',Jl\rOGRAl'I ABu BAKAR ASH-SHIDDIQ <IJ.

l6

~

o NASABNYA,

rna Abu bakar ash-Shiddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin GhaIib bin Pihr!" al-Qurasy atTaimi, Bertemu nasabnya dengan Nabi ~ pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai,

Dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Shakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim.l'' Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Talm.

Ayahnya diberi kuniyah (sebutan panggilan) Abu Quhafah. Dan pada masa jahiliyyah Abu Bakar ash-Shiddiq digelari Atiq. Imam Thabari menyebutkan'? dad jalur Ibnu Luhai'ah bahwa anak-anak dari Abu Quhafah tiga orang, pertama Atiq (Abu Bakar), kedua Mu'taq dan ketiga Utaiq.

@ KARAKTBR FISIK DAN AKHLAKNYA,

Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus, berkulit putih20. 'Aisyah menerangkan karakter bapaknya, "Beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, keeil pinggang (sehingga kainnya selalu turun dari pinggangnya), wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, tidak bisa bersaja' dan selalu mewamai jenggotnya dengan memakai hinai rnaupun katarn.'?' Begitulah karakter fisik beliau, Adapun akhlaknya, beliau terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki ideide yang cemerlang dalarn keadaan genting, banyak toleransi, penyabar,

is Ibnu Katstr tidak menullskan blografi ash-Studdlq, teapi be.iau hanva memebenkan petunjuk dalarn kitabnya al·Bidayah wan N,hayah kepada sebuah kitab yang dikarangnya khusus membahas kehidupan Abu Baku, hari-harinya, hacits dan hukumhukum yang diriwayatkannya. Namun saya tidak rnerdapatkan buku ini. Akhlrnya terpaksa harus saya kumpulkan secare nnqkas mengai biografinya dari Thabaqat IbnI1Sa'ad, Tarikfl ath-Thaban·dan Sflahih al-Bukhari

11 Thabaqat [bnu Sa'ad3/169, Tarikh stn-Ibsosrt. 3/ 425. l'Ibid.

19 TariM sth- Thabari, 3/425

10 TfJabaqat fbnu se'ea. 3/188.

11 fOld, 1/188, semakna dengan oerkataan ini tetdapat dalam ath-Thabari, 31524.

13

14

memiliki azimah (keinginan keras), faqih, paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka, sangat bertawakkal kepada Allah dan yakin dengan segala janjiNya, bersifat wara' dan jauh dari segala syubhat, zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah, serta lembut dan ramah, semoga Allah meridhainya. Akan diterangkan kelak secara rind hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini,

o KEISLAMANNYA,

Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam, walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya, adapun dad golongan anak-anak, Ali yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak.

Ternyata keislaman Abu Bakar ~ paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya, karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah-? Dengan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Usman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah k~.

Di awal keislamannya beliau menginfakkan di [alan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham, beliau banyak memerdekakan budakbudak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah, seperti BiIal ~. BeIiau selalu mengiringi Rasulullah ~ selama di Makkah, bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hij-rah hingga sampai di kota Madinah. Di samping itu beliau mengikuti seiuruh peperangan yang diikuti Rasulullah ~ baik perang Badar, Uhud, Khandaq, Penaklukan kota Makkah, Hunain maupun peperangan di Tabuk.

0- ISTKI-ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA23

Abu Bakar pernah menikahi Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin As'ad pada masa Iahiliyyah dan dad pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma'.

Beliau juga menikahi Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah, dad pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan 'Aisyah.

Beliau juga menikahi Asma' binti Umais bin Ma'add bin Taim alKhats'amiyyah, dan sebelumnya Asma' diperisteri oleh J a'far bin Abi Thalib.

1l lihat a/-Bidayah wan Nihayah, 3/26,

"Uhat rnsosast Itmu Sa'ad, 3/169,174 dan Tarikh etn-Tbeosn. 3/426.

Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar, dan kelahiran tersebut terjadi pad a waktu haji Wada' di Dzul Hulaifah,

Beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani al-Haris bin al-Khazraj,

Abu bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting putrinya, dan beliau masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan as-Sunuhe' hingga Rasulullah ~ wafat dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal RasululIah~, Dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kaltsum setelah wafatnya Rasulullah ~.

e BBBERAPA CONTOH KETBLADANAN DAN KBUTAMAANNYA

Keutamaan Abu Bakar ash-Shiddiq ~ sangat banyak sekali dan telah dimuat dalam kitab-kitab sunnah, kitab tarajim (biografi para tokoh), maupun kitab-kitab tarikh, narnun saya akan berusaha meringkas sesuai dengan yang telah disebutkan al-Hafizh Abdullah al-Bukhari dalam shahihnya yang termuat dalam Kitab Fadha'i! Shahabat.25

1) BeHau AdaJah Sahabat RasuIullah ~ di Qua Dan Ketika Hijrah Allah berfirman,

"Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnua (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seseorang dari dua orang ketika keduanyn berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita' .' (At-Taubah: 40).

'Aisyah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, "Abu Bakarlah yang mengiringi Nabi dalam gua tersebut."

Diriwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata, "Suatu ketika Abu Bakar pernah membeli seekor tunggangan dari Azib dengan harga 10 Dirham, maka Abu Bakar berkata kepada 'Azib, Suruhlah anakmu si Barra agar mengantarkan hewan tersebut," Maka 'Azib berkata, "Tidak, hingga engkau menceritakan kepada kami bagaimana kisah perjalanarunu bersama Rasulullah ketika keluar dari Makkah sementara orang-orang musyrikin sibuk rnencari-cari kalian." .

" Nama tempat y'ang berada dl Awal al·Madinah, di situlah perkampungan Bani al-Hants bin al-Khazraj. (MuJam a/-81l/dan 3/265).

"Lihat Shahin aJ-8uknari, 4/189-197 (cetaken Istambul 1979 M).

