P. 1
FINANSIJSKI MENADzMENT

FINANSIJSKI MENADzMENT

|Views: 284|Likes:
Published by ALPENGIRL

More info:

Published by: ALPENGIRL on Aug 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Pojam finansijskog menadzmenta Kao naucna disciplina razvio se iz nauke u finansijama i proucava upravljanje finansijama u preduzecu. Tesno je povezan i sa drugim naucnim disciplinama a narocito sa racunovodstvom i ekonomijom. Odredjivanje pojma f.m. usko je povezano sa pojmom fina.odnosa. Sire odredjivanje finansijski odnosi obuhvata process reprodukcije u celini i u tom smislu fin.men. se definise kao komponenta fin. Politike usmerene na postizanje postavljenih ciljeva uz koriscenje odabranih instrumenata. Uze odredjivanje fin. Odnosi ne obuhvataju ceo process reprodukcije vec samo stadijum raspodele pa se fin.,men. Definise kao celokupnost metoda najbolje raspodele prihoda radi ocuvanja i uvecanja privremeno slobodnih novcanih sredstava. Prvi pristup je fiziokratski cije pristalice za osnovni izvor bogatstva smatraju proizvodnju a merkantilisticki izvor bogatstva je u trgovini. Greske u fin.men. mogu da dovedu do negativnih posledica u oblasti upravljanja tehnologijama, resursima, kadrovima i dr. U zemljama u tranziciji fin, men, tek dobija pravi znacaj.

Finansiski menadzment
Predmet interesovanja fin.men. bili su problemi finansiranja odnosno pribavljanj kapitala iz razlicitih izvora, odnosno problemi pravnih i finansijskih odnosa preduzeca i finansijskih institucija koja mu obezbedju capital kao i finansijski instrumenti kojima se capital pribavlja. Predmet interesovanja tradicionalnog pristupa bila je pasiva bilansa stanje preduzeca. Pristalice tradicionalnog pristupa problem finansiranja preduzeca posmatraju sa stanovista investicionog bankara a ne sa stanovista donosioca investicionih odluka u okviru preduzeca. Ovakav pristup je kritikovan i osporavan. Krajem 50-tih godina proslog veka doslo je do razvoja savremog pristupa fin. Men. Dolazi do naglog ekonomskog rasta i brzih tehnoloskih promena. Porast znacaja odgovornosti menadzera prema akcionarima i kreditorima, prema zaposlenima , prema dobavljacim, prema drzavi nastala je potreba za koriscenjem naucnih metoda u donosenju fin. Odluka, odnosno nastala je potreba za daljim razvojem teorije fin. Upravljanja kao naucne discipline. Za razliku od tradicionalnog pristupa fin. Men. Ciji je predmet bio samo pribavljanje kapitala, odnosno pasiva bilansa stanja savremeni pristup pored pribavljanja kapitala, razmatra njegovu upotrebu odnosno obuhvata i aktivu i pasivu bilansa stanja. Savremeni pristup fin. Men. Prema Solomonu treba da obezbedi da fin. Men. Pruzi naucnu osnovu za odgovore na sledeca pitanja Koju vrstu sredstva preduzece treba da pribavi, Koliki ukupan obim sredstva preduzece treba da ima, Kako potrebna sredstva treba da budu finansirana.

Uloga finansija u procesu reprodukcije

Process drustvene reprodukcije moguce je podeliti na 4 stadijuma proizvodnju razmenu raspodelu i potrosnju. Nastanak i funkcionisanje finansija vezqani su za stadijum razmene proizvedene robe. Tu i nastaju finansijski odnosi vezani za akumulaciju novca, koji dobija specificnu formu fin. Resursa. Celina fin. Osnosa deli se na 3 vece povezane oblasti i to finansiranje privrednih subjekata (preduzece organizacija) 2. osiguranje 3. drzavne finansije. Unutar svake oblasti mogu se izdvojiti posebne grupe, medjutim one sve ukupno obrazuju fin. System jedne drzave a njihova povezanost se ostvaruje posredovanjem, institucija bankarskog sistema koji ima posebno vaznu ulogu za funkionisanje finansija preduzeca. Prema i8zvorima stvaranja fin. Resursi se dele na 1. one koje se obrazuju iz sopstvenih sredstava( akcionarski capital deonicarski ulozi,m prihod idr) 2. oni koji su mobilisani na fin. Trzistu kao rezultat operacija sa hartijama od vrednosti pozajmljivanja isl. 3. One koje se ponovo raspodeljuju(budzetske subvencije, nadoknade kod osiguranja isl) Moguce je izdvojiti 3 osnovna ciklusa delatnosti preduzeca 1. investicioni ciklussadrzi povratnu povezanost investicionih i deivnesticionih operacija preduzeca, to jest ulaganje fi. Resursa i izvlacenje dobiti. 2. Ciklus tekucih operacija- odredjuje se povratnom povezanoscu operacija za snabdevanje, proizvodnju i plasman, a trajanje tog cilkusa zavisi od delatnosti, osnosa sa isporuciocima brokerima, dilerima. 3. Novcani ciklus- karakterisu operacije povezane sa upravljanjnem slobodnim novcqanim sredstvima i dratkorocnih fin. Potreba. Ciklus podele nije precizan jer je tesko odvojiti tekuce i investicione operacije kao i investicione procese malih i srednjih preduzeca.

Finasiski Sistem preduzeca i uticaj cena finanskiskog Menadzmenta
Preduzece se moze posmatrati kao odredjeni fin. System. Da bi se preduzece moglo osnovati potreban je pocetni capital kako bi se obezbedili neophodni cinioci proizvodnje, sredstva za rad, rqadna snaga, predmeti rada isl. Po osnovanju preduzeca potrebno je obezbediti finansiranje tekucih poslovanja a posebno obezbediti obrtna sredstva suverenost i rentabilnost. Preduzece treba da obezbedi i svoj neprestani razvoj kako bi opstalo na trzistu ostre konkurencije. Preduzece je fin. System ciji krvotok cine nocani i robin tokovi. Robni tokovi u stvari predstavljaju novcane jer se svaki oblik imovine preduzeca prodajom moze pretvoriri u novac.
Cene preko uzajamne veze ponuda potraznja uticu na obim fin. Izvora i tokova. Dakle sto je vissa cena manja je potraznja i obrnuto. Medjutim postoje izuzetci kao sto je Gifenov efekat. Pri povecanju cena neophodne robe potraznja moze da raste ili snizenjem cena robe specijalne potraznje potrosnja moze da opada sto je povezano sa povecanim prestizom odredjene kupovine. Dakle, cena je ekonomskii instrument kojim vrednost proizvoda dobija novcani iznos i postaje objekat raspodele. Ona predodredjuje konkretan obim novcanih sredstava koji sluzi preduzecu, pa je jedan od osnovnih faktora koji uticu na daji process raspodele.

Cena utice na period obrta kapitala i kreditni rizik koji pak utice na efikasnost fin. Men. Taj uticaj se rezultira kroz mogucnost usporavanja ili ubrzavanja perioda obrta kapitala. i uzimanja na sebe rizika od kvarenja, gubitka robe. . Glavni

Finansijski Cilj preduzeca

Glavni cilj fin. Men. Na nivou drzave je ucvrscivanje sistema socijalnih odnosa. Postoji vise fin. Ciljeva preduzeca a glavni je maksimiziranje profita. Akcionari teze maksimiziranju njuihove imovine kroz poslovanje preduzeca. U akcionarskom drustvu taj cilj se postize stvaranjem vrednosti akcionara koja se iskazuje trzisnom vrednoscu aksija, a koja je rezultat 3 glsvne odluke: 1. Odluka o investiranju u materijalno fin. Ili drugu imovinu utice na strukturur imovine , rizik i sigurnost ulaganja. Kada su ulaganja sigurna iskoriscena i rentabilna njihova realizacija dovodi do povecanja trzisne vrednosti akcija a time i vrednosti preduzeca. 2. Odlukom o finansiranju se definise struktura finansiranja preduzeca to jest pribavljanja sredstava za pokrice svih obaveze preduzeca i to iz sopstvenih ili tudjih izvora. Dugorocni izvori finansiranja doprinose vecoj rentabilnosti ulaganja i povecanju vrednosti aksija pod uslovom da su jeftini i da je obezbedjena optimalna kombinacija finansiranja. 3. Odluka o dividenti i zadrzanom dobiti doprinosi povecanju ili smanjenju vrednosti akcija preduzeca. Isplata vecih dividendi povecava potraznju za akxcijama pa se povecava i trzisna vrednost akcijama. Cesto se zagovara maksimiziranje zarade po akciji, medjutim kada bi too bilo jedini cilj preduzece ne bi isplacivalo dividendu a moze se postaviti i pitanje koji je poduhvat isplativiji 1 milion za 5 god. Ili 150 hiljada svake god u narednih 5 god. A odgovor zavisi od vremenske vrednosti novca za preduzece i investiture. Trzisna cena akcija je procena vrednosti preduzeca od strane svih ucesnika na fin. Trzistu a uzima se u obzir sadasnja i buduca zarada po akciji, vremenski razmak, trajanje i rizik tih zarada i sl relevantne cinjenice. Ona sluzi kao pokazatelj koliko menadzment radi u korist akcionara.
Sporedni Finansijski Ciljevi preduzeca Maksimiziranje neto dobitka

Neto dibitak je deo bruto dobitka umanjenog za kamate i poreze i ostaje preduzecu na raspolaganju. U akcionarskom drustvu deli se na 1.dividendni dobitak iz kojih se vrsi isplata dividendi. 2. zadrzali dobitak koji povecava trajni capital preduzeca finansiranje razvoja pokrivanje gubitaka i isplatu dividendi u slucaju nedostataka neto dobiti. 3. Rezerve za pokrice poslovnog i finansijskog rizika. Neto dibitak je uslov za opstanak preduzeca u konkurentnoj borbi na trzistu. 1.Maksimiziranje neto dobitka se sastoji iz maksimiziranja prihoda (povecanje obima prodaje, povecanje cena,)2. Minimiziranje troskova (smanjenje stalnih i promenljivih troskova) 3. Minimalizacija poreza (smanjenje poreske osnovice i smanjenje poreskih stopa). Akcionarsko drustvo moze povecati dobitak i investirati ga u obveznice ili druge hartije od vrednosti a da akcionari od toga nemaju fin. Korist. Moze se povecati

Kvantitativna fin. Drzavi je u interesu da naplati vece poreze i druga davanja. Organizacija finanskiskog Menazdmenta U malim i srednjim preduzecima tekuca fin. 2. kao pravna forma preduzeca 2. informaticki procesi u radu org. Men. tip menadzmenta 7. opsta fin. rasspodelu fin. Motivacija ukljucuje visinu zarade mogucnost za dobijanje akcija i drugih privilegija. Nadzor se sprovodi revizijom finansijskih izvestaja. trajnost sposobnost kratkorocnog finasiranja tekucih poslovanja i dugorocnih fin. Snaga cini solventnost. tehnologija koja se koristi 6. Dakle oni moraju biti motivisani i kontrolisani. Resursima 3. poslovanje bez gubitka. U obrtna sredstva spadaju ona koja se stalno trose u procesu proizvodnje ili su nabavljena radi dalje prodaje. Takodje odvojenost vlasnistva od kontrole moze dovesti do sukoba izmedju vlasnika i menadzera. Radnici su zainteresovani za bolje plate i uslove rada. Fin. Upravljanje obrtnim sredstvima Kapital vlasnika dug trecim licima i zarada cine ukupna sredstva za finansiranje poslovanja preduzeca to jest pribavljanje potrebnih (stalnih) i obrtnih (tekucih ) sredstava. obezbedjivanje preduzece fin. trziste na kome radi preduzece 3. Izbor org. ostvarivanje neto dobiti. potrazivanje i obaveze sa rokom . Resursa. trajna sposobnost. Svi ciljevi su u koaliciji vecim zadrzavanjem dobiti vrsi se isplata manjih dividendi. planirano vreme dobijanja novcanih rezultata. zadovoljenje potrebe radnika menadzera i drzava. kultura 9. sfera delatnosti 5. Kvalitet fin. Jacanje Finansijske Snage Sastoji se iz 2 komponente: 1. Analiza planiranjem 2. Vece plate smanjuju dobiti i zaradu po akciji. Zavisi od velikog broja factora 1. ogranicavanjem menadzerskih odluka i sistematskom kontrolom privilegije. velicina 4. Snaga predstavlja obim i vrednost imovine i podrazumeva uskladjenost osnovnih sredstava sa poslovnim zadacima i obrtnim sredstvom. Klasifikacija odluka finansijskog menadzmenta Suprotnost interesa i ciljeva u akcionarskom drustvu Interes akcionara je da uvecaju svoju imovinu. jer se ciljevi menadzera mogu kretati u sopstvenom interesu. U osnovna sredstva spadaju zemljiste objekti masine i oprema patenti i ona se postepeno trose. Neuskladjenost moze dovesti do zastoja i nedovoljnog koriscenja kapaciteta.i izdavanjem novih akcija pri cemu ce pasti zarade po akciji ako se sa srazmernim povecanjem akcija ne poveca i neto dobitak iz koga se vrsi isplata dividendi. Delatnost na osnovu spajanja funkcija ostvaruju knjigovodstvo informaticka sluzba i sl dok je u velikim ona jasno raspodeljenja izmedju fin. 8. Razvoja. Informaticke i kontrolne sluzbe. org. Men. org. Kvalitet uslovljava mogucnost poslovanja pa je i primaran u odnosu na kvantitet. structure fin. Moze da bude struktuirana kao 1. Delatnost fin.

Povecanje bezgotovinskog placanja moze da doprinese poboljsanje bankovnog sistema. da se poveca efikasnost koriscenja zaliha 3. Sa druge strane deficit gotovine u odnosu na neophodne potrebe direktno ugrozava solventnost preduzeca mada privremeno moze da dovede i do povecanja rentabilnosti. troskovi drzanja zaliha 3. Gotovinu cine banknote i kovani novac.men. Preduzece treba da nastoji da ima optimalni saldo gotovine. da se prolongiraju isplate kratkorocnih obaveza2. je da blagovremeno utvrdi takve prilive i odlive novca i obezbedi likvidnost i solventnost. troskovi osiguranja.men. Neto obrtna sredstva s u bruto obrtna sredstva smanjena za kratkorocne obaveze. Pri odredjivanju minimalnog potrebnog salda gotovine treba imati u vidu troskove koji nastaju u vezi sa gotovinom. Ova strategija polazi od 3 zahteva. U ove troskove spadaju troskovi vezivanja kapitala. Priliv se moze podsticati odnosno ubrzavati a odliv se moze usporavati. preduzeca mora efikasno da upravlja zalihama vodjenjem adekvatne politike i koriscenjem odgovarajucih metoda. odnosno koeficijentom obrta gotovine. Troskovi pribavljanja zaliha nastaju zamenom utrosenih zaliha sirovina i materijala za potrebe proizvodnje kao i zamenom sopstvenih zaliha gotovih proizvoda za potrebe prodaje. Troskovi nesostatka zaliha nastaju kada se pojavi nedostatak zaliha sirovina i materijala neophodnih zs process proizvodnje kao i kada se pojavi nedostatak zaliha gotovih proizvoda da bi se zafdovoljile . Placanje gotovinski se vrsi oda kada nema nacina za izvrsavanja bezgotovinske naplate kao sto je slucaj u maloprodaji i pruzanje usluga stanovnistvu. Troskovi upravljanja zalihama mogu se podeliti na 1.men. Upravljanje zalihama Zalihe predstavljaju znatan deo ukupnih poslovnih sredstava preduzeca i zato zahtevaju velika novcana ulaganja. rentabilnosti. i troskovi amortizacije. Upravljanje novcem Upravljanje novcanim sredstvima ili gotovinom stavlja u focus neophodnost stalnog balansirNJA izmedju 2 kriterijuma 1. Sitan inventar kao i aktivna vremenska razgranicenja naq kojima se evidentiraju predplaceni rashodi nefakturisani prihodi. Fin. Troskovi drzanja zaliha predstavljaju troskove koji su prouzrokovani postojanjem i drzanjem zaliha u preduzecu. Novcem se ne mogu vrsiti placanja vec se mora prvo uplatiti na ziro racun a gotovina za dozvoljena placana se podize sa ziro racuna. Cirkulisanje gotovine kroz poslovanje preduzeca moze se izraziti i meriti pomocu prosecnog vremenskog trajanja jendog obrta koji se naziva gotovinskim ciklusom. Cilj preduzeca je da smannji saldo i ukupne troskove gotovine sto se postize vodjenjem odgovarajucih strategija. troskovi skladistenja. solventosti i 2.dospeca do jedne godine. Gotovina se cuva u blagajni a centralna banka odredjuje njen maksimum. Suficit gotovine iznad neophodnih potreba utice na smanjenje rentabilnosti posto gotovina sama po sebi ne odbacuje nikakav prinos. odnosno da se koeficijent obrta srazmenro poveca. Zadatak fin. preduzecem pri upravljanju gotovinom sastoji se u tome da se prosecno trajanje njeonog obrta skrati. troskovi pribavljanja zaliha 2. da se skrati period naplata potrazivanja od kupaca. Bez gotovinske naplate stizu na ziro racun preduzeca sa ziro racuna uplatioca a zadatak fin. 1. troskovi nedostatka zaliha.

