Naslov originel« Echart Tolle The Power of Now

Ekart Tol

Copyright © 2004 za Srbiju i Cmu Goru Carobna Knjiga

"

MOe

-

'SADASNJEG

TRENUTKA

Copyright © 1999 by Echart Tolle

Prevod

Ivana Vanic Darko Tusevljakovic

Carobna Knjiga Beograd 2004.

.>.

....

@

ElltObttll ftttjigll

Vi ste ovde da bozanskom smislu univerzuma omogucire da se prikaze.

Eto koliki je vas znacaj!

- Ekart Tol

PREDGOVOR AMERICKOG IZDAVACA.

MARKALEN

Autor knjiga ,Yizionarski posao" i ,Yizionarski zivot"

Mozda [ednorn u deset godina ill cak samo jednom u generaciji, pojavi se knjiga poput Moci sadasnjeg trenutka. ana predstavlja vise od knjige; u njoj obitava zivotna energija, ona koju verovatno mozete da osetite drzeci knjigu u rukama. ana poseduje moe da u citaocima stvara iskustvo i njihove zivote menja nabolje.

Moe sadasnjeq trenutka je prvobitno objavljena u Kanadi, i kanadski izdavac Koni Kelou mi je rekla kako je neprekidno slusala price 0 pozitivnim promenama, pa cak i cudima, koja su se dogadala onog trenutka kada su se ljudi prihvatill knjige. "Citaoci se javljaju", rekla je. "I toliki. broj njih mi govori 0 cudesrum isceljenjima, transformacijama i veco] radosti koju dozivljavaju zato sto su prigrlili ow knjigu."

Zahvaljujuci ovoj knjizi ja postajem svestan toga da svaki trenutak naseg zivota predstavlja jedno cudo. To je savrseno tacno, bez obzira na to da li ja to uvidam ill ne. I Moe sadasnjeg trenutka mi iznova i iznova pokazuje na koji nacin to da uvidim.

Od prve stranice koju je napisao postaje jasno da Ekart Tol predstavlja savremenog ucitelja, On nije priklonjen nijednoj posebnoj religiji ni doktrini, a nije ni guru; njegovo ucenje obuhvata sustinu, osnovu svih ostalih tradicija i ne protivreci nijednoj

8

Moc sadaSnjeg trenutka

od njih - ni hriscanskoj, ni hinduistickoj, ni budistickoj, ni muslimanskoj, ni urodenickoi, niti bilo kojoj drugoj. On je u stanju da ucini ono 5tO su svi veliki ucitelji cinili: da nam pokase, jednostavnim i jasnim jezikom, kako se put, istina i svetlost nalaze pred nama.

Ekart Tol zapocinje ukratko nas upoznajuci sa sopstvenom pricom - pricom 0 ranoj depresiji i ocaju koji su kulminirali neverovatnim iskustvom budenja jedne noci, nedugo nakon njegovog dvadeset i devetog rodendana. Tokom poslednjih dvadeset godina on se osvrtao na to iskustvo, meditirao i produbljivao svoje shvatanje.

U proteklih deset godina postao je i ucitel] svetskog ranga, siroka dusa sa velikom porukom, onom koju je prenosio Hrist, onom koju je prenosio Buda: stanje prosvetljenja se moze postici, sada i ovde. Moquce je ziveti bez patnje, bez strepnje i neuroza. Da bi se to postiglo, moramo shvatiti. nasu ulogu kao kreatora sopstvenog bola; nas urn stvara probleme, a ne drugi Ijudi, ne 'spoljasnji svet'. Krivac je nas sopstveni urn, sa svojim skoro neprestanim tokom misli dok razmiSlja 0 prosloati, brine se o buducnosti, Mi cinimo veliku gresku poistovecujuci se sa svojim urnom, misleci da smo to mi - dok, u stvari, predstavljamo daleko uzviSenija bica,

Iznova i iznova, Ekart Tol nam pokazuje na koji nacin da se povezemo sa onim sto on naziva Bice:

"Biee je vecni, uvek-prisutni [edini zivot iznad brojnih oblika zivota koji podlezu rodenju I snuti. Medutim, Bice se ne nalazi samo iznad vee i duboko unutar svakog oblika kao njegova najdublja nevidljiva i neunistiva sustina, To znaci da vam je ono dostupno ovog trenutka kao vase najdublje ja, vasa istinska priroda. Ali nemojte pokusavati da ga dosegnete svojim umom. Ne pokusavajte da ga shvatite. Mozete ga spoznati. same onda kada je urn miran, kada ste intenzivno i u potpunosti u sadasnjem trenutku ... Prosvetljenje znaci ponovo postati. svestan Bica i ostati u tom stanju 'osecanja razurnevanja'."

9

Predgovor americkog izdavaca

, v' trenutka gotovo da je nemoguee

Knjigu Moc sadasnJeg v. da ]'e povremeno

v • • • dn dahu - ona od vas trazr ..

procitati u je om v it 0 kako biste to primenili u

odlozitev. i osvrn~te se na t::C1r:stavlja kompletan vodic, potlicnom Zlvotnom .1S~~' ~ To je knjiga kojoj se treba stalpuni kurs iz meditaCl]e 1 spozna]e.. . t posvetite bicete

,. . aki t k da ]0] se ope '

no vraca~ - 1 sv muJ:~5cu ai znacenjem. To je knjiga koju ~e

nagraderu novo.mv . ,. tu . mene zeleti da proucavaju do kraia

mnogi ljudi, ukl]UCU]UCl 1 ,

zivota. v . tk ima predane citaoce (:iji broj je u

Moe sadasnJeg vtrenu a k delo a kako god da je ljudi

Vi ,. proglasena za reme - ,

porastu. ec je ..' itanju je knjiga koja ima

nazivaju, kako god da je OPlSU~U, ua; u potpunosti dove de do snagu'da menja zivote, ~nagu a n

spoznaje toea ko smo aaista.

MarkAien

Novato, Kalifornija SAD Avgust, 1999.

UVODNAREC

RASEL E. OI KARLO

Autor lmjige "U susret Novom pogledu na svet"

Prekriveni azurnim nebom, narandaastozun suncevi zraci na zalasku mogu nas u posebnim prilikama pocastitt trenutkom tako velike lepote da se u momentu nalazimo aatecem, ukocenoq pogleda. Raskos takvog trenutka nas potpuno zbunjuje, nasi prisilno brbljivi umovi prave pauzu kako nas ne bi mentalno prebacili na neko mesto koje nije ovde-i-sada, Okupana svetloscu, vrata ka druqacijoj stvarnosti kao da se otvaraju, uvek prisutna, a ipak retko kad videna.

Abraham Maslou je ovo nazvao 'vrnunsktm iskustvima', posto ona predstavljaju istaknute trenutke u zivotu kada se zateknemo odaslatim izvan granica zemaljskog i obicnoq, Mogao ih je isto tako nazvati i 'iskustvima provirivanja',I Tokom ovih prosirenih trenutaka mi krisom zavirujemo u vecno carstvo samog Bica, Makar to bilo i samo na kratko, mi se vracamo svom Istinskom ja.

"Ali", mogli biste uzdahnuti, "to je tako divno ... Kada bi se samo moglo tu i ostati. Ali kako da se tu stalno nastanim?"

I Neprevodiva igra reci: 'peak experience' (vrhunsko iskustvo) i 'peek experience' (iskustvo provirivanja). Reci peak i peek se razlicito pisu a isto citaju, mada imaju razliCito znacenia. - Prim. prev,

Uvodna rec

11

Tokom proteklih deset godina posvetio sam se pronalaZenju tog odgovora. U toku pretr~ge b~a .. ~ je .~ast. da ucestvujern u razgovorima sa nekim od najodvaznijih, najinspirativnijih i najpronicljivijih 'pionira za primer' naseq vre~ena. n~ polju medicine, prirodnih nauka, psihologije, poslovanja, reli~je/duhovnosti i ljudskih potencijala. Ovu ~azn~;rsnu ~pu. pojedinaca povezuje njihovo izrazeno zajedm~ko mislienie da covecanstvo sada veoma znacaino napreduje u svom evolutivnom razvoju. 'fu promenu prati i drugaciji pogled na svet - na osnovu slike koju imamo 0 tome 'kako stvari stoje'. Pogled n~

. . K ?" 1

svet zeli da odgovori na fundamentalna pitanja: " o. smo.

"Kakva je priroda svemira u kom zivimo?"v.Od~?~on na ova pitanja diktiraju kvalitet i karakteristik~ nasih ~~IUh veza~a porodicom, sa prijateljima i poslodavclffia/r~dniclma. Kada ih posmatramo u sirem okviru, oni odreduju drustva. . ..

Ne bi trebalo da nas iznenadi to sto pogled na svet koji iskrsava dovodi u pitanje mnoge stvari za koje Zapadno drustvo misli da su istinite:

MIT 1. Covecanstvo je doseglo vrhunac svog razvoja.

Ko-osnivac "Esalena", MajId Marli, sluzeci se komparativnim studijama religija, medicinskih nauk~, ~t:0pologij~.~ sJ?or:a, dosao je do provokativne teze da postoje 109 napredniii mv~~ u razvoju coveka, Kada se osoba priblizava o~m naprednijirn nivoima, neobicne sposobnosti pocinju da cv~ta)~ ~ sposobno~t za Ijubav, za vitalnost, covestvo, svest 0 telu, mtuiciju, percepciju, komunikaciju i volju. .. , . . .

Prvi korak jeste prepoznati njihovo postojanje, Vecma ljudi to ne cini. Nakon toga, metode se mogu primeniti svesnom namerom.

MIT 2. Mi smo u potpunosti odvojeni jedni od drugih, od

prirode i od Kosmosa. . .

Ovaj mit 0 'onom drugom' je odgovoran za ratove, silovan~e planete i sve oblike i manifestacije Ijudske nepravde. Na kraju

12

Moc sadaSnjeg trenutka

krajeva, ko bi ciste pameti povredio onog drugog da je tu osobu dozivljavao kao deo sebe samog? Sten Grof u svom istraZivanju neuobicaieruh stanja svesti sumira stvari, govoreci da su "psiha i svest svakog od nas, u konacno] analizi, u srazmeri sa 'svim onim sto jeste' jer ne postoje apsolutne graniee izmedu tela/ega i sveukupnosti postojanja."

"Era 3", tretman dr. Lerija Dosija, u kom misli, stavovi i iseeliteljske namere jednog liea mogu utieati na fiziologiju drugog liea (suprotno od "Era 2", opsteprihvacenoq urn-telo tretmana), veoma je dobro potkrepljen naucnim studijama 0 iseeliteljskoj moci molitve. E sad, sudeci po poznatim principima fizike, i po pogledu na svet koji gaji tradicionalna nauka, to je nemoquce, Ipak, nadmocan broj dokaza pokazuje da je to zapravo moquce.

MIT 3. Fizicki svet je sve sto postoji.

Okovana materijalizmom, tradieionalna nauka podrazurneva da nista sto se ne moze izmeriti, testirati u laboratoriji iIi iskusati sa pet cula iIi putem njihovih tehnoloskih produaetaka jednostavno ne postoji. To 'nije stvarno'. Poslediea toga je da je sveukupna realnost svedena na fizicku stvarnost. Duhovne, iIi one sto bih nazvao nefizicke dimenzije realnosti su proterane sa vidika.

Ovo je u sukobu sa vecnom filozofijom', tim filozofskim konsenzusom koji se provlaci kroz vekove, kroz religije, kroz tradieije i kultove, opisujuci razlicite ali neprekidne dimenzije realnosti. One se protezu od onih najquscih i najmanje svesnih _ koje bismo nazvali 'materijom' - pa do najredih i najvise svesnih, koje bismo nazvali duhovnim.

Veoma je zanimljivo da su ovakav prosireni multidimenzionalni model realnosti predlagali kvantni teoreticari kao sto je Dzek Skarfeti, koji opisuje nadsvetlosno putovanje. Druge dimenzije se koriste da bi se objasnilo putovanje koje se odvija brze od svetlosti - tog konacnoq oqranicenja brzine; iIi posma-

Uvodna tee

13

trajte rad legendarnog fizicara Dejvida Boma sa njegovim ekspliciranim (fizickim) i implieiranim (nefizickim) multidimenzionalnim modelom realnosti.

Ovo ne predstavlja puku teoriju - eksperiment 'Aspekt' iz 1982., izveden u Franeuskoj, pokazao je da dve prethodno povezane kvantne cestice nakon sto su razdvojene na veliku udaljenost na neki nacin i dalje ostaju povezane. Kada je jedna cestica bila promenjena i druga se menjala - istog trenutka. Naucnici ne znaju postupak na osnovu kojeg se ovo putovanje brze od svetlosti moze odvijati mada neki teorencan cak predlaZu objaSnjenje da se ova povezanost odvija putem ulaza ka visim dimenzijama.

Dakle, nasuprot onome sto mozda misle oni koji su posveceni tradicionalnom shvatanju, utieajne odvaZne osobe sa kojima sam' razgovarao osecale su da jos uvek nismo dosegli vrhunae u razvoju covecenstva, da smo povezani sa svekolikim zivotom, a ne razdvojeni od njega i da potpuni spektar svesti obuhvata i fizicku i mnostvo nefizicldh dimenzija realnosti.

U sustini, ovaj novi pogled na svet ukljueuje vas pogled na sebe same, na druge ljude i na ukupan zivot, ne kroz oci naseq maleenog, ovozemaljskog 'ja', koje zivi u vremenu i rodeno je u vremenu, vee radije kroz oei duse, naseg Bica, Istinskog 'ja'. [edan za drugim, ljudi uskacu u ovu visu orbitu.

Svojom knjiqom Moe sadasnjeg trenutka Ekart Tol punopravno zauzima svoje mesto u ovoj grupi ucitelja svetskog ranga. Ekartova poruka glasi: problem covecanstva lezi duboko ukorenjen u samom urnu ili, jos bolje, u nasem poqresnom poistovecivanju sa umom.

Nasa neodlucna svest, nasa teznja da krenemo linijom najmanjeg otpora time sto nismo u potpunosti budni u sadasnjem trenutku, to stvara prazninu. I vremenom okovani urn, koji je stvoren da bi bio koristan sluga, prernoscuje tu prazninu, proqlasavajuci sebe za gospodara. Poput leptira koji Ieprsa od cveta do cveta, urn povezuje prosla iskustva iIi, prikazujuci sebi sopstveni film, predvida one sto ce dod. Retko kad cemo zateci sebe kako se odmaramo u okeanskim dubinama sadaSnjeg

14

Moc sadaSnJeg trenutka.

trenutka, jer same tu - u sadasnjem trenutku - mi pronalazimo nase Istinsko 'ja' koje lezi ispod fizickog tela, promenljivih emocija i brbljivog uma.

Okru~jena slava covekovog razvoja ne lezi u naso] spo~o~nosti da rasudujemo i mislirno iako je to one po cemu se raz~)~mo od zivotinja. Intelekt, kao i instinkt, naprosto predstavlia [ednu od usputnih tacaka, Nasa boaanska sudbina jeste da s~v pono~o povesemo sa nasim sustinskirn Bicern i svoju neobicnu bozansku stvamost izrazimo u obicnorn fizickom svetu tren za trenom. Lako je to reel, a ipak, retki su oni koji su dospeli do krajnjih granica covekovog razvoja.

~a svu srecu,. postoje vodici i ucitelji koji nam na tom putu po~azu. ~karto~ unpresivna snaga kao vodica i ucitelja ne lezi u ~2egovo] usavrsenoj sposobnosti da nas zadivi interesantnim pncama, da apstraktno ucini konkretnim ili da obezbedi korisnu tehniku. ViSe od toga, njegova magija lezi u iskustvu njega samog kao nekoga ko zna. Kao rezultat, iza njegovih reci nalazi ~~ s~.aga k~ju su posedovali same najslavniji duhovni ucitelji, Ziveci u duhinama ove Vise stvamosti, Ekart utire energetski put kome se i ostali mogu pridruziti.

I ~ta ako ost~ bas to i ucine? Svet kakav poznajemo sigurno bi se promemo na bolje. Vrednosti bi se pretvorile u krhotine ne~t~j~c~.str~ova koji bi bili izbaceni kroz vir samog Bica, Nova civilizacija bi se rodila.

"Gde se nalazi dokaz 0 ovoj Vis oj stvamosti?", pitate se vi.

Ia vam nudim jedino analogiju: ceta naucnika se rnoze sastati i govoriti vam 0 naucnim dokazima za cinjenicu da su banane ~orke. Ali, sve sto treba da uradite jeste da zagrizete jednu, same jednom, kako biste uvideli da postoji sasvim druga strana banan~. Na?,oslet~: dokaz ne lezi u intelektualnim argumenti~a, vec u bicu koje je na neki nacin dotaklo nesto sveto i spolja i iznutra,

Ekart Tol nas vesto cini otvorenima za tu moqucnost.

Rasel E. Di Karlo

ZAHVALNICE

Duboko sam zahvalan Koni Kelou na njenoj ljubavi, podrsci i njenoj vitalnoj ulozi u transformisanju rukopisa u ovu knjigu i Ianosenlu iste na svetlo dana. Uzivanje je raditi sa njom.

Prosirujem svoju zahvalnost na Koreju Lender i one divne ljude koji su potpomogli ovu knjigu dajuCi mi prostor, taj najdragoceniji dar - prostor za pisanje i prostor za zivot. Hvala i Adrijani Bredli iz Vankuvera, Margaret Miler iz Londona i Endzi Francesko iz Glastonberija u Engleskoj, Ricardu iz Menlo Parka i Reni Framkin iz Sausalitoa, Kalifomija.

Takode sam zahvalan Sirli Speksman i Hauardu Kelou na

njihovoj reviziji rukopisa i korisnim informacijama, kao i onim pojedincima koji su bili toliko ljubazni da revidiraju rukopis u kasnijoj fazi i obezbede dodatne podatke. Hvala Rouz Dendevic za tekstualnu obradu rukopisa, za njen jedinstveni veseli profe-

sionalni stil.

Konacno, zeleo bih da izrazim svoju ljubav i zahvalnost

majci i ocu, bez kojih ova knjiga ne bi nastala, mojim duhovnim uciteljima i najvecern guruu od svih: zivotu.

UVOD

POREKLO OVE KNJIGE

Ja imam malo koristi od proslosti i retko kad mislirn 0 njoj.

Medutim, ukratko bih voleo da vam ispricam na koji nacin sam postao duhovni ucitef i kako je nastala ova knjiga.

Sve do svoje tridesete godine ziveo sam u stanju gotovo neprestane strepnje, prosarane periodima samouhilacke depresije. Sada mi se eini kao da govorim 0 nekom proslorn zivotu ill zivotu nekog drugog.

Jedne noel, ne dugo nakon mog dvadeset i devetog rodendana, probudio sam se u rane sate uz osecanje apsolutnog uzasa, Sa takvirn osecanjern sam se budio mnogo puta ranije, ali sada je to bilo intenzivnije nego ikad pre. 'I'isina noel, nejasni obrisi namestaja u mracno] sobi, udaljeni zvuk voza koji prornice - sve se emile tako stranim, tako neprijateljskirn i tako u potpunosti besmislenim da je u meni stvorilo dubok prezir prema svetu. Najprezrenija stvar od svih, medutim, bilo je moje licno postojanje. U cernu je Iezao smisao daljeg zivljenja sa ovakvirn teretom nesrece? Zasto nastaviti sa ovom neprekidnom borbom? Mogao sam da osetim kako je duboka teznja za unistenjern, za nepostojanjem, sada postajala daleko snaZnija od instinktivne zelje za nastavkom zivota.

"Ne mogu vise da zivim sa samim sobom." To je bila misao koja se ponavljala u mom umu. A onda sam iznenada postao svestan koliko [e neobicna bila ta misao. "Jesam li ja jedan ill dvoje? Ako ne mogu da zivim sa samim sobom, onda mora da

18

Moc sadaSnJeg trenutka.

postoje dvojica mene: 'ja' i 'onaj' sa kojim 'ja' ne moze da zivi." "Mozda je", pomislio sam, "samo jedan od nas dvojice stvaran."

AVO cudno uvidanje me je toliko zapanjilo da se moj urn zaustavio. Bio sam u potpunosti svestan, ali vise nije bilo misli. Zatim sam se osetio uvucenim u nesto sto je izgledalo kao vrtlog energije. U pocetku je to bilo spore kretanje, ali vremenom se ubrzavalo. Obuzeo me je veliki strah i moje tela je pocelo da se trese. Cuo sam reci: 'ne opiri se nicemu', kao da su izgovorene u mojim grudima. Mogao sam da osetim kako bivam uvucen u nekakvu prazninu. Cinilo se kao da se ona nalazi vecirn delom u meni nego oko mene. Iznenada vise nije bilo straha i dozvolio sam sebi da propadnem u tu prazninu. Ne secam se sta je bilo nakon toga.

Probudio me je cvrkut ptica sa spoljne strane prozora.

Nikad pre nisam cuo takav zvuk. Moje oci su i dalje bile zatvorene, a ugledao sam sliku skupocenog dijamanta. Tako je, da je dijamant mogao da proizvede zvuk, bio bi bas ovakav. Otvorio sam oci. Prvo svetlo zore se probijalo kroz zavese. Bez ijedne misli, osetio sam, znao sam, da u svetlosti ima beskrajno viSe od onoga sto mi mislimo. Ta. meka svetlucavost koja se probijala kroz zavese bila je ljubav kao takva. Suze su mi navrle na oci. Podigao sam se i prosetao po sobi. Prepoznao sam prostoriju ipak shvativsi da je nikada pre nisam istinski video. Sve je bilo sveze i netaknuto kao da je upravo nastalo. Podizao sam predmete, olovku, praznu flasu, diveci se lepoti i zivosti svega toga.

Toga dana sam koracao ulicama grada potpuno ocaran cudesnim zivotom na zemlji kao da sam tek dospeo na ovaj svet.

U toku sledecih pet meseci ziveo sam u stanju nenarusenoq mira i blaZenstva. Nakon toga, intenzitet je donekle,opao ill s: mozda same cinilo tako jer je to postalo moje pnrodno stanje. I dalje sam mogao da funkcionisem u svetu iako sam shvatao da nista sto ucinirn nece nimalo doprineti onome sto vee imam.

Znao sam, naravno, da mi se dogodilo nesto od velike runo,sti, ali ~sam uopste mogao da to razumem. Tek posle nekoliko godina, nakon iscitavanja duhovnih tekstova i vremena

Uvod

19

provedenog sa duhovnim uciteljima, uvideo sam da su svi tragali za onim sto se meni vee desilo. Shvatio sam da intenzivni pritisak patnje mora da je te noci naterao moju svest da odustane od poistovecivanja sa nasrecnim i duboko uplasenim 'ja' koje, na kraju krajeva, predstavlja izmisljotinu urna. To povlacenje izgleda da je bilo tako potpuno da je ovo laZno napaceno 'ja' u trenutku kolabiralo kao da ste izvukli cep iz iqracke na naduvavanje. Ono sto je tada preostalo bila je moja prava priroda kao uvek prisutno Ja jesam: svest u svom cistom stanju koje prethodi poistovectvaniu sa formom. Kasnije sam takode naucio kako da ulazim u to unutrasnje carstvo u kom vreme i smrt ne postoje i koje sam isprva iskusio kao prazninu, ostajuci pritom potpuno svestan, Boravio sam u stanjima tako neopisivog blaZenstva i svetosti da [e pocetno iskustvo koje sam upravo opisao bledo u poredenju sa njima. Doslo je vreme kada sam, nakratko, ostajao bez icega na fizickom polju. Nisam imao veze, posao, dom, drustveno odreden identitet. Skoro dve godine sam proveo na klupama po parku u stanju potpune radosti.

Ali, cak i najlepsa iskustva dodu i produ. Mozda je jos bitnije od bilo kakvog iskustva osnovno osecanje mira koje me od tada vise nije napustalo. Ponekad je one veoma snazno, skoro opipljivo, tako da ga i drugi mogu osetiti. A ponekad se nalazi negde u pozadini nalik udaljenoj melodiji.

Kasnije bi mi ljudi povremeno prilazill i govorili mi: "Zelim da imam to sto ti imas. Mozes li mi to dati ili mi pokazati kako da to dobijem?" A ja bih odgovarao: ,Yi to vee imate. Samo ne mozete da osetite jer vas urn stvara preveliku buku." Takav odgovor je docnije prerastao u knjigu koju drzite u rukama.

I pre nego sto sam to shvatio, ponovo sam zadobio spoljasnji identitet. Postao sam duhovni ucitelj,

ISTINA KOJA JE U VAMA

Ova knjiga predstavlja srZ mog rada u proteklih deset godina, onoliko koliko on moze biti pretocen u reci, u Evropi i Severnoj Americi, sa pojedincima i malim grupama onih koji tragaju za duhom. Uz duboku Ijubav i postovanje zeleo bih da se zahvalim tim izuzetnim Ijudima na njihovoj hrabrosti, volji da prihvate unutrasnju promenu na izazovnim pitanjima i spremnosti da saslusaju, Ova knjiga ne bi nastala da nije bilo njih. Oni pripadaju jos uvek neznatnoj, ali, na svu srecu, rastucoj manjini duhovnih pionira: Ijudi koji dostizu tacku na kojoj postaju sposobni da se probiju kroz nasledene kolektivne obrasce uma koji su eonima drzali Ijude u okovima patnje. Verujem da ee ova knjiga pronaci put do onih koji su spremni za toliko radikalnu unutrasnju promenu i da ee tako delovati kao katalizator za nju. Takode, nadam se da ee ona dopreti do mnogih drugih koji ce njen sadrzaj smatrati vred.nim poimanja iako mozda neee biti spremni da u potpunosti zive po njemu i praktikuju gao Moquce je da ee se u nekom kasnijem trenutku seme posejano za vreme njenog Citanja spojiti sa semenom prosvetijenja koje svako Ijudsko bice nosi u sebi i one ce iznenada proklijati i oziveti unutar njih.

Ova knjiga je, u svom sadasnjem obliku, cesto spontano nastajala kao odgovor na pitanja koja su pojedinci postavljali na seminarima, na casovima meditacija i privatnim savetodavnim sastancima, tako da sam zadrzao formu pitanja i odgovora.

Istina koja je u varna

21

Naucio sam i primio na tim casovirna i sastancima isto koliko i oni koji su postavljali pitanja. Neke od pitanja i odgovora sam zapisivao skoro od reci do reci. Ostalo su genericki oblici, sto znaci da sam odredene tipove pitanja koja su mi cesto postavljana kombinovao u jed.no i izdvajao srz iz razlicitih odgovora kako bih stvorio genericki odgovor. Ponekad bi se u procesu pisanja pojavio sasvim novi odgovor koji je dublji ill ostroumniji od bilo cega sto sam ja ikada izgovorio. Neka dodatna pitanja postavio je ured.nik ne bi li obezbedio dodatno razjasnjenje odredenih tacaka.

Otkricete da se od prve do posled.nje stranice dijalozi bez

prestanka smenjuju izmedu dva razlicita nivoa.

i Na jed.nom nivou ja vasu pasnju usmeravam na one sto je laZno u varna. Govorim 0 prirodi covekovog nesvesnog i disfunkcije, baS kao i 0 njihovim najceseim manifestacijama u ponasaniu, pocev od konflikata u vezama do ratnih od.nosa izmedu plemena ili nacija. Takvo znanje je kljucno jer ukoliko ne naucite kako da prepoznate lazno kao laZno - kao nesto sto niste vi - ne mose dod do trajnog preobraZaja i uvek eete na kraju biti ponovo uvuceni u iluziju i neki oblik bola. Na ovom nivou takode vam pokazujem kako da to sto je lazno u vama ne pretvorite u svoje 'ja' i u licni problem jer je to nacin na koji ta laz samu sebe dalje odrzava,

Na drugom nivou ja govorim 0 dubokom preobraZaju

Ijudske svesti - ne u smislu nekakve moqucnosti u dalekoj buducnosti, vee 0 necemu sto je dostupno sada - bez obzira na to ko ste i gde se nalazite. Bice vam pokazano kako da se oslobodite iz ropstva uma, kako da stupite u ovo prosvetijeno stanje svesti i odrzite ga u svakod.nevnom zivotu.

Na ovom nivou knjige reci se ne bave uvek informacijama,

vee su cesto skrojene kako bi vas uvukle u ovu novu svest dok citate. Iznova i iznova ja nastojim da vas povedem sa sobom u to vecito stanje intenzivne svesne prisutnosti u Sadasnjem trenutku kako bih vam ponudio oseca] prosvetijenja. Dok ne bud~t~ .~ stanju da iskusite one 0 cemu govorim, moz?a ev~ vam ~e C~tl da se ovi delovi donekle ponavljaju. Medutun, cim to iskusite,

22

Moe! sadaSnjeg trenutka

verujem da cete uvideti kako oni sadrze ogrornnu kolicinu duhovne snage i oni za vas mogu postati najvredniji delovi knjige. Stavise, posto svaka osoba u sebi nosi seme prosvetljenja, ja se cesto obracam znalcu u varna koji boravi iza mislioca, onom stvarnijem 'ja' koje odmah prepoznaje duhovnu istinu, uskladuje se sa njom i od nje prima snagu.

Simbol za pauzu § nakon odredenih pasusa varn suqerisa da bi mozda valjalo da prestanete sa citanjem na trenutak, urnirite se i osetite i iskusite istinitost onoga sto je upravo receno, Mozda ce postojati i druga mesta u tekstu na kojima eete to uciniti prirodno i spontano.

Dok pocinjete da citate ovu knjigu znacenjs odredenih reci, kao sto su 'Bice' ili 'prisustvo', rnozda varn u pocetku nece biti najjasnije. Sarno nastavite sa citanjern. Dok budete eitali mozda ee varn padati na urn pitanja ili primedbe. Verovatno eet~ dobiti odgovor na njih kasnije u knjizi ill ee se ispostaviti da su nevaZni kako budete sve dublje zalazill u ucenja - i u sebe.

Nemojte eitati sarno urnom. Obratite paznju na bilo kakav :emocion~i odgovor' tokom citanja i na osecanja prepoznavanja duboko ianutra, [a varn ne mogu saopstiti nikakvu duhovnu is~~ k~ju vi duboko u sebi vee ne poznajete. Sve sto mogu da UClIUm jeste da vas podsetim na one sto ste zaboravili. Zivotno znanje, drevno a ipak uvek novo, tada se aktivira i oslobada iz svake celije vaseg tela.

. Urn z~li da kategorizuje i uporeduje, ali ova knjiga ce bol]e de~~vati na vas ako ne pokusate da uporedujete njenu ter~mologllu sa onom drugih ucitalja jer cete u protivnom biti zbunlent Ia k~ristm: reci kao sto su 'urn', 'sreca' i 'svest' na nacin koji se ne slaze nuzno sa drugirn uceniirna. Nemojte se vezivati ni za kakve. re?i. One sarno predstavljaju sredstva za postizanje cilja i treba ih sto pre ostaviti iza sebe.

Kada povremeno citirarn reci Isusa ili Bude iz Puta cuda ili drugih ucenja, to ne cinirn kako bih uporedivao, vee da bih vasu p~znju usmeri~ na cinjenicu da u sustini postoji, i oduvek je postoj alo , sarno [edno duhovno ucenje mada se pojavljivalo u

Istina koja je u vama

23

rnnogirn oblicirna. Neki od ovih oblika, kao sto su drevne religije, postali su toliko optereceni nevaZnim stvarirna da je kod njih gotovo sasvirn zaklonjena duhovna sustina, Stoga se njihovo dublje znacenje dobrim delom vise ne prepoznaje, a njihova moe da izazovu promenu je izgubljena. Kada uzirnarn citate iz drevnih religija i drugih ucenja, to je da bih otkrio njihovo dublje znacenje i time ponovo osposobio njihovu moe da izazovu promenu - posebno za one citaoce koji su sledbenici ovih religija ill ucenja. Njirna porucujern: nema potrebe da na drugom mestu trag ate za istinom. Dozvolite da varn pokaZem kako da zadete dublje u ono sto vee posedujete.

Ipak, uglavnom sarn pokusao da koristim sto neutralniju terminoloqiju kako bih se obratio siroko] masi ljudi. Ova knjiga se rnoze posrnatrati i kao novo forrnulisanje tog vecnoq duhovnog ucenja, susnne svih religija, u nasern vremenu. Ona nije izvedena na osnovu spoljnih izvora, vee jednog istinskog unutrasnjeq Izvora, tako da ne sadrsi ni teoriju ni spekulacije. [a govorim iz unutraSnjeg iskustva, i ako u nekirn trenucirna govorim prodomo, to je stoga da bih probio Cvrste naslage mentalnog otpora i domogao se mesta u varna na kom vi vee znate, bas kao sto i ja znarn, i na kom istinu prepoznajete onog trenutka kada je cujete. U torn trenutku postoji izvesno osecanje zanosa i povecane zivosti dok nesto unutar vas izgovara: "Da. Znarn da je to istina."

VI NISTE VAS UM

Najveca prepreka prosvetljenju

Prosvetljenje - sta je to?

Prosjak sedi pokraj puta vee vise od trideset godina.

J~cino~ dana p~ode p~red njega neki stranac. .Jrnats Ii sta S1t~O? ,promnnlja prosjak, rneherucki drzeei isturenu svoju staru bejzbol vkapu. "Nemam nista da ti dam", rece stranac. A onda upita: "Sta. je t~ na cemu sedis?" "Nista", odgovori prosjak. "S~~ neki .st~ sanduk. Sedim na njemu otkako me pamcenja sluz1. .Da li S1 ikada pogledao unutra?", upita stranac. Prosjak ~s~e ~alko da otvori poklopac. Zapanjen, u neverici i odusevljenju, video je da je sanduk bio prepun zlata.

. [a sam taj stranac koji nema nista da vam da i koji vam govon ~a po~leda:e unutra. Ne u neki tame sanduk, kao u ovoj parabolia, vec u nesto mnogo bliZe: u sebe.

,,~, ja.~~am prosjak", mogu da vas cuiern kako govorite. Om k~j~ ~su pronasli svoje istinsko bogatstvo, a to je blistava rad~st B1C~ 1 ~ubokiv mir ~oji ide sa njom, a koji je nernoqucs uzdrmati, prO~jaCl ~u, cak 1 ako poseduju veliko materijalno bogatstvo. Om traqaju u spoljasnjosti za trackom zadovoljstva iIi

2 Prica u kojo] se poredenjem kazuje neka moralna ideja.- Prim. prev,

Vi niste vas urn

25

ispunjenja, tragaju za priznanjem, siqurnoscu iIi ljubavlju iako poseduju blago u sebi koje ne sarno da ukljucuje sve te stvarl vee je i beskrajno veee od bilo cega sto varn svet rnoze ponuditi.

Rec prosvetljenje stvara sliku 0 nekakvom nadljudskorn dostiqnucu, i ego zeIi da to tako i ostane, ali to je jecinostavno vase prirodno stanje osecaia jec!instva sa Bicem, To je stanje povezanosti sa necim nemerljivim i neunistivirn, necim sto, gotovo paradoksalno, predstavlja vas, au isto vreme je i vece od vas. To je pronalaZenje vase istinske prirode koja prevazilazi naziv i oblik. Nernoqucnost da sada osetite ovu povezanost daje varn povoda za iluziju 0 razdvojenosti od sebe i od sveta koji vas okruzuie. Zato sebe shvatate, svesno iIi nesvesno, kao izolovani deo. Javlja se strah i sukob unutar vas i izvan vas postaje pravilo.

Dopada mi se Budina jecinostavna definicija prosvetljenja kao 'kraja patnje'. U tome nema nicega nadljudskog, zar ne? Naravno, kao definicija ona je nepotpuna. Ona vam sarno govori sta prosvetljenje nije: nije patnja. Ali sta preostaje kada vise nema patnje? Buda ne govori 0 tome i njegovo cutanje varn kazuje da eete to morati sami da otkrijete. On koristi negativnu definiciju kako urn ne bi mogao da je pretvori u nesto u sta se moze verovati, iIi u nadljudsko dostiqnuce, cilj koji ne mozete da postignete. Uprkos ovoj predostrosnosti vecina budista i dalje veruje da je prosvetljenje namenjeno Budi, a ne njima, barem ne u ovom zivotu.

UpotrebiIi ste rec Bice. Mozete Ii da objasnite sta ste pod time mislili?

Bice je vecni, uvek prisutni [edini zivot iznad brojnih obIika zivota koji podlezu rodenju i smrti. Medutim, Bice se ne nalazi samo iznad, vee i duboko unutar svakog oblika kao njegova najdublja, nevidljiva i neunistiva sustina. To znaci da vam je one dostupno ovog trenutka kao vase najdublje 'ja', vasa istinska priroda. Ali, nemojte pokusavati da ga dosegnete svojim urnorn. Ne pokusavajte da ga shvatite. Mozete ga spoznati samo onda kada je urn miran. Kada ste prisutni, kada se vasa paZnja u pot-

26

Moc sadaSnjeg trenutka.

punosti svom silinom nalazi u Sadasnjern trenutku, Bice je moquce osetiti, ali mentalno ne moze biti shvaceno. Prosvetljenje znaci ponovo postati svestan Bica i ostati u torn

. stanju 'osecanja razurnevanja'.

§

Kada kazete Bice, da li govorite 0 Bogu? Ako govorite, zesto onda ne kazete tako?

Rec Bog izgubila je znacenjs tokom hiljada godina poqresne upotrebe. [a je ponekad koristim, ali to einirn stedljivo. Kada kaZem poqresna upotreba, rnislirn na to da je ljudi koji nikada nisu eak ni zavirili u carstvo svetog beskrajnog prostranstva koje se nalazi iza te reei koriste vrlo ubedeno kao da znaju 0 cemu govore. ill joj se suprotstavljaju kao da znaju sta je to sto poricu, Poqresna upotreba omoqucuja pojavu apsurdnih verovanja, predubedenja i egoistiekih zabluda, kao sto je ona da je 'moj iIi nas Bog jedini pravi Bog, a tvoj Bog je lazan' ili Nieeova poznata izjava: "Bog je rnrtav."

Ree 'Bog' je postala zatvoreni koncept, Onog trenutka kada je rec izgovorena, mentalna slika se stvara, mozda ne vise slika starca sa belom bradom, ali i dalje mentalna predstava 0 nekome ill necemu izvan vas, ida, skoro nelzbezno 0 nekome ill necernu muskoq pola,

Ni Bog, ni Bice, ni bilo koja druga rec ne rnoze da defiruse niti v~ Obj~sni. neizrecivu stvarnost iza sebe, tako da jedino znacal~o plt~Je glasi: da li je ta rec pornoc ili smetnja u omcoucavanju varna da iskusite to na sta se ona odnosi. Da 1i se odnosi na transcendentalnu3 stvarnost iznad sebe, ili se spusta

3 Ova~.~ennin s.e ne koristi u smislu u koiem ga koristi Kant (u kantovskoj terrninolOgljl ovde bi trebalo da stoji transcedentno). _ Prim. ur.

Vi niste vas urn

27

suvise lako na to da postane nista vise od ideje u vaso] glavi u koju verujete, u mentalnog idola?

Rec Bice ne objasnjava nista, ali to ne eini ni rec Bog. Bice, medutirn, irna prednost u tome sto predstavlja otvoren koncept. Ona ne svodi beskonacno nevidljivo na konacni entitet. Nemoouce je stvoriti mentalnu sliku 0 njoj. Niko ne moze da tvrdi kako jedini polaZe prava na nju. Ono je vasa sama sustina i dostupno vam je u ovom trenutku kao osecan]e vaSeg sopstvenog prisustva, kao shvatanje [a jesam koje prehodi onom zja sam ovo' ill 'ja sam ono'. Stoga, mali je korak od reci Bice do iskustva Bica.

§

Sta predstavlja nejvecu prepreku dozivtjevenju te stvarnosti?

Identifikacija sa vasim urnom koja uzrokuje da misljenje postane prisila, Ne biti u moqucnosti da prestanete sa razmisljanjern predstavlja jezivu zavisnost, ali rni to ne uvidamo jer gotovo svako boluje od nje, tako da se ta zavisnost smatra norrnalnom. Ova neprestana mentalna buka vas sprecava da pronadete to carstvo unutrasnje srnirenosti koje je nerazdvojivo od Bica. Ona takode stvara i lazno, urnom stvoreno 'ja', koje baca senku straha i patnje. Svirn tim stvarirna cemo se detaljnije pozabaviti kasnije.

Filozof Dekart je verovao da je dosao do najfundamentalnije istine kada je izrekao svoju poznatu tvrdnju: "Mislirn, dakle postojirn." U stvari, on je recirna uobhcio najosnovniju gresku: izjednacio je misljenje sa Bicern i identitet sa rnisljenjem, Prisilni rnislilac, sto znaci gotovo svako, zivi u stanju prividne izolovanosti u suludo slozenom svetu stalnih problema i sukoba, svetu koji odrazava stalno rastucu rasparcanost urna. Prosvetljenje je

28

Moc sadasnjeg trenutka.

stanje celosti, stanje Bica 'u celini', a sarnim tim i stanje mira. To je stanje jedinstva sa zivotom u njegovom pojavnom aspektu, odnosno sa svetom, kao i sa svojim najdubljim 'ja' i duhovnirn zivotom - stanje jedinstva sa Bicem. Prosvetljenje ne predstavlja sarno zavrsetak patnje i stalnih spoljasnjih i unutrasnjih sukoba, vee takode i kraj jezivog robovanja neprekidnom razrnisljanju. Kakvo je to sarno neverovatno oslobodenje!

Identifikacija sa vasirn umom stvara neprovidan paravan od pojmova, oznaka, predstava, reci, sud ova i definicija koji blokira svaku istinsku vezu. On stoji izmedu vas i vaseg 'ja', izmedu vas i vaseg sadruga, izmedu vas i prirode, izmedu vas i Boga. Upravo ovaj paravan od misli stvara iluziju izdvojenosti, iluziju da postojite vi i potpuno razlicit 'neko drugi'. Tada zaboravljate na kljucnu cinjenicu da ispod nivoa fizickih pojava i zasebnih oblika vi cinite celinu sa svim sto postoji. Pod 'zaboravljanjem' podrazumevarn to da vise niste u stanju da osetite ovo jedinstvo kao ociqlednu stvarnost. Vera moze biti utesna. Medutim, sarno putem licnog iskustva ona postaje oslobadajuca,

Razrnisljanje je postalo bolest. Bolest nastaje onda kada stvari izlete iz ravnoteze. Na primer, ne postoji nista lose u deobi i razmnozavanju celiia u telu, ali kada se taj proces nastavi ne obracajuci paznju na celokupni organizarn, celije se mnoze i mi oboljevarno.

Urn je izvanredan instrument ako se koristi ispravno.

Medutim, ako se koristi poqresno, postaje veoma destruktivan. Da se izrazim preciznije, ne radi se toliko 0 tome da vi koristite svoj urn poqesno - uglavnom ga ne koristite uopste, On koristi vas. To predstavlja bolest. Vi verujete da ste isto sto i vas urn. To je zabluda. Instrument je preuzeo kontrolu nad varna.

Ne slaiem se sasvim. Istina je da se dosta bavim besciljnim rezmisljenjetn, kao i vecine ljudi, ali i dalje mogu da odaberem da iskoristim svoj um kako bi se neke stvari postigle, ija to sve vreme cinim.

Vi nisie vas urn

29

To sto ste u stanju da resite ukrstene reci ili da napravite atomsku bombu, ne znaci da koristite svoj urn. Bas kao sto psi vole da glodu kosti, tako urn voli da zarije svoje zube u probleme. Zbog toga on resava ukrstene reci i pravi atomske bombe. Vas ne interesuje ni jedno ni drogo. Dozvolite da vas ovo pitarn: da li ste u stanju da se oslobodite svog uma kad god to pozellte? Da li ste pronasli dugme za iskljucenje?

Mislite da u potpunosti prestanem da mislim? Ne, ne mogu, osim moida na trenutak ili dva.

Onda vas vas urn iskoriscava. Vi ste se nesvesno poistovetili sa njim, tako da cak i ne znate da ste njegov rob. Gotovo kao da ste necije vlasnistvo a da to znate, tako da mislite da je entitet koji vas okupira isto sto i vi. Pocetak slobode predstavlja uvidanje da vi niste entitet koji okupira - mislilac, Svest 0 tome varn omoaueule da posmatrate taj entitet. Onog trenutka kada zapoenete da posmatrate mislioca, visi nivo svesti se aktivira. Tada pocinjete da uvidate da postoji pro strano carstvo razurna iznad misli i da je misao sarno jedan mali aspekt tog razurna. Uvidate, takode, i da sve zaista vaZne stvari - lepota, Ijubav, kreativnost, radost, unutrasnii mir - svoj koren imaju iznad urna. Vi pocinjete da se budite.

§

30

Moc sadaSnJeg trenutka

Oslobadanje od sopstvenog uma

Sta tecno podrazumevate pod 'posmatranjem mislioce'?

Kada neko ode kod lekara i kaze: "Cujem glas u svojoj glavi", najverovatnije ce biti upucen psihijatru. Cinjenica je da, na vrlo slican nacin, prakticno svako cuje glas ill nekoliko glasova u svojoj glavi sve vreme: nevoljni misaoni proces za koji ne shvatate da ga je moquce zaustaviti. Neprekidni monolozi ill clijalozi.

Verovatno ste naletali na 'ludake' na ulici koji bez prestanka pricaju ill mrmljaju nesto sa samim sobom. Pa, to se ne razlikuje mnogo od onog sto vi kao i svi ostali znormalni' ljucli raclite, osim sto to ne radite naglas. Glas daje komentare, spekulise, sudi, uporeduje, zali se, voli, ne voli, itd. Glas nije neminovno bitan za situaciju u kojoj se u tom trenutku nalazite; moquce je da on ozivljava skoriju ili dalju proslost, ill uvezbava i zamislja moquce buduce situacije. Pri tom, on cesto zamislja kako se stvari odvijaju lose i sa negativnim ishoclima. To se zove briga. Ponekad je ova zvucna podloga pracena i vizuelnim predstavama ill 'mentalnim filmovima'. Cak i ako je glas bitan za trenutnu situaciju, on ce je predstaviti kao proslu. To je zato sto glas pripada vasem uslovljenom umu koji je rezultat vase celokupne proslosti, kao i kolektivnog kulturnog nacina razmisljanja koji ste nasledill. Tako da vi vidite i suclite 0 sadasnjosti kroz oci proslosti i dobijate sasvim iskrivljen pogled na nju. Nije neobicno ako taj glas postane najveci neprijatelj jedne osobe. Mnogi ljucli zive sa muciteljem u svojoj glavi koji ih neprestano napada i kaznjava, isisavajuci njihovu zivotnu energiju. On je uzrok neverovatne bede i nezodovoljstva, kao i bolesti.

Dobra vest jeste ta da se mozete oslobocliti svog urna. To predstavlja jedino pravo oslobodenje. Prvi korak mozete preduzeti upravo sada. Pocnite da osluskujete glas u svojoj glavi sto je cesce rnoquce, Posebno obratite paznju na bilo kakve obrasce koji se ponavljaju, na onu stranu gramofonske ploce koja se, mozda, vee godinama okretala u vas oj glavi. To je one sto ja

Vi niste vas um

31

podrazumevam pod 'posmatranjem mislioca', sto drugim recima znaci: slusajte glas u svojoj glavi, budite tamo prisutni kao sve-

dok.

Dok slusate taj glas, cinite to nepristrasno. Sto znaci, ne osudujte. Nemojte osudivati niti rupodastavatt ono sto cujete jer to bi znacilo da je isti taj glas ponovo krocio unutra na zadnja vrata. Ubrzo cete uvideti: to Ja jesam shvatanje, to osecanje sopstvene prisutnosti, nije misao. Ono se uzdize iznad uma.

§

Stoga, dok osluskujete misao, vi ste svesni ne samo te misli vee i samih sebe kao svedoka te misli. Nova dimenzija svesti se pojavila. Dok slusate misao, vi zapravo osecate svesno prisustvo _ vase dublje '[a' - iza ill ispod misli. Misao tada gubi svoju moe nad varna i brzo se povlaci jer vi vise ne osnazujete urn poistovecujuci se sa njim, To predstavlja pocetak kraja nevoljnog i

prisilnog razrnisljanja.

Kada se misao povuce, vi doaivljavate diskontinuitet u toku

misli _ prazninu zne-urna'. Isprva ee ova] praznina biti kratka, mozda u trajanju od nekoliko sekundi, ali ee postepeno postajati sve duza, Kada se pojavi, oseticete izvesnu smirenost i spokojstvo unutar sebe. To je pocetak vaseg prirodnog stanja opipljivog jedinstva sa Bicem, sto je obicno hlokirano urnom. Vezbanjem, osecaj smirenosti i spokojstva ce se produbljivati. U stvari, toj dubini nema kraja. Takode cete osetiti i suptilno izlivanje radosti koja izvire iz te dubine: radost Bica.

To stanje nije nalik transu. Nimalo. Ovde nema gubitka

svesti. Slucaj je obmut. Da je cena mira urnanjivanje vase svesti, a cena smirenosti manjak vitalnosti i spremnosti, onda ih ne bi vredelo ni imati. U ovom stanju unutraSnje povezanosti vi ste

32

Moc sadaSnjeg trenutka

daleko spremniji, daleko budniji nego u stanju poistovecenosti sa umom. U potpunosti ste prisutni. To, takode, podize i vibracionu frekvenciju energetskog polja koja vasem fizickom telu daje zivot.

Spustajuci se sve dublje u ovo carstvo ne-uma, kako ga ponekad nazivaju na istoku, vi spoznajete stanje ciste svesti. U tom stanju osecate sopstveno prisustvo sa takvim intenzitetom i takvorn radoscu da celokupno misljenje, vase fizicko telo, kao i ceo spoljni svet postaju relativno beznacajni u poredenju sa njim. A ipak to nije sebicno stanje, vee stanje gubitka svog 'ja'.4 Ono vas vodi iznad onog sto ste ranije smatrali 'svojim ja', To prisustvo predstavlja vasu sustinu, a u isto vreme i nesto neizmemo vece od vas. Ono sto pokusavam da predstavim ovde rnoze ~~ati par~.do.ksa1no ili cak kontradiktorno, ali ne postoji drugi nacin na koji bih to mogao izraziti.

§

Umesto da 'posmatrate mislioca', prazninu u toku rnisli rnozete ~a .stvorite i jednostavno usmeravaiuci zizu vase paznje ka Sadasnjern trenutku. Naprosto postanite intenzivno svesni ov~~ tr~nutka. v~ko z:e~to pricinjava veliko zadovoljstvo. Na taj nacin Vl odvlacite paznju od aktivnosti uma i stvarate prazninu ~e-~~ u kojoj ste vrlo pripravni i svesni, ali ne razrnisljate, Ovo je sustina meditacije.

. ,Y .svako.dnevnom zivotu mozete da praktikujete ovo, uzimajuci bilo koju rutinsku aktivnost koja mace predstavlja sarno sredstvo za postizanje cilja i posvetite joj apsolutnu paznju, tako da ona sarna postane cilj. Na primer, svaki put kada se penjete ili

4 Igra reci: 'selfless' znaci nesebicno ali U ovom kontekstu irn a' •.

. ..... I znacenje

.. gubltak svoga)a . - Pnm. prevo

Vi niste vas um

33

spustate stepenicarna u svojoj kuci ill na poslu, dobro obratite paznlu na svaki korak, svaki pokret, cak i na svoje disanje. Budite potpuno prisutni. ill, kada perete ruke, obratite paznju na sve culne dozlvljaje povezane sa tom radnjom: zvuk vode i osecal koji ona stvara, pokrete vasih ruku, mitis sapuna, itd. ill, kada udete u automobil, nakon sto zatvorite vrata, umirite se na nekoliko sekundi i posmatrajte sopstveni dah. Postanite svesni necujnog ali snaznoq osecaja prisustva. Postoji jedan sigurni kriterijum po kojem rnozete da izmerite svoj uspeh pri ovoj vezbi: to je nivo mira koji osecate iznutra.