'-8idalJah Wan NihalJah

15

Abu Bakar berkata, "Kami berangkat dari Makkah, berj Ian epanjang

lang dan malarn hingga datang waktu zuhur, maka aku m n ari- ari mpat bernaung a8ar kami dapat i tirahat di bawahnya, tern ata aku m lihat ada batu besar, maka segera kudau n~i dan t rlihat di itu ada naun annya, mak ku ntangkan tik, r untuk abi ~ k mud ian ku atakan padan a, "lstirahatlah wahai Nabi Uah." I ka beliaupun beristirahat, ementara aku m m ntau daerah sekitarku, apakah ada orang-orang yang m n ri karni datang m n intai, 11 -ti a aku melihat ada seorang pens mbala kambing sedang men giring kambingnya k are h teduhan di bawah batu ten ebut ingin bcrteduh eperti kami, maka aku bertanya padanya, U i pa tuannmu w hal budak?" Dia m njawab, "Budak milik i fulan, r ng dari uku Quraisy," Di m n hut name tuannya dan aku mengenaln a, k mud ian kutanyakan;." p. kah kambingmu m miliki usu?" Dia menjawab, "Ya!" lanta kukatakan, "Maukah engkau memeras untuk kami?" Di, m nja\ ab, "Yal" Maka dia m ng, mbil alah atu dari kamblng-kambing t rs but s t 1 h itu kuperintahkan dia agar m m r-

ihkan su u kambing rers hUI t rl bih dahulu d ri kot ran dan d bu, kemudian kup rintahkan agar mengh mbu telapak tangann a dari debu, maka dia m n pukkan kedut telapak tanggannya dan dia mulai memeras u u, sem ntara aku lah m mper iapkan wadah ang di mulutn a dibalut k in menampung u u tersebut, m ka g ra kutuangkan u u yang Ian dip ra itu ke dalam t mpat ter ebut dan kutunggu hingga bawahn a dingin, lalu kubav akan kehadapan 'abi ., dan ~ rnyata Ii, u sudah bangun, eg ra kukatakan p dan a, "Minumlah wahai Ra ulullah," Maka bcliau mulal minum hingga kulihat Ii u telah kenyang, setelah itu kukarakan padanya, "Buk nkah kita akan g fa berj Ian kembali ya Ra ulullah?" B rum njawa , "Ya!" Akhlmya kami melaniutkt n p rjalan n em ntara orang-orang mu rrik terus meneru men ari kami, tidak atupun og d. pat m nyu ul kami ke Ii Sur qah bin Malik bin Ju' yam lang m ng ndarai kudanya, maka kukatakan pada Rasulullullah, "Orang ini telah berhasil meng jar kita wahai Ra ulull h, namun beliau m nj. wab,

.. Jallgmr klmuuuir, seslIllggll/myll Allah Ue5l!rta kila:"

Diriwayatkan dari Ana dari Abu Bak r beliau berkata, "Kukatakan

kepad abi'" ketika kami berada dalam gu , 'Andai saja mereka ( r ngor. ng Mu rik) m lih t ke bawah kaki mereka pa til h kita n t rlihat.' Ra u1 menjawab,

Bflgaimmrn pendapntmu u alrai Abu Balmr dCIIgmr du« orang 11Ial1U ill sell/tlllara AltaI! mClljlldi ymrg ketigll,"

16

2) Abu Bakar Adalab Sababat yang Paling Banyak IImunya

Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Suatu ketika Rasulullah ~ berkhutbah di

hadapan manusia dan berkata,

'\ . F'" .. ;. ..) ".. ...... :Ii

.JJI ~ L. ~\ 2.-~> )~\j ~~ C. :;!J ~:UI ::.;. I:V- ~ '&1 0)

e e

"Sesungguhnya Allah telal: menuuruli seorang hamba untuk memililt aniara duma aiau memilih ganjaran pahala dan apa-apa yang ada di sisiNya, namun ternyata hamoa tersebui memilih apa-apa yang ada di sisi Allah."

Abu Sa'id berkata, "Maka Abu Bakar menangis, kami heran kenapa beliau menangis padahal Rasulullah ~ hanyalah menceritakan seorang harnba yang memilih kebaikan, akhirnya karni ketahui bahwa hamba tersebut ternyata tidak lain adalah Rasulullah~. sendiri, dan Abu Bakarlah \-ang paling mengerti serta berilmu di antara kami, Kemudian Rasulullah ~ bersabda,

: _.~ ~ \~:- :5-'\ C" i ()C' ~ . ~ I~ 8\ ', 'f', . JI ..... _) y -" y /'-! Y. " J ,,' <.) ~ i_l" 0'" ~ ,

-~ ;\ ~G ~I . ~ ':., SI ~~", ~ 'j\ ~~ '~f '. c\" C' d ~l;.J0

"" -$~ yJi ,Y-~J/'-!.

....... .... '" .p 0 ,., J ~

. 'C i ,--,G '1\ /'"-'-!.5 ,,1 •

:01 - ... ...

"Sesungguhnya orang yang sangai besar jasanya padaku dalam persahabatan. dan kerelaan mengeluarkan harianua adalalt Abu. Bekar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selnin Rabbku postilali aku akan memilih Abu Bakar, namun cukuploh persaudaraai: se-lslam dan kecintaan karenanya. Maka janganditinggalkan pintu kecil di masjid selain

piniu Abu Bakar saja." .

Diriwayatkan dari 'Aisyah ~ istri Rasulullah ~ ia berkata, '!Ketika Rasulullah ~ wafat Abu Bakar sedang berada di suatu tempat yang bernama 5unuh- Ismail berkata, "Yaitu sebuah kampung, maka Umar berdiridan berpidato, "Demi Allah sesungguhnya Rasulullah ~ tidak meninggal. 'Aisyah melanjutkan, Kemudian Umar berkata, "Demi Allah tidak terdapat dalam . hatiku melainkan perasaan bahwa beliau belum mati, Allah pasti akan membangkitkannya dan akan dipotong kaki dan tangan mereka (yang mengatakan beliau telah mati, pent.). Kemudian datanglah Abu Bakar menyingkap kain yang menutup wajah Rasuhillah ~ serta menciumnya sambil berkata,

Kutebus dirimu dengan ibu dan bapakku, alangkah haruni. dan eloknya engkau saat hidup dan sesudah mati, demi Allah yang diriku berada ditanganNya mustahil Allah akan menimpakan padamu dua kali kematian selama-lamanya."

Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata, "Wahai orang yang telah bersumpah. (yakni Urnar) tahanlah bicararnu!" Ketika Abu Bakar mulai berbicara maka Umar duduk, setelah memuji Allah beliau berkata, "Ingatlah sesungguhnya siapa saja yang menyembah Muhammad ~ maka beliau sekarang telah wafat, dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesung-

77

guhnya lIah akan tap hidup tidak p rnt hill ti. Kernudian Ii, u m mbaakan ayat,

".1,-: ~1 ":'» ," -:-'~1 (JY-: 'p';" :: c.;!Jj

"SesllllggllJlllya kamu aknn mat! dllll se rmggll/rlly/l merekn akmr mall (pula)." ( z-Zumar: 0).

Dan ayat,

.&. ,.. ~ Il

..;i;_ .J- "".#." '-' • ,.,.~~ "'{ "J..}r,,,.' .,;, ., ~ ..1-' ~ ;";,j>",,

b- ~I ~.J ":"\.A ~~1 j.:..JI M ~ ~.ii J_""'j)ll ~ l.."

