TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

1

HI DI TRAÀN ÑOAØN

TÖÛ – VI ÑAÅU – SOÁ
TOAØN THÖ
Vuõ – Taøi – Luïc
DÒCH vaø BÌNH – CHUÙ

NGAÂN – HAØ THÖ – XAÕ XUAÁT – BAÛN

Lôøi Taùc Giaû

Cuoán saùch naøy ñöôïc laøm thaønh, ñaïi boä phaän dòch töø taäp : << Töû Vi ñaåu soá toaøn thö >> cuûa Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh do La Hoàng Tieân bieân soaïn, do nhaø xuaát baûn Truùc Laâm Aán Thö Cuïc aán haønh taïi Ñaøi Loan. Phaàn bình chuù qua tham khaûo caùc saùch Töû Vi Xieán Vi cuûa Tröông Huy Vaên, Chieâm Tinh Thuaät cuûa Hoaøng Tieåu Nga, Meänh Lyù Huyeàn Vi cuûa Voâ Nhai Cö Só, Trích Thieân Tuyû cuûa Löu Baù Oân, Meänh Lyù Giaûng Nghóa cuûa Vi Thieân Lyù, Haùm Long Kinh cuûa Döông Quaân Tuøng, Taïo Hoaù Nguyeân Thöôïc cuûa Nhieäm Thieát Tieàu, Meänh Lyù Chính Toân cuûa Thaàn Phong Khaûo, Uyeân Haûi Töø Bình cuûa Töø Töû Bình, Quyû Coác Toaùn Meänh Thuaät …

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

2

Phaàn phuù noâm ñeå ñoái chieáu, chuùng toâi trích daãn töø vieäc ghi cheùp coâng phu cuûa Töû Vi Aùo Bích cuûa Vieät Vieâm Töû vaø Töû Vi Thöïc Haønh cuûa Dòch Lyù Huyeàn Cô.

Daãn
Khoång Töû laøm quan ôû nöôùc Loã khieán cho Loã trôû neân cöôøng thònh. Teà quoác sôï Loã maïnh seõ xaâm laêng, Teà môùi duøng keá ly giaùn vua Loã vôùi ñaùm quaàn thaàn taøi gioûi baèng caùch tuyeån 80 myõ nöõ cho aên maëc luïa gaám, hoïc taäp ca vuõ, ñem bieáu vua Loã. Quaû nhieân, Loã coâng meâ ñaém nöõ saéc ba boán ngaøy khoâng ra trieàu ñình nghe chính söï. Khoång töû töø chöùc boû ñi sang nöôùc Veä. Veä che khoâng duøng. Sang nöôùc Taàn, vöøa vöôït qua Khuoâng thaønh, vì dieän maïo Khoång Töû gioáng heät teân Döông Hoà, moät keû cöôùp kheùt tieáng trong vuøng, quan quaân vaø daân chuùng vöøa troâng thaáy laø heø nhau ñuoåi ñaùnh, thaày troø Khoång Töû bò moät phen thaát ñieân baùt ñaûo. Boû Taàn qua Toáng quoác. Coù quan Tö Maõ voán vaãn gheùt ñaïo lyù Khoång Khaâu, rình luùc thaày Khoång giaûng leã döôùi goác caây coå thuï, cho ngöôøi chaët caây ñoå ñeå aùm haïi, may sao Khoång Töû thoaùt cheát nhöng laïi phaûi rôøi nöôùc Toáng ñeán Trònh quoác. Thaày ñi tröôùc, troø tôùi sau. Taïi nöôùc Trònh, Khoång Töû ñöùng chôø nôi cöûa Ñoâng. Caùc troø tìm thaày, hoûi thaêm ngöôøi Trònh noùi : << Cöûa Ñoâng coù moät ngöôøi, traùn cao gioáng vua Nghieâu, coå gioáng coå oâng Cao Dao, löng gioáng löng oâng Töû Saûn, nhöng daùng daáp lô laùo nhö con choù maát chuû ( taùng gia chi caåu) >>. Hoïc troø theo chæ daãn tìm ñeán nôi quaû ñuùng laø Khoång Khaâu, thuaät laïi lôøi ngöôøi Trònh cho thaày nghe. Khoång Töû cöôøi maø raèng : - Haén noùi theå maïo cuûa ta gioáng caùc baäc cao hieàn thôøi xöa chaúng coù gì ñuùng, nhöng haén taû daùng daáp ta nhö con choù maát chuû thì thaát khoâng sai chuùt naøo. Khoång Phu Töû ñôøi sau ñöôïc toân laøm vaïn theá sö bieåu, nhöng luùc sinh thôøi, oâng luoân luoân soáng trong caûnh taùng gia chi caåu. Taïi sao theá? Khoång Phu Töû giaûi thích : Ñaïo chi töông haønh daõ dö ? Meänh daõ Ñaïo chi töông pheá daõ dö ? Meänh daõ Baát tri meänh voâ dó vi quaân töû. Nghóa laø: Ñaïo ñöôïc chuoäng do meänh vaäy Ñaïo bò vöùt boû cuõng do meänh vaäy Khoâng bieát thieân meänh thì laáy ñieàu gì chöùng toû ñöùc quaân töû ? Boân taåu traûi bao nhieâu vinh nhuïc, maõi tôùi ngoaøi naêm möôi tuoåi ñaønh trôû veà queâ cha ñaát toå sao ñònh thi thö vaø giaûng hoïc. Oâng baûo hoïc troø : << Thaày naêm möôi tuoåi môùi bieát theá naøo laø Thieân meänh ( Ngoâ nguõ thaäp nhi tri thieân meänh) >>. Caâu noùi naøy ñaõ laøm cho ñaïo Khoång vöôït xa caùc ñaïo khaùc vì tính chaát nhaân vaên tuyeät ñoái cuûa noù. Khoång Khaâu khoâng muoán moïi ngöôøi toân suøng mình nhö moät vò thaùnh, oâng tröôùc sau chæ laø moät con ngöôøi trong nhaân gian cuøng chòu an baøi cuûa vaän meänh. Caùi hay cuûa Khoång ñaïo laø ôû choã baát duïc dò ö nhaân vaäy.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

3

Vaøo thôøi kyø coøn trai treû cöôøng traùng, yù khí huøng maïnh anh phaùt, xem vieäc thieân haï nhö ôû trong tay mình muoán laø ñöôïc. Neáu coù ai noùi veà hai chöõ thieân meänh, ngöôøi tuoåi treû seõ cöôøi ngaát maø cho laø haõo huyeàn. Khi tuoåi veà chieàu, töøng neám nhieàu cay ñaéng, laên loùc ñöôøng ñôøi, yù khí tieâu moøn, söùc voùc suy yeáu. Duø coâng thaønh danh toaïi hay coâng khoâng thaønh danh khoâng toaïi, baáy giôø chaúng ai khoûi khoâng thôû daøi maø töï nhuû : << Cuoäc ñôøi laø soá meänh ! >> Coù löu laïc môùi bieát muøi traàn theá Coøn traàn ai khoâng toû maët coâng haàu Ngaát ngöôûng thay con taïo kheùo cô caàu Muoán ñaïi thuï haõy dìm cho luùng tuùng Thaân heä bang gia chung höõu duïng Thieân sinh haøo kieät baát öng hö Haõy beàn loøng chôù chuùt oaùn vöu Thôøi chi hó ngö long bieán hoaù Thoâi ñaõ bieát cuøng thoâng laø meänh caû Cuõng ñöøng ñem hình dòch caàu chi Hôn nhau cuõng moät chöõ thì. ( Thô Cao Baù Quaùt) Ñoù laø thaûm kòch cuûa nhaân gian nhöng chính thaûm kòch ñoù ñöa nhaân loaïi thaêng hoa. Huyeàn thoaïi Hy Laïp keå : << Vua xöù Lydie laø Croisos raát giaøu, cai trò moät quoác gia raát maïnh, vaøng baïc chaâu baùu treân theá giôùi ñeàu vaøo tay nhaø vua, trieàu thaàn nhieàu ngöôøi taøi gioûi. Nhaø hieàn trieát Solon vaøo yeát kieán Croisos, nhaø vua cho traàn thieát huy hoaøng ñeå ñoùn tieáp. Böôùc vaøo laâu ñaøi, Solon chaúng maûy may löu taâm ñeán söï traùng leä. Vua Croisos böïc laém môùi hoûi : <<Theo ngaøi, treân ñôøi naøy ai laø ngöôøi sung söôùng nhaát ? >> Yù vua muoán Solon seõ noùi Croisos laø ngöôøi sung söôùng nhaát. Nhöng nhaø hieàn trieát laïi keå soá meänh vua Tellos ñaõ bò keû thuø ñaâm truùng ngöïc cheát giöõa luùc Tellos vaø toå quoác cuûa oâng soáng trong tuyeät ñænh vinh quang. Roài Solon keát luaän : << Haøng ngaøn ngaøy trong suoát cuoäc ñôøi ngöôøi khoâng ngaøy naøo tuyeät ñoái gioáng ngaøy naøo. Soá meänh troän laãn söôùng vôùi khoå, may vôùi ruûi cho neân khoâng ai coù theå töï cho mình hoaëc baûo ngöôøi khaùc laø söôùng hay khoå tröôùc khi sinh maïng hoaøn taát >>. Croisos nghe Solon noùi, loøng khoâng maáy vui. Ñeå ñöôïc yeân chí hôn, Croisos hoâm sau ñeán ñeàn thôø Apollon maø xin thaàn thaùnh daïy baûo caùch soáng sung söôùng maõn ñôøi. Thaàn thaùnh daïy : << Hôõi Croisos, con seõ laø ngöôøi sung söôùng maõi maõi >>. Yeân loøng vôùi lôøi thaùnh noùi, Croisos töï nhuû : << Ta khoâng bao giôø tính sai chuyeän gì, ta ñaâu phaûi laø thaèng ñieân hay chæ bieát mô moäng haõo, ta nhìn ngöôøi cuõng nhö nhìn ta moät caùch saùng suoát, ta ñaùnh traän thaéng luoân luoân, ta cai trò kheùo tuyeät böïc. Thaàn thaùnh cuõng baûo haïnh phuùc cuûa ta khoâng bao giôø maát >>. Nhöng Croisos laïc quan chaúng ñöôïc bao laâu thì vaän ñen noái ñuoâi nhau aäp tôùi, thua traän Perse, thuû ñoâ Sardes bò vaây haõm vôï con vua Croisos bò baét ñi, laâu ñaøi cung ñieän bò thieâu ruïi. Croisos nhôù laïi lôøi cuûa Solon, khoùc lôùn maø goïi teân nhaø hieàn trieát ba laàn.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

4

Ta coù theå khoâng tin töôùng meänh hoïc laø moân hoïc mang yù ñònh tìm bieát tröôùc vaän meänh, tuy nhieân. Khoâng phaûi vì theá maø ta khoâng bò nhöõng söï vieäc thuoäc veà vaän maïng quaáy nhieãu khieán ta baïi hoaëc baát giaûi. Huyeàn bí nhöng laïi troâng thaáy roõ moàn moät ( musteùrieux mais objectif) . Vaäy coù theå khaúng ñònh raèng vaán ñeà vaän maïng hoïc laø nghi vaán nhöng vaán ñeà vaän maïng thì haún hoi laø söï thaät khoâng hoà nghi gì nöõa. Theá gian chæ khaû dó duøng söï thaät ñeå phuû ñònh lyù luaän chöù khoâng theå ñem lyù luaän ñeå phuû ñònh söï thaät. Khoa hoïc phaùt ñaït ñaõ ñaùnh cho lung lay ñeán taän goác caùi quan nieäm Thaàn cuûa toân giaùo. Coøn quan nieäm vaän meänh töø tröôùc tôùi giôø chöa heà bò söï taán boä cuûa trí tueä laøm noù phaûi bieán hoaù. Quan nieäm vaän maïng ñaõ duøng söï thaät cuûa noù cho ngöôøi trí tueä cuõng nhö cho keû voâ trí thöøa nhaän leõ thònh suy caùt hung ôû ñôøi. Leõ aáy khoa hoïc nguyeân töû naêng, khoa hoïc khoâng gian chöa chöùng minh giaûi thích ñöôïc. Giaùo lyù toân giaùo chöùng minh giaûi thích vaän maïng baèng söï an baøi do baøn tay Thöôïng Ñeá, baèng quan heä tieàn kieáp töùc laø tuyeät ñoái tuyø thuoäc vaøo thaàn quyeàn thì laïi caøng khoâng theå chaáp nhaän vì noù chaúng khaùc gì boïn phuø thuyû ñem ma quyû lôïi duïng vaán ñeà vaän maïng. Thieân meänh, chöõ thieân ñaây khoâng coù nghóa laø moät oâng mang hình dung thieän aùc ñem hoaï ñem phuùc cho ai, thieân ñaây chæ moät hoaøn caûnh baåm thuï luùc vaät ñöôïc taïo thaønh, khoâng heà coù moät yù baát coâng naøo heát. Vaän maïng con ngöôøi phaûi hieåu theo quan nieäm << Thieân baát tö phuùc ñòa baát tö taûi >>, trôøi khoâng che rieâng ai, ñaát khoâng chôû rieâng ai. Ngöôøi xöa ñi tìm bieát vaän maïng trong caùi nguyeân lyù vuõ truï bieán ñoäng baát cö goïi laø dòch lyù. Hoaøn caûnh töï nhieân chòu theo qui ñònh cuûa ñònh luaät dòch ñoù, con ngöôøi cuõng theá. Theá naøo laø bieán ñoäng baát cö ? Nhö kinh Dòch vieát : << Caøn ñaïo bieán hoaù, caùc chính tính meänh... Ví ñaïo daõ luõ thieân, bieán hoaù baát cö, chu löu luïc hö, thöôïng haï voâ thöôøng, cöông nhu töông dòch baát khaû vi ñieån yeáu duy bieán sôû thích >>. Nghóa laø: << Ñaïo trôøi bieán hoaù, moïi vaät theo bieán hoaù ñoù maø xoay ñoåi tính meänh ... Ñaïo chuyeån rôøi luoân, bieán hoaù chöù khoâng ôû moät choã, chan hoaø khaép choán, treân döôùi voâ thöôøng, cöông nhu dòch vò, khoâng caùi gì nhaát ñònh, chæ coù bieán hoaù môùi thaät laø ñaïo trôøi >>. Do lyù treân neân meänh phaûi ñi ñoâi vôùi vaän, neáu chæ noùi meänh khoâng thoâi nghe nhö laø nhaát thaønh baát bieán. Giaùo sö Tieàn Muïc giaûng : << Meänh laø tính caùch cuûa ngöôøi. Vaän laø söï tao ngoä giöõa ngöôøi vôùi hoaøn caûnh. Tính caùch thì ñònh tröôùc nhöng tao ngoä thì tuyø thôøi theá maø bieán >>. Theá cuïc vónh vieãn bieán ñoäng, vaän meänh con ngöôøi cuõng bieán ñoäng khoâng luùc naøo ngöøng. Söï tao ngoä laøm cho cuoäc soáng chu chuyeån vaïn loái. Tuïc ngöõ Trung Quoác coù caâu : << Tam thaäp nieân tieàn thuyû löu ñoâng, tam thaäp nieân haäu thuûy löu taây ( ba möôi naêm tröôùc nöôùc chaûy veà phía Ñoâng, ba möôi naêm sau nöôùc chaûy veà phía Taây) >> ñeå taû caùi bieán cuûa söï vaät cuoäc ñôøi bieån daâu, daâu bieån. Theá vaän thònh suy trò loaïn, ñôøi ngöôøi hung caùt theo nhau. Beân caïnh caùi lyù thònh suy hung caùt coøn coù quy luaät bó cöïc thaùi lai vaø bieän chöùng vaät cöïc taéc phaûn ñem ñeán cho coõi nhaân sinh yù nghóa vaø giaù trò ñeå ñôøi soáng khoûi teû nhaït voâ vò. Bôûi coù bó cöïc thaùi lai neân gaëp bó chaúng ñaùng ta phaûi lo cöù tieáp tuïc phaán ñaáu, gaëp thaùi chaúng ñaùng cho ta möøng ñeán ñoä queân phaán ñaáu. Ñaèng sau thaùi laø bó, ñaèng sau bó laø thaùi. Thaùi bó laø hai maët tröôùc sau cuûa meänh vaän. Bó cöïc taéc thaùi. Thaùi cöïc taéc bó. Ñaáy laø chaân töôùng cuûa meänh vaän. Hoaï phuùc theo vaän meänh hoïc

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

5

ñöôïc tính theo caùi lyù nhaân quaû, chöù khoâng theå noùi theo oâng Oân Nhö Haàu, Nguyeãn Gia Thieàu trong maáy caâu thô cung oaùn : Quyeàn hoaï phuùc trôøi tranh maát caû Chuùt tieän nghi chaúng giaû phaàn ai Caùi quay buùng saün treâân trôøi Môø môø nhaân aûnh nhö ngöôøi ñi ñeâm. Coù nhaân taát laø coù quaû. Coù quaû taát phaûi coù nhaân. Reo gioù gaët baõo. Ra aân ñöôïc phuùc. Xeùt ôû hieän taïi khaû dó thaáy ñöôïc phaàn naøo quaù khöù vaø suy ra phaàn naøo töông lai. Ñoù laø nhaân quaû thoâng thöôøng. Ngoaøi nhaân quaû thoâng thöôøng coøn coù nhaân quaû treân moät taàng cao hôn goïi laø nhaân quaû thuoäc trieát lyù heä cuûa soá meänh, nhaân quaû caùch xa nhau vaø aûnh höôûng giaùn tieáp. Laõo Töû noùi : << Hoaï heà phuùc sôû yù, phuùc heà hoaï sôû phuïc >>. Phuùc chöùa chaát meàm hoaï, trong hoaï tieàm aån phuùc. Phuùc hay hoaï khoâng ñeán moät caùch voâ côù. Noù ñeán theo luaät nhaân quaû nhö saùch Taû Truyeän vieát : << Hoaï phuùc voâ moân duy nhaân sôû chieâu >> (Hoaï phuùc do ngöôøi goïi tôùi). Con ngöôøi ta ai chaúng mong ñöôïc phuùc vaäy thì laøm sao laïi coù chuyeän chieâu hoaï ? Laõo Töû traû lôøi : << Hoaï maïc ñaïi ö baát tri tuùc, maïc ñaïi ö duïc ñaéc >> nghóa laø hoaï ôû choã khoâng bieát theá naøo laø ñuû, loøng duïc, löûa duïc cöù lôùn maõi. Ñoù laø thöôøng lyù. Thöôøng thöùc vaø hoïc thöùc khoâng gioáng nhau, hoïc lyù vaø thöôøng lyù cuõng coù nhieàu cheânh leäch. Thöôøng thöùc, thöôøng lyù tìm thaáy ôû thöôøng tình thöôøng söï, nhöng hoïc thöùc vaø hoïc lyù chæ tìm thaáy qua hoïc thuaät chuyeân moân. Thöôøng thöùc thöôøng lyù mang taùc duïng chæ ñaïo nhaân sinh. Tri thöùc veà vaän meänh coù nhieàu ngöôøi laáy thöôøng lyù cuûa nhaân söï ñeå giaûi thích baèng thuyeát töï ngaõ (do mình) cho söùc ngöôøi laø trung taâm. Cöïc ñieåm cuûa thuyeát naøy laø sieâu nhaân (super - homme). Taây phöông coù khaù nhieàu thuyeát sieâu nhaân sau khi chuû nghóa nhaân vaên ñaõ thaéng thaàn quyeàn taêng löõ. Meänh vaän hoïc Ñoâng phöông khoâng cho söùc ngöôøi laø trung taâm, khoâng ñem töï ngaõ ñeå giaûi thích. Meänh lyù laø moät hoïc vaán chuyeân moân nghieân cöùu veà vaän meänh con ngöôøi caên cöù vaøo thôøi gian sinh ra ñôøi vaø hình daùng (töôùng) ñeå phaùn ñoaùn. Trong phaùn ñoaùn naøy, söùc ngöôøi vôùi töï ngaõ chæ ñoùng goùp moät phaàn nhoû. Gaùnh cöïc ñem ñoå leân non Cong löng maø chaïy cöïc coøn theo sau. Söùc ngöôøi vaø töï ngaõ neáu khoâng coù söï trôï giuùp cuûa may maén taát seõ giaûm haún thaønh quaû. Ngay caùc nhaø khoa hoïc thoâng thaùi Taây phöông treân cöûa mieäng vaãn thöôøng thoát ra caâu : << Pauvres gens, ils n’ont vraiment pas de chance >>. Ñaõ coù nhieàu khoa hoïc gia ñaët vaán ñeà may ruûi coù theå nhìn thaáy hay khoâng ? Hoï ñeàu coâng nhaän may ruûi ôû ngoaøi söùc ngöôøi vaø töï ngaõ, hoï ñöa ra moân hoïc << calcul de probabiliteù >> (toaùn löôïng ñònh). Meänh vaän hoïc Ñoâng phöông cuõng theá, noù haún hoi laø moät con toaùn, coù khaùc chaêng chæ laø khaùc vì noù ñaët baøi toaùn ñoù treân moät luaät taéc cao hôn. Khoâng theå baûo meänh vaän hoïc laø huyeàn bí. Danh töø naøy chæ coù theå goïi caùc thuaät phuø thuyû eám buøa, ñoàng rí, tabou, hoäi kín toân giaùo. Ñieàu ñaùng tieác laø moân meänh vaän hoïc töï noù coù nhöõng khuyeát ñieåm : a) Deã hoïc nhöng raát khoù tinh töôøng b) Chæ bieát noù vaäy nhöng khoâng maáy ngöôøi chòu ñi tìm hieåu taïi sao noù vaäy ? c) Caùc giang hoà thuaät só vì lyù do naøy hay lyù do khaùc thöôøng duøng thaàn quyeàn ñeå laøm aùp löïc ñoái vôùi nhöõng thaéc maéc veà meänh vaän. Thöôøng lyù caên cöù treân thöôøng tình, thöôøng söï ñeå ñem ra lôøi giaûi thích veà meänh vaän neáu noùi coù lyù thì nghe, ñöông nhieân laø xuoâi tai.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

6

Nhöng meänh lyù chaúng nhöõng noù luoân luoân khoâng gioáng thöôøng lyù maø coøn luoân luoân sung ñoät vôùi thöôøng lyù nöõa. Neáu muoán noùi cho suoâi thì phaûi ñem caû moät heä thoáng hoïc vaán chuyeân moân ra giaûng. Ñieåm caên baûn cho söï xung ñoät giöõa meänh lyù vaø thöôøng lyù laø thöôøng lyù döïa treân söï thaät hieän höõu ñeå suy ñoaùn vò lai maø meänh lyù thì döïa treân meänh caùch voâ hình ñeå phaùn ñoaùn nhöõng bieán hoaù ñaõ qua vaø saép tôùi. Tæ duï thöôøng lyù baûo anh A thaân theå cöôøng traùng khoeû maïnh thì chaéc haún anh soáng laâu. Meänh lyù sau khi xem xeùt ngaøy thaùng naêm sinh hoaëc hình daùng noùi ngöôïc haún laïi thöôøng lyù raèng anh A seõ cheát trong voøng vaøi ba naêm nöõa. Tæ duï : thöôøng lyù baûo << höõu chí caùnh thaønh>>. Meänh lyù noùi khaùc << möu söï taïi nhaân thaønh söï taïi thieân>>. Theo meänh lyù giaûi thích thì ñôøi con ngöôøi ta töø quan heä cha meï anh em, vôï con, beø baïn cho ñeán soáng laâu, cheát yeåu, söï nghieäp thaønh baïi, gaëp hoaï gaëp phuùc ñaõ ñöôïc ñònh ñoaït bôûi soá vaän tôùi 7 phaàn 10, chæ coøn laïi 3 phaàn cho höõu chí giaû. Ngöôøi xöa daïy raèng : << Nhaân sinh baát nhö yù söï thöôøng baùt cöûu>>. ( Trong ñôøi nhöõng ñieàu baát nhö yù coù taùm chín). Noùi theá töùc laø thöøa nhaän bieán chuyeån cuûa ñôøi soáng ñi ra ngoaøi nhaân löïc vaø töï ngaõ quaù baùn phaàn quyeát ñònh. Tuy nhieân, giaûng meänh lyù xin chôù quaù hoaû ñeå noùi döïng ñöùng : töø mieáng aên mieáng uoáng ñeàu do tieàn ñònh ( nhaát aåm nhaát traùc giai do tieàn ñònh). Meänh lyù khoâng chi phoái töøng chi tieát cuûa ngöôøi ñôøi ñaâu, noùi khaùc ñi, meänh lyù chi phoái nhöõng gì lieân quan ñeán ñaïi söï thoâi. Noù vaãn coøn ñeå cho con ngöôøi töï chuû, taän nhaân söï khaû boå cöùu meänh vaän. Soá ngheøo thaät ñaáy nhöng neáu chaêm chæ khoâng trôû neân giaøu vaãn coù theå traùnh ñöôïc caûnh baàn tieän nhuïc nhaõ. Meänh lyù tuy xaây döïng treân luaät töï nhieân maø vaãn coù choã cho luaät nhaân söï. Toaøn boä meänh vaän hoïc Ñoâng phöông ñeàu coù chung moät goác laø khoa aâm döông nguõ haønh ñöôïc heä thoáng hoaù qua boä kinh Dòch töø hôn ba ngaøn naêm tröôùc ñaây. Meänh vaän hoïc phaân ra nhieàu thuaät : - Sôn - Y - Meänh - Boác - Töôùng Sôn laø pheùp tu tieân goàm ba boä moân tu luyeän : huyeàn ñieån – döôõng sinh – tu maät. Y laø chöõa beänh goàm ba phöông phaùp : phöông teã (boác thuoác) - chaâm cöùu – linh trò (chöõa beänh baèng yù nieäm). Meänh laø tính soá toaùn coù khao Töû Bình (soá baùt töï) – Tinh Toân – töû vi ñaåu soá. Boác laø boùi toaùn döïa vaøo tinh linh ñeå hoûi vuõ truï thieân nhieân coù boán loái : boác dòch, luïc nhaâm, kyø moân, thaùi aát. Töôùng laø xem hình theá, coù ba loaïi : xem vaân tay, dieân maïo, nhaân daùng – xem nhaø cöûa (döông cô) - xem aâm phaàn (töùc ñòa lyù phong thuyû) – xem töôùng trôøi töùc khoaù thieân vaên. Thieân vaên, Thaùi Aát thaàn kinh ôû treân taàng cao tính vaän nöôùc. Thieân Vaên ñaõ thaát truyeàn. Thaùi Aát nay vaãn coøn saùch löu truyeàn nhöng coù leõ vì saùch coù nhieàu choã in sai neân ñoïc raát khoù hieåu. Phong thuyû, döông cô tính meänh vaän cho caû moät doøng hoï, vaøi ba ñôøi con chaùu. Y ñoái vôùi caùc khoa phöông teã, chaâm cöùu, linh trò thì ñöùng rieâng ra moät ngaønh, chuyeån vaøo meänh vaän hoïc chæ coøn laïi pheùp baét maïch thaùi toá baây giôø cuõng gaàn nhö thaát truyeàn.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

7

Sôn töùc tu tieân hoïc ñaïo tröôùc sau vaãn bieät laäp, tuy nhieân laïi raát quan taâm ñeán meänh vaän hoïc vì phaûi hieåu saâu xa leõ cuøng thoâng bó thaùi neân môùi tìm vaøo tieân ñaïo cho neân nhöõng ngöôøi ñaéc ñaïo ña soá tìm toøi ñoùng goùp ñaéc löïc cho khoa meänh vaän hoïc. Tæ duï : Döông quaân Tuøng, baäc ñaïi sö cuûa khoa ñòa lyù phong thuûy, Hi Di Traàn Ñoaøn v.v... ít nhieàu ñeàu mang tieân coát nhö hình daùng moät baäc cao só ñöôïc taû trong Tam Quoác Chí dieãn nghóa : Moät ñeâm gioù laïnh luøng Muoân daëm maây ñoû oái Bôøi bôøi hoa tuyeát bay Nöôùc non hình saéc ñoåi Ngaûnh maët troâng leân trôøi Töôûng laø roàng ngoïc choåi Vaây mai tua tuûa bay Moät laùt khaép boán coõi Cöôõi löøa qua caàu con Than vì mai gaày coãi Phoå bieán nhaát laø caùc khoa töôùng nhaân dieän, Töû, Bình, Töû Vi, boác dòch, luïc nhaâm, kyû moân ñoän giaùp vì caùc khoa treân tính tröïc tieáp meänh vaän moãi ngöôøi ñang soáng moãi vieäc ñang laøm khoâng xa xoâi dieäu vôïi nhö phong thuyû ñòa lyù hay thaùi aát. Caàn phaûi phaân bieät boác dòch, luïc nhaâm, kyø moân noùi chung laø boùi chæ duøng ñeå vaán söï nghóa laø hoûi moät vieäc ñang tieán haønh xem dieãn bieán toát xaáu cuûa noù ra sao. Coøn Töû Vi, Töû Bình duøng vaän meänh suoát ñôøi ngöôøi. Coù ñieåm raát ñaùng chuù yù laø : Ngöôøi Trung Quoác vaø maáy nöôùc chòu aûnh höôûng vaên hoaù Haùn Toäc nhö Nhaät Baûn, Ñaïi Haøn ñeàu xem soá Töû Bình nhö 1 khoâng duøng Töû Vi. Duy taïi Vieät Nam khoa Töû Vi laïi phoå bieán phaùt trieån maïnh, ngöôøi Vieät haàu nhö khoâng bieát ñeán soá Töû Bình laø gì caû. Nguyeân nhaân naøo khoâng ai roõ. Ngöôøi thuoäc phaùi heä Töû Vi cho raèng Töû Vi laø moät khoa toaùn soá daønh cho baäc vua chuùa, neân giai caáp thoáng trò khoâng cho phoå bieán trong daân gian. Bôûi nhöõng bieán ñoäng chính trò khieán moät soá con vua chaùu chuùa chaïy naïn sang nöôùc ta chòu ôn ai ñoù maø truyeàn laïi, hoaëc phaûi duøng khoa naøy kieám tieàn, hoaëc do lieân heä hoân phoái khoâng daáu nöõa. Giaû thieát treân ñuùng hay sai vì khoâng coù söû lieäu roõ raøng khoâng theå pheâ phaùn haøm hoà. Chæ bieát khoa Töû Vi khi bò thu heïp taïi moät ñòa phöông ñaõ phaûi chòu moät thieät thoøi laø khoâng coù nhöõng saùch baøn theâm, xieån döông vaø khai trieån nhö khoa Töû Bình. Tæ duï neáu ta muoán nghieân cöùu veà khoa Töû Bình, ta coù theå tìm thaáy nhieàu saùch caàn thieát cho vieäc nghieân cöùu ñoù nhö : - Trích Thieân Tuyû cuûa Löu Baù Oân - Uyeân Haûi Töû Bình cuûa Töø Töû Bình - Meänh Lyù Chính Toân cuûa Tröông Thaàn Phong - Töû Bình Chaân Thuyeân cuûa Thaàm Hieáu Ñam - Meänh Lyù Thaùm Nguyeân cuûa Vieân Thuï San - Taïo Hoaù nguyeân Thöôïc töùc boä Lan Giang Voõng cuûa Voâ Danh, v.v... cuøng vôùi haøng traêm baøi phuù cuûa nhieàu taùc giaû khaùc. Aáy laø chöa keå nhöõng ngöôøi noåi danh hieän taïi nhö Uùc Ñaït Nhaân, Töø LaÏc Ngoâ, Vöông Hy Vaên v.v...

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

8

Coøn khoa Töû Vi nhìn quanh ñi quaån laïi chæ coù moät cuoán Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa thuyû toå khoa naøy laø oâng Hi Di Traàn Ñoaøn tröôùc taùc. Maëc daàu caùc baäc trí giaû ngöôøi Vieät ñaõ laøm nhieàu caâu phuù noâm boå tuùc ñeå thaønh toaøn cho Töû Vi ñaåu soá, nhöng goác gaùc vaãn laø nhöõng nguyeân taéc cuûa Töû Vi ñaåu soá toaøn thö. Noùi theá khoâng coù yù khaúng ñònh cuoán Töû Vi ñaåu soá toaøn thö laø loaïi tuyeät ñænh vì ngay trong saùch naøy coøn coù nhieàu choã toái nghóa, tam sao thaát baûn, tröôùc sau thieáu heä thoáng hoaøn bò. Tuy nhieân, Töû Vi ñaåu soá toaøn thö duø sao cuõng khoâng theå thieáu ñöôïc trong tuû saùch cuûa ngöôøi nghieân cöùu khoa naøy.

Töû vi ñaåu soá qua truyeàn thuyeát daân gian
Töû vi laø gì ? Töû vi nghóa laø hoa töôøng vi maøu ñoû thaãm (töû : maøu ñoû tía – vi : töôøng vi hoa). Töø coå ñaïi gioáng ngöôøi thuoäc phía Baéc soâng Hoaøng Haø duøng hoa maøu ñoû ñeå chieâm boác. Hình aûnh vieäc chieâm boác aáy gioáng heät nhö chuyeän Quyû Coác tröôùc khi cho Toân Taån Baøng Quyeân xuoáng nuùi vaøo ñôøi tranh ñaáu baûo moãi ngöôøi ngaét moät caønh hoa töôøng vi ñöa leân thaày. Xem hoa phaân aâm döông Quyû Coác tieân sinh ñaõ ñoaùn bieát tröôùc vaän maïng Toân Taãn bò bao nhieâu naêm ñieâu linh cuøng cöïc ñeán noãi phaûi giaû ñieân, aên caû cöùt heo môùi thoaùt khoûi tay teân phaûn baïn löøa thaày Baøng Quyeân. Traûi qua nhieàu ñôøi, Töû vi chieâm boác chuyeån thaønh toaùn meänh phöông phaùp. Phöông phaùp naøy ñaët Töû Vi laøm teân moät ngoâi sao ñi tieáp vôùi 13 sao nöõa laø : Thieân Cô, Thaùi Döông, Vuõ Khuùc, Thieân Ñoàng, Lieâm Trinh, Thieân Phuû, Thaùi Aâm, Tham Lang, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt, Phaù Quaân. Roài chia ñôøi ngöôøi ra laøm möôøi hai cung laø caùc cung : Meänh, huynh ñeä, phuï maãu, töû töùc, quan loäc, thieân di, taät aùch, taøi baïch, noâ boäc, ñieàn traïch, phuùc, ñöùc. Möôøi boán chính tinh tuaân theo moät caùch tính coù saún caên cöù vaøo giôø, ngaøy thaùng, naêm sinh maø an vaøo moãi cung. Sao naøo ôû cung naøo seõ tieân ñoaùn vieäc gì ñoù seõ xaûy ra cho ñôøi ngöôøi. Tæ duï (ñôn giaûn) : Cung phu theâ (vôï choàng), ñöôïc hai sao Thaùi Aâm, Thaùi döông thì ngöôøi ñaøn oâng hay ñaøn baø seõ coù moät hoân nhaân toát. Traùi laïi, neáu thaáy coù sao Lieâm trinh ôû cung phu theâ thì seõ bò ngöôøi khaùc phaùi löøa doái. Tæ duï (ñôn giaûn) : cung taøi baïch coù sao Vuõ Khuùc taát tieàn baïc roài raøo, neáu cung naøy gaëp sao hung, haún nhieân seõ vaát vaû ngheøo khoå. Tæ duï (ñôn giaûn) : treân traàn theá bieát bao nhieâu baùch trieäu phuù oâng maø vaãn soáng trong caûnh u saàu. Taïi vì coù hung tinh naèm ôû cung Phuùc Ñöùc. Möôøi boán vò chinh tinh thöïc ra chæ laø nhöõng kyù hieäu cho moät baøi toaùn. Nhöng ñoái vôùi daân gian ñeå cho deã nhôù, cuõng nhö ñeå raên ñôøi, hoï lieàn gheùp nhöõng kyù hieäu aáy vaøo caùc nhaân vaät söû maø thaønh caâu chuyeän truyeàn thuyeát sau ñaây : Ñôøi Phong Thaàn, vöông trieàu nhaø Aân coù oâng vua cöïc taøn aùc laø vua Truï. Moät hoâm, Truï Vöông ñi saên gaëp möa lôùn, ñeå truù möa lieàn vaøo mieáu Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ. Truï Vöông voán thoâ baïo vaø hieáu saéc thaáy pho töôïng Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ ñeïp quaù meâ ngay, haï leänh cho quaân só caùc

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

9

töôïng ñoù veà xung vaøo ñaùm tì thieáp cuûa nhaø vua. Moïi ngöôøi tuy kính neå nöõ thaàn nhöng hoï coøn sôï söï taøn aùc cuûa vua Truï gaáp boäi, neân nhaát loaït vaâng leänh mang Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ veà cung. Cöûu Thieân huyeàn Nöõ giaän laém môùi hoaù pheùp bieán moät con hoà ly trong röøng thaønh ngöôøi ñaøn baø tuyeät saéc roài sai ñeán meâ hoaëc Truï Vöông maø laøm cho nhaø Aân phaûi dieät. Ngöôøi ñaøn baø tuyeät saéc aáy teân Ñaùt Kyû, vöông phi suûng aùi cuûa vua Truï. Quaû nhieân, Truï Vöông say meâ Ñaùt Kyû boû pheá vieäc trieàu ñình, gaây saùo troän traät töï. Cuøng luùc ñoù, treân trôøi ñang thieáu nhieàu thaàn linh, Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá raát möøng thaáy Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ quyeát taâm dieät Aân. Ngaøi nghó moät khi nöôùc loaïn taát seõ coù nhieàu anh huøng, trung thaàn cheát vì quoác naïn. Ngaøi phaùi Thaùi Baïch Kim Tinh laäp töùc ra Nam Thieân Moân caàm soå chôø saún, trong côn binh löûa ñoùn nhöõng ngöôøi cheát veà. Ôû phía Taây giang sôn nhaø Aân coù chö haàu quoác gioøng hoï Chu giaàu coù thònh vöôïng, vaên hoaù cao. Sôï nhaø Chu moät ngaøy kia seõ laán aùp mình neân Truï Vöông yù ñònh ra tay tröôùc môùi möôïn côù môøi vò laõnh ñaïo Chu quoác laø Vaên Vöông tôùi hoïp. Chu Vaên Vöông tinh thoâng baùt quaùi Dòch Lyù cuûa Phuïc Hi trí tueä baäc nhaát thôøi baáy giôø. Truï Vöông nghó cöù baét Vaên Vöông gieát ñi thì moïi söï seõ ñaây vaøo ñaáy. Khi Vaên Vöông ñeán nôi, vua Truï cho baét nhoát ngay chôø ngaøy haønh quyeát, keát toäi Vaên Vöông phaûn nghòch. Con lôùn Vaên Vöông laø Baù Aáp, ñeïp tuaán tuù, hieân ngang, ñaøn baø con gaùi troâng thaáy Baù Aáp moät laàn laø thöông nhôù khoù queân. Baù Aáp raát coù hieáu, nghe tin cha bò haïi loøng soán sang nhö löûa ñoát, ngaøy ñeâm phoùng ngöïa ñeán gaëp vua Truï ñeå minh oan cho cha maø khoâng heà bieát haäu yù cuûa vua Truï. Truï Vöông höùa ba ngaøy sau seõ noùi chuyeän vaø löu Baù Aáp ôû trong cung. Ñeâm khuya, Baù Aáp ngoài gaûy ñaøn, tieáng ñaøn nhö nöôùc chaûy treân ñaù, buoàn nhö chim ñoã quyeân hoùt nhieàu ñeán rôùm maùu maét chan hoaø khaép cung ñieän khieán Ñaùt Kyû tænh giaác laéng nghe roài laàn theo tieáng ñaøn maø tôùi buoàng Baù Aáp. Naøng chæ maëc treân ngöôøi taám aùo luïa moûng. Nhìn qua song cöûa, Ñaùt Kyû troâng thaáy döôùi ngoïn baïch laïp, moät chaøng trai khoâi vó, cao sang tuyeät böïc ñang chaêm chuù vôùi phím ñaøn. Con hoà ly tay sai cuûa Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ, noù voán tính cöïc daâm ñaõng neân chaúng chuùt ngaàn ngaïi môû cöûa vaøo phoøng Baù Aáp duøng cöû chæ laû lôi quyeán ruõ. Naøo ngôø Baù Aáp chaúng nhöõng baát ñoäng taâm, chaøng coøn lôùn tieáng maéng Ñaùt Kyû laø ñoà ñó thoaû. Ñaùt Kyû böïc boäi vì khoâng ñöôïc thoaû maõn cuõng chöûi laïi Baù Aáp laøm naùo loaïn cung ñình, veä binh keùo ñeán baét giöõ Baù Aáp. Ñaùt Kyû giaø moàm khoùc loùc noùi vôùi vua Truï raèng mình bò Baù Aáp laøm xaáu, nghe tieáng ñaøn naøng ñöùng ngoaøi song cöûa boãng Baù Aáp xaán tôùi oâm naøng keùo vaøo buoàng. Truï Vöông caû giaän, côn ghen böøng böøng khoâng caàn hoûi han cô söï thöïc hö theá naøo nöõa, heùt quaân mang Baù Aáp ra cheùm roài baêm thaây ra vieân thòt Baù Aáp nöôùng chaû ñem ñeán cho Vaên Vöông aên. Vaên Vöông trong nguïc thaát laø ngöôøi gioûi toaùn soá ñaõ bieát roõ heát moïi chuyeän xaûy ra. Buoåi saùng khi quaân canh mang chaû nöôùng vaøo, Vaên Vöông ung dung ngoài aên heát dóa chaû. Truï Vöông thaáy vaäy cöôøi ha haû noùi : << Thaèng ñoù ñuùng ñoà hö danh, aên thòt con maø cuõng khoâng bieát thì coù gì ñaùng sôï, khoâng hieåu taïi sao thieân haï phuïc haén veà caùi taøi thaàn toaùn chieâm boác >>. Noùi roài Truï Vöông sai thaû Vaên Vöông ra khoûi nguïc. Treân ñöôøng veà Chu quoác, noãi möøng thoaùt naïn khoâng sao laáp ñöôïc caùi buoàn cha aên thòt con cho neân veû maët bi thaûm khoân taû. Ñeán nhaø, Vaên Vöông tìm khu vöôøn caây xanh toát, töï moùchoïng ñeå nhaû nhöõng mieáng chaû ra. Laï thay, thòt Ba Aáp ñaõ bieán thaønh moät ñoäng vaät loâng traéng muoát, ñoâi tai daøi, maét ñoû maøu hoàng ngoïc chaïy nhaûy tung taêng troâng hieàn haäu deã thöông, ñaáy laø con thoû ñaàu tieân cuûa theá giôùi. Noù cuùi ñaàu chaøo Vaên Vöông roài chaïy vaøo ñaùm coû xanh maát daïng. Thaùi Baïch Kim

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

10

Tinh ñöa tay ñoùn baét con thoû ñöa veà trôøi. Giöõa luùc aáy thì treân moät ngoâi sao, hoa töôøng vi nôû ñoû baùt ngaùt. Ngoâi sao naøy laø chuû tinh cuûa moät choøm sao. Do ñeà nghò cuûa Thaùi Baïch Kim Tinh, Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá lieàn boå nhieäm Baù Aáp veà cai quaûn sao Töû Vi bôûi leõ Baù Aáp hoäi ñuû ba tính chaát : thieân löông, toân quí vaø cao quí. Vaên Vöông theà quyeát traû thuø cho con, ngaøy ñeâm noã löïc xaây döïng xöù sôû, laøm vieäc quaù nhieàu Vaên Vöông kieät löïc cheát, vieäc dieät nhaø Aân giao vaøo tay Vuõ Vöông, em cuûa Baù Aáp. Vuõ Vöông noái nghieäp cha, ngaøy ngaøy huaán luyeän binh maõ, chaêm lo noâng nghieäp, quoác löïc taêng tröôûng, nhôø vò quaân sö laø Khöông Thöôïng, Vuõ Vöông ñaùnh baïi Truï Vöông tieâu dieät Aân trieàu. Khöông Thöôïng hieäu Töû Nha tuïc xöng Laõ Voïng laø ngöôøi cao minh trí tueä, luùc chöa ñaéc chí ngoài caâu caù nôi soâng Vò, ngheøo khoå cuøng cöïc bò muï vôï giaø chöûi maéng suoát ngaøy. Maõi ñeán chín möôi tuoåi môùi gaëp Vaên Vöông môøi veà laøm quaân sö. Vaên Vöông cheát, Khöông Thöôïng giuùp Vuõ Vöông phaït Truï. Bình xong thieân haï, Vuõ Vöông phong cho Khöông Thöôïng cai quaûn ñaát Teà. Luùc cheát, Thaùi Baïch Kim Tinh môøi veà trôøi giao cho cai quaûn sao Thieân Cô, bôûi theá sao Thieân Cô trong Töû Vi ñaáu soá töôïng tröng cho trí tueä, quyeàn bieán cô möu. Truï Vöông tuy laø baïo quaân nhöng chung quanh oâng coù nhieàu trung thaàn, ñaùng keå nhaát laø Tæ Can töøng khuyeân vua Truï döùt boû con yeâu tinh Ñaùt Kyû. Truï Vöông böïc boäi maéng Tæ Can baát trung. Ñeå toû loøng ngay thaúng, Tæ Can noùi vôùi Truï Vöông : <<Neáu beä haï khoâng tin lôøi, thaàn xin ñem taám loøng son saét daâng leân beä haï>>. Noùi xong caàm dao töï ñaâm vaøo ngöïc moi tim ñöa cho Truï Vöông. Tæ Can cheát, Thaùi Baïch Kim Tinh thöông laém tôùi ñoùn veà trôøi giao cho cai quaûn tinh caàu saùng röïc, cöïc quang minh chính ñaïi laø sao Thaùi Döông. Khöông Thöôïng, Baù Aáp, Tæ Can ñaõ xong, coøn Vaên Vöông, Vuõ vöuïng ra sao ? Vuõ Vöông leân ngoâi thi haønh thieân chính, soáng raát thoï. Khi cheát, Thaùi Baïch Km Tinh nhaän coâng nghieäp vuõ duõng ñaùnh deïp baïo quaân raát xöùng ñaùng vôùi sao Vuõ Khuùc neân daâng sôù xin Ngoïc Hoaøng ñaët Vuõ Vöông nôi aáy. Vuõ Vöông chaúng nhöõng laø ngöôøi duõng caûm laïi gioûi veà kinh teá khieán cho ñôøi soáng daân gian sung tuùc. Do vaäy Vuõ Khuùc coøn laø sao chuù veà tieàn baïc giaøu coù trong Töû Vi ñaåu soá. Thaûo phaït Truï Vöông laø Vuõ Vöông, nhöng neáu khoâng coù nhöõng coâng lao böôùc tröôùc cuûa Vaên Vöông thì ñaïi söï cuõng chaúng thaønh. Haàu heát caùc nhaân vaät taøi gioûi giuùp Vuõ Vöông ñeàu do Vaên Vöông ñeå laïi. Thaùi Baïch Kim Tinh nhaän thaáy Vaên Vöông xöùng ñaùng laø moät vò thaàn gioûi dung hoaø xeáp ñaët, tính tình oân thuaän neân cho veà cai quaûn ngoâi sao Thieân Ñoàng. Beân caïnh vua Truï coù teân ñaïi gian thaàn laø Phí Troïng duøng nònh noùt vaø gian keá ñaõ gieát cheát nhieàu trung thaàn cuûa Aân trieàu ñeå thoaû maõn naém ñaïi quyeàn quoác gia. Khi Aân trieàu dieät vong, Phí Troïng bò Khöông Thöôïng baét ñem cheùm ñaàu. Ngaøy haønh hình treân trôøi thieáu thaàn trò nhaäm sao Lieâm Trinh, Thaùi Baïch Kim Tinh lieàn duøng Phí Troïng laøm vò thaàn cuûa moïi söï taø aùc. Trong Töû Vi ñaåu soá, Lieâm Trinh chuû veà nhöõng söï vieäc laét leùo khoâng ngay thaúng, taøn nhaãn. Truï Vöông coù moät vò chính thöùc nguyeân phoái hoaøng haäu hoï Khöông laø ngöôøi ñaøn baøhieàn thuïc taøi naêng. Töø ngaøy Ñaùt Kyû xuaát hieän, baø Khöông haäu bò vua Truï boû rôi, do söï xuùi baåy cuûa Ñaùt Kyû, Truï Vöông gieát luoân baø Khöông haäu. Thaùi Baïch Kim Tinh ñoùn vong hoàn Khöông haäu cho cai quaûn moät tinh caàu ñaày vaät saûn phì nhieâu laø sao Thieân Phuû. Trong Töû Vi ñaåu soá, sao Thieân Phuû mang tính chaát taøi naêng vaø töø bi.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

11

Aân trieàu coù oâng quan trung nghóa teân Hoaøng Phi Hoå coù ngöôøi vôï hoï Giaû, nhan saéc dieãm leä, nöùc tieáng xa gaàn. Leä trieàu ñình haøng naêm cöù ñeán ngaøy Teát nguyeân ñaùn, caùc quan phaûi cuøng ñi vôùi phu nhaân vaøo baùi yeát quoác vöông. Giaû phu nhaân theo choàng vaøo cung. Ñaùt Kyû thaáy Giaû phu nhaân noùi chuyeän duyeân daùng laïi ñeïp neân ñoá kî, baûo vua Truï môøi baø ôû laïi döï daï yeán ñeå laäp keá haïi. Röôïu say, Truï Vöông chaúng giöõ leã vua toâi gì nöõa, chaïy laïi oâm laáy Giaû phu nhaân maø eùp naøi chuyeän baäy baï. Voán laø ngöôøi ñaøn baø troïng tieát thaùo, khoâng chòu ñöôïc nhuïc nhaõ, baø boû chaïy cuøng ñöôøng phaûi lao mình töø treân laàu cao xuoáng ñaát töï töû. linh hoàn Giaû phu nhaân bay leân trôøi, Thaùi Baïch Kim Tinh ñaët baø laøm nöõ thaàn cuûa söï thanh khieát, cho ñeán truù nguï nôi sao Thaùi Aâm. Töø khi baø veà tôùi thì tinh caàu naøy trôû neân goïn gheõ, saùng suûa vaø raát saïch. Thaùi Aâm tinh trong khoa Töû Vi töôïng tröng cho thanh khieát, saùng ñeïp vaø öa saïch seõ. Ñaùt Kyû, nöõ y6u chuû choát cuûa nhieàu bieán coá, soá phaän ra sao ? Xuaát thaân laø con hoà ly haàu haï Cöûu Thieân Huyeàn Nöõ qua danh nghóa aùi nöõ cuûa moät ñaïi thaàn neân loït vaøo cung ñình, duøng töûu saéc meâ hoaëc Truï Vöông. Ñaùt Kyû gaây nhieàu tai hoaï, bò Khöông Töû Nha xöû töû hình. Thaùi Baïch Kim Tinh cho baét vong hoàn Ñaùt Kyû veà phong laøm thaàn duïc voïng, aùc lieät, hoang ñaøng ñeå cai quaûn sao Tham Lang. Tinh caàu naøy ñaày choù soùi hung döõ khoâng thaàn naøo trò noåi chuùng. Nhöng luùc Ñaùt Kyû tôùi nôi thì chuùng reo möøng. Ôû Töû Vi ñaåu soá, sao Tham Lang mang tính chaát ñieám ñaøng töûu saéc, öa vung phí aên chôi, töôïng tröng ngöôøi ñaøn baø phaù hoaïi choàng con, voâ taøi, baát ñöùc. Khöông Töû Nha ngoaøi baûy möôi tuoåi môùi laáy ngöôøi con gaùi lôõ thì naêm aáy cuõng ñaõ hôn naêm möôi tuoåi teân Maõ Thieân Kim. Keå töø ngaøy chung soáng gia caûnh cöïc thanh baàn, nhieàu böõa khoâng coù côm aên. Maõ Thieân Kim laø ngöôøi ñaøn baø thoâ tuïc, laêng loaøn, vuïng veà chæ vì nhôø chuùt tieàn duyeân neân laáy ñöôïc Khöông Thöôïng. Sau möôøi maáy naêm, ngheøo quaù chòu khoâng noåi, Maõ Thieân Kim boû Khöông Thöôïng. Laõ Voïng baám tay tính soá bieát luùc con vôï laêng loaøn thoâ tuïc ra ñi chính laø luùc vaän bó cuûa oâng cuõng heát vaø Khöông Thöôïng moät sôùm moät chieàu trôû thaønh quaân sö cuûa Vaên Vöông. Nghe tin, Maõ Thieân Kim vöøa tieác vöøa hoái haän, thaét coå töû aûi. Laõ Voïng nghó tình cuõ nghóa xöa, cho ngöôøi laøm tang ma toáng taùng, hoàn phaùch Maõ Thieân Kim ñöôïc Thaùi Baïch Kim Tinh duøng laøm nöõ thaàn coi caùc vieäc thò phi, noû moàm quai moû caáp cho nhaø ôû nôi sao Cöï Moân. Trong ñaùm trung thaàn beân caïnh Truï Vöông coøn coù Vaên Thaùi Sö laøm teå töôùng vaø ñaïi nguyeân suyù cuûa Aân trieàu. Quaân nhaø Aân bò Chu quaân ñaùnh thua, Vaên Thaùi Sö cheát taïi traän tieàn. Vong hoàn leân trôøi ñöôïc Thaùi Baïch Kim Tinh cho cai quaûn sao Thieân Töôùng. Baát luaän ai, theo lyù ra phaûi sau khi cheát môùi ñöôïc laøm thaàn, chæ duy Lyù nguyeân suyù ñaïi töôùng cuûa nhaø Chu laø Thaùi Baïch Kim Tinh theo leänh Ngoïc Hoaøng, xuoáng môøi veà laøm thaàn ngay luùc oâng coøn soáng. Nôi trò nhaäm cuûa Lyù nguyeân suyù laø Thieân Löông tinh. Hoaøng Phi Hoå uaát öùc vuï vua Truï laøm nhuïc vôï mình gaây ra caùi cheát oan uoång cho Giaû phu nhaân neân noåi leân ñem binh maõ ñaùnh laïi Truï vöông veà roài ñaàu haøng Vuõ Vöông. Oâng ñaùnh traän raát haêng thu ñöôïc nhieàu thaéng lôùn. Cuoái cuøng Hoaøng Phi Hoå Cheát thaûm trong traän Thaèng Trì. Thaùi Baïch Kim Tinh ñoùn vong hoàn Phi Hoå veà cai quaûn sao Thaát Saùt vaø phong laøm thaàn chieán tranh chuyeân coi vieäc saùt phaït. Sau choùt laø Truï Vöông vì meâ Ñaùt Kyû, haõm haïi trung thaàn bò Vuõ Vöông khôûi binh phaït toäi. Vuõ Vöông taán coâng vaøo taän cung ñieän Truï Vöông. Heát ñöôøng chaïy, Truï Vöông leo leân laàu cao noåi löûa ñoát heát vaø cheát trong ñaùm chaùy.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

12

Truï Vöông cheát roài, Thaùi Baïch Kim Tinh cho mang vong hoàn veà sao Phaù Quaân, phong laøm thaàn phaù hoaïi. Trong Töû Vi, Phaù Quaân töôïng tröng tính hung baïo, ngang ngöôïc. Toång keát laïi, ta coù theå nhaän ñònh nhö sau : - Sao Töû Vi laø Baù Aáp, thaàn cuûa khí chaát toân quí. - Sao Thieân Cô laø Khöông Thöôïng, thaàn cuûa trí tueä, tinh thaàn. - Sao Thaùi Döông laø Tæ Can, thaàn cuûa quang minh, baùc aùi. - Sao Vuõ Khuùc laø Vuõ Vöông, thaàn cuûa vuõ duõng ñaïi phuù. - Sao Thieân Ñoàng laø Vaên Vöông, thaàn cuûa dung hoaø, oân thuaän. - Sao Lieâm Trinh laø Phæ Troïng, thaàn cuûa taøn aùc, löôn leïo. - Sao Thieân Phuû laø Khöông hoaøng haäu, thaàn cuûa taøi naêng, töø bi. - Sao Thaùi Aâm laø Giaù phu nhaân, thaàn cuûa tinh khieát, trinh thaûo vaø saïch seõ. - Sao Tham Lang laø Ñaùt Kyû, thaàn cuûa duïc voïng, vaät chaát. - Sao Cöï Moân laø Maõ Thieân Kim, thaàn cuûa thò phi, nghi hoaëc. - Sao Thieân Töôùng laø Vaên Thaùi Sö, thaàn cuûa töø aùi, trung trinh. - Sao Thieân Löông laø Lyù Thieân Vöông, thaàn caûu quaûn trò, toå chöùc, xeáp ñaët. - Sao Thaát Saùt laø Hoaøng Phi Hoå, thaàn cuûa uy nghieâm, quyeát lieät. - Sao Phaù Quaân laø Truï Vöông, thaàn cuûa phaù hoaïi, tieâu hao. Caâu chuyeän truyeàn thuyeát treân ñaây khoâng bieát coù töï bao giôø ? Tröôùc hay sau Traàn Ñoaøn ? Coù theå ñöa ra hai giaû thuyeát : a) Noù coù tröôùc Traàn Ñoaøn vì leõ khoâng thaáy noùi ñeán nhöõng sao khaùc nhö Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Khoâi Vieät, Khoâng Kieáp v.v... chöùng toû Töû Vi ñaåu soá tröôùc thôøi Traàn Ñoaøn coøn thoâ sô, ñôn giaûn. b) Nhöõng chính tinh cuûa Töû Vi ñaåu soá mang teân Thieân Cô, Cöï Moân, Tham Lang, Lieâm Trinh ñaõ xuaát hieän trong saùch phong thuyû cuûa Döông Quaân Tuøng maø Döông Quaân Tuøng sinh thôøi laø luùc thònh Ñöôøng trong khi Traàn Ñoaøn laø ngöôøi cuûa cuoái Ñöôøng saép sang Toáng. Saùch Haùm Long Kinh cuûa Döông Quaân Tuøng coù moät ñoaïn noùi veà cöûu tinh huyeät nhö sau : Tham Lang taùc huyeät thò nhuõ ñaàu Cöï Moân taùc huyeät oa trung caàu Vuõ Khuùc taùc huyeät thoa kieàm mòch Loäc Lieâm sô sæ leâ tí ñaàu Vaên khuùc huyeät lai bình lyù taùc Cao söù dieäc thò tröôûng taâm laïc Phaù Quaân taùc huyeät thò qua maâu v.v... chöùng toû nhöõng teân Thieân Cô, tham Lang, Cöï Moân ñaõ coù tröôùc Traàn Ñoaøn. Ngoaøi ra, xin neâu theâm vaøo ñieåm ñaùng chuù yù khaùc nhö : khoa phong thuyû chæ coù cöûu tinh laø : Tham Lang – Cöï Moân – Loäc Toân – Vaên Khuùc – Lieâm Trinh – Vuõ Khuùc – Phaù Quaân – Taû Phuù – Höõu Baät. Khoâng thaáy nhaéc ñeán huyeät thuoäc Töû Vi tinh, Thaùi Aâm, Thaùi Döông tinh. Ñònh caùch nguõ haønh : Kim, Moäc, Thuyû, Hoaû, Thoå cho moãi sao giöõa khoa phong thuyû vôùi khoa Töû Vi cuõng khaùc nhau. Tæ duï Phaù Quaân ôû Töû Vi laø thuyû nhöng ôû khoa xem ñaát caùt, Phaù Quaân laïi laø kim chöùng toû moãi khoa chæ duøng nhöõng teân Cöï Moân, Thieân Cô hay Tham Lang nhö nhöõng kyù hieäu coøn phaân ñònh thuoäc haønh gì thì moãi khoa duøng theo caùch rieâng cuûa töøng khoa chöù khoâng

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

13

coù moät söï baét buoäc chung naøo caû. Coøn vaán ñeà nhöõng teân aáy do ai ñaët ra tröôùc nhaát thì khoâng thaáy saùch naøo noùi tôùi.

Traàn Ñoaøn vaø saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö
Cuï Nguyeãn Coâng Tröù coù laøm moät baøi ca truø vònh Traàn Ñoaøn nhö sau : Söôøn non baàu röôïu tuùi thô Thaûnh thôi ngoài gaãm cuoäc côø Tröôøng An Vaïc Haäu Chu vöøa khi môùi ñoåi Traàn Hi Di leân aån nuùi Hoa Sôn Maáy möôi naêm trong cuoäc buøn than Löûa vaên voõ chöa raëc loø ñan taùo Haù vaät laõo aáu Naëng treân vai hai chuùa thaùi bình Lieác troâng chöøng Toáng nhaät ñaõ khai minh Maây thuùc qui haún töø raày trong leo leûo Traàn Kieàu moäng lyù giang sôn tieåu Vaên quaùn xuaân thaûm nhaät nguyeät tröôøng Röôïu moät baàu, thô moät tuùi, côø moät cuoäc, caàm moät xoang Khi ñaéc yù gaät treân löøa cöôøi ra raû Ngoaøi cung kieám maëc ai xa maõ Luy traàn baát ñaùo thöû giang san Trôøi rieâng cho moät cuoäc nhaøn. Trong chính söû khoâng thaáy noùi ñeán Traàn Ñoaøn, teân oâng chæ ñöôïc ghi trong daõ söû, truyeàn kyø vaø chính thöùc trong caùc saùc veà töôùng phaùp vaø lyù soá, thaønh thöû ñôøi sau khoâng theå coù moät tieåu söû lieân tuïc vaø roõ raøng veà oâng. Caên cöù vaøo baøi Ca truø cuûa Nguyeãn Coâng Tröù ñeå laáy thöù töï ñoàng thôøi coäng vôùi moät soá truyeàn kyø, ta coù theå hình dung moät caùch ñaïi khaùi thaân theá Traàn Ñoaøn nhö sau : Töø nhaø Ñöôøng chuyeån sang nhaø Toáng traûi qua giai ñoaïn lòch söû quaù ñoä trung öông taäp quyeàn bieán ra ñòa phöông huøng cöù roài chuyeån thaønh ñôøi Nguõ Ñaïi ñaõ roài nhaø Toáng môùi thoáng nhaát. Traàn Ñoaøn lôùn leân giöõa luùc nhieãu nhöông binh löûa, gieát choùc loaïn laïc, oâng leân nuùi tu aån ñeå traùnh hoaï. Khi ñaõ naém ñöôïc leõ huyeàn vi cuûa aâm döông, oâng thöôøng ñi ñaây ñi ñoù tìm anh huøng vaø chaân chuùa. Coù moät laàn gaëp ngöôøi ñaøn baø gaùnh kóu kòt treân vai hai ñöùa treû moãi thuùng ôû ñaàu ñoøn gaùnh moät ñöùa. Oâng môùi hoûi : << Haø vaät laõo aåu ? Naøy baø kia gaùnh chi vaäy ? >> Ngöôøi ñaøn baø môû naép thuùng cho Traàn Ñoaøn coi roài thôû daøi noùi : << Toâi daãn hai con toâi ñi chaïy loaïn ñaây>>.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

14

Vöøa nhaùc troâng thaáy hai ñöùa nhoû, Traàn Ñoaøn ñaõ keâu leân : << Moät vai baø gaùnh nhöõng hai vò thieân töû sao ?>>. Loøng oâng vui möøng khoân xieát vì thieân haï saép höôûng ñôøi thaùi bình neân môùi coù hai vò chaân chuùa anh huøng xuaát theá. Traàn Ñoaøn lieàn laáy trong boïc ra möôøi laïng ñöa bieáu ngöôøi ñaøn baø khoâng quen bieát roài leân löng löøa ñi thaúng. Haäu Chu laø gì ? Laø Chu Theá Toân ngöôøi ñi böôùc ñaàu trong coâng cuoäc thoáng nhaát nhöng chöa ñöôïc naêm naêm ñaõ maát. Phaûi ñôïi ñeán luùc coù vuï binh bieán Traàn Kieàu do hai anh em oâng Trieäu Khuoâng Daän vaø Trieäu Khuoâng Nghóa (hai ñöùa treû Traàn Ñoaøn gaëp tröôùc ñaây nay lôùn leân) caàm ñaàu ñaùnh deïp noát caùc phöông chaán baáy giôø ñaïi nghieäp thoáng nhaát môùi hoaøn thaønh. Khi nghe tin Trieäu Khuoâng Daän laø Toáng Thaùi Toå thì Traàn Ñoaøn ñang ngoài treân löng löøa ngöûa maët cöôøi ra raû noùi : <<Thieân haï thaùi bình roài>>. Veà sau, Toáng Thaùi Toân töùc Trieäu Khuoâng Nghóa coù cho ngöôøi vôøi Traàn Ñoaøn ra laøm quan nhöng oâng töø choái, boû vaøo nuùi ñi maát khoâng ai bieát ôû ñaâu. Goác thoâng hoûi chuù hoïc troø Raèng thaày haùi thuoác loø moø ñi xa Chæ trong daõy nuùi ñaây maø Maây che muø mòt bieát laø nôi nao. (Taûn Ñaø dòch thô Giaû Ñaøo baøi Taàm aán giaû baát ngoä) Goác gaùc khoa Töû Vi coù töï bao giôø ? Khoâng ai roõ. Chæ bieát ñôøi nhaø Gia Tónh thuoäc Minh trieàu coù löu truyeàn cuoán Töû Vi ñaåu soá toaøn thö do tieán só La Hoàng Tieân bieân soaïn. Lôøi töa ôû ñaàu noùi Töû Vi ñaåu soá toaøn thö laø cuûa taùc giaû Hi Di Traàn Ñoaøn. Baøi töïa vieát nhö sau : << Thöôøng nghe noùi caùi lyù cuûa soá meänh raát huyeàn vi ít ai bieát cho töôøng taän ñeå maø thuaän thuï coi coâng danh phuù quí treân ñôøi ñeàu coù meänh. Toâi vì muoán bieát neân ñaõ tôùi taän nuùi Hoa Sôn choã oâng Hi Di Traàn Ñoaøn ñaéc ñaïo ñeå chieâm baùi nôi thôø töï cuûa baäc ñaïi hieàn. Luùc ra veà thì thaáy moät vò cao nieân thaùi ñoä ung dung chaân thöïc ñöa ho toâi cuoáng saùch maø baûo : << Ñaây laø Töû Vi ñaåu soá taäp cuûa Hi Di tieân sinh>>. Mang veà môû ra xem, ban ñaàu caùc sao nghóa lyù thaät aûo dieäu nhöng caøng ñoïc caøng thaáy lôøi baøn luaän saùc ñaùng, ñem ra ñoaùn thöû thaáy lôøi ñoaùn raát thaàn nghieäm, caøng hoïc caøng thaáy hay laï. Baát giaùc phaûi keâu leân : << Taïo hoaù chí huyeàn chí hö maø soi saùng ñöôïc ñeán theá naøy, neáu con taâm baäc ñaïi hieàn khoâng nhaäp vaøo vôùi taïo hoaù thì laøm sao bieát noåi. Tinh tuù ôû xa muoân trieäu daëm maø tính heát vaøo trong moät baøn tay, neáu baäc ñaïi hieàn khoâng phaûi laø ngöôøi hung taøng tinh ñaåu (trong ngöïc coù tinh ñaåu) thì laøm sao tinh noåi. Ngoâi trôøi ôû treân, ngoâi ñaát ôû döôùi, loaøi ngöôøi ñöùng giöõa. Hi Di tieân sinh ñaõ tìm ñöôïc leõ con ngöôøi thieân hôïp vaø leõ trôøi nhaøn hôïp qua söï bieán hoaù cuûa caùc vì tinh ñaàu ñeå tính ra soá meänh hay dôû cuûa töøng ngöôøi, neáu khoâng coù caùi hoïc quaùn thieân nhaân thì ai laøm noåi. Hi Di tieân sinh xöùng ñaùng laø moät cao nhaân, moät thaàn nhaân vaäy. Bôûi theá toâi muoán ñem lôøi daïy cuûa Hi Di tieân sinh phoå bieán cho khaép thieân haï trong coõi theá gian thaáp keùm naøy ñöôïc hieåu cuoäc ñôøi laø coù meänh soá >>.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

15

taäp :

Cuoán Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa Hi Di Traàn Ñoaøn do La Hoàng Tieân bieân soaïn chia ra laøm 4

Taäp moät vaø taäp ba noùi veà tính chaát vaø aûnh höôûng caùc sao, caùc cung vaøo vaän, vaøo meänh con ngöôøi qua caùc chöông : Thaùi vi phuù – Hình tính phuù – Tinh vieân luaän – Ñaåu soá chuaån thaéng – Tuïc hình tính phuù – Phaùt vi luaän – Ñaåu soá coát tuy chuù giaûi – Nöõ meänh coát tuyû phuù chuù giaûi – Taêng boå thaùi vi chuù giaûi – Boå di coát tuyû phuù chuù giaûi – Ñònh phuù quí baàn tieän ñaëng quyeát – Chö tinh vaán ñaùp luaän – Ñònh phuù quí baàn tieän thaäp thaäp ñaúng luaän – Thaäp nhò cung chö tinh ñaéc ñòa quyeát – Thaäp nhò cung chö tinh thaát haõm quyeát – Chö tinh ñaéc ñòa phuù quyù luaän – Chö tinh thaát haõm baàn tieän luaän – Ñònh phuù cöïc – Ñònh quí cuïc – Ñònh baàn tieän cuïc – Ñònh taïp cuïc – Ñaøm tinh yeáu luaän – Luaän nhaân meänh nhaäp caùch – Luaän caùch tinh soá cao haï – Luaän nhaân tính caùch haø nhö – Luaän nam nöõ meänh ñoàng dò – Luaän tieåu nhi meänh – Ñònh tieåu nhi sinh thôøi quyeát – Luaän nhaân sinh thôøi an meänh caùt hung – Luaän tieåu nhi khaéc phuï maãu – Luaän meänh tieàn baàn haäu phuù – Luaän ñaïi haïn thaäp nieân hoaï phuùc haø nhö – Luaän nhi haïn thaùi tueá caùt hung – Luaän haønh haïn phaøn nam baéc ñaåu – Luaän löu nieân thaùi tueá caùt hung tinh saùt – Luaän kình ñaù dieät tinh – Luaän thaát saùt truøng phuøng – Luaän ñaïi tieåu haïn tinh thaàn quaù thaäp nhò cung ngoä thaäp nhò chæ sôû kò quyeát – Luaän laäp meänh haønh haïn cung ca – Luaän chö tinh ñoàng vò vieân caùc tö sôû nghi phaân bieät phuù quí baàn tieän yeåu thoï. Taäp hai daïy caùch laáy soá an caùc sao. Taäp boán laø nhöõng laù soá cuûa caùc danh nhaân, thöôøng nhaân vôùi lôøi pheâ.

Veà taäp hai töùc laø caùch an sao laäp thaønh laø soá thieát töôûng ñaõ coù nhieàu saùch laøm kyõ caøng roài neân ôû ñaây xin boû qua taäp ñoù, chæ noùi moät vaøi dò bieät giöõa Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa Traàn Ñoaøn vôùi nhöõng saùch Töû Vi ôû nöôùc ta. Taäp moät vaø taäp ba caàn chuù yù hôn heát, chuùng toâi seõ dòch nguyeân vaên keøm theo lôøi bình vaø chuù thích. Duøng chöõ bình, chuùng toâi töï thaáy coù veû hôi laïm thöïc ra chæ laø nhöõng thaéc maéc maø chuùng toâi tìm thaáy ñoù thoâi. Nhöng chuùng toâi seõ khoâng dòch nguyeân vaên toaøn boä vì coù nhieàu ñieàu laäp ñi laäp laïi hoaëc do maát chöõ trôû thaønh voâ nghóa. Ñoàng thôøi, chuùng toâi cuõng ñöa theâm vaøo ít khaùm phaù môùi cuûa vaøi taùc giaû nhö Tröông Huy Vaên vôùi caùc cuoán << Töû Vi Xieån Vi>>, <<Töû Vi phaùt bí>>, nhö <<Voâ Muoän>> vôùi cuoán <<Ñaåu soá meänh lyù taân bieân>>. Tuy nhieân, chuùng toâi coá gaéng khoâng ñeå rôi loït moät tinh hoa naøo cuûa khoa Töû Vi coù ghi trong saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh.

Nhöõng thuaät ngöõ caàn bieát
Baát cöù ngheà gì cuõng coù moät soá thuaät ngöõ, ngöôøi thôï söûa xe hôi coù nhöõng tieáng nhö <<pan noùng>>, <<pan nguoäi>>, <<suùp baép>>, <<ñen coø>> v.v... Thuaät ngöõ ñeå chæ duïng cuï hoaëc moät tình traïng. Khoa Töû Vi ñaåu soá, chöõ ñaåu ñaày nghóa laø ngoâi sao cho neân teân sao vaø tính chaát sao cuøng vôùi söï keát hôïp caùc sao laïi thaønh töøng chuøm mang nhöõng thuaät ngöõ rieâng bieät. Töû Vi ñaåu soá coù bao nhieâu sao taát caû ?

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

16

Ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö chæ thaáy choøm sao chính laø 14 vò : Töû Vi – Thieân Cô – Thaùi Döông – Vuõ Khuùc – Thieân Ñoàng – Lieâm Trinh – Thieân Phuû – Thaùi Aâm – Tham Lang – Cöï Moân – Thieân Töôùng – Thieân Löông – Thaát Saùt – Phaù Quaân. Sau ñaây laø caùc phuï tinh nhö : Vaên Xöông – Vaên Khuùc – Taû Phuï – Höõu Baät – Thieân Khoâi – Thieân Vieät – Thieân Ma – Loäc Toân – Kinh Döông – Ñaø La – Hoaû Tinh – Linh Tinh – Hoaù Quyeàn – Hoaù Loäc – Hoaù Khoa – Hoaù Kò – Thieân Khoâng – Ñòa Kieáp – Thieân Khöông – Thieân Söù – Thieân Ñöùc – Nguyeät Ñöùc – Long Tri – Phöông Caùc – Thai Phuï – Phong Caùc – Hoàng Loan – Thieân Hæ – Tam Thai – Baùt Toaï – Thieân Hình – Thieân Dieäu – Ñaåu Quaân. Roài ñeán choøm sao ñi theo Thaùi Tueá, choøm sao ñi theo Loäc Toàn, choøm sao Traøng Sinh. Moãi choøm 12 vò ; Roài ñeán Trieät loä khoâng vong vaø Tuaàn trung khoâng vong coäng laïi laø 85 vò. Nhöng saùch Töû Vi ôû Vieät Nam do toå tieân chuùng ta truyeàn laïi thì thaáy coù theâm nhieàu sao khaùc khoâng ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa Traàn Ñoaøn nhö caùc sao : Ñaøo Hoa – Thieân Taøi – Thieân Thoï – Phaù Toaùi – Kieáp Saùt – Thieân Y – Thieân Truù – Thieân Giaûi Ñòa Giaûi – Giaûi Thaàn – Ñòa Khoâng – Aân Quang – Thieân Quí – Coø Thaàn – Quaû Tuù – Löu Haø – Thieân Quan – Quí Nhaân – Thieân Phuùc. Toång coäng laïi laø 104 vò. Caùc cuï ñaõ caên cöù vaøo ñaâu maø theâm vaøo khoâng hieåu hoaëc giaû saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö chính baûn ñaõ sang beân ta, neân baûn löu beân chính quoác bò ghi cheùp thieáu soùt. Neáu vaäy, taïi sao khoâng coù nhöõng lôøi giaûi thích roõ raøng veà caùc sao : Giaûi Thaàn – Ñòa Giaûi – Thieân Truù – Thieân Giaûi maø chæ coù vaøi lôøi nghe thaät göôïng eùp. Tröø sao Ñaøo Hoa thì coù theå noùi Töû Vi ñaåu soá toaøn thö bò thieáu, vì sao naøy raát quan troïng trong pheùp tính soá Töû Bình vaø caùch an sao khoâng khaùc pheùp tính soá Töû Vi. Tính (sao) coøn goïi laø Dieäu. Tæ duï 14 sao thuoäc choøm Töû Vi Thieân Phuû laø chính dieäu (sao chính), neáu cung meänh khoâng coù sao chính thì goïi laø meänh voâ chính dieäu. Saùch ñaåu soá meänh lyù cho raèng : Taû Phuï – Höõu Baät – Vaên Xöông – Vaên Khuùc – Loäc Toàn cuõng laø chính tinh nöõa. Coøn coå truyeàn khoa Töû Vi cuûa ta thì caên cöù vaøo Töû Vi ñaåu soá toaøn thö neân chæ coù 14 vò laø chính tinh maø thoâi. Caùc sao : Kình Döông – Ñaø La – Hoaû Tinh – Linh Tinh – Thieân Khoâi – Thieân Vieät – goïi laø Thieân dieäu. Hoùa Loäc – Hoaù Quyeàn – Hoaù Khoa – Hoaù Kò goïi laø hoaù dieäu hay töù hoaù. Ngoaøi ra caùc sao khaùc laø taïp dieäu. Laïi coù nhöõng teân goïi rieâng nhö Töù Caùt (boán sao toát) laø Loäc, Quí (goàm Khoâi Vieät), Quyeàn, Khoa. Töù hung hay töù saùt (boán sao hung) laø Hoaû, Linh, Döông, Ñaø. Nhöõng sao ñi ñoâi, ñi caëp laø : Töû Phuû (hay Töû Vi – Thieân Phuû), Töû – Töôùng, Phuû – Töôùng, Nhaät – Nguyeät, Taû – Höõu, Xöông – Khuùc, Khoâng – Kieáp, Hoaû – Linh, Döông – Ñaø, Khoâi – Vieät. - Tam hôïp laø gì ? Moãi laø soá töû vi coù 13 cung theo 12 chi, moãi cung khi tính sao ñöôïc tính theo tam hôïp töùc laø hoäi caùc sao cuûa 3 cung laïi. Ba cung naøo ? Phaûi theo nguyeân taéc sau : Thaân Tyù Thìn, Tò Daäu Söûu, Hôïi Maõo Muøi, Daàn Ngoï Tuaát. - Luïc xung laø gì ?

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

17

Tí – Ngoï xung – Söûu - Muøi xung – Daàn -Thaân xung – Maõo –Daäu xung – Thìn –Tuaát xung – Tò –Hôïi xung. - Thuû – ñoàng laø gì ? Moät chính tinh ñoùng ôû meänh cung laø thuû meänh. Hai chính tinh ñoùng ôû meänh laø ñoàng hoaëc ñoùng ôû caùc cung khaùc cuõng vaäy. - Laâm – Nhaäp laø gì ? Hai chöõ treân mang cuøng moät nghóa, nhöng sao toát ñoùng ôû ñaâu goïi laø laâm, sao xaáu ñoùng ôû ñaâu goïi laø nhaäp. - Mieáu – Haõm laø gì ? Moãi sao caàn phaûi ñöùng taïi vò trí ñuùng choã cuûa noù, ñöùng sai choã goïi la Haõm, ñöùng ñuùng choã goäi laø Mieáu. Coøn coù nhöõng danh töø khaùc chæ söï ñuùng choã nhö vöôïng ñòa, ñaéc ñòa, tuy nhieân, mieáu ñòa vaãn laø nhaát. Ñuùng choã môùi lôïi, sai choã voâ ích hoaëc baát lôïi. Tæ duï : vua Vaên Vöông bò baét giam trong tuø, Tæ Can ñi thôø vua Truï. - Toaï – Cöù laø gì ? Toaï chæ sao toát ngoài taïi cung naøo. Cöù töùc chieám cöù chæ sao xaáu xaâm nhaäp taïi cung naøo. - Baûn phöông – Hôïp phöông – Laân phöông laø gì ? Baûn phöông laø cung chuû yeáu ta caên cöù vaøo ñoù ñeå tính. Tæ duï : Meänh ôû cung Maõo thì Hôïp phöông theo tam hôïp thì coù Hôïi vaø Muøi. Coøn Laân phöông laø cung beân caïnh. Tæ duï : Thìn vaø Daàn laø laân phöông cuûa Maõo. - Trieàu vaø xung laø gì ? Sao toát ñoùng taïi cung khaùc theo tam hôïp vaø chieáu höôùng veà cung chuû yeáu goïi laø Trieàu. Sao xaáu cuøng moät tröôøng hôïp treân goïi laø Xung. Rieâng sao Thaùi Aâm, Thaùi Döông khoâng duøng chöõ Trieàu maø duøng chöõ Chieáu. Rieâng sao Loäc Toàn vaø Hoaù Loäc khoâng duøng chöõ Trieàu maø duøng chöõ Cuûng. - Giaùp – Chieáu – Hieäp laø gì ? Caùc sao toát ñoùng hai cung beân canh cung meänh (laân phöông) goïi laø Giaùp. Tæ duï : giaùp Nhaät – Nguyeät, giaùp Taû – Höõu. Chieáu laø sao ôû cung ñoái xung aûnh höôûng tôùi. Tæ duï : Ngoï chieáu Tí, Daäu chieáu Maõo hoaëc ngöôïc laïi. Veà caâu << Chính khoâng baèng Chieáu, Chieáu khoâng baèng Giaùp>> khoâng theå aùp duïng cho baát cöù sao naøo. Tæ duï : Thaùi Aâm, Thaùi Döông caàn Chieáu, Taû Phuï, Höõu Baät caàn Giaùp.

