Sei sulla pagina 1di 2

"rc

5l il:* t(*A\TiELOR DIN AIDIM 4tN IS TR.Ar rr A\N l{\T CN A,l-A


I AA r ,pf ITE {IARTLCR
hNMaria Ghiculeasa Nr.,47'o;
!Srnrada rgi +;
02]761 Bucrure$ti 3e.50,fts;mp/.if
F4tr2 t.t?J1ltq .ro
sanP.ro
np/.tf fsa

!l
\ lrr*rti
irr ruix-:i :r {"*rtf't dr \;t{(
\i rt)l;ttt Sittt , ..i,ittj
i t,.iI i ,.',
t \1
i>\ {.'; r
t.3
t.
.tt:n)

,"1 l]l i:r;i ti


;r ;il{}r:i F:rrrrrpcrt f;, ., I
I -)
1{" ilIy{
--^
elrrl
! r) ,
i!*Tl
r1i] ti r,t
)..
]I
J :i I I li l{'

Ex.2 din 2

Nr. 174 din 13.07.2009

c Arne
Administralia Nalionali a Penitenciarelor
Domnului loan Bila, director general /3,
,'q

Stimate domnule director general

Prin prezenta cerere va adresdm ruqamintea de a reveni la adresa ANP nr.


229.5421DMRU126.06.2009, si de inceta practica prelungirii ilegale a imputernicirilor
pe funclii de conducere vacante peste limita prevdzutd de art. 51 din din Legea nr.
293/2CI04.
in fapt Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis adresa susamintita prin
care enunta punctul de vedere al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
referitor la imputernicirea pe functiile de conducere, dupa cum urmeaza:
"ln situatia in care a exisfaf o perioada de intrerupere a mandatului,
dispozitiile aft. 51 alin. 3 din Legea nr. 293/2004 nu exclud posibilitatea unei
noi imputerniciri pe aceeasi functie de conducere a ofiterilor care ulterior
adoptarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.4/2008 au mai fosf
imputerniciti pentru o perioada de cel mult un an, daca pe acesfe functii nu
pot fi imputernicite alte persoane care indeplinesc conditiile legale si au
ca l itati l e profesi on a le nece s a re".

Avand in vedere aceasta adresa ANP concluzioneaza:


"Prin urmare, in situatia in care o functie a fosf ocupata de un ofiter prin
imputernicire si o prelungire a imputerniciri pentru o perioada cumulata de cel
mult un an, iar in prezent nu pot fi imputerniciti in respectiva functie alti ofiteri
intrucat nu indeplinesc conditiile legale sau nu au calitatile profesionale
necesare, puteti inainta propunerea de imputernicire a aceluiasi ofiter, cu
conditia sa nu exisfe continuitate intre prelungirea ultimei imputerniciri si noua
propu n e re de i m p ute rn i c i re"
Pentru a se realiza discontinuitatea mandatelor de imputernicire ANP face
urmatoarea indrumare:
"Pe perioada de intrerupere intre prelungirea ultimei imputerniciri si noua
propunere de imputernicire ofiterul in cauza va indeplini atributiile functiei de
eonducere prin D.Z.U a direcorului unitatii".
Acesta indrumare se pliaza exact pe realitatea existenta in penitenciare. Anticipand
acest raspuns, dupa ce expira mandatele, prin D.Z.U, aceleagi persoane sunt
desemnate sa preia atributiile functiei pe care anterior erau imputerniciti, desigur
tA StND{IATELOR DtN ADMtNTSTRATTA N,ETIONALA A PENITEN(IARELOR
Srra& MariaGhiculeasaNr.4T @?61 Bucuregti +{()21.2{3.-39.50 fsanpGfsanp'r'o

\4**lir:*;i {"uni'eiirratici N*{irr*irlt Sinrlir'*lu * {"XS t.lrrtr'1 Al f '.\


dilailr;1x l-r.:,"1*r;rtriri llsprgl*nf :r f i;ltcqi<.xtitrllix i!itt.,\rl:r:izliste;tri;r Ibbf ir:di - h.{ H{ )}rF: l}{}[]

dupa discutarea in consiliul de conducere si concluzia ca nu exista ofiteri care sa


indeplineasca dispozitiile legale sau cei care exista nu au calitatiile profesionale
necesare.
Se ajunge astfel in situatia in care un consiliu, format din imputerniciti, sa decida ca
nu exista alti ofiteri care sa aiba aptitudini profesionale pentru a fi imputerniciti.
Toate acestea se intampla in pofida reglementarii existente la art. 51 alin. (3) din
fegea nr.29312004, conform careia "Ofiterii pot fi imputerniciti in functii de conducere,
in unitatea in care sunt incadrati sau in care au fost detasati. lmputernicirea pe
functie

Consideram ca interpretarea data de ANP si MJLC este de natura a eluda


dispozitiile, de altfel, foarte clare ale legii. Din acest motiv va solicitam sa
dispurreti masuri pentru intrarea in legalitate in ceea ce priveste ocuparea functiilor
de conducere vacante.
Prezenta cerere constituie plangere prealabila pentru actiunea in contencios
administrativ.

Gu deosebiti consideratie

SoRIT.I DUMITRA$CU,
Pnegeollre
Frornnltn StruotcnreloR DIN