§

Stoga, jedini najvazniji korak na vasern putu ka prosvetljenju jeste ovaj: naucite kako da prestanete da se poistovecuiete sa svojim umom. Svaki put kada stvorite prazninu u toku rnisli, svetlost vase svesti postaje jaca,

Jednog dana cete se mozda zateci kako se smejete glasu u svojoj glavi, bas kao sto biste se smejali i dacijim budalastinama. To znaci da vise ne uzimate sadrzaj svog uma toliko ozbiljno posto osecaj za vase sopstveno 'ja' ne zavisi od njega.

Prosvetljenje: uzdizanje iznad misli

Zar rezmisljenje nije kljucn« stvar za prezivljavanje u ovorn svetu?

Vas um je instrument, alatka. On postoji kako bi se iskoristio za odredeni zadatak, i kada je taj zadatak obavljen, vi ga

34

Moc sadaSnJeg trenutka

odlaZete na stranu. Kako stvari stoje, rekao bih da osarndeset do devedeset procenata rnisli vecine ljudi ne sarno da se ponavlja i ne donosi korist vee zbog svoje disfunkcionalne i cesto negativne prirode dobrirn delom nanosi i stetu, Posmatrajte svoj urn i otkricete da je to istina. On uzrokuje ozbiljan odliv vase zivotne energije.

Ova vrsta prisilnog razrnisljanja zapravo predstavlja zavisnost. Sta karakterise zavisnost? Veoma jednostavno: vise ne osecate da imate rnoqucnost da se zaustavite. ana se cini [acorn od vas. Takode vam nudi lazni oseca] zadovoljstva, zadovoljstva koje se bez izuzetka pretvara u bol.

Zasto bismo mi bili zavisni od razmisljanja?

Zato sto ste se poistovetili sa njim. Sto znaci da osecaj 0 sopstvenom 'ja' izvodite iz sadrzaja i aktivnosti urna. Zato sto verujete da biste prestali da postojite ukoliko bi prestali sa razmisljanjsm, Dok odrastate, vi forrnirate mentalnu predstavu 0 tome ko ste, zasnovanu na licnim i kulturoloskim uslovima. Ovo fantomsko 'ja' mozerno nazvati egom. On se sastoji od aktivnosti uma i moza se odrsavati sarno neprestanim razrnisljanjem, Pojam ega oznacava razlicite stvari za razlicite ljude, ali kada ga ja ovde koristim, on predstavlja lazno 'ja', stvoreno nesvesnim poistoveCivanjem sa urnom.

Za ego, sadasnji trenutak jedva da postoji. Sarno proslost i buducnost se smatraju vaZnima. Ovo potpuno izvrtanje istine pociva na cinjenici da je u ego-modalitetu urn veoma disfunkcionalan. On se uvek bavi ozivljavanjsm proslosti, ne bi li osigurao svoj opstanak i pronasao tame nekakvu vrstu oslobodenja ill ispunjenja. On govori: "Jednog dana, kada se ovo ill one dogodi, bice mi dobro, bicu srecan i spokojan." Cak i kada se cini da se ego bavi sadasnjoscu, to nije ona sadasnjost koju opaza: on je sasvim pocresno turnaci jer na nju gleda ocirna proslosn, IIi je svodi na sredstvo ka cilju, cilju koji lezi u umom

Vi niste vas um

35

projektovanoj buducnosti, Posmatrajte svoj urn i videcete da on funkcionise na ovakav nacin,

Ja ne zelim da izgubim moqucnost da analiziram i razlikujem. Nemam nist« protiv toga da nauCim da rezmistjem jesnije, na usredsredeniji nscin, ali ne ielim da izgubim svoj um. Dar misljenja je najvrednija stvar koju posedujemo. Bez nje, bili bismo samo jos jedna iivotinjska vrsta.

Prevlast urna nije nista drugo do jedan stadijurn u evoluciji svesti. Potrebno je da sada hitno predemo na sledeci nivo jer ee nas u protivnom urn, koji se pretvorio u monstruma, unistiti, a ovome cu detaljnije govoriti kasnije. Misljenje i svest nisu sinonimi. Misljenje je sarno jedan mali deo svesti. Misao ne moze da postoji bez svesti, ali svest ne zahteva misao.

Prosvetljenje oznacava uzdizanje iznad misli, a ne pad na nivo ispod misli, na nivo zivotinje ili biljke. U prosvetljenom stanju vi se i dalje sluzite svojim urnom kada je to potrebno, ali na daleko usredsredeniji i efikasniji nacin nego pre. Vise ga koristite u prakticne svrhe, ali ste oslobodeni od nevoljnih unutrasnjih monologa, a prisutna je i unutrasnja smirenost. Kada koristite svoj urn, a posebno kada je potrebno kreativno resenje, vi priblizno svakih nekoliko minuta oscilirate izmedu misli i smirenosti, izmedu urna i ne-uma. Ne-urn predstavlja svest bez misli. [edino tako je moouce razrnisljati kreativno jer sarno na takav nacin misao ima bilo kakvu snagu. Sarna za sebe, kada vise nije povezana sa daleko prostranijim carstvom svesti, ona brzo postaje ogoljena, luda i destruktivna.

Urn je kljucna masina opstanka. Napad i odbrana od drugih urnova, prikupljanje, pohranjivanje i analiziranje informacija - to je ono u cernu je on dobar, ali uopste nije kreativan. Svi istinski urnetnici, bili toga svesni ili ne, stvaraju iz ne-urna, iz unutrasnje smirenosti. Urn, zatim, kreativnim impulsima ili uvidirna daje oblik. Cak su i slavni naucnici izvestili 0 tome da su do kreativnih otkrica dosli u trenucima mentalne tisine. Iznenadujuci

36

Moc sadaSnjeg trenutka

rezultati nacionalne ankete medu najeminentnijim maternaticarima Amerike, ukljucuiuci i Ajnstajna, u cilju saznavanja njihovih metoda rada, pokazali su da misljenje 'igra same sporednu ulogu u kratkoj odlucno] fazi samog kreativnog cina', Stoga bih ja rekao da jednostavan razlog iz kog vecina naucnika nije kreativna nije taj sto oni ne razrnisljaju, vee taj sto ne znaju kako d~ prestanu sa razrnisljanjeml

Cuda zivota na Zemlji ill postojanja vaseg tela nisu stvorena niti odrsavana putem urna, putem rnisljenja. [asno je da posto~i inteli~encija na delu koja je daleko veca od urna. Na koji nacin [edna ljudska celiia velicine hiljaditog dela inca rnoze sadrzavati instr;li<cije u.okviru svoje DvNK koje bi popunile hiljadu knjiga od pOv sest stOtin~v stranica? Sto vise saznajemo 0 funkcionisanju naseg tela, to vise shvatamo koliko je siroka inteligencija na delu unu~~ njega i koliko malo rni znamo. Kada se urn ponovo poveze sa njim, on postaje cudesno oruzje, On tada slusi necemu vecem od sebe.

Ernocija: reakcija tela na vas urn

Sta je sa emocijama? Bivamo upleteni u sopstvene emocije cak i vise nego u sopstveni um.

Urn, onako kako ja koristim tu rec, nije samo misao. On ukljucuje i vase emocije, kao i sve nesvesne mentalno-emocionalne nacine reagovanja. Emocija se javlja na mestu na korn se urn i tela susrecu, Ona predstavlja rekciju tela na vas urn - ili rnogli bismo reci, odraz vaseg urna u telu. Na primer, nasilna mis~o ili neprijateljska misao ce stvoriti zalihu energije u telu, sto naaivamo besom. Telo se sprema za borbu. Pomisao na to da ste uqrozeni, fizicki ill psihicki, nagoni tela da se zgrci i to predstavlja fizicku stranu onog sto zovemo strah. Istrazivanja su pokazala da ova snazna emocija uzrokuje cak i biohemijske promene u telu. Biohe~~ske promene predstavljaju fizicki ill rnaterijalni aspekt emocue. Naravno, vi obicno niste svesni svih vasih toko-

Vi nisie vas um

37

va misli i cesto ih mozete dovesti u ziZu paZnje jedino posmatrajuci emocije.

5to ste vise poistoveceni sa svojim misljenjem, onim sto

volite ill ne volite, svojim sudovirna i interpretacijama, odnosno, sto ste manje prisutni kao svest kola posmatra, to ce snaZnije emocionalno punjenje biti, bill vi toga svesni ill ne. Ako ne mozete da osetite svoje emocije, ako ste odseceni od njih, vremenom cete ih iskusiti na cisto fizickom nivou kao fizicke probIerne ill simptome. Mnogo toga je napisano 0 ovome poslednjih godina, tako da nema potrebe da ovde dublje zalazimo u to. [ak nesvesni ernocionalni obrazac se cak moze manifestovati kao spoljni dogadaj koji se, izgleda, samo varna desava, Na primer, primetio sam da ljudi koji u sebi nesvesno nose mnogo neispoljenog besa vise ce biti napadani, verbalno ill cak fizickl, od strane drugih ljudi punih besa, i to cesto bez nekog vidljivog povoda. Oni poseduju veci izliv besa, koji odredeni ljudi podsvesno uhvate i to okida njihovu sopstvenu prikrivenu ljutnju.

Ako imate poteskoca da osetite vlastite ernocije, zapocnite sa usrneravanjem paZnje na unutrasnje energetsko polje vaseq tela. Osetite telo iznutra. To ce vas takode povezati sa vasim emocijama. Ovo cemo kasnije detaljno istraziti.

§

Kaiete daje emocija odraz uma u telu. Ali, ponekad se izmedu njih javlja sukob: um kaie 'tie' dok emocija kaie 'de' i obrnuto.

Ako zaista zelite da upoznate svoj urn, telo ce vam uvek ponuditi istinski odraz, stoga pogledajte u emociju ill je, jos bolje, osetite u svom telu. Ako izmedu njih postoji ociqledan sukob, misao ce predstavljati laz, a emocija istinu. Ne apsolutnu

38

Moc sadaSnjeg trenutka

istinu 0 tome ko ste vi, vee relativnu istinu 0 vasem stanju uma u tom trenutku.

Sukob izmedu povrsinskih misli i nesvesnih mentalnih procesa je bez sumnie cest, Mozda jos uvek niste u stanju da aktivnosti svog nesvesnog urna svesno uoblicite kao misli, ali ce se one u telu uvek odraZavati kao emocije i toga mozete postati svesni. Posmatranje emocije na ovaj nacin je u osnovi isto kao i osluskivanje ill posmatranje misli sto sam ranije opisao. [edina razlika je u tome sto dok je misao u vaso] glavi, emocija poseduje jaku licnu komponentu i zato se prvenstveno oseca u telu. Tada mozete dozvoliti emociji da bude tamo, a da vas ne kontrolise, Vi vise niste isto sto i emocija; vi ste posmatrac, posmatrainee prisustvo. Ako ovo budete praktikovali, sve sto je nesvesno u varna bice dovedeno pod svetlost svesti.

Dekle, posmatranje nasi): emocija je isto tako vezno kao i posmatranje nesit: misli?

Da. Neka vam postane navika da sebe pitate: "Sta se odvija unutar mene u ovom trenutku?" To pitanje ee vas okrenuti u pravom smeru. Ali, nemojte analizirati, sarno posmatrajte. Usmerite svoju paznju ka unutra. Osetite energiju emocije. Ako nijedna emocija nije prisutna, povedite svoju paznju dublje u unutrasnje energetsko polje svog tela. To je ulaz u Bice,

§

Emocija obicno predstavlja pojacan i energijom nabijen tok misli, i zbog njenog cesto nadmocnoq energetskog naboja u pocetku nije lako ostati dovoljno prisutan i biti u stanju posma-

Vi niste vas urn

39

tranja. Ona zeli da vas nadvlada i uglavnom uspeva u tome - osirn ako u vama irna dovoljno prisustva. Ako ste manjkom pris-

. ustva uvuceni u nesvesno potstovectvanie sa emocijom, sto je normalno, ona privremeno postaje 'vi'. testo se izgraduje zlocudni krug izmedu vaseg misljenja i emocije: oni hrane jedno drugo. Tok misli stvara uvecani odraz samog sebe u obliku emocije, a vibraciona frekvencija emocije nastavlja da ishranjuje originalni tok misli. Mentalnim ovladavanjem situacijom, dogadajem ili osobom koja je opazeni uzrok emocije, misao hrani emociju energijom, a ona zauzvrat energetski pospesuje

tok misli, itd.

U osnovi, sve emocije su modifikacije jedne osnovne

neiasne emocije koja svoje poreklo ima u gubitku svesti 0 tome ko smo izvan naseq irnena i forme. Zbog njene nejasne prirode tesko je pronaci ime koje precizno opisuje ovu emociju. 'Strah' je blizu, ali, pored neprekidnog osecanja uqrozenosti, ona takode ukljucuje i dub ok osecai napuStenosti i nepotpunosti. Moada je najbolje koristiti termin koji je nejasan kao i ta osnovna emocija i jednostavno je nazvati 'bol'. [edan od glavnih zadataka urna jeste da se bori i da odstrani taj emocionalni bol koji je jedan od razloga za njegovu neprestanu aktivnost, ali sve sto on ikada moze da postigne jeste da ga privremeno zataska, U stvari, sto se urn vise bori da se oslobodi bola, to je bol veci. Urn nikada ne moze da iznade resenle niti moze da priusti sebi da vi iznadete resenje jer je on sam bitan deo 'problema'. Zamislite sefa policije koji pokusava da pronade palikueu, a palikuca je on sam. Necete se osloboditi bola sve dok ne prestanete da izvodite svest 0 sebi iz poistovecenosti sa urnom, odnosno iz ega. Urn ce tada biti srusen sa svoje mocne pozicije i Bice ee se otkriti kao vasa istin-

ska priroda.

Da, znam sta cete me pitati.

Zelim da pitam: ste je sa pozitivnim emocijama kao sto su ljubav i srece?

40

M~ sadaAnjeg trenutka

One su nerazdvojive od vaseq prirodnog stanja unutrasnjs povezanosti sa Bicem. Tracci ljubavi i srece iIi kratki trenuci dubokog mira moquci su kad god se pojavi praznina u toku misli. Za vecinu ljudi takve praznine nastaju retko i samo slucajno, u trenucima kada je urn ostao 'bez teksta': ponekad usled velike lepote, ekstremnog fizickog napora ill cak velike opasnosti, Iznenada, javlja se unutraSnja smirenost. I unutar te rnirnoce postoji suptilna, ali intenzivna sreca, postoji ljubav, posto]i mir.

Obicno su takvi trenuci kratkog veka jer urn brzo iznova uspostavlja svoju bucnu aktivnost koju nazivamo rnisljenjern, Ljubav, sreca i mir ne mogu da procvetaju sve dok se ne oslobodite dominacije urna. Ali, one nisu nesto sto bih ja nazvao emocijama. One leze ispod emocija na mnogo dubljem nivou. Zato je potrebno da postanete sasvirn svesni svojih emocija i da budete u stanju da ih osetite pre nego sto budete sposobni da osetite on~ sto lezi ispod njih. Emocija doslovno znaci 'uznemirenost'. Rec dolazi od latinske reci emovere, sto znaci 'uznemiravati'.

Ljubav, sreca i mir su prava stanja Bica ili bolje, tri aspekta stanja unutrasnjs povezanosti sa Bicern, Kao takva, ona nemaju supro~osti. To je zato sto poticu iz vece dubine nego urn. Emoc~e su, sa druge strane, kao delovi dualistickoq urna, podlozne zakonu 0 suprotnostima. To jednostavno znaci da ne mozete imati dobro bez loseg. Stoga je, u neprosvetljenom st~u Pois~oveeenosti sa umom, one sto se ponekad pogresno nazrva srecom uglavnom zapravo period kratkotrajnog zadovoljstva u okviru neprekidnog naizrnenicnoq ciklusa bol/zadovoljstvo. Zadovoljstvo je uvek izvedeno iz neceqa izvan vas dok sreca izvire iz vas. Ona ista stvar koja vam danas donosi zadovoljstv~ sutra ee vam nanositi bol ili ee vas napustiti, tako da ce vam njeno odsustvo nanositi bol. A one sto se cesto naziva ljub~vlju m.oz~v biti prijatno i uzbudljivo neko vreme, ali to predsta~~a zaVlsm~~ odanost, stanje ekstremne potrebe koje se ~oze pretvonti u svoju suprotnost u treptaju oka. Mnoge lJ~~vne' veze, nakon sto prode pocetna euforija, zapravo osciliraju izmedu zljubavi' i rnrznjs, privlacnosti i napada.

Vi niste vas urn

41

Prava ljubav vas ne tera da patite. Kako bi i mogla? Ona se ne pretvara iznenada u rnrznju niti se prava sreca pretvara u bol. Kao sto sam vee rekao, cak i pre nego sto ste prosvetljeni - pre nego sto ste se oslobodili sopstvenog urna - mozete da zavirite u pravu srecu, pravu ljubav ili u dubok unutrasnji mir, spokojan ali ustreptalo ziv. Ovo su aspekti vase prave prirode, koia je uglavnom zaklonjena vasim urnom. Cak i u okviru 'normalne' zavtsnicke veze mogu postojati trenuci u kojima se moze osetiti prisustvo neceq stvarnijeg, neceg neunistivoq, Ali, to ee biti same letimicni pogledi koje ee uskoro ponovo prekriti sumovi urna. Tada vam moze izgledati kao da ste posedovali nesto veoma vredno i izgubili ga, ili vas vas urn moze ubediti da [e to ionako bila iluzija. Istina glasi da to nije bila iluzija, vee nesto sto ne mozete izgubiti. To je deo vaseg prirodnog stanja kog je urn u stanju da zarnraci, ali ne i da unisti. Cak i kada je nebo potpuno zamraceno, sunca nije nestalo. Ono se i dalje nalazi tamo, sa druge strane oblaka.

Buda kaze da bol iii patnja izviru iz zelje iii teznje i da je potrebno raskinuti okove zelje kako bismo se oslobodili bola.

Sve teznje predstavljaju urn koji traga za spasenjem ill ispunjenjem u spoljnim stvarima i buducnosti kako bi zamenio radost Bica, Sve dok sam [a poistovecen sa svojim urnom, poistovecen sam i sa tim teznjarna, tim: potrebama, zahtevima, privraenostirna i odbojnostima i pored njih ne postoji '[a', osim kao puka moqucnost, neostvareni potencijal, seme koje jos nije proklijalo. U tom stanju, cak je i moja zelja da postanem slobodan ill prosvetljen same jos [edna teznja za ispunjenjem i upotpunjenjem u buducnosti, Stoga, nemojte traziti da se oslobodite zelje ill 'dostignete' prosvetljenje. Postanite prisutni. Budite tu kao posmatrac uma. Umesto da citirate Budu, budite Buda, budite zonaj probudeni', sto i jeste znacenje reci buda.

Ljudska bica su bila pod stegom bola eonima, jos od trenutka kada su pali iz stanja uzvisenosti i zakoracili u carstvo

42

Moc sadaSnjeg trenutka

vremena i urna, izgubivsi svest 0 Bicu, Na toj tacki su pocel! sebe da poimaju kao besmislene fragmente u stranom univerzumu, nepovezane sa Izvorom i izmedu sebe.

Bol je neizbeaan sve dok ste poistoveceru sa svojim umorn, odnosno sve dok ste nesvesni u duhovnom smislu. Ja ovde prevashodno govorim 0 emocionalnom bolu, koji je takode i razlog za fiaicki bol i bolest. Netrpeljivost, rnrznja, samosazaljenje, kriviea, bes, depresivnost, ljuhornora, itd., cak i najmanja razd.raZenost, sve sir to oblici bola. I svako zadovoljstvo ill emocionalna uzvisenost sadrzi u sebi klieu bola, svoju nerazdvojivu suprotnost koja ce se manifestovati tokom vremena.

Svako ko je ikada uzeo drogu kako bi 'dotakao visine' znace da se uzvisenost na kraju pretvara u potistenost, da se zadovoljstvo pretace u neki. oblik bola. Mnogi ljudi takode znaju, iz licnoq iskustva, kako se lako i brzo intimne veze od izvora zadovoljstva mogu pretvoriti u izvor bola. Gledano iz vise perspektive, i negativni i pozitivni polariteti predstavljaju dva liea istog novcica, oba su delovi osnovnog bola koji je nerazdvojiv od eqoisticnoq stanja poistovecenosti svesti sa umom.

Postoje dva nivoa vaseq bola: bol koji stvarate u sadasnjern trenutku i bol iz proslosti koji i dalje zivi u vasem urnu i telu. Ono 0 cemu sada zeltm da govorim jeste prestanak stvaranja bola u sadasnjosti i razgradivanje bola iz proslosti,

SVEST: PUT KA IZLASKU IZ BOLA

Ne stvarajte vise bol u sadasnjosti

Niciji iivot nije sasvim osloboden bola i tuge. Nije li pravo pitanje kako nauciti da se iivi sa njima, a ne pokuseveti da se oni izbeq-

nul

Najveci deo ljudskog bola je nepotreban. On ce sam sebe proizvoditi sve dok nekontrolisani urn bude upravljao vasim zivo-

tom.

Bol koji sada proizvodite uvek predstavlja nekakav oblik neprihvatanja, nekakav oblik nesvesnog otpora prema onome sto jeste. Na misaonom nivou otpor predstavlja neki. vid suda. Na emocionalnom nivou on predstavlja neki. oblik negativnosti. Intenzitet bola zavisi od nivoa otpora prema sadasnjem trenutku, a ovo zauzvrat zavisi od toga koliko snaZno ste potstovecem sa svojim urnom. Urn uvek traai nacin da porekne Sadasnji trenutak i pobegne od njega. Drugim recima, sto ste vise potstcveceni sa urnom, vise patite. ill bi se to moglo ovako reci: sto ste vise u stanju da postujete i prihvatite Sadasnji trenutak, to ste oslobodeniji od bola, patnje - i egoisticnog uma.

Zbog cega urn po navici porice Sadasnii trenutak i opire mu se? Zbog toga sto bez vremena, odnosno bez proslosti i hnducnosti, nije u stanju da funkcionise i kontrolise stvari, tako

44

Moc sadaSnjeg trenutka

da vecni Sadasnji trenutak shvata kao pretnju. Vreme i urn su, zapravo, nerazdvojivi.

Zamislite Zemlju bez ljudi na njoj, nastanjenu sarno biljkarna i zivotinjarna. Da li bi ona i dalje posedovala proslost i buducnost? Da li bismo i dalje mogli smisleno da govorimo 0 vremenu? Pitanje "Koliko je sati?", ili "Koji je danas dan?" - kada bi bilo nekoga da to pita - bilo bi prilicno besmisleno. Hrastovo drvo ili orao bi bili zbunjeni takvim pitanjem. "Kakvo vreme?", pitali bi oni. .Pa, naravno da je sada. Vreme je sadasnje, Sta drugo postoji?"

Da, narna je urn potreban bas kao i vreme da bismo funkcionisali u ovom svetu, ali onda nastupi trenutak kada oni preuzimaju nase zivote i tada se disfunkcija, bol i tuga usaduju u nas.

Urn, da bi se uverio kako ima kontrolu, neprestano pokusava da sadasnji trenutak prikrije prosloscu i buducnoscu i na taj nacin vasa istinska priroda postaje zaklonjena urnom, dok vitalnost i beskrajni kreativni potencijal Bica, koje je nerazdvojivo od SadaSnjeg trenutka, bivaju prekriveni vremenom. Sve tezi teret vremena se akumulirao u ljudskom umu. Svi pate pod ovim teretom, ali ga takode i povecava]u, pridodajuci mu svaki onaj dragoceni trenutak koji iqnorisu, poricu ili ga svode na sredstvo za dospevanje do nekog buduceq trenutka koji postoji iskljucivo u njihovom urnu, niposto u stvarnosti. Nagomilavanje vremena u kolektivnom i individualnom ljudskom urnu takode sadrzi i veliku kolicinu zaostalog bola iz proslosti.

Ako vise ne zelite da stvarate bol sebi i drugima, ako vise ne zelite da povecavate zaostali bol iz proslosti koji jos uvek zivi u varna, onda nemojte da proizvodite vise vremena, barem ne vise od onog sto je neophodno za bavljenje prakticnirn aspektirna vaseq zivota. Kako prestati sa proizvodenjem vremena? U potpunosti prihvatite da je sadasnjost sve sto zaista posedujete. ~eka Sadasnji trenutak postane centar interesovanja u vasern zrvotu. Dok ste ranije obitavali u vremenu i sarno nakratko posecivali Sadasnji trenutak, sada svijte sebi gnezdo u Sadasnjern trenutku, a nakratko posecujte proslost i buducnost

,

Svest: put ka izlasku iz bola

45

onda kada bavljenje prakticnirn aspektima vaseg zivota to zahteva. Uvek recite 'da' sadasnjosti. Sta bi moglo biti beskorisnije, nerazumnije, od stvaranja unutrasnies otpora prema necemu sto vee jeste? Sta bi moglo biti nerazumnije od suprotstavljanja samom zivotu koji je u sadasnjosti, i jedino u sadaSnjosti? Predajte se onome sto jeste. Kazite 'da' zivotu - i posmatrajte kako on pocinje da radi za vas, a ne protiv vas.

§

Sadasnji trenutakje ponekad nepribvetljiv, neprijatan iii odvratan.

Takav je kakav je. Posmatrajte na koji nacin ga urn obelezava i kako taj proces obelezavanja, to neprestano stvaranje sudova, stvara bol i nesrecu. Posmatranjem mehanike urna, vi vrsite iskorak iz njegovih obrazaca otpora i tad a sadasnjern trenutku mozete dopustiti da bude. To ce vam podariti ukus stanja unutrasnjeq oslobodenja od spoljasnjih uslova, stanja istinskog unutrasnleq mira. Tek tada posmatrajte sta se desava i preduzrnite korake ako je to potrebno i ako ste u rnoqucnosti,

Prvo prihvatite - a onda delajte. Sta god da u sebi sadrzi sadasnj; trenutak, prihvatite ga kao da je on vas izbor. Uvek radite sa njirn, a ne protiv njega. Nacinite od njega svog prijatelja i saveznika, a ne neprijatelja, To ee cudesno izmeniti vas ceo zivot.

§

46

Moc sadaSnjeg trenutka

Bol iz proslosti: razgradivanje otelotvorenog bola

Sve dok ne budete u stanju da dosegnete moe Sadasnjeq trenutka, svaki. emocionalni bol koji dozivljavate ostavljace za sobom ostatak bola koji nastavlja da zivi u varna. On se utapa u bol iz proslosti koji se vee nalazi tu i smesta se u vas em urnu i telu. To, naravno, ukljucuje i bol koji ste propatili kao dete, prouzrokovan neposedovanjem svesti 0 svetu u kom ste rodeni.

Taj nagomilani bol predstavlja negativno energetsko polje koje okupira vase tela i urn. Ako na njega gledate kao na nekakav nevidljivi entitet u punom izdanju, prilicno ste blizu istine. To je otelotvoreni emocionalni bol. On ima dva vida postojanja: pritajeni i aktivni. Otelotvoreni bol moze biti pritajen devedeset posto vremena, ali u vrlo nesrecnoi osobi on moze biti aktivan sto posto vremena. N eki ljudi zive gotovo u potpunosti kroz svoj otelotvoreni bol dok ga drugi mozda dozrvljavaju sarno u odredenim situacijarna, kao sto su intimne veze ili situacije povezane sa gubicima u proslosti, napustanjirna, fizickim ill emocionalnim povredama i tako dalje. Razne stvari ga mogu pokrenuti, narocito ako on odise obrascima bola iz proslosti, Kada je spreman da se trgne iz pritajene faze, cak ga i neka misao ill neduzna primedba od strane nekog varna bliskog mogu aktivirati.

Neki otelotvoreni bolovi su nepodnosljivi, ali relativno bezopasni, recimo kao dete koje ne prestaje da cmizdri. Drugi predstavljaju zlocudna i destruktivna cudovista, prave demone. Neki su fizicki nasilni, a daleko vise ih je emocionalno nasilno. Neki ce napadati ljude oko vas Hi bliske varn osobe, dok ce drugi mozda napadati vas, svog domacina, Misli i osecanja koja imate o svom zivotu tada ce postati izrazito negativni i sarnodestruktivni. Na ovaj nacin cesto nastaju nesrece i bolesti. Neki otelotvoreni bolovi ponekad svoje domacine nagone na samoubistvo.

Kada mislite da poznajete neku osobu, a onda iznenada budete po prvi put suprotstavljeni tom nepoznatom zlobnom stvorenju, dozivljavate prilican sok. Medutim, vaznije je posma-

Svest: put ka izlasku iz bola

47

trati ga unutar sebe, nego u nekome drugome. Obratite paZnju na bilo kakve znake nezadovoljstva u sebi, u bilo kakvom obliku - mozda je u pitanju budenje otelotvorenog bola. To se moze javiti u obliku razdraaenosti, nestrpljenja, surnomog raspoloaenla, zelje za povredivanjem, ljutnje, besa, depresije, zelje da stvarate drarnu u vezi i tako dalje. Uhvatite ga onog trenutka kada se jos nalazi u pritajenom stanju.

Otelotvoreni bol zeli da prezivi, bas kao i svaki. drugi zivi entitet, a rnoze da prezivi jedino ako vas nave de da se nesvesno poistovetite sa njim. Onda on mose da se uzdigne, preuzme kontrolu nad varna, "postane isto sto i vi" i zivi kroz vas. Potrebno mu je da kroz vas nabavlja sebi "hranu". Hranice se bilo kakvim iskustvom koje odise njegovim tipom energije, bilo cime sto u nekom obliku stvara dodatni bol: ljutnjom, destruktivnoscu, mrznjom, ~alom, emocionalnom drarnom, nasiljem, pa cak i bolescu. Dakle, otelotvoreni bol ce nakon preuzimanja kontrole nad varna kreirati situaciju u vasem zivotu koja ce reflektovati natrag svoju energetsku frekvenciju kako bi se on mogao ishranjivati. Bol se hrani jedino bolom. Bol se ne mose hraniti radoscu. Za njega je ona prilicno nesvarljiva.

Onog trenutka kada otelovoreni bol bude preuzeo kontrolu nad varna, vi cete pozeleti jOs bola. Postacete ili zlocinac ill zrtva. Oseticete potrebu da nanesete bol ill da iskusite bol ill oboje. Izmedu te dve stvari zapravo i nema neke razlike. Vi, naravno, ovoga necete biti svesni i ostro cete tvrditi kako ne zelite bol. Ali, zagledajte pazljivije i otkricete da su vase razrnislianle i ponasanje kreirani tako da odrzavaju bol u varna i u drugima. Da ste toga zaista bili svesni, obrazac bi se raspao, jer prizeljkivati jOs bola predstavlja ludost, a niko nije svesno lud,

Otelotvoreni bol, ta tamna senka koiu baca ego, u stvari se plasi svetlosti vase svesti. Plasi se razotkrivanja. Njegovo prezivljavanje zavisi od vaseq nesvesnog poistovectvania sa njim, kao i od svesnog straha od suocavanja sa bolom koji zivi u varna. Ali, ako se ne suocite sa njirn, ako u bol ne unesete svetlost vase svesti, bicete primo rani da ga iznova i iznova prozivljavate. Otelotvoreni bol varn se mozda moze ciniti nalik opasnom

48

Moc sadaSnJeg trenutka.

cudovisru u koje ne smete ni da pogledate, ali ja vas uveravam da je to slabasna utvara koja ne moze da nadvlada moe vaseg prisustva.

Pojedina duhovna ucenja tvrde da je sav bol na kraju same iluzija, i to je tacno. Pitanje glasi: da Ii je to tacno i u vas em slucaju? Puko verovanje ne doprinosi istinitosti tvrdnje. Da li zeIite da dozivljavate bol do kraja svog zivota pricajuci sve vreme kako on predstavlja iluziju? Hoce li vas to osloboditi bola? Ono sto nas ovde zanima jeste na koji nacin vi rnozete da uvidite tu istinu, odnosno da je ucinite stvarnom u sopstvenom iskustvu.

Dakle, otelotvoreni bol ne zeIi da ga posmatrate direktno i vidite onakvog kakav je. Onog trenutka kada ga uocite, osetite ~jegovo energetsko polje unutar vas i obratite paznju na njega, time ee identifikacija biti prekinuta. Visa dimenzija svesti ee stupiti na scenu. Ja je nazivam prisustvo. Vi sada postajete svedok ill posmatrac otelotvorenog bola. To znaci da vas on vise ne moze koristiti pretvarajuci se da je isto sto i vi i da vise ne moze da se obnavlja kroz vas. Pronasli ste svoju najdublju snagu. DosegIi ste moe Sadasnjeq trenutka.

Sta se deseve sa otelotvorenim bolom onda kada postanemo dovoljno svesni da mozemo prekinuti nesu poistovecenost sa tijim?

Njega stvara ono nesvesno u nama, a one svesno u nama ga preobrazava u sebe. Sveti Pavle je prekrasno iskazao univerzalni princip: "Sve se pokazuje kada je izneto na svetlost i sve ono sto je izneto na svetlost i same postaje svetlost." BaS kao sto se ne mozete boriti protiv tame, tako se ne mozete boriti ni protiv otelotvorenog bola. Pokusaj da se to uciru ee stvoriti unutrasnji konflikt i ~amim time dodatni bol. Dovoljno je posmatrati gao Posrnatranjs bola sa sobom nosi i prihvatanje bola kao dela onoga sto u tom trenutku jeste.

. . Otelo~oreni bol se sastoji od zatocene zivotne energije koja je odsecena od vaseg ukupnog energetskog polja, privre-

Svest: put ka izlasku iz bola

49

me no postavsi nezavisna kroz neprirodni proces poistovecivanja sa umom. Ona se okrenula protiv sebe same i postala antizivot, poput zivotinje koja pokusava da proguta sopstveni rep. Sta misIite, zbog cega je nasa civilizacija izrasla u takvog razoritelja zivota? Ali, cak i snage koje razaraju zivot i dalje predstavljaju zivotnu energiju.

Kada prekinete sa poistovecivanjern i postanete posmatrac, otelotvoreni bol ee nastaviti da deluje neko vreme i pokusati da vas na prevaru navede da se ponovo poistovetite sa njim. I mada ga vi vise ne osnaZujete kroz poistovecivanje, on poseduje izvesni zamah, bas kao vrteska koja neko vreme nastavlja da se okrece mada je niko vise ne vrti. Na ovom stadijurnu on moze da stvara i fizicke nelagode i bolove u raznim delovima tela, ali to nece potrajati. Ostanite prisutni, ostanite svesni. Budite vecito oprezni cuvar svog unutrasnjeq prostora. Potrebno je da budete dovoljno prisutni kako bi bill u stanju da direktno posmatrate otelotvoreni bol i osetite njegovu energiju. On tada ne moze da kontrolise vase razrnisljanje, Onog trenutka kada vase razrnisljanje postane poravnato sa energetskim poljem otelotvorenog bola, vi eete biti identifikovani sa njim i ponovo ga ishranjivati svojim mislima.

Na primer, ako je ljutnja prevladavajuca energetska vibracija otelotvorenog bola, i ona se pojavljuje u mislirna koje se bave onim sto vam je neko ucmio ili onim sto eete mu vi uciniti, onda ste postali nesvesni a otelotvoreni bol je postao 'vi'. Kada postoji ljutnja, ispod nje se uvek nalazi bol. ill kada nastupe mracna raspolozenja i vi upadnete u negativni tok misli, razrnisljajuci 0 tome kako je vas zivot grozan, vase razmisljanje je postalo poravnato sa otelotvorenim bolom i postali ste nesvesni i podlozni njegovom napadu.To podrazumeva potpuno odsustvo posrnatraca,

Neprekidna svesna paznja raskida vezu izmedu otelotvorenog bola i vasih misaonih procesa i na scenu dovodi proces preobraZaja. To je kao da sam bol postaje gorivo za plamen vase svesti, plamen koji usled toga snaznije gori. Ovo predstavlja ezotericni smisao drevne umetnosti alhemije: pretvaranje

50

Moc sadaAIYeg trenutka

neplemenitih metala u zlato, patnje u svest. Unutrasnji rascep je premoscen i vi bivate zaceljeni. Vasa je duznost da tada ne stvarate vise bola.

Dozvolite da sumiram ovaj proces. Usmerite paZnju na to osecanje u varna. Spoznajte da je to otelotvoreni bol. Prihvatite da on postoji. Nemojte misliti 0 njemu - nemojte dozvoliti da se osecanje pretvori u razmisljanje. Nemojte da sudite ili analizirate. Nemojte od njega da stvarate sopstveni identitet. Ostanite prisutni i nastavite da nadzirete one sto se dog ada u varna. Postanite svesni ne sarno emocionalnog bola vee i 'onoga koji nadzire', tihog posrnatraca, To predstavlja moe Sadasnjeq trenutka, moe vaSeg licnoq svesnog prisustva. A onda pogledajte sta se desava.

§

Kod mnogih zena, otelotvoreni bol se posebno budi u vreme koje prethodi menstruaciji. Kasnije cu detaljnije govoriti 0 ovome. Za sada, dopustite sarno da kazern sledece: ako ste u stanju da u tom periodu ostanete pripravni i prisutni i da posmatrate sve sto osecate u sebi a da to ne preuzme kontrolu nad varna, onda se otvara moqucnost za najsnaZniju duhovnu praksu i brzi preobrazaj sveg bola iz proslosti postaje rnoquc.

Poistovecivanje ega sa otelotvorenim bolom

Proces koji sarn upravo opisao je veoma snazan, a ipak jednostavan. I dete bi ga moglo nauciti i nadajmo se da ee jednoga dana to i biti jedna od prvih stvari koje ee deca uciti u skoli. Onog trenutka kada budete razumeli osnovni princip posmatranja

Svest: put ka izlasku iz bola

51

onoga sto se desava unutar vas - i kada to budete "shvatili" putem iskustva - na raspolaganju cete imati najmocniju alatku promene.

To ne znaci da se necete susresti sa zestokim otporom prema prestanku poistovecivanja sa svojim bolom. To ce se desiti posebno ako ste veci dec zivota proveli blisko poistoveceni sa svojim emocionalnim otelotvorenim bolom i ako je vase osecanje o sopstvenom ja u celini ili dobrim delom obuzeto time. Ovo znaci da ste od vaseq otelotvorenog bola stvorili jedno nesrecno ja i da verujete kako ova fikcija uma predstavlja vas. U tom slucaju, nesvesni strah od gubitka sopstvenog identiteta stvorice jak otpor prema bilo kakvom prestanku poistovecivanja, Drugim recima, radije biste bili u bolovima - bili sarn otelotvoreni bol - nego zakoracili u nepoznato i rizikovatli gubitak varna bliskog

nesrecnoq ja.

Ako se ovo odnosi na vas, posmatrajte otpor unutar sebe.

Posmatrajte privrzenost svom bolu. Budite na velikom oprezu. Posmatrajte neobicno zadovoljstvo koje varn pruza to sto ste nesrecni. Posmatrajte prisilnu zelju da razgovarate ill razmisljate o tome. Otpor ee slabiti ako ga vi ucinite svesnim. Tada mozete da usmerite svoju paznju prema otelotvorenom bolu, ostanete prisutni i time podstaknete njegov preobraZaj.

[edino ste vi u stanju to da uCinite. Niko to ne rnoze da uradi umesto vas. Ali, ako budete imali dovoljno srece da pronadete neke osobe koje su intenzivno svesne, ako budete u stanju da provodite vreme sa njima i pridruzite im se u stanju prisustva, to moze biti od koristi i ubrzati stvari, Na taj nacin vase svetlo ce ubrzo goreti [ace, Kada kladu koje je tek zapaljena stavite pored one koja vee zestoko gori i nakon nekog vremena ih ponovo razdvojite, ona prva klada ee goreti vecirn intenzitetom. Na kraju laajeva, sve je to ista vatra. Biti takva vatra jedna je od uloga duhovnog ucitelja. Neki psihoterapeuti mogu takode biti u stanju da vrse tu ulogu, pod uslovom da su odmakli dalje od nivoa uma i da su u rnoqucnosti da stvaraju i odrzavaju stanje intenzivnog svesnog prisustva dok rade sa varna.

52

Moc sadaSnjeg trenutka.

Poreklo straha

Pomenuli ste da je strah deo naseg osnovnog emocionalnog bola. Na koji naCin se javlja strah i zbog cega ga ima u toj meri u iivotu ljudi? I, zar izvesna doza straha nije naprosto zdrav necin semozestite? Kada se ne bismo plesili vetre, mogli bi gurnuti ruku u nju i opeci se.

Razlog iz kog ne gurate ruku u vatru nije strah, vee to sto znate da eete se opeci, Nije vam potreban strah kako biste izbegli nepotrebnu opasnost - vee samo minimurn inteligencije i zdravog razurna. Kod tih prakticnih stvari korisno je primeniti lekcije naucene u proslosti. E sada, kada hi vam neko pretio vatrom ill fiziekim nasiljem, mogli biste iskusiti nesto nalik strahu. To predstavlja instinktivno uzmicanje pred opasnoscu, a ne psiholosko stanje straha 0 kome je ovde rec, Psiholosko stanje straha nije u vezi sa bilo kakvom konkretnom i istinskom neposrednom opasnoscu, Ono se pojavljuje u mnogim oblicima: kao nelagoda, briga, strepnja, nervoza, napetost, jeza, fobija i tako dalje. Ovakav psiholoski strah uvek se odnosi na nesto sto bi se moglo desiti, a ne na nesto sto se desava upravo sada. Vi se nalazite na ovom me stu i u sadasnjern trenutku, a vas urn je u buducnosti, To stvara prazninu strepnje. I ako ste se poistovetili sa svojim urnom i izgubili moe i jednostavnost Sadasnjeq trenutka, ta praznina strepnje ce postati vas stalni sadrug. Uvek se mozete uhvatiti u kostac sa sadasnjirn trenutkom, ali ne i sa necim sto predstavlja nista drugo do projekciju vaseq urna - ne mozete se uhvatiti u kostac sa buducnoscu.

Stavise, dokle god budete poistoveceni sa svojim urnom, ego ce upravljati vasim zivotom kako sam ranije i istakao. Zbog svoje nestvame prirode i uprkos svojim razradenim odbrambenim mehanizmima ego je vrlo ranjiv i nesiguran i samog sebe vidi pod stalnom pretnjom. avo se, uzgred, desava cak i ako ego spolja izgleda veoma samouvereno. Prisetite se sada da emocija predstavlja reakciju tela na vas urn. Kakvu to poruku telo neprekidno prima od ega, laznoq urnom-stvorenog "ja"?

Svest: put ka izlasku iz bola

53

Opasnost, nalazim se u opasnosti. A koju emociju ova neprekidna poruka stvara? Strah, naravno.

Izgleda kao da strah ima mnogo izvora. Strah od gubitka, strah od neuspeha, strah od povrede i tako dalje, ali svi ti strahovi na kraju predstavljaju strah ega od smrti, od unistenja, Za ego, smrt se uvek nalazi tu, iza ugla. U ovom stanju poistovecenosti sa urnom, strah od smrti utice na svaki aspekt vaseg zivota. N a primer, cak i naizgled tako trivijalna i .normalna" stvar kao sto je prisilna potreba da se u prepirci bude u pravu i dokaZe kako ona druga osoba gresi - odbrana mentalnog stava sa kojim ste poistoveceni - koren ima u strahu od smrti. Ako se poistovecujete sa mentalnim stavom i pritom niste u pravu, vasem osecaju za sopstveno "ja", zasnovanom na urnu, preti ozbiljna opasnost od unistenja, Stoga vi i vas ego ne mozete prihvatiti da niste u pravu. Ne biti u pravu znaci umreti. Zbog ovoga su se vodili ratovi i srusene su nebrojene veze.

Onog trenutka kada budete prestali da se poistovecujte sa svojim urnom, vasem osecaju za sopstveno "ja" nece vise znaciti nista to da li ste u pravu ill ne, tako da ce silom nametnuta i duboko nesvesna potreba da se bude u pravu, sto predstavlja jedan oblik nasilja, prestati da postoji. Bicete u stanju da jasno i glasno iskazete kako se osecate i sta mislite, ali vise pri tome nece biti agresivnosti niti ocibrambenog stava. Vas osecaj 0 sopstvenom "ja" tada ce proizaci iz dubljeg i iskrenijeg mesta u vama, a ne iz urna. Pripazite na bilo kakvu vrstu odbrambenog stava u varna. Sta je to sto branite? Iluzomi identitet, predstavu u vasern urnu, zamisljeni entitet. Time sto taj obrazac cinite svesnim, time sto mu postajete svedok, vi prestajete da se poistovecujete sa njim. U svetlu vase svesti, nesvesni obrazac ce se brzo raspasti. To predstavlja zavrsetak svih prepirki i igara moci koje toliko stete vezama. Moe nad drugima predstavlja slabost prikrivenu kao snagu. Istinska moe se nalazi unutra i dostupna varn je ovog trenutka.

Dakle, svako ko je poistovecen sa svojim urnom i time odsecen od svoje istinske moci, svog dubljeg "ja" ukorenjenog u Bicu, imace strah za svog stalnog sadruga. Broj ljudi koji su

54

Moc sadaSnJeg trenutka

presli granicu urna jos uvek je veoma mali, tako da mozete pretpostaviti da se gotovo svako koga sretnete iIi poznajete u svom zivotu nalazi u stanju straha. Varira jedino njegova jacina, Ona se krece od strepnje i jeze na jednom kraju skale do nejasne nelagode i osecanja uqrozenosti na drugom. Vectna ljudi postaje svesna straha tek kada on poprimi neki od tezih oblika.

Potraga ega za celoscu

Jos jedan vid emocionalnog bola koji je sastavni dec egoisticnog urna jeste duboko usadeno osecanje nedostatka iIi nepotpunosti, toga da niste celoviti. Kod nekih ljudi ono se javlja svesno, a kod drugih nesvesno. Ako se javlja svesno, manifestuje se kao uznernirujuce i stalno osecanje da niste dovoljno vredni iIi dobri. A ako je nesvesno, moci ce da se oseti jedino posredno kao jaka zudnja, zelja i potreba. U oba slucaja ljudi cesto pod prisilorn pocinju da tragaju za zadovoljenjem ega i za stvarirna kojirna je moquce da se identifikuju kako bi se ispunila ta praznina koju u sebi osecaju, Oni, dakle, zude za irnetkom, novcem, uspehom, moci, titulom iIi posebnom vezom u osnovi zbog toga da bi mogli irnati bolje mislienje 0 sebi, da bi se mogli osecati upotpunjenijirna. Ali, cak i kada postignu sve te stvari, uskoro otkrivaju da praznina i dalje postoji, da ona nema dno. Tada se nalaze u pravoj nevolji jer vise ne mogu da se zavaravaju. U stvari, mogu, ali to postaje sve teze.

Dokle god eqoisticni urn bude upravljao vasim zivotom, vi necete moci stvamo da odahnete, necete biti mimi ni spokojni, osirn u kratkim periodirna kada budete postigli one sto ste zeleli, kada zudnja bude ispunjena. Posto ego predstavlja izvedeno osecanje 0 sopstvenom ja, potrebno mu je da se poistoveti sa spoljasnjim stvarirna. Potrebno mu je da bez prestanka biva i zasti~~n i potkrepljivan. Ego se najcesce poistovecuje sa vlasrustvom, sa poslom koji obavljate, druStvenirn status om i titulorn, flzickim izgledom, posebnirn sposobnostirna, vezama,

Svest: put ka izlasku iz bola

55

licnorn i porodicnom istorijom, sistemom verovanja, a cesto i sa politickirn, nactonalisttckim, rasnim, verskirn i drugim kolektivnirn identifikacijarna. Nijedna od ovih ne predstavlja vas.

Da li vas ovo plasi? ill varn je lakse sada kada ovo znate?

Sve te stvari cete pre ill kasnije morati da napustite. Mozda varn je za sada jos uvek tesko da u to poverujete i ja uopste ne trazirn od vas da verujete kako svoj identitet ne mozete pronaci ni u jednoj od ovih stvari. Sarni cete saznati tu istinu. Saznacete je najkasnije onda kada budete osetili da se srnrt priblizava. Srnrt svlaci sa vas sve ono sto niste vi. Tajna zivota i jeste da "urnrete pre nego sto urnrete" - i otkrijete da srnrt ne postoji.

DUBOKO PONlRANJE U SADASNJI TRENUTAK

Nemojte u umu tragati za svojim ja

Osecem da ima toliko toga sto treba da shvatim 0 tome kako moj um Iunkcionise, pre nego sto budem u stanju da se na bilo koji necin priblizim potpunoj svesti iii duhovnom prosvetljenju.

Ne, to nije tacno, Problemi uma se ne mogu resiti na nivou uma. Kada budete shvatili osnovnu disfunkciju, zaista nece preostati mnogo toga sto je potrebno da naucite ili razumete. Proucavanjern slozenosti uma vi mozete postati dobar psiholog, ali to vas nece odvesti izvan uma, bas kao sto proucavanja ludila nije dovoljno za stvaranje zdravog razuma. Vi ste vee razumeli osnovni nacin funkcionisanja nesvesnog stanja: poistovecenost sa umom koja dovodi do pojave laznog "jail, ega, kao zamene za vase istinsko "jail ukorenjeno u Bicu. Vi postajete nalik "grani otrgnutoj od loze", kako to Isus formulise,

Potrebe ega su beskrajne. On se oseca ranjivirn i uqrozenirn, tako da zivi u stanju straha i potrebe. Onog trenutka kada budete shvatili na koji nacin deluje osnovna disfunkcija, vise nece biti potrebe da istraZujete sve njene nebrojene pojavne oblike, nece biti potrebe da od toga pravite slozeni licni problem. Ego, naravno, to voli, On uvek trag a za necim za sta bi se

Duboko ponirenje u sedesnji trenutak 57

mogao vezati kako bi odrzao i osnazio svoje nestvarno osecanje o sopstvenom ja i spreman je da se veze za vase probleme. Upravo zato je kod tolikog broja ljudi veliki dec njihovog osecania za sopstveno ja duboko povezan sa njihovim problemirna. Onog trenutka kada se ovo dogodi, poslednja stvar koju ti ljudi zele da ucine jeste da ih se oslobode. To bi znacilo da gube svoje "jail. Dobar dec nesvesnog ega moze biti ulosen u bol i patnju.

Dakle, onog trena kada budete prepoznali da koren nesvesnog lezi u poistoveCivanju sa umom, sto naravno ukljucuje i emocije, vi cete se povuci odatle. Postacete prisutni. A kada postanete prisutni, moci cete da dozvolite svom umu da bude one sto jeste, a da se ne upletete u njegovu mrezu, Urn sam po sebi nijedisfunkcionalan. On predstavlja izvrsnu alatku. Disfunkcijase javlja kada u njemu tragate za svojim "ja" i kada zamenite njega sa sobom. On tada postaje egoisticni urn i preuzuma komandu nad citavim vasim zivotom.

Okoncajte zabludu 0 vremenu

Cini se da je gotovo netnoquce prekinuti poistovecenost sa umom. Svi smo mi duboko uronjeni u nju. Kako neuciti ribu da leti?

Evo resenia: okoncajte zabludu 0 vremenu. Vreme i urn su nerazdvojivi. Ako odvojite vreme od uma, one ce se zaustaviti - osim ako vi ne odlucite da ga koristite.

