Title: ANG MUNTING GAMU-GAMO Radio Drama Length: Writer: 10 MINS Eguillon, Frecilo A.

1 MUSIC: SOUND OF CRICKET 2 NANAY TEODORA: 3 PEPE: 4 NANAY TEODORA: 5 PEPE: Pepe. .Pepe. Tama na ang paglalaro at gabi na. (OFF) Nay sandal na lang po Pepe huwag kang suwail. . Pumasok ka na dito sa bahay at gabi na. (FADING ON) Opo nay. . . nandyan nap o

6 SFX: SOUND OF RUNNING 7 NANAY TEODORA: Pepe, ano ba ang sabi sa¶yo ni nanay? Hindi ba sabi ko huwag kang tatak bo sa hagdan? At susunod agad sa utos ni nanay. . Lagi mo na lamang kinaliligtaan ang mga bilin ko sa¶yo. Pepe, anak ayokong lalaki kang suwail. . at ayoko rin na matutulad ka sa isang gamu-gamo. 8 PEPE: Opo nanay, (MATITIGILAN) Nay? Ano po ang gamu-gamo? Magiging gamu-gamo po ba ako? Katulad ko rin po ba ang gamugamo na maraming tanong? 9 NANAY TEODORA: Pepe, masyado ng gabi masama sa bata ang nagpupuyat. . Sige mabuti pa matulog ka na. 10 PEPE: Nanay ano po ba ang gamu-gamo? Maaari niyo po bang sabihin sa¶kin? Sige na po nay.

11 NANAY TEODORA:

Sige Pepe maupo ka at ikukwento ko sa¶yo ang kuwento ng munting gamu-gamo, ngunit gusto kong matulog ka na pagkatapos mong marinig ang kuwnto ko sa¶yo.

12 PEPE:

Opo nay.

10 SFX: SOUND OF MOVING CHAIRS 11 NANAY TEODORA: 12 PEPE: 13 NANAY TEODORA: Handa ka na ba sa aking kuwento Pepe? Opo nay handa nap o akong making. Nais kong making kang mabuti upang mapulutan mo ng aral ang kuwento. . Mayroong mag-inang gamu-gamo ang palipad-lipad sa isang bahay. 14 PEPE: 15 NANAY TEODORA: 16 PEPE: 17 NANAY TEODORA: Nay, kanino pong bahay? Sa bahay po ba natin? Pepe, making ka muna sa kuwento ni nanay. Sige po nay Sa loob ng bahay ay mayroong isang apoy na nagniningas at napakaliwanag na nagmumula sa isang lampara. Ng Makita ito ng munting gamu-gamo, ito¶y naakit at lumipad patungo sa kinaroroonan ng lampara. Bago pa mantuluyang makalayo ang munting gamu-gamo ay pinigilan ito ng kanyang ina. Nagtaka ang munting gamu-gamo kung bakit siya pinigilan ng ina. Nagtanong ang batang gamu-gamo kung ano ang dahilan. 18 PEPE: Nay ano po ang sumunod na nangyari? Nakalapit po ba ang munting gamu-gamo sa lampara? Nasaktan po ba ang munting gamu-gamo? Ano pong ginawa nung kanyang ina?

19 NANAY TEODORA:

Pepe, patapusin mo muna ang kuwento ni nanay ng iyong lubos na maunawaan.Sinagot naman siya ng kanyang ina, at sinabing, anak, huwag kang lalapit sa lamparang iyon kung ayaw mong ika¶y mapahamak. Nagtanong ang munting gamu-gamo sa kanyang ina kung bakit hindi siya maaarong lumipad sa maganda at kaakit-akit na liwanag na nagmumula sa lampara. Ang sabi ng kanyang ina ay, maaaring maganda at kaakit-akit ang liwanag na nagmumula sa lampara ngunit ito¶y kanyang ikapapahamak. Susunugin nito ang kanyang pakpak at hindi na muling makalilipad pa. Hiniling ng ina ng munting gamu-gamo na pakatandaan ang bilin nito sa kanya.

20 PEPE:

Kung gayon hindi nga po nakalapit ang munting gamu-gamo sa apoy, tama po ba nay?