Prema periodu za koji se vrsi planiranje razlikuju se dugorocno preko 5 god. Fo. god i kratkorocno za period do god dana. Prognoziranje i programiranje Efikasnost fin. Srednjorocno do 5. planiranje izvora fin. Planiranje. 2. za sta je potrebno odredjeno vreme od samo obrade informacija njihove analize i prikazivanja pa do donosenja odluke i njenog saopstavanja i izvrsavanja. Ti planovi se odnose na nabavku proizvodnju prodaju i razvoj. deolove. Politike stavlja u vrednosni izraz u vremenu i prostoru. Planiranje je moguce podeliti u 2 etape 1. Pojam finanskiskog Planiranja Fin.men. U stranim izvorima se navodi da najveci deo neuspeha (30-40%) pripada greskom prilikom prognoziranja i programiranja. Radi povecanja verodostojnosti rezultata ekonomski metodi se dopunjuju ekspertskim procenama narocito ako se preodvidja pojava skoka razvoja.Koriscenje prognoze i programiranja podrazumva pravilan izbor metoda u skladu sa ciljem prognoze. delova moraju biti oskladjeni i usmereni ka istom cilju. gubitci z\bog ne izvrsenja planova proizvodnje. Koriscenje naucno obrazlozenih pravila rashoda resurasa. verifikacija rezultata prognoze cime se smanjuje moguca greska u prakticnoj primeni. plan dugorocnih ulaganja izrazava obim strukturu vreme trajanja ulaganja i strukturu izvora finansiranja. plan bilansa uspeha gde se planira neto dobitak razvoj i rizici 2. Planove kojima se cilj fin. Planiranje obuhvata 1. Fin. Ove troskove cine propusteni prihodi od prodaje gubitask reputacije od st5rane kupaca. Resursa i njiovih tokova i sopstveno fin. Fin. obimom i karakteristikom informacija sa kojima se raspolaze. plan bilansa stanja gde se izrazava mogucnost iz\razavanja solventnosti i finansiranja u kracim i duzim razdobljima planskog perioda. Prognoziranje i programiranje u menadzmentu je neraskidivo povezano sa donosenjem odluka. 3. . Planiranje ima zadatak da izradi i prezentira organima upravljanja sveobuhvatni i kordinisan plan aktivnosti preduzeca i njegovih potreba za poslovnim sredstvima i izvorima finansiranja za odredjeni period vremena koji je izrazen u monetarnoj formi. Ove funkcije treba da se medjusobno povecavaju uz vremensko iskazivanje njihove povezanosti. Planiranje je oblik iskazivanja raznih vrsta planova u fin. Svodni plan za preduzece kao celinu ne bi trebalo da bude prost mehanicki zbir pojedinacnih planova . Moze se koristiti i metod progtnostickog scenarija kojim se utvrdjuje logicki redosled dogadjaja tako moze korak po korak sda se razvija buduce stanje preduzeca. Planiranje je ustvari konkretizacija fin. Pokazateljima. Planovi pojedinih org. tesno je povezana sa prognoziranjem i programiranjem. Prognoze pruzaju mogucnost organima upravljanja da razmotre razlicite varijante razvoja i ocene verovatnoce nihovih pojava. 3. 1. Plan se odnosi na preduzece kao celinu a ne na njegove org. Politike uz fin. plan novcanih tokova 4.porudzbine kupaca. Svodno planiranje Fin. Fin.

zbog cega njihova identifikacija je neizbezan postupak u pripremi svodnog fin. Postoji vise instrumenata kontrole tokova gotovine primanja i izdavanja novca. Plan bilansa uspeha i bilansa stanja Planom bilansa uspeha planira se neto dobitak. Preduzece treba da raspolaze izvesnim rezervama gotovog novca da bi moglo da intervenise u slucaju vanrednih izdataka ili za pokrivanje izdataka koji su neophodni za odrzavanje njegovog konkurentnog polozaja. Stanje preduzeca na pocetku planskog perioda planirani obim proizvodnje planirani obim poslovne aktivnosti sa ocekivanom strukturom bilansa uspeha u istom periodu i raspodelom planiranog rezultata. Isl. Postoje bilansni i dinamicki metodi planiranja gotovine. Rezultat ne mogu realizovati. Planski bilans stanja izrazava mogucnost odrzavanja solventnosti i finansiranja u kracim i duzim razdobljima u toku planskog perioda.U prvoj fazi donosi se plan primanja i izdavanja gotovine kojim se projektuju primanja i izdavanja gotovine po razlicitim osnovama. Kolika ce velicina tog salda biti zavisi od vecih broja faktora kao sto su velicina preduzeca vrsta delatnosti obim poslovanja. Rezultata preduzeca za odredjeni period. Planiranje prihoda i rashoda samo po sebi nije dovoljno preduzece mora da planira ukupne i dodatne potrebe za poslovnim sredstvima bez kojih se planirani obim aktivnosti i zeljeni fin. Preduzece nije u mogucnosti da idealno uskladi novcana primanja i novcana davanja iz tekucih poslovanja zato preduzece odrzava saldo gotovine koji predstavljaju zalihu novca kojim obezbedjuje kontinuitet njenog izdavanja u vezi sa obavljanjem svoje fin. U okviru izrade ovog plana utvrdjuju se rizici i ispituje se mogucnost njihovog smanjenja. cime se definise rentabilnost u poslovanju preduzeca kao i cinioci ocuvanja i uvecanja imovine preduzeca i odrzavanja njegove solventnosti. raspolozivostspoljnih izvora fin. Plan tih potreba obuhvata planove ulaganja u pojedine katgorije poslovnih sredstava bilo da se radi o godovini potrazivanjima zalihama ili u fiksnoj imovini kao i planovi izvora iz kojih ulaganja treba da budu finansirana. a time i za citav planski period. U drugoj fazi donosi se plan . Dinamicni plan gotovine razradjuje se u 3 sukcesivne faze . Stanje preduzeca krajem planske god kao i na kraju meseca odnosno tromesecja u toku odredjene god. Ovaj plan se analiticki razclanjava po mesecima i tromesecno odnosno po vrstama proivoda prodajnim teorijama i kupcima. Plana. Plan bilansa stanja treba da pokaza ocekivano fin. Razni proizvodi i usluge javljaju se kkao definitivni nosioci prihoda rashoda i fin. Leveridz drzi pod stalnom kontrolom. Da bi se obezbedio kontinuitet novcanog toka potrebno je da je u svakom trenutku postoji saldo gotovine jer taj saldo cini vaznu komponentu stalno potrebnih obrtnih sredstava. Planiranje novcanih tokova gotovine Gotovina predstavlja vitalnu snagu preduzeca s obzirom na to da je njen kontinuiran tok neophodan preduslov za zastitu solventnosti i maksimiiranju rentabilnosti. Ovako shvacen plan potreba za poslovnim sredstvima i izvorima njihovog finansiranja ne predstavlja nista drugo do planirani bilans stanja. Bilansni metodi podrazumevaju poznavanje informacija koje se odnose na fin. Aktivnosti. U te instrumente spadaju izvestaji o tokovima gotovine i planovi buducih potreba za gotovinom. Plan bilansa uspeha pokazuje ocekivani iznos i strukturu fin. Stanje tokova gotovene fin. Rezultata.org. delova preduzeca.

Analiza se bavi analizom fin. Znatan deo analize vrsi se stavljanjem u odnos vresnosti bilansa stanja i uspeha. Fin. Analizi treba da predhodi opstesistemska analiza. Stanja preduzeca i mogucnostima promena u zeljenom pravcu. Nestandardni je obimniji i sadrzi dopunske informacije.pocinje upoznavanjem sa revizorskim zakljuckom i cilj je da se donese odluka o svrsishodnosti analize. ocean velicine i sastava resursa potrebnih za odrzavanje postignutih ekonomskih potencijala preduzeca i potvrdjivanje njeogve delatnosti. Stanje. U fin. Fin. ekspres analiza kroz 3. Analizi razlikuju se ekonomski efekat kao apsolutni pokazatelj koji karakterise rezultat delatnosti i ekonomska efikasnost kao relevantni pokazatelj koji uporedjuje efekat sa troskovima ili resursima koji su korisceni za dobijanje tog efekta. U trecoj fazi donosi se plan finansiranja kojim se prati dinamika zaduzivanja i otplate u zavisnosti od toga da li se radi o periodicnom deficitu ili suficitu gotovine. Analize: 1. Polozaju preduzeca. moguci tempo razvoja. Organa itd. moze se koristiti metod morfoloske analize. i ispitivanje rizika koji nastaje sa datim izvorima sredstava. Analiza predstavlja nacin sakupljanja i koriscenja informacija fin. Fin. etape Pripremna etapa. Karaktera: knjigovodstveni obracun. otkriju dostupni izvori sredstva i mogucnost njihove mobilizacije. Analizi je potrebna bilo koja informacija fin. prognoziranje razvoja preduzeca.suficita i deficita gotovine kojom se konfrontiraju primanja i izdavanja za zeljene intervale i utvrdjuje se deficit ili suficit gotovine krajem svakog intervala. Standardni revizorski zakljucak je kratak document koji sadrzi pozitivnu ocenu revizora ili revizorske firme o verodostojnosti pojedinih informacija u izvestaju i njihove podudarnosti sa vazecim normativnim dokumentima. Karaktera a ciljem da se oceni tekuce fin. Stanja preduzeca. Zadatak fin. Prihoda i rashoda i oni treba da se analiziraju posebno. kontrole i dijagnostike stanja 2. Stanja u odnosu na ekspres analizu vrsi se detaljnije i u interesu razlicitih korisnika. koji je uspesan pri prisustvu malih broja informacija o problemu. da se odrede tendencije osnovnih pokazatelja kao i kvalitativne promene u imovinskom i fin. Ekonomski referat i analiza obracuna je opsta ocean rezultata privredne aktivnosti i fin. Svi subjekti se dele u grupe i svaka se podvrgava detaljnoj analizi sto omogucava i sakupljanje podataka za kasnije istrazivanje. Za obavljanje slozenijih funkcija koriste se slozenije matematicke metode. Predhodni pregled knjhigovodstvenih racuna. Pojam i etape Finansijske Analize Fin. Analize je ocean active i izvora njenog finansiranja i dopunskog finansiranja. Pod likvidnoscu neke active podrazumva se njena sposobnost da se transformise u novcana sredstva. Proucavanje forme fin. Postoje 2 etapefin. prognozivo perspektivno fin. Stanje. Rezultat je razlika izmedju fin. Solventnost i sposobnost da se blagovremeno i u punom obimu izvrse dospele obaveze. Zadaci i ciljevi Finansijske Analize Finansiranje preduzeca moze se ocenjivati sa gledista dugorocne i kratkorocne perspective.ima za cilj da se ocene uslovi rada u obracunskom periodu. Fin. izvestaji fin. prognozivi polozaj preduzeca na trzistu kapitala idr. Analiza informacija moze da se vrsi u cilju 1. . 2. Detaljna analiza fin.

da porez predstavlja davanje bez direktne protiv ponude. 4. Pojam poreskog sistema Poreski system jedne zemlje cini ukupnost svih oblika poreza javnih prihoda koji sluze za podrzavanje troskova koji imaju opsti karakter. stanju hartija od vrednosti i polisa osiguranja 3.na promene strukturi poreskih sistema uticu promene u privrednim institucijama.najjednostavnija uplata poreza na dohodak fizickih lica je u momentu isplate to jest po sobitku. 3. Posebno su znacajne i fin. Raspodelu prihoda privrednih subjekata budzetska kontrola vodjenje racunovodstva idr. Naplacuje se iskljucibvo u novcu i orjentisan je vanfiskalnim. razvijenost privrede u razvijenim zemljama vece ucesce u strukturi javnih prihoda imaju porez na dohodak i porez na imovinu a u manje razvijenim porez na promet i akcize koje pogadjaju potrosnju. Porez dozivljava svoj razvoj tek u kapitalizmu i predstavlja najosnovniji i najznacajniji oblik javnih prihoda u savremenim drzavama. Informacije o 1. Politika i menadzment postizu postavljanje ciljeva ili se otkrivaju problemi. stanju depozitnih racuna i hartija od vrednosti 5. Kontrola moze biti interna i eksterna. Za vrsenje kontrole organizuju se posebni organi sa visokokvalifikovanim strucnjacima. Fin. Smislu. dogovaranja i potrazivanja prema duznicima i poverenicima. zajednickim ulaganjima sa stranim licima 6. . Razlikuje se od zemlje do zemlje zbog raznih faktora: 1. obobrenim a ne iskoriscenim kreditima kod posovnih banaka 4. Internu vrse sopstvene kontrolne sluzbe a eksternu razne inspekcije i drzavni organi. prilivu i odlivu novcanih sredstava i ukupnih poslovnih sredstava 3. drustveno ekonomsko uredjenje u razvijenim zemljama politika se vodi na nacina da obezbedi optimalnost u ostvarivanju alternativnih i redistributivnih ciljeva a u ne razvijenim koristi se kao transfer sredstava iz drzavnih preduzeca u budzet. Kontrola je aktivnost kojom se ili potvrdjuje da fin. Poseban znacaj za fin. U zemljama gde j eveci udeo lica koja samostalno obavljaju delatnost udeo poreza na dohodak fizickih lica je relativno manji. Menadzment imaju evidencije o 1. Sredstava 2. 2. fin. fleksibilnost pojedinih poreza. Plasmanima 4. fin. Stabilnosti preduzeca isl. Kontrole proverava se postovanje zakona i drugih propisa. Poreska politika je i deo ekonomske i socijalne politike.Stepen otvorenosti u zemljama koje nadtoje da ostvare sto vece ucesce u spoljnotrgovinskom sektoru u drustvenom proizvodu vodi racuna o poreskom sistemu i to u smislu uvodjenja posebnih oblika koji ce pospesiti izvoz. Struktura radne snage.Finansijska Kontrola evidencije i informacije Fin. Opste karakteristike poreza su da u njegovoj osnovi lezi prinuda. stanju deviznih racuna 2. primljenim novcanim dokumentima 5. 5. Pojam i ciljevi poreske politike Svaka drzava kreira i sprovodi makrofinansijsku politiku cije su dve glavne poluge poreska (fiskalna) politika i monetarno kreditna i primenjuju se paralelno. to je takav prihod kod njeganije unapred utvrdjena svrha za koju ce se upotrebiti. potrebama i izvorima fin. Prilikom fin. Kontrola predstavlja skup mera i aktivnosti za proveru delatnosti preduzeva u fin.

Ako je privreda u stanju deflatorne neravnoteze tada je uloga stabilizacione poreske politike da postize traznju u privrede. Dakle vrsi je preraspodela nacionanog dohotka izmedju razlicitih drustvenih slojeva. smanjene nezaposlenosti zatim stabilnog nivoa cena i uravnotezenog platnog bilansa zemlje. Ako je zasnovano na socijalnim principima onda ce se njene alokacije usmeravati u dva pravca i to sa ostrim progresivnim stopama zahvati dohodak imucnih gradjana i da se poreskim olaksicama pomogne siromasnim drustvenim slojevima. Ako je u privredi inflatorna neravnoteza sto znaci da su likvidna novcana sredstva veca od realne ponude dobara i usluga on ace se sastojati u naporima da se preko odgovarajucih poreza i njihovih parametra zahvati jedan deo viska traznje. Redistributivna funkcija poreske politike se ostvaruje dejstvom instrumenata poreske politike kojim se postize korekcija odnosa iz primarne raspodele kao i socijalna funkcija. Subjektni i objektni porezi . Ukoliko se poreska snaga manifestuje posedovanjem imovine ili dohotka rec je o direktnim porezima a u vidu potrosnje radi se o indirektnim porezima takodje i ako je lice zakonom odredjeno da plati porez usmerava da na trzistu teret poreza prenese na druga lica radi se o posrednim porezima. manje su elasticni od indiretnih a indirektni posto je porez uracunat u cenu proizvoda je anoniman pa je manji otpor kod poreskih obveznika. Glavni ciljevi su: Stabilizaciona funkcija poreske politike ogleda se u njenom dejstvu na postizanje i ocuvanje u nezaposlenosti tj. Stimulisanje investicione aktivnosti drzava moze postici smanjenje poreskih stopa na dobit preduzeca odredjenih grana i raznih poreskih olaksica. potrosnju i proizvodnju u odredjenom nacionalnom prostoru i vremenu u skladu su sa drustveno prihvatljivim ciljevima i zadacima. Poreski pluralizam je poreski system koji se sastoji iz vise poreskih oblika i nasao je primenu u svim poreskim sistemima i osnovnaz podela vrsi se na sledeci nacin: Neposredni (direktni) i posredni (indirektni) porezi zavise od toga kako se manfestuje poreska snaga. razmenu.Poreska politika obuhvata uskladjeno delovanje drzavnih institucija kroz ulivanje javnih prihoda na raspodelu. Subjekat poreske politike je drzava odnosno njeni organi od centralnih do lokalnih. KLASIFIKACIJA POREZA U teoriji postoje dve ideje o strukturi poreskog sistema i to poreski monizam ciji su sagovornici smatrali da treba da postoji samo jedan porez ali su njihove ideje neprihvacene jer bi to znacilo das stopa tog jednog poreza mora biti visoka sto bi dovelo do otpora prema njihovom placanju. kod nas od nivoa federacije do nivoa opstina i raspolaze pravom uredjenja poreza i drugih javnih prihoda i odredjivanja njihovih parametara. Neposredni su pravicniji jer se poreski teret utvrdjuje na osnovu ekonomske snage i prihodi od ovih poreza su stabilniji ali zahtevaju skuplju poresku administraciju. a kroz brojna smanjenja u poreskoj preraspodeli licne a narocito investicione traznje i potrosnje. Alokativna funkcija fiskalne politike ogleda se u alokaciji koriscena proizvodnih faktora.