Biti poistovecen sa svojim umom znaci biti uhvacen u zamku vremena: to predstavlja prisilnu teznju da se zivi iskljucivo kroz secanja i predvicianja. Ovo uzrokuje beskrajnu okupiranost prosloscu i buducnoscu i nevoljnost da se postuje i prihvati sadasnji trenutak i da mu se ornoquci da bude. Prisila se javlja zato sto yam proslost daje identitet, a buducnost sadrzi obecanje o spasenju, 0 nekakvoj vrsti ispunjenja. I jedno i drugo su iluzije.

58

Moc sada.Snjeg trenutka.

Ali, kako bismo funkcionisali u ovom svetu bez oseceje ° vremenu? Tada vise ne bi postojali ciljevi kojima bi se tezilo. Cak ne bismo znali ni ko smo jer nas nasa proslost cini onakvima kakvi smo danas. Mislim da je vreme nesto veoma dragoceno i potrebno je da nauCimo kako da ga mudro koristimo, a ne da ga trecimo.

Vreme uopste nije dragoceno, zato sto predstavija iluziju.

Ono sto vi dozivljavate nije vreme, vee [edna tacka koja se nalazi izvan vremena: Sadasnji trenutak. On zaista jeste eiragocen. Sto ste vise usredsredeni na vreme - na proslost i buducnost - to vam vise nedostaje Sadasnji trenutak, najdragocenija stvar koja postoji.

Zbog cega je to najeiragocenija stvar? Kao prvo, zato sto je to jedina stvar. Ona predstavlja sve sto postoji. Vecita sadasnjost jeste prostor u okviru kojeg vse otkriva vas celokupan zivot, [edini cinilac koji se ne menja. Zivot jeste sadasnji trenutak. Nikada nije postojalo vreme u kom vas zivot nije bio sadasnji trenutak, niti ce ikada postojati. A kao druqo, Sadasnji trenutak predstavlja jedinu tacku koja vas moze odvesti izvan uskih okvira uma. To je vasa jedina tacka pristupa bezvremenom i beaoblicnorn carstvu Bica,

§

Nista ne postoji izvan sadasnjeg trenutka

Zar proslost i buducnost nisu jednako stvarne, ponekad ce): i stvarnije od seaesojosu» Na kraju krajeva, proslost odrec!uje ko smo, bas kao i na koji necia sagledavamo stvari i ponesemo se u

Duboko poniranje u sedesnjt trenutak

59

sedesnjosti. A nasi buduci ciljevi odrec!uju koje radnje cemo preduzeti u sedesnjosti.

Jos uvek niste uspeli da doprete do sustine onoga sto varn govorim jer pokusavate da je razumete mentalno. Urn ne moze ovo da razume. [edino vi mozete. Molim vas da sarno slusate,

Da li ste ikada iskusill, preduzeli, pomislili ill osetili bilo sta izvan Sadasnjeq trenutka? Da Ii misIite da cete to ikada uciniti? Da Ii je moquce da se bilo sta dogodi ill postoji izvan SadaSnjeg trenutka? Odgovor je ociqledan, zar ne?

Nikada se nista nije desilo u proslosti, desilo se u Sadasnjem trenutku.

Nikada se nista nece desiti u buducnosti, desice se u Sadasnjern trenutku.

Ono. sto vi podrazumevate pod prosloscu jeste trag secanja, pohranjen u umu, 0 prethodnorn Sadasnjem trenutku. Kada se prisecate proslosti, vi ponovo aktivirate taj trag - i to cinite i sada. Buducnost predstavlja zamisljeni Sadasnji trenutak, projekciju uma. Kada nastupi buducnost, ona predstavlja Sadasnji trenutak. Kada razrnisljate 0 buducnosti, vi to cinite sada. Proslost i buducnost ociglecino nemaju sopstvenu realnost. Bas kao sto mesec nema sopstvenu svetlost, ali je u stanju da reflektuje svetlo sunca, tako su i proslost i buducnost sarno bledi odrazi svetlosti, mod i stvarnosti vecite sadasnjosti, Njihova stvarnost je 'pozajrnljena' od Sadasnjeq trenutka.

Sustina onoga sto ovde govorim ne moze se razumeti umom. Onog trenutka kada budete doprli do nje, svest ce se iz uma prebaciti u Bice, iz vremena u prisustvo. Iznenada, sve ce izgledati zivo, zraciti energijom, izIivati Bice.

§

60

Moc sadaSnjeg trenutka.

Kljuc za duhovnu dimenziju

U situacijama neposredne zivotne opasnosti promena svesti od vremena ka prisustvu ponekad se odvija prirodnim putem. Licnost koja poseduje proslost i buducnost u trenutku uzrnice i biva zarnenjena intenzivnim svesnim prisustvom, veoma smirenim, ali u isto vreme i veoma pripravnim. Iz takvog stanja svesti onda proizlazi svaka potrebna reakcija.

Razlog iz kog neki ljudivole da se bave opasnim aktivnostima kao sto je planinarenje, auto-trke, itd., iako mozda toga nisu ni svesni, jeste taj sto ih one silom gone u Sadasnji trenutak - to veoma zivo stanje oslobodeno vremena, problema, razmisljanja, tereta Iicnosti, Beg iz sadasnjosti cak i na trenutak moze znaciu smrt. Na nesrecu, da bi se nasli u tom stanju oni postaju zavisni od odredenih aktivnosti. Ali, nije potrebno da se uspinjete severnom stranom Ajgera. U to stanje mozete da stupite upravo sada.

§

Jos od davnina, duhovni uCitelji svih tradicija su ukazivali na to da je Sadasnji trenutak kljue za duhovnu dimenziju. Uprkos tome, izgleda da je to ostalo tajna. Sigumo je da u crkvarna i hrarnovima tako nisu poducavali, Ako odete u crkvu, mozete cuti delove iz Jevandelja kao sto je "ne mislite na sutra jer ee se sutra s~o brinuti 0 sebi" ill "niko ko se hvata pluga i gleda unatrag ruje pogodan za Bozje carstvo". Ili mozete cuti onaj deo 0 prekrasnim cvetovima koji se ne brinu sta ce biti sutra, vee bezbrizno zive u vecnom Sadasnjern trenutku jer im je Bog podario sve sto im treba. Dubokoumnost i sustastvena priroda ovih ucenja ostaju neotkrivene. Gini se da niko ne shvata da njih treba proziveti i time prouzrokovati duboku unutrasnju promenu.

Duboko poniranje u sadasnji trenutak

61

§

Cela sustina Zena sastoji se u koracanju duz ostrice Sadasnjeq trenutka - u tome da se tako celovito, tako potpuno bude prisutno, da nijedan problem, nikakva patnja, nista sto ne predstavlja vasu sarnu sustinu ne moze da prezivi u varna. U Sadasnjem trenutku, u odsustvu vremena, svi problemi se razresavaju, Patnji je potrebno vreme, ona ne moze da prezivi u SadaSnjem trenutku.

Veliki Zen uCitelj Rinzai cesto bi podizao svoj prst kako bi paznju svojih ucenika odvukao od vremena i polako postavljao pitanje: "Sta u ovom trenutku nedostaje?" To je snazno pitanje koje ne zahteva odgovor na nivou uma. Smisljeno je da bi vasu paznju odvelo duboko u Sadasnji trenutak. Slicno pitanje u Zen tradiciji glasi: "Ako ne sada, kada?"

§

Sadasnji trenutak takode se nalazi u sredistu ucenja sufizrna, misticne grane islarna. Sufisti imaju izreku: "Sufi je sin sadasnjeq vremena." A Rumi, veliki pesnik i ucitel] sufizma, tvrdi: .Proslost i buducnost prikrivaju Boga pred nasirn ocima, i jedno i drugo spalite vatrom."

Majstor Ekart, duhovni ucitelj iz trinaestog veka, prelepo je to sazeo: ,;Vreme je ono sto sprecava svetlost da dopre do nas. Ne postoji veca prepreka Bogu od vremena."

62

Moc sadaAnjeg trenutka

Dostizanje moci Sadasnjeg trenutka

Meloces, dok ste govorili 0 veCitoj sedesnjosti i nestvarnoj proslosti i buducnosti, zatekoh sebe kako posmatram drvo kroz prozor. I ranije mi se to desevelo, ali ovog puta je bilo drugaCije. Spoljni izgled se nije mnogo promenio, osim sto su boje izgledale jasnije i titravije. Ali sada je bila pridodata jedna nova dimenzija. Teska je to objasniti. Ne znam kako, ali u meni se javila svest 0 tiecemu nevidljivom i osecenje da to predstavlja sri tog drveta, njegov unutresnji dub, ako vam se vise dopada. Ina neki necin, to je i mene sedrzevelo. Sada mi je jasno da ranije za mene to drvo nije istinski postojelo, vee samo njegova bezivotne i mrtva slika. Sada kada pogledam u drvo, deo te svesti je i dalje prisutan, ali mogu da osetim kako mi izmice. Vidite, iskustvo se vee povlaCi u jJroslost. Da Ii ovako nesto ikada moze postati vise od prolaznog bljeska?

Na trenutak ste bili oslobodeni vremena. Preselili ste se u Sadasnji trenutak i samim time drvo posmatrali bez paravana urna. Svest 0 Bicu je postala dec vase percepcije. Sa tom vecnom dimenzijom javlja se i druqaciji nacin spoznaje, onaj koji vise ne "ubija" duh koji zivi u svakom stvorenju i svakoj stvari. To je spoznaja koja ne unistava svetost i tajnu zivota, vee sadrzi duboku ljubav i postovanje prema svemu sto jeste. To je spoznaja 0 kojoj urn ne zna nista,

Urn ne rnoze da spozna drvo. On jedino moze da sazna einjenice ili informacije 0 drvetu. Moj urn ne moze da spozna vas, vee sarno karakteristike, sudove, cinjenice i misljenja 0 varna. [edino Bice zna neposredno.

Postoji mesto narnenjeno urnu i znanju urna. Ono se nalazi u prakticnorn carstvu svakodnevnog zivota. Medutirn, kada preuzme kontrolu nad svim aspektima vaseq zivota, ukljucujuci vase veze sa drugim ljudskim bicirna i prirodom, on postaje monstruozni parazit koji je bez nadzora, i u stanju je da zavrsi unistavajuci kompletan zivot na planeti ubijajuci na kraju sarnog sebe, tako sto uklanja dornacina.

Duboko poniranje u sadasnji irenutak

63

Bacili ste pogled na to kako vecnost moze da promeni vasa opaZanja. Ali jedno iskustvo nije dovoljno, rna koliko se prelepim ili dubokim cinilo. Ono sto je potrebno i sto nas interesuje jeste trajna promena svesti.

Stoga srusite ranije obrasce poricanja sadasnjosti i otpora prema sadasnjern trenutku. Neka vam postane navika da skrecete paznju sa proslosti i buducnosti onda kada varn one nisu potrebne. Iskacite iz dimenzije vremena koliko god je to u svakodnevnom zivotu rnoquce, Ako varn bude isuvise tesko da u Sadasnji trenutak stupite direktno, zapocnite tako sto eete posmatrati uobicajene sklonosti vaseq urna ka begu od Sadasnjeq trenutka, Primeticete da je buducnost obicno zamisliena ili kao nesto bolje ili kao nesto gore od sadasnjosti. Ako je zarnisljena buducnost bolja, ona varn pruza nadu ili predvidanje koje zadovoljava. Ako je losija, onda stvara strepnju. abe su iluzome. Putem sarnoposmatranja veca kolicina prisustva sarna od sebe ulazi u vas zivot. Onog trenutka kada budete shvatili da niste prisutni, tada jeste prisutni. Kad god bili u rnoqucnosti da posmatrate urn, vise necete biti zarobljeni u njemu. Jos jedan cinilac se pojavljuje, nesto sto ne potice iz uma: prisustvo svedoka.

Budite prisutni kao posmatrac svog urna - svojih misli i emocija, kao i reakcija na razlicite situacije. Budite u najmanju ruku zainteresovani za svoje reakcije koliko ste zainteresovani za situaciju ili osobu koja vas nagoni da reagujete. Takode pripazite i na to koliko cesto se vasa paznja nalazi u proslosti ili buducnosti. Nemojte da osudujete ili analizirate one sto ste primetili. Posmatrajte misao, osetite emociju, posmatrajte reakciju. N emojte od njih praviti licm problem. Tada cete osetiti nesto snaZnije od bilo koje od tih stvari koje ste posmatali: mimo posmatrajuce prisustvo u pozadini sadrzaja vaseq urna, tihog posmatraca,

§

64

Moc sadaSDJeg trenutka

Intenzivno prisustvo je potrebno kada odredene situacije prouzrokuju reakcije sa snaznim emocionalnim nabojem kao sto su one kada je vasa slika 0 samima sebi uqrozena, kada se u vasem zivotu pojavi izazov koji podstice strah, kada stvari "podu naopako" ill kada ponovo na videlo izade emocionalni kompleks iz proslosti. U tim slucajevirna vi tezite da postanete .nesvesnr'. Reakcija ili emocija preuzima kontrolu nad vama - vi "postajete" ona. To sprovodite u ponasanju. Vi odobravate, okrivljujete, napadate, branite ... same sto to niste vi, to je obrazac reagovanja, urn u svom uohicajenorn modalitetu prezivljavanja.

Poistovecenost sa urnorn mu pruZa dodatnu energiju, a posmatranje uma Izvlac; energiju iz njega. Poistovecenost sa umom stvara jos vremena, a posmatranje uma otvara dimenziju vecnosti, Energija koja je izvucena iz uma pretvara se u prisustyo. Onog trena kada budete mogli da osetite sta znaci biti prisutan, postace Yam mnogo lakse da naprosto odlucite da istupite iz dimenzije vremena kad god yam vreme ne bude bilo potrebno iz prakticnih razloga i zadete dublje u Sadasnji trenutak. Ovo neca umanjiti vasu sposobnost da koristite urn, zapravo ee je uvecan. Kada budete zaista koristili svoj urn, to ee biti ostrije, usmerenije.

Napustanje psiholoskog vremena

v. Naucite ~a koristite vreme za prakticne aspekte vaseg zrvota - ovo bisrno mogli nazvati .samirn vremenom" - ali kada se pozabavite tim prakncrum pitanjima, is tog casa povratite svest o sadasnjem trenutku. Na ovaj nacin se nece stvarati nagomilano "psiholosko vreme", koje predstavlja poistovecanosr sa prosloscu i neprekidno prisilno prebacivanje u buducnost.

Satno vreme ne oznacava sarno zakazivanje sastanaka ili planiranje putovanja. Ono ukljucujs i ucenje lekcija iz proslosn ~o ne bismo iznova ponavljali iste greske. Postavljanje ciljeva 1 napredovanje ka njima. Predvidanje buducnosti preko fizickih maremattckih, itd. obrazaca i zakona naucenih u proslosti i preduzimanje odqovarajucih radnji na osnovu nasih predvidanja.

Duboko poniranje u sadasnji trenutak

65

Ali, cak i ovde, u domenu prakticnoq zivota, gde ne mozemo da funkcionisemo bez osvrta na proslost i buducnost, sadasnji trenutak ostaje susinski faktor. Svaka lekcija iz proslosti postaje bitna i primenjuje se u sadaSnjosti. Svako planiranje kao i napredovanje ka postizanju odredenog cilja odvija se u sadasnjosti,

Najveci dec paanje prosvetljenih osoba uvek je usmeren na Sadasnji trenutak, ali one su i dalje perifemo svesne vremena. Drugim recirna, one nastavljaju da koriste satno vreme, ali su oslobodene psiholoskoq vremena.

Budite oprezni dok praktikujete ovo kako ne biste satno vreme nesvesno pretvorili u psiholcsko vreme. Na primer, ako ste u proslosti nacinili gresku i sada ucite iz nje, vi koristite satno vreme. Sa druge strane, ako se bavite njom mentalno i pritom se pojave samokritika, kajanje ill krivica, onda od greske stvarate "sebe" i nesto "vase", pravite od nje dec svog osecanja 0 sopstvenom ja i ona postaje psiholosko vreme, koje je uvek povezano sa laznim osecaiem identiteta. Neprastanje nuzno nosi sa sobom teski teret psiholoskoq vremena.

Ako sebi postavite cilj i krecete se ka njemu, vi koristite satno vreme. Svesni ste toga kuda zelite da idete, ali postujete i u potpunosti obracate paznju na korak koji preduzimate u ovom trenutku. Ako tada postanete pojacano usmereni ka cilju, mozda zbog toga sto u njemu tragate za srecom, zadovoljenjem iii potpunijim osecajern 0 svom [a, vise ne uvasavate Sadasnji trenutak. On postaje sveden na puki korak ka buducnosti, bez stvame vrednosti. Satno vreme se tada pretvara u psiholosko vreme. Put vaseg zivota vise nije avantura, vee samo opsesivna potreba da se negde stigne, da se nesto postigne, da se "uspe". Vi takode vise ne uocavate niti mirisete cvece pored puta, a niste ni svesni lepote i cud a zivota koji se otkiva svuda oko vas kada ste prisutni u Sadasnjem trenutku.

§

66

Moc sadaAnjeg trenutka

U stanju sam da uvidim ogromnu veznost Sadasnjeg tretiutke, ali ne mogu da se do kraja slozitn sa vama kada kezete da je vreme potpuna iluzije.

Kada kazem "vreme je iluzija", moja namera nije da izreknem filozofsku tvrdnju. [a vas samo podsecam na jednostavnu cinienicu - cinjenicu tako ociglednu da ce vam mozda biti tesko da je pojrnite i mozda cete je smatrati besrnislenom - ali, kada je jednom budete shvatili, ona ce poput maca biti u stanju da proseca sve umom stvorene slojeve kornplikacija i "problema". Hajde daje ponovim: sadasnji trenutakje sve sto imate. Ne postoji vreme u kom vas zivot ne predstavlja "ovaj trenutak". Zar to nije cinjenica?

Ludilo psiholoskog vremena

Necete nimalo sumnjati u to da psiholosko vreme predstavlja mentalni porernecaj ukoliko pogledate njegove kolektivne manifestacije. One se javljaju, na primer, u obliku ideologija kao sto su komunizam, nacionalsocijalizam ill bilo kakav drugi nacionalizam ili rigidni religiozni sistem verovanja koji deluju pod bezuslovnom pretpostavkom da najvise dobro lezi u buducnosti i da stoga cilj opravdava sredstvo. Cilj predstavlja ideju, tacku u umom projektovanoj buducnosti u kojoj ce se postici spasenje u nekorn od oblika - kao sreca, zadovoljenje, jednakost, oslobodenje, itd. Neretko su sredstva koja omoqucavaju da se do tame stigne ropstvo, rnucenje i ubijanje ljudi u sadasnjosti,

Na primer, procenjeno je da je ni manje ni vise nego pedeset rniliona ljudi pobijeno kako bi se ostvario cilj komunizrna, kako bi se doslo do "boljeg zivota" u Rusiji, Kini i drugim zemljama. To je zastrasujuci primer toga na koji nacin vera u buducnost stvara pakao u sadasnjosti, Moze li postojati ikakva sumnja da psiholosko vreme predstavlja ozbiljnu i opasnu mentalnu bolest?

Duboko poniranje u sadasnji trenutak

67

Na koji nacin ovaj obrazac uma deluje u vasern zivotu? Da li neprestano pokusavate da dospete na neko drugo mesto, tame gde se ne nalazite? Da li veci deo onoga sto cimte predstavlja samo sredstvo za postizanje cilja? Da li se ispunjenje nalazi uvek tu iza ugla ill je posveceno kratkotrajnirn zadovoljstviroa kao sto su seks, hrana, pice, droga, veselje ili uzbudenje? Da li ste stalno usmereni na to da nesto postanete, nesto postignete i to odrzavate jer cete u protivnom odjuriti za nekim novim uzbudenjem Hi zadovoljstvom? Da li verujete da cete ako postignete vise stvari postati. ispunjeniji, dovoljno dobri ill psiholoski savrseni? Da li cekate da neki muskarac ill zena daju srnisao vasem zivotu?

'u normalnom stanju svesti, poistovecenim sa umom, odnosno neprosvetljenom, moe i beskrajni kreativni potencijal koji leze skriveni u Sadasnjem trenutku sasvim su zamraceni psiholoskim vremenom. Vas zivot tada gubi svoju vibraciju, svoju svezinu, svoj smisao za cudesno. Stari tokovi rnisli, emocija, ponasanja, reakcija i zelja bivaju ispoljeni u predstavama koje se beskrajno ponavljaju kao scenario u vasern umu koji vam daje neku vrstu identiteta, ali prikriva realnost Sadasnjeq trenutka. Urn tada stvara opsesiju buducnoscu kako bi pobegao od nezadovoljavajuce sadasnjosti,

Negativnost i patnja svoje korene imaju u vremenu

Ali verovanje da ce buduciiost biti bolja od sedesnjosti ne predstavlja uvek iluziju. Sedesnjost ume da bude srrasna i stvari u buductiosti mogu postati bolje, sto se cesto i deseve.

Buducnost je obicno replika proslosti, Povrsne promene su rnoquce, ali pravi preobrazaj je redak i zavisi od toga da li ste u stanju da postanete dovoljno prisutni kako bi rastocili proslost dostizanjem mod Sadasnjeq trenutka. Ono sto vi vidite kao buducnost sastavni je deo vaseg sadasnjeq stanja svesti. Ako vas

68

Moc sadaSnjeg irenutka

urn nosi tesld teret proslosti, jos cete vise tereta iskusiti. Proslost se produZava kroz manjak prisustva. Kvalitet vase svesti u ovom trenutku jeste one sto oblikuje buducnost - sto se, naravno, moze iskusiti sarno kao Sadasnji trenutak.

Mozete zaraditi i deset miliona dolara, ali takva vrsta promene sarno ee biti povrsinska, [ednostavno cete nastaviti da prozivljavate one iste uslovljene obrasce u jecinom luksuznijem okruzenju, Ljudi su naucili kako da pocepaju atom. Umesto da drvenom motkom ubije deset ili dvanaest ljudi, jecina osoba sada rnoza da ubije milione jecinostavnim pritiskom na dugme. Da li je to istinska promena?

Ako je kvalitet vase svesti u ovom trenutku ono sto odreduje buducnost, sta je onda to sto odreduje kvalitet vase svesti? Nivo vaseg prisustva. Tako da je jedino mesto na kom se prava promena moze odigrati i na kom proslost moze biti rastocena upravo SadaSnji trenutak.

§

Svu negativnost uzrokuje nagomilavanje pstholoskoc vremena i poricanje sadasnjosn. Nelagoda, strepnja, napetost, stres, briga - svi oblici straha - prouzrokovani su prevelikom kolicinorn buducnosti, a manjkom prisustva. Krivica, griza savesti, netrpeljivost, zaljenje, tuga, ogorcenost i svi oblici neprastanja nastali su zbog prevelike kolicine proslosn, a rnanjka prisustva.

Veciru ljudi je tesko da poveruje kako je stanje svesti sasvim oslobodeno negativnosti moquce. A ipak to je one oslobodeno stanje na koje svi duhovni ucitelj] ukazuju. To je obecanje spasenja, ne u iluzomoj buducnosti, vee upravo ovde i sada.

Mozda ee varn biti tesko da uvidite da je vreme uzrok vase patnje ili vasih problema. Vi verujete da su njih prouzrokovale

Duboko poniranje u sedesnjt trenutak

69

odredene situacije u vas em zivotu i, gledano iz konvencionalnog ugla, to je istina. Ali, sve dok se ne pozabavite osnovnom disfunkcijom uma koja stvara probleme - njenom vezom sa prosloscu i buducnoscu i poricanjem Sadasnjeq trenutka - problemi su u stvari medusobno zarnenjivi. Da su kojim cudom svi vasi problemi i uoceni, uzroci nesrece bill otklonjeni danas, s tim da vi niste postali pojacano prisutni, ocinosno pojacano svesni, uskoro biste sebe zatekli sa slicnorn grupom problema ill uzroka patnje, poput senke koja vas prati gde god da krenete. Na kraju krajeva, postoji sarno jedan problem: urn okovan vre~enom.

Ne mogu da poverujem u to da cu ikada dosegnuti tacku u kojoj vise necu imeti nikakvih problema.

U pravu ste. Vi nikada ne mozete da dosegnete tu tacku zato sto ste na toj tacki sada.

Spasenje ne nastupa vremenom. Ne mozete biti slobodni u buducnosti. Prisustvo predstavlja jedini kljuc za slobodu, tako da jedino sada mozete biti slobodni.

§

Otkrivanje zivota koji lezi ispod vase zivotne situacije

Ne vidim na koji nscin sada mogu da osecem slobodu. Kako stvari stoje, trenutno osecem veliko nezadovljsvo u pogledu svog zivote. To je cinjenice, i pokuse]! da ubedim sebe kako je sve u redu kada to oCigledno nije istina predstavljali bi zabludu. Za mene, sedssnji trenutak je vrlo nesrecen; uopste nije oslobedejuci. Ono sto mi daje snagu jeste nada iii tnoqucnost nekakvog poboljsenje u buducnosti.

70

Moc sadaSnjeg trenutka.

Vi mislite da se vasa paznja nalazi u sadasnjem trenutku dok je nju u stvari sasvim preuzelo vreme. N e mozete biti i nesrecni i potpuno prisutni u Sadasnjem trenutku.

Ono sto vi podrazumevate pod "zivotom" trebalo bi preciznije nazvati "zivotnom situacijom". To predstavlja psiholosko vreme: proslost i buducnost, Odredene stvari u proslosti nisu se odvijale onako kako ste vi to zeleli. I dalje se opirete tome sto se desilo u proslosti, a sada se opirete i onome sto jeste. Nada je one sto varn daje snagu, ali nada vas drZi usmerenim ka buducnosti i taj neprekidni fokus produZava vase poricanje SadaSnjeg trenutka, a time i vasu nesrecu,

Istina je da je moja sedesnjs situacija posledica stvari koje su se desile u proslosti, ali to je i dalje moja sedesnj« situacija i zetocenost u njoj za mene predstavlja tiesrecu.

Zaboravite na trenutak na svoju zivotnu situaciju i obratite paznju na vas zivot.

U cemu je razlika?

Vasa zivotna situacija postoji u vremenu. Vas zivot je sadasnjost,

Vasa zivotna situacija je stvar uma. Vas zivot je stvaran.

Pronadite "uzani prolaz sto vodi ka zivotu". On se zove Sadasnji trenutak. Svedite svoj zivot na ovaj trenutak. Vasa zivotna situacija moze biti prepuna problema - vecina zivotnih situacija je takva - ali ustanovite da li imate bilo kakvih problema u ovom trenutku. N e sutra ill za deset minuta, vee sada. Da li imate bilo kakvih problema sada?

Kada ste prepuni problema, tu nema mesta za pojavu bilo cega novog, nema mesta za resenje. Stoga, kad god mozete,

Duboko ponirenje u ssdesnjt trenutak

71

napravite malo mesta, oslobodite malo prostora, tako da mozete da otkrijete zivot koji lezi ispod vase zivotne situacije.

U potpunosti se korisite culima. Budite tu gde ste.

Posmatrajte naokolo. Sarno posmatrajte, nemojte da tumacite. Gledajte svetlost, oblike, boje, teksture. Budite svesni tihog prisustva u svakoj stvari. Budite svesni prostora koji svemu omoqucava da postoji. Osluskujte zvuke; nemojte im suditi. Osluskujte tisinu ispod zvukova. Dodirnite nesto - bilo sta - i osetite i prihvatite njegovo Bice. Posmatrajte ritarn svog disanja; osetite vazduh kako ulazi i izlazi, osetite zivotnu energiju unutar vaseg tela. Dozvolite svemu da postoji, iznutra i spolja. Dozvolite "bivanje" svih stvari. Spustite se duboko u SadaSnji trenutak.

Vi za sobom ostavljate urniruci svet mentalnih apstrakcija, svet vremena. Oslobadate se iz ludog uma koji isisava vasu zivotnu energiju, bas kao sto polagano truje i unistava Zemlju. Budite se iz sna vremena u sadasnjost,

§

Svi problemi predstavljaju iluzije uma

Osecetn se kao da je sa mene zbecen teze): teret. Prisutno je osecenje Iekoce. Osecetn se tako bistro ... ali moji problemi me i dalje cekeju, zar ne? Oni nisu resent. Zar ihja ne izbegavam samo privremeno?

Da ste se nasli u raju, ne bi mnogo proslo pre nego sto bi vas urn rekao "sve je to u redu, ali ... " Na kraju krajeva, ovde se i ne radi 0 resavanju vasih problema. Radi se 0 uvidanju da nema

72

Moc sadaSnJeg trenutka

nikakvih problema. Postoje samo situacije - kojima se treba baviti ili ih treba ostaviti na miru i prihvatiti kao delove "bivanja" sadasnjeq trenutka, sve dok se ne promene ili dok ne bude bilo moquce njima se baviti. Probleme je stvorio urn i kako bi presiveli potrebno im je vreme. Oni ne mogu preziveti u realnosti Sadasnjeq trenutka.

Usmerite svoju paZnju na SadaSnji trenutak i recite mi koje to probleme imate sada?

§

Ne dobijam odgovor zato sto je nemoquce imati problem kada je vasa paznja u potpunosti u Sadasnjem trenutku. Situaciju koju treba resit; ili prihvatiti - to da. Zbog eega od nje stvarati problem? Zbog eega od bilo eega stvarati problem? Zar zivot sam po sebi ne sadrzi dovoljno izazova? Zbog eega su vam potrebni problemi? Urn nesvesno voli probleme jer vam oni daju neku vrstu identiteta. To je normalno, a isto tako i porerneceno, "Problem" ukazuje na to da se situacijom bavite mentalno bez postojanja istinske namere ili moqucnosti preduzimanja akcije u sadasnjosti i da nesvesno od njega gradite deo vaSeg osecanja 0 sopstvenom ja. Postajete toliko nadvladani svojom zivotnom situacijom da gubite osecanje 0 zivotu, 0 Bicu, Ili u svom umu nosite besmisleni teret stotina stvari koje eete mozda ili sigurno uraditi u buducnosti, umesto da usmerite svoju paZnju na jedinu stvar koju mozete uraditi sada.

Kada stvarate problem, vi stvarate i bol. Sve sto treba da uradite jeste da donesete jednostavan izbor, jednostavnu odluku: sta god da se desi, ja vise sebi necu prouzrokovati bol. Necu vise stvarati probleme. Iako je u pitanju jednostavan izbor, on je takode i veoma radikalan. Vi necete doneti takvu odluku, osim ako vam patnje zaista nije preko glave, osim ako vam stvarno nije

Duboko poniranje u sadasnji trenutak

73

dosta. I necete biti u stanju da prodete kroz sve to, osim ako ne dosegnete moe SadaSnjeg trenutka. Ako ne budete vise stvarali bol samirna sebi, necete ga stvarati ni drugima. Takode vise necete neqativnoscu stvaranja problema zagadivati ni prelepu Zemlju, ni vas unutrasnji prostor, a ni kolektivni duh covecanstva.

§

Ako ste se ikada naslt u situaciji neposredne zivotne opasnosti, onda znate da ona nije predstavljala problem. Urn nije imao vremena da se zamajava i stvara problem. U istinskoj opasnosti, urn se zaustavlja, vi postajete potpuno prisutni u Sadasnjem trenutku, i nesto daleko mocnije preuzima kontrolu nad varna. To je razlog postojanja tolikog broja svedocanstava u kojima obicni ljudi iznenada postaju sposobni za neverovatno hrabre poduhvate. U svakoj opasnosti vi eete ili preziveti ili necete. Kako god bilo, to ne predstavlja problem.

Neki ljudi se ljute kad me cuju kako govorim da su problemi iluzije, [a pretim da cu oduzeti njihovo osecanje 0 sopstvenom identitetu. Oni su mnogo vremena ulozili u lazno osecanje 0 samirna sebi. Tokom mnogih godina svoj celokupni identitet su nesvesno odredivali na osnovu svojih problema ili patnji. Sta bi oni bili bez toga?

Veliki deo onoga sto ljudi govore, misle ili cine zapravo je motivisano strahom, sto je naravno uvek povezano sa usmeravanjem paZnje na buducnost i gubljenjem dodira sa Sadasnjirn trenutkom. Posto u Sadasnjern trenutku ne postoje problemi, tu takode nema ni straha.

Ako iskrsne situacija u kojoj je potrebno pozabaviti se sadasnjoscu, vasa akcija ce, ako bude proistekla iz svesti 0 sadasnjem trenutku, biti jasna i odsecna. Takode ce najverovat-

74

Moc sadaAnJeg trenutka

nije biti i uspesna, Ona nece predstavljati reakciju koja potice od uslovljenosti vaseq urna iz proslosti, vee intuitivni odgovor na situaciju. U ostalim slucaievima, kada bi reagovao vremenom okovani urn, shvaticete da je korisnije ne ciniti nista - i naprosto ostati usredsreden u Sadasnjern trenutku.

Kvantni skok u evoluciji svesti

Nakratko mi se ukazivalo to stanje oslobodenosti od uma i vremena koje opisujete, ali proslost i buducnost su toIiko snezne da ne mogu dugo da ih zedrzim napolju.

Vremenom okovani modalitet svesti je duboko ukorenjen u ljudskoj psihi. Ali one cirne se mi ovde bavirno predstavlja deo duboke promene koja se odvija u kolektivnoj svesti planete i dalje od toga: to je budenje svesti iz sna 0 materiji, obliku i izdvojenosti. Okoncavanje vremena. Mi probijarno obrasce urna koji su dominirali ljudskim zivotom eonima. Obrasce uma koji su stvoriIi nezamisIive patnje u ogromnoj kolicini. ja ne koristim rec zlo. Od vece pornoci je to proglasiti nesvesnim iIi ludoscu,

Ovo razbijanje starog modaliteta svesti ili, bolje recenp, nesvesnog: da li je to nesto sto treba mi da preduzmemo iii ce to ionako nastupiti? Mislim, da Ii je ta promena tieizbezne?

To zavisi od tacke gledista. I preduzeti nesto i cekan da se to isto desi sarno od sebe, zapravo, predstavljaju jedan proces jer vi ste ujedinjeni sa celokupnom svescu, te dve stvari je nernoquce odvojiti. Ali, ne postoje potpune garancije da ce ljudi u tome uspeti. Taj proces nije neizbezan iii automatski. Vasa saradnja predstavlja njegov sustinski deo. Kako god vi gledali na to, on predstavlja kvantni skok u evoluciji svesti, bas kao i nasu jedinu sansu da preaivirno kao rasa.

Duboko poniranje u sadasnji trenutak

75

Radost Bica

Mozete koristiti jednostavan laiterijurn koji ce vas upozoravati na to da Ii ste dozvolili da kontrolu nad varna preuzme psiholosko vreme. Upitajte sami sebe: ima li radosti, lagodnosti i lakoce u onome sto radim? Ako toga nema, onda je vreme zaklonilo sadasnji trenutak i zivot je shvacen kao teret iIi kao borba.

Ako nema radosti, lagodnosti i lakoce u vasem poslu, to ne znaci nuzno da varn je potrebna promena onoga sto radite. Mozda je dovoljno promeniti one kako radite. "Kako" je uvek znacajnije nego "sta", Pokusajte vise paznje da posvetite sarnom procesu rada nego rezultatu koji njime zelite da postignete. Obratite u potpunosti pasnju na sve sto varn sadasnji trenutak predoci. To takode podrazurneva da u potpunosti prihvatite one sto jeste, jer nije moquce posvetiti punu paznju necemu i istovemeno se opirati tome.

Gim budete prihvatili sadasnji trenutak, sva nezadovoljstva i borbe ce nestati i zivot ce poceti da tece ispunjen radoscu i laqodnoscu. Kada budete delovali iz svesti 0 sadasnjern trenutku, sve sto budete cinili postace proaeto osecanjern kvaliteta, brige i ljubavi - cak i najjednostavnije radnje.

Dakle, nemojte brinuti 0 plodovima vasec rada - jednostavno posvetite paznju sarnom radu. Plodovi ce doci sarni od sebe. To predstavlja veoma mocnu duhovnu vezbu, U Bhagavad Giti, jednom od najstarijih i najlepsih duhovnih ucenia koja postoje, nepovezanost sa plodovima svog rada naziva se Karma joga. Opisana je kao put "posvecenog rada".

Kada prisilna teznja za begom od Sadasnjeq trenutka zgasne, radost Bica uplovljava u sve sto radite. Onog trenutka kada vasa paznja bude usmerena u Sadasnji trenutak, oseticete prisustvo, smirenost, spokojstvo. Vise necete zavisiti od buducnosti kako bi dosli do ispunjenja i zadovoljenja - necete se njoj obracati za spasenje. Stoga, necete biti ni povezani sa rezultatima. Ni neuspeh ni uspeh nece imati moe da izmene vase

76

Moc sadaSnjeg trenutka

unutrasn]e stanje Bica. Pronaci eete zivot koji lezi ispod vase zivotne situacije.

U odsustvu psiholoskoq vremena, vase osecanje 0 sopstvenom ja biva izvodeno iz Bica, a ne iz vase licne proslosti, Stoga, psiholoska potreba da se postane bilo sta drugo, same ne one sto zaista jeste vise ne postoji. U svetu, na nivou vase zivotne situacije, mozete bez problema postati imucni, puni znanja, uspesni, oslobodeni ovoga ill onoga, ali u dubljoj dimenziji Bica vi ste upotpunjeni i u celini ste u sadasnjern trenutku.

U stanju celosti, da li cemo i dalje tnoci ili zeleti da postizemo spoljne ciljeve?

Naravno, ali necete imati iluzoma ocekivanja da ee vas bilo sta ill bilo ko u buducnosti spasti ill uciniti srecnima, Sto se tice zivotne situacije, mozda ce postojati stvari koje treba obaviti ill postiei. To je svet forme, dobitaka i gubitaka. Ali, na dubljem nivou vi ste vee upotpunjeni i kada budete to shvatili, razigrana radosna energija javice se u pozadini onoga cirne se budete bavill. Oslobodeni psiholoskoq vremena, vise necete sa okrutnom odlucnoscu juriti za svojim ciljevima, vodeni strahom, besom, nezadovoljstvom ill potrebom da postanete neko i nesto niti eete ostati ukopani u me stu usled straha od neuspeha koji za ego predstavlja gubitak identiteta. Kada vase dublje osecanje 0 sopstvenom "ja" bude izvedeno iz Bica, kada ne budete vise imali psiholosku potrebu da "postanete neko i nesto", niti ee vasa sreca niti osecanje 0 sopstvenom "ja" zavisiti od ishoda, i to predstavlja oslobodenost od straha. Neeete vise tragati za necim stalnim tamo gde ga nema: u svetu forme, dobitaka i gubitaka, rodenja i smrti, Necete zahtevati da situacije, uslovi, mesta ili ljudi moraju da vas cine srecnima, a onda patiti zbog toga sto oni ne ispunjavaju vasa ocekivanja.

Sve biva priznato, ali nista nema znacaj, Oblici se radaju i umiru, ali vi ste ipak svesni one vecnosti koja se nalazi ispod oblika. Vi znate da "nicemu stvamome ne preti opasnost".

Ako ovo predstavlja stanje vaseg Bica, kako da ne uspete?

Vi ste vee uspeli.

STRATEGIJE UMA ZA IZBEGAVANJE SADASNJEG TRENUTKA

Gubitak Sadasnjeg trenutka: sustinska iluzija

Cak i ako sasvim prihvatim da je vreme, u krajnjoj tecki, iluzije, kako ce to promeniti stvari u mom zivotu? I dalje moram da zivim u svetu kojim u potpunosti vlada vreme.

Intelektualno prihvatanje predstavlja sarno jos jedno verovanje i one neee rrmogo promeniti vas zivot. Da bi se uvidela ova istina, potrebno je da je prozivljavate, Kada svaka eelija vaseg tela bude toliko prisutna da se oseca prepunom zivota i kada budete mogli svakog trenutka da takav zivot osetite kao radost Bica, tada se moze reci da za vas vise ne postoji vreme.

Ali, ja ipak moram sutra da platim recune, ipak CU ostariti i umreti bas kao i svi drugi. Kako onda uopste mogu da kezem da za mene vise ne postoji vreme?

Sutrasnji racuni ne predstavljaju problem. Raspadanje fizickoq tela ne predstavlja problem. Problem predstavlja gubitak Sadasnjeq trenutka ill, jos bolje, sustinska iluzija koja obicnu situaciju, dogadaj ill emociju pretvara u licru problem i patnju. Gubitak Sadasnjeq trenutka jeste gubitak Bica,

78

Moe sadaSnJeg trenutka

Biti osloboden vremena znaci biti osloboden prosle psiholoske potrebe za identitetom i buduce potrebe za zadovoljenjem. To predstavlja najdublju pro menu svesti koju mozete da zamislite. U nekim retkim slucajevima ta izmena u svesti se desava dramaticno i radikalno, jednom za svagda. Kada se ona desi, obicno to biva putem potpune predaje usred intenzivne patnje.Vecina ljudi, medutirn, mora da poradi na tome.

Nakon sto ste po prvi put uspeli da zavirite u vecno stanje svesti, vi pocinjete da se krecete napred-nazad izmedu dimenzija vremena i prisustva. Isprva postajete svesni toga koliko retko se vasa paZnja zaista nalazi u Sadasnjern trenutku. Ali znati da niste prisutni predstavlja ogroman uspeh: to znanje jeste prisustvo - cak i ako u pocetku one bude trajalo sarno nekoliko satnih sekundi pre nego sto opet nestane. Vi zatim, sa pojacanorn ucestaloscu, odabirate da usmeravate svoju svest ka sadasnjosti radije nego ka proslosti ili buducnosti, i kad god budete uvideli da ste izgubili Sadasnji trenutak, bicete u stanju da ostanete u njemu ne sarno par sekundi vee i mnogo duze periode, gledano iz spoljasnje perspektive satnog vremena. Dakle, pre nego sto postanete Cvrsto utemeljeni u stanju prisustva, odnosno pre nego sto postanete u potpunosti svesni, kretaceta se neko vreme napred-nazad izmedu svesnog i nesvesnog, izmedu stanja prisustva i stanja poistovecenosti sa umom. Gubicete Sadasnji trenutak i vracacete mu se, iznova i iznova. Na posletku, prisustvo ee

postati vase preovladuiuce stanje. .

Vecina ljudi prisustvo ne dozivi nikada ill sarno slucajno i nakratko u retkim prilikarna, ne shvatajuci 0 cemu se radi. Vecina ljudskih bica ne krece se naizrnenicno izmedu svesnog nesvesnog, vee sarno izmedu razlicitih nivoa nesvesnog.

§

Strategije uma za izbegavanje sedesnjeg trenutka 79

Uobicajeno nesvesno i duboko nesvesno

Sta podrazumevate pod rezlicitim nivoima nesvesnog?

Kao sto vam je najverovatnije poznato, dok spavate, neprestano se krecete izmedu faza sna bez snova i stanja u kom sanjate. Isto tako, dok je u budnom stanju, vecina ljudi se sarno krece izmedu uobicajenoq nesvesnog i dubokog nesvesnog. Ono sto ja nazivam uobicajenim nesvesnim oznacava poistovecenost sa vasim misaonim procesima i emocijama, vasirn reakcijama, zeljama i odbojnostima. Za vecinu ljudi to predstavlja normalno stanje. U takvom stanju varna upravlja egoisticni urn i vi niste svesni Bica, To nije stanje zestokog bola ill nesrece, vee gotovo neprekidnog niskog stepena nemira, nezadovoljstva, dosade ill nervoze - nesto slicno pozadinskom sumu. Ovo mozda niste u stanju da uvidite jer u velikoj meri predstavlja dec vaseq "normalnog" zivljenja, bas kao sto niste svesni ni stalnog tihog pozadinskog suma kao sto je sum klima uredaja, sve dok ne prestane. A kada iznenada zaista prestane, javlja se oseca] olakSanja. Mnogi ljudi koriste alkohol, drogu, seks, hranu, posao, televiziju ili cak odlazak u kupovinu kao anestetik u nesvesnom pokusaju da otklone osnovni nemir. Pri tome, aktivnosti koje su mozda bile veoma prijatne ako su se umereno upraZnjavale pocece da dobijaju kvalitet prisile ili zavisnosti i sve sto putem njih bude bilo postignuto predstavljace sarno kratkotrajno ublazavanje simptoma.

Nemir uobicajenoq nesvesnog pretvorice se u bol dubokog nesvesnog - stanje veee i izraZenije patnje ill nesrece - onda kada stvarl "podu naopako", kada ego postane uqrozen Hi nastupi velika opasnost, pretnja Hi gubitak, stvarni ili zarnisljeni, u vasoj zivotnoj situaciji ili u sukobu u vezi. To predstavlja pojacanu verziju uobicajenoq nesvesnog i od njega se razlikuje ne u vrsti, vee u stepenu.

Kod uobicajenoq nesvesnog stalni otpor prema onome sto jeste ili poricanje tog istog stvara nemir i nezadovoljstvo koje mnogi ljudi prihvataju kao dec normalnog zivljenja. Kada se ovaj

80

Moc sada.SnJeg trenutka

otpor poveca pod uticajem nekih izazova ill pretnji za ego, on stvara jaku negativnost kao sto je bes, veliki strah, agresija, depresija, itd. Pod dubokirn nesvesnirn cesto se podrazurneva to da je otelotvoreni bol aktiviran i da ste se poistovetili sa njirn. Fizicko nasilje bi bilo nernoquce bez dubokog nesvesnog. Ono se takode lako moze javiti kad god i gde god da mas a ljudi ill cak citava nacija generiSe negativno kolektivno energetsko polje.

Najbolji pokazatelj vaseg nivoa svesti jeste nacin na koji se nosite sa izazovirna zivota kada se pojave. Kroz te izazove vee nesvesna osoba tezi da postane jos dublje nesvesna, a svesna osoba jos intenzivnije svesna. Mozete takav izazov iskoristiti da vas probudi ill mu rnozete dozvoliti da vas odvuce u jos dublji san. San uobicajenoq nesvesnog tada se pretvara u nocnu morn.

Ako ne uspevate da budete prisutni cak ni u norrnalnirn okolnostirna, kao sto je recirno kada sedite sami u sobi, setate surnorn ill slusate nekoga dok govori, onda svakako necete biti u rnoqucnosti da ostanete svesni ni kada nesto "pode naopako" ill kada budete suoceni sa komplikovanirn ljudirna ill situacijarna, sa gubitkom ili pretnjom gubitka. Kontrolu nad varna preuzece reakcija koja, u krajnjoj tacki, uvek predstavlja neku vrstu straha i povuci ee vas u duboko nesvesno. Ovakva iskusenja su vase provere. ]edino ee nacin na koji se njirna bavite, a ne to koliko dugo rnozete sedeti zatvorenih ociju ill kakve vizije varn se prikazuju, pokazati i varna i ostalirna gde se nalazite kada je u pitanju stanje vase svesti.

Stoga je neophodno da unesete vecu kolicinu svesti u svoj zivot u uobicaientm situacijarna kada sve tece relativno glatko. Na taj nacin vasa moe prisustva raste. Ona generise energetsko polje visoke vibracione frekvencije u varna i oko vas. Nikakvo nesvesno, nikakva negativnost, nikakvo neslaganje ill nasilje nece biti u stanju da kroce u to polje i prezrve, bas kao sto tarna ne rnoze da prezivi u prisustvu svetlosti.

Posto budete naucili da postanete svedok svojih misli i emocija sto predstavlja kljucni deo prisustva, rnozda ee vas iznenaditi kada po prvi put postanete svesni pozadinske "statike" uobicajenoq nesvesnog i shvatite koliko retko, ako i uopste,

Strategije uma za izbegavanje sadasnjeg trenutka 81

osecate unutrasnji mir. Na nivou vaseg razmisljanja pronaci cete veliku kolicinu otpora u vidu osuda, nezadovoljstva i mentalnog udaljavanja od Sadasnjeq trenutka. Na emocionalnom nivou postojace podstruja nemira, napetosti, dosade ill nervoze. I jedno i drugo su aspekti urna u svom uobicajenorn modalitetu opiranja.

Sta je to sto traze?

Karl ]ung u jednoj od svojih knjiga navodi razgovor koji je vodio sa jednim indijanskirn poglavicom koji mu je istakao da, prema njegovom opaZanju, vecina belih ljudi irna nap eta lica, pro dome oci i okrutno ponasanje. Rekao je: "Oni uvek nesto traZe. Sta je to sto traZe? Belci uvek nesto zahtevaju. Nikad nemaju mira i spokojstva. Mi ne znarno sta to oni traze. Mi mislirno da su oni ludi."

Podstruja neprekidnog nemira je zacata, naravno, daleko pre nastanka Zapadne industrijske civilizacije, ali u Zapadnoj civilizaciji koja sada obuhvata skoro celu Zemljinu kuglu, ukljueujuei cak i veci deo Istoka, ona se manifestuje u dosad nevidenom akutnom obliku. Postojala je vee u vreme Isusa, a i sest stotina stotina godina ranije, u vreme Bude, pa i davno pre toga. "Zbog cega ste uvek nestrpljivi?", pitao je Isus svoje sledbenike. "Moze li nestrpljiva misao dodati jedan jedini dan vasern zivotu?" A Buda je poducavao da se koren patnje nalazi u nasern stalnom prizeljldvanju i potrazivanju.

Otpor Sadasnjern trenutku, kao kolektivna disfunkcija, je unutrasnje povezan sa gubitkom svesti 0 Bicu, i on stvara osnovu nase dehumanizovane industrijske civilizacije. Frojd je, uzgred, takode prepoznao postojanje ove podstruje nemira i pisao 0 njoj u svojoj knjizi Civilizacija i njena nezadovoljstva, ali on nije prepoznao istinski koren tog nemira i nije uspeo da uvidi da je moquce osloboditi ga se. Ova kolektivna disfunkcija je stvorila veoma nesrecnu i izuzetno nasilnu civilizaciju, koja je postala pretnja ne sarno sebi sarnoj vee i celokupnom zivotu na planeti.

82

Moc sadaSnJeg trenutka

Razgradivanje uobicajenog nesvesnog

Dekle, na koji naCin moiemo da se oslobodimo ove patnje?

Nacinite je svesnom. Posmatrajte mnoge nacine na koje se nemir, nezadovoljstvo i napetost pojavljuju u varna kroz nepotrebnu osudu, otpor prema onom sto jeste i poricanje Sadasnjeq trenutka. Sve sto je nesvesno razgraduje se kada na njega spustite svetlost svoje svesti. Onog trena kada budete znali kako da razgradite uobicajeno nesvesno, svetlo vaseq prisustva ee zasijati i bice varn mnogo lakse da se borite sa dubokim nesvesnim kad god budete osetili da vas njegova privlacna sila vuce, Medutim, uobicajeno nesvesno moze biti prilicno tesko isprva uociti, bas zato sto je toliko normalno.

Neka varn postane navika da putem sarnoposmatranja nadgledate svoje mentalno-emocionalno stanje. .Da li se u ovom trenutku osecarn spokojno?" dobro je pitanje koje biste cesto mogli da postavite sebi. ill mozete upitati: "Sta se unutar mene odvija u ovom trenutku?" Budite zainteresovani za one sto se odvija unutar vas barem u onoj meri u kojoj ste zainteresovani za one sto se odvija izvan vas. Ako one sto je unutra budete razurneli kako valja, ovo spolja ce se sarno srediti. Primarna stvarnost nalazi se unutra, a sekundarna napolju. Ali nemojte na ova pitanja odgovarati istog trenutka. Upravite svoje pasnju ka J?1utra. Osmotrite svoju unutrasnjost, Kakve misli stvara vas urn? Sta je to sto osecate? Usmerite svoju paznju na telo. Postoji li bilo kakva napetost? Kada budete ustanovili da postoji mali nivo nemira, pozadinske statike, obratite paznju na nacin na koji izbegavate zivot, opirete mu se ili ga poricete - time sto poricete Sadasnji trenutak. Postoje mnogi nacini kojima se ljudi nesvesno opiru sadasnjosti, Ponudicu varn nekoliko primera. Putern prakse vasa moe sarnoposmatranja, nadgledanja vaseq unutrasnjeq stanja, postace izostrenija.