Töù Yeáu – Thaäp duï – Baùt phaùp
Caùc sao phaân phoái ñoùng taïi 12 cung, bieán hoaù voâ cuøng. Coù boán ñieåm troïng yeáu ñeå phaân bieät : a) Caùt hung – b) Hö thöïc – c) Chuû khaùch – d) Cöôøng nhöôïc. Sao coù sao thieän, sao aùc ; thieän laø caùt tinh, aùc laø hung tinh. Hung hay caùt khoâng phaûi chæ caên cöù treân tính chaát moãi vò sao maø coøn caên cöù treân choã ñöùng cuûa noù ñuùng hay sai, mieáu ñòa hay haõm ñòa.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

18

Hö thöïc theá naøo ? Sao toát laøm mieáu ñòa môùi laø thöïc caùt, thöïc caùt thì khoâng hung duø gaëp hung cuõng chaúng sôï. Sao xaáu rôi vaøo haõm ñòa môùi laø thöïc hung, thöïc hung thì khoâng caùt, duø gaëp caùt cuõng khoù loøng giaûi. Sao toát ôû haõm ñòa laø hö caùt, hö caùt laø khoâng toát, coøn coù theå bieán caùt thaønh hung. Sao xaáu ôû mieáu ñòa laø hö hung, hö hung laø khoâng hung, coøn coù theå bieán hung thaønh caùt. Chia chuû khaùch ra sao ? Laáy caùc sao ôû baûn phöông lam chuû, caùc sao taïi cung tam hôïp hay xung chieáu laø khaùch. Neáu nhö baûn phöông khoâng coù chính tinh töùc khoâng coù chuû thì phaûi möôïn sao ôû cung xung chieáu laøm chuû, caùc sao cung tam hôïp laøm khaùch. Trong tröôøng hôïp caû hai cung xung chieáu cuøng voâ chính tinh thì chæ laáy sao khaùch maø luaän caùt hung. Cöôøng nhöôïc ñaây yù noùi cöôøng nhöôïc trong töông quan chuû khaùch. Khaùch vôùi chuû ñeàu toát laø khaùch chuû töông ñaéc hay khaùch chuû ñeàu xaáu laø moät baày baïo ngöôïc thì khoûi phaûi ñaët vaán ñeà cöôøng nhöôïc. Chuû khaùch vöøa hung vöøa caùt thì phaûi xeùt chuû maïnh hay khaùch maïnh. Neáu chuû maïnh thì khaùch theo chuû, neáu chuû yeáu thì khaùch keùo chuû ñi. Caùt cöôøng caùt thaéng, hung cöôøng hung thaéng.

Thaäp duï laø gì ? laø möôøi ñieàu caên baûn cho vieäc xem soá ôû moãi cung cuøng vôùi caùt cung tam hôïp vaø cung xung chieáu : 1. Baûn phöông toát (caùt) laø << do noäi töï cöôøng>> maïnh töø beân trong maïnh ra. 2. Baûn phöông xaáu (hung) laø <<toøng caên töï phaït>> hö töø goác reã. 3. Cung xung chieáu toát laø <<ngheânh xuaân tieáp phuùc>> chôø xuaân ñoùn phuùc. 4. Cung xung chieáu xaáu laø <<ñöông ñaàu aùc boång>> giô ñaàu chòu buùa ñaäp. 5. Cung tam hôïp toát laø <<taû höõu phuøng nguyeân>>, laém chaân tay giuùp ñôõ. 6. Cung tam hôïp xaáu laø <<taû höõu thuï ñòch>>, ñòch töø beân phaûi, beân traùi ñaùnh tôùi. 7. Laân phöông (cung ñaèng tröôùc ñaèng sau) toát laø <<löôõng laân töông phuø>> hai beân haøng xoùm phuø trôï. 8. Laân phöông xaáu laø <<löôõng nan töông vuõ>>, hai beân haøng xoùm möu haïi. 9. Caû boán cung cuøng toát laø <<thieân töôøng vaøn taäp>>, maây nguõ saéc keùo veà chaàu. 10. Caû boán cung cuøng xaáu laø <<töù dieän sôû ca>> bò vaây töù phía khoâng loái thoaùt. Baùt phaùp laø taùm loái ñònh caùch cuïc khi xem soá. Meänh ai cuõng theá, ñeàu coù caùch cuïc ví nhö hình vuoâng, hình troøn, to nhoû, ñeïp xaáu, laønh vôõ cuûa ñoà vaät. Caùch cuïc cuûa soá meänh noùi cho heát thì nhieàu voâ cung nhöng ñaây duøng loái quy naïp ñeå ñöa thaønh taùm loái. Chia ra nhö sau : A. Thaønh phaù töù phaùp : phaøm leänh thaân baûn phöông coù sao toát gaëp caùc sao khaùc ôû cung tam hôïp vaø xung chieáu neáu gaëp : - Khoa Quyeàn Loäc Quyù thì keå nhö caùc cuïc thaønh, ñaùng pheâ maáy chöõ <<giao long ñaéc vaän vuõ>> (con roâng gaäp maây nöôùc). - Neáu gaëp töù hung Hoû Linh Döông Ñaø thì keå nhö phaù caùch loaïi <<mieâu nhi baát tuù>> (chæ naåy maàm maø khoâng xanh toát). - Neáu vöøa gaëp töù hung laãn töù caùt thì keå nhö trong thaønh coù phaù, chaúng khaùc chi <<baïch khueâ höõu ñieàm>> (vieân ngoïc traéng bò veát nöùt, veát meû). Caû töù hung laãn töù caùt ñeàu khoâng thi keå laø caùch chöa thaønh nhöng khoâng bò phaù, chôø xem haïn ra sao gioáng nhö <<hoãn kim phaùc ngoïc>> (vaøng coøn laãn caùc khoaùng chaát taïp nhaïp, ngoïc chöa ñöôïc laáy khoûi ñaù).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

19

B. Cöùu Khí töù phaùp : Phaøm meänh thaân cung maø caùc xung cung chieáu tam hôïp ñeàu coù hung neáu : - Gaëp Loäc Quí Quyeàn Khoa laø cöùu caùch, haïn haùn laâu ngaøy ñöôïc côn möa <<cöûu haïn phuøng cam vuõ>>. - Gaëp Hoaû Linh Döông Ñaø laø khí caùch (boû ñi), caây goã muïc khoâng theå khaéc ñeõo gì ñöôïc, <<höû moäc nan ñieâu>>. - Gaëp vöøa töù caùt vöøa töù hung laø vöøa cöùu vöøa khí caùch, gioáng nhö aên gaân gaø <<thöïc keâ laëc>>. - Khoâng gaëp caû töù caùt laãn töù hung laø caùch <<thuû taøu baûo khuyeát>>, naán naù ñôïi thôøi.

Chö tinh vaán ñaùp luaän

Caùc sao trong Töû Vi ñaåu soá chia laøm 3 loaïi : thieän caùt, hung caùt vaø hoaø giaûi. Tuy nhieân, ñöøng queân raèng söï saép xeáp vò trí cuûa sao trong laù soá môùi quan troïng veà caùt hung chöù khoâng phaûi chæ caên cöù vaøo baûn chaát coá höõu cuûa töøng sao vì nhö ñaõ noùi ôû treân dòch lyù laø bieán, bieán caùt thaønh hung, hung thaønh caùt tuyø theo moãi sao ôû mieáu hay haõm ñòa. Saùch coù caâu : << Caùt tinh nhaäp mieáu taéc vi caùt, hung tinh thaát ñòa taéc vi hung>> laø nghóa vaäy. Taát seõ coù ngöôøi thaéc maéc hoûi : << Neáu phaûi chôø mieáu haõm roài môùi ñònh caùt hung, roài hung bieán caùt, caùt bieán hung thì coøn phaân ñònh sao thieän caùt, hung aùc laøm gì cho raéc roái ?>>. Ngöôøi xöa giaûng raèng : <<Baûn chaát coá höõu cuûa sao raát caàn, neáu ta luaän noù qua quan nieäm <<tính meänh>> tính theá naøo, meänh seõ do tính maø thaønh. Ngöôøi coù nhieàu hung tinh maø vinh hieån thöôøng vaát vaû, gian nan. Ngöôøi coù nhieàu caùt tinh thöôøng ñeán vôùi vinh hieån deã daõi hôn, töø töø vaø chaéc chaén, trong khi hung tinh ñaéc caùch phaùt daõ nhö loâi, leân nhö saám seùt thaät ñaáy nhöng cuõng phaûi vöôït nhieàu hieåm nguy. Xeùt vò trí xong roài, ñieåm quan troïng thöù hai laø tieàm hieåu nhöõng sao baïn ñi caëp vôùi sao chuû. Baïn hö chuû hoûng. Veà khaû naêng hoaù giaûi caû sao hung laãn sao caùt ñeàu coù. Nhöng sao caùt thöôøng ôû vai troø naøy nhieàu hôn sao hung. Moät khi sao hung ñaõ ñöôïc giaùo phoù nhieäm vuï hoaù giaûi, noù seõ thi haønh trieät ñeå hôn sao caùt. Do nhöõng leõ keå treân, khi luaän veà caùc sao phaûi löu yù nhieàu maët chæ sô moät ly seõ ñi moät daëm. Töû Vi khaùc vôùi Töû Bình, ôû choã caùi lyù noù taûn maïn khoâng coù nguyeân taéc nhaát ñònh, dó nhieân, neáu baây giôø ñöôïc oâng Hi Di Traàn Ñoaøn maø noùi chuyeän tröïc tieáp thì nguyeân taéc nhaát ñònh kia taát phaûi coù. Chæ vì noù tam sao thaát baûn maát maùt hay bò bí truyeàn neân maát ñi ñoù thoâi. Bôûi theá xem Töû Bình chæ caàn thuoäc lyù nguõ haønh cho chaéc roài cöù theá luaän ra. Coøn xem Töû Vi thì lyù nguõ haønh khoâng tìm thaáy maáu choát vöõng chaéc ñeå laøm cô sôû baøn luaän cho neân phaûi thuoäc töøng sao, töøng cung, sao naøo ôû choã naøo, mieáu haõm, ñaéc ñòa, baát ñaéc ñòa ñeå haï ñoaùn. Tæ duï : Trong chöông <<Ñaåu coát soá tuyù phuù>> quyeån I cuûa Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coù caâu : <<Tham Vuõ moä trung cö, tam thaäp taûi phaùt phuùc>> nghóa laø : Sao Tam Lang, Vuõ Khuùc ñoùng taïi moä ñòa (Thìn Tuaát Söûu Muøi) ôû meänh cung thì ngoaøi ba möôi tuoåi môùi phaùt. Roài ôû döôùi laïi coù caâu giaûng raèng :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

20

ñöôïc) .

<<Tham Vuõ baát phaùt thieáu nieân nhaân>> (Sao Tham Vuõ ñi ñoâi, tuoåi thieáu nieân khoâng phaùt

Caâu phuù treân ñaây duøng lyù nguõ haønh aâm döông naøo maø giaûng neáu khoâng naém ñöôïc caùi nguyeân lyù nguõ haønh ñaõ mang ra aùp duïng rieâng cho khoa naøy. Maø caùi nguyeân lyù aáy cho ñeán nay vaãn chöa thaáy ai laøm saùch giaûng ra, sôû dó vaäy laø vì nguoàn goác cuûa noù bò thaát laïc roài. Roát cuoäc ñoaùn soá tröôùc sau Töû VI chæ coù moät choã baùm vöõng chaéc nhaát laø caùc caâu phuù vaø nhöõng ñònh lyù laøm saún. Coù theå ví nhö ñònh lyù taát caû moïi vaát ñeàu rôi xuoáng maø khoâng coù lôøi giaûng nguyeân nhaân rôi xuoáng cuûa moïi vaät laø söùc huùt cuûa traùi ñaát. Döôùi ñaây laø tính chaát cuûa caùc sao cuøng caùc cung mieáu haõm cuûa moãi sao ghi trong caùc chöông <<Chö tinh vaán ñaùp luaän >> :

SAO TÖÛ VI
Hoûi : Sao Töû Vi tính chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp: Töû Vi thuoäc haønh thoå laø vò sao ôû ngoâi toân trong caùc vò sao. Meänh con ngöôøi ta tröôùc phaûi caên cöù vaøo Töû Vi ñeå töø ñaáy maø laäp ra thaønh soá. Töû Vi ôû nôi mieáu vöôïng laø cöïc toát, rôi vaøo haõm ñòa laø cöïc hung. Toàn. Töû Vi caàn ñi caëp vôùi Phuï, Baät, Thieân Töôùng, Xöông Khuùc, Khoâi Vieät, Nhaät Nguyeät vaø Loäc

Ôû ngoâi toâ ñuùng mieáu ñòa Töû Vi coù theå laøm tieâu baùch aùc cheá nhö caùc sao hung haõn nhö Thaát Saùt, Hoûa Tinh, Linh Tinh. Töû vi coù Loäc Toàn laïi theâm Nhaät Nguyeät tam hôïp chieâu thì quyù baát khaû ngoân. Töû vi thieáu Phuï, Baät ñoàng haønh ví nhö oâng vua maát trieàu thaàn goïi baèng coâ quaân, toát ñeïp giaûm nhieàu laém. Töû vi gaëp toaøn sao hung ví nhö tieåu nhaân laán quyeàn ñuoåi quaân töû ra ñöùng ñöôøng seõ trôû neân ngöôøi gian traù baát thieän. Töû Vi hoäi Lieâm Trinh khoâng thaáy taû höõu töôùng taù thöôøng laøm anh tieåu laïi. Töû Vi neân vaøo cung Meänh Thaân, cung Quan, cung Phuùc Ñöùc neáu Töû Vi ngoài taïi cung Taät Aùch, Noâ Boäc laø saùi, giaûm maát uy quyeàn duø coù söï trôï giuùp cuõng khoâng thaønh phuùc lôùn. Töû Vi ñoùng vaøo caùc cung quan loäc, thaân meänh maø ñöôïc tam hôïp, xung chieáu coù Taû Höõu, Thieân Töôùng hay Loäc Toàn ngoïâ Thieân Maõ khoâng bò khoâng vong caûn trôû laø quí. Töû Vi maø khuaát phuïc ñöôïc Thaát Saùt ñeå duøng Thaát Saùt laøm quyeàn uy laø caùch veà Voõ. Töû Vi nhôø löïc Vaên Khuùc laø caùch veà Vaên. Töû Vi ôû cung Taøi Baïch hay Ñieàn traïch ñoàng cö cuøng Thieân Töôùng, Thieân Phuû laïi theâm loäc cung vaø taû höõu hoä veä taát laøm taøi phuù chi quan. Ôû cung Töû Töùc coù Taû Höõu thì sinh quí töû, ñöùng moät mình thì coâ ñoäc. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Töû Vi laø ñeá toaø, coù theå giaùng phuùc tieâu tai ôû caùc cung, hoaù giaûi tính aùc hö cuûa caùc sao hung, cheá phuïc Hoaû Linh, trò sao Thaát Saùt, ñöôïc söï trôï giuùp cuûa Taû Höõu, Phuû Töôùng ñeàu quyeàn quí, neáu khoâng ñöôïc quí thì cuõng phuù. Bò Töù Saùt xung phaù, Töû Vi khaû dó choáng ñoái ñôõ giaûm tai

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

21

haïi. Töû Vi gaëp Phaù Quaân taïi caùc cung Thìn, Tuaát, söûu, Muøi thì laøm toâi baát trung, laøm con baát hieáu. Soá ñaøn baø con gaùi coù Töû Vi ôû meänh Töù SaÙt xung phaù khoâng ñeán noãi phaûi rôi vaøo caûnh haï tieän>>. Caâu treân ñaây cuûa Traàn Ñoaøn tieân sinh coù ñoaïn : << Töû Vi nhöôïc ngoä Phaù Quaân taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi chuû vi thaàn baát trung vi töû baát hieáu>> hôi khaùc lyù thuyeát Töû Vi ôû nöôùc ta chæ noùi raèng : <<Giai baát nhaân Phaù Quaân Thìn Tuaát >> maø thoâi khoâng thaáy noùi ñeán Söûu, Muøi ñoàng thôøi cho raèng moãi laàn Phaù Quaân gaëp Töû Vi ôû Söûu, Muøi Phaù Quaân bò Töû Vi khuaát phuïc. Ngoïc Thieàm tieân sinh coù caâu ca veà Töû Vi nhö sau : Töû Vi nguyeân thuoäc thoå Quan loäc quan chuû tính Höõu töôùng vi höõu duïng Voâ töôùng vi voâ quaân Chö cung giai giaùng phuùc Phuøng hung phuùc töï thaân Vaên Xöông phaùt khoa giaùp Vuõ Khuùc thu hoaøng aân Nöõ nhaân hoäi ñeá toaø Ngoâ caùt söï quí nhaân Nhöôïc döõ ñaøo hoa hoäi Phieâu laõng laïc phong traàn Kinh Döông toaû linh tu Thöû thieát caåu thaâu quaàn Tam phöông höõu caùt cuûng Phöông taùc quí nhaân bình Nhöôïc hoaøn voâ phuï baät Chö aùc coäng aåm laêng Ñeá vi voâ ñaïo chuû. Nghóa laø : Töû Vi thuoäc haønh thoå, chuû tinh veà quan töôùc, phaûi coù töôùng taù môùi höõu duïng, khoâng töôùng taù laø oâng vua bò vaây. Noù khaû dó giaùng phuùc cho caùc cung, gaëp hung noù choáng ñôõ. Ñi vôùi Vaên Xöông thì thi ñoã, ñi vôùi Vaên Khuùc deã coù töôùc vua ban. Nöõ meänh gaëp Töû Vi ñi cuøng nhieàu sao toát seõ laáy choàng sang quí. Neáu Töû Vi gaëp cuøng Ñaøo Hoa, nöõ meänh phieâu laõng phong traàn. Töû Vi tuï taäp vôùi Kinh Döông, Hoaû, Linh laø chôi vôùi phöôøng aên caép chæ ñi du thuû du thöïc. Tam phöông phaûi thaáy sao toát hoäi cuøng Töû Vi môùi coù theå goïi laø quí. Thieáu Taû Phuï, Höõu Baät ñeå caùc aùc tính uoáng röôïu laêng nhuïc chuû laø loaïi vua voâ ñaïo. Töû Vi mieáu ôû cung Daàn Ngoï, vöôïng ñòa ôû cung Thaân Hôïi, Thìn Tò, Tí, Söûu, Muøi, Bình thöôøng Maõo Daäu. Sao naøy khoâng coù haõm ñòa vì noù töï giaûi cöùu ñöôïc. Nhöõng caâu phuù veà Töû Vi ghi trong ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Töû Vi cö Tí Ngoï, Khoa, Quyeàn Loäc chieáu toái vi kyø (Töû Vi ngoài ôû cung Tí cung Ngoï ñöôïc Khoa Quyeàn Loäc tam phöông chieáu tôùi goïi laø caùch ngöôõng dieän trieàu ñaåu, soá raát kyø laï) . - Töû Vi nam Hôïi nöõ Daàn cung, Nhaâm Giaùp sinh nhaân phuù quí ñoàng. (Sao Töû Vi soá con trai ñoùng taïi cung Hôïi, soá con gaùi ñoùng taïi cung Daàn, nhöõng ngöôøi tuoåi Giaùp tuoåi Nhaâm ñeàu phuù quí).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

22

- Töû Vi Maõo Daäu Kieáp Khoâng, Töù Saùt ña vi thoaùt tuïc chi taêng.(Töû Vi ngoài ôû cung Maõo cung Daäu bò Töù SaÙt) laø Kinh, Ñaø, Hoaû, Linh vaây haõm cuøng vôùi Kieáp Khoâng chæ neân ñi tu cho thoaùt tuïc laø toát hôn caû). - Töû Vi Thieân Phuû toaøn y phuï baät chi coâng. (Töû Vi vaø Thieân Phuû caàn döïa vaøo hai sao Taû Phuï Höõu Baät môùi deã beà phuù quí). - Töû Phuû ñoàng cung voâ saùt taáu, Giaùp nhaân höôûng phuùc chung thaân. (Hai sao Töû Vi, Thieân Phuû ñoàng cung ôû Daàn vaø Thaân thuû meänh, nhöõng ngöôøi tuoåi Giaùp höôûng phuùc suoát ñôøi neáu khoâng gaëp nhöõng saùt tinh laøm hoãn ). - Töû Phuû ñoàng cung laâm Tò Hôïi nhaát trieàu phuù quí song toaøn. (Töû Vi, Thieân Phuû ôû cuøng moät cung Tò hoaëc Hôïi thì ñöôïc caû giaøu laãn sang). - Töû Phuû trieàn vieân, loäc phuøng chung thaân phuùc haäu chí tam coâng. (Töû Vi, Thieân Phuû cuøng ôû Thaân hoaëc Daàn laäp meänh laïi theâm caùc sao toát khaùc nhaát laø sao Loäc Toàn suoát ñôøi phuùc haäu, chöùc ñeán tam coâng). - Töû Vi, Phuï Baät ñoàng cung nhaát hoâ baùch naëc. (Töû Vi, cuøng ôû moät cung vôùi hai sao Taû Phuï, Höõu Boät goïi moät lôøi traêm ngöôøi thöa. Neáu Phuï Baät ôû tam hôïp hay xung chieáu thì khoâng toát baèng). - Töû Phuû hieäp meänh vi qui caùch. (Hai sao Töû Phuû giaùp cung meänh laø quí caùch). - Töû Phuû Kình Döông taïi cöï thöông. (Töû Vi Thieân Phuû hoäi vôùi Kình Döông neáu ñöôïc Vuõ Khuùc ôû cung Thieân Di chieáu sang caøng hay, soá doanh thöông lôùn). - Töû Vi, Xöông Khuùc phuù quí khaû kyø. (Töû Vi hoäi cuøng hai sao Vaên Xöông, Vaên Khuùc coù theå ngoài ñôïi giaøu sang tôùi). - Töû Loäc ñoàng cung Nhaät Nguyeät chieáu, quí baát khaû ngoân. (Töû Vi cuøng moät cung vôùi Loäc, coù Thaùi Aâm, Thaùi Döông chieáu, ñaïi quí toäc). - Töû Vi, Thaát Saùt, Hoaù Quyeàn phaûn taùc trinh töôøng. (Töû Vi cheá phuïc Thaát Saùt laïi coù Hoaù Quyeàn, coâng danh hieån ñaït). - Töû Vi, Phaù Quaân voâ Taõ Höõu caùt dieäu hung aùc teá laïi chi ñoà. (Sao Töû Vi ñi vôùi Phaù Quaân, khoâng thaáy coù Taû Höõu hay sao toát laø loaïi aùc baù cöôøng haøo). - Töû Vi, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân hoäi Döông Ñaø khi coâng hoaï loaïn. (Caùc sao Töû Vi, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân ñi caëp hoäi vôùi Kình Döông, Ñaø La, ngöôøi öa gaây roái, phaûn boäi, chæ neân buoân baùn chôù ham chöùc vò). - Töû Vi, Quyeàn Loäc ngoä Döông Ñaø, tuy hoaïch caùt nhi voâ ñaïo. (Töû Vi maëc daàu coù Quyeàn Loäc chieáu maø gaëp Döông Ñaø sang quí nhöng taâm baát chính). - Töû Vi, Thaát Saùt gia khoâng vong hö danh thuï aåm. (Ñi vôùi Thaát Saùt laïi gaëp sao Thieân Khoâng, chæ coù hö danh, höôûng chuùt tieáng taêm cuûa oâng cha löu cho con chaùu). - Töû Phaù laâm meänh ö Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi taùi gia caùt dieäu phuù quí kham kyø. (Ñi caëp cuøng Phaù Quaân ôû caùc cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi ñöôïc nhieàu caùt tinh trôï giuùp laø soá phuù quí nhöng loøng gian tham, quyû quyeät). - Töû Phaù Thìn, Tuaát quaân thaàn baát nghóa. (Töû Vi, Phaù Quaân ôû hai cung Thìn, Tuaát, vua toâi baát nhaân baát nghóa). - Töû, Phaù, Tham Lang vi chí daâm, nam nöõ taø daâm. (Caùc sao Töû Vi, Tham Lang, Phaù Quaân tuï laïi vôùi nhau laø ngöôøi ña daâm, trai hay gaùi taø daâm. Phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta coù caâu : Töû, Tang Taû Höõu hoäi trung. Coù ngöôøi con gaùi loän choàng tìm chaúng hieåu coù phaûi caên cöù ôû caâu phuù chöõ ôû treân

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

23

khoâng. Theo caùc cuï, soá con gaùi Töû Vi thuû meänh khoâng caàn hoäi ngoä Taû Phuï Höõu Baät. Chöõ tang ñaây laø Tang Moân, hay laø chöõ Tham. Ñoù laø ñieåm ñaùng thaéc maéc. Coù leõ chöõ Tham ñuùng hôn vì sao Tham Lang trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö laø ñaøo hoa tinh). - Nöõ meänh Töû Vi, Thaùi Döông tinh, taûo ngoä hieàn phu tín khaû baèng. (Soá con gaùi, Töû Vi hay Thaùi Döông thuû meänh sôùm gaëp choàng hieàn) . - Nöõ meänh Töû Vi taïi Daàn, Ngoï Thaân cung caùt quí myõ vöôïng phu ích töû, haõm ñòa bình thöôøng. (Soá con gaùi töû Vi thuû meänh ñoùng cung Daàn, Ngoï, Thaân gaëp caùc sao toát trôï giuùp thì vöôïng phu ích töû, neáu rôi vaøo haêm ñòa bình thöôøng. Neáu Töû Vi ñoùng ôû caùc cung tí Daäu, Tò Hôïi maø gaëp Töù Saùt thì khoâng toaøn veïn phuùc loäc caû ñôøi) . - Töû Vi cö Ngoï voâ Hình Kò, Giaùp, Ñinh, Kyû meänh chí coâng khanh. (Sao Töû Vi ñoùng taïi cung Ngoï, khoâng gaëp sao Thieân Hình Hoaù Kò ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Ñinh, tuoåi Kyû laøm tôùi coâng khanh).

SAO THIEÂN CÔ
Hoûi : Thieân Cô tinh chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Sao Thieân Cô thuoäc haønh moäc, laø nam ñaåu tinh, hoaù khi sao naøy laø thieän tinh. Neáu ñaéc ñòa noù coù theå ñieàu chænh leõ thuaän nghòch cho soá meänh. Thieân cô thuû meänh laïi theâm caùc sao toát hôïp laïi deã thaønh coâng, ña möu tuùc trí. Baûn chaát sao naøy laø thieän taâm khoâng öu ñieàu baát nhaân, baát nghóa cho neân gaëp luùc baát ñaéc chí thöôøng öa ôû aån choán laâm tuyeàn vaø deã say muøi ñaïo. Nöõ meänh coù sao Thieân Cô gaëp hung caøng hung, gaëp saùt caøng saùt, neáu ñi caëp cuøng Thieân Löông laø ngöôøi ñaøn baø thaùo vaùt kheùo leùo, noäi trôï gioûi. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Thieân Cô ích thoï chi tinh, thuû Thaân meänh cung laø ngöôøi dò thöôøng giao hoäi cuøng caùc sao thieân Löông, Taû Höõu, Xöông Khuùc laøm quan vaên thì thanh hieàn, laøm vuõ chöùc thì trung löông. Neáu ôû haõm ñòa gaëp Töù Saùt xung phaù laø haï caùch. Thieân Cô ngoä Thieân Löông, Thaát Saùt neân tìm ñeán caûnh thanh nhaøn cuûa taêng ñaïo. Ñaïi tieåu haïn gaëp Thieân Cô seõ thay ñoåi coâng vieäc, laäp cô saùng nghieäp. Nöõ meänh Thieân Cô coù nhieàu sao toát cuûng chieáu vöôïng phu ích töû, neáu coù Quyeàn Loäc seõ laø meänh phuï phu nhaân, khoâng may maø gaëp Kình Ñaø, Hoaù, Kò xung phaù thaønh ra ñaøn baø haï tieän khaéc phu haïi töû >>. Ngoïc Thieàm tieân sinh laøm baøi ca veà sao Thieân Cô nhö sau : Thieân Cô huynh ñeä chuû Nam ñaåu chính dieäu tinh Taùc söï höõu thao löôïc Baåm tính toái cao minh Sôû vi toái haûo thöôïng Dieäc khaû taùc quaàn anh Hoäi caùt chuû höôûng phuùc Nhaäp caùch cö haøn laâm Cöï Moân ñoàng nhaät ví Vuõ chöùc yeåm bieân ñình Dieäc yeâu quyeàn phuøng saùt

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Phöông khaû laäp coâng danh Thieân Löông tinh ñoàng vò Ñònh taùc ñaïo döõ taêng Nöõ nhaân nhöôïc phuøng thöû Tính saûo taát daâm boøn Thieân Ñoàng döõ Xöông Khuùc Tuï cuûng chuû hoa vinh Thìn Tuaát Tí Ngoï ñòa Nhaäp mieáu höõu coâng danh Nhöôïc taïi Daàn Muøi Söûu Thaát Saùt tinh Phaù Quaân Huyeát quang tai baát traéc Döông Ñaø caäp Hoaû Linh Nhöôïc döõ chö saùt hoäi Tai hoa höõu hö kinh Löôõng haïn laøm thöû tuù Söï taát höõu bieán canh

24

Nghóa laø : << Thieân Cô sao cuûa trí tueä, möu cô vaø nhaân nghóa neân ñoàng baïn beø thuû tuùc, laøm vi65c thao löôïc cao minh, gaëp nhieàu sao toát trôï löïc noåi ti61ng vaên chöông, ñi caëp cuøng sao Cöï Moân khaû dó leân cao vôùi voõ nghieäp nhöng Thieän Cô laïi raát caàn Quyeàn Saùt coâng danh môùi oanh lieät. Hoäi cuøng sao Thieân Löông deã chaùn traàn tuïc öa mieàn taêng ñaïo. Nöõ meänh Thieân Cô haõm ñòa chuû daâm boøn, neáu ñöôïc Thieân Ñoàng, Xöông Khuùc thì vinh hoa. Caùc cung Tí, Ngoï laø mieáu ñòa cuûa Thieân Cô. Bình thöôøng Tò Hôïi, Thìn Tuaát, haõm ñòa laø Söûu, Muøi ngoä Phaù Quaân, Töù Saùt, Hoaû Linh, Döông Ñaø deã xaûy ra tai hoaï. Ñaïi tieåu haïn gaëp Thieân Cô thì coâng vieäc thay ñoåi >>. Nhöõng caâu phuù veà Thieân Cô ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Cô löông ñoàng chieâu meänh Thaân khoâng thieân nghi taêng ñaïo. (Thaân hoaëc meänh gaëp Khoâng Vong, Thieân Cô ñôn thuû Thieân Löông chieáu neân ñi tu). - Cô löông hoäi hoïp thieän ñaøm binh, cö tuaát dieät vi myõ luaän. ( Thieân Cô hoäi vôùi sao Thieân Löông gioûi baøn vieäc quan, soá oâng Maïnh Töû cung thieân Di ñoùng ôû Tuaát coù hai sao Cô, Löông). - Cô Löông thuû meänh gia caùt dieäu phuù quí töø töôøng. (Thieân Cô, Thieân Löông thuû meänh theâm caùc sao toát, phuù quí. Neáu gaëp Thieân Hình, Hoùa Kò deã chaùn muøi theá luî). - Cô Nguyeät ñoâng löông taùc laïi nhaân. (Meänh thaân vaø caùc cung tam hôïp xang chieáu coù ñuû boán sao treân ñaây neáu khoâng coù nhöõng caùt tinh khaùc trôï löïc chæ laøm coâng chöùc queøn. Gaëp Kieáp Khoâng Hoaù Kò xuoáng haï caùch). - Thieân Löông Tham Nguyeät ñoàng cô hoäi, moä daï kinh thöông voâ mieân thuî. (Caùc sao Thieân Löông, Thaùi Aâm, Thieân Ñoàng hoäi cuøng thieân Cô ngaøy ñeâm taûo taàn buoân baùn, gaëp hung tinh taát phaûi boân ba). - Thieân Cô gia aùc saùt ñoàng cung, caàu du thöû thieát. (Cuøng ôû moät cung coù quaù nhieàu aùc saùt bao vaây Thieân Cô).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

25

- Cöï haõm Thieân Cô vi Phaù Caùch. ( Cöï Moä ôû haõm ñòa gaëp thieân Cô laø Phaù Caùch, ñaøn baø meänh ñoùng taïi Daàn Thaân Maõo Daäu gaëp Thieân Cô, Cöï Moân tuy phuù quí nhöng daâm duïc, haï tieän).

SAO THAÙI DÖÔNG
Hoûi : Sao Thaùi Döông chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thaùi Döông tinh thuoäc hoaû, tinh hoa cuûa ban ngaøy, bieåu nghi cuûa taïo hoaù. Ôû soá meänh laø quí khí cuûa con ngöôøi naêng vaên naêng vuõ. Hoäi tuï vôùi caùc sao caùt thì giaùng phuùc trinh töôøng, hoäi vôùi caùc aùc tinh thì uoång coâng phí löïc nhö maäy bò che laáp. Thaùi Döông cö thaân meänh cung taïi mieáu ñòa seõ saùng röïc rôõ cho coâng danh con ngöôøi. Hoaù khí cuûa sao Thaùi Döông laø vöøa Quí vöøa Loäc cho neân cung quan loäc maø coù Thaùi Döông cöïc toát. Nöõ meänh laáy thaùi döông laøm phu chuû, theâm Thaùi Aâm chieáu nöõa thì phuù quí toaøn myõ. Sao naøy ñoùng taïi cung Thaân gaëp nhieàu sao caùt thöôøng gaàn nhöõng ngöôøi cao sang quyeàn theá. Neáu noù vaøo cung Töû Töùc seõ sinh quí töû. Vaøo cung Taøi Baïch ñöôïc trôï löïc, giaøu coù laâu beàn. Ñaïi tieåu haïn gaëp Thaùi Döông theâm Taû Höõu khaû dó döïng nghieäp. Thaùi Döông bò Hình Kò deã hö maét hoaëc khaéc phuï maãu. Ñaïi tieåu haïn Thaùi Döông ña saùt tuï taát coù moäi lo veà quan tuïng. Thaùi Döông ôû cung Thieân Di thöôøng ly toå nghieäp ñi xa laøm aên. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Sao Thaùi Döông treân voøm trôøi chu chuyeån voâ cuøng öa Phuï, Baät caàn Loäc Toàn, neáu ñi caëp vôùi Thaùi Aâm caøng ñeïp, gheùt Cöï Moân haõm ñòa che aùnh saùng. Taïi mieáu vöôïng ñòa hoäi Hoaù Loäc, Hoaù Quyeàn goïi quí caùch. Ñöôïc Xöông Khuùc Khoâi Vieät tam hôïp cuûng chieáu vaøo Quan Loäc hay Baøi Taïch ñaïi phuù quí. Nöõ meänh mieáu vöôïng chuû vöôïng phu ích töû, neáu gaëp saùt thì bình thöôøng>>. Ngoïc Thieàm tieân sinh coù baøi ca raèng : Thaùi Döông nguyeân thuoäc hoaû Chính chuû Quan Loäc tinh Nhöôïc cö thaân meänh vò Baåm tính toái thoâng minh Töø aùi löôïng khoan ñaïi Phuùc thoï höôûng haø linh Nhöôïc döõ Thaùi Aâm hoäi Saøu phaùt quí voâ luaän Höõu huy chieáu Thaân meänh Bình boä nhaäp kim moân Cöï Moân baát töông phaïm Thaêng ñieän thöøa quaân aân Thieân vieân phuøng aùm ñoä Baàn tieän baát khaû ngoân Nam nhaân taát khaéc phuï Nöõ meänh phu baát toaøn Hoûa Linh phuøng nhöôïc ñònh Döông Ñaø nhaõn muïc hoân Nhò haïn nhöôïc trí thöû

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

26

Taát ñònh maïi ñieàn vieân Nghóa laø : Sao Thaùi Döông thuoäc haønh hoaû, laø Quan Loäc tinh, ôû cung Thaân meänh baåm tính thoâng minh, töø aùi vaø khoan haäu ñaïi phuùc, ñaïi thoï. Neáu coù theâm Thaùi Aâm hoäi tuï phaùt quí voâ cuøng. Aùnh saùng Thaùi Döông chieáu vaøo Thaân meänh deã ñi ñeán cöûa vaøng cung ñieän. Gaëp Cöï Moân nôi haõm ñòa laïi baàn tieän voâ taû, nöõ meänh choàng khoâng veïn toaøn. Töù Saùt, Döông Ñaø, Hoaû Linh vaây haõm thì bò ñau maét, haïn Thaùi Döông coù Töù Saùt sung phaù baùn heát gia nghieäp. Nhöõng caâu phuù veà sao Thaùi Döông ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Thaùi Döông mieáu ñòa Ngoï, Maõo vöôïng ñòa Daàn, Thìn, Tò, haõm Tuaát, Hôïi, Tí. - Nhaät chieáu loâi moân, Tí Thìn, Maõo ñòa, truù sinh nhaân, phuù quí thanh döông. (Thaùi Döông ñöùng trong cung Tí, Thìn, Maõo, Daäu laø maët trôøi chieáu cöûa saám, ngöôøi sinh ban ngaøy phuù quí noåi danh). - Thaùi Döông cö Ngoï, Canh Taân Ñinh Kyû nhaân phuù quí song toaøn. ( Thaùi Döông ôû Ngoï cung, ngöôøi tuoåi canh taân ñinh kyû, phuù quí song toaøn) . - Thaùi Döông, Vaên Xöông taïi Quan Loäc, hoaøng ñieän trieàu ban. (Sao Thaùi Döông gaëp Vaên Xöông taïi cung Quan Loäc laøm quan trong trieàu ñình, Vaên Khuùc cuõng vaäy). - Thaùi Döông, Hoaù Kò thò phi nhaät höõu muïc hoaøn thöông. (Gaëp Hoaù Kò, maét hö ñau baát ngôø). - Nhaät laïc Muøi, Thaân taïi meänh vò vi nhaân tieân caàn haäu laên. (Meänh ñoùng cung Thaân, Muøi coù sao Thaùi Döông con ngöôøi choùng chaùn, tröôùc chaêm chæ sau löôøi bieáng). - Nöõ meänh doan chính Thaùi Döông tinh, taûo phoái hieân phu tin khaû baèng. (Soá ñaøn baø, Thaùi Döông thuû meänh ñaéc ñònh laø ngöôøi ñoan chính, sôùm laáy choàng hieàn).

SAO VUÕ KHUÙC
Hoûi : Sao Vuõ Khuùc chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Vuõ Khuùc laø sao thöù saùu trong voøm baéc ñaåu, thuoäc kim laø chuû veà tieàn baïc ôû cung Taøi Baïch, ñoàng cung vôùi Thieân Phuù laø thoï. Tính khí quaû quyeát, cöông nghò, hæ noä coù, phuùc loäc deã maø tai öông cuõng deã. Ñöôïc loäc Maõ hoäi tuï thì tieàn baïc nhieàu. Haõm ñòa gaëp sao Tham Lang ñi caëp trôû neân ngöôøi khoù chôi, tham lam, buûn xæn. Hoäi cuøng Phaù Quaân, tieàn ñeán tay laø heát. Caùc sao hung tuï taùc hoaï, caùc sao caùt tuï toát laønh. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Vuõ Khuùc thuoäc haønh kim, treân trôøi coi veà tuoåi tho, vaøo soá ngöôøi chuû quaûn taøi baïch, raát sôï bò kieàm cheá laïc haõm. Raát caàn Loäc Toàn vaø öa Thaùi Aâm, laáy hai sao Thieân Phuû, Thieân Löông laøm trôï löïc. Gaëp Loäc Maõ thì phaùt taøi, hoäi cuøng Tham Lang thieáu nieân baát lôïi. Neáu ñoàng cung Thaát Saùt, Hoaû Tinh vì tieàn baïc maø bò haïi. Ngoä Döông Ñaø thì coâ khaéc. Gaëp Phaù Quaân khoù beà hieån ñaït. Vuõ Khuùc thuû meänh laø ngöôøi cöông cöôøng quaû ñoaùn, tuoåi Giaùp, tuoåi Kyû phuùc haäu, xuaát töôùng nhaäp töôùng. Nöõ meänh coù nhieàu caùt tinh laø meänh phuï, bò xung phaù taát coâ khaéc >>. Baøi ca cuûa Ngoïc Thieâm tieân sinh cho sao Vuõ Khuùc bò thaát laïc neân khoâng thaáy in trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö. Xin möôïn baøi phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta ñeå thay theá :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

27

Vuõ Khuùc laø sao Kim haønh Voùc ngöôøi nho nhoû tính tình thanh cao Chí cöông chí nghò anh haøo Khoan dung ñaïi löôïng löôïc thao goàm taøi Meänh Söûu Muøi ñoàng hai Vaên Vuõ Tuoåi Thoå phuøng thai toaï tam phöông Binh quyeàn vaïn lyù ngheânh ngang Anh huøng danh traán chuû bang moät thôøi Ai ngöôøi tuoåi Thoå Kim hoaëc Moäc Gaëp Tham Lang Vuõ Khuùc ñoàng lieâu Vaøn moû, vuõ löôïc kieâm öu Moä Trung thai toaï caùch sieâu moïi ngöôøi. ( Trích Töû Vi Aùo Bí cuûa Vieät Vieâm Töû) Nhöõng caâu phuù veà sao Vuõ Khuùc ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Vuõ Khuùc mieáu vieân uy danh haùch haùch. (Sao Vuõ Khuùc ôû mieáu ñòa uy danh löøng laãy). - Vuõ Khuùc, Töôùng ngoä Xöông Khuùc phuøng thoâng minh saûo ngheä ñònh voâ cuøng. (Gaëp Thieân Töôùng laïi hoäi luoân Xöông Khuùc raát thoâng minh lanh lôïi). - Vuõ Khuùc, Loäc Maõ giao trì phaùt taøi vieãn quaän. (Coù Loäc Toàn, Thieân Maõ giaøu coù, nôi tha höông). - Vuõ Khuùc, Khoâi Vieät cö mieáu vöôïng taøi phuù chí quan. (Hoäi vôùi Khoâi Vieät nôi mieáu vöôïng laø taøi phuù chi quan). - Vuõ Khuùc, Thieân Di cö thöôïng cao coå. (Vuõ Khuùc ñoùng cung Thieân Di buoân baùn lôùn). - Vuõ Khuùc, Tham Lang taøi traïch vi, hoaønh phaùt tö taøi. (Ñi ñoâi vôùi sao Tham Lang ôû caùc cung Taøi Baïch hay Ñieàn Traïch thöôøng hoaïch phaùt veà tieàn baïc) . - Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh, Tham, Saùt tieän taùc kinh thöông. (Vuõ Khuùc cuøng Lieâm Trinh, Tham Lang, Thaát Saùt laø daân kinh doanh). - Vuõ Khuùc, Tham Lang gia saùt kò kyõ ngheä chí nhaân. (Ñi vôùi Tham Lang theâm Saùt, Kò laø ngöôøi gioûi kyû ngheä). - Vuõ Khuùc, Phaù Quaân phaù toå phaù gia lao baùc. (Vuõ Khuùc gaëp Phaù Quaân phaù hoaïi toå nghieäp gia ñình, vaát vaû lao ñao). - Vuõ Khuùc, Phaù Lieâm ö maõo ñòa, moäc yeám loâi kinh. ( Caâu naøy khoâng roõ nghóa ra sao ?) - Vuõ Khuùc, Kieáp Saùt hoäi Kinh Döông nhaân taøi trì löïc. (Vuõ Khuùc ñi caëp cuøng sao Kieáp Saùt laïi gaëp Kinh Döông quanh naêm vì ham tieàn maø vaát vaû). - Vuõ Khuùc, Döông Ñaø kieâm Hoaû Tuù taùng maïng nhaân taøi. (Vuõ Khuùc Hoäi sao Kình Döông, Ñaø La, theâm Hoaû Tinh vì tieàn maát maïng). - Vuõ Khuùc tinh vi quaû tuù. - Vuõ Khuùc mieáu ñòa Söûu, Muøi, Tuaát, vöôïng Tí Ngoï, bình thöôøng Tò Hôïi.

SAO THIEÂN ÑOÀNG
Hoûi : Sao Thieân Ñoàng chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Ñoàng tính thuoäc thuyû, sao ñöùng haøng thöù 4 ôû phöông Nam laø chuû teå cuûa cung phuùc ñöùc cho neân hoù khí cuûa sao naøy laø phuùc, caàn gaëp caùc sao toát trôï löïc thì phuùc môùi theâm ñeïp,

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

28

tính tình lieâm khieát, maët muõi thanh saùng, bình thaûn thaâm traàm neân khoâng sôï Töù Saùt phaù phaùch. Ôû cung naøo giaùng phuùc cho cung aáy. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Thieân Ñoàng laø nam ñaåu tinh, hoaù Taøi Loäc thaønh Thieân Löông, Thaân meänh coù thieân Ñoàng laø ngöôøi nhieàu khieâm toán, baåm tính oân hoøa, vaên maêïc tinh thoâng nhieàu yù chí nhöng khoâng hng baïo, baát chaáp sao Thaát Saùt quaáy nhieãu. Gaëp Taû Höõu, Vaên Xöông, Thieân Löông quí hieån raát toát cho ngöôøi tuoåi Nhaâm, Aát. Haõm ñòa coù Töù Saùt xung phaù, nöõ meänh hình phu khaéc töû. Hoäi Thieân Löông coù Thaùi Aâm chieáu taùc thieân phoøng (laøm leõ) hoaëc ñi tu >>. Khoâng thaáy coù baøi ca veà sao Thieân Ñoàng cuûa Ngoïc Thieàm tieân sinh in trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö. Tieàn nhaân ta coù baøi phuù nhö sau : Thieân Ñoàng maét lôùn löng daày Voùc ngöôøi maäp maïp, dieän ñaày phöông vieân Taâm cao chí ñaïi nhöng hieàn Khoâng cao ngaïo, daãu buùt nghieân thöïc taøi Ñaøn hieàm ñaø kò laøm lai Maét löôn ti hí laïi hay ngoài ñoàng Cuøng Kình Döông toaï Ngoï cung Vôùi sao Phöông, Giaûi anh huøng moät phöông Daàn Thaân cung, ñoàng Löông ñaéc caùch Giaùp Taân Canh, thuû baïch thaønh gia Thieân Löông, Nguyeät Ñöùc chieáu keà Moät laø ñaïo só hai laø taêng nhaân Vôùi nhöõng ngöôøi tuoåi Thaân, Thìn, Tyù Caùch ñoàng Löông Cô Nguyeät taïo neân Quan sang loäc troïng vöõng beàn Cöûa cao nhaø roäng baïc tieàn ñaày kho. (Trích Töû Vi Aùo Bí cuûa Vieät Vieâm Töû) Baøi phuù noâm treân ñaây. Chöùng toû tieàn nhaân ta ñaõ caên cöù vaøo nhieàu saùch khaùc khoâng roõ saùch naøo, vì coù nhieàu ñieåm khoâng thaáy trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö. Nhöõng caâu phuù cuûa sao Thieân Ñoàng ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : thoï). Thieân Ñoàng hoäi Caùt thoï nguyeân thaàn. (Sao Thieân Ñoàng hoäi vôùi caùt tinh, trôøi cho tuoåi

- Ñoàng Nguyeät haõm cung gia saùt troïng kyõ ngheä doanh hoaøng. (Caâu naøy khoâng roõ nghóa ôû hai chöõ doanh hoaøng, doanh laø thieáu khuyeát, hoaøng laø vaøng voït) . - Thieân Ñoàng, Tham Döông Ñaø cö Ngoï vi Bích Maäu chaán ngöï bieân cöông. (Sao Thieân Ñoàng cuøng Tham Lang, Döông Ñaø ôû cung Ngoï ngöôøi tuoåi Bính Maäu anh huøng nhaát khoanh). - Thieân Ñoàng, Tuaát cung, Hoaù Kò ñinh nhaân meänh ngoä phaân vi giai. (Thieân Ñoàng ñoùng ôû Tuaát, gaëp Hoaù Kò ngöôøi tuoåi Ñinh laïi raát toát). - Nöõ meänh Thieân Ñoàng taét thò hieàn. (Soá con gaùi Thieän Ñoàng thuû meänh thì hieàn thuïc). - Thieân Ñoàng mieáu ñòa, Tò, Hôïi vöôïng Tí Thaân, haõm ñòa Ngoï, Söûu, Muøi, Daäu.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

29

SAO LIEÂM TRINH
Hoûi : Sao Lieâm Trinh chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Lieâm Trinh thuoäc moäc, baéc ñaåu ñeä nguõ tinh, ôû soá coi veà quyeàn leänh neáu khoâng ñöôïc mieáu vöôïng ñòa laïi phaïm Quan Phuø (trong choøm sao Thaùi Tueá) cho neân hoaù khí thaønh tuø, chuû tính lang ñoäc, khoâng hoïc leã nghóa. Ñaéc ñòa gaëp Loäc Toân, phuù quí gaëp Vaên Xöông, baët thieäp, gaëp Thaát Saùt hieån ñaït veà voõ chöùc, taïi cung Quan loäc coù uy quyeàn, taïi Thaân meänh cung laø sao Ñaøo Hoa thuù hai ham ñaùnh baïc, meâ gaùi maø bò tai tieáng. Giao hoäi Cöï Moân nôi haõm ñòa thöôøng can döï vaøo vieäc thò phi. Ngoä taøi tinh haõm ñòa phaù hao toå nghieäp, gaëp Thieân Hình, Hoaù Kò hay bò chöùng xung huyeát, gaëp sao Baïch Hoå thöôøng tuø toäi, gaëp Hoaû Tinh haõm vaøo ñaát Khoâng Vong thì ñaàu haø töï aûi. Rieâng sao naøy khoâng thaáy cheùp laïi lôøi Hi Di Traàn Ñoaøn. Chæ coù caâu ca ngaén nhö sau : Lieâm Tham Tò Hôïi cung Ngoä caùt phuùc doanh phong Öng quaù tam tuaàn haäu Tu phoøng baát thieän chung. Nghóa laø: Sao Lieâm Trinh ñoàng cung vôùi sao Tham Lang taïi cung Tò hay cung Hôïi thì duø coù phaùt ñaït ñeán bao chaêng nöõa roài cuõng ñoå vôõ maø ngoài tuø. Nhöõng caâu phuù veà sao Lieâm Trinh ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Lieâm Trinh mieáu ñòa Daàn Thaân, Tí Ngoï bình thöôøng Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi haõm ñòa Tò, Hôïi, Daäu, Maõo. - Lieâm Trinh Thaân Daàn cung voâ saùt, phuù quí thanh döông phan vieãn danh. (Sao Lieâm Trinh ôû cung Thaân cung Muøi khoâng gaëp Töù Saùt thì phuù quí noåi danh). - Lieâm Trinh aùm cöï taøo laïi tham lam. (Gaëp Cöï Moân haõm ñòa laøm laïi gian tham). - Lieâm Trinh Thaát Saùt cö mieáu vöôïng phaûn vi tích phuù vi nhaân. (Lieâm Trinh ñi cuøng Thaát Saùt ôû mieáu vöông ñòa laø ngöôøi giaøu coù, neáu Thaát Saùt ñöùng cung Ngoï thì toát nhaát, gaëp Hoaù Kò ôû haõm ñòa laø ngöôøi baàn tieàn coù theå bò taøn taät). - Lieâm Trinh, Phaù, Hoaû cö haõm ñòa töï aûi ñaàu haø. (Sao Lieâm Trinh gaëp Phaù Quaân, Hoaû Tinh nôi haõm ñòa seõ baát thieän chung ñaâm ñaàu xuoáng soâng hoaëc treo coå). - Troïng Do uy maõnh, Lieâm Trinh nhaäp mieáu hoäi töôùng quaân. (Thaày Töû Loä oai duõng hôn ngöôøi, nhôø sao Lieâm Trinh nôi mieáu ñòa hoäi cuøng sao Thieân Töôùng). - Lieâm Trinh, Thaát Saùt cö Tò Hôïi löu ñaõng thieân nhai. (Lieâm Trinh vaø Thaát Saùt ôû cung Tò hay cung Hôïi phieâu baït giang hoà). - Lieâm Trinh, Tham Saùt, Phaù Quaân phuøng Vuõ Khuùc, Thieân Di taùc nguyeân nhung. (Sao Lieâm Trinh hoäi Tham Lang, Phaù Quaân, Thaát Saùt maø gaëp Vuõ Khuùc ôû Thieân Di laøm ñeán baäc nguyeân nhung – coù leõ laø Vaên Khuùc thì ñuùng hôn, coù theå saùch cheùp laàm). - Lieâm Trinh Töù Saùt tao hình luïc. (Lieâm Trinh bò Töù Saùt xung chieáu deã tuø toäi). - Lieâm Trinh Baïch Hoå hình töôïng nan ñaøo. (Gaëp sao Baïch Hoå khoù thoaùt nguïc hình).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

30

- Lieâm Trinh Phaù Saùt hoä Thieân Di töû ö ngoaïi ñaïo. (Lieâm Trinh Phaù Quaân gaëp Saùt Tinh ôû cung Thieân Di coù theå cheát ñöôøng cheát chôï). - Lieâm Trinh, Döông Saùt cö Quan Loäc gia nöõu nan ñaøo. (Gaëp Kình Döông haõm ñòa taïi cung Quan Loäc thöôøng bò goâm cuøm). - Lieâm Trinh thanh baïch naêng töï thuû. (Soá ñaøn baø tuoåi Canh, Giap, Kyû, Quí an meänh coù Lieâm Trinh thuû meänh laø hay). Ôû caùc cung Thaân, Daäu, Hôïi, Tí hoaëc tuoåi Bính, Taân Aát Maäu an meänh ôû caùc cung Daàn Maõo Tò Ngoï coù Lieâm Trinh thuû meänh thì trinh thaûo thuû tieát, neáu an meänh ôû Tuaát, Söûu, Muøi laïi laø haï tieän.

SAO THIEÂN PHUÛ
Hoûi : Sao Thieân Phuû chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Phuû thuoäc haønh thoå, nam ñaåu ñeä nhaát tinh, laø chuû ñeá cung Taøi Baïch, coi veà quyeàn vaø phuùc. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Sao Thieân Phuû laø giaûi tai aùch chi tính, treân soá meänh laøm thaàn cuûa y loäc, taøi baïch, ñieàn traïch thöôøng ñöùng phuï taù cho Töû Vi, coù khaû naêng cheá phuïc Kình Döông, Ñaø La caûi hoaù Hoaû Tinh, Linh Tinh. Töôùng maïo thanh kyø, baåm tính oân löôïng ñoan nhaõ. Hoäi cuøng Thaùi Döông, Xöông Khuùc deã coâng danh khoa baûng. Gaëp Loäc Toàn, Vuõ Khuùc giaøu to. Rôi vaøo Khoâng Vong, Töù Saùt trôû thaønh keû bò coâ laäp. Nöõ meänh ñöôïc Thieân Phuû thuû meänh, veû ngöôøi thanh thoaùt vöôïng phu ích töû, thaùo vaùt, thoâng minh, duø gaëp Xung Phaù cuõng khoâng ñeán noãi troâi giaït >>. Ngoïc Thieàm tieân sinh coù baøi ca raèng : Thieân Phuû vi loäc khoá Nhaäp meänh chung thò phuù Vaïn khoaûnh trí ñieàn trang Gia tö voâ luaän soá Nöõ meänh toaï höông khueâ Nam nhaân thöïc thieân loäc Thöû thò phuùc caùt tinh. Nghóa laø : Thieân Phuû chuyeân coi veà loäc, kho. Vaøo meänh theá naøo cuõng giaøu, ruoäng ñaát raát nhieàu tieàn baïc voâ soá. Soá ñaøn baø con gaùi Thieân Phuû thuû meänh ngoài trong khueâ phoøng thôm ngaùt. Soá ñaøn oâng con trai ñöôïc höôûng nhieàu taøi loäc cuûa trôøi. Sao naøy chuyeån giaùng phuùc ñem ñeán ñieàu toát laønh. Nhöõng caây phuù veà sao Thieân Phuû ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Thieân Phuû mieáu ñòa Tí, Söûu, Daàn, Muøi vöôïng ñòa Ngoï, Maõo, Thìn, Tuaát bình thöôøng Daäu, Tò,Thaân, Hôïi. (Thieân Phuû tuï hoäi cuøng Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thieân Ñoàng laø caùch vua toâi yeán hoäi).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

31

- Thieân Phuû cö Ngoï, Tuaát, Thieân Töôùng lai trieàu giaùp nhaân nhaát phaåm chi qui. (Sao Thieân Phuû ñoùng ôû cung Ngoï hay Tuaát coù sao Thieân Töôùng chaàu tuoåi Giaùp quí ñeán baäc nhaát phaåm). - Phuû Töôùng trieàu vieân, thieân chung thöïc loäc. (Meänh an Daàn hay Thaân, sao Thieân Phuû, Thieân Töôùng ôû cung Taøi Baïch vaø Quan Loäc chaàu vaøo laø thöôïng caùch, löông cao boång haäu). - Thieân Phuù, Loäc Toân, Xöông Khuùc cöï vaïn chi tö. (Thieân Phuû gaëp Loäc Toàn, Xöông Khuùc tieàn cuûa dö daû). - Thieân Phuù, Xöông Khuùc, Taû Höõu cao ñeä aân vinh. (Gaëp Xöông Khuùc, Taû Höõu ñoã ñaït cao). - Thieân Phuù, Vuõ Khuùc cö Taøi Traïch caùnh kieâm quyeàn loäc phuù xa oâng. (Thieân Phuû ñoùng cung Taøi BaÏch, Ñieàn Traïch ñöôïc quyeàn loäc tuï vaøo thì giaøu coù – Hoaëc Loäc Toàn, Taû Höõu cuõng theá). - Thieân Phuù Tuaát cung Voâ Saùt taáu, Giaùp, Kyû nhaân, yeâu kim höu phuù. (Ñoùng ôû Tuaát, khoâng coù Töù Saùt xung phaù cuõng laø ngöôøi khaù giaû).

SAO THAÙI AÂM
Hoûi : Thaùi Aâm chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thaùi Aâm laø tinh hoa cuûa Thuyû, neáu laøm chuû cung Ñieàn Traïch (nhaø cöûa, ruoäng nöông), thì hoaù khi thaønh phuù, cuøng vôùi Thaùi Döông töôïng tröng cho nghi bieåu cuûa trôøi. Ñaéc ñòa laø ngöôøi thoâng minh, tuaán tuù, baåm tính ñoan nhaõ, thuaàn löông, tæ duï ôû cung Daäu laïi gaëp nhieàu sao toát theâm Thaùi Döông ôû cung Maõo chieáu sang thì höôûng ñaïi phuùc. Haõm ñòa gaëp Aùc Saùt xung phaù ngheøo khoå, taøn taät. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Thaùi Aâm phoái tinh cuûa Thaùi Döông, Maõo Thìn Tò Ngoï laø haõm ñòa, Daäu Tuaát Hôïi Tí Söûu laø ñaéc ñòa, mieáu taïi cung Daäu. Raát sôï Döông Ñaø ñoàng cung, sôï Lieâm Trinh phaïm Thaát Saùt xung phaù deã bò taøn taät. Thaùi Aâm coù ñöôïc chieáu saùng môùi coù phuùc, thaát haõm thì hung. Ôû meänh cung mieáu vöôïng phuù quí, ôû cung taät aùch haõm ñòa gaëp Kình Ñaø coù muïc taät, gaëp Hoaû Linh hay tai naïn, gaëp Tham Saùt haïi maét, vaän haïn löu nieân, gaëp Baïch Hoå thöôøng chòu tang meï. Haõm ñòa Theâ cung hoäi Tang Moân, Baïch Hoå haõy thaän troïng ñoái vôùi vôï >>. Nhöõng caâu phuù veà sao Thaùi Aâm ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : Maõo. Thaùi Aâm mieáu ñòa Daäu, Hôïi, Tuaát vöôïng ñòa Tí, Söûu, haõm ñòa Ngoï, Daàn, Thìn, Tò,

- Thaùi Aâm ñoàng Vaên Khuùc ö Theâ cung thieàm cung trieát queá. (Thaùi Aâm ñoàng cung vôùi Vaên Khuùc ôû cung Theâ ví nhö leân traêng haùi caønh queá. Vaên Xöông cuõng vaäy). - Thaùi Aâm, Vuõ Khuùc, Loäc Toàn ñoàng Taû Höõu töông phuøng, phuù quí oâng. (Gaëp Vuõ Khuùc, Loäc Toàn, Taû Höõu laø ngöôøi giaøu sang). - Thaùi Aâm cö Tí, Bính Ñinh nhaân phuù quí trung löông. (Sao Thaùi Aâm ñoùng cung Tí, ngöôøi tuoåi Bính Ñnh giaøu sang, trung tín – hôïp vôùi ngöôøi sinh ban ñeâm hôn). - Thaùi Aâm, Döông Ñaø taát chuû nhaân ly taøi saûn. (Sao Thaùi Aâm ngoä Döông Ñaø thì ngöôøi xa cuûa maát).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

32

- Nguyeät laêng Thieân Moân ö Hôïi ñòa ñaêng vaân chöùc tröôûng ñaïi quyeàn. (Thaùi Aâm ôû cung Hôïi laø caùch traêng saùng cöûa trôøi seõ naém quyeàn lôùn chöùc vò cao – hôïp vôùi ngöôøi tuoåi Tí sinh ban ñeâm). - Nguyeät dieäu Thieân Löông nöõ daâm baàn. (Sao Thaùi Aâm ôû Daàn Thaân tò cung, gaëp Thieân Löông soá ñaøn baø thöôøng ña daâm, ngheøo khoå, deã rôi vaøo kieáp leõ moïn, naøng haàu nhöng neáu ôû cung Phu laïi gaëp caùc sao Tham Lang, Xöông, Khuùc laáy choàng hieàn haäu, thoâng minh).

SAO THAM LANG
Hoûi : Sao Tham Lang chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Tham Lang thuoäc haønh thuyû, Baéc Ñaåu tinh giaûi aùch chi thaàn. Hoaù khí sao naøy laø Ñaøo Hoa, öa cao ngaâm phieâu laõng, khoân kheùo thaät khoân kheùo maø vuïng daïi cuõng thaät vuïng daïi. Ôû mieáu ñòa coù theå vöøa taïo phuùc vöøa gaây hoaï. Hoäi cuøng Phaù Quaân thaønh ra meâ hoa meán röôïu maø taùng maïng, cuøng Loäc Toàn toát laønh, hoäi Song Hao moïi vieäc thaønh hö hoa boá laùo, gaëp Lieâm Trinh haõm ñòa tuø toäi, thaáy Thaát Saùt deã bò tai naïn quan tuïng. Döông Ñaø xung phaù coù beänh tró, Hình Kò xung phaù nhieàu veát thöông, veát seïo. Tham Lang thuû Thaân meänh cung con trai ña tình, con gaùi laúng lô. Ña soá coù tính ngoân quaù kyø thöïc, chôi vôùi ai caàn trung haäu thì dôû thoùi baïc beõo, vôùi keû ñaùng lyù baïc beõo ñöôïc thì laïi trung haäu. Saùch coù caâu : Thaát Saùt thuû thaân chung thò yeåu, Tham Lang nhaäp mieáu taát vi söông (nghóa laø Thaát Saùt thuû Thaân thöôøng cheát yeåu Tham Lang nhaäp mieáu, con gaùi deã bò giang hoà). Neáu caùc cung Thaân meänh coù Phaù Quaân ñoàng cö hoaëc töø tam hôïp hoäi tuï duø ôû sinh vöông ñòa, ñaøn oâng say söa, röôïu cheø côø baïc, tính khí ngang ngöôïc, du ñaõng, ñaøn baø daâm boân theo trai ñi hoang, naëng caên soá coù theå rôi vaøo laàu xanh. Ñaët bieät sao Tham Lang maø ngoä Khoâng Vong keát quaû ngöôïc haún raát ñoan chính. Tham Lang ñoàng cö vôùi Vuõ Khuùc, ích kyû tham lam, khoâng coù buïng giuùp ngöôøi khaùc. Ñi caëp cuøng Thaát Saùt laø ñoà teå. Hoäi Döông Ñaø thaønh con quæ phong löu. Tuï cuøng Xöông Khuùc ña hö thieåu thöïc. Ôû haõm ñòa phuøng sinh coù theå quaät khôûi moät thôøi ky. Duy coù ñi vôùi Hoaû Linh laø phuù quí, ôû Meänh hay Taøi Baïch raát hay. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Tham Lang tinh, khí thuoäc moäc theå thuoäc thuyû cho neân hoaù khí laø Ñaøo Hoa, chuû hoaï phuùc chi thaàn. Ôû soá meänh öa phoùng ñaõng, gaëp sao toát chuû phuù quí, sao hung chuû hö hoa. Tính tình cöông maõnh, coù möu cô, boàng beành chìm noåi, yeâu gheùt khoù löôøng, thaân hình thaáp. Cö mieáu ñòa ngoä Hoaû Linh tinh vuõ chöùc quyeàn quí. Ngöôøi tuoåi Maäu Kyû hôïp cuïc gaëp Quaân. Töôùng theâm tröôøng thoï. Bò Phaù Saùt xung haõm phieâu boàng. Soá ñaøn baø thöôøng baát khieát trinh. (Moät ñieàu ñaùng chuù yù : Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng ca tuïng söï ñi caëp cuûa Tham Lang vaø Vuõ Khuùc baèng leõ ñoaùn cuûa toå tieân ta öa soá Tham Vuõ ñoàng haønh). Baøi ca cuûa Ngoïc Thieàm tieân sinh cho sao Tham Lang khoâng thaáy ghi cheùp. Nhöõng caâu phuù veà sao Tham Lang trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Tham Lang mieáu ñòa Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi vöôïng ñòa Tí, Ngoï, haõm ñòa Tí, Hôïi, Maõo, Daäu. - Tham Lang nhaäp mieáu thoï nguyeân thaàn. (Vaøo mieáu ñòa soáng laâu). - Tham Lang hoäi Saùt voâ Caùt dieäu ñoà teâ chi nhaân. (Hoäi vôùi Thaát Saùt maø khoâng coù sao Caùt trôï löïc laøm ngheà ñoà teå).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

33

- Tham Lang ngoä Linh Hoaû, töù moä cung, haûo phuù gia tö haàu baù quí. (Sao Tham Lang ñoùng ôû Thìn Tuaát Söûu Muøi gaëp hai sao Hoaû Linh, chöùc vò ñeán côõ haàu baù, giaøu coù vaøo loaïi phuù haøo). - Tham Lang Tí, Ngoï, Maõo, Daäu thöû thieát caåu thaâu chi boái, chung thaân baát naêng höõu vi (Sao Tham Lang thuû meänh ôû Tí, Ngoï, Maõo, Daäu laø loaïi ngöôøi quæ quyeät. Öa thuû ñoaïn vaët suoát ñôøi chaúng laøm neân côm chaùo gì. – Ñaây chæ nhöõng ngöôøi tuoåi Thaân, Tí, Thìn meänh toaï cung Tí, tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát meänh toaï cung Ngoï, Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi meänh toaï cung Maõo, tuoåi Tí, Daäu, Söûu meänh toaï cung Daäu ). - Tham Lang gia caùt toaï tröôøng sinh thoï khaûo vinh nhö Baønh Toå. (Sao Tham Lang coù nhieøâu sao toát trôï löïc laïi ngoài vaøo cung tröôøng sinh tuoåi thoï voâ cuøng). - Tham Lang Tí, Hôïi gia saùt baát vi ñoå hoä dieäc tao hình. (Ñoùng cung Hôïi gaëp sao Aùc Saùt neáu khoâng laøm ngheà haï tieän, taát luoân luoân bò hình nguïc). - Tham Vuõ ñoàng haønh vaõn caûnh bieân di thaàn phuïc. (Hai sao Tham Lang, Vuõ Khuùc ñi vôùi nhau tuoåi ngoaøi boán möôi môùi khaù). - Tham Vuõ tieân baàn haäu phuù .(Cuøng nghóa caâu treân theâm ghi chuù laø soá Tham Vuõ laø loaïi ngöôøi lôïi kyû toån nhaøn). - Tham Vuõ Thaân cung vi haï caùch. (Hai sao Tham Lang, Vuõ Khuùc ñi caëp ôû cung Thaân laø haï caùch – Thaân ñaây tính cung treân cung Daäu). - Tham Lang, gia saùt ñoàng höôùng nöõ du höông nhi nam thöû thieát.(Gaëp Thaát Saùt nôi haõm ñòa, con gaùi troäm tình, con trai beâ tha). - Tham Vuõ töù sinh, töù moä cung Phaù Quaân, Kò Saùt baùch coâng thoâng .( Tham Vuõ ôû boán cung moä hoaëc boán cung sinh, gaëp Phaù Quaân, Kò Saùt, ngöôøi thaùo vaùt laøm ñöôïc troâi chaûy moïi vieäc). - Tham Lang, Vuõ Khuùc ñoàng thuû thaân, voâ caùt meänh phaûn baát tröôøng. (Tham Vuõ ñoùng ôû Thaân maø meänh laïi khoâng sao toát, soá coâ baàn). - Tham Vuõ, Phaù Quaân voâ caùt dieäu meâ hoa luyeán töûu dó vong thaân. (Tham Lang, Vuõ Khuùc gaëp Phaù Quaân, khoâng ñöôïc sao toát trôï giuùp laø ngöôøi meâ gaùi meâ röôïu maø taùng maïng). - Tham Lang ñoàng Saùt hoäi cô löông, tham taøi voâ yeám taùc kinh thöông. (Cuøng vôùi Thaát Saùt gaëp Thieân Cô, Thieân Löông tham tieàn khoâng bieát chaùn suoát ñôøi boân taåu baùn buoân). - Tham Lang, Lieâm Trinh ñoàng ñoä, nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm. (Ñi vôùi Lieâm Trinh, soá con trai, con gaùi daâm daät). - Tham ngoä Döông Ñaø cö Hôïi Tí, Hôïi danh vi phieám thuyû Ñaøo Hoa. (Gaëp Kình Döông, Ñaø La ôû cung Tí Hôïi goïi laø ñaøo hoa troâi daït caû nam nöõ ñeàu meâ hoa luyeán töûu. Neáu coù nhieàu caùt tinh trôï löïc laø ngöôøi phong nhaõ haøo hoa). - Tham Lang, Ñaø La taïi Daàn cung hieäu vieát phong löu thaùi tröôïng. (Hoäi vôùi Ñaø La ôû Daàn cung laø ngöôøi phong löu). - Nöõ meänh Tham Lang ña taät ñoá. (Ñaøn baø Tham Lang thuû meänh, tính tình hay ghen gheùt, tò naïnh). - Tham Vuõ ñoàng haønh vaên caûnh bieân di thaàn phuïc.(Tham Vuõ ñi ñoâi, coâng danh coù theå oanh lieät nhöng raát muoän).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

34

SAO CÖÏ MOÂN
Hoûi : Sao Cöï Moân chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Cöï Moân thuoäc haønh thuyû, Baéc Ñaåu ñeä nhò tinh, haùo khí thaønh aùm (che toái). Ôû Thaân meänh thöôøng chieâu mieäng tieáng, deøm cheâ. Ôû Huynh Ñeä coát nhuïc baát hoaø, ôû Phu Theâ vôï choàng chia caùch, neáu coù soáng chung thì cuõng oâ danh thaát tieát, ôû Töû Töùc con caùi hoaëc hieám muoän hoaëc ít thaønh ñaït, ôû Taùi Baïch hay bò caïnh tranh. Ôû Taät Aùch gaëp Hình Kò ñau maét, neáu Saùt tinh xung phaù naëng seõ taøn taät. Ôû Thieân Di ra ngoaøi bò boâi xaáu, ôû Noâ Boäc ña oaùn, phaûn boäi, ôû Quan Loäc deã dính daáp vaøo nhöõng vieäc quan tuïng, ôû Ñieàn Traïch phaù toå nghieäp, ôû Phuï Maãu khoâng hôïp vôùi cha meï. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Cöï Moân ôû treân trôøi coi phaåm chaát vaïn vaät vaøo soá meänh chuû veà thò phi, aùm muoäi, ña nghi, doái traù, tieán thoaùi löôõng nan, tính tình ngoaøi maët theá naøy trong theá khaùc, ít hôïp vôùi ngöôøi thaân, giao du tröôùc toát sau xaáu. Ñoùng taïi 12 cung neáu khoâng vaøo mieáu ñòa thöôøng boân ba lao baùc. Gaëp Thaùi Döông thì hung caùt töông baùn (?). Ñi vôùi Döông Ñaø trai aên troäm, gaùi aên söông. Coù Hoaû Linh xung chieáu theâm Baïch Hoå hay tam hôïp Saùt tinh tuï taát bò hoûa aùch chaùy nhaø bò boûng. Ñaïi tieåu haïn ngoä Cöï Moân haõm ñòa tai naïn khoâng nhoû>>. Khoâng thaáy cheùp baøi ca cuûa Ngoïc Thieàm tieân sinh daønh cho sao naøy. Nhöõng caâu phuù veà sao Cöï Moân ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Cöï Moân mieáu ñòa Maõo, Daäu, Daàn, Thaân, vöôïng ñòa Tí, Ngoï, Hôïi, haõm ñòa Tò, Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. - Cöï Nhaät meänh cung Daàn vò thöïc loäc trì danh. (Hai sao Cöï Moân, Thaùi Döông thuû meänh ôû cung Daàn, danh tieáng vaø nhieàu tieàn). - Cöï Nhaät Thaân, laäp meänh Daàn trì danh thöïc loäc. (Cöï Moân, Thaùi Döông ôû cung Thaân maø meänh laäp Daàn cuõng moät nghóa nhö treân ). - Cö Moân Tí, Ngoï khoa quyeàn loäc traïch trung aån ngoïc phuùc höng long. (Ñoùng ôû Tí hay Ngoï hoäi vôùi Khoa, Quyeàn loäc laø caùch ngoïc aån trong ñaù, höôûng phuùc lôùn). - Cöï taïi Hôïi, Nhaät meänh Tò thöïc loäc trì danh. (Cöï Moân ôû Hôïi, Thaùi Döông thuû meänh ôû Tò, danh tieáng vaø boång loäc). - Cöï taïi Tò cung Nhaät meänh Hôïi phaûn vi baát giai. (Neáu Cöï Moân ñoùng Tò, Thaùi Döông thuû meänh taïi cung Hôïi thì laïi hoûng vì Thaùi Döông laïc haõm). - Cöï Cô cö Maõo, Aát, Taân, Kyû, Bính chí coâng khanh. (Hai sao Cöï Moân, Thieân Cô ñi caëp ñoùng cung Maõo ngöôøi tuoåi Aát, Taân, Kyû, Bính coù theå laøm tôùi coâng khanh). - Cöï, Cô Daäu thöôïng hoaù caùt giaû tuùng höõu taøi quan daõ baát chung. (Cöï Moân, Thieân Cô ôû Daäu laø toát, nhöng duø coù tieàn taøi, chöùc vò nhöng cuõng khoâng laâu beàn, seõ yeåu thoï hoaëc phaù saûn) . - Cöï Moân Thìn cung, Hoaù Kò taân nhaân meänh ngoä phaûn vi kyø. (Rôi vaøo haõm ñòa laø cung Thìn maø gaëp Hoaù Kò, ngöôøi tuoåi Taân laïi bieán thaønh caùch kì laï). - Cöï Cô Söûu, Muøi vi haï caùch. (Cöï Cô ñi caëp ôû Söûu, Muøi laø haï caùch). - Cöï Moân, Döông Ñaø ö Thaân meänh, taät aùch doanh hoaøng, khoán nhöôïc ñaïo nhi söông. (Gaëp Döông Ñaø ôû meänh Thaân, oám ñau suoát ñôøi neáu khoâng thì troäm caép, ñó ñieám). - Cöï Moân töù saùt haõm nhi hung. (Gaëp töù saùt haõm ñòa thì hung).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

35

- Cöï Moân, Kình Döông Ñaø phuøng aùc dieäu phoøng aûi töû ñaàu haø. (Ñi cuøng vôùi Hoûa Tinh vaø Döông Ñaø gaëp theâm caùc saùt tinh khaùc ñeà phoøng töû aûi ñaàu haø). - Cöï Hoaû Linh Tinh phuøng aùc haïn töû ö ngoaïi ñaïo .(Cöï Moân Hoûa Linh ñi caëp, gaëp aùc haïn cheát ñöôøng). - Cöï Tuù Thieân Cô vi phaù ñaõng .(Cöï Moân ñoàng cung Thieân Cô, soá ñaøn baø thöôøng phaù ñaõng, duø ôû Maõo Daäu ñaéc ñòa tuy phuù quí nhöng chaúng traùnh khoûi daâm boøn).

SAO THIEÂN TÖÔÙNG
Hoûi : Sao Thieân Töôùng chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Töôùng thuoäc haønh thuyû Nam Ñaåu tinh, chuû veà caùc vieäc quyeàn töôùc raát phuùc thieän, haùo khí cuûa sao naøy laø aám, chuyeân trôï giuùp cho Töû Vi. Thieân Töôùng thuû meänh laø ngöôøi aên noùi thaønh thöïc, chaéc chaén, thaáy ai hoaïn naïn deã ñoäng loøng traéc aån, thaáy vieäc aùc deã noåi khí baát bình. Ôû cung Quan Loäc thì hieån vinh. Ñoùng ñaâu phuùc loäc ñaáy, khoâng bò sao aùc laøm bieán ñoåi, chí khoâng vì hung saùt maø thay. Ñöôïc taû Höõu hoä veä naém chöùc quyeàn lôùn ruûi tôi vaøo cung nhaø nhöôïc thì vaãn toát nhö thöôøng . Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Thieân Töôùng tinh chuû veà y thöïc phong tuùc hoäi vôùi Taû Höõu Xöông Khuùc vò chí coâng khanh. Ôû haõm ñòa gaëp Lieâm Tham Vuõ Phaù Döông Ñaø xung phaù thì duøng taøi thaùo vaùt ñeå an thaân. Coù Hoaû Linh xung phaù e taøn taät. Soá ñaøn baø Thieân Töôùng thuû meänh thoâng minh, ñoan trang, chí cao nhö keû tröôïng phu, neáu gaëp xung phaù thaønh thaân phaän tì thieáp>>. Coù caâu ca veà sao Thieân Töôùng (maø khoâng thaáy ñeà Ngoïc Thieàm tieân sinh) nhö sau : Thieân Töôùng nguyeân loäc thuyû Hoaù aán chuû quan loäc Thaân meänh nhi cung phuøng Ñònh chuû ña taøi phuùc Hình theå höïu phì maõn Ngöõ ngoân baát khinh ñoäc Xuaát só chuû phi ñaèng Cö gia chuû taøi coác Nhò haïn nhöôïc phuøng chi Baùch söï khaùn sung tuùc Nghóa laø : <<Sao Thieân Töôùng thuoäc thuyû, hoaù khí laø aán coi veà quan loäc. Hai cung Thaân meänh, coù sao Thieân Töôùng thì nhieàu phuùc nhieàu tieàn. Daùng ngöôøi to lôùn maäp maïp, aên noùi nghieâm nghò ñuùng ñaén. Ra laøm quan chöùc deã leân cao, ôû nhaø buoân baùn tieàn thoùc ñaày kho. Ñaïi tieåu haïn gaëp Thieân Töôùng vaïn söï ñeàu toát ñeïp >>. Nhöõng caâu phuù veà sao naøy ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Thieán Töôùng mieáu ñòa Tí, Ngoï, Daàn, Thaân ñaéc ñòa Tò, Hôïi, Söûu Muøi haõm ñòa Maõo, Daäu. - Thieân Töôùng, Lieâm Trinh, Kình Döông hieäp ña chieâu hình Tröôïng nan ñaøo. (Meänh Thieân Töôùng giaùp coù Lieâm Trinh, Kình Döông phaàn ñoâng gaëp tai aùch tuø nguïc).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

36

- Thieân Töôùng chi tinh nöõ meänh trieàn taát ñöông töû quí caäp phu hieàn. (Soá ñaøn baø Thieân Töôùng thuû meänh taát nhieân ñeû con quí töû, coù choàng hieàn). - Höõu Baät Thieân Töôùng phuùc lai laâm. (Coù ñi caëp Höõu Baät deã gaëp ñieàu toát laønh). Phuù noâm cuûa ta veà sao Thieân Töôùng kyõ caøng hôn : Töôùng aán chính ví coâng haàu Binh hình Loâc Maõ hoäi chaàu meänh vieân Cung Thìn Tuaát, meänh an töôùng thuû Quan Loäc cung vöôïng khí coâng danh Thieân Töôùng chaúng kò saùt tinh Chæ hieàm trieät loä ñaàu mình phaøn hai Thieân Töôùng laø maët con ngöôøi Höông trôøi saéc nöôùc meänh ai Töôùng hoàng Ñaõn, hieàm laán aùt quyeàn choàng Töôùng phuùc hình Kò boùng ñoàng toån hao Töôùng vaø Khuùc hoäi ñaøo, moäc, caùi Saùc khuynh thaønh cheát noãi daâm boøn. So phuù noâm vôùi phuù chöõ cuûa Töû Vi ñaåu soá toaøn thö ta thaáy mieáu ñòa cuûa sao Thieân Töôùng khaùc haún nhau. Phuù noâm cho Thìn, Tuaát laø mieáu coøn phuù chöõ laø Tí, Söûu, Daàn, Thaân. Phuù nom ñöa ra soá ñoàng boùng trong khi phuù chöõ chaúng noùi gi ñeán ñoàng boùng. Nhö vaäy phuù noâm caên cöù vaøo ñaâu ñeå haï ñoaùn maáy chöõ boùng ñoàng toån hao ? Ñoù chính laø caùi taøi cuûa tieàn nhaân ta hoïc cuûa ngöôøi maø vaãn tìm caùch hôn ngöôøi.

