Sei sulla pagina 1di 22

| 


 |    

  

|  | 

| |  || 


  | 
Palang merah
diperkenalkan
di
Malaysia oleh
Jean Henry
Dunant
 !"!! #$
%!&
µBapa Palang Merah¶

.!)!%)(!7&!'%
5.$#&!(8+% /)
'#()&(! (+
Dilahirkan pada
8 Mei 1828

Menyatukan Henry Dunant


Berasal dari
orang Kristian dan Yahudi Geneva, Switzerland

'"()*%!'+# !()!)(
,! %+-".)/
0(1!$! *#&%2%! Bapanya seorang peniaga
..*!&%30%0%4$! .()4(5
)!4(&0!)#*!44%#! !6
|  | 
 8 
1855 Memulakan perniagaan sebagai seorang
Banker di Algeria (Young mens Christian
Assosiation) YMCA iaitu perikatan sedunia.

1858 Menubuhkan The Mons.Diemile Mill Company


LTD di Algeria kerana berasa kurang senang
dengan pentadbiran negara itu dan berjumpa
dengan Nepoleon III
25 JUN 1859 Berada di medan perang Solferino
dan berusaha memperbaiki penjagaan dan
perhatian perubatan untuk kombatan dalam
Perang.

1862 Menerbitan buku yang bertajuk ³kenangan


di Solferino´

9 Feb 1863 Genevese Society of Public Utility


bersetuju memperaktikan ideanya (Henry Dunant).
Sep/Okt 1963 Beliau mengembara di Eropah
Tengah dan mendapati beberapa orang raja iaitu
raja iaitu Raja Muda dan pemimpin tentera telah
menaruh minat dengan idea dan projeknya.

26-29 Okt 1963 Persidangan Antarabangsa


Genevese bersetuju menubuhkan Palang Merah
yang diasaskan oleh Henry Dunant.

1864 Konvensyen pertama ditandatangani


tanpa Henry Dunant
1871 Beliau berada di Paris semasa dalam
kepungan,kemudian mengembara di serata
negaraJerman, England dan Perancis.

Disember 1892 Beliau dimasukan ke dalam hospital


di Heidden (Switzerland) dan membuat bukunya.

1901 Beliau menerima anugerah keamanan


nobel yang pertama.

30 Okt 1910 Beliau meninggal dunia di Heidden ketika


berumur 82 tahun.
#&.*%#!*#"!4%
!&!#!%)&#!"(!0 !

*%!'*%4%*#&!2%4
&&#!#(4!&!
|! !0(
+"-#((
#!9()
!#0((!6
&"!'0(&#*(&4!3!0!
+1;<

|! !0( :5+#! +"-#(+(!"!'
#&.*%#!0(
&#4+#*!5&#90#!
3#.%"!!%)!'!
+"-#(+ 0!'("! 6
4.!%)(!!6

"'(&%5 #$
%!&0 !
*!'! (!
*!&%!30%0%4 .!)$!#!4!&.( !"
4!.3% &"!' 0%(!0()*!*4!
..*#(3#&+"+ 6 &(!0!3#4'(0.!&!
3#%*!&!6
Dijalankan di Geneva

á 
 
$! 0(3 !#%'()+#! 3 %!..%0!5%)&!1+$(#

Palang Merah %!&*#)!.!5%(""!%. #(%-+%#5+%()33(5


@ '+0+#+%(+#0!%)&!1+$(#0 !) #!
Aktiviti .%*%'4!!=!&!4%!)!&!#!*! )!
Kemanusiaan
!=!&!4%!)!&#)*%&0(4!"()*! !(
!=!&!4%!)!&!#!*! )!!"! #!'
(I   I

!#!34#2!*!&%!0!!"!&!"!&*!&%!
!4!0("(0% (+"')*%!'"!.*! 4'!)!"! #!'
$! *#"!&!#*"!4! 4!=!#!3%&('6

< 4&6;<7
< 4&6;<7>
>
  ?*#%!#(;<:
#)(0! !!&!#!< !#! #)&%2% 33#! !*#"!4%!&!#!
#+3!'0(!0!4!0(1!0! .%*%'4!3!)%4! #%))(!0!.!#4
."%"%)4! 3#4'(0.!&!3#%*!&!&&#!6 > &"!'. '!&!#
)+"%)(!=!&!4%!)!1!
6 #!'. #6+%()33(!*#&% !)
!"!.*! !"! #!'.
0 !&&#!#%))(!6

 +) ;<:

+);<: > |+1)$ 1! |+1)$1!3#&!.!
> |#!2!!
=(&@#"!0 0(&!0!&! !( +"' ((&"!'..*%4!#%!
. !0!4! *%!'
*%!' !#! 43!0!4#2!4#2!4.!%)(!!6
A#)(0! !(3"+.!&(4B
> .+"+ .! )! 3#! 6
V  

Ia merupakan terbalik dari bendera Switzerland.