Objektni tj.gde spadaju porez na imovinu u “statici” porez na nasledje i poklon i porez na prinos apsolutnih prava. broj dece. Redovni i vanredni Redovni porezi predstavljaju poreske oblike koji se redovno naplacuju za jedan period vremena. porez na imovinu. a poreska obaveza u apsolutnom iznosu prema toj jedinici kao na primer o. . Ovim sistemskim zakonom je pokusano da se stvore uslovi da YU trziste funkcionise jedinstveno (narocito kod uredjenja poreskih stopa i olaksica) kako bi se poreska evazija svela na minimum. uvodjenje novih poreskih oblika. pa stalne promene uslova privredjivanja direktno uticu na promene poreskih propisa i ukidanje tj. drzanje i nosenje odredjenih dobara 7. poresku osnovicu 5. Analiticki i sinteticki Analiticki su oni koji pogadjaju samo jedan objekat obveznikove imovine (zgradu) ili jednu vrstu prihoda. porez na promet. Kod subjektivnih se oporezuje svi prihodi poreskog obveznika kao jedna Celina i vezani su za odredjenu licnost pa se uzima u obzir neoporezivi minimum ( porodicne obaveze. dominanti su u poreskom sistemu i njima se finansiraju redovni i javni rashodi. dohotke ili promet svih proizvoda ili usluga kao porez na ukupnu imovinu. na dohodak gradjana isl. porez na upotrebu.gde spadaju porez na promet proizvoda. PORESKI SISTEM U NASOJ ZEMLJI Osnovni zadatak poreskog sistema i politike je prilagodjavanje okolnositma i cinjenicama koje su odlucujuce za process oporezivanja. dok se kod specificnih ona iskazuje u licnim mernim jedinicama. pokraina. Vanredni porezi se naplacuju u vanrednim situacijama i sluze za pokrice vanrednih javnih rashoda. Ad valoren i specificni porezi AD valoren (porezi po vrednosti) su oni kod koih se poreska osnovica iskazuje u novcanim jedinicama.porez na finansijske transakcije 6. porez na fond zarada. 5. zdravstveno stanje ) tu spada porez na dohodak gradjana i porez na ukupnu neto imovino. poreskog obveznika 4. republika. a porez se utvrdjuje primenom poreske stope u odredjenom procentu na ovako iskazanu poresku osnovicu. porez na dohodak gradjana 4. vrstu i visinu poreskih stopa 6. vrste poreza na teritoriji SRJ 2. realni porezi su oni koji se utvrdjuju prema objektivnim elementima ne vodeci racuna o licnosti poreskog obveznika gde se oporezuje svaki izvoz prihoda odvojeno. predmet oporezivanja 3. a sinteticki oni koji obuhvataju ukupnu obveznikovu imovinu.5 din po jednoj l vina. poreska oslobodjenja i olaksice. Porezi u novcu i naturi U savremenim uslovima porezi u novcu su potpuno potisli poreze u naturi ali se u izuzetnim slucajevima pojavljuju porezi u naturi. Poreska politika u nasoj zemlji sporovodi se na principu fiskalnog federalizma sto prakticno znaci da se politika javnih prihoda i rashoda. porez na dobit preduzeca 3. definise i sprovodi na vise nivoa vlasti kao sto je federacija. Osnove naseg poreskog sistema uredjene su saveznim zakonom o osnovama poreskog sistema koje obuhvataju: 1. grad i opstina. usluga i akciza 2. Vrste poreza kod nas su : 1.

PORESKI OBAVEZNIK Je ono fizicko ili pravno lice koje je duzno da plati porez. potrosnja idr. Od poreskog objekta treba razlikovati poreski izvor koji cine sva dobra iz kojih obveznik moze platiti porez. odnosno poreskog placa. tj. PREDMET OPOREZIVANJA Sa stanovista nauke o finansijama poreski objekat predstavlja materijalni osnov za uvodjenje poreza. Namera je zakonodaca kod ove vrste poreza da poreski teret ponese krajnji potrosac (kupac) a ne prodavac koji je odredjen za poreskog obveznika. Poslovni rezultat pravnih lica podlaze oporezivanju posebnim porezom. na dohodak. banka koja isplacuje kamatu). porezom na dobit preduzeca bez obzira da li se radi o drustvu lica ili kapitalu. Poreski posrednik je duzan da sa racuna poreskog duznika (poreskog obveznika ili poreskog placa) na osnovu njihovog naloga za prenos sredstva obustavi i po odbitku uplati utvrdjeni porez. na promet. Poreskik obveznik je uzi pojam od poreskog duznika jer ovaj obuhvata i poreskog platca.na odgovarajuci poreski racun. Poreski platac je ono fizicko ili pravno lice kojeg zakon obavezuje da obracuna i uplati propisani porez (poslodavac koji isplacuje zavodu. PORESKA OSNOVICA . znaci ne mora svako lice biti poreski obaveznik. To mogu biti prihodi. Izuzetno se porez na imovinu placa iz same imovine kao sto je slucaj u vanrednim okolnostima posle rata kad zakonodavac zahvata imovinu ratnih profitera. destinatora i jemca. naodgovarajuci racun poreskog obveznika. stim sto se pruzaju poreske olaksice za bracnog druga i izdrzavane clanove porodice. Poreski destinator postoji kod posrednih poreza kao npr poreza na promet. Sa stanovista poreskog prava poreski objekat predstavljaju odredjene cinjenice koje su preduslov za nastanak poreske obaveze odnosno sve sto moze da manifestuje poresku ekonomsku snagu koja se moze oporezovati. odnosno odraz ekonomske snage koju treba oporezovati. imovina. Placanje poreske obaveze iz nekog izvora podrazumeva da se umanjuju obveznikovi neto prihodi. Poreskim propisima nase zemlje kao poreski obveznik odredjeni pojedinac tj. primenjuje se primenjuje se individualno oporezivanje. posrednika. Treba napomenuti da porez najcesce nosi naziv svog objekta porez na dobit. Poreski jemac odgovara za poresku obavezu drugog lica. dohodak kao izvori koji se obnavljaju a ne i samo imovina pa i kada je u pitanju porez na imovinu jer je tad poreski objekat imovian ali je izvor prihod obveznika. na imovinu idr. sto je administrativno jednostavnije od zajednickog oporezivanja. Kod drustva kapitala dividende odnosno udeli dvostruko su oprezovani i to jedan put na nivou drustva porezom na dobit i na nivou akcionara porezom na dohodak fizickih lica kao prihod od kapitala. To znaci da bi nastala poreska obaveza neophodno je da se ostvari neki prihod ili da se stekne imovina ili obavi neka transakcija sto ce dovesti poreskog obveznika u polozaj da plati porez.

Osnovna je ona po kojoj se oporezuje osnovica bez uvecanja. kada ni obveznik ni trece lice nisu bili obavezni da dostave podatke. kada je podneo ali poreski organ smatra da su podaci neverodostojni 3. PORESKA STOPA Poreske stope se uglavnom prikazuju kao procentualni iznos poreza u odnosu na fiksnu poresku osnovu. Sluzbena metoda koristi se pri utvrdjivanju predpostavljene poreske osnovice i to 1. Takodje postoji obaveza banaka da dostave podatke o prihodima obveznika na ziro racun. Proporcionalan poreski system je onaj u kojem je odnos placenog poreza i dohotka konstantan bez obzira na visinu nivoa dohotka. Moze biti stvarna poreska osnovica koja se utvrdjuje na osnovu podataka koji odrzavaju ekonomsku snagu poreskih obveznikai predpostavljena na osnovu predpostavke da je obcveznik ostvario tj.je ona koja je utvrdjana u zakonu o oporezivanju a ona je ogranicenog dometa ako se koristi u analiticke svrhe pa su potrebni i drugi oblici. porez na dohodak gradjana na prihode od samostalne delatnosti. U finansijskoj teoriji i poreskim sistemima razlikuje se vise vrsta poreskih stopa: zakonska poreska stopa. Progresivne su one koje se uvecavaju kada se uvecava poreska osnovica i to ravnomerno ubrzano ili usporeno u osnosu na sinamiku promene poreske osnovice. Prosena poreska stopa je npr predstavlja udeo poreza na dohodak u dohodku koji je predmet oporezivanja. Ovom metodom se utvrdjuje porez na dobit preduzeca.su takve poreske stope koje ostaju iste kada se manja poreska osnovica tako da je odnos izmedju osnovice i poreskog duga konstantan. Indirektna metoda se primenjuje u slucaju kada nadleznom poreskom organu podatke od znacaja za utvrdjivanje poreske obaveze dostavlja trece lice a ne obveznik. i primenom poreske stope na utvrdjenu poresku osnovicu dobija se iznos poreza koji je obveznik duzan da plati. kada obveznik nije podneo poresku prijavu iako je bio duzan da to ucini 2.predstavlja kvantitativno odredjen iznos predmeta oporezivanja za svaki poreski oblik . mogao ostvariti prihod ili dohodak kao i u slucaju kada obveznik nije podneo poresku prijavu ili u slucaju pausalnog oporezivanja. Visina poreske osnovice se utvrdjuje nekom od metoda: Direktna metoda je postupak kojim se poreska osnovica utvrdjuje na bazi podataka koje je obveznik dostavio poreskom organu. a ako je ona podeljena na vise poreskih jedinica u odnosu na poresku jedinicu. . dakle na osnovu knjigovodstvene evidencije koju vodi i na osnovu koje je sastavio poresku prijavu i poreski bilans. Efektivna ili stvarna je udeo obracunatog poreza u dohotku pre oporezivanja umanjenim za poreska oslobodjenja i olaksice pa tako izrazava stvarni poreski teret pojedinca ili preduzeca. Na osnovu odnosa izmedju kretanja poreske stope i osnovice poreske stope mogu biti: proporcionalne. Granicna je stopa koja se primenjuje za oporezivanje dohotka u najvisoj poreskoj jedinici kada se porez na dohodak obracunava progresivnim stopama. deo uplacenog poreza u dohotku pre oporezivanja. Metoda parifikacije o istim slucajevima kao kod sluzbene s tim sto poreski organ ne utvrdjuje poresku osnovicu na osnovu podataka koje je sam prikupio vec na osnovu poredjenja sa drugim obveznicima iste delatnosti koji tu delatnost obavljaju pod priblizno istim uslovima. Regresivne se smanjuju kada se uvecava poreska osnovica. Javnost obicno stepen progresivnosti to jestr regresivnosti poreskog sitema meri pomocu granicnih poreskih stopa ( promena placenog poreza u odnosu na promenu dohotka) ali se obicno koristi prosecna poreska stopa tj.

. Princip elasticnosti predstavlja zahtev da se porezi sto brze i potpunije prilagodjavaju promenama u vissini javnih rashoda tj. Prema ekonomskim nacelima metod oporezivanja u jednoj drzavi treba da bude stabilan da se vodi racuna da se ne ugrozava egzistencija zajednice i obveznika. PRINCIP EFIKASNOSTI i PRINCIP UMERENOSTI PORESKOG OPTERECENJA Princip efikasnosti oznacava zahtev da porezi budu tako postvljeni da sto manje uticu na ekonomske odluke privrednih subjekata na trzistu. umanjenje obracunatog poreza ili njihovo odlaganj. Poreski prihodi se menjaju u skladu sa konjunkturnim kretanjima nacionalnog dohotka a promena poreskih stopa moze uticati na privredni rast. a za pokrice svih redovnih javnih rashoda i odredjenih vanrednih rashoda. Dakle one spadaju u poreske investicione podsti caje. fleksibilnosti.Osim toga: porast poreskih prihoda umanjuje potrebu povecanja poreskih stopa ciji porast negativno deluje na opstu investicionu okolinu. FIN. izbora poreskog izvora. Da bi se to postiglo potrebno je da poreska vlast oporezuje sektore koji imaju visoke stope rasta. identiteta poreskog destinatora i nosioca poreskog tereta. Ovu grupu nacela cine sledeci principi : efikasnost. drzava i drugacije podstice investicije davanjem subvencija iz budzeta.PORESKE OLAKSICE I podsticaji cine sastavni deo poreskog sistema i predstavljaju jedan od instrumenata poreske politike. Elasticnost poreza posebno je znacajna u uslovima privrednog rasta koji zahteva visoka drzavna ulaganja u privrednu infrastrkturu pa da se takva ulaganja ne finansiraju iz inostranih izvora ili domaceg zaduzenja.-POLITICKA PORESKA NACELA Imaju prioritet u odnosu na druga i zasnvaju se na pirncipima: Princip izdasnosti koji kaze da poreski system treba da bude takav da osigura dovoljno sredstava za podmirenje javnih potreba i to uredno i ne inflatorno. Obveznicima se pruzaju poreski podsticaji radi stimulisanja privrednog rasta. ulaganja starog kapitala. iako svaki porez nuzno ostavlja efekte na njihovo ponasanje jer im umanjuje raspolozivi dohodak. One predstavljaju ustupak koji drzava cini obveznicima. EKONOMSKA PORESKA NACELA Porez neposredno umanjuje ekonomsku snagu poreskog obveznika. a da se ne uvode novi porezi i ne povecavaju poreske stope. Npr ako se po visim stopama oporezuju veliki automobile vecina ljudi ce iako voli da se vozi u lux autima odluciti za kupovinu manjih a poreski obveznik ce biti nezadovoljan. stabilnosti poreskog sistema. da poreski prihodi radtu brze od naciuonalnog dohtka. to znaci da porez ne treba da bude preterano visok. da primenjuje progresivne poreske stope. umerenost poreskog opterecenja. a koji se manifestuje kroz umanjene poreske osnovice. poboljsanja ekoloske situacije ili pak ravnomernije raspodele nacionalnog dohotka. da oporezuje potrosnju koja ima visoku stabilnost potrosnje.

Princip umerenosti poreskog opterecenja nalaze da porezi ne bi smeli da budu previsoki jer ako i razvijanje delatnosti kojom se bavi. u sled cega se ne smanjuje njegov dohodak ili imovina. ili olaksice ali u koliko ta promena dovodi do radikalnih efekata moze se nazvati radikalnom. U koliko bi obveznik zbog visokog poreskog opterecenja. sive ekonomije ili se odlucuju se odlucuju za vise slobodnog vremena. Radikalne poreske reforme menjaju poreskei system iz korena. moze delimicno ili u celosti da prevail poreski teret na druga lica. Princip identiteta poreskog destinatora i nosioca poreskog tereta poreski obveznik kao lice koje ima obavezu da plati porez.poreske destinatore. PRINCIP IZBORA PORESKOG IZVORA i PRINCIP FLEKSIBILNOSTI Pod stalnim poreskim izvorima podrazumevaju se izvori koji se stalno obnavljaju ( dohodak) a ne imovina koja predstavlja akomulirani dohodak ranijeg perioda. SOCIO-POLITICKA PORESKA NACELA . Parcijalna podrazumeva promenu nekih poreskih institute kao sto su poreska stopa. No bez obzira na ovo iskustvo poreska vlast mora da vodi racuna da poresko opterecivanje bude umereno. smanjuju ili povecavaju poreske stope.prodavca. Zatim dohodak najbolji je oporezovan po stopi od 28% a ostalih vecine po 15% da bi praksa demantovala Laferovu krivu i poreski prihodi se nisu povecali vec su se smanjili. U vanrednim slucajevima drzava moze ustanoviti poreze kojima ce izvor biti imovina obicno posle rata da bi se oporezovali prihodi i imovina ratnih profitera. pa su Laferovom krivom koja je pokazivala odnos izmedju poreskih stopa i poreskih prihoda ubedili Regana da visoke poreske stope stimulisu obveznike da rade i stede i da svoju delatnost sele u podrucje tzv. Princip fleksibilnosti zahteva da se poreski prihodi automatski uskladjuju sa ciklicnim kretanjima nacionalnog dohotka za razliku od nefleksibilnig poreza koji podlezu diskrecionim merama tj. a neki ukidaju ili redefinisu iz osnove. Kod poreza na promet dolazi do prevaljivanja sa prodavca nma potrosaca (kupca) cime se umanjuje njegova ekonomska snaga a ne zakonskog obveznika. bio prinudjen da otudji imovinu radi izmirenja dospelih poreskih obaveza to bi uticalo na smanjenje motivacije za rad i stednje. Iz tog razloga oporezivanje dohotka je u skladu sa nacelom umerenosti jer omogucuje obvezniku da i pored placanja poreza uveca svoj dohodak.putem menjanja cena. U fleksibilne poreze spada porez na dohodqak gradjana a u ne fleksibilne porez na imovinu. PRINCIP STABILNOSTI PORESKOG SISTEMA i PRINCIP IDENTITETA PORESKOG DESTINATORA i NOSIOCA PORESKOG TERETA Princip stabilnosti poreskog sistema nalaze da se bez velike potrebe ne sprovode poreske reforme. Naime 80-tih u SAD ekonomski strucnjaci predvodjeni Arturom Laferom smatrali su da su visoke granicne poreske stope glavni krivci za postojanje visine nacionalne stednje malih investicija i recesije. tako sto se uvode novi poreski oblici.

Postoje porezi cija se svrha moze ispuniti jedino sa povratnim dejstvom. iz ekonomske snage poreznika. tako da se i rezidenti i rezidentna pravna lica smatraju obveznikom poreza na dobit. princip opstosti poreza podrazumeva da sva lica moraju da ucestvuju u njihovom placanju.osnosno da se oporezivanje moze vrsiti samo na osnovu zakona.politicka ( oslobadjanje za clanove diplomatskih i konzulornih predstavnistva isl. Odredbe poreskih zakona treba da budu jasne i precizne. POREZ NA DOBIT PREDUZECA Je poreski oblik kojima se oporezuje konacni finansijski rezultat-dobit koji ostvari poreski obveznik.U savremenim trzisnim ekonomijama pravi se razlika izmedju principa rezindenstva tj. do stupanja zakona na snagu. ako ostvaruju prihode prodajom proizvoda ili vrsenjem usluga uz ponudu na trzistu. januara 1989. steceni Iskoriscavanjem posebnih pogodnosti u periodu od 1. Kod nas je u preduzecu princip rezindenstva. koja se meri dohotkom. imovinom ili potrosnjom. Princip ravnomernosti U oporezivanju predstavlja materijalnu predpostavku oporezivanja. imovinu. i obuhvataju sledece principe: 1. jer se predpostavlja da sva koriste zajednicke usluge drzava. Teritorija na kojoj je dobit ostvarena. Reformom poreskog sistema.Pravednim se smatra ono oporezivanje koje je opste i ravnomerno rasporedjeno pa se otuda ova nacela pojavljuju kao 2 principa: 1.finansijski (oslobadjanje prihoda po osnovu kamate od jednog zajma idr. kao oporezivanje ratne dobiti. stim sto postoji razlika u obimu njihove poreske obaveze. kao i druga pravna lica. Mesta registracije preduzeca ili mesta stvarne kontrole i upravljanja i izbora dohotka tj. oslobadjanja koje se mogu svrstati u nekoliko grupa: . Sem preduzeca. sto je u praksi vrlo tesko sprevodljivo jer je nemoguce meriti individualne potraznje za javnim uslugama.) . koje ima poreskii obveznik tj. sastavljenog prema propisima kojima je uredjeno . Medjutim to ne znaci da ne postoje razlicite poreske olaksice. starije vekovima.socijalno politicka ( oslobadjanje egzistencijalnog minimuma) 2. poreze bi trebalo placati prema koristi koju poreski obveznici imaju od poreza. Poresku osnovicu za obracun poreza na dobit predstavlja oporezovanu dobit koja se utvrdjuje u poreskom bilansu na bazi podataka iz bilansa uspeha. Pocetak vrsenja zakona racuna se od njegovog stupanja na snagu i deluje za ubuduce. ali nije doneo ocekivane rezultate. Drugo shvatanje je prihvatljivo i kaze da bi porez trebalo placayti u zavisnosti od mogucnosti placanja. kao obveznika ovog poreza odredjene i zadruge. da ih moze razumeti i obveznik koji nema posebno obrazovanje. placanje prema ekonomskoj snazi obveznika. Kod nas je uveden 91 god. Prema jednom shvatanju. Tako je i kod nas 60-tih donet zakon sa retroaktivnim dejstvom kojim se zelelo da se oporezuje ekstra dohodak.poresko tehnicka ( javnih ustanova koja prihode ostvaruju iz budzeta) . FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNA PORESKA NACELA Predvidjaju odredjenost poreza propisima i zahtev da njegovo ubiranje ne bude praceno visokim troskovima.ekonomsko-politicka (za novo osnovana preduzeca) .) . PRINCIP ZAKONITOSTI POREZA. u zavisnosti od svoje potraznje za javnim uslugama.

