orav yivnQ/ eVOXAIlTIKeJ 71

Zrl),}O 73

apeoel OWV rppovrtzro TO ucopo, OAJ,(i vop izco on p nopcis va TO ovnperccn icers. J1oiC:e p e taus KU~OOS 000 I1fXPI va TeAE](iIow, KI rncno flo I1ai~OOI1E puz!».

To vnrn« KO~ TCi I1C\lOI~l IlPOOXOp,IKns. ,nAlKi(ls I1lOTEl:~OOV 6T~ I1:tll£1 v~ TOOS OiV£1~1 OI16),~)t n npoooxn, onouormotc Kl (IV ~PIOKOVtQI, yJQn anOT£}.OUV 10 KEvrpO TOU ouprruvtos TOOS. AUTll n KoopoflEWpiu CII1OT£A£i tnv nnvn tns uvnznxius cvcpeou om a8t),(plG KUI Tl1S Zl1AIGS vrvixci. Av 11 npocoxn nou orrurrouv 5ev TOOS 5ivETOI, yJQTi OiV£TUl OE Eva xorvoupio PWP('j, 0' fVOV ooeA<po 11 CloEA<pn, n uxopn KCll orov 11 ornv ODZUYO, TO rrQlolo npooxozrxns n/,lxIos nuxvri p£1O)10P<PWVOVTCll O£ znl,laplKa teputu. Kpordve pourpu. EITi8i8oVTW or oupnmCIz. oupxiczoov n npoorruuouv vo Tpa~ntollV ndvoi TOOS tnv npoooxn, 11£ TO vu xrunouv TCl u5U.<pIa TOllS, p£ TO oncoipo nmxvionov 11 TO ~£On(lOllClTCI VfUpWV. Eite eivcn OIKOlo),oynptvn £iTE 6XI, n ZI1/dCl TOll rrcufiiou OClS prropci vu OClS KaVEI 111 zron orpopnrn. L'lEhe 111 znzrdpucn oup nrPI<pOpC\ TOU 00 )lJQ ruxcipic va TOU npocqiepere 6xI povo tnv npoooxn nou XPEIOZEWl, a/,l.ci xrn tnv EUKQ]pia va rpovri xpnouro. (BAtn£ TO KE<pCIIIOlO «AVTlZI1Aio aVCI)l£OCI ow aoO,<pla». OTIS oefjof~ [25 £(IlS 128 Yla rrrpioootrpu ororxeio OXWKCI 11£ TO npo~MI1ClTa 1I1S zrJ,]Qs).

npoafPipni 'tOU £va.uaK'tIKt~ opaa'tIlPlo'tIlU~

ITptnEJ vu KC\TUA(\~£n: on 0 A6yos nou TO Ilm5i ous LIl/·.fUEI otuv EOEis xut o.n ODZUYOS OCIS flt),nE vu ~pEiTE ),iyo xpovo VO J1dv£T£ OJ Suo ous, £iVCII 6Tl VJ[;)flfl TlOpllpr},nprvo. A<priOTE TO naloi ous vo KaVEI KCIn Snproupvixo )l£XPI vo pnopeorrr vu TOU 8WO£T£ triv O/,OK/.IlpWTlKn npocoxn ous. Ileire TOO: «0 p nup ntis/n 110pa KI EY(~) npsnrr vn I1lfJ100U)lE ylCl i.iyo. ITClit£ J1E tu ncnxvidru ooo pt'XPI va xrurrnoei TO PO/,Cll. 'EIlEI111 PIlOPODI1E vo TCl noDI1E. ClV 8£5».

Enon't£u£'t£ 'tOY xpovo aa~

Tiu TO ncudl, 11 ovdnn 10080vaJ1Ei I1f TOV xpovo nou TOll acpIEpC;lVETE. Ava/'OYIOH:iTE n600 xpovo 61CltJ£TETE Yla vu 8ICl~UZ£T£ 010 nal8i ocs napClJ1I)flw, VCl unovtutc OTIS eprorncers TOl), VO TPWIE KCll vu nuizctr )lozi TOU. Av TO nOloi OClS olOfl6v£tCIl UO<pCI),EIO EtpOVTUS OTI TO Clyonorc, 0 Seixrns zntdaS TOll rmpo uevc: xuunxcs, 111C1 KCII EtPEI on ~piOKEWI OTllI' nporr n B£oll TIl)V npoT£paIOTi1HIlV (lOS. No TOU I.ErE «L:' uvo no» cpxerrs qiopes rnv nprpu. TovC;)(JTf TOV 5£0116 OUS I1E TO Ka8£vo orto Tel nCIlolc\ OOS OpiZOVTCIS WPfS nCIIXVIOlOl) J16\'0 VIU £OCI5 KCll TO Ku8tva uno uuro tEXWPlOTci, £101 W01E TO KaBE rrQloi va VIC;)8EI on EXEI oEio viu (JUS.

Enalvdu 1:0 o'tav £Ivai npo9uIJo va aa~ IJolpaaui

Av 10 nurdi ocs O£iXVEI 611 unooexetct 10 vevovos nws n npoooxn ocs ~piOKETCII otpo purvn ClA~.OD, unovpupuiotr rnv npofiuuio TOU va cos )lOlPU(lTr1, A£YOVTCIS TOU: «Mnpupo rrou pE poipuornxes p£ TO ptopo. L:' cuxuprotco nou nooov tooo yEVVQ160u)pos».

Mna'tpilfl't£ 'til l;~Ala a£ 110119£10

Tu I1IKPCI IlOIOlCI 8D,OllV TOV KCl0l10 TOUS vu Unc\pXEI uovo 1'1 a\JT(1. Anozntouv llWO)5 TUonSxpova KUI TIlV aVEtapmoiu. Eivci cnopuirnro vo l1a8oov OTI n oVEEapmoia EXEI p io nun:

Ilprnci va C1I100£XTOllV 6T1 n npoooxn TWV yOVJWV TOUS Of\' p nopci vu civru orpupucvn CllTOKt,ElOl1KCI nCIVW TOUS av fl£),o\)v vo £XOOV tnv aioflnon TOU f/,tyxou xrn tris curovouios. ~18CIOKOVTOS om vnruu xrn om nCllOlCI npooxoxuois n)dKius vo ~oneOUv TO aotAcplCl TOUS xrn Y£VIK6TEpa lODS UPcfOUS 6n01E vlw80uv nnpcucxnpevoi xut znt,EUOUV, TCl ~onflCIH vu I1ETCITptlJ.'OUV ilia OPVnTlKTl oup nrpnpopd Of xdn 8ETlKCl xrn OtIEIlUlVO. ITEiTE yw IlUPeiOflYPU 010 IlUIOi oas: «To Etpw nws 8£Aus va noifro puzi oou trope. nproro op cos npener va nCIw TOV CIOEA<pO oou ornv nponovnon, 'E/,a va 11£ ~01l8110£IS vu ~al.w 1CI noproxdxro om OOKou).a Y]Q va KEpaOOu)lE 1Q nalOlei rns 011a50s. ea oou owow Kl eocvo eve».

ACPI1a't£ 'to naloi aae; va aU .. IJ£'t£x£1

'Otuv ylQ napa5£IYllo a!.ACIZf1E naVES OlO KQlVODPIO nUS I1wp6, rruorpnrruotr TO TlUloi ous (IlS ~on86. Znrnorc TOO V(1 O(1S <pEPfl )lJQ KalVOUPIQ nuvu, vu xpu tu TO pnouKu)\l 1I1S i,oe)](Sv, n vo KPQTCI TO utopo onuoxoxnuevo. Av 10 ncnoi OUS ZnA£~JEI orov (JOS OEI va ClYKO/.JaZfTf TOV ODZUYO ~OS, avoi~TE tnv aYKuAla OOS y]Q va 10 oopnEpl)'CI~fl KI EKElVO.

BOIl8qa't£ 'to va VIWO£I nw~ £ivai l;£xwplCno

no vu eunofiioctc TO Zni.ICIpIKO repos vo KCIVfl tnv rp<po.vlOTl TOO, r.nupeqrre OlO I1EyaAur£po nOloi ous vc ~on8noEI 010 dvorvuo TWV OC;)pulV TOO propou KOI o onore TO va TO od~£1 EKEiVO 010 propo. Evticppuvere TOllS OUYYEveis KCll <piAOUS va cptpvouv OW pu KCll om ODO ncuoru. 'ETOI 10 I1ryal'DTEpo 5EV fla vlw8EI nupuurxnuevo.

T. BEV npene» va KaVETE

Mil aUYKpiv£'t£ 'to naloi aa~ IJ£ 'ta aotAfPla 'tou q IJ£ a.uou~

KOU{3tvTfS on ois: «MOKCIPI vu I1f {3on80Dofs 600 pe ~on8CIfl 0 I11Kp6s 000 a8E),<p6s» n: «Fiuti oev prioprts va £iOGI Kl EOD Ku},6 nCII5i 611WS Il OOE/,<p11 000;" OEV KOVOUV tinorc al,j,o CIIlCl TO VU Atv£ 010 llCIIOi OCIS on O£\" KQTUcptpV£1 vu ovro noxprfiei OTIS npoofioxies ous, no TO ncuoro, xdn TETOIO )lETCl<ppCIZETQl oro on 8EV rivui T600 aE]Qyanma 600 KCIIlO](] (li,/·.a 11£1,n tITS OIKOYEV£]US, npcivpu IlOU urrorcxci civoupn 11£8050 ylCI va ~unvno£1 10 ZIlf,ICIPIKO rrpos.

T. npene: va .<aVETE

.d£il;'t£ Ka'tavollal)

L£ Kpio£lS ZI1AI(]S, IT£iTE ow nurfii nos ntos ](oTQ}.a~aivETE nros v](;)fl£l: «=tpw nros oev oou

Mllv 'to 'tIIJwp£iu

Av TO ncrfii O(1S napa<ptp£TQI £IlElon EITI8ul1ei r nv o noxut n npoooxn OCIS, J1E TO vu TO nuoi-

prioct e £TI£JOn QvoOTmw8nKE, TO uovo TIOll flo xo rorprpete 80 £iVOI VO £VTEiv£T£ my oioflnon aTIO(fYWOnS nOD YlW8£J. AV1i yl curo , OritI£ IOD TIWS IlTIOpEi va to xo ruqieper 11£ TO va IlI1V no ipvei TIlV npoooxn TIOD flEl£1 oruv II1 EJ£I,EI. IT£i1£ lOU: «Aunupru nou uvuotutorfinxrs rooo moorl OEV IlTIOpW vu nu ifxo uuz i oou tope. 'E"a va KQVOUP£ plO ouuqxoviu: eo no ifro Y]Q I.iyo pE TIlV prxpn oou aO£AcpouAO xcu po/\rs xrunnort IO poxoi, 80 OOU OlQ~oou) eve ~l~i,io. Tnv oiJ .. n q.opo 80 Of.i,Ot()UP£ KOl 80 PTI£lS £OU npcoros, £\/10(£1:»

Kai cas c« Baouatos, n znA](ipa Tzova a)),ac;e at: ruutii [[O)[) [IJO evxopioco. 0/ TKOVvtp av nc;ep(lv 6n n satavonon rrou eixav 01'iC;1'1 yIa rnv Karaoraoll rns K6pns rous mv I'iXI' j3on{inal'/ vo anotiextci ro Vt'O jJ£},os rns OlKOY£V£l(lS, K(l{i(})S K(}} tn onuovtisounn I'V{iVVll rns peyd},Ils aot:J.rpns.

H Tzdvo rK01IV[jlOV cviiooouiatruu: jl<l}/s £po&1' ott (io emoKrouoe EVa p/Kp6 a6ci,rpaKl. i\drpt'vl' tn OKt'lJ!l1 I'v6s KO/VOVPJOu oovtpoipoo ylQ ra ttoixvioto rns. Tns tptnvotuv 001' «atvoupto ttaixvitn. 0/ yovds rns, 0 LOP KO) n Kptotiv rK01JVfpOV, rirov netieiouevot ott II Tztiva Ba anotiexoiav ro v£o pwp6 xcoois xcvevo oIToi,urws npoj3il11jJO. Dpws rovs tit piueve plG exnr.nin.

TIS np6)[ES pepes pru: mv drplC;ll rov VEO)'£Vl'lJrou TZ£I oro ottiti. 0),0 KVI,noav opa},Q, atpo» nral' ex«! KCll n ylG)llO, KI ctot n Tzava Sev £iXE },ayous 1'0 l'uilBcl napaucsnpevn. H jllKpn eitu: orov uruuuta KOI in p aiu: rns 6n TO utopo eixc tiapairvn oqm, 6[] pCPlK£S rpOPES Sev PVPIZC no),v opopqia KOI on on' uttopouoc 1'0 itaiirt p azi rns ottto» eixe tpcvtaou:i. Lvprri,npwoc nap' 6i,a (wrci: «Evuiirt, as ueivri. Mnopcnnu: va roy «patnoouu« }'la Myo».

Oral' op cos n }'la}'ld ErpVYc yIG ro orrin rns -nov j3pWKC)ral' OE anootaon xI},J(lOcuv XI).IOpi:rP(')V- II Tzava ouveiiintonoinoc i5n () p nc p ttas KOI n p aiui E,6 O£ll a v napa no), V xpovo otn rppuvrioa TOO P/KPOU TZEI. Anocpootoe dn nrov anopairnro va avo x uiari rn BEan roo ttai- 010U «voouepo EVO» ow otiiti aoro.

no iJ}'o oOKiPOOE rnv vxpivia, a},},ci doc nws DEI' ctpcpc KOV£I'O atio te). Eopa. H pupo Ot:v Erp£lJyc ano ro n},£opd rov pwpov y/C/ V(l EpBcl vc tiaiic, pari ins. Mnd oOKipaoc ra ptnitpo, o},j,ci «uvcis DCI' ipavnxe va 0/1'£1 WI' napcunspti npoooxn ourc «at o' curd. FrO! apxroc va ;',££1 «oxt» OE oiibnrrote tns znrovaav VG KaVCl 0 uttautuis KUl n p ap a. onois VG paz£tjJn TO naixvitha rns ti \/0 j3ovpraiz£l TC/ 06vnG ins. H untrpa rns O)'OVdKfllOC ue rnv o),/,ayn (Jl)[[] otti ouprrcpupopi: ttis Tzava KG1 KOnOlC/ otivp n rns cine: «Tzova, tt ,,' EXEI moO£I cnnesoos: eo pricis Tuuopia. «opia poo»,

DrOl' ° Lop YUplOC ottiu ro low j3peioo KOJ EPO(iE tt cixe KOI'CI n Tzava, n npwrn rolJ avtiopaon zircv. «A, P 0), tate. Mos emoKErpHnKI' ro zni.JdplKO TCpOS. H p ntcpo oou pGS cixe npocioonomoet tuos KQn rErolO pnopei va OVVEj30lVt:>!.

'Eto, W ZEVYOS Txoovtp av etnvonot: £va OX£OlO yJQ vc ovpn£pli,6j3ovv rnv Tzcivo ornv ippovtiiia rov ucopo». H uixpt: £}'lVC j3onB6s ins uapos. npOOErpCPI' tis ottnpeoics ms ue ZlJ},O otiott: enpene vc tppovtiooov rJ vc wiooov rov plKpa TZEI. Kattotcs rpOPES pd},lOra Kparovor KOl ro f3/j3Mo pc ra napopoti:«, £W1 ITOU va priopei Jl p ntcpa rns vc rns o/Qj3dzl'/ evta raIZI' ro iuopo. 'OrOl' npBc vc rous ennncctpre! IT y/Q}'JC1, ErpCPI' Stopo 6Xl j1Ovo rrrov plKp6 TzEI, o},),a KOJ ornv Tzeiva. Arpnoa\l rnv Tzava vc avoiiet [() (6)PO roo pwpov KW va rou OEfE£l tt roo eixe rpEpn Il ywy}(l. H yw}'/a j1£ rn orip« ms rpp6VUZE va riepva apKErO K(JJp6 ue rnv cyyoVI) tns. ylCl 1'0 jlll VI6)(i£1 napoucsnuevn 6nore xpotoirce otnv 0YKo),JCl rns ro iuapo.

74 ZIii.IQ

ZIi~1(I 7S

76 Orav Un q;cpara

Ora" },f:CI q;i:para 77

J:uvala9av9E1'tE 'to nalOI aae;

Avn/,n<p8£ITE TO Eioos TOD IjJEPaTOS nOD AE£I to nOloi ous xcn aVTlOpaOH: ovo),oya. Av vin napao£lypa to nOloi oas Ollj,WoEI o n OEV on]loO£Ij!E exeivo tov toixo roll owpmioll lOU pc p riovres. nopoxo nou ~EP£IE o n 10 excve, neirc TOU: «KmaAapaivw 611 OEV 8tAfiS va nucopnfleis. aAl>.u ue onoY0nTEUElS nou ".ES Ij!E]101Q uvti va pOU IlEIS TIlV oilil8ElO. DaVIOH' va pou I\ES tnv o/,ilBna, vic va prropoupc va olOpBwvoup£ TO rrp6pAllpO puz!». To nmoi oos 80 V1(0- 8£1 1II0 aV£10 va oos ovnurrronizer xorcnpoo.ono j,eyov1CIs tnv al,iIB£lo OWV E£PEI o n o£iXVEtE EualOBlloia cnevuvn ow ouvorouripntd TOU.

To vnrnu KQl tc nOlOlO npooxoxixns 1l1,IKias zouv a' evuv ouvopnoouxo K60po, orov orroio n npovpcnxotmo pnEpoEu£1Ol ue 111 rpuvruoiu. Arro)\ollPcivOllV 10 xrvouuevc oxtow, TO va nporrnoiouvrcu. tov AyIO Bcoizn, us KOK£S payIOO!::S. tous oounep iIp(,)ES, TO va <pCl\1l:c1Z0VTOI OTlOnrrOTE xo ro pouf.non. 01 IOTOpiES nou OIllYOUV1OL ouxvc unoxaxunrouv KpUpptvous <p6pous. Av ym Twpc'loflypa to nuidi oos ous nEI: «Mallei, eivcn Eva tepns OTO owpc'm6 pou! 'Ei,o va pE orooers!» pnopei va BD.EI va oas nxnporpopnort o n cpoBchal TO OK01UOI. To plKpo 110](JIO unopouv va moreipouv oxroov TQ naVTO. Av 80,ouv nupo TIOAU vu I1I01EIj!OUV xdu, unopouv va neioouv TOV £GUH) 1OD5 on undpxri aAllBno uxopn KOI ow ll£yaAuTEpo IjJtlla.

To IjJElla anmEAEI OllpeiOI vic Eva aKOll11 BiIpa npos TIlV uvrfuprnoio IOU nruoiou nOD uvoivei W CPIEPO TOU 80,oVTQS va cnoucxpovuei ana TOV EilEYXO TUlV YOVI(;lV. TI npenc: },Olnov vo «civet 0 YOVI05; KoOnxov OOS eivcn va aVTlf.n<pB£ilE rn «veuon. IOU Ijjtpmos KOI va olociEETf 010 nmoi ous W ocpt/,n rns a},iI8eIQs. To va flei8E1 10 nurSi on n ailiIHrla eivrn onpaVTIKrl viu 005, Ha KaVEI TO va lln i.tEI Ij!£llaw onuovnxo vic 10 iOlo.

Aval;I')'tqa'tE napaoEIYjJa'ta EV'tljJO'tI')'tae;

Avoznmore av8pwnous xu: vevovoro rrou cnorcxouv napao£iYllma evnuomrcs KG! <P1{·.C1},rl- 8£105. Ll.EicTE TO 010 naloi ous vru va evioxuoere 10 PTJVUpU oas on 10 va f,tEI KUVEis mv ai.ri- 8EIO eivc: onucvnxo.

T. npens» va KOVETE

dd~'tE a'to nalol aae; O'tl 'to 'lJEjJa KaVEI KaKo

A v muocre to ncufii oas va I,EEI IjjEpOla, EEnynoTE rou o n KaVE! KClKO tooo orov EmH6 lOU, 600 xrn Of oas. DeiLE TOU: «Annoprn nou oev cines tnv ailil8£1O. Le orcvoxcopci nou oev unopo. va epruoteuoprn curd non pou /,E5. As npooncfinoouur va pOU t,ES mv ailil8Ela Yla va prropro VCl OE 11l01£l)W».

napaKIVEI'tE1:0 va AiEl 1:l')v aAq9Ela

Encuveirr 10 lIOlOi ous (nov EEPfIE o u ous I,E£1 tnv a/,iIHela, £iTE npoxertcu Yla KCI1l KaK6 non exe: OUpf:lEi, enr vtu xun Kal,O. AUlO pon8ei 1Cl nalolei KGTu) uno £~I flWV va apxizouv va ClVTl/,Opf:leivOVWI TIl O!Cl<popu pnuED 1115 a)·.n8EIClS KGI lOU t!Jcpmos.

E~l')yqa'tE 'tou 'tl') olacpopa avajJEaa a't0 'lJEjJa Kal 'tI')V aAI19Ela

To pixpo nruoid OEV vvcopizouv nuvtc on aUT6 rrou AEVE eivo i Ij!£pa, YIOli 0' curd p nopr! va qxiivrtur oav a'idltJEIQ. Bonunotr 10 nOlO] oas va Ka1OAoBn tn oracpopei cvuucou or nv npoypcuxornro KO! TIl rpuvruoki, iltyOVTc1S TOU Yla rropofiervpc: «3cpw 011 8£).EIS vo Of oupna8ei o cpif.os oou, at),u 10 va lOU /,ES on exers 010 orrin OOD 101 OKU/,IO Ll.aAllmius OEV eivc: of,nBnG. H a/,il8na eivm 6n 80 il8EAES va EXEIS 6i.a curd 10 oKuillcl, al.M excrs povo Eva, nou TO {,EVE MOAI. Eivcn nOt,u KaAo oKuili KOI to uvunds noxu».

Na AE'tE 01 10101 'tI')V aAq9Ela

'Oruv TO naroi ous zmiIOEI EVa KOUAOUpeiKI allEows npiv (PLIEI Bpaolvc), pnopci va p nrtrr orov nrrpoouo va TOU unuvtnortc: «Ll.EV tXODPE xouxoupdxtu». uvti va TOU neirr rnv onlJ, o!,iI8EIQ: «Ll.EV 80,w va <pas KOU}.OllpaKI rrplv TO qicvnrn». 1\EY0\'1(15 TOll IjJEpaW, Hlll OelXVEte orr eivcn unooexto va I.EEl Ij!Epaw xo i TO iOIO, onore 8t),EI va EE<PUYEI o no pIG ouoc'lp£01l1 KmCIOTUon. 3tPEI aAj,woTE noxu Ka/,a nou cpu/ .. oTE to xouxoupcucio. pnv npoo noreiot e !,Olnov 011 o£v 10 EEPEI. Il eite IOU: «To Etpw neos 8ES xouxoupcx: trope, aX/,ci nrpiueve lltxPI vo <pas vru Ppaou, Kl £nEITa p nopeis va Ola}.E~EIS uovos aou eve».

Ha9uE 'tIe; «VEuaEIC;» 'tWV lfJEIJa'tWV

Ta IjjEpata EX01JV OIU<P0PES «veuoeis». H 1110 ouvnfhouevn eivrn EKElVll nou vvropizoupe 6/,01 pas: To Ij!tpa nou ),EYEI 10 nuioi 1'10 va ll11V pm:1 OE pnEl,aOe5. H qipdon «Ll.EV nnpu ey(;) 10 T£f,£uwio KOU~.OUpeiKI" unotcxei XOpaK1l1plOTlK6 rrupddervp c. MIa 1110 10lairEpn popqm IjjEllOTOS eivcn exeivo rrou /,£YEWI 1'10 va ll11V KavEI KQt! nou OEV 8£f.e1 va KaVEI. 'Eva rrupuoElypa: «Btpala, papa, BoupwlOa 10 06vna pou», rvro oev ru Exfl pouplOioEI. KI encrrc. urrupxEI KUI to <pivo Kal ayannpEvo IjjEpa TOU EvmnUloloopOU: «ExUl Tpia ciAoya Kal KUVW mnaoia KoBE p£pa. OpiaTE!»

BOI')9qa'tE 'to va avaAajJpav£1 Eu9uVEe;

'Otuv otthur to rrOloi oas va KavEI pro ayyap£ia, oncos viu rrapcioElYlla va TOKwnOInoEI 10 rrcuxvifiru TOU ow owpein6 tou, pnopci va npoorroflnoei va tn y/,HwoEI ),EyovTas oas 6n to £XEI iron xdvei. DEilE TOU: «Xuipopci nou exoves 6,T! OOll znrnoc. Duw Vet ow t! wpaia OOUA£lei EX£IS KaVEI». Av ous net: <<'0 XI papa, 6XI uxoun», 01 rnfluvotntzs eivct va EXEI npoorra8iloCI va cnoouver va ovaileiBEI tis Ell8uVES TOU. I'lnvctverr xci £t,Ey~tE. Av avaKaf,uIjjET£ 6n einc IjJtpOTa, neite TOU: «Aundpci nou cines Ij!EpOTa ou EKaVES o.ti oou znrnoo. 3EpUl 6n OEV il8EA£s va 1OK10nOlnOEIS TO nuixvicru oou KOI on OEV il8EiI£s va ue O1EvoxwpnOEIS, aililQ TO va KOVEIS 0, t! OOU znruco KCIl va /,ES mv ai\il8Ela £ivaI npaypma onpavuKci. DcillE lC;)pa va u:)nWvoupE. eo OE pt,ErrUl va TO paZEUEIS».

78 Drav},f:CI q/fJ1ara

DUlV ~t'CJ qltUC/Ta 7q

E~aaKl}a't£ 'to CJ'tO va A££I 'tl'Jv aAl}8£la

Av 10 nurdi cos ens AE£I ljJ£P01Q, onpuivrr mos xpcrczrrcn £EelOKnOn 010 va 1.££1 tnv 0IdJ8£Jo, 'Eva ncpdoervpc: «Aunduui nou OEV pou cines tnv oAntlEIO orcv O£ protnoc cv eixes KArim:1 tnv mxcopcon. 'Ei,(J vu £EOOKneOUp£ 010 V(J Afll£ tnv oi<i'J 8£1 (J , GfAUl va pou nets: "NO! pupci, 8a K/ldoUl tnv mseopcon poiJS u:A£lwo£1 aU1l1 n rxrtourtn". 'EAa va 10 150KIJlelooup£»,

nai~'t£ nalxvi61a cpav'taaiac;

Ire va TO f)on8r\0E1£ vc Kmaj"elf)£1 TIl OIQCjloPel uvdproc ornv aAr\8ElQ KOl tnv emvonon, f)peiTE Ijyo xpovo OTOV anoia 80 TOV f)elZ£T£ va ous 5myn8£i qiovtcotuces IOTOpi£s, 'Enenn unovpupp iore IOU rnv aVTi8£OIl ovcucoo 0' cures KOI TIS 0/,n8IVEs iotopics nou 8a 10 j:lelz£tr va ),££1 oe KelnOIQ el)),n xpOVIKn nEpi050, Av Gas I5myn8Ei xdn non ErpfTE nros 5rv eivru ar.n- 8ElQ, neire TOU: «[1oM) £v5lQCjlEpouoa cum n qJovTUOTlKn IOTOpia nou JlOU fines, Trope nES pou pw Cl/ln8lvn ioroplo. YI' aUTO rrou rmvEj3n npovpntu«i».

MI'JV naipvu£ 'to ",ilia npoawmKo

o Jl1KpOS OOS YlOS Sev ous omYEITOl pia unepf30AIKn £KOOXiJ TOU npeoivon TOU 010V nQl01K6 otcupo povo Kal povo vic va oas £KVEUpiorL Mnopci npdvpun va TIlOlEUEI on TO CjliOI non exouv otnv Tel~n f)ynK£ orro 10 KAOUf3i TOU, yIQTi CjlOf)elWI pnnos xcin TrIOlO OUJlf3ei 01' Old]- 8~lQ, AKOUOT£ tnv l,oTOpia TOU K01 ncire TOU: «[10/,D rvl5lQCjltpouOo ro ropin, uvcnn pOU. Llyoupa, TO, va KUKf,oCjlop£i W CjliOl EArD8epo ueou ornv Tel~n 8a eiVQI no~u IP0)lOXTlKO. G£ADS va JlIAnoUl pe rnv xupic Aopo KOl va tns rrco va npooexn va eivcn rrdvtu K/,£IOUl)l£VO ow KAouf)i TOU;»

T. Bev rrpE1T£I va KclV£T£

Tlaposo nov 0 Aapl Kep« Sev rizuv napa p ovo teooapmv xpovtav, 01 yovEis rov rou eixav non KOAAnacl rn petoivta rou ipetnn. Katie ciop« rrov yvpvovm: atto roy rrQ]01K6 ora8- po, a,eye otn p nicpa rou, rnv TZOVA1, TIS mo aniorsines iotopies: Tn uta Karro1Os Ka~ovpyos cixe pnei r6xa oro oxoseio «at xptunoe outipoo« rovs navrcs, mv aAAn n 6aaKaAa rou flo ampawvae va OOV},C[lCl exci, rnv tpitn 0 cpiAOS rov 0 Avtau eixe <pcpE'l ro aJ:oydKl rol) oto oxoseto. K6f1e pepo osaoanzotav teat KaT! KalVOVpJO KGI n TZOVAI opxioc va <po{36TOl untuas 01 ipaviaoia rov ptxpo» E;£CPCVYf Uly6-mya atto Ka8c £AcyxO.

o i\6pevs, 0 prrap nas rou Aapi, eixe Kl axouoes Kl esrivos ta mlpapvHw TOV YJOv TOU, JJp6acpara roy eixc pcottioe: nOlOS exuoe rov xvp6 arnv xouziva xat n attavtnan rov PlKPOU roll cuptior tupcovo. 0 Aap: npootuitlnae vc neioa rov urrautta rov ott «anotos oJOppilKrns eixe pnet oro ottiti yw va roUI; Anar£IjJ£1 Kl exeivos rircv rrov cxooe roy xvp6, «Ma, yl£ pou. eiVGI 016105 xvp6s ara<puAlOv nou £X£IS aro ttottipi aov tapa, rn aTlypiJ nov plJ:OpE. JJ(;Ys ro c£;nyds avr6; Mn pov Aes ljIcpara!» Orav 0 i\6Pl Sev unopeoe va {3pe1 xapu: anavtnon, utuuce Tuuapia.

H TZOVld xas 0 A6pevs ouvctontonotnaav OTI £TOI Sev 8a uoiicuvr 0 YlOS TOV mv a},li- 8~1~, vtati 600 ~£plUa6Tepo roy c{3azm' Tuuapia, r6ao ruo nO/IAa qJ£para £Aeyc, Mia <pop6 uastoia ttpoonatinor va {3y£l atto mv Tuuopia Uyovras lJ!fpara,

H TZOU),l «tu 0 A6pcvs ayanovaav roy yIO rovs KW £vlu)8av rnv avavtcn va roy Kavovv va KaraAa{3£J 6[1 Ha rov ayanovoav 6, tt Kl av oovefkuvc. 'Hiiepav errians ou () YIOS rovs oev xpetazotav va A£e1 ljI£para ue oxotto va rovs evwnwUlaaCl, n yw va y)t1T({WC! ta prr),c£;ipaTO, Sev lirav opcos Ka136Aov OiyOVpOI av TO nE;fpc etcrivos. M6A1S ov),AoyioTllKm ttia« Ha ttpettet va tp aivctar 0 xoopos ara uucpa nwchci - evus uneptiepevos uvv6vaap6s rpavtaoias teen rtpaviumsinntas - ro zeuvapt Kar6Aa{3c ou jlnopovae va fjon8ilo£l TOV P1Kp6 poiiaivovra« TOV rn owcpopa pcraE;zj npaYP(lnK6rnras Kal emv6nans,

,«rlO n£s pOU ylQ ro uxo),cio mipepa», £Int' n TZOVAI mv en6pcvn pCpG, PC)AlS 0 i\6Pl jlflnKe aro avwKivnro pcrd roy nWOlK6 ora8p6,

«L,np£pa rrepaaapc no},v wpaia, pari n opo6a noooacpaipov nov rraizeT uw oraolO np8e Kal pas £01'1£;£ nws va n(lizovpc prraAa, aA},a 0 Tzos xTvnnot' KQJ rip13c cva aa8evo<p6po KGl roy nilyc aro voaoKopeio",» apxlOe rn olnynan rov 0 i\apl, aAAd tJ TZOVAI roy 6lcKoqJe.

Ml'Jv 60KIII0l;u£ 'tl'Jv £v'tlllo'tI'J'ta eeu na1610" aae;

Av ~£p£u: OTi TO nutdi ous £KOV£ tva oqJQ/'lla, )lE 10 va TOU xcvete plO cpcotnon oxcnxc j.lE xcn vic 10 orroio e£p£T£ n5n rnv cnovmcn. tou 5n)llouPY£lTe 10 £Ens 5iAn)l)la: va rm tnv cxn!:lelQ KOI va npropnflci n va ncr q;EpOTQ exovtus lllQ rnflcvotnrc va tn Yf,116)O£L Mnv 10 aV(JYKelZ£T£ va £TTlf,t~£1 uvuurou 0' uutu 1U l3uo,

Ml'Jv 'to 'tlllwp£in

Av mciocre TO ncrSi ous va /,E£I qltpUlO vm va y/dlWO£1 TOUS pn£I,elOeS, pnv TO np ropriocr». Avti yl aUTO, 515el~T£ TOU vu ovojlaJl~civ£1 tis £ll8uv£s TOt) uqiou xcvci Meos KOI vu I5JOp8wV£I TO np6f)AI1)la not) 511pIOopYl10L Tleite Y]Q ncpdfieivpc: «Aondpm nou 0 toixos EX£I onp dfiio uno pupxooopo. Tcopc nprnct va pel80Upf nros va CjlPOVI1Z0UPE TOUS tcixous. [1elPf va ndpoupr TO U/'.IKci Kal v' upxiooupe va Ka80pizoup£, Eyw 80 CjlEPUl TO onoppunovnxo KI rou Cjl£p£ TO xupti. Eides: 'Orov Aes rnv oM8£10 pnopouuc vc olOp8c0VOUJlE TO npo~f.l111o».

Ml'Jv Ai't£ lfIilla'ta

Anorpeuvetc vu un£Pf3ui\£T£ n V(I I3myd01£ CjlOVlCIOlIK£S 101Opi£s pE oxorio va £VmIT(DOIelOE- 1£ TOUS U/,AOUS, va urrorpuvere OUVEnflES, n vu )lI1V KelV£T£ xcrn nou 5EV 8£1,£1£,

Ml'Jv aV't16po't£ 11£ 'tpono un£ppoAIKO

AK6pn KOI av lOU EX£1£ nEI eKQTO CjlOpES on 5£v aV1£XE1£ TO ljJEpma, uv oas melV£! )lovio OWV OOS /1££1 q;epolll TO rrQloi OOS, TO ovaYKelZ£1E va anOCjl£llY£1 va oas n£1 my aM8rlo yIa va )111V EKV£\lPIOTEIT£,

Ml'Jv Kollo't£ CJ'tO nal6i aae; 'til pualvlo 'tou ",£u'tl'J

Mnv yiv£t£ n OHio va npoypmonoll18d aUT6 ylQ TO onoio 10 KmnyopeilL 'Eva n0l5i nou 10 onoKoj,oDv ljJ£U1I1, 8a IllOTEljJ£1 6n aUTO nou KelVfl, OUT6 £ivaL To nOloi oos o£v eivQ] <'l,TI KaVE!, Mnop£i va )lIlV ayarral£ 111 oUpnfplCjlOpU TOU, OpUlS mlVTOlf 80 oyonaI£ 10 i610 elV£U OPlDV,

«OVOOV'» eitu: ue Goouoop«. «Ilprnct va IJrav OlJVapJJOOTlKa. AVTd nov pOV cines IITav avul IlOV fJ8cl.E:s va OVJlf3ovv otuiepa oro oxo/rio. IJ avra nov oovebnoav 0[' aAfJ8Ew;»

«E ... » onavinae 0 AapI, «vc. uaxapt va eixav yivEI. T6rE 8a ncovtivoiu: ttto Kalla». «/laP}, ]) iotopia OOl! fJrav no~v cvowcpcpovoa, 0/,)(1000) VCl pOll IlEIS tuv a)fJ8cJa. L1cv XpCIaZfTGl va {3vazcIs iotopies an6 ro pva},6 oov ylO va rnateuu» 6v nepaoes pIO OlJVOpnOOnKIJ ptpa. [JES uo» V10 ra naixvitita nov ettcuics, noms Kci8wc l5in'Aa (Jov tnv wpo WlI Ko),a[(JIOI'i, tt oas cine 11 «op!« Eapov, tetoia npavpara Ba fJ8cAa va OKOVU(v. 'Exto pIa 1I'5£a. Acpov OOV apeoci va {3VOZCIS iotopies ano ro jIlJa),6 oOll, tia exouiu: lila copo nOll na }lOll I.CS ns totopics nov oseunrocn KOI pcto pIO tapa nOli Ha uo» ses mils nepaoes or' allIlticlO rn p epa oov».

o /vap: anvtiiiu»: vc )tEJ.' «Dpa Y](I iotopies, paiui», KI EJTEIW ECKlVOlioL' JlIQ tpcvtaouKIJ ioiopia VW to JTWS nepaoe Tn uepa WlI oro oxoseic: KOI Eeottouoav KI 01 OlJO rous ora yt},w. H TZQv),1 rolJ E/ICYC noaa noi, v I5waKtoazc ue nn: (;)pa rwv iotopuav.

«Kat uopa n wpa ins 0},IJ8cJCIs, Aapt», rov EJ1CYC L'nCITa KGl 0 plKp6s ins avetpepc ta «annucptva, nezo oupbavt a rns np cpas. H Tzous: DIE)'E oro yIo TIlS n600 saion»: KG! [JS iatopies nov ins OCVC mv wpa rns aJ.fJ8clOS. 0 A6pC\!s KGl 11 Tzoos! nctoxav ouo ar6xolJs: 'Eocoaav orov Vlo rollS pafiIJpara cvtuiotnias, £W;) napd;';,n'Aa rau Epatiav ttooo ]lcy6),Il onuaoia cixe V/' curous n o}IIl8cIa.

AKa"tao"tooio

H cxoruotnoio IWV ]1IKPWV TIGlOIWV £iVGI cvnotpoqxos ovoi,oyn ue TO OWI1ClTIK6 TOUS l1£y£Bos KOI rnv n/dKio TOU5. Ll.UOWXWS vic TOUS voveis. TO I1IKflo TIGlOIO £TIiOIlS oxeSov TIOVIQ 0YVOODV TO XO!'I TIOU urpuvouv nior» lOUS. I1P£IT£1 va KOWf,c\P£1:£ on TO IT010i ous OEV eivru cxorccro ro £TIElon to 8tin, 01,;',6 £Il£1on a TIl-. 6 Sev aVTI/,OI1PC\V£1:Ql on TIP£TIEI vu olmnpei 1:0 nrplpo!.J..Ov LOU Of jno IO~n. Ll.106hE rou /,olTIciv (600 ]1IKp6TfPO apXiOEJ vu TO l1a80iV£I, TOOO TO KaADIEpo) CHI 10 TIpciYI1ClTa OEV WKTOnOIODVTQI OTIO ]1ClVO TOUS PE l1aYIKO tpClTIO. U/I.AO EKEiVOS TIOU rrpofrvei my axo tuoruoio ITptTIEI KOI vu rnv £to/,£itjJEI (ue rn ouvopopn pon8wv). Merofioiou: OTO TIQloi ous tnv oAnBEIU curn, 01),0 I1nv TI£PII1£V£1:£ vu aKol.ouBnofl TOV KUVOVU O£ 01111£10 T£P,£lomras. Mnv CITIOn£iI£ UTIO 1:0 TIQloi vo eivui WKHK6, al.""1 £V8ClPPDV£1:£ 10, fTIQlVWV1C!S KOI tnv TIl0 I1IKpn OTI6TI£lp6 TOU va cpovd WKTlKO.

Ka9apil;s1:£ enrJv nopsia

M08et£ OTO TIaloi ous vu 110Z£D£1 KOI vo raKTOTIOl£i W norxvifiro TOU uueoros p6l.IS TEA£]C;)VEl pazi TOUS, ylQ vu rrepiopiocre rnv maEia Ka8ws Ip£XEI OTI6 TO Eva ncnxvtoi oro 6i),0. BonBiIOT£ TO vc cuvnuioer va 110Z£D£I W ncuxvio ro TOU urro no/,D I1IKp6, £101 WOT£ va vivr: 600 10 ouvmov TIl0 wKnK6 TIClIoi KQI Upy6T£pO 000 TO Suvutov TIl0 0PYOVWI1Evos £vni,IKas.

Asi~'t£ 'tou nwe; va 'taK'tonol£l 'ta npaYJJo'ta eeu

'Exrre £101110 xouno KQI oox£1a ow KQTo/,/,nAa ]1£)rt8n, vro va OTI08nK£DEI to [1Q1oi oas TQ OIOCPOPO rturxvifiiu TOU. 6.fiETf IOU nois va PUZ£I 10 TIpaYI1QTo I1Eoa ow xounu xut TIOD vo TO lOTI08nd ]16Als veuizouv. M' aUI6v TO\' tpouo 8u CEp£1 aKpl13ws n evvocirc orov 10U z nrure va WK1OTIOlnO£1 ri VCI 110ZEtjJ£1 xdn.

No dens oao me aUYKsKplJJtvol yivnal

AVTi vc zntdrr CITI6 10 TImoi OClS va oU]1pazttjJ£[ TO owponc'J TOU, rieirr TOU OKPI13WS 11 80,£1:1:: va KUV£!. Ileire yICI rrupdoervpc: «E/,u VCI PUf,OUP£ TOUS TIaOOOl,oUS orov Kou13ci Kal IOUS KUPOUS oro KOUT1». Ll.1£UKOADVEtE TO no rfii oas 600 TI£PIOO()1£PO ]1TIop£iT£ ow VCI oKoi,ou8no er us oonyi£s ous.

Aivui 'tou 'to Ka'taAAI)Aa uAIKa

Mnv rreprpsvste aTI6 10 TIClIoi ous VO vvropixr: n TIP£TIEI va xpnoiuonomocr vio va KClBupiO£I uovo lOU tn znjnd TIOU £Kav£. Ll.WOTE TOll yw nupuocivpu TO Kmci/,/\ni,o TIOV] yw vc Ka[Jopioci 10 tpunczr. Mnv ~EXVUT£. OCPOD TOU 0108£0£1:£ 10 ouvrpvu OOll/,Elcis, vo £TIGlV£O£lf KOEl£ TIPOOTI08EIO nou KOVEI viu VO 0lOp8wo£1 tnv KQTOOwon.

nsplopiens 'tIe; l;rJJJloy6vse; 6poa'tl1plC)1:l)ue; as aacpoAi~ JJipoe;

Anorpuvctr rnfluves kcruorpoq.es. c-pnvovros TO TIQJoi ous va TICliz£I 11£ KUTU01POCPIKU U/,JKO

80 'Oral' At£] yJ£j1ora

Arotooraoio 81

(OUXT\JAO)lnoYIES, nnxc, )l0PKOOOpOUS) uovo OE uepn KOHi),AnAo vru 1>'TOIOU doous nuixvi- 010. Mnv nrpiuevcre uno exeivo vu ~EPEI nos OEY ripener vo KQTO(JTPEqIEl 10 XQ"i ron KoBlOTiKOU, OWY TO OqJr1VETE VO nuifr: EKd pe TIS p novics TOU.

TI npette: va Kc1VETE

XP'lal.,.onoIEiau 'tOY «KaVOVa 't'le; Ylayule;»

Av to nGloi ous upvcitrn va K080pioEI tn znjnu nou EKavE r1 vc WKTOnOlnOEI W npuvuotd TOU, E~QPTnOH: tn OIUOKEOaOr1 TOU OIl6 TO VQ KaYEl QUTO nOD ron z nun c. Il eite TOU ylG nupaOElY)lU: «NQI, ~Epeu 011 OEV 8EAEIS VO )lOZEljJE1S '(0 WU~"ciKIQ OOV. Av O)lWS tu )laztqIE1S, pnopeis va ~yE1S {:~(i) vu nai~Els». Mnv ~ExvciTE on Eva nutfii IlOU Enl nspcon TO tva eros )lITOpci \'0 oas l3on8oEI "lyaKl ornv to xtorioinon. Eivut o ncpcitnro va '(()U OWOET£ tnv cuxo ipic va KO\,£! 0,11 KOP,UIEPO pnopei ova/'oyo pe 10 EITinEOO IKaVmr1T<tlV WU.

I:uvEpyaa'tEi'tE

MEplKeS qiopes, TO Ku8aplO)l0 0. n roxronoinon river oouAEla !lOU ~EIlEPVQ TIS OUVQ)lElS TOU ITOIOIOU ous. 60U/\tljJIE puzi 10U vro va Ev80ppi)VETE TO poipoopo KOI m ouvepvco!u, OUO )l08o.)l0- '(Q ITOU oiyoupo BtAETE va )lo8El TO nruoi ocs non OIT6 rnv ITPOOXOAIKr1 nz.ixic. 'Oruv B/ltITEI or: n puuu KOl 0 pncpnos xoflupizouv, n Spcornpiomrc 80 TOU rpovei ITOAl) rno euxcprotn.

nai~'tE 'tOY aywva EVclV'tla cn:o poAol

'Orovto nOloi cos IlPOOIl08Ei va VIKr10El TO XpOVO)lETpO. TO )lQZE)lO 1(,)V ncnxviouov ITUUEl vu £iVQI xomconxn epvuo io KQI yivE1Q1 OWOKEOaOTlKO IlUlXviOI. MITEiH Kl eo eis am owoKi:oaon. l.tYOVTUS TOU: «Av )laz£ljJEls oAa TO ncnxviorc ITplV XTllIlr10EI to pOAOI, prropeis va ~yQI,EIS £\'0 QAAO ncuxvidr». '0 Il on: KQ'(UqJEPV£! TO ntnoi ocs va VIKr10EI TO poxo). EIlGlVElTE TO KQTop8w]lu TOU KOl mpeits ITUVlm£ t nv \mOOXEOIl ous.

EnaIVEi'tE 'tIe; npoanaeEIEe; nou KaVEI va Kaeapil;EI Kal va 'taK'tonoIEi

no va evfinppuvete TO natoi ous va o!loKoBIOTU TIS z njnes !lOU KQVEl, xpnorponon-iorr; Eva ITaViOXllpO xivntpo: lOY £nQIVo. Exo/dQon: ylQ ncpudervpo W IlOOO Kaf.iI OOUI-,EIU KUVEI otnv tuxtonoinon teov xpoviovnov TOU. Hettr TOU: «ilOAU xctpopru 1l0U E~af,Es aUTO TO KOKKIVO KpaYlOVI OTO KO/la81. E' EUxaplOIW non ~on8as vo Ka8apioOll)l£ 10 O(tl)lQ'(]O OOU.

TI 6EV rTpirTEI va Kc1VETE

M'lv nEpl.,.tvE'tE 't'lv 'tdElo't'l'ta

To ITOloi cos OEV tXEI cxopn cpxero xpovo 0'([1 01ci8eor1 lOU yIQ vo £~aoK1l8ei ow Ka8ciplO)la KQJ lilV lOKTOllOillOn, YI' aUIO I,omov ]lnv ITEPI)lEVEIE va eiVQI rEAElo. To YfYOYOS all npoollaBEl on)laiVEI IlWS jlaBaiYEI. ea 13£I,llw8£i pE lOY KOlpO.

H2 AKaronrania

M'lv 't1",WPEi'tE 't'lV aKa'taa'taaia

To IlQloi ous Sev prropei oxo pn vc ovnAnqJ8Ei rnv o~ia ms tcxuxorutcs, OllTE (X£I Til qJllOlKIl copipornro vu nupupsvei WKllKO. H Ttpropic Aomov yIQ TO vevovos 611 EivQI uxutdrrmro o£v Ba tou OIOU~£1 us oE~loTm£s KaBoplOpoU KQ] tcxronoinons nou npcnri va jlc't8£1.

