PETA KONSEP

y DEFINISI WACANA y CIRI-CIRI WACANA y PENANDA WACANA y JENIS-JENIS WACANA 

ASMAH HJ. OMAR:  Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat.

Terdiri daripada ayat,sejumlah ayat, ceraian,bab, buku,siri buku dan lain-lain. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dalam HIERARKI tatabahasa yang tinggi. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku,siri ayat@perenggan.

y Terdapat tujuh ciri wacana y 1>Tujuan y 2>Penerimaan y 3>Tautan y 4>Runtutan y 5>Maklumat y 6>Keadaan y 7>Interteks

TUJUAN:
y SETIAP WACANA YANG DIUJARKAN SAMA ADA

DALAM BENTUK LISAN ATAU TULISAN PERLU MEMPUNYAI TUJUAN y TUJUAN DI TENTUKAN OLEH PENGHASIL WACANA ATAU PEMBICARA y TUJUAN INI AKAN MENENTUKAN JENIS WACANA SAMA ADA UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT ATAU AYAT TANYA.

PENERIMAAN:
y PENDENGAR DAN PEMBACA MERUPAKAN

PENERIMA WACANA. y TAHAP PENERIMAAN TINGGI JIKA PENERIMA WACANA MEMAHAMI KESELURUHAN WACANA YANG DIUNGKAPKAN.

TAUTAN:
y MERUPAKAN KESERASIAN ANTARA SATU UNSUR

LINGUISTIK DENGAN UNSUR LINGUISTIK YANG LAIN y KESERASIAN HUBUNGAN DAPAT DILIHAT DARI SEGI HUBUNGAN ANTARA PERKATAAN,FRASA,KLAUSA@AYAT YANG TERDAPAT DALAM TEKS. y TAUTAN MENGHASILKAN WACANA YANG UTUH.

RUNTUTAN:
y @KOHEREN MERUPAKAN KESINAMBUNGAN IDEA

DALAM SESEBUAH WACANA SEHINGGA MENJADIKAN SESEBUAH TEKS ITU BERMAKNA. y RUNTUTAN MERUPAKAN ASAS DALAM PEMBINAAN WACANA KERANA SESUATU TEKS ITU DIANGGAP WACANA JIKA TEKS TERSEBUT MEMPUNYAI MAKNA.

MAKLUMAT
y TERDIRI DARIPADA MAKLUMAT BARU DAN LAMA y MAKLUMAT LAMA: MAKLUMAT YANG TELAH

DIKETAHUI ATAU TELAH DINYATAKAN SEBELUMNYA.
y MAKLUMAT BARU: MAKLUMAT YANG BARU

SAHAJA DINYATAKAN (PENERIMA TIDAK MENGETAHUI MAKLUMAT INI)

KEADAAN:
y MENJADIKAN SESUATU WACANA RELEVAN

DENGAN SITUASI UJARAN y UNTUK MENJADIKAN SESUATU WACANA ITU SESUAI DENGAN KEADAAN ,PEMILIHAN PERKATAAN,FRASA ATAU AYAT ADALAH PENTING.

INTERTEKS:
y SESUATU WACANA ITU BERGANTUNG KEPADA

WACANA YANG LAIN. y KEFAHAMAN SESEORANG TERHADAP SESEBUAH WACANA BERGANTUNG KEPADA PENGETAHUANNYA TERHADAP PERKARA YANG SEDANG DIBACA ATAU DIDENGARNYA ITU.

PENANDA WACANA
y PENANDA WACANA PENTING DALAM SESEBUAH

TEKS KERANA DAPAT MEWUJUDKAN PERTAUTAN@KESINAMBUNGAN ANTARA SEBAHAGIAN TEKS DENGAN YANG LAIN SEHINGGA MEMBENTUK KESATUAN.

5 JENIS PENANDA WACANA
1. 2. 3. 4. 5.

PENANDA LEKSIKAL PENANDA RUJUKAN PENANDA PENGHUBUNG PENANDA PENGGANTIAN PENANDA ELIPSIS ATAU PENGGUGURAN

PENANDA LEKSIKEL:
y MELIBATKAN PERTAUTAN ANTARA PERKATAAN ATAU

FRASA SECARA SEMANTIK@MAKNA DALAM SESEBUAH WACANA. y MELIBATKAN PENGULANGAN PERKATAAN IAITU: i. PENGULANGAN:UNSUR YANG SAMA PERKATAAN DIULANG SEPENUHNYA ii. SINONIM:PENGULANGAN PERKATAAN YANG MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA ATAU HAMPIR SAMA iii. HIPONIM:PENGULANGAN ANTARA MAKNA KHUSUS DAN MAKNA UMUM iv. KOLOKASI:PENGULANGAN KATA SELINGKUNGAN