Prometom proizvoda ne smatra se kupovina proizvoda radi dalje prodaje. 2. davalac. oslobadja se placanja poreza na dobit preduzeca u periodu od 10 god. Obveznik poreza na dobit koji ulozi svoja osnovna sredstva vise od 600 miliona dinara i koja ta sredstva koristi u republici i pri tom u periodu ulaganja zaposli na neodredjeno vreme najmanje 100 radnika. pod uslovom da u tom periodu . Madjarska 18% i Hrvatska 20%) Obveznicima poreza na dobit pruzaju se i poreski podsticaj i olaksice radi stimulisanja privrednog rasta. Teoriji razlikuju se dve osnovne varijante poreza na promet: 1. zemljista. Najprivlacnijom za strtane invenstitore u regionu ( Makedonija 15%. koje nadlezni organ ustupa domacem ili stranom licu na odredjeno vreme pod uslovima propisanim zakonom uz placanje koncesione naknade. clanovima zaposlenima ili sa njima povezanim licima d isplacene zarade zaposlenima direktorima i sa njima povezanim licima nisu veca od iznosa dvostrukog prihoda za delatnost u kojoj je organizacija svrstana. a iznosi 14% sto je cini najkonkurentnijom tj. Obvezniku koji na neodredjeno vreme zaposli nove radnike obracunati porez umanjuje se za iznos koji je jednak iznosu koji cini 100% zarada isplacen tim radnicima.Jedno od tih mera. kao i u periodu od 12 meseci pre dana zaposlenja obveznik nije smanjivao broj zaposlenih. ulaganja u osnovna sredstva i poboljsanje ekonomske situacije. POREZ NA PROMET Postojao je jos u sistemu Egipta. obuku kadrova.Nedobitne organizacije mogu da ostvare pravo na oslobadjanje poreza na dobit ako im je dobitak u godini za koje se odobrava poresko oslobadjanje manji od 300 000. za ustedu energije. Od dana zaposlenja . PP usluga placa se na promet usluga koje se obavljaju uz nadoknadu. Vizantije i Rima zatim u Spaniji 1342. da iumovinu ne raspodeljuje u korist svojih osnivaca clanova zaposlenih i sa njima povezanim licima. kao i nabavka opreme uz ispunjenje propisanih uslova. U savremenoj fin. lice koje vrsi uslugu ali postoje izuzeci kao na primer kupac motornog vozila. Stopa poreza na dobit preduzeca je proporcionalna i jednobrojna.PP oporezuje promet proizvoda koji sluze krajnjoj potrosnji. da ostvareni visak neraspodeljuju svojim osnivacima. davanje bez nadoknade. uvoznik. a ponovo se javlja u SAD 1929. kojim se utice na poresku osnovicu je pravo poreskog obveznika na ubrzanu amortizaciju. razmena proizvoda.racunovodstvo. i posle Drugog Svetskog rata u vecem broju zemalja. dobra u opstoj upotrebi. naucna istraivanja i ublazavanje buke. Obveznik PP je prodavac. iskazivanje manjka proizvoda koji se ne moze pravdati visom silom. tehnologije. vode. zatim uvoz proizvoda za sopstvenu potrosnju. ukoliko zakonom o preduzecima nije propisano drugacije. po stopama koje mogu biti i do 25% vise od propisanih i to za sredstva za sprecavanje zagadjenja vazduha. Poreska osnovica na promet proizvoda je cena po kojoj se vrsi prodaja . tako sto primenjuje neku od propisanih metoda obracuna amortizacije. Srazmerno tom ulaganju od prve god. Koncesija je pravo koriscenja prirodnog bogatstva. jednofazni PP je takav kod kojeg se zahvatanje vrsi u jednoj tacno odredjenoj fazi pri kretanju robe od proizvodjaca do potrosaca. U kojoj je ostvarena oporeziva dobit. ili obavljanje delatnosti od opsteg interesa. visefazni PP kod kojeg se oporezivanje prometa roba i usluga vrsi se u svakoj fazi prometa i to bruto kada se obracunava na osnovicu u koju ulaze i poreski iznosi iz ranijih operacionih faza i neto kada se placeni porez u prethodnoj fazi izuzima iz poreske osnovice u navedenoj fazi ( kao porez na dodatu vrednost). zatim nabavku proizvoda koji imaju reprodukcioni karakter materijala. Poreska olaksica se priznaje za period od dve god.

proizvoda.gde se dodata vrednost utvrdjuje kao zbir placanja za rad i capital kojim je ona stvorena 2. tj. koji se obracunava u svakoj fazi prometa proizvoda ili usluga. kako za repro material. na promet proizvoda ne p. POREZ NA DODATU VREDNOST Prva ga je uvela Francuska 1954 god. a njime je uneta i samo kontrola jer je svakom obvezniku u interesu da je porez u prethodnoj fazi ispravno obracunat i placen jer od visine tog iznosa zavisi i njegova poreska obaveza. U proizvodjackom lancu postoji mnogo posrednika od kojih svaki dodaje deo vrednosti. secer. odredjenosti prodaje oduzme sve troskove.U zemljama EU kao ui u ve3cem broju drzava u primeni je potrosni oblik poreza na dodatu vrednost .noj zastiti.aca se na izvoz. rezervisanost u smislu podjednakog oporezivanja siromasnih i bogatih i stimulisanje inflacije. a na promet usluga je iznos nadoknade za izvrsenu uslugu. a system oracuna i naplate je jednostavan. duvan. . i nijedna delatnost nije u prednosti.Mogu se primeniti i tri metode za obracun 1. kreditna (najvise u upotrebi) –kojom se neizracunava dodata vrednost vec obveznik pomocu racuna za kupljena dobra i usluge umanjuje iznos poreza iznosom poreza koji je dobavljac platio kroz nabavnu cenu. a ne na celokupnu vrednost proizvoda ili usluga. Nasa drzava je jedna od retkih drzava u tranziciji koja ga nije uvela. dohodovani i potrosni oblik. ulje. AKCIZE Smatraju se najstarijim oblikom oporezivanja potrosnje i to uglavnom monopolskih proizvoda. zdravstvu. pre dodavanja tog poreza. i usluge koje se vrse u diplomatskim predstavnistvima. Dodata vrednost je vrednost koju proizvodjac daje inputima pre nego sto ih proda kao nove proizvode. prema nacelu odredista a pomocu kreditne metode.Oslobodjenja 1. Akcize su efikasne. kulturi. a konacnu cenu u maloprodaji zapravo predstavlja zbir svih dodatih vrednosti po fazama proizvodnje i prodaje. obrazovanju. na promet usluga se ne placa na usluge izvrsene u inostranstvu. oduzimanjem. ali se oporezuje u zemlji gde se trosi tako se uvezena idomaca dobra ravnopravno kontrolisu. sabiranje. On je pravedan i ravnomeran. ali samo na iznos dodate vrednosti koja se oblikovala u toj fazi ( novostvorena vrednost). Razlikuju se tri razlicita oblika poreza na dodatu vrednost proizvodni. hleb i mleko. sveze meso. Poreska stopa ovog poreza je 20%. jednom pri njegovoj kupovini a drugi put za autput koji je njime proizveden. voce i povrce.Obveznik akcize je lice koje proizvede i stavi u . 3. a svaki se moze zasnivati na dva nacela poreklu i odredistu. jaja. tako i za kapitalna ulaganja u obnovu opremi pa tako sprecava dvostruko oporezivaje. sredstva za zastitu biljaka i td. socija. Proizvoda masovne potrosnje ( so. djubrivo. alcohol) a broj i vrst poroizvoda koje se oporezuju razlikuju se od zemlje do zemlje. To su i ujedno prednosti ovog poreza a pripisujumu se i dva nedostatka. A danas se primenjuje u vise od 80 zemalja. kao visefazni porez na promet . 2.kao razlika izmedju ukupne prodaje preduzeca i ukupnih kupovina preduzeca. sportu. Svakom poreskom obvezniku je dato da radi pod jednakim uslovima. secer. A prema nacelu odredista znaci da se porez placa tamo gde se dobro trosi pa je tako izvozna roba oslobodjena ovog poreza. Potrosni oblik poreza na dodatu vrednost omogucava da poreski obveznik prilikom izracunaanja dodate vrednosti.

a ako tu nadoknadu isplacuje drzava iz budzeta onda je upravo ona obveznik.promet ili uveze proizvode koje se oporezuju akcizom. visina akcize je utvrdjena u apsolutnom iznosu za sve proizvode kod kojih je osnovica jedinica mere ( 23. Ekonomski priostup problemu evazije zasniva se na analizi individualnog ponasanja poreskoh obveznika. iznos akcize se utvrdjuje primenom stopa izrazenim u % ( na lux proizvode svih vrsta izradjenih sa vise od 2% zlata po stopi od 20 %. to lice nije obveznik doprinosa. 2. a ova obaveza nastaje i davanjem proizvoda bez nadoknade. Kod nas obavezno socijalno osiguranje obuhvat penzijsko i invalidsko osiguranje. EVAZIJA POREZA Nastaje od latinskog glagola evadere sto znaci izmaci. bezati pa se u poreskojb terminologiji ovim pojmom oznacavaju razliciti nacini izbegavanja placanja poreza. Osnovicu za obracun akcize cini jedinica mere ( litar. Postoji jedan izuzetak kada lice koristi pravnu nadoknadu po osnovu porodiljskog odsustva. sto umanjuje mogucnost za potpunu utaju poreza. Osiguranje ) a krijumcarenje se srece kod posrednih poreza ( akciza. kao i njihova teznja da po najpovoljnijim uslovima iskoriste poreske propise. Stopa akcize kod nas se utvrdjuje na dva nacina: 1. kod proizvoda kod kojih se osnovica utvrdjuje prema prodajnoj ceni. DOPRINOSI Su vazan finansijski instrument kojima se prikupljaju sredstva za finansiranje javnih rashoda. nadoknada zarade i nadoknada zarade za vreme koriscenja prava na osnovu preostale radne sosobnosti i cekanja na posao. Najznacajniji doprinos je za socijalno osiguranje. vec je to fond. Nezakonita poreska evazija obuhvata postupke poreskog obveznika na izbegavanje placanja poreza koje se vrsi zakonom. Obveznici doprinosa su osiguranici kao najbrojniji koje cine zaposleni i lica koja samostalno obavljaju delatnost ( preduzetnici ) i poslodavci i to svi koji imaju zaposlene i koji placaju doprinos za socijalno osiguranje na tert svojih sredstava.5 din/lit za sve vrste motornog benzina). komad) a za obracun akcize na luksuzne proizvode prodajna cena utvrdjena je po zakonskim propisima. Prihod se retko stice jednokratno iz istog izvora. Prirodna je teznja obveznika da plate obaveze poreza i doprinosa u sto manjem iznosu koristeci ne dorecenosti Ili nedovoljnu preciznost propisa. Evazija je .) Akciza se ne placa na proizvode koje izvozi proizvodjac. koja nabavljaju diplomatska predstavnistva zatim na derivate nafte i etil-alkohola koje se koriste u medicinske svrhe ili za humanitarnu pomoc. zdravstveno i osiguranje za slucaj nezaposlenosti. razmenom. Od vrste poreza koji se izbegava nezakonita poreska evazija moze biti poreska utaja koja se pravilno srece kod neposrednih poreza ( porez na dohodak. Zakonska poreska evazija postoji kad se izbegava placanje poreza i doprinosa koriscenjem nedorecenosti propisa. kilogram. Postoji vise nivoa stope doprinosa. dopronosi za soc. . iskazivasnjem manjka koji se ne moze pravdati visom silom trosenjem za potrebe obveznika i njegovih zaposlenih ukljucujuci i prezentciju i propaganda. Osnovica doprinosa za socijalno osiguranje je zarada. pa se u praksi srecu uglavnom slucajevi delimicne utaje. porez na promet). imovinu. Foskalnom reformom Iz 1991 god. . novijeg su datuma i jos nedovoljno priznati i poznati u mnogim zemljama.

fin. Trzista i ucesnika na njemu. Na njima se povezuju subjekti koji raspolazu viskovima novcanih sredstava i oni ga putem kredita ili vlasnickog udela stavljaju na raspolaganje subjektima kojima nedostaje novac. svop aranzmani.Savremena fin. Trzista kod nas posledica je slabe profitabilnosti u privredi. visokih kamatnih stopa i ne definisanih odnosa i nedostatak specijalizovanih kadrova. Trzista . teznja ka izbegavanju propisa iz oblasti finansijskog poslovanja. fin.rasprostranjena u svim zemljama bez obzira na ekonomsku razvijenost i oblik politickog uredjenja. U danasnje vreme stvara se sloj tzv. Tako se privrednim subjektima pruza mogucnost prikupljanja slobodnih fin. a kao osnova javlja se teznja za sticanjem profita i bogatstva. Fin. Sredstava izvan granica nacionalne privrede. Situaije privrednih subjekata. opcije. Trziste. tokovi transfera fin. Obaveza vodjenja knjiga. tehnicko – tehnoloski razvoj. Ona je u znatnoj meri utice na slabljenje ekonomske osnove drustva.Tu su i razne fin. Na mikroekonomskom planu ona moze biti pod uticajem razlicitih . Stednja 2. Razvijenost fin. Novokomponovanih biznismena cije bogacenje cesto ima korene u evaziji poreza. Trziste se definise kao organizovano mesto na kojima se trguje fin. Uz pomoc savremen informacione tehnologije moguce je 24 h dnevno pratiti transakcije i obavljati trgovinu na skoro svim fin. fin.Internacionalizacija i globalizacija fin. Inovacija su nestabilnost i neizvesnost u privrednim sistemima velikog broja zemalja. Trzist obavljaju sledece funkcije: Utvrdjivanje cene fin. hipotekarne zaloznice i sl. Razlike koje izazivaju veliko nezadovoljstvo gradjana. a koji je predpostavka za kontinuiranu trgovinu i dematerijalizaciju trgovine. Trzisnog sistema su: 1. fin. Trzista. Drzava svojim propisima regulise funkcionisanje fin. FINANSIJSKA STEDNJA Na makroekonomskom planu stednja predstavlja deo dohotka cija se potrosnja odlaze za kasnije. elektronski novac. Trzista oznacavaju process integracije nacionalnih fin. a to iz razloga problema kompatibilnosti regulative izmedju razlicitih zemalja. Instrumenti 4. izlaganje mogucim sankcijama u slucaju povrede propisa sve su to neprijatnosti kojih nema u sivoj ekonomiji pa ovo postaje privlacna i isplativa igra za njene aktere. Institucije 5. i to putem ino-obveznica ili evro-obveznica koje daju mogucnost emitentu da ih emituje u valuti koja se razlikuje od valute zemlje emitenta. Stednje 3. Instrumenata. teznja za poboljsanje fin. Trzista u jedno medjunarodno fin. Elemnti fin. POJAM FINANSIJSKOG TRZISTA Fin. Trzistima. . nedovoljna sklonost stednji. brisanje granica izmedju nacionalnih trzista. Trzista karakterisu i deregulacioni tokovi cija je osnova smanjenje uloga drzave u regulisanju fin. obveznice sa promenljivom kamatnom stopom. Siva ekonomija je jedan od vidova evazije. KARAKTERISTIKE SAVREMENIH FINANSIJSKIH TRZISTA Obelezja savremenih finansijskih trzista je stalno kreiranje novih fin. usavrsavaju se telekomunikacioni sistemi i informaciona tehnologija sto omogucava elektronski prenos podataka. kreditne kartice. Instrumentima. povecanje ucesnika na fin. Trzistima sveta.Razlozi koji dovode do fin. zatim smanjivanje troskova i pruzanje informacija ucesnicima. sto uslovljava soc. Inovacije poput fjucers ugovori. Instrumenta.