M'lv nEpl.,.tvE'tE ana tva nal6i npoaxoAIKi}e; 'lAIKiae; va cpoptaEI 'ta Ka'tclll'lAa pouxa nplv KavEI 'ta nav'tD aVW-Ka'tW

To ITaloi oas o£v Ka'(QAal3aiYCI rnv ufiu TOU Kal,ou pouxou, YI' QlHO vtuotr W pE ITUAlci POUXCl (ov 8tA£1£ )lQAIOlO, pnopcirc va tou '(Q rpopeoere ovcnooo, to pEOCl t~eu) nplv lOU erntpe q.erc va ITai~EI jlE U/dKQ 1l0ll t,EPWVOUV.

noAAonAiJ OKO"too"tooio

To povo 110V Sev j1110pOUaav tu: tinote va auvn8iaouv 0 Tzov KaJ n Mavti Toucppuv, 11TClV n «atmpcpivn axataotaoia rwv OVO ttevtaxpovtav oJt;Vj1WV rous, TIlS Alas K(JJ TIlS Xovas. «Ta KClAO 11QJOla rrdvrore j1ClZCVOUV ta ttaixvitita rous», rous tACyC n «opia Toocpuav, ttpoonaticovras va TIS neioei va pnv aqnivouv ra ttaixvitiia rous neiaueva oro Ka8](JnKO orav rEAC1WVav uazi [uIJS. Drav etse ot: ta ),6yw DCV cipepvav «aveva anotesecnui. apxtoe va rovs OiVCl TOUS OiVCl pepuces i;UA1tS ora IIlOiVe! KOl va tis ote), VCl ora DU)pOna TOilS ottore Scv iaxtonoioooav [(1 ttpavuata rous. 0pws n Tuuopia aUTl] £&lXVC va otpetpettu cvavriov rm iiitas, pari W «opitcna onj1lOvpyoVOGV enuiseov asataotaoia 600 f3piaKovrav ora DWj1ana rous.

Oral' n xupia Fooepuav KaraAaf3c noaa apeoe ora ruutiui ms ro tuuxviti: ue tnv KOlVOl)PJ() rous KOVV/CI arov «nno, dOc lIla Auan oro npof3Anpa. Mia pepa, ta xopitota Il8c)c/v va f3yovv ci;w avti \'a JlGztlJ!ovv rovs n),aonKou5 nau(JoAuvS K(JJ TO ocr pc KOVZH'lKO pc ta onoia t11QJZOV ttponvoopevcos. H pruepa TOPS rous eine: «Opiate 0 KQJVOUplOS sa vo vas, ttatiiui. 2f:pw on 8tACTC va f3ycirc f:i;w, a},},ci npcota 8a jlaztqJC1S ta KOUZ1VlKO (WU, "11a, «t cou rous naoooAovS oov, Xciva, Kl t11c/W ea f3ycirc va naiicu: umv KUVVW. ea ous f3on8fIaw Kl EYu')>>.

Ta avo «opitoia OCV lJ8c},av va pazeipoov ra tiatxvibia rous, ai,Aa riBdav 600 tinote OA),O va f3youv KQJ va nait;olJv ornv KOUVW. H xopia To vf:pp a V apxioe va pazeoei TOVS tiaooo),ous xat va rous f30ZC1 oro xoini rous, yw va oivoopcoici on n Xciva KaraAci{J(JJvc T1 EVVOoUoc. AVOlt;C enions rnv oaKou),a yIa ta KOllzlvlKa ins /\ia, ioau: va unopeoci 11 P1Kpri va ra {Jci),Cl ornv Heon rous, pllV acnivovtas «apu: aprplf30Jda osetua: pc TO tt riBc/c.

Katito» ta «opitota aPXlOaV TO oopp azep a. 11 «opia Tooep p av rous cine riooo xapoirp cvn TIll' f:Kavav 01 npoonaeetcs rous. «Eas eoxapiotca nou pazcoere. Mo» apeoei tuipa nose», AYKOAWOE TO «atieva atio ta «opitota tu: a),nelVO «autun KQJ peta ana }'/yo «at ta OUO naioia opunoav f:t;w ano TIlV nopia, erntpenovtas am p ntcpa rovs I'a etotp aoet TO tpavnto avti vrr tipaia I'a jlaztq1c1 ta natxvioia rous.

Tia no),),cs cf3oopo6cs ueia, n xopia Iouepuov cttperu: va npootpepc, OTIS KOpCS ins ClI'W}JAciYjIara yw va wKTonoJOuv W npciYjlarci rous, rCA1Ko 6p(1)S fpaBav on pc TO va pazclJouv TO tva nQJXVi01 np1v {Jya},ollv TO ciAAO, n ow01Kaaia raKTonoinons YlVl)WV lllO ypriyopn KQJ dxc (l)S anorfilEopa rous cnaivous fIlS pnrtpas TOVS.

A Kllwllroaia 83

84 K00}111TlKO rnineto

KOO}1IJfIKO cniecia tl5

~£KIYnOEI YO "EEl tn M~n, oon copu KI uv ncpci. MOldS n:i,£IwoEI, cpxiore vu rou l108aiv£IE us A£~£IS not) eivui orocto vu f,En.

01 EKKOAamOI1EvoI «y/,WOOOAOY0I» InS npooxoxrxns n/dKiO. S ouvntliz ouv vc oOKlfHlzouv tn O(lvOl1n nou exouv 01 ~pIOI!':S rruvoi orous oA/,ous, 8i:i.oVTQS va owoouv OlOV K00l10 yupw IOUS vo KOIO),a~fl on EKEivOI riVOI IQ O<pfvIIKa KOI I1IIOpouv va I1IAOUV oruos 8£AOUV. 'OWY to noroi oas ~piZfl, uuto nou KOYEI eivui va OOKI110Z[] 1000 In OUYOI1J1 trov "t~EW\" 600 KOI ns ovnfipdorrs nou cures rrpoxcxouv. AY aV110poIE npeuc on01E ocs OTOAizEI I1E xdrroro KOOI1J1tIK() cnifiero, 80 1108EI all 11£ W YO {3pizfl OEV nsruxulvei 10 E1118ul1J1- ,6 onmt),Eol1o. E~nyn01E IOU on Kl exeivo 80 npener va OVIII1ElCtlniz£1 I1E J1PEl1io ns {3PlOII:'s. eo OUVEIomonOlnOEI all to nQIXViOI aUIO O£V tX£l KOI nOAu n"clKo oruv no iz erru 110VclXO ana evav.

EnJa'1.,aivE't£ 1:1C; cpopie; nou .",\6 £uy£vIKa

EnQIYElrE to nOloi ous ornv xpnotponorci my Kmel/J,n/,n YAWOOO uvri YlO {3pIOIES, ero: WOTE YO TO {3onflno£IE va oloKpiv£I tI EiYQ1 crntpenro KOI II oxi,

EnIO£IKVU£1:£ a"ta9£po1:'11:a

K08E qiopo nou IO nOloi ous {3piZE!. xpnoiuonoretr c IOV iOIO rporro ylQ vo IOU jlel8nr OIl 01 {3plOI£S civoi nuvtore cvrn irpenrr s. I1EirE IOU: «Aundprn rrou £{3PIOES rov <pil.o GOU. Trope 80 nas Trpmpic». n: «Tcopc flo Ko8ioEIS KQI 80 ),ES t n /'f~J1 OUV£XfIO 6lOnou va XOOEI III ouval1n InS».

TI £lEV TTPETTEt va KOVETE

M'1v ppi~£1:£

Erreron IO va ocs {3piZEI KOllOiOS eivci fKvEupIOnK6, £iVOI llo/,u EUKOAO va llP.nywflElrr KOI vo uvucpuorte M:yovIOS ow nuroi ous )\f~Els ll0PO!lOIES I1E EKEivES riou ous "HI ncr. Av LOU ncirc Kon OIIWS «H),ifllO nxcouo ! Aqiou GOU b.:w I1EI va jln {3piZfIS!». IOU OiV£lE uotopcto tnv OOEIO va xpnoiuonoinoer IQ iow KOOjlnIIKO Elli8na nou xpnorponomonte EoEiS. Avti Aow6y vc KOV£TE xun reroro, OIOXEIEUOI£ mv opvn oas oro va IOU £~nyno£IE I1WS Y16l8EI£ KOI vio t i. To nrno: ous 8a !loB£1 nOT£ to i.oyw IOU oas OIEVOXWpouv KOI n os 80 8D,0I£ vu oupnepiqieprro: OWV IOU £px£tOl n olaflwn va /3piOE]'

npoaoxrj J.I£ 'ta xa';o£U1:IKa aae;

All0<puYEI£ va orroxcxeltc to llGIoi cos jlE xuideunxd nou OEV 80 8D.0I£ va XPllOIl10ll01I10£I EK£lVO O£ clAAOUS. Ynupxe: jlEyoAn OJQ<popo uvuurou oro «OIQ{30t,clKO» xrn TO «KODKf,OKI».

AISal;'t£ CTtO naloi aae; va aV1:lopa rjp£.,a o1:av 1:0 ppi~ouv

Jlporetverc IOU KOIoA/,n/,oDs IPOll0US va ovnopd OWV II£<pTEI 8ujlo KOO!lllIIKcilV EI1I8£TWV. Evfluppuvere IO va ono<p£6YEI va f)UI1WV£l. I1EiTf IOU: «Av 0 <piAOS oou OE /3pio£I, nes tou npEjlo OIl OEV prropeis vu nuizcis oAAo puzi lOU av j)piz£!».

M'1V xP'1al ... onol£iu auCTt'1pic; 1:1.,wpi£e; 01:av 1:0 nalSi aae; ppi~£1

Av TlpWprlrE uuornpd 10 ITl1Ioi oas En£lon /3piz£I, 10 jlOVO nou 8a jl08E1 civet va 0I10<p£Uyel rn ouunrpiqiopd uurn OWV {3piOKEOTE Of uxr.ivu o xons. A vrl va 1108£1 OIl 01 I3PIOlfS eivui "oflos, 80 jlcl8El on rrpenet va Oll0ljlEUYEI vu I1IOVEIal ora npdou, H oup ncpiqiopd ll0U I1jlWpcitui Of V EEo<poviz£wI, OI1/,el KpU/3ftOl.

Ka90pian nOI£C; £ivai Pplalie; Kal nOI£e; OXI

<l>povlioIE va rXfIE EKnmon'lOEI TO nmoi O(lS oxetrxu I1E TO «rrcpcvopc- xonpnuxu cnifieto llplV £X£IE rnv unuitnon va TO YYWpiZEI.

«Au'to BEV ElVa. EUYEVIKO!»

TI npETTEI va KOVETE

o MaE; KQ] n Eovz6v Ts sas ooxapiotnrav orov ttpcotoaxoooav tnv avunn pevn tetpaxpovn soon rous. in Eapa, vc anoxar ci WUS qJi),ous [JJ5 «nr.iih e», «p ar.tuca» K[J1 «osutooI:a OKU).OV». 01 10101 note OEII xpnouionoionoav tetoie« )EE;£1S, aovvarovoav ?omov va «atasotiouv nOli us dXE: osouoe: 11 Eapa. L1Ev riE;Epav Tl va x6vovv.

«Ml1V j3piz€ls rovs 6),),OV5, Eapa! Avro tiev civai CVVEVlKO!» rns D.Eyav K6Bc tpopa rrov 11 «opn rovs E;EoroplZE PJG npoobr.ntucn ),EI;I1 , xcapis opco« lowircpa anorcsrop ata. ]1.16)'1- ora, oovtop a 11 Eapa 6pXlOE vo rrcpl),OUZCl KL1J rovs yovEis TnS iu: KOOP11TlK6 enitieto, ttpavpa nov cixe cos ouveneia va tiextei PEplKES E;V):lES ora moivti. A))'6 axoua Kl etot, OJ j3PlOIES OEV otcuuitnoav.

ME ta nosr.a, 11 xupia TK),as anotptiotoc va OOKlPOOCI pJGV ei),),n WK[]Kri. Apx u:« va

Bci~£'ti 1:0 TI.,wpia

Il eire ylll nopudcrvpu: «Orcv KaY£]S npdvpuro nou OEV ETIIIPEll£WI, XdVEIS t nv euxcipio vo I1ai~EIS. AUll01101 nou fl3plO£S tnv oO£l,<pn (JOU. Ep npos, Tiuoipiu».

KciV1:£ 't'1v KaKla '\i~'1 va xaa£1 1:'1 ouva ... !) 1:'1e;

no KOrrOIQ I10l01cl npOOXOf,IKns nAIKias, n Enayd),nllm pius A£~ns tnv KelV£1 va XelOEI III 06vopn ms. BOATE TO naloi oos va Ko81(JEI OE pro KOPfKAO xcu ncite to u VC! upxioci va erruvuAajl{3dvEI III A£~n xropis O]QKOTI11 (yJQ £VO /,Em:O uvd Eros nAIKios). AI' apvn8Ei vc 10 xdvei (no/,Acl nlllOlcl llPOOXOAIKns nAIKias 0PVOUVIOl) OllAO orpnore TO va Ko8EH: EKt:! WOll0U va

'~l I7l0 a[~v6 TO nasxviS: TnS «oons TnS. erot caau: '1([ /3),EI70 I76rt: n Eaoa EI70lZt:

E:I7oI7rt:v~ c, , ' ,

, a 'ala ue W o;;a I7W8IO KW I76rE: oxi. «TI wpaia I70V I7aiZE:TE. KOpITa/a». axor.tanpEpa K I K 'r ' , ",' '. , ',.' _

OE: Jl xiipiu lK),as uia qJ0PO I70U Jl Eapa KW n EEa8[},qJJl tns. Jl Mopict. n:ul'(!I paZi TIS KO,V

K/,ES TOUS, 'OWV' opcos Jl Mapia I7POOI7o(JJlOE: vc I70pO TnI' KovK),a ins Lapa ~al ,va tnv I7aE:~ /36),w p e ra KapowoKI. Jl Eapo OVpAIOEE.' «Bsauuevo, oipo» fL'PEIS em aura EIVOl TO 8lKO

pov K([porociKl!» " ' , '.. "

H «opio lK),as apeotos XWpJOE ta 8vo xopnota. «,1uI7apQJ I7O/U ~o~ EmES "" E~a8E:/'-

cp n oov "f3;'aj1j1Evo"». EiI7E aTn Lopa, «EJiI7p6s. Tlpwpia», METo aI7o, [EaOEpa, ),EI7W ornv Kapt'KI,a ms Tuuopias, n Etipa Karo;,af3E on n Jinrfpo TllS Sr» aarE:1E:lJorav" H wpa ,TO,lJ,I7W-

, , 8 oli 8a 8WK0I7rOraV KQJ Jl Lopa 8a CpI7GlVE Tuuopia cv xpnOlp0I7010lJaE KaKES /tEEns. ~nl 1 , '

H j1lKpiJ opxun: va KQTa},a/3aivEI ott 01 !3pIOU'S esavav KaK(J. «a! n aVpI7t:pIqJopa rns ourn

ara8wK(i rEoqJoviomKE,

'01:0V 6EV Unal<OUEI 01:1«; oSllyiE«;

~w naleSJ(] npooxoxixns nxrxics apeaEI va eSoKIJ.J(lZODV TODS voveis WDS: 80 erpcppooouv £.TODS «v611ODS» tous: Ilooo fAaoTlKoi riVOI 01 vouoi uuroi; Ilpenc: VCl aKo/,ou8oDVIO! xure vpuupu; iiivEU: AOlll6v 010 nllleSi ous cnotexeoporo ouverrn yIG TIS epeuves IOU cutes orov xoouo rrov EvnAiKWv, Arr00f.lKVUn£ lOU OIl rVVO£Irr curd ITem AtI£, tWI WalE va a](lSerVEWI pEyoMnepn aocpO/,EW OXETIKO ue mHO rrou prropei va nepipevei crro IODS OAAOUS evnAIKES, H Beoruon KQl n fm130An xcvovov EK pcpous oas pnopri vu rpcivercn oro nOleSi cos outcpxrxn, af,Ao nope TIS eSlopapwpiES IOU 8a V](.iJ8EI peyaMnEpn OlYOUPIO ~tpovms CHI ouvxexpipevo 6p!G exouv rESd KG! Kav6vES EXOUV xofiopiorei ornv nopelc TOU cno TOV xoouo ttov plKPWV orov K60Jlo IWV JlEya/,wv.

Ma9E'U; noaE~ 06I)YIEe; Elval aE 9ial} va aKoAou9r}aEI 1:0 nal61 aae; 1:au1:oxpova Kutd tnv rrepiodo lI1S npOOXOf.1KnS ITAIKias, to nrndi ens 8a eivu: IKav6 va 8Uj.lOTQ] KQ] va aKoAouSEi povo evov OPIOJlEVO cpiepo crro oonvtcs, ovoxovo pE TO OlOO!O uvcnrufris IOU, Ttu vc I3pEire to opiri lOU, owarE lOU rrpeotu p ru cnxn ocnvic, eneito Ol)O. encnu IpEIS. 'Eve rrapaeSElypa ouvouaopou cno tpeis OWCPOpETlK£S ocnvies eivui 10 eEns: «LE rrapoKaj,w paze- 1jJE TO 131131.10, l3aAtO oro tpurrezi xut pETa rAa VCl Ko8ioEIS xovrc JlOU». Av aKoAouSnoEI KOl us tpers pc tn oeipu nOD rou TIS owo01E, 8a ErpETE 6T1 pnopei va unuxourr OE tpcis OlGcpoPCTlKES oonvies. Cl.!CIl1larWOlE rroro eivui TO opro ton KQ] nEplpEvETE roonou va p£yaAwoEI I_iya cxopo npiv upxlocrc vu lOD oiverE rno OUVSElES oonvies.

ACPl'ivE'ti 1:0 va KavEI I'0YO 1:0U 6ao me nolla npaYl'a1:a IJnop£1

Eneicn to nOloi oas 8EAEI va aKOAou8Ei roy olK6 rou pu8Jl6 KG! va aOKEI Cln6ADw tACYXO rrove om zron TOU, SCI rraA£1jJEI vru pIa euxuipic vc KaV£] tis OIKES TOD EITlAOyts, 'OnOlE eivcn ouv016v, oivEI!': TOU rnv euxuipiu vu aVOInuEEI rnv IKav61l1w va ncfpver nnoqiuoeis xu: va avEnoel rnv uuronerroiunon WU, '000 nepicoorepo tkyxo vlw8EI nws tXEI, r600 /,ly6rEpEs ruuovotnrcs Sa unuptoov va ovvonori TIS oonvies ous.

AnocpuYE'tE1:0U~ aaKonoue; KaYOVlal'oU~

EEn6oH: TO rrooo onucvnxos civui xunoros xuvovus nplv lOV 8EopoSnnOetE. To nmoi oas hEI uvdvxn uno oon nrpiocorepn EAfll8Epio yiVETQ] vru va aVanIl)EEI aia8nJlCl ave~aprnoias,

'Orav Sev UnaKOVE'l otis oonvf£s 87

86 KOOj11lTIKQ rnitirto

,sS 'Ozav O£\/ OnOKOL)£1 orr':; oony·it:s

'Orav O£T VllOKOiJC1 aus ()onyi£s 89

TI OEV npette, va KcJVETE

TI npene: va KOVETE

MI1V unoxwpEi'u: av S£I't£ O'tl 'to nalSI aaf; av'tICTtiK£'tal

Ilene orov £Q\HO ous: «To ~EPW ncos TO nQ]oi pou OEV 8E/,£] va KOVEI oU16 nou TOU i,Ew, (1),0 CxW ]lryo/,tHEpn n eipu KGI vvorpiz.» 11 eivcn TO KO!,tHEPO vio exeivo. Eivrn drrc po ir m o vu to 610u~w. OiVOVIUS TOll (EKU80p£s 06111'IE5, £T(J] 0,)01£ va <jnooEI 1£/\IKO vo p nopri va KUVfl npovporu uovo lOU».

div£1:£ oSl1yi£f; anAif; Kal Ka'tavol1'tif;

Fie va 61EUKO/,UVEl£ TO rrrufii ous vo oKo/,ou8£l TIS ofinvies ous. nprrrrr vu ciorr (JO() TO OUVO- 10V nIO OllYK£KPl]l£VOJ O£ uutci nou TOU zntdrc VO KOVE!. Kuvere TOU OU0100£1S, OI),(L npo- 0!l08rilE VO ]lnv KPI1LKclpE1C uuro rrou KclVE!. Ll eitc TOll yLO !lopMiuyJ.lO: «1::£ !lOPOKOJ,(;), ]lazEljl£ 10 ncnxvforo oou K(LI ~6f,£ TO 010 Komi». KOI OXl: «Tier: Of V 8llllclOQ] non' 611 nprnEI vu P(IZ£tlEIS 10 nrnxvioio oou KOI Vcl 10 ~clZflS povos GOU om 8tol1 TOUS:»

Ml'Jv 'to 'tlj.lWpEl'tE EnEISIj S£v aKoAou9£1 'tlf; OOl'lyiEf;

Anorpuvrrr va rpnuuuriosre 10V a\Hoot:~00p6 TOU nurfirou ous xcn va TOvioE:1£ rnv oVIKav6- rnro TOU vc OKO/,Oll8£i ofinvies, ]lo8uivOVI0S TOU va KaVEI KaT! KOI OXI l1]lWPWVTQS TO m£loJi 6fv 10 KaVE!.

Ena.v£iu: 'to o'tav aKoAou9£i 'tlf; oOl1yi£f; aaf;

['1ll~pO~EU£TE TO nuidi ous J.lC r nuivous YIO ]llU OOU),£IO nou EKClVE KClAO. Mrrops irr r nion« VCl TOU ]l08E1E nws va EK<PPOZ£I TO iow rnv EKlifl1l0l11OU ylCl tnv npoonduero xo norou OI.f,OU, /,EYOVWS: «1::' euxuprotro nou tKOV£S a\H6 non cou znmon».

«KaVE ouro nou aou A£w!»

E~aO'KElCTtE 'to a'to va unaKouEI CTtIf; OOl1yiEf;

Av 10 mll6i oas ano<pEt1YEI oUOmJlCl1IKo va aKo/,01l8rl TIS oonyiEs ocs, avuKo/,u4J1£ uv 10 KOVEI mEI6Ji OEV ]lrrop£i 11 rn£lon orv 8£).,£L, Ku80ony(;lVTOS 10 0' aUTO non rou zntorr vu KCIVE!. I'lopte 10 ana TO xtPI KOI encnveitc 10 ornv IlOpEiO. Av OEilE 60 urropei vo 10 KaV£l KUl Cln/,ll OPVdlUI, !lEiTE TO\): «Auncput !lOll Sev D!lUKOl)S OTIS oonyics pall. Tropu !lp£!lEI va ft:ooKnf1o1lJlE». Kcvts rtooKnon n£VIE <popes Kl curiru O(;101f TOU my cuxurpio vc TO KOVEI p ovo TaD. Av ftaKo/,ou8d vu UPV£ITCll, nritr lOU: «<l>aivf1UI !lWS XPfIClZO]lOOTf KI CliJ,I1 EtooKllon. Moi,IS Trf,£lWOfIS pE rnv EtoOK110n, I(Hf p nopr is VCl lloitEIS ]lE 10 notxvioro OOU».

o 'Epix Tzc1KGov. teaoepap un £[WI, IJE;£pE non filii a;,cpaj3nw KaJ rovs apI8pOlJ'i, pO),Iora cixe OpXiO£I va ou),)aj3izfJ KOI [15 ;,tE:os nov tj3),£Il£ ora avannp cva rov {31j3/,iCl. To I-/()"U nou o8vlurouo£ va Kc1VEI nrcn' £Kt:!VO nov n8f},f JIfpJOGOrfpO n unieoa rov ancl £Kt:!W)V: vc UJIUKOtJfI otts oonvies filS.

H p ntepa TOll t81vc onl,£s 00ll)'1£5 crrov i:PIK oc IW8IljlEPI'ili j30UIl, oruos: «EPIK, pc1ZL'!f/£ oc napuKa)lQ) ia ncu xvitiia UOU KQI ucu: j3ciAC W {3p()pIKa poiixu GOli ow KOAd81», ti: <,E},o Ka8JOt: £"li(;) om\! KOWJrTt KClI cpopnJ£ TCI nOnOlJrOIO (TOO». tI1(J)IS 0 'Epix ciprave ora utoa tiepino» ins npioins atto tis DUO 00IlVic5, cxavt: W\! £Ipjl6 rov K(JJ anouaxpnvotav VIa \'0 cE;£[cio£I tva ipootnva«: netouevo IlIO tiepa n yw vc nari vo O£I [I £KaI"C 0 atiesipos WU.

«nOOCS rpopE's npcnet VCJ oov tuo Tl vc xavns:. rpQWaZE CKVWPWjIE'VIl 11 uniepa rov, Sivo\'reis rov pCpIKE'S neiaxics E:V),IE'S ora T1IOIva oav Ttp ooia yw rnv apvnon roo vo OOjlpoPCPU}f)r:! iu: [IS cmnouics InS.

H Karcimaoll avrn allvcxlz6rov, toottoi: jJIO pE'pa 0 EpIK ins artotcpiiuuc« quovarovms: <dcv jIITOpW va Kcivw aur6 nOll po» }ES'" H unrepa wv npooet» TI TIl5 £j,cyc () )'105 TIl5 KOI TO tttipc ot a uof3opci. Artocpcuncn: vcr npocmaiitioci 1'0 ticpiopioc: [IS oonvie« nOll roo Elilvt:

OC jIJO on),n CI'W),lj, yw va Of! av 0 'EPIK unopouac va avtonosoitlei a' OUTcl.

</EpIK, UC napUKa},w, rpE'pc pOV rIS utto u:« OOV», Wll eiru: «anoia auvpt: apvoteoa. 0 EpIK ajIEOWS E;EKivIlOC jIE vpnvopo j3njIa tipos t a CKEf clnov j3piOKOVTCII' 01 JIIT}c xcu aonprs p riorcs roll «at us etpcpr U[Jl uuirp« fOV, Il onoio XllJIJIlU£ ia XEpJU KurcVXapIUTIljIL'Vll. «Mnp6j3o! I,' EVXOpWU() nOll EK(J\"ES n. [I (JOU znrnaa'» .

H umepa rov EpIK nrov KClTEVXOPIOTIljIE'\"l) nov urtopoiicn: CITITE')'OUS I'() otouuttiact rIS oncII,E's KGJ []S quoves. I,llvcloIlwnoiIlaE on TO vo iiive: npOOOXIJ ow oovatothuuita TOil )'lOU TIlS oVI'£j3a)E nopa ITo),t> aTO VCl f36,[](,)8Ef Il axeon [(JUS. ApXIUC OWOWKd VCI ovE:dVCJ WI' opI8p6 rorv OOIlT'IQJV nov TOll ['OIVC. Il cpipeve cootio» va eivai IKal'()S v« aKo),oo8L"f OUO otinyiC's paz! npJV rov OWOEJ rpEIS WllTOXpOVO. H E:cKa8apn Statnniotn: ins K(J] Il XpIJOIl TOV «KOVclVO TIlS }'laYlcis» T111' j30I18Iluav va «eptiioct tn uaxn cveivrICI ornv apvnon roll )'JOV rns 1'0 OKOAov8c1 TIS otinvies.

Xpr]O'Ij.lOnOIEi'tE 't'lv aV'tia'tpo'P'l IJi'tP'la'l

GrOTE evuv KClVOVCl !lOU '10 firl (HI ripener vu OPXiZEI ]lIO OOUi,CIO nou TOll ova8fomE ]ltl/dS OpXiO£Tf va ]lE1pOIE oVTi01poQ)Cl uno 10 rrEV1E, ylCl nopclonY]la. 'Eroi l:Jo 10 OIEllKOf,tlVEU: va Q<Pno£1 TO ncnxviSr TOll ylCl vo xurumuorr i pE Kc1l1 nou TOll zrnutr HI Kav!'!. ll eitc TOU: «Lf napOKo/\c;l, POZE4Jf TWPO HI !lOlXViOIO OOU. flrVlf-T[O[)CPCl-Tpio-Ol10-£VCl». Av upx ior: VO TO JlOZEU£I OJl£OWS, EUXClPLOTl1(HC TO.

Enalv£l't£ 't'lv np60So eeu

Tluitrr TO p6).o 105 pczopems. Ep4'UXW01£ 10 no rdi O(IS ot nv rropeio TOll npos rnv oj"oK/,nproo n rns cpyaoias !lOU TOU eXf1E ava8£Of!. Mriopeirc VCl IOU ncirc. vm no pc Servpu: «Mnpu[101 TI C,lP010 nou onKw8nKEs KOI tEKivnoEs VO POZEU£lS rn nmxviotc!»

Xpr]O'Ij.lonol£i't£ 'tOY ({KaVOVa 't11f; YlaYIc:1(»

Yncipxouv no/,u rrcplOoOICPES rnuovotntcs ylll (VO nClloi va ClKOl\(lu6JiOEI KCInOICl oSnvic , av ~epEl on un opri VQ K(IVCI £Kt:ivo non 80,£1 UCpOl1 lEAfl0,lO£1 1JlV rpvcoio nou TO\) EXETr ova- 8Eu!'!. Ilcite TOll ylO nupdoervpu: «M6/,ls ]lClZEI\JEIS TO ~1~/,iu, pnopr is vu cvoitcrs my mxe- 0PUOll», n: «Moi,ls rrf,uvEIS 10 xrpIO OOU, 10TE 8u <pop£».

'O"tOV S£V IJOlpa~E"tOI

, ,

"to npoYfJo"tO ",[OU

Bci,A't£ £'tIKt~£e; a£ nalxviola nou 1J0lciC;ouv 1J£'tal;u 'toue; (av ix£'t£ 010 '

ola IJE IJIKpl) ola'Popci I}AIKiae;) uf.la 11 nal'

LlyoupEUIEiIE 6Il OEV pnepceuerc to opKouoaKI IOU YIOU OOS )1' EKdvo tns OOEA' cp' , ' '6"

, , ns 11 TOU II Lt,-

cpou IOU, uv elVOI ncpopoic. Ba),re 010 K08tvo pru 1Q1Ine),iwo ue ovouo n "10 K' , s:

, , r: r r r AWOIn ulClqlO-

penxou XPh)PClIOS viu VCl ~on8flOETe TO nCllOl(l OClS va vlw80uv OiYODPCl vic my IOllJKtnoio IOUS,

H qipoo n «oIK6 POl)>> riven EVClS OUVIl81O)l(VOS tporros nou xpnoruorrorouv TCl ncu Sui npocxoxixns ni,IKios YIO va Bupizouv 10 tva 010 (1),1,0 (0/),0 KUl otous fvni,IK£s) TQ KUPlClPXIKel to US OIKO](D)lClTO, ITClpO tIS prixes nou EXOUV cos onotri\fOflo 01 OUO aUTEs i,t(EIS ow orn nxd ortou ZOUV nOlola ni,IKios KelHu ana ncvtr £TWV, n xmuxomm OUOtUXWS OEV np()KeIWI vu xoflEi. 6JOnou 10 nOloi va cpraOfl Of ni.lKio OTllV anoia flo £iVOI ovrnruvprvo cpxrrc 610re vu f1noPEOEI va cpxicci va ODfl~I~OZETClI f1f to vevovos nois o£v IOU uvnxouv TO rrovrn, npuvpu nOD flo OUll~£i xunou ovcpeoo otnv 11I,IKia tWV rpuov KOl TWY T£OOelPh)V xpovoiv. Bai,I£ I1S ~aoEls ylQ eipnvixn oUf1~iwon, OIOOOKOVTOS )l£ ouverrrro ow no ifii ous TOUS xcvoves TOU OOUVOl KOI i,o~Eiv, EITI~al,£T£ IOUS KOVOV[S cutous otov xropo TOU ornno», xwpis va xuvetr tnv onouovn ous. Mnv nepiuevere va OEilf Of1£OWS 10 nOloi va IOUS OKOj\ou8£i motu. Kunoro crnvun 80 oVIl/,nep8£iTE on 80 £X£I cpxiorr vu POlPUZ£TUI TO npuvpurd TOU xropis m olKiJ ous nop£)l~oon KI aUTO 80 on01£i£i ~£Kuflopo onllool on etvci mu £101- p o vu OI£llPUVfl TOUS opizovtcs IOU,

OpiatE KavOVEe; Yla 'tl} 1J0lpaaici

ITPlv Ep80uv 01 cpi/,OI IOU ncnoiou ocs oro cniu vio vu nulfouv 1I0zi TOU. n/,Ilpoepopn'

" , 'r , ' 01£ ro

OXfllKO :f 10 EIOOS rns OUflnEplcpopcis xcro ns WPfS OPOOlKiJS uorpuords. MnopEin: vu ncn e.

YIO, nop~oEIY~O: «Av cqinceis KOIW Eva nOlxvioI, cure onuciver on orroioodnnorr prropei va nal~EI)l uuro. Av TO KpOWS ow xepio cou, pnopeis va TO xpcrnocrs KOI vu nOitEls EOU».

Ka~aAcipE't£ O'tl 'to nalol aae; IJnop£i va flolpciC;nal me np09uIJa npciYlJa'ta o'tav pplaKE'tal ato ani'tl EVOe; 'PIAou

'Tows TO nOloi oos vu ,eivO! /dy6r£po EITI8£TlKO Of oxeon pe rnv 1010KTllOio orov OEV OVOYKclZEWI va onepoomorrj TOV OIKO rou zomxo xcopo,

Ml}v ~£~Vci1:E O'tl ~ np09uIJIa va 1J0lpciC;nal npciYlJa'ta Eiva. C;1]'tl}lJa avcim:ul;l}e; To VO,1108~I 10 nOlol ocs vc porpdzercu OEV eivui xdn nou prropeitr va ~IaOf1E, Emv n),IKiu PETO,~D TPI,WV KOI ,Tfooapwv etrov, 10 ITQJOlcl ouviJOws ~£KIVOUV vu potpdzovtci npdvucnc XWPIS va XP£IOOIfi va tous TO un£v8D)liZ£1 xoveis .

• poV'tiau Kcinola nalxvl61a va ano1:£Aouv anoKA£IO'tIK~ 1610K't'1ala 1:0U na,olou O'ae; Flprv TO ncroi npooxoxrxns n}JKios unopeoci va OcpiJO£I nioro TOU tis ),£~E!S «O!KO poi» KOI 0),0 ooo oUVO£OVWI p ' OUTES, ripener vo EXEI mv euxrnpic va KOI£XEI npcvputo. KpU~ETE TO ovcnnuevo norxvioro n ns ovcrmueves KOU~EPI£S tOU K08£ cpopd nou EXEIf EmOKEtjJfIS, £101 wmf va )lnv avaYKOO1£i va TO porpoorei ue 0/,),OU5.

T, ttpene: va KOVE"tE

Ynoypaf.llJia't£ 1:0U 'to YEyovoe; O'tl £0'£1t; f.lolpciC;£at£ npciYf.la'ta f.I£ 'toue; lpiAout; aat; L'l.EitIE TOU on o£v eivui 0 povos OWV KOOpO ana TOV orroio onOIT£IIm va potpdzrrui TO npovpetri tOD. llivEu' TOU ncpoficivpcrc O£ ouotIEPES xpO\'JK£S onvucs (onvues Kmo tis o-roies xuvcis o£V POIPOZ£Wl xdu p£ KC!TIOIOV cii,IIO) nou vu Seixvouv nos eocis poipuzcore npuv)lOW)lE TOUS <pi/,ous ous. ITdT£ TOll ylU nopaoEIY)lo: «H Mo ipn Scvetotnxr TO ~I~/,io povciPIKiJs pOD onpspo». rt: «Adverou OWV Todpx: tn pnxovn y10 TO YKOZClV».

EnOIT'tEU£'t£ 'to nalxviol eeu nalolou aae; wanou va yiVEI OUO xpovwv

Enerfin ana nOlOla ,nOD exo~v n},I,KIO uixpotrpn lWV rpIWV xpOVWV O£V pnopei va f1fPI~ltVEI KOVEI~ vn pOlpaoTO~V TO npaypow tous, vu eiots naVTOIe Kovla orov noizouv, ElOi worf va pnopeoerc vu ~On8nOEtf ornv enixunn IWV o]QCPOP(~lV TIS onoies EiVQJ no),u )lIKpO y10 va _

, , X£I

plOTOUV XWPIS tn ~oiJ8ElO OOS.

4wau 'tou va Ka'taAcipE. 'tl al}IJalVEI 'to IJOlpaafla Kal noao aae; apiaE'

AbE TOU II wpaia nou eivo i OW\' )lOIpOZEl:OI W rrpovpcrd TOll. orrore OcpiJVEI KarrOIOV o/'f,O va noitE! ue rCI nurxvidro IOU, 11 (!TIIIO va TO xpcrnoei. IT£iTE IOU, yIQ ncpcocivpu: «Mou OpE(JEI not,u nou porpdzcom IQ npovpo ro oou. Mupupo ITOD urp noes lOV cpiAO oou vu nllitEI viu ),iyo ue curo TO rrnixvidr».

Xpl}allJonOI£l'tE 'to xPOVOIJE'tPO

'OTOV ~llO nOl,Ola unoxuxouv TO K08£vo TO iolO ncnxvior «OIKO uou», o£itTE IOUS nos ),£1- r~upYfI Il opx~ LOD OOUVCl! KOI ),o~Eiv. ITEin: 010 evu ana W OUO nOlola OTI 80 ~o),Ef£ TO xpoVOPETPO, xrn PO/liS xrunnort. 8C1 civcn 11 OElpO LOU o)),ou nUlolOu va nuper TO ncu xviSr. E~aKo~,0~811(Hf va xpnmponol£ll£ TO XPOVClPEfPO )lE TOV tporro mHO, fvo),),cioOOVTQS 10 OUO ncr- 010, roonou va ~op£80uv TO rrotxvf Si.

BciC;E'tE 'ta nalxvio.a TIJlwpia

LIIlV nepirmnon nou xdrroro nOlxvioI OllplOupyei rrpo~),npo errerdn TO Eva nQJoi OEV 8eAEI vc TO 110IPOOTEI pe TO ono, [3aAn: TO nruxvio: TI)lWpio, onopOKpuvovTas TO fWI cno TO o£oio

9U 'Orav on! pOJpaZE:HlJ Ta npavp ata rou

Orav DCF tunotizrtat fa J100\'1I0T6 ron ql

92 'Orav Srv uoipazrtcn ra npciypard rem

'Oral' DCI' poipazeun ra np<1)pmci roll 93

rns uuxns. Av TO no rxvio: ElVOl £KIclS aKT!VQS Spoons. Sev prtopri vu Snuioupvnoct ITI0 npo~Anjla. TIdT£ om nmolci: «To ITmXViOI UUTO onjllOupyd npcl~Anjlu. Flpenei vu prm Truropia». Av tn ITQlOla £~UKOAou8o(lV vu jlQA6lVOUV ylQ 10 nmxvf Si KUI uqiou W (:XE1£ ~ya/.£1 UITO TIlV Tipropiu, ouvcxiorr va TO orrouoxpuvrrc ylCl va tous OWOCT£ va Kmo/.a~ouv all av ocv 10 POlPOOTOUV, KOVElS Sev 80 noj~£l paz! IOU.

Orav ['!PVYE yIO )'/'1'0 pa va ctotuaact to ipovmo. n vvcopuin KpavYJi «L\IKO pOO'» rnv i:!pCPE rpi:xovws niota oro OWPOIIO onov t'naIZGI' ta nattua. H Maipn ana rn lila KW 0 KOVII ano rnv ci),),n, tpatloooav rnv KalVOIJpIG «KOL)K).a nov pEl)ETaI>'. CinEJ).W\/WS va WI' olGpdiaovv. «Avr6 ro ttatxvitn ttpcncar.ei npo[3)npaw», onhvoE n «opio LpIi-1 pC' I!!POS ao uupooo. «Tlpettci \/u ptt n Tuuopia», Ta nattua soiiazav uc uatia op8a\'o1xra uno triv i:Kn).nl;n Ka8ws n xupia Ipdl t'[3a),E t nv «anurvn rm! KouK},a otnv KopEK},a rns Tnuopio«. Mor.t« nepaoav OVO ).E17[(I, roDS cticotpcipc to 17QJxviOI, a),),ci exciva [() eixav I;CXelUCI npo no).ilot! KClI rixav otpouucvn o},n rous WI' 17pOOOXiJ oro 17GlxviOI rovs ue W WV[3},ciK10,

Ka8ws 01 E[3oop68Es nEpVOUO{JV. to ttaiiiu: ovvi:xlOav vc tiaizonv 8in}.a-8i17ilo KaJ 01 uucapirs o).o£VO K01 ),1Y()Or£vov, £101KO atpou 0 K6Vf] nrov JTiO 17p68Dj1os va atptivrt ia rrpaYj1arci «rou» VO yivovr(l} npovp at« «roDS» tnv copa wv nat xvttitcn),

T. 5EV ttpens» va Kc1VETE

Ml}v avaa'ta'tWVEO"tE

Mnv ~£XVUH: on 10 nuidi oos flo pa8cl TOV KUVOVCl TnS ].IOlPUOIciS oruv eivo i f'HlIjlO on!") dnoum cvdnrufns KOI 6Xl £IT£IOn 80 TO £~avoYKclo£Ic eoeis, 'Otcv TO OdIC va porpuzctcn W npdvpuui ton ].It' c1),MlUs, TOT£ 8a ~£PfT£ 011 eivrn erorpo.

Ml}v 'to 'tllJwpEi'tE £nEI6'; KalJla <popa 6EV lJolpai;E'tal

Av nOD KCll nOD OllOKOA£DCWI va uorpcotei KclnOIO OVTlKcljl£VO p£ Gi),OllS, orropoxpovcte TOV unoino. TO nruxvioi, uvti VO npropnoetr TO nOloi UCIS. 'EIGI TO crnouizercu to no rxvifu III qnui~lpO KOI OXI TO nClloi ous.

Ma8aivovta«; "[I') IJOlpaolo

o Kovtt IpJfJ, rpJ(lJV ctcav, iJl;EPE IJo),r) Kcz),ci t t otiuutv« n A['l;n «potpazouai». LiJpa1vt ou tiev unopoooe vc «aitctcu «at va «pott: cl(m ruuxvitiia iJfh:!,!' 6nOTt' epxorav 0 cpf;,os roo o TZlj1 yw va ttoiir: p azi rov. «Ilpenci va jlOlpciz£om ra ttpovuata (TOO!» (:I,£YE orov KOVf] n prnepa rov ottou: 0 P1Kp6s K080rav j1£ ra naixvitiia fOO oqnxia ornv aYKo).lci rov, ananci)vl(Js UE KelB£ napaiveon ttis unteoa« roD vcr ta uoipacnei p£ tis },a;£JS: «L\1KG poo!»

Mia pE'pa, n pnri:po IOV Kovti ej3aAl: [is tpcove«: «eo O(;Y(JW 0)0 oOD ia rtaixvioia ora cpru)x6 nattituaa! MOllO exeiva 8a ra cxtuutoouv!» 'Enctta EOrva£ p£pJKCS [vAlEs orov )'10 ins, ovaYKclzovrcis rov va ttapaotaoet w ttaixviiita IOV. £1' prow 80Kpuwv. Exeivo TO [3pci8v, acpou cixe [3ci)'fJ rov pIKp6 Yla VllVO, n siipia LpIfJ cine orov avtipa ins: «0 Kovti DcI' F;t'pEl va uosoazeiat», H arrAn ovn) Btaniotoum EplF;c «aivoupio tpcos urn v orro8fCm. 0 KUPlOS IWI J) «opia LpIf] ooveitimonoinoav ott iJrav an apaitnto vcr 8186[0011 orov Kovti tt onuaivei «uourazopcu» .

Tuv enouevn tpopt: noo TlpfJav ow orrin ta F;aCh'pcplCl roD K6Vf], n xupia LJ-l18 nnpe WI' ylO rns n apo p cp«. «Kovu, aoros eivat 0 «aivcnipios KOVOVOS ylO tn uorpaot«. 0 xaiirva» pttooei vcr ttaizei ue o.u 8['),£1 oro oniti a mo. opxci \f{J unv TO «pataei «avrvas ci),),os. Av co», 0 Ma1K 11 11 Maipn xpatae: Eva tiatxviot, «aveis 8£1' uttopei va ro ttapet. 0 «aueva« oas p.nopci va naira p6vo p e Eva ttarxviti: tti tpopa». Too eiru: UK6J.1Il (If] pttopoooc va KpUQJ£1 ['VO avonnuevo roo natxvttii, W onoio l:Ia oviJKE a' etceivov KO/ uovo.

Kara rn 81apK£1a roiv £n6j1EW,)\f (')P6)\/, n KDpio Lj1l8 [3pwKorav U£ £TTlCPV),aKn. 'Ouco« 0 K6v[} CPQ1vcJWV va eivoi TTlO iJp£j10S an' o,n ovvn8ws. Eexivnoe xpatiovras EVo ttaixviot KClJ cuptivovtas ra [aoi:pCPlQ roo va 8w),t'F;ovv arr6 i:vo peoa an6 ro xouti. «Eiuat no).u urtcptupavti po orva rrov j10JpciZEGW ra ruuxvitiia oov», rov cine n j1Ilrt'po rov, !3),£novras rn oupucpupopa IOV.

'Orov BEV 9£AEI va <pOEI

600 ouxvd 8eAel, 0llWS 1I0VO to KmuAAn/,a, 8PWIIKci qxivntd, <I>povTiore vo tnpeitr ClKPI/3W 000 unooxeole, KClI va PUElpiz£TE TIS urrooxcocrs oas Ol)P<pwvCl pe W npuypClw nou eX£I£ on. oluElean OClS xrn TO noon copo 8e/,£] uxoun vio TO KClVOVIKO TOU vcopu.

, '" ooxo) IKns n/lKiCls ouxvd aVClYKuzOVTClI va l1lEZOUV TCl urtxivn-

01 yovels lWV ncrorrov np , ,. " '~ " '

. 0 c\ TOUS VCl <pc'ive. 1l1ClS KClI noi),c'i nmolu n/,IKios prxporrpns uno e 1 el\ClI, TOOO

TCl ncr I "" ' ! rropouv VCl olaElwouv

.' TO va e~eprDvouv TOV KOOpO «JUS, won: VCl unv II

ClnOOXOAn}IEVCl }IE , oi ous VCl

' ICl cvnro Av Vl!iJO£TE EVClV oxutuvixnro ncipnouo VCl ClvaYKClOfTe TO nm , .

xpovo y <P, ' oo nutlnorr YCl TOD owoEIe PEyOf,uIEpn npoooxn crrcton tpWEI (ClKOjJCl KClI

<pCl£1 jJ£ to z opi. rrp , ,

ClV npoxcnru vrc Eva uovo jJITIZD,I!) nupu r nrrfin OEV rproei.

Etuieuaote: Ta ncrfiiu rtpooxoxncns n/,IKios civrn tOKOUOTc'i YI~ TIS neplOTaoloKE~ TOUS

, , . " Mnv xuvetc TO f.ci80s va nepdosre xun tETOIO ylCl opproorro.

