A)

PERBANDINGAN TEORI PEMBELAJARAN

BI L 1

PERKA RA/ TEORI Sejarah dan Biodata Tokoh TEORI BEHAVIORIS

TEORI KOGNITIF

TEORI KONSTRUKTIVIS

TEORI SOSIAL

TEORI HUMANISME

Ivan Pavlov (18491936) • Seorang ahli fisiologi, psikologi dan ahli perubatan yang berasal dari Negara Rusia. • Dianugerahkan Hadiah Nobel bagi kategori fisiologi perubatan atas eksperimen pelaziman klasik beliau. • Dalam eksperimen tersebut, beliau berjaya melatih anjing untuk mengeluarkan

Jean Piaget (1896-1981)
• Seorang ahli biologi dan

Lev Vygotsky (18961934)
• Menurut beliau,

Albert Bandura (1925)
• Terkenal kerana telah

Carl Roges(19021987) • seorang ahli psikologi yang mengasaskan psikoterapi berpusatkan klien serta bukan bersifat mengarah.
• Beliau telah banyak

psikologi yang terkenal dalam bidang perkembangan kanakkanak dan pembelajaran. • Teori Piager berasaskan kepada kanak-kanak yang sedang membesar sering membina struktur kognitif.
• Menurut beliau, struktur

banyak membuat kajian mengenai cara bagaimana manusia belajar melalui pemerhatian. • Beliau juga telah mengkaji bagaimana persepsi kita terhadap ancaman boleh mempengaruhi rembesan neurontransmitter serta hormon yang berkaitan dengan tekanan kedalam pengaliran

pemikiran, bahasa dan proses penaakulan berkembang melalui interaksi social.
• Beliau

mengesyorkan bahawa kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya dimana kita dibesarkan.

menyumbangkan kepada bidang pendidikan orang dewasa khususnya teori pembelajaran ekspriential.
• Pembelajaran ini

kognitif kanak-kanak semakin kompleks selaras dengan perkembangan yang

I.

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PROSES P&P  TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Antara Implikasi terhadap pembelajaran dan pengajaran adalah:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap, dengan secepat mungkin, dan berbentuk spesifik. Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. Jika boleh, gunakan kedua-duanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja. Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. Peka terhadap konsep penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. Gunakan pengukuhan sebagai satu cara untuk mendorong murid-murid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya. Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. Mementingkan peneguhan.

Manakala dari segi pengajaran terancang pula, terdapat beberapa syor tentang bagaimana teori pembelajaran behavioris dapat diaplikasi dalam bilik darjah. Antaranya adalah: 1. 2. 3. 4. Pupukkan penguasaan satu-satu kemahiran dengan menggunakan kerangka soalan (ransangan) – jawapan (gerakbalas) mengikut prinsip pedagogi, iaitu secara beransur-ansur dan peringkat demi peringkat. Minta murid-murid mengikuti setiap kerangka yang disediakan. Maklum balas hendaklah diberi serta merta. Susun aras kesukaran soalan-soalan bagi memastikan murid-murid anda berupaya memberi jawapan yang betul. Dengan itu, sudah tentu mereka akan menerima pengukuhan positif. Pastikan pencapaian yang baik dan cemerlang dipadankan dengan pengukuhan sekunder seperti pujian lisan, hadiah, gred yang baik dan sebagainya.  TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

1. 2. 3.

Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan maklumat yang penting. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu sedar bahawa terdapat murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada enaktif, ikonik atau simbolik. Oleh itu, guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa yang telah mereka pelajari daripada eksperimen yang telah dilakukan.

4. 5. 6.

Murid seharusnya dibekalkan dengan bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan yang berpadanan dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka. Perkembangan makna dan kefahamaN. Pentingkan pengamatan, pemberian makna dan pembelajaran penerimaan

 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTISME 1. Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan, iaitu bermula daripada prasekolah, rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan kepada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. 2. Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalan-soalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh. 3. Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan kemajuan masing-masing.

 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

1. 2.

Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. Oleh itu,guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang positif. Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Intensif, pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.

3. 4.

Perkembangan manusia. Penyesuaian yang seimbang.

 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISME 1. 2. 3. Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. Perhatian perlu diberi terhadap pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan murid-murid kita. II. ANALISIS TEORI PEMBELAJARAN BIL S TEORI BEHAVIORIS -teori behavioris mudah untuk difahami. -teori ini memberi TEORI KOGNITIF -teori ini banyak mempengaruhi proses pembelajaran. TEORI KONSTRUKTIVIS -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi pengalaman. TEORI SOSIAL -tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan TEORI HUMANISME -teori ini berfokuskan unsurunsur minat dan keperluan asas

penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. -teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku antisosial.

-teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten.

-teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. -teori ini membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. -Pengetahuan yang diperolehi oleh murid dapat digunakan dalam jangka masa yang lama kerana murid merasai sendiri

kaedah pembelajaran yang berbeza-beza. -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses pembelajaran. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran.

manusia. - teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan secara aktif dalam proses belajar.

W

-teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanakkanak mengecam pola-pola bahasa baru. -Guru dapat menyediakan rancangan

-teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas, namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan dengan pembelajaran tersebut atau situasinya.

pengalaman tersebut. -dalam sesuatu situasi, pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah.

- teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi. -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna.

-teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar. -kandungan matapelajaran terlalu menitikberatkan minat peribadi murid akan menyebabkan sesetengah matapelajaran terabai.

O

-Murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam

-Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri tantang

-murid dapat memperolehi pengajaran yang

-murid akan berusaha dengan bersungguh-

pengajaran berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid yang berbeza. -Setiap peneguhan dapat memotivasi pelajar agar dapat mengikuti proses pembelajaran.

proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik.

sesuatu pembelajaran sama dengan murid yang disampaikan oleh guru. -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. yang lain walaupun dengan menggunakan pendekatan yang berbeza-beza. -murid dapat mempelajari sesuatu mengikut tahap kemampuan mereka.

sungguh untuk menimba pengalaman seharian yang bernilai ke arah pertumbuhan kendiri.

T

-Terlalu mementingkan perubahan tingkah laku murid berbanding penggunaan kognitif dan pemikiran murid. -Peneguhan secara tidak

-Murid akan berasa bosan sekiranya guru menggunakan kaedah pengajaran yang sama. -Tidak semua murid dapat mengikuti kaedah yang digunakan kerana setiap murid

-Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan situasi baru dengan pengalaman yang sedia ada. -Tidak semua pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan

-murid hanya mengharapkan ganjaran sebelum melakukan sesuatu. -Murid tidak dapat membuat keputusan sendiri kerana tidak dilatih untuk menggunakan

-murid terlalu bergantung kepada guru bagi meyelesaikan sesuatu masalah.

berkala akan menyebabkan murid kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran.

mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza.

sesuatu pembelajaran.

kemahiran kognitif. -tidak dapat menjadi pemimpin.

B) BI L

PERBANDINGAN MODEL PENGAJARAN PERKA RA/ TEORI MODEL MEMPEROSES MAKLUMAT MODEL SISTEM BEHAVIORAL MODEL SOSIAL MODEL PERSONAL

1

Sejarah dan Biodata Tokoh

Kumpulan model ini berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran bersaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson yang dikenali sebagai teori pembelajaran sosial. Albert Bandura (1925)
• Terkenal kerana telah

• Kumpulan model ini berpegang kepada unsur keperibadian individu. • Berfokuskan kepada konsepkonsep yang diutamakan oleh ahli humanistik.

banyak membuat Robert M.Gagne (19162002) kajian mengenai cara bagaimana manusia belajar melalui pemerhatian. • Menurut ahli teori sosial, tingkah laku Ivan Pavlov (1849-1936) • Seorang ahli fisiologi, psikologi dan ahli perubatan yang berasal koperatif bukan sahaja merangsangka muridmurid kita secara sosial. Pembelajaran koperatif berfokuskan

dari Negara Rusia. • Dianugerahkan Hadiah Nobel bagi kategori fisiologi perubatan atas eksperimen pelaziman klasik beliau. • Dalam eksperimen tersebut, beliau berjaya melatih anjing untuk mengeluarkan air liur Jerome Seymour Bruner (1915-kini) • seorang ahli psikologi abad ke-20 yang paling terkenal.
• Beliau merupakan salah

perkembangan konsep dan kemahiran melalui kerja berkumpulan yang diutaran oleh Slavin dan Johnson.

apabila bunyi yang dikeluarkan oleh metronome.
• Eksperimen ini telah

mengasaskan teori behavioris dalam bidang psikologi yang merupakan rujukan asas konsep pelaziman klasik pada masa kini. • Pelaziman klasik dikenali sebagai pelaziman

seorang tokoh utama revolusi kognitif. • Beliau sering dikaitkan dengan pembelajaran penemuan.
• Beliau mengatakan

konsep ‘mengetahui’ adalah satu proses. Hal ini disebabkan apabila murid diberi satu situasi yang agak kompleks, mereka akan berusaha mencari penyelesaian.

rangsangan dan gerak balas dimana satu rangsangan menimbulkan satu gerak balas secara refleksif.

