·~~c~:uc..;,. flout -:!;,,:,~.;_,,}. D:::: vs ..... 1:Z'I...""S~ As.~~iE..!I l'l-Ii..CTOK..'C.

COM15L;Q!'f ~""!l\l.E ~E D~'': gE~ ..D

" CAJIAc;..s· VEl' _'-ZW~Ui.

CP~SlNRQ_-¥-

• J

CaraY!;s, ~. de j!Jlli~ '-ee :2(il1~

Ci1~

[Jlr; NAN ZERPPi s'~~.riO+*,!a,Aaa_rrlbIea:. Yamil_. S u DB&,m:la cho..·

Reclbi cordla.es y resJ)-etuosos. saudos: slrva llEI :;)r~9.e.li'te perc. FerTli[irle: e·1 Proyecto de bey PelMI' p~ra' el Ve:sdfme y C'o'ntl"iol d·e Mu,rr,lcforles, Cuyo informs fue aprobado & I5'sta Comisi6n PlerrnBineIl'te: e~ [;.asaco' 6 u,e junit: (iel at1.o eI'1 CUrtO a 106 TITles, de qll~ ssa ccnsiderado pare su Segunda DiscusJ6n,

Cumplo co., inrom'l·alie. q!J~ e[ P'royec.to de -ey sa e~aboi6 9 aclas al Jas ernollas mesas de tr~ baj'o que se rea~izillron por mas de seis meses 'las eua les esluvieron oonfornn~,da5 per. 91 EqlJli'~>o 'Tecni\cQ Es~ecializado d.e la Com:!S:c.n, ~-l'IiSiterio ,del Poder ~opu~er 1P;a]~E ta IDe'ferlsa a tlave:S ere· la Direoci6Cl de A~[1las y Explosives. Ministerio. F·ubllco. P ocuradurie Genera de, 181 R€l:Dub lea y Guardia N adona I IBoiiv!lri.;m IE! , s:-t Ire Ot1UJ5.

PATRIA SOCjA.!JSTA 0 MUERTE' t VENG~R~MOS1

"" .... , !i .r ~:!. e:;;~p!'~ ~ i"R, ~!.. E".IiFi;:.:";' ~,zl!! M I: V;;(!I~!:. Pi!;,O Q"~ili!l""'tiCr '¥Iu"d~ L r ro-, titl~.1:' TEl~"or.l;.'"

cc ~.I 'tli .... D?nS - :·."1 1~~ FiI:C ~lIi 1 ~', .l·::o;i;jl1;)3

~:?OBL.~C.'" BD:..!'J'Jo. R~/·. 1\~. [)E v E:J\-E:Zi-~l..A !-~."'_'"\'!:31.E,~ :;'i .. c.e Kf.L.

COW&ION" PE~& DE. lJ~I'Z'SA y S~tritInl&..D CAF.J..c.t.S- '~"'EZUEL.;_

Ca,[ba[aJ,()i'sposi·~~ 6enfH'a1es·

Q'bj,et-oArticul'o. 1" Estis ley de:"1B por cbjeto sstacleeer I~$ no.mas C]U'e rklen el dessrme, la recuperaclea y. el coniLr-o-l de IEi13 armss y m.rruclones que IId~a 0 i[[c.-tamen~e s.e e.ncuernren en el tell' ·to "0. "f dernas espaeios geoglr~:fi!:os de 113. F\Bpu::i'liC:3~ as' como l~pific.a.L y sanclonsr res nee_'~, meitos que der\I'en de esta materia,

.Am bUo ,d e' AI;d~aa{jon AI11th::IJ~o 2. Esli3 Ley B$ ~~lr¢abJ~' a las pe sonas naturales y ju,Tdfcas. tanto de def~cho, pOb iOO,· como· de derecho pr~JSld1o, ~ue f.a.bdqU9ll, ensaimb~enJ porten, mengaJl, !J se n, trensporten, traslade n, trenslten I exporten. e.xira igs n, illlrodJw2.Ca.n, j·mporten, altm~C::.;-nen" c,eposit'erl 0 ccrnerclancen armas, sus cartes, liepueSIDS, 6JCC~50~:S Y munic~~ne8J en el ita.rri~'Qlic '1' d'em:!i:s espacl0s geogr8,iioos ci~ Ja R~pub.rC!9l.

". Acc!8Is,orin,s: Las partes, p~ezas. dlsposltlvos I') equipos adlcienales a it;i'!"i ::::;.mp-onE!nt8s'basiCQ.g de iabricaciOli ,;uig'ir181 de un arrna 11 que ~!Je::jen 0 !IlO ~ILera Is estrue ... urn, funclenamientc, l'"el!Jisrtl oalistico 0 :;I!;uiales,

CS(Cs. se d"viden Ern:; ,

ar·~~~.I~~:, L,o~ qlJ'~ aSl.iTr:en, , u:l car.M~'IBr 8~f ~ticn :;pe no jnciden o.Il;Qn~rcionan e1 Iunclona , ·er.tic -til .... 'U • E1'1ITl •

N MCderad.os: Los-qu~ aumentan, eomplernerrtan c av,eiltaj;;1.1 Ie! pre·ds,ion en-el func't)nami;§ntcr de-ull anna.

c) CQr?p~jo 5: los ~ue a ltera n 1a t!strucl,.Hfl i funcionam is '1~:;' , sre~tivi d ad, re!altdaa. fegislro ballstco a seriaies def arrna. /

~::~~~jliff.e~~~ DI:DdtlC9~ ~~~~~9-' ~';I!~~~-,~lSd, ..rte5~O, ~:m. te~jj:av..~5£inas:~~~1H~r~l'1mrne.;;. -rl"l~JI8!3 o'b':Jsas.

3 AIfj1~~' d'.~,,~ l~. ::ll;i'~Mr~~iW"~' por p., go has na ,ucates 0 Jw:ia,I~.s dg,iuJ~" .. ~rn~Q~~.~~~,1:l~. ui, teferlo~~D d? 8mY,~ cuyas

. .0.';~,.<:,I'; L!,.t.::Lr .. r,2'#.".t;"r:i't(~,j) 11 ;¥rW~ '·'R. ;, -.' 'l~5i ,~~"":I:'~' ~,~ :11.= ~ ··1_,

""r ~,' : •. W":'I ,,"'n;;(:-m-·-r:c,Jf~iV . T';

I • I •

RE;~(;a i.J.C;. E.O~"V!ffi.&;N.l\, DE V~~&Z;;;~ A$,!!o¥BILII;. ]\_:'COt'i."M.