KplOns apvnons TOll <pal mOD, • " , . . '_

' "c 1"1' GClS OEV rpcoci enciSn oVnpnWITIZEI KClTTOlO rrpo/3t.npa u)el

Av opWS mOTED£Te OIl TO n 1 u. ,

CIS, pn oICTTc'ioeu: va znmoetr tn /3onElEla elolKou,

Acpl1vnt 'to va SlaAtY£1 cpaYI)'tci

An6 xrnpo oc xcnpo a<piIveH: TO nuidi oas va OIQJ.Ey£l TO ovcx non 8Cl <pU£1 fleTClEu 1WV veujJciTWV, n KOI TO ueunuepmvo TOU (<pDOIKa ndvrors uno TTl OIKI1 ous enom£ia), Av alOElClv8el nos EX£! xdnorov EA£yxo ncivw a' C1utC! nOD TPW£!. pnop£i va au~n8d 0 ev80llO!CIOPtlS TOD vro TO <paym6, Mnv TOU npootpepets naponavw on6 OUO El1lAOYES tn oop«, vru va unv TO KClta/3ci)l,£1 11 OIClOIKooiCi tns eIIlAOYI1S KClI cncuveore mHO nou 80 /)IOAE~EI ue OX()/,1Cl onois: «MTTPcl/3O nou olci}'E~es TO nOpTOKclAI. Eivcn noM V60flPO»,

,

nWC; vo £iJTIOOiC1:121:E 1:0 np6pAilJJO vo Efj<pClVI01:EI

.Iuv6uci~£'t£ 'tI1V nOIKIAia 1.1£ 'tI)V laopponia

To nQ1o](1 rrpenei vo }Ic'i80uv OXEtlKO p£ rn OWOTl1 OIQTpo<pn, n onoio n£pIAap/3civEl £VCI cupu qxiopu Tpo<pipwv, A<pI1CITE TO muoi OClS VCI oel rnv rrolKIMa YEUOEWV, u<pwv, xpCu[lChulV KClI upcoputcov rtov ElP£ITTIKc;lV TpO<pWV, No 8upcioTE nuvro OTi OUXVcl TO YOl)OTC\ reov nCllolwV npoOXOAIKI1S lI),IKios aAAcizoDV uno rn uro PEPO ornv Cit,An, vr' auto pnv EKnACly£ite uv tuxrr KOI 10 nOloi oas C1noppitjJEI xdrroio tpoqin nou rnv nponyoU[lEvl1 £/3oopcioa nruv n ayorrnptvn toll.

Ml1v aIJ£A£I't£ 'ta 61Ka aa~ y£uJ.la'ta ,

Av 10 ncn Si 005 OEI or: Cl)lEi,ElTe VCl <pelTE mv «rpo nou npcrrrr. 8Cl motftjJEI o n 10 va )llIV rpro cr OEV onmel,Ei np6/3AlIlla, o<pou KI eorls KavETe TO iOIO,

M V 'tOVI~£'t£ IJla J.I£yaAI) KOIAla Kal IJI)V anoG£wv£'t£ I.Ila KOKKaAlaplKI1 ~IAout'ta Axopn KI EVCI nmoi TplWV xpoveov unopei va OnOKTI10EI ncpozovn E}I}Iovn pE TO Bopos TOll, ClpK£I VCl toll o~lO£1r TO nopcdrrvp o.

MciG£'t£ nOla £ivai 11 Ka'talil)Aq noao'tq'ta 'Payq'tou avaAoya 1.1£ 'tqv qAIKia Kal 'to

aWIJa'tIKO papo~ 'tou nal610u aa~ ." "

o pu8p6s uvdnrufns, TO enincoo ocopunxrrs opaotnpl6mTCIs Kal TO o~pml~o [leye~?s EIVCI,I 01 nu (I 'OvtES nou Ka80pizollV noocs prpifies uno TIS nrvte OIQTpO<PIKES ourifies (yaAo, KPE~S, • P \ '0 n piaxo KG! <PPOUW) XPElc'iz£WI Eva nClloi OE Ka8np£plVI1 /3c'iCJI1, LUp/30D/,:mmE 1,0xaVIKO, np T . .' 0 rpn TOll ncrciou oas 10V ncnfiicrpo oas ClY exetr OOYK£KPIP£VCl rpro uiuutu OXfTlKCl pE TIT Impo . ,

A'PI1a't£ 'tl) cpual1 va aKoAouGl1a£, 'tOY Spoflo 'tl)~

'EVCl <PUOlOAOYIK6, ovres nOloi exer euqnnn tnv IKav6mw vo olClAEEel pru rooppormprvn 01(11- W PEOCl Of olciompa pillS £/300!lcloas, nOD oup<pwva p£ TOUS IICIIoimpoDS 8Cl riven enapKWS ElpeTITIK!l vic TOV opyavIOp6 TOD, Kpcrdrr vomlK£S on}IeIWOElS roiv 60(llV tpwel to nelloi ous uno tnv .6.rutEpa ws rnv KLlPIOK!l, uno tnv ClvmOAn os rn ouon TOU 111,100, rrprv apxio£1E va aV110DxriT£ Y]Q to £voExopevo va p nv rpeqierc: orootd.

AlcpvISlaa't£ 'to fI£ Y£IJa'tO 'to a'toIJa 'tou

Ev80ppuVetE TO nCiloi OClS 6n01£ KOT£Bciz£1 pic urrouxui 8p£nnKns rporpns vru vu ton OWOftc va Kow),ci/3£1 on OWY tPWEl vivcroi eEioou avnKri}IEVo tns npoooxns oas onos KCll orov oev tptoci. EnCllvdT£ TIS KClAES TOll OlQtpO<PIKES ouvnucres, AEYOVlcis TOU: «[J0},6 wpClia nOD E/3aA£s pOVOS aou 010 016pa OOD tn unouxm cum poxo», 11 «Xuipourn nou oon apEOEI TO qxivnro nou eXOD!lE OiIPEpCl».

KaGI£pwa't£ aUYK£KpIIJtv£~ wp£~ y£uIJci'twv

EnElon 10 nOloi OClS OEV /3piUK£1E 010 iOIO npovpuppo YEU}Ic'itWV pE eods, }Inopei VCl 8tAEI VCI nClit£1 E~W n va Tef,ElWOEI TO xTiOlPO }II' TO TOuBMKIQ orov epElEI 11 ropu lOD rpuvnrou. Mrropei va xp£laon:i va TO eKnmo£uo£TE va npooappooTEi OTO OIKO OclS np6ypa}IpCl vro vo Kcl8rore vo 1PWTE puzl. Mnv npoonaEll1a£te va TO xuvetc aUTO avaYKcizov1QS TO lImoi OOS va <pcif! noM, ClAAci puElpizovtQs TO xpovoucrpo Y]Q rnv cope nOD nptnel vu napapdVEI OTO tpurrezr, eirr TPWEI cite oxi. TIriTE tOO: «To pOA61 80 PClS ncr note 80 TEAElWO£1 TO /3pClolv6. 0 xovo, vas eiVQJ on npenn va ueivers ow rpunczr wonou VCl xmnnoEI TO po),OI. TIES pou POAlS H:A£IWOEIS, KI £yw 8Cl oou ncipw 10 rndto». Av eiVQI PIKpOtEpO uno TPIWV rrrov, p£IWotr TOV xpovo nou TO ovcvxdzere va nClpopeiv£1 ow rpunez: (Of Krier nepimwon, OEV 8Cl nperrn va ~en£p-

T. ttpette: va KOVETE

EvGappuv£'t£ 'to nalSi aa~ va 'tPW£1 IJIKpO'tEp£~ noao'tI1't£~, alia .. £ aU~I)IJtvl1 auxvo'tl)'ta " E as Mnv ~£XVCITE opros ou Luvn8iotE TO ncnfii oos ow vrupuro Of ODYKEKplpevn ulpO rns nll P " " , _

' '1 p ncpotrpo uno 10 OlK6 oas KI cnopevros Scv pnopci va xputnoci <paIn

to mopClXI rou ervu "8 ' A<pnOTE to va TPW£!

TO ClpK£T6 yla n'ooepis n nrplOooTEpes wpes avapwo OE Ka E yrupa,

94 Ora" 81'V 80,1'1 va q)(iCl

VCI TO rplu AEmu) OE oxcon jlE tnv nAlKia TWV reoouprov n rt evrr (Kal nOAI, OXI n dvco u no Oi:KU j,rnni). M68£T£ va ovuvvoplzcte TIS (;)P£S non TO n(lfoi ous nerve, WOTE va Kawt.cipcu: 10 «rrpovpupp« rns nrivcs- TOn (TO onoio prropeitr va oKoj,on8rlo£TE xr EOriS, av vivrrui ).

T. [,EV T1pET1EI va KOVETE

M'Iv 'tou npoacpipu£ aV'tapolpil; 1.1£ 'tl') I.IOPCPI1 'tPOCPI1l; £n£lcSll 'tPW£1

Kpornore rnv TPOtpI1 om OW01I1 TITS 8Eon, H TPOtpI1 TpttpEI TOV opvovropo, Of V anoTc/,Ei ouu/.loAo wl/.lpol3enons. AVIi va npootp£pfT£ ow nrufii (lOS novorro melon tcpay[ TO f.axaVIKcl. TOll, ncitr IOn: «MIO KI £tp0YES t\J,a to tpOOOt.aKIO oou, unopets vu {3YflS EEw jlETa TO qxivnro».

M'Iv npoana8Ija£'t£ va 'to El;ayopaa£'t£ Kal I.Iqv napaKaAan

'Oruv TO nOloi nus opvsiun va <pacl, pnv eruxeipnocre va TO «AClO(~lOETE» KOI pnv TO ncpuxu!.£in: va «Ka8opiofl TO rucro TOll». 'E1OI perctpcnere W vevovos 6T1 Of V TP(0£1 OC TIClIxviOI ylG va K£poiOEI tnv npoooxn oas, npovuo non toll OiVfl !llQ oio8non fEolloios nuvro (las.

Mqv avaena'twv£a't£ o'tav 'to nalol aal; O£V 'tPW£1

Av rou OiV£TE npoooxn OWV Of V TPWEI, xovcre TO vrvovos uuro T1I0 CVOICl<pEpOV ora !lCITlCl TOll uno TO vu TpWEI.

MI')V Elan un£ppoAIKOI enll; av'tlopaa£ll; aal;

Anorpuvete TIS unfp{3of.IK£S aVTlOpc'WEIS oruv TO nOloi ous Of V flEAn vc rpuu. ETOI (001£ n C:1PO TOll tpuymoll vu p nv prrcupcnercn Of m:oio pnxns orrou OllVUY(llViz£OT£ puz! TOll vrc W noros flu xupmpxnoc: nuvro orov cl.jJ.()v.

«A£v"tpww!»

Drav 0 Tzov Poov),avr EKAnoc ta troocpo, 11 6pl'E;ll wo cneoc oro P1l0Ev. 01 yovcis roD Scv pnOp01JOaV va KaraMi[3oov TOV ),e!Yo, ourc KW 0 nattiiatpos TOO, 0 ottoios TO\' c[ha(J[' pet« ancl ettiuovn niean L'K PEPOVS T11s CE;OJpCrIKQ aVIluvxllS pntcpos rou Tzov. Eva [3poou, cupo» n xupia P6oo),aV[ TO\! cK},mOpOIJUf «cumoon capo va !pOC1 eva uovasa pfIIzD.1, 0 Tzov Eeottaoe. EunpwE;c TO mow rou KCIJ TO t'p1E;E am> ro rponcz), tpcavo rovt as: «DxJ, OEl' rpww!»

o KUPlOS Poousavt anoqnunar nto« apset« eixe cuptioet tnv yuvaiKa roD va xciptotei exeivn ro zmnpa. «Tzovi. OKOOUE pi' DE napaxasco. Av OCV CPClS aUrIl rnl' pnoincui. 8a ripenC1 vo cpuye!S arto ro tpanezi», ancisnor rov ylO TOO p' EVClV KClvuva rns ottvun«. Oote nOt! wo ttepaot: an6 w j1o(l),6 rJTI 0 YJOs roo Hn acx6wF mv E'w/),AaK[JK11 ),lla[] nOI! roo npoocprpe K(IJ ea KorL'[3(JJvc and tnv KapEK),a rov. «TZOF/. Sev 80 cpl>yns am) ([VTI] ttiv Kapt'K),a! Oa «anions KQJ Ha tpas TO cpaV11reJ OOD, uxoua «: o v xpeiaorei va ueivets t:fi0) eJ}..n vuxw'» oup),Ia[[" 0 K[>PIOS P6ov).avr, (l),),azovws wvs KOVOVlOPOllS KOJ npOKa),QWW5 ni./ipn (Juyxoon crrov ylO TOt!.

Apvotrpu rnv iow VllXW, cupoo tpi snoav «at aYKa),/Ooav TOV 1'/0 roDS llp11' WI' [30},0I)\' ylC/ [Jnvo, 0 Ki)PIOS KQJ 11 «opia P6oo}.avr ooznrnoav «at anoqraoioav 6[1 KO[1 6).),0 enpenc

<)6 Ora V' D['V liOn va quit')

va KOV()I!V - Sev [186,ov Fa {j6pouv TO }'IO TOt!S, OUTL' KOJ va WI! qywv6[ovv CllE'1011 OCI' frpuiyc. At!fCJ nou 1iliE),av ntav va [avayhol!v 01 copes [(vI' ycvpelrwv avr6 nOI! Il[(Jv xanotc: ({)PES Karel TIS orioies ctpcovav 6),01 uari. rpa yo !)fiU.'JI'fCl 5, i.L'},OVWS totopirs «cu ra VPV()v6w l1JS np epas.

To enop evo [3p66l! ow i pattcz), rtcavav tttos OCV EOlvall onuaoio ornv avopeiia fOU Tzov, «110 tics uoo, TI ['KOVCS onp cpa nou IJOO!)V 0 [3on96s rns OaOKel}'.C/s ow npovnnio:» Eexivnoe 17 un uipc: TOO, iu: elao ncpioootcpn eir.ncpiveia teat npeuia uttopoiiat: [(alh;)<; E:D1Ve TO pnpoxoro UfOI' elvrpa rns. H 016HcU11 TOO TZOli avt[317Kc Ka9ul) TOOS olll'yfJHllK£ to n(;;, WI' OJ(i/,c[av va KPCIl[](JU rn atipoia. Avoueoa or1S 6),0 cvHo[JolClopeJ ncpivpoipes TO!), rtux« va xatatnei KOI tua u noox u: noopc.

«Mnpajio ttoo I]OO!)V r600 Ko).6s [3oll(]e), onuepo», enaiveae rov 'yIO tns II «upia PC)OD),avr. «Xoipop ai etiions not! (Jot! aproci 0 troupes», 0 KUPlOS xa: 11 «opi« Pc5ov),alir auvt'xioav ro ip avn u, roos (li.l,o ariapovav va rneooov WI' yJO roDS I/O OOK1POOC! aK6pn )JVO rtoope.

To enouevo ttpcoi, 01 yovcis rou Tzov (J[)zlimoov rnv ctutoxic T/l5 ttponvouuevns j3po- 0'16s teat anorpcioioav va ODVfXioouv aureJ nOD ciXOI' E;CK1VIlOCI. eup1lHllKaV asoun KelT! nOD roos eixc nE1 0 ylOrp6s [(IV Trov: «0 Tzov p nopri va pnv tptocs nopa uovo plKPt'S nooe!T1Jirs, cv «pivt» atto TO )'iyo nio Kcirw am) ro KClVOV1KeJ j3cipos «cu inpo« WV, a),j.ci tpcor: nelVW ane! tpets CPOpES rnv npepo. otuas ouppaiv£] «a, pE no),).ous cvtlptortoos».

H copa TOV [3paolFou otauatnac va 0YX(;;VE1 reJao rnv «upi« Pooosavi. Apxroe va CPTiOxvct j3apKciKw ano sop puuuaa «apoto KOJ npoocona one) otcupities KOI tupi. yJO V(f tptb«: 0 l'lOS rns om 0'16pK£[a TllS np epos. 0 Tzov ano rn pCP10 rov OPXlOC V(1 tpcor, nepioooicpcs rpOPES Till' npcpa, ttaposo nou c[aKo)o08ou(Jc va unv KarE[3cizCJ napa uovo PEPlKi::S p nooKIi::S oro [3paO'lv6. Utuos 01 yovcis TOU aoxtoav va CKTipOU\I TiS CPOPES CKt:iVCS nov Erpc,J}T xat oiapot noav va rov f1IE:ZOVV yw TiS tpopes nov apviotov va quiet. A !p1l00 v enians TOV ylO roos va cmotpuoizet uovos roo note nClVO()O£ KOl note oxr.

Orav Sev 86.CJ va cpoCJ 97

AOIJ.lopyio

IO KavEtt:, rooo 10 Kap.Du:pO. AVTlKQTaOTI101E TIS rpooes pE uqmAn ncprcxruco mro Of )dnn KOl zeixapn pf IPO<p£S uymAlls nepiexnxotnros OE nponclves, Brrcuivcs xcu ]1£w/J\a. vic va TOll rrpootpepete pru Ka8npEplvn icopporrnpevn OIQIpo<pn.

H 6pEEn nO/-1,wv ncuduov rrpooxoxucns nsixics unopei vu civo i 1600 meJ,clwm 600 KQ] IOU ncpiqinpou TEpaIOs pE 1G prnoxordxio uno tnv mi,mmlKn O£!pei Sesame Street. 'Ontos aKpl(3ws oDp(3alvEI KOl pr TOV npoic EKEIVO, TO ncroi priopei va pnv ~£PEI vio ti 80,El nEplOo6ICPO qicvnro an6 CKElVO [1OD npovpuuxo XP£lOZEIQI. AUI6 OP(DS nOD IIpEnEI va K01af,a(3nE eoeis ylQ va urropeoete vc Et:opal.uYnE IlS olmpo<plKfS IOU OUVn8ElEs. eivcn 10 xivntpo TOU. En etfin n Uf1Cp(3o/.!Kn xctcvcxcoon qiavnrou anOTcf.£i oupntoipo xdnorou npo(3/,ilpOTOS xc: 6Xl 10 iolO TO np6(3i,npa. npoonuOnore va ovaKo/,uljlEIC IlS cn ics nou KpU(30- VIOl IIIOW ami tnv <pOlVO].lCV1KO cxopeorn 6pEEn IOU ncioro» oas. fII8avEs curies eivut n ouvnfieio. n nAilEn, n p ipnon n n Em8upio vru npocoxn. Bonflncte 10 va (3pCI OAAOUS Ip6- nous va lKaVOnU1Ei IlS avuYKES IOU, nrpu uno 10 qxivrno.

MaeE'ti 'tou nou, nWf; Kal nou £nl'tpinE'tal va 'tPW£1

DEPlOpi01E 10 xropo IOU qiovntou otnv xouztvu KOI IllV rpcnezopic. M08n>, lOU VCl IPWEI upvo KClI EITIPEVEIE va IPW£! uno mow n pno/, KCll 6xI KClIW8EiClV uno 10 ljJUYEio. Av uonVCl KaVEIS VCl IIEPVO Alyos xpovos cvdpeoo OIlS PIIOUK1£S, CIInpEIIEl otov EYK£<PClA6 IOU VCl Aci!3EI to unvup« o n xopruos nplv <peiEI m:pI006IEPO an' ooo xperdzcun . (H olQolI(Qoia «ut n aIICllIEi ncpirrou EiKOOI I,Emo).

TI rrpirr£1 va KCJV£T£

Enueubau: Av 10 nClloi ous nClpoUOIOZEI otnflepornto amy uncpxurovdxocn rpocpns, cup(30U/'EUIriTE xunoiov EIOIKO. Anorpuvrrr onmo Snnou: oialTa xwpis 100pIKn ucpoxoxoufinon.

AivE't£ 0"t0 nalSi aaf; 'tl'Jv £UKalpia Via aU£f; £uxapIO"t£f; SpaO"tl'Jplo'tI'J't£f;, nipa ana 'to cpavl'J'to

MOSCIE n OAAO opeoci oro IICllOi OClS va KOVCI nepo aIIO to vo IPWEI KOl rrporeivrre IOU va 00xo/,n8d pc ].IIG an6 I1S Spuotnpiotntrs aUIES ].IM.!s <pOCl OpKETO vio VO xoprcos: rnv nerve IOU. L'.ei~I£ IOU noaa aAAa voonuo rrpovpurc unupxouv CKIOS uno 10 qiuvnto.

riv£'t£ napaS£IVJ.la UVlouf; O"taal'Jf; anivav'tl 0"t0 ~11'tI'JJ.la eeu cpavl'J'tou

H OXEon ous pE to rpovnto eivcn pernoonxn. Av ylO ncpdocivpu IIapanOYl[lOIC YIO 10 on ripener vu KOV£IE oiano n viu 10 (3opos OOS. TO ncnoi OOS p08aivEI 6Il 10 qiuvnto £XCI KI OI),ES OUVOpEIS. nepu ono to vc 10 Siornpci KO/,O ornv UYEla IOU. To rpuvnto vivetui cx8p6s EVOVIla OIOV orroio npcnci va opuv8ei vru vo unv XOO£I m puxn KCll Kaw~pox8io£1 to unuvoPWPEVO K£IK OOKOf.OW. MIO KOI 10 PETPO cnotcxci Kj,EIOi ylCl rnv oveic, rnpeire 10 PETPO OXI povo otnv ouprrrpirpopd, Cl/.},O KOI om /"OYlCl 005. 01 OlClIpO<pIK>'S OlG1OPOX£S 010 prxpo rrcn- 010 £XOUV oucn8ri ICl Trf,rllIOio Xp6VIO. npovuo 10 onoio KClIa £VO ].IfpOS O<pciAEml ornv na8lUop£vn ue rnv oiCllIa xotvrovio pOSe

Kpa'tan 'to cpavl'J'to 0"t1'J eial'J nou 'tou npin£1

Mnv IOU npoorpepetr <paymo ws O(;lPO n opOl(3iI. 'Etoi 80 pa8el on 10 qiuvnro orv eivui tinoIE nnpnrrdvro uno PEOOV viu VO lKovonOIEiIOI n IIElVa.

Aiv£'ti 'tou 9pEn'tIKcI avaK avaJ.lEaa a'ta v£uJ.la'ta

'Eve OVOK tnv KUIoAAn/ln onvpn pnopei VCl K6lj1EI tnv UIIEp(30/IlKiI neivo IOU ncuoiou OOS, KI £101 vu pnv XPEIOOlEI vu q)OCI IOU OKOOPOU OWV le1,IKO £p8EI n rope IOU veuuuros.

Maeu£ KaAa nOla Sla'tpoCPI1 £ival anapai'tI'J't1'J Via 'to nalSi aae;

o pu8pos uvorrtucns. 10 cnineoo oopunxns Spnotnpiormcs KOI 10 0(Dpm1K6 fJEyc80s EiVOl 01 nopc\YOVIES nou K080pizouv n60Es prpioEs uno TIS DEVT!' OIOIpO<PIKfS 0].100£5 (YU/IO. Kp£OS. t. Ox OVJK("t , On].lmplOKa KOI qipouro) XpElaZEIo! £VO nOloi OE Kafln].lEplVn (3aon. LUp(30U/,EUIEIIE 10V fTOloimpo am uv EXE1£ OUYKEKplpEva rprornpo r« OXfIlKa pE my OIQTpo<piI IOU ncuoiou ous.

npoaix£'t£ no't£ napa'tpw£1 'to nalSi aaf;

Ilpoonutlnorr vu avoKaADIjJ£TE YIOIi ncpctproct 10 IIQJoi OOS. I1E<pT£l p£ 1Cl poutpc 010 <payn- 16 610v nAl1HEl, otov eivcn exveupiopevo, orcvoxcopnpavo, otuv (3j.EnEI O},AOUS vu TPW"E, n otuv cnozrud tnv npoooxn ocs; Bon8ilOIE IO vu ~EKoHapioEI 10 ouvcuoflnporo IOU pc anGUS tporrous, onros n KOU(3EVW 11 10 nurxvloi. LuzmaTC uuzi IOU ononrrote IOU On).1IOUpyci rrp6(3Anpa, ETOI IIOU VO pnv xpeiuotci VO p nrr OW" ncipcopo VO uvuzntnor: /,DOEIS 010 qxivnto.

J:£pPipu£ UVI£IVcl cpaYI1'tcl

Kpurcnr T600 us TpO<pES pE uqmi,n nepiexmcornrc OC 8EppioEs 600 KI EKElV£S ].If ClxpnOTCS Bepuioes puxpiri uno 10 AQi].lOpyo nOloi cos £TO! WOlf VO un (3pE8Ei nOIE OE neipuopo vu us opndfer,

EAiyx£'t£ 'to Slal'toAoYlo 'tOU nalSlou aaf;

MIO KaJ 10 nOloi OOS ElVOl no/ll) uixpo yJO va yV(upizt:1 11 nprrrri KOI 11 OEV IIptIIEl va IPWCI, ECOPIOIO! urto eous va IOU onplOupyiIoETE uvieis 0IOIpO<P1KES ouvnfieics - xoi 000 vropirepo

EAiV~'tE 'tIe; SIKEf; aaf; Sla'tpocpIKiC; auvl'je£I£f;

Av 01 voveis KCH0(3pox8izouv 6AI1 pEpo ovux pe uxpnores 8£p).1ioES, ICl IIQ]olCl IOUS 80 ncponordoouv InV tdon vu KOVOUV 10 iOlo.

98 11 QJPup yia

/luljlopyia 99

100 Aoiuopvia

/IOlpupyia ](11

Enalv£i'tE 'tIC; awO"tie; 6Ia'tpocpIKie; £nlAoyie;

Mnoprftr VCl OlClpop<pWO£re T!S nponpnocrs IOU nGIOIO() OClS 010 <pClymo PI' IOV KClTaf),nAO IOVO cp0Jvns KQI PI' TO va 10 rrro rvrtrr ()nOTE olaAEYEI va <PO£! KaT! rrou 8Ei,£T£ va rvSappUVEIE. Av yIO nClpao£IYjla ncpn 010 xep: tva noptoxcx: cvti ylCl plCl OOKO/,OW, ncire IOU: «Tloxu KOAn £ITIAoyIi TO noproxdxi, Xuipoucn nou rppovtizers 1000 KaAa TOV raUI0 OOU xui Ipu1S KaT! 1000 voorip o».

MI'JV 'tou 6iv£'tE {(aKounl60cpayl'J'to» Yla avaK

To rrcrfii OCIS 8a jl08fl va nrplptv£I 000 ennpenere 010 nctoi oas va IP61£I ow vcup oru ken cvuucou o ' uutri. 01 nponunocis oro qiuvnro civet cnixtntes xcu OXI Ep<pUl£S.

Ml'Jv Kopo'i6£uE'tE 'to nal6i aae; av £ival unippapo

Ken 1£1010 anAa £ITI0£IV6Wei 10 npO~f.nljQ. ouC:avov1ClS 10 uiofinpu evoxns xu: rnv vrporm IOU.

Ev9appuvE't£ 't1'J aWfAa'tIKIl OaKl'Jal'J

LUXVO W uneppopo nruord o£v IPWV£ nepiooorepo an' 600 to nQ]ola PI' KaVOVIK6 ocopo nK6 Bapos. Anxd orv kuivr apKETfs 8eppi6rs pr m BonH£1Q tris OWpallKDS uoxnons. 'Orov 01 X£IPWV£S ElVQJ KpUOI, nporeivere 010 nGI6i oas nurxvioro nou IT£pIAap~clvouV 00JjlallKn Spcornprotrno xrn pITOPOUV va nGIX10UV pcoc 010 oniu. ornos eivui 0 xopos n 10 OXOIVclKI. 01 KaAoKUlplVES Spnotnprornres orios 10 Ko/,upm, 0 ncpincros, ra ITClIXviOIQ pE r nv pnclj\a xrn n KOtlVIa 6xI povo ~On80\lV am 00JjlallKn uvdrmxn lOU nQJOIOU ous, aAAa KClI 10 xcxcpeovouv, 10 ouvajlwvouv, lOU oivouv m ouvm61ma ylCl Ka8ap6 cepe xut avaIltUOOOUV rnv IKavornrc OUVIOVIOPOU IOU o61jlQ10S tou, H OIKIl aas oupperoxn Go KOV£] m OWpaTlKIl ciUKllUIT cxopn rno OIClOK£OClOllKfl vru 10 nQJoi ous,

T, 6E.V npene: va KOVE.TE.

H Poza XOv),ov, OV6plaI ettov. eixc anou ttiort rn rpnpll rns «Karaj36BpClS» r600 OWl' ITOl01KO om8p6 600 sat otis OlKOVCH:WKES oovxevtpcooets. A \' VITnpXE tp avrno exci Kono, II Poza W {:rPWYE. 'Euoiazs: vcr pnv XOPWiVEl ITOrE.

«'OX1, OEV Ba ruipcis 6)),0 p moxoto, Poza!» rpW\'ClZE II «opia XOI')ov KoBE rpopo nOLI emClIIE WI' «opti rns OW rtptioa, pc TO EVCl XEpl peoCl oro «ooii tu: ra umnxota. «EXE1S tptie:

ClpKErO pa uta zcan!» 'OpWS ourc 01 BVjl(vPEI'CS rpWlifS, ourE 01 aITEl),ES on Do ins EITaJPVOI' W rpiKvKA6 ins satopikovav VCl PE1WOOU\, ectco xat oro E),OXlOW TnI' ernituuia TnS Pozos VC/ rpOEI «at TO ieseinaio ipixooso.

H «opia Xovi,oll anocuunoe I'Q oVjlj3ov),Eurd WI' tiauiiatpo tns pa vc pOREl ttto« fJo PITOPOUOE \'Cl a)),ot:El tis OJOrporplKES oovtiiicics [})S Pozos. 0 viatpos [1js EoulOE €I'a 010- rporplK6 npovpoiuu: «at nporOOE1S p e OVl/rarES E10IK6 PEAEfllPEVCS yJQ in Poza. Tnv EIT6- PEVTl prpu, atpoi) £iXE ipae: rnv ITpOrElV6pEVll noootma OllPnrpJOKWV, n P6za ZllrllOE 6}),0 Eva mow. H p niepa ins oiuos ourn rn cpopo £iXE p ta Clnelvrnon ITOU OEV lJraV OlirF AlJjl(,)j1evn, ourE npooj3),nTlKn: «Xaipouat llOV OOV 6PEOClV ra Snuntp.or«, P6ZCl. ea rpopc Kl o)),a aopio ro nptoi. DOpE uopa VCl oJOj3ooovpc exeivo ro KOlVOUPJO j31j3),iO».

To vcyovos, 6Tl nt:EpE ntos II tioaomta nOLI £iXE OWO[J owv xopn rns CITOPKOUOE atto BPEITTlKlj anoipn, OJEVK6AVVE rnv xopia XOI'}.OI' VCl pnv unoxcoptioci 6wv n ptxpt: OpXlOC I'Cl rnv nClpaKa),o yw ),fvo axop a Snuntprax«. AIT6 EOW KOl ITEpa PITOPOUOE EUKo),a IT),EOV VCl npoypapparizEl KelBE VEupa tns xopns tns, aipoii M:EPE [JS noootntcs llOV enap couoav yw Tll owarn ins Siatpooni.

01 XC/I'),OIl rpponlOav asoun VO PE1WOOLlV Tll otailepn u)s uopo ClVOIT}:IJpWan rWII aITOOcp aicov rous OE uttiotcota. Kl ciot II Poza OpXlOC vc OOK1POZEI vees tpotpc« nOLI riruv KOI V60TlPES KQJ ITlO 8pEnTlKEs. K08E tpopa ITOU OlO),E)'C KOTl VY1C1V6. II untepa [})S rnv EITCllFovoe «TJ wpaia ITOU OlO/,Et:ES va tpa« fva noptoxa): ani VJCl utnaxot a!»

Ta ox6/,lQ UXEflKO ur rnv "POZQ [})II Kmof36Bpa» oraOJUKei El.ClrTw!:inKav KClJ II plKpfl OpXWE va OEX£[QJ non,es ClYKai'.JEs «at nOA),ouS enaivoos EITEl on hpuJ)'E rpPOUW avti VICl V),VKO. 'OXI p61'0 nral' 01 VOI'£is [})S «oteoxapromucvoi ITOV POlPOZOVWI' uazi rns naixviota O}(J(JKEOaO[]KU KUJ pc apxrrn oiouauxs: Bpaornp16rnra. a),Ao KOI II iosa II P6ZCl quuvorav Fa OWOKEOOZEl tu: wvs cpi)ovs KGl TlS OaOKO).ES rns ITCpW06rEpo aITO ttpiv.

EnIKOIVwv£i'tE fAa~i 'tou

<DpovIiou' n £vf:Jappuvon npos 10 naloi ous va pnv nepropizrrcn povcxo ow va <paEI OAO 10 qiuvnto IOU. Enrnveite 10 Ka/Jlll£xvlKcl lOU onplOupynpma, 1Q POUXCl nou 6IQP,EYEl, rov tporro nou pnzeuei to nQIxvioIQ lOU KQI W AOlITa. 'EIOl f:Ja vlw8EI 611 IOU OiV£1£ npoooxn KClI ylQ aAf.a npdvpuru £K10S uno 10 rpcvnro.

Ml'Jv unoxwpd'tE a'tl'Jv £nl9uJlia 'tou va CPO£I napanovw ana 'to KavovlKo

Movo xui J-I6vo 10 YEYOVOS 611 10 nQJoi oas znru KI clA/,O rpuvnro o£v onpuivrr (\11 10 EXfI avevxn, Mnv 10 Kav£1E opros vu vlw8£l evoxo eneion 8£AEI KI clt,t,O, cnoxcxevrcs TO «voupouVaKI», yIG nupcoervuo. P0JlnOTE tOY ncrolotpo OClS oXElIKa pE 10 00J016 pey£8os toiv uepiO(LlY TOll nQ]oIOD ous n znmote 10U Eva npnvpnpp o 61C1Ipo<pns_ A<pOD OIYOUP£lH£lIE 611 10 TIQloi OOS r<paYE upxctd, EEnynoH' IOU ouvtouo TOUS A6yous yIQ IOUS onoious OEV npenei VCl <paEI nupnndvco, orpou TO i610 riVQI nOAU J-IIKPO vru va TOUS vvopiz ei.

Ml'Jv 'to KEPVO'tE Alxou6lie; o'tav Elval avaO"ta'twfA£vo

Av lOU OiV£1£ tcxtncd /,IXOUOIES vro VCl 10 KclV£TE va vuooei KUAul£pa OWV eiVQI aya01Q1WPEVO, E1VQI nOAU mflcvo va f:J£0JpnOEI TO qiovnro onVQI08ITjlClTlKll ani ylQ oro pcmxn rpoxpn.

Ml'Jv 'tou £nI'tpinuE 'taK'tIKo va 'tPW£1 EVW pAin£1 'tI'JAEopaal'J

Anorpuvrrr va pa8£1£ 010 ncrSi ous va ouoxerlzc: TO rpuvnto jlE rnv mAE6pClOIT. KQI EIl£16fl 01 tnt,£OIltIKES Siorpnuioris pus ~op~apoizouv 6IQPKWS jlE pnvoputo nou EXOUV oxeon pr 10 qxivn- 16, o£v Sa ntcv Ka86Aou uoxnpn lora va nepiopioere TOV xpovo mAE8Eaons lOU nuiorou oas.

'O-rav AtE. «OX.» unEPl3oA.Ktl GUXVtl

TI JTPEJT£I va KOV£T£

H MEn «ox» ~piOKE1Ql o tnv nporn B£on cvuueoo on'; liEns fWD xpn01f10nOlOUY W VI1TIlO, ylQ TOV on/,OUOWTO },oyo o n eivur n t,E~n no» xpnmponorcircr ouxvotrpo ana TODS voveis, EivQI YVWOTO on TO VI1nlQ ouvndizouv va pnuivoov pcoc, nCIVW xcn xutt» uno npdvpcto xrn uepn nou 6£v npensi. EiVQl rrrions YVWOTO 011 101E 01 YOVEi5 nvtnrroxpfvovtct jlE tva "'OXl' Mnv TO TIlUV£lS'», «Oxi! Mnv TO UVOiYElS!» 11 "'OXI jlnv TO KllVElS lIUTl)I» 0 Kat.UIEpOS tporros viu va E/"an(;)O£Tf tn ouxvorrnu fiE mv anoia TO n016i ous EEOTOflizEI TO «6XI», r1VOl va nrpropiorr» lIS fDKOlpirs ton va TO KaVEL Anro prropr irr vu TO Kavn£ unoCPEUYOVWS 115 £PW1I10f15 nou n onuvrnon lOUS eivcn «val» n «OX!», KaBws xtn fiE 10 va pnv TO rrnipvctr navIOTE 010 copcpo 6nOTE I,EEI «6xI» OE xun nou TOU z nrutc.

Avvo£icn£ 'ta «OXI» 'tOU nalSlou aat;

Av 6EY eiotr oivoupoi n EYVOEi orov f.E£! «OXl», Dn08EoH: on OUTO nOD npuvuu n cvvoci eivtn «vci». Av vro nOpa6EIYflo npovprm 6fV BD.£1 TOV xupo TOV onoio apvnfinkt , 6EV 8a lOV nope: OWV TOU TOV npooqieperc. Llya-mya 80 jla8£1E vu EEXWpizETE nCHE 01' O/llltJEIQ EVVOEi «OXl»,

biv£'ti eeu n£plaao't£PI'J npoaoxrl Via 'ta «vei», napa Via 'ta «exr»

To n0l6i ous 8a lIa8El va I.EEl «VQ1» uv onere KODva kurctprmxc TO K£cpaAl xui onOTE I.f£l «VQ]» xallOYEMlTE xor ro EnQlVElLE, AV1l6pclTE Hetncd, Myovws xcn ouv: «Tt wpaia nou cines "vQ]"», n «110AU xdpnxc nou unuvmoes "val" otuv OE protnor n eria OOD»,

Mc:i9ui eeu va li£1 «vam

Ta n0l6la nOD £XOUV l1A!Kia jlEyUAUTEpll uno IPIWV xpOVWV, unopouv va pu80uv va }.£VE «val» UV lOUS TO 6£IEEl xdrroios. DElL£ 010 ncrfii ous OIl 8£AEIE va n£l «VQl». 'OWV 10 KU"El, enrnveotc 10 p£ MylO onos «Ti opopqio nOD eivm va Of aKOUW va AeS "val"» n: «Tloz.u pou dpcoc EI01 onros cines 10 "VOl"». Enerro nEiLE lOU: «Oo OOD zntnoro va xdveis KQn vro pevo Kal 8eAw va pOU ncis "VOl" nprv npoAa~w va uetpnoro os 10 nEvIE», Av TO nci, neue TOll n KCIT(ITIAIlKTlK6 nou nrov 10 «VClI» TOU. E~aOKl1BriTr nevtr qiopes tnv npcpo cni ncvrc npcprs KQl 8a EXEIE tva nutfii ue nOleu IIlO BETIKr1 onion ana nplY.

rvwpicn£ 'tOY xapaK'trlpa eeu nalSlou aat;

Av sEpnE KaleQ 115 uvuvxes KOl l1S EIIl8ujliES IOU I10l01OU ous. 8u prropeite va eiote oivoupot nOTE TO «OXl» lOD onuuivei npdvucn OX] xcn JIOlr otnv npovpcnxornro onpuiva VOl n KaT! a))\o.

Na aKicp'tEcn£ nplv 'tou li1:£ «Oxm

AnocpEUYETE va '·£IE «OXl» 010 nuioi oas uv 6EV oas vordz ci npuvpc nxd av KaVE! KaT! n cv orv 10 KaVE!,

ACPrlV£'t£ 'to nalSi aat; va li£1 «exi»

Ilopoxo nou npEJIEl BeBOla va KaVE! uuro nou eocis 8eAnE (n £XEU: uvdvxn) va KaYEl, TO n0l6i cos Siatnpei TO 61Kaiwpa va nei «OX]». Av IOU Znn10QTE va KavEl xutt xcn n unuvrnon TOU 1110V apVTITIKr1, E~nyn01E TOU my KOTa01QOn, I1EiTE Y]Q rrcpdoervpu: «3EPW nws OEV BrAns va paZEtjJEls tis p novies oou, af,Aa av xdveis aUTO nou OOD z nrdro, pEla unopeis va KQVElS aUTO rrou 8EAEIS EOU», 'Errn 10 II0l6i ous KUTaAa~aivfl 611 uxououre aUTO nou ocs cine KQl o n OiVElE rrpoooxn 010 ouvcrofinpcrd TOU, ncpoxo nOD 6EV naUETE va EiOTC TO uqieVllKO.

n£plopia't£ 'tIC; £pw'trla£lC; nou 01 anav'tl1a£lt; 'tOUC; £ivai «vam q «OX!» Arroqieuvctc £PWTr10£IS nou 6ivOllV ow n0l6i ous tnv euxoipiu va anaVTr10£1 pE «OXl». Ire nupcficrvpc, pWTr1mE TO nooo xupo 8E/\EI, OXl av BD,El xupo. Av 8D,ETC va pnEl 010 aUTOKivnto, pnv TO PWIUTf: «8D.flS va unouue OTO nutoxivnro.. DEilE TOU: «Esc. pnuivouue OTO aDTOKivTITo», xu: KC!VIE TO,.

Av'tIKa'tacnrlcn£ 'to «exr» aat; ... £ KcI'tl cillo

Mnopcire vic nupoccivuc va AETf «LWPC!W», uvti vic «OXl», onOLE TO n016i ous KaVEl xuu nou 6EV BDnE vc KaVE],

TI Bev JTPEJT£I va KOV£'t£

Alla~1:£ 't1'J au ... n£plcpopa 'tou nalSlou aat;

!\1lQ xut covnucos OWV I.£T£ OTO ncroi ous «OXl» TO kuverc cnciSn Be/H£ va otupo rrioer xunorc ouvxexprprvn oupriepxpopo. pU8£1£ TOU plO u),/·,n ouprrepnpopd vrc va aV11KaWmr1- Ofl excivn nou OTOPUlilOOTE, LE otrvpn Ou6ETEpn, rnuotr TO uno TO xcp: K01 ncitc lOU: «'EAa f6w, OE nupuxcxro». E~aoKll8rilE Il£VT£ qiopes tnv npepu, au~avovTOS orvd-oivd tnv cnoOTaOIl cvcpcoo OE OUS KOI TO n016i oas OWl' TOll /.elE ,<Ef,a E6w, O£ ncpoxcxco», oorrou va 10 KawcpEp£1f va EPXElOl Of ocs uno tnv aAf,1l dxpn TOU 6WjlOTiou.

Ml'Jv y£Aa't£ o'tav aae; anav'ta 1'£ «OX!» Kal ... Ilv 'to £v9appuv£'t£ va XPl'Jall'0nol£l 'til li~1l

ME TO va YfAcnE ri va 6ivElr npoooxn ornv unrpBOAlKr1 xpnon TOU «OXl» EK fltpous ron IlQI- 610U ocs, TO jlOVO nou xutnqiepvcte eivur va TO Ev8appuv£1f va TO xpnoruonorci uxopn 1110 nOAu, ylQ va oas npoxuxeos: rn oUyKEKplptvn cvtiopcon.

Ml'Jv 9U",wvu£

Mnv ~EXVQIE on W OTQ61O TOU «OXl» eivci CPU010AOYIKO Y]Q 10 aVOITTDOOOPEVO n0l6i ous KQl

Drav ),££,1 «c)XJ» vnl;'p/3oAlKcI (JVXVG 103

on (J1)VWPO 80 nrpcocr. 0 8up6s tJCl eppnveutr! uno 10 nQloi ous W5 rrpoooxn non TOU oiv£I£ £n£lor\ A££1 «OXI» KCli n rrpoooxn, puz i pE InV £Eouoia nOD TOU oiv£1 aUTl1 cnovo ous, eivcu OKpl !3(~S curo ITOU 8D,£1.

'Orov nai~£1

pe "'[0 cpay'1"'[o -':OU

Nt.Bav, 0 apVrrCIKOC;

o Neulav L.f:).pm. EiKO(]J f.JllVWV, eixe pw avonnuevn ),t(n, I10V 17rav J1 Al)·orcpo aYCInIlp cvn )'JCI TOVS )'ov<is rou: «OXI>'. Encloil 0 jllKpOS NeIfICIv CII1CIVwum: OE KelBE cpcotnon new rou ['KCIVCIV pe rnv iiiu: CIU[I) ilel;n, 01 yovcfs rou apxuiav VCI QvnOUXOuv )'W [IS nVCUpCI[]KES rou IKaVOm[Cs. «Ma tinou: ci))j(J OCV unopei» VCI nos CKIOS (WO "OXI ";: PWroUOCIv rov )"10 rous, naipvovias mv io:« otcpcoumn aruivrnon.

'Etoi a KUPJOS KCIJ n «opia L.Ei,PJTJ ttpocnuiitnocv I/a eI,arrwoou\, []] auxv6rnw p e WI' onoia xpnonionounioav 01 ibtcn rnv ilt'l;n «6XI», yw VCI oouv av Kan rt:'wlO Ha cnnpeaze Ka(0)ou TO ),£1;1),6ylO TOV NciHav. Avr/ vc }t'l'I: orov ylO rous «Oxt, 6xI ttopa», otiou: analrOllac eFQ ptnasoto, rou .€}£)"ov: «Nat, uttopcis va rpas eva JlnIOK6w I]())IS [£:),£'](;)0£15 to j3pCIolv6 uou». Il apo/.c. nou omv n pavp atncomui n cuuivtnan auril OCV niav rpUOIKO napa [F(J cTuYKa).uJlPcm «OXI», 0 JlIKp6s enau»: vo avtiiipa opvntu:a. Avr. VI auro, ricpiurve Dll(JPOVC[]Kc1 wus vovei« wu va mplJOOUV ml' UllcJoxcon [ODS «at tttipr: iva PfTlOK{)[o apeOIJ.)S p6),15 rCi.£1IJ.Jac TO j3paolvo rou,

Kailtas 01 voveis roD d},).a[av ra «OXI» WVS pc «val», 0 Neinav apxtor va xpncJJpoI1cIJ£i KI avros ncpioootrpo W «VUI» KCJJ KelBc tpopi: etocnpanc xo pove).«, a)'Ka/,iCs sat cnaivoos and rous Ka[EUxapJOrnpt'I'ODS vovcis, «2:' cuxapiouo I10U <iI1CS "vnz " ot av at: pcornoa OF MI£J,t:s va Kavus uriavto», roo D.cvc Il p ntrpa roo. 'Htav XClPOUPfVOI ttou 0 YIO<; [(JUS pciiove [J) ooxv6rnw rwv «6xI» roo Clvd;'.oya ue toos ettaivoos nov ot:XelWV tirav t'/,q'c «vat»,

o KVPIOS KQJ n «opia Et),pUJ npoonaiinoav axout: va nrpiopioouv [IS t:PWTIjOE'lS nou ananOlJaaV anavtnon «val» il «(Jxl». A vii va rov pC,)[()[)V av n86.c Kc1[] 1'(1 rues pf [0 rpa ynreS WO, roo C),cVav: «8D.CIS xouo pIJ),OU, IJ yoila,'», 0 Nedlav, cuoldHcws, Old/lfVE eva anci ra OUU. OJ npoonaneies autcs ntav CIj3/,aj3£is «at, oruas anoticixtn«c, ClllWXIlJlEVCS aaonapCS va []8aO£lJU()OV 01 )'ov£is rnv aovtnucotnra wu )'100 rous. L.Uvropa oro UllJ[]KO rwv L.Opru op xtoe vc etuxpatei Eva nO/l,u tuo HC[JKel K}.ipa,

n UPIc eva nQloi nt,IKias evos, 000 n IPHi/V xpovrov, npooueotc rpo vnro nOD va u nv TOU «peo ei KClI 1000: o nvuro ios novncos! <DClymu ITClvw0, 010 xrpiu (lQS, om XEplC! IOD xu: mElCIvorara oro nrir o p o KOl at: 61.0 10 TPClITEZI. 'Otuv TO nUloi oas UPXiZEI va nu iZEI jlE TO qio vnto rou OVIi vc 10 BclZ£1 010 016jlO TOU, TO 1110 rnnuvo eivui va cxr: T£I.,fIWOEI puz i 100, £iIE unopri vu TO £K<PPUO£I jl£ /,6YIQ eirE oxi. AnopClKp0VfTE nuvrote TO <paYIllo OpEOWS pO/.IS O£ieEI oH'ltJEon vu TO PETClfPftt'EI O£ 6n1,0 r\ ncrxviot. cxopn KI ClV OEV £XEI XOP1C10£1. 'FEll Au paAEI o n ro rp ovnto civo i ylO va 10 TP(D£I xo i 6xI yw vo n o iZEI uozi TOU,

Ml'Jv nall;E't£ £ade; 01 10101 JJE 'to cpayl'J'to aae;

Av 10 rrcudi ous O£l va rrctzrrr p£ 10 rnpouvi KClI 10 rndro OClS, cxopn KI av TO K(!VETE ClO\lvoiofinrc. Hu Dn08£0£1 on cnrrpenerct va TO KaV£] KI £KrlVO,

npO£'tOIJJaO"l:Ei'tE

Tin vu P£](DO£Tf TIS mucvorrncs novrxou, K6B£H: TO qiuvnro TOO noro ro» OClS Of PIKpU KOpuutu xro. £uKoAa orov X£IPIOPO KQI U10 puonuo.