SAO THIEÂN LÖÔNG
Hoûi : Sao Thieân Löông chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Löông thuoäc haønh thoå, Nam Ñaåu tinh cai quaûn vieäc thoï yeåu, hoaù khí laø Aám laø Phuùc, chuû veà phuï maãu, vaøo soá meänh thì tính tình loãi laïc, veû ngöôøi ñaày ñaën coù loøng chính tröïc voâ tö, vaøo vieäc quaû quyeát, gaëp Xöông Khuùc ôû cung Taøi Baïch, gaëp Thaùi Döông ôû cung Phuùc Ñöùc tam hôïp xung chieáu hoäi nhieàu sao toát, thanh danh vaïn toaøn, vua yeâu baïn neå. Gaëp sao Hao lai ngoä Thieân Cô vaø Saùt Tinh neân ñi tu laø hôn. Thieân Löông khoâng sôï Thaùi Tueá xung vaø Baïch Hoå phaù. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Thieân Löông nam ñaåu, sao coi vieäc thoï hoaù khí thaønh Aám, sinh nhaøn thanh tuù oân hoaø hình thaàn aån troïng, gioûi noùi binh phaùp, hoäi vôùi Xöông Khuùc, Taû Höõu quyeàn vò lôùn. Ôû cung Phuùc Ñöùc hoäi cuøng Thaùi Döông cöïc phaåm chi quí ñoái vôùi ngöôøi tuoåi Maäu, Kyû. Thieân Löông khoâng bò Lieâm Trinh Hình Kò khaéc haïi cuõng khoâng sôï Hoaû Linh gaây can qua. Thieân Löông gaëp taáu thö noåi danh kyø laï, gaëp Ñaïi Tieåu hao möu vieäc khoù thaønh, ngoä Thanh Long coù hæ tín. Nöõ meänh Thieân Löông mieáu ñòa vöôïng phu ích töû, hoäi Xöông Khuùc Taû Höõu laø meänh phuï. Raát kò Döông Ñaø xung phaù gaây tieáng xaáu >>. Baøi Hi Di tieân sinh vieát treân ñaây coøn coù moät caâu voâ lyù neân xin ñaët ra ngoaøi ñeå baøn luaän, ñoù laø : <<Döõ Tham Lang ñoàng ñoä taéc thöông luaân baïi tuïc loaïn leã loaïn gia>> (Cuøng vôùi sao Tham Lang thöôøng rôi vaøo ñieàu thöông luaân baïi lyù loän aåu nhö hoï nhaø toâm). Thieân Löông voán cuøng Tham

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

37

Lang ôû trong choøm sao Thieân Phuù thì laøm sao noù coù theå ñoàng ñoä vôùi Tham Lang ? Tính tam hôïp xung chieáu thì Thieân Löông vôùi Tham Lang cuõng chaúng bao giôø gaëp nhau noùi chi ñeán ñoàng ñoä. Coù baøi ca veà sao Thieân Löông nhö sau : Thieân Löông nguyeân thuoäc thoå Nam ñaåu tôùi caùt tinh Hoaù aám danh ñieän thoï Phuï maãu cung chuû tinh Ñieàn traïch huynh ñeä noäi Ñaéc chí phuùc töï sinh Hình thaàn töï trì troïng Taâm tính caùnh hoaø bình Sinh lai voâ tai hoaïn Vaên chöông höõu thanh danh Luïc thaân caùnh hoaø luïc Só hoaïn cö vöông ñình Cöï moân nhöôïc töông hoäi Lao baùc lòch lònh taân Nhöôïc phuøng theâin cô chieáu Taêng ñaïo höôûng sôn laâm Nhò tònh taïi Thìn Tuaát Phuùc thoï baát tu luaân. Nghóa laø: Sao Thieân Löông thuoäc thoå, nam ñaåu tính haùo khí laø aám (Boùng che trôû) hoãn danh dieân thoï laøm chuû cung Phuï Maãu. Vaøo ñieàn traïch, huynh ñeä ñem laïi toát laønh. Tính tình trì troïng haøo bình, ít gaëp tai hoaï, theo nghieäp vaên chöông deã noåi tieáng. Ra laøm quan deã hieån ñaït. Hoäi cuøng Cöï Moân thì cuoäc ñôøi vaát vaû, gian truaân, thaáy Thieân Cô chieáu öa ñieàu ñaïo, thích tu aån sôn laâm. Nhöõng caâu phuù veà sao Thieân Löông ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Thieân Löông mieáu ñòa Tuaát, Thìn, Ngoï, vöôïng ñòa Söûu, Muøi, Tí, Maõo, Daàn, Thaân, haõm Tò, Hôïi, Daäu. - Thieân Löông Nguyeät Dieäu nöõ daâm baàn. (Soá ñaøn baø Löông Nguyeät thuû meänh vaø chieáu laø daâm, neáu Thaùi Aâm ôû Tò, Thieân Löông ôû Hôïi haï caùch, daâm baàn vì Nguyeät vaøo haõm ñòa). - Thieân Löông thuû chieáu caùt töông phuøng bình sinh phuùc thoï. (Sao Thieân Löông thuû meänh hay chieáu meänh gaëp nhieàu sao toát suoát ñôøi phuùc thoï, toát nhaát laø Thieân Löông ôû Ngoï). - Thieân Löông cö ngoï vi quan tö thanh hieån trieàu ñöôøng. (Ñoùng cung Ngoï, coù chöùc vò lôùn trong trieàu). - Löông ñoàng Cô Nguyeät Daàn Thaân vò nhaát sinh lôïi nghieäp thoâng minh. (Hoäi tuï caùc sao Cô Nguyeät ñoàng Löông thuû meänh ôû Daàn Thaân thì suoát ñôøi laøm aên suoâi loït, saùng suoát). - Thieân Löông, Thaùi Döông, Xöông Loäc hoäi loâ truyeàn ñeä nhaát danh. Tieàn nhaân ta dòch caâu phuù treân baèng 4 caâu noâm : Tuoåi hoa nôû ñaêng cao baûng chieáu Bôûi Thieân Löông thuû meänh Tí cung Xöông Loäc hoäi Nhaät chieáu xung

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

38

Ñeø ñaàu só töû vaên huøng nhaát danh. - Löông Nguyeät Tò Hôïi nam ña laõng ñaõng, nöõ ña daâm. (Thaùi Aâm, Theâin Löông thuû meänh soá con trai phieâu baït, soá con gaùi ña daâm). - Theâin Löông, Vaên Xöông cö mieáu vöôïng vi chí ñaøi cöông. (Hoäi cuøng Vaên Xöông ôû mieáu vöông hieån ñaït). - Löông Vuõ Aâm Linh nghó taùc ñoáng löông chi khaùch. (Hoäi cuøng Vuõ Khuùc, Thaùi Aâm, Linh Tinh ñaéc ñòa laø ngöôøi taøi gioûi coù theå ñöùng ngoâi vò truï coät ). - Löông tuù Thaùi Aâm khöôùc taùc phieâu boàng chi khaùch. (Thieân Löông ôû Daäu, Thaùi Aâm ôû Tò laø keû phieâu baït). - Thieân Löông, Thieân Maõ vi nhaân phieâu ñaõng phong löu. (Hoäi cuøng Thieân Maõ laøm ngöôøi phong löu phieâu laõng). - Thieân Löông Gia Caùt toïa Thieân Di, cöï thöông cao coå. (Ñoùng cung Thieân Di, nhieàu sao toát trôï, buoân baùn lôùn).

SAO THAÁT SAÙT
Hoûi : Sao Thaát Saùt chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thaát Saùt laø Nam Ñaåu tinh, thuoäc Hoaû Kim, thöôïng töôùng cuûa tinh ñaåu, laøm coâ thaàn cho söï thaønh baïi. Uy nhö theùp cuûa löôõi kieám, tính tình thanh löông. Vaøo soá meänh, Thaát Saùt thöôøng kinh lòch, gian nan taân khoå. Ôû meänh cung neáu vaân haïn xaáu thaønh yeåu chieát. Ñoùng cung Quan Loäc cöïc toát, bieán hoaï ra phuùc. Toaï Töû Töùc con caùi coâ ñôn, cö Phu Theâ chaên ñôn giaù chieác. Gaëp Hình Tuù taïi Ñieàn Traïch vaø Phuï Maãu, gia nghieäp ñoå vôõ khaéc cha khaéc meï. Hoäi Thieân HÌnh, Hoaù Kò ôû Thieân Di hay Taät Aùch thì tai öông taøn taät hoaëc nhaát thaân coâ ñoäc tuoåi thoï khoâng beàn. Hoäi Lieâm Trinh haõm ñòa taïi Thaân Meänh cung maéc beänh lao. Gaëp Lieâm Trinh vaø sao Hao ôû Thieân Di cheát ñöôøng neáu rôi vaøo cung haõm nhöôïc thì hung hoa bôùt ñi, baèng nhö ôû cung chính aâm (?) thì hung hoaï caùng lôùn. Haïn löu nieân gaëp sao Saùt, hoaëc cung Thaân Meänh coù Thaát Saùt theâm caùc aùc tinh khaùc hoaëc löu saùt dieät tính seõ cheát traän. Thaát Saùt ngoä Khoâng Vong, Thieân Hình maéc hoaï lôùn. Saùch coù caâu : << Caùi theá anh huøng vi saùt cheá. Thöû thôøi nhaát moäng thò nam kha >> (Duø laø caùi theá anh huøng bò sao Saùt hung phaïm söï nghieäp cuõng thaønh giaác moäng nam kha) .Thaát Saùt caàn phaûi xeùt cho toû töôøng vì noù khoâng phaûi laø thieän tinh. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : << Thaát Saùt laø thöôïng töôùng cuûa caùc tinh ñaåu, gaëp Töû Vi seõ bieán thaønh quyeàn maø giaùng phuùc, gaëp Hoaû Tinh seõ bieán thaønh Saùt Tinh ñeå laøm lôùn uy theá cuûa noù, gaëp sao hung ôû Sinh höông thì haønh ngheà ñoà teå, hoäi cuøng Xöông Khuùc ôû yeáu ñòa tính tình ngang ngaïnh. Saùch Bí Kinh coù caâu : <<Thaát Saùt cö haõm ñòa traàm ngaâm phuùt baát sinh >> laø vaäy. Cung Thaân Meänh coù Thaát Saùt thöôøng bò tai öông phaù baïi chæ nhôø Töû Vi, Loäc Toàn môùi giaûi cöùu ñöôïc thoâi. Gaëp löu nieân saùt thì neân bieát ñöôøng tieán thoaùi ñeå giöõ mình. Ñöôïc Xöông Khuùc mieáu ñòa cuûng chieáu, trong tay seõ naém quyeàn sinh, quyeàn saùt phuù quí hôn ngöôøi. Neáu gaëp Töù Saùt Kò tinh xung phaù, cuoäc ñôøi taàm thöôøng, ôû haõm ñòa taøn taät. Nöõ meänh Thaát Saùt thuû meänh nôi vöông ñòa, tieàn baïc voâ keå, coù oai quyeàn chí cao hôn con trai. Bò töù hung xung phaù phieâu ñaõng>>. Coù caâu ca veà sao Thaát Saùt nhö sau (khoâng thaáy ghi teân taùc giaû) : Thaát Saùt Daàn Thaân Tí Ngoï cung

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Töù di cuûng thuû phuïc anh huøng Khoâi Vieät Taû Höõu Vaên Xöông hoäi Quyeàn Loäc danh cao thöïc vaên chung Saùt cö haõm ñòa baát kham ngoân Hung hoaï do nhö baõo hoå mieân Nhöôïc thò saùt cöôøng voâ cheá phuïc Thieáu nieân aùc töû ñaùo hoaøng tuyeàn

39

Nghóa laø : Sao Thaát Saùt ñoùng caùc cung Daàn Thaân Tí Ngoï maø Meänh Thaân taïi ñoù boán phöông seõ chaáp tay cuùi chaøo ngöôøi anh huøng. Theâm Khoâi Vieät, Xöông Khuùc hoäi tuï danh tieáng khaép nôi quyeàn cao tieàn nhieàu. Sao Thaát Saùt rôi vaøo haõm ñòa nguy hieåm nhö oâm hoå maø nguû. Neáu khoâng coù sao naøo cheá phuïc taát seõ cheát yeåu hay cheát thaûm. Nhöõng caâu phuù veà sao Thaát Saùt ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Thaát Saùt mieáu ñòa Daàn, Thaân, Tí, Ngoï bình thöôøng Maõo, Daäu, Söûu, Muøi, Tò, Hôïi voâ haõm ñòa.(Caâu naøy chöùng toû tam sao thaát baûn, Hi Di Traàn Ñoaøn noùi coù haõm ñòa, luùc ghi vaøo phuù thì laïi baûo voâ haõm). - Thaát Saùt Daàn, Thaân, Tí, Ngoï nhaát sinh töôùc loäc vinh xöông. (Ñoùng ôû cung Daàn, Thaân, Tí, Ngoï thuû meänh, suoát ñôøi töôùc loäc). - Thaát Saùt Phaù Quaân chuyeân yû Döông Linh chi ngöôïc. (Sao Thaát Saùt caàn söï ngöôïc ngaïo cuûa Döông Linh). - Thaát Saùt, Lieâm Trinh ñoâng vò loä thöôïng mai thi. Cuøng ôû vôùi Lieâm Trinh seõ cheát ñöôøng. Tieàn nhaân ta coù caâu phuù : Ai ngöôøi loä thöôïng mai thi Vì sao Lieâm Saùt ñoàng qui Söûu Muøi (Phaàn treân muïc noùi veà sao Lieâm Trinh thì laïi coù caâu phuù noùi neáu hai sao naøy ôû Thieân Di cuõng cheát ñöôøng). - Thaát saùt laâm Thaân Meänh löu nieân Hình Kò tai thöông. (Thuû Meänh Thaân gaëp Thieân Hình Hoaù Kò haïn löu nieân coù theå bò thöông. Neáu Töû Vi, Loäc Toàn hay Thieân Töôøng vaän haïn seõ giaûi ñöôïc). - Saùt laâm tuyeät ñòa Döông Ñaø Nhan Hoâi yeåu trieát. (Thaát Saùt rôi vaøo tuyeät ñòa gaëp Döông Ñaø thaày Nhan Hoài (hoïc troø cuûa oâng Khoång Töû) cheát non yeåu). - Thaát Saùt truøng phuøng Töù Saùt yeâu ñaø boái khuùc traän trung vong. (Maáy chöõ yeâu ñaø boái khuùc yù noùi deã bò thöông taät, chæ thaáy phaàn chuù thích ghi raèng : gaëp Hoaû Linh ôû haõm ñòa, cheát traän). - Thaát Saùt Hoaû Döông baàn thaû tieän ñoà teå chi nhaân. (Gaëp Hoaû Tinh, Kình Döông loaïi haï tieän thöôøng laøm ngheà ñoà teå, hoaëc sai nha hung haõn). - Thaát Saùt Döông Linh löu nieân Baïch Hoå Hình luïc taïi chuaân. (Sao Thaát Saùt ñi caëp vôùi Döông, Linh löu nieân gaëp Baïch Hoå bò tuø toäi). - Thaát Saùt löu Döông, nhò cung phuø ly höông tao phoái. (Sao Thaát Saùt gaëp löu nieân Kình Döông rôøi boû queâ höông laáy vôï nôi xa – Nhöõng chöõ nhò cung phuø yù noùi laø tueá haïn trung phuøng).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

40

- Thaát Saùt traàm ngaâm phuùc baát vinh. (Thaát Saùt thuû meänh thöôøng laàm lì, con trai coù uy quyeàn, nhöng con gaùi khoâng toát). - Thaát Saùt laâm thaân chung thò yeáu. (Thaát Saùt laøm thaân theá naøo cuõng cheát non). - Thaát Saùt ñôn cö phuùc ñöùc nöõ nhaân thieát kò tieän voâ nghi. (Thaát Saùt ñöùng moät mình ôû cung phuùc ñöùc soá ñaøn baø toái kî vì laø haï tieän caùch) . - Thaát Saùt Phaù Quaân nghi xuaát ngoaïi, chö ban thuû ngheä baát naêng tinh. (Thaát Saùt ñoàng Phaù Quaân neân xuaát ngoaïi. – Nhöõng chöõ chö ban thuû ngheä baát naêng tinh tuy nghóa roõ raøng nhöng caâu naøy coù veû voâ nghóa yù noùi laø khoâng theå laøm thuû ngheä ñöôïc). Tieàn nhaân ta coù caâu phuù veà sao Thaát Saùt trong soá ñaøn baø : Nöõ meänh Saùt, Ngoï Tí ngoài Ngoä Rieâu, Kieáp phaûi leä rôi vì tình.

SAO PHAÙ QUAÂN
Hoûi : Sao Phaù Quaân chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Sao Phaù Quaân thuoäc haønh thuyû Baéc Ñaåu tinh, laøm thaàn coi caùc vieäc noâ boäc, phu theâ vaø töû töùc, Tí Ngoï mieáu ñòa. Ôû treân trôøi laø saùt khí, vaøo soá laø hao. Chuû veà söï hung baïo, saûo traù, tính tình gian hoaït khoù hôïp vôùi ai. Haønh ñoäng thöôøng gaây haïi cho ngöôøi hôn laøm lôïi, thích giuùp nhöõng keû aùc ngöôïc, coi luïc thaân nhö keû thuø, ñoái vôùi coát nhuïc voâ nhaân nghóa. Nhöõng ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Quí maø hôïp caùch thì phuù quí. Haõm ñòa gaëp Töù Saùt xung phaù, phaù nghieäp ly höông, taøn taät. Soá ñaøn baø Phaù Quaân bò xung phaù daâm ñaõng, voâ só. Noù ñöùng beân caïnh Töû Vi seõ laøm cho Töû Vi maát uy quyeàn. Cuøng Lieâm Trinh vaø Hoaû Linh ñoàng ñoä vaát vaû, boân ba. Cuøng Hình Kò ñoàng ñoä suoát ñôøi tai naïn. Ñi caëp vôùi Vuõ Khuùc ôû cung Taøi Baïch thì Ñoâng thaønh Taây baïi. Ñi caëp vôùi Vaên tinh thuû meänh laøm keû baàn só. Chæ coù sao Thieân Löông cheá tính aùc cuûa Phaù Quaân, sao Loäc Toàn giaûi cöùu tính ñieân cuûa Phaù Quaân. Nöõ meänh Phaù Quaân thöôøng theo trai, taùng tieát phong löu. Nam meänh Phaù Quaân thuû Meänh Thaân ôû cung Tí Ngoï coù Tham Lang, Thaát Saùt cuûng chieáu cuõng laøm neân chöùc lôùn. Nhöng chæ thöïc toát vôùi ngöôøi tuoåi Canh, tuoåi Quí thoâi. Phaù Quaân ñoùng ôû Meänh Thaân nôi haõm ñòa giang hoà phieâu baït, vaøo Huynh Ñeä coát nhuïc baát hoaø, ôû Phu Theâ vôï choàng xa caùch, vaøo Töû Töùc hieám hoi, ôû Taøi Baïch tieàn vöøa ñeán tay ñaõ heát, vaøo Thieân Di boân taåu, ôû Noâ Boäc chieâu oaùn haän, vaøo Quan Loäc chuû thanh baàn, ôû Ñieàn Traïch phaù hoaïi toå nghieäp, vaøo Phuùc Ñöùc ña tai ña naïn, ôû Phuï Maãu khaéc cha meï. Khoâng thaáy ghi lôøi Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh. Nhöõng caâu phuù veà sao Phaù Quaân ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Phaù Quaân mieáu Tí Ngoï, vöôïng Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, haõm Tò Hôïi Daàn Thaân Maõo Daäu. - Phaù Quaân Tí Ngoï cung, voâ saùt quan tö thanh hieàn chí tam coâng. (Ñoùng ôû cung Tí Ngoï mieáu ñòa khoâng gaëp hung saùt, soá ñaøn oâng Phaù Quaân thuû meänh laøm tôùi vò tam coâng. Raát hôïp vôùi ngöôøi tuoåi Giaùp vaø Quí) . - Phaù Quaân, Tham Lang phuøng Loäc Maõ nam ña laûng ñaõng nöõ ña daâm. (Cuøng vôùi Tham Lang gaëp Moäc Toàn, Thieân Maõ ñaøn oâng laõng ñaõng, ñaøn baø ña daâm). - Phaù Quaân, Hoaû Linh boân ba lao baùc. (Ñi vôùi Hoaû Linh vaát vaû lao ñao).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc löôøng).

41

Phaù Quaân nhaát dieäu tính nan minh. (Soá Phaù Quaân ñôn thuû meänh, ngöôøi gian traù khoù

- Phaù Hao Döông Linh Quan Loäc vò, ñaùo xöù khaát caàu. (Cuøng Kình Döông vaø Linh Tinh taïi cung Quan Loäc suoát ñôøi vay möôïn). - Phaù Quaân aâm cöï ñoàng höông thuyû trung taùc tuûng. (Phaù Quaân gaëp Cöï Moân soá cheát ñuoái. – Caâu naøy voâ lyù vì Phaù Quaân khoâng bao giôø gaëp cuõng nhö ñoàng höông vôùi Cöï Moân, chaéc laø chieáu hoaëc phaïm vaøo cung Thieân Di) . Tieàn nhaân ta coù caâu phuù veà sao Phaù Quaân : Trai baát nhaân Phaù Quaân Thìn Tuaát Ngoä khoa tuaàn phaûn aùc vì löông Tuoåi Maäu Quí laém vaøng baïc Hoaïnh taøi boäc phaùt giaøu sang moät ñôøi.

SAO VAÊN XÖÔNG
Hoûi : Sao Vaên Xöông chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Vaên Xöông thuoäc haønh kim chuû khoa giaùp, ôû cung Thaân Meänh ngöôøi u nhaøn nho nhaõ, thanh tuù, khoâi ngoâ, baùc hoïc ña vaên, cô bieán dò thöôøng, nhaát cöû thaønh danh, phuùc thoï song toaøn neáu coù bò Töù Saùt xung phaù cuõng khoâng ñeán noãi haï tieän. Nöõ meänh Vaên Xöông gaëp caùt tinh trôï löïc y loäc sung tuùc, neáu Töù Saùt xung phaù phieâu baït leõ moïn. Sao Vaên Xöông raát caàn coù Quyeàn Loäc. Khoâng thaáy ghi lôøi Hi Di Traàn Ñoaøn vieát. Coù caâu ca veà sao Vaên Xöông nhö sau : Vaên Xöông chuû khoa giaùp Thìn Tò thò vöôïng ñòa Lôïi Ngoï hieàm Maõo Daäu Hoaû sinh nhaøn baát lôïi Mi muïc ñònh phaân minh Töôùng maïo cöïc tuaán leä Hæ ö kim sinh nhaøn Phuù quí song toaøn myõ Tieân nan nhi haäu dò Trung vaên höõu thanh danh Thaùi Döông aám phuùc taäp Truyeàn loâ ñeä nhaát danh. Nghóa laø : Vaên Xöông chuû veà khoa baûng thi cöû, vöôïng ñòa ôû Thìn, Tò, lôïi ñòa ôû Ngoï, baát lôïi ôû Maõo, Daäu. Ngöôøi maïng Hoaû khoâng hôïp vôùi Vaên Xöông. Daùng mi thanh muïc tuù, khoâi ngoâ, ngöôøi maïng Kim hôïp caùch. Laøm vieäc gì tröôùc khoù sau deã. Trung vaø vaõn vaän sau coù danh tieáng. Gaëp Thaùi Aâm, Thaùi Döông heã thi laø ñoã cao. Nhöõng caâu phuù veà sao Vaên Xöông ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Vaên Xöông mieáu ñòa Tò, Daäu, Söûu lôïi ñòa Thaân, Tí, Thìn, Hôïi, Maõo, Muøi, haõm ñòa Daàn, Ngoï, Tuaát.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

42

(Vaán ñeà mieáu haõm cho sao Vaên Xöông thaät lung tung, treân baøi ca vieát moät khaùc maø trong caâu phuù maø baûng lieät keâ laïi ñeà moät khaùc. Chaúng rieâng gì Töû Vi ñaåu soá toaøn thö nhö vaäy maø caùi hoïc truyeàn khaåu cuûa ta cuõng theá, coù nhieàu ñieåm maâu thuaãn khoâng theå duøng nguyeân taéc naøo ñeå xaùc ñònh laïi ). - Vaên Xöông, Vuõ Khuùc vi nhaân ña hoïc ña naêng. (Meänh Thaân hoaëc chieáu vaøo meänh Thaân coù hai sao Xöông Khuùc laø ngöôøi ña hoïc ña naêng). - Vaên Khoa cuõng chieáu Giaû Nghò nieân thieáu ñaêng khoa. (Vaên Xöông, Hoaù Khoa cuûng chieáu, oâng Giaû Nghò ñoã cao töø thuûa coøn nieân thieáu). - Vaên Xöông, Vuõ Khuùc ö Thaân Meänh vaên vuõ kieâm bò. (Meänh Thaân cung coù hai sao Vaên Xöông, Vuõ Khuùc thì taøi kieâm vaên voõ). - Taû Phuï, Vaên Xöông vò chí tam ñaøi. (Meänh Thaân hoäi Taû Phuï, Vaên Xöông chöùc vò tôùi baäc tam ñaøn). Theo lôøi giaûng cuûa tieàn nhaân nöôùc ta, mieáu ñòa cuûa hai cung Thìn, Tuaát caên cöù vaøo hai caâu phuù : Sao Xöông Khuùc chuû vaên chöông Ñoàng Laâm Thìn Tuaát queâ höông tuyeät vôøi.

SAO VAÊN KHUÙC
Hoûi : Sao Vaên Khuùc chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Vaên Khuùc thuoäc haønh thuyû, Baéc Ñaåu tinh chuû khoa cuøng loaïi vôùi Vaên Xöông, vaøo Thaân Meänh laø ngöôøi khoa baûng, taøi hoa phong nhaõ, ôû Quan Loäc cung thöôøng gaëp maët vua ñeå chaáp chính, neáu ñôn thuû taïi Thaân Meänh gaëp sao hung chæ laø ngöôøi beûm meùp khoâng ra danh phaän gì caû. Cuøng ñi vôùi Lieâm Trinh laøm ñeà laïi, caëp vôùi Thaùi Aâm laøm cöûu löu thuaät só (quaân sö quaït mo) . Vaên Khuùc sôï gaëp Phaù Quaân, cuõng khoâng öa ñi cuøng Tham Lang deã thaønh beâ boái ñieân ñaûo chính söï. Vaên Khuùc hoäi Thaát Saùt theâm aùc tinh bao vaây nhö Hình Kò laø ngöôøi saûo traù khoù chôi thöôøng gaëp caûnh tuø nguïc. Cöï Moân, Vaên Khuùc khieán cho ngöôøi taùng chí hay naûn. Soá ñaøn baø khoâng neân coù Vaên Khuùc vì tính chaát cuûa Vaên Khuùc laø thuyû tính döông hoa. Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh vieát : <<Vaên Khuùc thuû Thaân Meänh cung taïi Tò, Daäu, Söûu hieån ñaït ñeán vò haàu baù, tam hôïp coù Vuõ Khuùc, Tham Lang laø töôùng töôùng chi caùch. Vaên Khuùc öa ñi caëp vôùi Vaên Xöông. Neáu rôi vaøo haõm ñòa Ngoï, Tuaát laïi gaëp Cöï Moân, Kình Döông Ñaø laø xung phaù taát taûng maïng yeåu chieát. Ôû vöôïng ñòa Hôïi, Maõo, Muøi cuøng Thieân Löông, Thieân Töôùng thì thoâng minh baùc hoïc, gaëp aùc tính xung phaù chæ neân tu haønh. Nöõ meänh coù Vuõ Khuùc ngöôøi thanh tuù, thoâng minh nhöng neáu ôû haõm ñòa bò phaù raát xaáu, daâm daät, haï tieän >>. Coù baøi ca cho hai sao Vaên Xöông, Vaên Khuùc nhö sau : Naêm Baéc Xöông Khuùc tinh Soá trung suy ñeä nhaát Thaân Meänh toái vi giai Chö caùt khuûng phi caùt Ñaéc cö nhaân meänh thöôïng Ñaøo hoa laõng tam caáp

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Nhaäp só caùnh voâ hö Thung dung yeâu phuï baät Chæ khuûng aùc saùt laâm Hoaû Linh Döông Ñaø khích Nhöôïc hoaøn phuøng haõm ñòa Mieâu nhi baát tuù thöïc Baát thò coâng laïi phæ Cöûu löu coâng soá thuaät Voâ phaù teå chöùc quyeàn Nöõ nhaân ña daâm daät Laïc cö Hôïi, Tí cung Khoâng Vong quan voâ ích.

43

Nghóa laø: Xöông Khuùc laø nhöõng caùt tinh, laøm Thaân Meänh cöïc toát, tính chaát ñaøo hoa, ñöôøng só hoaïn deã daøng. Xöông Khuùc toái kî rôi vaøo voøng vaây haõm cuûa aùc tinh Döông Ñaø, Hoaû Tinh vaø haõm ñòa ví nhö caây xanh toát maø khoâng ra hoa traùi seõ beâ boái hoaëc beûm meùp noùi laùo. Soá ñaøn baø gaëp Xöông Khuùc laø loaïi daâm boøn duø thoâng minh, tuù leä vaø taøi hoa. Xöông Khuùc bò Khoâng Vong xung phaù laøm quan hay bò caùch chöùc. Nhöõng caâu phuù veà sao Vaên Khuùc ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Vaên Khuùc mieáu ñòa Tí, Thìn, Tò, Daäu, Söûu vöôïng ñòa Hôïi, Maõo, Muøi haõm ñòa Ngoï Tuaát. - Nhò Khuùc mieáu vieân phuøng Taû Höõu töôùng töôùng chi taøi. (Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc mieáu ñòa ôû meänh vieân gaëp Taû Phuï Höõu Baät taøi kieâm vaên voõ). - Nhò Khuùc vöôïng cung uy danh haùch haùch. (Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc ôû vöôïng ñòa thuû meänh taêm tieáng laãy löøng). - Nhò Khuùc Tham Lang Ngoï, Söûu haïn phoøng nòch thuyû chi öu. (Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc hoäi Tham Lang ôû cung Ngoï Söûu, ñeà phoøng vaän haïn veà soâng nöôùc). - Nhöõng caâu phuù cho hai sao Vaên Xöông, Vaên Khuùc ñi caëp ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Xöông Khuùc hieäp meänh toái vi kyø. (Meänh giaùp Xöông Khuùc laø soá kyø laï). - Xöông Khuùc laâm ö Söûu, Muøi thôøi phuøng Maõo, Daäu caän thieân nhan. (Xöông Khuùc ñoùng cung Söûu, Muøi ngöôøi sinh giôø Maõo, giôø Daäu ñöôïc gaëp vua). - Xöông Khuùc Tò Hôïi laâm, baét quí taát ñaïi phuù.(Xöông Khuùc ôû Tò Hôïi neáu khoâng quí cuõng ñaïi phuù). - Xöông Khuùc caùt tinh cö Phuùc Ñöùc vò chi ngoïc tuï thieân. (Xöông khuùc theâm caùc sao toát phuï trôï ñoùng cung Phuùc Ñöùc cöïc toát, neáu ñöôïc cuøng Töû Vi ôû cung Ngoï thì toaøn haûo). - Xöông Khuùc haõm cung, hung saùt phaù hö döï chi long. (ÔÛ haõm ñòa bò xung phaù bôûi hung tinh, söï nghieäp danh tieáng theá naøo roài cuõng suïp ñoå tan taønh). - Xöông Khuùc haõm ö thieân höông Nhan Hoài yeåu chieát. Thaây Nhan Hoài cheát non chæ vì Xöông Khuùc ñi vaøo haïn thieân thöông).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

44

- Xöông Khuùc, Kyû Taân Nhaâm sinh nhaân haïn phuøng Thìn Tuaát löï ñaàu haø. (Xöông Khuùc thuû meänh cuûa nhöõng ngöôøi sinh naêm Kyû, Taân, Nhaâm maø haïn gaëp Thìn, Tuaát lo naïn ñaâm ñaàu xuoáng soâng). - Xöông Khuùc Lieâm Trinh ö Tò Hôïi tao hình baát thieän thaû hö khoa.(Cuøng Lieâm trinh ôû Tò Hôïi thöôøng bò hình nguïc hoaëc vì quan tuïng maø bò oâ nhuïc). - Xöông Khuùc, Phaù Quaân laâm hoå thoû Saùt Döông xung phaù boân ba. (Ñi cuøng vôùi Phaù Quaân ñoùng cung Daàn Maõo gaëp Thaát Saùt Kình Döông xung phaù cuoäc ñôøi lao ñao). - Xöông Khuùc Loäc Toàn do vi kyø ñaëc. (Hoäi cuøng Loäc Toàn laø kyø caùch). - Xöông Khuùc Taû Höõu hoäi Döông Ñaø sinh dò chí. (Cuøng vôùi Taû Höõu gaëp Kình Döông Ñaø La coù noát ruoài laï treân thaân theå). - Nöõ meänh Xöông Khuùc thoâng minh phuù quí chæ ña daâm. (Soá ñaøn baø Xöông Khuùc thuû meänh thoâng minh giaøu sang chæ phaûi caùi ña daâm).

SAO TAÛ PHUÏ – HÖÕU BAÄT
Hoûi : Sao Taû Phuï chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Taû Phuï laø ñeá cöïc chuû teå chi tinh, thuû Thaân Meänh cung giaùng phuùc, ngöôøi hình maïo ñoân haäu khaúng khaùi, phong löu ñöôïc neáu Töû, Phuû, Quyeàn Loäc xung chieáu tam hôïp chuû veà caùch ñaïi quí cho caû vaên laãn voõ, gaëp Hoaû tinh Hoaù Kò xung phaù tuy giaøu sang nhöng chaúng laâu beàn. Hoûi : Sao Höõu Baät chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Höõu Baät laø ñeá cöïc chuû chi tinh, thuû Meänh Thaân cung, ngöôøi vaên maëc tinh thoâng, ñoàng cung coù hai sao Töû – Phuû thì tieàn baïc, chöùc tuôùc ñeàu hay, vaên vuõ song toaøn. Neáu gaëp Döông Ñaø xung phaù laø haï caùch. Nöõ nhaân coù Höõu Baät thuû meänh hieàn löông, gaëp Döông Ñaø xung phaù Haï tieän . Coù baøi ca veà Taû Phuï vaø Höõu Baät nhö sau : Taû phuï nguyeân thuoäc thoå Höõu Baät thuyû vi caên Thaát quaân vi voâ duïng Tam hôïp nghi kieán quaân Nhöôïc taïi Töû Vi vò Töôùc loäc baát tu luaân Nhöôïc taïi Phu Theâ vò Chuû nhaân ñònh nhò hoân Nhöôïc döõ Lieâm Trinh tính Aùc tieän tao kieàm coân Höõu Baät vi thöôïng töôùng Phuï taù Töû Vi tinh Hæ cö Nhaät Nguyeät traéc Vaên nhaân quaù vuõ moân Thöôùng cö nhaân vò thöôïng Voâ töôùc caùnh voâ danh Theâ cung ngoä thöû tuù

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Quyeát ñònh löôõng theâ thaønh Nhöôïc döõ hình tuø söû Tao thöông taùc ñaïo taëc.

45

Nghóa laø: Taû Phuï thuoäc haønh thoå, Höõu Baät thuoäc haønh thuyû. Caàn phaûi coù vua ñeå phoø taù. Khoâng vua thaønh voâ duïng. Neân ñöùng caïnh chaàu sao Töû Vi thì töôùc loäc raát lôùn. Neáu vaøo cung Theâ Thieáp soá hai vôï. Ñi caëp vôùi Lieâm Trinh vaøo tuø ra khaùm thöôøng bò hình phaït. Höõu Baät ñoùng vai thöôïng töôùng phuï taù cho Töû Vi. Hoaëc ñöùng beân sao Nhaät Nguyeät cuõng raát toát. Ñöôïc theá vaên nhaân seõ danh cao baûng ñeà. Neáu rôi vaøo nhaân vò voâ duïng. Gaëp Lieâm Trinh Hình ñi laøm ñaïo taëc. Nhöõng caâu phuù veà Taû Phuï, Höõu Baät ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Taû Höõu Vaên Xöông vò chi tam ñaøi. (Vaên Xöông cuøng Taû Höõu chöùc vò ñeán baäc tam ñaøi ). - Taû Höõu hieäp meänh vi quí caùch. (Meänh giaùp Taû Höõu laø quí caùch) . - Höõu Baät, Taû Phuï chung thaân phuùc haäu. (ÔÛ Meänh cung vaø Thieân Di thì suoát ñôøi höôûng phuùc). - Taû Höõu ñoàng cung phi la y töû. (Coù Taû Höõu ñoàng cung thuû meänh maëc aùo luïa, aùo gaám ñoû – yù chæ cao sang ). - Taû Höõu ñôn thuû chieáu meänh cung ly toân thöù xuaát. (Meänh cung khoâng coù chính tinh, Taû Höõu moät ñôn thuû moät chieáu meänh thì ly toân thöù xuaát – Boán chöõ naøy khoâng roõ nghóa ). - Taû Höõu Lieâm Trinh tao hình ñaïo. (Ñi cuøng vôùi Lieâm Trinh laø phöôøng troäm caép deã tuø toäi). - Höõu Baät, Thieân Töôùng phuùc lai laâm. (Ñi vôùi Thieân Töôùng gaëp nhieàu may maén). - Taû Höõu taøi quan hieäp cuûng y loäc phong doanh. (Hai sao naøy ñoùng hai cung Taøi Baïch, Quan Loäc chieáu meänh, ñôøi soáng ñaày ñuû). - Taû Höõu Khoâi Vieät vi phuùc thoï.(Coù theâm Khoâi Vieät trôï löïc thì phuùc thoï).

SAO THIEÂN KHOÂI – THIEÂN VIEÄT
Hoûi : Sao Thieân Khoâi – Thieân Vieät chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hai sao Khoâi – Vieät treân thöôïng giôùi laø thaàn cuûa söï hoøa hôïp, vaøo meänh ngöôøi hoäi cuøng Taû Höõu khoâng ai laø khoâng phuù quí. Neáu Khoâi ôû Meänh Vieät ôû Thaân laïi theâm Töû Phuû, Nhaät Nguyeät, Xöông Khuùc, Taû Höõu, Quyeàn Loäc taáu hôïp tuoåi thieáu nieân ñaõ danh tieáng laïi ñaøo hoa nhieàu vôï ñeïp, duø cho gaëp ñaïi naïn cuõng ñöôïc quí nhaân phuø trôï, tieåu nhaân khoâng theå gaây hung hoaï vôùi soá naøy. Con trai soá Khoâi Vieät troâng tuaán nhaõ, hoïc haønh gioûi giang, con gaùi soá Khoâi Vieät thì dung maïo ñoan trang, xuaát chuùng, sieâu quaàn sau laøm quí phuù nhaân, neáu Khoâi Vieät coù aùc saùt xung phaù Khoâi Vieät vaãn phuù quí, nhöng chaúng khoûi traêng hoa tö tình. Coù caâu veà hai sao Khoâi Vieät nhö sau : Thieân Aát quí nhaân chuùng sôû khaûm Meänh phuøng kim ñôùi phuùc di thaâm Phi ñaèng danh döï nhaân tranh moä Baùc nhaõ giai thoâng coå döõ kim Khoâi Vieät nhò tinh haïn trung cöôøng

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Nhaân nhaân ngoä thöû quaûn tieàn löông Quan laïi phuøng chi phaùt taøi phuùc Ñöông nhieân taát ñònh kieán quaân vöông.

46

Nghóa laø : Khoâi Vieät coøn coù teân khaùc laø Thieân Aát qui nhaân, ai cuõng mong ñöôïc hai sao naøy giaùng laøm. Ñoùng ôû Meänh cung sang quí nhieàu phuùc loäc. Moät sôùm moät chieàu danh vang thieân haï. Vaên hay hoïc gioûi. Haïn gaëp Khoâi Vieät tieàn nong danh giaù ñeàu toát ñeïp. Ñang laøm quan maø haïn tôùi Khoâi Vieät seõ thaêng chöùc hoaëc ñöôïc vua phong taëng. Tieàn nhaân ta cuõng coù baøi ca veà Khoâi Vieät : Khoâi Vieät, Thanh, Vieät, Caùi Hoàng Trai caän cöûu truøng gaùi taùc cung phi Hoàng, Khoâi, Xöông, Taáu ñeà hueà Saân roàng baûng hoå danh ñeà moät hai Khoa, Quyeàn, Loäc, Maõ, Vieät, Khoâi Coâng thaønh danh toaïi moät ñôøi hieån vinh. Nhöõng caâu phuù veà Khoâi – Vieät ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Khoâi Vieät Meänh Thaân ña trieát queá. (ÔÛ Meänh Thaân thì danh cao voïng troïng. Neáu ôû tam hôïp chieáu meänh keùm ñi) . - Khoâi Vieät hieäp meänh vi kyø caùch. (Giaùp meänh laø caùch kyø laï). - Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Loäc Toàn phuø, Hình Saùt voâ xung ñaøi phuù quí. (Meänh Thaân coù Khoâi Vieät, Xöông Khuùc, Loäc Toàn khoâng gaëp Hình Saùt xung quí ñeán baäc ñaïi thaàn). - Khoâi Vieät truøng phuøng saùt taáu coá taät vöu ña. (Gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp thöôøng coù taät). Chuù yù : Hai sao Thieân Khoâi vaø Thieân Vieät khoâng thaáy noùi tôùi haõm ñòa. Chöông sau ghi hai sao naøy thuoäc haønh hoaû.

SAO LOÄC TOÀN
Hoûi : Sao Loäc Toàn chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Loäc Toàn Baéc Ñaåu tinh, chaân nhaân chi tinh chuû veà quí töôùc vaø thoï cô cuûa con ngöôøi. Phoø Töû Vi, Thieân Töôùng ñeå taêng quyeàn, phoø Nhaät Nguyeät ñeå taêng huy (saùng). Trong möôøi hai cung, Loäc Toàn neân ôû caùc cung Thaân Meänh, Ñieàn Traïch, Taøi Baïch thì giaøu coù. Vaøo cung Thieân Di toát. Thuû cung Quan Loäc hay. Neáu moät mình noù ñöùng cung Meänh thöôøng laø loaïi thuû taøi noâ keo baån. Gaëp sao toát noù caøng toát hôn, gaëp aùc tinh noù bò khoán khoå. Loäc Toàn haõm khi gaëp Khoâng Vong, Hoaû Tinh, Khoâng Kieáp. Loäc Toàn vaøo nöõ meänh ngöôøi nhaân töø chính tröïc, con gaùi thanh tuù, kheùo leùo. Coù söï hôïp taùc cuûa caùc sao Töû Vi, Thieân Phuû, Thieân Ñoâng, Loäc Toàn caøng theâm hay. Coù baøi ca nhö sau : Baéc Ñaåu, Loäc Toàn tinh Soá trung vi thöôïng cuïc Thuû trí thaân meänh noäi Baét quí ña kim ngoïc Thöû vi ñòch caùt tinh

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Dieäc khaû ñaêng só loä Vaên nhaøn höõu thanh danh Vuõ nhaân höõu haäu loäc Thöôøng thöù phaùt hoaïnh taøi Taêng ñaïo dieäc chuû phuùc Quan laïi nhöôïc phuøng chi Ñoaùn nhieân thöïc Thieân Loäc.

47

Nghóa laø: Loäc Toàn Baéc Ñaåu tinh, ôû trong soá laø thöôïng caùch. Thuû Thaân Meänh cung khoâng sang cuõng giaøu. Loäc Toàn coù theå taïo may maén cho ñöôøng coâng danh. Vaên nhaân deã noåi tieáng. Voõ chöùc ñöôïc boãng loäc nhieàu. Thöôøng daân phaùt hoaïnh taøi. Ñi tu thaønh quaû phuùc. Ñang laøm quan gaëp haïn Loäc Toàn theá naøo cuõng coù loäc trôøi rôi xuoáng. Sao Loäc Toàn thuoäc haønh thoå. Thaäp nhò cung ñeàu laø mieáu ñòa. Khoâng coù haõm ñòa ñoái vôùi Loäc Toàn. Nhöõng caâu phuù veà sao Loäc Toàn ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Loäc Toàn thuû ö taøi traïch tích ngoïc ñoâi kim. (Ñoùng ôû hai cung Taøi Baïch vaø Ñieàn Traïch, vaøng ngoïc ñaày nhaø). - Loäc Toàn Tí Ngoï Thieân Di Thaân Meänh phuøng chæ lôïi loäc nghi. (ÔÛ Tí Ngoï cung Thieân Di hay Thaân Meänh coù Loäc Toàn lôïi loäc voâ soá). - Song loäc truøng phuøng chung thaân phuù quí. (Thaân Meänh coù Loäc Toàn theâm Hoaù Loäc suoát ñôøi giaøu sang). - Loäc phuøng xung phaù caùt daõ thaønh hung. (Loäc Toàn gaëp xung phaù caùt chuyeån thaønh hung). - Song Loäc thuû meänh Laõ Haäu chuyeân quyeàn. (Meänh coù Loäc Toàn, Hoùa Loäc baø Laõ Haäu vôï vua Haùn Cao Toå naém heát quyeàn bính). - Loäc Toàn haäu troïng ña y loäc. (Thuû Meänh ngöôøi ñaày ñaën soáng sung tuùc).

SAO THIEÂN MAÕ
Hoûi : Sao Thieân Maõ chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Maõ ôû caùc cung ñeàu coù söï cheá hoaù, vaøo cung Thaân Meänh, goïi laø Dòch Maõ thì caàn Loäc Toàn, Töû Vi, Thieân Phuù, Xöông Khuùc thuû hay chieáu môùi thaät toát. Ñaïi Tieåu Haïn gaëp Thieân Maõ cuõng caàn nhöõng sao treân môùi lôïi. Ñoàng cung vôùi Loäc Toàn keâu baèng Loäc Maõ giao trì hay trieát chieân maõ. Ñoàng cung vôùi Töù Phuù keâu baèng phuø lieãn maõ töùc ngöïa keùo xe vua. Ñoàng cung vôùi Hình Saùt goïi laø phuø thi maõ, ngöïa mang saùc cheát. Ñoàng cung vôùi Hoaû Tinh goïi laø chieán maõ, ngöïa traän. Ñoàng cung vôùi Nhaät Nguyeät keâu baèng thö huøng maõ. Gaëp Khoâng Vong goïi laø vong maõ, ngöïa laïc ñöôøng. Ôû nôi Töû Huyeät keâu baèng töû maõ, ngöïa cheát. Gaëp Ñaø la keâu baèng trieát tuùc maõ, ngöïa queø. Khoâng thaáy coù baøi ca naøo veà sao Thieân Maõ. Nhöõng caâu phuù ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa sao naøy goàm coù : - Loäc Maõ toái hæ giao trì. (Maõ caàn gaëp Loäc Toàn töùc Loäc Maõ giao trì caùch ). - Thieân Maõ töû sinh, Theâ cung phuù quí hoaøn ñöông phong taëng. (Sao Thieân Maõ ôû boán cung traøng sinh gaëp cung Theâ ôû ñoù, vôï con nhaø phuù quí coøn ñöôïc taëng phong toùm laïi laø soá nhôø vôï).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

48

- Maõ ngoä Khoâng Vong chung thaân boân taåu. (Maõ gaëp Khoâng Vong, suoát ñôøi chaïy ngöôïc chaïy xuoâi). Chuù yù : Khoâng thaáy ghi sao Thieân Maõ thuoäc haønh gì.

SAO HOAÙ LOÄC
Hoûi : Sao Hoaù Loäc chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hoaù Loäc laø thaàn cuûa phuùc ñöùc, thuû Thaân Meänh hay döùng Quan Loäc cung gaëp Hoaù Khoa, Hoaù Quyeàn taát laøm ñeán baäc ñaïi thaàn. Tieåu Haïn ngoä Hoaù Loäc seõ phaùt taøi thaêng chöùc. Ñaïi Haïn 10 naêm ngoä Hoaù Loäc caùt khaùnh. Hoaù Loäc khoâng sôï caùc aùc tính nhö Döông Ñaø, Hoaû, Kò xung chieáu. Soá ñaøn baø Hoaù Loäc thuû Meänh theâm caùt tinh taáu hôïp laø meänh phuï. Ñaïi Tieåu Haïn gaëp Hoaù Loäc nöõ maïng khoâng coù saùt tinh xung chieáu môùi hay.

SAO HOAÙ KHOA
Hoûi : Sao Hoaù Khoa chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Treân Thöôïng giôùi Hoaù Khoa tinh coi veà thi cöû vaên chöông nghieân buùt, thuû Thaân Meänh gaëp Quyeàn Loäc chöùc vò nhaát phaåm duø gaëp aùc saùt tinh vaãn laø loaïi vaên chöông tu só vöôït chuùng sieâu quaàn. Nöõ meänh coù Hoaù Khoa chuû qui khoâng sôï gaëp caùc aùc tinh.

SAO HOAÙ QUYEÀN
Hoûi : Sao Hoaù Quyeàn chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hoaù Quyeàn naém giöõ vieäc sinh saùt, thuû Thaân Meänh cung hoäi vôùi Hoaù Khoa, Hoaù Loäc laø ngöôøi xuaát töôùng nhaäp töôùng, Khoa vôùi Quyeàn gaëp nhau thì vaên chöông quaùn theá. Tieåu Haïn coù Hoaù Quyeàn raát toát. Ñaïi Haïn thaäp nieân ngoä Hoaù Quyeàn taát nhieân ñaéc chí (trong saùch vieát laø taát nhieân thaát chí ?). Hoaù quyeàn bò Döông Ñaø Hao Kieáp Khoâng xung phaù thöôøng vì nghe lôøi saøm nònh maø luî vaøo aùch quan tuïng ñeán noãi bò caát chöùc, löu ñaày. Nöõ meänh coù Hoaù Quyeàn, ngöôøi ñaøn baø thaùo vaùt vieäc trong ngoaøi, xöùng ñaùng ngoâi meänh phuï. Saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng noùi ba vò sao Hoaù Loäc, Hoaù Quyeàn, Hoaù Khoa haõm hay mieáu ñòa nôi naøo trong khi baøi phuù noâm cuûa ta laïi neâu mieáu ñòa roõ raøng, tæ duï nhöõng caâu : Hoaù Loäc thuû ôû Meänh cung Tí Ngoï Maõo Daäu laø vuøng toát töôi . . . . . . Hoaù Quyeàn chuû theá anh huøng Daàn Maõo Tò Hôïi laø cung mieáu ñöôøng . . . . . . Hoaù Khoa chuû vaên chöông thi cöû Hôïi Daàn Thaân Tò thuû Meänh cung Coâng danh khoa baûng tinh thoâng. Nhöõng caâu phuù veà ba sao Khoa, Quyeàn, Loäc ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

49

- Khoa Quyeàn Loäc hôïp phuù quí song toaøn. (Coù caû Khoa Quyeàn Loäc hôïp chieáu giaøu sang veïn caû). - Loäc Quyeàn meänh phuøng hôïp caùt uy quyeàn aùp chuùng töôùng vöông trieàu. (Coù Loäc coù Quyeàn ôû Meänh cuøng vôùi caùc sao toát khaùc, uy quyeàn hôn ngöôøi laøm töôùng trong cung vua). - Quyeàn Loäc truøng phuøng taøi quan song myõ. (Gaëp Quyeàn Loäc tieàn nhieàu chöùc lôùn). - Khoa Meänh, quyeàn trieàu ñaêng dung giaùp ñeä. (Hoaù Khoa taïi Meänh, Hoaù Quyeàn chieáu ñoã ñaït danh giaù). - Hoaït Loäc Tí Ngoï vò Thieân Di, Phu töû vaên chöông quaùn theá. (Cung Thieân Di ôû Tí Ngoï cung xung chieáu coù Thaùi Döông, Hoaù Loäc Ñöùc Khoång Phu Töû vaên chöông quaùn thieân haï). - Khoa danh haõm ö hung thaàn mieâu nhi baát tuù. (Nhaät ôû cung Tuaát, Nguyeät ôû cung Maõo, Hoaù Khoa khi aên theo Nhaät Nguyeät rôi vaøo haõm ñòa hoaëc bò kình Ñaø, Kieáp Khoâng xung phaù taát khoå veà thi cöû, coâng danh). - Quyeàn Loäc thuû taøi phuùc chi vò xöû theá vinh hoa. (Quyeàn Loäc giöõ cung Taøi Baïch phuùc ñöùc ngöôøi haøo phoùng, sang giaøu ). - Quyeàn Loäc caùt tinh noâ boäc vò, tuùng nhieân quan quí daõ boân trì. (Quyeàn Loäc ñoùng vaøo cung Noâ Boäc neáu coù ñöôïc laøm quan thì cuõng khoán khoå, ñoân ñaùo).

SAO HOAÙ KÒ
Hoûi : Sao Hoaù Kò chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hoaù Kò laø ña quaûn (?) chi thaàn, ôû Thaân Meänh suoát ñôøi baát thuaän. Tieåu Haïn gaëp Hoaù Kò moät naêm laøm aên khoâng hay, Ñaïi Haïn thì 10 naêm laän ñaän. Ñaïi Tieåu Haïn theâm Thaùi Tueá giao laøm laïi caøng vaát vaû hôn, vaên nhaân vuõ chöùc ñeàu boï tai hoaï baát ngôø veà khaåu thieät cuõng nhö veà tieàn baïc, baùn buoân. Neáu nhö hoäi ñöôïc vôùi Töû Vi, Thieân Phuù, Xöông Khuùc, Taû Höõu coøn ñôõ. Neáu gaëp luoân Töù Saùt hôïp laïi phaù phaùch thì caû coâng danh laãn tieàn baïc chaúng maët naøo khaù. Nöõ maïng baàn yeåu chæ troâng vaøo haïn maø thoâi. Veà sao naøy saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö noùi raát lô mô cho Hoaù Kò hoaøn toaøn xaáu ñuïng ñaâu haïi ñoù. Nhöng sang nöôùc ta, tieàn nhaân Vieät laïi coù nhöõng lôøi giaûi veà Hoaù Kò kyõ caøng hôn, noùi : Hoaù Kò khoâng phaûi ñuïng ñaâu haïi ñoù, tæ duï noù ôû vaøo hai cung Taøi Baïch vaø Ñieàn Traïch laïi raát ñaéc duïng moät thöù thaàn giöõ cöûa gioûi giang, noù hoäi vôùi Hoaù Quyeàn laäp töùc bieán thaønh ngöôøi möu löôïc, hoäi vôùi Thanh Long, Long Ñöùc bieán ra ñaùm maây che chôû cho roàng vuøng vaãy. Mieáu ñòa cuûa sao Hoaù Kò laø hai cung Tí Hôïi, Hoaù Kò tính chaát thuoäc haønh thuyû. Vöôïng ñòa cuûa noù cuõng ôû caùc cung Daàn, Maõo, Daäu, Thaân. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö chæ coù hai caâu thô noùi ñeán tính toát cuûa Hoaù Kò laø : Kò tinh nhaäp mieáu phaûn vi giai Tuùng höõu quan tai dieäc baát thöông. Nghóa laø : Sao Hoaù Kò nhaäp mieáu laïi thaønh hay Duø coù gaëp tai hoaï cuõng chaúng heà haán gì. Coøn caâu thô veà tính toát cuûa Hoaù Kò maø tieàn nhaân ta ñeå laïi phong phuù hôn : Hoùa Kò chính sao Keá Ñoø Aùm traàn cô saûo möu ñoà caïnh tranh

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Hoaù Kò hoäi vôùi Quyeàn tinh Ñöôøng maây nhôø ôû möu cô tuyeät vôøi Hôïi, Tí, Daàn, Maõo, Daäu, Thaân Saùu cung vöôïng ñòa Kò tinh an baøi.

50

SAO KÌNH DÖÔNG
Hoûi : Sao Kình Döông chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Kình Döông laø trôï tinh cuûa sao Baéc Ñaåu, thuû Thaân Meänh tính thoâ baïo, coâ ñoäc, coi ngöôøi thaân thích nhö sô tình, chòu aân traû oaùn. Nhaäp mieáu ñòa tính tình quaû quyeát, quaû ñoaùn, cô möu thaùm hieåm, hieáu duõng öa quyeàn. Hôïp vôùi ai sinh ôû Baéc phöông vaø ai sinh nhaèm naêm töù moä Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi (?) Kình Döông vaøo caùc cung Maõo, Daäu hay taùc hoaï gaây tai öông hình khaéc. Ngöôøi tuoåi Giaùp, tuoåi Maäu taát bò hung hoaï duø coù giaøu sang cuõng chaúng laâu beàn laïi baát thieân chung. Neáu coù theâm Hoaù Kò, Kieáp Khoâng xung phaù nöõa thì taøn taät. Nöõ meänh Kình Döông nhaäp mieáu coù caùt tinh trôï löïc laø thöôïng caùch, neáu Hao caùch xung phaù thì khaéc vaø haï tieän. Nhöõng caâu phuù veà Kình Döông ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Kình Döông mieáu ñòa Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, Vöôïng ñòa Tí, Hôïi, Thaân, haõm ñòa Maõo, Tò, Daäu, Ngoï. - Kình Döông nhaäp mieáu phuù quí thanh döông. (Vaøo mieáu ñòa phuù quí danh vang) . - Döông Hoûa ñoàng cung uy quyeàn aùp chuùng. (Kình Döông ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi thuû Meänh ñoàng cung vôùi Hoaû tinh thì uy quyeàn lôùn). - Kình Döông Tí, Ngoï, Maõo, Daäu phi yeáu trieát taát hình thöông. (ÔÛ boán cung haõm Tí, Ngoï, Maõo, Daäu neáu khoâng cheát non yeåu cuõng taøn taät. Ngoï naëng nhaát thöù ñeán caùc cung khaùc). - Kình Döông phuøng Löïc Só Lyù Quaûng nan phong. (Kình Döông gaëp sao Löïc Só neân Lyù Quaûng khoâng neân danh phaän). - Kình Ñaø Hoaû Linh, phuøng caùt phaùt taøi ngoä hung taéc kò. (Boán sao Kình Döông, Ñaø La, Hoaû Tinh, Linh Tinh gaëp sao toát phaùt taøi, gaëp sao hung ñaïi kò) . - Döông, Linh toaï Meänh löu nieân Baïch Hoå tai thöông. (Hai sao Kình Döông, Linh Tinh ngoài Meänh cung, gaëp löu nieân Baïch Hoå taát sinh tai vaï). - Döông Ñaø hieäp Kò vi baïi cuïc. (Meänh coù Hoaù Kò laïi giaùp Kình giaùp Ñaø La laø soá thuoäc loaïi baïi cuïc). - Kình Döông ñoái thuû taïi Daäu cung, tueá dieät Döông Ñaø Canh meänh hung. (Thuû Meänh cung hoaëc Kình Döông ôû cung Daäu chieáu meänh, löu nieân gaëp löu Döông löu Ñaø nöõa, ngöôøi tuoåi Canh raát xaáu). - Kình Döông truøng phuøng löu Döông Taây Thi khuynh vaãn thaân. (Meänh coù Kình Döông gaëp laïi löu nieân Kình Döông neân naøng Taây Thi bò haïi) . Veà sao Kình Döông, Töû Vi ñaåu soá toaøn thö vôùi phuù ñoaùn cuûa tieàn nhaân ta coù ñieåm khaùc bieät neáu ta ñem so hai caâu : Meänh vieân Ngoï toaï Kình Döông Maõ ñaàu ñôùi kieám bieân cöông trò vì Vôùi caâu : Kình Döông Tí, Ngoï, Maõo, Daäu phi yeåu trieát taát hình thöông.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

51

SAO ÑAØ LA
Hoûi : Sao Ñaø La chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Ñaø La laø trôï tinh cuûa Baéc Ñaåu, thuû ôû Thaân Meänh thì loøng thöôøng laøm ñieàu baát chính, deã bò khoùc thaàm (aùm leä tröôøng löu), tính cöông maõnh, haønh ñoäng coù thaønh cuõng ngang maø phaù cuõng phaù ngang, phieâu ñaõng baát ñònh. Ñi cuøng vôùi Tham Lang vì töûu saéc ñeán noãi lao beänh, ñi cuøng vôùi Hoaû Tinh hay maéc beänh ngöùa gheû. Ôû cung Taät Aùch coù aùm taät. Nhöõng ngöôøi tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Ñaø La mieáu ñòa ñi vaøo ngaønh voõ raát hay, vaøo ngaønh vaên laän ñaän. Ñaø La haõm ñòa theâm aùc saùt thì hình khaéc. Nöõ meänh Ñaø La laø haï caùch. Nhöõng caâu phuù veà Ñaø La ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Ñaø La mieáu ñòa Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi haõm ñòa Maõo Daäu bình thöôøng Tò Hôïi. - Ñaø La Tò, Hôïi, Daàn, Thaân phi yeáu trieát nhi hình thöông. (ÔÛ caùc cung Tò, Hôïi, Daàn, Thaân neáu khoâng cheát non, cheát yeåu cuøng thaønh taøn pheá. Theo kinh nghieäm cuûa La Hoàng Tieân thì trong tröôøng hôïp treân ñaây chæ coù caùch boû toå nghieäp ñi tha höông tha xöù môùi thoaùt khoûi). Ngoïc Thieàm tieân sinh coù moät baøi toång luaän veà Kình Döông, Ñaø La nhö sau : << Kình Döông, Ñaø La thuoäc haønh Hoûa Kim, vaøo soá meänh thöôøng laø töôïng tröng cuûa hung aùch. Hoaù khí cuûa Kình Döông laø Hình, hoaù khí cuûa Ñaø La laø Kò. Neáu chuùng xaâm nhaäp vaøo caùc cung tam hôïp xung chieáu Meänh Thaân maø gaëp Taû Höõu, Xöông Khuùc trong ngöôøi theá naøo cuõng coù noát ruoài laï. Ñaø La, Kình Döông gaëp Nhaät Nguyeät, nöõ meänh khaéc saùt choàng con, nam meänh khaéc saùt theâ töû. Ñoàng cung vôùi Nhaät Nguyeät bò muïc taät hay khaéc cha khaéc meï. Hoäi cuøng Tham Lang vì röôïu cheø trai gaùi maø khoán khoå. Hoäi cuøng Ñaøo Hoa vì aên chôi maø mang hoaï. Tuï taäp vôùi Hoaû Linh thaønh keû gian manh >>. Ngoaøi ra, phaûi keå ñeán caùch Ñaø La ñoäc thuû nghóa laø meänh khoâng chính tính maø Ñaø La thuû meänh mieáu ñòa keå vaøo thöù soá laï, anh huøng hoaëc ñaïi gian ñaïi aùc, luùc phaùt vaän raát mau.

SAO HOÛA TINH
Hoûi : Sao Hoûa Tinh chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh coù baøi ca raèng : Hoûa Tinh ñaïi saùt töôùng Nam ñaåu hieäu saùt thaàn Nhöôïc thuû thaân meänh vò Chö cung baát khaû laøm Tính khí dieäc traàm ñoäc Cöông cöôøng xuaát chuùng nhaân Mao phaùt ñaït ña dò loaïi Thaàn sæ höõu thöông ngaøn Caùnh döõ Döông Ñaø hoäi Cöôõng baûo taát tai chuaân Quaù phoøng xuaát ngoaïi döôõng

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Nhò tinh ñoâng nam lôïi Baát lôïi taây baéc sinh Nhöôïc ñaéc Tham Lang hoäi Vöôïng ñòa quyù voâ luaän Phong haàu cö thöôïng töôùng Huaân nghieäp tröôùc bieân ñình Tam phöông voâ saùt phaù Trung nieân haäu thuyû höng Taêng ñaïo ña phieâu ñaõng Baát thuû qui giôùi taâm Nöõ nhaân vöôïng ñòa khieát Haõm ñòa chuû taø daâm Hình phu höïu khaéc töû Haï tieän lao baùc nhaân.

52

Nghóa laø: Hoûa Tinh laø moät ñaïi saùt töôùng. Thöôøng ñöôïc goïi baèng saùt thaàn. Neáu ôû Thaân Meänh cung laø ngöôøi cöông cöôøng xuaát chuùng, tính khí traàm ñoäc. Raâu toùc kyø laï, moâi raêng coù nhieàu ñieåm ñaët bieät. Hoûa Tinh khoâng neân ñoùng taïi caùc cung khaùc ngoaøi Thaân Meänh. Neáu noù gaëp Döông Ñaø thì gian truaân ngay töø thuôû nhoû. Neân göûi cho ngöôøi khaùc nuoâi. Hoûa Tinh lôïi ôû höôùng Ñoâng Nam. Baát lôïi ôû höôùng Taây Baéc, ngöôøi sinh taïi Ñoâng Nam hay hôn ngöôøi sinh ôû Taây Baéc. Toát nhaát cho Hoûa Tinh laø ñi caëp vôùi sao Tham Lang maø ôû vöôïng ñòa töôùng aán phong haàu coù theå tôùi baäc thöôïng töôùng, huaân nghieäp tôùi möùc khai quoác coâng thaàn neáu tam hôïp khoâng bò caùc aùc tinh xung phaù thì nhaát ñònh seõ ñaïi phaùt vaøo cuoái vaän trung nieân. Soá Hoûa Tinh thuû Meänh thì duø coù ñi tu cuõng phaù giôùi. Nöõ maïng Hoûa Tinh vöôïng ñoan trang, thuaàn khieát neáu haõm ñòa laïi taø daâm vaø hình phu khaéc töû. Nhöõng caâu phuù veà Hoûa Tinh ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Hoûa Tinh mieáu ñòa Daàn, Ngoï, Tuaát bình thöôøng Tò, Daäu, Söûu, Haõm ñòa Hôïi. - Hoûa Linh töông ngoä danh chaán chö bang. (Hoûa Tinh gaëp Linh Tinh ôû Meänh, tieáng taêm vang doäi tôùi nöôùc ngoaøi). - Hoûa Linh hieäp meänh vi baïi cuïc. (Meänh giaùp Linh giuùp Hoûa laø baïi cuïc). Tieàn nhaân ta cho Hoûa Tinh hai nôi mieáu ñòa nöõa laø cung Tí vaø Maõo vaø ñöa ra moät caâu phuù khaù quan troïng ñoái vôùi sao naøy : Hoaù cö Hôïi ngoä tuyeät ñoàng Tham Linh cuûng hoäi laãy löøng uy danh. Nghóa laø : Hoûa Tinh tuy ôû haõm ñòa laø cung Hôïi hoaëc gaëp tuyeät ñòa cuûa voøng Traøng sinh maø ñöôïc gaëp Tham Lang, Linh Tinh thì laãy löøng uy danh.

SAO LINH TINH
Hoûi : Sao Linh Tinh chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh coù baøi ca raèng: Ñaïi saùt Linh Tinh töôùng

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Nam ñaåu vi toâng thaàn Trí nhaân thaân meänh giaû Tính caùch dieäc traàm ngaâm Hình maïo ña dò loaïi Uy theá höõu thanh danh Nhöôïc döõ Tham Lang hoäi Chæ nhaät laäp bieân ñình Mieáu ñòa taøi quan quí Haõm ñòa chuû coâ baàn Döông Ñaø nhöôïc taáu hôïp Kyø Hình ñaïi baát thanh Coâ ñôn tính khí toå Taân thöông ñôùi taät nhaân Taêng ñaïo ña phieâu ñaõng Hoaøn tuïc ñònh voâ luaân Nöõ nhaân voâ caùt dieäu Hình khaéc thieåu luïc thaân Chung thaân baát trinh khieát Thoï yeåu nhöng khoân baàn Thöû tinh ñaïi saùt töôùng Kyø aùc baát khaû caám Nhaát sinh höõu hung hoïa Töï thöïc vi hö tình Thaân Saùt chuû traïân vong Phaù Quaân taøi oác khuynh Lieâm Tuù Döông Hình hoäi Kieáp Khoâng chuû ñao binh Hoaëc ngoä Tham Lang Tuù Quan Loäc dieäc baát ninh Nhöôïc phuøng cö vöôïng ñòa Phuù quí baát khaû luaän.

53

Nghóa laø: Linh tinh cuõng thuoäc loïai ñaïi saùt tinh. Thuû Thaân Meänh thì tính caùch traàm ngaâm laàm lyø, töôùng maïo kyø quaùi nhöng coù neùt oai nghieâm, neáu gaëp ñöôïc sao Tham Lang theá naøo coâng danh cuõng hieån haùch. Ôû mieáu ñòa raát toát, haõm ñòa thaønh keû coâ baàn laïi theâm Döông Ñaø xung phaù seõ huyû hoaïi toå nghieäp hay taøn taät. Ñi tu chaúng xong maø hoaøn tuïc thì voâ luaân. Nöõ meänh coù sao Linh Tinh taát hình khaéc ít baø con hoï haøng, suoát ñôøi laêng nhaêng tình tröôøng baát khieát, thoï hay yeåu cuõng vaãn lao ñao beành boàng. Linh Tinh laø ñaïi saùt tinh cho neân khi noù ñaõ gaây aùc hoaï thì khoù loøng ngaên noåi khieán hung hoaï trieàn mieàn. Noù gaëp Thaát Saùt bò cheát nôi traän tieàn, gaëp Phaù Quaân vong gia baïi saûn, gaëp Lieâm Trinh, Döông Ñaø hay Kieáp Khoâng coù tai naïn veà ñao binh. Haõm ñòa gaëp Tham Lang danh phaän vaát vaû. Ñaéc ñòa gaëp Tham Lang phuù quí voâ taû.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

54

SAO THIEÂN KHOÂNG – ÑÒA KIEÁP
Hoûi : Sao Thieân Khoâng – Ñòa Kieáp chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Hai sao aáy thuû ôû Thaân Meänh gaëp toát thì toát gaëp hung lieàn hung, neáu bò Töù Saùt xung chieáu nheï laø loaïi haï tieän, naëng laø soá meänh cuûa luïc suùc. Ñi tu ôû cöûa thieàn cuõng baát chính, con gaùi laøm tì thieáp hình khaéc vaø coâ ñoäc. Ñaïi Tieåu Haïn gaëp Khoâng Kieáp phaù taøi, phaù nghieäp. Coù caâu ca raèng : Kieáp Khoâng vi haïi toái saàu nhaân Taøi trí anh huøng ngoä nhaát thaân Chæ haûo vi taêng tính hoïc thuaät Ñoâi kim tích ngoïc daõ tu baàn. Nghóa laø : Hai sao Khoâng – Kieáp haïi ngöôøi Duø cho taøi trí anh huøng cuõng laàm lôõ moät ñôøi Chæ neân ñi tu hoaëc vuøi ñaàu vaøo ñao lyù Duø coù vaøng ngoïc chaát ñoáng roài cuõng cuøng khoán. Nhöõng caâu phuù veà Thieän Khoâng – Ñòa Kieáp ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Kieáp Khoâng hieäp Meänh vi baïi cuïc. (Meänh giaùp Khoâng giaùp Kieáp laø baïi cuïc) . - Kieáp Khoâng laâm haïn Söû Vöông taùng quoác Luïc Chaâu vong. (Gaëp haïn Kieáp Khoâng Sôû Baù Vöông ñoå vôõ heát nghieäp lôùn. Gaëp haïn Kieáp Khoâng, naøng Luïc Chaâu ngöôøi thieáp yeâu cuûa Thaïch Suøng phaûi nhaûy laàu töï taän). - Sinh söù Kieáp Khoâng do nhö baùn thieân trieát kieàu. (Nôi traøng sinh coù Kieáp Khoâng khaùc naøo bay leân giöõa taàng trôøi bò gaãy caùnh). - Kieáp Khoâng laâm taøi phuùc chi höông sinh lai baàn tieän. (Hai sao Kieáp Khoâng rôi vaøo cung Phuùc Ñöùc vaø Taøi Baïch môùi sinh ra ñaõ ngheøo heøn). Coù moät caâu phuù noâm veà sao Thieân Khoâng raát hay nhö sau : Thieân Khoâng hoäi vôùi Ñaøo Hoa Caàm Kyø thi hoïa taøi ba tuyeät vôøi Cô möu quyeàn bieán hôn ngöôøi Ngaøn naêm meänh baïc laø ñôøi taøi hoa. Chuù yù : Sao Thieân Khoâng con coù moät teân khaùc laø Khoâng Vong.

SAO THIEÂN THÖÔNG – THIEÂN SÖÙ
Hoûi : Sao Thieân Thöông – Thieân Söù chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Thöông laø sao chuû veà söï hö hao coøn Thieân Söù laø sao mang söù maïng truyeàn ñi. Löu nieân vaän haïn, Thaùi Tueá gaëp Thieân Thöông, Thieân Söù khoâng caàn hoûi ñaéc ñòa hay khoâng ñaéc ñòa, neáu gaëp caùt tinh môùi toát, nhöôïc baèng hoäi vôùi Cöï Moân, Thieân Cô, Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Hoaù Kò taát naêm aáy phaù baïi. Coù baøi ca raèng : Haïn chí Thieân Hao hieäu Thieân Thöông Phu töû taïi Traàn daõ tuyeät löông

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Thieân Söù haïn laâm nhaân coäng kò Thaïch Suøng cöï phuù phaù gia vong.

55

Ñaïi Tieåu Haïn gaëp sao Thieân Thöông Ñöùc Thaùnh Khoång bò tuyeät löông ôû nöôùc Traàn Laïi theâm sao Thieân Söù nöõa caøng khoù khaên hôn Thaïch Suøng cöï phuù maø maát heát nghieäp. Nhöõng caâu phuù veà sao Thöông Söù ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goàm coù : - Thieân Thöông gia aùc dieäu Troïng Ni tuyeät löông, Ñaëng Thoâng vong. (Haïn Thieân Thöông gaëp aùc tính, Khoång Töû heát löông aên, Ñaëng Thoâng cheát) .

Nghóa laø :

SAO THIEÂN HÌNH
Hoûi : Sao Thieân Hình chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Hình thuû Meänh Thaân neáu khoâng ñi tu thì cuõng coâ ñoäc, laém tai laém naïn, khoâng non yeåu thì ngheøo khoå. Anh em cha meï baát toaøn. Haïn gaëp Thieân Hình coù quan tuïng, maát tieàn. Nhaäp mieáu raát toát. Laïi coù baøi ca raèng : Thieân Hình vò taát thò hung tinh Nhaäp mieáu danh vi thieân Hæ Thaàn Xöông Khuùc caùt tinh laïi taáu hôïp Ñònh nhieân hieån haùch ñaùo vöông ñình Hình cöông Daàn thöôïng tinh Daäu Tuaát Caùnh laøm Maõo vò töï quang minh Taát ngoä Vaên tinh thaønh ñaïi nghieäp Tröôûng aùc bieân cöông baùch vaïn binh. Nghóa laø : Thieân Hình khoâng haún laø moät hung tinh Neáu noù nhaäp mieáu laïi laø Hæ Thaàn Hoäi vôùi Xöông Khuùc vaø caùc sao toát Seõ laø ngöôøi quan troïng trong trieàu ñình Sao Thieân hình ôû cung Daàn vaø Daäu Tuaát Hoaëc cung Maõo töï noù seõ saùng röïc rôõ Gaëp caùc Vaên tinh maø thaønh ñaïi nghieäp Naém traêm vaïn binh nôi bieân cöông. Trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng thaáy ghi caâu phuù naøo daønh rieâng cho sao Thieân Hình. Coøn theo phuù ñoaùn cuûa tieàn nhaân ta coù maáy ñieåm caàn bieát nhö : - Thaùi Tueá gaëp Thieân Hình ôû ñaâu laø soá laém tai hoïa. - Thieân Hình gaëp Kình Döông vaø Kieáp Saùt deã vaøo tuø. - Cung töû töùc coù Hình Saùt Hoå hieám con.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

56

SAO THIEÂN RIEÂU
Hoûi : Sao Thieân Rieâu chuû nhöõng ñieàu gì ? Ñaùp : Thieân Rieâu thuû Meänh Thaân taâm tính aâm ñoäc, ña nghi, öa nhan saéc phng löu, ña daâm. Vaøo mieáu ñòa phuù quí nhieàu ngöôøi haàu haï. Cö Hôïi cung laø ngöôøi hoïc thöùc. Hoäi vôùi caùc aùc tinh phaù gia baïi saûn vì saéc duïc maø mang tai mang tieáng hay phaïm hình. Haïn gaëp Thieân Rieâu chaúng caàn mai moái cöôùi hoûi cuõng neân vôï choàng. Rieâu ñi cuøng Töû Vi thì cöông nhö töông teá, ngöôøi phong nhaõ ña tình, theâm Hoàng Loan nöõa caøng daâm daät, phoùng ñaõng. Gaëp Kình Döông, Thieân Hình chuû yeáu : Coù baøi ca raèng : Thieân Rieâu cö Tuaát Maõo Daäu du Caùnh nhaäp song ngö nhaát tính caàu Phuùc haäu sinh thaønh ñam töûu saéc Voâ tai voâ hoaï ñoä xuaân thu Thieân Rieâu tinh döõ baïi tinh ñoàng Hieäu vieát nhaân gian taûo khí thoâng Taân khoå bình sinh qua nhaát theá Baát taèng an tích taïi khaùch trung Nhaân thaân ngaãu nhó trí Thieân Rieâu Luyeán saéc tham hoa tính taûo hung Thöû dieäu nhöôïc cö sinh vöôïng ñòa Vò ñaêng cöïc phaåm dieäc phong tao. Nghóa laø : Sao Thieân Rieâu ôû cung Tuaát, Maõo, Daäu (caâu thöù hai khoâng roõ nghóa) , luùc sinh ra ñaõ sung söôùng nhung luïa chæ phaûi tính ham töûu saéc. Voâ tai voâ hoïa cuoäc soáng bình an. Thieân Rieâu ñi caëp vôùi caùc baïi tinh, ñöôïc goïi laø nhaân giao taûo khí (?). Taát nhieân suoát ñôøi taøn khoå, löu laïc tha phöông maø cuõng chaúng yeân. Meänh coù sao Thieân Rieâu, thöôøng luyeán saéc tham hoa maø gaëp phaûi ñieàu khoâng hay. Nhöng Thieân Rieâu, cö vöôïng ñòa thì laïi laø con ngöôøi haøo hoa coù danh coù phaän. Trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng thaáy coù nhöõng caâu phuù cho rieâng sao Thieân Rieâu. Phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta coù maáy caâu veà Thieân Rieâu daønh cho soá ñaøn baø nhö sau : Hình Rieâu phaän gaùi long ñong Neáu chaúng loän choàng thì cuõng phaûn pha Thieân Rieâu Long Phöôïng moät nhaø Thieân höông quoác saéc noõn naø giai nhaân Ñaøo Rieâu soá gaùi ai hay Choàng ra khoûi cöûa daét ngay giai vaøo.

SAO THIEÂN KHOÁC –THIEÂN HÖ
Hoûi : Thieân Khoác Thieân Hö chuû nhöõng ñieàu gì ?

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

57

Ñaùp : Khoác Hö laø hai aùc tinh, vaøo Thaân Meänh toái phi thöôøng (?), vaøo cung Phuï Maãu phaù cuûa cha meï ñeå laïi. Ôû haõm ñòa thuû Thaân Meänh cuøng khoán, coâ ñoäc moät ñôøi. Möu vieäc phía ñoâng, hoûng vieäc phía taây, taâm söï cay ñaéng hoang mang. Maõo Daäu vaø Thaân cung laø choã toát cho Khoác Hö, gaëp caùc sao toát thì danh phaän hieån ñaït. Ñaïi Tieåu Haïn gaëp Khoác Hö thì ai ai khoác ñoaïn tröôøng (khoùc ñeán ñöùt ruoät). Trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng thaáy coù nhöõng caâu phuù daønh rieâng cho hai sao naøy. Coøn phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta : Khoác Hö Tí Ngoï cung Meänh thuû Hoäi Maõ Hình nghieäp voõ hieån döông. Cho ta bieát Tí Ngoï môùi laø mieáu ñòa cuûa Khoác Hö khoâng laáy Maõo Daäu Thaân nhö La Hoàng Tieân ghi lôøi Hi Di Traàn Ñoaøn laøm mieáu ñòa.

TUAÀN VAØ TRIEÄT
Tuaàn vaø Trieät trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng thaáy coù moät lôøi giaûi ñoaùn hay phuù ñoaùn naøo caû. Trieät töùc laø Trieät loä khoâng vong vaø Tuaàn töùc laø Tuaàn trung khoâng vong. Caû hai ñeàu ñöôïc Töû Vi ñaåu soá toaøn thö keå nhö moät loaïi khoâng vong mang taùc duïng nhö sao Thieân Khoâng ôû haõm ñòa vaäy nghóa laø hoaøn toaøn xaáu. Nhöng treân lyù thuyeát Töû Vi cuûa tieàn nhaân ta, Tuaàn Trieät laïi mang nhieàu taùc duïng khaùc nhau. Chuùng khoâng chæ ñem hung hoïa ñeán maø coøn ñem caû caùt phuùc ñeán trong tröôøng hôïp sao Trieät gaëp caùc aùc tinh xung saùt noù coù theå hoaù giaûi söï xung saùt ñoù. Tieàn nhaân ta coù theå döïa vaøo caâu : << Tam phöông xung saùt haïnh nhaát Trieät nhi khaû baèng>> nghóa laø : ba phöông xung saùt may thay ñöôïc sao Trieät neân môùi vöõng laïi. Ngoaøi ra, tieân nhaân ta coøn phaân ñònh möùc ñoä tai haïi cuûa hai sao Trieät, Tuaàn tuyø theo chuùng gaëp sao naøo tæ duï : Saùt phaù Tham toái kò Trieät Tuaàn nhöng Phaù Quaân neáu gaëp Trieät thì ít bò haïi hôn hai sao kia vì leõ Phaù Quaân thuoäc Thuyû maø Trieät laø Kim ñôøi Thuyû. Trong khi Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng heâ noùi Trieät vaø Tuaàn thuoäc haønh naøo trong nguõ haønh.

