Sei sulla pagina 1di 4
ESTATUTS ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CP CERVANTES DE SUECA CAPITULE i. Disposicions generals Article {8 constiuis TAsseviacio de Mawes’ ares @Mumnes denon “Cervantes” de Sueca avollida al que disposa la Lei Orgisicn £2002 de Associacio. ia Tempara det que disposa "Artivie 22 de la Constitu Coblegi Public jaddora del Dre ho ton anim de Weve Article 2.-L’Associacio té personalitat juridics prop 1s bens i complir els fins que es propos ceapacital plena dobrar per a adninistrar i disposar le 3.- Lambit de PAssociacid és local 1 el sev desnicili sosial es fixa en el Centre, siti en C/ Ronda 'Espanya nisnero 127 de la localitat de Sueea, codi postal 46410, CAPITULE LL.- Pins i activitats Art le 4-L'Associacid de Mares! Pares alumies os constivnis per als fins sepitents: {A= Assistir als Mares, Pares 0 Tutors en fol alla. que concemsis. a I Educacié dels seus fills! o pupils b- Dofendte els drets dels‘es Mares, Pares on quant eo.eraiy a Edu ‘c~ Participar en Teleceid dels represeniants dels’c, ‘ise! Pares en es organs CoMlegiats del cenit Ccundidatures, vellant per la puresa del proses electoral 1 coFlaborant en fa surecia teats de ‘de Participar en els organs del Municipi, Comarca, Zona, Provincia , Comunitat Auton 9 Adwinistraci’ Central de Estat, en ols que shaja establit 0 es restergg by preséncia de VAssneiacis, inelés rer rylja de be presentacié de candidature. -= Coblaborar en fa labor educativa del centre, promoven i organ cexttasscolars i complementaies, cultural, esportives i rereaives. £- Informar. orientarjestimular a les/els Mares i Pates, respecte a fes obligacions i diets que els incumbeiven cen retacié amb MEducacio dels seus fils - Coblaborar en Velaboracid, desenvolupament « maiicacié det K hh. Promoure i facilitar ia participacié delsies Mares Parc; en el contro is Fomentar les relacions de cooperacié del cenire, anit aires establiny cculturals de Pentorn. jj- Promoure la pieia realitzacié del prineipi de wessultat eit fambit del cent drets de tots els seus alumnes, sense discriminacio per racis, socioecondm de raga o sexe, k~ Requerir als poders piblies el compliment de fes Lleis, Re domansant Fateneid i jada que ésta mereix, | Desenvolupar programes d'Educacié Familiar per a proporeionar a mares, pares étulors. coneisements & rientacions relacionades amb la seua funcio edueadora, tiie Organitzar i promoure activitats formatives, culturals i estas entre tora fa Comunitat Escolar n= Contribuir a Vadequat funcionament dels diversos se1vicis del ceutre J. Promoure reunions de coblaboracié i contribuir a kes bones relacions emre tots els Estaments de fa Comunitat Escolar ‘0 Veallar pel respecte als drets dels alumaes. po Representar ely inieressos generals dels. pares Organisms. > Qualssevo 16 dels seus fllses want, si és el eas, Ia realitzacio activ le la pestio uel centre 5 esculars 1 els sectors socials i \ som Feteetiva idewligintes, com laments + Plans Pacts eelativs & Feducesisi, raves davant de tes insincies educatives i alires res que els siguen assignades directarrent « indirgctament per les leis, idols seus fins, FAssociacit pod solicit ef se jele § -Per al millor complimer Federaeis Provincial que a estos Per a sot lieitar Ningrés s nurés F panticipar en racord de FAssumbiea Cieneiat Exirtoidinitia convoesxkt amb juest fi Article 6. Peral compliment dels fins enunerats anteriesaven. salitzavan les activitts seeitents a= reunions de paresimares b.- organitzacié de conferences, debats i colloguis. =. oryanitzacié escoles de pares d. organitzacié d'activitats extraescolars i complementaries - realtcacié dentrevistes amb equip directv dels centres aixi com amb I'Administracis edueativ {+ realitzacié dentrevistes amb alttes Associacions educatives o socials, qualssevol altres que es determinen d'acord amb els fins de lAssociacts. CAPITU HL. Dels socis Article 7. Ax Seran socis elsies mares, pares 0 representants legals dels/de les alumnes matticulatsides en el centre sempre que ho soblicten expressament, B.- Fn el cas que la mare i el pare o Tutor i Tutora de Talumne, ostenten la condicio de socis, ambdés tindran VEU LOT en les reunions de Associacié, Article 8.