"" ~4t" )-:\' . n "I~.~ ,~, -: e-: . \~ «<:> j;:: ..;. I~ ~ ." t..t- ;';.:! i..!-!:~ 4ll .$~.J~4lI1~~~~ , ',<.JA.J f""::--

"MII/mWlllnn itu lidnk lain lrallyntaJI onlllg mill, mlggul! lelnlt berlalu sebelwllllyn beberapa orall8 mS1I1. Apakll/I jika dia wafat alnu dibllllll/l kamll bt>,balik ke bt-Jakmrg (mltr/ad) Barllllg tapa yallg be,lmlik ke belnkmrg, nmka ill iidak dapn! tIIellfirrtangkml mudlmm: kepnda Allall sedikilplIlI; (Iall Alln/r akiu: memberi boia 1111 kepndn offlllg-omllg yllllg bersYlIkltr." (Ali-Imr n: 144.).

I m. it berkata, "Maka manusia mulai menangi terisak-isak, kemudian kaum An h, r g r berkumpul bers: Ill, S ' d bin be dah di aqifah B, ni

a'ids h dan m r ka berpendapar, "Dari kami scorang arnir (p mimpin) d n

dari kalian (muhajirin) juga orang amir." M. ka s g ra u Bakar, Umar bin

al-Khaththab, dan Abu baidah bin al-larrah b rangkat m ndatangi In, iii rnereka, mar berblcara tempi bu Bakar menyuruhn a untuk diam, Umar berkata, "0 mi II. h . b n rn aku tidak ingin rbi (Ira In lainkan aku telah p r iapkan kata-kata '. ng kuanggap angat aik ,ang kutakutkan tid k akan disarnpaikan 01 h bu Bakar."

K mudis n bu Bakar bepida dan p rkataann -a ungguh mengena,

beliau berkata, "Kami rang m njadi amir dan kalian menjadi wazir." ilaka Hubab bin Munzir berkata, "Tidak Demi Allah kami tidak akan terima, tempi d. ri k mi eorang amir dan dari kalian eor ng amir pul ." Abu B. kar m nj,\ ab, "Tidak, t 1.< pi karnilah ang m njabat b, gai amir Ian kalian m nj. di wazir, kar na ungguhn it m reka (Qurai ) ang paling mulia k dudukannya di bang a Arab dan , ang paling tinggi na abn a, maka ilahkan kalian membai'at Umar ataupun Abu Ubaidah," Maks spontan mar menjawab, " etapi engkaulah ang lebih panta kami bai'at engkaul h pemimpin kami, orang <lng paling b, ik di antara kami d, n rang ang paling Ii intai oleh Rasulullah ~ daripada kami." Make mar s gern meraih tangan bu Bakar dan membai'e tnya akhim 'a orang-orangpun turut membai tnya pula.

Dlriwayatkan dati' isyah ~ ia berkata, "Pandangan abi m n ngadah ke ata dan berkata, rrernpi Yang kupilih adah h A r-RnftfJlI I A '/11 (k kasih

lIah Yang lahatinggi) .' i ah m lanjutkan, "Tidakl h rk e. taan m -

reka berdu ( bu Bakc r d. n me r) kecuali Ilah jadikan berm nfaat untuk manu ia, profile mar yang t gas berhasil membus t orang munafik r ng

18

menyusup di antara kaum muslimin sangat takut padanya, dengan kepribadiannya Allah menolak kernunafikan. Adapun Abu Bakar, beliau berhasil menggiring manusia hingga rnendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan mengetahui kewajiban rnereka, Abu Bakar berhasil rnengeluarkan umat dari bene ana perpecahan setelah rneninggalnya Rasulullah setelah mernbacakan t\:--at,

"tvuthnnimad itu tidak lain hanynlnh seoral1g rasut, sungguh telah berlalu sebelumnijn beberap« orang rasul. Apaknh jikn din toaja: aiau dibunuli kamu berbalik ke belakang (murtad) Bamngsiapn yang oerbalik ke belnkang, maka in tidak dapat mendntangkan mudhnmi kepnda Allah sedikitpun; dan Allah akan niemberi balasan kepadn orang-orang yang bersgukur." (Ali Imran :144).

3) Abu Bakar ~. Adalah Sahabat Yang Paling Utama

Diriwayatkan dari lbnu Umar L;fl:~ dia berkata, "Kami selalu membanding-bandingkan para sahabat di rnasa RasuluUah ~ maka kami sepakat ;:~2milih Abu bakar yang paling utama, kemudian Umar, selanjutnya Usman ':,::~ .--\ffan ;,;j"",."

Diriwayatkan dari Muhammad bin al-Hanafivyah dia berkata, "Kuta'~\ilkan pad a ayahku siapa manusia yang paling baik setelah Rasulullah ~?" \[aka beliau menjawab, "Abu Bakar!" Kemudian kutanyakan lagi, "Siapa ~delahnya?" Beliau menjawab, "Umar." Dan aku takut jika dia menyebut -__c tsman sesudahnya maka kukatakan, "Setelah itu pasti anda. Namun beliau ::~-2nla\\ab, "Aku hanyalah salah seorang dari kaurn muslimin."

.}) Kedudukan Abu Bakar d'fl, dl Sisi Rasulullah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ~Ji. dari Rasulullah ~. beliau bersabda,

:) " /".. :) _.. J. I;) ... ""~. :;,-c , ...

1 ~ .' i . ,/ 1 <', -' "t,r ... 1' I'. I' ~J' - 'r' '.1

r..r.;1...P) c.? .:_r:""-.JJ 'r"'-..J. ~I u~ ~ ~ ~ ~ .J"

- _.. - do

/lIldm sn)a aku dibolehknn mengambil Khalil (kekasill) setain Allah pasti aku akan memilin Abu bckar sebagm khalil namun din adalali saudaraku dan sahobatku, "

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Malikah ia berkata, "Penduduk :-,: ufah bertanya kepada Abdullah bin az-Zubair perihal bagian warisan yang ,,:-'an diperoleh seorang kakek, maka dia berkata, "lkutilah pendapat Abu 3aLar. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan perihal dirinya, "Andai ~i11a aku dibolehkan mengambil Khalil (kekasih) selain Allah pasti aku akan ::,emililmya." Abu Bakar mengatakan, "Sarnakan pembagian kakek dengan ':':;6i<1TI bapak (Jika bapak tidak ada)."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi %%,

Q -' ~ ="'... .,..- ~ I:

_f.; J. i yL;' 'J) yl)'; ~I IJ:L..

;:! ..... .--

.. Tlltuplnh selurul: piniu-ptniu kecunli piniu Abu Bakar."

79

20

Dati Muhammad bin [ubair bin Muth'im dari bapaknya dia berkata, "Pernah seorang wanita mendatangi Nabi 3@;, kemudian beliau menyuruhnya kembali datang menghadapnya, maka wanita itu bertanya, "Bagaimana jika kelak aku d. atang namun tida. k lagi menjumE:-imu -scolah-olah ia mengisyaratkan setelah rasul wafat- maka RasuIulIah ~ berkata,

(-, \Sf' -li"·~ , I JI

_r'""-). " I./.-~, ~,

,; _.-- ... I ....