21 NANAY TEODORA:

Hayaan mong ituloy ko ang kuwento Pepe. Nang sumunod na gabi ay napadakong muli sa bahay na iyon ang munting gamu-gamo. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya kasa-kasama ang kanyang ina. Nakita niyang muli ang maganda at kaakit-akit na liwanag na nagmumula sa lampara.

22 PEPE:

Nay, bakit po siya nag-iisa? Nasaan po ang kanyang ina na gamugamo? Hindi po ba bawal sa aming mga bata ang manatiling nasa labas ng bahay kapag wala na o ang araw?

23 NANAY TEODORA:

Tama ka Pepe. Ang ina ng munting gamu-gamo ay nasa hindi kalayuan ngunit masyado itong abala sa paghahanap ng kanilang makakain, kung kaya¶t hindi nito napansin na lumipad muli ang munting gamu-gamo patungo sa bahay kung saan naroroon ang lampara.

24 PEPE: 25 NANAY TEODORA:

Ano na po ang nangyari sa munting gamu-gamo? Dahil sa wala ang kanyang ina at masyado itong abala. MUnting gamu-gamo ay tuwang-tuwa sa liwanag na kanyang nakikita. Tila isang bato-balani ang liwanag na nagmumula sa lampara kung kaya naman ay marahan nitong ikinampay ang mga pakpak at lumipad patungo sa lampara. Nawala na sa isipan ng munting gamu-gamo ang bilin ng kanyang ina na huwag itong lalapit sa lampara. Nagpaligid-ligid ito sa palibot ng liwanag ng walang anumang nadaramang panganib. Patuloy ang pagkampay ng pakpak nito sa paligid ng lampara at lalo pang bumilis, hanggang sa siya¶y tuluyang mapalapit sa nagniningas na apoy ng lampara at nadikit ang kanyang mga pakpak. Pagkaraa¶y nasunog ang mga ito maging ang kanyang katawan. Sumisigaw ito at tinatawag ang kanyang ina, habang patuloy ang pagtangis nito sa sakit na kanyang nararamdaman.

26 PEPE:

Nay, nasaan na po ang kanyang ina? Hindi po ba niya ito tinulungan?

27 NANAY TEODORA:

Ang kanyang ina ay alalang alala sa pagkawala ng kanyang anak. Hinanap niya ito ng hinanap, maya-maya¶y nakita nito ang anak na tumatangis sa sakit at nakahandusay sa paanan ng lampara. Mabilis nitong nilapitan ang anak na noo¶y malalagot na ang buhay.

28 PEPE:

Ano pong nangyari nay? Nabuhay pa po ba ang munting gamugamo?

29 NANAY TEODORA:

Pepe, malungkot na malungkot ang inang gamu-gamo sa sinapit ng kanyang anak. Humingi ng tawad ang munting gamu-gamo na malapit ng mawalan ng buhay. Humingi ito ng tawad sa inang umiiyak, sapagkat kinalimutan niya ang bilin ng kanyang ina. Labis ang pagsisisi ng munting gamu-gamo hanggang sa ito¶y tuluyang mawalan ng buhay.

30 PEPE: 31 NANAY TEODORA:

Nakalulungkot naman po ang sinapit ng munting gamu-gamo nay. Tama ka Pepe, kung kaya¶t nais ko sanang huwag mong kaligtaan at laging isa-puso ang mga bilin ni nanay, sapagkat mahal kita Pepe at ayokong mapahamak ka pati ng iyong mga kapatid.

32 PEPE:

Opo nay, pangakong hindi kop o kaliligtaan simula ngayon ang inyong mga bilin upang hindi po ako mapahamak tulad ng munting gamu-gamo.

33 NANAY TEODORA:

Umaasa ako Pepe. . . O sige matulog ka na at masyado ng malalim ang gabi.

34 PEPE:

Opo nay sige po matutulog na po ako.

35 SFX: SOUND OF MOVING CHAIRS 36 NANAY TEODORA: 37 PEPE: 38 SFX: FOOTSTEPS 39 NANAY TEODORA: (TILA KAUSAP ANG SARILI) Nawa¶y laging pakatandaan ni Pepe ang mga bilin ko sa kanya. Diyos ko sana¶y lagi niyo po siyang gagabayan. Sige Pepe matulog ka na nawa¶y mahimbing ang iyong pagtulog. Salamat po nay.

-end-