CO:~IO~ fi"Cg_bi...U~i:: :UB,:O~ I' s-~~ C.~CA.S-~r.;~J!\

~~~5ticaS'i de"'- '~~rtcad6rr y v®ior;, h::SF Q~Qrgau esa ~oi"ldltc~6rn d'S· oon·t'om:itidla\'1. oon,gl. f13@lam.t~Llthlq~"~L:l1ala--wj],ale,!fia .

. 4., ~rrr.n1:5""'d~'va1io['~f1ISltd~' A~.e;llafs;·'·~·adqmer-a=O-lpGse!%-~,~~dOl; ~~~,iw.idicas;'da:.~m~ p,u~~~ ~~:da;: Qj; ~~a~que .. por su e~c.epdrClrra~ wfO~fqi~n~r;J! artrsri'oo-a ,curtu'li'ai' SElan de-cfa. ooa;s' (;ClITIa. tmetEp~;I~cr:g,,~~.~e~mmate~dSl'TJ~j;lt.l~W~r.aI.,.

5.. Af:1liilJ 0'9' fl;J:~go,: lnstrurnentc m~ ~fliw Cllue, ~rop!;Jlrsa u-rlQ '0 rmJJl~pl~s pro"!{ec""lles po r med lo de, presi6Ut1 d@ gjaS8S, proo uete d~ I~ dleflag l:;Iicl60 ~e p;fJJJ'f,i\Oras, que desp iden '92S a aJ~~ p r~si6n tras IJr'lI~ rEeI,DCion qyij'mrca de. combustion.

16" Arnn~s, ch;!1 Guerra: La.i!i que pesee y U~~I el t:stado I ;a tiia'lleS tie la Fuerza.

Armada tJJacion~d Bo Irv,arian a en 081 amtlitc oje sus compgterrlllj,i~s, y las e.mpleacias p~ ra r~ €je;ooo10f."L dJe e}ern~OlOs, m.!l!!'I!;oO [as. datll",ocs-tfaclones e juegos belicoo,: SiS i' como l\as am1as t'jue figIJran C~TN) anna rr~enlo de 'g uerra d@i otras f;'i9JC~Oliles at'Uil wand 0 no exist~,11 en ~ I P~rque Na!ciona,1 de Atrn$$. lamblen se con~ide:'Far~n Arrna;s de Gue'rr2J :aquen.a:s C1.U,~ il i'~tam@'ille edstan, se 'fabr'iq,ueln 0 S6' inltroou;z~n en el pals, en tecos sus Up 00: "I calibr:es,~ 0 las O'tfi;l~'S Armas ql!'~' e I Ej~!Jthto NaDjOrl~1 c1ee~~:r,e: come recu perabl'es y uti les pa a ~aJ deit;n$a y :segu(lda(1 de ~9J ~aci.olil. las cuates pasaran a ser p~op-h~idad de lSJ ~epubfica sin jlldenniliz"aci6n 'Iii pruceso,

'1. ArftH1 i~ r c~'~: Ail Li",¢11 as a rmss que':

d) E..'I.lsl'an. S9 fal:! rique n 10 inlrod'llzean a'i pais sirm cumptir con los rec::u'isu~QS es'l'ablectdos en ~a s : eyes :

e) No estsn regliGt~das 0 ~ utoriz..-acilas, po r fa autc ridaa competern.e para su pOIi€ 0 1.elflefio~a;

f} Press n'ten aIlQr~ciO\f'1~ (I; I"rL(i!diificacrooe.s an su estru,c~u rs c SI!H "J'es;

g) No ;:;lJrn~ i~n '~D n las exlge Fiches de~ organo eemeetente pera su almaoE:nam~e,nto;

h). Se e!1CUemlf'~ n s.olicrtadas pe r tas 'cm;mklade-~ onmpetentes: i} Cuyo perm lso doe t~nl~nCi2 0 par~e tenga mas Oe. lreinta dlJss centinuc s pootadores 231 la fe.ctJa de venciiITIlen;,o" sin haberse inielade 61 trim~e ~ara su reil!'~'\i'at;iO:iI.

is, AIii!'1f! as no inc! l~ s tmi,iidizadas Q; 'fod imelntari:as: ~l!elies Cj', e son iriVen~atI as, e18tyj radas, rImodifil;~OaJ8. m:r'OM"Iadas 0 ·FIilJ~Hn.1sac as, s irl rompliw CO"1 res ,~onlf,ole$ die ~b~icacmn ~ndu,s:lrrial ''11' regi5~ros 'o~'d3Ie5

res~ctiVl;}s, .

9. AiFi"illa. 0 rga nie a: Aq I"lsl(a.s, que snve n de d otac· on a la~ uClida des de l:a Fuer,Z6; Aml~l{~a N acional Boli'i,l~riar.:III~ a I:J-S Icrga nos d,e se;] urucJ: ad oiuoa-:"EI'r!:¥I, a hls. C:J8!lliUS, de SlS9IuTidad O?! E:s~ 0 o a la SO personas

~~"_'~:J CA 30MVI.iU/: sp, ..... £; V:it.'1iZ~...:'Eli ;1" ASJ...i,~~ !),."aO'N!.~..L

Co:~..u3'rn·N ~ITE IlE [)ElEf~SA c 'Sm:u:amAD CAi{.'!..c..~~:rJ~~.5j"

Op'!raCi,olnes '~n(;;ubi~!1a$ ArtietEio 10. las au"llQri~,~oos, definidas '1![1! ~s'ta, ley como CClm,;Jet,~ ..... ~~s para eie.cl!.itat ta pall~ ,p;!lW_ka r.ladcM de deiS~e: "'l rncupemciQn d'B' a~s: 'l ,·um:ci~_I~~~Q~~fl~"talade.m~~~ , CQ'ri 'S~ M"'ltl.iiS~Q, POO!fioo..

Las. op9iraci,:::.ne.s e;u;ubioe;n:89' res,tabledda s en es-fa arth~u~ y SIl 6:emente 'del respoJiiS€i,bLlrda,;j penal pliE!vista, en '9staJ Ley. no in', olucra."ii ~a pos~bl~id ac d~ a[te:rar reg lstrcs I jj' chivO'S 0 m~ros p(!'bhoos pa~9J [iii ersaeon de I~ identk~ ad f~~s~_

,Autori,dade<s. de ilf.ilsp ~<cci6 UIi Arrtic UII 0 11'1,. Ell 6rgan.o competellte en mauhia de armas y 'MuliiicJori.es ~ebe ins~ecciOi1ar e~ - curnplimiento de las m~d~das de 'ful1ciO-Mmtemo. orgaoizacion V' segt.JJidad estab~ec: ... as. en ~os reg~ernei"l" 0'5, resolt,c;o.nas (I provl~ e 1110.]0'5 d rctad!Js para tal efedo a [as fh'b'riCi5s, cemereles, a!macene'S. decesltos y vehl'cLllos que, ie>aJican activi'd~des ~ncu~adas ron armas " 'I1'Iunictones,

Po'rW Y tQ ncru;::i8! ,Articulo 12. Ei EJe.:CLIti'lo'o Nadolial a tlfa.\f~S de 'a F"le .. za Armada Na.ciofial Boliv!3lfia n 8 por interme-dic de ie ,D~~EY.'~'1i Ger.e~1 de, ~-.i1as y Ex ~ivos as fa ,~u;'Qrfdad oomp8ttoote p.!lir;a (rtorgar, I:leg~~, I'imrtar 0' ,evo~r tos parmrsos de porte '!I ~nene!s de ermas de fuego r:I mun~i,otles, conrorme a la L'2Y Y ~os re9~l:Iem.~$ mspectWos.

Rs g:is'tro d0 Armiil$ Artiic~jhl 13·, Tods, pers(na o~tlJral 0 jmi~tca que, sin estsr involuc'm:l'o en tos sUpuesto~, de trafiw i'fcito, PO$!8eJ annes d 9 fuego. 'NJ@n.e eJ cebet de ~egjslrnr~s ante la· Difec.ciol1 Ge;ne.-al de J\:rmas y Exploslvo'S de h;: Fuerra Amlada .ac:tonttLBoU~arja'li1a, OOijlr~rme_al cump2bilierrw. de Jos _reGu~srtos aSlabl~'CidO$ en Ie 'lay )'.1.05 regia me'ntos respec~ [\!'Os.

E~l censeeuencia, e.~ 6rgano con comp.ete nela e<rl materi~ de armas )P ~1'):,:,iC~Oj1eS lmplementa ~ planes, pmgramias Y mecan~o:s adm'nis.t~atWos exp-soillOO,-paIrSl !ra.iTti~~r. ~os: oart~fi cedes de regjs~roo;,

Res..r::: rva d'!l.'l:1 ES'bH3 CIt Artic~'I'(h14. • Et,' ~,5 ,fi@'o, con: ei .R o,p~sito '~qe ~~@:gu~ii,rl~: 'e~~'~c ;n. de de-<~~~1f~~'. ,s:.Fft(i~~~~~~ra ~ ~Wf9~gi~~ I, -'~g~f8~! J~Wt~~~~A"if~l~.l[O", ~DJ1~I, ;nsn~16..:'IJ _,.,fhi'Jii~a"j2ir q~-i~' fa~~'Sae'Oti~Jm~O~C~on, e)t~~1aoroo, ttdtts'to

r ~-r:''''_ .~~ ..... r.; ~ .. , ~1.;1:, ," I 1,..,. .~~............. t' ... ~1I;- ".J.... ... JI-'~"'G" I..... " ..

II cDmercielizaC1.M d~ J~s:' r.illn;cio.:as ,yo arrnas, sus parfes, rep~~sws )'

a~eSo.nOSI conforme a ~€1 ley Y. l-os ~€-giamen1os ~iJe re-gula,. ~ [-materia,

b"':lllsuc.<!o" 3ol.J,i/'}...:.'WiJ.lA :O~ \i':::~;~:~::.;:t:'L'" ~'":I.5A.w.{3~.rr.. '~'_,<=rOXi..:.

Cc~.l!!:R J?1t"~U&l5l'iflti :eli!! D~~:5.1i. y S~.If.-'O C..ut.~CAS- V;;:~~

CO,t1:'ieSPO ru~:~b iJida:ct Art.u~~i&",. 5, El- ~stad.& ... ,~, ~pGfI.Eia-etl~ad. cen, '9k- Pod8f, Po ~wa,r~· Qtijffiiiz:aJ:ia d€~u.rip~io9J-alrrmt.d~J~tTci6EI err £'EJi!m9a'! d·- d~ Y ~~. de- las· at!'iti$S:. Y ~tiaues~ q~ ~ w~'i:far lasr va OieS. ~nnciptos e. iiite:reses naefonaJ@s consagrados eJ"-fa-C"orrsm'ucr.orr Y' la;s>I~.

~ose'5 i:6n cond i c'i Or!!,'!! da ArHcu~o 6. A los. efecto<s, de esta Ley, la Licita 8dquisic'i6n de 11:IIs otras, armas e mun;cio . es realiz,3d~ per las personas natllJraJes 0 j!.uldicas, de derecho pu~1 lee 0 p ~v,ado. &610 im pllc:~ 'a [jo<ses;iilrIJ oo.nd icic naea d e las 'm is mas, en 00 nsec u,e ncla, g; I Estado SEl' ressrva ~ d'9fE!:cno.a c1Jpert!l as ell la s condieicmss que establezca l!S'bli Ley y 'S!J reg larnento.

6 rga no e oni'i p~t~U"!JW en mate'li,.'ia .o'€; d!9iSi! nne ArticeIIlQ 1. E~ E:Jewlivo N!I,cionel; a travss de los mlnlstsries del pooer

• po,ular ccn compet81l'i!da en llas. ii1arte'ria.~ de s-eguriic:iad c;'I.:lOader1B. defensa i te.gral y seg u Idad de l.e NaOlOn son los 6rsa nos e ncargados de I d i se no y deS~II!l'ol~o. de 10$ plan,es, prog.r8lnllas y proyedos para e~ des.arme y recu peracion de ,8 rrnas Y I uniciones,

La ejecuci6n. de los planes; progr,amas 'Y pro~red:o.s para el des.arm~ '1 recuperation de srmas y murdo-a' €IS dleb€: reali~cuse en coo.rdini!!Ci6n con las a ~oridad"es. deflnidas en ests l~y como oom~ben!:es Dara 131 reCIIJperad6r, ::lie armas y munickmes.

Orgm,rIJo corn pe'tcnt'e

on. armaa 'y mu nl co len es Art! e IJ Il~ a" iE! Mi ni:S!terlo del Pede Popu a r para Is Defen~, a traves de Ie. Direcc-cn Gener~~ de Am as y Explosjv.os, es el 6rgB 0 oompeten.te en r. .a~ria de arms S y mlmieiorL-es ccrnorme a 10 p r€'visto en otras ~eye:5 y de'T:@s disposk:'cne~ que rregulen la rr.afsris

Al~ tOIl"~dla d Q S de reCl P e racl on J-\r .!cUlI 0; 9'" E I . ~ijn lste rID can 00fJ1Ipe-t£J n cia en Ciefe:n 50131, a kaves de .8 F uerze Arm ada Nee - ens I Bol ivaria'lla. eJlil :::aordinacion con e! ~ .. ;~r. ister 0 con cornpelerrcia en ililferior y jwficill '11013 6rg.ailo~ de' segu 'idad] c-L!c~adalla y los c .erpos dle segutlidad del c'stado, es el eftJoargii1ido de ejeGutar a ! clltica .... j:. r:.a naelona I die d eS9In .. e y recupe scion de armas y I ..... ·unic~o.oos.

~'pt;::s:,;'C,;!; Eo~rv.;...R.:!J..~.A DIE: \-lE~~t;1..!" AS.~:"&1r. N;I',\,cr.o~.u

eo~w~ y~~g.DE DtEF'F"....Ji~ y :5l~~, C~'S'-'!"i':!\~ ~~

l1I~tural.e,~ arisEritas, para ~ c!.Hr'l~~mi~ll1.'Q de, 12& 'il.J..jilckNies O. rnlslcnes a.sAg nadas, $;eg,u 1:1 ,e[ ~egraJmenro l:iecSpectivo.

t,e ... IEle§,;;~~~:: La. poRli'~, iiJ(~blim. r.!iaEcrunai ~l1m:!a ~Q]:: e1.Estuiru,_ CLfli.u 'm, ~s;, •. ~~~ raw~y: ~j~~as! ~5'~, Y mtlr'tidi:l~~;" q:r.J~;.-·se· mC~I~ ~'~Ji1ef~i)_:1',d:~es~i-~graffoos dIe: ~ Repflbcl'i'~ 'tl;t'iI]ui.mi~ Los~~ gvd~:r ~ aIf.iI'ijlCH,[~ ~imdoS' m las a IITfI a's, de fUego_ .

12. P;a,rWs: Los oonjuntos p,ril:Jcipales iLlOiFliJ e I c~n6n" I is! COrrea era, ~r cerreie 1 Gil armaz:6n '!I demas pie2;as mEHilo~es iriO:[spen~bles para el I'll nolonam'iento (!e un arma,

'1. 3. ~.o rt6:': t.a a utori:z.:acJOu. otmg aea par el OlgaJlilO corn petanle ell maleri e de armas y ImuliI!oi"t\9s, a un~ pe-fSio.na naturnl para ![ev.;;I F' run arma oonsigo .0 a :5U Z!J!caffloo: sin mas restrlcclcnes 'QIU6' las ~stablecic1as PO( esta Ley y ~I

f'ieg!.amento respectlvo. '

114. ~e-(CI.a:rg;~dQ[ra; AqueUos e~llJipo$ (J di~posjti\tosJ irbd1u5triales 0

;!!rte'Safi!eJ~e;s,. que p errni~en e~mb~iir Y fflcargar las mUlli~o~'e$.

15. Recup 9!!'a(::i\'Jr1: lEI prooed~mi'efl~.o met ianl'e' . lei eual I~s: au.to!ijooes com p~tenre$ sen3i!ad.es en esta' L,ey.en i71iatsda d,e de-same. e.jecJJ~a ralli la PQllilic,a. pu~lc-a· nacl()na~ c:lirsefiada por ,e~ IEstadlo"

1 5. 'R~,p I lea ,cile ium,e,;- J nstrumente Il;gue; :siin sa r una rrna genuine, re prod uce las carac.tarlsticaSi @S1rucl~rolij.$ 'Y de fUrlQionarni~nto de UI"n arma autenliCii Y $!J Ui$Q' ~s.1~ res-e'N.ado ~ ·~a _. F.'ue,i'£H -Arnna<lia N!jJdon~1 SQ]iv.aI F!!iI n:~ para i€}€;rOi(;:O$. Mimrobras,. eernosaraelenes y juegus beHoo-s.

1·1'_ Re.p.u ~~;~CK$;: Las pje£Eis tJfil~d as ,Para fa repa raclen y rnenten im ielMo de, !~:S arrnas.

'Ii a., ir'iGlllll'Zl nrc i !1i::, Lir ;f(,utorizaci6n ~torgada por.!~ aJutoriojoo oompelellte. en m2l1ell1a de :irillla,s 'II m.un~C'.iones aAas pers~a!s' naturales 00 j,wlT'l d leas, de de'rooho pll~I[oo' 0 pnv,e;d'o, para poseer ar-mtls 0 mUl"!icijones en un Il.igar I;) rednto :dlelBIITI'I lnaco.

19. iiitf.ico' .111 i eite: !La:' i meertaelon, ,expo~ ci6.n 1 tr~ nsilo. acq UJsfc ien I eomerclo, venta. entrega, tras lad 0-0. t~sf~~r1 cia, ill idt!jJ de m ~ilicion ~s 0 armas de fuego. sus psrtes, repuestos "1' a,oca$.orios.

'Vallo res fUn dac'll'il ,e, ribl r,es ArUe ~ 10 4., La [)olltica publ iea na,ciof'l a I oe desllrme se Jtr,,~~rf~n1,a en ~a seguJ11d ad: 'del~ nsa- y : aesarrollo 'i nt'eQ rel de Ie Naci6ii1; as! como etil IG_va leres "'0 ~-. .. pmtec.ci6rr,., r,~!;peto ~ s I:ai~vi'caa ''1 construccicn ~de una sooiedac am~U1le--::d~}la'lpa~~';re~':""!I~s~ pr:nclp~-os de 'pro{!resiVfd~d~ no .dis(:Wninaci6:l ~r gODe peitnnafl1:i:nte. i rren u nclabJe I ~f1dh4$i bl:e e ir!t~rd ~pandi:eril1e' cJ e 10 s d~Jilech~$l~lLi:r-tratJOs,~p~piQs 'd~ utl E~tado (j"e.fnCiCr~ti'GOV-s6dal de"'<lerecl"~ 1

d~j:L!!;ti~f~. 2! ".. E ;:.. '.C • - ~I 'r . , - : .. :" 1';1 _:::

'::-""1.;.- ~t.!I. .. ,·.L.£,~~. 117(' :I.~~~.o/.:::~ ~: a:J.-~._.' n

RE;:PC6UCA BO! .. I'I,.fARJA..l\_JI!.. DE V:::;~rt:ZULl...~ ~Wc.",~LL._.t._ .~L!;'ClO~~_A.L

cliKl.5IOli, P~i'ii::. DE :O·m"Emrs....l;. Y ~E.Gu---ruD.:..iill CA.:..~-V~UL"!:!.Jr.

Requ.~si~:iot:l!.

Artie i1lfi 1 5., los. org_i3.t:tOs..roD _oom~~~(jcia en ~112!9 ria dB", dSlSarrne'I' en Cas,CL de: ~~dM-,='Iadtts d.eom_rnm[~n!da<t W~. b.e~o.:~ ~ l...af~~y:

~~~nilen-"", n,iJe.- r~fjf8Dl IS!: m.;;oF~", . In;oOj..-.I·....:!::~- n;w;'I." .... .,,-""'r:: ..,,,.....;, .. 1'",. ~"'''''- -.- .......... ~'I::"'·u •. ~,=LI;UI,.·I _ ~ .., _ .... : _ _ - _ ~~I! I,'Ii!YI\.IJi~~ '1J~.wJ~ ~J ;-Gal Q_LI !I'II!I'!I!_~' I;_J

rnilJiik::fol':reS exJsI~emei p,ars:-

Umrta.cion Artie<u 10 115i., La Taoricacion, impo rtaojoo. exportaci6n. ''.l cornerela IIE8.ci6n de I,GJ~ armas, sus partes, rep'll~sl~$ Y aeessoros '!I de las m unicio nes d e ben realiza'rsa per rnedio de las empresas p(Jbl iC2 s Vinoula.d as a. ~~ I ndustna Militar 'ole i1ezolan13 y esta F.8 n '5 ujetas a reg istre. control if 8JU;:oriz8oei6n de I (5 ~g:a no com peten~e en mat~ria de a F11'!aS,

