Sei sulla pagina 1di 4
SULIT* MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMAL AYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAULISPEPERIK SAANMALAYSIAM4JL ISPEPERIKSAANMALAYSIAMA JLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAY SIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA tH ei ts eee ea RS NA tise 946/ Lien saucrsreccmcaanacs LPM 2000mararsn MAJLISPEPEHIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAY SIAMAULISPeMEHIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIK SAANMALAYSIAMA\ILISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMA IL SPEPERIKSAANMALAYSIAMAULISPEPERIKSAANMALAYSIA MALISPEPERIK SAANMALAYSIAMAJLISPEPEFIKSAANMALAYSIAMALSPEPERICSAANMALAYSIA HALSrEPcRKSMANMAL ED GATIAN, PERNIAGAAN rennsaanmalarsa MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMALISPEPE Rika ANIMAL AY SIAMAJL ISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISFKERTAS | 1ALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIASAANMALAYSIAMAALISPEPERIKSAANMALAYSIA MAULISPEPERIKSAANIUALAY SIAMAILISPEPERIK SA ANMALAYS/AMALLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPE (Tiga jam)/MALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIAMAJLISPEPERIKSAANMALAYSIA MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian B. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung { }. Kertas soalan ini terdiri daripada 4 halaman bercetak. © Majlis Peperiksaan Malaysia 2000 STPM 946/1 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat, SULIT* SULIT* 2 Bahagian A Jawab semua soalan, 1 (a) Huraikan tiga kepentingan aktiviti pemiagaan kepada masyarakat, BI (6) Jelaskan maksud perniagaan tahap huluan dan berikan contoh. a) (0) Huraikan tiga kebaikan penugasan autoriti (31 (@) Apakah yang dimaksudkan dengan faktor dorongan yang diketengahkan dalam “Teori Dua Faktor”? Nyatakan empat faktor dorongan dalam teori tersebut. BI (©) Huraikan tiga jenis maklumat yang digambarkan oleh carta organisasi BI () Nyatakan lima kepentingan penilaian prestasi kepada organisasi. RY (g) Senaraikan lima fungsi pemasaran. Ra (A) Jelaskan tiga prinsip insurans. B i) Berikut ialah maklumat yang diperoleh daripada Syarikat Bas Ekspres Bayu bagi min; yang dips eeu pertama operasinya. Hari Bilangan penumpang Isnin 31 Selasa 38 Rabu 42 Khamis 38 Jumaat aD Sabtu 40 Ahad 42 Hitung min, median, dan mod penumpang bas ekspres itu bagi minggu tersebut. [1] ) Nyatakan empat langkah yang terlibat dalam penyelesaian masalah yang menggunakan analisis tulang ikan. 2 2 Syarikat Elektrika Berhad adalah pengedar barangan elektrik pengguna yang mempunyai rangkaian cawangan di seluruh negara. Syarikat ini telah beroperasi selama tiga tahun tetapi peningkatan jualannya adalah perlahan. Ini disebabkan oleh sasaran pasarannya yang kurang berkesan. Pengurusan syarikat berpendapat bahawa ia perlu memahami kaedah pemetakan pasaran yang betul supaya pertumbuhan jualan dapat dipertingkatkan. (@) (i Apakah yang dimaksudkan dengan pasaran? ii) Huraikan maksud pemetakan pasaran. B) (©) (ji) Huraikan ciri-ciri yang boleh digunakan oleh Syarikat Elektrika Berhad untuk ‘memetakkan pasaran barangan elektrik ke seluruh negara, (ii) Jelaskan kepentingan pemetakan pasaran sebagai suatu strategi pemasaran kepada Syarikat Elektrika Berhad. (4) (©) Selain daripada pemetakan pasaran, pengurusan Syarikat Elektrika Berhad perlu juga ‘memahami campuran pemasaran. Huraikan setiap elemen dalam campuran pemasaran. 18] 946/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* SULIT* J Bahagian B Jawab dua soalan sahaja. 3 (a) Proses pemniagaan melibatkan tiga peringkat, iaitu (i) membangunkan keluaran, ii) menguruskan permintaan, dan (iii) memenuhi pesanan. Dengan memberikan contoh yang sesuai, terangkan setiap peringkat tersebut. (6) (®) Persekitaran fizikal adalah merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Jelaskan usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan persekitaran fizikal perniagaan di Malaysia. [15] (©) “Pelanggan dan pembekal merupakan dua pihak yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kejayaan sesebuah perniagaan.” Jelaskan penyataan ini. [4] 4 (@ Dengan memberikan contoh, bezakan konsep pemusatan autoriti dengan pemencaran autoriti dalam pengurusan organisasi, (4) (®) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pemusatan dan pemencaran autoriti [5] (©) Jelaskan empat kelebihan dan empat kelemahan pemusatan autoriti dalam proses membuat ‘keputusan. [16] 5 (@) Bandingkan pemimpin formal dengan pemimpin tidak formal. (19) (6) “Pemimpin adalah juga seorang pengurus, tetapi pengurus tidak semestinya seorang pemimpin.” Bincangkan penyataan ini. 115] 6 (a) Jelaskan peranan pengurus kewangan dalam sesebuah firma perniagaan. {8} (6) Jelaskan kaedah pembiayaan jangka pendek yang berikut. (i) Overdraft (ii) Kredit pusingan 2] (©) Syarikat Mawar Berhad telah mendapat kemudahan kredit perdagangan bagi suatu belian seperti yang berikut: 2/10, bersih 30. ()_Huraikan maksud terma kredit perdagangan yang tersebut. Nyatakan bila keadaan yang sesuai bagi setiap pilihan terma kredit perdagangan itu, (ii) Sckiranya syarikat membayar belian tersebut pada hari yang terakhir, berapakah peratusan kos lepas yang ditanggung? (Andaikan 360 hari dalam setahun.) (6) (@) Jelaskan tiga kelebihan dan tiga kelemahan penggunaan kredit jangka pendek [9] 946/1 [Lihat sebelah *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT* SULIT* 4 7 (@) Huraikan maksud Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM). (4) (®) Jelaskan prinsip-prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh. [5] (©) “Pengurusan Kualiti Menyeluruh boleh diguna pakai oleh sesetengah organisasi sahaja tetapi tidak semua organisasi.” Bincangkan penyataan ini (6) (@ Huraikan lima faktor yang menentukan lokasi sesebuah kilang. {10} 8 (a) Huraikan lima faktor yang boleh mempengaruhi proses membuat keputusan oleh seorang pengurus dalam sebuah organisasi. 10} (b) Ketegangan adalah satu fenomena yang wujud dan akan dihadapi oleh setiap manusia yang berada dalam suasana pekerjaan, perniagaan ataupun pembelajaran. Bagaimanapun, ketegangan boleh diurus atau dikurangkan dengan mengetahui punca-puncanya serta tanda-tanda ketegangan berlaku. (@_Jelaskan lima tanda-tanda pada diri seseorang yang dikatakan mengalami ketegangan. (ii) Huraikan kaedah yang sesuai untuk mengurangkan ketegangan. 15) 946/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*