Strategije uma za izbegavanje sadasnjeg trenutka 83

Oslobadanje od nesrece

Da li prezirete to cime se bavite? Mozda je u pitanju vas posao ill ste mozda pristali nesto da radite ito i cinite, ali deo vas to prezire i opire se. Da li u sebi no site neizreciv prezir prema nekoj bliskoj osobi? Da li uvidate da energija koju tim putem odaSiljete ima toliko stetne posledice da zapravo zagadujete sebe, bas kao i ljude oko vas. Pogledajte dobro u sebe. Da li unutra postoji i najmanji trag netrpeljivosti, odbojnosti? Ako postoji, posmatrajte ga i na mentalnom i na emocionalnom nivou. Kakve misli vas urn stvara oko te situacije? Zatim pogledajte emociju koja predstavlja reakciju tela na te misli. Osetite emociju. Da li je ona prijatna ill neprijatna? Da li ona predstavlja energiju kakvu biste zaista odabrali da imate u sebi? Da li imate izbora?

Mozda vi i jeste iskoriscavani, mozda posao koji obavljate i jeste zarnoran, rnozda neko blizak varna i jeste neiskren, nesnosan ill nesvestan, ali sve je to nevazno. To, da li su vase misli i emocije vezane za ovu situaciju opravdane ili ne, nema nikakvog znacaja. Stvar je u tome da se vi opirete onome sto jeste. Vi od sadasnjeq trenutka pravite neprijatelja. Stvarate nesrecu, konflikt izmedu onog unutra i onog spolja. Vasa nesreca zagaduje ne sarno vase unutrasnje bice i one ljude oko vas, vee i kolektivni covekov duh eiji ste vi nerazdvojiv deo. Zagadenje planete predstavlja sarno spoljni odraz unutrasnje psihicke zagadenosti, odraz miliona nesvesnih pojedinaca koji ne preuzimaju odgovomost za svoj unutrasnji prostor.

ill prestanite da se bavite time cirne se bavite, razgovarajte sa doticnorn osobom i izrazite do kraja to sto osecate ili napustite negativnost koju je vas urn stvorio oko te situacije i koja ne sluai nicernu, osim ojacavanju laznoq osecanja 0 sopstvenom "ja" . VaZno je u potpunosti prepoznati njenu jalovost. N egativnost nikada ne predstavlja najbolji nacin za bavljenje bilo kakvom situacijom. U stvari, u vecini slucajeva ona vas drai pritesnjenima u situaciji, ne dopustajuci stvarnu promenu. Sve sto je ucinjeno

84

Moc sadaAnJeg trenutka

sa negativnom energijom postace zagadeno njome i vremenom ee omoguCiti pojavu dodatnog bola, dodatne nesrece, Stavise, svako negativno unutrasnje stanje je zarazno, nesreca se sirl lakse od fizieke bolesti. Putem zakona rezonance ona pokrece i ishranjuje prikrivenu negativnost u drugima, osim ako na to nisu imuni - odnosno, visoko svesni.

Da li vi zagadujete ovaj svet ili cistite nered? Vi ste odgovomi za svoj unutrasnji prostor, niko drugi, bas kao sto ste odgovomi i za ovu planetu. Kako spolja, tako i iznutra, ako se ljudi oslobode unutraSnjeg zagadenja, prestace da stvaraju i spoljasnje zagadenje.

Na koji necin mozemo da se oslobodimoineqetivnosti kako vi sugerisete?

'Iako sto eete je se osloboditi. Na koji nacin cete se osloboditi komada vrelog uglja kojeg clrZite u rukarna? Na koji nacin eete se osloboditi nekakvog teskoq i beskorisnog prtljaga kojeg no site? Tako sto eete shvatiti da vise ne zeIite da podnosite bol ili nosite taj teret, a zatim ga se otarasiti.

Duboko nesvesno kao sto je otelotvoreni bol, ili neki drugi veliki bol kao sto je gubitak voljene osobe, obicno je neophodno preobraziti putem prihvatanja kombinovanim sa svetloscu vaseg prisustva - vasom stalnom paznjorn. Mnogi obrasci uobicajenoq nesvesnog,sa druge strane, jednostavno se mogu napustiti onog trenutka kada shvatite da imate izbora, da ne predstavljate sarno hrpu uslovljenih refleksa. Sve to ukazuje na cinjenicu da ste u moqucnosti da dosegnete moe Sadasnjeq trenutka. Bez njega necete imati izbora.

Ako neke emocije nazivate negativnim, zer ne stvarate time mentalnu polarizaciju dobrog i loseg keko ste to ranije objasnili?

Ne. Polarizacija se stvara na ranijem stadijumu, kada je vas urn procenio da je sadasnji trenutak los; ova osuda je tada stvorila negativnu emociju.

Stretegije uma za izbegavanje sadasnjeg trenutka 85

Ali kada neke emocije nezovete negativnim, zer ne govorite zapravo da one ne bi trebalo da postoje, da nije u redu imati takve emocije? Ja misIim da bi trebalo sebi da dozvolimo postojanje bilo kakvih emocija, a ne da ih procenjujemo kao dobre i lose iii govorima kako ne bi trebalo da ih imamo. U redu je oseceti netrpeljivost, u redu je oseceti bes, rezdrezenost, nerespolozenje, bilo sta drugo - jer u protivnom, zepescemo u depresiju, unutresnji sukob iIi poricanje. Sve je u redu onakvo kakvo je.

Naravno. Kada se pojavi neki obrazac uma, neka emocija ili reakcija, vi je prihvatate. Niste bili dovoljno svesni da biste imali izbora pri tome. To nije osuda, vee sarno einjenica. Da ste imali izbora . ili shvatili da imate izbora, da li biste odabrali patnju umesto radosti, da Ii biste birali smirenost ili nelagodu, mir iIi sukob? Da li biste se odlucili za misao iIi osecan]e koje vas odvajaju od vaseg prirodnog dobrostanja, radosti unutraSnjeg zivota? Svako takvo osecan]e ja nazivarn negativnim, sto jednostavno znaci daje lose. Ne u smislu da "to nije trebalo da ucinite", vee kao najjednostavnije cinjenicno lose, kao kada osecate mucninu u stomaku.

Kako je moquce da su ljudi usmrtiIi preko sto miliona svojih brace i sestara sarno tokom dvadesetog stoleca? Ljudska bica koja jedna drugima nanose bol takvih razmera su dalje od svega sto mozete da zamisIite. A u to nije ni uvrsteno mentalno, emocionalno i fizicko nasilje, mucenje i okrutnost koje nastavljaju svakodnevno da primenjuju jedni na drugima, bas kao i na ostalim svesnim bicima.

Da li se ona ponasaju na ovaj nacin zato sto su povezana sa svojim prirodnim stanjem, sa radoscu unutrasnjeq zivota? Naravno da ne. Sarno su oni ljudi koji se nalaze u duboko negativnom stanju, oni koji se zaista veoma lose osecaju, u stanju da stvore takvu stvamost kao odraz toga kako se osecaju, Sada se bave unistavanjem prirode i planete koja ih odrzava u zivotu. Neverovatno, ali istinito. Ljudska bica su jedna opasno poremecena i veoma bolesna vrsta. To nije osuda. To je cinjenica. Takode je cinjenica da se ispod tog ludila zaista nalazi zdrav razum. Isceljenje i iskupljenje su dostizni upravo sada.

86

Moc sadasnjeg trenutka.

Vracajuci se konkretno na one sto ste rekli - bez sumnje je istina da prihvativsi svoju netrpeljivost, neraspoloaenje, ljutnju, itd., vi vise ne bivate prisiljavani da ih slepo sprovodite i manje je verovatno da cete ih preneti na druge. Ali, ja se pitam da li vi to sarno zavaravate sebe. Nakon odredenog vremena provedenog u primeni prihvatanja, kao sto ste vi to cinili, doci cete do tacke na kojoj je potrebno da predete na sledeci nivo na kom se vise ne stvaraju negativne emocije. Ako to ne ucinite, vase "prihvatanje" postace naprosto mentalna etiketa koja omoqucava vasern egu da nastavi da uziva u nesreci i time ojacava svoj oseca] izdvojenosti od drugih ljudi, od vaseg okruzenja, od vaseg ovde-i-sada. Kao sto vam je poznato, izdvojenost predstavlja osnovu za oseca] identiteta koji ego poseduje. Istinsko prihvatanje bi istog trenutka preobrazilo ta osecanja, A da ste zaista duboko u sebi znali da je sve "u redu", kako ste to pomenuli i sto je naravno tacno, da li biste uopste posedovali ta negativna osecanja? Bez osude, bez otpora prema onome sto jeste, ona se ne bi ni pojavila. Vi u svome umu imate ideju 0 tome kako je "sve u redu", ali duboko u sebi ne verujete zaista u to, tako da se stari mentalno-emocionalni obrasci otpora i dalje nalaze na istom mestu. To je one zbog cega se osecate lose.

To je takode u redu.

Branite li vi to vase pravo da budete nesvesni, vase pravo na patnju? Ne brinite, niko vam to nece oduzeti. Kada jednom budete shvatili da vam je od odredene vrste hrane muka, da li cete nastaviti da je jedete i tvrdite kako je u redu osecati mucninu?

Gde god da se nalazite, budite tamo u potpunosti

Moiete Ii dati jos neke prim ere uobicejenoq nesvesnog?

Strategije uma za izbegavanje sednsnjeg trenutka 87

Pokusajte da uhvatite sebe kako negodujete, bilo nag las, bilo u sebi, zbog situacije u kojoj ste se nasli, zbog onog sto drugi ljudi cine ill govore, zbog vase okoline, vase zivotne situacije, cak i zbog vremenskih prilika. Negodovanje uvek oznacava neprihvatanje onoga sto jeste. Ono bez izuzetaka nosi u sebi nesvesni negativni naboj. Kada negodujete, vi sebe pretvarate u zrtvu. Kada jasno i glasno zauzmete stav, vi preuzimate kontrolu. Stoga promenite situaciju tako sto cete preduzeti akciju ill zauzeti stav ako je to neophodno ill moquce: ostavite situaciju takvu kakva je ill je prihvatite. Sve ostalo predstavlja ludost.

Uobicajeno nesvesno je uvek na neki nacin povezano sa poricanjem Sadasnjeq trenutka. Sada, naravno, takode ukljucuje i ovde, Da li se vi opirete svome sada-i-ovde? Neki ljudi bi uvek radije bili negde drugde. Njihovo "sada" nikada nije dovoljno dobro. Otkrijte putem samoposmatranja da li je to slucaj i u vasem zivotu. Gde god dase nalazite, budite u potpunosti tamo. Ako ste otkrili da je vase ovde-i-sada nepodnosljivo i zbog toga ste nesrecni, imate tri opcije: izvucite sebe iz situacije, promenite situaciju Hi je sasvim prihvatite. Ako zelite da preuzmete odgovomost za svoj zivot, onda morate da odaberete neku od ove tri opcije i morate da odaberete sada. A onda prihvatite posledice. Bez gledanja kroz prste. Bez negativnosti. Bez psihickoq zagadenja. Odrzavajte svoj unutrasnji prostor cistim.

Ako budete preduzimali bilo kakvu akciju - izvlacili se iz svoje situacije ill je menjali - prvo odbacite negativnost, ako je to uopste moquce, Akcija koja proistice iz uvida u ono sto je potrebno je efikasnija od akcije koja proistice iz negativnosti.

Bilo kakva akcija je cesto bolja od nikakve akcije, narocito ako ste duze vreme zateceni u nesrecno] situaciji. Ako je u pitanju greska, bar cete nesto nauciti, tako da to vise ne predstavlja gresku. Ako i dalje ostanete u bezizlaznoj situaciji, necete nauciti nista. Da li vas strah sprecava da preduzmete akciju? Priznajte strah, posmatrajte ga, posvetite mu paznju, budite u potpunosti prisutni u njemu. Time cete preseci vezu izmedu straha i razmisljanja, Ne dozvolite da yam strah dopre do uma. Iskorisite moe Sadasnjeq trenutka. Nju strah ne moze da pobedi.

88

Moc sadasnjeg trenutka

Ako zaista nista ne rnozete da ucinite kako biste promenill vase sada-i-ovde i nisteu stanju da se izvucete iz situacije, onda prihvatite svoje sada-i-ovde tako sto eete odbaciti celokupan unutrasnji otpor. LaZno nesrecno ja koje voli da se oseca bedno, oqorceno ill samosazaljivo tada vise nece rnoci da prezivi, To se zove predaja. Predaja ne oznacava slabost. U njoj se nalazi ogromna snaga. ]edino osoba koja se predala poseduje duhovnu snagu. Putem predaje bicete iznutra oslobodeni situacije. Mozda eete tada uvideti da se situacija menja i bez vaseg ucesca, U svakom slucaju bieete slobodni.

ill postoji nesto sto "bi trebalo" da radite, ali to ne cirdte?

Podignite se i uradite to odmah. U suprotnom, u potpunosti prihvatite sopstvenu neaktivnost, lenjost ill pasivnost u ovom trenutku ako je to vas izbor. Sasvim se posvetite tome. Uzivajte u tome. Budite lenji ili neaktivni koliko god mozete. Ako se tome posvetite do kraja i sasvim svesno, ubrzo eete istupiti odatle. ill mozda neeete. Kako god bilo, nece postojati unutrasnji sukob, otpor, negativnost.

Da li ste pod stresom? Da li ste toliko okupirani napredovanjem ka buducnosti da je sadasniost svedena na sredstvo za stizanje do tog cilja? Stres je prouzrokovan zeljom da se bude "tamo" dok se nalazite .ovde", odnosno zeljom da se bude u buducnosti dok se nalazite u sadasnjosti, To je razdor koji vas cepa iznutra. Ludost je ziveti sa takvim unutrasnjirn razdorom. To sto svi ostali rade istu stvar ne cini je manje ludom. Vi rnozete, ako je to potrebno, i da se krecete brzo, radite brzo ill cak da trcite, bez projektovanja buducnosti i otpora prema sadasnjosti, Dok se krecete, radite, trcite - cinite to do kraja. Uzivajte u protoku energije, visoke energije tog trenutka. Sada vise niste pod stresom, vise se ne cepate na dva dela. ]ednostavno se kreceta, trcite, radite ~ i uzivate u tome.lli rnozete da odustanete od svega toga i sedite na klupi u parku. Ali dok to cinite, posmatrajte svoj urn. Mozda ee vam reel: "Trebalo bi da radis. Uludo trosis svoje vreme." Posmatrajte urn. Smesite mu se.

Da li proslost zauzima veIiki dec vase paznje? Da li cesto govorite i misIite 0 njoj, bilo pozitivno, bilo negativno? 0 velikim

Stretegije uma za izbegavanje sedesnjeg trenutka 89

stvarima koje ste postigli, svojim avanturama i iskustvima, 0 tome kako ste zrtva, 0 groznim stvarima koje su vam ucinjene ill rnozda o onome sto ste vi nekom drugom ucinili? Da li vasi misaoni procesi stvaraju krivicu, ponos, oqorcenost, ljutnju, grizu savesti ill samosazaljenje? Ako je tako, onda vi akumuliranjem proslosti u svojoj psihi ne samo da ponovo osnazujete lazno osecanie 0 sopstvenom "ja", vee takode potpornazete i ubrzavate proces starenja vaSeg tela. Uverite se u ovo posmatranjem onih ljudi u vaso] blizini koji imaju izraZenu sklonost da se drze proslosti.

Svakog trenutka postanite zatvoreni za proslost. Ona vam nije potrebna. Vracajte se njoj samo kada je to apsolutno relevantno za sadasnjost, Osetite moe ovog trenutka i bogatstvo Bica, Osetite sopstveno prisustvo.

§

Da li ste zabrinuti? Da li vam misli cesto pocinju sa "sta ako"? Ako je to slucaj, onda ste poistoveceni sa svojim urnom koji sebe projektuje u zarnisljenu buducu situaciju i stvara strah. Nema nacina da se nosite sa ovakvom situacijom jer ona ne postoji. To je mentalna utvara. Ovo ludo propadanje zdravlja i zivota rnozete zaustaviti jednostavno prihvatajuci sadasnjost, Postanite svesni sopstvenog dis anj a. Osetite vazduh kako ulazi i izlazi iz vaseq tela. Osetite svoje unutrasnje energetsko polje. Sve ono cime morate da se bavite, sve sa cime morate da se borite u stvarnom zivotu - nasuprot zarnisljenim projekcijama urna - predstavlja sadasnji trenutak. Zapitajte se kakav "problem" imate bas sada, ne sledece godine, sutra ili pet minuta od sada. Sta nije u redu sa sadasnjirn trenutkom? Uvek eete biti u stanju da se no site sa Sadasnjirn trenutkom, ali nikada neeete rnoci da se no site sa buducnoscu - niti je to potrebno. Resenie, snaga, pravi

90

Moc sadaSnJeg trenutka

korak ili pomoc ee se naci tu kada vam budu bili potrebni, ne pre toga, niti kasnije.

"Jednog dana cu uspeti." Da li vasa namera u toj meri odvlaci vasu paznju da sadasnji trenutak svodite na sredstvo za postizanje cilja? Da li vam ona uskracuje radost samog izvrsavanja? Da li vi to cekate kako biste poceli da zivite? Ako razvijete takav mentalni obrazac, bez obzira na to sta budete postigli ili dobill, sadasnjost vam nikada neee biti dovoljno dobra, buducnost ee se uvek ciniti boljom. Savrsen recept za stalno nezadovoljstvo i neispunjenje, zar se ne slaZete?

Da li ste vi po navici "onaj ili ona sto ceka"? Koliki deo svog zivota provodite cekajuci? Cekanje u redu u posti, u zakrcenom saobracaju, na aerodromima, da neko dode, itd., ono je sto ja nazivam "cekanjem malih razmera". "Cekanje velikih razmera" ukljucuje cekanje na godisnji odmor, na bolji posao, na to da deca odrastu, na vezu prepunu razumevanja, na uspeh, na zaradu, na to da se postane znacajan, da se postane prosvetljen. Nije neuobicajeno da ljudi provedu cele svoje zivote cekajuci da pocnu da zive.

Cekanje predstavlja stanje uma. U osnovi, one znaci da vi zelite buducnost, a ne sadasnjost. Ne zelite one sto imate, a zelite one sto nemate. Kod svake vrste cekan]a, vi nesvesno stvarate unutrasn]i sukob izmedu svog sada-i-ovde gde ne zelite da budete i projektovane buducnosti gde zelite da budete. To uveliko umanjuje kvalitet vaseg zivota, navodeci vas da ostanete bez sadasnjosti,

Nema niceg loseq u teznji da se poboljsa vasa zivotna situacija. Vi ste u stanju da poboljsate svoju zivotnu situaciju, ali ne i da poboljsate svoj zivot. Zivot je primaran. Zivot je vase najdublje unutrasnje Bice, On vee predstavlja celinu, potpun je i savrsen, Vasa zivotna situacija se sastoji od vasih okolnosti i iskustava. Nema niceg loseq u postavljanju ciljeva i teznji da se stvari postignu. Greska lezi tome sto se ta situacija koristi kao zamena za osecanje zivota, za Bice. [edina tacka u kojoj to moze da se postigne jeste Sadasnji trenutak. Vi ste tada nalik arhitekti

5trategije uma za izbegavanje sedesnjeg trenutka 91

koji ne obraca paznju na temelje zgrade, vee provodi mnogo vremena radeci na nadgradnji.

Na primer, mnogi ljudi cekaju na prosperitet. On ne moze nastupiti u buducnosti, Kada budete ispostovali, priznali i u potpunosti prihvatili svoju trenutnu realnost - tamo gde ste, one sta ste, one sto ovog casa radite - kada u potpunosti budete prihvatili one sto ste dobill, tada eete postati zahvalni na onome sto imate, zahvalni na onome sto jeste, zahvalni na Bicu, Zahvalnost na sadasnjern trenutku i na bogatstvu zivota u sadasnjosti predstavlja istinski prosperitet. On ne moze doci u buducnosti. A onda se, vremenom, taj prosperitet za vas ispoljava na razlicite nacine,

Ako niste zadovoljni onim sto imate ili ste cak frustrirani ili ljuti zbog svoj sadasnjeq manjka, to ee vas mozda motivisati da postanete bogati, ali cak i ako budete zaradivali milione, nastavicete da prozivljavate unutrasnje stanje manjka i duboko u sebi i dalje eete se osecati neispunjenim. Mozda ste u stanju da priustite sebi mnoge stvari koje novae moze da kupi, ali one ee dolaziti i prolaziti, uvek vas ostavljajuci sa osecanjern praznine i potrebom za daljim telesnim ili psiholoskim zadovoljenjem. Neeete boraviti u Bicu i zahvaljujuci tome osecati bogatstvo zivota u sadasnjosti, koji sam po sebi predstavlja istinski prosperitet.

Stoga, odustanite od cekanja kao stanja uma. Kada uhvatite sebe da pocinjete da cekate ... izvucite se odatle. Udite u sadasnjost, Jednostavno budite to sto jeste i uzivajte u tome. Ako budete prisutni, nikada se nece javiti potreba da bilo sta cekate, Tako da eete sledeci put kada vam neko bude rekao: .Jzvinjavam se sto ste me cekali", vi moci da odgovorite: .Nerna problema, nisam vas cekao. Samo sam stajao ovde i uzivao - u svojoj unutrasnjoj radosti." 5

5 Neprevodiva igra reci. U originalu, recenica glasi: "I was just standing here enjoying myself - in joy in myself.' "Enjoying myself' (uzivati) se izgovara slicno kao "In joy in myself' (u svojoj unutrasnjoj radosti), mada je znacenje potonje !raze smisleno sarno u kontekstu. - Prim. prev,

92

Moc sadaSnjeg trenutka.

Ovo su same neke od uobicaienih strategija za poricanje sadasnjeq trenutka koje su deo uobieajenog nesvesnog. Lako ih je prevideti jer su u velikoj meri deo normalnog zivota - pozadinski sum neprekidnog nezadovoljstva. Ali, sto vise budete primenjivali nadziranje svog unutraSnjeg mentalno-emocionalnog stanja, lakse ee vam biti da uvidite kada ste zarobljeni u proslosti ill buducnosti, odnosno u nesvesnom, i da se iz sna 0 vremenu probudite u sadasnjost, Ali pazite: lazno nesrecno "ja" zasnovane na poistovecenosti sa umom zivi od vremena. Ono zna da sadasnji trenutak predstavlja njegovu smrt i zbog toga se oseca veoma uqrozeno njime. Ucinice sve sto moze kako bi vas izvuk- 10 odatle. Pokusace da vas drzi okovane vremenom.

§

Unutrasnji cilj vaseg zivotnog puta

Mogu da vidim istinitost onoga sto govorite, ali i dalje mislim da mora postojati cilj naseg iivotnog puta; u protivnom cemo naprosto plutati, a cilj oznecave buducnost, zar ne? Na koji naCin da to pomirimo sa iivotom u sedesnjosti?

Kada ste na putu, svakako je korisno znati kuda idete ili, u najmanju ruku, otprilike znati pravac u kojem se krecete, ali nemojte zaboraviti: jedina stvar vezana za vase putovanje koja je zaista stvarna jeste korak koji ovog trenutka cinite, To je sve sto postoji.

Vas zivotni put poseduje spoljasnji cilj i unutrasnji cilj.

Spoljasnji cilj jeste dospeti do kraja ili odredista, postici ono sto ste zacrtali, zadobiti ovo ili ono, sto naravno ukljucujs buducnost,

Strategije uma za izbegavanje sedesnjeg trenutka 93

Ali, ako vasa destinacija iii koraci koje cete preduzeti u buducnosti zahtevaju toliko paZnje da postaju vaZniji od onog koraka koji sada preduzimate, onda ste u potpunosti prornasili unutrasnji cilj putovanja koji nema nikakve veze sa onim gde idete ill sta radite, vee same sa onim kako to radite. On nema nikakve veze sa buducnoscu, vee same sa kvalitetom vase svesti u ovom trenutku. Spoljasnji cilj pripada horizontalnoj dimenziji vremena i prostora; unutrasnji cilj podrazumeva produbljavanje vaseg Bica u vertikalnoj dimenziji veenog Sadasnjeq trenutka. Vase spoljasnje putovanje moze sadrzati milion koraka, vase unutrasnje putovanje ima same jedan, onaj korak koji preduzimate upravo sada. Kako budete postajali dublje svesni ovog koraka, uvidacete da on u sebi vee sadrsi sve ostale korake, kao i same odrediste, Taj jedan korak tada biva preobraZen u izraz savrsensrva, ein neverovatne lepote i kvaliteta. On ce vas odvesti u Bice i svetlost Bica ce sijati kroz njega. On ujedno predstavlja i nameru i ispunjenje vaseg unutrasnjeq puta, puta u same sebe.

§

Da li je od ikakvog zneceje to da li cemo postici nas spoljesnji cilj, to da li cemo uspeti iii oman uti na ovom svetu?

To ce vam biti znacajno sve dok ne shvatite svoj unutrasnji cilj. Nakon toga, spoljasnji cilj postace same igra koju mozete da nastavite da igrate same zato sto uzivate u njoj. Isto tako je rnoquce potpuno propasti u spoljasnjoj nameri, a u isto vreme ostvariti do kraja unutrasnju nameru. Ili obrnuto, sto se zapravo eesee i dogada: posedovati spoljasnje bogatstvo i unutrasnju bedu ili "zadobiti svet, a izgubiti dusu'', kako je to Isus srocio. Na

94

Moc sadaSnJeg trenutka

kraju krajeva, naravno, svakom spoljasnjern cilju je sudeno da pre iIi kasnije "propadne", jednostavno zato sto je podlozan zakonu a prolaznosti svih stvari. Sto pre shvatite da varn spoljaSnji cilj ne maze doneti trajno zadovoljenje, to bolje. Kada budete uvideli oqranicenja spoljasnjeq cilja, odustacete ad svojih nerealnih ocekivanja da ee vas on uciniti srecnima i podredicete ga svom unutrasnjern cilju.

Proslost ne moze da prezivi u vasem prisustvu

Pomenu1i ste da je bespotrebno rezmisljsnje iii razgovor 0 proslosti jedan od naCina na koji izbegavamo sedesnjost: Ali, osim proslosti koje se secemo i sa kojom se mozde poistovecujemo, zar ne postoji jos jedan nivo proslosti unutar nas koji je da1eko dub1je ukorenjen? Govorim 0 nesvesnoj proslosti koja us1ov1java nese zivote, naroCito preko iskustava iz ranog detinjstva, tnozde cak i iz prehodnog zivota. A pored toga postoji i ku1turno us1ov1javanje koje ima veze sa time gde zivimo geografski i sa istorijskim vremenskim periodom u kojem zivimo. Sve ove stvari odreduju nas pog1ed na svet, naCin na koji reagujemo, ono sto mis1imo, vrstu veza koje ostvarujemo, naCin na koji zivimo svoje zivote. Kako je uopste tnoquce da ikada postanemo svesni iii da se oslobodimo svega toga? Koliko bi to traja1o? leak i kada bismo uspeli, sta bi na kraju preosta1o?

Sta preostaje kada se iluzije okoncaju?

Nema potrebe da istrazujete nesvesnu proslost u sebi, osim onog dela koji se ispoljava u ovom trenutku kao misao, kao emocija, zelja, reakcija ill kao spoljasnji dogadaj koji varn se desava, Sve sto treba da znate a nesvesnoj proslosti u varna Iznece na videlo izazovi iz sadasnjosti, Aka budete kopali po proslosti, ana ce postati rupa bez dna, uvek ce je biti jos, Mazda

Stretegije uma za izbegavanje sedssnjeg trenutka 95

eete misliti da varn treba dodatno vreme kako biste proslost razumeli ill je se resili, drugim recima, da ee vas buducnost na kraju osloboditi proslosti, To jeobmana. [edino vas sadasnjost maze osloboditi proslosti. Dodatno vreme vas ne maze osloboditi vremena. Dosegnite moe Sadasnjeq trenutka. U tome lezi resen]e,

Sta predstav1ja moe Sedesnjeq trenutka?

Nista drugo do moe vaseq prisustva, vasu svest oslobodenu misaonih oblika.

Dakle, bavite se prosloscu na nivou sadasnjosti, Sto vise paznje posvecujete proslosti, to je vise osnazujete i sve je verovatnije da eete ad nje naciniti 'svoje [a', Nemojte me poqresno razumeti; paznja je kljucna stvar, ali ne kada je usmerena na proslost kao proslost, Obratite paznju na sadasnjost, obratite paznju na svoje ponasanje, na svoje reakcije, raspolozenja, misli, emocije, strahove i zelje dok se pojavljuju u sadasnjosti, U varna postoji proslost, Aka ste u stanju da budete dovoljno prisutni da posmatrate sve ave stvari, ne kriticki niti analiticki, vee ne sudeci, onda se zaista bavite prosloscu i razgradujete je putem moci svog prisustva. Ne mozete sebe pronaci odlaskom u proslost, Sebe pronalazite dolaskom u sadasnjost,

Zar nije korisno razumeti proslost i samim time razumeti zbog cega Cinimo odredene stveri, reagujemo na odredene necine iii zesto nesvesno stvaramo nesu kerekteristicnu vrstu drame, obrasce u vezama, i tako da1je?

Postajuci sve vise svesni svoje trenutne stvarnosti, mazda eete iznenada steci izvesni uvid u to zbog cega ste uslovljavani bas na te odredene nacine i zbog cega, na primer, vase veze slede odredene obrasce, taka da eete se mazda prisetiti stvari

96

Moc sadaSnjeg trenutka.

koje su se dogodile u proslosti iIi ih videti jasnije. To je dobro i moze biti od koristi, ali nije i neophodno. Ono sto je neophodno jeste vase svesno prisustvo. To razgractuje proslost. To predstavI[a silu promene. Stoga, nemojte pokusavati da razurnete proslost, vee budite prisutni koliko god mozete, Proslost ne moze da prezivi u vasem prisustvu. Ona moze da opstane jedino u vas em odsustvu.

STANJE PRISUSTVA

To nije ono 8tO vi mislite

Neprekidno govorite da stanje prisustva predstavlja resenje. Ja to razumem, ali ne znam da li uopste posedujem takvo iskustvo. Pitam se - da li je to ono sto ja mislim da jeste iii je to nesto sasvim druqecije?

To nije one sto vi mislite! Nernoquce je misliti 0 prisustvu i urn ga ne rnoze shvatiti. Razurneti prisustvo znaci biti prisutan.

Pokusajte jedan mali eksperiment. Zatvorite oci i recite sebi: .Pitam se koja ee mi biti sledeca misao." Onda postanite veoma oprezni i cekaite sledecu misao. Budite kao macka koja posmatra rnisju rupu. Kakva misao ee se pojaviti iz misje rupe? Probajte to sada.

§

Fa?

Bilo je potrebno ceketi dosta dugo pre nego sto se sledece misao pojavila.

98

Moc sadaSnJeg trenutka.

Upravo tako. Sve dok se nalazite u stanju intenzivnog prisustva, oslobodeni ste misli. Smireni ste, ali ipak veoma oprezni. Istog trenutka kada se vasa svesna paznja spusti ispod odredenog nivoa, misli nagmu unutra. Mentalna buka se vraca, smirenost je izgubljena. Ponovo ste se vratili u vreme.

Kako bi testirali nivo prisustva svojih studenata, neki Zen majstori su imali obicaj da im se prikradaju s leda i iznenada ih udaraju stapom. Kakav sokl Ako je student bio 11 potpunosti prisutan i u stanju opreza, ako je drzao "stegnuta leda i lampu da gori", sto je jedna od analogija koje je Isus koristio za prisustvo, bio je u stanju da primeti ucitelja kako mu se priblizava s leda i zaustavi ga ill se izmakne. Ali ako je dobio udarac, to je znacilo da je bio uronjen u misli, sto znaci odsutan, nesvestan.

Ostati prisutan u svakodnevnom zivotu, to vam pomaze da budete duboko ukorenjeni unutar sebe; u protivnom ee vas urn, koji ima neverovatan zamah, povuci za sobom poput divlje reke.

Sta podrazumevate pod .nikorenjeni unutar sebe"?

To znaci da u potpunosti nastanite svoje telo. Da uvek zadraavate dec painje u unutrasnjern energetskom polju svog tela. Da osetite tela iznutra, takoreci, Svest 0 telu vas odrzava prisutnima. Ona vas smesta u Sadasnji trenutak (vidi poglavlje sest).

Ezotericno znacenje "cekanja"

U neku ruku stanje prisustva bi se moglo uporediti sa cekanjem. Isus je koristio analogiju cekanja u nekim od svojih parabola. To nije ona uobicajena dosadna ill nestrpljiva vrsta cekanja koja predstavlja poricanje sadasnjosti i 0 kojoj sam vee govorio. To ne predstavlja cekanje pri kojem je vasa paznja usmerena na neku tacku u buducnosti dok se sadasnjost shvata

Stanje prisustva

99

kao nezeljena prepreka koja vas sprecava u tome da imate one sto zelite. Postoji jedna kvalitativno druqacija vrsta cekanja, ona koja zahteva vasu potpunu paznju. Neste bi se moglo desiti svakog casa i ako niste sasvim budni, sasvim mimi, propusticeta to. Ovo je vrsta cekanja 0 kojoj je Isus govorio. U tom stanju sva vasa paznja nalazi se u Sadasnjern trenutku. Nista se ne trosi na sanjarenje, razrnisljanje, prisecanje, predvidanje. U njemu nema napetosti, nema straha, vee samo budnog prisustva. Prisutni ste svim svojim Bicem, svakom celijom svog tela. U ovom stanju one "vi" koje poseduje proslost i buducnost, vasa licnost, ako vam se to vise dopada, jedva da uopste postoji. A ipak, nista od vrednosti nije izgubljeno. Vasa sustina je i dalje ista. U stvari, vi ste upotpunjeniji nego ikada pre, ili jos bolje, jedino u sadasnjern trenutku vi ste zaista vi.

"Budite kao sluga koji ceka povratak svog gospodara", kaze Isus. Sluga ne zna u koji cas ee se vratiti njegov gospodar. Stoga on ostaje budan, oprezan, miran, spreman kako ne bi propustio gospodarov povratak. U jednoj drugoj paraboli Isus govori 0 pet nemarnih zena (nesvesnih) koje nemaju dovoljno ulja (svesti) da odrze plamen u lampama (ostanu prisutne), tako da ne srecu mladozenju (Sadasnji trenutak) i ne stiau na svadbeno slavlje (prosvetljenje). Njih pet stoje nasuprot pet mudrih zena koje imaju dovoljno ulja (ostaju prisutne).

Cak i ljudi koji su pisali [evandelja nisu razumeli znacenje ovih parabola, tako da su se prva poqresna tumacenja i izvrtanja javila pri njihovom zapisivanju. Sa poqresnim tumacenjima koja su usledila pravo znacenje se sasvim izgubilo. Ovo nisu parabole o kraju sveta, vee 0 kraju psiholoskoq vremena. One ukazuju na transcendentnost eqoisticnoq uma i rnoqucnost zivota u potpuno novom stanju svesti.

Lepota se pojavljuje u dubokom miru vaseg prisustva

Ono sto ste vi upravo opisali jeste tiesto sto ja s vremena na vreme nakratko iskusim kada se oko mene ne nalazi niko i nist« osim prirode.

100

Mre sadaSnjeg trenutka

Da. Zen ucitelji koriste rec satori kako bi opisali bljesak uvida, trenutak ne-urna i potpunog prisustva. lako sa tori ne predstavlja trajnu promenu, budite mu zahvalni kada nastupi jer varn on pruza delle prosvetljenja. Mozda ste ga zaista iskusili mnogo puta, a da niste znali 0 cemu se radi niti shvatali njegov znaca]. Da bi covek postao svestan lepote, uzvisenosti, svetosti prirode, potrebno je prisustvo. Da li ste ikada tokom vedre noci zurili u beskraj svemira, zateceni njegovom apsolutnom tisinom i nepojmljivim prostranstvom? Da li ste osluskivali, zaista osluskivali, zvuk planinskog potoka u sumi? lli pesmu kosa u sumrak tihe letnje veceri? Kako bi postao svestan svih tih stvari, urn treba da bude umiren. Potrebno je da na trenutak odlozite svoj licni prtljag pun problema, pun proslosti ili buducnosti, bas kao i svoje znanje, jer cete u protivnom gledati a necete videti; slusacete a necete cuti, Potrebno je vase potpuno prisustvo.

lspod lepote spoljasnjih oblika postoji jos nesto: nesto sto se ne moae imenovati, nesto neopisivo, nekakva duboka unutrasnja sveta sustina, Kad god i gde god da postoji lepota, ova unutrasnja sustina na neki nacin izbija na povrsinu, ana varn se otkriva jedino kada ste prisutni. Da li moze biti da su ova neimenovana sustina i vase prisustvo jedno te isto? Da li bi ona postojala bez vaseq prisustva? Porinite duboko u nju. Sami otkrijte istinu.

§

Iskusivsi ove trenutke prisustva, najverovatnije niste uvideli da ste nakratko boravili u stanju neurna. To je zato sto je praznina izmedu tog stanja i priliva misli bila previse uska. Mozda je vas satori trajao sarno nekoliko sekundi pre nego sto se urn

Stanje prisustva

101

upetljao, ali je on ipak postojao; u protivnom ne biste uspeli da dosivite lepotu. Urn ne moze ni da prepoznaje ni da stvara lepotu. Sarno na nekoliko sekundi koliko ste bili u potpunosti prisutni ta lepota ili svetost nalazila se tarno. Zbog suzenosn praznine i nedostatka budnosti i opreza sa vase strane verovatno niste bili u stanju da vidite osnovnu razliku izmedu opaZanja, odnosno nemisaone svesti 0 lepoti i njenog imenovanja i prikazivanja u obliku misli: vremenska praznina bila je toliko mala da se cinilo kako je u pitanju sarno jedan proces. Medutim, istina je da ste vi onog trenutka kada se pojavila misao od svega toga posedovali sarno secanje.

Sto je sira vremenska praznina izmedu opaZanja i misli, to vi kao ljudsko bice dosezete vecu dubinu, odnosno postajete svesniji. Mnogi ljudi su u toj meri okovani svojim urnovima da za njih lepota prirode zapravo ne postoji. ani ce mozda reci: "Gle, kako lep cvet", ali u pitanju je sarno rnehanicko mentalno oznacavanje, Zbog toga sto nisu urnireni, sto nisu prisutni, oni ne mogu istinski da vide taj cvet, ne osecaju njegovu sustinu, njegovu svetost - bas kao sto ne poznaju ni sami sebe, ne osecaju svoju sustinu, sopstvenu svetost.

Upravo zato sto zivimo u takvoj kulturi kojom dominira urn, veci deo modeme arhitekture, muzike i literature ne sadrzi lepotu niti unutrasnju sustinu, osim nekoliko izuzetaka. Razlog je taj sto ljudi koji to stvaraju ne mogu - cak ni za tren - da se oslo bode svog uma. Tako da nikada nisu .u. vezi sa onim unutrasnjim mestom na kom se radaju prava kreativnost i lepota. Urn prepusten sarnom sebi stvara grozote, i to ne sarno u umetnickirn galerijarna. Pogledajte urbane pejzaae i industrijske pustosi. Nijedna civilizacija nije stvorila toliko toga ruznoq,

§

102

Moc sadaSnjeg trenutka

Uvidanje ciste svesti

Da u je prisustvo jednako Bicu?

Kada postanete svesni Bica, ono sto se zaista desava jeste da Bice postaje svesno samog sebe. Kada Bice postane svesno samog sebe - to je prisustvo. Posto su Bice, svest i zivot sinonimi, mogli bismo reci da prisustvo oznacava svest koja postaje svesna same sebe ill zivot koji dostize samosvest. Ali, nemojte se vezivati za reci i nemojte pokusavati da ovo razumete. Nepostoji nista sto treba da razumete pre nego sto postanete prisutni.

Ja razumem ono sto ste upravo rekli, ali to kao da suqeris« da Bice, konecn« transcendentalna stvarnost, jos uvek nije kompletno, da je ono u procesu razvoja.

Da Ii je Bogu potrebno lictio usevrsevnnje?

Da, ali same kada se posmatra iz oqranicene perspektive pojavnog univerzuma. U Bibliji Bog objavljuje: "Ja sam Alia i Omega i ja sam Zivot." U ~ecnom carstvu u kom obitava Bog, i koje je takode i vas dom, pocetak i kraj, odnosno Alfa iOmega, su jedno, i sus tina svega sto je ikada bilo i ikada ce biti zauvek je prisutna u stanju jedinstva i savrsenstva koje nije pojavno - potpuna iznad svega sto ljudski urn moze na bilo koji nacin . da zarnisli ili razume. U nasem svetu prividno zasebnih oblika, medutim, bezvremeno savrsenstvo predstavlja jos jedan neshvatljiv pojam. Ovde je, izgleda, cak i svest koja predstavlja svetlost sto se izliva iz vecitoq Izvora podlozna procesu stalne promene, ali je to posledica nase oqranicene mod opazanja. To nije tako u apsolutnim pojmovima. Kako god bilo, dozvolite mi da kazern nekoliko reci 0 evoluciji svesti u ovorn svetu.

Sve sto postoji poseduje Bice, poseduje Bozju sustinu, poseduje nekakakav nivo svesti. Cak i kamen poseduje zametak svesti, mace ne bi postojao, a njegovi atomi i molekuli bi se

Stanje ptisustve

103

rasprsili, Sve je zivo. Sunce, Zemlja, biljke, zivotinje, ljudi - sve su to ispoljavanja svesti na razlicitim nivoima, svesti koja se manifestuje kao forma.

Svet nastaje onda kada svest poprimi oblike i forme, misaone oblike i materijalne oblike. Pogledajte milione oblika zivota same na Zemlji. U morn, na kopnu, u vazduhu - a zatim se svaki od oblika zivota umnozava milionima puta. Dokle? Da li to neko ill nesto igra nekakvu igru, igru sa oblicima? To je one sto su se pitali drevni mudraci iz !ndije. Oni su svet videli kao lilu, nekakvu uzvisenu igru koju igra Bog. Ocigledno je da u njoj zasebni oblici zivota nisu posebno bitni. U morn veci deo zivih oblika ne prezivi duze od nekoliko minuta nakon svog rodenja, I ljudski oblik se prilicno brzo pretvara u prasinu, i kada nestane kao da ga nikada nije ni bilo. Da li je to tragic no ill okrutno? Jedino ako za svaki oblik nacinite zasebni identitet, ako zaboravite da je njegova svest zapravo Bozja sustina izrazena u formi. Ali, to ne mozete istinski da znate sve dok sopstvenu Bozju sustinu ne uvidite kao cistu svest.

Ako se riba rodi u akvarijumu i vi je nazovete [oca, uvedete je u knjigu ro denih , ispricate joj istoriju njene porodice, a onda nju nakon dva minuta pojede neka druga riba - to je traqicno, Ali, tragic no je same zato sto ste vi projektovali zasebno ja tame gde ga nema. Vi ste se upleli u deobu prirodnog procesa, molekularnog plesa, i od toga nacinili izdvojen entitet.

Svest stavlja na sebe maske oblika sve dok oni ne postanu toliko slozeni da se ona u njima u potpunosti ne izgubi. Kod savremenih ljudskih bica svest je sasvim poistovecena sa svojom maskorn, Ona za sebe zna jedino kao za formu i stoga zivi u strahu od unistenja svog fizickog ili psiholoskoq oblika. Ovo predstavlja eqoisticni urn i tu nastaje dobar deo disftmkcije. Sada se cini kao da je nesto poslo veoma naopako duz linije evolucije. Ali, cak je ito deo lilua, bozanske igre. Konacno, pritisak patnje koju je stvorila ova ociqledna disfunkcija nagoni svest da prestane da se poistovecuje sa formom i da se probudi iz svog sna 0 obliku: ona ponovo zadobija samosvest, ali na daleko dubljem nivou od onog na kom ju je izgubila.

104

Moc sadasnjeg trenutka

Taj proces je objasnio Isus u svojoj paraboli 0 izgubljenom sinu koji napusta dom svog oca, trosi svoje bogatstvo i postaje siromah, tako da ga njegova patnja nagoni da se vrati kuci, Kada to ucini, otac ga voli vise nego pre. Sinovljevo stanje je isto kao i ranije, ali ipak nije identicno. Ono poseduje dodatnu dimenziju dubine. Parabola opisuje putovanje od nesvesnog savrsenstva, preko ociglednog nesavrsenstva i "zla", sve do svesnog savrsenstva,

Mozete li sada da sagledate dublje i sire znacenje toga da postanete prisutni kao posmatrac svog urna? Kad god budete posmatrali urn, vi eete povlaciti svest iz oblika urna i ona ce tada postati onosto mi nazivamo posrnatracern ill svedokom. Shodno tome, posmatrac - cista svest iznad oblika - postajace snasniji, a mentalne formacije ee slabiti. Kada govorimo 0 posmatranju uma, mi personalizujemo jedan dogadaj koji je zaista od kosrnickoq znacaja: kroz vas, svest se budi iz sna 0 poistovecenosti sa formom i povlaci se iz nje. Ovo je sarno prethodnica, ali vee predstavlja deo jednog dogadaja, onog koji se verovatno i dalje nalazi u dalekoj buducnosti, bar sto se hronoloskoq vremena tice, Taj dogadaj se zove -laaj sveta.

§

Kada se svest bude oslobodila poistovecenosti sa fizickirn i mentalnim oblicima, ona ce postati one sto mozerno da nazovemo cistorn ili prosvetljenom svesti, odnosno prisustvom. Nekoliko osoba je to vee dozivelo i izgleda da je mnogo vecern broju ljudi sudeno da uskoro dozivi istu stvar mada ne postoje pouzdane garancije da ce se to zaista desiti. Vecina liudi se i dalje nalazi u stisku egoisticnog modaliteta svesti, poistoveceru

Stanje prisustva

105

su sa svojim urnom i pod njegovom su kontrolom. Ako se ne hudu na vreme oslobodili svog urna, on ce ih unistiti. ZadesiCe ih porast zbunjenosti, sukoba, nasilja, bolesti, ocajanja, ludila. Egoisticni urn je postao nalik brodu koji tone. Ako ne sidete sa njega, potonucete sa njim. Kolektivni eqoisticni urn je najludi i najdestruktivniji entitet od svih kcji su ikada nastanjivali ovu planetu. Sta mislite da ee se desiti na ovoj planeti ako ljudska svest ostane nepromenjena?

Vee sada za vecinu ljudi jedini predah od svojih urnova koji mogu da pronadu predstavlja povratak na nivo svesti ispod rnisli, Svi to redovno rade nocu u toku sna. Ali, do izvesne granice to se postize i kroz seks, alkohol i ostale droge koje potiskuju preveliku aktivnost urna. Da nije alkohola, sredstava za smirenje, antidepresiva, bas kao i ilegalnih droga - sto se sve konzumira u ogromnim kolictnarna - ludilo ljudskoq urna posta- 10 bi jos ociglednije nego sto je sada. [a verujem da bi veliki deo stanovnistva, kada bi mu se uskratile njegove droge, po ceo da predstavlja opasnost za sebe i za druge. Ove droge vas, naravno, jednostavno drze svezanima u disfunkciji. Njihova rasirena upotreba sarno odgada kolaps starih struktura urna i hitnu potrebu za uzvisenijorn svescu, lako individualni korisnici mogu pronaci nekakvo olaksanje od svakodnevnih muka koje im nanosi njihov urn, oni zapravo bivaju spreceni da generisu dovoljno svesnog prisustva kako bi se uzdigli iznad misli i tako dosli do istinskog oslobodenja.

Spustanje na nivo svesti ispod urna, a to je predmisaoni nivo nasih dalekih predaka, zivotinja i biljaka, za nas ne predstavlja resenje, Nema uzmicanja. Ako ljudska rasa zeli da prezivi, morace da nastavi da se krece ka sledecem stadijumu. Svest evoluira sirom univerzurna u milijardarna oblika. Stoga, cak i ako ne uspemo, to nece biti vazno u kosmickirn razmerarna. Nista sto se zadobije u svesti nikada se ne gubi, vee se jednostavno ispoljava kroz neki drugi oblik. Ali, sarna cinjenica da ja ovde govorim, a vi to slusate ili citate, predstavlja jasan znak da nova svest zaista polaze temelje na ovoj planeti.

106

Moc sadaSnjeg trenutka.

U ovome nema nieeg lienog, ja vas ne poducavam. Vi ste svesni i slusate sami sebe. Postoji jedna istocnjacka izreka:

"Ueitelj i ucenik zajedno stvaraju ucenje." U svakom slucaju, reci same po sebi nisu znacajne, One ne predstavljaju Istinu; one samo ukazuju na nju. [a govorim iz prisustva, i dok budem govorio, vi cete mozda biti u moqucnosti da mi se pridruzite u tom stanju. Iako svaka rec koju izgovaram ima istoriju, naravno, i dolazi iz proslosn, kao sto to eini svaki. jezik, reci koje vam ja sada kazujem nosioci su visokoenergetske frekvencije prisustva, prilicno udaljene od znacenja koje kao reci pokrivaju.

Tisina je jos mocniji nosilac prisustva, stoga eitajuei ovo ill slusajuci kako govorim, postanite svesni tisine izmedu i ispod reci, Budite svesni praznine. Osluskivati tisinu gde god da se ~alazite jednostavan je i direktan nacin da postanete prisutni. Cak i ako postoji buka, ispod i izmedu zvukova se uvek nalazi izvesna tisina, Osluskivanje tisine ee istog casa u vama izazvati mir. [edino mir u vama mose da pojmi tisinu izvan vas. A sta je drugo tisina do prisustvo, svest oslobodena misaonih oblika? Evo i zivog primera onoga 0 cemu smo govorili.

§

Hrist: realnost vaseg bozanskog prisustva

Nemojte se hvatati ni za jednu rec, Mozete rec .Hrtst" da zamenite sa prisustvom, ako vam se cini da to ima vise smisla. Hrist predstavlja bozansku sustinu vaSeg [a, kako se to cesto naziva na istoku. [edina razlika izmedu Isusa i prisustva jeste ta sto se Hrist odnosi na uzvisenost koja vlada u vama, bez obzira na to da li ste je vi svesni ill ne, dok prisustvo oznacava vasu probudenu uzvisenost, ili bozansku sustinu.

Stanje prisustva

107

Mnogi nesporazmni i lazna verovanja vezana za Hrista postace jasniji ako budete uvideli da u Hristu nema proslosti ill buducnosti, Red da je Hrist bio ill da ee biti predstavlja kontradikciju u pojmovima. Isus je bio. Bio je covek koji je ziveo pre dve hiljade go dine i koji je uvideo svoje bozansko prisustvo, svoju istinsku prirodu. I stoga je rekao: "Pre nego sto je Avram bio, ja jesam." Nije rekao: "Ja sam vee postojao pre nego sto se Avram rodio." To bi znacilo da se on i dalje nalazi u okviru dirnenzije vremena i fonnalnog identiteta. Reci ja jesam upotrebljene u recenici koja pocin]e u proslom vremenu pokazuju radikalnu promenu, prekid u vremenskoj dimenziji. To je konstatacija dubokog smisla, slicna Zen konstatacijama. Isus je pokusao direktno, a ne putem nejasne misli, da predoci znacenje prisustva, samospoznaje. On je istupio iz svesne dimenzije kojom upravlja vreme i zakoracio u bezvremeno carstvo. Dimenzija vecnosti je dospela u ovaj svet. Vecnost, naravno, ne oznacava beskrajno vreme, vee nepostojanje vremena. Stoga je covek Isus postao Hrist, nosilac ciste svesti. A na koji nacin je Bog samog sebe definisao u Bibliji? Zar je rekao: "Ja sam oduvek bio i zauvek cu biti." Naravno da nije. To bi stvarnost predalo u ruke proslosti i buducnosti, Bog je rekao: "JA SAM ONAJ KOJI JESAM." 'Iu ne postoji vreme, vee sarno prisustvo. "Drugi dolazak" Hristov predstavlja preobrazaj ljudske svesti, premestanje iz vremena u prisustvo, iz razmisljanja u cistu svest, a ne pojavljivanje nekakvog coveka ili zene. Kada bi se "Hrist" sutradan vratio natrag u nekom spoljasnjem obliku, sta bi to on ill ona mogli da vam kazu osim: "Ja sam istina. [a sam bozansko prisustvo. [a sam vecni zivot. [a sam unutar vas. [a sam na ovom mestu. ja sam u Sadasnjern trenutku."