Edward L.Thondike (19741949) • Seorang ahli Psikologi pendidikan yang banyak Frank Goodnow -perolehan konsep menyumbang kepada bidang pembelajaran,

Goodnow Austin -perolehan konsep Austin. • Kumpulan model pemprosesan maklumat berfokuskan kepada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia. • Model ini berguna untuk mengkaji kendiri dan masyarakat.

pengajaran dan pengujian mental.
• Eksperimennya ialah kotak

ajaib(puzzle box) untuk mengkaji bagaimana haiwan menyelesikan masalah.
• Hasil kajiannya lahirlah

Teori Connectionisms yang menjadi asas psikologi pendidikan moden.
• Melalui kajian tersebut,

Thorndike mendapati, gerak balas haiwan akan berhasil sekiranya diberi ganjaran, namun gerak balas akan hilang secara beransur-ansur sekiranya ganjaran tidak diberi. • Hukum Kesan Thorndike, apabila urutan rangsangan

gerak balas diikuti dengan keseronokan , gerak balas tersebut akan kekal. Sebaliknya, gerak balas yang diikuti dengan kesakitan akan lenyap begitu sahaja.

J.B Watson (1878-1958) • Seorang ahli Psikologi yang telah mengasaskan

mazhab behaviorisme berasaskan hasil kajian ke atas tingkah laku haiwan.
• Kajian beliau yang

terkenal ialah, kajian terhadap seorang kanakkanak bernama ‘Little Albert’. Kajian ini dilakukan terhadap kanakkanak berumur 9 bulan. • Kanak-kanak tersebut ditunjukkan seekor tikus putih diikuti dengan arnab, seekor monyet dan beberapa topeng berbeza. • Namun, Albert tidak sesekali takut pada haiwan tersebut. pada umur 11 bulan, Albert sekali lagi ditunjukkan dengan haiwan tersebut, dan memberikan reaksi

yang sama . • Namun apabila Watson menunjukkan haiwan yang sama dan mengeluarkan bunyi yang kuat, kanak-kanak tersebut takut dan menangis. Kajian tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali dalam seminggu. Disebabkan itu, Albert menjadi takut kepada tikus walaupun tanpa sebarang bunyi.
• Melalui kajian tersebut,

Watson telah menunjukkan bahawa, pelaziman klasik boleh menyebabkan fobia. • Watson kemudiannya menceburkan diri dalam bidang pemeliharaan

anak dan berjaya menghasilkan beberapa buah buku tentang amalan-amalan penjagaan anak yang baik. 2 Prinsip/ Konsep Teori - Prinsip i.Rangsangan ii.Proses iii.Stor Jangka Pendek -Direka bentuk untuk meningkatkan kecekapan murid-murid kita mempelajari dan seterusnya mengembangkan konsep. Menunjukkan cara penyampaian konsep yang berkesan. Antaranya: 1. Inkuiri. Murid akan meneroka sendiri dan seterusnya membuat - Pengajaran langsung. pengajaran langsung adalah satu strategi yang berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah. Oleh yang demikian, ia agak sesuai untuk mengajar • prinsip: 1.Simulasi. -Simulasi menggabungkan maklumat mengenai satu-satu kemahiran melalui demonstrasi, praktis dan latihan khusus sehingga kemahiran tersebut berjaya dikuasai oleh murid-murid. - Hubungan sosial. - Interaksi. - Komunikasi. - Bengkel - latihan - Kursus synectics Eksperiment/Uj ikaji SynetiscMemberi perhatian kepada perkembangan dan aplikasi kreativiti. -Direka bentuk untuk

kesimpulan. Kaedah ini banyak digunakan dalam matapelajaran sains. 2. Eksposisi. Semata-mata menyampaikan isi pelajaran kepada murid tanpa menggalakkan penyoalan. Contohnya, kuliah yang disampaikan di dalam kelas.

bacaan dan matematik. - Pengajaran langkah demi langkah. (Pengajaran Masteri) - Contoh i. al-Quran ii.Bahasa iii.Matematik

-Ini penting bagi membantu murid melihat objek yang sebenar. 2.Lakonan -Murid-murid yang menjadi model positif kepada mereka. 3.Main peranan -Membantu murid-murid laku sosial, peranan mereka dalam interaksi sosial, dan cara bagi menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. -Cara main peranan dilaksanakan, adalah dengan cara murid berdasarkan satu situasi yang telah dikenalpasti.

mengajar kemahiran menyelesaikan masalah, aktiviti bidang-bidang yang lain. -Melalui sumbang digunakan, murid-murid akan menjadi lebih kreatif dan bebas. Menggalakkan penglibatan Eksperimen/ Ujikaji

melakonkan watak-watak penulisan dan

untuk memahami tingkah saran yang

melakonkan watak-watak yang aktif.