En los casas que las e in'lp~e:sas. pub I leas v~ncul~d·8S· a! ls ind ustrla milita.r ve.newlana sa ,encue.ntren limi!adas pa ra dles.arrnU·a.r Is eemercl ali"zaci6n iiaciof!a~ de armss, 'ex(:ep~o~lalmeilte~ e~ iE51Gido a trarves o~1 6~dino

rom pg:ttente- en m2l1:eria d€: srmas y mu nteion e!i~ pod rA autoriz..ar SIJ -::

cornercls lizacien [fOr mediu d€l pers,on~s ju Ffdicas d e d,e~c~.o ~ rivado. ~f'eviQ

cum plimiento de lOs requ isltos establectdQs· en el re~lamento re-5pectiv>o,

Pro·ce d1~ Ii1 ie'~tos· Attic u ~o 17. La recuper.i3Jc[.on d,e· armas "y rnu nidooes, 'se rea lizara oQniorme' a. los prC>Oedim ientos eslab lecidos. en esl8J ley y en I~$. demas (diSJP05 ie! 0 noes. q!Je :JOOf\e Ja mats ria 'S>9a n d&ct[l<d as po r ra ,8 ul.cri:dad oompe1:€nw_

DiJ!J~16n Artl'cIU 1:0 18. Lals 'e rn presas IlJ organ lsmos que p resten serv!CIOS de '(eleoomu iii i caetones 'Y dlern:a:s mooiors de corn uiilicacion $oo~1 y de i niormaci6 n, puhlico$ o privad1os., deben pan:icip ar eli la difu~r6n (fa los p 1;;1 nss y p rogn;llTia:s. e:s.t~b!ecidos por 'e I Ejecutivo Naeional para el deearme y I~ recu peraclon de r:;ls arm as, sus partes, repuest'05, aeceso ries y rn unlciones, m~i8!nte lao presentacion de pmg rarnas ed ucatlvos que estimu!en la vida, la P~4, 1;:1 convfvellcia, el respete i3J los valores hurnanos: as! como la p-rohibidon d@1 use de arrnas '1 mu~iciones, I.a pre\.i'~ncr6n de los de lites pr\evisios.. en estaJ ley 'If Ie gara nt! a de la. confid endalidadl de laJ de runera

Es!os pr(lgramas· educativos estSJi~in baio la ~JpeNis16n y aproba,Ci6n, del 6 rg all I) con cempeten ci~ ell maJe:e ria de' corn unicacien e i nrrorrn acion, como rile a 1;:;1$ reyes Y fE:g la rnentos -qua regulan 113 6: mate nas de d esa rme y cornu rricaclan.

RE:~~;;..JC.~ B01.J\·,~RLI!:;_'i'('" DE V5!'i:E:ZU~!"",!I.. ~~~. "F' ~ N.",,"CION..:.L

-CO!!.[l&i.o:m ·P.E~~ o~r!i.~·M'!gA": 1'" S~~AD - c..~~o\c..~-V~-'\""EZ'LoLU\.

Cap[tuJ.o 11

Lie ras ~itn.lttac:ionss. Y p min ilb~t~ion9Js p,a ra las armas

Lim ltae i"6·fi1 po fie y 1/e til e'nc! 8 deJfe nsa pelrso,naJl Artie [,110 19. EI ~errniso depone 0 tl.;ne·ncia para defensa pe rsona! sol 0 podn~ otm"geJrse a person a's IT! iayores de veintiufiI anos y q uedara limitado a un erma.

Clasifi ea e i 6 n dl3l .I os perm i;s es .Atticu'IQ 21]" Los permisos de pof1:e 0 tei:ieneta se clasiftC9Jn: en:

,a), P'i;!! ~$-O If! al: SeQ n los otorgaoos a las ps rsonas nsturslss, una vsz oumplidos los requ!~iros exig ides if! n e sta ley"y sus reg Lam;e I1l:Os, paJr~ portar y 'Ienar' un a rma de doefensitl. dentm del toemtorio y tjerniu~ espa;Ct05. geog ~at1iCQ5 de la RepublJca, eon las limita.c.i"(malS· que, al' efecw exista.n 0 decrete ~r Estado.~ ,

h) D@mic i ~i~rj'a:: ScO'n los otorqadoa a las pe rse nas natcrales, una vez cum p lidos· los requisilos exig ldos enres!ta:ley y sus reglamentos. para l"eneneia de 'Ur'II arrna dle dsfensa d e-ntro ~d-e; su residencia prinC:ip~~, L::I., tenencia $010 autoriz~ 131 porte ·de las arm as deJiJtr.cH~eI_8 i'ea."'£i eUfim L:ieb~Er r_e,s pectlve, .. _

c,) Ag ropec~l!.n~ riase ·SOil los- OltOf9ado~ . a las personas. naturel~sJ una. vez cum pi ldos los requisitos exig idos en ~$~S ley ~ y .. sus reg l;am eJl~s\J pa ra ta tene-ncia de un arma d~ d efen$~I, "'~~ll~ de los I imRes de su tmklad-cfe-prod IJccioir-ag;wpect1aria;. l.:a-tene:ncia"m51o auterlza e I porte del a rma d entio d~1 a ['18 a d~1 in m usble respective,

... ~ ...

L Ca,cQl!'iar. S9n"~os:?t~r;ga~O$. a; las p~TSO n$'$ n stu r:;;iJes:-- ur a vaz 0umplldos ro;s:.:_;req Uf.S il.b~r!7e~tifilJ.~,§'Gldij"S!~ Peii?!~~n I'ey:'" 80s' r~Jamenros 'Y 'dimas, digiPos.icion"es~djc~das p~t 105 6rg~nos con cornpetencla amID1e~ta'l""para pone r y tenet· a rmas d~ c:aooria.

:3 Cot~cdQI'II::'. Sorl' bs otOrg'.!d1JlS a las, parsenas n:a1:tJr.a~e:5:" 0 jU'Iiciiicas', d',~ dee,e.c.b(J. p:ilbIicc..~. pci.'u:ado", UM~!i.ilez..CU!~~Qs. i:',_s.ilbc!,s_,e~b~ecid~ . l6!ff ~~~y·s:tI)~r~~s~ f:taM-ra=~~ de-arrnte~e(ll~~rr.

~. DepOi~, S:"'1'it foS" o~J~gad"es a ras pefSl!:Jnta'S rT'trrura~e:5' a j(Jrrd~s. de

. .:.1""" .... ...Jl." • 1;.1'·' .. ...1:, ........,,!- '" Ir~ .'... """,,,"_~i ."

ut::r'!::i!i~lo.;p'.Ju~[C;O;._o.,·PiJiJiallLa~.UlJa;".y..e~~!'Ii!'lLW&.w:S;~15l~~1,iI~~s.<:

IEm esta rey! SlFS raglamentos y d~'m~$ exigencias sE,\na~ada,s per @'I organi5.,..o com pe~ente pa,rd POfll8f y '~~ner anna,s deee rti'va;s. en el i§ rea ere p raetea '!I com petrefilQ19J,

:), De, vii 9 ~ lane i'a .. Es.tas se d Ivi'den en:

a) Vig i la ne fa ~riv,aJ~aJ. So n los oto'l"gad'oiS a las poe rsooas ju ridieas de de racho ~rivacro, u na vez ou mpl ldos 10$ r€i;I~i~if_Q~ es!:ablecidoo en esta I~y 't SoU 5; re;gla m entos i pars la t~n.8Il1C~~ d@ armas de vigflancia p riv,ad a I d enU"o de I rec::in~:o 0 ~rreSi dle. oada em p rasa, industrja ~ ooitici'o 0 con junto hebi~acional 0 com e FCiaJ~. estsblecim lento (I '[eena.

b) Clus~o~Ha, die bie-t19 S '!I vaiC! res. Son 105 otorg~dos a las persenas jur[di~$ de derecho privado, una vez CLJ m pi ldos I~$ reql1isitos es!.ab~ecidos e n esta ley if SUs r-egr.a mentos, ,p~ F~ I~ ten enci a ~e arrnas de custod ia de b ie nes y valores, dentrc d,e 1;:1 circunserlpelen autcrizada por I~ ins:t['h.Jci6n compe~ente'.

15. IDe Escolta, Son I.oS ctorcedos a personas naturales, una 'i,I~z: cumplido3 los rsq !lJiSiiOS 8$~ iJlecfdos en esta I,ey y SU5 reg l.a mentes p§JF~ portar y rener las 2 rmas clasificadas co rna. de eseo Ita, en el te rrillOrio na,ciona! 'If

dem~~ €lS~ ~d08 9~o9'F~,tico~ de la Republica, "

7. P a ra UI so en ~s,pectacu los: So n los olorgad 0:6, GI las pee r.900n.as j uod leas de d€ rscho pub Iroo D p riva do, u na vez cum plfdos r-os req lJ~itos estabtsddos €:n I~ Ley y sus reglamentoSo. para porter, tener, transportar y usar lemporalmEmte ba]o la supervision y control del 6rgai!1o (:Ompet,ern~ en m ateria die arrnas y m uolclones, a fin de ser B rn pleads 5; I) exblbldas en simula,,: onas, actuaclones 0 efectcs especlales lP;;1Ir~ actiVrdades cin@matog ~ficas, televisivas! obras de lea;~rCi, grabadones, I'Jo espectacu cs pu blices 0 p rivad OG"

REPC31,:.Cf. S,O" ... JVAP.J..-..N '. DI: V~'I{~:WLl..4. ~.!i.sJ:J,,'3l.E..':" I'!;.C]O~";J.!.

C;;Jlh;sro~ PE'~~U tiE ·D~1sii.. Y: ~·'·RItV.:D C~U5-\~\~"".E:.l:.H.

Annas de valo,r h i~it6ri ee ArrtIc.ulo 21. Las srmas C;ec[arada~ como. Armas de V,alor HlSt6rico e.:st!3iran suj~ a:.- ~- wndioorles... da. po.~Mt- ~6n restrurratim y d@stirto' ~~ @n--Iai ley que re-g;r.da;~· ~·e'i-·cie:p-atrlmonUl ct:.Ltlt.IrnL

S~loesi6·n de ~ a~m.aJ Amcu'~o 22. En esse de u·I!·r1e de una persona ron aermiso de porte y tenancia de arrna, sus herederos doe sran p:re;ssntsnla. Junto eon I~s rrumiclonss, ante rei organo cornpeterne en materi;:! die armas y munleenes en un 'Plaza no mayo 'a noventa elias. oontinuos·. Pr~:nUlldla, el arm a esta permaf1~ce.ra en dep-6sito. en e.1 Pa rqlle de Armas del orglano oompate!1 e en materia de: ~rmas y municiQ:ne·s hasta conclulr Ja partie ion Sli,Jc~oral. EI hered8'ro al cual se Ie ~Hilya adljudicado. 81 anna lPoor,a solidtar el permlse de porte y tenencia. conforme' e b establ~ido en esta Ley y SLl r-e~lanile to.

Vencl.do ed plaza de no-venta. dlas pam la presen~d6n del arrna por parte de los herederQs. el srma s.e' otl'nsfdera."ra iHcita y ~st~H~ .sujeta a 10 previstc en e~ num eral1 del ai1f CIJ~O 41' de e:steJ ley.

C uanee e1 hereeere a~ eual se ~e haya adju.(3;cado ,s-I .Gi rm a sea rnenor de veintiun afios, e] arms. p€fIT'Isneoora en dep6si~o' a at psrque de armes del orga no- tompete.nts hasta que .adQuie'Ia 18J ed ad Y eumpla con 10-50 re.quisito<s establecidos en 'l3:s19. [e'y y su r@:gl~mento para~solid~r el permlso die porte y tenencia corresponjjie nle, ' en pun . laps" no' mavcr de un ai1Jo. Vencido este lapse, el anna se wnsiderara 9JbandQllad~ y estara .slujela a las conseeuenclas previstas en 81 numerst j de-l a ,1c:uIQ ~·7 de esta ley.

R'€lCU perac [;6n de arrna 011'13 a n lea

. _. - - - -. e Fl. caso.de.muerte Ardcu~o 23. En case de rnuerte de un funcic..narJo al que. se Ie M.ya as~gnado II..Hl erma organica, el 6rgano 0 institucioil responsabls Del arrna, debera recupe aria en un plazo no m':3Jyor ,de minta dlas ccntlnuos,

VerfcRlo iSste: p la~ sfn~M'a~Tcctl1Peradlo--:-el - a.Trrra-mgmic..a--esta 'SI! co ns ldera ra arrr 1l ilicita y esta ra :e.ujeta a los procedim lentos de recuperaclen -sstableeldcs en esta ley.

R..E;?aalJc..~ Bo:uv.~':U...r,_f\.'; O~ VEN~1".'iO'!c,~ • .As.~!Z.!i!., K(ClO~&

'OQimS[QN f!~ EI'F. D~~ y ~.~&!!l~ c..,~_iiiL~c...~-V-El'i.~"rL.I!._,

'~r.abihi~Qg ert ~ iUliiiTaa.

ArnCUlrO· Zif. QIiJ"eQa Ij:lroh~c:kiaHT r8sp:ed"O if fa!!!:· a:rvnss:--

1. Efeduar rniOc1ffi'cacfon65 en la estructu r.~ de-I :alma Q en sus partes q;u~ 8ltere'rl ~enSJfes, ~I lbre, luncio n~mi~'nto 0 regts)o ba!Ir~1ico.