§

108

Moc sadasnjeg trenutka

Nikada nemojte da personifikujete Hrista. Nemojte od Hrista da stvarate neld oblik identiteta. Avatari, bozje majke, prosvetljeni ucitelji, ona nekolicina istinskih, kao licnosti nisu nimalo posebni. Bez laZnog "ja" koje treba odraavati, braniti i ishranjivati, oni su jos jednostavniji i obicniji od obicnih muskaraca ili zena. Svaka osoba sa jakim egom njih bi videla kao nebitne ill ih, sto je jos verovatnije, ne bi cak ni videla. Ako vas je privukao prosvetljeni ucitelj, to je zato sto u varna vee ima dovoljno prisustva da biste prepoznali prisustvo u drugima. Postojali su mnogi ljudi koji nisu prepoznali Isusa ill Budu, bas kao sto je oduvek bilo i uvek ce biti onih koje privlace laZni ucitelji. Ego biva privucen jos vecim egom. Tama ne moze da prepozna svetlost. Jedino svetlost moze da prepozna svetlost. Stoga, nemojte da verujete da se svetlost nalazi izvan vas ill da moze da se pojavi sarno u jednom odredenom obliku. Ako sarno vas ucitel] predstavlja inkarnaciju Boga, ko ste onda vi? Svaka vrsta iskljucivosti predstavlja poistovecenost sa formom, a poistovecenost sa formom oznacava ego, bez obzira na to koliko je dobro masldran.

Iskoristite prisustvo svog ucitelja kako biste odrazili sopstveni identitet izvan imena i forme natrag ka sebi i postali i sami pojacano prisutni. Uskoro cete uvideti da u prisustvu nema .rnoqa" ill "tvoga". Prisustvo je sarno jedno.

Grupni rad takode moze biti koristan u pojacavanju svetla vaseg prisustva. Grupa ljudi koja se sastaje u stanju prisustva stvara kolektivno energetsko polje velike gustine. Ono ne sarno da podize nivo prisustva svakog clana grupe, vee takode pornaze da se kolektivna covekova svest oslobodi iz svog sadasnjeq stanja kojim dominira urn. To ce stanje prisustva ueiniti daleko dostupnije pojedincima. Medutim, ukoliko se barem jedan clan grupe vee ne nalazi Cvrsto ukorenjen u njemu i sarnim time moze da odrzava energetsku frekvenciju tog stanja, eqoisticni urn moze lako ponovo da se sabere i sabotira nastojanja grupe. Iako je grupni rad neprocenjiv, on nije dovoljan i ne smete da zavisite od njega. Niti smete da zavisite od ucitelja, osim tokom prelaznog perioda kada se upoznajete sa znacenjem i vezbama prisustva.

UNUTRASNJE TELO

Bice je vase najdublje ja

Ranije ste govorili 0 vainosti posedovanja dubokih unutresnjih korena, odnosno 0 vainosti nastanjivanja tela. Moiete li da objasnite sta ste pod tim mislili?

Telo rnoze da postane tacka ulaska u carstvo Bica. Hajde da zademo u tu dublju sadasnjost.

Jos uvek ne znam da li u potpunosti razumem sta podrazumevate pod Bicetn.

,;Voda? Sta podrazurnevate pod tim? Ne razurnem." Eto sta bi riba rekla kada bi imala ljudski urn.

Molim vas da ne pokusavate da razurnete Bice, Vee ste znacajno uspeli da zavirite u njega, ali urn ce uvek pokusavati da ga sabije u neku malu kutiju i zatim zalepi etiketu na nju. To je nemoquce. Bice ne moze postati objekt znanja. U Bicu i subjekt i objekt postaju jedno.

Bice se moze osetiti kao uvek prisutno ja jesarn koje se nalazi izvan imena i oblika. Osetiti, a shodno tome i saznati da vi jeste i boraviti u tom duboko ukorenjenom stanju predstavlja prosvetljenje, predstavlja onu istinu za koju je Isus rekao da ce vas osloboditi.

110

Moc sadasnjeg trenutka.

Osloboditi cega?

Osloboditi vas iluzije da ne predstavljate nista vise ad vaseg fiziekog tela i urna. Ta "iluzija a sopstvenom jail, kako je Buda naziva, predstavlja osnovnu gresku. Osloboditi vas straha u svojim bezbrojnim skrivenim oblicima kao neizbezne posledice te iluzije - straha koji ce, sve dok osecanje a sopstvenom ja budete izvlacili iz te prolazne i ranjive fonne, predstavljati vasec stalnog mucitelja, I osloboditi vas greha, odnosno patnje koju eete nesvesno nanositi i sebi i drugima sve dok to iluzomo osecan]e a vasern ja bude upravljalo onim sto mislite, govorite i cinite,

Posmatrajte ono sto lezi iza reci

Ja ne volim rec greh. Ona podrazumeva da nam se sudi j da smo proqleseni krivima.

Mogu to da razurnem. Stolecima su se mnogi poqresru pogledi i tumacenja nagomilali aka takvih reci kao sto je greh, zahvaljujuci neznanju, nerazurnevanju ill zelji da se stvari kontrolisu, ali one sadrze sarnu srz istine. Aka niste u stanju da pogledate iza takvih turnacenja niti da prepoznate realnost na koju ta rec ukazuje, onda je nemojte ni koristiti. Nemojte da ostanete zaglavljeni na nivou reci, Rec nije nista drugo do sredstvo za postizanje cilja. Ona predstavlja apstrakciju. Slicno putokazu, ana ukazuje na nesto iza sebe. Rec med nije isto sto i med. Mozete da citate i govorite koliko god hocete a medu, ali ga necete istinski spoznati sve dok ga ne probate. A nakon sto ga probate sarna rec postaje manje vazna, Vise necete biti vezani za nju. Isto taka, rnozete da govorite ill razmisljate a Bogu bez prestanka do kraja svog zivota, ali da li to znaci i da ste spoznali ill barem provirili u tu realnost na koju rec ukazuje? To se zaista

Unutresnje tela

111

ne razlikuje mnogo ad opsesivne vezanosti za putokaze, mentalne idole.

Takode vaZi i obmut slucaj: aka varn se, iz nekog razloga,

nije svidala rec med, to vas je moglo spreciti da ga ikada probate. Aka ste imali jaku odbojnost prema reci Bog, sto predstavlja negativni vid vezanosti, mazda ste poricali ne sarno tu rec, vee i realnost na koju ana ukazuje. Odvajali ste sebe ad rnoqucnosti da dozivite tu realnost. Sve ova je, naravno, unutrasnje povezano sa poistovecivanjern sa sopstvenim urnom.

Dakle, aka varn neka rec vise ne odgovara, odbacite je i zarnenite onom koja varn odgovara. Aka ne volite rec greh, onda to nazovite nesvesnim ill ludilom. To ce vas mazda vise pribliziti istini,realnosti koja lezi iza reci, ad dugo poqresno upotrebljavane reei kao sto je greh, i gotovo da nece ostaviti prostora za krivicu.

Ni te reci mi se ne dopadaju. One podrazumevaju da sa mnom nesto nije u redu. One me osuduju.

Naravno da sa varna nesto nije u redu - ali vas niko ne osuduje. Ne zelim da vas lien a vredarn, ali zar vi ne pripadate ljudskoj rasi koja je pobila preko sto miliona pripadnika svoje vrste sarno u dvadesetom veku?

Mislite Ii na krivicu saucesnistva?

To nije pitanje krivice. Ali, sve dok varna bude upravljao egoistieni urn, predstavljacete deo kolektivnog ludila. Mazda niste dovoljno duboko sagledali stanje u kom se nalazi covek kojim dominira eoqisticni urn. Otvorite oei i pogledajte strah, ocaj, pohlepu i nasilje koji vladaju svuda. Pogledajte monstruoznu okrutnost i patnju neverovatnih razmera koje ljudska bica nanose jedna drugima, bas kao i ostalim oblicima zivota na planeti. Nije potrebno da osudujete. Sarno posmatrajte. To je greh. To je ludilo. To je ana nesvesno. Povrh svega, nemojte zab-

112

Moc sadaSnJeg trenutka

oraviti da posmatrate i sopstveni urn. Tragajte u njemu za korenom tog ludila.

Pronalazenje svoje nevidljive i neunisttve stvarnosti

Rekli ste da poistovecenost sa nesim tizickim oblikom predstavlja deo iluzije. Na koji necin vas telo, tizicki oblik onda tnoze dovesti do svesti 0 Bicu?

Telo koje ste vi u stanju da vidite i osetite ne rnoze vas odvesti u Bica, Ali to vidljivo i opipljivo telo predstavlja sarno spoljasn]! okvir ill, jos bolje, oqraniceno i iskrivljeno opazanje jedne dublje stvarnosti. U vasem prirodnom stanju povezanosti sa Bicern ova dublja stvarnost se rnoze osetiti u bilo kom trenutku kao nevidljivo unutrasnje telo, zivotvomo prisustvo u varna. Stoga, "nastaniti telo" znaci osetiti telo iznutra, osetiti zivot unutar tela i zahvaljujuCi tome spoznati da vi postojite izvan spoljasnjeg oblika.

No, to predstavlja sarno pocetak unutrasnjeq putovanja koje ce vas odvesti dublje u carstvo velikog mira i spokojstva, ali isto tako i velike rnoci i ustreptalog zivota. Isprva cete mozda uspeti da vidite sarno delice, ali kroz njih cete uvideti da ne predstavljate sarno besmisleni fragment u stranom univerzumu, nakratko zadrzan izmedu rodenja i smrti, kome je dozvoljeno nekoliko kratkorajnih zadovoljstava koje prati bol i konacno unistenje, Ispod vasec spoljasnjeq oblika povezani ste sa necim tako velikim, tako nemerljivim i svetim, da se ne moze ni pojrniti ni opisati - a ipak ja 0 tome sada govorim. Ali, ne da bih varn ponudio nesto u sta mozete da verujete, vee kako bih varn pokazao na koji nacin mozete sarni to da spoznate.

Bicete odvojeni od Bica sve dok varn svu vasu paznju bude oduzimao urn. Dok se to desava - a za vecinu ljudi desava se bez prestanka - vi ne obitavate u svom telu. Urn upija svu vasu svest i pretvara je u mentalni sadrzaj, Ne mozeta da prestanete sa

Unutresnje telo

113

rezmisljanjern. Prisilno razrnisljanje je postalo kolektivna bolest. Vase kompletno osecanje 0 tome ko ste zapravo tada biva izvedena iz aktivnosti urna. Vas identitet, posto vise nije ukorenjen u Bicu, postaje ranjiva i vecito zahtevna mentalna tvorevina koja stvara strah kao preovladujucu emociju. [edina stvar koja je tada zaista od znacaja nedostaje u vasem zivotu: svest 0 vasern dubljem "ja" - 0 vasoj nevidljivoj i neunistivoj stvarnosti.

Da biste postali svesni Bica, potrebno je da od urna otrgnete natrag svoju svest. Ovo predstavlja jedan od najvaznijih zadataka na vasem duhovnom putovanju. To ce osloboditi ogromne kolicine svesti koje su prethodno bile zatocene u beskorisnom i prisilnom razrnisljanju, Vrlo uspesan nacin da se to postigne jeste [ednostavno odvracanje vase paZnje sa razmisljanja i njeno usmeravanje u telo, tarno gde se Bice moze osetiti iz prve ruke kao nevidljivo energetsko polje koje daje zivot onome sto vi poimate kao fizicko telo.

Povezivanje sa unutrasnjim telom

Molim vas da to pokusate sada. Mozda ce varn biti lakSe ako za ovu vezbu zatvorite oct. Kasnije, kada "boravljenje u telu" postane prirodno i jednostavno, to vise nece biti neophodno. Usmerite svoju paznju u telo. Osetite ga iznutra. Da li je zivo? Da li ima zivota u vasim sakama, rukarna, nogarna, stopalima - u vasem abdomenu, vasim grudima? Mozete li da osetite tanano energetsko polje kako preplavljuje celo vase tela i unosi ustreptali zivot u svaki organ i svaku celiju? Mozete li to da osetite istovremeno u svakom delu tela kao jedinstveno energetsko polje? Usredsredite se na to da osecate svoje tela jos nekoll}<o trenutaka. Nemojte da krenete da mislite 0 njemu. Osetite gao Sto mu vise paznje budete posvecivali, to ce jasnije i snaZnije ovo osecanje postati, Oseticete kao da svaka vasa celija postaje zivlja i, ako imate izrazenu sposobnost da stvarate mentalne slike, mozda ce se pojaviti slika vaseg tela kako pocinje da svetluca. lako vam takva slika moze privremeno pomoci, vise

114

Moc sadaSnjeg trenutka.

paZnje posvetite osecanju nego bilo kakvoj slici koja se moze pojaviti. Slika, bez obzira na to koliko je lepa ili snazna, vee je definisana u fonni, tako da su manji izgledi za vase dublje poniranje.

§

Osecanje 0 vasem unutrasnjern telu nema oblik, nema granicu i nema dno. Uvek mozete unjegaponirati dublje i dublje. Ako na ovom stadijumu ne mozete da osetite mnogo, obratite paznju na one sto mozete da osetite. Mozda je prisutno samo blago peckanje u vasirn rukama i nogama. To je za sada sasvim dovoljno. Naprosto se usredsredite na taj osecaj, Vase tela postaje zivo. Kasnije cemo vezbati nesto vise. Molim vas da sada otvorite oci, ali deo svoje paznje ostavite usmeren na unutrasnjs energetsko polje tela, cak i dok gledate oko sebe po sobi. Unutrasnjs telo lezi na pragu izmedu vaseg oformljenog identiteta i vaSeg sustinskoq identiteta, odnosno vase istinske prirode, Nemojte nikada da izgubite kontakt sa njim.

§

Unutrestije telo

115

Promena kroz telo

Zbog cega veCina religija prezire iii porice telo? Cini se da su duhovni tragaCi oduvek tela smatrali smetnjom iii cak grehom.

Zbog eega tako malo traqaca postaju pronalazaci?

Na telesnom nivou ljudi su veoma blizu zivotinja. Sve osnovne zivotne funkcije - zadovoljstvo, bol, disanje, uzimanje hrane i vode, izlucivanje materija, spavanje, nagon za pronalaZenjem sadruga i parenjem i, naravno, rodenje i smrt - sve mi to delimo sa zivotinjama. Dugo vremena nakon svog pada iz stanja blaZenstva i jedinstva u iluziju, ljudi su se iznenada prohudili u necernu sto je izgledalo kao zivotinjsko tela - i to ih je veoma uznemirilo. nNe zavaravajte se. Vi niste nista vise od zivotinja." To kao da je bila istina pred kojom su stajali. Ali, takvu istinu je bilo isuvise tesko tolerisati. Adam i Eva su videli da su nagi i poceli su da se plase, Nesvesno poricanje njihove zivotinjske prirode veoma se brzo usadilo. Opasnost od toga da bi njima mogli zavladati snazni instinktivni nagoni i vratiti ih u stanje bez ikakve svesti zaista je bila stvama. Sramote i tabui su se pojavili oko odredenih delova tela i telesnih funkcija, narocito vezano za seksualnost. Svetlost njihove svesti jos uvek nije bila dovojno snazna da bi se pomirili sa svojom zivotinjskom prirodom, da bi joj dozvolili da postoji, pa cak i uzivali u tom svom aspektu - a da ne govorimo 0 dubljem poniranju kako bi unutar nje otkrili one bozansko, realnost unutar iluzije. Tako da su oni uradill one sto su morali. Poceli su da se odvajaju od svog tela. Sada su na sebe gledali kao da imaju telo, a ne da to zapravo i jesu.

Kada su se rodile religije, ovo odvajanje je postalo jos izrazenije kroz verovanje da "vi niste vase telo". Nebrojeni ljudi na Istoku i Zapadu su tokom vekova pokusavali da pronadu Boga, spasenje ili prosvetljenje tako sto su poricali svoj telo. To je poprimilo oblik poricanja culnih zadovoljstava,!l posebno seksualnosti, oblik posta i drugih vestina asketizma. Cak su svome telu nanosili 1 bol u pokusaju da ga oslabe ill kazne jer su smatrali da je one gresno. U hriscanstvu, ovo se obicno nazivalo ponizavanj-

116

Moc sadasnjeg trenutka

em tela. Drugi su pokusavali da pobegnu od tela tako sto su zapadali u stanja transa ili tragali za vantelesnim iskustvima. Mnogi to i dalje cine. Cak se i za Budu tvrdi da je praktikovao poricanje tela putem posta i ekstremnih oblika asketizma tokom sest godina, ali nije dosegao prosvetljenje sve dok nije napustio tu praksu.

Cinjenica je da niko nikada nije postao prosvetljen putem poricanja tela niti kroz borbu sa njim, ani kroz vantelesno iskustvo. Iako takvo iskustvo moze biti ocaravajuce i dati vam da zavirite u stanje u kom ste oslobodeni materijalnog obllka, na kraju eete uvek morati da se vratite u tela gde se odvija kljucna promena. Promena tece kroz telo, ne iz njega. Upravo iz tog razloga nijedan pravi ucitelj nikada nije zastupao napustanje tela niti borbu protiv njega iako njihovi umom gonjeni sledbenici cesto jesu.

ad drevnih ucenja koja se ticu tela same su odredeni delovi preziveli, kao sto je Isusova tvrdnja da ee "vase celo tela biti ispunjeno svetloscu", ili su ona ostala sacuvana kao mitovi, kao sto je verovanje da Isus nikada nije napustio svoje telo, vee je ostao jedno sa njim i uzdigao se na "nebesa" sa njim. Skoro niko do dana danasnjeq nije razumeo ove fragmente niti skrivena znacenja odredenih mitova i verovanje da "vi niste vase telo" je postalo univerzalno, vodeci ka poricanju tela i pokusajima da se od tela pobegne. Nebrojeni tragaCi su na taj nacin bili spreceni da dosegnu duhovno uvidanje i postanu pronalazaci,

Da li je moquce povretiti izgubljena ucenje a ztieceju tela ili ib rekonstruisati na osnovu postojecih fragmenata?

Nema potrebe za tim. Sva duhovna ucenja krecu od istog Izvora. Tako gledano, uvek postoji i oduvek je postojao same jedan ucitelj, koji se prikazuje u razlicitim oblicima. [a sam taj ucitelj, a isto tako ste i vi od onog trenutka kada budete u stanju da dosegnete Izvor unutar vas. A put ka njemu jeste vase

Utiutresnje telo

117

unutrasnle telo. Iako sva duhovna ucenja krecu od istog Izvora, ocito je da onog trenutka kada se ona pretoce u reci i postanu zapisana ne predstavljaju nista vise od skupova reci - a rec nije nista drugo do putokaz, kako smo to ranije rekli, Sva takva ucenja su znaci koji pokazuju put natrag ka Izvoru.

[a sam vee govorio 0 Istini koja je skrivena u vasem telu, ali cu za vas ponovo sabrati izgubljena ucenja - stoga, evo jos jednog putokaza. Molim vas da pokusate da osetite svoje unutrasnie tela dok citate ili slusate,

Beseda 0 telu

Ono sto vi vidite kao gustu fizicku strukturu nazvanu telo, podloznu bolestima, starenju i smrti, nije u potpunosti stvarno - to ne predstavlja vas. U pitanju je poqresno opaZanje vase sustinske stvarnosti, koja se nalazi iznad rodenja i smrti, sve zahvaljujuci oqranicenjima vaseg uma koji, izgubivsi svoj dodir sa Bicern, stvara tela kao potvrdu svoje iluzome vere u izdvojenost, kao i da bi opravdao stanje straha u kom se nalazi. Ali nemojte da okrecete leda telu jer se unutar tog simbola netrajnosti, oqranicenja i smrti, kog vi dozivljavate kao iluzomu kreaciju uma, nalazi skrivena raskos vase sustinske i besmrtne stvarnosti. Ne usmeravajte svoju paznju na druge stvari u svojoj potrazi za Istinom jer je nju nemoquce pronaci bilo gde osim u vasem telu.

Nemojte se boriti protiv tela jer se time borite protiv sopstvene stvamosti. Vi jeste vase telo. Ono telo koje mozete da vidite i dodimete predstavlja same iluzomu masku. Ispod njega lezi nevidljivo unutrasnje telo, ulaz u Bice, u Duhovni zivot. Kroz unutrasnje tela vi ste nerazdvojivo povezani sa ovim Jedinim zivotom koji nije pojavan - oslobodeni ste rodenja, oslobodeni smrti, vecno prisutni. Kroz unutrasnie tela vi ste zauvek sjedinjeni sa Bogom.

llS

Moc sadaSnjeg trenutka

§

Duboko se ukorenite unutar sebe

Kljucna stvar jeste biti u stanju stalne povezanosti sa svojim unutrasnjim telom - osecati ga sve vreme. To ce ubrzano produbiti i promeniti vas zivot. Sto vise svesti budete usmerili u unutrasnja telo, to ce veca njegova vibraciona frekvencija postati, slicno osvetljenju koje postaje [ace kako vi odvrtanjem prigusivaca povecavate dotok elektricne energije. Na ovom visem energetskom nivou negativnost ne moze da utice na vas i vi tezite da privucete k sebi nove okolnosti koje odrazavaju ovu vecu frekvenciju.

Ako budete usmerili svoju paznju u tela sto je vise moquca, bicete postavljeni u Sadasnji trenutak. Necete se izqubiti u spoljasnjem svetu, a necete se izgubiti ni u umu. Misli i emocije, strahovi i zelje, sve se to i dalje moze naci u izvesnoj meri tarno, ali vas nece nadvladati.

Molim vas da proverite gde je vasa paznja usmerena u ovom trenutku. Vi me slusate ill citate ove reci u knjizi. To predstavlja centar vase paZnje. Takode ste perifemo svesni i vase okoline, drugih ljudi, i tako dalje. Stavise, mozda je prisutna i neka aktivnost uma vezana za one sto cujete ill citate, nekakav mentalni komentar. Ali ipak nema potrebe da varn bilo sta od ovoga oduzme paznju u celini. Pokusajte istovremeno da budete i u dodiru sa svojim unutrasnjim telom. Ostavite deo svoje paznje usmeren ka unutra. Nemojte dozvoliti da sve ode napolje. Osetite vase celo tela iznutra kao jedinstveno energetsko polje. Moze se reci da je to kao da ste slusali, odnosno citali, celim svojim telom. Neka vam to bude vezba u danima i nedeljarna koje dolaze.

Unutresnjc tela

119

Ne prepustajte svu svoju paznju urnu i spoljasnjern svetu.

Po svaku cenu se usredsredite na ana sto radite, ali istovremeno osetite unutrasnje telo kad god je to rnoquce, Ostanite ukorenjeni unutar sebe. A zatirn posmatrajte na koji nacin to menja stanje vase svesti i kvalitet onoga sto radite.

Kad god cekate i gde god to bilo, iskoristite to vreme da osetite unutrasnje telo. Na taj nacin zakrcenja saobracaja i cekanje u redu postaju uzivanje. Umesto da se mentalno projektujete sto dalje od Sadasnjeq trenutka, zadite dublje u njega tako sto cete dublje porinuti u telo.

Vestina posedovanja svesti 0 unutrasnjern telu ce se razviti u potpuno nov nacin zivota, stanje neprestane povezanosti sa Bicem i to ce u vas zivot uneti izvesnu dubinu koju nikada ranije niste spoznali.

Lako je ostati prisutan kao posmatrac svog urna kada ste duboko ukorenjeni unutar svog tela. Bez obzira na to sta se desava napolju, nista vas vise ne moze uzdrrnati.

Ako ne postanete prisutni - a nastanjivanje svog tela uvek predstavlja kljucni deo toga - varna ce nastaviti da vlada vas urn. Zapis koji ste naucili nekada davno, uslovljenost vaseq urna, diktirace vase misljenje i ponasanje, Mozda cete mod toga da se oslobodite na kratko, ali retko kad na duz! period. Ovo se pokazuje posebno tacnim kada nesto "pode naopako" ili se javlja neki gubitak ili uznemirenost. Vasa uslovljena reakcija ce tada biti nevoljna, automatska i predvidljiva, podsticana jednom jedinom osnovnom emocijom koja lezi u pozadini stanja poistovecenosti svesti sa urnom: strahom.

Stoga, kada nastupe takvi izazovi, bas kao sto uvek i nastupaju, neka varn bude navika da se istog trena okrenete ka unutra i usredsredite sto je vise moquce na unutrasnje energetsko polje vaseq tela. Za to nije potrebno mnogo vremena, sarno nekoliko sekundi. Ali neophodno je da to ucinite onog trenutka kada se pojavi izazov. Bilo kakvo odlaganje ce dozvoliti uslovljenoj mentalno-emocionalnoj reakciji da se pojavi i preuzme kontrolu nad varna. Kada ste usmereni ka unutra i osecate unutrasnje telo, istog trenutka postajete stalozeni i prisutni dok

120

Moc sadaSnJeg trenutka

povlacite svoju svest iz urna. Ako takva situacija zahteva odgovor, on ee proisteci sa ovog dubljeg nivoa. Bas kao sto je sunce beskrajno svetlije od plarnena svece, tako beskrajno vise razurna irna u Bicu nego u vasem urnu.

Sve dok ste u svesnom kontaktu sa svojim unutrasnjirn telom, nalik ste drvetu koje je duboko ukorenjeno u zemlji ili kuci sa dubokim i Cvrstim temeljima. Ovu potonju analogiju je koristio Isus u uglavnom poqresno shvacenoj paraboli 0 dvojici ljudi koji grade kucu, Iedan covek je gradi na pesku, bez temelja, i kada nastupe oluje i poplave, kuca biva unistena. Onaj drugi covek kopa duboko sve dok ne dospe do karnena, a onda gradi svoju kucu koju pop lave ne unistavaju.

Pre nego sto stupite u telo, dajte oprostaj

Eilo mi je veoma neugodno prilikom pokusevenjs da usmerim painju na unutrasnje tela. Javila se uznemirenost i nekakva tnucnins. Zbog toga nije bilo moquce da dozivim ana a cemu govorite.

To sto ste osetili je preostala emocija koje verovatno niste ni bili svesni sve dok niste poceli da usmeravate paznju na unutrasnjs telo. Ukoliko joj PITO ne poklonite izvesnu paznju, ernocija ee vas spreciti da ostvarite pristup unutrasnjern telu koje pociva na jednom dubljem nivou ispod nje. Paznja ne podrazurneva to da pocnete da rezmisljete 0 njoj, Ona znaci da sarno posmatrate ernociju, osetite je u potpunosti i da je na taj nacin potvrdite i prihvatite onakvu kakva jeste. Neke emocije se lako prepoznaju: bes, strah, duboka zalost, i tako dalje. Neke druge mogubiti mnogo teze za oznacavanjs. To mogu biti tek nejasna osecanja teskobe, tromosti ill napetosti na pola puta izmedu emocije i fizickog osecaja. U svakom slucaju, one sto je vazno jeste to da li mozete u sto vecoj meri da unesete osecanjs te emocije u svest, a ne to da li je mozete mentalno oznaciti. PaZnja je kljucna stvar koja dovodi do promene - a potpuna

Unuirasnje tela

121

paznja takode podrazurneva prihvatanje. Pa.Znja je nalik svetlosnom zraku - to je usmerena moe vase svesti koja sve preobrazava u sebe.

U potpuno funkcionalnom organizmu neka emocija ima vrlo kratak zivotni vek. Ona je nalik trenutnom mreskanju ill talasu na povrsini vaseg Bica. Medutim, kada niste u svom telu, emocija moze danima ill nedeljarna da opstaje u varna ill da se pridruzi drugim emocijarna slicne frekvencije koje su se spojile i postale otelotvoreni bol, parazit koji godinarna moze ziveti u varna, hraniti se vasom energijom, dovesti do fizicke bolesti i uciniti vas zivot nesretnim (vidi Poglavlje 2).

Stoga usmerite paznju na to da osetite emociju i proverite da li vas urn ostaje pri obrascu zalbi kao sto su - okrivljavanje, samosazaljen]e ili mrznja - koji hrani emociju. Ako ostaje, to znaci da niste oprostili. testo se desava da ne oprastate drugoj osobi ill sebi, ali isto tako oprost moze da izostane za bilo koju situaciju ili stanje - proslost, sadasnjost ili buducnost - koje vas urn odbija da prihvati. Da, neoprastanje se moze odnositi cak i na buducnost, Ono predstavlja odbijanje urna da prihvati neizvesnost, da prihvati da je buducnost u konacnoj tacki izvan njegove kontrole. Oprastati znaci odustati od zalbi i time se osloboditi . tuge. To se prirodno dogada onda kada uvidite da vasa zalba ne sluzi nikakvoj svrsi, osim sto potkrepljuje lazan osecaj 0 sopstvenom "ja". Oprastati znaci ne pruzati otpor zivotu - dozvoliti zivotu da zivi kroz vas. Ostale moqucnosti su bol i patnja, znatno oqranicen protok zivotne energije, a u mnogim slucajevima i fizicka bolest.

Onog trenutka kad zaista oprostite, povratiCete svoju moe natrag iz uma. Neoprastanje je prava priroda urna, bas kao sto urnom izgradeno lazno "ja", ego, ne moze da opstane bez svade i sukoba. Urn ne moze da oprosti. Sarno vi to mozete. Vi postajete prisutni, vi ponirete u svoje telo, vi osecate titravi mir i spokojstvo koji zrace iz Bica, To je razlog zbog kojeg je Isus rekao: "Pre nego sto zakoracite u hrarn, oprostite".

122

Moc sada.SnJeg trenutka

§

Vasa spona sa Duhovnim svetom

Kakav je odnos izmedu prisustva i unutresnjeq tela?

Prisustvo je cista svest - svest koja je vracena natrag iz uma iz sveta oblika. Unutrasnjs tela je vasa spona sa Duhovnim sve~ tom, a u svom najdubljem aspektu ono jeste Duhovni svet: Izvor iz kojeg svest zraci kao sto svetlost zraci iz sunca. Svesnost 0 unutrasnjern telu je svest koja se seca svog porelda i vraca se Izvoru.

Da li je Duhovni svet isto sto i Blce?

Da. Rec Duhovno pokusava putem negacije da izrazi Ono sto je neizrecivo, nepojmljivo ili nezamislivo. ana ukazuje na one sto ona jes~~ time sto izraZava one sto nije. Bice je, sa druge strane, pozitrvan tennin. Molim vas, nemojte se vezivati ni za j~~nu od ovih reci i nemojte poceti da verujete u njih. One nisu rusta drugo do putokazi.