CHUØM SAO ÑI THEO LOÄC TOÀN
Töû Vi ñaåu soá toaøn thö chæ ñöa ra lôøi giaûng voûn veïn baøi phuù ngaén nhö sau : Baùc só thoâng minh löïc só quyeàn Thanh long hæ khí tieåu hao tieàn Töôùng quaân uy vuõ taán thö phuùc Phi lieâm chuù coø, hæ thaàn dieân Beänh phuø ñôùi daät, hao thoaùi toå Phuïc binh quan phuû khaåu thieät trieàn Sinh nieân toaï thuû thaäp nhò saùt Phöông caûm ñoaùn nhaân hoaï phuùc nguyeân. Nghóa laø : Sao Baùc Só thoâng minh, Löïc Só chuû quyeàn, Thanh Long laø hæ khí, Tieåu Hao laø hö hao tieàn baïc, Töôùng Quaân töôïng tröng uy vuõ, Taán Thö chuû veà phuùc traïch, Phi Lieâm ñaïi bieåu cho söï coâ ñoäc,

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

58

Hæ Thaàn vui, Beänh Phuø coù taät beänh, Ñaïi Hao phaù toå nghieäp, Phuïc Binh quan phuû vaï khaåu thieät. Phaûi xeùt möôøi hai saùt treân ñaây ñeå ñoaùn nguoàn goác hoaï phuùc con ngöôøi. Chuù yù caâu : Beänh phuø ñôùi taät hao thoaùi toå An sao theo kieåu Vieät thì sao Beänh Phuø khoâng coù trong choøm Loäc Toàn chæ coù sao Tröïc phuø thoâi coøn sao Beänh Phuø laïi baén sang choøm Thaùi Tueá. Tieàn nhaân ta ñaõ caên cöù vaøo baøi phuù veà choøm sao Loäc Toàn treân ñaây ñeå phaùt trieån lôøi giaûng ñoaùn kyõ caøng nhö sau : Baùc Só : Chuû veà vaên chöông baùc hoïc, neáu noù ñi vôùi sao Thieân Rieâu – Thieân Y laø caùch thaày thuoác gioûi. Xin nhôù trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng coù sao naøo goïi baèng Thieân Y. Löïc Só : laø doøng tinh coù taùc duïng taêng hung hoaëc taêng caùt khi noù ñöùng beân caïnh sao naøo. Thanh Long : Chuû veà may maén, coù toát laønh tôùi, noù seõ raát hay neáu ñi caëp vôùi Long Ñöùc maø ñöùng taïi cung Thìn, Thanh Long gaëp Hoaù Kò ví nhö roàng maây gaëp hoäi. Thanh Long vôùi Long Ñöùc ñoàng cö ôû Phuùc Ñöùc cung laø nhaø coù moà maû keát phaùi. Thanh Long ñoàng cung vôùi sao Löu Haø (khoâng thaáy coù trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö caùi ngoâi sao Löu Haø naøy) laø roàng vaøo bieån khôi tha hoà vuøng vaãy. Töôùng Quaân : Oai veä, quyeàn theá, ñi caëp vôùi sao Thieân Töôùng laø löôõng Töôùng caøng nhieàu quyeàn theá. Töôùng Quaân hoäi vôùi Bính, Hình, Aán (? ) thì voõ nghieäp hieån haùch. (Khoâng bieát aán ñaây laø gì ? vì neân nhôù raèng hoaù khí cuûa Töôùng Quaân laø aán neáu vaäy sao khoâng goïi laø löôõng töôùng caùch cho tieän, coøn baûo coù sao Quoác Aán thì Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng heà thaáy sao naøy). Taáu Thö : Chuû veà saéc phong aán tín, hoäi vôùi Hoaù Kò ôû mieáu vöôïng ñòa laø ngöôøi thaùo vaùt, gioûi giang, gaëp Baïch Hoå trong Ñaïi Tieåu Haïn thöôøng ñaéc yù veà coâng danh vaø hæ söï, hoäi cuøng vôùi Vuõ Khuùc, Ñaøo Hoa, Hæ Thaàn coù thieân höôùng veà ngheä thuaät dieãn xuaát, saân khaáu. Phi Lieâm : Ñoùng Thaân Meänh cung, con trai ña soá goaù vôï, con gaùi goaù choàng vì sao naøy chuû veà coâ ñoäc. Phi Lieâm ñoùng taïi Daàn cung gaëp Baïch Hoå ví nhö hoå moïc caùnh bay. Phi Lieâm ngoä Hoaû Tinh, Thieân Hình coù theå cheát traän. Hæ Thaàn : Chuû veà söï vui möøng, ñi caëp vôùi Thieân Hæ laø ngöôøi phong löu hoà heát lai coù hoà vôi laïi ñaày, tính tình deã vui. Ñaïi Tieåu Haïn coù Song Hæ thöôøng toaïi yù baát ngôø, may maén. Beänh Phuø : Chuû beänh taät neân nay oám mai ñau neáu ôû cung Meänh laïi gaëp sao Ñòa Kieáp thì baàn khoå cô haøn. Phuïc Binh : Chuû veà khaåu thieät quyeàn bieán giaûo quyeät ôû Meänh cung theâm saùt tinh laø moät tay thuû ñoaïn khoâng thöïc vôùi ai. Nhöng neáu hoäi vôùi sao Thieân Hình Thieân Töôùng thì neân vaøo voõ nghieäp ñeå maø hieån ñaït. Gaëp Ñòa Kieáp deã bò möu haïi ngaám ngaàm. Con gaùi Meänh coù sao Thai gaëp Phuïc Bình öa ngoaïi tình hoaëc chöûa hoang. Quan Phuû : Chuû veà mieäng tieáng, kieän caùo, noù raát sôï hoäi vôùi Lieâm Trinh, Thieân Hình hay Thaùi Tueá naèm nôi haõm ñòa nhöng neáu nhöõng sao treân cö ôû mieáu ñòa thì Quan Phuû laïi toát, ngöôøi coù taøi aên noùi.

Hai sao naøy ñoùng ôû ñaâu hao ñaáy, chæ duy hai cung Maõo Daäu ñöôïc Song Hao moãi sao ñoùng moät cung laïi raát hay, noù thuoäc caùch chuùng thuyû trieàu ñoâng traêm ngoïn nöôùc chaûy veà bieån ñoâng nhaát laø chính dieäu cuûa hai cung ñoù Cöï Moân, Thieân Cô, ngöôøi giaøu sang laém.

ÑAÏI TIEÅU HAO

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

59

Töû Vi ñaàu soá toaøn thö trong chöông An Sao coøn ñöa ra Phi Thieân, Tam Saùt gaây thaønh thaéc maéc khoâng nhoû. Vì leõ Tam Saùt aáy khoâng phaûi laø sao naøo khaùc laï maø chæ laø ba sao thuoäc choøm Loäc Toàn töùc Taáu Thö, Töôùng Quaân vaø Tröïc Phuø vôùi caùch an döôùi ñaây : Daàn Ngoï Tuaát nieân phi nhaäp Hôïi Maõo Muøi cung. Thaân Tí Thìn phi nhaäp Tò Daäu Söûu cung. Hôïi Maõo Muøi phi nhaäp Thaân Tí Thìn cung. Tò Daäu Söûu phi nhaäp Daàn Tuaát Ngoï cung. Yù noùi ngöôøi tuoåi Daàn Ngoï Tuaát thì laàn löôït theo thöù töï Taáu Thö, Töôùng Quaân, Tröïc Phuø an vaøo caùc cung Hôïi roài Maõo roài Muøi. Vaø cöù theá cho caùc tuoåi khaùc. Veà lôøi giaûi ñoaùn cuûa Phi Thieân Tam Saùt thì coù baøi ca raèng : Taáu Thö khaåu thieät hoaï lai xaâm Töôùng Quaân phi nhaäp hoái taâm kinh Tröïc Phuø quan tai chung baát mieàn Thöû thò löu nieân Tam Saùt tinh. Nghóa laø : Sao Taáu Thö coù hoaï khaåu thieät Töôùng Quaân bay tôùi laøm cho loøng kinh sôï Tröïc Phuø gaây loâi thoâi ñaùo tuïng ñình Ñoù laø ba löu nieân Saùt tinh. Khoa Töû Vi Vieät Nam khoâng heà noùi tôùi Phi Thieân Tam Saùt. Taïi sao coù söï khaùc bieät nhö vaäy ? Laáy lyù maø ñoaùn thì coù theå Töû Vi ñaåu soá toaøn thö sai bôûi leõ noù taïo raéc roái voâ côù vaø thöøa thaõi voâ ích. Bieát ñaâu chaúng do maáy oâng giang hoà thuaät só bòa theâm ra.

CHOØM SAO ÑI THEO THAÙI TUEÁ
Theo caùch an sao cuûa Töû Vi Vieät thì ñi theo Thaùi Tueá coù möôøi moät sao khaùc laø : Thieáu Döông, Tang Moân, Thieáu Aâm, Quan Phuø, Töû Phuø, Tueá Phaù, Long Ñöùc, Baïch Hoå, Phuùc Ñöùc, Ñieáu Khaùch, Beänh Phuø moãi cung an moät sao cho ñuû 12 cung. Nhöng ôû Töû Vi ñaåu soá toaøn thö chæ coù 1 sao ñi theo Thaùi Tueá maø thoâi. Boán sao aáy laø : Tang Moân, Baïch Hoå, Ñieáu Khaùch, Quan Phuû goïi laø Töù Phi tinh vôùi loái an nhö sau : Tueá Quaân tieàn nhò thò Tang Moân Haäu nhò cung trung Ñieáu Khaùch toàn Ñoái chieáu Tang Moân an Baïch Hoå Ñieáu Khaùch ñoái chieáu an Quan Phuø. Nghóa laø : Tröôùc Thaùi Tueá hai cung an Tang Moân Sau Thaùi Tueá hai cung an Ñieáu Khaùch Cung ñoái chieáu vôùi Tang Moân an Baïch Hoå Cung ñoái chieáu vôùi Ñieáu Khaùch an Quan Phuø. Taïi sao coù khaùc bieät nhö theá ? Cuõng chaúng ai hieåu. Laáy lyù ñoaùn thì Töû Vi ñaåu soá toaøn thö ñuùng hôn bôûi leõ nhöõng sao theâm cuûa Töû Vi Vieät khoâng thaáy coù taùc duïng gì caû hình nhö chuùng ngoài cho ñuû choã vaäy thoâi, hoaëc neáu coù lôøi ñoaùn naøo thì ñeàu hoaøn toaøn göôïng eùp. Tæ duï : Thieáu Aâm, Thieáu Döông aûnh höôûng vôùi soá ra sao ? Chòu! Tæ duï : Töû Phuø neáu hoäi vôùi Thieân Löông, Ñaø La thöôøng bò chöùng ñau ruoät, kieát lî ? Quaù göôïng eùp !

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

60

Ruùt laïi cuõng chæ coøn boán sao Baïch Hoå, Tang Moân, Ñieáu Khaùch, Quan Phuø. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng thaáy cheùp lôøi giaûi ñoaùn cho boán sao treân ñaây. Chæ Töû Vi Vieät coù lôøi giaûi ñoaùn nhö sau : - Ñieáu Khaùch : Chuû ngoân luaän, vaên chöông, thi phuù, Hoäi vôùi Song Hao, Tang Hoå laø boä baïi tinh chuû phaù taøi saûn, gia trang, gaây taät beänh hình thöông. Cö haõm ñòa, noùi naêng khoâng caån troïng, ham meâ chôi bôøi nhaát laø baøi baïc vaø ly khaéc toå toâng. Hoäi vôùi Maõ, Khoác laâm meänh laø ngöôøi hoïc vaán coù taøi huøng bieän, maãn tieáp raát kheùo leùo veà ngoaïi giao. Maõ Khoác Khaùch ví nhö ngöïa coù ñuû boä yeân cöông vaø nhaïc. (Trích Töû Vi Aùo Bí cuûa Vieät Vieâm Töû) - Quan Phuø : Chuû thoâng minh, cô möu, quyeàn bính. Quan Phuø raát hôïp vôùi Thaùi Tueá, Tueá Phaù hay hoäi vôùi Cô Löông, Tang Hoå Hình mieáu ñòa taêng theâm phaàn röïc rôõ toát ñeïp veà vaên chöông, binh nghieäp vaø tính chaát cuûa caùc sao naøy. Hoäi vôùi Tueá Ñaø Hình Kò cö haõm ñòa thì khoù traùnh ñöôïc nguïc hình hoaëc thò phi nôi coâng moân. Quan Phuø Thaùi Tueá moät ñoaøn Ñeâm ngaøy chaàu chöïc cöûa quan moûi moøn. (Trích Töû Vi Aùo Bí cuûa Vieät Vieâm Töû) - Baïch Hoå : Chuû oai haùch quyeàn uy neáu ôû mieáu ñòa. Chuû hình thöông tai hoaï neáu rôi vaøo haõm ñòa. Mieáu ñòa cuaû noù laø cung Daäu vì theo Nguõ Haønh Baïch Hoå thuoäc Kim, Daäu cung laø chính vò cuûa Kim cho neân goïi baèng hoå khieám taây phöông caùch (con hoå gaàm theùt ôû phía taây). Baïch Hoå cö Daàn coù ngöôøi thì cho raèng raát toát vì hoå cö hoå vò laïi coù ngöôøi noùi raèng khoâng toát vì cö Daàn khaùc naøo hoå ñaõ xuaát sôn laøm deã gaây hieåm nguy. Roài laïi theâm thaét caùc caùch khaùc nhö : - Baïch Hoå haøm kieám : noù hoäi Thieân Hình taïi Daàn cung neân caøng taêng söùc maïnh. - Baïch Hoå Taáu Thö : laø con hoå ñoäi hoøm saéc phong taëng. - Baïch Hoå Kình Döông : laø caùch vaên chöông oai huøng. - Giaùp Hoå giaùp Long : laø beân caïnh cung Meänh tröôùc sau coù caû Thanh Long laãn Baïch Hoå. - Phöôïng Long Caùi Hoå : laø töù linh töùc Phöôïng Caùc, Long Trì, Hoa Caùi, Baïch Hoå. Hoäi ñuû boán sao naøy cho Meänh Thaân thì seõ khoâng coøn sôï hung saùt tinh nöõa. - Tang Moân : Khoâng coù lôøi giaûi ñoaùn rieâng cho sao naøy chuû veà nhöõng gì. Chæ thaáy raûi raùc laïi vaøi caâu phuù ñoaùn.

LONG TRÌ – PHÖÔÏNG CAÙC

Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng coù lôøi giaûi ñoaùn cho Long Trì Phöôïng Caùc, Töû Vi Vieät giaûi ñoaùn Long Trì, Phöôïng Caùc laø nhöõng sao chuû veà söï cao sang, ñaøi caùc vaø vui möøng. Chuùng ñi vôùi Nhaät Nguyeät raát hôïp caùch. Tieàn nhaân ta ñaët nhöõng caâu phuù noâm nhö sau : Phöôïng Long Maõo Daäu ñoâi mieàn Vöôïng thì Kim baûng ñeà teân ôû ñaàu . . . . . . Long Trì, Phöôïng Caùc hai sao Cung Muøi cung Söûu ñoùng vaøo vöôïng thay Rieâu, Hæ, Khoác roàng maây gaëp hoäi

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Choán thi ñình danh voïi voïi cao Caùi cuøng Long Phöôïng Hoàng Ñaøo Chuû quyeàn noäi töôùng anh haøo haøng hai Phöôïng Long giaùp meänh coù taøi Tröôùc sau vinh hieån ra ngoaøi noåi danh.

61

Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng coù lôøi giaûi ñoaùn cho hai sao Tam Thai, Baùt Toaï. Töû Vi Vieät giaûi ñoaùn Tam Thai, Baùt Toaï laø nhöõng sao neáu ôû mieáu ñòa chuû veà vaên chöông, caùt khaùnh, thanh quí deã hieån ñaït, neáu laïc vaøo haõm ñòa thì coâ ñôn, aâm thaàm. Tieàn nhaân ta ñaët nhöõng caâu phuù noâm nhö sau : Giaùp Baùt Toaï, giaùp Tam Thai Thieáu nieân sôùm döï laâu ñaøi ngheânh ngang Hoaû, Linh, Kình, Taáu ñoàng ban Tung hoaønh buùt phöôïng trong laøng vaên nhaân Buùt hoa vuøng vaãy phoøng vaên Taøi rieâng thieân phuù ngöôøi Taân Toán Ñoaøi Caøn Hôïi ngoïn buùt veõ vôøi Maõo Daäu buøa aán buùt ngöôøi phaùp sö.

TAM THAI – BAÙT TOÏA

HOÀNG LOAN – THIEÂN HÆ

Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng coù lôøi giaûi ñoaùn cho hai sao Hoàng Loan, Thieân Hæ . Nhöng trong << Meänh hoïc huyeàn vi traïch bí >> coù baøi ca veà Hoàng Loan, Thieân Hæ raèng Thieân Hæ Hoàng Loan nhaäp Meänh cung Xuaát nhaäp caàu taøi söï söï thoâng Thaû khaùn ñaøo hoa khai dieäm saéc Truøng truøng töông ngoä quí nhaân phuøng Hoàng Loan Thieân Hæ ña Ñaûm töûu höïu ñaûm nga Höõu theâ sinh quí töû Voâ theâ thuù caù noän kieàu nga. Nghóa laø : Meänh coù Thieân Hæ Hoàng Loan Laøm vieäc gì cuõng deã troùt loït con ngöôøi taøi hoa Neáu laïi thaáy caû hoa ñaøo nôû Thì seõ gaëp nhieàu quí nhaân Nhöng ñoàng thôøi cuõng laø ngöôøi öa töûu saéc Coù vôï, vôï sinh cho quùi töû Chöa vôï laáy vôï ñeïp töïa Haèng Nga. Lôøi giaûi ñoaùn veà hai sao Hoàng Loan Thieân Hæ cuûa tieàn nhaân ta coù nhieàu neùt hay maø kyõ caøng hôn nhö sau :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

62

Hoàng Loan taïi Daàn, Maõo, Tí, Hôïi laø mieáu ñòa chuû söï thoâng minh, hoaø nhaõ ñeïp ñeõ hoäi vôùi sao Töû Vi taát trai laáy vôï hieàn, gaùi laáy choàng sang. Hoàng Loan haõm ñòa laø daâm taø ña ñoan. Caùc cuï coù baøi phuù raèng : Sao Hoàng Loan hoäi cuøng Töû Phuû Gaùi chính chuyeân thuïc nöõ ngaøn xöa Hoàng Loan ngoä Kò cung Phu Gaùi ngoài quaït moà loøng daï xoân sao Hoàng Cô Taáu Vuõ Hæ Ñaøo Caâu ca ñieäu vuõ ngheà naøo cuõng tinh. Sao Thieân Hæ tieàn nhaân ta coi noù chuû veà dung maïo tuaán myõ hoaëc laø con ngöôøi raát coù duyeân. Sao Thieân Hæ chuû möøng vui Thieân Hæ thuû meänh mieäng cöôøi coù duyeân Hæ Thaàn, Thieân Hæ, Hoàng Loan Ba sao ñem laïi haân hoan cho ñôøi. Khoâng coù lôøi ñoaùn ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö. Chæ coù lôøi cuûa tieàn nhaân ta raèng : Thieân Nguyeät Ñöùc ngoä Ñaøo Hoàng Trai laáy vôï ñeïp gaùi choàng giaøu sang Thieân Nguyeät Ñöùc toaï chieáu phöông Cuøng laø Quan Phuùc tröø hung cöùu ngöôøi. Nhöõng sao sau ñaây khoâng coù söï hieän dieän trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö : Coâ Thaàn – Quaû Tuù – Hoa Caùi – Aân Quang – Thieân Quí – Kieáp Saùt – Phaù Toaùi. Theo Töû Vi Vieät : Coâ Thaàn, Quaû Tuù chuû veà söï ñôn coâi, coâ quaû neáu chuùng ôû Thaân Meänh maø khoâng coù caùt tinh. Hoa Caùi mieáu vöôïng Thaân Meänh cung ví nhö ñaõ ngoài ngöïa maø theâm loïng che, haõm ñòa (?) coâ baàn. Aân Quang, Thieân Quí chuû veà aân phong vaø quí hieån neáu chuùng vaøo cung Thaân Meänh theâm sang troïng hôn ngöôøi. Caû Töû Vi ñaåu soá toaøn thö laãn lyù thuyeát truyeàn khaåu cuûa khoa Töû Vi Vieät ñeàu khoâng thaáy noùi roõ veà sao Ñaåu Quaân. Tuy nhieân, trong thaäp nhò cung luaän, Töû Vi ñaåu soá toaøn thö laïi thöôøng nhaéc ñeán sao naøy ôû moãi cung. Theo ñaåu soá meänh lyù cuûa Voâ Muoän thì Ñaåu Quaân laø sao coi veà nguyeät leänh cho neân noù raát aûnh höôûng ñeán tieåu haïn.

THIEÂN ÑÖÙC –NGUYEÄT ÑÖÙC

SAO ÑAÀU QUAÂN

NHAØN CUNG

Ta thöôøng thaáy töø ngöõ Töû Vi nhöõng danh töø Nhaøn Cung hoaëc Laïc Nhaøn nhö caâu : Trai baát nhaân Phaù Quaân Thìn Tuaát Gaùi baïc tình Tham Saùt nhaân cung. Vaäy nhaân cung laø gì ? Nhaân cung laø nôi ñaát ñaéc ñòa cho moät soá sao. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö ñònh nghóa nhaân cung nhö sau : Töû Vi taïi Tí Thìn Hôïi laø nhaân cung Tham Lang taïi Daàn Thaân laø nhaân cung

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

63

Thieân Töôùng taïi Thìn, Tuaát laø nhaân cung Thaát Saùt taïi Thìn Hôïi laø nhaân cung Thieân Löông taïi Tò laø nhaân cung Thieân Cô taïi Tò laø nhaân cung Phaù Quaân taïi Tò Thaân laø nhaân cung Vuõ Khuùc taïi Thaân laø nhaân cung. Nhö theá chæ coù nhaân cung cho taùm vò maø thoâi coøn Thieân Ñoàng, Thieân Phuû, Thaùi Aâm, Thaùi Döông, Lieâm Trinh, Cöï Moân khoâng thaáy ghi nhaân cung, chaéc caâu thô treân bò thaát laïc. Vaøo nhaân cung khaû naêng toát seõ bò giaûm ñeán 80% hoaëc noù seõ gaây thaønh tính kyø quaëc maø hoûng vieäc, nhaân cung nghóa boùng cuûa thaát vò thaát nghieäp.

VOØNG TRAØNG SINH
Voøng traøng sinh khoâng phaûi laø nhöõng tinh ñaåu cho neân chuùng toâi seõ noùi trong chöông luaän veà nguõ haønh cuûa Töû Vi. Thaäp nhò cung treân laù soá mang ba nhieäm vuï. Thöù nhaát, chuùng laø ñaïi bieåu cho möôøi hai haøng chi ñeå ñònh nguõ haønh hôïp xung. Thöù hai, chuùng laø nhöõng nôi ñeå phaân ñònh mieáu ñòa vaø haõm ñòa cho caùc sao. Thöù ba, chuùng laø yù nghóa cuûa ñôøi soáng moät con ngöôøi qua nhöõng lieân heä coâng danh, tieàn baïc, baïn beø, vôï con, phuùc ñöùc cha meï v.v... vaø quan troïng nhaát laø baûn meänh. Hai nhieäm vuï moät vaø hai ñaõ noùi roõ ôû Chöông Chuû tinh vaán ñaùp luaän roài. Ôû Chöông naøy chæ noùi tôùi nhieäm vuï thöù ba thoâi. Soá moãi ngöôøi ñeàu chia ra laøm 12 cung : a. Meänh cung noùi ñeán dung maïo, taøi naêng, nhaân caùch vaø trình ñoä phaùt trieån. b. Phuï Maãu cung noùi ñeán söï caùt hung cuûa cha meï duyeân phaän mình vôùi cha meï, vaø aân hueä cuûa cha meï ñoái vôùi mình. c. Huynh Ñeä cung noùi ñeán anh em ruoät thòt, baèng höõu thaân thieát. d. Phu Theâ cung noùi ñeán quan heä vôï choàng, hình daùng vôï choàng, sinh hoaït vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi vôï hay ngöôøi choàng. e. Nam Nöõ cung noùi ñeán con caùi vaø sinh hoaït veà tình duïc. f. Taøi Baïch cung noùi ñeán söï maïnh yeáu cuûa naêng löïc kinh teá, taøi chính, tình hình thöïc lôïi cuûa söï nghieäp. g. Taät Aùch cung noùi ñeán theå chaát vaø söùc khoeû. h. Thieân Di cung noùi ñeán quan heä cuûa mình vôùi xaõ hoäi vaø ñoái ngoaïi quan heä. i. Noâ Boäc cung noùi ñeán ngöôøi coäng taùc vôùi mình hoaëc gia nhaân boä thuoäc. j. Quan Loäc cung noùi ñeán söï caùt hung cuûa chöùc nghieäp coâng danh. k. Ñieàn Traïch cung noùi ñeán gia ñình sinh hoaït vaø caùc loaïi baát ñoäng saûn. l. Phuùc Ñöùc cung noùi ñeán thoï yeåu vaø möùc ñoä höôûng thuï trong ñôøi nhö theá naøo ? Coøn moät cung nöõa nhöng noù löu ñoäng khoâng coù cung daønh rieâng nhaát ñònh laø cung Thaân, hoaëc noù ôû Phuùc Ñöùc, Taøi Baïch, Quan Loäc, Thieân Di vaø Phu Theâ hoaëc noù ñoàng cung vôùi Meänh. Taùc duïng cuûa cung Thaân laø gì ?

THAÄP NHÒ CUNG LUAÄN

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

64

Saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coù caâu : << Meänh haûo, thaân haûo, haïn haûo ñaùo laõo vinh xöông >> nghóa laø : cung Meänh, cung Thaân vaø Haïn ñeàu toát thì suoát ñôøi vinh xöông, yeân oån. Meänh vôùi Thaân khaùc nhau theá naøo ? Meänh laø Theå maø Thaân laø duïng. Meänh haûo, Thaân haûo laø caû theå laån duïng ñeàu hay. Meänh hoaïi Thaân hoaïi laø caû theå laån duïng ñeàu dôû. Meänh toát Thaân xaáu laø theå hay maø duïng dôû. Meänh xaáu Thaân toát laø theå dôû maø duïng hay. Coù theå maø voâ duïng thì phaùt sôùm taøn sôùm. Coù duïng maø voâ theå thì thaønh coâng muoän maøng chaúng ñöôïc höôûng bao nhieâu. Trong tröôøng hôïp Thaân Meänh ñoàng cung toát seõ taêng toát, xaáu laïi caøng xaáu. Thaân ôû cung Taøi chuû phuù, ôû Quan Loäc chuû quí, ôû Thieân Di chuû döïa vaøo quan heä beân ngoaøi nhieàu hôn trong nhaø, ôû Phu Theâ con trai chuû coù vôï hieàn naêng nhöng thöôøng sôï vôï, con gaùi chuû coù choàng cöông cöôøng vaø phuïc choàng tuyeät ñoái, ôû Phuùc Ñöùc baát luaän giaøu ngheøo ñeàu öa chuyeän höôûng thuï, chôø may maén. Cöôøng cung vôùi nhöôïc cung laø gì ? Xem soá ñaøn oâng ngoaøi Thaân Meänh cung coøn coù ba cöôøng cung laø Taøi Baïch, Quan Loäc, Thieân Di. Ngoaøi ra laø nhöôïc cung keå vaøo haøng thöù yeáu. Nhöng xem soá ñaøn baø, ngoaøi Thaân Meänh cung ba cöôøng cung coøn laïi laø caùc cung Phu Quaân, Phuùc Ñöùc vaø Töû Töùc. Caùc cung khaùc keå vaøo haøng thöù yeáu goïi laø nhöôïc cung. Döôùi ñaây laø nhöõng lôøi giaûi ñoaùn cho töøng cung maø Töû Vi ñaåu soá toaøn thö, vaø toâi xin nhaéc laïi cuoán saùch naøy laø cuûa La Hoàng Tieân bieân cheùp nhöõng gì maø Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh ñaõ daïy.

NHAÁT CUNG MEÄNH

Laàn löôït keå aûnh höôûng cuûa töøng sao chính cuøng söï keát hôïp caùc sao khaùc ñoái vôùi cung Meänh qua nhöõng baøi ca. Ngöôøi ta thaáy lôøi giaûi ñoaùn ôû Chöông naøy khoâng khaùc bao nhieâu so vôùi lôøi giaûi ñoaùn töøng sao cuûa Chöông Chuû tinh vaán ñaùp luaän. Tuy nhieân, cuõng coù theâm khaù nhieàu chi tieát caàn thieát. Thieát töôûng cuõng caàn hieåu raèng phöông phaùp coå nhaân thöôøng laëp ñi laäp laïi nhieàu laàn qua caùc theå vaên khaùc nhau ñeå cho ngöôøi hoïc deã nhaäp taâm maø xem töû vi coù nhaäp taâm bôûi ñoaùn thì môùi luaän soá moät caùch tinh töôøng ñöôïc. Thi ca giaûi ñoaùn ôû ñaây chia ra laøm ba loaïi : 1. Daønh cho nam meänh 2. Daønh cho nöõ meänh 3. Daønh cho vaän haïn. Toâi xin chæ ñöa vaøo Chöông naøy loaïi moät coøn loaïi hai, ba toâi ñöa xuoáng Chöông luaän veà nöõ maïng vaø Chöông veà vaän haïn, theo thieån yù thì caét ra nhö vaäy ñôõ laøm roái ngöôøi ñoïc. Tröôùc heát laø sao Töû Vi

Nam Meänh Töû Vi ca
Töû Vi Thieân Trung ñeä nhaát tinh Meänh Thaân töông ngoä phuùc taøi höng Nhöôïc phuøng Töôùng Taù cung trung hoäi Phuù quí song toaøn phan leänh danh

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Töû Vi thuû Meänh toái vi löông Nhò Saùt phuøng chi thoï baát tröôøng Döông Ñaø Hoaû Linh lai töông hoäi Chæ haûo khoâng moân leã phaïn vöông Töû Vi Thìn Tuaát ngoä Phaù Quaân Phuù nhi baát quí höõu hö danh Nhöôïc phuøng Tham Lang taïi Maõo Daäu Vi thaàn thaát nghóa baùt töông öùng Hoûa Linh Döông Ñaø lai töông hoäi Thaát Saùt ñoàng cung ña baát quí Khi nhaân coâ ñoäc caùnh Hình Thöông Nhöôïc thò Khoâng Moân vi caùt lôïi.

65

Nghóa laø : Sao Töû Vi ñeä nhaát tinh treân baàu trôøi. Cung meänh coù Töû Vi, Phuùc Loäc tieàn taøi höng vöôïng. Neáu theâm Töôùng Taù hoäi tuï taát phuù quí song toaøn vaø taêm tieáng laãy löøng. Töû Vi thuû Meänh raát toát nhöng neáu gaëp Kieáp Khoâng (nhò saùt) thì khoâng thoï, neáu gaëp Döông Ñaø, Hoaû Linh chæ neân vaøo chuøa. Töû Vi ñoùng cung Thìn, Tuaát hoäi cuøng Phaù Quaân coù theå giaøu maø chaúng sang loaïi hö danh neáu khoâng muoán noùi laø taêm tieáng xaáu. Töû Vi gaëp Tham Lang taïi cung Maõo, Daäu laø ngöôøi öa laøm toâi baát trung. Bò Hoaû Linh Döông Ñaø vaây boïc theâm Thaát Saùt, ngöôøi du thuû du thöïc baát quí, hay löøa doái, coâ ñoäc neân ñi tu cho bôùt nghieäp chöôùng.

Nam Meänh Thieân Cô ca
Cô Nguyeät Thieân Löông hôïp Thaùi Döông Thöôøng nhaân phuù tuùc trì ñieàn trang Quan Vieân ñaéc ngoä Khoa Quyeàn Loäc Chöùc vò cao thieân dieän ñeá vöông Thieân Cô Hoaù Kò laïc nhaân cung Tuùng höõu taøi quan dieäc baát chung Thoaùi taän gia taøi kieâm thoï yeåu Phieâu boàng taêng ñaïo truù sôn trung.

Nghóa laø : Thieân Cô, thaùi aâm, thieân löông hôïp cuøng vôùi Thaùi Döông ñaéc ñòa thì keû taàm thöôøng roài cuõng seõ giaøu sang nhaø cöûa. Neáu laø ngöôøi chöùc töôùc ñöôïc theâm Khoa Quyeàn Loäc taát chöùc vò leân cao dieän kieán ñeá vöông. Thieân Cô ngoä Hoaù Kò laïi ôû nhaøn cung (töùc cung Tò) duø coù chöùc vò tieàn taøi roài cuõng maát heát maø trôû thaønh phieâu boàng taêng ñaïo.

Nam Meänh Thaùi Döông ca

Meänh lyù Döông phuøng phuùc thoï nuøng Caùnh kieâm Quyeàn Loäc löôõng töông phuøng Khoâi Xöông Taû Höõu lai töông taáu Phuù quí song toaøn tæ Thaïch Suøng Nhaät Nguyeät Söûu Muøi meänh trung phuøng Tam phöông voâ hoaù phuùc nam phong Caùnh höõu caùt tinh chung baát myõ

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Nhöôïc phuøng Taáu saùt nhaát sinh cuøng Thaát haõm Thaùi Döông Cöï phaûn boäi Hoaù Kò phuøng chi ña kieån muoäi Höïu taïo hoaønh söï phaù gia taøi Meänh cöôøng Hoaù Loäc daõ voâ haïi.

66

Nghóa laø : Trong cung Meänh coù sao, Thaùi Döông thì phuùc thoï noâng haäu. Laïi ñöôïc theâm Quyeàn Loäc vaø Thieân Khoâi, Vaên Xöông roài Taû Höõu taát nhieân phuù quí ngang vôùi Thaïch Suøng. Meänh ñoùng taïi hai cung Söûu, Muøi Thaùi Döông thuû, neáu tam hôïp vaø cung chieáu khoâng thaáy Khoa Quyeàn Loäc laø phuùc baïc, laïi bò theâm Saùt tinh xung phaù xuaát ñôøi baàn cuøng. Thaùi Döông Söûu Muøi duø caùt tinh trôï löïc maø khoâng phaûi Khoa Quyeàn Loäc thì keát quaû cô nghieäp hoaëc söï nghieäp cuõng chaúng ra gì. Thaùi Döông rôi vaøo haõm ñòa hoäi Hoaù Kò vieäc gì cuõng môø aùm truïc traëc coù theå gaëp nhöõng vuï baát ngôø maø phaù saûn nghieäp. Neáu Meänh cuõng khoâng bò khaéc cheá, vöõng vaøng laïi coù Hoaø Loäc thì ñôõ haïi.

Nam Meänh Vuõ Khuùc ca
Vuõ Khuùc thuû Meänh Hoaù Vi Quyeàn Caùt dieäu lai laâm phuùc thoï toaøn Chí khí chanh vinh ña xuaát chuùng Sieâu phaøm nhaäp thaùnh höôùng nhaân tieàn Vuõ Khuùc chí tình thuû Meänh cung Caùt tinh thuû chieáu thuûy xöông vinh Nhöôïc gia Hao saùt lai xung phaù Nhaäm thò taøi ña taát caùnh khoâng.

Nghóa laø : Vuõ Khuùc thuû Meänh hoaø thaønh Quyeàn. Chung quanh coù sao toát thì hoaøn toaøn phuùc thoï. Chí khí hôn ngöôøi tinh thaàn cuõng hôn ngöôøi. Neáu bò nhieàu saùt tinh xung phaù duø cho giaøu coù cuõng seõ luïn baïi.

Nam Meänh Thieân Ñoàng ca
Thieân Ñoàng du du thoï caùnh tröôøng Nhöôïc thò phuùc nhaøn cö mieáu vöông Ñònh giao thöïc loäc döï truyeàn döông Thieân Ñoàng nhöôïc döõ caùt tinh phuøng Tính caùch thoâng minh baùch söï thoâng Nam töû ñònh nhieân thöïc thieân loäc Nöõ nhaøn laïc thuù tuù phoøng trung Thieân Ñoàng thuû meänh laïc nhaøn cung Hoaû Ñaø saùt hôïp caùnh vi hung Thieân Cô Löông Nguyeät lai töông hoäi Chí Haûo khoâng moøn ñoä tueá trung.

Nghóa laø :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

67

Thieân Ñoàng toaï meänh cung, tính tình oân hoaø töû teá coù phuùc loäc vaø ña thoï. Neáu ñoùng taïi mieáu vöôïng chaúng nhöõng aên loäc coøn danh tieáng nöõa. Gaëp caùt tinh phoø trôï, thoâng minh, lanh lôïi laøm vieäc gì cuõng deã loït ñaøn oâng thöïc thieân loäc, ñaøn baø soáng trong nhung luïa. Thieân Ñoàng thuû Meänh taïi nhaøn cung (nhaøn cung cuûa Thieân Ñoàng trong ca quyeát veà nhaøn cung ôû Chöông treân khoâng thaáy ghi ôû ñaâu cho neân phaûi laáy haõm ñòa maø ñoaùn) theâm Hoaû Tinh, Ñaø La xung phaù laø raát hung duø ñöôïc Nguyeät Löông tieáp öùng suõng chæ neân an phaän.

Nam Meänh Lieâm Trinh ca

Nghóa laø : Lieâm Trinh thuû Meänh voán con ngöôøi phi thöôøng chí khí öa ngang ngöôïc, neáu leân baèng con ñöôøng caùch coá ñænh taân (ñöôøng ñaáu tranh) coù theå ôû baäc ñaïi quí laøm vieäc gioûi giang. Lieâm Trinh rôi vaøo nhaøn cung (cuõng khoâng thaáy ghi nhaøn cung cuûa Lieâm Trinh trong nhaøn cung ca quyeát Chöông treân) gaëp Tham Lang, Phaù Quaân, Kình Döông duø coù giaøu sang nhöng raát baáp beânh nay coøn mai maát. Lieâm Trinh haõm ñòa (Tò Hôïi) coù sao toát vaây quanh vaãn hung, deã bò taøn taät thöông tích neáu aùc saùt naëng phaûi cheát.

Lieâm Trinh thuû Meänh dieäc phi thöôøng Phuù tính nguy nguy chí khí cöôøng Caùch coá ñính taøn quan ñaïi quí Vi quan thanh hieån tính danh döông Lieâm Trinh toaï Meänh hieäu nhaøn cung Tham Phaù Kình Döông hoaû caùnh trung Tuøng höõu taøi quan Vi baát myõ Bình sinh haø dó ñaéc thung dung Lieâm Trinh laïc haõm nhaäp nhaøn cung Caùt dieäu töông phuøng daõ höõu hung Yeâu tuùc tai taøn nan thoaùt aùch Caùnh gia aùc saùt meänh coi chung.

Nam Meänh Thieân Phuû ca.

Nghóa laø : Thieân Phuû thuû Meänh hoäi cuøng Quyeàn Loäc vaø Xöông, Khoâi, Taû Höõu seõ ñöôïc döïa keû quyeàn quí maø coù chöùc töôùc. Neáu Thieân Phuû bò Hoûa Linh Döông Ñaø vaây haõm laø ngöôøi gian traù cuoäc ñôøi laän ñaän. Thieân Phuû bò Kieáp Khoâng phaù cuõng khoâng hay chæ coù theå höôûng phuùc ôû choán thieàn moân.

Thieân phuû chi tinh thuû Meänh cung Gia chi Quyeàn Loäc Hæ töông phuøng Khoâi Xöông Taû Höõu lai töông hoäi Phuï Phöôïng Phan Long thöôïng cöûu thieân Hoûa Linh Döông Ñaø tam phöông hoäi Vi nhaân gian traù ña lao baùc Khoâng Kieáp ñoàng vieân baát vi giai Chæ taïi Khoâng Moân ñaõ höôûng phuùc.

Nam Meänh Thaùi Aâm ca

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Thaùi Aâm nguyeân thò thuyû chi tinh Thaân Meänh phuøng chi phuùc töï sinh Daäu Tuaát Hôïi vieân vi ñaéc ñòa Quang huy döông hieån tính danh hanh Thaùi Aâm nhaäp mieáu Hoaù Quyeàn tinh Thanh tuù thoâng minh mai ñaúng luaân Baåm tính oân löông cung kieâm nhöôïng Vi quan thanh hieån lieät trieàu thaân Daàn thöôïng Cô Xöông Khuùc nguyeät phuøng Tuùng nhieân caùt cuûng baát phong long Nam vi boäc toâng nöõ vi kyõ Gia saùt xung saùt ñaùo laõo cuøng Thaùi Aâm haõm ñòa aùc tinh trung Ñaø Hoaû töông phuøng ñònh khoán cuøng Thöû meänh chæ nghi taêng döõ ñaïo Khoâng Moân xuaát nhaäp ñaéc thung dung.

68

Nghóa laø : Thaùi Aâm laø tinh hoa cuûa haønh thuyû, ñoùng ôû Thaân Meänh phuùc loäc tö sinh, ôû Daäu Tuaát Hôïi laø ñaéc ñòa saùng röïc rôõ vaø tieáng taêm. Thaùi Aâm nhaäp mieáu bieán thaønh Quyeàn tinh, con ngöôøi thanh tuù sieâu quaàn, baåm tính oân löông cung kieäm khieâm nhöôøng laøm quan thanh hieån trong trieàu. Thaùi Aâm taïi Daàn hoäi cuøng Thieân Cô, Xöông Khuùc duø coù caùc sao toát phuø trôï cuõng khoù loøng laøm neân cô nghieäp, ñaøn oâng ñi haàu ñaøn baø, laøm ñó neáu gaëp aùc saùt xung phaù baàn cuøng ñeán giaø.

Nam Meänh Tham Lang ca
Töù moä cung trung phuùc khí nuøng Ñeà binh chæ nhaät laäp bieân coâng Hoûa Tinh cuûng hoäi thaønh vi quí Danh chaán chö di ñònh höõu phong Tham Lang thuû Meänh ñoàng Döông cung Ñaø Saùt giao gia taát khoán cuøng Vuõ Phaù Lieâm Trinh ñoàng Saùt Kieáp Baùch ngheä phoøng thaân ñoä tueá chung Töù moä Tham Lang mieáu vöôïng cung Gia laâm Taû Höõu phuù taøi oâng Nhöôïc nhieân taùi Hoaù Khoa Quyeàn Loäc Vaên Vuõ taøi naêng hieån ñaïi coâng.

Nghóa laø : Sao Tham Lang ôû töù moä ñòa (Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) raát hay, neân hoäi vôùi Hoûa Tinh taát oai quyeàn danh tieáng chaán ñoäng, caàm quaân laäp ñaïi coâng. Tham Lang thuû Meänh ñoàng cung vôùi Kình Döông theâm Ñaø Saùt xaâm laán thì cuoäc soáng khoán cuøng. Tham Lang ñi vôùi Vuõ Khuùc raát toát nhöng laïi ngoä Lieâm Trinh Phaù Quaân, Khoâng Kieáp laøm aên ngheà naøo ra ngheà naøo suoát ñôøi vaát vaû.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

69

Tham Lang cö töù moä ñòa gaëp Taû Höõu seõ thaønh phuù oâng, coù ñöôïc Khoa Quyeàn Loäc nöõa thì taøi naêng vaên voõ ñeàu ñuû.

Nam Meänh Cöï Moân ca
Cöï Moân Tí Ngoï nhò cung phuøng Cöïc trung ñaéc ngoä dó vi vinh Tam hôïp hoaù caùt Khoa Quyeàn Loäc Quan cao cöïc phaåm y töû baøo Thöû tính hoaù aùm baát nghi phuøng Caùnh hoäi hung tinh döõ töù hung Thaàn sæ höõu thöông kieâm tính maõnh Nhöôïc nhieân nhaäp mieáu khaû hoaø bình Cöï Moân thuû Meänh ngoä Kình Döông Linh Hoûa phuøng chi söï baát töôøng Vi nhaân tính caáp da ñieân ñaûo Lieâm quyeån chaân chaâu toaï tuù phoøng.

Nghóa laø : Cöï Moân ôû Tí Ngoï hôïp vôùi meänh cuïc theá naøo cuõng vinh hieån, neáu tam hôïp xung chieáu laïi coù Khoa Quyeàn Loäc taát laø quan cao cöïc phaåm, ñöôïc maëc aùo baøo ñoû. Cöï moân khí hoaù thaønh aùm neáu ôû haõm ñòa coøn bò hung tinh phaù phaùch caøng theâm tai hoïa, tính tình thoâ loã, deã bò thöông tích ôû moâi mieäng, bò hung tinh phaù phaùch maø Cöï Moân mieáu ñòa ñôõ haïi hôn. Cöï Moân thuû Meänh gaëp sao Kình Döông vaø Linh Hoûa, moïi vieäc ñeàu thaønh baát töôøng. Con ngöôøi tính noùng naåy ñieân ñaûo. Neáu laø nöõ Meänh thì phoøng khoâng coâ ñoäc.

Nam Meänh Thieân Töôùng ca
Thieân Töôùng tinh thaàn maïi ñaúng luaân Chieáu thuû Thaân Meänh hæ voâ ngaàn Vi quan taát chuû cö nguyeân teå Tam hôïp töông phuøng khuùc baát khinh Thieân Töôùng caùt tinh vi Meänh chuû Taát ñònh tö nhaân ña khaéc kyû Taøi Quan Loäc chuû vöôïng gia tö Quyeàn aùp ñöông thôøi thuyø baát myõ Thieân Töôùng chi tinh phaù Vuõ ñoàng Döông Ñaø Hoûa Linh caùnh vi hung Hoaëc taùc kyõ thuaät Kình Thöông boái Nhöôïc taïi Khoâng Moân höôûng phuùc long.

Nghóa laø : Thieân Töôùng laø moät vò tinh tuù sieâu quaàn, noù thuû Thaân Meänh laø ñaùng möøng voâ ngaàn, laøm quan ñeán baäc teå töôùng, tam hôïp chieáu coù Thieân Töôùng phuùc loä khoâng ít. Thieân Töôùng laøm chuû Meänh cung laø ngöôøi caû quyeát töï chuû ôû chöùc vò giaøu sang. Thieân Töôùng gaëp Vuõ Khuùc, Phaù Quaân vaø Döông Ñaø, Linh Hoûa neáu khoâng laøm thôï, laøm laùi buoân thì ñi vaøo con ñöôøng taêng ni.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

70

Nam Meänh Thieân Löông ca
Thieân Löông chi dieäu soá trung cöôøng Hình Thaàn aån troïng tính oân löông Taû Höõu Khuùc Xöông lai hoäi hôïp Quaûn giao phuù quí lieät trieàu cöông Thieân Löông tinh tuù thoï tinh phuøng Cô Nhaät Vaên Xöông Taû Höõu ñoàng Tí Ngoï Daàn Thaân vi nhaäp mieáu Quan tö thanh hieån chí tam coâng Thieân Löông ngoä Hoûa laïc nhaøn cung Ñaø Saùt truøng phuøng caùnh thò hung Coâ Hình ñôùi taät phaù gia taøi Khoâng Moân kyõ thuaät khaû doanh coâng Thìn Tuaát Cô Löông phi tieåu boå Phaù Quaân Maõo Daäu baát vi löông Nöõ nhaân ñaéc thöû vi coâ ñoäc Khaéc töû hình phu thö laõnh phoøng.

Nghóa laø : Thieân Löông chính dieäu laø sao toát cuûa soá, hình daùng beä veä oân löông, gaëp theâm Taû Höõu, Xöông Khuùc laøm quan, phuù quí. Thieân Löông ngoä Thieân Cô, Thaùi Döông, Vaên Xöông, Taû Höõu ôû mieáu ñòa Tí Ngoï Daàn Thaân quan tö thanh hieån tôùi baäc tam coâng. Thieân Löông ngoä Hoûa Tinh nôi nhaøn cö, bò Ñaø Saùt seõ gaây hung hoïa, taät beänh hao taùn roài phaù nghieäp, ñeán noåi phaûi ñi laøm thueâ laøm möôùn. Hai sao Cô Löông, ñoùng taïi Thìn, Tuaát vaø sao Phaù Quaân ôû Maõo Daäu ñeàu xaáu. Nöõ meänh coâ ñoäc khaéc töû hình phu.

Nam Meänh Thaát Saùt ca
Thaát Saùt Daàn Thaân Tí Ngoï cung Taây di cuûng thuû phuïc anh huøng Khoâi Vieät Taû Höõu Vaên Xöông hoäi Khoa Loäc danh cao thöïc vaïn chung Saùt cö haõm ñòa baát kham ngoân Hung hoaï do nhö baõo hoå mieân Nhöôïc thò Saùt cöôøng voâ cheá phuïc Thieáu nieân aùc töû taïi hoaøng tuyeàn Thaát Saùt toaï meänh laïc nhaøn cung Cöï tuù Döông Ñaø caùnh chieáu xung Nhöôïc baát thöông chi taát toån coát Khoâng Moân taêng ñaïo khaû höng long.

Nghóa laø :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

71

Thaát Saùt ñoùng taïi cung Daàn Thaân Tí Ngoï, rôï Taây di phaûi chaáp tay chòu phuïc ngöôøi anh huøng theâm Khoâi Vieät, Taû Höõu tuï hoäi thì khoa loäc danh cao giaøu sang phuù quí. Thaát Saùt ôû haõm ñòa haïi voâ taû, hung hoïa ví nhö oâm hoå döõ maø nguû, neáu Thaát Saùt quaù maïnh khoâng bò cheá phuïc coù theå cheát. Thaát Saùt thuû Meänh ôû nhaøn cung, theâm Cöï Moân, Döông Ñaø chieáu xung neáu khoâng gaõy tay cuõng cheïo xöông neân tu tænh cho bôùt aùc nghieäp.

Nam Meänh Phaù Quaân ca

Phaù Quaân Thaát Saùt dö Tham Lang Nhaäp mieáu anh huøng baát khaû döông Quan Vuõ Meänh phuøng vi thöông töôùng Thöù nhaân phuù tuùc trí ñieàn trang Phaù Quaân Tí Ngoï hoäi Vaên Xöông Taû Höõu song song nhaäp mieáu lang Taøi Baïch phong doanh ña khaûng khaùi Quan Loäc chieâu tröôùc taù quaân vöông Phaù Quaân nhaát dieäu toái nao ñöông Hoaù Loäc Khoa Quyeàn hæ dò thöôøng Nhöôïc hoaøn haõm ñòa nhöng gia saùt Phaù toå ly toân xuaát vieãn höông Phaù Quaân baát hæ taïi Thaân cung Lieâm Trinh Hoûa Döông Ñaø hoäi hung Baát kieán thöông taøn ñích thoï yeåu Chæ nghi taêng ñaïo ñoä bình sinh. Nghóa laø : Caû ba sao Phaù Quaân, Thaát Saùt, Tham Lang cö mieáu ñòa hoäi tuï vaøo Meänh cung taát laø con ngöôøi anh huøng. Quan Vaân Tröôøng coù soá naøy neân laøm thöôïng töôùng. Keû thoân daõ seõ giaøu coù ruoäng vöôøn. Phaù Quaân ñoùng Tí Ngoï gaëp Vaên Xöông coù Taû Höõu thì tính tình khaûng khaùi, tieàn baïc ñaày kho laøm tôùi baäc coâng thaàn khai quoác. Phaù Quaân ñoùng ñôn ñoäc khoâng hay nhöng neáu coù Khoa Quyeàn Loäc hoäi thì laïi toát dò thöôøng, bò rôi vaøo haõm ñòa seõ boû toå nghieäp maø ñi tha höông caàu thöïc. Phaù Quaân khoâng neân thuû ôû Thaân cung (Thaân ñaây Thaân Meänh chöù khoâng phaûi Thaân tính theo haøng chi) laïi coù Döông Ñaø, Linh Hoûa xung phaù deã bò thöông taøn vaø yeåu chieát chæ neân ñi tu.

Nam Meänh Vaên Xöông ca
Vaên Xöông toaï Meänh vöôïng cung laâm Chí ñaïi taøi cao ñeå vaïn kim Vaên ngheä tinh hoa taâm traùng ñaïi Tu giao bình boä thöông thanh xuaân Vaên Xöông thuû Meänh dieäc phi thöôøng Haïn baát yeåu thöông phuùc thoï tröôøng Chæ pha haïn xung phuøng Hoaù Kò Tu giao yeåu chieát ñôùi hình thöông.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

72

Nghóa laø : Coù sao Vaên Xöông thuû Meänh ôû vöôïng cung, chí lôùn taøi cao, vaên hoïc tinh thoâng, ñôøi cöù theânh thang maø tieán leân. Vaên Xöông thuû Meänh laø con ngöôøi khaùc thöôøng gaëp haïn xaáu khoâng sôï, chæ lo naêm xung maø Vaên Xöông ngoä Hoaù Kò coù theå bò thöông hoaëc cheát non yeåu.

Nam Meänh Vaên Khuùc ca
Vaên Khuùc thuû Meänh toái vi löông Töôùng maïo ñöôøng ñöôøng chí khí ngang Só thöù phuøng chi öng phuùc haäu Tröôïng phu ñaéc thöû thuï kim chöông Vaên Khuùc thuû vieân phuøng Hoûa Kò Baát hæ tam phöông aùc saùt tuï Thöû nhaân tuy saûo khaåu naêng ngoân Duy taïi Khoâng Moân khaû ngoä quí.

Nghóa laø : Sao Vaên Khuùc thuû Meänh toát laém, töôùng maïo ñöôøng ñöôøng chí khí hieân ngang, ngöôøi só thöù seõ höôûng phuùc haäu, keû tröôïng phu seõ ñöôïc phong taëng. Vaên Khuùc thuû Meänh ngoä Hoaù Kò, Hoûa Tinh laø ngöôøi bieän thuyeát taøi gioûi nhöng tam phöông neân coù aùc tinh xung phaù nöõa môùi hay, neáu coù thì deã chieâu hung hoaï.

Nam Meänh Taû Phuï ca

Nghóa laø : Sao Taû Phuï coù theå giaùng phuùc laø ngöôøi ñoân haäu thoâng kim coå, neáu hoäi cuøng Töû Vi, Thieân Phuû, Loäc Quyeàn vaø Tham Vuõ, quan vaên quan voõ ñeàu hieån quí. Tam phöông Döông Ñaø Hoûa Linh chieáu, duø tieàn nhieàu chöùc troïng cuõng khoâng beàn. Gaëp Lieâm Trinh, Phaù Quaân, Cöï Moân xung phaù taát bò taøn taät hoaëc yeåu chieát.

Taû Phuï toân tính naêng giaùng phuùc Phong löu ñoân haäu thoâng kim coå Töû Phuû, Loäc Quyeàn Tham Vuõ hoäi Vaên quan vuõ chöùc ña thanh quí Döông Ñaø Hoûa Linh tam phöông chieáu Tuùng höõu taøi quan phí caùt trieäu Lieâm Trinh Phaù Cöû caùnh lai xung Nhöôïc baát taøn thöông chung thò yeåu.

Nam Meänh Höõu Baät ca

Höõu Baät Thieân Cô thöôïng teå tinh Meänh phuøng troïng haäu toái thoâng minh Nhöôïc voâ Hoûa Kò Döông Ñaø hoäi Gia Caùt taøi quan quaùn theá anh Höõu Baät toân tinh nhaäp meänh cung Nhöôïc hoaøn saùt taáu chuû thöôøng dung Döông Ñaø Khoâng Kieáp tam phöông taáu Tu trì ñôùi taät mieãn tai hung.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

73

Nghóa laø : Höõu Baät laø ngöôøi coù cô möu, thoâng minh, beä veä. Neáu khoâng bò Hoûa Kò, Döông Ñaø xung phaù laïi ñöôïc caùt tinh phuø trôï thì tieàn taøi, danh voïng deã tìm. Höõu Baät thuû Meänh gaëp nhieàu saùt tinh Döông Ñaø, Khoâng Kieáp, ngöôøi phaûi coù taät môùi mong traùnh khoûi tai hoïa.

Nam Meänh Loäc Toàn ca
Nhaân sinh nhöôïc ngoä Loäc Toàn tinh Tính caùch cöông cöôøng baùch söï thaønh Quan vieân thieân heà Xöông Khuùc hoäi Thao thao y loäc hieån moân ñình Loäc Toàn thuû Meänh maïc phuøng xung Ñaø Hoûa giao gia phuùc baát toaøn Thieân Cô Kieáp Khoâng Kò töông hoäi Khoâng Moân taêng ñaïo ñaéc thanh nhaøn.

Nghóa laø : Con ngöôøi ta may maén ñöôïc gaëp sao Loäc Toàn tính tình quaû quyeát laøm vieäc gì cuõng thaønh, coù theâm Xöông Khuùc hoäi tuï thì y loäc, nhaø cao cöûa roäng maõi maõi. Loäc Toàn thuû Meänh khoâng neân gaëp xung phaù laïi bò Döông Ñaø vaây haõm, Loäc Toàn raát sôï sao Thieân Cô vôùi Kieáp Khoâng. Neáu ôû hoaøn caûnh naøy chæ neân vaøo chuøa môùi mong thanh nhaøn.

Khoâi Vieät Nhaäp Meänh ca

Khoâi Vieät Meänh Thaân haïn ngoä Xöông Thöôøng nhaân ñaéc thöû tuùc tieàn löông Quan vieân ngoä thöû cao thieân döôïc Taát ñònh ñöông nieân dieän ñeá vöông. Nghóa laø : Khoâi Vieät ôû Meänh Thaân ñaùo haïn gaëp Vaên Xöông, ngöôøi chöa danh phaän seõ tieàn löông sung tuùc, ngöôøi ñaõ coù danh phaän thì naêm aáy seõ gaëp vua, leân chöùc cao. (Chuù yù : Khoâi Vieät laø sao toát cho caû nam laãn nöõ Meänh, neân khoâng phaân bieät nam nöõ).

Nam Meänh Kình Döông ca

Nghóa laø:

Loäc tieàn nhaát vò an Kình Döông Thöôïng töôùng phuøng chi phuùc loäc gia Caønh ñaéc quí nhaân töông thuû chieáu Binh quyeàn vaïn lyù traùng hoaøng gia Kinh Döông thuû Meänh tính cöông cöôøng Töù moä sinh nhaân phuùc thoï tröôøng Nhöôïc daéc Töû Phuû lai töông hoäi Tu tri taøi coác phuù söông söông Kinh Döông nhaát dieäu laïc nhaân cung Ñaø Hoaû xung heà tieän thò hung Caùnh nhöôïc Thaân Meänh ñoàng Kieáp Saùt Ñònh nhieân yeåu tuyeät taïi ñoà trung.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

74

Kình Döông an taïi tröôùc sao loäc moät cung con nhaø voõ gaëp Kinh Döông phuùc loäc gia taêng coøn ñöôïc theâm quy nhaân thuû chieáu thì binh quyeàn vaïn lyù ñaùnh ñoâng deïp baéc. Sao Kinh Döông thuû meänh tính neát cöùng raén, töù moä laø nôi mieáu ñòa cuûa Kinh Döông, Kinh Döông ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi soá môùi thoï, laïi coù töû phuï hoäi hôïp tieàn taøi thoùc gaïo ñaày kho. Kinh Döông moät mình rôi vaøo nhaân cung, bò Ñaø La, Hoaû Tinh xung phaù raát hung laïi theâm Kieáp Khoâng coù theå cheát ñöôøng.

Nam Meänh Ñaø La ca

Nghóa laø: Ñaø La thuû Meänh toái hæ töù moä ñòa, coù Töû Vi thieân phuû hoäi hôïp, tieàn taøi danh voïng ñeàu hay. Ñaø La ôû haõm ñòa deã bò vöôùng vaøo thò phi khaåu thieät , tieàn maát ngöôøi xa, laøm vieäc gì cuõng chaúng toaïi yù.

Ñaø La Meänh noäi toaï trung toàn Caùnh hæ nhaân sinh töù moä trung Taøi ñaéc Töû Vi Xöông Phuû hoäi Taøi loäc phong doanh vieãn phan danh Ñaø La taïi haõm baát kham vaên Khaåu thieät quan phi nhaát theá xaâm Taøi taùn nhaân ly nhaäp coâ ñoäc Sôû vi sôû taùc baát nhö taâm

Nam Meänh Hoaû Linh ca

Nghóa laø: Hoaû Tinh, Linh Tinh ñoùng mieáu ñòa raát caàn coù Tham Lang, Töû Vi, Thieân Phuû hoäi tuï thì môùi thaønh uy quyeàn, chaán aùp höông bang maø quy hieån Hoaû Tinh thuû Meänh vaøo nhaân cung, ngöôøi sinh phía taây baéc laøm vieäc khoù thaønh duø ñaõ phaù heát toå nghieäp vaãn chöa heát tai öông coøn phaûi coù taät môùi traùnh ñöôïc hung hoaï.

Hoaû linh nhò dieäu cö mieáu ñòa Tham Lang Töû Phuû nghi töông hoäi Vi nhaân tinh caáp höõu uy quyeàn Chaán aùp höông bang chung höõu quy Hoaû Linh taïi Meänh laïc nhaân cung Taây baéc sinh nhaân taùc söï dung Phaù taän gia taøi chung baát cöûu Tu giao ñôøi taät mieãn tai hung

Thieân Khoâng Ñòa Kieáp nhaäp Meänh ca

Meänh toaï Thieân Khoâng ñònh xuaát gia Vaên Xöông, Thieân Töôùng thöïc kham khoa Nhöôïc phuøng töù caùt ñoàng Thaân Meänh Thuï aám thöøa aân phuùc khaû giai Ñòa kieáp toøng lai sinh phaùt taät Meänh trung töông ngoä ña thu khanh. Nghóa laø:

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

75

Sao Thieân Khoâng thuû Meänh laø soá xuaát gia (ñi tu) ñöôïc Vaên Xöông, Thieân Töôùng ñaùng möøng (?) laïi coù theâm caùc sao toát tuï taäp thì döôïc phuùc aám cuûa toå tieân. Sao Ñòa Kieáp vaøo Meänh ñaõ coù taät beänh ngay töø luùc môùi ra ñôøi, cuoäc soáng nhö saâu boï, neáu gaëp Döông Ñaø thì taøn khoå chaúng bieát ñeán theá naøo (lôø i giaûng ñoaùn veà sao Thieân Khoâng Ñòa Kieáp trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coøn nhieàu thieáu soùt vì noù hoaøn toaøn xaáu khoâng coù choã ñaéc vò. Theo Töû Vi Vieät thì hai sao Khoâng Kieáp seõ cöïc neáu chuùng ñöôïc ñoùng vaøo hai cung Tæ Hôïi mieáu ñòa). Ñòa Kieáp laø toái hung thaàn Ñoùng ñaâu haïi ñoù möôøi phaàn hieåm nguy Hai cung Tæ Hôïi mieáu vì Hoaïnh phaùt, hoaïnh phaùt töïa thì saám ran.

Hoaù loäc nhaäp Meänh ca
Thaäp thieân Hoaù Loäc toái vi vinh Nam Meänh phuøng chi phuùc töï thaân Vuõ chöùc ñeà danh bieân taùi thö Vaên nhaân danh döï maõn trieàu ñình Loäc chuû Thieân Ñoàng ngoä Thaùi Döông Thöôøng nhaân ñaïi phuù tuùc ñieàn trang Tö taøi luïc suùc giai sinh vöôïng Phaøm höõu thi vi taän caùt töôøng

Nghóa laø : Sao Hoaù Loäc bao giôø cuõng ñem ñeán söï vinh hieån, ñaøn oâng coù Hoaù Loäc ôû Meänh töï nhieân phuùc tôùi laøm veà voõ teân tuoåi daäy bieân cöông, laøm veà vaên danh tieáng maõn trieàu ñình. Hoaù Loäc. Thieân Ñoàng gaëp Thaùi Döông, daân giaû cuõng trôû thaønh ñaïi phuù, nhaø cöûa ruoäng vöôøn luïc suùc ñeàu höng vöôïng, laøm vieäc gì cuõng hay, cuõng toát.

Nam Meänh Hoaù Quyeàn ca

Quyeàn tinh toái hæ caùt tinh phuø Söï nghieäp hieân ngang ñaûm khi öu Caùnh trí Cöï Moân kieâm Vuõ dieäu Tam vieân traán thuû tröôûng binh phuø. Nghóa laø : Sao Hoaù Quyeàn caàn ñöôïc caùc sao toát phuø trôï thì söï nghieäp hieân ngang, ñaûm löôïng hôn ngöôøi. Hoäi vôùi Cöï Moân, Vuõ Khuùc thì traán thuû bieân cöông, naém quyeàn vaïn binh.

Nam Meänh Hoaù Khoa ca
Khoa tinh vaên tuù toái vi kyø Bao taøn caåm tuù myõ vaên chöông Nhaát ñöôïc Vuõ Moân Long bieán hoaù Quaûn giao thanh ñaït döï trieàu ñöôøng Khoa tinh nhaäp Meänh khôûi taàm thöôøng Caåm tuù taøi hoa trieån mieáu ñöôøng Caûnh ngoä Khuùc Xöông Khoâi Vieät tuù Long moân nhaát ñöôïc tính danh döông.

Nghóa laø :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

76

Sao Hoaù Khoa laø vaên tinh, thuû Meänh cung laø ngöôøi vaên chöông caåm tuù, thi ñoã cao nhö caù vöôït vuõ moân thaønh roàng bay, hieån ñaït choán trieàu ñöôøng. Sao Hoaù Khoa nhaäp Meänh khoâng phaûi loaïi taàm thöôøng, hoäi vôùi Xöông Khuùc, Khoâi Vieät coâng danh saùng laïng.

Nam Meänh Hoaù Kò ca

Chö tinh Hoaù Kò baát nghi phuøng Caùnh hoäi hung tinh duõ töù hung Nhöôïc ñaéc caùt tinh lai trôï cöùu Tuùng nhieân phuù quí baát phong long Tham Lang Phaù Quaân cö haõm ñòa Ngoä caùt, Hoaù Kò chung baát lôïi Nam vi giang ñaïo nöõ vi söông Gia saùt chieáu meänh voâ mieân thuî Nghóa laø: Hoaù Kò laø sao khoâng neân gaëp. Gaëp noù roài laïi bò theâm caùc hung tinh thì caøng hung. Duø coù caùt tinh trôï cöùu khieán cho giaøu sang nhöng caùi giaøu sang ñoù thöôøng ñi keøm vôùi nhieàu lo laéng. Hai sao Tham Lang, Phaù Quaân cö haõm ñòa duø coù Hoaù Kò ñaéc ñòa cuõng baát lôïi. Ñaøn oâng troäm caép, ñaøn baø ñó ñieám, neáu theâm saùt tinh taát cuoäc ñôøi aên nguû khoâng yeân.

Thaùi Tueá Nhaäp Meänh ca
Thaùi tueá chi tinh baát khaû ñöông Thuû laâm quan haïn yeâu suy töôøng Nhöôïc voâ caùt dieäu lai töông trôï Vò mieãu quan tai naùo nhaát tröôøng.

Nghóa laø : Sao Thaùi Tueá voán mang tinh chaát hung tai, neáu coù nhaät haïn hoaëc ñoùng cung Quan haõm ñòa maø khoâng coù caùt tinh phuø trôï, ngöôøi chöùc vò thöôøng gaëp laém chuyeän phuø traàm. Phuù ñoaùn cuûa tieàn nhaân ta veà hai cung Thaân Meänh ra sao ? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây : a) Nhöõng ngöôøi nieân thieáu coâng danh Hoàng Loan Baùt Toaï ôû minh khoâng sai. b) Phuû phuøng Khoâng xöù taøi suy Chung thaân nam baûo tö cô löu truyeàn c) Maáy ngöôøi baát hieån coâng danh Chæ vì Nhaät Nguyeät ñoàng cung Söûu Muøi. d) Phöôïng Long Maõo Daäu ñoâi mieàn Vöôïng thì kim baûng ghi teân haøng ñaàu e) Coâng danh ñôïi tuoåi taùc cao Giaùp Lieâm giaùp Saùt moät haøo khoâng sai. f) Döông Ñaø xaâm chieám Meänh vieân Noùi naêng loaïn thuyeát nhöõng phöôøng ñieâu ngoa. g) Tham Lieâm Tò Hôïi khoâng baøn Chaøng Tieâu thuûa tröôùc taøn toan nguïc hình.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

77

NHÒ THIEÂN DI CUNG
Coù sao Töû Vi, Taû Höõu xuaát ngoaïi ñöôïc quí nhaân phuø trôï phaùt phuùc, cuøng Thieân Phuû xuaát nhaäp thoâng ñaït, cuøng Thieân Töôùng taïi ngoaïi xuaát taøi, cuøng Phaù Quaân thaân vôùi quí nhaân, bò Döông Ñaø, Hoûa Linh, Khoâng Kieáp ra ngoaøi baát an. Coù sao Thieân Cô xuaát ngoaïi gaëp quí nhaân, ôû nhaø hay mang tieáng thò phi. Cuøng Cöï Moân caàn phaûi hoaït ñoäng môùi hay; Cuøng Thieân Löông xuaát ngoaïi xöùng yù ; Cuøng Thaùi Aâm gaëp söï hoang mang thöôøng coù ; Bò Döông Ñaø, Linh Hoaû xuaát ngoaïi phaûi ñoái ñaàu vôùi nhieàu baát traéc. Coù sao Thaùi Döông neân xuaát ngoaïi môùi phaùt phuùc, laø ngöôøi khoâng theå tónh thuû ; Cuøng Thaùi Aâm xuaát ngoaïi luùc caáp baùch chuyeån thaønh hay ; Cuøng Cöï Moân lao taâm; Bò Döông Ñaø Hoaû Linh, Khoâng Kieáp taïi ngoaïi thaân taâm baát thanh nhaøn. Coù sao Vuõ Khuùc ñoái phoù vôùi beân ngoaøi caàn tónh thuû ñöøng laät ñaät luùc caáp baùch ; Cuøng Tham Lang thöôøng laø tay kinh doanh lôùn ; cuøng Thaát Saùt, Phaù Quaân laø ngöôøi öa hoaït ñoäng, taùo caáp ; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû deã mang tieáng thò phi . Coù sao Thieân Ñoàng xuaát ngoaïi coù quí nhaân phuø trôï ; Cuøng Cöï Moân lao taâm khoå trí ; Cuøng (ñoàng cung) Thaùi Aâm taøn khoå ; Cuøng Thieân Löông deã thaân vôùi quí nhaân ; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Kieáp Khoâng taïi ngoaïi baát toaiï chí. Coù sao Lieâm Trinh xuaát ngoaïi thoâng ñaït caän quí khoâng neân do ñoù trong nhaø ; Cuøng Tham Lang caàn thaû caâu luùc nöôùc ñuïc ; cuøng Thaát Saùt ra ngoaøi laøm aên ra tieàn ; Cuøng Thieân Töôùng neân luoân luoân hoaït ñoäng ; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Kieáp Khoâng xung saùt coù theå cheát ñöôøng. Coù sao Thieân Phuû xuaát ngoaïi coù quí nhaân phuø trôï ; cuøng Töû Vi phaùt phuùc ; Cuøng Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc giöõa khi thieân haï hoang mang thì mình hoaït ñoäng deã phaùt taøi, thöôøng laø tay cöï thöông. Coù sao Thaùi Aâm nhaäp mieáu xuaát ngoaïi gaëp quí nhaân, hoaïnh phaùt taøi saûn, haõm ñòa chieáu thò phi; Cuøng Thaùi Döông raát toát ; Cuøng Thieân Ñoàng mieáu vöôïng ñòa xuaát ngoaïi tay traéng laøm neân cô ñoà. Coù sao Tham Lang ñoäc thuû taïi ngoaïi lao baùc nhöng hay gaëp dòp hoaïnh taøi môùi lieàu lónh; Cuøng Lieâm Trinh theâm Töù Saùt taïi ngoaïi taân khoå ; Cuøng Vuõ Khuùc laø tay doanh thöông ; coù Döông Ñaø, Linh Hoûa Khoâng Kieáp hao saùt thöôøng bò hoïa chieán chinh. Coù sao Cöï Moân ra ngoaøi lao taâm baát an, luoân luoân gaëp chuyeän thò phi, theâm Khoâng Kieáp, Döông Ñaø, Hoaû Linh caøng xaáu nöõa. Coù sao Thieân Töôùng xuaát ngoaïi coù ngöôøi ñeà baït, naâng ñôõ ; Cuøng Töû Vi caøng toát, cuøng Vuõ Khuùc taïi ngoaïi phaùt taøi ; Cuøng Lieâm Trinh theâm Döông Ñaø, Linh Hoaû chieáu thò phi. Coù sao Thieân Löông xuaát ngoaïi caän quí ; Cuøng Thieân Ñoàng phuùc haäu ; Cuøng Thieân Cô thöôøng ra ñôøi baèng khaû naêng ngheä thuaät. Coù sao Thaát Saùt soáng ôû beân ngoaøi nhieàu hôn soáng trong nhaø ; Cuøng Vuõ Khuùc neân hoaït ñoäng môùi hay ; Cuøng Lieâm Trinh taïi ngoaïi sinh taøi cuøng Töû Vi ra ngoaøi ñöôïc toaïi chí ; Coù Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp leânh ñeânh goùc beå chaân trôøi. Coù sao Phaù Quaân xuaát ngoaïi lao baùt, duø nhaäp mieáu taïi ngoaïi cuoäc soáng cuõng baáp beânh nay khaù mai taøn; Bò Döông Ñaø, Linh Hoaû xung boân taåu ; Ñöôïc Xöông Khuùc, Vuõ Khuùc laø ngöôøi raát thaùo vaùt. Coù sao Vaên Xöông xuaát ngoaïi ngoä quí phaùt ñaït, kò Döông Ñaø, Hoaû Linh, Khoâng Kieáp.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

78

Coù sao Vaên Khuùc taïi ngoaïi taän quí, theâm caùt tinh phuø trôï ñaéc taøi, bò Döông Ñaø, Linh Hoûa ít toaïi chí. Coù sao Taû Phuï caàn hoaït ñoäng luoân môùi deã gaëp quí nhaân phuø trì ; Gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa deã tai tieáng thò phi. Coù sao Höõu Baät xuaát ngoaïi ngoä quí nhaân phaùt ñaït, khoâng neân tónh thuû ; Gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa ra ngoaøi thöôøng tranh caïnh xung ñoät vôùi ngöôøi. Coù sao Loäc Toàn xuaát ngoaïi y loäc toaïi taâm, gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû khoâng Kieáp thöôøng bò thua thieät. Coù sao Kình Döông nhaäp mieáu ra ngoaøi aùo muõ boång loäc, phaùt taøi baèng söï quaáy ñaûo ; ÔÛ haõm ñòa chæ laø loaïi tay sai dao buùa. Coù sao Ñaø La theâm caùt tinh taïi ngoaïi ngoä quí ñaéc taøi haõm ñòa laïi bò Kieáp Khoâng, Linh Hoaû, Kình Döông seõ dính vaøo nhieàu chuyeän thò phi, cö nhaân haï. Coù sao Hoaû Tinh ñoäc thuû xuaát ngoaïi baát an, ñöôïc caùt tinh phuø trì hay hoaïnh taøi ; Bò Döông Ñaø, Linh Hoaû Khoâng Kieáp baát toaïi chí. Coù sao Linh Tinh ñöôïc caùt tinh trôï löïc xuaát ngoaïi toát, bò Döông Ñaø, Hoûa Tinh ,Khoâng Kieáp xaáu. Phuù ñoaùn noâm cuûa tieàn nhaân ta veà cung Thieân Di ra sao? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây: a) Thieân Di aáy maõ binh ngoài Ñaùnh ñoâng deïp baéc pha phoâi coõi ngoaøi b) Long ñong ñoâng taåu taây trì Chaúng qua thieân maõ Thieân Di haõm nhaân c) Thieân Di Nhaät Nguyeät giaùp ñoâi Nhaát sinh xuaát ngoïai nhieàu nôi theá thaàn. d) Thieân Di, Hoaù Kò ra ngoaøi Keõ thuø ngöôøi oaùn chaúng ai gaàn mình. e) Thieân Di Ñòa Kieáp cô Lieâm Hoà qui phaùch laïc caùnh tieân laùnh phaøm. f) Quan cung Hæ ngoä Hoàng Ñaøo Thieân Di toái kò Kieáp Khoâng laâm vaøo. g) Thieân Di Hoa caùi Hæ Thaàn Thieân Di Phuï baät quùi nhaân yeâu vi. h) Chôi bôøi du thuyû du san Thieân Di ngoä Maõ gaëp chaèng Ñaø La.

TAM QUAN LOÄC CUNG

Coù sao Töû Vi mieáu vöôïng ñòa hoäi Xöông Khuùc, Taû Höõu, Khoâi Vieät chöùc vò ñeán phong haàu baù; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû taàm thöôøng ; cuøng Thieân Phuû quyeàn quí danh lôïi löôõng toaøn, theâm Thieân Töôùng noäi ngoaïi quyeàn quí ; cuøng Phaù Quaân trong khi thieân haï soùng gioù maø mình yeân oån (naùo trung an thaân) . Coù sao Thieân Cô nhaäp mieáu quyeàn quùi hoäi Vaên khuùc laøm löông thaàn coù thaáy Döông Ñaø, Linh Hoûa môùi toát ( kieán Döông Ñaø Hoûa Linh phöông nghi) cuøng Thieân Löông taøi kieâm vaên voõ; cuøng Thaùi Aâm danh chaán bieân di ; ôû haõm ñòa thoaùi quan thaát chöùc.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

79

Coù sao Thaùi Döông nhaäp mieáu vaên voõ ñeàu hay, mieãn laø ñöøng coù Hoûa Linh, Döông Ñaø xung phaù ; cuøng Thaùi Aâm qui hieån; cuøng Taû Höõu, Xöông Khuùc, Khoâi Vieät theâm Khoa Quyeàn Loäc laøm tôùi baäc nhaát phaåm teå töôùng. Coù sao Thieân Ñoàng vaên voõ ñeàu coù khaû naêng nhöng caàn khoâng gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû; cuøng Cöï Moân laøm aên tröôùc nhoû sau lôùn ; hoäi Taû Höõu, Xöông Khuùc, Khoâi vieät caøng hay ; cuøng Thieân Löông quyeàn quí ; cuøng Thaùi Aâm haõm ñòa raát xaáu. Coù sao Vuõ Khuùc nhaäp mieáu ñoàng cung laïi coù Taû Höõu, Xöông Khuùc ôû voõ chöùc deã laøm lôùn , ñöôïc theâm Khoa Quyeàn Loäc coøn giaøu sang ; cuøng Tham Lang thöôøng laø tham oâ chi quan ; cuøng Phaù Quaân laø ngöôøi taïo söï nghieäp trong quaân löõ ; cuøng Thaát Saùt laäp coâng danh do nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät ; ôû haõm ñòa bò Kinh Ñaø, Linh Hoûa xung phaù coâng danh voâ phaän. Coù sao Lieâm Trinh nhaäp mieáu thì voõ chöùc quyeàn quí laâu beàn ; cuøng Tham Lang thöôøng leo leân quyeàn quí trong thôøi loaïn (naùo trung quyeàn quí). Coù sao Thieân Phuû nhaäp mieáu vaên vuõ ñeàu hay neáu khoâng bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Kieáp Khoâng; cuøng Töû Vi vaên vuõ thaønh danh ; cuøng Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc quyeàn quí neáu gaëp Khoâng Kieáp bình thöôøng. Coù sao Thaùi Aâm nhaäp mieáu qui hieån, haõm ñòa laø ngöôøi kieâu caêng phaù ngang khoù loøng hieån ñaït, hoäi cuøng Thaùi Döông, Xöông Khuùc, Taû Höõu laøm tôùi baäc tam phaåm ; cuøng Thieân Ñoàng vaên vuõ ñeàu hay ; cuøng Thieân Cô naùo trung tieán thaân. Coù sao Tham Lang nhaäp mieáu ngoä Hoaû Linh thì ôû vuõ chöùc naém ñaïi quyeân ; cuøng Töû Vi coù theå quyeàn quí veà vaên cuõng nhö voõ. Tham Lang haõm ñòa, laøm quan tham oâ, bò Döông Haø, Khoâng Kieáp taàm thöôøng. Coù sao Cöï Moân nhaäp mieáu vuõ chöùc quyeàn quí, vaên chöùc khoâng laâu beàn ; cuøng Thaùi Döông taán thoaùi voâ thöôøng ; cuøng Thieân Cô taïi Maõo cung raát toát, taïi Daäu cung tuy hay nhöng khoù beàn, ôû haõm ñòa coâng danh laän ñaän theâm Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp caøng xaáu. Coù sao Thieân Töôùng nhaäp mieáu vaên voõ ñeàu hay thöïc loäc thieân chung, haõm ñòa thaønh baïi voâ thöôøng ; cuøng Töû Vi quyeàn quí ; cuøng Xöông Khuùc, Taû Höõu hieån vinh ; cuøng Vuõ Khuùc traán thuû bieân cöông ; cuøng Lieâm Trinh quyeàn quí ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp deã maát chöùc, ñaøy ñoïa. Coù sao Thieân Löông mieáu ñòa ôû Ngoï cung hoäi vôùi Taû Höõu, Khoâi Vieät laø vaên vuõ chi taøi ; cuøng Thieân Ñoàng quyeàn quí baát tieåu ; cuøng Thieân Cô quí hieån ; bò Döông Ñaø, Hoaû Linh Khoâng Kieáp bình thöôøng. Coù sao Thaát Saùt mieáu vöôïng vuõ chöùc quyeàn quí, vaên nhaân khoâng hay ; cuøng Vuõ Khuùc coù chöùc vò ; cuøng Lieâm Trinh coâng danh hieån ñaït. Coù sao Phaù Quaân mieáu vöôïng vuõ chöùc hieân ngang ; cuøng Vuõ Khuùc theâm quyeàn loäc, Xöông Khuùc hieån ñaït ; bò Döông Ñaø, Hoaû Linh bình thöôøng ; cuøng Töû Vi ñoàng cung coù tieáng taêm ; cuøng Lieâm Trinh khoâng toát cho ngöôøi theo veà ñaèng vaên. Coù sao Vaên Xöông nhaäp mieáu cuøng hoäi Thaùi Döông caøng theâm hay ; cuøng Thieân Phuû, Vaên Khuùc phuù quí song toaøn. Coù sao Vaên Khuùc, mieáu vöôïng vaên vuõ ñeàu toát, rôi vaøo haõm cung gaëp Thieân Cô, Thaùi Aâm thöôøng hieån ñaït baèng con ñöôøng teå laïi töùc laø laøm nhöõng vieäc hung döõ, aùc ñoäc ; hoäi vôùi Töû Vi vaø Taû Höõu thöôøng gaëp maët vua ; bò Döông Ñaø, Hoaû Linh, Khoâng Kieáp bình thöôøng.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

80

Coù sao Taû Phuï nhaäp mieáu vaên vuõ chi taøi, vuõ chöùc toái vöôïng, baát lôïi vaên nhaân ; gaëp sao toát phuø trôï hieån vinh ; bò Döông Ñaø, Khoâng Kieáp, Linh Hoûa thöôøng gaëp tai tieáng. Coù sao Höõu Baät laøm neân vuõ chöùc, khoâng hôïp vôùi vaên nhaân ; cuøng Töû Vi, Xöông Khuùc taøi quan song myõ ; ôû haõm ñòa deã maát chöùc ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû thöôøng bò truaát giaùng. Coù sao Loäc Toàn gaëp caùt tinh vaên vuõ ñeàu hay thuoäc caùch taøi quan song myõ. Coù sao Kình Döông nhaäp mieáu raát lôïi cho voõ nghieäp theâm caùt tinh quyeàn quí ; ôû haõm ñòa bình thöôøng neáu coù danh chæ laø hö danh. Coù sao Ñaø La ñoäc thuû bình thöôøng, toaøn chuyeän danh haõo. (Ñaø La ñoäc thuû ñoùng Meänh cung toát hôn Quan Loäc cung). Coù sao Hoaû Tinh lôùn tuoåi coâng danh môùi toaïi, tuoåi treû long ñong thaønh baïi ; hoäi cuøng Töû Vi, Tham Lang raát toát ; haõm ñòa hö hoûng. Coù sao Linh Tinh ñoäc thuû vöôïng cung toát ; haõm ñòa xaáu. Phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta veà cung Quan Loäc ra sao ? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây : a. Moä phuøng Taû Höõu ñoàng lai Thaêng quan tieán chöùc mieáu ñaøi hieån vinh. b. Ñoàng, Löông hoäi chieáu Daàn Thaân Khi xöa tay traéng maø nay sang giaøu. c. Loäc phuøng Töû, Maõ nhaát ban Phong vaân teá hoäi Maõ Long Hæ Ñoàng.

