PETA KONSEP

y DEFINISI WACANA y CIRI-CIRI WACANA y PENANDA WACANA y JENIS-JENIS WACANA 

ASMAH HJ. OMAR:  Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat.

Terdiri daripada ayat,sejumlah ayat, ceraian,bab, buku,siri buku dan lain-lain. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dalam HIERARKI tatabahasa yang tinggi. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku,siri ayat@perenggan.

y Terdapat tujuh ciri wacana y 1>Tujuan y 2>Penerimaan y 3>Tautan y 4>Runtutan y 5>Maklumat y 6>Keadaan y 7>Interteks

TUJUAN:
y SETIAP WACANA YANG DIUJARKAN SAMA ADA

DALAM BENTUK LISAN ATAU TULISAN PERLU MEMPUNYAI TUJUAN y TUJUAN DI TENTUKAN OLEH PENGHASIL WACANA ATAU PEMBICARA y TUJUAN INI AKAN MENENTUKAN JENIS WACANA SAMA ADA UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT ATAU AYAT TANYA.

PENERIMAAN:
y PENDENGAR DAN PEMBACA MERUPAKAN

PENERIMA WACANA. y TAHAP PENERIMAAN TINGGI JIKA PENERIMA WACANA MEMAHAMI KESELURUHAN WACANA YANG DIUNGKAPKAN.

TAUTAN:
y MERUPAKAN KESERASIAN ANTARA SATU UNSUR

LINGUISTIK DENGAN UNSUR LINGUISTIK YANG LAIN y KESERASIAN HUBUNGAN DAPAT DILIHAT DARI SEGI HUBUNGAN ANTARA PERKATAAN,FRASA,KLAUSA@AYAT YANG TERDAPAT DALAM TEKS. y TAUTAN MENGHASILKAN WACANA YANG UTUH.

RUNTUTAN:
y @KOHEREN MERUPAKAN KESINAMBUNGAN IDEA

DALAM SESEBUAH WACANA SEHINGGA MENJADIKAN SESEBUAH TEKS ITU BERMAKNA. y RUNTUTAN MERUPAKAN ASAS DALAM PEMBINAAN WACANA KERANA SESUATU TEKS ITU DIANGGAP WACANA JIKA TEKS TERSEBUT MEMPUNYAI MAKNA.

MAKLUMAT
y TERDIRI DARIPADA MAKLUMAT BARU DAN LAMA y MAKLUMAT LAMA: MAKLUMAT YANG TELAH

DIKETAHUI ATAU TELAH DINYATAKAN SEBELUMNYA.
y MAKLUMAT BARU: MAKLUMAT YANG BARU

SAHAJA DINYATAKAN (PENERIMA TIDAK MENGETAHUI MAKLUMAT INI)

KEADAAN:
y MENJADIKAN SESUATU WACANA RELEVAN

DENGAN SITUASI UJARAN y UNTUK MENJADIKAN SESUATU WACANA ITU SESUAI DENGAN KEADAAN ,PEMILIHAN PERKATAAN,FRASA ATAU AYAT ADALAH PENTING.

INTERTEKS:
y SESUATU WACANA ITU BERGANTUNG KEPADA

WACANA YANG LAIN. y KEFAHAMAN SESEORANG TERHADAP SESEBUAH WACANA BERGANTUNG KEPADA PENGETAHUANNYA TERHADAP PERKARA YANG SEDANG DIBACA ATAU DIDENGARNYA ITU.

PENANDA WACANA
y PENANDA WACANA PENTING DALAM SESEBUAH

TEKS KERANA DAPAT MEWUJUDKAN PERTAUTAN@KESINAMBUNGAN ANTARA SEBAHAGIAN TEKS DENGAN YANG LAIN SEHINGGA MEMBENTUK KESATUAN.

5 JENIS PENANDA WACANA
1. 2. 3. 4. 5.

PENANDA LEKSIKAL PENANDA RUJUKAN PENANDA PENGHUBUNG PENANDA PENGGANTIAN PENANDA ELIPSIS ATAU PENGGUGURAN

PENANDA LEKSIKEL:
y MELIBATKAN PERTAUTAN ANTARA PERKATAAN ATAU

FRASA SECARA SEMANTIK@MAKNA DALAM SESEBUAH WACANA. y MELIBATKAN PENGULANGAN PERKATAAN IAITU: i. PENGULANGAN:UNSUR YANG SAMA PERKATAAN DIULANG SEPENUHNYA ii. SINONIM:PENGULANGAN PERKATAAN YANG MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA ATAU HAMPIR SAMA iii. HIPONIM:PENGULANGAN ANTARA MAKNA KHUSUS DAN MAKNA UMUM iv. KOLOKASI:PENGULANGAN KATA SELINGKUNGAN