4.Permainan -Murid diminta bermain permainan secara berkumpulan seperti kuiz. 5. Pembelajaran Koperatif -berfokuskan kepada perkembangan konsep dan kemahiran melalui kerja kumpulan yang diutarakan oleh Slabin 3 Makluma t Tambah an Teori Model pemprosesan maklumat berfokuskan kepada naluri semulajadi untuk memahami dunia dengan lebuh mendalam melalui langkah-kangkah bersistematik dan berurutan iaitu: Kepekaan terhadap masalah yang timbul. Kumpulan model ini Merujuk kumpulan model ini, mekanisme pembetulan kendiri yang berupaya untuk mengubah suai tingkah laku berdasarkan maklum balas tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugasan yang diberi. dan Johnson. Menurut ahli teori sosial, tingkah laku koperatif bukan sahaja secara social bahkan secara intelek. Oleh yang demikian mereka mengesyorkan agar guru member tugas pengajaran dan

-Murid diberi peluang menjalankan eksperimen sendiri bagi mendapatkan sesuatu maklumat.

Kumpulan model ini berpegang keperibadian individu. Oleh yang demikian model-model ini cuba membantuk

merangsang murid-murid kepada unsur

Pemerolehan dan penyusuanan maklumat. Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai Pengembangan konsep yang berkenaan. Secara amnya kebanyakkan model pemprosesan maklumat berguna untuk mengkaji kendiri dan masyarakat seterusnya ke arah pencapaian matlamat pendidikan peribadi dan sosial.

mengesyorkan programprogram yang boleh digunakan untuk mengurangkan fobia, mengembangkan kemahirankemahiran sosial dan menangani kebimbangan, dan sebagainya.

pembelajaran yang memerlukan interaksi sosial bagi mencapai matlamat tersebut. Apabila murid-murid bersama-sama berkerjasam dalam menyiapkan sesuatu tugasan, mereka lebih berjaya menjana tenaga berbentuk kolektif yang dikenali sebagai sinergi.

pendidikan agar membolehkan kita lebih memahami diri kita, bertanggungja wab atas pendidikan seterusnya mencapai tahap perkembangan yang jauh melebihi tahap maksimum ke arah kualiti hidup yang tinggi. Model ini menekankan

prespektif yang bersifat individu serta menggalakkan sifat berdikari yang produktif demi peningkatan kesedaran kendiri dan tanggungjawab terhadap nasib masingmasing. Melalui model ini, kita boleh mengubah suai persekitaran pembelajaran murid.

D. I. IMPLIKASI MODEL PENGAJARAN TERHADAP PROSES P&P
1.

 MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT 1. 2. Murid akan mengambil bahagian yang aktif dalam pembelajaran, menganalisis data, menyemak hipotesis dan membuat refleksi terhadap ilmu yang diperolehi. Manakala implikasi bagi kaedah ekspositori pula, murid tidak digalakkan memikirkan atau menyoal tentang apa yang dipelajari. Mereka hanya mempelajari tentang apa yang patut dipelajari sahaja.  MODEL BEHAVIORAL 1. 2. Bagi kaedah pengajaran lansung, kaedah ini agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi kurang sesuai untuk mengajar matapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan. Manakala bagi kaedah masteri, pelajar disusun daripada mudah kepada kompleks, sebelum disampaikan kepada murid-murid agar dapat mengikut pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masing-masing.  MODEL SOSIAL 1. 2. Murid-murid akan dilatih untuk meningkatkan kemahiran sosial dan perpaduan antara ahli kumpulan dan dapat memberi impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri murid-murid. Murid-murid dapat memahami keprihatinan, nilai dan pandangan orang lain. Contohnya, melalui kaedah simulasi dan main peranan.  MODEL PERSONAL

1.

Murid-murid akan mengikuti satu bengkel sehingga mereka berupaya untuk mengaplikasi prosedur-

prosedur tertentu secara individu dan kumpulan koperatif.