). Stednju s obzirom da ukupni javni rashodi prevazilaze ukupne javne prihode. standard.Ona predstavlja aktivu-plasmane za subjekte koji ih poseduju. poresko operecenje i sl.Ekonomske jedinice koje imaju ostvarenu stednju mogu se podeliti u tri sektora:Stanovnistvo kao jedini suficitaran sector. opstina i dr.Prema roku dospeca HOV se dele na kratkorocne ( do 1 god. a s obzirom da su oni veliki prelazi se u zonu negativne fin. rudnici zlata ili obveznice sa podlogom srebra POJAM i VRSTE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA . blagajnicki zapisi.Prema prirodi odnosa koje odrzavaju mogu se podeliti na osnovne gde spadaju HOV instrumenti duga ( obveznice.Nematerijalni kao sto su skolovanje. srednjorocne ( 1-3 ili -5 god.Devize su potrazivanja u stranoj valuti prema inostranstvu. dok fin. Mnoga nasa preduzeca ostvaruju negativnu fin. i dugorocne ( preko 5 god. svopovi. Po nasim propisima HOV-om se smatraju: akcije. U nasoj zemlji stednje stanovnistva skoro i da nema.Zlato ima oblik monetarnih rezervi u centralnim bankama i cuva se u polugama-ingotima.Drzavni sector najcesce ostvaruje negativnu fin.motiva. lecenje.Materijalnih motiva kao kao sto su bogacenje. bondovi i sl. pokrajina.). trzisni material ) podrazumeva se svaki imovinski oblik koji ima vrednost koja se moze razmenjivati. HOV-vlasnicki instrumenti ( akcije ). ). i izvedene HOV cija vrednost zavisi od osnovne active na koju su kreirane ( forvordi i fjucersi. pasivu. Mogucnosti naplate razlicitih finansijskih sredstava u buducnosti. republika. FINANSIJSKA AKTIVA Pod finansijskom aktivom ( finansijski instrumenti. grad. pravna lica a strana pravna lica pod uslovima reprociteta. drzavni zapisi. Instrumenti su:Hartije od vrednosti kao najznacajnije i mogu se definisatikao pisani dokumenti ili isprave koje svojim vlasnicima daju odredjena prava tj. Stednje od suficitnih prema deficitnim ekonomskim jedinicama mogu biti direktni i indirektni kada se pojavljuju intermedijarne finansijske institucije. Ta stednja proistice iz vremenske neujednacenosti prihoda i trosenja koje je ravnomernije. ostvarivanje socijalnih. varanti ).Sklonost ka stednji zavisi od velikog broja faktora kao sto su visina prihoda.Najznacajniji fin. stabilnost. komercijalni zapisi. Srednje i dugorocne predstavljaju instrumente trzista kapitala. Valuta je strain novac kojim se raspolaze u zemlji razlicitoj od zemlje porekla. Trzistima trguje se deviznim kursevima koji predstavljaju cenu u zemlji i inostranstvu.Tokovi fin.Novac se javlja kao kovani. Savremeni novac predstavlja potrazivanje od bankarskog sistema i ima funkciju prometnog sredstva.Kod nas hartije od vrednosti moze emitovati preduzece. navike.Privredni subjekti ostvaruju stednju iz tekuceg poslovanja kao razliku prihoda i troskova. Na fin. Stednje. Moze da sluzi i kao osnova za izdavanje HOV-a kao sto su zlatne obveznice. certifikati ). jer oni za njih predstavljaju investiciju posto imaju pravo na buduce prihode od njih. drzava. stednju u tekucem poslovanju. Ziralni novac je nematerijalni i nalazi se na ziro-racunu preduzeca. sigurnost. debenture. komercijalni. papirni i ziralni novac. certifikati o depozitu i finansijski derivati kojima se trguje na berzi. obveznice. a sa druge strane finansijsko-stedna pozicija preduzeca ukljucuje i izdatke preduzeca za investicije u kapitalna dobra. Instrumenti za njihove emitente znace i postojanje odredjenih obaveza. drustvenih i ekonomskih ciljeva. trgovina i sl. opcije.

Uloga centralne banke kod nas ima NBJ (SCG) kao samostalna i jedinstvena emisiona ustanova monetarnog sistema. DEPOZITNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE Do sredstava dolaze prikupljanjem depozita od ostalih ucesnika na fin. Kupuje hartije od vrednosti kada zeli da poveca likvidnost banaka i njihov kreditni potencijal. ActiveNeke fin. jer krsi zastitu ucesnika na fin.berzanski posrednici.eskontna politika se sastoji u odredjivanju visine eskontnih stopa i uslova za odobravanje kredita ( visinu i rok trajanja). Mozda je najprikladnija klasifikacija fin. Trzistima cine fin.sprovodjenje mera kreditno monetarne politike i to putem instrumenata. Trzistu posebno na trzistu novcagde odredjuje nivo novcane mase i kamatnih stopa.politika obaveznih rezervi cija je sustina u utvrdjivanju osnovice i stopi za izdvajanje iz depozitnih potencijala banaka u korist obaveznih rezervi kod centralne banke.ne depozitne fin.Fin.berze. . i osnovna im je uloga da posreduju izmedju suficitnih i deficitnih ekonomskih jedinica i to tako sto prikupljaju akomulaciju preko svojih kreditnih i fin. Instrumenatai vrse njeno usmeravanje kreditiranjem ili kupovinom fin. Instrumenata i njihovoj prodajipruzanje savetodavnih i konsalting uslugavrsenje poslova u vezi sa upravljanjem portfuliom fin. Institucija na:-centralna banka. Institucije i fin. kontrola rada banaka i drugih institucija.i druge kao sto su selektivno kreditiranje privrednih subjekata. nesmetano obavljanje platnog prometa idr.odrzavanje spoljne solventnosti centralna banka se angazuje na ostvarenju ciljeva devizne politike kao sto su : medjunarodna solventnost drzave. Posrednici povezuju ucesnike na fin. institucije mogu se pojaviti kao zajmodavci ili kao nosioci regulatorne uloge. stedionice a neke su njegova tvorevina kao sto su osiguravajuce org. novca i kredita odrzavajuci potrebnu kolicinu novca u opticaju i regulise visinu kamatnih stopa na fin.operacije na otvorenom trzistu se sastoje u kupovini ili prodaji razlicitih hartija od vrednosti cime se ostvaruju odredjeni ciljevi. Trzista emitovanjem hartija od vrednosti i operacijama na otvorenom trzistu. Active u korist svojih klijenatapruzanje pomoci u kreiranju novih oblika fin.Ucesnike na fin. . Instrumenata zajmoprimaoca. Active iz jednog u drugi oblik razmena fin.depozitne fin. . Trzistu a doprinosi razvoju fin. Fin. Trzista kao sto su banke. Trzistima vrse sledece poslove: transformisanje fin. Institucije nastale su pre fin. Posrednici. Institucije. Institucije. Trzistu i oni za njih cine pasivu posto im ti depoziti stvaraju obavezu prema deponantima a aktiva su im . penzioni fondovi i investicione kompanije. . otplata dugova. Centralna banka ima sledece funkcije i zadatke: -emisiju novcanica. Ucesnici na fin. .politikom aktiviranja ili dezaktiviranja depozita centralna banka regulise nivo novcane mase . CENTRALNA BANKA Ima poseban znacaj jer vrsi regulativnu ulogu na fin.odredjene poslove za racun drzave kao sto su razni kreditni i fiskalni poslovi a kada su zakonom stavljeni u nadleznost centeralne banke. Trzistima ostvarujuci zaradu na osnovu razlike u ceni po kojoj angazuju sredstva i po kojoj ih plasiraju. odrzavanje rezervi plemenitih materijala (zlatnas politika). stabilan devizni kurs. dakle primena ekspanzivne monetarno kreditne politike i obrnuto prodaje hartije od vrednosti (HOV) u slucaju restriktivne monetarno kreditne politike. cime se i povecava nivo novcane mase. Trzistu.

Institucije koje sza utvrdjenu naknadu ( premniju) obezbedjuju isplatu ugovorene sume ukoliko se desi odredjeni osigurani slucaj. Dakle one kreiraju i prodaju svoje obaveze u obliku polise zivotnog osiguranja i raznih vrsta rizika i time prikupljaju fin. Kod nas jos ne. na osnovu tekucih i ziro racuna orocenih i slicno. potrosacke kredite. Sredstvima. Institucijama i od njih kupuju obveznice. Tu spadaju: 1. Active a najcesce HOV. Ali to mogu biti i sopstvena sredstva kao i kreditni izvori kojima banke raspolazu. zapise. Kompanije posluju tako sto izdaju odredjene duznicke fin. Tu spadaju:ugovorne fin.odobreni krediti ili ulaganja u razne oblike fin. Cime transformisu fin. penzioni fondovi do sredstava dolaze iz uplata doprinosa zaposlenih poslodavaca obezbedjujuci pojedincima sigurnost po zavrsetku radnog veka i transferisu ih do deficitnih ekonomskih jedinica slicno kao i osiguravajuca drustva. Dele se na : 1. Imaju poseban oblik passive jer je ona skoro u celini sastavljena od akcija investitora tako da se njihov rizik poslovanja kao posrednika direktno prenosi na investitora. akcije isl.Ostale fin.. osiguravajuce organizacije su fin. NE DEPOZITNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE Do sredstava ne dolaze prikupljanem depozita vec na druge nacine. Koriste se kao znacajno poluga privatizacije privrede u bivsim socijalistickim zemljama. koju zatim u obliku kredita daju drugim fin. a deponenti su ujedno i vlasnici i prikupljaju stedne uloge i ne bave se kreditiranjem krajnjih korisnika vec preko drugih fin. Penzioni fondovi raspolazu znatnim fin. preko periodicnih uplata u odredjenim vremnenskim intervalima. Stednju do deficitnih ekonomskih jedinica. obavljaju i kreditnu funkciju sto je slucaj kod nasinvesticione posluju sa HOV sto im daje mogucnost bavljena sirim krugom poslova kao emisiju HOV. restruktuiranje preduzeca.investicioni fondovi su profesionalno vodjene fin. . konsalting idr. Stednju koja razmenjjuju za potrazivanja ili akcije od deficitnih ekonomskih jedinica.univerzalne koje obavljaju sve osnovne bankarske funkcije obezbedjenje placanja depozitne funkcijwe. Kompanije koje do sredstava dolaze emisijom svojih HOV ili uzimanjem kredita od . Institucije koje mobilisu capital vise pojedinaca radi ulaganja u skup HOV razlicitih emitenata. Kreditne unije svojim clanovima odobravaju manje potrosascke kredite putem kreditnih kartica a vlasnicima unije se prihod isplacuje u obliku dividende stedno kreditne zadruge. ne potrosacke kredite kao i HOV lokalnih organa vlasti. Tu spadaju: banka je institucija koja prikuplja slobodna novcana sredstva (depozite). Stedionice po principu zajednickih kooperativa. kreditne funkcije i operacije HOV-a komercijalne su ovlascene da drze to jest kreiraju depozite po vidjenju koji posredno sluze kao sredstva placanja. Stednju. po vidjenju. Institucija. Instrumente koje po apoenima i rokovima prilagodjavaju kupvcima i prikupljaju fin. Stednje i krajnjih korisnika kao sto su: razne fin. trgovinu HOV.Fin. Najcesce odobravaju kredite na konto hipoteke ili zalaganjem odredjenih vrednosti. odobrava kredite. Zatim ta sredstva koriste za odobravanje razlicitih kredita. promena vlasnicke structure. Do sredstava dolaze prikupljanjem razlicitih vrsta depozita. stedne i kreditne asocijacije do sredstava dolaze preko stednih depozita stanovnistva ali i emitovanjem razlicitih HOV-a i plasiraju ta sredstva u kupovinu nekretnina. Institucije koje do sredstava dolaze na ugovornoj osnovi. i obezbedjuje transakcioni novac (placanja). Institucije koje se nalaze u prostoru izmedju izvornih vlasnika fin. otkup i distribuciju. Ako nisu u mogucnosti da pokriju veliki obim potenciojalne stete pribegavaju koosiguranju ili reosiguranju (Londonski lojds) 2.

Berze mogu biti robne gde se trguje robom i uslugama i fin. Berzi se moze trgovati ziralnim novcem cekovima.. izvrsavanje obaveza ucesnika po zavrsenim poslovima. izmedju nezavisnih brokera. Izvorni vlasnici fin. BERZANSKO POSLOVANJE Pod berzanskim poslovanjem se podrazumeva registracija trzisnog materijala kojim se trguje na berzi. novcem. U njoj mogu ucestvovati i ne registrovani slobodni brokeri. Promtnom trgovinom smatra se izvrsenje kupoprodajnih obaveza odmah ili najkasnije za 5 dana a terminskom trgovinom duze od 5 dana.Nedostatak berze na nekim tzistima ukazuje da je to trziste nesigurno a ako je berza prisutna ukazuje na sigurnost. Clan berze moze biti samo pravno lice koje je registrovano kao berzanski posrednik a ispunjava uslove Iz statute berze. trgovacki standardi i trgovacka dokumenta. Berzanskim aktima i pravilnikom o radu berze uredjuje se nacin i uslovi trgovinem. Svaki sledeci krug ima manjja ovlascenja. javno objavljivanje podataka o poslovanju na berzi. Berzanski kontrolor kontrolise rad i ponasanje rada ucesnika na berzi narocito izvrsavanje njihovih . upravni i nadzorni odbor i director. Organizovane sup o sistemu koncetracionih krugova ciji je centar sama berza sa svojim slobodama. Instrumente kupuju i tako prodaju novac berzanski posredniv\ci banke idr. a pod kuslovima koji vaze za berzansku trgovinu. kurseva odnosno cena trzisnog materijala. Stednje ne ucestvuju u radu berze posto na njima nema primarne. Trzisnim materijalom moze se trgovati na berzi i van berze. Na fin. prvi krug ovlasceni posrednici koji jedini imaju pravo da zakljucuju poslove na berzi a drugi to cine preko njih. Ucesnici berze po nasim propisima su: 1. kratkorocnim HOV zlatom. Brokeri berze vode berzanki dnevnik. registrivani brokeri 2. POJAM i VRSTE BERZE Berza je samostalna i specificna institucija. Berzanska trgovina obuhvata sve ugovore o prodaji trzisnog materijala kojim se trguje na berzi. i brokera clanova berze. Definise se kao organizovani proctor u fizickom i poslovnom smislu na kojima se po strogo utvrdjenim prlavilima trguje HOV. Na robnoj berzi se moze trgovati robom i fin. devizama. devizama. Derivatima. HOV koje glase na stranu valutu su dugorocne hartije od vrednosti. Koje se dele na univerzalne i specijalizovane berze. lica zaposlena na neodredjeno vreme 3. Instrumenata a takodje ni krajnji korisnici fin. zastitu interesa ucesnika. plemenitim metalima. Berze u promet ne unose svoje HOV niti same kupuju HOV. utvrdjivanje kamatnih stopa. posetioci berze. i dr. postovanje pravila ponasanja ucesnika. Predmet trgovine ne mora biti na mestu na kome se trguje.komercijalnih banaka i investiraju ih u obveznice i akcije preduzeca ili kreditiraju preduzeca i fizicka lica. stednje jer umesto njih fin. objavljuju berzanskiu cenu trzista materijala i posreduju u zakljucivanju ugovora o prodaji izmedju brokera clanova berze za berzanskim pultom. zakljuvcenim za berzanskim pultom izmedju brokera berze. Regulisana vanberzanska trgovina se sastoji iz ugovora van berze. Najcesce se prvno organizuju kao akcionarska drustva a organi berze su skupstina. Slobodna vanberzanska trgovina je trgovina koja se obavlja van uslova koji vaze za berzansku trgovinu. Berze su suzne da u svom poslovanju obezbede zakonito obavljanje trgovine. informacije za javnost u svim ucesnicima znacajnim za rad berze. vec samo sekudarne kupoprodaje fin.