TÖÙ TAØI BAÏCH CUNG
Coù sao Töû Vi thoùc gaïo ñaày kho ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa baát vöôïng cuøng Phaù Quaân tröôùc khoù sau deã ; cung Thieân Ñoàng, Taøi Baïch suùc tích ; cuøng Thieân Phuû no ñuû suoát ñôøi, theâm Taû Höõu phuù quí ; cuøng Thaát Saùt hoaïnh taøi. Coù sao Thieân Cô lao taâm phí löïc tính toaùn môùi sinh taøi ; cuøng Cöï Moân phaûi cöïa quaäy nhieàu môùi kieám ñöôïc ; cuøng Thieân Löông thöôøng duøng maùnh khoeù maø sinh ngoaïi taøi ; cuøng Thaùi Aâm ôû haõm ñòa laøm aên deã thaát baïi ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû voán phaù saûn. Coù sao Thaùi Döông nhaäp mieáu no ñuû sung tuùc, haõm ñòa vaát vaû khoán khoù ; cuøng Thaùi Aâm theâm Taû Höõu phaùt taøi lôùn ; cuøng Loäc Toàn ñaïi phuù ; cuøng Cöï Moân thaønh thaønh baïi baïi. Coù sao Vuõ Khuùc Höõu Cöï vaïn gia tö ; cuøng Phaù Quaân ñoâng lai taây khöù tieàn vaøo tay phaûi ra tay traùi ; cuøng Thieân Töôùng, Taøi Baïch gaëp nhieàu quí nhaân giuùp ñôõ ; cuøng Thaát Saùt tay traéng laøm neân ; cuøng Tham Lang sau ba möôi tuoåi môùi phaùt ñaït bò Döông Haø, Linh Hoûa tieàn taøi nan tuï ; Vuõ Khuùc ôû Taøi Baïch toái kò Khoâng Vong. Coù sao Thieân Ñoàng tay traéng gaây cô ñoà, phaùt ñaït muoän ; cuøng Cöï Moân taøi khí luùc tieán luùc thoaùi ; cuøng Thieân Löông tieàn taøi ñaïi vöôïng. Coù sao Lieâm Trinh taïi Daàn Thaân nöôùc ñuïc buoâng caâu phaùt taøi sinh lôïi, haõm ñòa xaáu ; cung Tham Lang hoaïnh phaùt hoaïnh phaù ; thaáy Döông Ñaø, Hoûa Linh deã gaëp tieàn taøi baát ngôø ; cuøng Thaát Saùt laø ngöôøi gioûi xoay sôû ; cuøng Thieân Töôùng phuù tuùc, thöøa aên thöøa tieâu ; bò Song Hao, Khoâng Kieáp thöôøng phaù nghieäp.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

81

Coù sao Thieân Phuùc no aám ; thaáy Döông Ñaø, Hoûa Linh, Khoâng Kieáp thaønh baïi voâ thöôøng ; cuøng Töû Vi coù cuûa aên cuûa ñeå ; cuøng Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc theâm Quyeàn Loäc laø phuù oâng. Coù sao Thaùi Aâm nhaäp mieáu tieàn baïc ñaày kho, ôû haõm ñòa tieàn taøi nan tuï ; cuøng Thaùi Döông tröôùc ít sau nhieàu ; cuøng Thieân Cô tay traéng laøm giaøu ; cuøng Thieân Ñoàng taøi vöôïng ; cuøng Loäc Toàn, Taû Höõu chuû ñaïi phuù. Coù sao Tham Lang mieáu vöôïng deã hoaïnh phaùt, haõm ñòa baàn cuøng ; cuøng Töû Vi neân coá thuû chôù cöïa laém cho saåy vaåy ; gaëp Hoaû Tinh tam thaäp nieân haäu hoaïnh phaùt, tröôùc ba möôi tuoåi vaát vaû. Coù sao Cöï Moân tay traéng laøm giaøu roài vì thöôøng cao ngaïo khoâng tính toaùn kyõ caøng maø hoang phaù ; cuøng Thieân Cô laøm ñuû ngheà ; cuøng Thaùi Döông tieàn baïc suùc tích ; bò Döông Ñaø, Hoûa Linh, Khoâng Kieáp phaù nghieäp. Coù sao Thieân Löông nhaäp mieáu thöôïng ñaúng phuù quí haõm ñòa laøm aên vaát vaû ; cuøng Thieân Ñoàng, Baïch Thuû sinh taøi ; cuøng Thieân Cô lao taâm khoå töù maø tieàn baïc chaúng coù bao nhieâu hay bieán ñoåi ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp chæ ñuû hai tay vaày loã mieäng. Coù sao Thieân Töôùng phuù tuùc ; cuøng Töû Vi taøi khí hoaïnh phaùt ; cuøng Vuõ Khuùc, theâm Töù Saùt laøm caû traêm ngheà kieám tieàn ; cuøng Lieâm Trinh laø laùi buoân ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp thaønh baïi voâ thöôøng taøi khoâng tuï. Coù sao Phaù Quaân cö Tí Ngoï nhieàu tieàn baïc deã kieám ; ôû haõm ñòa baát tuï ; cuøng Vuõ Khuùc ôû Tò Hôïi tieàn vaøo cöûa ñoâng ra cöûa taây ; cuøng Töû Vi tieàn toán hao nhöng vaøo nhieàu ; cuøng Lieâm Trinh vaát vaû môùi kieám ñöôïc ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp ngheøo khoå. Coù sao Vaên Xöông giaøu neáu gaëp nhieàu caùt tinh thì taøi khí vöôïng ; cuøng Cöï Moân mieáu ñòa nhieàu tieàn ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp chæ laø loaïi haøn só, haøn nho. Coù sao Vaên Khuùc mieáu ñòa phuù duï, theâm sao toát ñöôïc quí nhaân trôï giuùp ; Töù Saùt vaø Khoâng Kieáp chuû tieàn taøi baát tuï. Coù sao Loäc Toàn tieàn baïc ñeán töï nhieân ít maát coâng lao khoù nhoïc ; gaëp Kình Ñaø, Khoâng Kieáp laøm vieäc gì cuõng khoù khaên luùc ñaàu roài sau môùi coù tieàn. Coù sao Kình Döông ôû Thìn Tuaát Söûu Muøi thöôøng hoaïnh taøi ; haõm ñòa phaûi vaát vaû môùi kieám ñöôïc theâm Khoâng Kieáp, Kình Ñaø ngheøo khoå. Coù sao Ñaø La : cuõng nhö coù Kình Döông. Coù sao Hoûa Tinh ñoäc thuû hoaïnh phaùt cuõng hoaïnh phaù, ôû haõm cung phaûi cöïc nhoïc ñoä nhaät neáu ñöôïc caùt tinh phuø trôï môùi kieám ñöôïc tieàn. Coù sao Linh Tinh nhaäp mieáu ñoäc thuû hoaïnh phaùt, haõm ñòa coâ haøn taøn khoå ñoä nhaät. Coù sao Khoâi Vieät soáng trong söï thanh cao maø vaãn phong tuùc, tieàn baïc deã daõi kieám ñöôïc. Phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta veà cung Taøi Baïch ra sao ? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây : a. Song Hao hoäi taïi Phuùc, Taøi Taùn nhieàu tuï ít maáy ai neân giaàu. b. Aáy ai phuùc loäc ñeà ña Vuõ, Loäc, Thieân Maõ chieáu hoaø Taøi cung. c. Aáy ai ñòch quoác tieáng ñoàn Bôûi vì Thieân Maõ hoäi cuøng Traøng Sinh d. Phaù Quaân ñoùng ôû Taøi cung

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Ñoàng tieàn leân xuoáng töïa doøng nöôùc suoâi. e. Ngheøo heøn bôûi taïi Kieáp Khoâng Döông Ñaø, Linh Hoûa long ñong boân trì. f. Töù Saùt ñoùng ôû Hôïi cung Khi heát laïi coù khi vôi laïi ñaày. g. Aáy ai danh lôïi thong dong Bôûi vì Taû Höõu hoäi cuøng Ñeá tinh.

82

NGUÕ PHU THEÂ CUNG
Coù sao Töû Vi hoân nhaân muoän, vôï hay choàng laø ngöôøi tính cöông nghò ; cuøng sao Thieân Phuû toát ñoâi ; cuøng sao Thieân Ñoàng vôï treû ; cuøng Phaù Quaân hình khaéc ; cuøng Döông Ñaø, Linh Hoûa hình khaéc ; cuøng Tham Lang coù caùt tinh phuø trôï hoaø thuaän. Coù sao Thieân Cô neân laáy vôï ít tuoåi, traùi laïi ñaøn baø neân laáy choàng ñöùng tuoåi. Bò Döông Ñaø, Hoûa Linh vôï choàng deã boû nhau cho neân laáy vôï hay laáy choàng muoän môùi toát ; cuøng Thieân Löông neân laáy ngöôøi hôn tuoåi ; cuøng Thaùi Aâm coù vôï ñeïp. Coù sao Thaùi Döông mieáu vöôïng laáy vôï muoän toát, laáy sôùm khaéc nhôø vôï maø sang ; cuøng Thieân Löông theâm Taû Höõu thì vôï hieàn vaø thoâng minh, gioûi giang ; cuøng Thaùi Aâm ñöôïc baø noäi trôï thaùo vaùt ; cuøng Cöï Moân theâm Döông Ñaø, Hoûa Linh, Khoâng Kieáp khaéc ; gaëp Hao thöôøng laáy vôï theo phí leã thaønh hoân. Coù sao Vuõ Khuùc deã bò boäi khaéc neân thaønh hoân muoän vaø laáy ngöôøi baèng tuoåi, laáy roài laøm aên tieàn vaøo ; cuøng Thaát Saùt khaéc tôùi hai ba vôï neáu laïi theâm Döông Ñaø, Hoûa Linh, Khoâng Kieáp nöõa caøng naëng. Coù sao Thieân Ñoàng laáy vôï muoän neân choàng ñöùng tuoåi, vôï neân thieáu ; bò Töù Saùt xung phaù khaéc hoaëc sinh ly ; cuøng Cöï Moân theâm Saùt Tinh khaéc ; cuøng Thaùi Aâm vôï ñeïp ; cuøng Thieân Löông hai vôï choàng cuøng ñeïp toát. Coù sao Lieâm Trinh ba laàn laáy vôï ; cuøng Tham Lang caøng khaéc theâ ; cuøng Thaát Saùt cuõng hình theâ ; Döông Ñaø, Linh Hoûa deã boû nhau ; cuøng Thieân Phuû coù theå traêm naêm ñaàu baïc. Coù sao Thaùi Döông vôï yeâu thöông choàng ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa phaûi laáy muoän môùi toát. Coù sao Thaùi Aâm nhaäp mieáu vôï choàng ñeàu ñeïp theâm Xöông Khuùc caøng ñeïp khoâng sôï Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp ; cuøng Thieân Cô noäi trôï gioûi. Coù sao Tham Lang vôï choàng ñeàu thöôøng khoâng ñeïp ba boán laàn laøm chuù reå, nhaäp mieáu neân laáy muoän ; cuøng Lieâm Trinh hình khaéc cuøng Döông Ñaø, Linh Hoûa chuû chia lìa ; cuøng Töû Vi neân laáy vôï laáy choàng hôn tuoåi. Coù sao Cöï Moân neân laáy ngöôøi nhieàu tuoåi ; cuøng Thaùi Döông maø khoâng bò Töù Saùt xung phaù giai laõo ; cuøng Thieân Cô vôï coù nhan saéc ; cuøng Thieân Ñoàng vôï thoâng minh, lanh lôïi ; cuøng Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp phaûi qua nhieàu ñôøi vôï. Saùch coù caâu : Cöï Moân cö theâ ña baát maõn hoøai. Coù sao Thieân Töôøng coù vôï ñeïp vaø hieàn thuïc, ñaøn baø neân laáy choàng nhieàu tuoåi ; cuøng Töû Vi vôï choàng giai laõo ; cuøng Vuõ Khuùc hay xaûy ra baát hoøa ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp hình khaéc. Coù sao Thieân Löông theâ nghi ñaïi (?) nhan saéc ; cuøng Thieân Ñoàng vôï choàng hoøa thuaän ; cuøng Thieân Cô ñeïp maø hieàn ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp luïc ñuïc.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

83

Coù sao Thaát Saùt khaéc sôùm ; cuøng Vuõ Khuùc cuõng khaéc ; cuøng Lieâm Trinh chia lìa, theâm Döông Ñaø, Linh Hoûa khaéc ba ñôøi vôï. Coù sao Phaù Quaân nam khaéc theâ, nöõ khaéc phu, laáy nöõa cuõng ly dò ; cuøng Vuõ Khuùc caøng khaéc ; cuøng Töû Vi phaûi laáy vôï nhieàu tuoåi hôn mình. Coù sao Vaên Xöông vôï ít tuoåi thoâng minh ; cuøng Thieân Cô, Thaùi Aâm vôï ñeïp ; rôi vaøo haõm ñòa gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa toái kò, vôï laêng loaøn, ñaøng ñieám. Coù sao Vaên Khuùc laïi theâm Vaên Xöông ña theâ coøn laém thieáp ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa hình khaéc, hoäi Thieân Aâm mieáu ñòa raát hay. Coù sao Loäc Toàn neân laáy vôï ít tuoåi vaø laáy vôï muoän ; neáu bò Döông Ñaø, Linh Hoûa hay Trieät Loä, Khoâng Vong coâ ñoäc. Coù sao Taû Phuï, Höõu Baät vôï choàng giai laõo ; cuøng Tham Lang, Lieâm Trinh hay Döông Ñaø, Linh Hoûa thöôøng laáy vôï döõ. (Theo tieàn nhaân ta thì Theâ cung coù Taû Phuï, Höõu Baät laø ngöôøi laém vôï trong khi Töû Vi ñaåu soá toaøn thö laïi noùi Xöông Khuùc ñi caëp ôû Theâ cung môùi vaäy). Coù sao Hoûa Tinh nhaäp mieáu theâm sao toát phuø trôï thì vôï choàng hoøa thuaän, ôû haõm ñòa hình khaéc. Coù sao Thieân Khoâi, Thieân Vieät vôï choàng ñeàu ñeïp.

Phuù noâm cuûa tieàn nhaân veà cung Phu Theâ ra sao? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây: a) Thieân Nguyeät Ñöùc ngoä Ñaøo Hoàng Trai laáy vôï ñeïp gaùi choàng giaøu sang. b) Sao Thai maø Ngoä Ñaøo Hoa Tieàn daân haäu thuù môùi ra vôï choàng. c) Vôï choàng vieãn phoái tha phöông Ñaøo Hoàng ñoái chieáu vaøo laøng Thieân Di. d) Phu cung Hoùa Kò moät mình Tô tình chöa döùt moái tình ñaõ vui. e) Thieân Rieâu baát chính caû ñoi Lieâm Trinh vieãn phoái ôû nôi baàn haøn. f) Trieät Tuaàn ngoä Maõ Hinh theâ vò Vôï boû choàng Ñaøo Tò tha höông. g) Vôï choàng nay giaän mai hôøn Phuïc Binh Hoùa Kò nôi toaø phu theâ. h) Vôï veà coù cuûa muoân vaøn Aân Quang, Nguyeät Ñöùc, Thaùi Döông, Maõ Ñoàng i) Ai maø Thieân Töôùng, Ñaøo Hoàng Ai maø Thieân Maõ Loäc phuøng Thanh Long.

LUÏC PHUÙC ÑÖÙC CUNG

Coù sao Töû Vi höôûng phuùc an laïc : cuøng Thieân Phuû suoát ñôøi toát laønh ; cuøng Phaù Quaân lo nghó buoàn phieàn ; cuøng Thieân Cô höôûng phuùc chung thaân ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp phuùc phaän keùm.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

84

Coù sao Thaùi Döông hoaï trung gaëp phuùc ; cuøng Thaùi Aâm vui söôùng ; cuøng Cöï Moân lo phieàn; cuøng Thieân Löông an oån ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp suoát ñôøi gaëp chöôùng ngaïi. Coù sao Vuõ Khuùc nhaäp mieáu an nhieân höôûng phuùc, haõm ñòa lo phieàn ; cuøng Phaù Quaân boân taåu ; cuøng Thaát Saùt ñau oám lo phieàn ; gaëp Hoûa Linh toát, gaëp Tham Lang hay. Coù sao Thieân Ñoàng an oån sung söôùng ; cuøng Cöï Moân nhieàu buoàn hôn vui ; cuøng Thieân Löông thanh nhaøn ; cuøng Thaùi Aâm höôûng phuùc. Coù sao Lieâm Trinh ñoäc thuû ñaéc ñòa co1 maû cöùu baán luùc bí laïi thoâng ; cuøng Thieân Ñoàng vöøa phuùc vöøa thoï ; Cuøng Thieân Phuû an laïc ; cuøng Phaù Quaân baát an theâm Döông Ñaø Linh hoaû lao khoå suoát ñôøi. Coù sao Thieân Phuû an tónh höôûng phuùc ; cuøng Töû Vi an daät ; cuøng Lieâm Trinh thaân an taâm baát an ; cuøng Vuõ Khuùc tuoåi Treû gian nan veà sau môùi nhaøn nhaõ ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp lao khoå ñoä nhaät. Coù sao Tham Lang lao taâm khoå töù ; cuøng Lieâm Trinh phaän moûng ; cuøng Töû Vi maõn nieân nhaøn taûn. Coù sao Cöï Moân lao löïc baát an ; cuøng Thaùi Döông vui buoàn thaát thaát thöôøng ; cuøng Thieân cô lao taâm ; cuøng Thieân Ñoàng höôûng phuùc ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp cuoäc ñôøi hay lo. Coù sao Thieân Töôùng an daät höôûng phuùc höõu thoï ; cuøng Töû Vi khoaùi laïc ; cuøng Thieân Cô trong khi thieân haï lo thì mình an ; cuøng Thaùi döông phuùc thoï song toaøn theâm Döông ñaø, Linh hoaû, Khoâng Kieáp khoâng ñöôïc nhaøn tónh. Coù sao Thaát Saùt nhaäp mieáu höôûng phuùc, haõm ñòa theâm Döông ñaø , Linh Hoûa lao taâm phí löïc ; cuøng Vuõ Khuùc baát an ; cuøng Lieâm Trinh taân khoå ; cuøng Töû Vi tröôùc vaát vaû sau an nhaøn, cuoái ñôøi môùi nhö yù toaïi taâm. Nöõ Meänh neáu coù sao thaát Saùt ñôn thuû Phuùc Ñöùc cung taát seõ laøm noâ tyø hay kyõ nöõ. Coù sao Phaù Quaân lao taâm phí löïc ; cuøng Vuõ Khuùc vaát vaû ; cuøng Lieâm Trinh chaêm chæ chòu khoù; cuøng Töû Vi an laïc theâm Döông ñaø , Linh Hoûa cuoäc soáng nhieàu buoàn lo. Coù sao Vaên xöông ñöôïc caùt tinh phuø trôï höôûng phuùc ; haõm ñòa gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp soá phaän long ñong. Coù sao Taû Phuï ñöôïc caùt tinh trôï höôûng phuùc ; ñoäc thuû veà giaø sung söôùng gaëp Döông ñaø, Linh Hoaû, khoâng Kieáp khoå sôû. Coù sao Höõu baät bình sinh phuùc loäc toaøn myõ ñöôïc caùt tinh phuø suoát ñôøi khoâng lo ; bò Döông ñaø, Linh hoaû, Khoâng Kieáp lao taâm vaát vaû. Coù sao Loäc toàn chung thaân phuùc loäc ; bò döông ñaø, Hoûa Linh ,Khoâng Kieáp caû thaân laãn taâm ñeàu lo phieàn. Coù sao Khoâi Vieät ñöôïc laøm baïn vôùi quùi nhaân höôûng phuùc. Coù sao döông ñaø nhaäp mieáu phuùc ñeán trong thôøi lao loaïn, bó cöïc thaùi lai, haõm ñòa boân taåu phieâu baït. Coù sao Hoaû Tinh tuoåi treû neám traûi cay ñaéng, vaõn nieân môùi khaù. Coù sao Linh Tinh ñoäc thuû vaát vaû long ñong. Ñoaùn cuûa tieàn nhaân ta veà cung Phuùc Ñöùc ra sao? Xin löôïc cheùp sau ñaây: Phaù Tí Ngoï tröôûng phieâu löu

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Thuûy Kim hôïp caùch, Söûu Muøi Khuùc Xöông Daàn Thaân khoâng Kieáp cô haøn Cöï Cô Maõo Daäu phuùc caøng theâm hay Thìn Tuaát Tham Vuõ cuõng hay Chôù ai Tò Hôïi phuùc baày Khoâng Vong Thaát Saùt troøn thaúng maø daøi Tham lang Phöôïng Caùt laø loaøi chim muoâng Lieâm trinh ngoä Hoûa tieâm ñaàu Thieân Löông coù chaåm goái ñaàu thaûnh thôi Hai Quan Töôùng Phaù cuøng ngoài Töôùng trong laø giaùp töôùng ngoaøi laø chieâng Toå sôùm Töû Phuø moät mieàn Nhöõng sinh coù nöôùc taû truyeàn höõu lai Phoøng vaên ñoà dueä aùn tieàn Taân gieâng taân buùt chaán canh coå kyø Coâ Hoa lOÄc, baûng Khoaù Khoa Ngöïa ñi Thieân Maõ voi qui Kình Döông Vaên Khoâi Vuõ vieät thinh ñöôøng Taû Long höõu Hoå thuaän töôøng phaân kim Kieáp Khoâng, Tuaàn trieät gia lieân Coù oâng maát maû ôû mieàn quan sôn Tang Moân Coâ Quaû Ñaøo Hoàng Hoï haøng coù keû goaù choàng coâ ñôn Khoác Hö Coâ Cöï muoân vaøn Ñöôøng ñi laån quaát Vuõ nhaøn Trieät khoâng Ñaø tieàn ngoä Maõ Töôùng xung Trai bò hình nguïc gaùi phoøng nghieät thöông Reã caây khoân traùnh khoûi ñöôøng Phaù Lieâm Maõo Daäu Ñieáu Tang moät toaø Loäc nhaøn Maõ ngoä Kieáp Khoâng Long phi Hoå taáu moät doøng phieân löu Loä baèng Trieät ngoä Phaù Quaân Ñaø La dieäu taùng moä phaàn ñaûo thi Maõ Ñaø gaùi laáy choàng xa Thieân Cô Hö nhuaän beänh ra ñieân cuoàng Thaùi Döông tam ñaïi moä phaàn Thaùi Aâm tam ñaïi aâm nhaân roõ raøng Ngoä haõm töù ñaïi toå ñöôøng Thieân Ñoàng tam ñaïi thôøi phaân boán ñôøi Vuõ Khuùc thieân Töôùng naêm ñôøi Cô Tham thöù saùu baåy ñôøi cöï Löông Taû phuï thöôïng toå ngoâi Döông

85

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

86

Hoa caùi moä môùi cuõng ngoâi Hæ Thaàn. ( Trích Töû Vi Aùo Bí cuûa Vieät Vieâm Töû ) Ñoïc toaøn baøi phuù noâm treân ñaây roõ raøng theo tieàn nhaân ta cung phuùc ñöùc cuûa soá Töû Vi moãi ngöôøi hoaøn toaøn lieân heä vôùi phaàn moä oâng cha. Phuù nghóa mô hoà neáu khoâng raønh veà phong thuyû hoïc. Sôï raèng khoù coù theå ñuùng ñöôïc, vì khoa phong thuyû raát roäng lôùn phöùc taïp ; giaûi ñoaï 1n theo loái troùi voi boû roï khoâng xong. Trong khi Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuûa Di Hi Traàn Ñoaøn tieân sinh chaúng noùi gì tôùi söï lieân heä cuûa cung naøy vôùi phaàn moä.

THAÁT PHUÏ MAÃU CUNG

Phaøm xem cung Phuï Maãu caàn chuù yù ñeán hai sao Thaùi Döông vaø Thaùi Aâm. Thaùi Döông laø cha, Thaùi Aâm laø meï,Thaùi Döông ôû haõm cung cha maát sôùm hoaëc khaéc ly, Thaùi Aâm ôû haõm cung meï maát sôùm hoaëc ly khaéc. Neáu caû hai sao ôû haõm cung thì phaûi laáy giôø sinh maø ñoaùn, sinh ban ngaøy thì cha coøn, sinh ban ñeâm thì meï coøn . Coù sao Töû Vi khoâng khaéc phuï maãu: cuøng Thieân Phuû cuõng khoâng khaéc; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp vaø caùc aùc saùt hình khaéc; cuøng Thieân Ñoàng toát; cuøng tham lang voâ aùc saùt khoâng sao; cung Phaù Quaân khaéc sôùm. Coù sao Thieân Cô mieáu ñòa toát, haõm ñòa ngoä Khoâng Kieáp, Döông Ñaø laø con nuoâi, hoaëc ôû vôùi meï coù Döông Ñaø cuøng Thieân Löông, Thieân Ñoàng toát mieãn laø khoâng gaëp theâm aùc saùt tinh: cuøng Cöï Moân taûo khaéc Coù sao Thaùi Döông haõm ñòa khaéc cha theâm Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp taûo khaéc caû cha laãn meï: cuøng thaùi aâm neáu khoâng bò Döông Ñaø taáu hôïp thì phuï maãu song toaøn; cuøng Cöï Moân taûo khaéc Coù sao Vuõ khuùc sôùm khaéc cha meï, nhöng neáu xa cha meï thì khoûi khaéc : cuøng Tham Lang hay Thaát Saùt thì khoûi khaéc: cuøng Tham Lang hay Thaát Saùt thì khoûi khaéc : cuøng Tham Lang hay Thaát Saùt hay Thieân Töôùng theõm Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp tính chaát ly khaéc seõ naëng hôn. Coù sao Thieân Ñoàng ñoäc thuû mieáu vöôïng toát theâm Töù Saùt coù cha meï nuoâi: cuøng Cöï Moân baát hoaø vôùi cha meï : cuøng thaùi Aâm phuï maãu song toaøn bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp phuï maãu baát toaøn. Coù sao Lieân Trinh khoù loøng keá nghieäp cha, coù cha meï nuoâi; cuøng Tham Lang sôùm khaéc; cuøng Thaát Saùt xa cha meï ; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, phuï maãu baát chu toaøn: cuøng Phaù Quaân hình khaéc. Coù sao Thieân Phuû phuï maãu song toaøn ; cuøng Töû Vi toát: cuøng Vuõ Khaéc Lieâm Trinh mieáu vöôïng toát ; bò Döông Ña,ø Linh Hoa,û Khoâng Kieáp khaéc cha me. Coù sao Thaùi Aâm mieáu vöôïng toát : bò Döông Ña,ø Linh Hoa,û Khoâng Kieáp khaéc cha meïï. Coù sao Thaùi Aâm mieáu vöôïng toát; bò Döông Ñaø Linh Hoaû Khoâng Kieáp khaéc cha meï : cuøng Thaùi Döông khoâng bò Töù Saùt phuï maãu song toaøn. Coù sao Tham Lang haõm laøm con nuoâi hoaëc ôû vôùi döôïng gheû : cuøng Lieâm Trinh haõm xa rôøi cha meï : cuøng Töû Vi toát . Coù sao Cöï Moân haõm ñòa khaéc : cuøng Thaùi Döông baát hoaø ; bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Khoâng Kieáp phuï maãu baát chu toaøn.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

87

Coù sao Thieân Töôùng ôû mieáu ñòa toát : cuøng Töû Vi toát : cuøng lieoõm Trinh hình khaéc: bò Töù Saùt xaáu. Coù sao Thieân Löông haõm ñòa bò Töù Saùt vaøo vieän moà coøi neáu khoâng thì phaûi ñi laøm con nuoâi môùi traùnh ñöôïc hình saùt phuï maãu . Coù sao Thaát Saùt coâ ñoäc : cuøng Vuõ Khuùc khaéc :cuøng Lieâm Trinh hình. Coù sao Phaù Quaân sôùm xa gia ñình boá meï môùi traùnh khoûi hình khaéc: chæ coù Töû Vi môùi giaûi ñöôïc. Coù sao Vaên Xöông nhaäp mieáu toát ; gaëp Töù Saùt, Döông Ña,ø Linh Hoaû laøm con hai hoï. Coù sao Vaên Khuùc ñoäc phuû nhaäp mieáu toát : bò Döông Ñaø, Linh Hoaû phuï maãu baát chu toaøn. Coù sao Taû Phu ñoäc thuû nhô phuùc cha meïï, bò Töù Saùt ly khaéc. Coù sao Höõu Baät ñoäc thuû cuõng nhö taû phuï. Coù sao Loäc Toàn toát neáu bò Töù Saùt cha meï laøm aên luïn baïi luùc mình coøn nhoû. Coù sao Kinh Döông taûo hình khaéc. Coù sao Ñaø La tuoåi treû ñaõ hình khaéc phuï maãu. Coù sao Hoaû Tinh coù khaéc, ñöôïc caùt tinh phuø trôï bình hoaø. Coù sao Linh Tinh coù khaéc. Phuù ñoaùn moân cuûa tieàn nhaân ta veà cung Phuï Maãu ra sao? Xin ñöôïc cheùp döôùi ñaây: Aâm Döông Tuaàn Trieät taïi tieàn Meï cha aét ñaõ quy tieân thuûa naøo Phuï Maãu cung hoäi Thieân Löông Meï cha ñoàng höôûng thoï tröông an vui

BAÙT NOÂ BOÄC CUNG

Coù sao Töû Vi ñaéc löïc sinh taøi; Kinh Döông, Ñaø La, Linh Hoaû chæ gaëp toaøn boïn laùo khoeùt : bò Khoâng Kieáp deã chieâu oaùn thuø phaûn boäi. Coù sao Thieân Cô mieáu ñòa vöôïng chuû, haõm cung oaùn chuû ; cuøng Thaùi Aâm rong choi löôøi nhaùc ; bi Kinh Ñaø, Linh Hoaû, Kieáp Khoâng gaëp toaøn loaïi phaûn phuùc khoù chôi. Coù sao Thaùi Döông nhaäp mieáu vöôïng chuû ; cuøng Cöï Moân deã bò oaùn ; Döông Ñaø, Linh Hoûa, Kieáp Khoâng luoân luoân bò phaûn. Coù sao Vuõ Khuùc mieáu ñòa hoâ moät tieáng caû traêm ngöôøi thöa ; cuøng Thieân Phuû caøng nhieàu gia nhaân ; cuøng Thaát Saùt boäi chuû ; cuøng Tham Lang chaúng giuùp ích ñöôïc vieäc gì. Coù sao Thieân Ñoàng ñaéc löïc ; cuøng Thaùi Aâm caøng hay ; bò Döông Ñaø, Khoâng Kieáp phaûn chuû. Coù sao Lieâm Trinh haõm ñòa gia nhaân hay phaûn ; ñaéc ñòa nhaát hoâ baùch öùng ; cuøng Thaát Saùt boäi chuû ; bò Döông Ñaø, Linh Hoûa löôøng gaït. Coù sao Thaùi Aâm mieáu ñòa nhieàu keû haàu ngöôøi haï cuøng Thaùi Döông caøng hay ; cuøng Thieân Cô raát phöôøng voâ duïng. Coù sao Thieân Phuû nhaát hoâ baùch naëc ; cuøng Töû Vi giuùp chuû ; cuøng Vuõ Khuùc gia nhaân nhieàu. Coù sao Thieân Löông nhieàu gia nhaân ; cuøng Thieân Ñoàng ngöôøi thuoäc haï bieát baûo veä chuû ; cuøng Thieân Cô gia nhaân keùm trung thaønh. Coù sao Thaát Saùt khi laêng chuû, coù gia nhaân rình raäp ñeå troäm cöôùp cuûa chuû ; cuøng Vuõ Khuùc phaûn chuû ; cuøng Lieâm Trinh baát ñaéc löïc, bò Döông Ñaø, Linh Hoaû, Kieáp Khoâng phaûi heát söùc caån thaän veà keû aên ngöôøi laøm.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

88

Coù sao Phaù Quaân nhaäp mieáu gia nhaân ñaéc löïc, haõm ñòa chieâu oaùn boäi chuû ; cuøng Vuõ Khuùc hay phaûn ; cuøng Töû Vi toát ; cuøng Döông Ñaø, Hoûa Linh Khoâng Kieáp nguy hieåm. Coù sao Vaên Xöông nhaäp mieáu ñôn thuû ñaéc löïc trôï chuû ; theâm Döông Ñaø, Linh Hoûa phaûn chuû. Coù sao Vaên Khuùc mieáu ñòa ñaéc löïc ; haõm cung theâm Döông Ñaø, Linh Hoûa oaùn chuû ñaøo taåu. Coù sao Taû Phuï ñoäc thuû nhaát hoâ baùch öùng keøm vôùi Töû Saùt toái kò. Coù sao Höõu Baät ñoäc thuû nhieàu gia nhaân ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp phaûn boäi aên troäm roài troán. Coù sao Loäc Toàn thuoäc haï nhieàu, bieát baûo veä chuû, thaáy Töù Saùt Hao toaøn luõ aên haïi. Coù sao Kình Döông boäi chuû, chieâu oaùn, baát ñaéc löïc. Coù sao Ñaø La oaùn chuû, neáu nhaäp mieáu môùi bôùt xaáu. Coù sao Hoûa Tinh ñoäc thuû deã chieâu oaùn. Coù sao Linh Tinh nhaäp mieáu toát, haõm ñòa hoûng. Phuù ñoaùn noâm cuûa tieàn nhaân ta veà cung noâ boäc ra sao ? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây : - Noâ cung Hoa Caùi, Hoàng, Ñaøo Cuøng laø Phuï Baät chieáu vaøo cho neân Chính theâ thöù thieáp tieàn duyeân Khaùc naøo daây caùt, saùnh beân coõi cuø. - Con em luùc ôû luùc ñi Bôûi sao Nhaät Nguyeät haõm vì Noâ cung - Ñaøo Hoa Noâ laïi töông phuøng Doái choàng mang tieáng baát trung öu phieàn. - Cung Noâ maø coù Hoaù Quyeàn Aét raèng vôï leõ cöôùp quyeàn chính theâ. - Döông Ñaø kò Phaù haõm beân Baïn beø toâi tôù ñaûo ñieân khoù löôøng. Phuù noâm cho ta bieát cung Noâ Boäc coù lieân quan ñeán caû cuoäc soáng löùa ñoâi chöù khoâng phaûi chæ rieâng ñeán thuoäc haï, beø baïn. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng heà noùi gì ñeán lieân quan naøy.

CÖÛU ÑIEÀN TRAÏCH CUNG

Coù sao Töû Vi ruoäng vöôøn toát töôi ; bò Hoûa Linh, Döông Ñaø, Khoâng Kieáp luùc coøn luùc baùn ; cuøng Phaù Quaân deã phaù toå nghieäp ; cuøng Thieân Ñoàng xaây döïng gia nghieäp neáu hoäi Taû Höõu, Xöông Khuùc. Coù sao Thieân Cô töï mình gaây döïng nhaø cöûa khoâng ñöôïc höôûng cuûa tieân toå ; cuøng Cöï Moân taïi Maõo cung nhieàu ruoäng vöôøn nhaø cöûa ; ôû Daäu cung thöôøng khoâng giöõ noåi nghieäp oâng cha, tröôùc lôùn sau nhoû ; cuøng Thieân Löông ñöùng tuoåi seõ giaøu ; cuøng Thaùi Aâm toát. Coù sao Thaùi Döông nhaäp mieáu thöøa höôûng toå nghieäp ; cuøng Thaùi Aâm theâm sao toát ruoäng vöôøn nhaø cöûa nhieàu ; cuøng Cöï Moân ôû Daàn cung raát vöôïng ; ôû Thaân Cung laøm hö toå nghieäp ; Thaùi Döông cö haõm ñòa laïi gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa, Kieáp Khoâng chaúng coù taác ñaát caém duøi. Coù sao Vuõ Khuùc ñôn cö vöôïng ñòa ñöôïc höôûng di saûn lôùn cuûa oâng cha ; haõm ñòa phaù nghieäp ; cuøng Phaù Quaân ñaïi hao baùn heát cuûa caûi cuûa toå tieân ; cuøng Thieân Töôùng phaù roài môùi laäp laïi ;

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

89

cuøng Thieân Phuû gìn giöõ gia nghieäp ; Vuõ Khuùc gaëp hai sao Hoûa, Linh ôû Ñieàn Traïch cöïc toát, ruoäng vöôøn vöôïng thònh ; gaëp Khoâng Kieáp voâ thöôøng luùc coøn luùc heát saïch. Coù sao Thieân Ñoàng tröôùc ít sau nhieàu ; cuøng Cöï Moân keùm ; cuøng Thaùi Aâm nhaäp mieáu gia cö ñoà soä ; cuøng Thieân Löông bình thöôøng ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp chaúng bao giôø coù nhaø cöûa. Coù sao Lieâm Trinh phaù toå nghieäp ; cuøng Tham Lang gìn giöõ khoâng ñöôïc bao laâu ; cuøng Thaát Saùt töï gaây döïng ; cuøng Thieân Phuû thaønh gia nghieäp. Coù sao Thieân Phuû nhieàu ñaát caùt vöôøn ruoäng ; cuøng Töû Vi caøng hay ; cuøng Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc bieát baûo veä gia nghieäp. Coù sao Thaùi Aâm nhaäp mieáu nhaø cao cöûa roäng ; haõm ñòa theâm Döông Ñaø, Linh Hoûa suoát ñôøi leâu beâu ; cuøng Thieân Cô töï tay gaây döïng ; cuøng Taû Höõu, Quyeàn Loäc hay Loäc Toàn nhieàu ruoäng vöôøn. Coù sao Tham Lang haõm phaù toå nghieäp ; mieáu vöôïng veà sau môùi hay ; cuøng Lieâm Trinh taàm thöôøng, Tham Lang gaëp Hoûa hoaëc Linh Tinh cöïc toát nhöng haõy caån thaän seõ bò chaùy nhaø. Coù sao Cöï Moân mieáu vöôïng hoaïnh phaùt, haõm ñòa seõ khoán khoå vì chuyeän nhaø cöûa ruoäng vöôøn ; cuøng Thaùi Döông haõm ñòa ñôõ haïi ; gaëp Töù Saùt khoâng ñaát caém duøi. Coù sao Thieân Töôùng mieáu vöôïng toát ; cuøng Töû Vi caøng theâm hay ; cuøng Lieâm Trinh laïi thaáy caû Döông Ñaø, Linh Hoûa, Kieáp Khoâng phieâu linh toå nghieäp. Coù sao Thieân Löông nhaäp mieáu vöôïng toå nghieäp ; cuøng Thieân Ñoàng ban ñaàu gian truaân sau toát; cuøng Thieân cô seõ coù nhaø cuûa rieâng mình. Coù sao Phaù Quaân ôû Tí Ngoï toå nghieäp vinh xöông nhöng kò Song Hao. Coù sao Vaên Xöông nhaø cöûa roäng raõi nhöng chôù gaëp Töù Saùt. Coù sao Vaên Khuùc vöôïng ñòa toát. Coù sao Taû Phuï thöøa höôûng toå nghieäp, gaëp Töù Saùt hö hoïai. Coù sao Loäc Toàn toå nghieäp vinh xöông, hoäi Töù Saùt hö hoaïi. Coù sao Kình Döông nhaäp mieáu tröôùc phaù sau thaønh, haõm ñòa phieâu linh. Coù sao Ñaø La raát xaáu. Coù sao Linh Tinh ñoäc thuû ñieâu linh. Coù sao Hoûa Tinh nhaäp mieáu toát. Gaëp Töù Saùt, Kieáp Khoâng chaúng ra gì. Phuù ñoaùn noâm cuûa tieàn nhaân ta veà cung Ñieàn Traïch ra sao ? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây : Trieät Tuaàn ñoùng ôû cung Ñieàn Tö Cô cha meï khoâng truyeàn ñeán cho Phaù Quaân sao aáy taùn taøi Laâm traïch baùn heát löu lai toå ñieàn Tang Moân ngoä Hoûa xaáu sao Chieáu soi phöông naøo choán aáy hoaû tai Aân quang gaëp Ñaøo Hoàng ñieàn Traïch Aáy coâ dì löu laïi ruoäng nöông Long Trì Ñòa Kieáp ñoàng höông Gieáng boài ao laáp ôû beân nhaø naøy

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Cô Löông töông hoäi Tuaát Thìn Moäc laøm toå nghieäp ñeán hoài lai sinh Khoác Hö Tang hoäi chaúng laønh Toån ngöôøi haïi cuûa chaúng yeân ñöôïc naøo.

90

THAÄP TAÄT AÙCH CUNG

Tröôùc khi xem cung Taät Aùch, phaûi xem meänh cung chính dieäu ra sao, mieáu hay haõm ñòa coù gaëp Töù Saùt xung phaù khoâng roài môùi keát caû hai cung vaøo maø ñoaùn. Coù sao Töû Vi ít tai hoïa taät beänh hieåm ngheøo ; cuøng Thieân Phuû toát ; cuøng Phaù Quaân thì huyeát khí baát hoaø ; gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa thöôøng coù aâm taät ; bi Khoâng Kieáp hay coù beänh tim. Coù sao Thieân Cô luùc coøn naèm trong noâi ñaõ laém taät beänh ; ôû haõm ñòa ñaàu vaø maët hôi leäch ; cuøng Cöï Moân beänh taïi huyeát khí ; cuøng Thieân Löông taät beänh nôi haï boä ; cuøng Thaùi Aâm hay bò nhoït gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa haõm ñòa töù chi deã suoäi baïi hay ñau maét. Coù sao Thaùi Döông hay ñau ñaàu ; cuøng Thaùi Aâm theâm Töù Saùt thöông tích nôi maét hoaëc maét môø. Coù sao Vuõ Khuùc tai chuaân khi coøn quaán taõ, tay chaân ñaàu maët deã bò seïo; cuøng Döông Ñaø suaát ñôøi tai öông vaët nhö ngaõ cheïo xöông, vôõ ñaàu; cuøng Thieân Ñoàng coù aùm taät; cuøng Tham Lang mieáu vöôïng khoeû maïnh neáu haõm ñòa theâm Töù Saùt hay coù beänh tró, nhoït Coù sao Thieân Ñoàng ít taät beänh tai hoaï ; cuøng Cöï Moân beänh veà taâm khí ; cuøng Thaùi Aâm Kinh Döông, Hoaû Tinh beänh v62 huyeát khí ; cuøng Thieân Löông theâm Töù Saùt beänh veà taâm khí. Coù sao Lieâm Trinh thuûa ñang aên söõa ñaõ laém taät hay nhoït muïn ; cuøng Tham Lang haõm ñòa nhaõn taät ; cuøng Thaát Saùt, Phaù Quaân, Thieân Phuû ít beänh taät. Coù sao Thieân Phuû maïnh khoûe, gaëp tai naïn deã cöùu ; cuøng Töû Vi toát, gaëp Döông Ñaø, Hoûa Linh, Khoâng Kieáp phong thaáp ; cuøng Lieâm Trinh theâm Khoâng Kieáp, Khoâng Vong taøn taät. Coù sao Thaùi Aâm vöôïng ñòa maïnh khoeû voâ taät beänh haõm ñòa hay lao phoåi. Nöõ Meänh taøn taät ; cuøng Thaùi Döông theâm Döông Ñaø, Hoûa Linh bò ñau maét ; gaëp Khoâng Kieáp phong taät. Coù sao Cöï Moân tuoåi treû hay bò maùu xaùm ; cuøng Thaùi Döông ñau ñaàu ; cuøng Thieân Ñoàng, beänh nôi haï boä ; theâm Döông, Hoûa laø beänh do töûu saéc gaây ra ; ngoä Hoaù Kò neân caån thaän con maét, caùi tai. Coù sao Thieân Töôùng ít tai naïn, thöôøng coù beänh suõng da ; cuøng Töû Vi toát ; cuøng Vuõ Khuùc theâm Töù Saùt hoaëc gaëp Phaù Quaân, Lieâm Trinh theâm Khoâng Kieáp tay chaân bò thöông. Coù sao Thaát Saùt luùc beù laém tai naïn, lôùn bò tró ; cuøng Vuõ Khuùc theâm Töù Saùt taøn thöông nôi tay chaân ; cuøng Lieâm Trinh coù muïc taät ; gaëp Kinh Ñaø, Linh Hoûa caøng caøng xaáu. Coù sao Phaù Quaân treû con gheû lôû ; cuøng Vuõ Khuùc maét hoûng ; cuøng Töû Vi ñôõ haïi ; cuøng Lieâm Trinh thöông tích taøn taät. Coù sao Vaên Xöông ñôn thuû söùc khoeû toát ; gaëp Töù Saùt xung phaù ña tai chuaân. Coù sao Vaên Khuùc theâm caùt tinh trôï suoát ñôøi voâ tai voâ naïn ; gaëp Töù Saùt vaø Kieáp Khoâng haõm ñòa ngöôïc laïi. Coù sao Taû Phuï ñoäc thuû bình thöôøng ; gaëp Töù Saùt deã gaëp tai naïn. Coù sao Höõu Baät ñoäc thuû cuõng nhö treân. Coù sao Loäc Toàn tuoåi thieáu nieân ña tai naïn neáu ñöôïc caùt tinh phuø trôï ñôõ haïi, thaáy Töù Saùt xung phaù caån thaän tay chaân taøn taät. Coù sao Kình Döông ñau ñaàu, tay chaân teâ baïi. Coù sao Ñaø La aáu nieân ña tai, veát thöông ôû ñaàu, ôû mieäng, ôû maët coù bò taät môùi thoï ñöôïc.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Coù sao Hoûa Tinh ñi caëp vôùi Kình Döông ngöôøi khoûe maïnh phi thöôøng.

91

Phuù ñoaùn noâm cuûa tieàn nhaân ta veà cung Taät Aùch ra sao ? Xin löôïc cheùp döôùi ñaây : - Trieät Tuaàn ñoùng taïi Aùch cung Tai naøo cuõng khoûi naïn naøo cuõng qua - Hình Döông Hoa Caùi ngoä Ñaø Haïn haønh naêm aáy ñaäu hoa phaûi phoøng - Hoaû Linh Trì Moäc chieáu soi Laùnh mình löûa chaùy nöôùc soâi phaûi phoøng - Coù beänh ñau maét raát hung Bôûi vì Taät Aùch Beänh phuøng Kieáp Cô - Aùch cung Baïch Hoå huyeát hö Aùch cung Thieân Khoác, Cöï, Hö phong ñaøm. - Döông Ñaø Hình hoäi muïc tì Aâm Döông Rieâu Kò cho neân maét loaø. - Aùch cung Hoaù Kò cho minh Aâm hö chöùng aáy thöôøng tình hieám con. - Cung Giaûi Aùch ngoä Khoâi Hình Soá ngöøôi maéc phaûi phaùp ñình ñau thöông. - Thieân Hình, Döông Nhaãn (Kình Döông) Ngoï cung Gaëp sao Thaát Saùt nguïc trung ñôïi chôø. - Cöï kò neân traùnh ñoø soâng Phuïc binh, Hình Vieät maéc voøng ñao göôm. - Hoûa Linh Hình Vieät khaùc naøo Khoâng bò seùt ñaùnh buùa dao coù ngaøy. - Loäc Toàn aùm taät mieân tröôøng Taû Höõu Xöông Khuùc tai öông neân phoøng. Phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta tuy ít oûi nhöng lôøi ñoaùn nghe raát chaéc. Veà hai cung Huynh Ñeä, Töû Töùc, saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö ñöa ra nhöõng lôøi leõ quaù taàm thöôøng quanh ñi quaån laïi chæ laø sao naøy gaëp sao naøy anh em coù hai hay ba, hay boán ngöôøi, con caùi hai, ba hay boán ñöùa. Keå caû lyù luaän cuõng nhö treân kinh nghieäm thöïc teá ñeàu khoâng theå ñuùng ñöôïc. Rieâng hai cung Huynh Ñeä vaø Töû Töùc thì phuù ñoaùn noâm cuûa ta coù nhieàu ñieåm hay hôn Töû Vi ñaåu soá toaøn thö nhieàu laém. Ñeå khoûi maát thì giôø baïn ñoïc, toâi xin cheùp nhöõng lôøi phuù noâm ñeå thay theá cho nhöõng lôøi göôïng eùp cuûa Töû Vi ñaåu soá toaøn thö. Phuù noâm cho Huynh Ñeä cung nhö sau : - Cung Huynh Ñeä Trieät Tuaàn laøm thuû Chim ñaàu ñaøn voã caùnh bay cao. - Kieáp Khoâng hai gaõ neân ngöøa Laâm vaøo Huynh Ñeä ñôn sô moät mình.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Phaù phuøng Hình kò Huynh höông Anh em baát thuaän nhieàu ñöôøng töông tranh. - Töôùng Quaân Loäc Maõ ñoàng cung Anh em coù keû trieàu trung quí quyeàn. - Töû Tang Taû Höõu cuøng ngoâi Coù chò em gaùi duyeân oâi chaúng laønh. - Tang Moân ngoä Maõ ñinh ninh Moãi ngöôøi moãi xöù gia ñình quaïnh hiu. - Ñaøo Hoa, Thai, Hæ trong cung Phaù Quaân, Töôùng, Phuïc chieám xung ôû ngoaøi. - Coù chò em gaùi theo trai Say meâ ñeán noãi hoang thai boû mình. - Trong thôøi Töôùng Phuû, Phuïc Binh Ngoaøi thì Hoa Caùi lieân minh Ñaøo Hoàng Baûn cung ñoái chieáu tinh töôøng Anh em coù keû tö thoâng haún laø. - Gaëp sao Hoaù Kò khieám hoaø Thieân Hình xung khaéc trong nhaø gheùt nhau. - Töû Vi, Taû Höõu laâm vaøo Coù chò em gaùi say maøu phaán son. - Baøo cung Töû Phuû ôû Thìn Hoï haøng coù keû tìm phöông loän choàng. Phuù noâm cho Töû Töùc cung nhö sau : - Töû Cung ngoä Kieáp Khoâng gia Nuoâi con chaúng maùt ñaõ ba boán laàn. - Khoác Hö ñoàng ngoä Döôõng tinh Sinh nhieàu nuoâi ít gian chuaân thuûa naøo. - Hieám hoi bôûi taïi Hình Hao Quùi tinh tröôùc cöûa moät haøo ñoâng con. - Thieân Hình Saùt Hoå Töû cung Ñeán giaø chaúng thaáy tay boàng tay mang. - Sinh con nhöõng gioáng ngaån ngô Töû Cung xung chieáu Saùt Ñaø Kieáp Khoâng. - Töû Cung Khoâng Kieáp truøng giao Beänh phuøng baêng huyeát thay baøo phuø hoa. - Qui tinh hoäi hoïp cung Thaân Daäu Tôùi phaät ñöôøng caàu töï môùi sinh. - Traøng sinh ñeá vöôïng ña nhaân Giaùp chieáu Nhaät Nguyeät coù laàn sinh ñoâi. - Ñeá vöông ngoä Thai Khoâi cuøng Töôùng Coù dò baøo hai ngaû anh em. -

92

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Sinh con soá hieám roõ raøng Bôûi sao Ñaø Kò laøm haøng Töû cung. Hoå Lang Khoâng Kieáp Tang Giao Sinh con chaúng maùt ñaõ ba boán laàn. Sinh con Quyeàn Loäc hieån vinh Sinh con Khoâi Vieät Vaên tinh ñoã ñaàu. Sinh con Long Phöôïng sang giaøu Khuùc Xöông chieáu giaùp thaäp haàu taëng phong. Hæ Thaàn hoäi vôùi Phuùc Tinh Döông danh quí töû hieån vinh sang giaøu. Töû cung Thai, Töôùng Phuïc Binh Vôï choàng aét haún tö tình thuûa nao. Coâ Thaàn Quaû Tuù hai sao Gian chuaân vaát vaû veà haøi nhi sinh. Thai cuøng Taû Höõu hoäi trung Sinh con coù keû beân doøng tieåu tinh (vôï leõ) Vuõ Xöông hoaëc Khuùc cuøng ngoài Sinh con xinh ñeïp hôn ngöôøi chaúng ngoa. Khoác Hö ngoä Döôõng khoâng ñaønh Töôùng, Binh, xung phaù haún ñaønh hoang thai. Cung Töû maø coù Khuùc Xöông Tuoàng gì con caùi nhöõng phöôøng aên chôi. Kình Döông maø gaëp Thieân Hö Höõu sinh voâ döôõng aâu lo moät ñôøi. Ñaåu Quaân cung Töû hieám con Caùt tinh giao hoäi may coøn öôùc mong. Döông Ñaø ngoä Tuyeät phuøng xung Maõo Daäu Tò Ngoï uoång coâng sinh thaønh. Hoûa Linh, Döông Nhaãn laâm vaøo Coù sinh con cuõng lieät vaøo taät thöông. Thaát Saùt haõm gaëp Thieân Hình Sinh con nhöõng gioáng löu manh hoang taøng. Phaù Quaân ba treû baát taøi Loäc Toàn gia Saùt hieám hoi voâ cuøng.

93

Vaán ñeà vaän haïn
Vaän ñoû nghe ngöôøi cho muoái caù Hoài ñen laém keû xoùc Xöông Kình . . . . . . Quaân töû luùc cuøng theøm then maët Anh huøng khi gaëp cuõng khoanh tay . . . . . .

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

94

Luùc ñaït chaúng qua nhôø vaän meänh Khi cuøng chôù caäy coù vaên chöông. Ñoù laø nhöõng töù thô thöôøng thaáy trong thi ca cuûa oâng Nguyeãn Coâng Tröù voán laø ngöôøi chìm noåi thaêng traàm töøng bieát roõ theá naøo laø vaän haïn cuûa ñôøi ngöôøi ta. Ñaõ noùi soá meänh taát phaûi noùi vaän haïn. Saùch coù caâu : <<Nhaát meänh nhò vaän, tam phong thuyû töù aâm coâng>>, nghóa laø : thöù nhaát coù meänh lôùn, thöù nhì coù vaän hay, thöù ba coù moà maû keát phaùt, thöù tö coù nhieàu aâm ñöùc. Caâu phuù caên baûn cuûa Töû Vi ñaåu soá laø : - Meänh haûo, thaân haûo, haïn haûo ñaùo laõo vinh xöông. - Meänh suy, thaân suy, haïn suy chung thaân khaát caøi. (Meänh toát, thaân toát, vaän haïn toát sung söôùng ñeán giaø). (Meänh xaáu, thaân xaáu, vaän haïn cuõng xaáu thì suoát ñôøi ñi aên maøy). Noùi nhaát meänh nhò vaän khoâng coù nghóa laø meänh toát roài khoûi caàn haïn nöõa. Soá töôùng khoâng naèm cheát trong chöõ meänh. Noù phaûi döïa vaøo chöõ vaän môùi thaønh. Neáu noùi ñeán meänh khoâng thoâi thì meänh seõ chæ laø moät tónh theå tuyeät ñoái baát ñoäng, neáu tuyeät ñoái baát ñoäng thì laøm gì coøn soá nöõa, ñoàng thôøi nhaân gian cuõng heát luoân caû söï soáng. Cho neân vaän haïn môùi thaät söï laø troïng taâm trieát lyù cuûa soá meänh vaäy. Saùch <<Trinh Chuyeân>> vieát : <<Thieân haï chi lyù höõu baát ñoäng nhi naêng haèng giaû daõ. Ñoäng taéc chung nhi phuïc thuyû sôû dó haèng nhi baát cuøng>>. (Caùi lyù trong thieân haï chaúng coù gì baát ñoäng maø toàn taïi ñöôïc, vì chæ coù ñoäng môùi laøm cho cuoäc soáng trôû neân mieân vieãn voâ cuøng). Nhö treân ñaõ ghi lôøi giaùo sö Tieàn Muïc : <<Meänh laø tính caùch cuûa moät ngöôøi Vaän laø nhöõng gì maø ngöôøi gaëp phaûi>>. Tính caùch ñònh tröôùc nhöng vaän seõ tuyø thôøi bieán ñoåi. Cho neân meänh phaûi ñi ñoâi vôùi vaän. Phöông ngoân coù caâu : <<Voâ vaän baát naêng töï ñaït>> laø theá. Meänh toát maø toaøn gaëp vaän xaáu chæ laø cuoäc ñôøi taàm thöôøng. Meänh xaáu nhöng neáu ñöôïc moät vaän hay coù theå trôû neân oanh lieät maëc daàu choùng taøn. Taây phöông cuõng nhìn nhaän coù vaän haïn trong ñôøi ngöôøi maø hoï goïi laø : <<La loi des series>>. Vaän khaùc vôùi may ruûi, may ruûi laø nhöõng söï vieäc xaûy ra trong khoaûnh khaéc, coøn vaän laø nhöõng söï vieäc toát hoaëc xaáu xaûy ra trong moät haïn ñoä thôøi gian daøi lieân tieáp toaøn chuyeän toát hay lieân tieáp toaøn chuyeän xaáu. Ñieàu naøy raát thöôøng thaáy. Coù gia ñình boãng nhieân ngöôøi meï phaùt ñieân, roài ngöôøi cha bò thöông maát heát söùc laøm vieäc, ñeán coâ con gaùi bò ñuoåi ra khoûi sôû. Ta khaû dó giaûng tình caûnh treân baèng lyù luaän khoa hoïc raèng : sôû dó ngöôøi cha bò thöông chaéc vì oâng buoàn chuyeän baø vôï ñieân neân ñaàu oùc thieáu minh maãn vaø sôû dó coâ con gaùi bò ñuoåi vì coâ ñau khoå maø sao nhaõng coâng vieäc, nhöõng ñau khoå ñi sau heát thaûy ñeàu laø keát quaû cuûa ñau khoå ñaàu tieân maø taïo neân tình caûnh hoaï voâ ñôn chí. Giaûi thích nhö vaäy nghe cuõng suoâi suoâi. Tuy nhieân coøn bao chuyeän khaùc khoâng theå cöù duøng maõi lyù luaän treân ñöôïc. Tæ duï caâu chuyeän sau ñaây : Vaøo thôøi kyø <<Directoire>> cuûa ñaïi caùch maïng Phaùp coù moät chieác xe thô ñi töø Paris ñeán Lyon mang theo chieác röông lôùn ñöïng ñoà vaät quí giaù bò boïn aên cöôùp taán coâng luùc 9 giôø toái trong khu röøng Seùnart.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

95

Ngaøy hoâm aáy laø ngaøy moàng 8. Keát quaû caû boïn cöôùp bò sa löôùi phaùp luaät goàm 6 teân laø Cuorriol, thuû phaïm ngoài treân xe beân caïnh ngöôøi xaø ích vaø Durochal, Rossi, Vidal, Dubosq duøng ngöïa möôùn ñeå chaën xe vaø sau cuøng laø Bernard keû moâi giôùi möôùn ngöïa cuõng ñöôïc chia phaàn ñaùnh cöôùp. Taát caû ñeàu laàn löôït bò ñöa leân maùy cheùm. Vuï aùn neáu chæ coù vaäy thì ghi vaøo lòch söû tö phaùp laøm gì ? Sôû dó noù thaønh lòch söû laø vì coâng lyù ñaõ gieát oan theâm moät maïng. Keû voâ toäi teân laø Lesurques. Khi bò keát aùn töû hình, anh ta luoân luoân gaøo theùt khoùc loùc phaûn khaùng raèng mình khoâng dính líu gì vaøo chuyeän cöôùp boùc, chính 6 teân cöôùp cuõng ñeàu nhaän khoâng heà bieát Lesurques laø ai. Taïi sao Lesurques laïi rôi vaøo oan nguïc naøy ? Chæ coù theå noùi laø taïi moät vaän haïn quaù xaáu cuûa haén gaây neân. Haén töø quaän Doai mang theo mình 88.000 ñoàng lia leân Paris vôùi muïc ñích tìm choã hoïc cho maáy ñöùa con. Ñeán Paris, Lesurques duøng côm toái taïi nhaø ngöôøi baïn teân Gunesno thì vöøa luùc Cuoriol thuû phaïm vuï cöôùp cuõng tôùi ñoù vaø ñöôïc môøi aên luoân theå saün böõa. Vuï ñaùnh cöôùp xaûy ra, Cuoriol bò loä tung tích vaø caûnh saùt lieàn cho goïi Guesno ñeå thaåm vaán, nhöng Guesno ñaõ chöùng minh cho caûnh saùt lyù leõ ñaày ñuû y voâ can, oâng thaåm phaùn lieàn traû töï do laäp töùc cho Guesno. Vì ñöôïc tha vaøo buoåi chieàu toái neân Guesno phaûi chôø ngaøy hoâm sau môùi tôùi laáy giaáy tôø tuyø thaân cuûa y. Ngaøy 11, Guesno ra sôû caûnh saùt laáy giaáy tôø, nöûa ñöôøng gaëp Lesurques vaø ngoû lôøi ruû baïn cuøng ñi roài sau ñoù seõ kieám choã nhaäu. Trong luùc Guesno vaø Lesurques ngoài chôø oâng quaän tröôûng kyù thì caûnh saùt daãn vaøo hai ngöôøi ñaøn baø haønh khaùch cuûa chieác xe thô bò cöôùp. Hoï troâng Lesurques roài nhaän laàm Lesurques laø Duborq, hoï lieàn la leân nhaát ñònh laø ñaõ nhaän ra moät trong nhöõng teân cöôùp. Nhaø chöùc traùch tìm hieåu lyù lòch cuûa Lesurques thaáy haén coù moät quaù khöù hoaøn toaøn löông thieän neân cho Lesurques moïi deã daõi ñeå chöùng minh söï voâ toäi cuûa haén. Lesurques cho bieát ngaøy muøng 8, anh ta ôû nhaø moät ngöôøi cuøng laøng teân Legrand thôï kim hoaøn vaø ñaõ chöùng kieán vieäc Legrand baùn moät moät soá ñoà vaøng baïc cho ngöôøi ñoàng nghieäp teân Aldenoff. Leõ ñöông nhieân, nhaø chöùc traùch cho goïi Legrand ñeán mang theo giaáy tôø hoaù ñôn baùn soá vaøng baïc kia. Thaät laø khoù ngôø Legrand khi xeùt laïi hoaù ñôn thaáy ñeà ngaøy moàng 9 chöù khoâng phaûi ngaøy moàng 8. Muoán cöùu baïn, Legrad ñem taåy xoaù soá 9 roài bieân ñeø con soá 8 leân. Haønh ñoäng vuïng veà cuûa haén ñaõ chaúng cöùu ñöôïc baïn, traùi laïi coøn ñaåy Lesurques vaøo ñaát cheát. Nhaø chöùc traùch khaùm phaù ra veát taåy xoaù töø ñoù hoï khoâng tin baát cöù moät nhaân chöùng naøo khaùc maø Lesurques naïi ra nöõa. Lesurques bò kheùp aùn töû hình vaø tòch bieân gia saûn. Keå töø luùc thöa aùn ñeán luùc ñöa ñi haønh hình caùch nhau 87 ngaøy. Trong khoaûng thôøi gian naøy nhaø chöùc traùch vaãn khoâng tìm ra baêng chöùng saùc thöïc . maø cô quan “Directoire” laïi khoâng coù quyeàn aân xaù môùi göûi vaên thö leân Hoäi Ñoàng “Cinq Cents” vôùi caâu hoûi :”Coù ñöa Lesurques leân maùy cheùm chæ vì y gioáng keû cöôùp hay khoâng ?” Vì baän vieäc tröôùc moät tinh hình roái loaïn, Hoäi Ñoàng “Cinq Cents” chaúng cöùu xeùt, cöù cho quy haønh baûn aùn. Ôû phaùp tröôøng Courriol la leân: - Lesurques laø keû voâ toäi! Lesurques voâ toäi! Chaúng ai nghe. Moät naêm sau teân Dubosq môùi bò baét. Baáy giôø noãi oan cuûa Lesurques môùi saùng toû. Chính quyeàn hoái haän ñaõ gieát oan maïng ngöôøi neân cho ñi tìm gia ñình Lesurques. Ñöôïc bieát baø meï Lesurques ñaõ cheát vì ñau buoàn, vôï Lesurques phaùt ñieân, coøn 3 ñöùa con soáng leâ la trong buøn laày taêm toái.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

96

Veà tröôøng hôïp Lesurques caû bao ngaøn naêm tröôùc ngöôøi Ñoâng phöông ñaõ töøng bieát, töøng neám traûi vaø nhìn nhaän ñaáy laø vaän meänh. Cuoäc ñôøi Napoleùon coù moät vaän leân nhö dieàu gaëp gioù, gaëp baát cöù vieäc gì cuõng ñeàu laø cô hoäi toát nhaát laø nhöõng luùc moïi ngöôøi chung quanh oâng ñöùng vaøo cuøng moät haøng nguõ vôùi oâng gaëp khoù khaên thì moïi khoù khaên cuûa hoï trôû thaønh cô hôïi ñöa oâng leân cao. Napoleùon thaát traän taïi Ai Caäp nhöng söï thaát baïi naøy laïi laø caùi caàu cho oâng trôû veà Paris maø leân ngoâi vua. Qua sang vaän khaùc Napoleùon gaëp lieân tieáp nhöõng soùng gioù, nhöõng loãi laàm vaø nhöõng baïi traän ñeå roài ñöa ñi ñaøy cho ñeán cheát. Cuoäc ñôøi Adolf Hitler cuõng theá bao söï vieäc gaây neân caùi cheát cuûa oâng tính kyõ ra ñeàu ñi ra ngoaøi caùi <<Logique>> chính trò thôøi ñoù. Thí duï moät nöôùc Hi Laïp nhoû beù ñaõ daùm ngang nhieân cöùng ñaàu choáng Ñöùc quoác xaõ huøng cöôøng maø Nga Xoâ ñang phaûi lo sôï. Tæ duï quoác gia Nam Tö ñaõ chaáp nhaän cuoäc chieán vôùi Ñöùc quoác xaõ baèng theá töông quan löïc löôïng tröùng choïi ñaù. Neáu ñem <<Logique>> chính trò ra maø suy ñoaùn thì khoâng ai hieåu noåi. Khoa Töû Vi cho ñôøi ngöôøi coù hai vaän haïn laø: Ñaïi haïn hay vaän haïn keùo daøi 10 naêm vaø tieåu haïn hay tieåu vaän keùo daøi 1 naêm. Tính ñaïi vaän Töû Vi caên cöù vaøo cuïc ñeå xem ñaïi vaän baét ñaàu töø naêm maáy tuoåi ? Ngöôøi hoaû luïc cuïc thì ñaïi vaän tính töø soá 6 vaø khôûi ôû meänh hoaëc ñi nghòch hoaëc ñi thuaän moãi cung 10 naêm. Tính tieåu vaän Tuû Vi caên cöù haøng chi cuûa naêm sinh maø baét ñaàu, coù caâu ca an tieåu haïn raèng: Daàn Ngoï Tuaát nhaân khôûi Thìn cung Thaân Tí Thìn nhaân khôûi Tuaát cung Tò Daäu Söûu nhaân khôûi Muøi cung Hôïi Maõo Muøi nhaân khôûi söûu cung Loái tính tieåu haïn xöa nay vaãn coù söï tranh luaän giöõa hai phaùi : a) Moät phaùi khôûi ñaïi haïn baét ñaàu töø Meänh cung ñi. b) Moät phaùi caên cöù vaøo chính thö (?) Vaø Töû Vi ñaàu soá cuûa La Hoàng Tieân coù ghi loái an ñaïi haïn raèng : Döông nam aâm nöõ toøng meänh tieàn nhaát cung khôûi (thò phuï maãu cung) Aâm nam döông nöõ toøng meänh haäu nhaát cung khôûi (thò huynh ñeä cung) Nhö vaäy ñaïi haïn khoâng baét ñaàu töø Meänh cung tính ñi maø töø cung sau hay tröôùc cung Meänh. Phaùi naøo ñuùng ? Khoâng theå laáy gì maø quyeát ñoaùn, vaán ñeà laïi raát quan troïng vì noù cheânh leäch nhöõng 10 naêm trong moät ñôøi ngöôøi. Ñaây thaät laø caùi keït lôùn cho khoa Töû Vi voâ hy voïng phaù boû ñöôïc. Sau ñaây laø aûnh höôûng cuûa caùc sao vaøo ñai tieåu haïn theo Töû Vi ñaåu soá toaøn thö :

Töû vi nhaäp haïn ca

Töû Vi vieân noäi caùt tinh laøm Nhò haïn töông phuøng phuùc loäc höng Thöôøng nhaân ñaéc ngoä ña taøi phuù Quan quí phuøng chi chöùc vò thaêng Töû Vi nhaäp haïn baûn vi töôøng Chæ khuûng tam phöông saùt phaù lang Thöôøng thöù phuøng chi ña baát lôïi Quan vieân giaùng chích höõu kinh thöông.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

97

Nghóa laø : << Töû Vi mieáu vieân coù nhieàu sao toát, haïn ñeán ñaây nhieàu phuùc loäc, ngöôøi thöôøng kieám theâm tieàn baïc, ngöôøi quan quí chöùc vò thaêng. Töû Vi nhaäp haïn raát hay chæ sôï tam phöông coù Thaát Saùt, Phaù Quaân, Tham Lang thöôøng nhaân baát lôïi, quan quí giaùng chöùc>>.

Thieân cô nhaäp haïn ca

Nam nöõ nhi haïn trí Thieân Cô Loäc chuû Khoa Quyeàn ñaïi höõu vi Xuaát nhaäp kinh doanh ña ngoâ quùi Vinh öng khaùo meänh quí nhö haø Thieân Cô chieáu haïn baát an ninh Gia söï phaøn phaøn ngoaïi söï ña Caùnh ngoä Döông Ñaø tính Cöï aâm Tu tri thöû tueá nhaäp nam kha. Nghóa laø : << Soá ñaøn oâng ñaøn baø gaëp haïn Thieân Cô coù Khoa Quyeàn Loäc, ra vaøo laøm aên kinh doanh thöôøng ñöôïc quí nhaân giuùp ñôõ, vinh hieån voâ cuøng. Sao Thieân Cô chieáu vaøo haïn cuoäc soáng seõ baát an, gia söï roái raém laïi theâm Döông Ñaø xung cuøng Cöï Moân haõm ñòa, coù theå ñöa ñeán suïp ñoå>>.

Thaùi Döông nhaäp haïn ca
Nhò haïn thieân nghi kieán Thaùi Döông Thieân taøi taán nghieäp phuùc phi thöôøng Hoân nhaân hoaø hôïp thieâm töï luïc Só giaû cao thieân toaï mieáu ñöôøng Thaùi Döông thuû haïn höõu ña ban Haõm ñòa tu phoøng aùc saùt xaøm Gia Kò phuøng hung ña trôû treä Hoaønh söï phaù taøi gia ñinh linh. Nghóa laø : << Ñaïi Tieåu Haïn neân gaëp Thaùi Döông ñaéc ñòa seõ nhieàu tieàn taán nghieäp, vôï choàng hoaø thuaän ñeû con trai, keû só coâng danh hieån ñaït. Sao Thaùi Döông nhaäp haïn neáu ôû haõm ñòa bò aùc tinh xung phaù laïi coù Hoaù Kò thì vieäc gì cuõng hoûng, vôõ nôï ñieâu linh>>.

Vuõ khuùc nhaäp haïn ca
Ñaïi Tieåu Haïn phuøng Vuõ Khuùc tinh Nhöôïc hoaøn nhaäp mieáu chuû taøi höng Caùnh gia Vaên Xöông laøm Taû Höõu Phuùc Loäc song toaøn ñaéc xöùng taâm Vuõ Khuùc laøm haïn Hoaù Quyeàn tinh Toái lôïi caàu möu söï höõu thaønh Caùnh Ngoä caùt tinh ñoàng hoäi hôïp Vaên nhaân danh hieån thöù nhaân höng Vuõ Khuùc chi tinh chuû quan nhaân

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Coâng laïi phuøng chi hình tröôïng lai Thöôøng thöù phuøng chi hoaøn phuï traùi Quan vieân trí thöû höõu kinh hoaøi.

98

Nghóa laø : << Ñaïi Tieåu Haïn gaëp sao Vuõ Khuùc nhaäp mieáu tieàn taøi höng vöôïng laïi theâm Vaên Xöông vaø Taû Höõu thì phuùc loäc song toaøn xöùng yù. Vuõ Khuùc nhaäp haïn coù Hoaù Quyeàn, caàu möu gì cuõng thaønh, theâm caùc sao toát trôï löïc, vaên nhaân danh noåi, thöù nhaân laøm aên phaùt ñaït. Vuõ Khuùc laø sao lieân heä ñeán quyeàn vò, nhaäp haïn ôû haõm ñòa ngöôøi coâng chöùc deã gaëp raéc roái hình phaït, daân giaû hay maéc nôï, keû quyeàn quí lo aâu >>.

Thieân Ñoàng nhaäp haïn ca
Nhaân sinh nhò haïn tri Thieân Ñoàng Hæ khí doanh moân vaïn söï vinh Taøi loäc taêng thieâm nghi saùng taïo Toøng kim gia ñaïo ñaéc phong long Löu nhieân nhò haïn trí Thieân Ñoàng Haõm ñòa tu phoøng aùc saùt xung Taùc söï myõ trung, chung baát myõ Duy phuøng quan phaù caäp gia khuynh.

Nghóa laø : << Ñôøi ngöôøi nhò haïn maø gaëp sao Thieân Ñoàng thì hæ khí ñaày cöûa moïi söï hanh thoâng, taøi loäc phaùt ñaït neân gaây döïng moät vieäc gì môùi, gia ñaïo haïnh phuùc. Neáu sao Thieân Ñoàng vaøo haõm ñòa raát sôï aùc saùt xung, laøm vieäc gì cuõng hoûng, maát chöùc vôõ nôï >>.

Lieâm Trinh nhaäp haïn ca

Nghóa laø : << Lieâm Trinh nhaäp haïn vaøo vöôïng cung, coù caùt tinh phoø trôï, taøi vaät töï nhieân tích suùc, möu caàu leân chöùc deã thaønh. Ñaïi Tieåu haïn gaëp sao Lieâm Trinh laïi ngoä Thieân Hình thì toái kò coù Kình Döông seõ gaëp tai naïn ñoå maùu hoaëc tuø toäi. Naëng hôn nöõa laø theâm Phaù Quaân coù theå cheát >>.

Lieâm Trinh nhaäp haïn vöôïng cung laøm Hæ phuøng caùt dieäu phuùc vinh taàn Taøi vaät töï nhieân ña tích suùc Nhieäm nhaân ñaéc yù vò cao thaêng Ñaïi Tieåu nhò haïn ngoä Lieâm Trinh Caùnh höõu Thieân Hình kò nhaãn xaùm Nuøng huyeát hình tai ñaøo baát ñaéc Phaù Quaân Tham Saùt phoù u minh.

Thieân phuû nhaäp haïn ca

Haïn laøm Thieân Phuû naêng tö loäc Sæ thöù phuøng chi ña phaùt phuùc Thieâm taøi taán hæ vónh voâ tai

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Thaû daû nhuaän thaân tònh nhuaän oác Nam ñaåu toân tinh nhaäp haïn lai Sôû vi möu söï xöùng taâm hoaøi Nhöôïc hoaøn höïu Hoaù Khoa Quyeàn Loäc Chæ nhaän haân nhieân trieån ñaïi taøi.

99

Nghóa laø : << Haïn ñeán sao Thieân Phuû chuû veà taøi loäc, keû só cuõng nhö thöù nhaân ñeàu hay, theâm tieàn theâm möøng vui voâ tai hoïa, aám thaân xaây cao nhaø cöûa. Möu söï xöùng taâm, neáu coù caû tam Hoaù Khoa Quyeàn Loäc nöõa thì coù theå ñònh ngaøy phaùt trieån taøi naêng saún coù >>.

Thaùi Aâm nhaäp haïn ca
Thaùi Aâm tinh haïn truøng phuøng Taøi loäc phong doanh baùch söï thoâng Giaù thuù thaân nghinh thieâm töï tuïc Thöôøng nhaân ñaéc thöû vöôïng moân phong Nhò haïn thieän nghi kieám Thaùi Aâm Thieâm taán taøi oác phuùc phi khinh Hoûa Linh nhöôïc daõ lai töông taáu Vò mieãn quan tai beänh hoaïn laém Haïn chí Thaùi Aâm cö phaûn boäi Baát hæ Döông Ñaø tam saùt hoäi Hoaû Linh nhò haïn toái vi hung Ngöôïc baát quan tai ña phaù hoái. Nghóa laø : << Haïn ñeán Thaùi Aâm, taøi loäc nhieàu möu vieäc toát, laáy vôï laáy choàng ñeû con theâm ñinh theâm taøi, nhaø cöûa höng vöôïng. Ñaïi Tieåu Haïn neân gaëp Thaùi Aâm phuùc loäc khoâng ít nhöng chôù coù Hoûa Tinh, Linh Tinh môùi ñöôïc neáu coù taát bò tai aùch beänh hoaïn. Haïn maø gaëp Thaùi Aâm haõm ñòa (phaûn boäi) laïi theâm Döông Ñaø, Linh Hoûa nöõa thì raát nguy hieåm >>.

Tham Lang nhaäp haïn ca

Baéc Ñaåu Tham Lang nhaäp haïn lai Nhöôïc hoaøn nhaäp mieáu söï haøi hoaø Khoa Loäc só loä ña thaønh töïu Taát chöû ñöông nieân phaùt hoaïnh taøi Tham Lang chuû haïn töù moä laøm Caùnh hæ nhaân sinh töù moä sinh Nhöôïc kieán Hoûa Tinh ña hoaïnh phaùt Töï nhieân phuù quí quaùn höông laân Haïn chí Tham Lang haõm baát löông Chæ nghi tieát duïc töùc tai thöông Ñoå ñaõng phong löu khöù taøi baûo

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Caùt dieäu tam phöông khaû mieãu tai Nöõ haïn Tham Lang söï baát löông Nghi hoaøi luïc giaùp mieãu tai öông Nhöôïc voâ caùt dieäu lai töông hoäi Tu tri nhaát meänh nhaäp hoaøng tuyeàn.

100

Nghóa laø : << Haïn ñeán Tham Lang mieáu ñòa raát hay, möu caàu quan töôùc deã daøng, thöôøng phaùt hoaïnh taøi moïi vieäc suoâi loït. Tham Lang cö töù moä, haïn ñeán ñaáy laïi laø ngöôøi sinh vaøo caùc naêm Thìn Tuaát Söûu Muøi gaëp ñöôïc sao Hoûa Tinh laø tuyeät haûo, laøm giaøu nhanh choùng phuùt choác maø hôn heát moïi ngöôøi. Tham Lang ñaùo haïn ôû haõm ñòa raát tai haïi neân tieát duïc ñeå traùnh beänh hoaïn, chôù coù baøi baïc maø maát nghieäp. Soá ñaøn baø haïn ñeán Tham Lang ñaùng lo laém neáu khoâng coù sao caùt phuø trôï seõ heát soáng. Ngöôøi tuoåi Giaùp ñôõ haïi hôn >>.

Cöï Moân nhaäp haïn ca
Cöï Moân chuû haïn hoaù Quyeàn Tinh Toái hæ caàu möu ñaïi söï thaønh Tuy höõu quan tai tònh khaåu thieät Hung vi caùt trieäu ñaéc an ninh Cöï Moân haïn haõm toái quai tröông Voâ söï quan phi naùo nhaát tröôøng Khoác khaép tang lieân chung baát mieãu Phaù taøi aåu khí thuï theâ löông.

Nghóa laø : << Haïn ñeán Cöï Moân ñaéc ñòa thaønh Quyeàn tinh, möu voïng ñaïi thaønh maëc duø coù tai vaï khaåu thieät hoaëc bò caùch chöùc luùc ñaàu nhöng chính ñaáy laïi laø trieäu chöùng hay, maát chöùc ñeå leân to hôn. Cöï Moân nhaäp haïn deã laøm cho ngöôøi buoàn, neáu gaëp Tang Moân moïi söï baát nhö yù, bò kieän caùo hoaëc trong gia ñình bò tang cheá. Cöï Moân ñaùo haïn haõm ñòa cöïc tai haïi, vaï ñaâu bay tôùi, coù tang, phaù cô nghieäp.

Thieân Töôùng nhaäp haïn ca
Thieân Töôùng chi tinh toái chuû taøi Chieáu laâm nhò haïn taát voâ tai Ñoäng taùc möu vi giai toaïi yù Öu du höôûng phuùc töï nhieân lai Thieân Töôùng chi tinh höõu kyû ban Tam phöông baát hæ aùc tinh trieàn Döông Ñaø Khoâng Kieáp truøng töông hoäi. Khaåu thieät quan tai hoa dieät lieân Haïn laâm Thieân Töôùng ngoä Kình Döông Taùc hoïa höng öông baát khaû ñöông

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Caùnh höõu Hoûa Linh chö saùt taáu Tu giao nhaát meänh nhaäp hoaøng tuyeàn.