2:., Po rtar rfJ.88 de Olo€. ,r:arg aoore$ d'~ rn l,mrDio 11;1:1$,. eua nde. se tr,aie de lSI I'm !a,S tipo PtSt()~ISIS,

3. Po rtsr un n umero ile ca rtuchos SIJ perior ~I d oble de Ja capac id:ad de 'ffib ric8icio iii, euande 58, tr,ate de. a.rmas '~.JipO r~:VQ l\llijr,

4. A.dqllilli"~r 0 perter cargai10res de, munlelones con capacldad superior a r7 CSt rtuchos,

5, Las do. nacio rl€;S 0 traepasoe rea I iza dee per particu'a res.

,,P fa h i,l;J,!ci,Qi1 pairs, el ' p,orte d~ ifj,rmas de t"iuego, Aiftncullo 25. Q ueda pronlbldo e I porte da ermas de "fuego en los $,iguiente 5 CC!iS'O'S :

1. lEU! reu niOrl6S, Q manifes~a clones pub[ieas. marchas, Jitle!gas,~ m [ti nes "f en e leeconss.

2. ~n e$tablecim ie ntQi de et:w:;pendio y eensumo de' be'oidas ,a~coh 6Ii(ja~,.

3. En e5~ad'-o de embnag~I,.H~:Z 0 bsio k1s eiecros de sl!lsfanci~s estupefsclentss y pslcctroplcas.

Lo d lspuesto en 1005 numerales 1 y 2: d€ '8$ )~: artlculo no- es ap~ic.a b Ie a 105, rniembros de 19 Fuerza A rmada Ni5Icio111 al BQiivari;~I]n~, a 110$ 6rgano~ de, seguridlad ciudadaiitJ y cuerpos de seguncad de I EMado, para e I ejer-ctcio d,e, slJIslunc:ro"nes.

Arma .o-rg a nica as ig 118 da IA rtleulo 26. Los oflcla les y la trope p roi@'s iOl1a~ de la FlJe rza Arm~da Naciooal IBo'i"iJari~na, bs Tuncionarlos de los cuerpos ~e seQurtd'ed del Es:tado Y (I r~a003: de seg u rid ad ciud adana solo ped rail portCJr e I arms o rg a nrca ,~sig nada, d IJFalnte 'e I d.a:sernIP9 no des us funi0ione 6: 10 en 81 cumpl imie: nto de 18! mlsio.n a~ ig nad·::;I-

P~ra los, elec~os de ssta Ley se enlienae que u n runcionario se e ncuentra 'fuara del de~mpi3"Fto de- SIJS funcicnes o de la mlsicn asignada, cusndc hsya concluido ,SLJ he rario de trab ajo, 10 cuandc el funeio na rio 'S'6 e ncuentre

REpL;~:!.;! U Bo[..J"\' ;"~"\l.lj, DE VE;.r..,-~...i!:::"'P. ~~l:E:.~ l\"ACIOJ..:,ti

ComsWN. p~",!,~ :p~, DU~~!S'A~' $~AJ;) C.li~.t..,c_~_"~~ "'El'-",~

~n situ aeicn die retire, de.li~f'lCi~ .. [l)e'!ITiI~SQ, repoeo mwiQCj' '0 vacaciones, en censecuencia 12'1, arma 0 rganica, fa$,ig_flaJda debe ser l"eS.'dtu.Lda a I parque dl: ,arrnal£ de akl~t;iQIl' mirm u O~LtimC1, ,~cD~j'al CQrres.flOll[d~_r.,ta.,

L " ... " .. .....:.........:1::' I"' • I, • • lit ~ • • , L. d' .....

as"' aGa~] liaS""" ,nlm~ y~ pOI l~~~r,~ra:rr'" a.'Ell .. ,OIfP.Z~ 'es~ar- - 1;11'

6r.g~pa. cmrIP~~~·sr ~HbEdOnr 'y d~~t!;~d6n de ,~ seg,u;[1' su pia n iticaJcion acadsrn rea a prebada p or ,ei Miliiiste rie def Poder Pop u ra i P-;S! ra I a EduC;9ci6n,

Contlfo.l Art~cllJI!O 2:,{" L,8S mumciones QU'!! Se!' importsn, fabriQuelij almacensn, OOI'!i$t"ciil!llies'n Q tra nsporten 'f;! n ,e,1 Th;i irim ri 0 y d~m~$, ¢s p.acios g e-ografiro s de la Repobl[ca debe rim au mpli'r con r,os r-eq u iS~{)'5 de ley y las esp e.~trC8cio n as 100nieas que para ta,les €!f,e;ctotS 'S~ encuentren $eii8ilad~s, en Jos rsglamento!!!i, resolucio n-e S 0 providendas dictados por ~ara'UtQrid ad com pe1e nte.

Ai m ace fH:Il rnlente ArrtTc:ulo :2®. 1::1 alma~·n~mieJ1;o de I~$ rnuolelones, realizado par personas jUfia leas de:be, h acerse en' los ~ parq ues e dep6s~fos ,autorlz.e,d 0$ por la autoriuad oompetent€l y como nn e a I cumpli rniemto de los req ulsltos estabf,edd es en ei reglamerrw y demas' d i's p'0sf,ci'ones. que de riven' de la materia.

En e'l easo de las personas naturales.-el t9lm~:iJ;eh~Hilrerlto de las rnuniclones debe-rea I izarss conform e .3, f,os~ p aram etros .de., 5eg u rid a~:LexigDdos_ por el org;:l n 0 competente en el .regJamen~o. res pectivo,

Transpo rte trrtiaoo,~2:9;tf5S, \tenieel orqrre .tr~mport,err ~cJcrrre s dentf{flj~I~t~rit() rto naclenal y damas espaolos g'ej)graficos'-d'e rEi R,epublicGl, deben cumplit con los rrequerimientos tiE act!ndiCrCl(l~rnren~o 'e' id'~n..~iIiGaisslo", estabJscidos ,en [el regr,a mento· 'res pe~tiv(i 'if ~staf 'debidamente. .atJt~ti.m,do 134 per- 18 a utorldad com'pete.nt:~. EI transports de las mur.r.q]i7lne~'d~trer:~lizafs@l per las ruta,s a!!.IiOrizade!S por el orgaoo con cOmp®tan~'a en a;mias·y m •. miGiofies.

RE?(.;'SllC.~ ,EO It'.'\F.Lr....~A ~ VE.[I;~,,;;~'LA As. i!L '¥.:Ell.E.4. N,;i.e E 0 K A.L

COmsJOlri !P~-mITB uE .D~. '! S~lI.fJi C_"-i.~- V~~"'EZ11.EI...1i..

R"esfticcf Gil pam el trans POfrtff ArtiL'::.u.I- 3u_l..e£. pe1.$:On.a.s,.. j uddlcaa~ cen, p,em:;is,a.. de. p_orta. y. ·lgn!EJnci.a. .de. vigil~ciaE; ~~ cur..oo1a:: d~ biw~ 'f wrme~ ~~ 0" dS-l u.SO' ~~~~_:d~·ar.:trav.~· sg;~ ~:o;s6 --'___·pW~ttas!$Q)illB£··et nUimenrda"-cgrarottos Sf.:! a~I!ldOS'-€.--·td rwgfameT'ifttr qIJ,e".s-'~ ~cro dlrcte-el 6~ oamp_~ ~ _. ·~,ds.LJmL~-:de.:;mmrurzacf - .ern

r 'as y tie. ees a utorizados.

C.omer-.cia iiz:a cd·on

de munii c io n es ArtTcu I 0. 31i. las personas jIJrLd leas ill utorizad as para e I fu n.cion.am18n·tO de las ga - rlas, csncaas y pol[glOno5 de tiro solo comerc-elizar.an las munldones adqllirklas Bias empresas de la indusf ia mil(ar ~e eznlana para la 'pra~tica, e nltenSim~erilto 0 cornpetencia de los usuaries en I.e modalidad de tiro auto ·zado.

Las mu niclones q LIB: sea n comercializadas 8610 oorall ser emp[€8dia s

dentro d€ Iss ~'e.e.s 0" las gall@rias, esnchas y ollgol1os d@ fire,

la!S mu nh: lones adc,u Iridi:lS· para fa comercializaci6n debe n ~e r i nventa rtada s oor l-Cis personas Ju,Ldic8.8 a .orizadas para et LU clonarnlente de las galerlas., canchas '!I polJg;onos de tire oon'orme a Is pr-actica., e Ir-enamienfo o comp.etenciaJ de· Ie. modalld.e.d de fino a uforiza do. De este In"Ventarlo 5e Ilevare un re-glstro ante e I org.ano oompeLente.

Adqulsici:6n y restitucion

de- mu hie r Oll'il·es Ar1:k u ~o :3 2. L2.s perse nss na 'ares Q we cuente n COil ~ermi'So para perter a mas, s6ro podriiln adqurrir mUr'llcto es PCJJiCJ fa pli"acJca y entrenamentc de. tiro, ern las g:alerfas., canchas 'i poligona<s de tiro autorizadcs POF el org:ano comoe en'~e_

Las rnuniclones no empleadas dLJran'l.e la pracfica 0 entrenamleote d8' tlro, debsn ser res'itumd~$ PQr el usucrio a la 9lalerra, eancha 0 po[igono de iro,

R'eg is·tro de us uarlcs,

modalid'ade--s de tire 'I mllnicro,rnes..

Arti c. u 10 31 las g.a!eri ~S, can chas '!I po I fgon.os de tiro deb-eft [Ieva~ U.l registro actuarlzado de los usuanos, mQcfalidades de tim. cant" .ad de rnorneicnes come ciauzadas y empleadas an las pracncas 0 entrenamjanto

REY:::."!9.LJC';'_ EO!J!r,'·J:._ou..:_'(.'::" D.E. V~Ezr....I~_ ~~-'I.1:r~~ EAClO:tVU.

C-a:r.::I:li£IDN ~~""!!!!:KTE ·DEn.wnENE.A.~· SEGu-m:D_o\D c.~~J.c.~- \'~!': ~ZL~~_.

E$W regrstro d:5!:~ SeJi' ~ieS9ntaGo arr~ ~a a • ..Jtoooa:11 rompetente: kl.s e:lruco primeros clli'21s d:e~ ca.d~ mss.

MUf'li~~ij~ne:-~~ilIiJ%)'.ll~Jf.«_ AwieulE):! M. LaiS munFeion~ ~-np~a5'" par_ ~ drga~ dg. '~rn:Ia~-

, u. • - - 'I!i' -.,;.:5.ffi'~ ..:1__ ""~'ij~.....A,..L.-JI, ~.oL-..... ,~'I....... - ~

C:{l!.(l~ •. ~"! ~ F..... uc. '::'~1~~ill~. U'i::I. ~~ ifo.......... ~ p.;~~~ 'cr.

entn::lnarni€·nto~ f'ge.liz13d'o:s en las galerfas, .canchas Ui pOHgOfil):$ de tiro establoeddos en SIL~~ depe.ndenoi;2Js.Ci en cualquie otra. sclo cOires.pc;mde-rall at l~s d~' :$1,,1 dot3JcjOIil de e ntrensm ienlo_

M un idiol'!l ,de. d(iifleJrtlsa

p ~ rS,O'i'iI,a~ 'Y d orn ~ci'l iaria ArtTellJ~ I) 35·, La's rnun Iclones, ,a eITIplea r en las, arrnas oon perm lso d e pon1.e d e d~'~.gnsa personal y domicflia ria, 8010 pusden ser ce pu nta oJiveJ 0 expan siva con 111 illlcaje- compl€,iO conform~' ~ 18$ car~ cteri:~ticii\!!s tecnicas i?slabJe<:id as en el reghamento y demas dtspos.icioiile:s que ,$ohr€ I,~ rna .@ria r-espectiv.e s-ean d r ctsdas por Ie i3 uto rid ad corripetente_

Li riI1l;taJc~o n en la ,ad q u ils,ud6n .Arti e iii 0 36. Las p~tsonas naturales ron perm~so d eo porte de ,a ['rna pa ra deiensa, podran ald'q u irir a nua Imel1~ hasta cin cu'sw'jta ea rfuehee d e.r arma auforizad~ .

Exc€'pcion a~ment,e. estas personas natu niles s 610 pod rJiln repe ner 113 cantidad i9 u~1 ~I nomem de municiones usedas, s iempre· q l-I~ jl:lsthiqu en. m~d i;lnte:"-elenuncia' ,efeCIJila.da a nle las euto rldad as compet~n~S'. los hechos que generaraiil el empleo de. [as rnuolelones adquirida,s ..

P roh i'hi c·i6 ~ A.rticli 110 3,7, Queda iDron lbl da la a lteraclen y mod ifIcaci-6n de las. m u n lclones Mguladas en esta ley,

C~pl'tulo IV

ID ail p roc!~ dl rnia nto d Eo I'B,e u'pijlra:ci6 n de' arm as y rn u n i'ed e n es

-~~ ~ :-. J . • - - FHa,rlle:s y b rog ram.a:s

ArUctJJo 38', EI?'EJe·cutl'O'OfNacr~nal. a:Hav.es d.~~I05: mjni'ste-nD~ ~del P.ooer ~,e p~la r cort·~~~~ R'~feheiatf~ ~a~matet~$TdevDe:f6rrS~!-:.Ii'r~elibr . jJJ [J~lcial Ii} EduMcr.on. -dliferl.ara y. de~ffi)llaJrn piane-s y progfamas para el control,

• .. II ' •• : r.. I.

desarrne y recu"peFaci6n a€ ~lfrnas y rnunioiones.