"Jika engkau tidak meniumpaiku maka datangilal1 Abu Bokar. "

Diriwayatkan dari Abu Darda' ~,"Aku sedang duduk bersama Nabi ~ tiba-tiba muncullah Abu Bakar ~ sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya, maka Nabi ~ berkata. II Sesungguhnya ternan kalian ini sedang kesal maka berilah. salam atasnya." Maka Abu Bakar berkata, "Wahai RasuluIIah, antara aku dan Ibnu al-Khaththab terjadi perselisihan, maka aku segera mendatanginya untuk meminta maaf, kumohon padanya agar mernaafkan aku namun dia enggan menerima permohonanku, karena itu aku datang menghadapmu sekarang." Rasulullah ~ menjawab, "Semoga Allah mengampunimu ioahai Abu Bakar." Sebanyak tiga kali, tak lama setelah itu Umar menyesal atas perbuatannya, dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, "Apakah di dalam ada Abu Bakar?" Namun keluarganya menjawab, tidak, Umar segera mendatangi Rasulullah ~ sementara wajah Rasulullah terlihat memerah karena marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan terhadap Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, "Wahai Rasulullah Demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah -dua kali-." Maka Rasulullah ~ berkata,

.... ~ ",.,. ... -0 .........,,... ..- ... oJ"" '" .... .<\ ~

~L: ) ~ JC-I)J Ji:o ~ ;i JIj J ~£ ~ ~1 ~ ..:iJI .)1

.... .... . .-- *' $ '" ... 0 ::

~ G 1'';- li:J;i I:.

~ ~y! \ ~

11 sesungguhnya aku telat: diutus Allah kepada kalian namun kalian mengatakan, "Engkau pendusia!" Semen tara Abu Bakar berkaia, "Englwu benar!" Seielali itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartansja. Lalu apakah kaiian tidak Jera menyakiti sahabatku?"

Setelah itu Abu Bakar tidak pernah lagi di sakiti."

5) Abu Bakar d'fo Paling Dolo Masuk Islam dan Selalu Mendampingi Rasulullah ~

Diriwayatkan dari Wabirah bin Abdurrahman dari Hammam dia berkata, Aku mendengar Ammar berkata, "Aku melihat Rasulullah pada waktu itu tidak ada yang mengikutinya kecuali lima orang budak, dua wanita dan Abu Bakar."

6) Orang yang Paling DJcintal Rasulullah ~

Diriwayatkan dari Abu Utsman dia berkata, "Telah berkata kepadaku Amru bin al-Ash ~ bahwa Rasulullah pernah mengutusnya dalam pepe-

AI-8idalJah wan Nihaljah

rangan Dzatus Salaasil, kemudian aku mendatanginya dan bertanya, "Siapakah orang yang paling kau ci.ntai? Maka Rasulullah meniawab, "Aisyahl" Kemudian kutanyakan Iagi. "Dari kalangan laki-Iaki?" Rasul menjawab, "Bapaknya." Kemudian kutanyakan lagi, "Siapa setelah itu?" Dia menjawab, "Umar!" Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa orang lelaki".

7) (man dan Keyakinannya yang Kuat

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ~ dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah ~ berkata,

'" ,/ 0 .... .. "'/ ... ~ .. .. . .- ='II.J'" .P'" ...

.__jl ~\j n ~ eL;, \:~. J.,;:_[j ~jJl ~ \~ ~ . I \:~';

,-. ~J'. ~ . -- ,,-tp)--

J .... ....... ...... ... ..... ...... f' /' ~ o"{!i

J~ l,,~ J I:::~) 9;:' I) 4J ~ i'; ~\ iY. 4J:; Jw ~jJ\

> , J '_ ; " ~ ~, _ J ,. , > , _ _ ". ,

Ii: I '- I~· i 'I ~I CJw ~ 0' ~'II o..Jl > :Q~1i I: 'I;' 1-:'::'" jj ~ 0' ~

~f"_""""_'" r,_s. ~ ,., ~ v--- .r=

\_j ~ luI J';:' 'J~ lui 0~ J ell 'lW ~':' il ~ LJI ~ct

d<" ..I) . U u ~ , , ~)

.. ...". .... ....... 'ill "' ...... - J

" J C' 'i 1 i ~)~Y.)~,y)

II Ketika seorang pengembala sedang menggembala kambingnija, tiba-iiba datang seekor serigala memangsa seekar kambingnya, maka spontan pengembaia tersebut mengejamsja, tiba-tiba serigala itu berpaling menoleh kepadanua dan berkaia, 'Siapa yang dapat menjaganya pada toaktu dia akan dimangsa, yaitu hari taikala iidak ada pengembala selain diriku? Dan ketika seamng sedang menggiring sapinya yang membatoa beban, maka sekeiika sapi iiu menoieh padanya dan berkatu, 'Sesungguhnya aku tidak diciptakan uniuk tugas ini, tetapi aku dicipiakan Allah uniuk membajak.' Orang-orang berkaia, 'Subhanallah!' Iviaka Nahi bersabda, 'Sesungguhnya aku benman kepada berita itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar mengimaninua pula'."

Diriwayatkan dad Abdullah Ibnu Umar t;;2~ dia berkata, "Rasulullah ~bersabda,

... ,..,""" J ='..-.--./ ......

;('L:AJ1' , .wI A:IJ\ I;.,~~ 1 ,")I":;':' ~. " -, '. '.' , ., i Y- ,- ~ r r . ·Y? if

"Barangsiapa menjulurkan pakaiannya (di bawah mata kaki) karena kesombongan malw Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamai"

Maka Abu bakar berkata, "Sesungguhnya salah satu sisi dari bajuku selalu melorot ke bawah, kecuali jika aku selalu mengetatkannya, maka Rasulullah ~ bersabda,

~~ ~~ 2'af ~ 2.lf~

Ii Sesungguhnya engkau tidak iermasuk orang yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan."

, . 8idal,lah Wan NihalJah

27

8) Kemauannya yang Tinggi

Diriwayatkan dad Abu Hurairah ~~ berkata, "Aku mendengar Rasulullah ~bersabda,

'" J \ ..... ~ 0 ..... ,.. _.

~ - y\J..-.-;\ :x ~~ .,]\ J;. l) ~Q~I ~ ~.:;:. :x ~ Jj JAJi ;;.