Rek~i ste daje prisustvo svest kojaje vrecene natrag iz urna. Ko °e

~~~? J

Vi:.Ali ~osto vi u svojoj biti jeste svesni, mogli bismo is to tak~ .reci ,da J: to zapravo budenje svesti iz sna 0 obliku. To ne znaci da ce vas sopstveni oblik istog trenutka nestati u eksploziji

Unuiresnje telo

123

svetlosti. Vi mozete nastaviti dalje u svom sadasnjern obliku, a ipak biti svesni onog bezoblicnoq i besmrtnog koje se nalazi duboko u varna.

Moram priznati da je to daleko izvan moje moci shvatanja, a ipak na nekom dubljem nivou cini mi se da znam 0 cemu govorite. Vise je nalik osecenju, nego bilo cemu drugom. Da li sam u zabludi?

Ne, niste. Osecanje ce vas vise od razmisljanja pribliziti istini 0 tome ko ste. Ne mogu varn reci nista sto vi duboko u sebi vee ne znate. Kada dostignete izvesni step en unutrasnje povezanosti, vi prepoznajete istinu kad je cuiete, Ako jos uvek niste dostigli taj stepen, vezbanje svesti 0 telu ce dovesti do neophodnog produbljavanja.

Usporavanje procesa starenja

U meduvremenu, svest 0 unutrasnjern telu ima druge prednosti u fizickorn carstvu. [edna od njih je znacajno usporavanje starenja fizickoq tela.

Dok spoljasnje tela prirodno stari i vene prilicno brzo, unutrasnje telo se vremenom ne menja, osim sto ga rnozete dublje osecati i potpunije boraviti u njemu. Ako sada imate dvadeset godina, energetsko polje vaseq unutrasnjeq tela ce se osecati potpuno isto i kada budete imali osarndeset. Ono ee biti isto toliko leprsavo i puna zivota. Cim se vase uobicajeno stanje promeni, od toga da ste izvan tela i zarobljeni u svom umu u to da ste u telu i prisutni u Sadasnjern trenutku, vase fizicko tela ee se osecati okretnije, slobodnije i zivahnije. Sto je vise svesti u telu, njegova molekulama struktura zapravo postaje manje gusta. Vise svesti znaci slabljenje iluzije 0 materijalnosti.

Kada se budete poistovetili sa vecnirn unutrasnjim telom u vecoj meri nego sa spoljasnjim telom, kada prisustvo postane vas uobicajeni modalitet svesti, a proslost i buducnost prestanu

124

Moc sadaSnjeg trenutka.

da vladaju vasom paznjom, necete vise nagomilavati vreme u svojoj psihi i u celijama tela. Nagomilavanje vremena kao psiholoskog tereta proslosti i buducnosti znatno umanjuje kapacitet samoobnavljanja celija, Prema tome, ako nastanite unutrasnje telo spoljaSnje tela ee stariti mnogo sporije, a cak i kada bude starilo, vasa vecna sustina ee isijavati kroz spoljasnji oblik i vi necete odavati izgled stare osobe.

Da Ii postoji bilo kakav neucni dokaz za to?

Isprobajte ovo i vi eete biti dokaz.

Ojacavanje imunoloskog sistema

Druga prednost ove vezbe u fizickom carstvu jeste znacajno ojacavanje imunoloskoq sistema, koje se javlja kada nastanite telo. Sto vise svesti unosite u telo, imunoloski sistem postaje jaci. To je kao da se svaka celija budi i raduje. Telo voli kada mu poklanjate paznju. To je takode i mocan oblik samoisceljenja. NajveCi broj bolesti se usunja kada niste prisutni u telu. Ako gazda nije u kuci, raznorazni sumnjivi tipovi ee se useliti u nju. Kada budete nastanili svoje telo, nezvanim gostima ce biti tesko da udu.

Nije sarno vas fizicki imunoloski sistem taj koji se osnazuje: vas psihicki imunoloski sistem takode je veoma pojacan, Potonji vas stiti od negativnih mentalno-emocionalnih polja sile drugih ljudi, koja su visoko zarazna. Nastanjujuci telo vi se ne zasticujsta tako sto postavljate blokade, vee tako sto podizete frekvenciju vibracije vaseg ukupnog energetskog polja, tako da sve sto vibrira na nizoj frekvenciji, kao sto su strah, bes, potistenost i drugo, sada postoji u onome sto je zapravo druqaciji vid realnosti. Sve to vise ne zalazi u vase polje svesti, ili ako zade ne morate da pruzate nikakav otpor jer ce proci pravo kroz vas. Molim vas, nemojte sarno prihvatati ili odbacivati one sto govorim. Stavite to na probu.

Uttutresnje tela

125

Postoji jedna jednostavna, ali mocna samoisceljujuca meditativna vezba koju mozete raditi kad god osetite potrebu da podignete svoj irnunoloski sistem. Ona je naroCito efikasna ukoliko se upotrebi cim osetite prve znake neke bolesti, ali isto tako deluje i na bolesti koje su se vee ustalile ako je koristite u ucestalim intervalima i uz snaznu koncentraciju. Takode, ona ee osujetiti bilo kakav prekid u vasern energetskom polju zbog nekog oblika negativnosti. Ipak, ta vezba nije zarnena za praktikovanje obitavanja u telu iz trenutka u trenutak; u suprotnom, njen efekat.ce biti sarno privremen. Evo te vezbe.

Kada ste slobodni na nekoliko minuta, "preplavite" svoje tela svesnoscu, a pogotovu neka to bude poslednja stvar koju eete uraditi pre nego sto zaspite uvece i prva stvar pre nego sto ustanete ujutru. Zatvorite oci. Ispruzite se na leda. Odaberite razlicite delove svog tela na koje eete isprva vrlo kratko usmeriti paznju: sake, stopala, ruke, noge, abdomen, grudi, glava, i tako dalje. Osetite zivotnu energiju u tim delovima tela sto intenzivnije mozete. Ostanite u svakom od njih oko petnaest sekundi. Potom pustite da varn paznja projuri nekoliko puta kroz tela kao tal as , od stopala do glave i natrag. To treba da potraje sarno oko jednog minuta. Nakon toga osetite unutrasnje tela u njegovoj celokupnosti kao jedinstveno energetsko polje. Zadraite to osecanje nekoliko minuta. Za to vreme budite intenzivno prisutni, prisutni u svakoj celiji svog tela. Nemojte se brinuti ako urn povremeno uspe da varn odvuce pa..Znju iz tela pa se izgubite u nekoj misli. Cim primetite da se to dogodilo, sarno vratite pa..Znju na unutrasnje telo.

Neka vas dah odvede u telo

Povremeno, kada rnr Je um veoma aktivan, on postigne takav zamah da mi skretanje paznje sa njega i osecenje unutresnjeq tela deluje nemoquce. To se posebno dogada kada zapadnem u obrazac brige ili nemira. [mate li neki predlog?

126

Moc sadaAnjeg trenutka.

Ako varn [e u bilo kom trenutku tesko da stupite u kontakt sa unutrasnjim tel om, obicno [e lakse ako se prvo koncentrisete na disanje. Svesno disanje, sto sarno po sebi predstavlja mocnu meditativnu vezbu, postepeno ce vas dovesti u kontakt sa telom. Pratite dah svojom paznjorn dok ulazi i izlazi iz vaseg tela. Disite u telo, i osetite kako vam se abdomen blago siri i grci sa svakim udisajem i izdisajem. Ako sa lakocorn stvarate mentalne slike, zatvorite oci i zamislite kako ste okruzeni svetloscu ill uronjeni u svetlucavu supstanciju - more svesti. Potom udahnite tu svetlost. Osetite kako svetlucava supstancija ispunjava vase telo i njega takode cini svetlucavim. Zatim se postepeno vise usredsredite na osecanje, Sada ste u svom telu. Nemojte se vezati ni za jednu mentaInu sliku.

§

Kreativna upotreba uma

Ako morate da upotrebite urn u neku posebnu svrhu, upotrebite ga zajedno sa svojim unutrasnjtm telom. Sarno ako ste u stanju da budete svesni bez razmisljanja, mozete upotrebiti svoj urn na kreativan nacin, a nailaksi nacin da udete u to stanje jeste pornocu tela. Kad god vam je potreban neki odgovor, resenje ill kreativna ideja, na trenutak prestanite da razrnisljate tako sto cete usmeriti paznju na svoje unutraSnje energetsko polje. Postanite svesni dubokog mira. Kada nastavite da razmisljate, radicete to na jedan svez i kreativan nacin. Pri svakoj aktivnosti razmisljanja neka vam postane navika da se svakih par minuta kreceta tarno-arno izmedu razmisljanja i unutrasnje vrste slusanja, unutrasnjs urnirenosti. Mogli bismo reci: nemojte razrnisljati sarno glavom, razrnisljajte celim svojim telom.

Unutrestije telo

127

§

Vestina slusanja

Kada slusate drugu osobu nemojte slusati sarno urnom, slusajte citavim telom. Osetite energetsko polje svog unutrasnjeq tela dok slusate. To ce odvuci paznju od razrnisljanja i stvoriti miran prostor koji ce varn omoguCiti da zaista slusate bez uplitanja urna. Dacete toj drugoj osobi prostora - prostora da bude one sto jeste. To je najdragoceniji poklon koji joj mozete dati. Vecina ljudi ne zna kako da slusa jer je veci deo njihove paznje zaokupljen razmisljanjern. Oni tome poklanjaju vise paanje nego onome sto druga osoba govori, a nikakvu paznju ne poklanjaju onome sto je zaista vazno: Bicu druge osobe koje pociva ispod reci i uma. Naravno, ne mozete osetiti Bice drugog, osim kroz svoje sopstveno. Ovo je pocetak spoznaje jedinstva a to predstavlja ljubav. Na najdubljem nivou Bica vi ste jedno sa svim sto postoji.

Vecina ljudskih odnosa uglavnom se sastoji od urnova koji uzajarnno deluju, a ne od ljudskih bica koja komuniciraju, koja su u zajednistvu, Nijedan odnos ne rnoze da napreduje na taj nacin ito je razlog zbog kojeg postoji toliko sukoba u vezarna. Kada urn upravlja vasim zivotom, sukobi, svade i problemi su neizbezni. A kada ste u kontaktu sa svojim unutrasnjim telom, vi stvarate prazan prostor ne-urna u okviru kojeg veza moze da cveta.

KAPIJE U DUHOVNI SVET

Poniranje duboko u telo

Mogu da osetim energiju u svom telu, naroCito u rukama i nogama, ali mi se cini da ne mogu da zadem jos dublje, kao sto ste prethodno sugerisali.

Pripremite se za meditaciju. Ne mora da traje dugo. Deset do petnaest minuta satnog vremena bi trebalo da bude dovoljno. Prvo se postarajte za to da ne bude spoljasnjih ornetaca kao sto su telefonski pozivi ill ljudi koji bi vas mogli prekidati. Sedite na stolicu, ali se nemojte naslanjati. Drzite kicmu uspravljenom. To ee vam pomoci da ostanete u pripravnosti. Ili odaberite sopstvenu omiljenu pozu za meditaciju.

Telo treba da bude potpuno opusteno, Zatvorite oci, Udahite duboko nekoliko puta. Osetite kako disete u donjem delu abdomena, takoreci. Obratite paznju na to kako se on siri i skuplja svakim udisajem i izdisajem. Zatim postanite svesni citavog unutrasnjeq energetskog polja tela. Nemojte razrnisljati 0 njemu - asetite gao Cineei to, vraticete svest natrag iz uma. Ako ustanovite da od nje ima te koristi, upotrebite .svetlosnu" vizualizaciju koju sam vee opisao.

Kad budete mogli jasno da osetite svoje unutrasnje tela kao jedinstveno polje energije, odbacite, ako je to moquce, svaku vizuelnu sliku i skoncentrisite se iskljucivo na osecanje,

Kapije u duhavni svet

129

Ako mozete, odbacite svaku mentalnu sliku koju mozda JOs uvek imate 0 fizickorn telu. Sve sto potom ostaje jeste sveobuzimajuCi oseca] prisustva ili "bivstva" , i cini se da unutrasn]e tela nema granice. Potom usmerite svoju paznju jos dublje ka tom osecanju, Sjedinite se sa njim. Stopite se sa energetskim poljem tako da vise ne postoji opazeno dvojstvo posmatraca i posmatranog, vas i vasec tela. Sada se takode ponistava i razlika izmedu unutrasniec i spoljasnjeq, tako da unutraSnjeg tela vise nema. Poniranjem dubako u telo vi ste ga prevazisli.

Ostanite u ovom carstvu cistog Bica onoliko koliko yam se cini ugodniro; zatirn ponovo postanite svesni flzickog tela, svog disanja i fizickih cula, i otvorite oci, Posmatrajte okolinu nekoliko minuta na meditativan nacin - to jest, taka da je mentalno ne oznacavate - i dok to radite, nastavite da osecate unutrasnje telo.

§

Imati pristup tom bezoblicnom carstvu istinski je oslobadajuce. Ono vas izbavlja iz robovanja obliku i poistoveCivanja sa njim, To beaoblicno carstvo predstavlja zivot u njegovom homo genom stanju pre umnoqostrucavanja, Mozemo ga nazvati Duhovnim svetom, nevidljivim Izvorom svih stvari, Bicern unutar svih bica, To je carstvo dubokag mira i spokojstva, ali takode i radosti i silne zivahnosti. Kad god ste prisutni, vi postajete "prozirni" do izvesne granice i propustate svetlost, cistu svest koja istice iz ovog Izvora. Takode uvidate da ta svetlost nije odvojena od onoga sto vi jeste, vee saCinjava samu vasu sustinu,

130

M~ sadaSnJeg trenutka.

Izvor ci-energije

Da li Duhovni svet predstavlja ono sto se na Istoku zove ci, neka vrsta univerzalne zivotne energije?

Ne. Duhovni svet je izvor ci-a. Ci je unutrasnje energetsko polje vaSeg tela. To je most izmedu vaseg spoljasnjeg hica i Izvora. Nalazi se na pola puta izmedu pojavnog sveta, sveta oblika i Duhovnog sveta. Ci rnoze biti nalik reci ili energetskom toku. Ako usmerite eentar svoje paznje duboko ka unutrasnjem telu, vi cete pratiti tok ove reke unatrag sve do njenog Izvora. Ci je kretanje; Duhovni svet je mirovanje. Kad budete dosegnuli tacku apsolutnog mirovanja koja uprkos tome sva treperi od zivota, prernasicata unutrasnja telo i premasicete ci i dospecets do samog Izvora: do Duhovnog sveta. Ci je spoj izmedu Duhovnog sveta i fizickog wtiverzurna.

Dakle, ako usmerite svoju paznju duboko ka unutrasnjern telu, mozete dosegnuti ovu tacku, ovu jedinstvenost u kojoj se svet rastapa u one sto je Duhovno, a Duhovno poprima oblik cienergetskog toka koji zatim postaje svet. To je tacka rodenja i smrti. Kada je vasa svest usmerena ka spoliasniosti, urn i svet se pojavljuju. Kada je usmerena ka unutrasnjosti, ona spoznaje sopstveni Izvor i vraca se kuci u Duhovni svet. Onda, kada se vasa svest bude vratila u pojavni svet, ponovo cete zadobiti identitet oblika kojeg ste se privremeno odrekli. Irnacete ime, proslost, zivotnu situaeiju, buducnost, Ali u jednom sustinskom pogledu necete vise biti ona ista osoba kakva ste bili ranije: baeili ste letimican pogled na realnost unutar vas koja nije "od ovog sveta", premda nije ni odvojena od njega, bas kao sto nije odvojena ni od vas.

Neka vasa duhovna praksa bude sledeca: dok putujete kroz zivot, nemojte poklanjati sto proeenata svoje paznje spoljasnjern svetu i sopstvenom urnu. Sacuvajte jedan deo u sebi. Vee sam govorio 0 tome. Osecajte unutrasnjs tela cak i kada se bavite svakodnevnim aktivnostima, narocito kada se upustata u

Kapije u dubovni svet

131

veze sa drugim ljudima ill kada uspostavljate odnos sa prirodom. Osecajte umirenost duboko u unutrasnjern telu. Drzite kapiju otvorenom. Prilicno je moquce biti svestan Duhovnog sveta u toku svog zivota. Dozivljavacete ga kao dubok oseca] spokojstva negde u pozadini, mira koji vas nikada ne napusta, bez obzira na to sta se u spoljasnjern svetu dogada. Vi cere postati most izmedu Duhovnog i pojavnog sveta, izmedu Boga i sveta. To je stanje povezanosti sa Izvorom koje mi nazivamo prosvetijenjem.

Nemojte steci utisak da je Duhovni svet odvojen od pojavnog. Kako bi uopste mogao biti? On vpredstav~~a zivot ~~tar svakog oblika, unutrasnju sustina svega sto POStO]l. On prozima ovaj svet. Dozvolite mi da objasnim.

San bez snova

Svake noci kada zakoracite u fazu dubokog sna bez snova vi krecete na putovanje u Duhovni svet. Spajate se sa Izvorom. Crpite iz njega zivotvomu energiju koja vas odrzav~ nek? vreme nakon sto se vratite natrag u pojavno, u svet zasebnih oblika. Ova energija je vaZnija za zivot od hrane: "Cove~ ne zi~ sam~ od hleba." Ali, kada je u pitanju san bez snova, Vl ne ulazite u njeqa svesno. Iako telesne funkcije jos uvek rade, "vi" vise ne postojite u tom stanju. Mozete li da zamislite kako bi bilo stupiti u san bez snova potpuno svesno? To je nemoquce zamisliti jer takvo

stanje nema nikakav sadrzaj, .

Duhovni svet vas oslobada tek onda kad mu svesno pnstupite. To je razlog zbog kojeg Isus nije rekao: istina ce vas osl~boditi, vee je rekao: "Spoznaeete istinu i istina ce vas osloboditi." To nije pojmovna istina. To je istina vecnoq zivota izvan oblika, koja se spoznaje direktno ill se ne spoznaje uopste. Ali nem?jte pokusavati da ostanete svesni tokom sna bez snova. Vrlo je verovatno da neeete uspeti. U najboljem slucaju mozete ostati svesni tokom faze sna, ali nista dalje od toga. To se zove bistro sanjanje, koje rnoze biti zanimljivo i faseinantno, ali nije oslobadajuce.

132

Moc sadaSnjeg trenutka

Stoga upotrebite svoje unutrasnje tela kao kapiju kroz koju cete ulaziti u Duhovni svet, i drZite tu kapiju otvorenom kako bi u svakom trenutku bili povezani sa Izvorom. Kada je u pitanju unutrasnje telo, nije vazno da li je spoljasnje fizicko tela staro ili mlado, krhko ili snazno. Unutrasnje telo je vecno, Ako jos uvek niste u stanju da osetite unutrasnjs telo, upotrebite neku od ostalih kapija premda su sve one u krajnjoj tacld jedno, 0 neldma sam vee podrobno govorio, ali cu ih ukratko i ovde pomenuti.

Ostale kapije

Sadasnji trenutak se moze posmatrati kao glavna kapija, On je sustinski aspekt svake druge kapije, ukljucujuci i unutrasnja telo. Ne mozete biti u svom teJu a da niste intenzivno prisutni u Sadasnjem trenutku.

Vreme i pojavni svet su isto toliko neraslddivo povezani kao sto su to vecru Sadasnji trenutak i Duhovni svet. Kada rastocite psiholosko vreme putem intenzivne svesti 0 sadasnjem trenutku, vi postajete svesni Duhovnog sveta i direktno i indirektno. Direktno, osecate ga kao blistanje i moe vaseg svesnog prisustva - bez sadrzaja, same kao prisustvo. Indire ktno , svesni ste Duhovnog sveta u carstvu cula i pomocu njih, Drugim recima, vi osecate bozansku sustinu u svakom stvorenju, svakom cvetu, svakom kamenu i uvidate da: "Sve sto postoji je sveto." Zbog ~oga .Isus, g~voreei u potpunosti iz svoje sustine iIi Hristovog Identite~a, kaze u Jevandelju po Tomi: "Rasecite komad drveta; ja sam u njemu, Podignite kamen i naci cete me tamo."

[edna druga kapija koja vodi u Duhovni svet stvara se prelddom razmisljanja, To se moze zapoceti na vrlo jednostavan nacin, recimo jednim svesnim udisajem ili posmatranjem cveta u stanju napete budnosti, tako da istovremeno nikakav mentalni komentar ne navire. Postoji mnogo nacina da se stvori praznina u neprelddnom toku misli, To je ono sto meditacija u sustini pred-

Kapije u duhovni svet

133

stavlja. Misao je dec pojavnog carstva. Neprekidna umna aktivnost drai vas zatvorenim u svetu oblika i predstavlja neprozsran zastor koji vas sprecava da postanete svesni Duhovnog sveta, svesni bezoblicne i bezvremene bozanske sustine u varna samima i u svim stvarima i svim stvorenjima. Kada ste intenzivno prisutni ne morate da brinete 0 prekidanju razrnisljanja, naravno, jer se urn tada automatsld zaustavlja. To je razlog zbog kojeg sarn rekao da je Sadasnji trenutak sustinski aspekt svake druge kaPje.

Predaja - slabljenje mentalno-emocionalnog otpora prema onome sto jeste - takode postaje kapija ka Duhovnom svetu, Razlog za to je jednostavan: unutrasnji otpor prekida vasu vezu sa drugim ljudima, sa vama samima, sa svetom koji vas okruzuje, On pojacava osecaj izolovanosti od kojeg zavisi ego kada je u pitanju njegov opstanak. 5to je [aci oseca] izolovanosti, to ste vi u veco] meri oqraniceni na pojavno, na svet zasebnih oblika. 5to ste vise oqraniceni na svet oblika, vas identitet oblika postaje tvrdi i neprobojniji. Kapija se zatvara i vi ste odseceni od unutrasnje dimenzije, dimenzije dubine. U stanju predaje vas identitet oblika postaje omeksan i donekle takoreci "proziran", pa je stoga Duhovni svet u stanju da zraci kroz vas.

Na varna je da otvorite kapiju u svom zivotu koja varn pruza svestan pristup Duhovnom svetu. Stupiti u kontakt sa energetskim poljem unutrasnjeq tela, biti intenzivno prisutan, prekinuti poistovecivanje sa umom, pre dati se onome sto jeste; sve su ovo kapije koje mozete koristiti - ali vama je potrebna sarno jedna.

Ljubav zasigurno mora biti jedna od tih kapija?

Ne, nije tacno, Gim se jedna od kapija otvori, ljubav je prisutna u varna kao "oseeanje razumevanja" jedinstva. Ljubav nije kapija, ljubav je one sto ulazi kroz kapiju u ovaj svet. Sve dok ste potpuno sputani svojim identitetom oblika, ne moze biti nikakve ljubavi. Vas zadatak nije da tragate za ljubavlju, vee da pronadete kapiju kroz koju ljubav moze da ude.

134

Mre sadaSnJeg trenutka.

Tisina

Da Ii postoje neke druge kapije osim onih koje ste upravo pomenuIi?

Da, postoje. Duhovni svet nije odvojen od pojavnog. On prozima ovaj svet, ali je toliko dobro prerusen da ga gotovo niko uopste ne opaza, Ako znate gde treba da traZite, pronaci cete ga svuda. Kapija se otvara svakog trenutka.

CUjete li tog psa koji laje u daljini? ill automobil koji prolazi? PaZljivo oslusnite, Mozete li da osetite prisustvo Duhovnog u tome? Ne mozete? PotraZite ga u tisini iz koje zvuci nastaju i u koju se vracaiu, Obratite vise paznje na tisinu nego na zvuke. Usmeravanje paZnje na spoljasnju tisinu stvara unutrasnju tisinu - urn se umiruje. Kapija se otvara.

Svaki zvuk se rada iz tisine, zamire u tisini i tokom svog zivotnog veka okruzen je tisinom, 'Iisina omoqucava zvuku da postoji, To je urodeni, ali neispoljeni deo svakog zvuka, svake rnuzicke note, svake pesme, svake reci, Duhovni svet je prisutan u ovom svetu kao tisina, Zato je receno da nista na ovom svetu nije toliko nalik Bogu kao tisina, Sve sto treba da uradite jeste da obratite paznju na nju. Cak i tokom razgovora postanite svesni pauza izmedu reci, kratkih intervala tisine izmedu recenica. Dok to cinite, dimenzija dubokog mira ce se povecavati u varna. Ne mozete obratiti paznju na tisinu, a da istovremeno ne postanete mimi iznutra. Tisina izvana, mir iznutra. Stupili ste u Duhovni svet.

Prostor

Bas kao st? zvuk ne moze da postoji bez tisine, tako i nijedna.~tvar ne ,moze da postoji bez nestvari, bez praznog prostora k~}l omogucava postojanje. Svaki fizicki objekt ill telo nastaju iz rucega, okruzeni su nictrn i na kraju ee se vratiti nicemu, I ne

Kapije u duhovni svet

135

same to vee cak i unutar svakog fizickoq tela postoji daleko vise "nicega" nego "necega". Fizicari nam kazu da je cvrstoca materije varka. Cak i privicino cvrsta materija, ukljucujuci vase fizicko telo, gotovo da je sto procenata prazan prostor - toliko su ogromne udaljenosti izrnedu atoma u poredenju sa njihovom velicinom, Stavise, unutar svakog atoma nalazi se uglavnom prazan prostor. Ono sto preostaje vise je nalik titravoj frekvenciji nego cestlcama Cvrste materije, vise lici na rnuzicku notu. Budisti to znaju vee vise od 2500 godina. "Oblik je praznina, praznina je oblik", navodi se u Sutri srea, jednom od najpoznatijih budistickih spisa, Sustina svih stvari jeste praznina,

Duhovno nije na ovom svetu prisutno same kao tisina: one takode prozirna ceo fizicki univerzurn kao prostor - iznutra i izvana, Kao i tisina i ovo vrlo lako moze ostati neopaZeno. Svi obracaju paznju na stvari u prostoru, ali ko obraca paznju na sam prostor?

Cini se da vi tieqovestevete kako "praznina" ili "nista" nije bas nists, vee da tu postoji nekakav misteriozni kvaIitet? Sta predstavlja to niste?

Ne mozete postaviti takvo pitanje. Vas urn pokusava da pretvori nista u nesto, Onog trenutka kada ga pretvorite u nesto, nista vam je promaklo. Nista - prostor - jeste pojava Duhovnog sveta kao fenomena prikazanog u spoljasnjern obliku u culnom svetu. To je otprilike sve sto se moze reci 0 njemu, a cak je i to neka vrsta paradoksa. Nista ne moze postati objekt saznanja. Ne mozete napisati doktorsku disertaciju na temu "nicega". Kada naucnici proucavaju prostor, oni ga obicno pretvore u nesto i pritom im u potpunosti promakne njegova sustina, Nimalo iznenadujuce, prema najnovijoj teoriji prostor uopste nije prazan, vee je ispunjen nekakvom supstancijom. Kad jecinom dodete do neke teorije, nije previse tesko pronaci dokaze koji ee je podrzati, barem dok se neka druga teorija ne pojavi.

"Nista" moze postati kapija ka Duhovnom svetu za vas jedino ukoliko ne pokusavate da to pojrnite ill shvatite.

136

Moc sadasnJeg trenutka

Zar to nije upravo ono sto mi ovde radimo?

Ni u kom slucaju. [a vam dajem smemice da bih vam ~.okazao. kako mo~ete uvesti dimenziju Duhovnog sveta u svoj ZIVOt. Mi ne pokusavamo da ga shvatimo. 'Iu nema niceqa sto treba shvatiti.

Prostor nema "postojanje". .Postojati" doslovno znaci "isticati se". Ne rnozete shvatiti prostor jer se on ne istice. Mada sam ~~ s~b~v~ema postojanje, on omoqucava svemu drugom da postoji, NI tisma nema postojanje, a takode ni Duhovni svet.

D~e, sta se dogada ako skrenete paZnju sa objekata u prostoru I postanete svesni samog prostora? Sta je sustina ove s~be~ ~amest.aj, slike i . .?stalO su u sobi, ali oni nisu soba. Pod, zidovi I tavanica definisu granice sobe, ali ni oni nisu soba. Prema tome, sta je sustina sobe? Prostor, naravno, prazan prostor. ".,sobe" ~: bi ~ bilo da nema njega. Posto je prostor "nista", mozemo recI.da]e one sto nije tu vaznije od onoga sto jeste tu. Stoga .postanlte svesni prostora koji se nalazi svuda oko vas. Nem~~te .:azmisljati 0 njemu. Osetite ga, takoreci. Obratite paznju na "nlsta .

Dok to cinite, u vama ce se dogoditi promena svesti. Evo razloga za to. Unutrasnji ekvivalenti objektima u prostoru kao sto ~u n~~s~aj, zidovi i ostalo su objekti vaseg uma: misli, emocije I ob]e~ cula. ~ ~utraS~ji ekvivalent prostora jeste svest koja omogu?ava objektirna vaseg uma da postoje, bas kao sto prostor 0rr:o~cava svim stvarima da postoje. Stoga ukoliko skrenete pa~n~u ~a stveri - objekata u prostoru - vi automatski skrecete ~~zn]u I sa ~bje~ta svog uma takode. Drugim recima: vi prak?cno ne ~ozete 1 razmisljati i biti svesni prostora - ill tisine, Time sto p~sta]ete svesni praznog prostora oko sebe, vi istovremeno po~ta]et: . svesni ~~ostora ne-uma, ciste svesti: Duhovnog sveta. To je ~acm .. na kO]1 duboko razrnisljanje 0 prostoru moze za vas postati kapija.

. :;-ostor .i tisina dv~ . su as~ekta jedne iste stvari, jednog lst~g rusta~ ~ru ~~edstavl]a]u spoljasnji oblik unutrasnjeq prestora I unutrasnje tisine, a to je duboki mir - bezqranicno kreativna

Kapije u duhovni svet

137

utroba sveg postojanja. Vecina ljudi je potpuno nesvesna ove dimenzije. Ne postoji unutrasnli prostor, nema dubokog mira. Oni nisu u ravnotesi. Drugim recirna, oni poznaju svet ill misle da ga poznaju, ali ne poznaju Boga. Poistovecuju se iskljucivo sa sopstvenim fizickirn i psiholoskim oblikom, nesvesni sustine. A posto je svaki oblik u velikoj meri nestabilan, oni zive u strahu. Thj strah uzrokuje duboko poqresnu percepciju njih samih i ostalih ljudi, iskrivljenost u njihovom videnju sveta.

Ako bi nekakvi kosmick; potresi okoncali postojanje

naseg sveta, Duhovni svet bi ostao potpuno netaknut. Put cuda ostro izrazava ovu istinu : "Nista stvamo ne rnoze biti u opasnosti. Nista nestvarno ne postoji. U tome lezi mir Bozji."

Ako ostanete svesno povezani sa Duhovnim svetom, vi cete vrednovati, voleti i duhoko postovati pojavni svet i svaki oblik zivota u njernu kao izraz Jedinog zivota izvan oblika, Takode cete znati da je svakom obliku sudeno da se ponovo razgradi i da u konacnoj tacki nista na ovom svetu nema toliki znaca], Time cete po recirna Isusa "nadvladati svet" ili kao sto je to Buda rekao, vi cete "preci na drugu obalu".

Prava priroda prostora i vremena

Razmislite sada 0 sledecem, ako niceq ne bi bilo sem tisine, ona ne bi postojala za vas. Vi ne biste znali sta je ona. Tek kada se zvuk pojavi, tisina pocinje da postoji. Slicno tome, ako bi samo prostora bilo bez ikakvih objekata u njemu, on ne bi postojao za vas. Zamislite sebe kac tacku svesti koja pluta u beskraju prostora - nema zvezda, nema galaksija, sarno praznina. Najednom, prostor vise ne bi bio beskrajan, ne bi ga uopste bilo, Ne bi bilo nikakve brzine, nikakvog kretanja od jedne do druge tacke. Najmanje su dve referentne tacke potrebne kako bi razdaljina i prostor poceli da postoje. Prostor pocinje da postoji onog trenutka kada [edno postane dva, a "dva" postane "deset hiljada stvari", kako Lao Ce naziva pojavni svet, prostor postaje sve vise i vise beskrajan. Prema tome, svet i prostor nastaju istovremeno.

138

Moc sadaSnjeg trenutka.

Nista ne bi moglo da postoji bez prostora, a ipak prostor je nista, Pre nego sto je univerzum poceo da postoji, pre "velikog praska" ako hocete, prazan prostor koji ceka da bude ispunjen nije postojao. Nije bilo nikakvog prostora kao sto nije bilo ni stvari. Postojalo je samo one Duhovno - Jedno. Kada je Iedno postalo "deset hiljada stvari" , najednom je prostor bio tu i omoqucio mnostvu da postoji. Odakle je on potekao? Da li ga je Bog stvorio kako bi smestio univerzum? Naravno da nije. Prostor je nista, prema tome nikada nije ni bio stvoren.

Izadite napolje jedne vedre noci i pogledajte u nebo.

Hiljade zvezda koje rnozete videti golim okom tek su beskonacno mali delle onoga sto se tamo nalazi. Vise od 100 milijardi galaksija se vee mogu detektovati najmocnijim teleskopirna, pri cemu je svaka galaksija jedno ostrvce univerzuma sa milijardama zvezda. Ipak, one sto cak jos vise ullva strahopostovanje jeste beskonacnost samog prostora, dubina i mir koji omoqucavaju citavoj toj velicanstvenosti da postoji. Nista ne moze biti velicanstvenija i ullvati vece strahopostovanje od nepojmljivog beskraja i mira prostora, a ipak sta je to? Praznina, beskonacna praznina.

Ono sto nam se ukazuje kao prostor u nasem univerzumu, a sto opazamo putem uma i cula, jeste upravo Duhovni svet, prikazan u spoljasnjern obliku. To je "telo" Boga. A najvece cudo je sledece: taj mir i beskraj koji ornoqucava univerzumu da postoji ne nalazi se samo spolja u prostoru - on postoji takode i unutar vas. Kada budete apsolutno i potpuno prisutni, susrescete se sa njim kao mimim unutrasnjim prostorom ne-uma. Unutar vas beskrajna je njegova dubina, a ne sirina. Prostorna sirina je u krajnjoj liniji poqresno shvacena beskrajna dubina - atribut jedne transcendentalne stvamosti.

Prema Ajnstajnu, prostor i vreme nisu odvojeni. To mi nije bas najjasnije, ali mislim da on govori a tome da je vreme cetvrte dimenzija prostora. On naziva to "prostorno-vremenski kontinuum".

Kapije u duhovni svet

139

Da. Ono sto vi spolja opazate kao prostor i vreme je u krajnjoj liniji iluzorno, ali sadrzi srZ istine. To su dva sustinska atributa Boga, beskonacnost i vecnost, koje opaZate kao da imaju spoljasnje postojanje izvan vas. Unutar vas i prostor i vreme imaju jedan unutrasnji ekvivalent koji otkriva njihovu pravu prirodu, bas kao sto otkriva i vasu, Dok je prostor mirno beskrajno duboko carstvo ne-uma, unutraSnji ekevivalent vremena je prisustvo, svest 0 vecnom Sadasnjern trenutku. Upamtite da medu njima nema nikakve razlike. Kada se prostor i vreme iznutra shvate kao Duhovni svet - kao ne-um i prisustvo - spoljasnji prostor i vreme ce nastaviti da postoje za vas, ali ce postati daleko manje znacajni. Svet ce takode nastaviti da postoji za vas, ali vas vise nece o'granicavati.

Dakle, konacna svrha sveta ne lezi unutar sveta vee u transcedentnosti sveta. Bas kao sto vi ne biste bili svesni prostora kada u njemu ne bi bilo objekata, svet je potreban da bi se spoznalo one sto je Duhovno. Mozda ste cull za budisticku poslovicu:

"Kada ne bi postojala iluzija, ne bi bilo ni prosvetljenja". Upravo kroz ovaj svet, i u konacnoj tacki kroz vas, Duhovni svet spoznaje sebe. Vi ste ovde da bozanskorn smislu univerzuma ornoqucite da se razotkrije. Eto koliki je vas znecei!

Svesna smrt

Osim sna bez snova kojeg sam vee pomenuo, postoji jos jedna nesvesna kapija. Ona se nakratko otvara u vreme fizicke smrti. Cak i ako ste propustili sve ostale prilike za duhovnu spoznaju tokom vaseq zivotnog veka, poslednja kapija ce vam se otvoriti neposredno nakon smrti tela.

Postoje nebrojena svedocanstva ljudi koji su imali vizuelni dozivljaj ove kapije u vidu blistave svetiosti, a potom se povratili iz neceqa sto je opste poznato kao iskustvo blisko smrti. Mnogi od njih takode su govorili i 0 osecaju blaZenog spokojstva i dubokog mira. U Tibetanskoj knjizi mrtvih to je opisano kao "sja-

140

Me><! sadamljeg trenutka

jna bIistavost bezbojnog svetla Praznine", sto se u njoj naziva "vaSirn istinskim jail. Ova kapija je otvorena veoma kratko i osirn ako se vee niste susreli sa dimenzijom Duhovnog tokom vaseq zivotnog veka, najverovatnije eete je propustiti. Vecina ljudi u sebi nosi isuvise preostalog otpora, Isuvise straha, isuvise oslanjanja na culni dozivlja], isuvise poistovecivanja sa pojavnirn svetom. Stoga oni ugledaju kapiju, u strahu okrenu glavu i potom izgube svest. Veei deo onoga sto se posle toga dogada je nesvestan i automatski. Na kraju krajeva, nastupice jos jedan krug rodenja i smrti. Njihovo prisustvo jos uvek nije bilo dovoljno snazno za svesnu besmrtnost.

Dakle prolazak kroz ovu kapiju ne znaCi unistenje?

Kao sto je to sluca] sa svirn ostalim kapijarna, vasa blistava istinska priroda ostaje, ali ne i licnost. U svakom slucaiu, sve one sto je stvamo ili zaista vredno u vase] licnosti je zapravo isijavanje vase istinske prirode. To nikada necete izgubiti. Nista sto je vredno, nista sto je istinsko ne moae se izgubiti.

Priblizavanje smrti i sarna snut, razgradivanje fizickog oblika, uvek je odlicna prilika za duhovnu spoznaju. Ova prilika se nazalost uglavnom propusta s obzirom na to da je kultura u kojoj zivimo gotovo potpuno neupucena u snut kao sto je gotovo sasvim neupucena u sve one sto je zaista znacaino.

Svaka kapija je kapija smrti, smrti laznog "jail. Kada budete prosli kroz nju, prestacete da izvodite svoj identitet iz vaseq psiholoskoq, umom izgradenog oblika. Onda eete uvideti da je smrt iluzija, bas kao sto je i vase poistovecivan]e sa oblikorn bilo iluzija. Kraj iluzije - to je one sto smrt predstavlja. Bolna je sarno ako se grcevito drzite iluzije.

PROSVETLJENI ODNOSI

Zakoracite u Sadasn]i trenutak gde god da se nalazite

Oduvek je kod mene postojalo misljenje da pravo prosvetljenje tiije moquce izuzev putem Ijubavi u vezi izmedu muskarca i zene. Zar to nije ono sto nas ponovo cini celim? Keko neciji zivot moze biti ispunjen pre nego sto se to dogodi?

Da li je to tacno prema vasern iskustvu? Da li se to varna dogodilo?

Ne jos, ali zar bi moglo biti drugaCije? Ja znam da ce se sigurno dogoditi.

Drugim recirna vi cekate neki. dogadaj da vas na vreme spasi. Nije Ii to ona sustinska greska 0 kojoj .sve vreme gOV?rimo? Spasenje nije negde drugde u prostoru 1 vremenu. Ono ie

ovde i sada.

Sta zneci te recenice. "spasenje je ovde i sada"? Ne razumem je. Cak ne znam ni sta spasenje zneci.

Vecina ljudi tezi fizickim zadovoljstvima ill razrum oblicirna psiholoskog zadovoljenja jer veruju da ce ih te stvari u~initi sracnim ill ih osloboditi osecanja straha ili nedostatka. Sreca se

142

Moc sadasnjeg trenutka

moze doziveti kao pojacan osecaj zivosti postignut putem fizickog zadovoljstva ill mimiji i potpuniji osecaj 0 svom "ja" dostignut putem nekog oblika psiholoskoq zadovoljenja. To je potraga za spasenjem iz stanja nezadovoljstva ill nedostatka. Svako zadovoljstvo koje oni postizu je bez izuzetka kratkotrajno pa se stanje zadovoljstva ill ispunjenja obicno jos jednom projektuje na zamisljenu tacku udaljenu od ovog mesta i sadasnjeq trenutka. "Kada dobijem ovo ill se oslobodim onoga - onda cu biti dobro." To je nesvesna postavka uma koja stvara iluziju spasenja u buducnosti,

Istinsko spasenje predstavlja ispunjenje, spokojstvo, zivot u svoj njegovoj punoci, Biti one sto jesi, osecati dobro u sebi - to je one sto nema svoju suprotnost, to je radost Bica koje ne zavisi ni od cega drugog osim od sebe samog. Ona se ne dozivljava kao prolazno iskustvo, vee kao trajno prisustvo. Teistickim jezikom receno, to znaci "spoznati Boga" - ne kao nesto izvan vas vee kao vasu sopstvenu najdublju sustinu, Istinsko spasenje znaci spoznati sebe kao nerazdvojiv deo bezvremenog i bezoblicnoq Jedinog zivota iz kojeg sve sto postoji dobija svoje postojanje.

Istinsko spasenje je stanje slobode - od straha, od patnje, od dozivljenoq stanja nedostatka i nedovoijnosti, a prema tome i od zelje, potrebe, grcevitog drzanja i odanosti. To je sloboda od prinudnog razrnisljanja, od negativnosti i, iznad svega, od proslosti i buducnosti kao psiholoskih potreba. Um vam govori da odavde ne rnozete doci do tog stanja. Neste ce morati da se dogodi ili cete morati da postanete ovo Hi one pre nego sto budete oslobodeni i ispunjeni. On zapravo govori da vam je potrebno vreme - da je potrebno da pronadete, izaberete, uradite, postignete, steknete, postanete ill shvatite nesto pre nego sto budete mogli da se oslobodite ill upotpunite. Vi vidite vreme kao sredstvo za spasenje, dok je one zapravo najveca prepreka ka spasenju. Mislite da kao osoba kakva jeste u ovom trenutku i sa mesta na kome se sada nalazite ne mozete doci do njega jer jos uvek niste kompletna ili dovoljno dobra osoba, ali is tina je ta da su ovde i sada zapravo jedine tacke iz kojih to moiete uciniti,

Prosvetljeni odnosi

143

Vi "dolazite" do njega na taj nacin sto uvidate da vee jeste u njemu. Pronalazite Boga onog trenutka kada shvatite da ne morate da trag ate za Bogom. Dakle ne postoji nikakav jedini put do spasenja: svako stanje se rnoze upotrebiti, ali nijedno posebno stanje nije potrebno. Medutim, postoji samo jedna tacka pristupa: Sadasnji trenutak. Ne moze biti nikakvog spasenja dalje od ovog trenutka. Sami ste i nemate partnera? Zakoracite u Sadasnji trenutak odatle. U vezi ste sa nekom osobom? Udite u Sadasn]i trenutak odatle,

Ne postoji nista sto biste mogli uraditi ill dostici, a sto bi vas moglo u vecoj meri pribllziti spasenju nego sto je to slucaj sa ovim trenutkom. To moze biti tesko pojmljivo za urn koji je navikao da misli kako se sve sto je vredno zapravo nalazi u buducnosti. Takode, nista sto ste ikada ucinili ili sto je vama ucinjeno u proslosti ne moze vas spreCiti da kazete "da" onome sto jeste i usmerite paznju duboko u Sadasnji trenutak. Ovo ne mozete uraditi u buducnosti. Uradite to sada ill nikada.

§

Odnosi ljubavi / mrznje

Sve dok ne dodete do frekvencije svesti 0 prisustvu ill ako to uopste ne ucinite, svi odnosi, a narocito oni intimni bice duboko osteceni i krajnje disfunkcionalni. Neko vreme ce se ciniti savrsenirn kao sto je to slucaj kada ste .zaljubljeni", ali svaki put ce se to prividno savrsenstvo narusavati sve ucestalijom pojavom svada, sukoba, nezadovoljstva i emocionalnog ill

144

Moc sadasnjeg trenutka

cak fizickog nasilja. Cini se da vecina "ljubavnih odnosa" vrlo brzo postaju odnosi ljubavi/mrznje, Ljubav se onda za tren oka moze pretvoriti u divljacki napad, osecanie neprijateljstva ill potpuno povlacenje naklonosti. Smatra se da je to prirodno. Odnos potom oscilira neko vreme, nekoliko meseci ill nekoliko godina, izmedu polariteta "ljubavi" i mrZnje i pruza vam isto toliko zadovoljstva koliko vam zadaje bola. Nije neuobicaieno da parovi postanu zavisni od tih ciklusa. Njihova drama im pruza oseca] da su zivi. Kada se balans izmedu pozitivnog i negativnog polariteta izgubi a negativni destruktivni ciklusi se pojave sa rastucom ucestaloscu i intenzitetom, sto pre ill kasnije ima obica] da se desi, onda nece proci puna vremena pre nego sto odnos konacno propadne.

Moze vam se uciniti da bi sve bilo u redu i da bi odnos predivno cvetao kada biste samo mogli da uldonite negativne ill destruktivne cikluse - ali nazalost, to nije moquce. Polariteti su u uzajamnoj meduzavisnosti. Ne mozete imati jedan bez drugog. Pozitivan vee sadrzi u sebi jos uvek neispoljen negativan polaritet. Oba su zapravo razliciti aspekti iste disfunkcije. Ovde mislim na one sto se obicno naziva romanticnirn odnosima - ne -istinskomJjubavi koja nema suprotnost jer nastaje izvan uma. Ljubav kao trajno stanje je zasada vrlo retka - onoliko retka koliko su to i svesna ljudska bica, Ipak, kratkotrajni i neuhvatljivi bljesci ljubavi su moquci kad god nastane praznina u mentalnom toku.

Negativnu stranu odnosa je naravno lakse prepoznati kao disfunkcionalnu od one pozitivne. A isto tako je lakse prepoznati izvor negativnosti u svom partneru nego ga uociti u samom sebi. Ona se moze ispoljavati na mnogo nacina: kao posesivnost, ljubomora, kontrola, povlacenje u sebe i neizrecena mrznja, potreba da se bude u pravu, neosetljivost i zaokupljenost samim sobom, kao emocionalni zahtevi i manipulacija, nagon za svadanjem, kritikovanjem, osudom, olaivljavanjem ili kao napad, bes, nesvesna osveta zbog bola koji je roditelj nanosio u proslosti, kao gnev i fizicko nasilje.

Na pozitivnoj strani vi ste "zaljubljeni" u svog partnera. To je isprva duboko zadovoljavajuca stanje. Osecate da ste puni

Prosvetljeni odnosi

145

zivota. VaSe postojanje je iznenada dobilo smisao jer vas neko treba, zeli i cini da se osecate posebno, a vi to isto Cinite za njega ill nju. Kada ste zajedno, osecate da ste celoviti. To osecan]e moae biti toliko snazno da ostatak sveta postaje beznacaian.

Medutim, mozda ste takode primetili da se u toj silnoj ljubavi javlja osecal potrebe i neka vrsta odanosti. Postajete zavisni od te druge osobe. On ill ona deluje na vas kao droga. U oblacima ste kada je droga dostupna, ali cak i sama moqucnost ill pomisao da on ill ona mozda nece biti tu za vas moze voditi ka ljubomori, posesivnosti, pokusajima manipulacije putem emocionalne ucene, prekorevanja i optuzivanja - moze voditi ka strahu od gubitka. Ako vas ta druga osoba zaista napusti, to moae izazvati najsnaZnije neprijateljstvo ill najdublju zalost i ocajanje. Zacas, neznost puna ljubavi moze se preobraziti u divljacki napad ill strahovitu patnju. Gde je tu ljubav? Moae li se ljubav pretvoriti u svoju suprotnost za tren oka? Da li je to uopste i bila ljubav ill samo zavisnicka odanost drugoj osobi i grcevito drsan]e za nju?

Zavisnost i potraga sa celoscu

Zesto uopste postajemo zavisni a drugoj osobi?

Razlog zbog kog romanticni ljubavni odnos predstavlja jedno toliko snazno iskustvo za kojim svi tragaju jeste upravo taj sto on deluje kao da pruza oslobadanje od duboko ukorenjenog stanja straha, potrebe, nedostatka i nepotpunosti koje je deo covekove situacije u njegovom neiskupljenom i neprosvetljenom stanju. Ovo stanje ima fizicku kao i psiholosku dimenziju.

Na fizickom nivou vi ocigledno niste celoviti niti cete ikada biti: vi ste ili muskarac ill zena sto, reklo bi se, predstavlja jednu polovinu celog. Na ovom nivou ceznja za celoscu - za povratkom jedinstvu - ispoljava se kao musko-zenska uzajamna privlacnost, muskarceva potreba za zenom, zeruna potreba za

146

Moc sadaSnjeg trenutka.

muskarcem, To je poriv za sjedinjenjem kojem gotovo da se ne mozete odupreti, sjedinjenjem sa suprotnim energetskim polaritetom. Koren ovog fizickoq poriva je duhovne prirode, to je ceznja za okoncanjem dvojstva, za povratkom u stanje celosti. Seksualno sjedinjenje je najbliZe sto mozeta prici ovom stanju na fizickom nivou. Zbog toga ono predstavlja iskustvo koje pruza najdublje zadovoljstvo, a koje fizicko carstvo moze da ponudi. Ali seksualno sjedinjenje nije nista vise do kratak bljesak celosti, trenutak blaZenstva. Sve dok nesvesno tragate za njim kao sredstvom spasenja, vi tragate za okoncanjern dualizma na nivou forme, tame gde ga ne mozete naci, Dat vam je zavodljiv tracak nebesa, ali vam nije dozvoljeno da ostanete tamo, tako da se ponovo vracate zasebnom telu.

Na psiholoskom nivou, oseca] nedostatka i nepotpunosti je, ako ga uopste ima, cak i veci nego na fizickom nivou. Dokle god se poistovecujate sa umom, vase osecanje 0 svom "ja" izvedena je iz spoljasnjeq sveta. To jest, sticete osecai 0 tome ko ste na osnovu stvari koje u susini nemaju nikakve veze sa onim sto vi jeste: sa vasom drustvenom ulogom, imetkom, spoljasnjim izgledom, uspehom i neuspehom, sistemom verovanja, i tako dalje. Ovo lazno, umom izgradeno "ja", ego, oseca se ranjivim, nesigumim i stalno traga za novim stvarima sa kojima ee se poistovetiti kako bi mu one pruzile osecanje postojanja. Ali nista nije dovoljno da bi mu prusilo trajno ispunjenje. Njegov strah ostaje tu, njegov oseca] nedostatka i potrebe ostaje tu.

Ali, onda se pojavljuje taj izvanredni odnos. Cini se da je ~n odgovor na sve probleme ega i da izlazi u sus ret svim njegovim potrebama. Tako barem isprva izgleda. Sve ostale stvari iz kojih ste ranije izvodill oseca] 0 svom "ja" sada postaju relativno beznacajne. Sada imate jednu jedinu centralnu tacku koja ih sve zamenjuje, koja daje smisao vasem zivotu i putem koje definisete svoj .identitet - osoba u koju ste "zaljubljeni" . Vi vise ne predstavljate nepovezani delic u bezobzimom univerzumu ill barem tak? izgleda: Vas svet sada ima centar: voljenu osobu.' Cinjenica da je ce.n~:U-.1zvan vas ~ da stoga jos uvek posedujete osecanja 0 svom ,,]a izvedeno 1Z spoljasnjeq sveta isprva se ne cini

Prosvetljeni odnosi

147

znacajnom. Ono sto je vazno jeste to da osecanja nepotpunosti, straha, nedostatka i neispunjenosti, koja se nalaze u pozadini i toliko su karakteristicna za stanje ega, vise nisu tu - ill mozda jesu? Da li su ponistena ill su nastavila da postoje ispod pOvrSine srecne stvarnosti?

Ako u svojim odnosima dozivljavate i "ljubav" i ono sto je suprotno od ljubavi - napad, emocionalno nasilje, i tako dalje - onda ste verovatno pobrkali privZenost ega i zavismcku odanost sa ljubavlju. Ne mozete u jednom trenutku voleti svog partnera, a u sledecem ga napadati. Istinska ljubav nema suprotnost. Ako vasa "ljubav" ima suprotnost, onda to nije ljubav, vee snaZna potreba ega za potpunijim i dubljim osecanjem sopstvenog "ja". potreba koju ta druga osoba privremeno zadovoljava. To je zamena za spasenje koju vrsi ego, a tokom jednog kratkog vremenskog perioda ona gotovo i deluje kao spasenje.

Ali, nakon toga nastupa trenu tak kada se vas partner po nasa na nacin koji ne uspeva da udovolji vasim potrebama, ill radije potrebama vaseg ega. Osecanja straha, bola i nedostatka koja su urodeni deo svesti ega, ali su bila prikrivena "ljubavnim odnosom", sada ponovo izlaze na povrsinu, Bas kao sto je to slucaj kod svake druge vrste zavisnosti, u oblacima ste kada vam je droga dostupna, ali na kraju uvek nastupa trenutak u kom droga vise ne deluje na vas. Kada se ta bolna osecanja ponovo jave, jos su snaznija nego ranije, a osim toga vi sada svog partnera dozivljavate kao uzrok tih osecanja. To znaci da ih projektujete ka spoljasniosti i napadate tu drugu osobu divljackorn nasilnoscu koja je deo vaSeg bola. Ovaj napad moze probuditi partnerov licni bol i on ill ona mogu uzvratiti na vas nap ad. U ovoj tacki ego se jOs uvek nesvesno nada da ee njegov napad ill pokusaji manipulacije predstavljati dovoljnu kaznu da vaSeg partnera ubede da promeni svoje ponasanje kako bi ih ego ponovo mogao upotrebiti kao kamuflaZu za vas bol.

Svaka zavisnost se rada iz nesvesnog odbijanja da se suo cite sa sopstvenim bolom i prebrodite gao Svaka zavisnost pocinje bolom i zavrsava se bolom. Od koje god supstance da ste zavisni - od alkohola, hrane, legalne ill nelegalne droge ill

148

Moc sadaSnjeg trenutka

neke osobe - vi nekoga ili nesto koristite da prikrijete svoj bol. To je razlog zbog kog nakon pocetne euforije u intimnim odnosirna postoji toliko nezadovoljstva, toliko bola. ani nisu uzrok bola i nezadovoljstva. ani iznose na videlo onaj bol i nezadovoljstvo koji vee postoje u varna. Svaka zavisnost to cinl, Svaka zavisnost dostize tacku u kojoj vise ne rad.i u vasu korist, i tada osecate bol snaZnije nego ikada pre.

To je jedan od razloga zbog kojih vecina ljud.i vecito pokusava da pobegne od sadaSnjeg trenutka i vecito traga za nekom vrstom spasenja u buducnosti, Prva stvar na koju mogu naici ako usmere paZnju na Sadasnji trenutak jeste njihov licni bol, ito je one cega se plase, Kad bi sarno znali koliko je lako uci u Sadasnji trenutak, u moe sadasnjosti koja ponistava proslost i njen bol, u stvamost koja razgraduje iluziju. Kad bi sarno znali koliko su blizu sopstvene stvamosti, koliko su blizu Boga.

Ipak, ni izbegavanje odnosa u pokusaju da se izbegne bol ne predstavlja resenje, Bol je tu u svakom slucaju, Veca je verovatnoca da ee vas tri neuspele veze u isto toliko god.ina naterati da se osvestite, nego tri god.ine provedene na pustom ostrvu ili unutar cetiri zida vase sobe. Ali ako biste mogli da unesete intenzivno prisustvo u svoju samocu, to bi takode moglo da vam pomogne.

§

Od zavisnickih do prosvetljenih odnosa

Da li tnozemo zevisnicki odnos da promenimo U onaj pravi?

Prosvetljeni odnosi

149

Da. Bilo da zivite sami ili sa partnerom, kljucna stvar je: biti prisutan i intenzivirati prisustvo tako sto cete usmeriti svoju paZnju jos dublje u Sadasnji trenutak. Da bi ljubav cvetala, potrebno je da svetlo vaSeg prisustva bude dovoljno jako kako vise ne bi dosl! u situaciju da vas zaposednu "mislilac" ill otelotvoreni bol i da ih poqresno zarnenite sa onim sto vi zaista jeste. Spoznati sebe kao Bice koje pociva ispod mislioca, mir ispod mentalne buke, ljubav i radost ispod bola, znaci slobodu, spasenje, prosvetljenje. Prekinuti poistovecivanje sa otelotvorenim bolom znaci uneti prisustvo u bol i time ga preobraziti. Prekinuti poistovecivanje sa razrnisljanjern znaci biti nemi posmatrac sopstvenih misli i ponasanja, narocito ponavljajucih mentalnih obrazaca i uloga koje igra ego.

Ako prestanete da mu pridodajete "svoje jail, urn ee izgubiti svoju prisilnu osobinu kola u osnovi predstavlja nagon za osudivanjem, odnosno za pruzanjern otpora prema onome sto jeste, sto stvara sukob, drarnu i novi bol. U stvari, onog momenta kada prihvatanjem onoga sto jeste. prestane osudivanje, bicete oslobodeni od uma. Stvoricete prostor za ljubav, za radost, za spokojstvo. Prvo cete prestati da osudujete sebe; potom eete prestati da osudujete partnera. Najveci katalizator promene u odnosu jeste potpuno prihvatanje vaseg partnera onakvog kakav on jeste, bez potrebe da ga na bilo koji nacin osudujete ili promenite. To vas istog trenutka odvodi iznad ega. Sve igre urna i zavisnicka odanost tada prestaju. Nema vise zrtava niti zlocinaca, nema tuzilaca i optuzenih. Ovo takode predstavlja i kraj uzajarnne zavisnosti, uvlacenja u tudi nesvesni obrazac omoqucavajuci mu time da opstane. Potom eete se ili razdvojiti - u ljubavi - ili cete se zajedno zauvek premestiti duboko u Sadasnji trenutak - u Bice, Moze li to zaista biti toliko jednostavno? Da, toliko je jednostavno.

Ljubav je stanje Bica, Vasa ljubav nije u spoljasnjern svetu, ona pociva duboko u varna. Nikada je ne mozete izgubiti i ona vas ne moze napustiti. ana ne zavisi od nekog drugog tela, nekog spoljasnjeq oblika. U miru vaseg prisustva mozete osetiti sopstvenu bezoblicnu i bezvremenu stvamost kao duhovni zivot

150

Moc sadaSnjeg trenutka

koji udahnjuje dusu vasem fizickom obliku. Onda rnozete osetiti isti taj zivot duboko unutar svakog drugog coveka i svakog drugog stvorenja. Posmatrate one sto lezi iza koprene obllka i odvojenosti. To je spoznaja jedinstva. To je ljubav.