REF')SUC.~. EaUVA.UU ..... "'il."- DE: VE:~""E.ni:ELI:. .As.:~.MaL.E:A. NA.CIO],\~.l.

co,M[SIOtii' ~"EEm tiE [!!E1E'~s..,.;" y S,~~A.O C.Lj;iI.AC:!"S:-V~-a;r.J"'Er..~

IE.L PedE: r. !?a-pu.lar OIg~~dn,.. ,a tlaves.- de. tcs, con~jos._ CCirtitunales..... P.cel£·:!lt

r;~r~ ....... -1: e;;.".... rfii1._" .. 11· .... ...;r .... _"o;~' r_~- __ """""'.:r ..Il __ I~ ..I..... I

sa~!YuJY.- ~- l~,,,,a:.. L"i1~I_~ Q'l~~ er;II: ia..':::;!R!:rM,ULlo.. ~ m'

p.~~ ~-ew-rnateM·def.'d~'J' ~trii'. __ ~ ~;S" y. murfjwrr-~ST ~sr. ,comer far p'rmraci6'rr, d~- 'if' ~'Q11a.~ de"- f,nsdered't.o:!i, tn.!D'a'liJS:

P'a! rtlel pae uo rn tie 105 consejos eemunales At~iGUJlo 39. Loo eonselea com, n~te$, padre soli -- ar ante <81 {), ana competent@! en materia de: arrnas y mllJnicio!l~., la suspension de· I permi:510 de porte 0 tsnsncle de erma de aquella persona que reaUt.e concuctas que arnenacen liS! paz. y la ~gl.J -dad de Ie colectivided.

EI 6r.g2li:lo cornpe _en'.e en materi a Ole arrnas y munlclo 'es I d eDe'r,a procesar oportllJila y CCr"r-denci.a[el"lte la solicitud] tomara las rnedldas que corresponcen a la investigacLrJ-nI y dec~ira SJOOrE! la solie· d de suspension en un lapse de treinla alas contlnuos a h:ll !-echa ,de lelJ oolicitud: sin peTjuicio de la a pUcacLon de fa responsab ifid'ed penal que de-rive de los hechos i nves1tgados,

Presupluesto Artl:c.ulo 40.. Los ministerios del podsr popular COli corrcetencla en Det.ens.a 8 Interior v Justici. ,pr€veran en su presuouesto anual una partid1~ para los planes "f P rograma~ di5efi~Jdos POf '81 EJecutivo Nac~\()-Flal pa ra 'ell de s-a rme y reo peracion de armas y munlciones.

De p 6sito y msg1u,a ree Art! C L!I ~o ·41. las srmas y rnuniclo as recuperadss confc rme a los praood1ml e IltOS '6S(Slbhj';cidos e n esta Ley. queda ra n en Co e posito y I'e:sgua rdo det 1::1 autoridad con eornpetencla en rna eria de aJrmaS y munlcjonas, quie.n se-ra resp-ol1sable de'l regis~ro, control. almacenam1ento ".I manlenimlento de

'as rnlsmos, e-

Las armss 0 mu lc:mfllErS, qlle se encuentren en procsso judicIal, seran resquerdadas en el parque nsclonal de armas 0 en 10$ depos.itos iii 10 izadcs pOiI" la autoridad ccrroeten e en rna e la de s-rnas 'Y municiones, quedando a disp.osic~6n inmadlata de [8 ,a· torida judicial correspondr@rf:e.

RL?';lEllG.1\ BOI..,.]\J.l!..iUo;K.i!,. D,~ VEI"LE.Z·tlEL.i!.. .ll,.s.'I.W~l£.ii... MCIO!):,Ji.l

()o:rrnsroN ~DE:l1)~aM ~ S"~AD C.~o;c...I\S·:'\. ~~E:Zt"E!..;;"

Pfla:ltiH~$' '!! p!ro;Q[f.a;~.~ de-,recUilpelrac.~On

.... ~;""' . .,I ........ , ~ ~~ ~ ... ~ __ ..r __ "--I(;;j".~ ,1'1 ........ ,...4_ 1'0.1 ............ _ .. ei:...I::.....,,~·'""""'·. fr\.'T"~Yll-a .. ~~~ u... ~~ al J~lId!j~~~LlL'~Lil!&rE""~I~ ~_k.l_mtJ..;U:L. 6~_w_B!:U. .. ~~~

en ~!"~fEiiCio e;~~€t def:~w de:-pxop~a, ' -~tdff,-,y ~·de- ras,~~de-~ ~~!;IL~ ~~~~~~y recupei"alcf6n de' 19:5, arrnas. de, gueru Q Uii2i :5~ en-cue nliraliT e,n la poibraci6n oj"",i I. ~n eenseeuenela, todas las ~Ule e::dstan, se. 'iabnquen 0 se i ntr,o,oI.JiLC£I,n ~n el t,erril:o rio nacioJi~ I y dern as, espacios ~eo:gJ':ar]cooO:S. deben ser recup effid~s, de msnsre inmed iata, y pasad as ~I p;EJrqua nacio ilal de srm as de 19. Fuerza Arrm:ada lNaoiiOn~1 Bol ivana n21, sill'! indemnlZo90ion iii 'omceSD.

! - -" .

Res,eiFVaJ Artley I 0 43, LO$ p~ane~, y P r09!rnrna~ para el d'e:sa rme y la reeuperacien de las ~rmaS de guerr.a seran ,ejerutacfos, par la, ~uerza ArTrl;$id a N sclona I Bolivalruan 91, conforme a 1~!5 6 rdene:s, de la Gom~nd:SJn C~8! en Jere, en cDordin~ci61f1 con los 6rg!ZJn0<5 de seg!Jllid:ad ciudad.ana "1 cuerpQS de' seguridad del ~'5t9do,

Section Sf.'gun d!): de !,~, i'~ eu p~'ra!J r.6iFil de I as (litr,~$ a rrnas, SlH§ partes~ I rep a est:6s, ::rac,I;;NZi!:S:O iti os

MedTd1as, die recu P.iHii·C r 6 F!

Artimll 0 44. Ei Estado implelii,e nlarn medidas pennan,e nles y d ~ cump~imientl) o.b'lig:ajorio lPar,a loa recueeracien de 'las mjc~5 arm as.

S'~p'IlI'ettO$-'lPat~ la r~c U pfe.r.aJ~i6 n A~rculo, 4$., Tcdss las srmas que" encuenlreJ1 en e] temtoriQ y demas escaeios geogrn-ricoo de la ReplJblJC3 son sueceptlbles de recuperscion en las clreun stanolas que det,ermine I a ,aul:oridad com petente en materia d ~ a rmas y mLlnioion e;!~f'8 ,euand5" ,ocurran algu n6'jje JMSI'gUI erifes- supues1os: -

1. LSJ5 :sJrrn~ n()'~sten registrad'~ts s;pte:el Or@an6 competent,e;

:2. ~~fl:r·· ctab'l"it~aS'i'_' in'b-6dl"~cjdlaJs, ,j: a:! l;' t:efnf6rio· - naci!)n1!ll1 0 comercializadas 'en el, sin lnterrned 10 0 sin alutorilaci6n doe las e ropresas ~ ubfics,$ vlncu la das a r§ indlUstrj~ militar 'V@I1@zolaJna:

3- La s 8.IT1l:sl:S reg is;I.aa as con li'oencia vencirfa;

P.!:J'Co.lle...!o BOEJ\."~t.;A CE V E'tfEZ!;.;'ElJ., ASA.~~. ~ACi'O;'."J.J..

OJ;!!iiil.SHlili' :~a. tlii DiE;F~s&. 'f S~~, c..~ ... c..oI;.5. \'~"'EZli'EUl.

4, Las-. aiiJITIEl$ ~~$"I!a.aas~oou·t liceiiicia_ ''iljg8iJ~ 0 ve:.':"Ic~da. er:t OOttai~_

de, [wr'iJ;aooi:ul_ra.baoos;,..

5'. las; ~~@ff. ~ikr.ad~~ 1JiOE:F.t'liBi8f ~ Iug~ii1n~

fit. las;.~ regiS~Q, 00"., ~~a:UitII !J~~aI;.

7, Las- $r rnr~lS' qtJ~ ~~Si'Ltejr f1'FDd~:c~eilT ,m ,es:tro~r!:p' ~11'tr ,$'ir.iI$"" paTtes....quau :at~ s"~ares... ca:L;u)mer.. '~emo: a reg'i~ b ali'stioo.

a, Li5I~ armas que, 5:9 ,enruentren '[uera de los Il!g!a.res de tenencla a utcrizada ,

9, l!;l$ arm.rl~ no ~ndus'hieJli2ad'a~, 0 rud Imen.tanas,

1 (l. las. srmes que 5oe. ,enotJe.ntran en, posesion de la poblaci6 n reclus.a de los Intema~05ludi\cilales,

11 , Se tra:te, de UI"i arm;!! o,;g,~f!lca que e~ie en pO$esiol'1l diE; un ~ pe rsena no a u;;o,rizad ~ p~r,a portarla,

, :2, $'18 trate de un erms de U ria. !persona iallecid.a con permlso de por"ve 'If 'I.e,nencia, euyos he~edaro:~, no loa hay,an ,pr@s>E! I1It~d 0 ante eol .orga.n.o com petente en materia de ermas y mun ieiones en is! I plazo esdablecido.

1 3_ Se trate de' un a rrna Qrgim~ca de' IU n funcioFHlrio fallecido y e I 6rga no o instLtYciorl re'S~onsable del arrna no I~ harya recuperade en el pi azo es~bleddo,

Re1tetil c i 6 n Artk.ullo 46. En case ca ocurnr .aBgtilrLO de ~-o So su PU'@lsto$. @<S.tablecidos en e I articulo anterior, ~ualqurer- autor~~ad competel'1lte en msteria de· desarrile y ['@Cup~r~ci6n debera re!ien-er y remilir ei firma irw~lucr,ada a la autorirlad CQmp~ent.e en materia d,e armas y municionas" prsvio lev.am:amienl'O de un ad;a en fa que se dele ron$tancia de las cijrcul1lstan:cia$ QJI.n~ just~fiQjuen la relencion Y GOllrorme a k:ls proced'imlent'o'S '8stablecidos paF~ I~ cadena de oustoc i a.

En aque!l QS, lug eres en IQS q us no sxrsta oflcln is! del 6rg,Slilo eon comcetenca en a rrnas y m u n(Uonl!s. I~ a uto rid::lO co rnpete n te que rea I iz.o I~ re-tenc~6n del arma d eDe c_y.nsig na rl ~t ante el cerraodc d,e 9 uami ei6 n mas cE'lrGa no, quien sera el responseb Ie de au custod r a, co nff{'J~ "I dep6sil'O temporal.

:~I jeJe del comando de g!Jamie'i6n, dentro de- los tres d'ias habiles slguientes a la recepclen del alma retenida, ordell~r~ su tf2EI~do aJl organo competente ell armas y rnunlciones, conjuntameJl'~e eon 103 docume.ntacion corresPQndientl!-

R&F":1:=;L.JCA :BOl..r~',,~..t.~S.l:. DE V~!'ilE~UEL.A AS}'.!G;..:E.;. _ ·,I!o"CIO!"AL

CO~;iON .P:E:~E..r;rr:i!:: D'E .DEfE.'fSA Y: Sw'WimAlD CJ....~CAS-\"~~~"EL..I:l.l

P:I:'O c~dr_mlenlo Art[c u r 0 4;7. e:r orglr:'>lno cornpetante e,n m.!iteria;l de armas y m . nic;it~nes. una. e4,.r~dbida_i81am1_a ~ deb:~[f.t

1. Verifi'C3,f8"~itmud:d'e' arri'1;a; .. !:JUS' 1LS~y.~Des(c~su If'cita atlt11stci6fi, regi5tro; ~~(iE8d6rr~e.~ ~~y'l:ef.Een~!iJi. a:~IT ~~ !a;b~ci6Lt, come 'elizBci6n 0 intFodu~6n all remrono- naelenal, LJe co probarse. ia ilicitud! de' erma, ~$f~ se ecnslee a r,a .A m~ die Guena, pa-MrB B propied'a ~ de~ Estado si 'i demneacie i procese y .sera rern·t~da el parq!Je naeicnal de a mas, ,sjn perjuicio. ~e. las response b ilkh:ildes, penales qUe! d@riven de Ja

etencion

2. En ease de oompro barse la i lie Itud d e las partes y reouestos relie-nidos. mediaJnte acto admi lstra ''110 demlltiv.o, ser,an comlsaeos, Las. PSrt0f3"S y rep uestos ob;ero de' com iso pod rallll ser destine.dos como dol.aci6n 0 equiparnre.n Q de Is F'l,.Ierza P\rmada acienal B-oiivariane, los Qrgano'S ne Sle:gurldad 01 dada ns 0 Jos cuerpos de segurtd ad del ~ stado, por causa jusliicada y mediante acto rnottvado de Ie auto 'dad eon oompe' sncla ell arrnas "i Mun lclones,

3. C\lan;;to S~ cornpruebe que el erma retenida. es un arrna Qrg8inic~ en pos€:sioJ1! de una peraena no aU':orizada ~ara port.a~a, Mra cemlsada, se notificall'a, ra Fe'Cupe racien a 113] autotid ad a la Que· corresponda y pas Slr8 al parque naclonel de arrnas, 5 in piZrjuicio de los prosed i I ~enros administ eljvos y pena Iss .aplicabl as a los resPQnsab~e'S,

A. En caso de set' un. erma l"egislrada. ron psrmlso-ce porte y. tene cia vencldo, ~sla permaneesra rel:enida en el parque nacionaJ de armas hesta qn.J!e sea tramftada y autortzada la renovaJci6n del cermlso ootrespondien~e. D€ no se r autoui\Z:i3ldla li!il renovacion del permiso, conforms a Jo eS;"abJe-e'id 0 en r;:i ley 1j reglamentos qUE! r€glJlaJn ja ma~eria, el arrna se a· com~s~da, dedarrada fli,rma de Gilentli y pasars a proaiedad del Es!aao sin iJ1dem n lza cion rli proceso.

:5. Cuando se frate' de un arrr-=;l irlVoJuc:rada en un hecho punible,' en un proceso J uornial- 0 s6liC"ltaaa pot las 2lfJ'torldEl a @is de'- Ie . Hefput5lica-;- ~;sta q u@dera en d~posito IEm 11:1 parqu eo Mdona~ de a -nas ,a dJsposid6n de la auto 'dad judicial respective.

"

6: CljalndoreJI~~ .. , P' rete_.n[dalpresen!e .. modlficac1onas en su.esmrctora 0 en SUs 'paf:te$'fq ur-~rtti:~n' se~!~rC!:5tn~l~bre, r'flf~i.Bharr1 ~e~.~ortft re.gtstrcr ~II$llco, sera considerada Arma de' ,Gu~rm y pasara a propiededs del f2st~tlmsjn indemnrz.ad6n bl p'rbces'ck ·EI·~.?JlQan~ cornpetente debe{~ realizar su fe{jistrD hal lstloo ~I maJnWfi srl~' en'· dep6s.it() [en el parque n acional· de is! rm as como

res9P~r.do- d~ e-\lict$~r:iar; p~~ duran~et-v~ft~ 'Y Ctl'K:O_- :;)noS!":. V~df)'~' Ia.~ rlg"depos'lro: p.oora;.~rd~~ {,aJde~;fJcdOmi~-~ a:fm~ err ~ po~co~

T. C!:Ja-nrlo $~ fr.~l-e...d~ :!L~$~ .,~ ~g~ 'f $~ -V~~U~ raj ilfcirfud de su ijn~~ ~. perlt'ta~m1i"" r~~n ldas en €I parq ue nacion a I de' srmas hasta concJulr e~ proced~mtelii~a 8dm~ni~rativo 0 ju<l ici8J~ COlT$spor'!oiente.

Licctud de ~ perm tso de

IPorte, ,d ell a I:ma 1"e!t19!1ii,d a Arti'cu:IQ 4B. En case ~e ser romp robade por I~ sutondad oompeiJeme ta lidtud del permlso de ~orte' del arma, el arma relenida ~e ce.ra ser re'5tn!)id~ a Is persona re~po nsa b l@i de l permlao da porte y tsnencia cerreepe 00len($-

:S'u ~ u eSIlCHii, A,rffc,!l.i,h:~ 4'9. 1::1 i::sta,do a tr:~.ve$ d~ la sutcridad cornpetente, podr~ recuperar las m".m~ciOn€8 que $1; encuentren ~111 €I '~@"rritorio de I~ R€p ublic!!l cua ndo:

, - Por rszones de ~efe~is~ y segu rid'e,d de Ie! Nacion asi 10 det,e:rmin.€;

2' _ Sea n fa brlcacas, inlrod uc~das al telTitorio Naclcnal 0 eomerelal iLadas ell e:!. sln rnl-ermed i 0 0 sin auiorizacion de las e.mpfes~s publicas "lin culadas .3 la Industria MimaJr venezo lana:

3_ C~~ezcan de reg lstro, co ntrol V auteriaacien de la aullJridad com petente, 4. Sean. ,8Im~cenadas en Iygares no ClJut()rlZ2Jd'os;

5, S ean ,:3lm~cenadas. sin OU Iii pUr los p'Cir.~ii1elros de seg u rid ad exig idos; 6, E.5t~n en bins ito :ad:uane PO por rutas 0 lug ares. no autorizados:

7, Sea r fra n8pOr"t2Cli~s, er! vehict!llos, sln eu mpl i r 10s req uerimfentos de acendiclo n amie nto e ide ntificaci6n e"$tablecidQs 'e n e I regIa mente respec1fvo;

B, Sean modificadas 0 a I.e Fa das:

9. LaJs carrtidades· que est~m en p05esion de Bas personas naturales _, j uridicas excedan las petmitldaa:

10. Se encuerrtrs n en peseslcn de ls poblaci6n. reclus a. de los. interrrados j ud lciales; 0,

1 i , S In causa justiflcada, -en los inventalios fealizados a la 9 p.e rso nas j Ufldic;;:- s autnrlzadas para corn i3,rciali.zar m u n lclen es, I as cal/TM aces ~',(oetjan a las lPermiUdas por 191 autorida,d cornpeten;e.

F'~?lJ~~ .. .lC~;!!., 3O.ID,-~!!'_~A U:=. V~~"'£Z.'l1E~ A5...~~~. ,!:'{ .. '\,C10~tJ...

CO!Ml"Sl6'N P[Rh~~T~ ,O\!!: 1D,~:2!Ns..c!i.. y S!iOO!Lo"'il.Ili1'ID CJ._::t...r...c..Il..S- VE;!\::EZ:l~E1..."

Re~en,c[6n ~!'~ 50\..... et ~ d~ OOJJTirat~ de-~IQ$.;"'3U~tfS6"kr$' e:&hIWdoo...~n: el ar"l.htu1!l- Mterjoi, m!srqgf~r ailJ1oooad. ~i& I~ ~~ ~ ~F1ITIe; Y MculOernr0i6r:r d~RJa .. -~ ¥ remiUr: las:: rO!,1,Ml1lcioni3'g fITltO'JOcmEi"9S. a ra auto ridad com pffierrle en materia d~ i:iI ~~ "I f'imiruoiones;.. prev:10; levantamiento de un acta en 113 que SiS dej~ Con$~anoj2J de! 12S crrcuf'Jstaricfas que ju,s:tifiquern la retenci6n y ~-{)i{oFme' ,~ IQ$ proC€:dirtlie~lOS es'~blecid'05, para 101 cadena de cus~'Od'i a,

En, aquelloCis ~ugare$. 'e n ~O$ que' no- e::<istSi QiJClna del org:51 nO con competencia en armas y m u nlciones, I~ auliO ridad cornpete:nte 'lue! re ~liz6 la re-t~nci6rll de l!!iIs mun icio nes debe tti:lilsi9lna,rl2ls ,ante el eomendc de 9 ue nict6n mas, eercano, quien seia el re spellisable d 9 SU custodia, 0011111'01 y de posit'i:.i tempera I.

Et jere del eernanae de guamicrcin, dentm de los tres dlliilS hilbr.les. sigl!ientes a la recepcien de ta:s rnuaicienes r~~~nidl8,s. ordel"lar.e su trasla,do el 6rg,t!JFio cornpetente en is rrnas 'If rnu nicl ones, oQnjunt.a mente OOrl ICl documentacle n correspond i enl.e_

~ ro r.e,d!i mie'Ult.t!

Articulo 5'1, La aulQridadJ ~mp~el1te en !1lJrrna9 Ij/ munJciof\es, redlbldlas, ~a5 rnuniciones involucracae en ~os supue;$tQs $1i:,Fiafado$ en el articulo anterior. de'be:rllJ erdena F la i nmediata ce,rtif1ca dOIiil ~ernica d e ~as rnsmas com 0 circl.lF!staFicia al (:Qnjun~o de prow-dimj~ntos que, aqur ,se seiiala:

1. V,~rifiC&r ~~ lici(ud de' Ia.,~, rnunlclones, su Ifcila adquisi-ci6n, registro, autorizacion para el pone -y ~e.nencia 0 aulorizacion de i.abrica,ciorl, DOme rulaflzscl on 0 lntroduccicn al te rritorio naei Or! al, ~ En -casc de 00 rn pro ba FSe I~ i licitoo de las mUn'ic.lon as. mediants acto sdrn inis.tr.!1iItiYo oefinitivo, s,eran comieadas, r5:en ida s y 9'nviadas a, los dep6silns, a ul.onz.ados, sin periu lclo de qu e I a aut(Jrided 00 moete nie ordene, POI ~usa .lusti1cad,a 'If me d iante' a etc motlvsdo, ~su-·~desJirlp como' d otaclen 0 eq uipam~:efli.C\ de Ie F!Je I'J~ Armada Nadon a,1 :" BQlw.EJrja fiI~. 6i"g:;,n.ns de SBgU ridad ciud adana o cueroo S de s-egmid ~d del Esl$d n.

2. En los CaS'O& de rn: .nfciof'le.s f.a'b:ricadaEl ........ o ensarnblsdas sin la a uto-rizaci6n corresponc ie rve, 0 en 191 que esMn .invol ucradas re C'~rgado:ra:s, rernltlrles a-lo~~dep6sito8 iSlutorizaqoo'.para erdenar, una..;vez dictado elt~dO adm inistra:tivo que: ~d~Glare su ~ il iO.i!titt·t,. su j~ll~iltz~c,f~~,de-s acdvad6n a destn .. ocion, eonforrne-a; las recbffl'ehdadQne~ .. M~n iGa~e~a:bole:cid8s: .s ...

3:. En los casos de rmm iclones aim 8C€:.nad ai-en ·1 ug all"i;Ii$ 1110 ;:I u1onzados, -....[:gs~ficar.las tecnicarnente, ce'r1it.'iMrla5 y envlaria s a los dep9s'ito8

''T'~dos, sin pe ~I.l leio de q LIe, ulna vez dlctado 61 acto ad rn ·n.lstratlvo

RE?iJBllC'- BO::"L"AR!.oioJ-;:J;, D~ V:U':El:U~U ~~.£L\IlJ3u:.", l\ACJO~~"":

Comsml!J' ~~...J\TE :brEi OEi'~U 1ir S~:(;nRi])AD C_illJt.l:l..CJiS-V~~'EZl:.;~

defini1ilJo qua. t:i.ooJare.~ la. lIi.clttJd de la munition,. ta, auio:iidad ~oo_m~~t:e. erdene.. per. caus-a .i.~S"tffi~d.a. '!I madianie ~c~ moovado,. s destin~. eeree d~ a: eqWp-~ den.' F~Amt~ N~wf'ul:aili. BC11V'~. 6.~fiOSi- d~ ~~ ahld~ (l c~.~ d~ 's.ea.wtia~ ~ Esm.d.o" cnmmier a'k;F les'iabfecidCf'enlIo~I'I!3g'arnenf(r5 ·~st

4.. En ~a'de' mJJrroorres; ~tmaa.:;n:aOOa P'X Ip~M ~ 0 !Yri:d'~r cuy~S" depDsitos 0 cumplan COIT' las candicio 65 de· segurided exigid~s, retenerlas y. enviarl'~$ e I'll ca~~d ad d~ resgu,ardo a 10$ d.eposi·os a uw rlzades, haste tan 0 sean acondlclcaaees 'en los pCazos y co dlelones estableooos. conf'orme a los reglam-entCls respacnvos.

Una. vez vencldo el la.zo fi.~ado, sin que I()s de.p-osiI.OS 0 almacenes se Mayan acondlcie ;:Ida, saran c1auslirado:5 y las rriltmickmss lFesgu.~rdiad~.s s.e riln com L'Sadas, s In p-eH. i cio a q uoe. una vez dlct:ado. e:1 ecte e.· Iii In Istrathio' deft ni 4V-Q que declare- 18 mcj~lIdi de I~. m unicion, la a uto. iidla.d co mpete.nte. ordene, POI' ce sa j stificada y m.e-di~ne acto ctivado, su destino como c'otacion 0 equipamlen10 de la. Fuerza Armada Nec~onal BOlivariana. o ganos de s,egur\d.~d ciu~ad,ana (I cuerpos de. se-guridad d.el Es.tado,

S. Cuando las rree.nciones lerngan Eug.9r SClera mun;ciollies transpo~das. @n vehiculos en los que sa haya constatad:o €I Incumplim1€!I1'O de las exi.gendas de acadicion~mi~nl"O e: id~n"riica:ci6n estsblecidas en ,e' regl arnento respective: CQmisa.li'tas 'Ij pa sartas a 100s depo$flL'OS autorizados conde permaneoera,n en resaluardo hasta tant'O Ja !:II" oridad oomp-€tente determine $11 desflno Q cO'llcficion,

5. Pam I'OS COiSOS de mun.ieiones modificadas (I altera.das, cornlsartas y ~

pasartas a tos depQosifos autcriaados para SI desactivaci6n, FnutiHzaci6n 0 desb'. ccien, conferme a. ~o establecldo en el reglamBnto res?ec'(ivQ dlctado

per la autD.ridad compee le y s;n poe~uicio de las responsabilidades penales que deriven de ~a reteneion ..

7. Cuandc sa trate de cantidades q c excedan las. permrHdscs para persc nas natu rales 00 julf"idlc~s, corms a ria s y erwiartas a los deposit.os a· orizadoa, dende pe:rmane~tan e resguardo, hasta tan~o se disponga su deslioo, sin peijuicio de· que, una vsz dic!.oSJdo el acto a mlnis~'i'allvo de initivQ d.etl[:l re ~~ il ic[tud de Ial rQunlcLo n, la au~oridad rom p€'ente orde ne, po r cs usa ju:;tiTIcad'a y media te acto mot"vado. $U desti e como data-cion 0 e'qu·pamiento de I~ Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organos de seguridad ciudadana IQ cuerpos de seguridad del Estarlo, coniorma a 10 est.ablec;do en los reglamentos respecti'lI,)S.

8. E· los cases en q. 8, sin. causa just. cada, ell los inventa ·051 realizados a [as p~r:sc.1as Iurfd!c2lS aytoriz~das -ra comerclaliaar rnu idDIl@'S. las cantldades excsdan G las pBrmltlQQ' pc la autorid'ad COnipe erue, comisarlas y ertviarlas a. tos depositos a torlzados, don e. perm8neoera.n en resg uard 0 ~ hasta ta nto ss d isponga. su d asnno, sin peiiuic.io de Que~ una vez dicla.do e! acto acmrus ratiVQ definrtivo declare la ilicitud de 1.9 munici6n. Ie eu oridad oompeten·e order e, per causa [ustiticada y medi;;l,nte G!C Q

RIp'(rsuc..'i. Eo:uvA.FU;!.'r-;;..; D~ ·VEi'\~W5J....l,. AS~1J.13l;E.r- ,~~';CiO]~.J...