:e)G\ ~~ '.__. - -"~ -;~I>\".J'.; 0~ ".;j .~!;;_ Ii;, ~ :w.: IS -Q\

. u .... i;»> U Io...r.... U J"- • " '"

".. "',... ..-- '" :......." ... 0 J 0....... ...... <'"

3--J:l,d\ 'pi ,x Ll~ ;;. J ,~4>-J\ ~l; :x ~_) ~~I 'pI :x Llt5' ;;. J

yl_;'~ i\~ 01\ ~~ :x ~~ i>~1 ~f 0: Ll~ j~ ,~~\ y~ :x ~~ ~~~J~-:X ~\;~\ ~;:;-:- JJ{(,>+l\ Ii:;, ~ C .s: ;(Jlli .Ll~)

::: ... j "'0.. .::I ... " ... _J' ,\'" '" ... :* t; ~"'... .-'..-

L;,;..i.~: LlP'::1 y,)J ,;..;.; ;Jlj ~o1l J;') \,! J.;_f 4J) JJ./. ~ ;Jli)

/ ._r<! d

>

11 Barnngslnpa menginfakkan sesuatu dari dua yang dimilikiruja di jalan Allah niscaya akan diseru dari piniu-piniu surga, ''It\fahai Hamba Allah inilan kebaikan. Maka barongsiapa iermasuk ahli shalai maka akan dipl1nggil dari pintu ehaiat, barnng siapa termasuk golongan yang suka beriihad maka akan diprmggil dari piniu jihad, dan barang siapa yang suka bersedekan maka okan dipanggll dari piniu sedekah, barang siapa yang suka berpuasa maka akan dipanggil dari pintu puasa dan dari pintu Ar Rnyynn. Maka Abu Bakar berkaia, 'Bagaimana jika sesearang narus dipanggil dari setiap pinta, dan apakal: mungkin seseorang dipangil dari seiiap pintu toanai Rasulullah?' Rasulullan menjmllab, 'Ya, dan aka berharap agar engkau toohui Abu Bakar iermasuk salal: sea rang dari mereka', "

9) Keberkahan Abu Bakar ash-Shlddlq Jt&, dan Keluarganya

Diriwayatkan dari 'Aisyah ~ dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, ketika kami sampai di suatu tempat yang bernama al-Baida -atau di Dzatul [aisy- terputuslah kalung yang kupakai, maka Rasulullah menyuruh rombongan berhenti untuk mencarinya dan orang-orang pun berhenti bersama beiiau. sementara mereka tidak mend apati air dan tidak mempunyai air, maka orang-orang mendatangi Abu Bakar dan berkata, Tidakkah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh 'Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah berhenti dan manusia pun berhenti bersamanya, sementara mereka tidak mendapatkan air dan tidak memilikinya.' Maka datanglah Abu Bakar ketika RasuluUah berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku sedang tertidur, Abu Bakar mendatangiku dan berkata, 'Engkau telah menahan Rasulullah dan manusia sementara mereka tidak memiliki air dan tidak pula mendapatkannya'." 'Aisyah berkata, "Maka ayahku mencelaku habis-habisan sambil menusuk-nusuk pinggangku dengan tangannya, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali takut Rasulullah terganggu tidurnya. sementara Rasululullah masih tetap tidur hingga pagi

22

Af-l3idalJah wall NihalJah

datang dan mereka tidak memiliki air, maka Allah turunkan waktu itu ayat mengenai tayammum,

'Makn bertay(mnmJlah Immu dengan tanah yang baik (sud).' (An-Nisa': 43). Usa'id bin Hudhair 4*, berkata, "Bukanlah ini awal dari keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar." Maka 'Aisyah berkata, "Kemudian kami membangkitkan kendaraan tungganganku dan temyata kalung tersebut berada di bawahnya."

10) Berita Gembira Untuknya Sebagaj Penghuni Surga

Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dia berkata, "Telah berkata kepadaku Abu Musa al-Asv'ari bahwa suatu hari dia berwudhu' di rumahnya kemudian berangkat keluar dan berkata, "Aku harus mengiringi Rasulullah had ini." Beliau berangkat ke mesjid dan bertanya di mana Nabi~, maka dijawab bahwa beliau keluar untuk suatu hajat, maka aku segera pergi berusaha menyusulnya sambil bertanya-tanya, hingga akhirnya beliau masuk ke kebun yang di dalamnya terdapat sebuah sumur bernama Aris, maka aku duduk di pintu -dan ketika itu pintunya terbuat dari pelepah kurma- hingga beliau menyelesaikan buang hajat dan setelah ito berwudhu, maka akupun berdiri berjalan ke arahnya ternyata beliau sedang duduk-duduk di atas sumur rersebut sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulur-julurkan kakinya ke dalam sumur, maka aku datang memberi salam kepadanya, kemudian kernbali ke pinto sambil berkata dalam hatiku, "Hari ini aku harus menjadi penjaga pintu Rasulullah ~. Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar ingin membuka pinto, maka kutanyakan, "Siapa itu?" Dia menjawab, "Abu Bakar!" Maka kukatakan padanya, "Tunggu sebentar!" Aku segera datang kepada Rasulullah ~ dan bertanya padanya, "Wahai Rasulullah, ada Abu Bakar datang dan minta izin masuk!" Rasulullah ~ berkata, "Suruhlal: din masuk. dan beritahukan padanyn bulnva dia adalah penghuni surga. II

Maka aku berangkat menujunya dan berkata. "Masuklah sesungguhnya Rasulullah memberitakan padamu kabar gembira bahwa engkau adalah penghuni surga. "

Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah ~ sambil menjulurkan kakinya ke sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah

~ dan dia menyingkap kedua betisnya hingga akhir kisah."

Diriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik "'-% dia pernah bercerita bahwa Nabi pernah menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka tiba-tiba gunung Uhud bergoncang dan Rasulullah ~ langsung berkata,

.~.f-13idalJah wan NihalJah

23

"Diamlali toahai Uhud eesungguhmja di aiasmu ada seorang Nabi, seorang Shiddiq dan dua syahid. "

11) Sepak Terjangnya dalam M:embela Rasulullah ~

Diriwayatkan dari Urwah bin az-Zubair dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amru I;;ij:.) tentang perbuatan kaum musyrikin yang paling menyakitkan Rasulullah ~, maka dia berkata, "Aku pernah melihat Utbah bin Abi Mu'ith mendatangi Nabi ~ yang sedang shalat, maka tiba-tiba U q bah melilit leher Nabi dengan serban miliknya dan mencekiknya sekeras-kerasnya, kemudian datanglah Abu Bakar membelanya dan melepaskan ikatan tersebut sambil berkata, .

:-Z--~.~: c.':':--it t:-;b: ~~ ~ ~\ --- ~ -- j -!/ ·1 ~ -;,J:~~'

r'i_'~ z- ;;".!-r-". --U_; ~J !>AJ~w .:.H • .l

"Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena ia menyatakan, I Rabbku ialah. Allah I padalwl dia ieiah. datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabbmu." (Al-Mukmin: 28).