PENANDA RUJUKAN:
y MELIBATKAN RUJUKAN TERHADAP GANTI NAMA

DIRI DAN GANTI NAMA TUNJUK y RUJUKAN GANTI NAMA DIRI MELIBATKAN GANTI NAMA DIRI ORANG PERTAMA,KEDUA DAN KETIGA y CONTOH MEREKA RUJUKAN KEPADA ORANG KAMPUNG.

PENANDA PENGHUBUNG:
y PENANDA PENGHUBUNG BERFUNGSI SEBAGAI

PENJALIN UNSUR-UNSUR LINGUISTIK SEPERTI PERKATAAN FRASA ATAU AYAT YANG TERDAPAT DALAM SESEBUAH WACANA. y PENANDA PENHUBUNG TERDIRI DARIPADA I Tambahan II Tentangan III Musabab IV Tempoh

PENGHUBUNG TAMBAHAN
y MERUPAKAN PENGHUBUNG YANG MEMBERIKAN

MAKLUMAT TAMBAHAN TERHADAP SESUATU PERKARA YANG DIPERKATAKANSEBELUMNYA. ‡ CONTOHNYA: 
Ialah  Dan  Malahan  Tambahan pula  Lebih-lebih lagi  Di samping itu  Selanjutnya

PENGHUBUNG TENTANGAN
‡ MENUNJUKKAN PERTENTANGAN MAKLUMAT

ANTARA SUATU AYAT YANG BARU DIPERKATAKAN DENGAN AYAT SEBELUMNYA DALAM SEBUAH WACANA ‡ CONTOHNYA:
TETAPI ii. SEBALIKNYA iii. NAMUN iv. WALAU BAGAIMANAPUN
i.

PENANDA PENGHUBUNG MUSABAB
y PENANDA YANG MERUPAKAN SEBAB

BERLAKUNYA SESUATU y CONTOHNYA I. KERANA II. OLEH SEBAB III. OLEH ITU

PENANDA PENGHUBUNG TEMPOH
y PENANDA YANG MENUNJUKKAN URUTAN MASA

ATAU SIRI BERLAKUNYA SESUATU y CONTOHNYA PERTAMA KEDUA KETIGA KEMUDIAN SELANJUTNYA SEBAGAINYA

PENANDA PENGGANTIAN
y TERDIRI DARIPADA PENANDA PENGGANTIAN

NOMINAL,VERBAL DAN KLAUSA. y NOMINAL, IALAH PENGGANTIAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KATA NAMA@FRASA NAMA y VERBAL, IALAHMELIBATKAN PENGANTIAN TERHADAP KATA@FRASA KERJA y KLAUSA, IALAH MELIBATKAN PENGGANTIAN SEBAHAGIAN DARIPADA AYAT

ELIPSIS
y PENGGUGURAN KATA ATAU FRASA YANG TELAH

DINYATAKAN SEBELUMNYA DISEBABKAN MAKLUMAT TERSEBUT TELAH DIKETAHUI

JENIS-JENIS WACANA
y TERDIRI DARIPADA WACANA LISAN DAN TULISAN

WACANA LISAN DIHASILKAN MELALUI MEDIA LISAN IAITU MELIBATKAN PEMBICARA DAN PENDENGAR WACANA TULISAN DISAMPAIKAN SECARA BERTULIS. WACANA TULISAN MELIBATKAN PENULIS DAN PEMBACA

KESIMPULAN
y WACANA BUKAN SEKADAR DI PERINGKAT AYAT, MALAHAN MELIPUTI

PERENGGAN,BAB,BUKU DAN SIRI BUKU. y TUJUH CIRI KETEKSTUALAN PERLU DIPENUHI UNTUK MENGHASILKAN WACANA YANG BAIK y WACANA YANG BAIK PERLU MEMPERLIHATKAN PERTAUTAN DAN KESINAMBUNGAN IDEA y PERTAUTAN DAN KESINAMBUNGAN IDEA BUKAN SEKADAR AYAT ATAU PERENGGAN SAHAJA MALAHAN BAB DENGAN BAB YANG LAIN. HAL INI BAGI MEMPERLIHATKAN KESATUAN BAGI MENGHASILKAN WACANA YANG UTUH