Savezna vlada imenuje komesara koji pirsustvuje trgovini i sastancima organa berze ukazuje na propuste i nepravilnosti i preduzima mere za otklanjanje. Instrumenta. Kotacija akcija na berzi znaci da je odredjeno preduzece dobilo odobrenje da svoje akcije plasira kao preduzece na listingu cime prikuplja dodatni capital. Insturmenata kao i kretanje cena su jako bitne za investiture. Tu se vrse razne knjigovodstvene operacije razlicitog stepena automatizacije. Kretanja na berzi ispoljavaju se kroz posebne cikluse pada i rasta cena sto narocito dolazi do izrazaja u periodima berzanskih cena koje su pocele naglim slomom cena svih fin. Instrument i utvrdjuje se njegova cena. Cene fin. odnosno na skupu predstavnika clanova berze. Instrument kojim se trguje na berzi mora biti primljenm na berzi sto se naziva listing.obaveza i izvrsenja. Instrumenata. BERZANSKI POSREDNICI . U proslosit je berzanska trgovina podrazumevala njihov neposredan odnos. Manipulacije na berzi su propisima zabranjene to su transakcije investitora ili berzanskih posrednika koje imaju za cilj neposredan uticaj na ponudu i traznju ili cenu fin. BERZANSKE OPERACIJE Raznovrsne su i postizu razlicite ciljeve. Instrumentima koji nisu prijavljeni u listing na berzi zato sto emitenti ne ispunjavaju kriterijume berze ili ne zele kotaciju. One se koriste prednositma saldiranja medjusobnih obaveza ucesnika u trgovini sto ih cini efikasnijim i jeftinijim. Kod arbitraze ne postoji rizik jer je to koriscenje razlike radi sticanja profita akoj postoji na 2 razlicita trzxista. Nihove posledice su visoki gubitci investitora posto akcije koje poseduje akcionar u trenutku sloma postaju bezvredni papiri. Instrumentom realizuje se na berzi. Treca faza u njoj se vrsi obracun placanje odredjene kupovine ili prodaje kao i prenos HOBV i novcanih sredstava na odgovarajuce racune kod berzanskih posrednika. vrsi se na salterskom trzistu kojeg cini mreza dilera i brokera pivezani komunikacijskim linijama. Spekulacija postoji kada investitor preduzima veci rizik investiranjem u neki fin. na supot delovanja zakona fin. U savremenim uslovima postoje posebne institucije koje vrse obracun i izvrsenje transakcije a nazivaju se klirinske i depo institucije. Predvidjanja trzisnih kretanja mogu omoguciti ostvarenje vecih dobitaka. Trgovina dugorocnim fin/. BERZANSKI CIKLUS Se sastoji iz 3 faze: Prva faza se odvija van berze.. Druga faza dolazi do realizacije naloga dakle kupuje se ili se pridaje fin. Instrumenta u razlicitim vremenski mperoiodima sto ne predstavlja manipulaciju trzista. kao i davanjem naloga za kupovinu ili prodaju odredjenog fin. Instrument za koji predpostavlja d ace mu doneti prinos veci od trzisnog. a krajnji rezultat je registracija transfera vlasnistva. Instrumenta. Trzista. Depo institucije drze u depou HOV. Suoceljavanje ponude itraznje za odredjenim fin. Fin. Uspostavlja se odnos izmedju investitora i berzanskog posrednika i to otvaranje m racuna HOV-a i racuna novcanih sredstava investitora kod posrednika. Formiranje cene se nnaziva kotacija. Spekulant koristi razlike u ceni istog fin.

evro dolarsko trziste nije deo odredjenog vec deo nacionalnog trzista novca i kapitala na kome se transakcije obavljaju u valuti drugih zemalja . Trziste kratkorocnih HOV-a obuhvata primarnu emisiju HOV-a kao i njihovu sekudarnu prodaju tj. cuvanjem HOV se sprecava mogucnost njihovog nestajanja ili ostecenja pruzanjem savetodavnih i konsultantskih usluga. Brokersko dilerske kuce se bave pruzanjem usluga kupovine i prodaje svih fin. Berzanski posrednici mogu biti specijalizovani za trgovinu jednom vrstom trzisnog materijala. Instrumente u svoje ime i za svoj racun. Berzanski posrednici mogu se podeliti na: 1. Ono je organ izvan mehanizma u institucijalnom smislu sa tacno utvrdjenim ucesnicima njihovim pravima i obavezama odredjenim prostorom i vremenom funkcionisanja. depozitne fin. brokeri berze 2. broker posreduje i obavlja poslove u tudje ime i za tudj racun uz naplatu brokerske provizije. Glavni ucesnici su centralna banka. Ono vrsi uticaj na nacionalna trzista narocito kada je u pitanju odredjivanje visine kamatnih stopa. Prema nasim propisima osnivaju se kao pravna lica osnivaju se kao akcionarska drustva i njihove akcije donose dividentu i nogu glasiti samo na ime. narocito banka i drugih posrednickih fin. Ono je visokosegmentirana i predstavlja skup trzista u internacionalnim okvirima. a mogu biti izrazeni i u drugim nacionalnim valutama. izrazeni u dolarima pod jurisdikcijom Americke monetarne vlasti. TRZISTE KAPITALA je institucionalno organizovan prostor sa svim potrebnim elementima za njegovo funkcionisanje.obuhvata trgovinu viskovima novcanih sredstava na ziro racunima ucesnika na trzistu novca a preko brokera i dilera. Berze propisuju uslove rada pod kojima mogu biti clanovi berze. nezavisni brokeri.Moraju se registrovati kod nadleznih drzavnih organa to jest moraju imati dozvolu za rad. Trzista na kojem se trguje ziralnim novcem kratkorocnim HOV zlatom i plemenitim metalima. Na njemu se trguje dugorocnim fin. Trzistima pruzajuci mogucnost kratkorocnog kreditiranja preko svojih kreditnih agencija. uzimanje i davanje kratkorocnih kredita. Evro dolari su depoziti banaka. brokeri clanovi berze 3. Institucije. Berzanski posrednici mogu biti banke postanska stedionica. Transakcije i tehnologija rada. TRZISTE NOVCA Trziste novca je deo fin. lombardni poslovi i poslovi sa kratkorocnim HOV-om. Postoje 2 vrste trzista novca: trziste ziralnog novca. Nasim propisima utvrdjene su 3 vrste brokera 1. i obavljaju se sledeci poslovi: transakcije sa ziralnim novcem. preprodaju. To je mesto susretanja ponude i traznje. Vecina berzanskih posrednika istovremeno obavlja i brokerske i dilerske poslove. Insturmenata na svim fin. Razvoj tehnologija doprineo je povecanju obima transakcija na trzistu novca koja se obavlja 24 h u internacionalnim okvirima. i osiguravajuce drustvo ako dobiju saglasnost NBJ. Cesto obavlja i poslove brokera. 2. active ciji je rok dospeca kraci od jedne god. Investicioni fondovi i drugi berzanski posrednici brokerskog i dilerskog nacina trgovine koji se osnivaju u skladu sa zakonom. a preko njih u radu trzista novca mogu ucestvovati i ostali. diler je lice koje prodaje ili kupuje fin. Instrumentima i ono omogucava . Organizacija. kao i regulisanim uslovima pod kojima se obavljaju fin.

Alokacija kapitala u najprofitabilnije investicije i privredne grane ostvarivanje najveceg moguceg profita na osnovu vlasnistvom nad kapitalom. Ono investitorima obezbedjuje buducnost njihovih investicija. NOvac se pribavlja da bi se vrsilo njegovo ulaganje u materijalnu. omogucava vlasnicima deviza da ih pretvore u nacionalnu valutu a drugim licima da nabave neophodna sredstva za placanje u inostranstvu 2.usmeravanje slo9bodnih fin. i drugu imovinu. pribavljanje novca kao osnovnu komponentu finansiranja. Osnovna funkcija trzista kapitala je okupljanje na odredjeno mesto u odredjeno vreme subjekata koji imaju i nude capital i oni koji ga traze. i upravlja svim deviznim nacionalnim rezervama. to su pored novcanih jedinica i transferi cekovci. uskladjuje poonudu i potraznju utvrdjuje devizni kurs.. . Najzastupljenije su akcije na trzistu kapitala. Jedinice. uskladjuje zahteve za prodaju deviza sa zahtevima za kupovinu 3. Zatim su znacajni i dugorocni krediti komercijalnih hipotekarskih i drugih banaka. Savremeno devizno trziste predstavlja trziste bankarskih depozita koje se prenose sa jendog vlasnika na drugog. One su znacajne ne samo u transakciji fin. Na primarnom trzistu ekonomski subjekti mobilisu capital izdavanjem dugorocnih fin. omogucava obavljanje deviznog prometa sa inostranstvom. Ciljevi trzista kapitala su obezbedjivanja neophodnog kapitala za privredni razvoj i prosperitet nacionalne ekonomije. Subjekti koji gat raze su preduzeca koja ulazu privremeni capital u rast i razvoj. Instrumenata. determinisanje strane i trzisne cene kapitala. Instrumenti deviznog trzista su platni instrumenti koji sadrze postrazivanja izrazen u stranoj valuti. Devizna trzista ostvaruju sledece funkcije: 1. DEVIZNO TRZISTE predstavlja specijalizovani deo fin. uskladjuje ponudu i traznju posredstvom deviznog prometa u zemlji sa inostranstvom 4. Depoziti su aktiva u stranoj valuti kojoj banka drzi u domacoj zemlji te valute a nalozima za transfer se prenose sredstva sa racuna na racun ali valuta ne napusta zemlju porekla. zatim dugorocne obveznice i druge HOV i najzadf polise osiguranja i instrumenti penzionih fondova. berzanski posrednici. Promene u deviznom kursu imaju znacajne konsekvence za privredu jerk ad se on menja moraju se promenitit sve cene. povecanje novcane stednje. Na ovaj nacin novac se privremeno i mobilizuje . Ono doprinosi medjusobnoj povezanosti nacionalnih fin. Instrumenata a sekudarno je mesto susretanja ponude i traznje vec emitovanih fin. Trzista na kome se kupuju i prodaju strana sredstva placanja. itd. Osnovna funkcija deviznog trzista nalazi se u formiranju deviznog kursa odnosno odnosa nacionalne valute prema inostranim a on se formira medjusobnom ponudom i traznjom za devizama. POJAM FINANSIRANJA PREDUZECA Finansiranje predstavlja dinamicki process koji obuhvata: 1. Stednje vec i formiraju svojinske i upravljacke structure privrednih subjekata. Cilj ovog trzista je odrzavanje optimalnog nivoa likvidnosti subjekata nacionalne ekonomije u njihovim poslovnim transakcijama sa inostranstvom. berze koje imaju znacajnu ulogu u ovim operacijama i drzava koja ima ulogu regulatora i kontrolora ali se moze javiti kao investitor. Ucesnici na trzistu kapitala su deficitne ekonomske jedinice intermedijalne fin. Trzista.fin. Sredstava u najrentabilnije investicione projekte. Osnovu za postojanje savremenih deviznih trzista predstavlja medjunarodni platni promet.

Prema svom poreklu izvori finansiranja se dele na interne koje je ostvarilo samo preduzece (amortizacija. 2. a rizik se moze smanjiti smanjivanjem fiksnih troskova finansiranja (kamata). . Dakle odnos kratkorocnog i dutgorocnog finansiranja je optimalan kada daje minimalan ukupan trosak finansiranja preduzeca. i pogodan je za srednjorocna ulaganja u osnovna sredstva. Izvori mogu biti rocni kada imaju rok dospeca duzi od 5 god. emisije obveznica isl. amortizacije. Treba da vodi racuna o racionalnom ucescu kratkorocnog i dugorocnog finansiranja tako da taj odnos bude optimalan. finansiranje obrtnih sredstava. Kada preduzece ulaze novcana sredstva u sopstvene poslovne aktivnosti. reserve ) i eksterne kao emisija kratkorocnih i dugorocnih HOV ili uzimanje kredita isl. 3.transformise i vezuje u razlicite oblike osnovnih i obrtnih sredstava. VRSTE FINANSIRANJA PREDUZECA. NACELO SIGURNOSTI FINANSIRANJA. a on raste u uslovima pada proizvodnje. Pribavljeni novac treba racionalno ulagati i koristiti ga za one potrebe koje su optimalne. NACELO STABILNOSTI FINANSIRANJA. tj. Nacelo stabilnosti finansiranja obuhvata sposobnost preduzeca da iz sopstvenih izvora finansira prostu reprodukciju. prodaje i prodajnih cena. zadrzana dobit isl. srednjorocno od 1 do 5 god. tj. Troskovi finansiranja veci su kod dugorocnog. Prema vlasnistvu izvori mogu biti sopstveni ( nerocni) i tudji (rocni). a iz pozajmljenih prosirenu reprodukciju tj. razvoj preduzeca. Kao sto su dugorocni krediti. razvoj i da pri tom jaca sopstveni capital. kod kojih je stepen rizika najmanji. Fin. nego su trajno raspolozivi kao sto su sredstva od emisija akcija. 2. dugorocne vise od 5 god. Ove promene treba oblikovati i vrsitit usladjivanje izvora finansiranja u pasivi sa ulaganjem u aktivi po obimu i roku sto bi trebalo da dovede do sinhronizacije novcanih primanja i izdataka radi obezbedjivanja solventosti preduzeca. A ne rocni izvori nemaju rok dospeca. kao i jacanjem sopstvenih izvora finansiranja. U fazi vracanja novca ulozeni novac se oslobadja iz kruznog toka poslovanja i ponovo ulaze u skladu sa potrebama preduzeca. zadrzana dobit. Koriste se za ulaganja u osnovna sredstva. ODNOS KRATKOROCNOG i DUGOROCNOG FINANSIRANJA Prema roku raspolozivosti izvora finansiranje se moze podeliti na : 1. a to se moze spreciti predhodnom analizom i ocenom boniteta i kreditne sposobnosti potecijalnih duznika. Zato nije rentabilno koristiti dugorocne izvore finansiranja za finansiranje kratkorocnih ulaganja. Ovaj vid finansiranja se koristi za ulaganja u obrtna sredstva 2. sto je duzi rok otplate kredita troskovi su veci (banke daju vece kamate depozitorima na dugi rok) i obrnuto. Nacelo sigurnosti finansiranja zahteva da se finansiraju oni poslovni poduhvati iz kojih ce se ulozeni novac sigurno vratiti. 3. susrece se sa rizikom ostvarivanja negativnog finansijskog rezultata. Kada preduzece ulaze u tudje poslovne aktivnosti susrece se sa rizikom nemogucnosti naplate potrazivanja kako kratkorocnih tako i dugorocnih. Poverioci su zasticeni sve dok gubitak preduzeca ne predje visinu sopstvenog kapitala. Men. kratkorocne ciji izvori su raspolozivi do jedne god. NACELO LIKVIDNOSTI 1. U poslovanju preduzeca stalno se dogadjaju promene u imovini i izvorima. kao npr.

Preduzece koje ima male stalne troskove ima i manji rizik ostvarenja gubitka. FLEKSIBILNOSTI 1.X 100 Ukupan capital Sto pokazuje rentabilnst ukupnog kapitala. to je sposobnost zaradjivanja. rezultat Stopa prinosa ukupnog kapitala = -----------------------. Rezultata najcesce prouzrokuje pad proizvodnje i prodaje i pad prodajnih cena.rizik ostvarenja negativnog fin. Preduzece treba da razvije sposobnost da pribavlja dodatni novac iz sopstvenih i tudjih izvora finansiranja. ako govorimo o pribavljanju dugorocnih izvora a kratkorocnih sa aspekata fin. Nacelo rentabilnosti predstavlja sposobnost da se ostvare sto veci rezultati sa sto manjim ulaganjima.NACELA SOLVENTNOSTI. Insolventnost se lancano siri i prenosi na druga preduzeca kada duznici ne placaju obaveze poveriocima sto moze da zahvati celokupnu privredu. Nacelo rizika finansiranja javljaju se razliciti a najvazniji su: . 4. Maksimalni rezultati na dugi rok predstavljaju maksimum periodicnih rezultata pa rukovodstvo preduzeca nastoji da maksimizira periodicne te se uvodjenjem fin. RENTABILNOSTI. Likvidnost je vazna predpostavka odrzavanja solventnosti. Preduzece koje ima dobru kreditnu sposobnost i bonitet ima i dobro fleksibilnosti jer kao takvo lakes dolazi do kredita. pa se ono moze vise finansirati pomocu duga.Ovo nacelo upucuje na to da se novcana sredstva ulazu u poslove koji ce se najvise otplatiti.Nacelo fleksibilnosti oznacava sposobnost preduzeca da se prilagodjavaq razlicitim uslovima finansiranj. Preduzece treba da razvije i sposobnost da pre vremena otplati dug. Ovo je znacajno sa aspekta razvoja i jacanja preduzeca. NACELO RIZIKA FINANSIRANJA.X 100 sopstveni capitalsto pokazuje rentabilnost sopstvenog kapitala. Politike rukovode principom kratkorocnog maksimalnog dobitkas. . NACELO NEZAVISNOSTI FINANSIRANJA 1. Zato je interes fin. u suprotnom je preduzece insolventno raspolozivi novac Koeficijent solventnosti = ----------------------.Rizik poverilaca da nece naplatiti svoja potrazivanja najcesce nastaje zbog prekida duznosti preduzeca i insolventnosti. Na osnovu toga ocenjuje se bonitet i atraktivnot ulaganja u preduzece i od toga zavisi buduce finansiranje preduzeca njegov rast i razvoj. Kada preduzece ode u likvidaciju pocerioci ne mogu u potpunosti naplatiti svoja potrazivanja ako je preduzece poslovalo sa gubitkom koji je veci od sopstvenog kapitala. Rezultat (neto dobitak)stopa prinosa sopstvenog kapitala = ----------------------------------------. Moze se meriti: neto fin. Kratkorocne imovine i odrzavanja solventnosti. NACELO POVOLJNE SLIKE FINANSIRANJA. Bruto fin. Zastita poverioca je veca sto je veci sopstveni capital i profitabilnost preduzeca. Nacelo povoljne slike finansiranja bilans preduzeca daje sliku njegove fin..2.Dospele obaveze Ako je rezultat 1 ili vise preduzece je tog dana solventno. a narocito kada se na trzistu smanje kamatne stope pa onda raniji krediti postanu preskupi. Menadzmenta da se u . Situacije. Nacelo solventnosti predstavlja sposobnost placanja svih obaveza u roku njihovog dospeca. 2.

to joj omogucava a)obnavljanje kratkorocnih depozita – dakle depoziti po vidjenju (stedni ulozi i sredstva na ziro racunima preduzeca) se svekodnevno obnavljaju jedni ulazu drugi polazu. Prema njemu banke treba da svoje kratkorocne depozite (po vidjenju) koriste za kratkorocne plasmane (kredite).javnosti stvori sto povoljnija slika. zlatno bilansno 3. 3. Kada se kratkorocni izvori finansiranja koriste prekomerno za dugorocna ulaganja nastupa insoventnost a obrnuto smanjuje se rentabilnost poslovanja. HORIZONTALNA PRAVILA FINANSIRANJA (ZLATNO BANKARSKO PRAVILO. FINANSIRANJE NAJDUGOROCNIJIH ULAGANJA i FINANSIRANJE KRATKOROCNIH ULAGANJA .je u interesu banke. Medjutim. U sirem smislu dugorocna ulaganja. B) talozenje novca. a da dugorocne depozite (orocene) koriste za dugorocne plasmane. Preduzece je zavisno i od dobavljaca. D)Medju basnkarsko kreditiranje ako banka zbog preterane rocne transformacije postane insolventna koristi kredite drugih banakaPreduzeca nemaju depozite vec izvore finansiranja pa kratkorocne koristi za ulaganja u kratkorocnu imovinu (obrtna sredstva) a dugorocne u dugorocnu imovinu (osnovna sredstva ). Preduzece zaduzivanjem postaje zavisno od tih izvora pri cemu povecava rizik gubljenja nezavisnosti. treba napomenuti da preduzece nesme po svaku cenu da izbegava finansiranje dugom. . Imovinu u druga preduzeca) osim ulaganja u stalno kratkorocnu imovinu (obrtna imovina) treba finansirati iz dugorocnih izvora finansiranja (osnovnog kapitala. zavisnost je veca kada oslanja na manji broj dobavljaca. Nacelo nezavisnosti finansiranja predstavlja zahtev da se osigura prihvatljiva nezavisnost preduzeca u finansiranju i vodjenju poslovne politike.Zlatna bilansna pravila u uzem smislu dugorocna ulaganja u aktivu (u materijalnu imovinu i ne materijalnu i fin.Zlatno bankarsko pravilo nastalo je u bankarstvu ali kasnije je pocelo da se primenjuje u preduzecima. Taj rizik se smanjuje povecanjem udela sopstvenog kapitala odnosno smanjenjem udela tudjeg. Zlatno bankarsko 2. zadrzanog dobitka i dugorocnih obaveza). Na stepen nezavisnosti utice i rentabilnost preduzeca. 2.Sa tog aspekta najvazniji podatci su oni koji govore o strukturi kapitala (vlasnistva ). C) povezanost komintenata banke. Kada banka odstupa od ovog pravila i deo kratkorocnih depozita plasira na dugi rok a da tada ne narusi svoju solventnost i rentabilnost. Kada 2 preduzeca koja su kominteti iste banke vrse placanja. ZLATNA BILANSNA PRAVILA) Ukazuju na to kakav treba da bude odnos izmedju pojedinih delova active (imovine) i pojedinih delova passive (izvora) da bi se postigla i odrzavala solventost i rentabilnost preduzeca. 1. Najvaznija su: 1. o odnosu kratkorocnih i dugorocnih finansiranja o odnosu imovine i dugova. pa je taj deo koji je stalno prisutan ( do 15%) dugorocno raspoloziv i moze se upotrebiti za dugorocne plasmane. novac prelazi sa jednog racuna na drugi ali sve u okviru iste banke. finansiranje najdugorocnijih ulaganja 4. ukljucujuci i ulaganja u stalnu obrtnu imovinu treba finansirati zi dugorocnih izvora (sopstvenih i tudjih). kao i politika raspodele jer preduzece ne moze povecati svoj sopstveni capital emisijom akcija zbog nedovoljne rentabilnosti. odnosu kratkorocne imovine i kratkorocnih obaveza. finansiranje kratkorocnih ulaganja.po zakonu verovatnoce nece svi u isto vreme povuci svoje depozite.