@ JASA~JASA ABU BAKAR 4):a

Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam, dan selalu menyertai Rasulullah ~ sepanjang hidupnya baik di Makkah maupun di Madinah. Tidak hanya itu, beliau adalah sahabat Rasulullah sekaligus ternan bermusyawarah dan wazirnya. Di tangannya para senior sahabat masuk memeluk Islam seperti Usman bin Affan, az-Zubair bin alAwwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah ,;,~.26

Setia mendampingi Rasulullah ~ dalam menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, siap membela beliau dengan sepenuh [iwa, bahkan beliau pula yang telah membebaskan banyak budak-budak yang di siksa karena masuk Islam seperti Bilal, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubaisy. Zinnirah, Nahdiyyah dan kedua putrinya, serta hudak wanita milik Bani Muammal-?

Beliaulah yang menemani Nabi di kala hijrah, dan turut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah ~, seperti Badar. Uhud, Khandaq, Hudaibiyyah, Penaklukan kota Makkah, Hunain, Tabuk dan pertempuran besar lainnya.

Setelah menjabat sebagai khalifah maka beliaulah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Islam dan wilayah kekhalifahan-

,. Ibnu Hisyam, as'Sirah an-Nabawiyyah 1/317. " {bid 1/393.

24

At-Bida9ah ulan NihalJah

I Ra ulullah ~,maka tcrcatat sejumlah reputasi beliau yang

J- I tru in) a agar jenazah Rasulullah ~ diuru hingga dik bumikan, 2- Melanjlltkan rnisi pa ukan yang dipimpin Usarnah . yang ebelumny teJ.th diper siapkan Rasulullah ~ se elum \ afat, sebagaimana k I. k akan

dil rangk .. an ara rin i,

3- K bija 'ann menyatukan persepsi seluruh sah bat untuk mem -

rangi kaum murtad d ngan gala per iap n k • rab itu, I< mudian

in truk inya untuk memcrangi luruh k I mpok ang murtad di \ ilay h

masing-tna ing.

4- Ibnu Katsir berkata, "Pada tahun 12 H Abu Bakar ash- hi Idiq mernerintahkan Z< id bin Tsabit agar mengkumpulkan al-Qur'an dari bet-

agai tempat p nuli .11, baik yang ditulis di kulit-kulit, I daun IV m. upun ~'ang diha fal dalt m dada aum mu limin. P ri tiw, itu t rjadi t lah para Qari' penghafal I· ur an ban ak og t rbunuh d lam p p rangan Yamarnah, bagaimana )'an dis butkan dalam kitab Shill,;), a/·BI/klmn 8, Ims m alBukhari berkata19, Bab Pengumpu.lan al-Qu an kemudian dia mulai m nyebutkan anadn a hingga sampai kepada Ibnu Syihab dari Ubs id bin a - _ bb q, bahv a laid bin T bit pernah berkata, Abu 13, kar h-Shid iq m ngirim k padaku urat t ntang or ng-<>raog yang terbunuh di p r og

amamah, tik, aku III ndatanginya, kudapati mar bin al-Khaththab

ber da di mpingn a, maka bu B kar berkata, "Umar m ndatangiku dan

berkata, "Se ungguhnya banyak p ra Qllrra' penghafal al-Qur'an Ilng telah 'ugur dalam pep rangan Yamamah. Aku takut jika para Qari' ang ma ih ludup kelt k terbunuh dalarn peperangan, akan mengakibatkan hilangn a

ebagian besar dari a at l-Qur'an, menurut pendapatku, engkau harus III ngin truk ikan agar seg r mengumpulkan dan membukukan al-Qur'an."

Aku bertanya kepada mar, "Bagaimana aku melakukan esuatu ang tidak rnah dilakuk n Ra u1ullah (.w" Umar menjav b, "Demi AU h, ini adal, h kebaikanl" Dan mar t ru m nuntutku hingga lIah m I, pangkan dada u untuk g r, m lak nakannva.u khirn a akupun tuju d ngan P ndapat mar~.

laid bin T bit ~ berkata, "Kemudian Abu Baker berk, ta padaku, " ngkau adalah eorang pemud ang j nius, rakal dan p nuh amanah, dan engkau telah terbiasa menulis wahyu untuk Ra: ulullah iii maka carilah

eluruh a at al-Qur'an yang bers rakan dan kumpulkanlah." B rkata Zaid, "0 mi Allah jika mer ka m m rintahk n aku untuk memikul gUflung lentulah lebih ringal) bagiku daripada m laksanakan instruk i Abu Bakar agar aku men umpulkan al-Qur'an,"

25

ku b rtan 'a, '"6 •. g. iman kalian m tidak dip rbuat oleh Ra ulullah ::s;? Oi.1

uatu kebaikan!" Dan bu Baks r ~~ I rus rus, h. III • kinkan aku hinge

• khirn 'a II h m lapangkan dadaku untuk m n rimanyo ebagaimana

Ilah melapangkan d da m reka bcrdua . ~,"

I. ka • ku l1'lulili mengumpulkan tuiisan-tulisan al-Qu an yang ditulis di daun-daunan, kulil maupun dari h, (alan p, rei penghr fal al-Qur'an, hingga akhirnya aim m n mukan khir urs t at-Tr ubs h 'ang ada P d. bu Khuzaimah al- n hari, anB tidak kudapatkan d. ri lainnya, 'ailu a ,t:

·1 ." "' ... :-, ~ ," .~ q.. J>I >" .:L,.)\/ :-:1 ~ , • ..r.:f'l·=:::;r.,e, ~__'YJ~"~

"Se 1II1ggllllllyll leTnlr dnfnllg kepantllllll seofflng rasu! dnri kaummu scndln, wrnt terns« olellllyn pt'lI(ierilllllllllll'.· ( I· aubah: 1 ).

1 ingga akhir urat al-Bara'ah, K mud ian l-Qur'an 'ang telah ikurnulkan dan dibukuks n itu di impan oleh bu Bakar ~ hingg« II h

m wafatkann <I. telah itu berpindah ke tangan Umar p' .ewakru hidup-

rpindah ke t ng, n Hafsh h binti Urn, r ~.

lmr m al-Bukhari berk, ta, Ibnu -ihab berk ta, Telah rkata ke .1- daku Kharijah bin aid in sabit, bs hws anya die mendengar 2.'li borkata, ~ ku tidak m nda patk, n • tu : 'at dari urat r 1- hzab ketika kami m nul' al-Qur'r n ke dalam satu mu lu f, mentara aku p rnah mendengarkz n Ra ulull h ;:g mcmbacanya, akhirnya a 'at tersebut kami carl dan t rn t ta ut ada p, da Khuzairnah bin T bit al- nshari,

"01 mIlam omllg-crnllg 11111' 111;11 ilu aria ortlllg-crnug ytlllg Im:lleprrtl ap" yallg mereka Jnlljlknll kepatin A 111111." ( I·AI17..ab: 23),

M. ka gera kr mi i ipkan kim atn 'a di dalam mu haf,

5· P I'&iriman pa ukan untuk m n 'ebarkan Agama llah k pc da be ng: a-bang a yang bert tansg d ng. n kaum muslimin baik k pada p nduduk Per in rnaupun pen luduk yam, dalarn rangka m r ali ,I ikan firman llah

c..)." J'."