Sta je Bog? Veciti [edini zivot koji pociva ispod svih obllka zivota. Sta je ljubav? Osecati prisustvo tog [edinoq zivota duboko u sebi i u svirn stvorenjima. Biti taj [edini zivot. Stoga, sva ljubav je ljubav Boga.

§

Ljubav nije selektivna, bas kao sto ni svetlost sunca nije selektivna. Ona ne cini sarno jednu osobu posebnom. Ona nije iskljuciva. Iskljucivost ne predstavlja ljubav Boga, vee "ljubav" ega. Medutirn, intenzitet kojirn se prava ljubav oseca moze variratio U svetu moze postojati jedna osoba koja retlektuje vasu ljubav jasnije i intenzivnije od ostalih, i ukoliko ta osoba oseca isto prema varna moze se reci da ste u ljuhavnorn odnosu sa njom. Spona koja vas povezuje sa torn osobom je ista ona spona koja vas povezuje sa osobom koja sedi do vas u autobusu Hi sa pticom, drvetom ill cvetom. Razlikuje se jedino u stepenu intenziteta kojim je osecate,

Medutirn, i u inace zavisnickom odnosu mogu postojati trenuci kada zasija svetlost neceq stvarnijeg, neceq sto je iznad nasih uzajarnnih zavisnickih potreba. To su trenuci kada se vas urn i urn vaseg partnera nakratko povlace i otelotvoreni bol privremeno prelazi u uspavano stanje. Ovo se ponekad rnoza dogoditi u trenucima fizicke intirnnosti ill kada oboje prisustvujete cudu rodenja deteta ill u prisustvu smrti ill kada je jedno od vas ozbiljno bolesno - tokorn svega onoga sto urn cini nemocnim. Kada se to dogodi, vase Bice koje obicno pociva

Prosvetljeni odnosi

151

skriveno ispod urna se otkriva i to je one sto omoqucava istinsku komunikaciju.

Istinska komunikacija predstavlja zajednistvo - spoznaju jedinstva, a to je ljubav. Obicno, ovo vrlo brzo ponovo nestaje, osirn ako niste sposobni da u dovoljnoj meri ostanete prisutni kako bi urn i njegove stare obrasce draali po strani. Ciro se urn i poistovecenost sa urnom povrate, to vise niste vi, vee mentalna slika vas, tako da ponovo pocinjete da igrate igre i uloge, ne hi li udovoljili potrebarna vaseq ega. Po novo postajete ljudski urn koji se pretvara da je ljudsko bice, uzajarnno deluje sa urnom onog drugoga, igra drarnu koja se zove "ljubav".

Mada su kratkotrajni bljesci moquci, ljubav ne moze cia cveta ukoliko niste trajno oslobodeni poistovecenosti sa urnom i ukoliko vase prisustvo nije dovoljno intenzivno da ponisti otelotvoreni bol - ili ukoliko ne rnozete barern ostati prisutni kao posrnatrac, Otelotvoreni bol vas onda ne rnoze nadvladati i postati destruktivan po ljubav.

Veze kao duhovna praksa

Buduci da modalitet svesti ega i sve drustvene, politicke i ekonomske strukture koje je on stvorio ulaze u poslednju fazu rasula, veze izmedu muskaraca i zena odraZavaju stanje duboke krize u kojoj se covecanstvo danas nalazi. Posto se ljudi sve viSe poistovecuju sa svojirn urnom, vecina veza nije ukorenjena u Bicu pa se stoga pretvaraju u izvor bola i njirna pocinju da dominiraju problemi i sukobi.

Milioni ljudi sada zive sarni ill kao sarnohrani roditelji koji nisu u stanju da uspostave intirnni odnos ill nisu voljni da ponove suludu drarnu proslih veza. Drugi idu iz jedne veze u druqu, od jednog ciklusa zadovoljstva-i-bola do drugog, u potrazi za neuhvatljivim ispunjenjem putem sjedinjenja sa suprotnirn energetskim polaritetom, Treci opet prave komprornise i radi dece ill

152

Moc sada§njeg trenutka

sigurnosti ostaju zajedno u disfunkcionalnom odnosu u kojem prevladava negativnost i to zbog mod navike, straha od samoce ili neke druge uzajarnno "korisne" nagodbe, ili cak zbog nesvesne zavisnosti od uzbudenja koje prati emocionalnu drarnu ili bol.

Medutim, svaka kriza predstavlja ne sarno opasnost vee takode i povoljnu priliku. Ako odnosi potkrepljuju i povecavaju mentalne obrasce ega i aktiviraju otelotvoreni bol, kao sto to cine u ovom trenutku, zasto ne biste prihvatili ovu cinjenicu umesto sto pokusavate da pobegnete od nje? Zasto ne biste saradivali sa njom umesto sto izbegavate odnose ili nastavljate da jurite za fantomskim idealnim partnerom kao resenjem svih vasih problema ili sredstvom za ispunjenje osecanja? Prilika koja se skriva u svakoj krizi nece se pokazati sve dok i poslednja cinjenica 0 svakoj datoj situaciji ne bude priznata i potpuno prihvacena, Sve dok ih poricete, sve dok pokusavate da pobegnete od njih ili prizeljkujete da su stvarl druqacije, vrata moqucnosti neee se otvoriti i vi eete biti zarobljeni u toj situaciji koja ee ostati ista ili ee se jos vise poqorsati.

Sa priznavanjem i prihvatanjem cinjenica takode dolazi i izvestan stepen slobode od njih. Na primer, kada spoznate da postoji nesklad i drzite se te "spoznaje", kroz vasu spoznaju je usao novi faktor, tako da nesklad ne moze ostati nepromenjen. Kada spoznate da niste spokojni, vasa spoznaja stvara miran prostor koji neznim zagrljajem prepunim ljubavi obuhvata vase nespokojstvo i potom ga pretvara u spokojstvo. Kada je u pitanju unutrasnja promena, ne postoji nista sto mozete uraditi povodom toga. Ne moaete promeniti sebe, a zasigumo ne mozete promeniti svog partnera niti bilo koga drugog. Sve sto moiete da uradite jeste da stvorite prostor kako bi se promena dogodila, kako bi milost i ljubav nastupile,

Dakle, kad god vas odnos ne funkcionise, kad god ispoljava "ludilo" u varna i vasem partneru, budite srecni, Ono sto je bile nesvesno iznosi se na videlo. To je prilika za spasenje. Ona se javlja svakog trenutka, imajte na umu taj trenutak, a narocito imajte na umu vaSe unutrasnje stanje. Ako postoji bes, spoznajte da

Prosvetljeni odnosi

153

on postoji. Ako se javlja ljubomora, potreba da se branite i da budete u pravu, poriv za svadanjem, dete u varna koje zahteva ljubav i paZnju ill emocionalni bol bilo kakve vrste - sta god da je u pitanju, spoznajte realnost tog trenutka i imajte na umu tu spoznaju. Odnos ee onda postati vasa sadhana, vasa duhovna praksa. Ako posmatrate nesvesno ponasanje svog partnera, uz puna ljubavi ga cuvaite u svojoj spoznaji kako ne biste reagovali na njega. Nesvesnost i spoznaja ne mogu dugo koegzistirati - cak i ako spoznaja postoji sarno u drugoj osobi, a ne u onoj koja ispoljava nesvesno. Prisustvo ljubavi je apsolutno neprihvatljivo za oblik energije koji se nalazi u pozadini neprijateljstva i nap ada. Ako ikako odreagujete na one nesvesno u vasem partneru i sami cete postati nesvesni. Ali ukoliko se tada setite da spoznate svoju reakciju, nista nije izgubljeno.

Covecanstvo se nalazi pod velikim pritiskom da se dalje razvija zato sto je to nasa jedina sansa da opstanemo kao rasa. To ee stetno delovati na svaki aspekt vaseq zivota, a posebno na bliske veze sa drugima. Nikada pre nisu odnosi bili toliko problematicni i optereceni sukobima kao sto su to danas. Kao sto ste mozda vee primetili, oni ne postoje da bi vas ucinili srecnim ili ispunjenim. Ako nastavite da tezite cilju spasenja kroz veze sa drugima, stalno cete iznova dozivllavati razocarenia. Ali ako prihvatite to da je veza tu da vas ucini svesnim umesto srecnim, onda ee vam taj odnos zaista pruziti spasenje i bicete izjednaceni sa uzvtseruiorn svescu koja zeli da bude doneta na ovaj svet. Za one koji ostaju pri starim obrascima, nastupice sve [aci bol, nasilje, zabuna i ludilo.

Pretpostavljam da je za pretvaranje veze u duhovnu praksu potrebno dvoje, kao sto vi predlezete, Na primer, moj partner jos uvek ispoljava svoje stare obrasce ljubomore i kontrole. Skrenuta mu je peznje na njih mnogo puta, ali on nije u stanju da to uvidi.

Koliko ljudi je potrebno da se vas zivot preobrazi u duhovnu praksu? Nije vazno ako vas partner nece da saraduje. Zdrav duh - svest - jedino mose doci na ovaj svet kroz vas. Nije potrebno

154

Moc sadaSnJeg trenutka.

da cekate da svet dusevno ozdravi ili da neko drugi postane svestan pre nego sto vi budete mogli da se prosvetlite. Mogli biste doveka cekati na to. Nemojte optuzivati jedno drugo da ste nesvesni. Onog trenutka kada pocnete da se svadate, poistovetili ste se sa mentalnom pozicijom i ne samo da branite tu poziciju ve~ i svoj osecaj 0 sopstvenom "ja". Ego upravlja situacijom. Vi ste postali nesvesni. S vremena na vreme moze biti prikladno da se istaknu pojedini aspekti ponasanja vaSeg partnera. Ako ste veoma oprezni, veoma prisutni, mozete to ciniti bez uplitanja ega - bez okrivljavanja, optuzivanja ili ubedivanja onog drugog da nije u pravu.

Kada se vas partner ponasa nesvesno, odustanite od svih osuda. Osuda ee ill pobrkati necije nesvesno ponasanje sa onirn sto ta osoba zaista jeste ill ce projektovati vase sopstveno nesvesno na drugu osobu i poqresno shvatiti da je to one sto ona jeste. Odustajanje od osude ne znaci da ne prepoznajete disfunkciju i nesvesno kada ih vidite. To znaci "biti spoznajuci" pre nego "biti reakcija" i sudija. Tada eete biti ill u potpunosti oslobodeni reakcije ili eete biti u moqucnosti da reagujete, a ipak biti spoznajuci, prostor u kom se motri na reakciju i u kom joj je dozvoljeno da postoji. Umesto da se borite protiv tame, vi eete unositi svetlost. Umesto da reagujete na obmanu, vi cete je videti, a ipak istovremeno gledati kroz nju. "Biti spoznajuci" stvara otvoren prostor prisustva punog ljubavi, koji omoqucava svim stvarima i svim ljudima da budu kakvi jesu. Ne postoji veci katalizator promene. Ako tako budete cinili, vas partner nece moci i da ostane sa vama i ostane nesvestan.

Ako se oboje slozite da veza bude vasa duhovna praksa, utoliko bolje. Onda mozete da izrazite jedno drugom svoje misli i osecanja cim se pojave ili cim nastupireakcija, kako ne biste stvarali vremenski jaz u kojem bi neiskazana ill nepotvrdena emocija ill prituzba mogle da se gnoje i rastu. Naucite da izrazavate one sto osecate bez optuzivanja. Naucite da slusate svog partnera na jedan otvoren neodbrambeni nacin, Dajte svorn partneru prostora da izrazi sebe. Budite prisutni. Optuzivanja, odbrana, napadanje - svi oni obrasci koji su namenjeni jacanju ill

Prosvetljeni odnosi

155

zaStiti ega ili udovoljavanju njegovim potrebama, postace tada izlisni. Davanje prostora drugima - i sebi - od vitalnog je znacaja. Ljubav ne moze da cveta bez toga. Kada budete uklonili dva faktora koja su destruktivna po veze, kada budete preobrazill otelotvoreni bol i prestali da se poistovecuiete sa wnom i mentalnim polozajirna i ukoliko vas partner ucini to isto, dozivecete blaZeni procvat veze. Umesto da uzajamno odrazavate svoj bol i nesvesno, umesto da zadovoljavate uzajamne zavisnicke potrebe ega, uzvraticete jedno drugom ljubav koju osecate duboko u sebi, ljubav koja dolazi sa spoznajom sopstvenog jedinstva sa svim sto postoji, To je ljubav koja nema suprotnost.

Ako se vas partner jos uvek poistovecuje sa wnom i otelotvorenim bolom dok ste vi vee oslobodeni, to ce predstavljati veliki izazov - ne za vas, vee za vaseq partnera. Nije lako ziveti sa prosvetljenom osobom ill je, bolje reci, toJiko lako da on to dozivljava kao najvecu pretnju. Setite se da su egu potrebni problemi, sukobi i "neprijatelji" kako bi ojacao osecai odvojenosti od kojeg zavisi njegov identitet. Neprosvetljen partnerov wn ee biti duboko isfrustriran jer se njegovim ucvrscenim pozicijama ne pruza otpor, sto znaci da ce one postati nesigurne i slabe, a cak postoji i "opasnost"od njihovog rusenia u celini, sto bi rezultiralo gubitkom svog "ja". Otelotvoreni bol zahteva povratno potkrepljenje, a ne dobija gao Potreba za svadom, dramom i sukobom nije zadovoljena. Ali budite na oprezu: neki ljudi koji su ravnodusni, povuceni, neosetljivi ili odseceni od svojih osecanja mogu smatrati da su prosvetljeni i pokusavati druge da ubede u to ill barem u to da je sa njima "sve u redu", a da nesto ne valja sa njihovim partnerom. Muskarci su skloni da to cine vise od zena. Oni mogu videti svoje partnerke kao nerazumne ili previse emotivne. Ali, ako ste u stanju da osetite svoje emocije, onda niste daleko od blistavog unutraSnjeg tela koje pociva tik ispod njih. Ako se uglavnom oslanjate na razwn, razdaljina je daleko veca i potrebno je da u emocionalno tela unesete svest pre nego sto budete mogli da dosegnete unutrasnje telo.

156

Moc sadaSnJeg trenutka

Ako ne postoji emanacija ljubavi i radosti, potpunog prisustva i otvorenosti prema svim bicima, to onda nije prosvetljenost. Jos jedan od pokazatelja jeste taj kako se neka osoba ponasa u teskim ili iskusavajucim situacijama, ill onda kada stvari "podu naopako", Ako je vase "prosvetljenje" samoobmana ega, onda ee vam zivot ubrzo postaviti izazov koji ee izneti na videlo vase nesvesno u bilo kojem od oblika - kao strah, bes, potreba da se branite, osudivanje, potistenost, i tako dalje. Ako ste u nekoj vezi, rrmogi vasi izazovi ee doci od partnera. Na primer, zena moae biti izazivana od strane ravnodusnoq partnera koji se gotovo u potpunosti oslanja na sopstveni razum. Ona ee biti iskusavana njegovom nesposobnoscu da je sesluse, da joj pruz! paznju i prostor kako bi bila one sto jeste, a sve to je prouzrokovane njegovim nedostatkom prisustva. Odsustvo ljubavi u toj vezi, sto zena obicno mnogo snaznije oseca od muskarca, okinuce obarac zeninog otelotvorenog bola i kroz njega ce ona napasti svog partnera - okrivljavati, kritikovati, vredati, i tako dalje. To ce onda zauzvrat postati njegov izazov. Da bi se odbranio od nap ada njenog otelotvorenog bola kojeg smatra potpuno neopravdanim, on ce, pravdajuci se, braneci Hi uzvracajuci napad, postati jos dublje ukopan u svoje mentalne pozicije. Na kraju to moze aktivirati njegov licni otelotvoreni bol. Kada su na taj nacin oba partnera zaposednuta, dosegnut je nivo dubokog nesvesnog emocionalnog nasilja, divljackoq napada ill protivnapada. On nece popustiti sve dok se oba otelotvorena bola ponovo ne zasite i potom udu u pritajenu fazu. Do sledece prilike.

Ovo je samo jedan od beskonacnoq broja moqucih scenarija. Tomovi knjiga su napisani, a jos bi se mnogi mogli napisati o nacinima na koje se nesvesno ispoljava u musko-zenskim odnosima. Ali, kao sto sam vee rekao, kad jednom shvatite sta je izvor disfunkcije, nije potrebno istrazivati njene nebrojene pojavne oblike.

Hajde da na trenutak ponovo pogledamo scenario koji sam upravo opisao. Svaki izazov koji on sadrzi je zapravo prerusena prilika za spasenje. U svakoj fazi razotkrivanja dis-

I

Prosvetljeni odnosi

157

funkcionalnog procesa sloboda od nesvesnog je moquca. Na primer, zenino neprijateljstvo moze postati signal za muskarca da istupi iz stanja poistovecenosti sa umom, probudi se u SadaSnjem trenutku, postane prisutan - umesto sto postaje jos vise poistovecen sa svojim umom, jos vise nesvestan. Umesto da "bude" otelotvoreni bol, zena moze da bude spoznaja koja posmatra emocionalni bol u sebi i na taj nacin dolazi do moci Sadasnjeq trenutka i zapocinje da preobraZava bol. To bi ukloni- 10 njegovu prisilnu i automatsku spoljasnju projekciju. Nakon toga ona bi bila u stanju da izrazi svoja osecanja partneru. Naravno, ne postoji nikakva garancija da ce on slusati, ali mu to pruza odlicnu sansu da postane prisutan i u svakom slucalu prekida suludi ciklus nehcticnoq ispoljavanja starih mentalnih obrazaca. Ako zena propusti tu priliku, muskarac rnoze posmatrati sopstvenu mentalno-emocionalnu reakciju na njen bol, sopstveni odbrambeni mehanizam, umesto da bude reakcija. Onda bi on bio u stanju da posmatra kako se obarac njegovog otelotvorenog bola povlaci i take bi uneo svest u svoje emocije. Na ovaj nacin, jasan i miran prostor ciste svesti bi zaZiveo - spoznaja, nemi svedok, posmatrac. Ova svesnost ne ponce bol, a ipak se nalazi iznad njega. Ona omoqucava bolu da postoji, a ipak ga istovremeno preobrazava, Ona prihvata sve i izaziva promenu u svemu. Vrata bi se zatim otvorila za zenu i ona bi mogla vrlo lako da se pridruzi muskarcu u tom prostoru.

Ako ste neprekidno ili barem pretezno prisutni u svojoj vezi, ovo ee biti najveci izazov za vaseg partnera. On neee biti u stanju da tolerise vase prisustvo jos dugo i da ostane nesvestan. Ako je spreman, usetace kroz ta vrata koja ste za njega otvorili i pridruziti vam se u tom stanju. Ako nije, razdvojicete se kao ulje i voda. Svetlost nanosi isuvise bola onome ko zeli da ostane u tarni,

§

158

Moc sadaSnJeg trenutka.

Zasto su zene blize prosvetljenju?

Da li su prepreke za muserce na putu ka prosvetijenju iste kao i za zenu?

[esu, ali je razlika u naqlasavanju, Generalno govoreci, zeni je lakse da oseca svoje tela i zivi u njemu, tako da je ona prirodno bliza Bicu i potencijalno bliZa prosvetljenju od muskarca. To je razlog iz kojeg mnoge drevne kulture instinktivno odabiraju zenske figure ili analogije da bi predstavile ill opisale bezoblicnu i transcendentalnu stvamost. Ona je cesto dozivljavana kao materica koja rada sve sto postoji, odrzava i hrani ga tokom njegovog zivota kao oblika. U Tao Te Cing-u, jednoj od najdrevnijih i najdubokournnijih knjiga ikada napisanih, Tao, koji bi se mogao prevesti kao Bite, opisan je kao "beskrajna vecno prisutna majka univerzuma". Prirodno, zene su mu blize nego rnuskarci posto one prakticno "otelotvoruju" Duhovni svet. Stavise, sva stvorenja i sve stvari moraju se na kraju vratiti Izvoru. "Sve stvari iscezavaju u Tao-u. Sarno on opstaje." Posto se Izvor dozivljava kao zena ovo je u psihologiji i mitologiji predstavljeno kao svetla i mracna ~trana arhetipskog zenskog principa. Boginja ili Bozanska majka una dva aspekta, ona daje zivot i ona ga uzima.

Kada je urn preuzeo vlast a ljudi izgubill dodir sa realnosycu svoje bozansk~ sustine, Boga su poceli da smatraju muskom figurom. Drustvom su poceli da dominiraju muskarci zene su im bile potcinjene, '

y [a ne predlazern povratak na raniju zensku predstavu 0 bo~anskom. Neki ljudi danas koriste termin Boginja umesto Bog. O~l ponovo uspostavljaju ravnotezu izmedu rnuskaraca i zena ko~~ se davz;o iZ9U:bila, i to je dobro. Ali to su ipak slika i pojam koji su m~zda pnvremeno korisni, bas kao sto su mapa ill putok~ pnvremeno korisni, ali predstavljaju vise smetnju nego p~moc~o sredstvo kada ste sprernni da spoznate stvamost iznad ~ pojmova i slika. Medutim, ono sto zaista ostaje istina jeste to dale energetska frekvencija uma izgleda u susnru rnuska, Urn se

Prosvetljeni odnosi

159

opire, bori se da odrai vlast, koristi, rnanipulise, napada, pokusava da zgrabi i zaposedne, i tako dalje. To je razlog zbog kojeq je tradicionalni Bog patrijarhalna autoritativna figura, cesto besan muskarac od kojeg treba stalno da strahujete, kao sto to Stari zavet prikazuje. Taj Bog je projekcija ljudskog uma.

Da biste se nasli iznad uma i ponovo uspostavili vezu sa dubljom realnoscu Bica, potrebno je da imate sasvim druqacije odlike: rnoqucnost predaje, neosudivanja, otvorenost koja ornoqucava zivotu da postoji umesto da mu se opire, sposobnost da drzite sve stvari u ljubavnom zagrljaju sopstvene spoznaje. Sve ove odlike su u daleko blizo] vezi sa zenskim principom. Dok je energija urna tvrda i riqidna, energija Bica je meka i popustljiva, a ipak beskonacno mocnija od urna. Urn upravlja nasom civiliz acij om, dok je Bice zaduzeno za sav zivot na naso] planeti i izvan nje. Bice je sarna Inteligencija cija je vidljiva manifestacija zapravo fizicki univerzurn. Premda su mu zene potencijalno blize, rnuskarci mu takode mogu pristupiti unutar sebe samih.

U ovom trenutku ogromna vecina rnuskaraca kao i zena jos uvek se nalazi u Cvrstom zagrljaju urna, poistoveceni su sa "misliocem" i otelotvorenim bolom. To je naravno one sto sprecava prosvetljenje i procvat ljubavi. Opste pravilo glasi da najveca prepreka za muskarce postaje upravo urn koji razmislja, a najveca prepreka za zene otelotvoreni bol, mada u izvesnim zasebnim slucajevima situacija moze biti obmuta, a u nekim drugim ta dva faktora mogu biti izjednacena,

Razgradivanje kolektivnog zenskog otelotvorenog bola

Zesto je oteIotvoreni bol u vecoj meri prepreka za zene?

Otelotvoreni bol obicno ima kolektivni kao i licni aspekt.

Licni aspekt predstavlja nagomilani talog emocionalnog bola koji je neko doziveo u sopstvenoj proslosti, Kolektivni aspekt

160

Moc sadaSnJeg trenutka.

predstavija bol koji se talozio u kolektivnoj Ijudskoj psihi hiljadama godina zbog bolesti, mucenja, ratova, ubistava, surovosti, ludila, i tako dalje. Licni otelotvoreni bol svake osobe takode sudeluje u ovom kolektivnom otelotvorenom bolu. Postoje razliciti slojevi u ovom kolektivnom otelotvorenom telu. Na primer, neki narodi ill zemlje u kojima se javljaju ekstremni oblici sukoba ill nasilja imaju snazniji kolektivni otelotvoreni bol od drugih. Svako ko ima snaZan otelotvoreni bol, a nema dovoljno svesti da bi prekinuo poistovecivanje sa njim nece biti samo neprekidno ill periodicno prisiljen da daje oduska svom emocionalnom bolu vee takode rnoza vrlo lako postati bilo zlccinac, bilo zrtva nasilja u zavisnosti od toga da li je njegov otelotvoreni bol preteznc aktivan ill pasivan. Sa druge strane, on moze takode biti potencijalno blizi prosvetljenju. Naravno, ovaj potencijal se ne uvida bas uvek, ali ako sanjate neku nocnu moru, verovatno eete biti snaZnije motivisani da se probudite od nekoga ko samo dozivljava dobre i lose trenutke obicnoq sna.

Pored licnoq otelotvorenog bola svaka zena sudeluje u onome sto bi se moglo opisati kao kolektivni zenski otelotvoreni bol- osim ako nije potpuno svesna. On se sastoji iz nakupljenog bola koji su zene dozivljavale delimicno zbog rnuskoq potcinjavanja zenskog roda, zatim zbog robovanja, iskoriscavanja, silovanja, poradanja, gubitka dece, i tako dalje, sto je trajalo hiljadama godina. Emocionalni ill fizicki bol koji kod mnogih zena ill prethodi ili se poklapa sa menstruacijom jeste otelotvoreni bol u njegovom kolektivnom aspektu koji se u tom periodu budi iz sna, mada se njegov obarac moze takode okinuti i u nekom drugom trenutku. On oqranicava slobodan protok zivotne energije kroz telo, cega je fiaicki izraz upravo menstruacija. Hajde da se na trenutak pozabavimo ovim i vidimo na koji nacin to moze postati prilika za prosvetljenje.

Zena je cesto IIzaposednuta" otelotvorenim bolom u tom periodu. On ima ekstremno snaaan energetski naboj, koji vas moze vrio lako uvuci u nesvesno poistovecivanje sa njim. Tada ste aktivno obuzeti energetskim poljem koje okupira vas unutrasnji prostor i lazno se prikazuje kao vi - ali, naravno, on

Prosvetljeni odnosi

161

nimalo ne predstavlja vas. On govori kroz vas, deluje kroz vas, razrnislia kroz vas. On ee stvoriti negativnu situaciju u vasem zivotu kako bi se mogao hraniti vasom energijom. On priZeljkuje jos bola u bilo kom obliku. Vee sam opisao ovaj proces. On moze biti zao i destruktivan. On je cist bol, nekadasnji bol- i on nije vi.

Broj zena koje se danas pribliZavaju potpuno svesnom stanju vee nadmasu]e broj muskaraca i bice u jos brZem porastu u godinama koje dolaze. Muskarci ee ih mozda sustici na kraju, ali tokom jednog prilicno velikog vremenskog perioda postojace jaz izmedu svesti muskaraca i svesti zena. Zene ponovo dobijaju ulogu koja je njihovo prirodno pravo, pa je one stoga mnogo prirodnije obavljaju od rnuskaraca, a to je uloga mosta izmedu pojavnoq sveta i Duhovnog sveta, izmedu telesnog u nama i duha. Sada je vas osnovni zadatak kao zene da preobrazite oteIotvoreni bol tako da se vise ne uplice izmedu vas i vaseg istinskog ja, sustine onoga sto vi jeste. Naravno, takode eete morati da izadete na kraj i sa drugom preprekom na putu ka preosvetljenju, a to je urn koji razmislja, ali ee vas intenzivno prisustvo koje stvarate kada izlazite na kraj sa otelotvorenim bolom osloboditi i od poistovecivanja sa urnom.

Prva stvar koju treba da upamtite je sledeca: sve dok iz bola gradite identitet za sebe, necete ga se moci osloboditi. Sve dok je dec vaseg osecaia 0 sopstvenom IIja" ulozen u vas emocionalni bol, nesvesno cete se opirati ill sabotirati svaki pokusaj da izlecite taj bol. Zasto? [ednostavno zato sto zelite da ostanete nepovredeni, a bol je postao sustinski dec vas. To je jedan nesvesni proces, a jedini nacin da ga prevazidete jeste da ga ucinite svesnim.

Iznenada shvatiti da ste sada, ili ste jos od ranije bili, vrlo privraeni sopstvenom bolu moze biti prilicno sokantno. Onog trenutka kada to uvidite, prekinuli ste tu privrzenost. Otelotvoreni bol predstavlja energetsko polje, gotovo kao entitet koji je postao privremeno smesten u vasem unutrasnjern prostoru. On predstavlja zivotnu energiju koja je postala zarobljena, energiju koja vise ne tece. Naravno, otelotvoreni bol je tu zbog izvesnih stvari koje su se dogodile u proslosti, On jeste proslost koja jos uvek

162

Moc sadaAnjeg trenutka

zivi u vama i ako se poistovetite sa njim, vi se poistovecuiete sa prosloscu, Identitet zrtve je verovanje da je proslost mocnija od sadasnjosti, sto je suprotno istini. To je ubedenje da su drugi ljudi, zajedno sa onim sto su vama ucinili, odgovorni za one sto ste vi sada, za vas emocionalni bol ill nesposobnost da ispoljite svoje pravo ja. A istina glasi da je jedina moe koja tu postoji sadrzana u ovom trenutku, to je moe vaseg prisustva. Kada to jednom budete shvatill, uvidecete i da ste sada vi odgovomi za vas unutrasnji prostor - i niko drugi - i da proslost ne moze nadvladati moe Sadasnjeq trenutka.

§

Dakle, poistoveCivanje vas sprecava da izadete na kraj sa otelotvorenim bolom. Neke zene koje su vee toliko svesne da su se odrekle svog identiteta zrtve na licnom nivou jos uvek zadrzavaju kolektivni identitet zrtve - "on~ sto su rnuskarci uradili zenama". One su u pravu - a takode i nisu u pravu. U pravu su s obzirom na to da za kolektivni zenski otelotvoreni bol jeste velikim delom zasluzno nasilje koje su muskarci sprovodill nad zenama i suzbijanje zenskog principa sirom planete sto je trajalo milenijumima. Nisu u pravu ukoliko izvode osecaj 0 svom "ja" iz te cinjenice i time sebe drae zatvorenim u kolektivnom identitetu zrtve. Ako se zena jos uvek oslanja na bes, prezir ill osudivanje, ona se oslanja na svoj otelotvoreni bol. To joj moza pruziti utesni osecaj identiteta i solidamosti sa drugim zenama ~ je . tak~~e. ~zi u okovima proslosti i ometa potpuni Pristu~ njenoj sustini 1 pravoj moci, Ako zene odbace muskarcs to ee podsticati oseca] izdvojenosti, a prema tome i jacanje eqa, A sto je ego snazniji, to ste vi udaljeniji od svoje istinske prirode.

Prosvetljeni odnosi

163

Stoga nemojte koristiti otelotvoreni bol kako bi dobill identitet. Umesto toga, upotrebite ga za prosvetljenje. Preobrazite ga u svesnost. [edan od najboljih trenutaka za to je tokom menstruacije. Verujem da ee u godinama koje su pred nama mnoge zene uci u potpuno svesno stanje tokom tog perioda. Obicno je to za mnoge zene period nesvesnog buduci da su zaposednute od strane kolektivnog zenskog otelotvorenog bola. Medutim, jednom kada dosegnete izvestan stepen svesnosti, rnozete ga preokrenuti, pa tako urnesto da postanete nesvesni vi postajete vise svesni. Vee sam opisao osnovni proces, ali dozvolite mi da ga ponovim, obracajuci ovoga puta posebnu paznju na kolektivni zenski otelotvoreni bol.

'Kada znate da vam se period menstruacije priblizava, pre nego sto osetite prve znake onoga sto se uobicajeno naziva precimenstrualnom napetoscu, budenjem kolektivnog zenskog otelotvorenog bola, postanite veoma pripravni i nastanite svoje tela sto je potpunije rnoquce. Kada se prvi znak pojavi, morate biti dovoljno oprezni da ga "uhvatite" pre nego sto on vas zaposedne. Na primer, prvi znak moze biti iznenadna snazna razdraZenost ill izliv besa ill moze biti cisto fizicki simptom. Sta god da je, uhvatite ga pre nego sto on bude u stanju da preuzme vase razrnisljanje ill ponasanje, To jednostavno znaci da usmerite centar svoje paznje na njega. Ako je u pitanju neka emocija, osetite snaaan energetski naboj iza nje. Spoznajte da je to otelotvoreni bol. Istovremeno budite ta spoznaja, odnosno, budite svesni svog svesnog prisustva i osetite njegovu moe. Svaka emocija u koju unesete svoje prisustvo brzo ee popustiti i postati preobrazena, Ako je u pitanju cisto fizicki simptom, paznja koju mu poklanjate ee ga spreciti da se pretvori u emociju ill misao. Potom nastavite da budete oprezni i cekaite naredni znak otelotvorenog bola. Kada se on pojavi, uhvatite ga ponovo na isti nacin kao i ovaj prethodni.

Kasnije, kada se otelotvoreni bol potpuno probudi iz uspavanog stanja, neko vreme mozete dozivljavati prilican nemir u svom unutrasnjern prostoru, mozda tokom nekoliko dana. Koji god oblik da ovo poprimi, ostanite prisutni. Poklonite mu svoju

164

Moc sadaSnJeg trenutka.

nepodeljenu paznju, Posmatrajte nemiru sebi. Spoznajte daje on tu. Zadraite tu spoznaju i budite ta spoznaja. Uparntite: nemojte dozvoliti otelotvorenom bolu da upotrebi vas urn i preuzme vase razrnisljanje, Posmatrajte gao Osetite njegovu energiju direktno u vasem telu. Kao sto znate, potpuna paznja znaci potpuno prihvatanje.

Putem neprelddne paznje, a time i prihvatanja, dolazi se do promene. Otelotvoreni bol se peobraZava u blistavu svest, bas kao sto se i sarno parce drveta kada se stavi u vatru ili blizu nje pretvara u vatru. Menstruacija ee onda postati ne sarno radostan i ispunjavajuci izraz vase zenstvenosti, vee takode i sveti period preobraZaja kada radate novu svest. Vasa prava priroda ee onda poceti da blista i u svom zenskom aspektu kao Boginja i u svom transcendentalnom aspektu kao bozansko Bice koje vi predstavljate, a koje je iznad muSkog i zenskog dualizma.

Ako je vas partner dovoljno svestan, on varn moze pomoci metodom koji sarn upravo opisao, tako sto ee narocito u ovom periodu odrzavati frekvenciju intenzivog prisustva. Ako on ostane prisutan kad god vi ponovo zapadnete u nesvesnu poistovecenost sa otelotvorenim bolom, sto se u pocetku moze dogoditi i sigumo ce se dogoditi, bicete sposobni da mu se brzo pridruzite u tom stanju. To znaci da kad god otelotvoreni bol privremeno preuzme vlast, bilo u toku menzisa ili u nekom drugom periodu, vas partner nece pobrkati vas sa njim. Cak i ako ga otelotvoreni bol napadne, sto ce se verovatno i dogoditi, on neee odreagovati kao da ste to "vi", nece se povuci ili podici neku vrstu odbrarnbenog zida. On ce zauzeti prostor intenzivnog prisustva. Nista drugo nije potrebno da bi doslo do promene. U nekom drugom periodu vi cete biti u stanju da to isto ucinite za njega ill da mu pomognete da povrati svest natrag iz urna time sto cete skretati njegovu paznju na ovde i sada svaki put kada se poistoveti sa svojim razrnisljanjem,

Na ovaj nacin trajno energetsko polje ciste i visoke frekvencije ee se pojaviti izmedu vas. Nikakva iluzija, nikakav bol, nikakav sukob, nista sto nije vi i nista sto nije ljubav ne moze opstati u njemu. Ovo predstavlja ispunjenje bozanske svrhe vase veze koja prevazilazi licno, Ona postaje vrtlog svesti koji ce u sebe uvuci i mnoge druge.

Prosvetljeni odnosi

165

§

Odustanite od veze sa sobom

Kada je covek potpuno svestan, da li ce jos uvek imati potrebu za vezom? Da li ce muskerce zenajos uvek privleciti? Da li ce se zena jos uvek oseceti nepotpunom bez muskarca?

Prosvetljeni ill ne, vi ste ill muskarac ill zena, tako da na nivou vaseq identiteta oblika niste potpuni. Vi ste jedna polovina celog. Ta nepotpunost se dozivljava kao musko-zensko privlacenje, trzaj prema suprotnom energetskom polaritetu, bez obzira na to koliko ste svesni. Ali u tom stanju unutrasnje povezanosti, vi osecate to privlacenje negde na povrsini ill periferiji svog zivota. Bilo sta sto varn se desava u tom stanju deluje donekle slicno tome. Ceo svet izgleda kao valovi ili talasici na povrsini beskrajnog i dubokog okeana. Vi ste taj okean, a naravno vi ste i taj talasic, ali talasic koji je spoznao svoj pravi identitet kao okean i u poredenju sa tim beskrajem i dubinom, svet valova i talasica nije bas mnogo znacajan, Ovo ne znaci da niste duboko povezani sa drugim ljudima ill vasim partnerom. U stvari, mozete uspostaviti duboku vezu jedino ako ste svesni Bica, Dolazeci iz Bica u stanju ste da se usredsredite na one sto se nalazi iza koprene oblika. U Bicu, musko i zensko su jedno. Vas oblik moze nastaviti da ima izvesne potrebe, ali Bice nema nijedne. Ono je vee kompletno i celo. Ako se tim potrebarna udovolji, to je predivno, ali bilo da su zadovoljene ill ne, to nije od vaznosti za vas dubold unutraSnji prostor. Prema tome, savrseno je moquce da jedna prosvetljena osoba, ako potreba za muskim ill zenskim polaritetom nije zadovoljena, ima osecaj nedostatka ill nepotpunosti na spoljaSnjem nivou svog bica, a da ipak istovremeno bude sasvim kompletna, ispunjena i spokojna iznutra.

166

Moc sadasnJeg trenutka.

Da li je, u potrazi za prosvetljenjem, biti homoseksuaIna osoba oleksevejuce ili otezevejuce okolnost, ili to nema nikakvog znacaja?

Kako se pribliZavate odraslom dobu, nesigurnost u vezi sa sopstvenom seksualnoscu pracena uvidanjem da ste "drugaciji" od drugih moze vas naterati da prekinete da se poistovecuiete sa drustveno uslovljenim obrascima razmisljanja i ponasanja, To ce automatski podici vas nivo svesti iznad onog koji pripada nesvesnoj vecini, ciji pripadnici bezuslovno usvajaju sve nasledene obrasce. U tom pogledu biti homoseksualna osoba moze biti od pornoci, To sto ste donekle autsajder, neko ko se ne "podudara" sa drugima ili je odbacen od njih iz bilo kojeg razloga, otezava vam zivot, ali vam takode daje precinost kada je prosvetljenje u pitanju. Gotovo vas na silu izvlac! iz nesvesnog.

S druge strane, ako tada razvijete oseca] identiteta zasnovan na vasem homoseksualizmu, izbegli ste jecinu zamku a upali u drugu. Igracete uloge i igre koje diktira mentalna slika koju imate 0 sebi kao homoseksualnoj osobi. Postacete nesvesni. Postacete nestvarni. Ispod vase maske ega postacete veoma nesrecni, Ako vam se to desi, homoseksualnost ce postati prepreka. Ali uvek cete dobiti drugu priliku, naravno. [aka nesreca ume da bude dobar budilnik.

Nije Ii tecno da je prvo potrebno da imate dobar odnos sa samim sobom ida volite samog sebe kako bi imaIi ispunjavajuCi odnos sa drugom osobom?

Ako vam nije ugocino sa samim sobom kada ste bez partnera, traqacete za vezom kako bi prikrili nelagocinost. Budite sigurni da ce se nelagocinost tada ponovo javiti u nekom drugom o~liku u vezi i vi cete verovatno vaseg partnera smatrati odgovorrurn za to.

Sve sto je zaista potrebno da uradite, jeste da prihvatite taj trenutak u potpunosti. Onda ce vam biti ugocino ovde i sada i bice vam ugodno sa samim sobom.

Prosvetljeni odnosi

167

Ali da li je potrebno da uopste imate ocinos sa samim sobom? Zasto ne mozete jednostavno bid to sto jeste? Kada ste u odnosu sa samim sobom, vi delite sebe na dva dela: na "ja" ina "sebe", na subjekt i na objekt. To umom stvoreno dvojstvo osnovni je uzrok celokupne bespotrebne zamrsenosti, svih problema i sukoba u vas em zivotu. U stanju prosvetljenja vi jeste one sto jeste - vase "ja" i vase "sebe" spajaju se u jedno. Vi ne osudujete sebe, ne sasaljevate sebe, niste ponosni na sebe, ne volite sebe, ne mrzite sebe, i tako dalje. Podela koju stvara samore£lektujuca svest biva isceljena, njena kletva ponistena, Vise nema tog "sebe" koji mora biti zasticen, ocibranjen ill prehranjen. Kada ste prosvetljeni, jecinu vezu vise nemate, vezu sa samim sobom. Jednom kada se toga odreknete, sve vase ostale veze bice ljubavne veze.

IZNAD SRECE I NESRECE POCIVA SPOKOJSTVO

Uzvisenije dobro iznad dobrog i loseg

Da Ii postoji razIika izmec1u srece i unutresnjeq spokojstva?

Da. Sreca zavisi od uslova koji se dozivljavaju kao pozitivni, unutrasnjs spokojstvo ne zavisi od toga.

Zar nije moquce ptivuci samo pozitivne uslove u nas zivot? Ako bi nas stav i nese rezmisljenje uvek bili pozitiviii, ispoljavali bismo samo pozitivne dogac1aje i situacije, zar ne?

Da li zaista znate sta je pozitivno, a sta negativno? Irnate li potpunu sliku 0 tome? Bilo je mnogo ljudi kod kojih se ispostavi- 10 da su oqranicenje, neuspeh, gubitak, bolest ili bol u bilo kom obliku u stvari bili njihovi najbolji ucitelji. To ih je naucilo kako da odbace lazne prestave 0 sebi i povrsne ciljeve i zelje koje je ego diktirao. Dalo im je dubinu, poniznost i samilost. Ucinilo ih je stvarnijima.

Kad god yam se nesto negativno dogodi, u tome je skrivena snazna pouka, iako je vi mozda u tom trenutku ne vidite. Cak i kratkotrajna bolest ili neka nesreca mogu yam pokazati sta je stvamo a sta nestvamo u vasem zivotu, sta je u krajnjoj tacki vazno a sta nije.

Iznad srece i nesrece poctve spokojstvo 169

Kada se posmatraju iz jedne vise perspektive, uslovi jesu uvek pozitivni. Da bud em precizniji, nisu ni pozitivni ni negativni. Onakvi su kakvi jesu. A kada zivite tako da potpuno prihvatate one sto jeste - sto je jedini razuman nacin da se zivi - u vasem zivotu vise nema ni "dobrog" ni "loseg". Postoji same uzvisenije dobro - koje u sebi sadrZava i "lose". Medutim, kada se posmatra iz perspektive uma, kategorije kao sto su dobro - lose, svidanje - nesvidanje, ljubav - mrznja postoje. Zbog toga se u knjizi postanja kaZe da Adamu i Evi vise nije bilo dozvoljeno da obitavaju u "raju" nakon sto su "jeIi sa drveta saznanja 0 dobru i zlu",

To mi 'zvuci kao poricanje i samoobmanjivanje. Kada se nesto uzesno dogodi meni iii nekome ko mi je blizak - nesrece, bolest, bol neke vrste iIi smrt - "ja" mogu da se pretvaram da to nije lose, ali Cinjenica ostaje da to jeste lose, dakle zesto poricati?

Vi se uopste ne pretvarate. Dozvoljavate mu da bude to sto jeste, to je sve. To "dozvoljavanje da bude" odvodi vas izvan granica uma, sa njegovim obrascima otpora koji stvaraju pozitivno-negativne polaritete. To je sustinski aspekt prastanja, Prastanje sadasnjosti je cak jos vaznije od prastanja proslosti, Ako oprostite svaki trenutak - ako mu dozvolite da bude onakav kakav jeste - onda nece doci do nagomilavanja rnrznje koju cete morati da oprostite u nekom buducem trenutku.

Upamtite da ovde ne govorimo 0 sreci, Na primer, kada voljena osoba umre iIi osetite da se smrt vama priblizava, ne mozete biti srecni, To je nernoquce, Ali mozeie biti spokojni. Tuge i suza moze biti, ali ukoliko odustanete od otpora, ispod tuge cete osetiti duboko spokojstvo, mir, sveto prisustvo. To je emanacija Bica, to je unutrasnje spokojstvo, dobro koje nema suprotnost.

Ste ako je u pitanju situacija povodom koje mogu nesto da uCinim? Kako mogu da joj dozvolim da bude takva kakva jeste i menjam je istovremeno?

170

Moc sadaSnjeg trenutka

Radite one sto morate. U meduvremenu, prihvatite to sto jeste. Buduci da su urn i otpor istoznacni, prihvatanje ce vas istog trenutka osloboditi od prevlasti urna i na taj nacin vas ponovo dovesti u vezu sa Bicem, Rezultat jeste taj da ce uobicajene motivacije ega za "einjenjem" - strah, pohlepa, kontrola, odbrana ill potkrepljivanje laZnog osecaja 0 sopstvenom "ja" - prestati da deluju. Sada je na vlasti inteligencija koja je daleko veca od urna, pa ce stoga druqaciji kvalitet svesti imati udela u onome sto radite.

"Prihvatite sve one sto je utkano u mustru vase sudbine, jer sta rnoze prikladnije odgovarati vasim potrebama?" To je pre dve hiljade godina napisao Marko Aurelije, jedan od onih krajnje retkih ljudi koji su posedovali prakticnu moe bas kao i mudrost.

Gini se da vecina ljudi ima potrebu da iskusi prilicno veliku patnju pre nego sto odustane od otpora i prihvati - pre nego sto oprosti. Gim to ucini, dogada se jedno od najvecih cuda: budenje svesti 0 Bicu putem onoga sto izgleda kao zlo, preobrazaj patnje u unutrasnjs spokojstvo. Konacni ucinak sveg zla i patnje na svetu jeste taj sto ce naterati ljude da uvide ko su oni u stvarl, izvan imena i forme. Prema tome, ono sto mi vidimo kao zlo iz nase oqranicene perspektive zapravo je deo uzvisenijeg dobra koje nema suprotnost. Medutim, to ce vam se obistiniti jedino kroz prastanje. Sve dok se to ne dogodi, zlo nije iskupljeno i stoga ostaje zlo.

v Kroz prastanje, sto u sustini znaci uvidanje koliko je pros lost nebitna i ornoqucavanje sadasnjem trenutku da bude onakav kakav jeste, cudo promene se desava ne samo iznutra vee i spolia. Tihi prostor unutrasnjeq prisustva nastaje i u varna i oko.vas. ~o ~od ili sta god da ude u to polje svesti, bice pod njeqovirn uticajern, ponekad vidljivo i trenutno, a ponekad na dubljim nivoima gde ee se vidljive promene tek kasnije pojaviti. Vi ponistavate razdor, lecite bol, rasprsujete nesvesno - a da nista ne radite - vee prosto time sto jeste i sto odrzavats tu frekvenciju intenzivnog prisustva.

Iznad srece i ttesrece pocive spokojstvo

171

§

Kraj vase zivotne drame

U tom stanju prihvatanja i unutrasnjeg spokojstva moze li u vas zivot ipak uci nesto sto bi se nazvalo .Losim" iz perspektive obicne svesti, cak iako ga mozde tiecete nazvati "losim "?

Vecina takozvanih "losih stvari" koje se desavaju u zivotima ljudi postoji zahvaljujuci nesvesnom. One su samostvorene, ill bolje reel, stvorene od strane ega. Ponekad te stvari nazivam "dramom". Kada ste potpuno svesni, drama se vise ne javlja u vasem zivotu. Dozvolite mi da vas ukratko podsetim na koji nacin ego funkcionise i kako stvara dramu.

Ego je nenadgledani urn koji upravlja vasim zivotom kada vi niste prisutni kao svest koja je svedok, kao posrnatrac, Ego sebe dozivljava kao izdvojeni dec u neprijateljskom univerzumu bez ikakave prave unutrasnje povezanosti sa bilo kojim drugim bicern, okruzen drugim egoima koje on ili vidi kao potencijalnu pretnju ill pokusava da ih upotrebi za licne ciljeve. Osnovni obrasci ega su namenjeni borbi sa njegovim licnim, duboko ukorenjenim strahom i osecajern nedostatka. Ti obrasci su otpor, kontrola, moe, pohlepa, odbrana, napad. Neke od strategija ega su izuzetno mudre, a ipak nikada zaista ne resavaiu bilo koji od njegovih problema naprosto zato sto sam ego predstavlja problem.

Kada se vise ega nade zajedno, bilo u privatnim odnosima, bilo u organizacijama ili institucijama, "lose" stvari ce se pre ili kasnije dogoditi: neka vrsta drame u obliku sukoba, problema, borbe moci, emocionalnog ili fizickoq nasilja, i tako dalje. To

172

Moc sadaSnJeg trenutka.

ukljucu]e kolektivna zla kao sto su rat, genocid i eksplotacija - a za sve to je zasluzno masovno nesvesno. Povrh toga, mnogi tipovi bolesti su uzrokovani neprekidnim otporom ega, sto stvara oqranicenja i smetnje u protoku energije kroz telo. Kada ponovo uspostavite vezu sa Bicern i vise ne budete vodeni umom, prestacete da uzrokujete sve te stvari, Vise neeete stvarati niti sudelovati u drami.

Kad god se dva ili vise ega nadu zajedno, to rezultira dramom neke vrste. Ali cak i ako zivite potpuno sami, vi ipak stvarate sopstvenu dramu. Kada sa.Zaljevate same sebe, to je drama. Kada osecate krivicu ill zabrlnutost, to je drama. Kada dopustite da proslost ill buducnost zasene sadasnjost, vi stvarate vreme, psiholosko vreme - stvar od koje se pravi drama. Kad god ne postujete sadasnji trenutak tako sto mu ne dopustate da postoji, vi stvarate dramu.

Vecina ljudi je zaljubljena u sopstvenu zivotnu dramu.

Njihova prica je njihov identitet. Ego upravlja njihovim zivotom. Ulozili su celokupan oseca] 0 svom "ja" u njega. Cak i njihova - obicno neuspesna - potraga za odgovorom, resenjem ill za isceljenjem postaje deo te price. Ono cega se plase i cernu se najvise opiru jeste kraj njihove drame. Sve dok predstavljaju sopstveni urn, one cega se plase i cemu se opiru jeste budenje.

Kada budete ziveli tako da potpuno prihvatate ono sto jeste, to ee biti kraj drame u vasem zivotu. Niko vise nece moci cak ni da se sporecka sa varna, rna koliko to pokusavao, Ne mozete se svadati sa potpuno svesnom osobom. Svada ukazuje na poistovecivanie sa sopstvenim urnom i mentalnom pozicijom, kao i na pruzanje otpora i reakciju na poziciju te druge osobe. Rezultat je taj da suprotni polarlteti pocinju uzajamno da se potkrepljuju. To je mehanika nesvesnog. Jos uvek eete biti u stanju da jasnoi cvrsto izrazite svoj stav, ali nece biti nikakve reaktivne sile iza toga, nikakve odbrane niti napada. Dakle, to se nece pretvoriti u dramu. Kada ste potpuno svesni, prestajete da budete u sukobu. "Niko ko cini celinu sa sobom ne moze cak ni da zamisli sukob," navodi se u Putu cuda. To se odnosi ne sarno na sukob sa drugim ljudima, vee u jednom fundamentalnijem smis-

Iznad srece i nesrece pocive spokojstvo

173

lu i na sukob u samoj osobi koji prestaje onda kada viSe nema nikakvog nesklada izmedu zahteva i ocekivanja vaSeg urna i onoga sto jeste.

Nepostojanost i ciklusi zivota

Ipak, sve dok se nalazite u fizickoj dimenziji i sve dok ste povezani sa kolektivnom ljudskorn psihom, fizicki bol je - mada retko - jos uvek moquc, Ovo ne treba mesati sa patnjom, sa mentalno-emocionalnim bolom. Sva patnja je stvorena od strane ega i za nju je zasluzno pruZanje otpora. Takode, sve dok ste u ovoj dimenziji jos uvek ste podredeni njenoj ciklicnoj prirodi 1 zakonu nepostojanosti svih stvari, ali vi ovo vise ne dozivljavate kao "lose" - to naprosto jeste.

Priznavanjem "bivanja" svih stvari, jedna dublja dirnenzija koja pociva ispod igre suprotnosti otlaiva vam se kao trajno prisustvo, nepromenljivi duboki mir, nicim izazvana radost lznad dobra i zla. To je radost Bica, mir Bozji.

Na nivou forme postoji rodenje i smrt, stvaranje i uni§tenje. rast i raspadanje naizgled zasebnih oblika. To se odrdava svuda u zivotnom ciklusu zvezde ili planete, fizickom telu, drvetu, cvetu; u uzdizanju i padu nacija, politicldh sistema, civilizacija; i u neizbeznim ciklusima dobitaka i gubitaka u zivotu jedne individue.

Postoje ciklusi uspeha kada vam se stvari dogadaju i polaze za rukom i ciklusi neuspeha kada one propadaju ill se raspadaju i morate ih napustiti da biste napravili prostora za nastanak novih stvari ili kako bi se odigrala promena. Ako se grcevito draite i pruzate otpor, to znaci da odbijate da sa prepustite zivotnom toku i zbog toga eete patiti.

Nije tacno da je ciklus uspeha dobar, a ciklus ne~p~ha los, sem po misljenju uma. Razvoj se obicno smatra POZltl~. ali nista ne moze da se razvija vecno, Ukoliko bi se razvoj bilo koje vrste odvijao bez prestanka, na kraju bi postao monstruozan

174

Moe sadaSnjeg trenutka.

i destruktivan. Razgradivanje je potrebno kako bi se novi razvoj dogodio. Iedno ne moze egzistirati bez drugog.

Ciklus neuspeha je apsolutno neophodan za duhovnu spoznaju. Mora da ste dozfveli ozbiljan neuspeh na nekom nivou ill iskusili neki snazan gubitak ili bol pa vas je privukla duhovna dimenzija. Ili je mozda sam vas uspeh postao isprazan i beznacajan, pa se tako pokazao kao neuspeh. Neuspeh lezi skriven u svakom uspehu, a uspeh u svakom neuspehu. U ovom svetu, sto znaci na nivou oblika, svako pre ill kasnije doztvljava "neuspeh", naravno, a svako postiqnuce na kraju se svede na nulu. Svi oblici su nepostojani.

Jos uvek rnozete biti aktivni i uzrvati u ispoljavanju i stvaranju novih oblika i okolnosti, ali se neeete potstovectvati sa njima. One vam nisu potrebne da vam pruze osecaj sopstvenog "ja". One nisu vas zivot - vee samo vasa zivotna situacija.

Vasa fizicka energija takode je podredena eiklusima. Ona ne moze uvek biti na vrhuneu. Bice trenutaka jake, ali i slabe energije. Bice perioda vellke aktivnosti i kreativnosti, ali su takode moquci i trenuci kada ee sve izgledati kao da stagnira, kada ee vam se ciniti da nikuda ne napredujete, da nista ne postizete, [edan eiklus rnoze trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko gOdina. Postoje veliki eiklusi i mali eiklusi u okviru ovih velikih. Mnoge bolesti nastaju iz borbe protiv eiklusa slabe energije, koji su neophodni za regeneraciju. Poriv da ostvarite nesto i sklonost da izvodite oseca] 0 sopstveno] vrednosti i identitetu iz spoljasnjih faktora, kao sto je uspeh, neizbezna su zabluda sve dok ste poistoveceni sa urnom. To vam otezava ill onernoqucava da prihvatite slabe cikluse i dopustite im da postoje. Stoga intellgencija organizma moze da kao samozastitnu meru preuzme vlast i prouzrokuje bolest kako bi vas naterala da se zaustavite, ne bi li neophodna regeneracija mogla da se odigra.

Ciklicna priroda univerzuma bllsko je povezana sa nepostojanoscu svih stvari i situacija. Buda je ovo ucinio eentralnim delom svog ucenja, Sva stanja su visoko nestabilna i stalno se menjaju ill, kako je on to rekao, nepostojanost je karakteristika

Iznad srece i nesrece pocive spokojstvo

175

svakog stanja, svake situacije na koju eete ikada naici u svom zivotu. Ona ee se promeniti, nestati ill vas vise nece zadovoljavati. Nepostojanost je takode eentralna stvar u Isusovom ucenju: .Nemoite prikupljati za sebe bogatstvo na zemlji gde moljci i rda prozdiru i gde kradljivci provaljuju i kradu ... "

Sve dok vas urn proeenjuje neko stanje kao "dobro", bilo da je u pitanju veza, imetak, drustvena uloga, mesto ill vase fizicko telo, on mu se priklanja i poistovecuje se sa njim. To stanje vas cini srecnim, cini da misllte dobro 0 sebi i moze postati dec onoga sto vi jeste ill misllte da jeste. Ali nista ne traje vecno u ovoj dimenziji u kojoj moljci i rda prozdiru. Ili ce se okoncati ill ee se promeniti ili ee rnozda preziveti promenu polariteta, jer isto ono stanje koje je juce ill prosle go dine bilo dobro, iznenada ill postepeno se poqorsalo, Isto one stanje koje vas je ranije cinilo srecnim kasnije vas cini nesrecnim, Danasnji prosperitet sutra postaje besmisleno trosenje, Srecno vencanje i medeni mesee postaju nesrecni razvod ill nesrecna koegzistencija. IIi to stanje nestaje, pa vas njegovo odsustvo cini nesrecnirn, Kada se stanje ill situacija kojoj se urn priklonio i sa kojom se poistovetio promeni ill nestane, urn to ne moze da prihvati. Grcevito ce se drzati stanja koje nestaje i opirace se promeni. To je skoro kao da vam se neki ud otkida od tela.