je deo kratkorocno (obrtna sredstva). sigurnost povratka kapitala poveriocimajer kada se imovina u aktivi finansira sa 50% iz sopstvenih i 50% iz tudjih izvora tada na 1 din ulazenog tudjeg kapitala dolaze 2 din imovine. Kratkorocna potrazivanja od kupaca treba finansirati iz kratkorocnih obaveza prema dobavljacima. samofinansiranje bi usporilo njegov razvoj. za razliku od obrtnog koje je namenjeno tovljenju . izvora finansiranja po poreklu (sopstveni i tudji) i po raspollozivosti izvora (kratkorocni i dugorocni).Pod najdugorocnijim ulaganjima podrazumevaju se : 1. 3. a ako su veca iz kratkorocnih dugova (kredita). Odnos sopstvenih i tudjih izvora finansiranja (pravilo 1:1). Minimalne zalihe sirovina i materijala. 3. gradjevinske objekte ova ulaganja se sporo vracaju i pretvaraju u novcani oblik preko amortizacije u zavisnosti od stope amortizacije. jer su to trajni izvori koji se ne vracaju. 4. Zalihe se vremenom mogu povecavati ili smanjivati u zavisnosti od obima poslovanja i u slucaju promena cena sirovina. Koliko i traju i kratkorocni izvori finansiranja. Rezultata i rezervi i iz zadrzanog dobitka. VERTIKALNA PRAVILA FINANSIRANJA Odredjuju kakav treba da bude odnos pojedinih delova passive. U teoriji i praksi smatra se da ovaj odnos treba da bude 1:1 tj. Ovde se sporo vrsi vracanje ulozenog novca zato sto ono ima osnovicu za obracun amortizacije koju cini razlika izmedju nabavke i klanicne vrednosti stoke na kraju veka koriscenja. osnovno stado je deo ukupnog stada poljoprivrednog gazdinstva . Ravnotezu i dovesti do insolventnosti. zemljiste se ne amortizuje i za njega se ne obracunava i ne placa amortizacija tako da se ova ulaganja ne vracaju i ne pretvaraju u novcani oblik preko amortizacije. sigurnost. nezavisnost i elasticnost finansiranja. 2. Nedostatak finansiranja iz tudjih izvora je da se svakom otplatom anuiteta smanjuje sto moze narusiti fin. posto se ta ulaganja vracaju i pretvaraju u novac najkasnije u roku od jedne god. 2. nece moci da ostvari svoje obaveze i pored primene ovog pravila. finansijska prilagodljivost pomeranje structure finansiranja ka vecoj zaduzenosti od 59% smanjuje kreditnu sposobnost preduzeca pa je primorano da prihvate i nepovoljne . gubitak izvori finansiranja za pokrice gubitka moraju biti dugorocni. 5. jer se on po pravilu pokriva tek u narednim godinama iz pozitivnog fin. da tudji izvori ne treba da budu veci cime se obezbedjuje: 1. kada njihov prodavac gubi suvlasnistvo nad preduzecem. akcije i trajni ulozi u druga preduzeca kupljene akcije se ne pretvaraju u novac osim u slucaju prodaje na sekundarnom trzustu kapitala. Pozeljno je da se navedena ulaganja finansiraju iz sopstvenih izvora. Tezi se da se kroz strukturu kapitala obezbedi rentabilnost. prihvatljivost troskova finansiranja. minimalne zalihe nedovrsenih proizvoda kao i gotovih proizvoda. materijala i gotovih proizvoda. a koje je namenjeno za rasplod i uvecanje stada. Pa se mora supstituisati prirastom sopstvenog kapitala Ulaganje u kratkorocnu imovinu (obrtna sredstva) treba finansirati iz kratkorocnih izvora. Ako preduzece ostvari gubitak koji je veci od sopstvenog kapitala. prodaji i klanju. 6. U trzisnoj privredi tesko je obezbediti da se preduzeca u potpunosti finansiraju iz sopstvenih izvora. Stalna obrtna imovina.Kratkorocnih HOV i kreditnih plasmana treba finansirati iz kratkorocnih izvora (dugova) pri cemu treba nastojati da ostvareni kamatni prinos tih ulaganja bude veci od kamatnog troska za finansiranje tih ulaganja ili barem njemu jednaka. ali se konacan povracaj novca vrsi tek nakon prestanka rada preduzeca. 4. Troskovi placanja kamata su nizi nego kada bi se tudji izvori povecali preko 50% cime se povecava rentabilnost. nezavisnost preduzeca u vodjenju poslovne politike jer je ravnopravno sa poveriocima posto ulaze onoliko kapitala koliko i poverioc.

Duga. Treba znati koliko buduci neto novcani tokovi ( razlika ocekivanih primanja i davanja ) vrede danas. Da bi novac doneo zaradu on se mora uloziti.Novac + kratkorocne HOV + kratkorocna potrazivanja =kratkorocni izvori (obaveze)Dakle na svaki ulozeni din.stopa prinosa n-ta godina (1+ K) *a sadasnja vrednost buduceg novcanog iznosa 1Vo= VnX------------------. 1 din. Ovo pravilo znaci da preduzece poloviom kratkorocne imovine treba da finansira iz kratkorocnih izvora a drugu iz dugorocnih i moze se primeniti kada preduzece u strukturi kratkorocne imovine ima 50% stalne obrtne imovine. bankers-ratio). U buducnosti.X 100 = 12-20% nije naislo na siru primenu jer ako kratkorocni izvori (dugovi) preduzece svakodnevno drzi 15% gotovine u odnosu na kratkorocne dugove tad ace moci te dugove da isplacuje prosecno za 6. VREMENSKA VREDNOST NOVCA Predstavlja odredjenu vezu izmedju neke novcane jedinice u sadasnjosti i te novcane jedinice u buducnosti. A posto dugovi ne dospevaju tako brzo preduzece bi8 bilo prekomerno solventno sto bi negativno uticalo na rentabilnost.nije nasao siru primenu. Kratkorocna imovinaOdnos opste likvidnosti = -------------------------------.K. Kratkorocnih izvora finansiranja.Vn= Vo X (1+ K)* ili Vn= Vo X Ik na nDiskontni faktori II fin. Tablica.66 dana (100% :15%). Ovo pravilo je komplementarno sa zlatnim bilansnim pravilom u sirem smislu. 1Diskontni factor = ---------------------------. Odnos osnovnog i rezervnog kapitala po vecini autora taj odnos treba da bude 1:1 (50%:50%) sto znaci da ovo pravilo zahteva 25% rezervnog kapitala u odnosu na ukupan capital preduzeca (sopstvene i tudje). A to zbog toga sto se novac moze uloziti i u buducnosti ostvariti veci povracaj glavnice sa kamatom od pocetnog uloga .ili Vo= Vn IIk na n (1+K)*Za odredjivanje buduce vrednosti novca koristi se diskontni factor prvih fin.insistira da odnos (koeficijent) opste likvidnosti preduzeca bude 2:1. Druge fin. Tablica koriste se kada su novcani tokovi po godinama nejednaki a IV kada su novcani tokovi po godinama jednaki. To svodjenje vrsi se metodom diskontovanja. OSTALA PRAVILA FINANSIRANJA Pravilo finansiranja 2:1. Ako se ne ulozi nastaje trosak koji je jednog propustenom prinosu koji se mogao ostvariti njegovim ulaganjem sto se naziva oportunitentni trosak. Sredstava.(current-ratio. U sadasnjosti vise vredi od din. Ovo pravilo nije naislo na siru primenu. FINANSIRANJE SOPSTVENIM NOVCEM . Rez\ervni capital u preduzecu nastaje rasporedjivanjem dela ostvarenog neto dobitka sto predstavlja zakonsku i statutarnu obavezu. Novac ----------------------------.je 2 Kratkorocni izvori Znaci da na svaka 2 din kratkorocnih ulaganja dolazi 1 din. Tablice sadrze diskontne faktore za razne kombinacije kamatnih stopa i diskontnih razdoblja.uslove kreditiranja sto mu otezsava pribavljanjne fin. Pravilo finansiranja 1:1 (acid-test). Pa i u uslovima kada nema inflaciju u tom razdoblju. Sadasnja vrednost nekog buduceg novcanog iznosa smanjuje se kada se diskontna stopa povecava i obrnuto. FINANSIRANJE DOBAVLJACKIM KREDITOM. Pravilo o odnosu novca i kratkorocnih izvora – prema njemu preduzece bi trebalo da drzi 12-20% gotovine od vrednosti kratkorocnih obaveza. Predhodno napisanog dolazi 1 din.

zarade zaposlenima se isplacuju periodicno (mesecno. investicioni fondovi i osiguravajuca drustva) radi pribavljanja gotovine i resavanja problema insolventnosti ali se smanjuju prihodi tj. 3. Banka vlasniku menice daje eskontni kredit u visini eskontovane vrednosti menice ali naplacuje eskontnu kamatu. Kasas konto uobicajeno se krece od 1-5% . fin. drzati do roka dospeca i naplatiti je u nominalnom iznosu 2. eskontovati menicu sto je radnja primaoca menice kojom on prodaje menicu pre roka dospeca ( bankarskii fondovi.Dobavljacki kredit kupac koristi kao kratkorocni izvor finansiranja u periodu od dana nasstanka obaveze (fakturisanja) do dana konacnog roka placqanja. tj.. polu mesecno itd) Duze vremensko razdoblje izmedju isplata zarada. Kada on ne odobrava kasas konto kupac ima interes da obavezu plati poslednjeg dana roka i obrnuto. indosirati menicu sto je radnja kada primaoc menice njome placa svoju obavezu. Kako se ne bi propusttio kasas konta i stvorio oportunitetni trosak moguce je uzimanja kratkorocnog bankarskog kredita kako bi se iskoristio kasas konto. njihova redja isplata omogucuje preduzecu bolje finansiranje jer se zadrzani novac koristi za druge potrebe. Rezultat. Omogucava placanje sa odlozenim rokom po dogovoru poverioca i duznika. Kreditne uslove oderedjuje dobavljac. Posto predstavlja uzimanje robe na kredit koji kupac mora vratiti u odredjenom roku. za odredjeni broj dana i na odredjeni dan. FINANSIRANJE VREMENSKIM RAZGRANICENJIMA. Izdaje ga duznik i prodaje poveriocu. U koliko njegov poverilac prihvata izmirenje duga prenosenjem menicnog potrazivanja on pruza vise sigurnosti sto je vise puta indosira na jer ako njen izdavalac ne plati menicni iznos u roku dospeca ona se protestuje i za njenu isplatu odgovaraju svi subjekti koji su se indosirali. ili 90 dana. Najcesci rokovi iznose 10.30. Dug se naplacuje ako duznik ima novca na racunu. Ovaj kredit se moze nazvati i trgovackim ili komercijalnim. Primalac menice odnosno prodavac robe moze primljenu menicu 1. dobavljaci povecavaju prodaju. Prednosti nisu potrebne posebne formalnosti. Zbog toga kupac treba da utvrdi dali je ovaj kredit jeftiniji ili skuplji od drugog alternativnog kratkorocnog kredita. Sluzi kao instrument placanja i korist osiguranja placanja. Nedostatak oportunitetni trosak-prekomerno koriscenje do insolventnosti. penzioni. Ko snosi trosak? Kada se radi o proizvodima za kojima je promenljiva potraznja dobavljaci izbegavaju d aim povecaju cenu vec preuzimaju trosak dobavljenog kredita. a ako ga nema akceptni nalog ce cekati na realizaciju zajedno sa ostalim instrumentima placanja dok na racunu duznika ne bude novca. Po izdavanju menice preduzece ne mora imati novac na racunu vec samo u trenutku dospeca menice. . Akcept je potpies na nalogu kojim preduzece jemci isplatu duga u odredjeno vreme. MOze biti plativa po vidjenju. dobavljacki kredit je fleksibilan posto se spontano podesava prema potrebama kupaca. BANKARSKIM AKCEPTNIM KREDITOM I Medju kratkorocne neosigurane izvore finansiranja spadaju i pasivna vremenska razgranicenja kao sto su: 1. Dobavljaci za cijim je proizvodima stabilna potraznja trosak ovog kredita prevaljuju na kupce prikrivajuci ga u prodajnoj ceni.15. Sopstvena ili trasirana menica je HOV koji predstavlja pismenu obavezu izdavaocu menice(trasant) da plati na tacno utvrdjeni datum po necijem nalogu ili donosiocu odredjeni iznos novca. EMISIJOM KOMERCIJALNIH ZALIHA.60.

a ona mora biti veca od kamatne stope na stedne uloge orocene do godinu dana. cime se banka obavezuje d ace je u roku isplatiti. Preduzece trasira menicu na banku koja vrsi njeno akceptiranje uz odredjenu proviziju. Ovo finansiranje je limitirano ukupnom masom zadrzanih zarada. III Bankarski accept je vrsta bankarkse garancije koja se daje u obliku menice.odrzavanje solventnosti zadrzani novac za izmirenje dospelih obaveza. 2. razne vrste poreza kao sto su porez na dobit. na imovinu isl. i to do godinu dana. kojim se utvrdjuje maksimalni iznos kredita koje ce banka odobriti preduzecu ako se kod njega javi potreba za dodatnim kratkorocnim novcanim sredstvima u odredjenom vremenskom periodu. 1. FINANSIRANJE PUTEM FAKTORINGA I Neosigurane bankarske kredite preduzece koristi za finnansiranje kratkorocnih potreba u obrtnim sredstvima a posebno povecanih sezonskih potrazivanja od kupaca i zaliha. II Komercijalni zapis je neosigurana utociva HOV sa rokom dospeca do godinu dana. . Posrednika koji uz odredjenu proviziju vrse njihovu prodaju raznim investitorima. POJAM KRATKOROCNOG OSIGURANOG FINANSIRANJA. Je limitiran ostvarenjem dobiti. Preduzece moze da akceptovanu menicu eskontuje ili da indosira. Najcesce se prodaju preko fin. cime povecavaju motivisanost potencijalnih kupaca. Osim toga emitenti mogu svoju robu prodavati uz popust. Ovaj izvor fin. Iz ovoga proizilazi da se rentabilnija preduzeca vise finansiraju izrazgranicenih poreza. Kod akceptovanog kredita banka ne ustupa svoja novcana sredstva osim ako ona eskontuje tu menicu vec korisniku ovog kredita stavlja na raspolaganje svoju odgovornost i kredibilitet. U kojoj meri ce emitent uspeti da proda komercijalni zapis zavisi od kamatne stope koju on nosi. da bi ona mogla poveriocu (remitentu) da isplati menicu u roku dospeca. na promet.Kreditna linija je kratkorocni kredit bez pokrica koji se odobrava na osnovu kreditne sposobnosti i boniteta preduzeca. Emitenti mogu obezbediti da isplatu gotovine i kamate garantuje banka. ali i sami imaju dodatnu korist jer pored toga sto emitovanjem komercijalnih zapisa dolaze do kratkorocnih novcanih sredstava povecavaju prodaju svoje robe i smanjuju zalihe. Rokovi dospeca poreza odredjeni su zakonom pa se period fin. Preduzece ima vecu poresku obavezu u koliko ostvari vecu dobit i obrnuto. Najvecu primenu akceptovani kredit ima u medjunarodnom platnom prometu. smanjenje troskova finansiranja i povecanje rentabilnosti posto se koristi besplatan izvor finansirnja. Pri odobravanju ovog kredita postize se dogovor izmedju banke i preduzeca koje je komitet banke. Preduzece mora pre roka dospeca menice da dostavi banci novcano pokrice. Emitent komercijalnih zapisa se obavezuje d ace kupcu komercijalnih zapisa platiti iznos naznacen na komercijalnom zapisu uvecan za ugovorenu kamatu na dan dospeca. ako se ona placa komercijalnim zapisima. FINANSIRANJE NEOSIGURANIH BANKARSKIH KREDITA. Na ovaj nacin ne moze produzavati u protivnom se placaju zatezne kamate. Najcesce ih emituju velika preduzeca sa dobrim bonitetem radi pribavljanja kratkorocnih izvora finansiranja. obimom prometa roba i usluga visinom poreskih stopa a u ulozi kreditora javlja se drzava. Akceptovana menica se moze eskontovati istoj ili drugoj banci i tako dobiti eskontni kredit ili indosirati na svog poverioca i tako njoj neposredno platiti kuplljenu robu ili izvrsene usluge.