101

Nghóa laø : << Sao Thieân Töôùng laâm vaøo nhò haïn ôû ñaéc ñòa, khoâng sôï tai hoïa, möu söï toaïi yù, höôûng phuùc töï nhieân. Sao Thieân Töôùng neáu boï aùc tinh vaây boïc laïi coù caû Döông Ñaø, Khoâng Kieáp hoäi tuï thì vaï khaåu thieät tuïng ñình tôùi trieàn mieân. Haïn ñeán Thieân Töôùng gaëp Kình Döông coù nhieàu tai hoïa, neáu theâm Hoaû Linh nöõa laø haïn cheát >>.

Thieân Löông nhaäp haïn ca

Nghóa laø : << Thieân Löông voán laø sao che chôû, vaøo nhò haïn gaëp sao toát ñöôïc nhieàu phuùc loäc, gaëp caùt dieäu nôi mieáu ñòa cöïc nhaát phaåm. Haïn ñeán Thieân Löông raát toát, ví nhö hoa cuùc tôùi muøa thu söïc nöùc höông thôm, möu voïng quan chöùc ñeàu thaønh, keû daân giaû cuõng ñuû löông aên. Thieân Löông ñoùng haïn, söùc khoeû doài daøo, giaø theâm tuoåi thoï, laøm vieäc hay möu caàu toaïi yù, nhöng chôù gaëp Hoûa Tinh, Linh Tinh vì seõ gaây nguy haïi voâ keå tan cöûa naùt nhaø>>.

Thieân Löông hoaù aám caùt tinh hoaù Nhò haïn phuøng chi phuùc taát ña Nhöôïc gia caùt dieäu phuøng mieáu ñòa Quùi cöïc nhaát phaåm phuï sôn haø Haïn chí Thieân Löông toái thò löông Do nhö thu caùc thoå hinh höông Gia quan taán chöùc nghinh taân loäc Thöôøng thöù phuøng chi daõ tuùc löông Thieân Löông thuû haïn thoï dieân tröôøng Taùc söï caàu möu caùnh caùt söông Nhöôïc ngoä Hoûa Linh Döông Ñaø hôïp Tu phoøng nhaát aùch döõ gia vong.

Thaát Saùt nhaäp haïn ca

Nghóa laø : << Hai Ñaïi Tieåu Haïn tuy gaëp Thaát Saùt (neáu ñaéc ñòa) gia ñaïo thaân theá vaãn ung dung phaán phaùt, ñoái cung laïi coù sao Thieân Phuû trieàu keû só gaëp haïn naøy danh hieån ñaït.

Nhò haïn tuy nhieân phuøng Thaát Saùt Thung dung hoaø hoaõn gia ñaïo phaùt Ñoái cung Thieân Phuû chính trieàu lai Só hoaïn phuøng chi danh hieån ñaït Thaát Saùt chi tinh chuû thu khanh Taùc söï gian nan caâu höõu thaát Caùnh gia aùc dieäu taïi haïn trung Chuû höõu quan tai ña beänh taät.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

102

Thaát Saùt voán laø sao gaây tieáng than van haïn Thaát Saùt (haõm ñòa) theá naøo cuõng vaát vaû gian nan, bò theâm aùc dieäu nöõa thì quan tai taät beänh mieân man >>.

Phaù Quaân nhaäp haïn ca
Phaù Quaân nhaäp haïn yeâu suy töôûng Mieáu ñòa phöông tri Phuùc Loäc Xöông Caùnh ngoä Vaên Xöông ñoàng Khoâi Vieät Haïn laøm thöû ñòa cöïc phong quang Phaù Quaân nhaäp haïn yeâu suy töôûng Mieáu ñòa voâ hung thieåu toån thöông Saùt taáu Phaù Quaân phoøng hao phaù Caùnh phoøng the töû töï thaân vong Phaù Quaân nhaäp haïn ña nuøng huyeát Thaát thoaùt quai tröông baát khaû thuyeát Caùnh trí nöõ nhaân chuû hieáu phuïc Huyeát quang saûn naïn tai öông tieát.

Nghóa laø : << Haïn ñeán Phaù Quaân phaûi xeùt cho töôøng, neáu ôû mieáu ñòa thì phuùc loäc doài daøo, laïi theâm Vaên Xöông, Khoâi Vieät, haïn ñoù cuoäc soáng taát phong quang saùng suûa. Haïn ñeán Phaù Quaân phaûi xeùt cho kyõ, ôû mieáu ñòa khoâng gaëp hung tinh môùi ít toån thöông, neáu bò aùc taáu tuï ñeà phong hao phaù naëng, ñeà phoøng vôï con cheát choùc, beänh naëng. Haïn Phaù Quaân söï thaát thoaùt hao taøi, tai naïn khoâng theå löôøng ñöôïc, soá ñaøn baø coù ñaïi tang hoaëc khoù ñeû >>.

Loäc Toàn nhaäp haïn ca

Loäc Toàn chuû haïn toái vi löông Taùc söï caàu möu taän caùt töôøng Só loäc phuøng chi ña chuyeån chöùc Thöù nhaân ngoä thöû tuùc tieàn löông Loäc Toàn thuû haïn thoï dieân tröôøng Taùc söï doanh möu vaïn söï xöông Loäc Toàn loäc chuû ña phuù tuùc Hoân nhaân giaù thuù thieâm töï tuïc. Caùnh kieâm Khoa Loäc höïu ñoàng cung Taát chuû vinh hoa höôûng haäu phuùc Loäc Toàn giao tri haïn boä phuøng Toái Phaù Kieáp Khoâng töông hoäi ñoàng Caùnh kieâm Thaùi Tueá aùc tinh xung Haïn ñaûo kyø nieân nhaäp moä trung. Nghóa laø : << Haïn Loäc Toàn cöïc toát, möu söï hay, ngöôøi quyeàn quí chuyeån chöùc keû thöù daân phaùt taøi. Loäc Toàn laøm haïn söùc khoûe tröôøng thoï, coù theâm Khoa Quyeàn Taû Höõu taát vinh hoa. Loäc Toàn thöôøng phuù tuùc, haïn Loäc Toàn cuõng laø haïn laáy vôï laáy choàng sinh con ñeû caùi. Loäc Maõ giao trì ñaùo haïn toái Kò Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp vaø Thaùi Tueá xung deã cheát>>.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

103

Kình Döông nhaäp haïn ca
Kình Döông thuû haïn teá suy töôûng Töù moä sinh nhaân mieãn hoïa öông Nhöôïc ngoä Töû Vi Xöông Phuû hoäi Taøi quan hieån ñaït phuùc du tröôøng Thieân La Ñòa Voõng ngoï Kình Döông Nhò haïn xung heà hoïa hoaïn traïng Nhöôïc thò meänh Trung chuû tinh nhöôïc Ñinh giao nhaát taät moäng hoaøng löông.

Nghóa laø : << Haïn coù sao Kình Döông, ngöôøi tuoåi Thìn Tuaát Söûu Muøi khoâng sôï hoïa öông, neáu laïi ñöôïc Töû Vi, Vaên Xöông, Thieân Phuû taát laø quan hieån ñaït boäi phaàn. Haïn gaëp Kình Döông taïi cung Thieân La Ñòa Voõng nhò haïn phuøng xung maø chính dieäu ôû cung Meänh xaáu coù theå bò baïo beänh cheát >>.

Ñaø La nhaäp haïn ca
Haïn ngoä Ñaø La söï dieäc ña Taát nhieân nhaãn naïi yeâu khieâm hoaø Nhöôïc voâ caùt dieäu lai töông hoäi Tu giao nhaát moäng nhaäp nam kha Hieäp thaân hieäp meänh höõu Ñaø Döông Hoûa Linh Khoâng Kieáp Höïu lai thöông Thieân Loäc baát phuøng sinh vöôïng ñòa Hình theâ khaéc töû baát vi löông. Nghóa laø : << Haïn gaëp Ñaø La vieäc loâi thoâi thaät laém neáu khoâng ñöôïc caùt dieäu phuø trôï, taát caû seõ suïp ñoå. Kình Ñaø hieäp meänh hay hieäp thaân, laïi bò Hoûa Linh, Khoâng Kieáp xung phaù, sao Thieân Loäc rôi vaøo haõm ñòa thì hình theâ khaéc töû >>.

Hoaû Tinh nhaäp haïn ca

Nghóa laø : << Haïn Hoûa Tinh ñaéc ñòa cöïc toát, laøm quan thaêng chöùc, ñi buoân phaùt taøi, hæ khí ñaày nhaø ñaày cöûa. Haïn Hoûa Tinh haõm ñòa, hoaï treân trôøi rôi xuoáng khaéc haïi baø con phaùt taøi gian khoå>>.

Hoûa Tinh ñaéc ñòa haïn cung phuøng Hæ khí doanh moân baùch söï thoâng Só hoaïn phuøng chi giai phaùt phuùc Thöôøng nhaân ñaéc thöû taøi phong long Hoûa Tinh nhaát tuù toái quai tröông Voâ söï quan tai naùo nhaát tröôøng Khaéc haïi luïc thaân öng baát mieãn Phaù taøi gian khoå mieãn söông hoaøng.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

104

Linh Tinh nhaäp haïn ca
Haïn chi Linh Tinh söï nhöôïc haø Tham Lang töông ngoä phuùc hoaøn ña Caùnh gia nhaäp mieáu phuøng chö caùt Phuù quí thanh döông söù söù ca Linh Tinh nhaát tuù baát khaû ñöông Thuû laâm nhò haïn taát ñieân cuoàng Nhöôïc voâ caùt nhaát dieäu lai töông chieáu Vò mieãn chieâu tai naëc hoaï öông.

Nghóa laø : << Haïn ñeán Linh Tinh gaëp ñöôïc Tham Lang haún nhieân phuù quí noåi danh. Linh tinh laø sao mang hoaï ñeán vaän haïn con ngöôøi, gaây söï ñaûo loän neáu khoâng ñöôïc caùt tinh phuø thì tai aùch lieân mieân >>.

Thieân Khoâng nhaäp haïn ca
Thieân Khoâng nhaäp haïn phaù ñieàn trang Theâ töû tu phoøng höõu toån thöông Taøi Baïch baát duy ña thaát baïi Caùnh öu thoï meänh nhaäp tuyeàn höông.

Nghóa laø : << Sao Thieân Khoâng nhaäp haïn phaù heát cuûa caûi, khaéc theâ haïi töû, coøn phaûi lo chính ñeán söï soáng cheát cuûa baûn thaân >>.

Ñòa Kieáp nhaäp haïn ca

Nghóa laø : << Ñòa Kieáp nhaäp vaøo Ñaïi Tieåu Haïn, naêm aáy khoù loøng khoâng bò nguy, hoaï theâm saùt tinh Thaùi Tueá nhieàu chuyeän loâi thoâi >>.

Kieáp tinh nhò haïn nhöôïc töông phuøng Vò mieãn ñöông nieân voâ hoïa nguy Thaùi Tueá saùt laâm ña taät aùch Quan phuø tinh ngoä höõu Quan phuû.

Thieân Löông thieân söù nhaäp haïn ca

Thieân Hao thuû haïn hieäu Thieân Thöông Phu Töû taïi Traàn ñaõ tuyeät löông Thieân Söù haïn laâm nhaân coäng kò Thaïch Suøng haøo phuù phaù gia vong. Nghóa laø : << Thieân Thöông mang bieät danh laø Thieân Hao ñoùng vaøo haïn khieán cho Ñöùc Khoång Töû bò tuyeät löông taïi nöôùc Traàn. Haïn ñeán Thieân Söù cuõng boäi phaàn nguy hieåm, ñaïi phuù Thaïch Suøng tan cöûa naùt nhaø ôû haïn naøy >>.

Thieân Maõ nhaäp haïn ca

Thieân Maõ laøm haïn toái vi löông Töû Phuû Loäc Toàn ngoä phi thöôøng

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Quan phí phuøng chi öng hieån ñaït Só nhaân ngoä thöû phoù khoa tröôøng Thieân Maõ thuû haïn baát ñaéc truï Höïu pha Kieáp Khoâng lai töông ngoä Caùnh kieâm Thaùi Tueá toïa cung trung Haïn ñaùo kyø nhaân taàm töû loä.

105

Nghóa laø : << Haïn ñeán Thieân Maõ toát laém neáu gaëp Töù Phuû vaø Loäc Toàn, ngöôøi chöùc töôùc caøng hieån ñaït, keû hoïc troø seõ danh chieám baûng vaøng. Haïn ñeán Thieân Maõ nhöng laø thöù Thieân Maõ haõm ñòa (maõ ñaéc ñòa Daàn Thaân Tò) raát sôï Kieáp Khoâng, neáu bò theâm Thaùi Tueá nöõa laø haïn vaøo töû loä >>.

Hoaù Loäc nhaäp haïn ca

Haïn trung nhöôïc ngoä Loäc lai laâm Töôùc vò cao thieân taù thaùnh minh Thöôøng thöù töông phuøng ñöông ñaïi quí Töï nhieân suùc tích quaûng kim ngaân. Nghóa laø : << Haïn ñeán Hoaù Loäc, deã coù töôùc vò, ngöôøi thöôøng cuõng trôû thaønh cao sang, tieàn baïc töï nhieân suùc tích laøm aên phaùt ñaït >>.

Hoaù Quyeàn nhaäp haïn ca

Nghóa laø : << Hoaù Quyeàn thuû haïn laø ñieàu ñaùng möøng, quan loäc cao sang, taøi baïch nhieàu coù theå döïng nghieäp môùi, gia ñaïo an khang. Hoaù Quyeàn gaëp Vuõ Khuùc, Tham Lang ñaùo haïn laøm vieäc gì cuõng troùt loït, só töû danh cao, thöù daân phaùt ñaït >>.

Thöû tinh chuû haïn hæ phi thöôøng Quan Loäc cao thaêng taù ñeá vöông Taøi baïch phong thieâm quan saùng nghieäp Toøng kim gia ñaïo baûo an khang Quyeàn tinh thöû ngoä Vuõ Tham laâm Taùc söï caàu möu taän ñaéc thaønh Só töû danh cao thieân phuù loäc Thöù nhaân ñaéc thöû tích kim ngaân.

Hoaù Khoa nhaäp haïn ca

Khoa tinh nhò haïn ngoä Vaên Xöông Só töû phuøng chi tinh danh höông Taêng ñaïo thöù nhaân ña phuù quí Baùch möu baùch toaïi söï anh döông. Nghóa laø : << Haïn ñeán Hoaù Khoa gaëp Vaên Xöông, keû só ñoã ñaït noåi danh, thöù daân phuù quí, traêm vieäc ñeàu thaønh >>.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

106

Hoaù Kò nhaäp haïn ca
Kò tinh nhaäp mieáu phaûn vi giai Tuùng höõu quan tai dieäc baát thöông Nhaát taán nhaát thoaùi danh baát toaïi Caùnh kieâm ngoä caùt haûo an khang Nhò haïn khoâng trung kieán kò tinh Chí taøi vi hoïa taát gia khuynh Vi quan thoaùi chöùc tao trang laïm Teå laïi tu phoøng caám tröôïng hình Kò tinh laïc haõm taïi nhaân cung Aùc Saùt gia laâm taùc hoïa hung Taøi taùn nhaân ly ña taät khoå Thöông quan thoaùi chöùc hieáu truøng phuøng. Nghóa laø : << Hoaù Kò nhaäp mieáu laïi thaønh hay, duø coù quan tai cuõng chaúng sao chæ hieàm söï vieäc taán thoaùi voâ thöôøng coâng danh baát toaïi. Ñaïi tieåu haïn ñeán Thieân Khoâng gaëp Hoaù Kò tai hoïa voâ keå, laøm quan thoaùi chöùc, laøm laïi bò hình phaït, ñi buoân maát cuûa. Hoaù Kò laïc haõm theâm aùc saùt tinh, taøi taùn ngöôøi lìa ña beänh taät, thoaùi chöùc, tang ma. Ngoaøi ñaïi tieåu haïn 10 naêm laø löu nieân 1 naêm, trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coøn coù caâu quyeát ñeå noùi veà nhöõng naêm mang aûnh höôûng xaáu cho soá meänh moãi ngöôøi : Nhaân sinh Tí Ngoï kò Daàn Thaân Söûu Ngoï sinh nieân Söûu Ngoï saân Daàn Maõo chi nhaân phoøng Tò Hôïi Saø long thieát kò baûn thaân laâm Thaân nhaân Linh Hoûa tai öông troïng Muøi Ngoï chö moä hoaïn aâm Tuaát Hôïi Döông Ñaø tu Tò kò Daäu nhaân Ñaø nhaãn dieäc phi thaân. Nghóa laø : << Ngöôøi sinh naêm Tí, naêm Ngoï khoâng toát khi gaëp naêm Daàn Thaân. Ngöôøi sinh naêm Söûu naêm Ngoï seõ keùm vaøo caùc naêm Söûu Ngoï. Ngöôøi tuoåi Daàn Maõo kò caùc naêm Tò Hôïi. Ngöôøi tuoåi Tò kò naêm Tò, ngöôøi tuoåi Thìn kò naêm Thìn. Ngöôøi tuoåi Thaân haïn ñeán Hoûa Linh Tinh khoâng toát. Ngöôøi tuoåi Muøi kò gaëp naêm Daäu Hôïi Ngöôøi tuoåi Tuaát Hôïi kò gaëp haïn Döông Ñaø. Ngöôøi tuoåi Daäu cuõng kò gaëp haïn Döông Ñaø. Caâu quyeát treân ñaây ñaõ töøng ñöôïc phoå bieán vaøo tö töôûng thöôøng nhaät cuûa moïi ngöôøi bieát Töû Vi hay khoâng bieát Töû Vi töùc chuùng ta vaãn noùi vôùi nhau naêm xung naêm tuoåi. Xeùt cho kyõ ñaây chæ laø caâu quyeát cuûa maáy ngöôøi thuaät só giang hoà, khoâng coù maáu côù chaéc chaén vì neáu cöù tính mieân mang nhö vaäy thì con ngöôøi ta chaúng coù naêm naøo toát nöõa. Ngay caû noùi

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

107

ñeán xung, raát nhieàu tröôøng hôïp gaëp xung laïi phaùt ñaït phi thöôøng. Oâng Löu Baù Oân trong taäp << Trích Thieân Tuyû >> noùi raèng : Vöôïng giaû xung suy, suy giaû baït Suy thaàn xung vöôïng, vöôïng giaû phaùt (Vöôïng maø xung suy, suy bò tieâu Suy maø xung vöôïng, vöôïng laïi phaùt) . Ñieàu quan troïng vaãn laø Meänh Thaân vaø haïn coù vöôïng khoâng ñuû. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö vieát : << Nam nöõ meänh baát ñoàng, tinh tuù caùch bieät. Xem nam meänh tröôùc xem thaân meänh, sau ñeán taøi baïch roài quan loäc vaø thieân di, roài môùi keå ñeán phuùc ñöùc vaø choùt cuøng laàn löôït xem ñieàn traïch, theâ thieáp, taät aùch, phuï maãu, töû töùc, huynh ñeä, noâ boäc. Xem nöõ meänh lieàn sau thaân meänh ñeán ngay cung phuùc ñöùc, thöù ba tôùi cung phu roài môùi laàn löôït qua caùc cung khaùc nhö töû töùc, taøi baïch, ñieàn traïch, quan loäc, thieân di, phuï maãu, taät aùch, huynh ñeä, noâ boäc. Nöõ meänh quí ôû nhu thuaän, khi tónh, nöõ meänh maø cöông ñoäng thöôøng vaát vaû >>. Döôùi ñaây laø aûnh höôûng cuûa caùc sao ñoái vôùi nöõ meänh qua caùc baøi ca ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö.

Luaän veà Nöõ Meänh

Töû Vi nöõ meänh ca
Töû Vi nöõ meänh thuû Thaân cung Thieân Phuû toân tinh ñoàng ñaùo cung Caùnh ñaéc caùt tinh ñoàng chuû chieáu Kim quan phong taëng phuùc thao thao Töû Vi nöõ meänh thuû Phu cung Tam phöông caùt cuûng tieän vi vinh Nhöôïc phuøng saùt Phaù lai xung phaù Y loäc doanh dö daâm saûo dung.

Nghóa laø : << Soá ñaøn baø Töû Vi laâm vaøo cung Thaân meänh, ñi caëp vôùi Thieân Phuû laïi theâm caùt tinh khaùc thì phuùc loäc thao thao y quan phong taëng. Töû Vi ñoùng taïi cung Phu, tam hôïp coù caùt tinh chieáu taát choàng giaøu sang vinh hieån, neáu bò Thaát Saùt, Phaù Quaân tuy dö aên dö ñeå nhöng con ngöôøi saûo vaø daâm >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : Töû Vi ñoùng meänh ngöôøi hieàn Vöôïng phu ích töû laïi theâm sang giaøu . . . . . . Coøn nöõ meänh xem töôøng sau tröôùc Töû Phaù Tham hoäi öôùc ña daâm Hoaëc Ñaøo Hoa aét gian truaân Duyeân may khoù sôùm döï phaàn Phöôïng Loan.

Thieân Cô nöõ meänh ca

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Thieân Cô nöõ meänh caùt tinh phuø Taùc söï thao trì quaù tröôïng phu Quyeàn Loäc cung trung phung thuû chieáu Vinh öng khaùo meänh quùi nhö haø Thieân Cô tinh döõ Thaùi Aâm ñoàng Nöõ meänh phuøng chi taát soaû dung Y Loäc phong nghieâu chung baát myõ Vi söông vi thieáp chuû daâm phong.

108

Nghóa laø: << Thieân Cô ôû nöõ, meänh ñöôïc caùt tinh phi trì, laøm vieäc coøn gioûi hôn ñaáng tröôïng phu, laïi gaëp Quyeàn Loäc thuû chieáu nöõa thì vinh hoa bieát theá naøo maø keå. Thieân cô nöõ meänh ñi vôùi Thaùi Aâm laø ngöôøi ñeïp nhöng laûng maïn voâ taû, giaàu sang dö daû ñaõ ñaønh nhöng deã ñi vaøo daâm phong laøm thieáp laøm ca kyõ>>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Saùt hung keùm phuùc ñaõ ñaønh Daàn Thaân Cô Nguyeät daønh daønh daâm boân - Cöï Cô Daàn Maõo aâu phuù quùi Loøng daâm tö vaãn ñeå moät beân - Ñoàng cung Cô gaëp Thaùi Aâm Goùa choàng, tì thieáp gian daâm ñaùng buoàn.

Thaùi Döông nöõ meänh ca
Thaùi Döông chính chieáu phuï nhaân thaân Tö maïo thuø thöôøng tính caùch trinh Caùnh ñaéc caùt tinh ñoàng chuû chieáu Kim quan phong taëng taùc phu nhaân Thaùi Döông an meänh höõu kyø naêng Haõm ñòa tu phoøng yeáu saùt laêng Taùc söï traàm ngaâm ña taán thoaùi Taân caàn ñoä nhaät mieãn gia khuynh Thaùi Döông phaûn chieáu chuû taâm mang Y toäc bình thöôøng thoï baát tröôøng Khaéc quaù löông nhaân hoaøn khaéc töû Chæ nghi aám haï taùc thieân phoøng. Nghóa laø : << Thaùi Döông chính chieáu vaøo cung Thaân cuûa ñaøn baø thì saéc ñeïp phi thöôøng, tính caùch ñoan trang, theâm caùt tinh phuø trôï laø baäc meänh phuï phu nhaân. Thaùi Döông cö Meänh cung, ngöôøi ñaøn baø raát thaùo vaùt gioûi giang. Neáu haõm ñòa maø bò aùc saùt laêng phaù thì phaûi heát söùc caån thaän, laøm vieäc gì cuõng bieát tôùi lui môùi traùnh khoûi hoïa gia khuynh. Thaùi Döông phaûn boái bao giôø taâm ñòa cuõng hoang mang baát nhaát, y loäc bình thöôøng, ñoaûn thoï, khaéc choàng, khaéc con neân laáy laøm leõ vaø yeân phaän môùi ñôõ soùng gioù >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Nöõ meänh Döông chieáu aét laø Phu nhaân neáu chaúng gaëp taø aùc tinh Döông, Cöï Hao thaät khoâng laønh Choàng con phoái hôïp baát thaønh hoân nghi Saùt tinh Nhaät Nguyeät haõm cung Nam thì gian ñaïo, nöõ doøng daâm boân. Nhaät ñaéc ñòa töø Daàn ñeán Ngoï Taêng phong löu neáu coù caùt tinh Hai phöông Phuû, Töôùng trieàu minh Giaùp Canh Taân Aát caøng xinh caøng giaøu. Nöõ nhaân Vuõ Khuùc meänh trung phuøng Thieân Phuû gia chí chí khí huøng Taû Höõu Loäc lai töông phuøng tuï Song toaøn phuù quí myõ voâ cuøng Töôùng tinh nhaát tuù toái cöông cöôøng Nöõ meänh phuøng chi tính dò thöôøng Y Loäc thao thao chung höõu phaù Baát nhieân thoï yeåu chuû hung vong.

109

Vuõ Khuùc nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Vuõ Khuùc ñoùng nöõ Meänh hoäi vôùi sao Thieân Phuû laø ngöôøi chí khí huøng traùng, theâm Taû Höõu Song Loäc nöõa taát song toaøn phuù quí. Vuõ Khuùc ñôn thuû nöõ Meänh, tính tình dò thöôøng y loäc dö ñuû nhöng roài cuõng coù ngaøy phaù baïi neáu khoâng höng vong yeåu töû >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Gaëp Vuõ, Tham Saùt phaûi suy Neáu khoâng caùt dieäu ñaém meâ nhuïc tình - Vuõ Quyeàn nöõ Meänh ñoàng laâm Gaùi khoân khieán ñaáng phu quaân neå vì - Vuõ Khuùc goïi Quaû Tuù tinh Nöõ meänh gaëp phaûi cöôùp tranh quyeàn choàng - Vuõ Khoâng gaëp ñaát mieáu vieân Khaùc chi Xöông Khuùc, goái loan laïnh luøng.

Thieân Ñoàng nöõ Meänh ca
Thieân Ñoàng thuû meänh phuï nhaân thaân Tính caùch thoâng minh linh lôïi nhaân Xöông Khuùc caùnh lai töông hoäi xöù Du du taøi loäc töï thieân thaân Thieân Ñoàng nhöôïc döõ Thaùi Aâm ñoàng Nöõ Meänh phuøng chi daâm saûo dung Y loäc truy phong chung baát myõ Thieân Phoøng thò thieáp döõ nhaân thoâng.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

110

Nghóa laø : << Ñaøn baø sao Thieân Ñoàng thuû meänh tính caùch thoâng minh lanh lôïi, hoäi Xöông Khuùc thì taøi loäc töï nhieân tôùi. Thieân Ñoàng hoäi cuøng Thaùi Aâm, ñaøn baø ñeïp nhöng daâm saûo, y loäc dö giaû, chæ hieàm laø hoaëc phaûi laáy leõ laøm thieáp, neáu khoâng taát seõ tö thoâng ngoaïi tình >>. Phuù noâm coù caâu : Ñoàng Nguyeät Tí gaùi hoa dung Gaëp Tang, Dieâu, Khoác khoùc choàng laém phen.

Lieâm Trinh nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Lieâm Trinh ôû nöõ Meänh ñaéc ñòa, gioûi quaùn xuyeán vaø thanh saïch ñöôïc caùt tinh trôï sang quí ngay töø luùc coøn tuoåi thanh xuaân. Lieâm Trinh nöõ Meänh gaëp ôû Tham Lang, Phaù Quaân Vuõ Khuùc theâm Ñaø La, Hoaû Tinh raát xaáu, chuû hình phu khaéc töû neáu khoâng thì kieáp toâi ñoøi >>. Phuù noâm coù caâu : Lieâm Tham ñoàng ñoä ñaûo ñieân Trai thì phieâu laõng, gaùi duyeân daâm taøng.

Nöõ nhaân thaân Meänh trí Lieâm Trinh Noäi chính thanh lieâm caùch cuïc taân Chö caùt cuûng chieáu voâ saùt phaù Ñònh giao phong taëng taïi thanh xuaân Lieâm Trinh, Tham Phaù Khuùc töông phuøng Ñaø Hoûa Giao gia cöïc tieän duïng Ñònh chuû hình phu kieâm khaéc töû Chæ haûo thoâng phong söông tì dung.

Thieân Phuû nöõ meänh ca

Nöõ nhaân Thieân Phuû meänh thaân cung Tính caùch thoâng minh hoa dang dung Caùnh ñaéc Töû Vi tam hoäi chieáu Kim quan haø boäi thu hoaøng phong Hoaû Linh Kình Ñaø lai xung hoäi Tính caùch dung thöôøng ña hoái treû Luïc thaân töông boái töû nan chieâu Chæ haûo Khoâng Moân vi ni keá Nghóa laø : << Nöõ meänh Thieân Phuû toïa thuû tính caùch thoâng minh saéc ñeïp nhö hoa, ñöôïc Töû Vi ñaéc ñòa chieáu taát laø kim quan boäi ngoïc phu nhaân. Thieân Phuû neáu bò Hoûa Linh, Kình Döông, Ñaø la xung phaù, tính caùch taàm thöôøng ngu ñoän, xa laùnh luïc thaân, khaéc töû, chæ neân laøm ni coâ cho ñôõ vöôùng luïy traàn theá>>. Phuù noâm coù caâu : - Nöõ meänh coù Phuû ai bì Vöôïng phu ích töû thao ngay hieàn hoøa

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Phuû raát gheùt nhöõng sao Töù Saùt Bieán ngöôøi thaønh hieåm aùc gian manh. Nguyeät hoäi ñoàng Döông taïi meänh thaân Tam phöông caùt cuûng taát doanh phong Baát kieán hung saùt lai xung hoäi Phuù quí song toaøn baûo ñaùo chung Thaùi Aâm haõm taïi meänh hoùa thaân Baát hæ tam phöông aùc saùt xaâm Khaéc haïi phu quaân höïu yeåu thoï Caùnh hu huyeát khí thieåu tinh thaàn.

111

Nöõ meänh Thaùi Aâm ca

Nghóa laø : << Thaùi Aâm cuøng Thaùi Döông ñoàng cung, tam hôïp caùt tinh chieáu, khoâng bò hung saùt, phuù quí song toøan ñeán troïn ñôøi. Thaùi Aâm ôû haõm ñòa ñoùng taïi Meänh thaân cung raát sôï caùc aùc saùt, coù aùc saùt taát laø yeåu thoï, saùt phu, haïi phu, tinh thaàn trì treä huyeát khí hö hoaïi >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Nguyeät mieáu vöôïng laø ngöôøi to lôùn Gaëm haõm cung hôi oám maø cao - Nöõ löu Nguyeät vöôïng soá sang Laø ngöôøi nhan saéc ñaûm ñang lôïi choàng. - Tham Lang vôùi Nguyeät cuøng ngoài ÔÛ cung haõm ñòa aáy ngöôøi daâm boân - Thaùi Aâm meänh ôû Maõo Daàn Lo ñöôøng kinh nguyeät chaúng phaàn thong dong.

Tham Lang nöõ meänh ca

Töù moä cung trung ña caùt lôïi Caùnh phuøng Taû Höõu phöông vi quí Loäc taøi phong phuù vöôïng phu quaân Tính caùch cöông cöôøng ña chí khí Tham Lang haõm ñòa nöõ phi töôøng Y thöïc tuy phong daõ baát löông Khaéc haïi löông nhaân tinh nam nöõ Höu giao khaâm traåm thuû coâ söông. Nghóa laø : << Tham Lang ôû töù moä ñòa Thìn Tuaát Söûu Muøi gaëp Taû Höõu môùi hay, taøi loäc phong phuù laøm lôïi cho choàng, ñaøn baø tính cöông cöôøng chí khí. Tham Lang taïi haõm ñòa, con gaùi soá thöïc ñaùng cheâ, vaán ñeà y thöïc truy phong tuùc nhöng khaéc haïi choàng con, ña soá oâm chaên goái laïnh maø laøm kieáp goùa phuï hay ly phuï >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Soá Tham Phaù Haøo choàng raát keùm Nhöõng coâ ñôn daâm hieåm maø kinh.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Baïc tình laø gaùi gheâ thay Daàn Thaân, Tham Saùt giöõ taøy nhaân cung. Tham, Lieâm haõm meänh gian taø Hoàng Ñaøo dieäu Hæ aét laø tham daâm. Ghen ñaâu naêm choïn thaùng chaøy Bôûi Tham vöôïng ñòa ñaùng raøy Meänh cung. Tham Lieâm hoäi ñoàng cung phieâu laõng Neáu nöõ nhi laø haïng daâm taø Hôïi cung caøng haõm xem qua Coù aùc tinh ñoùng aét ra baàn cuøng. Tham Ñaøo soá nöõ baàn daâm loaïn ÔÛ haõm cung haõy ñoaùn cho töôøng Nhöng coù Tuaàn Trieät laïi phöôøng ñoan trinh. Cöï Moân vöôïng ñòa ña sinh caùt Taû Höõu gia laâm thoï caùnh tröôøng Nöõ nhaân ñaéc thöû thaønh vi quí Lieâm quyeån chaâu chaâu toïa tuù phoøng Cöï Moân meänh haõm chuû daâm söông Thò nöõ thieân phoøng thuûy mieãn öông Töôùng maïo thanh kyù ña caän suûng Baát nhieân thoï yeåu chuû hung vong.

112

-

Cöï Moân nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Sao Cöï Moân nôi vöôïng ñòa thöôøng laém toát laønh, ñöôïc Taû Höõu tuoåi thoï theâm leân, ngöôøi con gaùi ñöôïc Cöï Moân ñaéc ñòa deã ngoài trong chaên hoa neäm gaám. Cöï Moân cö haõm ñòa soá con gaùi daâm söông, laøm naøng haàu môùi thoaùt nghieäp chöôùng, töôùng maïo ñeïp toát deã ñöôïc suûng aùi. Neáu khoâng ôû kieáp tì thieáp seõ hung töû, yeåu töû >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Maõo Daäu Cöï Cô raát hay Coâng danh vinh hieån moät tay anh haøo Nöõ meänh caùch aáy ñeïp sao Vöôïng phu ích töû caøng maøu caøng xinh - Cöï Cô Daäu Maõo tuy laø phuù quí Loøng daâm tö vaãn ñeå moät beân.

Thieân Töôùng nöõ meänh ca

Nöõ nhaân chi meänh Thieân Töôùng tinh Tính caùch thoâng minh baùch söï ninh Y loäc phong doanh taøi baïch tuùc Vöôïng phu ích töû hieån moân ñình Phaù Quaân Thaát Saùt lai töông hoäi Döông Ñaø Hoûa Linh toái sôû kò Coâ Hình khaéc haïi luïc thaân voâ

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

113

Chæ khaû thieân phoøng döõ thò thieáp. Nghóa laø : << Nöõ meänh coù sao Thieân Töôùng, ngöôøi thoâng minh gioûi giang, y loäc taøi baïch phong tuùc vöôïng phu ích töû. Neáu Thieân Töôùng hoäi cuøng Thaát Saùt Phaù Quaân vaø Döông Ñaø Hoûa Linh thì saùt choàng khaéc con caùi chæ ñaùng laøm thaân phaän thò thieáp >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Nöõ löu Thieân Töôùng raát hay Hieàn phu ích töû thaùng ngaøy thaûnh thôi Töôùng hoàng soá gaùi yeân vui Choàng sang keát öôùc phuùc thoâi doài daøo Neáu gaëp Khuùc Caùi Moäc Ñaøo Vaãn laø phuùc troïng tính ai ña tình. - Thieân Töôùng laø maët con ngöôøi Höông trôøi saéc nöôùc meänh ai töôùng hoàng.

Thieân Löông nöõ meänh ca
Thìn Tuaát Cô Löông phi tieåu phuï Phaù Quaân Maõo Daäu baát vi löông Nöõ nhaân ñaéc thöû vi coâ ñoäc Khaéc töû hình phu thuû laõnh phoøng.

Nghóa laø : << Cô Löông ôû Thìn Tuaát khoâng phaûi laø choã toát, Phaù Quaân Maõo Daäu chaúng phaûi soá hay, nöõ Meänh maø nhö vaäy laø hình phu khaéc töû, naèm moät mình chaên ñôn goái laïnh >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Thieân Löông Moäc chuû thoï tinh Ñoâng cung Thaân Tuaát Thìn Daàn môùi hay Nöõ löu thuû meänh phuùc daày Hao hình Kieáp Saùt moät baày tai öông. - Löông Tò Hôïi ñöùng cuøng Thieân Maõ Chi ñoåi thay aáy gaõ phieâu linh Coøn nhö nöõ Meänh raønh raønh Caùch naøy thaáy roõ daâm tình haï löu.

Thaát Saùt nöõ meänh ca

Nghóa laø :

Nöõ Meänh saàu phuøng Thaát Saùt tinh Bình sinh taùc söï quaû thoâng minh Khi cao chí ñaïi voâ nam nöõ Baát mieãn hình phu lòch khoå taân Thaát Saùt coâ tinh Tham Tuù phoøng Hoûa Ñaø taáu hôïp phi vi quí Nöõ nhaân ñaéc thöû tính baát löông Chæ haûo thieân phoøng vi ti söû.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

114

<< Nöõ Meänh Thaát Saùt toïa thuû laø ñieàu ñaùng buoàn, ngöôøi raát lanh lôïi thoâng minh, khi cao lôùn nhö con trai, tuy nhieân, theá naøo cuõng hình phu vaø gian lao vaát vaû. Thaát Saùt laø coâ ñoäc tinh gaëp Tham Lang laïi theâm Kình Ñaø raát xaáu loaïi ñaøn baø baát löông, baïc tình, deã rôi vaøo kieáp leõ moïn, naøng haàu >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Kia nöõ meänh ñònh taân hai tuoåi Saùt Phaù Tham laïi hoäi Vaên Xöông Aáy laø goùa buïa ñaùng thöông Neáu khoâng cuõng chòu dôû dang duyeân tình. - Nöõ meänh Saùt Ngoï Tí ngoài Gaëp Rieâu, Kieáp phaûi leä rôi vì tình.

Phaù Quaân nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Phaù Quaân ñoùng Tò Ngoï laø nhaäp mieáu, nöõ meänh tính caùch maïnh baïo hôn ngöôøi laïi coù taøi naêng vöôïng phu ích töû, noåi tieáng taêm. Phaù Quaân haõm ñòa raát sôï sao Kình Döông, gaëp Kình laø ngöôøi saùt vaøi ba laàn choàng, suoát ngaøy chæ bieát khoùc >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Phaù, Tham, Loäc, Maõ giao nhau Nam thì laõng ñaõng, nöõ maàu ña daâm. - Phaù Quaân nöõ meänh khaù xem Ñaéc ñòa caùt dieäu hoùa hieàn hieån vang Haõm cung aùc ñoäc daâm loaøn Chæ laøm keá thieáp khoûi ñaøng sinh ly.

Phaù Quaân Tí Ngoï vi nhaäp mieáu Nöõ meänh phuøng chi phuùc thoï xöông Tính caùch höõu naêng thieân xuaát chuùng Vöôïng phu ích töû tính danh höông Phaù Quaân nöõ meänh baát nghi phuøng Kình Döông gia haõm tieän vi hung Khaéc haïi löông nhaân phi nhaát thöù Tu giao bi khoác ñoä trieàu hoân.

Vaên Xöông nöõ meänh ca
Nöõ nhaân Thaân Meänh tri Vaên Xöông Tuù leä thanh kyø phuùc caùnh tröôøng Töû Phuù ñoái xung tam hôïp chieáu Quaûn giao phuù quí tröôùc haø thöôøng Vaên Xöông nöõ meänh ngoä Lieâm, Quaân Haõm ñòa Kình Döông Hoûa kò tinh Nhöôïc baát vi xöông chung thoï yeåu Thieân phoøng do ñaéc chuû nhaân khinh.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

115

Nghóa laø : << Vaên Xöông vaøo meänh ñaøn baø, ngöôøi ñeïp thanh kyø neáu coù hai sao Töû Vi Thieân Phuû tam hôïp chieáu phuù quí ñöôïc maëc aùo gaám ñeïp. Vaên Xöông vaøo nöõ meänh gaëp hai sao Lieâm Trinh, Phaù Quaân haõm ñòa theâm Kình Döông, Linh Hoûa, Hoùa Kò laø soá kieáp traàm luaân giang hoà, duø eùp chòu caûnh leõ moïn cuõng vaãn bò khinh thò >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Thoùi daâm daät xöôùng hoùa keùm phuùc Aáy Vaên Xöông Vaên Khuùc ai khen. - Vuõ Khoâng gaëp ñaát mieáu vieân Khaùc chi Xöông Khuùc goái loan laïnh luøng. - Döông Phi ñeïp voán doøng Cô Nguyeät Laïi Khuùc Xöông ba mieät trieàu vieân - Xöông Khuùc hôïp aáy haøng gaùi ñeïp Gaëp Thieân Cô hoùa kieáp daâm taø. - Xöông Rieâu ñaùng sôï hay thay laø Aáu nhi tuoåi ñaõ boân ba daâm loaøn.

Vaên Khuùc nöõ meänh ca
Nöõ nhaân meänh lyù phuøng Vaên Khuùc Töôùng maïo thanh kyø ña höõu phuùc Thoâng minh linh lôïi baát taàm thöôøng Höõu saùt thieân phoøng daõ daâm duïc.

Nghóa laø : <<Nöõ meänh coù sao Vaên Khuùc, töôùng maïo ñeïp ñeõ deã höôûng phuùc, thoâng minh lanh lôïi khaùc ngöôøi chæ sôï gaëp saùt tinh seõ thaønh loaïi ñaøn baø ña daâm deã vaøo kieáp leõ moïn >>. Phuù noâm xin ñoïc ôû sao Vaên Xöông vì hai sao naøy thöôøng ñi vaøo moät boä.

Taû Höõu nöõ meänh ca
Nöõ phuøng Taû Höõu chuû hieàn löông Naêng caùn naêng vò höu khí cao Caùnh döõ Töû Vi Thieân Phuû hôïp Kim quan phong taëng quaù thao thao Hoûa Ñaø töông hoäi baát vi löông Thaát Saùt Phaù Quaân thoï baát tröôøng Chæ khaû thieân phoøng phöông phuù tuùc Thoâng minh ñaéc suûng quaù thôøi quang.

Nghóa laø : << Nöõ meänh coù Taû Höõu laø ngöôøi hieàn löông, gioûi giang quaùn xuyeán, neáu ñöôïc Töû Vi, Thieân Phuû hôïp thì phuùc loäc voâ taû. Taû Höõu nöõ meänh gaëp Hoûa Ñaø, Thaát Saùt, Phaù Quaân laø soá yeåu, laáy choàng khoâng ôû vò chính theâ môùi hay >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Kìa Khoâi Töôùng beân mình Taû Höõu Laïi gaëp theâm Töû Phuû quaù xinh Sao Taû Höõu ñoàng cung gaëp gôõ Meänh ñaøo hoa tröôùc dôû sau hay Giaùp Nhaät giaùp Nguyeät ai taøy Giaùp Taû giaùp Höõu vui vaày quí nhaân. Nöõ meänh nhöôïc ngoä Loäc Toàn tinh Töû Phuû gia laâm baùch söï ninh Caùnh ngoä ñoàng trinh töông taáu hôïp Taát nhieân chuû ñònh thi phu nhaân Loäc Toàn nhaäp meänh haõm cung lai Khoâng Kieáp Linh Hoûa taát vi tai Nhöôïc voâ caùt dieäu lai töông taáu Phu phuï phaân ly vónh baát haøi.

116

Loäc Toàn nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Nöõ meänh gaëp sao Loäc Toàn, ñöôïc hoäi vôùi Töû Vi, Thieân Phuû laïi theâm Thieân Ñoàng, Lieâm Trinh taán hôïp laø soá phu nhaân. Loäc Toàn ôû haõm cung bò Kieáp Khoâng, Linh Hoûa maø khoâng coù caùt tinh phuø trôï thì vôï choàng chia lìa >>. Phuù noâm coù nhöõng caâu : - Loäc Maõ thuû chieáu Meänh cung Vöôïng phu ích töû voán doøng ñoan trang. - Taøi buoân baùn nhieàu beà gioûi daén Maõ meänh cung, Toàn haún Thieân Di.

Kình Döông nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Kình Döông laø baéc ñaåu phuø tinh ñoùng nöõ meänh neáu gaëp Hoûa Tinh, Thieân Cô, Cöï Moân laø haïng gaùi taàm thöôøng. Neáu bò theâm aùc saùt tinh xung chieáu töø ba phía neáu khoâng cheát yeåu thì cuõng chìm noåi ba ñaøo >>.

Baéc ñaåu phuø tinh nöõ meänh phuø Hoûa Cô Cöï Kò taát thöôøng dung Tam phöông hung saùt kieâm töông taáu Baát yeåu chung tu laõng coån ñaøo.

Ñaø La nöõ meänh ca
Ñaø La nhaát dieäu nöõ nhaân phuøng Ngoä caùt gia laâm daâm ñaõng dung Hung saùt tam phöông töông chieáu phaù Tu phoøng töông bieät chuû nhaân oâng.

Nghóa laø : << Nöõ meänh coù Ñaø La neáu gaëp caùt tinh thì chæ laø con ngöôøi daâm ñaûng vaán ñeà y loäc khoâng lo. Neáu nhö tam phöông hung saùt chieáu phaù laø soá saùt phu >>.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

117

Hoûa Linh nöõ Meänh ca
Hoûa Linh chi tinh nhaäp meänh lai Tham Lang töông hoäi ñaéc hoøa haøi Tam phöông voâ saùt chö ban myõ Toïa thuû höông khueâ ñaéc toaïi hoaøi. Hoûa Linh nhò dieäu toái nan döông Nöõ meänh ñan phuøng taát chuû thöông Nhöôïc ngoä tam phöông gia saùt taáu Tu phoøng muïc haï nhaäp tuyeàn höông

Nghóa laø : << Hai sao Hoûa Linh ñoùng nöõ meänh caàn hoäi ngoä vôùi sao Tham Lang ñaéc ñòa tam phöông khoâng bò saùt xung phaù soá gaùi haïnh phuùc giaøu sang. Neáu Hoûa Linh ñôn thuû meänh cung bò aùc saùt xung phaù soá gaùi non yeåu >>.

Hoùa Quyeàn nöõ meänh ca
Hoùa Quyeàn caùt dieäu hæ töông phuøng Caùnh caùt gia laøm y loäc phong Phuù quí song toaøn nhaân tính ngaïnh Ñoaït phu quyeàn bính phuùc höng long.

Nghóa laø : << Sao Hoùa Quyeàn laø soá neân gaëp, theâm caùt tinh khaùc phuø trôï taát phuù quí song toaøn, nhöng Hoùa Quyeàn ñoùng nöõ meänh laø ngöôøi öa ñoaït quyeàn choàng >>.

Hoùa Khoa nöõ meänh ca

Nghóa laø : << Nöõ meänh coù sao Hoùa Khoa bao giôø cuõng toát, ngöôøi ñöùc ñoä, tính tình thanh cao, neáu ñöôïc theâm sao toát thì choàng sang con quùi, töï mình ôû baäc phu nhaân >>.

Hoùa Khoa nöõ meänh thò löông tinh Töù ñöùc kieâm toaøn tính caùch thanh Caùnh ngoä caùt tinh Quyeàn Loäc taáu Phu vinh töû quí taùc phu nhaân.

Hoùa Kò nöõ Meänh ca

Nöõ nhaân Hoùa Kò baûn phi kyø Caùnh ngoä hung tinh thò hoïa cô Y thöïc nan taân baàn tieän thaäm Caùt tinh taáu hôïp giaûm tai nguy. Nghóa laø : << Hoùa Kò doøng nöõ meänh voán ñaõ taàm thöôøng, laïi theâm hung tinh xung phaù thì cuoäc soáng seõ cô cöïc baàn tieän. Neáu coù caùt tinh phuø trôï seõ giaûm nhieàu tai nguy.>> Luaän veà nöõ meänh, Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coøn coù moät chöông nhan ñeà laø : <<Nöõ meänh coát tuûy phuù>>, vôùi nhöõng caâu quan troïng ghi sau ñaây : - Phuû töôùng chí tinh nöõ meänh trieàu taát döông töû quí döõ phu hieàn (Sao Thieân Phuû, Thieân Töôùng ôû nöõ meänh thì con quí choàng hieàn).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

118

- Lieâm Trinh thanh baïch naêng töông thuû (Sao Lieâm Trinh baûn chaát thanh baïch coù theå toïa thuû nöõ meänh, mieãn laø ñöøng rôi vaøo haõm ñòa). - Ñoan chính Töû Vi, Thaùi Döông tinh taûo ngoä hieàn phu tính khaû baèng (Töû Vi hay Thaùi Döông toïa thuû nöõ meänh sôùm laáy choàng hieàn naêng, tính neát trung thöïc). - Thaùi Döông Daàn ñaùo Ngoï ngoä caùt trung vi phuùc. (Sao Thaùi Döông chæ ñaéc ñòa töø Daàn cung ñeán Ngoï cung nöõ meänh gaëp Thaùi Döông theá naøo cuõng höôûng phuùc neáu theâm caùt tinh phuø trôï). - Taû Phuï Thieân Khoâi vi phuùc thoï, Höõu Baät Thieân Töôùng phuùc lai laâm (Coù sao Thieân Khoâi, Thieân Töôùng laø phuùc thoï, coù sao Höõu Baät, Thieân Töôùng phuùc thöôøng ñeán). - Loäc Toàn haäu troïng ña y thöïc, Phuù Töôùng trieàu vieân meänh taát vinh. - Cöï Moân Thieân Cô vi phaù ñaõng. (Nöõ meänh coù hai sao Cô, Cöï maëc duø ñaéc ñòa nhöng khoâng phaûi laø ñeïp vì cuoái cuøng taát nhieân phaù ñaõng) . - Thieân Löông Nguyeät dieäu nöõ daâm baàn.(Thaùi Aâm haõm gaëp Thieân Löông soá gaùi daâm baàn). - Kình Döông, Hoûa Tinh vi haï tieän (Soá ñaøn baø Kình Döông, Hoûa Linh haõm ñòa loaïi haï tieän, neáu ñaéc ñòa cuõng chaüng khoûi hình phu). - Vaên Xöông Vaên Khuùc phuùc baát toaøn (Xöông Khuùc chæ neân vaøo nam meänh baát nghi nöõ meänh). - Vuõ Khuùc chi tuù vi quaû tuù (Sao Vuõ Khuùc laø sao coâ ñoäc ñoái vôùi nöõ meänh). - Phaù Quaân nhaát dieäu tính nan minh (Sao Phaù Quaân ñôn thuû nöõ meänh tính coâ ñoäc ña daâm neáu theâm Töù Saùt laø ngöôøi ganh gheùt haïi choàng haïi con). - Tham Lang noäi lang ña daâm daät (Nöõ meänh Tham Lang ñôn thuû raát daâm daät). - Thaát Saùt traàm ngaâm phuùc baát vinh (Nöõ meänh Thaát Saùt ñôn thuû khoâng phaûi laø phuùc). - Thaäp thieân Hoùa Loäc toái vinh xöông Nöõ meänh phuøng chi ñaïi caùt töôøng Caùnh ñaéc Loäc Toàn töông taáu hôïp Vöôïng phu ích töû thuï aân quang. (Soá ñaøn baø song loäc thuû chieáu meänh giaøu sang chöùc töôùc). - Hoûa Linh Döông Ñaø caëp Cöï Moân Thieân Khoâng Ñòa Kieáp höïu töông laøm Tham Lang Thaát Saùt Lieâm Trinh tuù Vuõ Khuùc gia laâm khaéc haïi xaâm. (Nöõ meänh khoâng neân gaëp Döông Ñaø, Linh Hoûa, Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp vaø Cöï Moân. Nöõ meänh cuõng khoâng neân coù Tham Lang, Thaát Saùt, Lieâm Trinh laïi theâm Vuõ Khuùc). - Tam phöông töù chính hieàm phuøng saùt Caùnh taïi phu cung hoïa hoaïn thaâm Nhöôïc trí baûn cung voâ chính dieäu Taát chuû sinh ly khaéc haïi chaân. (Nöõ meänh sôï saùt toïa thuû, saùt xung chieáu, saùt ôû cung phu neáu laïi meänh voâ chính dieäu nöõa thì suoát ñôøi ly khaéc). Phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta veà nöõ meänh coøn nhieàu caâu raát hay, xin löôïc cheùp döôùi ñaây :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Keå chi nhöõng caùch hö heøn Nguyeät Thìn Löông Tò Hôïi vieân ñoù maø. Hình Dieäu soá gaùi long ñong Neáu khoâng keá thaát loän choàng maø thoâi. Kìa ngöôøi phöôïng chaï loan chung Ñaøo Dieâu soá aáy trong loøng chaúng trinh Ñaøo Dieâu soá gaùi ai hay Choàng ra khoûi cöûa daét ngay trai vaøo Nöõ meänh gaëp Quí, Hình, Töû, Phuû Daï saét son naøo sôï lung lay. Vaän haïn ñeán Ñaøo Hoàng Caùi Hæ Loøng gaùi trai baát sæ daâm boân. Thieân Löông, Thieân Maõ ñoàng haønh Yeâu kieàu gaùi aáy daán mình böôùm ong. Ñaøo Hoàng Saùt Phaù Tham Lieâm Laâm vaøo nöõ phaùi chæ hieàm saùt phu. Kheùo ngheà kim chæ theâu thuøa Hoàng Ñaøo taáu Vuõ ôû vöøa Meänh cung. Ñaøo Tang ñoùng ôû Meänh cung Laúng lô gaùi aáy phuïng loan döùt tình. Döông Ñaø xaâm chieám meänh vieân Noùi naêng loaïn thuyeát nhöõng phöôøng ñieâu ngoa. Thoùi daâm daät xöôùng hoøa keùm phuùc Aáy Vaên Xöông Vaên Khuùc ai khen. Ñaøo Hoa maø ôû Noâ cung Gaùi trinh mang tieáng baát trung cuøng choàng. Soá Dieäu Hæ tai bay vaï gioù Soá Kieáp Khoâng laém ñoä gian manh. Maõ Ñaøo duyeân nôï töï sinh Khoâng caàn moái laùi aùi tình keát giao. Döông Ñaø tueá lo phoøng khaåu thieät Coøn Ñaø La ngoä Nguyeät loaïn daâm. Hoàng Cô taáu Vuõ löõ ñaøo Caùi ngheà ca xöôùng luaân vaøo meänh vieân Hoàng Loan ngoä Kieáp Khoâng laøm thuû Xaù baøn chi moät luõ yeåu vong Taät cung Thai Hoå huyeát baêng Taáu thö, Hoùa Caùi meänh phuøng thanh cao Caùi ngoä moäc (duïc) gaùi naøo ñoan chính Maõ ngoä Khoâng laø tính phieâu boàng. Nöõ löu coát ôû Phu cung Meänh thaân xaáu toát ñöøng hoøng ñöøng lo

119

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Meänh chính dieäu, cung phu Tham ñoùng Aáy laø ngöôøi phuùc troïng chính theâ Meänh voâ chính dieäu ñaùng cheâ Cung phu Tham ñoùng giöõ beà tieåu tinh. Ñòa Kieáp vôùi hoàng sanh phu vi Cung meänh hay duyeân aáy traêm naêm Meänh xaáu duyeân ñöùt tô taèm Sinh ly seõ ñònh loan phoøng möôøi naêm. Cung Phu coù Ñaøo Hoàng töông ngoä Vôï vôùi choàng ñeàu coù dung nhan Hoàng Ñaøo ngoä Kò phu cung Tô hoàng ñaõ ñöùt maù hoàng coøn vöông. Thieân Nguyeät Ñöùc Ñaøo Hoàng cung phoái Gaùi choàng sang trai hoäi giai nhaân Song Loäc hoäi Phu Theâ cung Vôï choàng phoái hôïp voán doøng giaøu sang Phu cung Dieâu Saùt Hình Döông Hoäi giao Linh, Hoûa gaùi toan gieát choàng Töù Khoâng ngoä Maõ ( phu cung ) chaúng baøn Coù choàng coøn boû theo laøng böôùm hoa Cöï Moân, Linh Hoûa töông phuøng Ba laàn moái laùi chaúng xong moái saàu. Phu : Ñaøo, Kò, Kieáp, Khoác Hö Haïi choàng möu keá coù dö trong loøng Phaù Quaân, Tuaàn Trieät laøm vaøo ( phu cung ) Coù chaêng thì cuõng ba tao môùi thaønh Trieät Tuaàn Khoâng Kieáp giao laâm ( phu cung ) Moái mai dang dôû ba laàn môùi neân Binh Hình gaëp hoùa Kò Xung ( phu cung ) Ñeâm ngaøy cö xöû ra loøng baïc ñen. Tang Moân Thieân Khoác phaän heøn ( phu cung ) Hoaëc laø laøm leõ, hoaëc phen ly tình. Cöï ñoàng cuøng ôû cung Phu Moät saàu goùa buïa hai saàu lôõ duyeân. Thai, Binh, Töôùng, Ñaøo Hoàng töông hieäp Chaúng chöûa hoang bò hieáp baát ngôø Thaát Saùt cung Phuùc ñaùng lo Nhôõ nhaøng soá aáy ca noâ haønh ngheà. Phuû phuøng Thaát Saùt khoù ñöông ( Meänh cung ) Kieáp Dieâu hoäi ngoä ña vöông löôùi tình Ñaøo Dieâu hoäi beân mình khaù roõ Khoâng Quùi Hình Töû Phuû ngoïai daâm.

120

-

-

-

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

121

Môû laù soá töû vi ra, ngöôøi ta thaáy lyù cuûa Nguõ Haønh traøn ngaäp. Tröôùc heát laø maïng Kim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå tính theo naïp aâm thö töôïng nhö : xa trung kim, loä baøng thoå, thieân thöông hoûa v.v....Roài ñeán cuïc ñeå tìm töû vi nhö thuûy nhò cuïc, moäc tam cuïc v.v....Roài ñeán moãi sao ñaïi bieåu cho moät haønh nhö thieân cô thuoäc moäc, Vuõ Khuùc thuoäc Kim v.v.....Roài ñeán moãi cung laø nôi ñoùng cuûa moãi haønh nhö Thaân Daäu thuoäc Kim, Daàn Maõo thuoäc Moäc v.v... Quan troïng hôn nöõa laø voøng traøng sinh noùi veà söï thaønh tröôûng vaø huûy dieät cuûa Nguõ Haønh. Noùi toùm laïi, töû vi neáu xeùt kyõ ra laø söï luaän ñoaùn tinh vi soá meänh con ngöôøi baèng bieän chöùng cuûa Nguõ Haønh. Tieác thay caùch luaän ñoaùn soá töû vi qua bieän chöùng Nguõ Haønh nay gaàn nhö hoaøn toaøn bò mai moät khoâng uyeån chuyeån kyõ caøng baèng soá Töû Bình. Vieäc aùp duïng lyù Nguõ Haønh cho soá Töû Vi vì bò thaát truyeàn cho neân noù quaù ñôn sô neáu khoâng muoán noùi laø ngôø ngheäch, laïi khi ñoaùn duø taùn höôu taùn vöôïn gì thì taùn ruùt cuoäc vaãn phaûi trôû veà nhöõng caâu phuù, nhöõng caùch cuïc ñaõ laøm saún caên cöù treân caùc sao maø queân haún bieän chöùng Nguõ Haønh. Soá Töû Bình töùc Baùt Töï luaän ñoaùn Nguõ Haønh nhö theá naøo ? Xin keå döôùi ñaây caâu chuyeän soá cuûa hai nöõ taøi töû chieáu boùng noåi danh taïi Trung Quoác laø Laâm Ñaïi vaø Nguyeãn Linh Ngoïc. Caû hai naøng tuy ngaøy thaùng naêm giôø sinh khaùc haún nhau nhöng cuoäc ñôøi coù 8 ñieåm gioáng nhau : 1. Cuøng laø myõ nhaân, trôøi cho nhan saéc tuù leä 2. Cuøng maát tình thöông cuûa cha töø thuûa nhoû, soáng ñôn coâi vôùi meï. 3. Cuøng theo ngheà ñieän aûnh töø nhoû 4. Cuøng trôû thaønh minh tinh danh tieáng 5. Cuøng töï keát lieãu ñôøi mình giöõa luùc vaøng son choùi loïi 6. Cuøng vì chuyeän vôï choàng baát hoøa maø töï saùt 7. Cuøng ñaõ töøng uoáng thuoác nguû ñeå töï töû nhöng thoaùt cheát 8. Cuøng ñöôïc coù moät ñaùm tang to lôùn. Laâm Ñaïi sinh naêm Giaùp Tuaát (1934) thaùng 12, ngaøy 26, giôø Ngoï. Tinh Baùt Töï seõ ra taùm chöõ sau ñaây : - Giaùp Tuaát (nieân) - Ñinh Söûu (Nguyeät) - Binh Ngoï (Nhaät) - Giaùp Ngoï (Thôøi) Taùm chöõ treân Haønh Moäc vaø Haønh Hoûa chieám ñeán baûy chöõ. Binh hoûa cuûa nhaät chuû quaù cöôøng lieät, chung quanh laïi toaøn moäc hoûa laøm cho naøng trôû thaønh ngöôøi öông ngaïnh, noùng naåy voâ cuøng. Ôû tröôøng hôïp naøy chæ coù hai keát quaû hoaëc töï mình thaønh hung thuû hoaëc bò thaønh khoå chuû. Naêm naøng töï saùt cheát laø naêm Giaùp Thìn cuõng ñaày Moäc Hoûa, laïi theâm vaøo thaùng 6 (muøa heø), ngaøy Ñinh Maõo (Hoûa) , giôø Ngoï (Hoûa). Soá bò hoûa vöôïng nhö vaäy raát caàn coù Haønh Thuûy Kim ñeå tieát cheá hoûa khí. Neáu hoûa moäc laïi oà aït keùo tôùi thì caùi hoïa phaàn thaân (ñoát mình) laøm sao traùnh khoûi.

Caùi Lyù Nguõ Haønh Trong Töû Vi

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

122

Vì Nguõ haønh caàn Thuûy neân ñaïi haïn Aát Hôïi (möôøi naêm ) cuûa naøng töø 17 tuoåi ñeán 27 tuoåi laø haïn Thuûy neân cuoäc ñôøi ví nhö ñaïi haïn ñöôïc côn möa luõ. Laâm Ñaïi ñoùng vai coâ beù trong phim <<Thuùy Thuùy>> ñöôïc hoan ngheânh noàng nhieät roài laàn löôït ñeán <<Ñieâu Thuyeàn>>, <<Kim Lieân Hoa Thieân Kieàu Baùch Mò>>, <<Baát lieãu tinh>> cöù theá maø leân ñeán toät ñænh vinh quang cuûa ngheà nghieäp vaø ñöôïc baàu laøm aûnh haäu. Naêm 27 tuoåi, naøng laáy choàng. Sang 28 tuoåi ñaïi haïn sang Giaùp Tuaát, laïi chuyeån veà Moäc Hoûa, naêm Giaùp Thìn trong haïn Giaùp Tuaát thì Moäc Hoûa truøng truøng, Laâm Ñaïi chaùn caûnh choàng con sau moät cuoäc caõi vaõ kòch lieät. Tröôùc Laâm Ñaïi 30 naêm, minh tinh Nguyeãn Linh Ngoïc cuõng keát lieãu cuoäc ñôøi nhö Laâm Ñaïi, ñeå laïi cho ngöôøi ñôøi 29 boä phim vôùi ñuû caùc vai cuûa moät ñaøo thöông taøi tình töø ngöôøi ñaøn baø thoân daõ ñeán naøng kyõ sö, ni coâ, traø nöõ, hoa nöõ ñeán tieåu gia bích ngoïc, thaät ñaùng laø moät thieân taøi ñieän aûnh. Nguyeãn Linh Ngoïc queâ quaùn Quaûng Ñoâng, sinh naêm Canh Tuaát (1910) thaùng 1 ngaøy 26 giôø Hôïi. Tính Baùt Töï ra 8 chöõ sau ñaây : - Canh Tuaát (Nieân) - Taân Tò (Nguyeät) - Kyù Hôïi (Nhaät) - Aát Hôïi (Thôøi) So vôùi ngaøy sinh Bính Ngoï cuûa Laâm Ñaïi, döông tính hoûa vöôïng coøn ngaøy Kyû Hôïi cuûa Nguyeãn Linh Ngoïc laø aâm tính thoå cöïc nhöôïc. Bôûi vaäy tính tình hai ngöôøi khaùc haún nhau, Laâm Ñaïi noùng naåy ngang ngaïnh bao nhieâu thì Linh Ngoïc nhuyeãn nhöôïc yeáu ñuoái baáy nhieâu. Do ñoù caùi nguyeân nhaân töï saùt cuõng baát ñoàng. Laâm Ñaïi giaän choàng maø cheát. Linh Ngoïc buoàn choàng maø cheát. Ngöôøi choàng cuûa Linh Ngoïc teân Tröông Ñaït Daân cuõng trong giôùi ñieän aûnh ñaõ lôïi duïng caùi theá ñaøn anh trong ngheà ñeå maø duï doã Linh Ngoïc vì tính tình nhu nhöôïc rôi vaøo caùi baãy cuûa Ñaït Daân. Veà sau Ñaït Daân sa ñoïa beâ tha soáng baùm vaøo Linh Ngoïc, roài vì ghen tuoâng sao ñoù Ñaït Daân chöûi ruûa beâu xaáu vôï khieán naøng maéc côõ buoàn tuûi maø töï saùt. Xem soá Nguyeãn Linh Ngoïc ta thaáy naøng sinh ngaøy Kyû Hôïi, nhaät chuû aâm tính thoå quaù nhöôïc. Cöùu caùi nhöôïc naøy, nguõ haønh caàn phaûi coù hoûa thoå nhö Bính Ñinh, Tuaát Kyû. Khoán noãi giôø sinh cuûa naøng laïi laø Aát Hôïi, moät thöù aùm Moäc ñöôïc Thuûy nuoâi döôõng raát khoûe ñaõ khaéc vaøo baûn thaân naøng voán ñaõ yeáu caøng laøm cho yeáu theâm, ñaõ theá kyû (nhaät chuû) coøn phaûi tieát thaân nuoâi sinh cho canh taøn, roài coøn coá gaéng ñeå khaéc hai chöõ Hôïi Thuûy haønh chi, cho neân nhöõng chöõ Tuaát môùi Tò khoâng ñeû ñeå cöùu nöõa. Cuoäc ñôøi ngaén nguûi cuûa Linh Ngoïc (26 tuoåi cheát) coù ba bieán coá troïng ñaïi gaây ñau khoå ñeàu xaûy ra vaøo nhöõng naêm mang chöõ Aát. Thöù nhaát laø naêm Aát Maõo luùc naøng leân 6 tuoåi thì cha cheát. Thöù hai laø naêm aáy Linh Ngoïc 16 tuoåi. Thöù ba laø naêm Aát Hôïi naêm 26 tuoåi, Linh Ngoïc töï saùt. Naøng noåi danh vaøo nhöõng naêm 17 vaø 18 tuoåi töùc Bính Daàn vaø Ñinh Maõo nieân hai naêm ñeàu thuoäc Hoûa. Töø 19 tuoåi ñeán 21 tuoåi naøng vaãn tieáp tuïc tieán treân ñöôøng danh voïng laø nhöõng naêm Maäu Thìn, Kyû Tò, Canh Ngoï ñeàu thuoäc Thoå Hoûa.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

123

Qua hai soá Baùt Töï cuûa Laâm Ñaïi vaø Nguyeãn Linh Ngoïc, ta thaáy loái tính Töû Binh baùm raát saùt vaøo vaän ñoäng bieän chöùng Nguõ Haønh. Trong khi Töû Vi thöôøng rôøi boû vaän ñoäng bieän chöùng aáy ñeå trôû veà vôùi caùch cuïc ñònh saün cuûa caùc boä sao, baùm vaøo söï keát hôïp (combinaison) giöõa sao naøy vôùi sao noï, baùm vaøo vò trí ñaéc ñòa, haõm ñòa cuûa töøng vò sao. Tæ duï : - Loäc cö noâ vò tuùng höõu quan daõ boân trì. - Tí Ngoï Cöï Moân thaïch trung aån ngoïc. - Aâm Döông hoäi Xöông Khuùc xuaát theá vinh hoa hay laø Xöông khuùc maø gaëp Lieâm Trinh ÔÛ cung Tò Hôïi taøn sinh khoù troøn. - Cô Löông Moäc Maõ ñoàng cung Phuù kham ñòch quoác cuûa duøng heát ñaâu. - meänh Ñaøo thaân lai Hoàng Loan Haïn gaëp Tueá kieáp phuïng hoøang reõ duyeân. Ñoâi khi Töû Vi cuõng ñöa ra moät vaøi lyù luaän nhö : Cuïc khaéc meänh hay meänh khaéc cuïc, khaéc xuaát khaùc xuaát nhaäp, meänh vaø chính dieäu, cuøng ñoùng xung khaéc cheá hoùa v.v...Tuy nhieân, chaúng thaáy nguyeân taéc gì caû. Noùi vaäy khoâng coù nghóa laø khoa Töû Vi thieáu caên baûn lyù luaän nguõ haønh maø chæ muoán noùi vì thaát truyeàn cho neân lyù luaän ñaõ trôû neân goø eùp deã nguïy bieän suoâi ngöôïc theá naøo cuõng xong. Nhaát laø ñoái vôùi caùc ngaøi öa taùn laùo. Chuùng ta coù theå laàn löôït ñöa ra nhöõng thaéc maéc veà tính voâ nguyeân taéc aáy döôùi ñaây. Xin nhaéc laïi chæ laø tính voâ nguyeân taéc treân vaán ñeà khoâng theå giaûng giaûi baèng bieän chöùng nguõ haønh maø thoâi, chöù khoâng phaûi khoa Töû Vi baát löïc trong vieäc ñi tìm hieåu soá meänh con ngöôøi. Kinh nghieäm cho bieát qua phoái hôïp caùch sao, qua caùch cuïc töøng ñaùm sao, Töû Vi ñaõ phaùt hieän khaù nhieàu ñieàu laï luøng cuûa soá meänh. Chaúng haïn caâu : Trai baát nhaân Phaù Quaân Thìn Tuaát Gaùi baïc tình Tham Saùt nhaân cung haàu nhö chaúng bao giôø sai. Tröôùc heát ñeà caäp ñeán tính nguõ haønh cuûa naïp aâm thuû töôïng. ÔÛ treân ñaõ noùi moãi laù soá tuøy theo meänh thuoäc haønh gì coøn caên cöù vaøo söï choän laãn cuûa hai haønh chi can naêm ñoù ñeå tính naïp aâm. Tæ duï : Meänh hoûa nhöng hoûa naøo : Sôn ñaàu hoûa? Hay tích lòch hoûa? Veà naïp aâm thuû töôïng, saùch <<Tam meänh thoâng hoäi>>vieát : << Ngaøy xöa, vua Hoøanh ñeá ñem Giaùp Tí phaân bieät khinh troïng ñeå thaønh 60 kyù hieäu goïi laø thaäp hoa giaùp, chöõ hoa ôû ñaây thaät aûo dieäu, thaùnh nhaân möôïn yù cuûa noù ñeå laøm bieåu töôïng. Töø Tí ñeán Hôïi ñeàu coù Kim Moäc Thuûy Hoûa Thoå, khôûi ñaàu baèng Tí laøm nhaát döông vaø Hôïi laøm luïc aâm. Nguõ haønh sôû thuoäc ôû treân trôøi laø nguõ tinh, ôû döôùi ñaát laø nguõ nhaïc, ôû ñaïo ñöùc laø nguõ thöôøng, ôû trong thaân theå laø nguõ taïng. Soá meänh cuõng laø nguõ haønh cho neân nhöõng gì thuoäc Giaùp Tí ñeàu öùng vaøo meänh. Meänh laø gì ? Meänh laø nhöõng vieäc trong ñôøi. Baäc thaùnh nhaân duøng naïp aâm thuû töôïng ñeå ví noù nhö nhaát theá chi sö (nhöõng vieäc trong moät ñôøi) >>. Giaùp Tí laø moät giaùp goàm 60 naêm, naïp aâm thaønh Ba möôi töôïng ( hình aûnh ) nhö sau : Haønh kim coù 6 töôïng khaùc nhau :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc -

124

Haûi trung kim – Sa trung kim – Baïch laïp kim – Thoa xuyeán kim – Kieám phong Kim – Kim baù Kim. Haønh moäc coù 6 töôïng khaùc nhau : - Ñaïi laâm moäc – Bình ñòa moäc – Tuøng baùch moäc – Thaïch löïu moäc – Döông lieãu moäc – Tang ñoá moäc. Haønh thuûy coù 6 töôïng khaùc nhau : - Tuyeàn trung thuûy – Ñaïi kheâ thuûy – Giaûn haï thuûy – Thieân haø thuûy – Tröôøng löu thuûy – Ñaïi haûi thuûy. Haønh hoûa coù 6 töôïng khaùc nhau : - Sôn ñaàu hoûa – Phuïc ñaêng hoûa – Lö trung hoûa – Sôn haï hoûa – Tích lòch hoûa – Thieân thöôïng hoûa. Haønh thoå coù 6 töôïng khaùc nhau : - Oác thöôïng thoå – Sa trung thoå – Thaønh ñaàu thoå – Ñaïi dòch thoå – Loä baêng thoå – Bích thöôïng thoå. Yù nghóa cuûa 30 töôïng treân theá naøo ? Saùch <<Tam Meänh Thoâng Hoäi>> giaûng raèng : 1. HAÛI TRUNG KIM töôïng naïp aâm cuûa Giaùp Tí vaø Aát Söûu laø nhöõng baùu vaät daáu döôùi Long cung caàn phaûi möôïn xung phaù ñeå phaùt hieän, chöù hoûa löïc chaúng giuùp ích gì cho noù. Lan Ñaøi dieäu tuyeån phuù coù caâu : <<Chaâu taøng uyeân haûi >> chính laø yù noùi haûi trung kim ñaõ ñöôïc phaùt hieän baèng xung phaù vaäy... Khi noù ñaõ ñöôïc phaùt hieän roài thì baáy giôø môùi caàn ñeán moät theá cöïc vöôïng hoûa ñeå nung luyeän . . . . . . 2. KIM BAÙ KIM töôïng naïp cuûa Nhaâm Daàn vaø Quí Maõo laø thöù kim ñaõ hoùa thaønh chaát loûng ñeå ñaùnh boùng nhöõng coät truï ñoà duøng trong cung thaát Kim baù kim caàn döïa vaøo Moäc nhaát laø thöù bình ñòa moäc, raát sôï lö trung hoûa vì noù theå chaát baïc nhöôïc khoâng theå hoaøn nguyeân, neáu hoûa ñoát noù seõ thaønh than, nhöng laïi öa hoûa maët trôøi laøm noù saùng boùng leân choùi loïi. . . . . . . . . . . 3. BAÏCH LAÏP KIM töôïng naïp aâm cuûa Canh Thìn. Taân Vò voán laø Coân Sôn phieán ngoïc Laïc Phoá ñi chaâu (phieán ngoïc ôû nuùi Coân Sôn, ngoïc quí ôû ñaát Laïc Phoá) ngöng tuï nhaät nguyeät chi tinh, aâm döông chi khí cho neân hình noù saùng theå noù saïch, saéc raát ñeïp. Baïch laïp kim caàn lö trung hoûa nhöng vôùi ñieàu kieän phaûi coù thuûy trôï, neáu chæ lö trung hoûa maø thieáu thuûy taát noù seõ yeåu tieát baàn haøn. . . . . . . . 4. SA TRUNG KIM löôïng naïp aâm cuûa Giaùp Ngoï Aát Muøi laø chaát kim quí daáu döôùi caùt, caàn phaûi ñaõi röûa roài duøng löûa loø nung luyeän. Neáu caùt khoâ quaù töùc laø thoå thaùo, chaát kim khoâng toát laïi nhôø moäc ñeå ñaát raén nuoâi döôõng kim chaát cho hoaøn haûo, roài tìm thanh thuûy maø loïc. Ñöôïc nhö theá thì thieáu nieân ñaõ vinh qui . . . . . 5. KIEÁM PHONG KIM töôïng naïp cuûa Nhaâm Thaân. Quí Daäu laø chaát kim cöïc quí cöïc raén chaéc ñaõ töøng qua baùch luyeän cho neân hoàng quang cuûa noù aùnh leân ñeán ngöu ñaåu coù theå ngöng ñoïng ôû söông tuyeát. Noù caàn thuûy ñeå nhuaän saéc nhöng phaûi laø loïai ñaïi khueâ thuûy. Noù caàn hoûa ñeå toâi luyeän nhöng phaûi laø loaïi tích lòch hoûa löûa saám seùt ñeå taïo linh khí . 6. THOA XUYEÁN KIM töôïng naïp aâm cuûa Canh Tuaát. Taân Hôïi laø baûo vaät ñeå ñieåm trang cho maët theâm ñeïp, theâm xinh, ñem hoàng quang cho da deû. Noù ñöôïc caát daáu nôi khueâ caùt neân caàn tónh thuûy nöôùc trong u tích ñeå trau chuoát nhö loaïi nöôùc khe suoái gieáng khôi toát nhaát, neáu bò nöôùc

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

125

möa nguoàn nöôùc bieán seõ laøm noù yeåu chieát baàn haøn chìm rôi maát tích, bò hoûa lieät seõ taøn thöông . . . . . . . . 7. TANG ÑOÁ MOÄC töôïng naïp aâm cuûa Nhaâm Tí. Quyù Söûu laø caây daâu nuoâi döôõng loaøi taèm cho taèm nhaû tô oùng chuoát ñeå may quaàn aùo daân gian thaùnh hieàn. Noù caàn sa trung thoå maø xanh toát, öa thieân haø thuyû ñem möa ngoït, söông trong thaám nhuaàn goác reã, caùc loaïi thoå vaø thuûy khaùc giaûm hieäu löïc ñi nhieàu . . . . . . 8. TUØNG BAÙCH MOÄC töôïng naïp aâm cuûa Canh Daàn, Taân Maõo. Caây tuøng caây baùch chòu ñöïng ñöôïc tuyeát söông giaù laïnh, cao voøi voïi caønh laù roäng môû che ñaát, gioù thoåi nghe rì raøo nhö muoân ngaøn oáng saùo. Noù öa ñaát vuøng nuùi vuõ loä thuûy vaø ñaïi kheâ thuûy. Tuøng baùch moäc raát sôï lö trung hoûa ñoát chaùy noù. Thieáu thuûy noù seõ yeåu chieát . . . 9. ÑAÏI LAÂM MOÄC töôïng naïp aâm cuûa Maäu Thìn Kyû Tò. Caây lôùn trong röøng ngoïn leân ñeán töøng maây, laù che caû aùnh maët trôøi. Noù caàn thoå nhieàu vaø öa kieám phong kim cöa xeû, ñeõo goït thaønh duïng cuï. Noù caàn löûa thaùi döông nuoâi naáng. Noù caàn thuûy nhöng neáu gaëp ñaïi kheâ thuûy hay ñaïi haûi thuûy seõ bò uùng reã maø cheát yeåu . . . . . 10. DÖÔNG LIEÃU MOÄC töôïng naïp aâm cuûa Nhaâm Ngoï, Quyù Muøi laø loaïi caây yeáu ñuoái laû löôùt tröôùc gioù nhö caây lieãu beân ñeâ. Noù caàn sa trung thoå, neáu gaëp ñaïi dòch thoå thì khoù soáng maø gaëp loä baøng thoå taát maát veû cao sang. Nöôùc nuoâi döôõng noù phaûi laø thöù nöôùc toøan trung thuûy, nheï nhaøng thaám xuoáng nhö nöôùc suoái maùt . . . . 11. THAÏCH LÖÏU MOÄC töôïng naïp aâm cuûa Canh Thaân, Taân Ñaäu, vò noù cay nhö göøng, hoa ñoû choùt, traùi ñaày nhöõng haït töôïng tröng cho ña töû (laém con). Noù chính laø caây thaïch löïu, can chi thuaàn kim maø naïp aâm laïi thaønh moäc aáy bôûi taïi noù laø moäc bieán ra vaäy. Cho neân thaïch löïu moäc öa thoå ñaõ thaønh khí nhö thaønh ñaàu thoå hay oác thöông thoå . . 12. BÌNH ÑÒA MOÄC töôïng naïp aâm cuûa Maäu Tuaát, Kyû Hôïi laø caây non môùi ñaâm caønh troå laù, caàn ñeán coâng trình cuûa thuûy möa moùc, raát sôï tuyeát söông taùc haïi, caàn hoûa thaùi döông laøm aám aùp. Neáu ña hoûa voâ moäc taát seõ yeåu chieát laïi ngaïi kieám phong saùt phaït. Kim baù kim raát hôïp vôùi bình ñòa moäc vì thöù kim naøy khieán cho maøu laù non theâm saùng ñeïp noøn naõ . 13. BÍCH THÖÔÏNG THOÅ töôïng naïp aâm cuûa Canh Tí, Taân Söûu laø ñaát che naéng möa reùt noùng phoøng söông ngöï tuyeát chuyeân nhôø caäy vaøo keøo coät vaø cöa giaû. Bích thöôïng thoå raát möøng ñöôïc gaëp moäc nhaát laø ñaïi laâm moäc chaéc chaén sôï hoûa thieâu ñoát bieán noù thaønh baàn tieän, sôï ñaïi haûi thuûy chan hoøa luït loäi gaây ñoå naùt . . . . . 14. THAØNH ÑAÀU THOÅ töôïng naïp aâm cuûa Maäu Daàn Kyû Maõo laø thieân kinh ngoïc luõy cuûa vua cuûa töôùng vôùi caùi hình roàng naèm daøi thieân lyù, hoå ngoài theo theá töù duy. Noù ñaõ xong roài thì caàn loä baøng thoå bao quanh phuø trôï cho ñòa theá roäng lôùn maø khoâng caàn hoûa nöõa, nhöng neáu khoâng coù loä baøng thoå taát phaûi caàn hoûa ñeå khai phaù. Sôn vaø thuûy laøm cho thaønh ñaàu thoå mang veû oai nghieâm . . . . . . . . 15. SA TRUNG THOÅ töôïng naïp aâm cuûa Bính Thìn, Ñinh Tò laø ñaát boài do soâng bieån, do chieàu nöôùc, do lôùp lôùp soùng doäi (Laõng hoài sôû tích, ba chöû nhi thaønh), choã truø nguï cuûa long saø, nôi bieán thieân cuûa hang hoác. Sa trung thoå tinh chaát thanh tuù caàn taát caû caùc loaïi kim nuoâi döôõng cho noù thaønh ñaát toát. Noù caàn thieân thöôïng hoûa chieáu xuoáng theâm maøu theâm môõ vaø thuûy laøm cho noù quyeän deûo. . . . . . . . 16. LOÄ BAØNG THOÅ töôïng naïp aâm cuûa Canh Ngoï Taân Muøi roäng raõi bao la bình ñieàn vaïn khoaûnh, ñaïi ñòa lieân ñoà. Gioáng nguõ coác soáng nhôø treân ñoù thaûo moäc nhôø noù maø xanh töôi nôi coù löûa