II. ANALISIS MODEL PENGAJARAN MODEL MEMPEROSES S MAKLUMAT -Merujuk kepada kaedah inkuiri, murid-murid akan melibatkan diri dalam proses penaakulan bagi mengasahkan kemahirankemahiran menyoal dan membuat kesimpulan, serta membina dan seterusnya menguji konsep dan hipotesis. -murid-murid akan dibantu serta dibimbing untuk mengumpul dan menganalisis data, menyemak hipotesis dan teori, kemudian membuat refleksi terhadap pembentukan ilmun yang timbul. MODEL SISTEM BEHAVIORAL -Berupaya untuk mengubahsuai tingkahlaku berdasarkan maklumbalas tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugas yang diberi . -pengajaran langsung adalah satu strategi yang berarahkan guru dimana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah. Oleh yang demikian, ia agak sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik. MODEL SOSIAL -Tingkahlaku koperatif bukan sahaja bahkan secara intelek. -Pembelajaran koperatif meningkatkan kemahiran sosial dan perpaduan antara

merangsangkan murid-murid secara sosi

ahli kumpulan malah ia juga mempunyai harga diri murid-murid. bersama-sama untuk menguasai maklumat, idea dan kemahiran yang penting di samping memikirka cara-cara penyelesaian bagi masalah yang timbul. -Mereka juga akan bersaing antara satu

impak ke atas pencapaian akademik dan

-Melalui kerja berkumpulan, mereka bela

sama lain dalam suasana yang kondusif.

Setiap murid mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pencapaian cemerlang. akan mengambil bahagian dalam aktiviti dan hasil pembelajaran yang telah ditentukan. memahami tingkahlaku sosial, peranan

-Melalui kaedah simulasi pula, murid-mur

sehingga mencapai matlamat pengajaran

-Main peranan pula membantu murid-mu

dalam interaksi sosial dan cara-cara bagi

menyelesaikan masalah dengan berkesa

Selain itu membantu mereka mengumpul isu sosial, mengembangkan sifat-sifat empati terhadap orang lain, dan W -Melalui kaedah ekspositori pula adalah semata mata menyampaikan isi pelajaran kepada murid- murid . -Ia tidak menggalakkan mereka untuk memikirkan atau menyoal -kaedah pengajaran langsung kurang sesuai bagi matapelajaranmatapelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan.

serta meguruskan maklumat mengenai is

menambahkan kemahiran sosial mereka. - murid tidak memaksimumkan tahap pemikiran semasa melaksanakan kerja berkumpulan. - Tidak semua pelajar dapat memainkan watak yang diberi oleh guru mereka. Ini menyebabkan suatu objektif itu tidak

tentang apa yang dipelajari. Sebaliknya ia hanya memastikan bahawa mereka mempelajari apa yang sepatutnya dipelajari. O -Memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan bertanya soalan semasa proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini kerana meningkatkan tahap kognitif murid dan memberi pengalaman baru. -Murid akan memberi perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. -Dapat meningkatkan kesedaran , usaha, perhatian dan motivasi murid. -murid dapat mengembangkan kemahiran secara langkah demi langkah. -strategi pengajaran langsung dapat mengukuhkan pemahaman murid melalui kerja rumah yang diberikan. -murid seterusnya berupaya mengaplikasi apa yang dipelajari diluar bilik darjah. -melalui pembelajaran masa kini, murid dapat belajar menhgikut tahap masingmasing. -guru dapat menggunakan pembelajaran masteri untuk menyesuaikan pengajaran agar memenuhi faktor perbezaan individu di dalam kalangan murid.

tercapai. mungkin akan terikut-ikut dengan watak membimbing dengan betul. -melalui model ini, akan dapat mengembangkan cara-cara murid produktif dan seterusnya menyokong aktiviti pembelajaran yang aktif. -melalui pembelajaran koperatif, murid mempunyai peluang yang sama untuk

- pelajar yang memegang watak negative

tersebut di luar bilik darjah jika guru tidak

berinteraksi dengan lebih berintegrasi da

memperoleh pencapaian yang cemerlang kemahiran. lain dalam suasana yang kondusif

-melalui perkongsian maklumat, idea dan

-mereka akan bersaing antara satu sama

T

-melalui kaedah ekspositori, murid akan berasa bosan dan kurang beri perhatian kerana hanya mendengar dan mencatat nota sahaja.

-murid kurang meneroka untuk menyelesaikan sesuatu masalah. -murid hanya tertumpu kepada sesuatu diajar.

- Tidak semua murid dalam suatu kumpulan itu dapat memperoleh pencapaian yang sama cemerlangnya. mempunyai pemikiran yang sama, ini

kaedah atau penyelesaian masalah yang - dalam suatu kumpulan tidak semua mur

kerana setiap orang mempunyai pendapa masing-masing dan berlakunya percanggahan pendapat dan akhirnya

yang berbeza-beza mengikut pandangan

menyukarkan untuk membuat keputusan