Nov 1876 Turki mengumumkan kepada Majlis Persekutuan


Swiss supaya menggunakan lambang bulan menggantikan
palang merah yang menghina agama islam.

Sejak itu negara islam menggunakan lambang bulan.

Kedua-dua lambang dilindungi oleh Konvensyen Geneva sejak


tahun 1929.
 
V 

  

 

2!#!'#&%*%'!!"! 
#!'(!"!$)(!
Palang Merah telah wujud di Persekutuan Tanah Melayu di bawah
penjajahan British
³ a branch of the British Red Cross´.

April 1948 ± Cawangan pertama ditubuhkan di Sabah. Terdapat dua


divisyen iaitu:
m Pantai Timur (Sandakan)
m Pantai Barat (Jesselton ± Kota Kinabalu)

April/Mei 1948 ± Cawangan di Sarawak pula ditubuhkan.

1950 ± Unit Palang Merah pertama di Semenanjung Malaysia ditubuhkan


di Pulau Pinang.

1951 ± Cawangan Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dengan bantuan


Miss Jordan dan Miss Johnson serta dua orang pegawai medan Palang
Merah British.
Hujung 1951 ± Palang Merah British pula ditubuhkan di Melaka, Johor dan
Pahang.

Oktober 1957 ± Lady Limerick (Naib Pengerusi Palang Merah British)


menghadiri satu upacara penyerahan panji-panji kepada Persatuan Palang
Merah Persekutuan Tanah Melayu yang baru.

V 1962 - Federation of Malaya Red Cross Society diluluskan dan


dikuatkuasakan pada 16 April 1962 .

V 1963 ± Persatuan mendapat pengiktirafan Persatuan Palang Merah


Antarabangsa & ahli badan antarabangsa itu.

V 1965 ± Persatuan Palang Merah Tanah Melayu Cawangan Sabah, Sarawak


dan Singapura diserapkan di bawah nama Persatuan Palang Merah
Malaysia.

1975 ± Pertukaran nama diluluskan iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah


Malaysia.
V   

#0!3!&C3#()(3)!)!"! #!'(!(&%

6 |.!%)(!! %.!(&$

- Memberikan pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang


tercedera di medan peperangan

- mencegah dan meredakan kesengsaraan

- melindungi nyawa dan kesihatan

- memupuk kesefahaman , kerjasama, hormat-menghormati dan


kedamaian sesama manusia
6|)!4)!.!! .3!#&("(&$

- Palang Merah tidak membezakan kaum, agama, darjat atau pun


fahaman politik dalam kegiatannya.

- Pada asasnya meringankan kesengsaraan individu dalam kes


kecemasan.

76|*#49%!"(! %&#!"(&$

- Palang Merah tidak menyebelahi pihak-pihak yang bermusuhan

- Tidak menyertai pertikaian yang bercorak politik, perkauman, agama


dan ideologi
:6|**!)! 0309

- Palang Merah atau Persatuan Bulan Sabit Merah bertindak mengikut


prinsip pergerakannya walaupun pertubuhan ini merupakan badan
sokongan kepada pihak berkuasa awam.

V6|'(0.!&
%4!#"! +"%&!#$
#1(9

- Palang Merah atau Persatuan Bulan Sabit Merah merupakan badan


sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari keuntungan
<6|&% !"! (&$

- Hanya satu Pertubuhan Palang Merah dan Persatuan Bulan Sabit


Merah di sesebuah negara.

- Pertubuhan ini terbuka kepada semua pihak

- Aktivitinya meliputi seluruh negara

C6|)2! !&! (1#)!"(&$

- Pertubuhan Palang Merah dan Persatuan Bulan Sabit Merah


Antarabangsa meliputi seluruh dunia.

- Mempunyai tanggung jawab bersama

- Saling bantu membantu di antara satu dengan lain antara negara.| 5 
|