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

126

trôøi söôûi aám, chaát ñaát oân hoøa ñeå nuoâi döôõng vaïn vaät. Loä baøng thoå caàn nhaát laø nöôùc, nöôùc phaûi coù nguoàn töôùi ñeàu ñeàu roài ñeán nöôùc trôøi vuõ loä (thieân haø thuûy) nhöng khoâng öa ñaïi haûi thuûy vì ñaïi haûi thuûy khoâng coù khaû naêng töôùi thaám maø chæ phaù phaùch keùo troâi ñi taát caû maøu môõ. 17. ÑAÏI DÒCH THOÅ töôïng naïp aâm cuûa Maäu Thaân, Kyû Daäu laø ñöôøng ñöôøng ñaïi ñaïo, ñaát baèng phaúng noái lieàn chín chaâu, giao thoâng vaïn quoác. Noù caàn loä baøng thoå phuø trì, caàn thuûy soâng nöôùc bao quanh vaø nuùi cao ñeå taïo quí . . . . . . 18. OÁC THÖÔÏNG THOÅ töôïng naïp aâm cuûa bính Tuaát Ñinh Hôïi laø thöù thoå gaïch ngoùi nhôø hoûa nung moäc ñoát ñeå thaønh taùc duïng che tuyeát che söông ngaên möa ngaên gioù. Oác thöôïng thoå toái hæ moäc vì neáu khoâng coù moäc laøm caùi giaù choáng thì gaïch ngoùi ñöùng ñaâu ? Caàn bình ñòa moäc cho nhaø theâm veû phong phuù, trang nhaõ . . . . . 19. GIAÛN HAÏ THUÛY töôïng naïp aâm cuûa Bính Tí, Ñinh Söûu laø nöôùc nguoàn chaûy thaønh thaùc voøng ngaøn ngoïn nuùi, baêng vaïn daëm röøng. Nöôùc thaùc raát trong saïch tinh khieát, caàn kim döôõng nhö sa trung kim toát nhaát, caàn ñaát laøm thaønh thaùc nhöng chæ ñaát sa trung môùi hay, chöù ñaát loä baøng vaø ñaïi dòch seõ laøm cho noù bò ñuïc . . . . . 20. ÑAÏI KHEÂ THUÛY töôïng naïp aâm cuûa Giaùp Daàn Aát Maõo, nöôùc doøng soâng lôùn cuoàn cuoän, soùng caû nhaáp nhoâ, quang aùnh vaïn lyù toái hæ höõu qui (coù nôi ñeå noù chaûy veà) höõu döôõng coù nguoàn nuoâi döôõng, sôï söï xung ñoäng khieán noù thaønh phieâu laõng kî saám seùt, baõo phong. 21. TRÖÔØNG LÖU THUÛY töôïng naïp aâm cuûa NhaâmThìn Quí Tò nöôùc chaûy thao thao voâ cuøng baát taän suoâi veà bieån ñoâng. Noù caàn kim nuoâi nguoàn, caàn thoå döïng ñeâ thaønh loøng soâng. 22. THIEÂN HAØ THUÛY töôïng naïp aâm cuûa Bính Ngoï, Ñinh Muøi laø nöôùc treân trôøi thaønh möa ñoå xuoáng chan hoøa khaép nôi töôùi cho vaïn vaät toát töôi, thoå khoâng khaéc ñöôïc noù neân thieân haø thuûy khoâng sôï thoå, thieân thöôïng thoå chaúng laøm cho ñòa kim sinh cho neân gaëp kim voâ ích. Thieân haø thuûy thöôøng ñi vôùi tích lòch hoûa ñeå maø hoùa ra vaân vuõ . . 23. TOAØN TRUNG THUÛY töôïng naïp aâm cuûa Giaùp Thaân Aát Daäu laø nöôùc suoái nöôùc maïch maùt laïnh trong vaét, traêm vaïn nhaø ñaøo gieáng muùc nöôùc suoái maø uoáng. Thöù nöôùc naøy do kim tieát vaø nhôø moäc phaùt xuaát neân hæ gaëp kim moäc. Tuy nhieân kim chaát phaûi oân hoøa chôù saùt phaït nhö kieám phong kim noù caàn gaëp bình ñòa moäc chöù tang ñoå moäc hay thaïch löïu moäc voâ ích 24. ÑAÏI HAÛI THUÛY töôïng naïp aâm cuûa Nhaâm Tuaát Quí Hôïi laø bieån roäng meânh moâng dung naïp taát caû nöôùc soâng ngoøi ñoå xuoáng, caàn thieân thöôïng hoûa aùnh chieâu döông chieáu xuoáng laøm thaønh caùch thuûy boå döông quang . . . . . . 25. TÍCH LÒCH HOÛA töôïng naïp aâm cuûa Maäu Tí Kyû Söûu ñoù laø löûa hieäu leänh cuûa chín taàng trôøi chôùp nhoaùng nhö con kim saø nhanh nhö ngöïa saét phi boân. Tích lòch hoûa laø saám seùt cho neân caàn thieân haø thuûy. Tích lòch hoûa coù khaû naêng döôõng moäc (theo khoa hoïc baây giôø saám seùt laøm chaát cho azote thaám xuoáng loøng ñaát taïo maøu môõ, nhôø vaäy cao môùi ñuû chaát boå döôõng) 26. LÖ TRUNG HOÛA töôïng naïp aâm cuûa Bính Daàn Ñinh Maõo. Saùch coù caâu trôøi ñaát laø caùi loø, aâm döông laø than. Lö trung hoûa ñeå nung naáu caøn khoân raát öa moäc sinh hoûa vaø laáy kim laøm choã öùng duïng, coù kim thì hoûa môùi toû uy quyeàn, nhöng neáu voâ moäc maø gaëp kim ña taát hoûa lao khoå 27. PHUÙ ÑAÊNG HOÛA töôïng naïp aâm cuûa Giaùp Thìn Aát Tò laø aùnh löûa ñeøn ñöïng trong kim khí ñeå toûa chieáu ngoïc quang vaøo nhöõng nôi maø nhaät nguyeät khoâng soi vaøo, ñeå laøm saùng luùc trôøi ñaát chöa saùng. Thöôøng goïi laø nhaân gian daï minh chi hoûa, laáy moäc laøm taâm, laáy thuûy laøm daàu gaëp aâm thì toát, gaëp döông baát lôïi, raát sôï xung phaù vì xung phaù laø gioù taùp thoåi taét ngoïn ñeøn. Thuûy cuûa

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

127

phuù ñaêng hoûa laø thöù thuûy ñaøo leân chöù chaúng phaûi ñaïi kheâ hay ñaïi haûi thuûy hoaëc thieân haø thuûy . . . . . . . 28. THIEÂN THÖÔÏNG HOÛA töôïng naïp aâm cuûa Maäu Ngoï Kyû Muøi laø thöù hoûa aám aùp khieán soâng nuùi saùng suûa bôûi döông ñöùc leä thieân chieáu xuoáng vaø aâm ñöùc xuaát haûi saùng ra. Thieân thöôïng hoûa caàu phong vaø moäc nhaát laø ñaïi laâm moäc. 29. SÔN ÑAÀU HOÛA töôïng naïp aâm cuûa Giaùp Thìn Tuaát Aát Hôïi laø thöù löûa khai hoang hay löûa röøng ñoát chaùy thaønh bieån löûa thieâu ruïi coû caây moät vuøng. Taïi sao goïi laø sôn ñaàu hoûa ? Vì saéc cuûa noù ñoû röïc chan hoøa nhö luùc maët trôøi laën, coøn ñang laáp loù ñaàu ngoïn nuùi. Thieâu xong sôn ñaàu hoûa caàn thuûy ñeå ñaát khoûi khoâ, hoûa naøy phaûi nhôø moäc ña môùi chaùy neáu chæ coù thoå khoâng thì sôn ñaàu hoûa thaønh voâ duïng . . . . . 30. SÔN HAÏ HOÛA töôïng naïp aâm cuûa Bính Thaân Ñinh Daäu laø thöù hoûa laäp loøe cuûa ñom ñoùm cho neân <<Lan ñaøi dieän tuyeån>> coù ñöa ra caùch goïi laø huøynh hoûa chieáu moäc, gaëp muøa thu caøng quí. Sôn haï hoûa hæ thuûy ñeå nhôù thuûy phaûn chieáu haøo quang, nhöng raát sôï gaëp tích lòch hoûa laøm tieâu dieät aùnh saùng cuûa noù . . . . . . Nhöõng daáu chaám sau moãi töôïng ñoù nghóa laø söï giaûng giaûi veà töôïng ñoù coøn daøi, nhöng ôû ñaây chæ dòch laïi ít thoâi vì leõ noù khoâng aên nhaäp gì ñeán khoa Töû Vi cuûa chuùng ta, maø öùng duïng nhieàu cho khoa Töû Bình, dòch heát röôøm raø, voâ ích. Qua lôøi giaûng sô cuûa <<Tam Meänh Thoâng Hoäi>> ta thaáy naïp aâm thuû töôïng nhöõng gì ? a) Quaù vaên veû heät nhö moät loái bí ngöõ coát ñeà cao thaân giaù cuûa khoa meänh hoïc, thaät ra noù khoâng ñi ra ngoaøi bieän chöùng vaän ñoäng nguõ haønh. b) Töôïng naïp aâm ghi trong laù soá Töû Vi chæ ghi ñeå maø ghi thoâi chöù chaúng duøng ñeå maø ñoaùn ñöôïc bôûi leõ khoâng heà tìm thaáy lieân laïc nguõ haønh cuûa noù vôùi caùc heä thoáng sao hay vôùi cuïc : bôûi leõ ñaõ goïi laø naïp aâm taát phaûi ñuû caû hai haøng can chi troän laïi trong khi ôû Töû Vi cuûa chuùng ta khoâng thaáy coù söï phaân ñònh roõ raøng nguõ haønh theo can chi. Coù theå vì thaát truyeàn maø maát ñi chaêng ? c) Khoâng neân nguïy bieän gaùn gheùp töôïng naïp aâm cuûa meänh tính theo nieân chuû vôùi aûnh höôûng cuûa caùc sao trong laù soá neáu khoâng bieát chaéc vaø bieát roõ. Nhö vaäy chæ gaây roái theâm. Baây giôø chuùng ta baøn ñeán Nguõ Haønh vaø caùc sao Töû Vi ñaåu soá toaøn thö ghi ôû cuoái chöông chæ caùch an sao maáy doøng chöõ sau ñaây : <<Luaän tinh thaàn sinh khaéc cheá hoøa>> Xem tinh dieäu tröôùc heát phaûi bieát roõ caùi cô cuûa söï sinh khaéc cheá hoùa : thöù ñeán an vò taïi cung naøo tæ nhö Lieâm Trinh thuoäc hoûa maø an taïi cung Daàn, cung Daàn laø Moäc vaäy Moäc coù theå sinh ra Hoûa cuûa Lieâm Trinh neáu coù Vuõ Khuùc ñoàng cung vôùi Lieâm Trinh, Vuõ Khuùc thuoäc Kim, Moäc vôùi Kim khaéc taøi tinh Vuõ Khuùc thaønh voâ duïng. Caùc sao khaùc cuõng cöù theá maø ñoaùn. Kim nhaäp hoûa höông Hoûa nhaäp thuûy höông Thuûy nhaäp thoå höông Thoå nhaäp moäc höông Caâu vi thuï cheá. Tieáp ñeán laø baûng keâ toång quaùt caùc sao thuoäc haønh gì, nhö :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Töû Vi thuoäc Thoå Loäc Toàn thuoäc Thoå Thieân Ñoàng thuoäc Thuûy Kim Vuõ Khuùc thuoäc Kim Thaùi Aâm thuoäc Thuûy Cöï Moân thuoäc Thuûy Vaên Khuùc thuoäc Kim Thieân Löông thuoäc Thoå Phaù Quaân thuoäc Thuûy Taû Phuï thuoäc Thoå

128 Thieân Cô thuoäc Moäc Thaùi Döông thuoäc Hoûa Lieâm Trinh thuoäc Hoûa Thieân Phuû thuoäc Thoå Tham Lang thuoäc Thuûy Moäc Thieân Töôùng thuoäc Thuûy Phuï Baät thuoäc Thoå Thaát Saùt thuoäc Hoûa Vaên Xöông thuoäc Kim.

Ôû treân laø 18 ngoâi sao chính dieäu, caùc sao khaùc khoâng keå laøm chính dieäu nhö : Kình Döông thuoäc Kim Khoâi Vieät thuoäc Hoûa Hoûa Tinh thuoäc Hoûa Ñaø La thuoäc Kim Khoâng Kieáp thuoäc Hoûa Linh Tinh thuoäc Hoûa Hoùa Loäc thuoäc Thoå Thöông Söù thuoäc Thuûy Hoùa Khoa thuoäc Thuûy Hoùa Quyeàn thuoäc Moäc Hoàng Loan Thieân Hæ Thuûy Hoùa Kò thuoäc Thuûy Baùc Só thuoäc Thuûy Thaùi Tueá thuoäc Hoûa Thanh Long thuoäc Thuûy Löïc Só thuoäc Hoûa Töôùng Quaân thuoäc Moäc Ñaïi Tieåu Hao thuoäc Hoûa Phi Lieâm thuoäc Hoûa Taáu thö thuoäc Kim Phuïc Bình thuoäc Hoûa Hæ Thaàn thuoäc Hoûa Baïch Hoå thuoäc Kim Tang Moân thuoäc Moäc Ñieáu Khaùch thuoäc Hoûa Quan Phuù thuoäc Hoûa Rieâu Y thuoäc thuûy. Thieân Maõ thuoäc Hoûa Ngoaøi ra, coøn moät soá sao khaùc khoâng thaáy ghi trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö, nhöng caùc saùch Töû Vi cuûa ngöôøi Vieät ñeàu coù nhö : Phöôïng Caùc thuoäc Moäc Kim Long Trì thuoäc Thuûy Baùt Toïa thuoäc Thoå Tam Thai thuoäc Thoå Thieân Quí thuoäc thoå Aâm Quang thuoäc Hoûa Phong Cao thuoäc Thoå Thai Phu thuoäc Thoå Thieân Phuùc quí nhaân Thoå Thieân Quan quí nhaân hoûa Thieân Khoác thuoäc Kim Ñaøo Hoa thuoäc Moäc Coâ Quaû thuoäc Hoûa. Thieân Hö thuoäc thuûy Roài ñeán voøng sao Traøng Sinh cuõng coù phaân ñònh Nguõ Haønh cho moãi ñoaïn trong voøng nhö : Traøng Sinh thuoäc Thuûy Quan Ñôùi thuoäc Kim Ñeá Vöông thuoäc Kim Beänh thuoäc Hoûa Tuyeät thuoäc Thoå Thai thuoäc Thoå Moäc Duïc thuoäc Thuûy Laøm Quan thuoäc Moäc

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Suy thuoäc Kim Töû thuoäc Hoûa Moä thuoäc Thoå Döôõng thuoäc

129

Moäc.

Chuùng ta haõy gaït ra ngoaøi vaán ñeà coù nhieàu saùch cheùp khaùc nhau veà haønh cuûa moãi sao, saùch naøy baûo sao X thuoäc thuûy, saùch khaùc baûo sao ñoù thuoäc moäc v.v... Chuùng ta cöù keå laø vaán ñeà <<haønh>> cuûa caùc sao ñaõ ñöôïc hoøan toaøn thoáng nhaát, söï khaùc bieät chaúng qua laø do cheùp sai cuûa taùc giaû naøo ñoù maø thoâi. Ôû ñaây chæ baøn thuaàn tuùy vaán ñeà taùc duïng nguõ haønh cuûa caùc sao nhö theá naøo ? Thöù nhaát laø nguyeân taéc thuï cheá maø Töû Vi ñaåu soá toaøn thö neâu treân : Kim nhaäp Hoûa höông Hoûa nhaäp Thuûy höông ... Vaäy taïi sao Cöï Cô Maõo Daäu laïi toát ? Ñaønh raèng sao Cöï Moân thuoäc Thuûy vaøo cung Maõo taïm ñöôïc vì noù chæ tieát khí chöù khoâng thuï cheá, vaøo cung Daäu thì ñöôïc Kim sinh noù. Nhöng sao Thieân Cô thuoäc Moäc ñoùng Daäu cung roõ raøng Moäc nhaäp Kim höông thuï cheá maø khoâng voâ duïng. Roài hai sao Lieâm Tham Tò Hôïi cuõng ôû tröôøng hôïp töông töï. Lieâm thuoäc Hoûa cö Tò laø Hoûa Ñòa, vaãn bò vaøo Haõm Ñòa, Tham Lang thuoäc Thuûy Moäc cö Hôïi laø thuûy ñòa vaãn bò vaøo haõm ñòa. Hoûi raèng haõm vôùi mieáu coøn caên cöù treân nguyeân taéc thuï cheá hay khoâng, hay laø caên cöù treân moät nguyeân taéc naøo khaùc nöõa ? Chuùng ta seõ giaûng ra sao caâu sau ñaây : Lieâm Trinh Thaát Saùt ñoàng vieân Ôû cung Tò Hôïi chieáu mieàn Thieân Thöông Ñaëng Thoâng ñoùi suoát naêm tröôøng Haïn haønh phaûi sôï tai öông ñeán mình. Caû Lieâm Trinh Thaát Saùt ñeàu laø Hoûa, laïi laâm nguy taïi cung Tò laø Hoûa höông ? Thöù hai, moãi cung trong taát caû 12 cung cuûa laù soá cung naøo cuõng coù ñuû nguõ haønh kim moäc thuûy hoûa thoå keå chung chính dieäu vôùi phuï tinh. Theo thoùi thöôøng chæ thaáy caên cöù vaøo tính cheát hung caùt cuûa caùc vò sao ñoàng thôøi caên cöù vaøo söï keát hôïp thaønh töøng boä ñeå giaûng ñoùan chöù khoâng thaáy caên cöù vaøo caùi lyù vaän ñoäng cuûa nguõ haønh. Ñoâi khi cuõng coù caùc vò veû suy tö noùi sang chuyeän nguõ haønh thì cuõng chæ noùi sô saøi, neáu khoâng muoán baûo laø göôïng, laø nguïy bieän. Thöù ba laø nguõ haønh neáu theo Töû Vi ñaåu soá toaøn thö chæ thaáy noùi ñeán maët thuï cheá maø khoâng löu yù ñeán toaøn boä vaän ñoäng bieän chöùng sinh khaéc cheá hoùa bieán aûo voâ cuøng sau ñaây : Kim vöôïng ñöôïc Hoûa môùi thaønh khí cuï ; Hoûa vöôïng ñöôïc Thuûy thaønh söùc maïnh cuûa hôi nöôùc töùc laø Thuûy Hoûa töông teá, Thuûy giuùp Hoûa ; Thuûy vöôïng ñöôïc Thoå môùi thaønh ao hoà, Thoå vöôïng ñöôïc Moäc môùi sô thoâng thoå khoâng bò bí ; Moäc vöôïng ñöôïc Kim môùi ra keøo coät choáng ñôõ. Kim nhôø Thoå sinh nhöng Thoå ña thì Kim bò choân vuøi ; Thoå nhôø Hoûa sinh nhöng Hoûa nhieàu Thoå chaùy. Hoûa do Moäc sinh nhöng Moäc nhieàu Hoûa bò ngaït ; Moäc nhôø Thuûy sinh nhöng Thuûy traän thì Moäc troâi ; Thuûy nhôø Kim sinh nhöng Kim ña Thuûy troïc (ñuïc dô baån). Kim coù theå sinh Thuûy nhöng Thuûy ña taát Kim chìm. Thuûy coù theå sinh Moäc nhöng Moäc ña thì Thuûy kieät. Moäc coù theå sinh Hoûa nhöng Hoûa nhieàu Moäc chaùy tieâu. Hoûa coù theå sinh Thoå nhöng Thoå ña laøm Hoûa ngaït. Thoå coù theå sinh Kim nhöng Kim ña thoå bieán.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

130

Kim khaû dó khaéc Moäc neáu Moäc cöùng Kim seõ söùt meû. Moäc khaû dó khaéc Thoå, neáu Thoå chaéc raén Moäc gaày. Thoå khaû dó khaéc Thuûy neáu Thuûy nhieàu quaù Thoå seõ troâi. Thuûy khaû dó khaéc Hoûa neáu Hoûa nhieàu seõ laøm soâi Thuûy. Hoûa khaû dó khaéc Kim neáu Kim nhieàu Hoûa taét. Kim suy gaëp Hoûa bò chaùy tan. Hoûa nhöôïc gaëp Thuûy Hoûa taát dieät. Thuûy yeáu gaëp Thoå, Thuûy öù taéc. Thoå suy gaëp Moäc Thoå bò naùt vuïn. Moäc nhöôïc gaëp Kim, Moäc bò saùt phaït. Cöôøng Kim ñöôïc Thuûy môùi tieát bôùt söùc maïnh Cöôøng Thuûy ñöôïc Moäc môùi tieát bôùt theá maïnh Cöôøng Moäc ñöôïc Hoûa môùi bôùt ngang ngaïnh Cöôøng Hoûa ñöôïc Thoå môùi ngöøng hoaønh haønh Cöôøng Thoå ñöôïc Kim môùi cheá ñöôïc haïi. Moäc sinh Hoûa tuy nhieân Hoûa cuõng coù theå sinh Moäc, Thuûy sinh Moäc laø töôùi cho ñaát bôùt khoâ, coøn Hoûa sinh Moäc laø laøm cho trôøi noùng aám caây khoûi coùng reùt. Hoûa sinh Thoå tuy nhieân Thoå cuõng coù theå sinh Hoûa, Moäc sinh Hoûa nhôø caùi khoâ cuûa caây vaøo muøa ñoâng, coøn Thoå sinh Hoûa laø do ñaát noùng trong thaùng haï. Thoå sinh Kim tuy nhieân Kim cuõng coù theå sinh Thoå, Hoûa sinh Thoå baèng caùch ñoát bôùt chaát aåm, coøn Kim sinh Thoå baèng caùch laøm chaéc ñaát laïi. Kim sinh Thuûy tuy nhieân Thuûy cuõng coù theå sinh Kim, Thoå sinh Kim baèng söï thaám bôùt nöôùc coøn Thuûy sinh Kim baèng söï cheá ngöï tính khoác lieät cuûa Hoûa. Thuûy sinh Moäc tuy nhieân Moäc cuõng coù theå sinh Thuûy, Kim sinh Thuûy baèng caùch ngaên chaën söï tieát laäu coøn Moäc sinh Thuûy baèng caùch khôi thoâng öù taéc ... Noùi tôùi vaän ñoäng bieän chöùng cuûa nguõ haønh thaät heát söùc mieân man, bao la, khoâng phaûi chæ coù thuï cheá maø thoâi. Chaéc haún Hi Di Traàn Ñoøan tieân sinh cuõng ñaët Töû Vi vaøo trong vaän ñoäng bieän chöùng ñoù nay chæ vì thaát truyeàn neân khoâng coù giaûng giaûi chính xaùc vaäy. Chaúng phaûi cöù khôi khôi ñaët toeït ra raèng Lieâm Tham Tò Hôïi meänh ñoùng ñaáy thì deã bò tuø toäi nhöng neáu gaëp Trieät hay Tuaàn laïi trôû thaønh hay. Chaúng phaûi cöù khôi khôi ñaët caâu phuù : Maõo cung Cô Cöï Vuõ Khuùc phuøng Taân Aát sinh nhaân phuùc khi long. Chuùng ta hy voïng moät ngaøy naøo ñoù seõ coù moät sôû hoïc uyeân thaâm giaûng ñöôïc lyù do taïi sao, hoaëc seõ tìm thaáy coå thö coù lôøi giaûng aáy. Sau choùt laø vaán ñeà nguõ haønh cuûa voøng traøng sinh. Vaán ñeà naøy coù söï khaùc bieät haún nhö traéng vôùi ñen giöõa saùch Töû Vi ñaåu soá toaøn thö vôùi saùch Töû Vi cuûa ngöôøi Vieät. Theo Töû Vi ñaåu soá toaøn thö cuõng nhö theo toøan theå caùc saùch khaùc veà khoa aâm döông hoïc thì voøng traøng sinh laø söï thaønh tröôûng, vöôïng thònh vaø huûy dieät cuûa moät haønh trong nguõ haønh. Khoâng coù choã naøo trong Töû Vi ñaåu soá toaøn thö goïi traøng sinh moäc duïc quan ñôùi, laøm quan, ñeá vöôïng, suy beänh, töû, moä, tuyeät, thai döôõng laø moät vò sao. Trong khi thoùi quen töø tröôùc tôùi giôø cuûa Khoa Töû Vi laïi goïi 12 giai ñoaïn tröôûng thaønh huûy dieät cuûa voøng traøng sinh laø sao. Ñaët bieät hôn nöõa laø moãi sao aáy laïi ñaïi bieåu cho moät haønh kim moäc thuûy hoûa thoå, aáy môùi laø laï. Xin nhaéc laïi : Moä thuoäc Thoå Traøng Sinh thuoäc Thuûy Thai thuoäc Thoå Quan ñôùi thuoäc Kim Moäc Duïc thuoäc Thuûy Ñeá Vöông thuoäc Kim Laøm Quan thuoäc Kim Beänh thuoäc Hoûa

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

131

Suy thuoäc Thuûy Tuyeät thuoäc Thoå Töû thuoäc Thuûy Döôõng thuoäc Moäc. Ñaàu heát chuùng ta haõy ñi tìm hieåu quan nieäm cuûa khoa aâm döông hoïc veà voøng traøng sinh ra sao ñaõ. Saùch naøo cuõng ñeàu noùi voøng traøng sinh laø nhöõng giai ñoaïn (thaäp nhò vaän) thaønh tröôûng, vöôïng thònh, suy yeáu vaø huûy dieät. Soá Töû Bình giaûng thaäp nhò vaän aáy nhö sau : Tröôøng Sinh laø ñaát soáng cuûa nguõ haønh, gaëp traøng sinh laø ngöôøi nhieàu taøi caùn, sôùm thaønh coâng, haïnh phuùc voâ cuøng. Moäc Duïc laø giai ñoaïn cuûa söï taém röûa, ñöùa treû vaøo ñaát soáng ñang ñöôïc taém ôû chuoàng coøn non nôùt yeáu ñuoái cho neân gaëp Moäc Duïc soá ñaøn oâng coâ ñoäc khaéc cha meï, con caùi ; soá ñaøn baø phaù baïi nhaø mình cuõng nhö nhaø choàng, ñeû con khoù nuoâi. - Quan Ñôùi laø giai ñoaïn bieát ñoäi noùn chít khaên ñeå höng gia laäp nghieäp. Ban ñaàu baàn haøn caøng veà sau caøng quùi hieån, neáu laïi ôû ngoâi baûn vò quùi nhaân thì tuoåi treû ñaõ ñaéc loä thanh vaân. - Laâm Quan – Ñeá Vöông laø giai ñoaïn ví nhö con ngöôøi vaøo tuoåi boán naêm möôi, coâng ñaõ thaønh danh ñaõ toaïi ñang höôûng vinh hoa. Meänh ñöôïc gaëp Laâm Quan Deá Vöông thì gia nghieäp höng long, duïc voïng coâng danh thoaû chí. Duø cho coù thaát vò thì danh cuõng ñaõ nhieàu ngöôøi bieát ñeán. - Suy – Beänh – Töû laø giai ñoaïn giaø nua suy yeáu cuûa nguõ haønh. Löïc khoâng coøn theo taâm nöõa , caàn phaûi coù söï phuø giuùp môùi coù theå hanh thoâng. - Moä laø giai ñoaïn ñem choân vuøi, ñoøi hoûi moät söï xung phaù thì uaát keát cuûa choân vuøi môùi vôõ bung ra ñeå chuyeån thaønh moät söï nghieäp môùi. - Tuyeät laø giai ñoaïn ñi sau moä, neáu khoâng coù söï xung phaù kia ñeå phuïc hoài thì seõ dieät haún. - Thai laø giai ñoaïn tröùng nöôùc naûy nôû, luùc naøy coøn ôû tình traïng ngu si deã bò boùp cheát. Döôõng laø giai ñoaïn ñaõ thaønh hình baây giôø phaûi döïng duïc nuoâi naáng. Giai ñoaïn naøy hung caùt thöôøng ñi ñoâi. Moãi haønh kim moäc thuyû hoaû thoå ñeàu phaûi coù moät cuoäc ñôøi traûi qua 12 giai ñoaïn keå treân theo nguyeân taéc sinh dieät maø thaønh moät voøng troøn baát taän goïïi laø Voøng Traøng Sinh. Noù ñöôïc phaân ñònh nhö sau : - Giaùp can : Traøng sinh taïi Ngoï, Moäc Duïc Tí, laâm quan Söûu, Laâm quan Daàn, Ñeá Vöôïng Maõo, Suy Thìn, Beänh Tò, Töû Ngoï, Moä Muøi, Tuyeät Thaân, Thai Daäu. - Aát can : Traøng sinh taïi Ngoï, Moäc Duïc Tò, Quan ñôùi Thìn, Laâm quan Maõo, Ñeá vöôïng Daàn, Suy Söûu, Beänh Tí, Töû Hôïi, Moä Tuaát, Tuyeät Daäu, Thai Thaân, Döôõng Muøi. - Bính Maäu can : Traøng sinh taïi Daàn, Moäc duïc Maõo, Quan ñôùi Thìn, Laâm quan Tò, Ñeá vöôïng Ngoï, Suy Muøi, Beänh Thaân, Töû Daäu, Moä Tuaát, Tuyeät Hôïi, Thai Tí, Döôõng Söûu. - Ñinh Kyû can : Traøng sinh taïi Daäu, Moäc duïc Thaân, Quan ñôùi Muøi, Laâm quan Ngoï, Ñeá vöôïng Ngoï, Suy Thìn, Beänh Maõo, Töû Daàn, Moä Söûu, Tuyeät Tí, Thai Hôïi, Döôõng Tuaát. - Canh can : Traøng sinh taïi Tò, Moäc Duïc Ngoï, Quan ñôùi Muøi, Laâm quan Thaân, Ñeá vöôïng Daäu, Suy Tuaát, Beänh Hôïi, Töû Tí, Moä Söûu, Tuyeät Daàn, Thai Maõo, Döôõng Thìn.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

132

- Taân can : Traøng sinh taïi Tí, Moäc duïc Hôïi, Quan ñôùi Tuaát, Laâm quan Daäu, Ñeá vöôïng Thaân, Suy Muøi, Beänh Ngoï, Töû Tò, Moä Thìn, Tuyeät Maõo, Thai Daàn, Döôõng Söûu. - Nhaân can : Traøng sinh taïi Thaân, moäc duïc Daäu, Quan ñôùi Tuaát, Laâm quan Hôïi, Ñeá vöôïng Tí, Suy Söûu, Beänh Daàn, Töû Maõo, Moä Thìn, Tuyeät Tò, Thai Ngoï, Döôõng Muøi. - Quùi can : Traøng sinh taïi Maõo, Moäc duïc Daàn, Quan ñôùi Söûu, Laâm quan Tí, Ñeá vöôïng Hôïi, Suy Tuaát, Beänh Daäu, Töû Thaân, Moä Muøi, Tuyeät Ngoï, Thai Tò, Döôõng Thìn. Nhö vaäy tröø Bính Daäu ñi cuøng moät voøng vaø Ñinh Kyû ñi cuøng voøng thaønh ra coù taùm voøng boán döông can vaø boán aâm can. Döông ñi thuaän aâm ñi nghòch. Trong khi khoa Töû Vi tính theo naêm cuïc laø : Thuyû nhò cuïc – Moäc tam cuïc – Kim töù cuïc – Thoå ngöõ cuïc – Hoûa luïc cuïc. Thuyû vaø Thoå cuïc ñi cuøng voøng coøn Hoaû luïc cuïc, Kim töû cuïc, Moäc tam cuïc moãi cuïc moät voøng, toång coäng chæ coù boán voøng. Neáu ñem so saùnh thì thaáy voøng traøng sinh cuûa Töû Vi thuaàn laø tính theo Döông can chöù khoâng coù Aâm can nhö : Thuyû vaø Thoå cuïc traøng sinh ôû Thaân (Nhaâm can) Hoaû luïc cuïc traøng sinh ôû Daàn (Bính Maäu can) Kim töù cuïc traøng sinh ôû Tò (Canh thaân) Moäc tam cuïc traøng sinh ôû Hôïi (Giaùp can) chæ thaáy noùi theâm Döông can tính thuaän, Aâm can tính nghòch. Tính Döông thuaän Aâm nghòch qua Cuïc nguõ haønh cuûa Töû Vi, ñem so vôùi Töû Bình thì Aâm can hoaøn toaøn khoâng thaáy coù vò trí ñuùng cho 12 giai ñoaïn cuûa voøng traøng sinh. Bôûi vì traøng sinh cuûa Giaùp can traøng sinh khôûi töø cung Hôïi coøn traøng sinh cuûa Aát can khôûi töø cung Ngoï. Vaäy khoâng theå duøng danh töø Aâm Döông Can ñöôïc nöõa maø phaûi duøng danh töø Aâm Döông Cuïc môùi chính saùc. Coøn nhö hoûi Cuïc taïi sao maø thaønh thì chuùng ta chæ bieát Töû Vi daïy raèng : “ Goïi cung Daàn laø thaùng Gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh roài laïi töø cung ñoù tính nghòch ñeán giôø sinh an meänh vò. Xong ñaâu ñoù tìm haønh Can cuûa naêm sinh keát hôïp vôùi vò trí thaäp nhò chi cuûa meänh vò maø thaønh ra cuïc”. Taïi sao tính theá ? Caên cöù treân nguyeân taéc naøo cuûa nguõ haønh ? thì lôøi giaûng ñaõ theo Hi Di Traàn Ñoaøn tieân sinh naèm döôùi loøng ñaát caû ngaøn naêm roài. Coù moät vaøi vò treân moät vaøi cuoán saùch ñaõ ñònh giaûng, nhöng ngöôøi ñoïc chaúng thaáy gì caû. Chuùng ta cöù phaûi tieáp tuïc chôø. Coù ñieàu baûo Traøng sinh thuoäc Thuûy, Moäc duïc thuoäc Thuûy, Quan ñôùi thuoäc Kim.....Tuyeät Hoûa.....Beänh vaø Töû Hoûa.... thì quaû laø chöôùng, laø ngang ñoái vôùi nguyeân lyù nguõ haønh. Voøng traøng sinh coøn coù moät lieân heä khaù quan troïng laø lieân heä vôùi sao Loäc Toàn. Loäc Toàn laø gì ? Laø giai ñoïan phaùt trieån cöïc thònh cuûa haøng can nguõ haønh, töùc laø giai ñoïan Laâm quan trong voøng traøng sinh, Laâm quan coøn coù teân goïi khaùc laø Loäc Kieán. Töû vi an sao Loäc Toàn caên cöù vaøo haøng can cuûa naêm sinh nhö sau : Ñinh Loäc taïi Ngoï Giaùp Loäc taïi Daàn Maäu Loäc taïi Tò Aát Loäc taïi Maõo Kyû Loäc taïi Ngoï Bính Loäc taïi Tò

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Canh Loäc taïi Thaân Taân Loäc taïi Daäu Nhaâm Loäc taïi Hôïi Quyù Loäc taïi Tí.

133

Chuù yù : Bính Maäu Loäc cuøng ôû moät choã vaø Ñinh Kyû Loäc cuøng ôû moät choã. Laät trôû laïi trang treân, tìm nhöõng choã Laâm quan cuûa caùc voøng traøng sinh cuûa thaäp can trong Khoa Töû Bình ñeàu laø choã an Loäc Toàn trong Khoa Töû Vi. Ñieàu treân ñaây chöùng toû raèng : a. Voøng traøng sinh raát quan troïng ñoái vôùi laù soá maø nay chuùng ta chæ coù raát ít maáu cöù ñeå noùi chuyeän veà noù. b. Sao chæ laø moät caùch noùi, teân moãi sao chæ laø nhöõng kyù hieäu, taát caû soá meänh con ngöôøi ñeàu xuaát phaùt töø vaän ñoäng bieän chöùng cuûa nguõ haønh. Nhöng nay bôûi leõ nguyeân lyù ñaõ bò maát töø laâu ñôøi neân chuùng ta chæ coù theå giaûi ñoùan qua moät soá nhöõng coâng thöùc laøm saün chöù khoâng theå giaûi ñoùan baèng lyù nguõ haønh. Ñaáy laø söï thieät thoøi lôùn cho Töû vi hoïc khieán cho nhieàu luùc chuùng ta cöù nghó noù nhö moät thuaät khoâng phaûi laø moät khoa hoïc. Nhöõng lôøi giaûng cuûa caùc thuaät só nghe khoù chòu chaúng haïn : Thanh long nhö Thìn laø Long cö Long vò. Baïch Hoå cö Daàn laø Hoå cö Hoå vò. Trong Töû Vi ñaåu soá toøan thö, ngöôøi ta chæ thaáy coù moät ñoïan noùi ñeán vaän ñoäng nguõ haønh, ñoïan aáy laáy töïa ñeà laø : “Tinh Luaän Vieân”, vieát nhö sau : “ Töû Vi ñeá toøa laáy Phuï Baät laøm töôùng laø chuû tinh, laø nguyeân löu laø taát caû qui tuï nam baéc ñaåu tinh maø thaønh vaïn vaät chi linh. Duøng thuûy ñeå taåy röûa (?) taát aâm döông kyù teá. Thuûy thònh khieán döông thöông, hoûa thònh thì aâm dieät. Caû hai phaûi dung hoøa khoâng ñöôïc thieân leäch. Cho neân ñaéc kyø trung môùi thaät laø myõ maõn. Daàn laø vieân ñòa cuûa moäc, luùc tam döông giao thaùi neân caây coû maàm moáng naûy sinh, sang Maõo vi moäc caøng vöôïng laøm thaønh mieáu ñòa cho Thieân Cô, Tham Lang, Thieân Töôùng, laø thuûy ñeán cung Daàn goïi laø vöôïng töôùng. Cöï Moân thuûy ñöôïc Maõo moäc sô thoâng raát hay caàn thoå ñeå nuoâi moäc laïi caàn thuûy ñeå töôùi cho moäc töôi toát neân tam phöông gaëp Vuõ Khuùc Phaù Quaân thuûy nöõa caøng hay, coù Loäc Toàn thoå caøng ñeïp. Cöï Moân thuûy ñeán cung Söûu Thieân Löông thoå ñeán cung Muøi, Ñaø La Kim vaøo töï moä ñòa neáu gaëp Kình Döông laáy thoå laøm kim moâ taát kim thoâng khoâng bò ngöng treä, coù Thieân Phuû thoå Thieân Ñoàng kim sinh töùc goïi laø caùch kim quùi thoå maøu môõ (kim chaâu thoå phì) thuaän ñöùc maø sinh. Muøi Tò Ngoï laø hoûa vò nôi tuyeät ñòa cuûa thuûy, hoûa vieân nôi cung Ngoï coù dö khí löu taïi Tò thuûy...” Baøi naøy cöù theá keùo daøi theâm hai trang nöõa, nhöng cuõng tieáp tuïc raéc roái khieán ngöôøi ñoïc chaúng hieåu gì caû. Tuy nhieân, Tinh Vieân Luaän cho ta thaáy nhöõng daáu tích chöùng toû khoa Töû Vi coù ñaët treân nguyeân taéc vaân ñoäng bieän chöùng nguõ haønh.

Ñoaùn ñònh caùch cuïc
Xem soá töùc laø ñoùan ñònh caùch cuïc cho moät ngöôøi : phuù quyù hay baàn tieän. - Tröôùc giaøu sau ngheøo hay tröôùc ngheøo sau giaøu ? chìm noåi hay eâm ñeàm ? - Vaän bao giôø môùi hay? - Cuoäc ñôøi luùc naøo thì tai hoïa tôùi? - Voùc daùng ngöôøi aáy ra sao?

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

134

- Khaû naêng tinh thaàn thoâng minh hay ngu ñoän? - Duyeân nôï vôùi luïc thaân : boá meï, anh em, vôï con? - Thoï hay yeåu, beänh taät hay khoûe maïnh? - Nhaø cöûa ruoäng vöôøn roäng heïp, nhieàu ít? v.v... Caøng hoïc tinh bao nhieâu caøng coù theå ñoùan ñònh vaøo chi tieát baáy nhieâu. Chi tieát ñeán nhö caâu chuyeän keå döôùi ñaây : “ Thuûa nhoû toâi (lôøi cuûa Teà Ñoâng Daõ, taùc giaû cuoán “ Meänh vaän ñích kyø tích” ) ôû taïi nhaø caäu ruoät troï hoïc. Caäu toâi laøm quan trong trieàu vaø laø ngöôøi noåi danh veà khoa töôùng meänh hoïc. Do ñoù toâi vì ñöôïc nghe ñeán haøng ngaøy neân cuõng am töôøng veà baùt töï hay khoa Töû Bình. Coù moät laàn, caäu toâi môøi ba vò quí khaùch aên côm, chuùng toâi phaûi ñöùng haàu röôïu. Böõa côm ñeán giöõa chöøng thì Löu Tam Gia laáy töø trong tuùi aùo ra moät laù soá Töû Bình nhôø caäu toâi ñoaùn giuøm. Caäu toâi xem roài traàm ngaâm luùc laâu môùi ngaång maët leân noùi vôùi Löu Tam Gia : - Daäu laø Hoàng Dieäm, Tí laø Ñaøo Hoa soá con beù naøy chaéc chaén phaûi löu laïc phong traàn. Noù laø con caùi nhaø ai theá nhæ ? Löu Tam Gia voán laø moät nhaân vaät trong phaùi danh só ôû Baéc Kinh, raát möïc haøo hoa, haàu heát giai nhaân trong giôùi ca kyõ ñeàu bieát. Oâng ñaùp lôøi caäu toâi raèng : - Ñaây laø laù soá cuûa con oâng baïn hoïc, toâi muoán nhaän nuoâi noù neân muoán nhôø baùc xem kyõ caøng cho. Caäu toâi noùi tieáp : - Cöù theo soá thì boá meï coâ ta phaûi cheát laâu roài chöù vaø coâ aáy chæ coù moät ngöôøi chò em gaùi khoâng theå naøo coù anh em trai. Roõ raøng ngay töø naêm 1 tuoåi coâ ta ñaõ ñi laøm con nuoâi roài, sao baây giôø baùc môùi noùi chuyeän nuoâi ? Baáy giôø Löu Tam Gia môùi noùi söï thaät : - Chòu baùc, chòu baùc, ñaây laø laù soá cuûa coâ kyõ nöõ maø toâi vöøa gaëp, vì thaân tình maø coâ ta ñaõ ñöôïc moät thaày toùan meänh danh tieáng laáy cho. Toâi mang veà cheùp ra ñöa baùc ñeå xem lôøi ñoùan coù gioáng nhau khoâng ? Vöøa noùi Löu Tam Gia vöøa laáy ôû tuùi aùo ra moät laùsoá cuõ kyõ ñöa cho caäu toâi : - Ñaây thöa baùc, chính baûn cuûa noù. Caäu toâi môû ra xem thaáy ghi raønh raønh nhöõng haøng chöõ lôøi ñoùan mhö saét theùp : “ Con gaùi nhaø hoï Uùc sinh naêm Kyû Hôïi (Quang Töï nhò thaäp nguõ nieân ), thaùng 8, ngaøy 16, giôø Tí”. Baùt Töï laø : Kyû Hôïi – Quùi Daäu – Taân Maõo- Maäu Tí. 1. Töø nhoû ñaõ moà coâi cha meï, phaûi ñoåi hoï nhaø khaùc ñeå laøm nghóa nöõ. 2. Thaân vöôïng maø khoâng coù quan tinh, hoàng dieäm laïi gaëp ñaøo hoa seõ rôi vaøo kieáp phong traàn laøm ca kyõ. 3. Naêm nay 16 tuoåi, baùn mình laøm ca kyõ. 4. Möôøi naêm laøm ca kyõ noåi danh taøi saéc moät thôøi nhöng roài phaûi bieán ñoåi . 5. Hai möôi tuoåi töùc naêm Maäu Ngoï laàn thöù nhaát hoøan löông, laáy leõ moät quùi nhaân. 6. Hai möôi hai tuoåi töùc naêm Canh Thaân laïi trôû veà thanh laâu haønh ngheà cuõ. 7. Hai möôi boán tuoåi töùc naêm Nhaâm Tuaát laàn thöù hai hoøan löông, laøm thieáp cho moät thöông nhaân.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

135

8. Hai möôi laêm tuoåi töùc naêm Giaùp Tí laàn thöù ba quay veà laàu xanh. 9. Hai möôi baåy tuoåi töùc maêm Bính Daàn ñeä tam thöù hoøan löông seõ laáy leõ laàn nöõa ñöôïc höôûng haïnh phuùc yeân laønh maáy chuïc naêm. 10. Naêm boán möôi baåy tuoåi, aát Daäu nieân, thieân xung ñòa khaéc choàng cheát nhaø tan”. Löu Tam Gia noùi : - Ñoàng yù toâi tin con ngöôøi ta coù soá meänh nhöng khoâng bao giôø nghó coù theå ñoùan bieát ngaøy giôø nhöõng vieäc xaûy ra chính xaùc nhö vaäy. Coâ ta teân laø Tieâu Söông, moät danh kyõ taïi Baéc Kinh. Nhöõng vieäc xaûy ra trong ñôøi naøng cho ñeán baây giôø naøng 28 tuoåi ñeàu ñuùng nhö lôøi ghi trong laù soá. Naêm 20 tuoåi Tieâu Söông ñöôïc boä tröôûng ngoïai giao cuûa chính phuû Baéc Kinh chuoäc ra khoûi thanh laâu vôùi caùi giaù raát cao, nhöng khoâng laøm nghi thöùc naïp thieáp. Vôï oâng ta laø ngöôøi Anh cho neân oâng boä tröôûng khoâng daùm coâng khai laáy vôï nhoû. Veà sau vieäc ñoå beå, bò vôï kieän laø thoâng gian neân oâng ta ñaønh phaûi boû Tieâu Söông. Naøng ñöôïc oâng cho moät moùn tieàn khaù lôùn. Nhöng roài aên saøi hoang phí chaúng bao laâu phaûi quay laïi kyõ vieän “ Baùt Ñaïi Ñoàng Hoà”. Veà sau coù moät tay cöï thöông meâ naøng, hoûi naøng laøm thieáp, chöa ñaày moät naêm ngöôøi ta laïi thaáy Tieâu Söông ôû “ Baùt Ñaïi Ñoàng Hoà” laàn nöõa. Môùi ñaây nghe tin Tieâu Söông laáy choàng laàn thöù vaø naøng ñaõ theo choàng veà Thöôïng Haûi. Chaúng bieát cuoäc soáng ra? Muïc ñích cuûa toâi hoâm nay laù muoán nhôø baùc giaûi caùi lyù trong laù soá cuûa Tieâu Söông”. Caäu toâi ñaéc yù gaät guø tay caát cheùn, maét oâng nhaém laïi, chaäm raõi noùi : Soá coâ aáy chuû theå laø Kim vaø Thuûy. Kim sinh Thuûy, töø khi ñöôïc tuyeân tieát neân con ngöôøi ñeïp ñeõ, thoâng minh. Nhìn qua cung Phu chæ thaáy tieàn baïc, con gaùi ñeïp thoâng minh maø Phu cung thuaàn taøi thì khoâng phaûi laø danh kyõ thì coøn laø gì nöõa? Theâm vaøo ñoù baùt töï cuûa Tieâu Söông hoøan toøan khuyeát hoûa, Phu tinh khoâng ñöôïc roõ reät, tuy nhieân Maäu quyù hôïp hoùa hoûa thaønh aùm phu cho neân môùi ñoùan laø khaùch chôi quen bieát ñeàu laø loïai quùi nhaân seõ laáy naøng laøm thieáp. Soá coâ ta naëng nôï phong traàn ôû ñieåm ñaõ hoàng dieäm kieáp coøn ñeøo boàng ñaøo hoa kieáp thaønh thöû cöù phaûi trôû ñi trôû laïi choán thanh laâu. Chæ nhöõng naêm hoûa vaän môùi ñem ñeán cho coâ ta ñieàu hay thoâi”. Cuoäc soáng trong xaõ hoäi mang muoân hình vaïn traïng, ñôøi ngöôøi cuõng theo ñoù maø mang muoân hình vaïn traïng. Nhöng ruùt laïi, khoâng ñi ra ngoïai phuù quùi cuøng thoâng, thoï yeåu, baàn tieän, gian taøn phuùc loäc, duyeân nôï, hieàn ngu. Tuy nhieân neáu ñoùan soá maø chæ ñoùan ñöôïc ñaïi cöông thì ñaõ maát chín möôi phaàn traêm caùi thuù cuûa söï khaùm phaù. Ñoïc baøi thô “ Thaêm maû cuõ beân ñöôøng” cuûa thi só Taûn Ña seõ thaáy caùi muoân hình vaïn traïng cuûa moät söï cheát ñoái vôùi con ngöôøi : Chôi laâu nhôù queâ veà thaêm nhaø Ñöôøng xa ngöôøi vaéng boùng chieàu taø Moät daõy lan cao laøn gioù chaïy Maáy caây thöa laù saéc vaøng pha Ngoaøi xe trô moät ñoáng ñaát ñoû Hang hoác ñuøn treân ñaùm coû gaø Ngöôøi naèm döôùi maû laø ai ñoù Bieát coù queâ ñaây hay vuøng xa Hay laø thôøi tröôùc keû cung ñao

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

136

Haùm ñaïn lieàu teân quyeát muõi dao Cöûa nhaø xa caùch vôï con khuaát Da ngöïa goái boû laâu ngaøy cao Hay laø thuûa tröôùc keû vaên chöông Chen hoäi coâng danh nhôõ laïc ñöôøng Taøi cao phaän thaáp chí khí uaát Giang hoà meâ chôi queân queâ höông Hay laø thuôû tröôùc khaùch hoàng nhan Saéc saûo khoân ngoan trôøi ñaát ghen Phong traàn xui gaëp böôùc löu laïc Daàu xanh theo moät chuyeán xuaân taøn Hay laø thuôû tröôùc khaùch phong löu Vôï con ñaøn haïc ñeà hueà theo Quan san xa laï ñöôøng loái khoù Ma thieâng nöôùc ñoäc phong söông nhieàu Hay laø thuôû tröôùc baäc taøi danh Ñoâi ñoâi löùa löùa cuõng linh tinh Giaän duyeân tuûi phaän hôøn aân aùi Ñaát khaùch nhôø choân moät khoái tình Suoái vaøng saâu thaúm bieát laø ai Maû cuõ khoâng ai keû ñoaùi hoaøi Traûi bao ngaøy thaùng trô trô ñoù Möa raàu naéng raõi traêng môø soi Aáy thöïc queâ höông con ngöôøi ta Daën baûo treân ñöôøng nhöõng khaùch qua Coù tieáng khoùc oe thôøi coù theá Traêm naêm ai maø laïi bieát ai maø. Ngöôøi naèm döôùi maû, nhöõng chìm noåi cuaû ñôøi mình hoaøn toaøn keát thuùc. Xem soá töùc laø nhìn thaáy nhöõng chìm noåi aáy khi chuùng chöa thöïc söï xaûy ñeán.

Hình daùng vaø tính tình
Tröôùc tieân laø ñoaùn veà hình thuø voùc daùng vaø tính tình. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coù baøi Hình tinh phuù nhö döôùi ñaây (ñoái chieáu baèng phuù noâm) : - Töû Vi ñeá toaø sinh vi haäu troïng chi dung Töû Vi maët ñoû löng daày Voùc ngöôøi trung haäu maët thôøi phöông phi. - Thieân Phuû toân tinh ñöông chuû thuaàn hoùa chi theå Thieân Phuû mieáu vöôïng khaù thoâng Maët troøn da traéng oân dung thuaàn hoaø.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc -

137

-

-

-

-

-

-

-

Kim o â(Thaùi döông) vieân maõn Ngoïc thoû (Thaùi aâm) thanh kyø Thaùi döông maët goùp thaân gaày (khaùc haún chöõ vieân maõn). Thaùi Aâm thuû ôû meänh cung Sinh vaøo ñeâm ñuùng buoåi trung tuaàn Aáy ngöôøi ñeïp ñeõ muoân phaàn. Thieân Cô vi baát tröôøng baát ñoaûn chi tö Thieân Cô thuoäc Moäc minh daøi (?) Taâm töø tính caáp ña taøi ña möu. Vuõ khuùc naõi chí cöông chi nghò chi thaùo, taâm tính quaû quyeát. Vuõ khuùc laø sao Kim tinh Voùc ngöôøi nho nhoû daùng ngöôøi thanh cao Chí cöông chí nghò anh haøo Khoan dung ñaïi löôïng löôïcthao goàm taøi. Thieân ñoàng phi maõn, muïc tuù thanh kyø Thieân ñoàng ñaàu lôùn löng daày Hình thôøi phì maõn maét thôøi sao sa Tính oân löông laïi hieàn hoaø. Lieâm trinh mi khoan khaåu khoaùt dieän hoaønh vi nhaân tính baïo, hieáu phaân hieáu tranh. Lieâm Trinh hoaû vöôïng thaân traøng Loä haàu loä nhaõn maët taøng daùng ngang Cö thaân meänh hoaù ñaøo hoa Aên chôi phoùng ñaõng xa hoa hôn ngöôøi Tính thôøi taùo baïo öa tranh. Tham Lang chi thieän aùc chi tinh, nhaäp mieáu öng tröôøng tuûng, xuaát vieân taát ñònh ngoaïn ngaïc (vaøo mieáu ñòa ngöôøi cao, haõm ñòa tính tình ngoan ngaïnh). Tham Lang mieáu vöôïng chi cung Mieáu thôøi ngöôøi lôùn laø doøng löôïc thao Haõm cung Tò Hôïi xaáu sao Nhoû ngöôøi meâ meät tieâu hao phong tình Hieåm ñoäc maø laïi ña kinh (nhaùt) Tham tình tham söùc quen mình baïc hung. Cöï moân naõi thò phi chi dieäu, taïi mieáu ñoân haäu oân löông Cöï moân laø thuûy baéc tinh Mieáu vöôïng tí ngoï ñaõ ñaønh toát thay Mình troøn da traéng toùc maây

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

138

-

-

-

-

-

-

-

-

Cöï haõm töù moä ña ngoân Phaûn phuùc nghi hoaëc hoïc caøng toái taêm. Thieân Töôùng tinh thaàn töôùng maïo tri troïng thieân Töôùng döông thuyû keå ñi Mieáu ñòa töôùng maïo uy nghi thanh nhaøn Tính thôøi chaúng chòu noùi caøn Loøng thôøi nhieäm nhaët moïi ñaøng ung dung. Thieân Töôùng laø maët con ngöôøi Höông trôøi saéc nöôùc maët ai Töôùng Hoàng (Loan). Thieân Löông aån troïng taâm söï ngoïc khieát baêng thanh (taâm söï saïch nhö ngoïc thanh nhö baêng) Thieân löông thuoäc Thoå nam tinh Loøng laønh caån thaän, cao thanh ai taøy. Thaát Saùt nhö Töû Loä baïo hoå baèng haø, baïo hoå baèng haø heà muïc thaùi lung (Sao Thaát Saùt daùng hung baïo nhö thaày Töû Loä heät con hoå nhaåy qua soâng röôït moài, ñoâi maét kieåu hung döõ). Thaát Saùt maét lôùn doïi ñeøn Vieäc laøm muoán choùng moät phen cho roài Tính thôøi hay ñoäng hay thoâi Laïi theâm hung baïo nhö loâi chaúng laø Heïn ñeán roài laïi boû qua Baïo hoå baèng haø naøo coù sôï ai. Hoûa Linh töï Döï Nhöôïng thoân hoâi, traùng aù, traùng aù, heà aâm lang thanh traàm tuaán nhaõ (Sao Hoûa Linh gheâ gôùm nhö Döï Nhöôïng nuoát than giaû caâm, aâm thanh traàm nhö tieáng gaáu, veû tuaán maõ). Vaên Xöông mi thanh muïc tuù loãi laïc Vaên Khuùc khaåu thieät tieän nònh, taïi mieáu sinh dò chí, thaát haõm ban ngaøn (Vaên Xöông mi thanh maét saùng, tính tình loãi laïc – Vaên khuùc kheùo noùi, ôû mieáu ñòa coù noát ruoài laï, ôû haõm ñòa thöôøng bò veát bò seïo). Taû Phuï, Höõu Baät tính oân löông, qui moâ ñoan trang, cao só (Taû Phuï, Höõu Baät tính oân löông, qui cuû ñoan trang, taâm hoàn cao só ) . Thieân Khoâi, Thieân Vieät cuï tuùc uy nghi, truøng hôïp tam thai thaäp toaøn moâ phaïm (Thieân Khoâi, Thieân Vieät ñaày veû uy nghi gaëp theâm tam thai thì thaäp toaøn moâ phaïm). Kình Döông Ñaø La hình su maïo laäu, höõu kieåu traù theå thaùi (Kình Döông, Ñaø La thaân hình thoâ keäch, maët muõi xaáu xí, öa laøm ñieäu boä giaû traù). Phaù Quaân baát nhaân, boái troïng mi khoan, haønh toïa yeâu taø, gian traù hieáu haønh kinh hieåm.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

139

-

-

-

-

-

-

Phaù Quaân aâm thuûy keå ra Löng daày mình thaáp laïi laø mi thöa Tính cöông chaúng coù ai öa Ra loøng baïc aùc chaúng vöøa ñöôïc ñaâu. Maïo nhö xuaân hoøa naõi thò Loäc Toàn chi tình ñöùc, tình hoaøi (Veû maët tính tình dòu nhö muøa xuaân laø Loäc Toàn). Töï hoûa phong xung thöû thaønh phaù hao chi uy (Nhö ngoïn löûa boác, ñaáy laø caùi uy cuûa Thaát Saùt, Phaù Quaân). Quyeàn tinh luaän mieáu vöôïng toái pha Khoâng Vong, saùt laïc Khoâng Vong caùnh voâ uy löïc (Luaän veà quyeàn tinh duø mieáu vöôïng cuõng raát sôï rôi vaøo ñaát Khoâng Vong (Thieân Khoâng – Tuaàn Trieät), rôi vaøo Khoâng Vong laø heát uy löïc). Quyeàn Loäc naõi cöûu khieáu chi kyø (Sao Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc taïo neân neùt kyø laï veà cöûu khieáu, tæ duï maét lôùn saùng ñeïp, tai to coù thuøy chaâu hoaëc trieàu khaåu, muõi cao daày nhuaän saéc, mieäng roäng töù töï hình). Hao ngoä Tham Lang nöõ daâm tình ö tænh ñeå (Phaù Quaân (hao laø hoùa khí cuûa Phaù Quaân), gaëp Tham Lang, con gaùi baäy baï ngay beân bôø gieáng). Tham tinh nhaäp maõ vieân dò thieän dò aùc (Tham Lang vaøo ñaát Thieân Maõ tính tình baát thöôøng). Taøi cö Khoâng Vong ba tam laõng töû. (Vuõ Khuùc gaëp Khoâng Vong kieám ba tieâu boán). Vaên Khuùc vöôïng cung vaên nhaát tri thaäp. (Vaên Khuùc ôû vöôïng cung nghe moät bieát möôøi). Hôïp Lieâm Trinh vi tham lam chi laïi (Gaëp Lieâm Trinh laøm laïi tham lam). Töû Vi phi maõn, Thieân Phuû tinh thaàn Loäc Toàn, Loäc chuû daõ öng haäu troïng (Töû Vi, Thieân Phuû, Loäc Toàn ñeàu coù daùng daáp maäp maïp haäu troïng). Nhaät Nguyeät, Khuùc, Töôùng, Ñoàng, Löông, Cô, Xöông giai vi myõ tuaán chi tö (Nhöõng sao treân cho con ngöôøi veà thanh nhaõ myõ tuaán). Tham Lang ñoàng Vuõ Khuùc hình tieåu thanh cao nhi löôïng ñaïi (Tham Lang cuøng ñi vôùi Vuõ Khuùc ngöôøi nhoû tieáng lôùn, coù ñaïi löôïng. Phuù noâm coù caâu : <<Vuõ Tham ngöôøi nhoû laø phöôøng tham lam>> dòch sai hai chöõ löôïng ñaïi vì Tham Vuõ ñoàng haønh voán laø quí caùch). Thieân Ñoàng, gia ñaø kò phi maõn nhi dieåu (Thieân Ñoàng ñi vôùi Ñaø La Hoùa Kò ngöôøi cao lôùn maäp maïp nhöng ñoâi maét xaáu ñuïc). Kình Döông thaân theå tao thöông nhöôïc ngoä hoûa linh cö aùm taát sinh dò chí höïu phuøng hao saùt ñinh chuû hình suõ maïo thoâ (Kình Döông

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

140

hay coù veát seïo gaëp Hoûa Linh coù noát ruoài laï, ñi vôùi Thaát Saùt Phaù Quaân ngöôøi xaáu, thoâ loã). Ñoaùn veà tính tình tieàn nhaân ta coù moät baøi phuù khaù daøi, ñöa ra nhöõng hình tính maø Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng coù ghi cheùp : Töû Phuû troïng haäu khaùc thöôøng Vuõ Tham ngöôøi nhoû laø phöôøng tham lam Töû Phuøng Khoâng Kieáp hieåm gian Hoaëc laø Töù Saùt trong laøng gian phi Thìn Tuaát Phuû Töôùng phuøng suy Tính hay chaáp nhaát ña nghi moïi beà Tham Lieâm Tò Hôïi ñaùng cheâ Tính tham thaáy cuûa ngöôøi meâ lieàn voà Vuõ Tham ñaàu nhoû mình to Phaù Lieâm xoác xeách söùc ño hôn ngöôøi Cöï Cô ôû Daäu thaâm moâi Cô Löông Vuõ Phaù laø ngöôøi coù uy Saùt phuøng Thieân Hi haõy suy Aáy laø phong nhaõ uy nghi moïi ñaøng Khuùc Xöông laø baäc thanh nhaøn Thaät thaø ñöùng ñaén laø laøng Ñoàng Löông Vieät Khoâi laø caùch vaên chöông Khoâi laø Khoâi ngoä Vieät thöôøng da ñen Maët saùng aáy hoäi Khoa Quyeàn Vuõ Tham, Hoùa Loäc raâu lieàn ñeán tai Ñaáng vaøng (?) laø hoäi Phong Thai Long Trì, Phöôïng Caùc aáy ai dòu daøng Ñeïp thay Taû Höõu moät phöông Khoác Hö quanh maét thöôøng thöôøng troøn thaâm Tham Ñaøo toùc toát xanh raâm Maét ñen Vuõ Kò chaúng nhaàm moät ai Vieät Ñaø tieáng noùi khoan thai Ñoàng, Khoâng, Hö, Nhaãn laém lôøi thò phi Moäc Duïc laøm daùng ai bì Hay khoe mình cuõng bôûi vì Laøm Quan Tröôøng sinh Löïc Só noùi ngoan Phuû phuøng Thieân Maõ luaän baøn thaáp cao Quí Aân laø khaùch phong tao Treân naøo cuõng meán, döôùi naøo cuõng yeâu Thanh Long Cô bieán ñuû ñieàu Taáu thö noùi ngoït ngöôøi theo ngay veà Hæ Thaàn, Hoa Caùi toát gheâ

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Khaåu thieät tröôøng ñoaûn moïi beà ñaûm ñang Kieáp Khoâng da aét ñen toaøn Hoûa Linh maët khoù saàu ñaêm suoát ngaøy Kình Döông tai keùm mình gaày Ñaø La maét lôùn chaân tay thì daøi Ñaøo Hoàng maët muõi xinh töôi Kò Hình Ñaø Nhaãn laø ngöôøi taät thöông Vuõ, Dieâu, Toaùi ngoïng leõ thöôøng Laïi theâm Vieät Kò aáy phöôøng ñieác caâm Ñoàng cung Dieäu Kò chaúng nhaàm Soá maø nhö theá chòu phaàn söùt moâi Tham Laâm haõm ñòa laø ngöôøi Trong hai naùch nhöõng moà hoâi moät loø Ngöôøi maø maét nhoû maét to Nhaät phuøng Ñaøo Saùt töông phoø meänh vieân Aâm Döông laïc haõm khoâng neân Trong ngoaøi Dieâu Kò cho neân maét loøa Maét to maét nhoû aáy laø Nhaät phuøng Khoâng haõy ñoaùn ra roõ möôøi Phuû gaëp Thaát Saùt nöïc cöôøi Maét to tai nhoû laø ngöôøi dò nhaân Guø löng thoâi chôù phaân vaân Nhaät gaëp Kò Saùt laïi laâm Beänh Phuø Ñaø La haéc chí (noát ruoài) ñieåm to Cöï Moân, Hoùa Kò aâu lo haõo huyeàn Tham Laâm Thaùi tueá moät mieàn Trong ngoaøi cô trí ñaûo ñieân khoù löôøng Coâ Thaàn Quaû Tuù meänh cung Tính ngöôøi coâ ñoäc, khoâng cuøng giao du Phuû phuøng Thaát Saùt raát khoân Vieäc laøm taùo baïo nhöõng toan hôn ngöôøi. (Trích Töû Vi thöïc haønh cuûa Dòch Lyù Huyeàn Cô).

141

Töû Vi ñaåu soá toaøn thö vieát : << ÔÛ con ngöôøi Meänh coù caùch cuïc, tröôùc heát phaûi bieát roõ caùch cuïc roài xem aùc tính ñeå bieát phuù quí, baàn tieän, thoï yeåu, ñeå bieát vaän haïn, hoïa phuùc>>.

Caùch Cuïc

PHUÙ CAÙCH

- Taøi aám hieäp aán (Thieân Töôùng thuû Meänh, Vuõ Khuùc Thieân Löông hoäi hieäp, ôû ñieàn traïch cung cuõng vaäy). - Aám aán cuûng thaân (lôøi giaûng khoâng roõ)

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

142

- Nhaät Nguyeät hieäp taøi (Vuõ Khuùc thuû Meänh, Nhaät Nguyeät giaùp meänh). - Taøi Loäc hieäp maõ (Thieân Maõ thuû Meänh, giaùp Vuõ Khuùc, Hoùa Loäc neáu thuû meänh ôû ñaát traøng sinh hay ñeá vöôïng caøng hay). - Nhaät Nguyeät chieáu bích (Nhaät Nguyeät ôû ñieàn traïch cung, taïi Thìn tuaát Söûu Muøi môùi thaät toát). - Kim saùn quang huy (Thaùi Döông ñôn thuû meänh cung ôû Ngoï).

QUÍ CAÙCH

- Nhaät Nguyeät hieäp meänh (Meänh giaùp Nguyeät, giaùp Nhaät baûn meänh phaûi coù sao toát vaø phoøng bò Khoâng Vong). - Nhaät xuaát phuø tang (Thaùi Döông taïi cung Maõo thuû meänh hoaëc quan loäc cung) - Nguyeät laïc Hôïi cung (Thaùi Aâm cö Hôïi thuû meänh, coøn goïi laø nguyeät laõng thieân moân caùch) - Nguyeät sinh söông haûi (Thaùi aâm ôû cung Tí, thuû ñieàn traïch) - Phuï baät cuûng chuû (Töû Vi thuû meänh ñöôïc Taû Phuï Höõu Baät chieáu, xung) - Quaân thaàn khaùnh hoäi (Töû Vi, Taû Höõu cuøng ôû cung meänh, laïi gaëp Vuõ Khuùc, Thieân Töôùng chieáu) - Taøi aán hieäp loäc (Loäc thuû Meänh Thieân Löông Thieân Töôùng hoäi hieäp) - Toïa quí höôùng quí - (Khoâi Vieät chieáu meänh, hoaëc Khoâi ôû meänh Vieät höôùng vaøo vaø ngöôïc laïi) - Thaát Saùt trieàu ñaåu (Thaát Saùt thuû meänh ôû Daàn Thaân Tí Ngoï) - Nhaät Nguyeät tinh minh (Thaùi Aâm, Thaùi Döông ñeàu ñöùng ôû mieáu vöôïng ñòa chieáu saùng). - Maõ ñaàu ñôùi nhaãn (Nhaãn laø sao Kình Döông gaëp Thieân Maõ, nhöng phaûi ôû töù moä ñòa môùi hay, ôû Ngoï cung xaáu). - Hình tuø hieäp aán (Thieân Töôùng thuû Meänh Thaân, coù Thieân Hình Lieâm Trinh hoäi hieäp quí veà voõ caùch). - Khoa, Quyeàn loäc cuûng (Chieáu thuû coù caû ba Khoa, Quyeàn, Loäc) - Tham Hoûa töông phuøng (Tham Lang cö mieáu ñòa, thuû Meänh taïi cung Maõo) - Kình Döông nhaäp mieáu (Ñôn thuû Meänh cung ôû Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi) - Kim du phoø giaù (Töû Vi thuû Meänh, coù Nhaät Nguyeät giaùp meänh ? Lôøi giaûng sai vì laøm sao coù theå gaëp Thaùi Döông hoaëc giaùp Thaùi Döông ?)

BAÀN TIEÄN CAÙCH
- Sinh baát phuøng thôøi (Meänh toïa Khoâng Vong laïi gaëp sao Lieâm Trinh)

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

143

- Nhaät Nguyeät taøng huy (Thaùi Aâm, Thaùi Döông haõm ñòa gaëp Cöï Moân) - Quaân töû taïi daõ (Meänh coù Töù Saùt, chính dieäu laïi ôû haõm ñòa ví nhö ngöôøi quaân töû lang thang). - Loäc phuøng löôõng saùt (Loäc toïa Khoâng Vong, Tuaàn Trieät gaëp theâm Khoâng Kieáp) - Maõ laïc Khoâng Vong (Thieân Maõ ngoä Trieät Tuaàn, duø coù Loäc Toàn, Hoùa Loäc xung chieáu cuõng voâ ích) - Taøi döõ tuø cöøu (Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh cuõng ôû thaân hay meänh) - Nhaát sinh coâ baàn (Phaù Quaân thuû meänh haõm ñòa) - Löôõng truøng Hoa Caùi (Loäc Toàn, Hoùa Loäc gaëp Khoâng Kieáp). Nhöõng caùch cuïc ñaët ra treân ñaây thu goïn cho vieäc pheâ soá. Coøn caàn phaûi ñi vaøo chi tieát veà haõm ñòa, ñaéc ñòa hôïp caùch phaù caùch cuûa caùc sao thì söï ñònh caùch cuïc môùi hoøan taát ñöôïc. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coù vieát 1 ñoaïn vaên cho vaán ñeà naøy laø : a. Hôïp caùch cuûa caùc sao taïi 12 cung b. Phaù caùch cuûa caùc sao taïi 12 cung c. Caùc sao ñaéc ñòa taïi 12 cung höôûng phuù quí d. Luaän veà soá ngheøo heøn do caùc sao haõm ñòa taïi 12 cung. Laàn löôït xin cheùp vaø dòch töøng ñoaïn moät.

Thaäp nhò cung chö tinh ñaéc ñòa hôïp caùch quyeát

Meänh taïi Tí cung Tí cung Tham Lang Saùt Aâm tinh Cô Löông töông cuûng phuùc phi khinh Canh Taân Aát Quí sinh nhaân myõ Nhaát sinh phuù quí tuùc phong vinh. Nghóa laø : Khi meänh ñoùng cung Tí coù Tham Lang, Thaát Saùt, Thaùi Aâm thuû meänh Cô Löông cuûng chieáu, raát toát ñoái vôùi ngöôøi tuoåi Canh Taân Aát Quí, suoát ñôøi phuù quí haïnh phuùc. Meänh taïi Söûu cung Söûu cung laäp meänh Nhaät Nguyeät trieàu Bính Tuaát sinh nhaân phuùc loäc nghieâu Chính toïa bình thöôøng trung cuïc luaän Ñoái chieáu phuù quí hoïa giai tieâu Nghóa laø : Khi meänh ñoùng cung Söûu, coù Nhaät Nguyeät chieáu thì ngöôøi tuoåi Bính Tuaát cöïc hay, nhöng neáu Nhaät Nguyeät ôû ngay cung Söûu chæ laø trung caùch vì tính chaát cuûa Thaùi Aâm, Thaùi Döông laø chieáu chöù chính toïa laïi keùm ñi. Meänh taïi Daàn cung Daàn cung Cöï Nhaät tuùc phong long

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

144

Thaát Saùt Thieân Löông baùch söï thoâng Thaân Tò Canh nhaân giai vi caùt Nam töû vi quan nöõ thuï phong. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng ôû Daàn, coù Cöï Moân, Thaùi Döông thuû hay Thaát Saùt, Thieân Löông vieäc gì cuõng thoâng loït troâi chaûy hôïp vôùi ngöôøi tuoåi Thaân, Tò vaø Canh. Con trai laøm lôùn, con gaùi ñöôïc phong taëng. Meänh taïi Maõo cung Maõo cung Cô Cöï, Vuõ Khuùc phuøng Taân Aát sinh nhaân phuùc khi long Nam töû ñöông vi mi laãm loäc Nöõ nhaân höôûng phuùc thuï bao phong. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng ôû cung Maõo coù Cöï Cô hoaëc Vuõ Khuùc thuû raát hôïp cho ngöôøi tuoåi Taân, Aát ñaøn oâng nhieàu phuùc loäc, ñaøn baø giaøu sang. Meänh taïi Thìn cung Thìn vì Cô Löông toïa Meänh cung Thieân Phuû Tuaát ñòa toái doanh phong Yeâu kim y töû chaân vinh hieån Phuù hoa, quí huy tröïc ñaùo chung. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng ôû cung Thìn, coù Cô Löông toïa thuû (caâu thöù hai toái nghóa khoâng giaûi ñöôïc) seõ ñöôïc thaét ñai vaøng maëc aùo gaám ñoû hieån vinh phuù quí laâu beàn. Meänh taïi Tò cung Tò vò Thieân Cô, Thieân Töôùng laøm Töû Phuû trieàu vieân phuùc caùnh thaâm Maäu Taân Nhaâm Bính giai vi quí Nhaát sinh thuaän toïai thieåu tai xaâm. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng ôû cung Tò, coù Thieân Cô Thieân Töôùng thuû, hoaëc Töû Vi ñoùng ñaáy, Thieân Phuû ôû Hôïi chieáu leân, raát hôïp cho ngöôøi tuoåi Maäu Taân, Nhaâm Bính, toát phuùc deã toaïi yù vaø ít tai hoïa. Meänh taïi Ngoï cung Ngoï cung Töû Vi Thaùi Döông ñoàng Thieân Cô, Phaù Saùt Hæ töông phuøng Giaùp Ñinh Kyû Quí nhaân sinh phuùc Nhaát theá phong quang boång loäc phong. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Ngoï, coù Töû Vi, hoaëc Thaùi Döông hay Thaát Saùt hoaëc Phaù Quaân toïa thuû maø laïi laø ngöôøi tuoåi Giaùp Ñinh Kyû Quí taát laøm lôùn, phong quang boång loäc. Meänh taïi Muøi cung Muøi cung Töû Vuõ Lieâm Trinh ñoàng

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

145

Nhaät Nguyeät Cöï Moân Hæ töông phuøng Nöõ nhaân tri thöû vi phuùc thoï Nam töû phuøng chi vò tam coâng. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Muøi coù Töû Vi, Vuõ Khuùc, Lieâm Trinh toïa thuû hay Nhaät Nguyeät Cöï Moân khaù hay, soá ñaøn baø phuùc thoï, soá ñaøn oâng vi ñeán tam coâng. (Baøi quyeát naøy coù choã baát oån laø Cöï Moân ôû Muøi laø haõm ñòa sao laïi hay vaø Nhaät Nguyeät ñoàng cung Söûu Muøi coâng danh thöôøng laän ñaän môùi phaûi). Meänh taïi Thaân cung Thaân cung Töû ñeá Trinh Löông ñoàng Vuõ Khuùc, Cöï Moân hæ töông phuøng Giaùp Canh Quí nhaân nhö ñaéc hæ Nhaát sinh phuù quí sính anh huøng. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng Thaân cung coù Töû Vi, Lieâm Trinh, Thieân Löông, Vuõ Khuùc, Cöï Moân toïa thuû raát hôïp vôùi ngöôøi tuoåi Giaùp Canh Quí, ñöôïc phuù quí thoûa chí anh huøng. Meänh taïi Daäu cung Daäu cung toái hæ Thaùi Aâm phuøng Cöï Nhaät höïu phuøng ñöông dieän xung Taân Aát sinh nhaân vi quí caùch Nhaát sinh phuùc loäc vónh hanh thoâng. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Daäu coù Thaùi Aâm toïa thuû cöïc toát, cuõng Meänh ôû Maõo, Thaùi Döông Cöï Moân ñöôïc Thaùi Aâm ôû Tí chieáu leân laø quí caùch cho ngöôøi tuoåi Aát Taân. Meänh taïi Tuaát cung Tuaát cung Töû Vi ñoái xung Thìn Phuù nhi baát quí höõu hö danh Caùnh gia caùt dieäu ña quyeàn loäc Chæ lôïi khai tröông maäu dòch nhaân. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Tuaát, Thieân Phuû toïa thuû thì chæ coù hö danh thoâi raát giaøu maø khoâng sang, neáu ñöôïc caùc sao toát chæ lôïi cho ngöôøi buoân baùn thöông nhaân. Meänh taïi Hôïi cung Hôïi cung toái hæ Thaùi Aâm phuøng Nhöôïc nhaân tri thöû phuùc loäc long Nam nöõ phuøng chi giai xöùng yù Phuù quí vinh hoa tröïc ñaùo chung. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Hôïi coù Thaùi Aâm toïa thuû tuyeät haûo, ñaøn oâng ñaøn baø phuù quí vinh hoa.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

146

Ñoaïn vaên treân gaây nhieàu thaéc maéc ôû ñieåm nhöõng ngöôøi tuoåi naøy tuoåi aáy hôïp caùch vôùi sao naøo thuû meänh ôû cung naøo. Vaäy söï hôïp caùch caên cöù vaøo ñaâu ? Khoâng thaáy lôøi giaûng giaûi thoûa ñaùng. Tæ duï Maõo Daäu Cöï Cô chæ hôïp vôùi ngöôøi tuoåi Taân Aát ? taïi sao ? Tieáp sau laø moät baøi ca töïa ñeà laø : << Thaäp nhò cung ñaéc ñòa phuù quí luaän >>. Baøi naøy chaúng theâm gì môùi coát nhaéc laïi nhöõng gì ñaõ noùi ôû treân vôùi duïng yù thu goïn cho deã nhôù. Noäi dung nhö sau : Tí cung ñaéc ñòa Thaùi Aâm tinh Saùt, Phaù, Lieâm, Tham, Vaên Khuùc minh Söûu, Muøi, Töû Phaù trieàu Nhaät Nguyeät Muøi Trinh Löông Söûu phuùc phi khinh Daàn cung toái hæ phuøng Döông Cöï Thaát Saùt, Thieân Ñoàng, Löông, Vaên thanh Maõo thöôïng Cöï Cô vi quí caùch Vuõ Khuùc thö Maõo phuùc phong doanh Thìn Tuaát Cô Löông phi tieåu boå Tuaát cung Thieân Phuû luõy thieân kim Tò Hôïi Thieân Cô Thieân Töôùng quí Ngoï cung Töû Phuû Löông caâu vinh Thaân cung Trinh Cöï Aâm Saùt myõ Daäu Tuaát Hôïi thöôïng Thaùi Aâm ñình Maõo Thìn Tò Ngoï Döông chính chieáu Töû Phuû Cöï Tuù Tò Hôïi höng Hôïi cung Thieân Phuû Thieân Löông caùt Tí cung Cô tuù dieäc trung bình Thaát Saùt Tí Ngoï phuøng Taû Höõu Vaên Khuùc gia chi caùch toái thanh Lieâm toïa Thaân cung phuøng Caùnh kieâm hoùa caùt phuùc vöu höng Vuõ Khuùc Tò Hôïi phuøng luïc giaùp suy bieân ñình Tham Lang cö Maõo Daäu ngoä Hoûa taùc coâng khanh Thieân Cô toïa Maõo quí Daàn Nguyeät luïc Ñinh vinh Cöï Maõo phuøng Taû Höõu Luïc Aát laäp bieân ñình Cöï toïa Daàn Thaân vò Toái hæ Giaùp Canh sinh Nhò cung phuøng Thaát Saùt Taû Höõu hoäi Xöong tinh Thìn Tuaát ngoä tam tuù Taát chuû taùc coâng khanh.