~ic. .-{"'" ~ ~ .. ~I <,' ~-:~"..-:~, i~ iJ:"( ;.:J{ t;.~

.. ~~ ;,_J~ ~r. .~ ..... ~ - .... -

~ 2 ~~ 1;.1 ~\;

~ Hni ormlg-omllg bermtnll, penmgilnlr ornng-orrmg knfir !loIIE ai sckllnr knnu: illl, dan Ileminkln/r mereka IIIClIl!lIl1ti Jreh!rll!lll daripndautu, ami ketnimilllll, I t1},WIl.5llIl!l" Alla), beser!« ormlg·ortlllg !Jail bertllqll'n." ( t-Taut>< h: J 23).

bagaimana yang akan diterangkan se ara rind in', it. 1I"h di p •• "I k mpat dan klima.

Af-8MalJah ulan NilulIJll1t

@ QADHI, SEKRETAKIS DAN PEMUNGUT ZAKAT DI MASA KEKHALIFAHAN ABU BARAK J.Jk,

Sebelum Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, profesi beliau dalam mencari nafkah adalah seorang pedagang, setelah dilantik sebagai khalifah maka sebagaimana biasanya beliau berangkat ke pasar untuk berdagang, dijalan beliau bertemu dengan umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah bin al-Iarrah, keduanya menghampirinya dan berkata, "Profesirnu sebagai pedagang kini sudah tidak sesuai 1agi sejak engkau mengemban amanat yang amat besar ini." Abu Bakar ash-Shiddiq menjawab, "Jika tidal dengan berdagang seperti ini bagaimana aku dapat menghidupi anak istriku?" Keduanya menjawab, "Mari ikut kami agar kami siapkan untukmu gaji."

Maka sejak itu Abu Bakar diberi upah setengah kambing dan dijamin baginya pakaian beserta sandang pangan, Umar berkata, Biarlah aku yang mengurusi masalah qadha (peradilan), selanjutnya Abu Ubaidah berkata, "Serahkan kepadaku urusan pajak." Umar berkata, "Sejak aku menjabat sebagi Qadhi di peradilan, selama sebulan penuh aku duduk menganggur tidak satupun terjadi persengketaan antara dua orang."30

Dan yang menjadi sekretaris dan juru tulisnya adalah Zaid bin Tsabit, Lsrnan bin Affan atau siapa yang hadir ketika itu di sisinya.

Adapun gubernur untuk wilayah Makkah adalah Itab bin Sa'id, untuk wilavah Tha'if adalah Usman bin Abi al-Ash, untuk wilayah adalah Shan'a Muhajir bin Abi Umayyah, untuk wilayah Hadramaut adalah Ziyad bin Lubaid, untuk wilayah Khaulan adalah Ya'la bin Umayyah, untuk wiIayah Zubeid dan Rima'v adalah Abu Musa al-Asy'ari, untuk wilayah al-Ianad'? adalah Mu'adz bin Jabal, untuk wilayah Bahrain adalah al-Ala' bin alHadrami.

Beliau juga mengutus [abir bin Abdillah al-Bajalli ke Najran, Abdullah bin Tsaur -salah seorang dari Bani aI-Ghauts- diutus ke daerah Jurasy33, kernudian beliau mengutus Iyadh bin Ghanm al-Fahri keDaumatul [andal, wilavah Syam diserahkan kepada Abu Ubaidah bin al-jarrah, Syarahbil bin Hasanah, Yazid bin Abu Sufyan, Amru bin al-Ash, seluruhnya adalah pemimipin pasukan di bawah satu komandan yaitu Khalid bin Walid.34

Ketika itu Abu Bakr belum mendirikan baitul mal secara independen, melainkan hanyalah mengambil sebuah karnar keeil di rumahnya yang berada di sanuh, ketika salah seorang sahabat berkata padanya, "Tidakkah

" Ibnu Sa'ad, stn-rneosqst a/-Kubra 3/184 dengan sanae yang para perawinya tsiqah namun sanadnya mu"a/' Setelah ttu dra berusahe merwebutkan riwayat la,noya sebagal syahid (penguat). Mapun perkataan Umar, "Serahkan padaku urusao Q2dha." dan perxataan Abu Ubaldah, "Serahkan kepadaku uruan pajak." Maka Ini memiliki syahld (penguat) yang dtriwayatkan oleh al-Baihaqi dalarn Sunan a/-Kubr81/B7 AI-Hafizh berkata dalam a/-Fat/] 13/129, "Sanadnya xuat."

-: Rima', nama sebuah lembah di Yaman di sarnplnq Wadi l<lbid dan di bawah Rima' terdapat telaga kecll yang disebut dengan Ghassan, (Mu)~m a/-8u/dan, 3/68).

" A'-jan.d, vaitu salah satu dari istana Yaman dan ternpat betdiamnya penquasa. (MuJam al-8u/dan 2/159).

,~ JJrasy, yaitu sslah satu dari rstana Yaman dati a-an Makkan, dan konon wilayah inl merupal<an kote besot dalarn kel<uasaan ~e"guasa yang luas. (MuJam a/-8vldan. 2/125).

'" L!.~at Tarikt, stn-rnsosn 3/426 dan setetahnva.

M.BidalJah wall NihalJah

27

ngj(. u m merlu n penjaga Baitul mal terscbut?" Oia men; wab, idak,

bah kame r ter but m miliki g mbok ang t rkun i.. mun ketikr liau

pindah ke rum: hnya ang di mping rnasjid • abawi ms kit beliau he ru memindahkan bairul mal t rsc ut k na. l< tik bu Bakar wafat, me k. Umar rn rnbu t para p njaga baitul mal ecara khu us, ketika baitul midi buka t n ata m r ka tidak m en rnukan e papun)5

@ USIA DAN WAf'AT ABU BAKARASH4SHIDDIQ ~

AI-H. (izh lbnu Kat! ir b rkata:l6, W bu Bakar a h-Shiddiq wafat pada

hari enin di rnalam hari, da ang rnengatakan bahwa bu Bakar wafat

telah Maghrib (malam la· ) dan dikeburnikan pc da malarn itu juga '<linl

tep. to a hari lum rakhirn 'a bulan [umadil Akhir tahun I H,. tel h

beliau mengalami kit selama 15 hari. Pada waktu ilu Umar menggantikan

posl in a ebagai imam kaum mu limin dalam shalat, Keuka . akit beliau rnenuli kan wa iatnya agar tampuk pent rinrahan kelak diberikan kepada

mar bin. l-Khaththab, de n yang m njadi juru tulis ~ .... aktu itu adal h .man bin AHan, Set lah . urat >1 ai gera dib, akan k p da >gen. p ke urn mu limin, dan mereka m n rimanya d ngan segal k patuhan dan ketundukan.'

Masa k khalifs harm a rjalan I rna 2 tahun 3 bulan ., d. n liau

wafat pada u ia 6 tnhunl'l p i d mgan u ia abi~, akhirny: llah mengumpulkan ja ad rnereka dalam atu tanah, bagaimana llah m ngumpulkan m reka dill. m hidupan.

Sebelum " afat beliau telah m \ a iatkan age r scp rlim dari hartanya disedekahkan ernbari berkata," ku akan men}' dekahkan hartaku ejumlah yang Uah ambit d ri hartaftli' kaurn musllmln.w

Ketika beliau dalarn kondisi ekarat, ada re ng berkata kept danya, "Maukah nda jika kami carikan seorang dokter?" Iaka P ntan dia m njawab, "Di tel. h m lih tku (milk udn Allah) dan Dia berkata, " ungguhn a ku r kan berbus tape -, pa aog Kuk hendaki+'

Diebutkan bahw sebab beliau [aruh akit dan wafat b hwa beliau d n al-Harits -5(' rang d kter ang me yhur- p rnah m mak, n kIUlzir(lII~! an dihediahkan kepada Abu Bakar, maka telah memakt n daging itu berkata al-Hari , "Angkauah tangan anda w hai Khalifa h Ra ulullah, dcmi All h

ungguhn 'a daging ini telah bera un, maka bu Bakar g ra m ng-

" ~/DllllSI"«I.3I20J.

" AJ-IJ.vJIIrJlt """ NNy4/l, 1/18.

" T1IM»tW /lJftu5l'#d, 31202. r#flkll~~ 11420.

~1/l/nV s,'4d" 3/202, r. IJIh·T"Iw!JM1l1'120 cIr"1 cIUo tne~b.I m.l!>.l khIIl'~M~ IeOh 'h

Mt, • .lda""",l:>nu .SIt~PIISIIa1I"'""'<I .. "mm:n tl,dbnlb11us.',)dbcl.lWmen~ ~tl .~

" tbnu ~ • ..,_ cS.In Irl 3}202.

• ~r [IX'IISiJ'#d, ),1194 •

• , {fIIt!.).'I

<J yatl\J dbOlIQ y~t19 ~ ~"'l saCu n ~ y~ C!(~ ~ ~ ~e"" d~ • (.<I~ 4fU7)..

28

angkat tangannya, sejak itu keduanya selalu merasa sakit hingga akhirnya keduanya wafat satu tahun kemudian.P

Versi lain ada yang mengatakan bahwa sebab wafatnya beliau karena mandi pada waktu musim dingin yang bersangatan, yang membuat beliau demam lalu wafat karena itu,

Dalam keadaan sakit beliau melantunkan sebuah bait syair, Engkau selalu memberikan kabar duka cita aias kemaiian kekasihmu Hingga kini engkaulalt yang akan merasakan kemaiian. itu

Banuak orang memiliki ciia-ciia

Namun kemaiian jualah' yang mengltadang segalanya44

Ketika sakaratul maui pertanda ajal yang akan menjemputnya datang,

putrinya 'Aisyah -Umrnul mukminin- membacakan sebuah bait syair,

Sesungguhnya tidak guna kekayaan bagi seseorang

Ketika dada terasa sempit dan susah bernajas

Mendengar itu beliau memandang kepada 'Aisyah ~ seolah-olah marah dan berkata, "Jangan katakan demikian wahai Ummul mukminin, namun katakan,

"Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnsja. Itulah yang kamu seiou: lari dari padanya." (Qaf: 19).

Di antara wasiat beliau kepada 'Aisyah, Aku tidak meninggalkan harta untuk kalian kecuali hewan yang sedang hamil, serta budak yang selalu :nembantu kita untuk membuat pedang kaum muslimin. karena itu jika aku .vafat tolong berikan seluruhnya kepada Umar. Ketika 'Aisyah menunaikan wasiat itu kepada Umar maka Umar berkata, "Semoga Allah merahmati Abu 3akar, sesungguhnya dia telah membuat kesulitan (untuk mengikutinya) :-agi orang-orang yang menjadi khalifah setelahnya.f

Ketika Salman al-Farisi datang menjenguknya, Salman berkata, "Wahai :;halifah Rasuiullah ~ berikan aku wasiat, sebab kulihat engkau tidak akan '::}Fat 1agi melakukannya setelah hari ini." Maka Abu Bakar menjawab, ·,\ahai Salman, pasti akan terjadi penaklukan (negeri-negeri kafir) tapi aku

::iak pernah mengetahui apa-apa yang engkau peroleh dari bagianmu ke:.:;;Ii apa-apa yang dapat engkau makan dan engkau masukkan ke dalam ?'c~ubnu, atau apa-apa yang dapat kau kenakan di atas punggungmu (pakaio.~,:,1U), dan ketahuilah sesungguhnya barangsiapa yang mengerjakan shalat

':- --'=a;at et-xubr», 3/198 . • , .• : oS .

. . : ,- ; :"2 cengan sanad rang shahih

29

30

lima waktu, maka dia telah berada dalam lindungan Allah pada pagi hari maupun sore harinya, dan jangan sampai engkau membunuh seorang ahli dzimmah, maka kelak Allah pasti akan menuntutmu di hari kiamat dan mencampakkan dirimu dalam keadaan tersungkur dengan wajahmu ke dalam neraka.w

Ibn Sa'ad menyebutkan dengan sanadnya dari al-Qashim bin Muhammad dia berkata, "Abu Bakar dikafankan dalam dua kain, kai~ yang berwarna putih, dan satulagi berwarna lain, beliau berpesan, 'Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih membutuhkan kain dari orang yang telah mati, sebab kain kafan hanyalah menutup apa-apa yang akan keluar dari hi dung maupun mulutnya'."47

Beliau dimakamkan bersama Rasulullah ~ dalam kamar (,Aisyah) dan beliau dishalatkan oleh Umar bin al-Khaththab ~.

Beliaulah yang pertama kali diangkat oleh Rasulullah ~ sebagai amir dalam pelaksanaan ibadah haji pertama dalam Islam yaitu pada tahun 9 H, dan pada tahun berikutnya Rasulullah ~ baru melaksanakan ibadah haji Wada'. Ketika beliau diangkat menjadi khaliiah, beliau memerintahkan Umar untuk menjadi amir haji pada tahun 11 H, dan tahun berikutnya barulah beliau berangkat haji.48

'"Ibid 3/193, denqan sanad la oe'se blhi(tidak mengapa).

" Ibid 3/204, dengan sanad yang shahih. Dan dia menyebutkan riwayat lain seputar masaiah in, . .. Ibid 3/177.

AI-Bidaljah Wan Nihaljah