Kpa'tO'tE aK£UI} YEJJO'ta cpayl'J'to JJaKplO 'tou

AITOpaKpUV£Tf TO nru xvrdidpnco Vr\ITIl) cos uno TOV IT£1paOjlO VO QVClKQIEljJfl KQI VCl xuor: <poyma jlOVO KOI jlOVO rnflor\ IOU <poiVE:10! OlaUKfOClOTlKO,

6100~'tE 0"1:0 naloi aae; KaAoue; 'tponOUf; a'to 'tpanil;1 a£ xpovo oUo£'t£pO, EK'tOe; y£uJJ01:WV

To nuio i oas nprrm VQ pa8EI 10 nws nrprurverc ono excivo vu oupn eprrpcperm Of eonnropro Clt,f,a KQI OTO onin. jl1ClS KCll 01 KaAoi Ip61101 Scv eivui ejl<puTO avtJpwl1lVO XapClKInplOnKO, To KCl/.0I£pO rival VQ TO olocioK£T£ orcv OEV Kci8EClTE 010 tpunczr. Mnopenr ylQ napao£IYllCl va nntzrrr ouxvo u az i IOU «cormropro», onou p nopcit e VQ TaU 6£iXV£T£ rno s vo xpnorponorei TO Komal,l, ntos va pnv Q<Pr\V£l 10 cpuvnro VQ TOO ne<pIEI uno TOV OiOKO, va pnv BalEl rc X£PICl TOu 010 rnuro TOu, vc oas /,££1 orov TrfcElWV£1 KCll TO A01l1cl. Av TO nmoi OCiS eivcn jlIKp6I£PO cno OUO xpovov, nEIT£ TOU: «TI£s pOD: 'T£/I,riUloa" KI cncuo pnopeis VCl Km£!3fls Qn6 rnv Kap£K),Q xu: vc nas va noiEfIS». Av civcn o no IplWV EWS n£VI£ XPOVWV, IT£iI£ IOU: «M61·.]s XIDnnO£1 TO PO/,Ol, pnopeis vu unKw8£is uno TO tpcnezr. DES pou orov 80 IEf,£lWO£IS, vio va napUl ro l1IC!TO (lOU».

Orav naizc, pc 10 <paynn) roo lOS

MIAci't£ eno nal6i aoe; ~ao KaGnal eno 'tpanil;1

Av onznrdrr puz i TOU, 6ev TO ovovxcz erc va [.lp£1 0/",OU5 IPOITOUS vc Ipa[.lnE£1 nuvoi TOU tnv npo oox n Gas, onois 10 ITQlxvi61 p£ 10 <jlllYI116.

H ~ov~iva tns OIK~YCVCIQS AaVYKVcp rnv capa rov [3paBlvou t'POIGZ£ rr£pwoorcpo p e OXOAIKIl aitioooo rnv wpa rov uaiuuuito« roiv r£xv1KWV, napa ue «ooziva. am) tou: riou 0 NIK, rpIWV cubv. aoxtoe va naoaseirpr, uc ipovnio rnv tteptoxii yVpIJ.) atto TO ttuuo TOt! teat vc rpnJV£J o[J~nrror£ fiE'v £pHhz£ rovs YI'l)(Jr1Kovs TOV Ka}.VK£S. 01 yovL'is WV. anOJGOpEVO] ano [(J rrCIlXVIOW rov YIOV rovs, ttpocttabonoav va TOV ato p atnooov p e uuove«: «Mtiv naiZ£JS ue TO cpaynr6 ooo!»

~~6]IIl K(JJ ueia [J1V ann),li tns untepas rov: «Av Eavatiaitris aK6]Ia pia qiop« pE' t o ]Imz£ltla aov, Ha oc Karfj3cio6J ano TO tporu:zi!», 0 NIK l5£v otapamor [JS npoonancu's rov va neta [Q ]1mztAw TOV oro nottipi ]1£ ro yoJw. Ouz£ KUl 01 t;vAn's E'rp£pav KO},UrLpa attotc),E'ajlaw. 0 NIK £faKO),OVeova£ va tptbc: uovaxa jI£pIKE'S unoinaes, KI enetta f£KIVOlJ(Tt' vo taizei fI£ ro Vrr6AOlJIO ipavtito rov ta xovuvotepa qnnt),

'Etai },om6v 0 KVplOS x at n xopia AavYKv£p arrocpaawav va napasosooecnsv OT£vci ro v N1K ylO va 150vv tune xoptaive. Ilpoocxav note epxotav Il otivun rrov fa nwxvll5}(iplKa uatia sat xepta rov apxioav va ipaxvouv )IIa Ko/VOVPlO npavuaia vc Kcivouv pc TIS naiaics ri ra qiaoosasia rov «a, anouaxpuvav ypIJyopa-ypliyopa TO n uito rn». H urnrpa TOD ou'f}E'ts cttions Afya Acnra Kciec jlE'pa y/O va rov paeCI vc IlCU «rE'J.CIWaa», orcv nedf va 156lCfE'l OI1]1aol ou Scv neivotio« oili,o.

01 yovcis rov NIK cvuooav rpopepli avatccnupton p eta atto tpets c[3150]1a&5 arrouoias rwv «epvo»: iexvns» atto tpavmo oto tpattezi. Mia uepa oiuos, 0 NIK anotptunoc va OOKIpaoet vc naoaseiipr: TO tpnrtezop aviir.o p c noopc atto KaAa]1rr6KI. EVWX6)S 01 vovds IOU cixav lil5n anoipaoioet rov KaWJVa nou Ha ioxue oe tetoies ttepttttcooeis «at rov l'(nVl10av I1pcfIa arov ylO rous: «Otiou: ta KavCIS xaha, ea npetia ve ra «atiapizets», A vti va roo tpcovaiouv, TOV cKavav pia cnil5£It;n rou TI £VVOOl)Oav.

'Onotc 0 NIK avaYKaz6rav va Kaeapizt:1 povos roo 6, [J eixe Kav£I, 01 vov£is roll Of V WV iBlvav WI' napauncot) ttpoooxii. llcv rou ttnpt: napa tpia [3paolQ pCXPI va net yw nptbin rp~PG: «Teseicoaa», 0 uixpos avaKa).vl/Jf 6TI Il Ut;n aurn zirav paVIKn: 01 yovds rov WI' veutoav cpI)lla xat aVKa)dE's xat rou eitiav: «Mrrpa[3o rrou cines "rt}lflwaa". NIK. Ttopa noo rO.£lwo£S Xomov pc to qiavtno OOV, uttopcis va rras va ttaiiets ue ia ipoomvcxto GOU».

?J.6K)'I1P~ 11, OIKOYE'W;W <'VI wac attiotentn avaxotup nm nov prtopotioc nia va avzma )'W r~ ttooo cooaia etpcove 0 NIK KaI 6X1 yw TO ttooo xataotpoonra aVfIrrfplcpfp6rav uw tp avnro rou, Ta [3pa011'G Y£lJpara rous <'Vlvav IT/O oovtopa, aA/la «ai mo eoxapiota otto note.

T. npene: va KOVETE

EnalVElU 'to o'tav EnloEIKvUEI awenoue; 'tponoue; enl1 olapKEla 'tau YEufJa'tOC; 'Oriote TO !lQl6i OOS 6E\, !lOiZ£I ue 10 <jJuyml) lOU ow IPOllEZ!, I.tyETE IOU nooo 005 apED£! 0 IPllnOS nou IpWEI. Mnoprirr YIO ITOpcioElypa vo TOU ntite: d1o),u copuic IPWS LOV cpuxci j.lE TO rnpouvi», n: «Mnpdpo nou mMy£1s to puxnpovio vupro uno 10 l1lpOUVI oou, onros oou t6£1~0» .

Kciv'tE 'to nalxvi61 fJE 'to cpaYI)'to va fJl1v cpav'tcil;EI 61aaKE6aeniKo

Av TO ncifii oos ncpopei evuv xcvovo nou eXE1£ nponvouuevcos ouzntnoei uozl IOU. neire TOU notes 80 eiVQI 01 oovermcs, ero: WOlf va lOU orr06riEn£ on W ITQlXViOI j.lf 10 ocvnro O£V £IVQI on06£KIIl ouunepupopd. I1eiTE, Y]Q nupcfiervpn: «Aunupcn nou t[.la/,£, 10 X£PIO OOU PEOO OWV noupc, Trope. trppu 10 rpnvnto».

PW'tcln 'to nOl6i aae; av 'tEAEiwaE, fJoA1e; apxiaEI va nail;EI IJE 'to cpaYIl'to 'tau Mnv nnOt1£lE1£ cutopcto on 10 rrQloi oos nuizrr j.lE LO ocvnto TOU p ovo xo: povo Err£lofI eX£1 opccn ylU oKavwi,I£S. Pcotnote LO vic nupodervpu Y]QTi rrctzei pe TO specs TOU, £101 vu LOU OWOElE rnv euxcnpic va OUS £crryno£! tnv ouunrpnpopu lOU (ov [.lE[.lQla [.lpiOKEWI O£ n/,IKio nou vo pnopri va j.lli:ci).

T. 6EV npene» va Kc1VETE

Ml'Jv XciVE'tE 'tI'JV 'lJuxpallJia aae;

AKOj.lO KQl av aY0\,oKl£IT£ ErrElon TO nrnoi OOS xcpup iz et 10 qiavnto IOU. ° 8up6s ous ioros vc eivrn exeivo OKpI[.lWS TO KOpUKEllj.lU riou 80 iIti£I,£. To nm61ci npooxoxu ns n/dKias nnozntouv tn 6uvopn va ennpsoooov lOV K60po vupro LOllS (vic Kut,6 n viu KOK6). Mnv enrrpr- 1)jE1£ OLO noixvior j.l£ 10 qiuvnto va vive: tponos ylQ va orprxpci nuvco IOU tnv rrpocoxn oas. AyVOl101£ TO ITOlxvi61 p£ 10 <jJoyml'l 600 6EV e1VOl KUTaOlpocpIK6, 010 PETPO rrou pnopei vu vivrt unofiexro ow rpcnezr.

Ml'Jv unoxwpEi'tE

Av 10 rrQloi oas npEIT£I va nf,npwoE! TO tipnpu IOU rrQJxvI610U pE TO rpo vnto TOll, pnv unoxropeite, cxopn K! av oupi"lciz£1. MciflElE TOU CnI K08e rpopo ITOU qmdxvete evov xcvovc, TO evvosite.

IO() Onn' noi7fl j1£ TO (pavnr6 rov

Orav naiz£J p£ W ,!,aynr<i rou 107

108 Owv npoonoiriun 6[1 xpttct uottotei "nAa

Orav npoonoicitat 0[1 xpnoiuonoiei onsa 109

'O"tOV npOanOI£I-[OI 0"[1 xpncnporroref onAo

nOPOa£IYpO, p nopeltc va wu neits: «0 xuvovos civet on <p£popaOTE KOAO orous av8pwnous, vic VO WDS aei~OUPE on VOJCIz6poaI£ yl ODIOUS. To vo TOUS OnPOa£llOUP£ j1£ onzo , OK0)10 KI 0\' EivQJ qn:uuKo, oncvopeuerot, YIOTi TOUS KavEI va orrvcxomouvrrn KO! va <p°BOUVTQ]» .

n ol,/,£s papobEs xrn fToI),oi )1fTapnObEs nupcnovrouvtci vio TO vevovos on 10 j1IKPO ncnoru TOUS, IblQiH:pa ov npoxenct yIQ cvoprc, TPEi,oivoVTClI vu pctorpenouv OE on/.a Ko8£ aVTlKEi)1EVO nou ayyizouv, ana 10 j1l1UlHOUVIQ WS 10 xuporu. ouxvu )1lpOU)1EVO OUTO nou Bi,Errouv ornv t nzcopuon. (To o vopro mnp£070VTOI Of )1CYO),Ul£pO Bo8po urro m Bia ornv m/,Eopoon urr ' 600 '[Q xopitoru ). To )1IKPO rrOlolci o£v ErrEcEpycizovTQI TIS nxnporpopies pE: TOY tporro fTOU TO xdvouv 01 £vn/,IKEs, Ol)1E KOI olOBEWUV tnv ixovornto va aElOt.oyouv UlH6 nou B)..fI10UV.

'EXEI ncpornpnaci rrws TO rralolci npooxoxixns nAIKias ow o no io oivO\'101 o n Xu KO! ci/,/,a j3iQla norxvioro ncpouotozouv neprooorcpo Em8E1IKll ouunepnpopo on' 6,11 10 nQlolci rrou nupcxoxouuouv onAo mi,fOrrnKo npovpcuputu )1E Bio:c neprexopevo.: 'O[IWS 01 epeuvcs faEIEov 611 orov TO I1moi <pTC10EI or nv nxrxlu TW\, TplWV £TWV, !.IIPEiTQI xurrorov rrou BI,tnEI otnv m/,Eopoon TO ialO npouuuo )1E KurrolO I1poY!l01lK6 npoocono.: Ta arrOIEf,£opOTQ T(')Y EPEUVWV oxenxo pE ns £mopaoEls tns nopnxoxouunons Bialulv OKJ1YWV ornv tnz.eopuon £ivol oro Gcpo: To rrcroi !laBaiv£1 veous rponous EITI8ETlKnS ouunrpupopus xcn £EciYEl OU)1n£priouorc OXE1IKCi p£ 10 cv n El118E1IK6InIO eo TOU uuoqiepr: 10 ernfiupnro unotexeouo.

To rrmai rrou Bi.tn£1 tnscormxous xupoxtriprs vo nuipvouv OlHO ITOU fJD,ouv xpn01ponorcovtus onxc. eX£1 ITfPIOQ(lT£P£S rufiovorntes vn !l1!lJ18Ei TIS rrpC\Efls TUlV xupcxnipov uutrov, 01 voveis nou OyvOODV n evxpivouv mv xpnon orrf,(,)v ana TO rrQ]alci IOUS n nou nupouordzouv 01 i0101 Biam OUI.ll1EPl<POpO OIT01£1,06v uupuoejvucro npos p ipnon ylQ TO ncnord TOU5. Ano tnv ci).),n, 01 voveis nou !loBolvouv ow rrOlOla TOUS vo l.UVOUV W ITpOB1Jlputd TOUS pe pn j3iQlo tpono KQI rrou TO £IT01VOUV ma8Epc\ onotr BpioKouv eipnvrxes j,DOE15, lQ f:lon80uv vc !lflWOOUV TIlV ETIl8ETlKOTmci TOUS.'

Tt ' aUTO, OV 10 nQ10i ous }l£1QTptITEl TIS tnvcvrres TOU nc rutcs OC prxpo nrpiorpoqiu, !lnv rrOVIKoB),nB£iTf. 06TC O!lWS npenei vo OYVOilO£TE TO <pOVTOOTlKO auro ntuxviSr IOU. Mo.Bn£ TOU TO onpuvuxo !lc\8npo OU OK0!ln KQI TO vo npOOfTOI£iTOI xonoros OU xove: KOKO OE xdrrorov (11\1\0, prropci 1'0 rrAnY6)Ofl 10 0I08npow TOU <1)').ou. Mnv [EXVQT£ note on n oupnrpirpopu tcov rvnzixrov non BpioKOVTOI Of orevorcpn oxeon pe 10 rroloi t:lVQI exeivn nou TO nupoxrvei vu OUprrEPI<pep£TQI pe Ka/.,ooUvn n !I£ oxxnpotmu. TIPOO£X£Tf novrorr Tl AETE KQI TI Ko.VEn:, Ko8ws KOI 10 IT600 «EKpnK1IKci» uvuoputr , £TOI WOTC va !lnOprOETE vc )1npIOO£Tf rnv 0PE~1l TOU nuioiou OOS ylQ Blow norxvidr.

Na aKicpuau naV'to't£ nplv "lIlqauE

Xpnorponoreire 10ylO KOI TOVO <pwvns T£IOIO rrou vo !lnv ous ncipczn VO Errova),a~EI TO nQlbl ous. Av vic nopoo eivpu ncpupci xonorov xnvovc. cvri vc IO orr£I),no£T£ (uxop« KOI OOTEICUOllfVOl) on 80 IOU oncocre TO KE<pci/d ov OEV orcpouiocr, ncire LOU npepc: «Auncprn rrou OEV uncxouoes otov KOVOVO ylO TO Ij!£U1IKa on).«. 0 xcvovus £iVOI: "<f>fp6pOOl£ KU/,O 010US a/,l,OUS KQI note a£Y Ko.VOUPC KOKO OE xcvsvc, OUTE ow Ij!t!lata"».

AivEU 'to Kalo napaOEIYJ.la

To nproto KQI on!l0vTIKOT£PO nporuno ylO TO nQlai OOS elote eocis 01 iOl01. Av TO OKOUTC, 10 oYKa/,lcizfTf, TOU znrore ouvvcopn xui TO Otj3COlL eo !la8EI KI EKelVO vo oupnepioepercr pe ncpouoio tporro.

MaGnE va diyxUE 'tOY GuJ.lo aat;

Auto nou ITpOKaA£i tnv «tKpn~J1» 010 rrQloi aEV eivrn O]a<popETlKO uno exelvo nou tnv npoKa),ei OWY EVn},JKo: 8uj1os nou aEV unopel vo EAtY~E]' Nu ib£ OTO\' couro OOS: «Exrtizto VO nupro auEnon, £I,nizw vo pnv tXEI KIVI10n 0 apO!lOS, £Arriz(ll vo pOU KOV£! cxoun 10 uvcnnpcvo pou <pOPEpO» KOI ODTW Ka8' £~ns. Av O!lWS KO!llci uno 1IS euxes cores acv npovuuronom- 8fl, pnv E~oypIW8£iT£. Arompnote rnv lj!uxpol!lia ocs KOI aW01£ ow rrOlai OOS tva rrovioxupo rrapoaclypo Sictnpnons curoexevxou OWV 10 npuvpru« aEV rrnyaivouv onois 80 BO,op£.

TI ttpene» va KOVETE

MaGni eeu va auvalaGavnal 'tout; aAAout;

Av bein: IO nrnfii ocs va npOOrrOlCITQI on EITlTie£TQ] OE Ko.I1010V o.A{,O !I' Eva !V£tHlKO OITAO n !IE xunoio 01\).0 cvnxeiuevo, B£wpnOIE tn ouvpn OUTn K01o.AAn).,n yIQ OlbOOKOj,io. PWTllOTE TO ntos fla 0108avowv OV TOV nupoBoAOUOE xcnoios PI' Eva IJ:Ji:UTiKO onAo. TIeiTE TOU: «Tu 6n),a KOVOUV xcxo OTOUS cvfipronous. IIcos 8a £vlw8£s £OU cv xunoios £KOV£ on Of rrupojioxei; Eyw novros afV 80 n8£Ao va tpopnfro OUTC KOI vc xdvoi KOKO Of xuvevuv. Eznizr» TO ialO vc 8£),£IS KI £OD».

EvGapPuvEn 'tl'l CJUvEpyaaia eno nalxviol

To rrQlolci nou p08aivouv vc onaAa!ll3civouv TIS xcrcoxeues, rn poipoord }lE o.AAous KOI TIS ennnpoupeves crro £vnidK£s KOIVWVIK£S ouvuvuorpoqics. exouv AlyoTEp£s euxcipies VO KOTO<puyouv 01' BiQlo rrorxviorc vic va alaOKEOo.OOUV tnv nj..n~n IOUS, Errrnveite to nOlai ous OWV KOVfl KOl\n rrapeu j11' TO 0),1.0 rrQlalo. 010 rro rxvidr, WaIE VO KOIo/.aB£1 on evxpivete TO npepu KQ] EUY£VIKO nutxvffiic. Llcire IOU: "TIo/,u !IOU cpeoei £TOI nou KOV£T£ KOAn nnpcc KOl ciorc EUYEVIKoi 0 eves !I£ TOV al,Aov KUI POIPOZEOTf TO rruixviom OOS».

eian Evav Kavova nou Ga unayopEuEI O'tl npinEI va vOlai;oj.laa'tE Via 'tout; aU~ur; Av TO 1l00ai ous ITopOUOIciz£1 BiOIl1 oupnrpupopd, fltOTf TOU evov xuvovu nou 80 cCKa8apiZ£I n enrrpcnrrcn KOI 11 o£v EI1ITprITfIOI VO KOVfl OXEIIKa !If TO no rxvio: j1£ lj!fUTIKa oni,o. Iro

Anayop£uau 'tIC; pial£e; £KnOJ.lnte; CJ't'lV 't'lA£opaa'l Ka9we; Kal 'ta piala 'lA£K'tpOVIKa nalxviSla

'Ex£1 allooelxr£l ITEPO uno KuElr ajJ(plj301.iu 6n tu nUlolu npooxoxixns n)\IKias opsoxovtcr OW va PIPOUVWI. flo)),u nUlo:a EXOUV rpuuucuotei uno KAuHOIES xcporc ITOU Soxipcouv ndvo TOUS 01 ouvtporpoi 10US OW ncrxvior. M lCl epeuvo nou ,'yIV£ OlOV Kovudd EO£I~£ on n fITIfl£TlKn oUPIT£PlCPOpO HLlV rrOlolwv nupouoiuor onp ovrucn all~nan Suo XpOVlQ orpotoo nporronpae n tnxcopuon omv rroAn 1OUS,' Tooo n ioxupn rconon !-,£ xunorov tnxeorrrrxo xcpuxtnpu 600 KUI n niorn on 01 Kaw01uo£IS nou j3i,Enouv amy mxcopoon ovtnnoxpivoVWI ornv npcvuo nxotnro ouvocovrct orevd p£ t nv au~non tns £ITI8£(]KnS oounepupopds 1WV DUlOIWV,'

Eivo r urrupo itrrro va yVWpiZEU: ncvrots 11 napaKo;'.oufl£i TO ncio i ous ornv m/,e6paon KQ] n fi80us rrruxvioi« nuizm, M£IWOl£ t nv nooo nuu tns 13105 ornv orroiu £KTifl£wI TO nGIoi OGS ElETOVTGS EVUV xuvovc nou fla KG80piz£1 n pnopei VG O£I xrn 11 doous nf,£KlpOVIKO nuixviOlQ prropei VG nGi~£I, KG8ws KClI t n OlapK£la nou 8G emrpenetoi VG j3),en£1 tnxeopuon KGI VG rruiz ei noixvidru. Ava),aj3nf eoeis TO rnxexovtpo). KGI TOV Sicxorrtn exxfvnons TOU UITOf.OYI- 0111. 'EI01 flG xpcmoctc rn j3ia puxpio uno 10 oriin ous xcn Gn6 m qiovro oic TOU rrcnorou ous.

T. 6EV ttpettet va KOVETE

Ml)v 'to x'tunaul

'000 £vtOVOS KQI av eivcn ° ncrpnnuos va pi~ne ).I£pIKES ~Ul\1£S 010 ncndi OGS ylU VU «/,OYIK£UT£i» n ylQ va «TOU 0610£1£ Eva pa8npa», uvnoruflritr; Ilupoxo nou unopei va 8upwoft£ xcu VG CPOl3nEl£ITE av 10 lImoi oas OIQOXiOfl TOV op6po xropis tnv aona ous, pe to va TO O£ip£1E ouv Trucopic , TOn !-,EwoioE1E to £~ns pnvnpu: Eyw pnopro va Of xtonuco, £011 O[lWS lirv p nopcis va xtunus euevu, OUl£ xu: xovevov UAAOV. Tnpeits ncvtote Ulna nou xnpuoorte, To ~u/,o TOU pa8aivel ou unopei xcveis va XTUITU TOUS GAAOUS vro va TOUS GVClYKclOEI va KUVOUV auto non 8eAEI. AK6pn KQI ~Ila ncpioruoroxn ~nAlu otov nono TOU odxvrl ncos av eioc: pEyaAuTepos KOI rno Suvctos, prropeis va xrunus TOns aAAous vio va TOns rITIj3aAArls rnv ano\j.1l1 oou.

'O'tav 'to nalSi aae; pAtn£1 'tIlA£opaall. pAtnn£ KI Ea£ie; J.la~i 'tou

LxrnKfs epeuves exouv OEi~El 6T1 OWV eves evnsnccs j3Atnrl rnxeopcon pcz! ue to rraloi KG! OXO/,IGZEl tn opaon, 10 ITGloi 8upaTQI ncprooorrpo KGI 01 rufluvotnres va !-,lpn8ei curd nou ~i,crrcl au~GvovtQl. MIG xm n rropo soxoutlnon tns rnxeopuons puz! [IE xuriorov evnzixc pnopei npdvpun VG evreiver m Hcnxn (n xu: tnv opvrmxn) eniopnon TOn rnxeorrnxou nrprexouevou nuvr» ow nrnfii, EITI13 a I./,rwI va EDlAEE£1£ alIOKt,EI01IKCl pn j3imrs mAEOITnKfS rx nouncs xcn vu ouzntnoctr pr to rrrn Si ous aXETlKCl ).I' currs. Av j3/.£rrfTE xun j3ialo, TO nuroi oas OEV rrpenri va eiVGI puz i (JOS.

Anocp£uyn£ 'tIe; un£ppoAIKte; av'tISpaaEIC;

Av ylQ Iwpclo£lypa TO rrmoi ous KaVEl ITWS nupojloxei TOV pIKp6 tou aoei-cp6 pe Eva POt,UPI. nupcueiverc npcuoi. AV1! va TOU cnovopeuoere anM uutou TOU €loons m oupriepupopd. rKpewA/£meiTr TIT onvpn, non npoorpepetci noM KaM ylQ oloaoKaAia, KQI neitr TOU: «Aunuput rrou nupdxouors TOV xuvovu non Atfl IT(')S ripener va qirpopuore orous av8pwnous pe KaAooUvn. TI£s pou 11 /,eel 0 KaVOVGS xu: o£i~E pou 6n unopcis va <prp8eis KQM OlOV aOEA<p6 oou» ,

MaOnE CJ'tO nalS! CJae; va ~I)'ta auyvwJ.l1)

'Orov 0 nITfprv80uOlw8ns pnopnrpus ocs GIToITeJpa8ri VG «nupopoxnon» TOV aOE),<p6, tnv udexqni n xdnoiov <piAO TOll Xpl101porrOlWVWS cvov xupuxu, vro nopdorrvpo , nuprc TOU TO «orrxo. aIT6 TO xep: xut rrrite TOU: «To 6n/,a xovouv xcxo 010US av8pWlIons. 0 xcvovas I.eel ITWS qirpopUOH: opopoo 0 eves otov Clt}.OV KQI 1I0TE 8rv ncpiorovoupc on xovoupr KaK6 or xcnoio uA/,o npoorono. ll.£v lIAnY(;lVOnpr TOUS ui,/,ous, TOllS ovondpc. ZI1W Of napUKG1,W ouvvroun uno TOV LG!-, non TOV onpao£\jJ£s ue 61Il,0». M6t,IS TO nQloi oas uncxoixm, ncire TOU: «L' euxcprorro non dam 1600 KO/.6s <piAOS [IE TOV LGp. Mnpojio non TOll oEixvflS n600 tov cvoncs».

Ml)v xpl)aIJ.lonOI£!n an£IAie;

Me TO va cneixncere va XmITnOE1£ W rruroi ous pf pia ~Uf,lvn xoutdxo , vio nupdorrvp o. oruv exeivo KGV£! nws xrund tnv aori,<pn TOU pe Eva ncvivo ZWOKJ, TO uovo nou 8a KQTatpepE1E flG eivrn va TO !-,a8fTr va cpoj3a1Q1 tnv napouoia ous. Fro TO ITmoi 01 anEIA£S Sev elVQI ITGpa KEves unooxcoeis KaJ lIapa8EiYPQTa vrc TO on OJ evnAIKEs OEV xpctouv TOV A6yo TOUS, Ani VG TO aITElAnOfTr uc l3ia, j\eyovlus TOn: «Sa oe oripw av oe ~avaow va xuvers oti nupoposeis TOV aOEA<po oou», ncite TOU anAa: «Aundpui nou nupdxouoes TOV xovovu pas nou MEl nos OEV nupiotovoupc on xovoupc KaKo OTOns aAAous, Trope 8gw va oxeqncis n600 8a <poj3ooouv EOI) ClV xunoros OE onpuo£u£ [lC eva 6nAO»,

MaOn£ CJ'tO nalS! CJae; va aUJ.lplIJal;nal

Bonfll101r TO va GnoK1l1ofl TO oioflnlla TOU olKoiou <lWV rrpoorra8ei va Bprl j,U(JlJ 01lS OIEVE~£IS. Av ylU lIUpaOElypG TOV oEilf va aIT£1i,.Ei va XTllnnOrl wv <pi/,o TOU mElori TOn nnpE 10 ITClIxviol, rrdlE tou: «fIG va OKE<PWUpC n UA/'O prropeis VCl KclVt:lS owv 0 <piAOS oou oou flaipvel 10 nQ]xviol KI EOU W 8£)-,EIS rriaw. Mnopris va flapEls 10 XPOV6PETPO Kal va 10 j3ci/lels va xTUnnoEI, 61IWS Kavw eyw, Y]Q va nai~el ° <Pi/lOS OOU Y]Q l.iyo pc 10 nGlxvi61 KI eITElTa va tp8el IT olKri oon Oflpcl. 'Elm 8a !-'nopt'oE1£ va nQi~ETE Kal 01 ono oas KUl va nEpaOETr Kap,cl».

V,[/ KI av ettiave ow sepia rav 0 tpixpovos Kcu). AfYK£r, ra ueieipene oe motosi. uaxaipi n ottaiii. ETI£/ra apxize va TIvpo{3oAd. vu p axcupcavr: n va xaprpcove: arrow «KOKcJ» inuipxc ei:ei yvpw, H untepa rav Kai); n Ntaiav, nrav C~(,) tppeviov, 'Htav TI£TI£IOj1fvn ll(,lS av OCV vTInpxav TIwxvio/u-(JTI},a oro (min, 0 YlOs rns O£\! ea Elx£ pci8£1 va naizCl Jlc [(joo {3ialO rp6TIo, 0 rKapl, 0 pnaj1fI(is rov KeiI)I, KOpe)/Ot:v£ rovs rp6{3ovs ms yuvaiKas rou. «fJx, Nwieiv, hOI £iVaI ra ay6pla. KI £yQJ CTIOlZa j1£ qJCVnKa 6nAa arav Ilj10uv j1IKp6s. A1£ {3MnCls va rplyv[!vaw KW va Kdvw nws 8£},w va aKorwow Kavcvav;»

«Ma 0 j1lKp6s j1£rax£Ipiz£TaJ ra neivra aav 6nAa», TIapaTIovI6rav n Nraiciv, «EIlj1£pa ro pt:Ol1pCpI oro rpaTItzl, 6dYKWO£ TO oeivrav1Ts oivovreis rav oXllpa moro};/ov Kal fKav£ TI(')S ]IE TIVpo{3o},t:i. Kawrp6]1a~a ]1E mv cKrppaon KaKias oro TIp6awTI6 rav Ka(Jws ]1£ on]16&vt:»,

II () OWl' rrpoorrou:irw on xpnOl)10rrOlci rJrrAa

Owv npoonolcirOl (in xpnOl)1o[]()Jci "rr},a I J J

«Kasa (Ja esaves va rav i:OIVCS J1CPIKi:S t;vhi:s poi,ls W cxavc avro», rircv n attavtnon rav lKL1pI. «Etoi 8a pdB£] va p nv onpatieue: ravs avtipconoos tu: oriso. aKOJ1a KI av civai Ipd)flKO».

«.dc\' npOKClTOI va rov Seipco», cine avavasiiopcvn n Niaiav. «.dcv £XCI xauia i,OVIKlj va npoonoiinoco va rov p08w va pllV xtotuiei rovs Oi,),OV5 xruncovros rov, Misava J1c rnv 'Etut. tn p ntepa rov Tzos «at pou £ACVc 0[/ exave rov 1'10 ins vrr okeonci rubs v10.)80vv 01 0;,)01 6rav wvs onnaticuet p c onr.o. Tou attavopeuot: cttions o),a eseiva ta KII/OUpCVO axt'oiQ ue «apau: xat []5 O))FS j3fQJCS oeipes ctnv tnr.eopaon. Onott: 0 Tzos nnVQlvc 1'0 on tctoui oxounitiia. Il tnscopaon t'KI,CIVC, An' o,n uou cinr, (l PIKpOS TO nnpc TO p nvup a».

«Tote AOInOV as W tioxnuiooin:« Kl eueis», npotetvt: 0 Txtu». «Tlapeuttuttovtcas, pO),IS uo» nepcioc K(I] «at: o),Ao ario TO pva;o nov 80 npene: va oto p amota V(l KOVvJ. 8VPOUOl nov j,£w aVI!£xcJQ npavp ara orttos: "A " to tavasavas avr6. 8a uov unaoCr) ro KCqJO)I!" A1u)).ov ta }6yJQ ovro Sivoov arov KOI), va Kura),aj3E1 <In av x anoios (JVPWOCI tu: «anotov, cmipencuu va rov saves KOK6».

LW olaarnpa [WI' cttopcvcov cjJoopoowv, 01 voveis rov Ktu). «atettvituv ta jJiaw pIlVVpara ravs. Avrf va rov on£l),ouv onote cnairc tin nvpoj3o)cj KOOPO, rou £),CVov: «Auttouaarc nOAu ttou oIlpaOEV£JS avBpwnous pE' onso. Ta onAa OKorwvovv KG! OV onuoticons «anotov tu: oriso, rov KOV£1S va qJoj3orQl. E)«: va naiiinuu: oxoseio ue rov xapaxa ovr6v. ani va KaVEIS on n),llywvclS rov KOOpO. Ea},E' rov xapasa navw o avr6 ro xapii KOI Ses it ioies vpapp£s uttopri« 1'0 rpaj3rit;cls J1c toos papKaocipovs aov».

«EivQJ cKn},IlKTlKcJ», cirie n Ntaiav arov ovzvyo tns. «Katlr ipopa nov ruavto WI' Kat). vn KL1VCI tttas xpnotponotei 6n),0, rov Scixve. TI ei),},o pnopei 1'0 KOVCI ue avro nov Kpa[OE'J. Toipa pov },£CI: "Mapa, OE'\! pov apeoei autn II exnop ni, ". ottou: j3Uncl oxnves j3fas am¥' ttiseo paon»,

o Tsap: V£I,aoc «at cine "AKovoa p10 p.epo rov Kat). .. rnv (;Ypa nov cnaize uc roy Tzos KOI apxioav va Kavovv on nvpoj3o},ovaav 0 i:vas rov 0).),0, va },i:n: ".1cv eivai Kail.6 va onpo Seooop» rov KOOpO pe onso. Ilape Ko},vrE'pa va naiioinu: tu: ta ipoptnvaxia uou':».

Anayopcvorav orov Kat). va rrpoottomtlei ou nopotiose! «anoiov, roao oro onitt. 600 xa: orov nQJOlK6 ototiuo a),;ci xat onootinnotc O},il.Ol!. Tlapo so nov 01 voveis rov OE'V ttioteuav on 0 uixpos ri(Jc),c or' aAriBoa va jJ},olj!£! rovs 6})'ovs, tiirpav ttcas siutotot o),),()/ iocos va p nv zircv xai [6uo oivoopoi VI' avr6 . .dvorvxws, n xption j3ias ueiai» rw\' naJolwv OCV Ylvorav ttta anOK)'E'!OrIKL1 «ow ipep aia», 'Htiesuv 0 VIOS rovs va Kaw;,ajJ£! on II ZWD eivai nostniu» «at ott dVQ] ),oBos vc KaVE'! «avcis KaKO orous aviipionous, eva utivop a nov riJ:mzav va £XE'1 Ko8E: tiattii rnv rvxll va tuipci an6 TOVS )'ovcis rov.

'Orov SEV 9tA£1 va nO£1

,

Via unvo

To 8pOOTIlpIU .KOI yqH'no cvepvcro nOIOIG TIOU 13piOKovW.I ow~' npO~JXo/.lKIl ~/'I.KiO ouxvo KOVOUV TO nuvru vro 1'0 OITO<jlUYOUV rov UTIVO. Mcrotpenouv tnv wpa TOU \UXTEPIVOU n TOU OTIOYEUIWTiVOll UTIVOll OE wpo xuvnvntou, KAc'I~ClTOS, Il tjJoO~mos YIO o;.io tva 131/:l)do ~£ nupupufuu. yw va unopeooov va ovo!3c\/,ouv TOV pronto UTIVO. '0,11 KI OV !TIOTEUEI TO TIOloi ous o xrrucci ~f rnv Kmc\AAni.!l o)pa !TOU 80 EITpE!TE vo KOlpn8El, EOEis OPE!T£! vo euueivere OTllV' wpo !TOU eceis o!OAf~mf. Bonflnorr hlOTOOO TO !Taloi oas va xa~.opwoEl o tu Siuxd. ani vc cnormoerc uno aUTO vc «o!31ioEl TIS pnxcves TOU» ~OVOPlc\S.

LllpClwarc: Mio KOJ n ovaYKEs TOll !TUlOJOU oas vro llITVO ol,t,azouv K08ws prya/,wvEJ. p nopri O!yc\-O!ya va xpeicrrrei vu TO utpnvere vu ptV£] ~urrvlo lTlO opya n va rI.OTTWO£Tf t n olapKflo TOU onovcuucnvou TOU UOVOll. L1lOcpopElIKa [Jolola (OKO~11 xr uv «vnxouv ornv iow oixovevcio ) anOlTOUV owcpopEnKrl 11000Tmo urrvou, To plKPO ocs !Toloi prropei ornv n/'JKia TWV 000 errov vc unv EX£] OV(iYKll OITO TnI' iow rrOOOTnW llITVOU ITOD XPfWZOWV 0 00El,cp6s TOll orov 11TOv ornv nlJKio OUTrl.

KaGu;:pwCTU: cn:aG£po np6ypafJfJa Ka'taKAlal)C;

TEitElWOTE rnv npcpo n OpXiOTE LOV onoveuuunvo orrvo ue ~10 IOlOiTepn uiounon ovciucou Of fOas KOi 010 nOloi ous, AtyoVTas TOU tva TIOI!1~maKI n evo rrupuuufir. ois owBep6 xopprru rou npovpoupcros npocrorpcotcs ylO unvo. Kc\vLE TO ~EXWPI010, £TO! WOTE vu npOKEITQl ylO xurt nou ro !TOIoj ocs 80 npoouever ~£ AaxHipo. Mrropeite uxopn va ).lI/,lioETE ylO TO OU~!3avTO TnS nuepcs, uxopn KOI uv np6K£ITOI viu povorrxeupn ouz nr non.

Kan£ 't'1 alllfJa'tIKrJ aaK'1a'1 KaG'1fJ£pIVJj auvJjG£Ja

<PpoVTioTE TO nOloi OOS vo aOKEIrOl cpxerc xurd tn olopKelO Tl1S nuepo s, eto: 6lOTE VO OIEUKOf,UVETOI TO acilpo TOll 1'0 AtEI oro pllo).6 TOU on 0 urrvos OEV rival K08o/,OD coxnun 10tO .

.d.a't'1P£i't£ tva aXU.Ka 'taK'tIKo npoypafJfJa anoy£ufJa'tIVOU unvou

Mnv uorivctc TO nOloi oos va ov0!30').,EI TOV orroY£ll~onv6 orrvo ws opyo TO OIT6y£u~o Kl tOEHO va tXET£ on6 EKE1VO mv orroimon va KOI~n8ri ons OKT(iI n wpo YIO !3pOOll. Bc\ZETt TO va KOlPOWI vwpis TO on6yEU[la iJ TO pEOI1P£pl, ylQ va riOTE OiYOllPOl 6n 80 rivOl KOUpOO~tva OWV Ep8EI n wpo TOll I3poolvou lIITVOU.

n£pva't£ xpovo fJa~i 'tou nplv tpG£1 '1 wpa va na£1 Yla unvo

ITOiZElE ~E TO rroloi oas rrplv tp8el n wpo va TO 130',f{f oro KpEl3an, ylQ va ~I1V TO ovoyKaone vo avnow8Ei OTO\' urrvo ~6vo KOl p6vo ylO va TpoBll~EI rraVlil TOU mv !Tpo<JOXrl oas.

112 'OW\' npoarroIcirQ1 ()[J xpnaIJ10rrOld 6rr}(I

Kpa'tcJu: 'tl'lv wpa Ka'taKA1al'le; 'tou nalS.ou aae; O"'1:a9Eplj

Kouopiore TnV nOOOIma unvou nou XPEIQZEIQI IO rtuifii 005, onpEl(ilvoVIQS nos oupn!'pI<prpam orov £XEI KOIl:m8Ei IO peonpepr Kal oruv OEV EX!'I KOIfln8Ei, n orov tXEI ITaEI ylO UITVO OTIS rvveo IO ~pc'IOll uvri YIO rrs enrd. Kath!'pWOI!, evu orctlepo xpovofitdvpuupn non yo aVIQnoKpiYEIOl orrs OyaYKES rou xrn OYOITpOOapflOZ£I£ IO Ku8ws p£yO/,WVEl,

npoacptpnt 'tou aV'ta"olptc; Via KaAq au .. nEplcpopa

MO),15 ~llnvIioeJ IO I10l0i 005, xurpetiote W Ill' TO KOAel vee OIl TO va ITe<pTEl unuxouo vru nnvo eivor xdn nou a~izEI IOV xono. TIriIE IOU: «Eneron TIl'lyES y10 llTIVO TOOO KO),c.\, 80 oou olo~aow Eva nupo puur».

nwc; VO }UJCnS1:E "[0 rrp6(3AfUJO TI nperu» va KOVETE

TI 6EV npenes va KOVETE

Xp'lal.,onoIEia'tE 'to xpov6.,upo Via va SlaXElpICTtEi'tE 'to npoVPa .... a 'tou unvou MlO wpo nplv IO ~aAEIE vru unvo. pU8f1iorE IO xpovourrpo va xrurmoe: OE ncvtc ),rmel K01 ovoxoivoiotc OIO ITOloi 005 o u TO po? ', 61 flo IOU I1EI n6IE 80 nperm va ~EKlvn(JEI va erorpd- 2£101 vic va nEoEl ow KPf~c'lTL 'E101 o norpcuvovrrn 01 EKn",n~rls KOI EXfI apK£16 xpovo \'0 npoermpoorcl. M6),IS xturrnoci IO POAOI, rieitr IOU: «To PO},OI /..££1 OIl riVQJ cope vo eroiucOIOuflE ylQ TO KPE~c'lTl, 'EAa vo xdvoupc IO prrovro pes xut va Ba/,oufI£ tis nnzciues ucs». Eneito pu8l1ioTf TO ~ava va XIUIIllO£1 OE O£Kam'vIf ",ETHel nepinou KOI neitc: "no vo OOUfH: uv I1ITOPOUjl£ vc vIKnOOUjl£ IO PO,",61, vu rTOljlUOIOUP£ npiv xrurmorr». 'EIOI 80 tXEIE mv euxcip!c vo £nOlV£O£IE TIS npOOnel8C1£S IOU nmoIOU ous Ko8ws 8a fKIrI£i TO ~aOlK6 np6- vpoupo npoctorpcoios vro IOV unvo.

<l>poVTiolf vu rou 0108to£1E apK£I6 xpovo vrc va I£I,E1WOEl p£ trs npoctorpuoiss rou, MOAI5 civcr EIOljlO, cavapu8jliUIE TO XPOVOPEIPO WalE va xrunnoer 010 I£AOS rns wpas rrou eixutr npovpupuutiori xut netrr 010 nClloi ous: «Mnpdjio, TO vixnor-, TO poxo r. Trope pnopeis va p£iVElS (lmvlOs KOi va naitrls wonou va ~avaxTUnnoEI to pOA61 KOI vc ucs nEI ntos np8E n wpa vc nupE OIO KpE~a[], 'Ezu IWpO va 10 pu8jlioOUl1E vrc vc Bouptotoonpr TO Sovnu pas, vu rnoupc vspo xut va ncpc 010 YKlOYKIO" (uv civci opxero jl£yaAo), Xpnrnponouovtus 10 XpOV6I1EIpO, pcrcrpenere 10 [:looavo tns (;)(1os lOU unvou OE nmxvior.

M'lV acpqvuE 'to nalSi aat; va tXEI EKEIVO 'tOY tAEVXO navw a"t'lv wpanou 9a niaEI VIG unvo

Eppcvere ornv wpa nou OlOAt~ClIE £0£15, 000 KI av aVIlOI£K£ICli IO nOIoi ocs. Na 8upoor£ em ~tPEIE YlClri orv 8£1.£1 vu nOE] vic urrvo, Kaflws xui Y1(lIi nprne: va 10 xdvei. DrilL OWV faUIO ous: «KAai£1 jlOVO xu: jlOVO £nflon OEV 8tAfI vu OTUflClInOEI TO nurxvidr. oA},Q EYW ~EPW CHI p oxponpoucopu 80 tou KOVEI Ka/16 vc xorpnflci TWpCl».

M'1v 'to anEIAEi'tE Kal J.I'lv 'tou SiVUE l;uAlic;

01 anEII,ts KOI 01 ~U)IlES ois rponor ylCl va neioete to nOloi ous vu nEOEI 010 KPE[:lC!Tl prropei va npOKal.fOOUV E<plaAIEs n <po~ies, vru va jll1V ovorpepouuc TOY OIKO ous exveuprouo KCli trs lUljJEIS. Me IO va npropei KOVeiS Eva ncifii OEV IOU paflaivfI rnv oroorn ouuncpupopd. A VIi 1'1 aUTO, flaflEIE vu xpnorponoielrr TO xpovouerpo cos pia ouoctepn qnvoupo E~oll(J]a5 nou flo Ko80piz£1 tnv wpa IOU unvou,

M'lv KoAAa'tE O''to napd90v

ME 10 va ncitr yw l1apaoElypo oro 00101 ous: «EnE]On OEV nnYES ylO unvo OIllV (DPO OOll X8ES ro ~paoll. Of V 8a OE1S IllII£opaoll onucpc 10 rrprol», OEV IOU pa8aivETE va nE<plEI oro KpE~aTI tnv rope nou npenci. EmKEVIp<iJ8eiIE ow jlrAAov KCll OXI OIO napd,flov,

Mn£v, 0 ~£VUX"[I1~

AKOAou9E1'tE naV'to'tE 'to iSlo 'tdUOUPVIKO, aVEl;ap'tll'ta ano 't'lv wpa

Axoun KOi cv n ropu IOU unvou tXEI Ko8llOIEpnoEI vic xunoro /,6yo. aKof,oufle1Tf IO ouvnaroprvo IdE1OUPYIK6 rrpoeroruooics, £101 ware TO nOlO] oas vu cEpel n nEpljlEv£TE ana EKriVO otuv tp8n n wpa vc neoci ylQ unvo. Mnv rou llnooflKvU£TE nono tXE] upvnorr. EnnuxuveIE IOUS pufiuous ~on8wvms 10 va <pOptOEI TIS mrzopcs IOU KQJ va rnei VEp6 KGI pu8jliz£J:e 10 xpovousrpo va x runnrrrr OE ollv1Op6I£PU OlClOTlljlClIa, Mnv napaf,£i4JfIe 6l1ws kavrvo ~1'Ipa an6 cxeivc nou cvo-pepcue nponvouurvrns.