-Seran drets dels associats: ‘a= Triar {ser elegible per a totes les funcions representatives de I'Associacié, bb Tindre veu i vot en la forma especificada en Article antetior cc- Prendre part en totes les activitats de lAssociacié i utilitzar els servicis que puguen estabtir-se en dels socis. d~ Dirigir peticions i proposariniciatives als organs de govern de 'Associ e~ A ser informats sobre la composici6 dels Organs de govern i representacid de I’Assoeiacid, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seu activitat, Podran accedir a tota Ia informacié a través dels organs de representaci. ~ A impugnar els acords dels Organs de I’Associacié que estime contraris ala Llei o els Fst > A ser fda amb caracter previ a 'adopcid dexmesures discipliniries contra ell ia ser informat dels Fets que donen Hoe a tals mesures , havent de ser motivai 'ecord que si és el cas impose la sancié, hho Les alires que es deriven dels presents Estatuts ide les Lleis. ran deures dels associats: a Complir els Estatuts de 'Associacié i els acords de "Assemblea bx Assistra totes les reunions i actes convocats per la Junta Directiva. Per a poder exercitar el dret vot els socis, hauran destar al corrent de pagament de les quotes. Cas contrari podri assistir a les assemblees amb veu peri sense vot. = Contribuir econdmicament al sosteniment de 'Associacié en la Forma que sestablisea per FAssemblea, 4d Coblaborar activament en el compliment dels fins de I Assoeiaci i en I mateinos. Article 9 acia de Hexecucié dels Article 10, A Es causara baixa en Associacis ‘a> per peticid de Finteressat b= per baiva dels fillscs tutelats/des en el Centre ‘c~ Per falla injustificada de pagament de les quotes corresponents « dos cursos esvolars dd per incompliment dels Estatut. c= per utilitzaci6 de VAssociacié amb fi aliens als especifies de la mateiva, B, En els 3 altims suposits de Papartat anterior, obrira un procés contradictori en que sera oka Vinteressat. Amb aquest fi, per Ix Junta Directiva s'anomenara un Instructor i un Scoretari, que formularan lec de Carrevs que sera notificat al soci, a fi de que puga oposar descarrees i sollicitar i proposar la prctica dels mitjans de prova que considere oportuns, en el termini de cine dies des de Ia notilicacid daguell ranseorregut tal termini instructor elevara proposta a Ia Junta Directiva qui dietara 'eportuna resolucis, ‘C-En tot eas els acords de fa Junta Directiva seran recurribles davant de I’Assemblea General CAPITULE IIL- L'Assemblea General Article 11.-L’Assemblea General. L'Associacié estar regida per MAssemblea General de socis i Ia Junta Directiva amb les funcions que sespecifiquen a continuacié, L'Assemblea general de socis & Horgan subi de FAssociacié i compren tots els soci, Article 12.-Reunions de 'Assemblea, Es reunira una vegada a Fany, obligatdriament en el primer trimestre del curs escolar en sessio ordinaria per a Vaprovacié dels comptes, Pressupost i Programacio dactivitats. 1 reunira en sessié extraordinaria sempre que ho sollicite formalment el 10% dels soeis. Article 13-Convocatdria de les Assemblees. Totes les sessions seran convocades pel President, Les cconvocatiries hauran de fer-se arribar als socis amb almenys 15 dies danticipacié i en elles sexpressari el dia. Mhora i el Hloe de la reuni6 aixi com "Orde del dia fixat per la Junta Directiva, Si la convocatoria dAssemblea General fora sollicitada pel 10% dels socis i el President no procedira a convocar la mateixa en el termini de 8 dies des de la so-icitud , els socis sotlicitants procediran a Ia convocatira i celebracié 'Assemblea General en el domicili de l’Associacié, ‘A nici de les reunions de I'Assemblea General seran designats el President i Secretari de la mateina, EI Secretari redactara 'Acta de cada reunié que reflectira un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats i el resultat de les votacions. Al comengament de cada reunié de I'Assemblea Ger Hegird Acta de la reunié anterior a fi que staprove 0 no. Article 14.-Competencia i validesa dels acords. L’Assemblea guedara constituida vilidament en primera convocatiria amb Tassisténcia d'un minim dun terg dels associats presents o represents, i en segona convocatiria, siga quin siga ef nombre dels, havent 4 cclebrar mitja hora despres de la primera i en of Imateis Hoe: En les reunions de I Assemblea General correspon un vot a cada membre de FAssociacio. ‘Son competencies de I’Assemblea General: a Aprovar, si é el eas, la yestid de la Junta Directiva b.- Examinar i aprovar © rebuijar els pressupostos anuals d'ingressos i gastos, aixi com a Memoria anual Sactivitats. - Establir les linies generals dactuacié que permeten a I’Associacié complir els seus fins > Disposar toes les mesures encaminades a garantirel funcionament democratic de " Assoxiaci6 ce- Fixar les quotes ordinaries i extraordinaries 1 Triar i desttuir els membres de la Junta Directiva,aixi com al President de TAssociaci. Sera necessari el vot favorable dels dos tergos dassociats presents 0 representats en Assemble cexiraordinaria pera adoptar les decisions segtients: a Disposar i alienar béns b- Soblicitar a declaracié d'uiitat publica de l Associacié e~ Sobligtar la integracié en Federacions de> Modificar els Estatuts ce Rennuneraci6 , si és el eas, dels membres de la Junta Directiva £2 Dissoldre VAssociacio En els altres supdsits bastard amb la majoria dels sacis presents o representats.