CO:~~OZ;;:' J?'£~~~~ DE, DEf'lERS_'l, Y: :5EGi:iru:J:!AD c..4P.AC',.A.S- \!LI\"EZ'",.'E1..~.l.

.

- - - - -

mothJ2dor s u d@stino como d~~Cij6n o, eq_ui'p2Jn~enm d~ ~i3j, F'uerna. Aii'rla.Li:SJ, Nacj'oOnal B()livarfan~, 6rg ancs de' seQ!u ri'O:!io1 tiu 6a>i7JeJna 00 cuerpcs de ~t11irla~d d:9L IEStatitIJ,.. wnfu.rm~ ~_ to~ ,gsmb.]ec1rln M: 105: IreglameritCls: re~p1e£K~Hl!i"i

C,8J,P[tu 10. 'Y'

DiS} lhas :s-:!iI n,t h:llrles,

Porte ij U\t itoO ,Art:i'culo 52. Quien porte il~c:J1alTle.nts· un arma de fU€;gD', ~~ra sanclonade con prtslon cile d'ie\Z a dlOC9' ~'nos"

La pena esta'bfeeida- en esite a rtioulo s~ra a,l,.iiTlien'tad a en una cuarta 19~ rts, cuanee:

1. Esl@ iI)VQ'!lJcr~,d'a un :3 rms cle- gueill2._

2. Es~ iMol!Utrad is! u n a fir"J:el orQl~n les.

3- EI:!3rma, 5e'en~l1enlire solltJ~~a"Por h~ls autoridades del E.s!ado, 4_ La POr"lS un 'RJ ncicnario p ublioo,

S_ SM~r;tlv.eni~f'Ii!:e de, come rdc'-~iicito.

5_ • N6 'S~ :en-duei'dH€i re:giSb"ad a. a nt'e '~1 6rg~r.lo eompetente ..

7'_ La pe'r~o:na~pc)"rtEfutr'anrnai 'fuera de b$lug.ares de 'teiil~litia ~Uitori~da" 8_ La parsena t!t€nga antecedentes pena leB_ .

F'e.rm re 0 venc;ido Articulo ea Quherr· porte un erma cuyo-permlso ch~fwportg:..-y tel1erf"ela· se ,e nCU"elltre veneldo, setS'" ~:Ein clonseo con ITIulta de entre sesenta y otHenta un idades tribl1tari~ s.

- _. ~ -.- _. -_. . _. - ._- --"'irati co iHciw;

Art i ~ u I 0 ,54_ Q u jeri in cHamente comerd~liDe,' importe, e~orie 0 tra nspbrte er· a.s,·dEFt!Jegdf-sug,~rariesf rspuestes 0 munlclo ies, ~r.j :S8ndon~do ron pi I sj6tt~a: d\§~ "t1i'ecrn~ififlOs:- .

• ~ • ... r ~ ~,r;:r. -,- ... ' '... ~. "

.... 13"1". ~-=-l ~I JU 1u;...,.."Mt.1JIi ~ .... I." I .. I ... 1;0 • r Ir

G~ af.1~b~{~~~ti~~~~~S~·~~~,~~~ ~rj • d5t~~ltfbt.Jr 0 ·.i~WILJt;eM . ~rm~$ de geiE}r:Tijll O~~ffjOO1!i1laf~rl1~IT~~~,'(5li~bl~~~?: o6nl j>rtS"it5h· ~e . eat5r&e~a,

d,~Jieb\~ij~~: ~lJ:tt.if~~IE1~t 0;. t ,~~~~, l" 'i~' L:j,r-;~~h ,'1 ~, '~I"':-)

c~' .' 1!ItifS'1 or--. , I""~', ;~f<~H~~r iE..Btlj;j::J : .'0 ~,d:, ~; .. :~',;, ~~ ~1":-l-1 rt·~

r ~tJ c I,

RE:?:-B'L.rc~ BUlTVAruf;,NA .DE; ·V~~ut:'!::.U ~.~.:al..t:;.~_ NAC[OKo!.l...

CO~I6~ P~~N'i'~ tl:&: ,O~$:A. "0: S~~~~ Cf..~c.~-'V'~~~

C1Jai1'tdo !o~_ 5Upu9m~ :l:5edi1el£!loos.. en *'~ ~r.tiCIJk!. k~'I,IQ~wc:r~ arpo_~es~ ba I[e:!i.~.as" arms, armas de ,a~r€:. a rmas neumstlcas, armas de g~5es; oomprimidc!i..JCE. replfcas_d.a ~~~. la ~a ~I~~ s~di:. 00Im p~s~_rl. de rilnro 1Z alti~Qi airiQSt

1:1' e riln cuene ts ;trl"garn~~da.

A r1icu~o ,55. Cuando los supuestos estab lecid'os en e I a rtlcuto a nterio r sean 00 metj.jo s par grope 6 U mg.al"lli~e[one~ relaclenadas CO n Ja del~rtcu e ncia or:a a ntzada, la pena ~plicab~e ser..a. aume nte;d~ ~ n U ria te rcsra parts',

Iri!JIod]fi¢aJclon de ,a,rimas Artie u I (} S·6, Qui'en mooffiqu.f! IrEi estrucl:ura. d e un arrna 0 sus pa rtes; que altere su :S!erial. calibre, furt;cionamiento de. tiro 10 regiiStro b~listioo. sera: ~ ssncionsdo con prisiol1 de diez a doea a1105.,

I?o t1e de armas mod i:fk~aClaJ Alrt[a u I c 57. Quie iii porte un arma cuya estructera IJ partes Dre:$~nta n rncdlflcacionas que aneren Sou seria], $1,1 calibre, Tuoci:OnamfentQ de 'liro 0 ~UI ,eg istiO be. ilstioo, 59 ia sanclo nado can pITs'ion de' cche a diez ano'S"

C8!lrg,a,do Ires ,A ril'c u 110 5·8, Quien poses un poerrn!so de porte y t~nef1da d~ dsfensa y porte cons igo mas d1e cos ca~lad'o res de mun icion, se'r.§! sanclonsde COil muttdi de chan a dosetentss u nid.adi9'8: tribulana's,

C a n.tUd~tde$, Alffuctdo, !5'9. 0 ureul porte ca ntidades supe riore 5 a diecls~ere car=uchos po I' caea cargador de las armas upo ptstola 0 mas del dottle de ta carqa de las ~rmC!Js ~ijpo ,evolve r, clasificadas e"h las leyes y SuS F€:g'l~ mentes corn I') otras armas de defeil.s c. sera sancionado Co n malta d e cls n a cosclentss un idadeo; tributartas.

A rma .0 rg:a 1'1 ic.a as [gllr1aaa Arti 0 U I e 6; 0, Lo S integra ntes de la f.=uerza Arm ada N~.ciona.1 B oiivarian a; los funcionarios. de los cuerpos de segurid ad del E stado V 6rgiEI nos c e seg wild Bd ciooadana, que porten el arma Qrgimica astgnad:a fuek!J del d'esemperlo 'e SUi; funciortes 00 del cumpllrniento die !a mi$ion asignal!:;~a! .ser,a sCJn(:jon~do con

CO:~~' p~ DE D~ '¥' S~'!'JRID.~.:D C~-,\lW~o~~

ITIIlJlla de Oos.ci€f'(~S a tres,cieiLtea unid ades tr~bi.J.tertas.i ~in. pe rjlJicio d ~ ~~'::I' sancicn 9S pe !'1I~~S y adrnln r$~ri~!l~,S QU'~ d €'ri\r~n d€ €$te heche,

1F~licacidn1 ff~cf£ta~ A.m~ &t; Qq5~r- ~itr~,~~:6F'td_er ~ga:nQ"oor;npster.t'e en ma,tena d@j aml!;\s: y municil;:HTes, fabnqtre" ,emt~S de ftJ C! 9 0'. sus pie~~, sus p~nes" repues os, aceesorlos .0 m unlclones, s.er,a sencion ado con prisi6n d~ echo a eatercs a neI'S"

Cu and 0 los :SI:JfYLH!stos estelblecldos €r11 'ij$t€1 arti cu 10 i nvol ucren arm a s de guena !a senelen ser4 de die2 a dieCLS8 is anOEL

Ocy'I'lamie.,n'to Artf C ulc 62" Ouian, ,a nte I~ orden de la ;:I utoricad, oc!)'!lte un arrna de fu ego, $lS!ra sa nclenacc con rn utta de de Ii. a doscie:nta,8 urilidades tri buts rias,

Exlh,i bi c i QI'il Artie tdo, 6,30. Ou ien, sin aplicaJr tes ,cUlidad~ d e d~scre-ci6n necesanes para, el rnomsnto en qua 'sa ports un arma d~-fl!J~90, la, S'.x;hiba>'o la- muS'.s!re,~ sa;;,;,r~ sencionsdc roll! rnclte de diJ'Sci~ntas, a '~rn$cientas unid;ai!l1es tri butarias.

Los- SUPU€SWs sstablecklos en e,s:te :a!iticul'o no seran ~plioados :::I: los in~e£ra.nte:s de la f'ue~ Atm~da Nao[;otilal 80llvaJnantIJ y ftllicion.ario$,de los cuerpos d e s€'g uridad del ,E~~do y 6 f'Gi.il.t:l os- de~. se,guuided ciudadana, que' porte n el a rma oIg 8,n lea :5IS ign ad a ,e n eol degem[peno de :5US rUrilcio nes Q en rei curnp lirnierno de la misi en asag nada.

use Tndeb~,dQ Arti,c;ulo 6,4", Q,ui~n jrtl~;)nJdenie-meo::e h~Qla use de' un arrna de ·fue-goJ :sel~ sanclo nado CQn rnulta d e- doscle ntas a qll.linienta s urudad es tri bWaJria 5, sin. paquiclo d e' ~a ap:lro,a.cun de etrss -sanelones ps nales "I ad minis,t~ati\!'a:s qu e d 8~n de este heche,

C ua ndo er 5U p uesto esta b lacldo en e-ste arti cu 10 sea rea lizado con neg lig~ncia 0 im perlcia, la m LJlta apli<:oa bJe, sera de Cif' ~ a treacle n~s u_oi~a<JeSi' trl bu~ar[.a5 r:' ' ,

- .

R£PL.iBLi C}. BOl..!\_;A..iUA."\;,1, :DE Vl:r.:'UU~t..I!.. _~.&..\&::alE....!o. N.i!;CICNJ.1..

COWS:WIN P:g~n~ ~5:, D~';S,'\ y SEG1J:i1UD.1OlJ C.iI...3....~c..I\S_ 'i/~IIi.:.:zr...;'~,

R.eurn io·nes" ~ UO I leas, Art~c.·tJlo ISS, a lan porte, 0 sa. n. arrna d'e fuego 0 mlJrircion~s. en i"el_mtone~ tl. mu~cm.n~ pi.:ili~~. ~ rnlttiJuLeS:r ~~o_s:;. eladcrde:5: 0. [iSfte ~ . s:em: ~~ - 'co:t't·,p) "'sm cfe: ~m -air !lena, .aiii'o&.

Q u€.d~ ElX8111oS" d~ I~ s:p1FcaclOn de' e-ste· a iffou[o lO$ il11tegra:ntes- de 1.9 rUSirza Annada, N,3cional Bolivariana y i nclo aries d~ los org,anos de segu idad cludadans y cuerpos de s.eg rida.d d~1 Estsdc, cuando porten 0 h agan use de elias 8 n @I eu mplim lento de Sus 'funciones·,

Lill!' itao [On Alltioulo 67. Las personas nawrales con permlso de porte para arms de' defensi3, que adquLeran una cantldad superior a ctncusn a cartuchcs ,;:I nu~ les p ani! el arm::ll autorlzada. s,·e ra sanolonada con rn. Ita. de cfe n ,8 doscie rrti!3lS urtid a e$· "buta has.

No S~ alP I ic:ara 181 sanclen estab!ecida en esie at1Jcuio, .3J qU[8IlSiS hay'9n ,adqulndo una cantlde;d superior a cincuenta csrtuenos aiilualesl con fines de repos.icion V con ·orme e 'las justWiC:8c:ion€:s e-stablecidas en esta ley.

EX~mei'lh:l' de-

respe rlSa. b i ndad pe na,,1 .ArticnJ 10 68,. los cludadsnos 0 los fu nelon anos pu b ucos perten!3de ntes .a los Org.anos, de lnves 'gaci6n penal, autertzaees per el Mfnis'Elrio Publico p9!ra _ realizacion de las cpereciones ane biertas en materia de desarme y recuperaclon de srmas y rnunielones, que se encuentren inf ltrad os entre las autorss, cooparadores, enmplices 0 enc1Jbridores, quedan exent05 de re:spons9bilidad penal par el USD y m;antenimieJito de Identi-dad false. creeds yo mgada por tes 6rgsnos oompeten €'s €n rnaesrta de investigac-on pe 'at id e·'cacron y seg u rid ad' deJ Estad D.

S€:ccion saguJda~ de laJS muntelenes

T ra tf(,o ~I lc ito Artieu~o 69, Quien ilicitamente co mercia lice, fa b rique. lmpo .e, expcrte Q trarisporte munic::mnes. sera sanc-onado con prisi6n de dlez a c; ... ince anos_

Cuando los suoueslos seJial.ados eli es"e articulo involucren muridones. que certenezcaa a la F ue rz:a. .Almada N acional Bol iva ri sna I 6 rg 8 nos de sequndad dooadana 0 cuerpos de segu 'dad del Estado. la pena aplicab e se a de ca torce a d i€lCiocho a -itOS,

'X"E!?t3W c..'!" BOJ .. rv.~.:XA DE \i~:E:_~,!;1..~ AS!L~l..E..~ N.':.C]o~J...J.

C-Q'mB.ID:~ ~~fillii'iE"DE, :o~~ 'y ~1W C .i!._lt. ':"C.I!..S":V~"E::Zj'.J'.E:r._ ~

ThluiI,s'p orte Art:E~UlIO' in~ OitJienr transporte 'Mttl,fc[m"fe5"· dentm"' det- '~mtorta Ii\'aMnm· y d;oem~ ~~8:'das.-geoamfm5i_ d~a:- ~~b[ce; sin wmRli'E' oon [oS:J~eq'LlisRo_s: e~lec'Ld~lr err· ras-~ [eyes: '!I lfa!pi:lt"itemn~ 0. ,5f~ es1ar al:..4:atixaJda:. [pai.' [a

- ".!'- -"d'"'''' i _ ~_AB·;l;c._o .' "_ . -' _ ",-.ll - _.'. ,_, -I .... "'" •. '.' ""b,. I""'

a!!"m~;Qn-, ~ oom~.,lt--J ~J.'a---saJliilLMIU!l!.i!O een ~rlL ~ Qru:;o..-a o.l"o,I, Lil' iimClL

.

. A I tera.c.i 6 n

Art~c!' . .II!o 71" Q Llien a.ltere e modmq us 1;:I5 mu nicjofles i sera s arJ.i::doriedio con ~risi6n de: el noo a echo 8 lios.

IRlepos i c:i-oln ArticnJ I 0 7'2. L~s pe rsena S j'Jri-dica'S auioriza d a s para eernercial izar mu n lelenes, ~U@· sxpendan 0 e:rr;:reguI8 n rnu nlclones p~r~ reposlclon a una persona natura I COn permtso de. porte de a rmes para d etensa I :sin CO nstataf la den1,.ln,ti8J efeduad.a pe ra estos cases c.:!Jnte tes autoridade$ oomp'eten;~-s conforme a lop revisto en esta Ley. :5e;~ sancionacio 0011' m ulta de mif ,8 tr€$ mil u nidao.es bibut2Jliies.

Come:r!!:: h;jl~ij:zaci6n C:O if!

'fInes d is~ ntog Arti eu IQ '('3. L~:s. poe rsonas j uridicas eul:On2adas pa ra ,8 I funclDn amiento die ra~ gaferl1:il$, ca nchas y pol rgcm-os de ti ro que eomerclalioen m un lclo nes con 'ilne-s i~Ustinto-s ,S! la p ractjca i efIYtrenamiento 0 competencia de los, usuerios en la modal id ad de tiro _ aJutorizeda; saran ~arfCrOi'l adas· ron m ulta de mif eJ tres mil IJnid8:d es lributarias,

o IiIllg lion 1li'Iiffi! dm os

de' cornu n i C.B!,e i1e. n ,Art, c!J~!) 74. Los maotos de' co rnun iC;:iidon sodal 'II de informacion, pu b lioos :1 pr,ivad os ,_. que.:. om ltan, .8"n su . prog r.arn:Sid6n. .Ja .. d if.usi6n de pro,gra:tnas e d !Jit~tivO$ Que prom UI!3Ve! n ~I desarrne 'Y r~ recsrperaclen de la s a ITh:a s y mu n icion es. seran sa n cion-ados con mu Ita de clnce rn i~ a di az mU unidades trib utarias.

A~mace('iJami~ntD Alriiclilio. 75, tes personas aulorizadas pera alrnacenar a rmes 00 mUIliciona~ qUie. .j ncu m prah con IS! s e~i~e-n,iGl!l· "l"ecnicas de ':se~UrjdG! d 0 de. COnseN!3JCI( I eslalb~c~~$'lpor- la . a '.Jtorida-d comp:etente, Seirtm eaneionadas eon rn u I~a d-:: quir.Jienfa s a mil unio-60 des tribu~a nas,

• "Ii- .:

·l ., .

. '

- .. :;'. ;-'

I 1(.

... ~I

,t'

.,:.. -

~l:Il.lC.A ao!.]'\" AR1~"'" A ::'E VE~-::;.n. ~u. M....l!w.Y5EtE..!t N' ,4.C"Q~;'.J.,

iCO~16N ~~~E DE D~"SA, '2' SJ!G~11..'O Cf.R.!J~-Vzz..~"IJ....Ii.

lugar~'S. no a!lJlQI~,z:ad'Os.

Att[.(luJo.. 7 a" Qui.en alm~ce.ne iii rmas o. munidOfll;c.si, ttl n IUQ.2ir€:s. fila a~ ptDL ta, ~.mrid8d_. comJ:je.teme-,.:... ,~ s~cioo~ een rnWta ,equivaJe.me a1 dOO!e-~~r.'de rasan:n:~(i mbin~naa:ln;\ali].eilada~:

,_ S,a ne ~o nes aeeese ri,as

,Arti:c~lo 17. Son sanciones sccesorlas para los supuestos .estableo[(Jo:s en ei prese~ capi'1.I1Oo;

• E;;i eomtso de ISJs armas 0 rnunletenes ob.:je: 0 del del" 0;

,2. EI comise de I~ nave, ~~ron.;!ive 0 velh fC:cl.do de ~T.sl nsporte terrestre, wando su propietiJrio tiene 18 condicion de auto, coeeror, eernpllce 0 encebrl or de los delifos de r~fk:o ilicito de ar.rnas 0 rnu n icJones.;

3" E:I elerre de las, canehas, pollgonos, gated as 0 es,ta btecim iento comen~taJ Y Sr;,JS P ensi.on de la autorizaCtortl para opererte:

4. La inhebi itacien para eeuear cargos. publi'-cos 0 para prestar S€rv"icio en l.a :admi'ni'stmclon publica;

5. La inhaiiimaoi6 para iabriC;H, irnpcrtar 0 exoortar arrrtas 0 munic'one:$,

Lassanciones rnenerenadas en los numsrales 3~ 4 '!lB, deJ presente artfoLlro seran 8stableckfas po u laeso no rnencr de d05 enos nl mdlyOf a diez alios,

DIS POSIC 16 N IDER,OGATO RIA

UNICA, Queda derogada I~ Ley para el Desa e publicada e fa G~ce.ta Ofldal N!) 37'.509 de 'erna 20 de ago sto de 2002 'Ij too a 8 I~ s di SPO$ icio ne s legares vige tes que coJrden CO' la ~rese.n:te Ley. una Vel. venetdo 1131 rapso

de 18 vsca lo Ie.gi~, .

Drs P OS Ie IONES TRAN SITOfil:1 A,S

~ RII M ERA: Las pe rsrmas con ,permiso de porte y. tenencla de a rma is para derensa perso n al que oosea n una ca n~]d ad supeoo r a la s permitkl a s en ta presente Ley. debe a presentarse ante el ol'gano cornpe ante en materia de 2 rm as y rn un" clones. a. fin de r8gu a rize r S U situ ac:6n de confo rrn idad con 10 "'sJa biecid 0 en esta Ley, en un ra pso no rnavor a c:e n10 ocr ~ ta d 1.eJS.

'ODiiMrST6J.(· PE~iENTtE e.t! D:~~ Y' SEGCiRID.:.i!,.D., C!Jt.!:.C:r;.S-'\l!.:.r.."IZt:-UA

eentades a. pa.ii.ir de. su iElntrada en. vig~nci~j' prnrrogabl·es por ~I mlsme rapSQ-

En_Ins:: ca:~s:.etr:I'_~t1e.:.io.5:_~am:~e::I~as-,-ec~oo~~s 00- ca.liiiQuel:t para B !l]g,te.ri;~ d.e am ~de·.~rnrii5..([;;de:: ~.;t tefiEmC&~~.esa.s;_ arm as, (jeberililit enue.Q.af!as.. al- 6rg;ano: oomp;etefl~- s.ob.r~ las, iCUalI8lS,.. 'e!Es!ado poaTa' ~e ali':rar e"l' lPaJg 0 'opiOirfuno ere' indemnlmCiOrr por' S'rY~rO F,

S~.GIUND./.~;: Por razones de s~guildiSia1, Oefen$;;i de: ~~ Nackm y ereen in~mo, ~I Esta.do. ,is! traves del 6rgcmo oomp~(-en~€. poorilJ s1.!!s'pef3ch~r p~r el Laps!') e:atablscic1o en la dispos,itCi6n traf'il~itoLia prlmera, L~$ epereclenes d'e i mpCillaci 0 n y oomert.':"ializacion de armas, sus partes, repuestcs, aCCEI=SOrl-O s y muni'Ci'O n e~

TIERC ERA:: Q uie-ne~ posean a 19Iu nss srmas q U~ no es!sn F,ag istr~ das ante e1 61'9 a no comp-etente deb~mr.J presenta ~'aS en un I~pso no-mayor a cieu'I'to ochenta d r 2lS J oontad os ,a perti r c:Le~ la promulg,aci61i d ~ la prasente Ley a fin de re.gulali"i:z:ar su srt'uacion y tramlta r ls Ikoonoi8i e.orre$pil)ndient,~ conforme ,a los req u[s~tos· ecsta'ble"Cid 0 s. en iii! ley y su s re.glamentos.

CUA RiA: Un a vez. venc~do los I~p$¢s. estab lecidos en las anleilores dlspeslclcnes 'h"imsi1lorias, sin que-los. il1teresadl)~ ,$,e helyan presentaeo ante el 6:;g.ano competents par~ annes y mun lelenes psrs f@g uta rizar- su situ aci6n I .SIIlS .9 rmes .S-9f~1i"II eon sfCleratLilas a.rmas il rc:ita~· 10 de 9 lJerr-a s,.e~Uji ,e1 caso v. en consecuencia, esta,ran sujetas 2. recuperaclen per parte de~ 6rgano com petente' 0 ~e. ta i:!iutbride.d de~ig na.aa ~~ ef~o. conro nne ell 10 e$tab~ecido en ls pres~nlB wey y pasaran 9J prop hadad d~1 Estad'o sin ind e rn nrcZ6! ::-,ion n i pro-ceso.

QUI NT A: lEi Ejecutivo Nacion 13.1 dlctara el reg ICllmewrto respeci iVQ en un laps;)) 110 mayor a sesenta d r as a parti r de-Ie publicaci6n en I~ G~ce~ Oficiai de la Repu b lica Boliv:a~iena de Ve ne£ ueta.

S eXT A: _ as srmas lnvolucradas e'n Un h echo puni b le que se ejJl!:ilJent~en r€i.enidas =--n les depositos. de los orgalil os de seguridao cl udad an a 0 cu erpos de _ se!Jurfci ad:.deL ESt.a~01~ deb'S! n S'Sf envladas :a~ ~.arCj ue N ado nal de' Armas· en'tJr¥r~DSO 00 m~YGr)de(se~@nta:'d'ias"'a psrtir ~ed\.a entrada en vigencia~de est~d e~ _. . .•. ,,-:.~ 'J ... ..., r .~ ,

-

,.~

~ ' ..

RL?t;:3wCI. 8014v ;'.IJ'J.A."(A.Or:: 'ilE. ~E2l.J"E:. ~. ~~ ~~ ~}j,.croN'.1I,.l

Co:!fiS10N PE!iU!...'\liL.~!~ :O~ DE:t"""E1il'&;!;_ y SEGITIUD"m C.f;.itI!..C.I;.5-VEt...~~

EI tras.lado de las ,[ijrmes. ssr':9l_ re~tizado. c.o:rriorm~ a r\O~. p"'oCelim:rsmos estabJecldos...eo Ias.le.y;-es. parala, cadwa..daG:USJ:cld ie._

U NICA. La prsse nte ley entra a e iii vig e cia a 10<$ s>ese'C!l dlas pOS'1erio res e SI.l publica~611 en la Ga6-eLa Ofic.r.a 1 ds la Repu.blica Soliv~ria n a de V~·ne.zlJle la. DIU ran"!.@ esie 1 apso I el 6rgflllo compe enta. en materia de a rmes y municiones. debe adeeuar tecnica y admini!S!lra~·v~meFlte 10 precep',' ado en la p'iesenl~ Ley.

Rl!:lj!'ilib!IJc:a Bo[i",arian Of! \'e!l1 ~E!h .. u:!!:mlb!c;~, ~:lle~GI!t" [

C!:i'[J:li!rldl[], p'!!!1"'m..2.'i1if!!n!! de Od't:lil!::& r ~1U':i:d..l!id Car.a.c:I!i$ ,=, '\ ',1:: Ii1 em 1:"19"

APRaBi.Alrt1'~R~~~ljiJ~~C'r5ETiI&E6:..: ~ ,ll\'}",o.n-m: LEY PJE'NAiJ.. ,PArt;.\. EL DES~ Y CON1R.'OL .D'E J.vrUNFCI0NE.$

.- - --- -- -

.... _._----- _ ...

Dip'. Jiu;.Ui!, J' os,s M¢'cdo ea J OVi~;r P.re5,id:en,te

Dip. Falldl El Gil. tru Mizner

]':I tp, Elea:ZlaI' Nieves Coo Imenares

Rep Il,b[~~.i :9'11 U,~arb [ii' ~h~" 'eneznele !\.samb.ICJl ~u:iQ',d

COmi$lQifi PernL.SIi: ... are de Defeas:a., !o' S~Ei:ad CS:!"i!I';;i!i~ - , el'le:m~ta:. .' - -