KU{)E f3p6ov ow orrin roiv Lop onp aiv« KOI pta KG1VOVPlG, oaKpvf3pcxrn paxn avo p coa owv tpixpovo Mtu:v KQ/ owv naiepa rov, rrov t;EKIVDlJO£ iu: tnv avayy£}Ja on eixc £p8£1 1l r1)PO rou lJIJVOV y10 TOV Lop roy veotepo. «.1Ev ripen «oopaouevos! .1£v ()£~w va lIU(,) V1a urrvo,' eOJAJ va ueivt» va TIOiE;(,J'» iptovazs 0 p1Kp6s Mtu:v Ka{)ws 0 ()vpwp£vos natrpas TOlJ TOV CO£PVE oro KpEf3clT!,

«To E;CPfi) runs Sev 80ns va nos ylQ vnvo», rov ananovoE 0 naiepas rou, «a),~u 80 KclVElS O,T! OOV Mw. KQl aov ),fW 6n EiVQ1 tapa yw ortvo!» To va avaYKUZEl TO )'10 reJV va neon uro KPEf36Tl titav KaT! nov avaotauove roy KUPJO Lop 600 KQJ roy iow TO\! Mnev. Ilaposo nov 0 KUPIOS Lop ttiotrue on ro uwar6 rircv eseivos va eivai TO acpevrtxo. 1JE;EpE lIWS enpene va unapxei xatioios tponos va attotpcnxtiouv 01 uaxrs KOJ ra K),opara rov Mnev, nov avv£xizovrav p£XPI vrr rov tuipet 0 vnvos,

To £n6jlEVo {3puou, 0 KUPIOS Lop anorpclOlo£ va E),£y~t:J roy £OLm) rou Kal V([ nClpaowon roy £AEyxo TnS wpas rov unvov O£ Kcln 021)0: oro XpOVOp£TpO rns Kovziva.s, MiG 6)pa lIP/V ana TIll' wpo nov () MrrEv 80 £np£nc va n£o£l oro Kpef3on, 0 nau'pas roll pU8jllOE TO

Ala't'lpEi'tE nav'to't£ 'tllv iSla aElpa a"ta pq .. a'ta 'tile; nponol .. aaiae; Via unvo

Mru xui TO nOlOla npocxoxixns nfdKios Vlw80uv QVEICl otuv urrupxei Om8Ep0IJ1IQ, [:loz£re 10 naloi oas va Kovn unovro, vo BoupwiZEI TO 06vna roll KOl va rpopdr: IIS nnzapES roll jl£ rnv iow OE1pO Kc\8E ~paoll, ZmuIE TOU vo ous /,££1 rno eivci 10 £[16pEVO ~njla oro np6YPClpfla, tIOI WOTE va p£IOIptljJ£I£ mv npo£IOljlaola ylO unvo OE nQlx\,lol Kal va IO Kav£H: va VlWOEl on EK£iv(J IO 1010 rival nou Ku80piZEI TO n(1oypapfla,

114 'Orav otT Bt'}.o vu mi£! VIU ,jnvQ

'Owv Of'V BO,£! m nun yw {,nco 115

116 Orav Bev eo,£] va noes YI{] (mvo

'Ora\' apveiuu va pnE:l oro lTG1DIKO K6fhopG rov avroKlvlJrOU 117

POAOI, coott: va xwrrnO£J oe nev u: senco: «Qpa va upxiooop e va CTOJpaZOpGarE yJa vnvo», avri.vyoAC mov YIO rou, rr,ov TOV KOIWVOl: veuaios ttcptepvcia. «A V rrpoi16j3ns KCII ciouiaotets ttptv xionnoci W POAOI, 8a ro !;Gvapv8pfoovpc KGI Ha pdVCIS va ttaiieis po}us xTUnnat'! [,'av6».

o Mtiev t'j3aAc ra ovvard rov KGI CTOIp6orllKC rrplv xtutuioei TO P0},Ol. 'Otuos rov eixc uriooxenei. 0 ~UPIOS LOp favapvBpJaE TO PO/I ell KI enrna ol6j3aoc orav Mtu:v tis avaniuie-

VES rou laroplEs fiE zcoo Kal ['IV tpavoo '" . . .

, " L I unac pEpIKCl vavoupwJlClra pCXPI rrou xtimnoe TO

PO/~OI. uta copa ~XEo6v aovotepa. «QpCl yIa tmvo. evtatet:» ClvnYY£Illc 0 Mnev, evtioooia°PEVOS nou KClra).Clj3c titas ttaizruu TO tcatvoiipio naixvitii.

«AKpII-IWS I EipCl1 ttos " . .

• 1-" • • nU tmepnqmvos yIa OCVCl nov BUp1l8nKt:s rov KWVOVPIO Kavova!»

att a vinar ° p nap na« tou.

Kae~s 01 OUO rovs mlYCllvav npos TO 5wp6rJO TOV P1KpOV, 0 KUPIOS Fop eine VIa d;"},n uta q;opa orov ylO rov ttooo uttcptupovos rirov nou eixe Karaq;EpcI vc ctaniacne! rooo Ka/.6 yw .rov urrv~. H =: ro~,xpOVO~t'rpou rou enErpeqJC vc anoscnioer Eva 1JPfpO j3p65u yw tipcotn tpopo pEW ano no),),OUS ]InvEs. Mao atto pCplKES Ef350J1ci8cs, Karci [IS onoirs atcu-

},ou8ouoav TO 1010 npovpopua KcifJ j3 '5' . .

I C pa v, 11 copa rou vrrvov unooei pev va p nv petatpa-

tuis:e oe tape: xapas, a}.Ad EnaqJe tua va anoiesei iapa uaxns avup eoa orov Mtu:v «at rov pnap no rou.

'O"tOV OPV£I"tOI VO I-In£1 0"t0 nOl61KO K08101-10

,

"tOU curoxrvqrou

EKaWPPD:}Q TIalOlci, TI;OoxoAIKns n~IKias pA£~onv 10 n~lolKci Ka~iopm~ TOn unroxrvnro» KCll us ZWVES uorpuxeics oav TOV urr uprtiuov Eva Ex8po Y]Q tnv £1,EU8£p]Q lOUS. 01 p ncpoi uutoi f.cirpEIS tns nEplI1Er£1aS OEV prropoov va Karallo~ouv ylG noro lIoyo 8a npensi va UTIOueivouv rEWIOU eiocus owpO. Mnopouv opros oiyoupa va Karalla~ouv roy xcvovo non /,E£! on 10 uutoxivnto Sev KIV£!TQI nprv p.nouv OAEs 01 ZWVES ompoAl'ias KGl TO iow ~pE80uv OEPEva om Ka8iopmo rous . .ElyoupEut£1rf vrc tnv ampO/'EIG TOU rrQ1010U oos Ko8E rpopd nou pnuivci ow uuroxivnto. £lJI~OAAOV(QS TOV xuvovc OXETIKO pE tn zrovn aocpal.t:ias. H ouvnflcru uutn 8a vivu uutopctn ylQ 10 rrUloi ous -r-Fl OD oriuepo £iVQI ernpcnns, aAt,O cupro Oa eivni oonvos- av OEV ovnpetornocrr ETIlnOAQla TOV xovovu auto ZWJ1S xut Bcvorou,

.Eupcpwva pe TOV vopo, ro nurord npErrEI va £iVQJ o£pEva oro EIOIKO Ko8lOpa orcv ernpaivollv OE oxnuc. Yndpxouv Ka8iopma xui ZWVES yw Ko8e nf,IKia xrn orouutnco pcipos, WOlf TO ra~iol pE TO uuroxivnro va elver 000 TO Suvutov aocpaA£oIEpo ylG TO nrn Si ous, Tu (3PEqlD npener va tonofletouvtut OE xuGiopnto nou KOlTaZOUv npos to nioco, av DEV EXOllV nxndu TOllAOXIOWV EVOS tTOUS KQJ DEV zuyizouv TOU/,c\XIOTOV oEKa KIAO. Apvorepu 8a «uveBouv xornvopio», nnvuivovtus OE Ka8iopma nou KOlTaZOUV unpootd, OE Ka8iopma oncoro KQ1 lEAlKa Of Ka8iop.ma pEya),ou peye80us, ovdxovo pf tnv nxncict KCIl TO Bapos TOilS.

H nporn orrio ~pEcplKns Gvnotpotnrus eivrn ro tpcuputc uno aUWKIVDtIKO Suoruxnpotu.

Ta TIGlOIU nou o£v ctvrn oEpEva ue zcovn 8a exuvuxrouv p npooro av 10 ouroxivnto orcpumOEI cnotopu. 80 npooxpouoouv rrdvro 01: onorinore ouvuvtnoouv ornv nopeio TOUS -010 rapnAc'J, 010 nup-pnprz, OTO nioro PEPOS LOU prrpoonvou Ka8iop.mos- pE ouvapn ava),oyn rrpos tnv ouvapn npooxpouons cno nnoon uno TOV npoto oporpo yIQ Ko8E OEKaTIEVT£ xIAlopErpa opictcs tuxutnrus pr tnv orroia KlvEiWI LO oxnpu. Ilnpoxo nOD 10 toprrxo KQI LO nioro P.EpOS rrov pnpormvrov KoEhop.OTWV EivQI KaAuppEva I1E pallaKn EnEVOtlOn, pIG npooxpouon OW\! ro uutokivnto KIV£iwI ue evevnvto xixiopetpo tnv wpa pnopei va rrpoKaAEOEI OnpaVTlKO tpcoponopo Of tva PIKp6 oropc. To EVOEXOP.EVO auto priopei va urrotpeuxflei pE tn 0610Tn npooocon TWV PIKP(DV nmolwv. nOTE p.nv napa(3AETIt:TE TOV xuvovo OXEUKO pE rnv npococon. Av TO xdvetc, nulzetc m zton lOU TIQlOIOU oas xopovo-vpcpucr«.

Enpeuoou: ME rnv xpnon Kmannp,a cvxoruotnpevcov Ka8IOpOIWV, 10 rrooooro ~PECPIxns Hvnorpornrcs urro cruxnuc PTIOP£! va p£lw8Ei oxeoov xoro TQ ouo rpito KQI TO nooooro tpcupcnopou OE noroid EVOS EWS TEOOOPWV xpovrov p nopri va pEIW8Ei 010 pioo.

Ill>

Orav apvdral va j1nn ow nWOIK6 K(iGlOj1U roo (WWK/vnroo

'Orov apv£iral va }lITEl arC) [JOJOJKd KdH}(TPQ roo QUTOKIVnrov 11')

nwt; vo €IJITooiaf:1:£ 1:0 rrp6l3A'1fJo vo £1J<pavlo"tEi

.4Wcn:E cn:o nallii aae; xwpo va avaaaVE.

<lJponi01f vu EX£! 0PKE1l1 dveon vu xivei TQ XtPIQ xcu c c ,

1Q noorc IOU EVUl nupa/,/,nila eivoi

oq.l£VO !-If oo<pailE:JQ.

Na ElenE ena8Epoi enoue; KaVOVEe; aae;

Ka8E: <popa nou to nrndi OOS j3yuiVE:1 orro TO Ka810!-lel TOU n At)VEI rn zrovn IOU. OTO!-ImelrE TO uutoxivnro 600 TO Suvcrov rno vpnvopu KUI !-IE: 600 W Sovutov !-IE:yaAlHE:pn uo<pelA£!a. £101 wurE VO pu8£! on 0 xovovos rnpcirm ncvrore. DEiIE: TOU: «To uutoxivnro 8a ~E:KIVnOEI p ovo av Ecvuuneis oto Ku81O!la oou KUI O£OEIS tn zrovn oou, vru vo eiocn uoqiuxns».

E)ien~ tva V Kavova nou va AtE' O'tl 'to au'tOKIVI)'tO 6EV KIVEI'tal nplv litaouv oAol 'tIe; l;WVEe; 'toue;

Av E:II1j3el/.fIE orro tnv apxil lOV xo vovn uUI6, TO naloi ous 8a uuvn8iuEl ornv lo£a va Kel8EWI ow Ka81O!.la xru vu <popaEI zcovn ao<pa/.eias.

Anoancicn:E 'tou 'tl)v npoaox.,.

Aoxrpdorc vu nai~£TE pczl TOU norxviorc pE: apI8!.lous, pE ilecEls, «KOUKOU», va nEiTE rpuYOUOICl, £Tm rootc to nuioi ous va !.lnv npoonofinoei vu f3YE:1 an6 TO Ko81OPCl ron m£!on OEV 8u eXE:l n vo KelVEI.

Kciv'tE 'to nal6i aae; va KafJapwvEI nou ElVal aa<paAtc;

E~ny~oIE TOll YIUTi «npoj31j3uzETUl» OE !.l1'yaj.,uTEpO Ka81O!.la 11 ornv uni,n xprion ms zwvns, ~Wl ,UlOT~ v~ TO ,KOVErE v,~ O108ov81'i, ll~Epn<povo rrou npenri vc npoooE8Ei. DElrE: TOU vic

°POOEl)!.lU. «Tmpo j.lEYU/,UlOES. AUTO etvcn W KClJVOUPIO OOU Ku810PCl vrc TO uutoxivnro!.,

T, OEV fTpEfTE. va KOVETE

Ml)v napanov,tenE, o'tav nptnE' va <poptaE'tE 't'e; Z;WVEe; aa<paAEiae; aae;

A~ ous cr<puy£l KCli nElTC orov/crnv UlIZUYO ous n OE xcnoiov <pil\o on Clnrx8avEOIE vn <popaTE: zovn a0<paJ,E:IQs, TO []Q]oi ous unoxtu £VClV iloyo vc aVlloT£KETOI KI EKflVO am zw\'n.

Mqv 6ivE'tE al)fJaaia en'e; 6,aIJap'tupiEe; 'tou na,6,ou aac;, EK'tOC; Ka, av AuaE' 'tq l;wvq 'tou ., PYEI ano 'to Kci81afJci 'tOU.

'ETOl 8a KClW},Oj3EI on OEV Ul<pEAEi va OlajlQPIUpETCli EVOVTla otov xuvovu tns zrovns aorpo"Eias. ITEiTE OTOV EaUTe) ocs: «3epw ntos TO nClioi pou eivrn ao<paJ,£otrpo OWV j3piOKEWI OTO Ku8lOjlQ lOU KUI n cvtiopcon TOU OEV eivui nope npooropivn. H ao<puAElU TOll aIIOTEAEl OIKIJ pou Eu8uvn xut y1' aUT6 npEIIEI vc TOll Emj3elAUl TOV xuvovo rns zeovns au<pa/·.£las»,

EK'tdta'tE tva npoypaJ.lfJa E~ciaKqal)e;

IT)',npo<popnoTE TO n,moi oas, UXETlKel j.lf TO nos nEpl!.lfvETE uno ouro va uU!.lnEpI<pepnm (HaV ~P_IUK~TQI ~TO ~UTOKlvm~: _Kavl:r UUVTOpES j3e)/.TES !lE TO curoxivnro pE TOV tva vovio n KelnOIOV

<PlM) \0 oonY1'l xcu lOV OAlIO vu enurvei TO nQ]oi nou KuElETQ] tooo undxono oro K '0 •

IT ' , aulO!.la TOU.

EHE TOU: «TIO/'ll opopou KelElWQ] oro Ka81O!.lu oou oriprpu». xai'ofUOVtas to napa),j,n/,a.

nwc; vc AUO'E"tE "[0 llp6PArUJO T. fTpEfTE. va ,eOVETE

Iwv Irij3Ev Mnpcvep dPEOE vc tuiipvct paz! wv WI' trtptixpovo flO WV, WI' Tzctxoun. ottou: [[/lYQJVE OE «tutota cnivtoun OOV}'E](l, (uS rn anypn noD 0 P1Kp6s avaKei},uljJE evav oiyovpo tpotto vc rpaj3ei rnv npoooxti ron naiepa rou, },UVOI'WS rn zcovu WV xcu ttnticavta« neiwll-Keirw ow niota Kei81Uj1a, «Mtiv E;uvaw),j1rioE1S I'a Auans note rn ztovn oov. p' aK(1)S:» npootaie 0 KUPIOS Mttpevep j16}11S Ei& 6n 0 YiOS WV eixe E},wBEpwBEi atto ra EiEopo WV.

Dorooo, OJ Suuaves iiev £oE1xvav va tpepvoov anoteseouo, Kl etot 0 KUPIOS Mnpevep anoepcunoe vc Sos nuioe: lIla nIO oK},npJl popcpn napaiveons. Tlaposo nov rtott: ttpiv ticv eixc Scipe: WI' yIO rov, wu £owo£ pEPJKCS vpnvopes E;UA1£S ora rrrorvd.

no va ro «auupepei, 0 KUPlOS Mttpevep ovaYKoornKE vc otauauioet W aotonivnto.

Acpo6 II OJQOIKaaia avrn enavaetuptlrna: xauttoocs rpoprs, 0 TZ£JKOpn apxioe vo iuvcuaincraj oro KeiBlOpa KGJ vc O£V£] rn ztovs: rov KciBE tpopa nov cj3),EnE rov natepa wv va otaporei ro ovwKivnro, yJQ va attocnivc: tts E;V},1£S. Ktutota ottvun, 0 KUPJOS Mnpevep anorpaoioc avii va oovexioei rn ocouuttxn Tuuopiu, va oiap atnoe: W aotoxivmo Ka1 va apvtuiei va E;£K1vno£1 E;avei nplv 0 Tzeucopn &'0£1 rn ztovn rov. HE;EPE ttcos 0 YlOS rov Sev eixe apscin nnopovtv yw va ueive: asivmos yw nOI,An tapa, asoun Ka1 av OEV JiflE),£ vc tuici or' a/'I18E](1 EKEf rrov nnymvav.

o KUPlOS MnpcvEp Soxiuacn: E;al'ei triv «atvoiipia avrn raKnK11 rnv cnopcvn tpopo nov Bpiosovtav KaB' (JOOI' ttpos oro tuips:o. M6hs (J TZ£1Kopn CAVaE rn ztbvn wv, 0 naiepas rov arapcirnor ro curox/vnro. «Ots tuuu: oro tuipxo p6}IIS E;avaKaBioEls am Bcon 000 K(JJ &'OEI5 rn ZWI'Il 000», £E;iJynoE 0 KUPIOS Mnpevep arov YIO roo, «.1£v EiVQJ aacpa),£s va raE;10EUEIS

Na litvEen£ nciV'to'tE

<lJponiO:E va, rpopcre navIOTE tn zrovn ao<paildas ous xu i WViOTE ow naloi ous to YEYOVOS on, <po;mE ztovn K~I 01 6uo, £TO! WUIE va !.lnv vlw8EI pOVO OTO\' npooUlplVO TOU EYKAEIUjl6, AV,OE\ <popa:f £UEIS rn ztovn ous, TO nClJoi ons OE\! 8a KaW/\elj3EI viuri 8a npEnEl va <popel EK€JvO m OIKl1 IOU.

EnaIVEI'tE 'to YEyovoe; o't, Ka8E'tal l1auxa o'tav 'to litVE'tE

Av cvvoriorrr TO rrClJoi oas orov Ku8nQ] nprpn oEJ.Ievo OTO Ku81UjlU TOll, prrope: va cpxiori VU q;OXV,£1 IPO~OUS va ocs T~Clj3I\CEl tnv npoooxn, onros vro ncpoocivuu va npourraElnuEI vu (.lYE! ano to Ku81O~a. Kputrio rr TO nClloi ous ilPEj.lO EVW ~piOKEWI ow CWTOKivI1TO ~lIi1WVTQS

TOD KUI nalZOVTQS nctxvioro pc i1ECEIS, af).el Kal EnCllvwVTas TO nou KQElETal TO' ('0 -,

, Kai'.a,

] 20 'Orav apveiiai vo ]lIT£! aro ll<llOlK6 K6AIO]lO rov auroKlvlirov

'Orav aV[lopa oris a;,itaycs 121

xtcpis va ,'XClS Seoc: rn ZWVfl». 'HAnJZE: va VlTaKOUOfl 0 PlKPcSS ornv evtosn rov, p10 KOJ llf;cpc on GEV «pauotav va tuier oro nGpKO. 0 TZCIKoprr ovppopqJwHnKe.

Emv yvpwp6. pCpIXG XJA]()pETpa ttptv tc oniu. 0 TZCIKopnCl {-AVOC yl d}'}JII usa tpopa rn ztovr: rov K(]] 0 KUPIOS Mnpcvcp otcuuunoe ap eocos to ainosivmo. ,dev c/inpE TO ylO roo. onAci rov errovt'},oj3e roy Kov6vo: «To aotoxivnta DEV Ha tEKIVnO£] av DEV Eavaxatiioeis am (Hcm oOU». 0 PIKp6s CJTCmpE!./JE urn Beall rov KOJ !'i5Eof Ijpfpa-npfpa rn U{JVll rov. «E' cvxaplOrw nov nriYEs fovci urn Heon (mv». rov cine 0 natepas rov KGl ovvcxlUav roy opopo rovs ylO ro oniti xwpis dAh) tto pop c. nepiatatn:o.

Doraoo. to np6j3},llpO OI'V }JU8llK£ OPIO[]KG. Tnv E'n6p"I'J) tpopa nov () Tzetroun t'},voc tn Z6)Vn ro», 0 KUP!OS Mnpcl'cp aUf/WOE ruau noAti. nov ptm«): otov ntipaouo va j3GA£] TIS quoves. ITopCPI'IVE oucos. rjJuxpOJpos sa: OKo),ollf3noc nrJ},! TIl V KQJVOUpW WKTlKll rou. Ap.:nat: cttions va napaoupei roy Tzcucop n oe (JUZIlTIJO£]S teat V() rov cncuvei onou: oouttepuprpotav (Jward. Meui am) },fyo KOIp6, 0 KUp/OS Mnpcvcp imopoooc va aTJo),opj3civEl favci tts j36),rEs ue WI' ylO rov, oiyoupos on ioiitiroav pc aOqJclll£Ja.

'O"tOV oV"tISpa erne oUaytc;

'OX1! Muud KaY£I!» oupxrdz e: 0 YlOS OOS, Ko8(~s 0 ouzDyOS ous npool1Cl8ci vu TOV « KcivEl fInaVIO, pru 50uA£la nOD 0 !lIKpOS £TIl!ltYEI on EiYClI rns pupus. 01 af),Clyts pnopci vo civet KOTI nOAU 5UOKO/,O yIQ IODS Cly8p(;mous YEVIKO, a/,AO oruv npoxsrrcn vro rrciola n/llKiClS prxporcpns rrov t~1 cuov, TOTE Tel rrpovpuro 5UOKOAruouv oxoun ncprooo rrpo. KUl oxoun TIlO 5U(IKOAO EiVQl viu IQ nQl510 ].lE 15IClI-rEpn IOIOOUYKpaoiCl, exeivo no n BrAouv 10 naVTG yo anOTEAOUY vvcopipn KClI npo~M\Vl!m pourfvu. To nmoio ms npooxoxixns n}'.IKias 5EV £XOllY 15IQITEpn ep nerpiu amy npooupuovn otis Clll/,ayts, cnourvo EiVClI },omoY vu noBEl xpion TO ncroi OClS av TOU zntnoctc vo eroipo otci ylC! va CPUYET£ rnv copo nOD £iVClI unoppoqinpevos OTO rrorxvior p ' evuv cpi/lO TOD. H E~EupEOn oivoupids amy l1po~At\jJI].ln ouoropopqiiu onm£i,Ei KOIy6 XClpQ](1l1plaTlK6 ylQ O/,cl TO j.llKpa nCllOla, j.lEPIKtS <pOpES opcis, n GYOYKI1 cum vrc oivouprc KClI Clo<poA£ICl ovvize: TO opin tns unoxums cxup q.tus. Av TO nCll5i ous eivcn nnpouopo vo 5End tnv ono.o.Snrrots j.l£1(1)0) . .11, ~on8nOT£ TO Vcl j.la8EI Vcl TInYCliYEI j.l£ Til qiopo TOU P£U!lOTOS, t10l C;_)01E YO eivcn O£ Bton YO OD!l~1 ~ozEml j.lE I1S aYTI~OOmtES nou Bo ouvovtd Ka8({)s tlCl j.lEya),WY£l.

npoocpipUE: eno naloi oa .. iva nE:plpaAAov cplAIKO npo .. 'ta ocpaAl'a'ta

AY 5WOETE OTO nm51 ous tva pnvupu rrou YO AtEI nros OEY rY1Y£ KQl tinore oruv KOYEI xcnoro ocpaAj.lU, TO ~on8ciTE YO ].laAE1 OT1 KOyEiS 5EY eivrn T£A£10S. To j.la8nj.la UDt6 80 TOU qiovci xpnOIj.lO Ku8(~s unoxtd epnerpto ornv ClynJ.lETWTIlOn TWV npo~t,nj.lOTWY. DdTE TOD vrn ncpdorivJlo: «AUTIa!lCll nOD i:':XUOES TO YO/,O oou, no YO 50uj.l£ H~PO nos Ba TO xo.Gcpiooupe. Lf Of.ODS prropei Ycl oDpl)d vu no8ouv tva uruxnpu» .

.4.lool;'tE: 'tou 't ... v IKavO't ... 'ta Aiill' ..... anocpaoE:wv

To rnnfii OClS 8EAU vu YIw8El rrcos eivui KUPIOS tns polpus TOD. Ennpeiptc TOU /,om6v YO noipvet onAts orroqxioeis. To YO 51C1"E~£1 ClyOj.lEOO OE ollO ri5n 5npmpwKwv, 5uo zwyaplC! orro Ka}.TOES 11 51)0 rrcnxvifno TOU Sivei j.llQ uiounon £Al':yxou nuvro oro l1EPI~OAAOY rou.

I:E:paenE:iu 'tov 10lai'tspo xapaK'tfJpa 'tou nalolou oa ..

Eoeis unopei yo EXfTE oU!l~ll)aot£i pe tIS Of.Aoyts E5w KCll xuipo, TO nCll5i ous ouois pnopei Vcl ouoKokuEWI, A6yw 5IGCPOp£t]KllS 15100DYKPClOios. TIptnEI YO KmoAo~ETE on TO KaBE llCllOi eX!::1 51C!cpopEtlKn 15100UYKpooiCl, uxoun KCll ClV npoxerrci ylQ j.ltAn tns i5IGs OlKOytVEIus. Anooeuvere va AtlE: «Mnv cinrn £101!» oruv TO nCll5i OClS TlOPODOlOZEl O£iypClW U51C1AAotios. AYTi Y! oUT6, TIEilE WD: «To ~£pw nros eivur 5uOI<O/,0 ylQ oevo vu aAAatEls uneipru - citep. eo 10 xuro qiepers opois. eo 5£IS, 8a civet pro xnpu».

YnE:veUlJil;£'ti 'tou O'tl ano'tdsi KOIJIJO't1 't ..... olKoyinla ..

'OAOI j.las EXOUj.l£ tnv OY(iYKn vo vlwBoDPE on OyI1KOUj.l£ OE xcnoro OUYKEKpl].ltYn op ofiu.

Ti' curo P,OIl1C)V va A£IE ouxvd 010 nrudi ocs on £IVQl noxunuo PEf,OS rns OlKOYEVEIOS KOI £vSOPPUVE1£ 10 va OllPP£I£X£L znrrovros rou va l3on8a 010 orrin. Tleitc IOU: «L:' £UXOPIOIW rrou p dz e q.cs ra norxvifuo OOll Klll 10 t130/,ES om Sron TOllS. 'EIOl [jon8as vo eivrn TO orrin pas opoprpo KG!1QKllKO»,

T. 8EV ttpette) va KOVE"CE

M'lv av't16pa'tE liE eUJlO at'lV av'tiataal1 'tou npof; 't'lv aUaYIl

To nuifird non uvuorcnovovtui uno ns O/,AOYES EXOllV ovuvxn cno rroA),D unoornpitn KClI auvoia8non W01E va jlEIW81'i TO dvxos 110ll vlw80uv, Av 8lljlWV£lE pe 10 rrmoi ous £I1£IOn nupouordzet aowAAa(io, TO novo nou kutorprpvcre eivcn va 10 xuvrtr; va Vl~lO£1 uxoun 1110 ovnunopo.

T. npenet va KOVE"CE

M'lV av't16pa'tE unEppoAIKci !-IE 'ta CJcpciAlla'ta 'tou

AY cvcorcrroucitc EilOOD 10 I1UJoi OOS <pCpVCI XW]lCl ]lCUCI OTO ullin p£ 10 no noutoro TOll. TOll O£iXV£IE on OEV 10 cvonurr OWV KQYCI a<pQA]lma, npcvuo 110ll rnflovoto ru 80 ollll13aiYEI OPK£1£S qiopes am olcipK£la InS nuepus (crpou npoxerrru vic rrcnoi rrpooxoxncns nxixios ). Avnpctoinlme 10 u<pQApmel TOll ouv xun xoipis 10WITI'pn onuoolo. !l£i~IE 100 nros va 01Op- 8WOEI tn oupnepupopd TOll, P£WX£IPIZ6p£VOI tis ouvpes lWY o<pa),pelIWY aav fllKalpiEs 1'10 oloaoKa),ia, KG! 6Xl y10 tpouoxpctiu. Ileitc TOO: «<DEPI' O£ nopuxcxco 11S xapTOnEWfIES yla yo W K08apiooOjlE a01<1. Av OOOf,EljJOllP£ puz i, 8a 10 K08apioOlljlE 010 I1l xcn qn!».

KaUIEPYllatE 't'lV npoaap!-Ioa'tIKO't'l'ta 'tou nal610u aaf;

To npoooppootnco nuifird 13/.EnOllY t nv o/.f,ayn ocv npoxxncn nou npmsi va (mEpaooov, An6 tnv el/,I,n. 10 CloiaHaK1O ncnoiri aV11aTEKOVWI oris aAAaYEs jlE 6).n In ouvopn TOllS, Av ncire OTO noifii (JQS on unopci va KaVEl xcn KOI 6Xl 611 nprrm vo 10 xdvrr, 10 uroflnpcrru <p6l30ll xo t an~)A£laS fAt'YXOll 80 1l£1opop<pw80uv Of Qlo8DpClTCl £Y80ll0WOPOU, Bon8nCHE TO va l3ci),Cl TQ 8f]l£l,IU y10 trs a/,l,OYES tns zcons, I,fyovlcis tou y10 nopcoeivpc: «An6ljJE ~lTlOpcis va EHIS pre KQlVOUPIO unrrpm-ofrcp. SO £1VQI noxu KClAn KQI 80 nepcorrr n01,u KOAci puzi. Arv EiVClI unrpoxo nou 8a vvopioers £VOV KQlVOUPlO civ8pwTIo;»

Mcieni 'tou nwe; va av'tllluwnil;EI 'tlf; aUayle;

To IlG!Olel nou EXOllV OIOOXI£1 nws va 10 13YelZOllV nspo pI' TIS 0/-",oY£5 So riVCII mplO06IEPO rrpO£101]lClOpEVO otuv 80 Ep8El n eopo va l3POllV TIS ol),oyts cutes urrpoord tous. Ileite YI0 IlopcioEIYjlO ow nQJoi oas: «All16 TO KOIVOUPIO PIlj,OUZQKI r ivrn no/"ll wpaio. !lI'V tylvf xu i TiTIOW nou OI'V 8a <pOprOI'IS 10 nClAI6 ouu. L:npEpo 80 vlw8£15 IloAu mpcio nou 80 oopcs 10 KOIVOUPJO, xirprvo p nxouzdx: oou».

To "toaAipla "t'1t; T~ouAlat;

Kciv£'tE 'to nal6i aa~ va pal;EI atOXOUf;

TCI IlQJOla vlw80llV jlEYOf,lHl'pn OlYOllPIO on E/,EYXOUV tn poipo 100S otov EXOllV cpxcro xpovo YO OKe<pTOUV KOI va nporroipoorouv vro tnv cmxeipcvn o)),oyn, Mnopefte vu l3on8Do£11' 10 nQJoi ocs vo OEX1£l mo npofiuuu KaIlOlQ o/,Aoyft, nv TO xcvete va ~cizel otoxous OX£11KO jlE my aVl1pl'lWI110n 111S Of,AQyns Oll1DS. Ilritr 100 vic nupddervpc: «AUplO 80 IlOPE orov zwoj,oYIK6 xnrro PI' tnv Ici~n 000. Sn nrpdooupr [lOAU KClAci. As l3ciAoll]lf otoxo va ncpcoouuc llIIEPOXO otov ZWOAOYIK6 KDnO», 'Encnu, 8U]lLZI'lE TOll neproorxd TOY oroxo KQl l3az£1E 10 vu ous 10 Erravof,ap13oV£l. Pcorutr 10: «Tloios £iVCII o oroxos pes yJU oupro non 80 TIU]lE orov zWOAOYIK6 xnno.. Av ous unuvtrioer: «So now nrov zWOi,OYIK6 xnno vro va ncpdoo KOI,ci», ncirr TOll: «Iloxu OW01U, So nas orov ZWOAOYIK6 xnrro KOI 80 nepoccis 1l0EPOXO»,

H Tzou),IQ Mnaovtvoue). rirav povoxa Sooiuot xpovtov, oiuos n JOxvpoyvwpoovvn ins [CIIE:PVOlJOC Kard no),u mv n),JKia ins. 'Hicpe it rlel'),c KaJ pc nolOV tpotio ro riedE, OJ vovtis ins, n Nriva KaJ 0 TZJJ1. eixav tuupc; rrpo no)),ou va avrniiievtcn OTIS crntiint ies ins. Til pIG ro ovnscipcvo rou waKwJlOv 8a rlrav ro prr),c notttpi oro rtptotvo avti yJQ TO oovninouevo «itpivo, rnv d),),n n apvnon ins pJKpJlS va ipopeoei otttitutou: 0),),0 extos am) [() npooivo ooptoaxt KQJ ro poz prr},ovZOKJ tns. 'Onote epxotav aV[Jpt'rwIIII ue onouituutou; a).j,aYI1, n Tzou}'.la ttptota a V[JOfCKO ra V, eneua oup)IJaZC Ka1 rt')'os Eeattouac atiapnvopntn Of norapous oaKpuwv,

H Nriva KaJ 0 TZ1J1118c)lav va {3on8ilOovv rnv xopn rovs va vive: tno c),ao[JKn, 0 TZlJ1 riE;cpc ana rov eaoio TOU on 6rav c{3azc orOXOV5 am 00V),£10 rov oVYKcVrpu.)vorav Ka),UfCpa KQJ OCV rov anoonouoc mv npoooxti ro oyxos rov tuos enpene va ra xatcupcpci o),a, CPavrciarnKE cJn iotas «at n Tz06)'JQ 8a pnopoooe va [cnEpaac1 roy cp6{3o rrov rns npotevotionv 01 a}l),aycs, 011 eixe t'vav oroxo.

H Ntiva «ai 0 TZ]J1 anocpdolOav 0 nodnos aroxos ins tcopns rovs va exr: va KOV£l J1E mv anosoin iipvnati tns va xonouionoiei OWCPOPE[JKO mara sa: nOTllPJQ oto ttotatvo. H),nJzuv, [t'KJv({JVras am) mv csaotucotma otti xption Suupopernccov mdrwv KQ/ ITO tnpui: v, 1'([ etpruv« «anoia oTlYJ1n K([J aro onpeio va anobcxici teat 6),),C5 a),),ayt's, Apxioav AOwov va [JJS }ICVC ou ea tns ettatpvav tva KalVOlJpJO ocr J1c p no). KQ/ ttottipi yw ro nptoivo KW p6how Hu mv cuptivuv va W OWl,t'[El POVll ins.

To loJO {3pdov, n p ntcpo [JlS eine: «Tzousia, t'i,a vc {3d}lOVj1E t'V([V or6x() jlJCl oVpJO ro rrpwi, NOJ1izw nws t'vas Ka}ltlS ur6xos flo 11rav va OWOKCOOaEIS ]1c ro K([lVO!JplO J1rroA KaJ ro ITonlpl aov oro rrpwJvtl», H J11Kpri mv Koira[1' KW KarfvcvoE, n Nriva 6pws OEV 11mv oiyov-

Mcieni 'tou va AUVEI npopAl1l1a'ta

'00011:: TO nOJoi 13piOK£IOI cvnuercono pI' xcnorc o)),ayn Of 6, T1 £iXE ouvntiior: KQI o£\' ~i:PI'I 11 VO xcver. prropeite va 10 {3on8no£I£ vo 0£1 lIS £voJ.,Am..'lIKES /,UOI'1S nou EXEl 8ivonas 100 KclrrOJES ITfplOpJO]l£VES fIll/,OyES. Mnopcirr vo ncitr vic Ilopcio£JYjlo: «Eepco o n OCV 80.cls va o/,l,ci~EIS Kp£13ci11 KOJ va nos 010 jlEYOl,Ul£PO, I ic va OKECPTOUpl' IlWS p nopoupr YCl 10 xuvoupE 1110 fUKui,D, 'lows av ncip£ls 10 opKou8ciKI OOll pazi OOll 010 jl£yciAO Kp£{3aT1, yIQ va OOll KpmciEl OllVlP0<Plci»,

122 Ora\-' CIvno{JD aTIS U).),{]yFS

Ora,' aVTJopa aus a).},oye, J 23

pn on n «opn rns eixe avn},nrp8d ro vonua rov m6xov. Meta ano jJI'P1KO senta, rns eine Eav«: «Tzoirsia. Uup aocn TOV moxa (TOV Y!'! atipto ro nptai; ea ttepaoets nOAV ouopip« xpnauionouovias ro KOIVOVPIO aov pno), «a! ro xatvoiipu» aov nottipt»,

AVTJl in tpopa, n TZCJv},lo aruivmar, «NOl, 8vpuj.lW». 01 yovds ins I'novt'},afJav fill' vm:vHnpion apsrres q;OpES oK6pnl'K£ivo ro fJp60v, 'Exavov KaT JlTO-OVO fJ6),rl's Q)S rnv «ooziva, ylO va oovv W K01VOVPlO an jlflo),-nornpJOu va K08frQl opoptpo KOI yva),lOrl'p6 orov naYKo,

To 1'I10p1'VO np(l)i n TZOVAW Korw8vv8nKc 6),0 Xaxiopa ttpos ro tpattezt, ptotcavtas: «Tlou ciVCTJ W KWVOVplO unos KOT ro KOlVOVpTU nornpi pou;» H Ntiva KQI 0 TZIP upeocos Kard),afJav 6n fJpioK01l[av 01: Ka),6 tipouo. Mao ano pEpIKES pipes uc ro KaIVCJVPJO ocr npcot \10 V, 01 yove!s ins einav: «Tzoiisra, tt scs vc xpnotuononiocis ro naA}() Pfl),C p nos xa: to JIn},E riottip: aupJO oro rrpu)Jv6 oou,»

«DXI!» rpwvaE;c n TZOV},IO. «To KWVOVpW! eo&.) ro KOlVOVP/o!»

H Ntiva teat 0 TZIJ.l Srv EKavav KavEva ax6}.10 (JXE[JKcl PI' rnv cmp ovn rns xoons rous, rrou ()vj1lze [IS fla).Torepcs pEpCS. A vti yl ovr6, anoqraoioav va tnv fJon8noovv vc fJ6),Cl Evav I'EO or6xo. Etceivo ro fJp600 11 Ntiva ins cine: «TZOV),IO. E),a va fJ6},ovpc svcv Kall'OVplO (J[6xo VlO G/JPJO ro ttpcoi. eo Ii(}CAO 0 (][6x()s aotos vc eivai va xpnotuonomoris ro na),16 pn},£, jlIlO), KOl tiotnpi», Apvotepo, ro low fJp60u. WI' P({lTIlO£: «Tzotisia. n0108 dVQJ 0 KQJVOVplOS or6xos pas vta atipio;»

Arpov ro oxeiptnx« VIO ilfyo, n tuxpsr an6vrnoe: «To j1n),c j11l0A scu to pnAf nottipt;» «AKplfJWS», aruivrnar n Ntiva. «Oa xpl101ponolnaoupf ta pnAf aopio. Xaipop ai nov Bouaoai WI' KQlVOVPIO or6xo».

Ilaposo nov 11 Niiva «ai 0 Tzu: Sev nmv oivoupo, on n jllKpn aoui 6mman ()o eipcpv« atto rEA capo, Kawx6pnKav 6wv n Tzousia 6PXlOf va tnv ttaipvei oav nQIXViOT, qnovovtas p6),1ora va m:pIj.1EVE/ p c Xaxto pa roy s aivoirpio or6xo yw tnv KelBf pepa. Eitiav tuos 11 «opn wus utiopoooe va attotiexiei xasapc: []S a),}, a YES, tptiivet va Iirav npoetotuaouevn. Ttopo eixav Eva ttpovpapua nov xaponoiooac o)'6J(},npn fIJI' 0IKOyE\lCIQ. H rrnpovn rous eix: tpepe: onorcU'opara.

H Q\.'llZ11t.ia.aVClJ . .l eoo o. TO aoO,cpJU unopei vu .npoKop,tOEl. XUOS OlIS OX~O£IS PIOS OIKOY£V£IOS. Auo xnpnxrnprrmxo nopooElypma EIVOI TO nOlOI nOD puprupn orous YOVfl, O,Tl KI OV KUVEI TO aOEI.cpUKI TOll KOI £KEiVO non EKcppo.ZEI IPOP£PI1 onrx8EIO npos TO VEO P£1,OS LDS OIKOytVEIOS uno rnv nporm onvpn nou 80 «ElOj:l6.i,£I» 010 orrin. Ermfin 10 nOJolu npooxoxixns nt,IKius 00KIIl6.z0llv 01OPK(05 10 opi« 10S uvrfuptnuius TOllS KOI TIlS ouuuolus TOllS or n. OIKOYfVflO, nou OllOJOaTlKO anmrl,.Ei TO\' KOOpO TOllS, OllXVU nOI,£poDV llE to aOE/'cpIG T(1)S ylO TO noros 80 KotEx£1 rnv urr' apl8llov EVa 8Eon o cutnv. Ilcpoxo nOD ilIa tetoiou £iOODS aO£l,qnxn ovuznxic an01Et,£i xcpcxrnpionxo ms ov8pwI1lvns rpuons, unopeirr VCl llElWO£TE t nv ouxvotntu TCllV EKon/,wOEwv tns 0£iXVOV1OS 010 KClS!'VU uno tu ncnfuu ous 611 eivtu Kciu ~EXWpirrro vro 005. Fin \'0 olOTnpilOf:Tf' tnv nvnz nr.iu ow Ei.o.XIOTO, p08ET£ 010 nmOlo. OOS OIl 01 KO/'£S OXEO£lS PE10~U TOllS 8a TODS OWOO\JV aUTO. nOD cnozntouv: npovopic KOI npoooxn.

nponoIJ.IC:ia-u 'to nalai aac; Via 't'1v clfPll;'1 'tou KalVouploU JlWPOU

Av TO nporo ous nOloi EivOI pEyaMlTEpO uno Eva £TOS, ouznmote puzi TOU TO nws np6KEIT0I va aupn£plf,ncp8£i KI £KEivO OLD zro n TOU KQ]VOUPIO\J propou. Ilr.irr TOU rroio 8a civcn 10 vee npovpopuc tns OIKOYEV£]OS xcn 11£ noious rponous nEplJ.lEvETE ana oUT6 va j:lon86.. 'Etoi Hu VlWOEl on ncnz o KOI TO iolO onpuvrnco p610 ornv uvu n n KGI r nv rppovr iSn TOil PIKpOlf'pOll aoe/\cpou n tns pixporrpns ooe/'cpns TOU.

nail;£'tE JlE 'to JlEvaAu'tEpo nal6i aac;, Eiu 'to jJWPO KOIJlcl'tal Ei'tE Eival Ziunvlo

no vu e),OHWO£Te TIS m80von1TES epcpuvlOns OO£f,cpIKns uvnznxius. CPPovTiou: vc no iz ete pc to l-leya).tH£po nOloi 6xI uovo OWV to KOIVOUPIO uopo KOlPOTOl ana xc: otuv EiVQ] ~UTIVIO. 'EI01 TO J.lEyo)"un:po nOloi oev 8a oujmepdvei ott TOU OiV£TE cnpnoic uovo 610\1 Sev oas anaOXO/\£1 TO pUlpO. Av 0CPI£PWvET£ xpovo ow J.lEya),uT£pO, o.n Kl o v KclVEI 10 propo, 10 napaKlveite va OKECPlEi: «H 110110 IlOU oiv£1 npoooxn KOI orcv TO llWp6 eiVOI EOW KOl otov o£v EivOI. T£IJKO TO uopo O£V elver KOI 1600 KOK61»

et'tE'tE pEaAlatlKoUC; cnOXOUC:; KaAwv axtaEwv

M nv nepipevete uno TO ll£ya),Ul£pO TIOIoi oas va aYKOIc!OO£1 10 KCIIVODPIO propo pc tnv iQlO TPUCPEPOmW no» ClYKO/,IOZETE eocis. Mrroprj vu civcn pEya),tH£pO, a),M OEV nouci va EXEI KI exeivo uvdvxn OTI6 TIo/,I-iJ rppovtiou.

npoVpaJlJlatil;E'tE va nEpVcI'tE xpOVO JlOVOI JlE 'to Ka9tva ano 'tel nal6JcI aac; ZiExwplC:mi Axoun KOl ornv nepintroon nou EX£T£ n£vTE-t~1 nOlol6. npOOXOfJKnS n/JKias va CPPoVTio£TE., npoortcflrtrr novrorc vn ~piaKETE xpovo y10 TO Ko8evo ~£XWpJOTO (cvo prmvro. CIS noupc, ,n J.lIQ 1361,10 010 nuvto ncoxeio ). Am6 8a ous j:lon8i1oEI vo EonUOEH: t nv npoooxn OOS ons o vo-

124 Orav avtttipa OrIS aA.),ay,'8

j 26 AodrplKn avuz/l}.fu

Alh';,t:pIKn (JV[Jzn).,ju J 27

YKfS IOU Koflf ncioro», ana KOI 80 oos xpatu EVD]lEPOUS aXETlKO ~IE TO ouvcroanputo KOI 10 npoJED]lmo IOU" nou pnUpE! va nvivovrcn or nv qlClOOP!O IOU nlJ't8ous rns oucoveveicxns corius.

M'1v Ev9appuvEu 'to iva va tJap'tupa 'to allo

To va znrdre uno to pfyaAUtEpO ncufii oas va ous OVO<pEpfl to o<poA.paw nou KUV£I 10 00£1,<paKI TOU Of V onOTEAEI KoAO rpono OlooOKoAius KUAWV OXEOEWV OVU]l£OO ow nmolo OOS.

Ci»'tlal;'tE I;EXWpla1:0Ue; nivaKEe; tJE 'ta ipya 'tOU Ka9EVOe; ano 'ta nal61a (av iXE'tE 6i6utJa 11 na161c1 tJE tJlKPIl 61acpopa '1AIKiae;)

<DpoVTiou: va fK8EIElf liS KO!J\ltEXVI KES on]llOupyi£s IOU Ko8evos ana to nOJola OE ~£XWPI- 01l1, EIOIKO p epos. £101 WotE VO 0W(JEIE om Ko8EVO rn OIYOUPIU on 01 npOOna8ElES IOU aUZOUV CEX(,lplO1ns npocoxns.

M'1v avaa'ta'twvEau av 'ta na161c1 aae; 6EV napoualcll;ouv 61apKWc; 6dYlJa'ta atJolpaiae; ayan'1e;

To nalolo OEV pnopouv va zouv ow 1010 onm xwpis vu undpxei eoro xo: n nupo pixpn ovnzn/,ill. Eivur p£oo om <pUOIl IOU ov8pC;mou. Arurnpnore TIS IPI~ES 010 EMIXlOtO .. OVTOpEi[)ovtds 1Cl orcv 1Cl nnyoivouv KO/,O xrn pllY cnupcriovtus tnv uvnznxlo vel Et£/dX1El Of puxn.

M'1v 'ta Ev9appUVE'tE va Kpa'touv KaKia

A<pOD olEll8un8ei n olevEcn, oIlO<p£l)Y£1E va 8llpizEU: 010 nmolc't ous OTI ITplV i,iyo I1TQV exflpol. 3EKIVI10(E uno 10 pno.:v KOI ~o1l8n01E 10 va KOVOUV 10 i01O,

TI TlPETlEI va KcJVETE

Acplla'tE 'to XPOVOIJE'tpO va 6laXElpla'tEi 'to rrere ano 'ta nal610 9a iXEI npo'tEpalo't'1'ta

Av 10 noroio ous pai,~lVouV ylO TIlV npoooxn oos. av08EmE ow pOA61 va K08opioEI rn oeip« nou flo £XEI 10 Ko8fvo.'EI01 TO ITmOI(l OUS 8u pClflouy YO POJPC1ZOVWI KOl 10 KoflEVO 80 CEpEI 611 80 tXEl pE m oeipd TOll tnv euxcipio vo yiVEI TO un ' opifiuov EVa cvnxsiuevo tns rrpoooxns oos.

o noA£poc; ,"[CAlV I:1:0p

T. 5EV TlPETlE' va KcJVETE

01 ouvexeis auppdE;£JS avap eoa arov tetpaxpovo TZEJOOV Etup K(J1 tnv oOE'j)(pn rov Tzov)\1, nA1Ki(Js OVO xpoviov, EK(Jvav rovs voveis rous va (Jv(JP!J.)[JolwT(JJ tt nHE'I,(Jv K(JJ (JITOqraotoov VG Kdv(}vv ITQJOu1. 'Htav ITPOCP(JVES on ta ouo (JOEACPICl OE'V E'KfljIOOOGV [IS Hooics nou EKaV(JV 01 )'ovEis rous )'J(J V(J unopot)» V(J rous (J)'opazouv OpOpCP(J POVX(J, K(JJVOvpJG naixvitiia K(J1 K(JAO cp(J),nro.

01 O(J)'KWPGflES KG1 01 tcopotSic« /lTQV 0/ avarmpevot tponoi roo TZElO()V va es Succica: rnv (Jot:j,cpn rou OnaTE: rou EKArj3t: roy xpovo K(Jl mv ttpoaoxti [lJ)V jlOVJ(;)V rovs. H OU)P(J[fKIi T1{UJ.1pi(J OE'V icpcpvt: K(JVEV(J attotcscoua. Md),lOT(J. () TZE100V EOE:1XVC V(J erniiuat.et va rOll cpwv6zouv KQJ va rou pixvoov j1cpllds E;U}dis arov notto onotc XfUn(1)OC rnv a8cAcpiJ WO.

H po,'n cpopd nou n «opia Etap dOc roy )'10 ins V(J CPEP[,[(l1 pt: a),clnn ornv (JOc},cpn TOU, rircv orov rnv j3OIi8nac vo nepaoei tiavto ano EV(J onpcio pE' no)'o pnpoota (Jm) TO onitt. ll «opia Etap xopnse roao no),v p e tnv np6~11 (Jurn, mw cine owv )'10 ins: «Mrrp6j3o nov j3OI18noE's mv aOc),cpov),(J oou, Eutat no),v utteptupovti YJ(J oeva», 0 KVPlOS K(JJ n «upio Eiap aITocpaoJ(Jav va eviiappisvouv ano E'OW K(lJ aro t:~lls tis pCpOV!J.)]IEVCS t:UY£V1KES npdE;E'J5 rwv nattitcov rous, cruuvcavtas ta oruv ta 1111YQJVaV K(JA6 pcraE;v rous K(J} ccpapp6zovras t'VClV K(J1VOVPlO K(Jv'6v(J ottott: opxizav H) [(J(JKWVOV[(J1.

H WK(J1pi(J 1'0 upappoooov amv npain tn VEa (JuTn WKnKn, rous napououunnxr (Jp)'6- [CP(J rnv itita p epa. Eixav pO},15 vopioe, (JlIO PI(J j3cSi,w ota P(J),(JzJ(), 6rav E;iarwoc f11(J iuixn (JVcl]IW(J ora (Jof),CPJ(J, ue (Jcpoppn j1Cp1Kd n},(JaTlKd roUj3),dKJ(J. H xupia Etop OEI' cixe 1I5io ttotos on6 rous Duo eixe ~cK1v1iac1. Eine ora lIOJ01d ins: «Ttopa EXETE' V(J OJQM~cr£ lI(J101d. !l1JQ KClI OCV E;t:pw ttoios tuipt: tt (JlI6 tiotov. n 00 OUj1C(1),IW8cirt: cSne,)5 noaamv mo outo«ivttto np()Jl)'oU]IEVWS rl 8(J scoptotciu: K(J1 8(J lIOC1 0 K(J8EI'(JS T1j1!J.Jpi(J».

Kat ra ouo IJ(JJ01d oyvono(Jv rn orl},wan tns P11TEP(JS rous K(J1 OOvEXJ(J(JV m f!(J),wvovv )'JQ ret roVj3},dKJa. 'Etcu 11 «opia Etap Sev cixe dJt),11 cm},oyn (JUO TO V(J tcpauio«: 11l1i UIJOoxeoti ms. «Opaia, },OIIIOV, oJ(J),EE;(J[c K(JJ 01 OVO tnv Tuuopia».

Tooo 11 Tzov)u 000 K(JI 0 TzEJOOV nepaoav TO PC),(J),vrcpo oldurnp(J rns Tuuaoia« oup-

npoacpipE'tE EVallaK'tIKie; AuaEIe; Yla 'tOY 'taaKWI.I0

Av El1l1pEn£1E otous Wl1KCtlpOUS vu <pODVIWVOUV WOITOll va ~rcp0yollv uno rov D,£yxo, TO nUlola ous OEY 8Ct po8ouv note nW5 vu 10 nnyuivouv KoMI p£TO~D tous, Ani vo fITlTptl1£TE OTIS pOXES VO £~£I,iooO\,ul. 06101£ TODS tnv rrnxovn: rITE vu 10 [)pouv 11 £10 Ell tous eire l1XJ. DeiTE TOUS: «Mnopcite vu TO [)p£ilr ~1£1ot0 ous KCtI va ouvexioetc TO na.xvioi n prropci va pnv 10 ~pEilr KCll va pnei- 1£ Trpropic, 0 Ko8tvos tEXWPI010». Luvn8imE TO oris El1I/,Oyts. vro va VI6)oOllV ncos exouv £I£yxo novo OTIS ZWES TOllS xcu vrc VO IOUS ~on8n0£1E vo pc't80DV vu onorpuoizouv uovo LOllS.

:::EKa9apia'tE 'toue; 'tl Evvodu o'tav 'toul; Aiu «va 'ta ppouv tJE'tal;u eeuc» r1 «va 'ta n'1yaivouv KaAa»

No Ei01E OUYKEKPIPEVlll 6n01E encrvelte 10 nQlolc't oas cneion ITOiZOllV npruo puzi, tWI ~lOTE VO OIYOUP£UT£lIE nros KQlu/.,o~aivouv n EVVClEiu: <HOV /,£1:1' «vu 10 nnyctivouv Kai,(]». TIElIE TOllS: «Tloz,» opuin nOD nuiz etr TOOO KoMI puz i KOI POlpc'tZEOT£ TO npdvporo ous, Mou aptoct ITO/.U nou 10 nutc {(lOO Kal,a pEwEu ocs. 'EIOl nepvotc Ko/,c't oruv I1Ctiz£1E puz i».

AyvoJ1a'tE: 'ta o'tav lJap'tupclEI 'to iva 'to cillo

To nororci pcprupouv 10 EVa lIS OKQVW},IES LOD U),),OU vtu VO roxuponomoouv rn 8eoll nou xcrcxouv OTO puaf,6 HIlV YOVIWV TOUS. !'!WOlE eva 10.OS oro uvtovrovronxo mHO ncnxvifir. AtyovTOS: «Aunciprn not) OEV 10 ~P!OKE1E pnuE0 OOS» KOI npoorrorouuevoi o n Of V ouvepn tinore. AKO]ln xru OV OOS Clva<pEp8Ei Kc't1101Q eruxivouvn opoomplomro, prropeitr va tn 010- POTll0£TE ctYVOWV1ClS IOV «puprupropn».

128 A""~'fJJKJj avtsrnsi«

},f(izov[([s. 6rav cSPU)S nouxaoav KW WUS cnetpartn va anKw(;louv atto [JS KapCK},t'S wos, 11 etappaon oro TlpcSO(;)TlO KOI [(,IV OLIO nrav Suupopcusn yw 6},n rnv nnosouu: pepa. Apx](JGV va oup nepuprpovtcn oav oovtpospoi KGI ox: oav exupot «cu II «opla Eiop xapn«c nov Sev eixc XclOCI tnv ipuxpatuia [J)S. 6nws eixe oUjlf3d ow naisu: ins.

o KUPIOS xat n xop!« Etap ct;aKo),oMJnoav VQ cnatvotiv ta ncuoui rous onote Ilwv POVOIaop eva. dcv rovrzcv rna zeus toaxcouons KQJ XpllOlpOJJOIOUOaV ue OVVErrCJQ rnv Tnuopia otiou: cnpene va xiopizoov ui nUlOU] roDS KQ1 va rous ocixvoov [1S ouvetincs roo taaxtapou.

M 10 KOI 10 TIOIoi TIPOOXO!,IKhs nxrxius B£wpd 611 W ~avla O.10V xoopo lOU .avnKouv. uv OE\' rou TIEl KOTIOIOS TO OVlIB£IO. TIOTE OEV ElVOI noxu VWPIS viu vu TOU 1l08£1E vu unv nuipvei npdvpuru urro TOllS af,/,ollS uv OEV 10 cvxpivete eocis. 01 voveis no izonv TOV poxo Ins ouveionons IOU IlCllOI01J TOllS. roonou vu uvurt tufei TIl 61KIl IOU. KaBE qiopci !,OITl(J\! nou 10 TIClJoi OOS nuipver npdvputc nou OEV EiVOI OIKCI rou, OiVErE TOll 1'0 KOW/,(\!)LI tis O\JVEnfiES ncu 80 TO !)on8Iloo\Jv vo uvurrtufc: mv oio8non TOll OWOTOU xut TO\) /,a8ous.

eian: KavoVEe;

Ev8apPuvEIE 10 nmoi OOS va OOS evnprpcove: orcv 8£1,EI KanOIO npovuu, po80ivOVlCIS TOll VO znrd. Anorpuototr TI emrpeneror vu nclpvn an6 OnjlOOIOllS XWPOUS KOI uno €rvo ornuo xu:

TIEIIE TOIL 'Eves f:\aOlK<1S xovovns prropr! vu rIvrn 0 r€ns: «Tlprrir: novro va pr [l(,lT(]S ov p nopeis vu rIapEIS xuu rIplV TO nupcrs».

TI npene: va Kc1VETE

E~I'JVr1cnE 'tou nwe; va naipvEI npaYJ.la'ta xwpie; va KAiPEI

To rtcnoi ous Of V KQTo/,aBoiv£1 viuti o£v prropei va ncipvo OTIOIO npcvuo 80,£1, OTI01E 10 8EALI. ~Ei~l£ TOU tn OWOTIl KOI tnv wcpa),pEvD oup nepupopd AEYOVTOS: «Flpcnc: va ue pones 01' p nopris vu ndpeis PIO mix/,o rIplV nclpvers TO rIOKElO. Av nro VOl, pnopeis va 10 nopeis KQI vc TO xpurnoeis oonou vu TO nxnpooooue».

E~lly.,cnE 'tou 'tl allJ.laivEI «KAipw»

LIYOllPEDTEiT£ 611 10 nuroi ous EXCI K01OAUB£1 tn owcpopa jlE1o€0 TOll Oo\,£IOjlOU KOI TIl5 K/,£IjJlas (xrn 115 ouveneirs rns Ka8E nputns). 'tWI 80 ErpETE on KQ1o/,aBoivEI 11 evvocitr 6101' TOll f.£lE: «~EV KavEI vo KAEf:\ElS». IlEITE tou on «KA£Bw» onuo tvei noipvw Ka1J xwpis aOEIO, EVW «Soveizoucr» onuo iver zntro KOI nuipvro aOEla rrpiv ncpro xdn.

Bal;ut 'to va nAI'JPWVEI 'tIe; KAe'lllie; eeu

Tro va 10 Bon8ilOfTf va ouveronronomoer 10 KOO1OS tns Kt,rljllos, BG.Zf1E 10 VQ ni.np(~lVfl on01E Ki,tBEI xdn. uvcfietovrds lOU olacpopEs epvuoies 010 orrin 11 cvovxnzovtos 10 va OrIOXWPIOTEi KarIOIO noxnnuo vic excivo OVllKEIllEVO. nElIE yw nopdfirivpo: «Aunuuo i rrou TIIlPES KG.lI TIOU o£v civet OIKO oou. Eneron TO £KOV£S o oro. TIpEn£1 Hllpo va OWO£IS xun OIKO OOU». To ovnxeiuevo nou ovaYKG.zE1Ol va unoxropiotci pnopeitc vu 10 xpnoiuonomocte P£PIKOUS prrves cpvorepc ws ovwpOIBll viu Kal,n oup neprrpopd.

130 K},"IjJlG

AvaYKcll;ni 'to va EnlG"tpicpEI 'ta npclYJla'ta nou KAiPEI

M08fT£ OTO ITQ]oi oas on o£v unopr! va xporo xdn ITOIl £XEl KA£1jJEl. EITl~oinE TOil va 10 ernorpe qm pOVOXO TOil (ue tn OlKn ous ~oilflElQ, av civet urtupo itnro ).

a J11Kp6s Esot aYVOOUOE ttuvt esta» rovs I,OYOVS yw rovs onoiovs n Kh:qfJO civai anavopeop evn. LlEI' J1nOp000E va KaroAaj3El viati OEV TO\' atpnvav vc KOVEI x ati rooo OlaOKEoaonKO oruos ro vc naipvci 0, tt rov OPEOE, 'Etot AOWOV, 01 yovsrs rov npoonoitnoav va TOll El;nynoovv J1E opous nOll flo J1nOpOUOE va Karol.oj3EL

«LKOL Of V utiopeis va tiaipvets ttpavuata xwpis vc ia nhnpcovets», [ExivJJUE a tiatepas rov, «Ilpenei va J1E PU)[OS orcv 8ij,Els ioixr.e«. A v tua VOL r6rE unopeis va naPE1S ro naxeto «at va ro xpatnoeis J1iXPl va ro n).JJpWoOVJ1E, EAa va ciaaxntioour». 0 LKOT vnciKovE J1E J1Eya),n eoxapiotnon, pari atto EOW KOl nepa. orrorc znrouoc WiX},ES, 6nws Errij3oi.E 0 Kavovas. 01 yovEis rov rov EITQIVOVOav nov OKOAov80uOE rov Kavova KGJ iu.nposvav [IS toixr.es.

OJ1ws 0 KVPlOS xai n «opia MnipK)ol OEV anavrovoav rrdvrorc tcatcup auxo CJT1, napaK).lJOElS rov YIOV rovs. Ti' aVTeS. J1IQ tpooa nov 0 Esot ripootuithioe va tuipei pIG ooxosaia xwpis va znttioei ttpcota mv ciCic]Q ana ttiv utitrp« rov, n sopia MnipK);/ etpappooc roy Cicvrt:po xcvovo ins, xdvovrcs lOV J11KPO va n/ll1pWOEI y/Q tnv tipatr: rov, «Ericitin nnprs OV[]l [J1 oOKo)'dra», eitu: orov 1'/0 ms Ko8ws entotpopav uazi oro Karciompo. «80 ttprnei va rnv nAnp0JOEIs ue tnv ljJEUrIKll oOKoAcira nov £XE1S oro rrQIXVfOI-pnaKdAIKo OOV»,

Tlapti [JS Stap aptuples rov Exot, n utiteoa roll on' Storace vc rov napei ro ayarrnpivo rov ttatxvitii. «TJQ va iavaxcptiioeis ro naixvitit oou», rov E[nynoE, «npenei va aKo),ov8nOElS TOVS KavOVES. Tlpcota 80 pcnas cv pnopeis vo tuipets Kcin «tu note OEV 8a naipvcis Kdu nov OEV TO iXOVJ1E ttsnpcooet»,

Meta atto J1EPlKis Ej300pciCics maivtov eneion aKo)lov80vOE rovs KaVOVES, n «op;« MnipK);/ [QI/dOWOE orov Exot TO ttatxviiit rov KQ/ 0/ OVO yovds apxioav vo vlw80vv ernie/10VS mo oivoopoi y/Q ro pii.J,ov TOll «ar.acipoxepn» YIOV TOVS.

XPl'JalJlonoldn 'tl'Jv TIJlwpia

Av to nurdi oas ndpn xdtt nou O£v TOU cvnxer, OW01e TOil va Kma/,ol3£1 on npencr va unopovu)tlei WS npropic encion rraptl3n TOV xuvovn. IT£iTE TO\): «AunoPQI nOD nnpes KaT! nou Of V eivut 61K6 OO\), Ttopc ea pncis Ttucopic».

TI OEV npene, va KaVE't'E

Ml'Jv KoAAan G"tO napd96v

Mnv Ouptzcrc OTO ITa[oi oas KOITOIO nfplOTGTIK6 K/,.£ljJIOs, H cvorpopo 010 ITapcAfJ6v fla TOU tlllpio£! POVQXQ tnv £o<paAptvn OIlPIT£pl<pOPQ. Arv Oa TOU po8El va unoqicuvei TO i610 /\0805 OTO ptAt,Ov,

Ml'Jv 'tOU KoAAcI'tE 'trJ pE'talVlci

Mnv anoKa/,Eile TO nuifii oas «KJ,£<pm», vrati 8a ODPIT£PI<p£pfl£i ouuqxovu pc tnv £TIKfW ITOU TOU KO/J,OIE,

Ml'Jv 'to PW'tcl'tE av iKAE"'E KcI'tl

Me TO va TO PWIOI£ 10 £vflapPuvET£ VQ net ljJtpma. ea rrer peoo TOU: «Eepro neos fla TIPWpni-hi)' Truti VQ pl1V n oi ljJ£paw yIQ va 10 ano<puyw;»

MI'JV 61a'tal;E'tE va 'to ",clXVE'tE

Av UITOTITfUEOT£ on TO ncroi oas fX£I Kf,tqJ£1 xdn. KOVT£ TO\) ocoprmxn epcuvc. Av ovaKai,uljJ£T£ nws npovpun tKAf\jJ£. rppovriotc va £mI3QAeH: TIS ouvtnfl£S, ITeIT£ tou vic nap<io£lypa: «AUIToPQl ncu nnprs KaT! nou o£v eivci OlK6 001l. Trope nptITEI va TO n/.np610£lS».

o IJIKp6c; KA£n'totJovr]C;

H .Edvn K(I] 0 NWVK A1nipK),1 nwv vopotaveis nOAirES KQJ TO JoIO EIl18vp01JaaV «at V/Q TOV rctpa xpov«: )'/0 TOVS. TOV LKOL no),v cpoj3ovrovoav op cos on all 0 pixpo« OVV£X1Z[ va K}ij3El toixr.es. aOKo},arES. naixvitiia x.at ciAAO aVTIKEfpEVO nov rov tpaboooav tnv ttpoooxn Ko8E ipooa rrov rrnyQ/vav OAOI pozi ylQ ipcovta, KcinoJQ otivpt: 8a Kor£),nYE am r:pV},OKll,

«Mti OEV' I;CPEIS on dVQI KOKO va K),ij3oVPE;» OVp),JOZE OWV y/O ins n Kvpfa Ml7I:PK),1 Kd8E qJopd nov TOV etttave ora ttpoaa . Aotcip ao« aK6J1n va rov J1naraJOEI oro xep: j,t'yol'fcis rov on titav KOKO tiatoi, o),}lci uataio, APXlOE If a rpoj3cirOl vc j3yaivEl t'l;w uazi ue rov J1IKp6. r600 yIQ rnv vtponti TIOV 8a ins nooievoooe 1l aVpTI£plr:popa rov, 6ao xat y/Q TO rubs fia iV/u)8E n iOJQ oral' Ha llrav avavxaop evn va TOV HJ1WpnOEI,

«Aunriuui rrou eines OUIIl tnv KOKla /\t~n. Trope npcnet va Tl1 /,£S OUVEX£IG, roonou Vcl xtu!1l10£l TO POAU!. MOAIs xrnrmoet , prropeis vu OTCl)lClII10£IS Vcl tn /I.ES». Meta uno ClUTO 80 !lElw80DV 01 m8avolmEs va xpnOl).lOnOlnoEls ~ava tn /I.E~n com novro ornv E~Q\IJll InS o nvpns.

'OI~V aKouoE:~ oapKa~n~Es, ,8paods n ~n~frrEis Cl,rravln,o£l~ va ~E~DVOVIQl ana to

jlEXPI nprv AlyO ayyEIIIKa XflAn IOU ncrorou OClS, ~EPfTE OIl np8!' n wpa va ouvcionronomoete ).IE cnoouvo tporro tnv ncovotntd IOll va JllpdrOl A£~ElS (rooo KaAts 600 xur KOKES), ).IE IIlV EAnioa vo OOKnOEI KanOlOV tM:yxo ncvo OIOV KOO)lO IOU PI' In pon8£l0 IOllS. Orrws OOpBO[VEl pf 6),ES TIS jlOP<PES I1S y/,woaas, eroi KQJ IO ovnuisnuc pa80[vfIClI ).IOVO av IO nQ]oi EKIE8d o ' uuro. TIEPlOpioIE I.omov ns euxcnpies rrou 8a bEl IO rrClloi oas Vcl ClKOU[I ooxnurs AE~EIS. ErrOnTEU£IE 6,n pAtrrfl ornv rn/,f6paon, rrpOOEX£IE m OIKt1 oos YAwooa, aAAo Kl exefvn IWV cpiAWV xcn OUYYEVWV ocs.

AYVOEia'tE 'to o'tav aaf; aV'tIl- .. Aa

Ilpooncunote va oivnE 600 Alyon::pn onp coin prropeire otuv ous aVIJ).IIAQ xropis va xpnor-

onoiei unpeneis EKcppaofls. Av xovere ou va ).In oUVEBn IinOI£, XOV£I tn oDva).ln nou

)l 0 " 6

nJOlfUEI nos exe: nuvco OOS. To ncnxvio: uuto Of V £iVOI OICWKE ClOIlKO xropis rnv npoo 0-

xcopevn ovtiopuon EK ).IEpOUS ous.

Enalvdu 'touf; EUYEVIKouf; 'tponouf;

LlW01E oro ITOIoi ous va KOIaAap£l IIOIO EivOI TO £ioos tns YAWOOOS nou nponporr, rovizo-

VIaS rou IO YEYOVOS onOIE xpnolJ.lOrrOIEi EUYEVIK£S EKcppClOEIS. TIdIE ICm: «Mou ClptOEI noxu otuv ).IOU crruvrds EHn euYEVIKO ortore 01' PWIaW KOIJ, aKpIBws 6IIWS IO ).Ia80).lE. AOI6 pE

K6vEI xui vlw8w o).lop<pa».

MIAa'tE eee nal6i aaf; J.lE 'tOY 'tpono nou OtAUE va aaf; I.IIAci KI au'to

M6BnE oro rrClIoi oas va xpncrponoirf rnv Y/,wooa nou BEAnE va aKoDIE ana exefvo. Na xpnOlpoIIOlEIIE rr6vIOI£ EOYEVIKES EKCPPUOEIS enos «Euxnpiorto», «lIopuxnxo.». «ME ouvxropcis». BOZffE IO rrOloi ous va r~ooKeiwl om xpnon IWV At~EWV OOTWV. Mnv SEXVGrE OIl TO nQ]o](l rrPOOXOAIKnS l1AIKias eivur 01 KaAUIEpOl pipoJ.

T. 6EV npEnE. va Kc7VETE

KaOopian non au'to nou KaVEI ElVal va aV'tIf.IIAci

Iro va p nopcitr vu uvnuerrouiz.ete OiKOW rnv oxoevc ao~ovo).l£vn nOIKIAopoprpia tns y),waoixns EK<ppcwns IOD nuidrou oo s, rrp£IIEI va KoBopiofTE rrOIE ous aVnpJAU KG! note KUV£] KClII ClAlIO. 0 ocpxcopos, 01 PPJ01ES, 01 <p<uVES cos cnuvtnon KCll 01 OPYW).l£VES opvnocrs crro{EADDY oEiY).IOIa 6n ous aVTl).lI".a. 01 onAts cpvnocrs oricos «LlEV eEAW», eivcu EK<ppaon II£Iopmos. 01 £pWInoEIS OIIWS «ITPEIIEI va IO KOVW;» arrOIEAODv EKcppaon yvwllns. EIYODPWTriIE o n III rrQJoi aas KaWAapoivfl II EVVOEiIE oruv IOU ),EIE «Mnv aVIl).lIAUS».

Ml)v naiZ;E'tE nalxvi61a El;ouaiaf;

Aqiou ~£PfIE on ue IO va OOS avnjllAO to ncnoi OOS IIpoarr08ei va ous f~Oll,0I0~el, pnv KOIO:

<pEIlynE KI eo eis oro iOIO 6rrl,o. Mno pci va BpEI evuv nOAu olooKeC)aOnKo Ipono, vo rrepvu rnv 6)pa IOU, av O£1 on pnopci va ous KOVEI E~W rppevcov n vu KEpoio£1 tnv npoooxn ous aHIpIAwvms 005, npuvpo rrou orrwaonITOlE OEV eo eD,OIE va Ev8appDVEIE.

Ml1v 'tou llciOUE va av'tllllAci , "

Av nnnvrorc oro naloi ous <pWVCtZOVIGS, IOU OdXV£IE evuv rporro vu aVII).IIAa. Ilu poxo nou

EiVQ] oDaKo/,o va ouvxpctel xuveis W vrnpc tou KQl VO pnv <pWVOZEl OWV roo <p<1WOZODV, nponncfinotr. Av od~£IE on 10 atBEOTE, 80 tou pa8£IE va ous O£B£IClI Kl EKEivO. ]\0 dOLE EUYEVIKOi pI' TO rrOlo) ous, orrros 80 noaomv jlE KCtIIOIOV KO/,fOPEVO 005.

EAiYXE'tE 'tI')AEopaa'l. rpiAoUf; aUci Kal 'til 61KIl aaf; yAwaaa

Ilrpropiorr tnv EKBeal1 IOD no ifirou ous OE aVr!1JeU).IJ1IES EKCPPUOElS EA£YXOVIClS TIS ),t~£IS IIOU ~E<PEUyOUV uno TQ OIKO oos XEi)ill. Ernmpeitc cnions TOilS cpiAODS, IOOS ouvopnxixo os TOU, ICl )lO,n tns OlKOYEVEJQS KO! W mseorrnxd npovpdpporu, '0, n pnujvei ow cund IUlV rrOlolwv npooxoxrxns nAIK[as ~1yoiv£l crro 10 oropu tons.

Ml)v 'to 'tlllwpEin o-.:av av'tIJ.lIAa , , '

Emv xeipotepn nepinttoor., IO vu OVupll·,a KOVEiS OE KCtITOIOV eivCll E~CllpEnKa fV~Xf,mIK(). ,;)fV

UIIUpXOUY OIOIXeIO IIOll va unoomplzouv tnv dnoipn on oloaoKoOp£ ore rrmow OEPOO)l~ ue TO vo tu npcopoupe yIO aotpEIO. II npxopic OEV OJOaOKEl TOV m:pao).lo, ot,:M pov6xa IOV cpoPo.

KapAoc;, o9poauc;

Tt ttpette: va Kc:JVETE

'Onou: 11 «opia Mapriv£z ZI1WVO£ atto roy rt:rpaxpovo yJO rns, WI' Kapho», va pazEqJE:! ta naixvitha rov ti va {36),C] ro f3ovrvpo oro q;uyt::io, 0 plKp6s q;c;)vazc: «OXI! dEV 0' ayunow! .1£\' (Ja ro xavco!» 0 Kapkos EYIV£ rocro Epn£1pos oro va aV[//-l1),O KQ1 va {3piZEl, nOD onote roD EKav£ «aveis onowo/worE £pwrnon, anavrovor pE (JDpcuPEV£S q;WVES, A£S «cu dXE

t;I'XOOI'I tubs va attavui ue tpotto EUY£VIKO.

KaV'tE 'tlf; KaKif; Ai~£If; va xciaouv 'to voqJ.lci 'tOUf; EnavaAa.,pcivoV'tcif; 'tEf;

H enuvnxnqm ).IJOS ),tsns PElWV£1 In oDvapn InS. n' aUIO, pOnet1OIE TO nGloi ous vu papEBd pro KaKla r,Ei;n j3azDvIas IO vc tnv £IIOVaAO).lBuVEl (yJQ Eva ".Emo avo eros nAIKios). ITEin: IOU:

'Otav OI'rIIJlAG 133

132 'Oravavnpl}.a

NCVPIKL'S «pioei« 135

«LlCV emtperuo OTO ruutii j100 va j11MjCJ u' autov TOV tporio!» iptavazc 0 KUPJOS MoprfFCZ 001' onovrnon rrrov y10 TOO. LlOOWXu')S, n cvtitipaon TOO oorTi onj1JOOPvoum: aKoJ111 pEVO},()[Epn a vaororwon. 'Ora\' ouios 01 Moptivez ooveionionoinoav nws 0 01K6s roos oapKL10p6s K01 01 01Kt'S roos cpulvCS rirrzv nou eixav JIOfiEl orov Vio roos rn ouprrcplcpopO aotn. OpXIOOV cp/i,6fIJ1ES npoattaiieies vc avutipoov tipep a ottou: 0 Kapr.o« rous al'fIj11),OUOE KW va Eno/I'OUI' OK6j111 KOl rnv ttopauucpn npEJ.ln atuivtnan WO.

Mia uepo roo zTiTllOOV va fovoj3oi£/ fa tratxvitiic too 010 «oin, rous. Drav 0 JllKP()S GlTOnOKpi8nKE u ' eva npEJIO «Evuiiei», exeivo: ue [1J ocipa rous roo eitiav: «Mnpaj3o! TI wpoia ttou otuivtnoes rooo EUYEV/KO!»

LlEV rirov OlIOKO},O VIO roos yovEis va E};t'yfouv rov 8vJl6 reus. Katitas 01 cpwvCs KU! 0/ Hpctoci« napatrumoeis wo Kap so« vivDlTa\' o},o KaJ I1J() apaies, fIS AI)/Oort'S cpopt's noo 00 vt'j3QJ vu v, anAo esavav tuos OEV tis OKOVra\,. MlO ipopa 6j16.)5 nov 0 j1IKp6s t'I'Ej'E [01'0 «at [()FO rnv i,ffn «R}JBlC». npoonatlihvra« oK),npa 1'0 rovs KavCJ 1'0 WI' npooeionv, OIIOtptiotoav tuos eiipenr vc WI' j3dAoov va Enava},aj3El rn ;,tt;n ({)orroo vc xaoEI ro vonI'd rns.

«/\t'YE rnv }'fEn "RUBlE" OVI'EXElG )110 teooepa Xenta». IOV cinav. 0 YJOs rous apxiar vc cttavarapfiave: [lJ ),E[n, Meta otto 01)0 ),EI1TO ot'v avteir. Tlpos ueva)» enxopiotncn rWI/ )lOliIWV TOll. atio r6rE n },tEn avrn OEI' t;ovaKOUO[lJKE an6 w or6po rou.

EKaTOIlPUPlO <PUOIOAOYIKG" rpioxopnrourvc ,nGlOIG npoox~)',IKns nAIKia~ xpnotp~rroJOu,v TIS veuprxes xpiorrs ws tpono va cvnuctcornoouv TOV Bopo n rnv crrovonreuon, n vu O£l~OllV orov KOOpO noios elVGI TO urpevuxo. H OllXVOTma TWV xpioerov uurrov p nopri va p£Tplaorei, pnopri uxoun KQI va xoflouv T£Af.:iws, av orepnoetr uno TOV !lIKp6 n80rrOJ6 TO K01V6 TOll, Ko8ws Kat av o£v urroxropnocrc OTO ~torraopa TOll. ITOp6AO nou prropei va pncne 010V neipuopo va unoxcopnortc n vu Kpllqnt:iTE onou f:\priT£ (nov rudoei 10 nQloi oas V£llP1KI"J «pion O£ onpCJOlo xropo, onxrorcite p£ onopovn, nepiuevetc va T£A£IWOEl KUI encrveorc TO vevovos on xuroptlcooe va aVOKl:ll0£1 TOV EA£yXO novro otov eouto TOll.

LnpElWOfE: To ouvnfnopevo KAa!la nou ncpouoidzeroi KOHl n£p1600llS OEV OUVIOTO veuprxn xpion KUl npenci vu ovnpetornotei !l£ OlQ<popmK6 rpono, Av to noioi oas nupouoidzei nepioootrpc urro OUO - tpic VCUpIKG Eeortuouutu tnv npepc, znrnore til Bon8ElQ El01KOU.

MaGUE eno nal61 aae; nwe; ya 'ta Pyal;EI ntpa liE 'tI'JY anoYOI1'tEual'J Kal 'tOY GUllO i'.£i~T£ TOU tous tponous nou 01 £vnAIK£S, orrois eoeis, BpioKOllV vic va uvtmcpepxovrcn TlS <P(DVfS KQl W oupxicxtd. Av vro ncpcocrvpo oas Ka£l TO qxivnto, cvti va TO rr£TG~ET£ ow OKOllnidio pczi pE rnv xutoupoxu, neite 010 IIQlO] oas: «Toipc veupiaou, uvurm pou, oAf.a 8a pOD rrepcoer. ITptIIEI va Bpw tpono va I,UOW TO prrcpdepu aUT6 xcn va OW n ono pnopoi vu qmd~w vrn Bpaolvo». 'OnOl£S Kl uv civui Ol ncprotdoers, po8nE 010 IIQJoi oas va £tnaZE:l TlS £ITlAoyes rrou eX£1 am 0la8wn TOll ylO va BpEI I.uon oro rrp6BAnpG TOU, uvti va ~£OnG BiUlo.

EnalvEI'tE 'to o'tav Ka'tacptpYEI va av'tEnEl;tAGEI

«Al<pV10IGZ£T£» to nmoi ous CJWV <pepEWI KaAa. Tiu nupudcrvpc, errcrveore TO otov oas zntc va TO Bon8n0£1£ va ouvnppoxovnos: tva rrOAunAOKO nuz), nou al.AlWS 8a tOY £KVEUP1Ze. Il eitc TOU: «Xoipoput rroAu nou zntnors rn pon8£la !lOll nvti va VEllP100£lS nou orv p nopr.is va TO <pnc\~£ls povos oou». M£ 10 va Bon8at£ TO nuioi oos va cvnpctrcnizcr p£ npcuo tporro tnv cnovontcuon Kat tov Bupo TOU, 10 xdvere va vlw8£1 Ko/'a p£ lOV enuto 1OU. Av Eep£l on 80 KEpoioEl enrnvo xpnorponorrovrns pia l:£XV1Kn enixuons npojlxnpdtrov nou TOll cxere oloa~£l, 6a tnv enavaAGB£1. i'.wm£ TOU va KOToAciB£l 6n KOTaVO£It£ tnv unovornruon lOU, /,tyovHls ton: BEPW nos ato8civ£Oai OWV OllOKOA£DOUV tc npcvputu KQl eipu: at' aAfJ8£lQ unepmpnvos nou prropeis va I,UO£IS npepu to rrp6B/,npa OOD».

MI'JY 'to acpqvE'tE nana lIoVO o'taY nat;;EI

i'.eixV£T£ OTO rratoi oas on 10 rrpooexere otov nuizei npeuu p£ tu ncuxvidm lOU, £TOI (DOT£ vu un V1WO£1 tnv ovovxn va KOTacpuY£l or aKOTcl/'ADAOll eiOOllS nuixvidro ylQ va TpaBn~£l mv rrpoooxft oas.

136 NCVplKCS «piori .•. ,

NWP1KCS «pioe:« 137

Ml)v n£plj.livU£ np6aKAI)al)

Av avnAn<p8£iu: xorroio npol3Anpa ow nmxviCli n ow rpovnro TOU nGlOlOl) OCIS, pnv TO uqniOETE vc «OIYOI3PCIZEI» viu no/d). Av O£ilE nros xcn EiVGI OI)OKOAO n cxveuprouxo VIa exclvo, ncnc IOU vic napao£]Y)la: "Daw oroixnpn ou aUI0 10 xopudn IOU nuz), nnvnlvc: £K£1», n: «Tiu vu TO xdvoups p' uutov TOV tporro. 6ri~l£ TOU 11(;)S vo xeipiz ercu TO rrOlxviol ri rrois vu IPW£I TO ouvnro KI eneito aq1l101E TO ioro va oAOK1,npwoEI tnv cpvuoio , EIOI eocte vc VI(;)O£I Ku/.a }IE tnv rxovornrd TOU VCl a<p11vEI TOUS (I/\}..OUS va TO l3on8(1)v.

va

E~l)ydu "tou "tIe; aAAayie; 'tWV Kav6vwv

Av eiorr puz i )l£ TO nUloi ous 0' EVCl xcrootnuc xui ous z ntnosi va TOll ovopcocrr EVa norxvlo: nou nponvouurvos nruv cncvopeopevo, unopcnr va uAAa~£1£ vvropn, opxsl vc oAf,a~£1e KQI TO pnvupc ous. Ilene tou: «Oopuoc: tnv ann rpopd rrou 11POOTOV (06) xrn Of eixuv nrdoci 10 VEUPO OOu; Av <pEp8eis Kalla KOI O£V unopuxpuvtlets uno kovui )lOU, 16u: 8Cl OOU uvopno«, TO norxviSr». Erot ACl TO l3on8no£H: VCl KCl1C!t.OI3EI on Sev nrov 11 vcuprxn TOU xpion rrou OClS £KClV£ va ClAf.ci~el£ YVW)lI1, OHc1 on TOU uvopcz etc TO nruxvio: ylO aD.o /\61'0. AI' 8e1-£n:, ncite TOU YICl1i ClAAcitCl1e yvwpn, EIOIKCI ClV n £~nYI1ol1 m:pIAClPl3civ£l entnvo yIC! 1111' KCl/,n TOU ouunepupopn.

T. npilTE' va Kc7VETE

T. 6EV ttpette: va '(c7VETE

A yvoElu "tIe; v£upIKie; Kpia£le; "tou nOlolou aae;

Mnv Kav£n' unotr oro, vi«, n pe TO nClloi cos KCl1a tn OlapK£W 1115 «nopcorcons» TOU. Mo8n£ TOU on TO neio)lo oev I'iVQJ tporros vio VO TO rrpOOEt£Te ri yw vc IKovorrOlnonc lIS cncurnoris TOU. Iltos O}lWS VCl cvvonoere EVClV nxprovo peon OW orrin ous; AnopClKpllV8£il£, vupiorc IOU rnv nxcrm. I3ciAlf 10 010 o(,)pci1l6 TOU n onopOVw8flrC orov como oos. Av ollpnepl<p£pcWI pI: [PlJI10 Kommp0<pIKo n £ITIKiVOllVO viu TOV £QUTO TOU n TOUS ciA/,ous £VC;) I3pioKEOT£ OE on].1oOlo xropo, BciAu: TO Of xdrroio KAC!OTO, GO<pOA£S pcpos. Mnv yupicr£1C KGV va TO Konci~El£ Kmci TIl OlcipK£ICI 1I1S ono].16vwons TOU. '000 OUOKO},O KI C1V ous ocvet, npoonuunore VCl onooxoAn8£lTe Of xunoro Q"AO oUJpano ov I3pioK£OT£ OTO orrln UOS, n va KaVEn' xou ciAAO ov I3pioKwIE E~W.

Ml)v npocma9r1aE"tE va 'tou E~I)Yr1aE"tE r1 va "to AOYIKt"'E"tE Ka"tci "tl'l 611lpKEIa "tl'le; Kpial)C; H npooncacic VCI AOYIKEqJ£I£ TO TIOloi ocs (D01E va 0101101110£1 xotc 111 OICIPKElQ rns V£UPIxns TOU xpions £iVCII xuuevos xonos, Arv 80 oas owan 111V no po p ncpn onpaoia. BpioKEWI 0111 peon }lIas nupdotoons ornv onoio npccrovoviorei TO ioio. Onoiuonnore unoncipo yw KOUP£VlO tnv wpa OU111 to povo nou 80 llnUXCI 80 civc: va TO ev+lcppuvci va ouvexio et TnV ncpdotuon TOU, uro KOI TOU oiv£1 TO OKPOO1l1PlO nou £J1l8ujl£i.

M£iv£u ovunoxwpl)"tol

'Oon ouvopn KI OV OOKOUV ndvr» (JOS 1CI OllPAIClXTa KQ] 10 xopormomd IOU nrufirou OUS. qipovriorc va owmpilO£1e WI' OUTOfAEyx6 ous mp6)VlOS KOTa ypcippu roy xuvovu nou EXE1E 8EOEI. TlEhE llEOO OClS nros EivOI unpovnxo va ].1c18£110 nmoi OOS 011 oev priopei va EXfl o.n HO.£] onorr TO BEAEI. BpioKC1CII UW 01<1510 ow onoio p.08aivcl vo EivOI pCUi.101I1S, EVW costs ana 111 P£P](l OOS ].1080i\l£1£ va OEixvE1E ouverreic KOI VCl TOU K080pizE1E 1CI opro ovapEoo ornv OnOOEKTn KOI TIT pn cnodcxtn oouncproopd.

Ml)v ocpqa£"tE va aae; nllla£1 KI £aae; V£UpIKq Kpial'l

DClTE PEOO ous: «Ttcrri va xdvro ouv TPEA6s; 3epw nros 01ClV TOll eino OXl. cixu TOUS AOYOllS pOU». Av aos OEI va XciV£1E 1I1V qJUxPQljlio ous, TO nutfii ous 8Cl fv8Clppuv8Ei va OUVExioEI 10 <pEpOlp6 TOU KOI 8a OCI rrws OEV xperdzero i va pa8EI va ouvxputci TOV £0U16 IOU.

Ml)v £ntKpivUE "to nOlO! aae;

To YEYOVOS 611 TO nurfii ocs ~£Ona OE ].110 kpion VEUpWV 5£v onpulvci OU EivOI pox8np6 utopo. Mnv TOU nC11£: «KlIKO nuidi! 6ev vrpcrrcout K086),ou;» 'Etot 8a XOOEI TOV uuroocpnouo TOU KCIl 80 VIWOEI 011 EWI Kl Cl/.AIWS o£v TOll Cl~iz£1 OUT.O no» emfiupouoc.

Mdv£"t£ 6ao me IjP£JlOI Jlnopdu

Ilritr orov CCIUTO 005: «Arv tYIV£: KClI rinoto onououio. AI' unupeoco KOI f't.fy(u) TOV fClUU\ pOU, pnopo va oloa~UJ KaAUIcpa OTO lIm5i uou va EAtyXEI KI EKeiVO TOV CCWT6 lOU. To povo nou KavEI elver VCl npoonofiei Vcl pe EKVEllpio£l, 6)oT£ va ndpri curo nou znrnsr». H OIKI1 oos npepio am olapKEIO P.IOS 0lK11S TOU vsupncns xpions un01£AEi TO KOAUTI:PO nporuno.

n£poaj.liVO,~EXOaj.liva

Mnv un evtlup iz ete 010 nGloi ous LIS nponvouucves V£llPIK£S TOU KP]OfIS. 'Errn 0]Vf1C n eprocorepn npoooxn am OUYKCKPlPEVl1 ouuncpirpopd KOI oU~CtVelf 115 m8ClV6Tl11fS vro }l10 vru xpion, uovo KClI }lOVO ylQ VO y]V£1 10 KCVTPIKO 8EpO TITS ouzrnnoris OOS.

EnaIV£I"t£ "to

Orov TIl0 uno 111 <PWUc1 Tl1S xpions Of V Be fXOUV rrcpopeivo rrcpd rjYES mc1XU:S nou va OIYOKCliVE, enurvcorr 10 nOlO] oos fnClon Kma<p£pf Vcl OVOKTnOCl TOV aUTo£l.eyx6 TOll KOI tCKlvnmc pozi TOll £VCl cvcnnurvo rrurxvifir n pru opomnplonno euxdprorn KClI vic TOilS OUO ocs. nEITr TOU: _"XClipO)lOl nco VI6)8£IS KOAlHCPO TWpO. I:' o vunco a/J.ci OCV pOU cpeooov 01 <pUlV£S KG! TU OUpA1CIXTa». MIQ KOI uum 80 £iVOI KCl! n ].1ovoolKn uvurpopn oas ow ~<'orroapci TOU, 80 TO l3on8noaf va KOWAcil3fl 011 111 VEUplKn TOU xpion uvvoouourr nponyoupEvws, KOI 6xI CKEivo to i51O.

Ml)v "to ovaYKol;n£ vo nAl)pwa£1 Yla "to ~ianaaJla "tou

Av £~OKOAou8£ile va 10 cvvocire fITIOflKllKCt coo» lCAEIWOOUV 6AO, 10 uovo rrou 80 KClW<pEp£1£ 80 EiVQl vu TO nopoxrvriorrr; Vcl Ecorruocr tClVC1 Of KpiOf'IS veuprov VIC! va IpCl13ntC1 tnv rrpoooxn ocs. Mnv TOll OiVEl£ 10 pI1VUpO 611 OCV TO uvcndte KOI Sev TO 8Elne povo KCll povo cncifin 11 oourrrpupopo TOU ntov KOKn.

A"tux~lJo",[O "'[ouaA£"toc;

o Ntovas vr «at n Maipn .'viaKAiv avnouxovoov yJQ rnv «op n rous 'Eun. OVO £[wv. n ottoio ieonaoo» at: tpopepes «pions veoptav K08t: cpopo lIOU rns apvtoviav to pmaK6ro lIOU ZIlwuat: nplv ro fJpaolvo tp avnto, 1110).15 01 yovds rns i:/,t:yav «DxI». n plKpTi oupr.taz«: «Nat l», tpaticniac W\' ttatepo tns ano W lIOITt:116vI KW apxioe vc xoponntia novW-Korw aro ruu oua rns xouzivas taorto» r600 n lou: 600 KaJ 01 )"ovds rns rirrrv r600 t:favr),npEVOl. lIOU Ylv6rali ro 0lK6 tns.

EKVt:UPJOptvol «at anOVOlJ[EuptvOl 01 MOK),fv avop0.)[J6vwuaav [J ;,0805 eixav KcivEl.

Ht av apav: otposp a 1'0 aovicnivrcu us anan noeis rns EIJ1I; Tcr.u«: napanipnoov OU 01 Vt·upIKES xpioeis ins xopns WUS avfcivovwv at: uuxv6rnw 6norE rns [),t:yov «OXI». Eovettiniottoinoav ettions ()[J pt: TO vc urioxcopoov arm' axatavixnm Em8upia tns PIKpriS )"Ia Eva pmoxoto rtptv ro ipovni« evikippovav [JJI' aoxnp n oupnEplcpopci rns.

Tnv enopevn tpooa nou n 'Euu E;tonaot: oe spcoves KW xoponntima, eixav tipoeroipooa PIO via WK[JKri. A Hi vn rns net «OX!», 11 p ntrpo ins ins cinr J11: IJPE'JIO ucpos: «ElPI, w E;EPW tuos BE}t:JS P1110KOW, a}),o ot:v npOKClTOI va tiapei« cv DE\, nouxciot:Js KW all DCI' rE/towOt:IS ro cpo)"nro oou».

HElpI Dt:V OIEKOqJE ttiv «pion ttis, et ot 01 )"ovcis t ns an/,ws erpovav ana KOllro rn, cup nvovrds rnv xcipis as poauuno. Ilaposo nov rous ilrav OVOKO},O va urivoov uatcpu: atto ro nuitii rous ttou m)p)\lOZE KOI EKj,OI)"E ),oEpd, 01 Maic/.iv nepiuevav uex]» vo nooxaoei n xopn IOUS nplv unoov fovo ornv «ooziva. Xwpis vo xpeiaotci xapio At:K[JKri ri OWpOf1Kri ettepfJoon CK PEpOUS IOUS, n PIKpri rixt: otu p atnori KOI ncpip evc vo Ot:1 ov 01 yovds rns eo ECPOPuoz av 6. [J rns eixav tiei.

o ttatcpos [JJS euipoviotni:c KaJ rns eine xauovesaotos: «Euu. f£pw ITWS eO,t:ls ro P111- oxoto tsapa, 0)'/,0 poi,ls ipas TO tpovtito oou xat EpBt:1 n tapa ylO ro y},uK6. tote p nopeis vc tpas ro pruaxoto oou. Xaipouai ttou oiauatnoes [15 CPWvES xat TO oupi.Jaxrd. Mnpdj30 nov dEYXt:JS WI' t:aur6 OOU». H Elpl ECPOYC nouxa-riouxo to Bpasivo [JJS Kl EnoTO, ottcas [JJS eixav onooxctlei. nnpc «at W p moxoto rns.

Apvotepa TO fOIO j3pdou, 0 KVPJOS xat 11 «upia MaK)Jv ouvt:Xdpnoav 0 EvaS rov d),}ov ylQ WI' ouwi:/,t:}'xo nou eixav t:mot:iEt:J KGI 01 OUO unv unoxcoptbvios om veopucn xpion ins 'Euit, Ilaposo rrou oc ttcputtcoocrs rrou aKoAov8noav oro pf},),OIl ptuucav orov nt:lpaop6 \'a UITOXWpIJOOUV, EE;aKo),ovBnoGv \'0 anopOKpVVO\iIQJ atio [Ill' sopr: rous KdBE tpopo rrou [JJV cniavc tcpion VEVPWV xat vrr [Ill/ crtaivcniv onoie avirSpouoc pt: npcpo rp6no oral' ins apvio\/[OV KQf1. H ouxv6rnro rwl' VEUPIKWV xpioeiov rns 'EIJ11 t:liarrw8nKc oe otuieio nou eiptaoe vo «Xate: uovaxa nov KOI nov atto arro}'onrcuon, xwpis 6pws va ttuponcnaor: note fOl'd xattoto atto ra CKpnKIlKd Ecottaop ara ro» rrapc),B6vros.

H exrruiocuon tITS toocxercs on]JQ100mEi TnV npotn ]JEYUAn puxn cvcpcoc am 8t/,non (WV YOVIWV KI exeivn IOU nQ10IOu. I1poKEl1m vtu ]Jla puxn nou ~Eonu ornv 01 voveis znrouv o no ((JUS aVEEelpmlOUS crrovovous reus va 0lClK6qlOUV xdn nou YI' curous rXEI yiVEI 6EUTEpn qmon KQI va upxicouv va xdvouv Kun nou TOUS EiVaJ KalVOUPIO KaJ OUXVel QVEITIeUjlnTO. no W neproootrpo nmOIU, TO povuouco EUXUPlOTO ornv EKnaioeuon rns wuaArTOS civcn TO yeyov6s (JTI EuxaplOTOUV tons voveis TOllS. Ti' uuro Aom6v Ka/,AIEpynoTE tnv 000 TO OUVOTOV AlyOTEPO ernpprrm oe oruxnporn exnuiocuon TOllaA£TUS, oiVOVTQS nepiooorepn npoooxn OE cure nou 80 enpcns va KaVEI 10 ITQl8i ous (va KPQlU orcvvo TO EOWPOUXcl TOU, va ]Ju8£! va Ku8ETUI OlO yKIOYKI6) an' o.u OE uutd nou oev npcnci va KUVEI (va KUV£] rnv eveyKn TOU 010 EOWpOUXOlOU). BonElDOlE TO nOlof oas vu V1WOEI unepriouvo yIU TOV t:QUlO TOU, ]JElc;WOVTOS nopuAAnACl TIS muovotntcs va tou Oll]Jl:\Ei xdnoro o ruxnpu ce oxeon ue TIlV TOlla/\rw povo xrn 116vo viu va Tpa~D~£1 tnv npoooxn OOS KOI vo O£I nros Elo uvuopcoerc.

Etip euootc: Av 10 nurfii ocs e~aKoAoll8Ei va EXEl OUV£XD amXD]JOTa otnv TOUOf,rIO ]JETU tnv nf.IKla TCl)V T£OOUpWV E1WV, OU]Jl:\Oll/,£llTEiTE E101K6 YIO(PO, ETO K£qJU)..OIO uuro O£V uvuqJ£p6j.1aOTE OTO l:IpE~Ij.lO TOU Kp£~aTlOU, UqJOU rroAM rrmoJ(l npooxoxrxns nf,IKias ClnAOUOWtn OEV EXOllV qJIUOEI aKO]Jn 010 OTUOIO EKeiVO tns uvonrutns nou 80 TOllS ennpcnc: va ueivouv ot evvd OAn VUXIO. I10AAOi E1oilj.loVES ITI0ICUOUV on av TO nOloi £~aKoAoll8naCl va flp£XEl TO KpE~cin TOU xcu ]JETe! rnv nAIKio TWV E~l £TWV, 01 voveis nperrei va znrnoouv TIlV l:\on- 8£10 EIOIKOt),

lIIal;'t£ Via al111a51a nwe; £ivai i'toillo va aUal;£1 auvI\9£1£e; 'touali'tae; (auvI19we; o'tav 'to nal5i ppiaKual n£pinou ~l'Jv 1'J1IKia 'twv Suo xpovwv)

Ew ouvnaeorcpo TrTOIO OJ1]JUOIO rrEplAu]J~UVOVlQ]: Jl ouveionon TOU nOlOIOU on oupei n o<pooeu£1 (iJ on rrp6KEI1Q1 va TO KUV£I), TO vevovos 6n TO npovpcupo rouuxerus TOU upxizrr va yiV£TO! ITI0 WKnK6 KaJ npol:lArqll]Jo, J1 IKav6TnTO va KOT£l:\UZ£1 TO nOVTEA6vl TOU KaJ va Ka8£T0I OTO Ka810jla (KQl 10 OVI(8£w), n txnvotntu va KQT(]Aafla(v£1 rnv opoxovio TnS IOUOAETUs KOI va aKoAou8£i onAEs ofinvics. n EKonAwon EVOIOqJEPOVTOS ylO tnv touaMw KOI ]JIQ vevixn uncxfieiu npos TIS AEPW]J2V£S naVES.

MI'JV emXEIPI1CJU£ va 'to £KnaIS£UCJn£ nolu VWPIC;

Av ~£KIVn08IE nOAu vwpis p£ tnv exno ldcuon, 80 1Ia8f:T£ ow rrClloi oos va E~OpT(nQ\ nepio- 06TEpO uno IOUS voveis TOU nupd an6 TOV io\O TOU TOV EQUI6 yw TIlV ixuvornrc va OIOX£IPlorei TO znrnuo rns touoxercs IOU. To nClJOlci nou ovovxczovtni va j.lu8ouv nplv EivUI ctoi P a, xpeidzovrru nEpI006I!'PO xp6vo coonou va ]Jcl8oUII 115 vr£s (1)ViJ8EIES TOUClAEWS.

138 Nn)pIKL:S Kpions

Arvxn}Ja[Q rova}.tws 139

AWXDPQW WUU),EWS 141

r!~£'t£ npo'tu,rra awCJ'tr)C; aUJln£plcpopcie; a'to l;rj'tl}Jla 'tl}e; 'touali'tac; Kdvrr TO nOlol oris va V](.00£1 OIK£lO )1£ TO yKI ' ' , '

, , 0) KIO KUI tn xpnon rou, Oflxvovnis TOU

£O£IS nnvorvete ornv rouaxcro (KOI nros KI £KElYO Ba ro K' " " nws

OV£I )10MS eivrn etoipo).

Kciv't£ 'tl} xprjal} 'tOU YKIOYKIO oao 'to iiuva'to me pOl ' ,

iX£1 avciYKI} va 'to xp'1aIJlOnolr)a£1 IK'1 Yla 'to rraliil aae;, ono't£

~(pora~£ TO yIQ nopao£ly)1o ornv xouz ivu, KaTCI In oIapK£ICl tns fK[raioeuons. Era npcotn ore

10 nOJpV£T£ TO YKIOYKI6 puzi oris Ka8£ rpopc P.' ; , ., 0-

. ' , a nOD pYOlveT£ Cl Il O ro OI1IT1, etor WGI£ TO nOlo'

ous vu Vlw8£1 ClV£IQ va nnvctvei otnv LOuO/,Em KQI 6rav BpioKewI )10KPIC] uno TO orrin. I

Ent~il;'t£ fila iilaiilKaala £Knalii£ua'1C; 'toualE'tae; Kal 'tl}P'1' CJ't£ 't'1

Yrropxouv nOI AU ({ 8' P.' V

" pon n)1QTo (plBp.lCI, C1KouonK6 KGl orruxo U/dK6) orn oIaB£ '

Ka )1£ TO z ntnuu rn '0 on ous OX£I1-

, " ,s £KnClI euons rou rrurfiio» ous omv TOuClAfra. Bpcire )110 )1£8000 '

~rr~lQ flo VlW~£T£ a,v£w KGI ecpop)160le rnv )1£ ouvencio. H cuveneic KOI )1£ rnv

1\OOV IQ OUO KP,£IOlQ InS ernruxius. n unouovn errore-

XP'1aIJlorrol£l't£ 'tOY ({KaVova 'tl}e; YlaYIC:ic;» o'tav pplaK£CJ't£ a£ iil}l'oalo xwpo

Av BpiaKEOl£ £~w KOI TO nuio! oos o£y 8£A£I VO nuu 01lW 1OUOAem rrou8£va a/,AoD nupc povo 010 0lK6 tou YKIOYKI6, OOKlPUOl£ VCl fcpop)16o£If TOV «Kov6vo tns yIOy](]S». Ilcire IOU: «ilpen£I VCl pElVOUp£ OT£YVOl. To EVCl YKIOYKI6 civcr iOIO pf TO a),AO, Sev undpxci xup ui 8IQcpopc\. I'..£v pnopoupe vu xpnOlponolllooU)1[ 10 0lK6 oou, victi OEV 10 exouue pozi uo s. M6l,IS r£AfIWOfIS p' aUTO [0(0 TO YKIOyKIO, 8Cl nc\pe uiu B6AW 010V zooxovixo xnno». Av BeBoIQ nponpctc, pnopeite va nuipvetr pOZI OClS to YKIOYKI6 TOU nm8IOD ous.

TI 6EV npETTEI va KOVETE

MI}v 'tIJlWP£I't£ 'ta a'tuxtll'a'ta 'touali'tae;

H npwpiCl TO p6vo rrou KaVEI civcu VCl tovizti oro ncioi oos OIl eKOV£ AaeOS non ),epwo£ TO

BPOKi rOU (n xunoto aAAO ClnClyopeupevo ptpos). I'..£v TOU pClBoiv£! nros VCl ptV£! O1£yVO.

nw«; vo AU(JE1:E 1:0 np611ASlIJO

T, npETTEI va KOVETE

M'1v Kcivs't£ lciGoe; £pw'ttla£lC;

Av rreite oro nm8i ous «Tru tAEyt£ to BPOKc\KI oOU», aut:av£r£ om ouvaioBnon ron KClI TOU

Sivete TOV EA£yxo. EiVQl no/,D npotrpotepo uno TnV £pwrnon «8D.£ls va nos ornv lOUO/,,£TO:», n onavrnon otnv onoio dVQ] ouvnfiros <<'OXI». Bon8iJOT£ to nuioi ocs va VlWO£1 unEDt!uvO ylCl TOV [ACYXO InS KQTCWraOns IOU xcn vc KavEI xnn YI' (lUIO.

Av'ta~Eip£'t£ 'toao 't~ Y£YOVOC; O'tl 'to naliii aac; napallEv£1 CJ't~yvo'

awcn:'1 aUIJnsplcpopa CJ'tl}v 'toualE'ta r-" oao Kal 't'1v

~oe,£1e oro n~18i ous va n,OpCl)1£VEI OTEyv6, 'ceyovros IOU rio oo wpoia eivcn orov rIVQl orr-

\ \ o. Etoi ou~ov£Te til ouveionon lOU OXeTlKO ].Ie £KelVO nOD 8£1.1'1£ va ' ( ,

yv6) K' 8 0 ' ' , KOV£I va P£IV£1 ore-

'E . a ~~ CKon£VTE /,Enra nepinou. "eyen: TOU: «Tru Koiw~£ TO «paKi OOD EI'VOI orevvo

"TO! 10D ulV£te pIa B' , jJ . ,»

olKooias A ~, EU ~vn, npuvpu nou TO «ever vo olO8avetO! 6T1 eXEI TOV EAfYxo tns 810-

.. v oerre nros £IVOI otcvvo nei £ 'f{ .

nOD' , I" 1 TOU unpopo. Flcite TOD vio napa8£IYPo' «TI wpoio

fJ1f1V£S orfYVOS». .

Ta «a'tuxr1tJa'ta» 'tile; KiA.

A V'tlopci't£ tlP£Jla CJ'ta a'tuxr)l'a'ta

AI' TO rrrnfii nos Bpuxei, ndrE TOU: «Aunoucn nou RpaXnK£S T" '

, , p . wpa Ilpmel va £>aoKnfl u

nros VCI )1£VOllPE crevvoi. METa P.o'" " 0 ue

, . p Ale TO va rruer otnv toucxero ru' 8" 8 '

(JIT)1£IO IOU onrnou. (BaJ.re TO va KareBaoEl to nOVTf.f,OVI rou va K a B~ eKO IQcpope,TlKO eneuo va TO ClV f<' (" ' a 10£1 oro YK!OYKIO, KI

, e~oo£1 OVCl. Enova),of\£lf uno 6AAO cnpeio IOU orurrou). I'..E' ,

mTO va oupno£1 n V([ Clljl08£DOEI 10 nOl8i 0([5, )16vo VCl KaVEI TIS OWOTfS KIVI1::II:~~~~!~:':~~

M61lIS 0 naIOlKOS otailuos iKjcEIO£ YIa ro Ku),OKaipI, n KiM Touivr£p, tpeununoi euav, OpXlO£ vc E£xvo 6Xl povo 6, [J eixe jl08£1 OX£f/KO jl£ )pojljlara KOI apitip ov», a).),6 KQ] K6n 0),),0. Ta oJ(lqJopa «awxnjlara» roua),Ews nou nabcuvc, EO£Ixvav orous yov£is rns on Ka8vOf£poua£ nOAo npiv anoqJaaio£I va min ornv touaseta. H jlDTEPU ms rnv [mao£ vc «XOPfU£l», npocmafJwvras oK),npo vu attounivc: vo mi£1 ornv rouaAt'ra,

H Ke): avaKa),uljl£ on jlIIOpOUO£ va avaKouqJiz£l rnv nieon nov EV/w8£ OqJnvovras vc rns E£qJUy£l ]lIO jllKpn nooouita Oupwv oro £awpovxO rns. 'OnOT£ n unitoo rns fill' pOIiWI7E xai rns [011'£ fV),IES £n£10n Ej3P£XE ro /3paKi ins, n KD.l ins vnoi5£iKl/u£ on [3p£xorav «uovo },lyaKI». H Kooia Fooivtep aUI'£Ii5nronoina£ tua« avr<l nOD n8£h: T1 K(Jpn rns rirov va rnv npooEfoDV. TIO notov ai),o },<lYO va r6VIZ£ ot: cixt: j3paxd «povo IdyaKI»;

AqJou avf}.Doav rnv «aiaoiaon, 0 KUPJOS «ot n Kupio Fooivtep onOqJdalOav va ettavaqJipOUI1 TO np6ypoj1]la nOD eixav xpnoiponouioct yIG va £KIlwi5£uaoDv r nv xopn rous otnv roDoUra rnv ttponvouucvn XpOVIO. 5£Kivnoov £nalvwvras m ]llKpiJ onote eixc arEyv6 j3po, KaKI (ZITi vc avaarafWVOVrQl ortote TO Ej3p£x£. «no «otiaie w [3paKoKI aOD, Kest, EiVQ/ ate- 1'1'6;» ms eitu: n utitepo rns ro enopevo nptoi, ]lua ro ttpcnvt). XapnK£ 600 KW n «oon rns, oral' n jllKpn TnS crrdvznoc: "NQl!» u' Eva nAaru xa]loy£}.o.

«L' £uxapJOrw nOD Kparri8nKes ar£yvn. ayann jlou», rns £in£ n Kvpia To DiH£P, ayKa,

j,ldzovras mv ravroxpova. «Ej,a va ]ldvovjl£ ar£yvoi 6i,n ]lEpa!»

Maa ano jl£pIKCS nj1Epes KurO [is onDies m:pJOi51Ka znrouoe an6 III V KEAI va £At'YX£1 co

[3paKi ms (n jllKpn navra ro Ej3PlOK£ or£yl'o), n KDpia Touivr£p niarelj!£ 6n ro np6[3),njla

Yn£veUJliCJ't£ eeu 'tOY Kavova ax£'tIKci 11£ 'to va

lciGoC; IJipI} .. nl}yaiv£1 CJ'tl}v 'touali'ta CJ'ta

IToAAa nQ]8lo npooxoxixus l1idKius nnvotvouv nOD KClI nOD amy TOUO) ETCl ."" .

(t(w yIQ nClpci8 I ) A ' ' OE OK(llaM,l1t,Q pspos

, e y)1o. v xcvei KaT! n'TOIO TO n0I8i cas (-Jupiore TOll 6T! 0' , ) ,

nrl va rmvufvers ' , . , KOVOVOS r,££1' «ilpt-

. V£IS TODOAEta 010 YKIOYKI6». 'Enrrru BaArE 10 vu E~aoKnB£i am OW01l1 ow8;KooiCl,

140 AwxiJpaw Wlwh'rm

eixe Ecttcpuotci - WS [/J\ enoprvn p epa, nov n KOd j3paxnKE tavc, «Ella vc etaosntknnu: 6t'Ka qJopis JIU')S tuuu: oro }'KIOYKla», eine otn OKv8pU)fJ]1 «opn ins, n onoia iOEIXVE noj,v attovonteuurvn nov n pnTt'pa T1lS on TIll' ettatvcnior otuas OTGI' riro v oTr}'VIl.

Eiivtop a n Kt'I;l t'pafJ£' tuas n iav ITlO £vKoi,o 1'0 nnvaive: oro }'KJOYKIO «a: 1'0 «cpbize, rov etuuvo yJQ ro OT£'yv6 Tll'i j3paKi, ttupii va eiaoscitcn oiKa tpopes. EtaKoAov8no£' vc napouevet oTryVrl yw OpK£,WVS p nves.

o K[JplOS KGJ n xupio Fooiviep rnCllvovoav TIll' «opn roDS 6j,n rnv enouevn XPOF/O.

Dncv8vpizoVTOS ttis nov KOI nov TI enpene 1'0 KOVE:I. Eixav novrorc oro pvoi,6 rous on J) KOd cixt: OVO}'Kll va rn aviuprpri OJI(Ji,vW TIS OfrWTCS O[wn8E:IE:s arm; roua/,cw, sat: oro ottoio 01 iOl01 Ba nooononoooav \!G rnv j3on8naouv. a IT! vcr 8upwvovv KW 1'0 onoyoJlT£,VOVWl eJnOTC n J11Kpn },CPWVE ro j3paKi rns.

rl~ TOUS n£plO~61£POUS £Yn~,~~£s, 10 lO~iow lWY O,WKOnWY onm£J,OUY EUnpooo£~m a"",ayn lOU pUe]lOV, lOU n£pl~al,1I0YWS KOI rns pouuvos, ]lIO euxcrprc vc £YKmOJ,£I~JOUY TIS cppovriSes IOU 01Il1l0U vro ]l1Q £/,£u8epn KG! cvetn zorn ]lEplKWY nuepov. 001000, YIO no/,f,a ITCllOla npooxoxixns nAIKias W 1OW;lQ ]lOYO cuxdpiotcs OlQKOnES O£V eivci. Ta ]lIKpU nGlOIU eunucpouv OWV OEV TOUS Aeinfl n uioflnon tns ao<pU/,£Ias nou npooorpouv 10 vvropipu nuixvifiro , 10 vvroprpc Kp£~un xrn 1Q qiovnrd. Llpoortcunore AOWOV va ]lnv uvuvkuo teitr va XP£IOO1£h£ KI UAA£S OlaKonES, ]lOKpHl ana 10 nOloi ocs, qipovtlzovtus va IOU OWOfTE vu KmaMl(3£l on KUnOIQ ana to cvcnnprvu IOU npcvpotc (ncnxviom, KOU(3EplES. pouxo ) 80 ~piOKOYIOl KOVIU KGl on KG! 10 iOlo 8a oU]1nepIAn<p8£i am OJQOKEOaOn lWV OJQKOnwv. LUXVU am Sidpxeia lWV oloKonwv O£Y npooqiepovtm 01 aYEO£IS IOU ornuou, yl ClU16 ]1U8ET£ ow nQ]oi ous YU OVTI]1ETwniz£1 115 UAAUYES KUl vu unO{'UlIf3UV£l ns KUlYOUplES cp ncrples - OUO Ku8iIKOYW nou 8Cl vivouv rno £UKOAO uv exere pnzi OOS tva fUHlXIO]1evO, veudto ]lC evoiuqiepov nuidi nou vu vlw8£1 oo<paAts ow VEO TOU n£p1f3U),AOY.

LIlp£JWOTE: Mnv ~£XVUl£ on 10 nG101U nou Sev civur o£]1eya ]1£ OO<pUA£IQ, OnJ.llOVPYOUv oobnpd npo(3),iI]1a1O OWV oony6. AY 10 uutokivnto O1O]10TllOfl cnotouc, 10 ]1IKpa IlmolU l10U Sev civcn O£]1EVa 80 exnvoxtouv unpootd. eo npOOKpoUOOUV neve oe ononnotc OUVClVITIOOUV amy nopeio TO\lS -ow w]1nM, ow nop-]1nplz, 010 nio«i uspos lOU pnpoonvou Ka8io]1mospe 60vo]1n avuj,oyn npos tnv ouvCl]1n rrpooxpouons uno rrtrorm Ul16 TOY nproto oporpo ylQ KOl:lf Sexcnevre XIAIO]1ElPO opicics tcxnrmus ]l£ tnv onoia xiveitcn 10 oxnuc, rIopOAo nOD 10 W]1nAO KQ] 10 nio«i ]1EpOS lWV pnpoonveov Ka81O]1UIWY eivct KO/,U]1]1Eva pe ]1aAoKft cnsvouon, ]1la rrpooxpouon otcv 10 uutoxivnto xrveitm ]1£ tuxutnto uno nevnvtc WS excrov OEKU XI1,IO]lETPQ my rope, nou WOOUYO]1£1 ]1£ tnv nteoon uno U\jJOS IPIWV EWS errtd opoqxov, 80 prropouOf VQ orrope! uoipcio. Enions, 10 pixpo nOlOIU O£Y nperrei note ]10 nOTE VCl ernpcivouv 010 ]lIlpOOnYD Ku81O!1Q IOU ouroxivntou, QKOpn KQI QV (3piOKOV1G1 Of £IOIKO Ku810PQ it elver o£ptvc p£ ZWVI1. BUZElE W nUV101£ 010 nioro Kul:llO]1a, O£]1£VO KQ] O£ Kmcl{,Anf.o, £101K6 Ku8lOpa. (L'l.£IT£ lIS o£Aio£s 117 eu)s 120 yIG nrprooorepu cxeuxc ]1£ tnv OOCPUA£lQ 010 uutoxivnto ).

EAiV~'tE 'to Ka91aj.la Kal 'tIe; i;wvse; 'tOU nal610u aae; nplv ~SKlvr1ons

To ]lElPO uotpcxcios nov eo ndpere npiv (lITO tnv uvcxropnon, 8a KQ80pioouv n600 xaAopos eCl eiore ]1£ tu l10101U oas ]10AIS <PlUO£] £K£iVI1 n cope, Mnv rrcpipevcrr WS 1I1V I£Aeuwio orivpn va aYClKOAU~J£I£ on eo npenei vc QVa(3UAET£ 10 wEiol oas erreron ous {,£iml xcn (3001- K6: 10 Kcl81O]10 QO<PQAElQS.

EliaaKsiG'ts 'to nal6i aae; a'to va Kci9nal l1auxo eno Ka910j.lci 'tOU

Hpiv ouvere ]1£ 10 nQloi OOS vrc m~iol ]1£ 10 OU1OKivmo, £EaOKn8£h£ puzt ]1£ 10 nuioi OOS

142 A tuxtiu ato rovQ).£ros

ITpo[3),ilpara ora raE;ioJ(l 143

K(IVOVWS P£PIKtS KOVTlVtS 13oh£s. Encnveotr TO uv K08£T£ OW01(1 KOHl 111 610pK£10 InS E(Cloxnons vic VO rou adEne on n ouun cpxpopd TOU OUrD EJo aV1Q]J£1<p8d.

Xf1£ OVta]JOI13tS £TIE16n PEV£I oro Kcl810Pcl TOU. Fleite TOU, ylU nOPel6£Iypo: «Mnpdpo !lOU K(\8EOOI nouxc KQ] xortds TO 6tVlpo KQ] to onmo. Ei6ES n OPOP<P!l pepu nou riven; LE ',iyo Ao oruuctnooouc KOt 80 j3Y00flE vo noiEoupE, orpo» Kel8£OOl 1000 opcio 010 KelAlO]Jel OOU».

O£O"'I:£ Kav6v£t; Via 'to aU'toKivr)'to

Em13aAETE TOV KOVOVO nou f,f£] orr TO nutoxivnro xrveircn ]10VO oWV 01.01 £XOllV npo06e8ei. D£iTE 010 n0l6i OOS: «Aunupm rrou 6EV tX£IS 6tOEI In zrovn oou, To OUTOKivnTO 6Ev unopei vo xivnflr! jl£XPI VO 6E8£i5». DEPlptvETE (00nOO 6f.01 01 ETIIj3alEs VO ouppop<puJ801lV pE TOV KOVOVO nplv (EKIVilOETE.

I:'talJa'ttlO"'l:£ aIJEO'Wt; 'to au'toKiv'l'tO av 'to nal6i O'at; PV£I an6 'to Ko910'IJO 'tOU tl AUO'£I 'til l;wVIl 'tOU

<DpoVTiolE va KClTO/,cij3EI 611 0 xovovcs y10 TO Kll8!OpG 80 mpr itcn UUOTnPU KGI o u UI ouvc-

neies 80 civet Ot i61Es K08E rpopd nou 80 TOV nopo13oiVEI.

~WO"'I:£ O''to nal6i O'at; 'ta Ka'tcilillAa nalxvi61a

<DpovTi01E va n6pETE pazi OOS ncuxviotu cxivouvo 110ll VO pnv pf1OPEOOUV vu npoKoAEOOUV znpres OE pouxc n K08io]Jota. To xpcviovm eivot 01100EKl(l, 01 ].JOPKGOOpOl OjlWS OX1, YIOT! prropci va aqmoouv av£!::imAa onunfiiu OE POUXCl n K08iopma. Av m(16EuETE pe 6np601O Ol.lYKOIVWVIOKO pEOO. I1pOO<PEPET£ 010 11000i ous 6pomnplotnTES nouxes, E<P1KTES oe I1£PIOPl- 0PEVOllS xropous KOI IKOVES va xpntnoouv tnv npoooxn TOU yIC! jl£Ycl)\£S XPOVIKES ncpiooous.

nail;£'t£ lJal;i 'tou «nalxvi6la 'ta!i16101J»

Merpdrc OVtlKeiPEvO otov Spo po oas, j3elt.l£ W vu OOS },E£I W XPWPQTO no o j3',E!l£L \jJelXVET£ ylC! zroc xrn 00TW K08£(ns, eroi oore VO 6100K£60ZEl TO !l016i oos tn olO6popl1. Ilpiv !::EKIvnOETE KelVT£ Eva\, Kmel/\oyo pE OlCloK£60mlKEs 6poowpl01l1TEs. Evo/\/\elOO£u:. TO 1100X\"ioICl, ~)mE vo xputdrr OP.EiWTO TO EVOIO<pEPOV TOU 11016lOU ous (01\/,0 KOI TO 01KO oos).

rVWO"'l:onoltlO''t£ 0"t0 nal6i O'at; 'ta O'x£6la 'tou 'ta!i1610u O'at;

LuzmnoT£ puzi TOU TO oxefirc nou EXETf vru TO TOEiol, WOle VCl Erp£! rr600 KOlp6 80 AEi\jJETf, n 80 vive: TO ouJpon6 IOU 600 /,£inn£ KCll note 80 I'J1lmpftjJCTI'. L'.Ei(r£ TOU XelPTES KOI <pWTOypO<pifS TOU npoopiopou ous. MIAnotE TO]) viu TO!)S ov8pw!loUS KOI TO tonic rrou 80 6dTE KOI TO rrEplOTOTlKO 110U 80 znorrr. L'.IDyn8eiTE tou ioropies KOI 6£1(T£ TOU ovOpVn01lKO 0116 nponvouprvc w(iolC! ous OTO pcpos nou I1p6KI'ITOl va EI1l0Kf<PTriTf. Av 6EiEEl 611 uvnouxzi EIIEIOn !lPOK£lTOl va j3p£8ci Of cvvcooto pcpos, ouvxplvetc TOV npoopiopo OOS PI' Q/\Ao uepn, TO orroio vvropizei.

Kciv£'t£ O'uxv£t; O"tOO'£It; Via !i£KoupaO'Il

To 110l0lel npooxoxixns n},IKios eivrn ouvn8u)s 1110 £UXOpiOTDP.EVO OWY exouv £I,wtlEpio xrvriorrov. 0 nrpropropos yID ]1£yo),o xpovIK6 Olomnpo Of OllTOKiVnTO, O£PO!l/,elVO 111ptvO Sev 10lPIOZ£l p£ TO ucixivnro nveupu TOUS. L'.~)oH: TOll xpovo va (EOWO£I orcpcrorvtos 600 IIlO ouxvd pnopeitc, O/,AIWS KIVOUVfUetE vu £rrovoowTno£l tnv IIlO OKOTel/,},Il/,n otrvp n.

npOO'£x£'t£ "1:1 'tPW£1 o'tav nllyaiv£'t£ lJaKplvci 'ta!iiola

Oriormote ITePlfXEI utjJl1j,£s nOOOTDTCS zelxapns n 610(Eloiou TOll ovtJpoKa p nopci vu ouEnm:1 TO cninefio £\"EPYEIOS TOU 110l010U cos, 01\}.0 KOI TlS m80VOTDTES YO VI~)OEI vcutio . DpOTI]J11- OlE TO OVOK 110U rr£pI£XOUV npciteives n prxpn 11000WTO 0),01l0U, yJO VO ITopopEiVEI UYIES

KOt XOPOUpEVO.

EnI"1:PElfI't£ 0"'1:0 naloi O'at; va O'UIJIJ£'tciO'X£1 £v£pVci 0''t0 "1:a~i61

Ernrpeq.re lOU va "013£1 pt'pos otis rrporroipcotes KQ] ornv £Klt/,eon TOU TOEIOIOU. BOATf 10 VO oos 13on8no£I OTO jlOZI'PO tcov pOUXWV TOU, otnv fl11Aoyn TWV 1100XVIOIWV 110U 80 110Pl'1 uozi TOll, owor£ IOU eve OIKO TOU PIKPO 00Ki61O, pel8£TE TOll va PEVEl ndvto KOVTel cos KOI OUIW Ko8EEns.

XPIlO'IIJOnol£i't£ 'tOY «Kav6va 'till; VlaYlcit;»

L'.WOlE ow 11016i aos VO KOTUP,Oj3EI on n Ko/,n OUPl1fPI<POpO 010 TO(iolo qicpvei uuzi tns OVTOpOI13n. Av Yla 110PelOElYPO YKPIVlclZEl fn£16il OlqJOEI, neite TOU: «Av K08iOEIS nouxc ow Kel!:hopci oou KUl ]1lf.nooupr /,IyelKJ xcopis VCl YKPIVJ{lZElS, TOTf 80 otouumooopr KQ] 60 nopoupe xcn va 1110u]JI'».

8EO"tE Kav6v£t; O'uJ.ln£plcpopcit; Ka'tci 'til 6lcipK£la 'tou 'ta!ilolou

Ilprv EEKlvnoET£, £EnynoT£ ow 110l6i 005 TOUS EIOIKOt)S KOVllV£S w(161OU. Mnopeitr ylO nupcO£lypO VO 81:'0£lE xuvovcs yJO tn qxrocpiu, vru tI1V rE£peDvnon, vru t nv moivc II yIO TO eotiuTOpIO, nou eo ECPOpjlOZOVTOI ons OlOOEIS ITOU 80 KelVET£ 010 W(iOl 005.

TI 6EV rTPErTE' va KOVETE

M'lv acptlv£'t£ 'ta nal61ci va Kci90V'tal 0"'1:0 IJnpoO"tlv6 Kci910'IJa

'Oon qxioupic KI uv KelVOUV KOI 000 KOI vo ITOPOKOAoDv VCl Ka8ioouv oil1/'.(1 am popel n TOV unapnu, 010 PIKPO rrUtOlO 6EV npertc; nOTE \"0 rrntpenercu VCl Kel80VTOl 010 pl1pOO1IVO KoAwpo. cxoun K01 otnv 1110 oUVTOpn 6tClopopn. To ITI0 OO<POI,ES jlEPOS YI(] TO rr0l61el npooxoxixns ni,IKios eivcu 10 £161Ko Ku8lOpO nioco pe zovn, 6,Tl TUI10 a£p600KO KOI vu 6108£T£1 TO uutoxivnto OOS.

T. rTpErTE' va KOVETE

Enalv£l't£ 'tllv KaAIl O'UlJn£pupopci

Mnv ncpuseinere va Err01VEITI' ouxvd 1I1V KOAn oupnepnpopd 100 1101610U OOS KOI vo rou 110PE-

Mllv 6iv£'t£ unoO'x£a£lt; nou IJnop£i va lJ'lv Kpa"1:tlO'£'t£

Mnv £lOTE 1101\0 OUYKEKPIP£VOl vic TO 000 80 6El 10 !l010! OOS am 610pK£I0 TOU TOE161(1) ous, vio ti p nopci vo onovontcutci ov OEY j3youv aJ\l181Vel. AY vro rrcpooeivpu TOU EXETE I1EI on 80

144 flpo[3}.npara ara iutitiu:

[Jpof3i.lif1ara ow roEfo!O 145

odH: eI),oyu am OJQOpopft KUI leAIKei Sev OdIE, p nopci vo upxiorr vo YKPIVlelZ£1: «Mu uqiou pOU cines e)1I 8a OOUpE eI),oya!".

MCixEe; O"tO aU"toKivrrto

'01:0V OnOIJOKpUVE1:01 EVW (3piOK£01:£ O£ SilIJ0010 XWpO

o Tzcpt KQJ n Avrpw LTCp)lVYK nBE/,ov va nnyaivQuv OlOKoncs pazi ue ra nato ui rous, oruos OKplj3WS CKOVOV KW 01 olKoi rous yoveis orav llrav KOI 01 fowl ttatiiui. OpuJS ra t aii(jw pc [JJV tpixpovn Tpetot KUJ rov aevtaxpovo Tpdj3ls cJ10IQZOV tiepsoootcpo pE iuuapia napu pE raE;iol ovOQ;UXljS.

To niota «attiouoia TOU OUroKIv/1Wll pruitpcrtovtav OE rroAEJ1IKl1 ZWVI1 KW TO OllP)IWxrd rwv nOI{jlwv OVXVel Kor£)ll1yav OE anetr.es 11 E;VAlCS EK p epous rwv yovIWV. OP(i)S 01 tuicopies OEV tpoivovtav va tpepvouv Kavcvo anoteseoua. 0 KVPJOS xat 01 xopia LfCPAIVYK, tiou [IS rrcpJ(Jo6fEPES ipopr« evuonav ro 1010 Bupu)J1cvol ueta rnv tustopia 600 «at tiptv, eixav xaoet oxeoov KelBE EArrioo 6fl fJo cj3ploKav «anoia AVOD.

Tesu:a ancnpaoioav va 8i'OOUV J1EplKOVS K01VOVPlOUS Kov6vES oxctuoi J1C to raf:;iol J1C aoroxivnto. Bptucav KaIIoJO ttatxvitiia pc TO ottoia Ha p nopoooav va naizouv ra ncutiu: xcopis va uttapxet OVciYKD va ta enunpouv, rovs E[n)inOav rnv rroA1rIKl1 rous ow ztittuui rwv raf:;loJ(Jv iu: TO aotosivnto KQJ tioxiuaoov rous xcvoves OE KOVTlVCS j3o},rcs )ilO qJWVlO. oro napso n OC ottitia cpiAWV. «TTaIl5Icl», rovs CAC)iOV. «Oa tuuu: ym IjJWVIO. AI' KoBiOETE' 110uxa ora «ailicrp ata oas KW Kouj3cVfJclaOVJ1E 0}10l p azi ouoptpa K01 Ka),ci coonoo vc tptaooini« ora pavazia, ptiopci 0 xaiicva« ano £aas va (jJO)'Cf:;CI rov avannpevo tou xuJ10».

To naitiu: ornv aoxi: urrciKolloav KaJ 01 yovcis rous TO cnalveoav. «Mrrpcij3o rrou Kae£ott: r600 riouxu, [Jo),v copaia eivat rroo O£V YKplvlaZ£rC xat Bev xrvrrcirc 0 CVOS rov ciAAOV». Tesuc« 6J1u)s TO OXCO/O atteuixe KOl TO naitiu: Sev etoenpaiav ttiv avtapouin tons. Ootooo, Sev xpcuiotrucav napa AVO aK6pD 00K1J100TlKa raf:;iow pCXPI va apxioonv va tpepovtcu ouoptpo ro eva oro a}I/'O KGl va onaKoiio[}v otous savoves OOD opa j3pioKovrav peoa oro aotoxivmo. ria rnv ttpootuitieui roos KG1 )i/O tnv KaAn rous auunepupopo eioenpaiuv enaiVO[}S KG1 aviapotbes.

1\00 fj3oopcio£s apvotepa, 11 OlKO)iCl'E'lO Lrcp),lvYK E;fKfv110£ y/O ro EiJapKcws 060 WP6)V raE;i01 fIlS om )!1O)ilci, tn J1£ya),lJ[£pn oe Srapicno 0100pOP11 atio rors nov eixav apxioet 01 OOKlpCS. Ta tuntiu: )iWJpIZO\i tt nepiucvav atto EK£ivG 01 voveis rous, KaeWS KOJ TIS GVWJ1Olj3CS rrOll otutpxav otn olafJ£on roos Kora rn OlclpK£la roo raE;/OIOv, a),Aa KOJ orov ttpooPlOJ1cl TOOS. To y£yovos aora ttcave ro raf:;iol ITIO aIIoAcIVonKo )i1O oi,oos.

Ta nGlolo np,ooxoAIKfts nAIK~(~S, pc l~V UOTEipfUTI1 ncpdpyclu nou 1U ,OIUKpiv£l,. ouvn8fzouv va rpnuxvouv ow pucxo IOUS f.lOTCS pe to 11 va Souv xui n VLl xuvouv KGTU TIS 011- oKe\jJfls TOUS oc eunopixd xevrpc t1 ooonep pOpK£1, orro», aKpl~ws KOVOUV KQ] OJ voveis TOUS. Ta nmoui 8ewpouv em 01 DIKES TOllS p.imEs cmmrAOllV nnoxurn npotepororrno KGl av lUXEI vc !lnv TQlPIOZOUV pe eKeIVeS TWV YOVlWV TOUS, TOU: ~eano TO xcos, H ao<poAEla TOU nQ]olOu uus npcnrr nov1OTE vu pncivei nplv uno tnv nrpiepvei« IOU, nou pnopei vo 10 o6nynOCI or fI1lKivOUVES KQTaOH10EIS (onos ylG nopoocrvuo vu ~pE8£i pnpootc cno curoxivnru, nczous 11 KapoWOKICl IOU oounep pUpK(1). <DpovTiOTE Aom6v va TOU EmBoAETE TOUS xuvoves oxenxo pI' Tn oupncpnpopo Of Snuooioos XwpOUS, 000 KQJ av Siupuprupnror. Luvn8iOTE 10 010 VU PEVEI novto oirrAa ous orrote ppiaKEOIE oe Snpooio X(~PO, PEXPl va ciore oivoupoi on ~epEI t: eivoi ernxivduvo KQ] 11 6xI - xcn nou OEV pnopei va pel8E! napa povo av TOU 10 6Ioo~£Te EOEfs.

L11J1£lWorC: Itu va KaAAlepyiJa£Te ow natoi ous tn ouvnfleiu vu !ltVI'I nuvrote KOVTcl ous orcv ciorc oe onp6010 xcopo, nperrci va owone E!l<puon 010 va TO cp no.Slocrc va unopuxpuvflei. MOAls odTe on t<puy£ uno oin/,u ous, uuto nou npcnci va xdvetc civet va TO BPEi- 1£ uueocos KUl epnooiore 10 va Eovurpuvcr.

BEau Kavane; Yla 't ... au ... m;;pupDpci aE 6 ...... aaIDue; XWpDUe;

L£ xpovo oufietepo (npiv ri p etd crro rnv EO<paApevn oup neprqiopd). OW01£ TOU va KQTa!.QPEl n nepipevere uno £KelVO otov PpiOK£TClI oe onpoolO xropo. Ilene TOU: «'OWV eipuote ow pnvuzi npcnci va pevEls rrOVTOIE oin),u pOU».

E~aaK ... 6Ei'tE ane) nplv

E~aoKn8clTe nprv <Pl)yEtC ana to onin, vic va p6fl£1 to rtcndi oas nros va urrcxouer orous xuvoves ocs, DelTE lOU: <<'EAO va OOKlpOOODpC va pelvouue oinAa-Birr/la. Iro VCl Soupe noon 61pa p nopeis va pciVI'IS SirrAa f1OU». MO/.IS to KeiVEI. neite tOU: « Mnpcjlo. L' ruxupurrco nou oev onounxpuvtlnxes».

Ma6uE 'tDU va Epxnal aE aae;

L£ oufierepo xpovo, nuptc TO nmoi ous uno to xepr xrn neirc tou: «'EAa cow, oe rrcpuxoxco». 'Oruv tp8!'1, aYKuAlelOH: TO KCll ncite: «L' cuxuprorro nOD np8cs». Encvcxcbcrc neVIE <popes rnv nprpc, aU~OvovTQS mOOlGKO tnv cnootoon cvdueou oe oas KCli to rrurol ous rrpiv tou neire: «EAa COW, oe ncpexcxco», ptxpr va pnopel va epxrrcn O!' ous uno mv oAAn (lKpn rou OWl1atiou n tOu Kata01t1!latos.

146 npo/3~f1Jlaro aro ra~i8/O

Orav orlOpOKp')V£fOJ I'VW /3piaKcarc oc 8npomo .H;'pO 147

Enalv£lu: 'to o'tav napalJ£v£1 KOv'tci aae;

.6.d~n: TOD on a~izfI TOV KOIIO va !lEV£! oinAa ous, £IIQ]VWVTQS TO Ko8£ qiop a nOD to KOV£!. IT£iI£: «MIIpaPO nOD PEVEIS oinr,Q pOD», n: «TI wpaia nOD ljJWvizOU!l£ 0:01 nov !lEVElS rrovm oinAa pOD».

Ml'Jv nl'Jvaivu£ 'to nal~ii aae; Via 'l'WVla Via n£plaaoupl'J wpa ano oall IJnop£i va avU~EI

Kunoro nQlOIO prropouv va aKol-.o080uv TOV xovovo nOD 10DS uncvopcuci VO IIOPOPEVOOV KOVTa 01005 voveis vrc OIOOInPO !l£YO!,UT£PO an' 000 O}},a. Mo8n£ 115 OV1OX£S 10U nrnfirou oas. Mnopci 10 opio 10D YO EiVQ] n uio ropu, vro nupcSrrvp o. i\ciP£1£ 10 uII6l!Jn ous nplV <PUY£T£ uno W ornn.

Acplja'tE 'to nal6i aae; va aUlJlJu£x£1 a'ta 'l'WVla

Aq.nore TO VC! xpo roct pia ouoxruuoio n vu Onp(DXV£! 10 xuporoi, av unopei. 'Elm 80 Y1WO£l 6n xrn to iolO aIIou),£i onpuvnxo xopuun InS 130ATOs yJQ l!J(;WIO KQJ o£v fla unet 010V ncipuopo va unopuxpuvtlci.

Allcil;E't£ 'tOUC; KavOVEe; Ka9wc; allcil;£1 'to nallii aae;

K08ws 10 nuifii oas toprpuzet xui unoxrri tnv uccvorrno va unouuxpuvrrm Y]Q /dyo xcn va cruo tpeqie: up eocos oinAO ous orov I3pioK£01T O£ kunoiov on!loOlo xopo, pnoprirc va anci~£1£ TOV xuvovu KOI va 100 £IIlIP£l!JEl£ va KclV£1 aKpll3<ils UDT6. [1£11£ TOD vic IIOIOV A6yo TOU OiV£1£ ll£yaMHrpn £Aw8£pia. Ivoiplzovtus on K£POlO£ nopc ndvro av£~ap1l10ia moon ouanrpupepcttn Kat,a O£ onpooious XWPODS, 80 ouverornonomocr oti n uncxon OTOU5 «cvoves aV1Op£iI3£I01.

Enlli£IKVUEU auv£nEla Kal a'ta9£po'tIl'ta

Mnv aAAuz£T£ 100S KaW)VrS (JXfTlKa pE r n oup nepiqiopo oc onp60IODs xoipo os xropis va TO neue nponu ow nuici ous, H O1a8£p6Tnw KOI n ODV£n£JQ 8a OC;lOOLlV 010 nOlO! oas eva uiofinpc aocpaAEJQs. 01 nepiopropol 1I0U Sa 10U £ml3a/,El£ pnopei va npoxcxeoouv IIEplOlOOIQK£S qxoves olQpapTUpias, aAAci TO OiX1U aocpaArias nOD TOD nopcxrrru 80 10 KaV£! va VI(;)8El npoorureuuevo otuv I3pioK£TOI O£ aYVW01l1 neproxn.

o KVPlOS KQJ n «upia Mttpovtt DE:I' uriopoooav tua vo rrdpovl' WI' teioaxpovo yiO rovs, TOV A1681OV. ow f'/lnOplKO «rvtoo ri aTO ooottcp piiptcet. Aueotos ]l6idS 01 )'ovefs TOU TOV vvpvovaal' yIa j,fvo ttiv rr/,drn, 0 lllKp6s anouaspovotav. "A1£i\fE: d5w' Tlou: pnv CPE:VjlE:lS ]lOKpld orav EXOVPE: ttaci jI/O ipiavtal» cpwl'a~E: n «opia Mnpovti orov jllO rns tnv rt:},euraia cpopd nov TOV /3pnK£ xpouuevo Kdrw ana eva po qn p£ eocapouxo oro rroj,lJKarOawpo.

H evtost: rns aurri &\1 eixe KavEl'a anoieseouo. M6},IS /3vriKav arro TO payazi. 0 Md&lov opp no« tpcxovias npos p/O f3Hpiva «at, Beixvovias ue TO odxw},o, apxioe vo cpu)\/dzE:l: «Koiia ro tpevtua! Koita TO tpevaxi!» H [3ITpil'a j3pJOK6rav oc apKE:TIl orr6araall ano WI' «opio Mttpovti, npovpo IJOV rnv EKa\fE: vc/ rrC/\fIKof3),n8ef ]l6}',/s efOe rov YlO rns vo tpexe: rrpos ra esei pE: oj,n TOV rn ovvapn.

Kord),aj3E: tttas EIJp£rrE v« 8t'on KanO/ovs KOI'OI'£S ylO vo epttooizet TOV )'10 rns 1'0 eiaipuvizetai Ka8ws EKal'E: ra lJ!WVIa rns. To ctiouevo nptoi roD <:~riynaE: TOI' «aivoopio Kav61'0 ttptv EE:KIVnaE:! paz! TOO yIa ro ooonep ]ldpKE:T, TO avattnprvo pEpOS TOV ]lIKpOV, E:Kd 6rrolJ unopoooe vc rpEXE:I atto TOV EVO oldopopo ue ta patpia orov 6}),0. «Mathou, npene: va ]lEVOS rrdl'ra oirr),o pOV oall tapo lJ!WV!ZOVPE:». rov eine. «Oa dam Kona pov KOI &a KOIrdzrrs ra npavuaio pE: ra ]lOTIO oou, on' 8a ra ttuivcis uc to xepia oou».

Aiya },E:IJrd ueu: rnv evapiu rns npcotns OOKIpIis, 0 Md810V f~acpalliarnKE: atto ta iuiita rns. "eupnaov TOV xevcvo». rov eiru: n xopio Mnpovtt orav reAlKei xauupepe 110 TOI' j3PE:I orov rpiro oIdopopo KQJ TOV rpdj3llE<: xovro rns. «IIpEIJn vrr pevets rrdl'ra oirrj,a pOD. 'Etcn ea dam oourasns»,

o M6810V CKOV£ eTO 1'0 pnv dXE: axoiro«: tinou: orr' 6ao TOV eixc net n utitcpa rou. ApEaws oputioe IJPOS ra ptupia pE: TIS ayarrnpEI'E:s rov aOKo/,drE:s. H «opia Mnpovu, f3pdzo\/ras arr6 ueoa rns al,}'d npE:]l1l E:fWrE:pIKd. eitie arov E:avr6 rns OTI OTO Kdrw-Kdrw. 01 KaVOVE:S rirav KQ1VOVPJOI y/Q rov pIKp6. 'Oricas KOI p e 6}:ovs rovs «atvonptous «avoves. eo xpciazotav E:E;6- oxnon coono» vc pIJopEaE:J va rovs oKo},ou8rioE:l xwpis rrp6f3},npa. «IIpcIJE:J pEvns xovrd ]lOU. viati EWI cioai aacpa),ris», enavesabe. 'Ettetta TOV tutp« atto ro xepr «at rev rrriYE: OE: pia Iiovxn ywvia TOV xataotnp atos. rov E{3a},E: vu oiatiei esei KO} rov y'VplOE rrrv rr},drn.

o Md8JOv xoltaie rn pruepa roll dyp/Q KOJ apxioe [IS OlQPoprvpiE:s: "'OXI! eE/,W vc naiiio! .elE: a' avarrdw!» Ilaposo rrov n xup!« Mnpovti EI'IWaE: aunxavia, Bev EKOVE: niota, a),/,d ayl'6naE: ro EEaIJaa]la rov ]lIKpOV. Acpov n E:JJlIJ),riEE:!s OE:I' eixav CPEp<:1 onoirscopc, II pOl'n Avan yIa va j3on8IiaE:l rol' ,/10 rns I'a ]ldfln TOI' Kal'Ol'a riral' I'a TOI' j3d},n Tlpwp!a.

M6},IS IJEpaOaV rpia !,E:rrrd (rrov ornl' Kvpia MrrpollTl cpdl'nKOI' WPE:s), xmpcrnaE: TOV

nwc; vc )UJ(JE1:~ 1:01 rrp6f3ArJiJO

T. npene, va KOVETE

Xp'lallJonOIEl't£ £nlnAIjI;£Ic; Kal TllJwpia

EnlTIldmovws TO rrrnfii oas otuv o£v prvrr KOVT(] oas evo j3piOK£OI£ or Snuooro xropo, WD pnfluivetr IIOlQ ouunepupopd nepipcvets ana exeivo, Ka8ws xru n 8a oDPl3£i av napal3e! TODS xovoves oas. Av O£il£ on EntllEv£l va unopuxpuvctru ana oiIIAa ous, IILil£ IOD: «LE nOpaKaA(D, pcive oinAa pou. Tlpener va eiocn ODVEX£JO pazi pOD. Av P£VE1S oinl,a pOD 8a £10m ao<paAfls». Av nopcpuivn xut ' enaVOAI1l!J11 TOV KCIVOVU, EnuvaAcipE1£ tnv eninxntn KUl J3ciAIE 10 Trpropic KanOU EKe! KOVHl, llevovTQs KOVI0 IOD.

T. 8EV ttpette; va KOVETE

Ml'Jv acpljvE't£ 'to naiSi aae; va unayop£U£1 'to npovpalJlJci aae;

Mnv TO aII£lAeir£ on 8a nute Oil in av cnopuxpuvctru ana oint,a oas. AUT6 aKp113ws pnop£i va EivOI excivo nOD 8£AE1, K1 erm lows cnopuxpuvtlei !lOVO KCll povo yw va oas KOV£1 va eTIlOTpEl!J£Tr ow onin.

] 48 Orav anopaKp"V£[QJ I"VW {JpioKcorc oc onp6mo xwpo

Orav anOpaKp')V£fOl EVW {JpiOKCorC Oe Ollp6010 xwpo 149

A1deJOU]l eva xa]l6rdo «at rou enavi},a/3e roy Kan)Va, evt» ri},Clwvav W IjJWVIQ tous. 'OnOTE 0 ]lIKPOS OE\/ unouaxpuvotav an6 Kovrd tns. roy avtaueuie u' eva\, ettatvo. «E' [[)XCIpWTW noo p evets oinACI ]lOU, arann ]lOV. Flo). v xaipop a: nov tuuu: uaz! yw 1jJ6.)\i1Q». ApxIaav v« Kov{3Evrulzovl' KClJ va aXEo](lZOVV now onpnrpWKQ ea ovopozav pa tipcoivo.

TIs enopeves E{36opaoEs, n «opia I11npovTJ avvexloE vcr oncvtnnrize, orov yiO rns rov Kavovu KQJ on' xpruiot mce vc xattupoves napa povo EAaXlCJTt:S tpopes am )[Ion rns Tuuopias, )'lari tcapa tit a p nt epo KClJ rlos ano),ap!3ovov KQJ 01 ova rovs to Vf}'(WOS OTJ cixav epiie: r600 Kana ° Evas OWl' ci},),ov.

ESw KOI -cwpa!

M I~ KQl n onopovn OE~ anor~AEi Ell<pum ~pE1n, to plKpa nQJ~la ripener va o~oaxl:)1)VTl1V rexvn lOU vo rrepipevouv wonou va rrapouv aUTO rrou 8el,ouv. Kui orpou £OEIS £101£ ncpiooorepo eprmpo: ow va yvWpiZETE noio EiVQl 10 Kat.tnepo ylO LO rrQloi ocs, excrc KQJ 10 ncpioootepc npocovtc va El'Eyx£1e note pnopri va xcver aUTO nou 8£AEI xrn xutco uno notes npounofieons. EEnyEl1£ lOU nuvrc llE xutuvonro tpono noies EiVQl aUTEs 01 rrp00rr08£oEIS. ITEi1E LOU ylO nopcoervpc: «Ecpro rrws 8£AEls va cpas tn zupn yIQ 10 KEIK, oi),o OEV nperm vo rn <pas tropu. Av nrpruevcrs coonou va 4m8£1 10 K£IK, 80 10 arrOAaUO£1S neprooorrpo».

i'-.eihe lOU enions ruo s n unopovn <ptpVEl 8ElIKa cnotcseopcro KQJ am olKn oas zron.

Mriopcitr vic napao£IYllo vu LOV ncirc: «Eepro nros OEV £1VOl euxdpioro yIQ ]l£va vo npEI1EI va nepip evco 1000 rroAu uexp: va pnopo va cvopcoo 10 xmvoupro ernrrxo rrou 8£i,6) ylO tnv tporrczcpio. oj),o EEPW enions nois av OOUf,E4JW oKAnpo KOI 1l0ZEljJw f,£<pl0, 80 pnopeco va 10 uvopuoro OUV1O]lO». To no roi oas pOAls lWPO OPXiZfl vc avaKoAumEI on 0 KOO]lOS OEV nepiotpeqiercr vupro uno 115 OIKES LOV Em8ullies. Aev eiVQJ nof.u vwpis va (EKlva vo [1080iV£1 ntos va ovnuetrornzrr tn ouxvd cxveupiousn uutn 0/,n8ElO rns zrons.

6WCTtE CTtO nalol aae; Evav Ka'taAoyo anD OpaCTtl')pID'tI')'tEC; Yla va olaAt~EI

eEaTE opous nov 80 npenei va mpntlouv nplv p noprorr vo nopr: OIlTO non 8£1.£1 KOI nporeivere lOV opoOmpIOlnTeS vio vu uoxoznfiei EVW nepruevei YI' aUTO. lleite LOD ylO rrupcloElypo: «TIaiEE llE tous rroOOOJ,ODS oou ylO rrEVTE AEmo KI £l1E110 80 ncpc am ylO1'Hl».

T. ttpettes va KOVETE

Ev9appuvUE 't'lv unoJlovq

Em ~pu~Eu£Ie o xopn xo t TO nopn uixpo Ol1paOl unopcvns, j,eyovms ow ncifii ous nooo xcpoupevoi dOTE rrou p nopeor va nEplpEVEI. Etnvnotc lOV tn onpooio tns f,E(ns «urro povn», OV \'OpiZE1£ nois o£\' LOV EivOI OIKeiO. ITEiTE TOU 1'10 napaoElypa: «i'-.£ixVEls nOf-1J1 unouovn vu nEpIIH'vEIS £101 npruo ylO TO yOf.o oOD worrOD va Ku8apiow TOV vepoxutn. AVTO pOD OEiXV£I nooo llEYel/,O nQloi eioru». 'E10l TO 1l000i oos 8a patJEI on EX£I npuvpon rnv ixovornro va Il£PIllEV£1 WOllOV va noper outo nov (JaEI, aKO[1n KI cv or\l TO ~fPEI OKOpn. eo 1'10)0£1 anions Ka/,a pE TOV couro TOD, o<pou eccis VJ(~8ETE Ka),el pE m cuurrcprrpopu TOD.

napaJltVE'tE nav'to'tE ~ao 'to ouva'tov me qpEJlOI

Av TO nQloi ous o1UpaplupETOI EllElon nrprueve: n £nElotJ 10 npovuurc OCV yivOVTOI ue TOV rporro nov 8£),£1, nnrvuuulore orov euuto OClS on tn otrvpn cum nuipvei Eva rrojl,unpo llo8n-

]50 Ora" onOpOKpr)V£[QJ nr:, Bpioxrorr Of' onp"OJo X(;'PO

Eo(~ KOl uopa I

151

[10 zro ns: [108aivEI rnv rexvn rns urrouovns. BA£ITOVWS eods UITOPOVEl1KOUS, OUVIOpa 8a paBEI 611 pe TO va unurrsi. OJ £m8upiEs TOU oev IKOVOITOIOUVWI 1600 vpnvopu 600 pe 10 va xdvrt cuto ITOU ITP£IT£1 VO xdvei.

«Twpa "[0 9iAw!»

XPllalj.lonou::i'u: 'tOY «KaVOVa 'tile; YlaYlcle;»

Av 10 nOloi ous oup/dcizel: «Iluur! TIcipE! DOPE 010 ITciPKO!», on/.a YVWOWl101J10TE lOU l1S npoi.iITOB£OEIS viu VO pl10prOEI VO ucuvorromorn t nv EmfJupio TOU. Na ElOTE ITaVlOTE BmKOi. DEiTE ylCl nupdficivpu: «MOldS Ba/,EIS TC1 BIBI,io n ioro OW puqn, 16TE 8a nup c 010 ITapKO».

«Nepo tcopa!» tpcavaze n Epl/il Pavtor.tp, c>tio xpovtav, 0J10r£ oll/!ova£. DJ1CH£ i:j3)£J1£ rn p ntepa rns vc OiVD ro pJ1/pJ1CpO oro KOI'v'OiJplO aoc)<paKI ins, rov Tzaonv, M'Jc).c KI eseivn - KOI POi,IOTO xcopis xaiiuotepnan.

"DxI ttapa, exto Oov/,cla. Ilpenei va J1EP1p(:V£1S )J),o'» 0J10VTOvm: n pIlT(:pa ins. xcivoHaS o},o(:va K01 trcptoootepo rnv UJ10povn ins j1E rnv KeSpn TIlS. nov 0[\' KOTQ),Oj3OiVE oti Kan01CS ipopcs cnpene VO J1EPljl(:\'EI pCXPI va nape: avro nov !3£),CI.

H '£j11},1 OpXIOE va npoj3o),),n roocs J1oi.i.i:s auaunocis y10 0YKa).lfs. naixviou: iJ KaT! VO ntei, nou II uniep« ins J1EpipEVE JIE [P0j10 Til attvut: nov II j11KplJ Ba (:PJ101VE oro owpaT!O Til oUYj1IJ TTOV II i010 1JTQV 0J100XO),Ilj1(:vn p a KaT! 0;),0, EIf51KO j1E rn ippovtitia rov p6JpO[). Drav ti E]Il},1 OpXIOE va J10ipV£1 CPO}"lJTQ, notnpta. naixvitita «at KOU{3(:P[ES atio rov ClOe),<pO iris )£yovras tuas tiuiv «OIKO ins», Il «opia Povro),<p ovvClOilronoinoE on eixe oitcioc: n arI'rPIJ va j3PEl pJO Ulan oro TTpo{3}npo. A vaxoivtooe (:1'0"- «oivoooio xcvovc, rov KOVeSvo rns Y1Oyuis. E~IlYWVWS TOV om I' '£p1),I: "Orav «aveis ouro J10ll oot! znrow va KOV[]S, reSrE uttopeis va KOVCIS aUT6 J10V 8(:},ns. Almis rivot 0 KalvovplOS Kov6vos».

To i010 ClJT6ywpo n 'Eplll1 znrnoc eva notnpi xouc, O(:KO Acma o<pOV EiXE non ttiet eva ttottun. H umepa ins [[js eine pc EJ1IraK[1KO rove. «Mor.i» [30),EIS m nanovTOJO CTOV, r6rE 80 (Jot! OWO(;)>>. H plKpIJ eixc ouvniiioet va aKOVEI rn POVOi,CKrIKiJ crrdvrnon «DxI» KI cnena 1'0 Eeattae: 01' «pion Vet')PWI' P(:XPI va KOVCJ tti ptitcpo ms vo VTTOX(upnOCI, Yl' ovro orvon- 01' rov KOlVOVPJO Kav6vo KaJ OVV(:XIOC va exr.utapei: «Supoco!»

'OXI uovo on f<pLjJE TO E:(:oJ1aopo rns ro EJ1Iet!]Inr6 anotereaua. a)).a (:)llVC KQ] II attia vc tnv ayvoljOEl n unitpa tns El'TEi,W5. TEj,JKO <P()PEOC TQ nanootoui rns, y10 va OEI OF 80 ovrc) 80 ttis £<pCpVE TIl V npoooxn KOl TO ttottip: pe ro xiuio nov n(Jc/,c, aqicni pE TIS <pwv(:s Del' eixe sataq>(:PEI tinotc. Teuatn (:KJ1;\n~n KOI xapa cioc tuos. npavuatt, n CJ1I(Jupio rns IKaVOnOJiJ(JnKE.

H 'Eiu). I (:pa8c ypllyopa 6rI 11 p ntepa ins EI'VOOVOE avrd nov (:},EYE, aipo» note rns onJ10p£l..E1J1C va c<pOpp6ZE1 rov «xavova ms }'JQ)'IOS». OraI'll 'Ep1},1 mpOIJOE TO OIKO rns pfpos tns ot!p<p(;)vias, n Kupia P6vroi,cp EJ1aIVOVOE ta Karopflwpord rns pc oxeSJ,IO ottcos: "JToAV xaipop at nov j10ZEljiES TO J1Iora am) TO tpcttczt, Ttopa pnopcis va j3)1£IS (:~w».

'0 Boop aouo« ttis «opias Pavtor.cp rircv [J),IKPlviJS. H '£P1),1 w aV[1),iJ<p(JnKE K01 (:YIVE asoun J1l0 OCK[1KIJ arovs Kav6vEs ms unteoa« TnS, rovs onoioos II xupia Pavtostp npoonaflovoc va neoiopize: otiou: nrav ovvar6li• Kaews ]] 01KO}'E:>TIO p08QJVE va oovepvazetai eto: coote V'O 1KaVOJ10JOVVWI 01 erntiouie« 6icC.iV, 6),0 ra pO,]] rns rcp tooav va anosapbovoov rnv

«otvti rous zwiJ.

Anoq»£uY£'tE 'ta aK£'ta «OX I)}

'Onere civcn ouvo1o KCll aoq)QA£s, A£te OTO ITOIoi oas 116)s unopei vu nnpci 01.lT6 nou BO,£1. Mnv TO Kav£TE va VJ(DOEI 6n 01 cm8upiEs TO\) Sev rrpoxcitru va EKIT),npwBouv nOTI'. DEirE lOU yIQ nap60Ely)la: «Moxrs nj,uvEls Tel xepic oou, torr p rropcis va rrdprrs eve pI1f.o». Kdn oir.s rpopes ~£Baw, 80 I1p£ITEI VO 10U rreitc «OXI» (av Yla nopdccrvpu 8eAEI VC! ITai~EI pE 111 unxcvn lOU vxuzov). LE pIC! TfTOW ncpirruoon ITpoOIToBl10TE va TOU npoorpsprte EvaA/,aKIIK£s }.UO£1S vio nmxvidiu, ero: WOTE Vet IKavOnOlnOfTE TIlV EITI8u~JiC! TOU KUAAIE:PYWVTClS 10U netpap,Anl,C! KO! pw aioBnoJ1 oupBIBoopoU KOI E/,aOTlK01l11GS.

TI 6EV npene, va l<aVETE

MIlY anal't£i't£ ano 'to nal5i aae; va KclYEI KcI'tl ({'twpa»

H nnuitnon vo KaVEI xuti cpcoc epxerui OE uvtitleon ue 10 pa8npa ITOU ITpoOIToB£iTE VO TOU O(;)OEIE. Av OEV fJEAt:Tt.: vu o uvnfliorr va cnuirci 6PEOO ClITOIEA£Opma, pnv K(iVEIE KI eoeis 10 iolO.

MIlY aY'tal.l£ipUE 'tllv avUn0I.l0Vllaia

M nv unoxropeite OTIS eITI8upiES toll ITQ]OIOU oas Ko8e qiopc ITOD Bnn va rrepdcci TO 0lK6 IOU. Ilupoxo nou unopci va pm:ltE 010V nrrpo ouo vu TO KUVt:U: viu vo unorpuvete plO uuxn 11 p10 veupixn xpion, 01 ouvexris UITOXWprlOElS OEV KaVQllV TiITOTE af,Ao napa vc ]()XUPOITOJouv tnv uvunopovn OUPI1EPICPOpci lOU. Me xuvevuv tporro OEV TOU 010aOKOUY tnv urrouovn,

«Ppov'til;u£ va Ka'taAapaiv£1 'to nal5i aae; O'tl 01 £nI9ul.liEe; eeu 5EV IKavonolouV1:al £n£151'j 'to anal't£i

IIOPOAO ITOU unopei VCl BOYKU KO! vc KAaiel oe o/\n m OlapKfJa 1I1S ovopovns, OJYOUPfUl£lIE on pncivete OTO ouroxivnro, 1'10 nClpaOElYpo, rITEIOI1 EiOTE £1OlpO! KOI £X£1E T£/,£]WOEI pr tIS 00UA£1£5 005, oxr EIl£Ion OClS xuturpepe pE 10 KAapa TOll. I1eiTE TOU: «TO,£1(llOa [1E to ITP.ll- 0I}l0 Tu)V ITIUl0.lV. Teopu pnopoupe va qnrvoups».

152 £80.) KG1 tcapa!

E6wKo/ui)pa:' 153

oovorounuoro KQI TOUS OIKOUS TOU £KVruPlOPOUS nou povdxc n YKpiVlQ pnopci va uvcxouqriom. I1£ilE TOU on pnopei va YKpIVlaZ£] 600 8E/.£1, 01",a on npenn va TO KaV£] OTO "PfPOS TITS YKpiVIas». evuv xcopo nou 80 EX£TC K080pioCI cocis, 6W01£ TOU va KowAal3EI on nponporr vo unv eiorr oinAo O£ evuv YKPIVIclPIl nou OEY pnopei va oos net n 8fAEI KQI on p6iJS lE},EI(00£I !l£ tnv YKpivIO unopei va j3YEI uno EK£i. I1EiT£ TOU: «Aunduci nou eiocn TOOO £KV£UplOptvOS. Mnopeis va nos 010 PEPOS TITS vxpivios xm va ~aVap8EIS PO/,IS VIWOEIS KoMlTEpa».

'Onws OKPIj36)s 0 Evir/dKas I3pioK£Tol KanOlES rpopes O£ uoxnuu 0la8£011 xtopis eurpovn

o rtio, f101 KOI IQ narola npOOXO},IKI'ls I1/.lKios P£PIKEs CPOPfS vxprvrdzouv KOI eiVQI KOKoola8fw, nupo).o nou 01 CPUOIK£S TOUS OVciYKfS fXOUY IKovonOI118£1. H oupnepnpopd uum ouvndois EivGI cnoreseopc rns EITI8upios TOU noiorou viu npoooxn n viu va nrpdori TO OIKO rou. AY KOI prropei va EivQI ouoKoi,o, pE TO va ovvonocrc tnv YKpiYIO rnv J3on8cln: va E/,onw8d. Euvwpo TO ncioi oos 80 pci8EI (VOV uxo pn onp cvnxo xuvovu: To vo z nto xcrr: !lE opoprpo rporro dVQI noM) ITIO onOTE/.eO!lOTIKO cno TO va e1VOI KOKOOI08£10 KOl va upveiTal va cnucotvrovnoct.

A yvo"at£ 1:'lv YKplvla 1:0U nal6.ou aaf;

Ensidn aKpll3ws n vxpiviu EivOI TOOO xctcorpoqnxn ylO 10 VEUPO oos. £uKoi,o p nopei va nopoouptleitc KOI vu OWOEIE ITEPIUOCIlEPIl onuuo iu 010 nQloi oos otuv YKPl\iJOZ£l napa OWV civoi nouxo, ncpon Sev 80 npoxenci ylQ onuooic mopYIKI1. Atpou TO l3aiH£ ow flEPOS n ornv KOptK},O r ns YKpivIQS KOI TOU OWOET£ TIlV euxrupic va l3yo},£1 uno flEOO TOU TOV cxvcupiopo, CPOPEat£ cxouonxc 0 KaYlE xuu nou 80 oos J30118I'l0£1 va cvvonocre TIlV vxpiviu IOU roonon va oW!l0n10£1.

IKavonol£l1:£ 1:1( avaYK£( 1:0U

<!>povliz£T£ ndvtore 10 cpoymo, TO unuvio , TO VTUOlPO, TOY unvo KOI ns 0YKOf.lfS nou EXEI ovovxn 1O nru Si oos. 'EWI OEV 8CI [XCI uoxnp n 0108£on cncron 80 £iYOI (:lPEYPEVO. m:IYUOpEYO, KOUPOOfltvo n OVOOWIWPEVO KOI 80 pnopei va oos nci nos VI6)8£l xwpis va uvovxuotei VCI xcrorpuvrr ornv YKpiYIQ,

4IVE1:£ tJ.lq>aa'l atl( atIYJ.ltf; nou 6EV YKplvla~£1

Fie VCI o£il::£H: 010 nuioi ous rnv £YlOVI1 ovtiticon ovdpcou 010 nos cvnopotc orov YKPIV10Z£1 KOI OWV eivci nouxo. eno iveire uueoros TO vevovos, I.EyOV1OS as noups: «Mrrprijio ' TI nonxos ncu elOQJ TWpO! I10flE va ndpouue Eva ncixvioi!» n: «Mnpdpo! Ilooo KGIPO exw va OE CIKO\)OCll VCI YKp1Y1aZE1s!» n: «E' euXOPIOT(;) nou o£v YKPIV1QZ£lS'»

«AIq>VI6IaatE» 1:0 o1:av pplaKE1:al es KaA~ 61aGEa'l

'01OV Il 0108fon TOU dVQJ euxcprom KOl OEY vxpiviuzr», f.El£ 010 nQJoi OCIS n600 OnOt,CIp~ovnE tn OUVlpOtpIC\ TOil. H npoooxn 005 80 TO\l oloal::£1 us CIvwfl01J3ES non cptpV£1 11 8£1lKn 0108£011.

T. 8EV ttpenei va KOVETE

M'lv unoxwpdu, oao KI av YKplvla~£1

Av owon£ npoooxn OTO nOioi ous £VW YKpIYlaZ£I, OY EKV£UPlOT£lTE n lOU OWO£1E aUTO \,10 TO onoio vxpivrdzer. TO p08aiv£1£ on n YKpivJQ EivOI 0 tponos va ndpei aUTO nou 80,£1,

TI TTpiTTEI va KOVETE

M'lv YKpIVlal;E1:E 01 15101

To rrnpdnovc TWV £vIl/dKwv p nopr.i 010 cuuo rvos nru Siou va OKOUYOVI01 00\' vxpivrn. Av KciY£1£ KOT1 reroio. TO nurfii oos pnopsi va 8Ewpno£1 nos Sev netpriz ei va to xdvei KI EK£1vo. Av ~piOKWTE oe uoxnun 0108£00, flD\' 8UpWV£1£ PI' TO rtrufii oos EITEIOil dart: 8upwflbOi ue TOV KOOpO. Ansu neue TOU on OEV Ylw8£1E nOl,u Koj,a. MIlV YKPIV10Zf1£.

KaGoplatE1:1 a'lJ.laivEI «YKplvla»

<!>POYli01£ va I::tp£l TO nuifii oos oKpll3ws n cvvoeirc pE tn j,t!::n cutn. 'Enenu E!::nyn01E TOU on 80 8D.011' va oos zm6. Kat! n va oos At£1 u 80,1'1 xwpis vxpivies. I1EIT£ IOU vru nCIpaoE1YflCI: «Av !lOU TO z ntnocis ouopqxr, 80 OOU OWOu) tva notnpi xUpO.'EWI 8EjI,W YO TO zrnds: "Mupu (11 Mncpnu), pnopcis O£ nCIpOKO/,6) va pou OWO£lS I.iyo xuuo.?» Av TO nOloi oos OEV !llt,a uxopn. oEi(r£ TO\l nws va 005 KciV£I va KCIW/,ClI3CIiV£1E n 8D,EI pE npa!::£IS n xupovopias. AcpI'lore TO va £!::00KI18£i va z nruei npovputu £UYEVIKa TOU/,OXIOTOV nEvIE oopes. Mnv 0pE/.110£1£ HI IKOYOn0111O£TE my nCIpaK/.110I'l1OU. nnodrtxvuovros TOll tTOI (HI pE TO vel zmLI £U)TVIKO n£TUXCliY£1 TO crnbupnro onotexeouc.

M'lv 9UJ.lWVE't£ J.lal;l1:ou

Mnv 8llpWY£1£ pE 10 ITCllOi OCIS EnnOI) ETUX£ pru ptpo VCI «Ennvnoz orpupd». OX1 povo 80 8£WpirO£1 10 Econdoucru oos npoooxn, 01.1.0 80 Vl6)o£l KCII on EX£I £!::o\loio endvo oas enci- 00 au, £KOV£ xut vcupiooutc. Mnopci ;',OIITOV va ouvexioei rnv vxplvio povo KOI povo yJC! va oos Od!::£1 o n curo £lVOI TO acpEVllKo.

Ka90platE tva «lItpO( YKpIVla(», av £Ival anapai1:'l1:o

Av 11 vxpivio TOU nOIOIO\) cos OUV£XiZ£TOl KCII llCPOU rou Ex£T£ pc\8£1 nws vu £KcppcIzrl us cmtlupies TOU p£ o poprpo tpono, owor£ ron vc Kmoi,ul3£I en EXE1 K08£ olKoiw!lo vu EX£I TO 01KO rou

M'lv 1:1J.lwpd1:£ 1:0 na.6! oaf; £n£.6., YKpIVlal;£.

H nOAlu YYWOTll nporrdonoinon, <<TWPO 8u oou OWOW eyw !l1U urriu vio va YKpIYICI!::EIS». orv onpJOupy£i napa ouvxpouon uvdpeoc oc ous K01 TO n010i OOS. Tou p£1ooioC1 TO privupu on OEV riVQ1 note OWOI0 va YKPIVIOZ£l, npcvpc nou TOll Snproupvei £YOX£S EnEloI'l cxcr OKEtp1£S.

EnHpE1J:m: tnv vxpivru ue rrepiopiopous, yIQTi amos pnopci va eivrn 0 povos tponos nou npos TO ncpov EXLI TO ncu Si oas ylQ va ~yGZ£1 uno p£oo TOU lOV £KV£UplOpO.

napap"tI1IJCI I:

AiO'1:0 aa<pOAEicC; Yla IJIKp6 l1(UOIO

M'1v ~~xva"t~ chi aU"to 6~v Sa Kpa"tl1a~1 Via nav"ta

To nutfii oas p nopci va nepvd pIa nepiooo nou rinotr o£V rpulvercr va TO euxopiotei, icos AOITIOV va EXEI uvdvxn tnv YKpivIO wonou va ouvxpovrorei Ecvo pf TO n£pI~o.AAOV TOU. D£1T£ orov £olno oas: "no!") 80 ndei, 80 nspuorr», Ka8ws 80 npoorrof+cirr va roll ep1l0~£Tr TO KEepl £naIV(;lVlOS tnv KOAn TOU oup nepupopd.

'Eves uvnouxnnxos apl8pos uno 01OTlOTlKES oeixvOllv on 10 OTUXllPOTQ unotexo ov tnv on apl8p6v Eva erne 8aVo.TOu ovcpcoc am plKPO nereid. To ncpiooorepo oruxnpotu ollp~oivouv WS OII01£),£OpO 111S epUOlOf,OYIKns, ovious n£pIEpY£lQS IlOU onorEi,£! XO[laKmplOTlKO TUlV llQlOIWV. 01 m8av6Tmrs TpOUpOTJO!.lOU auEo.VOVlOJ Ko8ws TO ncuoi ntpvd uno TO OOUpOlpO OTO pnouoouznuc. OTO ncpncrrnpc KI EllflTO OTO oKopepGl,wpa KCII rnv £~£p£uvnon. H nupuxdrco AiOTO ll£pli-.ap~o.vEI prtpu nou npznei vu nupouv 01 yov£is WOlf va unoqiruxflouv ru uruxnputo OTO orrin:

Am) rnv ttptattt ottvun nov n tpixpovn Awa rKOVZO),Cs E,"vnvouoc to nptai cas rnv copa nov t'KACIVE' ra p atia ms TO j3poov, Sev OWPOWUOE' tnv )'KpiVJQ. «Map a, itetvtito! Mapa, et'j,cv ttiseopaon! Mop a, n(1) ruuic; Mop a, nape pc av ca sia!»

H KDpia rKOVZO),cs nooonatloocu: va ayvonoE'1 in tp aoapia tns «opns ins, ovxva op cos nnoxcapoooc ems atuuttioets ins Al(m )'W vc unopeoe: vc rnv KOVCI vc tuupet. 'Oiuos n vxpiVICl KGI ro K),aq!OvplOpa apxioc vrr ttis rplj3dizcl ra VE'lJPO, elwuov psa pepa Scv avrE'E,"c OA),O «at t'j3o;,c its qJ(lJW'S: «AJOa, orapora crtnesou« rnv nMHw avrn vspivta . .1£17 prropel) vcr oe aKOl)W o2tAO!»

OP(,)5 01 qJ(,)VES ro povo nov fKavav rircv vc avE,"ovovv rnv vxpivta ins pIKpns, KI eun n untepa ins anotptiouu: WI oOKlpoafl ei),),n WKTlKn. LXfqJrnKc va eipopuooct pia napa}'),a),ll ins TIp (,)pias, pia pE'Hooo nov xpnoiuonoiouoe onote II K6pn rns cnnmcpupepotov aoxnpa.

«AVrIl cow rivai n KapeKAa ins vx pivtas» , eitu: ornv AlOa to £TTcJPE'VO nptoi, p6},ls n plKpri apxioe W onvnthop evo ins npovpaup a ),Kpiv]Qs. «Ainuuuu TTOD )'KP1Vldz£lS tcapa. Llpettet va «ailioets £061 pexpl vc [£),C1({)008 pe rnv vspivta. MOAIS [CACIWO£JS, uttopeis va onxcotiti» «at 8a naiiooue pc TIS KOlJKACS aov». Ej3aAc rnv «opn rns va «atiioe: anN «apeI(},a nov eixe OIClAfE,"£1 )'Ia rov oxono am6. EUCHa anouaxoovtlnx« xwpis vc awo£J x auu: onp aoia ornv pixpn. 'Orav dKovac 6n ]) vspivia KOI TO K),mj!ovplOpa cnauainoe, ctteotpeqJE' ornv sopn rns «at rnv ettatveoe: «A, I1(5(Jo pov aoeoet nov Sev YKPIVldzCIS rita. 'Esc, nOJ1£ va naitinnie»,

Orav n «opia Tsovrtise« ooveuintonoinoe 6[1 avaYKaz6rav va j30ZCI rnv «opn rns otnv «apetc)«: ins vxpivias (Jx£o6v Sexo <popes rnv tuscpa, arroip aoioe vc KOV£J TO etioucvo {3npa K(1] vo p08Cl ornv Awa [I 8a unopoooc va KOVCI II iOICl )'JQ vo ctiocnivet va xatlioct exci. «AI' J10u ro zntnoets CVYCVIKd, ea aov Scooto «at: va JTl£IS», rns c~ii)'noc. 'Etieito tus epae[ rrelJs VG znrd cv)'cvIKd: «Ee naoatcasi», papa. uoo Sivns «au va JTlW;»

H uucpt: [E,"aoKovvwV otis oonvies ottou: nHc},c Kon )'ICl ro ottoio ow napc},H6v vs.pivtaze. Tlapor«: nou 11 vxpivia tns Awo note Sev cE,"a<pa~'iornKc £V[[}.ws (cE,"aKo},oveovot: vo exei xanoies uepcs nov aTTAo «E,"vnvovac orpaj36»), 11 «opia rKovzd},cs auo},op{3av£ ttopa ITIa no},v TTcplOo6rt:po rn oxeon pc rnv K6pn rns.

• Kpctore TIOVTOTE 6TIAa xrn puxuipio Kt,£loWIlEva Of: uspos TIOU va pnv prropoov vc 10 cptuoouv TO TIQJOlo.. Ko.8E 6TI/,0 npcnr: va EXEI tn olKn TOU K/\£IOO[llcl oKovoci/,IlS xu: 01 otpuipES npcrm VO KI.£IOWVOVTOI OE EfXWPIOT6 PEPOS, E~W uno tnv uxrivo opo.ons tWV noionov.

• EYKOTOOTnOTf: KAEIOOPI£S aoepa/,£ias or Ko.8£ vtouxum n ouptupt ncu nEpI£xEI en ncivouva ovnxcipevo.

• Ko.VT£ pIa ncpmvnon 010 orrin ow teocepo , C;wt£ vu rvtoniortr rnfiuvous KIVOUVOllS 1l0U

an,IWS 80 nepvououv unopunipntoi.

• BOUj,W01£ lIS nptzr.s rrou Of V »pnorportoieitc pE 1l/,UOTlKQ nWJ.laTO £10lKo. OX£OJQOpEVa YIO

TOV oxono OUTO.

• Anouuxpoverc TO Kai-..wolo nporxtcoccov nou Of V xpnrnuortotcitc.

• Torr08ET110Tf ~aplcl ernnxn p npootc uno TIS npizcs rrou XpnOlpOTIOJoUVTCll. n fYKmooTllOT£ EIOIKO rrpOatOT£IHlKO Ka/,uppma, rrou fpnooizouv TO DOIOi vu ~yci}.E1 TO KOf,6)oI0 uno

mv npiza.

• Av UllOPXOllV tpunezrixrc n o.A/,a EI1ITI},O rrou o£v EivOI orcpcd 11 non EXOUV cnncivouvrs vcovies, epUt,cl~T£ TO pEXPI va }lEVa/,won KGllWS 10 I1QJoi 005, n ro1108£1nOlE npOOTUTEUTIKo. Ka/,uppOTa ens YUlvifS.

• To J.leyo./,a ernrtxo , am onoic 8a pTIop000£ va oKapepoj,wo£1 eve fJQIOi p£ cnotexeopo vu

10 pi~fL npenci 1'0 OTEP£WVOVWI KO/,O orov ro ixo.

• <DU/,Otf TQ eruxivfiuvc \J/\IKO KQI ovnxeiuevo TOU VOIKOKUPtOU, 611UlS eivm TQ o noppunuvuxd, to ~upacpoKla, W ornptu Kat TO cpoppOKa, Of Ki,EIOWIl£VU VlOll/,QITIU TIOll vo pnv p nopouv va TO qitdoouv TO ncrord.

• Av exetc TZo.KI, EYKQTOOn10H: tva ncpujiov aoepa/,£ias.

• XPllOlPOl101£!TE nQV1OU: £IOIK6 Ko810PO o\JtoKlvnw\J ylQ TIQJOIO.

• EAtyx£1£ tuxnxd to nruxvioru TOll ncrdrou yJQ xoorepes ywvi£s n IlIKPO OTIaOpE\'a KOp-

ucno.

• E/,£yxETE W TIQTwPQTa vro IlIKPO uvtuceiurvo nou 80 pnopouoc va KOTOI1lE:i TO nuio i OCl5.

• Tonoflctnote pia nopto aoepoAE:ias pE Ko.yKEACI ornv cxpn TllS oKo.i,Cls, ytCI va Eprrooio£T£ TO nClloi oos va Clv(~oiVEI Kal va TIaiZ£1 mo oKa/,lG.

• DOl£ prr\' acpnvH£ TO pwpo OClS povo 010 TpaTIEzI TIOll 10 ClAi.ozET£, omv pTIaVIEpCl, mOv KaVOTIt, omv KapEKi,a pwpou, 010 rro.TUlpa n ow ClUTOKi\'mo.

• 'EXfTE rro.vTOT£ rrpox£1po Ko.rrolo £Jl£TlK6, 611WS £ivut TO OlPOlll lTIEKClKOuovas, ytCI VO npo-

156 lKpiv]Q

napciprnpo I 157

158 Il apopt mn: II

ttaponouru:« 159

KOAtorn: eueto OLO ITCuoi 005 or neptnroon non xorurnel xcinoro pn OI013puHlKo onj,mnplO.

• SaAIt: tu uixpo, Euflpouom OYTlKrlPEVO OE pcpos nou va pnv prropei yo to cpraO£l to nOloi.

• 'ExETE naVTOrE KP.£10Lll my nopro LOU p nuvrou. XpnOlpOn01l10TE Eva KOAOPpO oocpaAEias y10 10 nopoxo. uv TO nQ]oi ocs ~tp£l ncos vo 10 OVOlY£l.

• <1>u1,01£ rrs nt,aol1Kts oaI(Ou),£5 KOI 10 prxpouvnxsiprvo (rnvezcs, xouprnn, Enpous KUpnous, KClpolltA£S. xpnputc ) novrotc POKPIO cno W ITCUOIO.

• Elyoup£U1£in: on 10 ncnxvidrn. ru ernnxu KUl 01 roixoi £iVCII ~OpptvOl p£ apO/,u13oo xpo» pow. Ef.tyxELE rtdvtotr LIS El1KE1£S 1U)V nOlxvlo](;W Yla vo oivcupeueorc on eivcu cpnoyptvc urro pn to~IKa U/dKO.

• MoflnE OTO nrnoi tn j,£tn «KuiEI» 000 TO ouvOlciv vopirepn. Kpo rrur TO llOKPIO uno rpoupVO. OiOEpO. ouornuo EtOEPlOpOl\ tzOKI. tll{,cioopno. qmoTCIplcl. roivdpu. ovorrmprs xu: cpi\lTz6vlO p£ ZfCJTO Kacpt n TOOl.

• TIOVT01£ OWV paY£lp£DELE vupizctc TO xepousic HIlV OKEllWV npos 1CI p£oo KOI o!WpOKPDVEL£ tous olOKonTEs uno my xouztvo uvpcspiou onote O£\' InY xpnotuonoieirc.

• Ton08E1nm£ Ki,£I0apl£S aocpa)'£ius orov KamqJUKTn KQ] ornv nopro TOU CPODpVOU. av O£V txouv non.

• TI6VTOl£ onKWVETE l1S nxeupcs lOS KOUVIOS onere ~piOI(ElOl 10 pwpo oas p£OO 0' UUInv (uxoun KOI av EiyOI veovevvnro).

• Mnv 130ZET£ 010 tporiez: tpunezopdvnxo nou VU KptpETOI OLIS OKp£S.

• TIOl£ pnv o£v£U: nurxvloio otnv KODVIO n OTO rrupxo TOU propou, Ynopxei xivouvos TO nOloi vc nvivci fJE TO OXOIVI. Errions. note pnv xprpurc xoudouviotpr-, fJ£ fJOKPl) onOYKO. nou flo prropouor VO tu/rxtr i YUpul cno TO\" /\OlfJO TOll propou.

O/.AWV 8u mpIJ\ap13ovE1: a. Ilros ouuncpupepetcn TO nOloi npos 111 fJm£po KOI TOV nutrpo TOU. 10 OOO,cplCl. LOllS o ovopnxixous. TOUS OOOKO/\OOS, TOllS nporrovmts K.1./,. {3. IIros ouunepnpeperur OTO onm, 010 OXO/,£1o, otis KOIVWVIK£S OUYK£V1pWOEIS. om Y£110V10 K.1./,. V. TIws UVTlOPO os oxr on p£ 10 Olo~oollO' 10 vpuu.rpo, TnV cpvcoiu OTO o nin. W nxexrpovixd nc rxviorc. TO V1DOIfJO K.r.t,. 0. TIIi)s oupneprqieprrru vUlpis to npoii. pno 10 oxoxeio. om OlopK£la TWV Y£llfJOTWV, oruv nxnttrr. tnv copo rou unvou K.1.1 ..

B. Mta Ollvt'vrw(n j.lc ro JI(JJoi oas. jJc UKOJIO va aVVKEI'TpwfJolw JII.npoq;opics OX[TlKO PI' W t'(lis:

I. Tnv xuruvonon TOll rrpo13AOfJOlOS TOU KOI lIS OK£\jJ£15 TOU yDpW uno UU1Cl. 2. Tn y£\"lxn ouvc rofinptmxn TOU ouuncpupopo.

F. Mia GI'o},von ins OVj.lJICplq;OpOS rov JTQJOlOV ow oxosrio. JIOV ik: JI[PllcClJI{3dvu:

1. Aiotcs eponnuotcov rrou oup nznpoivovtut uno TOllS OaOKU{,OUS. 2. Tnv KOmVOnCllT 1WV 000K6,\u)v Ylo In oupnrpioopc TOU ncuorou ous KUI tnv uvtibpcon TOJS 0' o nt nv. 3. Ilnputnpnnn TOU nuidiou peoc otnv 10~n xo rd tn ol6pKEIo OIOCPOpWV EpyaOlcDv KOI OE OIOCPOpO n£pl~onovm.

I'l.. TVJIll.;:ES t'(ndOC1S JTOV eo a(/OI.ovovv TO c(ns:

1. feVIK£S vormxes /,£HOllpyi£s 2. I'l.IOYOnllKr1 1KOYOm1O 3. Ixovorrrro 0\)YKEv1pulOns npoooxris 4. Encfrpvuot« y,:waoos 5. Amflnrnptukes xcn kivntuccs 1KUV01lT1£S

napap1:fJIJO Ii:

civcu 1:0 nouB; !JOU Urn::,pl<TVI11:1I0l;

Elaavwv~

l . Lawrence Ko hlbc rg , "Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach". in

T. Lickona (cd.). Moral Development and Behavior. Holt. Rinehart and Winston (1Y/6).

" Harriet H. Barrish, Ph.D., and I. J. Barrish, Ph.D .. "Managing Parental Anger". Overland Press (19S').

». Richard Rhodes. "Why They Kill: The Discoveries of a Maverick Criminologist". Alfred A Knopf (I 'No).

4. Beth Azar. "Defining the Trait That Makes us Human", APA Monitor. VoI.2K. 1\0. J 1 (November 1 'J(7).

5. Barbara Une ll and Jerry Wyckoff, "20 Teachable Virtues", Perigee Books (1995).

Av EX£1£ unovoies 611 TO nOioi ous eivci uncpxivnuxo, 01 ncpcxdto KOl£u8uV1npl£S ypafJp£s 80 oas 13on8r1oouv va EtPfU: 11 va rrrpiurvrtr uno rnv OtlO},oynan r ns oupnrpupopcs tou, Movo pro A£nTOp£pns eixovu TOU rrOlolOu oas KOI TOU tportou nou xeipizetci TOV eauto TOU KOI TO n£pl{3o/),OV' TOU unopci vu oonvnoc: Of OWOTl; OlaYVCtlan KOl o notexecp o nxo rrpoypClPllO aywyns. Em OIOPK£lO fJlGS OI£tOOIKOS aEIOMynons, eves £10lK05 EKrrmo£up£vos ornv qfuxlKn uvcio (l.jJuxo/,6yos. K01VWVIKOS },ElToupy6s n qfuximpos) fla OllYK£VTPWOEl n/,nPOCPOpiES OXETIKU pE 10 EenS:

A. To OlKOYCV£JClKO lOWP1KO, JIOV JICpll\(lj.l{36vn:

l , To 101OPIKO ovdnrufns, cxnctSeuons KClI Gcpurreunxns cvovns 10U notfiiou ous. 2. To t!JuxlOlp1Ko IOTOPIKO tns OIKOYfV£lclS oas. 3. "O,,£s l1S nponvoupeves npoxnrmxrs EtETOO£IS rrou exouv yiVEI 010 nOloi cos. 4. Aiorrs eportnpouov OX£TlKES p£ 111 oup ncpnpopn TOU no idro» nou ouprtxnpcovovun o no vovcis KOI OOOKOAOUS. 5. Tnv KOlVWV1Kll oup nepi rpo pu TOll nuif IOU aos 010 onin. om Y£ITOVIO xcn OTO oxoxeto. 6. Tov 13a8pci xurcvonons KOI ovtiopoons ms OIKOy£VE]QS npos 111 ouunepnpopci TOll rrQ10IOu. 7. TOllS pu8pous onvou TOU nOloIOD. 8. To olGlTOAciylO KOI lIS on£pyies 10U nuioro». 9. MIG OYOAUOn 1u)V nopuvovrrov nou cxctizovrur ue my ouurrrpiqiopo TOU rrOlolOD OUS, nou fJfTQ~D

'O"tav npoanol£i"tal O"tl xP'1alIiOnOI£l onAa

1. M. ~·1. Lefkowitz. L. D. Eron. L. D. Walder. and L. R. Huesmann. Growing Up to Be Voilc nt. Pergamon Press (1977).

" R. Potts. A. C. Ho u st o n and J. C. Wright. "The Effects of Television for and Violent Conten: on Boys' Attention and Social Behavior". Journal of Experimental Child Psvchology, 41 (1986): 1-7.

~. R. B. Mc Ca ll , R. D. Parke and R. D. Kavanaugh, "Imitation of Live and Televised Models h\ Children One to Three Years of Age". Monographs of the Society for Research in Child Dcvelopme ru, 42, Serial No. 173 (1977).

4. D. Singer and.l. Singer. "Farn i lv Experiences and Television Viewing As Predictors of Children's Imagination. Restl evsness and Aggression", Journal of Social Issues. 42 (19g6): 107-24.

5. L. A. Joy. M. M. Kimball and M. L. Zabrack , "Television and Children's Aggressive Behaviour". in

T. T. Williams (e d.) , The Impact of Television: A Natural Expc rirnc n t in Three Communities. Academic

Press (19H6).

6. L R. Huesrnunn. "Psychological Processes Promoting the Relation he tween Exposure to Mccia Violence and Aggressive Behavior by the Viewer". Journal of Social Issues, 42 (In6): 125-34.

i , J. E. Grusee, "Effects of Co-Observer Evaluations of Imitation: A Developmental Toleration of Real-Life Aggression?". Dcvclopmc nt al Psychology, }() (1973): 41H-21.15A.