Ponekad cujemo da su ljudi koji su izgubili sav svoj novae ili cija je reputacija unistena, pocinili samoubistvo. To su ekstremni slucajevi. Ostali, kad god se desi veliki gubitak neke vrste, samo postaju duboko nesrecni ill bolesni. Oni ne mogu da naprave razliku izmedu svog zivota i svoje zivotne situaeije. Nedavno sam citao 0 poznatoj glumici koja je urnrla u osamdesetoj godini. Kada je njena lepota pocela da bledi i propada od starosti, ona je postala ocajnicld nesretna i povukla se u sebe. Ona se takode poistovetila sa [ednim stanjem, sa svojim spoljasnjirn izgledom. U pocetku joj je to stanje pruzalo zadovoljan osecaj 0 sopstvenom "ja", a potom nezadovoljan. Da je bila sposobna da uspostavi vezu sa bezoblicnim i bezvremenim zivotom u sebi, mogla bi sa jednog mesta spokojstva i mira da posmatra i dopusti iscezavanje svog spoljasnjeq oblika. Osim toga,

176

Moc sadaSnJeg trenutka

njen spoljasnji oblik bi sve vise propustao blistavu svetlost njene vecno mlade istinske prirode, tako da njena lepota ne bi zaista izbledela, vee bi se jednostavno preobrazila u duhovnu lepotu. Medutirn, niko joj nije rekao da je to rnoquce, Ona najva.Znija vrsta saznanja jos uvek nije u velikoj meri dostupna.

§

Buda je poducavao da je eak i vasa sreca zapravo dukkha - rec iz jezika Pali koja znaci "patnja" ill "stanje nezadovoljstva". Ona je neodvojiva od svoje suprotnosti. To znaci da su vasa sreca i nesreca u stvari jedno. Samo ih iluzija vremena razdvaja.

Ovo nije negativno razmiSljanje. To je jednostavno prepoznavanje prirode stvari kako ne biste sledill iluziju do kraja svog zivota. Takode, ovo vam ne govori da ne treba vise da cenite prijatne ill predivne stvari ill stanja. Ali tragati pornocu njih za necim sto one ne mogu da pruze - identitet, osecaj sigumosti i ispunjenosti - to je recept za frustraciju i patnju. Gitava marketinska industrija i potrosacko drustvo bi propali ako bi ljudi postali prosvetljeni i prestali da tragaju za svojim identitetom pornocu stvari. Sto vise tragate za srecorn na ovaj nacin, ona ce vam jos vise izmicati. Sve one sto se nalazi u spoljasnjern svetu ce vas zadovoljiti samo privremeno i povrsno, ali mozda ce mnoge vase iluzije morati da se razbiju pre nego sto uvidite tu istinu. Stvarl i stanja mogu vam pruaiti zadovoljstvo, ali ce vam takode naneti i bol. Stvarl i stanja mogu vam pruaiti zadovoljstvo, ali vam ne mogu pruziti radost. Nista vam ne moze pruiiti radost. Radost je neprouzrokovana i nastaje iznutra kao radost Bica, Ona je sustinski deo unutrasnjeq stanja spokojstva, stanja koje se naziva spokojstvom Boga. Ona je vase prirodno stanje, a

Iznad srece t nesrece pocive spokojstvo

177

ne nesto za sta je potrebno da se jako potrudite ill da se borite da biste je dostigli.

Mnogi ljudi nikada ne uvide da nema "spasenja" u onome sto cine, sto poseduju ill postizu. Oni koji to uvide cesto postanu umorni od zivota i depresivni. Ako vam nista ne moze pruziti pravo ispunjenje, za sta onda da se borite, ima Ii svrhe u bilo cemu? Starozavetni prorok mora da je isto to shvatio kada je napisao: ,Yideo sam sve sto je ucinjeno pod suncem i gle, sve je tastina i jumjava za vetrom." Kada dostignete ovu tacku, jedan ste korak daleko od ocaja - i jedan korak od prosvetljenja.

[edan budisticki monah mi je nekom prilikom rekao: "Sve sto sam naucio za dvadeset godina koliko zivim kao monah mogu da saZmem u jednu recenicu: 'Sve sto se pojavljuje, prolazno je. To tvrdim'." Ono sto je naravno mislio jeste sledece:

"Naueio sam da ne pruzam nikakav otpor onome sto jeste; naucio sam da dopustam sadasnjem trenutku da bude i da prihvatam nepostojanu prirodu svih stvari i stanja. Tako sam pronasao mir."

Ne pruzati nikakav otpor zivotu znaci biti u stanju sklada, lagocinosti i neopterecenosti, To stanje onda vise ne zavisi oc' stvari koje postoje na odredeni nacin, kao dobre ill lose. Deluje gotovo paradoksalno, a ipak kada vasa unutrasnja zavisnost od oblika nestane, opste prilike vaseg zivota, spoljasnji oblici, teze da se poboljsaju u ogromnoj meri. Stvarl, ljudi ili prilike koje ste smatrali potrebnim da biste bili srecni sada vam dolaze bez ikakve borbe ill nap ora sa vase strane i slobodni ste da uzfvate u njima i cenite ih - sve dok traju. Naravno, sve te stvari ce ipak proci, ciklusi ce dolaziti i prolaziti, ali nestankom zavisnosti nema vise ni straha od gubitka. Zivot se odvija sa lakocom.

Sreca koja je dobijena iz nekog sekundamog izvora nikada nije previse duboka. Ona je tek bledi odraz radosti Bica, treperavog mira koji pronalazite iznutra nakon sto stupite u stanje nepruzanja otpora. Bice vas odvodi iznad suprotnih polarlteta rona i oslobada vas zavisnosti od oblika. Gak i ako bi se sve oko vas srusilo i raspalo, vi biste i dalje osecali duboku unutrasnju srz spokojstva. Mozda necete biti srecni, ali cete siqumo biti spokojni.

178

Moc sadaAnjeg trenutka

§

Upotreba i odbacivanje negativnosti

Sav unutrasnji otpor se dozivljava kao negativnost u ovom ili onom obliku. Sva negativnost jeste otpor. U ovom kontekstu te dve reci su gotovo istoznacne, Negativnost se prcteze od razdraZenosti ili nestrpljivosti do strahovitog besa, od potistenosti ili surnome zlovolje do samoubilackoq ocajanja. Ponekad otpor povlaci obarac emocionalnog otelotvorenog bola, a u tom slucaju cak i beznacajna situacija moze proizvesti zestoku negativnost kao sto je bes, utucenost ili duboku zalost.

Ego veruje da pornocu negativnosti moze da rnanipulise srvamoscu i dobije one sto zeli. On veruje da pornocu negativnosti rnoze da privuce pozeljno stanje ili unisti ono koje je nepozeljno. Put cuda s pravom istice da kad god ste nesrecni, postoji nesvesno uverenje da vam nesreca "kupuje" one sto zelite. Ako "vi" - urn - ne verujete da nesreca funkciordse zasto biste je stvarali. Cinjenica je, naravno, da neqativnost ne funkcionisa, Umesto da privlaci pozeljno stanje, ona ga sprecava da nastane. Umesto da ponisti negativno stanje, ona ga odraava, [edina njena "korisna" funkcija jeste da ojacava ego, ito je razlog zbog kojeg je ego obozava.

. ~~a s7 je~om. poistovetite sa nekim oblikom nega-

trvnosti, Vl necete zeleti da ga napustite, i na jednom duboko nesvesnom nivou, necete prizeljkivati pozitivnu promenu. Ona bi dovela u opasnost vas identitet potistene, ljute ili ruzno tretirane osobe. Vi cete onda ignorisati, poricati ili sabotirati one pozitivno u svom zivotu. Ovo je uobicajeni fenomen. A takode je i sulud.

Iznad srece i tiesrece pocive spokojstvo

179

Negativnost je potpuno neprirodna. Ona je dusevni zagadivac, i postoji duboka spona izmedu trovanja i razaranja prirode i silne negativnosti koja se nakupila u kolektivnoj ljudskoj psihi. Nijedan drugi oblik zivota na ovoj planeti ne zna za negativnost, same ljudi, bas kao sto nijedan drugi oblik zivota ne skrnavi i ne truje zemlju koja ga hrani. Da li ste ikada videli nesretan cvet ili hrast pod stresom? [este li ikada naisli na potistenoq delfina, zabu koja ima problema sa samopostovanjem, macku koja ne moze da se opusti ili pticu koja nosi u sebi mrznju i prezir? [edine zivotinje koje mogu povremeno da dozive nesto slicno negativnosti ili pokazu znake neuroticnoq ponaSanja su one koje zive u bliskom kontaktu sa ljudima pa se na taj nacin povezuju sa ljudskirn urnom i njegovim ludilom.

Posmatrajte bilo koju biljku ili zivotinju i dopustite joj da vas nauci prihvatanju onoqa sto jeste, predaji Sadasnjern trenutku. Dopustite joj da vas nauci Bicu, Dopustite joj da vas nauci integritetu - sto znaci biti jedno, biti one sto jeste, biti stvaran. Dopustite joj da vas nauci kako se zivi i kako se urnire, a ne kako da zivljenje i urniranje pretvorite u problem.

Ziveo sam sa nekolicinom Zen ucitelja - svi su bili macke, Cak su me i patke naucile vaznim duhovnim lekcijama. Samo posmatranje patki predstavlja meditaciju. Kako spokojno i mimo plove, potpuno prisutne u Sadasnjern trenutku, dostojanstvene i savrsene onako kako to same stvorenja bez urna mogu biti. Medutim, povremeno bi dve patke stupile u borbu - ponekad bez ikakvog vidljivog razloga ili zato sto je jedna patka zalutala u privatni prostor one druge. Borba bi obicno trajala same nekoliko sekundi, a potom bi se patke razdvojile, otplivale u suprotnim pravcima i nekoliko puta enerqicno zaklepetale krilima. Zatim bi nastavile da plivaju spokojno kao da se borba uopste nije ni odigrala. Kada sam to posmatrao prvi put, najednom sam uvideo da su klepetanjem krila oslobadale visak energije i na taj nacin sprecavale da ona ostane zarobljena u njihovom telu i pretvori se u negativnost. Ovo predstavlja prirodnu mudrost i one to cine sa lakocom jer nemaju urn koji bespotrebno odrzava proslost u zivotu i oko nje gradi identitet.

180

Moc sadaSnjeg trenutka.

Zar ne bi i negativna emocija takode mogJa da sadriava veznu poruku? Na primer, ako se cesto osecem utuiieno, to moze biti znak da nesto nije u redu sa mojim zivotom i moze me naterati da razmotrim svoju iivotnu situaciju i napravim neke promene. DakJe, moram da osluskujem sta mi ta emocija qovori, a ne samo da je odbacim kao negativnu.

Da, negativne emocije koje se ponavljaju zaista ponekad sadrse poruku kao sto je to sluca] i sa bolestima. Ali koje god promene da pravite, bilo da se ticu vaSeg posla, vasih veza ill vaseg okruzenja, one su u krajnjoj tacki same kozmeticke, osim ako ne nastanu iz promene u vasem nivou svesti. A kada je to u pitanju, onda moze znaciti same jecinu stvar - povecavanjs prisustva. Kada dostignete izvestan stepen prisustva, vise vam nece biti potrebna negativnost da vam kaze cime oskudeva vasa zivotna situacija. Ali sve dok negativnost jeste tu, iskoristite je. Koristite je kao neku vrstu signala koji ce vas podsecati da budete vise prisutni.

Kako da sprecimo pojavu negativnosti i kako da je se otarasimo ako se ipak pojavi?

Kao sto sam rekao, sprecicete njenu pojavu time sto cete biti potpuno prisutni. Ali nemojte se obeshrabriti. Za sada postoji vrlo malo ljudi na ovoj planeti koji mogu da odrze stanje neprekicinog prisustva, mada se jos neki priblizavaju tome. Uskoro, verujem, bice ih mnogo vise.

Kad god primetite da se neki oblik negativnosti javlja u varna, posmatrajte ga ne kao neuspeh, vee kao koristan signal koji vam govori: .Probudt se. Izadi iz svog uma. Budi prisutan."

Postoji prica Oldosa Hakslija koja se zove Ostrvo, napisana u poznim godinama, kada je postao veoma zainteresovan za duhovna ucenja, Ona govori 0 coveku ciji se brod nasukao na udaljenom ostrvu odsecenom od ostatka sveta. To ostrvo ima jedinstvenu civilizaciju. Neobicna stvar u vezi sa njim jeste ta da su njegovi stanovnici, za razliku od ostatka sveta,

Iznad srece i tiesrece pocive spokojstvo

181

zapravo zdravog duha. Prva stvar koju taj covek uocava su sareni papagaji koji sede na drvecu i kao da neprekicino grakeu reci:

"Paznja. Ovde i sada. Paznja. Ovde i sada." Kasnije saznajemo da su ih ostrvljani naucili tim recima kako bi ih konstantno podsecale da ostanu prisutni.

Dakle, kad god osetite do. se u vama javlja negativnost, bilo da je prouzrokovana nekim spoljasnjirn faktorom, rnislju ill cak nicirn posebnim cega biste bill svesni, posmatrajte to kao glas koji vam govori: "Paznja. Ovde i sada. Probudi se." Cak i najblaZa razdraZenost je znacajna i mora biti priznata i razmotrena; u suprotnom, doci ee do rastuceq nagomilavanja nenadgledanih reakcija. Kao sto sam ranije napomenuo, mozda cete biti u stanju da jecinostavno odbacite to energetsko polje u sebi i da zakljucite da one nema nikakvu svrhu, cim shvatite da ga ne zelite. Ali onda se pobrinite da ga odbacite u potpunosti. Ukoliko ne mozete da ga odbacite, jednostavno prihvatite njegovo prisustvo i usmerite paznju na osecanje, kao sto sam ranije istakao.

Kao zamena za odbacivanje negativne reakcije mozete uciniti da ona nestane tako sto eete zamisliti sebe kako postajete prozirni za spoljasnji uzrok reakcije. Preporucujem da u pocetku vezbate sa sitnim, cak trivijalnim stvarima. Recimo da sedite mimo u svojoj kuci, Najednom, zacuje se prodoran zvuk alarma na automobilu sa druge strane uIice. RazdraZenost se pojavljuje. Kakva je svrha te razdraZenosti? Bas nikakva. Zasto ste je stvorili? Niste vi. Urn je to ucinio. Zbilo se sasvim automatski, sasvim nesvesno. Zasto ju je urn stvorio? Zato sto se on drzi nesvesnog ubedenja da ce njegov otpor, koji vi dozivljavate kao negativnost ill nesrecu u nekom obliku, na neki nacin unistiti nepozeljno stanje. To je naravno zabluda. Otpor koji on stvara, razdrazenost ill bes u ovom slucaju, daleko vise uznemiruje od prvobitnog uzroka koji on pokusava da unisti,

Sve ovo moze se pretvoriti u duhovnu vezbu. Osetite sebe kako postajete takoreci prozirni, bez cvrstoce materijalnog tela. Sada dozvolite da buka ili bilo sta sto uzrokuje negativnu reakciju prode direktno kroz vas. Ona vise ne udara u cvrsti "zid" u vama. Kao sto sam rekao, vezbajte u pocetku sa sitnijim stvarima.

182

Moo sadaSnJeg trenutka

Alann na automobilu, Iavez psa, vriska dece, zastoj u saobracaju, Umesto da imate zid otpora u sebi 0 koji neprekidno i bolno udaraju stvari koje "ne bi trebalo da se dogadaju", pustite da sve prode kroz vas.

Neko vam recimo uputi nesto sto je neuljudno iIi smisljeno da vas povredi. Umesto da se upustite u nesvesnu reakciju i negativnost kao sto su napad, odbrana iIi povlacenje, vi pustate da to prode pravo kroz vas. Nemojte pruzati nikakav otpor. Kao da vise nema nikoga ko ce biti povreden. To se naziva praStanje. Na taj nacin postajete nepovredivi. Vi i dalje mozete reci toj osobi da je njeno ponasanie neprihvatljivo ako je to vas izbor. Ali ta osoba vise nema moe da kontrolise vase unutraSnje stanje. Tada vi imate moe nad samima sob om, a ne neko drugi, i varna ne upravlja vas urn. Bilo da je u pitanju alarm na automobilu, neuljudna osoba, pop lava, zemljotres ili gubitak citavog vaseg imetka, mehanizam otpora je isti.

Nakon bavljenja meditacijom, posecivenje radionica, citanja mnogih knjiga a duhovnosti, bilo je pokuseje da budem u stanju nepruzenje otpora - ali aka me pitate da li je postignut istinski i trajni uautresnji mir, moj iskreni odgovor bi morao da bude "ne ''. Zesto on nije ostvaren? Stajos mogu da uCinim?

Vi jos uvek tragate u spoljasnjem svetu i niste u stanju da napustite taj modus traganja. Mozda ce naredna radionica imati odgovor, mozda ta nova tehnika. Varna bih porucio: .Nemojte traga? za mirom. Nemojte tragati za bilo kojim drugim stanjem, osim onogu kojem se sada nalazite; u suprotnom, izazvacete ~utrasnji sukob i nesvesni otpor, Oprostite sebi sto niste spokojru, ~nog trenutka kada potpuno prihvatite svoje nespokojstvo, one ce se preobraziti u spokojstvo. Sve sto u potpunosti prihvatite odvesce vas do cilia, odvesce vas do spokojstva. To je cudo predaje."

Iznad srece i nesrece pocive spokojstvo

183

§

Mozda ste cull za frazu "okreni drugi obraz" koju je veliki ucitel] prosvetljenja upotrebio pre 2000 godina. Pokusavao je simbolicno da izrazi tajnu neprusanja otpora i nereagovanja. U ovoj izjavi, kao i u svim ostalim njegovim izjavama, on se bavio jedino vasom unutrasnjorn stvamoscu, a nikako spoljasnjim vodenjem vaseq zivota.

Da li znate pricu 0 Banzanu? Pre nego sto je postao veliki

Zen ucitelj proveo je mnoge godine u potrazi za prosvetljenjem, ali mu je one stalno izmicalo. A onda jednoga dana, dok je ulazio u pijacu, slucaino je cuo razgovor izmedu mesara i njegove rnusteriie. .Dajte mi najbolji komad mesa koji imate " , rekla je musterila. A mesar je odgovorio: "Svaki kornad mesa koji imam je najbolji. Ovde nema nijednog komada mesa koji nije najbolji."

Cuvsi to, Banzan je postao prosvetljen.

Vidim da cekate nekakvo objasnjenje. Kada prihvatite one sto jeste, svaki komad mesa - svaki trenutak - je najbolji. To je prosvetljenje.

Priroda samilosti

Otisnuvsi se iznad urnom izgradenih suprotnosti, postali ste nalik dubokom jezeru. Spoljasnja situacija vaseg zivota i sve sto se u njoj dogada predstavlja povrsinu jezera. Ponekad je mima, ponekad vetrovita i uzburkana u zavisnosti od ciklusa i godisnjih doba. Dole u dubini, medutim, jezero je uvek nataknuto. Vi predstavljate celo jezero, ne sarno njegovu povrsinu, i u kontaktu ste

184

Moc sadaSnJeg trenutka.

sa sopstvenom dubinom, koja ostaje apsolutno mirna. Ne opirete se promeni pomocu mentalnog oslanjanja na bilo koju situaciju. Vas unutrasnji mir ne zavisi od nje. Vi boravite u Bicu - nepromenljivi, vecni, besmrtni - i kada je u pitanju ispunjenje ill sreca, vise ne zavisite od spoljasnjeg sveta oblika koji se stalno menjaju. Mozete uzivati u njima, poigravati se sa njima, stvarati nove oblike, postovati lepotu svega toga. Ali nece biti nikakve potrebe da se prildonite bilo cemu.

Kada postanete ovako odeljeni, zar to ne znaCi da se takode udaljavate od ostalih ljudskih bice?

Naprotiv. Sve dok ne budete svesni Bica, realnost drugih ljudi ee vam izmicati zato sto niste pronasli svoju sopstvenu. Vasem urnu ce se dopadati ill mu se nece dopadati njihov oblik koji ne podrazurneva same njihovo tela vee i urn, takode. Prava veza postaje moquca jedino kada postoji svest 0 Bicu. Poticuci od Bica, opazacete tela i urn druge osobe samo kao, recimo, paravan iza kojeg rnozete da osetite njihovu pravu realnost, kao sto osecate svoju. Prema tome, kada se suocite sa tudom patnjom ili nesvesnim ponasanjern, ostanite prisutni i u kontaktu sa Bicern i na taj nacin eete biti u stanju da pogledate iza oblika i osetite blistavo i cisto Bice te druge osobe kroz svoje sopstveno. Na nivou Bica sva patnja se prepoznaje kao varka. Za patnju je zasluzno poistovecrvanie sa oblikom. Guda isceljenja ponekad se dogadaju pornocu ove spoznaje, pornocu budenja svesti 0 Bicu u drugima - ukoliko su spremni za to.

Da li je to samilost?

Da. Samilost je svest 0 dubokoj sponi izmedu vas i svih stvorenja. Ali postoje dve strane samilosti, dve strane ove spone. S jedne strane, posto jos uvek postojite na ovom svetu kao fizicko telo, vi delite ranjivost i smrtnost vaseg fiziekog oblika sa svakim drugim covekorn i sa svakim zivim bicern. Sledeceq puta kada budete rekli: .Nernam nieeg zajednickoq sa ovom osobom",

Iznad srece i nesrecc pocivs: spokojstvo

185

setite se da imate puno toga zajednickoq, Za nekoliko godinaza dve ill sedamdeset, nema neke velike razlike - oboje cete postati tru1i lesevi, zatirn gomile prasine, a potom nista, Ovo je otreznluluca i ponizna spoznaja, koja ostavlja malo mesta za ponos. Da li je to negativna misao? Ne, to je istina. Zasto zatvarati oci pred njom? U tom smislu postoji potpuna jednakost izmedu vas i svakog drugog stvorenja.

[edna od najrnocnijih duhovnih vezbi jeste ta da se zadubite u meditaciju 0 smrtnosti fiziekih oblika, ukliucujuci i vas sopstveni. Ovo se zove: "Umrite pre nego sto umrete." Upustite se duboko u meditaciju. Prvo se vas fizieki oblik ponistava, vise ne postoji. Potom dolazi trenutak kada svi oblici urna ill misli takode umiru. Ipak vi ste jos uvek tu - vase bozansko prisustvo. Isijavajuce, potpuno budno. Nista sto je bilo stvarno nikada ne umire, same imena, oblici i iluzije.

§

Uvidanje ove besmrtne dimenzije, vase istinske prirode, druga je strana samilosti. Na dubokom nivou osecanja vi sada prepoznajete ne samo vasu sopstvenu besmrtnost, vee pomocu nje i onu koja pripada svakom drugom stvorenju takode. Na nivou oblika vi delite smrtnost i nesigurnost postojanja. Na nivou Bica delite vecni blistavi zivot. Ovo su ta dva aspekta samilosti. U samilosti naizgled suprotna osecanja tuge i radosti spajaju se u jedno i preobrazavaju se u duboki unutrasnji mir. To je mir Bozji. To je jedno od najplemenitijih osecanja za koje su ljudi sposobni i ono poseduje ogromnu isceljujucu moe, kao i moe da izazove promenu. Ali istinska sarnilost, onakva kakvom sam je upravo opisao, za sada je veoma retka. Duboko saosecan sa patnjom

186

Moc sadaSnjeg trenutka.

drugog bica zasigumo zahteva vis ok step en svesti, ali predstavlja sarno jednu stranu samilosti. Ona nije kompletna. Istinska samilost prevazilazi saosecanje ill razumevanje. Ona se nece javiti sve dok se tuga ne spoji sa radoscu, radoscu Bica izvan oblika, radoscu vecnoq zivota.

U sus ret drugacijem vidu realnosti

Ne slezem se sa tim da tela mora da umre. Tvrdim da mozemo postici tizicku besmrtnost. Mi verujemo u smrt i to je razlog zbog kojeg tela umire.

Telo ne umire zato sto vi verujete u smrt. Telo postoji ill naizgled postoji zato sto vi vemjete u smrt. Telo i smrt su deo iste varke, stvorene od strane modaliteta svesti ega koji ne zna nista o Izvom zivota, a sebe vidi kao nesto zasebno sto je neprekidno u opasnosti. Tako on stvara iluziju da ste vi telo, gusti fiaicki prenosnik kojem konstantno preti opasnost.

Dozivljavati sarnog sebe kao ranjivo tela koje se rodilo i nesto kasnije ce umreti - to predstavlja varku. Telo i smrt su najobicnija iluzija. Ne mozete imati jedno bez drugog. Vi zelite da zadrZite jednu stranu iluzije a da se otarasite druge, ali to je nemoquce, Ili cete je zadrZati celu Hi cete je celu odbaciti.

Ipak, vi ne rnozete pobeci od tela niti ima potrebe za tim.

Telo predstavlja neverovatno poqresnu percepciju vase prave prirode. Ali vasa prava priroda je skrivena negde unutar granica te iluzije, ne izvan nje, tako da je tela ipak jedina tacka iz koje joj rnozete pristupiti.

Ako biste ugledali andela i poqresno pomislili da je to karnena statua, sve sto bi trebalo da uradite jeste da usredsredite pogled i paZljivije osmotrite tu "kamenu statuu", a ne da gledate u nekom drugom pravcu. Onda biste otkriti da karnena statua nikada nije ni postojala.

Ako verovanje u smrt stvara telo, zesto Zivotinja ima telo? Jedna zivotinja nema ego i ne veruje u smrt ...

Iznad srece i nesrece pociv« spokojstvo

187

Ali ona ipak umire ill naizgled umire.

Setite se da je vasa percepcija sveta odraz stanja vaSe svesti. Vi niste odvojeni od nje, a nikakav objektivan svet ne postoji u spoljasnjosti, Svakog trenutka vasa svest stvara svet koji nastanjujete. [edan od najvaznijih uvida koji je proistekao iz savremene fizike jeste onaj 0 jedinstvu izmedu posmatraca i posmatranog: osoba koja izvodi eksperiment - svest koja posmatra - ne moze se odvojiti od fen omena koji se posmatra, a drugaciji nacin posmatranja uzrokuje da se opazeni fenomen ponaSa druqacije, Ako na jednom dubljem nivou verujete u odvojenost i borbu za opstanak, onda se to verovanje reflektuje na sve oko vas i strah upravlja vasom percepcijom. Nastanjeni ste u svetu smrti i tela koja se bore, ubijaju i medusobno prozdiru,

Nista nije onako kako se cini. Svet koji stvarate i koji posmatrate kroz urn ega moze izgledati kao veoma nesavrSeno mesto, cak kao dolina suza. Ali sve sto opazate predstavlja sarno neku vrstu simbola, kao slika iz sna. To je one kako vasa svest tumaci i uzajarnno deluje sa molekularnim energetskim plesom univerzurna. Ta. energija predstavlja sirovinu takozvane fizicke realnosti. Vi je vidite u obliku tela, rodenja i smrti ili kao borbu za opstanak. Beskonacan broj potpuno razlicitih tumacenja, potpuno razlicitih svetova je moquc i zapravo postoji - u zavisnosti od svesti koja opaza. Svako bice predstavlja fokusnu tacku svesti, a svaka takva fokusna tacka stvara sopstveni svet mada su svi ti svetovi medusobno povezani. Postoji svet ljudi, svet mrava, svet delfina i tako dalje. Postoje nebrojena bica cija je frekvencija svesti toliko dmgaCija od vase da verovatno niste svesni njihovog postojanja, kao sto ni ona nisu svesna vaSeg. Visoko svesna bica koja znaju za svoju povezanost sa Izvorom, kao i za medusobnu povezanost, nastanjivala bi svet koji bi varna delovao kao carstvo nebesko - a opet, svi svetovi su u krajnjoj liniji jedno.

Nas kolektivni ljudski svet je vecim delom stvoren pornocu nivoa svesti koji nazivarno urn. Cak i u okvirima kolektivnog ljudskog sveta postoje ogromna neslaganja, mnogi razliciti "podsvetovi", u zavisnosti od prornatraca ill stvaralaca

188

Moc sadaSnjeg trenutka

sopstvenih zasebnih svetova. Posto su svi svetovi medusobno povezani, kada se kolektivna ljudska svest bude preobrazila, priroda i zivotinjsko carstvo ee odraZavati tu promenu. Stoga navod iz Biblije kaze da u dobu koje dolazi: "Lav ee leci sa jagnjetom". Ovo ukazuje na rnoqucnost jednog sasvim druqacijeq stepena realnosti.

Svet, onakav kakav nam sada izgleda je, kao sto sam vee rekao, ponajvise odraz uma ega. Posto je strah neizbeana posledica zablude ega, to je svet kojim vlada strah. BaS kao sto su slike iz sna zapravo sirnboli unutraSnjih stanja i osecanja, tako je i nasa kolektivna realnost pretezno simbolicki izraz straha i masivnih naslaga negativnosti koje su se natalozile u kolektivnoj ljudsko] psihi. Mi nismo odvojeni od naseq sveta i zbog toga ce, onda kada se vecina ljudi bude oslobodila zablude ega, ova unutrasnja promena pogoditi ceo svet. Doslovce cete nastaniti novi svet. To je promena u planetarnoj svesti. Reci nepoznatog budiste koje kaZu da ee svako drvo i svaka viat trave na kraju postati prosvetljeni ukazuju na istovetnu istinu. Prema Svetom Pavlu citav svet ceka da ljudi postanu prosvetljeni. To [e nacin na koji "ja" tumacim njegove reci da: "Stvoreni univerzum nestrpljivo iscekuje objavu Boaijih sinova". Sveti Pavie nastavija dalje recima da ee se ceo svet iskupiti kroz prosvetljenje: "Do ovog trenutka ... citav stvoreni univerzum u svakom svom delu jeci kao da je na porodajnim mukarna."

Ono sto se rada jeste nova svest i jedan novi svet kao njen neizbezan odraz. To je takode predskazano u starozavetnoj knjizi otkrovenja: "Tada sam video novo nebo i novu zemlju jer su prvo nebo i prva zemija iscezli".

Ali nemojte pobrkati uzrok i posiedicu. Vas primarni zadatak nije da tragate za spasenjem putem stvaranja boljeg sveta, vee da se probudite iz poistovecivanja sa oblikom. Nakon toga vise necete biti oqraniceni na ovaj svet, ovaj nivo realnosti. Moci eete da osetite svoje korene u Duhovnom svetu i na taj nacin bicete osiobodeni pnvrzenosti pojavnom svetu. I dalje eete mod da uzrvate u prolaznim zadovoIjstvima ovoga sveta, ali ovoga puta bez straha od gubitka, tako da nece biti potrebe da

Iznad srece i nesrece poctve spokojstvo

189

se grcevito draite za njih. Iako cete biti u moqucnosti da uZivate u culnim zadovoljstvima, zudnia za culnim iskustvom ee nestati, bas kao sto vise nece biti ni neprekidne potrage za ispunjenjem putem psiholoskoq zadovoIjenja, putem zadovoljavanja ega. Bicete u dodiru sa neeim beskrajno vecim od bilo kog zadovoljstva, vecim od bilo koje pojavne stvari.

Na izvestan nacin ovaj svet vam vise nece biti potreban.

Cak vam nece biti potrebno ni da bude drugaciji od onoga kakav

vee jeste.

Tek u toj tacld vi cete poceti da dajete pravi doprinos

proizvodenju novog sveta, stvaranju druqacijeq vida realnosti. Tek u toj tacld bicete u stanju da osetite istinsku samilost i da pomazete drugima na nivou uzroka. Samo oni koji su prevazisli ovaj svet mogu da proizvedu boIji svet.

Mozda se secate da smo govorili 0 dvojnoj prirodi istinske samilosti koja predstavija svest 0 uobicaienoj sponi smrtnosti i besmrtnosti. Na ovom dubokom nivou samilost postaje isceIjujuca u najsirern smisiu te reci, U tom stanju vas isceljujuei uticaj nije zasnovan na onome sto cinite, vee prvenstveno na bivstvu. Svi oni sa kojima budete dosli u kontakt bice dirnuti vastm prisustvom i pogodeni spokojstvom koje iz vas zraci, bilo da su toga svesni ill ne. Kada ste potpuno prisutni, a ljudi oko vas ispoIjavaju nesvesno ponasanje, vi ne osecate potrebu da odreagujete na to, sto znaCi da mu ne pridajete bilo kakvu realnost. Vase spokojstvo je toliko ogromno i duboko da sve sto nije spokojno iscezava u njemu kao da nikada nije ni postojalo. To rusi karmicki ciklus akcije i reakcije. Zivotinje, drvece, cvece, sve ee osecati vase spokojstvo i odazvace se na njega. Vi ucite druge pomocu bivstva, putem demonstriranja spokojstva Boga. Vi postajete "svetlo sveta", emanacija ciste svesti i na taj nacin ponistavate patnju na nivou uzroka. Uklanjate one nesvesno iz sveta.

§

190

Moc sadasnJeg trenutka

Ovo ne znaci da ne mosete uciti druge preko onoga sto cinite - na primer, ukazivanjem na to kako da prekinu poistovecivanje sa umom, kako da prepoznaju nesvesne obrasce u sebi, i tako dalje. Ali, one sto vi jeste uvek je vaznija pouka i rnocnija stvar koja preobrazava svet od onoga sto vi govorite i bitnije je cak i od onoga sto cinite, Osim toga, prepoznati primat Bica i prema tome raditi na nivou uzroka ne iskljucuje rnoqucnost da se vasa samilost istovremeno ispolji i na nivou onoga sto preduzimate i na nivou posledice time sto cete ubla.Zavati patnju kad god naidete na nju. Kada vas gladna osoba zarnoli za parce hleba a vi ga imate, dacete joj gao Ali dok dajete taj hleb, iako vase medusobno delovanje rnoze biti tek vrlo kratko, one sto je zaista va.Zno jeste taj trenutak zajednickoq ucesca u Bicu ciji je jedini simbol hleb. Duboko isceljenje se odigrava u okviru njega. U tom trenutku ne postoji davalac niti primalac.

Ali nikakva glad niti umiranje od gladi ne bi uopste trebalo da postoje. Kako mozemo da stvaramo bolji svet a da se prvo ne uhvatimo u kostec sa zlom kao sto je glad ili nasilje?

Sva zla su posledica nesvesnog. Mozete ubla.Ziti posledice nesvesnog, ali ih ne rnozete ukloniti, osim ako ne uklonite njihov uzrok. Prava promena se dogada iznutra, a ne spolja.

Ako se osecate pozvanim da ublazite patnju u svetu, to je vrlo plemenita stvar, ali uparntite da koncentraciju ne treba da usmerite iskljucivo na spoljasnji svet; u suprotnom cete naici na frustraciju i ocaj, Bez temeljite promene u ljudskoj svesti, svetska patnja predstavlja rupu bez dna. Prema tome, nemojte dozvoliti da vasa samilost postane jednostrana. Uzivljavanje u tudi bol ili nedostatak i zelja da mu pomognete mora biti dovedena u ravnotezu sa dubljom spoznajom vecne prirode sveg zivota i konacne varke sveukupnog bola. Zato pustite da se vase spokojstvo ulije u sve sto cinite i tako cete istovremeno raditi na nivoima i posledice i uzroka.

Iznad srece i nesrece pocive spokojstvo

191

Isto ovo se preporucuje i ukoliko podrZavate pokret koji ima za cilj da zaustavi duboko nesvesne ljude od samounistenja, medusobnog unistenja i unistenja planete ill od nanosenja strahovite patnje drugim osecajnim bicima, Uparntite: bas kao sto ne mozete da se borite protiv vecnoq mraka, tako ne rnozete ni da se borite protiv nesvesnog. Akc pokusate, suprotni polariteti ce sarno postati jaci i jos dublje ukopani. Vi cete se poistovetiti sa jednom od suprotnosti, stvoricete "neprijatelja" a time cete i sami biti uvuceni u nesvesno. Podignite svest tako sto cete siriti svoja saznanja medu ljudima ill, u najboljem slucaju, vezbajte pruZanje pasivnog otpora. Ali se postarajte za to da ne bude nikakvog otpora u varna, nikakve mrznje, nikakve negativnosti. ,Yolite svoje neprijatelje", rekao je Isus, sto naravno znaci "nemojte imati neprijatelje."

Kada se jednom zapletete urad na nivou posledica, vrlo lako se rnoze desiti da se izgubite u svemu tome. Ostanite u pripravnosti i budite veoma, veoma prisutni. Uzrocni nivo mora da ostane vase primama zarisna tacka, ucenje 0 prosvetljenju vas glavni cilj a spokojstvo vas najdragoceniji poldon ovom svetu.

ZNACENJE PREDAJE

Prihvatanje Sadasnjeg trenutka

Pomenuli ste "predaju" nekoliko puta. Ne dopada mi se ta ideja. Zvuci donekle Ietelisticki. Ako stalno prihvatamo stvari onakve kakve jesu, necemo uciniti nikakav napor da ih poboljsamo. Cini mi se da ono sto napredak zaista predstavlja, i u nesem licnom iivotu i kolektivno, mje prihvatanje oqrsnicenjs sa desnjosti, vae teinja da se ta ogranicenja prevazidu i stvori nesto bolje. Da to nismo vee uradili, jos uvek bi ziveli u pecinemn. Na koji naCin se predaja moie pomiriti sa menjanjem i obavljanjem stvari?

Za neke ljude predaja rnoze irnati neqativnu konotaciju, naqovestavajuci poraz, odustajanje, nedoraslost izazovima zivota, padanje u letargiju, i tako dalje. Medutim, istinska predaja je nesto sasvirn druqacije, Ona ne znaci da treba pasivno da trpite bilo koju situaciju u kojoj se mozete naci i da ne radite nista povodom nje. Niti ona znaci da treba da prekinete sa pravljenjem planova ill zapoctnjarqem pozitivne akcije.

Predaja oznacava jednostavnu, ali duboku mudrost prepustanja, pre nego suprotstavljanja, zivotnom toku. [edino mesto gde mozete iskusiti tok zivota jeste Sadasnji trenutak, pa tako predati se znact prihvatiti sadasnji trenutak bezuslovno i bez rezerve. To znaci odbaciti unutrasnji otpor prema onome sto jeste. Unutrasnji otpor znaci reci "ne" onome sto jeste, putem mentalne osude i emocionalne negativnosti. On je posebno

Znecenj« predaje

193

izraZen kada stvarl "podu naopako", sto znaci da postoji jaz izmedu zahteva ili nepokolebljivih ocekivanja vaSeg urna i onoga sto jeste. To je jaz bola. Ako ste odrasli, znacete da stvarl prilicno cesto "podu naopako". 'Iacno u tim trenucirna treba izvrsiti predaju ako zelite da uklonite bol i tugu iz svog zivota. Prihvatanje onoga sto jeste istog trenutka vas oslobada poistovecivanja sa urnom i time vas ponovo povezuje sa Bicem, Otpor jeste urn.

Predaja je cisto unutrasnji fenomen. To ne znaci da na spoljasnjern nivou ne mozete preduzeti akciju i promeniti situaciju. Zapravo, nije sveukupna situacija one sto je potrebno da prihvatite kada se predajete, vee sarno maleni segment koji se zove Sadasnji trenutak.

Na primer, ako biste se negde zaglibill u blatu, vi ne biste rekli: "U redu, porniricu se sa tim da ostanem zaglavljen u blatu." Pornirenost sa sudbinom nije predaja. Ne morate da prihvatite nepozeljnu ill neprijatnu zivotnu situaciju. Niti morate da se zavaravate govoreei kako nema niceg loseg u tome sto ste zaglavljeni u blatu. Ne. Vi u potpunosti uvidate da zelite da se izbavite odatle. Potom suzavate svoju paznju na sadasnji trenutak bez toga da ga mentalno oznacite na bilo koji nacin. To znaci da ne gradite nikakav sud 0 Sadasnjem trenutku. Prema tome, nema nikakvog otpora, nikakve emocionalne negativnosti. Vi prihvatate "bivanje" ovog trenutka. Zatim preduzimate akciju i cinite sve sto mozete da se izbavite iz blata. Takvu akciju "ja" nazivarn pozitivnom akcijom. Ona je daleko efikasnija od negativne akcije koja se javlja iz besa, ocaja ill frustracije. Sve dok ne postignete zeljeni rezultat, nastavicete da vezbate predaju putem suzdrzavanja od mentalnog oznacavania Sadasnjeq trenutka.

Dozvolite rni da yarn ponudirn vizuelnu analogiju kako bih ilustrovao one sto pokusavam da istaknem. Noc je, vi setate nekom stazom, okruzeni ste gustom maglom. Ali irnate snaznu baterijsku larnpu koja sece kroz maglu i stvara uzak jasan prostor ispred vas. Magla je vasa zivotna situacija koja ukljucuje proslost i buducnost; baterijska larnpa je vase svesno prisustvo; jasan prostor je Sadasnji trenutak.

194

Moc sadaSnjeg trenutka.

Neizvrsenje predaje ucvrscuje vas psiholoski oblik, oklop ega, i tako stvara snazan osecai izdvojenosti. Pocinjete da svet oko sebe, a posebno ljude, dozivljavate kao pretnju. Javlja se nesvesni poriv za unistenjern drugih putem osude, kao i potreba za nadrnetanjem i dorniniranjem. Cak i priroda postaje vas neprijatelj, a vasa opaZanja i tumacenja su rukovodena strahom. Mentalna bolest koju nazivarno paranoja tek je malo akutniji oblik ovog norrnalnog, ali disfunkcionalnog stanja svesti.

Ne sarno vas psiholoski oblik, vee onaj fizicki - vase tela - kroz otpor postaje krut i rigidan. Napetost se javlja u razlicitirn delovirna tela i ono se u celini grei. Slobodan protok zivotne energije kroz telo je u velikoj meri oqranicen, Rad na telu i izvesni oblici fizikalne terapije mogu biti od pomoci u obnavljanju ovog toka ali, osim ako ne vezbate predaju u svom svakodnevnom zivotu, te stvari varn mogu pruziti sarno privremeni simptorn olaksanja posto uzrok - obrazac otpora - jos uvek nije otklonjen.

Postoji nesto u varna sto ostaje izvan uticaja prolaznih okolnosti koje grade vasu zivotnu situaciju i sarno putem predaje vi irnate pristup tome. To je vas zivot, vase sopstveno Bice _ koje postoji vecno u bezvremenom carstvu sadasnjosti, Pronaci ovaj zivot - to je ona "jedina stvar koja je potrebna" 0 kojoj je Isus govorio.

§

•• v Ako smatr~t~ da je vasa zivotna situacija nezadovoljavajuea ill cak nepodnosljiva, obrazac nesvesnog otpora koji produzava tu situaciju mozete prekinuti jedino ako se prvo predate.

Znsceuje predaje

195

Predaja je savrseno spojiva sa preduzirnanjem akcije, zapocinjanjern promene ill postizanjem ciljeva. Ali u stanju predaje jedna sasvirn druqacija energija, druqaciji kvalitet, uliva se u one sto cinite, Predaja vas ponovo povezuje sa izvomom energijom Bica i ukoliko je sve sto einite ispunjeno Bicern to ee postati radosno velicanje zivotne energije koje vas odvodi jos dublje u Sadasnji trenutak. Putem nepruzanja otpora kvalitet vase svesti, a prema tome i kvalitet svega sto cirute ill stvarate, neizmemo se povecava, Rezultati ee potom sarni po sebi doci i ociraZavati taj kvalitet. Mogli bismo ovo nazvati "predatom akcijom". To nije isti onaj rad za koji znarno vee hiljadarna godina. Kako ljudi u sve vecern broju budu postajali probudeni, rec rad ee nestati iz naseq recnika i rnozda ee nova rec biti stvorena da je zarneni.

Kvalitet vase svesti u ovom trenutku je odlucujuci faktor kada je u pitanju vrsta buducnosti koju cete iskusiti, pa je zato predaja najvaZnija stvar koju mozete uraditi kako bi nastupila pozitivna promena. Svaka akcija koju preduzirnate je sekundarna. Nikakva istinski pozitivna akcija ne moze nastati iz stanja svesti koje ne zna za predaju.

Mogu da shvatim da ako sam u situaciji koja je neprijatna iIi nezedovoljevejuce i potpuno prihvatim taj trenutak takvim kakav jeste, nece biti patnje iii nesrece. Uzdiqnucu se iznad toga. Ali jos uvek ne mogu bas najbolje da vidim odakle ce doci energija iii motivacija za preduzimanje akcije i postizanje promene ako ne postoji izvesna kolicine nezadovoljstva.

U stanju predaje vi sasvim jasno vidite sta je to sto treba da se uradi i preduzimate akciju, radeci stvari redom i koncentrisuci se na jednu po jednu. Neka vas priroda nauci, pogledajte kako se sve moze postici i kako se cudo zivota razotkriva bez nezadovoljstva ili nesrece, To je razlog zbog kog je Isus rekao: .Poqledajte ljiljane, nacin na koji rastu; niti se muce, niti zure".

Ako je vasa sveukupna situacija nezadovoljavajuca ill neprijatna, odvojite se ovoga trenutka i predajte se onome sto

196

Moc sadaSnJeg trenutka

jeste. To je ona baterijska lampa koja sece kroz maglu. Spoljasnje okolnosti ee onda prestati da upravljaju vasim stanjem svesti. Vise neeete proizlaziti iz reakcije i otpora.

Potom razmotrite detalje te situacije. Zapitajte se: "Postoji li bilo sta sto bi se moglo uraditi kako bi se situacija promenila, poboljsala ili kako mene vise ne bi bilo u njoj?" Ako postoji, preduzrnite odqovaraiucu akciju. Nemojte se koncentrisati na stotinu stvarl koje eete sigurno morati ili mozda morati da uradite u nekom trenutku u buducnosti, vee na jednu jedinu stvar koju mozete da uradite sada. To ne znaci da uopste ne treba da planirate. Upravo planiranje moze biti ta jedina stvar koju mozete sada da uradite. Ali se pobrinite da ne pocnete da pustate "mentalne filmove", da projektujete sebe u buducnost, i tako izgubite Sadasnji trenutak. Nece mozda svaka akcija koju preduzmete uroditi plodom istog trenutka. Sve dok se to ne desi - nemojte se opirati onome sto jeste. Ako ne postoji nikakva akcija koju mozete preduzeti, a ni vi niste u stanju da se udaljite od situacije, onda iskoristite tu situaciju kako biste usli jos dublje u predaju, jos dublje u Sadasnji trenutak, jos dublje u Bite. Kada se zakoraci u ovu vecnu dimenziju sadasnjosti, promena se najcesce dogada na neobicne nacine, bez potrebe za ulaganjem prevelikog truda sa vase strane. Zivot postaje usluzan i kooperativan. Ako su vas unutrasnji faktori kao sto su strah, krivica ili pasivnost sprecavali da preduzmete akciju, oni ee se rastopiti na svetlu vaseg svesnog prisustva.

Nemojte pobrkati predaju sa stavom kao sto je "ne mogu vise da se trudim" ili "jednostavno, vise mi nije stalo". Ako se time pazljivije pozabavite, otkricete da je takav stav zatrovan neqativnoscu u obliku prikrivene zlovolje, pa zato on uopste ne predstavlja predaju, vee zarnaskirani otpor. Nakon sto se predate, usmerite svoju paZnju prema unutra kako biste proverili da li je ostao ikakav trag otpora u varna. Budite veoma oprezni dok to radite; u suprotnorn, vrecica otpora u obliku misli Hi nepotvrdene emocije moze nastaviti da se krije u nekom mracnorn uglu.

Znacenje predeje

197

Od energije uma do duhovne energije

Presteti sa otporom - to je lakse reci nego uraditi. Jos uvek mi nije bas najjasnije kako to da ucinim. Ako kazete da je predaja necin ze to, ostaje pitanje:"Kako?"

Pocnite tako sto cete priznati da otpor postoji. Budite tu lead se on dogodi, kada se otpor pojavi. Posmatrajte kako ga vaS urn stvara, na koji nacin oznacava situaciju, vas ili druge. Obratite paznju na proces razrnisljanja koji je u to ukliucen. Osetite energiju emocije. Time sto prisustvujete pojavi otpora, uvideeete da on nema nikakvu svrhu. U smeravanjem celokupne vase paZnje na Sadasnji trenutak nesvesni otpor je ucinjen svesnim i to je njegov kra], Ne moaete biti i svesnii nesrecni i svesni i puni negativnosti. N egativnost, nesreca ili patnja, u kojern god obliku, znace da postoji otpor, a otpor je uvek nesvestan.

Nesumnjivo je tnoquce da budemo svesni svojih tiesrecnib osecenje?

Da li ste vi odabrali nesrecu? Ako niste, kako se pojavila?

Sta je njena svrha? Ko je odrzava u zivotu? Kazete da ste svesni svojih nesrecnih csecanla, ali istina je ta da ste se poistovetili sa njima i odrzavate taj proces u zivotu putem prisilnog razrnisljan[a, Kad biste bili sve sni , odnosno potpuno prisutni u Sadasnjern trenutku, sva negativnost bi se gotovo istog trenutka ponistila, N e bi mogla da opstane u vasern prisustvu. Ona jedino moze opstati u vasem odsustvu. Cak ni otelotvoreni bol ne moze opstati dugo u vasem prisustvu. Vi odrzavate svoju nesrecu time sto joj dajete vremena. To je njen glavni pokretac, Uklonite vreme putem intenzivne svesti 0 sadasnjem trenutku i ona ce prestati. Ali, da li zelite da prestane? Da li ste je se zaista zasitili? Ko cete biti bez nje?

Sve dok ne ostvarlte predaju, duhovna dimenzija je nesto o cemu citate, 0 cemu razgovarate, sto vas uzbuduje, 0 cernu

198

Moc sadaSnjeg trenutka

pisete knjige, 0 cemu razrnisljate, u sta verujete - ill ne verujete, kako bilo. Nema nikakve razlike. Sve dok se ne predate, ta dimenzija neee postati ziva stvamost u vas em zivotu. A kada to ucinite, energija koja ee zraciti iz vas i upravljati vasim zivotom imace daleko vecu vibracionu frekvenciju od enerqije uma koji jos uvek upravlja nasim svetom - energije koja je stvorila postojece drustvene, politicks i ekonomske strukture nase civilizacije i koja se takode neprekidno obnavlja putem nasih obrazovnih sistema i medija. Kroz predaju duhovna energija dolazi na ovaj svet. Ona ne stvara nikakvu patnju ni varna, ni drugim ljudima, niti bilo kojem drugom obliku zivota na ovoj planeti. Za razliku od energije uma ona ne zagaduje zemlju i nije potcinjena zakonu polariteta koji nalaZe da nista ne moze postojati bez svoje sup rotnosti, da dobro ne moze postojati bez loseq, Oni koji su vodeni energijom uma sto je jos uvek slucaj sa ogromnom vecinom populacije na Zemlji, ostaju nesvesni postojanja duhovne energije. Ona pripada drugaCijem stepenu realnosti i stvorice drugaciji svet onda kada dovoljan broj ljudi stupi u stanje predaje i na taj nacin se potpuno oslobodi negativnosti. Ako Zemlja bude opstala, ovo ee biti energija onih koji ee je nastanjivati.

Isus je ukazao na ovu energiju kada je dao svoju poznatu prorocansku izjavu u besedi na gori: IIBlagosloveni su oni koji popustaju; oni ee irnati zemlju u svom posedu." Tiho ali intenzivno prisustvo je one sto ponistava nesvesne mentalne obrasce. Oni ipak mogu ostati aktivni jos neko vreme, ali vise neee upravljati vasim zivotom. Spoljasnje okolnosti kojima ste se opirali takode teze da se brzo promene ili poniste kroz predaju. Ona na veoma mocan nacin preobrazava situacije i ljude. Ukoliko se okolnosti ne promene odmah, vase prihvatanje Sadasnjeq trenutka ee varn omoquciti da se uzdignete iznad njih, U oba slucaja bicete slobodni.

§

Znacenje predaje

199

Predaja u licnim vezama

Sta je sa onim ljudima koji zele da me iskotiste, da uticu na mene iii da me kontrolisu? Da li treba njima da se predam?

Oni su odvojeni od Bica, stoga nesvesno pokusavaju da od vas dobiju energiju i moe. 'Iacno je da ce sarno nesvesna osoba pokusati da iskoristi ili izrnanipulise druge, ali je podjednako tacno da sarno nesvesna osoba moie biti iskoriscena i izmanipulis ana. Ako se opirete nesvesnom ponasanju drugih, ill se borite protiv njeqa, i sami postajete nesvesni. Ali predaja ne znaci da treba dopustati da vas nesvesni ljudi koriste. Niposto. Apsolutno je moquce nekoj osobi jasno i glasno reci line" ill okrenuti glavu od neke situacije i istovremeno biti u stanju potpunog unutrasnjeq nepruzanja otpora. Kada kaZete line" nekoj osobi ill situaciji, neka one ne proistekne iz reakcije, vee iz uvida, iz jasne spoznaje toga sta je u tom trenutku za vas dobro a sta ne. Neka to bude nereaouiuce line", line" visokog kvaliteta, line" koje je sasvirn oslobodeno negativnosti i zato viSe ne stvara nik:akvu patnju,

Na poslu se nalazim u jednoj situeciji koja je neprijatna. Uprkos pokusajima bilo je tiettioquce da joj se predam. I dalje nastavlja da se javlja velika kolicitui otpore.

Ako ne rnozete da se predate, odmah preduzmite akciju.

Otvoreno kazite ill ucinite one sto ce izazvati promenu u situaciji - Hi se udaljite od nje. Preuzmite odgovomost za svoj zivot. Nemojte ni vase prelepo blistavo unutrasnje Bice ni Zemlju zagadivati neqativnoscu. Nemojte ostavljati prostora u sebi za neraspolozenje u bilo kakvom obliku.

Ako ne mozete da preduzmete akciju, na primer ako ste u zatvoru, onda varn ostaju dva izbora: otpor ili predaja. Ropstvo ili unutrasnja sloboda od spoljasnjih uslova. Patnja Hi unutrasnji mir.

200

Moc sadaAnJeg trenutka.

Da li nepruzenje otpora takode treba primenjivati u spoijesnjem vodenju nssin zivote, kao sto je nepruzenje otpora nasilju ili je to nesto sto se odnosi samo na nas umitresnji zivot?

Vas jedino treba da interesuje unutrasnji aspekt. To je primarno. Naravno, to 6e takode izmeniti i vodenje vaseg spoljasnjeq zivota, vasih veza, i tako dalje.

Putem predaje vase veze ce biti vrlo temeljno promenjene. Ako nikada ne budete mogli da prihvatite one sto jeste, samim tim neeete biti u stanju da prihvatite nijednu osobu onakvom kakva ona jeste. Vi eete osudivati, kritikovati, etiketirati, odbacivati ill pokusavati da promenite ljude. Osim toga, ako Sadasnji trenutak stalno budete pretvarali u sredstvo za postizanje cilja u buducnosti, onda eete i svaku osobu na koju naidete ill sa kojom uspostavite vezu pretvarati u sredstvo za postizanje cilja. Veza - ljudsko bice - tada postaje od sekundame vaZnosti za vas ill gubi bilo kakav znacaj, Primamo postaje one sto mozete da izvucete iz veze - bilo da je to materijalna korist, osecaj moci, fizicko zadovoljstvo ill neki oblik zadovoljenja ega.

Dozvolite mi da vam prikazem na koji nacin predaja moze da funkcionise u vezama. Kada postanete umesani u svadu ill neku konfliktnu situaciju, recimo sa partnerom ili nekim ko vam je blizak, zapocnite tako sto cete posmatrati sopstvenu potrebu da se branite onda kada je vas stav napadnut ili pokusajte da osetite snagu sopstvene agresije dok napadate stav druge osobe. Posmatrajte privrzenost koju osecate prema svojim pogledima i rnisljenjirna, Osetite mentalno-emocionalnu energiju koja lezi u pozadini vase potrebe da budete u pravu i optuzujete onu drugu osobu da nije u pravu. To predstavlja energiju eqoisticnoq uma. Vi je cinite svesnom time sto je priznajete, time sto je osecate sto je vise moquce, A onda, jednog dana, usred nekakve svade, iznenada cete shvatiti da imate izbora, tako da cete mozda odluciti da odustanete od sopstvene reakcije - samo da biste videli sta ce se dogoditi. Vi se predajete. Ne mislim na odustajanje same od verbalne reakcije tako

Znecenje predaje

201

sto cete reci: "U redu, ti si u pravu", sa izrazom na lieu koji govori "ja sam iznad ovog detinjastog nesvesnog stanja". Time same premestate otpor na jedan druginivo, dok egoisticno i dalje ostaje na vlasti, prisvajajuci pravo na komandu. "Ja" govorim 0 napustanju citavog mentalno-emocionalnog energetskog polja u varna koje se bori za moe.

Ego je lukav, zato morate da budete veoma oprezni, veoma prisutni i potpuno iskreni prema sebi kako biste se uverill jeste li zaista odustali od poistoveCivanja sa mentalnim stavom i time se oslobodill svog uma. Ako se iznenada osetite veoma lagano, neoptereceno i duboko spokojno, to je nepoqresiv znak istinske predaje. A zatim posmatrajte sta ce se desiti sa mentalnim stavom one druge osobe posto ga vi vise ne potkrepljujete pruzanjem otpora. Prava komunikacija pocinje tek kada se poistovecenost sa mentalnim stavovima ukloni sa puta.

Sta je sa nepruzenjem otpora uprkos nesilju. agresiji, i tome slicno?

Nepruzanje otpora ne znaci nuzno da ne radite nista, Sve sto znaci jeste da bilo kakvo "cinjenje" prestaje da bude reaktivno. Setite se duboke mudrosti koja lezi u osnovi vezbanja istocnjackih borilackih vestina: nemojte se opirati snazi protivnika. Popustite kako bi ga nadjacali.

Znajuci to, "ne ciniti nista" dok ste u stanju intenzivnog prisustva veoma je mocan nacin na koji se situacije i ljudi menjaju i isceljuju. U taoizmu postoji termin koji se zove vu vei, obicno prevo den kao "aktivnost bez akcije" ili .sedeti mimo i raditi nista", U drevnoj Kini ovo je smatrano jednim od najvisih dostiqnuca, odnosno vrlina. To se radikalno razlikuje od neaktivnosti u obicnom stanju svesti ill, bolje receno, u stanju bez svesti koja potice od straha, inercije ill neodlucnosti. Ono pravo lIne ciniti nista" podrazumeva unutrasnje nepruzanje otpora i veliki oprez.

Sa druge strane, ako je potrebna akcija, vi vise necete reagovati iz uslovljenog uma, vee cete na situaciju odgovarati iz