On predstavlja garantovanu kreditnu liniju. preduzece ih ne moze prodavati i ako im je trzisna vrednost porasla. 3. 3. 2. Prednosti sto preduzece bez prodaje zalozene imovine dolazi do novcanih sredstava ako se radi o robi ovaj kredit omogucuje preduzecu da obezbedi nova sredstva pre prodaje robe. kao i specijalne organizacije tzv. nakit idr) i to najcesce zalazu gradjani. vrednost zaliha zavisi od njihovog kvaliteta. Sa obzirom da se automatski produzuje predstavlja srednjorocni izvor finansiranja. KREDIT PO TEKUCEM RACUNU I Lombardni kredit je kratkorocni osigurani bankarski kredit koji se odobrava na osnovu zalaganja pokretne imovinekao garancije. za potrebe uvoza ili izvoza robe. Odobravaju ga banke koje se bave lombardnim poslovima. srebro. Za osiguranje se najcesce koriste: 1. Kupuju ga faktori i factoring organizacije najcesce banke a mogu biti i preduzeca uz proviziju. Mogu se zalagati: 1. 2. prodajnih cena i troskova njihove prodaje. i manje je rizican posto raspolozivost i koriscenje kredita garantuje banka. ili Hov pre dospeca tih HOV. HOV 60-80% vrednosti 3. Najcesce do 80% veca vrednost. Roba se zalaze na osnovu kanosmana. 2. III Faktoring je prodaja kratkorocnih potrazivanja pre njihovog dospeca. Preduzece se moze ugovorom o lombardnom kreditu obavezati da zalogu dopuni novom imovinom u koliko pre vracanja kredita padne trzisna vrednost zalozenoj imovini. II Kredit po tekucem racunu (kontokorentni kredit) je kratkorocni kredit koji banke odobravaju svojim komintentima na njihovim tekucem racunu do visine i roka koji se . roba kako ona na zalihama tako ona u transportu. Banka moze da relombarduje kod druge banke kada su joj neophodna likvidna sredstva. Prate ga troskovi revne kamate na iskorisceni kredit i posebna provizija na prosecni saldo neiskoriscenog kredita kada se ne iskoristi maksimalno ugovoreni iznos kredita pa je zata i skuplji od kreditne linije. transakcioni kredit je kredit koji se odobrava za jednu odredjenu poslovnu namenu odnosno transakciju kao npr. Mane smanjuje se finansijska fleksibilnost preduzeca u periodu dok su HOV u zalogu.Preduzece moze da povlaci i koristi novcana sredstva u u ratama koje nisu unapred odredjene. zalagaonice. Prednosti za preduzece ubrzan priliv novca i olaksano odrzavanje solventnosti . smanjenje troskova naplate potrazivanja i prenosenje rizika naplate a nedostatak jer se radi o skupom nacinu finansiranja pa ga preduzeca koriste kada nemaju drugi izbor. Prednost je sto preudzece izbegava situaciju da novac trosi na brzinu gde su uslovi nepovoljni i smanjuju se troskovi finansiranja jer se ovaj kredit povlaci u slucaju insloventnosti i na taj iznos se placa kamata. II Kratkorocno osigurano finansiranje je takav vid finansiranja kod koga se od duznika trazi osiguravanje d ace kredit biti vracen u ugovorenom roku kracem od 1 godine. kredit se ne mora u potpunosti iskoristiti ali se limitirani iznos ne moze prekoraciti a iskorisceni kredit mora se vratiti u ugovorenom roku. potrazivanja od kupaca (posle novca najlikvidnija sredstva) 50-80 % od procenjene trzisne vrednosti kratkorocnih potrazivanja. tovarnog lista idr. trajnosti i likvidnosti kao i stabilnosti. revolving kredit je kratkorocni neosigurani kredit koji se automatssi produzava do maksimalnog ugovorenog iznosa za odredjeni vremenski period. dragocenosti (zlato. LOMBARDNI KREDIT . Uskladistena roba u jednom skladistu ostajer uskladistena a banci se u zalog predaje skladiznica. kratkorocne HOV (mogu i dugorocne) pri cemu nominalnu vrednost zalozenih HOV mora biti veca od iznosa kredita jer je moguc pad trzisne vrednosti HOV.

Postoji vise metoda za obracun kamate: 1.Najznacajniju vrstu cine bankarski krediti koji daju banke i druge fin. 2.2%. cena kostanja kredita. Troskove cine ugovorena kamata i provizija na dostupnost kreditu. Metoda kompezirajuceg stanja koristi se kada banka od korisnika kredita trazi da drzi na dopozitnim racunu odredjeni iznos novca u srazmeri sa iznosom odobrenog kredita (npr. Anuitetskom metodom kredit se otpalcuje obrocno u jednakim mesecnim anuitetima koi se sastoje od glavnice i kamate. Kamatne stope na HOV naznacene na samoj HOV a na poslovne kredite se dogovaraju izmedju banke i korisnika kredita. Mogu seotplacivati u jednakim i nejednakim anuitetima (na 3 meseca. U zavisnosti od kreditne sposobnosti i rizika ulaganja kamatne stope na poslovne kredite osciluju oko osnovne + . na polagodine. dekurzivnom metodom kamata se obracunava i placa krajem isteka odredjenog vremenskog perioda koriscenja kredita (mesec. Ovem se povecava stvarna kamatna stopa a time i trosaak finansiranja kreditom. 4. Koriste se za finansiranje srednjorocnih ulaganja u stalnu imovinu (osnovna sredstva ) i stalnu obrtnu imovinu. . povecava stvarni kamatni trosak finansiranja. Korisnik tekuceg racuna moze preci u dugovanje do visine odobrenog kredita pri cemu placa kamatu sa druge strane pozitivni saldo automatski je okamacen cime se povecavas rentabilnost poslovanja. Najpovoljnija za korisnika ali treba uzeti u obzir i druge uslove kao sto su rok otpate kredita. Posebno ga koriste mala i srednja preduzeca koja nemaju pristup trzistu kapitala i tesko mogu dobiti dugorocne kredite. 2. Kod nas preduzeca uglavnom posluju preko ziro racuna koji nema dugovni saldo. Smanjuje se iznos stvarno koriscenog kredita tj.utvrdjuje rokom a radi odrzavanja tekuce solventosti preduzeca. 3. FINANSIRANJE SREDNJOROCNIM KREDITIMA Od 1-5 godina. zahtevano osiguranje isl. Preduzece treba da vodi racuna da sa kreditorom ugovori placanje kamate na ostatak duga a ne ukupan iznos. Pri odredjivanju kamatne stope kao polaziste sluzi osnovna kamatna stopa . godina). TROSKOVI KRATKOROCNOG FINANSIRANJA Ove troskove cini kamata tj. pola godine. Spada u fleksibilne nacine finansiranja jer se njime osigurava potreban novaca tokom razdobljaneizvesnosti i protece insolventnosti. Organizacije. Skuplji je od kratkorocnog kredita. Na visinu kamatne stope pored osnovne i kreditne sposobnosti duznika uticu i troskovi banke kao sto su administrativni i pasivna kamata koju banka placa svojim deponentima na deposit i odnosi banke i duznika kada postoji medjusobno poverenje pa banka moze odobravati kredit po nizoj kamatnoj stopi. Ako se ovaj kredit obnovi posle 1 perioda on postoje srednjorocni. 1. Anticipativnom metodom kamata se obracunava i placa pocetkom odredjenog vremenskog perioda sto kreditori obicno zahtevaju kada na trzistu novca postoji veca potrazivanja od ponude. Trosak cini kamata i povizija na neiskorisceni deo kredita. godinu) ili jednakim periodicnim ratama moguce je i jednokratno vracanje kredita (redje). 10%) sve do konacne isplate. Za kreditora je ona prihod od plasmana sredstava.Revolting kredit odobrava banka uz obavezu da se kredit obnovi (revoltira) po isteku odredjenog perioda.

kuce isl. osiguravajuca drustva. glavnica.Kod kredita na osnovu zalaganja opreme za osiguranje moze se koristiti razlicita oprema (koja se brze moze unovciti) i ne moze se prodavati dok se kredit neotplati.poslovni proctor. 4. ne ukljucuje marketing (o tome brine korisnik lizinga).usteda kapitala. Proizvodni fransizing pored prodaje obuhvata i pravo naproizvodnju odredjenih proizvoda. fleksibilnost u placanju zakupnine (ratte) postojanje opcija po isteku. indirektni lizing. ali ima vec istrazeno i obezbedjeno trziste placa davaocu nabavnu cenu kao i 5% od prodajne cene. 5. Korisnik kroz cenu zakupnine naplacuje njenu vrednost i zaradu. Prema predmetu zakupa lizing moze biti: 1. Po isteku ugovora korisnik moze da 1. Ovi kreditit mogu biti kratkorocni i srednjorocni. Sredstava. 3. lizing nepokretnih dobara. veka. ucestvuju u pocetnom finansiranju. 3.skup izvor finansiranja ( zakup. uredjaja. Uporediti troskove da li robu treba uzeti na lizing ili na kredit. lizing opreme-opreme.traje koliko i vek ekonomskog trajanja imovine neotkaziv je. Davaoci su trgovci na veliko i ugovorom prenose pravo prodaje njihovih proizvoda. imovinu koristi po nizoj ceni od trzisne posto se za vreme zakupa amortizovala 2. gradjevinskih masina isl. 2. Podrske neke banke. Kupljenom opremom stvaraju se prihodi koji omogucavaju otplatu glavnice i kamate u roku. finansijski. kamata. Proizvodjaci opreme – pro ovom kreditiranju uobicajeno je da se uplacuje gotovinsko ucesce (30%) dok se ostatak duga placa u ratama. Otkazuje se posebnim obavestavanjem.radi se o prometu robe preko maloprodajne mreze potrosacima na malo. saciniti novi ugovor o zakupu po nizoj ceni posto je zajmodavac naplatio deo vrednosti. Nedostatci.institucije kao sto su preduzeca. odredjuje kapacitet proizvodnje (konkurencija). On cesto i finansira korisnika kreditiranjem. ime i zig robe. direktni lizing izbegavaju se troskovi posredovanja 4. kupovinom akcija isl. vratiti imovinu zajmodavcu. 2. troskovi odrzavanja) fiksna obaveza. ne smanjuje se kreditna sposobnost.3. nastaje u SAD krajem 19. FINANSIRANJE EMISIJOM REDOVNIH AKCIJA . rizik zastarevanja. Davaoci prenose potrebna znanja i iskustva. Trgovacki. Prema nacinu zakupa: 1. Smanjuju se ukupni troskovi jer se proizvodnja priblizava mestu prodaje. eksploatacioniuzimanje u zakup imovine na period kraci od ekonomskog veka trajanja (amortizacije) zakupljene imovine.oprem brodova i aviona iz jedne zemlje u drugu. prostor) uzima u zakup i koristi je za odredjeni vremenski period i za to placa zakupninu. FINANSIRANJE LIZINGOM Lizing se zasniva na tome da korisnik lizinga odredjenu imovinu (opremu. masine. FINANSIRANJE FRANSIZINGOM Kod fransizinga vodi se vise o trgovackom a ne o finansijskom poslu. 2. Korisnik radi po upudstvima davaoca. medjunarodni. Prednosti. banke. 3. Osiguravajuca drustva raspolazu velikim iznosima fin.Posotji manji rizik jer je trziste vec istrazeno. mogucnost koriscenja nove tehnologije. zemljiste. Proizvodjaci u ovom slucaju moraju da osiguravaju svoja potrazivanja obezbedjenjem fin. Deli se na: 1.

u slucaju likvidacije preduzeca a posle poverioca vlasnika obveznica i povlascenih akcija. propaganda. Daju prvenstvo pri isplati ostatka likvidacione mase. sto traje sve dok se prikupljena novcana sredstva ne uloze u namene zbog kojih je izvrsena emisija akcija. Pravo na dividendu. 3. deo ostvarene dobiti. pravo na upravljanje posto snose rizik poslovanja. d ace Im pozajmljena sredstva biti vracena maker iz stecajne mase. FINANSIRANJE EMISIJOM PRIORITETNIH AKCIJA. . TROSKOVI FINANSIRANJA EMISIJOM AKCIJA Prioritetne akcije donose prinos u visini fiksne dividende koja je unapred ugovorena za razliku od redovnih koja zavisi od visine ostvarenog neto dobitka. Slicnosti. u koliko preostane sredstava a srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju. kumulaciju kao obavezu preduzeca prematim akcionarima i obezbedjuje pravo isplate dividendi preostalog neto dobitka. i najvise su zaintereseovani za ostvarivanje neto dobitka jer odatle naplacuju dividendu za razliku od vlasnika prioritetnih akcijai obveznika koi dobijaju fiksni prinos u obliku povlascene dividende. Osnovni cilj emisije redovnih akcija je prikupljanje trajnog kapitala za finansiranje osnivanje i razvoja preduzeca. ali ne i u odnosu na potrazivanja vlasnika obveznica. cime se povecava stepen samofinansiranja i smanjuje stepen zaduzenosti. Mogu biti participativne kada svojim vlasnicima daju pravo da pored fiksne naplate i deo preomenljive dividende.A. organicena odgovornost za dugove AD samo do iznosa kapitala koji su ulozili. prognoze. Vlasnici prioritetnih imaju prednost pri isplati dividendi. na isplatu dela likvidacione mase. Mogu biti kumulativne prioritetne akcijeu lsucaju da preduzece neke godine ne isplati dividende iz nekog razloga. stampanjaakcija. Motivacija za potencijalne akcionare: dividenda. Prodajom redovnih akcija preduzece povecava osnovni capital u pasivi. odnosno kamate u ugovorenim rokovima a taj prihod jeogranicen do fiksnog prihoda i nemaju pravo na upravljanje preduzecem a mogu ga dobiti ko postoji mogucnost zamene ovih HOV za redovne akcije. tj.D. ucestvuju u raspodeli preostalog neto dobitka. Isplata dividende nije zagarantovana ako preduzece posluje sa gubitkom ili zbog svog razvoja odluci da zadrzi celokupni dobitak. likvidnost ovih HOV posebno ako se kotiraju na berzi pa se mogu lako prodati. Sto se tice dividende u obracunskom smislu ona nije trosak jer se ne pojavljuje kao rashod pri obracunu fin.tj. Vazno je da se akcije emituju samo onda kada postoji mogucnost za profitabilna ulaganja jer u suprotnom dovodi do pada prihoda akcija kao i trzisne vrednosti akcija.Redovne ili obicne akcije su pismene isprave o trajno ulozenim sedstvima u osnovni capital akcionrskih drustva i oznacavaju vlasnistvo nada delom . pod uslovom da se ne poveca pozajmljeni capital.koji predhode isplati dividendi kao sto su troskovi izrade elaborate. AD nastavlja sa radom i posle smrti bilo kog akcionara. Prednost pri isplati imaju vlasnici prioritetnih akcija. Vodecu ulogu imaju oni koji poseduju veliki kontrolni paket akcija. Veci osnovni kappital znavi i vece garancije kreditorima. Akcionari imaju odredjena prava: 1. kamate. u praksi se cesto akcionari udruzuju stiteci svoje interese. Prodaja redovnih akcija za gotovinu povecava u aktivi protivvrednost akcija kao i osnovni akcijski capital u pasivi cime se povecava likvidna imovina i solventnost preduzeca. provizije posrednika isl. tj.Prioritetne akcije i obveznice vlasnicima daju pravo naplate odredjen prinos u vidu dividende. Emisija akcija preduzecu donosi novcano primanje ali i odredjene troskove a te troskove cine: pocetni troskovi. 2. Najkvalitetniji izvor posto je trajno raspoloziv i nikome se ne vraca.

Troskovi finansiranja redovnih akcija izracunavaju se : D1 D1. Ucinke od emisije akcija. stabilizacija dividende i trzisnih cena akcija. eliminisanje viska novca – kada nema mogucnosti za profitabilno ulaganje eliminise prekomernu solventnost otkupom sopstvenih akcija.konstantna godisnjastopa rasta dividende T.u strukturi vlasnistva i upravljanja. cime je izvrsena dekapitalizacija a smanjuje se i broj glasova u skupstini akcionara cime se menja upravljacka struktura. Akcionari vrse povracaj novca koji su ulozili u AD. akcionari pocinju da prodaju svoje akcije sto dovodi do njihovog pada.T Troskovi finansiranja prioritetnih akcija D D.dividenda.prva dividenda Vo – trzisna vrednost akcije K= ----------.Vo – trzisna vrednost fiksne akcije Vo-T T. restruktuiranje AD. 3.Rezultata kao sto su kamate ona se isplacuje iz neto dobitka sto za preduzece predstavlja izdatak. umanjenje osnovnog kapitala preduzeca u nopovoljnim privrednim uslovima preduzece odlaze svoja ulaganja i ne razvija se. 4. Autor: Bojan Hadzic . pravo na dividendu niti deo likvidacione mase cuvaju se u trezoru AD pa se jos i zovu trezorne akcije.+ g g. ugovoreni fiksni godisnji izdatak K= --------. 2. sprecavanje preuzimanja nadzora nad AD i upravljanja od strane drugih subjekata kupovinom kontrolnog paketa akcija. pa ih samo preduzece pocinje otkupljivati. a ove akcije ne daju pravo na upravljanje. Motivi: 1. Novi vlasnik ovih akcija je AD.trosak emisije OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA Predstavlja fin. Otkupom se smanjuje osnovni capital preduzeca.trosak emisije Vo. Operaciju koja proizvodi suprotne fin.u poremecenim privrednim uslovima opada profitna i dividendna stopa pa preduzece nije u mogucnosti da isplacuje dividende. Ovaj otkup najcesce dovodi do povecanja zarade po akciji dividende i trzisne vrednosti akcije zbog toga sto se smanjuje broj akcija na koje se rasporedjuje nepromenjena masa neto dobitka. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->