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

147

Thaäp nhò cung chö tinh thaát haõm phaù caùch quyeát
An meänh taïi Tí Söûu Tí Ngoï Thieân Cô, Söûu Cöï Linh Thöû tinh laïc haõm quaû vi chaân Tuùng nhieân hoùa caùt caùnh vi myõ Nhieäm tha phuù quí baát thanh ninh. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng Tò cung coù sao Thieân Cô toïa thuû hoaëc khi Meänh ñoùng Söûu cung coù sao Cöï Moân, Linh Tinh toïa thuû. Ñoù laø phaù caùch vì chính dieäu laïc haõm duø cho coù ñöôïc caùt dieäu maø phuù quí thì cuõng chaúng beàn. An meänh taïi Daàn Daàn thöông Cô Xöông Khuùc Nguyeät phuøng Tuy nhieân caùt cuûng baát phong long Nam vi baïn boäc nöõ söông tì Nhöôïc phi yeåu chieát taát baàn cuøng. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng taïi cung Daàn maø coù Thieân Cô, Xöông Khuùc, Thaùi Aâm toïa thuû, maëc daàu coù tam phöông caùt tinh cuûng chieáu vaãn khoâng ra gì. Nam phaän toâi tôù, nöõ soá giang hoà neáu khoâng cheát sôùm thì cuõng ngheøo heøn. An meänh taïi Maõo thìn Maõo thöôïng Thaùi Aâm Kình Döông phuøng Thìn cung Cöï tuù Töû Vi ñoàng Tuùng nhieân hoùa caùt phi toaøn myõ Nhöôïc phi gia saùt ñaùo ñaàu hung. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Maõo gaëp chính dieäu Thaùi Aâm Meänh ñoùng cung Thìn gaëp chính dieäu Töû Vi hay Cöï Moân laø caùch baát toaøn myõ, khoâng coù saùt tinh thì ruùt cuoäc vaãn hung. An meänh taïi Tò Tò cung Vuõ Nguyeät Thieân Löông Cöï Tham tuù Lieâm Trinh coäng ñaùo saø Tam phöông caùt dieäu giai baát quùi Haï tieän baàn cuøng ñoä tueá hoa Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Tò coù Vuõ Khuùc, Thaùi Aâm, Thieân Löông, Cöï Moân, Tham Lang, Lieâm Trinh toïa thuû thì coù gaëp caùt dieäu chieáu cuõng vaãn laø voâ ích, cuoäc ñôøi haï tieän baàn cuøng. An meänh taïi Ngoï Ngoï cung Tham Cöï Nguyeät Xöông toøng Döông Nhaãn tam hôïp toái hieàm xung Tuy nhieân hoùa caùt cö só loä Hoaïnh phaù hoaïnh thaønh ñaùo laõo cuøng. Nghóa laø :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

148

Khi Meänh ñoùng cung Ngoï, coù Tham Lang, Cöï Moân cuøng Thaùi Aâm, Vaên Xöông vaø theâm Kình Döông xung chieáu. Neáu hoùa caùt maø böôùc ñöôïc vaøo ñöôøng só hoaïn taát hoaïnh thaønh hoaïnh phaù khoù laâu beàn. An meänh taïi Muøi Muøi cung Cöï Tuù Thaùi Döông Hieàm Tuùng thieáu tai nguy höõu khaéc thöông Lao baùc boân ba quan söï chi Tuøy duyeân haï tieän ñoä thôøi quang. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Muøi coù Cöï Moân, Thaùi Döông toïa thuû raát xaáu, neáu khoâng gaëp tai nguy thì cuõng khaéc thöông, vaát vaû boân ba chìm noåi suoát moät ñôøi, luoân luoân raéc roái vôùi quan tuïng. An meänh taïi Thaân Daäu Thaân cung Cô Cöï vi phaù caùch Nam nhaân laõng ñaõng nöõ nhaân baàn Nhò cung nhöôïc nhieân Ñaøo Hoa kieán Nam nöõ phuøng chi toång baát vinh. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Thaân coù Cöï Cô toïa thuû laø phaù caùch, trai phieâu baït gaùi baàn cuøng, neáu gaëp Ñaøo Hoa caøng xaáu. An meänh taïi Tuaát Tuaát thöông Töû Phaù nhöôïc töông phuøng Thieân Ñoàng Thaùi Döông giai chuû hung Nhöôïc hoaøn coâ haøn caùnh yeåu chieát Tuy duyeân caàn khoå mieãn baàn cuøng. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng cung Tuaát coù Töû Vi, Phaù Quaân, Thieân Ñoàng, Thaùi Döông toïa thuû ñeàu chuû hung, neáu khoâng coù haøn yeåu chieát thì cuõng taøn khoå baàn cuøng. An meänh taïi Hôïi Hôïi cung Tham, Hoûa, Thieân Löông ñoàng Phieâu ñaõng laõng töû taåu taây ñoâng Nhöôïc hoaøn phuù quí daõ nieân suùc Baát nhieân leä boäc döõ baàn cuøng. Nghóa laø : Khi Meänh ñoùng Hôïi cung, coù Tham Lang, Hoûa Tinh, Thieân Löông toïa thuû taát phieâu laõng giang hoà, neáu ñöôïc phuù quí thì cheát yeåu, chæ soáng laâu vôùi caûnh baàn cuøng. Ñoaïn vaên treân cho thaáy söï quan troïng cuûa cung Meänh, neáu chính dieäu cuûa Meänh cung ñaõ thaát haõm laø cuoäc ñôøi khoù toaøn myõ. Tieáp sau laø baøi ca töïa ñeà laø : <<Thaäp nhò cung chö tinh thaát haõm baàn tieän luaän>>. Cuõng nhö treân, baøi naøy coát chæ nhaéc laïi nhöõng gì ñaõ noùi vôùi duïng yù thu goïn laïi cho deã nhôù. Noäi dung nhö sau :

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Söûu Muøi Cöï Cô vi phaù caùch Daàn Thaân baát hæ phuøng Döông Nhaãn Thìn Tuaát Töû Phaù trieàu la voõng Tò Hôïi Tham Trinh vi laïc haõm Ngoï cung Thaùi Aâm baát kham xöng Thaân cung Phaù, Vuõ vi haï caùch Daäu phuøng Cöï Moân Nhaät voâ tinh Maõo Thìn Tò Ngoï phuøng Aâm tuù Tuaát Hôïi phuøng Döông dieäc baát vinh Tham Lieâm Tò Hôïi cö haõm ñòa Phaù Quaân Maõo Daäu baát vi thanh Gia Saùt ngoä Kieáp vi gian ñaïo Thöû thò Hình Taø baát taát luaän Tham Lang, Hoûa Loäc cö töù moä Tuy nhieân ngoä caùt dieäc trung bình Meänh trieàn nhöôïc ñòa löu phuøng Kò Khoâng Kieáp Kình Döông gia Hoûa Linh Nhöôïc phi yeåu chieát chuû haï tieän Luïc suùc chi meänh baát khaû bình Vöôïng ñòa phaùt phuùc chung vieãn ñaïi Haõm ñòa cheânh veânh ñaùo ñeå khuynh.

149

THAÄP ÑAÚNG LUAÄN
Töû Vi ñaåu soá toaøn thö trong vaán ñeà ñònh caùch cuïc coù moät ñoaïn vaên ñaët teân laø Thaäp Ñaúng Luaän taïm dòch laø möôøi loaïi ngöôøi theo thöù töï qua quan nieäm nhaân sinh cuûa Ñoâng phöông xöa. a. Phuùc thoï b. Thoâng minh c. Uy duõng d. Vaên quan e. Vuõ chöùc f. Hình danh g. Phuù quí h. Baàn tieän i. Taät yeåu j. Taêng ñaïo Taïi sao taêng ñaïo laïi ñöa xuoáng haøng choùt ? trong khi thöïc teá ngoaøi ñôøi taêng ñaïo vaãn ñöôïc daân chuùng kính troïng. Theo Nho ñaïo, trieát lyù nhaân sinh ñeïp nhaát bao giôø cuõng laø vaøo ñôøi tranh ñaáu. Xuaát gia tu haønh troán vieäc quan ñi ôû chuøa voán laø ñieàu nho gia cöïc baøi baùc. Caùc khoa hoïc veà töôùng soá ñeàu cöïc thònh vaøo ñôøi Ñöôøng Toáng töùc laø thôøi kyø maø Nho ñaïo ñaõ chieán thaéng Phaät ñaïo sau moät thôøi gian xung ñoät ñeå daønh quyeàn chính löu tö töôûng khaù daøi. Nhaø Nho coøn cho ñöôøng taêng ñaïo laø con ñöôøng cuoái cuøng khi soá meänh ñaõ heát cöùu vaõn phaûi ñi tu

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

150

ñeå dieät nghieät chöôùng. Ngöôïc laïi, hai chöõ Phuùc Thoï ñöôïc xeáp leân haøng ñaàu. Giaøu sang cuõng khoâng baèng Phuùc Thoï. Oanh lieät, laãy löøng cuõng khoâng baèng Phuùc Thoï. Phuùc Thoï laø gì ? laø söï bình an, khang kieän, gia ñaïo yeân vui, con chaùu neân ngöôøi, vôï choàng hoøa thuaän, daâu hieàn töû hieáu. Töû Vi ñaåu soá toøan thö vieát : - Nhö nam nhaân (?) coù Thieân Ñoàng, Thieân Löông toïa meänh mieáu vöôïng chuû Phuùc Thoï. Nhö baéc nhaân (?) coù Töû Vi, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, Tham Lang toïa meänh vöôïng cung chuû Phuùc Thoï. - Coù Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thieân Töôùng, Thieân Phuû, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, Tam Thai, Baùt Toïa, Taû Höõu cuûng chieáu laø loaïi ngöôøi cuûa thoâng minh. - Coù Vuõ Khuùc, Vaên Xöông, Kình Döông, Thaát Saùt toïa Meänh cung ñöôïc Quyeàn loäc, Thieân Phuû cuûng chieáu laø ngöôøi uy duõng. - Coù Xöông Khuùc, Taû Höõu, Khoâi Vieät toïa Meänh vöôïng cung, tam phöông Khoa Quyeàn Loäc cuûng chieáu laø quan vaên. - Coù Vuõ Khuùc, Thaát Saùt toïa Meänh mieáu vöôïng tam phöông ñöôïc Quyeàn Loäc, Khoâi Vieät cuûng chieáu laø vuõ chöùc. - Coù Kình Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân cuøng söï taáu hôïp cuûa moät soá saùt tinh khaùc ñaéc ñòa chuû veà hình danh (toøa aùn caûnh saùt). - Coù Töû Vi, Thieân Phuû, Thieân Töôùng, Khoa, Quyeàn, Loäc, Thaùi Aâm, Thaùi Döông, Xöông Khuùc, Taû Höõu, Khoâi Vieät cuûng chieáu laø phuù quí. - Coù Kình Döông, Ñaø La, Lieâm Trinh, Thaát Saùt, Vuõ Khuùc, Phaù Quaân, Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp, Hoùa Kò haõm ñòa chieáu xung laø baàn tieän. - Coù Tham Lang, Lieâm Trinh, Döông Ñaø, Khoâng Kieáp, Hoûa Linh, Hoùa Kò chuû beänh taät, yeåu chieát. Nhöõng sao treân ôû cung Taät Aùch cuõng vaäy. - Coù Thieân Cô, Thieân Löông, Thaát Saùt, Khoâng Kieáp xaâm phaïm Töû Vi hoaëc hao saùt chuû taêng ñaïo. Veà soá taêng ñaïo coù nhöõng caâu ca ñoaùn sau ñaây : Cöïc cö Maõo Daäu ngoä Kieáp Khoâng Thaäp nhaân chi meänh cöûu nhaân taêng Meänh toïa Khoâng höông ñònh xuaát gia . . . . . . Thieân Cô, Thaát Saùt, Phaù Löông ñoàng Vuõ khaùch taêng löu meänh sôû phuøng Caùnh nhöôïc Thaùi Döông kieâm Ñeá toøa Linh ñinh coâ khaéc meänh phöông chung. Nghóa laø : Töû vi ôû cung Maõo Daäu gaëp Kieáp Khoâng möôøi ngöôøi thì chín laø taêng nhaân. Meänh coù Thieân Khoâng xuaát gia môùi ñôõ khoå. Thieân Cô gaëp Thaát Saùt, Phaù Quaân cuõng laø soá taêng ñaïo. Neáu laïi coù Töû Vi, Thaùi Döông haõm ñòa nöõa taát laø coù khaéc leânh ñeânh. Ngoøai ra, Töû Vi ñaåu soá toaøn thö coøn ghi theâm loaïi thöông nhaân (ngöôøi buoân baùn) baèng maáy caâu ca ñoaùn döôùi ñaây : Tham Nguyeät ñoàng Saùt hoäi Cô Löông

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

151

Nhaân taøi keá lôïi taùc kinh thöông Kinh thöông Töû Phuû ngoä Kình Döông Vuõ Khuùc, Thieân Di lôïi thò tröôøng. Nghóa laø : Tham Lang, Thaùi Aâm cuøng Saùt gaëp Cô Löông, gioûi tính toùan lôïi loäc veà ñöôøng kinh thöông. Hay sao Töû Vi, Thieân Phuû hoäi Kình Döông hoaëc Vuõ Khuùc ñoùng cung Thieân Di laø tay cöï phaùch treân thò tröôøng.

MEÄNH VOÂ CHÍNH DIEÄU
Töû Vi ñaåu soá toaøn thö khoâng thaáy lôøi giaûi ñoaùn rieâng cho caùch meänh voâ chính dieäu qua caùc caâu phuù raûi raùc thì ñaïi löôïc meänh voâ chính dieäu ñeàu laø xaáu. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp meänh voâ chính dieäu maø coù moät trong töù saùt nhö Kình, Ñaø, Kieáp Khoâng ñaéc ñòa toïa thuû laïi khaùc haún soá seõ trôû thaønh oanh lieät phaùt nhanh nhöng chaúng coù laâu beàn. Caùc saùch Töû Vi Vieät raát löu taâm ñeán caùch meänh voâ chính dieäu, cuõng cho raèng phaàn lôùn meänh voâ chính dieäu laø xaáu. Chæ duy tröôøng hôïp meänh voâ chính dieäu maø ñöôïc Tam Khoâng thaønh ra soá cöïc phuù quí. Ñaéc Tam Khoâng thöôïng caùch laø moät Khoâng thuû meänh vaø hai Khoâng cuûng chieáu. Coøn nhö caû ba khoâng nhaäp caû vaøo cung meänh maø xung phaù thì nguy hieåm phi yeåu taéc baàn. Soá ñaøn baø meänh voâ chính dieäu deã ñi vaøo phaän leõ moïn, gian taâm. Neáu ñöôïc Nhaät Nguyeät chieáu thì thoâng minh ña taøi ña ngheä nhöng söï nghieäp, cô nghieäp vaãn khoâng chaéc chaén.

Ñaåu soá coát tuûy phuï chuù giaûi
Muoán ñoaùn Töû Vi caàn phaûi thuoäc loøng caùc caâu phuù. Phuù laø nhöõng ñònh lyù laøm saún veà vò trí cuûa caùc sao haõm hay ñaéc ñòa ôû ñaâu vaø söï keát hôïp töøng boä sao vaøo vôùi nhau. Neáu töøng sao taùch rôøi thì sao seõ chaúng mang moät yù nghóa naøo heát. Sao phaûi ñi caëp hay ñi chuøm môùi thaønh caùch chaùnh ñöôïc. Töû Vi ñaåu soá toaøn thö thieân <<Ñaåu soá coát tuûy phuù>> coù nhöõng caâu phuù goïi laø phuù Traàn Ñoaøn, ngoøai ra coøn coù phuù Ma Thò, phuù Huøynh Kim, tuy nhieân hai loaïi phuù ñoù khoâng bieát xuaát xöù. Phaàn phuù noâm cuûa tieàn nhaân ta phaàn lôùn dòch töø phuù Traàn Ñoaøn, Ma Thò vaø Huøynh Kim moät soá ít do kinh nghieäm rieâng maø phuù Traàn Ñoaøn, Ma Thò, Huøynh Kim khoâng thaáy coù. Xin hôïp laïi maø ghi cheùp döôùi ñaây : 1. Luaän meänh taát suy thieän aùc Cöï Phaù, Kình Döông tính taát cöông Phuû, Töôùng, Ñoàng Löông tinh taát hieáu Saùt Kieáp Khoâng Tham tính baát thöôøng. (Xeùt meänh phaûi suy thieän aùc, meänh Cöï, Phaù, Kình Döông tính tình ngang ngöôïc, Phuû, Töôùng, Ñoàng Löông tính tình hieáu thuaän, Thaát Saùt, Kieáp Khoâng, Tham Lang tính tình baát thöôøng). 2. Meänh haûo thaân haûo, haïn haûo ñaùo laõo vinh xöông. (Neáu thaân meänh ñoùng ôû Traøng sinh Ñeá vöông laïi coù caùt tinh, ñoàng thôøi ñaïi tieåu haïn toøan sao toát thì suoát ñôøi laøm vieäc gì cuõng thuaän buoàm xuoâi gío).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

152

3. Meänh suy, thaân suy, haïn suy, chung thaân khaát caùi. (Giaû nhö Thaân Meänh cö Tuyeät ñòa, baûn cung laïi nhieàu sao xaáu Döông Ñaø, Linh Hoûa, Khoâng Kieáp haõm ñòa, vaän haïn thì cuõng chaúng toát gì. Ñoù laø soá aên maøy). 4. Hieäp Khoâng, hieäp Kieáp chuû baàn tieän, hieäp Döông hieäp Ñaø vi khaát caùi. (Meänh coù Hoùa Kò laïi giaùp Lieâm Trinh, Döông Ñaø, Hoûa Linh laø haï caùch). 5. Lieâm Trinh, Thaát Saùt phaûn vi tích phuù chi nhaân. (Lieâm Trinh thuoäc hoûa, Thaát Saùt thuoäc kim laø hoûa naêng cheá kim vi quyeàn. Neáu Lieâm Trinh ôû Muøi, Thaát Saùt ôû Ngoï ñoùng thaân meänh laø kyø caùch, soá giaøu. Nhöng neáu haõm ñòa gaëp Hoùa Kò laïi thaønh haï caùch tieän meänh. Neân nhôù ôû chöông treân coù caâu : <<Thaát Saùt, Lieâm Trinh ñoàng ñoä, loä thöôïng mai thi >> ñeå phaân bieät keûo deã laàm). 6. Thieân Löông Thaùi Aâm khöôùc taùc phieâu boàng chi khaùch. (Thaùi Aâm ôû Maõo, Thìn, Tò, Ngoï gaëp Thieân Löông ôû Hôïi, hay Tò toïa thaân meänh laø coâ haøn phieâu laõng, ñam luyeán töûu saéc ôû tha höông) 7. Lieâm Trinh chuû haï tieän chi coâ haøn Thaùi Aâm chuû nhaát thaân chi khoaùi laïc. (Thaân meänh Tò Hôïi maø gaëp sao Lieâm Trinh laø haõm ñòa, neáu khoâng coù caùt tinh khaùc tröø giaûm cuoäc ñôøi ngheøo khoán. Thaân meänh töø Daäu ñeán Hôïi coù Thaùi Aâm thuû meänh moät ñôøi nhaøn nhaõ). 8. Meänh phuøng Thieân Cô mieáu vöôïng ña naêng Thaân cö Thaùi Tueá döõ nhaân quaû hôïp (Meänh coù sao Thieân Cô toïa thuû ñaéc ñòa laø ngöôøi ña taøi ña naêng. Thaân coù sao Thaùi Tueá khoù hoøa hôïp vôùi ai). 9. Töû Phuû baát khaû cö haõm ñòa Nhaät Nguyeät baát khaû chieáu nhaøn cung. (Hai sao Töû Vi, Thieân Phuû tuy laø caùt tinh nhöng neáu ôû haõm ñòa coøn nguy haïi gaáp boäi. Thaùi Aâm, Thaùi Döông khoâng theå ñöùng sai choã (phaûn boái) maø chieáu). 10. Xuaát theá vinh hoa Quyeàn Loäc thuû taøi quan chi vi. (Quyeàn Loäc ñoùng cung taøi baïch hay quan loäc nhaäp mieáu chuû vinh hoa hoaëc ñoùng thaân meänh cuõng theá). 11. Sinh lai baàn tieän, Kieáp Khoâng laâm taøi phuùc chi höông. (Hai sao Thieân Khoâng, Ñòa Kieáp ñoùng vaøo taøi baïch vaø phuùc ñöùc cung chuû baàn tieän, ñoùng cung thaân meänh cuõng vaäy). 12. Ñòa kieáp ñoäc thuû, thò kyû phi nhaân Tham Lang ñoäc cö, ña hö thieáu thöïc. (Sao Ñòa Kieáp ñôn thuû ôû meänh caùi gì cuõng cho mình phaûi cheâ ngöôøi traùi. Tham Lang ñoäc thuû meänh cung, öa khoaùc laùc möôøi voi khoâng ñöôïc baùt nöôùc saùo). 13. Tieân baàn haäu phuù Vuõ Tham ñoàng thaân meänh chi cung. (Giaû nhö laäp meänh söûu muøi, hai sao naøy ñoàng cung Vuõ Khuùc kim khaéc Tham Lang moäc, moäc gaëp cheá hoùa thaønh ra höõu duïng, cho neân tröôùc ngheøo sau môùi phuù quí, neáu laïi theâm tam phöông coù Taû Höõu Khoa Quyeàn Loäc cuûng chieáu coøn quyeàn quí nöõa). 14. Tieân phuù haäu baàn chæ vò vaän phuøng Kieáp Saùt. (Haïn ñeán Tuyeät ñòa, gaëp Kieáp Khoâng, Hao Saùt thaân meänh duø coù caùt tinh cuõng voâ löïc cho neân tröôùc giaøu sau ngheøo).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

153

15. Loäc Maõ Thieân Di sinh taøi höõu löïc. (Loäc Toàn, Thieân Maõ ôû Thieân Di cung deã kieám tieàn). 16. Cöï Cô ñieàn traïch phuù höõu laâu ñaøi. (Cöï Moân, Thieân Cô ñaéc ñòa ñoùng ñieàn traïch giaøu coù nhaø cao cöûa roäng). 17. Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc vi nhaân ña hoïc ña naêng Taû Phuï Höõu Baät bình tính khaéc khoan khaéc haäu. (Meänh an ôû Thìn Tuaát, Tò Hôïi, Maõo Daäu coù Vaên Khuùc, Vuõ Khuùc laø ngöôøi ña hoïc ña naêng. Meänh coù Taû Höõu bao giôø tính tình cuõng khoan haäu). 18. Mieâu nhi baát tuù, khoa danh haõm ö hung thaàn. (Hoùa Khoa bò haõm vaøo tay Khoâng Kieáp, Döông Ñaø hoaëc Thaùi Döông taïi Tuaát, Thaùi Aâm taïi Maõo duø coù gaëp Hoùa Khoa thì cuõng chaúng khaùc gì caây non khoâng lôùn vaø xanh töôi ñöôïc nöõa). 19. Thaát Saùt trieàu ñaåu, töôùc loäc vinh xöông. (An meänh ôû Daàn Thaân Tí Ngoï coù Thaát Saùt toïa thuû goïi laø Thaát Saùt trieàu ñaåu caùch nhöng phaûi caàn Khoâi Vieät, Xöông Khuùc toïa chieáu môùi hoaøn toaøn ñeïp). 20. Töû Vi cö Ngoï voâ saùt taáu vò chí coâng khanh. (Ngöôøi tuoåi Giaùp – Ñinh – Kyû an meänh Ngoï cung raát laø hôïp caùch Töû Vi cö Ngoï). 21. Tham Lang naõi laõng ñaõng chi tính, ngoä Khoa Quyeàn nhi hoïc nghieäp tinh thoâng. (Tham Lang voán löôøi lónh, gaëp Khoa Quyeàn thì vieäc hoïc laïi tinh thoâng). 22. Thaùi Tueá phuøng Thaát Saùt trí duõng höõu dö Thieân Maõ ngoä Tam Thai anh huøng voâ ñoái. (Sao Thaùi Tueá gaëp Thaát Saùt ngöôøi thöøa trí duõng. Thieân Maõ gaëp Tam Thai anh huøng voâ ñòch). 23. Thieân Phuû laâm Tuaát höõu tinh phuø, yeâu kim y töû. (Thieân Phuû vaøo cung Tuaát, coù caùt tinh phuø trôï, chöùc vò lôùn). 24. Vuõ Khuùc mieáu vieân uy danh haùch haùch. (Meänh an taïi Thìn Tuaát (toát nhaát) hay Söûu Muøi (keùm toát) maø coù Vuõ Khuùc toûa thuû thì uy danh laãy löøng nhöng chôù queân raèng caàn phaûi gaëp caû Quyeàn Loäc, Taû Höõu, Xöông Khuùc nöõa môùi laø tuyeät ñænh).. 25. Thieân Hình Daàn Thaân Maõo Daäu anh huøng. (Sao Thieân Hình ôû Daàn Thaân Daäu laø soá anh huøng). 26. Khoa minh Loäc aùm vò chí tam ñaøi. (Tuoåi giaùp an meänh ôû Hôïi coù Hoùa Khoa vaø Loäc Toàn cö Daàn cung. Hôïi vaø Daàn hôïp laïi cho neân goïi laø Khoa saùng maø Loäc aâm trôï, danh phaän hôn ngöôøi). 27. Thieân Maõ yeâu thuû ñieàn taøi Thieân Töôùng hi cö theâ vò. (Sao Thieân Töôùng neân ôû cung Theâ. Sao Thieân Maõ caàn ñoùng cung Ñieàn Traïch vaø Taøi Baïch). 28. Thieân Loäc Thieân Maõ kinh nhaân giaùp ñeä. (An meänh taïi Daàn Thaân Tò Hôïi coù Loäc Toàn, Thieân Maõ toïa thuû laø soá deã ñoã ñaït neáu gaëp nhieàu saùt tinh thì khoâng keå). 29. Tham Linh tònh thuû töôùng töôùng chi danh. (An meänh taïi töù moä coù Tham Lang, Linh Tinh ñoùng laãy löøng vaên voõ).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

154

30. Tham Lang, Hoûa Tinh cö mieáu vöôïng danh chaán chö bang. (Ñaõ coù lôøi giaûi ôû chöông treân). 31. Khoa Quyeàn Loäc ñoái cuûng, döôïc tam caáp ö vuõ moân. (Khoa, Quyeàn ñoùng Thieân Di, Taøi Baïch, Quan Loäc, tam phöông cuûng chieáu, meänh laïi coù Hoùa Khoa, coâng danh deã daøng sôùm hieån ñaït). 32. Thaát Saùt cö quan ñaéc ñòa uy aùp vaïn nhaân. (Sao Thaát Saùt taïi cung Quan Loäc mieáu vöôïng ñòa oai phong khieán vaïn ngöôøi neå sôï). 33. Löông Vuõ cuûng chieáu ö Söûu vò, kim baïch maõn töông söông. (Thieân Löông Vuõ Khuùc chieáu vaøo Söûu cung an meänh, vaøng ngoïc ñaày kho). 34. Tam hôïp minh chaâu sinh vöôïng ñòa, aån boä Thieàm cung. (An meänh ôû Muøi, Nhaät taïi Maõo Nguyeät taïi Hôïi chieáu goïi laø caùch minh chaâu haûi, tieàn baïc danh phaän ñeàu hay. Neáu nhö Nhaät thuû meänh Thìn cung, cung Tuaát Nguyeät chieáu thì quí nhieàu hôn phuù). 35. Thaát Saùt, Phaù Quaân nghi xuaát ngoaïi. (Hai sao Thaát Saùt, Phaù Quaân ôû haõm ñòa, neân tha phöông caàu thöïc vì thöôøng thöôøng laø ngöôøi saûo ngheä). 36. Döông nhaãn Hoûa Tinh uy quyeàn xuaát chuùng. (Meänh coù Kình Döông, Hoûa Tinh ñaéc ñòa uy quyeàn hôn ngöôøi). 37. Thieân Löông, Thieân Maõ haõm, phieâu ñaõng voâ nghi. (An meänh ôû Tò, Hôïi, Thaân sao Thieân Löông ñoùng ñoù laø haõm ñòa gaëp Thieân Maõ gaëp theâm Khoâng Kieáp, Hoûa Linh taát thaønh phieâu baït ). 38. Daàn, Thaân hoäi Ñoàng, Löông, Cô, Nguyeät ñònh taùc laïi nhaân. (Boán sao Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông hoäi tuï vaøo hai cung Daàn, Thaân thöôøng laøm ñeà laïi, coâng chöùc). 39. Nhaät chieáu loâi moân phuù quí vinh hoa. (Thaùi Döông ôû Maõo cung, tam phöông coù Xöông Khuùc, Khoâi Vieät quí hieån. Raát hôïp caùch vôùi ngöôøi tuoåi Canh, Taân, AÁt). 40. Nguyeät laõng thieân moân taán töôùc phong haàu. (Hôïi cung an Meänh, Thaùi Aâm toïa thuû, tam phöông caùc tinh cuûng chieáu, ñaïi phuù quí. Tuoåi Bính, Ñinh quí. Tuoåi Nhaâm Quí phuù). 41. Phaù Lieâm ngoä Hoûa töû nghieäp voâ nghi Tham Kò truøng Dieâu thuûy tai nan mieãn. (Phaù Quaân, Lieâm Trinh gaëp Hoûa tinh thöôøng cheát vì tai naïn ngheà nghieäp, Tham Lang, Hoùa Kò gaëp Thieân Dieâu ñeà phoøng soâng nöôùc). 42. Daàn phuøng Phuû Töôùng vò ñaêng nhaát phaåm chi vinh. (Thieân Phuû, Thieân Töôùng taïi Daàn cung thuû meänh chöùc vò cao ñeán nhaát phaåm). 43. Moä phuøng Taû Höõu toân cö baùt toøa chi quí. (Meänh an taïi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi coù Taû Phuï Höõu Baät, chöùc vò khaù cao). 44. Thìn, Tuaát öng hieàm haõm Cöï Moân. (An meänh Thìn, Tuaát sao Cöï Moân toïa thuû laø thaát haõm, ngöôøi laøm vieäc ñieân ñaûo baát löông).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

155

45. Loäc ñaûo, maõ ñaûo kò Thaùi Tueá chæ hôïp Kieáp Khoâng. (Loäc, Maõ vaøo ñaát baïi tuyeät Khoâng Vong laïi gaëp luoân löu nieân Thaùi Tueá vaø Kieáp Khoâng seõ coù nhieàu tai aùch). 46. Nhaät Nguyeät giaùp meänh phi phuù taéc quí Khoâng Kieáp giaùp meänh phi yeåu taéc baàn. (Meänh giaùp Nhaät Nguyeät khoâng giaøu thì sang. Khoâng Kieáp giaùp meänh khoâng cheát non thì ngheøo khoå). 47. Vaän suy, haïn suy hæ Töû Vi chi giaûi hung. (Ñaïi tieåu haïn khoâng coù caùt tinh maø thaân meänh coù Töû Vi thuû chieáu seõ ñôõ cöïc khoå). 48. Coâ baàn ña höõu thoï, phuù quí töùc yeáu vong. (Chuû tinh ôû meänh yeáu, caùc sao khaùc ôû caùc cung taøi baïch, quan loäc cuõng baïc nhöôïc maø laïi phaùt ñaïi taøi taát bò giaûm thoï. Phuù quí trong tröôøng hôïp naøy chæ laø chuyeän aûo giaùc phuø hoa). 49. Vaên Xöông, Vaên Khuùc hoäi Lieâm chæ taùng meänh yeåu nieân. (Tò Hôïi cung an meänh Lieâm Trinh toïa thuû gaëp Xöông Khuùc deã cheát non). 50. Meänh khoâng, haïn khoâng voâ caùt taáu coâng danh taéng ñaéng. (Meänh vaø haïn ñeàu gaëp Khoâng (Tuaán Trieät Kieáp Khoâng) thì coâng danh laän ñaän coù xoay sôû caàu caïnh ganh ñua cuõng voâ ích). 51. Thieân Löông ngoä Maõ nöõ meänh baàn tieän nhi thaû daâm. (Sao Thieân Löông gaëp Thieân Maõ soá gaùi ngheøo heøn vaø daâm boân). 52. Thieân Phuû laâm giaûi aùch nhi voâ beänh Ñòa Kieáp laâm phuùc ñöùc nhi höõu tai. (Sao Thieân Phuû ñoùng cung Giaûi Aùch thì ít beänh taät hieåm ngheøo. Sao Ñòa Kieáp vaøo cung Phuùc Ñöùc ña tai naïn). 53. Hoûa phaàn Thieân Maõ baát nghi vieãn haønh Kim aùm Kình Döông phaûn hieàm tao khoán. (Hoûa Tinh ñoát Thieân Maõ chôù neân ñi xa. Cung Daäu Kình Döông aùm deã gaëp nguy khoán). 54. Vaên Khuùc hí Nguyeät ö Hôïi cung, quoác saéc thieân höông Vaên Xöông trieàu Nhaät ö Ngoï vi, phong traàn ñòa boä. (Meänh taïi Hôïi, Thaùi Aâm thuû, hoäi Vaên Khuùc ñaøn baø quoác saéc thieân höông. Vaên Xöông gaëp Thaùi Döông ôû Ngoï cung thuû meänh ñaøn oâng phong traàn lòch duyeät haøo saûng). 55. Lieâm Trinh Thaát Saùt löu ñaêng thieân nhai. (Meänh ôû Tò Hôïi, coù Lieâm Saùt toïa thuû gia theâm Hoùa Kò, Kieáp Khoâng, cuoäc ñôøi chìm noåi phieâu baït gian truaân). 56. Trinh cö Maõo Daäu ñònh thò coâng moân teå laïi boái. (Lieâm Trinh thuû meänh taïi Maõo Daäu laø soá laøm sai nha ôû choán coâng moân, veä só, gaùc cöûa, lính leä). 57. Xöông Khuùc hieäp trì, nam meänh quí nhi thaû hieån. (Thaùi Döông laø ñan trì, Thaùi Aâm laø queá trì. Nay Thaùi Döông Thaùi Aâm thuû meänh Söûu. Muøi coù Xöông Khuùc, Taû Höõu giaùp soá ñaøn oâng sang quí). 58. Linh, Xöông, La Vuõ haïn chí ñaàu haø. (Haïn ñeán Linh Tinh, Vaên Xöông, Ñaø La, Vuõ Khuùc coù theå töï saùt ñaâm ñaàu xuoáng soâng).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

156

59. Cöï, Hoûa, Kình Döông chung thaân aûi töû. (Cöï Moân, Hoûa Tinh, Kình Döông cheát vì thaét coå). 60. Khoâng lyù phuøng Khoâng baét phieâu löu töùc chuû taät khoå. (Meänh voâ chính dieäu lai coøn gaëp Kieáp hay Khoâng hay Tuaàn hoaëc Trieät thì boân ba giang hoà hoaëc beänh taät deà deà). 61. Xöông Tham cö meänh phaán coát toaùi thi. (Meänh taïi Tò Hôïi, coù Tham Lang, Vaên Xöông ñoùng theâm Hoùa Kò hoaëc caùc saùt tinh khaùc, yeåu vong xöông tan thòt naùt. Ôû cung Quan Loäc ñoùng Tò Hôïi cuõng vaäy). 62. Aâm Döông hoäi Xöông Khuùc xuaát theá vinh hoa. (Thaùi Aâm, Thaùi Döông gaëp Xöông Khuùc ra ñôøi vinh hieån). 63. Thieân Ñoàng baïch thuû thaønh gia Ñòa Kieáp ñan taâm taám aûm. (Sao Thieân Ñoàng thuû meänh ñaéc ñòa tay traéng laøm neân. Ñòa Kieáp cö meänh loøng baát chính aùm muoäi). 64. Hoùa Loäc hoaøn vi haûo, höu höôùng moä trung taøng. (Hoùa Loäc bao giôø cuõng laø toát nhöng ñöøng neân cö töù moä ñòa, hieäu löïc keùm ñi nhieàu). 65. Xöông Khuùc, Phaù Quaân phuøng hình khaéc ña lao baùc. (Phaù Quaân ñoùng cung Thìn Tuaát thuû meänh gaëp Xöông Khuùc khoâng ñöôïc toaøn myõ cuoäc ñôøi hình khaéc luïc thaân, boân taåu vaát vaû). 66. Vuõ Khuùc Tuaát Hôïi thöôïng, toái phaï Thaùi Aâm phuøng Tham Lang. (Sao Vuõ Khuùc ñoùng cung Tuaát hay Hôïi thuû meänh raát kò gaëp Thaùi Aâm caëp Tham Lang chieáu xung thieáu nieân baát lôïi). 67. Nguyeät taøng Daàn vò, taùc söï höõu thuûy voâ chung. (Thaùi Aâm rôi vaøo cung Daàn laøm vieäc gì cuõng ñaàu voi ñuoâi chuoät). 68. Thieân Löông baûo tö taøi dó döõ nhaân Thaát Saùt thuû tha taøi vi kyû vaät. (Thieân Löông thuû meänh tính toát laønh gìn giöõ tieàn baïc ñeå giuùp ngöôøi. Thaát Saùt tính ích kyû chuyeân laáy cuûa ngöôøi laøm cuûa rieâng). 69. Khoa Quyeàn ngoä Khoâi Vieät dò thaønh coâng Xöông Khuùc höõu Aâm Döông nhi ñaéc löïc. (Coù Khoa Quyeàn phaûi gaëp Khoâi Vieät môùi deã thaønh coâng. Xöông Khuùc caàn coù Aâm Döông môùi ñaéc löïc). 70. Thieân Ñoàng Ngoï vò, hæ Döông nhaãn uy traán bieân aûi. (Sao Thieân Ñoàng thuû meänh taïi cung Ngoï, raát khoùai gaëp Kình Döông, uy danh laãy löøng nôi bieân aûi). 71. Daàn Thaân toái hæ Ñoàng Löông thuû hoäi Thìn Tuaát öng hieàm haõm Cöï Moân. (Hai cung Daàn Thaân ñöôïc Ñoàng Löông thuû raát toát. Hai cung Thìn Tuaát coù Cöï Moân raát xaáu). 72. Khuùc ngoä Löông tinh vò chí ñaøi cöông. (Meänh taïi Ngoï coù Thieân Löông, Vaên Khuùc toïa thuû hoaëc Khuùc taïi Tí chieáu leân, quí ñeán baäc tam phaåm).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

157

73. Lyù Quaûng baát phong, Kình Döông phuøng löïc só. (Hai sao Kình Döông, Löïc Só thuû meänh tuy laø con ngöôøi gioûi giang, thaùo vaùt nhöng cöïc laän ñaän, cuõng vì theá maø oâng Lyù Quaûng khoâng ñöôïc phong töôùng). Lyù Quaûng taøi gioûi chaúng phong Kình Döông, Löïc Só töông phuøng meänh thaân. 74. Nhan Hoài yeåu chieát Vaên Xöông haõm ö Thieân Thöông. (Vaên Xöông haõm ñòa gaëp Thieân Thöông neân thaày Nhan Hoài hoïc troø gioûi cuûa Khoång Töû cheát yeåu). Nhan Hoài cheát giöõa nieân trung Bôûi Vaên Xöông haõm ngoä voøng Thieân Höông. 75. Meänh thöïc vaän kieâm caûo ñieàn ñaéc vuõ, meänh suy haïn nhöôïc noän thaûo tao söông. (Meänh chaéc, vaän hay ví nhö ñoàng coû gaëp möa, meänh suy, haïn yeáu ví nhö maï non bò söông). 76. Xöông Khuùc Loäc Cô thanh tuù saûo Aâm Döông Taû Höõu toái töø töôøng (Meänh Xöông Khuùc, Loäc, Cô ngöôøi thanh tuù kheùo leùo. Meänh Aâm Döông Taû Höõu toát laønh). 77. Cöï Moân Kò tinh giai baát caùt, vaän thaân meänh haïn kò töông phuøng. (Cöï Moân voán laø sao chuû thò phi, Hoùa Kò voán laø sao chuû laém chuyeän, vaäy neáu thaân meänh vaän haïn chôù gaëp hai sao naøy ñi caëp vôùi nhau). 78. Quyeàn Loäc truøng phuøng Chu Boät vaän lai nhaäp töôùng Khoâi Vieät ñoái chieáu, Giaû Nghò nieân thieáu ñaêng khoa. (Quyeàn Loäc truøng phuøng neân Chu Boät gaëp vaän toát thaønh danh töôùng. Khoâi Vieät giaùp maët nhau neân oâng Giaû Nghò ñoã sôùm). 79. Tam Khoâng hoäi Vaên Xöông ö Theâ cung, thieàm cung chieát queá. Töû Vi hoäi Vuõ Khuùc ö töû töùc, quí nhi thöïc hoøe. (Vaên Xöông ñoùng cung Theâ, gaëp Tam Khoâng nôi ñoù laø caùch leân cung traêng beû caønh queá laáy ñöôïc vôï con nhaø neàn neáp giaøu sang. Töû Vi hoäi vôùi Vuõ Khuùc taïi cung Töû Töùc thì ñeû nhieàu quí töû, ña nam). 80. Thaát Saùt thuû thaân chung thò yeåu Tham Lang nhaäp meänh taát ví söông. (Thaát Saùt ñoùng thaân meänh haõm ñòa laø hung coù theå cheát non. Tham Lang vaøo meänh maëc daàu khoâng coù saùt tinh thöôøng laø ngöôøi daâm daät. Hai caâu phuù naøy daønh cho soá phuï nöõ). 81. Tuaàn Trieät baát khaû ngoä Loäc Toàn tö cô phaù hoaïi Döông nhaãn baát nghi Nhaät Nguyeät beänh taät trieàn mieân. (Loäc Toàn maø gaëp Tuaàn Trieät thì gia nghieäp ñoå naùt. Nhaät Nguyeät bò Kình Döông ñau oám suoát ñôøi). 82. Maõ ngoä Khoâng Vong chung thaân boân taåu. (Thieân Maõ gaëp Trieät Khoâng cuoäc ñôøi long ñong). 83. Sinh phuøng baïi ñòa phaùt daõ hö hoa. (Giaû nhö ngöôøi maïng thoå thuûy maø an meänh taïi Tò cung laø nôi tuyeät ñòa thì duø coù gaëp sao toát maø phaùt ñaït cuõng chæ laø chuyeän hö hoa nhaát thôøi. Moät laàn nöõa chöùng toû voøng traøng sinh aûnh höôûng raát lôùn vaøo soá meänh).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc 84.

158

Tinh laõm mieáu vöôïng, taùi quan sinh khaéc chi cô Meänh toïa cöôøng cung teá saùt cheá hoùa chi lyù. (Sao tuy ôû mieáu vöôïng cung nhöng coøn phaûi xeùt caùi cô sinh khaéc nöõa. Meänh tuy an taïi cöôøng cung nhöng coøn phaûi xem caùi lyù cheá hoùa nöõa. Caên cöù treân nguyeân taéc naøo maø xem xeùt ? chöùng toû söï thieät thoøi lôùn lao cuûa Töû Vi laø ñaõ bò thaát truyeàn caùi lyù cheá hoùa vaø caùi cô sinh khaéc). 85. Khoâng Vong ñònh yeâu ñaéc duïng, Thieân Khoâng toái vi khaån yeáu. (Phuù ñoaùn coù caâu naøy, lôøi giaûi ñoaùn laï nhaát nhö sau : << Giaû nhö thaân meänh duy kim khoâng taéc minh (keâu thaønh tieáng), hoûa khoâng taéc phaùt (löûa ñöôïc quaõng khoâng thì chaùy maïnh) hai haïn gaëp sao Khoâng aáy laïi laø phaùt ñaït. Coøn nhö thuûy khoâng thì chæ troâi noåi, moäc khoâng caây roãng phaûi gaõy, thoå khoâng ví nhö ñaát lôû seõ gaëp hoïa. Vaäy nguõ haønh cuûa Khoâng tính theá naøo ? Töø meänh cuïc tính ñi hay tính ôû cung noâ ñoùng ? Quan troïng laø vaäy maø chaúng thaáy lôøi giaûng naøo heát). 86. Nhöôïc phuøng baïi ñòa, chuyeân khaùn phuø trì chi dieäu ñaïi höõu kyø coâng. (Neáu meänh ñoùng ôû baïi ñòa thì phaûi xem caùc sao toát phuø trì, sao toát aáy seõ gôõ cho meänh raát nhieàu. Caâu naøy hôi maâu thuaãn vôùi caâu sinh phuøng baïi ñòa beân treân). 87. Chö tính caùt phuøng hung daõ caùt, chö tính hung phuøng caùt daõ hung. (Sao toát nhieàu sao hung ít laø toát, sao hung nhieàu sao toát ít laø hung. Tuy nhieân ñöøng queân ñaéc ñòa haõm ñòa). 88. Thieän, Aám trieàu cöông nhaân töø chi tröôûng. (Hai sao Thieân Cô, Thieân Löông thuû thaân meänh taïi Thìn Tuaát ñöôïc theâm caùt tinh trôï laø ngöôøi ñaïi löôïng bao dung). 89. Song Hao cö Maõo Daäu chuùng thuûy trieàu ñoâng. (Ñaïi tieåu hao ôû Maõo vaø Daäu laø caùch nöôùc chaûy veà bieån Ñoâng, deã kieám tieàn nhöng cuõng laø ngöôøi öa laõng phí, ham baøi baïc). 90. Thaùi Döông cö Ngoï vi chi Nhaät leä trung thieân höõu chuyeân quyeàn chi vò, ñòch quoác chi phuù. (Sao Thaùi Döông ñoùng cung Ngoï thuû meänh laø caùch Nhaät leä trung thieân, chöùc phaän ñeán baäc nhaát phaåm quyeàn haønh neáu khoâng thì cuõng laø phuù gia ñòch quoác). 91. Thaùi Aâm cö Tí hieäu vi thuûy chöøng queá ngaïc ñaéc thanh yeáu chi chöùc trung gian chí taøi. (Sao Thaùi Aâm ñoùng cung Tí goïi laø caùch nöôùc trong coù cuïm hoa suùng ñeïp laø soá thanh quí, loøng trung haäu, ôû chöùc giaùm quan raát hay). 92. Taøi cö taøi vò ngoä giaû phuù xa. (Giaû nhö Töû Vi, Thieân Phuû, Vuõ Khuùc cö taøi baïch cung laïi gaëp Khoa Quyeàn laø soá giaøu). 93. Hình tuø hieäp Aán hình tröôïng duy ti. (Meänh coù Thieân Töôùng toïa thuû, gaëp Lieâm Trinh, Kình Döông hoäi hieäp deã gaëp tuø toäi hình phaït chæ neân taêng ñaïo). 94. Tham cö Hôïi Tí danh vi phieám thuûy Ñaøo Hoa. (Thaân meänh ôû cung Hôïi Tí coù Tham Lang thuû tinh, öa aên chôi, neáu gaëp Hình (Kình Döông) Kò laø ñaøn oâng giang hoà, con gaùi daâm ñaõng). 95. Phuï Baät hieäp Ñeá vi thöôïng phaåm

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

159

Ñaøo Hoa phaïm chuû vi chí daâm. (Thaân meänh coù Tham Lang, Töû Vi ñoàng cung hoaëc chieáu cuûng thì nam nöõ taø daâm goïi laø caùch ñaøo hoa phaïm chuû, tính tình gian traù, nhöng neáu gaëp Taû Phuû Höõu Baät thì Tham Lang bò khaéc cheá neân giaûm bôùt tính gian daâm). 96. Quaân thaàn khaùnh hoäi, taøi thieän kinh bang. (Töû Vi thuû meänh, coù Xöông Khuùc, Thieân Phuû, Thieân Töôùng, Löông, Ñoàng töông trôï laø caùch quaân thaàn khaùnh hoäi raát giaøu, coù taøi kinh bang nhöng neáu gaëp Töù Saùt Kình Ñaø Khoâng Kieáp Hoùa Kò laïi laø noâ khi chuû, soá laøm loaïn phaûn boäi). 97. Thaát Saùt Lieâm Trinh ñoâng vi loä thöông maïi thi Phaù Quaân, Aâm dieäu ñoàng höông thuûy trung taùc tuûng. (Thaân meänh coù Thaát Saùt Lieâm Trinh ñoàng cung theâm Hoùa Kò vaø Hao saùt tinh, soá cheát ñöôøng, ôû Thieân Di cung cuõng vaäy Cöï Moân ñi caëp vôùi Phaù Quaân deã cheát ñuoái). 98. Hình ngoä Tham Lang hieäu vieát phong löu thaùi tröôïng. (Tham Lang ñoàng cung vôùi Kình Döông taïi cung Daàn laø ngöôøi raát thoâng minh laïi haøo hoa phong löu. Neáu khoâng coù Kình Döông thì Ñaø La cuõng vaäy nhöng giaûm hieäu löïc). 99. Loäc cö noâ boäc tuùng höõu quan daõ boân trì. (Loäc Toàn, Hoùa Loäc vaøo noâ boäc cung neáu coù khaù chaêng nöõa cuõng phaûi khoù nhoïc xaûy vaåy). 100. Ñeá ngoä hung ñoà tuy caùt dieäc voâ ñaïo. (Töû Vi thuû meänh, hoäi Khoa Quyeàn Loäc vaø Kình Ñaø, Kò Kieáp laø ngöôøi taâm thuaät baát chính). 101. Thaùi Döông hoäi Vaên Xöông ö Quan Loäc, hoaøng ñieän trieàu ban chi quí. (Quan Loäc Thaùi Döông ñaéc ñòa gaëp Vaên Xöông chöùc vò ñeán nhaát phaåm). 102. Thaùi Aâm ñoàng Vaên Khuùc ö Theâ cung, thieàm cung chieát queá, vaên chöông linh thònh. (Theâ cung coù Thaùi Aâm ñaéc ñòa gaëp Vaên Khuùc trai vôï ñeïp hieàn sang, gaùi choàng quí hieån). 103. Loäc Toàn thuû ö ñieàn taøi ñoâi kim tích ngoïc. (Sao Loäc Toàn ñoùng ñieàn traïch vaø Taøi Baïch cung vaøng ngoïc ñaày kho). 104. Taøi Aám toïa ö Thieân Di taát cöï thöông cao coå. (Vuõ Khuùc, Thieân Löông ñaéc ñòa toïa thuû Thieân Di cung hoäi vôùi Khoa Quyeàn Loäc laø nhaø kinh doanh taøi ba neáu nhieàu saùt tinh xung chieáu bình thöôøng). 105. Hao cö Loäc vò duyeân ñoà khaát thöïc. (Hao tinh (Phaù Quaân) ôû Quan Loäc haõm ñòa gaëp Hình Kò coù luùc phaûi xin aên ngoøai ñöôøng). 106. Hình saùt hoäi Lieâm Trinh ö Quan Loäc giaø nöõu ñoàng löu. (Lieâm Trinh baát ñaéc ñòa toïa thuû Quan Loäc cung gaëp Hình Saùt tinh deã bò hình nguïc, haïn gaëp phaûi thì tuø toäi). 107. Meänh ngoä Maõ Löông tuùng du voâ yeám. (Meänh coù Thieân Maõ Thieân Löông aên chôi khoâng bieát chaùn). 108. Thieân Maõ nhaäp meänh maãn tieäp ña naêng Thieân Cô taïi vieân saûo taøi xuaát chuùng. (Meänh coù Thieân Maõ taøi gioûi, nhanh nheïn. Meänh coù Thieân Cô ñaéc ñòa thuû ñoaïn hôn ngöôøi). 109. Khoác Hö Tí Ngoï ñoàng cung, tieàn baàn haäu phuù

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

160

Kieáp Khoâng Tò Hôïi ñoàng vò, hoaïnh phaùt coâng danh. (Meänh ôû Tí Ngoï coù Khoác Hö, tröôùc ngheøo sau khaù. Meänh ôû Tò Hôïi coù Kieáp Khoâng coâng danh phaùt ñaït baát ngôø). 110. Hung tinh ñaéc ñòa phaùt daõ nhö loâi Caùt tinh ñaéc ñòa taàm thöôøng söï nghieäp. (Sao hung ñaéc ñòa luùc phaùt nhö saám seùt. Caùt tinh ñaéc ñòa söï nghieäp deà daø keùm oanh lieät). 111. Töû Phuû ñoàng cung toái vi phuùc haäu, thieát hieàm noäi trôû Trieät Tuaàn. (Töû Vi, Thieân Phuû ñoàng cung thaät laø phuùc haäu chæ hieàm Tuaàn Trieät caûn trôû). 112. Löông Cô saûo bieán ña taøi, ngoä Xöông Khuùc nhi maãn tieäp. (Thieân Cô, Thieân Löông ñoùng Meänh cung laø ngöôøi quyeân bieán taøi gioûi, gaëp theâm Xöông Khuùc nöõa môùi hoøan toaøn). 113. Xöông Khuùc ña hoïc phuøng Tueá, Kình thieân taùc tuïng söï. (Xöông Khuùc hoïc nhieàu gaëp Thaùi Tueá Kình Döông thöôøng laøm ngheà thaày kieän quan toøa). 114. Khoâi Vieät ña vaên, ngoä Ñaø Kò Thieân Di daät só. (Khoâi Vieät laém vaên chöông, gaëp Ñaø La, Hoùa Kò ôû Thieân Di thöôøng laøm keû só aån daät). 115. Töû Vi Thìn Tuaát ngoä Phaù Quaân baát löông chi boái. Kieáp Khoâng, Phuïc Bính phuøng Döông nhaãn loä thöôïng kieáp ñoà. (Töû Vi ôû cung Thìn Tuaát thuû Meänh gaëp Phaù Quaân laø loïai baát löông. Kieáp Khoâng, Phuïc Bình gaëp Kình Döông laø luõ cöôùp ñöôøng). 116. Thaát Saùt Daàn Thaân Tò Ngoï thoï khaûo Thieân Hình Daàn Thaân Maõo Daäu anh huøng. (Thaát Saùt ôû Daàn Thaân Tí Ngoï soáng laâu, Thieân Hình ôû Daàn Thaân Maõo Daäu tính neát anh huøng). 117. Phaù Quaân tính khoác baát nhaân vaät an thaân meänh. Vaên Xöông tính thanh thaû khieát ích phu lôïi töû. (Soá ñaøn baø Meänh khoâng neân coù Phaù Quaân toïa thuû vì sao naøy tính taøn nhaãn. Theâ cung neân coù Vaên Xöông ngöôøi vôï seõ thanh khieát ích phu lôïi töû). 118. Vöông boät ñaàu haø, Phaù Quaân haõm Thieân Thöông ö thuûy ñòa Vöông Löông aûi nguïc Lieâm Trinh haõm ñòa Kieáp ö hoûa cung. 119. Vaên Khuùc kò ñoàng Hoùa Kò, haïn ngoä nam phoøng yeáu töû chi öu. (Vaên Khuùc chôù gaëp Hoùa Kò, haïn maø nhö vaäy thì khoù loøng phoøng chuyeän yeåu töû). 120. Moäc duïc Hoa Caùi thuû meänh hoang daâm. (Soá ñaøn baø coù hai sao Hoa Caùi Moäc Duïc thuû meänh taát hoang daâm). 121. Tham, Tang ngoä Phu Quaân, Meänh höõu chính dieäu taéc ñích, voâ chính dieäu taéc thieáp. (Tham Lang, Tang Moân ôû cung Phu neáu meänh coù chính dieäu thì môùi mong laøm chính phoái, voâ chính dieäu taát laø thieáp haàu). 122. Hoàng Loan phuøng Ñòa Kieáp ö Phu cung baát haûo chi thaäp. (Soá ñaøn baø cung Phu Quaân coù Hoàng Loan ngoä Ñòa Kieáp, duø meänh coù toát traêm phaàn cuõng giaûm ñi heát moät nöûa). 123. Hoùa Kò ñieàn taøi phaûn vi giai luaân

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

161

Thai laâm Meänh vò, ña hoïc thieåu thaønh. (Sao Hoùa Kò ñoùng cung Taøi Baïch, Ñieàn Traïch laïi raát toát, Meänh taïi Thai Ñòa hoïc nhieàu maø chaúng hay). 124. Tuaàn Trieät ñöông ñaàu thieáu nieân taân khoå Tam khoâng ñoäc thuû, phuù quí nan toaøn. (Tuaàn Trieät vaøo meänh cung tuoåi thieáu nieân vaát vaû. Tam Khoâng ñôn thuû meänh khoù toaøn phuù quí). 125. Cöï Moân cö theâ thieáp ña baát maõn hoaøi. (Sao Cöï Moân ñoùng vaøo cung theâ thieáp bao nhieâu vôï cuõng chöa vöøa. Nhieàu vôï hay luoân luoân baát xöùng yù ?). 126. Thieân Dieâu cö Taøi Baïch hoïa ñoå sinh öông Maõ, Hoå Traøng Sinh coâng danh ñaéc loä. (Sao Thieân Dieâu ñoùng cung Taøi Baïch thöôøng meâ côø baïc maát nghieäp. Thieân Maõ Baïch Hoå taïi Traøng Sinh ñòa coâng danh ñaéc loä). 127. Moä trung Thai Toïa vaên möu vuõ löôïc kieâm öu Ngoï thöôïng Khoa Quyeàn töông ngoä, bieân cöông nhaäm troïng. (Tam Thai Baùt Toïa cö töù moä ñòa thuû Meänh thöôøng laø ngöôøi vaên möu vuõ löôïc. Khoa Quyeàn gaëp nhau taïi cung Ngoï ôû Meänh taát cai quaûn vieäc lôùn bieân cöông). 128. Löông taïi Tò taát daät du Dieâu taïi Hôïi vi minh maãn. (Thieân Löông ñoùng ôû Tò laø ngöôøi chôi bôøi bieáng nhaùc, Thieân Dieâu vaøo Hôïi cung laø ngöôøi minh maãn). 129. Ñaø öa laâm phu vò baát coâ quaû dieäc taêng bi. (Sao Ñaø La laâm vaøo cung Phu, neáu khoâng coâ ñoäc thì cuõng buoàn khoå). 130. Hoàng Loan cö Theâ tieåu khaéc. (Sao Hoàng Loan ñoùng Theâ cung, vôï choàng luïc ñuïc). 131. Ñaøo Hoa phuøng Thieân Maõ voâ moâi töï giaù. (Soá con gaùi coù Ñaøo Hoa ôû Meänh gaëp Thieân Maõ seõ theo trai). 132. Sôû ai giaû Hoàng Loan töù moä Phu cung. (Hoàng Loan ñoùng Phu cung taïi Thìn Tuaát Söûu Muøi laø soá taùng phu (choân choàng)). 133. Nam töû toái hieàm Nhaät haõm Nöõ töû thieát kò Haéc vaân. (Soá ñaøn oâng kò Thaùi Döông haõm ñòa. Soá ñaøn baø raát kò sao Hoùa Kò ñoùng Meänh cung). 134. Hoa Caùi taâu thö thanh cao tuûng chuùng Long Trì Phöôïng Caùc thuû ñaéc quí nhaân. (Nöõ meänh coù Hoa Caùi taáu thö daùng neùt sang troïng. Coù Long Trì, Phöôïng Caùc deã gaëp quí nhaân). 135. Thieân Khoác Thieân Hö taùo baïo. (Nöõ meänh coù sao Khoác Hö tính neát taùo baïo). 136. Nöõ töû Hoàng Loan thuû meänh chuû nhò phu Nam töû Hoa Caùi cö thaân, xuaát ngoaïi ña aùi. (Nöõ meänh coù Hoàng Loan laø ñieàm haïi choàng. Nam meänh gaëp Hoa Caùi deã phaát phô).

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

162

137. Löông Ñoàng mieáu ñòa ngoä Khoâi Quyeàn, gia hoäi Kò, Linh, song Loäc doanh thöông dò phuù. (Thieân Löông, Thieân Ñoàng ôû mieáu ñòa gaëp Hoùa Kò, Linh Tinh vaø Loäc Toàn, Hoùa Loäc laïi coù Thieân Khoâi, Hoùa Quyeàn, soá doanh thöông, deã ñaïi phuù). 138. Tí höông, Suy ñòa Kieáp, Kình Ñeá Cöï laâm meänh aùc nhaân ñaõng töû maõn kieáp nan toaøn. (Töû Vi Cöï Moân ñoùng meänh taïi cung Tí choã Suy ñòa coù Ñòa Kieáp, Kình Döông laø phöôøng du ñaõng aùc nhaân seõ cheát baát ñaéc kyø töû). 139. Nhaät taïi Tí vi Nhaät traàm thuûy ñeå, ñaéc Kình Ñaø xung chieáu hieäu vieát loaïn theá phuøng quaân. (Thaùi Döông cö meänh ôû cung Tí laø caùch Nhaät traàm thuûy ñeå maët trôøi coøn ôû ñaùy bieån ñoâng, neáu ñöôïc söï xung chieáu cuûa hai sao Kình Ñaø raát hay ví nhö ñôøi loaïn gaëp minh chuû).

1. Kình Ñaø giaùp vôùi Meänh vieân Hoaëc laø Khoâng Kieáp baàn haøn yeåu vong 2. Töù Linh Caùi Hoå Phöôïng Long Coâng danh quyeàn theá laãy löøng moät mai 3. Hoå maø gaëp Taáu ñoàng cung Coâng danh thi cöû neân coâng deã daøng 4. Maõ ngoä Linh Hoûa mieáu cung Chieán binh Maõ aáy vaãy vuøng moïi nôi 5. Maõ cuøng Khoác Khaùch hôïp vaøo Ngöïa kia coù nhaïc anh haøo leân yeân 6. Thieân hình chaën Maõ chaúng neân Ngöïa mang saùc cheát taät nguyeàn chaân tay 7. Maõ kia Tuyeät ñòa moät nhaø Cuøng ñoà Maõ aáy thieät laø voâ phöông 8. Ñaø La vôùi Maõ sum vaày Daây gai vöông vít Maõ naøy gaõy chaân 9. Tuaàn Trieät hoäi Maõ meänh vieân Aáy laø ngöïa cheát ñôøi lieàn gian truaân 10. Thieân Hình ñoùng taïi Daàn cung Meänh thaân ôû ñoù uy huøng töôùng quaân Kình, Binh, Aán, Töôùng hoïp cuøng Taøi kieâm vaên voõ vaåy vuøng boán phöông 11. Thaùi Döông ñoùng ôû Hôïi cung Gaëp Kình hay Kò yeåu vong hoaëc muø 12. Hoûa tai, thuûy aùch nhieàu laàn Bôûi Lieâm Saùt Hoûa, Dieâu cuøng Kò Tham

Phuù noâm coát tuûy

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc 13. Thieân Ñoàng thuû Meänh aáy laø Ñoåi thay tính khí khoù maø chieàu nuoâng 14. Ñaø La Ñòa Kieáp chieáu phöông Gaëp Linh Tinh naïn baát töôøng chaúng sai 15. Thieân Dieâu taøi meänh sinh öông Khoâng meâ côø baïc cuõng phöông röôïu cheø 16. Thaùi Döông Kình ôû Ngoï cung Meänh vieân taïi ñoù uy huøng töôùng quaân Thaùi Aâm cö Hôïi Meänh thaân Gaëp Khoa Quyeàn Loäc taám thaân sang giaøu 17. Ñòa Kieáp ñoäc thuû aùc taø Lieâm Phaù haõm ñòa quæ ma baát töôøng 18. Hoùa Kò thi rôùt laém khi Döông gaëp Kieáp saùt hoïc gì cho hay 19. Binh Hình taåm ngaåm taàm ngaàm Haõm cung Phaù Tueá noùi raàm saám vang 20. Maáy ngöôøi phuù quí khoâng toaøn Bôûi chöng Nhaät Nguyeät hôïp ñoaøn saùt tinh 21. Song Hao Tham hoäi ña daâm Thieân Ñoàng ngoä Quí möôøi phaàn thanh tao 22. Thaát Saùt Hình Kò Ñaø Döông Chaúng maët thì ngöïc coù thöông môùi laø 23. Saùt Kình ñoùng taïi Ngoï cung Tai öông thaûm khoác naèm trong cuoäc ñôøi 24. Khoác Hö gaëp Cô chôù maøng Beänh lao phaûi lieäu lo toan laáy mình 25. Vuõ Tham taøi baïch phaûi töôøng Khoâng gia aùc saùt aáy phöông hoïanh taøi 26. Lieâm Trinh Quan Phuø cuøng nôi Haõm cung tai haïi kieáp ngöôøi ra chi 27. Lieâm Hao taøi meänh cuøng ngoài Phaù tan toå nghieäp ra ngöôøi baàn nhaân 28. Lieâm Hoûa Khoâng Kieáp Phaù Quaân Haõm cung thaét coå nôï traàn traû xong 29. Hình Dieäu Tham Kò ngoä Lieâm ÔÛ cung Tò Hôïi laø ñieàm maïng vong 30. Lieâm Kieáp Kình Döông moät nôi Taïi cung Maõo Daäu cuoäc ñôøi tuø lao 31. Lieâm Trinh ôû Maõo Daäu cung Saùt tinh hoäi tuï coâng danh chôù hoøng 32. Phuùc cung thaáy ñöùng ñaàu Thieân Phuû Ñòa Kieáp kia vaøo ñoù ruûi thay

163

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Ñoaùn raèng con tröôûng khoâng may Ví khoâng yeåu töû, cuõng tay laïc loaøi 33. Nguyeät mieáu vöôïng laø ngöôøi to lôùn Gaëp haõm cung hôi oám maø cao Tính öa ngaâm vònh tieâu dao Danh taøi neáu coù nhôø vaøo vaên tinh 34. Nguyeät haõm gaëp Trieät khoâng thaønh quí Chæ sôï Hình Dieâu bò muïc nguyeàn 35. Tí Ngoï Tham ñoùng hai cung Neáu khoâng Tuaàn Trieät laø phöôøng baát nhaân 36. Tham Ñaø ñoùng Daàn cung truïy laïc Hoaëc Ngoï Daàn laém aùc tinh voâ Hoäi cuøng Baïch Hoå aâu lo Hoaëc bò seùt ñaùnh, naïn to ñôïi chôø 37. Cöï gaëp Hoå, Tueá, Hình hoäi vieân Aáy laø ngheà thaày kieän quan toøa 38. Tham Linh Hoûa an nôi töù moä Ngoâi coâng haàu trieäu phuù gia tö 39. Cöï Moân Thìn Tuaát hai nôi Ñaàu ñöôøng goùc chôï nhöõng ngöôøi nguï cö 40. Ai ngöôøi mieäng kín nhö bình Thaùi Tueá, Vieät Kî song haønh Cöï Moân 41. Thieân Töôùng mieáu haõm gaëp ngay Tuaàn Trieät aùn ngöõ thaân nay khoù toaøn Deã bò suùng ñaïn ñao göôm Töù chi ñaàu maët taät thöông ñoù maø 42. Thìn Tuaát Töôùng gaëp Thieân Khoâng Caùt tinh hoäi tuï, uy trong quyeàn ngoaøi 43. Löông Tò Hôïi theá aâu haõm ñòa Nam phieâu boàng, nöõ aáy ña daâm 44. Maõo cung Löông Nhaät ñoàng sinh Maët töôi vuoâng vaén, ñôøi danh quan sang 45. Löông phuøng Hao Saùt Tò cung Aét laø khoù traùnh khoûi voøng ñao thöông 46. Saùt Maõo Daäu Tuaát Thìn haõm ñòa Bieát laém ngheà maø chaúng tinh thoâng Saùt Kình ñoùng ôû Ngoï cung Tai öông thaûm khoác chôø trong cuoäc ñôøi 47. Ai ngöôøi traän ñòa thaây vuøi Vì sao Kình Saùt ñöùng ngoài Ngoï cung 48. Phaù, Kình Taû Höõu chôù ngôø ÔÛ cung Maõo Daäu aét laø loaïn quaân

164

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc 49. Trai baát nhaân Phaù Quaân Thìn Tuaát Gaëp Khoa Tuaàn phaûn aùc vi löông 50. Phaù cuøng Linh Hoûa giao laøm Boân ba vaát vaû lo phaàn ñoùi no 51. Phaù, Hao, Linh, Nhaãn cung Quan Gaëp Tham haõm ñòa tính ñaønh aên xin 52. Phaù, Tham, Loäc Maõ giao nhau Nam thì laõng ñaõng nöõ maøu ña daâm 53. Tham Löông chæ thích aên sang Dieâu Kò töûu saéc laém ñaøng ngaû nghieâng 54. Phaù Quaân Dieâu Maõ hoïp vaøo Aáy phöôøng du ñaõng ai naøo muoán thaân 55. Maõo ñeán Tò boùng ñen Nguyeät haõm Gaëp Löông caøng bi thaûm gian truaân 56. Ñaát Tò Ngoï Söûu Thaân Hoùa Loäc Gaëp Kieáp Khoâng laø goác taøn suy 57. Ñaát töù moä Hoûa Linh Tham Vuõ Coù uy quyeàn chôù ngoä Kình Döông Thaân cung lieâm töôùng moät ñöôøng Anh huøng vuõ duõng ai ñöông ñöôïc mình 58. Khoa haõm ñòa ôû voøng meänh vò Nghieäp khoâng thaønh danh chæ nhö maây 59. Loäc ngoä Khoâng Kieáp ñoàng qui Cuøng laø voâ duïng hoùa vi cô haøn 60. Tò Hôïi meänh ngoä Kieáp Khoâng Daãu raèng ñaéc ñòa cheát voøng trung nieân 61. Loäc cö noâ boäc böïc mình Ñoâng taây xuoâi ngöôïc môùi sinh tieàn taøi 62. Döông Linh toïa thuû meänh ai Laïi gaëp Baïch Hoå hoïa tai ñao hình 63. Kò Hình Thaát Saùt töông phuøng Thieáu nieân yeåu chieát nhö gioøng Nhan Uyeân 64. Haïn phuøng Dieâu Hoå öu phieàn Nhöõng loaøi aùc thuù chôù neân ôû gaàn 65. Haõm cung Tang Tueá Cô Löông Aáy ngöôøi keùm phuùc vôï con bieáng chieàu 66. Tueá Ñaø Cöï Kò phaän ngheøo Moät thaân leân thaùc xuoáng ñeøo chaúng yeân 67. Tham Lieâm Tò Hôïi nguïc tuø Daàn Thaân Tham hoäi Xöông lo tuïng ñình 68. Hình Kình cö Ngoï ñoàng gia Saùt Kieáp lai chieáu aét laø nguïc trung

165

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc 69. Daäu cung Thaùi Tueá Thieân Hình Phaûi phoøng vaän haïn deã sinh goâng cuøm 70. Thìn Tuaát Thaát Saùt xem qua Hình, Kình hoäi ngoä haún laø ñaûo ñieân 71. Thaùi Döông haõm ngoä hung tinh Neáu khoâng kieän tuïng thoâi ñaønh toùc tang (cha). 72. Linh phuøng Saùt Phaù haïn haønh Vaên Xöông xöa cuõng giam mình nguïc trung 73. Nguyeät haõm Ñaø Hoå Tueá xung Haõi thay ñieåm Meï thoùat voøng traàn gian 74. Phaù Quaân Tuaàn Trieät laâm vaøo (cung phoái) Coù chaêng thì cuõng ba tao môùi thaønh Vuõ Khuùc Thaát Saùt ñoàng haønh Bao laàn hoân phoái môùi laønh ñöôïc chaêng Cöï Moân Linh Hoûa töông phuøng Baûy laàn moái laùi chaúng xong moái saàu Phoái cung Khoâng Kieáp keå chi Tai hai ba ñoä hoïa may môùi toaøn 75. Thieân Töôùng ñöùng ñaén laï thöôøng (phoái cung) Lieâm Trinh ñaéc ñòa vôï thöôøng ñoan trinh 76. Bính Hình gaëp Hoûa, Kò xung (cung phoái) Ñeâm ngaøy cö xöû ra loøng baïc ñen Tang Moân Thieân Khoác phaän heøn Hoaëc laø laøm leõ hoaëc phen ly tình Trieät Tuaàn ngoä Maõ öu phieàn Boû choàng vôï troán ñeán mieàn phöông xa Phaù Quaân duyeân nôï ít toaøn Coâ Quaû Tang Hoå Khoác thöôøng toùc tang 77. Thieân Hình giöõ cuûa toát sao (cung taøi) Linh Tinh haø tieän neân giaøu ñaùng khen Hoûa Linh mieáu phaùt nhieàu phen... 78. Cô Löông Loäc Maõ aáy ai (cung taøi) Thaïch Suøng kim oác coù sai ñaâu maø 79. Gian taø Kieáp Saùt Phuïc Bình (cung taøi) Khuùc Xöông Thaùi Tueá möu sinh taûo taàn 80. Tuaàn Trieät thöôùc taác cuõng khoâng (cung Ñieàn) Tö Cô nan baûo Phuû Khoâng xöù phuøng 81. Thieân Cô löïc phí taâm taøn (cung Taøi) Ñaø La ñoùi raùch cuûi than laøm ngheà Kieáp Khoâng khoán khoù moïi beà Hoûa Linh (haõm) bieån laän ñaùng cheâ voâ cuøng

166

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc Phaù Quaân nhò Hao Kieáp Khoâng Taáu thö Xöông Khuùc truøng phuøng baïch gia 82. Vôï veà saún cuûa muoân truøng Ñoàng Aân Loäc Maõ Khuùc phuøng Thaùi Aâm 83. Ñoàng Löông hoäi nhaäp phoái cung Hai vôï aét moät toå toâng ñoù maø 84. Vuõ Xöông hoaëc Khuùc cuøng ngoài (cung Töû töùc) Sinh con xinh ñeïp hôn ngöôøi chaúng ngoa Khoâng ngoä Linh Hoûa xaáu xa Sinh con laïi gaëp nhöõng taø aùc tinh Khoác Hö ngoä Döông Khoâng laønh Töôùng Binh xung phaù haún ñaønh hoang thai Kình Ñaø Khoâng Kieáp Khoác Hö Sinh con ñieác laùc ngaån ngô theâm buoàn 85. Thieân Dieâu Hoùa Kò ra ngoaøi (cung Thieân Di) Ña chieâu maï nhuïc chaúng ai yeâu mình Töôùng Quaân ngoä Trieät khoâng laønh Traän tieàn kia deã boû mình choân thaây Long ñong ñoùng taåu taây trì Bôûi vì Cô Maõ Thieân Di haõm nhaøn 86. Hoûa Linh Muøi Söûu an baøi (Quan loäc cung) Chieán coâng ñaõ heïn ñöùc taøi bình nhung Cung Quan maø gaëp Ñaøo Hoàng Thieáu nieân ñaõ thoûa tang boàng chí trai 87. Tueá Hoå Phuø hôïp Khuùc Xöông (Quan loäc cung) Coù taøi huøng bieän vaên chöông hôn ngöôøi 88. Khuùc Xöông Long Phöôïng phaùt vaên Vuõ Tham Saùt Phaù Cöï raèng voõ coâng Nhaät Nguyeät Quan loäc baát thoâng Chæ hieàm moät noãi ñoàng cung Söûu Muøi 89. Kình töù moä Maõ trieàu lai (Quan loäc cung) Bieân cöông aét haún ra taøi voõ coâng Kình Ñaø ngoä Maõ ñaõ ñaønh Laø ngöôøi suoâi ngöôïc ñeå daønh chieán coâng 90. Phong caùc Thieân Töôùng chính tinh Ôn nhôø loäc nöôùc hieån vinh muoân phaàn.

167

Trieát gia Ñöùc Frederic Nietzche noùi raèng : - Moãi trieát hoïc uaån suùc moät loaïi trieát lyù - Moãi yù töôûng haøm taøng moät loaïi huyeàn nghóa - Moãi ngoân töø aån daáu moät dieäu thuù.

Luaän Meänh vaø Pheâ Meänh

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

168

(Every philosophy also conceal a philosophy. Every opinion is also a lurking – place, every word is also a mask). Khoa soá meänh cuõng vaäy, noù mang moät trieát lyù, moät huyeàn nghóa vaø moät ngoân töø rieâng bieät. Trieát lyù cuûa noù laø gì ? Caøn khoân nhaát hí tröôøng Sinh meänh nhaát bi kòch (Trôøi ñaát laø hí tröôøng Sinh meänh laø bi kòch) Noù laø trieát lyù trong baøi thô << ñaùnh baøi >> cuûa thi só Traàn Teá Xöông : Böïc chaúng nheõ anh huøng khi vò ngoä Nhö luùc ñen chôi cuoäc toå toâm Baøi chaïm thaønh cuoái caùnh phoãng aàm aàm Ngoâi thoâi chaúng boác quaân raùc raõnh Cuõng coù luùc thoâng chi thôøi baùt saùch Cuõng coù khi baïch ñònh boác yeâu hoàng Caát baøi leân oâng laõo laån veà khoâng Khoâng ñaâu caû gaëp keà naêm baûy phoãng Cuõng coù vaùn toâm leøo leân chôø roäng Vôù phaûi thaèng baïch thuû phoãng tay treân Gôùm gheâ thay ñen thöïc laø ñen Saéc nhö maùc cuõng thua thaèng vaän ñoû May maén nheã höõu duyeân naêng töông ngoä Bó cöïc roài ñeán hoäi thaùi lai Tieáng tam khoâi chi ñeå nhöôøng ai Heát baïch laïi hoàng thoâng maõi maõi Naøo nhöõng keû tay treân ban naõy Tôùi baây giôø thaây laåy döôùi tay ta Tieáng baøi cao löøng laãy khaép gaàn xa Baùt vaïn ngöôøi ta ai daùm ñoï Theá môùi bieát cuoäc ñôøi ñen coù ñoû Thôøi anh huøng vò ngoä coù lo chi Tröôùc sau sau tröôùc laøm gì. Huyeàn nghóa cuûa noù laø gì ? Baøi Thaùi Vi phuù coù caâu : <<Ñaåu soá chí huyeàn nhi vò taän ...>> (Nghóa laø : Khoa ñaåu soá huyeàn dieäu laém, lyù chæ truy coù veû roõ raøng nhöng duø coù xem caû traêm pho saùch cuõng chöa heát...) Luaän meänh caàn phaûi khôi ñaøo ñeán choã tinh teá môùi coù theå haï ñoaùn chính xaùc. Luaän meänh ngoøai hieåu bieát veà meänh hoïc coøn phaûi laø ngöôøi tòch lòch theá söï. Vieäc ñôøi quanh co nhö ruoät deâ caàn con maét saùng nhö maét hoå ñeå phaùt hieän. Töø ngöõ vaø dieäu thuù cuûa töø ngöõ laø gì ?

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

169

Luùc pheâ meänh maø khoâng coù moät töø ngöõ chöùa chan dieäu thuù thì vieäc pheâ meänh ñaõ giaûm ñi quaù nöõa phaàn khuaát phuïc taâm lyù ngöôøi coù laù soá ñöôïc pheâ. Haõy laáy tæ duï moät caûnh bieät ly trong baøi töø cuûa AÂu Döông Vónh thuïc : Ly saàu tieäm vieãn tieäm voâ cuøng Sieâu sieâu baát ñoaïn nhö xuaân thuûy laøm cho ngöôøi ñoïc xuùc ñoäng ngay vaø thaáy ngay hình aûnh buoàn theâ thieát ñoù. Cuõng nhö pheâ meänh con gaùi chìm noåi phieâu boàng baèng boán chöõ : Löu thuûy laïc hoa (nöôùc chaûy hoa troâi) hoaëc naëng hôn : Laïc hoa ngoä vuõ (Hoa rôi gaëp baõo) choû vaøo nhöõng ai mang beänh Ñaøo Hoa, Khoâng Kieáp, Linh Hoûa. Töø ngöõ khoa Töû Vi veà phaàn chuyeân moân ñaõ coù nhöõng caâu phuù ñoaùn phuù chöõ noâm. Nhöng veà phaàn pheâ meänh ñoøi hoûi ôû töôûng töôïng löïc phong phuù vaø khaû naêng töø ngöõ doài daøo coäng vôùi ñoâi maét quan saùt beùn nhoïn cuûa ngöôøi pheâ. Moãi laù soá laøm sao chæ caàn pheâ vaøo ñoù boán hoaëc naêm chöõ hoaëc cuøng laém laø hai caâu thô baûy chöõ maø phaùt hieän ra ñöôïc moät hình aûnh roõ reät cho moät ñôøi ngöôøi. Cuïoâc soáng theá söï mang muoân hình vaïn traïng maø coù theå ñem ñeán cho töøng ngöôøi töøng vieäc moät hình aûnh chính xaùc thì quaû laø dieäu thuù cuûa töø ngöõ. - Keû coù taøi lôùn maø coâ ñoäc voâ trôï ñöôïc pheâ boán chöõ Ngöu mieân hoang vuõ (Traâu nguû trong baõi hoang) - Ngöôøi luoân luoân bò lôõ thôøi khinh mieät laø hình aûnh Phaù phieán giao thu (Quaït raùch cuoái thu) - Moät nhaø chính khaùch buø nhìn töôïng goã ví nhö Thaïch thöôïng kim hoa (Hoa baèng saét treân taûng ñaù) Cuoäc ñôøi troâi noåi laø cuoäc ñôøi : Phuø binh vuõ loä (Ñaùm beøo trong möa) - Chæ ñöôïc moät vaän saùng ñeïp trong thôøi gian ngaén laø Vuõ lyù hoa khai (Hoa nôû döôùi trôøi baõo toá) - Soá döïa vaøo quí nhaân maø phaùt ñaït goïi baèng : Hoà giaû hoå uy (Caùo möôïn oai huøm) - Cuøng ñeán cöïc roài bieán ñeå thaønh oanh lieät laø :Thaàn kieám hoùa long (Kieám thaàn bieán ra roàng) - Danh phaän hieån ñaït deã daøng laø Baûo maõ kim yeân (Ngöïa toát yeân vaøng) - Soá boân ba taøn khoå thaát baïi vaãn hoaøn thaát baïi Ñaïi laõng haønh chaâu (Thuyeàn nan trong soùng lôùn) - Hoäi hôïp ñuùng thôøi coâng thaønh danh toaïi : Vaân long phong hoå (Roàng gaëp maây, hoå ñöôïc gioù). Coøn muoân vaøn hình aûnh khaùc. Quí vò say meâ soá meänh Töû Vi haõy ñoùng goùp cho töø ngöõ cuûa khoa naøy. Töø ngöõ caøng giaøu caøng dieäu thuù thì trieát lyù nhaân sinh qua meänh hoïc caøng saâu saéc. - HEÁT -

TÖÛ VI ÑAÅU SOÁ TOØAN THÖ – Vuõ Taøi Luïc

170