PENANDA RUJUKAN:
y MELIBATKAN RUJUKAN TERHADAP GANTI NAMA

DIRI DAN GANTI NAMA TUNJUK y RUJUKAN GANTI NAMA DIRI MELIBATKAN GANTI NAMA DIRI ORANG PERTAMA,KEDUA DAN KETIGA y CONTOH MEREKA RUJUKAN KEPADA ORANG KAMPUNG.

PENANDA PENGHUBUNG:
y PENANDA PENGHUBUNG BERFUNGSI SEBAGAI

PENJALIN UNSUR-UNSUR LINGUISTIK SEPERTI PERKATAAN FRASA ATAU AYAT YANG TERDAPAT DALAM SESEBUAH WACANA. y PENANDA PENHUBUNG TERDIRI DARIPADA I Tambahan II Tentangan III Musabab IV Tempoh

PENGHUBUNG TAMBAHAN
y MERUPAKAN PENGHUBUNG YANG MEMBERIKAN

MAKLUMAT TAMBAHAN TERHADAP SESUATU PERKARA YANG DIPERKATAKANSEBELUMNYA. ‡ CONTOHNYA: 
Ialah  Dan  Malahan  Tambahan pula  Lebih-lebih lagi  Di samping itu  Selanjutnya

PENGHUBUNG TENTANGAN
‡ MENUNJUKKAN PERTENTANGAN MAKLUMAT

ANTARA SUATU AYAT YANG BARU DIPERKATAKAN DENGAN AYAT SEBELUMNYA DALAM SEBUAH WACANA ‡ CONTOHNYA:
TETAPI ii. SEBALIKNYA iii. NAMUN iv. WALAU BAGAIMANAPUN
i.

PENANDA PENGHUBUNG MUSABAB
y PENANDA YANG MERUPAKAN SEBAB

BERLAKUNYA SESUATU y CONTOHNYA I. KERANA II. OLEH SEBAB III. OLEH ITU

PENANDA PENGHUBUNG TEMPOH
y PENANDA YANG MENUNJUKKAN URUTAN MASA

ATAU SIRI BERLAKUNYA SESUATU y CONTOHNYA PERTAMA KEDUA KETIGA KEMUDIAN SELANJUTNYA SEBAGAINYA

PENANDA PENGGANTIAN
y TERDIRI DARIPADA PENANDA PENGGANTIAN

NOMINAL,VERBAL DAN KLAUSA. y NOMINAL, IALAH PENGGANTIAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KATA NAMA@FRASA NAMA y VERBAL, IALAHMELIBATKAN PENGANTIAN TERHADAP KATA@FRASA KERJA y KLAUSA, IALAH MELIBATKAN PENGGANTIAN SEBAHAGIAN DARIPADA AYAT

ELIPSIS
y PENGGUGURAN KATA ATAU FRASA YANG TELAH

DINYATAKAN SEBELUMNYA DISEBABKAN MAKLUMAT TERSEBUT TELAH DIKETAHUI

JENIS-JENIS WACANA
y TERDIRI DARIPADA WACANA LISAN DAN TULISAN

WACANA LISAN DIHASILKAN MELALUI MEDIA LISAN IAITU MELIBATKAN PEMBICARA DAN PENDENGAR WACANA TULISAN DISAMPAIKAN SECARA BERTULIS. WACANA TULISAN MELIBATKAN PENULIS DAN PEMBACA

KESIMPULAN
y WACANA BUKAN SEKADAR DI PERINGKAT AYAT, MALAHAN MELIPUTI

PERENGGAN,BAB,BUKU DAN SIRI BUKU. y TUJUH CIRI KETEKSTUALAN PERLU DIPENUHI UNTUK MENGHASILKAN WACANA YANG BAIK y WACANA YANG BAIK PERLU MEMPERLIHATKAN PERTAUTAN DAN KESINAMBUNGAN IDEA y PERTAUTAN DAN KESINAMBUNGAN IDEA BUKAN SEKADAR AYAT ATAU PERENGGAN SAHAJA MALAHAN BAB DENGAN BAB YANG LAIN. HAL INI BAGI MEMPERLIHATKAN KESATUAN BAGI MENGHASILKAN WACANA YANG UTUH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful