Sei sulla pagina 1di 2
1396 Exemplar nr. 1 OE oa IIDMBUILZ.2.2......2010 Catre Directorul Penitenciarului /P.M.T/C.R./Penitenciarul Spital _ Stimata doamna/ Stimate domnule director, Avand in vedere ca la data de 02 septembrie 2010 fost publicata in Monitorul Oficial nr. 621 Legea nr. 176/01.09.2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, va aducem la cunostinta, faptul ca, potrivit art.1, alin.1, pet.31, persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi destsoara activitatea in cadrul autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice, au obligatia declararii averii si intereselor. Veti acorda atentie deosebiti asupra aplical mentionate, precum si asupra urmatoarelor aspecte: - desemnarea persoanelor responsabile din cadrul biroului resurse umane sau secretariat, precum gi persoana din cadrul compartimentului informatica, conform art. 5, alin.1 gi alin.2, lit. - completarea noilor declaratii de avere si deciaratii de interese, conform anexelor, in termenul prevazut de art. 37, respectiv 60 zile de la intrarea in vigoare a legi; - depunerea, la persoanele desemnate, a declaratillor de avere si a declaratiilor de interese, de catre functionarii publici cu statut special, inclusiv de catre persoanele detagate sau delegate la alte unitati sau institutii, conform art. 5, alin. 4. in aceste cazuri, se va mentiona functia de baza la unitatea.... si completat: detasat/imputernicit la unitatea.... in functia de ... sau delegat la unitatea....; = scanarea declaratillor de avere si a declaratiilor de interese va fi efectuata de tre compartimentul informatica impreuna cu persoana desemnata de directorul unitati - afigarea, mentinerea declaratiilor de avere si a declaratillor de interese, prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a institutiei, conform art6 alin.1, lit. e, de catre persoana responsabilé din cadrul compartimentului informatica; - unitatile penitenciare care nu au site propriu vor afiga declaratiile de avere si declaratille de interese la avizierul propriu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. tuturor prevederilor legii mai sus Str Marta Ghiculeasa n.47, sector 2 Sucurest, Romania wu anpusto Pentru aceasta activitate, persoanele desemnate sunt direct subordonate directorului_unitatii, care raspunde pentru desfagurarea in bune conditii a activitatii acestora. Toate declaratiile de avere si declaratille de interese completate si depuse pana la data intrarii in vigoare a Legii 176/2010, vor fi clasate la dosarele profesionale. De asemenea, solicitém s& fie comunicat Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Directia Management Resurse Umane, pana la data de 15 noiembrie 2010, stadiul transmiterii c&tre Agentia Nationalé de Integritate si s nominalizati persoanele care nu au depus declaratia de avere si declaratia de interese si care au fost motivele care au stat la baza nedepunerii acestora. Pentru informatii suplimentare desemnam ca persoana de contact pe dna. inspector principal de penitenciare Jeanina IONESCU, tel. 021-242.18.46, interior 27565, fax. 021- 242.67.12, e-mail jionescu@dgp.ro si dna. comisar de penitenciare Irimescu Claudia, tel. 021-242.18.24, interior 27453, e-mail cirimescu@dgp.ro . Cu deosebita consideratie, Pentru chestor de penitenciare dr. loan BALA director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, semneaza Comisar sef de penitenciare Constantin IONITOAIA Director general adjunct Dip At St. Mara Ghieuleasa nr.47, sector? Bucuresti, Romania wer anp-st0