Sei sulla pagina 1di 2
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM. THUY DIEN MIEN NAM Doc Lip - Ty Do - Hanh phuic 1093 ./TB-CPTDMN-TCKT Tp.Hé Chi Minh, ngay 12, thang 09 nam 2010 THONG BAO HO SO DIEU CHINH THONG TIN NGUOI SO HU'U CHUNG KHOAN Can ct Quy ché dang ky chimg khon ban hinh kém Quyét dinh sé 23/QD-VSD ngay 22/04/2010 cia Trung tm Iuu ky ching khoan Viét Nam: Céng ty Cé phin Thay dién Mién Nam tran trong théng bdo dén cae quy cé ding vé vige digu chinh théng tin ngudi sé hitu chimg khoan nhu sau: ~ Trudng hgp cd déng da dang ky luna ky ching khodn sai thong tin nhan dién ngudi sé hiu chimg khodn, ho t8n, loai hink, quéc tich, d2 nghi quy cd déng cung cp hd so cho Céng ty nhur sau: = Van ban cla ngudi sé hit ching khodn d8 nghj diéu chinh théng tin theo Miu 13A/DKCK dinh kém (02 ban); «Ban sao hop Ié(sao y cng chitng - 02 ban); + Cée ti ligu lién quan khée chimg minh vige thay d6i thong tin nhén dién, ho tén,... Thong tin nhén dién ngwoi sé hitu ching khodn la: 1. Déi véi cé nhan trong nuwée: sé ching minh nhdn dan va ngay cdp 2. Déi véi t6 chite trong nwée: s6 Gidy chimg nhan dang kj kinh doanh (GCNDKKD) phép thanh lp va ngay cdp 3. Déi véi t6 chite la Thanh vién eta VSD: S6 Gidy chimg nhdn thanh vién luu kj do VSD cdp vat ngay cdp. 4. Déi vi cd nhan/té chite nwéc ngodi: Ma sé giao dich chitng khodn (trading code) va ngay cép 5. Cac gidy ta khée duge VSD chap thugn. ~ Trudng hyp ede e6 dong da liu ky chting khogn, c6 thé thay di chong tin tai Cong ty chémg khoan noi cd déng mé tai khoan lum ky Ho so diéu chinh théng tin xin giti vé dja chi sau: Phong Tai Chinh Ké Todn - Cong ty Cé phan Thay digén Mién Nam Dja chi: 93B Nguyén Van Thi, P.DaKao, Quan 1, TP.HCM. Dign thoai: 08.22100436 Noi mhéin - Pl (dang website); + Lucu VT, 3. Miu 13A/DKCK CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lip - Ty do - Hanh phic GIAY DE NGHI DIEU CHINH THONG TIN, Kinh giti: Trung tam Lira ky Chimng khoan Viét Nam Tén téi/chiing t6i la: $6 DKSH: Neay edp: Noi cdp $6 Tk luu ky: tai TVLK: Hién tai, t6i/chting t6i dang sé hitu Stt | Ma ching khodn | Loai CK’ ching khoan nhw sau: Sélugng | SéSé/Gidy | Ghi cht CNSHCP | [ | Sau khi kiém tra, d6i chiéu ede thong tn, ti/chiing ti phat hign c6 nhiing thong tin khéng chinh xdc khi ding ky. Bé dim bao quyén loi, tdi/chuing t6i lam don nay 48 nghj diéu chinh Iai théng tin nhu sau: ee : Thong tin ban dau: (Chi néu nhiing thong tin sai edn aé nghi aiéu chinh) Thong tin dé nghi diéu chinh: ( Chi néu nhiing thong tin dé nghi diéu chinh) két théng tin trén 1a chinh xdc va chju hoan toan chiu tréch Toi/Chiing tdi ca u chinh théng tin nay. nhigm vé vige dé nghj 2 MEV a oe AREAS oe MEM sos Nguoi dé nghi (KY, ghi r6 ho tén, con déu) * Tai liga gait Kom : : - 01 ban sao hop Ig CMND/Gidy CNDKKD/Gidy ching nhin ding kj mdi s6 giao dich ching khodn mdi, ban sao cit (néu cé), = 01 bin sao hop Ie ta tigu chiimg minh nguci dat ign méi (Ai véi rudng hop diéu chink thang tin gud dei din) "Logi CK: Losi 1: Chuyén nhuomg tx do Logi 2: Chuyén nhrong c6 du kia (han ché chuyén nbuymg)